P. 1
Sprievodca FHV UMB 09-10

Sprievodca FHV UMB 09-10

|Views: 846|Likes:
Published by Ro Bo

More info:

Published by: Ro Bo on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2011

pdf

text

original

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

Katedra germanistiky PhDr. PaedDr. Vladimír Biloveský. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty. PaedDr. prof. Vedúca študijného oddelenia Mgr. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou. Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach. Ivan Čillík. prodekani a tajomník fakulty. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. prodekani.. vedúci katedier. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. PhDr. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty. PhD. Zuzana Bariaková. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc. PhD. Jeho členmi sú dekan. vedúci ostatných pracovísk. Ivan Čillík. Jeho členmi sú dekan. PhD. Eva Homolová. CSc. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. Juraj Šuch. PhD. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. Ivica Lenčová. zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty. PhD. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. tajomník. Katedra histórie PaedDr. CSc. 9 . mim. Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr.

CSc. PhD. CSc. Mgr. Ivan Čillík. Katarína Klimová PhDr. PhDr. PhD. Mgr. Študentka Bc. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. PhDr. Mária Daňová. . prof. PhD. Mgr. PhD. Peter Zbiňovský. Mgr. Katedra germanistiky PhDr. PaedDr. PhDr. CSc. Vladimír Biloveský. PhD. PaedDr. CSc. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. Elena Bendíková doc. Kristína Krnová. PhDr. PhDr. Karol Fremal. Janka Pálková Mgr. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Kristína Krnová. CSc. Pavel Fobel. Zuzana Bohušová. PhD. Gabriela Gombalová Mgr.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. PhD. Ivan Šuša PaedDr. PhDr. Lujza Urbancová. doc. Elena Baranová Mgr. PhD. Nadežda Zemaníková prof. Členovia: Katedra histórie Mgr. Nadežda Zemaníková PhDr. PaedDr. PhDr. PhDr. PhDr. Juraj Šuch. PhD. PhD. Júlia Palovičová. Patrik Kunec. Ivan Čillík. prof. doc. PaedDr. Imrich Nagy. Janka Hrdinová doc. prof. PhD. PaedDr. PhD. Ľubomír Kováčik. Elena Vallová. Petra Jesenská. PhD. PhDr. PhDr. Eva Hoehnová. Zoran Ardamica mim. PhD. PhDr. Daniela Fobelová.

Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . Michal Šmigeľ. PhD. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr. doc. Ivan Jančovič. Martin Schmidt. Zoltán Németh. PhD. Helena Lubyová RNDr. PaedDr. Eva Homolová. CSc. PhD. Členovia: Tajomník fakulty Ing.. Ing. Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr. PaedDr. Zdenko Dobrík. Ing. PaedDr. Cyril Hajduk Bc. Mgr. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. CSc. Matej Bence. CSc. Mgr. CSc. PhD. Želmíra Jankovská. Pavol Bartík. PhDr. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr. Milena Štulrajterová. Mgr. Ivan Čillík. Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. Oľga Kúchenová Mgr. Cyril Hajduk Doc. prof. PhD. doc. PaedDr. Peter Zbiňovský. PhD. PhDr. mim. PhD.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. PhD.

(FF UK Bratislava) doc. doc. prof. PhDr. doc. prof. 17. prof. DrSc.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. PhDr. 23. Zdenka Gadušová. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. Eva Tučná. prof. Kristína Krnová. 12. PhDr. Rudolf Dupkala. CSc. PhDr. CSc. Kristína Krnová.predseda 2. Karol Görner. PhDr. prof. KOŠICE) prof.podpredsedníčka 3. CSc. prof. 4. PhD. CSc. 6. Jolana Darulová. vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. 19. PhDr. CSc. PhDr. doc. prof. PhDr. CSc. PhDr. 5.h. (FF UKF Nitra) prof. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady. prof. prof. Vladimír Varinský. doc. CSc. 18. . 12 . Eva Mrhačová.. PhDr. Štefan Šutaj. CSc. schvaľuje. 8. prof. PaedDr. mim. Pavol Odaloš. PhDr. Pavel Fobel. Elena Baranová. CSc. CSc. PhDr. PhDr. Vladimír Varinský. PhDr. 7. PaedDr. František Briška. PhDr. PaedDr. Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte.h. PaedDr. 15. dekan fakulty doc. CSc. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. 13. 16. PhD. Ľudmila Jančoková. Ján Findra. CSc. (Spoločenskovedný ústav SAV. 11. Martin Golema. 21. CSc. CSc. PhDr. CSc. Vladimír Hellebrandt. doc. kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. CSc. DrSc. (FTVŠ BRATISLAVA) prof. Vedecká rada prerokúva. PhDr. Dr. PaedDr. (FF UKF Nitra) doc. prof. CSc. PhD. . 9. predseda vedeckej rady. PhDr. Anton Eliáš. 14.c. mim. 20. CSc. PaedDr. prof. CSc. Karol Fremal. (FF PU PREŠOV) prof. PhDr. prof. doc. prof. OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. CSc. 22. (FF OU. Eva Homolová. 10. Ján Šlosiar. PaedDr. Július Alberty. prof. Ivan Čillík.c. Vladimír Patráš.

Jaromír Krško.sk roskova@fhv.umb.sk nemec@fhv.KSJL . Mgr. PhD. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci.moravcova@gmail. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc. doc.katarina@fhv. Karol Görner. PhD. Doc. Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia.KRO – KHI .umb. schvaľovanie prodekanov fakulty. K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty.KTVŠ .umb. Predseda Doc. Helena Homolová Členovia: Bc. PhD.KTVŠ . r.r.KHUN – referát MV . Mgr.KTVŠ .sk jancovic@fhv.umb. Mgr. PhD. prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné. Mgr. EKUŠ 1.com s-palonder. Členovia: PhDr.umb. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty. CSc. Jaromír Krško. PhD. PhD. Ivan Jančovič.umb.umb. Miroslav Nemec. PhD.umb.umb. PaedDr. študenti. Miroslava Rošková.peter@fhv. Sj-Nj 3.sk 13 . Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty.sk ardamica. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity. PhD.D.umb.zoran@fhv. schvaľovanie rozpočtu. Mgr. Zoran Ardamica. Sj-Nj 2. voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl.sk krsko@fhv. Mgr.sk bariakova@fhv. Podpredseda PhDr. Ph.r.umb.com magdalena.umb. Mgr. Magdaléna Moravcová Bc. Katarína Klimová. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok. Jaromír Krško.r. Sj-Nj 3.r. Ingrid Balážová PaedDr.sk koziak@fhv. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc. schvaľovanie študijných programov.umb. Aj-Fj ŠO PaT 1.sk s-palonder. PhD.com krsko@fhv. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc.sk p. PhD.sk roskova@fhv. Mgr.umb.KSJL .helena@fhv.sk balazova@fhv. Bc.turcan@yahoo. Rastislav Kožiak. Mgr.r.peter@fhv. Miloš Taliga. Mgr. EKUŠ s-homolova. Bc. Patrik Kunec. vedeckí pracovníci.umb. PaedDr.umb. PaedDr. Zuzana Bariaková. Miroslava Rošková.sk s-barnova. PhDr. ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách.KSJL .sk .sk taliga@fhv.umb. PhD.KFV krsko@fhv. PhDr.sk kunec@fhv. Bc. Mgr.sk gorner@fhv.KHI . Rastislav Kožiak.cobirka@gmail. Peter Paľonder 1.sk martin.umb. PhD.umb. prof. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných.umb.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom. PhD.sk koziak@fhv.sk klimova.katarina@fhv.

7414 kl. 7425 kl. tf. 7411 kl. Kamila Sklenková Mgr. 7409 kl. 5171 kl. 7420 kl. 974 01 Banská Bystrica Tel.umb. 7411 kl. 7411. 7422. Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. 7557 kl. Viera Pivarčeková kl. Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing. Anna Pasiarová Mgr. 4134547 kl. (446) 4118 kl. 7418 kl. Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. 7410 kl.sk Ing. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr. 7413 kl. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc.Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40.: +421 48 4134541 . Cyril Hajduk Mgr. 4230392 kl. 7416 kl. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing. tf. 7424 kl. Helena Lubyová Ing. 7621 kl. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút .umb. 5204 kl. 7417 kl. 7438 kl. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc. 4132729 kl. tf. 4230392 fax 4136153 kl. tel. 7423. 5120 kl. Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul.sk e-mail: sekretariat@fhv. 7418 kl. (446) 4152 kl. 7557 kl. 7420 kl. 7417.fhv. 7420 kl. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr.

: 446 7318.sk Tel.: 446 7411.jana@fhv. e-mail: palkova@fhv.andrea@fhv.umb.: 446 5141. e-mail: stulrajterova@fhv.: 446 7535. e-mail: galisova. PhD.umb. PhD.: 446 4137.sk Tel. Katedra hungaristiky PhDr.umb.sk Mgr.: 446 4165.III.: 446 5133. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. PhD.sk Tel.umb.umb. PhDr.peter@fhv. e-mail: csikany.sk Tel. e-mail: djovcos. Mária Daňová. Milena Štulrajterová.umb.: 4150.: 446 5123. e-mail: wollner@fhv.anna@fhv. e-mail: jankovska@fhv.umb. PhD.sk Tel. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel. Peter Mandzák. e-mail: danova@fhv. e-mail: tomecek@fhv. e-mail: pivarcekova@fhv.umb. e-mail: kosturova@fhv. Mgr.umb. e-mail: licko@fhv. PhD. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.barnislav@fhv.umb. e-mail: sliacanova. Oto Tomeček.sk Tel. e-mail: jakubik@fhv.umb.umb. Roman Ličko.: 446 5120. e-mail: laukova.umb.umb.: 446 7417.sk Tel. e-mail: paulenkova@fhv. Jana Lauková. Mgr. e-mail: lizon. e-mail: zazrivcova@fhv.martin@fhv. Katedra germanistiky PhDr.: 446 7734.: 446 5018.: 446 7411.umb. Viera Pivarčeková 15 . Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb.sk Tel.: 446 5133. PhD.sk Tel. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr. CSc.sk Tel.veronika@fhv.umb. Monika Zázrivcová PhDr.: 446 5022. e-mail: vincur.sk Tel.: 446 4141.: 446 5626.sk Tel.sk Tel.martin@fhv.sk Tel.: 446 4197.sk Tel.sk Tel.umb.umb.sk Tel. e-mail: hrdinova@fhv. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr. Martin Lizoň. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. Katedra histórie PhDr. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr.sk Tel.: 446 7143. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Želmíra Jankovská.sk Tel. Ulrich Wollner.umb. Henrich Jakubík.umb. PhD.sk Tel. e-mail: mandzak.: 446 7506. PhD.

umb.: 446 5123. e-mail: balazova@fhv. Roman Ličko. PhD. Juraj Kremnický. e-mail: licko@fhv.umb. e-mail: taliga@fhv.sk Tel. Katedra histórie PhDr. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr.sk Tel.umb. Ivica Lenčová.barnislav@fhv.: 446 5133.: 446 7530. 7507.sk Tel. e-mail: lencova@fhv. PhD. PhD.umb.: 446 7419 al.: 446 7172. Peter Zbiňovský. e-mail: kovacova. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Katedra hungaristiky PhDr. PhD. PhD.sk Tel. PhD.: 446 7318.: 446 7118. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr.umb.sk Tel.sk Tel. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.: 446 5626. Henrieta Albertová. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr.: 446 4137. e-mail: vincur. e-mail: csikany.sk Tel.sk Tel.umb.umb.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr. Marta Kováčová. e-mail: kremnicky@fhv.sk Tel. Katedra germanistiky PhDr. e-mail: palkova@fhv. e-mail: liskova@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb.sk Tel.: 446 5147.ivan@fhv.: 446 7414. Miloš Taliga. e-mail: zazrivcova@fhv.sk 16 . PhD.umb.: 446 5022. e-mail: ocenas.sk Tel. e-mail: pivarcekova@fhv.: 446 5120.umb. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr.marta@fhv.umb.sk Tel. Ivan Očenáš.andrea@fhv.umb.umb. e-mail: zbinovsky@fhv. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr. PhD.: 446 5113. Tel. Ingrid Balážová Tel.umb. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.sk Administrátor štúdia Ing.

: 446 5131.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr. PhDr. PhD. e-mail: khun@fhv. e-mail: kfv@fhv. Tel. e-mail: khi@fhv. František Alabán.umb.. Tel. Pavel Fobel. Vladimír Biloveský.umb.: 446 4154.umb. Alena Ďuricová. Tel.: 446 7116.IV. e-mail: ksjl@fhv. PhD. e-mail: kro@fhv. e-mail: keks@fhv.sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr. e-mail: kaa@fhv. PhD.: 446 5621. PhD. Helena Bálintová.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr. Tel.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr.umb. Martin Schmidt.: 446 5148. Tel.umb.: 446 5314. Katarína Chovancová.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr.: 446 5031. Tel.: 446 7527. PhD. e-mail: ktvs@fhv.umb.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr. CSc.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof.umb. Miroslav Nemec. e-mail: kge@fhv. KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr. e-mail: ksj@fhv. PhDr. PhD. Gabriela Gombalová Tel. Tel. e-mail: keta@fhv. Tel. Ivan Očenáš.umb.sk 17 . PhD.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof. Rastislav Kožiak.: 446 7314. PhD.umb. Tel.: 446 5112.: 446 4138. Tel. PaedDr. PhD.umb.umb.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc.

Bc. Martin Kubuš PhDr. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. zahraničnoobchodnej. Ľubica Brenkusová PhDr. Alojz Keníž. PhD. PhD. Alena Štulajterová. Doc. modernej anglickej a americkej literatúry. PhDr. PhDr. PhDr. s Penn State University. Erasmus koordinátor UAP PhDr. Mgr. CSc. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. Mgr. PhD. Kamil Dovčiak. Jana Javorčíková. PhD. PhD. Petra Jesenská. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. Ivan Zelenka Bc. PaedDr. Csaba Czeglédi. Mgr. Pennsylvania. PhDr. CSc. M. turistickej a kultúrnej sfére.. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. najmä v spoločenskej. Miroslava Melicherčíková PaedDr. USA a s Fulbrightovou komisiou. Mgr. Mgr. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. PhD. Prof. Katedra spolupracuje s British Council. CSc. Absolvent učiteľského štúdia. Milena Štulrajterová. Jana Šavelová PhDr. PhD. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. PhD. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka.A. PhD. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy. Katarína Feťková. Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . diplomatickej. charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Alica Bírešová Bc. Roman Ličko. Vladimír Biloveský. Eva Homolová.. PhD. Mária Hardošová. mimoriadna profesorka Mgr. PhD. PhDr.Personálne obsadenie katedier. Erasmus koordinátor PaT PhDr. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. Elena Vallová. Vladimír Biloveský. Martin Djovčoš. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori.

(FF Univerzity Komenského. Poľsko) Prof. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. PhDr.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Dr. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. B. PhDr. Gerhard Banse (Forschungszentrum. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). Daniela Fobelová. Vladimír Ďurčík. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. Bystrica) JUDr. D. Pavel Fobel. SRN) prof. Bystrica) Mária Srnková Mgr. a o doktorandské štúdium v odbore etika. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. Karlsruhe. PhD. Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. Prof. s Filozofickým ústavom SAV. Hab. Dr. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. PhDr. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície. Bystrica) PhDr. Gana Guitcheva Mgr. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. B. Prof. Branislav Vincúr Mgr. PhD. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). Daniela Kovaľová. PhD. PhD. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. CSc. Zuzana Kiczková. pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Doc. Dr. PhDr. Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). Roosewelta. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. Ľubomír Bušík (Krajský súd B. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . Bratislava) MUDr. PhDr. Pavel Fobel. PhD. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. prof. PhDr. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko).

Svitlana Pachomovává. jazyka a literatúry Prof. PhDr. PhD. . Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie. Mgr. Nikša Maksimovič . PhD. jazyka a literatúry Prof. PhD. Gilles Rouet. – Katedra slovanských jazykov Prof.. Prof. PhD.. Alexandra Bitušíková-Wootliff. PhDr. Ing. Daniela Fobelová. CSc. PhD.Katedra slov. Henrich Jakubík. zástupkyňa vedúcej katedry Prof. – Katedria histórie PhDr. PhDr. Mgr. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. PhDr. CSc. Libor Fridman. Prof. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. . PhD. PaedDr. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. Janka Klincková. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. CSc. DrSc. Ján Šlosiar. PhD. – Katedra slov. Doc. PaedDr. PhD. PhD. Ivan Chorvát. Milota Vetráková. Daniela Kovaľová. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr.Katedra slov. Radoslav Kožiak. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005.Katedra slovanských jazykov Dr. PhD. – Katedra slov.Katedra histórie Mgr.Ekonomická fakulta UMB Doc. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr. PhD. M. PhD. PhD. vedy Ing. PaedDr.. Janka Pálková. – Katedra histórie PaedDr. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr. Vladimír Patráš. Ján Findra DrSc. DrSc. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. – Katedra filozofických vied Doc. Martina Kubealaková – Katedra slov. Erasmus koordinátor Mgr. CSc. jazyka a literatúry PhDr. Dušan Škvarna. CSc. – Ústav VaV. . PhD. jazyka a lit. Jolana Darulová. PhDr. Jaromír Krško. PhDr. Zuzana Ištvánfyová. PhD. Eva Höhn.Katedra slov. PaedDr. PhD. Helena Bálintová. PhD. Dagmar Hoscheková. Zuzana Bariaková. – Katedra filozofických vied Prof. – Ekonomická fakulta Doc. PhD. Mgr. Olga Brandys. PhD. UMB PhDr. Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr. PhD. Katarína Koštialová . – Katedra slovanských jazykov Mgr. .vedy Doc.A. Oto Tomeček. Genovaité Kaciuškiené. Ing. Michal Šedík. jazyka a literatúry PhDr. Patrik Kunec. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . PhD. ruské kultúrne štúdiá. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá. jazyka a lit. PhDr. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. PhD. – Katedra slov. ktorý ponúka v dennej i externej forme. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof. jazyka a lit. – Katedra histórie Mgr. – Pedagogická fakulta UMB PhDr. Imrich Nagy.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Helena Bálintová. – Pedagogická fakulta UMB Doc. Marián Palenčár.

Bc. Martin Schmidt. Ján Šlosiar. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. Juraj Šuch. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi. Oľga Lauková Ing. Mikuláš Lukáč Mgr. Martin Schmidt. Mgr. Ing. Michal Šedík. Ulrich Wollner. Prof.PhDr. Mária Nemčeková. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. Miloš Taliga. Peter Máčaj Mgr. Peter Grešša PhDr. CSc. slovenským jazykom a históriou. PhDr. Za ten čas sa vypracovala. Filozofia a Náuka o spoločnosti. PhD. Prof. Marián Palenčár. Mgr. Mgr. Miroslava Kminiaková PhDr. PhDr. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. PhD. umením a vedou. PhD. Jana Nová. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. 1990. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. Mgr. Mgr. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici. Jaroslav Cepko. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí.. Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku. PhD. Doc. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. PhDr. Erika Kubíková Mgr. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. na ktorých participuje väčšina členov KFV. MBA. PhD. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . Mgr. Robert Halaj Mgr. CSc. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. Zuzana Brťková Mgr. CSc. Erasmus koordinátor Mgr. PhD. Beáta Štotová Mgr. Lenka Šebová Mgr. PhD. Mgr.

Mgr. PaedDr. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc. Nadežda Zemaníková. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. Marek Ľupták Mgr. Mgr. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia. Alena Ďuricová. Jana Štefaňáková. PhDr. Uli Rothfuss Prof. Mária Bieliková. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Eva Molnárová Mgr. Dr. PhD. Prof. Alena Ďuricová. PhD. PhDr. ale aj európskom trhu práce. Dr. Prof. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. PhD. Eva Schwarzová Mgr. PhD. Jana Lauková. Mgr. PhD. na prípravu tlmočníkov a prekladateľov. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov. PhDr. Zuzana Bohušová. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. PhD. Anna Ivínová 22 . Juraj Dolník. Zuzana Tuhárska PhDr.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. Wolfgang Schulze Doc. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov. CSc. Ivica Lenčová. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu... PhD. Edita Jurčáková. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Zdenko Dobrík. PhD PhDr. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom. Jana Miškovská. PhD. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. PhD. PhDr. PhD. PhDr. Mgr. nemeckej literatúry. na jednotlivé lingvistické disciplíny. Mária Daňová. PhD.

Kielcach. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. Rastislav Kožiak. Nina Pavelčíková. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. Grenoble. Prof. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. CSc. múzejníctva. Peter Mičko. CSc.c. PhDr. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. Ostrave. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. Miroslav Kmeť PhDr. Július Alberty. PhDr. PhDr. Doc. PaedDr. Dušan Škvarna. Egri. Imrich Nagy. s Historickým ústavom SAV v Bratislave. Od r. PhD. Marta Mácelová PhDr. et PhDr. na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. PhD. ČR) Mgr. PhD. Patrik Kunec. Mgr.. Karol Fremal. osvety. Prof. PhD. Prof. Opole. Prof. PhD. PhD. napr. PhDr. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. Katowiciach. Rastislav Kožiak. cudzími jazykmi. Vladimír Varinský. CSc. Opave. PhD. PhDr. (FF Ostravskej univerzity. so slovenským jazykom. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku.h. archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia. Pavol Maliniak. Dr. PhDr. Andrea Nociarová Mgr. Mgr. Eva Kalhotková Mgr. náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. Pardubiciach. Limoges. Ústí nad Labem a Liberci). CSc. Prof. Pavol Martuliak. Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. Oto Tomeček. CSc. Brne. PhDr. PhD. Marcel Pecník Mgr. Michal Šmigeľ. Doc. Erasmus koordinátor PhDr. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 . PhDr. Marián Karcol Mgr. PhD. Peter Račko Mgr.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou.

PhDr. zástupca vedúceho katedry. publikačnej a informatívnej činnosti. CSc. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy. 2006. Árpád Zimányi. Annamária Dóšová Mgr. Erasmus koordinátor PhDr. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. František Alabán. Ph. Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. Prof. Gyula Varga. CSc. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie. PaedDr. ktoré sa realizuje od r. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. Andrea Csíkány. CSc. nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. Zoltán Németh. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3. PhDr. PhDr. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR). PhD. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. Vedúci katedry: Profesori: Prof.). pedagogickej. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej. František Alabán. Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy. Zoran Ardamica. z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel. Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. PhDr. Prof. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. Literárnu súťaž. Prof.. Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . Ladislav Angyal Mgr.KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. tajomníčka katedry. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. Súťaž v tlmočení. Gisela Cseh Mgr. CSc. Mgr. Timea Hulyák Mgr.D.

Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. Vlasta Křečková. a 2. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy. Mgr. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: . diplomatickej. Katarína Chovancová. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy. PhDr. Vedúca katedry: PhDr. Belgicko . Ciudad Real. PhDr. Belgicko . PhDr. Francúzsko .Universidad de Extremadura. Francúzsko . PhD. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. PhD. PhD.Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes. Elena Baranová. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. Monika Zázrivcová. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov.Katholike Universiteit Leuven. turistickej a kultúrnej sfére.Univerzitou A. taliansky jazyk a španielsky jazyk. Poľsko . PhDr. Louvain. Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. Lektori: Externí pracovníci: 25 . PhD. PhD. Dagmar Veselá Mgr. Ostrava.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Remeš. Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. Katarína Chovancová. najmä v spoločenskej.Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. Paulína Šperková. Absolvent učiteľského štúdia. Júlia Bubáková. Milan Štulrajter. Španielsko . Mgr. Ľudmila Mešková. CSc. PhD. Jan Holeš. Česká republika Universidad Castilla la Mancha. Mickiewicza v Poznani. PhD. Erasmus koordinátor UAP Doc. mimoriadna profesorka Doc.Universidad de Oviedo. Cáceres. zahraničnoobchodnej. Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry.Université de Reims. PhDr.Ostravskou univerzitou. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.Univerzitou v Nantes. Brusel. Francúzsko . François Schmitt Mgr. translatológie. Španielsko . Mgr. Španielsko .

Ladislav Franek. ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. PhDr. Janka Kubeková Mgr. Dana Ďurovková. rusistiky. PhDr. Doc. PhDr. PhDr. PhD. PhD. CSc.hab. Svitlana Pachomovová. PhD. Massimo Arcangeli Mgr. Dr. DrSc. Jiří Chalupa. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr. Gabriela Olchowa Mgr. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. Prof. Marta Kováčová. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. Petra Pappová. Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program. sympóziách a seminároch doma i v zahraničí. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PhD. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. PhD. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Eva Reichwalderová.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. Eva Mesárová. PhDr. Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof. Mgr. Dr. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Gabriela Gombalová Prof. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti. Dr. DrSc. Larisa Anatolievna Sugay. aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. literárnovedných a translatologických disciplín. ktorý je koncipovaný tak. Mgr. Anita Račáková. PhD. Mgr.). Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. PhD. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. Martin Štúr. PhDr. PhD. aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách. Katarína Klimová.

Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. Martin Lizoň. Prof. Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. PhDr. CSc 27 . V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. PhDr. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. PaedDr. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. Poľsko. Mgr. Eva Kúchová Mgr. Eva Tomeková. vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ivan Očenáš. Olga Brandys. Justyna Cembrowska. DrSc. c. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. Michal Harpáň Prof. zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr. spoločné vedecké projekty. V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach. et Dr. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. PhDr. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). Pavol Odaloš. Chorvátsko). PhD. PhD. CSc. h. 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. PhD. CSc. Dr. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. Ján Findra. V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. stupňa – doktorandské štúdium. Zuzana Hurtajová. PhD. Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. Prof. Vladimír Patráš. Katarína Jackulíková. PhD. PaedDr. lingvistická a didaktická problematika. Mgr. Prof. Nikša Maksimovič PaedDr.Mgr. Prof. Nemecko. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). Srbsko. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r.

PhD. PaedDr. Janka Šuchová Mgr. Jana Hrabovská Mgr. Dr. Eva Čulenová Mgr. CSc. Eva Pršová PhDr. Ladislav György. Brigita Šimonová. Zuzana Gregorcová Mgr. Doc. Jozef Tatár. PhD. Ľubomír Kováčik. Absolvent 28 . Klára Stebilová Mgr. c. (MD) Mgr. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Ph. Lujza Urbancová. Emeritný profesor. PhDr. Mgr. Ivan Očenáš. PaedDr. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní. Július Lomenčík. Jana Klincková. Mgr. Zuzana Bariaková.D. Ivan Šuša. PaedDr. Doc. PhD. Ph. Doc. Ivan Jančovič. PaedDr. PaedDr. Hedviga Kubišová. PhD. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. Doc. Anna Lazurová Mgr. PhD. PhDr. Viera Luptáková Mgr. Kristína Krnová. Mária Šimorová PhDr. Mgr. Jaromír Krško. PhD. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. PhDr. PaedDr. PhDr. CSc. PhD. PhD. h. CSc. Zdenko Kasáč. PhD. PhD. Peter Filín Mgr. PhD. Erasmus koordinátor UAP Mgr. PhD. Lenka Garančovská Mgr. Martina Kubealaková PaedDr.D. Lucia Hudecová Mgr. Eva Drugdová Mgr. Doc. Henrich Jakubík. Mgr. v štátnej správe. Anita Huťková.Prof. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). Anna Gálisová PhDr. PaedDr. Lýdia Janáková. Doc. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PhD. Docenti: Prof. Katarína Harčarová Mgr. Martin Golema. Alexandra Chomová.

Mgr. PhD. Nadežda Vladovičová. Martina Mandzáková. PaedDr. Robert Rozim. PaedDr. Matej Bence. Vedúci katedry: Profesori: Doc. Jaroslav Kompán. PhD. Doc. Mgr. PaedDr. PhD. Martin Babiar Mgr. Peter Mandzák.magisterského štúdia sa navyše uplatní . CSc. Želmíra Jankovská. PhD PhDr. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. PhD Doc. Ivan Čillík. PaedDr. Jaroslav Popelka PaedDr. Doc. PaedDr. Mgr. PaedDr. CSc.ako učiteľ na ZŠ. PhD. PaedDr. Silvia Končoková Mgr. PaedDr. PaedDr. Martin Pupiš. Juraj Kremnický. Mgr. Mgr. RNDr. PhD. PhD. Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 . Zuzana Borguľová Mgr. Pavol Pivovarníček Mgr. PaedDr. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium. PaedDr. PaedDr. PhD. PaedDr. Jiří Michal. Doc. PhD. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. Doc. Prof. Miroslava Rošková. Miroslav Nemec. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. Miroslav Nemec. Prof. PhD. PaedDr. PhD. ECTS koordinátor PaedDr. VŠ. PaedDr. PhD. PhD. Nadežda Novotná. PhD. Lucia Krajkovičová Mgr. Prof. Rastislav Kollár. Karol Görner. Elena Bendíková. PhD. Júlia Palovičová. Doc. Ladislav Bence. PaedDr. PaedDr. Ivan Štulajter. Doc. Erasmus koordinátor PaedDr. Marian Kučera. PaedDr. CSc. Ľudmila Jančoková. PhD. Pavol Bartík. Doc. SŠ. odbor športová edukológia a športová humanistika). PhD. PhD. CSc.. Peter Zbiňovský. Štefan Adamčák. CSc. PaedDr. Božena Paugschová. PaedDr.. PhD. PhD. PhD. PhD. Miroslav Slížik.

etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I. praxe.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31. 2009 – 2. 4.2. 2010 – 17. 5. 9. 2009 1.11. 5.5. 2009 o 9:00 h 11.6. štúdia Zápis do 3. 2010. 2009 . 2009 7. . 2009 *7. 9.10.20. 9. 9. etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 2010 10. 2010 *25. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal.10.2.ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr.9.2009 8. 9.3.9.2010 apríl 2010 2. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc.5. 2010 *25. 5.20. 2010 – 21.9.2009 a 17.2010 letný semester 8. 2009 7. 9.2009 Akademické udalosti 16. 8.18. 9.6. 2010 Vyučovanie. 2009 o 13:00 h Zápis do 1. 8. 2009 .2010 Štátne skúšky prvý termín do 14. 12. 6. 12. 5.10.7. 2009 – 18.2010 zimný semester 21. .2010 apríl 2010 2. roku Bc. práce) 3. 10. 2010 .2. a Mgr. 2010 . 2010 do 7. 5. 2. 9. 2010.6. 9.2009 prvý termín 28. 2009 – 18. II. 2010 30 . 2010 letný semester 8. 8.2010 *do 30. 6. 9. štúdia Zápis do 2. 12. .18.2. 8.2009 7. 2010 31. 2010 . 2009 21. 12.14.16.6. termín do 12.2009 8. 9. roku Bc. HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6. II. . 2009 . 2. 2010 – 28.roku Mgr. 2010 – 28. 2. 2009 – 18. 12. práce) 17.16. 2009 . 2009 21. 2010 8. 2009 . 2010 – 7. 2010 – 16. 2009 12. 2. .2009 druhý termín 7. .9. 2009 o 9:00 hod. 6.2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom.roku Bc. termín do 12. 9. 2009 *19.V. 2010 . 12. 2009 – 18. 2009 . 2010 16. 2009 *7.6. 2010 – 7. 2009 . štúdia Zápis do 1. 12. 2. 5.6.18.18. II. termín do 12.2010 druhý termín do 25. 9.2. 9. 5. 2009 . 12. 2010 8. 9. 2010 druhý termín do 25. 2.2010 zimný semester 21. 1. 2010 letný semester 8. 2010 16. 2010. 1. deň vyučovania podľa rozvrhu do 4.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1. štúdia Náhradný termín zápisu do 1. 2010 – 7. 2.2.11. 5.9.6.26.2009 a 17. 7. 5. ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21. 2010 . 2009 o 9:00 h 18. 4. 2010 do 6.26. . 2.1.14. 2009 21. 2. 2010 8. 9.2010 zimný semester 21. 9. 2009 21. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II.18. 6. 9. 4.roku Bc. etapa Doktorandské štúdium . 3. 9.9.2009 do 4.

2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. 8. 4. 2010 druhý termín do 25. 2010) 21. 4.25. 5. 8. 2010 – 29. 5.2010 august 2010 9. . 6. 2010 24.6. 8. 5. 2010 – 28. 5. Šport 19. (Talentové PS: Tv. práce) prvý termín do 7.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 6. 8. 2010 – 28. 2010 druhý termín do 25. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14. 2010 – 15.6. 2010 16. 6. 2010. – 18. 6. práce) 10.2010 31 . – 23. 5. 2010 16.

60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety. že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu. že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky. Pre študenta to znamená. Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. povinne voliteľných a výberových predmetov tak. kompletných informácií o štúdiu. ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity.VI. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. Študentom sa odporúča. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu. Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu. resp. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií. ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 . v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. t. t. o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium.j. na ktorý bol prijatý. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka. ktoré ECTS uplatňujú. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. či špecializácie. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl.j.

Štúdium. Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku. keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím. Okrem základných informácií o predmetoch. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah). stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu. systémom a podmienkami štúdia.v priebehu celej štandardnej doby štúdia. kedy sa rozhoduje. Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www.umb. 33 . sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia. Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov. V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. Na tomto mieste upozorňujeme.fhv. ktoré povinné. Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ). ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu. musia počítať s tým. Študenti. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom. Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia. pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov.

globálnymi. organizačnými a kultúrnymi trendmi. e-mail: vincur.).sk Garant štúdia: prof.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. ako oblasť poznania (§ 50 ods. ktoré narúšajú integritu. t. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. .vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod.1 zák.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. verejného a profesionálneho života. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík.Konzultant pre etiku (angl. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.sk.131/2002 Z. ktorá sa považuje za povinný predmet.z.branislav@fhv. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. .131 Z. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku.1 zák.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. Odporúčaný študijný plán: 34 . v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. . . jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania.č. J 03. spravovaných Ministerstvom školstva SR.z. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: .umb. Pavel Fobel. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce.umb. PhDr. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. Študijný poradca katedry: Mgr. . ethics consultant). stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Po úspešnom absolvovaní 1. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. ovláda princípy empatie.asistent manažéra. ethics officer. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. národnými. 446 5626.fhv. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie .

1. 1.Ďurčík prof. 2.PhD. 1.Fobel Kovaľová. Fobelová prof. Salbot Kovaľová L Spolu prof.Fobel prof. 2. prof. Fobelová prof.Fobel prof. Ekonom. 1. lektor Ďuricová.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2. 2.fak. 1. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Fobelová Kovaľová.Ďurčík Banse Ekonom. 1. 2. 2.Fobel prof. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 35 . 1.PhD. 2.fak.PhD. 2. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof. 1.Kiepas Kovaľová. hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1. prof. L L L L L L prof.PhD.fak. doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof.Kiepas prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext. 1. 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.Fobel Kovaľová. Salbot Ekonom. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext. 2.Fobel Kovaľová. 1.PhD.Fobel Banse doc.Fobel prof. 1. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2. Banse doc. Ekonom. 1.fak.

