UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

9 . Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty. prodekani. Zuzana Bariaková. Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc. Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach. vedúci ostatných pracovísk. tajomník. Ivan Čillík. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty. PhD. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. PhD.. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Vedúca študijného oddelenia Mgr. PhDr. CSc. Jeho členmi sú dekan. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty. mim. PaedDr. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Katedra histórie PaedDr. Juraj Šuch. PaedDr. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. CSc. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr. prof. Vladimír Biloveský. PhD. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. Eva Homolová. Ivica Lenčová. Ivan Čillík. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Katedra germanistiky PhDr. Jeho členmi sú dekan. PhD. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. vedúci katedier. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. prodekani a tajomník fakulty.

PhDr. PhDr. PaedDr. Daniela Fobelová. Elena Vallová. PhD. PhD. PhD. Ľubomír Kováčik. PhD. PhDr. Mgr. Kristína Krnová. Katarína Klimová PhDr. CSc. CSc. prof. CSc. Vladimír Biloveský. Peter Zbiňovský. PhDr. PhD. PhDr. PaedDr. PhD. Študentka Bc. Imrich Nagy.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. doc. PhD. Kristína Krnová. PhDr. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. Pavel Fobel. Mária Daňová. Lujza Urbancová. Janka Hrdinová doc. PhDr. PhD. PhD. Petra Jesenská. Gabriela Gombalová Mgr. Júlia Palovičová. Katedra germanistiky PhDr. Ivan Čillík. Janka Pálková Mgr. Eva Hoehnová. Ivan Čillík. Elena Baranová Mgr. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. Zuzana Bohušová. CSc. PhD. Nadežda Zemaníková PhDr. PhDr. PhD. Karol Fremal. PhD. Mgr. PhD. Členovia: Katedra histórie Mgr. Nadežda Zemaníková prof. PaedDr. CSc. Mgr. PaedDr. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. prof. PaedDr. Mgr. PhDr. Elena Bendíková doc. Zoran Ardamica mim. Juraj Šuch. doc. PhDr. Ivan Šuša PaedDr. Patrik Kunec. PhDr. PhDr. prof. .

Mgr.. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. CSc. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. doc. Matej Bence. PhDr. Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr. Ivan Čillík. PhD. PhD. Helena Lubyová RNDr. prof. Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. CSc. Oľga Kúchenová Mgr. Členovia: Tajomník fakulty Ing. PhD. Milena Štulrajterová. PhD. PaedDr. Želmíra Jankovská. Peter Zbiňovský. Eva Homolová. PhDr. PhD. PaedDr. PhD. doc. Zdenko Dobrík. Michal Šmigeľ. Ing. Pavol Bartík. Cyril Hajduk Doc. Martin Schmidt. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr. PaedDr. mim. Mgr. PhD. Ing. Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. CSc. Cyril Hajduk Bc. PaedDr. Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . Ivan Jančovič. PhD. CSc. Zoltán Németh. Mgr.

CSc. PhD. Ján Šlosiar. prof. Kristína Krnová. Vedecká rada prerokúva. PhDr. 18. 16. prof. mim. Vladimír Hellebrandt. Štefan Šutaj. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. DrSc. PhDr. CSc. predseda vedeckej rady. Zdenka Gadušová. Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte. CSc. Ivan Čillík. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. Anton Eliáš. DrSc. PhDr. CSc. 11. Pavel Fobel. (FTVŠ BRATISLAVA) prof. PhDr. CSc. PhDr. CSc. PaedDr.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. Eva Homolová. schvaľuje. Ján Findra. Július Alberty. PhDr. PaedDr. 21. Pavol Odaloš. PhDr. PhDr. PaedDr. 22. Karol Görner. PhD. 5. Eva Tučná. CSc. doc. (FF UK Bratislava) doc. prof. PhDr. OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. doc. prof. CSc. PhDr. PaedDr. prof. 12. prof. mim. CSc. (FF PU PREŠOV) prof. PhDr. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady.c. PhDr. 15. CSc. Karol Fremal. Elena Baranová. CSc. 4. prof. František Briška. PhDr. . kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. 20.h. Dr. doc. prof. prof. PhDr. 12 . 19.h. Kristína Krnová.podpredsedníčka 3. 9. Martin Golema. PhDr.. doc. dekan fakulty doc. doc. PhDr. Jolana Darulová. CSc. Eva Mrhačová. prof. 8. prof. (FF UKF Nitra) prof. CSc. Vladimír Varinský. 10.predseda 2. (FF OU. PaedDr. KOŠICE) prof. PhD. . PaedDr. 14. PhDr. 17. CSc. CSc.c. prof. (Spoločenskovedný ústav SAV. 7. (FF UKF Nitra) doc. 6. prof. prof. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. CSc. Vladimír Varinský. doc. prof. PhDr. vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. PhDr. Rudolf Dupkala. CSc. Ľudmila Jančoková. CSc. CSc. PaedDr. Vladimír Patráš. CSc. 23. 13.

KHUN – referát MV . Bc. Bc.peter@fhv. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity.KHI . Mgr. EKUŠ s-homolova.zoran@fhv.umb.umb.KFV krsko@fhv. PhD. PhD. Mgr.peter@fhv.sk kunec@fhv. voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl. PhD.sk p.com krsko@fhv. Členovia: PhDr.turcan@yahoo.umb. prof. Zoran Ardamica.umb.sk roskova@fhv. Mgr. Katarína Klimová.umb.r.sk bariakova@fhv. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr. Miroslava Rošková. Zuzana Bariaková. PhDr.umb. PaedDr. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci.sk klimova.sk s-barnova.sk 13 .umb. prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov.sk jancovic@fhv.D. schvaľovanie rozpočtu. Helena Homolová Členovia: Bc. Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc. Mgr.sk koziak@fhv. Karol Görner. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc. schvaľovanie prodekanov fakulty.moravcova@gmail.umb.umb.sk balazova@fhv. Miroslav Nemec.KTVŠ .sk martin.sk gorner@fhv. PhD.KSJL . Mgr. PhD. Ingrid Balážová PaedDr.KSJL . Mgr.umb. Jaromír Krško. Bc.sk roskova@fhv. Rastislav Kožiak. PhD. Mgr. Podpredseda PhDr.umb.sk . Magdaléna Moravcová Bc.umb. CSc.umb. PhD. Mgr.umb. Mgr. Ivan Jančovič.r. Mgr. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných.umb. PhD.umb. ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách.cobirka@gmail. r. Mgr. vedeckí pracovníci.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom. Aj-Fj ŠO PaT 1. PhD. schvaľovanie študijných programov.com s-palonder. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc.com magdalena.umb. Miroslava Rošková. Rastislav Kožiak.r. Doc.katarina@fhv. PhD. Sj-Nj 2.KTVŠ . Ph.helena@fhv.r. PaedDr.sk koziak@fhv. Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia.KSJL .sk taliga@fhv. študenti. Sj-Nj 3.umb.r. PhD. Jaromír Krško.katarina@fhv. Jaromír Krško.sk s-palonder.sk nemec@fhv. Miloš Taliga. PhD. doc. PhD. Patrik Kunec. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné.sk krsko@fhv. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty. PhDr.KRO – KHI . Peter Paľonder 1.umb. Sj-Nj 3. EKUŠ 1. PaedDr. Predseda Doc.sk ardamica.KTVŠ .umb. K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty.

fhv. 7417 kl. Helena Lubyová Ing. 7420 kl. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr. 7414 kl. tel. 7418 kl.Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40. 7410 kl. 7557 kl. Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. 7416 kl. Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing. 5171 kl. 5204 kl. tf. 4134547 kl. 7417. 7422. 7557 kl. 7425 kl. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc. 5120 kl. 7424 kl. 7409 kl. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr.: +421 48 4134541 .umb. 4132729 kl. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc.umb. 7411 kl. tf. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing. 7418 kl. 974 01 Banská Bystrica Tel. Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. 7621 kl. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút . Kamila Sklenková Mgr. 7411. Cyril Hajduk Mgr. 7411 kl. Anna Pasiarová Mgr.sk e-mail: sekretariat@fhv. 7438 kl. 4230392 fax 4136153 kl. (446) 4118 kl. 4230392 kl. tf. (446) 4152 kl.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul. Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul. 7413 kl.sk Ing. 7423. Viera Pivarčeková kl. 7420 kl. 7420 kl.

: 446 7535.peter@fhv. PhD. Katedra germanistiky PhDr.sk Tel.umb.: 446 7506.umb.sk Tel. Monika Zázrivcová PhDr. CSc.umb. Ulrich Wollner.martin@fhv.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.: 446 7734.sk Tel.: 446 5018. PhD.sk Tel.: 446 5022. Henrich Jakubík. e-mail: tomecek@fhv.sk Tel. Roman Ličko. e-mail: paulenkova@fhv.: 446 5120. PhD.sk Tel.sk Tel.umb.: 446 4141.sk Tel.umb.umb.: 446 4137. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr.: 446 5133.sk Tel. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.: 446 5626. e-mail: hrdinova@fhv. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr. e-mail: palkova@fhv.sk Tel.sk Mgr. e-mail: lizon.umb.sk Tel.sk Tel. Martin Lizoň. Katedra histórie PhDr. PhD.jana@fhv. e-mail: licko@fhv.anna@fhv. e-mail: csikany. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel.sk Tel. e-mail: pivarcekova@fhv.sk Tel. Jana Lauková. e-mail: vincur. PhD.umb.umb. e-mail: zazrivcova@fhv. e-mail: galisova.umb.: 446 5123. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. e-mail: mandzak. PhD.: 446 7417. e-mail: stulrajterova@fhv.umb. PhD.: 446 4165. e-mail: laukova.umb.umb.sk Tel. e-mail: jankovska@fhv. Želmíra Jankovská.sk Tel. Milena Štulrajterová.sk Tel.umb.martin@fhv. Mária Daňová. e-mail: djovcos.andrea@fhv.barnislav@fhv.sk Tel. Viera Pivarčeková 15 .sk Tel.umb.: 446 7411.: 446 7411.umb.umb. Mgr. e-mail: wollner@fhv. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr. Mgr.: 446 5133. e-mail: kosturova@fhv. PhDr. Peter Mandzák.: 446 7318. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.umb. Katedra hungaristiky PhDr. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr. Oto Tomeček.veronika@fhv. PhD.umb.III.: 446 4197. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.: 446 7143. e-mail: danova@fhv.umb.sk Tel.: 4150. e-mail: jakubik@fhv. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.: 446 5141. e-mail: sliacanova. PhD.

e-mail: taliga@fhv.: 446 7414. 7507.umb.umb.: 446 5113. Tel. e-mail: liskova@fhv.marta@fhv. e-mail: ocenas.umb. Juraj Kremnický. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. PhD.sk Tel.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr.barnislav@fhv. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr.sk Tel.sk Tel. PhD.sk Tel.sk Tel.umb.: 446 7318.umb. e-mail: kovacova. e-mail: csikany. Katedra histórie PhDr. Miloš Taliga. Katedra hungaristiky PhDr. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.: 446 5022. e-mail: kremnicky@fhv. Peter Zbiňovský.sk Administrátor štúdia Ing. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. Ingrid Balážová Tel. PhD. e-mail: lencova@fhv. Ivica Lenčová.: 446 5123.: 446 7419 al. PhD.: 446 5626.sk 16 .umb.umb.ivan@fhv.umb.: 446 5147.sk Tel. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Ivan Očenáš.: 446 7530.umb. e-mail: balazova@fhv.sk Tel.sk Tel. e-mail: pivarcekova@fhv.: 446 4137.umb.sk Tel. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. Katedra germanistiky PhDr.andrea@fhv. PhD.umb. PhD. Henrieta Albertová.sk Tel. e-mail: zbinovsky@fhv. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.: 446 5133.sk Tel. PhD.: 446 5120.umb. Marta Kováčová. PhD.umb.: 446 7118. Roman Ličko. e-mail: zazrivcova@fhv.sk Tel.umb. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr. e-mail: vincur.: 446 7172. e-mail: licko@fhv. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr. e-mail: palkova@fhv.

e-mail: ksjl@fhv.umb. e-mail: ksj@fhv.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr. Katarína Chovancová.: 446 5621.: 446 7116. Tel.: 446 7527. e-mail: khun@fhv.: 446 5131. Martin Schmidt. PhD. Ivan Očenáš. e-mail: kge@fhv.umb. PhD. Tel. e-mail: keta@fhv. e-mail: kro@fhv. PhDr. Tel. CSc.umb. Tel.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr. e-mail: kaa@fhv. PhD.umb.: 446 7314. PhD.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr. Tel.: 446 5148.: 446 4154.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof. Tel.sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr. PhD. e-mail: keks@fhv. Helena Bálintová.. e-mail: khi@fhv. Gabriela Gombalová Tel.umb.: 446 5031.umb. Tel. PhDr.umb. PhD. Rastislav Kožiak.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr.sk 17 . KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr. Tel.umb.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof.IV. Vladimír Biloveský.: 446 5314. Alena Ďuricová. František Alabán. Miroslav Nemec. Tel. PaedDr.umb. PhD.umb. Pavel Fobel.: 446 5112.: 446 4138.umb. Tel. PhD.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr. e-mail: ktvs@fhv.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr. PhD. e-mail: kfv@fhv.

je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Ivan Zelenka Bc. CSc. Kamil Dovčiak. Mgr. Elena Vallová. PhD. Alena Štulajterová. Mgr. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. Prof. Csaba Czeglédi. Katarína Feťková. PhD. PhD. PhD. PhD. Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . PhD. Mgr. CSc. PhD. Jana Šavelová PhDr. Vladimír Biloveský. Katedra spolupracuje s British Council. M. Alica Bírešová Bc. Erasmus koordinátor PaT PhDr. turistickej a kultúrnej sfére. Miroslava Melicherčíková PaedDr. PhD. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy. Mgr. Erasmus koordinátor UAP PhDr. PhDr. zahraničnoobchodnej.A. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Doc. Petra Jesenská.Personálne obsadenie katedier. PhDr. PhD.. PaedDr. PhD. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka. diplomatickej. najmä v spoločenskej. Absolvent učiteľského štúdia. mimoriadna profesorka Mgr. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. Ľubica Brenkusová PhDr. Martin Kubuš PhDr. Jana Javorčíková. Pennsylvania. Eva Homolová. Milena Štulrajterová. Martin Djovčoš. Mgr. modernej anglickej a americkej literatúry. CSc. Bc. Vladimír Biloveský. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. Mária Hardošová. PhDr. PhD. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Roman Ličko. s Penn State University. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Alojz Keníž. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. USA a s Fulbrightovou komisiou.. PhDr. PhDr.

Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. Gerhard Banse (Forschungszentrum. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). s Filozofickým ústavom SAV. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. Zuzana Kiczková. PhDr. Prof. Bystrica) PhDr. PhD. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente. Pavel Fobel. Pavel Fobel. Bystrica) Mária Srnková Mgr. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). Gana Guitcheva Mgr. a o doktorandské štúdium v odbore etika. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Hab. Dr. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. Doc. PhDr. Branislav Vincúr Mgr. Daniela Kovaľová. pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko). (FF Univerzity Komenského. Roosewelta. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. Ľubomír Bušík (Krajský súd B. Bystrica) JUDr. PhDr. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). B. Dr. PhD. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície. Dr. Prof. prof. Bratislava) MUDr. PhDr. PhD. D. Daniela Fobelová. B. Vladimír Ďurčík. PhD. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . Poľsko) Prof. CSc. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Karlsruhe.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. PhDr. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. PhD. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. SRN) prof. PhDr.

Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr. PhD. Janka Pálková. PhDr. ktorý ponúka v dennej i externej forme. PhD. – Ústav VaV.vedy Doc.Katedra slovanských jazykov Dr. PhD. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. Ján Šlosiar. Zuzana Ištvánfyová. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. PhD. PhDr. PaedDr. . Genovaité Kaciuškiené.Katedra slov. PhD. Radoslav Kožiak. PhD. – Katedra filozofických vied Prof. Katarína Koštialová . Dušan Škvarna. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. PhD. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Dagmar Hoscheková. Daniela Fobelová. – Katedra histórie Mgr. jazyka a literatúry Prof. ruské kultúrne štúdiá. – Katedra slov. Prof. PhD. CSc. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá. – Pedagogická fakulta UMB PhDr.Katedra slov. PhD. DrSc. Jolana Darulová. Mgr.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. PhD. jazyka a lit. Marián Palenčár. PhDr. PhDr.A. Olga Brandys. – Pedagogická fakulta UMB Doc. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr.. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. PhD. PhD. Ing. Zuzana Bariaková. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof.Katedra slov. Oto Tomeček. Patrik Kunec. Eva Höhn. PhD.. Nikša Maksimovič . jazyka a literatúry PhDr. Michal Šedík. Imrich Nagy. zástupkyňa vedúcej katedry Prof. Prof. CSc. UMB PhDr. PhD. jazyka a literatúry PhDr. jazyka a literatúry Prof. PhD. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. Alexandra Bitušíková-Wootliff. Gilles Rouet. PhD. – Katedra slovanských jazykov Prof.Ekonomická fakulta UMB Doc. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005. Daniela Kovaľová. PhD. DrSc. . PhD. Libor Fridman. PhD. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Erasmus koordinátor Mgr. Jaromír Krško. PhD. PhD. Helena Bálintová. Martina Kubealaková – Katedra slov. jazyka a lit. PaedDr. Henrich Jakubík. – Katedra filozofických vied Doc. PhDr. PaedDr. PaedDr. Janka Klincková. Ing. PhDr. jazyka a lit. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. – Katedra slov.Katedra histórie Mgr. – Katedria histórie PhDr. CSc. PhD. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc. PhDr. Ivan Chorvát. Milota Vetráková. Svitlana Pachomovává. Mgr. vedy Ing. CSc. . – Katedra slovanských jazykov Mgr. Vladimír Patráš. – Katedra slov. Mgr. Helena Bálintová. Ján Findra DrSc. – Ekonomická fakulta Doc. CSc. M.. Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie. – Katedra histórie PaedDr. Doc. .

PhDr. MBA. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. Mgr. Mgr. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. na ktorých participuje väčšina členov KFV.PhDr. Ulrich Wollner. Ján Šlosiar. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . CSc. Erasmus koordinátor Mgr. Peter Máčaj Mgr. Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. PhD. Miloš Taliga. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. Oľga Lauková Ing. Jaroslav Cepko. Miroslava Kminiaková PhDr. Prof. 1990. Robert Halaj Mgr. Mgr. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi. PhD. slovenským jazykom a históriou. PhDr. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí. Mgr. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. PhD. Mikuláš Lukáč Mgr. Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Beáta Štotová Mgr. PhDr. Jana Nová. Mgr. umením a vedou. Mgr. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. Filozofia a Náuka o spoločnosti. Za ten čas sa vypracovala. PhD. Martin Schmidt. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Doc. Mária Nemčeková. Juraj Šuch. Mgr. Ing. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici. CSc. Zuzana Brťková Mgr. Michal Šedík. Erika Kubíková Mgr. CSc. Marián Palenčár. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. Martin Schmidt. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. PhD. Bc. PhD. Prof. Peter Grešša PhDr. PhD. Lenka Šebová Mgr..

. PhD. PhD. PhD. Marek Ľupták Mgr. PhD. Prof. Mária Bieliková. CSc. Jana Lauková. Eva Schwarzová Mgr. PhDr. PaedDr. PhD PhDr. PhD. Eva Molnárová Mgr. Prof. PhD. PhDr. PhD. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. Zdenko Dobrík. PhDr. Anna Ivínová 22 . Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. ale aj európskom trhu práce. Mária Daňová. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom. Mgr. nemeckej literatúry. Jana Štefaňáková. PhD. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu. Uli Rothfuss Prof. PhD. Mgr. Wolfgang Schulze Doc. Dr. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc.. Nadežda Zemaníková. PhDr. Mgr. Jana Miškovská. Mgr. na jednotlivé lingvistické disciplíny. Dr. Zuzana Tuhárska PhDr. Alena Ďuricová.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Zuzana Bohušová. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. Ivica Lenčová. Erasmus koordinátor PaT PhDr. na prípravu tlmočníkov a prekladateľov. PhD. PhD. PhDr. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. Juraj Dolník. Edita Jurčáková. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. Alena Ďuricová. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia.

Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. Opole. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. CSc. Dr. Nina Pavelčíková. Imrich Nagy. Egri. PhDr. Prof. Peter Mičko. PhDr. CSc. Mgr. Patrik Kunec. a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. ČR) Mgr. Prof. cudzími jazykmi. Marián Karcol Mgr. Michal Šmigeľ. Marcel Pecník Mgr. PhD. PhD. Ústí nad Labem a Liberci). PhDr. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. PhD. Július Alberty. Opave. Peter Račko Mgr. Doc. CSc. Kielcach. et PhDr. PhDr. Grenoble. múzejníctva. Rastislav Kožiak. PhD. Vladimír Varinský. Pavol Martuliak.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou. náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. PhDr.h. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 . Karol Fremal. CSc. Miroslav Kmeť PhDr. PhD. PhDr. Mgr. PhDr. Rastislav Kožiak.c. Ostrave. Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. PaedDr. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. PhD. Oto Tomeček. Prof. s Historickým ústavom SAV v Bratislave. Prof. (FF Ostravskej univerzity. Katowiciach. Limoges.. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. CSc. Pardubiciach. Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. Od r. Dušan Škvarna. napr. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. Brne. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku. Andrea Nociarová Mgr. Marta Mácelová PhDr. osvety. Doc. archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia. PhD. Erasmus koordinátor PhDr. Eva Kalhotková Mgr. PhDr. PhD. Prof. so slovenským jazykom. PhD. Pavol Maliniak.

PhDr. Andrea Csíkány. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. Prof. Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy. pedagogickej. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. PhDr. CSc. Prof. člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku. PhD. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3. Timea Hulyák Mgr. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. František Alabán. nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie. Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. tajomníčka katedry. CSc. 2006. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR). Vedúci katedry: Profesori: Prof. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej.KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. PhDr. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . zástupca vedúceho katedry.. Mgr. CSc. publikačnej a informatívnej činnosti. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. Zoran Ardamica. Ph. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. Zoltán Németh. Gyula Varga. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy.D. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. Gisela Cseh Mgr. Súťaž v tlmočení.). Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. Prof. Árpád Zimányi. ktoré sa realizuje od r. Erasmus koordinátor PhDr. PaedDr. Ladislav Angyal Mgr. František Alabán. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. CSc. Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. Literárnu súťaž. Annamária Dóšová Mgr. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. PhDr. z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel.

Katarína Chovancová. CSc. Poľsko . Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1.Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. Ciudad Real. PhD. Belgicko . PhD. PhD.Ostravskou univerzitou. PhDr. Brusel. PhDr. Milan Štulrajter. translatológie. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry. Francúzsko . Lektori: Externí pracovníci: 25 . PhDr. Španielsko .Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. François Schmitt Mgr. Španielsko . Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS. Monika Zázrivcová. a 2. Dagmar Veselá Mgr. PhD. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti.Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes. Louvain. Francúzsko . PhDr. zahraničnoobchodnej. mimoriadna profesorka Doc. PhD. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy. Jan Holeš.Univerzitou A. Mgr. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. Júlia Bubáková. PhD. Paulína Šperková. taliansky jazyk a španielsky jazyk. Francúzsko . Ľudmila Mešková. najmä v spoločenskej. Vedúca katedry: PhDr.Université de Reims. PhDr. Belgicko . turistickej a kultúrnej sfére. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Mgr. Ostrava.Universidad de Oviedo. Mickiewicza v Poznani. diplomatickej. Remeš. Erasmus koordinátor UAP Doc. Česká republika Universidad Castilla la Mancha. Elena Baranová. Absolvent učiteľského štúdia.Univerzitou v Nantes. PhD. Mgr.Universidad de Extremadura.Katholike Universiteit Leuven. Španielsko . Katarína Chovancová. Cáceres. Vlasta Křečková. Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: .

aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách. ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. Dana Ďurovková. Martin Štúr. literárnovedných a translatologických disciplín. CSc. Jiří Chalupa. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. Eva Reichwalderová. PhD. Mgr. Anita Račáková. Larisa Anatolievna Sugay. PhD. Dr. Gabriela Gombalová Prof. Prof. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Mgr. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . PhD. Dr. PhDr. PhDr. PhDr. Gabriela Olchowa Mgr. Svitlana Pachomovová. sympóziách a seminároch doma i v zahraničí.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. PhD. Janka Kubeková Mgr. Doc. PhD. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. PhD. PhDr. ktorý je koncipovaný tak. Dr. PhDr. DrSc. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti. Petra Pappová. Katarína Klimová. Mgr. Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof. aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. DrSc. PhD. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Vedúca katedry: Profesori: PhDr.). Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program. Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. Ladislav Franek. PhD. rusistiky.hab. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr. Massimo Arcangeli Mgr. Eva Mesárová. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. Marta Kováčová. PhDr.

c. 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. Eva Kúchová Mgr. Michal Harpáň Prof. Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). Pavol Odaloš. CSc 27 . V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. PhD. Prof. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. Mgr. PhD. PhD. Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. DrSc. Katarína Jackulíková. spoločné vedecké projekty. Dr. Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. Vladimír Patráš. h. PaedDr. Ivan Očenáš. Martin Lizoň. CSc. et Dr. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). Mgr. Chorvátsko). Nemecko. V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. PhD. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Olga Brandys. CSc. vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r. PhDr. Prof. PhDr. Ján Findra. Prof. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. Eva Tomeková. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. Nikša Maksimovič PaedDr. PhD. stupňa – doktorandské štúdium. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. Prof. Poľsko. V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach.Mgr. Justyna Cembrowska. Srbsko. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. Zuzana Hurtajová. PhDr. lingvistická a didaktická problematika. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. PaedDr.

PhDr. PhD. Brigita Šimonová. PhD. Katarína Harčarová Mgr. PhDr. Ľubomír Kováčik. Ph.D. Anna Lazurová Mgr. Emeritný profesor. PhD. Ph. CSc. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. Martin Golema. Zdenko Kasáč. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. PhDr. Doc. PaedDr. Jana Hrabovská Mgr. Jozef Tatár. Mgr. PaedDr. Henrich Jakubík. Klára Stebilová Mgr. Zuzana Bariaková. PhD. Lýdia Janáková. Mária Šimorová PhDr. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní.Prof. Ivan Šuša. PaedDr. Doc. Lenka Garančovská Mgr. Jaromír Krško. PaedDr. CSc. PhD. PhD. Eva Čulenová Mgr. PhD. Janka Šuchová Mgr. Anita Huťková. Ivan Očenáš. PhD. Absolvent 28 .D. PaedDr. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Peter Filín Mgr. Viera Luptáková Mgr. Ladislav György. Eva Pršová PhDr. Docenti: Prof. Július Lomenčík. Mgr. Lujza Urbancová. PhD. (MD) Mgr. PaedDr. h. PhD. Hedviga Kubišová. Kristína Krnová. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). Doc. Erasmus koordinátor UAP Mgr. PhD. Doc. Mgr. Lucia Hudecová Mgr. CSc. Eva Drugdová Mgr. Mgr. PhDr. Doc. Doc. Dr. c. PaedDr. Alexandra Chomová. Zuzana Gregorcová Mgr. Jana Klincková. Anna Gálisová PhDr. v štátnej správe. Martina Kubealaková PaedDr. PhD. PhD. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Ivan Jančovič.

PaedDr. PhD. PaedDr. Doc. PhD. PhD. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. PhD. Ivan Čillík. Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 . Vedúci katedry: Profesori: Doc. PaedDr. PaedDr. Matej Bence. PhD. Nadežda Vladovičová. CSc. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. Marian Kučera. CSc. PhD. Peter Zbiňovský. Jiří Michal. PhD. Pavol Bartík. Prof. Zuzana Borguľová Mgr. Peter Mandzák.. Karol Görner. Miroslava Rošková. Elena Bendíková. Doc. Doc. ECTS koordinátor PaedDr. PaedDr. Miroslav Nemec.ako učiteľ na ZŠ. CSc. PhD. PaedDr. Prof. PaedDr. PhD. Mgr. Doc. Miroslav Nemec. Doc. PhD. PaedDr. Lucia Krajkovičová Mgr. PhD. Nadežda Novotná. Juraj Kremnický. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. PaedDr. PaedDr. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. PhD. Mgr. Mgr. PaedDr. Júlia Palovičová. PaedDr. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium. PaedDr.. Pavol Pivovarníček Mgr. Martina Mandzáková. SŠ. PaedDr. Doc. Doc. Martin Babiar Mgr. Božena Paugschová. PhD. RNDr. Robert Rozim. PhD. PaedDr. Ladislav Bence. PaedDr. Prof. CSc. PaedDr. Silvia Končoková Mgr. Martin Pupiš. PhD. PaedDr. Erasmus koordinátor PaedDr. Štefan Adamčák. PaedDr. Mgr. Ivan Štulajter. VŠ. PhD. odbor športová edukológia a športová humanistika). Ľudmila Jančoková. PhD. PaedDr. Jaroslav Popelka PaedDr.magisterského štúdia sa navyše uplatní . Jaroslav Kompán. PhD. Mgr. Miroslav Slížik. PhD. CSc. PhD PhDr. PhD. PhD Doc. PhD. Rastislav Kollár. Želmíra Jankovská.

9. 9. 2010 . 9. 2009 o 13:00 h Zápis do 1. 2009 . 2009 21. 2009 *19.2009 Akademické udalosti 16. 4. 2009 7.9. 2010 do 6.ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr. 2009 *7. II. termín do 12. roku Bc. 5. 2010 8. 9.2009 prvý termín 28. 2010 16.2010 zimný semester 21.9. 3.16. 2009 21. 10. 2009 o 9:00 hod. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II. 12. 2010 Vyučovanie. 9. 2010 – 28. 4. 12. praxe.18. 8.9. 2010 8. 6. etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I.2. 2. 2010 30 . 2010 – 21.roku Bc. HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6. 12.2009 druhý termín 7. 4. 5.10. 2010 druhý termín do 25. 9. 2010. 2009 . štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc.2010 druhý termín do 25. 5. 7. . 9. 2. 2010 – 7.5. 9.6. 9.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31.5. 2009 *7. 12. 2010 .6. 6.2. 2009 .2. 2009 – 18.2. 2009 7. 2010 letný semester 8.roku Bc. 12. 5. práce) 17. . štúdia Zápis do 2.26. 2010 *25.2009 8.10. 2009 . II. 5. II. 9. 6.18.14.2010 apríl 2010 2.9. 2009 21. 2009 . 2009 21. 5. 2009 o 9:00 h 18. 2010 10. . 2.2009 8.2010 apríl 2010 2. termín do 12. 9. 2010 . 12.2010 letný semester 8.10. 2010 8.18.11. . 9.18.2010 zimný semester 21. 2. 2009 – 18.9. 9. 1. etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 2009 12.6. 2. 2010 – 16. 2009 o 9:00 h 11. 2010 31. roku Bc. 2010 – 7. štúdia Zápis do 1.2. 6. 2010 . 5.20.6. 2010 – 17. 2009 .V. etapa Doktorandské štúdium . termín do 12. . 2010 – 28. . 2009 1. 2009 – 18.26. 8. 9. a Mgr.1. 2010 .2009 a 17. 9.6. 5.roku Mgr. 5. 12. ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21. 2009 . 2. 2010 *25. 2.3.7.2010 Štátne skúšky prvý termín do 14. 1. 2010 16. 8. práce) 3.2009 do 4. štúdia Náhradný termín zápisu do 1. 2. . 9. 9.14.2009 7.2010 *do 30. 2. 2010.16.9.18.2. deň vyučovania podľa rozvrhu do 4. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. štúdia Zápis do 3.6. 2010 do 7. 9.6. 2010. 2010 – 7. 2009 . 12. 2009 – 18.2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 2009 – 2.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1.2010 zimný semester 21. 8.20. 2010 letný semester 8. 9.11.2009 a 17.

4.2010 31 . 2010 druhý termín do 25. 5. 2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 2010 16. – 23. 8. 2010 16. 2010 – 29.2010 august 2010 9.6. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14. (Talentové PS: Tv. 8. 2010 – 28. 2010) 21. 4. . 6. práce) prvý termín do 7. 6. 5. 2010 24. – 18.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 2010 – 15.6. 5. práce) 10.25. Šport 19. 5. 6. 8. 2010 druhý termín do 25. 8. 5. 2010 – 28. 6. 2010.

Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. resp. Študentom sa odporúča. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 . Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak.VI. Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu.j. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity. že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). povinne voliteľných a výberových predmetov tak. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium. t. ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. kompletných informácií o štúdiu. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru. že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety.j. ktoré ECTS uplatňujú. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu. Pre študenta to znamená. či špecializácie. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl. t. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. na ktorý bol prijatý. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV.

povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. systémom a podmienkami štúdia. 33 . Študenti.v priebehu celej štandardnej doby štúdia. ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu. stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia.fhv. Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov.umb. ktoré povinné. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. Na tomto mieste upozorňujeme. V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah). aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium. Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ). Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www. kedy sa rozhoduje. keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím. Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. musia počítať s tým. Štúdium. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom. Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia. Okrem základných informácií o predmetoch. pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov.

z. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. PhD. . ethics consultant). v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. .dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. Bakalár ovláda teoretické základy etiky.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu.fhv.z.umb.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. ovláda princípy empatie.A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I.sk. ethics officer. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku.branislav@fhv.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod.asistent manažéra. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce.Konzultant pre etiku (angl. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. dokáže správne komunikovať s ľuďmi.131/2002 Z. spravovaných Ministerstvom školstva SR. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . 446 5626. ktoré narúšajú integritu. organizačnými a kultúrnymi trendmi. J 03. 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. národnými.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. globálnymi. . alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. t.1 zák. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky.1 zák.131 Z. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.sk Garant štúdia: prof. . ktorá sa považuje za povinný predmet. verejného a profesionálneho života.č. ako oblasť poznania (§ 50 ods.). .prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. Študijný poradca katedry: Mgr.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. Po úspešnom absolvovaní 1. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. Odporúčaný študijný plán: 34 .spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. Pavel Fobel.umb. e-mail: vincur. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. PhDr. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č.

fak. 1. 1.Fobel Kovaľová. 1. Ekonom. 1.PhD. 2. Ekonom. 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Salbot Kovaľová L Spolu prof. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Fobel Kovaľová. Fobelová prof.Fobel Banse doc. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof. 2. prof.Fobel Kovaľová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Kiepas Kovaľová. 1. 35 .Fobel prof. 2. 2. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext. Banse doc. Salbot Ekonom. 2.Fobel prof.PhD. 2.Ďurčík prof. doc. 2. hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1.PhD. Fobelová Kovaľová. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext.Spolu kontakt. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2. Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2.fak.Fobel prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext.fak.Ďurčík Banse Ekonom. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD.Fobel prof. L L L L L L prof. 2. 1.PhD.Kiepas prof. 2. 2. lektor Ďuricová.fak. 1. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. 1. 1. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Fobelová prof. 1. prof.

