P. 1
Sprievodca FHV UMB 09-10

Sprievodca FHV UMB 09-10

|Views: 827|Likes:
Published by Ro Bo

More info:

Published by: Ro Bo on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2011

pdf

text

original

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

CSc. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. PhD. Vedúca študijného oddelenia Mgr. Jeho členmi sú dekan. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Katedra germanistiky PhDr. Eva Homolová. PhD. Vladimír Biloveský. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. PaedDr. Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. 9 . Juraj Šuch. Zuzana Bariaková. mim. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty. PhD. tajomník. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. prodekani a tajomník fakulty. zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. prof. Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach. PhD. Katedra histórie PaedDr. PhDr. CSc. vedúci katedier. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty.. Ivica Lenčová. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou. prodekani. vedúci ostatných pracovísk. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. PaedDr.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú dekan. PhD. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr. Ivan Čillík. Ivan Čillík.

PhD. PhDr. Janka Pálková Mgr. Patrik Kunec. Petra Jesenská. Eva Hoehnová. PaedDr. Ivan Čillík. CSc. PhDr. PhD. PhD. Mgr. PhD. doc. Nadežda Zemaníková prof. Elena Bendíková doc. Ivan Šuša PaedDr. CSc. PhDr. PhD. PhDr. Gabriela Gombalová Mgr. Študentka Bc. PhDr. prof. Mgr. PhD. PhDr. PaedDr. PhDr. Členovia: Katedra histórie Mgr. Elena Vallová. Mgr. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Kristína Krnová. PhD. Ľubomír Kováčik. PhDr.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. PhDr. Imrich Nagy. Juraj Šuch. Peter Zbiňovský. CSc. Júlia Palovičová. prof. Ivan Čillík. prof. Pavel Fobel. Mgr. Katarína Klimová PhDr. Lujza Urbancová. PhD. PaedDr. Zuzana Bohušová. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. PhD. Mária Daňová. Kristína Krnová. PhD. PhD. PaedDr. CSc. Katedra germanistiky PhDr. Nadežda Zemaníková PhDr. PhDr. Elena Baranová Mgr. PhDr. PhD. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. Janka Hrdinová doc. CSc. PhD. Karol Fremal. Zoran Ardamica mim. . Daniela Fobelová. doc. PaedDr. PhD. PhDr. Vladimír Biloveský.

. PaedDr. Matej Bence. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr. Helena Lubyová RNDr. PaedDr. PhD. mim. Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr. Mgr. Ivan Čillík. PhD. Želmíra Jankovská. PhD. Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. CSc. Oľga Kúchenová Mgr. PhD. PhD.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. Peter Zbiňovský. PhDr. Ivan Jančovič. PhDr. Mgr. PhD. PhD. CSc. Mgr. CSc. prof. PaedDr. doc. Milena Štulrajterová. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr. Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . Pavol Bartík. PhD. Zoltán Németh. Ing. Členovia: Tajomník fakulty Ing. Zdenko Dobrík. Cyril Hajduk Doc. Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. CSc. PaedDr. Ing. Michal Šmigeľ. doc. Eva Homolová. Martin Schmidt. Cyril Hajduk Bc.

Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte. Štefan Šutaj. PhDr. PhDr. 8. PhDr. PhDr. PhD. Ľudmila Jančoková. prof. doc. PhDr. prof. CSc. Karol Fremal. . DrSc. schvaľuje. PhDr. doc. 9. Eva Homolová. doc. PhDr.predseda 2. 15. prof.c. prof. Karol Görner. (FTVŠ BRATISLAVA) prof. Ján Findra.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. Vladimír Varinský. Vedecká rada prerokúva. CSc. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. Pavel Fobel. mim. František Briška. Eva Tučná. prof. prof. . Ivan Čillík. mim. Vladimír Patráš. Eva Mrhačová. PaedDr. 7. CSc. prof. 6. Kristína Krnová. vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. 16. CSc. kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. CSc. prof. PhDr. doc.h. (FF UKF Nitra) doc. CSc. CSc. 5. PhD. Jolana Darulová. PaedDr. prof. 19. 12 . PhDr. CSc. PaedDr. CSc. prof. PhDr. 13. PhDr. DrSc. 11. prof. 14. Dr. Vladimír Varinský. PhDr. prof.. PaedDr. Pavol Odaloš. CSc. PhDr. (FF UK Bratislava) doc. 23. (FF PU PREŠOV) prof. Zdenka Gadušová. 12.c. CSc. 20. PhDr. OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. prof. PaedDr. Anton Eliáš. CSc. Elena Baranová. (FF UKF Nitra) prof. 17. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady. prof. PhDr. CSc. 18. Július Alberty. CSc. (Spoločenskovedný ústav SAV.h. Ján Šlosiar. PaedDr.podpredsedníčka 3. predseda vedeckej rady. 4. doc. Kristína Krnová. CSc. PhD. dekan fakulty doc. Rudolf Dupkala. (FF OU. Vladimír Hellebrandt. CSc. PhDr. PhDr. CSc. prof. doc. Martin Golema. PhDr. 22. CSc. PaedDr. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. KOŠICE) prof. PhDr. CSc. 21. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. 10. CSc.

sk krsko@fhv. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok. schvaľovanie študijných programov.KSJL . PhD. EKUŠ 1. PhDr. PhD. Sj-Nj 3.com s-palonder.sk koziak@fhv.katarina@fhv. Rastislav Kožiak.KTVŠ . Magdaléna Moravcová Bc.KSJL .turcan@yahoo. Mgr. ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách. EKUŠ s-homolova.sk nemec@fhv.D. prof. Patrik Kunec. Mgr. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty. Miloš Taliga.cobirka@gmail.sk balazova@fhv. Bc. Mgr. doc.sk 13 .sk s-palonder. Ingrid Balážová PaedDr.zoran@fhv.umb.peter@fhv. Predseda Doc. Mgr.katarina@fhv. PhD. Karol Görner. Mgr.umb.com magdalena. PhDr.sk taliga@fhv.umb. Zoran Ardamica. PaedDr. Rastislav Kožiak.peter@fhv. Mgr. prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov.umb.umb. Sj-Nj 3.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom. Podpredseda PhDr. PhD.sk roskova@fhv.umb. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc. Mgr.sk s-barnova.umb. PaedDr.umb. Mgr. PhD.r.sk kunec@fhv. Bc.umb. r.sk roskova@fhv.KFV krsko@fhv. PhD. Helena Homolová Členovia: Bc. schvaľovanie prodekanov fakulty. Sj-Nj 2. schvaľovanie rozpočtu. Miroslava Rošková. PhD.sk klimova. Mgr. PhD.r. Členovia: PhDr.KRO – KHI . Mgr.com krsko@fhv.moravcova@gmail.r. PhD.KHI . Peter Paľonder 1.umb. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc.umb.sk gorner@fhv. PaedDr.sk ardamica. PhD. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci.umb. vedeckí pracovníci. CSc. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné.umb.KTVŠ .r.sk jancovic@fhv.sk bariakova@fhv.umb.KTVŠ . voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl.KHUN – referát MV .umb. PhD. Jaromír Krško.umb.KSJL .sk martin.umb. Jaromír Krško. Bc. Katarína Klimová.r. Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia.helena@fhv. Mgr.umb.umb. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc. PhD. Ivan Jančovič. Miroslava Rošková. Jaromír Krško.sk koziak@fhv. Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty.umb. PhD. Ph. študenti. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných. Aj-Fj ŠO PaT 1. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity.sk p.sk . K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty. Zuzana Bariaková. Miroslav Nemec. Doc.

5120 kl. 4134547 kl. 7417. Kamila Sklenková Mgr. tf. 7420 kl. Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. 7409 kl.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul. 7424 kl. Cyril Hajduk Mgr. 7411 kl.sk Ing. 7420 kl. tf. 7417 kl. 7418 kl. 7414 kl. 7420 kl.: +421 48 4134541 . 7557 kl. 7418 kl. Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing. 7410 kl. Helena Lubyová Ing. 7422. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr. (446) 4118 kl. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút . 4230392 fax 4136153 kl.umb. 7423.umb.sk e-mail: sekretariat@fhv. tf. 4230392 kl. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr. Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. (446) 4152 kl. 5171 kl. tel. Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing. 974 01 Banská Bystrica Tel. Viera Pivarčeková kl. 7411 kl.fhv. 7411. 4132729 kl. 7416 kl.Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40. 7438 kl. 7425 kl. 7557 kl. 5204 kl. Anna Pasiarová Mgr. 7621 kl. 7413 kl. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc.

sk Tel. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr.: 446 7411. Milena Štulrajterová. Oto Tomeček. PhD.: 446 7506.sk Tel.jana@fhv. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.umb.sk Tel.: 446 5141. e-mail: palkova@fhv.umb.: 446 7734. CSc.martin@fhv.umb. e-mail: stulrajterova@fhv. Mgr.: 4150. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel.andrea@fhv.umb. PhD.: 446 5626. e-mail: danova@fhv.: 446 5022. Martin Lizoň. e-mail: csikany. Peter Mandzák. Katedra germanistiky PhDr.sk Tel. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr.umb. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing.sk Tel. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr. Henrich Jakubík. e-mail: vincur. e-mail: djovcos. Mgr. e-mail: zazrivcova@fhv. e-mail: hrdinova@fhv.: 446 7318.umb. PhD.: 446 5018. Mária Daňová. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.umb. PhD. Katedra hungaristiky PhDr. Roman Ličko. e-mail: galisova.: 446 4141.: 446 7535. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. PhD.: 446 4165.sk Tel.umb. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. e-mail: jankovska@fhv.sk Tel.umb.: 446 5133. e-mail: paulenkova@fhv.sk Tel.anna@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.sk Tel.: 446 4137. Katedra histórie PhDr.sk Tel.sk Tel.: 446 5133. e-mail: licko@fhv.umb. Želmíra Jankovská. Monika Zázrivcová PhDr.barnislav@fhv.veronika@fhv. PhD. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr. Jana Lauková. e-mail: jakubik@fhv.sk Tel.umb. e-mail: kosturova@fhv.III.umb. e-mail: mandzak. e-mail: wollner@fhv.umb.: 446 7411.sk Tel.umb.sk Tel.umb. Viera Pivarčeková 15 .sk Mgr.umb.: 446 7143.peter@fhv.sk Tel. PhD.: 446 4197.umb.sk Tel. e-mail: sliacanova. PhD.umb.: 446 7417. e-mail: tomecek@fhv. e-mail: laukova.umb. PhD.sk Tel.umb. Ulrich Wollner.: 446 5123.sk Tel. e-mail: lizon. PhDr. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.: 446 5120.sk Tel.martin@fhv.umb.sk Tel. e-mail: pivarcekova@fhv.

: 446 7172. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. e-mail: ocenas. Marta Kováčová.andrea@fhv.: 446 4137.: 446 7318. e-mail: licko@fhv. Katedra hungaristiky PhDr.sk Tel. Ingrid Balážová Tel.: 446 7414.umb. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. PhD.: 446 5123.: 446 5120. e-mail: kremnicky@fhv. e-mail: csikany. Katedra histórie PhDr.sk Administrátor štúdia Ing. PhD. Roman Ličko.: 446 5113. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr.marta@fhv.sk Tel.sk Tel. Ivan Očenáš.sk Tel. Ivica Lenčová.umb. 7507.umb.sk Tel. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr.sk 16 . Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.umb. Juraj Kremnický. e-mail: kovacova.sk Tel. Tel.sk Tel.sk Tel. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. e-mail: zbinovsky@fhv. PhD.: 446 7419 al. e-mail: pivarcekova@fhv.sk Tel.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr.: 446 5022. e-mail: balazova@fhv.barnislav@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr.umb. PhD.: 446 5147.umb. Henrieta Albertová.ivan@fhv. e-mail: lencova@fhv.: 446 5133.umb.: 446 5626. e-mail: zazrivcova@fhv.umb. e-mail: liskova@fhv.umb. Miloš Taliga. PhD.umb.sk Tel. e-mail: palkova@fhv.sk Tel.sk Tel. PhD.umb. Katedra germanistiky PhDr.umb.: 446 7118. PhD. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. Peter Zbiňovský. e-mail: vincur. e-mail: taliga@fhv.: 446 7530.umb.

umb. Tel. Helena Bálintová.: 446 7314.: 446 4154. e-mail: kfv@fhv. Tel. Martin Schmidt. František Alabán.umb. Tel.umb.umb.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr. PhD. PhD. PhD. Katarína Chovancová. Gabriela Gombalová Tel.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof.: 446 5031.umb.: 446 7527. Miroslav Nemec. e-mail: khi@fhv. Tel. PhD.: 446 5148. Ivan Očenáš. Alena Ďuricová.: 446 5621. KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr. PhD.IV.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof. Vladimír Biloveský. Tel. Tel. e-mail: ksj@fhv. e-mail: ksjl@fhv. PhD. PhD.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr. Tel. e-mail: kaa@fhv.sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr.umb. e-mail: kro@fhv.: 446 7116. e-mail: keks@fhv.umb. CSc. PhD..umb. e-mail: khun@fhv. Rastislav Kožiak.umb.umb.: 446 4138. e-mail: keta@fhv. Tel. PhD. Pavel Fobel. PhDr. PhDr. PaedDr.: 446 5131. e-mail: ktvs@fhv.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr.sk 17 . Tel.: 446 5112.: 446 5314.umb. Tel. e-mail: kge@fhv.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc.

najmä v spoločenskej. Mária Hardošová. Miroslava Melicherčíková PaedDr. M. CSc. Mgr. Prof.Personálne obsadenie katedier. Petra Jesenská. PhD. PhDr. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Roman Ličko. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. Eva Homolová. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Jana Javorčíková. zahraničnoobchodnej. diplomatickej. Mgr. PhDr. PhDr. mimoriadna profesorka Mgr. PhD. Mgr. s Penn State University. Katarína Feťková. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka. PhDr. Martin Djovčoš. Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . Alica Bírešová Bc. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. Ivan Zelenka Bc.. Jana Šavelová PhDr.. Vladimír Biloveský. Pennsylvania. Absolvent učiteľského štúdia. PhD. PaedDr. Kamil Dovčiak.A. Ľubica Brenkusová PhDr. Doc. Katedra spolupracuje s British Council. PhD. Mgr. CSc. PhD. Alojz Keníž. PhD. CSc. PhD. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Mgr. PhD. PhD. PhDr. Csaba Czeglédi. Vladimír Biloveský. Alena Štulajterová. PhD. turistickej a kultúrnej sfére. modernej anglickej a americkej literatúry. Martin Kubuš PhDr. Bc. Elena Vallová. USA a s Fulbrightovou komisiou. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. PhD. Milena Štulrajterová. Erasmus koordinátor UAP PhDr. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori.

Doc. Daniela Kovaľová. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente. Prof. Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. Gana Guitcheva Mgr. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. PhD. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . Prof. PhDr. Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Gerhard Banse (Forschungszentrum. (FF Univerzity Komenského. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Branislav Vincúr Mgr. Vladimír Ďurčík. Zuzana Kiczková. SRN) prof. prof.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. s Filozofickým ústavom SAV. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. Poľsko) Prof. PhDr. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. Karlsruhe. Bystrica) Mária Srnková Mgr. Bystrica) PhDr. PhDr. B. Daniela Fobelová. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko). Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). PhD. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. a o doktorandské štúdium v odbore etika. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. D. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. PhD. Roosewelta. PhDr. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. Hab. Dr. Pavel Fobel. PhD. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. PhDr. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. B. Ľubomír Bušík (Krajský súd B. PhD. CSc. Bratislava) MUDr. Dr. Pavel Fobel. PhDr. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. Dr. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Bystrica) JUDr. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície.

PaedDr. Katarína Koštialová . jazyka a lit. Zuzana Ištvánfyová. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr. – Katedra slov. PhDr. PhD. PaedDr. Prof. – Katedra slov.vedy Doc. DrSc. Jolana Darulová. CSc. Daniela Fobelová. Ing. Erasmus koordinátor Mgr. Imrich Nagy. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc. Nikša Maksimovič . Michal Šedík. Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie. PhD. PhDr. Martina Kubealaková – Katedra slov. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. CSc. – Katedra filozofických vied Doc. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. Ján Šlosiar. Dagmar Hoscheková. jazyka a literatúry PhDr. vedy Ing. PhD..Katedra slov. Ivan Chorvát. Helena Bálintová. ktorý ponúka v dennej i externej forme. PhDr. jazyka a lit. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. PhD. PhD. Radoslav Kožiak. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. . PhDr. jazyka a lit. PhD. PhD. Mgr. jazyka a literatúry Prof. CSc. Gilles Rouet. . – Katedra histórie Mgr.A. Janka Klincková. PhD. PhD. PaedDr. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. – Ekonomická fakulta Doc. Eva Höhn.Katedra slovanských jazykov Dr. Patrik Kunec. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . . PhDr. – Katedra slovanských jazykov Mgr. jazyka a literatúry Prof. Mgr.. PhD. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof. Mgr.. PhD. CSc. PhD. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Libor Fridman. Marián Palenčár. jazyka a literatúry PhDr. UMB PhDr. PhDr. M. Janka Pálková. Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr. PhDr. Ján Findra DrSc. Dušan Škvarna. Milota Vetráková. Genovaité Kaciuškiené. PaedDr.Katedra histórie Mgr. – Katedra slov. Doc. – Katedra slovanských jazykov Prof. Ing. PhD.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá. zástupkyňa vedúcej katedry Prof. – Katedria histórie PhDr. Helena Bálintová. . – Pedagogická fakulta UMB Doc.Katedra slov. DrSc. Prof. – Pedagogická fakulta UMB PhDr. – Ústav VaV.Ekonomická fakulta UMB Doc. Zuzana Bariaková. – Katedra histórie PaedDr.Katedra slov. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. Henrich Jakubík. PhD. Daniela Kovaľová. PhD. Oto Tomeček. PhD. – Katedra filozofických vied Prof. PhD. PhD. Alexandra Bitušíková-Wootliff. CSc. PhD. Vladimír Patráš. PhD.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005. Olga Brandys. ruské kultúrne štúdiá. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. Jaromír Krško. PhD. PhD. Svitlana Pachomovává.

Zuzana Brťková Mgr. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. Michal Šedík. PhDr. Mária Nemčeková. 1990. Doc. na ktorých participuje väčšina členov KFV. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. Ulrich Wollner. PhD. PhD. Mgr. Beáta Štotová Mgr. Erasmus koordinátor Mgr. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici. Martin Schmidt. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. Peter Grešša PhDr. Prof. Filozofia a Náuka o spoločnosti. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. CSc. Prof. PhDr. PhDr. PhD. Bc. Mikuláš Lukáč Mgr. Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh.. Martin Schmidt.PhDr. CSc. Mgr. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. Jaroslav Cepko. Juraj Šuch. Ján Šlosiar. Jana Nová. Marián Palenčár. Mgr. Ing. Mgr. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. Mgr. CSc. MBA. slovenským jazykom a históriou. Mgr. Robert Halaj Mgr. umením a vedou. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. Miroslava Kminiaková PhDr. PhD. Oľga Lauková Ing. Lenka Šebová Mgr. Miloš Taliga. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. Peter Máčaj Mgr. PhD. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. PhD. Za ten čas sa vypracovala. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. PhD. Mgr. Erika Kubíková Mgr. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. PhD. PhD. Wolfgang Schulze Doc. Mgr. Marek Ľupták Mgr. PhDr. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. PhDr. PhD. Prof. Anna Ivínová 22 . na prípravu tlmočníkov a prekladateľov. PhDr. PhD. PhD PhDr. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. Jana Štefaňáková. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. ale aj európskom trhu práce. Prof. PhDr.. na jednotlivé lingvistické disciplíny. PhD. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia. Nadežda Zemaníková. Alena Ďuricová. nemeckej literatúry. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov. PhD. Zuzana Tuhárska PhDr. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc.. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. Mária Bieliková. PhD. Jana Miškovská. Ivica Lenčová. Mgr. Mária Daňová. CSc. Dr. Alena Ďuricová. Jana Lauková. Zdenko Dobrík. PhD. Eva Schwarzová Mgr.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PhD. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. PhD. Mgr. PhD. Mgr. PaedDr. Juraj Dolník. Zuzana Bohušová. Edita Jurčáková. Eva Molnárová Mgr. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu. Dr. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom. PhDr. Uli Rothfuss Prof.

PhD. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. Rastislav Kožiak. Pardubiciach. Marián Karcol Mgr. Egri. Prof. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. Kielcach. Július Alberty. Prof. napr. Patrik Kunec. Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. osvety. Michal Šmigeľ. Doc. Karol Fremal. Oto Tomeček. PhD. PhD. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 . PhDr. Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. Eva Kalhotková Mgr. Pavol Maliniak.h.. PhD. Brne. PhDr. ČR) Mgr. Ostrave. PhDr. Andrea Nociarová Mgr. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. Opole. cudzími jazykmi. náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. PhD. PhD. Vladimír Varinský. Imrich Nagy. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. Grenoble. Rastislav Kožiak. CSc. PhDr. PhD. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Limoges. múzejníctva. Dr. archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia. et PhDr. Katowiciach. Marcel Pecník Mgr. PhD. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. Pavol Martuliak. PaedDr. Mgr. PhDr. Marta Mácelová PhDr. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku. Dušan Škvarna. Doc. CSc. (FF Ostravskej univerzity.c. Miroslav Kmeť PhDr.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou. CSc. Peter Račko Mgr. Peter Mičko. PhD. Prof. CSc. PhDr. Opave. CSc. na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. Nina Pavelčíková. Ústí nad Labem a Liberci). s Historickým ústavom SAV v Bratislave. Prof. so slovenským jazykom. Prof. PhDr. PhDr. Erasmus koordinátor PhDr. Mgr. Od r.

Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . Prof. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy. Ladislav Angyal Mgr. pedagogickej. Zoran Ardamica. CSc. Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. Súťaž v tlmočení. Prof. Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. PhDr. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3. z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. zástupca vedúceho katedry. František Alabán. PhDr. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR). Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy.D. ktoré sa realizuje od r. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej.. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie.). Andrea Csíkány. Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. Mgr. PhDr. nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. Timea Hulyák Mgr. PhDr. PhD. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. CSc. Vedúci katedry: Profesori: Prof. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. Literárnu súťaž. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. František Alabán. 2006. Gyula Varga. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. publikačnej a informatívnej činnosti. Prof. tajomníčka katedry. Ph. Erasmus koordinátor PhDr. CSc. Annamária Dóšová Mgr. Gisela Cseh Mgr. člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku. CSc. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. PaedDr. Zoltán Németh.KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. Árpád Zimányi.

Mgr. Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS.Universidad de Oviedo. najmä v spoločenskej.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Milan Štulrajter. Francúzsko . Katarína Chovancová. PhDr. turistickej a kultúrnej sfére. Ciudad Real.Ostravskou univerzitou. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. Belgicko . vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. Mgr. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: . Elena Baranová.Univerzitou v Nantes. Monika Zázrivcová.Universidad de Extremadura. Paulína Šperková. Lektori: Externí pracovníci: 25 . CSc. PhDr. Remeš.Katholike Universiteit Leuven. PhD. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Jan Holeš. PhD. mimoriadna profesorka Doc. translatológie. PhD. a 2. PhDr. Absolvent učiteľského štúdia. Louvain. Ostrava. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy. PhD. Španielsko .Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. zahraničnoobchodnej. Česká republika Universidad Castilla la Mancha. Mickiewicza v Poznani. Mgr. taliansky jazyk a španielsky jazyk. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Vedúca katedry: PhDr. Erasmus koordinátor UAP Doc. Španielsko . Ľudmila Mešková. Dagmar Veselá Mgr. Brusel.Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. Belgicko . Francúzsko . Francúzsko . François Schmitt Mgr. Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry. Španielsko . Poľsko . PhD.Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes. PhD. Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. PhDr. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy.Univerzitou A. Cáceres. Vlasta Křečková. Katarína Chovancová. PhD.Université de Reims. diplomatickej. Júlia Bubáková. PhDr.

PhDr. rusistiky. Anita Račáková. Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. Dr. PhDr. PhD.). PhD. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Jiří Chalupa. Eva Reichwalderová. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program. PhDr. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. sympóziách a seminároch doma i v zahraničí. Ladislav Franek. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr. aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách. Mgr. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. Larisa Anatolievna Sugay. Gabriela Olchowa Mgr. Petra Pappová. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PhD.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. PhDr. Mgr. PhD. PhD. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. Gabriela Gombalová Prof. literárnovedných a translatologických disciplín. Dr. PhDr. Martin Štúr. PhD. ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. Katarína Klimová. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti. Dana Ďurovková. CSc. Massimo Arcangeli Mgr. Doc. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. ktorý je koncipovaný tak. DrSc. PhD. PhD. Svitlana Pachomovová. Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof.hab. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Janka Kubeková Mgr. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. PhDr. Eva Mesárová. Prof. Mgr. Marta Kováčová. Dr. DrSc.

c. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. Srbsko. lingvistická a didaktická problematika. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. Prof. Poľsko. stupňa – doktorandské štúdium. Vladimír Patráš. V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach. h. Prof. DrSc. Olga Brandys. Mgr. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. Dr. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. Chorvátsko). Eva Tomeková. PaedDr. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. CSc. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. et Dr. PhD. Nikša Maksimovič PaedDr. spoločné vedecké projekty. PhD. Mgr. čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. PhD. Pavol Odaloš. Prof. Ján Findra. Martin Lizoň. PhDr. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. PhDr. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Eva Kúchová Mgr. PhD. CSc. Ivan Očenáš. Michal Harpáň Prof. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. Katarína Jackulíková.Mgr. Prof. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. PaedDr. zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr. Zuzana Hurtajová. PhD. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. Nemecko. vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. PhDr. Justyna Cembrowska. CSc 27 .

Ladislav György.D. PhD. PhD. Ph.D. Hedviga Kubišová. Emeritný profesor. PhDr. Janka Šuchová Mgr. Jana Klincková. Martina Kubealaková PaedDr. Anita Huťková. Doc. Eva Čulenová Mgr. PhD. PaedDr. Erasmus koordinátor UAP Mgr. PhD. Jana Hrabovská Mgr. PaedDr. Július Lomenčík. Ivan Očenáš. Kristína Krnová. Zuzana Gregorcová Mgr. Anna Gálisová PhDr. Mgr. PhDr. Katarína Harčarová Mgr. Martin Golema. CSc. Lujza Urbancová. Alexandra Chomová. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. Jaromír Krško. PhD. Dr. PhDr. PhD. v štátnej správe. Mgr. CSc. Lucia Hudecová Mgr. PhD. PaedDr. PhD. Jozef Tatár. Docenti: Prof. Ph. Lenka Garančovská Mgr. Doc.Prof. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní. PhD. Eva Drugdová Mgr. (MD) Mgr. PhD. Eva Pršová PhDr. Peter Filín Mgr. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. CSc. Zuzana Bariaková. Mária Šimorová PhDr. Mgr. c. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). Absolvent 28 . Doc. Doc. Anna Lazurová Mgr. PaedDr. Zdenko Kasáč. Brigita Šimonová. PhD. PhD. Henrich Jakubík. Ivan Jančovič. Lýdia Janáková. Doc. Ivan Šuša. h. PhDr. Doc. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. Viera Luptáková Mgr. PaedDr. PhD. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PaedDr. PaedDr. Ľubomír Kováčik. Klára Stebilová Mgr. Mgr.

Robert Rozim. PaedDr. Doc. Vedúci katedry: Profesori: Doc. Peter Mandzák. CSc. PhD. Pavol Bartík. Želmíra Jankovská. Peter Zbiňovský. PhD. Prof. PhD. PhD. Silvia Končoková Mgr. PaedDr. Mgr. Pavol Pivovarníček Mgr. PaedDr. Doc. Zuzana Borguľová Mgr. Ivan Čillík. Doc.ako učiteľ na ZŠ. PaedDr. Mgr. PhD. VŠ. PhD. Marian Kučera. PhD. Ľudmila Jančoková. Božena Paugschová. PhD. PaedDr. Ivan Štulajter. Doc. PaedDr. Elena Bendíková. PaedDr. PaedDr. PaedDr. PhD. Karol Görner. Martin Babiar Mgr. Juraj Kremnický. Miroslav Slížik. PhD. Matej Bence. Doc. Mgr. PaedDr. PaedDr. Rastislav Kollár.. PhD.magisterského štúdia sa navyše uplatní . CSc. Jaroslav Kompán. CSc. PhD PhDr. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. CSc.. ECTS koordinátor PaedDr. PhD. PaedDr. PhD. Júlia Palovičová. SŠ. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. PaedDr. Doc. PaedDr. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. Mgr. Martina Mandzáková. PhD Doc. Jiří Michal. Prof. Nadežda Novotná. PaedDr. Miroslava Rošková. Jaroslav Popelka PaedDr. Doc. Nadežda Vladovičová. Miroslav Nemec. Ladislav Bence. Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 . PaedDr. Martin Pupiš. PhD. PhD. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. CSc. PhD. PaedDr. Lucia Krajkovičová Mgr. Mgr. odbor športová edukológia a športová humanistika). PhD. PaedDr. Miroslav Nemec. PaedDr. RNDr. Prof. PhD. PhD. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium. PhD. PaedDr. Štefan Adamčák. PhD. Erasmus koordinátor PaedDr.

2009 . 9. 6. II. 2010 .1. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc.2009 7. 9.2. 4. 2009 12. . 2010 – 7.2010 druhý termín do 25.26. 2010 8.16. . 2009 – 2. 9. 12.10. 5. 10.2.2. 5. . 2.2010 zimný semester 21. 8.10. 2009 – 18.26. .2010 *do 30.9. 12. 2010 – 16. 2009 o 9:00 hod.6. štúdia Náhradný termín zápisu do 1. 2009 . 12.2010 zimný semester 21. 2010 letný semester 8.18. 2009 – 18. 2009 *7. a Mgr. etapa Doktorandské štúdium .2010 letný semester 8. 9.roku Bc. etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 2009 .2009 8. 2009 1.20. 2009 . II. 2010 . 2010 do 7. 2009 . 2. 2009 o 9:00 h 11. 1.16. 9. 9. deň vyučovania podľa rozvrhu do 4. praxe. 2. ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21.18. termín do 12. 2. 2009 – 18.2010 apríl 2010 2. 2009 – 18. . HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6. 2010 – 7.2009 druhý termín 7. 2010.2010 Štátne skúšky prvý termín do 14.14. 2009 . 2010 Vyučovanie. 2010 druhý termín do 25. 2010 . 5. 2. 2010 – 17.roku Mgr.11. termín do 12. 4.10. 2. 5. roku Bc. 2010 8. 9. 5.2009 a 17.6.6. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal.18.6. 7. 9.9. 6.9. 1.18. 2009 o 13:00 h Zápis do 1. 2010 30 .2009 a 17. 2010 .ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr. 8.2009 prvý termín 28. 2010 *25.9.V. 9. 2010 – 21. 12.2009 Akademické udalosti 16. 2010 do 6. 9. 2009 . 12.5.20.2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom.2010 zimný semester 21. štúdia Zápis do 1. 2010 . 2.11. 2010 16. 2010 10. 2010 – 28. 2010 – 28. štúdia Zápis do 2. 8. 9. 6.6. 2009 .2.9.2. 2010 letný semester 8. 5. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II. 3. roku Bc.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1. 9. . 2. 2. 2009 o 9:00 h 18. práce) 17.2. 5.roku Bc. 9. 8. 9.9. 2009 *7.18.5. 2010 16.6. 2009 21. 2010. 5. 6. 2009 7. 2009 21. 9. 2010 – 7. 2010 31. 9. 5. 2009 *19.2009 8.14. 12. 12. termín do 12. 2010 8. štúdia Zápis do 3. II. 12. 2009 7. 9. 2010 *25.6.3.2009 do 4. 4. 9.2010 apríl 2010 2.7. 9. práce) 3. 2009 21. 2010. . 2009 21.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31. etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I.

2010 druhý termín do 25. 5. 2010 24. 8. 5. 2010. 6. 2010 – 28. 2010 druhý termín do 25.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. práce) prvý termín do 7. 6. 2010 16. – 18. 2010 – 29. 5. 8. 4. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. . 5.2010 31 .6. 5. 2010) 21. 2010 16. 6. 8. práce) 10. – 23.6. 6. 2010 – 28.2010 august 2010 9. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14. 8.25. (Talentové PS: Tv. 2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. 4. Šport 19. 2010 – 15.

Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak. Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky.j. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru. Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka. Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp. t. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. resp. ktoré ECTS uplatňujú. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity. kompletných informácií o štúdiu. Študentom sa odporúča. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV. že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných. povinne voliteľných a výberových predmetov tak. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia.j. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu.VI. v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. Pre študenta to znamená. či špecializácie. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. na ktorý bol prijatý. V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. t. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 .

Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov. sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia. Okrem základných informácií o predmetoch.v priebehu celej štandardnej doby štúdia. keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím. 33 . Študenti. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov. Na tomto mieste upozorňujeme. Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku. kedy sa rozhoduje.umb. ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu. Štúdium. povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia. musia počítať s tým. Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah). stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ). Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www.fhv. V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. ktoré povinné. V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu. systémom a podmienkami štúdia. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia. Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV. aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium.

posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. t. organizačnými a kultúrnymi trendmi. Pavel Fobel.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. ovláda princípy empatie. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods.1 zák.sk. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. ethics officer. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.č.131 Z. Odporúčaný študijný plán: 34 . Študijný poradca katedry: Mgr. PhDr. PhD.asistent manažéra.131/2002 Z.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .). Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky.umb. ktorá sa považuje za povinný predmet. J 03.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky.z. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. 446 5626. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. ako oblasť poznania (§ 50 ods. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č.umb. 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. Bakalár ovláda teoretické základy etiky.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .z. . stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. . Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.fhv. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. ethics consultant).branislav@fhv. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. Po úspešnom absolvovaní 1. .iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. národnými.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . e-mail: vincur. .ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. ktoré narúšajú integritu.1 zák. spravovaných Ministerstvom školstva SR. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. .sk Garant štúdia: prof. globálnymi.A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I. dokáže správne komunikovať s ľuďmi.Konzultant pre etiku (angl. verejného a profesionálneho života.

Ďurčík Banse Ekonom. 1.Ďurčík prof. 1. lektor Ďuricová.Fobel prof. 1.fak. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. 1. 1. 1. 1. 1. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. 1. 2. Fobelová prof. 2. L L L L L L prof.Fobel Banse doc. 2.fak. prof.Fobel Kovaľová.fak.Fobel prof.PhD. 1. 1. 1. prof. hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext.Kiepas prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ekonom. 2.PhD. Fobelová Kovaľová. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext.Kiepas Kovaľová. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.fak. 2. 1. Salbot Ekonom. 2.Spolu kontakt.Fobel Kovaľová.PhD. 2. Ekonom. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof.Fobel prof. 1. Fobelová prof. 35 .Fobel prof. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof. doc. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2. 2.Fobel Kovaľová. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1. Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2. 2. Salbot Kovaľová L Spolu prof. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext. Banse doc.

PhD.Fobel prof. 3. Externý lektor 2. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šimoniová Ďurčík ved.Banse doc. 3. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kovaľová 1. Ďurčík prof. Koordinátor ŠVUA 3. Oravcová 2. 3. 3. Fobelová prof. 3.Spolu kontakt.Kiepas doc. Fobelová doc. externý 36 . 3. 3. 3. 3. externý lektor 3. L L L L L Kovaľová. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext.PhD. lektor školitelia Oravcová.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. 2. 3. prof. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kovaľová 1. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. Kovaľová 1. Šimoniová Fobelová. L L L Vyučujúci ext. Kovaľová 2. 2.

2. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Ekonom. ext. L L L školitelia ext. 1. lektor ext. L L L Ekonom. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 . hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3. 1. hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1. 2. 2. L L L Fobel ext. lektor ext. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext. 2. lektor ext. 2. 1.fak. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext.Spolu kontakt.fak. L Z Z Ďuricová ext. ext.

riadiť.: 446 5123. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. Bálintová. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. 1. DrSc.fhv. technické vybavenie katedry). Veľká Británia .umb. ruskej. e-mail: palkova@fhv. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.). Gilles Rouet. USA a i. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Poľsko . Holandsko . tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Jančovič. zo psychológie.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Bude kompetentný v hovorenej.sk (Personálne obsadenie katedry. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy.Petrohrad. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. 1. 1. Študijný poradca katedry: PaedDr. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. hudobnej a výtvarnej kultúry. z ekonomických vied a manažérskej etiky.Krakow. slovesnej. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1.Maastricht. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Janka Pálková Tel. 1.sk Garant štúdia: prof. francúzskej a slovenskej kulturológie. Martuliak Z Jakubík. Maďarsko – Budapešť. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Palenčár 1 4 prof. nemeckej.umb. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. sociálnej antropológie. Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko. práva. z medzinárodných vzťahov. Kubealaková PhD. PhD. Z Chorvát doc. čo spolu činí 170 kreditov. 38 . ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie.Birmingham. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. Kunec Garant predmetu doc.

Štulrajter. Bálintová. PhD. Höhn. 1. 1. PhD. PhD. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. Štulrajter. Štulrajter. Bálintová Höhn Pálková Ličko. 1. PhD. PhD. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. PhD. doc. PhD. Bálintová. 1. PhD. PhD. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. PhD. 1. Höhn. PhD. 1. PhD. Bálintová. Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. PhD. Höhn.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. PhD. 1. Štulrajter.Spolu kontakt. 1. 1. 1. Bálintová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko. 1. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Ličko. L L L L 39 . L L L Darulová Bariaková Jančovič. 1. Höhn. PhD. PhD. 1. PhD. Rouet Ištvánfyová. PhD. Ličko. Höhn. Langsteinová prof. 1. PhD. Štulrajter. 1. Z Höhn Z Pálková.

hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. Höhn. 2. PhD. PhD. 2. 2. Höhn. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. 2. 2. PhD. PhD. 2. Štulrajter. 2. Štulrajter. Klincková doc. Bálintová. Bálintová. 2. 1. 2. Höhn. Ličko. PhD. PhD. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. PhD. PhD. PhD. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. PhD. 40 . 2. Bálintová. PhD. Štulrajter. 1.Brooš prof. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková.Spolu kontakt. 2. Langsteinová Ličko. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. Bálintová. Štulrajter. Höhn. PhD. 1. PhD. 2.

Brooš doc.Spolu kontakt. PhD. 2. PhD. PhD. 41 . Vetráková prof. Klincková prof. Höhn. Štulrajter. PhD. 2. Štulrajter. Bálintová. 3. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. Höhn. PhD. PhD. PhD. Štulrajter. PhD. PhD. 2. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. PhD. 2. 2. 3. Vetráková Z Fobelová. PhD. Ištvánfyová Z Klincková. Ličko. 2. PhD. Fobelová prof. 2. 2. PhD. Höhn.Patráš Júda. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc. 2. Bálintová. 3. 3. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2. Švantnerová Ličko. PhD. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. doc. Bálintová. Klincková prof.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. Spolu L Z Bálintová. 2. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

PhD. Švantnerová Z Bálintová Bálintová.Patráš Ištvánfyová. PhD. Štulrajter. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. PhD. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. PhD. 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. PhD. 3. Bálintová. 3. PhD. hodín Odporúčaný rok 3. Zagoršeková prof. Höhn. 3. Bálintová. Kožiak prof. 3. Štulrajter. 3. PhD. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. Ličko. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof.Spolu kontakt. 3. Štulrajter. 3. 3. 3. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3. PhD. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. Štulrajter. Bálintová. PhD. 3. 3. Kuviková prof. PhD. 3. 3. Bálintová. 3. 3. PhD. 1 30 180 42 . PhD. PhD. Höhn.

2. 1. PhD. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. 2. NJ. PhD. PhD. 1. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko.jaz. Höhn. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1. PhD. PhD. PhD. Štulrajter. PhD. PhD. 2. Bálintová. Štulrajter. 2. PhD. 1. 2. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. hodnote V 2 1. 43 . PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.jaz. PhD. RJ. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. Bálintová. seminára (AJ. Höhn. NJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. PhD. 2. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2.jaz. Höhn.Spolu kontakt. 2. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec. Höhn. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. NJ. 2. seminára (AJ. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Höhn. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. Ištvánfyová. seminára (AJ. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. 1. RJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Štulrajter. RJ. PhD.

Spolu kontakt. Exkurzia 1 * . 44 . Z Ištvánfyová Ištvánfyová.študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl. PhD.

CSc. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1. literatúry a periodík. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov.). (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov. v masmédiách a občianskych združeniach.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl.umb. e-mail: tomecek@fhv. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1. 8. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín.umb. Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. historická geografia. vrátane metodiky ich spracovania. dejiny umenia a pod. ale aj na úseku štátnej správy. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.fhv. PhDr. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. profesionálneho života.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. jazyk prameňov. praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska. osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. t. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. To znamená.j. Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. 143. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. galérií. založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. PhD. Vladimír Varinský. Európy. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými. Martuliak 45 . bod 7c). zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. múzeí. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva. Katedra histórie miestnosť č. Oto Tomeček. podmieňujúci predmet.: 048/4467143. tel. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.

Kunec. 1. Nagy. 2. Nagy. Nagy. 2. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček. Patráš doc. Šmigeľ Albertová. L L L L L L L L L L Mácelová. PhD. 1. 1. B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 1. L 46 . Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. PhD. PhD. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc.Spolu kontakt. PhD. Palenčár Nagy. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. PhD. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Tomeček. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. 1. 1. PhD. PhD. 1.Fremal Albertová. Albertová. 1. 2. 1. Kožiak. Palenčár doc. PhD. Nagy. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 2. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. Nagy. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. PhD. PhD. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. PhD. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1. PhD. doc. 1. hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. 1. 1.

Škvarna prof. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . 2. 3. 3. doc. Kunec. Šuch Škvarna Varinský Kožiak. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. Šlosiar L Spolu Kožiak. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 3. 3. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. 2. hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2. práce L Spolu Celkový súčet doc. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. Darulová Šlosiar prof. 3. hodnote Koštialová. 2. 2. Kalhotková Mgr. storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. PhD. 2. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19. Šmigeľ prof. PhD. 3. 1. Mácelová Albertová Albertová. Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . L L L L Mácelová PhDr. 2. 3. 3. 3. 1. a 20.Spolu kontakt. Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3.

1. Albertová. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. 1. Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. PhD. Tomeček. a 20. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. 1. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak.Spolu kontakt. 1. 1. PhD. 48 . doc. Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19.

Spolu kontakt. PhDr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . Študijní poradcovia: PaedDr. Huťková. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. 1. doc. prof. DrSc. 1. 1. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Patráš prof. PhD. Klincková Huťková. PhD. Svetlana Pachomovová. základy jazykovej komunikácie. 1. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. 1. PhD. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Odporúčaný študijný plán. prof. Harpáň doc. 2. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. 2. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Eva Čulenová. Odaloš prof. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Klincková Huťková. ktorú musia študenti povinne absolvovať. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhD. Mgr. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. Z 2.

Spolu kontakt. Harpáň doc. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. 3. 1. 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Odaloš prof. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 3. Patráš Huťková. PhD. 50 .

Odaloš doc. Henrich Jakubík. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. PhD. 1. tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. Z Z Z Vyučujúci Odaloš. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Garant predmetu prof. Nadobudnuté poznatky. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. 1. zamestnanec kultúrnej sféry. Študijný poradca katedry: Mgr. miestnosť č. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. pracovník v turizme. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických.sk Garant štúdia: doc. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Tatár prof. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. PaedDr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Urbancová. literárnohistorických a literárnokritických oblastí.umb. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí. Huťková Tatár Patráš.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. Martin Golema. jakubik@fhv. Patráš 51 . Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený. Spolu získa 70 kreditov. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. 334. a to v symbióze slovenských osobitostí. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. PhD. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. odborného a umeleckého prekladu. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. dejinných. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov.

Kubealaková Spolu Odaloš. 1. György Kováčik. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. 2. 1. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. Spolu Klincková. 2. 2.Spolu kontakt. Klincková doc. György Kováčik. doc. V kredit. Gálisová. 3. Krško Chomová Harpáň. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Očenáš. Jančovič Kováčik. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. Harpáň Golema doc. hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. Urbancová. Gálisová Harpáň. 1. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3. Kubealaková Klincková. Odaloš prof. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. 2. prof. Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . 3. PV kredit. kredit. 2. kredit. Šuša prof. 3. Harpáň doc. kredit. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2. 2. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1. Z Z Hurtajová. Kováčik doc. Klincková doc. Jakubík doc. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2. Kubealaková Jančovič doc. Kováčik doc. 2. kredit. Golema prof. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Spolu Krško. Huťková Spolu Klincková. Patráš Golema.

kredit. 3. 3. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt. kredit. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Z Z Z Patráš Krnová 53 . hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. 2. 3. 2. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. L L L L Kubišová. Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. 3. 2. Patráš. PhD. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int. 2.dokt.dokt. kredit. 1. 2. 2. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.dokt. kredit. 2. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved. 2. kredit. kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. kredit. kredit.

kredit.Spolu kontakt. Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. 3. 3. . 3. PV . 3. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved.dokt.semester 54 . L L L Krško. Chomová Harpáň/ int. storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. sem. kredit. 3. kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved.odporúčaný.výberový.povinne voliteľný. . V . odp. Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote Vývin lexiky po 9.

peter@fhv. podmieňujúci predmet. Mandzák Bence Sližik doc. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport. PhD. roč.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. Garant štúdia: doc. Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Spolu získa 180 kreditov. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. sem. Kosová Görner.sk. To znamená. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom. miestnosť č. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp. Študijný poradca katedry: PaedDr. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. t. Vladovičová Görner Paugschová. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. CSc. doc.fhv. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 . alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. pedagogicko-psychologických vied. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života.j.umb.umb. Nemec Adamčák Bence. 58. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Kompán Nemec Adamčák.. doc. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. Ivan Čillík. mandzak. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. prof. M. PaedDr. Peter Mandzák. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. stupeň. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Katedra telesnej výchovy a športu. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Kováčiková Gajdošová prof.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. doc.

Jankovská členovia katedry doc. kredit. Čillík doc. Palovičová. Nemec doc. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský. hodnote V predmety v uved. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved. Salbot doc. Mandzák Kučera. Nemec prof. Bartík Kremnický prof. Kollár Kremnický Bartík. PV hodnote V predmety v uved. Pupiš Garant predmetu Novotná doc. kredit. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L. M. Bence doc. Adamčák prof. Novotná Ďuricová Pupiš Bence. L. sem. Semináre Odp. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. hodnote V Teória výchovy a pedag. Jančoková doc. Mandzák Bence.. kredit. kredit.. Rozim doc. roč.119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. kredit. kredit.1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved. Jankovská Nemec. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt . Michal doc. Bence doc. Višňovský doc. Popelka Jančoková. Bence doc. Čillík doc. Rozim Adamčák. hodnote P P P P P PV 56 . hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík. Novotná prof.Prednášky Odp.

sem. László prof. Jankovská Nemec. Bartík prof. Nemec prof. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved. Zbiňovský. Kompán Paugschová prof. Nemec prof. Michal Bartík. Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved. Görner doc.Prednášky Odp. kredit.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. Zbiňovský. Bence. Slížik Mandzák. roč.1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov. M. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved. Jančoková doc. kredit. Görner doc. Popelka doc. Bartík doc. kredit. gestori špecializácie 57 . PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. Bence László vedúci ZP Görner. Sližik Jančoková. hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík. hodnote V predmety v uved. Kollár vedúci ZP Kučera. kredit. Semináre Odp. Pupiš. Čillík prof.

sem.12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár.4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety .5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety .2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety .225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 . Adamčák učitelia katedry B-SPSt.3a PV predmety .6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt. Bartík Palovičová Michal.6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt. roč.8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš.206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt. Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt. Kompán Nemcová Jankovská.Prednášky Odp. Kredity Skúšky Kód B-SPSt.215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt. Semináre Odp. Kompán Nemec.

Michal. učitelia katedry Kompán.v kombinacii s aprobačným predmetom Študent. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. Bendíková. ktorý chce ďalej študovať Mgr. 59 . Ďuricová. Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . ktorý chce ďalej študovať Mgr.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety . roč. sem. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent. Semináre Odp.Prednášky Odp. ktorý chce ďalej študovať Mgr. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. Bence. M.

pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. 2. PhD. PhD. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. základy jazykovej komunikácie. Odaloš prof. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Klincková Huťková. prof. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . 1. Huťková. 1. Klincková Huťková. 1. Harpáň doc. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Mgr. PhD. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. 1. 1. PhD. Z 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. doc. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Svetlana Pachomovová. 2. prof. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Študijní poradcovia: PaedDr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Eva Čulenová. PhDr. DrSc. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Patráš prof.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie.

61 . 3. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 1. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. Patráš Huťková. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. PhD. 1. Odaloš prof. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1.Spolu kontakt. Harpáň doc. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 3. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3.

1. Takto spolu získa 70 kreditov. Predmety. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Csaba Czeglédi. gramatiky. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr. 332. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. lexikológie a štylistiky. PhDr. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov. e-mail: djovcos.martin@fhv. zabezpečovanie služieb). PhD. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB. literárnej vedy. bežný rozhovor. PhD. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. 62 . Czeglédi prof. kultúry. 1. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme.umb. ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. To znamená. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín. Študijný poradca katedry: PhDr. tel: 446 4141. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. Hardošová. Martin Djovčoš. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. a to v ústnom i v písomnom styku. Czeglédi Ličko. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín. Czeglédi prof. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. ďalej z teórie. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. dejín a vývoja prekladu. 1. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. PhD. 10 kreditov získa za záverečnú prácu.sk Garant štúdia: prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia. 1. literatúry. korešpondenciu.

1 3 1 Keníž. 1. PhD. Hardošová Jesenská Ličko prof. Keníž. Feťková. Czeglédi L Celkom Czeglédi. 2. Djovčoš Feťková. 3. Kubuš Brenkusová prof. L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. 3. 2. PhD. PhD. 1.Spolu kontakt. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1. Djovčoš. 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. Brenkusová. 63 . 1. PhD. 1. Šavelová Vallová Vallová. 3. Vallová. Ličko. Vallová. 3. 2. 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. 2. 2. Brenkusová PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Šavelová. 2. Javorčíková Biloveský. 2. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. 2. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3. Czeglédi prof. Czeglédi 1 3 1 Biloveský. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Czeglédi prof. Zelenka PhD. Czeglédi Ličko. PhD. Czeglédi Ličko. Javorčíková. Javorčíková. Czeglédi Biloveský. Javorčíková. 3. CSc. 2. 2. Zelenka PhD. PhD.

Spolu kontakt. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. PhD. Brenkusová prof. 2. Vallová. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. CSc. 2. Czeglédi 0 1 1 1 2. 3. PV terminológia) 64 . hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. 2. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. Štulajterová Vallová Vallová. PhD. Hardošová. 2. L L L L L Hardošová. Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2. Vallová. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. 2. L L L L Šavelová. Keníž. Z Z Z Djovčoš Hardošová. 3. Praktické cvičenia AJ (odb. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. PhD. PhD. Z Z Hardošová. 2. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. Keníž. Brenkusová. PhD. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Biloveský. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. PhD. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3.

L L L 65 . Czeglédi prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 3. Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof.Spolu kontakt.

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Spolu získa 70 kreditov. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit.. prof.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: Mgr. Z Z Z Vyučujúci Holeš. tel. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). Jan Holeš. o redaktor v masmédiách. 1. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. doc. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. 446 4197. 30 kreditov za predmety translatologického základu. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. o prekladateľ bežných. administratívnu agendu atď. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. 133.umb. 1. Holeš 66 . vedeckého a hospodárskeho života. literárnovedných a translatologických disciplín. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. e-mail: zazrivcova@fhv.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc. prekladať texty stredne náročné.sk Garanti štúdia: Doc.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. mim. PhDr. CSc. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. korešpondenciu. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Holeš Baranová. bežný rozhovor. miestnosť č.

kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. doc. 1. PhD. PhD. Baranová. PhD. PhD. Štulrajter Štulrajter.Odporúčaný semester Spolu kontakt.kredit. 1. Chovancová Chovancová. PhD. Holeš Baranová. hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. mim. 2. hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 . Kompišová Zázrivcová Štulrajter.kredit. 2. 2. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. Křečková Křečková. PhD. PhD. Štulrajter. 2. prof. Křečková Zázrivcová Štulrajter. Holeš Štulrajter.kredit. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1. prof. 1. PhD. mim.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín. Veselá Baranová. L L L L L Holeš. 2 2. doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. 2. PhD. Štulrajter. Holeš Křečková. 1. 2. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc. L L L L L L L Spolu 3. doc. 2 2. Kompišová Křečková.kredit. 1. prof. hodín Odporúčaný ročník Špecif. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2. Z Křečková Křečková. PhD. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1. 2. mim.

semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. hodín Odporúčaný ročník Špecif.kredit. 3. Veselá Baranová. L L L Schmitt Schmitt doc. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. Holeš doc.výberový 68 . Z Z Z Kompišová Schmitt doc. mim. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. Štulrajter Štulrajter. Holeš Klimová Skratky: P . mim. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. Baranová. Holeš doc. mim.kredit. 2. Baranová. mim.povinný. Veselá Baranová. 1. Holeš doc. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. prof. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. Holeš Schmitt Albert Klimová doc. prof. B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3. prof. Holeš doc. hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. V . PhD. PhD. PhD. hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved.kredit. Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2. 2. prof. 2. 1. 3. PV . Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová.povinne voliteľný. 2.Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt.

literárnej vedy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. lexikológie a štylistiky. Alabán Németh. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. 223. Absolvent ovláda základy translatológie. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. tak v písomnom styku. dejiny maďarskej literatúry. lexikológia. teória literatúry. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1. jeho gramatiky. z literárnej vedy.umb. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. Študijný poradca katedry: PhDr. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov. štylistika a syntax maďarského jazyka.sk Garant štúdia: prof. e-mail: csikany. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Spolu získa 70 kreditov. kapitoly zo svetovej literatúry. 1. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. základy literárnej vedy. ďalej z teórie. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. morfológia. tel. tlmočenia (fonetika a fonológia. PhD. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. PhDr. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. Zimányi Prof. 69 . CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. z teórie a praxe prekladu. Gyula Varga.: 048/4464137.andrea@fhv. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. a to ako v ústnom. 1. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Katedra hungaristiky Miestnosť č. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. literárna komparatistika a literárna kritika). Varga Zimányi Alabán Németh Prof. Andrea Csíkány. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy.

Zimányi Prof. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Varga Prof. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. Varga Prof. hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad. 2. 1. Alabán Prof. Alabán Prof. vedy B-PTMj-110 Kap. 2. 1. Zimányi Prof. 2. 2. Alabán Németh. Varga Prof. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. Alabán Prof. Alabán Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. 1. 1. z lit. 3. 1. Varga Prof.Spolu kontakt. Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. kap. 3. L L L L L Z Spolu Varga Prof. 2. Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel. 2. z konfr. Alabán 70 . PhD. 1. 3. 3. 2. 1. Alabán Ardamica Csíkány Prof. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof. 3. 2. z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. L L 3. Alabán Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb. 2. Prof. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. 2. Zimányi Prof.

Prof. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf. Varga Prof. 71 . 2. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. Z Z Cseh Cseh Prof. a sem. ved. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. 3. praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď. 3.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. PhD. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3. Zimányi Németh. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. predpôn v maď. komunikácia B-PTMj-206 Kap. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. kap. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lit.. Németh.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif. 3. 3. 2. zo štúdia moderných lit. 3. PhD. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. Cseh Prof. Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet. Németh. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof. L L Németh. kult. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. PhD. synt. Zimányi B-PTMj-205 Lit. otázky jaz. jaz. národnostné lit. PhD.Spolu kontakt. Varga Prof. Ardamica PhD. vl.

kap. Alabán Prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. z konfr. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. 1. Zimányi Prof. Alabán Németh. 2. 2. Alabán Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 . PhD. 2. 2. Alabán Németh.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. Zimányi Prof. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel. 2. Alabán Prof. z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. Zimányi Prof. Varga Prof. Zimányi Prof. 1. z lit. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. 2. Prof. 2. 1. Varga Prof. Zimányi Prof. 1. Alabán Prof. Zimányi Prof. Alabán Prof. 1. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. 1. Varga Prof. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Varga Prof. Prof. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. 1. 1. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. 2. 2. 1. Varga Prof. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. vedy B-PTMJ-110 Kap.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. 2. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. 2. PhD. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. 1. 1. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

3.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif. Alabán Prof. Varga Prof. Prof. L L Ardamica Cseh Németh. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.. predpôn v maď. zo štúdia moderných lit. 3. vl.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kult. 2. a sem. 3. ved. Zimányi 73 . 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Varga Prof. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Prof. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. Z Z Cseh Cseh Prof. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf.Spolu kontakt. PhD. lit. Varga Prof. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr. PhD. Németh. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3. otázky jaz. Zimányi Prof. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof.) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. Prof. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Alabán Prof. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. jaz. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. PhD. 3. kap. synt. komunikácia B-PTMJ-206 Kap. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.

3. národnostné lit. Németh. PhD.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Zimányi Németh. praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof. PhD. L L L 74 . B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 3.

Tieto poznatky obsahujú o.sk Garant štúdia: Prof. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu. literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem.jana@fhv. tel: 446 4167 (kl. 327. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá.sprievodca. Phil. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti.h. • prekladateľ odborných textov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. Ľupták. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie.-Verw. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. prof. filozofické. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. PhD. literárnovedných a translatologických disciplín. Dolník prof.c. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. televízii. historické a spoločenské javy. Študijný poradca katedry: Mgr. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. 1. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. Katedra germanistiky. Dipl. 1. krajín I. Štefaňáková Dobrík. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Jana Miškovská. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Rothfuss 75 . • translatológ. Uli Rothfuss M.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. odborné príručky). 4167) e-mail: miskovska. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. Ľupták Garant predmetu prof.Sc. PhD. • redaktor v rozhlase. Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1. Oddelenie translatológie miestnosť č. hovor. literárny proces..umb. Dolník Bieliková Bohušová. Rothfuss Bohušová. 1. Dr. v novinách. i. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem.

kredit. Dolník prof. 3. hov. Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem. krajín I. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. Rothfuss prof. Dolník Dobrík. PhD. Ďurníková Ďurníková. Miškovská. Miškovská Z Spolu prof. Dolník prof. 2. PhD. Rothfuss L Spolu Dolník. 1. Schwarzová Bieliková. 1. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. Dobrík Rothfuss. 3. 2. 2. Lauková Z Spolu Dolník. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem. (od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. kredit. Miškovská. Zemaníková. Rothfuss prof. 2. kr. kr. PhD. Rothfuss Schwarzová. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Lauková. 10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem. hovor. Lauková. 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. hov. 1. Dolník prof. Z Z Z Dolník. Rothfuss Lauková. Rothfuss Dobrík. Dobrík Bieliková. Schwarzová prof. kr. (od r. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. hov. Bieliková. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. 2. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. PhD. PhD. hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. Dolník prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. II. Lauková Jurčáková. 1. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. Bieliková lektor Dobrík. hov. Lauková lektor prof. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. (od postnaturalizmu do r. krajín II. IV. III. 2. Lauková. 76 . Zemaníková Bohušová. Miškovská Dobrík prof. Bieliková L Spolu prof. hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2.Spolu kontakt. prof. Miškovská. Miškovská Dolník.

3. PhD. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. Z Z Miškovská. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. 3. hodnote P PV 0 4 4 3. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Dobrík. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. PhD. 3. 77 . 2. L L L Miškovská.Spolu kontakt. B-PTNj-242 Odborný preklad II. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. L L L Lauková Dobrík. kredit. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Ďurníková Lauková. L L Bohušová. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2. kredit. B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. kredit. Lauková. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Dobrík. kredit. PhD. kredit. kredit. prof. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. hodnote 3. Ďurníková Bieliková Lauková. PhD. Lauková. Lauková lektor Lauková. Ďurníková Bieliková Lauková. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. PhD. Z Z Z Miškovská.

zabezpečovanie služieb). tel: 446 4150. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. Študijný poradca katedry: Mgr. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Pachomovová Olchowa prof. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. jazykov Konfront. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov.sk Garant štúdia: prof.martin@fhv. gramat. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof. 30 kreditov za predmety translatologického základu.hab. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. bežný rozhovor. poľského jaz. Katedra slovanských jazykov miestnosť č.umb. 1. Bednarczuk lektor lektor 78 . ekonomickej. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov). Martin Lizoň. Dr. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity. Bednarczuk Gombalová prof. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. • asistent v spoločenskej. e-mail: lizon. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. literárnovedných a translatologických disciplín. PhD. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. 1. • pracovník v masmediálnej oblasti. Záverečná práca je voliteľným predmetov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. korešpondencie.. 306.

Spolu kontakt. 2. gramat. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. 2. 3. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. 3. Z Z Z Z Z Z 2. L Spolu prof. Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. PhD. Račáková. 3. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. PhD. poľského jaz. 1. 1. 3. 3. 2. L L L L 3. 2. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. 3.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. L L L L L 2. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa.PhD. Z Z Z Z Z Z 1. PhD. PhD. 2. 2. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . Bednarczuk lektor Račáková. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof. PhD. 2. 2. Račáková. Dr Olchowa prof. 3. Bednarczuk lektor Kováčová. 1.

3. Bednarczuk prof. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. 3. 2. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2. 2. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3.Spolu kontakt. 3. L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. PhD. 2. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 3. 2. hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 . 2. 2. PhD. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof.

2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Pachomovová prof. 81 . 2.Spolu kontakt. Bednarczuk Račáková. hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. L L Černák Černák prof. 2. PhD.

Olchowa.PhD. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. 2. 1. lektor lektor Kováčová. 1. Bednarczuk Gombalová prof. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. PhD.Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Bednarczuk lektor Račáková. 2. Predmety. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. jazykov B-PTPJ-101 Konfront. 2. 2. 1. 1. 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. 1. 1. 1. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 2. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 2. lektor lektor 82 . poľského jaz. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. To znamená. 1. PhD. PhD. 1. Pachomovová Olchowa prof. 2. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. gramat. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. prof. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková.

PhD. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Račáková. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. 3. 3. Račáková. 2. 2. 3. 3. 3. PhD. 2. 2. B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. 3. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. PhD. 3. PhD. 3. L Spolu 3. Bednarczuk prof. 3. L L L L L L L Olchowa. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. 3. 3. 2. Račáková. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. 3. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 2. PhD.

hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. 2. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. 84 . Bednarczuk prof.Spolu kontakt. PhD. 2. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. 2. Z Z Z Pachomovová prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. 3. 3. 2. PhD. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková.

85 . Bednarczuk Račáková. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.Spolu kontakt. L L Černák Černák prof. 3. PhD. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Martin Lizoň. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. PhD. ekonomickej. DrSc. a fonol.Repoň. 306. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. 86 . Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. (fonet. (morfol. zabezpečovanie služieb). PhD. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. literárnovedných a translatologických disciplín. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. To znamená. PhD. 1 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Sugay. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. Tomeková Mgr. Repoň.martin@fhv. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. korešpondencie. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Repoň Mgr. Študijný poradca katedry: Mgr. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. bežný rozhovor. Larisa A. Predmety. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. PhD. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu.. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.sk Garant štúdia: prof. Lizoň Mgr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo.umb. • pracovník v masmediálnej oblasti. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan.1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. • asistent v spoločenskej. DrSc. jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. lingv. Repoň. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. e-mail: lizon. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. tel: 446 4150. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. 1.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . semester Špecif.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. Arcangeli Z Arcangeli prof. PhD. PhD. Arcangeli Klimová. Mesárová L L Spolu 2. Mesárová 1. hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Klimová Arcangeli 1. ročník 1. 2. 2. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Giulianelli. Z Arcangeli. prof. 2. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. prof. Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. Arcangeli Z Arcanegli. Klimová. Z Arcangeli.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra . hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 1. hodín Odporúč. prof. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. 1. Mesárová Arcangeli Z Klimová. 1. 1. Arcangeli L Klimová Klimová. Z Giulianelli prof. semináre Odporúč. PhD. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Klimová. 2. Z Vyučujúci 1. L Klimová. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Giulianelli 1. Spolu získa 140 kreditov. 1. Klimová. Giulianelli.

2. Arcangeli 3. PhD. Z Arcangeli. 0 V P P P P 0 2 0 1 3.Spolu kontakt. PhD. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1. hodín Odporúč. Z Klimová Klimová. PhD. prof. hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Mesarová Klimová. Klimová Arcangeli 3. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Giulianelli. Z Klimová. 3. PhD. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. 3. 3 Z Klimová Klimová. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. 2.M prof. 3. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. prof. Mesárová L Arcangeli. 1. esárová. 3. Z Klimová Klimová. semester Špecif. 0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. prof. Z 1. Z Arcangeli. Arcangeli L Klimová. 2. L Klimová Klimová L Arcangeli. Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV. 2. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . 2. semináre Odporúč. Giulianelli PhD. Klimová. Klimová. Z Z Spolu 3. PhD. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. 3. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof.

Arcangeli prof. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. L Klimová. PhD. Z Mesárová Klimová. Klimová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. prof. PhD. semináre Odporúč. semester Z Špecif. PhD. PhD. Giulianelli PhD. hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Klimová. Z Klimová. PhD. PhD. Z Giulianelli prof. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Arcangeli 105 . hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová. prof. Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová.Spolu kontakt.

Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I. PhD. PhDr. . PhD. doc. Kouteková. 6 2 9 27 2 1 12 35 106 . poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Gajdošová Dr. PaedDr. CSc.. PhDr Vašašová. PhDr. Prof. Kosová. Kováčiková. doc. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3. prof. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Mgr. v zmysle teoretických. Salbot.špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod. CSc. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. 2. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. CSc. doc. Turanská. pedagogický. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. 1.. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. doc.. doc. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . Jankovská. organizácie a legislatívy školstva a školy. Zolyomiová. PhDr.László. doc.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). Garant štúdia: doc. . Emmerová. Kariková. 2. Gajdošová RNDr. PhD. 3. 1. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . PhD. Grácová doc. Višňovský. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. 3. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. pedagogiky.. praktických a tvorivých spôsobilostí. PhD.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. Gašparová. Jitka Oravcová.A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov.

PhDr.základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova. PhD.-3.volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova .fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova .. Mgr. Z KTVŠ 2 1.-3.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova.plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova . 107 .-3. Škvarková Z Urbancová. Z KVTŠ 2 1. Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač. Luby Vyučujúci predmetu Z doc. PhD.Pašková. Z PhDr. CSc. Belková.Šatánek.ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova .-3. PhDr. Z KVTŠ 2 1. B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr.-3. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod. Aj.-3. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova . doc. Hanzel.-komunik. PhD.výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova.-3. PhD.ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova.-3. Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1.kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1. Fj.-3. PhD. Gajdošová L Prof.. L KTVŠ 2 1. PhD.sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Miškolciová. s Sj. Oravcová. Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3.sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova . L PhDr. Z prof. Mgr. komb. Kouteková . Nj. L PaedDr.Višňovský. Vašašová.-3.. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1.Ďuricová. Z KTVŠ 2 1.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Z KTVŠ 2 1. Nemcová. PhDr. PhD. L KTVŠ 2 1. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.volejbal 2 (5*) 2 1.-3. Blanáriková Z PaedDr.

kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova .-3.LVK 2 . Z. Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova . V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2.-3.-3 Z Sertoglu 2 2.-3.Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova . L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.L Balážová. Z. L KTVŠ 2 1.-3.-3. Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 . 2 1. L KTVŠ 2 1.L katedroví koordinátori ECTS 5 2. 2. 2 1.-3.-3.Typ predmetu Kontakt hod. Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2. 2.-3.výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova.-3. 2.Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova. 2. 2 1.-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova. L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.-3. L Sertoglu 2 1. Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1.-3. 2.

. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. http://www. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. 022. L Z Spolu Wood Štulajterová. čím celkovo získa 65 kreditov. PhD. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. CSc. Garant štúdia: doc. Homolová 2 0 12 2 1. v štátnej správe v oblasti školstva. Roman Ličko. 1. histórii a reáliách vo Veľkej Británii. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Získa praktické jazykové zručnosti. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Ličko. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. licko@fhv. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Eva Homolová. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov. PhD.fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1.sk. literatúre. Študijný poradca katedry: Mgr. PhD. stupni vysokoškolského štúdia. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Predmety.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre. miestnosť č.umb. prof.sk. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou. Dovčiak. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. apod. Štulajterová. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. teoretické poznatky o jazyku.umb. Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. PhDr. B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 . PhD. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách. PhD. To znamená. 1. 1.

Javorčíková. Ličko. Homolová Dovčiak. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová. 3. prof. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. prof. Javorčíková. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. Wood Garant predmetu Dovčiak. prof. PhD. Feťková. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. PhD. 2. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. CSc. PhD. 3. 2. PhD. CSc. 1. 2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2. 2. 2. Javorčíková. PhD. Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. 3. Štulajterová.Spolu kontakt. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1. 1. prof. PhD. CSc. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Homolová Dovčiak. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. 2. 2. PhD. PhD. 1. 2. 2. 2. Homolová Feťková. Ličko. 3. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . L 3.

2. PhD. 2. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. PhD. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. 2. 1. 2. Štulrajterová. PhD. 2. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 1. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Štulajterová. Štulrajterová. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. Štulrajterová. 1. PhD. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Štulrajterová. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. 2. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová. PhD. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. PhD. PhD. PhD. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. 2. 1. Štulrajterová. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 111 . 2. PhD.Spolu kontakt. Štulrajterová. PhD. L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3.

hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1. Javorčíková. Z.Spolu kontakt. Z.L Štulrajterová 1. PhD. 112 . PhD. PhD. PhD.L Zelenka Štulajterová.L Ličko 1.L Šavelová 1. Ličko. Ličko. Z. Z.

Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. PhD. Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. Dušan Škvarna. PhDr.) je predovšetkým pripravený tak. podmieňujúci predmet. pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. školského administratívno-metodického pracovníka. Martuliak 113 .) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. PhD. Oto Tomeček. 143. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie.j.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania. miestnosť č. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. e-mail: tomecek@fhv. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. resp. stupni vysokoškolského vzdelávania. pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť. teoretickometodologické a praktické znalosti. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. bod 7c). To znamená. kde musí zvládnuť základné faktografické.fhv. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov.: 048/4467143.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Študijný poradca katedry histórie: PhDr.dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa. (Ak študent absolvuje viac PVP. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky.umb. t. Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov . tel. asistenta učiteľa. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. 8. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Katedra histórie. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie. stupni vysokoškolského štúdia. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www.

