UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

Katedra germanistiky PhDr. Eva Homolová. PhD. mim. prodekani. PaedDr. vedúci ostatných pracovísk. prof. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. Ivan Čillík. Zuzana Bariaková. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty. Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc. vedúci katedier. Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr. CSc. PhD. Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. Ivica Lenčová. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty. Katedra histórie PaedDr. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Ivan Čillík. CSc.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Jeho členmi sú dekan. Vedúca študijného oddelenia Mgr. PhD. prodekani a tajomník fakulty. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. PhDr. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou.. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. PaedDr. Vladimír Biloveský. zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. tajomník. Jeho členmi sú dekan. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty. 9 . Juraj Šuch. Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach. PhD.

Petra Jesenská. Janka Pálková Mgr. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. Zuzana Bohušová. prof. PaedDr. Mgr. Mária Daňová. PhD. PaedDr. Mgr. PhDr. Študentka Bc. PhDr. Elena Baranová Mgr. Ivan Čillík. Lujza Urbancová. Karol Fremal. Ivan Šuša PaedDr. Peter Zbiňovský. Juraj Šuch. PhD.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. Eva Hoehnová. PhD. PhD. PhD. Katarína Klimová PhDr. Katedra germanistiky PhDr. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. CSc. CSc. Zoran Ardamica mim. PhD. PhD. PhDr. Júlia Palovičová. CSc. Elena Bendíková doc. Vladimír Biloveský. Daniela Fobelová. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. PhDr. PaedDr. Mgr. PhDr. Ľubomír Kováčik. Patrik Kunec. PhDr. CSc. doc. PhD. Imrich Nagy. Kristína Krnová. Elena Vallová. Pavel Fobel. PaedDr. PhDr. PhDr. PaedDr. prof. prof. Nadežda Zemaníková PhDr. Ivan Čillík. PhDr. Členovia: Katedra histórie Mgr. PhDr. Kristína Krnová. PhDr. doc. PhDr. Janka Hrdinová doc. . Mgr. Nadežda Zemaníková prof. PhD. PhD. PhD. Gabriela Gombalová Mgr. PhD. PhD. CSc.

Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. doc. Oľga Kúchenová Mgr. Zdenko Dobrík. Matej Bence. PhDr. PhD. PaedDr. Mgr. Ing. Ing. prof. Členovia: Tajomník fakulty Ing. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr. Martin Schmidt. PhD. doc. PaedDr. PhD. Michal Šmigeľ. Mgr. Cyril Hajduk Doc. Eva Homolová. Mgr. Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr. Ivan Čillík. CSc. CSc. Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . mim. PhDr. Helena Lubyová RNDr.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. Pavol Bartík. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. PhD. Želmíra Jankovská. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr. PhD. PaedDr. PaedDr. CSc. Milena Štulrajterová. PhD. Ivan Jančovič. Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. Cyril Hajduk Bc. Peter Zbiňovský. CSc.. PhD. Zoltán Németh. PhD.

Ivan Čillík. Kristína Krnová.c. Rudolf Dupkala.. 9. doc. PhDr. 5. PaedDr. doc. Zdenka Gadušová. schvaľuje. mim. (FF UK Bratislava) doc. CSc. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. CSc. CSc. DrSc. 21. PhDr. (Spoločenskovedný ústav SAV. (FF UKF Nitra) doc. Elena Baranová. CSc. Eva Mrhačová. PhDr. Vedecká rada prerokúva. PaedDr. prof. . 22. doc. PhDr. Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte. Vladimír Hellebrandt. CSc. prof. CSc. Ján Findra. Jolana Darulová. Dr. Ľudmila Jančoková. CSc. 10. DrSc. PhDr. Martin Golema. prof. Eva Tučná. CSc. PhD. 13. PhDr. vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. 4. Karol Fremal. PhDr. PhDr. prof. (FF PU PREŠOV) prof. 7. (FF OU. CSc. PaedDr. prof. prof. Vladimír Patráš. 23. Anton Eliáš. (FTVŠ BRATISLAVA) prof. prof. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. CSc.h. 11. Ján Šlosiar. CSc. prof. PhDr. CSc. PhDr. prof. OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. 15. . 17. doc. kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. doc. PhDr. CSc. predseda vedeckej rady. Pavel Fobel. PaedDr. 6.predseda 2. Eva Homolová. prof. PhDr. doc. CSc. PhD. František Briška. PaedDr. 14. PhDr. PhDr. PaedDr. 20. 12.c. Vladimír Varinský. CSc. PhDr. mim. PhDr. Štefan Šutaj. prof.h. prof. 19. CSc. Kristína Krnová. prof. CSc.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. prof. CSc. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. CSc. PhDr. dekan fakulty doc. 8. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady.podpredsedníčka 3. Pavol Odaloš. CSc. PaedDr. Vladimír Varinský. 16. Július Alberty. (FF UKF Nitra) prof. prof. PhD. PhDr. 18. PhDr. 12 . KOŠICE) prof. Karol Görner.

r.umb. Katarína Klimová. Magdaléna Moravcová Bc. Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia. PhD. Mgr.katarina@fhv. PaedDr.sk balazova@fhv. Rastislav Kožiak. PhD.zoran@fhv. Sj-Nj 3.umb. Mgr.KTVŠ . Miroslava Rošková.umb. doc. Ivan Jančovič.sk krsko@fhv. EKUŠ 1.sk koziak@fhv.KSJL . ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách. Doc. PhD.r. Rastislav Kožiak. Aj-Fj ŠO PaT 1.sk taliga@fhv.umb.turcan@yahoo. Helena Homolová Členovia: Bc.cobirka@gmail. Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty.umb. CSc.umb.sk s-palonder. Ingrid Balážová PaedDr.r.umb.KHI .sk . Ph.umb.sk roskova@fhv.umb. PhD.peter@fhv. Miroslava Rošková. PhD. PhDr.moravcova@gmail.sk nemec@fhv. schvaľovanie rozpočtu. schvaľovanie študijných programov.sk gorner@fhv.helena@fhv.umb. r. Bc. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity. Sj-Nj 2.KSJL .com magdalena.sk koziak@fhv. prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov.KTVŠ . Zoran Ardamica. Členovia: PhDr. PhD. vedeckí pracovníci. Podpredseda PhDr. Mgr. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr. Peter Paľonder 1. Karol Görner. PhD. Sj-Nj 3.sk 13 . PhD. Jaromír Krško.sk bariakova@fhv. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc. PhD. Mgr. Mgr.umb.umb. Bc. Zuzana Bariaková. Miloš Taliga.umb. PhD. K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty. Mgr.umb. PhDr. Mgr.sk jancovic@fhv.peter@fhv. PaedDr.KFV krsko@fhv.KHUN – referát MV . Mgr.umb. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc. PhD.umb.sk ardamica. Patrik Kunec. PaedDr. voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl.sk martin. Mgr. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc.umb.r.katarina@fhv.KTVŠ . PhD.umb.KRO – KHI .KSJL . Mgr. EKUŠ s-homolova. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok. Jaromír Krško.D.com krsko@fhv.sk s-barnova. Bc. Miroslav Nemec. schvaľovanie prodekanov fakulty. Mgr. študenti. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné.sk klimova.sk roskova@fhv. PhD.sk p. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty. prof.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom.sk kunec@fhv.com s-palonder. Predseda Doc.umb.umb.r. Jaromír Krško. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných.

7422. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc. 7424 kl. Helena Lubyová Ing. 7418 kl. 7410 kl.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul. 4230392 fax 4136153 kl. 7423. 7420 kl.: +421 48 4134541 . 7416 kl. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút . 7557 kl. tf. Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. 4134547 kl.sk Ing. 7417 kl.sk e-mail: sekretariat@fhv. Kamila Sklenková Mgr. Anna Pasiarová Mgr. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing. Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc. 7411 kl. (446) 4152 kl. 7414 kl. 7438 kl. 7413 kl. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr. 7418 kl.fhv. tf. 4230392 kl.umb. Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr. tel. 7420 kl. 5204 kl. 7417. 974 01 Banská Bystrica Tel. 7411 kl. tf. 5171 kl. 7409 kl. 5120 kl.Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40. 7621 kl. Viera Pivarčeková kl.umb. Cyril Hajduk Mgr. 7420 kl. 7411. (446) 4118 kl. 7425 kl. 4132729 kl. Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. 7557 kl.

: 446 7143. Viera Pivarčeková 15 . Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. e-mail: vincur.: 446 5123. e-mail: csikany.sk Tel. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr. PhD. Martin Lizoň. e-mail: licko@fhv.umb.umb. e-mail: palkova@fhv.umb. e-mail: mandzak.umb. PhD.: 446 7535.umb. e-mail: lizon. Peter Mandzák.sk Tel.jana@fhv.: 446 7506.umb.sk Tel. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.sk Tel.sk Tel.: 446 7734.umb. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr.umb.: 446 5133.barnislav@fhv.sk Tel.: 446 5133. Henrich Jakubík. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.sk Tel.: 446 4165. PhD. Katedra hungaristiky PhDr.martin@fhv. PhD. e-mail: tomecek@fhv. Mária Daňová. e-mail: kosturova@fhv.sk Tel. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing. e-mail: wollner@fhv.: 446 7411. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr.umb. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.umb.sk Tel.umb.umb. PhDr.sk Tel.umb.peter@fhv.: 446 4137. Monika Zázrivcová PhDr. PhD. e-mail: stulrajterova@fhv.umb.sk Tel. Mgr. Roman Ličko. PhD. PhD. PhD. e-mail: zazrivcova@fhv.: 446 7318. Jana Lauková.sk Tel. Katedra germanistiky PhDr.: 446 5120.sk Tel.sk Tel. e-mail: jakubik@fhv. CSc. e-mail: danova@fhv.umb. e-mail: pivarcekova@fhv. Mgr. Želmíra Jankovská.sk Tel.umb.: 446 5022. e-mail: paulenkova@fhv.sk Mgr. e-mail: galisova.: 446 5141.: 4150. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. e-mail: sliacanova. PhD. e-mail: hrdinova@fhv.umb.veronika@fhv. e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.: 446 4141.: 446 5626.III.: 446 7417.sk Tel.umb.sk Tel. Katedra histórie PhDr.umb.umb.andrea@fhv.sk Tel. Milena Štulrajterová.anna@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.: 446 7411.sk Tel.: 446 5018. Oto Tomeček. e-mail: jankovska@fhv.sk Tel. e-mail: laukova.: 446 4197. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr. Ulrich Wollner.

e-mail: pivarcekova@fhv.umb. e-mail: liskova@fhv. Henrieta Albertová. Katedra histórie PhDr.umb. Katedra germanistiky PhDr. e-mail: zbinovsky@fhv.: 446 5626. e-mail: balazova@fhv.umb.andrea@fhv. e-mail: zazrivcova@fhv.sk Tel.: 446 7118.: 446 7172. Ingrid Balážová Tel. Roman Ličko. e-mail: licko@fhv. Ivica Lenčová.umb.umb.sk Tel.umb. PhD. PhD.ivan@fhv.: 446 5147. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.barnislav@fhv. PhD. Tel. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr.umb.: 446 5113.: 446 5120.umb. PhD.sk 16 .umb.umb. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr.: 446 7419 al.sk Administrátor štúdia Ing. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. e-mail: taliga@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.sk Tel.sk Tel. e-mail: ocenas. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. e-mail: csikany.umb.sk Tel.: 446 7318.: 446 5133. PhD. PhD.umb. PhD. Ivan Očenáš. Katedra hungaristiky PhDr.: 446 5022.sk Tel. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr.sk Tel.: 446 5123.sk Tel. Juraj Kremnický. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr.: 446 4137. Miloš Taliga.marta@fhv.umb.sk Tel. Marta Kováčová. e-mail: lencova@fhv. e-mail: palkova@fhv.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr. e-mail: kremnicky@fhv. PhD.: 446 7414.: 446 7530.sk Tel. e-mail: vincur. e-mail: kovacova.sk Tel. 7507.umb. Peter Zbiňovský.sk Tel.

Gabriela Gombalová Tel.umb. PhDr. e-mail: kge@fhv. PhD. e-mail: khi@fhv.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr. Katarína Chovancová. Vladimír Biloveský. Tel. PhD.: 446 4154. Miroslav Nemec. Ivan Očenáš. CSc.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr.umb. e-mail: ksjl@fhv.umb. PhD.. PhD. Rastislav Kožiak. Tel. Tel.: 446 5131. Tel.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr.: 446 5112.: 446 7314.: 446 4138.: 446 5621. e-mail: ktvs@fhv. e-mail: keta@fhv. PhD.umb. Tel. KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr. e-mail: ksj@fhv. PhDr. Tel. Tel.umb.umb.umb.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof. PhD. PhD.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof. Tel.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr. PaedDr.: 446 7527. e-mail: khun@fhv.: 446 7116. e-mail: kro@fhv.umb. PhD. Helena Bálintová.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc.: 446 5148.umb. Tel. e-mail: keks@fhv.IV. e-mail: kaa@fhv. e-mail: kfv@fhv.umb.: 446 5314.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr. PhD. František Alabán. Pavel Fobel.sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr.: 446 5031. Tel.umb.sk 17 . Martin Schmidt. Alena Ďuricová.

Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Milena Štulrajterová. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy. Doc. Alica Bírešová Bc.. Jana Javorčíková. Alena Štulajterová. Ľubica Brenkusová PhDr. PhD. PhD. mimoriadna profesorka Mgr. Erasmus koordinátor UAP PhDr.A. PhDr. PhD. Eva Homolová. Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. turistickej a kultúrnej sfére. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. Martin Djovčoš. s Penn State University.Personálne obsadenie katedier. Mária Hardošová. PhDr. Pennsylvania. Prof. Mgr. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. PhD. Kamil Dovčiak. Jana Šavelová PhDr. Petra Jesenská. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori. Ivan Zelenka Bc. Vladimír Biloveský. Elena Vallová. PhD.. PhD. Miroslava Melicherčíková PaedDr. Roman Ličko. charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. diplomatickej. PhD. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka. najmä v spoločenskej. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Alojz Keníž. PhD. PhDr. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. PhDr. modernej anglickej a americkej literatúry. Katedra spolupracuje s British Council. Vladimír Biloveský. M. CSc. Katarína Feťková. PhD. Mgr. Mgr. Mgr. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. Mgr. Csaba Czeglédi. zahraničnoobchodnej. Martin Kubuš PhDr. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. PhD. PaedDr. USA a s Fulbrightovou komisiou. PhDr. CSc. Absolvent učiteľského štúdia. PhD. Bc. CSc.

Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. SRN) prof. Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Karlsruhe. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente. Bystrica) PhDr. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Ľubomír Bušík (Krajský súd B. Dr. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . Pavel Fobel. CSc. Gana Guitcheva Mgr. Bystrica) Mária Srnková Mgr. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. Dr. PhDr.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. s Filozofickým ústavom SAV. Daniela Kovaľová. Vladimír Ďurčík. PhD. prof. PhD. PhDr. Poľsko) Prof. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Bratislava) MUDr. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. PhD. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. (FF Univerzity Komenského. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. Bystrica) JUDr. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície. Branislav Vincúr Mgr. Pavel Fobel. Daniela Fobelová. PhD. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. B. Prof. PhDr. PhD. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). Roosewelta. Gerhard Banse (Forschungszentrum. Prof. a o doktorandské štúdium v odbore etika. PhDr. Hab. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko). PhDr. PhDr. B. Zuzana Kiczková. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). D. Dr. Doc.

Katedra slov. CSc. Genovaité Kaciuškiené. Janka Klincková. Eva Höhn. PhD. PhDr. . Ing. Svitlana Pachomovává. PhDr. PhD.. – Katedra slov. PhD. Imrich Nagy. PhD. CSc. Michal Šedík. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. Nikša Maksimovič .Ekonomická fakulta UMB Doc. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. . CSc. . ruské kultúrne štúdiá. PhDr. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc. Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr. – Ekonomická fakulta Doc.Katedra slov. zástupkyňa vedúcej katedry Prof. Daniela Kovaľová. Vladimír Patráš. Radoslav Kožiak. Mgr. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof. Zuzana Ištvánfyová. PhD. Mgr. PaedDr. PhD. Prof. – Katedra filozofických vied Doc. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. jazyka a lit.A. CSc. PhD. Helena Bálintová.Katedra slovanských jazykov Dr. PhD. – Katedra slovanských jazykov Prof. Gilles Rouet. Patrik Kunec. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. PhD. CSc.Katedra histórie Mgr. PhD. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . Oto Tomeček. PhD. PhD. PhD. Ján Šlosiar. UMB PhDr. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. PhD. Erasmus koordinátor Mgr. jazyka a literatúry PhDr. PhDr. PaedDr. jazyka a literatúry PhDr. – Ústav VaV. PhDr. PhD. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. vedy Ing. Helena Bálintová. – Katedra filozofických vied Prof. Dagmar Hoscheková. Jaromír Krško.vedy Doc. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. Prof. PaedDr.Katedra slov. Ivan Chorvát. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr. M. – Katedra slov. DrSc. Dušan Škvarna. PhD. PhD. PaedDr. . Henrich Jakubík. Olga Brandys.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005.. Mgr. PhD. PhDr. ktorý ponúka v dennej i externej forme. Katarína Koštialová . Martina Kubealaková – Katedra slov. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. jazyka a lit. – Pedagogická fakulta UMB PhDr. DrSc. PhD. Ján Findra DrSc. – Katedra histórie PaedDr. Marián Palenčár. Janka Pálková. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá.. Alexandra Bitušíková-Wootliff. PhD. jazyka a literatúry Prof. – Katedria histórie PhDr. PhD. Daniela Fobelová. – Katedra slov. Libor Fridman. jazyka a literatúry Prof. Milota Vetráková. PhD.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. jazyka a lit. Ing. PhDr. Zuzana Bariaková. Doc. – Pedagogická fakulta UMB Doc. Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie. – Katedra histórie Mgr. Jolana Darulová. – Katedra slovanských jazykov Mgr.

Mgr. Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. Erika Kubíková Mgr. Ing. na ktorých participuje väčšina členov KFV. Lenka Šebová Mgr. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. Mgr. Peter Grešša PhDr. Mgr. MBA. Juraj Šuch. PhDr. Jaroslav Cepko. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí.PhDr. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. Mikuláš Lukáč Mgr. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. CSc. Mgr. Bc. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh. Mgr. PhD. PhD. Filozofia a Náuka o spoločnosti. PhD. Ulrich Wollner. Marián Palenčár. Ján Šlosiar. PhD. Robert Halaj Mgr. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. Prof. CSc. umením a vedou. PhD. 1990. CSc. PhD. PhD. Michal Šedík. Miroslava Kminiaková PhDr. Za ten čas sa vypracovala. Peter Máčaj Mgr. Oľga Lauková Ing. Martin Schmidt. Erasmus koordinátor Mgr. Mária Nemčeková. Miloš Taliga. Doc. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. PhDr. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. Zuzana Brťková Mgr. Martin Schmidt. Jana Nová. PhDr. slovenským jazykom a históriou. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. Beáta Štotová Mgr. Prof. Mgr. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. Mgr.. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Uli Rothfuss Prof. Mária Bieliková. Juraj Dolník. PhDr. Prof. PhD. CSc. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu. Anna Ivínová 22 . PhD.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. Zdenko Dobrík. Marek Ľupták Mgr. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom. PaedDr. Jana Miškovská. Mgr. na prípravu tlmočníkov a prekladateľov. Mgr. Mgr. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov.. PhD. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Erasmus koordinátor PaT PhDr. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. PhD. Nadežda Zemaníková. PhD. Mária Daňová. Edita Jurčáková. Zuzana Tuhárska PhDr. PhD. nemeckej literatúry. Alena Ďuricová.. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. Zuzana Bohušová. Dr. Ivica Lenčová. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. Dr. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc. Prof. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. PhDr. Jana Lauková. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia. PhDr. PhD. PhD. PhD PhDr. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. Eva Schwarzová Mgr. Jana Štefaňáková. PhDr. PhD. PhD. Alena Ďuricová. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. Mgr. Wolfgang Schulze Doc. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov. PhD. PhDr. ale aj európskom trhu práce. Eva Molnárová Mgr. na jednotlivé lingvistické disciplíny.

archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia. Mgr. Pardubiciach.c. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku. Nina Pavelčíková. PhD. cudzími jazykmi. náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. PhD. a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. Prof. s Historickým ústavom SAV v Bratislave. PhD. PhD. PhD. Ostrave. Pavol Maliniak. Prof. PhDr. CSc.h. Doc. CSc. PhDr. Marcel Pecník Mgr. Opole. Erasmus koordinátor PhDr. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. Imrich Nagy. PhDr. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. Prof. Peter Račko Mgr. Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. Limoges. osvety. Rastislav Kožiak. Marián Karcol Mgr. PhD. Opave. PhDr. Eva Kalhotková Mgr. Pavol Martuliak. PhDr. Prof. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. ČR) Mgr. Brne. Dušan Škvarna. PhD. Miroslav Kmeť PhDr. PaedDr. Július Alberty. Oto Tomeček. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. PhD. Andrea Nociarová Mgr. Katowiciach.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou. PhDr. Dr. Mgr. CSc. Rastislav Kožiak. Karol Fremal. Egri. Patrik Kunec. Michal Šmigeľ. so slovenským jazykom. Prof. Marta Mácelová PhDr. Od r. Vladimír Varinský. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 .. Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. Peter Mičko. múzejníctva. PhD. Grenoble. napr. Kielcach. Doc. PhDr. et PhDr. CSc. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. PhDr. Ústí nad Labem a Liberci). (FF Ostravskej univerzity. CSc.

nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. PhDr.KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. ktoré sa realizuje od r. Árpád Zimányi. CSc. Mgr. Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy. PhDr. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie. PhDr. Ladislav Angyal Mgr. Literárnu súťaž. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. CSc. Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. Vedúci katedry: Profesori: Prof. Erasmus koordinátor PhDr. František Alabán. PhDr. CSc. Prof.. zástupca vedúceho katedry. PhD. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. 2006. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. PaedDr.). publikačnej a informatívnej činnosti. člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku.D. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej. Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR). Prof. tajomníčka katedry. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. Zoltán Németh. Zoran Ardamica. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3. Ph. Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. Prof. CSc. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. pedagogickej. František Alabán. Andrea Csíkány. Gyula Varga. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. Annamária Dóšová Mgr. Timea Hulyák Mgr. Gisela Cseh Mgr. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. Súťaž v tlmočení.

Vlasta Křečková. turistickej a kultúrnej sfére.Ostravskou univerzitou. Katarína Chovancová. Remeš. Monika Zázrivcová.Univerzitou A. Jan Holeš. Ľudmila Mešková. Vedúca katedry: PhDr. Španielsko . Milan Štulrajter. Absolvent učiteľského štúdia. taliansky jazyk a španielsky jazyk. Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS. diplomatickej. Ciudad Real. Cáceres. PhD. Júlia Bubáková. Brusel. najmä v spoločenskej. Francúzsko .Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. Dagmar Veselá Mgr. PhDr. Belgicko .Univerzitou v Nantes. Katarína Chovancová. Lektori: Externí pracovníci: 25 . Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Mgr. PhD. Mickiewicza v Poznani. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy. PhD. Paulína Šperková.Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes. Erasmus koordinátor UAP Doc.Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. zahraničnoobchodnej. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. Francúzsko . PhD.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Ostrava. PhD. mimoriadna profesorka Doc. Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: . Mgr.Universidad de Extremadura. translatológie. Belgicko . Španielsko . Elena Baranová. Poľsko . François Schmitt Mgr. PhD. PhDr. Louvain. Mgr.Katholike Universiteit Leuven. Francúzsko . stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy.Université de Reims. Španielsko . je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. CSc. Česká republika Universidad Castilla la Mancha. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. PhDr.Universidad de Oviedo. PhD. PhDr. PhDr. a 2.