Oravcová 2. 3. 3. Kovaľová 1. 3. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Fobel prof. Fobelová doc.Banse doc. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor školitelia Oravcová. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. 2.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. Kovaľová 1. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová.PhD. Kovaľová 1. Fobelová prof. 3. Kovaľová 2. Koordinátor ŠVUA 3. Externý lektor 2. 3.Spolu kontakt. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel. 3. 3. Šimoniová Fobelová. 3. 3. externý lektor 3. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ďurčík prof.Kiepas doc. Šimoniová Ďurčík ved. 3. L L L L L Kovaľová. 3. externý 36 . L L L Vyučujúci ext. Z Z Z Z Z Z Z Z prof. 2.

hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1. 2. ext. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Ekonom. 2. lektor ext. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2. L L L školitelia ext. hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3. 2.fak. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Z Z Ďuricová ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1.Spolu kontakt. lektor ext. lektor ext. L L L Fobel ext. ext. lektor ext. lektor ext. Z Z Z Ekonom. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 .fak. 2. 1. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. Bálintová.Maastricht. francúzskej a slovenskej kulturológie. Maďarsko – Budapešť. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. USA a i. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.umb. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia.Birmingham. z medzinárodných vzťahov. 38 . Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. riadiť. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Jančovič. slovesnej. Palenčár 1 4 prof. DrSc. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. Veľká Británia . e-mail: palkova@fhv.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. sociálnej antropológie. technické vybavenie katedry).: 446 5123. Študijný poradca katedry: PaedDr. hudobnej a výtvarnej kultúry. Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko.). ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie.sk (Personálne obsadenie katedry. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. Bude kompetentný v hovorenej. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Kunec Garant predmetu doc.Krakow. 1. 1. ruskej. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1. zo psychológie.Petrohrad.fhv. Holandsko . Poľsko . Janka Pálková Tel. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy. 1. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www.umb. práva. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. Martuliak Z Jakubík. nemeckej. 1. PhD. z ekonomických vied a manažérskej etiky.sk Garant štúdia: prof. Gilles Rouet. Kubealaková PhD. Z Chorvát doc. čo spolu činí 170 kreditov.

1. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. 1. PhD. Höhn. PhD. Z Höhn Z Pálková. Bálintová Höhn Pálková Ličko. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. PhD. 1. PhD. Štulrajter. PhD. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. L L L L 39 . 1. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. L L L Darulová Bariaková Jančovič. Höhn. PhD. doc. PhD. Rouet Ištvánfyová. Štulrajter.Spolu kontakt. PhD. Langsteinová prof. PhD. PhD. Höhn. PhD. PhD. 1. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. 1. 1. Höhn. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko. Štulrajter. Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. Štulrajter. PhD. Bálintová. PhD. Ličko. 1. PhD. 1. 1. Höhn. 1. Bálintová. PhD. Ličko.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. Bálintová. Štulrajter. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. PhD. 1. PhD. PhD. 1. 1. 1. Bálintová.

PhD. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. 2. 2. PhD. Štulrajter. Štulrajter. PhD. 1. Höhn. 2. Bálintová. PhD. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. Bálintová. 1. 2. Štulrajter. PhD. Bálintová. Langsteinová Ličko. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. 1. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. Höhn. Bálintová. Klincková doc. 2. 2. PhD. PhD. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. 2. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko. PhD. 1. PhD. 2. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Höhn. 2. 2.Spolu kontakt. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková. PhD. 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. PhD.Brooš prof. Höhn. PhD. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 40 . 2. Štulrajter. 2. Ličko. PhD.

Vetráková prof. Ličko. Štulrajter. 2. 3. 2. 2. Höhn. PhD. 2. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. PhD. Klincková prof.Brooš doc. PhD. Bálintová. Štulrajter. doc. Klincková prof. PhD. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. 2. Ištvánfyová Z Klincková. PhD. 2. PhD.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc. 41 . 2. Bálintová. PhD. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn. Štulrajter. 2. PhD. 3. 2. Vetráková Z Fobelová. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ.Spolu kontakt. 2. Höhn. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. PhD. Bálintová. 2. PhD. Fobelová prof. Švantnerová Ličko. PhD. PhD. 3.Patráš Júda. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. 2. Höhn. Spolu L Z Bálintová.

Bálintová. Štulrajter. Bálintová. 3. PhD. PhD. Höhn. 3. 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. PhD. PhD. 3. PhD. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. Štulrajter. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. PhD. 3.Patráš Ištvánfyová. 3. 1 30 180 42 . PhD. Štulrajter. 3. 3. hodín Odporúčaný rok 3. PhD. PhD. 3. Ličko. 3. 3. PhD. PhD. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. Bálintová. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Štulrajter. PhD. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3. PhD. Bálintová. Zagoršeková prof. 3. Švantnerová Z Bálintová Bálintová. 3. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko. 3. Kuviková prof.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof. 3. PhD. Höhn. 3.Spolu kontakt. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kožiak prof. PhD.

štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2. 2. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. NJ. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 1.jaz. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. Bálintová. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. PhD. 43 . FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. 1. Höhn. 2. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. RJ. PhD. Höhn. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Höhn. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. 2. NJ. 2. Bálintová. Bálintová. PhD.Spolu kontakt. RJ. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. seminára (AJ. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V 2 1. PhD. seminára (AJ. Štulrajter. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko. NJ. RJ. Ištvánfyová. PhD. 1. PhD. seminára (AJ. PhD. 2.jaz. Štulrajter. 2. 1. 2. 2. PhD. PhD. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. Štulrajter. PhD. Höhn. Höhn. PhD.jaz.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Exkurzia 1 * . hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl.študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. PhD. 44 . Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB.Spolu kontakt. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.

Študijný poradca katedry histórie: PhDr. e-mail: tomecek@fhv.j.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska. PhD. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. CSc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. historická geografia. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. 143. osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. v masmédiách a občianskych združeniach.fhv.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. ale aj na úseku štátnej správy.: 048/4467143. vrátane metodiky ich spracovania. praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. profesionálneho života.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia.umb. podmieňujúci predmet. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. 8.). Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva. literatúry a periodík. Martuliak 45 . tel. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. jazyk prameňov. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín. bod 7c). Európy. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. To znamená. založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Vladimír Varinský. Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. PhDr. galérií.umb. dejiny umenia a pod. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov. múzeí. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov. t. Katedra histórie miestnosť č. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1. Oto Tomeček.

1. 1. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. 1. PhD. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šmigeľ Albertová. PhD. 1. Nagy. Nagy. Albertová. 2. Palenčár doc. 2. L 46 . PhD. 2. PhD. Kunec. B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Palenčár Nagy. 2. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. 1. 2. PhD. PhD. Nagy. 1. hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. 1. PhD. 1. Nagy. Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. 1. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1.Spolu kontakt. doc. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 1. 1. Patráš doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček. PhD. Tomeček.Fremal Albertová. Nagy. 1. 1. Kožiak. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. PhD. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc. 2. 2. PhD. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L L L L L L Mácelová.

storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2. L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. Šuch Škvarna Varinský Kožiak. 3. Kalhotková Mgr. 2. Šmigeľ prof. PhD. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. práce L Spolu Celkový súčet doc. Šlosiar L Spolu Kožiak. Mácelová Albertová Albertová. Darulová Šlosiar prof. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . 2. 3. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. PhD. 3. 2. 3. 3. 2. doc. 1.Spolu kontakt. 2. L L L L Mácelová PhDr. 3. Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. doc. 1. Škvarna prof. 2. a 20. 3. 3. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . PhD. Kunec. hodnote Koštialová. L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19.

48 . 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. PhD. 1. Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. a 20. Tomeček. 1. PhD. doc.Spolu kontakt. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1. PhD. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. Albertová. PhD. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak.

Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . prof. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. ktorú musia študenti povinne absolvovať. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. doc. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. základy jazykovej komunikácie. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Harpáň doc. Klincková Huťková. PhD. 1. Z 2. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. 1. 1. Klincková Huťková. Huťková. 2. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Študijní poradcovia: PaedDr. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Svetlana Pachomovová. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. PhD. Odporúčaný študijný plán. PhD. Spolu kontakt. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. Eva Čulenová. Mgr. Patráš prof. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. 2. 1. PhDr. PhD. prof. DrSc. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Odaloš prof. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková.

3. PhD. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. 1. 1. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. 3. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Odaloš prof. 50 . 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. Patráš Huťková. 1.Spolu kontakt. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Harpáň doc.

Garant predmetu prof. Odaloš doc. a to v symbióze slovenských osobitostí. Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený. pracovník v turizme. Z Z Z Vyučujúci Odaloš. Henrich Jakubík. PhD. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. miestnosť č. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. dejinných. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. 1. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Urbancová. jakubik@fhv. PhD. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. Študijný poradca katedry: Mgr. Tatár prof. Spolu získa 70 kreditov.sk Garant štúdia: doc. PaedDr. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. literárnohistorických a literárnokritických oblastí. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. Nadobudnuté poznatky. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov. zamestnanec kultúrnej sféry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. 334. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí.umb. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. 1. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických. Patráš 51 . Martin Golema. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. Huťková Tatár Patráš. odborného a umeleckého prekladu.

2. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved. György Kováčik. Spolu Klincková. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. Golema prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. György Kováčik. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2. 3. 2. 2. Huťková Spolu Klincková. 2. Jančovič Kováčik. Kubealaková Spolu Odaloš. hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. Kubealaková Klincková. 2. Gálisová Harpáň. Harpáň doc. 1. Spolu Krško. 2. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3. Šuša prof. kredit. Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . Kubealaková Jančovič doc. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Očenáš. 3. Krško Chomová Harpáň. Z Z Hurtajová. kredit. 3. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. 1. Harpáň Golema doc. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2. kredit. Urbancová. Gálisová. Kováčik doc.Spolu kontakt. Klincková doc. prof. Jakubík doc. 2. Kováčik doc. V kredit. 1. doc. PV kredit. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Patráš Golema. Klincková doc. Odaloš prof.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. 2. kredit. 2. 3. kredit. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 2. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. Patráš. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. kredit. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. 3. 3. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. kredit. 2. 1.dokt. 3. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved.dokt. Z Z Z Patráš Krnová 53 . 2. kredit. 2. kredit. 2.dokt.Spolu kontakt. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 2. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. L L L L Kubišová. hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. 2. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int. hodnote Predmet(y) z bloku v uved.

kredit. 3. storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3.výberový.povinne voliteľný. . Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved. 3. PV . hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3. 3. 3. odp. sem.Spolu kontakt. Chomová Harpáň/ int. . Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved.semester 54 . L L L Krško.dokt. L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. hodnote Vývin lexiky po 9. 3. kredit. V .odporúčaný.

stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Kosová Görner. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania. doc. M.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). sem.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. PhD. podmieňujúci predmet. Mandzák Bence Sližik doc. Spolu získa 180 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Peter Mandzák. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. mandzak. Kováčiková Gajdošová prof.umb. Študijný poradca katedry: PaedDr. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. t.sk. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Vladovičová Görner Paugschová. pedagogicko-psychologických vied. PaedDr. prof. CSc.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. miestnosť č. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 . Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti.peter@fhv. To znamená. doc. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport. Kompán Nemec Adamčák. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom.. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Ivan Čillík. doc. Garant štúdia: doc.fhv. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. 58. Katedra telesnej výchovy a športu. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. stupeň.j. roč. Nemec Adamčák Bence.

Bence doc. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L. kredit. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved. hodnote V predmety v uved. roč. Jankovská Nemec.119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. Nemec prof. Jančoková doc. Semináre Odp. Bartík doc.. sem. Višňovský doc. Nemec doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský. Rozim Adamčák. Salbot doc. Palovičová. hodnote V Teória výchovy a pedag. Bence doc. Mandzák Kučera. Jankovská členovia katedry doc. hodnote P P P P P PV 56 . Mandzák Bence. M. Adamčák prof. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt . Čillík doc. PV hodnote V predmety v uved. Rozim doc. Bartík Kremnický prof. kredit. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. Pupiš Garant predmetu Novotná doc. L. kredit. Novotná prof.. kredit. Popelka Jančoková. Michal doc. Kollár Kremnický Bartík. Čillík doc. hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík. Bence doc.Prednášky Odp. Novotná Ďuricová Pupiš Bence. kredit. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved.1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved. kredit.

roč. Bartík prof. Bartík doc. Kollár vedúci ZP Kučera.1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . Bence. Nemec prof. Bence László vedúci ZP Görner.Prednášky Odp. Görner doc. Michal Bartík. Kompán Paugschová prof. hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov. Nemec prof. hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík. kredit. László prof.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. Jančoková doc. Zbiňovský. Jankovská Nemec. Slížik Mandzák. sem. PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. Popelka doc. Sližik Jančoková. gestori špecializácie 57 . Pupiš. Čillík prof. kredit. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved. Görner doc. Semináre Odp. kredit. hodnote V predmety v uved. Zbiňovský. kredit. Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved. M. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved.

206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt. Kredity Skúšky Kód B-SPSt.8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš. Kompán Nemec. Adamčák učitelia katedry B-SPSt.2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety .Prednášky Odp.3a PV predmety .6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt. sem.6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt. Bartík Palovičová Michal. roč. Kompán Nemcová Jankovská.4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety . Semináre Odp.12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár.225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 .215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt.5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety . Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt.

Prednášky Odp. Ďuricová. ktorý chce ďalej študovať Mgr. roč. Bendíková. učitelia katedry Kompán.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety . M. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. Semináre Odp. Bence. ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Michal. ktorý chce ďalej študovať Mgr. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. sem.v kombinacii s aprobačným predmetom Študent. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent. 59 .

Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Eva Čulenová. 1. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. 1. Huťková. 1. Klincková Huťková. 2. Klincková Huťková. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. PhDr. Harpáň doc. základy jazykovej komunikácie. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. PhD. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. DrSc. Mgr.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. Odaloš prof. Študijní poradcovia: PaedDr. 1. 2. doc. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Svetlana Pachomovová. PhD. Z 2. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. prof. prof. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. PhD. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . Patráš prof.

3. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. 61 . 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. PhD. Odaloš prof. 1. Harpáň doc. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. 3. 1. Patráš Huťková.Spolu kontakt. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof.

PhD.sk Garant štúdia: prof. Martin Djovčoš. zabezpečovanie služieb). e-mail: djovcos. PhD. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB. literárnej vedy. 62 . Študijný poradca katedry: PhDr. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. lexikológie a štylistiky. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená. 332. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. literatúry. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. Czeglédi Ličko. PhD. 1. dejín a vývoja prekladu. kultúry. ďalej z teórie. bežný rozhovor. Czeglédi prof. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín. Takto spolu získa 70 kreditov. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. gramatiky. PhDr. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Csaba Czeglédi. a to v ústnom i v písomnom styku. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Czeglédi prof. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov.umb. ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. Hardošová. ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. 1. tel: 446 4141. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu.martin@fhv. korešpondenciu. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Predmety.

3. 3. Brenkusová. Czeglédi Biloveský. PhD. PhD. 63 . Brenkusová PhD. Kubuš Brenkusová prof. Czeglédi Ličko. PhD. Ličko. PhD. Czeglédi Ličko. Javorčíková Biloveský. Czeglédi prof. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. 2. Zelenka PhD. 2. Zelenka PhD. 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 2. CSc. Djovčoš.Spolu kontakt. 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. PhD. PhD. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr. Feťková. PhD. 2. Djovčoš Feťková. Czeglédi L Celkom Czeglédi. Czeglédi 1 3 1 Biloveský. 2. 3. 2. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vallová. L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. Czeglédi prof. hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Šavelová Vallová Vallová. Javorčíková. Javorčíková. 2. 2. 2. 3. Javorčíková. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3. 1. Keníž. Šavelová. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. 1 3 1 Keníž. PhD. Hardošová Jesenská Ličko prof. Vallová. 1. 2. 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1.

hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3. L L L L Šavelová. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. 3. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Keníž. PhD. 3. PhD. Praktické cvičenia AJ (odb. Vallová. Hardošová. Keníž. Czeglédi 0 1 1 1 2.Spolu kontakt. Z Z Z Djovčoš Hardošová. hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. Vallová. 3. PhD. Štulajterová Vallová Vallová. 2. PV terminológia) 64 . hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Biloveský. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. PhD. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. 2. 2. 3. Z Z Hardošová. PhD. 2. PhD. Brenkusová. Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. CSc. Brenkusová prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. L L L L L Hardošová. 2.

Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. 3. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 3. Czeglédi prof. L L L 65 . hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof.Spolu kontakt.

tel. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry.sk Garanti štúdia: Doc. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit. o redaktor v masmédiách. hodín Odporúčaný ročník Špecif. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. prekladať texty stredne náročné. bežný rozhovor. 30 kreditov za predmety translatologického základu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Spolu získa 70 kreditov. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. PhDr. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. Holeš 66 . Z Z Z Vyučujúci Holeš. 133. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku.umb. korešpondenciu. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1. e-mail: zazrivcova@fhv. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. 1. administratívnu agendu atď. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. CSc. Študijný poradca katedry: Mgr. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov. 1. doc. literárnovedných a translatologických disciplín. mim. Holeš Baranová.. prof. Jan Holeš. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. 446 4197. o prekladateľ bežných. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). vedeckého a hospodárskeho života. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. miestnosť č. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov.

hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. PhD. mim.kredit. 2. Štulrajter. 1. PhD.kredit. Křečková Křečková. L L L L L L L Spolu 3. 2. prof. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1. PhD. mim. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín. Holeš Baranová. 1. PhD. PhD. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1. 1. 2. hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 . 2. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 2. Chovancová Chovancová. Kompišová Křečková. kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. Holeš Křečková. doc. PhD. Křečková Zázrivcová Štulrajter. 2. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2. PhD. 1. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. Štulrajter. doc. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Baranová. Holeš Štulrajter. Veselá Baranová. Z Křečková Křečková. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Štulrajter Štulrajter.kredit. prof. doc. 2. 2 2. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. Kompišová Zázrivcová Štulrajter. PhD. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc.kredit. 2 2. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. L L L L L Holeš. 1. mim. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. PhD. prof.

Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt. PhD. Baranová. mim.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. Holeš doc. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 1. Holeš Klimová Skratky: P . L L L Schmitt Schmitt doc. hodín Odporúčaný ročník Špecif.povinný. 3. Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová.kredit. Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. 2. 3. Holeš doc. 2. prof. prof. 1. 3. mim. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. mim. Z Z Z Kompišová Schmitt doc. V . Štulrajter Štulrajter. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved. 2. Holeš doc.výberový 68 . Holeš doc. 3.povinne voliteľný. Veselá Baranová. hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. prof. PhD. 3. Holeš Schmitt Albert Klimová doc. B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3. mim. prof. hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. Baranová. PV . Veselá Baranová. 2. 2. Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.kredit.kredit. 2.kredit.

1. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov. tak v písomnom styku. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. lexikológie a štylistiky. ďalej z teórie. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu.andrea@fhv.: 048/4464137. Absolvent ovláda základy translatológie. e-mail: csikany. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. Andrea Csíkány.sk Garant štúdia: prof. z teórie a praxe prekladu. Gyula Varga. kapitoly zo svetovej literatúry. štylistika a syntax maďarského jazyka. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. PhD. Spolu získa 70 kreditov. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. CSc. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1. PhDr. jeho gramatiky. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. dejiny maďarskej literatúry. 1. Alabán Németh.umb. z literárnej vedy. základy literárnej vedy. tlmočenia (fonetika a fonológia. Varga Zimányi Alabán Németh Prof. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. teória literatúry.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Zimányi Prof. Študijný poradca katedry: PhDr. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. 223. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. morfológia. a to ako v ústnom. 69 . takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Katedra hungaristiky Miestnosť č. tel. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. lexikológia. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. literárna komparatistika a literárna kritika). literárnej vedy. 1. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie.

1. 1. Varga Prof. vedy B-PTMj-110 Kap. Varga Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel. 3. 1. 1. Zimányi Prof. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. 3. Varga Prof. 3. 2. Varga Prof. Alabán Prof. L L 3. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kap. 2. 2. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3.Spolu kontakt. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán 70 . Prof. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad. 2. Alabán Prof. 2. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. PhD. Alabán Prof. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Zimányi Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Németh. z konfr. 1. Zimányi Prof. 3. z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. 2. Alabán Prof. 1. hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1. Zimányi Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb. 1. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. z lit. Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 2. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. L L L L L Z Spolu Varga Prof. 2. Alabán Prof. Varga Prof. 2. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 71 . Prof. kult. zo štúdia moderných lit. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3. PhD. Z Z Cseh Cseh Prof.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Németh. PhD. Varga Prof. Varga Prof. a sem.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. komunikácia B-PTMj-206 Kap. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. PhD. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. 2. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ardamica PhD. Cseh Prof. lit. Zimányi B-PTMj-205 Lit. kap. Németh. 3.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. národnostné lit. hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. jaz. predpôn v maď. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Zimányi Prof. PhD. L L Németh. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. Németh. ved. 3. 3. otázky jaz. 2. vl. 3. synt.. Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč.

2. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. Zimányi Prof. 1. Varga Prof. z lit. 2. z konfr. kap. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. vedy B-PTMJ-110 Kap. Varga Prof. Prof. 2. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. Alabán Prof. 1. 1. Alabán Németh. 2. 1. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Alabán Németh. 2. 2. 2. Zimányi Prof. Zimányi Prof. Alabán Prof.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. PhD. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. Varga Prof. 1. 1. 2. 1. Zimányi Prof. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. 1. PhD. Alabán Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. 2. Alabán Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 . Zimányi Prof. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. Varga Prof. Alabán Prof. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. Prof. 1. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel. z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. 2. Zimányi Prof. 1. 2.

Alabán Prof. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lit. 3. predpôn v maď.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif. 3. PhD. jaz. 3. PhD. 3. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.. Alabán Prof. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. Prof. Varga Prof. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kap. smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf. komunikácia B-PTMJ-206 Kap. Prof. 2. Varga Prof. ved. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. 3. zo štúdia moderných lit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. otázky jaz. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a sem.) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. Alabán Prof. Németh. 3. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Zimányi Prof. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. 3. Z Z Cseh Cseh Prof. vl. 2. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. Varga Prof. synt. 3. kult. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Ardamica Cseh Németh. 3. Zimányi 73 .

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Németh. národnostné lit. PhD. hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof. 3. B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. Zimányi Németh.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. PhD.Spolu kontakt. praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. L L L 74 . 3.

jana@fhv. Rothfuss 75 . Dr. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. PhD. PhD. Dipl. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem. literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. historické a spoločenské javy. • redaktor v rozhlase. 1. literárny proces. Oddelenie translatológie miestnosť č. 1. krajín I. Dolník prof. tel: 446 4167 (kl. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. Ľupták Garant predmetu prof. 327.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Jana Miškovská. • prekladateľ odborných textov. Tieto poznatky obsahujú o. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . prof. • translatológ. Ľupták.-Verw. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Phil. Rothfuss Bohušová. hovor.. v novinách. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Uli Rothfuss M. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. Dolník Bieliková Bohušová. Katedra germanistiky. filozofické. 4167) e-mail: miskovska. 1. Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. Štefaňáková Dobrík.h.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. odborné príručky). i.umb. televízii.sk Garant štúdia: Prof.sprievodca.c.Sc. Študijný poradca katedry: Mgr. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu.

10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem. 1. 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. Miškovská. Lauková. Schwarzová prof. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. III. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem.Spolu kontakt. kredit. 3. Dolník prof. hov. Lauková lektor prof. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. Z Z Z Dolník. Rothfuss Dobrík. hov. prof. Miškovská. Dolník prof. Zemaníková. 2. kr. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. Rothfuss Lauková. Ďurníková Ďurníková. hovor. PhD. PhD. 1. (od postnaturalizmu do r. Bieliková. IV. Rothfuss prof. Rothfuss prof. 2. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. Miškovská. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem. 2. (od r. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. 2. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Lauková. 2. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. PhD. Rothfuss Schwarzová. Lauková Z Spolu Dolník. hov. Miškovská Dobrík prof. Dobrík Rothfuss. Dolník prof. hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2. krajín I. Dobrík Bieliková. kr. PhD. Schwarzová Bieliková. kr. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. PhD. (od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. 2. Miškovská Dolník. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. krajín II. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. Miškovská Z Spolu prof. 1. 1. Bieliková lektor Dobrík. II. 76 . Lauková Jurčáková. 3. Dolník Dobrík. Rothfuss L Spolu Dolník. Bieliková L Spolu prof. hov. Lauková. kredit. Zemaníková Bohušová. Dolník prof.

Ďurníková Bieliková Lauková. Z Z Miškovská. 77 . Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. 3. PhD. 3. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. Dobrík. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. PhD. Lauková lektor Lauková. kredit. PhD. kredit. 2. PhD. kredit. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. L L L Miškovská. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. Ďurníková Bieliková Lauková. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. prof.Spolu kontakt. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. Ďurníková Lauková. hodnote 3. kredit. PhD. kredit. B-PTNj-242 Odborný preklad II. PhD. 2. hodnote P PV 0 4 4 3. Z Z Z Miškovská. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. L L Bohušová. Lauková. kredit. B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. 3. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD. L L L Lauková Dobrík. Lauková. Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. Dobrík. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved.

Pachomovová Olchowa prof.sk Garant štúdia: prof. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof.martin@fhv. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.umb. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. literárnovedných a translatologických disciplín. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Dr. 1. poľského jaz. Bednarczuk Gombalová prof. Záverečná práca je voliteľným predmetov. • asistent v spoločenskej. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. gramat. PhD. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov). tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. korešpondencie. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. zabezpečovanie služieb). 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1. Martin Lizoň. 30 kreditov za predmety translatologického základu.hab. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • pracovník v masmediálnej oblasti. bežný rozhovor. Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. Bednarczuk lektor lektor 78 . Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. 306. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity. tel: 446 4150. jazykov Konfront. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. ekonomickej. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Študijný poradca katedry: Mgr. e-mail: lizon.. 1. 1.

Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. 2.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L 2. 3. 2. PhD. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. PhD. L L L L 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. 2. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Z Z Z 2. poľského jaz. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. L Spolu prof. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková.PhD. PhD. 3. gramat. PhD. 2. 3. 2. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof. PhD. Bednarczuk lektor Račáková.Spolu kontakt. 3. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. Račáková. 3. 3. 1. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . PhD. Z Z Z Z Z Z 1. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa. Račáková. 3. 2. Bednarczuk lektor Kováčová. 2. 1. 1. Dr Olchowa prof.

3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2. 3. PhD. 2. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. 2. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. 2. Bednarczuk prof. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2. PhD. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 .Spolu kontakt. 2. 2. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. 2. 3. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 2. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof. L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

2. Bednarczuk Račáková. 2. 2. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. L L Černák Černák prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 81 . Z Z Z Z Pachomovová prof. PhD. hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2.Spolu kontakt.

Bednarczuk lektor Račáková.PhD. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. 1. prof. 1. 2. 1. 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. lektor lektor 82 . PhD. 2. Pachomovová Olchowa prof. jazykov B-PTPJ-101 Konfront. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. To znamená. 2. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. Predmety. poľského jaz. PhD. PhD. gramat. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. lektor lektor Kováčová. 1.Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. Olchowa. 1. 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). 2. Bednarczuk Gombalová prof. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 2. 1. 1. 1. 2.

2. PhD. 3. 2. PhD. 2. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 2. PhD. 3. L Spolu 3. 3. Račáková.Spolu kontakt. 3. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. Bednarczuk lektor Račáková. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 3. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. Bednarczuk prof. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. 3. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. 3. 2. 3. PhD. PhD. storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. Račáková. 3. 3. B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. L L L L L L L Olchowa. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. 3. PhD.Spolu kontakt. 2. 2. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. PhD. 84 . hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk prof. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. Z Z Z Pachomovová prof. B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

3. Bednarczuk Račáková. Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Černák Černák prof. 85 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. 3. PhD.Spolu kontakt. 3. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov. Tomeková Mgr. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. • pracovník v masmediálnej oblasti.Repoň. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. bežný rozhovor. literárnovedných a translatologických disciplín. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. (fonet. PhD.. Martin Lizoň. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. Predmety. • asistent v spoločenskej. Repoň Mgr.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. Repoň. Sugay. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. PhD.sk Garant štúdia: prof. zabezpečovanie služieb). turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. To znamená. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Lizoň Mgr. DrSc. 306. Študijný poradca katedry: Mgr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan. PhD. jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. e-mail: lizon. 1. korešpondencie. DrSc. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *.1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast.umb. ekonomickej. Larisa A.martin@fhv. (morfol. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. lingv. Repoň. PhD. 86 .Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. 1 1. tel: 446 4150. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. a fonol. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

semináre Odporúč. Mesárová L L Spolu 2. Arcangeli Z Arcangeli prof. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. Arcangeli Klimová. Klimová Arcangeli 1. PhD. hodín Odporúč. Giulianelli 1.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra . Arcangeli Z Arcanegli.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Arcangeli L Klimová Klimová. prof. prof. Z Klimová. 1. 2. hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Giulianelli. Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. Klimová. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Z Arcangeli. Mesárová Arcangeli Z Klimová. 2. 1. L Klimová. 1. PhD. Spolu získa 140 kreditov. Z Vyučujúci 1. 2. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Giulianelli prof. 1. Klimová. ročník 1. Giulianelli. 2. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. 1. hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. Z Arcangeli. semester Špecif. Mesárová 1.

0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof. 3. L Klimová Klimová L Arcangeli. Z Z Spolu 3. 1. Z Klimová Klimová. PhD. Mesárová L Arcangeli. PhD. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. prof. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. 2. 2. 3. PhD. 3. 3. esárová. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. hodín Odporúč. 3 Z Klimová Klimová. prof. PhD. Z Arcangeli. prof. prof. Arcangeli L Klimová. Z Mesarová Klimová. 0 V P P P P 0 2 0 1 3. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Klimová Klimová. PhD. Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV. Z 1. semináre Odporúč. 2. 2.Spolu kontakt. semester Špecif. 2. Klimová Arcangeli 3. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Arcangeli. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . Arcangeli 3. Giulianelli. Giulianelli PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Klimová. prof. Z Klimová.M prof. hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Klimová. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1.

Klimová. PhD. PhD. semester Z Špecif. PhD. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Giulianelli PhD. Arcangeli 105 . PhD. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. PhD.Spolu kontakt. hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. semináre Odporúč. Arcangeli prof. prof. Z Klimová. Klimová. Z Giulianelli prof. L Klimová. PhD. hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová. Z Mesárová Klimová. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová.

PhD. Kováčiková. Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I.László. Turanská. Zolyomiová. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. prof. Grácová doc.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). 6 2 9 27 2 1 12 35 106 .. PhD.A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. Višňovský. organizácie a legislatívy školstva a školy. PhDr. v zmysle teoretických. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . PhDr Vašašová. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. doc. PhDr. pedagogiky. praktických a tvorivých spôsobilostí. Jankovská.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . 2. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3. 3. doc.. CSc. pedagogický. doc. CSc.. Gajdošová Dr. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. PhD. Jitka Oravcová. CSc. . . Mgr. 1. PhDr. Gajdošová RNDr. 2. doc.špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Salbot. Kariková. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. Emmerová. Kosová. Gašparová. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof.. doc. 3. 1. PaedDr. Garant štúdia: doc. doc. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Kouteková. Prof. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania.

kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova . technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova .výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova. L PhDr. Z KVTŠ 2 1. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.-3. PhD. L KTVŠ 2 1.-3. PhD. Škvarková Z Urbancová.-3.-3. PhD. L KTVŠ 2 1.-3.-3.Ďuricová. PhD. Z KTVŠ 2 1. Gajdošová L Prof. Oravcová.-3. doc. Blanáriková Z PaedDr. Belková. Hanzel.sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Z prof. Mgr. PhDr. PhD. L PaedDr. Z PhDr. Fj. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova . B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr. PhDr. Z KTVŠ 2 1.volejbal 2 (5*) 2 1.-3.fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova .ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova. Nj.ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova. 107 .. s Sj. Nemcová.-3.Šatánek.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova. CSc..sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova .-3. Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1. PhD. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3.základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova.volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova .-komunik. Kouteková . Vašašová. Miškolciová. Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3. Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač.Višňovský.Pašková.. Luby Vyučujúci predmetu Z doc. komb.plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.-3. Z KVTŠ 2 1. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1. PhDr. Mgr. PhD.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Aj. Z KTVŠ 2 1.

LVK 2 . 2.L katedroví koordinátori ECTS 5 2. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.-3.-3.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova .-3. 2. Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1.-3 Z Sertoglu 2 2. 2 1. 2 1. L Sertoglu 2 1. V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2. Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 . Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova . L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.-3. Z.-3. 2.-3. L KTVŠ 2 1.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova.Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova.Typ predmetu Kontakt hod. Z.-3.-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova.kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova .-3. 2.-3. 2.výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova.-3.Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. L KTVŠ 2 1.-3.L Balážová. Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2. L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 2 1.

Získa praktické jazykové zručnosti. PhDr. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty.sk. Ličko. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. stupni vysokoškolského štúdia.. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou.fhv. v štátnej správe v oblasti školstva. Eva Homolová. http://www. histórii a reáliách vo Veľkej Británii. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. PhD. Garant štúdia: doc. Dovčiak. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Homolová 2 0 12 2 1. To znamená. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. licko@fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. čím celkovo získa 65 kreditov. PhD. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. miestnosť č. CSc. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. Roman Ličko. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách. PhD. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. apod. PhD. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov.sk. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre. Predmety. prof. L Z Spolu Wood Štulajterová. Štulajterová. teoretické poznatky o jazyku.umb. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. 1. 1. B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 . 1. 1. PhD. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 022. literatúre.umb. 1. Študijný poradca katedry: Mgr.

PhD. Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Ličko. 2. CSc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Javorčíková. prof. 3. L 3. PhD. Javorčíková. 1. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1. Ličko. PhD. 2. CSc. Javorčíková. PhD. PhD. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová.Spolu kontakt. CSc. hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. Wood Garant predmetu Dovčiak. 2. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 3. 2. 1. prof. PhD. 2. 2. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . 2. PhD. PhD. Štulajterová. Homolová Dovčiak. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. 2. prof. Homolová Feťková. 3. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. 1. prof. PhD. 2. Feťková. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. Homolová Dovčiak. 2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2.

L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. 2. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. Štulrajterová. 2. PhD. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3. PhD. Štulrajterová. 1. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Štulrajterová. PhD. 1. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Štulrajterová. Štulajterová.Spolu kontakt. 2. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. PhD. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. PhD. PhD. 2. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. PhD. PhD. 2. 111 . PhD. PhD. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. 1. Štulrajterová. PhD. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. 2. Štulrajterová. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. 1.

PhD. Javorčíková. Ličko.L Šavelová 1. Z. Z.Spolu kontakt. Z.L Ličko 1.L Zelenka Štulajterová. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1. PhD. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 112 .L Štulrajterová 1. Ličko. PhD. Z.

Študijný poradca katedry histórie: PhDr. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. Dušan Škvarna. teoretickometodologické a praktické znalosti. školského administratívno-metodického pracovníka.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2.) je predovšetkým pripravený tak. stupni vysokoškolského vzdelávania. Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť. Martuliak 113 . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.j. Oto Tomeček. 8. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená.: 048/4467143.) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. e-mail: tomecek@fhv. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. bod 7c). pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie. PhDr. miestnosť č. Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. Katedra histórie. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. (Ak študent absolvuje viac PVP. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. stupni vysokoškolského štúdia. kde musí zvládnuť základné faktografické. resp. tel.dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa. 143. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. t.umb. PhD. podmieňujúci predmet. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania. asistenta učiteľa. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.umb.fhv. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.

