UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. vedúci ostatných pracovísk. Juraj Šuch. prodekani. PaedDr. Zuzana Bariaková. Ivan Čillík. PhD. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. Katedra histórie PaedDr. Vedúca študijného oddelenia Mgr. PaedDr. Katedra germanistiky PhDr. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. PhD. Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. PhDr. Jeho členmi sú dekan. mim. Ivan Čillík. 9 . vedúci katedier. PhD. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. prodekani a tajomník fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou. CSc. Jeho členmi sú dekan. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. PhD. Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach. Ivica Lenčová. Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. tajomník. CSc. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty.. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr. prof. Vladimír Biloveský. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. Eva Homolová.

PhD. PhDr. Mgr. Patrik Kunec. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. PhD. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. Zuzana Bohušová. PhDr. Imrich Nagy. PhD. CSc. Mgr. PhDr. Členovia: Katedra histórie Mgr. PhD. PhDr. prof. Zoran Ardamica mim. Júlia Palovičová. PaedDr. PhD. Kristína Krnová. Ivan Čillík. Mária Daňová. PhDr. PhD. PaedDr. PhDr.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. Ivan Čillík. Juraj Šuch. PhD. PhD. PhDr. Elena Vallová. Ivan Šuša PaedDr. CSc. Nadežda Zemaníková PhDr. Mgr. Katarína Klimová PhDr. PhD. Karol Fremal. PhD. PhDr. doc. Daniela Fobelová. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. Janka Pálková Mgr. prof. PaedDr. Janka Hrdinová doc. CSc. PaedDr. Nadežda Zemaníková prof. Vladimír Biloveský. PaedDr. CSc. Mgr. Eva Hoehnová. PhDr. Gabriela Gombalová Mgr. PhD. Pavel Fobel. PhDr. prof. Elena Baranová Mgr. Lujza Urbancová. . Elena Bendíková doc. Petra Jesenská. PhDr. Kristína Krnová. Študentka Bc. PhDr. Peter Zbiňovský. PhD. Ľubomír Kováčik. CSc. Katedra germanistiky PhDr. doc. PhD.

CSc. PhDr. Peter Zbiňovský. PhD. prof. Zdenko Dobrík. PhD. PhD. Matej Bence. PhD. Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Členovia: Tajomník fakulty Ing. CSc. PhD. Cyril Hajduk Doc.. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr. CSc. doc. Ing. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr. Milena Štulrajterová. Ivan Čillík. mim. PaedDr. Cyril Hajduk Bc. PaedDr. Želmíra Jankovská. Oľga Kúchenová Mgr. PhDr. Zoltán Németh. Ing. PhD. Ivan Jančovič.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. Mgr. Mgr. Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. PhD. Eva Homolová. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr. Mgr. Pavol Bartík. Martin Schmidt. doc. Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . CSc. Michal Šmigeľ. Helena Lubyová RNDr. PaedDr. PaedDr. PhD.

PhDr. PaedDr. kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. CSc. Eva Mrhačová. (FF UKF Nitra) prof. CSc. prof. Dr. CSc. prof. CSc. PaedDr. mim. PhDr. Ján Findra. 23. 14. PhDr. CSc. CSc. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady. prof. prof. (FF OU. Martin Golema. Vladimír Varinský. CSc. schvaľuje. Vladimír Varinský. František Briška. Anton Eliáš. PhDr. PhDr. PhDr. PhDr.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. Pavel Fobel. 18. 4. Pavol Odaloš. Štefan Šutaj. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. 22. prof. prof. . PhDr. vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. PaedDr. CSc. Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte. Eva Tučná. PhDr. Ľudmila Jančoková. 16. CSc. prof. CSc. CSc. DrSc. Vladimír Hellebrandt. 9. PhDr. prof. Jolana Darulová. 13. PhDr. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. PhD. prof. 20. 11. (Spoločenskovedný ústav SAV. 10. Rudolf Dupkala. prof. CSc. CSc. doc. CSc. 6. (FF UKF Nitra) doc. Ivan Čillík. prof. Elena Baranová. doc. 8. doc. (FF UK Bratislava) doc. 19. dekan fakulty doc. 21. (FTVŠ BRATISLAVA) prof. PaedDr. PhDr. (FF PU PREŠOV) prof. CSc. Karol Fremal. 5. PhDr. PhDr. prof. CSc. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. Ján Šlosiar. doc. Karol Görner. PhDr. PhDr. 7. predseda vedeckej rady. DrSc. Eva Homolová. prof. PhDr. Kristína Krnová. Kristína Krnová. PhD. 12 . CSc. .h.predseda 2. prof.. Július Alberty. CSc. 12.c. PaedDr. PhDr. CSc. PhD. Zdenka Gadušová.c. Vladimír Patráš.podpredsedníčka 3. 15. PaedDr. PaedDr. Vedecká rada prerokúva. KOŠICE) prof. doc. CSc. 17. prof. OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. doc.h. mim. PhDr.

Sj-Nj 2.umb.KTVŠ . PhD. Bc. PhD.sk taliga@fhv. EKUŠ s-homolova. Mgr. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné.turcan@yahoo. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity. Jaromír Krško.sk klimova.cobirka@gmail. Miroslava Rošková. PhD. schvaľovanie rozpočtu. PaedDr.umb. Karol Görner. schvaľovanie študijných programov. Miloš Taliga.sk s-barnova.sk krsko@fhv.peter@fhv. Peter Paľonder 1.sk nemec@fhv.KTVŠ . Mgr.com s-palonder. Ph. Katarína Klimová.r.r.KSJL . študenti. PhD.KHUN – referát MV . Mgr.umb.umb. Sj-Nj 3.sk kunec@fhv. PhD.sk koziak@fhv. Ivan Jančovič. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok. Bc.sk roskova@fhv.umb. schvaľovanie prodekanov fakulty. Mgr.moravcova@gmail.peter@fhv. Mgr.katarina@fhv. Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty.sk koziak@fhv. PaedDr. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc. Jaromír Krško.KSJL .umb. Podpredseda PhDr.umb.r. Aj-Fj ŠO PaT 1.KRO – KHI .umb. PhD.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom.umb. voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl.sk martin.umb. Doc.sk jancovic@fhv. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc. Jaromír Krško. K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty. Miroslav Nemec. Helena Homolová Členovia: Bc.helena@fhv. r. PhDr. PhDr.sk bariakova@fhv. Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty. Mgr. PaedDr. Členovia: PhDr.com magdalena. CSc. ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách. prof. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných. EKUŠ 1.umb. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc.sk s-palonder.KFV krsko@fhv. Rastislav Kožiak. Predseda Doc.com krsko@fhv.umb.sk 13 .r. Patrik Kunec. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci.sk roskova@fhv.r.umb.umb. Zuzana Bariaková.umb.KHI . Mgr. doc.D. PhD. PhD.sk balazova@fhv. Magdaléna Moravcová Bc. Ingrid Balážová PaedDr. PhD.KTVŠ .umb. Sj-Nj 3.KSJL . prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov. PhD. PhD. PhD.umb. Zoran Ardamica. Mgr. Bc.katarina@fhv.sk ardamica. PhD.umb.umb. Mgr. vedeckí pracovníci.sk .sk p. Miroslava Rošková.umb. Mgr. Mgr.sk gorner@fhv. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr.zoran@fhv. Rastislav Kožiak.

5204 kl. 7422.umb. 7418 kl. 7420 kl. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr. 7413 kl. 7425 kl. 4230392 kl. 5171 kl. Helena Lubyová Ing. 7621 kl.sk Ing. 4132729 kl. tf. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút .Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40. 7411. tel. (446) 4152 kl. 7410 kl. 7557 kl.fhv. 7557 kl. Viera Pivarčeková kl. 7411 kl. 7416 kl. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc. 7409 kl. 7438 kl. tf. 4230392 fax 4136153 kl. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc. tf. Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. 7420 kl. Cyril Hajduk Mgr. Anna Pasiarová Mgr. Kamila Sklenková Mgr. (446) 4118 kl.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul.sk e-mail: sekretariat@fhv. 7417 kl. 5120 kl. Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. 7423. 974 01 Banská Bystrica Tel. 7411 kl. 4134547 kl. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing.umb. Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul. 7424 kl.: +421 48 4134541 . Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing. 7417. 7420 kl. 7418 kl. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr. 7414 kl.

barnislav@fhv. e-mail: zazrivcova@fhv.: 446 7411.sk Tel.: 446 5120. e-mail: lizon.sk Tel.anna@fhv.peter@fhv. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr.sk Tel.sk Tel.jana@fhv. Martin Lizoň. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.: 446 5123. Mária Daňová.: 446 5022. e-mail: djovcos.sk Tel. Oto Tomeček. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr.umb. PhD.sk Tel.sk Tel. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr. e-mail: kosturova@fhv.umb. PhD.umb. e-mail: danova@fhv. e-mail: csikany. e-mail: paulenkova@fhv. Mgr. e-mail: wollner@fhv.umb.martin@fhv. CSc.umb. Peter Mandzák.: 446 7417.: 446 7318. Viera Pivarčeková 15 .sk Mgr.sk Tel. Roman Ličko.sk Tel.umb.umb.umb.martin@fhv.umb. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr. PhD. e-mail: sliacanova. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.umb. e-mail: palkova@fhv.umb.umb. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. PhD. PhDr.: 446 5018.sk Tel.: 446 5133. e-mail: galisova.umb. Želmíra Jankovská.sk Tel. e-mail: licko@fhv.umb. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel. PhD.umb.: 446 7734. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing.sk Tel. e-mail: vincur.umb.umb. e-mail: mandzak. e-mail: pivarcekova@fhv.sk Tel.: 446 7411.sk Tel.: 446 7535. e-mail: laukova. e-mail: hrdinova@fhv.: 4150. e-mail: stulrajterova@fhv.sk Tel.sk Tel.sk Tel.: 446 4137.III. e-mail: jakubik@fhv. Katedra hungaristiky PhDr.: 446 4165. Monika Zázrivcová PhDr.veronika@fhv.: 446 4197.: 446 7143. Ulrich Wollner.umb.: 446 7506.sk Tel. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. PhD.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.: 446 5133.andrea@fhv. Jana Lauková. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Henrich Jakubík.umb. PhD.sk Tel. Katedra germanistiky PhDr. Milena Štulrajterová.: 446 5141.sk Tel.: 446 4141. Mgr. e-mail: tomecek@fhv. PhD. Katedra histórie PhDr.: 446 5626. PhD.umb. e-mail: jankovska@fhv.

: 446 7118.ivan@fhv.umb. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr.sk Tel.: 446 7318. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr.umb.umb. Peter Zbiňovský.: 446 5123. PhD.sk Tel. Roman Ličko.umb.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr.sk Tel.sk Tel. PhD.umb. e-mail: lencova@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. e-mail: ocenas. 7507.umb. e-mail: zbinovsky@fhv. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr.: 446 7419 al.umb. e-mail: taliga@fhv.umb.: 446 5113.: 446 5022. PhD.sk Tel.sk Administrátor štúdia Ing.: 446 7172. Miloš Taliga. e-mail: kovacova.: 446 4137. e-mail: licko@fhv.sk 16 .umb.sk Tel. e-mail: pivarcekova@fhv. e-mail: balazova@fhv.sk Tel.: 446 5133.: 446 7530. PhD. Ivan Očenáš. e-mail: liskova@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr.umb. e-mail: palkova@fhv. Tel. e-mail: csikany.marta@fhv.: 446 7414.: 446 5120.umb.: 446 5147. Marta Kováčová. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.sk Tel.: 446 5626. Katedra germanistiky PhDr.umb. Ivica Lenčová. Henrieta Albertová.umb. Katedra histórie PhDr. Katedra hungaristiky PhDr. PhD. Ingrid Balážová Tel.sk Tel.andrea@fhv. e-mail: kremnicky@fhv. PhD.barnislav@fhv. PhD. PhD.sk Tel. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.sk Tel. e-mail: vincur. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Juraj Kremnický. e-mail: zazrivcova@fhv.umb.sk Tel.

: 446 5314. KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr. Helena Bálintová. Tel. PhD.IV.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc. Gabriela Gombalová Tel. e-mail: kro@fhv.umb. PhDr. CSc.umb. Tel. e-mail: kfv@fhv. PhD.umb.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr. Alena Ďuricová. Vladimír Biloveský. e-mail: kge@fhv.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof. Tel. e-mail: ksj@fhv.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr. František Alabán. Martin Schmidt.umb.umb. Tel. Pavel Fobel.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof. e-mail: keta@fhv. PhD. PhD. e-mail: ktvs@fhv. PhD. PhD.: 446 5148. e-mail: khi@fhv.umb.umb.: 446 5112.: 446 5031. e-mail: ksjl@fhv. Rastislav Kožiak. Tel.: 446 5131.: 446 7116.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr. Tel. e-mail: keks@fhv.umb. Tel.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr.: 446 4154.: 446 7527.: 446 5621. e-mail: kaa@fhv.umb. e-mail: khun@fhv.sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr. PhD. Tel.sk 17 .: 446 4138. Miroslav Nemec. Tel. Ivan Očenáš. Tel.umb. PhDr.umb. PhD.: 446 7314. PhD.. Katarína Chovancová. PaedDr.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr.

Vladimír Biloveský. PhDr. Elena Vallová. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka. Katedra spolupracuje s British Council. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. PhD. Kamil Dovčiak. Alena Štulajterová. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. PhD. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. PhD. Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. CSc. diplomatickej. PhD. PhD. PhDr. PhD. Mgr. Mgr. CSc. turistickej a kultúrnej sfére. PhDr. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Ivan Zelenka Bc. Csaba Czeglédi. Milena Štulrajterová. PaedDr. Eva Homolová. Petra Jesenská. PhD. Mgr. Vladimír Biloveský. zahraničnoobchodnej. Ľubica Brenkusová PhDr.A. PhD. PhD. Erasmus koordinátor UAP PhDr. Absolvent učiteľského štúdia. najmä v spoločenskej. Bc. modernej anglickej a americkej literatúry.. Martin Kubuš PhDr. Roman Ličko. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. Miroslava Melicherčíková PaedDr. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. PhDr. Prof. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori. mimoriadna profesorka Mgr. Alojz Keníž. M. Jana Šavelová PhDr. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. Mária Hardošová.. Doc. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. CSc.Personálne obsadenie katedier. USA a s Fulbrightovou komisiou. Pennsylvania. Katarína Feťková. s Penn State University. PhD. PhDr. Alica Bírešová Bc. Mgr. Mgr. Jana Javorčíková. Martin Djovčoš. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. PhD.

s Filozofickým ústavom SAV. Bratislava) MUDr. Dr. Hab. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. Prof. Bystrica) PhDr. D. prof. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . (FF Univerzity Komenského. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. Prof. PhDr. Daniela Fobelová. Pavel Fobel. PhDr. Ľubomír Bušík (Krajský súd B. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. PhD. PhDr. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. PhD. Karlsruhe. PhD. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Dr. Branislav Vincúr Mgr. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. PhD. Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. Poľsko) Prof. Roosewelta. Dr. Bystrica) Mária Srnková Mgr. Doc. Gana Guitcheva Mgr. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. Gerhard Banse (Forschungszentrum. Bystrica) JUDr. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Pavel Fobel. PhDr. PhDr. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). PhDr. B. Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). a o doktorandské štúdium v odbore etika. CSc. SRN) prof. Daniela Kovaľová. pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. PhD. Zuzana Kiczková. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. B. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko). Vladimír Ďurčík.

jazyka a lit. Prof. PhD. Ing.Katedra slov. Doc. ruské kultúrne štúdiá. Vladimír Patráš. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. – Katedra slovanských jazykov Mgr. jazyka a literatúry Prof. – Katedria histórie PhDr. Janka Pálková. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. PhD. Dušan Škvarna. PhD.vedy Doc. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Genovaité Kaciuškiené. – Katedra filozofických vied Doc. PhD. Ján Findra DrSc. Daniela Fobelová. UMB PhDr. jazyka a literatúry PhDr. Imrich Nagy. PhD. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr.. – Katedra slovanských jazykov Prof. Ivan Chorvát. PaedDr.Katedra slov. – Katedra filozofických vied Prof.. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. jazyka a literatúry PhDr. PhD. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr. PhD. – Ústav VaV. PhD. PhDr. . M. Mgr. PhD. Erasmus koordinátor Mgr. jazyka a literatúry Prof. DrSc. Dagmar Hoscheková. Eva Höhn. Jaromír Krško. PhD. – Katedra histórie PaedDr.Ekonomická fakulta UMB Doc. Zuzana Bariaková. PhD. Mgr. Svitlana Pachomovává. PhD. Olga Brandys. Milota Vetráková. Oto Tomeček. PhDr. Henrich Jakubík. PhDr. CSc. PhD. Alexandra Bitušíková-Wootliff. – Pedagogická fakulta UMB PhDr. PhD. Mgr. Libor Fridman. – Pedagogická fakulta UMB Doc.Katedra slov. Ing. PhD. CSc. PhD. PhDr. – Ekonomická fakulta Doc. vedy Ing. Janka Klincková. CSc. Zuzana Ištvánfyová. Michal Šedík. Katarína Koštialová . Martina Kubealaková – Katedra slov. – Katedra histórie Mgr. PhDr. PhD.Katedra histórie Mgr. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . Marián Palenčár. Jolana Darulová. jazyka a lit. . Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr.. CSc. Daniela Kovaľová. PhD. – Katedra slov.Katedra slovanských jazykov Dr. PaedDr. PhD. – Katedra slov. PhDr. jazyka a lit. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá. PaedDr. PhD. PhD.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005. CSc. Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie.A. . zástupkyňa vedúcej katedry Prof. Helena Bálintová. Nikša Maksimovič . – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof. PhDr. Ján Šlosiar. Patrik Kunec. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. Helena Bálintová. . Prof. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. Radoslav Kožiak. PaedDr. PhD. DrSc. ktorý ponúka v dennej i externej forme.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Gilles Rouet. – Katedra slov.

Prof.PhDr. Ing. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . PhDr. Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. Erasmus koordinátor Mgr. PhD. MBA. Mgr. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. umením a vedou. Mária Nemčeková. PhDr. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici.. Beáta Štotová Mgr. Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Michal Šedík. Bc. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. Jana Nová. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. slovenským jazykom a históriou. Prof. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí. Juraj Šuch. CSc. 1990. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. Peter Máčaj Mgr. Robert Halaj Mgr. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi. Mgr. PhD. Za ten čas sa vypracovala. Mikuláš Lukáč Mgr. Martin Schmidt. PhD. CSc. Jaroslav Cepko. Mgr. Ulrich Wollner. Mgr. Mgr. PhDr. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zuzana Brťková Mgr. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. Peter Grešša PhDr. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. Martin Schmidt. Ján Šlosiar. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. CSc. Mgr. Filozofia a Náuka o spoločnosti. Miloš Taliga. Mgr. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. Miroslava Kminiaková PhDr. Lenka Šebová Mgr. PhD. PhD. Oľga Lauková Ing. na ktorých participuje väčšina členov KFV. Doc. Marián Palenčár. PhD. Erika Kubíková Mgr. PhD.

PhD. CSc. PhD. PhD. Mária Bieliková. PhD PhDr. Zdenko Dobrík. PhDr. Nadežda Zemaníková. Prof. Zuzana Tuhárska PhDr. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. na jednotlivé lingvistické disciplíny. nemeckej literatúry. PhDr. Zuzana Bohušová. Dr. Prof. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. Mgr. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. Uli Rothfuss Prof. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov. PaedDr. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Mgr. PhDr. PhD. Mgr. Edita Jurčáková. na prípravu tlmočníkov a prekladateľov.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. ale aj európskom trhu práce. Wolfgang Schulze Doc. PhD. PhD. Eva Schwarzová Mgr. Ivica Lenčová. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc. PhDr. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. Eva Molnárová Mgr. Alena Ďuricová. Jana Miškovská.. Alena Ďuricová. Jana Lauková. PhD. PhD. PhDr. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. PhD. Mária Daňová. PhD. Jana Štefaňáková. Dr. Marek Ľupták Mgr. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu. Mgr. PhD. Anna Ivínová 22 .. Juraj Dolník. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov.

na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. Rastislav Kožiak. Rastislav Kožiak. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. Erasmus koordinátor PhDr. Brne. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. Prof. Prof. Peter Račko Mgr. PhDr. Prof. Mgr. PhDr. PhDr. napr. Prof..h. Opave. Miroslav Kmeť PhDr. Doc. a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. PhDr. s Historickým ústavom SAV v Bratislave. PhD. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. Limoges. PhD. PaedDr. (FF Ostravskej univerzity. PhDr.c. PhDr. Július Alberty. Egri. Grenoble. PhDr. PhD. CSc. Ústí nad Labem a Liberci). náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. et PhDr. CSc. Dr. múzejníctva. PhD. Od r. Pardubiciach. Marián Karcol Mgr. ČR) Mgr. Eva Kalhotková Mgr. Karol Fremal. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 . Prof. PhD. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Marta Mácelová PhDr. Vladimír Varinský. Katowiciach. Oto Tomeček. Pavol Maliniak. Doc. osvety.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou. so slovenským jazykom. PhD. Dušan Škvarna. Pavol Martuliak. PhD. CSc. archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia. Michal Šmigeľ. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. Opole. PhDr. Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku. Marcel Pecník Mgr. Nina Pavelčíková. Peter Mičko. CSc. PhD. Kielcach. Mgr. Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. Imrich Nagy. CSc. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. PhD. cudzími jazykmi. Patrik Kunec. Ostrave. Andrea Nociarová Mgr.

pedagogickej. Zoltán Németh. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR). Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. Andrea Csíkány. PaedDr. CSc. 2006.). Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. Timea Hulyák Mgr. Prof. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy. PhD. Ladislav Angyal Mgr. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy. Literárnu súťaž. člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku. CSc. z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel. Gisela Cseh Mgr. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. Prof. ktoré sa realizuje od r. Árpád Zimányi.D. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. František Alabán. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. Súťaž v tlmočení. publikačnej a informatívnej činnosti. tajomníčka katedry. PhDr. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. Vedúci katedry: Profesori: Prof. Annamária Dóšová Mgr. Mgr. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. František Alabán. Prof. zástupca vedúceho katedry. CSc. Zoran Ardamica. PhDr. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. PhDr. PhDr. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie.. Gyula Varga. Erasmus koordinátor PhDr. CSc.KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. Ph.

PhD. diplomatickej. PhDr. mimoriadna profesorka Doc.Université de Reims. Ostrava. Španielsko .Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes.Universidad de Extremadura. taliansky jazyk a španielsky jazyk.Univerzitou A. Vedúca katedry: PhDr. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Júlia Bubáková. Erasmus koordinátor UAP Doc. Belgicko . PhD. Lektori: Externí pracovníci: 25 . Francúzsko . Španielsko . Mgr. Absolvent učiteľského štúdia.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Monika Zázrivcová. a 2. Belgicko .Universidad de Oviedo.Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. PhDr. najmä v spoločenskej. zahraničnoobchodnej. Katarína Chovancová. PhD. PhDr. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. PhD. Mgr. Katarína Chovancová. Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry. François Schmitt Mgr. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: . Paulína Šperková. PhDr. Elena Baranová. Milan Štulrajter.Univerzitou v Nantes. Francúzsko . Remeš. Mickiewicza v Poznani. Brusel. Česká republika Universidad Castilla la Mancha.Ostravskou univerzitou. Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. Ciudad Real. turistickej a kultúrnej sfére. Dagmar Veselá Mgr. translatológie. Mgr.Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. Vlasta Křečková. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. PhD. CSc. Louvain. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy. Cáceres. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy. Ľudmila Mešková. Francúzsko . PhDr.Katholike Universiteit Leuven. PhD. Španielsko . Poľsko . Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. Jan Holeš. PhD.

rusistiky. PhD. DrSc. Martin Štúr. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . PhDr. Katarína Klimová. PhD. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. Gabriela Olchowa Mgr. Marta Kováčová. DrSc. aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. sympóziách a seminároch doma i v zahraničí. PhD.hab. PhDr. Janka Kubeková Mgr. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. Dr. PhD. PhDr. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. PhD. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Doc. Jiří Chalupa. Massimo Arcangeli Mgr. PhD. Petra Pappová. Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program.). Dr. Gabriela Gombalová Prof. PhD. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. Dana Ďurovková. Prof. Mgr. Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof. Dr. literárnovedných a translatologických disciplín. Svitlana Pachomovová. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PhDr. PhDr. aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti. Mgr. CSc. Larisa Anatolievna Sugay. Mgr. PhD. Anita Račáková. Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. ktorý je koncipovaný tak. Eva Mesárová. Ladislav Franek. Eva Reichwalderová. PhDr.

PhDr. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). h. Dr. Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. Chorvátsko). 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. Prof. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. spoločné vedecké projekty. DrSc. čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. PhD. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r. CSc. Poľsko. PaedDr. Olga Brandys. Justyna Cembrowska. Prof. V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. stupňa – doktorandské štúdium. Michal Harpáň Prof. Pavol Odaloš. Prof. CSc 27 . lingvistická a didaktická problematika.Mgr. vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. PhD. Vladimír Patráš. PhD. PhDr. Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. Katarína Jackulíková. V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. et Dr. Eva Kúchová Mgr. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. c. Mgr. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). Prof. Eva Tomeková. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Mgr. Nikša Maksimovič PaedDr. PhD. Nemecko. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr. PhD. Zuzana Hurtajová. V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach. PhDr. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. Ivan Očenáš. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. CSc. Martin Lizoň. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. Ján Findra. PaedDr. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. Srbsko.

v štátnej správe. Janka Šuchová Mgr. Viera Luptáková Mgr. Alexandra Chomová. Mgr. Henrich Jakubík. PaedDr. Eva Pršová PhDr. h. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. PhDr. CSc. Ľubomír Kováčik. Doc. Ivan Jančovič. Brigita Šimonová. Anna Lazurová Mgr. PaedDr. Jana Hrabovská Mgr. PhDr. Peter Filín Mgr. Ivan Šuša. PhD. Klára Stebilová Mgr. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Eva Čulenová Mgr. PhD. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). Kristína Krnová. PhD. Anita Huťková. PhD. PaedDr. PhD. Katarína Harčarová Mgr. PaedDr. Lýdia Janáková. PhD. Erasmus koordinátor UAP Mgr. Ph. Jana Klincková. Eva Drugdová Mgr. c. Doc. Zdenko Kasáč. Anna Gálisová PhDr. Martina Kubealaková PaedDr. Emeritný profesor. Mgr.D. Hedviga Kubišová.Prof. PhD. PhD. Doc. Mgr. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. PhD. Mgr. Jozef Tatár. CSc. PhDr. Absolvent 28 .D. Dr. CSc. PhD. Július Lomenčík. Ladislav György. Lucia Hudecová Mgr. PaedDr. Jaromír Krško. Lenka Garančovská Mgr. Zuzana Gregorcová Mgr. Ph. PaedDr. Doc. Mária Šimorová PhDr. Lujza Urbancová. Zuzana Bariaková. PaedDr. PhDr. PhD. Docenti: Prof. PhD. Doc. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. (MD) Mgr. Ivan Očenáš. PhD. Doc. Martin Golema.

PhD. Peter Zbiňovský. Erasmus koordinátor PaedDr. Lucia Krajkovičová Mgr. Pavol Pivovarníček Mgr. SŠ. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. Mgr. Silvia Končoková Mgr. Nadežda Novotná. PhD. Doc. PhD PhDr. odbor športová edukológia a športová humanistika). Nadežda Vladovičová. Martina Mandzáková. Ivan Čillík. Elena Bendíková. Doc. Juraj Kremnický. Mgr. Jaroslav Kompán. Martin Pupiš.magisterského štúdia sa navyše uplatní . PhD.ako učiteľ na ZŠ. CSc. Rastislav Kollár. Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 . CSc. PhD. Štefan Adamčák. Jiří Michal. PaedDr. CSc. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium. PhD. PhD. VŠ. PaedDr. Ivan Štulajter. PhD. PaedDr. PhD. Miroslav Slížik. PhD. Prof. Martin Babiar Mgr. PaedDr. PaedDr. PhD. CSc. Zuzana Borguľová Mgr. PaedDr.. PaedDr. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. Peter Mandzák. Doc. PhD. Ľudmila Jančoková. PhD. PaedDr. RNDr. Jaroslav Popelka PaedDr. PaedDr. PhD. PhD. PaedDr. Pavol Bartík. PhD. ECTS koordinátor PaedDr. Mgr. PaedDr. Marian Kučera. Doc. Miroslav Nemec. PaedDr. Miroslava Rošková. Júlia Palovičová. PhD Doc. Mgr. Ladislav Bence. PaedDr. PhD. Miroslav Nemec. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. Prof. Robert Rozim. PaedDr. Prof. CSc. PhD. Božena Paugschová. PhD.. PhD. PhD. Mgr. Doc. PaedDr. PaedDr. PaedDr. Karol Görner. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. Matej Bence. PaedDr. Želmíra Jankovská. PaedDr. PaedDr. Vedúci katedry: Profesori: Doc. Doc. PhD. Doc.

2. 2010 letný semester 8. 2010 .18.3. 2009 o 9:00 hod.14. 2010 – 7. 9. . 12. roku Bc.11. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. II. etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 2. 7. 2010 8. HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6. 2010 . 2010 30 . 9. 9.6. .2. 5. 2010 8. II.16. 1. 2010 do 7.2010 apríl 2010 2. 2010 *25. 9. 2009 21. 2009 o 9:00 h 18. ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21.2010 apríl 2010 2. 9. 2010 31. 5. 2010 do 6. 2. termín do 12.ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr. 8. 12. 2010 – 21. štúdia Zápis do 2.roku Bc. 12. 2010. 2009 o 13:00 h Zápis do 1. 9. 2010 letný semester 8.5.9. 9.11.2. deň vyučovania podľa rozvrhu do 4. 2009 – 18. práce) 17. 2. a Mgr. 2010 – 28.roku Mgr. 2009 .16. 2010 16. 9.6. 9.6. 2. 9. 2009 21.10. 5. 4. 9. 2009 .2010 druhý termín do 25. 2010 Vyučovanie.2009 druhý termín 7. 9. 2010.9.14. 2009 21. 5. 2009 . 2009 . 2010 8. 2009 *7. II. 5. . 6. 3. 2010 – 7. štúdia Náhradný termín zápisu do 1. 10. práce) 3. 2010 druhý termín do 25. 2009 *19.18.2010 zimný semester 21.10. 9.roku Bc.2. 2. 2009 7.18. .2. 2009 – 18. 5. 2010 . etapa Doktorandské štúdium . 5. 8. 8. 2009 . 2010 – 17. 2009 . 12. 2010 *25. 9. 4.5.6.2010 zimný semester 21. 9.2009 do 4. . 2009 – 2. 2010 .V.7. praxe. 2010 – 16.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1. termín do 12. 2. 1. 2009 . .2010 letný semester 8.1. 6. 2009 12.2.2009 7.2009 Akademické udalosti 16. štúdia Zápis do 3. 2009 – 18. 2009 – 18. 6. 2.2009 prvý termín 28. 2.9. 9. 2009 *7. 2009 7. 5.2010 *do 30. 2010 10.2009 8.6. termín do 12.9.2.2009 a 17.2010 zimný semester 21. 12. 12. 2009 o 9:00 h 11. 6. 2010 – 7.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc.6. 9. štúdia Zápis do 1.20. 5.2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom.26. roku Bc.2010 Štátne skúšky prvý termín do 14. 2010 – 28. 9. 8.18.9. 4. etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I. 2009 . 2010. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II. .20. 2010 . 2009 21. 12.18.26.2009 a 17.9. 2010 16.2009 8.10.6. 9. 2009 1. 12.

6. – 23. 2010 – 15.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. – 18. .2010 august 2010 9. 5. 5. 4. 2010 24.6. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 2010 16. 2010 16. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14.25.6. 5. 8. práce) prvý termín do 7. 2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. (Talentové PS: Tv. 2010) 21. práce) 10. 2010. 6. 2010 druhý termín do 25. 6. Šport 19. 6. 2010 – 29. 2010 druhý termín do 25. 2010 – 28. 8. 4. 2010 – 28. 5. 5. 8. 8.2010 31 .

na ktorý bol prijatý. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia.j. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. t. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií. Pre študenta to znamená. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 . o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. t. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. Študentom sa odporúča. či špecializácie. ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. povinne voliteľných a výberových predmetov tak. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru.VI. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky. Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. ktoré ECTS uplatňujú. V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety.j. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium. ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. kompletných informácií o štúdiu. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka. resp. ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity. V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných.

keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím. pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov. Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV. Na tomto mieste upozorňujeme. povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom.umb. Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu. musia počítať s tým. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. Štúdium. Okrem základných informácií o predmetoch. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ). sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia. V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www. Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku. aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium. Študenti.v priebehu celej štandardnej doby štúdia. 33 . V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu.fhv. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah). Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov. kedy sa rozhoduje. systémom a podmienkami štúdia. ktoré povinné.

z. . 446 5626. organizačnými a kultúrnymi trendmi. ethics officer. PhD. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.z. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. ako oblasť poznania (§ 50 ods.umb. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu.fhv.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .131 Z. e-mail: vincur. globálnymi. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. t.č. 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č.branislav@fhv. Študijný poradca katedry: Mgr. . . ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. spravovaných Ministerstvom školstva SR. Pavel Fobel. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. ovláda princípy empatie.1 zák. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky .sk Garant štúdia: prof.).A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. ktorá sa považuje za povinný predmet.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . ethics consultant).Konzultant pre etiku (angl. ktoré narúšajú integritu.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. . disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky.131/2002 Z. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie.sk. .1 zák. stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. národnými. dokáže správne komunikovať s ľuďmi.umb.asistent manažéra. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. Odporúčaný študijný plán: 34 .dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . verejného a profesionálneho života. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. Po úspešnom absolvovaní 1. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . PhDr. J 03. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík.

hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.Fobel Kovaľová.Kiepas prof.Fobel prof.Kiepas Kovaľová. prof. 2. Ekonom. 2.fak.fak. Banse doc. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2.Ďurčík Banse Ekonom. 1. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof.Fobel Kovaľová. 2. 1. 2. 2.PhD. L L L L L L prof. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext.Fobel prof. 1. Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2.Ďurčík prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Ďuricová. 1. doc. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 35 . 2. Ekonom. 1.PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Salbot Ekonom.PhD.Spolu kontakt.Fobel prof. 1.Fobel Kovaľová.PhD. 2. Salbot Kovaľová L Spolu prof. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext.PhD. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. prof. 1. Fobelová prof. 1. Fobelová prof. Fobelová Kovaľová. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof. 1.Fobel prof.Fobel Banse doc.fak. 1.fak. 1.

Šimoniová Ďurčík ved. Kovaľová 1. prof. 3. Kovaľová 1. 3. 3. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. Externý lektor 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Kovaľová 1. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel. Oravcová 2. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. L L L L L Kovaľová.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. externý lektor 3. 3.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová.PhD. Kovaľová 2. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext. Koordinátor ŠVUA 3. Z Z Z Z Z Z Z Z prof. 3. 3. externý 36 . Šimoniová Fobelová.Banse doc.Fobel prof. Ďurčík prof. L L L Vyučujúci ext.PhD. 3. 3. lektor školitelia Oravcová. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. 3.Kiepas doc. Fobelová doc. Fobelová prof.