3. 3. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. externý 36 . hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext.Spolu kontakt. L L L Vyučujúci ext.Kiepas doc. 2. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel. prof. Šimoniová Fobelová. 3. Externý lektor 2. Fobelová prof. Koordinátor ŠVUA 3. Z Z Z Z Z Z Z Z prof.Banse doc. externý lektor 3. 3. 3.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová. 3. Kovaľová 2. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. 3. L L L L L Kovaľová. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Fobelová doc. Kovaľová 1.PhD. Kovaľová 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kovaľová 1.Fobel prof. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. Oravcová 2. 3. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. lektor školitelia Oravcová. 3. Ďurčík prof. Šimoniová Ďurčík ved. 2.

lektor ext. L L L školitelia ext. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2.fak. lektor ext.fak. 2. 1. hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Ekonom. 2. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1. lektor ext. lektor ext. 1. 1. 2. L L L Ekonom. 2. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. L Z Z Ďuricová ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 . L L L Fobel ext. 1.Spolu kontakt. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. ext. ext.

čo spolu činí 170 kreditov. Jančovič. USA a i. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. Palenčár 1 4 prof. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. z ekonomických vied a manažérskej etiky. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. sociálnej antropológie. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Bálintová. slovesnej.Birmingham. riadiť. práva. 1. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. 1. DrSc. 1. 38 . ruskej. Veľká Británia . Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Holandsko .Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko. nemeckej. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). francúzskej a slovenskej kulturológie.: 446 5123. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. Študijný poradca katedry: PaedDr. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia.Maastricht. Kubealaková PhD.umb. technické vybavenie katedry). usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. zo psychológie. Martuliak Z Jakubík. hudobnej a výtvarnej kultúry. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. e-mail: palkova@fhv. z medzinárodných vzťahov. Bude kompetentný v hovorenej. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1. Poľsko .Petrohrad. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180.sk Garant štúdia: prof. Maďarsko – Budapešť. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Janka Pálková Tel. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. Kunec Garant predmetu doc. Gilles Rouet. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor.umb.Krakow. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy. 1. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations.fhv.). Z Chorvát doc. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk (Personálne obsadenie katedry.

Spolu kontakt. PhD. PhD. Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. 1. Höhn. Höhn. Bálintová. PhD. Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. PhD. 1. PhD. PhD. 1.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. PhD. Štulrajter. 1. Štulrajter. PhD. 1. Höhn. Ličko. 1. Štulrajter. PhD. 1. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Höhn. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. Bálintová. 1. L L L Darulová Bariaková Jančovič. 1. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko. PhD. Bálintová. 1. PhD. PhD. Štulrajter. Štulrajter. Z Höhn Z Pálková. PhD. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. L L L L 39 . PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. Bálintová. doc. Rouet Ištvánfyová. Höhn. PhD. PhD. 1. Langsteinová prof. 1. PhD. 1. PhD. 1. 1. Ličko.

1. Langsteinová Ličko. PhD.Brooš prof. PhD. Bálintová. 1. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. 2. Klincková doc. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. PhD. PhD. Štulrajter. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. Höhn. 2. 2. 2.Spolu kontakt. 2. Höhn. 2. Bálintová. Bálintová. 40 . Ličko. 2. Štulrajter. PhD. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. 2. Štulrajter. PhD. PhD. Höhn. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková. PhD. 2. 2. 2. 1. Bálintová. 2. 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. 1. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. Štulrajter. PhD. PhD. PhD. PhD. Höhn. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko.

Spolu L Z Bálintová. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. Höhn. Ištvánfyová Z Klincková. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Bálintová. 2. Bálintová. 3. Vetráková prof. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2.Brooš doc. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn. 2.Spolu kontakt. PhD. 2. PhD. Fobelová prof. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc. PhD. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. PhD. Štulrajter. PhD.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. PhD. PhD. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Švantnerová Ličko. Klincková prof. Štulrajter. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Höhn. PhD. 3. 3. Klincková prof. 41 . Bálintová. Štulrajter.Patráš Júda. PhD. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Höhn. Vetráková Z Fobelová. PhD. 2. 2. PhD. 2. Ličko. 3. PhD. doc. PhD.

Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko. Bálintová. 3. PhD. PhD. 3. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.Spolu kontakt. 3. PhD. Švantnerová Z Bálintová Bálintová. Höhn. PhD. Štulrajter. 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. 3. 3. PhD. PhD. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3. 3. 3. PhD. PhD. Höhn. PhD. 3. 3. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. PhD. PhD. Ličko. Štulrajter. 3. 3. 3. 3. 1 30 180 42 . Kuviková prof. PhD. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. hodín Odporúčaný rok 3. Kožiak prof. Bálintová.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof.Patráš Ištvánfyová. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. Zagoršeková prof. Bálintová. Štulrajter. PhD. 3. PhD. Bálintová. PhD. Štulrajter. 3.

PhD. PhD.Spolu kontakt. 2.jaz. 2. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. seminára (AJ. NJ. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. 2. Höhn. hodnote V 2 1. PhD. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1. Bálintová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. RJ. 1. 2. RJ. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko.jaz. PhD. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. PhD. PhD. seminára (AJ.jaz. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Štulrajter. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Höhn. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2. seminára (AJ. PhD. RJ. 1. Höhn. PhD. 1. PhD. 2. Štulrajter. 2. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 43 . NJ. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec. Ištvánfyová. PhD. Höhn. NJ. 1. Höhn. Bálintová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 2. Štulrajter. Bálintová. PhD.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl. PhD.študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. 44 . Exkurzia 1 * . Z Ištvánfyová Ištvánfyová.Spolu kontakt. Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB.

osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. v masmédiách a občianskych združeniach. Vladimír Varinský. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. jazyk prameňov. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia. To znamená. 8. e-mail: tomecek@fhv. CSc. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. podmieňujúci predmet. 143. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. PhDr. profesionálneho života. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín. t. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov. historická geografia. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Katedra histórie miestnosť č. PhD.fhv. dejiny umenia a pod.umb. literatúry a periodík. Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické. Oto Tomeček. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch. tel. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. galérií. ale aj na úseku štátnej správy. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. Európy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. vrátane metodiky ich spracovania. bod 7c).). múzeí.: 048/4467143.umb. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými.j.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska. Martuliak 45 . praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.

PhD. Nagy. Patráš doc. doc. Kunec. Palenčár doc. PhD. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček. L L L L L L L L L L Mácelová. 1. 1. Tomeček. Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. PhD. PhD. 1. PhD. Nagy. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Albertová. 1.Fremal Albertová. PhD. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. 2. Nagy. 1. 2. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. 2. 1. PhD. 2. 2. PhD. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. 1. 1. Kožiak.Spolu kontakt. Palenčár Nagy. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1. Šmigeľ Albertová. 2. 1. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. 1. Nagy. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. 2. L 46 . B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. Nagy. 1.

3. hodnote Koštialová. 1. Šmigeľ prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. 3. Šlosiar L Spolu Kožiak. L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19. Mácelová Albertová Albertová. a 20. L L L L Mácelová PhDr. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. 3. Darulová Šlosiar prof. doc. Šuch Škvarna Varinský Kožiak. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . Kunec. 2. 2. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. 3. Kalhotková Mgr. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. 3. 2. 3. 3.Spolu kontakt. práce L Spolu Celkový súčet doc. 1. 2. 2. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . Škvarna prof. doc. Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3. 1. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. PhD. L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. 3. PhD. hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2.

Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. a 20. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. 1. doc. 1. PhD. 1. Albertová. PhD. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1.Spolu kontakt. 48 . 1. PhD. PhD. Tomeček. 1. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak.

Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. 2. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. 1. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Eva Čulenová. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Huťková. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. PhD. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. PhDr. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. 1. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. základy jazykovej komunikácie. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Patráš prof. Klincková Huťková. Študijní poradcovia: PaedDr. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Harpáň doc. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. PhD. Z 2. Mgr. Spolu kontakt. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. 2. Klincková Huťková. Odporúčaný študijný plán. PhD. ktorú musia študenti povinne absolvovať. 1. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. DrSc. prof. Svetlana Pachomovová. Odaloš prof. PhD. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. doc. prof. 1.

Harpáň doc. 3. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 1. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof.Spolu kontakt. 3. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 1. Odaloš prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. Patráš Huťková. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. 50 . 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. PhD.

V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Spolu získa 70 kreditov. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov. Urbancová. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. 1. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. odborného a umeleckého prekladu. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. miestnosť č. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. 334.sk Garant štúdia: doc. Nadobudnuté poznatky. Študijný poradca katedry: Mgr. Patráš 51 . Odaloš doc. Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. jakubik@fhv. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí. a to v symbióze slovenských osobitostí. Tatár prof. Z Z Z Vyučujúci Odaloš. PaedDr. Martin Golema. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. Garant predmetu prof. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Henrich Jakubík.umb. PhD. Huťková Tatár Patráš. pracovník v turizme. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. literárnohistorických a literárnokritických oblastí. dejinných. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník. zamestnanec kultúrnej sféry. 1. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . Gálisová. Huťková Spolu Klincková. kredit. 1. kredit. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. V kredit. Spolu Krško. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. Kováčik doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Jakubík doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. 2. Klincková doc. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. Spolu Klincková. Krško Chomová Harpáň. 2. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3. Jančovič Kováčik. Očenáš. 3. 2. Harpáň doc. Patráš Golema. Urbancová. György Kováčik. PV kredit. kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. doc. kredit. Kubealaková Spolu Odaloš. 3. Kubealaková Klincková. György Kováčik. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. Golema prof. 2. 2. 2. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1. 3. Odaloš prof. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2.Spolu kontakt. Kováčik doc. Šuša prof. Kubealaková Jančovič doc. prof. Gálisová Harpáň. hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. 1. Z Z Hurtajová. Harpáň Golema doc. 2. Klincková doc. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2.

Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. kredit. L L L L Kubišová. 2. kredit. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int. 3. 2. 2. kredit. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. kredit. kredit. Z Z Z Patráš Krnová 53 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int.dokt.dokt. 2. kredit. 2.Spolu kontakt.dokt. 2. 2. 3. 2. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. 2. PhD. 2. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 3. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved. Patráš. 3.

3. odp. PV .výberový. 3. hodnote Vývin lexiky po 9.odporúčaný. V . kredit. kredit.dokt.povinne voliteľný. 3. 3. Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. L L L Krško. . kredit. 3. Chomová Harpáň/ int. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved. L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3. .semester 54 . sem.Spolu kontakt.

Kosová Görner. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport. roč.. 58. pedagogicko-psychologických vied.fhv. t. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. M. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania. doc. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. Spolu získa 180 kreditov. Kompán Nemec Adamčák. Kováčiková Gajdošová prof. sem. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. Nemec Adamčák Bence. Ivan Čillík. Garant štúdia: doc. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. doc. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. PaedDr.j. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp. podmieňujúci predmet. mandzak. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. To znamená. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. miestnosť č. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov).umb. Katedra telesnej výchovy a športu. stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.umb. PhD.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 . priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Mandzák Bence Sližik doc. prof.peter@fhv. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom. stupeň. Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. doc. Vladovičová Görner Paugschová. CSc.

119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. Čillík doc. Nemec prof. kredit. sem. Novotná Ďuricová Pupiš Bence. Kollár Kremnický Bartík. Salbot doc. Bartík Kremnický prof. hodnote V predmety v uved. Pupiš Garant predmetu Novotná doc. Bence doc. hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík. kredit. PV hodnote V predmety v uved. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved.Prednášky Odp. Adamčák prof. Palovičová. kredit. Mandzák Bence. Nemec doc.. hodnote P P P P P PV 56 .1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved. roč. Čillík doc. kredit. Jančoková doc. Semináre Odp. M. Mandzák Kučera. hodnote V Teória výchovy a pedag. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. Bartík doc. kredit. Popelka Jančoková. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt . Rozim doc.. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L. Bence doc. Novotná prof. Bence doc. Rozim Adamčák. L. Jankovská Nemec. Michal doc. kredit. Nemec Gajdošová Zbiňovský. Jankovská členovia katedry doc. Višňovský doc.

Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved.1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . Popelka doc. Görner doc.Prednášky Odp. hodnote V predmety v uved. Zbiňovský. Slížik Mandzák. hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík. Bartík doc. Čillík prof. Bence László vedúci ZP Görner. Semináre Odp. Görner doc. PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. Nemec prof. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved. kredit. M. gestori špecializácie 57 . László prof. Zbiňovský. Jankovská Nemec. Kollár vedúci ZP Kučera. Michal Bartík. hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov. kredit. Jančoková doc.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. roč. Pupiš. Kompán Paugschová prof. Bartík prof. sem. kredit. Nemec prof. Sližik Jančoková. Bence. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved. kredit.

2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety .Prednášky Odp.225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 .8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš.6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt.12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár.4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety . Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt. Kompán Nemec. Kompán Nemcová Jankovská. Semináre Odp.206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt. sem.215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. Adamčák učitelia katedry B-SPSt. roč.5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety .3a PV predmety .6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt. Bartík Palovičová Michal.

Prednášky Odp. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety . Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . ktorý chce ďalej študovať Mgr. Bendíková. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent. učitelia katedry Kompán. Bence. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. Semináre Odp. ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. M. Michal.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. ktorý chce ďalej študovať Mgr. sem. Ďuricová.v kombinacii s aprobačným predmetom Študent. roč. 59 .

Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Z 2. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). 1. PhD. PhD. Huťková. Študijní poradcovia: PaedDr. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. prof. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. PhD. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Harpáň doc. 2. ktorú musia študenti povinne absolvovať. 1. základy jazykovej komunikácie. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. PhDr. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . PhD. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. Svetlana Pachomovová. Patráš prof. prof. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. 1. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. 1. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Klincková Huťková. DrSc. Odaloš prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. Mgr.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. Eva Čulenová. 1. Klincková Huťková. doc. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. 2.

L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. 1. Odaloš prof. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 1. 1. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. Patráš Huťková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. PhD. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Harpáň doc. 3. 3.Spolu kontakt. 61 . Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.

bežný rozhovor. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. 332. Takto spolu získa 70 kreditov. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. zabezpečovanie služieb). že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. Csaba Czeglédi. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu.sk Garant štúdia: prof. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. Študijný poradca katedry: PhDr. Czeglédi prof. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. PhDr. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.martin@fhv. Predmety. tel: 446 4141. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr. ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. ďalej z teórie. Martin Djovčoš. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. korešpondenciu. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia.umb. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Hardošová. Czeglédi Ličko. e-mail: djovcos. lexikológie a štylistiky. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. kultúry. To znamená. dejín a vývoja prekladu. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín. 1. literárnej vedy. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. gramatiky. 62 . histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. PhD. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. PhD. a to v ústnom i v písomnom styku. PhD. literatúry. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Czeglédi prof.

2. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. Šavelová. Djovčoš. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3. Feťková. 2. CSc. 1.Spolu kontakt. Ličko. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. 2. 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. Czeglédi prof. Zelenka PhD. 1. Djovčoš Feťková. PhD. Czeglédi prof. hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Keníž. Zelenka PhD. Javorčíková Biloveský. 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. Czeglédi Ličko. 63 . Hardošová Jesenská Ličko prof. 1. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. Czeglédi 1 3 1 Biloveský. 2. 3. 2. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. Czeglédi Biloveský. 2. 1 3 1 Keníž. Javorčíková. 2. Czeglédi Ličko. 2. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr. PhD. 3. 3. 3. PhD. Kubuš Brenkusová prof. PhD. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1. Javorčíková. Brenkusová PhD. Javorčíková. Czeglédi L Celkom Czeglédi. Brenkusová. Vallová. PhD. Vallová. PhD. 1. 2. 2. Šavelová Vallová Vallová.

Vallová. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 3. L L L L Šavelová. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. Štulajterová Vallová Vallová. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. 3. L L L L L Hardošová. 3. 2. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Hardošová. 2. PhD. PhD. PhD. PhD. 2. Czeglédi 0 1 1 1 2. 3. 2. Z Z Hardošová. Vallová. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Djovčoš Hardošová. PhD. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2.Spolu kontakt. Keníž. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. PhD. PhD. PhD. 2. CSc. Biloveský. Brenkusová. Keníž. hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Praktické cvičenia AJ (odb. PV terminológia) 64 . PhD. hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Brenkusová prof.

3. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Spolu kontakt. Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. Czeglédi prof. L L L 65 . 3. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof.

Jan Holeš. hodín Odporúčaný ročník Špecif. miestnosť č. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry.umb. 1. 1. tel. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. mim. Holeš Baranová. Z Z Z Vyučujúci Holeš. o prekladateľ bežných. o redaktor v masmédiách. Holeš 66 . Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. prof. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. bežný rozhovor.sk Garanti štúdia: Doc. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. 446 4197. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. prekladať texty stredne náročné. PhDr. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. korešpondenciu. doc.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit. administratívnu agendu atď.. e-mail: zazrivcova@fhv. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Spolu získa 70 kreditov. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. literárnovedných a translatologických disciplín. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 133. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. CSc. vedeckého a hospodárskeho života. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. 30 kreditov za predmety translatologického základu.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov.

kredit. 2. Veselá Baranová.kredit. PhD. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1. Štulrajter.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. 2 2. Z Křečková Křečková. prof. 1. Kompišová Křečková. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Holeš Baranová. prof. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2. PhD. Kompišová Zázrivcová Štulrajter. doc. Baranová. mim. 2. prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc. 2. hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 . PhD. 2.kredit. L L L L L Holeš. Holeš Štulrajter. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. doc. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. hodín Odporúčaný ročník Špecif. PhD. 1. PhD. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1. Holeš Křečková. Křečková Křečková. doc. Štulrajter Štulrajter. PhD. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková. 2 2. kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. PhD. Chovancová Chovancová. 2. hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. PhD. Štulrajter. Křečková Zázrivcová Štulrajter.kredit. mim. 1. 1. PhD. L L L L L L L Spolu 3. PhD. 2. mim.

hodín Odporúčaný ročník Špecif. Veselá Baranová. Štulrajter Štulrajter. PV .Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt. hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved.kredit. Holeš doc. 2. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. V . Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2. prof.kredit. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. 2. 2. mim. Holeš Klimová Skratky: P . L L L Schmitt Schmitt doc. 1. prof. PhD. 2. mim.kredit. B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3. 3. Baranová. 3.povinný. 3. Holeš doc.povinne voliteľný. Z Z Z Kompišová Schmitt doc.kredit. 1. PhD. prof. mim. 2. Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová. Holeš doc. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved. Veselá Baranová. PhD. Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. Baranová. prof. 3.výberový 68 . mim. 2.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. Holeš doc. 2. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. 3. Holeš Schmitt Albert Klimová doc. 2.

223. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. základy literárnej vedy. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. ďalej z teórie. CSc. morfológia. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov. z teórie a praxe prekladu. Alabán Németh. z literárnej vedy. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. a to ako v ústnom.umb. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie.andrea@fhv. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1. 1. lexikológie a štylistiky. Spolu získa 70 kreditov.: 048/4464137. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. e-mail: csikany. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. Študijný poradca katedry: PhDr. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Andrea Csíkány. 1. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. dejiny maďarskej literatúry. literárnej vedy. PhD. PhDr. tlmočenia (fonetika a fonológia. literárna komparatistika a literárna kritika). 1. štylistika a syntax maďarského jazyka. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. jeho gramatiky. Absolvent ovláda základy translatológie. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Varga Zimányi Alabán Németh Prof. teória literatúry. tel. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.sk Garant štúdia: prof. lexikológia. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. Gyula Varga. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Zimányi Prof. 69 . aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. kapitoly zo svetovej literatúry. Katedra hungaristiky Miestnosť č. tak v písomnom styku. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu.

Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. Zimányi Prof. Prof. Alabán Prof. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. PhD. 2. z konfr. kap. 2. 1. Zimányi Prof. Varga Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. Alabán Németh. 2. Alabán 70 . Varga Prof. 2. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. z lit. 1. vedy B-PTMj-110 Kap. 3. 3. 2. Alabán Prof. 2. 1. 3. 1. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. L L L L L Z Spolu Varga Prof. 2. Zimányi Prof.Spolu kontakt. Alabán Prof. Alabán Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Alabán Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Varga Prof. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3. 3. 2. Zimányi Prof. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad. 2. 2. z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. 1. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 1. L L 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. 3. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof. 2. Varga Prof. Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel.

Zimányi Prof. Zimányi Németh. 3. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. Ardamica PhD. 3. ved. Zimányi B-PTMj-205 Lit. 3. PhD. PhD. Z Z Cseh Cseh Prof. 3. hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. a sem. predpôn v maď. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. národnostné lit. vl. praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. otázky jaz. synt. 3. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Cseh Prof. 2. kap. PhD. lit. Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. Varga Prof. kult. 71 . 2.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. 3. zo štúdia moderných lit. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf. L L Németh. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Németh. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. Varga Prof.Spolu kontakt. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. jaz. PhD.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Németh. Prof. komunikácia B-PTMj-206 Kap.

z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. vedy B-PTMJ-110 Kap. Alabán Prof. 1. 2. 2. Varga Prof. Alabán Németh. Zimányi Prof. 2. Varga Prof. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. PhD. Alabán Németh. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof. 2. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. Alabán Prof. Zimányi Prof. z lit. kap. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. PhD. Zimányi Prof. 2. 1. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. Zimányi Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 . z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. Zimányi Prof. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. 1. 2. z konfr.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Varga Prof. Varga Prof. 2. 1. 1. Alabán Prof. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. Zimányi Prof. 1. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. 2. 1. Prof. 1. Alabán Prof. 1. Alabán Prof. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. 1. 2. Prof.

hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. jaz. 3. komunikácia B-PTMJ-206 Kap. 3. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. otázky jaz. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. 2. lit. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. 3. 3.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. Alabán Prof. kap. kult. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr. Alabán Prof. Alabán Prof. PhD. Zimányi 73 . synt. Németh. Varga Prof. 3.. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh.) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. a sem. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3.Spolu kontakt. 3. PhD. smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf. Prof. 3. predpôn v maď. vl. ved. 3. PhD. Varga Prof. Varga Prof. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. Prof. L L Ardamica Cseh Németh. zo štúdia moderných lit. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. Zimányi Prof. Z Z Cseh Cseh Prof. 2. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif.

L L L 74 . B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. národnostné lit. PhD.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. 3. PhD. Németh. 3. Zimányi Németh.Spolu kontakt. praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof.

-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. prof.h. historické a spoločenské javy. • redaktor v rozhlase. Dipl. odborné príručky). Ľupták. 4167) e-mail: miskovska. literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. filozofické. Dolník prof. Rothfuss 75 .jana@fhv. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Tieto poznatky obsahujú o. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu. PhD. i. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1.. Študijný poradca katedry: Mgr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 327. Uli Rothfuss M. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. Phil.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. krajín I. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. • translatológ. Dr. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá.umb. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. • prekladateľ odborných textov. 1. Katedra germanistiky. Jana Miškovská. 1. tel: 446 4167 (kl.sk Garant štúdia: Prof. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. 1. televízii. Oddelenie translatológie miestnosť č. literárny proces. PhD. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Ľupták Garant predmetu prof.-Verw. • znalosti a schopnosti chápať literatúru.sprievodca. Dolník Bieliková Bohušová.Sc. literárnovedných a translatologických disciplín. hovor. Rothfuss Bohušová. v novinách.c. Štefaňáková Dobrík.

hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2. 1. IV. Dobrík Rothfuss. hov. krajín II. Dobrík Bieliková. Lauková lektor prof. kredit. hovor. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. Lauková. 2. Miškovská. kredit. hov. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. Rothfuss prof. Miškovská Dobrík prof. Bieliková. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. PhD. Dolník prof. Dolník prof. III. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. 2. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. 3. 2. 76 . 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. Z Z Z Dolník. Miškovská. Rothfuss Lauková. Lauková Jurčáková. Schwarzová prof. Dolník prof. Bieliková lektor Dobrík. Lauková. Schwarzová Bieliková. PhD. Zemaníková. PhD. Ďurníková Ďurníková. 2. (od postnaturalizmu do r. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. 10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem. Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Dolník Dobrík. 2.Spolu kontakt. Rothfuss L Spolu Dolník. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. kr. Miškovská. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. hov. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. Zemaníková Bohušová. Miškovská Dolník. hov. kr. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem. Rothfuss prof. PhD. PhD. Miškovská Z Spolu prof. Rothfuss Schwarzová. 2. 3. Lauková. Rothfuss Dobrík. 1. II. Bieliková L Spolu prof. krajín I. Dolník prof. 1. (od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. 1. Lauková Z Spolu Dolník. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. kr. (od r. prof. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved.

Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. L L Bohušová. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. 3. Ďurníková Bieliková Lauková. Ďurníková Bieliková Lauková. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Lauková. Dobrík. prof. PhD. kredit. kredit. L L L Lauková Dobrík. hodnote P PV 0 4 4 3. 3. PhD. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. Dobrík. PhD. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. kredit. PhD. Lauková. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. PhD. kredit. Ďurníková Lauková. PhD. kredit. 3. B-PTNj-242 Odborný preklad II. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. 77 . hodnote 3. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Z Z Miškovská.Spolu kontakt. L L L Miškovská. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. kredit. PhD. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. Z Z Z Miškovská. PhD. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. Lauková lektor Lauková.

že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. e-mail: lizon. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 1. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • pracovník v masmediálnej oblasti. bežný rozhovor. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov).. Bednarczuk lektor lektor 78 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan.martin@fhv. tel: 446 4150. ekonomickej. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Záverečná práca je voliteľným predmetov. literárnovedných a translatologických disciplín. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof. Pachomovová Olchowa prof. 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1. 306. gramat. PhD. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. • asistent v spoločenskej. 1. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity. Bednarczuk Gombalová prof. poľského jaz. korešpondencie. 30 kreditov za predmety translatologického základu. Študijný poradca katedry: Mgr.hab. 1. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. Dr.umb.sk Garant štúdia: prof. Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. jazykov Konfront. Martin Lizoň. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. zabezpečovanie služieb).

3. 2. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 1. L L L L L 2. 2.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof.Spolu kontakt. 2. Račáková. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. 2. 3. PhD. 2. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . 3. 2. 3. 1. PhD. 1. PhD. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. Dr Olchowa prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. Bednarczuk lektor Račáková. L Spolu prof. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. L L L L 3. Z Z Z Z Z Z 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. PhD. PhD. PhD. 3. 2. 2. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. Z Z Z Z Z Z 2. 3. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. gramat.PhD. Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. Račáková. Bednarczuk lektor Kováčová. poľského jaz. 2.

2. Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 2. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 2. Bednarczuk prof. 3. L L L Bednarczuk Olchowa prof. 2. 2. 3. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 . 3. 3. L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 2. 3. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2. hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2.

Bednarczuk Račáková.Spolu kontakt. 2. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Z Pachomovová prof. 81 . 3. hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. L L Černák Černák prof. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. PhD.

PhD. 1. 1. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. Predmety. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. poľského jaz. PhD. 1. 2. Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. lektor lektor Kováčová. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Bednarczuk lektor Račáková. 1.PhD. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. 2. prof. 1. 1. 1. 1. 1. 2. To znamená. jazykov B-PTPJ-101 Konfront. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. 2. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 2. PhD. 1. gramat. Olchowa. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Bednarczuk Gombalová prof. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 2. Pachomovová Olchowa prof. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. lektor lektor 82 . 1.

3. PhD. 3. L Spolu 3. 3. PhD. B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. PhD. Bednarczuk prof. PhD. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . 2. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof.Spolu kontakt. 3. 3. storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. 3. 2. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. 2. 2. Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. Bednarczuk lektor Račáková. 3. 3. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. 3. PhD. 3. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. L L L L L L L Olchowa.

hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 84 . Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. 2. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2.Spolu kontakt. 2. 2. Bednarczuk prof. L L L Bednarczuk Olchowa prof. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. Z Z Z Pachomovová prof. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. 2. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. 3. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. 3. PhD.

3. Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. Bednarczuk Račáková. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 85 . L L Černák Černák prof. 3.Spolu kontakt.

sk Garant štúdia: prof. Repoň Mgr..1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. • pracovník v masmediálnej oblasti. Repoň. 1 1. (fonet. PhD. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan. PhD. zabezpečovanie služieb). Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. PhD. literárnovedných a translatologických disciplín. • asistent v spoločenskej. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. lingv. To znamená. jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. e-mail: lizon. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. ekonomickej. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. 1. Predmety. DrSc. korešpondencie. Larisa A. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. a fonol. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. (morfol. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Sugay. 306. Martin Lizoň.umb. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov.Repoň. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. Tomeková Mgr. tel: 446 4150. DrSc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. 86 . že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty.martin@fhv. bežný rozhovor. Lizoň Mgr. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Repoň.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra . 2. L Klimová. hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . 2. hodín Odporúč. 1. Arcangeli Z Arcangeli prof. 1. 1. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Z Giulianelli prof. ročník 1.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Mesárová L L Spolu 2. Z Arcangeli. PhD. Z Arcangeli. 2. Mesárová 1. PhD. 1. semester Špecif. Klimová. Z Vyučujúci 1. prof. Giulianelli 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. 2. Z Klimová. Arcangeli Klimová. PhD. Giulianelli. Arcangeli Z Arcanegli. semináre Odporúč. hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof. Giulianelli. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. Klimová Arcangeli 1. prof. Klimová. Spolu získa 140 kreditov. 1. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof. Mesárová Arcangeli Z Klimová. PhD. Arcangeli L Klimová Klimová. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

3. 3. 3 Z Klimová Klimová. PhD. 1. Arcangeli 3. 3. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Klimová Klimová. 0 V P P P P 0 2 0 1 3. prof. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. prof. 3. 3. 0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1. hodín Odporúč. Mesárová L Arcangeli. Z Klimová. PhD. Z Arcangeli. Z Mesarová Klimová.M prof. 2. Giulianelli PhD.Spolu kontakt. prof. Giulianelli. PhD. esárová. Klimová. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. prof. PhD. semester Špecif. Z Arcangeli. 2. Arcangeli L Klimová. 2. Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Klimová Klimová L Arcangeli. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. prof. Klimová Arcangeli 3. 2. PhD. Z Klimová Klimová. semináre Odporúč. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Spolu 3. Klimová. Z 1.

Arcangeli 105 . L Klimová. Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová. PhD. hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová.Spolu kontakt. Z Klimová. Klimová. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. semester Z Špecif. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. PhD. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Klimová. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. Z Mesárová Klimová. PhD. PhD. Z Giulianelli prof. semináre Odporúč. Giulianelli PhD. PhD. prof. prof. PhD. Arcangeli prof.

A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. Kouteková.. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3.špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod.. CSc. Zolyomiová. . organizácie a legislatívy školstva a školy. Kosová. CSc.odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. 3. Grácová doc. Kováčiková. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. doc.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . PhD. doc. Jankovská. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. Kariková. v zmysle teoretických. Emmerová. 2. Gajdošová RNDr. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. Višňovský. praktických a tvorivých spôsobilostí. PaedDr. PhDr Vašašová. Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I. Salbot. pedagogiky.. Jitka Oravcová. . PhD. pedagogický. 1. PhD. Gajdošová Dr. 6 2 9 27 2 1 12 35 106 .László. doc. PhD. doc. PhD. 2. prof. Garant štúdia: doc. Turanská. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Gašparová. doc. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia.. PhDr. 3. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). PhDr. PhDr. CSc. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. Prof. 1. Mgr. doc.

L PaedDr. Mgr. Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač. Z KTVŠ 2 1.-3. PhD.plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova . Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1. Z prof. Z KTVŠ 2 1. Gajdošová L Prof. B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr. Fj.ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova. komb. PhD. L PhDr. PhD. Miškolciová. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova . Nemcová. s Sj.. Aj.kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova .-3.Pašková. Z KTVŠ 2 1. doc.Šatánek.sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova . Vašašová. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3. PhDr.sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc..výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova. Z KVTŠ 2 1.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova.-3. L KTVŠ 2 1. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova .-komunik.-3.Ďuricová. Blanáriková Z PaedDr. PhD. CSc. Luby Vyučujúci predmetu Z doc.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.-3. Z KTVŠ 2 1. Oravcová.volejbal 2 (5*) 2 1. 107 . Z KVTŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod. Kouteková . Mgr. PhD.-3.-3. Škvarková Z Urbancová.základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova. Z PhDr.-3. Nj.Višňovský. PhD. Belková.fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova .. Hanzel.-3. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1. PhDr. PhD.volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova . PhDr.-3.ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova.-3. Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3.

2.-3. Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2.-3. L KTVŠ 2 1.výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova. 2 1. 2.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova.-3. 2. Z.-3.L Balážová. V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2.-3. Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova .kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova . Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 . Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1.-3. 2 1.-3.LVK 2 . 2. L KTVŠ 2 1. Z.Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova.Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.-3.-3 Z Sertoglu 2 2. 2. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova . L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. 2 1. L Sertoglu 2 1.-3.Typ predmetu Kontakt hod.-3.-3.L katedroví koordinátori ECTS 5 2. L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova.

Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.sk.umb. Dovčiak. apod. PhD. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov. http://www.umb. Garant štúdia: doc. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. Roman Ličko. Získa praktické jazykové zručnosti. B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 .sk. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. v štátnej správe v oblasti školstva. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu.. teoretické poznatky o jazyku. licko@fhv. 1. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. To znamená. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Predmety. prof. CSc. literatúre. PhDr. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Katedra anglistiky a amerikanistiky. 1. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. miestnosť č. histórii a reáliách vo Veľkej Británii. 1. PhD. Študijný poradca katedry: Mgr. 022. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. stupni vysokoškolského štúdia. Ličko. PhD. L Z Spolu Wood Štulajterová. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Štulajterová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. Homolová 2 0 12 2 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. PhD. čím celkovo získa 65 kreditov. 1. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. Eva Homolová.fhv. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre.

hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Štulajterová. 1. Ličko. PhD. 3. Wood Garant predmetu Dovčiak. Homolová Dovčiak. PhD. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. PhD. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Javorčíková. PhD. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. prof. prof. CSc. 3. 2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2. PhD. Homolová Dovčiak. 2. 3. 2. 2. 1.Spolu kontakt. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Homolová Feťková. Feťková. prof. PhD. Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 2. 2. Ličko. PhD. CSc. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. CSc. Javorčíková. prof. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová. L 3. hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. 3. 2. PhD. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . Javorčíková. 1. 2. 2. 2. 1.

PhD. PhD. 2. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. 1. PhD. 2. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 1. 111 . PhD. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. PhD. 2. Štulrajterová. 1.Spolu kontakt. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. Štulrajterová. PhD. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. 2. PhD. 1. PhD. Štulrajterová. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová. Štulrajterová. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. 2. Štulajterová. PhD. PhD. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. Štulrajterová. L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová. PhD. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. 2. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Štulrajterová. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr.

PhD. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1. Javorčíková.Spolu kontakt. Z.L Ličko 1. Z. PhD. Ličko. 112 . hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD.L Šavelová 1. Z.L Zelenka Štulajterová. Z. Ličko. PhD.L Štulrajterová 1.

PhD. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. stupni vysokoškolského vzdelávania. politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky. resp.: 048/4467143.dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa. Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov .) je predovšetkým pripravený tak. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. bod 7c).sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.j. PhD. To znamená. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. Martuliak 113 . Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. podmieňujúci predmet. 143.umb.umb. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. asistenta učiteľa. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania.fhv. teoretickometodologické a praktické znalosti. školského administratívno-metodického pracovníka. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. miestnosť č. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. 8.) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. stupni vysokoškolského štúdia. pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Dušan Škvarna. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. e-mail: tomecek@fhv. Oto Tomeček. tel. Katedra histórie. (Ak študent absolvuje viac PVP. t. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov. kde musí zvládnuť základné faktografické. PhDr. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov.