1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. Nagy. 2. Nagy. hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 . PhD. 1. Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček.Spolu kontakt. Fremal Albertová. 1. L L L L L Spolu 3. PhD. Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. PhD. doc. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. Šmigeľ Albertová. Škvarna prof. Kunec. Tomeček. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . Z Spolu 2. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak.1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 . PhD. Nagy. PhD. PhD. PhD. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc. 2. Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 . Kožiak. Šmigeľ Škvarna Varinský doc. 2. storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov. 2. 2. 3. 114 . 2. 1. doc. 1. 1. 1. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1. PhD. 2. storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Kunec. PhD. 1. 1. Nagy. 3. Nagy. PhD. Z Z Z Z Spolu 3.1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20.

Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. 1. CSc. wollner@fhv. Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy. 1. Marián Palenčár. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. PhD. Krchnák doc. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách. etické.umb. 318. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. 1. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. gnozeológie.umb. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. PhD. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia. Mgr. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. PhD. Poradca katedry: Mgr. logiky. metodológie. Schmidt. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín. Ulrich Wollner. Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku. Šlosiar doc. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie. Krchnák 115 . 1. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. http://www. 1. Katedra filozofických vied. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.fhv.sk Garant študijného programu: Doc.sk.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. miestnosť č. 1. Palenčár doc. resp. Palenčár prof. doc. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov.

Briška prof. 2. L L L L L Spolu 3. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 3. 3. 2. PhD. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Palenčár Šuch doc. 2. prof. PhD. Ondrejková Z Spolu 2. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2. Palenčár Šuch. 3. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. PhD. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. 116 . 2. PhD. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. PhD. Chorvát. Krchnák Schmidt. L L. L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. a 20. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. 3. PhD. 2. doc. Z Z Z Krchnák Schmidt doc. Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. Taliga. 2.Spolu kontakt. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1.

PhD.Spolu kontakt. PhD. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Šuch. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. prof. Palenčár Schmidt. 3. PhD. L L Šlosiar Taliga prof. Šlosiar Taliga. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner. Krchnák 117 . 3. 3. Šlosiar doc. 2. Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc.

1. Spolu získa 65 kreditov. mim. Odporúč. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. PhD. prof. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa.umb. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity. semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. Bubáková.fhv. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. v štátnej správe v oblasti školstva. PhD. Študijný poradca katedry: Mgr. 133. Štulrajter Štulrajter. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. 446 5133. tel. prof. kredit. hodín Odporúč. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. mim. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1. miestnosť č. PhD. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. Šperková Bubáková. spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. a pod. Garant štúdia: doc. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. Zázrivcová Baranová.umb. e-mail: zazrivcova@fhv. 1. mim. resp. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. 1. 1. Elena Baranová. prof. PhDr. 1. Zázrivcová Šperková Baranová. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk/ . L L L L Chovancová Chovancová. PhD. Křečková Křečková. 1. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 . stupni vysokoškolského štúdia.

semester Odporúč. PhD. Štulrajter. Kompišová Bubáková. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . 3. 2. kredit. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. kredit. hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. prof. Chovancová Chovancová. Z Spolu 2. PhD. 2. mim. PhD. 2. PhD. hodín Odporúč. PhD. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. mim. B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. 2. kredit. kredit. Štulrajter. 2. 2. mim. hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Baranová. PhD. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1. prof. 2. PhD. Baranová. lektor Štulrajter. PhD. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. PhD. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved. Křečková. 3. 3. 2. L L L L L L L Spolu 3. Křečková. 3. Štulrajter lektor Štulrajter. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter. 2. PhD. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. prof. 2. PhD.Spolu kontakt. PhD. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. Bubáková. Štulrajter.

hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved.odporúčaný. semester Odporúč. hodín Odporúč. kredit. . PhD. 1. kredit. 2. Bubáková. 3. 3.výberový. 1. 1. PhD. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2. 2. PhD. 2. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. 1. .semester 120 . Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved.povinne voliteľný. PhD. PhD. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. 1. Šperková Veselá Bubáková. 3. PhD. 2. Z Z Z Křečková Křečková. 2. Bubáková. L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. kredit. PhD. 2. Chovancová. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P . Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. 3. PV . hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1.povinný. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1.Spolu kontakt. odp. Predmet(y) z bloku v uved. Křečková. Křečková Křečková Křečková. PhD. Chovancová Chovancová. PhD. kredit. sem. kredit. 3. PhD. V .

Bohušová. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. PhD.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Schulze Lenčová. PhD. Uli Rothfuss M.fhv. Mária Daňová. základy všeobecnej a odborovej didaktiky. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2. Štefaňáková. 1.. Lenčová. technické vybavenie katedry).-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia.h.sk (Personálne obsadenie katedry. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine. 1 1.umb.umb. 121 . determinované školskou legislatívou. 1. Katedra germanistiky. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich. danova@fhv. Dipl. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená. PhD. 1.sk Garant štúdia: Prof. 113. stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. PhD.-Verw. t. Phil. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi.Sc. Študijný poradca katedry: PhDr. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.c. podmieňujúci predmet. Dr. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník. miestnosť č. PhD.j. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení.

a sociálnop. Rothfuss prof. Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 . L L L L L Ďuricová lektor prof. Rothfuss Daňová. 2. Rothfuss Jurčáková Daňová. Rothfuss Zemaníková prof. 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dolník Daňová. 2. 2. 3. Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof. Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 .hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog. 3.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 . 2. L L L L L L Spolu 3 3. 3. Daňová lektor Bieliková prof. 1945* Literárny seminár Nj .hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 .po r. Dolník Štefaňáková Štefaňáková. PhD. Dolník Z Spolu 2. Dolník prof. Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof.od prelomu storočia po r. Rothfuss Zemaníková prof. Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 .od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . 1.Spolu kontakt. 2. 2.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 . PhD. 1. prof. PhD. Zemaníková prof. 3.od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 1945 Literárny seminár Nj 3 .od prelomu storočia po r. 2. 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3.po r. 2.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2. Zemaníková prof. Rothfuss prof.

PhD. PhD. PhD. 3. 3. Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová. a sociálnop. 2. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. 3. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 3. PhD. 1. 3. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2. Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. PhD. L L L Daňová Ďuricová. PhD. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . L L L Lenčová Lenčová. 1. 1. 1. 3. Jurčáková Daňová. PhD. L L Daňová Ďuricová. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jurčáková. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. PhD. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3. 3. Daňová.Spolu kontakt. 3. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3.

optimálne 10 kreditov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1.sk (personálne obsadenie katedry. pochopí podstatné fakty. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2. Jančovič Kováčik. storočia. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky. Anna Gálisová. Tatár Patráš. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z 124 .umb. Odaloš doc. 1. B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1. Klincková doc. Patráš Urbancová.anna@fhv. princípy a teórie.sk Garant štúdia: doc. Kubealaková Klincková. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov. Urbancová. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. 1. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. Huťková L Spolu Klincková. galisova. Gálisová Harpáň. 1. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2. a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. Kováčik doc. Harpáň doc. Ľubomír Kováčik. 1. PaedDr. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej. technické vybavenie katedry). Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Odaloš prof. 1. doc. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1. prof.umb. PhD. Očenáš Golema. stupňa štúdia. morfologickej.fhv. 1.

Klincková doc. Krško prof. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Krško Krško. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. L L L L Spolu Celkový súčet 2. Pršová Golema doc. L L Patráš 125 . Gyorgy Kováčik. 2. 3. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Gyorgy Kováčik. 2. 3. Z Z Z Vyučujúci Očenáš. 2. 3. 3. 2. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Šimonová doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Kováčik doc. hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Golema Klincková. Chomová doc. Chomová Šimonová. Golema Z Spolu 2. PV 0 1 1 2 2. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Jakubík doc. L L L L Spolu 3. Z Z Z Z Z Spolu 3. Bariaková. Gálisová.

hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9.odporúčaný. Pršová 3. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková.Spolu kontakt. 3. 3.povinný.semester 126 . Patráš Šimonová. PV . Bariaková Urbancová. st. hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2. Urbancová Šimonová. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. Jakubík Skratky: P . . 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. sem. V . Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová. 3. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. . 3.výberový. hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.povinne voliteľný. B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. odp.

v zmysle teoretických. Kosová. PhD. Wágnerová. Emmerová. Gašparová. CSc. PhD. 1. PhD. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.. Kariková.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod.. Salbot. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. 1 1. CSc. doc. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. doc. PhD. doc. Doc. CSc.László. Višňovský.Lipnická. doc.. Kováčiková. PhD. 3. doc.Kasáčová. PaedDr.. Zolyomiová. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhD. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof.. Vančíková. Vančíková. PhD. Grácová Doc. dr. PaedDr.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. doc. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. . 10 3. pedagogiky. 2. . Jitka Oravcová.Doušková.. pedagogický. Mgr. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I. PaedDr. PaedDr.Lipnická. RNDr.Jarešová. Predpísaná skladba predmetov: .. CSc. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. praktických a tvorivých spôsobilostí. 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. PaedDr. PhDr.Porubský. Vančíková. PhDr. 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 . PhD. Jankovská. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II. Garant štúdia: doc..40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). Wágnerová. Gajdošová Prof. doc. Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I. 2. Gajdošová Dr. doc. Turanská. PhD. CSc. PaedDr. PhDr Vašašová. PaedDr. PaedDr..Kosová. Kouteková. PhDr. organizácie a legislatívy školstva a školy. PhD.. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. PaedDr.Kasáčová. 2. prof. Prof. PhD.A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I. PhD. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania.

PhD. PhDr. Kouteková . Blanáriková Z PaedDr. PhDr. . 1.Šatánek. 2. Z KVTŠ 2 1. Miškolciová. Škvarková Z Doc. PhD. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. PhD. Gajdošová L Prof. doc.. PhD. L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc. L KVTŠ 2 1. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Z PhDr. Mgr. PhD..Ďuricová. PhD. Z doc. Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3. PhD. Nemcová. Z KVTŠ 2 1. Oravcová.Pašková.Višňovský.-3. Mgr. Aj.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova. 2. 3.Kontakt hod.-3.výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1. Belková. Z Urbancová. 3.Vavrinčíková. L PhDr. CSc. komb. Hanzel. Fj. L PaedDr.. Nj.-komunik.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. s Sj.-3. 2. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod.-3. PhD. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3. PhDr. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač. Vašašová. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.Ligas.Kusý. 2. PhDr. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova.

2 2.Typ predmetu Kontakt hod. Z. 2.L Balážová.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.-3. Z.-3. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2. 2.-3 Z Sertoglu 2 2. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. 2. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 .-3. 2.-3. Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. L Sertoglu 2 1.

t. PhD. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. v centrách voľného času a pod. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. Garant štúdia: doc. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Mandzák. Katedra telesnej výchovy a športu. Peter Mandzák. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. biologicko-lekárskych vied. Miroslav Nemec. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.umb. Nemec Adamčák. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. PaedDr.j. Študijný poradca katedry: PaedDr. Michal doc. To znamená. miestnosť č. mandzak. 58. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. podmieňujúci predmet. Spolu získa 67 kreditov.sk. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Görner doc.peter@fhv.fhv. Nemec doc. 1. pedagogicko-psychologických vied. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Kučera.umb. Adamčák 130 . Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1. teórie. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. 1. Kollár Garant predmetu prof.

Rozim Adamčák. 1.. Bence doc.. Vladovičová Z Spolu doc. 1. Bence doc. 1. Novotná doc. Nemec doc. Kremnický Michal. Rozim. Kremnický Z Spolu Čillík. Mandzák Novotná. 1. Adamčák prof. L. L L L L L Bartík. 2. M. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. Michal.106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. Rozim. Kučera. Rošková.kredit. M.113 B-UVTv.Typ predmetu Spolu hod. Mandzák Jančoková. 2. Jančoková doc. Palovičová. 2. Pupiš Nemec. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv. Michal. Bence doc. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv. Jankovská Čillík. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2. Bence. 2. Novotná B-UVTv. Kollár. Čilík doc. Rošková. Bartík. L L L L L doc. L. Bence prof. Palovičová. Bartík doc.. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1. Pupiš Bence. Pupiš Novotná. Nemec PV predmety v uved. Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc.. Mandzák. Palovičová Bence. 2. Z Z Vyučujúcei Bence. Michal 131 . Z Z Z Z Z Zbiňovský. 1. 2.kredit. Kollár. Čilík doc. 2. Novotná doc.117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2. Kučera Novotná. prof.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2. 2. Kremnický.112 B-UVTv. Mandzák Popelka.

Typ predmetu Spolu hod. 3. L L L Bartík.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. Jančoková doc. 3. Bence. Pupiš.205 B-UVTv-206 B-UVTv. 1.kredit. Kučera. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2. Zbiňovský.kredit.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3. Rošková Palovičová Adamčák. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. Rozim. Bence. Pupiš. Nemec prof.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1. Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov. Zbiňovský Bartík. 2.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv. Bendíková. 2. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. 3. L L Spolu B-UVTv. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. L L L L Z Z Z 132 . Čilík doc.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol. Slížik Jančoková. Adamčák. 1. 3. Slížik Čilík. Görner doc. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved. 1. Michal doc. Mandzák. Jankovská Michal. 3. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . 3. Michal. hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. M. Nemec L Spolu prof. Kremnický Kompán. Bartík prof. 3. Novotná. M. 2. Kompán Z Spolu prof. L Paugschová.

216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Michal Kučera. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety .304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák. 2. 2. Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M. Mandzák Kompán Görner Nemec. Popelka Rošková. Mandzák. 3. Čillík. 2.214 B-UVTv-215 B-UVTv. 3..212 B-UVTv. Bendíková Adamčák. Palovičová Rošková. Jankovská Palovičová. 3. Rozim. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán.210 B-UVTv. 3.10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv. Sližik Zbiňovský.302 B-UVTv-303 B-UVTv. Pupiš Bence L. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv. Kučera. 133 . Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková.209 B-UVTv.Typ predmetu Spolu hod. Adamčák Rozim.213 B-UVTv.211 B-UVTv. 2. 2. 3. 3.

326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv. Bartík Nemec. Slížik. Mandzák Kompán.Typ predmetu Spolu hod. Rozim. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Kremnický Garant predmetu 134 . Vladovičová Kompán. Paugschová Adamčák Gorner Nemec. Bartík Zbiňovský Michal. Sližik Rošková. Popelka Zbiňovský.exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán. Slížik Popelka. Mandzák Michal. Kremnický Novotná.314 B-UVTv.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv.334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus . Kollár Palovičová Kompán. Čillík.330 B-UVTv. Pupiš Novotná.324 B-UVTv-325 B-UVTv.315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák. Kremnický Adamčák. Mandzák Zbiňovský.

pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. doc. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Študijný poradca katedry: PaedDr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1. mandzak. školské strediská záujmovej činnosti). Garant štúdia: doc. 8-ročných gymnázií. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Bence. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. Michal doc. roč. Spolu hod. M. Michal Novotná. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1.sk. Spolu získa 180 kreditov. Adamčák 135 . Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. Odpor. M. 62. 1. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. PhD. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. sem. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. domovy mládeže. Slížik Z Spolu Adamčák.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. resp. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. L L Čillík. Nemec Garant prof.fhv. Absolventi 1. Rozim doc. jednopredmetové štúdium (I. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Nemec Bence. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. a 2.umb.umb. asistenta učiteľa. Jiří Michal. stupňa (Bc.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Čillík doc. 1.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. jazykových a umeleckých škôl. biologickolekárskych vied. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1. 1.. Görner doc. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. pedagogicko-psychologických vied. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. teórie. 1. Katedra telesnej výchovy a športu. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. 1.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Adamčák doc.peter@fhv. PhD. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Nemec doc. PaedDr. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. centrá voľného času. Peter Mandzák. 41 kreditov za predmety spoločného základu. miestnosť č. Mandzák Adamčák.

2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. roč. 2. L L L L L L L B-UVTV. 2. Kremnický Bence. Jančoková doc. Nemec doc. prof. hodnote Odpor. Bartík Novotná. 2. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. 1. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. Kremnický Michal. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2. Bence. Adamčák doc. Čillík doc. 1.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. sem. Bence..Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Nemec L Spolu prof. L. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3. Nemec B-UVTV. hodnote Bartík. Bence. L. Kučera. Odpor. L. Rozim Nemec. doc. L. 2. Jankovská Novotná. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Čillík 136 .126 Atletika 3 Čillík. Bartík doc. 2.119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. 2. Spolu hod.. Jankovská Bence. Pupiš Görner. Rozim doc. Michal Adamčák. Rozim Adamčák. M. 3.. Bence. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Bartík doc. Görner B-UVTV. Kollár. doc. doc. 2.108 Antropomotorika B-UVTV. 3. Čilík doc. Nemec Popelka. 2. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. Michal Čillík. 1. 1. Jankovská Čillík. M. Kučera Novotná. Adamčák doc. Zbiňovský prof. L L L L L Vyučujuci Bence. 3. Mandzák Jančoková. 2. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc. 2. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. Novotná doc. Z Spolu doc. Görner prof. Bence. M. M. Novotná doc. Novotná prof. 3.

1. 3. Jančoková doc. Michal Novotná. 1. PhD. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák. V predmety v uvedenej kredit. Michal Palovičová. Kompán. 3. L L L L B-UVTV. Michal Palovičová Mandzák.. Palovičová Bence. 137 . sem. Paugschová. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3. M. Slížik Rozim Novotná. Nemec Spolu prof. hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2. roč. 2. Adamčák doc. L L L L L L L L Bence. Michal učitelia doc. 1. 2. 1.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV.. Kremnický. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit. Bartík PhD. doc. 3. PhD. Görner doc.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík. 1. Jančoková doc. M. Michal KTVŠ Paugschová. Zbiňovský Jančoková. Odpor. PhD. 1. 3. Pupiš Michal. PhD. 2. 1. Spolu hod. Michal Informačné technol. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. 3. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. Michal prof. 3. Rozim. Nemec Z Spolu Garant prof. Bartík prof. PhD. Kremnický Kompán.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. hodnote Odpor. Palovičová. 2. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Jankovská Michal. doc.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Adamčák.

v kombinacii s aprobačným predmetom 138 . Michal Kompán. 3. 3. Michal Kučera. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV. L L L L L L L Michal. 2. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. PhD. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . 3. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. M.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. 3. PhD. Slížik Zbiňovský. Odpor. 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. Rošková Adamčák. 2. Adamčák doc.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. Michal doc. prof. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. PhD. Michal doc. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. 2. Kremnický Adamčák. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. doc. 2. Adamčák Michal. Kompán doc. Bartík doc. Jankovská Palovičová. Mandzák. Bence. Popelka Rozim. Mandzák Nemec. 3. Palovičová Bartík. Michal Kučera. Kompán Bence M. 2. roč. sem. doc. PhD.. Adamčák Palovičová. Spolu hod.

139 .

CSc. E. R.104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. Časť učiva je povinná. 6 semestrov Štátna skúška. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-102. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová. A. RNDr. Prof. Ján Gáper. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. CSc. Peter Bitušík. Doc.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. Roman Alberty. Z. RNDr. CSc. Prerekvizita: B-UABI-102. RNDr. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová. S. P.. Prof. R. RNDr. RNDr.. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. P. J. Roman Alberty. Roman Alberty. Ján Gáper. A. Doc. Čadek. M.A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. Mgr. Prof... Peter Bitušík. CSc. CSc. J. PaedDr. Prof. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). Petrášová. RNDr. E. RNDr. Zoológia. CSc. CSc. Prof.. Prof. Malina. RNDr. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. RNDr. V. Ján Gáper. A. Malina. CSc. Peter Bitušík. Eva Uhliarová. denné štúdium.. Molekulová biológia – Alberty. Júdová. CSc. Anatómia a morfológia živočíchov – Franc. Eva Uhliarová. Adamcová. Roman Alberty. RNDr. RNDr. Botanika. Valerián Franc. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek. 140 . Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ.. Systém a ekológia cyanobaktérií. M. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. rias a húb – Gáper. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. P.V. Všeobecná biológia a biológia človeka. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu.. V. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc. R. Petrášová. CSc. CSc. CSc. Petrášová.

R. J. R.Albertová. CSc. Prerekvizita: B-UABI-103. Fyziológia živočíchov a človeka Malina. Z. H. Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová. E. R. P. Hujová. S. D. Genetika živočíchov a rastlín – Alberty. R. H. Biofyzika – Klima. M. Všeobecná geológia 2 – Spišiak.104..108 Biológia človeka 1 – Selecká. Biogeografia – Uhliarová. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty.CSc.. Doc. Prerekvizita: B-UABI-102. B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová. Genetické výpočty – Alberty. Roman Alberty. Latinčina 2 . J. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. Svetlana Gáperová. Franc.. Roman Alberty. D. RNDr. PhD. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. M. V. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr. CSc. mineralógie a petrológie – Spišiak. J. Z. R. Valerián Franc. Zoologická technika a kresba . 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. PaedDr. Terénne cvičenia z geológie. RNDr. J. CSc. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. Doc. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty. Smrečková. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 .

Katarína Čižmárová. CSc. Barto. R. CSc. H doc. K. Regionálna geografia 1 . vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. PhD. P. Pouš. H doc.. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. H prof. B. H doc. RNDr. Michal. H prof. Absolvent získa titul Bakalár (Bc. RNDr. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák.. H doc. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík. H doc RNDr. Vladimír Baar. CSc. Pavel Michal. H Mgr. H prof.. CSc. RNDr. H prof. R. GIS a DPZ – Berezný. CSc. Študijný program zabezpečuje získať 1. PhD. P. Madleňák. Kartografia a topografia – Jakubík. Alfonz Gajdoš. t. M. B-UAGE-105.. H Mgr. M. Pavel Michal.Barto.. P. RNDr. RNDr. H prof. Prerekvizity: B-UAGE-102. denné štúdium. Prerekvizity: B-UAGE-102. pracovník výchovných zariadení. Humánna geografia 3 – Gregorová. CSc. PhD.j. Terénne cvičenia 1 . Fyzická geografia 2 –Polčák.Gajdoš. A. stupeň geografického vzdelania. V. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110. Fyzická geografia 3 . T..Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc. Pavel Michal. Pavel Michal. Pavel Michal. Gajdoš. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2. CSc. Vladimír Baar. H doc RNDr. RNDr. Katarína Čižmárová. Fyzicka geografia... Vladimír Baar.Michal. A. CSc. Základy štatistiky – Bačík. H doc RNDr. Michal. P. A. Richard Pouš.Michal. Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. J. Humanna geografia. M. CSc. T. RNDr. Škodová. P. H doc. RNDr. Vladimír Baar.. RNDr. RNDr. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc. Geografia SR 1. RNDr. Pavel Michal. Fyzicko-geografické syntézy . RNDr. J. CSc. P. Miloš Bačík. Humánna geografia 2 – Pouš. resp. RNDr. M. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. P. J.) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie.Michal. 3/Z 142 . B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. N.Gajdoš. RNDr. H doc. CSc. Jakubík. CSc. P. Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. CSc. Pavel Michal. Katarína Čižmárová. CSc. CSc. Mazúrek. Vladimír Baar.. doc.

. Vladimír Baar. R. FG analýza malého regiónu – Polčák. A. PhD. Madleňák. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 . B. R. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. Seminár z klimageografie – Polčák. K.O. P. T. B. T.. H doc. Geobiomy súše – Michal. Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek. A. RNDr. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš. M. R. B. A. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová. Kultúrne regióny sveta – Madleňák. Geografia cestovného ruchu – Gregorová. PhD.Slobodníková. Geografia SR 2 Bačík. Gregorová. H prof. P. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Alfonz Gajdoš. B. A. H doc RNDr. O. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 . B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. N. CSc. Gajdoš. T.Pouš. T. Krajinné typy Slovenska – Michal. N. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. Politická geografia – Madleňák. P. A. Sídelné systémy – Pouš. A. PhD.. R. J.. RNDr. Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. Alfonz Gajdoš. Gregorová.

Ing. PhD. Ing.. Vladimír Olej. Ing. H doc. programu Študijný poradca Ing. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ..a H doc. informačných a počítačových sieťach. Forma a odporúčaná denné štúdium. informačných technológií a sietí. multimédiách a didaktike informatiky. Milan Hudec. J. Brodenec. Ľudovít Trajteľ.Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl. V. M. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ. H doc. Ľ. H prof. PhD. P. Trhan. 144 . Teoretické základy informatiky. I. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš. Siládi. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová. H RNDr. J. Operačné systémy 1 – Škrinárová. J.CSc.a H RNDr. PhD. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. Ing. V. informačných technológiách. Jan Klimeš. Ľudovít Trajteľ. H doc. B. V.. Ing. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu . Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák. CSc. H prof. Ing. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. Dana Horváthová.II. Počítačové systémy 2 – Trajteľ.. RNDr. H doc. Ľ. PhD. PhD.. J. H doc. Roman Nedela. počítačovej grafike. Milan Hudec. J. PhD. PhD. CSc. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš. PhD. Počítačové systémy a prostriedky. Bohuslav Sivák.II.. RNDr. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš. H doc. Teória algoritmov 1 – Sivák. DrSc. Jan Klimeš. v programovaní.II. CSc. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. Ing. Programovanie 1 – Siláči. J. CSc. Prerekvizity: B-UAIN-105. Vladimír Olej.informatiky. O. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. PhD. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike.II. 6 semestrov. Siládi. Ing. Ľudovít Trajteľ. Ing.a H RNDr. Peter Maličký. CSc. Ľudovít Trajteľ. V..) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov. Milan Hudec. Ľudovít Trajteľ. H RNDr. RNDr. v informačných a databázových systémoch. Ľ. Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. PhD. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi. B. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc.. Milan Hudec. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi.a H prof.

M. Gridové technológie 1 – Siládi. B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. Tvorba algoritmov 2 – Siládi. B. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 . Projekt z DB systémov – Šuch. O. D. Ľ. Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. Používateľské rozhrania – Trajteľ. Gridové technológie 2 – Siládi. A. M. Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. Seminár z programovania 3 – Vagač. V.Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. V. D. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. P. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. I. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. J. Odborná angličtina – Brodenec. M. Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. A. D. Seminár z teórie grafov – Sudolská. M. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan. V. Seminár z programovania 2 – Siláči. V. O. O.

DrSc. Ľubomír Snoha. RNDr.DrSc... DSc. RNDr. DrSc. Pavol Klenovčan. Renčová. geometrie.Hrnčiar. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. Roman Nedela. Pavol Klenovčan. základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. RNDr. Peter Maličký. Gejza Wimmer. RNDr. doc. pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. V. prof. RNDr.. CSc. RNDr. Pavel Klenovčan. Ľ. RNDr. P. CSc. M. M. doc. prof. M. RNDr. 146 . prof. DSc. P. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka. prof. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel . Pavel Hanzel. Pavel Hanzel. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha. CSc. Miroslav Haviar. A. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. Ľubomír Snoha. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. Peter Maličký. doc. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš. PhD.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc. RNDr. A. Lineárna algebra – Haviar. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat. doc. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika. Algebra 2 – Haviar. G. P. prof. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. doc. RNDr. V. RNDr. RNDr.. RNDr. doc. G. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová. DSc. Miroslav Haviar. RNDr.). CSc. štatistika 1 – Konôpka. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. M. RNDr. prof. Magdaléna Renčová. DSc. CSc.. Geometria 1 – Monoszová. CSc. prof. CSc. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová. G. CSc.DrSc. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš. RNDr. Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky. Pavel Hanzel. doc. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. Dirbák. P. V. CSc. Dirbák. DrSc. M. L. ako nekvalifikovaný učiteľ. Ľubomír Snoha. Dirbák. G. prof. denné štúdium. Miroslav Haviar. RNDr. algebry. M. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. Ľubomír Snoha. CSc. CSc. Prerekvizity: B-UAMA. Lašová.DrSc. RNDr.

K. P. Osobné počítače 2 – Hollá. štatistika 2 – Konôpka. G. I. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký. RNDr. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. Cvičenia z algebry – Haviar. R. P. P. RNDr. DrSc. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. G. G. P. Roman Nedela. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . prof. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. I. R. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová. Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. P. Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar. DrSc. A. M. Cvičenia z planimetrie – Kršňák. V. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. P. V. K.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. Gejza Wimmer. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá. Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka.

148 . M. Ľubomír Žáčok.Polčíc. H doc. H doc. H doc. L. A. J.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc. CSc. H doc. Ing. Daniel Novák. CSc. Materiály a technológie. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. J. CSc. H doc. M. Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. Stroje a zariadenia. Daniel Novák. CSc H PaedDr. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. M. CSc. Stebila. Alena Očkajová. Daniel Novák. M Technické praktiká 3 – Polčíc. Ing. PhD. Počítačová grafika – Kučerka. H Ing. PhD. H PaedDr. CSc. 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Ing. Ing. PhD. Elektrotechnika a elektronika. CSc. Ing. Absolvent získa potrebné vedomosti. resp. Ján Klima. Alena Očkajová. PhD. Ján Klima. H PaedDr. Ľubomír Žáčok. CSc.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka.. Ing. B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. PhD. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. Ing. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc. H doc. Ing. Ing. návyky a kompetencie pre výkon tzv. H PaedDr. Ján Pavlovkin. H doc. H PaedDr. L. Martin Kučerka. Ľubomír Žáčok. pomocného učiteľa. PhD. Daniel Novák. Ľ. Ján Pavlovkin. H Ing. denné štúdium. M. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka. PhD. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. PhD. Ľ. Prerekvizity: B-UPTV103. CSc. Alena Očkajová. Technické praktiká 1 . Daniel Novák. J. Ing. Ľubomír Žáčok. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. H doc. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. Ľubomír Žáčok. Ľ Materiály a technológia 3 . Ing. zručnosti. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. CSc. Stroje a zariadenia – Kučerka.

H PaedDr. J. PhD. Ján Pavlovkin. Ľubomír Žáčok. J. Ľubomír Žáčok. Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. Ľ. J. J. A. J. J. J.Očkajová. Ján Pavlovkin. Modelárstvo 1 – Polčic. CSc.Pavlovkin.Polčíc. Technická prax 1 – Očkájová. H Ing. Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. J. J. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. Ľ. Milan Ďuriš. Technika a životné prostredie – Stebila. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . M. J. H PaedDr. Technická prax 2 – Pavlovkin. CSc. A. Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. M. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová.Pavlovkin. A.B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin. J. Automatizácia a kibernetika . B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. Ľ. Technické praktiká 6 . H Ing. Žáčok. Ing. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 . Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin. H doc. Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie . J. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. Prerekvizity: B-UPTV-115. J. PhD. Technická záujmová činnosť– Polčic. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 .Pavlovkin. B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin. PaedDr. PhD. Prerekvizity: B-UPTV112. Ján Klima. PhD.. J.

Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. Oľga Wágnerová. výmera hod. PhDr. Jitka Oravcová. PhDr.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Soňa Kariková. prof. Beata Kosová. CSc. kultúra 1 Človek. výmera hod. prof. spoločnosť. PaedDr. CSc. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . PhDr. PaedDr. CSc. Marta Valihorová. PhD. CSc. Ľubica Babicová. Dana Hanesová. Vojtech Korim. Ing. doc. 3 Sem Garant predmetu L L prof. Vojtech Korim. Jitka Oravcová. 3 2. PaedDr. Rok 0 0 H H 2. Dana Hanesová. PhDr. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. CSc. Dana Hanesová. PaedDr. doc. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. doc. doc. prof. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. doc. týž. Vojtech Korim. PhDr. doc. S. PaedDr. PhDr. povinne voliteľných min. doc. Marta Valihorová. PhDr. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek. PaedDr. PhD. PaedDr. PhDr. Alena Doušková. CSc. doc. prof. PhDr. CSc. CSc. prof. PaedDr. Vojtech Korim. prof. CSc. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. CSc. doc. Kariková. PhD. spoločnosť. PhD. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Katarína Lucinkiewiczová. výchova a ideové systémy 2 Človek. PaedDr. Ľudovít Višňovský. PaedDr. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. PhD. Vojtech Korim. Beata Kosová. PhD. PhD. CSc. CSc. doc. PhD.

L Mgr. CSc. Ján Kaliský. CSc. 3 2. L Mgr. doc. 151 . PaedDr. výmera hod. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. prof. 3 2. Ján Kaliský. 3 2. PhD. Petra Fridrichová. PhD. 2 1. PhD. Janka Kyseľová. Z Mgr. 3 2. Vojtech Korim. PaedDr. Petra Fridrichová. Miroslav Valica. PhD. Z L Z Z Z Z L Mgr. prof. PhDr. PaedDr. PaedDr. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. Ján Kaliský. PhD. PhD. L Mgr. 3 1. Soňa Kariková. Z Mgr. 3 2. 3 2. PhD. PhD. 3 1. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. Katarína Lucinkiewiczová. Petra Fridrichová. 3 Sem Garant predmetu PhD. CSc. PhD. prof. Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2. výmera hod. 3 1. Vojtech Korim. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž. PhD. Janka Kyseľová. Z PhDr. Vojtech Korim. 3 2.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. PhD. L PhDr. Mgr. 2. Odporúčaný L Ukonč. 2. 2. PhD. 2. Ján Kaliský. 3 2. 3 1.

Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj . Mgr. doc.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. PhDr. ArtD. PhDr. Belo Felix. Mgr. Marián Janek. Mgr. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. CSc. Mária Strenáčiková. PaedDr. Mgr. doc. PhD. výmera hod.Bar. CSc. Eleonóra Baranová. ArtD. Štefan Sedlický MgA.HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . PhD.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0.33 0 0 1 0 0 0. Marián Janek. Mgr. doc. MgA. PaedDr. doc. prof. povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj . Mgr. prof. prof.33 0 0 1 1 0 0. art.Imp. doc. doc. prof. PhD. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. doc. Mgr.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. PhD. doc. Mgr. art. Jana Škvarková. PhDr. Mgr. CSc. CSc. CSc. Mgr. art. Mária Strenáčiková.33 0 0 0 1 1 0 0 0. PhDr. CSc. Štefan Sedlický MgA. Belo Felix. PhD. Milan 1 0. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. PaedDr. Mária Strenáčiková. art. doc. Mgr. Mária Strenáčiková. PhD. art. art. art.5 0 0 0 0 4 2 1 152 . Belo Felix. art. art. Štefan Sedlický MgA. doc.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj . CSc. Mária Strenáčiková. ArtD. prof. Mgr. art. Jana Škvarková. Eva Langsteinová. doc. Mgr. Eva Langsteinová. Jana Škvarková. Jana Škvarková.33 0 0 1 1 0 0. ArtD. prof. CSc. prof. Eva Langsteinová. CSc. Štefan Sedlický prof. Libor Fridman.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. CSc. PaedDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. Mária Strenáčiková.