1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1. lektor ext. 2. ext.fak. L Z Z Ďuricová ext. lektor ext. L L L Ekonom. hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1. lektor ext. 1. 2. hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. 2. lektor ext. ext.fak. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2.Spolu kontakt. 2. 2. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext. 2. L L L školitelia ext. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 . L L L Fobel ext. Z Z Z Ekonom. hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.

slovesnej. hudobnej a výtvarnej kultúry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. DrSc. Veľká Británia . z medzinárodných vzťahov. zo psychológie. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www.sk Garant štúdia: prof.fhv. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PhD. práva. Bude kompetentný v hovorenej. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. 1.Birmingham. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1. Martuliak Z Jakubík. Kunec Garant predmetu doc. 1. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. 38 . riadiť. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov).Krakow. Palenčár 1 4 prof. Kubealaková PhD. USA a i. Maďarsko – Budapešť. z ekonomických vied a manažérskej etiky. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. nemeckej. Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. Bálintová. sociálnej antropológie.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe.). Z Chorvát doc.: 446 5123. Janka Pálková Tel. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Poľsko . Holandsko . technické vybavenie katedry).Petrohrad. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Gilles Rouet. ruskej.umb. 1. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . francúzskej a slovenskej kulturológie. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. e-mail: palkova@fhv. Študijný poradca katedry: PaedDr. čo spolu činí 170 kreditov.sk (Personálne obsadenie katedry. 1. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať.Maastricht. Jančovič. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations.

PhD. Štulrajter. Langsteinová prof. Bálintová. 1. PhD. Z Höhn Z Pálková. 1. 1. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. Bálintová. Höhn. 1. PhD. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. 1.Spolu kontakt. PhD. Štulrajter. Bálintová. PhD. Štulrajter. 1. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko. Bálintová. 1. Ličko. 1. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. PhD. Höhn. PhD. PhD. 1. doc. 1. L L L L 39 . Ličko. Rouet Ištvánfyová. L L L Darulová Bariaková Jančovič. PhD. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. PhD. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. PhD. Höhn. 1. PhD. 1. Štulrajter.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. Štulrajter. 1. 1. PhD. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Höhn. 1. PhD. PhD. PhD. PhD. PhD. Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. Höhn.

2. Höhn.Brooš prof. PhD. PhD. 1.Spolu kontakt. PhD. 2. PhD. Štulrajter. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. 2. Höhn. PhD. 2. PhD. 40 . PhD. PhD. 1. 2. PhD. PhD. 1. PhD. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Höhn. 2. Klincková doc. PhD. Höhn. PhD. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Ličko. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. Štulrajter. 2. Langsteinová Ličko. PhD. 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. Štulrajter. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. Bálintová. 2. Štulrajter. Bálintová. 2. Bálintová. PhD. 2. 2. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. 1. Bálintová.

Brooš doc. 2. 2. 3. PhD. Ličko. PhD. Spolu L Z Bálintová.Spolu kontakt. Bálintová. PhD. Fobelová prof. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. Bálintová.Patráš Júda. Štulrajter. Vetráková prof. PhD. PhD. PhD. PhD. 2. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. 2. Höhn. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2. 2. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. 3. 2. Klincková prof. 2. PhD. PhD. 2.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. Bálintová. 3. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc. 2. Štulrajter. doc. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. Vetráková Z Fobelová. Štulrajter. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn. 2. Klincková prof. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Höhn. PhD. PhD. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. Höhn. 41 . Ištvánfyová Z Klincková. Švantnerová Ličko. PhD.

Štulrajter. 3. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. 3. 3. Štulrajter. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3. Bálintová. PhD. 3. Bálintová. 3. PhD. Kuviková prof.Patráš Ištvánfyová. PhD. PhD. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. PhD.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof. 3. 3. 1 30 180 42 . Bálintová. PhD. PhD. Höhn. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. 3. 3. Bálintová. PhD. 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. PhD. Švantnerová Z Bálintová Bálintová. Zagoršeková prof. Štulrajter. 3. 3. 3. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Kožiak prof. Ličko. PhD. PhD. PhD. 3.Spolu kontakt. Štulrajter. Höhn. hodín Odporúčaný rok 3. PhD. 3.

2. PhD. Höhn. Höhn. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. PhD. 2. PhD. PhD. 1. seminára (AJ. PhD. PhD. seminára (AJ. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1. Höhn. Štulrajter. NJ. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec. Bálintová. NJ. PhD. Bálintová. PhD. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2. 43 . FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD.jaz. seminára (AJ. PhD. 2. RJ. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štulrajter. 1. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Höhn.jaz. hodnote V 2 1. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2. RJ. PhD. Štulrajter. PhD.Spolu kontakt. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. 1. RJ.jaz. 2. Ištvánfyová. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Bálintová. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. NJ. Höhn. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult.

PhD. Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl. Exkurzia 1 * .Spolu kontakt. 44 .

: 048/4467143. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. jazyk prameňov.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. profesionálneho života. dejiny umenia a pod. 8.fhv. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. 143. Oto Tomeček.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Európy. Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. Vladimír Varinský. t. CSc. bod 7c). Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov. historická geografia. založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch.j. vrátane metodiky ich spracovania. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia. PhDr. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými. osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické.). múzeí. tel. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1. praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií. Martuliak 45 . tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Katedra histórie miestnosť č. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. PhD. v masmédiách a občianskych združeniach. e-mail: tomecek@fhv. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov. galérií. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.umb.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska. To znamená.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. podmieňujúci predmet. ale aj na úseku štátnej správy.umb. literatúry a periodík. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva.

1. Kunec. PhD. L L L L L L L L L L Mácelová. 1. PhD. 1. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc. 1. Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1. Nagy. B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nagy. 1. Albertová. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. 2. 1. PhD. 1. PhD. PhD. Palenčár doc. 2. hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nagy. 1. Kožiak. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. 1. PhD. Nagy. Palenčár Nagy. PhD. PhD. Patráš doc. PhD. 2. Nagy. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. 1. Tomeček. Šmigeľ Albertová.Fremal Albertová. doc. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. PhD. PhD. L 46 . 1. PhD. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. 1. PhD. 1. 2. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček.

hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . 2. Šmigeľ prof. 2. Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . 1. PhD. 2. 2. 3. hodnote Koštialová. Darulová Šlosiar prof. Mácelová Albertová Albertová. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. a 20. Škvarna prof. 2. Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3. doc. 3. L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19. 3. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. práce L Spolu Celkový súčet doc.Spolu kontakt. Kalhotková Mgr. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. 3. Kunec. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. Šuch Škvarna Varinský Kožiak. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šlosiar L Spolu Kožiak. doc. 3. 1. 3. 2. L L L L Mácelová PhDr. 1. 3. 3. L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.

48 . doc. PhD. Tomeček. 1. 1. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. PhD. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. 1. Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. PhD. PhD. 1. Albertová. Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. a 20.Spolu kontakt.

Odporúčaný študijný plán. doc. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. PhD. Patráš prof. 1. PhD. 2. Klincková Huťková. Harpáň doc. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). PhD. Huťková. 1. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. DrSc. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. ktorú musia študenti povinne absolvovať. základy jazykovej komunikácie. 1. Z 2. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Spolu kontakt. Študijní poradcovia: PaedDr. Odaloš prof. Mgr. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. 1. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. prof. Svetlana Pachomovová. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. 2. PhD. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. 1. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . Klincková Huťková. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Eva Čulenová. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. PhD. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. 50 . M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Odaloš prof. 1. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Patráš Huťková. 3. Harpáň doc.Spolu kontakt. 1. 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. 3. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof.

Nadobudnuté poznatky. Tatár prof. pracovník v turizme. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. 334. Študijný poradca katedry: Mgr. dejinných. miestnosť č. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. jakubik@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Garant predmetu prof. Urbancová. zamestnanec kultúrnej sféry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. a to v symbióze slovenských osobitostí.umb. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. 1. Odaloš doc. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník. Patráš 51 . Z Z Z Vyučujúci Odaloš. tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. odborného a umeleckého prekladu.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov. PaedDr. Henrich Jakubík. PhD. Martin Golema. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. PhD. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy.sk Garant štúdia: doc. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. 1. Spolu získa 70 kreditov. literárnohistorických a literárnokritických oblastí. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. Huťková Tatár Patráš.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. Patráš Golema. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2. kredit. Klincková doc. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3. György Kováčik. Odaloš prof. 1. Očenáš. Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. Šuša prof. 2. kredit. Harpáň doc. Kubealaková Spolu Odaloš. 2. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. 2. Krško Chomová Harpáň. Urbancová. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. Klincková doc. György Kováčik. PV kredit. kredit. Gálisová. Spolu Krško. 1. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1. Kováčik doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Kubealaková Jančovič doc. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. V kredit. Huťková Spolu Klincková. 2. 1. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. Jakubík doc. 3. 3. Jančovič Kováčik. Spolu Klincková. 1. Kováčik doc. 3. Z Z Hurtajová. Harpáň Golema doc. 2. Gálisová Harpáň. kredit. doc. 2. Golema prof. prof. 2. Kubealaková Klincková. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2.

kredit. 3. kredit. 2. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved. L L L L Kubišová. kredit. kredit. Z Z Z Patráš Krnová 53 . 1. 2.dokt. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. 3. kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. 2. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved. Patráš. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved. 2. 3. kredit. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved. 2. kredit. kredit. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 2.Spolu kontakt. kredit. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int.dokt. 2.dokt. 2. PhD. 2. 3. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. 2.

3. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved.výberový. odp. L L L Krško. L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. 3. storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote Vývin lexiky po 9. Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved. Chomová Harpáň/ int. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved.povinne voliteľný. .dokt. 3. PV . 3. kredit. sem. kredit. .Spolu kontakt.odporúčaný. 3. V .semester 54 . Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. kredit.

j. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. PaedDr. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 . pedagogicko-psychologických vied. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. miestnosť č. prof.umb. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp. doc. Kosová Görner. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. Vladovičová Görner Paugschová.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. M. Peter Mandzák. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. To znamená.sk. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov. Kováčiková Gajdošová prof.fhv. Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. doc. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania. Garant štúdia: doc. t. stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Katedra telesnej výchovy a športu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Spolu získa 180 kreditov.. stupeň. CSc. roč. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov).umb. Kompán Nemec Adamčák. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. podmieňujúci predmet. Mandzák Bence Sližik doc. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. mandzak.peter@fhv. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. sem. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom. 58. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Nemec Adamčák Bence. doc. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. Ivan Čillík.

Semináre Odp. PV hodnote V predmety v uved. roč. Čillík doc. Mandzák Kučera. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt . Višňovský doc. Novotná prof.1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved. Bence doc. Nemec doc. Jančoková doc.. Bence doc. kredit. Bartík doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence. kredit. M. Nemec Gajdošová Zbiňovský. Bartík Kremnický prof. Čillík doc.. kredit. Mandzák Bence. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. L. Adamčák prof. kredit. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved. Nemec prof. Palovičová. Pupiš Garant predmetu Novotná doc. Bence doc. Kollár Kremnický Bartík. hodnote V predmety v uved. hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík. Michal doc. hodnote P P P P P PV 56 . Rozim doc. Salbot doc. Rozim Adamčák. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L. kredit. Popelka Jančoková. Jankovská Nemec. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved. kredit. hodnote V Teória výchovy a pedag.119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. Jankovská členovia katedry doc.Prednášky Odp. sem.

Kompán Paugschová prof. sem. kredit.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. gestori špecializácie 57 . hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík.Prednášky Odp. Jankovská Nemec. kredit.1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . Bartík doc. Görner doc. Nemec prof. Čillík prof. Bence László vedúci ZP Görner. Slížik Mandzák. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved. kredit. Zbiňovský. PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. László prof. Kollár vedúci ZP Kučera. Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved. Zbiňovský. Sližik Jančoková. roč. hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov. Bence. Bartík prof. Michal Bartík. Popelka doc. Pupiš. M. Jančoková doc. hodnote V predmety v uved. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved. kredit. Nemec prof. Semináre Odp. Görner doc.

Kredity Skúšky Kód B-SPSt.215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt.8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš. Semináre Odp. roč.12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár. sem.3a PV predmety .5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety .4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety .225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 .6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt.206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt. Kompán Nemcová Jankovská. Kompán Nemec. Adamčák učitelia katedry B-SPSt.2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety . Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt. Bartík Palovičová Michal.Prednášky Odp.6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt.

M. ktorý chce ďalej študovať Mgr. Bence.Prednášky Odp. učitelia katedry Kompán. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. Ďuricová.v kombinacii s aprobačným predmetom Študent. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent. Michal. sem.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety . Semináre Odp. roč. 59 . Bendíková. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent. ktorý chce ďalej študovať Mgr. ktorý chce ďalej študovať Mgr.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .

Odaloš prof. Svetlana Pachomovová. PhD. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Klincková Huťková. Klincková Huťková. 1.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. 1. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. 2. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Huťková. Patráš prof. 1. PhDr. Eva Čulenová. PhD. doc. 1. PhD. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. základy jazykovej komunikácie. DrSc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2. Mgr. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Harpáň doc. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . prof. prof. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. PhD. 1. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Z 2. Študijní poradcovia: PaedDr. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka.

Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 61 . 3. Harpáň doc. Patráš Huťková. Odaloš prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. PhD. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 1.Spolu kontakt. 1. 1. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 3.

umb. a to v ústnom i v písomnom styku. tel: 446 4141. Martin Djovčoš. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. PhD. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Czeglédi prof. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia.sk Garant štúdia: prof. gramatiky. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. Czeglédi prof. korešpondenciu. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov. literatúry. 1.martin@fhv. literárnej vedy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. lexikológie a štylistiky. Študijný poradca katedry: PhDr. histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín. Csaba Czeglédi. ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín. dejín a vývoja prekladu. 332. 1. Czeglédi Ličko. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. 1. Hardošová. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. 62 . ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. To znamená. PhD. Takto spolu získa 70 kreditov. e-mail: djovcos. ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. ďalej z teórie. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr. Predmety. bežný rozhovor. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. zabezpečovanie služieb). 1. PhD. PhDr. kultúry. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.

2. Javorčíková. Czeglédi prof. Brenkusová. PhD. Keníž. 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. CSc. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3. 3. Hardošová Jesenská Ličko prof. 2. 63 . 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. Djovčoš Feťková. 2. L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. 2. Javorčíková. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. 1. Brenkusová PhD. Feťková. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. 2. 3. PhD. Czeglédi prof. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1 3 1 Keníž. Czeglédi Ličko. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. Vallová. Czeglédi Ličko. Šavelová. PhD. PhD. Šavelová Vallová Vallová. 2. Javorčíková. Vallová. 2. Zelenka PhD. PhD. Javorčíková Biloveský. hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. 2. 2. Kubuš Brenkusová prof. 1.Spolu kontakt. Djovčoš. PhD. Czeglédi Biloveský. 1. 2. 3. PhD. 3. Czeglédi L Celkom Czeglédi. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr. Zelenka PhD. Czeglédi 1 3 1 Biloveský. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Ličko.

Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. 2. Štulajterová Vallová Vallová. hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PV terminológia) 64 . PhD. 2. PhD. Vallová. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. 2. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Praktické cvičenia AJ (odb. Z Z Hardošová. CSc. Keníž. Brenkusová prof. PhD. 3. PhD. PhD. 3. 3. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3. PhD. L L L L Šavelová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. PhD. PhD. L L L L L Hardošová. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. 3. Keníž. hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2.Spolu kontakt. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. Hardošová. 2. PhD. Biloveský. Brenkusová. Czeglédi 0 1 1 1 2. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vallová. 3. Z Z Z Djovčoš Hardošová.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 3. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Spolu kontakt. 3. hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof. Czeglédi prof. Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. L L L 65 .

446 4197. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit. mim. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. literárnovedných a translatologických disciplín.. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku.sk Garanti štúdia: Doc. hodín Odporúčaný ročník Špecif.umb. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). Študijný poradca katedry: Mgr. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. o redaktor v masmédiách. korešpondenciu. Holeš 66 . tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhDr. prof. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. doc. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. miestnosť č. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. prekladať texty stredne náročné. o prekladateľ bežných. administratívnu agendu atď. bežný rozhovor. tel. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. 133. Holeš Baranová. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Jan Holeš. Z Z Z Vyučujúci Holeš. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. e-mail: zazrivcova@fhv. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 1. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. CSc. 1. 30 kreditov za predmety translatologického základu. vedeckého a hospodárskeho života.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1. Spolu získa 70 kreditov. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc.

1. 2 2. doc. PhD. hodín Odporúčaný ročník Špecif. mim. Holeš Štulrajter. PhD. hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. mim. PhD. 1. Štulrajter. kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. PhD. Holeš Baranová. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc. 2 2. 2. prof. 2. prof. Kompišová Křečková. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 2.kredit. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2.kredit. 1. 2. Baranová. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. Kompišová Zázrivcová Štulrajter. Štulrajter. 2. Chovancová Chovancová. Křečková Zázrivcová Štulrajter. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková. PhD. 1. PhD. doc. prof. Holeš Křečková. doc. Z Křečková Křečková. Křečková Křečková. mim. PhD. 2. Veselá Baranová. hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 .kredit.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1. PhD. 1. L L L L L Holeš. 2. Štulrajter Štulrajter. L L L L L L L Spolu 3.kredit.

1. Veselá Baranová.povinne voliteľný. 3. Holeš doc. L L L Schmitt Schmitt doc. Baranová. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. 3. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved. 3. prof. 1.Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt.kredit. 2. Holeš Schmitt Albert Klimová doc. 3. PhD. 2. hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. Štulrajter Štulrajter. Holeš doc. V .výberový 68 . mim. Baranová.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. hodín Odporúčaný ročník Špecif. 2. Z Z Z Kompišová Schmitt doc. 2.kredit. Holeš doc. B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3. 3. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. prof. 2.povinný. mim. Holeš Klimová Skratky: P . mim. 2. Veselá Baranová. 2. mim. prof. Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová. prof. Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. PV . hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved.kredit. 2. PhD.kredit. PhD. Holeš doc. Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved.

konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.sk Garant štúdia: prof. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. 69 . Alabán Németh. Gyula Varga. Absolvent ovláda základy translatológie. kapitoly zo svetovej literatúry. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. štylistika a syntax maďarského jazyka. lexikológie a štylistiky. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. 1. Andrea Csíkány. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. Študijný poradca katedry: PhDr. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Zimányi Prof. Spolu získa 70 kreditov. ďalej z teórie.: 048/4464137. 223. 1. jeho gramatiky. 1. Katedra hungaristiky Miestnosť č. morfológia. PhD. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. PhDr. e-mail: csikany. z literárnej vedy. CSc. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. dejiny maďarskej literatúry. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu.andrea@fhv. lexikológia. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1. z teórie a praxe prekladu. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka.umb. tlmočenia (fonetika a fonológia. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. tak v písomnom styku. literárnej vedy. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. a to ako v ústnom. základy literárnej vedy. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. teória literatúry. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. tel. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. literárna komparatistika a literárna kritika). Varga Zimányi Alabán Németh Prof.

hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1. Alabán Ardamica Csíkány Prof. kap. Alabán Prof. 2. 3. Alabán Prof.Spolu kontakt. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. L L 3. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. Alabán Prof. Zimányi Prof. z lit. 2. 2. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. Alabán Prof. PhD. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Prof. 2. 3. 2. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel. Varga Prof. 2. 2. 1. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. Zimányi Prof. Varga Prof. 1. 3. Zimányi Prof. Varga Prof. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. z konfr. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof. Zimányi Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 1. 3. Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 2. Prof. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb. vedy B-PTMj-110 Kap. Alabán Németh. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. Varga Prof. L L L L L Z Spolu Varga Prof. 1. Alabán 70 . z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. 2. 1. 3. 1. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad.

hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Cseh Prof. 3. otázky jaz. kap. 2.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. predpôn v maď. Zimányi Németh. kult. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zo štúdia moderných lit. ved. PhD. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof. národnostné lit. 3. a sem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 71 . 2. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. 3. lit. Németh. 3. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet.. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. PhD. 3. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif. L L Németh. Zimányi B-PTMj-205 Lit. Varga Prof. Prof. Varga Prof. vl. hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. Ardamica PhD. jaz. Németh.Spolu kontakt. PhD. praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď. 3.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. PhD. Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. komunikácia B-PTMj-206 Kap. Z Z Cseh Cseh Prof. synt.

1. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. 2. z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. Zimányi Prof. PhD.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. Varga Prof. 2. Alabán Prof. kap. Varga Prof. Zimányi Prof. 1. 1. PhD. 1. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. Zimányi Prof. 1. Zimányi Prof. 2. Zimányi Prof. Alabán Prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Alabán Prof. 1. 2. 1. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel. Zimányi Prof. 2. 2. 2. Alabán Prof. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. Varga Prof. Alabán Németh. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof. 1. z lit. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. Varga Prof. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. 2. 2. 2. z konfr. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. Prof. Alabán Prof. 1. 1. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. vedy B-PTMJ-110 Kap. Alabán Németh. 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. Varga Prof. 1. Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 . Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov.

Alabán Prof. synt. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Zimányi 73 .) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. Prof. 3. jaz. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3. 3. komunikácia B-PTMJ-206 Kap.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kap. PhD. L L Ardamica Cseh Németh. Prof. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. ved. PhD. Z Z Cseh Cseh Prof.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif.. otázky jaz. PhD. Varga Prof. 3. 2. 3. lit. Zimányi Prof. smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf. Alabán Prof. 3. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Németh. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Varga Prof. vl. a sem. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. Alabán Prof. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. kult. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. predpôn v maď. Varga Prof.Spolu kontakt. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. zo štúdia moderných lit.

Németh. PhD. 3. praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. 3. Zimányi Németh. národnostné lit.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L 74 .Spolu kontakt. PhD. hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč.

literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem.h. Tieto poznatky obsahujú o. Oddelenie translatológie miestnosť č. tel: 446 4167 (kl.sprievodca. hovor. Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. prof. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. i. PhD. literárny proces. krajín I. Rothfuss Bohušová. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Ľupták Garant predmetu prof.umb. Rothfuss 75 . Štefaňáková Dobrík. 1. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá.-Verw. Dr. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. • translatológ. Jana Miškovská. Ľupták. • prekladateľ odborných textov. Dolník Bieliková Bohušová. historické a spoločenské javy. 4167) e-mail: miskovska. 327. Dipl. televízii. PhD. Phil. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1. 1. Katedra germanistiky. v novinách..Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. 1. filozofické. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem. literárnovedných a translatologických disciplín.sk Garant štúdia: Prof.jana@fhv. odborné príručky). • znalosti a schopnosti chápať literatúru. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie.c. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu. Študijný poradca katedry: Mgr.Sc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Uli Rothfuss M. Dolník prof. • redaktor v rozhlase.

(od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Miškovská. Miškovská Z Spolu prof. kredit. kr. Rothfuss prof. 2. 1. Zemaníková. Schwarzová prof. Rothfuss Schwarzová. Zemaníková Bohušová. Bieliková. Miškovská Dobrík prof. hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. Lauková. Dolník prof. Miškovská. Rothfuss Dobrík. prof. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. Miškovská. 2. 2. Schwarzová Bieliková. 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. Dolník prof. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. Z Z Z Dolník. Bieliková L Spolu prof. krajín I. Rothfuss prof. 1. Lauková Jurčáková. PhD. 76 . hov. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. Dobrík Bieliková. Dobrík Rothfuss. Dolník Dobrík. hov. Ďurníková Ďurníková. Rothfuss L Spolu Dolník. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. PhD. 3. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. 1. hovor. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. krajín II. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. 2. Lauková Z Spolu Dolník. hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2. 2. II. PhD. Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem. Bieliková lektor Dobrík. 1. IV. 2.Spolu kontakt. kr. (od r. hov. (od postnaturalizmu do r. Rothfuss Lauková. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem. 10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem. PhD. kredit. Lauková lektor prof. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. hov. Dolník prof. III. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. kr. 3. Lauková. Dolník prof. Lauková. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. Miškovská Dolník.

Lauková. kredit. Lauková lektor Lauková. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. 77 . Dobrík. Ďurníková Bieliková Lauková. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. kredit. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. kredit. Ďurníková Lauková. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. Dobrík.Spolu kontakt. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Miškovská. prof. 2. kredit. 2. Lauková. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. L L L Miškovská. kredit. PhD. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. PhD. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. L L L Lauková Dobrík. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. PhD. B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. L L Bohušová. hodnote P PV 0 4 4 3. Z Z Z Miškovská. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. PhD. PhD. Ďurníková Bieliková Lauková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. PhD. B-PTNj-242 Odborný preklad II. 3. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. 3. PhD. hodnote 3. PhD. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. 3. Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2.

martin@fhv. Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. 306. 30 kreditov za predmety translatologického základu. tel: 446 4150. • pracovník v masmediálnej oblasti.. PhD. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity. 1. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. gramat. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov). Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof. korešpondencie. Bednarczuk Gombalová prof. Katedra slovanských jazykov miestnosť č.umb. Ak študent absolvuj viac PV predmetov.sk Garant štúdia: prof. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Študijný poradca katedry: Mgr. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Martin Lizoň.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • asistent v spoločenskej. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. Dr. 1. Pachomovová Olchowa prof. poľského jaz. 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1. 1. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. jazykov Konfront. e-mail: lizon. Bednarczuk lektor lektor 78 . literárnovedných a translatologických disciplín. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. ekonomickej.hab. zabezpečovanie služieb). profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. bežný rozhovor. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. Záverečná práca je voliteľným predmetov.

2. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. 1. 2. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. PhD. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. PhD. Z Z Z Z Z Z 1. 3. 2. 2. PhD. Dr Olchowa prof.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. 3. L L L L L 2. Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. 3. PhD. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof. Bednarczuk lektor Račáková. PhD. 2.Spolu kontakt. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. Z Z Z Z Z Z 2. 3. 3. 2. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. gramat. PhD. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . Bednarczuk lektor Kováčová.PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. Račáková. L Spolu prof. 2. L L L L 3. 3. 3. 2. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa. poľského jaz. 1.

hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. PhD. 3. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof. PhD. L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. Bednarczuk prof. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. 3. Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 2. 2. hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3.Spolu kontakt. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 . Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. 2. 2. 2. 2. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková.

Bednarczuk Račáková. 2. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Pachomovová prof. 2. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD.Spolu kontakt. PhD. 2. L L Černák Černák prof. 81 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.

gramat. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. PhD. PhD. jazykov B-PTPJ-101 Konfront. 1. To znamená. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. 1. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. 2. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Olchowa.Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Pachomovová Olchowa prof. prof. 1. 1. 2. 2. 1. PhD. 2. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Bednarczuk Gombalová prof. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. poľského jaz.PhD. 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. Bednarczuk lektor Račáková. 1. 2. 2. Predmety. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. 1. 1. 1. lektor lektor 82 . Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. lektor lektor Kováčová.

B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. PhD. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 2. Bednarczuk lektor Račáková. 3. L L L L L L L Olchowa. 2. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 3. 3. Račáková. PhD. 2. 3. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L Spolu 3. 2.Spolu kontakt. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. PhD. Bednarczuk prof. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. PhD. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 3. Račáková. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

2. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L lektor Černák lektor Račáková. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. 2. 2. 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. 2. PhD. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk prof. Z Z Z Pachomovová prof. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2.Spolu kontakt. PhD. hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. 84 . Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. 3. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Bednarczuk Račáková. 85 . L L Černák Černák prof. 3. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. 3. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.

jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. Lizoň Mgr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. korešpondencie. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. (fonet. 86 . • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. 1. ekonomickej. Tomeková Mgr. lingv. • pracovník v masmediálnej oblasti. a fonol. Sugay.. PhD. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. DrSc. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Martin Lizoň. PhD.sk Garant štúdia: prof. • asistent v spoločenskej. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Študijný poradca katedry: Mgr.1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast. Larisa A. Katedra slovanských jazykov miestnosť č.umb. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. Predmety. (morfol. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. To znamená.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1. DrSc. Repoň. Repoň. PhD. zabezpečovanie služieb). Repoň Mgr. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. literárnovedných a translatologických disciplín.martin@fhv.Repoň. PhD. bežný rozhovor. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. 1 1. e-mail: lizon. tel: 446 4150. 306. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

Arcangeli Z Arcangeli prof. Mesárová 1. prof. Mesárová L L Spolu 2. Klimová. semináre Odporúč.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. 1. Mesárová Arcangeli Z Klimová. hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . 1. Arcangeli Z Arcanegli. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra . Arcangeli Klimová. Z Klimová. Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. 2. 1. Klimová Arcangeli 1. PhD. Arcangeli L Klimová Klimová. Giulianelli 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 1. prof. hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Giulianelli. L Klimová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Vyučujúci 1. 1. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. 2. Z Arcangeli. Spolu získa 140 kreditov. Z Arcangeli. Giulianelli. PhD. ročník 1. hodín Odporúč. PhD. Klimová. semester Špecif. Z Giulianelli prof. prof. PhD. 2.

0 V P P P P 0 2 0 1 3. Arcangeli L Klimová. prof. Mesárová L Arcangeli. 3.Spolu kontakt. Z Arcangeli. Z Z Spolu 3. Z Mesarová Klimová. semináre Odporúč. 2. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. prof. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. 3. 3. 3. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. prof. 1. Z Klimová Klimová. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof. Klimová. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1. Arcangeli 3. PhD. 3 Z Klimová Klimová. 2. Z Klimová Klimová. hodín Odporúč. Giulianelli. Klimová Arcangeli 3.M prof. Z 1. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Klimová Klimová L Arcangeli. Giulianelli PhD. semester Špecif. Z Arcangeli. PhD. PhD. 2. 3. PhD. prof. Z Klimová. esárová. Klimová. 2. prof. hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

prof. hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. Arcangeli 105 . Arcangeli prof. semináre Odporúč. PhD. Z Mesárová Klimová. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Klimová. PhD. PhD. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. semester Z Špecif. PhD. Klimová. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová. Klimová. PhD. Giulianelli PhD.Spolu kontakt. prof. L Klimová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová. Z Giulianelli prof. PhD. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Salbot.špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod. Jankovská. Višňovský. Kosová. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. Grácová doc. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie.László. Jitka Oravcová. . Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhDr. Gajdošová RNDr. Kouteková.. Prof. PhD.. organizácie a legislatívy školstva a školy. . 3. PaedDr. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof.. PhDr. 3. 2. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. PhDr Vašašová. Kariková. Garant štúdia: doc. Emmerová. 1. Kováčiková. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. pedagogiky. CSc. doc. doc. Gašparová. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. Gajdošová Dr. CSc. prof. PhD. doc. PhD. praktických a tvorivých spôsobilostí. Mgr. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Zolyomiová. v zmysle teoretických.A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. CSc. doc. Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I. PhD. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3. PhDr. doc.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). doc. 2. PhD. Turanská. pedagogický..odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . 6 2 9 27 2 1 12 35 106 .

Belková. Z KTVŠ 2 1.plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1..volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova . Hanzel. Miškolciová.-3. Blanáriková Z PaedDr. PhDr. Z PhDr.základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova.-3..Višňovský. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3. Oravcová..Šatánek.volejbal 2 (5*) 2 1. Kouteková .Ďuricová. Z KVTŠ 2 1. Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač. doc.-3. Z KVTŠ 2 1.-komunik. CSc. PhD. PhD.sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova . Nemcová. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod. B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr.-3. L PhDr. 107 .-3. Z KTVŠ 2 1. L PaedDr. PhD. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova . Vašašová.-3. Aj. Mgr. Z KTVŠ 2 1.fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova .ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova. PhD. Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3. L KTVŠ 2 1.-3. Mgr.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova.-3. Z prof. komb.-3. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Luby Vyučujúci predmetu Z doc. Fj.výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova. s Sj. PhDr. PhDr. PhD. Škvarková Z Urbancová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. L KTVŠ 2 1. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova . PhD.kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova .-3.sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc.Pašková. PhD.ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova. Gajdošová L Prof. Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1.-3. Nj.

kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova .Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova. Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova . Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 .-3. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. L Sertoglu 2 1.Typ predmetu Kontakt hod. L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.-3. 2. Z.-3 Z Sertoglu 2 2. 2 1.-3.-3. L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Z. Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1.-3.-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova.-3.výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova. Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2.-3.L Balážová. 2.-3.-3. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 2. 2 1. 2.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova .-3. V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2.-3.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. 2.LVK 2 . 2 1.

miestnosť č. PhD. Dovčiak. B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 . Eva Homolová. Predmety. teoretické poznatky o jazyku. apod. 1. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. 1. PhDr. Štulajterová. Homolová 2 0 12 2 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. histórii a reáliách vo Veľkej Británii. Získa praktické jazykové zručnosti. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Katedra anglistiky a amerikanistiky. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. licko@fhv. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. PhD. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. literatúre.umb. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. Garant štúdia: doc. To znamená. prof. Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.fhv. L Z Spolu Wood Štulajterová. 022.sk. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. stupni vysokoškolského štúdia. PhD. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov. http://www. čím celkovo získa 65 kreditov. Roman Ličko. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 1. PhD. PhD. 1. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Ličko..sk. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. v štátnej správe v oblasti školstva. PhD.umb. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: Mgr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov.

PhD. 3. PhD. 2. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. 2. prof. Feťková. 2. PhD. prof. prof. 2. Javorčíková. prof. PhD. Homolová Dovčiak. 3. Ličko. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová. PhD. PhD. hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. 2. 2. 1. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD.Spolu kontakt. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. Wood Garant predmetu Dovčiak. PhD. CSc. Homolová Dovčiak. L 3. 3. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . Javorčíková. 3. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. Ličko. 2. Štulajterová. PhD. Javorčíková. 1. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. 1. Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. 2. 2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2. 2. Homolová Feťková. 2.

PhD. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. PhD. 2. PhD. PhD. 2. Štulrajterová. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Štulrajterová.Spolu kontakt. 2. PhD. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. PhD. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 111 . 1. 2. PhD. PhD. 2. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. 2. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. Štulrajterová. 2. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. Štulajterová. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. Štulrajterová. 1. PhD. PhD. Štulrajterová. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. PhD. 1. Štulrajterová. 1. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová.

PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.L Šavelová 1. PhD. Z.L Ličko 1. 112 .L Zelenka Štulajterová. Ličko. PhD.Spolu kontakt. Z.L Štulrajterová 1. Ličko. PhD. Javorčíková. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1. Z. Z.

politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie. podmieňujúci predmet. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. 143.) je predovšetkým pripravený tak. Dušan Škvarna.) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky. (Ak študent absolvuje viac PVP. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.: 048/4467143. pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc. Oto Tomeček. stupni vysokoškolského štúdia. Katedra histórie.umb. Martuliak 113 . PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. To znamená.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. kde musí zvládnuť základné faktografické. t. Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.j. PhDr. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. bod 7c). Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. miestnosť č. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. teoretickometodologické a praktické znalosti. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. e-mail: tomecek@fhv. Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov .dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie. 8. pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.umb. resp. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. PhD. stupni vysokoškolského vzdelávania. tel.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania.fhv. školského administratívno-metodického pracovníka. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. asistenta učiteľa.