PhD. Dana Ďurovková. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. Jiří Chalupa. Marta Kováčová.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. Eva Mesárová. PhD. ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. PhD. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti. Katarína Klimová. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. sympóziách a seminároch doma i v zahraničí. PhDr. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Doc. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. Dr. Petra Pappová. Dr. Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program. DrSc. Mgr. Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof. literárnovedných a translatologických disciplín. ktorý je koncipovaný tak. Janka Kubeková Mgr. Gabriela Gombalová Prof. Prof. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách.). DrSc. PhD. Ladislav Franek. PhDr. PhD. Eva Reichwalderová. Mgr. Martin Štúr. PhD. Svitlana Pachomovová. PhDr. CSc. Larisa Anatolievna Sugay. Dr. PhDr. PhDr. PhD. Anita Račáková. Gabriela Olchowa Mgr. rusistiky.hab. Mgr. Massimo Arcangeli Mgr. PhD. PhDr. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr.

vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. Chorvátsko). Mgr. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. Nemecko. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. PhD. PaedDr. Prof. CSc. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. PhD. spoločné vedecké projekty. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. Martin Lizoň. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. Michal Harpáň Prof. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. PhD. Olga Brandys. c. 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. h. Pavol Odaloš. zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr.Mgr. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. Zuzana Hurtajová. DrSc. Nikša Maksimovič PaedDr. Vladimír Patráš. PhD. Prof. Katarína Jackulíková. Mgr. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. PhDr. V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach. V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. Poľsko. CSc. Ján Findra. et Dr. CSc 27 . Eva Kúchová Mgr. Ivan Očenáš. PhD. Justyna Cembrowska. PhDr. stupňa – doktorandské štúdium. lingvistická a didaktická problematika. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. Eva Tomeková. PaedDr. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r. Srbsko. PhDr. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. Dr. Prof. Prof.

PhD. Erasmus koordinátor UAP Mgr. Anna Gálisová PhDr. Ivan Jančovič. Doc. Doc. Jana Klincková. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. PhD. PhDr. (MD) Mgr. Július Lomenčík. Hedviga Kubišová. PaedDr. Peter Filín Mgr. CSc. PhD. PaedDr. Mgr. Janka Šuchová Mgr. Mária Šimorová PhDr. Anna Lazurová Mgr. Eva Drugdová Mgr. Brigita Šimonová. Katarína Harčarová Mgr. Ph.D. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní. PhDr. v štátnej správe. Zuzana Bariaková. PaedDr. PaedDr. Henrich Jakubík. Klára Stebilová Mgr. PhDr. c. PhD. Eva Pršová PhDr. Doc. Lenka Garančovská Mgr. PhDr. Lýdia Janáková. PhD. Lujza Urbancová. Absolvent 28 . Erasmus koordinátor PaT PhDr. Mgr. PaedDr. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). Ľubomír Kováčik. PhD. Jana Hrabovská Mgr. Doc.Prof. CSc. PhD. Alexandra Chomová. Docenti: Prof. Viera Luptáková Mgr. Eva Čulenová Mgr. PaedDr. Jozef Tatár. Doc. Lucia Hudecová Mgr. Mgr. Ladislav György. Ivan Šuša. Dr. Doc. PhD. Martin Golema. h. Emeritný profesor. Martina Kubealaková PaedDr. Jaromír Krško. Mgr. PaedDr. Zuzana Gregorcová Mgr. PhD. PhD. Kristína Krnová. Zdenko Kasáč. PhD. Anita Huťková. Ph. PhD. Ivan Očenáš. CSc. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. PhD.D.

PhD. PaedDr. Jaroslav Popelka PaedDr. Doc. PhD. Peter Zbiňovský. CSc. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. ECTS koordinátor PaedDr. Prof. PaedDr. Peter Mandzák. Elena Bendíková. PhD. CSc. PaedDr. Erasmus koordinátor PaedDr. Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 . Nadežda Vladovičová. Matej Bence. SŠ. PaedDr. Ľudmila Jančoková. PaedDr. Júlia Palovičová. PaedDr. PhD. Miroslava Rošková. CSc. Pavol Bartík. CSc. VŠ. Miroslav Nemec. PhD PhDr. PaedDr. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. Doc. Robert Rozim. PhD. PhD Doc. PhD. Miroslav Slížik. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. Jiří Michal. PhD. PhD. Mgr. PhD. PhD. Doc. PhD.. Miroslav Nemec. PhD. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. PaedDr. PhD. Marian Kučera. PhD. Vedúci katedry: Profesori: Doc. Rastislav Kollár. Doc. PhD. PhD. Ivan Štulajter. PaedDr. Juraj Kremnický. Jaroslav Kompán. Mgr. CSc. Prof. PaedDr. Mgr. PaedDr. Mgr. Nadežda Novotná. PaedDr. Pavol Pivovarníček Mgr. PaedDr. Silvia Končoková Mgr. PhD. PaedDr. Prof. PhD. PhD. PaedDr. RNDr. Martina Mandzáková. PhD. Ladislav Bence. PaedDr.. PhD. Lucia Krajkovičová Mgr. PaedDr. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium. Ivan Čillík. Doc. Doc.ako učiteľ na ZŠ. Karol Görner. odbor športová edukológia a športová humanistika). PaedDr. Želmíra Jankovská. Martin Pupiš. Mgr. PaedDr. Doc. Božena Paugschová. PaedDr. Zuzana Borguľová Mgr.magisterského štúdia sa navyše uplatní . Martin Babiar Mgr. Štefan Adamčák.

2010 – 7. 9. 2009 – 18. 3. etapa Doktorandské štúdium .5.14. 2010 letný semester 8. . 5. 9. 2. 6. 2009 .9. 5. 2009 . 2. 10. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc. 9. 2010. 8. . 2010 druhý termín do 25. 2009 21. praxe.20. a Mgr. 9. 2.9.2010 letný semester 8. práce) 17.2. 9. 2010 30 .6. 2009 1. 2010 16. štúdia Zápis do 1. 6. 2009 . etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 6.ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr. 2010 8.10.20.2010 zimný semester 21. 5.14. 5.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31. 2009 – 2. .2009 prvý termín 28.6.6. 5.2010 druhý termín do 25. 8. 9.11. 2010 Vyučovanie. ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21. 2.2.6. 2010 *25. 2009 *19. termín do 12.3. 9. 2010 – 17. 2010.2010 *do 30. . 5. 9. roku Bc. 7. 2010 . štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. práce) 3.2009 8. II. 2010 .V. 2009 7.2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom.7. 5.2.2. 12. 12. 4. 2010 8. 2010. 4.roku Bc.9. 2010 *25. 2010 – 7.9. 2009 . 12. 2009 *7. štúdia Náhradný termín zápisu do 1. . 2010 8.18. 12.2010 apríl 2010 2. 8.2009 a 17. 2010 do 6. 2009 12.2010 apríl 2010 2. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II. 1.10.6. 12. 2009 – 18. 2. HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6.18. 2010 – 21.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1. 9. 2009 . 12.2. II. štúdia Zápis do 2. 2010 – 28.roku Mgr.2010 zimný semester 21. . 2009 o 13:00 h Zápis do 1. etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I. 6.9.2009 7. 8. 2010 16. 2009 o 9:00 hod.16. 2009 o 9:00 h 11. 2009 .16.2009 do 4.2009 druhý termín 7. roku Bc. 9. 2010 – 28. 2. 2. 9.2009 a 17. termín do 12.18. 9.11.5.2009 8. 2010 .6. štúdia Zápis do 3. 2009 21. 12. 9. 2010 letný semester 8.18. 9.2009 Akademické udalosti 16.6.2010 zimný semester 21. 1. termín do 12.2. . 2009 . 9. 2. 12. 2010 – 7. 2010 . 2010 31. 2. 9.10. 2010 10. 2009 7. 2009 o 9:00 h 18. 5. 2010 do 7.18. 9. II. 2009 – 18. 2010 . deň vyučovania podľa rozvrhu do 4.26. 9. 2009 21. 2010 – 16. 2009 . 4.roku Bc.2010 Štátne skúšky prvý termín do 14. 9. 2009 21. 5.9. 2009 – 18. 2009 *7.1.26.

2010 – 28. – 23. práce) 10.2010 31 . 5. 6.6. (Talentové PS: Tv. 2010 16. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14. 2010 – 15. . 2010 druhý termín do 25.25. 6. 4. 8. 4. – 18. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom.2010 august 2010 9. 2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. 8. 6.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 2010 16. Šport 19. práce) prvý termín do 7. 8. 2010. 2010 – 28. 5.6. 5. 6. 5. 2010) 21. 2010 24. 2010 – 29. 5. 8. 2010 druhý termín do 25.

V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky. či špecializácie. ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. Študentom sa odporúča. ktoré ECTS uplatňujú. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium. t. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. na ktorý bol prijatý. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu.VI. Pre študenta to znamená. ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií. o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. t. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu.j. ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 . Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia.j. povinne voliteľných a výberových predmetov tak. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). resp. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. kompletných informácií o štúdiu. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku. sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ). aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium. Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah). Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV. ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom. Študenti. Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www. ktoré povinné.v priebehu celej štandardnej doby štúdia. V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov. keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím.umb. 33 . kedy sa rozhoduje. stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia. Na tomto mieste upozorňujeme. musia počítať s tým. Okrem základných informácií o predmetoch. systémom a podmienkami štúdia. Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov.fhv. Štúdium.

asistent manažéra. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.131 Z. ovláda princípy empatie. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky.1 zák. ethics consultant).fhv. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. Pavel Fobel.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. . ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient.131/2002 Z.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.sk. Odporúčaný študijný plán: 34 .umb. . verejného a profesionálneho života.z.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. ethics officer. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika.). organizačnými a kultúrnymi trendmi. ktorá sa považuje za povinný predmet. .1 zák. Študijný poradca katedry: Mgr. PhDr.č. t. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. národnými. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku.branislav@fhv. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: .umb.A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I. ktoré narúšajú integritu.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. globálnymi. PhD. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . dokáže správne komunikovať s ľuďmi.Konzultant pre etiku (angl. . J 03. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.z. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. ako oblasť poznania (§ 50 ods. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. Po úspešnom absolvovaní 1. spravovaných Ministerstvom školstva SR.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. 446 5626. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.sk Garant štúdia: prof.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. e-mail: vincur. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. .

2.Kiepas prof. 1. 1. Salbot Kovaľová L Spolu prof. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2.Ďurčík Banse Ekonom. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext. 1.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1. Ekonom.Kiepas Kovaľová. 1. Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext.Fobel prof.Fobel Banse doc. 1.Fobel Kovaľová. Fobelová Kovaľová. 1.PhD. doc. Fobelová prof. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext. prof. 1.fak. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.Fobel Kovaľová.Fobel prof.fak.fak. 2. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof. 2. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof.PhD. 35 . lektor Ďuricová. prof. 2. Ekonom. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. Salbot Ekonom. 2.Fobel Kovaľová. 2. 2. hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1. 1. Fobelová prof. 2. L L L L L L prof. 1. 1. 2. 1.Ďurčík prof. 2. 1. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. 1.fak.Fobel prof. Banse doc.Fobel prof.PhD. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

3. L L L L L Kovaľová. Kovaľová 2. 3. externý 36 . Kovaľová 1.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. Šimoniová Fobelová. 3.Banse doc.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová.PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Externý lektor 2. 3. 3. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel. Koordinátor ŠVUA 3. 2. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. L L L Vyučujúci ext.Kiepas doc. 3. Šimoniová Ďurčík ved. lektor školitelia Oravcová.Fobel prof. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kovaľová 1. externý lektor 3. Oravcová 2.Spolu kontakt. 3. 3. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. 3. Fobelová doc. prof. Z Z Z Z Z Z Z Z prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ďurčík prof. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext. Kovaľová 1. 3.PhD. 3. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. Fobelová prof. 2.

1. 2. ext. 1. lektor ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Z Z Ďuricová ext. lektor ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. 2. hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt.fak. 2. 2. ext. L L L školitelia ext.fak. lektor ext. L L L Ekonom. lektor ext. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1. 2. 2. lektor ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 . hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Fobel ext. 1. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2. Z Z Z Ekonom.

PhD. riadiť. práva. nemeckej. z ekonomických vied a manažérskej etiky. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1.umb. Kunec Garant predmetu doc. 1. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. Kubealaková PhD. z medzinárodných vzťahov. Bude kompetentný v hovorenej.: 446 5123. technické vybavenie katedry). Martuliak Z Jakubík. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. zo psychológie. francúzskej a slovenskej kulturológie. Študijný poradca katedry: PaedDr. Bálintová. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.Birmingham. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. sociálnej antropológie. DrSc. Gilles Rouet. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe.Maastricht. 1. Jančovič.Petrohrad. 1. čo spolu činí 170 kreditov. slovesnej. 38 . Palenčár 1 4 prof.fhv.umb. Maďarsko – Budapešť. USA a i. ruskej. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko.Krakow. e-mail: palkova@fhv. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy. hudobnej a výtvarnej kultúry. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. Poľsko . ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. Holandsko .sk Garant štúdia: prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Veľká Británia . Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. Z Chorvát doc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Janka Pálková Tel.).sk (Personálne obsadenie katedry. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations.

Bálintová. Bálintová. Ličko. PhD. L L L L 39 . Štulrajter. 1.Spolu kontakt. PhD. Štulrajter. Štulrajter. Höhn. Bálintová. Ličko. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. PhD. L L L Darulová Bariaková Jančovič. PhD. PhD. PhD. Bálintová. Rouet Ištvánfyová. 1. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Štulrajter. Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. PhD. 1. PhD. PhD. 1. PhD. Z Höhn Z Pálková. Höhn. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. Štulrajter. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. 1. 1. PhD. PhD. PhD. PhD. Höhn. PhD. Höhn. 1. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko. PhD. 1. PhD. 1. 1. Höhn. Langsteinová prof. 1. PhD. 1. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. 1. 1. 1. PhD. doc.

1. Ličko. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. PhD. Höhn. PhD. Štulrajter. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. PhD. 2. 1. 2. PhD. PhD. PhD. PhD. 2. 1. PhD. Höhn. Bálintová. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. 40 . PhD. 2. PhD. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko.Spolu kontakt. PhD. 2. Štulrajter. Bálintová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Štulrajter. PhD. Klincková doc. PhD. 2. PhD. Bálintová. 2. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. Höhn.Brooš prof. 2. 1. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. PhD. 2. Bálintová. Langsteinová Ličko. Štulrajter. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková. 2. Höhn.

Patráš Júda. PhD. Bálintová. PhD. 2. Höhn. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Ištvánfyová Z Klincková. PhD. 2. Vetráková prof. PhD. 3. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. 2. 2. PhD. 3. Štulrajter.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. 2. PhD. Štulrajter. Höhn. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. doc. 2. PhD. 3. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. 2. Bálintová.Brooš doc. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn.Spolu kontakt. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. 2. 41 . PhD. PhD. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc. 2. PhD. Höhn. Spolu L Z Bálintová. 2. Vetráková Z Fobelová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. PhD. 3. Klincková prof. Ličko. Fobelová prof. 2. 2. Švantnerová Ličko. Bálintová. Klincková prof. Štulrajter. PhD. PhD.

3. 1 30 180 42 . 3. PhD. PhD. PhD. 3. PhD. 3. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko. 3. Švantnerová Z Bálintová Bálintová. PhD. Bálintová. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. PhD. PhD. Kožiak prof. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. PhD. Štulrajter. Höhn.Spolu kontakt. Štulrajter. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. PhD. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3.Patráš Ištvánfyová. 3. hodín Odporúčaný rok 3. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. Ličko. 3. 3. PhD. 3. 3. 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. 3. PhD. Höhn. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. PhD. Bálintová. Bálintová. Kuviková prof. PhD. PhD. Bálintová. Štulrajter. 3.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof. 3. PhD. Zagoršeková prof. Štulrajter.

PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. Štulrajter. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec. 1. 1.jaz. Höhn. 1. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 43 . hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. RJ. 2. PhD. Höhn. Štulrajter. Štulrajter. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 2. Bálintová. seminára (AJ. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Bálintová. PhD. Bálintová. Höhn. PhD. PhD. PhD. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1. Ištvánfyová. RJ. RJ. Höhn. seminára (AJ. 1. 2. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. NJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. PhD. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. PhD. PhD. NJ. NJ. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. hodnote V 2 1.jaz. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko. Höhn. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. 2. PhD. 2. seminára (AJ. 2.jaz. PhD.Spolu kontakt.

študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. PhD.Spolu kontakt. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl. 44 . Exkurzia 1 * .

ale aj na úseku štátnej správy.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska. tel. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov. založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch.: 048/4467143. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. jazyk prameňov.j. e-mail: tomecek@fhv. praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií. t. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. literatúry a periodík. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov. 8. Oto Tomeček. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými. bod 7c). Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. CSc. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1. Martuliak 45 . historická geografia. 143.fhv.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. PhDr.umb.). Študijný poradca katedry histórie: PhDr. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia. profesionálneho života.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. galérií. Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické. podmieňujúci predmet. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. Vladimír Varinský. PhD. Katedra histórie miestnosť č. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www.umb. dejiny umenia a pod. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín. v masmédiách a občianskych združeniach. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. vrátane metodiky ich spracovania. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1. To znamená. osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. múzeí. Európy.

PhD. Patráš doc. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. Nagy. Palenčár doc. doc. 1. 1. PhD.Spolu kontakt. PhD. 1. 2. Tomeček. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. PhD. 2. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček. 2. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. Kunec. 1. 1. 2. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. 2. 2. Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. Šmigeľ Albertová. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 1. 1. Kožiak. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1. Albertová. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc. 1. Nagy. 1. Palenčár Nagy. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. PhD. 1. L 46 . B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. PhD. 2. L L L L L L L L L L Mácelová. 1. 1. PhD. PhD. Nagy. Nagy. Nagy. PhD.Fremal Albertová.

2. Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a 20. 3. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2. 2. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. 1. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. Mácelová Albertová Albertová. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3. 2. PhD. 2. 3. 3. 1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. Šmigeľ prof. PhD. L L L L Mácelová PhDr. 3. doc.Spolu kontakt. L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. hodnote Koštialová. 1. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. doc. 3. 2. Kunec. Škvarna prof. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. 2. Šuch Škvarna Varinský Kožiak. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Darulová Šlosiar prof. práce L Spolu Celkový súčet doc. Šlosiar L Spolu Kožiak. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. 3. Kalhotková Mgr. 3. L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19.

Spolu kontakt. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak. PhD. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. PhD. 1. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. a 20. 1. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. 1. Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. PhD. Albertová. doc. 48 . PhD. Tomeček. Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. 1.

pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Huťková. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. DrSc. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). doc. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. základy jazykovej komunikácie. PhD. Klincková Huťková. 1. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. Mgr. Patráš prof. ktorú musia študenti povinne absolvovať.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. Odporúčaný študijný plán. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. PhD. 2. Harpáň doc. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. 1. Spolu kontakt. Svetlana Pachomovová. Odaloš prof. PhD. prof. prof. Klincková Huťková. Z 2. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . PhD. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. 1. Študijní poradcovia: PaedDr. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. 1. 2. PhDr. Eva Čulenová.

50 . Patráš Huťková. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3.Spolu kontakt. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. Odaloš prof. 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. PhD. Harpáň doc. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 3. 3.

miestnosť č. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. PhD. Martin Golema. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.sk Garant štúdia: doc. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. Huťková Tatár Patráš. odborného a umeleckého prekladu. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník. Patráš 51 . Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. 334. zamestnanec kultúrnej sféry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí. Študijný poradca katedry: Mgr. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov. dejinných.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. jakubik@fhv. Nadobudnuté poznatky. V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. Urbancová. 1. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. Henrich Jakubík. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. Odaloš doc. PhD. literárnohistorických a literárnokritických oblastí. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. Z Z Z Vyučujúci Odaloš. tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený.umb. Spolu získa 70 kreditov. a to v symbióze slovenských osobitostí. pracovník v turizme. Garant predmetu prof. PaedDr. 1. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických. Tatár prof. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov.

György Kováčik. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Jančovič Kováčik. Spolu Krško. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. Odaloš prof. kredit. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. Šuša prof. Kováčik doc. Kováčik doc. Očenáš. 2. kredit. György Kováčik. Kubealaková Klincková. PV kredit. Kubealaková Spolu Odaloš. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2. V kredit. Z Z Hurtajová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Harpáň doc. 3. Krško Chomová Harpáň. 1. 2. 2.Spolu kontakt. doc. Klincková doc. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved. Urbancová. prof. Huťková Spolu Klincková. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Gálisová Harpáň. 2. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2. Gálisová. Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . Spolu Klincková. Jakubík doc. 3. Patráš Golema. 1. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. Golema prof. Kubealaková Jančovič doc. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. 3. Klincková doc. 2. hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3. Harpáň Golema doc. kredit. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1.

2.dokt. 2. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved.dokt. 2. 2. 1. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 2. kredit. kredit. L L L L Kubišová. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int. 2. 2. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int. Z Z Z Patráš Krnová 53 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. kredit. kredit. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. kredit. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. PhD. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved. kredit.dokt. kredit. 2. 2. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. 3.Spolu kontakt. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved. Patráš. 3. Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. 2. 3. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved. 2. kredit. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved.

sem. PV . storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3.povinne voliteľný. odp. hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 3. 3. L L L Krško. kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. Chomová Harpáň/ int. kredit.výberový. L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. 3.Spolu kontakt. . Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved. 3.odporúčaný.semester 54 . hodnote Vývin lexiky po 9.dokt. 3. . V .

sem.umb. doc. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania. podmieňujúci predmet. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov.peter@fhv. stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. Katedra telesnej výchovy a športu.sk. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. PhD. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov. Garant štúdia: doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport. doc. prof. roč. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 .. Mandzák Bence Sližik doc. Študijný poradca katedry: PaedDr. doc. pedagogicko-psychologických vied. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. stupeň. mandzak. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. t.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom. Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Kováčiková Gajdošová prof.j. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. 58. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. Spolu získa 180 kreditov. PaedDr. miestnosť č.fhv. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. To znamená. Peter Mandzák. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp.umb. Ivan Čillík. Kompán Nemec Adamčák. CSc. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Kosová Görner. Nemec Adamčák Bence. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. M. Vladovičová Görner Paugschová.

Pupiš Garant predmetu Novotná doc. Jankovská Nemec. kredit. Bartík Kremnický prof. sem. roč. Rozim Adamčák. Popelka Jančoková. hodnote P P P P P PV 56 . Bence doc. Bence doc. kredit. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt . kredit. Čillík doc. kredit. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L.. M. Palovičová. Mandzák Bence. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved.. Rozim doc.1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved. L. Nemec doc. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved. kredit. hodnote V Teória výchovy a pedag. Adamčák prof. Mandzák Kučera. kredit. Kollár Kremnický Bartík. Novotná Ďuricová Pupiš Bence. PV hodnote V predmety v uved. Bence doc. Salbot doc. Bartík doc. Novotná prof. Nemec Gajdošová Zbiňovský. hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík. Višňovský doc.119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. Michal doc. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. Jančoková doc. hodnote V predmety v uved.Prednášky Odp. Čillík doc. Nemec prof. Jankovská členovia katedry doc. Semináre Odp.