Mgr. PaedDr. Peter Špilák. art. ArtD. doc. art.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. CSc.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . PhD. Peter Špilák. Mgr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj . Milan Pazúrik. PhD.33 0 0 0. prof. Milan Pazúrik. Mgr.5 0 0 0.5 0 0 0 2 153 . PhD. art. Štefan Sedlický MgA.33 0 0 1 1 1 0 0. PhD. Milan Pazúrik. PhD. art. art. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Jana Škvarková. PaedDr. CSc. Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž. prof. Libor Fridman. Milan Pazúrik. art. PaedDr. CSc. Peter Špilák. CSc. prof. Mgr. PaedDr. ArtD. Belo Felix. doc. Eva Langsteinová. Milan Pazúrik. Belo Felix. doc. PhD. art. CSc.5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0. prof. Mária Strenáčiková. Mgr. CSc.Kla. doc. 0 0.5 0 týž. PaedDr. Peter Špilák.5 0 0 0. Mgr. art. prof. PhDr. PaedDr. art. Peter Špilák. PhD. Mgr.5 0 0 0. Mgr. CSc. Mgr. PhD. CSc. PhD.5 0 0 0. prof. CSc. Mgr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr. art. výmera hod. art. prof. Peter Špilák. CSc. Jana Škvarková.Rom. Štefan Sedlický MgA. prof. Mgr. PaedDr. Milan Pazúrik. výmera hod. Mgr.5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. prof. Milan Pazúrik. PhD. Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik. PaedDr. Peter Špilák. Peter Špilák. prof.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. 0 0.

Pavol Tužinský doc. Mgr. PhDr. výmera hod. CSc. CSc. doc. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD. CSc. 0 0. Dagmar Michálková. Mgr. 154 . Igor Gašpar. PhD.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž. CSc. art. PaedDr. PhD.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. Mgr. Externista doc. prof. Milan Pazúrik. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Milan Pazúrik. Mgr. art. CSc. Pavol Tužinský Externista doc. CSc. P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. CSc. Peter Špilák. PaedDr. Milan Pazúrik. ArtD. PhD. Pavol Tužinský MgA. Mgr. PaedDr. Milan Pazúrik. Peter Špilák. Mgr. art. PhDr. art. prof. L L Z Z Z Z L L L L prof. prof. PaedDr. PhD. Mgr. art. art. prof. Mgr. art. PaedDr. PhD. art. art. Peter Špilák. Mgr. Milan Pazúrik. Pavol Tužinský Mgr. Peter Špilák. výmera hod. Mgr. Milan Pazúrik. Pavol Tužinský doc. PhD.5 0 0 0 0 0 2 2 týž.5 0 0 0. Jana Škvarková. Mgr. Dagmar Michálková.5 0 0 0. doc. prof. PhD. Igor Gašpar. PaedDr. CSc. art. Peter Špilák. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc.

Mária Strenáčiková. doc. CSc. PhD. Mgr. Igor Gašpar. art. art. PhD. Pavol Tužinský doc. art. CSc. Dagmar Michálková. Jana Škvarková. výmera hod. Mgr. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. art. art. Mária Strenáčiková. doc. CSc. Pavol Tužinský MgA. 155 . doc. CSc. Igor Gašpar. CSc. Mgr. art. PhD. Igor Gašpar. Pavol Tužinský doc. Externista doc. Mgr.školské hudobné súbory.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. CSc. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. Igor Gašpar. art. Mgr. PhDr. Externista doc. PhDr. PhD. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . Mgr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Externista doc. Dagmar Michálková. Dagmar Michálková. art. Mgr.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . Mária Strenáčiková. PhDr. Mgr. Dagmar Michálková. Mgr. PhD. CSc. Mgr. doc. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír. doc. Mária Strenáčiková. ArtD. Externista doc. Igor Gašpar. art. Mgr. CSc. Pavol Tužinský doc. Mgr. PhDr. Mgr. Mgr.

V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík.). riaditeľa pre etiku. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). personálna práca. e-mail: vincur. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. etických komisiách apod. etiku médií a profesijné etiky.č.sk. poradenských centrách. 156 . profesionálne vystupovanie. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. asistent manažéra. konzultant. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. t.umb. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. kultúru individuálneho prejavu. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky.branislav@fhv. J 03. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry.j. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. s Filozofickým ústavom SAV. Tychy). 446 5626.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. vysokoškolskými pracoviskami v SR. environmentálnu etiku. t. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii.B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. expert for ethics). ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. biomedicínsku etiku. manažérsku a podnikateľskú etiku. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. Študijný poradca katedry: Mgr. Katowice). ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. ktorý pripraví odborníkov.

Fobelová doc. 1. 2. 1. stupeň štúdia.sk Garant štúdia: prof. 1. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. Fobelová 157 .fhv.PhD prof. 1.Ďurčík prof.umb. PhD.Ďurčík prof. 1. Lektor Kovaľová Ext.Fobel prof. 1. 1. 2.Fobel doc. PhDr.Ďurčík prof. 1. 1.Fobel prof. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov. 1. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov.Fobel doc.Ďurčík doc.Ďurčík prof. 1. 2. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc. 2. Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext. 1.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. 2. Fobelová Kovaľová. v študijnom programe Aplikovaná etika. Pavel Fobel. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika.Fobel doc. 1.Ďurčík prof. Fobelová prof. 1.

manažérska a podnikateľská etika. základné práva v sociálnom zabezpečení. . etika a právo. 2. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . odp. etická expertíza a etické poradenstvo. etika v policajnej. 2. etika internetu) Riešenie etických dilem. 2. sem. 2. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. etika politiky.Spolu kontakt. analytických postupov.povinne voliteľný. lektor Ext. 2.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P . biomedicínska etika. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky.Ďurčík prof.odporúčaný. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. PV . 2. colnej a vojenskej službe. 2. etika v období globalizácie. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. V . súčasné trendy v environmentálnej etike. Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext. morálna inteligencia. etika verejnej správy. Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 .povinný.výberový. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy.

ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Pachomovová Račáková. 159 . Kačiuškiene Höhn.prof.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. 1.fhv. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. prof. Janka Pálková Tel. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. e-mail: palkova@fhv.ArtD. affair relations. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov.PhD.: 446 5123. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. Kovaľová. 1.PhD. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk (Personálne obsadenie katedry. 1.umb. Bálintová Höhn Ličko. vedomosti z lingvistickej kultúry. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1. Kožiak. sociálnej.umb. 1. DrSc. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Gilles Rouet. stupeň je novoakreditovaný študijný program. Garant štúdia: prof. Študijný poradca katedry: PaedDr.PhD.PhD.Darulová prof. public relations.Šlosiar Stolár. teórie komunikácie.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1. 1. 1. vedomosti z oblasti európskej integrácie. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. technické vybavenie katedry). kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. stupeň. čo spolu činí 112 kreditov. kultúrnej a filozofickej antropológie. 1.mim. 1.PhD. ako manažér európskej kultúrnej politiky. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. slovesnej.

2. Račáková. Jančovič. Chorvát. Bitušíková. 3 2 3 3 3 Findra. 1. prof. Bitušíková. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. 1.PhD. Sugaj. Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc. Höhn. CSc. Pálková Celkom z L Ličko. 2. 1. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. prof. prof.PhD.PhD. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. 2. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. Z Z Vyučujúci Rouet.PhD. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. CSc. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1. 1.PhD. Patráš prof.Škvarna Krško. 1. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. prof. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.DrSc.PhD. 1.PhD. Kačiuškiene Höhn. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene.Šlosiar Höhn. 2. 2. 1. 1. 2. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová. Bálintová Höhn Rouet.Findra Bálintová Bálintová.Patráš Račáková. 1.prof.Spolu kontakt.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20.Rouet 160 . 1.mim.PhD. 1.PhD. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2.

Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2. kredit. L Hohn Hohn. 2. M-CJEk-303 Vysvetl. 2. 2. Kačiuškiene Höhn.hodnote Exkurzia 1 V 4 1. M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved. * . 2.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . Bálintová. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. PhD. L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. Bálintová Höhn Rouet.hodnote Exkurzia 1 V 2 1. kredit.Spolu kontakt. kredit. prof. PhD. hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová. prof.PhD.PhD. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene.PhD. 2.

t. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. 143.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Vladimír Varinský. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). Oto Tomeček. ktoré sú zamerané na organizačnú. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. To znamená. Mičko PhD. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. agentúry. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. odborná redaktorská činnosť v televízii. kultúra. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Od absolventa študijného programu História (2. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 8. podmieňujúci predmet. tel. Albertová. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. vysoké školy). spolky. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. hospodárskych a kultúrnych dejín. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. domy kultúry). PhD. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum.: SAV. e-mail: tomecek@fhv.: 048/4467143. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.j. miestnosť č. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. fondy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.umb. 1. propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. rozhlase a periodikách). CSc. Katedra histórie. Garant Vyučujúci predmetu Albertová. bod 7c). Škvarna / Kožiak 162 .sk Garant štúdia: prof. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. stupňa vysokoškolského vzdelania. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2. PhDr.

Nagy. 1.Spolu kontakt. 1. Škvarna doc. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. sv. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Žilák. 1. 1. doc. Škvarna Kožiak. vojne 163 . hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. 1. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. doc. 1. 1. PhD. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1. Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. PhD. 1. Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. CSc. PhD. 1. PhD. L L L L L L L Kanovský Kunec. hodnote PV 0 4 4 1. Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc.

1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. 1. 1. 1. Kalhotková Mgr. prof. Martuliak Mičko. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a. PhD. 1. Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20. Račko Nociarová Mgr. -18. PhD. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. 1. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . v. 1. Mácelová doc. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 .Škvarna doc. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. Mičko. PhD. 1. PhD. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. Mácelová Kunec Kunec. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová. Kalhotková Račko Mgr. PhDr. 1. 1. Fremal prof. 1. 1. doc. hodnote PhDr. Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 1. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. 1. Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. 1. 1.1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2.Spolu kontakt.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1. Škvarna Kunec. protireformácia a 164 . L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof. 1. PhD. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. a 20. SR (1939 . Kožiak. PhD. PhD. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. sv. Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia.

. V .odporúčaný. Skratky: P . sem.Spolu kontakt. L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. PV . 1. Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1. . Spolu 8 PV predmetov. Škvarna prof.povinne voliteľný.povinný.výberový. storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc. odp.semester 165 .

Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. PhD. 1. Z Spolu Celkový súčet 1. ktorá sa počíta ako povinný predmet. PhDr. Eva Čulenová. Biloveský. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. hodnote 1. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu.2. DrSc. Klincková doc. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. Biloveský Biloveský. 166 . Djovčoš PhD.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. 2. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodín Typ predmetu Počet skup. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. 2. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. Svetlana Pachomovová. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. ktorú musia študenti povinne absolvovať. hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Biloveský. Mgr. Djovčoš Biloveský. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. PhD. 2. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. praxeológie prekladu. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1. Študijní poradcovia: PaedDr.

vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. CSc. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii. Študijný poradca katedry: Mgr. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven. Garant predmetu doc. získa základné zručnosti.. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. jakubik@fhv. 1. vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations. 1. tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných. 167 .umb. písomných (tlačených). Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. To znamená. storočia po súčasnosť. doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Čulenová Krško. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. 334. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20. Spolu získa 47 kreditov. PhD. ale nielen slovanským) jazykom. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). Krnová prof. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. miestnosť č. Bariaková Patráš. Absolvent študijného odboru. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. o osobitostiach ústnych. Tatár. Henrich Jakubík. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. Patráš mim. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií.prof. Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov.sk Garant štúdia: Prof. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. príp. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. PaedDr. Vladimír Patráš. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. legislatívy a manažmentu kultúry. Z Z Z Vyučujúci Krnová.

Spolu kontakt. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved.prof. Patráš prof. kred. 1. 1. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. kred. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. kred. 2. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. Krnová prof. kred. 1. 1. 2. Chomová prof. Patráš Krnová. kred. 2. Findra doc. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. Čulenová Krnová. ľud. kred. Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. Patráš doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Harpáň M-SMSm-104 Lit. Šuša Krško. a preklad knižiek. storočia M-SMSm-202 Interpret. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. Krnová mim. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . 2. Z Z Z Z Z Spolu 1. Jančovič Findra. 2. komparatistika a medzilit. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. 1. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. 1. Šuša Garant predmetu Krško prof. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. kred. L L L L L L L L Spolu 2. Findra Findra.

hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. 1. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 1. 2. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod. L L L L L L Bariaková. zásoba slovenčiny po r. Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 1. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I. kred. 1.Spolu kontakt.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1.dokt. 1. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. kred.dokt. kred. kred. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved. M-SMSm-204 Slov. 1. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved. kred. kred. Z Z Šimonová 169 . 2. L L Z Z Z Krško Urbancová/ int. 2. 1. 1. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. kred. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. kred. 1. 2. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved.

povinne voliteľný. hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven. Z Z Z Bariaková Bariaková. sem.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. kred.povinný.odporúčaný. 2.výberový. PV . Jakubík Skratky: P . odp. . . Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. V .semester 170 . 2. literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2.

hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Garant štúdia: prof. kredit. 58. riadení. Jančoková Z Spolu 1. Peter Mandzák. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov. Čillík doc.sk. doc. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková. PaedDr. Slížik Vladovičová gestori doc. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 . Študijný poradca katedry: PaedDr.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. L L Rošková. 1. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. kredit. mandzak. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. Ľudmila Jančoková. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. 1. pri programovaní. súkromných. Görner doc. 1. 1.peter@fhv. stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie. PhD. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe. 1. miestnosť č. CSc. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Pupiš Garant prof. Štruktúra magisterského študijného programu (II. samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach.fhv.umb. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Spolu získa 120 kreditov. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved. Katedra telesnej výchovy a športu. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách. Čillík prof. 1. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II. pri tvorbe nových koncepcií. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner.

hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . 2. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved. Bence. Jančoková prof. Bartík L Spolu 2. Bartík gestori špecializácií doc. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. Nemec Kremnický. prof. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . 2. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. 2. Jančoková.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Čillík prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. 1. Popelka Palovičová. Pupiš vedúci DP Bartík. 2. Čillík doc. Bartík doc. 1. Čillík doc. Čillík gestori doc. M. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková.. 1. Michal Bartík. L L vedúci DP doc.súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Görner prof. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. 1. 1. Adamčák prof. 1. kredit. kredit. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík. 1. Pupiš prof. 2. 2. Rošková gestori špecializácie Kučera. 1. 1. 1. Michal doc. Nemec Bartík. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Paugschová Garant doc. 1. kredit. 1. kredit. Novotná doc. 1. Jančoková doc.

2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2. Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. PhD: doc. Rozim Pupiš. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský. Bartík Palovičová. 2. 2. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. súťaží v špecializácii Rošková. 1. Zbiňovský. 1. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. 1. Novotná PhD: Pupiš. L L L L L L L L Rošková. 2. Michal Görner Zbiňovský. PhD. 1. Rošková. 2. Palovičová. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. 2. učitelia KTVŠ prof. Kollár prof. PhD. 1. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm. Rošková Rošková.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. Novotná Nemec. Michal prof. doc. Rošková. Michal Novotná. 1. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 .219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit. Rozim PhD. 1. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. Rošková. Görner Bartík. a riad.

2. ktorú musia študenti povinne absolvovať. 2.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. ktorá sa počíta ako povinný predmet. Študijní poradcovia: PaedDr. 1. Biloveský Biloveský. DrSc. 2. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.2. hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. PhD. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. Svetlana Pachomovová. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Klincková doc. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Djovčoš PhD. 1. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. Biloveský. Diplomatický protokol 174 . Mgr. PhD. Eva Čulenová. hodnote M-PTTz-304 Vallová. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. PhDr. 2. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. 1. 1. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. praxeológie prekladu. PhD.

ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *.sk Garant štúdia: prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. PhD. 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. 1 3 3 Brenkusová. 175 . literatúry a translatológie. 1. Djovčoš Feťková Feťková. 332. Predpokladá sa. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. Martin Djovčoš. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Czeglédi Keníž. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy. e-mail: djovcos. literárnej vedy. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Predmety. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností.umb. Keníž. 1. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať.martin@fhv. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov. Takto spolu získa 38 kreditov. CSc. 1. tel: 446 4141. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. To znamená. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Študent získa 10 kreditov za prax. Csaba Czeglédi. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. PhDr. Študijný poradca katedry: PhDr. CSc. PhD. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii.

CSc. PhD. Kubuš Keníž. Z Z Z Z Biloveský. Hardošová. PhD. L L L L L L Czeglédi prof. Vallová. 2. Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1. Vallová Šavelová Biloveský. Djovčoš L Celkom Biloveský. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . 1. 1. PhD. 1. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. 2. 2. CSc. 1. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský. 1. Czeglédi Brenkusová Keníž. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Djovčoš Kubuš Šavelová. PhD. 1. L L L Brenkusová Biloveský. PhD. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. PhD. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. Keníž. Z Z Zelenka Javorčíková. 1. Vallová. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. PhD.Spolu kontakt.

PhD. PhD. 2. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2. Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský. hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. Z Z Z Biloveský. PhD.Spolu kontakt. 2. PhD. 2. Biloveský. 177 . 2. Brenkusová Vallová Vallová. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Keníž. Vallová. Vallová Vallová. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1. Hardošová Vallová. Djovčoš Hardošová. PhD. PhD. 2. 2. CSc.

sk Garant štúdia: Prof. Ph. Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni. Tieto poznatky musia obsahovať o. i. • prekladateľ odborných textov. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. • vydavateľský redaktor. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky . Perfektne ovláda všetky postupy. • prekladateľ umeleckých textov. Študijný poradca katedry: PhDr. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. Oddelenie translatológie miestnosť č. Za celé štúdium získa 120 kreditov. diplomatickej. v novinách. tlmočenia a ich metód.umb. sociolingvistiky a pragmatiky. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. turistickej a kultúrnej oblasti. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. 4141) e-mail: djovcos. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. • tlmočník . • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. • redaktor v rozhlase. tel: 414 4141 (kl. 330. • odborník – teoretik na translatológiu. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku. Dr. televízii. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. návykov a zručností. Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. literárnovedných a translatologických disciplín. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť.sprievodca.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo. 178 . dejín a vývoja prekladu. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia.martin@fhv. Spolu získa študent 115 kreditov. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. zahraničnoobchodnej. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. Csaba Czeglédi.

1. Brenkusová Keníž. 1. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. PhD. CSc. a ekonom. CSc. textov Preklad vedec. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. 2. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. PhD. CSc. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic. Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. Tlmočnícke cvičenia 1. 2. a technic. PhD. 1. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. Biloveský Biloveský. textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. PhD. CSc. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. Brenkusová Keníž. CSc. PhD. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. 2. Kubuš Keníž. Feťková. Czeglédi Keníž. 179 . Keníž.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Czeglédi Brenkusová Keníž. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. 1. Biloveský. 1. CSc. umelec. textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. 1. L L L Brenkusová Feťková. 1. 1. liter. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský. CSc. anglof. a dramat. CSc. PhD. 1. Keníž.

výberový. . PhD. V . CSc. 2.semester 180 .povinný. Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová.odporúčaný.Spolu kontakt. Vallová. M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2.povinne voliteľný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1. PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2. PhD. Skratky: P . . sem. PV . odp. Keníž Vallová Keníž.

prof. PhD. e-mail: zazrivcova@fhv. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho.umb. mim. CSc. Baranová. 1. 181 . PhDr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. PV Garant predmetu Křečková. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. miestnosť č. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. Baranová. mim. hodín Odporúčaný ročník Špecif.sk Garanti štúdia: Doc. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. literárnovedných a translatologických disciplín. 446 4197. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. tel. Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit. Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. 1. mim. prof. Jan Holeš. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. 133. 1. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. prof. Baranová. o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu. Študijný poradca katedry: Mgr. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb). o redaktor v masmédiách.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. vedeckého a hospodárskeho života. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1.) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax.

hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved. Veselá Baranová. mim.Odporúčaný semester Spolu kontakt. mim. prof. PhD. 1. PhD. 1. Veselá Baranová. Veselá Baranová. prof. PV kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 2. 1. Chovancová Chovancová. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. PV kredit. 1. PhD. prof. L L Spolu Celkový súčet 1. Holeš Křečková. 2. 1. mim. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. 1. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. Chovancová Chovancová. Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Z Z Z Holeš Křečková doc. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Predmet(y) z bloku v uved. prof. Z Z Z Chovancová Chovancová. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. PhD. 2. PV kredit.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit. 182 . 1. 2. PV kredit. 1. kredit. PV kredit. Veselá Baranová. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. L L L L L Chovancová Chovancová. mim.

textov súč.výberový 183 . hodnote Analýza lit. PhD. 2. 2. mim. 1. prof. PhD. prof. Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. Baranová. 2. 2. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová.povinný. hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová. autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. L L L Holeš Veselá doc.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. V . mim. Štulrajter. PV kredit. prof. PhD. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit. Štulrajter. prof.povinne voliteľný. franc. hodín Odporúčaný ročník Špecif. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PV . L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. mim. Baranová. Holeš Křečková. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. 1. PV kredit. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. 1. mim. kredit. Skratky: P . 2. hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1.

Pozná rozdiely medzi danými jazykovými. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka. Varga Szende Ardamica prof. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni. turistickej a kultúrnej oblasti. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. teória literatúry. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Alabán 184 . Andrea Csíkány. lexikológia. tel. 223. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. PhDr. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. 1. z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia. Varga prof. Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy. štylistika a syntax maďarského jazyka. CSc. morfológia. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. dejiny maďarskej literatúry. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. z literárnej vedy. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. zahranično-obchodnej. Za prax študent získava 10 kreditov. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. e-mail: csikany. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy.: 048/4464137. návykov a zručností. Študijný poradca katedry: PhDr. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. literárna komparatistika a literárna kritika). Garant Vyučujúci predmetu Varga prof.umb. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov. kapitoly zo svetovej literatúry.andrea@fhv. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Gyula Varga.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1. základy literárnej vedy. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. 1.sk Garant štúdia: prof.

Szende Ardamica Csíkány prof. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. prof. Varga prof. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2. 1. 1. PhD. Zimányi prof. 1. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. 2. 1. 1. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r. 1. Alabán prof. Zimányi prof. Z Alabán Németh. 2. Alabán Csíkány prof. 1. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. PhD. Zimányi prof. 1. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1. 1. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1. Alabán P P P P P PV.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. Zimányi 185 . hodnote 10 10 10 47 2. PhD.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga prof.Spolu kontakt. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. Zimányi Németh. prof. Alabán prof. hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. Varga P P P PV. 1.

PhD. Varga prof. Alabán 186 .Spolu kontakt. Varga Németh. 2. 2. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. 2. Zimányi prof. prof. 2. PhD. Zimányi prof. prof. 2. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

1. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Spolu získa 120 kreditov. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Alabán prof. 1. 1. Varga prof. 1. Zimányi prof. Alabán prof. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. 1. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Varga P P P PV. 1. Varga prof. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi prof. Alabán prof. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r. 2. 1. 1.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu. Alabán prof. Varga prof. Za prax študent získava 10 kreditov. Varga prof. 2.

Zimányi prof. Alabán 188 . Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. 2. 2. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1. 2. PhD. Zimányi prof.Spolu kontakt. 2. prof. prof. Z Alabán Németh. PhD. 2. 2. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. PhD. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Zimányi prof. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1. tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. 1. prof. PhD. 1. Varga prof. prof. 1. Zimányi Németh. 1. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Németh.

v novinách. návykov a zručností. Oddelenie translatológie miestnosť č.sk Garant štúdia: Prof. Katedra germanistiky. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni. • filológ – teoretik jazyka a literatúry.-Verw. PhD. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy. • konferenčný (kabínkový) tlmočník.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. • prekladateľ odborných textov. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. diplomatickej.sprievodca. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty. zahraničnoobchodnej. Študijný poradca katedry: Mgr. 4167) e-mail: miškovska.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín. • vydavateľský redaktor. • prekladateľ umeleckých textov.. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. • tlmočník . Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci.Sc. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru.. i.umb. Uli Rothfuss M. 327. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. turistickej a kultúrnej oblasti. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu.c. Jana Miškovská. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. Dr. Phil. • odborník – teoretik na translatológiu. 189 . • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. • redaktor v rozhlase. tel: 414 5648 (kl. televízii.jana@fhv.h. Dipl. literárnovedných a translatologických disciplín. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Tieto poznatky musia obsahovať o.

Lauková.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Bohušová. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Lauková. Bohušová. Schwarzová Bohušová. PhD. Rothfuss Lauková. Lauková. Lauková Rothfuss. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Simultánne tlmočenie III. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. PhD. Rothfuss Lauková. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. Bohušová. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. Lauková. Schwarzová L Spolu Bieliková prof. Dolník prof. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. Simultánne tlmočenie II. Rothfuss Lauková. Z Z Z Bohušová. Schwarzová Bohušová. Dolník prof. Bieliková. Simultánne tlmočenie I. liter. Lauková. PhD. Schwarzová Bohušová. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III. Bieliková. PhD. PhD.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Miškovská Bohušová. prof. Miškovská Bohušová. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . Miškovská Rothfuss. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Prax P P P P PV. L L L L L Dolník. Lauková. PhD. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník.

Umelecký preklad III.Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. .semester 191 . Ľupták Lauková Lauková. Miškovská Bieliková Bohušová. prof. Miškovská Bieliková Dolník. PV . prof. PhD.výberový. sem. Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.povinný. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1. Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . PhD. 1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková. Umelecký preklad II. . Dobrík Bieliková Lauková. Umelecký preklad I. odp. 1 1 1 1 2. hodnote Odborný preklad I. Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková.odporúčaný.povinne voliteľný. hodnote Odborný preklad II. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. Rothfuss Ďurníková. hodnote Odborný preklad III. PhD. prof. V . Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1.

Lauková. Bieliková. Lauková. Schwarzová Bohušová. Miškovská Garant predmetu prof. Bieliková. liter. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Rothfuss 192 . PhD. Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. Miškovská Rothfuss. Lauková. Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1. Miškovská prof. PV 18 10 30 4 4 1. Lauková. PhD. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Lauková. PhD. Bohušová. Schwarzová Bohušová. Lauková. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. Lauková Rothfuss. PhD. Dolník prof.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. Bohušová. Dolník prof. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu.

PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát. PhD. Dolník prof. Lauková. Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II.Spolu kontakt. PhD. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1. Lauková. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. Miškovská Bieliková prof. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2. PhD. PhD. Schwarzová Bohušová. prof. PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. prof. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát. M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. Lauková. Z 193 . Dolník prof. Ďurníková. PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. Rothfuss Lauková. Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I. Rothfuss Lauková. Miškovská Bieliková prof. Bohušová. Ďurníková.

Spolu kontakt. PhD. sem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III. Ďurníková. odp. PV . Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková. PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát.výberový. prof. V . Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III.odporúčaný. .povinne voliteľný. PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P .povinný.semester 194 . .

Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. • zamestnanec spoločného podniku. ekonomickej. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. 1.umb. • prekladateľ odborných textov.hab.martin@fhv. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. tel: 446 4150. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. • prekladateľ umeleckých textov. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. e-mail: lizon. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. Predmety. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Dr. PhD. PhD. korešpondenciu. Račáková. • pracovník v masmediálnej oblasti. • asistent v spoločenskej. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. literárnovedných a translatologických disciplín. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov. 306. Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Martin Lizoň. 195 . že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. To znamená.sk Garant štúdia: prof. PhD. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov.

hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Olchowa. 1. 1. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. textov) 196 . 1.PV tech. PhD.Spolu kontakt. prof. 1. Z L Spolu Celkový súčet 1. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1. 1. PhD. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Odborný preklad 2 (Preklad ved. PhD. 2. hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. Z Z Z Z Spolu 2. PhD. Bednarczuk. 1. PhD. Olchowa. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz. 1. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. L L Gombalová Račáková. 1. 2. Račáková. Černák Račáková. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof. PhD. 1. 1. PhD. L L L L L Spolu 2.. Račáková. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Spolu 1. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon.

Z Z Černák Račáková. hodnote PV 0 2 2 0 3 1. 2. Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Černák Račáková. PhD. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film. 2. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Olchowa.Spolu kontakt. 1. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa. PhD.

PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. prof. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier. 2. Z Gombalová prof. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz. Z Bednarczuk. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. 9 5 2 26 10 2. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. PhD. PhD. prof. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková. 1. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . 10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). 1. Predmety. 2. PhD. To znamená. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1. Z Černák Račáková. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. 1. 1. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. 1.

2.Spolu kontakt. 1. Olchowa. hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. Z Černák Račáková. Z Černák Olchowa. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. PhD. 1. 2. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . 1. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L Černák Račáková. PhD. Z Z Gombalová Račáková. Z Z Gombalová Olchowa. 2. PhD. 1. PhD. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. 1. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Černák Račáková. L L Gombalová Račáková. PhD. PhD. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Černák Račáková. 1. 1. PhD.

PhD. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2.martin@fhv. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. Sugay. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. • zamestnanec spoločného podniku. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. tel: 446 4150. korešpondenciu. literárnovedných a translatologických disciplín. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. PhD. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Martin Lizoň. Predmety. Larisa A. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. • prekladateľ odborných textov. 200 . 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová.umb. • prekladateľ umeleckých textov.. To znamená. Kováčová. • asistent v spoločenskej. ekonomickej. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. e-mail: lizon. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. • pracovník v masmediálnej oblasti. 1. 306. DrSc. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.sk Garant štúdia: prof. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

Repoň. PhD. DrSc. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. PhD. PhD. Repoň. DrSc. Sugay prof. 1. 2. Sugay prof.Spolu kontakt. a 21. Juríková Repoň. 1. 2. Sugay Sugay. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1. L Z Spolu 201 . Repoň. PhD. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. PhD. stor. 2. ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. 1. PhD. 2. 1. 1. Juríková Kováčová. zo súčas. PhD. Pachomovová Pachomovová. DrSc. 1. PhD. 1. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. Kováčová Kováčová. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. 2. Sugay Sugay. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Kováčová Kováčová. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. DrSc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. Juríková Kováčová. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Kováčová. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. Kováčová Kováčová. PhD. 1. PhD. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Z Z Kováčová Sugay Kováčová. PhD. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Pachomovová Pachomovová. PhD. DrSc. Z Z Juríková Kováčová. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. 2. PhD. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. Repoň Repoň. Repoň. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Sugay Pachomovová Pachomovová. 1. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. prof. 1. Kováčová. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . L L L L Sugay prof. DrSc. PhD. 1. L L Kováčová Repoň Kováčová.Spolu kontakt. PhD. Kováčová prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pachomovová Pachomovová. 1. DrSc. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. PhD. 2. 1. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic. Juríková Repoň. 2.

1. PhD. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. 1. PhD. Garant predmetu Kováčová. Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. DrSc. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. 1. 1. Spolu získa 120 kreditov. Juríková Kováčová.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Kováčová Kováčová. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Sugay Sugay. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . 1. DrSc. PhD. Predmety. Pachomovová Pachomovová. Juríková Kováčová. Juríková Repoň. 1. PhD. Juríková Kováčová. 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. DrSc. 1. Kováčová Kováčová. 1. PhD. Kováčová Kováčová. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1. To znamená. Pachomovová Pachomovová. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. 1. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. DrSc. PhD.

2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap.Spolu kontakt. Repoň. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. PV V 15 7 27 10 10 95 2. PhD. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. prof. PhD. 2. L L L Sugay prof. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay prof. zo súčas. 1. a 21. Sugay Kováčová. 2. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Pachomovová Pachomovová. Repoň Repoň. M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. DrSc. cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. PhD. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. Sugay Pachomovová Pachomovová. Sugay prof. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1. M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. 2. L L Kováčová Repoň Kováčová. 204 . stor. 2. 1. PhD. PhD. Repoň. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof. Juríková Repoň. 2. 1. PhD. 1. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. 1. 2.

Kováčová. Z Z Juríková Kováčová. 2. Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20. hodnote V 0 1 1 0 2 1. DrSc. 2. hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová.Spolu kontakt. Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof. PhD. storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 . PhD. Pachomovová Pachomovová.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. o filológ – teoretik jazyka a literatúry. tel. turistickej a kultúrnej sfére. Franek Reichwalderová . dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.sk Garant štúdia: Doc. odborné aj umelecké texty. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky. ale aj odbornej komunikácie). PhDr. semester Odporúč. ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. PhD. o prekladateľ odborných a umeleckých textov. o redaktor v masmédiách. najmä v spoločenskej. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek. Spolu získa 37 kreditov. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov. P 1 1 2 0 3 1. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. diplomatickej.umb. Jiří Chalupa. zahraničnoobchodnej. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 206 Odporúč. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. miestnosť č. návykov a zručností. Študijný poradca katedry: PhDr. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu.veronika@fhv.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. prekladať bežné.) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. Študijný proces má charakter premysleného. o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. literárnovedných a translatologických disciplín. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 446 4197. e-mail: sliacanova. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov. doc. 433. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov.americká literatúra I.

hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved. 1. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. Z Franek. PhD. 2. L Reichwalderová Reichwalderová. 1. PhD. 1. jazyku 4 4 1 1 1. 1. Z Ďurovková doc. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I.americká literatúra II. Chalupa doc.kred.Spolu kontakt.kred.hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II.kred.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc. 2.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2. Špj-1 Odporúč. filmu 207 . 1. 1. Chalupa Z Reichwalderová doc. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved. 1. Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová.kred.kred. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1. Chalupa Z Reichwalderová doc.hodnote V 0 1 1 0 1 2. Franek Z Reichwalderová Reichwalderová. 1. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč. doc. Franek L lektor Šj. semester Odporúč. 2. 1. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc. L Franek. Z Franek doc. PhD. 1. M-PTSp-121 Umelecký preklad I. Sliačanová L Chalupa. špan.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved. 2. 2.* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. Franek Z Z Spolu L Franek. Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan. Chalupa doc. Chalupa L Reichwalderová doc. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc.

PhDr. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. Vašašová. Kaliská. Garant štúdia: prof. 2eiEDPS Edukačná psychológia I.Valihorová. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. 2. Kopp. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. PhD. pedagogický. pedagogiky. organizácie a legislatívy školstva a školy. Študenti aprobačných predmetov. 2.5 1 0.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. AP Prax priebežná 2. 1. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0. AP Prax priebežná 2. PhD. priebežná. PhD. kde je predmet vyučovaný. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. praktických a tvorivých spôsobilostí. 1* *** *** Prax náčuvová 1. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2. PhDr. AP Prax súvislá 1. 1.. AP 3* Prax súvislá 2.László. *** Prax náčuvová. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie.Oravcová. 1. AP 2* Prax náčuvová 2. Škvarková Z Doc.5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhDr. PhDr. PhD. 2. 1. na základnej škole. PaedDr. 2. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. PaedDr. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. Karol László. 2.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 1. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II.Pašková. 2. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. AP prvá polovica semestra. 1. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. v zmysle teoretických. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia.

2. 1. Zolyomiová. Emmerová. Karol László Z PhDr. Z prof. PhDr. Valihorová. doc. 2. Stehlíková Z doc.Kariková. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1.Kováčiková. Mgr. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Z. 1.-2. László Vyučujúci Z doc.L Balážová. 1. PhDr. Gajdošová.. 1. 2. Hroncová. Višňovský 209 . Nemcová.. 1. Oravcová. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Gajdošová L prof. Višňovský. PaedDr. PhDr. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. 2.–C L Doc. PhD. Blanáriková L doc. 1. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. Gajdošová. 1. Mgr. doc. Valihorová. PhD. PhDr. Oravcová. Kaliská. doc. PhDr. 2. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Kariková. doc. Oravcová Z prof. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Stehlíková Z Prof. 1. 2. Prof. 1. 1.Kariková. Zolyomiová L doc. Z doc.Gurgová L PhDr. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. PaedDr. László. PhDr. Wágnerová Z prof. Blanáriková L doc. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. doc. Blanáriková L prof. Višňovský. Nemcová.