PhD. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. Fremal Albertová. 3. Nagy. PhD. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc. 1. Nagy. 3. PhD. 2. 1. 114 . Šmigeľ Škvarna Varinský doc. Nagy. Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. 1. Z Spolu 2. Tomeček. L L L L L Spolu 3. PhD. Nagy. Nagy. 1. doc. 2. Kožiak. 1.Spolu kontakt.1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. PhD. PhD. PhD. 2. 2. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. 1. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20. 2. 2. Z Z Z Z Spolu 3. hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 . PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 .1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 . doc. Škvarna prof. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1.1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. PhD. Kunec. 1. Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . PhD. 1. storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov. PhD. Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. Kunec. 2. Šmigeľ Albertová.

wollner@fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . doc. 1. Schmidt. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie. Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy. 318. metodológie. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti.fhv. etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách. 1. 1. Krchnák doc. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín.umb. Poradca katedry: Mgr. CSc. Ulrich Wollner. PhD. Marián Palenčár. miestnosť č. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku. Palenčár doc. Krchnák 115 . Katedra filozofických vied.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. Palenčár prof. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Mgr. 1. Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách. Šlosiar doc.sk Garant študijného programu: Doc. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie.umb. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry.sk. logiky. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. etické.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov. PhD. 1. gnozeológie. http://www. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. PhD. 1. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov. resp.

L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner. Z Z Z Krchnák Schmidt doc. Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. L L L L L Spolu 3.Spolu kontakt. 3. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. PhD. 2. 2. doc. Palenčár Šuch. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. Taliga. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2. 3. 2. PhD. Krchnák Schmidt. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. 2. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Briška prof. 3. 3. prof. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. PhD. Chorvát. doc. 2. 2. PhD. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Palenčár Šuch doc. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. 3. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 116 . a 20. L L. PhD. 2. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Ondrejková Z Spolu 2.

Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc. Šlosiar Taliga. Krchnák 117 . 2. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. prof. 3. PhD. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner. prof. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. Palenčár Schmidt. 3.Spolu kontakt. PhD. L L Šlosiar Taliga prof. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Šuch. PhD. Šlosiar doc. Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. PhD.fhv. prof.umb. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. PhD.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. Štulrajter Štulrajter. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 . e-mail: zazrivcova@fhv. L L L L Chovancová Chovancová. 1. Elena Baranová. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. prof. Študijný poradca katedry: Mgr. resp. 1. mim. mim. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. Bubáková. tel. Šperková Bubáková. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. 1. stupni vysokoškolského štúdia. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1. 446 5133. Křečková Křečková. 1. prof. Zázrivcová Šperková Baranová.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť. 1. PhD. 133. Garant štúdia: doc. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity. Spolu získa 65 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. a pod. PhD. 1. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová.sk/ . spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved. miestnosť č. mim. hodín Odporúč.umb. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. PhD. PhD. v štátnej správe v oblasti školstva. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. kredit. Zázrivcová Baranová.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Odporúč. PhDr. 1.

B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. prof. Štulrajter lektor Štulrajter. 2. mim. 3. PhD. hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. kredit. kredit. 2. lektor Štulrajter. Bubáková. 2. PhD. prof. L L L L L L L Spolu 3. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 3. 3. kredit. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter. PhD. PhD. 2.Spolu kontakt. hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. semester Odporúč. Baranová. PhD. PhD. Štulrajter. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1. PhD. PhD. PhD. Kompišová Bubáková. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. mim. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . 2. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. PhD. Křečková. hodín Odporúč. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. Křečková. PhD. Chovancová Chovancová. mim. Baranová. Štulrajter. 2. PhD. kredit. Z Spolu 2. 3. 2. prof. Štulrajter. 2. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2.

. 1. Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. Chovancová Chovancová. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. V .semester 120 . 2. PhD. 2. Chovancová. PhD. hodín Odporúč. odp. 2. sem. PhD. 1. Predmet(y) z bloku v uved. 3.výberový.povinne voliteľný. hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. PhD. PhD. Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved. . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. Bubáková. Křečková. 3. kredit.odporúčaný. kredit. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. 1. 2. 3. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2. PhD. 1. PhD.povinný. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. kredit. 2. kredit. 1. PhD. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P . Šperková Veselá Bubáková. 3. semester Odporúč. PV . Z Z Z Křečková Křečková. Křečková Křečková Křečková.Spolu kontakt. PhD. 2. L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. PhD. 3. Bubáková. kredit.

Štefaňáková. To znamená.fhv. Dr. danova@fhv.umb. Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine. Študijný poradca katedry: PhDr.umb. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich. Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PhD. Mária Daňová. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej. 1. Katedra germanistiky. stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.h.-Verw. PhD. Schulze Lenčová. miestnosť č. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník. 1. 1 1. základy všeobecnej a odborovej didaktiky. 1. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2. technické vybavenie katedry). PhD.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. Dipl. PhD. 113. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení. Uli Rothfuss M.c. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi. determinované školskou legislatívou. Bohušová.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. PhD. Lenčová.Sc. podmieňujúci predmet. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.j.sk Garant štúdia: Prof. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy.sk (Personálne obsadenie katedry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.. Phil. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. t. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof. 121 .

od prelomu storočia po r. Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 . 2.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog. 1.od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . 1. prof. 2. 3. 3. PhD. 2. Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof. 1. Rothfuss prof. 3. Dolník prof. L L L L L L Spolu 3 3. Daňová lektor Bieliková prof. Rothfuss Zemaníková prof. L L L L L Ďuricová lektor prof.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2.od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3.Spolu kontakt.po r. Dolník Daňová. 1945 Literárny seminár Nj 3 . Rothfuss Daňová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dolník Štefaňáková Štefaňáková. 2. PhD. Zemaníková prof. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dolník Z Spolu 2. Rothfuss Jurčáková Daňová. PhD. 2. Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof. 2.hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 . 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof. 1945* Literárny seminár Nj . 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rothfuss Zemaníková prof. 3. Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 . Rothfuss prof. 2. komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 . 2.po r.od prelomu storočia po r. Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 .hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1. a sociálnop. Zemaníková prof. 1.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 .

L L Daňová Ďuricová. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3. 1. PhD. 3. Jurčáková. Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. 2. Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Jurčáková Daňová. 1. L L L Lenčová Lenčová. PhD. PhD. 3. PhD. Štefaňáková Štefaňáková. Štefaňáková Štefaňáková. 2. PhD. L L L Daňová Ďuricová. a sociálnop. PhD. 3. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3. L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová. Daňová.Spolu kontakt. hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . 3. 1. 3.

storočia. technické vybavenie katedry). L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2.fhv. doc. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Huťková L Spolu Klincková. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny.umb. B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky.umb. prof. Odaloš doc. pochopí podstatné fakty. Gálisová Harpáň. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1. Z 124 . Kováčik doc. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk (personálne obsadenie katedry. PaedDr. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. prof. PhD. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. princípy a teórie.sk Garant štúdia: doc. optimálne 10 kreditov. Očenáš Golema. Tatár Patráš. Anna Gálisová. Odaloš prof. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov.anna@fhv. Kubealaková Klincková. galisova. 1. stupňa štúdia. a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. 1. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. 1. Klincková doc. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej. Ľubomír Kováčik. Patráš Urbancová. 1. Urbancová. morfologickej. 1. Harpáň doc. Jančovič Kováčik.

Golema Klincková. Gálisová. L L L L Spolu Celkový súčet 2. Jakubík doc. Gyorgy Kováčik.Spolu kontakt. Chomová Šimonová. Z Z Z Vyučujúci Očenáš. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. 2. 3. Klincková doc. hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Bariaková. 2. 3. hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pršová Golema doc. 3. 2. Šimonová doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčik doc. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. Gyorgy Kováčik. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc. Krško prof. Krško Krško. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L Patráš 125 . 2. Z Z Z Z Z Spolu 3. Golema Z Spolu 2. Chomová doc. hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. PV 0 1 1 2 2. L L L L Spolu 3. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. odp. Pršová 3. Urbancová Šimonová. 3. . hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. st. sem.výberový. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. .povinný. PV . hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9. Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová. L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3.semester 126 . Patráš Šimonová.povinne voliteľný. 3. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková.odporúčaný. V . hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jakubík Skratky: P . L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. 3.Spolu kontakt. Bariaková Urbancová. 3.

. PhD. Vančíková...Kosová. Wágnerová.Porubský. doc. doc. 10 3.Kasáčová. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II.. doc. Gajdošová Dr. 1. PhD. . Zolyomiová. Jitka Oravcová. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I. Prof. PhDr. CSc. Vančíková. doc. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. 2. Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I. CSc. Kariková. PaedDr. v zmysle teoretických. PaedDr. Grácová Doc. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. CSc. PhDr. Kosová.Lipnická. 2. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. doc. PaedDr. 3. pedagogiky. PhD. 1. Gajdošová Prof. PhDr. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. PhD. PhD.. prof. Doc. PaedDr. Predpísaná skladba predmetov: .A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I. PaedDr. Jankovská. Garant štúdia: doc. Višňovský. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania.. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. praktických a tvorivých spôsobilostí.. 1 1. CSc.Doušková. PhD. CSc. Wágnerová. PhD. PaedDr. Turanská. doc.Jarešová. PhD. pedagogický. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. PhD. 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 . PaedDr. dr... Kouteková.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). Vančíková. PaedDr. Salbot. Mgr. doc. Kováčiková. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod.Lipnická. PhD. 2.Kasáčová. RNDr. doc. Emmerová.László. PhDr Vašašová. . PaedDr. Gašparová. PhD.. organizácie a legislatívy školstva a školy. PhD.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety.

Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1. Aj. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. Nemcová. PhDr.Ďuricová. Z KVTŠ 2 1. L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3. L KVTŠ 2 1.-3. L PhDr. PhD. s Sj. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova. Oravcová. 3. PhD.. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr. 2. 2.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova. Škvarková Z Doc. 2. CSc. Vašašová. PhD. Hanzel.-3. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Blanáriková Z PaedDr.Kontakt hod.-komunik. Z KVTŠ 2 1. Miškolciová.-3.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. PhDr. L PaedDr. PhD. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Z PhDr. Kouteková .. Belková. PhD. Z doc. PhD. 3. 2.Višňovský. PhD. Gajdošová L Prof. komb. 1..Kusý. PhDr. PhDr. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova. Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3.-3.Šatánek.Pašková.Vavrinčíková.Ligas. Z Urbancová. . Fj. Mgr. Mgr. doc. PhD. Nj.

-3. 2. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 . Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.-3.-3. 2.L katedroví koordinátori ECTS 5 2. Z.-3. Z.L Balážová.Typ predmetu Kontakt hod. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. 2. 2. L Sertoglu 2 1. 2 2.-3 Z Sertoglu 2 2.

sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. v centrách voľného času a pod. 58. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. Kučera. Michal doc. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1. Peter Mandzák. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Nemec doc. 1. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. PaedDr. miestnosť č. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania.j.umb. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.fhv.peter@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu. Spolu získa 67 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. mandzak. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. biologicko-lekárskych vied. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Mandzák. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Kollár Garant predmetu prof. teórie. Študijný poradca katedry: PaedDr. 1. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít. t. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. pedagogicko-psychologických vied. podmieňujúci predmet. Adamčák 130 . 1. Görner doc. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. Nemec Adamčák. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod.sk. Garant štúdia: doc.umb. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. To znamená. Miroslav Nemec. PhD.

Rošková. Novotná doc. Z Z Vyučujúcei Bence. 2.. L. Bence.kredit. 2. Palovičová. Bence doc. M. Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc. L L L L L doc. Z Z Z Z Z Zbiňovský. 2. Bartík doc. Michal.112 B-UVTv. Kremnický. L L L L L Bartík.117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2. Rošková. Mandzák Jančoková. Kučera Novotná. 2.. 1. 2.. Bence doc. 1. Rozim. Čilík doc. Palovičová Bence. Novotná doc. Bartík. Adamčák prof. Jančoková doc. prof.kredit. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv. Nemec PV predmety v uved.. Michal 131 . Pupiš Bence.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2. L. Bence doc. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. M. 2. Rozim. 1. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1. Pupiš Novotná. Jankovská Čillík. 2. Kollár. 1. 1.Typ predmetu Spolu hod.113 B-UVTv. Mandzák Popelka. Nemec doc. Bence prof. Mandzák. Rozim Adamčák. Mandzák Novotná. Kollár. Kremnický Michal. Palovičová. Pupiš Nemec. 2. Kučera. Novotná B-UVTv. Vladovičová Z Spolu doc. Kremnický Z Spolu Čillík. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2.106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. Michal. Čilík doc.

Novotná. Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3. L L L Bartík. 3. Slížik Jančoková. 3. Jankovská Michal. 1. Jančoková doc. 3. Zbiňovský Bartík. Michal doc. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. Pupiš. 1. Michal. 3. Görner doc. 1. 3. Pupiš.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. Kučera. Rošková Palovičová Adamčák.kredit. Bendíková.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol. Bartík prof. Mandzák. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . Rozim. Kremnický Kompán.Typ predmetu Spolu hod. L L L L Z Z Z 132 . 2. hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. L Paugschová.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1. Bence. Nemec L Spolu prof. 2. Adamčák. Kompán Z Spolu prof. M. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. Nemec prof.205 B-UVTv-206 B-UVTv. 3. Čilík doc. L L Spolu B-UVTv. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved. 3.kredit. Zbiňovský. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. 2.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv. Slížik Čilík. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2. M. Bence.

3. Pupiš Bence L. 2.304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák.211 B-UVTv. Mandzák. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety . 2. Rozim. Sližik Zbiňovský. Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková. Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M. 3.213 B-UVTv.210 B-UVTv. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán.10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv. Michal Kučera. Popelka Rošková. 3.209 B-UVTv. 3. Bendíková Adamčák.212 B-UVTv. 3. Čillík. 2. 133 . 2. Mandzák Kompán Görner Nemec.214 B-UVTv-215 B-UVTv.Typ predmetu Spolu hod.. Adamčák Rozim.216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.302 B-UVTv-303 B-UVTv. Palovičová Rošková. 3. Jankovská Palovičová. Kučera. 2.

Slížik Popelka. Rozim. Kremnický Novotná. Bartík Zbiňovský Michal.324 B-UVTv-325 B-UVTv. Bartík Nemec. Mandzák Kompán.330 B-UVTv. Kollár Palovičová Kompán. Pupiš Novotná. Kremnický Garant predmetu 134 .334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus . Kremnický Adamčák.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv. Paugschová Adamčák Gorner Nemec. Slížik.314 B-UVTv. Sližik Rošková.326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv. Popelka Zbiňovský. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák. Čillík. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Mandzák Zbiňovský.Typ predmetu Spolu hod.315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv. Mandzák Michal. Vladovičová Kompán.exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán.

Nemec doc. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1.umb. školské strediská záujmovej činnosti). strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.sk. sem. Adamčák doc.peter@fhv. jednopredmetové štúdium (I. miestnosť č.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Rozim doc. teórie. domovy mládeže. Görner doc. L L Čillík. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. mandzak. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Nemec Bence. Slížik Z Spolu Adamčák. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. stupňa (Bc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. 41 kreditov za predmety spoločného základu. Jiří Michal. Nemec Garant prof. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Čillík doc. 1. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. jazykových a umeleckých škôl. biologickolekárskych vied. doc. Katedra telesnej výchovy a športu. roč. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. 8-ročných gymnázií. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. asistenta učiteľa. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. pedagogicko-psychologických vied. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Absolventi 1. 1. resp. Spolu hod. 1. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. PhD. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. centrá voľného času.fhv. Peter Mandzák. M. PaedDr. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Michal Novotná. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. PhD. Garant štúdia: doc. 1. Odpor. Mandzák Adamčák. Vladovičová učitelia katedry Paugschová.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. M.. 62. 1. Spolu získa 180 kreditov. Adamčák 135 . a 2.umb. Michal doc. Bence. Študijný poradca katedry: PaedDr. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. hodnote Odpor. Kremnický Michal. Jankovská Bence. doc. 2. doc. prof. Odpor. L. Pupiš Görner. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn.. 1. 1. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc. L. M. sem. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. Rozim Nemec.. Bartík doc. Michal Adamčák. L L L L L Vyučujuci Bence. Čillík 136 . 2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Kučera. Bence. M. 2. 3.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. 2. 2. 1. Nemec B-UVTV. Čilík doc. Novotná doc. roč. 3. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Bartík doc. 2. Görner prof. Kremnický Bence. Adamčák doc. 2. L L L L L L L B-UVTV. Zbiňovský prof. Čillík doc. 2. Rozim Adamčák. Bartík Novotná. Nemec doc. Jančoková doc. Kučera Novotná. Bence.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Spolu hod. L. doc. M. Jankovská Novotná. Mandzák Jančoková. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2. Nemec L Spolu prof. M. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. Adamčák doc. L. Rozim doc. 2. Novotná prof. Bence. 3. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2. Nemec Popelka. Jankovská Čillík. Z Spolu doc. Michal Čillík. Bence.. hodnote Bartík. 2. 1. Kollár. 2.126 Atletika 3 Čillík. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3. Bence. 3. Novotná doc. Görner B-UVTV.108 Antropomotorika B-UVTV.

1. Zbiňovský Jančoková. Kompán. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. Jančoková doc. Kremnický Kompán. L L L L L L L L Bence. Rozim. 2. Odpor.. PhD. 3. 1. 3. Z Z Z Z Z Adamčák. 1. 3.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. L L L L B-UVTV. 1. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák. 1. PhD. PhD. Nemec Spolu prof. hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2. Michal KTVŠ Paugschová. roč. PhD. 2. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. Bartík prof.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit. doc. 2. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Slížik Rozim Novotná. PhD. V predmety v uvedenej kredit. 1. Kremnický. Nemec Z Spolu Garant prof. hodnote Odpor. Michal Informačné technol. Michal Palovičová. Görner doc. M. sem.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. Paugschová. Michal prof. Spolu hod. Michal Palovičová Mandzák. Palovičová. M.. PhD. Michal učitelia doc. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3. Pupiš Michal. 137 . Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. Michal Novotná. Jančoková doc.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. 3. Adamčák doc. doc. 3. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV. Palovičová Bence. Bartík PhD. 1. 3. Jankovská Michal. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík.

Rošková Adamčák.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. roč. Michal doc. M. prof. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. Bence. Adamčák doc. 3. Odpor. Adamčák Michal. sem. 2. 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. 3. 3. 2.. Kremnický Adamčák. doc.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. 3.v kombinacii s aprobačným predmetom 138 . Mandzák Nemec. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. Michal doc. L L L L L L L Michal. Adamčák Palovičová. Palovičová Bartík. Mandzák.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. Kompán doc. doc. PhD. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV. Spolu hod. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 2. PhD. Popelka Rozim. 3. Michal Kučera. Kompán Bence M. Jankovská Palovičová. PhD. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV. Michal Kučera. Bartík doc. 3. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Z Z Z Z Z Z Z Rozim. 2. Slížik Zbiňovský. PhD. Michal Kompán. 2.

139 .

Prof. CSc. Molekulová biológia – Alberty. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. Roman Alberty. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. Zoológia. CSc. Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek. Prof. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. M. R. E. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. Adamcová. J. R. Petrášová. Malina. P. CSc. Čadek. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc. Doc. V. Ján Gáper. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Z. RNDr. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-102. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“).A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová. Doc. Časť učiva je povinná. Roman Alberty. RNDr. Júdová. P. CSc. RNDr. Eva Uhliarová. E.. Ján Gáper. Prof. Mgr. CSc. CSc. 140 . RNDr. RNDr. RNDr. M. CSc. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu. V.. Systém a ekológia cyanobaktérií. A. RNDr. CSc. CSc. Eva Uhliarová. RNDr... Prof. Botanika. CSc. Prof. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová. Peter Bitušík. R. S. 6 semestrov Štátna skúška.V.. Peter Bitušík.. Valerián Franc.. Petrášová. rias a húb – Gáper. RNDr.104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. Anatómia a morfológia živočíchov – Franc.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. Roman Alberty. Ján Gáper. A. PaedDr. RNDr.. A. Všeobecná biológia a biológia človeka. Malina. CSc. Prof. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. Petrášová. Prerekvizita: B-UABI-102. J. denné štúdium. Roman Alberty. Peter Bitušík. P. CSc. RNDr.

Z. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty. Roman Alberty. J. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr. Zoologická technika a kresba . RNDr. R. Z. P. CSc. D. Franc. J. PaedDr. R.. Svetlana Gáperová. Terénne cvičenia z geológie. Všeobecná geológia 2 – Spišiak. J.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 . S.CSc. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty. E.108 Biológia človeka 1 – Selecká.. Fyziológia živočíchov a človeka Malina. Latinčina 2 . Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová. D. Doc. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová. Hujová. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. CSc. Valerián Franc.Albertová. RNDr. PhD. H. Genetika živočíchov a rastlín – Alberty. J. R. M. B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová. Prerekvizita: B-UABI-102. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. H. R. Biogeografia – Uhliarová. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa. M. V. Roman Alberty.104. Genetické výpočty – Alberty. R.. Doc. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. CSc. Prerekvizita: B-UABI-103. Biofyzika – Klima. Smrečková. mineralógie a petrológie – Spišiak.

resp. RNDr. Vladimír Baar. P. doc.. R.j. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. Michal. H Mgr. B-UAGE-105. Fyzická geografia 2 –Polčák. H Mgr. CSc. H doc. J. Alfonz Gajdoš.Barto. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie. H doc RNDr. V. CSc. Humánna geografia 3 – Gregorová.. P.. CSc. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110. RNDr. P.Michal. A. Katarína Čižmárová.Michal. M. Vladimír Baar. GIS a DPZ – Berezný... Pavel Michal. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák. H doc. Michal. H doc RNDr. Fyzická geografia 3 . Regionálna geografia 1 . PhD. Prerekvizity: B-UAGE-102. N. Prerekvizity: B-UAGE-102. H prof. Fyzicko-geografické syntézy . CSc. RNDr. H doc. Miloš Bačík. A.. CSc. CSc. H doc. Jakubík. Pavel Michal. vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. Pavel Michal. Pouš. Študijný program zabezpečuje získať 1. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík. Katarína Čižmárová. P. Kartografia a topografia – Jakubík. RNDr. pracovník výchovných zariadení. Absolvent získa titul Bakalár (Bc. H prof. CSc. RNDr.. H prof. Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. CSc. CSc. H prof. CSc. Vladimír Baar. T. P. R. P. stupeň geografického vzdelania. Madleňák.) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie.Gajdoš. Humanna geografia. A. B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. Pavel Michal. PhD.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc. M. RNDr. H doc RNDr.Michal. Mazúrek. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc. M. J. Vladimír Baar. Terénne cvičenia 1 . Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. CSc. Pavel Michal.Gajdoš.. B. Škodová. t. Barto. RNDr. PhD. J. CSc. CSc. RNDr. Geografia SR 1. denné štúdium. M. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška. RNDr. Richard Pouš. RNDr. Fyzicka geografia. 3/Z 142 . H doc. H doc. P. Gajdoš. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2.. CSc. Vladimír Baar. RNDr. Pavel Michal. RNDr. K. Pavel Michal. H prof. Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. Humánna geografia 2 – Pouš. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. P. RNDr.. CSc. T. Základy štatistiky – Bačík. RNDr. Katarína Čižmárová.

O. Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. Alfonz Gajdoš. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. H doc RNDr. Politická geografia – Madleňák. T. B. Seminár z klimageografie – Polčák... Sídelné systémy – Pouš. Geobiomy súše – Michal. Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek. A. P. H doc. A. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš. Kultúrne regióny sveta – Madleňák. Gregorová. Gregorová. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. Krajinné typy Slovenska – Michal. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. CSc. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. R. PhD. Vladimír Baar. Geografia cestovného ruchu – Gregorová.. R. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 . N. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. M. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková. FG analýza malého regiónu – Polčák. B. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová. N. J.. K. A. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 .Slobodníková. PhD. RNDr. B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. Alfonz Gajdoš. R. RNDr. A. R.Pouš. B. T. Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal. T. Madleňák. P. A. O. P. H prof. Geografia SR 2 Bačík. A. Gajdoš. T. B. PhD.

Jan Klimeš. H prof. v informačných a databázových systémoch. Forma a odporúčaná denné štúdium. PhD. V.. Roman Nedela. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi. Ing. informačných technológiách. RNDr.II. CSc. CSc. Vladimír Olej. V. Ing. J. J. H RNDr. PhD. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová. Ľ.. Ing. Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. H prof. Operačné systémy 1 – Škrinárová. Dana Horváthová. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu . informačných technológií a sietí. O. RNDr. Programovanie 1 – Siláči. J.informatiky. H doc. Siládi.. V. Ľudovít Trajteľ. J. PhD. P.) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov. 144 .II.II.. Vladimír Olej. Ing. H doc. 6 semestrov. Počítačové systémy 2 – Trajteľ. Ing. H doc. programu Študijný poradca Ing. Bohuslav Sivák. CSc. Prerekvizity: B-UAIN-105. I. H RNDr. H doc. RNDr. Peter Maličký. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš. Milan Hudec. CSc. PhD. M. PhD. multimédiách a didaktike informatiky. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš. PhD. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ. Milan Hudec. počítačovej grafike. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike. Brodenec. Ľudovít Trajteľ. Milan Hudec. Milan Hudec. J.a H doc. H doc. DrSc. Siládi. B. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl. Ing. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. PhD. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. Teoretické základy informatiky. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. informačných a počítačových sieťach. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc. Ing. Ing. Ľudovít Trajteľ. Teória algoritmov 1 – Sivák. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Ľudovít Trajteľ. CSc. Ľudovít Trajteľ.. PhD. Trhan. PhD. PhD.. Ľ. V.. v programovaní.CSc.a H prof. Počítačové systémy a prostriedky.Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc. B.. H doc. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák. Jan Klimeš. Ing.a H RNDr. Ľ.II. J.a H RNDr.

Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. B. J. D. D. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. M. P. O. Gridové technológie 2 – Siládi. Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. Odborná angličtina – Brodenec. V. D. Projekt z DB systémov – Šuch. M. O. M. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. I. O. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. V. B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. Používateľské rozhrania – Trajteľ. Seminár z teórie grafov – Sudolská. M. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. Seminár z programovania 3 – Vagač. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan. V. V. A. Gridové technológie 1 – Siládi. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. Ľ. Tvorba algoritmov 2 – Siládi. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 . Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. Seminár z programovania 2 – Siláči. A.

RNDr. RNDr. RNDr. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. Dirbák. Pavol Klenovčan. P.). Ľubomír Snoha.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc.Hrnčiar. algebry. štatistika 1 – Konôpka. Dirbák. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. CSc. RNDr.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. doc. Peter Maličký. M. RNDr. prof. CSc. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. RNDr.DrSc. Ľubomír Snoha.. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. CSc. Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky. Algebra 2 – Haviar. P.. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha. Lašová. prof.. prof. Pavel Hanzel.DrSc. L. DrSc. Roman Nedela. prof. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika. CSc. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. RNDr. A. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová. P. Miroslav Haviar. doc. RNDr. doc. 146 . Pavel Klenovčan. prof. DSc. Dirbák. G.DrSc. Pavol Klenovčan. CSc. RNDr. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. PhD. doc. RNDr. RNDr. CSc. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. doc.DrSc. RNDr. doc. Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel . pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. M. Miroslav Haviar. Lineárna algebra – Haviar. M. G. RNDr. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. A. Pavel Hanzel. CSc. G. DrSc. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat. základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. Gejza Wimmer. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. CSc. Geometria 1 – Monoszová. Renčová. Peter Maličký.. Ľ. P. Magdaléna Renčová. V. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. prof. RNDr. DSc. M. M. geometrie. doc. CSc. RNDr. V. M. RNDr. DSc. prof. Pavel Hanzel. Ľubomír Snoha. V. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš. DSc.. Ľubomír Snoha. RNDr. ako nekvalifikovaný učiteľ. CSc. denné štúdium. G. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová. prof. Prerekvizity: B-UAMA. CSc. Miroslav Haviar.

Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. P. P. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric. P. P. R. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. štatistika 2 – Konôpka. DrSc. Roman Nedela. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. prof. M. Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka. Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. G. RNDr. V. V.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. Cvičenia z algebry – Haviar. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . I. Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric. Cvičenia z planimetrie – Kršňák. A. I. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá. Gejza Wimmer. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. K. RNDr. G. DrSc. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar. Osobné počítače 2 – Hollá. P. Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. R. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. P. G. K. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová.

CSc. M. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. M. Ján Klima. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. Daniel Novák. L. J. H PaedDr. Prerekvizity: B-UPTV103. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. návyky a kompetencie pre výkon tzv. H doc. Ing. H doc. Ing. Ľubomír Žáčok. PhD. Ing. Ing. Ľ. pomocného učiteľa. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. M Technické praktiká 3 – Polčíc. Alena Očkajová. PhD. Elektrotechnika a elektronika. Stroje a zariadenia – Kučerka. Daniel Novák.Polčíc. Ing. Alena Očkajová. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc. 148 . Alena Očkajová. H PaedDr. Ján Pavlovkin. B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. CSc. Ľubomír Žáčok.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka. Martin Kučerka. Ľubomír Žáčok. H Ing. zručnosti. H doc. PhD. J. denné štúdium.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. Ľ. CSc. J. CSc. PhD. Stroje a zariadenia. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka. L. Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. resp. H doc. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. PhD. CSc. Ing. A. Počítačová grafika – Kučerka. PhD. Ing. CSc. Technické praktiká 1 . M. H doc. Ľ Materiály a technológia 3 .. Ing. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. H Ing. PhD. Ľubomír Žáčok. Daniel Novák. 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. CSc H PaedDr. Ján Pavlovkin. Ing. M. H doc. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Ľubomír Žáčok. Ing. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Ing. Stebila. Absolvent získa potrebné vedomosti. H PaedDr. Daniel Novák. CSc. Ján Klima. CSc. PhD. CSc. Materiály a technológie.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc. H doc. H PaedDr. Daniel Novák. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. H doc.

Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie . J. M. H PaedDr. PaedDr. PhD. Ján Pavlovkin. Ľ.Pavlovkin.Polčíc. Technika a životné prostredie – Stebila. Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. Technická záujmová činnosť– Polčic. J. J.Pavlovkin. Prerekvizity: B-UPTV-115. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. Ján Pavlovkin. Modelárstvo 1 – Polčic. Ľ. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. Technická prax 1 – Očkájová.Pavlovkin. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 . J. M. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. J. Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. J. B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. J. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová. Milan Ďuriš. H doc. H Ing. PhD. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . Prerekvizity: B-UPTV112. PhD. Žáčok. J. Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. Ľubomír Žáčok. Ján Klima. Ľubomír Žáčok. CSc. PhD. J. J. Automatizácia a kibernetika . CSc. J. H Ing. Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin.Očkajová.. A. J. H PaedDr. A. Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin. Technická prax 2 – Pavlovkin. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Technické praktiká 6 . J. Ľ. A. Ing.B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 . Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. J. B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin.

CSc. PhDr. PhD. Vojtech Korim. PhD. Jitka Oravcová. PhD. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . PhDr. Vojtech Korim. CSc. PaedDr. výmera hod. PhDr. Katarína Lucinkiewiczová. PhD. 3 2. PaedDr. doc. PaedDr. PaedDr. PhD. Jitka Oravcová. Alena Doušková. doc. doc. prof. CSc. CSc. CSc. týž. CSc. prof. CSc. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. prof. doc. Oľga Wágnerová. Marta Valihorová. PaedDr. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. Vojtech Korim. spoločnosť. PhD. CSc. CSc. S. PaedDr. Ing. Ľubica Babicová. prof. CSc. Vojtech Korim. Dana Hanesová. Rok 0 0 H H 2. 3 Sem Garant predmetu L L prof. PhDr. PhDr. PaedDr. Dana Hanesová. PhDr. povinne voliteľných min. PaedDr. PaedDr. PhDr. doc. PaedDr. PhDr. výmera hod. Marta Valihorová. Dana Hanesová. Beata Kosová. CSc. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. kultúra 1 Človek. doc. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. Kariková. CSc. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. PhDr. Soňa Kariková. PhDr. výchova a ideové systémy 2 Človek. spoločnosť. PhD. Beata Kosová. doc. prof. Ľudovít Višňovský. doc. Vojtech Korim. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. doc. doc. PhD. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. prof.

PaedDr. CSc. PhD. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. Vojtech Korim. 3 2. Ján Kaliský. výmera hod. CSc. 3 1. Z PhDr. doc. L PhDr. výmera hod. PhD. PhD. 3 2. PhD. 2. Ján Kaliský. PaedDr. PhD. PhD. Ján Kaliský. PhD. prof. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž. Petra Fridrichová. Petra Fridrichová. Mgr. 3 1. Vojtech Korim. PaedDr. 3 Sem Garant predmetu PhD. Soňa Kariková. L Mgr. 3 1. Petra Fridrichová. PhD. 151 . prof. 3 1. 2. Z L Z Z Z Z L Mgr. 2 1. 3 2. prof. PhD. Janka Kyseľová. 3 2. 3 2. Vojtech Korim. Z Mgr. L Mgr. 3 2. Miroslav Valica.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. 3 2. Odporúčaný L Ukonč. PaedDr. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž. L Mgr. PhDr. Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2. Z Mgr. 2. PhD. 2. Janka Kyseľová. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. Ján Kaliský. CSc. PhD. Katarína Lucinkiewiczová. PhD. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. 3 2.

PhD. CSc.33 0 0 1 1 0 0. Milan 1 0. prof. Mgr. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. PaedDr. Belo Felix. ArtD. Štefan Sedlický MgA.HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . doc. Mária Strenáčiková. Mgr. art. Jana Škvarková. Belo Felix. PaedDr. prof. CSc.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. doc.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj . Mgr. Eva Langsteinová.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. Jana Škvarková. povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj . doc. doc. Marián Janek. PhDr. Eleonóra Baranová. Mária Strenáčiková.33 0 0 1 1 0 0. CSc. art. Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj . Mária Strenáčiková. PhD. Marián Janek. prof. CSc. art. doc. CSc. prof. CSc. doc. doc. prof. art. výmera hod. Mgr. ArtD. CSc. Mgr. Mária Strenáčiková. CSc. PhD.33 0 0 1 0 0 0. Mária Strenáčiková. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. art. PhD. doc.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0. Mgr. Mgr. Jana Škvarková. Štefan Sedlický prof. art. PhD. MgA. Belo Felix.Imp. doc.Bar. Libor Fridman. Mgr. CSc. doc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. PaedDr. Jana Škvarková. Mgr. Mgr. doc. Mgr. art. art. art. CSc. Mária Strenáčiková.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. Mgr. PhD. Štefan Sedlický MgA. prof. PhDr. art. PhDr. Mgr. Eva Langsteinová. ArtD. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. Štefan Sedlický MgA. prof.33 0 0 0 1 1 0 0 0. PhDr.5 0 0 0 0 4 2 1 152 . Eva Langsteinová. PaedDr. ArtD.

art. CSc. Eva Langsteinová. Milan Pazúrik. PhD. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj .5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0. prof. CSc. Libor Fridman.33 0 0 0. prof. PhD. Mária Strenáčiková. ArtD.5 0 0 0. art.Kla. PhD. prof. Jana Škvarková.5 0 0 0. PaedDr. doc. PhD. 0 0. Mgr. PaedDr. Mgr. prof. prof. Peter Špilák. CSc. PhD. Peter Špilák. Peter Špilák. doc. Jana Škvarková. Mgr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. prof. CSc.33 0 0 1 1 1 0 0. PaedDr. CSc. prof. Peter Špilák.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr.5 0 0 0. PaedDr. PhDr. Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik. art. Mgr. Mgr. výmera hod. CSc. PaedDr. Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž. PhD. art.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. Mgr. doc. Mgr. PaedDr.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . Peter Špilák. art. art. Milan Pazúrik. Štefan Sedlický MgA. Belo Felix. art. prof. PhD. Peter Špilák. ArtD. prof. Mgr. Milan Pazúrik. art. CSc. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Belo Felix.5 0 0 0. PaedDr. CSc. Peter Špilák. doc. Milan Pazúrik.5 0 0 0 2 153 .5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. art.5 0 týž. art. PhD. Mgr. prof. 0 0. Mgr. Mgr. PaedDr. PhD. Milan Pazúrik. PhD. art. výmera hod.Rom. Milan Pazúrik. Peter Špilák. Mgr. Štefan Sedlický MgA. CSc. Milan Pazúrik.