Kunec. Kožiak. storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov. PhD. Nagy. PhD. Z Spolu 2. doc. Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. 114 . Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. Šmigeľ Albertová.1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. PhD. 2. Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Kunec. hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 . Fremal Albertová. L L L L L Spolu 3. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 .Spolu kontakt. PhD. 1. Nagy. 1. doc. 2. PhD. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1. Škvarna prof. Nagy. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 2. PhD. Tomeček. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc. 3. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. 1. 1. Šmigeľ Škvarna Varinský doc. 2. PhD.1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 . 2.1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. Nagy. 1. Z Z Z Z Spolu 3. 1. PhD. PhD.1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. Nagy. 3. PhD. Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček. 2.

sk. Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách. Mgr. Krchnák doc. doc. gnozeológie. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia. 1. metodológie.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. Marián Palenčár. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie. http://www. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. Krchnák 115 . miestnosť č. Ulrich Wollner.umb. 1. Šlosiar doc. 318. PhD. logiky. 1. Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. etické. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. Katedra filozofických vied. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. PhD. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie.fhv. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín. 1. 1. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov. wollner@fhv. Palenčár doc. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy. Schmidt. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. Palenčár prof.sk Garant študijného programu: Doc. PhD. Poradca katedry: Mgr.umb. CSc. resp. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.

116 . L L Palenčár Šuch doc. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. 2. Ondrejková Z Spolu 2. Z Z Z Krchnák Schmidt doc. Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. doc. Palenčár Šuch. PhD. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Taliga. doc. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. 3. PhD. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. 2. 3. 2. PhD. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1. 3. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. prof. 2. PhD. Briška prof. PhD. a 20. PhD. L L L L L Spolu 3. 3.Spolu kontakt. Chorvát. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Krchnák Schmidt. 2. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L. 2. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. PhD. L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner.

PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Šlosiar Taliga. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. Palenčár Schmidt. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner. prof. 3. Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc. 3. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. PhD. 3. PhD. 3. L L Šlosiar Taliga prof. 2. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šlosiar doc. 3.Spolu kontakt. Krchnák 117 . Šuch. PhD.

Spolu získa 65 kreditov. Odporúč. miestnosť č. PhD. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.umb. PhD. a pod. 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť. kredit.fhv. spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1. Elena Baranová. 1. PhD. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa. 133. mim. Zázrivcová Šperková Baranová. PhD. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová. tel. 1. hodín Odporúč. 1. Křečková Křečková. Garant štúdia: doc. Štulrajter Štulrajter. Šperková Bubáková. Zázrivcová Baranová. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity. PhD. PhDr. mim. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. 1. prof.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. Bubáková. semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. mim. 446 5133. L L L L Chovancová Chovancová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 . e-mail: zazrivcova@fhv. 1. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. v štátnej správe v oblasti školstva. prof. prof. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. resp.sk/ . PhD. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. stupni vysokoškolského štúdia. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

mim. Křečková. Bubáková. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 2. Štulrajter. 3. 2. kredit. prof. Chovancová Chovancová. prof. hodín Odporúč. L L L L L L L Spolu 3. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . Štulrajter. Štulrajter lektor Štulrajter. 3. 2. PhD. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. kredit. 2. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. 2. PhD. hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. Štulrajter. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter. 2. 2. mim. Baranová. 2. PhD. B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. mim. Baranová.Spolu kontakt. PhD. 3. hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. 3. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. PhD. PhD. prof. kredit. Z Spolu 2. PhD. Křečková. PhD. PhD. PhD. kredit. PhD. 2. PhD. Kompišová Bubáková. semester Odporúč. lektor Štulrajter. 2. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. 2.

semester Odporúč. hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved. hodín Odporúč. Chovancová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. . odp. PhD. kredit. kredit. 2. 2.odporúčaný. 1. 3. Šperková Veselá Bubáková. L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. PhD. Bubáková. 2. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P . PhD.výberový. Z Z Z Křečková Křečková. sem. Křečková Křečková Křečková. 1. 1. . kredit.povinne voliteľný. PV .povinný. PhD. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2. PhD. Křečková. PhD. 3. 3. Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved.semester 120 . 3. 2. PhD. V . 2. 2. 1. hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1. PhD. Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Bubáková.Spolu kontakt. Chovancová Chovancová. kredit. kredit. 3. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. PhD.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. základy všeobecnej a odborovej didaktiky.j.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1.umb. stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Bohušová. Dipl. Schulze Lenčová.fhv. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník. t. PhD. 113. miestnosť č. Uli Rothfuss M. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej.umb.Sc. Študijný poradca katedry: PhDr. 1. Phil. 1 1. Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. danova@fhv. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.h. Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia. Štefaňáková. Dr. PhD. determinované školskou legislatívou. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. 1. 121 . To znamená. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.-Verw. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy. Katedra germanistiky..-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. Lenčová. PhD. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich.sk Garant štúdia: Prof. Mária Daňová. podmieňujúci predmet. PhD.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi.c. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení.sk (Personálne obsadenie katedry. technické vybavenie katedry).

Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof. Rothfuss prof. 1. 3.od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . 1945 Literárny seminár Nj 3 .hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Dolník Z Spolu 2. 1. Zemaníková prof. Zemaníková prof. Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 . PhD. PhD. Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 . 2.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. L L L L L L Spolu 3 3.po r. Rothfuss prof. Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof. a sociálnop. 1945* Literárny seminár Nj .Spolu kontakt. 2. Dolník Daňová. Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 . 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof.od prelomu storočia po r. L L L L L Ďuricová lektor prof.od prelomu storočia po r. prof. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rothfuss Zemaníková prof. 2. 3. Rothfuss Jurčáková Daňová. 3.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog. 2. 3.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 . 2. Rothfuss Zemaníková prof. Dolník Štefaňáková Štefaňáková. 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Daňová lektor Bieliková prof.po r.hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 . komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 . PhD. Rothfuss Daňová.hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1. 2. PhD. Dolník prof. 1.

PhD. Štefaňáková Štefaňáková. 1. Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. 3. Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3. 1. L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. PhD. L L Daňová Ďuricová. 3. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2. PhD. Jurčáková. 1. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. Jurčáková Daňová. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Lenčová Lenčová. 3. PhD. Štefaňáková Štefaňáková. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová.Spolu kontakt. PhD. 3. 3. 3. L L L Daňová Ďuricová. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. PhD. Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. a sociálnop. PhD. ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. Daňová. 3. 1.

1. PhD. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. 1. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. galisova. Tatár Patráš.umb. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. 1. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš.sk (personálne obsadenie katedry. a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. princípy a teórie. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. 1. Očenáš Golema. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov.anna@fhv. Odaloš prof. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2.umb. Klincková doc. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej. morfologickej. Jančovič Kováčik. stupňa štúdia. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky. pochopí podstatné fakty. storočia. Patráš Urbancová. Huťková L Spolu Klincková. Odaloš doc. doc. prof. Gálisová Harpáň. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1. 1. Kováčik doc. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov. Urbancová. 1. Ľubomír Kováčik. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Z 124 . B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1. prof. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. Anna Gálisová. Harpáň doc. technické vybavenie katedry). Kubealaková Klincková. PaedDr. optimálne 10 kreditov.fhv.sk Garant štúdia: doc.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1.

hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Patráš 125 . hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Golema Z Spolu 2. 2.Spolu kontakt. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Gyorgy Kováčik. L L L L Spolu 3. 3. PV 0 1 1 2 2. 2. 2. Gyorgy Kováčik. Klincková doc. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc. Gálisová. Chomová doc. 3. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L L L Spolu Celkový súčet 2. 3. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jakubík doc. 2. Bariaková. Šimonová doc. Kováčik doc. Z Z Z Vyučujúci Očenáš. Pršová Golema doc. Krško Krško. hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Chomová Šimonová. 2. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. Z Z Z Z Z Spolu 3. Golema Klincková. Krško prof. 3.

sem. odp. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková. 3. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9. V . . B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. st. 3.výberový. Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová. Patráš Šimonová.semester 126 . Pršová 3. Jakubík Skratky: P .povinne voliteľný. L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PV .Spolu kontakt. hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2. Urbancová Šimonová. L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. . 3.povinný. Bariaková Urbancová. hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.odporúčaný.

PaedDr. Gajdošová Dr.. doc. PhDr. PhDr Vašašová. PaedDr. CSc. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. .Doušková. CSc. Garant štúdia: doc. PaedDr. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. doc.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). prof. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. pedagogický. PhD. Jitka Oravcová. PaedDr. Wágnerová. . Vančíková. Kováčiková. Doc. Mgr. PaedDr. PhD.. doc. Gašparová.. 2. Turanská. Emmerová. 10 3.. 3. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.. 1 1. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. dr. v zmysle teoretických. doc. PhDr. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. Predpísaná skladba predmetov: . PhD.Lipnická. Salbot. Višňovský. Kosová. PaedDr. CSc.Porubský. PhD.Kasáčová. Vančíková. Vančíková. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. praktických a tvorivých spôsobilostí. PhD.A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I.. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II. Wágnerová. Grácová Doc.. pedagogiky. Prof. doc. PhD.. PhD. 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 . 1.László. Kariková. PhD. PaedDr.. Zolyomiová. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I.Kosová. PhD.Kasáčová. PhD. 2. CSc. Jankovská.. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. doc. PhD. organizácie a legislatívy školstva a školy. 1.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. doc. Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I.Lipnická. Kouteková. RNDr.Jarešová. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. PhD. PaedDr. PhDr. Gajdošová Prof. CSc. doc. PaedDr. 2.

Šatánek.-3. Nemcová. L PaedDr.-komunik. s Sj. Z PhDr. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. Z KVTŠ 2 1. Z KVTŠ 2 1. Belková.-3. L PhDr. PhD. . Kouteková .výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova. Z Urbancová. 3. Blanáriková Z PaedDr.Kontakt hod. Mgr. PhDr. PhD. CSc.-3. PhDr. PhD. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod. PhD. PhDr.-3.Ligas. PhD. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač. Z doc.. Miškolciová. 2.. 2.Višňovský. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova. Oravcová. L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc. PhD. Nj. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr. PhD. 2. 1. Hanzel. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Fj.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. Škvarková Z Doc. Gajdošová L Prof. PhD. 3.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1.Vavrinčíková.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova. L KVTŠ 2 1. doc.Kusý. komb. PhD.Ďuricová. PhDr. Mgr. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3. 2. Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3.Pašková. Vašašová. Aj..

Z. Z.-3. 2. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2.-3.Typ predmetu Kontakt hod. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 . L Sertoglu 2 1. 2. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.-3 Z Sertoglu 2 2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.L Balážová. 2. 2 2. 2.-3.-3.

Adamčák 130 . priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.sk. To znamená.j. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.umb. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I.fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 58. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Miroslav Nemec.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I. Katedra telesnej výchovy a športu. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. Mandzák. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. v centrách voľného času a pod. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod. Görner doc. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. Michal doc. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.peter@fhv. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. 1. PhD. biologicko-lekárskych vied. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Nemec doc. t. Kollár Garant predmetu prof. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít. 1. Nemec Adamčák. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. PaedDr.umb. mandzak. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1. teórie. Garant štúdia: doc. miestnosť č. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. PhD. Spolu získa 67 kreditov. podmieňujúci predmet. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. 1. pedagogicko-psychologických vied. Kučera.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák.

Bence doc. 1. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2. 1. Kučera Novotná. Kollár. Kremnický Michal. 2. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv. 2.. Palovičová. Pupiš Novotná. Z Z Z Z Z Zbiňovský. 1. L. Novotná doc. Bence. M.117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2. Nemec PV predmety v uved. 1. Pupiš Nemec. L L L L L doc. L. Kollár.113 B-UVTv. Bartík doc. Čilík doc. Bence doc. Palovičová.. 2. Novotná B-UVTv. Kremnický. Mandzák Popelka. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv. Michal. Jančoková doc. Kremnický Z Spolu Čillík. Palovičová Bence. 2. Rošková. Rozim. Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc. 2. Pupiš Bence. Mandzák Jančoková. 2. Michal. Jankovská Čillík. 2. Mandzák Novotná. Nemec doc. Bence doc. Z Z Vyučujúcei Bence..106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. 2. Michal 131 . Bartík. Bence prof. Vladovičová Z Spolu doc.Typ predmetu Spolu hod. Rošková.. prof. Rozim. L L L L L Bartík.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2.kredit.kredit. Kučera. Čilík doc. Novotná doc.112 B-UVTv. 1. M. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. Adamčák prof. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1. Mandzák. Rozim Adamčák.

hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. Bence.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1. Michal.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. Michal doc. Nemec L Spolu prof.kredit. 1. L L L Bartík.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3. Pupiš. Rošková Palovičová Adamčák. Kremnický Kompán. Slížik Čilík. M. Nemec prof.205 B-UVTv-206 B-UVTv. Jankovská Michal. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved. 2. Čilík doc. Kučera. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . Adamčák. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. Mandzák.Typ predmetu Spolu hod. 3. 1. 3. 3. Pupiš. Zbiňovský Bartík. Bendíková. L L L L Z Z Z 132 . 3. Slížik Jančoková. M. 3. 2. 1. 2. Novotná. 3. Kompán Z Spolu prof. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. 3. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. Jančoková doc. Görner doc. L Paugschová. L L Spolu B-UVTv. Bence.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv. Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov.kredit. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2. Rozim. Bartík prof. Zbiňovský.

209 B-UVTv. Mandzák Kompán Görner Nemec. 2. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety . Jankovská Palovičová. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv. 3.211 B-UVTv.212 B-UVTv. Adamčák Rozim. Sližik Zbiňovský. Čillík. Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M. 2.210 B-UVTv. 2. Michal Kučera. 3. Kučera. 2. 2. Rozim. 133 . Bendíková Adamčák. 3. Pupiš Bence L.304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák.214 B-UVTv-215 B-UVTv.Typ predmetu Spolu hod. 3. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán. Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková.. 3. Palovičová Rošková.10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv.216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 3.213 B-UVTv. Popelka Rošková.302 B-UVTv-303 B-UVTv. Mandzák.

Popelka Zbiňovský. Rozim. Mandzák Michal. Vladovičová Kompán. Bartík Zbiňovský Michal.Typ predmetu Spolu hod. Pupiš Novotná. Bartík Nemec. Slížik Popelka. Sližik Rošková.314 B-UVTv. Mandzák Zbiňovský. Kremnický Garant predmetu 134 . Paugschová Adamčák Gorner Nemec.330 B-UVTv.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák.324 B-UVTv-325 B-UVTv. Kollár Palovičová Kompán. Slížik. Mandzák Kompán.315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv. Kremnický Adamčák.334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus . Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Kremnický Novotná.exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán.326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv. Čillík.

stupňa (Bc. Adamčák 135 . Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. 1. Michal doc. Rozim doc. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Katedra telesnej výchovy a športu. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. PaedDr.peter@fhv. centrá voľného času. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. miestnosť č. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Odpor. Slížik Z Spolu Adamčák. 8-ročných gymnázií. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Jiří Michal. Spolu hod. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. domovy mládeže. Študijný poradca katedry: PaedDr. resp. doc. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Spolu získa 180 kreditov. Bence. 1. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. a 2. biologickolekárskych vied. Absolventi 1. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Mandzák Adamčák. Garant štúdia: doc. mandzak. školské strediská záujmovej činnosti). Görner doc. roč.sk. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. 1.fhv. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PhD. Nemec Garant prof.. jazykových a umeleckých škôl.umb. jednopredmetové štúdium (I.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Michal Novotná. Čillík doc.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Peter Mandzák. 1. 1. 62. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Nemec Bence.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. 41 kreditov za predmety spoločného základu. Adamčák doc. teórie.umb. M. Nemec doc. 1. pedagogicko-psychologických vied. M. L L Čillík. asistenta učiteľa. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. sem.

Bence.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. L.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. 2. doc. 2. Kučera. Rozim doc. Nemec L Spolu prof. Michal Čillík. 2. Görner prof. Nemec Popelka. Kollár. Čilík doc.119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. Odpor. L. 2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. prof. Kremnický Bence. L. Bence. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. 2. 2. 3. 1. Jančoková doc.. 3. Novotná prof.. Görner B-UVTV. Jankovská Bence. L. Jankovská Novotná. 1. M. L L L L L L L B-UVTV. 3. Rozim Nemec. Nemec doc. Kučera Novotná. Pupiš Görner. Bartík doc. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Adamčák doc. 2. Novotná doc. Bence. doc. Kremnický Michal. Zbiňovský prof. M. doc. Mandzák Jančoková. Z Spolu doc.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. Jankovská Čillík. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. 3. M. Adamčák doc. 2. Nemec B-UVTV. Michal Adamčák. Bence. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3. 1.. 1. Čillík doc. Spolu hod. hodnote Bartík. Bartík doc. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2. 2. Bence. M. sem. Rozim Adamčák. roč. Novotná doc. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2. hodnote Odpor. L L L L L Vyučujuci Bence. Bartík Novotná.126 Atletika 3 Čillík.108 Antropomotorika B-UVTV. 2. 2. 2. Čillík 136 . 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit.

Z Z Z Z Z Adamčák. Michal učitelia doc. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV. 1. 3. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. 3. V predmety v uvedenej kredit.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. Michal Palovičová. L L L L B-UVTV. 1. 3. 1. 1.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. doc. Palovičová Bence. Rozim. 2. Kremnický. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh.. hodnote Odpor. Spolu hod. M. PhD. 1. Adamčák doc. hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2. PhD. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. Palovičová. PhD. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. 1. Slížik Rozim Novotná. Michal Informačné technol. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák. 1.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit. 3. 2. Pupiš Michal. Kremnický Kompán. Zbiňovský Jančoková. Paugschová. PhD. Jančoková doc.. 3. Bartík PhD. Jančoková doc. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Michal prof. Michal Novotná. Michal Palovičová Mandzák. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit. Bartík prof. PhD.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. 2. 2. Nemec Spolu prof. PhD. L L L L L L L L Bence. doc. Görner doc. Jankovská Michal. roč. Odpor. Kompán. 137 . sem. M. Nemec Z Spolu Garant prof. Michal KTVŠ Paugschová. 3.

Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Michal Kompán. 3. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. Adamčák Palovičová. doc. Kompán doc. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. 3.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. 2.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. Mandzák Nemec. L L L L L L L Michal. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Jankovská Palovičová. Kremnický Adamčák. sem. 2. Rošková Adamčák.. 3. Odpor. PhD. 2. Bence. Bartík doc. M. 3. Adamčák Michal. roč. Slížik Zbiňovský. PhD. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV. 2. 2.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV. prof. Michal Kučera. Mandzák. Palovičová Bartík. Michal doc. doc. 3.v kombinacii s aprobačným predmetom 138 . 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. Spolu hod. 3. PhD. Kompán Bence M. Popelka Rozim. PhD. Michal doc. Adamčák doc. Michal Kučera.

139 .

CSc. Z.A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. J. CSc. CSc. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov.. Roman Alberty.. RNDr. M. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc. Prerekvizita: B-UABI-102. CSc. Doc. CSc. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Ján Gáper. P. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. Valerián Franc. 140 . R. Eva Uhliarová.. Anatómia a morfológia živočíchov – Franc. Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek.V. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-102. RNDr. rias a húb – Gáper. CSc. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. V. Roman Alberty. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). V. Systém a ekológia cyanobaktérií.. CSc. Čadek. RNDr. RNDr. Eva Uhliarová. RNDr. Peter Bitušík.. CSc. P. Prof.. CSc. CSc. 6 semestrov Štátna skúška. PaedDr. Malina.104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. RNDr. Peter Bitušík. Roman Alberty. Všeobecná biológia a biológia človeka. Prof. Júdová. A. Petrášová.. Doc.. E. R. Časť učiva je povinná. Petrášová. Molekulová biológia – Alberty. R. S. Botanika. Ján Gáper. Prof. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. J. Petrášová. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. RNDr. RNDr. Ján Gáper. P. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. A. CSc. denné štúdium. RNDr. Adamcová. CSc. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. M. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová. Roman Alberty. Prof. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu. Peter Bitušík. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová. RNDr. E. A.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. Prof. Mgr. Malina. Zoológia. Prof. RNDr.

J. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty.. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr. Zoologická technika a kresba . D. D. Genetické výpočty – Alberty. V. R. R. H. H. S. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. M. R. Genetika živočíchov a rastlín – Alberty. R. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. Prerekvizita: B-UABI-102.. Franc. Svetlana Gáperová. Biofyzika – Klima. CSc. J. CSc. R. P. Fyziológia živočíchov a človeka Malina. Roman Alberty.Albertová. Biogeografia – Uhliarová. PaedDr. E. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-103. mineralógie a petrológie – Spišiak. Smrečková. Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová.108 Biológia človeka 1 – Selecká.104. Doc. J. Hujová.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 . B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová. Doc. Valerián Franc.. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová. Z. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. J. RNDr. Všeobecná geológia 2 – Spišiak. Z. CSc. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty. Terénne cvičenia z geológie. Latinčina 2 .CSc. M. Roman Alberty. PhD.

H Mgr.Michal. Gajdoš.Michal. CSc. H doc. RNDr. Pavel Michal. Richard Pouš.) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie. Fyzická geografia 2 –Polčák. Absolvent získa titul Bakalár (Bc. Študijný program zabezpečuje získať 1. Vladimír Baar. Geografia SR 1.. Vladimír Baar.. Kartografia a topografia – Jakubík. resp. doc. J. M. P. PhD.. Mazúrek.Barto. Humánna geografia 3 – Gregorová. Katarína Čižmárová. Pavel Michal. P. H doc. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík. Madleňák. H prof. Terénne cvičenia 1 . CSc.Michal. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. Michal. R. Vladimír Baar. B. vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. P. Katarína Čižmárová. RNDr. RNDr. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška. CSc. RNDr. H doc. Základy štatistiky – Bačík. Vladimír Baar. 3/Z 142 . RNDr. Pavel Michal. GIS a DPZ – Berezný. CSc. RNDr. M. CSc. RNDr. Humanna geografia. H doc. P. J. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2. CSc. J.Gajdoš. A.. PhD. Pavel Michal. RNDr. CSc. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ.. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. R. pracovník výchovných zariadení. CSc. Miloš Bačík. Prerekvizity: B-UAGE-102. Prerekvizity: B-UAGE-102. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110.Gajdoš. P.. B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. H doc RNDr. M. Michal. H doc. H prof. M. N. P. Fyzicko-geografické syntézy . B-UAGE-105. PhD. A. Pouš. Škodová. T. CSc. Vladimír Baar. RNDr. Fyzická geografia 3 . CSc.. CSc. Humánna geografia 2 – Pouš.j. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc. H prof. Fyzicka geografia. stupeň geografického vzdelania. RNDr. CSc. H doc RNDr. t. H prof. denné štúdium.. A. Pavel Michal. T. Pavel Michal. Jakubík. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák. RNDr. H doc.. Barto. RNDr. CSc. Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. K.. H Mgr. P. H doc RNDr. Regionálna geografia 1 . CSc. Katarína Čižmárová. V. RNDr. P. CSc. RNDr. Alfonz Gajdoš. H prof. Pavel Michal.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc.

Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. P. K.. Vladimír Baar. CSc. R. O. RNDr. T. B. R. Kultúrne regióny sveta – Madleňák. Gajdoš. T. A. B. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš. N.O. B. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. A. Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek. H doc RNDr. A. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková. RNDr. R. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. Gregorová. R... Politická geografia – Madleňák. M. Madleňák. B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. Alfonz Gajdoš. Geografia SR 2 Bačík. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. P. A. Alfonz Gajdoš. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 .Pouš. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. Krajinné typy Slovenska – Michal. P. Seminár z klimageografie – Polčák. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 . J. PhD. H doc. Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. T. FG analýza malého regiónu – Polčák. N. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. Gregorová. H prof. Geobiomy súše – Michal.. T. PhD. Geografia cestovného ruchu – Gregorová. Sídelné systémy – Pouš.Slobodníková. B. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. A. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. A. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal. PhD.

Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. V.. J. RNDr. PhD. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš. multimédiách a didaktike informatiky. Ing. CSc.. Ľudovít Trajteľ. Ing. PhD. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. Ľudovít Trajteľ. Ľ. 6 semestrov. PhD. počítačovej grafike. V. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu . PhD. H doc. Siládi. O. H prof. B.) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov. Ing. Milan Hudec. J. Ľudovít Trajteľ. informačných a počítačových sieťach. PhD. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ. Počítačové systémy a prostriedky. CSc. I. M. J. Siládi.CSc. Teória algoritmov 1 – Sivák. Ing. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš. Jan Klimeš. programu Študijný poradca Ing. Prerekvizity: B-UAIN-105.. Brodenec.informatiky. 144 . Trhan. informačných technológií a sietí. CSc. H RNDr. Operačné systémy 1 – Škrinárová. v informačných a databázových systémoch. Počítačové systémy 2 – Trajteľ.II. Jan Klimeš. Dana Horváthová.II..a H prof.. Peter Maličký. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš. H RNDr. PhD. H doc. PhD. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi..a H doc. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi. Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák. Ing.II.II. PhD. Roman Nedela. H doc.. V. Milan Hudec. Bohuslav Sivák. Programovanie 1 – Siláči.a H RNDr. P. Ľ.a H RNDr. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. H prof. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová. Ľudovít Trajteľ. V. H doc. Ľudovít Trajteľ. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. Ľ. Ing. H doc. H doc. B. J. Ing. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl. RNDr. Ing. J. Milan Hudec.Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc. Teoretické základy informatiky. v programovaní. CSc. Vladimír Olej. DrSc. J. Milan Hudec. RNDr. PhD. Ing. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike. CSc. PhD. informačných technológiách. Forma a odporúčaná denné štúdium. Vladimír Olej..

D. V. B. J. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. M. P. I. Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. A. M. Odborná angličtina – Brodenec. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. Seminár z teórie grafov – Sudolská. M. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan. V. Seminár z programovania 3 – Vagač. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 . D. Používateľské rozhrania – Trajteľ. V. B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. Tvorba algoritmov 2 – Siládi. Ľ. Gridové technológie 2 – Siládi. Seminár z programovania 2 – Siláči. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. M. D.Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. O. Projekt z DB systémov – Šuch. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. A. O. V. O. Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. Gridové technológie 1 – Siládi.

RNDr. RNDr. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha. M.. štatistika 1 – Konôpka. geometrie. RNDr. prof.DrSc. RNDr. RNDr. DSc. A. RNDr.). G. A. Pavel Hanzel.Hrnčiar. Ľubomír Snoha. M. prof. RNDr.. G. Pavol Klenovčan.. P.. prof. RNDr. P. RNDr. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. Prerekvizity: B-UAMA. DSc. CSc. CSc. CSc. Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky. Miroslav Haviar. Pavel Hanzel. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová. doc. Lašová.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. M. doc. doc. PhD. Ľ. Ľubomír Snoha. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. RNDr.DrSc. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš. Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel .DrSc.. Dirbák. RNDr. doc. Algebra 2 – Haviar. doc. CSc. prof. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová. RNDr. M. algebry. prof. RNDr. DrSc. Magdaléna Renčová. G. M. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. CSc. G. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová. ako nekvalifikovaný učiteľ.DrSc. Ľubomír Snoha. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka. RNDr. Pavel Hanzel. P. prof. RNDr. Geometria 1 – Monoszová. DSc. RNDr. CSc. Lineárna algebra – Haviar. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. Miroslav Haviar. Gejza Wimmer. CSc. M. V. Pavol Klenovčan. Peter Maličký. Ľubomír Snoha. Peter Maličký. Dirbák. 146 . DSc. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. CSc. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. CSc. DrSc. L. denné štúdium. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat. prof. CSc. Pavel Klenovčan. doc. P. V. Renčová. V. prof. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika. CSc. doc.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc. Miroslav Haviar. RNDr. základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. Dirbák. Roman Nedela.

RNDr. G. I. Roman Nedela. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá. DrSc. Cvičenia z planimetrie – Kršňák.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. I. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová. Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. prof. P. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. P. M. V. DrSc. G. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký. Osobné počítače 2 – Hollá. P. Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric. R. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. štatistika 2 – Konôpka. A. Gejza Wimmer. P. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. K. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. K. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar. P. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. RNDr. G. P. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. V. Cvičenia z algebry – Haviar. Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric. R.

B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. Daniel Novák. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. 148 . PhD. CSc. Ing.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc. L. Stebila. Ľ. Daniel Novák. J. Ján Pavlovkin. CSc. Ing. H doc. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. zručnosti. Ing. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. M Technické praktiká 3 – Polčíc. Ing. PhD. H doc. Prerekvizity: B-UPTV103. resp. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. L. Počítačová grafika – Kučerka. H PaedDr. Ing. Ľubomír Žáčok. M.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka. Ján Klima. denné štúdium. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. Stroje a zariadenia. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc. Daniel Novák. H doc. CSc. Ing. PhD. CSc. Stroje a zariadenia – Kučerka. Ing. CSc. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka.Polčíc. Alena Očkajová. Absolvent získa potrebné vedomosti. PhD. CSc. CSc H PaedDr. Ľubomír Žáčok. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. J. H doc.. Ing. Technické praktiká 1 . H doc. PhD. PhD. Ľubomír Žáčok. H doc. Daniel Novák. Materiály a technológie. Ing. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II. Alena Očkajová. Ing. CSc. PhD. H doc. Ľ Materiály a technológia 3 . 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. CSc. CSc. Elektrotechnika a elektronika. Ing. H PaedDr. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. H Ing. M. A. H Ing. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. H PaedDr.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. Martin Kučerka. Ľ. Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. návyky a kompetencie pre výkon tzv. PhD. M. Alena Očkajová. Ľubomír Žáčok. Daniel Novák. Ľubomír Žáčok. M. H doc. J. H PaedDr. pomocného učiteľa. Ján Pavlovkin. Ján Klima.

Prerekvizity: B-UPTV-115. Ľ. J. J. Ján Klima. J. Milan Ďuriš. Ľubomír Žáčok.Pavlovkin. Technická prax 1 – Očkájová. J. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. H PaedDr. Žáčok. Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. J. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová.. H Ing. J. M. CSc. PhD. PhD. Technická prax 2 – Pavlovkin. CSc. Ján Pavlovkin. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 .B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. J. A. Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin. Prerekvizity: B-UPTV112. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. J. PhD. Ľubomír Žáčok. PhD.Polčíc. H PaedDr. Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . J. B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. PaedDr. H Ing. H doc.Očkajová. J.Pavlovkin. Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie . Technická záujmová činnosť– Polčic. Ing. Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. Technické praktiká 6 .Pavlovkin. J. M. Automatizácia a kibernetika . Modelárstvo 1 – Polčic. J. A. Ľ. B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 . Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. J. Technika a životné prostredie – Stebila. J. A. Ľ. Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin. Ján Pavlovkin.

PhD. doc. PaedDr. CSc. Rok 0 0 H H 2. PhDr. týž. CSc. doc. CSc. doc. PhD. PaedDr. S. Alena Doušková.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. CSc. PhDr. PaedDr. CSc. CSc. PhDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. Vojtech Korim. výmera hod. PaedDr. CSc. 3 2. prof. výchova a ideové systémy 2 Človek. Vojtech Korim. PaedDr. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. Vojtech Korim. Marta Valihorová. spoločnosť. doc. CSc. CSc. PaedDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. Dana Hanesová. Ľubica Babicová. PhDr. Kariková. doc. prof. Ľudovít Višňovský. spoločnosť. prof. 3 Sem Garant predmetu L L prof. PhDr. Marta Valihorová. Ing. PaedDr. Dana Hanesová. Jitka Oravcová. PhD. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. doc. Dana Hanesová. doc. PhDr. doc. prof. prof. povinne voliteľných min. prof. PhDr. PaedDr. CSc. PhDr. CSc. Beata Kosová. Jitka Oravcová. PhD. Oľga Wágnerová. PhDr. CSc. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . PaedDr. PaedDr. PhDr. výmera hod. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. Katarína Lucinkiewiczová. PhD. Beata Kosová. Vojtech Korim. PhD. kultúra 1 Človek. PhD. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek. Vojtech Korim. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. doc. PhD. Soňa Kariková. doc.

3 2. Vojtech Korim. 3 1. Odporúčaný L Ukonč. PhDr. výmera hod. Katarína Lucinkiewiczová. L PhDr. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. 3 2. CSc. Soňa Kariková. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž. 3 2. PaedDr. L Mgr. PaedDr. 2. PaedDr. PhD. PhD. PhD. Z Mgr. Janka Kyseľová. Miroslav Valica. 2 1. Petra Fridrichová. 3 2. výmera hod. 3 2. PhD. 3 1. CSc. Z Mgr. Vojtech Korim. Z PhDr. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. L Mgr. 2. PhD. L Mgr. PhD. prof. Ján Kaliský. 2. PhD. Z L Z Z Z Z L Mgr. 3 2. Petra Fridrichová. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. CSc. Petra Fridrichová. Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2. PaedDr. doc. 3 1. Janka Kyseľová. 3 2. Vojtech Korim. 151 . PhD. PhD. prof. Ján Kaliský. Mgr. 3 1. Ján Kaliský. PhD. 3 Sem Garant predmetu PhD. prof. 2. PhD. Ján Kaliský. 3 2. PhD.

CSc. Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj . PhD. doc.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0. doc. PhD. Belo Felix. Mária Strenáčiková. Mgr.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. art.HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . doc. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. Eleonóra Baranová. prof. art. PhD. doc. CSc. CSc. CSc. Marián Janek. Jana Škvarková. MgA. Mgr. Mária Strenáčiková. prof. Jana Škvarková. Mgr. Mgr. prof. art. PhDr. povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj . ArtD. art. Mgr. doc.Bar. Štefan Sedlický MgA. PaedDr. CSc. doc. CSc. Mgr. Mária Strenáčiková. Mgr.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. Mária Strenáčiková. doc. CSc. art. Mária Strenáčiková. ArtD. Mgr.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. Mgr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. Mgr. PhDr. art. doc. PhDr.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj . doc. Mgr. doc. ArtD. Štefan Sedlický MgA.33 0 0 1 1 0 0. PhD. výmera hod. CSc.Imp. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. Mária Strenáčiková. Mgr. PaedDr. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. art. CSc. Libor Fridman. PaedDr. doc.33 0 0 1 1 0 0. Štefan Sedlický prof. prof. Mgr.33 0 0 0 1 1 0 0 0. PhD. Belo Felix. art. art. Štefan Sedlický MgA. Jana Škvarková. Eva Langsteinová. PaedDr. CSc. prof. Eva Langsteinová. Marián Janek. Milan 1 0. Eva Langsteinová. prof.33 0 0 1 0 0 0. PhD. Jana Škvarková. Belo Felix. PhDr. prof.5 0 0 0 0 4 2 1 152 . ArtD. art.