-2.výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova.sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova .Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova .ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova.-2 Z Sertoglu 2 1.-2.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1. L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník . Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1. Z KVTŠ 2 1.-2.-2.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova .-2.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova .-2.-2.-2.-2. Z KTVŠ 2 1.-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova.-2.-2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.-2.-2.výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova.výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova. Z Cseh (KHUN) 2 1. L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.Typ predmetu Kontakt hod.základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.-2.-2.-2. L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova .výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1.-2.-2.fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova. Z Sertoglu 2 1. L KTVŠ 2 1.plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova .-2.ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova.-2.-2.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova .-2. L Slížik 2 1.

Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof. 1.fhv. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1. Roman Ličko. 1. lexikológia. PhD. Garant štúdia: doc. licko@fhv.umb. miestnosť č. Takto spolu získa 26 kreditov. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa.umb. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín. PhD. PV 211 . hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. PhDr. Štulrajterová prof. To znamená. Jazykové kompetencie. Homolová Spolu kontakt. fonetika. 1. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry.. 1. Eva Homolová. http://www. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra. Katedra anglistiky a amerikanistiky.sk. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. histórii a reáliách Veľkej Británie. L L L Feťková Feťková. Študijný poradca katedry: Mgr. 022. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika. Predmety. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre.sk. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1.

1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. prof. Z Z Z Jesenská Zelenka prof. PhD. hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. Homolová Dovčiak. 1.Odporúčaný semester Spolu kontakt. PhD. Feťková. 1. PhD. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. Javorčíková. Z Z Z Z Homolová prof. Štulajterová. CSc. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. 1. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. Homolová Homolová prof. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. Homolová Javorčíková. 2. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. Feťková. PhD. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr. 1. Homolová Štulrajterová prof. 1. Homolová 212 . PhD. 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1. hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. 1. 2. 1. 1.

PhD. Štulajterová. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. Štulajterová. 1. Javorčíková. 1. 2. Štulajterová. PhD. Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. prof. 2. PhD. 2. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 . Štulajterová. Javorčíková. 1. Javorčíková. PhD. PhD. Štulajterová. 2. 1. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. PhD. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. PhD. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2. L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. PhD. hodnote Americká ženská literatúra 20. 2.

Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Odporúčaný študijný plán: 214 . ako vysokoškolskí učitelia. 143. PhDr. ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. tel. umelecké galérie). 8. didaktiku a metodiku dejepisu. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania.umb. miestnosť č. absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie. v osvetových zariadeniach. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. e-mail: tomecek@fhv. (Ak študent absolvuje viac PVP. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc.umb. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá. Dušan Škvarna. PhD. vo vydavateľstvách. PhD. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.: 048/4467143. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. v masmédiách. vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. bod 7c). že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. t. napr. aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách. podmieňujúci predmet. v samosprávnych a štátnych orgánoch.j. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.fhv. Katedra histórie. To znamená. archívoch. cestovným ruchom. v občianskych združeniach. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom. princípy jeho štruktúry. Oto Tomeček.

PhD. PhD. Fremal 215 . Fremal Šuch. 1. Nagy. Škvarna L Spolu 2. 1. Račko Nociarová Mgr. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2.1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. L L Fremal prof. Kalhotková Račko Mgr. L L L Kmeť Škvarna prof. 1. 1. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. 1.Spolu kontakt. Fremal doc. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šmigeľ Kalhotková Mgr. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. 1. 1. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. v. sv. Kožiak Z Spolu Kožiak. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. 2. 1. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. 1. 1. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20. Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof.

PhD. 1. PhD.Škvarna doc.Spolu kontakt. Martuliak Mičko Mičko. Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . PhD. PhD.1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. a 20. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. Mácelová Kunec Kunec. prof. Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie. 1. 1. 1. 1. Kalhotková Mgr. 1. storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1. Šmigeľ PhDr. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. PhD. 1. protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Mácelová doc. 1. SR (1939 . Kožiak. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku. Mičko. 1. Škvarna prof. Fremal doc. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . 1. Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. PhD. PhD.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. Škvarna Kunec. -18. Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová. 1. sv. PhDr. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19.

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia. 1. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Takto spolu získa 26 kreditov. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. wollner@fhv. 1. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.sk Garant študijného programu: Doc.umb. 1. slobody a demokracie a s úctou k právu. Z Šlosiar prof. PhD.umb. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. http://www. Nemčeková prof.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch. Mgr. CSc. 1. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. tolerancie. Marián Palenčár. L L L Šuch Schmidt Šuch. Katedra filozofických vied. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov. miestnosť č. Poradca katedry: Mgr. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. L Spolu 2. PhD. 318. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. PhD. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti.sk. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie.fhv. Schmidt. princípy jej štruktúry. Ulrich Wollner. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1. realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry.

Spolu kontakt. Z Z Ondrejková Wollner doc.povinne voliteľný. 1.povinný. L L L Nemčeková prof. Ondrejková Wollner. 2. Šuch. V .história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. Krchnák Wollner. PhD. 2. PhD. PhD. PV . doc. PhD. Nemčeková prof. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1. odp. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z L Z Wollner Šuch Wollner. sem. 2. Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. 1. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2. 1. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nemčeková Šlosiar prof. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1. 2. . Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Palenčár Schmidt.odporúčaný. hodnote Kresťanská morálka .semester 218 .výberový. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. . Nemčeková Skratky: P . hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 1.

prof. prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1. PhDr. Študijný poradca katedry: Mgr. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. 446 5133. Z Spolu 1. hodín Odporúč. M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 .sk/. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky.fhv. Takto spolu získa 26 kreditov. Chovancová Chovancová. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. 1. PhD. PhD. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. Elena Baranová. L L L L Baranová Baranová. mim. mim. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. Chovancová Chovancová. Křečková. Garant štúdia: Doc. 1. kredity. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax.umb. vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky.umb.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu. literatúry a didaktiky. e-mail: zazrivcova@fhv. 1. PhD. štylistika a sociolingvistika. semester Odporúč. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. kredit. 133. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1. kredit. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov. tel. miestnosť č.

1. hodín Odporúč. PhD. lektor Bubáková. Bubáková. 220 . PhD. 2. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 1. PhD. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. semester Odporúč. mim. textov súč. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. autorov Aktuálne problémy fr. PhD. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 2. PhD. 1. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. Bubáková. Bubáková. Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. Z Spolu Celkový súčet 1. 2. mim. 2. kredit. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. kredit. PhD. 2. PhD. kredit. franc. 2. 1. 2. 1. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. Chovancová Chovancová. PhD. prof. kredit. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Bubáková. kredit. hodnote Franc. 2. PhD. Štulrajter. kredit. Křečková. PhD. PhD.Spolu kontakt. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. prof.

2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved.výberový. PV .Spolu kontakt. 2. hodín Odporúč. semester Odporúč.povinný. kredit. . 1. sem. 1. odp.semester 221 .povinne voliteľný. V . st. . hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20. Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P .odporúčaný. Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1.

Mária Daňová. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa.umb. 1. podmieňujúci predmet.j. 1. miestnosť č. 2. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín. PhD. L L L L Spolu 2. PhD. Katedra germanistiky. 1. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová. lexikológia. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhD. technické vybavenie katedry. 113. Uli Rothfuss M. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. (Personálne obsadenie katedry.) Garant štúdia: Prof. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. 1. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová. Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách. Študijný poradca katedry: PhDr. Z Spolu 1. prof.. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 . Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Phil. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry. Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. danova@fhv. Dipl. Ďuricová.c. t. Dr. PhD. To znamená.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. fonetika.Sc. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1.-Verw. Takto spolu získa 26 kreditov.h. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.

PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková. Schulze prof. st.učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. Schulze Ľupták Ďuricová. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic. prof. PhD. 1. PhD. PhD.Spolu kontakt. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. Schulze Ďuricová. 1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1. Ďuricová. Ďuricová. reláciami nem. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. PhD. Daňová Lenčová. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2 2 2 2. Daňová Daňová. Lenčová Lenčová. PhD. PhD. Štefaňáková Štefaňáková. 1. 1. Lenčová Lenčová. PhD. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. sat. 223 . PhD. 1. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. PhD. PhD. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. prog. PhD.

fhv. Gálisová Krnová. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Bariaková. Findra doc. 1. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I. 1. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov. technické vybavenie katedry). Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. Tatár. 1.umb. galisova. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 1. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti. CSc.umb. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Anna Gálisová.sk Garantka štúdia: doc. Krnová prof. princípy jazykového a literárnohistorického systému. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. PhDr. 1. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . Kristína Krnová. Šuša Šimonová. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery. L L L L L L Spolu Findra. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín. Bariaková Lomenčík. Takto spolu získa 26 kreditov. Janáková Garant predmetu doc.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2.sk (personálne obsadenie katedry. 1. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. 1. Odaloš Z Spolu 1. Krnová prof. Pršová prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.anna@fhv.

hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. 1. Krško 5 26 1. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. 1. 1. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. 2. Jančovič Findra. Krnová prof. hodnote Česká literatúra 20. Z Z Odaloš Urbancová 225 . Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. L L L Bariaková. 1. 2. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Findra doc. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2.Spolu kontakt. Gálisová Krško. L L L Očenáš Tatár. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. 1. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1.

. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2.Spolu kontakt. odp. PV . sem.povinný. .semester 226 . Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P .povinne voliteľný.odporúčaný.výberový. V . 2. Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková.

PaedDr. Pašková.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PaedDr. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. Karol László. PhD. v zmysle teoretických. László.Salbot. PhDr. pedagogický. Kopp. PhDr. 2. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. PhD.Valihorová. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. praktických a tvorivých spôsobilostí. PhDr. 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof. PhDr. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1.. pedagogiky. PhD. Škvarková Z doc. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. PV. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. Oravcová. 1. PaedDr. 1. 2. doc. Stehlíková. PhDr. 1. organizácie a legislatívy školstva a školy. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. Študijný program: spoločný základ pre 2. stupeň VŠ štúdia – Mgr. Vaššašová. 1. Šatánek. Kaliská-. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Oravcová. 2. Garant štúdia: prof.

priebežná. doc. Wágnerová Z prof. M-UCSz-307 Telesná výchova.Kariková . doc. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. doc. doc. 1. PhDr. Zolyomiová.C. PhD. Valihorová. László. PaedDr. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2.-3. Blanáriková L doc. PhDr. PaedDr. z toho 15 hodín na základnej škole. PhDr. Blanáriková L prof. Stehlíková Z doc. Hroncová. Višňovský. 1. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. Višňovský . 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. Z doc. Gajdošová L prof. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Oravcová. Z prof.Kariková. 2. Zolyomiová L doc. doc. L Doc. Blanáriková L doc. Oravcová Z prof. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. Blanáriková L doc. Nemcová. 1.výberová 1 2 1. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. Emmerová. Kariková. PhDr. Prof.3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. Stehlíková Z Prof. Gurgová L PhDr. 1. Gajdošová. László Gestori predmetu (celý úväzok .hodnota) Z doc. Mgr. Karol László Z PhDr. 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. Nemcová. PhDr. Kaliská.Kováčiková. čiastkový . PhD. Oravcová. 2. Višňovský. Mgr. Valihorová. PhDr. Gajdošová. 2.

Z.-2 Z Sertoglu 2 1.-2.-3. katedroví Erasmus koordinátori 2 1. L KVTŠ 5 1. L KVTŠ 2 1.C. Z KVTŠ 2 1. čiastkový .výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok .výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova.-3.L Balážová.-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 .-2.Typ predmetu Kontakt hod. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova.-3. Z Cseh (KHUN) 2 1.hodnota) 2 1.

M.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. miestnosť č. Görner doc. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov.peter@fhv. Karol Görner. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Slížik Bartík.umb.sk. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková. Jankovská L Spolu doc.umb. Z Spolu Garant prof. na katedrách. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. 8-ročných gymnázií. Štruktúra magisterského študijného programu (II. PhD. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Peter Mandzák. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. resp. jazykových a umeleckých škôl. Študijný poradca katedry: PaedDr. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv. v centrách voľného času a pod. Michal M-UVTv. Katedra telesnej výchovy a športu. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.kredit. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Bendíková. 58. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner. PaedDr. Bence. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.kredit. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. teórie. PhD. Bartík 230 . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Bartík Michal.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. Garant štúdia: prof. kultúrnych. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.fhv. mandzak.101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. Vladovičová prof.

Palovičová.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv. Slížik. L. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .v kombinacii s aprobačným predmetom 231 . Pupiš Nemec. Bartík doc. Kremnický Bartík. Nemec Čilík. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Palovičová Z Spolu Garant prof. Kučera. Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved. Kollár. Michal. Kollár. Zbiňovský Novotná. PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík. a riad.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. M.. Kučera Michal. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. Kučera.105 Názov kurzu Org.kredit. Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv. Rozim. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. Bence. Mandzák učitelia katedry Adamčák.209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol.206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv. športy a sebaobrana Rytm. Rošková..

Peter Mandzák. Görner doc. kredit. Štefan Adamčák. PhD. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. L Rošková. 62. PhD.peter@fhv. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. Odpor. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. Študijný poradca katedry: PaedDr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. a 2.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. 8-ročných gymnázií. 34 kreditov za predmety spoločného základu. centrá voľného času. sem. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov.umb. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.fhv. Absolventi 2. resp. Spolu získa 66 kreditov. Katedra telesnej výchovy a športu. v centrách voľného času a pod. jednopredmetové štúdium (II. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. Spolu získa 120 kreditov. teórie. Nemec Z Spolu Garant prof. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. 1. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Spolu hod. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.sk. miestnosť č.umb. na katedrách. Bartík Michal. stupňa (Mgr. 1. Slížik doc. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. roč. Bendíková Adamčák. resp. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. školské strediská záujmovej činnosti). jazykových a umeleckých škôl. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. mandzak. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. PaedDr. Vladovičová 232 . Garant štúdia: doc. domovy mládeže. Michal doc. kultúrnych.

Paugschová doc.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. doc. 1. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. Nemec Bartík.. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. Michal Michal. Spolu hod. Kučera vedúci DP doc. Bartík doc. Nemec Kollár. Jančoková 233 . L L L Čillík. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. Jankovská Michal. L. Bendíková Garant prof. L L L Nemec. 1. 1. Nemec prof. Michal M.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Popelka Görner. kredit. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. 1. Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1. 1. Bartík Paugschová. kredit. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. PhD. Kučera. 1. st.. 2. učitelia KTVŠ doc. akcií na 1. Z Z Z Z Z L Spolu Michal.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit. L L L L Vyučujuci Bartík. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. Bence. st. a riad.Typ predmetu Kód M-UVTV. Rozim doc. Palovičová Bartík. 1.Michal doc. M. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. Bartík prof. Michal prof. Pupiš doc. 2. Michal Adamčák. Michal prof. 1. hodnote Odpor. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1. Z Z Z Z Z Z doc. Palovičová Jančoková. Rošková Rozim. 1. 1. 1. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. 2. sem. Bence. Odpor.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. roč. 1. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. Bence.

Palovičová Novotná. doc. Zbiňovský Michal. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . PhD. sem. 2. hodnote Odpor. roč. Palovičová Kremnický. Palovičová. gymnastika a tance Novotná. Michal Palovičová. L Z Z Z Z Z Odpor. Kremnický Bartík. Spolu hod. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1. PhD. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV. Zbiňovský. Görner Gymnastika Úpol. PhD. 2. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof. 2. 2.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit.

235 .

V. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík.B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. Antropológia – Selecká. M. CSc. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová. RNDr.Švecová. PaedDr. CSc.. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká. Časť učiva je povinná. Roman Alberty. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. M. P. PaedDr. Sabo.“). P. R. Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. Adamcová. Mgr. PaedDr. M. Malina. M.. Peter Bitušík. V. M. M. Je pripravený tak. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. doc. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. CSc. Franc..P. R. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová. RNDr. RNDr. Uhliarová. Didaktika biológie 3 .. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. doc. Etológia – Adamcová. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová. Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr. RNDr. M. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. S.. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia. M. A... Malina. Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. J. prof. RNDr. M. paleontológia – Soták. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty. Historická biológia. Milada Švecová CSc. Petrášová. Didaktika biológie 2 – Švecová. Ekosozológia – Urban. doc. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. denné štúdium. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc. P. P. Roman Alberty. Milada Švecová CSc. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 . RNDr. R. E. P. Milada Švecová CSc.

Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Vývinová biológia – Selecká.. P. P. R. P. Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová.. Malina. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 . E. Uhliarová. Globálne problémy a súvislosti – Sabo. E. Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. P.

prof. O. Polčák. M. RNDr. doc. Didaktika geografie 3 . Základy percepčnej geografie – Gregorová. K. B. Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová. Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia .) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. doc. doc. Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie. Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii . CSc. RNDr. K. doc. doc.Pouš.Madleňák. Katarína Čižmárová. Vladimír Baar. CSc. Pavel Michal.Čižmárová. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová.Michal. Vladimír Baar. T. Absolvent získa titul Magister (Mgr. CSc. K. K. CSc. denné štúdium. O. CSc.Katarína Čižmárová. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš. Katarína Čižmárová. CSc.Čižmárová. K. R. RNDr. Geografia SR 2 – Bačík. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák. T. P. RNDr. Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. N. K.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . RNDr. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. T.Čižmárová.Čižmárová. 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. Študijný program zabezpečuje 2. Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. Barto. 238 . stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. Katarína Čižmárová. Katarína Čižmárová. M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . prof. . 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium.. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania. RNDr. Geografia malého regiónu – Slobodníková. Didaktické vychádzky – Čižmárová. CSc. P. CSc. R. K. M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . RNDr. 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc. RNDr. Pavel Michal. Terénne cvičenia 3 . R. K. RNDr.magisterské štúdium UAGE doc. Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. štátna skúška. CSc.

T. Životné prostredie SR – Mazúrek. K. K. Historickogeografické regióny Európy – Madleňák. J. M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová. O. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 . Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová.

M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin. PaedDr. Ľ. Užitková technika – Ďuriš. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. CSc. Stebila. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin. doc. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. M. denné štúdium. J. doc.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. stupni základných škôl. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. Milan Ďuriš. Absolvent získa potrebné vedomosti. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . CSc. Ľ. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš. J. M. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. stupni základných škôl. elektroniky. Martin Kučerka. J. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy. PhD. Základy stavebnej výroby – Ďuriš. M. CSc. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš. CSc. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. Multimédiá – Pavlovkin. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. Ľubomír Žáčok. PhD. M. Žáčok. Daniel Novák. M. Ľ. Ing. Ing. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. doc.. CSc. M. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. J. M. Milan Ďuriš. M. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr. Ing.. PaedDr. návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. PaedDr. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. M. Ľ. PaedDr. strojárstva. Milan Ďuriš. elektrotechniky. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. zručnosti. J. J. Humanizacia techniky – Žáčok. učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. Žáčok. M. M. Ján Klimeš.

Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin. M. Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin. J.M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš. J. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 .

Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. Soňa Kariková. PhD. PaedDr. PhD. PhD. Miroslav Valica. kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. prof. Mgr. PhDr. Mgr. doc. 2 1. 2 1. Mgr. prof. PhD. Ján Kaliský. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. Alena Doušková. výmera hod. výmera hod. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž. PhDr. Miroslav Valica. PhDr.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 . Beata Kosová. Janka Kyseľová. 2 1. 2 1. CSc. CSc. PaedDr. PhD. Mgr. Vojtech Korim. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. PaedDr. PhD. Mgr. Petra Fridrichová. Štefan Ligas. 2 1. PhDr. PhDr. PhD. 2 1. Vladimír Poliach. kredit 3 6 3 12 týž. PhD. Mgr. 2 1. výmera hod. 2 1. Ján Kaliský. PhD. 2 1. Miroslav Valica. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. PhDr. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. PhD. PhD. Katarína Ľuptáková. Petra Fridrichová. 2 1. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč.B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhD. PhD. PhD. Petra Fridrichová. PhD. 2 1. Rok 1. Lívia Nemcová. Rok 1. 2 1. PhDr. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. PhD. Soňa Kariková.

kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. Rok 1. Miroslav Valica. výmera hod. 2 Sem Z Garant predmetu PhDr. 243 . PhD.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž.

PaedDr.nástroj Koncert absolventov . doc. PhDr. Belo Felix. PaedDr. prof. PhD. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. MgA. art. PaedDr. CSc. prof. CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof. prof. PhD. prof. prof. PhDr. PaedDr. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PhD. doc. CSc. CSc. PaedDr. prof. Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . Libor Fridman. ArtD. Eleonóra Baranová. PaedDr. povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud.Mod. CSc. PhD. diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. PhDr. Eva Langsteinová. PhD.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0.KH Koncert absolventov . CSc. PaedDr. ArtD. Jana Škvarková. CSc. CSc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. Milan Pazúrik. prof. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . Libor Fridman. Milan Pazúrik. doc. výmera hod. Libor Fridman. P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. Mgr.spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. Milan Pazúrik. CSc. Eva Langsteinová. prof. Libor Fridman. prof. MgA. doc. Jana Škvarková. Eleonóra Baranová. Milan Pazúrik.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 . PhDr. PaedDr. PaedDr. Mária Strenáčiková. PaedDr. Mgr. výmera hod. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. týž. Milan Pazúrik. CSc. Milan Pazúrik.

Libor Fridman. Mgr. Mgr. PaedDr.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . PhD. doc. art. Dagmar Michálková. CSc. doc. PhD. Dagmar Michálková. Eva Langsteinová. PhDr. PhD. PhDr. PhDr. výmera hod. Mgr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof. CSc. externista doc. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. CSc. PhDr. 245 .školské hudobné súbory. Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 . PaedDr. doc. CSc. Pavol Tužinský prof. Mgr. Marián Janek. Igor Gašpar. Eva Langsteinová.Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. art. doc. Igor Gašpar. externista doc. PhD.

Ria Kmeťová ArtD. P.Kunce MgrArt.Akad. výmera hod. povinne voliteľných 9.Akad. Sokol Doc.Akad.Akad. praxe 10kr. Ria Kmeťová ArtD.Akad. Balázs ArtD.Akad. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof. Milan Sokol Akad.mal M. Prof.mal. Sokol /C/ Doc. Sokol Prof. Prof. Sokol Doc. Š.Akad. Akad.mal. Prof. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. Akad. Akad. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž. Prof. Sokol 246 . Ria Kmeťová ArtD. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.Kunce MgrArt.Akad. Balázs ArtD.mal.mal Š. Prof. výberové do sumárnej skladby 120 kr.mal M. Sokol Garant predmetu Prof.mal M. Balázs ArtD. kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž.Akad. Š. Mal.mal. výmera hod.Kunce MgrArt.mal M. P. diplomová práca 20kr. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.mal. P.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof.mal M.mal M..

didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž. P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. výmera hod. Rok Sem H H H H H H H H H 247 .Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno .

z. ovláda princípy empatie.sk. Daniela Fobelová. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. Odporúčaný študijný plán: 248 . stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. .prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .Konzultant pre etiku (angl.131 Z. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . t.z. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.sk Garant štúdia: prof.). Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV . stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. organizačnými a kultúrnymi trendmi.1 zák.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. 446 5626. ktoré narúšajú integritu. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce. J 03. .aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .umb. ethics officer. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.1 zák.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I.fhv. Študijný poradca katedry: Mgr.č. . . ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. Po úspešnom absolvovaní 1. ako oblasť poznania (§ 50 ods.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. PhDr. Bakalár ovláda teoretické základy etiky.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. e-mail: vincur. verejného a profesionálneho života.umb. ethics consultant). stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. ktorá sa považuje za povinný predmet.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. miestnosť č. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. národnými. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. globálnymi. .asistent manažéra.131/2002 Z. 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov. dokáže správne komunikovať s ľuďmi.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. spravovaných Ministerstvom školstva SR.branislav@fhv. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. PhD.

1. 2. Fobelová prof. Fobel prof. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. fak. PhD. fak. prof. Fobel Kovaľová. PhD. fak. 2. Fobel prof. 1. Kiepas prof.Spolu kontakt. 2. PhD. Ďurčík Ekonom. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom. 2. Fobel doc. Fobel prof. Fobelová prof. 1. L L L L L L 249 . Fobelová prof. Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. Fobel prof. 1. 2. Fobel Ekonom. 1. 2. PhD. 1. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom. Fobel prof. 1. 2. prof. prof. Banse doc. Kovaľová. 2. 1. 2. 1. fak. Ďurčík prof. Kiepas Kovaľová. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. Kiepas Kovaľová. 2. 1. Ďuricová. prof. PhD. Kovaľová. 2. prof. 1. Fobel prof. 1.

. Kovaľová. 13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov. Fobelová doc. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3. 3. 3.Povinný. lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová.odporúčaný.Spolu kontakt. 3. PhD. Ďurčík prof. 2. 3. PV . Ďurčík doc. L L L L Kovaľová Fobel. Fobelová prof. 3.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov.výberový. prof. odp. Oravcová Kovaľová. L L Vyučujúci ext. Kiepas doc. V . 3. Šimoniová Ďurčík ved.. PhD.lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2. PhD.práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P .povinne voliteľný. Fobel doc. 3. 250 . Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. prof. sem. 3. Kovaľová. PhD. 2.

umb. francúzskej a slovenskej kulturológie. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie.sk Garant štúdia: prof.: 446 5123. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Maďarsko – Budapešť. 1. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. technické vybavenie katedry). Bude kompetentný v hovorenej.Petrohrad. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.umb. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. z medzinárodných vzťahov. Janka Pálková Tel. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. 1. DrSc. Jančovič. z ekonomických vied a manažérskej etiky. e-mail: palkova@fhv. Študijný poradca katedry: PaedDr. hudobnej a výtvarnej kultúry.fhv. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. sociálnej antropológie. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Veľká Británia . Kubealaková PhD.sk (Personálne obsadenie katedry. 1. Kunec prof.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Martuliak Jakubík.Maastricht. Palenčár Nagy. čo spolu činí 170 kreditov. USA a i. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . zo psychológie. nemeckej. riadiť. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. Gilles Rouet. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Darulová Vyučujúci Palenčár 251 . Chorvát doc. ruskej. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. slovesnej.). zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.Krakow. Poľsko . 1 4 Garant predmetu doc. práva. Holandsko .Birmingham.

PhD. prof. Höhn. PhD. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. 1. Bálintová. Kminiaková Bálintová 252 . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Ličko. Štulrajter.Spolu kontakt. Štulrajter. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová. doc. 1. 1. L L Ištvánfyová. 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1. PhD. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Ličko. 1. PhD. PhD. Bálintová. Langsteinová Ličko Bálintová. Höhn. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. Darulová Jančovič. PhD. 1. 1. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. 1. 1. Štulrajter. 1. Höhn. PhD. Štulrajter. PhD. PhD. 1. 1. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. PhD. PhD. Bálintová. Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko. 1. PhD. 1. PhD. Bálintová. Höhn. PhD. 1. PhD.

Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. 2. Štulrajter. PhD. 253 . PhD. 1. 2. PhD. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. Höhn. PhD.Spolu kontakt. Höhn. 2. PhD. 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. Štulrajter. Ličko. Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. 2. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. PhD. PhD. Langsteinová Ličko. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. Z Z Z Ištvánfyová. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. 2. Bálintová. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. 1. 2. Höhn. 2. Bálintová. Štulrajter. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. PhD. Brooš prof. PhD. Štulrajter. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Klincková doc. PhD. PhD. Bálintová. Bálintová. PhD. 1. PhD. PhD. PhD. 2. Höhn. 2. 2. L L L L L Ištvánfyová. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1.

Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Klincková prof.Spolu kontakt. PhD. 2. PhD. L L L L Ištvánfyová. 2. 2. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. Brooš doc. Vetráková Höhn. PhD. PhD. 2. Bálintová. PhD. PhD. Klincková 254 . Vetráková prof. PhD. 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. PhD. PhD. Z Z Spolu L Bálintová. Švantnerová Ličko. 2. PhD. Štulrajter. Ištvánfyová Klincková. Bálintová. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. 2. doc. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ličko. Höhn.RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. 2. PhD. 2. Höhn. Höhn. L L L L Ištvánfyová. 2. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc. Štulrajter. Bálintová. hodnote PV 0 6 6 2 3 2. PhD. 2. PhD. 3. 2. Štulrajter. 2.

práce prof. Fobelová prof. PhD. Štulrajter. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. Zagoršeková prof. Štulrajter. Kuviková prof. Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. PhD. 3. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Bálintová. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3. Bálintová. PhD. 3. Höhn. 3. 3. 3. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. Švantnerová Bálintová. Höhn. 1 2 3 8 15 255 . PhD. PhD. 3. 3. 3. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. 3. PhD. 3.Spolu kontakt. 3. Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. PhD. 3. Patráš Júda. 3. Ličko. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. prof. PhD. Bálintová. 3. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. Štulrajter. Ličko. Höhn. PhD. 3. PhD. PhD. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. 3. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová. 3. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. Patráš Ištvánfyová.

PhD. 1. 1. RJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD.jaz. PhD. Höhn. seminára (AJ. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. 2. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2.Spolu kontakt. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. NJ. Bálintová. Höhn. hodnote V 2 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD. 2. Ištvánfyová. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. Höhn. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. NJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko. PhD. Štulrajter. PhD.jaz. PhD. RJ. seminára (AJ. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. Bálintová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 1.jaz. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec. RJ. hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. PhD. Štulrajter. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. sminára (AJ. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 256 . Bálintová. NJ.

* .študent si vyberá len 1 z jazykov 257 . PhD. 2. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.Spolu kontakt. PhD. Höhn. hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štulrajter. PhD.: Exkurzia 1 V 2 3. L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. B-CJEk-717 Vysvetl. PhD.

miestnosť č. PhD. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve. e-mail: tomecek@fhv. Michal Šmigeľ. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov. To znamená.umb. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. pracujúcich v múzeách. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. 143. tel. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. 8. PhDr.: 048/4467143. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. stupeň) sa svojimi teoretickými. Oto Tomeček. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte.sk Garant štúdia: doc.fhv.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné. PhD. Katedra histórie.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie. jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl.umb. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc. Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. podmieňujúci predmet. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva.j. t. bod 7c). genézy ich foriem až po súčasné trendy. Absolvent študijného programu Muzeológia (1. Mruškovič 258 . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy. v masmédiách a v občianskych združeniach. v múzeách a galériách. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

2. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. Martuliak prof. 2. Martuliak prof. 2. Varinský doc. systémová P dokumentácia. Varinský Tomeček. 1. Martuliak prof. PhD. Mruškovič doc. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc. doc. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. Darulová prof. 2. PhD. 2. Darulová prof. Varinský doc. 1. Darulová Martuliak Kožiak Mácelová. 1. 2. Fremal Varinský prof. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. 2. 1. Šmigeľ Tomeček. 1. Burkovský prof. 1.Spolu kontakt. B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. Drugová Tomeček prof. vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. 1. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . Martuliak prof. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. 1. 1. 2. 1. 1.

3. Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1. 3.Spolu kontakt. 1. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 . Martuliak prof. 3. 2. Mruškovič. Martuliak Darulová Mácelová. Mruškovič doc. PhD. Žilák. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia . L L L L L doc. Škvarna doc. 2. Mruškovič prof. Martuliak doc. 1. doc. Kanovský Varinský prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r.aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc. 3. Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. 3. 3. 1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof. Darulová doc. 3. Mruškovič Mácelová. 3. 3. Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. 2. 2. CSc. 3. 3. 1. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika. storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. Kmeť Albertová. Darulová doc. doc. 3.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

korešpondenciu. 446 5133. 1. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. 1. PhDr. prekladať texty stredne náročné.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. Študijný poradca katedry: Mgr.sk Garanti štúdia: doc. 1. 1. bežný rozhovor. 1. miestnosť č. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. o redaktor v masmédiách. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. administratívnu agendu atď. Ján Holeš. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 10 za záverečnú prácu.jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. doc.umb. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc. o prekladateľ bežných. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku.. e-mail: zazrivcova@fhv. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. hodín Odporúč. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho.Holeš Štulrajter. 133. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. semester Z Z Z Z Z Z Odporúč. PhD Křečková. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. CSc. tel. Baranová Holeš doc. PhD 12 12 72 274 . Garant Vyučujúci predmetu Holeš. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. literárnovedných a translatologických disciplín. vedeckého a hospodárskeho života. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov.

PhD Křečková. 2. 1. Baranová prof. 2. Baranová Schmitt Štulrajter. Holeš doc. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1. 2. Veselá doc.Holeš doc. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2. st. Holeš doc. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. 3. Štulrajter Štulrajter. Mešková doc. 3. 2. 2. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová. Baranová Štulrajter. PhD. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . 2.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap. 2. semester L L L L L L Odporúč. PhD. 12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc. Garant Vyučujúci predmetu Holeš.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc. Mešková doc. Křečková. 1. 3. literatúry 3 (19. Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. 3. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. prof. 1. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. 2. 2. Štulrajter Štulrajter.Spolu kontakt. 2. PhD. PhD. Mešková Štulrajter. 2. doc. 2. PhD. PhD. Schmitt doc. 1. hodín Odporúč. 1. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová. 2.Holeš Štulrajter. PhD. PhD. Baranová doc. prof. PhD. PhD. doc.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc.

3. vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc. Křečková. 3. st. Mešková Křečková. Štulrajter.) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3. hodín Odporúč. PhD. L Spolu Celkový súčet 276 . PhD. PhD. semester Odporúč. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. 3. PhD.Spolu kontakt. literatúry 4 (20. Chovancová Chovancová. 3. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková. PhD. 3. doc.

tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. 1. literárnej vedy. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. CSc. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Zimányi 277 . dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. Alabán Németh. štylistika a syntax maďarského jazyka.: 048/4464137. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. ďalej z teórie. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. lexikológia. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. kapitoly zo svetovej literatúry. teória literatúry. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1. Absolvent ovláda základy translatológie. Študijný poradca katedry: PhDr. literárna komparatistika a literárna kritika). jeho gramatiky. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. morfológia. Zimányi Prof. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. 1. PhD. PhDr. 1. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. z literárnej vedy. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Zimányi Prof. Andrea Csíkány. tlmočenia (fonetika a fonológia.umb. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap. z teórie a praxe prekladu. lexikológie a štylistiky. tak v písomnom styku. e-mail: csikany. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. František Alabán. základy literárnej vedy. 1. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. 1. dejiny maďarskej literatúry. a to ako v ústnom. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. 223. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap. Prof.andrea@fhv. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. tel.sk Garant štúdia: prof.

Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. 2. Varga Prof. Alabán Prof. 2. 1. Alabán Prof. 1. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. Varga Prof. Varga Prof. Alabán Németh. Varga Prof. Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. Alabán Z Z Z Prof. L L 3. Zimányi Prof. L L L L L Z Spolu Varga Prof.Spolu kontakt. 2. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. Zimányi Prof. 1. PhD. 2. 2. 3. Alabán Prof. 1. Z Z Varga Ardamica Prof. Prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap. 2. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Alabán 278 . z konfr. 2. 2. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. z lit. Zimányi Prof. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 2. 1. Alabán Prof. 3. kap. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 3. vedy B-PTMJ-510 Kap. Alabán Csíkány Ardamica Prof. 3. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. 1. 2.