Nagy.Spolu kontakt. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc. hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 .1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. Nagy. PhD. Kožiak. Z Spolu 2. 1. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20. Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. Šmigeľ Albertová. Fremal Albertová. PhD. 2. Kunec. storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1. 2. 114 . 1. 2. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . 3. 2. PhD. Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. Nagy. Z Z Z Z Spolu 3. PhD. 1. PhD. Škvarna prof. 2. Nagy. 3. storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov. 1. PhD. 1. Šmigeľ Škvarna Varinský doc. PhD. Nagy. Kunec. 1. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 1. 2. PhD. doc. PhD.1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Tomeček. PhD. 2. 1. Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 . doc.1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 .1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L L L L L Spolu 3. PhD.

etické. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . miestnosť č. Marián Palenčár.umb. Palenčár doc. Palenčár prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. metodológie. 318. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. 1. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku.sk Garant študijného programu: Doc. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. 1. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry.umb. 1. Krchnák 115 . PhD. Poradca katedry: Mgr.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Mgr. 1. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. Katedra filozofických vied. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov. gnozeológie. 1. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie. CSc. Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov. Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. PhD. Ulrich Wollner. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín. http://www.fhv. wollner@fhv. logiky.sk. Šlosiar doc. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. resp. doc. etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách. Schmidt. Krchnák doc. 1.

Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. PhD. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Krchnák Schmidt doc. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. PhD. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. 3. 3. PhD. L L L L L Spolu 3. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner. 2. 3. Krchnák Schmidt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1. 3. Chorvát. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. Briška prof. PhD. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. 2. 3. 2. PhD. prof. L L Palenčár Šuch doc. Ondrejková Z Spolu 2. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 116 . Taliga. doc. Palenčár Šuch. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2.Spolu kontakt. PhD. L L. a 20. PhD. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. 2. PhD.

Šuch. PhD. PhD. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.Spolu kontakt. 3. prof. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner. Šlosiar Taliga. 3. Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc. Krchnák 117 . L L Šlosiar Taliga prof. 3. PhD. Šlosiar doc. Palenčár Schmidt. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. prof. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3.

Šperková Bubáková.fhv. PhD. Zázrivcová Baranová. Garant štúdia: doc. resp. v štátnej správe v oblasti školstva. 1. tel. 1. stupni vysokoškolského štúdia. Študijný poradca katedry: Mgr. kredit. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. prof.umb. prof. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Štulrajter Štulrajter. 1. 133. mim. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1.umb. 446 5133. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. PhD. PhD. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. 1. mim. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity. e-mail: zazrivcova@fhv. mim. miestnosť č. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. prof. PhDr.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.sk/ . Elena Baranová. Křečková Křečková. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 1. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová. a pod.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. PhD. Spolu získa 65 kreditov. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa. Odporúč. 1. Bubáková. Zázrivcová Šperková Baranová. L L L L Chovancová Chovancová. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. PhD. hodín Odporúč. 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť.

PhD. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter.Spolu kontakt. PhD. 3. Štulrajter. 2. hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. Baranová. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. PhD. Štulrajter. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. PhD. Štulrajter. mim. 3. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1. PhD. 2. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Křečková. 2. PhD. PhD. Kompišová Bubáková. L L L L L L L Spolu 3. 2. Bubáková. 2. 2. PhD. 3. Štulrajter lektor Štulrajter. prof. 2. kredit. PhD. kredit. hodín Odporúč. mim. PhD. 2. PhD. hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. lektor Štulrajter. Baranová. Chovancová Chovancová. mim. 3. prof. B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. Křečková. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . prof. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. Z Spolu 2. PhD. 2. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. semester Odporúč. 2. 2.

hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2.semester 120 . PhD. Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 2. 1. kredit. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 3. PhD. 2.výberový. sem. PhD.povinne voliteľný. PhD. 3. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. Křečková Křečková Křečková. 2. 1. kredit. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. hodín Odporúč. 2. 3. Křečková. kredit. odp. PhD. Bubáková. 3. 1. Chovancová Chovancová. L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. PhD. hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. Chovancová. PhD. semester Odporúč. 1. PV . PhD. 2. hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved.odporúčaný.Spolu kontakt. V . Šperková Veselá Bubáková. 1. Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. Predmet(y) z bloku v uved. . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. Bubáková. . 2. Z Z Z Křečková Křečková. kredit.povinný. 3. kredit. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P . PhD.

c. technické vybavenie katedry).sk Garant štúdia: Prof. základy všeobecnej a odborovej didaktiky.umb. 121 . Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine. Študijný poradca katedry: PhDr. podmieňujúci predmet. 113. 1 1. PhD. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof. Schulze Lenčová.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník. Dr. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. t. Phil. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Uli Rothfuss M. Dipl. Štefaňáková. danova@fhv. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Bohušová. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich. determinované školskou legislatívou. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení. PhD.. 1.umb.h. Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia. To znamená.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi.fhv. miestnosť č.sk (Personálne obsadenie katedry.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. PhD.j. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1. PhD. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy. Katedra germanistiky.Sc. Mária Daňová.-Verw. Lenčová. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej. 1.

Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof. komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 .hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 . Rothfuss Jurčáková Daňová. PhD. Dolník Štefaňáková Štefaňáková.po r.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Dolník Daňová. 2. Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 . 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zemaníková prof. 2. Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 . Rothfuss prof. Rothfuss Daňová.Spolu kontakt. Dolník Z Spolu 2.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3. 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof. Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 . 1. Rothfuss Zemaníková prof. Zemaníková prof. 2. 1945* Literárny seminár Nj .od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a sociálnop. PhD. Rothfuss Zemaníková prof.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2. PhD. 2. Rothfuss prof. Dolník prof. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L Ďuricová lektor prof. 2. 3. 3. prof. PhD.od prelomu storočia po r. 2. 2.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog.od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . L L L L L L Spolu 3 3. 1. 3. 3. 1.po r.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 . 2. Daňová lektor Bieliková prof. Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof. 1945 Literárny seminár Nj 3 .hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1.od prelomu storočia po r. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

PhD. 1. 3. Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. a sociálnop. 3. PhD. Štefaňáková Štefaňáková. 3. Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. PhD. Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. 3. 3. 3. PhD. L L L Daňová Ďuricová. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. 1. Jurčáková. 2. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3. L L L Lenčová Lenčová. 1. PhD. 3. Jurčáková Daňová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L L Daňová Ďuricová. Daňová. ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2. 1. L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štefaňáková Štefaňáková. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová. PhD. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 2.

storočia. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny.sk Garant štúdia: doc.umb. 1. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. Huťková L Spolu Klincková. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1. morfologickej. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1. Odaloš prof. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Kováčik doc. doc. pochopí podstatné fakty.umb. Klincková doc. princípy a teórie. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky. Kubealaková Klincková.fhv. L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2. 1. prof. Harpáň doc. Z 124 . Jančovič Kováčik.anna@fhv. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20.sk (personálne obsadenie katedry. Urbancová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš. technické vybavenie katedry). Tatár Patráš. optimálne 10 kreditov. Ľubomír Kováčik. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. PhD. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov. Odaloš doc. Anna Gálisová. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. Gálisová Harpáň. Očenáš Golema. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. galisova. a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2. 1. prof. stupňa štúdia. 1. 1. Patráš Urbancová. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej. PaedDr.

L L L L Spolu Celkový súčet 2. Bariaková. Chomová doc. Z Z Z Vyučujúci Očenáš. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. 3. Šimonová doc. Kováčik doc. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Krško Krško. Gyorgy Kováčik. Klincková doc. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. L L L L Spolu 3. 2. 2. L L Patráš 125 . PV 0 1 1 2 2. 3. 3. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Spolu 3. Krško prof. Jakubík doc. Golema Klincková. Gálisová. Golema Z Spolu 2. 3. 3. Gyorgy Kováčik. hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Chomová Šimonová. hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Pršová Golema doc.

3. hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.odporúčaný.výberový. Pršová 3. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. odp.semester 126 . 3. Jakubík Skratky: P . Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová.povinne voliteľný. V .Spolu kontakt. Patráš Šimonová. L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. PV . Urbancová Šimonová. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bariaková Urbancová. 3. hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková. sem. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9. B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. . . hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2.povinný. st. 3.

Lipnická. Jankovská. doc.. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. 10 3.. CSc. CSc. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 .40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. . PaedDr. doc.A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I. Višňovský. Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I. CSc. Doc. 1 1. Gašparová. Kosová.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. PaedDr. PaedDr.Kasáčová. Predpísaná skladba predmetov: . dr.. PhD. Kováčiková. . pedagogický. Kouteková. PhDr Vašašová. 2. 2. Jitka Oravcová. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I. CSc.. PhD. Zolyomiová. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. Wágnerová. doc. pedagogiky.Jarešová. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.László. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. PaedDr. doc. Prof. doc. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. PhD. PhD.Kasáčová..Doušková. v zmysle teoretických. PaedDr.. doc. Garant štúdia: doc.Lipnická. CSc. PhDr. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. PhD. doc. Turanská. PhD. PaedDr. Kariková.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. 1. 3. Gajdošová Dr. organizácie a legislatívy školstva a školy.Kosová. Vančíková. PhD. Salbot. PaedDr. Vančíková. doc. 2. praktických a tvorivých spôsobilostí... PhD. PhD.Porubský. Gajdošová Prof. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. prof. PaedDr. PhD. PaedDr. PhDr.. Emmerová. Vančíková. PhD.. 1. Mgr. PhD. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II. Wágnerová. Grácová Doc. RNDr. PhDr.

L KVTŠ 2 1. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod. Z KVTŠ 2 1. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.Kontakt hod. Gajdošová L Prof. 3.-3. PhD. PhD. Nj.. PhDr. Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3.-komunik. CSc. 2.Višňovský.Kusý. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač. Mgr.-3. PhD. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Škvarková Z Doc.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1. s Sj. komb. Hanzel. PhD. Aj.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova.Šatánek. PhDr. 2.-3. 3.. Z Urbancová. Mgr.Vavrinčíková. Z doc. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova. L PhDr. Miškolciová.. Nemcová. Blanáriková Z PaedDr. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3. PhD. Fj. Belková. doc. 2. . L PaedDr. Kouteková . PhD.-3. PhDr.Pašková. 2. PhDr. PhD. Vašašová. PhD. Z PhDr.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. Oravcová. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr.Ligas.Ďuricová. 1.výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova. L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Z KVTŠ 2 1. PhD.

2.L Balážová. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.-3 Z Sertoglu 2 2. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2. Z. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. 2 2. L Sertoglu 2 1. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 .-3. 2. 2.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.Typ predmetu Kontakt hod.-3. Z.-3.-3. 2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.

Mandzák. v centrách voľného času a pod. PhD.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. To znamená. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Adamčák 130 . Nemec Adamčák. Nemec doc. Kollár Garant predmetu prof. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. mandzak. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Peter Mandzák. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít. Garant štúdia: doc.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Kučera.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Spolu získa 67 kreditov. teórie. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. 1.fhv. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod. biologicko-lekárskych vied. miestnosť č. pedagogicko-psychologických vied. podmieňujúci predmet. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom.umb. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu.sk. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Katedra telesnej výchovy a športu. 58.peter@fhv. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. t. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Michal doc. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. 1. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Görner doc. Miroslav Nemec. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní.j. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti.umb. PaedDr. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. Študijný poradca katedry: PaedDr.

Pupiš Bence. Mandzák. Michal. Kollár. Kučera Novotná. 2. Bartík. Pupiš Nemec.kredit.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2. 1. Kučera. M. 1. 2. Z Z Vyučujúcei Bence.106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. Mandzák Popelka. Pupiš Novotná... Kremnický Michal. Bence doc. L L L L L Bartík. Rozim Adamčák. Palovičová. 1. Čilík doc. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2. Rošková. 2. Nemec PV predmety v uved. Kremnický Z Spolu Čillík.Typ predmetu Spolu hod. Novotná doc. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. Adamčák prof. Novotná doc. Jančoková doc. Bence prof. Jankovská Čillík. Mandzák Novotná. Novotná B-UVTv.kredit. Vladovičová Z Spolu doc. 2. Bence doc.. 2. Kollár. Michal 131 . Rozim.113 B-UVTv. Palovičová Bence. 1. Michal. Rozim. L L L L L doc. Čilík doc.117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2. Mandzák Jančoková. Bence doc. Bence. Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc. 2. Palovičová. 2. L. prof. Bartík doc. Rošková. Nemec doc. 2. Kremnický. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv. Z Z Z Z Z Zbiňovský. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1.112 B-UVTv. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv. M. L.. 1.

3. 3. Pupiš. Slížik Čilík. Görner doc. Kučera. 3. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. L L Spolu B-UVTv. Rošková Palovičová Adamčák. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved. 2. 3. Rozim. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. Novotná.kredit. 3. Zbiňovský.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol. 1.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv. 2. Bartík prof. Kompán Z Spolu prof. Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov. Bence. hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. Adamčák. Zbiňovský Bartík. M. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2.kredit. 3. 2.Typ predmetu Spolu hod. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. Kremnický Kompán. Nemec prof. Jančoková doc. Michal doc.205 B-UVTv-206 B-UVTv. Slížik Jančoková. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. L L L L Z Z Z 132 . L L L Bartík. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . 1. M.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. Bence. 1. Bendíková. Mandzák. Nemec L Spolu prof. L Paugschová. Pupiš. Michal. Jankovská Michal. Čilík doc. 3.

Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M. Adamčák Rozim. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv. Čillík. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety .10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv.304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák.210 B-UVTv. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán.214 B-UVTv-215 B-UVTv. 2. 3. 3. 133 .211 B-UVTv. 3. Palovičová Rošková.. Kučera.302 B-UVTv-303 B-UVTv. 2. Mandzák. 3. 3.Typ predmetu Spolu hod.212 B-UVTv.213 B-UVTv. 2.216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Michal Kučera. Jankovská Palovičová. Mandzák Kompán Görner Nemec.209 B-UVTv. Popelka Rošková. Sližik Zbiňovský. 3. Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková. 2. Rozim. Pupiš Bence L. 2. Bendíková Adamčák.

Bartík Zbiňovský Michal.330 B-UVTv.315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv.326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv. Mandzák Zbiňovský. Čillík. Rozim.334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus . Slížik Popelka. Vladovičová Kompán. Kremnický Adamčák. Mandzák Michal.exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán. Kremnický Garant predmetu 134 . Pupiš Novotná. Paugschová Adamčák Gorner Nemec. Kollár Palovičová Kompán. Popelka Zbiňovský.Typ predmetu Spolu hod. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák.324 B-UVTv-325 B-UVTv. Slížik. Kremnický Novotná. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Sližik Rošková. Mandzák Kompán. Bartík Nemec.314 B-UVTv.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv.

jednopredmetové štúdium (I. Nemec Garant prof. Nemec Bence. Katedra telesnej výchovy a športu. Michal doc. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. Spolu získa 180 kreditov. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. PhD. Görner doc. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Jiří Michal. 1. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1. jazykových a umeleckých škôl.fhv.umb.peter@fhv. M. 8-ročných gymnázií. resp.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. doc. Peter Mandzák. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Michal Novotná.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. roč.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. teórie. asistenta učiteľa. Mandzák Adamčák. 1. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. miestnosť č.sk. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. stupňa (Bc. M. 62. Spolu hod. Adamčák doc. PhD. mandzak. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Garant štúdia: doc. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. 1. Odpor. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Čillík doc. biologickolekárskych vied. pedagogicko-psychologických vied. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. sem. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. 41 kreditov za predmety spoločného základu. L L Čillík. 1. centrá voľného času. školské strediská záujmovej činnosti). Študijný poradca katedry: PaedDr. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1. domovy mládeže. a 2. 1. Slížik Z Spolu Adamčák. Rozim doc. Adamčák 135 . Bence. Nemec doc. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Absolventi 1.umb. PaedDr. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. 1..

Kollár. Rozim Adamčák. L L L L L Vyučujuci Bence.. Görner B-UVTV. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2. Nemec L Spolu prof. hodnote Bartík. Bence.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Jankovská Bence. Bence. 1. Čillík doc. 2.119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. Z Spolu doc. Adamčák doc.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal.108 Antropomotorika B-UVTV. roč. Bence. hodnote Odpor. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3. 1. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. Michal Adamčák. Nemec B-UVTV. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn.. 3. Rozim doc. 2. Novotná doc. Čillík 136 . prof.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. L L L L L L L B-UVTV. 3. L. 3. doc. Novotná doc. 2. L. Görner prof. Nemec Popelka. sem. Bartík doc. Jančoková doc. Novotná prof. Spolu hod. 2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Adamčák doc. Mandzák Jančoková. 2. 2. Jankovská Čillík. Kremnický Michal.126 Atletika 3 Čillík. 2. 3. Kučera. 2. Čilík doc. M. 1. L. 2. Pupiš Görner. Rozim Nemec. 2. Kučera Novotná. Bartík doc. doc. M. Zbiňovský prof. Odpor. Bence.. doc. Bartík Novotná. M. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc. 2. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2. 1. L. Michal Čillík. Jankovská Novotná. 2. Nemec doc. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. M. Kremnický Bence. Bence.

Spolu hod. 2. Palovičová. 1. Michal prof. Nemec Z Spolu Garant prof.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. M. Bartík prof. doc. 1. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. V predmety v uvedenej kredit. Kremnický Kompán. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. 3. Görner doc. PhD. Bartík PhD. Michal Palovičová. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. 1. hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2. roč. Kompán. Michal Palovičová Mandzák. 137 . 3. Paugschová. Kremnický. L L L L B-UVTV. Michal Novotná. sem. PhD. Pupiš Michal. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Adamčák doc. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3.. Jankovská Michal. doc. L L L L L L L L Bence.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit. Palovičová Bence. hodnote Odpor. Zbiňovský Jančoková. Rozim. PhD. 1. PhD. 2. Michal Informačné technol. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit. Michal KTVŠ Paugschová. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Z Z Z Z Z Adamčák. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. 1. 3. 3. PhD. 3. Jančoková doc. Michal učitelia doc. 1. 3. 2.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. 2.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík. M. Jančoková doc. PhD. Odpor. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV. 1. Nemec Spolu prof.. Slížik Rozim Novotná.

3. Slížik Zbiňovský. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Michal Kučera.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. sem.v kombinacii s aprobačným predmetom 138 . 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. PhD. Bence. 2. Michal Kučera. 3. Mandzák. 2. Michal doc. Michal doc. 2. Mandzák Nemec. PhD. Jankovská Palovičová. 3. Kremnický Adamčák. Bartík doc. 3. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Michal Kompán. 2. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. PhD. Kompán doc. Adamčák Palovičová. roč.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. 3. M. doc. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. 2. Adamčák Michal. Spolu hod.. Odpor.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. Popelka Rozim. Adamčák doc. doc. prof. 3. PhD. L L L L L L L Michal. Palovičová Bartík. Rošková Adamčák. Kompán Bence M. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV.

139 .

Ján Gáper. RNDr. V. RNDr. CSc. Prof. R. Roman Alberty. Roman Alberty. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. V. Peter Bitušík. Prof. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek. RNDr. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová.A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. Čadek. Časť učiva je povinná. CSc. Doc. Prof.. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Petrášová. Anatómia a morfológia živočíchov – Franc. J. CSc. Malina. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Ján Gáper. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-102. P. P.. A. Ján Gáper. Prof. denné štúdium. R. RNDr. CSc. R. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“).. Roman Alberty. Petrášová.. Eva Uhliarová. PaedDr. A. Systém a ekológia cyanobaktérií.V. Botanika.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. RNDr. RNDr. Peter Bitušík. Eva Uhliarová. CSc. Doc. Adamcová. J. Valerián Franc. E. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová. M. RNDr. M. CSc. CSc. Z. E. Júdová. 6 semestrov Štátna skúška. CSc. RNDr.104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. Malina.. Molekulová biológia – Alberty. Petrášová. S. CSc. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. CSc. Roman Alberty. Prof. Prerekvizita: B-UABI-102. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. A. Prof.. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov.. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. RNDr. CSc. Peter Bitušík. P. CSc. 140 . Zoológia. rias a húb – Gáper. Všeobecná biológia a biológia človeka. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc.. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu. Mgr.

R. Roman Alberty. Fyziológia živočíchov a človeka Malina. Franc. Všeobecná geológia 2 – Spišiak. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Genetické výpočty – Alberty. Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová. RNDr. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa. J. Terénne cvičenia z geológie. Prerekvizita: B-UABI-102. M. Smrečková. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty. J. M. Z. Doc.. Biofyzika – Klima. RNDr.104.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 . Genetika živočíchov a rastlín – Alberty. R. mineralógie a petrológie – Spišiak.. PhD. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr.108 Biológia človeka 1 – Selecká. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. H.CSc. H. R. Z. S. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová.. Zoologická technika a kresba . R. CSc. Hujová. CSc. Latinčina 2 . Valerián Franc. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. Prerekvizita: B-UABI-103. V. Svetlana Gáperová. R. P. D. J. E. J. Roman Alberty.Albertová. Doc. CSc. PaedDr. B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová. D. Biogeografia – Uhliarová. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková.

Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc.. P. T. R.Michal. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2. CSc. doc. H prof. RNDr. Prerekvizity: B-UAGE-102. Pavel Michal. H doc. Richard Pouš. Fyzická geografia 2 –Polčák. V. B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. H doc. Fyzicka geografia. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. Pavel Michal. B-UAGE-105. Škodová. Pavel Michal. Pavel Michal. RNDr. P. H prof. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie. H doc. Fyzická geografia 3 . PhD. H doc RNDr. T. A. PhD. Základy štatistiky – Bačík. Mazúrek. Pavel Michal. Michal. J. stupeň geografického vzdelania.. H doc. Jakubík. CSc. vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. H prof. RNDr. M. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc. H prof. Michal. Kartografia a topografia – Jakubík.Michal. H doc.Michal. RNDr.j. RNDr. CSc.Barto. Madleňák. RNDr. CSc. Miloš Bačík. Geografia SR 1. RNDr. J. GIS a DPZ – Berezný. RNDr. CSc. Vladimír Baar. CSc. Vladimír Baar. A. Vladimír Baar. RNDr. Pavel Michal. H doc. H prof. H doc RNDr. PhD. RNDr. A.. CSc. denné štúdium. M. Katarína Čižmárová. t. Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. P. resp. M. Barto. H Mgr. CSc. Katarína Čižmárová.. RNDr.Gajdoš.. Regionálna geografia 1 . Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. R. H Mgr. CSc. P. Vladimír Baar. Gajdoš. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška. Katarína Čižmárová. P.. Humánna geografia 2 – Pouš. CSc. J. Terénne cvičenia 1 . pracovník výchovných zariadení. RNDr. Pavel Michal. RNDr. CSc. B. Vladimír Baar.. M. 3/Z 142 . K. CSc. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák. Humanna geografia. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ.. CSc. RNDr. Alfonz Gajdoš. P. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110. P. H doc RNDr.. N. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík. CSc.Gajdoš. Humánna geografia 3 – Gregorová. P. CSc. Fyzicko-geografické syntézy .) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie. Prerekvizity: B-UAGE-102. Študijný program zabezpečuje získať 1.. Pouš. Absolvent získa titul Bakalár (Bc.

H doc. N. B. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 .Slobodníková. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. R. RNDr.Pouš. Geografia SR 2 Bačík. Krajinné typy Slovenska – Michal. B. FG analýza malého regiónu – Polčák. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. J. A. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 . A.O.. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš.. Gajdoš. A. K. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. H doc RNDr. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková. Geografia cestovného ruchu – Gregorová. Seminár z klimageografie – Polčák. M. Geobiomy súše – Michal. A. Kultúrne regióny sveta – Madleňák. PhD. Gregorová. Madleňák. P. Sídelné systémy – Pouš. PhD. B. N. B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. Gregorová. T. T. A.. R. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal. P. H prof. P. PhD. A. Politická geografia – Madleňák. Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. B. Alfonz Gajdoš. Vladimír Baar. R. T. O. T. R. Alfonz Gajdoš. RNDr. CSc.. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek.

CSc.II. Bohuslav Sivák. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. J.II.CSc. Jan Klimeš.. Ing. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi.. 6 semestrov. Ing. H doc. Milan Hudec... H doc. multimédiách a didaktike informatiky. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. I. PhD. Teória algoritmov 1 – Sivák. Ľ. P. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. Vladimír Olej. H RNDr. PhD.a H RNDr. Ing. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu . 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc. Ľ.II.a H RNDr. J. Brodenec.a H doc. DrSc. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Programovanie 1 – Siláči. Vladimír Olej..Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc. Ľudovít Trajteľ.informatiky. informačných a počítačových sieťach. PhD. PhD. Jan Klimeš. Ľudovít Trajteľ. Forma a odporúčaná denné štúdium. Ľudovít Trajteľ.) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov. H doc. Počítačové systémy 2 – Trajteľ. Trhan. H doc. CSc. Ing.. J. Siládi. PhD. Prerekvizity: B-UAIN-105. PhD. J. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš.II. Roman Nedela. J. Teoretické základy informatiky. RNDr. PhD. Milan Hudec. H doc. počítačovej grafike. Siládi. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák. J.a H prof. v informačných a databázových systémoch.. O. Peter Maličký. CSc. PhD. Operačné systémy 1 – Škrinárová. V. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš. CSc. PhD. Ing. H RNDr.. Ing. Ľudovít Trajteľ. Dana Horváthová. H prof. CSc. RNDr. Ľ. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. Ľudovít Trajteľ. H prof. M. 144 . Milan Hudec. H doc. programu Študijný poradca Ing. Počítačové systémy a prostriedky. Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. v programovaní. B. Ing. informačných technológiách. B. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi. RNDr. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš. V. V. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová. Ing. V. Ing. informačných technológií a sietí. Milan Hudec. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ. PhD.

M. V. Seminár z teórie grafov – Sudolská. P. B. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. O. J. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. Tvorba algoritmov 2 – Siládi.Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 . Používateľské rozhrania – Trajteľ. Gridové technológie 1 – Siládi. Seminár z programovania 3 – Vagač. D. O. Gridové technológie 2 – Siládi. M. M. V. A. Seminár z programovania 2 – Siláči. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. D. M. Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. Ľ. D. O. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. V. Odborná angličtina – Brodenec. Projekt z DB systémov – Šuch. A. Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. V. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. I. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan.

doc. štatistika 1 – Konôpka. základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. RNDr. DSc. Lašová. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. Miroslav Haviar.. Miroslav Haviar. 146 . prof. RNDr. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka.DrSc. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. RNDr. doc.. Ľubomír Snoha. Pavel Hanzel. Pavel Klenovčan. Pavel Hanzel. Gejza Wimmer. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš.DrSc. prof. P. prof. Ľubomír Snoha. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová. CSc. M. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. doc. prof. CSc. RNDr. CSc. doc. V. P. RNDr. L. RNDr. Ľubomír Snoha. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová. algebry. CSc. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha. doc. G. CSc. M. CSc. Lineárna algebra – Haviar. Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel . Ľ. geometrie. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. Roman Nedela. Pavol Klenovčan.. Magdaléna Renčová. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. P. RNDr. RNDr. Algebra 2 – Haviar. RNDr. Ľubomír Snoha. RNDr. RNDr. RNDr. CSc. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. Dirbák. doc. Dirbák. M. CSc. Dirbák. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika. DSc. CSc. CSc. Renčová. DSc. prof. Peter Maličký. Pavel Hanzel. P. doc. PhD. CSc. ako nekvalifikovaný učiteľ. V. Pavol Klenovčan. M. prof.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc. denné štúdium.. A. Geometria 1 – Monoszová. M.DrSc. RNDr. Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky. Prerekvizity: B-UAMA. M. V. RNDr.).DrSc. A. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. Peter Maličký. DrSc. DrSc. DSc. G. Miroslav Haviar. prof.Hrnčiar. pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. prof. G. G.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš.. RNDr. RNDr. RNDr.

G. DrSc. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. P. G. Gejza Wimmer. P. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. I. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. R. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. Osobné počítače 2 – Hollá. Roman Nedela. Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. P. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá. I. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. G. R. Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric. Cvičenia z algebry – Haviar. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. K. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric. M. A. P. RNDr. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. štatistika 2 – Konôpka. P. Cvičenia z planimetrie – Kršňák. K. RNDr. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. V. V. P. DrSc. prof. Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar.

Ľ. PhD. H doc. Absolvent získa potrebné vedomosti. L. Ing. Elektrotechnika a elektronika. M. CSc. zručnosti. pomocného učiteľa. Ing. Technické praktiká 1 . stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. Počítačová grafika – Kučerka. PhD. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II. Ing. CSc. Stroje a zariadenia. Ján Klima. návyky a kompetencie pre výkon tzv. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. Ľ. CSc H PaedDr. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. H PaedDr. Ing. PhD. M. Ing. 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. H doc. 148 . Ľubomír Žáčok. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. Alena Očkajová. Daniel Novák. Daniel Novák. Ing. Ing. Ing. H PaedDr. PhD. CSc.. Martin Kučerka. PhD. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc. H doc. Daniel Novák. M. Ján Pavlovkin. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka. H Ing. Materiály a technológie. B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. Daniel Novák. CSc.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. Ľ Materiály a technológia 3 . Ján Pavlovkin. Prerekvizity: B-UPTV103. Ing. Daniel Novák. Stroje a zariadenia – Kučerka. Ing. Ing.Polčíc. H doc. J. H doc. A. CSc. H PaedDr. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. M. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. Stebila.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. resp. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Alena Očkajová. denné štúdium. CSc. Ľubomír Žáčok. J. Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. PhD. CSc. H doc. J. Ján Klima. H Ing. Alena Očkajová. PhD. H doc. H doc. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. H PaedDr. Ľubomír Žáčok. Ľubomír Žáčok. CSc. Ľubomír Žáčok. L. PhD. M Technické praktiká 3 – Polčíc. CSc.

Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Ján Klima. B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin. Modelárstvo 1 – Polčic. H PaedDr. Ľubomír Žáčok.. PhD. J. Milan Ďuriš. Ľ. H Ing. Ján Pavlovkin. J. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. Ľ. J. Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. Technická prax 2 – Pavlovkin. Žáčok. Ľubomír Žáčok.B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin. Ján Pavlovkin.Pavlovkin. J.Pavlovkin. J. B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. J. Technika a životné prostredie – Stebila. Technická prax 1 – Očkájová. CSc. H doc. Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. Prerekvizity: B-UPTV-115.Polčíc. J. A. M. H PaedDr. J. A. Ing. Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 . PhD. J. PhD. A. H Ing. M. Automatizácia a kibernetika . CSc. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie . Technická záujmová činnosť– Polčic. PhD. Technické praktiká 6 . PaedDr. Prerekvizity: B-UPTV112. J.Pavlovkin. Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. J. J. J.Očkajová. Ľ. Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin. J. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 .

Dana Hanesová. spoločnosť. doc. prof. Dana Hanesová. prof. 3 Sem Garant predmetu L L prof. týž. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Jitka Oravcová. prof. PhDr. doc. PhD. PaedDr. výmera hod. kultúra 1 Človek. Ľubica Babicová. CSc. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek. Marta Valihorová. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . PaedDr. PhD. CSc. 3 2. CSc. prof. CSc. Beata Kosová. PhD. PaedDr. doc. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. PaedDr. doc. PhD. spoločnosť. PhDr. Vojtech Korim. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. PhDr. PhD. doc. Oľga Wágnerová. povinne voliteľných min. CSc. PaedDr. Kariková. Vojtech Korim. doc. PhDr. CSc. PhD. PhDr. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. PaedDr.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Beata Kosová. PhDr. Dana Hanesová. PhD. PhDr. doc. doc. CSc. PhDr. PhD. Ľudovít Višňovský. Alena Doušková. PhDr. CSc. PaedDr. CSc. S. Vojtech Korim. Katarína Lucinkiewiczová. výmera hod. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. PaedDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. CSc. Vojtech Korim. Soňa Kariková. prof. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. Marta Valihorová. CSc. Rok 0 0 H H 2. Vojtech Korim. PaedDr. PhDr. prof. CSc. doc. Jitka Oravcová. Ing. výchova a ideové systémy 2 Človek. doc. PaedDr.

Vojtech Korim. Z Mgr. PhD. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. PaedDr. L Mgr. Z L Z Z Z Z L Mgr. PhDr. Janka Kyseľová. Petra Fridrichová.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. PhD. 3 2. Ján Kaliský. CSc. Vojtech Korim. PhD. Ján Kaliský. 2 1. 3 2. PhD. 3 1. Petra Fridrichová. 3 2. L Mgr. 3 1. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. výmera hod. prof. 3 Sem Garant predmetu PhD. 3 2. doc. Ján Kaliský. PhD. L PhDr. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž. 3 2. PaedDr. 2. PhD. 3 2. výmera hod. Miroslav Valica. PaedDr. 2. Janka Kyseľová. prof. Ján Kaliský. Vojtech Korim. 3 2. PhD. prof. PhD. Z PhDr. 151 . PhD. Katarína Lucinkiewiczová. 3 1. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2. Odporúčaný L Ukonč. PhD. Petra Fridrichová. PhD. 2. PaedDr. CSc. CSc. Mgr. PhD. 3 1. L Mgr. 2. 3 2. Z Mgr. Soňa Kariková.

5 0 0 0 0 4 2 1 152 . Belo Felix. Mgr. Mgr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. Mgr. PaedDr. doc. PhD. Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj . doc. doc. PaedDr. ArtD. Mgr. doc. Štefan Sedlický MgA. art. PhD. CSc. Mgr. art. doc.33 0 0 0 1 1 0 0 0. CSc. Libor Fridman. Mária Strenáčiková. art.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0. Mária Strenáčiková. Mgr. doc. ArtD. CSc. Štefan Sedlický MgA. PhD. art. PhD. CSc. prof. Štefan Sedlický MgA.33 0 0 1 0 0 0. CSc. Štefan Sedlický prof. PhD. doc. CSc.33 0 0 1 1 0 0. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. PhDr.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc.33 0 0 1 1 0 0. doc. prof. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Mária Strenáčiková. CSc. Mgr. doc. art. Marián Janek. Mgr. prof.HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . Mária Strenáčiková. Mária Strenáčiková. doc.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. výmera hod. Jana Škvarková. Mgr. prof. Jana Škvarková. ArtD. Eva Langsteinová. PhDr. ArtD. Mária Strenáčiková. Mgr. prof. art. PaedDr. Jana Škvarková. art. Milan 1 0.Bar. Mgr. prof. MgA. art. Belo Felix.Imp. Mgr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. doc. Eva Langsteinová. CSc. PaedDr. povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj . Marián Janek.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj . art. Eva Langsteinová. PhD. art. Mgr. Eleonóra Baranová. CSc. prof. PhDr. CSc. Jana Škvarková. Belo Felix.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. PhDr.