Pavol Tužinský doc. Milan Pazúrik. CSc. art. Mgr. L L Z Z Z Z L L L L prof. prof. prof. Milan Pazúrik. PaedDr. doc. PhD. Mgr. CSc. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD. Milan Pazúrik. PaedDr. art. doc. art. Pavol Tužinský doc. Milan Pazúrik. 0 0. prof. art. P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PaedDr. Dagmar Michálková. Pavol Tužinský MgA. Dagmar Michálková. PaedDr. CSc. Igor Gašpar. Milan Pazúrik. CSc. prof. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Pavol Tužinský Externista doc. Peter Špilák. Milan Pazúrik. Mgr. Pavol Tužinský Mgr. výmera hod. Peter Špilák. Mgr. Mgr. art. Mgr. 154 . ArtD. Mgr. art. Mgr. art. Peter Špilák. prof. Jana Škvarková. art. výmera hod.5 0 0 0. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž. PhDr. Mgr. PaedDr.5 0 0 0 0 0 2 2 týž. PhD. PhD. PhD. PaedDr. PhD. Mgr. CSc. art. CSc. Igor Gašpar. Peter Špilák.5 0 0 0. PhD. CSc. PhDr. art.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. CSc. PhD. Externista doc. Peter Špilák. Mgr.

ArtD. Igor Gašpar. doc. Mgr. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír. art. PhDr. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. doc. CSc. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . PhDr. CSc. Dagmar Michálková. Mgr.školské hudobné súbory. Mária Strenáčiková. doc. Pavol Tužinský doc. art. CSc. Mária Strenáčiková. doc. CSc. PhD. Pavol Tužinský MgA. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. Igor Gašpar. art. Mgr. PhD. PhDr. PhD. Mgr. Pavol Tužinský doc. Igor Gašpar. art. CSc. art. Mgr. art. Mgr. Mária Strenáčiková. výmera hod. Mgr. Igor Gašpar. Mgr. PhDr. Dagmar Michálková. Mgr. art. Externista doc. Externista doc. Pavol Tužinský doc.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . Externista doc. Mgr. CSc. CSc. Mgr. PhD. Mgr. Igor Gašpar. Mgr. art. 155 . Mária Strenáčiková. art. doc. Dagmar Michálková. PhD. CSc. Externista doc. Dagmar Michálková. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. Jana Škvarková.

Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. ktorý pripraví odborníkov.branislav@fhv. e-mail: vincur. 446 5626. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. riaditeľa pre etiku. Študijný poradca katedry: Mgr. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. expert for ethics). Cieľovým zámerom je vzdelávací model. stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Katowice). ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. 156 . manažérsku a podnikateľskú etiku. profesionálne vystupovanie. asistent manažéra. vysokoškolskými pracoviskami v SR. t. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. t. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. biomedicínsku etiku. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. Tychy).umb. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu.).B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. etiku médií a profesijné etiky.sk. kultúru individuálneho prejavu. J 03.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. konzultant. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. personálna práca. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. s Filozofickým ústavom SAV.č. environmentálnu etiku. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko.j. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. etických komisiách apod. poradenských centrách.

1. 1.Fobel prof. 1. 1.Ďurčík prof.sk Garant štúdia: prof. Pavel Fobel. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne.Fobel doc. 2. Fobelová Kovaľová. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1. 1. 1. PhD. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov. 1.umb. Fobelová prof. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. 1. Fobelová 157 . Fobelová doc. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc.Ďurčík prof.Ďurčík prof. 1. 2. 1. v študijnom programe Aplikovaná etika.Ďurčík prof. 2. 2.Fobel doc. 2. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 1.Ďurčík prof.fhv. PhDr. 1.Fobel prof.Ďurčík doc.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext. 1. 1.Fobel doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext. Lektor Kovaľová Ext.PhD prof. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov. stupeň štúdia.

sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka.výberový. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. 2. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. biomedicínska etika. manažérska a podnikateľská etika. lektor Ext. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc.Spolu kontakt. 2. colnej a vojenskej službe.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P . európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. 2. V . Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof. morálna inteligencia. súčasné trendy v environmentálnej etike. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . 2. etická expertíza a etické poradenstvo. analytických postupov. etika internetu) Riešenie etických dilem. etika politiky. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2. odp. 2. Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext. etika v policajnej. etika verejnej správy. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. sem.povinne voliteľný. 2.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 . základné práva v sociálnom zabezpečení. etika a právo. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky.Ďurčík prof. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy.odporúčaný.povinný. PV . . etika v období globalizácie. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. 2.

ako manažér európskej kultúrnej politiky. kultúrnej a filozofickej antropológie. Kačiuškiene Höhn. vedomosti z oblasti európskej integrácie.fhv. vedomosti z lingvistickej kultúry.sk (Personálne obsadenie katedry.prof.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. Študijný poradca katedry: PaedDr. Pachomovová Račáková. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. Garant štúdia: prof. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. 159 . e-mail: palkova@fhv. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. 1.Darulová prof.ArtD.PhD.PhD. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. affair relations. Kovaľová. technické vybavenie katedry). 1. Bálintová Höhn Ličko. Kožiak. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Janka Pálková Tel. stupeň. DrSc. čo spolu činí 112 kreditov. 1. stupeň je novoakreditovaný študijný program. prof. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc. 1. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. public relations. slovesnej. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1.umb. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1.mim. 1.Šlosiar Stolár. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško. sociálnej.PhD. 1. 1. teórie komunikácie. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. Gilles Rouet. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie.: 446 5123.PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.umb.PhD.

1. Bitušíková. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof. 1. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.Šlosiar Höhn.PhD. 1. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2. prof.PhD. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1. 2.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj.PhD. Sugaj. 2.Škvarna Krško. 1. prof. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene.PhD. Patráš prof.Rouet 160 . Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc.PhD. Bitušíková. Chorvát. CSc. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová. Z Z Vyučujúci Rouet. prof. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. prof.mim.PhD. 1. 1. 1.Spolu kontakt. 3 2 3 3 3 Findra. CSc. 1. 1. Kačiuškiene Höhn. Höhn. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1.DrSc.PhD.prof.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. 2. 1. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. Račáková. 2. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. Bálintová Höhn Rouet. 2. 2. Jančovič.Findra Bálintová Bálintová. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1.PhD. Pálková Celkom z L Ličko. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1.PhD.Patráš Račáková.

2. kredit. 2. Bálintová. hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová. 2. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved. Bálintová Höhn Rouet. kredit. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote Exkurzia 1 V 4 1.Spolu kontakt.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. prof. Kačiuškiene Höhn. M-CJEk-303 Vysvetl. M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. PhD. 2. L Hohn Hohn. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. kredit. PhD. PhD.hodnote Exkurzia 1 V 2 1.PhD. * . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene.PhD. Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2. 2.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . PhD.PhD. 2.

PhD. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. 1. Albertová. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. PhDr. odborná redaktorská činnosť v televízii. 143. vysoké školy). tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Škvarna / Kožiak 162 . stupňa vysokoškolského vzdelania. ktoré sú zamerané na organizačnú. t. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. e-mail: tomecek@fhv. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. domy kultúry). tel. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. To znamená.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života. Vladimír Varinský. Od absolventa študijného programu História (2. fondy.umb. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. rozhlase a periodikách). bod 7c). Oto Tomeček.j.sk Garant štúdia: prof. CSc. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. miestnosť č. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr. Garant Vyučujúci predmetu Albertová. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hospodárskych a kultúrnych dejín. kultúra. Mičko PhD. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.: 048/4467143. Katedra histórie. podmieňujúci predmet. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). spolky. agentúry. 8.: SAV. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach.

Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. vojne 163 . Škvarna doc. hodnote PV 0 4 4 1. PhD. 1. PhD. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1. Žilák. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. doc. 1. Nagy. Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. sv. 1. CSc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. Škvarna Kožiak. L L L L L L L Kanovský Kunec. Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. 1. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. 1. doc. 1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. 1. doc.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. 1. 1.

Martuliak Mičko. PhDr. protireformácia a 164 . Račko Nociarová Mgr. -18. Mičko. 1.Škvarna doc. 1. Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. Kalhotková Račko Mgr. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a. 1. PhD. v. Škvarna Kunec. sv. PhD. 1. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. a 20. 1. Kalhotková Mgr. PhD. PhD. PhD. hodnote PhDr. prof. 1. Mácelová Kunec Kunec.Spolu kontakt. 1. 1. doc. L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. SR (1939 . Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20. 1. Fremal prof. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová.1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. PhD. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Mácelová doc. 1. 1. 1. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. 1. 1. Kožiak. PhD. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr. 1.

povinne voliteľný.odporúčaný. PV .výberový. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. sem.semester 165 . . odp. Škvarna prof.Spolu kontakt. V . . L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku. Spolu 8 PV predmetov. Skratky: P .povinný. storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc. Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1.

166 . hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. PhD. Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. Z Spolu Celkový súčet 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. Biloveský Biloveský. 2. Djovčoš PhD. hodnote 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. ktorú musia študenti povinne absolvovať. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Eva Čulenová. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Študijní poradcovia: PaedDr. DrSc. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Biloveský. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. Biloveský. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. 1. 2. PhDr. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1. hodín Typ predmetu Počet skup. Mgr. PhD. ktorá sa počíta ako povinný predmet. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. praxeológie prekladu.2. PhD. Svetlana Pachomovová. Klincková doc. Djovčoš Biloveský.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven. 334. o osobitostiach ústnych. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii. Garant predmetu doc. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk. Henrich Jakubík. Absolvent študijného odboru. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. miestnosť č. príp. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. Študijný poradca katedry: Mgr. ale nielen slovanským) jazykom.. tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií. profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). Z Z Z Vyučujúci Krnová. Čulenová Krško.sk Garant štúdia: Prof. PhD. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. To znamená. získa základné zručnosti.prof. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20. Patráš mim. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. Spolu získa 47 kreditov. PaedDr. 1.umb. legislatívy a manažmentu kultúry. 167 . Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. Vladimír Patráš. Krnová prof. jakubik@fhv. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. CSc. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. 1. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations. doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. písomných (tlačených). storočia po súčasnosť. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. Tatár. Bariaková Patráš. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

1. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I. Jančovič Findra. Findra doc. Patráš prof.prof. 1. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. 1. a preklad knižiek. L L L L L L L L Spolu 2. 1. ľud. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. kred. 1. 2. kred. kred. 1.Spolu kontakt. kred. Z Z Z Z Z Spolu 1. 1. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. Harpáň M-SMSm-104 Lit. 1. Šuša Krško. Krnová mim. kred. Patráš Krnová. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. storočia M-SMSm-202 Interpret. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. kred. komparatistika a medzilit. 2. 2. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . 2. Čulenová Krnová. Šuša Garant predmetu Krško prof. kred. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. 1. Krnová prof. 1. 2. Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. Chomová prof. Patráš doc. kred. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. Findra Findra. kred.

1. 2. kred. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 2. L L L L L L Bariaková. 1. kred. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. M-SMSm-204 Slov. 1. 1. kred. 1. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved. 1.dokt. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. kred. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I. 1. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. zásoba slovenčiny po r. 1. 1. 1. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod.Spolu kontakt. L L Z Z Z Krško Urbancová/ int. kred. 2. 1. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár.dokt.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. kred. Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. kred. 1. kred. Z Z Šimonová 169 . Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved.

. Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. sem. .výberový.Spolu kontakt. kred. hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven.semester 170 . PV .povinný. odp. 2. 2. Z Z Z Bariaková Bariaková.povinne voliteľný.odporúčaný. Jakubík Skratky: P . V . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2.

Jančoková Z Spolu 1. doc. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková.peter@fhv. stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. mandzak.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. pri tvorbe nových koncepcií. Spolu získa 120 kreditov. Katedra telesnej výchovy a športu. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Garant štúdia: prof. 1. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe. Peter Mandzák. Görner doc. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. 1. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu. pri programovaní. CSc.umb. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách. Slížik Vladovičová gestori doc. 58. Študijný poradca katedry: PaedDr. Čillík doc. 1. kredit.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II. 1. PaedDr. Ľudmila Jančoková. Štruktúra magisterského študijného programu (II. 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved.fhv. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 . samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. riadení. PhD.umb. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. Pupiš Garant prof. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. súkromných. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner.sk. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Čillík prof. stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie. L L Rošková. kredit. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov. miestnosť č.

Pupiš prof. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík. 1. Pupiš vedúci DP Bartík. Novotná doc. Michal doc. 2. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. 1. 1. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková. 2. 2. Paugschová Garant doc. 2. prof. 1. 1. Popelka Palovičová. Čillík prof. PhD. M. Bartík L Spolu 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org. 2. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. Bartík gestori špecializácií doc. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . Nemec Bartík. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Rošková gestori špecializácie Kučera. Bartík doc. Jančoková prof. Čillík gestori doc. L L vedúci DP doc. 1. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. Adamčák prof. Jančoková doc. kredit. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. kredit. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. kredit. 1. 1.súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. Nemec Kremnický.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. 1. 2. Görner prof. Bence. Čillík doc. Čillík doc. Jančoková.. 1. 1. Michal Bartík. 1. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved. kredit.

2.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 . Novotná PhD: Pupiš. Bartík Palovičová. L L L L L L L L Rošková. 1. Rozim Pupiš. učitelia KTVŠ prof. 2. Rošková. 1. 1. 1. 2. Michal prof. PhD. PhD. Kollár prof. Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. 2. 2. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský. PhD. Michal Görner Zbiňovský. a riad. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm. Palovičová. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. súťaží v špecializácii Rošková.219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit. Rošková. PhD: doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . 1. PhD. Görner Bartík. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. Rošková. Michal Novotná. Zbiňovský. 2. 1. 2. doc. 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. 1. Rošková Rošková. Novotná Nemec. Rozim PhD.

1. PhD. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. Klincková doc. 2. PhD. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. 1. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. ktorú musia študenti povinne absolvovať. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Študijní poradcovia: PaedDr. 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. 2.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Biloveský. hodnote M-PTTz-304 Vallová. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. ktorá sa počíta ako povinný predmet. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. DrSc.2. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2. 2. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. praxeológie prekladu. Svetlana Pachomovová. 2. PhDr. Eva Čulenová. Mgr. Diplomatický protokol 174 . Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 1. Djovčoš PhD. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Biloveský Biloveský.

literárnej vedy. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. 1. Csaba Czeglédi. 332. e-mail: djovcos. Takto spolu získa 38 kreditov. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Predmety. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1 3 3 Brenkusová. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. PhDr. To znamená. Keníž. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať. Martin Djovčoš. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. Czeglédi Keníž. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Predpokladá sa. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov. CSc.martin@fhv. Študijný poradca katedry: PhDr. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. 1. PhD. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. 175 . majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. tel: 446 4141. 1. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.umb.sk Garant štúdia: prof. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy. 1. Študent získa 10 kreditov za prax. literatúry a translatológie. Djovčoš Feťková Feťková. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. CSc.

PhD. PhD. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. Djovčoš Kubuš Šavelová. 2. L L L L L L Czeglédi prof. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. PhD. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1. Z Z Zelenka Javorčíková. PhD. Djovčoš L Celkom Biloveský. 2. Vallová Šavelová Biloveský. 1. 1. PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Kubuš Keníž. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. Z Z Z Z Biloveský. Keníž. 1. CSc. CSc. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. Hardošová. 1. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2.Spolu kontakt. L L L Brenkusová Biloveský. 2. PhD. 1. 1. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. 1. PhD. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . Vallová. Vallová. Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. PhD. Czeglédi Brenkusová Keníž. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský.

Hardošová Vallová. 2. Vallová. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2. 2. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž. CSc. Biloveský. hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. Z Z Z Biloveský. PhD. 2. PhD. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. Brenkusová Vallová Vallová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Vallová Vallová. 2. Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský. PhD. 2. PhD.Spolu kontakt. Keníž. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 2. Djovčoš Hardošová. 177 . PhD.

turistickej a kultúrnej oblasti. Študijný poradca katedry: PhDr. • vydavateľský redaktor. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. Ph. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti. Csaba Czeglédi. literárnovedných a translatologických disciplín. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu. Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. tlmočenia a ich metód. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Za celé štúdium získa 120 kreditov. v novinách. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon. • redaktor v rozhlase. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. televízii. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Oddelenie translatológie miestnosť č.umb. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. sociolingvistiky a pragmatiky.sprievodca. diplomatickej. 178 . Spolu získa študent 115 kreditov. 4141) e-mail: djovcos. Perfektne ovláda všetky postupy. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia.sk Garant štúdia: Prof. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. • prekladateľ umeleckých textov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. • tlmočník . • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku. Dr. • prekladateľ odborných textov. návykov a zručností. zahraničnoobchodnej.martin@fhv. tel: 414 4141 (kl. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. 330. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. i. Tieto poznatky musia obsahovať o. • odborník – teoretik na translatológiu. dejín a vývoja prekladu. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky . Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci.

textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. 2. 179 . umelec. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. textov Preklad vedec. 1. PhD. a technic. CSc. textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. a ekonom. Biloveský Biloveský. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. CSc. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic. CSc. 2. Kubuš Keníž. CSc. CSc. 1. a dramat. Keníž. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. Czeglédi Brenkusová Keníž. Brenkusová Keníž. anglof. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. CSc. 1. PhD. Czeglédi Keníž. PhD. 1. Tlmočnícke cvičenia 1. CSc. 1. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. PhD. liter.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. PhD. 1. CSc. Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. L L L Brenkusová Feťková. Keníž. PhD. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. 1. 2. Brenkusová Keníž. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. Biloveský. 1. Feťková. 1. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský.

PhD. . Vallová. M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2. odp.povinne voliteľný. PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2.povinný. CSc. PhD.výberový. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1. 2. Skratky: P . . PV .semester 180 .Spolu kontakt.odporúčaný. sem. V . Keníž Vallová Keníž. Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová.

a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. PV Garant predmetu Křečková. 1. Študijný poradca katedry: Mgr. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. vedeckého a hospodárskeho života. mim. 1. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. mim. prof. 1. o redaktor v masmédiách. Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb). prof. 446 4197. e-mail: zazrivcova@fhv. Jan Holeš. Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. 1.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. CSc. tel. PhDr. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Baranová. hodín Odporúčaný ročník Špecif. prof. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit. Baranová. 181 . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. mim.sk Garanti štúdia: Doc. PhD. 133. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho.umb. literárnovedných a translatologických disciplín. Baranová. miestnosť č. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme.) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax.

mim. Veselá Baranová. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. Chovancová Chovancová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. prof. 1. kredit. prof. 182 . Predmet(y) z bloku v uved. 1. prof. L L L L L Chovancová Chovancová. Veselá Baranová. Holeš Křečková. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved. 2. PV kredit. PV kredit. Veselá Baranová. 2. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. Z Z Z Z Z Z Spolu 2. L L Spolu Celkový súčet 1. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. mim. PhD. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. mim. 2. hodín Odporúčaný ročník Špecif. PV kredit. mim. PhD.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit. PhD. kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. Veselá Baranová. prof. 2. 1. 1. PV kredit. Z Z Z Holeš Křečková doc. Chovancová Chovancová. Z Z Z Chovancová Chovancová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit. 1.

autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. 2. PV . mim. Baranová. L L L Holeš Veselá doc. 1. Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. PhD.povinný. L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. prof.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit.povinne voliteľný. 1. 1. prof. 2. PV kredit. franc. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová. PhD. 1. Štulrajter. V . mim. hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová.výberový 183 . prof. prof. hodín Odporúčaný ročník Špecif. mim. hodnote Analýza lit. kredit. Baranová. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2.Odporúčaný semester Spolu kontakt. mim. PV kredit. Skratky: P . Štulrajter. 2. PhD. Holeš Křečková. hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. textov súč. 2. 2.

Varga Szende Ardamica prof. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. e-mail: csikany. Alabán 184 . kapitoly zo svetovej literatúry. Garant Vyučujúci predmetu Varga prof. literárna komparatistika a literárna kritika).umb.andrea@fhv. CSc. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov.sk Garant štúdia: prof. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. morfológia. dejiny maďarskej literatúry. z literárnej vedy. Študijný poradca katedry: PhDr. základy literárnej vedy. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Gyula Varga. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov. Pozná rozdiely medzi danými jazykovými. 1. zahranično-obchodnej. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. návykov a zručností. PhDr. tel. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry. 1. Varga prof. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.: 048/4464137. turistickej a kultúrnej oblasti. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni. Andrea Csíkány. teória literatúry. z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia. Za prax študent získava 10 kreditov. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. 223.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. lexikológia. štylistika a syntax maďarského jazyka. Katedra hungaristiky Miestnosť č.

Zimányi prof. 1. 1. Zimányi 185 . Zimányi prof. Z Alabán Németh. 2. 1. Alabán P P P P P PV.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. PhD. 1. hodnote 10 10 10 47 2. PhD. 1. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga prof. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit. 1. 1. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. Alabán prof. PhD. 1. Varga prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2. prof. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh.Spolu kontakt. 1. hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. 1. Varga P P P PV. Szende Ardamica Csíkány prof. 2. prof. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r. Alabán prof. Zimányi prof. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. 1.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Csíkány prof.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Németh. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1.

hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. PhD. 2. prof. prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi prof. Zimányi prof. Alabán 186 . 2. Varga prof. 2. 2. 2. PhD. Varga Németh.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. 2.

Alabán prof. Varga prof. 2. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r. 1. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Za prax študent získava 10 kreditov. Varga prof. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Alabán prof. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu. 2. 1. 1. Zimányi prof. Alabán prof. Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov. 1. Alabán prof. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. 1. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. 1. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Varga prof. Varga P P P PV. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 2. 1. Spolu získa 120 kreditov.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2. 1. Zimányi prof. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. 1. Varga prof.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1.

Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. Varga prof. PhD. Varga Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. 2. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1. 1. 2. prof. PhD. Z Alabán Németh. Zimányi prof. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. Zimányi Németh. 2. Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. 2. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.Spolu kontakt. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. 2. Zimányi prof. PhD. prof. Zimányi prof. Alabán 188 . PhD. tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. 1. prof. prof.

Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Phil.c. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy. návykov a zručností. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Tieto poznatky musia obsahovať o.umb. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. i. diplomatickej. • prekladateľ umeleckých textov. • redaktor v rozhlase.jana@fhv. PhD. v novinách.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Dr. Uli Rothfuss M. 4167) e-mail: miškovska. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. Oddelenie translatológie miestnosť č. Jana Miškovská. Dipl. • prekladateľ odborných textov. televízii. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín. Katedra germanistiky. • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni. 327. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov. 189 .Sc. turistickej a kultúrnej oblasti. • odborník – teoretik na translatológiu. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci.. Študijný poradca katedry: Mgr.h.sk Garant štúdia: Prof.. tel: 414 5648 (kl.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov. literárnovedných a translatologických disciplín.sprievodca. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. • tlmočník .-Verw. • vydavateľský redaktor. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. zahraničnoobchodnej. • konferenčný (kabínkový) tlmočník.

hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. Lauková. Schwarzová Bohušová. Lauková. Dolník prof. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. Dolník prof. Rothfuss Lauková. Lauková. Z Z Z Bohušová. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Simultánne tlmočenie I. Rothfuss Lauková. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. PhD. Lauková. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. Bohušová.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. liter. Schwarzová Bohušová. Lauková. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. PhD. hodnote Prax P P P P PV. Bohušová. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . Schwarzová L Spolu Bieliková prof. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Lauková. Simultánne tlmočenie II. Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník. Bieliková. PhD. Miškovská Rothfuss. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III. Bohušová. Simultánne tlmočenie III. Schwarzová Bohušová. Miškovská Bohušová. Bieliková. Rothfuss Lauková. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Lauková Rothfuss. Miškovská Bohušová. PhD. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. L L L L L Dolník.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. prof.

1 1 1 1 2. L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1. .odporúčaný. hodnote Odborný preklad I. hodnote Odborný preklad II. Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1.semester 191 . Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková. Miškovská Bieliková Bohušová. Miškovská Bieliková Dolník. V .výberový. odp. PhD.povinný.Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. sem. PhD. Dobrík Bieliková Lauková. Ľupták Lauková Lauková.povinne voliteľný. Umelecký preklad III. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Umelecký preklad I. PV . Umelecký preklad II. prof. prof. Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Odborný preklad III. prof. Rothfuss Ďurníková. . 1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková.

P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. Rothfuss 192 . Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová. Dolník prof. Miškovská Garant predmetu prof. Schwarzová Bohušová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Bohušová. PhD. PV 18 10 30 4 4 1. liter. Lauková. PhD. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Miškovská Rothfuss. Lauková. Bieliková. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1. Schwarzová Bohušová. PhD. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. Bohušová. Lauková. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu. PhD. Lauková. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. Lauková Rothfuss. Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Bieliková. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Lauková.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. Lauková. Miškovská prof. Dolník prof.

Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I. PhD. Rothfuss Lauková. Miškovská Bieliková prof. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2. PhD. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát. prof. Dolník prof. PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. PhD. Ďurníková. Miškovská Bieliková prof. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. Schwarzová Bohušová. Z 193 . Lauková.Spolu kontakt. M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. PhD. Bohušová. PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. prof. Ďurníková. Lauková. Lauková. Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II. Dolník prof. Rothfuss Lauková. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát.

PhD. prof.povinne voliteľný.povinný.semester 194 . PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P . . .odporúčaný.Spolu kontakt. Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková.výberový. V . odp. sem. Ďurníková. PV . PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát. Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III.

• prekladateľ odborných textov. PhD. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.sk Garant štúdia: prof. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Predmety. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. • prekladateľ umeleckých textov. • zamestnanec spoločného podniku.martin@fhv. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu.. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. 195 . To znamená. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. Dr. e-mail: lizon. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. ekonomickej.hab. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. • asistent v spoločenskej. 306. korešpondenciu. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. • pracovník v masmediálnej oblasti. Martin Lizoň. tel: 446 4150. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov.umb. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. PhD. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. literárnovedných a translatologických disciplín. PhD. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. Račáková.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. administratívnu agendu a prekladať odborné texty.

hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková. prof. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Bednarczuk. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof. PhD. 1. PhD. hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. Olchowa. PhD. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. Z Z Z Z Spolu 2. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. Z Spolu 1. 1. 2. Račáková. Odborný preklad 2 (Preklad ved.Spolu kontakt. PhD. 1. L L L L L Spolu 2. 1. 1. textov) 196 . textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z L Spolu Celkový súčet 1. PhD. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1. Bednarczuk Olchowa. PhD. L L Gombalová Račáková. PhD. Račáková. PhD. prof. 1. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon.PV tech. 1. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz.. hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Černák Račáková.

PhD. Olchowa. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film. PhD. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2.Spolu kontakt. Z Z Černák Račáková. 2. 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV 0 2 2 0 3 1. Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. PhD. 1. PhD. L Černák Račáková. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa.

Predmety. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 9 5 2 26 10 2. PhD. Z Gombalová prof. PhD. Z Černák Račáková. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. prof. hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. 1.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. PhD. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 1. Z Bednarczuk. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. PhD. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. 1. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. To znamená. Račáková. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 2. Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. 1. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier. Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz. 1. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1.

hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Gombalová Račáková. PhD. 2. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. PhD.Spolu kontakt. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Černák Račáková. L Černák Račáková. L L Gombalová Račáková. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Olchowa. Z Z Gombalová Olchowa. Z Černák Olchowa. Z Černák Račáková. hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. PhD. 2. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. 1. 2. 1. 1. M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . PhD. PhD. 1. 1. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. PhD. PhD. L Černák Račáková. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. PhD.

Katedra slovanských jazykov miestnosť č. ekonomickej. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2. 306. • prekladateľ odborných textov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. korešpondenciu. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. • pracovník v masmediálnej oblasti. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. PhD. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Martin Lizoň. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. • asistent v spoločenskej. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. 200 . 1. literárnovedných a translatologických disciplín. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.sk Garant štúdia: prof. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová.umb. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. DrSc. Kováčová.martin@fhv. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. To znamená. tel: 446 4150. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. • prekladateľ umeleckých textov. Predmety. • zamestnanec spoločného podniku. 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. administratívnu agendu a prekladať odborné texty.. PhD. Larisa A. Sugay. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. e-mail: lizon. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.

DrSc.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. Sugay prof. 1. zo súčas. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 2. PhD. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. PhD. 1. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. a 21. 1. Repoň. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. Repoň. PhD. Juríková Kováčová. Sugay prof. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 2. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. DrSc. Repoň. 1. 2. Juríková Kováčová. 1. PhD. 2. L Z Spolu 201 . PhD. Kováčová Kováčová. 1. DrSc. 1. 1. stor. Sugay Kováčová. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. DrSc. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1. 1. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Sugay. Juríková Repoň. 1. 1. Kováčová Kováčová. 2. ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. Pachomovová Pachomovová. Kováčová Kováčová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Sugay.

PhD. L L L L Sugay prof. Repoň Repoň. 1. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. PhD. Z Z Juríková Kováčová. DrSc. Repoň. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . 2. 1. 2. M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. PhD. prof. DrSc. 2. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. L L Kováčová Repoň Kováčová. Juríková Repoň. 1. M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Pachomovová Pachomovová. Kováčová. Z Z Pachomovová Pachomovová. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. Pachomovová Pachomovová. 1. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. PhD. Kováčová prof. PhD. Z Z Kováčová Sugay Kováčová.Spolu kontakt. PhD. PhD. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic. 1. DrSc. cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

DrSc. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. DrSc. Predmety. To znamená. 1. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. DrSc. Juríková Kováčová. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Kováčová Kováčová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . 1. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. PhD. 1. PhD. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Sugay Sugay. 1. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1. PhD. 1. Juríková Kováčová. Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. 1. PhD. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. 1. PhD. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Kováčová Kováčová. 1. PhD. Pachomovová Pachomovová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Spolu získa 120 kreditov. Kováčová Kováčová. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Juríková Kováčová. 1. PhD. Pachomovová Pachomovová. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. DrSc. 1. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Juríková Repoň. PhD. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. Garant predmetu Kováčová. PhD.

PhD. Juríková Repoň. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1. PhD. PhD. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. 2. 1. L L Kováčová Repoň Kováčová. stor. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof. PhD. prof. 204 . 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. Repoň. 2. 1. 2. 2. Z Z Pachomovová Pachomovová. PV V 15 7 27 10 10 95 2. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. Sugay Kováčová. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. PhD. cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. PhD. Sugay Pachomovová Pachomovová. Repoň. zo súčas. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1. Repoň Repoň. Repoň. 2. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. 1. 2. 1. PhD. DrSc. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1.Spolu kontakt. Sugay prof. a 21. L L L Sugay prof. Sugay prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap.

PhD. Pachomovová Pachomovová. L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof. PhD. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. PhD. Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. 2. Kováčová. hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic. storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 . Z Z Juríková Kováčová. hodnote V 0 1 1 0 2 1. 2. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20.Spolu kontakt. Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

umb. P 1 1 2 0 3 1. Franek Reichwalderová . Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. 446 4197.sk Garant štúdia: Doc. v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek. odborné aj umelecké texty. Jiří Chalupa.veronika@fhv. Študijný proces má charakter premysleného. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. o filológ – teoretik jazyka a literatúry. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. Študijný poradca katedry: PhDr. o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. PhDr. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. PhD. dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. návykov a zručností. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. diplomatickej. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. o prekladateľ odborných a umeleckých textov. prekladať bežné. literárnovedných a translatologických disciplín. miestnosť č. e-mail: sliacanova. turistickej a kultúrnej sfére. Spolu získa 37 kreditov. 433. 206 Odporúč. zahraničnoobchodnej. semester Odporúč.americká literatúra I.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky. tel. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky. ale aj odbornej komunikácie).) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. o redaktor v masmédiách. najmä v spoločenskej. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. doc. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej. ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.

Franek Z Z Spolu L Franek.americká literatúra II. Z Franek. doc.* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. filmu 207 . Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan.hodnote V 0 1 1 0 1 2. Chalupa Z Reichwalderová doc. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc.hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. 1. Chalupa doc. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. 2. Chalupa Z Reichwalderová doc.Spolu kontakt. Chalupa L Reichwalderová doc. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2. 2.kred.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1. Chalupa doc. Z Franek doc. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc. Franek Z Reichwalderová Reichwalderová. L Franek. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved. PhD. semester Odporúč. špan.kred. 1. L Reichwalderová Reichwalderová. 1. Z Ďurovková doc. 2. PhD. 2.kred. 1. M-PTSp-121 Umelecký preklad I. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved.hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II. PhD. 1. Sliačanová L Chalupa. Špj-1 Odporúč. Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová.kred. 1. 1. 1. jazyku 4 4 1 1 1. 2. 1. Franek L lektor Šj. 1.kred.

Karol László. PaedDr. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. 1* *** *** Prax náčuvová 1. Študenti aprobačných predmetov. 1. PhD. organizácie a legislatívy školstva a školy. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). PhDr. PhD. kde je predmet vyučovaný. AP Prax súvislá 1. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof.5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 1. Škvarková Z Doc. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.László. pedagogický.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. pedagogiky. Garant štúdia: prof. 2. AP 2* Prax náčuvová 2. 2. priebežná.Oravcová. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. AP Prax priebežná 2. 2. PaedDr.5 1 0. PhD.Pašková.Valihorová. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). 1. PhDr. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. PhDr. AP 3* Prax súvislá 2. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 2. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2. v zmysle teoretických. 1. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. Kopp. *** Prax náčuvová. Kaliská.. PhD. AP Prax priebežná 2. 1. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1. Vašašová. na základnej škole. Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0. 2. AP prvá polovica semestra. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhDr. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. praktických a tvorivých spôsobilostí.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 2. 1. 2eiEDPS Edukačná psychológia I.

1. Prof. Blanáriková L doc. Kaliská. Blanáriková L prof. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Gajdošová L prof. Nemcová. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Stehlíková Z doc. 1. Valihorová. PhDr. doc. Mgr. Višňovský. László. Valihorová. Zolyomiová L doc. 2. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. doc. 1. Zolyomiová. 1. 1. Mgr. PhD.. Gajdošová. Oravcová. PhDr. 1. 1.Gurgová L PhDr. Kariková.-2. Emmerová. Blanáriková L doc. 2. Višňovský. 2. László Vyučujúci Z doc. PaedDr. 1. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. doc. PhDr. Z prof. Oravcová Z prof.Kariková. PhD. Nemcová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.–C L Doc. Z. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. PaedDr. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. PhDr. Z doc. 2. doc. PhDr. Hroncová.. PhDr. Oravcová.L Balážová. Višňovský 209 . 1.Kariková. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. doc. 2.Kováčiková. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Karol László Z PhDr. Wágnerová Z prof. Gajdošová. 1. 2. Stehlíková Z Prof.