Zimányi Prof. PhD.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. 3. Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. 3. 3. a sem. Németh. Cseh Cseh Prof. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Németh. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. predpôn v maď.) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif. Ardamica Cseh Prof. jaz. PhD.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lit. národnostné lit. synt.Spolu kontakt. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr. 3. ved. 2. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. 3. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. kult. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. otázky jaz. zo štúdia moderných lit. 279 . Varga Prof. 3. Németh. PhD. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. PhD. vl. Zimányi B-PTMJ-605 Lit..) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kap. Prof. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. 2. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Németh.

1. Katedra germanistiky. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. Dr.. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. 4167) e-mail: miskovska. Dolník Dobrík Bieliková prof. filozofické. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. • prekladateľ odborných textov. televízii. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Dipl. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Študijný poradca katedry: Mgr. PhD. 327. Phil. Rothfuss 280 . hovor. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník .c. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci.-Verw.h. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Tieto poznatky obsahujú o.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. literárnovedných a translatologických disciplín. i.sk Garant štúdia: Prof. literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. prof. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.umb. Jana Miškovská. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. krajín I. • redaktor v rozhlase. historické a spoločenské javy.sprievodca. tel: 446 4167 (kl.jana@fhv. PhD. literárny proces. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov.Sc. odborné príručky). Oddelenie translatológie miestnosť č. 1. • translatológ. Uli Rothfuss M. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. prof. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. v novinách.

1. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. PhD. Lauková Z Spolu Dolník. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Lauková lektor prof. Rothfuss Dobrík prof. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. L Spolu 3. hov. á. 2. Dolník prof. Rothfuss L Spolu Dolník. Miškovská. Schwarzov á. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . Lauková Bieliková lektor prof. hov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. PhD. 2. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. L L L L L Z Spolu Dolník. 1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. 2. 80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. 2 2 2. 2. kr. Dolník prof. od r. Miškovská. Bieliková prof. hov. PhD. hovor. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. 1 1. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. kr. prof. PhD.Spolu kontakt. Rothfuss prof. Lauková prof. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. krajín II. á. PhD. Z Z Z Z Dolník. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. 3. Rothfuss prof. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. Dobrík Bieliková. Miškovská Dolník. Dolník prof. Rothfuss Lauková. Dolník Dobrík. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. 2. Dolník Schwarzov á L. 2. Bieliková. Miškovská Bohušová. Rothfuss Miškovská Dobrík. hov. 3 3. Dobrík Rothfuss. od postnaturalizmu do r. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. Ďurníková Ďurníková prof. kr.

PhD. PhD. PhD. PhD. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. Ďurníková. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. lektor prof. PhD. Dobrík. L Bohušová.Spolu kontakt. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková. Miškovská PhD. Bieliková Dobrík. Miškovská Lauková. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. Z Z Z L L L Lauková Lauková. 282 . Ďurníková PhD. 3. L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. 3. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3. 3. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. 3. PV PV 32 32 32 32 10 10 3. 2. PV PV 24 24 24 24 6 6 3. Lauková. Lauková. Dobrík. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. Lauková. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. PhD. B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. Lauková.

. Dr. Pachomovová prof. PhD. Bednarczuk prof. zabezpečovanie služieb).hab. poľského jaz. • pracovník v masmediálnej oblasti. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 306. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. jazykov B-PTPJ-501 Konfront.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. literárnovedných a translatologických disciplín. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). ekonomickej. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Predmety. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. korešpondencie. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 1. gramat. bežný rozhovor. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.umb. • asistent v spoločenskej. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan. e-mail: lizon.martin@fhv. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. Martin Lizoň.sk Garant štúdia: prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. tel: 446 4150. Bednarczuk lektor 283 . To znamená. 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného.

3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. lektor lektor Kováčová. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2. 1. 2. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof. 2. Z prof. 2. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 1. 2. L Olchowa.Spolu kontakt. PhD. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. Olchowa. 2. 2. 3. 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. PhD. 2. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. 2. PhD. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. 2. L L L L L Spolu 3. Bednarczuk lektor Račáková. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . PhD. Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

Bednarczuk lektor Račáková. hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková. PhD. 3. Račáková. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 3. PhD. PhD. 3. 3. hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. 3. L L Bednarczuk prof. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L prof. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. 3. Račáková. 3. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 3. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 3. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . 2. 2. PhD. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. 2. 3.Spolu kontakt.

Pachomovová lektor Račáková. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. 2. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof.Spolu kontakt. 3. L L Černák Černák prof. 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 286 . PhD. Bednarczuk Račáková. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodnote PV 1 0 1 0 3 2. PhD. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. 3. L L L lektor Černák lektor Račáková. 2. 3.

ekonomickej. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň. PhD. Predmety. 1 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Sugay. Repoň. literárnovedných a translatologických disciplín. bežný rozhovor. PhD. DrSc. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. e-mail: lizon. PhD. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. • asistent v spoločenskej. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1. To znamená. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Študijný poradca katedry: Mgr. Kováčová.. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. (fonet. jazykov Kontrastívna lingv. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov.martin@fhv. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. 306. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. lektor Repoň. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.sk Garant štúdia: prof. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Larisa A.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. Martin Lizoň. 287 . • pracovník v masmediálnej oblasti. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. a fonol.umb. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. DrSc. tel: 446 4150. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. korešpondencie. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. zabezpečovanie služieb). 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová.

PhD. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. 2. 3. Kováčová. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. PhD. PhD. Mgr. 1. Mgr. Kováčová. PhD. lingv.Repoň. Repoň. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. PhD. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 . P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň. 2. 2.1) Kapitoly z kontrast. PhD. Sugay. PhD. Repoň. 2. Sugay. DrSc. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. Kováčová. (syntax1) Dejiny a kult. (morfol. Kováčová. PhD. 1. (lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. Z Z Z Z Z Z 2. lingv. DrSc.2) Kapitoly z kontrast. lingv. a fonol. Sugay. PhD. Z Z Z Z Z 1. PhD. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. PhD. (lexikol. 2. DrSc. 2. Sugay. 3. 1. 3. 2. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. Lizoň. 1. 2. PhD. Repoň. 3. PhD. DrSc. PhD. Repoň.Spolu kontakt. 2. Kováčová.. 2.Repoň. PhD. PhD Repoň. Ruska 3 Ruská literat. lingv. PhD. (fonet. Repoň. L L L L L L L 2. 3.

Z Spolu 3. PhD. L L Lektor Sugay Repoň. Repoň. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. Sugay. L L Kováčová Sugay Kováčová. Kováčová.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. Kováčová. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová. Sugay. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. (morfol. 289 . EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. Repoň. hodnote P PV. DrSc. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. prof. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. 3. a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. Repoň. 3. 3. Kováčová. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. PhD. PhD. PhD. 3. PhD. PhD. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. 2.Spolu kontakt. PhD. PhD. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 3. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. 2. DrSc. vo filmovej a divad. B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. Z Z Sugay Lektor Sugay. DrSc.

L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . 3. PhD. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. PhD. DrSc. 3. DrSc. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3. L L Lizoň Juríková Sugay. dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay.Spolu kontakt. Sugay. DrSc. Repoň. Kováčová. Slovensko-ruský kult. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. PhD Sugay. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. 3. Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3. Sugay. 3. 3. DrSc. 3. DrSc. 3. Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus.

dr. doc. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I. PhD.Doušková. PhD. 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof.C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1.Kasáčová. PaedDr. PaedDr. PhD. L RNDr. PhD. doc. Kouteková. Vančíková. CSc.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. 2. Gajdošová Z Prof..Lipnická. 0 10 3.. PhD. PaedDr. doc. Wágnerová. PaedDr.Lipnická. Emmerová. Grácová Z Doc.Porubský. Gašparová. Z Doc. PhD.László. PaedDr. Jankovská.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). PaedDr. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II. CSc. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1. P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1... 3. Wágnerová. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2. Kariková. 2. Z prof. doc.. CSc. Z Prof. Gajdošová Dr. PhD. 1. Z doc. doc. Višňovský. PaedDr. PaedDr.. PhD. Salbot.. PhD. Kosová. L doc.Kasáčová..Kosová. CSc.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. CSc. Turanská. PhD. Zolyomiová. . L vedúci bakalárskej práce 291 .. Vančíková. PhD. PhDr. Mgr.Jarešová. . PhDr. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: . Kováčiková. doc.. P 12 0 12 6 1. Vančíková. 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II. PaedDr. PhDr Vašašová.

komb. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. PhD.Ligas. PhD. Gajdošová L Prof. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod. L PhDr.Višňovský. PhD.Pašková. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr. 2. s Sj. Mgr. Škvarková Z Doc. 3. L PaedDr. Z doc..Šatánek. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3. Z Urbancová. doc.-3. PhD. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova. PhD. PhD. Z KVTŠ 2 1. 2. Z KVTŠ 2 1. 3. CSc. Nemcová.-komunik. Z.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova.výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova. Hanzel.-3. PhDr.. L KVTŠ 2 1.-3. Fj. PhD. PhD.Ďuricová. Nj. Blanáriková Z PaedDr. Kouteková . L KVTŠ 2 1. Belková.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. 2.-3.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1.výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova. PhDr. PhD. Z PhDr.-3. Aj.Kusý.Vavrinčíková. Sociálno-psychologický tréning 3. Miškolciová.-3. Mgr. PhDr. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1.. Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač. Vašašová. PhDr. Oravcová. .

jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. stupňa (Bc. 62. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Görner doc. pedagogicko-psychologických vied. Nemec Bence. Absolventi 1. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 1. 8-ročných gymnázií. Michal doc. mandzak. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Spolu získa 180 kreditov. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. Garant prof.. Spolu získa 129 kreditov. Adamčák doc.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. 293 . Michal Novotná. L.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. Adamčák doc. 1. 1. Čilík doc. M. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. a 2. domovy mládeže. Slížik Z Spolu Adamčák. PhD. L L L Čillík. sem.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. Peter Mandzák. jazykových a umeleckých škôl. roč. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. jednopredmetové štúdium (I. asistenta učiteľa. PhD. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom.peter@fhv. teórie.umb. Mandzák Adamčák. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1. Jiří Michal.. Bence. Katedra telesnej výchovy a športu. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Rozim doc.504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor. M. resp. 1. PaedDr. 41 kreditov za predmety spoločného základu. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Kód B-UVTV-500 B-UVTV. Bence. biologickolekárskych vied. doc.umb. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. centrá voľného času. Nemec Bence. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.fhv. Garant štúdia: doc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I.501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV. Spolu hod. 1. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. školské strediská záujmovej činnosti). Nemec doc. 1.. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1. Študijný poradca katedry: PaedDr.sk. miestnosť č. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.

Mandzák Jančoková.511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. Čilík doc. Kremnický Bence. hodnote Odpor.519 B-UVTV. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. 2. 1. Rozim doc. 2. sem. Bence. Z Spolu doc. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2. 3.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Spolu hod. Jankovská Novotná. Nemec L Spolu prof. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. Kollár. Adamčák doc. prof.520 B-UVTV-521 B-UVTV. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. M. Kučera. Kučera Novotná. Michal Adamčák. 2. M. Bartík doc..514 B-UVTV. Bence. 1. doc.. Novotná doc. L L L L L L L Bartík.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. M. Novotná prof.527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. 2. 2. 2. M. Novotná doc. 2. Bence.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV. Kremnický Michal. doc. 3. Čilík doc. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. 2. Nemec Čillík. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. Nemec Popelka. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV. L. 2. 2. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Zbiňovský prof. Nemec doc. 2. 3. 3. hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. Odpor. doc. Jankovská Bence. Adamčák doc. 1. roč. Bartík doc. Jankovská Čillík Görner. Bence. Michal Čillík. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV. Rozim Nemec. Jančoková doc. Bartík Novotná. Čilík 294 . basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. L. Görner prof. 2.

hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. 1. 1. PhD. PhD.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. Bartík prof. PhD. Pupiš. Michal Palovičová. Bendíková vedúci ZP Adamčák. 3.. doc. 3. 1. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 .vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV. 1.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. PhD. 2. Görner doc.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. Adamčák. Palovičová. sem. 1. M. Adamčák doc. PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. Zbiňovský Jančoková. Kremnický Kompán.604 B-UVTV. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV. Rozim Novotná. 2. 2. 3.. L L L L Bartík. Jančoková doc. Jančoková doc. roč. 3. L L L L L L L L Bence. Michal Novotná. Odpor. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. 1. Jankovská Michal. Novotná Mandzák.603 B-UVTV. Kompán. Z Z Z Z Adamčák. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. Michal Informačné technol. 3. Pupiš Michal. Michal doc. Slížik Pupiš. Michal prof. Michal Palovičová. M. Nemec V predmety v uvedenej kredit. Nemec Z Spolu Garant prof. 1.601 B-UVTV-602 B-UVTV. Spolu hod. hodnote Odpor. Kremnický. 3. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit.2a B-UVTV. Palovičová Bence. Michal učitelia KTVŠ doc. PhD. Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3.

doc. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . M. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. 2. 2. prof. Kompán doc. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit. 3.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 . 3. Popelka Rozim. Bartík Adamčák. Jankovská Palovičová. Kremnický Adamčák. Z Z Vyučujuci Paugschová. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. Palovičová Bartík. Michal Kučera. sem. Adamčák Michal. Adamčák doc. Rošková Adamčák. Bence. 2. PhD. 2. 2.623 Predmet(y) z bloku v kredit. Slížik Zbiňovský. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. Adamčák Palovičová. Mandzák Nemec.612 B-UVTV-613 B-UVTV. Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV. PhD. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 3. Bartík doc. Paugschová Garant Paugschová. Spolu hod. Michal doc. doc. Michal Kučera. 2. 3. 2. doc. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. Michal doc. 3. Mandzák.Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor. PhD. L L L L L L L Michal.621 B-UVTV-622 B-UVTV. 3. roč. PhD. Odpor. PhD.

Alena Doušková. CSc. PhDr. PhDr. PhDr. doc. PaedDr. CSc. PaedDr. prof. prof. Oľga Wágnerová. CSc. CSc. Vojtech Korim. PaedDr. doc. PhDr. Dana Hanesová. CSc. PhD. Jitka Oravcová. Dana Hanesová. spoločnosť. doc. doc. PhD. prof. PhDr. doc. PhD. povinne voliteľných min. CSc. PaedDr. Soňa Kariková. CSc. prof. PhD. Marta Valihorová. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. CSc. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. Vojtech Korim. PhDr. Ing. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhDr. doc. doc. PhDr. Dana Hanesová. výchova a ideové systémy 2 Človek. PaedDr. výmera hod. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. PhD. PhDr. Marta Valihorová. PhD. PaedDr. Beata Kosová. Ľubica Babicová. Kariková. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. PhD. PhD.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PaedDr. doc. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. doc. CSc. Jitka Oravcová. Vojtech Korim. CSc. kultúra 1 Človek. prof. Vojtech Korim. prof. doc. spoločnosť. PaedDr. PaedDr. Vojtech Korim. Beata Kosová. S. CSc.

PaedDr. Rok Sem Garant predmetu týž. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr. Katarína Lucinkiewiczová. Petra Fridrichová. prof. PhDr. PhD. CSc. PhD. PhD. PhD. Petra Fridrichová. 3 2. 2. Ján Kaliský. PaedDr. 3 1. PhD. výmera hod. 3 2. PhD. prof. Ján Kaliský. PhDr. 3 2. Miroslav Valica. Mgr. 3 2. PhD. 3 2. 3 1. Ján Kaliský. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. 2. PhD. 2. CSc. prof.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. PhD. Vojtech Korim. PhD. Mgr. 298 . 2 1. Vojtech Korim. PhDr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. 2. 3 2. výmera hod. CSc. týž. Mgr. PhD. Mgr. doc. PaedDr. 3 1. Vojtech Korim. Katarína Lucinkiewiczová. Janka Kyseľová. Soňa Kariková. 3 2. Petra Fridrichová. P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. PaedDr. PhDr. 3 2. Mgr. výmera hod. Mgr. PhD. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. Janka Kyseľová. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Rok H H H H H H H H 1. 3 1. Rok H H H H H H H H H 2. PhD. Ľudovít Višňovský. 3 2. PaedDr. CSc. Ján Kaliský. 3 2. Mgr.

profesionálne vystupovanie. Tychy). ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. manažérsku a podnikateľskú etiku. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). zabezpečovať sociálny program firiem a pod. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. environmentálnu etiku. konzultant. t. s Filozofickým ústavom SAV. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.j. J 03. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. asistent manažéra.sk 299 . etiku médií a profesijné etiky. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. kultúru individuálneho prejavu. expert for ethics). poradenských centrách.branislav@fhv. personálna práca.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II. miestnosť č. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. 446 5626. Katowice). biomedicínsku etiku. Študijný poradca katedry: Mgr. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry.sk. riaditeľa pre etiku. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu.č. ktorý pripraví odborníkov. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. vysokoškolskými pracoviskami v SR. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík.umb. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií.umb. e-mail: vincur. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika.). t. etických komisiách apod. stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999.fhv.

1. 2.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov. Ďurčík doc.Ďurčík prof. 1. PhDr. 1. 1.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Fobel Fobelová prof. 2. 300 . 1. Pavel Fobel. PhD Šimoniová prof. Fobel Bušíková Oravcová Ext. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext. 2. 1. Fobel Šimoniová prof. 1. 1. 1. Fobelová Kovaľová Kovaľová. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. Ďurčík Fobel prof. Z Z Z Z Fobel prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. 1. 1. Vyučujúci Garant Ďurčík doc. stupeň štúdia. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. 1. Fobelová Kovaľová prof. 1. Fobel Šimoniová doc. Fobelová Šimoniová doc. PhD. 1.Garant štúdia: prof. v študijnom programe Aplikovaná etika. 1. Ďurčík prof. 1. Ďurčík Fobelová prof. Fobel doc. 1. 2.

analytických postupov. sem. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. PV . Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. etika v policajnej. etika v období globalizácie.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . . 2. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. 2. 2.odporúčaný. Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2. morálna inteligencia. biomedicínska etika. etika verejnej správy. manažérska a podnikateľská etika. colnej a vojenskej službe. lektor Ext. etika politiky. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca .výberový. 2. etika a právo.semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. etická expertíza a etické poradenstvo. etika masmediálnej komunikácie a reklamy.povinný. základné práva v sociálnom zabezpečení. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. etika internetu) Riešenie etických dilem.povinne voliteľný. odp. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. súčasné trendy v environmentálnej etike. . hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. 2. 2. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. V . sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P .Spolu kontakt. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof.

ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. Krško Račáková. e-mail: palkova@fhv. affair relations. Darulová prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. vedomosti z oblasti európskej integrácie. 1. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. stupeň. Šlosiar Stolár. Kožiak.: 446 5123.umb. 1. Kovaľová. Kačiuškiene 302 . public relations. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. DrSc. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. Garant štúdia: prof. prof. PhD. čo spolu činí 112 kreditov. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. kultúrnej a filozofickej antropológie. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. doc. vedomosti z lingvistickej kultúry.fhv. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. 1. teórie komunikácie. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. 1. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie.umb. slovesnej. PhD.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. sociálnej. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. stupeň je novoakreditovaný študijný program.sk (Personálne obsadenie katedry. technické vybavenie katedry). Janka Pálková Tel. PhD. Bálintová Ličko. 1. Gilles Rouet. ArtD. PhD. Študijný poradca katedry: PaedDr. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. 1. ako manažér európskej kultúrnej politiky.

Rouet. PhD. Bitušíková. 2. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. prof. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. Chorvát. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra. 1. PhD. PhD. Patráš Račáková. Škvarna doc. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. Ištvánfyová. Findra Bálintová. PhD. 2. PhD. PhD. 2. Jančovič. PhD. 1. Pálková prof. PhD. prof. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. PhD. 3 3 3 3 2 2 1. 1. prof. 1. Krško Račáková. Šlosiar Höhn. 1. 1. Kačiuškiene Höhn. 1. 1. Pálková prof. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. Bitušíková. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. 2. PhD.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. 1. prof. 1. Patráš Bálintová Bálintová. Bálintová Höhn Ličko. PhD. 1. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. Höhn. PhD. 2. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof.Spolu kontakt. PhD. 2. Rouet. 2.

Pálková prof.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. M-CJEk-703 Vysvetl. Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. stupeň externého štúdia 304 . 2.1. Kačiuškiene Höhn. PhD.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. PhD. L Hohn Hohn.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. kredit. PhD. kredit. 2. 2. 2. Bálintová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Predmet(y) z bloku v uved. * . hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. 2. Rouet. Bálintová Höhn Ličko. prof. PhD. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová. 2. PhD.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ .hodnote V 4 1. PhD. kredit.

: 048/4467143. Karol Fremal. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. kultúra. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. fondy.umb.j. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.sk Garant štúdia: prof. Odporúčaný študijný plán: 305 . ktoré sú zamerané na organizačnú. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. metodika a heuristika historického výskumu. agentúry. To znamená. Od absolventa odboru HISTÓRIA (2. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr.) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín. t. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. PhDr. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. odborná redaktorská činnosť v televízii. PhD.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Katedra histórie miestnosť č. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. hospodárskych a kultúrnych dejín. stupni vysokoškolského štúdia.fhv. vysoké školy). Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. 143. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr. domy kultúry). stupňa vysokoškolského vzdelania. spolky. rozhlase a periodikách). Študijný poradca katedry histórie: PhDr. SAV. CSc. e-mail: tomecek@fhv. podmieňujúci predmet. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. Oto Tomeček.umb. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2. tel.

PhD. 1. 1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. 1. doc. Kožiak. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. 1. doc. doc. Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak. PhD. 1. Varinský prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof.Spolu kontakt. Varinský prof. PhD. 1 1. 1. 1. 2. PhD. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. 2. Kožiak. Martuliak Albertová. 1. Darulová Mičko. PhD. Albertová. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu. PhD. Nagy. 2. PhD. 2. 306 . 1. 1. stor. Škvarna Kunec. 1. 1. Šmigeľ. Varinský Kožiak. 1. PhD. PhD. Kožiak. Nagy. PhD. 1. PhD. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. 1. Šuch Kanovský Kanovský Nagy. PhD. 1. PhD. Kunec. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. PhD. 2. Kožiak. prof.

prof. PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. 1. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. 1. 2. PhD. Tomeček. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. Kožiak. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. Varinský Šuch. PhD. PhD. PhD. 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. prof. 2.Spolu kontakt. Z Z Šuch Martuliak 307 .

magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov. politologického. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. Spolu získa 120 kreditov. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii.sk. PhD. etické. Ján Šlosiar. 1. 1. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. ako aj nového územnosprávneho členenia SR. sociológie. Garant študijného programu: prof. Z Z Z Z Z Semináre Odp.fhv. wollner@fhv. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. PhDr. 318. Ulrich Wollner. Nemčeková 308 .filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného. národné a svetové dejiny. 1. Višňovský prof. sem. kulturologického. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. sociologického. Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof. ekonomického i psychologického charakteru.umb. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi.sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry.hod. ale aj filozofického. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno . právneho. ekonomického a právneho systému nášho štátu. http://www. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. 1. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe. Varinský prof. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt. 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov. miestnosť č. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. Študijný poradca katedry: Mgr. roč. úvod do sociológie. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry.Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. Ondrejková Šlosiar prof. CSc. antropológie. Prednášky Odp. ktorých obsah je orientovaný tak.umb.

Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. Palenčár prof. Briška prof. Prednášky Odp. 1. L 309 . 2. 2. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. 2. Šlosiar doc. 2. roč. 1. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1.hod. Višňovský prof. 2. 2. Briška prof. Palenčár doc. Nemčeková doc. Šlosiar prof. Palenčár prof. Semináre Odp. Nemčeková Palenčár doc. 1. 1. 1. sem. Palenčár doc. Šlosiar prof.Typ predmetu Kontakt. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2. Briška Nemčeková prof. 2. 1.

Škvarková Z Doc. 1. Kaliská. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. 2. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 2. Kopp. 2. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. Vašašová. PhD. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1. na základnej škole. Garant štúdia: prof. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. Študenti aprobačných predmetov. 1. v zmysle teoretických. pedagogický. 1. 1. 2. 2. AP prvá polovica semestra. pedagogiky. PaedDr. AP Prax priebežná 2. PhD.. organizácie a legislatívy školstva a školy. PhD. AP Prax priebežná 2. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2.László. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. 1* *** *** Prax náčuvová 1.Pašková. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. praktických a tvorivých spôsobilostí. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). Karol László. 1. AP 3* Prax súvislá 2. 1. AP Prax súvislá 1.Valihorová. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia.Oravcová. PhD. PhDr. 2exEDPS Edukačná psychológia I. PhDr. 2. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. kde je predmet vyučovaný. PaedDr. PhDr. PhDr. AP 2* Prax náčuvová 2.

PhDr. László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Blanáriková L prof.výberová 3 Telesná výchova.–C Doc. PhDr.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1. PhDr. Mgr.Gurgová L PhDr. PhD. Hroncová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Emmerová. doc. László. Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof. Gajdošová prof. Stehlíková Z Prof. Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 . Kariková. 1.. Gajdošová. doc. Valihorová. Oravcová. Karol László Z PhDr. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc. Višňovský. Blanáriková L doc. 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova.. Višňovský. doc. PhDr. Stehlíková doc. 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2. PaedDr.Kariková. Oravcová. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*. PhDr.Kariková.výberová 2 Telesná výchova. 1. PhDr. Blanáriková L doc. Z doc. doc. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc. PaedDr.-2. Prof. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. 1. Zolyomiová. Wágnerová prof.-2. Zolyomiová doc. Nemcová.výberová 1 Telesná výchova. Kaliská. Valihorová.Kováčiková.-2. Mgr.-2. Gajdošová. Z prof. Nemcová. doc.

2. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof. PhDr. priebežná. stupeň VŠ štúdia – Mgr.Spoločný základ pre 2. PhD. László. PhDr. Šatánek. PhDr. PhD. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . na základnej škole. Škvarková Z doc. 10 hod. V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15. Kopp. Kaliská-. 1. PhD. Stehlíková. 2. Pašková. PaedDr. na strednej škole *** Prax náčuvová. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P. doc. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. Oravcová. PhDr. 1. PhDr. PaedDr. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. 2exEDPS Edukačná psychológia 1. hod. PV. 1.Salbot.Valihorová. Vaššašová. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc.. 1. Oravcová. 2. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2.

doc. doc. Stehlíková Z Prof. 2. Emmerová. PaedDr. doc. Z KVTŠ 2 1. Zolyomiová L doc. doc. Prof. 2. 2.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova. 1. Valihorová.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. 1.-3. PhDr. L KVTŠ 2 1.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD.-3. čiastkový . PhDr. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. 1. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova. Gajdošová L prof. Karol László Z PhDr. 1. Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. Hroncová. Gajdošová. L Doc. 1.Kováčiková.hodnota) Z doc. 1. Nemcová. Kariková. 2. 1. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Z prof. Gurgová L PhDr. PaedDr. PhDr. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. Wágnerová Z prof. Blanáriková L doc. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1.Kariková . Kaliská. Višňovský. Blanáriková L prof. László Gestori predmetu (celý úväzok C. Višňovský 313 . Višňovský. László. Z doc. Valihorová.Kariková. 1. 2. doc. Oravcová. PhD. Oravcová. Gajdošová. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. 1. Stehlíková Z doc. PhDr. Z KVTŠ 2 1. PhDr. Oravcová Z prof. 2.-3. Nemcová. Zolyomiová.-3.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. PhDr. Blanáriková L doc. Blanáriková L doc. Mgr. 2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Mgr.

Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.sk. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Karol Görner. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Katedra telesnej výchovy a športu. mandzak.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. 58. kultúrnych. Michal Bendíková. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Študijný poradca katedry: PaedDr. prof.peter@fhv.504 Org. teórie. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Bence. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. PhD. 8-ročných gymnázií. PaedDr. na katedrách.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. PhD. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Slížik Vladovičová Bartík. M-UVTv. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 . stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík. jazykových a umeleckých škôl. Garant štúdia: prof. miestnosť č. Štruktúra magisterského študijného programu (II. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov.kredit. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2.umb. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. M.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. a riad. Kučera prof. Peter Mandzák. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. doc.umb.kredit. resp. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Bartík Görner Michal. doc. prof. Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner. Bartík Rošková. v centrách voľného času a pod.

M. Bence.14 kreditov M-UVTv.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence. Mandzák učitelia katedry Adamčák.505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved. Michal.Prednášky Kód M-UVTv. Rozim. Kollár. Zbiňovský Novotná. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Kučera.. športy a sebaobrana Rytm.kredit. Kollár. L. Palovičová.. Slížik. Kremnický Bartík. Pupiš Nemec. Kučera. Rošková. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal. Nemec Čilík. Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná.v kombinacii s aprobačným predmetom 315 . gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . doc.

1.sk.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Slížik Bartík. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. 1. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. Bartík Michal. Spolu hod. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. Adamčák M-UVTV. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Absolventi 2.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. kredit. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. 1.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. Nemec Z Spolu Garant prof. resp. Študijný poradca katedry: PaedDr. jazykových a umeleckých škôl. Odpor. PhD. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. jednopredmetové štúdium (II. v centrách voľného času a pod. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.fhv.peter@fhv. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Katedra telesnej výchovy a športu. roč. domovy mládeže. miestnosť č. mandzak. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. 8-ročných gymnázií. teórie. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV. stupňa (Mgr. resp.umb. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. Spolu získa 66 kreditov. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Spolu získa 120 kreditov. sem. 34 kreditov za predmety spoločného základu. Bartík 316 . 1. Vladovičová prof. centrá voľného času. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. na katedrách. Garant štúdia: doc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Štefan Adamčák. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. L L Rošková. Peter Mandzák. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. PhD. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. doc. kultúrnych. školské strediská záujmovej činnosti). Görner doc. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Bendíková Adamčák. a 2.umb. 62. Michal doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. PaedDr.

Odpor. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. Spolu hod. Michal prof. Paugschová doc. Michal prof. Jančoková prof. 1. kredit.st. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Görner 317 . Michal doc. 2.Typ predmetu Kód M-UVTV. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. 1. L L L Rošková. 1.. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. Popelka Görner. PhD. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV. Z Z Z Z Z Z doc. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1. 1. 1. Nemec prof. Palovičová Jančoková.507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. L L L L doc.. L. Bartík prof. kredit. roč.st. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 2. Bence.Michal Michal. Rošková Rozim. Kollár. kredit. 1. učitelia KTVŠ doc. Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. doc. 1. Bartík Paugschová.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. sem. 1. Michal M. Bence. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Bence. akcií na 1. kredit. 2. Bendíková Garant doc. Kučera. Palovičová Bartík. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal. PhD.609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. 2. Michal Adamčák. Nemec Bartík.ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. 1. a riad. M. hodnote Odpor. Kučera vedúci DP doc. Rozim Nemec. 1.

Gymnastika Úpol. Michal Palovičová. Palovičová Novotná. 2. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Odpor. 2. roč. hodnote Odpor. PhD. Z Z Z Z Z Novotná. 2. sem. Palovičová Kremnický. Palovičová. Kremnický Bartík. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. Spolu hod. doc. Zbiňovský Michal.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 .Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit. gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . 2. Zbiňovský. PhD. PhD.

výmera hod. PhDr. PhD. 2 1. Janka Kyseľová. 2 1. výmera hod. Miroslav Valica. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Vojtech Korim. PaedDr. Mgr. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC . PhD. PhDr. 2 1. Mgr. 2 1. CSc. Katarína Ľuptáková. Petra Fridrichová. Mgr. 2 1. PhDr. PhDr. doc. PhD. PhD. PhD. Mgr. P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. Soňa Kariková. PhDr. Štefan Ligas. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. Alena Doušková.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. Mgr. PhD. Mgr. Soňa Kariková. prof. Rok H H H H H H H 1. PaedDr. PhD. Vladimír Poliach. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. PhD. Miroslav Valica. 2 1. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr. Rok H H H H H H 1. výmera hod. 2 1. PaedDr.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. PhD. Lívia Nemcová. prof. PhD. Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc. 2 1. PhDr. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. 2 1. CSc. týž. 2 1. Beata Kosová. 2 1. Ján Kaliský. 319 . Petra Fridrichová. PhD. PhD. Petra Fridrichová. Ján Kaliský. PhD.

Miroslav Valica. Z Z PhDr. Miroslav Valica. P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč. 2 Sem Garant predmetu PhD. výmera hod. 2 1. PhD. Rok H H 1. 320 . PhDr. PhD.Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž.

Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. Valihorová V V 6 10 321 . jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania. školiteľ doc. Višňovský. Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. Chorvát doc. iných edukačných ustanovizní. Kováčik. PaedDr. prof. Valihorová 1.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III. príp. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti. Krško prof. Garant programu: prof. Odaloš 1. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Kováčik doc. Chorvát. Šimonová Odaloš 1. Odaloš. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. stredných a vysokých škôl. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Tatár 1. Pavol Odaloš. Višňovský Kasáčová 1. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Šimonová. Mešková 1. školiteľ 1. vedúci katedry 1. školiteľ 1. prof. CSc. D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety.

D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 1. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 1. školiteľ 1. Brincková V 322 . jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Kováčik 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. Golema 2. vedúci katedry 2. Odaloš 2. Odaloš doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 1. Klincková 2. Odaloš doc. školiteľ 2. prof. Klincková doc. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Odaloš 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Brincková 2. Odaloš 2. školiteľ 2. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Golema prof. D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 2. Šimonová. D-ODSJ-104 Dynamika slov. školiteľ 2. Tatár doc. Šimonová prof. Tatár. školiteľ 1.

D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. školiteľ V P 2 60 60 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. vedúci katedry 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ V V V V 6 10 6 10 3. 323 . školiteľ 3.

Odaloš doc. Odaloš doc. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Brincková doc. Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Kováčik. Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Kosová 1. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. Klincková 2. Kasáčová 1.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Chorvát doc. Golema 2. Chorvát. Odaloš Šimonová 2. školiteľ 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Valihorová 1. Šimonová. Kosová prof. Odaloš prof. Odaloš. vedúci katedry 1. školiteľ 1. Dynamika slov. Šimonová prof. školiteľ 1. Brincková 324 . Višňovský. školiteľ 1. Klincková doc. školiteľ 1. Višňovský prof. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Golema prof. prof. Šimonová. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. školiteľ 1. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. školiteľ 1. Kováčik 2. Odaloš 2. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Kováčik doc. Tatár 1. Odaloš 2. Tatár. Mešková 1. Tatár doc. Krško 1. školiteľ 1. Odaloš 1.

školiteľ 2. ročník spolu 3. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Študijná časť 325 . školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu 4. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. školiteľ 4. školiteľ 2. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. vedúci katedry 3. vedúci katedry 2. ročník spolu 5. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ Garant predmetu 2. 4. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3.