Milan Pazúrik. Mgr.5 0 0 0. Mgr. CSc. 0 0. výmera hod. CSc. art. Mgr. prof. Mgr. Peter Špilák. art. PhD. prof. ArtD. PaedDr. prof. art. Peter Špilák. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Mgr. PhD. CSc. Mgr. Mgr.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . CSc. CSc. Milan Pazúrik. PhDr. Peter Špilák. prof. CSc.Kla. Peter Špilák.5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0.33 0 0 1 1 1 0 0. doc.5 0 0 0. PhD. Libor Fridman. Peter Špilák. ArtD. PhD. Mgr.5 0 týž. CSc. prof. Eva Langsteinová. Jana Škvarková. 0 0. Štefan Sedlický MgA. CSc. PhD. PaedDr. PaedDr. PaedDr. art.5 0 0 0 2 153 . Mgr. PaedDr. Belo Felix. PhD.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PaedDr.33 0 0 0. Mgr. Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik.5 0 0 0. art. PaedDr. CSc. Peter Špilák. art. Mária Strenáčiková. art. art. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. doc.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. doc. Peter Špilák. PaedDr. Milan Pazúrik. Jana Škvarková. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj . CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr. PhD. PhD. prof. art. Milan Pazúrik. Mgr. prof. Milan Pazúrik. art. Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž. PhD. doc. výmera hod.Rom. prof. Belo Felix.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. PhD. Peter Špilák. prof. Mgr. art. Štefan Sedlický MgA. prof. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

Pavol Tužinský Mgr. Peter Špilák. PhDr. PaedDr. výmera hod.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž. CSc. art. prof. PhD. Peter Špilák. doc. Dagmar Michálková. Pavol Tužinský doc. PhDr. PaedDr. Mgr. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD. prof. PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Peter Špilák. CSc. Igor Gašpar. Milan Pazúrik. CSc. L L Z Z Z Z L L L L prof. art. PaedDr. CSc. art. Pavol Tužinský doc. Mgr. PhD. Milan Pazúrik. Mgr. Peter Špilák. Mgr. PaedDr.5 0 0 0. prof. Mgr. CSc.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. Mgr. výmera hod. Mgr. ArtD.5 0 0 0. Igor Gašpar. Milan Pazúrik. Mgr. Mgr. Milan Pazúrik. prof. Externista doc. CSc. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc. art. Jana Škvarková. art. PhD.5 0 0 0 0 0 2 2 týž. Milan Pazúrik. CSc. PhD. Pavol Tužinský Externista doc. Mgr. art. Milan Pazúrik. PaedDr. 0 0. PhD. art. art. Mgr. PaedDr. 154 . prof. art. doc. Pavol Tužinský MgA. Peter Špilák. art. PhD. Dagmar Michálková. P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. CSc.

Mgr. Igor Gašpar. Igor Gašpar. Mgr. Dagmar Michálková. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír. PhDr. CSc. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. doc. Mgr. Dagmar Michálková. art. CSc. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . CSc.školské hudobné súbory. doc. PhDr. Mgr. Jana Škvarková. Mgr. art. doc. výmera hod. art. Externista doc. Igor Gašpar. Mária Strenáčiková. Externista doc. Mgr. Pavol Tužinský MgA. art. Mária Strenáčiková. Mgr. Mgr. Mgr. PhD. Externista doc. doc. CSc.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . CSc. art. Pavol Tužinský doc. CSc. 155 . Mgr. Mgr. art. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. PhD. art. art. Dagmar Michálková. Mária Strenáčiková.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. Mária Strenáčiková. Mgr. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. Igor Gašpar. Igor Gašpar. Pavol Tužinský doc. ArtD. CSc. Externista doc. CSc. PhDr. PhD. Dagmar Michálková. Mgr. PhD. PhD. doc. Pavol Tužinský doc. PhDr. art. Mgr.

manažérsku a podnikateľskú etiku. Katowice). zabezpečovať sociálny program firiem a pod. t. riaditeľa pre etiku. etiku médií a profesijné etiky. 446 5626. ktorý pripraví odborníkov. konzultant. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. e-mail: vincur. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu.branislav@fhv. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. etických komisiách apod.B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. s Filozofickým ústavom SAV. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. biomedicínsku etiku. profesionálne vystupovanie. expert for ethics). Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. vysokoškolskými pracoviskami v SR. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. J 03. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. t. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. kultúru individuálneho prejavu. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme.č. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry.j. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu.sk. poradenských centrách. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). Tychy). Cieľovým zámerom je vzdelávací model. 156 . humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií.).umb. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. personálna práca. Študijný poradca katedry: Mgr. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. asistent manažéra. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. environmentálnu etiku. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie.

2. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika.umb.Ďurčík prof.Ďurčík prof. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc. stupeň štúdia. PhDr. 1. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov. 1. 1. PhD. 1.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. v študijnom programe Aplikovaná etika.Ďurčík prof. 1. 2. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. 2. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Fobelová 157 . 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. 1. Lektor Kovaľová Ext.sk Garant štúdia: prof.Ďurčík prof. 1. 1.Ďurčík prof.Fobel doc. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov. Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext.Fobel prof. 1. Fobelová Kovaľová. 2.PhD prof. 1. Pavel Fobel.Fobel doc.Ďurčík doc. 1. 1. 2.Fobel prof. 1. 1. Fobelová prof. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1.Fobel doc.fhv. Fobelová doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext.

odp. etická expertíza a etické poradenstvo. etika politiky. Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext.Ďurčík prof. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc. etika verejnej správy. V . etika v období globalizácie. . lektor Ext.Spolu kontakt. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P . etika v policajnej. 2. PV . 2. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. základné práva v sociálnom zabezpečení. manažérska a podnikateľská etika. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2.výberový. morálna inteligencia. etika a právo. 2. 2. sem.odporúčaný. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra.povinný. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy.povinne voliteľný. analytických postupov. súčasné trendy v environmentálnej etike. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. 2.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 . 2. biomedicínska etika. 2. etika internetu) Riešenie etických dilem. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. colnej a vojenskej službe. Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy.

159 . DrSc. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1.mim. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. stupeň.prof. 1.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2.Šlosiar Stolár. Študijný poradca katedry: PaedDr.PhD. e-mail: palkova@fhv.PhD. 1. vedomosti z lingvistickej kultúry. Kačiuškiene Höhn.Darulová prof. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. Kožiak. slovesnej. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie.PhD. čo spolu činí 112 kreditov. Kovaľová. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. Gilles Rouet. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.ArtD. 1.umb. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Bálintová Höhn Ličko. Janka Pálková Tel.umb. 1. kultúrnej a filozofickej antropológie. prof. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1. Garant štúdia: prof. stupeň je novoakreditovaný študijný program. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. ako manažér európskej kultúrnej politiky.PhD. 1. 1. technické vybavenie katedry). 1. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. public relations.PhD. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry.fhv. affair relations. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc. vedomosti z oblasti európskej integrácie. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. teórie komunikácie. 1. Pachomovová Račáková. sociálnej. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov.: 446 5123. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.sk (Personálne obsadenie katedry.

PhD.Patráš Račáková. 2. Kačiuškiene Höhn. Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc.Spolu kontakt. prof.PhD. 1. 1. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová.PhD. 2. Bálintová Höhn Rouet.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Šlosiar Höhn. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. 1. 1. 2.PhD. Chorvát. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. Jančovič. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof.Rouet 160 . 2. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2. 1. prof. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. Sugaj. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. prof. Z Z Vyučujúci Rouet. Pálková Celkom z L Ličko. 1. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. Bitušíková.mim. Bitušíková.PhD. prof.PhD.PhD. 1. 2. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj.Findra Bálintová Bálintová. Höhn. CSc. 2. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1. Račáková.PhD. Patráš prof. 1. 1. 1. 3 2 3 3 3 Findra. 1. CSc.PhD. 1.DrSc.Škvarna Krško.prof.

M-CJEk-303 Vysvetl.hodnote Exkurzia 1 V 2 1. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. Bálintová. prof.PhD.Spolu kontakt. PhD. Kačiuškiene Höhn. PhD. 2. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. kredit. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. 2. * . PhD.PhD. 2.PhD. 2. L Hohn Hohn.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved.hodnote Exkurzia 1 V 4 1. prof. PhD. kredit. M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2. kredit. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene. Bálintová Höhn Rouet.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová.

1. spolky. e-mail: tomecek@fhv. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika.: 048/4467143. Mičko PhD. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. hospodárskych a kultúrnych dejín.j.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. agentúry. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.sk Garant štúdia: prof. CSc. bod 7c). Vladimír Varinský. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Oto Tomeček. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. stupňa vysokoškolského vzdelania. fondy. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr. Garant Vyučujúci predmetu Albertová. Od absolventa študijného programu História (2. Albertová.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2. rozhlase a periodikách). To znamená. miestnosť č. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. vysoké školy). 8. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. t. podmieňujúci predmet. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. tel. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.umb. PhDr. Katedra histórie.: SAV. Škvarna / Kožiak 162 . 143. domy kultúry). propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. PhD. odborná redaktorská činnosť v televízii. ktoré sú zamerané na organizačnú. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. kultúra.

hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote PV 0 4 4 1. Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. 1. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. 1. Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. PhD. doc. 1. 1. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. doc. Škvarna doc. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. 1. Nagy. sv. PhD. L L L L L L L Kanovský Kunec. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. CSc. vojne 163 . hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. 1. PhD. 1. 1.Spolu kontakt. Žilák. 1. Škvarna Kožiak. doc. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1.

hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a. Fremal prof. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. 1. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. PhD. protireformácia a 164 . 1. sv. doc.1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. 1. Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 1. Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. Martuliak Mičko. L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1. PhD. PhD. PhD.Škvarna doc. Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr. 1. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . hodnote PhDr. Kožiak. SR (1939 . PhD. -18. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová. Mičko. 1. Račko Nociarová Mgr. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. 1. Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Mácelová doc. 1. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. PhD. 1.1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kalhotková Račko Mgr. PhDr. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Kalhotková Mgr.Spolu kontakt. 1. 1. Mácelová Kunec Kunec. Škvarna Kunec. 1. 1. PhD. a 20. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. prof. 1. 1. v. 1.

povinný. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. 1. V . storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc.povinne voliteľný.výberový.semester 165 . . odp. . Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1. Skratky: P . sem. Škvarna prof.Spolu kontakt. PV . L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku.odporúčaný. Spolu 8 PV predmetov.

166 . Svetlana Pachomovová. Z Spolu Celkový súčet 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. hodnote 1. PhD. PhD. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. PhD. DrSc. Eva Čulenová. 2. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. hodín Typ predmetu Počet skup. praxeológie prekladu. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. 1. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. Biloveský Biloveský. Študijní poradcovia: PaedDr. Biloveský. Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. ktorá sa počíta ako povinný predmet.2. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Djovčoš Biloveský. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. PhDr. 2. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Klincková doc. Biloveský. Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Mgr. 2. Djovčoš PhD. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof.

vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod.. Krnová prof. jakubik@fhv. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. CSc. vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. príp. Patráš mim. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. 1. získa základné zručnosti. Vladimír Patráš.umb. Čulenová Krško. Garant predmetu doc. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. Henrich Jakubík.prof. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných. Tatár. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. ale nielen slovanským) jazykom. 167 . 334. Spolu získa 47 kreditov. doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Z Z Z Vyučujúci Krnová. profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). písomných (tlačených). Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. PaedDr. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. storočia po súčasnosť. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Bariaková Patráš. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: Mgr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven. miestnosť č.sk Garant štúdia: Prof. legislatívy a manažmentu kultúry. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. 1. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20. Absolvent študijného odboru. o osobitostiach ústnych. To znamená. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. PhD. Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií.

Patráš Krnová. kred. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. 1. kred. kred. 2. 2. a preklad knižiek. 1. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. kred. Jančovič Findra. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. Z Z Z Z Z Spolu 1. Patráš prof. Šuša Garant predmetu Krško prof. Krnová mim. Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. 1.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. kred. 1. hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. Harpáň M-SMSm-104 Lit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. Findra doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. kred. Šuša Krško. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. Čulenová Krnová. 2. 1. kred. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. komparatistika a medzilit. storočia M-SMSm-202 Interpret. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Chomová prof. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt.prof. 2. ľud. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Findra Findra. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. Patráš doc. 1. L L L L L L L L Spolu 2. kred. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. kred. 1. Krnová prof.

kred. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. zásoba slovenčiny po r. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Šimonová 169 . Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár. kred. 1. 2. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I. 1. Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. kred. 1. L L Z Z Z Krško Urbancová/ int.Spolu kontakt. kred. 1. 2.dokt. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. kred. kred. 2. 1. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. 1. kred.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. 1. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. L L L L L L Bariaková. 1. M-SMSm-204 Slov. kred. hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved. 1. 2. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved.dokt. 1.

. Z Z Z Bariaková Bariaková.povinný. 2.odporúčaný. hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven. PV . odp. 2. literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. V . .semester 170 . sem.výberový.Spolu kontakt. Jakubík Skratky: P . kred.povinne voliteľný. Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2.

sk. 1. doc. samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Pupiš Garant prof. stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie. Peter Mandzák.umb. 1.peter@fhv. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Spolu získa 120 kreditov. Študijný poradca katedry: PaedDr. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov. kredit. Slížik Vladovičová gestori doc. Jančoková Z Spolu 1. Katedra telesnej výchovy a športu. Čillík prof. PhD. PaedDr. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. L L Rošková. pri programovaní. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner. Garant štúdia: prof. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. 1. Ľudmila Jančoková. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Štruktúra magisterského študijného programu (II.umb. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. miestnosť č. Görner doc. súkromných. 1.fhv. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 .Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II. 1. 58. Čillík doc. mandzak. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. CSc. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. pri tvorbe nových koncepcií. kredit. riadení. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách.

1. Čillík doc. 1. Pupiš prof. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . Popelka Palovičová. 1. Čillík doc. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 1. 2. Čillík gestori doc. 1. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . Görner prof. Adamčák prof. 1. Jančoková prof.. Čillík prof. kredit. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org. kredit. prof. Jančoková doc. 1. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Bartík doc. 1. L L vedúci DP doc. Nemec Bartík. 2. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík.súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš vedúci DP Bartík. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková. Bartík gestori špecializácií doc. PhD. M. 2. 1. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. 1. Michal doc.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. Nemec Kremnický. Bartík L Spolu 2. 1. Michal Bartík. Rošková gestori špecializácie Kučera. Paugschová Garant doc. 2. kredit. Bence. Jančoková. Novotná doc. 1.

učitelia KTVŠ prof.219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit. 2. Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. L L L L L L L L Rošková. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. Palovičová. Rošková. Kollár prof. 1. Novotná PhD: Pupiš. 2. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. Michal Novotná. Rošková Rošková. PhD: doc. Rozim PhD. a riad. 2. 2. 1. 1. doc. 2. Rozim Pupiš. Novotná Nemec.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 . 1. Michal Görner Zbiňovský. 2. PhD. 2. Michal prof. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. Rošková. Görner Bartík. súťaží v špecializácii Rošková. PhD. 1. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Bartík Palovičová. PhD. Zbiňovský. Rošková. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. 1.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 1. 2. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský.

PhD. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. hodnote M-PTTz-304 Vallová. Eva Čulenová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. ktorá sa počíta ako povinný predmet. 1.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. 2. Biloveský Biloveský. 1. hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. Djovčoš PhD. 2. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. PhD. 2. 1. 1. DrSc. Klincková doc. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Diplomatický protokol 174 . Mgr. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Svetlana Pachomovová.2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. PhD. 2. Biloveský. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. PhDr. praxeológie prekladu. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Študijní poradcovia: PaedDr. 2.

Predmety. CSc. 1 3 3 Brenkusová. PhD. 1. Djovčoš Feťková Feťková.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. Czeglédi Keníž. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. 1. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študent získa 10 kreditov za prax. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať. 1. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Predpokladá sa. Martin Djovčoš.umb. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.sk Garant štúdia: prof. 332. To znamená. e-mail: djovcos. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami.martin@fhv. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Študijný poradca katedry: PhDr. literárnej vedy. Keníž. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. literatúry a translatológie. PhD. 175 . CSc. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. PhDr. tel: 446 4141. Takto spolu získa 38 kreditov. 1. Csaba Czeglédi.

PhD. 1. PhD. CSc. Z Z Z Z Biloveský. Vallová. 1. PhD. 1. 1. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. Djovčoš Kubuš Šavelová. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Djovčoš L Celkom Biloveský. Vallová Šavelová Biloveský. L L L L L L Czeglédi prof. 1. PhD. Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . PhD. hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. Z Z Zelenka Javorčíková. 2. PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. CSc. Kubuš Keníž. PhD. 1. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. 1. Vallová.Spolu kontakt. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2. 1. Czeglédi Brenkusová Keníž. L L L Brenkusová Biloveský. 1. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Keníž. Hardošová. 2.

hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2. 2. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1. Djovčoš Hardošová. 177 . PhD. PhD. Hardošová Vallová. 2. 2. Biloveský.Spolu kontakt. 2. Vallová. Keníž. hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. Z Z Z Biloveský. Brenkusová Vallová Vallová. 2. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž. CSc. Vallová Vallová. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. PhD. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 2. 2. Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský. PhD.

• pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku. Perfektne ovláda všetky postupy. Oddelenie translatológie miestnosť č. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. • prekladateľ umeleckých textov. • prekladateľ odborných textov. tlmočenia a ich metód. • tlmočník . Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. Študijný poradca katedry: PhDr.martin@fhv. dejín a vývoja prekladu. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. 330. i. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Spolu získa študent 115 kreditov.sk Garant štúdia: Prof. Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu. literárnovedných a translatologických disciplín. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. turistickej a kultúrnej oblasti. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. v novinách. Ph. 178 . Csaba Czeglédi.sprievodca. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. tel: 414 4141 (kl. Dr. • redaktor v rozhlase. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. sociolingvistiky a pragmatiky.umb. televízii. 4141) e-mail: djovcos. zahraničnoobchodnej.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť. diplomatickej. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Tieto poznatky musia obsahovať o. • odborník – teoretik na translatológiu. • vydavateľský redaktor.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky . Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni. návykov a zručností.

CSc. Keníž. textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. 179 . Feťková. Brenkusová Keníž. textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. 1. PhD. CSc. Tlmočnícke cvičenia 1. 2. Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. Brenkusová Keníž. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. anglof. 1. umelec. liter. a dramat. PhD. CSc. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. 1. 1. Keníž. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. 1. Czeglédi Brenkusová Keníž. a technic. Biloveský. 2. a ekonom. 1. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. CSc. PhD. CSc. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic. PhD. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. CSc. 2. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. textov Preklad vedec. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. CSc. 1. CSc. 1. Biloveský Biloveský. 1.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. PhD. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. Czeglédi Keníž. L L L Brenkusová Feťková. Kubuš Keníž.

povinne voliteľný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1. PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2. 2. Keníž Vallová Keníž.povinný. M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2. CSc.Spolu kontakt.výberový. V .semester 180 . . sem. PhD. PhD.odporúčaný. Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová. Vallová. Skratky: P . PV . odp. .

môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. PhD. CSc.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. 133. Baranová. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu. prof. 1. Baranová. Študijný poradca katedry: Mgr. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb). Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov.umb. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. miestnosť č. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu.sk Garanti štúdia: Doc. 1. e-mail: zazrivcova@fhv. Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. literárnovedných a translatologických disciplín. 1.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. mim. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. prof. prof. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. tel. mim. PhDr. o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí. o redaktor v masmédiách. Jan Holeš. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky.) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. vedeckého a hospodárskeho života. Baranová. 1. 181 . mim. Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit. 446 4197. PV Garant predmetu Křečková.

Veselá Baranová. prof. L L Spolu Celkový súčet 1. kredit. mim. PhD. 1. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. 182 . PV kredit. prof. L L L L L Chovancová Chovancová. PV kredit. 1. Chovancová Chovancová. PhD. Chovancová Chovancová.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit. prof. 2. mim. 1. Z Z Z Holeš Křečková doc. 1. 1. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. prof. kredit. hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. mim. PV kredit. Z Z Z Chovancová Chovancová. PhD. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. mim. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Z Z Z Z Z Z Spolu 2. 2.Odporúčaný semester Spolu kontakt. PhD. PV kredit. 2. Predmet(y) z bloku v uved. Veselá Baranová. 1. Holeš Křečková. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 2. PV kredit. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. Veselá Baranová. Veselá Baranová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. 1.

2. V . PV kredit. 1. L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. PV kredit. 2.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová. hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová. Holeš Křečková. PhD. franc. Skratky: P .povinne voliteľný. hodnote Analýza lit. mim. L L L Holeš Veselá doc. 2. Štulrajter. Baranová. 2. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. mim. 1. Štulrajter. prof. PV kredit. PV . mim. Baranová. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. prof. 1. PhD.povinný. kredit. prof. autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. hodín Odporúčaný ročník Špecif.výberový 183 . PhD. textov súč.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. PhD. mim. prof.

z literárnej vedy. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. literárna komparatistika a literárna kritika). PhDr. Varga Szende Ardamica prof.andrea@fhv. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. Varga prof. Alabán 184 . CSc. e-mail: csikany. 1. základy literárnej vedy. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. morfológia. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Gyula Varga. zahranično-obchodnej. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. dejiny maďarskej literatúry. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.umb. Za prax študent získava 10 kreditov. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka. Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu. Garant Vyučujúci predmetu Varga prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov. Andrea Csíkány. 223. Pozná rozdiely medzi danými jazykovými. z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia. Študijný poradca katedry: PhDr. Katedra hungaristiky Miestnosť č. tel.: 048/4464137.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. teória literatúry. štylistika a syntax maďarského jazyka. návykov a zručností. lexikológia. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry. 1. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni. turistickej a kultúrnej oblasti.sk Garant štúdia: prof. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. kapitoly zo svetovej literatúry. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov.

Szende Ardamica Csíkány prof. Zimányi prof. 1. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1. 1. Z Alabán Németh. 1. 1. Alabán P P P P P PV. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2. PhD. Alabán prof. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh. 1. 2. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. Alabán Csíkány prof. PhD.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. PhD. Zimányi Németh.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. 1. prof. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. Varga P P P PV.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote 10 10 10 47 2. Varga prof.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Alabán prof. Zimányi prof. Zimányi 185 . 1. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. Varga prof.Spolu kontakt. 1. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. 1. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. 1. prof. Zimányi prof.

prof. Varga prof. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. prof. 2. Zimányi prof. Alabán 186 . 2.Spolu kontakt. PhD. Varga Németh. 2. Zimányi prof. 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. PhD.

1. Varga P P P PV. Alabán prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2. Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1. Alabán prof. 1. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. Alabán prof. 1. Zimányi prof.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko. 1. Zimányi prof. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. 1. Varga prof. 1. Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov. 2. 1. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . 1. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. Alabán prof. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof. 1. Varga prof. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2. Spolu získa 120 kreditov. Za prax študent získava 10 kreditov.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov. Varga prof. Varga prof. 1. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

Varga Németh. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Z Alabán Németh. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. 2. 2. tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. prof. prof. PhD. 2. Zimányi Németh. 1. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. Alabán 188 . 1. Zimányi prof. Zimányi prof. Varga prof. 1. PhD. Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. PhD. Zimányi prof. PhD. prof. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1. 2. 1. prof.Spolu kontakt. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

jana@fhv. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. • prekladateľ odborných textov. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Oddelenie translatológie miestnosť č.sk Garant štúdia: Prof. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy. i. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty..-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov. televízii. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. diplomatickej. Študijný poradca katedry: Mgr. tel: 414 5648 (kl. Katedra germanistiky. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. • konferenčný (kabínkový) tlmočník.. zahraničnoobchodnej. 189 . v novinách.h. Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu. Jana Miškovská. • vydavateľský redaktor. návykov a zručností. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. turistickej a kultúrnej oblasti. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 4167) e-mail: miškovska.umb. • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni. PhD. • redaktor v rozhlase. Tieto poznatky musia obsahovať o. • prekladateľ umeleckých textov. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.-Verw. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. literárnovedných a translatologických disciplín.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. • odborník – teoretik na translatológiu. Uli Rothfuss M.c. 327. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. Dipl. • tlmočník .sprievodca. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. Dr. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov. Phil. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín.Sc. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci.

Lauková. Simultánne tlmočenie II. PhD. Schwarzová L Spolu Bieliková prof. prof. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . Lauková. PhD. PhD. L L L L L Dolník. Schwarzová Bohušová. Simultánne tlmočenie III. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III. Simultánne tlmočenie I. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bohušová. liter. Schwarzová Bohušová. PhD. hodnote Prax P P P P PV. Miškovská Rothfuss. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. Miškovská Bohušová. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. Miškovská Bohušová. Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Schwarzová Bohušová. Bieliková. Bohušová. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. Lauková. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. Bohušová. Lauková. Rothfuss Lauková. Lauková Rothfuss. Rothfuss Lauková. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. Lauková. PhD. Z Z Z Bohušová. PhD. Dolník prof. Lauková. Rothfuss Lauková. hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Dolník prof. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. Bieliková.

hodnote Odborný preklad I. sem. prof. . PhD. Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková. Miškovská Bieliková Bohušová.povinný. Dobrík Bieliková Lauková. PhD. 1 1 1 1 2. Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P .výberový. Miškovská Bieliková Dolník. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof.povinne voliteľný. PhD. Umelecký preklad II. Rothfuss Ďurníková.odporúčaný. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1. hodnote Odborný preklad II. hodnote Odborný preklad III. Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1. 1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková. PV . Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Umelecký preklad III.semester 191 . Umelecký preklad I. prof. Ľupták Lauková Lauková. V . . L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. odp.

Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu. Bieliková. Bohušová. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. Dolník prof. Lauková. Miškovská prof. liter. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Lauková. Lauková Rothfuss. PhD. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Rothfuss 192 . Schwarzová Bohušová. Lauková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. PhD. PhD. P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. Schwarzová Bohušová. Miškovská Rothfuss. PV 18 10 30 4 4 1.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. Bohušová. Dolník prof. Lauková. Miškovská Garant predmetu prof. Lauková. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník. Lauková. PhD. Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Bieliková. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1.

Rothfuss Lauková. Miškovská Bieliková prof. PhD. Schwarzová Bohušová. PhD. Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II. Miškovská Bieliková prof. Z 193 . PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. Lauková. Bohušová. PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát. Lauková. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2. PhD. Ďurníková. Dolník prof. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1. Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. Ďurníková. Dolník prof.Spolu kontakt. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát. PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. PhD. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. Rothfuss Lauková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. Lauková. prof. M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. prof.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III.semester 194 . V .výberový. .povinne voliteľný.odporúčaný. PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát. PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P .Spolu kontakt. . sem. PV . Ďurníková. Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková.povinný. prof. odp. Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III. PhD.

za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov. tel: 446 4150. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. 1. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu..hab. 195 . že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. • asistent v spoločenskej. Predmety. • zamestnanec spoločného podniku.martin@fhv. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. PhD. Martin Lizoň. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. 306. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.sk Garant štúdia: prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. PhD. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. • pracovník v masmediálnej oblasti. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. korešpondenciu. ekonomickej. Račáková. literárnovedných a translatologických disciplín. Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. • prekladateľ umeleckých textov. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. Dr. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. e-mail: lizon. • prekladateľ odborných textov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických.umb. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. To znamená.

Račáková. Z L Spolu Celkový súčet 1. 2. 1. Z Z Z Z Spolu 2. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková.PV tech. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1.Spolu kontakt. PhD. textov) 196 . L L Gombalová Račáková. hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. 1. Olchowa. Z Spolu 1. Odborný preklad 2 (Preklad ved. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. 1. 1. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa. 1. L L L L L Spolu 2. prof. 1. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz. PhD. PhD. PhD. PhD. hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. 1. Bednarczuk Olchowa. PhD. textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon. prof. Černák Račáková. hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Bednarczuk. 1.

Olchowa. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . PhD. 2. scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa. PhD. 2. 1. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. hodnote PV 0 2 2 0 3 1. Z Z Černák Račáková. PhD. L Černák Račáková. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film.Spolu kontakt. Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. PhD. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. prof. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. 1. 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . 9 5 2 26 10 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Predmety. Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. Račáková. PhD. PhD. 1. prof. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Bednarczuk. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Z Gombalová prof. 1. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. 1. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. 2.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. Z Černák Račáková. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier. To znamená. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz.

1. Z Z Gombalová Račáková. PhD. PhD. PhD. 1.Spolu kontakt. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L Černák Račáková. Z Z Gombalová Olchowa. hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. 2. Olchowa. L L Gombalová Račáková. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. 1. PhD. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . Z Černák Račáková. Z Černák Olchowa. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. L Černák Račáková. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. PhD. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. 1. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. 1. Z Z Černák Račáková.

stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Martin Lizoň. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. Ak študent absolvuj viac PV predmetov.sk Garant štúdia: prof. e-mail: lizon. To znamená. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Predmety.umb. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. 306. 1. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Kováčová. ekonomickej.. Sugay. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. • asistent v spoločenskej. PhD. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. • pracovník v masmediálnej oblasti. Larisa A. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. korešpondenciu. DrSc.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. • prekladateľ odborných textov. literárnovedných a translatologických disciplín. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2. PhD. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. 200 . • zamestnanec spoločného podniku. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1.martin@fhv. tel: 446 4150. • prekladateľ umeleckých textov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.

Sugay prof. Sugay Kováčová.Spolu kontakt. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. a 21. PhD. Kováčová Kováčová. L Z Spolu 201 . Juríková Repoň. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. 1. PhD. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová Kováčová. 1. 1. Repoň. 1. 2. 2. 2. Sugay prof. 1. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Sugay Sugay. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. DrSc. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. Repoň. zo súčas. 1. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. 1. Kováčová Kováčová. DrSc. Pachomovová Pachomovová. PhD. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. 1. stor. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 2. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. Sugay Sugay. Juríková Kováčová. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1. Juríková Kováčová. 1. PhD. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. DrSc. PhD. 1. PhD. PhD. Repoň. 2.

Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Pachomovová Pachomovová. PhD. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. 1. L L L L Sugay prof. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. 1. prof. Kováčová prof. PhD. PhD. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc.Spolu kontakt. Z Z Pachomovová Pachomovová. Repoň Repoň. Repoň. DrSc. Kováčová. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. 2. Juríková Repoň. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. DrSc. Z Z Juríková Kováčová. 2. PhD. 1. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. PhD. 2. 1. Pachomovová Pachomovová. L L Kováčová Repoň Kováčová. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. 1. M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1.

1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Sugay Sugay. 1. DrSc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 1. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. PhD. DrSc. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Kováčová Kováčová. Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. 1. DrSc. Juríková Kováčová. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Pachomovová Pachomovová. PhD. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. Juríková Kováčová. 1. 1. 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. 1. To znamená. Kováčová Kováčová. Juríková Kováčová. Juríková Repoň. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. PhD. 1.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Spolu získa 120 kreditov. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. PhD. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. 1. Predmety. 1. Garant predmetu Kováčová. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. PhD. DrSc. 1. PhD. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . Ak študent absolvuj viac PV predmetov. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. 1. Pachomovová Pachomovová. Kováčová Kováčová.

stor. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1. Z Z Pachomovová Pachomovová. a 21. 2. PhD. DrSc. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Kováčová. PhD. 2. PhD. 1. PhD. 2. Sugay prof. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1.Spolu kontakt. PhD. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. 2. zo súčas. M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Kováčová Repoň Kováčová. Repoň Repoň. 1. PhD. 1. PV V 15 7 27 10 10 95 2. 2. 2. 204 . cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. DrSc. PhD. Repoň. Repoň. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Sugay prof. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. Repoň. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap. Sugay Pachomovová Pachomovová. 1. prof. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1. 2. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. 1. Juríková Repoň. M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. Sugay prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof.

Z Z Juríková Kováčová. Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. 2. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. Kováčová. hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. Pachomovová Pachomovová. 2. storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 . DrSc. hodnote V 0 1 1 0 2 1. PhD. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic. 2. L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof. Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.

ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky. Študijný proces má charakter premysleného. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. doc. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. návykov a zručností. o prekladateľ odborných a umeleckých textov. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek. PhD. o redaktor v masmédiách. zahraničnoobchodnej. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu.umb. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. literárnovedných a translatologických disciplín. diplomatickej. dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. tel. Študijný poradca katedry: PhDr. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. odborné aj umelecké texty.americká literatúra I. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov. 206 Odporúč. 446 4197. Jiří Chalupa. turistickej a kultúrnej sfére. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov.sk Garant štúdia: Doc. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. o filológ – teoretik jazyka a literatúry. prekladať bežné. 433. PhDr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. semester Odporúč. P 1 1 2 0 3 1. miestnosť č. e-mail: sliacanova.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky.) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. najmä v spoločenskej.veronika@fhv. Spolu získa 37 kreditov. ale aj odbornej komunikácie). je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. Franek Reichwalderová .

* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč.hodnote V 0 1 1 0 1 2. Sliačanová L Chalupa. Špj-1 Odporúč.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1. PhD.kred. 1. Chalupa Z Reichwalderová doc. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved. Z Ďurovková doc. doc. Chalupa doc. Z Franek doc.americká literatúra II. 2.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2. 1. 2. Chalupa Z Reichwalderová doc. Z Franek. 2.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc. 1. L Franek. jazyku 4 4 1 1 1. PhD. M-PTSp-121 Umelecký preklad I. špan. Franek L lektor Šj. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I. 1.kred. L Reichwalderová Reichwalderová. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. 1.Spolu kontakt. Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová. 1. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved. 1.hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. semester Odporúč. 2.kred. PhD. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc. Franek Z Reichwalderová Reichwalderová. Franek Z Z Spolu L Franek. Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan. 1.kred. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. Chalupa L Reichwalderová doc. 1. filmu 207 .hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II. 1. 2.kred. Chalupa doc.

5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1.5 1 0. PhD. AP prvá polovica semestra. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. PhDr. 1. organizácie a legislatívy školstva a školy. 2eiEDPS Edukačná psychológia I. PaedDr. AP Prax priebežná 2. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1.László. Kaliská. 2. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). 2.Pašková. 1. kde je predmet vyučovaný. 2. 1. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. 1* *** *** Prax náčuvová 1.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. v zmysle teoretických. PhD. Vašašová. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. AP Prax súvislá 1. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhDr. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 2. Škvarková Z Doc. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II. PhD. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2. 1. 1.Valihorová. PhDr. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 1. praktických a tvorivých spôsobilostí. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. priebežná. AP 3* Prax súvislá 2.Oravcová. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ).Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . PaedDr. Garant štúdia: prof. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. pedagogický. 2. AP Prax priebežná 2. na základnej škole. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. Karol László. *** Prax náčuvová. AP 2* Prax náčuvová 2. pedagogiky. Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0. 2. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. Študenti aprobačných predmetov. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. PhD. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1.. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. Kopp. PhDr. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva.

László. Nemcová. Z doc. Nemcová. 1. Višňovský. Kaliská. PhDr. Blanáriková L doc.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. doc. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. 2. Z. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. Stehlíková Z Prof. 1. Gajdošová. 1. 1. Karol László Z PhDr.Gurgová L PhDr. Z prof. PhD. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. doc. doc.Kováčiková. Emmerová.. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. PhDr. Oravcová Z prof. PaedDr. 1. Wágnerová Z prof. Blanáriková L prof. 2. 1. 1. Hroncová. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. doc. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Valihorová. Višňovský. PaedDr. 1.L Balážová. Zolyomiová L doc. Mgr. Prof. 1. Oravcová. 2. Gajdošová. doc. László Vyučujúci Z doc.. Mgr.–C L Doc. 2. 1. Valihorová. Blanáriková L doc. Višňovský 209 . 2. Zolyomiová. Oravcová.Kariková. Kariková.-2. PhDr. PhDr. PhD. 2. PhDr. Gajdošová L prof. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Stehlíková Z doc.Kariková. PhDr.

fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1.-2.-2. L KTVŠ 2 1.-2 Z Sertoglu 2 1. Z Cseh (KHUN) 2 1.-2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova .-2.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova.-2.plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova .výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova .sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova .LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova .-2. L KTVŠ 2 1.-2.-2. L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1. L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník . L KTVŠ 2 1.-2.Typ predmetu Kontakt hod.-2.volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova.-2.-2. Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.-2.výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova.-2. Z Sertoglu 2 1.-2.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova .základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova.-2.výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.-2. L Slížik 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.-2.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova . L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova .-2.-2. L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. Z KVTŠ 2 1.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.-2.