-2.-2.-2. Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova .ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.-2 Z Sertoglu 2 1.-2. L KTVŠ 2 1.výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova.-2.-2.-2. L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova .fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2. L KTVŠ 2 1.-2. L KTVŠ 2 1.-2.-2.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova.-2. L KTVŠ 2 1.-2. L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník . Z KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova .základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.-2.volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1.plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova .-2.-2. Z Sertoglu 2 1. Z Cseh (KHUN) 2 1.ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova.LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova .-2.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova .výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1.-2.-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova.-2.-2. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova . Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova . L Slížik 2 1. Z KVTŠ 2 1.Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.-2.Typ predmetu Kontakt hod.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.

1. Garant štúdia: doc. Roman Ličko. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry. L L L Feťková Feťková. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika. Štulrajterová prof. PhD. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. http://www. 022. Katedra anglistiky a amerikanistiky. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. PhD. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín. Takto spolu získa 26 kreditov. 1. Eva Homolová. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof. licko@fhv. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Jazykové kompetencie. PhDr. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Študijný poradca katedry: Mgr. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. histórii a reáliách Veľkej Británie. 1.. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. Homolová Spolu kontakt. lexikológia. fonetika.sk. PV 211 . 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. To znamená. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov. miestnosť č. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre.fhv. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie.umb.umb. Predmety.sk.

hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. Z Z Z Jesenská Zelenka prof. Homolová Štulrajterová prof. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. 1. 1. Homolová 212 . hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. 1. PhD. PhD. Javorčíková. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr. PhD. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1. 1. 2. 2. Feťková. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. Homolová Homolová prof.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. 1. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. PhD. 1. Homolová Javorčíková. 1. 1. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Štulajterová. CSc. prof. PhD. Feťková. Homolová Dovčiak. PhD. Z Z Z Z Homolová prof.

L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. Štulajterová. hodnote Americká ženská literatúra 20. storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. 1.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. 2. Štulajterová. PhD. PhD. 2. PhD. 2. Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 . PhD. PhD. 2. Štulajterová. Javorčíková. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. PhD. 1. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. Štulajterová. prof. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. 2. Štulajterová. PhD. Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2. Javorčíková. Javorčíková.

143. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov. Oto Tomeček. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu.: 048/4467143. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Odporúčaný študijný plán: 214 .fhv. To znamená. v osvetových zariadeniach. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. v samosprávnych a štátnych orgánoch. vo vydavateľstvách. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov. podmieňujúci predmet. archívoch. napr. Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. (Ak študent absolvuje viac PVP. 8. tel.umb. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá. bod 7c).umb. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách. didaktiku a metodiku dejepisu. ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín.j. PhDr. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom. miestnosť č. ako vysokoškolskí učitelia. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Dušan Škvarna. t. PhD. e-mail: tomecek@fhv. v občianskych združeniach. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl. Katedra histórie. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. cestovným ruchom. v masmédiách.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. PhD. princípy jeho štruktúry. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. umelecké galérie).Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.

Kalhotková Račko Mgr. Fremal Šuch. Fremal 215 .1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. 1. Fremal doc. 1. 1. Škvarna L Spolu 2. 1. Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. v. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. PhD.Spolu kontakt. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Kmeť Škvarna prof. vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. L L Fremal prof. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. 1. 2. sv. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. 1. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20. 1. Šmigeľ Kalhotková Mgr. PhD. doc. Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof. 1. Nagy. Kožiak Z Spolu Kožiak. 1. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof. Račko Nociarová Mgr. 1.

protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. 1. SR (1939 .1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1. PhD. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. Mácelová Kunec Kunec. Fremal doc. PhD. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 .Škvarna doc. 1. 1. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Šmigeľ PhDr. PhD. prof. Mičko. a 20. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . PhD. Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1. 1. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku.Spolu kontakt. 1. M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. -18. storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. Škvarna Kunec. PhD. 1. PhD. PhDr. 1. 1. Kalhotková Mgr. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová. Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. Kožiak. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie. Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. Martuliak Mičko Mičko. Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. 1. PhD. 1.1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. Mácelová doc. Škvarna prof. sv.

princípy jej štruktúry. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov.sk. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Takto spolu získa 26 kreditov. Poradca katedry: Mgr. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. L L L Šuch Schmidt Šuch. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. PhD. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1. PhD. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie. 318. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. wollner@fhv. 1. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Katedra filozofických vied. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry.umb.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2. PhD. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . 1. tolerancie. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Schmidt.fhv. Mgr. Z Šlosiar prof. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia. Marián Palenčár. PhD. CSc. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. slobody a demokracie a s úctou k právu. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Ulrich Wollner. realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. http://www. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch.sk Garant študijného programu: Doc. 1. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. miestnosť č.umb. Nemčeková prof. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov. L Spolu 2. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. odp. 2. sem. hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2.história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. Z L Z Wollner Šuch Wollner. PhD. Nemčeková prof. Šuch. Z Z Ondrejková Wollner doc. 1.semester 218 .povinný. . PhD. 2. hodnote Kresťanská morálka . PhD. Palenčár Schmidt. Ondrejková Wollner. .Spolu kontakt. 1. hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1.povinne voliteľný.odporúčaný.výberový. L L L Nemčeková prof. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2. PV . 1. doc. Nemčeková Šlosiar prof. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1. PhD. 2. Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. Krchnák Wollner. 2. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. V . Nemčeková Skratky: P .

Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov. kredit. 1. Takto spolu získa 26 kreditov. štylistika a sociolingvistika. mim. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. semester Odporúč. Garant štúdia: Doc.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka. 1. hodín Odporúč. Chovancová Chovancová.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. mim. literatúry a didaktiky. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. prof. PhD. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu. kredit. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky. Křečková. PhD. kredity. Elena Baranová.sk/. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová. 1. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 . Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov.fhv. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1. tel. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa. Chovancová Chovancová. 1. miestnosť č. 446 5133. PhDr. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. prof. 133. e-mail: zazrivcova@fhv. PhD. Z Spolu 1. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax. vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. 1. L L L L Baranová Baranová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.umb.

kredit. 2. PhD. Bubáková. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. kredit. kredit. 2. textov súč. kredit. PhD. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. PhD. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. 2. 2. 1. PhD. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. 1. 2. PhD. hodnote Franc. Bubáková. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. mim. 2. autorov Aktuálne problémy fr. semester Odporúč. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. lektor Bubáková. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Z Spolu Celkový súčet 1. Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. PhD. PhD. Bubáková.Spolu kontakt. mim. prof. franc. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. 220 . 2. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD. Bubáková. 1. 1. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. PhD. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. Křečková. PhD. Štulrajter. hodín Odporúč. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. prof. 1. kredit. 2. PhD. Chovancová Chovancová.

povinne voliteľný. sem.odporúčaný. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. st. hodín Odporúč. 1. .výberový. . 1. 2.semester 221 . semester Odporúč. Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P . PV .povinný. 2. hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20.Spolu kontakt. kredit. V . odp.

Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.) Garant štúdia: Prof.. L L L L Spolu 2. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Uli Rothfuss M. prof. Ďuricová. Dr. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 . Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín. 1. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Takto spolu získa 26 kreditov. PhD. 1.c. t. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Z Spolu 1. 113. 1. PhD.h. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. danova@fhv. PhD. Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Katedra germanistiky.j. To znamená. Študijný poradca katedry: PhDr. miestnosť č. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. PhD. podmieňujúci predmet. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Dipl. Phil.Sc. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová. (Personálne obsadenie katedry. 2. technické vybavenie katedry.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry. fonetika.-Verw.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.umb. Mária Daňová. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1. prof. 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. lexikológia. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. PhD.

1. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. PhD. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. 1. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. Schulze Ľupták Ďuricová. Daňová Daňová. Schulze prof. Lenčová Lenčová. prof. prog. 1. Lenčová Lenčová. Ďuricová. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. Štefaňáková Štefaňáková. PhD. PhD. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková. Schulze Ďuricová. PhD. 2 2 2 2. PhD. reláciami nem. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. 1. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Ďuricová. PhD. 1. PhD. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1. 1. PhD.Spolu kontakt. sat. PhD. 223 .učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic. PhD. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. PhD. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. st. PhD. Daňová Lenčová.

Bariaková. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . Tatár. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. princípy jazykového a literárnohistorického systému. Krnová prof. 1. 1. Bariaková Lomenčík. PhDr. L L L L L L Spolu Findra. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Krnová prof. Pršová prof. 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery.anna@fhv. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. CSc. Šuša Šimonová. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti. technické vybavenie katedry).fhv. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www.sk (personálne obsadenie katedry. 1. Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. galisova.umb.sk Garantka štúdia: doc. Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Anna Gálisová. Kristína Krnová. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit.umb. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Odaloš Z Spolu 1. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru. 1. Gálisová Krnová. Janáková Garant predmetu doc. Takto spolu získa 26 kreditov. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I. Findra doc.

Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. 1. L L L Bariaková. Jančovič Findra.Spolu kontakt. L L L Očenáš Tatár. 1. Findra doc. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 2. 1. Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. 2. 1. 1. 2. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Krško 5 26 1. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. 2. 1. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Odaloš Urbancová 225 . Gálisová Krško. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. Krnová prof. hodnote Česká literatúra 20. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

výberový. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2.povinne voliteľný. 2. PV . Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková.Spolu kontakt. .semester 226 . . sem. Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . V .odporúčaný.povinný. odp.

1. organizácie a legislatívy školstva a školy. PhDr. Študijný program: spoločný základ pre 2. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. pedagogiky. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhD. PhDr.Valihorová. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. PaedDr. 2. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . Pašková. Garant štúdia: prof. Šatánek. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhDr. 1. PhD. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. PhDr. 1. Oravcová. praktických a tvorivých spôsobilostí. PV. Kopp. Vaššašová. 1. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. doc. pedagogický. László. PaedDr. stupeň VŠ štúdia – Mgr. PhD. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. PaedDr. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. Kaliská-. Karol László.Salbot. Stehlíková. PhDr. Škvarková Z doc. Oravcová.. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. 2. v zmysle teoretických. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. PhD. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. 2. 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof.

3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Višňovský. Kariková. Wágnerová Z prof. Stehlíková Z doc. z toho 15 hodín na základnej škole. Blanáriková L doc.-3. Z prof. Mgr. Nemcová. Mgr. 1. Gajdošová. Prof. PhDr. čiastkový .Kariková . László. Gajdošová. 2. Blanáriková L doc. PhDr. Z doc.Kováčiková. László Gestori predmetu (celý úväzok . doc.hodnota) Z doc. 2. 1. Blanáriková L prof. Višňovský. PhDr. Kaliská. Oravcová. 1. 2.výberová 1 2 1. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. doc. Višňovský . Stehlíková Z Prof. Blanáriková L doc. PaedDr. M-UCSz-307 Telesná výchova. PhD. Valihorová. Hroncová. doc. Oravcová. L Doc. 1. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. Nemcová. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. Valihorová. Oravcová Z prof. PaedDr. PhD. priebežná. PhDr. Karol László Z PhDr. Zolyomiová L doc. Emmerová. 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. doc. 1. PhDr. PhDr. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1.Kariková. Gajdošová L prof. 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. doc. Zolyomiová.C. Gurgová L PhDr.

výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.hodnota) 2 1.-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 .-3.L Balážová.-2 Z Sertoglu 2 1.-2. katedroví Erasmus koordinátori 2 1. L KVTŠ 5 1.-3. Z KVTŠ 2 1. L KVTŠ 2 1.výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova. čiastkový . Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova.C.Typ predmetu Kontakt hod.výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok .-2.-3. Z Cseh (KHUN) 2 1. Z.

telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove.101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. Študijný poradca katedry: PaedDr. Garant štúdia: prof. Z Spolu Garant prof. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. Michal M-UVTv. 58. kultúrnych. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. jazykových a umeleckých škôl. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Peter Mandzák. Bartík 230 . Štruktúra magisterského študijného programu (II. na katedrách. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku.umb. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PaedDr. mandzak. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Bartík Michal.umb. PhD. Bendíková.kredit.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. Vladovičová prof. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Görner doc.peter@fhv. Jankovská L Spolu doc. Katedra telesnej výchovy a športu. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. miestnosť č. Bence. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. resp.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. Karol Görner.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Slížik Bartík. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.kredit. 8-ročných gymnázií.sk. M. PhD.fhv. v centrách voľného času a pod. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. teórie.

Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. Palovičová. športy a sebaobrana Rytm. Nemec Čilík. Kollár. Rozim.206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv. Bence. PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík. Zbiňovský Novotná. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . a riad. Pupiš Nemec.v kombinacii s aprobačným predmetom 231 . Mandzák učitelia katedry Adamčák. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Palovičová Z Spolu Garant prof. Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved. L. Kollár.105 Názov kurzu Org.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná.kredit.. Michal. Kučera. Kučera. Kučera Michal. Kremnický Bartík.. Rošková. Bartík doc. Slížik. M.

20 kreditov získa za záverečnú prácu.peter@fhv. stupňa (Mgr.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. v centrách voľného času a pod. Spolu získa 120 kreditov. PhD. Bartík Michal. teórie. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.umb. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Slížik doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove.fhv. PhD. Vladovičová 232 . 1. Spolu získa 66 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Michal doc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Študijný poradca katedry: PaedDr. resp. Spolu hod. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. domovy mládeže. jednopredmetové štúdium (II.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. sem. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. jazykových a umeleckých škôl. 62. kultúrnych. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. L Rošková. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. Nemec Z Spolu Garant prof. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. Odpor. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. centrá voľného času. Garant štúdia: doc. Peter Mandzák. Katedra telesnej výchovy a športu. školské strediská záujmovej činnosti). Absolventi 2. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. kredit. roč. miestnosť č. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. 1. Görner doc. 34 kreditov za predmety spoločného základu. 1. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Bendíková Adamčák. mandzak. na katedrách. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.umb. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. 8-ročných gymnázií. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor.sk. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. resp. Štefan Adamčák. a 2.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. PaedDr.

1.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. Jančoková 233 . Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 1. Bence. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1. Palovičová Bartík. Z Z Z Z Z Z doc. 1. Kučera. Palovičová Jančoková. 1. učitelia KTVŠ doc. Paugschová doc. Bartík doc. Kučera vedúci DP doc.. Bence. 1. 1. 1. L L L L Vyučujuci Bartík. 1. st. roč. Popelka Görner. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. Michal Michal. Bence.Typ predmetu Kód M-UVTV. Bartík prof. 2. 1. Jankovská Michal. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. sem. L L L Nemec. a riad. Spolu hod.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. Michal prof. doc. 1. Michal prof. kredit. 1. 2. Michal Adamčák. L L L Čillík. hodnote Odpor. M. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1.Michal doc. Nemec Bartík. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Bartík Paugschová. 2. L. Bendíková Garant prof. kredit.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1. akcií na 1. Odpor. Michal M. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. Nemec Kollár. 2. Pupiš doc. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. Rošková Rozim. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. Nemec prof. st. Rozim doc. Z Z Z Z Z L Spolu Michal.. 1.

sem. doc. 2. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof. Michal Palovičová. roč. 2. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. L Z Z Z Z Z Odpor. hodnote Odpor. Palovičová. Spolu hod.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1.v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . 2. Görner Gymnastika Úpol. PhD. PhD. gymnastika a tance Novotná. 2. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Zbiňovský. Palovičová Novotná. 2.Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV. Palovičová Kremnický. Zbiňovský Michal. PhD. Kremnický Bartík.

235 .

M. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík.. P. Malina.“). 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 . RNDr. CSc. Didaktika biológie 2 – Švecová. M. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty. doc. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová. P. V..B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. Milada Švecová CSc. S. doc. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová. prof. Ekosozológia – Urban. P. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. CSc. M. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. PaedDr. Milada Švecová CSc. A.Švecová. Mgr. Historická biológia. M. Sabo. E. Etológia – Adamcová. RNDr. V. M. RNDr.P. doc. M. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová. R. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová. Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc. Je pripravený tak. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. Malina. R. J.. Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. Peter Bitušík. CSc. Uhliarová.. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. Roman Alberty. P. PaedDr. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania.. paleontológia – Soták. Antropológia – Selecká. Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr. M. RNDr. Franc. Didaktika biológie 3 . P. R. Adamcová. M. Roman Alberty. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká.. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová. denné štúdium. Petrášová. PaedDr. RNDr.. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia. RNDr. M. Časť učiva je povinná. Milada Švecová CSc.

Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová. Uhliarová. P.. R. P. P. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká. Vývinová biológia – Selecká. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 . Malina.Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium.. E. Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. E. P. Globálne problémy a súvislosti – Sabo.

. doc. M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie. P.) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. štátna skúška. O. K. RNDr. Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. K.Katarína Čižmárová. Polčák. T.Čižmárová. Didaktika geografie 3 . Katarína Čižmárová. prof. stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. N. K.Michal. doc. M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . RNDr.Čižmárová. K. Absolvent získa titul Magister (Mgr. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák.Pouš. M. Vladimír Baar. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Geografia SR 2 – Bačík. RNDr. Barto. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš.Čižmárová. RNDr. Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. RNDr. CSc. K. CSc. Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová. CSc. Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová. doc. Pavel Michal. Katarína Čižmárová. CSc. K. O. doc. CSc. K. . T. Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii . Pavel Michal. 238 . 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. Katarína Čižmárová. CSc. RNDr. Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia . CSc. Geografia malého regiónu – Slobodníková. R. Katarína Čižmárová. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach. R. RNDr. Vladimír Baar.magisterské štúdium UAGE doc. RNDr. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania. 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc. RNDr.Čižmárová. Študijný program zabezpečuje 2. Terénne cvičenia 3 . Didaktické vychádzky – Čižmárová. Základy percepčnej geografie – Gregorová. B. T. prof. denné štúdium. K. CSc. CSc. P. R.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . doc.Madleňák.

M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková. K. Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová. K. O. Historickogeografické regióny Európy – Madleňák. J. Životné prostredie SR – Mazúrek. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 . T.

Žáčok. PaedDr. CSc. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr. doc. J. M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin. M. Žáčok. Milan Ďuriš. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . M. Základy stavebnej výroby – Ďuriš. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. J. Milan Ďuriš. stupni základných škôl. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. M. J. CSc. J. PaedDr. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin. Ing. doc. zručnosti. CSc. M. učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. elektrotechniky. PhD. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš. Ľubomír Žáčok. elektroniky. Ľ. Ľ. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. Ján Klimeš.. Ing. Stebila. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. Ing. PaedDr. M. PaedDr. M.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. J. doc. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. M. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. CSc. Ľ.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. Daniel Novák. Milan Ďuriš. M. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy.. Multimédiá – Pavlovkin. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. M. Ľ. stupni základných škôl. návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. strojárstva. Užitková technika – Ďuriš. M. denné štúdium. Absolvent získa potrebné vedomosti. PhD. CSc. M. Humanizacia techniky – Žáčok. Martin Kučerka. J.

M.M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš. Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin. J. J. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 . Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin.

PaedDr. Petra Fridrichová. Soňa Kariková. PhD. výmera hod. 2 1. Petra Fridrichová. PhDr. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž. Ján Kaliský. PhD. PhDr. výmera hod. 2 1. 2 1. Mgr. 2 1. Mgr. Lívia Nemcová. kredit 3 6 3 12 týž. PhDr. 2 1. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. PhD. Mgr. Mgr. prof. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . Mgr.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 .B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Petra Fridrichová. Ján Kaliský. PhDr. 2 1. 2 1. PhD. PhD. PhDr. PhD. 2 1. Miroslav Valica. Miroslav Valica. Miroslav Valica. Katarína Ľuptáková. PhD. PaedDr. PhDr. PhD. PhD. PhD. CSc. výmera hod. Štefan Ligas. PhDr. prof. Mgr. PhD. Vojtech Korim. 2 1. Alena Doušková. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. Rok 1. PhD. PhD. kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Janka Kyseľová. 2 1. Beata Kosová. Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. Rok 1. Soňa Kariková. PaedDr. 2 1. PhD. 2 1. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. doc. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. CSc. PhD. Vladimír Poliach. PhD.

kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. Miroslav Valica. 243 . Rok 1. PhD. výmera hod.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž. 2 Sem Z Garant predmetu PhDr.

Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. CSc. doc. Jana Škvarková. Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PaedDr. art. PhD. Mgr. PaedDr. PaedDr.Mod. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. CSc. ArtD. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . CSc. PhDr.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. prof. prof. Milan Pazúrik. prof. CSc. PaedDr. PhDr. PaedDr. PaedDr. týž. prof. CSc. PaedDr. PhD. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. PhD. Eva Langsteinová. Mária Strenáčiková. výmera hod. prof. Milan Pazúrik. Eleonóra Baranová.spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. PhDr. PhD. ArtD. Belo Felix. Milan Pazúrik. prof. CSc. Libor Fridman. CSc. CSc. Mgr. prof. Milan Pazúrik. CSc.nástroj Koncert absolventov . prof. Libor Fridman. PaedDr. výmera hod. Jana Škvarková.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 . PaedDr. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. doc. povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud. diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. prof. doc.KH Koncert absolventov . MgA. Eva Langsteinová. doc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof. Libor Fridman.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0. CSc. Libor Fridman. PhDr. MgA. CSc. PhD. Eleonóra Baranová. PaedDr.

doc. Igor Gašpar. Igor Gašpar. doc. PaedDr. Marián Janek. Dagmar Michálková. PhD. výmera hod. Mgr. PhD. Mgr. PhDr. art. PhDr. Dagmar Michálková. art.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . externista doc. CSc. PhD. PaedDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof.školské hudobné súbory. externista doc. Pavol Tužinský prof. CSc. PhDr. Eva Langsteinová. 245 . PhD. Eva Langsteinová. CSc. Libor Fridman. CSc.Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 . Mgr. Mgr. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. doc. doc. PhDr.

povinne voliteľných 9. výmera hod.mal M. P. Prof. Prof. Sokol Garant predmetu Prof.mal. Prof. Akad. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. Mal. Akad.mal M.Akad.mal Š. Sokol Prof.Akad. výmera hod..Kunce MgrArt. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. Ria Kmeťová ArtD.mal M.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof. Sokol Doc.mal M. Balázs ArtD. Prof.Kunce MgrArt. Akad. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž.mal M.Akad.mal. praxe 10kr. výberové do sumárnej skladby 120 kr. kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž.Akad. Sokol Doc. Š.Akad. Sokol 246 . Sokol /C/ Doc. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc. Ria Kmeťová ArtD.Kunce MgrArt.Akad.mal. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof. P. Š. Ria Kmeťová ArtD.Akad.Akad. Balázs ArtD.Akad.mal M. Balázs ArtD.mal. diplomová práca 20kr. P. Milan Sokol Akad.mal. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. Prof.

Rok Sem H H H H H H H H H 247 . výmera hod. P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno .didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž.

Po úspešnom absolvovaní 1. Odporúčaný študijný plán: 248 .ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. verejného a profesionálneho života. PhD.umb.umb.branislav@fhv. 446 5626. t.č. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. organizačnými a kultúrnymi trendmi. miestnosť č. stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. spravovaných Ministerstvom školstva SR. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. . jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. ethics officer. J 03. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. . disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. ktoré narúšajú integritu.asistent manažéra. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.1 zák. . ovláda princípy empatie.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.131/2002 Z.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .131 Z.sk Garant štúdia: prof.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. .z. ethics consultant).vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod.fhv. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. ktorá sa považuje za povinný predmet.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu.1 zák. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. PhDr.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. globálnymi. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika.z. Študijný poradca katedry: Mgr. národnými. e-mail: vincur. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov.sk. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu.Konzultant pre etiku (angl. Daniela Fobelová. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. .). Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. ako oblasť poznania (§ 50 ods. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV . Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík.

PhD. Fobel prof. Fobel prof. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. 1. Ďuricová. Ďurčík Ekonom. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom. prof. Fobel prof. Fobelová prof. PhD. Fobelová prof. 1. 2. Fobel doc. 2. 2. Fobel prof. Fobel prof. 2. Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. PhD. 1. 1. 2. 1.Spolu kontakt. 1. Kiepas Kovaľová. fak. Ďurčík prof. prof. Kovaľová. 2. Kiepas Kovaľová. PhD. prof. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2. 1. 1. Fobel prof. Banse doc. prof. 1. fak. Fobel Ekonom. 2. Kiepas prof. L L L L L L 249 . 2. 1. 1. prof. fak. fak. Kovaľová. 2. 2. Fobel Kovaľová. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. 1. 2. Fobelová prof. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. PhD.

L L Vyučujúci ext. Šimoniová Ďurčík ved.Spolu kontakt.práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P .lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3. L L L L Kovaľová Fobel. Kovaľová. 3. odp. . 2.povinne voliteľný. Ďurčík prof. prof. 3. Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2. 3. 3. Fobel doc. Fobelová prof. 3. PhD. 3. 13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov.výberový. PhD. Fobelová doc.. prof. 2. PV . sem.Povinný.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov. 250 . PhD. 3. V . Kovaľová. lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová. PhD. Kiepas doc. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3. Oravcová Kovaľová.odporúčaný. Ďurčík doc. 3.

Birmingham. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations.umb. DrSc. zo psychológie. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie.sk (Personálne obsadenie katedry. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. Holandsko . z medzinárodných vzťahov. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1. USA a i. ruskej. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. technické vybavenie katedry). Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Poľsko . Maďarsko – Budapešť.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. slovesnej. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia.Krakow.Petrohrad. Martuliak Jakubík.umb. nemeckej. e-mail: palkova@fhv. Janka Pálková Tel. Študijný poradca katedry: PaedDr.). Veľká Británia . Kunec prof.fhv. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Kubealaková PhD. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. 1. Bude kompetentný v hovorenej. z ekonomických vied a manažérskej etiky. Jančovič. francúzskej a slovenskej kulturológie. 1 4 Garant predmetu doc. čo spolu činí 170 kreditov. hudobnej a výtvarnej kultúry. 1. 1. Gilles Rouet. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Darulová Vyučujúci Palenčár 251 .sk Garant štúdia: prof. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Chorvát doc. Palenčár Nagy. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe.Maastricht. riadiť. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. sociálnej antropológie.: 446 5123. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. práva.

1. PhD. Bálintová. PhD. 1. PhD. prof. Štulrajter. 1. PhD. Bálintová. PhD. 1. Štulrajter. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. 1. Kminiaková Bálintová 252 . Bálintová. 1. 1. PhD. PhD. doc. Štulrajter. 1.Spolu kontakt. PhD. Höhn. Ličko. PhD. PhD. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1. 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. Ličko. Höhn. Darulová Jančovič. Bálintová. PhD. L L Ištvánfyová. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. PhD. PhD. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. 1. Höhn. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. PhD. 1. 1. 1. PhD. 1. Höhn. Langsteinová Ličko Bálintová. PhD. Štulrajter. 1. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko.

PhD. Z Z Z Ištvánfyová. Höhn. 2. PhD. 2. Klincková doc. 2. 1. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. PhD. PhD. PhD. 2. Štulrajter. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. PhD. Bálintová. Höhn. PhD. 2. PhD. Höhn. Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Ličko. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. 2. 1. 1. PhD. 253 . Štulrajter. 2. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. Z Z Z Z Ištvánfyová. Štulrajter. Štulrajter. 2. Brooš prof. PhD. PhD. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. 2. 1.Spolu kontakt. 2. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. Langsteinová Ličko. PhD. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. Bálintová. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. Bálintová. L L L L L Ištvánfyová. Höhn. Bálintová.

Štulrajter. 2. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. hodnote PV 0 6 6 2 3 2. PhD. PhD. Klincková prof. 3. PhD. Ličko. PhD. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc. 2. Höhn. Štulrajter. PhD. PhD. PhD. Brooš doc. Bálintová. PhD. L L L L Ištvánfyová. Höhn. 2. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štulrajter. 2. 2. doc. Z Z Spolu L Bálintová. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. Klincková 254 .RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3. 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. PhD. L L L L Ištvánfyová.Spolu kontakt. Švantnerová Ličko. 2. 2. Ištvánfyová Klincková. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Höhn. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. Bálintová. 2. PhD. Vetráková Höhn. 2. 2. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. PhD. Bálintová. Vetráková prof.

3. 3. Patráš Júda. Höhn. Švantnerová Bálintová. Höhn. 3. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. PhD. Bálintová. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. 3. PhD. 3. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Ličko. PhD. Fobelová prof. 3. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. PhD. 3. Štulrajter. 3.práce prof. 3. Bálintová. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. 3. Štulrajter. PhD. 3. PhD. 1 2 3 8 15 255 . Zagoršeková prof. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. 3.Spolu kontakt. 3. Höhn. PhD. PhD. Kuviková prof. Štulrajter. PhD. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. Bálintová. Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. Ličko. Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. 3. 3. Bálintová. 3. PhD. 3. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof. PhD. PhD. Patráš Ištvánfyová.

2. PhD.jaz. NJ. 2. PhD. NJ. Bálintová. seminára (AJ. 1. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec. 256 . 1. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. RJ. Höhn. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. seminára (AJ. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. 2. PhD. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko. sminára (AJ.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. Bálintová. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. Höhn. hodnote V 2 1. Štulrajter. RJ. PhD. PhD. RJ. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD.jaz. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. 2.jaz. PhD. NJ. hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. Ištvánfyová. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. Štulrajter. PhD. Höhn. PhD. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová.

PhD.: Exkurzia 1 V 2 3. PhD. 2. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2.študent si vyberá len 1 z jazykov 257 . L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. * . 2. Höhn. B-CJEk-717 Vysvetl. Štulrajter. PhD.Spolu kontakt. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy.sk Garant štúdia: doc.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné. Katedra histórie. 143. Oto Tomeček. PhD. bod 7c). e-mail: tomecek@fhv. t. miestnosť č. Michal Šmigeľ. Mruškovič 258 . Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti. genézy ich foriem až po súčasné trendy. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. 8. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2.fhv. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.umb. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov. PhDr. PhD. tel. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. To znamená. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. v masmédiách a v občianskych združeniach. podmieňujúci predmet. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl.j. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva. pracujúcich v múzeách.umb. Absolvent študijného programu Muzeológia (1.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. v múzeách a galériách. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. stupeň) sa svojimi teoretickými. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.: 048/4467143.

1. Mruškovič doc. 1. 1. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc. 2. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. Martuliak prof.Spolu kontakt. B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. 1. Šmigeľ Tomeček. systémová P dokumentácia. Fremal Varinský prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. PhD. 1. Darulová Martuliak Kožiak Mácelová. 1. Martuliak prof. 1. 2. PhD. doc. 2. 1. 2. 1. Burkovský prof. Martuliak prof. 2. Varinský doc. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. 1. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. 2. 1. 2. 1. Varinský Tomeček. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. Drugová Tomeček prof. Martuliak prof. Varinský doc. 2. Darulová prof. 1. Darulová prof.

3. Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1. Darulová doc. 2. 2. Martuliak Darulová Mácelová. Žilák. 2. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r. 3. storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. Mruškovič prof. Mruškovič doc. Martuliak doc. PhD. Kmeť Albertová. 3. 1. 3. 3. Darulová doc. Martuliak prof. Kanovský Varinský prof. 1. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc. Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. 1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof. doc. 3. 3. Mruškovič Mácelová. Mruškovič. 2. 3. CSc.Spolu kontakt. 3. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 .aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. 3. Škvarna doc. L L L L L doc. 3. 1. doc. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia .

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku.umb. o redaktor v masmédiách.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. Ján Holeš.sk Garanti štúdia: doc. CSc.. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. o prekladateľ bežných. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku.Holeš Štulrajter. miestnosť č. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. PhD 12 12 72 274 . 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. PhDr. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. 1. 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc. prekladať texty stredne náročné. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. e-mail: zazrivcova@fhv. 1. 133. hodín Odporúč. tel. doc. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. PhD Křečková. bežný rozhovor.jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. vedeckého a hospodárskeho života.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). semester Z Z Z Z Z Z Odporúč. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 446 5133. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. literárnovedných a translatologických disciplín. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. Baranová Holeš doc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 1. 10 za záverečnú prácu. administratívnu agendu atď. z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. Študijný poradca katedry: Mgr. 1. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. korešpondenciu.

Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. hodín Odporúč. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2. semester L L L L L L Odporúč. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1. 2. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. PhD. 1. 3. 2. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc. Schmitt doc. 2. PhD. 3. 2.Holeš Štulrajter. Baranová doc. 1.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol. 1. doc. PhD. PhD. Mešková Štulrajter. PhD Křečková. literatúry 3 (19. 2. 2. Garant Vyučujúci predmetu Holeš.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc. 2. Holeš doc. 2. Baranová Schmitt Štulrajter. 1. Veselá doc.Spolu kontakt. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. doc. Mešková doc. Křečková.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. 1. 3. PhD.Holeš doc. st. 3. 2. Štulrajter Štulrajter. 2. 12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc. 2. Baranová Štulrajter. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová. 2. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. prof.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap. prof. Baranová prof. PhD. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . Štulrajter Štulrajter. PhD. PhD. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová. PhD. Holeš doc. 3. Mešková doc. PhD.

PhD.Spolu kontakt. 3. 3. Křečková. PhD. PhD. PhD. 3. Mešková Křečková. doc. 3. hodín Odporúč. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. literatúry 4 (20. 3. L Spolu Celkový súčet 276 .) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková. PhD. Chovancová Chovancová. semester Odporúč. Štulrajter. st. vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. Zimányi Prof. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Študijný poradca katedry: PhDr. jeho gramatiky. základy literárnej vedy. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia.andrea@fhv. František Alabán. kapitoly zo svetovej literatúry. lexikológie a štylistiky. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap. ďalej z teórie. Zimányi 277 . prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. 1. tlmočenia (fonetika a fonológia. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Absolvent ovláda základy translatológie. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. PhD. z literárnej vedy. CSc. Alabán Németh. 1. PhDr. Andrea Csíkány. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap. e-mail: csikany. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. Zimányi Prof. teória literatúry. literárnej vedy. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. dejiny maďarskej literatúry. tak v písomnom styku.sk Garant štúdia: prof. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. 1. 1. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Prof. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.: 048/4464137. tel. literárna komparatistika a literárna kritika). lexikológia. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. morfológia. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov.umb. a to ako v ústnom. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. štylistika a syntax maďarského jazyka. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. 223. 1. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. Katedra hungaristiky Miestnosť č. z teórie a praxe prekladu.

Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. 2. Alabán 278 . Varga Prof. Alabán Prof. 1. kap. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. Alabán Csíkány Ardamica Prof. 2. 2. 3. hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. 3. Varga Prof. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. Varga Prof. Varga Prof. vedy B-PTMJ-510 Kap. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 3. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán Prof. 1. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Prof. 2. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. z konfr.Spolu kontakt. Alabán Prof. 2. PhD. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. Zimányi Prof. 2. 1. L L 3. L L L L L Z Spolu Varga Prof. 2. 1. Alabán Németh. Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. 3. 2. Z Z Varga Ardamica Prof. 1. 3. Alabán Z Z Z Prof. z lit. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap. Zimányi Prof. Varga Prof. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. Zimányi Prof. 2. Alabán Ardamica Csíkány Prof.

hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr. 3. L L Németh.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a sem. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď. zo štúdia moderných lit. Varga Prof. Zimányi B-PTMJ-605 Lit. predpôn v maď. PhD. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. 2. Ardamica Cseh Prof. Zimányi Németh. Varga Prof. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 279 . Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. 3. ved. 2.. Prof. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Németh. kap. jaz.) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif. PhD. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. PhD. národnostné lit.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. kult. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. vl. Cseh Cseh Prof. otázky jaz. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2.Spolu kontakt. 3. lit. PhD. synt. Zimányi Prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. Németh.