** Doktorandi v externej forme sa vo 4. a 5. roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 5. P 60 60 180 5. ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 326 . Predmet je možné zapísať si len raz. alebo v 5. ročníku.

právne. je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. školiteľ 1. Fobelová prof.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1. Fobelová 1. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií.). Fobel 1. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi. školiteľ 1. sociálnoekonomické. školiteľ 1. školiteľ 1. Dokáže vyhodnotiť spoločenské. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. vedúci KETA 1.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej. firiem a iných korporácií ako profesionálny etik. Je schopný identifikovať morálne dilemy. teórie a praxe aplikovanej etiky. PhDr. Garant programu: Prof. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. školiteľ Prof. PhD. psychohygienické. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. vedúci KETA 1. organizácií. seminár. školiteľ 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku).Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program. resp. metodológii praktických vied. Pavel Fobel. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. originálne riešenia a prístupy k problematike. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky. filozofickej etiky. resp. 1. dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . školiteľ 1. sám hľadá nové.

školitelia 2. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2. Doc. vedúci KETA 3.) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. 3. ročník spolu 2.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. školitelia školitelia 2. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2. garant štúdia 2. 2. Ďurčík Viceník. vedúci KETA 3. resp. seminár. Ďurčík./Mgr.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Fobelová Prof. vedúci KETA 1. Banse 2. garant garant podujatia podujatia 2. Fobel. 2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia. vedúci KETA 2. resp. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 . 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1. Fobelová 2. školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. vedúci KETA 2. ročník spolu 3. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. školitelia 3. školitelia 3./Mgr.

329 . školiteľ školiteľ 3. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3. Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3.Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. ročník spolu 3. školiteľ 3. vedúci projektu 3. Školiteľ 3. školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA .. školiteľ 3.

1. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1. Fobelová Ďurčík.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. 1. 1. vedúci KETA 330 . 1. Fobelová prof.) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. 1. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1. Doc. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. Fobel.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. 1. ročník spolu Fobelová Prof. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. 2.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1./Mgr. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. 2. resp. 1. resp. seminár. školitelia Banse Prof. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof. 2. 2. Ďurčík Viceník. 20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. 1. 1. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc.

seminár. 3. 5. školiteľ 5 4 5 60 3. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. 3. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc.Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2. 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 . 3. 3. ročník spolu 3. 3./Mgr. partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3. a 5. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3. resp. 2.. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia. 3. Celkový súčet 4.

Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 .Vysvetlivky: KETA . 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov.

consulting. • kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. Darulová 1 1 0 0 1. Rouet prof. • riaditeľ. • poradca v oblasti komunikácie. Gilles Rouet. Rouet Bitušíková 1. • odborník v oblasti public relations. národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. národných. školiteľ 1. Bitušíková 1. Sugay Darulová 333 . Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií. Absolvent 3.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3. Očenášová. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1. Sugay prof. DrSc. prof. • konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. nových partnerstiev a susedstiev. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof.atď. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. Rouet. európskej identity. medzinárodných i európskych organizáciách. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. marketing. ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. stupeň. Rouet. prof. Katedra príslušného jazyka 1. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. • zástupca vo verejných.). zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov. Garant programu: prof. Katedra príslušného jazyka 1. stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program.

334 . Doktorandi v externej forme sa v 4. Pozn.zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1. Rouet Terem 1. Sugay 1. 4.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. a 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4. Rouet. 5. 5. Kollárová 1. prof. Respektíve adekvátny certifikát. Ries Garant predmetu prof.: 1. Práce Oponentské posudky Bc. Očenášová 1.domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . 2.

Darulová 1. Rouet prof. Očenášová 1. Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Rouet prof. Ries 1. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Bitušíková 1. Darulová 1. Rouet. Katedra príslušného jazyka 1. Sugay prof. Práce Oponentské posudky Bc. Bitušíková 1. Rouet. Sugay prof. Sugay prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof. Kollárová 1. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Terem 1. Rouet. Očenášová. školiteľ 1. Katedra príslušného jazyka 1.

Doktorandi v externej forme sa v 4. Respektíve adekvátny certifikát. a 5. 336 . D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce.: 1. 4. 5. 2.Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4.

CSc. Alabán 1. Zimányi Prof. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Prof. Doc. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. 1. Garant programu: Prof. Prof. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. teóriu a dejiny maďarskej literatúry. literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). Spisovný maď. 1. Mészáros Prof. vedúci katedry hun. školiteľ 337 . školiteľ 1. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. školiteľ 1. školiteľ 1. Prof. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. získavať. PhDr. Prof. Prof.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. školiteľ 1. Mészáros 1. školiteľ 1. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. lit. Zimányi Prof. Varga 1. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. jazyka Dejiny maď. Alabán 1. Árpád Zimányi. Alabán Prof. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. Kicsák 1. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1. Varga Prof.

ročník spolu 2. Zimányi 2. školiteľ 2. Prof. Alabán 2. Zimányi Prof. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . školiteľ Prof. školiteľ 2. Alabán Prof. Žigo Prof. školiteľ 2. Aczél 2. príslušná jazyková katedra 2. Alabán 2. vedúci katedry hun. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. doc. vedúci katedry hun. školiteľ 2. Varga Prof. Prof. Doc. školiteľ 2. 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. vedúci katedry hun. 2. školiteľ 2. Varga 3. Prof. školiteľ 2. Prof. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. Andruška 3. ročník spolu 3. 2. Doc. školiteľ 2. školiteľ 1. 2. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. školiteľ 3. Žigo 3. školiteľ 1. Alabán Prof. školiteľ 2. vedúci katedry hun. Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof.

4. 3. vedúci katedry hun. 5. zo svetovej lit. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Prof. Prof. Aczél 3. Doc. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. a 20. Varga Prof. 5. školiteľ 3. 3. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. školiteľ 3. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Prof. Zimányi 3. Varga 3. školiteľ 3. 5. Alabán Prof. 4. Zimányi Prof. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. 339 .Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. školiteľ 3. Alabán 3. vedúci katedry hun. 19. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ 3. ročník spolu 4. Varga Prof. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . a 5.

jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Prof. Prof. Kicsák 1. Alabán Prof. 2. školiteľ 1. Varga 1. školiteľ 1. ročník spolu 2. Zimányi Zimányi 1. Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. vedúci katedry hun.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. Prof. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Prof. Alabán Prof. školiteľ 1. Prof. školiteľ 1. jazyka Dejiny maď. Mészáros Prof. Mészáros 1. Alabán Prof. 1. 2. školiteľ 1. Zimányi Prof. školiteľ 1. 1. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. vedúci katedry hun. školiteľ 2. Prof. 2. vedúci katedry hun. Spisovný maď. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. Alabán 1. lit. Alabán 1. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 . Prof. príslušná jazyková katedra 2. školiteľ 2. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. vedúci katedry hun. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Doc.

Erdélyi 2. Aczél 3. Doc. školiteľ 3. školiteľ 2. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. Alabán Prof. Žigo Prof. Zimányi Prof. školiteľ 2. školiteľ 3. zo svetovej lit. školiteľ 3. Zimányi 2. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. Varga 3. Zimányi 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. Alabán 3. doc. školiteľ 2. Prof. 19. Varga Prof. procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. 2. Prof. Prof. Alabán Prof. školiteľ Garant predmetu Prof. Doc. školiteľ 3. školiteľ 2. Prof. Prof. školiteľ 3. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2. Doc. ročník spolu 3. Žigo 3. vedúci Prof. Varga Prof. školiteľ 2. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. Alabán Prof. Varga 341 . školiteľ 2. školiteľ 3. Andruška 3. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Aczél 2. a 20. Prof. Varga Prof. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. vedúci katedry hun.

5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 3. 342 . školiteľ 3. školiteľ 3. 4. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. a 5. 5. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. vedúci katedry hun. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. 4. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . 5.

vedúci KHI prof. vedúci KHI 1. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. max. Varinský prof. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof. Vladimír Varinský. školiteľ 1. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru. zreteľne. Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1. v rozsahu 4 hod. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. CSc. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Alberty 1. vedúci KHI 1. ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. PhDr. Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. školiteľ 1. resp.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. školiteľ 1.. vedúci KHI 1. školiteľ 1. Garant programu: prof. Škvarna 343 . Varinský 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. školiteľ doc. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1.

Škvarna 344 . školiteľ 2. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. vedúci KHI 2. školiteľ prof. vedúci KHI 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Fremal Fremal. školiteľ 1. Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 1. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 1. vedúci KHI 2. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. školiteľ 1. ročník spolu 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. Martuliak. prof. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc. školiteľ 2. školiteľ 2. Alberty. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. 2.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. resp. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. Varinský 2.

vedúci KHI 3. školiteľ prof. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. školiteľ 4. vedúci KHI 3. školiteľ 3. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Škvarna prof. ročník spolu 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz. Fremal prof. školiteľ 2. vedúci KHI 3. školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. vedúci KHI 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. resp. školiteľ 2. školiteľ 3.

Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 4. školiteľ 4. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. a najskôr po tom. školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. 60 kreditov). školiteľ 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. a po 5) 6) 346 . člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ 4. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 5. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). školiteľ 5. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné.

a 5. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. 347 .súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4.

člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. max. Škvarna doc. ročník spolu 2. Varinský prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. vedúci KHI 1. Škvarna 2. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. školiteľ 1. Martuliak. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr.. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. školiteľ 1. vedúci KHI 1. Fremal Fremal. Alberty. Škvarna prof. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. Varinský 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc.Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. vedúci KHI prof. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. resp. v rozsahu 4 hod. prof. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Alberty 1. vedúci KHI 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. školiteľ 1. Varinský 348 .

vedúci KHI prof. školiteľ 2. resp. školiteľ 2. Varinský 349 . školiteľ 2. Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. 3 4 3 2 3. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. ročník spolu 3. vedúci KHI 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. Fremal prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. vedúci KHI 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 2. vedúci KHI 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. resp. Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. vedúci KHI 3. vedúci KHI 2.

Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. Varinský prof. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ prof. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ doc. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 350 . V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. školiteľ 4. Škvarna 3. ročník spolu Celkom 4. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3.

a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. školiteľ 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. a 5. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. 60 kreditov). Zapisujú si iba denní doktorandi. doktorandi sa vo 4. školiteľ 4. a najskôr po tom. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ 4. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. školiteľ 4. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP.

školiteľ 1. Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. školiteľ 1. max.Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. Gajdoš. školiteľ 1. školiteľ 1. Gajdoš.SAV resp. Jurová. školiteľ 1. Gabzdilová. CSc. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. v rozsahu 4 hod. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI FHV UMB 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. školiteľ 1. Konečný 1. školiteľ 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. školieľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Inštitút jaz. Konečný. Škvarna 352 . v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Varinský prof. školiteľ 1. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. ročník spolu prof. Olejník 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Fremal prof. Varinský prof. Šutaj.

školiteľ 2. Škvarna prof. školiteľ 2. školiteľ 2. Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. Škvarna prof. Škvarna 353 . vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. školiteľ 2. školiteľ 2. Konečný 2. školiteľ 2. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. pracovníci SvÚ SAV 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI FHV UMB 3. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ prof. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2.

školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Celkom 4. školiteľ prof. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. školiteľ 5. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 354 . školiteľ 4. Varinský prof. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ Garant predmetu 3. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 5. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz.

Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. a najskôr po tom. 355 . 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. a 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. školiteľ Garant predmetu 5. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku.

zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Konečný. Gabzdilová. Gajdoš. školiteľ 1. vedúci KHI FHV UMB 1. max. Olejník 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Varinský prof. školiteľ 1.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. Konečný 1. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. v rozsahu 4 hod. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Šutaj. školiteľ 1. školieľ 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. CSc. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. Fremal prof.SAV resp. Škvarna 356 . ročník spolu prof. Gajdoš. Inštitút jaz. školiteľ 1. Varinský prof. Jurová.

vedúci KHI FHV UMB 3. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. Varinský doc. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. ročník spolu 3. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ prof. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. Konečný 2. pracovníci SvÚ SAV 2. Škvarna prof. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna 357 . školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. vedúci KHI FHV UMB 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2.

člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 358 . vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 4. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 5. Varinský prof. školiteľ prof. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr.

ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. školiteľ 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. a 5. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. 359 . ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ Garant predmetu 5. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. školiteľ 5. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. a najskôr po tom. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi.

vedúci KSJL 1. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. Hurtajová. Garant programu: prof. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Absolvent 3. Patráš 1. Klincková prof. Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. Findra prof. prof. Findra. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. Krnová. Hurtajová doc. Patráš. Hurtajová. Zuzana Hurtajová. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Klincková. Golema 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. Findra. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. heuristicky získavať. Findra 2 2 3 1. CSc. školiteľ vedúci KSJL 360 . a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. PhDr. Krško 1.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. Odaloš. Harpáň. Tatár 1. vedúci KSJL 1. Patráš 1. Kováčik. Krnová 1. literárnovedných.

Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Odaloš. školiteľ 1. školiteľ 2. školiteľ 1. Patráš 2. školiteľ 1. Krnová. Krnová prof. školiteľ školiteľ 361 . školiteľ 2. Harpáň. školiteľ 2. Golema 2. Patráš doc. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. Findra. školiteľ 2. ročník spolu 2. Findra. vedúci KSJL 2. 2. Hurtajová. školiteľ 2. školiteľ 1. Šimonová. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 1. Krško 2. školiteľ 1. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. vedúci KSJL 2. Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. školiteľ 1. Kováčik 2. Klincková. Krnová.

Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 5. 362 . 5. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. školiteľ 3. školiteľ 2. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. školiteľ 3. 4. ročník spolu 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. 5. vedúci KSJL 3. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. 4. a 5. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4.

Patráš 1. Patráš. Krnová. Findra prof. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Hurtajová. Hurtajová doc. školiteľ 1. Golema 2. školiteľ 1. Findra. školiteľ 1. Harpáň. školiteľ 1. Klincková. Golema 1. Findra. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Krnová. školiteľ 1. Patráš 1. Hurtajová. Krnová. Krnová prof. Kováčik. školiteľ 1. Kováčik 2. Odaloš. 1. školiteľ 1. vedúci KSJL 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. Findra 363 . Krško 1. Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. ročník spolu 2. Šimonová. Krnová 1. Hurtajová. Findra. Patráš doc. Findra. Harpáň. Klincková prof. prof. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. Tatár 1. Patráš 2.

Klincková. školiteľ 2. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. školiteľ 2. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. 364 . vedúci KSJL 2. školiteľ 2. školiteľ 2. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 2. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 2.

5. 5. a 5. 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 365 . * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. Doktorandi v externej forme sa vo 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB.

Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. vedúci katedry 1. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. CSc. Ján Šlosiar.). Palenčár prof. aktívne a tvorivo navrhovať. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. školiteľ 6/12 1. v rozsahu 4 hod. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. v kultúre a pod. Vybrané problémy epistemológie I. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. vedúci katedry 1. Garant odboru: prof. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. PhDr. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. Briška 1. Taliga 1. Palenčár 1. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. školiteľ 366 . Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. (max.i. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá). vedúci katedry 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. epistemológie. filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. práce a vypracovanie posudku na Bc. v orgánoch školstva. resp. Šlosiar. metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie. že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. 1. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. vedúci katedry 1. školiteľ 1. Višňovský prof. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc.

školiteľ 2. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc. vedúci katedry 2. vedúci katedry 2. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. ročník spolu 367 . záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci katedry 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. Palenčár 2. resp. školiteľ 2. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. vedúci katedry 2. školiteľ 2. resp. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 1. Vybrané problémy epistemológie II. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 15/20 2. školiteľ 1. školiteľ 1. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. Schmidt 2. školiteľ 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. Višňovský doc. školiteľ 1. školiteľ 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. ročník spolu 2. školiteľ 1. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. Palenčár prof. Schmidt 2. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. Taliga 2.

školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr.povinný. školiteľ 3. 5.povinne voliteľný. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4. práce a vypracovanie posudku na Bc. 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. 368 . záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. V . SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3. vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 3. vedúci katedry 3.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P . vedúci katedry 3. Externí doktorandi sa vo 4. PV . školiteľ 3. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. školiteľ 3. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. vedúci katedry 3. a 5.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. školiteľ 1. Schmidt 2. Palenčár 1. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . školiteľ 1. doc. vedúci katedry 1. Palenčár 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. Vybrané problémy epistemológie II. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. v rozsahu 4 hod. (max. Palenčár prof. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. školiteľ 1. školiteľ 1. Schmidt 2. ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. školiteľ 1. resp. Višňovský 1. školiteľ 1. Taliga prof. 1. Šlosiar. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. Taliga 2. vedúci katedry 1. Šlosiar Briška 1. resp. školiteľ 1. Vybrané problémy epistemológie I. prof. školiteľ 1. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. Višňovský doc. vedúci katedry 1. práce a vypracovanie posudku na Bc. Palenčár doc. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava.

školiteľ 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 370 . 2. školiteľ 2. 2. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. vedúci katedry 3. školiteľ 3. 2. vedúci katedry 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. vedúci katedry 3. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. školiteľ 2. ročník spolu 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. resp. 2. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. školiteľ 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc.

člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. vedúci katedry 4. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. školiteľ 4. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. vedúci katedry 371 . školiteľ 4. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 4. Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 4. školiteľ 4. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. vedúci katedry 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4.

školiteľ 5. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 5. školiteľ 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 5. školiteľ 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 5. školiteľ 5. 5. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr.

Jančoková prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Bartík prof. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov.sk Garant študijného programu: prof. v športe dospelých a zdravotne oslabených. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. čo predstavuje 60 kreditov. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. vo výkonnostnom. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe. Görner individuálne Jančoková. CSc. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv. Novotná Wimmer Sivák. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. PaedDr.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. Ľudmila Jančoková. Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 . FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe.umb. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci. FTVŠ. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. PV a V predmetov. v športovej príprave mládeže.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. Huraj KCJ prof. Görner. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná.

Nemec prof. Jančoková 1.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe.kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe.303 Teória a didaktika športového tréningu . L. Čillík 1.306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Jančoková doc. Nemec 1.105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Oravcová 1. Bence. adekvátny certifikát .individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu . Jančoková doc. Michal doc. FTVŠ. Oravcová prof. Nemec 1. Labudová. Jančoková doc. Görner. Bence. Nemec 1.310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. Jančoková 1. Čillík. Čillík prof. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 . Kasa 1. L. Štulrajter 1. FŠ) D-SESe.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Čillík doc. doc.. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Jančoková. Hetenyi prof. Nemec doc.309 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Michal 1.ukončenie do 3.

-5.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . 1. školiteľ PV PV 1. MS. resp. resp. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.-5. SP): .-5.-5.ako hlavný tréner .-3. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 . 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.ako hlavný tréner .-5. 1. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. ME.

376 . semestra šútida tak. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem.Por.

FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková. prof.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. prof. Wimmer Sivák. FTVŠ. Jančoková prof. Jančoková Görner.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe.ukončenie do 3.600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. Jančoková Novotná Wimmer prof. Jančoková 377 . adekvátny certifikát .701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1. Görner. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp. FŠ) D-SESe.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková.503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. FTVŠ.

L. Michal 1. Labudová. 1. doc.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Michal doc.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . prof. ME. Nemec doc. Jančoková 1. Čillík 1. Bence. SP): . L. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 . Nemec 1. Čillík prof.ako hlavný tréner .-5. 1.-5.ako hlavný tréner . Nemec 1. Oravcová prof.-5. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. Nemec 1.. MS. Jančoková doc. Bence.-3. Čillík. Nemec Garant doc.-5. Jančoková.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Čillík doc.-5. Oravcová 1. Kasa 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. 1.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Štulrajter Jančoková 1. školiteľ PV PV 1.709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Hetenyi doc.

ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. 379 . recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. resp. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. resp. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty.Por. semestra šútida tak. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. informačnej a právnej z procesuálnej podstaty. čo predstavuje 60 kreditov.103 D-SHSh.200 D-SHSh. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3.300 Študijná časť D-SHSh. filozofickej. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. PV a V predmetov. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. FTVŠ. výkonnostného športu a športu pre všetkých. Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového. Karol Görner. komunikačnej. Michal prof. Görner KCJ prof.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner. politickej.Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika.100 D-SHSh. ekonomickej. Garant študijného programu: prof. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej. sociologickej. etickej. psychologickej.104 Metodológia . U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. PhD. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. Görner 380 .humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia . FŠ) D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. PaedDr. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. estetickej. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . Michal Wimmer Sivák. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy.101 D-SHSh.102 D-SHSh. Huraj Garant prof. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru.

309 D-SHSh.307 D-SHSh.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Michal doc. adekvátny certifikát . Görner 1.304 D-SHSh. Görner doc. Görner.107 D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh.306 D-SHSh. Görner doc. Vladovičová.311 D-SHSh.106 Študijná časť D-SHSh. Bartík 1.310 D-SHSh. Adamčák 1 Oravcová Garant prof.303 D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 .312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti.305 D-SHSh.105 D-SHSh.ukončenie do 3. Görner. Klincková 1. Adamčák doc. FTVŠ. FŠ) D-SHSh.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Adamčák doc. Klincková prof. Bartík doc. Labudová. Oravcová Hetenyi 1. Bartík doc. Oborný 1. Michal 1. 1. Adamčák 1. Vladovičová doc.308 D-SHSh. Michal doc.301 D-SHSh.108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp. Michal 1.302 D-SHSh.204 Vedecká časť D-SHSh. Bartík 1. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.

resp.ako hlavný tréner .-5. školiteľ 1. ME.-5. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. školiteľ 1.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . MS.-5. resp.-5. školiteľ 1. školiteľ PV PV 1.-5.ako hlavný tréner . spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. SP): . ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 .-3. školiteľ 1.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.

aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. 383 .Por. číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem. semestra šútida tak. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.

506 Študijná časť D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.501 D-SHSh.700 Študijná časť D-SHSh.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh.ukončenie do 3. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. FTVŠ. Michal Wimmer Sivák.604 Vedecká časť D-SHSh.608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.502 D-SHSh. Huraj Garant prof.503 D-SHSh.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia .607 D-SHSh.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. FTVŠ.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner. Görner KCJ prof. Michal prof.504 Metodológia .500 D-SHSh. FŠ) D-SHSh. adekvátny certifikát .505 D-SHSh.600 D-SHSh. FŠ) D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 .601 Názov predmetu Filozofia a metodológia .

Michal Vladovičová.711 D-SHSh. Adamčák doc. MS. Görner Michal Garant prof.701 D-SHSh. Klincková 1. 1.-5. školiteľ 1.706 D-SHSh. Bartík doc. Bartík 1.-5. Görner doc. Oravcová Hetenyi 1. Michal doc.705 D-SHSh.-3.-5.1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. ME. Bartík doc. Vladovičová doc.712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. 1.702 D-SHSh. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. Adamčák 1 Oravcová 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . SP): . Görner doc. Oborný Labudová. 1.704 D-SHSh. Vyučujúci Görner.ako hlavný tréner . Görner. Adamčák doc. školiteľ 1.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. 1.ako hlavný tréner .707 D-SHSh.703 D-SHSh. Bartík 1.-5. školiteľ PV PV 1. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 . súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.710 D-SHSh.709 D-SHSh. školiteľ 1. Klincková prof. školiteľ 1. Michal doc.708 D-SHSh. Adamčák 1.-5.

spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. resp. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. 386 . aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. resp. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.Por. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. semestra šútida tak. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem.

jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. stavby a fungovania. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. Je pripravený na spracúvanie. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2.Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. prezentovanie. Schulze doc. Aj mimo územia Slovenska – napr. 1. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. ich princípov. príp. slovanské jazyky a literatúra (2. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . 1. Schulze/ Krško 1. kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. 1. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Findra 1. dejinám. Uvedené okruhy. sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. pracoviskami a tradíciami. mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Vladimír Patráš. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka. 1. Venuje sa genéze jazykov. Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. 27). Garant programu: prof. 35). Patráš prof. CSc. v krajanských podmienkach –. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. PaedDr. antropológii. Findra prof. (inter-/multi)kultúrnymi. Patráš 1. Patráš 1. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. prekladateľ. neslovanské jazyky a literatúra (2. 1. medzijazykové kontakty. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. ich vzťahom ku kultúre. jazykových univerzálií a vzťahov. Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. komunikačný expert. profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. 28). filozofii. Findra. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof. a to ako pružný.

školiteľ 1. školiteľ 2. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc.VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. školiteľ 1. 2. Patráš doc. školiteľ 2. školiteľ 1. Schulze doc. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 . Klincková prof. Patráš 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 2. Chorvát/ Krško 2. 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. ročník spolu 2. školiteľ 1.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. a 21. školiteľ 2. Schulze 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 1. vedúci KSJL 2. školiteľ 1. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. školiteľ 2. vedúci KSJL 1. Findra/ Klincková 2.

školiteľ 3. školiteľ 2. 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. 4. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. 4. ročník spolu Celkový súčet 4. vedúci KSJL 3. ročník spolu 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3. školiteľ 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . 5. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. 5. 5.

a 5. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. 390 . 52/30 kreditov ECTS. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Úspešný absolvent 3. Zapisujú si len študenti denného štúdia. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov.Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. roka štúdia získať min. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce.

Chorvát/Krško doc. ročník spolu 2. Findra 1. školiteľ 1. školiteľ školiteľ 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. školiteľ 1. Schulze prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Schulze doc. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. vedúci KSJL 1. vedúci KSJL 391 . P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. školiteľ 1. Krško 2. vedúci KSJL 2. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Findra prof. Patráš 2. prof. Patráš prof. Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. a 21. Schulze 2. Patráš 1. Klincková prof. školiteľ školiteľ školiteľ 1. 2. školiteľ 1. Schulze/ Krško 1. Patráš 1. Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Findra/ Klincková 2. Findra.

školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. 3. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . vedúci KSJL 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2.

Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. a 5. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 52/30 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. 5. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 393 . Úspešný absolvent 3. roka štúdia získať min. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. 4. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. 5. 5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. 4. 5. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS.

3 písm. Čl. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. praxe a pod. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.VII. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. 394 .2008. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. povinnej nadväznosti na iné predmety. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov. počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom.2. Čl. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. forme výučby. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. základnej študijnej literatúre. a) zákona č. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty. 3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. ako sú exkurzie. z. MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. 131/2002 Zb. V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu. Zo študijného programu vyplýva. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. schválenom AS UMB 25. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov.

na ktoré prax nadväzuje. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak. organizuje prípravu informačného súboru katedry. špecifických seminárov. II.15 vyučovacích týždňov. odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. septembra a končí sa 31. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. augusta nasledujúceho roku. exkurzií a praxí. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti. 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. v magisterskom štúdiu v 1. cvičení. Zverejnené požiadavky sú nemenné. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. odborných kurzov. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. konzultácií. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy.Čl. V každom semestri je 13 . poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí. Čl. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. 395 . V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. a 2. 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1. Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov. seminárov. Čl. spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. 2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. semestri ako priebežná hospitačná prax. 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB.

pedagogickej. Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS. alebo v iných oblastiach. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce. j. c) doktorandské štúdium. Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet. ktoré sú uvedené 396 . umení. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. v skratke Mgr. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce. Čl. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1. t. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet.diplomovej práce. 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium. ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. seminárne práce. Označuje sa tak študijný obsahový celok. 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. v skratke PhD. určuje ich študijný plán študijného programu. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V). príprava na skúšku a pod. v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. ktoré študent musí absolvovať. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“. v skratke Bc. ktorý si študent zapíše v semestri. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov. samostatné štúdium. príp. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia. ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). pričom voľba nie je predpísaná. kedy reprezentoval.. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. určuje ich študijný plán študijného programu. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. a) povinné predmety (P) sú tie. 6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. V. 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. študent ich získa absolvovaním predmetu. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu. semestri. športe.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. (PV) a za záverečnú prácu. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. PV. b) magisterské štúdium. ale maximálne 1x za jeden akademický rok. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom. Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“).

c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet. 3) Študent. absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. si už druhýkrát zapísať nemôže. ktorý študent úspešne absolvoval. 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. a) Študent. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. príp. V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. 397 . ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). bod 7). 11). aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. a ľubovoľné predmety (P). Čl. na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. iných fakúlt UMB. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. ktorý štúdium zanechal. (PV). má možnosť zapísať si ho ešte raz. ktoré má zapísané v AIS-e. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. Predmet. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. ak bude mať zapísané (resp. môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. ktorá prebieha v apríli. sa pokladá za študenta. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. alebo hociktorý iný výberový predmet. Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu. 9 Zápis. 9. b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak.v ponuke jeho študijného programu. Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. môže si zapísať ešte raz ten istý. Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu.

2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia. V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov. Čl. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom. V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. Ide o predmety vylučujúce. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. výberové). ktorý je prerekvizitou. ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . Študent. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu. aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení. vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu. Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia. 9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety. 398 .j. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. v septembri príslušného akademického roku. Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. aj Mgr. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV. Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise. Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri.7) Študenti prvého roku Bc.11).do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety. Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. povinne voliteľné. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne).

hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). bude zo štúdia vylúčený. štúdiu 3. Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1). štúdiu 4. ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku.4. Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. 11 Kontrola štúdia 1) Na to. Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. 8 bod 8). 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. 399 . aby študent mohol pokračovať v štúdiu. b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). III. sú predmety bez nadväznosti. musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety. ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. štúdiu 4. Všetky predmety. rok štúdia). pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc. v Mgr. Hodnotenia. Študenti. ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl. V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. rok štúdia. 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. 8. Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. štúdiu 5. 4) Študent. Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. v Mgr. a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety. ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. odsek 7). rok. pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok. musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e). rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy.3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka.

schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. ústne. dostatočne (3=E). Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. Úlohami môžu byť projekty. ktoré mu stanoví učiteľ. Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A).5=D). Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp. môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka.Čl. schopnosť logického. zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. má nárok na jeden opravný termín. či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. c) Skúška môže byť výlučne písomná. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu. nedostatočne (4=FX). vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne. d) Ak študent neurobí skúšku. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. písomné. b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak. kritického. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . veľmi dobre (1. seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií. Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. priemerujú) v konečnom hodnotení. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní. že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška. Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. výnimočne do piatich pracovných dní. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim.5=B). Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. praktické a kombinované úlohy. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. V prípade. pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu. Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. Študent môže z vážnych. Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. zručnosti. dobre (2=C). uspokojivo (2. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. najviac však v rozpätí troch pracovných dní. Ak skúška pozostáva z dvoch častí. Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. ústna.

po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku. Výberové predmety resp. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho. povinne voliteľné predmety. VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. pri rozhodovaní o priznaní štipendií. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. 11 tohto študijného poriadku. Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia. že tento nie je členom komisie. Čl. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!).skúšajúci. Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. Za hodnotené predmety. ktorý má záujem o uznanie predmetov. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi. môže uznať vedúci katedry. V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky. 2) Študent. Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia. Predmet nemožno uznať. alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti. porovnateľný s pôvodným študijným programom. V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. Študent. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. 401 . Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . ktorú sám vymenuje. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. je do VŠP započítaná známka 4. Ki je kreditové ohodnotenie predmetu. na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke. ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania. hodnotí sa známkou „nedostatočne“.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. pri prideľovaní ubytovania a pod. Σ(Zi . i na ktorý uplynul od ich absolvovania. ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. do výkazu o štúdiu. ktoré sa už na FHV nevyučujú. následne individuálne požiada . alebo ak študent odstúpil od skúšky. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. ktorý žiada o zmenu študijného programu. musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl. Čl. Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. Do výkazu o štúdiu napíše dátum. Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou.

Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. v magisterskom stupni 120 kreditov). ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. 3) Študent. Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. resp. 2) Dňom skončenia štúdia je deň. 402 . septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia. Čl. 3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . považuje sa za študenta. a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. 16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu. ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. ktorý štúdium zanechal. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. a to aj opakovane. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta. e) Študent. musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie. 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. spolu najviac na dva roky. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. ak chce prerušiť po letnom semestri. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole.

Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. hradí ročné školné. a to zo študijného odboru. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E. 18 body 5 – 9. má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety. veľmi dobre. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. 120 kreditov). Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12.b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky. c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP. ktorú vymenúva dekan. dostatočne. 5) Študent. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. semestra. získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. bez vážneho dôvodu. uspokojivo. príslušný počet povinne voliteľných predmetov. ktorý študuje. Čl.00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka. získaných minimálne 180 resp. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok. ktorý študuje študijný program prvého stupňa. c) a d) deň. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. b) koniec akademického roka. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou. semestra štúdia. nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne. 3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. ktorý umožní študentovi. alebo druhého stupňa. Záverečnú prácu klasifikuje komisia.j. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. dobre. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. c) podľa odseku 3 písm. a) deň. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce. ktorým môžu byť študijné výsledky. 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom).) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. nedostatočne. Ak tento termín nedodrží. 403 . b) podľa odseku 3 písm. e) smrťou študenta.

aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. dostatočne. j. 2) Študent. alebo zanechať štúdium. štúdiu tretím rokom štúdia). že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú. t. môže konať študent. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. 8) Študent. vytvorená autorom tak. nedostatočne.j. 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. absolvoval všetky povinné predmety. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. štúdia v piatom roku a u Mgr. Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. Ak tak neurobí. v Mgr. ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. uspokojivo. dobre. môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. Čl. V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku. Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. 404 . ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. Štátnu skúšku v prvom termíne. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. u Bc. 6) V prípade. hradí ročné školné. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. veľmi dobre. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. (t. roka. bez vážneho dôvodu. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky. štúdia v štvrtom roku). Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia. Najprv prebieha obhajoba ZP. určenom harmonogramom štúdia. štúdiu štvrtým rokom štúdia. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. V prípade zistenia. Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky.9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov). ktorým môžu byť študijné výsledky. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok).

a to stupňami: prospel s vyznamenaním. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná.00 – 1.5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. 15) V prípade. Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov. z ktorého študent písal záverečnú prácu. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu. že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka. poznatkov a praktických zručností. semestra. Pozostáva z obhajoby záverečnej práce. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. Štátna skúška.5). z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX).10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . semestra. história a reálie príslušných krajín c) translatológia. ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky. flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta. z ktorého písal záverečnou prácu. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore).pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania. z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie. 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov). 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky. 11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň. ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“. b) literatúra. Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka. prospel. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie. kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie.25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 . Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu. Cieľom skúšky je preverenie vedomostí. semestri z ponúkaných vedných oblastí. 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie. Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky.

00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne.Priemer 1. 19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky.18.2009. v skratke Bc.6. v skratke Mgr.76 – 3. 406 . vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods. 2.26 – 2. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl.6. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E. 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30. Absolventom fakulty. Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16. Platnosť a účinnosť 1. alebo „magister“.6.2008.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne.76 – 2.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22. septembra 2009. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006.26 – 1. Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“. Čl. Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl.

Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení. 9.j.4.povinnosti študentov 1.Metodický pokyn FHV UMB č. 407 . 2. počas iných hodín. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). študent sa zapíše najprv na katedre. V predmety. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety. odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných. nesplnenia prerekvizít. Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS). t. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. 5. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách. v ktorom má predmet zapísaný. Študent okrem seba môže zapísať max. 4. 8. 11. opakovaných predmetov. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry.-30. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006.4. ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX. choroba. organizačné zmeny. 7. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie. 12.–14. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu. podľa článku 9. Ak tak neurobí. iných vážnych okolností. V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu . povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. ešte jedného študenta. Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp. z dôvodu rozvrhovej kolízie. čo je zapísané v AIS-e. zo zdravotných dôvodov. V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety. v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to. ktoré si zapísal do AIS-u. Študent nebude hodnotený z predmetov.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. Po informácii vyučujúcich.PV. zrušenia predmetu katedrou. PV. Do zápisného listu si pridá predmety. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok. (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety. 3. 10. príp. 6.6.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20. Študijné programy . iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra. 13. Študent musí navštevovať všetky predmety.informačné listy. príp.).