1. PhD. lexikológia. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Študijný poradca katedry: Mgr. PV 211 . 022. licko@fhv. PhD. Homolová Spolu kontakt. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1. http://www. L L L Feťková Feťková.umb.fhv. Roman Ličko. Takto spolu získa 26 kreditov.umb. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Jazykové kompetencie. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry. histórii a reáliách Veľkej Británie.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. Predmety. Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof. 1. miestnosť č. 1. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. To znamená. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Garant štúdia: doc. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra. PhD. PhDr. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika.. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Eva Homolová. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Štulrajterová prof. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.sk. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr.sk. 1. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. 1. fonetika. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín.

CSc. 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. PhD. 1. Z Z Z Z Homolová prof. 2. Homolová Homolová prof. 1. 1. Z Z Z Jesenská Zelenka prof. 1. Štulajterová. 1. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. Homolová Štulrajterová prof. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. Feťková. hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Javorčíková. Homolová 212 . hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. Feťková. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. PhD. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1. 1. prof. 1.Odporúčaný semester Spolu kontakt. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. PhD. 1. 1. Homolová Dovčiak. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. PhD. 1. PhD. 2. Homolová Javorčíková.

PhD. 2. 2. PhD. Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. hodnote Americká ženská literatúra 20. PhD. 2. L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. Javorčíková. 2. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2.Odporúčaný semester Spolu kontakt. PhD. PhD. 1. PhD. Štulajterová. Štulajterová. Javorčíková. 2. PhD. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. PhD. Štulajterová. Štulajterová. Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 . PhD. 1. 1. PhD. Javorčíková. Štulajterová. 2. storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. prof. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. 1.

Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín. aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách.: 048/4467143. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom. 8. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. umelecké galérie). PhD. vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. tel. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá. miestnosť č. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. ako vysokoškolskí učitelia. v osvetových zariadeniach. e-mail: tomecek@fhv. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. princípy jeho štruktúry. To znamená. Dušan Škvarna. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. didaktiku a metodiku dejepisu. Oto Tomeček. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov. bod 7c). Katedra histórie. v masmédiách. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. podmieňujúci predmet. Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.umb. cestovným ruchom. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl. archívoch. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. (Ak študent absolvuje viac PVP.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie. t. napr. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. v samosprávnych a štátnych orgánoch. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. vo vydavateľstvách. PhDr. PhD.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov.j. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 143. Odporúčaný študijný plán: 214 . že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.fhv. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov. ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.umb. v občianskych združeniach.

Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2. hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20. L L L Kmeť Škvarna prof. PhD. Šmigeľ Kalhotková Mgr. 2. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . 1. doc. Fremal Šuch. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Fremal doc. Račko Nociarová Mgr. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. 1. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. v. PhD. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kožiak Z Spolu Kožiak. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. 1.1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. 1. 1. L L Fremal prof. 1. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. Škvarna L Spolu 2. Kalhotková Račko Mgr. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof. Nagy. sv. 1. Fremal 215 . 1.Spolu kontakt. Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof.

Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. 1.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1. PhD. Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1. PhD. 1. 1. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. a 20. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. prof. PhD. Fremal doc. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . 1.Škvarna doc. sv. Škvarna prof. Mácelová doc. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. -18. M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. Šmigeľ PhDr. PhD. Martuliak Mičko Mičko. 1. 1. Kožiak. Mácelová Kunec Kunec. PhD. L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová.1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. 1. 1. protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. 1. 1. Kalhotková Mgr. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie.Spolu kontakt. SR (1939 . PhDr. Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. 1. 1. Mičko. storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. Škvarna Kunec. PhD.

Schmidt. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Mgr. realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. princípy jej štruktúry. PhD.umb. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. slobody a demokracie a s úctou k právu. L Spolu 2. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov. Poradca katedry: Mgr. PhD. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. 1. CSc. stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. 318. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch. L L L Šuch Schmidt Šuch. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov. 1.sk. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. 1. PhD. Takto spolu získa 26 kreditov. wollner@fhv. 1. Z Šlosiar prof.umb. http://www. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Nemčeková prof. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2.sk Garant študijného programu: Doc. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti. Ulrich Wollner. Katedra filozofických vied. miestnosť č. tolerancie. Marián Palenčár. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PhD.fhv.

Šuch. 2. PV .povinne voliteľný. PhD.história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. V . 1. .výberový. 2. PhD. hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1. hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. . Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. 1. Nemčeková Šlosiar prof. odp. 1. PhD. doc. Z L Z Wollner Šuch Wollner. sem. Ondrejková Wollner.semester 218 . hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Krchnák Wollner. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1. PhD.povinný. hodnote Kresťanská morálka . Nemčeková Skratky: P . L L L Nemčeková prof. 2. Palenčár Schmidt.Spolu kontakt. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Ondrejková Wollner doc. Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.odporúčaný. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2. Nemčeková prof. PhD. 2. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Študijný poradca katedry: Mgr. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Křečková. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov.umb. 1. PhD. mim. 1. hodín Odporúč. semester Odporúč. prof. štylistika a sociolingvistika. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1. Chovancová Chovancová. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. tel. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky. Z Spolu 1. 446 5133. PhD. Chovancová Chovancová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. prof. literatúry a didaktiky. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov. kredit. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. PhD. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu. mim. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová. Garant štúdia: Doc. miestnosť č. PhDr. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka. 133. 1. Elena Baranová. vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 . L L L L Baranová Baranová. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe. 1. 1. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Takto spolu získa 26 kreditov. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov.umb. kredit.sk/.fhv. kredity. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. e-mail: zazrivcova@fhv. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax.

1. 1. Štulrajter. hodín Odporúč. Z Spolu Celkový súčet 1. textov súč. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. mim. prof. Chovancová Chovancová. 220 . Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. 2. PhD. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. mim. PhD. kredit. franc. PhD. Bubáková. PhD. PhD. kredit. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. semester Odporúč. kredit. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Bubáková. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. PhD. autorov Aktuálne problémy fr. lektor Bubáková. kredit. Bubáková. 1. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. PhD. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. 2. kredit. 1. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. 1. Bubáková. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 2. Křečková.Spolu kontakt. 2. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. 2. PhD. prof. PhD. PhD. 2. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. hodnote Franc. 2.

výberový. kredit. sem.Spolu kontakt. 1. PV .povinný. 2. Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 1. V .odporúčaný. odp. . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. st. semester Odporúč. hodín Odporúč. hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20.povinne voliteľný.semester 221 . Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P . . 2.

) Garant štúdia: Prof. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách. 113. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. PhD. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 . Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín. 1.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry. Takto spolu získa 26 kreditov. t.. Mária Daňová. PhD. 2. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.-Verw. Phil. PhD. 1. prof.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1. (Personálne obsadenie katedry.umb. Uli Rothfuss M. To znamená. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. PhD. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. podmieňujúci predmet. fonetika. 1.j. Z Spolu 1. prof. technické vybavenie katedry. PhD. Dipl. Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová. Študijný poradca katedry: PhDr.h. Dr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Sc. danova@fhv. L L L L Spolu 2. Katedra germanistiky.c. Ďuricová. lexikológia.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. miestnosť č. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová. Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová.

PhD. PhD.Spolu kontakt. sat. 1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. Lenčová Lenčová. 2 2 2 2. PhD. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. 223 . Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Lenčová Lenčová. PhD. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. PhD. PhD. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. Ďuricová. 1. Schulze prof. 1. prog. Schulze Ľupták Ďuricová. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štefaňáková Štefaňáková. 1. PhD. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. st. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. Daňová Daňová. PhD. PhD. prof. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková. Daňová Lenčová. reláciami nem. Ďuricová. 1. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic. PhD. Štefaňáková Štefaňáková.učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Schulze Ďuricová.

stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Janáková Garant predmetu doc. Krnová prof. L L L L L L Spolu Findra. Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. Krnová prof. Kristína Krnová.anna@fhv. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 1. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I.fhv. Bariaková. galisova. Pršová prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. technické vybavenie katedry).Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2. 1. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . Anna Gálisová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. Tatár.sk Garantka štúdia: doc. Findra doc. Bariaková Lomenčík. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. 1. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit.umb. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín. Šuša Šimonová. CSc. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery. 1.sk (personálne obsadenie katedry. Takto spolu získa 26 kreditov. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov. 1. 1. Gálisová Krnová. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. 1.umb. princípy jazykového a literárnohistorického systému. PhDr. Odaloš Z Spolu 1.

2. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Jančovič Findra. Krško 5 26 1. 1. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. 1. 1. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. L L L Bariaková. Findra doc. Krnová prof. Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. Gálisová Krško. 1. hodnote Česká literatúra 20. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Odaloš Urbancová 225 . Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. L L L Očenáš Tatár. hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 2. 1. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1.Spolu kontakt.

výberový. sem.Spolu kontakt. odp. 2. .odporúčaný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2.povinne voliteľný. . PV .semester 226 . Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková. V . Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P .povinný.

psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. praktických a tvorivých spôsobilostí. PhDr. PaedDr. 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. PaedDr. Študijný program: spoločný základ pre 2. 1. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. Oravcová. PhD. PhD. Kaliská-. 2. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. PhDr. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. PhDr.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II. Vaššašová. Kopp. v zmysle teoretických. Oravcová. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. PhDr. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. Šatánek. Pašková. PhD. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . 1. 1. 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof. PaedDr. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. pedagogiky. Karol László. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. László. Stehlíková.. pedagogický. 2. 2.Salbot. organizácie a legislatívy školstva a školy. Garant štúdia: prof.Valihorová. stupeň VŠ štúdia – Mgr. PhDr. Škvarková Z doc. doc. PV. 1.

L Doc. Gurgová L PhDr. Zolyomiová L doc.Kováčiková. z toho 15 hodín na základnej škole.výberová 1 2 1. doc. PhDr. Z doc. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Oravcová.hodnota) Z doc. Wágnerová Z prof. Gajdošová. Blanáriková L prof. PaedDr. M-UCSz-307 Telesná výchova. Stehlíková Z doc. 1.Kariková . László. Karol László Z PhDr. Višňovský. Z prof. Prof. Kaliská. čiastkový . PhD. PaedDr. 1. Hroncová. 1. Emmerová. 1. PhDr.-3. Oravcová Z prof. Valihorová. Gajdošová L prof. Blanáriková L doc. doc. doc.3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. Zolyomiová. doc. László Gestori predmetu (celý úväzok . PhDr. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. PhDr. 1. Višňovský . 2. PhDr. Mgr. 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. Blanáriková L doc. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. priebežná. Nemcová. 2. PhD. Mgr. doc. Gajdošová. Višňovský. 2. Stehlíková Z Prof.Kariková. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhDr. Oravcová. Valihorová. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*.C. Blanáriková L doc. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. Kariková. Nemcová.

-3.výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova.-2 Z Sertoglu 2 1.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova.hodnota) 2 1.Typ predmetu Kontakt hod.C.L Balážová.-2.-3. katedroví Erasmus koordinátori 2 1.výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok . Z Cseh (KHUN) 2 1.-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 .-3. L KVTŠ 2 1. L KVTŠ 5 1. Z KVTŠ 2 1. Z. čiastkový .-2.

Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. jazykových a umeleckých škôl. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Peter Mandzák. Michal M-UVTv. Vladovičová prof. PhD. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.kredit. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Z Spolu Garant prof.kredit.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. resp. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. mandzak. 58. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. kultúrnych. PaedDr. Slížik Bartík.peter@fhv.fhv. teórie. PhD. Bartík Michal.umb. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Bartík 230 . miestnosť č. Jankovská L Spolu doc. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. 8-ročných gymnázií.sk. Görner doc. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Bence. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Štruktúra magisterského študijného programu (II.101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. M. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Karol Görner.umb.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Garant štúdia: prof. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková. na katedrách. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. Študijný poradca katedry: PaedDr. Katedra telesnej výchovy a športu. Bendíková. v centrách voľného času a pod.

Nemec Čilík. L.105 Názov kurzu Org. Kollár. Kučera. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety .v kombinacii s aprobačným predmetom 231 .. Palovičová Z Spolu Garant prof. Kučera. Bence. M. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. Kollár. Zbiňovský Novotná.kredit. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Rozim. Slížik.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. Mandzák učitelia katedry Adamčák. Kučera Michal. Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv.209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . a riad. Michal. Bartík doc. PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík.. Rošková. Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved.206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv. Kremnický Bartík. športy a sebaobrana Rytm. Pupiš Nemec.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv. Palovičová.

Nemec Z Spolu Garant prof. Absolventi 2. mandzak. sem.peter@fhv. PhD. Štefan Adamčák. Študijný poradca katedry: PaedDr. resp. teórie. jazykových a umeleckých škôl. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II.sk. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1.umb. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách.fhv. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. v centrách voľného času a pod. miestnosť č. resp. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. jednopredmetové štúdium (II. Slížik doc. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. domovy mládeže. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. Garant štúdia: doc. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Michal doc. Vladovičová 232 . stupňa (Mgr. 1. Spolu získa 120 kreditov. Katedra telesnej výchovy a športu. 8-ročných gymnázií.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Bartík Michal. 34 kreditov za predmety spoločného základu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1.umb. a 2. L Rošková. roč. kredit. Peter Mandzák. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. školské strediská záujmovej činnosti). 62. Spolu získa 66 kreditov. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Bendíková Adamčák. Spolu hod. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. na katedrách. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. kultúrnych. Görner doc. Odpor. centrá voľného času. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. PhD. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. PaedDr. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.

Bartík Paugschová. 1. Bendíková Garant prof. 1. Bence. 1. doc.. L L L Nemec. a riad. st. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. L.Typ predmetu Kód M-UVTV. Michal prof. kredit. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. 1. L L L Čillík.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal prof. 1. Michal Adamčák. 1. sem. akcií na 1. Bartík doc. L L L L Vyučujuci Bartík. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. PhD. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. Michal M. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. kredit. Palovičová Jančoková.. Nemec prof. Palovičová Bartík. Jančoková 233 . 1.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. Popelka Görner. 1. Bartík prof. Pupiš doc. 1. učitelia KTVŠ doc. hodnote Odpor. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1.Michal doc. 2. Odpor. Paugschová doc. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1. 2. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. Rošková Rozim. st. Z Z Z Z Z Z doc. Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. 2. M. 1. Nemec Kollár. Bence. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1. Bence. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. roč. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. Kučera vedúci DP doc. Nemec Bartík. Rozim doc.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. 1. Kučera. Spolu hod. Jankovská Michal. Michal Michal. 1. 2.

2. gymnastika a tance Novotná. 2. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Palovičová Kremnický. hodnote Odpor.Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV. roč. 2. Görner Gymnastika Úpol. Zbiňovský. Spolu hod. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . doc. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof. L Z Z Z Z Z Odpor. 2. PhD. Palovičová.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit. Michal Palovičová. PhD. sem. Zbiňovský Michal. PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1. 2. Palovičová Novotná. Kremnický Bartík.

235 .

M. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. PaedDr. PaedDr. Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. M. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. RNDr. M. Etológia – Adamcová. RNDr. P.. doc. Časť učiva je povinná.P. Historická biológia. E. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová.. Sabo. RNDr..Švecová. paleontológia – Soták. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc. Peter Bitušík. M. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová.“). Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. M.. Didaktika biológie 2 – Švecová. J. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. P. A.. Petrášová. denné štúdium. RNDr. V. P. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia. M. RNDr. doc. S. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká. Adamcová. Franc. Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. Milada Švecová CSc. R. Roman Alberty. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty. Ekosozológia – Urban. Roman Alberty. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. PaedDr. Mgr. CSc. R. doc. R. Milada Švecová CSc.B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová. CSc.. CSc. Uhliarová. Je pripravený tak. M. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 . prof. P. Didaktika biológie 3 . V. Milada Švecová CSc. M. P. Malina. Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr.. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Antropológia – Selecká. Malina. RNDr. M.

E. P. Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová.. P. P. Vývinová biológia – Selecká.. Uhliarová. R. Globálne problémy a súvislosti – Sabo.Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. E. Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. P. Malina. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 .

P. CSc.Madleňák. Terénne cvičenia 3 . Základy percepčnej geografie – Gregorová. Vladimír Baar. M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii . RNDr. štátna skúška.magisterské štúdium UAGE doc. CSc. K. prof. CSc. 238 . doc. K. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. N. RNDr. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš. . O.Čižmárová. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach. RNDr. Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. M. B. stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. CSc. Geografia malého regiónu – Slobodníková. Vladimír Baar.) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. T. R. K. Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. CSc. Geografia SR 2 – Bačík. P.Čižmárová. RNDr. Pavel Michal. CSc. CSc. Katarína Čižmárová. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová.Čižmárová. denné štúdium. Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie. RNDr. RNDr. RNDr. Katarína Čižmárová. Polčák. T. doc.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . prof. doc. K. CSc. Katarína Čižmárová. Pavel Michal. K. Absolvent získa titul Magister (Mgr. 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová. Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. O.Michal. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania. doc.Pouš. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák. T. R. Didaktické vychádzky – Čižmárová. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . Katarína Čižmárová. CSc. Didaktika geografie 3 . RNDr. RNDr. Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia .. Študijný program zabezpečuje 2.Katarína Čižmárová. doc. 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc. K.Čižmárová. R. M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . Barto. K. K.

K. Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová. Životné prostredie SR – Mazúrek. M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 . T.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová. J. K. O. Historickogeografické regióny Európy – Madleňák.

CSc. Ľ. Milan Ďuriš. Martin Kučerka. Daniel Novák. M.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. Milan Ďuriš. Humanizacia techniky – Žáčok. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva. M. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. elektroniky. M. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc. doc. Užitková technika – Ďuriš. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš. M. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr. CSc. M. Absolvent získa potrebné vedomosti. stupni základných škôl. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. J. M. CSc. Stebila. učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. Ľ. PhD. M. zručnosti. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin. J. J. stupni základných škôl. CSc.. M. J. PaedDr. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. doc. M. Ľ. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. PaedDr. CSc.. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . Základy stavebnej výroby – Ďuriš. Multimédiá – Pavlovkin. doc. J. Ľubomír Žáčok. strojárstva. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. Ing. elektrotechniky. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin. návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. Žáčok. Milan Ďuriš. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. denné štúdium. PaedDr. PhD. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš. M. M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. Ing. Ján Klimeš. J. Ing. M. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. Žáčok. Ľ. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy. PaedDr.

M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš. Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin. J. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 . M. Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin. J.

prof. 2 1. 2 1. PhD. PhD. CSc. 2 1. PhD.B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Petra Fridrichová. Soňa Kariková. PaedDr. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Katarína Ľuptáková. PhD. Rok 1. Ján Kaliský. Miroslav Valica. Beata Kosová. Soňa Kariková. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž. PhD. výmera hod. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . 2 1. PhD. Ján Kaliský. Štefan Ligas. výmera hod. PhD. výmera hod. doc. PhD. PhDr. 2 1. Alena Doušková. Petra Fridrichová. prof. PhD. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. 2 1. 2 1. 2 1. CSc. 2 1. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. PhD. PaedDr. Miroslav Valica. kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. kredit 3 6 3 12 týž. PhD. PhD. PhD. Miroslav Valica. PhDr. 2 1. PhD. Rok 1. Vladimír Poliach. PhD. PhDr. Mgr. Mgr. Lívia Nemcová. Vojtech Korim. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. Mgr. PhDr. Mgr. PhDr. Janka Kyseľová. Petra Fridrichová. PhDr. PhD. Mgr. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. 2 1. Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. Mgr. PaedDr. 2 1.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 .

výmera hod. PhD. 243 . kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. 2 Sem Z Garant predmetu PhDr. Rok 1. Miroslav Valica.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž.

Jana Škvarková. PhD.spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. výmera hod. CSc. PhD.KH Koncert absolventov . CSc. Milan Pazúrik. doc. PhDr. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof. CSc. Milan Pazúrik. prof. týž. PhDr.nástroj Koncert absolventov . povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud. Libor Fridman. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . prof. doc. Milan Pazúrik. Eleonóra Baranová. Libor Fridman. doc. diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. PaedDr. ArtD. prof. CSc. Eva Langsteinová. PaedDr. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. prof. prof. Belo Felix. PaedDr. Eva Langsteinová. CSc.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 . PaedDr. PhD. PhDr.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0. MgA. Eleonóra Baranová. PaedDr. CSc. art. PhD. Milan Pazúrik. ArtD. MgA. prof. CSc. PaedDr. PaedDr. Libor Fridman. Mgr. PhD. prof. Mária Strenáčiková. výmera hod. P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. PaedDr. Jana Škvarková. Libor Fridman. PaedDr. doc. Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . PhDr. CSc. PaedDr. CSc. prof.Mod. prof. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. Mgr.

PhDr. externista doc. Libor Fridman. 245 . Igor Gašpar. Mgr. art. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PaedDr. Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 . externista doc. doc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof.školské hudobné súbory. PhD. PhD.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . Dagmar Michálková. doc. PaedDr. doc. PhDr. Mgr. Mgr. PhDr. art.Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. CSc. CSc. Dagmar Michálková. doc. Igor Gašpar. Eva Langsteinová. výmera hod. Marián Janek. Mgr. Pavol Tužinský prof. PhD. CSc. CSc. PhDr. Eva Langsteinová. PhD.

P. Mal. diplomová práca 20kr. Š.mal M. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc. Balázs ArtD. P. Ria Kmeťová ArtD. Prof.mal. Sokol Doc. Prof. Milan Sokol Akad. výmera hod.Akad.mal. Prof.Kunce MgrArt.Akad.mal. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. Prof. Sokol Garant predmetu Prof.Akad. Ria Kmeťová ArtD.Akad. Akad. P. Balázs ArtD. Ria Kmeťová ArtD. Akad.Akad.mal Š. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.Kunce MgrArt. povinne voliteľných 9. Sokol /C/ Doc.mal M.. výberové do sumárnej skladby 120 kr.mal.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof.Akad. Akad.Akad.mal. Š. praxe 10kr.Akad. Sokol 246 .mal M. Balázs ArtD. výmera hod.Kunce MgrArt. Sokol Doc.Akad. Prof.mal M.mal M. Sokol Prof. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž. kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž.mal M.

didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno . Rok Sem H H H H H H H H H 247 . výmera hod. P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč.

ethics officer. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce. .Konzultant pre etiku (angl. národnými.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. ktoré narúšajú integritu.131 Z. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky .sk Garant štúdia: prof. PhDr.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. ovláda princípy empatie.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík.č. Študijný poradca katedry: Mgr. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.umb.z. ktorá sa považuje za povinný predmet. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. J 03.fhv. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky.131/2002 Z. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov.asistent manažéra. globálnymi. spravovaných Ministerstvom školstva SR.sk. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV . e-mail: vincur. Daniela Fobelová. . dokáže správne komunikovať s ľuďmi. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. ako oblasť poznania (§ 50 ods. 446 5626. verejného a profesionálneho života.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod.1 zák. t.1 zák. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. PhD. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods.umb. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. .z.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I. . transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. Odporúčaný študijný plán: 248 . ethics consultant). miestnosť č. organizačnými a kultúrnymi trendmi. Po úspešnom absolvovaní 1. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania.).branislav@fhv. .

1. 1. PhD. Fobel prof. 2. fak. prof. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2. Kiepas Kovaľová. 2. PhD. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. 1. 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. L L L L L L 249 . Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. Fobel prof. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. Ďuricová. prof. Fobel prof. 2. 1. 2. PhD. Ďurčík prof. Banse doc. Kovaľová. 1. Ďurčík Ekonom. 2. Kiepas Kovaľová. Fobel Ekonom. Fobelová prof. fak. Fobel prof. 2. prof. fak. 1. 1. 1. Kiepas prof. Kovaľová. 2. 2. 1. Fobel Kovaľová. PhD. Fobel prof. 1. fak. Fobel doc. prof. Fobelová prof. PhD. prof. Fobelová prof. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom.Spolu kontakt. Fobel prof. 2. 2.

PhD. 3. PhD.povinne voliteľný. odp. 3.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. PhD. 3. PhD. 3.výberový. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2. L L Vyučujúci ext. 2. L L L L Kovaľová Fobel.odporúčaný. PV . 3. 13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov. prof. Fobelová doc. Kovaľová. Šimoniová Ďurčík ved. Oravcová Kovaľová.Povinný. 3. Fobelová prof.. Ďurčík doc. 3. . prof.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov.práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P . lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová. Kovaľová. sem. Ďurčík prof. V . 2. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3. 3. Kiepas doc. Fobel doc. 250 .lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3.

Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Jančovič. DrSc. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať.sk (Personálne obsadenie katedry. z ekonomických vied a manažérskej etiky. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Krakow. e-mail: palkova@fhv.sk Garant štúdia: prof. Chorvát doc. 1. francúzskej a slovenskej kulturológie. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Gilles Rouet. Palenčár Nagy. Martuliak Jakubík. Maďarsko – Budapešť. Janka Pálková Tel. z medzinárodných vzťahov. Poľsko . Darulová Vyučujúci Palenčár 251 . USA a i.: 446 5123. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. ruskej.Petrohrad. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.Maastricht. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. riadiť.umb. zo psychológie. hudobnej a výtvarnej kultúry.fhv.umb. Bude kompetentný v hovorenej. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. Kubealaková PhD. 1. čo spolu činí 170 kreditov. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov).Birmingham. slovesnej. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1.). Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. 1 4 Garant predmetu doc. nemeckej. Veľká Británia . sociálnej antropológie. práva. Holandsko . 1. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . technické vybavenie katedry). bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Študijný poradca katedry: PaedDr. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. Kunec prof. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations.

Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Ličko. PhD. Štulrajter. PhD. 1. PhD.Spolu kontakt. PhD. 1. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. 1. PhD. Höhn. prof. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. PhD. PhD. PhD. PhD. Höhn. Z Z Z Z Ištvánfyová. 1. Bálintová. Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko. Štulrajter. L L Ištvánfyová. PhD. PhD. Štulrajter. 1. 1. PhD. 1. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1. Kminiaková Bálintová 252 . Langsteinová Ličko Bálintová. Štulrajter. PhD. 1. 1. Höhn. Bálintová. 1. 1. PhD. 1. 1. doc. Bálintová. Darulová Jančovič. Bálintová. PhD. 1. 1. PhD. Ličko. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. Höhn.

Bálintová. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. 2. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. 253 . 2.Spolu kontakt. Štulrajter. Langsteinová Ličko. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. PhD. L L L L L Ištvánfyová. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. Bálintová. Z Z Z Z Ištvánfyová. Höhn. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Höhn. Z Z Z Ištvánfyová. PhD. 1. 1. 1. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. 2. Ličko. Bálintová. Brooš prof. PhD. 2. PhD. 2. PhD. Höhn. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štulrajter. PhD. PhD. 2. 2. Štulrajter. 2. PhD. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. Klincková doc. Štulrajter. PhD. PhD. Höhn. 2. Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. Bálintová. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. 2. 1. PhD.

PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. 2. PhD. 2. 2. Höhn. Höhn. PhD. Štulrajter. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. doc. L L L L Ištvánfyová. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. PhD. 2. Štulrajter. 2. 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. 3. Z Z Spolu L Bálintová. PhD. Ištvánfyová Klincková. 2. PhD. Vetráková Höhn.Spolu kontakt. PhD. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. L L L L Ištvánfyová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Brooš doc. 2. Vetráková prof. 2. PhD. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Klincková 254 . hodnote PV 0 6 6 2 3 2. Klincková prof. PhD. Bálintová. Ličko. 2. PhD. Bálintová. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc. 2. PhD. Bálintová. 2. Štulrajter. Höhn. Švantnerová Ličko. 2. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. 2. PhD.

Štulrajter. Z Z Z Z Ištvánfyová. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. Kuviková prof. Švantnerová Bálintová. 3. Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. prof. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. Patráš Júda. 3. Patráš Ištvánfyová. PhD. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. Ličko. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. PhD.Spolu kontakt. 3. PhD. PhD. 3. 3. 3. Bálintová. Zagoršeková prof. 1 2 3 8 15 255 . 3. 3. Bálintová. PhD. 3. Štulrajter. PhD. Höhn. 3. 3. Štulrajter. Bálintová. PhD. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. 3. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. Höhn. Bálintová. 3. PhD. 3. 3. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof. PhD. 3. Höhn. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Ličko. Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. PhD. PhD. PhD. Fobelová prof. 3.práce prof.

štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2. hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. 2. 1. Bálintová. 256 .jaz. Bálintová. hodnote V 2 1. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. RJ.jaz.jaz. PhD. PhD. Bálintová. Ištvánfyová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. seminára (AJ. sminára (AJ. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult.Spolu kontakt. 2. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec. PhD. PhD. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. RJ. NJ. 2. 1. Höhn. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. Höhn. RJ. 2. PhD. Štulrajter. NJ. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. PhD. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. PhD. seminára (AJ. Höhn. 1. Štulrajter. PhD. PhD. 1. PhD. PhD. NJ. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec.

hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2. PhD. Štulrajter. PhD.: Exkurzia 1 V 2 3. Höhn. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.študent si vyberá len 1 z jazykov 257 . 2. L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. B-CJEk-717 Vysvetl.Spolu kontakt. PhD. * .

To znamená. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.j. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Katedra histórie. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva. tel.umb. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. v múzeách a galériách. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú. miestnosť č. Mruškovič 258 . jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl. 143. Absolvent študijného programu Muzeológia (1. v masmédiách a v občianskych združeniach. Oto Tomeček. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. PhD. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. stupeň) sa svojimi teoretickými. t. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.fhv. genézy ich foriem až po súčasné trendy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.: 048/4467143. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie.umb. podmieňujúci predmet. PhD. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov.sk Garant štúdia: doc. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie. pracujúcich v múzeách. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. bod 7c). že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Michal Šmigeľ. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc. 8.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte. PhDr. Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2. e-mail: tomecek@fhv. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.

PhD. 1. 1. 2. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . 2. Darulová Martuliak Kožiak Mácelová. 1. 1. PhD. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. 1. Varinský doc. Drugová Tomeček prof. Šmigeľ Tomeček. 1. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. 1. Darulová prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. Martuliak prof. Burkovský prof. Martuliak prof. Varinský doc. Martuliak prof. vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. 1. Mruškovič doc. Darulová prof.Spolu kontakt. Fremal Varinský prof. 1. doc. Martuliak prof. B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. 1. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. 2. Varinský Tomeček. 1. 2. 1. 1. 2. 2. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. 2. systémová P dokumentácia.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r.Spolu kontakt. 3. 3. 3. L L L L L doc. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika. Mruškovič Mácelová. Martuliak doc. 3. 3. 3. CSc. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc. 3. Mruškovič. 1. 1. 3. 2. 1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof. Žilák. Martuliak Darulová Mácelová. 3. 2. 1. Kmeť Albertová. Mruškovič prof. doc. Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. Darulová doc. 3. doc. Mruškovič doc. 3. Kanovský Varinský prof. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia . Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. 2. storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. 2. Škvarna doc. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 . Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1.aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. PhD. Martuliak prof. Darulová doc. 3.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

10 za záverečnú prácu. e-mail: zazrivcova@fhv. semester Z Z Z Z Z Z Odporúč. CSc. o prekladateľ bežných. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. PhD Křečková..Holeš Chovancová Zázrivcová prof.umb. literárnovedných a translatologických disciplín. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. doc. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku.jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc.Holeš Štulrajter. tel. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. 133. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. 1. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: Mgr. o redaktor v masmédiách.sk Garanti štúdia: doc. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). PhD 12 12 72 274 . korešpondenciu. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. 1. Ján Holeš.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. prekladať texty stredne náročné. 1. 1. hodín Odporúč. administratívnu agendu atď. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. PhDr. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. miestnosť č. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 446 5133.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. Baranová Holeš doc. bežný rozhovor. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. vedeckého a hospodárskeho života.

doc. Štulrajter Štulrajter. Štulrajter Štulrajter. Holeš doc. Baranová Schmitt Štulrajter. 2. PhD. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. Baranová Štulrajter. Garant Vyučujúci predmetu Holeš.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová. 2. Holeš doc. st. PhD.Holeš doc. 2. literatúry 3 (19. 1. hodín Odporúč. 2. 2. 2. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2. PhD. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. Veselá doc. 1. PhD Křečková. Baranová doc. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. Mešková doc. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc. PhD. 2. 2. 2. 2. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová.Spolu kontakt. doc. Mešková doc. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1. 2. Schmitt doc. 3. 3. 3. 1. Křečková. 3. prof.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol. Baranová prof. 12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. PhD. PhD. 3. 2. 2. PhD. Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. PhD. 1. PhD.Holeš Štulrajter. Mešková Štulrajter. prof. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . semester L L L L L L Odporúč.

PhD. Křečková. Štulrajter. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková. Mešková Křečková. st. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. 3. PhD. semester Odporúč.Spolu kontakt. literatúry 4 (20. 3. 3. PhD. vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc. 3.) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3. PhD. PhD. hodín Odporúč. 3. doc. L Spolu Celkový súčet 276 . Chovancová Chovancová.

z literárnej vedy. tel. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Prof. Alabán Németh. dejiny maďarskej literatúry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. základy literárnej vedy. e-mail: csikany. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. tak v písomnom styku.umb. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. Andrea Csíkány. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. tlmočenia (fonetika a fonológia. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. PhDr. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Absolvent ovláda základy translatológie. lexikológie a štylistiky. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Zimányi 277 . František Alabán. 1. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. lexikológia. Zimányi Prof. 223. literárna komparatistika a literárna kritika). morfológia. z teórie a praxe prekladu. teória literatúry. 1. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Študijný poradca katedry: PhDr. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. štylistika a syntax maďarského jazyka. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. a to ako v ústnom. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap. 1. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. kapitoly zo svetovej literatúry. literárnej vedy.sk Garant štúdia: prof.andrea@fhv. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. ďalej z teórie. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. 1.: 048/4464137. CSc. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. Zimányi Prof. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. jeho gramatiky.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap.

Prof. Varga Prof. 1. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán Prof. kap. Zimányi Prof. Zimányi Prof. 1. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. 2. 2. 2. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. 2. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. 2. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap. 1. 1. 2. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. 2. 3. Alabán Prof. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. z lit. Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. Z Z Varga Ardamica Prof. 1. Varga Prof. Alabán Z Z Z Prof. Varga Prof. z konfr. 3. 2. L L 3. Alabán Ardamica Csíkány Prof.Spolu kontakt. Alabán Németh. 2. 2. Alabán Prof. Zimányi Prof. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. 3. vedy B-PTMJ-510 Kap. Alabán 278 . hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Varga Prof. Varga Prof. 3. PhD. Alabán Csíkány Ardamica Prof. L L L L L Z Spolu Varga Prof. Alabán Prof. 1.