Bartík doc. Pupiš. sem. László prof. Zbiňovský. Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved. Bence László vedúci ZP Görner. Görner doc. kredit. Popelka doc. Jančoková doc. kredit. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved. hodnote V predmety v uved. roč. Nemec prof. hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík. Jankovská Nemec. Bartík prof. gestori špecializácie 57 .1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . Görner doc. Zbiňovský. Čillík prof. M. Michal Bartík.Prednášky Odp. kredit. Slížik Mandzák. Nemec prof. Bence. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved. Kollár vedúci ZP Kučera. hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov. PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. Semináre Odp. Sližik Jančoková.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. Kompán Paugschová prof. kredit.

3a PV predmety .215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt. Bartík Palovičová Michal.5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety .8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš.6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt.4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety . Kompán Nemec. Kompán Nemcová Jankovská. sem.12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár. Adamčák učitelia katedry B-SPSt.225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 . Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt. Semináre Odp. Kredity Skúšky Kód B-SPSt.2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety .6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt. roč.206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt.Prednášky Odp.

ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent.v kombinacii s aprobačným predmetom Študent.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. ktorý chce ďalej študovať Mgr. Ďuricová. Michal. 59 . neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent. Bence. Semináre Odp. roč. učitelia katedry Kompán. Bendíková. Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .Prednášky Odp. sem. M. ktorý chce ďalej študovať Mgr.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety .

Odaloš prof. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. prof. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. Mgr. Patráš prof. Klincková Huťková. DrSc. 2. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. 1. PhD. Z 2. PhD. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Harpáň doc. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. PhD. Eva Čulenová. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. prof. 1. Svetlana Pachomovová. Študijní poradcovia: PaedDr. doc. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhD. základy jazykovej komunikácie. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. 1. 1. Klincková Huťková. 2. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Huťková. 1. PhDr. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková.

Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 1. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Harpáň doc. 1. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. 61 . 3. Patráš Huťková. 3. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov.Spolu kontakt. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Odaloš prof. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.

ďalej z teórie. gramatiky. literatúry. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. To znamená. tel: 446 4141. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. zabezpečovanie služieb). Hardošová. Predmety. 1. kultúry. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. 1. histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín. korešpondenciu. ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín. lexikológie a štylistiky. Takto spolu získa 70 kreditov. Czeglédi prof. Czeglédi prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu.umb. Martin Djovčoš. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka.martin@fhv. ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. PhDr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. e-mail: djovcos. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. 1. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia. PhD. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. bežný rozhovor. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. literárnej vedy. Csaba Czeglédi. 62 . Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr. 1.sk Garant štúdia: prof. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. a to v ústnom i v písomnom styku. dejín a vývoja prekladu. Czeglédi Ličko. 332. Študijný poradca katedry: PhDr. PhD.

2. 1. 2. Javorčíková. Djovčoš. 3. Djovčoš Feťková. 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1. Czeglédi prof. 2. Czeglédi prof. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3. 2. 1 3 1 Keníž. 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. PhD. PhD. Vallová. Brenkusová. 63 . L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. PhD. 2. Javorčíková.Spolu kontakt. PhD. 3. CSc. Šavelová Vallová Vallová. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. PhD. 3. 2. 1. PhD. 2. 3. Javorčíková. Kubuš Brenkusová prof. Feťková. hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Brenkusová PhD. Czeglédi L Celkom Czeglédi. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 1. Czeglédi Ličko. 2. Czeglédi Ličko. 3. Czeglédi 1 3 1 Biloveský. Ličko. Zelenka PhD. PhD. Javorčíková Biloveský. 2. 2. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr. Czeglédi Biloveský. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Zelenka PhD. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. Vallová. 1. PhD. 2. Šavelová. Hardošová Jesenská Ličko prof. Keníž.

hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Brenkusová prof. Praktické cvičenia AJ (odb. Keníž. L L L L L Hardošová. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2. PhD. 3. 3. PhD. PhD. hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Czeglédi 0 1 1 1 2. PhD. CSc. PhD. 2. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3. 3. Z Z Hardošová. 2. PhD. 3.Spolu kontakt. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Keníž. hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. 3. Štulajterová Vallová Vallová. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 2. Z Z Z Djovčoš Hardošová. Vallová. 2. L L L L Šavelová. PV terminológia) 64 . 2. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. Biloveský. Vallová. Hardošová. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Brenkusová. 2. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. PhD.

hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Czeglédi prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 3. Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. 3.Spolu kontakt. L L L 65 .

umb. Z Z Z Vyučujúci Holeš. Spolu získa 70 kreditov. bežný rozhovor. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. vedeckého a hospodárskeho života. Holeš Baranová. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.sk Garanti štúdia: Doc. 1. o prekladateľ bežných.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. 1. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. doc.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. o redaktor v masmédiách. 30 kreditov za predmety translatologického základu. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). prípadne odborných textov z vybraných oblastí. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. Holeš 66 . Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit. PhDr. e-mail: zazrivcova@fhv. 446 4197. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. CSc. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc. Jan Holeš. administratívnu agendu atď. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. mim. prekladať texty stredne náročné. 133. tel. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. literárnovedných a translatologických disciplín..) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. miestnosť č. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. korešpondenciu. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov. prof. Študijný poradca katedry: Mgr.

Baranová. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. Křečková Křečková. mim. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. Štulrajter Štulrajter. 2 2. PhD. Štulrajter. 2. PhD. Z Křečková Křečková. prof. L L L L L Holeš. 2. PhD.kredit. prof.Odporúčaný semester Spolu kontakt. prof. PhD. PhD. 2. PhD. Křečková Zázrivcová Štulrajter. Veselá Baranová. L L L L L L L Spolu 3. Štulrajter. 2 2. PhD. 1. Holeš Baranová. doc. Chovancová Chovancová. 2. hodín Odporúčaný ročník Špecif. doc.kredit. 1. mim. doc. 2. hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. PhD. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2. 1. PhD. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková. 2. mim. Holeš Štulrajter. 2. 1.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín.kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. Kompišová Křečková. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc.kredit. hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 . Kompišová Zázrivcová Štulrajter. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. Holeš Křečková. PhD. kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. 1. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1.

Holeš Schmitt Albert Klimová doc.výberový 68 . mim. Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. mim. 2. Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2. 2. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. 1. 3.kredit. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved. PV . Baranová. prof. Holeš doc. Holeš doc. PhD. 2. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved. Holeš doc. 2. 3. PhD. 3.kredit. Baranová. 2.kredit. Štulrajter Štulrajter. PhD. Holeš Klimová Skratky: P . Holeš doc.kredit. mim. Veselá Baranová. Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. prof. 2.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. prof.povinný. V . B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3.povinne voliteľný. prof. L L L Schmitt Schmitt doc. 2. mim. 3. Veselá Baranová. 3. 2.Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt. Z Z Z Kompišová Schmitt doc. 1.

tel. Gyula Varga. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. e-mail: csikany.andrea@fhv.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. lexikológie a štylistiky.: 048/4464137. 1. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. 1. Absolvent ovláda základy translatológie. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. PhDr. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1. základy literárnej vedy. lexikológia. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. tlmočenia (fonetika a fonológia. Andrea Csíkány. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. Alabán Németh. teória literatúry. ďalej z teórie. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. z literárnej vedy. 223. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. dejiny maďarskej literatúry.sk Garant štúdia: prof. jeho gramatiky. z teórie a praxe prekladu. 1. Spolu získa 70 kreditov. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. Študijný poradca katedry: PhDr. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. štylistika a syntax maďarského jazyka. CSc. literárnej vedy. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. a to ako v ústnom. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Zimányi Prof. 69 .umb. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. PhD. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. Varga Zimányi Alabán Németh Prof. literárna komparatistika a literárna kritika). aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. tak v písomnom styku. morfológia. Katedra hungaristiky Miestnosť č. kapitoly zo svetovej literatúry. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia.

Varga Prof. 1. Alabán Ardamica Csíkány Prof. z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. Alabán 70 .Spolu kontakt. Prof. 3. PhD. Zimányi Prof. 1. 1. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. 2. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3. 3. 1. 2. 2. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 3. hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb. kap. L L 3. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. z lit. Alabán Prof. 1. Varga Prof. 2. Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 2. 2. Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. 2. Alabán Prof. Alabán Prof. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad. Alabán Németh. vedy B-PTMj-110 Kap. Varga Prof. Zimányi Prof. 1. 1. Varga Prof. 2. Alabán Csíkány Ardamica Prof. 2. Zimányi Prof. Alabán Prof. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof. 2. L L L L L Z Spolu Varga Prof. z konfr. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof. Alabán Prof.

3. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet. zo štúdia moderných lit. lit. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. synt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kap. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. ved. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. 3. Németh. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3. a sem. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. predpôn v maď.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď. otázky jaz. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf. Varga Prof. 3. 71 . 3. národnostné lit.Spolu kontakt. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. Németh. 3. Varga Prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. komunikácia B-PTMj-206 Kap.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. kult. L L Németh. jaz.. Zimányi Németh. Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. vl. Ardamica PhD. PhD.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif. PhD. Z Z Cseh Cseh Prof. Zimányi B-PTMj-205 Lit. Prof. 2. PhD. Cseh Prof. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof.

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. 2. z konfr. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. 1. Alabán Németh. 2. Alabán Prof. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. z lit. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. Alabán Németh. Alabán Prof. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. Alabán Prof. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. Zimányi Prof. vedy B-PTMJ-110 Kap. 2. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 . Varga Prof. 2. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof. 1. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel. Prof. Zimányi Prof. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Zimányi Prof. 1. 1. 1. PhD. Zimányi Prof. Varga Prof. 1. 1. 1. 2. Alabán Prof. Zimányi Prof. kap. Varga Prof. Prof. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Zimányi Prof. PhD. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. 2. Varga Prof. Varga Prof. 2. 2. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. 2. 1. 1. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Alabán Prof. z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. 2.

zo štúdia moderných lit. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. Prof. 3. 3. 2. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. 3. otázky jaz. Alabán Prof. Zimányi 73 . smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf. 3. vl. L L Ardamica Cseh Németh. Zimányi Prof. Varga Prof.. komunikácia B-PTMJ-206 Kap. jaz. 3. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. predpôn v maď. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr. 3. PhD. synt. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3. lit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. 3. PhD. Németh. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ved. Z Z Cseh Cseh Prof. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. Alabán Prof.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif. 3. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. Prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a sem. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. Varga Prof. kult.Spolu kontakt.) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. PhD. Alabán Prof. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. kap.

praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof. PhD. národnostné lit. 3. Zimányi Németh. L L L 74 .) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. PhD. Németh. 3.Spolu kontakt.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč.

Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. odborné príručky). Dolník Bieliková Bohušová. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu. v novinách. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. Štefaňáková Dobrík.Sc. Tieto poznatky obsahujú o.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. literárny proces.h. Uli Rothfuss M. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. 1. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. 1. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. Katedra germanistiky. 327. PhD. tel: 446 4167 (kl. Oddelenie translatológie miestnosť č.c.jana@fhv. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru.umb.-Verw. • redaktor v rozhlase. Rothfuss 75 . hovor. literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. i. historické a spoločenské javy. Rothfuss Bohušová.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. 1. • translatológ. Ľupták Garant predmetu prof. Jana Miškovská. prof. Ľupták. filozofické. Dolník prof. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. krajín I. Dipl. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti.. televízii. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem.sk Garant štúdia: Prof. PhD. Dr. literárnovedných a translatologických disciplín. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. Phil.sprievodca. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. Študijný poradca katedry: Mgr. 4167) e-mail: miskovska. • prekladateľ odborných textov.

hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2. Miškovská Dolník. II. PhD. hov. Lauková Z Spolu Dolník. Zemaníková. 3. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. PhD. (od r. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. krajín I. 1. kr. Dolník Dobrík. 2. Rothfuss prof. Bieliková L Spolu prof. PhD. (od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Rothfuss Schwarzová. Rothfuss L Spolu Dolník. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. kredit. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. hov. Bieliková. Lauková Jurčáková. Lauková lektor prof. Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem. Bieliková lektor Dobrík. Rothfuss Dobrík. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. PhD. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. (od postnaturalizmu do r. 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem.Spolu kontakt. 1. Z Z Z Dolník. 2. 10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem. Miškovská. Dolník prof. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. Dolník prof. Lauková. Rothfuss prof. krajín II. 2. Lauková. 1. Miškovská. kr. Dolník prof. Schwarzová prof. Dolník prof. PhD. prof. Dobrík Bieliková. Miškovská Dobrík prof. Rothfuss Lauková. kr. Zemaníková Bohušová. 76 . hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. Schwarzová Bieliková. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. hovor. 1. hov. Ďurníková Ďurníková. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. Miškovská Z Spolu prof. kredit. Miškovská. 2. Lauková. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. 2. 2. 3. hov. IV. III. Dobrík Rothfuss.

kredit. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. Dobrík. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. 2. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. Lauková. 3. L L L Lauková Dobrík. 3. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. hodnote P PV 0 4 4 3. B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt. hodnote 3. prof. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. 77 . L L L Miškovská. PhD. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. B-PTNj-242 Odborný preklad II. Z Z Z Miškovská. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. kredit. kredit. PhD. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. PhD. PhD. Ďurníková Bieliková Lauková. PhD. Z Z Miškovská. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. kredit. kredit. 2. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Ďurníková Lauková. Lauková. 3. Dobrík. Lauková lektor Lauková. kredit. L L Bohušová. Ďurníková Bieliková Lauková. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved.

• asistent v spoločenskej. poľského jaz. Pachomovová Olchowa prof. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. 1. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov). 1. z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity. Dr. tel: 446 4150. • pracovník v masmediálnej oblasti. ekonomickej. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Martin Lizoň. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. Študijný poradca katedry: Mgr.martin@fhv. Bednarczuk Gombalová prof. PhD. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. zabezpečovanie služieb).umb.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. Bednarczuk lektor lektor 78 . korešpondencie. 1. gramat. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof. 30 kreditov za predmety translatologického základu. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.hab. Záverečná práca je voliteľným predmetov.sk Garant štúdia: prof. e-mail: lizon. jazykov Konfront. literárnovedných a translatologických disciplín.. bežný rozhovor. 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1. 306.

3. Bednarczuk lektor Račáková. 2. 3. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Kováčová. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. PhD. 3. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. PhD. 2. Dr Olchowa prof. Račáková. 2. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa. 1. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . 2. Račáková. 2. 3. 2. 3.Spolu kontakt. 3. poľského jaz. L Spolu prof. PhD. Z Z Z Z Z Z 1.PhD. 3. Z Z Z Z Z Z 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. 1. L L L L L 2. 2. Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. 3. 2. PhD. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. 2. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. gramat. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. L L L L 3. 1.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 3. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 . 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 2. 2. 3. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2.Spolu kontakt. 2. PhD. L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk prof. 2. hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3. 3. 2. 3. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof. 2. PhD. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. 3. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

Z Z Z Z Pachomovová prof. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. PhD. Bednarczuk Račáková. 2. L L Černák Černák prof. PhD. 81 . 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2.Spolu kontakt. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3.

2. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. 1. 1. 1. Predmety. jazykov B-PTPJ-101 Konfront. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. 1. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. PhD. 1. poľského jaz. 1. lektor lektor 82 . To znamená. 1. 2. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). 2.Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. Pachomovová Olchowa prof. 2. Bednarczuk Gombalová prof. Olchowa. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. 1. 1. gramat. PhD. Bednarczuk lektor Račáková. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.PhD. 2. 1. 1. prof. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. lektor lektor Kováčová. 2. 1.

Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. PhD. 3. L Spolu 3. PhD. 3. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. 2.Spolu kontakt. L L L L L L L Olchowa. 3. 3. 3. 3. 2. PhD. PhD. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. Bednarczuk lektor Račáková. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . PhD. B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. 2. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. Bednarczuk prof. 2. 2. 3. 3. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Račáková. Račáková.

B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L L lektor Černák lektor Račáková. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 2. 84 .Spolu kontakt. Z Z Z Pachomovová prof. 3. L L L Bednarczuk Olchowa prof. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. Bednarczuk prof. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 2. PhD. 2. 2. 2. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. PhD. PhD.

Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 85 . L L Černák Černák prof. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. Bednarczuk Račáková.Spolu kontakt.

1. DrSc. To znamená. PhD. Sugay. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Repoň. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.umb. Lizoň Mgr. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. • pracovník v masmediálnej oblasti. zabezpečovanie služieb). bežný rozhovor.. Tomeková Mgr. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. tel: 446 4150. PhD. Repoň Mgr. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. PhD.martin@fhv. Martin Lizoň. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. a fonol. Študijný poradca katedry: Mgr. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Repoň. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. ekonomickej. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. PhD. (fonet. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov. DrSc. • asistent v spoločenskej. Predmety. literárnovedných a translatologických disciplín. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1.1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan. 306. jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. 1 1.sk Garant štúdia: prof. lingv. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu.Repoň. (morfol. e-mail: lizon. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. korešpondencie. 86 . Larisa A. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

Z Giulianelli prof. Mesárová L L Spolu 2. 1. Klimová.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Giulianelli 1. hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. semináre Odporúč. 2. ročník 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. PhD. Mesárová Arcangeli Z Klimová. hodín Odporúč. Spolu získa 140 kreditov.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. Z Vyučujúci 1. 2. Mesárová 1. L Klimová. 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. Arcangeli Klimová. semester Špecif. prof. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. PhD. Klimová. Giulianelli. 1. Z Arcangeli. Z Arcangeli. PhD. hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof. Klimová Arcangeli 1. Arcangeli Z Arcangeli prof. Z Klimová. Giulianelli. Arcangeli L Klimová Klimová. 1. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. prof. 2. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Arcangeli Z Arcanegli. PhD. 1. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra .

2. Arcangeli L Klimová. prof. 0 V P P P P 0 2 0 1 3. PhD. hodín Odporúč. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Arcangeli. prof. 2. Z Z Spolu 3. esárová.M prof. PhD. Arcangeli 3. 0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof. semester Špecif. prof. Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. L Klimová Klimová L Arcangeli.Spolu kontakt. prof. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 3. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1. 3. 3. 1. 3. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. Z Klimová Klimová. Z Klimová Klimová. Giulianelli PhD. Z 1. Z Mesarová Klimová. Klimová Arcangeli 3. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . Z Klimová. Klimová. Klimová. semináre Odporúč. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. PhD. PhD. 2. Mesárová L Arcangeli. 3. 3 Z Klimová Klimová. Z Arcangeli. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. Giulianelli. 2.

hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. PhD. Klimová. prof. Z Klimová. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Mesárová Klimová. PhD. Arcangeli 105 . hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. L Klimová. Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová. Klimová. Z Giulianelli prof. Giulianelli PhD.Spolu kontakt. PhD. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. PhD. prof. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. semináre Odporúč. semester Z Špecif. Arcangeli prof.

PhD. Gašparová. Jitka Oravcová. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . doc. CSc. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. CSc. doc. Kosová.špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod. Emmerová. doc. PhDr Vašašová.. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1.László. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 1. PhD.odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . organizácie a legislatívy školstva a školy. PhDr. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. 1. v zmysle teoretických. Gajdošová Dr. PhDr. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. PaedDr. 2. doc. Prof. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.. 2. CSc. pedagogický. Višňovský. prof. Mgr.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. PhDr. 3. Turanská. Salbot. Garant štúdia: doc. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3.. . Kouteková. Zolyomiová. pedagogiky.. Jankovská. Kováčiková. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Kariková.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). doc. 3.A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. doc. praktických a tvorivých spôsobilostí. PhD. PhD. PhD. Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I. 6 2 9 27 2 1 12 35 106 . Gajdošová RNDr. Grácová doc. .

Z prof. Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3..kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova .-3.Ďuricová. PhD. Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1.-3. L KTVŠ 2 1. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod. Z KTVŠ 2 1. doc. Z KTVŠ 2 1. Oravcová.fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova . Aj. PhD.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.-3. PhD. CSc. L KTVŠ 2 1.výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova.-3.-3. L PhDr. Luby Vyučujúci predmetu Z doc. Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova .Pašková.volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova . PhD.-3. Škvarková Z Urbancová.sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. PhDr. s Sj. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1. Kouteková . Z KTVŠ 2 1. PhDr. Mgr. Z PhDr.základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova. Gajdošová L Prof.Višňovský. L PaedDr.-3. komb. B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr. Z KVTŠ 2 1. 107 .ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova. Belková..Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.-komunik. Nj. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3. Fj. Hanzel.-3.Šatánek. PhDr.-3.. Blanáriková Z PaedDr.ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova.sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova . Miškolciová. Mgr.-3. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova . PhD. PhD. Z KTVŠ 2 1. PhD. Z KVTŠ 2 1.plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova .volejbal 2 (5*) 2 1. Vašašová. Nemcová.-3.

výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova.-3.výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova. 2 1. Z.LVK 2 . V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2. 2 1. 2. Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova . 2. Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1. 2.kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova .-3. Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2.-3.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.Typ predmetu Kontakt hod.L Balážová. L Sertoglu 2 1. 2 1. Z. 2.-3.-3.-3. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 .Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.-3.-3 Z Sertoglu 2 2. L KTVŠ 2 1. 2.-3.Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova.-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.-3. L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova .-3.-3. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.

B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 . Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. čím celkovo získa 65 kreditov. 1. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. 1. Ličko. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. licko@fhv. literatúre. To znamená. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. PhD. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhD. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. teoretické poznatky o jazyku. Štulajterová. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre. Dovčiak. v štátnej správe v oblasti školstva. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. Získa praktické jazykové zručnosti. http://www. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách.umb. stupni vysokoškolského štúdia.sk.umb. Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Garant štúdia: doc. prof. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Homolová 2 0 12 2 1. Predmety. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Eva Homolová. Roman Ličko. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. miestnosť č. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. PhD.sk. PhDr. 1. L Z Spolu Wood Štulajterová. Študijný poradca katedry: Mgr.. histórii a reáliách vo Veľkej Británii. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. apod. PhD. CSc. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. 022. 1.fhv. 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2.

PhD. 2. Homolová Feťková. Homolová Dovčiak. PhD. Homolová Dovčiak. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. 2. PhD. 2. Javorčíková. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. prof. CSc. Javorčíková. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. 3. 2. hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . 2. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1.Spolu kontakt. 1. 3. 3. PhD. 2. prof. Ličko. Wood Garant predmetu Dovčiak. 2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. 1. PhD. PhD. PhD. 2. CSc. Javorčíková. PhD. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. 2. L 3. PhD. 2. Štulajterová. Ličko. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. PhD. prof. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. prof. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová. PhD. Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Feťková. 1. 3.

PhD. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. PhD. PhD. 1. PhD. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 111 . PhD. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. 2. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3. PhD. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2. Štulrajterová. Štulrajterová. PhD. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. 2. Štulrajterová. 1. PhD. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. Štulrajterová. Štulrajterová. PhD. PhD. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová.Spolu kontakt. 2. 2. 2. L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová. Štulajterová. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. 2. PhD. 1. 2. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Štulrajterová. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1.