6.4. príp. Priebežne pri predmetoch so skúškou. V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. počet kreditov. 4. študentom do 20. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. PV.Metodický pokyn FHV UMB č. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju. počet kreditov. 4. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok. Na začiatku semestra (po 15 prac. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e. či ich na predmet zobrali alebo nie. počet hodín. 2. Učiteľ. prerekvizitách. ktorý vyučuje nadväzujúci predmet.4. 7. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. 8. 2. oznámiť. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť. rok štúdia. Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať. iných hodín učiteľom vopred stanovených). Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. 408 . 9. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ. 3. Učiteľ predmetu. vyučujúci. tzn. 5. v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. Zmeny v hodnotení. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke. Meno študenta. literatúre. pred začatím semestra oznámi učiteľovi. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky. 6. názov a typ predmetu. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. 3. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu. Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006.4. Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri. ktorý je prerekvizitou. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra.

pravdu a spravodlivosť. Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. Spondeo ac polliceor. Sľubujem. Sľubujem. riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. ale aj pre prospech celého ľudstva. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. Sľúbte. symbol jej práv i povinností. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. 409 . budete ctiť slobodu. ktorú vám dnes udeľujeme. • Že hodnosť. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela. že budem študovať tak. že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu. zachováte bezúhonnú a nedotknutú.Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. • Že vzdelanie.

sprístupňovaní. ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č. registrácii. formát papiera A 4. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). 7. 3. 2.5. použitie tvrdej väzby. 7/2008 o úprave. diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. registrácií. aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. záver. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP.).3. zoznam obrázkov. Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I. Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). sprievodný materiál 410 . stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III. 1. ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. predhovor v bakalárskej práci. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce).5). 6. 2/2008 o úprave. 8. tabuliek. úvod. postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č. ZP. povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. 5. ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov.VIII. 4. prílohy. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci). titulný list (príloha 2. abstrakt v slovenskom jazyku. ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. alebo Arial veľkosť písma 11 b. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia. a II. zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. abstrakt v anglickej verzii. jadro. po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. resp.. I. riadkovanie 1. čestné vyhlásenie. rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word. typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. • • Odporúča: 1. skratiek. Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán. zadný obal kartón) tak. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. obsah. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela.

Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. registrácií. forma a štruktúra. Bratislava: Stimul.9. v ktorom uvedie dôvody. Ďalšie detaily upresňuje Smernica č. Bibliografické odkazy. Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK. Dokumentácia. ISBN 80-85-69769-6. 1998. STN ISO 690: 1998.Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. sprístupňovaní. 411 . 3/2005 v znení dodatku 1/2007.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 7/2008 o úprave. Obsah. pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona). Bibliografické citácie. STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia. D. Touto smernicou sa ruší smernica č.2008.

dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ..Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 .... B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová. rigoróznej. rigorózna.

Banská Bystrica 2009 413 ...2009 Dátum obhajoby: . Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc.... PhD. Richard Múdry... MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc..04... PhDr...“) Dátum odovzdania práce: 20.Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ...

ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc....“)/inžinier (v skratke „Ing. Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr...“) Dátum odovzdania práce: 20.... Richard Múdry.2009 Dátum obhajoby: .. PhDr.....Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .. Banská Bystrica 2009 414 .04. PhD.... MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc...

. ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr.Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .“) Dátum odovzdania práce: 20...2009 Dátum obhajoby: ............01. Banská Bystrica 2009 415 . EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr......

b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. s. 2004. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. 304 s. ISBN 80-04-26038-1. 117 s. HUDECOVÁ. J. ANZENBACHER. ktorý je umiestnený pod čiarou. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK. Multikulturní výchova v mateřské škole. 1996. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. A. Trnava : PdF TU. In MERTIN. 1996. 179–184. Praha : Portál. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. W. Priamo v texte sa uvedie text citácie. (eds. 7–78. 2005. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp. M. 81 s. 156 s. J. s. Úvod do filozofie.. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. roč. Martin : Slovenská národná nižnica. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. ISBN 80–85697–82–3. 1998. s. D.sk/nbuu/Zborník_2000_2001. mimoriadne číslo 7 – 8. 2006-0124]. state v nich uverejnené PŠENÁK. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC. V. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. Etika 20. s. resp. GILLERNOVÁ. ISBN 80-8055-085-9. In Acta Universitas Matthaei Belii. Praha : Prostor. 1997. 2004. 1996. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. ISSN 1335-5589. 5. Bratislava : Stimul. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. 1998. 41–48. 1998) 2. I. 2003. 2008-04-18]. 2005 [cit. 1991. Dostupné na internete: http://www. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. ISBN 80– 7178-799-X. 416 . 1998. 320 s. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. ISBN 80–80–55004–2. ISBN 80–7260–125. A. G. storočia. Praha : SPN. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. In Pedagogické spektrum. 1997. 2004 [cit. O povaze předsudků.Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. s. 136-139. A. ONDREJKOVÁ. 1996. Slovenské gymnáziá matičného obdobia. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. 87) alebo parafrázy (Katuščák. ISBN 80–8082–001–5. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT. A. Fakulta humanitných vied. 2004. 1991.) Psychologie pro učitelky mateřské školy.snk. 2003.

ISBN 80–88778–81–6. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. et al. H. č. MRVA. 314 s. DĚDEČKOVÁ. (eds.. 53. et. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. Lexikón svetových dejín. 1990. 2006. 284 s. HEJLOVÁ. 1997. Praha : Prostor. 417 . KAMENICKÝ.org/erc/Library/First_Steps/index_eng. ISBN 80–7260–103–2.BAGALOVÁ. 256 s. J. Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí. R. L.hrea. D. 1996. 2001. roč. 9-56. 2005-06-20]. ISBN 80–08–02479–8. STEINEROVÁ. H. A. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací. In Pedagogická revue. 1994.) 1991. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. HAAPANEN. Bratislava : Iris. Štefan et al. 1997. 363–372. S. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život. Bratislava : Stimul. MISTRÍK. 2001. HART.html > GRÁC. J. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti. 3 – 4. E. HEIKKINEN. 312 s.. Pojem práva. 30–39. Bratislava : SPN. Praha : Spektrum. TONKOVÁ.. 2006. roč.In Kimlička. Kultúra a multikultúrna výchova. ISSN 1335-5589. GOGOLOVÁ. ISBN 80–85213–41–9. 2000. 1991. 2004. 2004. S. Praha : Pragma. H. 15. 1994.. COVEY.. Ľ. 4.. In Pedagogické spektrum. Dostupné na internete: <http://www. M. ISBN 80-88982-29-4. s. 319 s. J. ISSN 1335-1982. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. s. 1990. 1999.al. č. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. 2000. s. Praha : PÚ JAK ČSAV. ISBN 80– 7107–000–9. [cit. M. 1999. I.

............. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12.. ..... 618/2003 Z...................................... .............................................................. II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.......................... (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) ......... □ rigorózna práca s názvom .........Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl............................................................. .. Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ............................................ z............................. ................................................ □ diplomová práca...... ................................... Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca........ □ dizertačná práca.............................. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl........................ ......................... .................. Článok 2 Určenie školského diela 1............... PhDr.................................................................................... 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof...... 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 ............................... Článok 1 Predmet zmluvy 1................................................................ zákona č.........................

. rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia.. (zákon o knižniciach). vedecké. b) zákona 183/2000 Z. z. Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1.. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods. vzdelávacie a informačné účely.... vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. 131/2002 Z... 2..  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. ktorej bola udelená licencia. vzdelávacie a informačné účely.2.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí ... vzdelávacie a informačné účely. z. vedecké.. 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 . Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1.. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. vedecké.. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné.. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.. Autor vyhlasuje. Článok 4 Odmena 1. v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. vedecké.  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí ... rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB.  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia. ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. 3.. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby. 4. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. 2 písm. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné.

......... Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.... 4...... Článok 6 Záverečné ustanovenia 1...... II.... autor ........... že zmluvu uzavreli slobodne a vážne.. bez ohľadu na nosič majú identický obsah................ Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami... Zmluvné strany vyhlasujú... nekonali v omyle ani v tiesni. Na vzťahy....... za nadobúdateľa vedúci katedry 420 ...... Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela........ ... Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú............... 3............2.... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl. sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky... 3.... pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry........ najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka. 5.. Autor garantuje. ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené. 2.............. V Banskej Bystrici dňa ....

....................... z.... 183/2000 Z............................... (zákon o knižniciach)...................... Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia........ V ................. 2 písm....................... b) zákona č...................................................................................................................................... 421 ............................................................................................. VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce .. ................ ....................... .................................................. Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: ....................................Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: .................... dňa ............ (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods........

422 .1. . história. Čl. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. životopis. nemecký jazyk a kultúra. etika..35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra.1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra. . . .8. prekladateľstvo a tlmočníctvo. septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16. 131/2002 Z. .1. . alebo titul PhDr.IX. . slovenský jazyk a literatúra).2.1.1.32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) . RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č. filozofia.2. resp. v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry. Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov.2. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. ruský jazyk a kultúra. Čl. resp.7 História (v študijnom programe história). maďarský jazyk a kultúra. filozofia. 2. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: . učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika.1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia). nemecký jazyk a literatúra. v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.2.5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika).1. 3. Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku.1. z.1. dejepis. slovenský jazyk a literatúra.1. ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov). 2. v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov.1. Čl.1. 2 1. overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia.2 Šport (v študijnom programe trénerstvo). poľský jazyk a kultúra.2. francúzsky jazyk a literatúra. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30. 3 1. španielsky jazyk a kultúra.60. Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu. Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy.27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra).2.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova). 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore.€. francúzsky jazyk a kultúra. doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny). učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport.1.

ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený. Uchádzač. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne.z. obhajobu a rigoróznu skúšku) . 2. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.€. výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi..9. Prof. Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15. s rozsahom 60 . Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača.-€ (z toho 16. Vladimír Varinský. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním.80 normovaných strán. V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. 8.4 1. 7. a svoju neprítomnosť neospravedlní.2009. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania. Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50.3. septembra. 4. dekan FHV UMB 423 . Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. 5 1. Uchádzač do 30. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom. či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent). CSc. že spolu má len dva termíny na odovzdanie.60 € sa hradí pri podaní prihlášky). Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn. 2. 6. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry.2/2008. Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106. 1. o vysokých školách. Čl. ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č.. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. 9. PhDr. Prácu posudzujú dvaja oponenti. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania.novembra. spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania. 3 Zákona č. 5. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu. ods. 10. Čl. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške. V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári. 131 /2002 Z. apríla alebo do 30.opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. Na základe posúdenia. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30. Uchádzač. určený predsedom komisie. môže uchádzač prácu obhajovať. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330. 1/2008 v znení dodatku č.

o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém. Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky). prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK.študijné programy (ďalej ŠP). referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku. K prihláške uchádzač priloží: a) životopis. ŠEVT 49 399 0. b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. z.termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka). (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). t. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č.témy dizertačných prác (s menami školiteľov). . o vysokých školách z r. 2. ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona. 5).X. Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium. . zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: . DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57. 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch.formu a rámcový obsah prijímacích skúšok. 2008.termín uzávierky na podanie prihlášok. Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25. . c) projekt dizertačnej práce. ktorý riadi prodekan. d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti. j.spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok. ods. . ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI). 131/2002 Z. .podmienky na prijatie na štúdium. 424 . .

Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. Termín zápisu. kópia rozhodnutia o neprijatí). pozvánka na prijímaciu skúšku. zápisnica o prijímacej skúške. Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. 8 zákona). aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Svoj postup stručne odôvodní. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium. ak zistí. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači. (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. do vlastných rúk (§ 58.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. 7 zákona). do vlastných rúk. ods. Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . priložené dokumenty. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. ktorá je najmenej trojčlenná. 11 zákona o vysokých školách). (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. na ktorú sa uchádzač prihlásil. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov. (9) Uchádzač. ods. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. (4) V prípade. (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. (10)Rektor zmení rozhodnutie. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. kedy neprebieha výučba na fakulte. odôvodnenie. Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. z toho maximálne 4 súvislé týždne. Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. (8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium.

ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. z. (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. Výnimkou je 3. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona). Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. o kreditovom systéme štúdia. daného akademického roka. 9. 204/2002 Z. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. keď sa kontrola uskutočňuje k 31. v ktorom prebieha výučba.(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov. do konca akademického roka doktorandského štúdia. 10. resp. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov. dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry. t.z. 5. v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods. (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. j.2 a) zákona). (6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. školiteľ a predseda OK. ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke. (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ. aby bola ukončená do 30. j. rok denného štúdia a 5. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. 9. 426 .. piatym rokom štúdia). rok externého štúdia. Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda. 614/2002 Z. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. t. j. t. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10).. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje.

Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. vedeckej a skúškovej časti. (10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. vzdelávania. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu. 427 . výskumu. 10. (2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. Semester sa môže skladať zo študijnej. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce. j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce. ods. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu. informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre. i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP. minimálne raz mesačne. e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. c)).

t. ktorý sa končí skúškou. do 4.) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. roka 36 kreditov. j.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. m) Hodnotenie predmetu. (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov. kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. a 5. sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“. roka 72 kreditov atď. l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. do 4. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov. i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu. v prípade. ktoré sa nekončia skúškou. roka 48 kreditov.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu. d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov. k) Ak študent realizuje aktivitu. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. bude zaradený na najbližší termín obhajoby. j. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3. 428 . absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. Podmienkou je. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. v zahraničí). podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2. Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. roka 54 kreditov atď. h) Študenti externého štúdia si v 4. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. ktorý ponúka fakulta / univerzita. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch.

Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa.písomnú časť dizertačnej skúšky. (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium. . Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. c) výpis výsledkov štúdia. miesto. ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. čas. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie. e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. V prípade. 429 .pozvánku (termín. čas.posudok na písomnú časť DS. ktorého na návrh školiteľa určí dekan. priloží: . adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce. Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá.písomné tézy projektu dizertačnej práce. . zloženie skúšobnej komisie). ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. miesto.Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade. ods. b) výkaz o štúdiu (index). (2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi. Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky. Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: . Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67. Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie. 1 zákona: a) preukaz študenta. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e). zloženie komisie). Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška.

ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie). Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce. (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. ods. techniky alebo umenia.1. vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. ktoré podpíšu všetci členovia komisie. 6.vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl. Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady. ods. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. m)). Doktorand. (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. výskumu. (2) Autoreferát má formát A5. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. 6. malá obhajoba dizertačnej práce. môže ju opakovať iba raz v termíne.predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. . i)). d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. vzdelávania. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. Žiadosť adresuje dekanovi. písomne dokladovaných dôvodov. ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov. ktorý na DS neprospel. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f). TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. 1. 430 . sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. Doktorand. (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. Doktorand. Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS. prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ .

skratka „PhD. . . ods. Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. § 68. Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici. ods. že posudok nevypracuje.ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska. c) dodatok k diplomu. (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách. sa uvádza za menom). § 54. ods.“. § 65.komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD.navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP. ods. ktorá má podľa § 54.na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP. . ods. SOK/OK .obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta. 3. ods.3. 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi.schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. na základe tajného hlasovania.zašle oponentom po jednom exemplári DP. l)).1). ale nemá právo hlasovať (článok 6.. (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“. (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta. 431 . . . (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov.vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP. § 51.zúčastňuje sa obhajoby. Dekan .3. ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ. . . čas.zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi.organizačne zabezpečuje obhajobu DP. v skratke „PhD. .skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . .vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške. Referát pre V a DŠ . (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. miesto.zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať. zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín. zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP. vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda. Obhajoba DP . Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom. požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta. 1.

PhDr. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI). 432 . Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. Prof. dekan Vypracovala : doc. sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. CSc.(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. 2009 Platnosť: 15. (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. (6) V prípade. z. Bystrici. môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. PhDr. (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z. 2009 .z. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda. 131/2002 Z. (3) Doktorandské štúdium. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. Kristína Krnová. CSc. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. 1. 1. Vladimír Varinský.. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB.

umb.sk sekretariat@fhv.umb. CSc. PhDr. PhD..sk brenkusova.sk benceladislav@fhv.umb.pavol@fhv.umb. prof.umb. Bence Matej doc.. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr.sk bohusova.sk balintova@fhv.sk cembrowska. PhDr.olga@fhv. Mgr..umb. Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr.com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr. PhD. PaedDr. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak.sk brandys.umb.. prof.sk allmanova.XI. PhD. CSc. PhD. .sk balazova@fhv.umb. PhDr. mimor.. Bartík Pavol prof. Allmanová Lucia Mgr.sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban.frantisek@fhv.umb.lubica@fhv.umb.sk brisova. PhDr.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica.umb. Dr.sk bubakova.umb. PhD.umb.sk bariakova@fhv.justyna@fhv.vladimir@fhv. Dr. Baranová Elena doc. PhD. .sk Číslo miestn. PaedDr.julia@fhv.katarina@fhv. Bieliková Mária PhDr. ..umb.zuzana@fhv.. PaedDr. Bence Ladislav doc.umb. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr.sk bendikova@fhv. Zuzana PhD.sk jcepko@hotmail..sk bielikova.sk bartik.sk baranova@fhv. PhD.sk bilovesky.umb.maria@fhv.. PhDr.zoran@fhv.umb. Bendíková Elena PaedDr.lucia@fhv.. PhD.. Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr. Mgr. biresova@fhv. Bariaková PaedDr.umb.sk bencematej@fhv. PhD. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc. 433 ..umb. PaedDr.. PhD.umb. Alabán František prof. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc.umb.stefan@fhv. PhD. PhD.umb.

umb. et Katedra slovenského Dr. Katedra etiky a PhD. jazyka a literatúry DrSc. PhDr. PhDr.umb. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr.eva@fhv.umb... PhDr.sk duricova@fhv.dana@fhv.umb. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry prof.umb.umb. Bc.umb. Katedra romanistiky CSc. PhDr. c.sk filin.umb..andrea@fhv.umb.sk fobel@fhv.sk czegledi. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv. Mgr.sk danova@fhv. PhD.umb.sk fobelova@fhv.cillik@fhv.zdeno@fhv. PhD.sk csikany. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.umb. PhDr.sk dovciak@fhv. PhD. DrSc.umb. PhDr. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova.sk filinova.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr. CSc.martin@fhv. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn.sk dobrik.sk djovcos. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr. PhDr.sk prod.sk galisova.umb.... prof.eva@fhv. PaedDr.michael@fhv.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv..umb..umb.gizela@fhv.sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv. PaedDr.csaba@fhv.peter@fhv.umb..... doc. PhD. Mgr..umb.lenka@fhv. PhDr.sk durovcova@fhv.umb.sk fetkova@fhv. Dekanát CSc. h. Katedra germanistiky PhDr. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh.sk garancovska. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. PhD.umb. Mgr.sk culenova.sk dove.umb. Katedra histórie CSc.. prof.sk 119 K141 K143 434 .umb. aplikovanej etiky prof. aplikovanej etiky doc.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic.umb.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr. prof.umb.sk drugdova. Katedra etiky a PhD. PhDr.umb.anna@fhv.. prof. PhDr.anna@fhv.

sk chlebovcova. výchovy a športu PhD.sk hutkova. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 .umb.. Katedra telesnej PaedDr.umb..robo@centrum.umb. PhD. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát .umb.umb. Mgr..sk gorner@fhv.umb.umb. PhDr.sk chalupa. PhDr. jazyka a literatúry PhDr.. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr.umb. PhDr. PhD. Mgr..umb.sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr..oddelenie ekonomiky exter.sk doc..umb.sk hrdinova@fhv.jan@fhv..sk hardosova.umb. CSc.umb. Mgr. doc.sk gombalova. Katedra romanistiky Mgr.hajduk@fhv.umb.zuzana@fhv. PhDr. PhDr. PhD.michal@fhv.umb.. doc.martin@fhv. PhDr. PhD. Katedra romanistiky giulianelli. C426 F328 C315 F011 Dr. doc. PhD. mim.sk golema. Hardošová Mária PaedDr. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul.umb.umb.alexandra@fhv.anna@fhv. prof. PhDr.ladislav@fhv.sk gregorcova.sk rozvoj@fhv..umb. PaedDr.umb. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing. PhDr.sk homolova@fhv.umb.sk harpan.anita@fhv..sk hoehneva@fhv.gabriela@fhv..sk chovancova@fhv. prof.simonetta@fhv. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv.sk guitcheva@fhv. PhD.sk chomova.sk hurtajova@fhv.maria@fhv. Katedra slovanských jazykov prof.sk cyril.sk holes. prof.umb.umb.Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn.jiri@fhv. Katedra slovenského PhD.umb.sk gyorgy. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr. PhD.sk halaj.

zdenko@fhv.sk kasac.katarina@fhv. PhD.tamara@fhv. Mgr.sk kosturova@fhv. PhD. jazyka a literatúry CSc..sk janakova.genovaite@fhv.sk jurcakova@fhv. PhD.umb..lubomir@fhv.umb.sk jancovic@fhv.sk kmet@fhv.umb.umb.. PhD. Mgr.umb. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr. PaedDr.sk javorcikova@fhv. Prof. PhDr... PhD. CSc. Mgr.sk klinckova@fhv.umb. Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 . PaedDr.sk khi@fhv. Mgr. PhD.sk Juríková Tamara Mgr. h.Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn. PhD. PaedDr. PhD.sk kaciuskiene.sk jancokova@fhv... PaedDr.. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova. et Katedra slovenského Dr. PhD. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr.lydia@fhv.. PhD.sk kovacik.sk jurikova. c. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof.študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc.rastislav@fhv.umb.umb.umb.umb.marta@fhv. Mgr. Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr. CSc. RNDr. CSc. PhDr.umb.sk jakubik@fhv.sk jesenska@fhv.umb. J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr.umb. PhD. Katedra slovenského PhD.umb.sk kovacova. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr. PaedDr. PhD.sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát ..umb.sk kovalova@fhv.umb.sk kompan@fhv. PhD. PhD. doc.sk ivinova@fhv.umb.umb...umb.umb..umb.sk kalhotkova@zoznam. .. Mgr.sk kollar. Mgr.umb.sk jankovska@fhv. Keníž Alojz PhDr. . prof.umb.

umb.Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr..oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát ..sk laukova.julius@fhv.umb.umb.umb.sk eo@fhv.jana@fhv. 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr.umb..umb.sk lazurova..umb. PhD.sk Číslo miestn.sk lukac. PhD.sk kremnicky@fhv.sk lizon. CSc.sk krnova@fhv. Mgr. Mgr. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc. PhD. PhDr. PhD.martin@fhv.sk lapinova.sk lubyova@fhv. CSc.umb. PhDr. Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc. PhD. Mgr.sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova.sk licko@fhv.sk kunec@fhv.umb. 143 18 C311 437 . PhD.sk maksimovic. PhD. PhD.andrea@fhv. Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc.sk kubus. doc. PhD. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr..anna@fhv. Mgr. Kúchenová Oľga Ing.umb.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát ..umb.umb. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát .niksa@fhv.umb..umb..umb.oddelenie pre IT Dekanát .martin@fhv.sk luptak@fhv. Mgr.umb.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv. 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr. Mgr.sk majerska@fhv. Luby Peter Mgr. PhDr.umb. PaedDr.umb.sk kubisova.umb. Mgr.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv..mikulas@fhv.umb. Mgr.umb. Mgr.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv.sk luptakova@fhv. Lucia Kremnický Juraj Mgr. PhDr.hedviga@fhv..umb. Mgr.sk kucera@fhv. Krajkovičová Mgr. Luptáková Viera Mgr.ref. PhD..sk krsko@fhv..umb. PhD.umb.umb.sk luby@fhv.sk kreckova@fhv.umb.sk lomencik..sk kubealakova@fhv.lucia@fhv.umb.umb.sk lencova@fhv. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .

umb... Mgr.umb.pavol@fhv. Dr.umb... prof. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak. PaedDr.umb. Katedra germanistiky Technická údržba PhDr.jana@fhv.sk miskovska. prof.umb. doc.umb. doc.sk Číslo miestn..sk odalos.umb. Katedra telesnej PhD.. PaedDr.gabriela@fhv.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova. PhD.sk nemeth. výchovy a športu Mgr.ubm.ivan@fhv. PhD.jiri@fhv.sk chrijumue@yahoo.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak.umb. Mgr..umb. PaedDr. PhDr.. PhDr.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr. PhD. CSc.sk micko.zoltan@fhv.eva@fhv. PhDr.umb.sk olchowa..sk nagy@fhv.umb.. PaedDr.eva@fhv.sk mandzakova@fhv. PhD.maria@fhv.umb.sk sramkova. PhDr. Mgr.miroslava@fhv. prof. PhD. PaedDr.umb.sk meres@fhv..Ružová ul. PhD.sk keks@fhv.com murinova. PhD. PhD.umb.peter@fhv.andrea@fhv.sk palencar@fhv..umb. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr. PhDr. PaedDr. CSc..sk pachomovova. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát .sk nociarova.sk michal. C308 316 J015 438 .erika@fhv. PhD.umb. DrSc. PaedDr.sk martuliak@fhv.umb.umb.umb.umb.pavol@fhv. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr. PhD. CSc..svitlana@fhv. doc.sk molnarova.sk ocenas.umb.sk palkova@fhv... CSc. Prof.peter@fhv. Mgr. doc..umb.sk nemec@fhv.umb. PhD..sk novotna. PhD.sk nemcekova.nadezda@fhv.umb.

PhD.umb. M..sk paugschova@fhv.umb. Mgr.študijné oddelenie Dekanát .umb. Mgr.. Katedra telesnej PhD. PaedDr.údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu.umb. Mgr. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr.umb. Viera Mgr.robert@fhv.sk pivarcekova@fhv. účtovníctva a skladu MTZ Dekanát .eva@fhv. DrSc.umb. PhD.umb.sk roskova@fhv.peter@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .sk repon.sk sekicki..aydan@fhv. Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr. PhD.umb. Pappová Petra PhDr.petra@fhv.sk pupis@fhv.študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv.gilles@fhv. PhD.umb.jaroslav@fhv.umb. Mgr.phil.sk aydansertoglu@hotmail..sk rouet.umb.sk rusnakova@fhv. Katedra germanistiky H. Mgr.sk prsova.sk petkovamaria@fhv.sk reichwalderova.umb..sk racakova.umb. PhD.Sc. PhD.sk patras@fhv.. PhD. F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr.sk popelka. výchovy a športu Bc.c.umb.umb. Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr.Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn..sk pasiarova@fhv.umb..uli@fhv.com 7314 schimdt@fhv. PaedDr. Dr.sk paulenkova@fhv..umb. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.sk racko. . CSc.odd.umb..anita@fhv.sk 314 439 . PhD. Katedra telesnej výchovy a športu prof. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň .umb..sk pappova.umb. PaedDr.referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr. Katedra slovanských jazykov Mgr. Dekanát . prof.umb. Mgr.umb. PhD.sk podobova@fhv.anton@fhv.sk rothfuss.eva@fhv.študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .oddelenie pre IT Dekanát .sk rozim.umb. prof.sk Pivarčeková Ing.ubm.srdan@fhv...

umb. PaedDr. Mgr.sk schwarzova.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv. Mgr.umb. PhD.sk simko.umb.umb.sk sliacanova. PhDr.ref. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát . Ing.umb.sk stefanakova@fhv.maria@fhv.eva@fhv.maria@fhv.sk smahelova.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr.umb.. PhD.sk slizik. Mgr.umb.umb.umb. Bc. Mgr..umb. DrSc.. PhDr.umb. PhDr.umb.umb. doc.stefan@fhv. Mgr.. prof. PhD. PhD.brigita@fhv.umb. Dr.sk stulajterova@fhv..umb. PhD.sk srnkova.francois@fhv..umb..údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul.umb.umb.veronika@fhv..sk msedik@pdf.umb. PhDr.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv.sk slosiar@fhv.sk bencova.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt.umb.sk stotova@fhv.. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát . Wolfgang Schwarzová Eva Mgr. PhD. CSc.sk smigel@fhv. PhDr. PhDr.miroslav@fhv.sk lenka.umb. PhD.sk Číslo miestn. prof.klara@fhv.sk sklenkova@fhv. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 ..umb.sebova@fhv. PhDr.umb.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv. Mgr. PhDr. Schulze prof.umb.sk sugay.sk simonova.larisa@fhv. Mgr.lydia@fhv.sk savelova@fhv. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň .umb. PhD.sk stulrajter@fhv. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc. CSc.sk sperkova@fhv.sk simorova. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof.

Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.sk tuharska@fhv.umb.oddelenie pre IT Dekan. Katedra filozofických vied doc. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.sk tomecek@fhv.umb..branislav@fhv. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv.umb.sk vitazkova.eva@fhv. PhD.útvar prevádzky PhDr. PhDr.sk varga. Mgr.sk tomasikova@fhv.sk Číslo miestn.umb.. prof.umb..umb.sk lujza@fhv.sk vesela.com zazrivcova@fhv.sk susa. jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát . PhDr. výchovy a športu Mgr.sk varga@fhv.ivan@fhv.umb.umb. PhDr.sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur.umb.D. CSc.sk varinsky@fhv. PaedDr.elena@fhv.sk wollner@fhv.umb..sk taliga@fhv.sk surova@fhv..nadezda@fhv.martin@fhv. .umb.umb.viera@fhv.umb.sk such@fhv.umb.jozef@fhv.umb.podateľňa PhDr.umb.umb.sk urbancova@fhv. Katedra slovenského PhD. Mgr.umb. Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc.umb.dagmar@fhv.A.Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD.umb. Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .umb.sk vinarcikova.sk veszeli@fhv. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr. 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát .sk vallova.umb. CSc..sk tomekova.sk urgelova.sk tomascikova@fhv. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 .umb.denisa@fhv. PhD.gyula@fhv. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.tatiana@fhv..sk paulkereste@hotmail. Katedra filozofických vied M. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr..študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát . Mgr. Urbancová Lujza Ph. PhD. PhDr.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur. PhD.umb.sk vladovicova.umb. Tatiana Vincúr Branislav Mgr.. PaedDr. Katedra telesnej PhD.sk tatar. PhD.umb. PhD.umb.

Dr..umb.umb.sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv. Katedra slovanských jazykov 442 . Katedra hungaristiky CSc.. hab.umb.umb. Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv.. PhD. Mgr. PhDr.arpad@fhv. PhD. F064 024 108 C223 C308 prof. Prof.sk zimanyi.sk zemanikova@fhv.Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr.sk Číslo miestn. PhDr..

........................................................................................................... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov . história v študijnom odbore história ............................ španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ............... 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 .............................................................. Akademickí funkcionári fakulty ................................................................................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra ........... šport v študijnom odbore šport .............................................................................................................................................................. taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........... stupeň štúdia ............... Poslanie fakulty .. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) .................................................... nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........ Personálne obsadenie katedier................................ 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II......................................................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .............................................................................jednopredmetové štúdium ................. poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov........................... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium . III...... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .......... Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ......... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .............. Príhovor dekana FHV UMB ................................................................................. taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..... Koordinátori .......................... Akreditované študijné programy/študijné odbory I............................................ Akademické orgány fakulty .................... Kreditový systém štúdia............ V............................................ translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ........................................................................ maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................................. VI................ Harmonogram akademického roka 2009/2010 ................................................ Poradné orgány dekana ......................................................................... IV............. ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov............................................................................................................................................................. A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I........................... II......................... charakteristiky katedier ......................... Dekanát Fakulty humanitných vied UMB ................................................................................................................................................................................................ Katedry.....................................OBSAH I...................................................................................................................... Zásady kreditového systému štúdia ...................................................... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ............. III...... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................................................................. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ..........................................................................................

....................... telesná výchova ................................................................................................................................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .............................................................................. anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .............................................................................................................................................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ..................................... geografia v kombinácii ....................................... anglický jazyk a literatúra v kombinácii ....................... dejepis v kombinácii ...............jednopredmetové štúdium .................................. 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II............................ anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .............................................................................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ....................... hudobné umenie v kombinácii .............................................. Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ........................................... filozofia v kombinácii ..................................................................................................................................................................................................................................... 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 ......................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ............. spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .........................................jednopredmetové štúdium ........................................................................... trénerstvo v študijnom odbore šport .......................................... matematika v kombinácii ......................................................... Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ......................................................................A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ............... história v študijnom odbore história ........................................ informatika v kombinácii ........ technická výchova v kombinácii ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ maďarský jazyk a kultúra ............ maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................ B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ............................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .. telesná výchova v kombinácii .............................................. francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ......................................................................... translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ............................................................................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ..................................................................................................................... Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ............................

.............................................................................................................................................................................................. ruský jazyk a kultúra .... B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ........................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ............. 248 251 258 262 264 445 ......... stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ............................................................................................. muzeológia v študijnom odbore muzeológia ............................................................................. filozofia v kombinácii .................................................jednopredmetové štúdium ............ technická výchova v kombinácii .............................................................................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ............................................................ B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ........................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ................................................................................................................................................ hudobné umenie v kombinácii ..................................................................................................................... telesná výchova .................... nemecký jazyk a kultúra ................................... B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................ španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................................................................................. výtvarné umenie v kombinácii ................................................ geografia v kombinácii ................................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ...........nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................................................jednopredmetové štúdium ....... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ............ poľský jazyk a kultúra .......................... C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I................ dejepis v kombinácii .................................................................................................................................................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................................................................................................................ šport v študijnom odbore šport ............... ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ........................................... 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ............................................... telesná výchova v kombinácii ..........................................jednopredmetové štúdium ........................................................................ sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ....................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .................................................................................................................................

............................................................ systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia ................................. D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II.................................. športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika .... slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny ............................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ......... anglický jazyk a kultúra .................................................... 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ..............................jednopredmetové štúdium ................................................................. telesná výchova v kombinácii ....... športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia ....................................................... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium ............................. poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ....................................................................... francúzsky jazyk a kultúra ..........................jednopredmetové štúdium ................................ európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ........ sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ................................................................................................................................................................................................ 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................... C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ........................ nemecký jazyk a kultúra .............................jednopredmetové štúdium ............. ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .................................................... telesná výchova .................................................................. maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........................................ telesná výchova ........................................................................................................................................................ história v študijnom odbore história . európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ......................................................................jednopredmetové štúdium .................. všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda ........jednopredmetové štúdium ............................. etika v študijnom odbore etika ................................................................... slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra ........................... maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry ....... E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III............. stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .........................................................................................................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ........... 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 ................... stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ................................................

.... Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č............ z...... 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B......................... o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI...................................................... IX............................................... Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia .... magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1........... Imatrikulačný sľub študentov ..................................... X............................. Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia ............ 131/2002 Z. Úprava záverečných prác ................... Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác ............................................................. Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho................................................................................ Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) ......................... Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ............ VIII....................... – 5............................................VII.............. 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 ........................... roku denného a externého štúdia ................ Promočný sľub študentov .. Bystrici a Zákona č................................................

rozsah 448 strán. CSc. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ivan Čillík.Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. náklad 1700 ks. PaedDr. Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 . Ingrid Balážová Formát CD. Za technickú stránku zodpovedá: PhDr.