Spolu kontakt.. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. 3. Cseh Cseh Prof. Zimányi Németh. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 279 . Ardamica Cseh Prof. PhD. Varga Prof.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. 3. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. Németh. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Varga Prof. kap. ved. jaz. L L Németh. lit. Zimányi B-PTMJ-605 Lit. Prof. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. otázky jaz. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď. PhD. 2. národnostné lit. a sem. Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. PhD. 3. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. Németh. predpôn v maď.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof. vl. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif. 3. synt. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. kult. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. zo štúdia moderných lit. 2. hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3.

327. hovor. Dipl. Rothfuss 280 . 1. Oddelenie translatológie miestnosť č. Jana Miškovská. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. prof. historické a spoločenské javy. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem. krajín I. prof. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov. i. • translatológ. Phil. • prekladateľ odborných textov.sk Garant štúdia: Prof. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. • znalosti a schopnosti chápať literatúru.jana@fhv. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. v novinách. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. literárny proces. • redaktor v rozhlase. odborné príručky). 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 1. Dolník Dobrík Bieliková prof. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 1. tel: 446 4167 (kl. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. literárnovedných a translatologických disciplín. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová. PhD. Katedra germanistiky.c.h. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. Študijný poradca katedry: Mgr.. PhD. Dr. televízii. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky.-Verw. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Tieto poznatky obsahujú o. filozofické. Uli Rothfuss M.sprievodca.Sc. literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem.umb. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. 4167) e-mail: miskovska.

Dobrík Rothfuss. PhD. od postnaturalizmu do r. Lauková Bieliková lektor prof. Miškovská. hov. Rothfuss Dobrík prof. hov. hov. Dolník prof. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. Bieliková prof. 2.Spolu kontakt. Bieliková. 2. Lauková Z Spolu Dolník. Dolník Dobrík. 2. kr. PhD. 2. krajín II. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. 1. Lauková lektor prof. 1 1. PhD. Rothfuss Miškovská Dobrík. 1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. hovor. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. od r. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. Miškovská Bohušová. hov. Ďurníková Ďurníková prof. Lauková prof. kr. 3. PhD. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. Miškovská Dolník. L Spolu 3. Dobrík Bieliková. Dolník Schwarzov á L. Rothfuss Lauková. 2 2 2. prof. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. á. Rothfuss prof. 2. PhD. 3 3. Z Z Z Z Dolník. Rothfuss prof. Dolník prof. Dolník prof. kr. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. Miškovská. á. L L L L L Z Spolu Dolník. 80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. 2. Rothfuss L Spolu Dolník. Schwarzov á.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. Lauková. Ďurníková PhD. 3.Spolu kontakt. PV PV 24 24 24 24 6 6 3. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. 3. Miškovská Lauková. PV PV 32 32 32 32 10 10 3. L Bohušová. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. Dobrík. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. 282 . Lauková. PhD. 2. PhD. Bieliková Dobrík. 3. Miškovská PhD. Lauková. PhD. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. lektor prof. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. Dobrík. Z Z Z L L L Lauková Lauková. PhD. B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. PhD. Ďurníková. PhD. Lauková. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. 3.

Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. • pracovník v masmediálnej oblasti. 1. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. literárnovedných a translatologických disciplín. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. 1. gramat. Pachomovová prof.umb.hab. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. Bednarczuk lektor 283 . 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. Predmety. zabezpečovanie služieb). že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. PhD.martin@fhv. Študijný poradca katedry: Mgr. 306. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. poľského jaz. • asistent v spoločenskej. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Bednarczuk prof. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. ekonomickej. To znamená. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Dr.sk Garant štúdia: prof. tel: 446 4150. bežný rozhovor. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. e-mail: lizon. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). korešpondencie. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof.. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. Martin Lizoň. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. jazykov B-PTPJ-501 Konfront.

3. PhD. 1. L Olchowa. 2. 2. 2. 3. 1. Olchowa. PhD. prof. Z prof. 1. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. 1. L L L L L Spolu 3.Spolu kontakt. 2. lektor lektor Kováčová. Bednarczuk lektor Račáková. Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. PhD. 2. 2. 2. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof. 2. 1. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. 2. PhD. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. PhD. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2. 1.

2. Račáková. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. 2. 3. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. 2. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Bednarczuk lektor Račáková. PhD. 2. Račáková. 2. PhD. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. PhD. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. PhD. 3. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková. 3. L L Bednarczuk prof. 3. L prof. 3. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 3. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 3. PhD.

3.Spolu kontakt. 2. L L Černák Černák prof. 3. Bednarczuk Račáková. hodnote PV 1 0 1 0 3 2. 2. Pachomovová lektor Račáková. hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 286 . PhD. 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. L L L lektor Černák lektor Račáková. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. 3. 3. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

(fonet. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. 306. 1. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. tel: 446 4150. 287 . PhD. Študijný poradca katedry: Mgr. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. • asistent v spoločenskej. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. Sugay. jazykov Kontrastívna lingv. DrSc. PhD. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca..Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. PhD. Martin Lizoň. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. zabezpečovanie služieb). Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.umb. literárnovedných a translatologických disciplín. Predmety. Kováčová. bežný rozhovor. lektor Repoň. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. PhD. 1 1. 1. To znamená. a fonol. Repoň. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. DrSc. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.sk Garant štúdia: prof. ekonomickej. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. korešpondencie. Larisa A. • pracovník v masmediálnej oblasti. e-mail: lizon.martin@fhv. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov.

1. Repoň. DrSc. Repoň. lingv. L L L L L L L 2. (lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. 2. 2. 1. (syntax1) Dejiny a kult. PhD. PhD. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. (fonet. Kováčová. 3. 2. Repoň. Z Z Z Z Z Z 2. DrSc. 2. Kováčová. Sugay. Kováčová. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. 2. 2. Sugay. 2. Ruska 3 Ruská literat.2) Kapitoly z kontrast. Kováčová. DrSc. DrSc. 3. 3. 3. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. PhD. PhD. PhD. PhD..1) Kapitoly z kontrast. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lingv. Z Z Z Z Z 1. lingv. Kováčová. Repoň. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. Mgr. PhD. lingv. PhD. PhD. 1. PhD. a fonol.Repoň.Spolu kontakt. PhD. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. 2. P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. 2. Repoň. PhD Repoň. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 . 2. Mgr. Sugay. PhD. 3.Repoň. prof. Kováčová. Lizoň. PhD. (lexikol. (morfol. 1.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. PhD. Sugay. PhD.

3. Repoň. (morfol. DrSc. PhD. 2. PhD. B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. PhD. DrSc. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. 3. PhD. prof.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2.Spolu kontakt. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová. vo filmovej a divad. PhD. 2. Repoň. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. Z Spolu 3. L L Kováčová Sugay Kováčová. PhD. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. 3. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová. Kováčová. EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. 289 . Kováčová. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. Z Z Sugay Lektor Sugay. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Lektor Sugay Repoň. DrSc. 2. PhD. Sugay. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. DrSc. hodnote P PV. PhD. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. Sugay. PhD. 3. Repoň. PhD.

Kováčová. dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. PhD Sugay. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3. DrSc. Slovensko-ruský kult. L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . DrSc. hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay. Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. L L Lizoň Juríková Sugay. PhD. 3. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. 3. Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3.Spolu kontakt. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3. DrSc. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. Repoň. Sugay. 3. 3. 3. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. DrSc. DrSc.

Vančíková. dr.C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1. doc. 2.Kosová. Gašparová. Jankovská.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). doc. L vedúci bakalárskej práce 291 .odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod.. CSc. doc. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2. 3. PaedDr. Wágnerová. Wágnerová.Lipnická.. PaedDr.László. 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof. PhD.Porubský. Z prof. doc. Kováčiková.. PhDr Vašašová. PhD. Vančíková. doc. PhD. Vančíková. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1. 1.Doušková. PhD. Salbot.. PhD. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I. Kosová. PhD.Kasáčová. PaedDr. Mgr. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: . Višňovský. . Grácová Z Doc. PaedDr. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II. PaedDr. CSc. P 12 0 12 6 1. PaedDr. Gajdošová Z Prof. CSc. PhD. PhDr. PaedDr.. Emmerová.Kasáčová.. .. Kouteková. Zolyomiová.. Z Prof. doc. Z doc. PaedDr. PhD. PhD. L RNDr. PaedDr. 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II. Turanská. Kariková. Gajdošová Dr. PhDr.. P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1. Z Doc. PhD. 2. CSc.Jarešová.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. L doc.Lipnická.. CSc. 0 10 3. PhD.

-komunik.-3. PhD. L KVTŠ 2 1. . Z KVTŠ 2 1. PhD. Blanáriková Z PaedDr. Sociálno-psychologický tréning 3. Kouteková . komb. Fj. Gajdošová L Prof. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova. 3.-3. PhDr. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod. PhDr. 2.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1. Nj.Pašková. PhD. PhD. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3. 2. L PhDr.výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova. PhD.-3. Belková. doc. L KVTŠ 2 1. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova. PhDr. s Sj. Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač. PhD. Hanzel.-3.-3. Oravcová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Škvarková Z Doc. Z Urbancová.Šatánek. Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1. PhDr. Vašašová.-3.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Z PhDr.výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova..Višňovský.. Z doc.Ďuricová. Nemcová. CSc. Z KVTŠ 2 1. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. Z.Ligas.Kusý. 3. Miškolciová. 2. Mgr. Aj. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr. Mgr. PhD. PhD. L PaedDr..Vavrinčíková.

Garant prof. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I.. 8-ročných gymnázií.501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV. pedagogicko-psychologických vied. Michal Novotná. Kód B-UVTV-500 B-UVTV. Michal doc. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Adamčák doc.sk. 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. stupňa (Bc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Spolu získa 129 kreditov. Mandzák Adamčák.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Bence. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. mandzak. Bence. biologickolekárskych vied. Jiří Michal.504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor. PaedDr. M. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1. centrá voľného času. miestnosť č. 1. Absolventi 1. školské strediská záujmovej činnosti). Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. Görner doc. Nemec Bence. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. a 2. Čilík doc. resp. Garant štúdia: doc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.. 1. Spolu získa 180 kreditov. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Katedra telesnej výchovy a športu.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Nemec doc.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Slížik Z Spolu Adamčák. 1.. teórie. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. 1. 1. jednopredmetové štúdium (I. Nemec Bence. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. asistenta učiteľa.fhv. 1. Peter Mandzák. PhD. PhD. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1.peter@fhv. jazykových a umeleckých škôl. 62. Spolu hod.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. Adamčák doc. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. 293 . roč. M. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. domovy mládeže. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. L L L Čillík. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. 41 kreditov za predmety spoločného základu. Študijný poradca katedry: PaedDr. L. doc. Rozim doc. sem.umb.umb.

hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV. Bence. Bartík Novotná. 3. doc. L. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV. Čilík doc. Spolu hod. Nemec doc. Nemec L Spolu prof.. 1. Kučera. 2. Čilík doc. M. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. 2. M. Jankovská Čillík Görner. 2.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Rozim doc. 2. Kremnický Bence. 2. L L L L L L L Bartík. 2. doc. Adamčák doc. Čilík 294 .511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. Novotná doc. 3.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. 3. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák. Z Spolu doc. Nemec Popelka. Görner prof. doc. 2. M. Michal Adamčák. Novotná doc. Bence.527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. Bence. 2. Jančoková doc. Jankovská Novotná. Kučera Novotná. Nemec Čillík. Rozim Nemec. Kollár. 2.520 B-UVTV-521 B-UVTV. hodnote Odpor. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. prof. M. 1. roč. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV. Zbiňovský prof. 2. Mandzák Jančoková. 1. L. Bartík doc. Michal Čillík. Bence. Adamčák doc. sem. 2. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L.519 B-UVTV.514 B-UVTV. Jankovská Bence. Odpor. Kremnický Michal. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. Novotná prof.. 2. Bartík doc.

Jankovská Michal. Slížik Pupiš. 3. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. Jančoková doc. PhD. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Michal prof. Nemec V predmety v uvedenej kredit. Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. Görner doc. Pupiš Michal.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. Jančoková doc. Odpor. L L L L L L L L Bence. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. Bartík prof. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. Zbiňovský Jančoková. Palovičová Bence. Kremnický. 3. 1. Michal Palovičová. 3. Adamčák doc. M. PhD. 1. Z Z Z Z Adamčák. Michal Palovičová. PhD. 2. Pupiš. Kremnický Kompán. Michal Informačné technol. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit. PhD. Palovičová. roč. 1. M. 1. Spolu hod. 1.604 B-UVTV. Kompán.. PhD. Michal Novotná. 3. 2.. hodnote Odpor.601 B-UVTV-602 B-UVTV. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. L L L L Bartík. 1. sem. PhD. Rozim Novotná.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. Adamčák. doc. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV. Novotná Mandzák. 3. 1. 3. 2. Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3.603 B-UVTV. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 .2a B-UVTV. Nemec Z Spolu Garant prof. Michal doc. Michal učitelia KTVŠ doc.

doc. PhD. M. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Adamčák Palovičová. Spolu hod. roč. prof. Michal doc.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 . 2.621 B-UVTV-622 B-UVTV. Palovičová Bartík. 3. PhD. PhD. PhD. Slížik Zbiňovský. Mandzák. PhD. 3. 2.612 B-UVTV-613 B-UVTV. Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV. Jankovská Palovičová. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. 3. Michal Kučera. Kremnický Adamčák. 2. Adamčák doc. Michal doc. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 2. Adamčák Michal.Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor. sem. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV. Bartík Adamčák. Odpor. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. doc. Bence. Mandzák Nemec. Popelka Rozim. Michal Kučera. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. 3. 2.623 Predmet(y) z bloku v kredit. Z Z Vyučujuci Paugschová. 3. 3. Paugschová Garant Paugschová. 2. Kompán doc. 2. Bartík doc. doc. Rošková Adamčák.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . L L L L L L L Michal.

CSc. Marta Valihorová. doc. Dana Hanesová. Alena Doušková. doc. PaedDr. Vojtech Korim. povinne voliteľných min. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. CSc. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Marta Valihorová. PhDr. doc.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhD. PhDr. Vojtech Korim. PhDr. Kariková. PhD. doc. Dana Hanesová. CSc. doc. Beata Kosová. PaedDr. CSc. PhD. PhDr. doc. Oľga Wágnerová. CSc. prof. prof. PaedDr. PhDr. PhD. prof. Vojtech Korim. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. CSc. PaedDr. Jitka Oravcová. PaedDr. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. kultúra 1 Človek. CSc. PhDr. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. doc. PaedDr. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . prof. PaedDr. Ľubica Babicová. doc. Jitka Oravcová. CSc. Vojtech Korim. PaedDr. PhD. CSc. PhDr. PhDr. výchova a ideové systémy 2 Človek. spoločnosť. Soňa Kariková. doc. prof. prof. výmera hod. PhD. CSc. doc. PhD. PaedDr. Ing. PhDr. CSc. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. Dana Hanesová. Vojtech Korim. S. PhD. spoločnosť. Beata Kosová.

výmera hod. Katarína Lucinkiewiczová. Ján Kaliský. PaedDr. prof. P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. PhDr. 3 2. Vojtech Korim. Petra Fridrichová. Rok H H H H H H H H H 2. Petra Fridrichová. Mgr. 3 2. PhDr. PhD. 3 2. PaedDr. Ján Kaliský. 3 1. výmera hod. 298 . Rok Sem Garant predmetu týž. Rok H H H H H H H H 1. prof. 3 2. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr. PhD. Janka Kyseľová. 3 1. Vojtech Korim. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. Soňa Kariková. Janka Kyseľová. Mgr. PhD. PaedDr. týž. Miroslav Valica. PaedDr. PhDr. 2 1. 3 1. CSc. prof. Ľudovít Višňovský. CSc. PhD. 3 2. 2. 3 2. 3 2. CSc. Ján Kaliský. doc. 3 2. CSc. Ján Kaliský. výmera hod. PhD. 3 2. PhD. PhDr. 2. 2. 2. 3 2. PhD. Mgr. Petra Fridrichová. 3 1. PhD. PhD. Mgr. PhD. Mgr. PhD. Katarína Lucinkiewiczová. Mgr. Vojtech Korim. PaedDr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. Mgr. PhD.

V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. miestnosť č. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). etických komisiách apod.umb.sk 299 . t. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu.č. kultúru individuálneho prejavu. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. 446 5626. Katowice). s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. environmentálnu etiku. manažérsku a podnikateľskú etiku. s Filozofickým ústavom SAV. poradenských centrách.fhv. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. riaditeľa pre etiku. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. vysokoškolskými pracoviskami v SR. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. t. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. asistent manažéra. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. ktorý pripraví odborníkov.sk. profesionálne vystupovanie. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. expert for ethics). Študijný poradca katedry: Mgr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II. stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. Tychy). zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. personálna práca.branislav@fhv. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník.umb. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV.). J 03. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. e-mail: vincur. etiku médií a profesijné etiky. biomedicínsku etiku.j. konzultant. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti.

1. 1. Fobelová Kovaľová Kovaľová. Fobel Šimoniová prof. 1. 2. Z Z Z Z Fobel prof. 1. Fobel Šimoniová doc. Ďurčík prof. Ďurčík doc. stupeň štúdia. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Pavel Fobel. 300 . PhD. PhD Šimoniová prof. Vyučujúci Garant Ďurčík doc. Fobelová Kovaľová prof. 1. Ďurčík Fobelová prof. 1. 1. 1. Fobel Fobelová prof.Ďurčík prof.Garant štúdia: prof. Fobel doc. Fobel Bušíková Oravcová Ext. PhDr.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 1. Fobelová Šimoniová doc. 1. 1. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov. 2. 2. 1. 1. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. Ďurčík Fobel prof. 1. 2. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. v študijnom programe Aplikovaná etika.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. 1. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext.

lektor Ext.odporúčaný. PV . 2. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. základné práva v sociálnom zabezpečení. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P . etika politiky. . Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. 2.povinne voliteľný. colnej a vojenskej službe. biomedicínska etika. 2.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . súčasné trendy v environmentálnej etike. etika a právo. V . sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. etika v období globalizácie. 2. etická expertíza a etické poradenstvo. 2.výberový. odp. analytických postupov. morálna inteligencia. etika internetu) Riešenie etických dilem.semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. sem.Spolu kontakt.povinný. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. 2. etika verejnej správy. . lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof. manažérska a podnikateľská etika. etika v policajnej.

technické vybavenie katedry). Kačiuškiene 302 . vedomosti z oblasti európskej integrácie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120.: 446 5123. Šlosiar Stolár. 1. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. PhD. kultúrnej a filozofickej antropológie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Gilles Rouet. 1.fhv.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. e-mail: palkova@fhv. 1. PhD. Študijný poradca katedry: PaedDr. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. 1. 1. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. stupeň je novoakreditovaný študijný program. Janka Pálková Tel. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. Kovaľová. ako manažér európskej kultúrnej politiky.umb. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie.sk (Personálne obsadenie katedry. 1. prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. Darulová prof. public relations. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. PhD. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Garant štúdia: prof. affair relations. doc. teórie komunikácie. Krško Račáková.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. 1. ArtD. slovesnej. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. stupeň. vedomosti z lingvistickej kultúry. sociálnej. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. čo spolu činí 112 kreditov. DrSc. PhD. Kožiak. Bálintová Ličko.umb. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov.

1. Šlosiar Höhn. Bitušíková. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. Jančovič. Findra Bálintová. prof. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. Rouet. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. 1. Bálintová Höhn Ličko. 2. Rouet. Patráš Račáková. 2. Pálková prof. 1. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Ištvánfyová. 1.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. Kačiuškiene Höhn. PhD. 2. Höhn. prof. PhD. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. prof. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra. 1. Škvarna doc. PhD. Krško Račáková. 2. Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. 1. PhD.Spolu kontakt. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. 1. PhD. PhD. PhD. 1. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. PhD. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . 1. PhD. PhD. 1.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2. Chorvát. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Bitušíková. PhD. 1. prof. Patráš Bálintová Bálintová. 2. PhD. 3 3 3 3 2 2 1. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn. 2. Pálková prof.

L Hohn Hohn. Bálintová. kredit.Spolu kontakt. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. prof. kredit. Kačiuškiene Höhn. PhD. 2. Bálintová Höhn Ličko. PhD. Rouet. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2. 2. PhD. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. stupeň externého štúdia 304 . Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved. PhD.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová.hodnote V 4 1. 2. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. 2. PhD.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ .1.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1. Predmet(y) z bloku v uved.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová. M-CJEk-703 Vysvetl. Pálková prof. kredit. * .

PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika.) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. rozhlase a periodikách). Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá. 143. agentúry. Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Odporúčaný študijný plán: 305 .sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. odborná redaktorská činnosť v televízii. Karol Fremal. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života. e-mail: tomecek@fhv. hospodárskych a kultúrnych dejín. spolky. fondy. stupňa vysokoškolského vzdelania. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. stupni vysokoškolského štúdia. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. ktoré sú zamerané na organizačnú. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. domy kultúry).sk Garant štúdia: prof. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava).umb. vysoké školy). Od absolventa odboru HISTÓRIA (2.fhv. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. PhDr. SAV. podmieňujúci predmet. metodika a heuristika historického výskumu.umb. tel. Oto Tomeček. CSc.: 048/4467143. kultúra.j. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. t. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Katedra histórie miestnosť č. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr. To znamená. Študijný poradca katedry histórie: PhDr.

Nagy. 1. PhD. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu. Kožiak. Varinský Kožiak. Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak. 2. PhD. doc. PhD. Varinský prof. 306 . Šuch Kanovský Kanovský Nagy. PhD. 1. PhD.Spolu kontakt. 1. PhD. Kunec. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof. PhD. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. doc. Škvarna Kunec. 1. 1. 1. 1. Varinský prof. 1. 2. 1. 2. 1 1. PhD. Kožiak. 2. stor. 1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. 1. PhD. PhD. 1. Albertová. 1. doc. Martuliak Albertová. 1. PhD. PhD. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. Šmigeľ. Nagy. 1. PhD. 1. Kožiak. PhD. 2. Darulová Mičko. prof. Kožiak.

Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. Z Z Šuch Martuliak 307 . 2. Kožiak. Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. prof. PhD. PhD.Spolu kontakt. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. PhD. PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. Tomeček. 2. prof. Varinský Šuch. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. 1. 2. 2. 1. PhD. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.

Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof.hod. 1. Prednášky Odp. antropológie. politologického. sociologického. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia.umb. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti. kulturologického. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii. 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Višňovský prof.Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. sem.sk. Ján Šlosiar. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak. 1. Nemčeková 308 . 1.sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc. http://www. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. 318. právneho. ktorých obsah je orientovaný tak. magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov. Garant študijného programu: prof. CSc. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. Ondrejková Šlosiar prof. Študijný poradca katedry: Mgr. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe. 1. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Z Z Z Z Z Semináre Odp. miestnosť č. ako aj nového územnosprávneho členenia SR. wollner@fhv.filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. ale aj filozofického. PhD. etické. PhDr. úvod do sociológie. Varinský prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. sociológie. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky.fhv. Spolu získa 120 kreditov. roč. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. Ulrich Wollner. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. ekonomického a právneho systému nášho štátu. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno . národné a svetové dejiny. ekonomického i psychologického charakteru.umb. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt.

Prednášky Odp. Palenčár prof. roč. Višňovský prof. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1. Šlosiar prof. 1. Palenčár doc. L 309 . Briška Nemčeková prof. 1. Nemčeková doc. 2. 2. 2. 2. sem. 1. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. Semináre Odp. Šlosiar prof. 1. Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. Šlosiar doc. Nemčeková Palenčár doc. Briška prof.hod. Palenčár doc. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2.Typ predmetu Kontakt. Briška prof. 2. 2. Palenčár prof. 1. 2. 1.

5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). 1* *** *** Prax náčuvová 1. AP Prax súvislá 1. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. PhDr. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.. 2exEDPS Edukačná psychológia I. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Kopp. AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1. Vašašová. PhD. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Študenti aprobačných predmetov.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 1. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). PhDr. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. AP prvá polovica semestra. kde je predmet vyučovaný. AP 2* Prax náčuvová 2. 1. PhDr. AP Prax priebežná 2. 1. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 2. 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. v zmysle teoretických. na základnej škole. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhDr. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy.D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. PhD. AP Prax priebežná 2. pedagogický. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. Škvarková Z Doc.Pašková.Oravcová. Karol László. PaedDr. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. PhD. 1. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. 2. 1. 2. PhD. AP 3* Prax súvislá 2. Garant štúdia: prof. organizácie a legislatívy školstva a školy. 1. praktických a tvorivých spôsobilostí. pedagogiky.László. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1.Valihorová. 2. 2. PaedDr. Kaliská. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. 2.

. Mgr.výberová 2 Telesná výchova. Oravcová. Emmerová. Nemcová. Wágnerová prof.Kováčiková. doc. Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof.-2. 1. PhDr. Višňovský. Kaliská. PhD. PhDr. Gajdošová. doc. Oravcová.Kariková. Zolyomiová doc. Gajdošová prof. Mgr. Stehlíková Z Prof.Gurgová L PhDr. doc. 1. Blanáriková L doc. PhDr. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Gajdošová. Karol László Z PhDr. Blanáriková L doc. Kariková. Nemcová. László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod.-2. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1.–C Doc. 1. Stehlíková doc.výberová 3 Telesná výchova. Z prof. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc. László.výberová 1 Telesná výchova.-2.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Hroncová. doc. PaedDr. PaedDr.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*. 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova. PhDr. Valihorová. PhD.Kariková. Z doc. Zolyomiová. Prof. PhDr. Višňovský. 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc.-2.. Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 . doc. Valihorová. Blanáriková L prof. PhDr.

PhDr. V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. Oravcová. priebežná. na strednej škole *** Prax náčuvová. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P. PhD. na základnej škole. doc. PhDr.Spoločný základ pre 2. Kopp.Valihorová. PhD. 10 hod. Pašková. Šatánek. 1. László. 2. Oravcová. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. PhD. hod. 2. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2. stupeň VŠ štúdia – Mgr. 2. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15. 2exEDPS Edukačná psychológia 1. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. Kaliská-. 1. Vaššašová.Salbot. 1. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof. PaedDr. PhDr.. PhDr. Stehlíková. 1. PhDr. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . Škvarková Z doc. PV. PaedDr.

PhDr. L KVTŠ 2 1. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. doc. PhD. Blanáriková L prof. PhDr.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. 2. Mgr. PhDr. 1. Kariková. Z doc. doc. László Gestori predmetu (celý úväzok C. Blanáriková L doc.hodnota) Z doc. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 2.Kariková. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. 1. 2. Z KVTŠ 2 1. Valihorová.-3. PaedDr. Blanáriková L doc. Oravcová.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. PhD. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1.Kariková .Kováčiková. Kaliská. Višňovský. Višňovský 313 . Gurgová L PhDr. 2.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. Gajdošová.-3. PhDr. Hroncová. Oravcová Z prof. PhDr. Gajdošová L prof. Karol László Z PhDr. Nemcová. PaedDr. Stehlíková Z Prof. 1. Blanáriková L doc. Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova. PhDr. 2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Valihorová. Zolyomiová L doc. Z KVTŠ 2 1. Z prof. 1. doc. 1.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova. čiastkový .-3. doc. Višňovský. doc. Zolyomiová. Oravcová. László. Gajdošová. 1. 2. L Doc. 1. 2. 1. Stehlíková Z doc. Emmerová. Prof. Nemcová. 1. Mgr.-3. Wágnerová Z prof.

alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. PhD. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Slížik Vladovičová Bartík. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. doc. PaedDr. Michal Bendíková. a riad. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner. Peter Mandzák. M. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. Bartík Görner Michal. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík. kultúrnych. PhD. na katedrách.504 Org. Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved.kredit. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 8-ročných gymnázií. Bartík Rošková. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. prof. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. mandzak. doc. Karol Görner. v centrách voľného času a pod. Katedra telesnej výchovy a športu. Bence. Študijný poradca katedry: PaedDr.fhv. M-UVTv. Kučera prof. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. prof. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.kredit. miestnosť č.sk. jazykových a umeleckých škôl.peter@fhv. 58. Štruktúra magisterského študijného programu (II. resp.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Garant štúdia: prof. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 . teórie.umb. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.

Rozim. L.. Mandzák učitelia katedry Adamčák. Zbiňovský Novotná. Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Nemec Čilík. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. Rošková.14 kreditov M-UVTv.Prednášky Kód M-UVTv. športy a sebaobrana Rytm. Pupiš Nemec.kredit. doc.v kombinacii s aprobačným predmetom 315 . Michal. Slížik. Kollár. Palovičová. Kremnický Bartík. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal. Kučera. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Bence. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety .. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Kollár. M.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence.505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved. Kučera.

priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Bartík Michal. PhD. stupňa (Mgr. školské strediská záujmovej činnosti).peter@fhv. na katedrách. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. v centrách voľného času a pod.umb. sem. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. 1. jednopredmetové štúdium (II. Študijný poradca katedry: PaedDr. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 62. Spolu hod. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. resp. jazykových a umeleckých škôl. Spolu získa 120 kreditov.fhv.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. 8-ročných gymnázií. a 2. Odpor. 34 kreditov za predmety spoločného základu. Slížik Bartík. miestnosť č. kredit. Spolu získa 66 kreditov. domovy mládeže.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. Peter Mandzák. 1. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. L L Rošková.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Bartík 316 . resp. centrá voľného času. Vladovičová prof. kultúrnych. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Nemec Z Spolu Garant prof. Garant štúdia: doc. Bendíková Adamčák.umb.sk. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Absolventi 2. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. doc. 1. 1. PaedDr. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. PhD. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. teórie. Štefan Adamčák. Adamčák M-UVTV. Michal doc. mandzak. roč. Görner doc. Katedra telesnej výchovy a športu. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.

Michal prof. Spolu hod. Kučera.st. Odpor. 1. Michal doc. Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. hodnote Odpor.ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1. 1. 2. kredit. Nemec prof. učitelia KTVŠ doc. akcií na 1. Jančoková prof. M. Palovičová Bartík. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1. 1.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 1. Paugschová doc. 1. Michal M. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV.. Bartík Paugschová. 1. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV. Kollár. Bence. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit. L L L Rošková. Bartík prof. Rošková Rozim. 1. 1. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. 1. Rozim Nemec. Bence. PhD. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport.609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Popelka Görner.Michal Michal. 1. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. Bendíková Garant doc. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal. Nemec Bartík.Typ predmetu Kód M-UVTV. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. roč. 2. Michal Adamčák. L L L L doc. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. Z Z Z Z Z Z doc. Bence. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. L. Palovičová Jančoková. Görner 317 .. Michal prof. a riad.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. 2. doc. PhD. Kučera vedúci DP doc. sem. kredit.st. 2. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1.507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org.

Gymnastika Úpol. sem. Zbiňovský Michal. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. hodnote Odpor. 2. Palovičová Kremnický. PhD. PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. 2. 2. PhD. Kremnický Bartík. 2. Zbiňovský.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 . Odpor.Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit. Spolu hod. doc. Palovičová Novotná. Z Z Z Z Z Novotná. gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . roč. Michal Palovičová. Palovičová.

PhDr. 2 1. 2 1. Mgr. Beata Kosová. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. PaedDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. Miroslav Valica. PhDr. PhDr. 2 1. 2 1. PhD. 2 1. PhD. Petra Fridrichová. PhD. PhD. Ján Kaliský. Rok H H H H H H H 1.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. 2 1. CSc. 2 1. PhD. Mgr. doc. prof. Rok H H H H H H 1. Lívia Nemcová. P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Mgr. PhD. Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc. Mgr. Alena Doušková. Štefan Ligas. Petra Fridrichová. PhD. Ján Kaliský. Soňa Kariková. CSc. Miroslav Valica. Vladimír Poliach. 2 1. 319 . PhD. 2 1. PhD. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PaedDr. výmera hod. PhD. PhD. výmera hod. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC . Petra Fridrichová. 2 1. PhD. Mgr.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhDr. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr. 2 1. Janka Kyseľová. PaedDr. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. výmera hod. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. PhDr. Vojtech Korim. PhD. prof. týž. Mgr. Soňa Kariková. PhDr. Katarína Ľuptáková.

320 . P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč. 2 1. PhDr. Miroslav Valica. výmera hod.Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž. Z Z PhDr. Rok H H 1. 2 Sem Garant predmetu PhD. PhD. PhD. Miroslav Valica.

Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. Mešková 1. Garant programu: prof. príp. D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Kováčik doc. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. Valihorová 1. Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania. Chorvát. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. Pavol Odaloš. prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety. iných edukačných ustanovizní. CSc. Šimonová. Višňovský Kasáčová 1. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. školiteľ 1. Kováčik. Odaloš 1. PaedDr. Višňovský. školiteľ doc. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Chorvát doc. prof. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Valihorová V V 6 10 321 . Tatár 1. Krško prof. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Šimonová Odaloš 1. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti. vedúci katedry 1. stredných a vysokých škôl. princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Odaloš. školiteľ 1. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. prof.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III.

Golema prof. Tatár. Brincková 2. školiteľ 2. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Tatár doc. Šimonová prof. školiteľ 1. školiteľ 2. prof. školiteľ 2. školiteľ 1. vedúci katedry 2. školiteľ 1.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. ročník spolu 3. školiteľ 2. Brincková V 322 . školiteľ 2. Odaloš doc. školiteľ 2. školiteľ 2. D-ODSJ-104 Dynamika slov. Šimonová. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. Golema 2. D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Odaloš 2. Odaloš 2. Klincková doc. Klincková 2. školiteľ 2. Odaloš doc. školiteľ 1. Odaloš 2. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Kováčik 2. školiteľ 1. školiteľ 2.

Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. školiteľ V P 2 60 60 3. vedúci katedry 3. D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. školiteľ 3. 323 . školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. vedúci katedry 3. školiteľ V V V V 6 10 6 10 3.

školiteľ 1. Višňovský prof. Kasáčová 1. Tatár doc. Odaloš Šimonová 2. Tatár. školiteľ 1. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Golema 2. Odaloš 2. Kováčik doc. Kosová prof. Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Brincková doc. Brincková 324 . Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Odaloš doc. Višňovský. Odaloš 2. školiteľ 1. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. prof. Mešková 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Valihorová 1. Klincková doc. Dynamika slov. Odaloš prof. školiteľ 1. Chorvát. školiteľ 1. Klincková 2. Kováčik 2. Odaloš 1. školiteľ 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. Šimonová. Šimonová. Odaloš doc. Šimonová prof. vedúci katedry 1.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Kováčik. Kosová 1. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Odaloš. Tatár 1. Krško 1. Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Chorvát doc. Golema prof.

vedúci katedry 2. školiteľ 2. 4. školiteľ 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci katedry 3. ročník spolu 5. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. vedúci katedry 3. školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 3. ročník spolu 4. školiteľ 4. školiteľ 3. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4. školiteľ 3. Študijná časť 325 . školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 3. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. školiteľ 3.

a 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. ** Doktorandi v externej forme sa vo 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. P 60 60 180 5. roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4. Predmet je možné zapísať si len raz. 326 . alebo v 5. ročníku. školiteľ 5.

školiteľ 1.). teórie a praxe aplikovanej etiky. metodológii praktických vied. Fobel 1. firiem a iných korporácií ako profesionálny etik. školiteľ Prof. vedúci KETA 1. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií. Fobelová prof. Fobelová 1.Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program. dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi. 1. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky. psychohygienické. organizácií. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. PhDr. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. vedúci KETA 1. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . školiteľ 1. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. Pavel Fobel. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku). workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. školiteľ 1. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi. školiteľ 1. školiteľ 1. resp. sám hľadá nové. Je schopný identifikovať morálne dilemy. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. originálne riešenia a prístupy k problematike. filozofickej etiky. školiteľ 1.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1. sociálnoekonomické. je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. Dokáže vyhodnotiť spoločenské. Garant programu: Prof. seminár. resp. PhD.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. právne.

školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. školitelia 2./Mgr. ročník spolu 2. Fobelová Prof./Mgr. Ďurčík Viceník. Ďurčík. vedúci KETA 3.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. vedúci KETA 2. Banse 2. resp. 3. resp.) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. ročník spolu 3. seminár. Fobelová 2. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 . 2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia. školitelia 3. garant garant podujatia podujatia 2. Doc. 2. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2. školitelia 3. vedúci KETA 1. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2. školitelia školitelia 2. Fobel. vedúci KETA 2. garant štúdia 2. 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1. vedúci KETA 3.

ročník spolu 3. Školiteľ 3. školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA . 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. školiteľ 3. 329 .. školiteľ 3. školiteľ školiteľ 3. Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3.Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. vedúci projektu 3.

) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. vedúci KETA 330 . 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. seminár. 2. Fobelová prof. Ďurčík Viceník. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. 1. resp. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2. Doc. 1. Fobel. Fobelová Ďurčík. 1.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. ročník spolu Fobelová Prof. 1. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1./Mgr. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. 1. 1. 1. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. 1. 2. 20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. 2. školitelia Banse Prof. 1. resp. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity.

partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3. ročník spolu 3. seminár. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2. 3. D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4. 3. 3. 5. a 5. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 . 3. 2.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. 3.Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3. Celkový súčet 4.. 3. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. školiteľ 5 4 5 60 3./Mgr. 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3. resp.

Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 .Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov.Vysvetlivky: KETA .

Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof. Katedra príslušného jazyka 1. Očenášová. medzinárodných i európskych organizáciách. Rouet Bitušíková 1.atď. prof. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. • konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. národných. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. Gilles Rouet. Rouet prof. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. Sugay prof. Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií. školiteľ 1.). Bitušíková 1. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. • riaditeľ. consulting. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. stupeň. Katedra príslušného jazyka 1. Rouet. stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program. nových partnerstiev a susedstiev. národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. Rouet. ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. Darulová 1 1 0 0 1. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. marketing. prof. • kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. Garant programu: prof. Sugay Darulová 333 . európskej identity. • odborník v oblasti public relations. DrSc. • zástupca vo verejných. Absolvent 3. • poradca v oblasti komunikácie. zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte.

Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Rouet. 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Rouet Terem 1. 334 . Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4. Doktorandi v externej forme sa v 4. a 5. Sugay 1. Práce Oponentské posudky Bc.: 1. Respektíve adekvátny certifikát. prof. 2.zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1. 5. Pozn. Kollárová 1. Ries Garant predmetu prof. Očenášová 1.domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . 5.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc.

Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Ries 1. Rouet. Rouet prof. Práce Oponentské posudky Bc. Terem 1.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Bitušíková 1. Rouet prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof. Kollárová 1. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Katedra príslušného jazyka 1. Bitušíková 1. Katedra príslušného jazyka 1. Sugay prof. Darulová 1. Rouet. školiteľ 1. Darulová 1. Sugay prof. Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1. Očenášová 1. Sugay prof. Rouet. Očenášová.

: 1. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Doktorandi v externej forme sa v 4. 5. Respektíve adekvátny certifikát. 4. 336 . D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn.Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4. a 5. 5. 2.

Mészáros Prof. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. Árpád Zimányi. školiteľ 1. 1. Prof. CSc. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. jazyka Dejiny maď. vedúci katedry hun. školiteľ 337 . vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. Varga Prof. Alabán Prof. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. Kicsák 1. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. Prof. Alabán 1. Prof. školiteľ 1. Zimányi Prof. teóriu a dejiny maďarskej literatúry. Doc. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. získavať. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. školiteľ 1. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1. Prof. literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). Mészáros 1. vedúci katedry hun. Zimányi Prof. lit. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry. školiteľ 1. školiteľ 1. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. Prof. školiteľ 1. Garant programu: Prof. 1. Spisovný maď. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. PhDr. Varga 1.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. Alabán 1.

Doc. vedúci katedry hun. školiteľ Prof. Varga Prof. Prof. vedúci katedry hun. školiteľ 2. Aczél 2. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. 2. Alabán 2. Varga 3. Alabán Prof. školiteľ 1. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. 2. Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof. Zimányi Prof. školiteľ 2. vedúci katedry hun. Alabán Prof. 2. Prof. 2. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. Prof. školiteľ 3. Andruška 3. príslušná jazyková katedra 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. Prof. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. školiteľ 1. ročník spolu 3. školiteľ 2. Doc. školiteľ 2. školiteľ 2. Žigo 3. Alabán 2. školiteľ 2. vedúci katedry hun. ročník spolu 2. Žigo Prof. školiteľ 2. Zimányi 2. školiteľ 2. doc. školiteľ 2.

Doc. školiteľ 3. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 3. ročník spolu 4. Alabán Prof. školiteľ 3. Alabán 3. Varga 3. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. školiteľ 3. 5. vedúci katedry hun. 19. Aczél 3. 339 . vedúci katedry hun. Varga Prof. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . Prof. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. zo svetovej lit. Prof. Zimányi 3. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. školiteľ 3. školiteľ 3. 4. Varga Prof. a 20. školiteľ 3. a 5. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. 5. 3. školiteľ 3. Prof. školiteľ 3. 4. 5. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. Zimányi Prof. školiteľ 3.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia.

Kicsák 1. Prof. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. príslušná jazyková katedra 2. vedúci katedry hun. Alabán Prof. 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. Zimányi Prof. školiteľ 1. Prof. školiteľ 1. školiteľ 2. 2. Prof. školiteľ 2. Varga 1. Alabán Prof. školiteľ 1. Prof. vedúci katedry hun. Alabán 1. Alabán 1. vedúci katedry hun. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. školiteľ 1. 2. Prof. Spisovný maď. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. školiteľ 1. jazyka Dejiny maď. Prof. Doc. Prof. 1. ročník spolu 2. vedúci katedry hun. Alabán Prof. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Mészáros 1. lit. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. Zimányi Zimányi 1. školiteľ 1. 1. školiteľ 1. Mészáros Prof. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 .

ročník spolu 3. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. zo svetovej lit.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. školiteľ 3. doc. Zimányi Prof. vedúci katedry hun. Prof. Alabán Prof. Varga Prof. Prof. školiteľ 2. školiteľ 3. Doc. Prof. a 20. Zimányi 3. Varga 341 . Aczél 3. Varga 3. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. Doc. školiteľ 2. vedúci Prof. školiteľ 2. Alabán Prof. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Prof. Zimányi 2. školiteľ 3. školiteľ 3. 2. Varga Prof. školiteľ 2. Alabán 3. školiteľ 2. školiteľ 2. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. školiteľ 3. Doc. školiteľ 3. Žigo 3. 19. Aczél 2. Alabán Prof. Prof. Prof. Varga Prof. školiteľ Garant predmetu Prof. procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Andruška 3. školiteľ 3. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2. Žigo Prof. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. Erdélyi 2.

ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. 4. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . vedúci katedry hun. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. 5. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 5. 342 . 4. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. a 5. 3. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. 5.

PhDr. Garant programu: prof. v rozsahu 4 hod. Alberty 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 1. max. vedúci KHI 1.. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI prof. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. CSc. resp. školiteľ 1. vedúci KHI 1. vedúci KHI 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. Vladimír Varinský. Škvarna 343 . školiteľ doc. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský prof. Varinský 1. zreteľne. Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami.

vedúci KHI 2. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc. školiteľ 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. resp. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. ročník spolu 2. školiteľ prof. Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 2. 2. Varinský 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. vedúci KHI 2. vedúci KHI 2. Fremal Fremal. školiteľ 1. prof. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 1. vedúci KHI 2. Martuliak.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 1. Škvarna 344 . Alberty. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof. školiteľ 1.

záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ prof. školiteľ 2. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. ročník spolu Celkom 4. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . školiteľ 3. Škvarna prof. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. vedúci KHI 3. školiteľ 2. resp. vedúci KHI 3. ročník spolu 3. Fremal prof. školiteľ 3. vedúci KHI 3. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. vedúci KHI 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz.

Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. školiteľ 4. 60 kreditov). školiteľ 4. školiteľ 5. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 4. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. školiteľ 5. školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. školiteľ 4. školiteľ 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. a najskôr po tom. školiteľ 5. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 4. školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. a po 5) 6) 346 . Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. školiteľ 4. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 4.

347 . ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. a 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4.súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka.

. Alberty. Varinský prof. školiteľ 1. vedúci KHI 1. školiteľ 1. ročník spolu 2. vedúci KHI 1. resp. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. vedúci KHI prof. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. školiteľ 1. Varinský 1. Škvarna doc.Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. Škvarna 2. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. Škvarna prof. max. školiteľ 1. Alberty 1. školiteľ 1. vedúci KHI 1. školiteľ 1. prof. Martuliak. Fremal Fremal. Varinský 348 . PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz.

vedúci KHI 2. vedúci KHI 2. školiteľ 2. Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. ročník spolu 3. 3 4 3 2 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. 2. vedúci KHI prof. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI 3. PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 2. resp. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 2. Varinský 349 .Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. vedúci KHI 3. vedúci KHI 3. školiteľ 2. resp. Fremal prof.

školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ doc. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 3. Škvarna 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 5. Varinský prof. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 350 . školiteľ prof. V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 3. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. školiteľ 4. ročník spolu Celkom 4.

bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). 60 kreditov). a najskôr po tom. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. doktorandi sa vo 4. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. školiteľ 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. a 5. a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5.

Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. Gajdoš. max. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. školiteľ 1. CSc. školieľ 1. Jurová.SAV resp. Varinský prof. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. vedúci KHI FHV UMB 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Škvarna 352 . školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. Šutaj. Olejník 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. Varinský prof. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Gajdoš. Konečný. školiteľ 1. Gabzdilová. ročník spolu prof. školiteľ 1. Inštitút jaz. Fremal prof. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Konečný 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. školiteľ 1. školiteľ 1.

pracovníci SvÚ SAV 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna prof. vedúci KHI FHV UMB 3. vedúci KHI FHV UMB 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. Škvarna 353 . záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ prof. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. Konečný 2. Škvarna prof. školiteľ 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. ročník spolu 3. školiteľ 2. školiteľ 3.

školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz. Varinský prof. školiteľ 4. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ 5. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 354 . školiteľ prof. školiteľ 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 3. školiteľ 3.

a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. 355 . 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 5. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. a najskôr po tom. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. a 5. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. školiteľ 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. školiteľ Garant predmetu 5. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov.

Varinský prof. Gabzdilová. Škvarna 356 . v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. max. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. Konečný 1.SAV resp. školiteľ 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Inštitút jaz. školiteľ 1. Gajdoš. Olejník 1. školiteľ 1. Jurová. školiteľ 1. vedúci KHI FHV UMB 1. v rozsahu 4 hod. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. Konečný. Šutaj. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školieľ 1. Varinský prof. ročník spolu prof. Gajdoš. školiteľ 1. CSc. Fremal prof. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr.

vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. Varinský doc. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI FHV UMB 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. pracovníci SvÚ SAV 2. Škvarna prof. školiteľ 2. Konečný 2. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedúci KHI FHV UMB 3. ročník spolu 3. školiteľ prof. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna 357 .

Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ Garant predmetu 3. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 5. školiteľ 4. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5. školiteľ 4. školiteľ 3. Varinský prof. školiteľ 3. školiteľ 5. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 358 . vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ prof. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3.

Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 5. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. školiteľ Garant predmetu 5. školiteľ 5. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. a najskôr po tom. 359 . ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. a 5.

a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. heuristicky získavať. Findra. PhDr. Garant programu: prof. Patráš. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. školiteľ vedúci KSJL 360 . Findra 2 2 3 1. Krško 1. Harpáň. Patráš 1. literárnovedných. Krnová 1. Kováčik. Golema 1. Tatár 1. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. Findra prof. Zuzana Hurtajová. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. CSc. vedúci KSJL 1. tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. Krnová. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. Hurtajová. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. Absolvent 3. Hurtajová doc. vedúci KSJL 1. Hurtajová. Klincková. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. Findra. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Patráš 1. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry. prof. Klincková prof. Odaloš.

Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. Odaloš. Patráš doc. vedúci KSJL 2. školiteľ 1. Krnová. školiteľ 1. školiteľ 1. Krnová prof. 2. školiteľ 2. Hurtajová. Krško 2. školiteľ 2. školiteľ školiteľ 361 .Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Golema 2. školiteľ 1. Patráš 2. školiteľ 1. vedúci KSJL 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 1. Kováčik 2. Findra. Krnová. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 2. ročník spolu 2. školiteľ 1. Findra. Šimonová. školiteľ 2. školiteľ 2. Harpáň. Klincková.

školiteľ 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. 5. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. ročník spolu Celkový súčet 4. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. ročník spolu 3. 4. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. 362 . školiteľ 3. školiteľ 3. 5. 5. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. a 5. školiteľ 2. 4. školiteľ 3. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2. školiteľ 2. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia.

školiteľ 1. Patráš doc. školiteľ 1. Krnová. Odaloš. Patráš. Findra. Findra. Hurtajová.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. Klincková. školiteľ 1. Patráš 1. Hurtajová. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Šimonová. Findra. Krnová 1. prof. Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Tatár 1. Findra prof. školiteľ 1. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. Krnová. školiteľ 1. Findra 363 . Krško 1. Krnová prof. Patráš 1. Kováčik. Patráš 2. Harpáň. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Hurtajová doc. ročník spolu 2. Findra. Golema 1. Golema 2. 1. školiteľ 1. Klincková prof. vedúci KSJL 1. Harpáň. školiteľ 1. Hurtajová. Krnová. Kováčik 2.

Klincková. školiteľ 2. školiteľ 3. 364 . vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 2. 2. školiteľ 3. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 2. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 3. vedúci KSJL 2. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. školiteľ 2. školiteľ 2.

5. Doktorandi v externej forme sa vo 4. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 5. a 5. 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4. 365 .

Garant odboru: prof. spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. Višňovský prof. Vybrané problémy epistemológie I. v kultúre a pod. vedúci katedry 1. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc. filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie.i. Taliga 1. Briška 1. v rozsahu 4 hod. PhDr. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. školiteľ 366 .Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. Palenčár prof. Palenčár 1. (max.). resp. vedúci katedry 1. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). epistemológie. vedúci katedry 1. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá). Ján Šlosiar. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. aktívne a tvorivo navrhovať. CSc. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 1. školiteľ 1. v orgánoch školstva. 1. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. Šlosiar. že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. školiteľ 6/12 1.

Taliga 2. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. ročník spolu 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Schmidt 2. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. vedúci katedry 15/20 2. práce a vypracovanie posudku na Bc.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. Višňovský doc. školiteľ 1. školiteľ 2. školiteľ 1. Palenčár 2. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. školiteľ 1. resp. vedúci katedry 2. školiteľ 1. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. Palenčár prof. 2. ročník spolu 367 . školiteľ 2. Vybrané problémy epistemológie II. školiteľ 2. resp. vedúci katedry 2. školiteľ 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. vedúci katedry 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 1. školiteľ 2. vedúci katedry 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. Schmidt 2.

Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P . školiteľ 3. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. PV . Zapisujú si iba denní doktorandi. práce a vypracovanie posudku na Bc. a 5. 3. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. V . vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. 368 . školiteľ 3. vedúci katedry 3. školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 3. 5. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3. školiteľ 3. Externí doktorandi sa vo 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné.povinný. školiteľ 3. vedúci katedry 3.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity.povinne voliteľný. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. ročník spolu Celkový súčet 4.

Šlosiar Briška 1. Višňovský 1. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. vedúci katedry 1. Palenčár doc. vedúci katedry 1. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. Šlosiar. resp. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. Vybrané problémy epistemológie II. školiteľ 1. Schmidt 2. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . školiteľ 1. školiteľ 1. Vybrané problémy epistemológie I. školiteľ 1. resp. Schmidt 2. 1. Taliga prof. školiteľ 1. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. Taliga 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. školiteľ 1. doc. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. Palenčár 1. školiteľ 1. Palenčár prof. Višňovský doc. prof. Palenčár 1. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. (max. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II.

školiteľ 3. vedúci katedry 3. vedúci katedry 370 . práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 3. vedúci katedry 2. školiteľ 2. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. ročník spolu 3. školiteľ 2. 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 2. vedúci katedry 3. resp. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 2. 2. Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 2. 2. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. školiteľ 2. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr.

Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. vedúci katedry 4. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 4. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 3. vedúci katedry 371 . vedúci katedry 4. školiteľ 4. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. školiteľ 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 4. školiteľ 4. vedúci katedry 4. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3.

školiteľ 5. vedúci katedry 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5. školiteľ 5. školiteľ 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. 5. práce a vypracovanie posudku na Bc. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 5. školiteľ 5. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . školiteľ 5. školiteľ 5. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5.

Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. Jančoková prof.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. Ľudmila Jančoková. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 . CSc. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. v športovej príprave mládeže. PV a V predmetov. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe.103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. PaedDr. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe.sk Garant študijného programu: prof. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Huraj KCJ prof. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. FTVŠ.umb. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. Görner. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. Görner individuálne Jančoková. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. Bartík prof. čo predstavuje 60 kreditov. v športe dospelých a zdravotne oslabených. vo výkonnostnom. Novotná Wimmer Sivák. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci. FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe.

L. Jančoková 1. doc. adekvátny certifikát . Nemec 1.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. Jančoková 1.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. L. Nemec 1.306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Oravcová 1. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Görner. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 .ukončenie do 3.kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe.310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Čillík 1. Nemec doc. Čillík. Nemec prof. Kasa 1. Jančoková doc. Štulrajter 1. FŠ) D-SESe. Bence.105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp.individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu .Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková.. Oravcová prof. Labudová. Čillík prof.303 Teória a didaktika športového tréningu . Michal 1. FTVŠ. Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Čillík doc. Hetenyi prof. Bence. Nemec 1. Michal doc. Jančoková doc. Jančoková doc.309 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Jančoková.

školiteľ PV PV 1.-5.-5.-3.ako hlavný tréner . resp. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. ME. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1.-5. 1. MS. resp. 1.-5.ako hlavný tréner . recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 .Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. SP): . 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.-5. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.

že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por. číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem. semestra šútida tak. 376 . 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.

FŠ) D-SESe.701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe.503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Jančoková Görner. FTVŠ.600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková. Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe. prof. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Görner. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková. FTVŠ.ukončenie do 3.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. adekvátny certifikát . prof.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. Jančoková prof. Wimmer Sivák. Jančoková 377 . Jančoková Novotná Wimmer prof.

709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Bence. L.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. ME. Nemec 1.-5. Čillík prof. Kasa 1. Nemec Garant doc.-5. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 . Oravcová 1. Čillík. Čillík 1. Oravcová prof. L.-5. Nemec 1..703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. Michal doc. 1.ako hlavný tréner . číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. 1. školiteľ PV PV 1. SP): . Jančoková. Nemec 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.ako hlavný tréner .-5. Jančoková 1. MS.-3. prof. Jančoková doc.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Štulrajter Jančoková 1.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . Bence. Hetenyi doc.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1. Čillík doc. Nemec doc.-5. Labudová. doc. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. 1. Michal 1.

aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. 379 . 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.Por. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. semestra šútida tak. resp. číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. resp.

102 D-SHSh.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. Garant študijného programu: prof.103 D-SHSh.200 D-SHSh.101 D-SHSh. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná.104 Metodológia . etickej. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. komunikačnej.300 Študijná časť D-SHSh. Michal prof. psychologickej. filozofickej. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. estetickej.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. politickej. Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového. Görner KCJ prof.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia .Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. Michal Wimmer Sivák.100 D-SHSh. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. Karol Görner. FŠ) D-SHSh. PhD. výkonnostného športu a športu pre všetkých. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. FTVŠ. Görner 380 . Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. ekonomickej. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. PaedDr. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Huraj Garant prof. sociologickej. PV a V predmetov. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej. Štruktúra doktorandského študijného programu (III.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. čo predstavuje 60 kreditov.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia . realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. informačnej a právnej z procesuálnej podstaty.

107 D-SHSh.204 Vedecká časť D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. 1. Vladovičová doc. Bartík doc. Görner doc. Adamčák 1 Oravcová Garant prof. Michal 1. Görner.304 D-SHSh. Oborný 1. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Vladovičová.310 D-SHSh.311 D-SHSh.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.307 D-SHSh.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. Adamčák doc.302 D-SHSh. Labudová.312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Bartík 1. Michal 1.106 Študijná časť D-SHSh.105 D-SHSh. FŠ) D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 . Görner doc. Michal doc. FTVŠ. Adamčák 1.301 D-SHSh.309 D-SHSh. Bartík 1.303 D-SHSh. Bartík doc. Klincková 1. Görner.ukončenie do 3. Görner 1. Michal doc.108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1. Klincková prof. Oravcová Hetenyi 1. Adamčák doc.305 D-SHSh. adekvátny certifikát .306 D-SHSh.308 D-SHSh.

recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. školiteľ 1. resp. vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.-5.ako hlavný tréner . spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 . resp. ME.-5.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.-5. SP): . školiteľ 1. školiteľ PV PV 1. školiteľ 1. MS.ako hlavný tréner .-5. školiteľ 1. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty.-3.-5.

že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. 383 . aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.Por. číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem. semestra šútida tak. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.

502 D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 .506 Študijná časť D-SHSh.607 D-SHSh. Huraj Garant prof.ukončenie do 3.600 D-SHSh.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh.505 D-SHSh. FTVŠ. Görner KCJ prof. FŠ) D-SHSh.503 D-SHSh. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.601 Názov predmetu Filozofia a metodológia .608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner. FŠ) D-SHSh.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. Michal Wimmer Sivák. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.501 D-SHSh.604 Vedecká časť D-SHSh. adekvátny certifikát .humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.500 D-SHSh. Michal prof.504 Metodológia .humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . FTVŠ.700 Študijná časť D-SHSh.

Oborný Labudová.712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Bartík 1. 1.701 D-SHSh.705 D-SHSh.ako hlavný tréner . Klincková 1. Adamčák doc. 1. Görner doc.ako hlavný tréner . školiteľ 1.707 D-SHSh. školiteľ PV PV 1.706 D-SHSh. SP): . Klincková prof. Michal doc.-5. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. školiteľ 1.-5. Michal Vladovičová.704 D-SHSh.-5.708 D-SHSh. MS.-5.709 D-SHSh. Adamčák doc. Adamčák 1.703 D-SHSh. vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 . Bartík doc.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . Adamčák 1 Oravcová 1.710 D-SHSh. ME. Oravcová Hetenyi 1. Vyučujúci Görner. Görner.-3.711 D-SHSh. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.-5. 1. Vladovičová doc.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. Görner doc. 1. Bartík doc.702 D-SHSh. školiteľ 1. školiteľ 1. Michal doc. Görner Michal Garant prof. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. Bartík 1.

semestra šútida tak. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.Por. resp. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. resp. 386 . číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.

Garant programu: prof. (inter-/multi)kultúrnymi. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Patráš 1. Vladimír Patráš. sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. pracoviskami a tradíciami. 1. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. Aj mimo územia Slovenska – napr. Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. filozofii. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. prekladateľ. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. Schulze/ Krško 1.Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. Schulze doc. 35). príp. stavby a fungovania. 1. 28). neslovanské jazyky a literatúra (2. v krajanských podmienkach –. 27). Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. CSc. jazykových univerzálií a vzťahov. ich princípov. Patráš 1. Findra. antropológii. prezentovanie. dejinám. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. ich vzťahom ku kultúre. PaedDr. a to ako pružný. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. slovanské jazyky a literatúra (2. Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. Venuje sa genéze jazykov. Uvedené okruhy. kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. komunikačný expert. 1. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. 1. medzijazykové kontakty. 1. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. Patráš prof. Findra prof. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti. profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. Je pripravený na spracúvanie. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. Findra 1.

školiteľ 1. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 . školiteľ 2. Patráš 2.VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. Klincková prof. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. školiteľ 1. školiteľ 1. Patráš doc. školiteľ 1. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. Schulze doc. školiteľ 2. vedúci KSJL 1. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. a 21. školiteľ 1. 2. školiteľ 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. školiteľ 2. ročník spolu 2. školiteľ 1. 2. vedúci KSJL 2. Findra/ Klincková 2. Chorvát/ Krško 2. Schulze 2. vedúci KSJL 2.

vedúci KSJL 3. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu 3. školiteľ 2. 5. školiteľ 3. 4. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. 5. školiteľ 3. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. školiteľ 3. školiteľ 3. 5. školiteľ 3. 4. 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3. školiteľ 3.

stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. a 5. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. roka štúdia získať min. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. 52/30 kreditov ECTS. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. 390 . Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. Úspešný absolvent 3.Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. Zapisujú si len študenti denného štúdia. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov.

školiteľ 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. školiteľ 1. Findra 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. školiteľ školiteľ školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Findra. vedúci KSJL 2. Patráš 1. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. školiteľ školiteľ 1. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. 2. Schulze prof. školiteľ 1. Patráš 1. Klincková prof. P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Patráš prof. školiteľ 1. Schulze doc. Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Findra/ Klincková 2. Patráš 2. vedúci KSJL 391 . Chorvát/Krško doc. ročník spolu 2. Schulze 2. a 21. prof. Schulze/ Krško 1. vedúci KSJL 1. Findra prof. Krško 2.

školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2. školiteľ 3. školiteľ 2. 3. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . školiteľ 3. školiteľ 2. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci KSJL 3.

5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. 393 . Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. a 5. 52/30 kreditov ECTS. 4. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. Úspešný absolvent 3. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. roka štúdia získať min.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. 5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 4. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. 5. 5.

3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov. povinnej nadväznosti na iné predmety. 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. Čl. a) zákona č. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. 131/2002 Zb. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. 394 . MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. schválenom AS UMB 25. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. z. ako sú exkurzie. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. praxe a pod.VII. forme výučby. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov.2008. Zo študijného programu vyplýva. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme.2. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty. 3 písm. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. základnej študijnej literatúre. V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu. Čl. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu.

Čl. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. V každom semestri je 13 . semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu. v magisterskom štúdiu v 1. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. a 2. 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. exkurzií a praxí. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. semestri ako priebežná hospitačná prax. Zverejnené požiadavky sú nemenné. 2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. Čl. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. augusta nasledujúceho roku. V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. cvičení. organizuje prípravu informačného súboru katedry. II. na ktoré prax nadväzuje. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB. seminárov. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. špecifických seminárov. 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. konzultácií. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak. Čl. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy. odborných kurzov. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1.15 vyučovacích týždňov. 395 . Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. septembra a končí sa 31. poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí.

v skratke Mgr. b) magisterské štúdium.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe.. b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. seminárne práce. 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom. pričom voľba nie je predpísaná. určuje ich študijný plán študijného programu. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet. Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. a) povinné predmety (P) sú tie. ale maximálne 1x za jeden akademický rok. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. umení. príprava na skúšku a pod. alebo v iných oblastiach. ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium.diplomovej práce. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. určuje ich študijný plán študijného programu. v skratke PhD. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“. príp. c) doktorandské štúdium. ktorý si študent zapíše v semestri. 6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V). päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce. V. Označuje sa tak študijný obsahový celok. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. pedagogickej. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet. kedy reprezentoval. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1. študent ich získa absolvovaním predmetu. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet. j. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. PV. 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. (PV) a za záverečnú prácu. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. semestri. 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. v skratke Bc. samostatné štúdium. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. športe. ktoré študent musí absolvovať. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. ktoré sú uvedené 396 . ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“). ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. t. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia. Čl. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie.

Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet.v ponuke jeho študijného programu. 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. 3) Študent. 9. ktorý študent úspešne absolvoval. alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. môže si zapísať ešte raz ten istý. absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. Predmet. ktorá prebieha v apríli. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. alebo hociktorý iný výberový predmet. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu. Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. ktoré má zapísané v AIS-e. ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. iných fakúlt UMB. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). 11). aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). (PV). V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. ak bude mať zapísané (resp. 397 . Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu. a ľubovoľné predmety (P). 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. 9 Zápis. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. Čl. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. sa pokladá za študenta. bod 7). má možnosť zapísať si ho ešte raz. príp. ktorý štúdium zanechal. a) Študent. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak. Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. si už druhýkrát zapísať nemôže.

Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom. Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení. aj Mgr. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. výberové). štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. povinne voliteľné. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia. Ide o predmety vylučujúce. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia.j. 398 . ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. 2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné.do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety. V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. Čl. Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety.11). Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi. ktorý je prerekvizitou. Študent.7) Študenti prvého roku Bc. V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné. Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV. je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. v septembri príslušného akademického roku. a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne). V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu. 9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného.

Všetky predmety. odsek 7). Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. Hodnotenia. ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy. v Mgr. rok štúdia. rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. rok štúdia). 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. 4) Študent. III. • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka. hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). 8 bod 8). ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. štúdiu 4. sú predmety bez nadväznosti.4. musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e). štúdiu 3. 399 . v Mgr. pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. rok. Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u. aby študent mohol pokračovať v štúdiu. b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety. pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok. Študenti. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc. ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. bude zo štúdia vylúčený. štúdiu 5. V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. 8. Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety. štúdiu 4. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. 11 Kontrola štúdia 1) Na to. Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku.3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1). ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl.

Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška. najviac však v rozpätí troch pracovných dní. dostatočne (3=E). ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. ktoré mu stanoví učiteľ. Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp. pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu. zručnosti. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. Ak skúška pozostáva z dvoch častí. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. c) Skúška môže byť výlučne písomná. ústne. Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka. vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. priemerujú) v konečnom hodnotení. Študent môže z vážnych. ústna. schopnosť logického. má nárok na jeden opravný termín. zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A).5=D). alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne.Čl. praktické a kombinované úlohy. najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu. Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. d) Ak študent neurobí skúšku. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní. veľmi dobre (1. Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu. e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. V prípade. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií. Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. nedostatočne (4=FX). dobre (2=C). Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. kritického. b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak. schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. Úlohami môžu byť projekty.5=B). písomné. uspokojivo (2. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim. výnimočne do piatich pracovných dní.

Do výkazu o štúdiu napíše dátum. Predmet nemožno uznať. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov. ktoré sa už na FHV nevyučujú. pri rozhodovaní o priznaní štipendií. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. hodnotí sa známkou „nedostatočne“. Študent. ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky. Za hodnotené predmety. Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. Výberové predmety resp. do výkazu o štúdiu. Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia. 401 . Σ(Zi . Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho. Čl. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval. V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. môže uznať vedúci katedry. i na ktorý uplynul od ich absolvovania. 11 tohto študijného poriadku. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi. musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. alebo ak študent odstúpil od skúšky. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!). Čl. že tento nie je členom komisie. 2) Študent. porovnateľný s pôvodným študijným programom. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . ktorú sám vymenuje. ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. Ki je kreditové ohodnotenie predmetu. Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). pri prideľovaní ubytovania a pod. na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke. následne individuálne požiada . Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra. ktorý má záujem o uznanie predmetov. po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku.skúšajúci. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. je do VŠP započítaná známka 4. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB. ktorý žiada o zmenu študijného programu. povinne voliteľné predmety. Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia.

ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium. resp. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. e) Študent. v magisterskom stupni 120 kreditov). 402 . keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole. 16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu. 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie. a to aj opakovane. ak chce prerušiť po letnom semestri. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. 3) Študent. Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty. Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . 3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. ktorý štúdium zanechal. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie. musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. 2) Dňom skončenia štúdia je deň. Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. Čl. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty. a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. spolu najviac na dva roky. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia. ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia. považuje sa za študenta.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku.

ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. 403 . ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety. e) smrťou študenta. c) podľa odseku 3 písm. ktorý umožní študentovi. b) koniec akademického roka. semestra štúdia. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. ktorý študuje. nedostatočne. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. 120 kreditov). nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce.00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka. Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. získaných minimálne 180 resp. b) podľa odseku 3 písm. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. alebo druhého stupňa. 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom). ktorým môžu byť študijné výsledky. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. ktorý študuje študijný program prvého stupňa. veľmi dobre. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E. získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky. hradí ročné školné. dostatočne. c) a d) deň. bez vážneho dôvodu. Ak tento termín nedodrží. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa.) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. 18 body 5 – 9. a) deň. 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. a to zo študijného odboru. uspokojivo. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok.b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky. Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. semestra. Čl. príslušný počet povinne voliteľných predmetov. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. ktorú vymenúva dekan. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. dobre. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. 3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou.j. Záverečnú prácu klasifikuje komisia. c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. 5) Študent.

že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. V prípade zistenia. veľmi dobre. ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch.j. roka. absolvoval všetky povinné predmety. môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. štúdiu tretím rokom štúdia). V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku. ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti. štúdia v štvrtom roku). v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. u Bc. dostatočne. nedostatočne. pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú. Čl. vytvorená autorom tak. Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty. ktorým môžu byť študijné výsledky. hradí ročné školné. Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. Najprv prebieha obhajoba ZP. že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. určenom harmonogramom štúdia. 8) Študent. Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. alebo zanechať štúdium. bez vážneho dôvodu. 6) V prípade. Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. t.9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov). pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. uspokojivo. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky. pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky. 2) Študent. dobre. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. j. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. môže konať študent. ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. v Mgr. Štátnu skúšku v prvom termíne. štúdia v piatom roku a u Mgr. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. štúdiu štvrtým rokom štúdia. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. (t. Ak tak neurobí. môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. 404 . aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok).

prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka. semestra. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. semestra. že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. poznatkov a praktických zručností. prospel. Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov). ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1. Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie. 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania. z ktorého písal záverečnou prácu. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore). 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu. flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta. semestri z ponúkaných vedných oblastí. z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“. 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky. kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie.5). Cieľom skúšky je preverenie vedomostí. história a reálie príslušných krajín c) translatológia. b) literatúra. 15) V prípade. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. Pozostáva z obhajoby záverečnej práce. V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná. z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX). Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka.25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 . Štátna skúška. z ktorého študent písal záverečnú prácu. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5.00 – 1. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie. z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky.10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . 11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň. a to stupňami: prospel s vyznamenaním. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky.5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP. 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl.00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006.18. v skratke Mgr.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22. 2. Platnosť a účinnosť 1. Čl. 19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB.6. 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30. Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením. Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“. Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16.2008. v skratke Bc.6.76 – 2. vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním. 406 .6.76 – 3. septembra 2009.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl.26 – 1. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E. alebo „magister“. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.26 – 2. Absolventom fakulty.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2.Priemer 1. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods.2009.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1.

9. Po informácii vyučujúcich.povinnosti študentov 1.Metodický pokyn FHV UMB č. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS).–14. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie. z dôvodu rozvrhovej kolízie. PV. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných. 5. povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. Študijné programy . V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. 13. ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX. 407 . 12. Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006. iných vážnych okolností.j. Študent nebude hodnotený z predmetov. Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to. príp. t. organizačné zmeny. počas iných hodín.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp. 6. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách. 11. iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra. 2.informačné listy.6.4. Ak tak neurobí. V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu. choroba. (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety. ešte jedného študenta.-30. ktoré si zapísal do AIS-u. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. 7. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u. v ktorom má predmet zapísaný. ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní. nesplnenia prerekvizít. 10. Študent okrem seba môže zapísať max. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu . zrušenia predmetu katedrou. Študent musí navštevovať všetky predmety. podľa článku 9. študent sa zapíše najprv na katedre.4. Do zápisného listu si pridá predmety. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety. v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. opakovaných predmetov. 4. Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení. 8. Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému.). čo je zapísané v AIS-e. V predmety. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. 3. zo zdravotných dôvodov.PV. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry. príp.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu.

Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006. iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke. Učiteľ predmetu. názov a typ predmetu. prerekvizitách. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P. 9. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. 3. 2. Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. literatúre. Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov.Metodický pokyn FHV UMB č. Priebežne pri predmetoch so skúškou. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra. Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne.4. PV.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť. 6. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e. vyučujúci. príp. v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. Meno študenta. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju. iných hodín učiteľom vopred stanovených). ktorý vyučuje nadväzujúci predmet. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ. V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. Na začiatku semestra (po 15 prac.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky. Učiteľ. Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. počet kreditov. pred začatím semestra oznámi učiteľovi. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia. 5. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. 7. 4. 4. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. Zmeny v hodnotení. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne.6. študentom do 20. tzn. či ich na predmet zobrali alebo nie. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje. ktorý je prerekvizitou. 3. oznámiť. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať. počet kreditov. 2.4. Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. 8. 408 . počet hodín.4. rok štúdia.

409 . Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. • Že vzdelanie. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. ale aj pre prospech celého ľudstva. že budem študovať tak. že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu. pravdu a spravodlivosť. budete ctiť slobodu. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela. zachováte bezúhonnú a nedotknutú. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. symbol jej práv i povinností. Spondeo ac polliceor. Sľúbte. ktorú vám dnes udeľujeme.Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. Sľubujem. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. Sľubujem. • Že hodnosť.

diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. prílohy. skratiek.. ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č. ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu. zadný obal kartón) tak. 6. 3. 1. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia. Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán.5. abstrakt v slovenskom jazyku. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci). použitie tvrdej väzby. aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. sprístupňovaní. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce). 7. resp. 8. rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. 5. zoznam obrázkov. Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii. 2/2008 o úprave. formát papiera A 4. ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov. 4.). alebo Arial veľkosť písma 11 b. b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. predhovor v bakalárskej práci. typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). úvod. a II. titulný list (príloha 2. po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. záver.VIII.3. postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. abstrakt v anglickej verzii. stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP. I. 2. sprievodný materiál 410 . obsah. registrácií. 7/2008 o úprave. • • Odporúča: 1. jadro. tabuliek. čestné vyhlásenie. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. riadkovanie 1.5). ZP. registrácii. zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č.

Obsah.2008.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 411 .Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). ISBN 80-85-69769-6. 3/2005 v znení dodatku 1/2007. STN ISO 690: 1998. sprístupňovaní. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.9. STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia. Bibliografické odkazy. v ktorom uvedie dôvody. Bibliografické citácie. Bratislava: Stimul. forma a štruktúra. registrácií. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. Dokumentácia. Ďalšie detaily upresňuje Smernica č. 1998. 7/2008 o úprave. Touto smernicou sa ruší smernica č. Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK. D. pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona). a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela.

. B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová.. dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .. rigorózna. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 ..Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej. rigoróznej.

.. PhD....Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .“) Dátum odovzdania práce: 20. MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc.. Banská Bystrica 2009 413 ....2009 Dátum obhajoby: .04. Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc... PhDr.. Richard Múdry...

..Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .2009 Dátum obhajoby: . ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc.. PhDr...... Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr. Richard Múdry.. MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc.... PhD.04.“) Dátum odovzdania práce: 20.“)/inžinier (v skratke „Ing...... Banská Bystrica 2009 414 ...

ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr.... EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr.....01... Banská Bystrica 2009 415 .....2009 Dátum obhajoby: ....“) Dátum odovzdania práce: 20.Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ....

Praha : Portál. 416 . 320 s. 2006-0124]. 1998. 2003. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. 1998. 1998. ONDREJKOVÁ. Praha : SPN. J. ISSN 1335-5589. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK. ISBN 80–85697–82–3. 1996. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. Úvod do filozofie. 1996. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. 1991. s.sk/nbuu/Zborník_2000_2001. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. Martin : Slovenská národná nižnica. Etika 20. mimoriadne číslo 7 – 8. storočia. s. Trnava : PdF TU. Dostupné na internete: http://www. b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. ANZENBACHER. ISBN 80-8055-085-9. O povaze předsudků. 2004 [cit. A. resp. ISBN 80–8082–001–5. s. In MERTIN. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. A. Fakulta humanitných vied. 1997. s. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. 156 s. Bratislava : Stimul. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. GILLERNOVÁ. 1996. 41–48. HUDECOVÁ. 1997. 136-139. s. I. 2008-04-18]. 2004. D. 117 s. ISBN 80– 7178-799-X. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce.Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. (eds. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT.snk. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. ISBN 80–7260–125. state v nich uverejnené PŠENÁK. W. 179–184. 7–78. ISBN 80–80–55004–2. ktorý je umiestnený pod čiarou. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. In Pedagogické spektrum. 1998) 2. M.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC. 2005. 2005 [cit. Slovenské gymnáziá matičného obdobia. 2004. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. G. Praha : Prostor. J. roč.. 1991. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. In Acta Universitas Matthaei Belii. A. A. 2003. 5. 87) alebo parafrázy (Katuščák. 1996. V. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. 81 s. 304 s. Multikulturní výchova v mateřské škole. ISBN 80-04-26038-1. 2004. Priamo v texte sa uvedie text citácie.

E. M. S. J. 417 .. roč. ISBN 80–88778–81–6.. Kultúra a multikultúrna výchova.. A. (eds. 1997. 1990. Bratislava : Stimul. 1990. s. H.org/erc/Library/First_Steps/index_eng. HEIKKINEN. 15.al. 9-56. 2001.hrea. ISBN 80–85213–41–9.. et al. 1997. ISBN 80–7260–103–2. KAMENICKÝ. 2000. HAAPANEN. Lexikón svetových dejín. et. ISBN 80– 7107–000–9.html > GRÁC. R. 312 s. GOGOLOVÁ. Praha : PÚ JAK ČSAV. TONKOVÁ. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. Bratislava : Iris. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. 284 s. 319 s. 53.In Kimlička. 2006. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti. MISTRÍK. Štefan et al. Praha : Prostor. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. H. [cit. 30–39. Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí. ISSN 1335-5589. s. 2004. In Pedagogická revue. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. L. HEJLOVÁ. 314 s. Bratislava : SPN. 2000. Praha : Spektrum. 1994. I. 2004. roč. In Pedagogické spektrum. s. DĚDEČKOVÁ. 1999. 1999.. STEINEROVÁ. J. č. 2005-06-20]. Dostupné na internete: <http://www. COVEY. M. 2006.) 1991. 2001. Pojem práva.. 363–372.BAGALOVÁ. 3 – 4. Praha : Pragma. 1996. D. J. ISSN 1335-1982. Ľ. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací. 256 s. 1991. HART. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. S. H. 1994. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život. ISBN 80-88982-29-4. MRVA. 4. ISBN 80–08–02479–8. č.

.............. □ diplomová práca........... ................................................................. Článok 1 Predmet zmluvy 1....................................... ............................................................................. ....... z............ □ rigorózna práca s názvom ................... ......... o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12.................................. Článok 2 Určenie školského diela 1...................................................................Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl................................................................................................................... Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl........ (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) . ...... 618/2003 Z..... 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof.......................... ... □ dizertačná práca......................................................... PhDr............. 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 ..................... ........... Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ....................... Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca................... II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve............................... zákona č..........................

.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa.. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne....  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia. ktorej bola udelená licencia. Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1.. 4... vedecké. vzdelávacie a informačné účely. vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia. ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. 3. 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 .. rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB.. 2 písm. z. vedecké. Autor vyhlasuje. Článok 4 Odmena 1. vedecké. 131/2002 Z. vzdelávacie a informačné účely.. (zákon o knižniciach). z. 2. v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. vzdelávacie a informačné účely... b) zákona 183/2000 Z.. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods..  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné... Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č.. rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia.2.. vedecké.. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby.

.................. autor .................. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch.. ... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl..... 3.. Článok 6 Záverečné ustanovenia 1... jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.. bez ohľadu na nosič majú identický obsah.. nekonali v omyle ani v tiesni..... ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené........... sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky. Zmluvné strany vyhlasujú... 3.. 4.. Na vzťahy. najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.......... II... za nadobúdateľa vedúci katedry 420 .............. že zmluvu uzavreli slobodne a vážne. 5.. Autor garantuje... Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela................. Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole......... Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry..2................. V Banskej Bystrici dňa . 2.

................................................................................................................ Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia.. z....... ................. 183/2000 Z. V .................................................................... dňa .. 2 písm. Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: ...................................................................... ..................................................................................................................Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: ...... VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce ................... 421 ........................ b) zákona č........................................... (zákon o knižniciach)..... (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods............... ................

resp. nemecký jazyk a kultúra.2. Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov.IX. . ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov). v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. .5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika).32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) .1. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30. v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry. RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č. v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. filozofia. . .1. poľský jazyk a kultúra. dejepis. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra.2.1. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: . alebo titul PhDr. 3.7 História (v študijnom programe história). 2 1. história. overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia.1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra. Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. resp.1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia). septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16. maďarský jazyk a kultúra.. nemecký jazyk a literatúra. 131/2002 Z.1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova). . Čl.27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra). Čl. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. slovenský jazyk a literatúra). etika.2. 3 1. francúzsky jazyk a kultúra. 2.2. z. filozofia.2. životopis.€. 2. .1. slovenský jazyk a literatúra.8. Čl.1. 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore. Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy. španielsky jazyk a kultúra. francúzsky jazyk a literatúra. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport.60.2.1. prekladateľstvo a tlmočníctvo. Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu.1.1.2 Šport (v študijnom programe trénerstvo). . 422 . ruský jazyk a kultúra. doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny).1.

2. s rozsahom 60 . V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári. Prácu posudzujú dvaja oponenti.2/2008. či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent). Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15. Uchádzač do 30. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne.-€ (z toho 16. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. dekan FHV UMB 423 .9. ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom. Čl. 10.60 € sa hradí pri podaní prihlášky). 5. 6.opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. Prof.novembra. Vladimír Varinský. apríla alebo do 30.. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania. PhDr.z.4 1. 131 /2002 Z. Na základe posúdenia.. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom. obhajobu a rigoróznu skúšku) . Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 5 1. Čl. že spolu má len dva termíny na odovzdanie. 3 Zákona č. septembra. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. 8. 4. 1/2008 v znení dodatku č. môže uchádzač prácu obhajovať. a svoju neprítomnosť neospravedlní. Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106. o vysokých školách. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30. 7. výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. 2. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním. ods.3. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č. 1. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry. Uchádzač.€. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. Uchádzač. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. CSc. V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. určený predsedom komisie. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50.80 normovaných strán.2009. Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn. Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č. spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania. na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený. Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača. 9.

prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky). . ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. K prihláške uchádzač priloží: a) životopis.študijné programy (ďalej ŠP). (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona. ods. (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI). Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25. Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty. d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č. .podmienky na prijatie na štúdium. DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57. . t. . ŠEVT 49 399 0.termín uzávierky na podanie prihlášok. 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch. . v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku.termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka). z. 5). c) projekt dizertačnej práce.témy dizertačných prác (s menami školiteľov).formu a rámcový obsah prijímacích skúšok. 2. 424 .X. . zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: . 2008. ktorý riadi prodekan.spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok. b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK. 131/2002 Z. referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium. o vysokých školách z r. j. o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém.

do vlastných rúk. kópia rozhodnutia o neprijatí). 7 zákona). Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. kedy neprebieha výučba na fakulte. a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. z toho maximálne 4 súvislé týždne. že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. odôvodnenie. Termín zápisu. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . ods. Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Svoj postup stručne odôvodní. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. (4) V prípade. ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. na ktorú sa uchádzač prihlásil. (9) Uchádzač. (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. ktorá je najmenej trojčlenná. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. ods. ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. 11 zákona o vysokých školách). priložené dokumenty. (10)Rektor zmení rozhodnutie. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. 8 zákona). (8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok. pozvánka na prijímaciu skúšku. (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači. (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. ak zistí. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. do vlastných rúk (§ 58. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. zápisnica o prijímacej skúške.

426 . (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. 9. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. t. IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10). resp. 614/2002 Z. z. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. keď sa kontrola uskutočňuje k 31. (6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. daného akademického roka. rok denného štúdia a 5. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ. piatym rokom štúdia). Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. o kreditovom systéme štúdia. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov.. v ktorom prebieha výučba. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona). Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda.z. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. do konca akademického roka doktorandského štúdia. (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. j. IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15. riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry. 9. 204/2002 Z. 5. aby bola ukončená do 30.(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke. ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. rok externého štúdia. v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods.2 a) zákona). j. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje. t. Výnimkou je 3. (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov. školiteľ a predseda OK. b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. 10.. jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. j. t. Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.

c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. 10. výskumu. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. Semester sa môže skladať zo študijnej. Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. vzdelávania. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu. (10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce. vedeckej a skúškovej časti. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB. minimálne raz mesačne. d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP. ods. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK. informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. 427 . c)). (2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu.

k) Ak študent realizuje aktivitu. 428 . j. a 5. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. roka 48 kreditov. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov. roka 72 kreditov atď. ktoré sa nekončia skúškou. roka 54 kreditov atď. (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu. sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“. v zahraničí). podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2.) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. do 4. ktorý ponúka fakulta / univerzita. z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia. Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3. môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. do 4. m) Hodnotenie predmetu. l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. h) Študenti externého štúdia si v 4. Podmienkou je. roka 36 kreditov. c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. v prípade. bude zaradený na najbližší termín obhajoby. (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. j. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. ktorý sa končí skúškou. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. t. študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov.

Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška. ods. Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. miesto. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá. Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín. priloží: . ktorého na návrh školiteľa určí dekan. čas. Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie.pozvánku (termín. Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e). . . c) výpis výsledkov štúdia. ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. zloženie skúšobnej komisie). Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67. Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. miesto.posudok na písomnú časť DS. (2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. 429 . Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: .písomnú časť dizertačnej skúšky. čas. Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa. Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške. zloženie komisie).Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade. e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. b) výkaz o štúdiu (index). adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce. V prípade. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie. 1 zákona: a) preukaz študenta. Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium.písomné tézy projektu dizertačnej práce.

d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. písomne dokladovaných dôvodov. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie). (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. m)). 430 . ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov. sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. Doktorand.1. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. 6. b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady. Žiadosť adresuje dekanovi.vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl.predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. . Doktorand. malá obhajoba dizertačnej práce. Doktorand. i)). Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ . c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. 6. ktoré podpíšu všetci členovia komisie. Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. 1. vzdelávania. (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. ods.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS. Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce. techniky alebo umenia. ktorý na DS neprospel. Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky. môže ju opakovať iba raz v termíne. (2) Autoreferát má formát A5. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. výskumu. ods. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f).

zašle oponentom po jednom exemplári DP.3. ods. ods.skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . sa uvádza za menom).3. Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici. § 68.navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP. ktorá má podľa § 54. SOK/OK . ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ.1). . § 51. Obhajoba DP . požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta.zúčastňuje sa obhajoby. . § 65.ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska. l)).vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške. zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP.obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta. . 431 .komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD. skratka „PhD. (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách. ods.“. Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom. ods. . na základe tajného hlasovania. ale nemá právo hlasovať (článok 6. (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov. . miesto. (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. ods. zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín. Referát pre V a DŠ . § 54.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta. že posudok nevypracuje.zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi. b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. . . (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“. .zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať.organizačne zabezpečuje obhajobu DP. v skratke „PhD. ods. čas.schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi. c) dodatok k diplomu. (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch. 1. 3.vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP. vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda. Dekan . .na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP..

ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z. 131/2002 Z. PhDr. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.z. CSc. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI).. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. Vladimír Varinský. (3) Doktorandské štúdium. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13.(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. 2009 . (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B. 2009 Platnosť: 15. PhDr. dekan Vypracovala : doc. (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. z. (6) V prípade. Prof. 1. Kristína Krnová. Bystrici. CSc. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda. 1. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB. 432 .

sk balazova@fhv.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc..pavol@fhv. Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr.umb.umb.sk balintova@fhv.sk sekretariat@fhv. PhD.umb. Bartík Pavol prof.justyna@fhv. Bendíková Elena PaedDr.umb.umb.umb.. Alabán František prof.umb.umb. Bariaková PaedDr. . PhD. Dr. PhD. PhD.olga@fhv.umb..katarina@fhv.sk bielikova. Dr. PhDr. Bieliková Mária PhDr.frantisek@fhv. Allmanová Lucia Mgr. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc.. . Zuzana PhD.lucia@fhv.zoran@fhv. PhD..umb.. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr.stefan@fhv.sk bubakova.umb.sk Číslo miestn.julia@fhv. 433 .zuzana@fhv.sk brandys.sk bohusova. PhDr.sk bariakova@fhv..lubica@fhv. . Bence Ladislav doc. Baranová Elena doc..sk cembrowska.umb.XI. Bence Matej doc. PhD..umb.sk baranova@fhv.com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr.umb.umb. PhDr.vladimir@fhv.. PaedDr. PaedDr..sk brenkusova.umb. Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr.sk benceladislav@fhv. prof.sk bencematej@fhv. PaedDr.sk allmanova.maria@fhv.umb. prof.umb...umb. mimor. Mgr.sk bilovesky. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr. biresova@fhv.sk bendikova@fhv. PhDr. PhD.sk brisova. PaedDr.sk bartik. PhD. PhD. PhDr.umb.umb. PhD. PhD. CSc. PhD.umb. CSc. Mgr.sk jcepko@hotmail.sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak.

umb.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic. DrSc. Katedra slovenského jazyka a literatúry prof.sk duricova@fhv.sk dobrik. PaedDr. prof.umb.sk djovcos. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr. PhD. doc.umb..sk czegledi. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.umb.eva@fhv.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc.sk culenova. Mgr. PhDr. c. Katedra romanistiky CSc.. PhDr.umb.sk garancovska. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.sk dovciak@fhv. prof.umb.sk filin..umb. PhDr..umb. Mgr.gizela@fhv.sk filinova. PhD..umb.zdeno@fhv.sk danova@fhv. PhDr.umb.. Katedra etiky a PhD. PaedDr. aplikovanej etiky doc.umb. PhDr. et Katedra slovenského Dr..umb.umb. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr.sk fetkova@fhv. jazyka a literatúry DrSc. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova. PhDr. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh. PhD.sk drugdova.eva@fhv.sk fobel@fhv..anna@fhv.michael@fhv.martin@fhv. h.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.lenka@fhv. Mgr.umb. PhDr..sk galisova. Katedra etiky a PhD. PhD.umb. Katedra histórie CSc. PhDr..sk fobelova@fhv. Bc.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv. aplikovanej etiky prof. CSc.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr.umb.sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv.sk durovcova@fhv.sk 119 K141 K143 434 .sk csikany.umb.csaba@fhv.andrea@fhv. prof.umb.umb. Katedra germanistiky PhDr.cillik@fhv.. PhD.sk prod. Dekanát CSc...umb.umb. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr.sk dove.. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn.umb. PhD..peter@fhv.anna@fhv.umb. PhDr. prof.dana@fhv. PhDr.

..oddelenie ekonomiky exter.sk hoehneva@fhv. PhD. PhDr.umb. prof.sk rozvoj@fhv.umb.umb.sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr.sk hurtajova@fhv..sk gregorcova.jan@fhv. doc. PhDr.ladislav@fhv.sk hutkova.sk cyril.sk chovancova@fhv.hajduk@fhv.martin@fhv.anna@fhv.sk gombalova. Katedra slovanských jazykov prof. PhD. prof.gabriela@fhv. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát ..umb. Katedra romanistiky giulianelli. PhD.sk chlebovcova. PhD.zuzana@fhv. PhDr. jazyka a literatúry PhDr. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv. PhD. Mgr. PhDr.umb. PhD. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr.sk harpan..umb.sk guitcheva@fhv.umb. CSc..umb.umb.sk gyorgy.robo@centrum.umb. výchovy a športu PhD. Hardošová Mária PaedDr.Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn.sk chomova.umb.umb.umb.sk doc. C426 F328 C315 F011 Dr..sk chalupa.alexandra@fhv.anita@fhv.simonetta@fhv. Katedra telesnej PaedDr.sk golema. Mgr.jiri@fhv.michal@fhv. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 .sk halaj. PhDr.umb. PhD. PhDr..sk holes. Mgr. doc. Katedra slovenského PhD.umb. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing. mim. doc.maria@fhv.umb.sk hardosova.sk hrdinova@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul.umb.sk homolova@fhv. prof. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr... PhDr. PaedDr.umb. Katedra romanistiky Mgr.umb.. PhDr.umb.umb..sk gorner@fhv.umb.

J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr. PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr. PhD. PhD.. prof. PhD. Mgr. PhD. CSc. Mgr. Mgr.rastislav@fhv...umb.sk jancovic@fhv. Mgr.sk jurcakova@fhv. PaedDr.sk jakubik@fhv.sk jesenska@fhv. h. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv.genovaite@fhv.sk kollar.sk kosturova@fhv. PhDr.tamara@fhv.umb. PaedDr.umb.. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof.umb. doc.lydia@fhv.Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn. Mgr. PaedDr.sk javorcikova@fhv. Mgr. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr.katarina@fhv. CSc.umb. PhD.umb.umb. .sk kovacova. jazyka a literatúry CSc..sk kasac.sk kovalova@fhv. PhD.sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát . Katedra slovenského PhD.sk kompan@fhv.sk janakova.sk khi@fhv.sk kmet@fhv. Keníž Alojz PhDr..umb.sk ivinova@fhv. c. PhDr.. PhD.marta@fhv. . PhD.umb.sk Juríková Tamara Mgr.umb.sk kalhotkova@zoznam.zdenko@fhv.umb.sk jurikova.sk klinckova@fhv. Prof. Mgr..umb. PhD. PhD... Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 .umb.umb.umb. PaedDr.sk kovacik.. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr. PaedDr. RNDr.umb. CSc.umb.lubomir@fhv..sk kaciuskiene..umb. PhD. PhD.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova.sk jankovska@fhv.umb..študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc.umb.umb. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr.sk jancokova@fhv. PhD. et Katedra slovenského Dr.umb.

PhD.oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . PhDr. PhDr.sk lomencik.sk kubealakova@fhv. Mgr...umb.umb.umb.umb.umb.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . PaedDr.sk krsko@fhv.umb.oddelenie pre IT Dekanát . PhD. Mgr.anna@fhv.sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát . Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc.umb.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv.sk laukova.umb. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc..Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr. PhD. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr.umb.sk lubyova@fhv..umb.jana@fhv. PhD. PhD.sk lapinova. PhDr.sk lazurova. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát . CSc.sk licko@fhv.umb. CSc.umb. PhD. 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr.mikulas@fhv.umb. Mgr.sk luptakova@fhv.umb..julius@fhv.umb.lucia@fhv. Mgr.sk maksimovic.niksa@fhv..sk lukac.sk majerska@fhv.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv.umb. PhD. PhD.umb.hedviga@fhv. PhD.sk kubisova. Mgr.martin@fhv.umb.umb.sk eo@fhv.andrea@fhv.sk Číslo miestn.umb. 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr.umb.ref. Luptáková Viera Mgr.. doc.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv.umb. Luby Peter Mgr.. Mgr.umb.sk lencova@fhv.sk lizon..sk kremnicky@fhv. Mgr.umb..sk krnova@fhv. Kúchenová Oľga Ing. Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc..sk kunec@fhv. PhD.sk kreckova@fhv. PhD.martin@fhv. Mgr. 143 18 C311 437 .umb.sk luby@fhv. Lucia Kremnický Juraj Mgr. Mgr.umb..sk luptak@fhv..sk kubus.sk kucera@fhv.umb. PhDr.umb. Mgr. Krajkovičová Mgr.

sk mandzakova@fhv.sk olchowa..sk keks@fhv...erika@fhv. CSc.umb. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát . PhD.. PhDr.ivan@fhv.umb.sk palencar@fhv.. PaedDr. PhD.umb. PhDr. PhD.sk sramkova.umb.sk molnarova.umb. PhD.nadezda@fhv.umb.sk nagy@fhv.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr. prof.sk nemec@fhv.umb.umb.andrea@fhv. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr. CSc.jana@fhv..pavol@fhv. PaedDr.umb.sk miskovska. PaedDr. PhDr.umb.sk meres@fhv.jiri@fhv.pavol@fhv. Mgr.ubm. C308 316 J015 438 . Katedra germanistiky Technická údržba PhDr.umb.sk pachomovova. PaedDr.svitlana@fhv. prof. PaedDr..umb. Katedra telesnej PhD.sk micko.gabriela@fhv.sk nemcekova.sk nociarova.maria@fhv. PhD.peter@fhv.sk michal.sk odalos..umb.. PhD.umb. PhD.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak. Mgr.peter@fhv. doc. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr.miroslava@fhv.umb.. PhDr..umb.eva@fhv.umb. DrSc.umb. prof. doc.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova.umb. Dr. PhD.umb.umb..sk martuliak@fhv. PhDr. PaedDr. PhD.sk chrijumue@yahoo. PhD.umb.eva@fhv. PhD.com murinova.zoltan@fhv.. CSc. výchovy a športu Mgr. doc. PhD..umb.sk nemeth. Prof..umb.sk ocenas..Ružová ul. CSc.sk palkova@fhv. PaedDr. doc... Mgr.sk novotna. Mgr. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak.sk Číslo miestn.

umb. Viera Mgr.sk pupis@fhv. PhD. PhD.phil.Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn.sk petkovamaria@fhv.umb.umb.eva@fhv.c.sk pivarcekova@fhv. Mgr.umb. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr.sk racakova.umb...uli@fhv.umb.umb.umb. PhD.eva@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu prof.umb.študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv.sk sekicki.umb..sk rouet. výchovy a športu Bc.umb.jaroslav@fhv.anita@fhv.. Katedra germanistiky H..sk podobova@fhv.sk popelka. PhD. účtovníctva a skladu MTZ Dekanát . Mgr.sk pasiarova@fhv.sk prsova. Mgr. PhD.sk Pivarčeková Ing.umb.sk paulenkova@fhv. Mgr.sk rothfuss.umb. M.sk rusnakova@fhv.petra@fhv. CSc..aydan@fhv. Dekanát . Dr.umb.peter@fhv..študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .gilles@fhv.sk pappova. PhD. PaedDr. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň .umb.študijné oddelenie Dekanát .umb.sk repon.umb. PaedDr. PhD.Sc.umb.sk reichwalderova.umb. PhD.. Katedra slovanských jazykov Mgr. PaedDr.sk aydansertoglu@hotmail.. Katedra telesnej PhD.. .odd..com 7314 schimdt@fhv.sk paugschova@fhv.údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu.sk patras@fhv.robert@fhv.umb. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.sk rozim..umb. F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr.ubm. Mgr.anton@fhv. DrSc.sk 314 439 . Mgr. Pappová Petra PhDr..referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr. Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr.umb.sk racko. Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr. prof. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .sk roskova@fhv.oddelenie pre IT Dekanát .umb. prof. PhD.srdan@fhv.

stefan@fhv.. PhDr.umb.umb.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr. Mgr.sk sugay.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv.miroslav@fhv. PhD.sk savelova@fhv..umb.umb. Mgr...sk slosiar@fhv.sk sklenkova@fhv. Schulze prof.sk sperkova@fhv.umb. PhDr.umb.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt.. DrSc.sk slizik.sk simorova. PhD. Mgr.brigita@fhv. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc.eva@fhv.umb.umb.umb.francois@fhv. Mgr. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň . CSc.sk srnkova. Mgr.sebova@fhv.. CSc.sk smahelova.ref. PhD. PhDr.sk stotova@fhv.sk lenka..larisa@fhv. prof. Wolfgang Schwarzová Eva Mgr. PaedDr.údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul.umb.sk smigel@fhv.umb.umb.sk schwarzova.umb.sk Číslo miestn..sk stulrajter@fhv.maria@fhv. PhD. PhDr.umb.sk stulajterova@fhv.umb.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát . PhDr.sk sliacanova.. Mgr.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv. Dr. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát . PhD. Bc.sk simko.lydia@fhv..sk simonova.maria@fhv.umb. PhD.umb.sk msedik@pdf.umb. Mgr.klara@fhv.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv.veronika@fhv.sk stefanakova@fhv.umb. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 .umb. Ing.umb. PhDr. PhD.umb. doc. prof. PhD.umb.umb. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof. PhDr.sk bencova. PhDr.

podateľňa PhDr.sk paulkereste@hotmail.Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD.sk lujza@fhv.umb. Katedra filozofických vied doc..umb. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.útvar prevádzky PhDr.sk tuharska@fhv.sk vallova.sk such@fhv.gyula@fhv.sk tomascikova@fhv. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.sk veszeli@fhv. . Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . prof.umb. jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát .umb. PhDr.elena@fhv. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.jozef@fhv.ivan@fhv..sk varga. Katedra telesnej PhD.študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát .umb.umb. CSc.umb..umb.sk tomecek@fhv. PhD. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr.umb. Tatiana Vincúr Branislav Mgr. PhD.sk tomasikova@fhv. PhD.. Katedra filozofických vied M. PaedDr..umb.sk vesela..sk tomekova.sk vitazkova.sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur. PhDr. Katedra slovenského PhD.umb.umb.sk tatar. Mgr.nadezda@fhv. výchovy a športu Mgr.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr.dagmar@fhv.umb.. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv. PhD. Mgr.umb.oddelenie pre IT Dekan. Mgr.D.umb. PhDr.denisa@fhv.umb.sk Číslo miestn. PhD.sk susa.viera@fhv.umb.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur.umb.sk surova@fhv.eva@fhv.umb. PaedDr.com zazrivcova@fhv.umb.A.martin@fhv.umb.tatiana@fhv.umb.sk varga@fhv.sk vinarcikova.branislav@fhv. 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát .umb. Urbancová Lujza Ph.umb.sk varinsky@fhv.sk wollner@fhv..sk vladovicova. PhDr. CSc.sk taliga@fhv. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 ..sk urgelova.umb.umb.sk urbancova@fhv. PhD.

umb. PhD... Katedra hungaristiky CSc. Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv.arpad@fhv. F064 024 108 C223 C308 prof.sk zemanikova@fhv.umb. PhDr.umb. hab. Dr..sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv. Mgr.sk zimanyi.sk Číslo miestn.Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr. Prof.. Katedra slovanských jazykov 442 . PhDr. PhD.umb.

............... taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ................................................................................................. VI................................. španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .......................................................................................................................................................................................................... taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........ ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov.........................................OBSAH I.......... IV.. Zásady kreditového systému štúdia ... Harmonogram akademického roka 2009/2010 .............................. translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ....................................................................... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................ III.............................. Akademickí funkcionári fakulty ............................... stupeň štúdia ................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov...................................................................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ........................................................................................... Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ................................................................................................. A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I............. maďarský jazyk a kultúra ....... Príhovor dekana FHV UMB ............... charakteristiky katedier ................... Akreditované študijné programy/študijné odbory I.....................jednopredmetové štúdium .................................................................................................. šport v študijnom odbore šport ............................................................................................................................................................................................................... Poslanie fakulty ..... Katedry.......................... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ...... Poradné orgány dekana ..................... 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 ................. francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................... nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .......................................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ....................................... II...................................................................... Personálne obsadenie katedier.......................................... Dekanát Fakulty humanitných vied UMB .... 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II............................. ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ............................................. Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ............. anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .......... V........................................................................... Koordinátori ............................... Akademické orgány fakulty ....................................... III.......................................................................... Kreditový systém štúdia...................................... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................... história v študijnom odbore história ................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ............................................................................................................................................

.....................................................................A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ................................................................................. trénerstvo v študijnom odbore šport ......................... informatika v kombinácii ...................... Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ........................... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ... história v študijnom odbore história ............ stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .... dejepis v kombinácii .......... 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 .................................................................................................................................. technická výchova v kombinácii ...................... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ...................................................... telesná výchova v kombinácii .......................... hudobné umenie v kombinácii .......................................... matematika v kombinácii .....................................................................................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ................................................................................... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .............................................................................................................................................................................. Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ...................................... telesná výchova ............................................ anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......................................................................................................................................................................................................................................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ............ anglický jazyk a literatúra v kombinácii ...................................................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ..................................... francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ............................................................................................................................................ francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ....................... Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii .................................................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ............... filozofia v kombinácii .................................................................................................................. B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ..................................... geografia v kombinácii ..... maďarský jazyk a kultúra ................................................. translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) .............................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ....................................................................... 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II................. nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ....................

......................... 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ......................................................................................jednopredmetové štúdium .............................................. C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I....................................................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ................................................................................................ nemecký jazyk a kultúra ................. ruský jazyk a kultúra . telesná výchova ......................................................................................................................................... B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ..................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ............................................... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................. hudobné umenie v kombinácii ......................... muzeológia v študijnom odbore muzeológia ................... 248 251 258 262 264 445 ................................................................................................................................................................................................................................................................. dejepis v kombinácii ............................. sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ........................................................................................................... výtvarné umenie v kombinácii ............................. geografia v kombinácii ................................................................ filozofia v kombinácii .................. šport v študijnom odbore šport .................................................................................................................................................................................... B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ................................................jednopredmetové štúdium .................jednopredmetové štúdium ..................................... stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ................ poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ....................................... technická výchova v kombinácii ............. telesná výchova v kombinácii ......... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ....... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .............................. ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................................................................................................................................................ anglický jazyk a literatúra v kombinácii ........................................... poľský jazyk a kultúra ..................................................................nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............ B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ........................... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ...............................................................................................................

........................................................................................................ stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ................... všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda ...................... systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia .... telesná výchova ................................. spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ..... história v študijnom odbore história ......................................................................................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ......... športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika ........................................... E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III........ telesná výchova v kombinácii ...................jednopredmetové štúdium . stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ................................................................ D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II................................................................................................................................................................ nemecký jazyk a kultúra ............jednopredmetové štúdium ..................................... maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry ......................................... 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 .......................................................................................... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .................................................. etika v študijnom odbore etika ........................... športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia ...............................................jednopredmetové štúdium ................................. maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........................................jednopredmetové štúdium ........................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ..................................... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium . francúzsky jazyk a kultúra .. 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ........... C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ....................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia .........jednopredmetové štúdium ............ telesná výchova ............ slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra ................................................................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ........................................................................................................................... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium .. anglický jazyk a kultúra ....................................... slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny ................................................................................................. 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ...........................................................................................................

........ Bystrici a Zákona č............. roku denného a externého štúdia .... Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) .... Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č............... o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI......... Úprava záverečných prác ...................................... Imatrikulačný sľub študentov .... Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia ............. Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia ........ 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 ................................ Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ..... Promočný sľub študentov ..................................... 131/2002 Z......................... – 5... VIII......................... X......................................................VII........................................ 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B...................... IX............................................................................................................. z.................................................. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác ............................................. magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1................................................ Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho..

rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. PaedDr. rozsah 448 strán. Ingrid Balážová Formát CD. Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 . Za technickú stránku zodpovedá: PhDr. Ivan Čillík. náklad 1700 ks.Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. CSc.