Peter Špilák. Mgr. CSc. Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik. CSc. prof. Štefan Sedlický MgA. Peter Špilák. ArtD. Eva Langsteinová. 0 0. CSc. doc. Jana Škvarková. Mgr. CSc. Mária Strenáčiková. doc. prof. PhD. PhD. art. Štefan Sedlický MgA. PhD.5 0 0 0. PhD. art. prof. výmera hod. Mgr. Mgr. doc. Peter Špilák. CSc. prof.5 0 0 0. doc. PhD. Mgr. prof. art. art. ArtD. PhD. PaedDr. Belo Felix. CSc. Jana Škvarková.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. prof. art. Peter Špilák. výmera hod. Mgr.5 0 0 0. PaedDr. Milan Pazúrik.Kla. PaedDr. PhD. art. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr. PaedDr. Peter Špilák. Milan Pazúrik. Belo Felix.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. prof. art. Milan Pazúrik. PhD. Milan Pazúrik. 0 0.5 0 týž. art. Peter Špilák. art. prof. Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž.33 0 0 1 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0.Rom. Mgr.5 0 0 0. PaedDr. Peter Špilák. CSc. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. PhD.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . CSc. PaedDr. Mgr.33 0 0 0. Mgr. prof. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj .5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PhDr. CSc. Libor Fridman. Milan Pazúrik. Mgr. prof. art. CSc. Mgr.5 0 0 0 2 153 . Milan Pazúrik. PaedDr. Peter Špilák. PhD. Mgr. PaedDr. art. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Milan Pazúrik.

výmera hod. CSc. Dagmar Michálková. Mgr. doc. CSc.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž.5 0 0 0. CSc. art. art. art. Igor Gašpar. Pavol Tužinský Externista doc. PaedDr. PhDr. Peter Špilák. PhD. Mgr. prof. Mgr. Mgr. Pavol Tužinský doc. PhDr. Mgr. PaedDr. art. Peter Špilák. Mgr. PhD. Pavol Tužinský Mgr. PaedDr. Milan Pazúrik. PaedDr. PhD. prof. CSc. P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Pavol Tužinský doc. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD.5 0 0 0 0 0 2 2 týž. art. CSc. výmera hod. prof. prof. Peter Špilák.5 0 0 0. art. CSc. Mgr. Dagmar Michálková. Milan Pazúrik. Mgr.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. PaedDr. Mgr. art. Peter Špilák. 0 0. Milan Pazúrik. prof. Externista doc. Mgr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Jana Škvarková. CSc. Peter Špilák. Igor Gašpar. art. PhD. 154 . L L Z Z Z Z L L L L prof. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. CSc. Milan Pazúrik. PhD. art. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc. ArtD. Mgr. doc. PhD. art. Pavol Tužinský MgA. PaedDr. PhD.

Mária Strenáčiková. doc. Mária Strenáčiková. art. ArtD. Externista doc. doc. Pavol Tužinský MgA. CSc. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír.školské hudobné súbory. CSc. Mgr. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. CSc. art. CSc. doc. PhDr. Mgr.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. Dagmar Michálková. CSc. PhD. Externista doc. Mgr. CSc. PhDr. art. Mgr. PhD. Igor Gašpar. Mgr. Mgr. Mgr. Dagmar Michálková. Mária Strenáčiková. CSc. Dagmar Michálková. Mgr. Mgr. Pavol Tužinský doc. výmera hod. PhD. Mária Strenáčiková. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . 155 . Pavol Tužinský doc. PhD. Igor Gašpar. art. Externista doc. Igor Gašpar. Mgr. Igor Gašpar. Pavol Tužinský doc. art. art. CSc. Mgr. Externista doc. Jana Škvarková. doc. art. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. Dagmar Michálková. Igor Gašpar. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PhD. Mgr. art. art. Mgr. Mgr. doc. PhDr.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . PhDr.

environmentálnu etiku. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. s Filozofickým ústavom SAV. e-mail: vincur. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. Katowice). Študijný poradca katedry: Mgr. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie.č. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. poradenských centrách. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie.branislav@fhv. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. profesionálne vystupovanie.umb. ktorý pripraví odborníkov. 446 5626. personálna práca. 156 . V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. etických komisiách apod. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. biomedicínsku etiku.j. Tychy). Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. t. asistent manažéra. zabezpečovať sociálny program firiem a pod.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry.sk. manažérsku a podnikateľskú etiku. J 03. riaditeľa pre etiku. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. kultúru individuálneho prejavu. konzultant. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. t. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č.). etiku médií a profesijné etiky.B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. expert for ethics).

Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov. Fobelová Kovaľová. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov. 1. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. 1. 1. 1. v študijnom programe Aplikovaná etika. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. 1.Ďurčík prof.fhv. Lektor Kovaľová Ext.Fobel prof. 2. Pavel Fobel. stupeň štúdia. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc. 2.sk Garant štúdia: prof. 1. 1. 1.Ďurčík prof.Fobel doc.Ďurčík doc.PhD prof.Fobel prof. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika.Ďurčík prof. 1. 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext. 2. PhDr. Fobelová prof.umb. 1. 1. 2.Ďurčík prof. 1. 2. PhD. Fobelová 157 . komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1.Fobel doc.Fobel doc. 1. Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext. Fobelová doc. 1.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.Ďurčík prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P . PV . Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof. biomedicínska etika.povinne voliteľný. sem.povinný. odp. 2. manažérska a podnikateľská etika. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky.Ďurčík prof. základné práva v sociálnom zabezpečení. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2. lektor Ext.Spolu kontakt. etika v policajnej. etika v období globalizácie. etika verejnej správy. etika politiky.výberový. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . V .konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 . colnej a vojenskej službe. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. 2. etika a právo. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. súčasné trendy v environmentálnej etike. 2. Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext. morálna inteligencia. 2. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti.odporúčaný. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. 2. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc. . 2. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. analytických postupov. etická expertíza a etické poradenstvo. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. 2. etika internetu) Riešenie etických dilem.

prof. public relations.Šlosiar Stolár. Janka Pálková Tel. DrSc. 1. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1. Kovaľová. ako manažér európskej kultúrnej politiky. stupeň je novoakreditovaný študijný program.: 446 5123. 1. Pachomovová Račáková. slovesnej. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. 1. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120.prof. 1.PhD.PhD.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. vedomosti z oblasti európskej integrácie.sk (Personálne obsadenie katedry. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. e-mail: palkova@fhv.umb. 159 . teórie komunikácie. 1. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. Kačiuškiene Höhn.fhv. Kožiak. 1. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. Bálintová Höhn Ličko. affair relations. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. vedomosti z lingvistickej kultúry. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. Garant štúdia: prof. Študijný poradca katedry: PaedDr. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.umb. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. technické vybavenie katedry). Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško. 1. 1.PhD.PhD.mim. sociálnej.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. stupeň.PhD. Gilles Rouet. kultúrnej a filozofickej antropológie.Darulová prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.ArtD. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. čo spolu činí 112 kreditov.

Spolu kontakt.mim. 1.Šlosiar Höhn. prof. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof. 1. Sugaj.Škvarna Krško. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová.PhD.Patráš Račáková. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. Z Z Vyučujúci Rouet. CSc. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. prof. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1. CSc. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. Pálková Celkom z L Ličko. 3 2 3 3 3 Findra. Jančovič. 2. Chorvát. 1.DrSc. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2. 2. 1.PhD.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Bitušíková. 2. 2. Račáková. 1. 2. Kačiuškiene Höhn. 1. 2. Bitušíková.PhD.PhD. Patráš prof.prof.PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc.PhD.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj.PhD.PhD. 1. 1.Findra Bálintová Bálintová.PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Höhn. prof. 1. 1. 1.Rouet 160 . Bálintová Höhn Rouet. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. 2.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene. 2. kredit. hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová. Bálintová Höhn Rouet.hodnote Exkurzia 1 V 4 1.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kačiuškiene Höhn. kredit. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. kredit. Bálintová. 2. M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved. 2. * .študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. M-CJEk-303 Vysvetl. PhD. 2.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. prof. L Hohn Hohn. PhD. Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2. L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt.PhD.PhD. 2. PhD.hodnote Exkurzia 1 V 2 1.PhD. PhD. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved. prof.

e-mail: tomecek@fhv. 143. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. fondy. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. To znamená. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2. Garant Vyučujúci predmetu Albertová. kultúra.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. odborná redaktorská činnosť v televízii. ktoré sú zamerané na organizačnú. 8. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. spolky. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. Katedra histórie. stupňa vysokoškolského vzdelania. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. CSc.: 048/4467143. Od absolventa študijného programu História (2. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. podmieňujúci predmet. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. Škvarna / Kožiak 162 . 1. t. vysoké školy). PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života. Albertová. bod 7c). ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Oto Tomeček. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). PhDr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr. rozhlase a periodikách).umb.: SAV. hospodárskych a kultúrnych dejín. Mičko PhD.j. Vladimír Varinský. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. agentúry. domy kultúry).sk Garant štúdia: prof. miestnosť č. tel. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.

Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1. Škvarna doc. 1. 1. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. doc. doc. Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. PhD. L L L L L L L Kanovský Kunec. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. vojne 163 . Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. 1. 1.Spolu kontakt. sv. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Škvarna Kožiak. doc. 1. 1. 1. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. hodnote PV 0 4 4 1. 1. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. CSc. Žilák. PhD. 1. Nagy. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1.

1. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. Martuliak Mičko. PhD. Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20. Mácelová Kunec Kunec. Kalhotková Račko Mgr. 1. v. PhDr. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. 1. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. Kožiak. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. protireformácia a 164 . PhD. Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr. doc. -18. 1. 1. hodnote PhDr. 1. Škvarna Kunec. 1. 1. Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 1. Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. 1.1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a 20. Račko Nociarová Mgr. 1. Kalhotková Mgr. SR (1939 . hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a. 1.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. sv. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . PhD. 1. Mičko. 1. PhD. L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. PhD. 1. PhD. Fremal prof. prof. 1. Mácelová doc.Škvarna doc. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová. PhD. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . 1.Spolu kontakt. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy.

odporúčaný. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Škvarna prof. storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc.povinne voliteľný.výberový. . Skratky: P . sem. Spolu 8 PV predmetov. . odp. V .semester 165 . L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku. PV . 1.Spolu kontakt.povinný. Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1.

Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. 2. 2. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1. PhD. ktorá sa počíta ako povinný predmet. Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Z Spolu Celkový súčet 1. hodnote 1. DrSc.2. Klincková doc. PhD. Biloveský. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. Djovčoš Biloveský. Djovčoš PhD. praxeológie prekladu. Eva Čulenová. Mgr. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. hodín Typ predmetu Počet skup. Študijní poradcovia: PaedDr. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 1. hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. 1. PhDr. 2.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Svetlana Pachomovová. Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. 166 . Biloveský Biloveský. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Biloveský. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof.

doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. storočia po súčasnosť. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. Tatár. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. Krnová prof. Študijný poradca katedry: Mgr.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. písomných (tlačených). historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Garant predmetu doc. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk. získa základné zručnosti.sk Garant štúdia: Prof. CSc. PaedDr. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. miestnosť č. vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations.umb. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. ale nielen slovanským) jazykom.. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. Henrich Jakubík. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). jakubik@fhv. 1. Vladimír Patráš.prof. Spolu získa 47 kreditov. 334. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií. Z Z Z Vyučujúci Krnová. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. legislatívy a manažmentu kultúry. príp. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii. o osobitostiach ústnych. Absolvent študijného odboru. 1. Patráš mim. Bariaková Patráš. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 167 . PhD. To znamená. Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. Čulenová Krško.

2. 1. Patráš Krnová. kred. 1. Krnová prof. kred. 2. Šuša Garant predmetu Krško prof. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I. 1. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. Findra Findra. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Čulenová Krnová. 2. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. Harpáň M-SMSm-104 Lit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1.Spolu kontakt. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. Šuša Krško. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. Z Z Z Z Z Spolu 1. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Patráš prof. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. kred. Jančovič Findra. ľud. kred.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. a preklad knižiek. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. komparatistika a medzilit. 2. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. storočia M-SMSm-202 Interpret. kred. L L L L L L L L Spolu 2. kred. Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. Krnová mim. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred.prof. kred. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . Patráš doc. 2. 1. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. Chomová prof. 1. 1. Findra doc.

Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 1.Spolu kontakt. 1. 1. kred. 1. 2. 1. 2. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. kred. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. kred. kred. 1. kred. 1. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. 1.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár. 1. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. Z Z Šimonová 169 . M-SMSm-204 Slov. kred. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. L L Z Z Z Krško Urbancová/ int. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved. 1. 2. L L L L L L Bariaková.dokt. zásoba slovenčiny po r. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod. 1.dokt. 1. kred. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved. kred. 1. 2.

povinný.semester 170 . 2. sem.povinne voliteľný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven.výberový. Z Z Z Bariaková Bariaková.Spolu kontakt. kred. Jakubík Skratky: P . 2. .odporúčaný. V . . Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2. odp. PV .

fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Slížik Vladovičová gestori doc. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. súkromných. kredit. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II. kredit. Pupiš Garant prof. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved.umb. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe. riadení. CSc. 1. Jančoková Z Spolu 1. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. 1. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Čillík doc. 1. Görner doc.umb. pri tvorbe nových koncepcií. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. miestnosť č. Spolu získa 120 kreditov. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách. Katedra telesnej výchovy a športu. pri programovaní. Študijný poradca katedry: PaedDr. L L Rošková. Čillík prof. 1.sk. doc. 58. Garant štúdia: prof. Ľudmila Jančoková. stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. PaedDr. PhD. 1. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 . stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov. samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu. mandzak. Štruktúra magisterského študijného programu (II. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Peter Mandzák. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.peter@fhv.

prof. kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 2.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. Paugschová Garant doc. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš vedúci DP Bartík. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. Jančoková doc. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. 1. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . Bence. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org. 1. 1. L L vedúci DP doc. Čillík gestori doc. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . Rošková gestori špecializácie Kučera. Bartík L Spolu 2. 1. 2. Jančoková. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. 1. 2. Nemec Bartík. kredit. M. Nemec Kremnický. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková. Görner prof. 1. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. 2. 1. Jančoková prof. 2.. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. 1. PhD. 1. Novotná doc.súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. Bartík doc. Pupiš prof. Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík. Michal Bartík. 1. Michal doc. Čillík prof. kredit. Bartík gestori špecializácií doc. 1. Čillík doc. Adamčák prof. Čillík doc. Popelka Palovičová.

Rozim PhD. Palovičová. PhD. Zbiňovský. doc. PhD: doc. 2. 2. 1. PhD. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Rošková Rošková. Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. Michal Novotná. Rošková. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský. Rošková. 2. 1. 2. a riad. Rošková. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm. 1. Kollár prof. PhD. Michal Görner Zbiňovský. Novotná PhD: Pupiš. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. 1.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 . 1. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Bartík Palovičová. Michal prof. Novotná Nemec.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. 1. Rozim Pupiš. 1. L L L L L L L L Rošková. PhD. 2. súťaží v špecializácii Rošková. 2. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. učitelia KTVŠ prof. 2. 2.219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. Görner Bartík.

1. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský. PhD. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.2. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. 2. Študijní poradcovia: PaedDr. 2. ktorú musia študenti povinne absolvovať. 2. Mgr. PhDr. Biloveský. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. 1. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. Svetlana Pachomovová. hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. praxeológie prekladu. Klincková doc. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Diplomatický protokol 174 . Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Eva Čulenová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Djovčoš PhD. ktorá sa počíta ako povinný predmet. Biloveský Biloveský. PhD.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. 2. 2. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. DrSc. hodnote M-PTTz-304 Vallová. PhD.

1. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. CSc. literatúry a translatológie. Takto spolu získa 38 kreditov. Keníž. Študijný poradca katedry: PhDr. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.umb. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. PhD. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Martin Djovčoš. Študent získa 10 kreditov za prax. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov.sk Garant štúdia: prof. 1. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof. Djovčoš Feťková Feťková. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 1 3 3 Brenkusová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. Predpokladá sa. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy. Csaba Czeglédi. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. Predmety.martin@fhv. 332. To znamená. Czeglédi Keníž. 1. 175 . tel: 446 4141. PhD. PhDr. e-mail: djovcos. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. CSc. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. literárnej vedy.

PhD. PhD. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2. Djovčoš L Celkom Biloveský. Vallová. PhD. L L L L L L Czeglédi prof. 2. Z Z Zelenka Javorčíková. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. 2. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. PhD. 1. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. 1. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. CSc. Hardošová. CSc. 1. 1. CSc. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský. PhD. Kubuš Keníž. hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. PhD. Z Z Z Z Biloveský. PhD. Djovčoš Kubuš Šavelová. Keníž. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1. 1. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . Czeglédi Brenkusová Keníž. PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. L L L Brenkusová Biloveský. Vallová.Spolu kontakt. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. 1. Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. 2. Vallová Šavelová Biloveský. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1.

2. Z Z Z Biloveský. PhD. 2. hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD.Spolu kontakt. Biloveský. Brenkusová Vallová Vallová. 2. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Keníž. PhD. 2. CSc. PhD. 2. PhD. 2. Vallová Vallová. Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský. 177 . 2. Hardošová Vallová. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. PhD. Vallová. PhD. Djovčoš Hardošová. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž.

Za celé štúdium získa 120 kreditov. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. návykov a zručností. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. dejín a vývoja prekladu. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. turistickej a kultúrnej oblasti. 4141) e-mail: djovcos. Csaba Czeglédi. • prekladateľ umeleckých textov. Tieto poznatky musia obsahovať o. 330. Perfektne ovláda všetky postupy. literárnovedných a translatologických disciplín. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku. Oddelenie translatológie miestnosť č. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť. diplomatickej. tel: 414 4141 (kl.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo. • tlmočník . tlmočenia a ich metód. • vydavateľský redaktor. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti. • prekladateľ odborných textov. Ph.umb. v novinách. zahraničnoobchodnej.sprievodca.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky . 178 . Dr. Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni.martin@fhv. Spolu získa študent 115 kreditov. Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. Študijný poradca katedry: PhDr. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu.sk Garant štúdia: Prof. Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu. • redaktor v rozhlase. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. televízii. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. i. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. sociolingvistiky a pragmatiky. • odborník – teoretik na translatológiu.

L L L Brenkusová Feťková. Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. liter. PhD. a technic. CSc. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. PhD. 1. Tlmočnícke cvičenia 1. a ekonom. Czeglédi Keníž. Biloveský. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. 1. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic. 179 . CSc. Biloveský Biloveský. Keníž. CSc. PhD. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. Kubuš Keníž. textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. Brenkusová Keníž. 1. Keníž. textov Preklad vedec. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. PhD. CSc. CSc. 1. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. 2. CSc. 2. a dramat. PhD. anglof. Czeglédi Brenkusová Keníž. Brenkusová Keníž. CSc. 1. 2. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský. 1. 1. 1. Feťková. umelec.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. CSc.

povinný. PhD. Keníž Vallová Keníž. sem.Spolu kontakt.odporúčaný. PV . V .semester 180 . . PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2. M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2.výberový. . Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová. PhD. 2. Skratky: P . odp. CSc. Vallová.povinne voliteľný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1.

Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. o redaktor v masmédiách. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. Baranová. Jan Holeš. 181 . môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. 1. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. 1. miestnosť č. CSc. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Študijný poradca katedry: Mgr. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. literárnovedných a translatologických disciplín.) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb).sk Garanti štúdia: Doc. 1.umb. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Baranová. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. prof. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. 446 4197. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. e-mail: zazrivcova@fhv. 1. PhDr. Baranová. mim. mim. tel. 133. prof. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. PV Garant predmetu Křečková. prof. mim. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. PhD.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. vedeckého a hospodárskeho života. o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí.

Chovancová Chovancová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved. L L Spolu Celkový súčet 1. 2. kredit. 2. Chovancová Chovancová. PhD. PhD. PV kredit. 1. prof. prof. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit. Z Z Z Chovancová Chovancová. mim. PhD. mim. 1. 1. Veselá Baranová. 1. L L L L L Chovancová Chovancová. kredit. PV kredit. prof. PV kredit. Veselá Baranová.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 2. Holeš Křečková. PV kredit. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. 2. PhD. Veselá Baranová. mim. Z Z Z Z Z Z Spolu 2. hodín Odporúčaný ročník Špecif. PhD. 1. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. mim. Veselá Baranová. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. 1. hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Predmet(y) z bloku v uved. prof. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. 182 . Z Z Z Holeš Křečková doc.

2. hodnote Analýza lit. PV . Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. 2. prof. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. prof.Odporúčaný semester Spolu kontakt. mim. mim. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová. 2. hodín Odporúčaný ročník Špecif. 2. franc. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Holeš Křečková. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. 1.povinný. kredit. L L L Holeš Veselá doc. L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. Skratky: P . PV kredit. mim. 1. PhD. PhD.výberový 183 . Štulrajter. PhD. mim. PV kredit. Štulrajter. autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. Baranová.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 1. prof. Baranová. 2.povinne voliteľný. textov súč. hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová. V . hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. prof. 1. PV kredit. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved.

sk Garant štúdia: prof. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. kapitoly zo svetovej literatúry. 1. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. dejiny maďarskej literatúry.: 048/4464137. morfológia. štylistika a syntax maďarského jazyka. Gyula Varga. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni. literárna komparatistika a literárna kritika). zahranično-obchodnej.umb. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 223. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. Študijný poradca katedry: PhDr. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. Andrea Csíkány. Garant Vyučujúci predmetu Varga prof. z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov. Za prax študent získava 10 kreditov. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. lexikológia. 1. teória literatúry. e-mail: csikany. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.andrea@fhv. základy literárnej vedy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. CSc. PhDr. z literárnej vedy. turistickej a kultúrnej oblasti. Pozná rozdiely medzi danými jazykovými. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. Varga prof. tel. Alabán 184 . Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. Varga Szende Ardamica prof. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. Katedra hungaristiky Miestnosť č. návykov a zručností. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka.

Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. Zimányi Németh. Alabán prof. Varga P P P PV. Alabán P P P P P PV. PhD. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. 2.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r. PhD.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh. 2. Varga prof. Alabán prof. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit. prof. hodnote 10 10 10 47 2. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1. Zimányi prof. 1. 1. 1. 1. PhD. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. Zimányi prof. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2. Szende Ardamica Csíkány prof. Zimányi prof. 1. 1. 1. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. 1.Spolu kontakt. prof. Varga prof. Zimányi 185 . hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. 1. Alabán Csíkány prof. Z Alabán Németh.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. PhD.Spolu kontakt. 2. prof. Varga prof. PhD. 2. 2. Zimányi prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. Zimányi prof. 2. 2. prof. Alabán 186 . Varga Németh.

Varga P P P PV. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. Alabán prof.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu. 1. Alabán prof. 1. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi prof. Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1. 1. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Varga prof. 1. Za prax študent získava 10 kreditov. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Alabán prof. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r. 1. 2. 1. Spolu získa 120 kreditov. Alabán prof. Zimányi prof. 1. Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov. 2. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko. Varga prof. Varga prof. 1. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . Varga prof. 1.

Z Alabán Németh. prof. prof. PhD. Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. 2. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1.Spolu kontakt. Alabán 188 . prof. 1. 2. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. PhD. Varga prof. PhD. prof. tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi prof. PhD. 1. 1. Zimányi prof. 2. Zimányi Németh. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1. Varga Németh. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. Zimányi prof. PhD. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.

Sc. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu. Uli Rothfuss M.sprievodca. • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni. • prekladateľ umeleckých textov. PhD. literárnovedných a translatologických disciplín. • redaktor v rozhlase. návykov a zručností. Katedra germanistiky.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov.jana@fhv.umb. tel: 414 5648 (kl. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. zahraničnoobchodnej. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.c. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. 4167) e-mail: miškovska. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy. Tieto poznatky musia obsahovať o. Študijný poradca katedry: Mgr. v novinách. Jana Miškovská. • filológ – teoretik jazyka a literatúry.. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu.sk Garant štúdia: Prof. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. Phil.. Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. • tlmočník . • prekladateľ odborných textov. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Oddelenie translatológie miestnosť č. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. i. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. turistickej a kultúrnej oblasti. • odborník – teoretik na translatológiu.-Verw.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. • vydavateľský redaktor.h. Dipl. 327. Dr. diplomatickej. 189 . súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. televízii.

PhD. Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník. Lauková. Lauková. Lauková. Bohušová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Simultánne tlmočenie III. Rothfuss Lauková.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Schwarzová L Spolu Bieliková prof. PhD. Miškovská Bohušová. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III. Rothfuss Lauková. liter.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Lauková. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . PhD. Miškovská Bohušová. Simultánne tlmočenie II. Z Z Z Bohušová. hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Lauková. Lauková. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. PhD. Bohušová. hodnote Prax P P P P PV. Schwarzová Bohušová. PhD. Dolník prof. Schwarzová Bohušová. Lauková Rothfuss. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. Dolník prof. Rothfuss Lauková. Schwarzová Bohušová. PhD. Bieliková. Simultánne tlmočenie I. Miškovská Rothfuss. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. Bieliková. L L L L L Dolník. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bohušová. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. prof.

Miškovská Bieliková Dolník. L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. PV . 1 1 1 1 2. Ľupták Lauková Lauková. Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1. Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. .odporúčaný. PhD. prof. Umelecký preklad I. Umelecký preklad II. prof. PhD. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1. 1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková. Miškovská Bieliková Bohušová. Rothfuss Ďurníková. V . Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková. hodnote Odborný preklad I. odp. hodnote Odborný preklad II. sem. hodnote Odborný preklad III. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.výberový.semester 191 .Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Umelecký preklad III. prof. PhD. Dobrík Bieliková Lauková. . Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P .povinne voliteľný.povinný.

Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. PhD. Dolník prof. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Miškovská prof. Bohušová. Lauková.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Miškovská Rothfuss. Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová. Lauková. Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. Schwarzová Bohušová. Bohušová. PhD. Schwarzová Bohušová. PhD. Lauková. Lauková. Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Bieliková. Lauková.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. PV 18 10 30 4 4 1. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1. Miškovská Garant predmetu prof. Rothfuss 192 . PhD. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu. Lauková. Lauková Rothfuss. Bieliková. liter. Dolník prof.

M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. Lauková. Dolník prof. Rothfuss Lauková. Lauková. Miškovská Bieliková prof. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2. PhD. prof. PhD. Ďurníková. Ďurníková. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1. PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát. PhD. PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. PhD. Miškovská Bieliková prof. prof. PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát. Rothfuss Lauková. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. Schwarzová Bohušová. Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I. Bohušová. Z 193 .Spolu kontakt. Dolník prof. Lauková. Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II.

Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III. Ďurníková.výberový. Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková.povinne voliteľný.odporúčaný. V . . PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III. odp. PhD. PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát. prof.Spolu kontakt. sem. PV .povinný.semester 194 . .

sk Garant štúdia: prof. ekonomickej. za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov. PhD. • asistent v spoločenskej. To znamená. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. PhD. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu.hab. Račáková. Predmety.martin@fhv. korešpondenciu. 1. • prekladateľ odborných textov. • prekladateľ umeleckých textov. tel: 446 4150. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. literárnovedných a translatologických disciplín. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov. Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 195 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. PhD. administratívnu agendu a prekladať odborné texty.umb. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. • zamestnanec spoločného podniku. 306. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. Dr. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Martin Lizoň. • pracovník v masmediálnej oblasti. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. e-mail: lizon. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak.

hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PV tech.. 1. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková. 1. PhD. L L L L L Spolu 2. PhD. 1. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon. Z Spolu 1. Z L Spolu Celkový súčet 1. PhD. Bednarczuk. Račáková. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof. 1. Olchowa.Spolu kontakt. Bednarczuk Olchowa. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. 1. 2. 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. PhD. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. prof. hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Odborný preklad 2 (Preklad ved. 1. 1. textov) 196 . Z Z Z Z Spolu 2. L L Gombalová Račáková. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. Račáková. PhD. 1. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1. Černák Račáková.

hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 2. PhD. Olchowa. scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . 2. PhD. PhD. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film. PhD. Z Z Černák Račáková. Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa. 2. Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. hodnote PV 0 2 2 0 3 1. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. L Černák Račáková.

hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. PhD. PhD. Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 9 5 2 26 10 2. 1. Z Bednarczuk. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. PhD. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. To znamená. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Z Gombalová prof. 1. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. 1. Z Černák Račáková. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. 2. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz. Račáková. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1. Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. 10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier. 1. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Predmety. PhD. prof. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD.

1. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. Z Černák Olchowa. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. PhD. M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. L Černák Račáková. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. Z Černák Račáková. 1. PhD. Z Z Gombalová Račáková. 1. PhD. Olchowa. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. PhD. L L Gombalová Račáková. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. 1. PhD. PhD. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. 1. 2. PhD. hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . PhD. Z Z Gombalová Olchowa. 2. PhD. PhD. 1. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Černák Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Černák Račáková.

aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Kováčová. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. PhD. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Sugay. tel: 446 4150. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. To znamená. korešpondenciu. 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Predmety. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. 1. Larisa A. e-mail: lizon. 200 .martin@fhv. DrSc.. literárnovedných a translatologických disciplín. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov. 306.sk Garant štúdia: prof. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu.umb. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. PhD. • zamestnanec spoločného podniku. • pracovník v masmediálnej oblasti. • asistent v spoločenskej. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. ekonomickej. • prekladateľ umeleckých textov. • prekladateľ odborných textov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Martin Lizoň.

Kováčová Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. DrSc. Sugay Kováčová. 1. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. PhD. PhD. PhD. DrSc.Spolu kontakt. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. 1. 1. Kováčová Kováčová. PhD. PhD. 1. 1. PhD. 2. a 21. 2. 2. 2. Repoň. Juríková Kováčová. 1. 1. 1. DrSc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. Pachomovová Pachomovová. zo súčas. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay prof. 2. 2. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová Kováčová. 1. PhD. PhD. Repoň. 1. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. Juríková Kováčová. Sugay Sugay. Sugay prof. PhD. 2. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. DrSc. stor. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. Juríková Repoň. PhD. Sugay Sugay. 2. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. L Z Spolu 201 . PhD. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1.

Pachomovová Pachomovová. 2. PhD. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. Z Z Pachomovová Pachomovová. 1. 1. Repoň. Kováčová prof. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. PhD. hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Sugay Pachomovová Pachomovová. PhD. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1. 1. Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. DrSc. 1. 2. DrSc. Juríková Repoň. Z Z Juríková Kováčová. cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. L L L L Sugay prof. M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. PhD. PhD. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic. Repoň Repoň. prof. 2. 1. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . DrSc. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. L L Kováčová Repoň Kováčová. Kováčová.

jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. PhD. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Juríková Kováčová. To znamená. Juríková Repoň. Predmety. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. Pachomovová Pachomovová. 1. Pachomovová Pachomovová. Garant predmetu Kováčová. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. 1. PhD.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. Kováčová Kováčová. PhD. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . Juríková Kováčová. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová Kováčová. DrSc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. DrSc. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. DrSc. PhD. Juríková Kováčová. PhD. 1. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. Kováčová Kováčová. 1. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. PhD. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1. PhD. 1. 1. DrSc. Sugay Sugay. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. 1. 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. Spolu získa 120 kreditov. 1. PhD. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

2. PV V 15 7 27 10 10 95 2. 1. PhD. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1. 1.Spolu kontakt. Repoň. PhD. PhD. M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Kováčová Repoň Kováčová. Repoň Repoň. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof. 1. Repoň. M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. 2. a 21. PhD. 1. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. PhD. DrSc. stor. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap. Repoň. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. 2. cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. DrSc. Z Z Pachomovová Pachomovová. Sugay prof. Repoň. 204 . PhD. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1. 2. Sugay prof. prof. 2. zo súčas. 2. Juríková Repoň. Sugay Pachomovová Pachomovová. L L L Sugay prof. 2. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Sugay Kováčová. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. PhD.

storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 . 2. Kováčová. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20. 2. DrSc. L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof. Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V 0 1 1 0 2 1. Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. 2. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová.Spolu kontakt. Z Z Juríková Kováčová. PhD. Pachomovová Pachomovová.

o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. ale aj odbornej komunikácie). ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. miestnosť č. Študijný proces má charakter premysleného. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. literárnovedných a translatologických disciplín. Jiří Chalupa. o redaktor v masmédiách. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. najmä v spoločenskej. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. doc. 446 4197. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. semester Odporúč. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky. Spolu získa 37 kreditov.americká literatúra I.umb.veronika@fhv. o prekladateľ odborných a umeleckých textov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. diplomatickej. dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.sk Garant štúdia: Doc. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. Študijný poradca katedry: PhDr. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. o filológ – teoretik jazyka a literatúry. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu. PhD. odborné aj umelecké texty. PhDr. zahraničnoobchodnej. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej. 206 Odporúč. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. Franek Reichwalderová . v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov.) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. návykov a zručností. turistickej a kultúrnej sfére. tel. 433. e-mail: sliacanova. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. prekladať bežné. P 1 1 2 0 3 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek.

semester Odporúč. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. M-PTSp-121 Umelecký preklad I. Chalupa L Reichwalderová doc.* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc.hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. PhD. Franek Z Z Spolu L Franek. PhD. Z Ďurovková doc. 1. 2.americká literatúra II. Sliačanová L Chalupa. Chalupa Z Reichwalderová doc. Franek L lektor Šj. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved.kred. Franek Z Reichwalderová Reichwalderová.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1. 1. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1. Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč. Chalupa doc. 2.kred. Špj-1 Odporúč. 1. 1.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2. 1. filmu 207 . 2. 1. 2. špan. Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová. Chalupa Z Reichwalderová doc. jazyku 4 4 1 1 1. PhD. 1. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc. 1. L Reichwalderová Reichwalderová. 2. 1. 1.hodnote V 0 1 1 0 1 2. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc.kred. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. doc.hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II.kred. Z Franek. Chalupa doc.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved. L Franek. Z Franek doc. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I.kred.Spolu kontakt.

V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhD. 1. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. 1. PaedDr. Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0. PhDr. Garant štúdia: prof. Kopp. na základnej škole. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. AP Prax priebežná 2.Oravcová. organizácie a legislatívy školstva a školy. v zmysle teoretických. AP 3* Prax súvislá 2. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. AP Prax priebežná 2. Vašašová. PaedDr. pedagogiky. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. praktických a tvorivých spôsobilostí. 2. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. 2. PhDr. kde je predmet vyučovaný.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . PhDr.László. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. 1. AP 2* Prax náčuvová 2. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. Škvarková Z Doc. 2. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1.Pašková. 1* *** *** Prax náčuvová 1. PhDr. Kaliská. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. AP prvá polovica semestra. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod..5 1 0. priebežná.Valihorová. 1. *** Prax náčuvová.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. 1. pedagogický. Karol László. PhD. AP Prax súvislá 1. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). PhD. PhD. Študenti aprobačných predmetov. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. 2.5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. 2. 2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II. 1. 2eiEDPS Edukačná psychológia I.

Stehlíková Z doc.Kariková. Blanáriková L doc.L Balážová. 1. 1. László Vyučujúci Z doc. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Z prof. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Kariková. 1. doc. 2. Gajdošová L prof.Gurgová L PhDr. 2. 2. PhDr. 1. 2. PhDr. PhDr. Zolyomiová. PhD. doc. László. 1. Z doc. Blanáriková L prof. 1. Zolyomiová L doc. 1. 2.Kariková. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. Gajdošová. Oravcová. Gajdošová. Prof. Valihorová. 1. PhDr.–C L Doc. Kaliská. Emmerová. Nemcová. Wágnerová Z prof. Hroncová. Karol László Z PhDr. PhDr. doc.. Oravcová. doc. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. Mgr. PhD.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.Kováčiková. Višňovský. PhDr. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Mgr. Z. PaedDr. Višňovský. Stehlíková Z Prof. Oravcová Z prof. Nemcová. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. PaedDr. Blanáriková L doc. 1. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. Valihorová.. doc. 2. Višňovský 209 . 1.-2.

LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova .plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova .-2.výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova.-2.sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1. L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník .-2. Z KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.-2. Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova .volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova .-2. Z KTVŠ 2 1.-2. L KTVŠ 2 1.-2.-2. L KTVŠ 2 1. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova .-2.-2 Z Sertoglu 2 1.-2.výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.-2.výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova .ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova.-2. L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova .Typ predmetu Kontakt hod. Z KVTŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.-2.-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova.-2. L KTVŠ 2 1.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova .ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova.-2. Z KTVŠ 2 1.-2.fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1. Z Cseh (KHUN) 2 1. L Slížik 2 1.-2.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova .-2. Z KTVŠ 2 1.-2.Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.-2. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.-2. Z Sertoglu 2 1.

1. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. 022. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof. lexikológia. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.. 1. PhD. L L L Feťková Feťková. PV 211 . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. Takto spolu získa 26 kreditov.fhv. 1.sk. Homolová Spolu kontakt. Štulrajterová prof. PhD. Predmety. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. licko@fhv. miestnosť č. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1. http://www. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika.umb. Eva Homolová. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. Roman Ličko. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Katedra anglistiky a amerikanistiky. 1. 1. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín. PhDr. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. PhD.sk. fonetika. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. Garant štúdia: doc. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. histórii a reáliách Veľkej Británie. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr.umb. Jazykové kompetencie. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. To znamená. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty.

hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. 1. Feťková. Z Z Z Z Homolová prof. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. prof. Z Z Z Jesenská Zelenka prof. Štulajterová. 1. Feťková. 1. 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. Homolová 212 . PhD. Homolová Štulrajterová prof. hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. 2. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. 1. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. Javorčíková. CSc. 2. 1. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. Homolová Javorčíková. Homolová Dovčiak. PhD. 1. PhD. Homolová Homolová prof. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. PhD.

Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. 2. 2. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 . hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. PhD. Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. 2. PhD. L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. 2. PhD. 1. Štulajterová. Javorčíková. PhD. 1. 1. Štulajterová. Štulajterová. Štulajterová. PhD. PhD. 2. PhD. hodnote Americká ženská literatúra 20. PhD. prof.Odporúčaný semester Spolu kontakt. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2. 1. Javorčíková. Štulajterová. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. PhD. Javorčíková. PhD.

zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie. didaktiku a metodiku dejepisu.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc.umb. napr. cestovným ruchom. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. e-mail: tomecek@fhv. PhDr.j. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. tel. 143. Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. bod 7c). archívoch. Odporúčaný študijný plán: 214 . aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách. Oto Tomeček. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu. t. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov. v občianskych združeniach. umelecké galérie). ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. PhD. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov. PhD. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Dušan Škvarna. miestnosť č. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá. v osvetových zariadeniach.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. v samosprávnych a štátnych orgánoch. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín. vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. princípy jeho štruktúry. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov. vo vydavateľstvách. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. (Ak študent absolvuje viac PVP. Študijný poradca katedry histórie: PhDr.fhv.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. ako vysokoškolskí učitelia. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. v masmédiách. To znamená. Katedra histórie. 8.: 048/4467143. podmieňujúci predmet.

PhD. Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. Račko Nociarová Mgr. Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2. Fremal Šuch. 1. PhD. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . 1. Fremal doc. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. 1. hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. Nagy. v. L L Fremal prof. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. Škvarna L Spolu 2. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. doc. Fremal 215 . Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. Kožiak Z Spolu Kožiak.Spolu kontakt. Šmigeľ Kalhotková Mgr. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. L L L Kmeť Škvarna prof. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof. sv. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Kalhotková Račko Mgr. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. 2.

PhD. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. PhD.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. PhD. 1. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie. Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. Kožiak. 1. protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Martuliak Mičko Mičko. Mácelová doc. SR (1939 . -18. 1.Spolu kontakt.Škvarna doc. storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. PhD. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . sv. 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. PhD. 1. prof. 1. Šmigeľ PhDr. L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová. 1. PhD. Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1. Kalhotková Mgr. Fremal doc. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Škvarna prof. PhD. Škvarna Kunec. a 20. PhDr. 1. 1. Mácelová Kunec Kunec. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1.1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. 1. 1. Mičko.

sk. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Ulrich Wollner. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. PhD. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie.sk Garant študijného programu: Doc. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 318. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1. PhD. realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu.fhv. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. Schmidt. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. princípy jej štruktúry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov. PhD. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2. 1. L L L Šuch Schmidt Šuch.umb. tolerancie. 1.umb. Katedra filozofických vied. 1. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. wollner@fhv. Mgr. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Šlosiar prof. CSc. slobody a demokracie a s úctou k právu. Nemčeková prof. Marián Palenčár. Takto spolu získa 26 kreditov. http://www. Poradca katedry: Mgr. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti. miestnosť č. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. L Spolu 2.

1. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2. 2. doc. 2. odp. 1. Nemčeková Šlosiar prof. hodnote Kresťanská morálka . Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ondrejková Wollner. Šuch. Nemčeková prof.semester 218 . PhD. PhD. . hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z L Z Wollner Šuch Wollner. 1. Palenčár Schmidt. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Ondrejková Wollner doc. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2.odporúčaný. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1.povinný.povinne voliteľný. L L L Nemčeková prof. V . 1. Nemčeková Skratky: P . hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1. PV .história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 2. sem. Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. PhD. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. .výberový. 2. Krchnák Wollner.Spolu kontakt.

vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. Chovancová Chovancová. Študijný poradca katedry: Mgr. Křečková. kredit. kredity. miestnosť č. tel. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová. 1. 1. 1. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. mim. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie.umb. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe. štylistika a sociolingvistika. Takto spolu získa 26 kreditov. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1.sk/. PhD. 446 5133. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov. 133. Elena Baranová. PhD. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. prof. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. kredit. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. L L L L Baranová Baranová. prof. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov.umb. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax.fhv. mim. PhD. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Garant štúdia: Doc. 1. M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 . Z Spolu 1. PhDr. Chovancová Chovancová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. e-mail: zazrivcova@fhv. literatúry a didaktiky. hodín Odporúč. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. 1. semester Odporúč.

autorov Aktuálne problémy fr. kredit. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. Štulrajter. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. prof. mim. 2. 1. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. semester Odporúč. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Bubáková. 1. Bubáková. franc. kredit. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved. Bubáková. textov súč. 220 . lektor Bubáková. 1. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. mim. PhD. 2. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD. 2. PhD. kredit. hodnote Franc. PhD. prof. 2. 2. Chovancová Chovancová. Bubáková. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. Křečková. PhD. kredit. 1. Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. PhD. Z Spolu Celkový súčet 1. 2. PhD. 2. PhD. PhD. PhD. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. PhD. 2.Spolu kontakt. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. kredit. hodín Odporúč.

V . hodín Odporúč. odp.povinný. Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. st. Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P . hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20. semester Odporúč.povinne voliteľný. kredit. 2. sem.Spolu kontakt.semester 221 . . 1. 2. PV . 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved.výberový. .odporúčaný.

Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová. 1. PhD.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová. Dr. 1. Phil.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. prof. Z Spolu 1. fonetika. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 . PhD. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách.-Verw. Uli Rothfuss M. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Mária Daňová. PhD.) Garant štúdia: Prof. Dipl. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín.. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Ďuricová.c. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Katedra germanistiky. podmieňujúci predmet. 1. 2. t. danova@fhv. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.h. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. prof. Takto spolu získa 26 kreditov. Študijný poradca katedry: PhDr. lexikológia.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry.j. 113. L L L L Spolu 2. To znamená. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhD. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová.Sc. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. technické vybavenie katedry. Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. (Personálne obsadenie katedry. miestnosť č.umb.

hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. Schulze Ľupták Ďuricová. Štefaňáková Štefaňáková. 1. PhD. 1. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková. 1. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. 223 . Ďuricová. PhD. prog. PhD. 1. Štefaňáková Štefaňáková. 1. PhD.učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. PhD. 2 2 2 2. PhD. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1.Spolu kontakt. Lenčová Lenčová. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. sat. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. Ďuricová. Daňová Daňová. PhD. PhD. Lenčová Lenčová. st. 1. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. reláciami nem. Schulze prof. PhD. PhD. PhD. Daňová Lenčová. Schulze Ďuricová.

1. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. L L L L L L Spolu Findra. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Janáková Garant predmetu doc.sk (personálne obsadenie katedry. Šuša Šimonová. Anna Gálisová. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti. Bariaková. Tatár. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery.fhv. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. Odaloš Z Spolu 1. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. Takto spolu získa 26 kreditov. galisova. princípy jazykového a literárnohistorického systému.umb. 1. 1. Pršová prof. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. Gálisová Krnová. Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. 1. CSc. Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 1. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I. Krnová prof. PhDr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 1. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru. Findra doc. 1. Bariaková Lomenčík. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Kristína Krnová. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Krnová prof.anna@fhv. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín. technické vybavenie katedry).sk Garantka štúdia: doc.umb.

Krnová prof. L L L Očenáš Tatár. L L L Bariaková.Spolu kontakt. 2. storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Findra doc. Z Z Odaloš Urbancová 225 . hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. 1. Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 1. 1. 1. hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. 1. Gálisová Krško. Jančovič Findra. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. 1. hodnote Česká literatúra 20. Krško 5 26 1. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1.

povinne voliteľný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková. sem.odporúčaný.výberový. .semester 226 . . odp.povinný.Spolu kontakt. 2. PV . Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . V .

Vaššašová. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. Oravcová. 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. Študijný program: spoločný základ pre 2. Karol László. doc. László. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Kopp. PhDr. PhDr. 2. 1. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. pedagogiky. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. Šatánek. PaedDr. PhDr.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II.Salbot. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. stupeň VŠ štúdia – Mgr. 2. Stehlíková. PaedDr. Kaliská-. 1. 2. 1. Škvarková Z doc. organizácie a legislatívy školstva a školy. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. PhD. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. PhDr. PhD. 1. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1.Valihorová. PV. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. Oravcová. PhD. Garant štúdia: prof. v zmysle teoretických. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. pedagogický. PaedDr. praktických a tvorivých spôsobilostí. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. PhD. Pašková.. PhDr.

-3. PhDr. Prof. Mgr. Gajdošová. z toho 15 hodín na základnej škole. Nemcová. Blanáriková L doc. 1. PhDr. PaedDr. 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. Karol László Z PhDr. Gurgová L PhDr. Nemcová.Kariková .3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. 2. László Gestori predmetu (celý úväzok .Kováčiková. Blanáriková L doc. doc. Gajdošová. 1. Mgr. 2. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. Stehlíková Z Prof. Zolyomiová.Kariková. doc. Stehlíková Z doc. 2. PhD. Višňovský. Valihorová. PhDr. Blanáriková L doc. Oravcová Z prof. PhD.C. PaedDr. M-UCSz-307 Telesná výchova. PhDr.hodnota) Z doc. doc. Višňovský . PhDr. 1. Zolyomiová L doc. Oravcová. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. doc. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. Višňovský. Z doc. Wágnerová Z prof. Valihorová. doc. Z prof. Blanáriková L prof. PhDr. Kariková.výberová 1 2 1. Gajdošová L prof. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. L Doc. László. Kaliská. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Hroncová. priebežná. Oravcová. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Emmerová. čiastkový . 1. 1.

C.hodnota) 2 1. čiastkový .výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok .-3.Typ predmetu Kontakt hod. L KVTŠ 5 1.-3. Z.výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova. Z KVTŠ 2 1.-2. katedroví Erasmus koordinátori 2 1.-2. Z Cseh (KHUN) 2 1. L KVTŠ 2 1.-2 Z Sertoglu 2 1.-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 .L Balážová. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.-3.

Študijný poradca katedry: PaedDr. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. PhD. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. jazykových a umeleckých škôl. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Bartík Michal. Görner doc. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Vladovičová prof. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. v centrách voľného času a pod. Z Spolu Garant prof. na katedrách. Bence. Bendíková. Peter Mandzák.kredit. mandzak.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. PhD. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv. Katedra telesnej výchovy a športu.peter@fhv. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková. M. teórie. Štruktúra magisterského študijného programu (II. Slížik Bartík.sk. Michal M-UVTv. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách.umb. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. PaedDr. Jankovská L Spolu doc.101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. Garant štúdia: prof. Bartík 230 . Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. kultúrnych.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. miestnosť č.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. 8-ročných gymnázií. Karol Görner. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl.fhv. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. 58. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.umb.kredit. resp.

Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved. Palovičová Z Spolu Garant prof.105 Názov kurzu Org.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. Slížik.kredit. Palovičová. Bartík doc. Kučera... L. M. Rošková. PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv. Kollár. Kučera Michal.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Pupiš Nemec. Nemec Čilík. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. Zbiňovský Novotná. Bence. Kučera.209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Rozim. Michal.v kombinacii s aprobačným predmetom 231 . Mandzák učitelia katedry Adamčák. Kollár. športy a sebaobrana Rytm.206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . a riad. Kremnický Bartík. Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv.

Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Vladovičová 232 . Spolu hod. Štefan Adamčák. 8-ročných gymnázií. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. kultúrnych.peter@fhv.umb. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov.umb. mandzak. 1. Peter Mandzák. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. v centrách voľného času a pod. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Michal doc.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. stupňa (Mgr. 1. resp. 62. kredit. Görner doc. Absolventi 2. roč. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. resp. a 2.sk. Spolu získa 66 kreditov. PhD.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. školské strediská záujmovej činnosti). teórie. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Študijný poradca katedry: PaedDr. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Garant štúdia: doc. L Rošková. Odpor. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. jednopredmetové štúdium (II. Nemec Z Spolu Garant prof.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. sem. 1. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. domovy mládeže. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. Bartík Michal. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. na katedrách. Slížik doc. jazykových a umeleckých škôl. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. centrá voľného času. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Bendíková Adamčák. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. 34 kreditov za predmety spoločného základu. PaedDr. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. Katedra telesnej výchovy a športu. miestnosť č. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. PhD.fhv. Spolu získa 120 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.

Michal prof. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. L. Jankovská Michal.Michal doc. 2. Z Z Z Z Z Z doc. 1. kredit. 1. 1. hodnote Odpor. Bence. 1.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Nemec Kollár. Paugschová doc. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. roč. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. učitelia KTVŠ doc. Rozim doc. Michal M. Palovičová Bartík.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit. 1. Nemec prof. 2. Jančoková 233 .. L L L Nemec. Odpor. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. 1. Michal Adamčák. st. Kučera. L L L L Vyučujuci Bartík. 1. 1. Bence. Bendíková Garant prof. Spolu hod. Popelka Görner. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. st. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. Bence. M. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Bartík doc. 1. Michal Michal. kredit. Rošková Rozim. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1. 1. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. L L L Čillík.Typ predmetu Kód M-UVTV.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. sem. Michal prof. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Kučera vedúci DP doc. a riad. 2. Pupiš doc. Nemec Bartík. 1. Bartík prof. doc.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1. Bartík Paugschová. PhD. akcií na 1. Palovičová Jančoková..

doc. Görner Gymnastika Úpol. Palovičová Novotná. PhD.v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . L Z Z Z Z Z Odpor. roč. Zbiňovský. PhD. 2. 2. 2. 2. sem. Michal Palovičová. 2. PhD. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Palovičová Kremnický. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1. Kremnický Bartík.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit. Spolu hod. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof.Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV. hodnote Odpor. gymnastika a tance Novotná. Palovičová. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Zbiňovský Michal.

235 .

V. prof. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová. RNDr..Švecová. RNDr. Antropológia – Selecká. M. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová. Časť učiva je povinná. J.. P. doc. CSc. Franc. M. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc.. doc. RNDr. Ekosozológia – Urban. M. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. Sabo. Milada Švecová CSc. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. A.. P. Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr. CSc. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová. M. P. Milada Švecová CSc. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík. Malina. RNDr.“). Petrášová. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia. Mgr. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 . Adamcová. Roman Alberty. R. RNDr. V. denné štúdium. Malina.B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. Historická biológia. Je pripravený tak. M. Milada Švecová CSc. M. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. CSc. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty. P. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová.P. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. PaedDr. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. M. Didaktika biológie 2 – Švecová.. Peter Bitušík. P. PaedDr. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká.. Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. doc. Uhliarová. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov.. RNDr. Didaktika biológie 3 . Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. S. Roman Alberty. Etológia – Adamcová. R. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. M. R. PaedDr. M. paleontológia – Soták. E.

P. Vývinová biológia – Selecká. P.. Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. R. Malina. P. Globálne problémy a súvislosti – Sabo. Uhliarová. P. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 . E.Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium.. Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká. E.

Absolvent získa titul Magister (Mgr. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová. Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. K. Vladimír Baar. RNDr. prof.Čižmárová. CSc. O. RNDr. M. 238 . Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. štátna skúška. RNDr. K. prof. RNDr. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania. doc. denné štúdium. doc. R. Barto. T. M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová. RNDr. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia . T.) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. CSc. . Geografia malého regiónu – Slobodníková. 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc. RNDr.Katarína Čižmárová. P. M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . K.Madleňák. K. Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. doc. CSc. K. doc. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš. RNDr. 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. Katarína Čižmárová.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . Vladimír Baar. Študijný program zabezpečuje 2. B. CSc. R. CSc. Katarína Čižmárová. N.Čižmárová. K.Michal. Terénne cvičenia 3 . RNDr. Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii .Pouš. CSc. CSc. stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. CSc. doc.Čižmárová. Didaktika geografie 3 . Pavel Michal. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák. RNDr.. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . Katarína Čižmárová. Geografia SR 2 – Bačík. Didaktické vychádzky – Čižmárová. O. Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie. R. P. Katarína Čižmárová. Pavel Michal. T. Polčák. CSc. Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. K.Čižmárová. Základy percepčnej geografie – Gregorová.magisterské štúdium UAGE doc. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach. K.

Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová. Životné prostredie SR – Mazúrek. J. T. Historickogeografické regióny Európy – Madleňák. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 . K. O. K. M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová.

. M. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc. doc. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. Žáčok. Ľubomír Žáčok. M. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. Ľ. Ing. PaedDr. M. Žáčok. J. PaedDr. denné štúdium. Stebila. Martin Kučerka. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš. Ing. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. Ing. J. PaedDr. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . Základy stavebnej výroby – Ďuriš. M. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. CSc. Ľ. Užitková technika – Ďuriš. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr. M. Humanizacia techniky – Žáčok. J. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. elektroniky. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš. J. CSc. M. učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. elektrotechniky. doc. Ľ. Ľ. CSc. CSc. PaedDr. M. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Absolvent získa potrebné vedomosti. stupni základných škôl. M. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. PhD. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. Milan Ďuriš. Multimédiá – Pavlovkin. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium.. stupni základných škôl. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. PhD. M. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. J. M. Milan Ďuriš. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy. M.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. J. CSc. Daniel Novák. strojárstva. M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin. doc. Milan Ďuriš. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin. zručnosti. Ján Klimeš.

M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš. J. Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 . Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin. J. M.

Lívia Nemcová. PaedDr. Ján Kaliský. Mgr. Miroslav Valica. Vojtech Korim. Mgr. PhD. 2 1. Katarína Ľuptáková. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . Mgr. Mgr. 2 1. PhDr. Štefan Ligas. PhD. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž. prof. PaedDr.B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Rok 1. výmera hod. 2 1. 2 1. kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. PhDr. CSc. Miroslav Valica. Mgr. Mgr. PhDr. PhD. prof. výmera hod. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. PhDr. CSc. PhD. Ján Kaliský. PhDr. PhD. PhDr. PhD. PhD. PhD. Soňa Kariková. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. 2 1. PhD. PhD. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. 2 1. PhD. Petra Fridrichová. Rok 1. PhDr. Miroslav Valica. 2 1. doc. Vladimír Poliach. PhD.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 . PhD. 2 1. PhD. PhD. výmera hod. 2 1. kredit 3 6 3 12 týž. Beata Kosová. Alena Doušková. 2 1. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. Janka Kyseľová. PaedDr. PhD. Soňa Kariková. 2 1. 2 1. Petra Fridrichová. Petra Fridrichová.

Miroslav Valica. 243 . 2 Sem Z Garant predmetu PhDr. PhD. Rok 1.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž. kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. výmera hod.

prof. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . PaedDr.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0. PaedDr. doc. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. prof. Eleonóra Baranová. prof. Mgr. PhD. Mgr. týž. Eleonóra Baranová. CSc. CSc. Eva Langsteinová.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. CSc. PhDr. CSc. Milan Pazúrik. Mária Strenáčiková. MgA. Libor Fridman. doc. CSc. CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof. PhD.KH Koncert absolventov . Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . Jana Škvarková. P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Belo Felix. PaedDr. prof. PaedDr. Libor Fridman. MgA. prof. ArtD. art. PaedDr. Milan Pazúrik. CSc. CSc. PaedDr. PhDr. PhDr.spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. výmera hod. prof. prof. Milan Pazúrik. výmera hod. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12.Mod. PaedDr. PaedDr.nástroj Koncert absolventov . doc. Milan Pazúrik. PhD. CSc. PhDr. CSc. PaedDr. prof. PhD. Libor Fridman. PaedDr. Jana Škvarková.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 . doc. CSc. PhD. Milan Pazúrik. ArtD. Libor Fridman. prof. Milan Pazúrik. Eva Langsteinová. povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud.

Dagmar Michálková. 245 . Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 . PhD. PhDr. Eva Langsteinová. Igor Gašpar. PhD. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč.Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. PhDr. PhD. PhDr. CSc. externista doc. CSc. PaedDr. Pavol Tužinský prof. Mgr. art. Mgr. CSc. Dagmar Michálková. doc. doc. CSc.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . Marián Janek.školské hudobné súbory. výmera hod. Mgr. Eva Langsteinová. PhD. doc. externista doc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof. PhDr. doc. Mgr. Igor Gašpar. PaedDr. art. Libor Fridman.

mal M. kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž. Ria Kmeťová ArtD.Akad. výmera hod. P. Sokol Doc.mal. Prof. Sokol Prof. P. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. Sokol Doc. P. Š. Akad.mal M.mal M. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc. výmera hod. Milan Sokol Akad.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof.Akad. Akad. Balázs ArtD. výberové do sumárnej skladby 120 kr. povinne voliteľných 9. Akad.Akad.Kunce MgrArt.Kunce MgrArt. Balázs ArtD.mal M.Kunce MgrArt. Mal. Prof.mal M.mal.. Prof. Balázs ArtD. Sokol Garant predmetu Prof. diplomová práca 20kr. Š.Akad. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. praxe 10kr.mal. Prof. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž.Akad. Prof.Akad. Sokol /C/ Doc.Akad.mal.mal.mal Š.mal M.Akad.Akad. Ria Kmeťová ArtD. Ria Kmeťová ArtD. Sokol 246 .

výmera hod. P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Rok Sem H H H H H H H H H 247 .Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno .didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž.

ako oblasť poznania (§ 50 ods. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky.asistent manažéra. t. globálnymi.Konzultant pre etiku (angl. . Po úspešnom absolvovaní 1. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. 446 5626.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.). ktorá sa považuje za povinný predmet. . .ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov.umb. J 03.sk Garant štúdia: prof.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. spravovaných Ministerstvom školstva SR. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. ktoré narúšajú integritu.1 zák. e-mail: vincur. PhD. Daniela Fobelová.sk. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . Študijný poradca katedry: Mgr.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.131 Z.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. miestnosť č. národnými.umb. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce. ethics consultant). Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV .aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . verejného a profesionálneho života. organizačnými a kultúrnymi trendmi.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I.1 zák. PhDr. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. .č. 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov.fhv. stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. ovláda princípy empatie. Odporúčaný študijný plán: 248 . Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík.131/2002 Z. ethics officer.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .branislav@fhv.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods.z. . ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie .z. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie.

1. 2. Fobel prof. 1. PhD. Ďuricová. prof. Fobel prof. 2. Fobel prof. Fobel Ekonom. 2. 2. Fobel doc. Banse doc. Kovaľová. Kiepas Kovaľová. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2. 2. Fobelová prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. prof. 1. fak. Ďurčík prof. 1. Ďurčík Ekonom. Fobelová prof. 1. L L L L L L 249 . PhD. PhD.Spolu kontakt. fak. Fobel prof. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. PhD. 1. fak. 1. fak. Kovaľová. PhD. 1. prof. Fobel prof. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom. Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. Kiepas prof. 1. 2. Fobel Kovaľová. 2. 2. 1. prof. 2. Kiepas Kovaľová. 2. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. 1. Fobelová prof. 2. Fobel prof. prof. 1.

Spolu kontakt. PhD. Šimoniová Ďurčík ved. sem. 3. 2. L L L L Kovaľová Fobel. 2. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3.Povinný. PhD. Fobelová doc. prof.výberový. .povinne voliteľný. 3. 3. Kovaľová. Kiepas doc. 3. lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová. 3. 3. Ďurčík prof. PV . PhD. Oravcová Kovaľová.lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3. 3.. Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2.práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P . L L Vyučujúci ext. V . Ďurčík doc.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov. PhD. 3. 250 . Fobel doc. odp. Fobelová prof. 13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov. Kovaľová.odporúčaný. prof.

umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. z medzinárodných vzťahov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. hudobnej a výtvarnej kultúry. 1. Veľká Británia . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. práva. nemeckej.Krakow. Kunec prof. zo psychológie. e-mail: palkova@fhv. Maďarsko – Budapešť. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PaedDr.fhv. čo spolu činí 170 kreditov. Martuliak Jakubík. 1. francúzskej a slovenskej kulturológie. Poľsko . slovesnej.). Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. 1. Kubealaková PhD. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. Bude kompetentný v hovorenej.umb.sk Garant štúdia: prof. sociálnej antropológie. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. Palenčár Nagy. 1 4 Garant predmetu doc. Holandsko . DrSc. Chorvát doc. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Janka Pálková Tel.Maastricht. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1. Jančovič. ruskej. riadiť. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Darulová Vyučujúci Palenčár 251 . USA a i. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. z ekonomických vied a manažérskej etiky.sk (Personálne obsadenie katedry.Birmingham. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. Gilles Rouet. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike.Petrohrad. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. technické vybavenie katedry).: 446 5123.umb.

PhD. Höhn. Štulrajter. PhD. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. Bálintová. Štulrajter. PhD. Štulrajter. PhD. Höhn. 1. PhD. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1. Štulrajter. PhD. 1. 1. PhD. 1. L L Ištvánfyová. 1. 1. 1. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. 1. Kminiaková Bálintová 252 . Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko. PhD. Darulová Jančovič. 1. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. PhD. 1. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. 1. Bálintová. Höhn. Z Z Z Z Ištvánfyová.Spolu kontakt. doc. Ličko. PhD. 1. 1. 1. Höhn. 1. PhD. Langsteinová Ličko Bálintová. PhD. Bálintová. Bálintová. PhD. prof. Ličko.

1. PhD. Brooš prof. PhD. PhD. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. 2. Höhn. Z Z Z Z Ištvánfyová. 1. Höhn. Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. Štulrajter. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.Spolu kontakt. Ličko. Bálintová. PhD. Z Z Z Ištvánfyová. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. PhD. Štulrajter. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. 1. PhD. L L L L L Ištvánfyová. PhD. Bálintová. PhD. Langsteinová Ličko. PhD. 2. Bálintová. PhD. 2. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. 1. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. Štulrajter. 2. 2. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. Štulrajter. 2. PhD. Klincková doc. 2. Bálintová. PhD. 2. 253 . PhD. 1. PhD. PhD. Höhn. Höhn. PhD. 2. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko.

Klincková prof. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. Švantnerová Ličko. Höhn. Brooš doc. 2. PhD. 2. hodnote PV 0 6 6 2 3 2. PhD. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Klincková 254 . hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. Vetráková prof. PhD. PhD. Höhn. 2. Štulrajter. 2. 3. Ištvánfyová Klincková. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. 2. 2. Štulrajter. 2. PhD. 2. Štulrajter. PhD. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc. Ličko. PhD.RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3. 2. Bálintová. L L L L Ištvánfyová. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Z Z Spolu L Bálintová. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. PhD. PhD. Bálintová. Vetráková Höhn.Spolu kontakt. 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. PhD. doc. 2. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. L L L L Ištvánfyová. PhD. Bálintová. Höhn. 2. 2.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3. 3. Bálintová. 3. 3. Štulrajter.Spolu kontakt. PhD. Bálintová. 3. 3. PhD. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. PhD.práce prof. Švantnerová Bálintová. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. 3. 3. PhD. Štulrajter. Zagoršeková prof. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. Štulrajter. Fobelová prof. PhD. Kuviková prof. Höhn. Ličko. PhD. 3. Bálintová. PhD. Ličko. Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. 3. 3. Höhn. 3. 3. Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. prof. 3. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof. Patráš Ištvánfyová. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. Höhn. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. Patráš Júda. 1 2 3 8 15 255 . 3. PhD. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. Bálintová. 3. PhD. PhD. 3.

Bálintová. PhD. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. NJ. 2. PhD. Höhn. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. RJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2. PhD. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. Höhn. Höhn. 1. Štulrajter. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult.jaz. 2. PhD. RJ. 1. Bálintová. 256 . štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD. PhD. NJ. Bálintová. PhD. 1. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult.jaz. sminára (AJ. PhD. PhD. 2. 2. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. seminára (AJ. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko. 2.Spolu kontakt. hodnote V 2 1. seminára (AJ. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec. Ištvánfyová. PhD. 1. Štulrajter. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. NJ. RJ.jaz.

PhD. 2. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.: Exkurzia 1 V 2 3.Spolu kontakt. L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. PhD. B-CJEk-717 Vysvetl. PhD. * . Štulrajter. Höhn.študent si vyberá len 1 z jazykov 257 .

Oto Tomeček. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie.j. Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti. v masmédiách a v občianskych združeniach. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. bod 7c). To znamená. 8.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. genézy ich foriem až po súčasné trendy. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie. PhD. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.sk Garant štúdia: doc.umb. 143. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Absolvent študijného programu Muzeológia (1. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.umb. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Michal Šmigeľ. v múzeách a galériách. Katedra histórie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. miestnosť č. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve.fhv. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. e-mail: tomecek@fhv. PhDr.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné. jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl. PhD. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc. tel. pracujúcich v múzeách. Mruškovič 258 . stupeň) sa svojimi teoretickými. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.: 048/4467143.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov. t. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú.

Darulová Martuliak Kožiak Mácelová. Šmigeľ Tomeček. Martuliak prof. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. Mruškovič doc. 1. 1. 1. 2. 1. PhD.Spolu kontakt. B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. 1. 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. PhD. Fremal Varinský prof. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . 1. 2. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc. Varinský Tomeček. 2. Martuliak prof. 2. 1. systémová P dokumentácia. doc. Martuliak prof. Darulová prof. 1. 2. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. 2. Martuliak prof. 1. Varinský doc. Drugová Tomeček prof. vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. 1. Varinský doc. Burkovský prof. 1. Darulová prof. 2.

Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. 1. Kanovský Varinský prof. Martuliak prof. doc. Mruškovič prof. 1. CSc. Škvarna doc. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc. 3. Mruškovič doc. Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. 3. Darulová doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r. 1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof.Spolu kontakt. L L L L L doc. Mruškovič. Mruškovič Mácelová. Darulová doc. PhD. 3.aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. Martuliak Darulová Mácelová. Žilák. storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. doc. Kmeť Albertová. 3. Martuliak doc. 1. 2. 3. 3. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 . 2. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia . 3. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. 1. Baranová Holeš doc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. korešpondenciu.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. CSc. 446 5133. vedeckého a hospodárskeho života. 1.Holeš Štulrajter.Holeš Chovancová Zázrivcová prof.. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. PhD Křečková.jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb).sk Garanti štúdia: doc. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. Ján Holeš. literárnovedných a translatologických disciplín. semester Z Z Z Z Z Z Odporúč. 1. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. administratívnu agendu atď. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme.umb. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. doc. 10 za záverečnú prácu. PhD 12 12 72 274 . z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. o prekladateľ bežných. tel. e-mail: zazrivcova@fhv. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: Mgr. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc. 1. prekladať texty stredne náročné. bežný rozhovor. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. 133. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. hodín Odporúč. PhDr. o redaktor v masmédiách. miestnosť č. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky.

12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc. PhD. Holeš doc. 2. doc. Mešková doc. Holeš doc. Štulrajter Štulrajter. 3. hodín Odporúč. PhD. 2.Spolu kontakt.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc. PhD Křečková. 2. 3. Mešková doc. PhD. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. Baranová Schmitt Štulrajter. Baranová doc. 2. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1. prof. Křečková. PhD.Holeš Chovancová Zázrivcová prof.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap.Holeš doc. semester L L L L L L Odporúč. Štulrajter Štulrajter.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol. 2. 2. PhD. 3. PhD. 2. 1. Schmitt doc. PhD. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová. Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. Veselá doc. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová. 2. 1. PhD. PhD. doc. 2. 3. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. Baranová Štulrajter. literatúry 3 (19. Baranová prof.Holeš Štulrajter. 2. PhD. 2. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc. 1. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. 3. 1. 2. prof. st. 1. Mešková Štulrajter. 2.

PhD. hodín Odporúč. st. literatúry 4 (20. PhD. doc. Štulrajter. Chovancová Chovancová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. PhD. PhD. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková. 3. 3.) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3. semester Odporúč. 3. Křečková. PhD. 3.Spolu kontakt. vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc. 3. L Spolu Celkový súčet 276 . Mešková Křečková.

1. Prof. literárna komparatistika a literárna kritika). Katedra hungaristiky Miestnosť č. Zimányi Prof. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. tak v písomnom styku. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. z literárnej vedy. 223. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. dejiny maďarskej literatúry. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. z teórie a praxe prekladu. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. základy literárnej vedy. CSc.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap. teória literatúry. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. PhD. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. literárnej vedy. tlmočenia (fonetika a fonológia.umb. štylistika a syntax maďarského jazyka. Absolvent ovláda základy translatológie. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. lexikológia. Zimányi Prof. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov.andrea@fhv. PhDr. tel. e-mail: csikany. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. kapitoly zo svetovej literatúry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. ďalej z teórie. lexikológie a štylistiky. 1.: 048/4464137. Andrea Csíkány. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. morfológia. 1.sk Garant štúdia: prof. 1. 1. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Študijný poradca katedry: PhDr. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. Zimányi 277 . Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. a to ako v ústnom. František Alabán. jeho gramatiky. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. Alabán Németh. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov.

Alabán 278 . vedy B-PTMJ-510 Kap. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. 2. 2.Spolu kontakt. PhD. 1. Z Z Varga Ardamica Prof. Alabán Prof. 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Alabán Csíkány Ardamica Prof. 2. 1. 1. 3. Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. 2. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. Alabán Z Z Z Prof. L L L L L Z Spolu Varga Prof. Varga Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. 3. 1. Varga Prof. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. 2. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán Prof. 3. 3. kap. Zimányi Prof. Alabán Prof. Alabán Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap. z lit. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 1. Zimányi Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Prof. Varga Prof. 2. Varga Prof. L L 3. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. 2. 2. 2. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. Alabán Németh. 3. Zimányi Prof. z konfr. Varga Prof.