112 . PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Ličko.L Zelenka Štulajterová. Z. Z.L Ličko 1. PhD. Ličko.L Štulrajterová 1.L Šavelová 1. PhD. Z. PhD. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1. Javorčíková. Z.Spolu kontakt.

politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie. PhDr.) je predovšetkým pripravený tak. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.umb. PhD. pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov . aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. asistenta učiteľa. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. miestnosť č. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. stupni vysokoškolského štúdia. školského administratívno-metodického pracovníka. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc. Katedra histórie. Oto Tomeček. t. Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2.umb.j.fhv. pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí.) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania. e-mail: tomecek@fhv. podmieňujúci predmet. teoretickometodologické a praktické znalosti. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. kde musí zvládnuť základné faktografické. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.: 048/4467143. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. resp. bod 7c).dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa. Martuliak 113 . 8. (Ak študent absolvuje viac PVP. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. Dušan Škvarna. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. PhD. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. stupni vysokoškolského vzdelávania. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. To znamená. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. 143. tel.

storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov. storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nagy. Šmigeľ Škvarna Varinský doc. Nagy. 3.1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. Nagy. Škvarna prof. 1. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. PhD. doc. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc.1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 114 . PhD. Kunec. Kunec. 2. 2.1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. PhD. Nagy. Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. 1. 1. PhD. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. 1. Šmigeľ Albertová. PhD. PhD.Spolu kontakt. PhD. 1. doc.1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 . Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . 2. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 . 2. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20. PhD. Nagy. PhD. PhD. Z Z Z Z Spolu 3. 2. Z Spolu 2. Fremal Albertová. Kožiak. 1. 1. PhD. L L L L L Spolu 3. Tomeček. hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 . 1. Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček. 2. PhD.

1. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy.fhv. etické. Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy. Ulrich Wollner. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov. doc. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku. 1. PhD. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín. Šlosiar doc.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. Palenčár prof. CSc. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. Schmidt. Katedra filozofických vied. resp. Krchnák 115 . Poradca katedry: Mgr. etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách. Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. 1. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie. PhD.sk Garant študijného programu: Doc. http://www. Krchnák doc. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . miestnosť č. PhD.umb. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Mgr. metodológie. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. 1. gnozeológie. logiky.umb. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov. 1. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov.sk. Palenčár doc. wollner@fhv. Marián Palenčár.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. 318. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.

116 . a 20. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. PhD. PhD. Z Z Z Krchnák Schmidt doc. 2. PhD. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. 2. Taliga. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1. doc. Briška prof. 3. 2.Spolu kontakt. PhD. Krchnák Schmidt. L L L L L Spolu 3. L L. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chorvát. Ondrejková Z Spolu 2. PhD. 3. 3. PhD. 2. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. doc. 3. 2. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. 2. PhD. Palenčár Šuch. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2. Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. prof. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. L L Palenčár Šuch doc. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2.

hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. 3. 3. 3. 3. PhD. Šlosiar doc. prof. Palenčár Schmidt. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. Krchnák 117 . Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. PhD. 2. 3. Šlosiar Taliga. PhD. Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3.Spolu kontakt. Šuch. PhD. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Šlosiar Taliga prof.

(Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.umb. 1.umb. spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. 446 5133. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity.fhv. PhD. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. prof. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. stupni vysokoškolského štúdia. semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí.sk/ . resp. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Bubáková. prof.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť. miestnosť č. 1. Zázrivcová Baranová. tel. Garant štúdia: doc. PhD. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa. PhD. prof. 1. 1. mim. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. a pod. PhDr. 1. 1. Štulrajter Štulrajter. e-mail: zazrivcova@fhv. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1. mim. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 . Spolu získa 65 kreditov. kredit. mim. v štátnej správe v oblasti školstva. Křečková Křečková. 133. hodín Odporúč. PhD. PhD. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová. Elena Baranová. L L L L Chovancová Chovancová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. Šperková Bubáková. Študijný poradca katedry: Mgr. Zázrivcová Šperková Baranová. Odporúč. PhD.

Baranová. 2. 3. 2. Křečková. Chovancová Chovancová. semester Odporúč. 2. PhD. prof. kredit. PhD. 3. 2. Štulrajter. Štulrajter. Bubáková. PhD. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1. hodín Odporúč. PhD. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. PhD. Štulrajter lektor Štulrajter. Z Spolu 2. Z Z Z Z Z Z Spolu 3.Spolu kontakt. Kompišová Bubáková. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. mim. prof. Štulrajter. PhD. 2. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . kredit. Baranová. hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. PhD. PhD. 3. L L L L L L L Spolu 3. PhD. 2. 2. 2. PhD. lektor Štulrajter. hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. prof. kredit. 2. B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. 3. mim. PhD. mim. 2. PhD. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. 2. Křečková. PhD. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved.

kredit. PhD. .výberový. Bubáková. kredit. 2. Šperková Veselá Bubáková. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 3. 1. 2. Z Z Z Křečková Křečková. PhD. 3. Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. . Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved.povinne voliteľný. 3. 2. 2. 3. 1. kredit.semester 120 . kredit. PhD. 1. Křečková Křečková Křečková. hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 1. Chovancová. 1.Spolu kontakt. Predmet(y) z bloku v uved. Chovancová Chovancová. odp. L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. sem. Bubáková. V . hodín Odporúč. Křečková. PhD. PhD. semester Odporúč. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. PhD. 2. PhD.povinný. hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. kredit. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P .odporúčaný. 3. PV . hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2.

1 1. 1. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej. Bohušová. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy. PhD. determinované školskou legislatívou. Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine.-Verw. 1.sk (Personálne obsadenie katedry. 113. Dr. Dipl. Študijný poradca katedry: PhDr. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení. technické vybavenie katedry). podmieňujúci predmet. PhD. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. základy všeobecnej a odborovej didaktiky. PhD. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2. Katedra germanistiky.umb. Mária Daňová.umb.sk Garant štúdia: Prof. Phil.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Schulze Lenčová.j. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník. 121 . stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť. Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia. Lenčová. To znamená. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof. Štefaňáková. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PhD. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1.Sc.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi.c. danova@fhv.. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. miestnosť č. t. Uli Rothfuss M.h. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. 1.fhv.

po r. 1. L L L L L L Spolu 3 3. PhD. Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 . 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zemaníková prof. L L L L L Ďuricová lektor prof. Dolník Z Spolu 2. Daňová lektor Bieliková prof. 1.od prelomu storočia po r. a sociálnop. Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 . 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof. Rothfuss prof. 2. 2. 2. 1945* Literárny seminár Nj .hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3. 2. Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof. 1. 2.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog.hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1. Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof. Dolník Daňová. Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 . 3. Rothfuss Jurčáková Daňová. PhD.od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . Rothfuss Zemaníková prof. prof. Rothfuss prof.od prelomu storočia po r. PhD.hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 .Spolu kontakt. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dolník Štefaňáková Štefaňáková.po r. komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 . 1945 Literárny seminár Nj 3 . 2. Rothfuss Zemaníková prof. Rothfuss Daňová. PhD. 1.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2. Dolník prof. 2. Zemaníková prof.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 . 3. 3.

Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. Jurčáková. PhD. 3. 1. 3. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. a sociálnop. PhD. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. 3.Spolu kontakt. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. PhD. PhD. L L L Lenčová Lenčová. 1. Jurčáková Daňová. 3. 2. 1. PhD. L L Daňová Ďuricová. Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štefaňáková Štefaňáková. ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . L L L Daňová Ďuricová. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. PhD. Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. PhD. 3. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 1. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová. 3. PhD. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2. Daňová.

Očenáš Golema. Odaloš prof. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. 1. technické vybavenie katedry). 1. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1. Kováčik doc. Anna Gálisová. a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. 1. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. Urbancová. Huťková L Spolu Klincková. Jančovič Kováčik. 1. 1. PaedDr. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. Tatár Patráš. storočia. 1. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Klincková doc. Ľubomír Kováčik.sk (personálne obsadenie katedry. princípy a teórie. Odaloš doc. doc.umb. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Gálisová Harpáň. prof. optimálne 10 kreditov.fhv. prof. PhD. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov. stupňa štúdia. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. Kubealaková Klincková.sk Garant štúdia: doc.anna@fhv. Patráš Urbancová.umb. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1. Harpáň doc. Z 124 . pochopí podstatné fakty. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. galisova. L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2. morfologickej.

Chomová doc. 2. 3. 3. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. 2. hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 2. Gálisová. Krško Krško.Spolu kontakt. L L L L Spolu Celkový súčet 2. hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc. Šimonová doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Patráš 125 . Kováčik doc. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pršová Golema doc. 3. Chomová Šimonová. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Golema Z Spolu 2. 2. Gyorgy Kováčik. 2. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Golema Klincková. Jakubík doc. Krško prof. Bariaková. Gyorgy Kováčik. Z Z Z Vyučujúci Očenáš. 3. 2. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. Z Z Z Z Z Spolu 3. hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. PV 0 1 1 2 2. 3. Klincková doc. L L L L Spolu 3.

Bariaková Urbancová. L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. Pršová 3. hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. sem. 3. Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová. 3. hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.semester 126 . Jakubík Skratky: P . PV . odp. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. . . hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2. 3. B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Patráš Šimonová. Urbancová Šimonová.povinný.odporúčaný.povinne voliteľný. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3.výberový. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková. V .Spolu kontakt. 3. L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. st. hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3.

PaedDr. doc. CSc. Gašparová. PhD. CSc. PaedDr. Emmerová. doc. .László.Lipnická. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. PhDr.Kosová.. Mgr. 3. PhD. 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 . Wágnerová. praktických a tvorivých spôsobilostí. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. PhD. doc.. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. pedagogický. Turanská. Kariková. PhD. Garant štúdia: doc.Porubský. Zolyomiová. doc... dr. PhD... Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. doc. PhDr. CSc. CSc. Vančíková. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II. Wágnerová. Prof.Doušková.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I. PaedDr. . PaedDr. 1 1. Grácová Doc.. PhD.. Vančíková. 2.A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I. Kosová. Gajdošová Prof. prof. v zmysle teoretických. PaedDr. doc. organizácie a legislatívy školstva a školy. Kováčiková. 2. Predpísaná skladba predmetov: .40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). Salbot. PhD. PaedDr. PaedDr. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I. Jitka Oravcová. CSc. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. PaedDr. Kouteková. PhD. Jankovská. 1. pedagogiky.Jarešová. PhD..odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. PhDr. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Vančíková. Gajdošová Dr. doc. PhD. doc. 2. PhD. 10 3. 1.Kasáčová. Doc.. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. PaedDr. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie.Lipnická. PhDr Vašašová. RNDr.Kasáčová. PhD. Višňovský. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.

2.-3.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. 1.-komunik. PhD.Pašková.výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod. PhD. PhD. PhD. doc.Šatánek. . L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc. PhD. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova. Škvarková Z Doc. Hanzel. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova.Ligas. Nj. Nemcová. komb.-3. PhD. CSc. Oravcová. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač. Kouteková .Višňovský. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.Ďuricová. Z PhDr.. PhD. L KVTŠ 2 1. Vašašová. 2. Blanáriková Z PaedDr.. Z doc. Aj. 2. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3. L PhDr. L PaedDr. s Sj. 2. Fj.Kontakt hod. Belková. Z Urbancová. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr. Z KVTŠ 2 1. PhD. Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3.-3.Vavrinčíková. Gajdošová L Prof. PhDr. Z KVTŠ 2 1.-3.. 3. 3. PhDr. Mgr.Kusý. PhDr. PhD. Miškolciová.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1. PhDr. Mgr. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr.

Z.-3. 2 2. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 2. 2.L Balážová.-3. Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. L Sertoglu 2 1. 2.-3. 2. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2. Z.-3.Typ predmetu Kontakt hod.-3 Z Sertoglu 2 2. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 . L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.

Michal doc. Nemec doc. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu.sk.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. biologicko-lekárskych vied. v centrách voľného času a pod. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. podmieňujúci predmet.j. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Miroslav Nemec. Görner doc. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Spolu získa 67 kreditov. Peter Mandzák. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Kollár Garant predmetu prof. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít. 1. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. mandzak.peter@fhv. PhD. 1.umb. 1. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. PhD. To znamená. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod. Adamčák 130 . Mandzák. Garant štúdia: doc. Katedra telesnej výchovy a športu. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. t. Študijný poradca katedry: PaedDr. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. pedagogicko-psychologických vied. Nemec Adamčák. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. miestnosť č. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. PaedDr. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. 58.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I.fhv. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. teórie. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie.umb. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Kučera. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.

Palovičová. Rošková. Rozim.Typ predmetu Spolu hod.106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. 2. Rozim Adamčák. Kremnický. Kučera. Kučera Novotná. Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv.kredit. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2. 1. Michal. Pupiš Bence. Novotná doc. Novotná doc. 1. 2. Pupiš Nemec. Čilík doc. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1. Z Z Z Z Z Zbiňovský. prof. Michal. M.. Bence doc. L. Bartík doc. Jančoková doc. 1. Bence prof. Rošková..112 B-UVTv. Jankovská Čillík. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv. 2. Mandzák. Kollár. Z Z Vyučujúcei Bence. Bence doc. Pupiš Novotná. 2. Mandzák Novotná. 2. Novotná B-UVTv. Palovičová Bence. Nemec doc. Palovičová. Bence. M. 1. Adamčák prof. L L L L L Bartík. Kremnický Michal. 2. 2. 2.. Michal 131 . Čilík doc.117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2.kredit.. L. Kremnický Z Spolu Čillík. Kollár. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. Bence doc. Bartík. Nemec PV predmety v uved. 1. Rozim. Mandzák Popelka. Vladovičová Z Spolu doc. Mandzák Jančoková.113 B-UVTv. L L L L L doc.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2.

Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov. Kremnický Kompán. Zbiňovský Bartík.kredit. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv. 3. 3.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3. Kompán Z Spolu prof. L L Spolu B-UVTv. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. Jančoková doc. M. Nemec prof. Kučera. Čilík doc. Bendíková. 3. Rošková Palovičová Adamčák. Pupiš. Michal. 3. Bartík prof. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 3. 1. 3. Pupiš.kredit. Bence. Görner doc. Zbiňovský. Bence. Novotná. 3. Rozim. L L L Bartík.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1. Adamčák. 2. 1. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2. 1.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . Mandzák. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. Nemec L Spolu prof. L Paugschová. 2. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. Slížik Čilík. L L L L Z Z Z 132 . hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. Slížik Jančoková. Michal doc. M.205 B-UVTv-206 B-UVTv. Jankovská Michal.Typ predmetu Spolu hod.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. 2.

Popelka Rošková. 2. 3. 3. 133 . Pupiš Bence L. Bendíková Adamčák. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv. Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková.Typ predmetu Spolu hod. Čillík.302 B-UVTv-303 B-UVTv. Rozim. Palovičová Rošková. 3.213 B-UVTv.209 B-UVTv. Kučera. 3.214 B-UVTv-215 B-UVTv. Adamčák Rozim. Jankovská Palovičová. 2. 2.210 B-UVTv.212 B-UVTv. 2. Michal Kučera. Mandzák.10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv..211 B-UVTv. 3. 2. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety . Mandzák Kompán Görner Nemec. Sližik Zbiňovský. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán. 3.304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák. Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M.216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.

Mandzák Kompán. Čillík.exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán.334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus .330 B-UVTv. Bartík Zbiňovský Michal. Mandzák Zbiňovský. Pupiš Novotná. Bartík Nemec. Rozim. Sližik Rošková.314 B-UVTv.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv. Kremnický Adamčák.Typ predmetu Spolu hod. Popelka Zbiňovský. Kremnický Novotná. Mandzák Michal. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák. Paugschová Adamčák Gorner Nemec. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Slížik.326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv. Vladovičová Kompán. Slížik Popelka.324 B-UVTv-325 B-UVTv. Kremnický Garant predmetu 134 .315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv. Kollár Palovičová Kompán.

Görner doc. stupňa (Bc.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. M. PhD. 62. 1. Adamčák 135 . Slížik Z Spolu Adamčák. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1. Katedra telesnej výchovy a športu. Nemec Garant prof. Michal Novotná. doc. M. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.umb. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jednopredmetové štúdium (I. Spolu získa 180 kreditov. centrá voľného času. 1. Peter Mandzák. sem. asistenta učiteľa. PhD. domovy mládeže. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. Odpor. Absolventi 1.peter@fhv.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Rozim doc. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. Čillík doc. Mandzák Adamčák. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. 1.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. L L Čillík. resp. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Jiří Michal. roč. Garant štúdia: doc. Bence. Nemec doc. mandzak.umb.sk. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. 1. 1. 8-ročných gymnázií. Študijný poradca katedry: PaedDr. a 2. biologickolekárskych vied. 41 kreditov za predmety spoločného základu. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. PaedDr. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Michal doc.. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Nemec Bence. školské strediská záujmovej činnosti). jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Adamčák doc. pedagogicko-psychologických vied. teórie.fhv. Spolu hod. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. jazykových a umeleckých škôl. miestnosť č. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I.

Michal Čillík. Novotná prof.119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná.108 Antropomotorika B-UVTV. Nemec Popelka. 1. L. Michal Adamčák. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. Novotná doc. Jankovská Novotná. L L L L L Vyučujuci Bence. Mandzák Jančoková. 2. doc. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc. 2. hodnote Odpor. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2. Nemec B-UVTV. Bartík doc.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV.. L. Bartík Novotná. 2. Čilík doc. sem. Kremnický Michal. Görner B-UVTV. Rozim Adamčák. 3.126 Atletika 3 Čillík. doc. Jankovská Čillík. 2. Rozim Nemec. 2. Zbiňovský prof. Nemec L Spolu prof. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3. 3. Jankovská Bence. Jančoková doc. Görner prof. 1. Adamčák doc. Rozim doc. 2. 2. Bence. 1. 2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. M. Bartík doc. Nemec doc. Novotná doc. L. Čillík 136 . Kučera. doc. 3. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. L L L L L L L B-UVTV. Spolu hod. Pupiš Görner. Odpor. L. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2.. Kremnický Bence. Bence. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. 2. Bence. M. roč. prof. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. hodnote Bartík. 2. M. Čillík doc. Kučera Novotná. Kollár. Bence.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Z Spolu doc.. 2. 1. 3. Bence. M. Adamčák doc. 2.

3.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. 1. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák. doc. 1. M. 3. roč. Michal KTVŠ Paugschová. Pupiš Michal. PhD. 3. Slížik Rozim Novotná. Michal učitelia doc. Bartík prof. Bartík PhD. PhD. Michal Palovičová Mandzák. Kremnický Kompán. Adamčák doc. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV. 1. 1. Kompán. 2. Jančoková doc. Bendíková vedúci ZP Adamčák. L L L L L L L L Bence.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit.. M. hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2. Michal Palovičová.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík. Michal Informačné technol. sem.. Z Z Z Z Z Adamčák. 3. 1. Palovičová Bence. Jankovská Michal. 3. 1. Nemec Z Spolu Garant prof. 3. Odpor. PhD. Paugschová. 2. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. 137 . Spolu hod. hodnote Odpor. PhD. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. PhD. V predmety v uvedenej kredit.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3. 2. Jančoková doc. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit. Michal Novotná. Nemec Spolu prof. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. doc. 2. PhD. Michal prof. Palovičová. Görner doc. L L L L B-UVTV. Rozim. Kremnický. Zbiňovský Jančoková.

PhD. doc. 3.v kombinacii s aprobačným predmetom 138 . Bartík doc. 3. PhD. Adamčák Palovičová. 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. Popelka Rozim. Mandzák Nemec. 3. Adamčák Michal. Mandzák. roč. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. Adamčák doc. Kremnický Adamčák.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. 2. L L L L L L L Michal. Bence.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. 2.. Kompán Bence M. Kompán doc. 3. Michal Kučera. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. prof. 3. Palovičová Bartík. 3. M. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Michal Kompán. PhD. PhD. Rošková Adamčák. 2. Michal doc. Michal Kučera. Odpor. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . 2. Spolu hod. Slížik Zbiňovský. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. sem. Jankovská Palovičová. 2. Michal doc. doc.

139 .

Anatómia a morfológia živočíchov – Franc. Mgr.. Ján Gáper.V. Peter Bitušík. Roman Alberty.. A. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. CSc.A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. CSc. Ján Gáper. Doc. A. PaedDr.. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. 6 semestrov Štátna skúška. A. Prof. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová. RNDr. P. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. CSc. Eva Uhliarová. V. Prerekvizita: B-UABI-102. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. denné štúdium. M. Čadek. Ján Gáper. Prof. RNDr. RNDr. RNDr. M. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. R. Malina... RNDr. Prof. CSc.104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. CSc. Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek. Prof. Systém a ekológia cyanobaktérií. CSc. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. E. Eva Uhliarová. P. CSc. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová. R. CSc. Zoológia. Valerián Franc. RNDr. Petrášová.. RNDr. Malina. P. V. Adamcová. CSc. E. Botanika. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc. Z. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). RNDr.. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová.. J. 140 . RNDr. Petrášová. RNDr. RNDr. CSc. Prof. Doc. Molekulová biológia – Alberty. CSc.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. J. RNDr. Všeobecná biológia a biológia človeka. Peter Bitušík. Roman Alberty. Júdová. Prerekvizita: B-UABI-102. R. S. Peter Bitušík. CSc. Prof. Roman Alberty. rias a húb – Gáper. Časť učiva je povinná. Petrášová. Roman Alberty. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu.

PhD. Z. H. Prerekvizita: B-UABI-103. PaedDr. Všeobecná geológia 2 – Spišiak. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. J. Genetické výpočty – Alberty. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 . R. Genetika živočíchov a rastlín – Alberty. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty. Hujová. mineralógie a petrológie – Spišiak.108 Biológia človeka 1 – Selecká. Smrečková. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa. Valerián Franc. Prerekvizita: B-UABI-102. Z. Biofyzika – Klima. RNDr. Terénne cvičenia z geológie. RNDr. D. E. J.Albertová. Biogeografia – Uhliarová. M. M. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. R. R. Latinčina 2 .. Franc. CSc. P. J.. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. J. Roman Alberty. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. S. H. D. R.CSc. Fyziológia živočíchov a človeka Malina. V. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr. Svetlana Gáperová. Doc. R. CSc. CSc. Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová.104.. Doc. Roman Alberty. B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová. Zoologická technika a kresba .

H prof. Absolvent získa titul Bakalár (Bc. K. Michal. Vladimír Baar. pracovník výchovných zariadení. Geografia SR 1.. Prerekvizity: B-UAGE-102. doc. Regionálna geografia 1 . CSc. H doc. CSc. Prerekvizity: B-UAGE-102. Pavel Michal. Gajdoš. vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. Vladimír Baar. R. Vladimír Baar. M. RNDr. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák. Kartografia a topografia – Jakubík. J. B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. CSc. Vladimír Baar. RNDr. M. H prof. Richard Pouš. Humanna geografia. H Mgr. Humánna geografia 2 – Pouš. RNDr. Pavel Michal.. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie. H doc. Terénne cvičenia 1 . H doc. H doc RNDr. RNDr. Pavel Michal. H doc RNDr. RNDr. CSc. Fyzická geografia 2 –Polčák.Michal. Jakubík.Michal. GIS a DPZ – Berezný. B. Pavel Michal. B-UAGE-105. resp. Pouš.. RNDr. Katarína Čižmárová. CSc. PhD. Základy štatistiky – Bačík. A. Miloš Bačík.Barto. denné štúdium. H doc. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2. J. RNDr. P. RNDr. H doc RNDr. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. N.. PhD. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. J. M. Mazúrek. A.. RNDr. P.j. CSc.. CSc. RNDr. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. A.. RNDr. CSc. Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. Fyzicko-geografické syntézy . Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. RNDr. Škodová.. t. Pavel Michal. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík. CSc. Alfonz Gajdoš. H doc. CSc. P. PhD. Humánna geografia 3 – Gregorová. CSc. H prof. CSc.Michal. Fyzická geografia 3 .Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc.. P. P. RNDr. H doc. Pavel Michal. T. H Mgr. H prof. CSc.) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie. Michal. CSc.Gajdoš.. Pavel Michal. 3/Z 142 . T. Barto. Študijný program zabezpečuje získať 1. Fyzicka geografia. Katarína Čižmárová. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110. P. H prof. Vladimír Baar. P. V. CSc. Madleňák. M. P. R. stupeň geografického vzdelania. Katarína Čižmárová. RNDr.Gajdoš.

Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. P. H doc RNDr. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 . Alfonz Gajdoš. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. Geografia cestovného ruchu – Gregorová. B. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. P. RNDr. Gajdoš. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 . R.. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková. R. R. PhD. N. PhD. Gregorová. Seminár z klimageografie – Polčák. Kultúrne regióny sveta – Madleňák. CSc. Sídelné systémy – Pouš. B.Slobodníková. J. O. A. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová. Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. T. Alfonz Gajdoš. A. B. H doc. Gregorová. T. T. M. A. Vladimír Baar. A. Madleňák. R. Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. Politická geografia – Madleňák. B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. RNDr. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. A.O. FG analýza malého regiónu – Polčák. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. T.. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš. N.. Krajinné typy Slovenska – Michal. Geografia SR 2 Bačík. P. K. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. A.. PhD. B.Pouš. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Geobiomy súše – Michal. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal. H prof.

Trhan. B.II. J. Siládi. J. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš. V. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ. Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. J.CSc. PhD. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc. H RNDr. CSc. Ľudovít Trajteľ.II.. Ing.a H RNDr. PhD. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš. V.. v programovaní.a H prof.. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. Ing. Ing.. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová. Ing. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi. Milan Hudec. Ľudovít Trajteľ. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl.II. 6 semestrov. Brodenec.) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov.II. PhD. H prof. PhD. Ing.informatiky. PhD. v informačných a databázových systémoch. Programovanie 1 – Siláči. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike. RNDr. Jan Klimeš. PhD. PhD. I. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. Teória algoritmov 1 – Sivák. RNDr. Ing. informačných technológií a sietí. Ľ. PhD. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Ing. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. Ing. Ing. Ľ. H prof. počítačovej grafike. CSc. CSc.a H doc. Jan Klimeš.Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc. Peter Maličký. Dana Horváthová. J. Milan Hudec. Počítačové systémy a prostriedky. O. CSc. V. Ľudovít Trajteľ. J. V.. Bohuslav Sivák. H RNDr. H doc. CSc. Počítačové systémy 2 – Trajteľ. programu Študijný poradca Ing. Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák. Operačné systémy 1 – Škrinárová. PhD. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu . informačných a počítačových sieťach. Teoretické základy informatiky. Ľudovít Trajteľ. M. Vladimír Olej. 144 .. H doc. Ľ. J. RNDr. multimédiách a didaktike informatiky. P. Vladimír Olej. informačných technológiách. Roman Nedela. PhD. Milan Hudec.a H RNDr. Forma a odporúčaná denné štúdium. Milan Hudec... Ľudovít Trajteľ. Siládi. H doc. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. H doc. B. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. H doc. H doc. DrSc. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi. Prerekvizity: B-UAIN-105.

Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. M. Gridové technológie 2 – Siládi. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan. Ľ. B. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. Používateľské rozhrania – Trajteľ.Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. O. D. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. M. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 . Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. O. V. M. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. M. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. A. Gridové technológie 1 – Siládi. P. Odborná angličtina – Brodenec. V. O. D. Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. Seminár z teórie grafov – Sudolská. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. V. B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. Seminár z programovania 2 – Siláči. Seminár z programovania 3 – Vagač. A. V. Tvorba algoritmov 2 – Siládi. D. Projekt z DB systémov – Šuch. I. J.

. Pavol Klenovčan. doc. Ľubomír Snoha. doc. RNDr. Dirbák.DrSc. CSc. prof. 146 . Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc. G. RNDr. M. V. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. prof. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová. doc. RNDr. Miroslav Haviar. DSc. CSc. RNDr. prof. CSc. doc. RNDr. Peter Maličký. Pavel Klenovčan. M.. Lineárna algebra – Haviar. DrSc. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš. prof. algebry. DrSc. P. doc. DSc. prof. CSc. Dirbák. P. PhD. RNDr. RNDr. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel . Algebra 2 – Haviar. Geometria 1 – Monoszová. RNDr. DSc. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha. Prerekvizity: B-UAMA. ako nekvalifikovaný učiteľ. A. V.Hrnčiar. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. RNDr.. Roman Nedela. M.). CSc. RNDr. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. Ľubomír Snoha. CSc. RNDr. denné štúdium. CSc. CSc. Miroslav Haviar. CSc. prof. Renčová. V. Lašová. Pavol Klenovčan. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. Ľubomír Snoha. G. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. P. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika. Pavel Hanzel. Pavel Hanzel.DrSc. RNDr. M. Miroslav Haviar. základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. Magdaléna Renčová. L. Ľubomír Snoha. P. Gejza Wimmer. Dirbák.. Ľ. RNDr. G. pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. RNDr. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. RNDr. CSc. RNDr. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat.. DSc. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová. M.DrSc. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. A. prof.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. prof. CSc. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. doc. M. Pavel Hanzel. G. Peter Maličký. doc.DrSc. štatistika 1 – Konôpka. geometrie.

I. I. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. štatistika 2 – Konôpka. Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric. K. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá. Cvičenia z algebry – Haviar. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. RNDr. P. prof. Gejza Wimmer. R. P. R. Osobné počítače 2 – Hollá. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. G. DrSc. Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. G. K. P. P. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. Roman Nedela. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová. V. P. V. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. RNDr. A. M. DrSc. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. P. Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar. Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . Cvičenia z planimetrie – Kršňák. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. G.

Daniel Novák. M. H PaedDr. Absolvent získa potrebné vedomosti. Elektrotechnika a elektronika. M. H doc. Alena Očkajová. Ing. Ján Pavlovkin. PhD. H doc. J. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. Ing. H Ing. Ľ.. Ing. Ján Pavlovkin. denné štúdium. Daniel Novák. H PaedDr.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc. A. Ing. PhD. CSc. H Ing. CSc. 148 . Stebila. Ľubomír Žáčok. Technické praktiká 1 . Ing. PhD. H doc. CSc. H doc. Ing. Ľubomír Žáčok. Ing. Martin Kučerka. Stroje a zariadenia – Kučerka. Daniel Novák. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. H PaedDr. Ing. L. CSc. Ing. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. CSc. J. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. Ľubomír Žáčok. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. Daniel Novák. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. PhD. Počítačová grafika – Kučerka. J. M. návyky a kompetencie pre výkon tzv. H doc. 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. Ing. PhD. PhD. Ľ. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. M Technické praktiká 3 – Polčíc.Polčíc. CSc. H doc. zručnosti. CSc. Ján Klima. PhD. CSc H PaedDr. Stroje a zariadenia. resp. CSc. B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. Ľubomír Žáčok.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka. Materiály a technológie. M. Ján Klima. Ľubomír Žáčok. pomocného učiteľa. Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. Ľ Materiály a technológia 3 . L. H doc. CSc. Prerekvizity: B-UPTV103. Daniel Novák. Alena Očkajová. H doc. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. Ing. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc. PhD. H PaedDr. Alena Očkajová.

Ján Klima. Technická prax 1 – Očkájová. J. H doc.B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin. CSc.Pavlovkin. J. H PaedDr. J. M. J. Ján Pavlovkin. J. Ing. Prerekvizity: B-UPTV112. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . H Ing. J. Ľubomír Žáčok. A.Pavlovkin. Žáčok. J. J. PaedDr. Ján Pavlovkin. J.Polčíc.Pavlovkin. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. M. J. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 . Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie .. J. J. Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin. Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. Ľ. Ľ.Očkajová. B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. A. PhD. Ľubomír Žáčok. Prerekvizity: B-UPTV-115. H PaedDr. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. Technické praktiká 6 . A. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová. Ľ. Technická prax 2 – Pavlovkin. Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. J. PhD. H Ing. PhD. Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin. Milan Ďuriš. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. PhD. Technická záujmová činnosť– Polčic. Automatizácia a kibernetika . Technika a životné prostredie – Stebila. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 . B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin. Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. CSc. Modelárstvo 1 – Polčic. J.

CSc. CSc. Ing. Jitka Oravcová. PhDr. prof. spoločnosť. CSc. Ľubica Babicová. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. Soňa Kariková. Marta Valihorová. 3 Sem Garant predmetu L L prof. doc. PhDr. PaedDr. PaedDr. CSc. kultúra 1 Človek. Vojtech Korim. PhDr. PaedDr. prof. PhD. prof. PhD. S. doc. PaedDr. Dana Hanesová. Beata Kosová. PhDr. 3 2. PaedDr. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. týž. PhD. Vojtech Korim. PhD. Vojtech Korim. PaedDr. Marta Valihorová. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. PaedDr. PhDr. PaedDr. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . doc. doc. CSc. Kariková. Dana Hanesová. PhD. PhDr. Vojtech Korim. PhD. CSc. CSc. CSc. PhD. Vojtech Korim. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. Jitka Oravcová.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek. doc. prof. prof. výmera hod. Dana Hanesová. PhDr. doc. Oľga Wágnerová. Rok 0 0 H H 2. povinne voliteľných min. spoločnosť. CSc. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. Katarína Lucinkiewiczová. výchova a ideové systémy 2 Človek. CSc. prof. PaedDr. Ľudovít Višňovský. doc. doc. PhDr. PaedDr. doc. doc. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. PhDr. PhDr. CSc. výmera hod. Alena Doušková. CSc. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. PhD. Beata Kosová.

Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2. CSc. prof. 2. PhD. PhD. PhD. PhD. L PhDr. Z Mgr. PhD. 3 1. PaedDr. Vojtech Korim. Vojtech Korim. PhD. PhD. 151 . Ján Kaliský. 2. Katarína Lucinkiewiczová. Z Mgr. prof. PhD. Mgr. PhD. Odporúčaný L Ukonč. doc. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. PaedDr. L Mgr. 3 1. 3 1. CSc. Janka Kyseľová. 2 1. PhD. PhD. 3 Sem Garant predmetu PhD. 2. Ján Kaliský. L Mgr. Janka Kyseľová. Z PhDr. 3 2. Soňa Kariková. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. L Mgr. 3 1. 3 2. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž. 3 2. CSc. Ján Kaliský. Petra Fridrichová. Vojtech Korim. Petra Fridrichová. 3 2. výmera hod. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. 3 2. Z L Z Z Z Z L Mgr. Petra Fridrichová. Miroslav Valica. 3 2. 3 2. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. PaedDr. PaedDr. 3 2. PhD. Ján Kaliský. PhDr. výmera hod. prof. 2.

PhD. ArtD. Mária Strenáčiková. CSc. doc. doc. CSc. CSc. Marián Janek. PhDr. Mgr. Belo Felix. doc. CSc. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. ArtD. art. CSc. PhDr. art. prof. Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj .Imp. art. doc. Mgr. prof. Belo Felix. Mária Strenáčiková.33 0 0 0 1 1 0 0 0. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. Mgr. PhDr.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. ArtD. art. PhD.33 0 0 1 0 0 0. art. Mgr. PhD. doc.33 0 0 1 1 0 0. Mgr. Štefan Sedlický prof. CSc. Belo Felix. PaedDr. Eva Langsteinová. PhDr. doc. Štefan Sedlický MgA. Mgr. PaedDr.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. Marián Janek. CSc.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. Mária Strenáčiková. art. art. PhD.5 0 0 0 0 4 2 1 152 . CSc. Mária Strenáčiková. doc. art. prof. prof. Štefan Sedlický MgA.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj . art. Štefan Sedlický MgA. Mgr. Mgr. Jana Škvarková. prof. Mgr. doc. výmera hod.33 0 0 1 1 0 0. PhD. prof. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. Eleonóra Baranová. Eva Langsteinová. prof.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0. Mgr. CSc. Mgr. Mária Strenáčiková. povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj . CSc. Libor Fridman. PaedDr.Bar. art. Jana Škvarková. doc. Milan 1 0. doc. Mgr. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. PhD. doc. Jana Škvarková.HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . MgA. Jana Škvarková. Mária Strenáčiková. PaedDr. Eva Langsteinová. ArtD. Mgr.

PaedDr. Peter Špilák. PaedDr.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. ArtD. doc. CSc.5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0. CSc.33 0 0 1 1 1 0 0. prof. prof. Peter Špilák. PhD. Milan Pazúrik. PhD. Mgr. CSc. art. PhD.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. doc. PhD. art. PhD. 0 0.5 0 0 0. art. Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik. art. CSc. PaedDr. Jana Škvarková. Peter Špilák. art.Kla. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. prof. CSc. CSc.5 0 0 0. Milan Pazúrik. Peter Špilák. Milan Pazúrik.5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PaedDr. Milan Pazúrik.5 0 týž. PhDr. Mgr. art. Mgr.33 0 0 0. art. art. Milan Pazúrik. prof. prof. doc. Peter Špilák.5 0 0 0. ArtD. PaedDr. výmera hod. Mária Strenáčiková. Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž. PaedDr. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj . Štefan Sedlický MgA. Libor Fridman. CSc. Peter Špilák. art. výmera hod. PhD. PhD. 0 0. PhD. prof. Eva Langsteinová. Mgr. Jana Škvarková. Mgr. prof. PhD. CSc.5 0 0 0. Mgr. Peter Špilák. CSc. Belo Felix. CSc. PaedDr.5 0 0 0 2 153 . Mgr. Mgr. prof. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr.Rom. prof. doc. Belo Felix. Peter Špilák. PaedDr. Štefan Sedlický MgA. prof. Mgr. Milan Pazúrik. Mgr. art. Mgr. Milan Pazúrik. PhD.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . art. Mgr.

Igor Gašpar. Milan Pazúrik. PhD. art. art. PhD. CSc. Pavol Tužinský doc. Igor Gašpar. prof. art. 154 . P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. ArtD. Peter Špilák. Jana Škvarková. Milan Pazúrik. CSc. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc.5 0 0 0. Mgr. prof. L L Z Z Z Z L L L L prof. PhD. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD. CSc. CSc. PaedDr. Mgr. CSc. Pavol Tužinský MgA. Mgr. Milan Pazúrik. prof. Mgr. Dagmar Michálková.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. 0 0. PaedDr. Dagmar Michálková. doc. prof. CSc. CSc. PaedDr. art. Pavol Tužinský Mgr. PhDr. doc. Milan Pazúrik. art.5 0 0 0. Mgr.5 0 0 0 0 0 2 2 týž. PaedDr. PhD. PhD. art. Peter Špilák. PhD. Mgr. Milan Pazúrik. prof. výmera hod. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr. Peter Špilák. PhD. Pavol Tužinský doc. art.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž. Mgr. art. Mgr. art. PaedDr. CSc. Externista doc. Peter Špilák. PhDr. Mgr. Peter Špilák. PaedDr. Pavol Tužinský Externista doc. art. Mgr. Milan Pazúrik. výmera hod.

PhD. Externista doc. Externista doc. Mgr. Dagmar Michálková. Mgr. art.školské hudobné súbory. 155 . Dagmar Michálková. doc. Mária Strenáčiková. Dagmar Michálková. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. Mgr. Mgr. Mária Strenáčiková. Externista doc. Igor Gašpar.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. Mgr. art. Mgr. Pavol Tužinský doc. PhD. CSc. Igor Gašpar. CSc. Mgr. PhDr. Mgr. art. Externista doc. Pavol Tužinský doc. PhD. Pavol Tužinský MgA. art. doc. Mgr. Pavol Tužinský doc. PhD. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . výmera hod. art. Igor Gašpar. CSc. Dagmar Michálková. PhDr. PhDr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. CSc. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková. doc. ArtD. Igor Gašpar. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír. Mária Strenáčiková. PhDr. Mgr. CSc. Igor Gašpar. CSc. doc. Mgr. art. Mgr. Jana Škvarková. Mgr. CSc. doc. art. art.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . CSc. PhD.

riaditeľa pre etiku.č. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. manažérsku a podnikateľskú etiku. konzultant. Katowice). profesionálne vystupovanie. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie.sk.branislav@fhv. stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). t. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. e-mail: vincur. expert for ethics). poradenských centrách. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. Študijný poradca katedry: Mgr. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. biomedicínsku etiku.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. s Filozofickým ústavom SAV. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. etiku médií a profesijné etiky. personálna práca. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2.). ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. etických komisiách apod. t. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky.j. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. 446 5626. vysokoškolskými pracoviskami v SR. ktorý pripraví odborníkov. kultúru individuálneho prejavu. Tychy). environmentálnu etiku. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. 156 . Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme.umb.B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. J 03. asistent manažéra. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu.

stupeň štúdia.Fobel doc. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext. PhDr. 1. 1. Fobelová 157 .Fobel doc. 1. Fobelová Kovaľová. 1.Fobel doc.PhD prof. 1. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. 2. 1.Ďurčík prof. 1. Lektor Kovaľová Ext. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne.Ďurčík prof.Fobel prof. 1. 1. PhD. 2. 1. 2. Fobelová prof.sk Garant štúdia: prof. 1. 1. 1. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 2.Ďurčík prof. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov.Ďurčík prof. Fobelová doc.umb. Pavel Fobel. 1.fhv. 1.Ďurčík prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.Fobel prof. v študijnom programe Aplikovaná etika. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. 1. Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov.Ďurčík doc. 2.

povinný. . etika politiky. etika verejnej správy.výberový. biomedicínska etika. 2. manažérska a podnikateľská etika. odp. etická expertíza a etické poradenstvo. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc. analytických postupov.Spolu kontakt. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2. morálna inteligencia.Ďurčík prof. etika v období globalizácie. 2.odporúčaný. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext. súčasné trendy v environmentálnej etike. etika a právo. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. sem. etika internetu) Riešenie etických dilem. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. lektor Ext. 2. Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . V . 2. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. colnej a vojenskej službe. 2. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P .povinne voliteľný. PV . základné práva v sociálnom zabezpečení. 2. etika v policajnej. 2.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 .

slovesnej. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. public relations. technické vybavenie katedry). stupeň. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. Kožiak.PhD.fhv. Pachomovová Račáková. Študijný poradca katedry: PaedDr. 1.ArtD. prof. vedomosti z lingvistickej kultúry. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. Kačiuškiene Höhn. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. Gilles Rouet.PhD. DrSc. 1. 1. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2.Šlosiar Stolár. 1. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. 159 . Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Bálintová Höhn Ličko.PhD. teórie komunikácie.mim. sociálnej. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Janka Pálková Tel. e-mail: palkova@fhv. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. 1.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. affair relations. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. kultúrnej a filozofickej antropológie. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. čo spolu činí 112 kreditov. ako manažér európskej kultúrnej politiky. Garant štúdia: prof.Darulová prof. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1. 1.PhD.prof. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. Kovaľová. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1.sk (Personálne obsadenie katedry.PhD.: 446 5123.umb.umb. 1. 1. stupeň je novoakreditovaný študijný program. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. vedomosti z oblasti európskej integrácie.

Škvarna Krško. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof.Findra Bálintová Bálintová. 1. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. Patráš prof. 1. 1.PhD.DrSc.mim. 1. prof.Patráš Račáková. Bálintová Höhn Rouet. prof. 1. 2. 3 2 3 3 3 Findra. Z Z Vyučujúci Rouet. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1. 2. Bitušíková.PhD. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof.PhD. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jančovič. 1.PhD. Pálková Celkom z L Ličko. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. 1.PhD. Höhn. CSc. Račáková. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. 1. 1. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj.PhD. Sugaj. prof. Kačiuškiene Höhn. CSc. Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc.prof.Šlosiar Höhn. 2. 2. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. 2.PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.Rouet 160 . prof. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová. 1. Bitušíková. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. 2. 1. Chorvát.Spolu kontakt. 2.PhD.PhD.

M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Bálintová Höhn Rouet.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . 2. * . Kačiuškiene Höhn. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2. PhD. 2. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová.hodnote Exkurzia 1 V 4 1.Spolu kontakt. PhD.PhD.hodnote Exkurzia 1 V 2 1. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved. PhD.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2.PhD.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene. kredit. M-CJEk-303 Vysvetl. Bálintová. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kredit. prof. kredit.PhD. L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. prof. L Hohn Hohn.

Škvarna / Kožiak 162 . Mičko PhD. fondy. PhDr. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. miestnosť č. Katedra histórie.: 048/4467143. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. e-mail: tomecek@fhv. spolky. tel. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). t. ktoré sú zamerané na organizačnú. PhD. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr.umb. podmieňujúci predmet. Vladimír Varinský. Albertová. To znamená. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. stupňa vysokoškolského vzdelania.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. agentúry. CSc. Oto Tomeček. hospodárskych a kultúrnych dejín. 8. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. 1. Od absolventa študijného programu História (2. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života. vysoké školy). domy kultúry).Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2.j. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Garant Vyučujúci predmetu Albertová.sk Garant štúdia: prof. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr. propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. kultúra. odborná redaktorská činnosť v televízii. 143. bod 7c). hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. rozhlase a periodikách). Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.: SAV.

Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Žilák. Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. PhD. 1. PhD. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. PhD. Nagy. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. 1. 1. Škvarna Kožiak. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. CSc.Spolu kontakt. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. sv. 1. 1. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1. 1. vojne 163 . Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote PV 0 4 4 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. doc. Škvarna doc. PhD. 1. Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. doc. L L L L L L L Kanovský Kunec.

1. 1. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . PhD. protireformácia a 164 . v. Mičko. prof.1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. Fremal prof. 1. 1. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof. Kalhotková Mgr. 1. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kalhotková Račko Mgr. Martuliak Mičko. PhD. 1.1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račko Nociarová Mgr. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . PhD. -18. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a. 1. 1. a 20. 1. PhD. 1. 1.Spolu kontakt. sv. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. Mácelová Kunec Kunec. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Mácelová doc. 1. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr. 1. Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. PhD. 1. Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20. 1. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. PhD. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. hodnote PhDr. 1. Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. SR (1939 . Kožiak. PhDr. Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1.Škvarna doc. PhD. 1. doc. Škvarna Kunec. 1.

L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku.odporúčaný. sem. 1.povinný.výberový. V . Škvarna prof. Spolu 8 PV predmetov. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. PV . storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc. odp. .Spolu kontakt. .semester 165 . Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1. Skratky: P .povinne voliteľný.

Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. Mgr. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Študijní poradcovia: PaedDr. praxeológie prekladu. Biloveský. 2. Klincková doc. 166 . PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1. 2. PhD. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Z Spolu Celkový súčet 1. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. PhD. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. 1. Djovčoš PhD. Djovčoš Biloveský. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Biloveský. 2. hodín Typ predmetu Počet skup. ktorá sa počíta ako povinný predmet. hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhDr. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. 1. hodnote 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá.2. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Biloveský Biloveský. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. Svetlana Pachomovová. Eva Čulenová. DrSc.

Z Z Z Vyučujúci Krnová. vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod. Krnová prof. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. 1. Spolu získa 47 kreditov. 1. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii. Henrich Jakubík. Tatár. vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations.sk Garant štúdia: Prof. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. 167 . Študijný poradca katedry: Mgr. legislatívy a manažmentu kultúry. ale nielen slovanským) jazykom. miestnosť č.prof. Absolvent študijného odboru. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven. o osobitostiach ústnych. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. storočia po súčasnosť..Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Bariaková Patráš. profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. Garant predmetu doc. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. Čulenová Krško. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20.umb. Patráš mim. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. jakubik@fhv. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. príp. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií. tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. písomných (tlačených). Vladimír Patráš. PaedDr. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. získa základné zručnosti. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. CSc. To znamená. 334. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk.