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. 1. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. • prekladateľ odborných textov. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov.Sc. literárny proces. prof. prof. • redaktor v rozhlase. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová. literárnovedných a translatologických disciplín. Dr. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. hovor. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. Dolník Dobrík Bieliková prof. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . 30 kreditov získa za predmety translatologického základu.-Verw.sprievodca. krajín I. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie.c. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. tel: 446 4167 (kl.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov.h. v novinách. 1. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. 327. Jana Miškovská. Phil. Katedra germanistiky.sk Garant štúdia: Prof. televízii. Dipl. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. Študijný poradca katedry: Mgr. • translatológ. PhD. literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.. 1. • znalosti a schopnosti chápať literatúru.jana@fhv. Tieto poznatky obsahujú o. i. Oddelenie translatológie miestnosť č. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. odborné príručky). Uli Rothfuss M. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu.umb. PhD. historické a spoločenské javy. Rothfuss 280 . filozofické. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. 4167) e-mail: miskovska. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem.

2. 2. hov. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. L Spolu 3. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. PhD. hov. PhD. 3 3. hov. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. Rothfuss prof. Lauková Z Spolu Dolník. Dobrík Rothfuss. á. Rothfuss prof. Lauková prof. 2. od r. od postnaturalizmu do r. kr. Dobrík Bieliková. Lauková lektor prof. krajín II. Bieliková prof. 1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. 3. á. Dolník Schwarzov á L. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. prof. 2. 2 2 2. PhD. Dolník prof. Schwarzov á. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. hov. Miškovská Dolník. Ďurníková Ďurníková prof. Rothfuss L Spolu Dolník. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. PhD. 1 1. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. 1. Miškovská. hovor. Lauková Bieliková lektor prof. 2. Bieliková. Rothfuss Dobrík prof. Rothfuss Lauková. Miškovská.Spolu kontakt. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. PhD. 2. Dolník prof. Rothfuss Miškovská Dobrík. Dolník prof. kr. Z Z Z Z Dolník. 80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. Dolník Dobrík. L L L L L Z Spolu Dolník. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. Miškovská Bohušová. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . kr.

PV PV 24 24 24 24 6 6 3. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. Lauková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. Miškovská Lauková. PV PV 32 32 32 32 10 10 3. PhD. Lauková. 3. 3. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. PhD. B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. Lauková. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. Bieliková Dobrík. Ďurníková PhD. 3. PhD. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. 3. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. Dobrík. Dobrík. Miškovská PhD.Spolu kontakt. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3. Lauková. 282 . L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. PhD. PhD. Z Z Z L L L Lauková Lauková. lektor prof. PhD. L Bohušová. Ďurníková. 2.

To znamená. 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. PhD. literárnovedných a translatologických disciplín. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Dr. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 1. Bednarczuk prof. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1.. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. bežný rozhovor. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku.sk Garant štúdia: prof. Študijný poradca katedry: Mgr. poľského jaz. zabezpečovanie služieb). e-mail: lizon. Pachomovová prof. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. korešpondencie. tel: 446 4150. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Predmety. ekonomickej. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. Martin Lizoň. 306. gramat. 1.umb. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1.martin@fhv. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTPJ-501 Konfront.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.hab. • asistent v spoločenskej. • pracovník v masmediálnej oblasti. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Bednarczuk lektor 283 . • prekladateľ stredne náročných odborných textov. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu.

1. 2. 2. 2. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. prof. L Olchowa. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 2. PhD.Spolu kontakt. PhD. Bednarczuk lektor Račáková. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. 2. 1. 3. 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Olchowa. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2. 2. 1. 2. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L Spolu 3. 2. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. PhD. PhD. 2. 2. 1. 1. lektor lektor Kováčová. 2. Z prof. PhD. 1. 1. 2. 3. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof.

3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. 2. 2. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . PhD. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. Račáková. 3. 3. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. Račáková. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 3. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková. 3. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 2. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. 3. 3. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. 3. PhD. L L Bednarczuk prof. 3. 2. Bednarczuk lektor Račáková. 3. PhD. 2. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L prof. 3.Spolu kontakt. PhD. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.

PhD. 3. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. 286 .Spolu kontakt. 2. Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. 3. hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 3. Pachomovová lektor Račáková. 3. 2. hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV 1 0 1 0 3 2. Bednarczuk Račáková. PhD. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. L L Černák Černák prof. 2. PhD. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. tel: 446 4150. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. PhD. • asistent v spoločenskej. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. DrSc. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. zabezpečovanie služieb). • pracovník v masmediálnej oblasti. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. 306. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. DrSc. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.umb. 287 . bežný rozhovor.. literárnovedných a translatologických disciplín. Študijný poradca katedry: Mgr. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Larisa A. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. a fonol. Predmety. (fonet. 1 1. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. e-mail: lizon. PhD. Kováčová. lektor Repoň. Sugay. Repoň. To znamená. PhD. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. PhD. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. Martin Lizoň. 1. korešpondencie. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1. 1. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. jazykov Kontrastívna lingv. ekonomickej. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *.sk Garant štúdia: prof. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty.martin@fhv.

3. PhD. DrSc. (lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. 1. 2. PhD. PhD. PhD. 1. PhD. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. Kováčová. Kováčová. Kováčová.Spolu kontakt. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 . DrSc. Kováčová.2) Kapitoly z kontrast. prof. PhD Repoň. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay. 2. 2. DrSc. Repoň. DrSc.1) Kapitoly z kontrast. 3. (fonet. 3.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. a fonol.Repoň. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. Mgr. Repoň. 1. Mgr. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. 1. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. Z Z Z Z Z Z 2. 2.Repoň. PhD. (syntax1) Dejiny a kult. PhD. 2. lingv. (lexikol. PhD. PhD. Repoň. 2. Repoň. PhD. L L L L L L L 2. PhD. Sugay. PhD. 2. (morfol. Sugay. Kováčová. 3. 2. Z Z Z Z Z 1. PhD. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. lingv. 2. Repoň. Lizoň. lingv. PhD. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. PhD. Kováčová. lingv.. 3. Ruska 3 Ruská literat. Sugay. P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň.

289 . 2. Sugay. PhD. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. prof. Kováčová. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Sugay Lektor Sugay. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. Repoň. Kováčová. Sugay. PhD. DrSc. Repoň. 3. Repoň. PhD. DrSc. PhD. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. 3. 3. Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová. DrSc. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. hodnote P PV. B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. 2. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.Spolu kontakt. PhD. PhD. 2. vo filmovej a divad.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. PhD. Kováčová. PhD. 2. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Spolu 3. PhD. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. DrSc. PhD. L L Kováčová Sugay Kováčová. L L Lektor Sugay Repoň. 3. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. (morfol.

Repoň. DrSc. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3.Spolu kontakt. Sugay. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus. 3. hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay. Kováčová. L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . 3. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. Sugay. 3. PhD Sugay. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová. Slovensko-ruský kult. DrSc. PhD. 3. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. DrSc. 3. L L Lizoň Juríková Sugay. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. PhD. 3. DrSc. DrSc. DrSc. dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč.

. PaedDr. CSc. 1.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. CSc. PhDr Vašašová. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: . CSc. doc. L vedúci bakalárskej práce 291 . PaedDr. 0 10 3. PaedDr. PhD. PhD. PhDr.Kasáčová. PhD. Jankovská.. PhD. Z Doc. PhD. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II. L RNDr. Wágnerová.. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I. 3. Zolyomiová.. Kováčiková. dr. Turanská.Kasáčová. Mgr. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2.Kosová. PaedDr. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1. Grácová Z Doc. Vančíková. PhDr. doc. Z prof. PaedDr. 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II. PhD. doc. PaedDr..Jarešová.. 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof. PhD. Vančíková. Gašparová. Vančíková. PaedDr. Wágnerová. 2.C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1. . Višňovský. PhD. PhD. Z doc. PaedDr. Gajdošová Dr.Doušková. Kouteková.Porubský. Z Prof..Lipnická.László.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu).minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. PaedDr. P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1. Kariková. CSc. Emmerová... doc. doc. Kosová. PhD. P 12 0 12 6 1.. Salbot. Gajdošová Z Prof.Lipnická. L doc. PhD. 2. CSc. . doc.

PhD. L KVTŠ 2 1. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. PhD. Vašašová.-3. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3.-3. 3. Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač.-3. Z KVTŠ 2 1. 2. PhD. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Miškolciová.. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.Pašková.. Z doc. 2.Vavrinčíková. PhDr. 2. Gajdošová L Prof.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1. komb. Aj. Nj. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova. Fj. Kouteková .výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova. Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Sociálno-psychologický tréning 3. s Sj. PhD. Z Urbancová.výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr.-komunik.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova. Hanzel. PhD.Kusý. Belková. Z PhDr.Ligas. PhDr. PhD. CSc. L KVTŠ 2 1. Oravcová. Z. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod. L PaedDr. Mgr. PhD.Višňovský. Nemcová.. PhD. Mgr. Blanáriková Z PaedDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. L PhDr.-3. 3.Ďuricová. Škvarková Z Doc.-3. PhDr.Šatánek. Z KVTŠ 2 1. doc. PhD. .-3. PhDr.

biologickolekárskych vied. 1.fhv. Absolventi 1. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Študijný poradca katedry: PaedDr.504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. sem. miestnosť č. L L L Čillík. resp. centrá voľného času..sk. Michal doc. domovy mládeže. Mandzák Adamčák. Adamčák doc. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.umb. Adamčák doc. L. školské strediská záujmovej činnosti). 8-ročných gymnázií. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Nemec Bence. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Spolu hod.peter@fhv. Bence. Rozim doc. Katedra telesnej výchovy a športu. 1. Garant štúdia: doc. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1. jednopredmetové štúdium (I. PhD. M. doc. Slížik Z Spolu Adamčák. Peter Mandzák. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania.. 1. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1. Jiří Michal. Nemec doc. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. Garant prof. M. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom.501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV. 1. a 2.. Görner doc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. 293 . (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Spolu získa 129 kreditov. Čilík doc. 62.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. teórie. PaedDr. 1. Kód B-UVTV-500 B-UVTV. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 1. Nemec Bence. jazykových a umeleckých škôl. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. Bence. mandzak. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. 41 kreditov za predmety spoločného základu. stupňa (Bc. asistenta učiteľa.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. PhD. roč. Michal Novotná. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. pedagogicko-psychologických vied. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.umb. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor.

Mandzák Jančoková. Zbiňovský prof. Kremnický Michal. Bence. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Bartík doc. doc. 1.520 B-UVTV-521 B-UVTV. Nemec Popelka. 3.519 B-UVTV. Rozim Nemec. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. 2. 2. doc. 2. Nemec doc. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. Kučera Novotná. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Jančoková doc. 2. M. 3. Z Spolu doc. M. Spolu hod. Jankovská Novotná. Novotná prof. Bence.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Bartík doc. Čilík doc. Michal Adamčák. L.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV. Nemec Čillík. Adamčák doc. M. Novotná doc. 1. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. 2. Bence. Odpor. sem. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2. Kollár. hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. 2. Nemec L Spolu prof. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn.511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. 1. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. 3. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák. doc. 3. 2. 2. Bartík Novotná. Jankovská Bence. Jankovská Čillík Görner. Kučera. L L L L L L L Bartík. Michal Čillík.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. 2. Görner prof. 2. 2.514 B-UVTV. Kremnický Bence. 2. M. prof. roč. Novotná doc. Adamčák doc. Čilík doc. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV. hodnote Odpor..527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. L. Bence. Čilík 294 . Rozim doc..

Michal Palovičová. Jankovská Michal. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. 3. Michal Informačné technol. Pupiš. doc. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 .2a B-UVTV. PhD. Zbiňovský Jančoková. 2. Michal Novotná. Z Z Z Z Adamčák. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. M. Jančoková doc. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. Jančoková doc.603 B-UVTV. PhD. Nemec Z Spolu Garant prof. Görner doc. L L L L Bartík. Bendíková vedúci ZP Adamčák.601 B-UVTV-602 B-UVTV. PhD. Spolu hod. Michal prof. Michal učitelia KTVŠ doc. L L L L L L L L Bence. sem. Rozim Novotná. Odpor. Palovičová Bence. Kremnický Kompán. Kompán. 1. hodnote Odpor. Kremnický. 1. Nemec V predmety v uvedenej kredit. M. Slížik Pupiš.. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. PhD. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit.. Michal Palovičová. Novotná Mandzák. 1. 3. 3. Adamčák doc. roč. Adamčák. 1. 3. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV.604 B-UVTV. Pupiš Michal.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV. hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. 2. 1.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal doc. Bartík prof. 1. 2. 3. Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. PhD. PhD. Palovičová. 1. 3.

612 B-UVTV-613 B-UVTV. 3. 2. Odpor. 3. 2. Michal Kučera. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 . PhD. Adamčák Palovičová. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Michal Kučera. 3. PhD. PhD. prof. Palovičová Bartík. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. Jankovská Palovičová. sem. Spolu hod. 3. doc. Michal doc. Bence. 2. PhD. Mandzák. Popelka Rozim. 2. Adamčák doc. Kompán doc. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. 3. Kremnický Adamčák. Bartík doc. 3. doc. Michal doc.621 B-UVTV-622 B-UVTV. Adamčák Michal. Rošková Adamčák. roč. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. 2. L L L L L L L Michal.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit. Bartík Adamčák. Slížik Zbiňovský. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV.623 Predmet(y) z bloku v kredit.Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor. 2. doc. Paugschová Garant Paugschová. M. Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV. Z Z Vyučujuci Paugschová. Mandzák Nemec. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. PhD.

Ľubica Babicová. Jitka Oravcová. CSc. spoločnosť. Dana Hanesová. PaedDr. kultúra 1 Človek. PhDr. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. prof. Kariková. PhD. Vojtech Korim. doc. prof. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. CSc. Dana Hanesová. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . CSc. Ing.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. doc. doc. PhDr. PhDr. PhDr. prof. CSc. PhD. Alena Doušková. CSc. doc. PhD. Vojtech Korim. Beata Kosová. doc. spoločnosť. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. doc. CSc. prof. PaedDr. Jitka Oravcová. PhDr. Beata Kosová. S. PhDr. prof. doc. PhD. Marta Valihorová. prof. PhD. CSc. CSc. Oľga Wágnerová. Vojtech Korim. doc. CSc. výchova a ideové systémy 2 Človek. Marta Valihorová. Dana Hanesová. PhD. CSc. PaedDr. Vojtech Korim. PaedDr. PaedDr. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. doc. výmera hod. Soňa Kariková. PaedDr. PhDr. PhDr. PaedDr. povinne voliteľných min. PaedDr. PhDr. CSc. Vojtech Korim. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. doc. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. PaedDr. PhD. PhD.

P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. Petra Fridrichová. Mgr. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. PhD. PhDr. Mgr. PaedDr. 3 2. doc. 298 . 3 2. Ján Kaliský. PhD. Rok H H H H H H H H 1. PaedDr. Vojtech Korim. PhDr. PhD. PaedDr. 2. PhD. CSc. týž. CSc. Mgr. Katarína Lucinkiewiczová. Vojtech Korim. Ľudovít Višňovský. PaedDr. výmera hod.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. PhD. 3 2. 3 2. výmera hod. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. 3 2. CSc. PhD. Petra Fridrichová. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. 3 2. Mgr. Ján Kaliský. prof. 3 1. Mgr. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Rok Sem Garant predmetu týž. PhD. Mgr. Soňa Kariková. Mgr. Ján Kaliský. 3 1. PhD. 3 1. výmera hod. 2. Vojtech Korim. PhD. PhD. prof. 3 2. PhDr. Janka Kyseľová. 2. PhD. PhDr. 3 2. 3 2. 2. 3 1. PhD. 3 2. Janka Kyseľová. Petra Fridrichová. prof. Miroslav Valica. 2 1. PhD. PaedDr. CSc. Rok H H H H H H H H H 2. Ján Kaliský. Katarína Lucinkiewiczová.

branislav@fhv. kultúru individuálneho prejavu. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. J 03.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. profesionálne vystupovanie. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii.č. asistent manažéra. environmentálnu etiku. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV.sk 299 . V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. Katowice). stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. t. biomedicínsku etiku. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2.umb. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). t. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. expert for ethics). s Filozofickým ústavom SAV. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. e-mail: vincur. etických komisiách apod. poradenských centrách. 446 5626. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra.umb.fhv. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. ktorý pripraví odborníkov. vysokoškolskými pracoviskami v SR. etiku médií a profesijné etiky. riaditeľa pre etiku. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. manažérsku a podnikateľskú etiku.j. Študijný poradca katedry: Mgr. personálna práca. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. konzultant. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme.). Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. miestnosť č.sk. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. Tychy).

stupeň štúdia. 1. 1. Vyučujúci Garant Ďurčík doc. Fobelová Kovaľová prof. PhDr. 300 . komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. PhD. 1. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. Fobelová Kovaľová Kovaľová. Fobel doc. Fobel Šimoniová prof. 1. 1. Ďurčík prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. 2.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. Fobel Šimoniová doc. Fobelová Šimoniová doc. Fobel Fobelová prof.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. 1. 2. 1. Fobel Bušíková Oravcová Ext. 1. Ďurčík Fobelová prof. Pavel Fobel. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2.Garant štúdia: prof. PhD Šimoniová prof. 1.Ďurčík prof. 1. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. 1. Ďurčík doc. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov. 1. 1. Ďurčík Fobel prof. 1. 2. Z Z Z Z Fobel prof. v študijnom programe Aplikovaná etika. 1.

základné práva v sociálnom zabezpečení. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. etika v policajnej.povinný. manažérska a podnikateľská etika. etika v období globalizácie. PV . analytických postupov. etika a právo. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia.odporúčaný. . lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof.výberový.Spolu kontakt. etika internetu) Riešenie etických dilem. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . etika politiky. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. 2. .konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . colnej a vojenskej službe. V . 2. 2. biomedicínska etika. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. odp. Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2. morálna inteligencia. 2. etická expertíza a etické poradenstvo.semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. 2. sem. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra.povinne voliteľný. etika verejnej správy. Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P . 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. súčasné trendy v environmentálnej etike. lektor Ext.

technické vybavenie katedry). Študijný poradca katedry: PaedDr. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. Kožiak.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. public relations. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. stupeň je novoakreditovaný študijný program. affair relations. PhD. vedomosti z lingvistickej kultúry. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. 1. Šlosiar Stolár. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov.umb. Darulová prof. e-mail: palkova@fhv. kultúrnej a filozofickej antropológie.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. teórie komunikácie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. ArtD. Janka Pálková Tel. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch.umb. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. ako manažér európskej kultúrnej politiky. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc. Gilles Rouet. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. Krško Račáková. PhD. 1. 1. PhD.sk (Personálne obsadenie katedry. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. 1. DrSc. slovesnej. 1.fhv. doc. prof. stupeň.: 446 5123. vedomosti z oblasti európskej integrácie. Garant štúdia: prof. čo spolu činí 112 kreditov. Kačiuškiene 302 . Kovaľová. 1. Bálintová Ličko. sociálnej. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. 1.

1. PhD. Kačiuškiene Höhn. 1. prof. PhD.Spolu kontakt. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. 1. Bitušíková. Pálková prof. prof. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . PhD. Höhn. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chorvát. PhD. prof. Findra Bálintová. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. Krško Račáková. Šlosiar Höhn. Škvarna doc. 2. prof. 1. 2. PhD. 2. Ištvánfyová. Rouet.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. Rouet. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. Jančovič. Patráš Račáková. PhD. Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. Bálintová Höhn Ličko. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra. 2. PhD. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. 2. 3 3 3 3 2 2 1. 1. 1. 2. Pálková prof. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. 1. 2. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. Patráš Bálintová Bálintová. Bitušíková. 1. 1. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn.

PhD. 2. PhD.Spolu kontakt. Bálintová Höhn Ličko. 2. Rouet. Bálintová. stupeň externého štúdia 304 . L Hohn Hohn. 2. 2. 2. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ . prof. kredit. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. PhD. kredit. Pálková prof.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1.1. M-CJEk-703 Vysvetl.hodnote V 4 1.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. kredit. hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved. PhD. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. * . Kačiuškiene Höhn.

Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2. domy kultúry).sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. t. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Katedra histórie miestnosť č. metodika a heuristika historického výskumu. ktoré sú zamerané na organizačnú. fondy. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr. Od absolventa odboru HISTÓRIA (2. To znamená. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. rozhlase a periodikách). PhD. stupni vysokoškolského štúdia. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. Karol Fremal. Oto Tomeček.umb. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.: 048/4467143. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.umb. kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum.fhv.sk Garant štúdia: prof. agentúry. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá. 143. tel. spolky. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života. CSc. Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. vysoké školy). Odporúčaný študijný plán: 305 . že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhDr. e-mail: tomecek@fhv. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. podmieňujúci predmet. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. stupňa vysokoškolského vzdelania. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych.) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.j. SAV. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov. kultúra. odborná redaktorská činnosť v televízii. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. hospodárskych a kultúrnych dejín.

Kožiak. prof. 2. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. Albertová. 1. Šmigeľ. 1. Kunec. Varinský Kožiak. Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak.Spolu kontakt. PhD. doc. Kožiak. PhD. 1. 1. 1. PhD. Nagy. 1. PhD. Šuch Kanovský Kanovský Nagy. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. Kožiak. 2. 1. Nagy. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof. 1 1. 306 . Darulová Mičko. Kožiak. Varinský prof. PhD. Varinský prof. Škvarna Kunec. 1. PhD. PhD. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. 2. PhD. 1. 1. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. 1. doc. doc. 1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. 1. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. 1. PhD. 1. 2. stor. PhD. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu. Martuliak Albertová.

Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. 2. prof. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. 2. PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. 2. Z Z Šuch Martuliak 307 . 2. prof. PhD. PhD. Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Kožiak. PhD. Varinský Šuch.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. PhD. Tomeček. 1. 1.

sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. kulturologického. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. 1. sociologického. úvod do sociológie. ako aj nového územnosprávneho členenia SR.sk. Ulrich Wollner. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. právneho. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc.umb. magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov. 1. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii. PhD. 1. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. Prednášky Odp. wollner@fhv. Ján Šlosiar. Varinský prof. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia. antropológie. ale aj filozofického. http://www. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. PhDr. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti. 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov. roč. Višňovský prof. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno .fhv. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. ktorých obsah je orientovaný tak. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi.umb. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. národné a svetové dejiny. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe. Študijný poradca katedry: Mgr. CSc. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt.filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. ekonomického a právneho systému nášho štátu. Nemčeková 308 . Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof. Spolu získa 120 kreditov. Garant študijného programu: prof. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. sociológie. etické. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. politologického. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1.Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. Z Z Z Z Z Semináre Odp. Ondrejková Šlosiar prof. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak. sem.hod. 318. ekonomického i psychologického charakteru. miestnosť č.

2. Šlosiar doc. Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2. roč. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1. 2. 2. Višňovský prof. 2.Typ predmetu Kontakt. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. Palenčár doc. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. Šlosiar prof. Nemčeková Palenčár doc. Briška prof. Briška Nemčeková prof. sem. 2. 1. Nemčeková doc. 2. Palenčár doc. Prednášky Odp. Briška prof. 1. Šlosiar prof. 1. Palenčár prof. 2. L 309 . 1.hod. Palenčár prof. Semináre Odp. 1. 1.

PhD.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . organizácie a legislatívy školstva a školy. 2exEDPS Edukačná psychológia I. 1.László. 1. PhDr. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). 1. v zmysle teoretických.D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. Škvarková Z Doc. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2. AP Prax priebežná 2. PhD. pedagogiky. pedagogický. 2. AP 3* Prax súvislá 2. PhDr. PhD. 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 2. 1. Garant štúdia: prof. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. kde je predmet vyučovaný. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. AP 2* Prax náčuvová 2. Vašašová. 2. AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. na základnej škole. Študenti aprobačných predmetov. Kopp. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. PaedDr. AP Prax súvislá 1. PaedDr.Oravcová. PhDr. 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. 2. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. PhDr. Kaliská. PhD. 1. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. AP prvá polovica semestra. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). praktických a tvorivých spôsobilostí. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia.Pašková. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. Karol László. 2. 1* *** *** Prax náčuvová 1. AP Prax priebežná 2. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. 2. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva..Valihorová.

1. PhDr. PhDr. doc. Z doc. Oravcová. PhDr.výberová 1 Telesná výchova. László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2.Kariková. 1. doc. Blanáriková L prof.. László. PhDr. PaedDr. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Gajdošová prof. Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof. Hroncová.Kariková.-2.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1. Mgr.–C Doc. Wágnerová prof. Stehlíková doc. Blanáriková L doc. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1. Emmerová. Gajdošová. PhD. Višňovský..Gurgová L PhDr. doc. Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 . 1.-2. Nemcová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Prof. Oravcová. Nemcová. Višňovský. Zolyomiová doc. Mgr. Kaliská.výberová 3 Telesná výchova.Kováčiková.výberová 2 Telesná výchova. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc. Blanáriková L doc. PhDr. PaedDr. Zolyomiová. PhDr. Gajdošová. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Stehlíková Z Prof.-2. Kariková. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc. Z prof. Karol László Z PhDr. Valihorová. 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova. Valihorová.-2. doc. doc. PhD.

1. PhDr. 1. Pašková. 2. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . Oravcová. priebežná. László.Salbot. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P. PhDr. na strednej škole *** Prax náčuvová. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc.Spoločný základ pre 2. na základnej škole. Vaššašová. PV. 1. PhDr. PhD. 10 hod. doc.. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. PhDr. 2. 2. Škvarková Z doc. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15.Valihorová. Kaliská-. Stehlíková. Oravcová. Kopp. hod. 2exEDPS Edukačná psychológia 1. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2. V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. PaedDr. PhD. PhD. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. PaedDr. stupeň VŠ štúdia – Mgr. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof. PhDr. Šatánek. 1.

László Gestori predmetu (celý úväzok C. Gurgová L PhDr. Blanáriková L doc. Višňovský 313 . Višňovský. 2.Kováčiková. Kariková. Z KVTŠ 2 1. Hroncová. čiastkový . Gajdošová L prof.Kariková . Prof. Oravcová. 1. Oravcová Z prof. PhDr.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova. 1. Mgr. L KVTŠ 2 1. Z prof. doc. Z doc. Blanáriková L doc. doc. Stehlíková Z doc. PaedDr.-3.-3. PhDr. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. Nemcová. 2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1.hodnota) Z doc.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. Mgr. PaedDr. Wágnerová Z prof. Gajdošová. PhD. 1. 1. 1. Nemcová. 1. 1. PhDr. 2. PhDr. L Doc. Valihorová. 1. doc. doc.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. Zolyomiová L doc. PhD. Zolyomiová. 1. Oravcová. Emmerová. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. László. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. PhDr. Gajdošová. Višňovský. Blanáriková L doc. Valihorová. doc. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. 2. Z KVTŠ 2 1. 2. PhDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.-3. Karol László Z PhDr. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova.-3. 2. Stehlíková Z Prof.Kariková. Blanáriková L prof. Kaliská. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. 2.

Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. Peter Mandzák. Katedra telesnej výchovy a športu. teórie. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku.peter@fhv. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. mandzak. Bence.504 Org. Bartík Görner Michal. Slížik Vladovičová Bartík. resp. 58.sk. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. 8-ročných gymnázií. kultúrnych. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. na katedrách. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner. PaedDr. Kučera prof.kredit. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 . Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík. doc. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. PhD. prof. M. doc. v centrách voľného času a pod. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. a riad.umb. Štruktúra magisterského študijného programu (II.umb. prof. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Študijný poradca katedry: PaedDr. M-UVTv.fhv. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. miestnosť č. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.kredit. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Karol Görner. Bartík Rošková. Michal Bendíková. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. jazykových a umeleckých škôl. Garant štúdia: prof. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. PhD. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov.

M. Rošková. Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Kollár. Mandzák učitelia katedry Adamčák. Nemec Čilík. Rozim.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence. L. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Kollár. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov.Prednášky Kód M-UVTv. Kučera.. Zbiňovský Novotná. Slížik. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal.14 kreditov M-UVTv. Bence. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety .v kombinacii s aprobačným predmetom 315 . Michal. Kremnický Bartík. športy a sebaobrana Rytm. Pupiš Nemec. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná.505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved.. Palovičová.kredit. doc. Kučera.

1. Spolu získa 66 kreditov. Z Z Z Z Vyučujuci Görner.umb. Bendíková Adamčák. sem. v centrách voľného času a pod. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. 1.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. Katedra telesnej výchovy a športu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Görner doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. centrá voľného času. a 2. kredit. Bartík 316 . ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. na katedrách. Absolventi 2. 8-ročných gymnázií. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. mandzak. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. resp. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Spolu hod. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. doc. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. jednopredmetové štúdium (II. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku.umb. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Bartík Michal.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1. Vladovičová prof. domovy mládeže. Adamčák M-UVTV. 1. školské strediská záujmovej činnosti). 34 kreditov za predmety spoločného základu. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. Michal doc.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. resp. 1. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Nemec Z Spolu Garant prof.peter@fhv. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. L L Rošková.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. teórie. PaedDr. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. jazykových a umeleckých škôl. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Garant štúdia: doc. roč. miestnosť č. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. Peter Mandzák.sk.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Štefan Adamčák. PhD. PhD.fhv. stupňa (Mgr. Odpor. Spolu získa 120 kreditov. kultúrnych. Slížik Bartík.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. 62.

hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. akcií na 1. Paugschová doc. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit. 1. a riad. Bendíková Garant doc.Michal Michal. Michal doc. Bartík Paugschová. L L L L doc. Nemec Bartík. hodnote Odpor. kredit. 2.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved.. 1. 1. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1. Kučera vedúci DP doc. Michal Adamčák. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. 1. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV. Palovičová Jančoková. 2. PhD. kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved.st. Spolu hod. Popelka Görner. Jančoková prof. 1. Bence. roč. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. 2. Palovičová Bartík. učitelia KTVŠ doc. L L L Rošková. Michal prof. Bartík prof. 1. 1.st. Görner 317 . L. 1. M. Kučera. Rošková Rozim. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal.507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. doc. Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. sem.Typ predmetu Kód M-UVTV. PhD. Kollár. 1. Bence. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV.609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. kredit.. Bence. Odpor. Nemec prof. 1.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Michal M. 1. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. kredit. 2. Rozim Nemec. Michal prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Z doc. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved.ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1.

Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit. 2. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Michal Palovičová. Zbiňovský Michal. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. roč. 2. PhD. doc. Kremnický Bartík. 2. PhD. Spolu hod. Gymnastika Úpol. Palovičová. Z Z Z Z Z Novotná. gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . PhD. Odpor. Zbiňovský. sem. Palovičová Kremnický. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 . hodnote Odpor. Palovičová Novotná.

PhD. 2 1. 2 1. PhD. PaedDr. Miroslav Valica. výmera hod. 2 1. PhD. Mgr. P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. Alena Doušková. výmera hod. PhDr. výmera hod. Soňa Kariková. týž. PhD. 2 1. Mgr. PhD. Petra Fridrichová. Janka Kyseľová. PhD. Vladimír Poliach.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. 2 1. PaedDr. Lívia Nemcová. PhD. Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc. 2 1. Vojtech Korim. Mgr. PaedDr. Petra Fridrichová. PhDr. PhD. doc. Rok H H H H H H 1. PhD. Ján Kaliský. PhD. 2 1. Miroslav Valica. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC . Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. Mgr. PhDr. 2 1. 319 . PhDr. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. 2 1.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhD. CSc. Beata Kosová. prof. Ján Kaliský. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr. Štefan Ligas. PhD. PhDr. Soňa Kariková. 2 1. Rok H H H H H H H 1. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. Mgr. PhD. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. PhDr. prof. Petra Fridrichová. 2 1. Katarína Ľuptáková. Mgr.

Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž. 2 1. Miroslav Valica. Z Z PhDr. PhDr. Rok H H 1. 320 . 2 Sem Garant predmetu PhD. Miroslav Valica. P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč. výmera hod. PhD. PhD.

Višňovský Kasáčová 1. vedúci katedry 1. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Valihorová 1. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. Šimonová. Kováčik. školiteľ 1. Pavol Odaloš. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Višňovský. školiteľ 1. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. Garant programu: prof. prof. Valihorová V V 6 10 321 . školiteľ doc. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Šimonová Odaloš 1. stredných a vysokých škôl. Odaloš 1. Chorvát. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. Tatár 1. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. PaedDr. CSc. príp. Mešková 1.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III. iných edukačných ustanovizní. Krško prof. prof. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Chorvát doc. prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety. princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Kováčik doc. D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Odaloš. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti.

školiteľ 2. vedúci katedry 2. Šimonová prof. Tatár. školiteľ 2. Odaloš 2. školiteľ 2. Brincková 2. Golema prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. školiteľ 1. Šimonová. Kováčik 2. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. Klincková doc. Odaloš 2. Odaloš doc. školiteľ 2. D-ODSJ-104 Dynamika slov. D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 2. prof. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 2. školiteľ 1. Brincková V 322 . Golema 2. školiteľ 2. Klincková 2. školiteľ 1. Tatár doc. školiteľ 2. školiteľ 1. ročník spolu 3. Odaloš doc. školiteľ 1. Odaloš 2. jazyka v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 2.

školiteľ 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. vedúci katedry 3. školiteľ 3. 323 . vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ V V V V 6 10 6 10 3. školiteľ 3. D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. školiteľ V P 2 60 60 3.

Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Chorvát doc. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. Golema prof. Odaloš 2. Odaloš doc. školiteľ 1. Tatár doc. Odaloš Šimonová 2. Chorvát. Kosová prof. Kosová 1. Brincková doc. jazyka v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 1. Klincková doc. Odaloš prof.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Odaloš 2. Kováčik. Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. prof. školiteľ 1. Brincková 324 . Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Odaloš doc. Kováčik doc. Golema 2. Odaloš 1. Kasáčová 1. Višňovský. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. vedúci katedry 1. Kováčik 2. školiteľ 1. Šimonová. Odaloš. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. Šimonová prof. Tatár. Višňovský prof. Mešková 1. Klincková 2. Valihorová 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Tatár 1. Dynamika slov. školiteľ 1. školiteľ 1. Krško 1. školiteľ 1. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. Šimonová.

Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. vedúci katedry 3. ročník spolu 3. školiteľ 3. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4. školiteľ 4. školiteľ 3. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. vedúci katedry 2. školiteľ 2. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. Študijná časť 325 . školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu 2. ročník spolu 5. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3. školiteľ 2. 4. ročník spolu 4. školiteľ 2.

ročníku. ** Doktorandi v externej forme sa vo 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. alebo v 5. a 5. školiteľ 5. ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Predmet je možné zapísať si len raz. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 326 . Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4. P 60 60 180 5.

partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. filozofickej etiky. Je schopný identifikovať morálne dilemy. Fobel 1.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi. Fobelová prof. školiteľ 1. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky. vedúci KETA 1. sociálnoekonomické.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. psychohygienické.Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program.). Pavel Fobel. metodológii praktických vied. firiem a iných korporácií ako profesionálny etik. organizácií. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. školiteľ 1. vedúci KETA 1. PhDr. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. originálne riešenia a prístupy k problematike. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej. PhD. školiteľ Prof. Fobelová 1. školiteľ 1. školiteľ 1. právne. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. 1. školiteľ 1. seminár. sám hľadá nové. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. Dokáže vyhodnotiť spoločenské. resp. Garant programu: Prof. resp. školiteľ 1. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku). vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. teórie a praxe aplikovanej etiky.

ročník spolu 3. školitelia 3. vedúci KETA 2. garant garant podujatia podujatia 2. školitelia školitelia 2. resp. 2. školitelia 2. Ďurčík.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Banse 2. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2. garant štúdia 2. Fobelová 2.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Doc. školitelia 3. Fobelová Prof./Mgr. školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. resp. 3. ročník spolu 2. vedúci KETA 1. seminár. 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 .) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. vedúci KETA 2. Fobel./Mgr. vedúci KETA 3. 2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. vedúci KETA 3. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2. Ďurčík Viceník.

Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. vedúci projektu 3. 329 . ročník spolu 3. Školiteľ 3. školiteľ 3. Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ školiteľ 3. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3. školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA ..

20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. Fobelová prof. 1. Doc. Ďurčík Viceník.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. 1. 1. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. resp. 1./Mgr. školitelia Banse Prof. Fobelová Ďurčík. 1. 1. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1. Fobel. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1. 2. ročník spolu Fobelová Prof. resp. 2. 1. 1. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. seminár. 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity.) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. vedúci KETA 330 . 2. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. 1. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie.

) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia. 3. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. Celkový súčet 4. ročník spolu 3. 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 . 3. 3. D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4. 2. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. 3. seminár. a 5. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2../Mgr. 5. 3. školiteľ 5 4 5 60 3.Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2. resp. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3. 3. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2.

Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 .Vysvetlivky: KETA .

Sugay Darulová 333 . • poradca v oblasti komunikácie. Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií. prof. zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov. národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. Sugay prof. Absolvent 3. medzinárodných i európskych organizáciách. školiteľ 1. • zástupca vo verejných. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. Rouet Bitušíková 1. Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. nových partnerstiev a susedstiev. národných. Bitušíková 1. marketing. Gilles Rouet. Rouet. • riaditeľ. prof. Garant programu: prof.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3.atď. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. • konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. Očenášová. ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1. stupeň. Rouet. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. consulting. stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program. Rouet prof. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. • kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. DrSc. Katedra príslušného jazyka 1. Katedra príslušného jazyka 1.). Darulová 1 1 0 0 1. • odborník v oblasti public relations. európskej identity.

prof. Rouet. Ries Garant predmetu prof. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Rouet Terem 1. 5. Kollárová 1.: 1. 5. 2. Doktorandi v externej forme sa v 4.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc.zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1.domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Respektíve adekvátny certifikát. Očenášová 1. 4. 334 . Sugay 1. Práce Oponentské posudky Bc. a 5. Pozn. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4.

Rouet prof. Bitušíková 1. Katedra príslušného jazyka 1. Ries 1. Rouet. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof. Rouet. Sugay prof. Darulová 1. Katedra príslušného jazyka 1. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Terem 1. Bitušíková 1. Práce Oponentské posudky Bc. Očenášová 1. Rouet. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1. Očenášová. školiteľ 1. Sugay prof. Rouet prof. Kollárová 1. Darulová 1.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Sugay prof.

5.: 1. 336 .Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4. D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Respektíve adekvátny certifikát. 5. 4. 2. Doktorandi v externej forme sa v 4. a 5.

teóriu a dejiny maďarskej literatúry. Garant programu: Prof. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. CSc. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. Varga Prof. Prof. získavať. Mészáros Prof. Spisovný maď. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. školiteľ 1. školiteľ 1. Doc. školiteľ 337 . Kicsák 1. Zimányi Prof. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. 1. Alabán 1. vedúci katedry hun. školiteľ 1. Varga 1. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. jazyka Dejiny maď. vedúci katedry hun. Alabán 1. Prof. Prof. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Prof. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry. Prof. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. lit. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. školiteľ 1. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1. Mészáros 1. Zimányi Prof. Alabán Prof. literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). Árpád Zimányi. 1. školiteľ 1. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. školiteľ 1. PhDr.

Prof. Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof. školiteľ 2. Prof. vedúci katedry hun. Varga 3. školiteľ 2. 2. 2. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . školiteľ 2. Zimányi 2. školiteľ 1. Alabán 2. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. ročník spolu 3. Prof. školiteľ 3. vedúci katedry hun. školiteľ 2. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. 2. Žigo Prof. školiteľ 2. Alabán Prof. doc. príslušná jazyková katedra 2. 2. Žigo 3. Varga Prof. Alabán Prof. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Prof. ročník spolu 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ Prof. Doc. vedúci katedry hun. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Zimányi Prof. Alabán 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. vedúci katedry hun. Aczél 2. školiteľ 1. Andruška 3. školiteľ 2. Doc.

339 . školiteľ 3. a 20. Doc. Varga Prof. 5. školiteľ 3. 5. 4. Varga Prof. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 3. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. školiteľ 3. 19. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. Zimányi 3. ročník spolu 4. školiteľ 3. a 5. 4. Prof. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Alabán 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 3. Prof. Aczél 3. vedúci katedry hun. školiteľ 3. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . Varga 3. Zimányi Prof. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. vedúci katedry hun. 5.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. zo svetovej lit. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. 3. Prof. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. školiteľ 3. Alabán Prof. školiteľ 3.

Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. Prof. Alabán Prof. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 . vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. ročník spolu 2. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. Prof. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. Mészáros Prof. Prof. Zimányi Zimányi 1. Mészáros 1. 2. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. vedúci katedry hun. vedúci katedry hun. 1. Alabán 1. školiteľ 1. Alabán 1. Prof. Prof. 2. 2. lit. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Varga 1. Zimányi Prof. školiteľ 2. školiteľ 2. jazyka Dejiny maď. školiteľ 1. Prof. Alabán Prof. Alabán Prof. školiteľ 1. 1. školiteľ 1. Spisovný maď. Doc. vedúci katedry hun. Kicsák 1. Prof. vedúci katedry hun. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. príslušná jazyková katedra 2.

procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. školiteľ 3. Alabán 3. Alabán Prof. Prof. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu Prof. školiteľ 2. Prof. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2. zo svetovej lit. školiteľ 2. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. Žigo 3. školiteľ 2. Aczél 3. školiteľ 2. vedúci katedry hun. školiteľ 3. Aczél 2. Doc. školiteľ 3. Zimányi Prof. Varga 3. Doc. školiteľ 2. Prof. Zimányi 3. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. Doc. Alabán Prof. a 20. Žigo Prof. Varga Prof. Varga 341 . školiteľ 3. 19. Erdélyi 2. školiteľ 3. Prof. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Andruška 3. Zimányi 2. Prof. Varga Prof. Alabán Prof. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2. ročník spolu 3. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. Varga Prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. vedúci Prof. Prof. 2. školiteľ 3. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. doc.

školiteľ 3. školiteľ 3. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. a 5. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. 3. vedúci katedry hun. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. 5. 4. 342 . 4. ročník spolu Celkový súčet 4. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. 5. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . školiteľ 3. 5.

resp. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. Alberty 1. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru. Varinský 1. Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. vedúci KHI 1. PhDr.. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1. Varinský prof. vedúci KHI 1. CSc. D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1. školiteľ doc. školiteľ 1. Garant programu: prof. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz. Škvarna 343 . školiteľ 1. Vladimír Varinský. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. vedúci KHI prof. max. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami. školiteľ 1. školiteľ 1. zreteľne. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém. vedúci KHI 1. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz.

školiteľ prof. školiteľ 2. školiteľ 2. Martuliak. Škvarna 344 . školiteľ 1. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 1. školiteľ 2. prof. Alberty. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI 2. školiteľ 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. Varinský 2. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. ročník spolu 2. Fremal Fremal. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. resp. vedúci KHI 2. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 1. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 1. vedúci KHI 2. školiteľ 1. vedúci KHI 2.

školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. školiteľ 4. školiteľ 2. ročník spolu 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2. vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Fremal prof. školiteľ prof. ročník spolu Celkom 4. vedúci KHI 3. školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . školiteľ 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. školiteľ 3. resp. vedúci KHI 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. vedúci KHI 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. vedúci KHI 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Škvarna prof. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3.

ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ 4. školiteľ 4. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. a po 5) 6) 346 . doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Zapisujú si iba denní doktorandi. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 4. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. 60 kreditov). školiteľ 4. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. a najskôr po tom. školiteľ 5. školiteľ 5. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. školiteľ 4. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. školiteľ 4. školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4.

bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. a 5.súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. 347 . Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4.

školiteľ 1. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. prof. vedúci KHI 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. Varinský prof. Varinský 1. Alberty. Martuliak. vedúci KHI 1. Škvarna 2. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Alberty 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. resp. školiteľ 1. Škvarna prof.Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. ročník spolu 2. školiteľ 1. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. Varinský 348 . školiteľ 1. Fremal Fremal. vedúci KHI 1. Škvarna doc. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1.. školiteľ 1. školiteľ 1. max.

Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. Varinský 349 . školiteľ 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. vedúci KHI 3. školiteľ 2. vedúci KHI prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. 3 4 3 2 3. ročník spolu 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. vedúci KHI 2. resp. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. Fremal prof. školiteľ 2. resp. vedúci KHI 2. 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 3. Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 2. vedúci KHI 2. vedúci KHI 3. vedúci KHI 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. školiteľ 2.

školiteľ 4. školiteľ 3. Škvarna 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ 3. školiteľ 5. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 350 . V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 4. školiteľ prof. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. Varinský prof. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ doc. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. školiteľ 4. školiteľ 3.

Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. školiteľ 4. Zapisujú si iba denní doktorandi. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ 4. školiteľ 4. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. školiteľ 4. a najskôr po tom. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. a 5. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. 60 kreditov). Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . doktorandi sa vo 4. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka.

v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. školieľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. školiteľ 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. školiteľ 1. školiteľ 1. Jurová. školiteľ 1. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. Konečný. ročník spolu prof. Varinský prof. Inštitút jaz. školiteľ 1. Gabzdilová. Varinský prof. vedúci KHI FHV UMB 1. Olejník 1. školiteľ 1. Škvarna 352 . školiteľ 1. Gajdoš. CSc. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. Gajdoš.SAV resp. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. školiteľ 1. Konečný 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. Fremal prof. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. Šutaj. max. školiteľ 1.Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1.

Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. vedúci KHI FHV UMB 3. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci KHI FHV UMB 2. školiteľ 2. Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna prof. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu 3. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna prof. pracovníci SvÚ SAV 2. školiteľ 2. školiteľ prof. Konečný 2. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI FHV UMB 3. Škvarna 353 . školiteľ 2.

školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 5. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 354 . PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. Varinský prof. školiteľ 5. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ prof. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. školiteľ 3.

a najskôr po tom.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. školiteľ Garant predmetu 5. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ 5. a 5. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 355 . Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. školiteľ 5. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce.

CSc. školiteľ 1. školiteľ 1.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. max. školiteľ 1. Jurová. školiteľ 1. Gajdoš. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. školiteľ 1. Olejník 1. školiteľ 1. Gajdoš. Konečný 1. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. školiteľ 1. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. ročník spolu prof. Varinský prof. Fremal prof. Šutaj. školiteľ 1. zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. Škvarna 356 . školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Konečný. Inštitút jaz. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. vedúci KHI FHV UMB 1. školieľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. Varinský prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. v rozsahu 4 hod.SAV resp. Gabzdilová.

školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. Škvarna prof. vedúci KHI FHV UMB 2. školiteľ 2. ročník spolu 3. Škvarna 357 . školiteľ 2. školiteľ prof. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. Konečný 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. pracovníci SvÚ SAV 2. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. Varinský doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3.

ročník spolu Celkom 4. školiteľ 4. školiteľ prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4. školiteľ 358 . Varinský prof. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 3. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5. školiteľ 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ Garant predmetu 3.

Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. a najskôr po tom. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. školiteľ Garant predmetu 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. školiteľ 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. 359 .Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. a 5. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ 5.

Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Harpáň. Absolvent 3. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Patráš 1. Zuzana Hurtajová. Krško 1. Odaloš. tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. Hurtajová doc. prof. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. Garant programu: prof. Hurtajová. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Golema 1. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. literárnovedných. Tatár 1. vedúci KSJL 1. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. Findra. vedúci KSJL 1. Klincková prof. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. Patráš 1. PhDr. Krnová. Krnová 1. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. heuristicky získavať. Klincková.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. Kováčik. Findra. Findra 2 2 3 1. školiteľ vedúci KSJL 360 . CSc. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. Patráš. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Hurtajová. Findra prof.

Findra. školiteľ 1. Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. Krško 2. Findra. Golema 2. Krnová. školiteľ 2. Krnová prof. školiteľ 1. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 2. Krnová. Odaloš. Harpáň. Patráš 2. školiteľ 1. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. školiteľ 1. Kováčik 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 1. Patráš doc. školiteľ 2. školiteľ 1. Šimonová. školiteľ školiteľ 361 . školiteľ 1. vedúci KSJL 2. Klincková.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Hurtajová. 2. ročník spolu 2.

Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. 362 . školiteľ 2. 5. vedúci KSJL 3. ročník spolu Celkový súčet 4. 4. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 2. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 5. a 5. ročník spolu 3. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 5. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 4. školiteľ 3. školiteľ 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. školiteľ 3.

Patráš 1. prof. školiteľ 1. Krnová prof. Krnová. Odaloš. Krnová. Kováčik. ročník spolu 2. Patráš 1. Findra 363 . Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Hurtajová. školiteľ 1. Harpáň. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. školiteľ 1. Findra. Klincková prof. Findra. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Hurtajová. Krnová. školiteľ 1. 1. Golema 2. Findra prof. Findra. školiteľ 1. Klincková. školiteľ 1. Golema 1. Findra. Patráš doc. Hurtajová doc. Kováčik 2. Patráš. Šimonová. Patráš 2. Tatár 1. Hurtajová. Harpáň.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 1. Krnová 1. vedúci KSJL 1. Krško 1. školiteľ 1.

školiteľ 3. školiteľ 2. 2. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 2. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. Klincková. vedúci KSJL 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. ročník spolu 3. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 2. školiteľ 2. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. 364 . školiteľ 3.

1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Doktorandi v externej forme sa vo 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 5. 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. a 5. 4. 365 .

Šlosiar. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. Garant odboru: prof.i. Višňovský prof.Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie. v orgánoch školstva. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. v rozsahu 4 hod. školiteľ 6/12 1.). aktívne a tvorivo navrhovať. metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. epistemológie. Palenčár prof. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. vedúci katedry 1. Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. v kultúre a pod. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. Briška 1. PhDr. Vybrané problémy epistemológie I. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. resp. spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. školiteľ 1. vedúci katedry 1. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá). CSc. (max. 1. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. vedúci katedry 1. Palenčár 1. práce a vypracovanie posudku na Bc. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). školiteľ 366 . Ján Šlosiar. že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. vedúci katedry 1. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. Taliga 1.

vedúci katedry 2. školiteľ 1. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. 2. školiteľ 2. ročník spolu 2. vedúci katedry 2. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. vedúci katedry 15/20 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. resp. Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. Višňovský doc. Schmidt 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 2. vedúci katedry 2. Palenčár prof. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. vedúci katedry 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. Schmidt 2. školiteľ 2. školiteľ 1. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. Palenčár 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. resp. ročník spolu 367 . Taliga 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. Vybrané problémy epistemológie II. školiteľ 2. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc.

Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. V . Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 3.povinne voliteľný. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. Externí doktorandi sa vo 4. PV . člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P . 3. školiteľ 3. školiteľ 3. a 5. školiteľ 3. vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. 368 . vedúci katedry 3. 5. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. ročník spolu Celkový súčet 4. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. školiteľ 3. školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. vedúci katedry 3. práce a vypracovanie posudku na Bc.povinný. vedúci katedry 3.

Palenčár prof. 1. Schmidt 2. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. školiteľ 1. resp. vedúci katedry 1. vedúci katedry 1. (max. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. školiteľ 1. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. Schmidt 2. školiteľ 1. Šlosiar Briška 1. Vybrané problémy epistemológie I. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. Višňovský 1. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. Palenčár 1. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. doc. školiteľ 1. Šlosiar. v rozsahu 4 hod. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. školiteľ 1. Taliga 2. školiteľ 1. ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. Palenčár doc. Vybrané problémy epistemológie II. resp. Taliga prof. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. prof. Palenčár 1. Višňovský doc. vedúci katedry 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. školiteľ 1.

školiteľ 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. vedúci katedry 3. ročník spolu 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. školiteľ 3. Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. vedúci katedry 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. resp. vedúci katedry 2. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. 2. školiteľ 2. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. 2. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. školiteľ 2. vedúci katedry 370 . 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 3. školiteľ 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr.

školiteľ 3. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 4. vedúci katedry 4. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. vedúci katedry 4. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ Garant predmetu 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. školiteľ 3. školiteľ 3. Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 4. vedúci katedry 371 . školiteľ 4. školiteľ 3. vedúci katedry 4. školiteľ 4.

školiteľ 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 5. školiteľ 5. vedúci katedry 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 5. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . školiteľ 5. práce a vypracovanie posudku na Bc. 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 5. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5.

FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Ľudmila Jančoková.103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. vrcholovom športe a v športe pre všetkých. PV a V predmetov. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov.umb. FTVŠ. Huraj KCJ prof. v športovej príprave mládeže.sk Garant študijného programu: prof. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. Bartík prof. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. vo výkonnostnom. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci.fhv. PaedDr. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe. Jančoková prof. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 . Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. CSc. čo predstavuje 60 kreditov. Štruktúra doktorandského študijného programu (III.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. v športe dospelých a zdravotne oslabených. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Görner. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Görner individuálne Jančoková. Novotná Wimmer Sivák.

Labudová. adekvátny certifikát . Nemec 1. Oravcová 1. Oravcová prof. Jančoková doc. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. L. Kasa 1. FŠ) D-SESe.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková. Nemec doc.310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu .105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 .306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Nemec prof. FTVŠ.303 Teória a didaktika športového tréningu . Čillík 1. Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Bence. Čillík. Hetenyi prof.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. Michal doc.. Štulrajter 1.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Jančoková 1. Görner. Čillík prof. Michal 1. Jančoková doc. Jančoková. Bence.ukončenie do 3. Jančoková doc.kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Nemec 1. Čillík doc. Nemec 1. Jančoková 1. L.309 Diagnostika trénovanosti D-SESe. doc.

ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.ako hlavný tréner .-5. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. resp. ME. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . školiteľ PV PV 1. resp.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty.-5. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. 1.-5.-5. MS.-3.ako hlavný tréner . recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 .-5. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. 1. SP): .

že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.Por. semestra šútida tak. 376 . číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.

701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. Jančoková Görner. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková. FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. prof. Görner. FTVŠ.600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. FŠ) D-SESe.ukončenie do 3. Wimmer Sivák. Jančoková Novotná Wimmer prof. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková.503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. FTVŠ.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. prof. Jančoková prof. adekvátny certifikát . Jančoková 377 .

-5.ako hlavný tréner . Kasa 1. Labudová. Jančoková doc. Čillík prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Bence. SP): . Nemec 1.. Hetenyi doc. Oravcová 1.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Bence. 1. Michal 1.-5. Čillík doc. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. Michal doc. Oravcová prof.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . ME. 1.709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. 1. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 .-5. Jančoková. číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. Nemec doc. Nemec 1. L. Čillík 1. Nemec Garant doc.-5. školiteľ PV PV 1. Čillík. prof. L. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.-5. Štulrajter Jančoková 1. MS.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.ako hlavný tréner .-3. Jančoková 1. doc. Nemec 1.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.

ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.Por. resp. resp. semestra šútida tak. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. 379 .

Michal Wimmer Sivák.200 D-SHSh. PaedDr. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. informačnej a právnej z procesuálnej podstaty. PV a V predmetov.101 D-SHSh. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P.Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. výkonnostného športu a športu pre všetkých. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. FŠ) D-SHSh. Michal prof. etickej. FTVŠ. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia . Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.100 D-SHSh. Karol Görner.103 D-SHSh. filozofickej.104 Metodológia . politickej. komunikačnej. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej. PhD. psychologickej. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. Huraj Garant prof. Garant študijného programu: prof. estetickej. čo predstavuje 60 kreditov.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner. Görner KCJ prof. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu.102 D-SHSh.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh.300 Študijná časť D-SHSh. sociologickej. ekonomickej. Görner 380 . Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. Štruktúra doktorandského študijného programu (III.

Klincková 1. Adamčák 1. Bartík doc. Görner 1. Michal doc.312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti.307 D-SHSh. Oravcová Hetenyi 1.311 D-SHSh.301 D-SHSh. Bartík doc. Vladovičová. Oborný 1.106 Študijná časť D-SHSh.303 D-SHSh.309 D-SHSh. Görner doc.107 D-SHSh. Adamčák 1 Oravcová Garant prof.308 D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 . Görner. Michal 1. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp.105 D-SHSh.304 D-SHSh. Adamčák doc. Klincková prof. Adamčák doc. 1.305 D-SHSh.302 D-SHSh.204 Vedecká časť D-SHSh. FTVŠ. Michal 1.ukončenie do 3.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. Görner.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Bartík 1. Labudová. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Bartík 1.310 D-SHSh. FŠ) D-SHSh. Görner doc.306 D-SHSh. Michal doc. adekvátny certifikát . Vladovičová doc.

ME.ako hlavný tréner .-5.-5.-5. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . školiteľ 1. školiteľ 1. resp. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. resp. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie. SP): .-5.ako hlavný tréner . školiteľ 1. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 . spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. školiteľ 1.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. školiteľ PV PV 1.-5.-3. MS.

že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.Por. 383 . číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem. semestra šútida tak. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.

semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Michal Wimmer Sivák. adekvátny certifikát .603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. Görner KCJ prof.505 D-SHSh. Huraj Garant prof.501 D-SHSh.503 D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.601 Názov predmetu Filozofia a metodológia .604 Vedecká časť D-SHSh.600 D-SHSh.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner.607 D-SHSh. FŠ) D-SHSh. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.502 D-SHSh. Michal prof.700 Študijná časť D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 . FTVŠ.504 Metodológia .500 D-SHSh. FŠ) D-SHSh.608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner.506 Študijná časť D-SHSh.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia .ukončenie do 3.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. FTVŠ.

školiteľ PV PV 1. Vladovičová doc. Bartík 1. Michal Vladovičová.710 D-SHSh.-5.-3. Görner doc. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Oborný Labudová.1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh.-5. Vyučujúci Görner.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . Michal doc.712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Klincková 1. MS. školiteľ 1.706 D-SHSh.708 D-SHSh. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. Bartík 1. Görner doc. Adamčák doc. 1. Michal doc.-5. SP): . ME.ako hlavný tréner . vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 .704 D-SHSh. 1.703 D-SHSh. 1. školiteľ 1. Bartík doc. Adamčák 1 Oravcová 1.702 D-SHSh.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.-5.ako hlavný tréner . školiteľ 1.711 D-SHSh. Bartík doc. Klincková prof. Görner. Adamčák 1. školiteľ 1. Oravcová Hetenyi 1.707 D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.709 D-SHSh. Adamčák doc. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. Görner Michal Garant prof. 1.701 D-SHSh.705 D-SHSh.-5.

spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. semestra šútida tak. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. 386 . resp. resp. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.Por. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.

1. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Findra 1. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. komunikačný expert. 1. Je pripravený na spracúvanie. PaedDr. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2. medzijazykové kontakty. Garant programu: prof. Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. Venuje sa genéze jazykov. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof. neslovanské jazyky a literatúra (2. Schulze/ Krško 1. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. pracoviskami a tradíciami. filozofii. jazykových univerzálií a vzťahov. 1. Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. Patráš prof. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. (inter-/multi)kultúrnymi. 28). prekladateľ. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. príp. prezentovanie. Patráš 1. 1. mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. Uvedené okruhy. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. Findra prof. Schulze doc.Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. Aj mimo územia Slovenska – napr. Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. 1. sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. dejinám. Patráš 1. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. v krajanských podmienkach –. Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. CSc. a to ako pružný. slovanské jazyky a literatúra (2. Findra. 35). jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. 27). antropológii. stavby a fungovania. ich princípov. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka. Vladimír Patráš. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . ich vzťahom ku kultúre.

Schulze 2. školiteľ 2. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. 2. ročník spolu 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 . vedúci KSJL 2. školiteľ 2. 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. školiteľ 2. Patráš doc. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. Schulze doc. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. vedúci KSJL 1.VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. vedúci KSJL 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. a 21. školiteľ 1. školiteľ 1. Patráš 2. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Chorvát/ Krško 2. Findra/ Klincková 2. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. Klincková prof.

ročník spolu 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. 5. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . 5. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. 3. 4. školiteľ 3. školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3. 5. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. 4. školiteľ 3. školiteľ 3.

stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. a 5. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. 52/30 kreditov ECTS. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. roka štúdia získať min. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Úspešný absolvent 3. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 390 . Zapisujú si len študenti denného štúdia. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS.Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia.

školiteľ 1. školiteľ školiteľ školiteľ 1. školiteľ 1. Schulze doc. P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. školiteľ 1. Schulze prof. Patráš 1. ročník spolu 2. školiteľ školiteľ 1. Schulze/ Krško 1. 2. prof. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. Chorvát/Krško doc. Patráš 1. vedúci KSJL 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Findra/ Klincková 2. školiteľ 1. Patráš 2. vedúci KSJL 391 . Schulze 2. Findra. a 21. Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Patráš prof. Klincková prof. Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Chorvát/ Schulze/ Krško 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Krško 2. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Findra prof. Findra 1. vedúci KSJL 2.

školiteľ 3. školiteľ 2. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3.

52/30 kreditov ECTS. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. roka štúdia získať min. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. a 5. 393 . Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. 5. 5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. 4. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. Úspešný absolvent 3. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. 5. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce.

a) zákona č. základnej študijnej literatúre. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. Čl. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. 3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. povinnej nadväznosti na iné predmety.VII. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty.2.2008. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ako sú exkurzie. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov. forme výučby. MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. Čl. 3 písm. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme. schválenom AS UMB 25. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. Zo študijného programu vyplýva. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu. 394 . 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov. 131/2002 Zb. z. praxe a pod. V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu.

organizuje prípravu informačného súboru katedry. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. 395 . na ktoré prax nadväzuje. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti. cvičení. rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. augusta nasledujúceho roku. špecifických seminárov. v magisterskom štúdiu v 1. konzultácií. odborných kurzov. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. Čl. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak. odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. exkurzií a praxí. semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu. Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov. V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1. V každom semestri je 13 . 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. seminárov. II. Zverejnené požiadavky sú nemenné.15 vyučovacích týždňov. a 2. poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí. Čl. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. 2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. semestri ako priebežná hospitačná prax. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB. 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu.Čl. septembra a končí sa 31.

6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. semestri. PV. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . v skratke Mgr. Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. (PV) a za záverečnú prácu. a) povinné predmety (P) sú tie. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov. študent ich získa absolvovaním predmetu. Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. pričom voľba nie je predpísaná.. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. Označuje sa tak študijný obsahový celok. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. j. v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. ktoré sú uvedené 396 . Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce. ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. kedy reprezentoval. V. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia.diplomovej práce. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet. určuje ich študijný plán študijného programu. v skratke Bc. t. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe. ktoré študent musí absolvovať. ktorý si študent zapíše v semestri. b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V). Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce. pedagogickej. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. samostatné štúdium. b) magisterské štúdium. alebo v iných oblastiach. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. seminárne práce. príp. v skratke PhD. c) doktorandské štúdium. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. určuje ich študijný plán študijného programu. športe. 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“). 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. príprava na skúšku a pod. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie. umení. Čl. ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia. ale maximálne 1x za jeden akademický rok.

absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. 397 . 11). môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. 3) Študent. 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. ktorý štúdium zanechal. iných fakúlt UMB. alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. ktoré má zapísané v AIS-e. môže si zapísať ešte raz ten istý. ktorý študent úspešne absolvoval. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu. Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. ak bude mať zapísané (resp. príp. (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. a ľubovoľné predmety (P). aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet. Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). ktorá prebieha v apríli. a) Študent. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní. bod 7). aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. 9 Zápis. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. si už druhýkrát zapísať nemôže. b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. sa pokladá za študenta. ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu.v ponuke jeho študijného programu. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). Čl. Predmet. alebo hociktorý iný výberový predmet. 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. 9. ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. (PV). v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. má možnosť zapísať si ho ešte raz.

a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. 9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení.11).do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety.7) Študenti prvého roku Bc. V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu. Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného. aj Mgr. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise. V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia. ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. ktorý je prerekvizitou. Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV. je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov. Ide o predmety vylučujúce. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného. 398 . Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety. Čl. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne). výberové). Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom. 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné.j. štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. 2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. v septembri príslušného akademického roku. vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu. povinne voliteľné. Študent.

štúdiu 4. 399 . Všetky predmety. odsek 7). musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e).3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1). Študenti. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok. Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety. 8. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. Hodnotenia. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u.4. Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). štúdiu 3. • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. štúdiu 5. rok štúdia. 4) Študent. pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl. bude zo štúdia vylúčený. ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety. štúdiu 4. 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka. rok. Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc. v Mgr. aby študent mohol pokračovať v štúdiu. povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. 8 bod 8). ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy. V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). III. v Mgr. sú predmety bez nadväznosti. rok štúdia). 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. 11 Kontrola štúdia 1) Na to.

či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A).5=B). môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. uspokojivo (2. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. V prípade. Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. ktoré mu stanoví učiteľ. výnimočne do piatich pracovných dní. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. ústne. písomné. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne. zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. Ak skúška pozostáva z dvoch častí. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. d) Ak študent neurobí skúšku. Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu. ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. veľmi dobre (1. nedostatočne (4=FX). Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. Študent môže z vážnych. vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. dobre (2=C). schopnosť logického. e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu. Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. dostatočne (3=E). praktické a kombinované úlohy. že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. priemerujú) v konečnom hodnotení. schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní. kritického. má nárok na jeden opravný termín. Úlohami môžu byť projekty. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. zručnosti. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. c) Skúška môže byť výlučne písomná.Čl. najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu. najviac však v rozpätí troch pracovných dní. ústna. Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií.5=D). Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak.

že tento nie je členom komisie. Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. Za hodnotené predmety. povinne voliteľné predmety. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB. septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra. 2) Študent. VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania. V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky. ktorý žiada o zmenu študijného programu. Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl. i na ktorý uplynul od ich absolvovania. Čl. Študent. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. ktorú sám vymenuje. po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku. pri prideľovaní ubytovania a pod. môže uznať vedúci katedry.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). Čl. Predmet nemožno uznať. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti. ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. do výkazu o štúdiu. V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!). Do výkazu o štúdiu napíše dátum. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. Σ(Zi . ktorý má záujem o uznanie predmetov. na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke. Výberové predmety resp. je do VŠP započítaná známka 4. Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia. 401 . Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho. pri rozhodovaní o priznaní štipendií. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. ktoré sa už na FHV nevyučujú. hodnotí sa známkou „nedostatočne“. Ki je kreditové ohodnotenie predmetu. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. 11 tohto študijného poriadku. alebo ak študent odstúpil od skúšky.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. následne individuálne požiada .skúšajúci. Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval. porovnateľný s pôvodným študijným programom.

16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. 3) Študent. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. 2) Dňom skončenia štúdia je deň. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie. resp. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. považuje sa za študenta. a to aj opakovane. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta. b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. v magisterskom stupni 120 kreditov). spolu najviac na dva roky.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. Čl. e) Študent. septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie. Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. 402 . Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty. 3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry. ak chce prerušiť po letnom semestri. ktorý štúdium zanechal. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia.

00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka. hradí ročné školné. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. ktorú vymenúva dekan. Ak tento termín nedodrží. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky. 5) Študent. 3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. Záverečnú prácu klasifikuje komisia. dobre.b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky.) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. 18 body 5 – 9. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku. semestra štúdia. dostatočne. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. c) podľa odseku 3 písm. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. bez vážneho dôvodu. príslušný počet povinne voliteľných predmetov. semestra. ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety. ktorý umožní študentovi. e) smrťou študenta. ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E. 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. veľmi dobre. 120 kreditov). c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. získaných minimálne 180 resp. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. Čl. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. b) koniec akademického roka. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou. uspokojivo. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok. získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. nedostatočne. 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. ktorý študuje. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. ktorým môžu byť študijné výsledky. Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12. c) a d) deň. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. alebo druhého stupňa. má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. ktorý študuje študijný program prvého stupňa.j. a) deň. b) podľa odseku 3 písm. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom). a to zo študijného odboru. keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce. 403 . Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP.

bez vážneho dôvodu. alebo zanechať štúdium. štúdiu tretím rokom štúdia). 8) Študent. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok). v Mgr. Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky. V prípade zistenia. pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. u Bc. dobre. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch. ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. (t. ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. Najprv prebieha obhajoba ZP. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. štúdia v piatom roku a u Mgr. vytvorená autorom tak. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. t. V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky. Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. uspokojivo. 404 . Štátnu skúšku v prvom termíne. je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. Ak tak neurobí. 2) Študent. aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. 6) V prípade. môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti.j. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. veľmi dobre. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. môže konať študent. Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. roka. v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. hradí ročné školné. dostatočne. Čl. určenom harmonogramom štúdia. 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku.9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov). ktorým môžu byť študijné výsledky. nedostatočne. môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. absolvoval všetky povinné predmety. štúdia v štvrtom roku). Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. j. štúdiu štvrtým rokom štúdia. pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty.

z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX). ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky. Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov). 15) V prípade. 11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň. V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie. 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania. že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. semestra. z ktorého študent písal záverečnú prácu. Pozostáva z obhajoby záverečnej práce. a to stupňami: prospel s vyznamenaním. Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka. Štátna skúška.25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 . z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka. flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. z ktorého písal záverečnou prácu. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika. semestri z ponúkaných vedných oblastí. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“.5). prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP.10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky. prospel.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania. kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti. Cieľom skúšky je preverenie vedomostí.5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu.00 – 1. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. semestra. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky. b) literatúra. poznatkov a praktických zručností. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore). ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1. história a reálie príslušných krajín c) translatológia. Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie.

18. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením. v skratke Bc.2009. v skratke Mgr. Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia.6.6. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne. 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods. 406 . vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním. 2.2008.26 – 2.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2.00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006. Čl. Platnosť a účinnosť 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan.76 – 2. alebo „magister“.Priemer 1. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky. Absolventom fakulty.76 – 3. septembra 2009. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl.26 – 1. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22.6. Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16. 19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E.

Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení. povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. Do zápisného listu si pridá predmety. organizačné zmeny. 2. Študijné programy .PV. 4. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to. 407 . Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách. Po informácii vyučujúcich. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). 9. počas iných hodín. Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov.informačné listy.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp. choroba. Študent musí navštevovať všetky predmety. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách.4. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu. V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu. 8. 12. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. Študent nebude hodnotený z predmetov. Študent okrem seba môže zapísať max. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie.j. 3. PV. (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety. z dôvodu rozvrhovej kolízie. nesplnenia prerekvizít.Metodický pokyn FHV UMB č. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu . v ktorom má predmet zapísaný. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium. ešte jedného študenta. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. podľa článku 9. 7. opakovaných predmetov. ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok. príp. iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra. ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní. Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu. v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. študent sa zapíše najprv na katedre. iných vážnych okolností. ktoré si zapísal do AIS-u.-30. 6. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety.6. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. 10.4. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných. zrušenia predmetu katedrou. Ak tak neurobí. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS). čo je zapísané v AIS-e. Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u. t. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri.). zo zdravotných dôvodov.povinnosti študentov 1. 11.–14.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. 13. V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety. V predmety. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry. Metodický pokyn bol schválený dňa 4.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20. Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006. príp. 5.

rok štúdia. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia. či ich na predmet zobrali alebo nie. Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. Na začiatku semestra (po 15 prac. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra. prerekvizitách. Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri. Učiteľ predmetu. ktorý vyučuje nadväzujúci predmet. počet hodín. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje. iných hodín učiteľom vopred stanovených). Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. 8. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov. PV. iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. názov a typ predmetu. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať.6. počet kreditov.4. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006. 4. 9.4. vyučujúci. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. študentom do 20. Učiteľ. Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. počet kreditov. pred začatím semestra oznámi učiteľovi. Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. 7. Zmeny v hodnotení. 6. literatúre. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P. 408 .2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. 3. 4. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra.4. príp. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1. 2. oznámiť. 3.Metodický pokyn FHV UMB č. 5. ktorý je prerekvizitou. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok. tzn. Priebežne pri predmetoch so skúškou. 2. Meno študenta. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu.

ale aj pre prospech celého ľudstva. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. zachováte bezúhonnú a nedotknutú. Spondeo ac polliceor. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. 409 . budete ctiť slobodu. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. ktorú vám dnes udeľujeme. že budem študovať tak. symbol jej práv i povinností. Sľúbte. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. Sľubujem. Sľubujem.Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. pravdu a spravodlivosť. • Že vzdelanie. Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu. • Že hodnosť.

titulný list (príloha 2. jadro. prílohy.. 7. sprístupňovaní. použitie tvrdej väzby. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. 8. 7/2008 o úprave. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP. ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). 3. typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov. alebo Arial veľkosť písma 11 b. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce). diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. zoznam obrázkov. predhovor v bakalárskej práci. zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. abstrakt v anglickej verzii. 1. čestné vyhlásenie. ZP. registrácii. rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia. 2/2008 o úprave. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii. aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu. 4. sprievodný materiál 410 . formát papiera A 4. I. 5.3. postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č.5. záver. ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I. abstrakt v slovenskom jazyku. tabuliek.5). obsah. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci). povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. resp. • • Odporúča: 1. 2.). a II. úvod. Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán. zadný obal kartón) tak. stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III. registrácií. b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. 6. skratiek.VIII. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. riadkovanie 1. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce.

Ďalšie detaily upresňuje Smernica č. 3/2005 v znení dodatku 1/2007.2008. Bratislava: Stimul.9. Touto smernicou sa ruší smernica č.Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK. 7/2008 o úprave. Bibliografické citácie. STN ISO 690: 1998. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona). Obsah. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. Bibliografické odkazy. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. registrácií. 411 . ISBN 80-85-69769-6. STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia. sprístupňovaní. v ktorom uvedie dôvody.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. D. Dokumentácia. 1998. forma a štruktúra.

B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová.. rigoróznej. dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej. rigorózna.. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 ...

Richard Múdry....Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA . MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc.2009 Dátum obhajoby: ....“) Dátum odovzdania práce: 20. Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc.. PhDr.. PhD...... Banská Bystrica 2009 413 ..04.

..... Richard Múdry......“)/inžinier (v skratke „Ing.....Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ...04. ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc... PhD. PhDr.“) Dátum odovzdania práce: 20. MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc. Banská Bystrica 2009 414 . Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr..2009 Dátum obhajoby: .

01..Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ...... Banská Bystrica 2009 415 ....2009 Dátum obhajoby: ... EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr...“) Dátum odovzdania práce: 20..... ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr...

In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. 416 . Bratislava : Stimul. s. Dostupné na internete: http://www. s. s. 2004. 2005. 136-139. A. 117 s. 156 s. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. In Pedagogické spektrum. In Acta Universitas Matthaei Belii.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC. ISBN 80–80–55004–2. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. 1998. roč. 1996.sk/nbuu/Zborník_2000_2001. 1997. Etika 20. 179–184. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.snk. I. mimoriadne číslo 7 – 8. 87) alebo parafrázy (Katuščák. ONDREJKOVÁ. 2005 [cit. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela.Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. Úvod do filozofie. 1991. In MERTIN. 81 s. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. ISBN 80–7260–125. 7–78. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. 1998) 2. s. O povaze předsudků. Praha : Prostor. Priamo v texte sa uvedie text citácie. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp. 1997. Praha : SPN. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. 2003. 2003. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. state v nich uverejnené PŠENÁK. Martin : Slovenská národná nižnica. ISBN 80–8082–001–5. 5. Slovenské gymnáziá matičného obdobia. ISBN 80–85697–82–3. J. 1996. 2004. ktorý je umiestnený pod čiarou. 1991. storočia. G. Praha : Portál. ISBN 80-8055-085-9. 1996. M. D. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. 304 s. Trnava : PdF TU. A. A. (eds. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK. s. 41–48. GILLERNOVÁ. resp. A. Fakulta humanitných vied. 2008-04-18]. HUDECOVÁ. W. Multikulturní výchova v mateřské škole. ANZENBACHER.. 1996. V. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT. ISBN 80– 7178-799-X. 320 s. ISBN 80-04-26038-1. 2004 [cit. b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. J. 2004. 1998. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. 1998.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. ISSN 1335-5589. 2006-0124].

1996. [cit.. č. ISBN 80–7260–103–2. R.al. 2006. COVEY. J. L. 2006. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. Bratislava : Iris. Lexikón svetových dejín. HART. Bratislava : SPN. s. 53. 15. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. D. ISBN 80-88982-29-4. E. ISBN 80–85213–41–9. MRVA. 2000.. 1994. Praha : Spektrum. 2005-06-20]. 1990. HAAPANEN. 256 s. KAMENICKÝ. Praha : Prostor. H. 1991. 1999. 312 s. 1999. 2000. TONKOVÁ. ISBN 80–08–02479–8. Štefan et al. 319 s. (eds. S. GOGOLOVÁ. Bratislava : Stimul. 30–39. roč. J. 1990. STEINEROVÁ.hrea.html > GRÁC. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací. DĚDEČKOVÁ. ISBN 80– 7107–000–9. č. Kultúra a multikultúrna výchova. Dostupné na internete: <http://www. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. 1994. HEIKKINEN. 363–372. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. roč. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti. M. 417 . Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí.. 2004. J.BAGALOVÁ. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. 1997. s. 284 s. 2001. A. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život. M. Praha : Pragma.In Kimlička. Praha : PÚ JAK ČSAV. ISSN 1335-5589... et al. 2001..org/erc/Library/First_Steps/index_eng. S. H. MISTRÍK. Ľ. In Pedagogické spektrum.) 1991. s. Pojem práva. ISBN 80–88778–81–6. 4. 1997. HEJLOVÁ. 3 – 4. 314 s. 9-56. 2004. In Pedagogická revue. H. I. ISSN 1335-1982. et.

..... ........ PhDr....................... Článok 2 Určenie školského diela 1.......................................Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl....................................................... II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve......... ......... o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca....................... □ dizertačná práca..................... ................. 618/2003 Z.... ................ Článok 1 Predmet zmluvy 1............................. Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl............................ □ diplomová práca............................ .. zákona č....................................................... 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 ................................................................................................................ ............................................................. z....................... 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof........ (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) ..................................... .......................................................................... □ rigorózna práca s názvom .............. Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ..................

 sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB.. v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. 131/2002 Z... o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.... Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.. 4... vzdelávacie a informačné účely. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné.  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia. 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 .. ktorej bola udelená licencia... z. vzdelávacie a informačné účely.. 2. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. 3.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné.. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. vedecké.. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby. (zákon o knižniciach). Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1. vedecké. Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autor vyhlasuje. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné.2. prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa. vedecké.. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia. vzdelávacie a informačné účely.. Článok 4 Odmena 1. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods. vedecké.. vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. z. ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné.. rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. b) zákona 183/2000 Z.. 2 písm.

...... bez ohľadu na nosič majú identický obsah. najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka....... Na vzťahy........ Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.......... sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky.......... V Banskej Bystrici dňa ....... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl...... 4............... ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené.. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.. Autor garantuje.. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú............ Zmluvné strany vyhlasujú....... autor ........ za nadobúdateľa vedúci katedry 420 .. II.. Článok 6 Záverečné ustanovenia 1. 3... nekonali v omyle ani v tiesni... 3.... Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.. že zmluvu uzavreli slobodne a vážne.........2... 2...... pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry... ......... 5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch..........

......................... Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: ................................................ .... Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia................... V ....... b) zákona č... ............................................................. VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce .................................................. 183/2000 Z.................................... dňa ...................... 2 písm...... 421 ................................................................ (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods.........................................................................Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: .... z................................. ............................................................... (zákon o knižniciach)....

1. história.1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia).2. doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny). . 2.2.1. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova). etika. 3 1. septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16. z. nemecký jazyk a kultúra.27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra).1.7 História (v študijnom programe história).2. Čl. francúzsky jazyk a literatúra. resp. RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č. maďarský jazyk a kultúra.2. Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy.60. .1. . 3.1. ruský jazyk a kultúra. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. . v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov.32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) . slovenský jazyk a literatúra. filozofia.1. v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu. .5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika). filozofia. Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku. 2 1. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika. 422 . v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry. . Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. poľský jazyk a kultúra. 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore.. 131/2002 Z. prekladateľstvo a tlmočníctvo. Čl. Čl.IX. slovenský jazyk a literatúra). nemecký jazyk a literatúra.1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra. resp. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. dejepis. španielsky jazyk a kultúra.2 Šport (v študijnom programe trénerstvo). ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov).35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra.8.1. francúzsky jazyk a kultúra.2.€.1. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: .2.1. 2. overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác.1. . alebo titul PhDr. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport. životopis.1.

V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn. dekan FHV UMB 423 . Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. môže uchádzač prácu obhajovať. 2.80 normovaných strán. ods. apríla alebo do 30. 7. Prácu posudzujú dvaja oponenti.2009. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330.opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. 2. Prof. s rozsahom 60 .60 € sa hradí pri podaní prihlášky). 10. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. 4. septembra. Vladimír Varinský. či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent). Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania. 1. Uchádzač.novembra.. obhajobu a rigoróznu skúšku) . ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený.9. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške. 8.z. 6. a svoju neprítomnosť neospravedlní. 1/2008 v znení dodatku č. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári. Uchádzač do 30. spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom.€. ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30. Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi. 5 1. určený predsedom komisie. PhDr. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním.. 131 /2002 Z. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne. Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu.-€ (z toho 16. Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. Čl. na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. že spolu má len dva termíny na odovzdanie. Na základe posúdenia. CSc. 5. o vysokých školách. Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača. Uchádzač. výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50.2/2008. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry.4 1. Čl. 3 Zákona č.3. 9. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň.

Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty. prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. 5). (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch. . 424 . 2. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky). v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku. o vysokých školách z r. DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57. t. ktorý riadi prodekan. . Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25. ods. 131/2002 Z. . 2008. j. K prihláške uchádzač priloží: a) životopis. z. . participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK.termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka).formu a rámcový obsah prijímacích skúšok.termín uzávierky na podanie prihlášok. ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. . ŠEVT 49 399 0. c) projekt dizertačnej práce. . d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti. referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok. o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém.študijné programy (ďalej ŠP). (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona.témy dizertačných prác (s menami školiteľov). zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: .podmienky na prijatie na štúdium. ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI).X. Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č.

(8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. zápisnica o prijímacej skúške. Termín zápisu. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. ods. môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. na ktorú sa uchádzač prihlásil. (9) Uchádzač. ktorá je najmenej trojčlenná.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. 7 zákona). (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. do vlastných rúk (§ 58. a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Svoj postup stručne odôvodní. (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. kedy neprebieha výučba na fakulte. že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. pozvánka na prijímaciu skúšku. (4) V prípade. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. kópia rozhodnutia o neprijatí). Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. ods. do vlastných rúk. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). 11 zákona o vysokých školách). (10)Rektor zmení rozhodnutie. ak zistí. odôvodnenie. Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. z toho maximálne 4 súvislé týždne. 8 zákona). priložené dokumenty. Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači. ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov.

keď sa kontrola uskutočňuje k 31. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje. IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov. j. v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. t. 10. o kreditovom systéme štúdia. t. (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. 204/2002 Z. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č. Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. 614/2002 Z. Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda. do konca akademického roka doktorandského štúdia. 9. j. jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov. b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. resp. školiteľ a predseda OK. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. rok denného štúdia a 5. z.z. daného akademického roka. riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov.. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10). 5. (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. piatym rokom štúdia). ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. Výnimkou je 3. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ.(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. rok externého štúdia. t.2 a) zákona). (6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. 426 . (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry.. j. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona). dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. 9. IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. aby bola ukončená do 30. v ktorom prebieha výučba. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č.

(10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK. informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP. (2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej. ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. 10. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. minimálne raz mesačne. vzdelávania. Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. c)). Semester sa môže skladať zo študijnej. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu. Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. ods. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce. výskumu. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu. vedeckej a skúškovej časti. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu. c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. 427 . e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre.

) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. do 4. 428 . kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. j. ktorý ponúka fakulta / univerzita. j. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia. Podmienkou je. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. h) Študenti externého štúdia si v 4. v zahraničí). (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. ktoré sa nekončia skúškou. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. v prípade. c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. m) Hodnotenie predmetu. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp. roka 36 kreditov. bude zaradený na najbližší termín obhajoby. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu. podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2. (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. roka 54 kreditov atď. absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. do 4. študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov. d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov. k) Ak študent realizuje aktivitu. t. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov. externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. roka 72 kreditov atď. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. a 5.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. ktorý sa končí skúškou. roka 48 kreditov. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3.

Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. b) výkaz o štúdiu (index). priloží: .písomné tézy projektu dizertačnej práce. Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: .Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade. ktorého na návrh školiteľa určí dekan. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. čas. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa. miesto. Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie. Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín. (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium.pozvánku (termín. ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67. Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie. Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi.písomnú časť dizertačnej skúšky. zloženie komisie). . že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e). ods. 1 zákona: a) preukaz študenta. že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce.posudok na písomnú časť DS. 429 . . V prípade. zloženie skúšobnej komisie). c) výpis výsledkov štúdia. Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške. miesto. (2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. čas.

Doktorand. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie). 6. ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov. (2) Autoreferát má formát A5. d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. ods. Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ . Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. ods.vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl. malá obhajoba dizertačnej práce. Žiadosť adresuje dekanovi. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce. i)). 1. c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov. (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. 6. prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. vzdelávania.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. písomne dokladovaných dôvodov.predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce. Doktorand. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f). ktorý na DS neprospel. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. m)). ktoré podpíšu všetci členovia komisie.1. TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Doktorand. b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. 430 . môže ju opakovať iba raz v termíne. výskumu. techniky alebo umenia. (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. . Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky.

vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške. .zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta.na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP.“.komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD. ods. ods. ods. . vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda. Referát pre V a DŠ ..organizačne zabezpečuje obhajobu DP.zúčastňuje sa obhajoby.obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta. čas. (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“. 1.zašle oponentom po jednom exemplári DP. . miesto. Obhajoba DP . § 54. Dekan . Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom. na základe tajného hlasovania.skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . že posudok nevypracuje. . 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi.navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP.ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska. Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici.3. 431 .1). . SOK/OK . 3. b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch.schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. . v skratke „PhD. § 68. skratka „PhD. (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách. ods. Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta. ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ. sa uvádza za menom). zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín. ods. l)). .zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi. zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP. c) dodatok k diplomu. ktorá má podľa § 54. . (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu.3. ale nemá právo hlasovať (článok 6. ods.vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP. § 51. (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov. . § 65.

432 . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 1.(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. 2009 Platnosť: 15. Prof. CSc. (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. PhDr. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13. Bystrici. (6) V prípade. 2009 . 131/2002 Z. (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. dekan Vypracovala : doc. Kristína Krnová. ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z.z. CSc. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda.. Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB. (3) Doktorandské štúdium. PhDr. 1. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI). z. Vladimír Varinský.

CSc.umb. Baranová Elena doc.zuzana@fhv.lubica@fhv. PhDr. . .sk balazova@fhv..maria@fhv..sk balintova@fhv..lucia@fhv.umb. Bendíková Elena PaedDr. Bieliková Mária PhDr. Dr.sk bariakova@fhv. PhDr. 433 . PhDr. PhD. PhD..sk allmanova.umb. PhD.sk bartik..sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban.umb. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc. CSc. PhD.com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr. PaedDr.vladimir@fhv. prof.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica.sk bencematej@fhv. Alabán František prof. PhDr. Mgr. Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr. Mgr. PhD.sk Číslo miestn.sk brandys. . mimor. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr.umb. PhD.umb..frantisek@fhv.. PhD.justyna@fhv.sk baranova@fhv..XI. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak..umb.sk benceladislav@fhv. biresova@fhv. PaedDr. Allmanová Lucia Mgr. PaedDr.umb.umb.julia@fhv.sk brenkusova. Bence Matej doc.umb. prof.umb.umb.olga@fhv.sk jcepko@hotmail.zoran@fhv. PhD.umb. Zuzana PhD.sk bendikova@fhv. Bariaková PaedDr. Bartík Pavol prof.umb..sk cembrowska.stefan@fhv.sk bielikova.pavol@fhv.umb.sk sekretariat@fhv.sk bohusova.umb.umb. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr..umb. PhD. Dr.sk brisova.umb. PhDr.. Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr.. PhD.sk bilovesky. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc. Bence Ladislav doc. PhD. PaedDr.umb.katarina@fhv. PhD.umb.umb.sk bubakova.

PhD.umb.. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.sk culenova. Katedra etiky a PhD.umb.sk filin. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn..sk czegledi. Dekanát CSc.peter@fhv. Mgr.sk durovcova@fhv.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc.. PhD.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic.umb.. PhD.. PhDr.gizela@fhv. PhD. et Katedra slovenského Dr.sk danova@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. aplikovanej etiky prof. PhD.martin@fhv.umb.sk fobelova@fhv.sk galisova.umb. CSc.eva@fhv.sk prod.umb. PhDr..sk dovciak@fhv.umb. PhDr. PhDr.andrea@fhv.sk csikany.umb. prof. Katedra slovenského jazyka a literatúry prof.umb.umb. c. Mgr.sk fetkova@fhv.umb. prof. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv. aplikovanej etiky doc. doc. PhDr. PhD.sk duricova@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr...umb.umb.sk dobrik.umb.umb..anna@fhv..zdeno@fhv.. Katedra germanistiky PhDr.umb. PhDr.lenka@fhv. PhDr. Mgr.michael@fhv.sk dove. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh. PaedDr.umb. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr. Katedra romanistiky CSc.sk djovcos.sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv.umb.anna@fhv.. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova. DrSc. prof.umb.sk 119 K141 K143 434 .dana@fhv. PhDr. h.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv.sk fobel@fhv.umb. Katedra etiky a PhD. prof. PhDr. jazyka a literatúry DrSc.. PhDr.eva@fhv. Katedra histórie CSc.sk garancovska.sk filinova. Bc.sk drugdova. PaedDr..umb.csaba@fhv.umb. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr.umb. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr..umb.cillik@fhv.

umb.umb.sk golema.umb.sk hurtajova@fhv...sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr.umb.sk rozvoj@fhv.jan@fhv. doc.martin@fhv.umb. Hardošová Mária PaedDr.umb. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát . PaedDr.sk chlebovcova.maria@fhv. PhD.umb.oddelenie ekonomiky exter..umb.sk gombalova. Katedra romanistiky Mgr.sk gregorcova. PhDr.sk hoehneva@fhv.. Mgr.sk hrdinova@fhv.alexandra@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul.. Katedra slovanských jazykov prof. mim.umb. PhDr.umb.simonetta@fhv.. PhDr. Katedra romanistiky giulianelli.. prof.jiri@fhv.sk gorner@fhv. jazyka a literatúry PhDr.. Katedra slovenského PhD.umb.sk harpan.umb.ladislav@fhv.. PhD.sk homolova@fhv.umb. PhD.Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn. C426 F328 C315 F011 Dr. PhDr.anita@fhv.. PhD. PhDr.gabriela@fhv. PhDr. výchovy a športu PhD. Katedra telesnej PaedDr. doc. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr. PhDr.sk chalupa.michal@fhv. CSc.sk cyril.sk holes. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr. PhD.sk doc. PhD.umb. doc.umb.sk chomova.sk hutkova.zuzana@fhv.sk gyorgy.umb.umb.sk hardosova..umb. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing. PhDr.umb.sk chovancova@fhv.sk guitcheva@fhv. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 .sk halaj.umb.robo@centrum.. prof.umb.anna@fhv. prof.hajduk@fhv. Mgr. PhD.umb. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv. Mgr.

PhD.. PhD..sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát .umb. Mgr. PaedDr. PhD. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr.sk kaciuskiene.umb. doc.sk javorcikova@fhv.umb.sk kovacik. PhD.sk klinckova@fhv..katarina@fhv.marta@fhv.umb. PaedDr.umb.lubomir@fhv..umb.umb.umb. Mgr. Mgr. PhD.umb. CSc.umb.umb.umb. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof. Mgr. PaedDr. . c.sk kovacova. Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 .sk kmet@fhv. jazyka a literatúry CSc.umb. Mgr.rastislav@fhv.umb.sk kosturova@fhv.tamara@fhv.sk jakubik@fhv.umb... CSc. h. PhDr. Mgr.umb.umb.sk jankovska@fhv.sk jancokova@fhv..umb.. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv.. Mgr. PaedDr. Keníž Alojz PhDr.sk kompan@fhv. PhD. PhD.sk jancovic@fhv.sk kovalova@fhv. PhD. RNDr. Katedra slovenského PhD.sk kalhotkova@zoznam.sk jurikova.umb. et Katedra slovenského Dr..sk jesenska@fhv.sk jurcakova@fhv.umb. PaedDr.. PhD. PhD. J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr...umb. PhDr.Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn.lydia@fhv.genovaite@fhv.sk khi@fhv. prof.zdenko@fhv.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova. CSc. PhD.sk Juríková Tamara Mgr.študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr.sk kollar. PhD.sk kasac. PhD.sk ivinova@fhv. . Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr. Prof.sk janakova.umb. PhD. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr..

CSc.Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr. Mgr.sk luptak@fhv..umb. CSc.sk kremnicky@fhv. PhD.sk luptakova@fhv.sk lomencik. PaedDr.sk lazurova.. Kúchenová Oľga Ing. Mgr.. PhD.jana@fhv.sk kucera@fhv..sk maksimovic.oddelenie pre IT Dekanát . Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát . Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc. Mgr. Mgr. 143 18 C311 437 .. 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr.ref. PhD. PhDr.umb.umb. PhD.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv. PhDr. PhDr.sk kunec@fhv.. PhD. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr.umb.sk lapinova.sk kreckova@fhv..umb. Lucia Kremnický Juraj Mgr.sk luby@fhv.niksa@fhv.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv.sk laukova.umb.umb.umb.umb.umb. Mgr.umb.sk lukac.lucia@fhv.mikulas@fhv.. PhD.sk kubealakova@fhv.martin@fhv.umb.umb.julius@fhv. doc.umb.hedviga@fhv..umb.umb. PhD.martin@fhv.umb.sk lencova@fhv.sk lizon.oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova. Luby Peter Mgr.anna@fhv..sk majerska@fhv.umb.umb. PhD.sk krnova@fhv.sk krsko@fhv.sk Číslo miestn. Mgr.umb.sk licko@fhv.umb. PhD.umb.. PhDr.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .umb.umb.sk eo@fhv.sk kubus. Krajkovičová Mgr. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc. Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc.sk kubisova. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát .umb. Mgr. Mgr.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv. Mgr.umb. PhD. PhD. Mgr.sk lubyova@fhv. 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr.umb.. Luptáková Viera Mgr..umb.andrea@fhv.

PhD.umb.sk nociarova.. CSc.. PhD.sk palencar@fhv..sk miskovska.umb.sk molnarova..umb.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr.miroslava@fhv. PhD.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova.. prof. Mgr.svitlana@fhv. PhD. PhD..peter@fhv.sk meres@fhv.umb.sk mandzakova@fhv.umb.. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr. PhD. Katedra telesnej PhD.com murinova. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát . doc.sk ocenas. Dr. PhDr. PhD.ivan@fhv.sk nemeth.pavol@fhv.sk odalos. PhD. DrSc.sk chrijumue@yahoo. PhDr. PaedDr. doc.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak.umb.umb.umb. Mgr.maria@fhv.umb. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr. doc.umb.sk palkova@fhv.sk Číslo miestn. doc.umb..sk nemcekova.erika@fhv. PhDr.umb.umb.sk michal.sk micko..sk novotna.umb.nadezda@fhv.. PhDr. výchovy a športu Mgr.sk nemec@fhv.sk martuliak@fhv..eva@fhv.andrea@fhv. PaedDr. PaedDr. prof.jiri@fhv.eva@fhv.. Mgr.. CSc.zoltan@fhv. PhD. Mgr.gabriela@fhv. PhDr. PhD.umb..sk keks@fhv. CSc.umb.umb.sk nagy@fhv. PhD.umb.umb.umb. prof.. Katedra germanistiky Technická údržba PhDr.sk sramkova.peter@fhv. PaedDr.Ružová ul. C308 316 J015 438 ..umb. PaedDr..sk olchowa.sk pachomovova.umb. PhD.. CSc. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak.jana@fhv.umb. Prof.pavol@fhv. PaedDr.umb. PaedDr.ubm.

petra@fhv.sk popelka..com 7314 schimdt@fhv.. Katedra germanistiky H.umb.umb. PhD. Dekanát .oddelenie pre IT Dekanát .aydan@fhv..umb.umb. PaedDr. F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr. Mgr. PhD.umb. PhD. Mgr. PhD.sk rozim. výchovy a športu Bc. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .sk roskova@fhv.referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr.sk racakova. Katedra slovanských jazykov Mgr.. CSc.umb.srdan@fhv. PhD..phil.umb. Dr.gilles@fhv. Mgr.umb.sk pasiarova@fhv.umb.umb..umb. Viera Mgr.umb.Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn. M. PhD. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. PhD.študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv.umb.odd..uli@fhv. Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr. prof.sk paulenkova@fhv. Katedra telesnej PhD.sk rouet.peter@fhv.Sc.umb.sk rothfuss. PaedDr.údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu.sk Pivarčeková Ing. .ubm.. Mgr.sk sekicki.sk racko. Pappová Petra PhDr.umb. DrSc.. prof.študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .umb.jaroslav@fhv. Mgr. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň .anton@fhv.umb. Mgr.anita@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu prof. účtovníctva a skladu MTZ Dekanát .sk 314 439 .sk reichwalderova.sk aydansertoglu@hotmail..sk pupis@fhv..umb.sk pappova.sk rusnakova@fhv. PaedDr.c.študijné oddelenie Dekanát .umb.robert@fhv.eva@fhv..sk repon.sk petkovamaria@fhv. Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr.sk paugschova@fhv.. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr.sk prsova. PhD.umb.sk pivarcekova@fhv.umb.sk patras@fhv.sk podobova@fhv.eva@fhv.umb. PhD.umb.

umb. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát . Mgr.umb..umb. Mgr.sk simorova.sk lenka..sk stulrajter@fhv.sk savelova@fhv.sk sliacanova. PhD.maria@fhv.maria@fhv. PhD.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr.umb.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv.sk simonova.brigita@fhv.umb.francois@fhv.umb. PhDr.umb.klara@fhv.umb. Mgr..sk schwarzova.sk stulajterova@fhv.. PhD. PhD. PhD.sk sugay.umb.sk sklenkova@fhv.umb.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt.umb. Schulze prof. CSc. Wolfgang Schwarzová Eva Mgr.umb. CSc.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv.sk slizik.. PhDr. prof.umb. PhDr. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc.sk stefanakova@fhv.eva@fhv.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv.sk bencova. Ing.sk stotova@fhv..údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul. Bc. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát .sk smahelova. Mgr.sk msedik@pdf.umb. Mgr. PhD...umb. DrSc. PhDr. PhDr.umb. PhDr. PhDr. PaedDr.sk Číslo miestn.miroslav@fhv.umb.veronika@fhv.ref.umb.umb. Mgr.. doc. PhD.sebova@fhv. Dr. Mgr.umb. prof. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň . PhDr.sk sperkova@fhv.stefan@fhv.lydia@fhv.larisa@fhv.umb. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 .umb.umb.umb.sk smigel@fhv.sk srnkova. PhD.umb. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof.sk simko..sk slosiar@fhv.

prof.sk veszeli@fhv. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 . PhD.branislav@fhv.sk lujza@fhv.umb. Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr.sk vinarcikova. PhD.sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur.umb.sk tomecek@fhv. PhD.denisa@fhv.dagmar@fhv.umb. Tatiana Vincúr Branislav Mgr.umb.umb.umb. .umb..nadezda@fhv. Mgr.umb.elena@fhv. PhD.oddelenie pre IT Dekan. výchovy a športu Mgr.sk wollner@fhv.sk urgelova. Katedra filozofických vied doc..umb. Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . PhDr.sk tomasikova@fhv. PhDr. PhD. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc.D.umb. Katedra slovenského PhD.umb.Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD.umb.sk tatar.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur..sk tomekova..sk tomascikova@fhv.A.sk such@fhv.. PhDr.. PhD.com zazrivcova@fhv.sk susa.útvar prevádzky PhDr. Mgr. PaedDr. PaedDr. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.umb..umb. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv. jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát . Mgr.študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát .umb.sk vallova.umb..sk varga@fhv. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr. CSc. Urbancová Lujza Ph.umb.umb.umb.umb.sk vladovicova.sk vesela.. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.eva@fhv.podateľňa PhDr.umb.sk Číslo miestn.umb. CSc.sk urbancova@fhv.tatiana@fhv.umb.sk varinsky@fhv.sk varga. 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát .sk surova@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.umb.ivan@fhv.umb. Katedra filozofických vied M.martin@fhv. Katedra telesnej PhD.umb.sk tuharska@fhv.viera@fhv.sk paulkereste@hotmail. PhDr.jozef@fhv.sk vitazkova.gyula@fhv.umb.sk taliga@fhv.

F064 024 108 C223 C308 prof.umb.. Prof. hab.umb.umb.arpad@fhv. Katedra slovanských jazykov 442 .umb.sk Číslo miestn. Mgr.. PhD. PhDr.. Dr. Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv.. PhD.sk zemanikova@fhv.sk zimanyi.sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv. Katedra hungaristiky CSc.Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr. PhDr.

............................... Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ................................................................... Akreditované študijné programy/študijné odbory I......................................................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ...... Príhovor dekana FHV UMB ............................................. translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ...... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........ charakteristiky katedier ......................................................................................................................... Katedry................. šport v študijnom odbore šport ........... taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ...... Poslanie fakulty ........................................................ V................................................................................................................ španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .......................................jednopredmetové štúdium .......................................... Dekanát Fakulty humanitných vied UMB .......................... Koordinátori .......................... španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......... IV......................................... nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................................................................... Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ............................................................. Personálne obsadenie katedier... III.................................................................................................... Kreditový systém štúdia..... 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 ...................................... stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .............................. II............................................................................................................... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ....................................................................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra .................................................................... taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................. história v študijnom odbore história ..... stupeň štúdia ....... ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov............. 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II.................. Zásady kreditového systému štúdia ............................................................................... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .... A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I................................................................ Akademickí funkcionári fakulty ........................................................................................................................................OBSAH I.................................................................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ........................... Poradné orgány dekana ................................................................... VI... Akademické orgány fakulty ............................................ poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov.................................. III............................................................................................................. Harmonogram akademického roka 2009/2010 ................... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................................................

................ stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ..................... telesná výchova v kombinácii ............. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) . európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ............ slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ........... história v študijnom odbore história ....................................................... maďarský jazyk a kultúra ............................................................................................. 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II............................................................ anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov . Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ............................................................................................................................................................................................................ maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................................................................................................................................................................................................................ filozofia v kombinácii .................. francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................................... telesná výchova ..... geografia v kombinácii .............................................. B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ................................................................................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ........................................................ trénerstvo v študijnom odbore šport .. Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ...................................................................................................................jednopredmetové štúdium .... matematika v kombinácii ................................................................................................................................................................................................................................... translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ...................................................................................... anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .............. technická výchova v kombinácii ............................................................................................A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ............................................................................................................................. nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ..................................................................................................................................... Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii .......................................................................................................... dejepis v kombinácii ........................... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ..................................................jednopredmetové štúdium .................. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ............................... 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 ........................................... informatika v kombinácii .................... hudobné umenie v kombinácii .....................................................................................................

................................................... 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ............ telesná výchova v kombinácii ... výtvarné umenie v kombinácii .................................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ....................................................... B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ............................. ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................. geografia v kombinácii .......................... filozofia v kombinácii ..................................................................................................................................................................................... nemecký jazyk a kultúra ................................................................... muzeológia v študijnom odbore muzeológia ................................. španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ............................................nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ......................... technická výchova v kombinácii ...................................jednopredmetové štúdium ......................................... dejepis v kombinácii ........ hudobné umenie v kombinácii .............................................................................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii .......................................jednopredmetové štúdium ............................................................................................................................... B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii .............. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ............................... 248 251 258 262 264 445 .................................................................................................................................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia .... stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .......jednopredmetové štúdium .... telesná výchova ................ C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I............................................................................................................... B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ........................................................................................................................................ šport v študijnom odbore šport .................................................. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ............. spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ....... ruský jazyk a kultúra ......................................................................................................................................................................................................................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................ poľský jazyk a kultúra ....................................

.................. telesná výchova .... telesná výchova v kombinácii .jednopredmetové štúdium .......................................................................................... anglický jazyk a kultúra ...................................................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ . stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ........... maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry ...jednopredmetové štúdium ..................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ................................................................................................................. športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia ............................................ telesná výchova .............................jednopredmetové štúdium ............. francúzsky jazyk a kultúra ................... slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny ...................... C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ....... etika v študijnom odbore etika .................................... maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......................................... 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................................................................................................ poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ......... E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III................................................................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ............................................................................................. športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika .................................................. história v študijnom odbore história ........................................................................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ....................................... D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II.................................... nemecký jazyk a kultúra ........................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ....................................... slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra ................................jednopredmetové štúdium .......................................................................................... všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda .................. ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......................... stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ... 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 ........................... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium .............................................. systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia .............................. 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................................................

............................ Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho............ 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 ............................................... Promočný sľub študentov ............. Bystrici a Zákona č.................................. Úprava záverečných prác .... Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia .................................... IX.........................................VII................................................................. – 5............................................ z.................................... 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B................... Imatrikulačný sľub študentov .... magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1.. Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č...... X....... Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác ..... 131/2002 Z.................................................. roku denného a externého štúdia ...................................... Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ......................................... Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia ... Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) ................................ o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI.................................... VIII..........

rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. náklad 1700 ks. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 . Ingrid Balážová Formát CD. Za technickú stránku zodpovedá: PhDr.Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rozsah 448 strán. Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc. CSc. Ivan Čillík. PaedDr.