PhD. 279 . 3. Cseh Cseh Prof. a sem. Németh. kap. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. otázky jaz.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. ved. hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. PhD. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. 3. jaz. národnostné lit. Ardamica Cseh Prof. 3. Varga Prof. PhD. Zimányi Prof. 3.. zo štúdia moderných lit. synt. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. 3. Zimányi B-PTMJ-605 Lit. predpôn v maď.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. vl. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. Németh. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lit. 2. Zimányi Németh. L L Németh. kult. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď.) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif. Prof. 2. Varga Prof. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof.

Tieto poznatky obsahujú o. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. krajín I. odborné príručky). Dipl. literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. 4167) e-mail: miskovska. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. PhD. PhD. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. historické a spoločenské javy. 1. Dr. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. • prekladateľ odborných textov. • redaktor v rozhlase. prof. Oddelenie translatológie miestnosť č.h. Rothfuss 280 . literárny proces. 1. Jana Miškovská.sk Garant štúdia: Prof. prof.umb. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Uli Rothfuss M. tel: 446 4167 (kl.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. • translatológ. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. Phil. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá.jana@fhv. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. televízii.-Verw. literárnovedných a translatologických disciplín.c. i.sprievodca. v novinách. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová. 327. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických.Sc. hovor.. Katedra germanistiky. filozofické. Dolník Dobrík Bieliková prof. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 1.

kr. Lauková lektor prof. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. PhD. PhD. 2. hovor. kr. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. L Spolu 3. Miškovská Dolník. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. Rothfuss Miškovská Dobrík. 2 2 2. Miškovská Bohušová. Rothfuss prof. Dobrík Rothfuss. Dolník Schwarzov á L. 2. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. hov. 1. Schwarzov á. 1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. Dolník prof. hov. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. Rothfuss Dobrík prof. Miškovská. Dolník prof. prof. Dobrík Bieliková. Rothfuss prof. 1 1. á. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Dolník prof. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . Lauková Bieliková lektor prof. 3 3. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. Bieliková prof. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. kr. hov. Dolník Dobrík. 3. L L L L L Z Spolu Dolník. Lauková prof. krajín II. hov.Spolu kontakt. 2. Miškovská. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. 2. Rothfuss Lauková. Z Z Z Z Dolník. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. od r. PhD. PhD. Bieliková. Ďurníková Ďurníková prof. PhD. Rothfuss L Spolu Dolník. á. 80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. Lauková Z Spolu Dolník. od postnaturalizmu do r.

Spolu kontakt. 282 . Z Z Z L L L Lauková Lauková. L Bohušová. 3. Dobrík. PhD. PV PV 24 24 24 24 6 6 3. Miškovská PhD. PhD. lektor prof. PhD. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. PhD. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. Ďurníková. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. Ďurníková PhD. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. 3. Lauková. 2. L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. 3. Dobrík. B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. PhD. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. 3. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková. Bieliková Dobrík. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. PhD. Miškovská Lauková. Lauková. PV PV 32 32 32 32 10 10 3. Lauková. Lauková.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. Pachomovová prof. zabezpečovanie služieb). Martin Lizoň. 306. Predmety.sk Garant štúdia: prof. poľského jaz. gramat. bežný rozhovor. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. jazykov B-PTPJ-501 Konfront. Dr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Bednarczuk lektor 283 . profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra.umb. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Študijný poradca katedry: Mgr. e-mail: lizon.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • asistent v spoločenskej. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. korešpondencie. PhD. ekonomickej. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. • pracovník v masmediálnej oblasti. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. tel: 446 4150.hab..martin@fhv. 1. To znamená. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. literárnovedných a translatologických disciplín. Bednarczuk prof. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. 1. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof. 1. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty.

lektor lektor Kováčová. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. 2. 1. 1. L L L L L Spolu 3. 2. Bednarczuk lektor Račáková. Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 1. 2. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. PhD. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 1. 3. prof. PhD. 2. 2. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. Z prof. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. 1. 2. L Olchowa. 2. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. 1. Olchowa. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2.Spolu kontakt. 2. PhD. PhD. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof. 2. 2. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

L L Bednarczuk prof. 3. 3. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . 3. 3. 3. L prof. PhD. 3. 3.Spolu kontakt. 2. Račáková. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. PhD. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková. Bednarczuk lektor Račáková. PhD. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. 3. 3. Račáková. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. PhD. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. 2. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2.

Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. 2. Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 286 . Bednarczuk Račáková. 3. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. Pachomovová lektor Račáková. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Černák Černák prof. 3. hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. 3. PhD. 2. PhD. 3. 3. 2. Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L lektor Černák lektor Račáková. 2.Spolu kontakt. PhD. hodnote PV 1 0 1 0 3 2.

Predmety. zabezpečovanie služieb). Kováčová. jazykov Kontrastívna lingv. 1 1. PhD. DrSc. • pracovník v masmediálnej oblasti. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. ekonomickej. Katedra slovanských jazykov miestnosť č.. a fonol. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. Repoň. • asistent v spoločenskej. Larisa A. Študijný poradca katedry: Mgr. PhD. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. korešpondencie. (fonet. Sugay. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.sk Garant štúdia: prof. 1. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. e-mail: lizon. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň. bežný rozhovor. lektor Repoň. Martin Lizoň. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.umb. tel: 446 4150. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. PhD. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. To znamená.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. 1. 306. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.martin@fhv. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. 287 . DrSc. literárnovedných a translatologických disciplín.

(fonet.2) Kapitoly z kontrast. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. 3. DrSc. DrSc. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. L L L L L L L 2. PhD. Mgr. (morfol. Kováčová. 2.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. PhD Repoň. 2. lingv.Repoň. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. 3. Z Z Z Z Z 1. lingv. PhD. Mgr. a fonol. Kováčová. (lexikol. 1. PhD. 2. Lizoň. Repoň.Repoň. (lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. 1. Kováčová. PhD. PhD. 2. 3. prof. 3. Sugay. Repoň. 2. lingv. PhD. Repoň. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. 2. Ruska 3 Ruská literat. 2. Sugay. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. Sugay. (syntax1) Dejiny a kult. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. 1..1) Kapitoly z kontrast. PhD. Repoň. PhD. Z Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2.Spolu kontakt. P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň. PhD. DrSc. PhD. 3. Sugay. Kováčová. Kováčová. 1. lingv. PhD. PhD. PhD. PhD. PhD. Kováčová. PhD. Repoň. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 .

PhD.Spolu kontakt. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová. Repoň. 2. 289 . B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. 3. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. vo filmovej a divad. PhD. PhD. Z Z Sugay Lektor Sugay. Kováčová. PhD. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. (morfol. PhD. PhD. Repoň. DrSc. Kováčová. 3. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. L L Kováčová Sugay Kováčová. PhD. PhD. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. PhD. DrSc. PhD. DrSc. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay. Kováčová. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. DrSc. 3. L L Lektor Sugay Repoň. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. Z Spolu 3.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. 3. 3. 2. 2. hodnote P PV. prof. Repoň. 2. EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay.

Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3. Sugay. DrSc. 3. DrSc. Kováčová. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová. 3. 3. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. DrSc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay. DrSc. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3. Slovensko-ruský kult. PhD. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . PhD Sugay. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. 3. 3. Sugay. L L Lizoň Juríková Sugay. 3. DrSc. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3.Spolu kontakt. Repoň. DrSc.

PhD. Wágnerová. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: . Kosová.Doušková. Kováčiková. Zolyomiová. PaedDr.. CSc. PaedDr. doc. Turanská.. CSc. 3.Kosová..Jarešová. L doc.. Višňovský. CSc. Gašparová. PaedDr. Wágnerová. PhD.Porubský. PhDr. Grácová Z Doc. PhD. PaedDr. PaedDr. Z Prof. Vančíková. Emmerová. P 12 0 12 6 1. CSc. 0 10 3.Kasáčová. Z prof. Salbot. PhD. PhD. doc.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. Kouteková.. PhD. Mgr. L vedúci bakalárskej práce 291 . doc. Vančíková. . PaedDr.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). Z doc. Z Doc.Lipnická. PhD. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2. Gajdošová Dr.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod... PaedDr.Kasáčová. PaedDr. doc. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II. Gajdošová Z Prof.C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1. PhDr Vašašová. doc. PhD. PhD. 2. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1. . Kariková. Jankovská.Lipnická... Vančíková. 1. PhD. dr. 2. doc. 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof. PaedDr.László. PhDr. PhD. 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II. P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1.. CSc. L RNDr.

-3. PhD. PhD. Kouteková . PhDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. . 2.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc.-3. 2. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr. PhD. PhD. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.-3. Nemcová.Ďuricová. 3. L KVTŠ 2 1. PhD. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. s Sj.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova. PhD. Oravcová. Z. Škvarková Z Doc.Kusý. Sociálno-psychologický tréning 3.výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Gajdošová L Prof.. PhDr. Z Urbancová. Nj. PhDr.-3. Miškolciová. Aj.-komunik. 2. Z KVTŠ 2 1. komb. 3. PhD. Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1.Višňovský.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1.výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova.Pašková. Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3. Hanzel. Belková. L KVTŠ 2 1.. CSc. Z doc.Šatánek. Vašašová. Mgr. PhD.Ligas.-3.Vavrinčíková. doc. PhD. L PhDr. Fj.-3.. Blanáriková Z PaedDr. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod. Z PhDr. Mgr. PhDr. L PaedDr. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova. Z KVTŠ 2 1.

501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Nemec doc. 41 kreditov za predmety spoločného základu. 62. Čilík doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. M. Adamčák doc. Kód B-UVTV-500 B-UVTV. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1. Garant prof. Nemec Bence. Michal doc. M. 8-ročných gymnázií. Slížik Z Spolu Adamčák. Bence. Študijný poradca katedry: PaedDr. centrá voľného času. biologickolekárskych vied. pedagogicko-psychologických vied.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. 1. L. Michal Novotná. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. 1. 293 . roč. doc. Görner doc. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1.sk.. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jednopredmetové štúdium (I. 1. Bence. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie..sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Mandzák Adamčák. asistenta učiteľa.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. 1. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Adamčák doc.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.peter@fhv. Jiří Michal. PhD. sem. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Spolu získa 129 kreditov. 1. L L L Čillík.umb. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. resp. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. Nemec Bence.umb. Katedra telesnej výchovy a športu. Peter Mandzák.. Rozim doc. školské strediská záujmovej činnosti). Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. 1. a 2. teórie. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Spolu hod. mandzak. Absolventi 1. jazykových a umeleckých škôl. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. stupňa (Bc. Spolu získa 180 kreditov. PaedDr.504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor. domovy mládeže. Garant štúdia: doc. miestnosť č. 1.fhv.

2. Jankovská Bence. 2. Novotná doc. hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit.520 B-UVTV-521 B-UVTV. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV. Bartík Novotná. Nemec L Spolu prof. Bence. 3. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. prof. Bartík doc. Zbiňovský prof. Mandzák Jančoková.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. 2. Kremnický Bence. Bence. 2. Novotná doc. Michal Čillík. 2. 1. 2. doc. sem. Jankovská Čillík Görner. Čilík 294 . L. Nemec Čillík. 2. Adamčák doc. M. Kremnický Michal. 3. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák.. Jankovská Novotná. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit.514 B-UVTV.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV. Kučera. doc. Görner prof. 2.519 B-UVTV. L L L L L L L Bartík. Spolu hod. Nemec doc. 2. Odpor. Bence. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV.511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L. 3. 2. Z Spolu doc. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. L. Adamčák doc. M.. 1. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. M. Rozim Nemec. Čilík doc. Bartík doc. Nemec Popelka. doc. Kučera Novotná. 3. Kollár. roč. hodnote Odpor. Rozim doc. 2. 2. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2.527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. Jančoková doc. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. M. 1. Čilík doc. Michal Adamčák.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. Novotná prof. Bence.

Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. sem. Kremnický Kompán.604 B-UVTV.. Jančoková doc. roč. Michal Palovičová. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3. 3. Adamčák.601 B-UVTV-602 B-UVTV. 3. PhD. Michal doc. Nemec Z Spolu Garant prof. hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. 1. 2. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. Zbiňovský Jančoková. Michal Novotná. 1. Michal učitelia KTVŠ doc.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal Palovičová. Odpor. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 . Nemec V predmety v uvedenej kredit. PhD.. PhD. PhD. Kremnický. 3. Palovičová. PhD. L L L L Bartík. Bendíková vedúci ZP Adamčák. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. Bartík prof. M. M. 3. Novotná Mandzák. 1. Pupiš Michal. Adamčák doc. Michal Informačné technol. hodnote Odpor. 1. Jankovská Michal.2a B-UVTV.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV. PhD. Görner doc. Palovičová Bence. Michal prof.603 B-UVTV. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit. Z Z Z Z Adamčák. 2. 2. L L L L L L L L Bence. doc. Pupiš. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. Kompán.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. Jančoková doc. Spolu hod. Slížik Pupiš. 3. Rozim Novotná. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV. 1. 1. 1.

Odpor. Popelka Rozim. 2. 2. 3. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. 3. sem. Paugschová Garant Paugschová.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 . Palovičová Bartík. doc. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Adamčák Michal. Bartík Adamčák. Michal doc. 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 2. 2. Slížik Zbiňovský. Spolu hod. doc. 3. 3. 3. prof. 3. 2. M. Kremnický Adamčák. Michal Kučera. Kompán doc. Adamčák Palovičová. Michal Kučera. L L L L L L L Michal.612 B-UVTV-613 B-UVTV. Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV.Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor. PhD. PhD. Mandzák. PhD. PhD.621 B-UVTV-622 B-UVTV.623 Predmet(y) z bloku v kredit. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Bartík doc. Jankovská Palovičová. Michal doc. Bence. PhD.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit. Rošková Adamčák. Mandzák Nemec. 2. roč. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. doc. Adamčák doc. Z Z Vyučujuci Paugschová.

PhDr. doc. prof. PhD. PhD. doc. Jitka Oravcová. prof. PhD. PhDr. doc. PhDr. PhD. Ľubica Babicová. Dana Hanesová. CSc. PhDr. CSc. PaedDr. CSc. PaedDr. Alena Doušková. výchova a ideové systémy 2 Človek. PhD. Jitka Oravcová. Oľga Wágnerová. PaedDr. CSc. PaedDr. Beata Kosová. CSc. Vojtech Korim. PhD. CSc. povinne voliteľných min. CSc. prof. CSc. doc. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. kultúra 1 Človek. prof. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. PhDr. CSc. CSc. Ing. doc. PaedDr. doc. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. Soňa Kariková. Marta Valihorová. doc. doc. PhDr. Beata Kosová. Vojtech Korim. doc. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . doc. PaedDr. PhDr. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. PhDr. Vojtech Korim. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. CSc. prof. výmera hod. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. PhDr. PhD. PhD. PaedDr. Marta Valihorová. PaedDr. Dana Hanesová. S. Vojtech Korim. prof. PaedDr. Kariková. Dana Hanesová. spoločnosť. Vojtech Korim.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. spoločnosť.

Vojtech Korim. Mgr. Petra Fridrichová. PhD. Rok Sem Garant predmetu týž. PhD. Katarína Lucinkiewiczová. 3 1. výmera hod. CSc. 3 2. 2. CSc. PhD. CSc. Ján Kaliský. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. PaedDr. prof. 3 2. 3 1. PhD. Ján Kaliský. Miroslav Valica. PhD. doc. 3 1. PhDr. Vojtech Korim. 2. 3 2. 2. PaedDr. PhD. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. Petra Fridrichová. PhD. P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. Mgr. 2 1. 3 2. Ján Kaliský. Katarína Lucinkiewiczová. Mgr. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr. 3 2. Mgr. Rok H H H H H H H H H 2. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. výmera hod. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. PhDr. PhD. PhDr. PhD. PaedDr. Janka Kyseľová. PhD. 3 2. Mgr. 3 2. Ján Kaliský. Vojtech Korim. Mgr. výmera hod. Janka Kyseľová. Ľudovít Višňovský. PhD. Mgr. prof. Rok H H H H H H H H 1. PaedDr. 3 2. 3 1. 3 2. PhD. 2. CSc. PhDr. Petra Fridrichová. týž. 298 . 3 2. prof. Soňa Kariková.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. PaedDr.

environmentálnu etiku. ktorý pripraví odborníkov. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. t. manažérsku a podnikateľskú etiku. personálna práca. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. miestnosť č. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie.). Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). Tychy).) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV. e-mail: vincur.sk. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. expert for ethics). 446 5626. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu.č. biomedicínsku etiku. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. konzultant. profesionálne vystupovanie.branislav@fhv. asistent manažéra. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. vysokoškolskými pracoviskami v SR.sk 299 . t. stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. riaditeľa pre etiku. kultúru individuálneho prejavu. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.umb. Študijný poradca katedry: Mgr. etiku médií a profesijné etiky. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. poradenských centrách.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II. etických komisiách apod. zabezpečovať sociálny program firiem a pod.umb. s Filozofickým ústavom SAV. J 03.fhv. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2.j. Katowice).

v študijnom programe Aplikovaná etika. 1. Z Z Z Z Fobel prof. 1. Fobelová Kovaľová prof. Fobel Šimoniová prof. 1. 1. Fobel Šimoniová doc. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext. 1. 1. PhD Šimoniová prof. 1.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. 1. stupeň štúdia. 1. Ďurčík prof. 2. 1. 2. Fobel doc. 2. 1. Fobelová Kovaľová Kovaľová. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. Vyučujúci Garant Ďurčík doc. PhDr. 1.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. Ďurčík Fobel prof. Ďurčík Fobelová prof. 300 . 1. Fobel Fobelová prof. 2. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov.Garant štúdia: prof. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. PhD. Ďurčík doc. 1.Ďurčík prof. Fobel Bušíková Oravcová Ext. Fobelová Šimoniová doc. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. 1. 1. Pavel Fobel. 1. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

výberový. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. biomedicínska etika. lektor Ext. 2. Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2. etická expertíza a etické poradenstvo. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . odp.Spolu kontakt. . 2. PV . analytických postupov. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof. 2. Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P . V . Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. . etika verejnej správy. manažérska a podnikateľská etika.semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy.povinný. súčasné trendy v environmentálnej etike. colnej a vojenskej službe. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. sem. etika internetu) Riešenie etických dilem. etika v policajnej.povinne voliteľný. 2.odporúčaný. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. etika politiky. etika v období globalizácie. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . 2. etika a právo. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. základné práva v sociálnom zabezpečení. morálna inteligencia.

Kožiak. PhD. e-mail: palkova@fhv. doc. Janka Pálková Tel.umb. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. 1. 1. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. technické vybavenie katedry). PhD.sk (Personálne obsadenie katedry. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. teórie komunikácie. Bálintová Ličko. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. PhD. DrSc. Garant štúdia: prof. 1. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. kultúrnej a filozofickej antropológie. prof. ArtD. sociálnej.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. vedomosti z lingvistickej kultúry.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. affair relations. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. Gilles Rouet. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. 1. public relations. 1. stupeň. 1. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. slovesnej. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc. 1. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. Krško Račáková. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120.: 446 5123. Študijný poradca katedry: PaedDr. Darulová prof. Kovaľová.fhv. ako manažér európskej kultúrnej politiky. PhD. čo spolu činí 112 kreditov. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. vedomosti z oblasti európskej integrácie. Šlosiar Stolár.umb. Kačiuškiene 302 . hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. stupeň je novoakreditovaný študijný program. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.

PhD. 1. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . 2.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. PhD. 1. Patráš Bálintová Bálintová. Krško Račáková. prof. PhD. 2. PhD. prof. Šlosiar Höhn.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2. 2. Chorvát. 1. 1. Škvarna doc. PhD. Bálintová Höhn Ličko. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. PhD. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. prof. 2. Ištvánfyová. Rouet. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Rouet. Höhn. PhD. Bitušíková. prof. Bitušíková. Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. PhD. Pálková prof. 1. 1. 1. 3 3 3 3 2 2 1. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. Pálková prof. PhD. Patráš Račáková. Jančovič. PhD. PhD.Spolu kontakt. 2. 1. 2. Findra Bálintová. 1. Kačiuškiene Höhn. PhD. PhD.

2.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová. kredit.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ . kredit. Rouet. PhD. Kačiuškiene Höhn. PhD. hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved. Predmet(y) z bloku v uved. Bálintová. 2. PhD. PhD.hodnote V 4 1. 2. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD. prof. kredit. 2. * . hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. PhD. Pálková prof. stupeň externého štúdia 304 . Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. M-CJEk-703 Vysvetl. L Hohn Hohn. PhD.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 2. 2.1. Bálintová Höhn Ličko.

hospodárskych a kultúrnych dejín. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Oto Tomeček. CSc. PhDr. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Karol Fremal. kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života. Katedra histórie miestnosť č. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). 143. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.sk Garant štúdia: prof.fhv.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. SAV. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2.umb. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. kultúra. fondy. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. stupňa vysokoškolského vzdelania. Od absolventa odboru HISTÓRIA (2. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. stupni vysokoškolského štúdia. podmieňujúci predmet. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. rozhlase a periodikách).: 048/4467143. t. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov. PhD. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života.j. metodika a heuristika historického výskumu. e-mail: tomecek@fhv.umb. To znamená. agentúry. domy kultúry). zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. vysoké školy). ktoré sú zamerané na organizačnú. spolky. tel. Odporúčaný študijný plán: 305 . odborná redaktorská činnosť v televízii.

1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. 2. Šuch Kanovský Kanovský Nagy. Albertová. 306 . Škvarna Kunec. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. 1. Varinský prof. Šmigeľ. 2. PhD. 2. PhD. 1. 1 1. Nagy. PhD. 1. Darulová Mičko. PhD. 1. 2. doc. Kožiak. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof. 1. Kožiak. PhD. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu.Spolu kontakt. PhD. prof. 1. stor. PhD. PhD. Kožiak. Nagy. 1. 1. PhD. PhD. 1. Kožiak. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. PhD. Varinský Kožiak. Kunec. 1. 1. 1. 2. PhD. Martuliak Albertová. doc. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. 1. Varinský prof. PhD. PhD. Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak. doc. 1.

PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. 2. 2. PhD. Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. PhD. 1. Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. PhD. Varinský Šuch. prof. prof. PhD. 2. Z Z Šuch Martuliak 307 .Spolu kontakt. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. 2. Tomeček. Kožiak.

Nemčeková 308 . 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného.hod. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc. etické. magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov. sociologického. ako aj nového územnosprávneho členenia SR. Prednášky Odp. wollner@fhv. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. roč. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe. Z Z Z Z Z Semináre Odp. kulturologického. PhD.fhv. Višňovský prof. CSc. 1. 1. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. 1. sociológie. politologického. Ulrich Wollner. Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. 1. sem. Garant študijného programu: prof. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. antropológie. právneho. Ján Šlosiar.sk. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. úvod do sociológie. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. Varinský prof. národné a svetové dejiny. miestnosť č. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii.umb. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky. http://www. ekonomického a právneho systému nášho štátu. ekonomického i psychologického charakteru.Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. PhDr. ktorých obsah je orientovaný tak. Študijný poradca katedry: Mgr. Ondrejková Šlosiar prof.sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. ale aj filozofického. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno . Spolu získa 120 kreditov.umb. 318.filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti.

sem. 2.Typ predmetu Kontakt. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2. Palenčár doc. 1. Nemčeková doc. Šlosiar prof. 1. Briška prof. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. Palenčár prof. 2. Palenčár doc. Briška Nemčeková prof.hod. 1. 2. 2. 1. roč. Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. 1. 2. Nemčeková Palenčár doc. Prednášky Odp. Palenčár prof. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. 1. Semináre Odp. L 309 . Višňovský prof. 2. Briška prof. Šlosiar doc. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1. 2. Šlosiar prof.

organizácie a legislatívy školstva a školy. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 2. PhD. kde je predmet vyučovaný. PhD. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. v zmysle teoretických. Kopp.Pašková. 1. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. PhDr. PhD. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. pedagogiky. 1. PhDr. PhDr. PhD. AP prvá polovica semestra.D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1. 1. AP Prax priebežná 2. Karol László. PaedDr. AP 3* Prax súvislá 2. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. 2. PhDr. 2. 1. Vašašová. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.Valihorová. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania.Oravcová. Garant štúdia: prof. AP 2* Prax náčuvová 2. na základnej škole. pedagogický. praktických a tvorivých spôsobilostí. 1* *** *** Prax náčuvová 1. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. Škvarková Z Doc. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2. 2exEDPS Edukačná psychológia I. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. Študenti aprobačných predmetov. AP Prax súvislá 1. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ).. 2. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 2. Kaliská. AP Prax priebežná 2. PaedDr. 1. 1. 2.László.

PaedDr. Zolyomiová doc. Karol László Z PhDr. László.výberová 3 Telesná výchova. Gajdošová. Stehlíková doc. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1.-2. 1. Blanáriková L doc. Mgr. 1. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Oravcová. PhDr.–C Doc. Mgr. Zolyomiová. 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova. PhDr. PaedDr. Kariková.výberová 1 Telesná výchova. Z doc. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*. doc.Kováčiková.-2. doc. Višňovský.výberová 2 Telesná výchova.Gurgová L PhDr.-2. PhDr.Kariková. Stehlíková Z Prof. Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 .Kariková. Višňovský.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1. Blanáriková L doc. doc. Hroncová. Valihorová. Prof. Emmerová. PhD. PhDr. 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2. László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc. 1. Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof. doc. PhDr. PhD. Nemcová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. doc. Oravcová. Valihorová.-2. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc. Gajdošová prof. Gajdošová. Kaliská. PhDr.. Blanáriková L prof. Wágnerová prof. Nemcová. Z prof..

2. PaedDr. Stehlíková. Kopp. 1. Kaliská-. doc. Oravcová.Salbot.Valihorová. 2.Spoločný základ pre 2. PhDr. 2. Vaššašová. PhDr. 1. PhDr. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. László. Oravcová. PhDr. V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. 10 hod. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof. na strednej škole *** Prax náčuvová. PV. Šatánek. PhD. PaedDr. stupeň VŠ štúdia – Mgr. 1. na základnej škole. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc.. hod. 1. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15. PhD. PhDr. Škvarková Z doc. PhD. 2exEDPS Edukačná psychológia 1. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2. Pašková. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P. priebežná.

2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1.Kováčiková.Kariková.-3. doc. čiastkový . PhDr. Kariková.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. PhDr. 1. Gajdošová. Nemcová. Blanáriková L doc. Gajdošová L prof.Kariková . PaedDr. L KVTŠ 2 1. Zolyomiová. 2. Oravcová Z prof. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova. PhD. Z doc. Z KVTŠ 2 1.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. 2. Gurgová L PhDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. L Doc.-3. PaedDr. 1. doc. PhDr. Prof.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. Oravcová. 1. Višňovský. 1. László Gestori predmetu (celý úväzok C.hodnota) Z doc. Valihorová. Emmerová. Z KVTŠ 2 1. Višňovský 313 . doc. Wágnerová Z prof. Karol László Z PhDr.-3. Oravcová. PhDr.-3. 1.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. doc. Blanáriková L prof. 1. Zolyomiová L doc. 2. 2. Z prof. PhD. 1. Nemcová. Kaliská. 2. László. PhDr. doc. Stehlíková Z doc. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Mgr. Valihorová. Višňovský. Blanáriková L doc. Stehlíková Z Prof. 1. Blanáriková L doc. PhDr. Hroncová. Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. Mgr. Gajdošová. 2. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. 1.

Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. doc.504 Org. doc. Bartík Rošková.kredit. teórie. v centrách voľného času a pod. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. resp.umb. M-UVTv. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 . Bartík Görner Michal. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Bence. mandzak. Kučera prof. Slížik Vladovičová Bartík. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. jazykových a umeleckých škôl. Karol Görner. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov.peter@fhv. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied.umb. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Peter Mandzák. prof. Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. Michal Bendíková. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2.kredit. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Študijný poradca katedry: PaedDr. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. 8-ročných gymnázií. 58.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. PhD. PhD. M. PaedDr. Štruktúra magisterského študijného programu (II. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. a riad. na katedrách. prof. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv. Katedra telesnej výchovy a športu. Garant štúdia: prof. kultúrnych.sk. miestnosť č. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl.

Slížik. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal.. Nemec Čilík.v kombinacii s aprobačným predmetom 315 . Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Mandzák učitelia katedry Adamčák.Prednášky Kód M-UVTv. Kremnický Bartík. Zbiňovský Novotná. Palovičová. Pupiš Nemec.kredit. športy a sebaobrana Rytm. doc. M. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. Rošková. Bence.. Kollár. Kollár.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence. L.14 kreditov M-UVTv. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Rozim. Kučera. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved. Kučera. Michal.

peter@fhv. Bendíková Adamčák. roč. 34 kreditov za predmety spoločného základu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. na katedrách. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 1. kredit. školské strediská záujmovej činnosti). didaktiky a metodiky telesnej výchovy. PaedDr. Vladovičová prof. Peter Mandzák. doc. stupňa (Mgr. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. 1. 8-ročných gymnázií. Študijný poradca katedry: PaedDr. v centrách voľného času a pod.fhv. kultúrnych. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Spolu získa 120 kreditov.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Garant štúdia: doc. Adamčák M-UVTV. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. jednopredmetové štúdium (II.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. 1. Štefan Adamčák. Michal doc. Slížik Bartík. PhD.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. Katedra telesnej výchovy a športu. PhD. resp. Spolu získa 66 kreditov. a 2. centrá voľného času. domovy mládeže. teórie. 1. 62. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1. Bartík Michal. L L Rošková. Absolventi 2.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Bartík 316 .umb. Nemec Z Spolu Garant prof. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. jazykových a umeleckých škôl. Odpor. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. mandzak. Spolu hod. Görner doc.sk. resp.umb. sem.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. miestnosť č. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.

609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. 2. Z Z Z Z Z Z doc. Nemec prof. Kučera. Görner 317 . 1. 1. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Bendíková Garant doc. 1. kredit. L L L L doc. 1. Michal prof.st. Michal Adamčák. Bence. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. 2. doc. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. Bartík prof. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. Kollár. 1. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1. kredit. Bartík Paugschová. Odpor. 1. sem. 1.Typ predmetu Kód M-UVTV.507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit. roč. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal. PhD. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. Spolu hod. učitelia KTVŠ doc.. Nemec Bartík..ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. PhD. Popelka Görner. a riad. Palovičová Bartík. Rošková Rozim. Kučera vedúci DP doc. kredit. 1.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. Michal doc. Jančoková prof. 2. Palovičová Jančoková. 1.st. 1. Rozim Nemec. Bence. Paugschová doc. 1. hodnote Odpor. Michal M. Bence. L L L Rošková.Michal Michal. akcií na 1. L. kredit. 2.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Michal prof. M.

Palovičová Kremnický. Gymnastika Úpol. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. Michal Palovičová. Kremnický Bartík.Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 . gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . hodnote Odpor. 2. doc. 2. 2. PhD. roč. PhD. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. sem. Zbiňovský Michal. 2. PhD. Odpor. Zbiňovský. Palovičová Novotná. Palovičová. Spolu hod. Z Z Z Z Z Novotná.

Štefan Ligas.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. Soňa Kariková. Soňa Kariková. CSc. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. Ján Kaliský. Petra Fridrichová. 2 1. PhDr. Rok H H H H H H 1. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. Mgr. Miroslav Valica. Mgr. 319 . PhD. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PaedDr. 2 1. 2 1. Mgr. Mgr. doc. Mgr. PhD. PhDr. 2 1. PhD. P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. 2 1. Janka Kyseľová. prof. 2 1. 2 1. PhD. CSc. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Rok H H H H H H H 1. PhDr. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr. 2 1. PhD. výmera hod. PhDr. Ján Kaliský.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhD. Miroslav Valica. PhDr. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC . Vojtech Korim. PhD. Vladimír Poliach. PaedDr. PhD. Petra Fridrichová. Mgr. Lívia Nemcová. 2 1. Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc. Katarína Ľuptáková. 2 1. PhD. PhD. PhDr. PaedDr. výmera hod. PhD. Beata Kosová. PhD. týž. prof. Alena Doušková. PhD. výmera hod. 2 1. Petra Fridrichová. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov.

Z Z PhDr. výmera hod. Miroslav Valica. 320 . 2 1. PhD.Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž. PhDr. Rok H H 1. P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč. 2 Sem Garant predmetu PhD. Miroslav Valica. PhD.

Valihorová V V 6 10 321 . školiteľ doc. Garant programu: prof. prof. Tatár 1. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Valihorová 1. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. Šimonová Odaloš 1. Kováčik doc. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Šimonová. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Chorvát. Krško prof. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania. príp. Pavol Odaloš. PaedDr. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. Višňovský Kasáčová 1. Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. Odaloš 1. CSc. Mešková 1. prof. vedúci katedry 1. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Odaloš. Višňovský. prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III. iných edukačných ustanovizní. princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. školiteľ 1. D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. stredných a vysokých škôl. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. Kováčik. Chorvát doc.

prof. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. Odaloš 2. Golema 2. Golema prof. Šimonová. Tatár. Šimonová prof. jazyka v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 2. školiteľ 1. ročník spolu 3. Odaloš 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Odaloš 2. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. Klincková 2. D-ODSJ-104 Dynamika slov. Kováčik 2. školiteľ 2. Odaloš doc. Brincková V 322 . D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 1. D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 2. Klincková doc. školiteľ 2. Tatár doc. Brincková 2. školiteľ 1. školiteľ 2. vedúci katedry 2. Odaloš doc. školiteľ 1. školiteľ 1. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2.

vedúci katedry 3. školiteľ V V V V 6 10 6 10 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. vedúci katedry 3. školiteľ V P 2 60 60 3. školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. školiteľ 3. 323 . školiteľ 3. školiteľ 3.

Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Višňovský. školiteľ 1. Mešková 1. Odaloš 2. Kosová prof. Brincková 324 . školiteľ 1. Brincková doc. Kováčik 2. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. prof. Krško 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Chorvát doc. Chorvát. školiteľ 1. Odaloš. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. školiteľ 1. Šimonová prof. Odaloš 1. Odaloš prof. Šimonová. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Odaloš doc. Kasáčová 1. školiteľ 1. Kováčik. Tatár 1. Višňovský prof. Odaloš doc. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Valihorová 1. Odaloš Šimonová 2. Dynamika slov. Tatár. Tatár doc. Šimonová. Kosová 1. Kováčik doc. Golema 2. Odaloš 2. školiteľ 1. školiteľ 1. vedúci katedry 1. Golema prof. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. školiteľ 1. Klincková doc. Klincková 2.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof.

školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 2. vedúci katedry 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Študijná časť 325 . školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. vedúci katedry 3. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. vedúci katedry 3. školiteľ 2. školiteľ 4. ročník spolu 5. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4. ročník spolu 3. 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. ročník spolu 4. školiteľ 2.

školiteľ 5. a 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. ročníku. Predmet je možné zapísať si len raz. ** Doktorandi v externej forme sa vo 4. P 60 60 180 5. alebo v 5. roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4. ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. 326 . Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia.

Fobelová 1. je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické. Fobel 1. seminár. PhDr. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. PhD. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. Garant programu: Prof. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. resp. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku). Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. sociálnoekonomické.). Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy. Fobelová prof. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. právne. školiteľ 1. školiteľ 1. Je schopný identifikovať morálne dilemy. vedúci KETA 1. Dokáže vyhodnotiť spoločenské.Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program. sám hľadá nové. školiteľ 1. 1. filozofickej etiky. teórie a praxe aplikovanej etiky. školiteľ 1. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. vedúci KETA 1. resp. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi. psychohygienické. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. firiem a iných korporácií ako profesionálny etik.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. organizácií. školiteľ 1. Pavel Fobel. originálne riešenia a prístupy k problematike. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. školiteľ 1. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. metodológii praktických vied. školiteľ Prof. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky. dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi.

ročník spolu 3. školitelia školitelia 2. garant garant podujatia podujatia 2. vedúci KETA 3. Doc./Mgr./Mgr. seminár. vedúci KETA 1. Fobelová 2.) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. školitelia 2. resp. 2. školitelia 3. vedúci KETA 2. 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2. Fobelová Prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2. vedúci KETA 3. Fobel. školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. 3. resp. Ďurčík. školitelia 3.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Ďurčík Viceník. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. ročník spolu 2. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 . vedúci KETA 2. garant štúdia 2. Banse 2. 2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia.

školiteľ 3. Školiteľ 3. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. 329 . školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA . školiteľ školiteľ 3. školiteľ 3. vedúci projektu 3. Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3.Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov.. ročník spolu 3.

1. 1. 1. Fobelová Ďurčík. vedúci KETA 330 . 1. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. 1. resp. Doc. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. seminár. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof. školitelia Banse Prof. 1. 1. 1. 20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1. 2. 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. ročník spolu Fobelová Prof./Mgr. 2. Fobelová prof. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1. resp. Ďurčík Viceník. 2.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1. Fobel. 1. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min.) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia.

resp. 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. školiteľ 5 4 5 60 3. 3. seminár. 3. 3. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2. a 5. 3.Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity./Mgr. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. 2. 3. ročník spolu 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 . D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4. Celkový súčet 4.. 3. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2. 5. partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3.

21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov.Vysvetlivky: KETA .Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 .

Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3. ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. • poradca v oblasti komunikácie. Rouet. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov. Sugay Darulová 333 . stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1. Rouet Bitušíková 1. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. consulting. • odborník v oblasti public relations. Katedra príslušného jazyka 1. Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof. prof. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. Rouet. Očenášová. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. DrSc. • zástupca vo verejných.). Sugay prof. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. • riaditeľ. marketing. Garant programu: prof. Absolvent 3. Bitušíková 1. Rouet prof. európskej identity. Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií. Darulová 1 1 0 0 1.atď. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. Gilles Rouet. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. prof. národných. • konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. stupeň. medzinárodných i európskych organizáciách. školiteľ 1. nových partnerstiev a susedstiev. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte. • kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. Katedra príslušného jazyka 1.

Sugay 1. Práce Oponentské posudky Bc.domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Pozn. Doktorandi v externej forme sa v 4. Respektíve adekvátny certifikát.: 1. 4. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4. 334 . 5. 2. Očenášová 1. Rouet Terem 1. 5. prof. Ries Garant predmetu prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Kollárová 1. Rouet. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce.zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1. a 5.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc.

Katedra príslušného jazyka 1. Rouet. Očenášová. Ries 1.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Terem 1. Rouet prof. Katedra príslušného jazyka 1. Darulová 1. Sugay prof. Sugay prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof. Očenášová 1. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Bitušíková 1. Rouet. Rouet prof. Bitušíková 1. Rouet. Kollárová 1. školiteľ 1. Darulová 1. Práce Oponentské posudky Bc. Sugay prof.

D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn.: 1.Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4. Respektíve adekvátny certifikát. 2. 336 . a 5. Doktorandi v externej forme sa v 4. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 4. 5.

Zimányi Prof. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. 1. školiteľ 337 . školiteľ 1. Mészáros Prof. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry. Garant programu: Prof. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Prof. Alabán 1. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1. Spisovný maď. školiteľ 1. Doc. PhDr. Prof. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. vedúci katedry hun. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. 1. Varga Prof. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. školiteľ 1. jazyka Dejiny maď. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. Kicsák 1. Alabán Prof.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. Zimányi Prof. Alabán 1. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. školiteľ 1. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. CSc. Prof. Mészáros 1. získavať. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. Varga 1. literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). vedúci katedry hun. Prof. školiteľ 1. Árpád Zimányi. lit. Prof. teóriu a dejiny maďarskej literatúry. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. školiteľ 1. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr.

Prof. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. vedúci katedry hun. Varga 3. 2. vedúci katedry hun. Žigo 3. školiteľ 2. Prof. vedúci katedry hun. školiteľ 2. 2. školiteľ 2. Alabán Prof. školiteľ Prof. školiteľ 2. vedúci katedry hun. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof. Aczél 2. príslušná jazyková katedra 2. ročník spolu 3. školiteľ 1. Žigo Prof. Alabán 2. školiteľ 2. Prof. 2. Doc. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Zimányi Prof. školiteľ 3. školiteľ 2. Andruška 3. ročník spolu 2. Zimányi 2. Varga Prof. Doc. školiteľ 1. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. Prof. školiteľ 2. Alabán 2. 2. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. Alabán Prof. školiteľ 2. doc.

Doc. Varga Prof. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. školiteľ 3. školiteľ 3. Varga Prof. školiteľ 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. vedúci katedry hun. 339 . 4. a 5. Zimányi Prof. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. 5. školiteľ 3. školiteľ 3. Alabán Prof. 5. Prof. Varga 3. Alabán 3. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 3. a 20. Prof. zo svetovej lit. 19. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. vedúci katedry hun. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. ročník spolu 4. 4. školiteľ 3. Prof. 3. Aczél 3. 3. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . 5.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. Zimányi 3. školiteľ 3. školiteľ 3.

2. jazyka Dejiny maď. Kicsák 1. vedúci katedry hun. Alabán Prof. školiteľ 1. Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. 1. Zimányi Zimányi 1. školiteľ 2. 2. vedúci katedry hun. Alabán 1. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. ročník spolu 2. školiteľ 1. Prof. Spisovný maď. Alabán Prof. vedúci katedry hun. Mészáros 1. školiteľ 1. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. Prof. Prof. vedúci katedry hun. Prof. školiteľ 1. školiteľ 1. 2. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Prof. Prof. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. Prof. školiteľ 1. školiteľ 2. Doc. školiteľ 1. príslušná jazyková katedra 2. Alabán 1. Zimányi Prof. vedúci katedry hun.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. Varga 1. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. Mészáros Prof. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 . prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. 1. lit. školiteľ 1. Alabán Prof.

školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2. doc. Prof. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. Erdélyi 2. Aczél 2. Varga Prof. vedúci katedry hun. školiteľ 2. školiteľ Garant predmetu Prof. Varga 3. Doc. Varga 341 . Prof. ročník spolu 3. Zimányi 2. Alabán 3. zo svetovej lit. školiteľ 2. školiteľ 3. Varga Prof. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. Prof. procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Prof. Doc. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. 2. Prof. 19. Aczél 3. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. školiteľ 3. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 2. a 20. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Prof. Andruška 3. vedúci Prof. Žigo 3. Alabán Prof. školiteľ 2. Varga Prof. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2. Alabán Prof. Zimányi Prof. Alabán Prof. Žigo Prof. školiteľ 3. Doc. Zimányi 3.

Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 5. školiteľ 3. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . ročník spolu Celkový súčet 4. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. 4. vedúci katedry hun. 5. 3. školiteľ 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. a 5. 342 .Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. školiteľ 3. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. školiteľ 3. 5.

ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1. CSc. vedúci KHI 1. školiteľ 1. školiteľ 1. PhDr. školiteľ doc. resp. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Varinský prof. školiteľ 1.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. Alberty 1. Garant programu: prof. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. v rozsahu 4 hod. Varinský 1. školiteľ 1. zreteľne. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. vedúci KHI 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. školiteľ 1. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém.. Vladimír Varinský. D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1. vedúci KHI 1. Škvarna 343 . max. vedúci KHI prof. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami.

Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. vedúci KHI 2. Varinský 2. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. vedúci KHI 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. Škvarna 344 . vedúci KHI 2. Alberty. Fremal Fremal. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. Martuliak. 2. školiteľ 1. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof. ročník spolu 2. školiteľ 2. resp. školiteľ prof. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. školiteľ 1. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 2. prof. školiteľ 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. vedúci KHI 2. školiteľ 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc.

školiteľ 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. školiteľ 3. školiteľ prof. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ Garant predmetu 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI 3. školiteľ 3. Škvarna prof. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Fremal prof. vedúci KHI 3. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. ročník spolu 3. resp. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI 3. vedúci KHI 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3.

Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. školiteľ 5. školiteľ 4. 60 kreditov). Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. školiteľ 5. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 4. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. školiteľ 4. a po 5) 6) 346 . ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 4. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. a najskôr po tom. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. školiteľ 4. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 4. školiteľ 4.

bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4. a 5. 347 .súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu.

školiteľ 1. max. Alberty 1. Varinský 1. ročník spolu 2. vedúci KHI 1. školiteľ 1. Varinský 348 .Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 1. Alberty. resp. Martuliak. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. vedúci KHI 1. školiteľ 1. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. vedúci KHI prof. Fremal Fremal. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. prof. Škvarna doc. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. vedúci KHI 1. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský prof. školiteľ 1.. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 1. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Škvarna prof. Škvarna 2. školiteľ 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. v rozsahu 4 hod.

Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. resp. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. 3 4 3 2 3. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. vedúci KHI 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. vedúci KHI 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 2. školiteľ 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. vedúci KHI 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. resp. 2. ročník spolu 3. školiteľ 2. vedúci KHI 2. školiteľ 2. vedúci KHI prof. vedúci KHI 2. Fremal prof. Varinský 349 . vedúci KHI 3.

V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ prof. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 350 . školiteľ 3. Varinský prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 5. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. Škvarna 3. školiteľ doc. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz.

ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. školiteľ 4. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). školiteľ 4. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. a najskôr po tom. školiteľ 4. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Zapisujú si iba denní doktorandi. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. 60 kreditov). Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. doktorandi sa vo 4. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 4. a 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5.

člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Jurová. školiteľ 1. Fremal prof. Inštitút jaz. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. max. v rozsahu 4 hod. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. CSc. Olejník 1. školiteľ 1. Konečný 1. školieľ 1. školiteľ 1. Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. ročník spolu prof. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. Šutaj. Gabzdilová. Konečný.SAV resp. Gajdoš. Škvarna 352 . vedúci KHI FHV UMB 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Gajdoš. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. Varinský prof.Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof.

školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. Škvarna 353 . ročník spolu 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci KHI FHV UMB 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. vedúci KHI FHV UMB 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. Škvarna prof. Škvarna prof. Konečný 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. pracovníci SvÚ SAV 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ prof.

školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ 354 . člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. Varinský prof. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz. PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. školiteľ 3. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr.

a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. a najskôr po tom. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. školiteľ 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. a 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. 355 . 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. školiteľ Garant predmetu 5. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce.

Škvarna 356 . školiteľ 1. Varinský prof. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Gabzdilová. Konečný. Varinský prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. Inštitút jaz. zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. Gajdoš. školiteľ 1. Fremal prof. Konečný 1. Jurová. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. vedúci KHI FHV UMB 1. Šutaj. školiteľ 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. CSc. ročník spolu prof. v rozsahu 4 hod. Olejník 1. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc.SAV resp. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. Gajdoš. školieľ 1. školiteľ 1. max.

Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. pracovníci SvÚ SAV 2. Konečný 2. Škvarna prof. Varinský doc. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. školiteľ 3. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ prof. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu 3. Škvarna 357 . školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci KHI FHV UMB 3. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2.

školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 4. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. Varinský prof. školiteľ 5. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ prof. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ Garant predmetu 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5. školiteľ 3. školiteľ 358 . školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4.

Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. a najskôr po tom. a 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 5. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. 359 . a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ Garant predmetu 5. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. školiteľ 5. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4.

Findra. školiteľ vedúci KSJL 360 . Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Patráš 1. Absolvent 3. Odaloš. PhDr. vedúci KSJL 1. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. CSc. Krnová. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. Klincková. tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. Kováčik. Krško 1. vedúci KSJL 1. Findra prof. Patráš. Garant programu: prof. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. heuristicky získavať. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. literárnovedných. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. prof. Zuzana Hurtajová. Hurtajová. Findra. Tatár 1.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. Golema 1. Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. Harpáň. Patráš 1. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. Hurtajová. Krnová 1. Klincková prof. Findra 2 2 3 1. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. Hurtajová doc. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc.

školiteľ školiteľ 361 . 2. Kováčik 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1. školiteľ 2. Patráš doc. Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 1. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Klincková. Šimonová. školiteľ 1. Harpáň. Findra. Findra. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. Patráš 2. Odaloš. školiteľ 2. vedúci KSJL 2. ročník spolu 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Krnová. školiteľ 1. Krnová prof. Hurtajová. školiteľ 1. školiteľ 1. Golema 2. Krnová. školiteľ 1. vedúci KSJL 2. Krško 2. školiteľ 2. školiteľ 1.

Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 2. 5. 5. ročník spolu 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2. 4. školiteľ 3. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. školiteľ 3. 362 . vedúci KSJL 3. školiteľ 2. ročník spolu Celkový súčet 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. vedúci KSJL 3. 5. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 4. školiteľ 3. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. školiteľ 3. a 5. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. školiteľ 3. školiteľ 3.

školiteľ 1. Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Hurtajová. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Hurtajová. Patráš 1. Krnová. školiteľ 1. Krnová prof. Klincková prof. Golema 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Odaloš. Šimonová. Findra. prof. Findra prof. Findra 363 . vedúci KSJL 1. Kováčik 2. Kováčik. školiteľ 1. Krnová 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Patráš. ročník spolu 2. Krško 1. Krnová. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Harpáň. Klincková. Findra. Harpáň. Patráš doc. Hurtajová doc. Hurtajová. Tatár 1. Findra. Krnová. Patráš 1. školiteľ 1. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. Findra. Golema 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Patráš 2. 1.

školiteľ 2. ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4. vedúci KSJL 3. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. vedúci KSJL 3. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. školiteľ 3. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 2. 364 . školiteľ 2. školiteľ 2. Klincková. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. ročník spolu 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. 2. školiteľ 3. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr.

roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4. Doktorandi v externej forme sa vo 4. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. a 5. 4. 365 . Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 5. 5. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 5.

vedúci katedry 1.i. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá). Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Taliga 1. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. Garant odboru: prof. epistemológie. v kultúre a pod. Ján Šlosiar. školiteľ 1. Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 1. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. Palenčár prof. vedúci katedry 1. PhDr. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. CSc. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. resp. že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. vedúci katedry 1. školiteľ 6/12 1.).Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie. (max. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. Višňovský prof. Šlosiar. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie. filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. v rozsahu 4 hod. Briška 1. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. v orgánoch školstva. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. 1. Palenčár 1. aktívne a tvorivo navrhovať. Vybrané problémy epistemológie I. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. školiteľ 366 . spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí.

Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. školiteľ 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 1. vedúci katedry 2. resp. vedúci katedry 2. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. Palenčár prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. Schmidt 2. školiteľ 2. Vybrané problémy epistemológie II. školiteľ 1. 2. vedúci katedry 2. školiteľ 2. ročník spolu 367 . Višňovský doc. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 1. školiteľ 1. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. ročník spolu 2. Schmidt 2. školiteľ 2. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. Taliga 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. resp. vedúci katedry 2. Palenčár 2. vedúci katedry 15/20 2.

školiteľ 3. 368 . 5. vedúci katedry 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3. a 5. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. PV . Zapisujú si iba denní doktorandi.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P .povinný. vedúci katedry 3. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. 3. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. školiteľ 3. Externí doktorandi sa vo 4. školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 3. V . vedúci katedry 3. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr.povinne voliteľný.

práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Vybrané problémy epistemológie I. Palenčár prof. Taliga 2. školiteľ 1. vedúci katedry 1. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. resp. v rozsahu 4 hod. 1. Šlosiar Briška 1. vedúci katedry 1. Višňovský 1. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. školiteľ 1. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. školiteľ 1. (max. prof. ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. školiteľ 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. Schmidt 2. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. Vybrané problémy epistemológie II. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. Višňovský doc. Palenčár 1. resp. Schmidt 2. Taliga prof. školiteľ 1. Palenčár 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Šlosiar. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . Palenčár doc. doc. školiteľ 1. vedúci katedry 1.

školiteľ 2. vedúci katedry 370 . školiteľ 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. školiteľ 2. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. vedúci katedry 3. 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 2. 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 2. školiteľ 2. školiteľ 3. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 2. vedúci katedry 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. ročník spolu 3. školiteľ 3. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. školiteľ 2. vedúci katedry 3. resp. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. 2. školiteľ 2. 2. školiteľ 2.

školiteľ 3. školiteľ 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 3. školiteľ 4. Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. vedúci katedry 371 . školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. školiteľ 4. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 4. vedúci katedry 4. školiteľ 3. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 3. školiteľ 4. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci katedry 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. vedúci katedry 4. školiteľ 4.

školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 5. školiteľ 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 5. školiteľ 5. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . vedúci katedry 5. vedúci katedry 5.

FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. FTVŠ. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe. Görner individuálne Jančoková. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. Huraj KCJ prof. vo výkonnostnom. PaedDr. CSc. Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. Novotná Wimmer Sivák. Görner.fhv. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci.umb. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. v športovej príprave mládeže. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov.sk Garant študijného programu: prof. Bartík prof. v športe dospelých a zdravotne oslabených. PV a V predmetov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. čo predstavuje 60 kreditov. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 .103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. Ľudmila Jančoková.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. Jančoková prof.

ukončenie do 3. Nemec doc. Čillík doc. Michal doc. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Kasa 1. Štulrajter 1. Hetenyi prof. L. doc. Oravcová 1. Bence. Labudová.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Jančoková 1. Jančoková doc.105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp.individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu . Jančoková doc.303 Teória a didaktika športového tréningu . Nemec 1. FTVŠ. L. Michal 1.306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Görner. Nemec 1. Čillík. Jančoková. Oravcová prof.. Čillík prof. Nemec prof.310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.309 Diagnostika trénovanosti D-SESe.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková. Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Jančoková doc. Čillík 1. FŠ) D-SESe. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 .203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. Bence. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Jančoková 1. adekvátny certifikát . Nemec 1.

ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. 1.-5. resp. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. resp.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. ME. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. 1.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . školiteľ PV PV 1. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 . recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.-5. 1.-5. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.-5.ako hlavný tréner .-5. SP): .ako hlavný tréner . MS. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.-3.

376 . 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem. semestra šútida tak. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por.

adekvátny certifikát .603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. FTVŠ. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. Wimmer Sivák.503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. Jančoková Görner.600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. FŠ) D-SESe.701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1. FTVŠ.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp. Görner. Jančoková 377 .ukončenie do 3. prof. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková. prof. FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. Jančoková Novotná Wimmer prof. Jančoková prof.

L. 1. Jančoková doc. prof. Jančoková.. 1. MS.ako hlavný tréner .ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . L. Hetenyi doc. Nemec 1. Nemec 1. SP): . Jančoková 1. Michal 1. Čillík prof.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe.-5.ako hlavný tréner . Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. Čillík 1. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 . Bence.703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. doc. Nemec 1. ME. Oravcová 1.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.-5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Nemec doc.-3. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Labudová.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. Kasa 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1.-5. Štulrajter Jančoková 1. školiteľ PV PV 1. Oravcová prof. Čillík doc.-5.709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. 1. Nemec Garant doc. Michal doc. Čillík. Bence.-5.

učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem. resp. semestra šútida tak.Por. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. 379 . číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. resp.

PV a V predmetov. ekonomickej.100 D-SHSh. Garant študijného programu: prof. Michal prof. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná.102 D-SHSh.101 D-SHSh. PaedDr. Görner KCJ prof.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. psychologickej.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia .103 D-SHSh. Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. FŠ) D-SHSh. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej.104 Metodológia . Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. estetickej. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. informačnej a právnej z procesuálnej podstaty. PhD. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. Michal Wimmer Sivák. Karol Görner. FTVŠ.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia . sociologickej.300 Študijná časť D-SHSh. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Huraj Garant prof.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner. filozofickej. komunikačnej. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. etickej. Görner 380 . výkonnostného športu a športu pre všetkých. čo predstavuje 60 kreditov.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. politickej.Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika.200 D-SHSh. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh.

Bartík 1.107 D-SHSh. Görner 1.302 D-SHSh.307 D-SHSh. Görner. Bartík doc. Bartík 1. FŠ) D-SHSh. Oborný 1. Adamčák doc.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.204 Vedecká časť D-SHSh. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 . Adamčák 1 Oravcová Garant prof. adekvátny certifikát .ukončenie do 3.310 D-SHSh. Görner. Michal 1.312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Klincková prof. Michal 1. Labudová.304 D-SHSh.108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp. Bartík doc. Vladovičová. Adamčák doc. Michal doc.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.305 D-SHSh.106 Študijná časť D-SHSh. Klincková 1. Adamčák 1. Görner doc.309 D-SHSh.301 D-SHSh. Michal doc.308 D-SHSh.311 D-SHSh.306 D-SHSh. FTVŠ. Oravcová Hetenyi 1. Vladovičová doc.303 D-SHSh. Görner doc. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. 1.105 D-SHSh.

číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie. ME.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.ako hlavný tréner . ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 .ako hlavný tréner . SP): . resp. školiteľ 1. MS. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1.-5. školiteľ 1.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. školiteľ PV PV 1.-5.-5. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. resp. školiteľ 1.-5. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty.-3. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.-5. školiteľ 1.

383 . že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. semestra šútida tak. číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem.

Huraj Garant prof. FŠ) D-SHSh.608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp.601 Názov predmetu Filozofia a metodológia . Michal prof.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . FŠ) D-SHSh.ukončenie do 3. FTVŠ. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.600 D-SHSh.501 D-SHSh. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 . FTVŠ. Michal Wimmer Sivák.700 Študijná časť D-SHSh.500 D-SHSh. adekvátny certifikát .504 Metodológia . Görner KCJ prof.604 Vedecká časť D-SHSh.607 D-SHSh.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner.505 D-SHSh.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh.506 Študijná časť D-SHSh.503 D-SHSh.502 D-SHSh.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.

školiteľ 1. Oravcová Hetenyi 1.705 D-SHSh.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: .1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. Bartík 1.702 D-SHSh. Adamčák doc. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.-3. 1. 1.-5. Klincková 1. Michal doc. Vladovičová doc.707 D-SHSh. školiteľ PV PV 1.704 D-SHSh. Görner doc. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1.701 D-SHSh. vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 .703 D-SHSh. Görner doc. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. školiteľ 1.709 D-SHSh.-5. Klincková prof. školiteľ 1. Bartík 1. Oborný Labudová. Görner Michal Garant prof. Adamčák 1 Oravcová 1.-5.ako hlavný tréner .706 D-SHSh. Michal Vladovičová.ako hlavný tréner . ME.-5. Adamčák doc. 1. MS. Michal doc. 1.708 D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Adamčák 1. SP): .711 D-SHSh. Görner. školiteľ 1.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.710 D-SHSh. Bartík doc.-5. Vyučujúci Görner. Bartík doc.

že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem. resp. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. resp. 386 . ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. semestra šútida tak. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.

sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. Findra 1. 27). profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. Findra. pracoviskami a tradíciami. Schulze doc. prekladateľ. mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. neslovanské jazyky a literatúra (2. kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. 1. stavby a fungovania. Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. a to ako pružný. Je pripravený na spracúvanie. 28). medzijazykové kontakty. filozofii. Findra prof. Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. PaedDr. 1. Aj mimo územia Slovenska – napr. Vladimír Patráš. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. (inter-/multi)kultúrnymi. jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. jazykových univerzálií a vzťahov. 35). Uvedené okruhy. ich princípov. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. antropológii. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. Garant programu: prof. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. 1. príp.Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. Patráš 1. CSc. v krajanských podmienkach –. dejinám. ich vzťahom ku kultúre. Patráš 1. Patráš prof. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof. komunikačný expert. slovanské jazyky a literatúra (2. Schulze/ Krško 1. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2. Venuje sa genéze jazykov. prezentovanie. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti. 1. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. 1. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka.

školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. Patráš doc. školiteľ 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 .VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 2. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Schulze 2. 2. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. vedúci KSJL 2. ročník spolu 2. školiteľ 2. Klincková prof. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 2. Findra/ Klincková 2. 2. a 21. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. školiteľ 1. Schulze doc. školiteľ 1. vedúci KSJL 2. Chorvát/ Krško 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. Patráš 2. vedúci KSJL 1.

školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . školiteľ 2. školiteľ 3. 3. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. ročník spolu 3. školiteľ 3. 5. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 2. 4. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. 4. ročník spolu Celkový súčet 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. školiteľ 3. 5. 5. školiteľ 3. školiteľ 3.

52/30 kreditov ECTS. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Zapisujú si len študenti denného štúdia. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. Úspešný absolvent 3. 390 . roka štúdia získať min. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB.Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. a 5.

Schulze 2. prof. školiteľ 1. Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. ročník spolu 2. Klincková prof. Patráš prof. Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Schulze doc. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ školiteľ 1. Schulze prof. školiteľ školiteľ školiteľ 1. vedúci KSJL 1. P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. Findra prof. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. 2. Findra 1. a 21. vedúci KSJL 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. Schulze/ Krško 1. Patráš 2. vedúci KSJL 391 . školiteľ 1. Patráš 1. Patráš 1. Findra/ Klincková 2. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. Krško 2. Findra. Chorvát/Krško doc. školiteľ 1.

vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2. 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3.

Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 5. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. 4. 5. 5. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. Úspešný absolvent 3. 393 . Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. 4. 52/30 kreditov ECTS. roka štúdia získať min. 5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. a 5. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov.

počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme.2008. Čl. MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela. Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu.2. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. ako sú exkurzie. forme výučby. Čl. 3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. základnej študijnej literatúre. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. schválenom AS UMB 25. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. a) zákona č. praxe a pod. 131/2002 Zb. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. povinnej nadväznosti na iné predmety. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zo študijného programu vyplýva. 394 . V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu.VII. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. 3 písm. z. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov.

Čl. V každom semestri je 13 . odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu. špecifických seminárov. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí. exkurzií a praxí. na ktoré prax nadväzuje. septembra a končí sa 31. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. konzultácií.Čl. II. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1. spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. Zverejnené požiadavky sú nemenné. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. Čl. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. cvičení. semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu. augusta nasledujúceho roku. odborných kurzov. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB. V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. a 2. v magisterskom štúdiu v 1. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. 395 . seminárov. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti.15 vyučovacích týždňov. 2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy. semestri ako priebežná hospitačná prax. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. organizuje prípravu informačného súboru katedry.

príprava na skúšku a pod.diplomovej práce. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V). päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce. ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. kedy reprezentoval. 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. semestri. v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. seminárne práce. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS. Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. ktoré študent musí absolvovať. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). športe. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej. Označuje sa tak študijný obsahový celok. samostatné štúdium. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. v skratke Bc. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. študent ich získa absolvovaním predmetu. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie. pedagogickej. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia. ale maximálne 1x za jeden akademický rok. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet. 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium. príp. Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe. určuje ich študijný plán študijného programu. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov. 6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. pričom voľba nie je predpísaná. j. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet. c) doktorandské štúdium. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. V. b) magisterské štúdium. ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. Čl. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia. ktorý si študent zapíše v semestri. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov. Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet.. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. alebo v iných oblastiach. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“). umení. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. v skratke PhD. v skratke Mgr. ktoré sú uvedené 396 . Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. určuje ich študijný plán študijného programu. t. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. (PV) a za záverečnú prácu. PV. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. a) povinné predmety (P) sú tie. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce.

Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. 3) Študent. ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet. Predmet. môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. ktorý študent úspešne absolvoval. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. (PV). alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. ktoré má zapísané v AIS-e. Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu. má možnosť zapísať si ho ešte raz. 9 Zápis. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. Čl. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. si už druhýkrát zapísať nemôže. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. a ľubovoľné predmety (P). bod 7). 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. 397 . na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. ktorý štúdium zanechal. sa pokladá za študenta. iných fakúlt UMB. 9. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. ktorá prebieha v apríli. (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB. a) Študent. prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. alebo hociktorý iný výberový predmet. príp. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. 11). alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu. môže si zapísať ešte raz ten istý. ak bude mať zapísané (resp. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní.v ponuke jeho študijného programu. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak.

aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení. v septembri príslušného akademického roku. 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne). ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV.7) Študenti prvého roku Bc. V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov. V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. povinne voliteľné. Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom.j. ktorý je prerekvizitou. je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi. Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného.do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety. Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia. 2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. 9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. aj Mgr. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. výberové). 398 . vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. Študent. štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. Čl. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. Ide o predmety vylučujúce.11). ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise.

Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u. odsek 7). v Mgr. Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc. ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. Hodnotenia. bude zo štúdia vylúčený. Všetky predmety.3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl. Študenti. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy. V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1). rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. sú predmety bez nadväznosti. v Mgr. 8. 4) Študent. a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety. štúdiu 5. Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. 8 bod 8). povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku. musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety. hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). štúdiu 4. musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e).4. 399 . 11 Kontrola štúdia 1) Na to. rok. aby študent mohol pokračovať v štúdiu. štúdiu 4. Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. rok štúdia. štúdiu 3. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok. 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. III. rok štúdia).

najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. Študent môže z vážnych. Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. Úlohami môžu byť projekty. d) Ak študent neurobí skúšku. dostatočne (3=E). Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim. uspokojivo (2. výnimočne do piatich pracovných dní. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. ústna. dobre (2=C). nedostatočne (4=FX).5=D). b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak. Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. písomné. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu. vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka. praktické a kombinované úlohy. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. Ak skúška pozostáva z dvoch častí. seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. schopnosť logického. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A). pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu.Čl. c) Skúška môže byť výlučne písomná. veľmi dobre (1. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne. má nárok na jeden opravný termín. zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. V prípade. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. ktoré mu stanoví učiteľ. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška.5=B). Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. kritického. priemerujú) v konečnom hodnotení. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. zručnosti. najviac však v rozpätí troch pracovných dní. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu. že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. ústne.

Ki je kreditové ohodnotenie predmetu. následne individuálne požiada . Čl. Výberové predmety resp. ktorý žiada o zmenu študijného programu. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho. VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku. alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . ktorý má záujem o uznanie predmetov. Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia. ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. že tento nie je členom komisie. 11 tohto študijného poriadku. Za hodnotené predmety. Študent. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. 2) Študent. môže uznať vedúci katedry. ktorú sám vymenuje. do výkazu o štúdiu. Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. 401 . i na ktorý uplynul od ich absolvovania. na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke. pri prideľovaní ubytovania a pod. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!). Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia. Do výkazu o štúdiu napíše dátum. ktoré sa už na FHV nevyučujú. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania. V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. Predmet nemožno uznať. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. porovnateľný s pôvodným študijným programom. Σ(Zi . hodnotí sa známkou „nedostatočne“. povinne voliteľné predmety. septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra. ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou. Čl. Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). je do VŠP započítaná známka 4. pri rozhodovaní o priznaní štipendií. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval.skúšajúci. musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl. Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov. alebo ak študent odstúpil od skúšky.

3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. považuje sa za študenta. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. spolu najviac na dva roky. resp. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15. e) Študent. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta. ak chce prerušiť po letnom semestri. ktorý štúdium zanechal. Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia. septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. 402 . predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole. c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. 16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. v magisterskom stupni 120 kreditov). 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. a to aj opakovane. keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. 3) Študent. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. 2) Dňom skončenia štúdia je deň. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry. Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. Čl. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium.

18 body 5 – 9. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne. nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. veľmi dobre. a) deň. ktorý študuje. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku.00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka.) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. ktorý študuje študijný program prvého stupňa. má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. 403 . 3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. b) koniec akademického roka. semestra štúdia. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. e) smrťou študenta. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom). získaných minimálne 180 resp. hradí ročné školné. 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. bez vážneho dôvodu. c) a d) deň. b) podľa odseku 3 písm. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. ktorú vymenúva dekan. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. semestra. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. Čl. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. alebo druhého stupňa. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. ktorý umožní študentovi. keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky.b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky. a to zo študijného odboru. Záverečnú prácu klasifikuje komisia. 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E.j. dobre. 5) Študent. uspokojivo. Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. 120 kreditov). príslušný počet povinne voliteľných predmetov. Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12. ktorým môžu byť študijné výsledky. c) podľa odseku 3 písm. nedostatočne. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. dostatočne. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. Ak tento termín nedodrží.

t. absolvoval všetky povinné predmety. hradí ročné školné. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. Najprv prebieha obhajoba ZP. bez vážneho dôvodu.j. dobre. Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. alebo zanechať štúdium. uspokojivo. že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. štúdia v piatom roku a u Mgr. Štátnu skúšku v prvom termíne. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú. pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. Čl. môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. 2) Študent. v Mgr. štúdiu tretím rokom štúdia). štúdiu štvrtým rokom štúdia. vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok). Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. Ak tak neurobí. ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. V prípade zistenia. nedostatočne. roka. O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty. 8) Študent. môže konať študent. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky. v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. j. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia. 404 . štúdia v štvrtom roku). určenom harmonogramom štúdia. pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. dostatočne. u Bc. vytvorená autorom tak. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch. Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. ktorým môžu byť študijné výsledky. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. (t. ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. 6) V prípade. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku.9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov). veľmi dobre. Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky.

11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň. prospel. semestra. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. poznatkov a praktických zručností. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky.00 – 1. z ktorého študent písal záverečnú prácu. 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie.10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. semestri z ponúkaných vedných oblastí. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika. z ktorého písal záverečnou prácu. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore). Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania. ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1. Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti. a to stupňami: prospel s vyznamenaním. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu.25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 .5). z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX). že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania. 15) V prípade. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP. Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie. Pozostáva z obhajoby záverečnej práce. 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie. Cieľom skúšky je preverenie vedomostí. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. b) literatúra. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka. Štátna skúška.5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. história a reálie príslušných krajín c) translatológia. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“. 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov). V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu. ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . semestra. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov.

2. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan. vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním.00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne. v skratke Bc. alebo „magister“.6.26 – 1.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1. 19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB.76 – 2.26 – 2.2009. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením.18.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.Priemer 1. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky. Absolventom fakulty. Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl.76 – 3. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods. Čl.6.2008. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne. 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30. 406 . v skratke Mgr.6. Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“. Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2. septembra 2009. Platnosť a účinnosť 1.

3. V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu. ešte jedného študenta. študent sa zapíše najprv na katedre. t. ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní. V predmety. Do zápisného listu si pridá predmety. Ak tak neurobí. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). Po informácii vyučujúcich.4.–14. 9.informačné listy. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20.PV.povinnosti študentov 1. zo zdravotných dôvodov. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu .Metodický pokyn FHV UMB č. choroba. 11. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. čo je zapísané v AIS-e. z dôvodu rozvrhovej kolízie. 6. opakovaných predmetov. Študent nebude hodnotený z predmetov. 2. Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu. 13. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX. PV. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu. Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to. Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení. 4. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS). V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety. 7. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. Študent okrem seba môže zapísať max.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. zrušenia predmetu katedrou. Študent musí navštevovať všetky predmety. 10. povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. 407 . Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému. (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety.). iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra. 12.j. iných vážnych okolností. ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok. Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u. organizačné zmeny. príp.6. príp. v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium. Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov. Študijné programy . ktoré si zapísal do AIS-u. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných. podľa článku 9.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. 8. počas iných hodín.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri. nesplnenia prerekvizít. v ktorom má predmet zapísaný. 5.-30. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách. Metodický pokyn bol schválený dňa 4.4.

Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať. Meno študenta. V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. či ich na predmet zobrali alebo nie. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok. oznámiť. počet kreditov. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. Učiteľ predmetu. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e. 2. 408 . iných hodín učiteľom vopred stanovených). názov a typ predmetu. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne. príp. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. Učiteľ. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. Zmeny v hodnotení. 3. Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. študentom do 20. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu. 7. Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju. 9. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P. 2. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. počet hodín. ktorý je prerekvizitou. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. literatúre. počet kreditov.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry.4. Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006. Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu.Metodický pokyn FHV UMB č. PV. 8. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov. prerekvizitách. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. rok štúdia. 5. Na začiatku semestra (po 15 prac. tzn. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje. 4. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia.6. 6. Priebežne pri predmetoch so skúškou. 3. v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. ktorý vyučuje nadväzujúci predmet. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1. 4. iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky. pred začatím semestra oznámi učiteľovi.4. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1. vyučujúci. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť.4. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne.

že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu. budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. že budem študovať tak. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. Sľubujem. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Spondeo ac polliceor. Sľúbte. • Že vzdelanie. ale aj pre prospech celého ľudstva. ktorú vám dnes udeľujeme. budete ctiť slobodu. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. pravdu a spravodlivosť. dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. 409 .Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. Sľubujem. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. • Že hodnosť. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela. symbol jej práv i povinností. zachováte bezúhonnú a nedotknutú. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela.

ZP. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). abstrakt v anglickej verzii. aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce). čestné vyhlásenie. sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. prílohy.3. skratiek. zoznam obrázkov. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. alebo Arial veľkosť písma 11 b. resp. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP. registrácií.5. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán. po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). 2. sprístupňovaní. obsah. • • Odporúča: 1. 3. 4. 6. a II. postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. tabuliek. 7/2008 o úprave. 1. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci). formát papiera A 4. sprievodný materiál 410 . predhovor v bakalárskej práci. jadro. riadkovanie 1. 8. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. záver. stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III. zadný obal kartón) tak.. úvod. typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I. použitie tvrdej väzby. abstrakt v slovenskom jazyku.).5). ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov. ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. registrácii. b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. 5.VIII. ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu. 2/2008 o úprave. I. Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii. 7. titulný list (príloha 2.

STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Touto smernicou sa ruší smernica č. D. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. forma a štruktúra.Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). Bratislava: Stimul. Obsah.2008.9. ISBN 80-85-69769-6. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. registrácií. sprístupňovaní. v ktorom uvedie dôvody. Bibliografické citácie. Ďalšie detaily upresňuje Smernica č. STN ISO 690: 1998. Dokumentácia. Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK. 3/2005 v znení dodatku 1/2007. 7/2008 o úprave. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. Bibliografické odkazy. 411 . pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona). 1998.

rigorózna.Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej.. B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová... dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA . rigoróznej. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 ..

.Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ..... PhD. Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc. Richard Múdry...04..2009 Dátum obhajoby: .“) Dátum odovzdania práce: 20.... MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc. PhDr. Banská Bystrica 2009 413 ....

. Banská Bystrica 2009 414 ... PhD....Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .“) Dátum odovzdania práce: 20...... MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc. Richard Múdry.. Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr... PhDr...2009 Dátum obhajoby: .“)/inžinier (v skratke „Ing....04. ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc.

“) Dátum odovzdania práce: 20....2009 Dátum obhajoby: ......01. Banská Bystrica 2009 415 .... EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr.... ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr....Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ...

416 . 5. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 80-04-26038-1. 136-139. 2005 [cit. A. 7–78. 81 s. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. 41–48. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. Bratislava : Stimul. ISBN 80–80–55004–2. G. s. resp. 1996. M. Martin : Slovenská národná nižnica. Praha : SPN. 1996. s. Slovenské gymnáziá matičného obdobia.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT. 2003. In MERTIN. ISBN 80-8055-085-9. In Acta Universitas Matthaei Belii. J. ANZENBACHER. ISBN 80–8082–001–5.. W. 179–184. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. 1997. s. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. Fakulta humanitných vied. 304 s. 87) alebo parafrázy (Katuščák. 1998. 1991. D. ISBN 80–85697–82–3. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. 1998. 1996. ISSN 1335-5589. O povaze předsudků. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. Multikulturní výchova v mateřské škole. 2004. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp. 1998. I. 2004 [cit. Trnava : PdF TU. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente.snk. s. J. 1998) 2. 1997.sk/nbuu/Zborník_2000_2001. 2006-0124]. A. Praha : Prostor. s. state v nich uverejnené PŠENÁK. A. 2004. Praha : Portál. roč. ONDREJKOVÁ. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK. 2003. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. ISBN 80– 7178-799-X. storočia. Úvod do filozofie. 320 s. 1996. 156 s. ISBN 80–7260–125. In Pedagogické spektrum. Priamo v texte sa uvedie text citácie. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. A.Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. GILLERNOVÁ. V. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. 2005.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC. (eds. 117 s. ktorý je umiestnený pod čiarou. HUDECOVÁ. Etika 20. 2004. 2008-04-18]. 1991. Dostupné na internete: http://www. mimoriadne číslo 7 – 8.

Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. S. 15. J. 1994.BAGALOVÁ. ISSN 1335-5589. 284 s. 2001. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. H..) 1991. Lexikón svetových dejín.html > GRÁC. Praha : Spektrum. ISBN 80–88778–81–6. Bratislava : SPN. 2000. M. GOGOLOVÁ. 1997. 53. Pojem práva. TONKOVÁ. HART. Štefan et al. Electronic Resource Centre for Human Rights Education.. HAAPANEN. In Pedagogická revue. ISSN 1335-1982. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy.org/erc/Library/First_Steps/index_eng. 4. č. Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí. H. (eds. HEIKKINEN. Ľ. et. [cit. J. H. COVEY. 417 . 2005-06-20]. 9-56. 1990. 1991. MRVA.al. 2004. 1996. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti. E. roč. roč. 2006. ISBN 80–85213–41–9. s. 2000. Dostupné na internete: <http://www.. 1999. ISBN 80–7260–103–2. 314 s. J. Praha : PÚ JAK ČSAV. MISTRÍK.. č. 30–39. In Pedagogické spektrum. 2004. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací.. 1999. M. 1997. ISBN 80– 7107–000–9. Praha : Prostor. Praha : Pragma. s. et al. 256 s. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. DĚDEČKOVÁ. Bratislava : Stimul. 363–372. 1994. ISBN 80–08–02479–8. 312 s.hrea. Bratislava : Iris. KAMENICKÝ. A. D. s. 3 – 4. Kultúra a multikultúrna výchova. ISBN 80-88982-29-4. 1990. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život. R. HEJLOVÁ. L.. 2001. I. 2006. STEINEROVÁ. 319 s. S.In Kimlička.

.................................... □ dizertačná práca.................................................. z........... II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve........................ □ diplomová práca............................. .......... Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca....................................... Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl........ o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12................................................ PhDr........................ □ rigorózna práca s názvom ............... 618/2003 Z.......... ..........................................Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl.............................. (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) .. .......................... zákona č.............. ..... 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 .................................................................................................................................................................... . Článok 1 Predmet zmluvy 1.................... Článok 2 Určenie školského diela 1........................ 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof................ Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ............................................. .... ......................

b) zákona 183/2000 Z. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. z. vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. 2 písm.. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby.. Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1. vedecké. vzdelávacie a informačné účely. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné...  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia. Autor vyhlasuje... 131/2002 Z. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. 3.. z. prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa..2... vedecké. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. vzdelávacie a informačné účely. Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1....  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . (zákon o knižniciach). ktorej bola udelená licencia. rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia. 4. v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. vzdelávacie a informačné účely. vedecké. ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. Článok 4 Odmena 1. vedecké.... 2.. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia. 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 . Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí .. rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č.. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné.

že zmluvu uzavreli slobodne a vážne..... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl................. sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky................ II.... jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 3. 4.. bez ohľadu na nosič majú identický obsah.. 2............ Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami...... 3...............2............... Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole. pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry.. Článok 6 Záverečné ustanovenia 1. V Banskej Bystrici dňa .. za nadobúdateľa vedúci katedry 420 ...... autor .. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Zmluvné strany vyhlasujú. ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené..... Na vzťahy...... nekonali v omyle ani v tiesni............ najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka........... Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela. 5.. .......... Autor garantuje..

........................... 183/2000 Z................................................................................................... 2 písm........................................... VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce ........................... Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: ...... (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods................................. (zákon o knižniciach)........... .................... dňa .................. .......................................... z....................................... b) zákona č.............. 421 ..................................... V .......................... Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia................. ..............Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: .................................................

1.7 História (v študijnom programe história).1.32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) . 2.2. etika.2.1. 3 1. maďarský jazyk a kultúra. filozofia. Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy.1. . 131/2002 Z. septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16. . 422 . v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. prekladateľstvo a tlmočníctvo. španielsky jazyk a kultúra.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova).2. 2. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore.1. história. . resp. z.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra. životopis. francúzsky jazyk a literatúra. .€. nemecký jazyk a kultúra. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika.2.1. overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30.. 3.5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika). ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov).2.1. poľský jazyk a kultúra.2 Šport (v študijnom programe trénerstvo). ruský jazyk a kultúra. slovenský jazyk a literatúra).IX.1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia). . Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu.1. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr.1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra. Čl.1. .27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra). resp. v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry. RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č. Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku. francúzsky jazyk a kultúra.60. nemecký jazyk a literatúra. alebo titul PhDr.8. v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác. Čl. 2 1. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: . doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny).1. dejepis.1. filozofia. Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. slovenský jazyk a literatúra. .2. Čl. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport.

dekan FHV UMB 423 .opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom. 5 1. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry. Prof.9. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30. 5. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn. 9. Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača. Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom. a svoju neprítomnosť neospravedlní.2009.3. Na základe posúdenia. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania. Prácu posudzujú dvaja oponenti.2/2008.60 € sa hradí pri podaní prihlášky). či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent).z. Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106.80 normovaných strán. ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č. septembra. 3 Zákona č. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330. 4. 6. V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári. výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. 8. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. Čl. o vysokých školách.. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške. Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15. Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č. s rozsahom 60 . 1. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. obhajobu a rigoróznu skúšku) . určený predsedom komisie. spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň. CSc. PhDr. Uchádzač. že spolu má len dva termíny na odovzdanie. 7. apríla alebo do 30. 131 /2002 Z. na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. ods. V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. 2. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne.novembra. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu.4 1.. môže uchádzač prácu obhajovať. Čl. 10. 2. Uchádzač do 30. Uchádzač.€.-€ (z toho 16. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50. 1/2008 v znení dodatku č. Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi. Vladimír Varinský.

spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok. ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI). o vysokých školách z r. c) projekt dizertačnej práce. ods. v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku. Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25.termín uzávierky na podanie prihlášok. 424 . j. Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium. DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57. z. . ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. . K prihláške uchádzač priloží: a) životopis. (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky). b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.študijné programy (ďalej ŠP). . ktorý riadi prodekan. . . Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty. . 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch. d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti.témy dizertačných prác (s menami školiteľov). 2. (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). ŠEVT 49 399 0.X. t. 5). 131/2002 Z.termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka).formu a rámcový obsah prijímacích skúšok. participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK. 2008. zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: .podmienky na prijatie na štúdium. o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č.

kópia rozhodnutia o neprijatí). že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. Termín zápisu. priložené dokumenty. pozvánka na prijímaciu skúšku. ak zistí. Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. ods. 7 zákona). a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. ods. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. z toho maximálne 4 súvislé týždne. 11 zákona o vysokých školách). (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. 8 zákona). (9) Uchádzač. (4) V prípade. (10)Rektor zmení rozhodnutie. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. na ktorú sa uchádzač prihlásil. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. odôvodnenie. čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. ktorá je najmenej trojčlenná. Svoj postup stručne odôvodní. zápisnica o prijímacej skúške. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. do vlastných rúk. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. kedy neprebieha výučba na fakulte. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači. ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. (8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok. že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. do vlastných rúk (§ 58. (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium.

(6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. j. ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Výnimkou je 3. keď sa kontrola uskutočňuje k 31. 5. o kreditovom systéme štúdia. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje.2 a) zákona). 10. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10). IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry. t.z. rok denného štúdia a 5. (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. aby bola ukončená do 30. z. (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. 204/2002 Z. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. 426 . rok externého štúdia. b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. do konca akademického roka doktorandského štúdia. ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov. piatym rokom štúdia). resp. j. j.(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. t. v ktorom prebieha výučba. IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. daného akademického roka. 9. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov. (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. 614/2002 Z. školiteľ a predseda OK. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. t. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona). v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods. Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.. (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. 9.. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov.

(2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej. ods. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. 427 . Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB. výskumu. d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu. j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. 10. Semester sa môže skladať zo študijnej. (10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. c)). i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu. c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. vedeckej a skúškovej časti. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu. Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce. minimálne raz mesačne. e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. vzdelávania. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK.

) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. j. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. bude zaradený na najbližší termín obhajoby. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. a 5. l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. do 4. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku. roka 72 kreditov atď. j. ktorý ponúka fakulta / univerzita. c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. do 4. i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov. sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“. kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov. m) Hodnotenie predmetu. ktorý sa končí skúškou. v prípade. Podmienkou je. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu. externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). ktoré sa nekončia skúškou. roka 48 kreditov. roka 54 kreditov atď. k) Ak študent realizuje aktivitu. z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov. v zahraničí). podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. roka 36 kreditov. h) Študenti externého štúdia si v 4. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. t. (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp. (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. 428 .

(2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške. zloženie komisie). 429 . že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. 1 zákona: a) preukaz študenta. Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e).písomné tézy projektu dizertačnej práce. Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67. Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky. Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín. Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa.Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. c) výpis výsledkov štúdia. (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium.posudok na písomnú časť DS. ods. ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. V prípade. b) výkaz o štúdiu (index). adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: . že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce. Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie. e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška.písomnú časť dizertačnej skúšky. miesto. priloží: . zloženie skúšobnej komisie). . čas. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie. Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. . ktorého na návrh školiteľa určí dekan. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi.pozvánku (termín. čas. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá. miesto.

Doktorand. c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f). ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. (2) Autoreferát má formát A5. výskumu. Doktorand. Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ . b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.1. m)). vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. 6. . (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. ods. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov. písomne dokladovaných dôvodov. techniky alebo umenia.vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl. ods. Žiadosť adresuje dekanovi. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie). 430 . vzdelávania.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS. 1. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. môže ju opakovať iba raz v termíne. Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. ktoré podpíšu všetci členovia komisie. malá obhajoba dizertačnej práce. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. 6. i)). Doktorand. Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce.predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky. Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady. ktorý na DS neprospel. (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie.

ale nemá právo hlasovať (článok 6. . zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín. . Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. ods. 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta.na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP. . skratka „PhD. (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov. na základe tajného hlasovania. sa uvádza za menom). § 65.komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD.schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. miesto. ods. čas.zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi. . b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. § 51. l)).. vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda.vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP. ktorá má podľa § 54.zúčastňuje sa obhajoby.navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP. (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. Dekan .organizačne zabezpečuje obhajobu DP.3. 1. . ods.zašle oponentom po jednom exemplári DP. Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom.vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške.ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska. § 68. c) dodatok k diplomu. . v skratke „PhD. (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“. SOK/OK . (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch.1). . .obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta.zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať. 431 . Referát pre V a DŠ .3. ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ.skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici. požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta. ods. 3. § 54. zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP. Obhajoba DP . ods. . (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách.“. že posudok nevypracuje. ods.

dekan Vypracovala : doc. sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. PhDr. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda. PhDr.z. Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 432 . ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z. 1. CSc. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. Prof. z. môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B. 2009 Platnosť: 15. 2009 . Bystrici. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI). (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. Vladimír Varinský. CSc. 131/2002 Z. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB.(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. (6) V prípade. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13. (3) Doktorandské štúdium. 1. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. Kristína Krnová..

PhD. PhDr.sk baranova@fhv.lubica@fhv. Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr.. PhDr.umb.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica. Zuzana PhD.umb. Bence Ladislav doc.sk Číslo miestn. .vladimir@fhv. Bariaková PaedDr.umb. Bendíková Elena PaedDr. 433 . Baranová Elena doc.frantisek@fhv.umb. CSc.sk bariakova@fhv.. prof.julia@fhv.XI. PaedDr.umb.pavol@fhv. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc.sk brenkusova.katarina@fhv. prof.umb. PhDr. PhD. Allmanová Lucia Mgr.sk jcepko@hotmail. PhD.sk benceladislav@fhv. PhD..sk brisova.stefan@fhv.sk sekretariat@fhv.. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc. .umb.justyna@fhv.umb.umb.umb... mimor. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak. Alabán František prof. PhD.umb.. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr..olga@fhv. PhD.umb. PhDr. PhD.sk bendikova@fhv.. Dr.umb.sk bubakova.umb.umb.sk bohusova.sk bartik.sk brandys.sk balazova@fhv. PhD. Mgr. PhD. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr. PhD.sk bilovesky.umb.lucia@fhv. .sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban. biresova@fhv. Bartík Pavol prof.. PaedDr. PaedDr.zuzana@fhv.umb. Mgr. PaedDr.umb.sk bielikova.zoran@fhv..umb. Bence Matej doc.com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr. CSc. PhDr...sk cembrowska. PhD.umb. Dr. Bieliková Mária PhDr. PhD.maria@fhv.sk bencematej@fhv.umb.sk balintova@fhv.umb. Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr.sk allmanova.

sk dobrik.michael@fhv. Dekanát CSc. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr.umb..sk dovciak@fhv. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn...umb. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh.sk danova@fhv. PhDr.sk galisova. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr. prof.umb.sk prod.. PhD.umb.umb.umb.sk durovcova@fhv.. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb. PhDr..csaba@fhv. Mgr.umb. PhDr.umb.peter@fhv.sk csikany.sk drugdova.. PhDr. prof.umb.anna@fhv.umb.sk czegledi. Katedra germanistiky PhDr..umb. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr..sk filin.sk fetkova@fhv.andrea@fhv. aplikovanej etiky prof.umb. Katedra histórie CSc. aplikovanej etiky doc. Bc.sk filinova.sk duricova@fhv.dana@fhv. PhDr.umb.. PhDr. PhD. h. Katedra slovenského jazyka a literatúry prof.umb.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. Katedra etiky a PhD. CSc.. PhDr.sk djovcos. prof. Katedra etiky a PhD.umb.anna@fhv.sk fobelova@fhv.sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr. PhDr.umb.umb. prof.lenka@fhv. Katedra romanistiky CSc.sk fobel@fhv. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic.sk garancovska.umb.sk culenova. Mgr. PaedDr.sk 119 K141 K143 434 . PhD. PhD.umb. PhD.eva@fhv..gizela@fhv...cillik@fhv. jazyka a literatúry DrSc.umb.eva@fhv.umb. DrSc.zdeno@fhv. PhDr.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv. PaedDr. et Katedra slovenského Dr. Mgr.. c. PhD.umb. PhDr. doc.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc.sk dove.martin@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova.

sk chalupa.umb..gabriela@fhv.sk gyorgy.sk chlebovcova. PhD.zuzana@fhv.simonetta@fhv.sk gorner@fhv.umb.sk guitcheva@fhv.umb. PhD. Mgr.anita@fhv. výchovy a športu PhD. doc.. Mgr.umb.sk cyril. PhDr.sk homolova@fhv..martin@fhv.michal@fhv. Mgr.robo@centrum.. C426 F328 C315 F011 Dr.sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr.alexandra@fhv. prof. Katedra telesnej PaedDr. PhDr. PhDr.. Katedra romanistiky giulianelli.. PhD. prof.sk hurtajova@fhv..ladislav@fhv.umb. mim.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul. PhD. Katedra romanistiky Mgr. PhDr. PhD.jiri@fhv.umb. CSc.umb.sk gregorcova.hajduk@fhv.umb. PhD. PhD..sk chomova.umb.sk rozvoj@fhv. PhDr.sk harpan... doc.umb. PaedDr. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr.sk hutkova. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 .maria@fhv. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr. Katedra slovenského PhD. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát .umb.sk golema.sk halaj.sk gombalova.umb. PhDr.sk chovancova@fhv. doc.. Hardošová Mária PaedDr.umb.umb.Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn. Katedra slovanských jazykov prof. PhDr. PhDr.umb. prof..umb.oddelenie ekonomiky exter.sk hoehneva@fhv.jan@fhv. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv.sk hrdinova@fhv.umb. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing.sk hardosova.umb.anna@fhv.umb.sk doc.umb. jazyka a literatúry PhDr.umb.sk holes.

sk ivinova@fhv.umb.umb. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv.umb.zdenko@fhv.umb. PhD. PhD. Mgr. jazyka a literatúry CSc.sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát .marta@fhv. PhD.. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr. RNDr. Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 .. . PhD. et Katedra slovenského Dr.sk jancovic@fhv. PhD. Mgr. Mgr. Mgr. CSc.sk javorcikova@fhv.študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc.umb.lydia@fhv.sk jakubik@fhv..sk kaciuskiene.genovaite@fhv. PaedDr.umb. PhD.umb. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr. PhD.umb.umb... PhD.umb..umb. J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr. PaedDr. PhD.lubomir@fhv.umb.sk jesenska@fhv. Katedra slovenského PhD.Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn.sk jurikova. PhD.umb.sk klinckova@fhv. CSc. PhDr.sk jankovska@fhv. c. .umb. PhDr. Mgr.sk kollar. PhD.umb. PaedDr.umb.sk kalhotkova@zoznam.katarina@fhv.sk khi@fhv. PhD.sk Juríková Tamara Mgr.umb..sk kosturova@fhv.sk kovacova.umb..sk kompan@fhv.umb.sk kasac.. PhD. PhD. doc.umb.tamara@fhv..sk kovalova@fhv.rastislav@fhv.umb..umb.sk jancokova@fhv. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof.sk kmet@fhv. Prof. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova. PaedDr.sk kovacik.. Mgr. Mgr.. CSc. PaedDr.sk jurcakova@fhv.umb. Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr.sk janakova. h.. Keníž Alojz PhDr. prof.

umb.sk laukova.oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . PhD.umb.sk luptakova@fhv. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr. Mgr..umb.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv. PhD.umb.sk maksimovic.sk kubealakova@fhv.sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova.umb.umb. Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc.umb. Mgr.martin@fhv. Mgr. Mgr.sk lukac.sk lapinova.sk luptak@fhv. PhD. 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr. PhD.sk lizon. PhDr. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .umb.umb.umb.ref.umb.umb.umb.niksa@fhv.umb.umb. CSc.sk licko@fhv.julius@fhv.umb.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv.sk kubus.sk lubyova@fhv. PhDr. Mgr.. PhD.oddelenie pre IT Dekanát .jana@fhv. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc..sk lomencik.sk eo@fhv. Luby Peter Mgr. Mgr. doc.hedviga@fhv.Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr. PhD.umb. 143 18 C311 437 ...umb.sk kreckova@fhv...útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk lazurova.martin@fhv. Lucia Kremnický Juraj Mgr..umb.. Mgr.sk krnova@fhv.sk krsko@fhv.anna@fhv. Luptáková Viera Mgr. Krajkovičová Mgr.sk kunec@fhv. PhD.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv.umb.andrea@fhv. Kúchenová Oľga Ing. Mgr.umb.umb.umb. PhD.lucia@fhv..umb.sk kucera@fhv. Mgr.sk kubisova.umb.sk lencova@fhv.. PhD.sk kremnicky@fhv.. 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr.mikulas@fhv.sk majerska@fhv. CSc. PhD. Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc. Mgr.umb. PhDr. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát .umb.umb..sk luby@fhv. PhDr.sk Číslo miestn. PhD. PaedDr.

umb.umb. DrSc. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr. PaedDr.sk Číslo miestn. PaedDr. PhD.nadezda@fhv.umb..erika@fhv.sk nemec@fhv. PhD.sk pachomovova..umb.ivan@fhv. PhD.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr. PhD.....svitlana@fhv. CSc.umb.pavol@fhv. Mgr.umb.pavol@fhv. doc. prof.com murinova.ubm. CSc.sk sramkova.Ružová ul.umb.. PhD.umb. Katedra telesnej PhD.sk meres@fhv. PhD.sk nagy@fhv.peter@fhv.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova.eva@fhv.miroslava@fhv.umb. Mgr.maria@fhv. PhDr.sk nociarova. PhDr. prof.umb.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak. PhD.umb.umb.sk micko..sk odalos. PhDr.sk ocenas.sk michal.sk keks@fhv.umb.sk martuliak@fhv.sk novotna.umb. PaedDr.umb.sk nemeth. PhD..zoltan@fhv.sk chrijumue@yahoo.. doc. PaedDr. výchovy a športu Mgr. CSc. prof.gabriela@fhv. Mgr. Prof..sk mandzakova@fhv.. PhD. PaedDr. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát . Dr.sk palkova@fhv. Mgr...jana@fhv.umb. PaedDr. PhD.. PhD.sk palencar@fhv. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr.sk nemcekova.umb.sk molnarova..umb. doc. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak. PaedDr.umb. Katedra germanistiky Technická údržba PhDr.umb.umb.andrea@fhv. C308 316 J015 438 ..umb. CSc..eva@fhv.jiri@fhv. doc.sk miskovska.peter@fhv. PhDr. PhDr.umb.umb. PhD.sk olchowa.

aydan@fhv.sk pupis@fhv. PhD.sk racko.eva@fhv. PaedDr. PhD.peter@fhv. PhD..odd. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr. Mgr.com 7314 schimdt@fhv.sk rusnakova@fhv.umb. Viera Mgr.umb. Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr.umb.sk Pivarčeková Ing. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň .umb.umb.sk podobova@fhv.ubm. Katedra telesnej PhD.študijné oddelenie Dekanát .petra@fhv. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr..sk patras@fhv.umb. CSc.sk paugschova@fhv.umb.sk aydansertoglu@hotmail. Mgr.umb. Dr.študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .robert@fhv.umb.c.jaroslav@fhv.umb.údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu. Mgr. PhD..sk reichwalderova.sk 314 439 .sk popelka. výchovy a športu Bc. prof. PhD.sk repon.umb.umb.sk sekicki. PhD.umb.umb. Pappová Petra PhDr. Katedra telesnej výchovy a športu prof.sk roskova@fhv.. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .sk pasiarova@fhv..Sc.sk rouet..phil.sk rozim.umb.umb.anita@fhv.gilles@fhv.umb. PhD.umb. M. Dekanát . PaedDr.študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv.sk petkovamaria@fhv.umb.sk pappova. Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr..anton@fhv.. účtovníctva a skladu MTZ Dekanát .. prof. Mgr.umb... PaedDr.sk paulenkova@fhv. PhD.sk rothfuss. Mgr.. .sk prsova. Katedra germanistiky H.srdan@fhv.oddelenie pre IT Dekanát . Katedra slovanských jazykov Mgr.referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr.eva@fhv.umb. Mgr..sk pivarcekova@fhv. PhD.umb.umb. F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr. DrSc.sk racakova.uli@fhv.Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn.

DrSc. Mgr.umb.sk sliacanova. PhDr. PhDr.. doc. Dr. PhD.larisa@fhv. Mgr..lydia@fhv. PhDr.umb. prof. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát . PhD. Mgr.maria@fhv.umb.umb. PhDr. Mgr.francois@fhv.eva@fhv.sk simorova.sk Číslo miestn. PhD. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň .umb.umb..sebova@fhv. PhDr.sk savelova@fhv..umb. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc. Wolfgang Schwarzová Eva Mgr.umb.umb.umb.brigita@fhv. PhD.údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv..útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt.umb.sk bencova.sk sugay.sk sperkova@fhv.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv.sk stulajterova@fhv. Mgr.sk sklenkova@fhv.sk smahelova.ref..umb.. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 .stefan@fhv.umb. PaedDr. PhDr.umb.sk schwarzova.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr..sk srnkova.umb.sk lenka. PhDr.. Schulze prof. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát .maria@fhv. Bc.umb.umb.sk slizik.umb. PhD.sk simonova. PhD.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv.miroslav@fhv.sk stulrajter@fhv. PhDr.. CSc.umb.sk stefanakova@fhv. CSc.sk msedik@pdf. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof. PhD.umb.sk simko.umb. Mgr.sk smigel@fhv. Mgr.umb.sk stotova@fhv. PhD.sk slosiar@fhv. prof.umb.klara@fhv.umb.veronika@fhv.umb. Ing.

sk varga.študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát . Mgr. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.umb.sk lujza@fhv.nadezda@fhv.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. PhDr.sk such@fhv..sk taliga@fhv.D. PhDr. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc.sk tomascikova@fhv.sk surova@fhv.sk vallova. 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát .eva@fhv. výchovy a športu Mgr. PaedDr. PhDr. Mgr.elena@fhv.umb.umb. prof.umb. PhD. CSc.sk tomasikova@fhv.sk susa.útvar prevádzky PhDr. Tatiana Vincúr Branislav Mgr.umb.sk vladovicova. Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr..tatiana@fhv.sk tomekova.sk paulkereste@hotmail.sk Číslo miestn.umb.umb.umb.denisa@fhv.. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 .sk wollner@fhv.umb.sk varga@fhv.dagmar@fhv. PhD.umb..branislav@fhv.umb..jozef@fhv. .sk urgelova. CSc. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv. PhD.umb.Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD.sk vesela. Katedra filozofických vied M. jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát . Urbancová Lujza Ph.sk varinsky@fhv..umb.umb.oddelenie pre IT Dekan.umb.umb.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.sk vitazkova.viera@fhv.umb. Katedra slovenského PhD. PhD..umb.sk vinarcikova.sk urbancova@fhv.umb.podateľňa PhDr.umb. PhDr.martin@fhv.. Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk veszeli@fhv. PaedDr.sk tuharska@fhv.umb.sk tatar.umb.umb.umb. Katedra filozofických vied doc.com zazrivcova@fhv. PhD.A.umb. PhD.ivan@fhv.umb.sk tomecek@fhv. Mgr.gyula@fhv. Katedra telesnej PhD..sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur.

arpad@fhv.sk zemanikova@fhv. PhDr. Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv.umb. hab.umb..Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr.umb.. Katedra slovanských jazykov 442 . Dr. Prof.sk Číslo miestn. F064 024 108 C223 C308 prof. PhD.umb. PhD.sk zimanyi. Katedra hungaristiky CSc. PhDr... Mgr.sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv.

............. Poslanie fakulty .......................... Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ................................ III.... charakteristiky katedier ............................................................................... Personálne obsadenie katedier.....................................................................................................................................OBSAH I..jednopredmetové štúdium ......................................................................... V............................... Harmonogram akademického roka 2009/2010 ........... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov....................... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................... Akademické orgány fakulty ................................................ Zásady kreditového systému štúdia ......................... 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II.................................................................................. stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ............................................................................................................. ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov...................................................................... A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I............................................................................................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) .............................................. anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................... translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ............................................................................ Kreditový systém štúdia........ Akademickí funkcionári fakulty ................................. španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........ európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ..................... Koordinátori ............. III........ taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .... Príhovor dekana FHV UMB ... 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 .......................................................................................................... nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................................................................................................................................. stupeň štúdia ...... Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ........ taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ...... španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .......................................................................................................................................................................................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........................................................... IV........................ ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........... história v študijnom odbore história ........................................... II.................................................................. Poradné orgány dekana ................................................................ Katedry.......................................................................................... Akreditované študijné programy/študijné odbory I........................................... šport v študijnom odbore šport .............................. maďarský jazyk a kultúra ....... VI............................................................................ Dekanát Fakulty humanitných vied UMB .........

A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium .. telesná výchova .............................................................................................................................................................................................................. anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................... 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 ............................................................................................................................................ 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II......................................................................................... filozofia v kombinácii .................................................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ................................................................................. dejepis v kombinácii ................................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ................................................................................................................................. matematika v kombinácii ......... história v študijnom odbore história .... technická výchova v kombinácii ........... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................. geografia v kombinácii ....................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra ............................................................................................................................................................................................ translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ..............................................jednopredmetové štúdium .............................................................................................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ......................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ................................. spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .................................................... informatika v kombinácii ...................jednopredmetové štúdium ............................. maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................................ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium .......................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) .. B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ................................................................................ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................................................................................................................................................ trénerstvo v študijnom odbore šport .............................................. anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .................................................................................. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ....... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ............................................................ hudobné umenie v kombinácii ...................................................................................................................................................................... telesná výchova v kombinácii .............................. Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii .....................

......................jednopredmetové štúdium ........................................................ B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii .............................................................jednopredmetové štúdium ........................ telesná výchova . 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ................................ španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................................................................................................................................................................................... technická výchova v kombinácii .......................... ruský jazyk a kultúra .................... B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ...... výtvarné umenie v kombinácii ................................................................... poľský jazyk a kultúra ..................................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .................................................... ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..................................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ................................ C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I.............................................................................................................................................................. telesná výchova v kombinácii ......................................................................................... B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium . nemecký jazyk a kultúra ................................................................................................................................................................................................................................................................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ...................... muzeológia v študijnom odbore muzeológia .................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ..........nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................................................................................ filozofia v kombinácii ................................................................. sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ............................................................... 248 251 258 262 264 445 ...................................................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .......................... šport v študijnom odbore šport ..jednopredmetové štúdium ...........................................................................................................jednopredmetové štúdium ............. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ....... geografia v kombinácii .......................................................................................................................................................................................................................... hudobné umenie v kombinácii ............................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ................................................ dejepis v kombinácii ............................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................................................................

...........jednopredmetové štúdium ... maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........ francúzsky jazyk a kultúra .................................................................................................. slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra ....................................... anglický jazyk a kultúra .............................................. slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny ....... stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ................................... systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia ................... telesná výchova v kombinácii ......... 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ............................. športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia .................................................................................... 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 ................................. telesná výchova ................................... všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda ................................ telesná výchova ................................ európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .............................................................. stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ....................................... D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II..jednopredmetové štúdium ............... 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ....................................................................... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ......................... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium ...............................................................................................................jednopredmetové štúdium .................................................... športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika .............jednopredmetové štúdium .............................................. nemecký jazyk a kultúra ......................................................... etika v študijnom odbore etika ................. ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........................................................................... C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ............................ E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III....................................jednopredmetové štúdium ................................. sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ........................................................................................................................................................................................................................ história v študijnom odbore história ................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ...................................... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ... maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry .............................................

.............. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI........VII..................... Imatrikulačný sľub študentov .............. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác ... Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho........................................................................ – 5........................................................... roku denného a externého štúdia ... Úprava záverečných prác . z.......................... VIII........................................ Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ...... X........... 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 ................. 131/2002 Z...................... 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B............................................................................ Promočný sľub študentov ......................................... Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia ................................... magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1....................................................... Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) .. Bystrici a Zákona č.............. IX....................................................... Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č........... Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia .......

Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc. Za technickú stránku zodpovedá: PhDr.Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. Ingrid Balážová Formát CD. rozsah 448 strán. náklad 1700 ks. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 . CSc. PaedDr. Ivan Čillík.