1. kred. Šuša Krško. 1. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. Čulenová Krnová. Patráš prof. L L L L L L L L Spolu 2. kred. Jančovič Findra. Z Z Z Z Z Spolu 1. Krnová mim. a preklad knižiek. kred. kred.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. Patráš Krnová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Krnová prof. ľud. storočia M-SMSm-202 Interpret. kred. Šuša Garant predmetu Krško prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 2. kred. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. 2. 1. Findra Findra. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. 1. kred. Patráš doc. 1.prof. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . Chomová prof. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I. 2. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. kred.Spolu kontakt. 1. Findra doc. komparatistika a medzilit. 1. kred. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. kred. 2. Harpáň M-SMSm-104 Lit.

kred.Spolu kontakt.dokt. M-SMSm-204 Slov. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 1. kred. kred. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod. 1. kred. kred. hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1. 2. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved. L L L L L L Bariaková. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Z Z Šimonová 169 . 1.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. zásoba slovenčiny po r. kred. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved. 1. L L Z Z Z Krško Urbancová/ int. 2. 1. kred. Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I. kred.dokt. 2. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár. 2.

Spolu kontakt.povinný. . literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2. hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven.povinne voliteľný.semester 170 . Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. 2. odp. . sem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. PV .výberový. V . 2. kred. Z Z Z Bariaková Bariaková. Jakubík Skratky: P .odporúčaný.

Peter Mandzák. 1. Štruktúra magisterského študijného programu (II. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Slížik Vladovičová gestori doc. Katedra telesnej výchovy a športu. stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Čillík prof. stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie.fhv. 1. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Garant štúdia: prof. pri programovaní. L L Rošková. 1. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Spolu získa 120 kreditov. Görner doc. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. 1. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková. Študijný poradca katedry: PaedDr. Čillík doc. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš Garant prof. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách. riadení. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 . PaedDr. súkromných.peter@fhv. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. kredit. Ľudmila Jančoková. miestnosť č. doc. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved.sk.umb. CSc.umb.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II. Jančoková Z Spolu 1. pri tvorbe nových koncepcií. mandzak. 1. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu. kredit. PhD. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach. 1. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. 58.

hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš prof. 1.súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. 1. Paugschová Garant doc. Čillík doc. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. 2.. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved. 1. 2. Bartík L Spolu 2. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. 1. 2. 1. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. Görner prof. prof. Čillík doc. 2. L L vedúci DP doc. 2. Pupiš vedúci DP Bartík. Michal doc. Rošková gestori špecializácie Kučera. Jančoková prof. Popelka Palovičová. Bartík gestori špecializácií doc. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. 1. Nemec Kremnický.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. Nemec Bartík. 1. PhD. 1. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . M. Bence. Jančoková. Bartík doc. Jančoková doc. Michal Bartík. kredit. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . 1. Adamčák prof. Novotná doc. kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Čillík gestori doc. 2. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková. Čillík prof. kredit. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík. kredit. 1.

Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský. Michal prof. Michal Görner Zbiňovský. Palovičová. 2. 1. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm. doc. PhD. Rošková Rošková. Kollár prof. 2. Bartík Palovičová.219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit. súťaží v špecializácii Rošková. 1. Michal Novotná. 2. Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. Rozim Pupiš. 2. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. PhD. PhD. 2. Novotná PhD: Pupiš. 1. Rošková. a riad. PhD. 1. 1.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. PhD: doc. Rozim PhD. 2. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. 2. učitelia KTVŠ prof. 1. Novotná Nemec.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 . Zbiňovský. L L L L L L L L Rošková. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 1. Rošková. 2. Görner Bartík. Rošková.

1. Klincková doc. Mgr. Diplomatický protokol 174 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. PhDr. 2. 1. Študijní poradcovia: PaedDr. Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. praxeológie prekladu. PhD. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Biloveský Biloveský. 2.2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. ktorá sa počíta ako povinný predmet. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. DrSc. 1. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. 2. PhD. 1. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský. Svetlana Pachomovová. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. 2. 2. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. hodnote M-PTTz-304 Vallová. Eva Čulenová. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. Biloveský. Djovčoš PhD.

1. literárnej vedy. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.umb. PhDr. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Csaba Czeglédi. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. Martin Djovčoš. Czeglédi Keníž. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať. 1 3 3 Brenkusová. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. CSc. Djovčoš Feťková Feťková. 332. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. 1. e-mail: djovcos.sk Garant štúdia: prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.martin@fhv. Študent získa 10 kreditov za prax. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1. tel: 446 4141. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. 175 . že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. CSc. Keníž. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: PhDr. 1. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. Takto spolu získa 38 kreditov. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. Predpokladá sa. literatúry a translatológie. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností. To znamená. PhD. Predmety.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1.Spolu kontakt. Vallová. 1. 2. 2. Vallová. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. PhD. 1. Djovčoš Kubuš Šavelová. hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. PhD. 1. L L L Brenkusová Biloveský. PhD. 1. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2. Czeglédi Brenkusová Keníž. Keníž. PhD. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. PhD. 1. 1. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský. Djovčoš L Celkom Biloveský. Z Z Z Z Biloveský. PhD. 2. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vallová Šavelová Biloveský. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. L L L L L L Czeglédi prof. PhD. Z Z Zelenka Javorčíková. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . Hardošová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. CSc. PhD. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. Kubuš Keníž.

PhD. PhD. Djovčoš Hardošová. 177 . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1. Keníž. Vallová Vallová. 2. CSc. hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. PhD. Biloveský. PhD. PhD. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž. 2. Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský. PhD. 2. 2. Z Z Z Biloveský. Vallová. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2.Spolu kontakt. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Brenkusová Vallová Vallová. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. 2. Hardošová Vallová. 2.

Tieto poznatky musia obsahovať o. Za celé štúdium získa 120 kreditov.umb. Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. literárnovedných a translatologických disciplín. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. televízii. • odborník – teoretik na translatológiu. • prekladateľ umeleckých textov. Študijný poradca katedry: PhDr. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. zahraničnoobchodnej. návykov a zručností. • tlmočník . Dr. • redaktor v rozhlase. Spolu získa študent 115 kreditov. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Perfektne ovláda všetky postupy.sprievodca. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. Csaba Czeglédi. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Oddelenie translatológie miestnosť č. Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti. dejín a vývoja prekladu. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. • konferenčný (kabínkový) tlmočník.sk Garant štúdia: Prof. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. Ph. 330. tel: 414 4141 (kl.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo. turistickej a kultúrnej oblasti.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky . Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni. 178 . uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. v novinách. • vydavateľský redaktor. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. diplomatickej. • prekladateľ odborných textov. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu.martin@fhv. tlmočenia a ich metód. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku. i. sociolingvistiky a pragmatiky. 4141) e-mail: djovcos.

PhD. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. Czeglédi Keníž. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. umelec. CSc. a ekonom. Czeglédi Brenkusová Keníž. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Tlmočnícke cvičenia 1. Keníž. CSc. 1. textov Preklad vedec. 2. textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. 1. Biloveský Biloveský. Feťková. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský. 1. CSc. anglof. 1. PhD. CSc. Biloveský. 1. 1. 1. Keníž. 179 . 2. Brenkusová Keníž. PhD. a dramat. CSc. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. CSc. CSc. liter. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. 1. Brenkusová Keníž. L L L Brenkusová Feťková. PhD. textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. 1. 2. CSc. a technic. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. PhD. Kubuš Keníž. PhD.

PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2. . M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2. Skratky: P .povinne voliteľný. Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová. odp.odporúčaný. 2. .povinný. PV .Spolu kontakt. PhD. sem.výberový. V . PhD.semester 180 . Vallová. CSc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1. Keníž Vallová Keníž.

) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax. prof. Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. 1. Študijný poradca katedry: Mgr. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Jan Holeš. 1. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. CSc. Baranová. 133. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. Baranová.umb. Baranová. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. PhDr. hodín Odporúčaný ročník Špecif. mim.sk Garanti štúdia: Doc.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. mim. vedeckého a hospodárskeho života. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. literárnovedných a translatologických disciplín. Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. e-mail: zazrivcova@fhv. PhD. mim. o redaktor v masmédiách. o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí. tel. 446 4197. PV Garant predmetu Křečková. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb). 181 . prof.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. 1. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. miestnosť č. prof.

Chovancová Chovancová. hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Chovancová Chovancová. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. 1. Holeš Křečková. PV kredit. Veselá Baranová. 1. kredit. 1.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit. mim. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Predmet(y) z bloku v uved. prof. Z Z Z Holeš Křečková doc. Veselá Baranová. PV kredit. 2. 1. Veselá Baranová. mim. 2. PhD. Z Z Z Z Z Z Spolu 2. mim. L L L L L Chovancová Chovancová. PhD. PhD. Veselá Baranová. PhD. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved. 1. L L Spolu Celkový súčet 1. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. mim. PV kredit. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. Chovancová Chovancová. prof. PV kredit. 182 . prof. prof. 2.Odporúčaný semester Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. 1. 1. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. kredit. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit.

prof. Skratky: P .Odporúčaný semester Spolu kontakt. 2. Baranová. textov súč. hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. franc. mim. 1. Štulrajter. L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. mim. 2. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. Holeš Křečková. prof. L L L Holeš Veselá doc. prof. PhD. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová.výberový 183 . 2. hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová. PV . PhD. hodín Odporúčaný ročník Špecif. V . PhD. 1.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. Štulrajter. Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. PhD. prof. PV kredit. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 1.povinný. kredit. Baranová. PV kredit. mim. hodnote Analýza lit. mim.povinne voliteľný. PV kredit. 2. 1.

Študijný poradca katedry: PhDr. PhDr. Pozná rozdiely medzi danými jazykovými. teória literatúry. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. Alabán 184 .sk Garant štúdia: prof. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy. z literárnej vedy. štylistika a syntax maďarského jazyka. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 1.: 048/4464137. Katedra hungaristiky Miestnosť č.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. turistickej a kultúrnej oblasti. Za prax študent získava 10 kreditov. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. dejiny maďarskej literatúry. kapitoly zo svetovej literatúry. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov. lexikológia. Gyula Varga. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka. 223. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. 1. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.andrea@fhv. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. zahranično-obchodnej. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. Andrea Csíkány. Garant Vyučujúci predmetu Varga prof. tel. Varga Szende Ardamica prof.umb. morfológia. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1. CSc. návykov a zručností. základy literárnej vedy. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu. e-mail: csikany. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. Varga prof. literárna komparatistika a literárna kritika). z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia.

Varga P P P PV. Varga prof. 2. Alabán Csíkány prof. Zimányi prof. 1. Varga prof. 1. 2. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. 1. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. Zimányi prof. Alabán prof. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. Zimányi 185 . 1. prof. Alabán P P P P P PV. 1. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r. hodnote 10 10 10 47 2. 1. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. Zimányi Németh. 1.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2.Spolu kontakt. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán prof. 1. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. prof. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. Z Alabán Németh. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1. PhD. 1. 1. 1. Zimányi prof. PhD.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. Szende Ardamica Csíkány prof.

hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. 2.Spolu kontakt. PhD. 2. Zimányi prof. PhD. Varga Németh. 2. 2. 2. Varga prof. prof. 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. Zimányi prof. prof. Alabán 186 .

2. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 1. 1. Za prax študent získava 10 kreditov. 1. Varga prof. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov. Spolu získa 120 kreditov. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . 1. Alabán prof. Zimányi prof. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu. Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Zimányi prof. 1. Alabán prof. 2. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof. Varga prof. 1. 2. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán prof. 1. Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov. Alabán prof. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. Varga prof. Varga prof. 1. Varga P P P PV.

Zimányi prof. Z Alabán Németh. PhD. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1.Spolu kontakt. PhD. 2. Alabán 188 .hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. 1. 1. prof. PhD. Zimányi prof. prof. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. prof. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1. 2. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. Varga Németh. Varga prof. 2. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. PhD. Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. Zimányi prof. Zimányi Németh. tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. prof. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. 2. 1.

Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.jana@fhv. Jana Miškovská. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty. televízii.Sc. Oddelenie translatológie miestnosť č. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. PhD. • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni. Tieto poznatky musia obsahovať o.umb.sk Garant štúdia: Prof. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. tel: 414 5648 (kl. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov. Dr. • redaktor v rozhlase. • tlmočník . • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov. literárnovedných a translatologických disciplín. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. Dipl. 4167) e-mail: miškovska. • konferenčný (kabínkový) tlmočník.sprievodca. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu.h.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Katedra germanistiky.c. Uli Rothfuss M. • prekladateľ odborných textov. diplomatickej. turistickej a kultúrnej oblasti. 189 . 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Phil.-Verw. v novinách. 327. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. • vydavateľský redaktor. návykov a zručností.. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. • odborník – teoretik na translatológiu. • prekladateľ umeleckých textov. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Študijný poradca katedry: Mgr. i. zahraničnoobchodnej.

Bieliková. Bieliková. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. hodnote Prax P P P P PV. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. PhD. Schwarzová L Spolu Bieliková prof. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Lauková. PhD. Rothfuss Lauková. Bohušová. Dolník prof. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. PhD. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. Lauková. PhD. Z Z Z Bohušová. L L L L L Dolník. Schwarzová Bohušová. PhD. Lauková. Schwarzová Bohušová. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. Lauková. Bohušová. prof. Simultánne tlmočenie I. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Miškovská Bohušová. Lauková Rothfuss. hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Dolník prof. Miškovská Rothfuss. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. Simultánne tlmočenie II. Schwarzová Bohušová. Rothfuss Lauková. Lauková. Miškovská Bohušová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Bohušová. liter. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Rothfuss Lauková. Simultánne tlmočenie III. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Lauková.

. PhD. 1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková. hodnote Odborný preklad II. Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ľupták Lauková Lauková. . Dobrík Bieliková Lauková. Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . prof.odporúčaný.povinne voliteľný. hodnote Odborný preklad I. L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. PhD. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Umelecký preklad III.výberový. Umelecký preklad I. Miškovská Bieliková Bohušová. V . Umelecký preklad II.povinný. prof. sem.semester 191 . Rothfuss Ďurníková. prof. PV . Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1. Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková. 1 1 1 1 2. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1. odp. Miškovská Bieliková Dolník. PhD. hodnote Odborný preklad III.

Lauková. Schwarzová Bohušová. PhD. Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Bohušová. Bieliková. P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová. Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová. Dolník prof. Lauková Rothfuss. PhD. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1. Miškovská Garant predmetu prof. PV 18 10 30 4 4 1. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. Za celé štúdium získa 120 kreditov. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Schwarzová Bohušová. Miškovská Rothfuss. liter. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. Lauková.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Lauková. Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. Dolník prof. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu. Lauková. Rothfuss 192 . Bieliková. Lauková. Bohušová. Miškovská prof.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. PhD. Lauková. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem.

PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. prof. Lauková. PhD. Bohušová. Ďurníková. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1. Dolník prof. M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. PhD. Lauková. prof. PhD. Schwarzová Bohušová. Miškovská Bieliková prof.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. Rothfuss Lauková. Z 193 . Lauková. Miškovská Bieliková prof. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2. Rothfuss Lauková. Ďurníková. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát. PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I. Dolník prof. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. PhD. Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát.

výberový.povinne voliteľný.semester 194 . odp. Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III. V . PV . PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát. Ďurníková.Spolu kontakt. PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P . . prof.povinný. PhD.odporúčaný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III. Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková. sem. .

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. • prekladateľ odborných textov.sk Garant štúdia: prof. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. Dr. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov.umb. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. korešpondenciu. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. e-mail: lizon. • zamestnanec spoločného podniku. To znamená. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. PhD. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. Predmety. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Martin Lizoň.. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov. Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. ekonomickej. 195 . Račáková. literárnovedných a translatologických disciplín. 306. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. • prekladateľ umeleckých textov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. • pracovník v masmediálnej oblasti.hab. PhD. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.martin@fhv. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. • asistent v spoločenskej. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. tel: 446 4150.

PhD. Z Z Z Z Spolu 2.PV tech. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1. 1. PhD. PhD. 1. Z Spolu 1. 1. PhD. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. PhD. prof. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa. Olchowa.. L L L L L Spolu 2. textov) 196 . 2. PhD. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. Odborný preklad 2 (Preklad ved. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. Račáková. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková. 2. hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Olchowa. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon. 1. 1. hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz. hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. Černák Račáková. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof. 1.Spolu kontakt. L L Gombalová Račáková. prof. Z L Spolu Celkový súčet 1. Bednarczuk. PhD.

PhD. 2. 1. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa. PhD. PhD. L Černák Račáková. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. PhD.Spolu kontakt. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film. 2. hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. Olchowa. hodnote PV 0 2 2 0 3 1. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. Z Z Černák Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD.

prof. Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. Z Gombalová prof. Z Bednarczuk. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). Z Černák Račáková. 1. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. To znamená. PhD. Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. prof. 9 5 2 26 10 2. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. PhD. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. 1. Predmety. hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. Račáková. 1. 1. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz. PhD. 1. PhD. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková. 2.

Z Černák Račáková. 1. Z Z Černák Račáková. PhD. PhD. Olchowa. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. 1. 1. PhD. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. Z Z Gombalová Račáková. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. 1. PhD. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 1. Z Černák Olchowa. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. 2. Z Z Gombalová Olchowa. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L Černák Račáková. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Gombalová Račáková. L Černák Račáková. 2. 2. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. PhD.Spolu kontakt.

• zamestnanec spoločného podniku.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. literárnovedných a translatologických disciplín. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. To znamená. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová. • asistent v spoločenskej. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2. Sugay. PhD. PhD.umb. tel: 446 4150. 200 . dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. • prekladateľ odborných textov. • prekladateľ umeleckých textov. 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. 306. 1. Kováčová. Martin Lizoň. korešpondenciu. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *.sk Garant štúdia: prof. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. e-mail: lizon. • pracovník v masmediálnej oblasti.. ekonomickej. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. Predmety.martin@fhv. Larisa A. DrSc. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov.

1. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. 1. 1. Sugay Sugay. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. 1. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. Repoň. Kováčová Kováčová. Pachomovová Pachomovová. 1. PhD. DrSc. PhD. 1. Juríková Kováčová. 1. PhD. DrSc. Sugay prof. 1. Juríková Repoň. Repoň. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová Kováčová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zo súčas. PhD. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Z Spolu 201 . Repoň. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. stor. 2. Sugay Kováčová. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. 1. PhD. Sugay Sugay. 1. PhD.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. Juríková Kováčová. Kováčová Kováčová. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1. ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. 2. DrSc. 2. Sugay prof. 2. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. DrSc. 2. PhD. PhD. a 21. PhD. PhD. 1. 2. 1.

hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Pachomovová Pachomovová. 1. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. DrSc. 1. 2. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. Repoň. M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. 2. PhD. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. PhD. L L Kováčová Repoň Kováčová. PhD. Juríková Repoň. DrSc. PhD. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. PhD. PhD. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. Kováčová. 1. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic. Z Z Pachomovová Pachomovová. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1. Z Z Juríková Kováčová. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. DrSc. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. 1. Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň Repoň. 1. Pachomovová Pachomovová. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová prof.Spolu kontakt. L L L L Sugay prof. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. PhD.

Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. Kováčová Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. DrSc. 1. Garant predmetu Kováčová. 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 1. DrSc. PhD. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. DrSc. PhD. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. Kováčová Kováčová. 1. To znamená. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Juríková Kováčová. 1. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . Pachomovová Pachomovová. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pachomovová Pachomovová. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1. PhD. PhD. Juríková Kováčová. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. 1. Predmety. 1. PhD. Juríková Repoň. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Sugay. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Kováčová Kováčová. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. PhD. 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. Juríková Kováčová. 1. PhD. 1. 1. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. PhD. Spolu získa 120 kreditov.

PhD. 2. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. PhD. 2. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. L L Kováčová Repoň Kováčová. PhD. Sugay Kováčová. PhD. Juríková Repoň. PV V 15 7 27 10 10 95 2. 2. 1. 1. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap. Z Z Pachomovová Pachomovová. Sugay prof. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof. Repoň. Repoň. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. DrSc. prof. 1. cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zo súčas. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. DrSc. 1. M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. stor. Sugay Pachomovová Pachomovová. 2. a 21. Sugay prof. 2. 2. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1. Repoň Repoň. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. 204 . M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Repoň. L L L Sugay prof. PhD. 2. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1.

L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 . hodnote V 0 1 1 0 2 1. PhD. Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. Z Z Juríková Kováčová.Spolu kontakt. Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. Kováčová. PhD. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. 2. DrSc. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic. hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Pachomovová Pachomovová.

(Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. o filológ – teoretik jazyka a literatúry. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. diplomatickej. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek. doc. PhD. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. 206 Odporúč. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. Študijný proces má charakter premysleného. ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. o prekladateľ odborných a umeleckých textov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky.americká literatúra I. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. 433.veronika@fhv. prekladať bežné. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. semester Odporúč. P 1 1 2 0 3 1. Jiří Chalupa. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. odborné aj umelecké texty. najmä v spoločenskej. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. literárnovedných a translatologických disciplín. PhDr. zahraničnoobchodnej. v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov. 446 4197. ale aj odbornej komunikácie). turistickej a kultúrnej sfére. tel. Spolu získa 37 kreditov. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie.umb.) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky. miestnosť č. Franek Reichwalderová . Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov. o redaktor v masmédiách. e-mail: sliacanova.sk Garant štúdia: Doc. Študijný poradca katedry: PhDr. návykov a zručností. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu.

Franek Z Reichwalderová Reichwalderová. M-PTSp-121 Umelecký preklad I.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1.kred. 1.americká literatúra II.kred. Franek L lektor Šj. špan. Špj-1 Odporúč. jazyku 4 4 1 1 1. 2.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2. 1. Chalupa doc. 2. L Reichwalderová Reichwalderová. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč. Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I. Sliačanová L Chalupa. Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová. 1. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc. L Franek. 1.hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. Chalupa doc.kred. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. semester Odporúč.hodnote V 0 1 1 0 1 2. PhD. Z Franek. filmu 207 . Chalupa Z Reichwalderová doc. PhD. 1. Z Franek doc.kred. 2.kred. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved. 1. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc. Chalupa L Reichwalderová doc. 1.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved. 2. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. 1.hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II. Z Ďurovková doc. 1. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved.Spolu kontakt. Chalupa Z Reichwalderová doc.* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc. PhD. doc. 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 2. Franek Z Z Spolu L Franek.

učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II. 1. 2. PhDr. Škvarková Z Doc. 1. 1. Študenti aprobačných predmetov.Oravcová. 2eiEDPS Edukačná psychológia I. organizácie a legislatívy školstva a školy. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1. 2. PaedDr.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . Vašašová. AP 3* Prax súvislá 2.Pašková. v zmysle teoretických.László. AP Prax priebežná 2. PhD. kde je predmet vyučovaný. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2. 1. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. PhDr. Karol László. PhDr. 2. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. *** Prax náčuvová. Kopp. 1. PhD. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). PhD.Valihorová. 2. AP prvá polovica semestra. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 2. 1. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy.5 1 0. na základnej škole. AP Prax súvislá 1. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. PhD. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). Garant štúdia: prof. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. AP Prax priebežná 2. pedagogický. 2. AP 2* Prax náčuvová 2. Kaliská. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. PhDr. pedagogiky. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod.. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný.5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. PaedDr. priebežná. praktických a tvorivých spôsobilostí. 1* *** *** Prax náčuvová 1. Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov.

2. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. PaedDr. Mgr. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. 1. PhDr. Višňovský 209 . doc.. PhDr. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. doc. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Prof. Višňovský. 2. Oravcová Z prof. 1. Kariková. Zolyomiová L doc.Kariková. Nemcová. 2. Gajdošová L prof. doc. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Oravcová. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Stehlíková Z doc.L Balážová. Emmerová. 1.-2. 1. 1. 2. 1. Z doc. 2. 1. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc.–C L Doc. 2. PhDr. Blanáriková L doc. doc. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. Blanáriková L prof. Karol László Z PhDr. PhDr. Nemcová. 1. Z prof. Stehlíková Z Prof. Gajdošová. Valihorová. Wágnerová Z prof. Hroncová. Blanáriková L doc. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. doc.Kariková. PaedDr. Mgr. Valihorová. Gajdošová. Z. Višňovský.Gurgová L PhDr.. László. PhDr. 1.Kováčiková. 1. Kaliská. Oravcová. PhDr. Zolyomiová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD. PhD. László Vyučujúci Z doc.

-2.Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. L KTVŠ 2 1.-2. L KTVŠ 2 1.ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.-2.-2. L KTVŠ 2 1.-2. Z KTVŠ 2 1. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova .-2. L Slížik 2 1.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1. Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova .-2.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova.výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova.Typ predmetu Kontakt hod.-2. Z Sertoglu 2 1.sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1.výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova.základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Z KTVŠ 2 1. Z KVTŠ 2 1.LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.-2. Z KTVŠ 2 1.-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova.-2.-2.fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1.ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova.-2.-2.-2. L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova . L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova .-2.plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova .-2.-2.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova .-2.-2.volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova.-2 Z Sertoglu 2 1. L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník .-2.-2.-2. Z Cseh (KHUN) 2 1.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova .

PhD. 1. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. Takto spolu získa 26 kreditov. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr. lexikológia. Predmety. PhD. Eva Homolová. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Jazykové kompetencie. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. 022. Homolová Spolu kontakt.sk. L L L Feťková Feťková. 1. miestnosť č. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. 1. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov.. Roman Ličko. histórii a reáliách Veľkej Británie. Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof.sk.umb. 1. Štulrajterová prof. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. fonetika. licko@fhv. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr.umb. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. Študijný poradca katedry: Mgr. PV 211 . Garant štúdia: doc. Katedra anglistiky a amerikanistiky. To znamená.fhv. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov. PhDr. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. PhD. http://www. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra.

Z Z Z Jesenská Zelenka prof. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr. 2. Javorčíková. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. 1. 1. 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. Homolová 212 . prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. 2. CSc. Homolová Štulrajterová prof. 1. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1. 1. 1. hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. 1. 1. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. PhD. Feťková. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. Štulajterová. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. 1. PhD. PhD. 1. PhD. Feťková. PhD. 1. hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. Homolová Dovčiak. Z Z Z Z Homolová prof. Homolová Homolová prof. PhD. Homolová Javorčíková.

PhD. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. Štulajterová. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. 2. L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. hodnote Americká ženská literatúra 20. 2. PhD. 2. 1. Štulajterová. PhD. prof. PhD. Javorčíková. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. PhD. 1. 2. Štulajterová.Odporúčaný semester Spolu kontakt. Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. 1. PhD. 1. Javorčíková. storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. Štulajterová. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 . PhD. 2. PhD. Štulajterová. 2. PhD. PhD. Javorčíková. PhD.

umb. vo vydavateľstvách. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. didaktiku a metodiku dejepisu. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu. Katedra histórie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.umb. ako vysokoškolskí učitelia. (Ak študent absolvuje viac PVP. umelecké galérie). Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. PhD. cestovným ruchom. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. 143.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. PhDr. Oto Tomeček. v občianskych združeniach. To znamená. napr. v samosprávnych a štátnych orgánoch.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom. bod 7c).j. e-mail: tomecek@fhv. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. podmieňujúci predmet. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.fhv. t.: 048/4467143. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie. v masmédiách. ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. tel. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. Dušan Škvarna. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov. Odporúčaný študijný plán: 214 . miestnosť č. PhD. archívoch. 8. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín. vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. princípy jeho štruktúry. v osvetových zariadeniach. absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl.

sv. PhD. Kalhotková Račko Mgr. 1. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. Nagy. PhD. 1. Fremal 215 . vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. doc. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . L L L Kmeť Škvarna prof. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof. Račko Nociarová Mgr. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. Fremal Šuch. PhD. Škvarna L Spolu 2. L L Fremal prof. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. 1. Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof. Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. Kožiak Z Spolu Kožiak. 1.1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1. 1.Spolu kontakt. 1. 1. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Fremal doc. Šmigeľ Kalhotková Mgr. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. v. Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.

1. PhD. Škvarna Kunec. Mácelová Kunec Kunec. 1. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. -18. Šmigeľ PhDr. Fremal doc. Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. Mácelová doc. SR (1939 . 1. 1. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . Martuliak Mičko Mičko. 1. Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. sv. Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. a 20. 1. 1. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie.1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Mičko. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku. storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. 1. Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. PhD. PhD. 1. 1. PhD.Spolu kontakt. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. PhD. PhDr.Škvarna doc. Škvarna prof. Kalhotková Mgr. 1. 1. prof. PhD. PhD. Kožiak. L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová.

realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. PhD.fhv. Takto spolu získa 26 kreditov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2. Poradca katedry: Mgr. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1.umb. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Katedra filozofických vied. princípy jej štruktúry. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. L L L Šuch Schmidt Šuch. Ulrich Wollner. Schmidt. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. wollner@fhv. slobody a demokracie a s úctou k právu. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . CSc. PhD. 1. 318. Nemčeková prof. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia. Mgr. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov. PhD. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. Z Šlosiar prof. 1. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. miestnosť č. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti. PhD. Marián Palenčár. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov. http://www. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely.umb.sk. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. L Spolu 2.sk Garant študijného programu: Doc. tolerancie. 1.

hodnote Kresťanská morálka . 2. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2. . V . PhD. Šuch. Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Palenčár Schmidt. 1. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nemčeková Šlosiar prof. Nemčeková prof. PhD. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1. PhD.história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. Nemčeková Skratky: P . . 2. Ondrejková Wollner.Spolu kontakt. sem. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Z L Z Wollner Šuch Wollner. PhD.semester 218 .povinne voliteľný. hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1. Z Z Ondrejková Wollner doc. 1. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.výberový. 1. odp. PV .povinný. doc.odporúčaný. Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. Krchnák Wollner. L L L Nemčeková prof. PhD.

ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. 1. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1. Chovancová Chovancová. štylistika a sociolingvistika. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. prof. e-mail: zazrivcova@fhv. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax. mim.fhv. 1.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. mim. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu. M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 . PhD. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov. PhDr. vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. 133. Křečková. kredit. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová. PhD. 1. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe. Takto spolu získa 26 kreditov. Elena Baranová. Z Spolu 1. PhD.umb. Chovancová Chovancová. L L L L Baranová Baranová. prof. 1. 1. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. 446 5133. kredit.umb. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. Garant štúdia: Doc. hodín Odporúč. tel. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. kredity. semester Odporúč.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka. literatúry a didaktiky.sk/. miestnosť č. Študijný poradca katedry: Mgr.

Spolu kontakt. Chovancová Chovancová. Bubáková. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. PhD. PhD. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. 220 . franc. 1. kredit. PhD. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. PhD. semester Odporúč. 2. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 1. textov súč. 2. 1. Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Křečková. mim. kredit. 1. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. prof. PhD. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. PhD. 2. Bubáková. kredit. autorov Aktuálne problémy fr. PhD. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. Bubáková. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Z Spolu Celkový súčet 1. hodín Odporúč. 2. lektor Bubáková. kredit. mim. hodnote Franc. PhD. Štulrajter. PhD. 2. 2. prof. PhD. kredit. Bubáková. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved. 1.

semester Odporúč. Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. odp. .Spolu kontakt. PV .povinne voliteľný. 1. Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P . . st. sem. hodín Odporúč.semester 221 . hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20.povinný.odporúčaný. 2. V . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved.výberový. kredit. 2. 1.

PhD. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová. podmieňujúci predmet.h. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. lexikológia. prof. To znamená. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. prof. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1.-Verw. Z Spolu 1. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.c.. technické vybavenie katedry. 1. danova@fhv. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách. PhD. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Takto spolu získa 26 kreditov.) Garant štúdia: Prof. PhD. 2. miestnosť č. Ďuricová. t.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. (Personálne obsadenie katedry. 1. Phil.j. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Uli Rothfuss M.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.Sc. Dipl. 113. fonetika. Katedra germanistiky. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. Mária Daňová. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová. 1.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. Dr.umb. L L L L Spolu 2. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 . Študijný poradca katedry: PhDr.

Schulze prof. reláciami nem. 1. PhD. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. 1. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. Schulze Ľupták Ďuricová. 1. 2 2 2 2. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. Štefaňáková Štefaňáková. prof. PhD. st. PhD. Schulze Ďuricová. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. Lenčová Lenčová. Daňová Lenčová. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. sat. 1. PhD. Daňová Daňová. Štefaňáková Štefaňáková. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková. Ďuricová. 1. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic.Spolu kontakt. PhD. PhD. 1. PhD. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Lenčová Lenčová.učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ďuricová. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. PhD. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. PhD. 223 . PhD. prog.

Janáková Garant predmetu doc. Krnová prof. galisova. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania.umb. Kristína Krnová. 1. Bariaková Lomenčík. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. Findra doc. L L L L L L Spolu Findra. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. technické vybavenie katedry).anna@fhv. 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2. Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. princípy jazykového a literárnohistorického systému. Odaloš Z Spolu 1. 1. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . Tatár. CSc. Anna Gálisová. Pršová prof. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Krnová prof. PhDr. Takto spolu získa 26 kreditov. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. 1. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I. 1.sk (personálne obsadenie katedry. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti.umb. Gálisová Krnová. Bariaková.fhv. Šuša Šimonová. Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov.sk Garantka štúdia: doc.

2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Gálisová Krško. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jančovič Findra. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. 2. 1. Findra doc. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 1. Krnová prof. L L L Očenáš Tatár. Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Odaloš Urbancová 225 . storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. 1. L L L Bariaková. hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. hodnote Česká literatúra 20. 2. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. Krško 5 26 1. 1. 1. 1. Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1.

Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková. V .výberový. odp.odporúčaný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2.Spolu kontakt.povinne voliteľný. Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P .semester 226 . sem. . 2. . PV .povinný.

PhD. László. 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. PhD. praktických a tvorivých spôsobilostí. Študijný program: spoločný základ pre 2. Oravcová. 2. 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof.Valihorová. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. organizácie a legislatívy školstva a školy. PaedDr.Salbot.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 1. 1.. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. 1. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. Stehlíková. 2. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Kopp. pedagogiky. 2. 1. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. stupeň VŠ štúdia – Mgr. PhD. doc. PhDr. Kaliská-. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. Škvarková Z doc. PhDr. PhDr. PV. Pašková. PaedDr. Karol László. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. Garant štúdia: prof. PaedDr. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. v zmysle teoretických. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Šatánek. Vaššašová. pedagogický. PhDr. PhD. Oravcová. PhDr.

PhDr. Kaliská. Nemcová. M-UCSz-307 Telesná výchova. Oravcová. Gurgová L PhDr. 1.3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. Wágnerová Z prof. Blanáriková L doc.C. 1. Stehlíková Z doc. doc. Mgr. doc.Kováčiková. Zolyomiová L doc. Z prof. 2. doc. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. PhD. 2.výberová 1 2 1. László. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. PaedDr.Kariková . 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. PaedDr. čiastkový . PhDr. priebežná. Višňovský. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1.Kariková. Gajdošová. 1. 2. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Valihorová.-3. Karol László Z PhDr. Kariková. László Gestori predmetu (celý úväzok . Gajdošová. doc. Višňovský. doc.hodnota) Z doc. Višňovský . Blanáriková L doc. Blanáriková L doc. Z doc. Oravcová Z prof. PhDr. Nemcová. Prof. Gajdošová L prof. 1. PhDr. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. PhD. PhDr. PhDr. L Doc. Valihorová. Hroncová. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. Stehlíková Z Prof. Mgr. Blanáriková L prof. 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. Emmerová. Zolyomiová. Oravcová. 1. z toho 15 hodín na základnej škole.

výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova.-3. čiastkový .C.-2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova. Z Cseh (KHUN) 2 1. L KVTŠ 2 1.L Balážová.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok .-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 . L KVTŠ 5 1. katedroví Erasmus koordinátori 2 1.-3. Z.Typ predmetu Kontakt hod. Z KVTŠ 2 1.-2.-3.hodnota) 2 1.-2 Z Sertoglu 2 1.

Štruktúra magisterského študijného programu (II. Bendíková.kredit. Karol Görner. Katedra telesnej výchovy a športu. teórie. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. kultúrnych. Michal M-UVTv. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková. Görner doc. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv. Bartík Michal. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách.umb. Vladovičová prof. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Študijný poradca katedry: PaedDr.fhv. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. 8-ročných gymnázií. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Jankovská L Spolu doc. resp.kredit. PhD. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl.umb.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II.sk. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. Slížik Bartík. Garant štúdia: prof. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. Z Spolu Garant prof.101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. na katedrách. 58. Bence. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. miestnosť č. v centrách voľného času a pod. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. M. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner. Peter Mandzák. PaedDr.peter@fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. mandzak. PhD. jazykových a umeleckých škôl.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Bartík 230 .

Kollár. Mandzák učitelia katedry Adamčák. Nemec Čilík. L.105 Názov kurzu Org. Michal. M.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv. Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv. Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety .v kombinacii s aprobačným predmetom 231 . Slížik. Rozim.209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Pupiš Nemec. Kučera. Bence. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Zbiňovský Novotná. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov.206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv. Kučera Michal.. Kremnický Bartík.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. Palovičová. Kollár..kredit. Palovičová Z Spolu Garant prof. PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. Rošková. Bartík doc. a riad. športy a sebaobrana Rytm. Kučera.

osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Katedra telesnej výchovy a športu.umb. Študijný poradca katedry: PaedDr. stupňa (Mgr.peter@fhv. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. domovy mládeže.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. a 2. Odpor. Vladovičová 232 . Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. mandzak. PhD. L Rošková. Slížik doc. kredit.fhv. sem. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. na katedrách. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Absolventi 2. 1. jazykových a umeleckých škôl. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. v centrách voľného času a pod. resp. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. PaedDr. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. PhD. Michal doc. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov.sk. teórie. školské strediská záujmovej činnosti). Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. Görner doc. resp. Spolu získa 120 kreditov. 8-ročných gymnázií. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Peter Mandzák. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. 1. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. Štefan Adamčák.umb. Garant štúdia: doc. 34 kreditov za predmety spoločného základu. Bendíková Adamčák. centrá voľného času. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. roč. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu hod. Bartík Michal.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. kultúrnych. Nemec Z Spolu Garant prof. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. 1. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. 62. miestnosť č. jednopredmetové štúdium (II. Spolu získa 66 kreditov.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1.

Rošková Rozim. roč. Bartík doc. Paugschová doc. 1. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Popelka Görner. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. Michal Michal. 1. 2.. kredit. 1.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. L L L L Vyučujuci Bartík. sem. PhD. Nemec prof. Bendíková Garant prof. 1. Odpor. Jančoková 233 . Palovičová Bartík. Nemec Kollár. L L L Nemec. 2. Kučera vedúci DP doc. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. doc. Nemec Bartík. st. Michal Adamčák. 1. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Pupiš doc. 1. Jankovská Michal. Z Z Z Z Z Z doc. 1. kredit. 1. Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. 1.. Palovičová Jančoková. M.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. Bartík Paugschová. 2. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1. Michal prof. L. hodnote Odpor. Bence. Michal M. 2.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1. Z Z Z Z Z L Spolu Michal.Michal doc. st. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. Michal prof. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. Kučera. 1. Bence. Bence. Rozim doc.Typ predmetu Kód M-UVTV. L L L Čillík. akcií na 1. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Bartík prof. učitelia KTVŠ doc. a riad. 1. Spolu hod.

L Z Z Z Z Z Odpor. PhD. doc. PhD. roč.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit. Michal Palovičová. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1. Palovičová Novotná. Zbiňovský Michal. Palovičová. 2. hodnote Odpor. Görner Gymnastika Úpol. gymnastika a tance Novotná. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof. 2. 2. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Palovičová Kremnický. 2. 2. Zbiňovský. Spolu hod. PhD. Kremnický Bartík.v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. sem.Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV.

235 .

Mgr. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík. Roman Alberty. S. doc. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. RNDr. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. M. E. M. P. CSc. Didaktika biológie 2 – Švecová. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová.. R. CSc. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová. Sabo. doc.. Uhliarová. RNDr.. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty. Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr.B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. P. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 . Petrášová. Milada Švecová CSc. Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. A. Milada Švecová CSc. Malina. Didaktika biológie 3 . 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. Časť učiva je povinná. Milada Švecová CSc.. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc. Antropológia – Selecká. Je pripravený tak.. V. J. Historická biológia. Etológia – Adamcová. RNDr. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová. R. PaedDr. Malina. M. RNDr. prof. Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. RNDr. M. Franc. Adamcová. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov.“). doc. M. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. paleontológia – Soták.. CSc. R. Roman Alberty. P. Peter Bitušík. M. M. M. P. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová. PaedDr. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia.P. PaedDr. RNDr. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová. M.. P. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. denné štúdium. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká.Švecová. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. V. Ekosozológia – Urban.

Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. R. E. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 . Vývinová biológia – Selecká. P. Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová. Globálne problémy a súvislosti – Sabo. P.. E. Malina. Uhliarová. P.Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. P.. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká.

Katarína Čižmárová. doc. P. K. 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . K.Čižmárová. RNDr. Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. .magisterské štúdium UAGE doc. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach. M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . O. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . doc. T. K. CSc. CSc. P. CSc.Michal. RNDr. prof. RNDr. Vladimír Baar. N. RNDr. Polčák.Katarína Čižmárová. CSc. M. T. Pavel Michal. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák. Pavel Michal. prof. štátna skúška. Didaktika geografie 3 . Vladimír Baar. Didaktické vychádzky – Čižmárová. RNDr. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová. K. CSc. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. K. doc. Základy percepčnej geografie – Gregorová. Katarína Čižmárová. Terénne cvičenia 3 . O. Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia . CSc. Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie. Absolvent získa titul Magister (Mgr.Madleňák. K.Čižmárová. B. doc.) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. K. R. Študijný program zabezpečuje 2. Katarína Čižmárová. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania. T. CSc. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš. R. Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. RNDr. Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii . Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. RNDr. RNDr. Geografia SR 2 – Bačík.Pouš. Geografia malého regiónu – Slobodníková. RNDr. 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. R. denné štúdium. Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová. CSc. 238 . CSc. doc. M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . Katarína Čižmárová.Čižmárová. K.. Barto.Čižmárová.

Historickogeografické regióny Európy – Madleňák. Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová. O. J. M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 . K. Životné prostredie SR – Mazúrek. T. K.

návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. CSc. doc. M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin. Ing. Ľ. PaedDr. CSc. Užitková technika – Ďuriš. elektrotechniky.. Žáčok. Žáčok. M. Humanizacia techniky – Žáčok. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. Daniel Novák. Multimédiá – Pavlovkin. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. Martin Kučerka. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. elektroniky. M. PhD. denné štúdium. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Ľubomír Žáčok. J. Základy stavebnej výroby – Ďuriš. Ľ. M. J. M. M. doc. PaedDr. M. stupni základných škôl. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva. Milan Ďuriš. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin. Ľ. zručnosti. strojárstva. Milan Ďuriš. M. stupni základných škôl. PaedDr. M. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš. CSc. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš. M. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Ing. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . Ján Klimeš. J. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. M. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc. doc. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. PaedDr. Ľ. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy. J. Stebila. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. J. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. J. Absolvent získa potrebné vedomosti. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. CSc. M. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. Milan Ďuriš. Ing.. CSc. PhD.

Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin. J. Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 . M. J.M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš.

digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 . 2 1. CSc. PhD. Mgr. PhDr. PhD. Mgr. prof. Petra Fridrichová. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. PaedDr.B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. 2 1. 2 1. Petra Fridrichová. 2 1. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. PhD. Janka Kyseľová. prof. Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. Alena Doušková. 2 1. PhDr. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . kredit 3 6 3 12 týž. Petra Fridrichová. PhD. Ján Kaliský. PhD. 2 1. Vladimír Poliach. PhD. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž. výmera hod. PhD. PhDr. Mgr. 2 1. PhD. 2 1. PaedDr. PhDr. PhDr. kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. výmera hod. PhD. PaedDr. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. Štefan Ligas. Vojtech Korim. PhD. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Katarína Ľuptáková. doc. PhDr. Mgr. 2 1. Ján Kaliský. PhD. Soňa Kariková. 2 1. Mgr. Rok 1. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. PhD. Lívia Nemcová. Rok 1. CSc. PhD. Soňa Kariková. PhD. PhDr. PhD. PhD. výmera hod. Beata Kosová. 2 1. Miroslav Valica. 2 1. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. Mgr. Miroslav Valica. Miroslav Valica.

výmera hod. PhD.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž. Rok 1. 243 . kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. Miroslav Valica. 2 Sem Z Garant predmetu PhDr.

diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. PaedDr. PhD. Jana Škvarková.spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. CSc. PhD. PhDr. prof. Libor Fridman. CSc. doc. Eva Langsteinová. Mgr. PhD. PaedDr. PhD. MgA. PaedDr. Libor Fridman.nástroj Koncert absolventov . prof. Libor Fridman. art. Mgr. PhDr. PhDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof. CSc. doc. PaedDr. doc. prof. povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud. P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. CSc. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Eleonóra Baranová. prof. Jana Škvarková. PhD.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0.KH Koncert absolventov . ArtD. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . PaedDr. CSc. Milan Pazúrik. PaedDr.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 . PaedDr. Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . Belo Felix.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. prof. Mária Strenáčiková. prof. CSc. PaedDr. prof. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. CSc. CSc. Milan Pazúrik. CSc. Milan Pazúrik. týž. CSc. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. prof. doc. Milan Pazúrik. prof. výmera hod. Libor Fridman. PaedDr. Milan Pazúrik. PaedDr. výmera hod. ArtD. Eleonóra Baranová. Milan Pazúrik.Mod. Eva Langsteinová. MgA.

Libor Fridman.školské hudobné súbory. Mgr.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . PhDr. Eva Langsteinová. PhDr. art. PhD. PhD. externista doc. PhD. Igor Gašpar. Mgr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof. externista doc. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PhDr. Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 . doc.Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. CSc. PhD. CSc. PhDr. výmera hod. art. doc. Mgr. Dagmar Michálková. CSc. Pavol Tužinský prof. Dagmar Michálková. doc. Igor Gašpar. Mgr. CSc. Marián Janek. Eva Langsteinová. 245 . PaedDr. doc. PaedDr.

Mal.mal M.Kunce MgrArt.mal M. Prof. výmera hod. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.mal.Akad. Prof. výmera hod. Sokol /C/ Doc.Akad. výberové do sumárnej skladby 120 kr. kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž. Prof. Akad. Balázs ArtD.mal Š.mal M. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc. diplomová práca 20kr. Š.Akad. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž. Balázs ArtD.Akad.Akad. Ria Kmeťová ArtD. Sokol Doc. povinne voliteľných 9.Kunce MgrArt. Sokol Doc. Akad.mal.mal. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof.mal M. P. Balázs ArtD. Prof. P. Prof. Š.Akad. Sokol Garant predmetu Prof. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. praxe 10kr.Akad. Ria Kmeťová ArtD.mal. Ria Kmeťová ArtD.Akad.Kunce MgrArt. Milan Sokol Akad. Akad.mal M. Sokol Prof.mal.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof.mal M.Akad. Sokol 246 . P.

Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno .didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž. Rok Sem H H H H H H H H H 247 . P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. výmera hod.

ovláda princípy empatie. . stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. e-mail: vincur. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. .spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky.z.131 Z. ktorá sa považuje za povinný predmet.asistent manažéra. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. organizačnými a kultúrnymi trendmi.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I.Konzultant pre etiku (angl. Daniela Fobelová. Po úspešnom absolvovaní 1. PhDr. .131/2002 Z. ethics officer. . Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov.č.1 zák. 446 5626. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. J 03.1 zák. t. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu.sk Garant štúdia: prof. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Študijný poradca katedry: Mgr. stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.z. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. miestnosť č.umb.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . ako oblasť poznania (§ 50 ods. ktoré narúšajú integritu. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV . ethics consultant).branislav@fhv. PhD. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . verejného a profesionálneho života. Odporúčaný študijný plán: 248 .aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. globálnymi.fhv. spravovaných Ministerstvom školstva SR.).prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . . posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: .umb.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.sk. národnými.

Banse doc. Kiepas prof. PhD. Ďurčík Ekonom. 1. 2. 2. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom. fak.Spolu kontakt. prof. 2. Fobelová prof. 2. Fobel Ekonom. 1. prof. 1. Kiepas Kovaľová. 1. Fobel prof. 1. prof. fak. 1. 1. Fobelová prof. prof. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. PhD. Fobel prof. Fobel prof. prof. 2. Fobel doc. Ďuricová. Fobel prof. Fobel prof. Fobel prof. 2. Kovaľová. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. 1. PhD. 1. Ďurčík prof. Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. fak. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. PhD. Fobel Kovaľová. Kovaľová. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2. PhD. 2. 2. 1. L L L L L L 249 . Fobelová prof. 2. 1. Kiepas Kovaľová. 2. fak. 1.

Fobelová prof. 3. sem. . 13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov. 2.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov. Kiepas doc. Fobelová doc. 2.povinne voliteľný.. odp. Fobel doc. PV . 3. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3. Ďurčík doc. L L L L Kovaľová Fobel. 3. 3. 3.Spolu kontakt. 3.práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P .odporúčaný. PhD. 3. L L Vyučujúci ext. prof. 3. PhD. V .Povinný. Ďurčík prof.lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3. Kovaľová. Kovaľová.výberový. Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. Šimoniová Ďurčík ved. lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová. PhD. prof. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2. Oravcová Kovaľová. 250 .

ruskej. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. Poľsko . čo spolu činí 170 kreditov. Bude kompetentný v hovorenej. hudobnej a výtvarnej kultúry.Birmingham. Kunec prof. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.Krakow.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej.fhv.Maastricht. Kubealaková PhD. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . 1. Študijný poradca katedry: PaedDr. Palenčár Nagy. Jančovič. z medzinárodných vzťahov. Janka Pálková Tel. technické vybavenie katedry). zo psychológie.umb.). USA a i. z ekonomických vied a manažérskej etiky. e-mail: palkova@fhv. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. slovesnej. práva.sk (Personálne obsadenie katedry. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. 1. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. 1 4 Garant predmetu doc. Holandsko . tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Darulová Vyučujúci Palenčár 251 . Maďarsko – Budapešť. Gilles Rouet.Petrohrad.umb. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov.: 446 5123. Martuliak Jakubík. nemeckej. DrSc. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Veľká Británia . sociálnej antropológie. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. Chorvát doc. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. francúzskej a slovenskej kulturológie.sk Garant štúdia: prof. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. riadiť. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1. 1. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www.

Höhn. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. 1. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. 1. Štulrajter. doc. Ličko. Ličko. 1. PhD. Höhn. PhD. Bálintová. 1. Štulrajter. Štulrajter. PhD. Höhn. Kminiaková Bálintová 252 . 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. 1. PhD. PhD. PhD. Bálintová. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Bálintová. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. Höhn. PhD. Darulová Jančovič. Štulrajter. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. PhD. 1. PhD. PhD. Langsteinová Ličko Bálintová. PhD. PhD. prof. 1. PhD. PhD. Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko. 1. PhD. PhD. 1. 1. L L Ištvánfyová. 1. PhD.Spolu kontakt. 1. 1. 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. Bálintová. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1.

Höhn.Spolu kontakt. PhD. 2. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. Štulrajter. Z Z Z Ištvánfyová. PhD. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. 1. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. 2. 2. 2. Ličko. 1. Klincková doc. 253 . Bálintová. 1. Höhn. Štulrajter. PhD. PhD. PhD. 2. Bálintová. Bálintová. PhD. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. PhD. PhD. L L L L L Ištvánfyová. 2. 1. PhD. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. PhD. PhD. Brooš prof. PhD. Langsteinová Ličko. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. 2. 1. Bálintová. Höhn. PhD. 2. Štulrajter. PhD. Höhn. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. PhD. 2. Štulrajter. 2.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. PhD. Klincková prof.RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3. Vetráková prof. PhD. Ličko. Štulrajter. Höhn. Höhn. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. Štulrajter. doc. Z Z Spolu L Bálintová. 2. 2. 2. 2. Vetráková Höhn. 2. PhD. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc. 2. PhD. PhD.Spolu kontakt. PhD. PhD. 2. hodnote PV 0 6 6 2 3 2. 2. 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. PhD. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Höhn. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. L L L L Ištvánfyová. Švantnerová Ličko. 2. Ištvánfyová Klincková. Brooš doc. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. Bálintová. L L L L Ištvánfyová. Klincková 254 . PhD. 2. 3. PhD. Štulrajter. PhD. 2. PhD. Bálintová. Bálintová. 2.

hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. Höhn. PhD. Patráš Júda.práce prof. Patráš Ištvánfyová. 3. Zagoršeková prof. PhD. Bálintová. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. 3. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. PhD. PhD. Höhn. Štulrajter. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof. PhD. PhD. PhD. PhD. 3. Bálintová. Štulrajter. 3. Höhn. PhD. Ličko. Ličko. PhD. 3. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. Kuviková prof. Štulrajter. 3. prof. Švantnerová Bálintová. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. 3. Bálintová. Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. 3. PhD. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. 3. Z Z Z Z Ištvánfyová. 3. Bálintová.Spolu kontakt. 3. 3. Fobelová prof. 3. PhD. PhD. 3. 3. 1 2 3 8 15 255 . Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. 3. PhD. PhD. 3. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3.

jaz.Spolu kontakt. RJ. PhD. 2. Štulrajter. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Höhn. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. Bálintová. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko. hodnote V 2 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD. hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. 2. sminára (AJ. NJ.jaz. 256 . Höhn. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. RJ. NJ. seminára (AJ. 1. RJ. 1. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2. PhD. PhD. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. Ištvánfyová. Bálintová. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. seminára (AJ. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. Štulrajter.jaz. Bálintová. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. NJ. 1. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. 2. PhD. 2. PhD. 1. PhD. PhD. Höhn. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. PhD. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. PhD.

Höhn.Spolu kontakt. PhD. * . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.: Exkurzia 1 V 2 3. 2. PhD. PhD. hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2. B-CJEk-717 Vysvetl. Štulrajter.študent si vyberá len 1 z jazykov 257 . Z Ištvánfyová Ištvánfyová. L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. PhD.

Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov.fhv. Mruškovič 258 . Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc. genézy ich foriem až po súčasné trendy. PhD. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve. Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2.: 048/4467143. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.sk Garant štúdia: doc. galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Michal Šmigeľ. pracujúcich v múzeách. Absolvent študijného programu Muzeológia (1. To znamená. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. bod 7c). PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. miestnosť č. jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie. 143.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné.umb. stupeň) sa svojimi teoretickými. e-mail: tomecek@fhv.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. v masmédiách a v občianskych združeniach. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.j. tel. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. 8. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. PhDr. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva.umb. v múzeách a galériách. podmieňujúci predmet. Oto Tomeček. Katedra histórie. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie. t. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.

2. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . Varinský doc. Darulová prof. 1. 2. 1. Mruškovič doc. B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. 2. 1. 1.Spolu kontakt. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc. 1. 1. doc. 1. 1. 1. 2. 2. Varinský doc. Martuliak prof. Šmigeľ Tomeček. 1. 2. 1. Martuliak prof. Martuliak prof. Darulová prof. Burkovský prof. Varinský Tomeček. vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. Drugová Tomeček prof. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. PhD. 2. 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. Fremal Varinský prof. 2. Martuliak prof. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. PhD. systémová P dokumentácia. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. Darulová Martuliak Kožiak Mácelová.

1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof. 2. Škvarna doc. Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1. 3. Mruškovič. 2. Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. 3. L L L L L doc. 2. Mruškovič prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r.aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. Martuliak doc. CSc. 1. 3. Kanovský Varinský prof.Spolu kontakt. 3. Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. Martuliak prof. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia . Žilák. Darulová doc. doc. 3. Kmeť Albertová. PhD. 1. 3. 3. 3. 3. Martuliak Darulová Mácelová. doc. 3. 3. Mruškovič Mácelová. 3. storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 . Mruškovič doc. Darulová doc. 2. 1. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

1. o prekladateľ bežných. e-mail: zazrivcova@fhv. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.. o redaktor v masmédiách. PhD 12 12 72 274 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie.jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. hodín Odporúč. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho.sk Garanti štúdia: doc. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Študijný poradca katedry: Mgr.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. bežný rozhovor. 10 za záverečnú prácu.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. 1. doc. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. 1.Holeš Štulrajter. Garant Vyučujúci predmetu Holeš.umb. miestnosť č. tel. PhDr. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc. CSc. semester Z Z Z Z Z Z Odporúč.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. PhD Křečková. 133. 446 5133. administratívnu agendu atď. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). literárnovedných a translatologických disciplín. Ján Holeš. korešpondenciu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. vedeckého a hospodárskeho života. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. 1. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. prekladať texty stredne náročné. 1. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. Baranová Holeš doc. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku.

PhD. 2. 2. Mešková Štulrajter. PhD. 1. PhD. PhD. doc. Baranová prof. 1. 2.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol. 2. 2. Baranová Schmitt Štulrajter.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc. Holeš doc. PhD. 2. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. prof. hodín Odporúč. PhD. 12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc. 2. 3. Křečková. Baranová doc. Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. Štulrajter Štulrajter. prof.Holeš Štulrajter. doc. 3.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap. 3. PhD. 2. 2. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1. semester L L L L L L Odporúč. Veselá doc. Baranová Štulrajter. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. Holeš doc. 1. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . st. Schmitt doc. PhD Křečková. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová.Holeš doc.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. 2. PhD. PhD. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc. 2. 1. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2. Štulrajter Štulrajter. 2.Spolu kontakt. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. literatúry 3 (19. Mešková doc. Mešková doc. 1. 3. 2.

doc. Štulrajter. PhD. Chovancová Chovancová. PhD. 3. 3.Spolu kontakt. vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc. Mešková Křečková. 3. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková. semester Odporúč. PhD. literatúry 4 (20.) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3. Křečková. L Spolu Celkový súčet 276 . 3. 3. PhD. st. hodín Odporúč. PhD.

Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. štylistika a syntax maďarského jazyka. literárna komparatistika a literárna kritika). kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. Zimányi 277 . 1. František Alabán.: 048/4464137. e-mail: csikany. lexikológie a štylistiky. Študijný poradca katedry: PhDr. z teórie a praxe prekladu. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Prof. tel. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. z literárnej vedy. 1. Absolvent ovláda základy translatológie. kapitoly zo svetovej literatúry. teória literatúry. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. základy literárnej vedy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. 1. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. 1. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Alabán Németh. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. tak v písomnom styku. a to ako v ústnom. ďalej z teórie.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. literárnej vedy.andrea@fhv. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. CSc. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu.umb. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. lexikológia. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Andrea Csíkány. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Zimányi Prof. tlmočenia (fonetika a fonológia. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. dejiny maďarskej literatúry. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. jeho gramatiky. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1. 223. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. morfológia. PhD. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. 1. Zimányi Prof.

Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. Alabán Prof. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. Prof. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. Varga Prof. kap. 3. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. 3. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Varga Prof. Alabán Prof. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. z konfr. 3. 1. 2. 2. L L 3. z lit. 1. 2. L L L L L Z Spolu Varga Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 1. Alabán Ardamica Csíkány Prof. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap. Alabán Németh. 2. 2. Varga Prof. 3. Alabán Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. vedy B-PTMJ-510 Kap. PhD.Spolu kontakt. Zimányi Prof. Zimányi Prof. 2. Z Z Varga Ardamica Prof. 2. 1. Varga Prof. Varga Prof. 2. 1. hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Zimányi Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. Alabán 278 . Alabán Prof. 2. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 1. 3. Alabán Z Z Z Prof. 2.

PhD. Prof.Spolu kontakt. jaz.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Németh. 279 . 3. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. Ardamica Cseh Prof. a sem. synt. 3. Varga Prof. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. zo štúdia moderných lit.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. ved.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Németh. hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. PhD. 3. 3. L L Németh. kap. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. vl. Zimányi B-PTMJ-605 Lit. Zimányi Prof. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. predpôn v maď. PhD. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. otázky jaz. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. kult. 2. lit. národnostné lit. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit..) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif. Cseh Cseh Prof. Zimányi Németh.

hovor. tel: 446 4167 (kl.-Verw.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Študijný poradca katedry: Mgr. Oddelenie translatológie miestnosť č. Dolník Dobrík Bieliková prof. odborné príručky). Katedra germanistiky. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. Dr. • znalosti a schopnosti chápať literatúru.sk Garant štúdia: Prof. • prekladateľ odborných textov. Uli Rothfuss M. 4167) e-mail: miskovska.jana@fhv.h. v novinách. 1. Jana Miškovská. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. PhD.sprievodca. televízii. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. • redaktor v rozhlase. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová. Tieto poznatky obsahujú o. prof. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem. literárnovedných a translatologických disciplín. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky.. 1. prof. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. historické a spoločenské javy. • translatológ. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. filozofické. 327. i. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1.umb. krajín I. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci.Sc. Phil.c. Rothfuss 280 . literárny proces. Dipl. PhD. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.

PhD. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. L Spolu 3. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. hov. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. 2. hov. Miškovská Bohušová. 2. Miškovská. Bieliková. 1. kr. od postnaturalizmu do r. 1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. PhD. Dolník Schwarzov á L. Schwarzov á. Rothfuss prof. Dolník Dobrík. Lauková Z Spolu Dolník. Rothfuss Dobrík prof. Rothfuss L Spolu Dolník. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. Dolník prof. Lauková lektor prof. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . hov. 1 1. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. krajín II. 3. 2. kr. kr. Lauková prof. 80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. PhD. 2. 2. prof. Miškovská Dolník. á. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. 2. Miškovská. Rothfuss prof. PhD. 2 2 2. hovor. PhD. á.Spolu kontakt. L L L L L Z Spolu Dolník. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. Dolník prof. Z Z Z Z Dolník. 3 3. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. Rothfuss Lauková. Dobrík Rothfuss. Dobrík Bieliková. Rothfuss Miškovská Dobrík. Bieliková prof. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. Ďurníková Ďurníková prof. Lauková Bieliková lektor prof. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. Dolník prof. od r. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. hov.

3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. Miškovská PhD. 282 . Lauková. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. Bieliková Dobrík. L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. PV PV 32 32 32 32 10 10 3.Spolu kontakt. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. Miškovská Lauková. Ďurníková. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. 3. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. PV PV 24 24 24 24 6 6 3. PhD. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. 2. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. PhD. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. Lauková. Lauková. Ďurníková PhD. PhD. PhD. Z Z Z L L L Lauková Lauková. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková. PhD. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3. PhD. Dobrík. L Bohušová. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. 3. Dobrík. 3. B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. lektor prof. Lauková.

že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. korešpondencie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Predmety. poľského jaz. Bednarczuk prof. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. Martin Lizoň. PhD. 1. tel: 446 4150. 306. 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.umb. To znamená. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. ekonomickej. jazykov B-PTPJ-501 Konfront. e-mail: lizon. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. bežný rozhovor. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. zabezpečovanie služieb). Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. literárnovedných a translatologických disciplín. gramat. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan. Študijný poradca katedry: Mgr. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). • prekladateľ stredne náročných odborných textov. • pracovník v masmediálnej oblasti. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. 1. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických.hab.martin@fhv. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného.. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Bednarczuk lektor 283 . Dr. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Pachomovová prof.sk Garant štúdia: prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • asistent v spoločenskej. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.

Spolu kontakt. Z prof. PhD. 1. 2. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. Bednarczuk lektor Račáková. Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. 2. 2. 2. 1. 1. 2. 1. L L L L L Spolu 3. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. L Olchowa. PhD. 3. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . 1. 1. lektor lektor Kováčová. 2. 2. PhD. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. 2. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. prof. 1. 2. 2. 3. Olchowa. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof. 2.

3. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . 3. L prof. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. 2. 3. L L Bednarczuk prof. Račáková. PhD. 2. 2. hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2. Račáková. PhD. 3. Bednarczuk lektor Račáková. 3. 3. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. 2. 3. hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. 2. 3. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková. PhD. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2.Spolu kontakt.

PhD. Bednarczuk Račáková. 2. 2.Spolu kontakt. 3. L L Černák Černák prof. 3. Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof. Pachomovová lektor Račáková. hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. 3. hodnote PV 1 0 1 0 3 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. 286 . Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. PhD. hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

tel: 446 4150. • pracovník v masmediálnej oblasti. e-mail: lizon. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. literárnovedných a translatologických disciplín. Martin Lizoň. 306.. PhD.martin@fhv. Sugay. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. DrSc. a fonol. ekonomickej. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov.sk Garant štúdia: prof. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku.umb. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. 1 1. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. korešpondencie. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. (fonet. PhD. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Predmety. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. Larisa A. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. To znamená. Kováčová. Študijný poradca katedry: Mgr. Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 287 . bežný rozhovor. DrSc. Repoň.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. • asistent v spoločenskej. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. zabezpečovanie služieb). Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. jazykov Kontrastívna lingv. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. PhD. 1. PhD. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. lektor Repoň.

(lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. Kováčová. PhD. Kováčová. 1. Sugay. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. prof. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. 3. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 . 2. Repoň. 3. PhD. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. PhD. L L L L L L L 2. Kováčová. 2. Lizoň. (lexikol. Sugay. 3. PhD.. 2. lingv. PhD. Ruska 3 Ruská literat. PhD. 2. PhD.1) Kapitoly z kontrast. Kováčová. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. 1. 2. a fonol. Mgr. Mgr. PhD. 2. 2. (syntax1) Dejiny a kult. DrSc. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lingv. PhD. PhD. Sugay. Repoň. lingv. 2. (fonet.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. 2. PhD. DrSc. Z Z Z Z Z Z 2. 1. Sugay. Kováčová. DrSc. 1. PhD Repoň. PhD.Repoň. lingv. PhD. 2. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová.Repoň. 3. Z Z Z Z Z 1. (morfol. PhD. PhD. Repoň.Spolu kontakt. DrSc. P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň. Repoň.2) Kapitoly z kontrast. PhD. Repoň.

Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová.Spolu kontakt. PhD. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. 3. EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay. PhD. PhD. PhD. Z Spolu 3. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. Kováčová. Z Z Sugay Lektor Sugay. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. PhD. 2. 2. B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. Sugay. Kováčová. 3. a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. DrSc. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. L L Kováčová Sugay Kováčová. hodnote P PV. L L Lektor Sugay Repoň. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. PhD. Repoň. DrSc. DrSc. PhD. 289 . PhD. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. Kováčová. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. (morfol. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. vo filmovej a divad. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. Repoň. PhD. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. Repoň. 3. PhD. 2. 3.

Spolu kontakt. L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . L L Lizoň Juríková Sugay. 3. 3. DrSc. PhD Sugay. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay. 3. DrSc. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3. PhD. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus. Slovensko-ruský kult. 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3. Kováčová. Sugay. dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. Kováčová. DrSc. 3. DrSc. Repoň. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. 3. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. DrSc. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay. DrSc.

Jarešová. Mgr. PaedDr.László. doc. 1.. 3.. PaedDr. PhD. Turanská. PhD.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. CSc. PhDr.. Gašparová.. Z Prof. PhDr Vašašová. doc. . doc. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: . CSc. Grácová Z Doc.Doušková. PaedDr.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. CSc. PhD. PaedDr. ..Lipnická. L doc. PhD. Kováčiková.Kasáčová. PhDr. CSc. 2. PaedDr. Zolyomiová. dr. Vančíková. Jankovská. Z prof. PaedDr. Emmerová. PaedDr. PhD. doc. P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1. 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II. P 12 0 12 6 1. 0 10 3. Kouteková. PaedDr. Wágnerová. doc.. Z Doc. L RNDr. Kosová. PhD. Kariková. Vančíková.. PaedDr. Z doc. L vedúci bakalárskej práce 291 .40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof.Porubský. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2.Kosová. PhD. PhD. Salbot.Lipnická.. 2. PhD. PhD.C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1. Višňovský. Wágnerová. doc. CSc.. Gajdošová Dr. Gajdošová Z Prof.Kasáčová. PhD. Vančíková. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I.. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II.

2. PhD. Z. PhD. Nj. 3. Hanzel.-3. PhDr.Ďuricová.-komunik.-3. Vašašová.Višňovský. PhDr. Z PhDr. 2. Aj. Kouteková . technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3. PhD. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. PhDr.výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova. L PaedDr. L PhDr. Gajdošová L Prof..výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova. Belková. PhDr. Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač.-3.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1.Ligas. PhD. PhD. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr.-3. CSc.Vavrinčíková.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc.-3..Kusý. PhD. Oravcová. L KVTŠ 2 1.Šatánek. Z Urbancová. Z KVTŠ 2 1. Škvarková Z Doc.Pašková. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Blanáriková Z PaedDr.-3. PhD. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova. Mgr. . Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1. komb. 3. Mgr. Fj. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.. Nemcová. Sociálno-psychologický tréning 3. s Sj. doc.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova. 2. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Miškolciová. Z doc. Z KVTŠ 2 1. PhD. L KVTŠ 2 1.

PhD. 1.504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor. 8-ročných gymnázií. 41 kreditov za predmety spoločného základu. Absolventi 1. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. a 2. Nemec Bence.umb. Peter Mandzák. centrá voľného času. školské strediská záujmovej činnosti). mandzak. pedagogicko-psychologických vied. jednopredmetové štúdium (I. Spolu hod.fhv. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor.501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV. PhD. Michal Novotná. doc. stupňa (Bc. Mandzák Adamčák. Katedra telesnej výchovy a športu. 1. Bence. Michal doc. L L L Čillík. Spolu získa 129 kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Študijný poradca katedry: PaedDr. roč. resp. 1.umb. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Nemec doc. sem. 1. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.sk. biologickolekárskych vied. domovy mládeže. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.. jazykových a umeleckých škôl. miestnosť č. Adamčák doc. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Kód B-UVTV-500 B-UVTV. L. PaedDr. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova.. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. M. Bence. 62.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. 293 . Jiří Michal.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. Görner doc. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. 1. 1. Slížik Z Spolu Adamčák. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Čilík doc. Adamčák doc. teórie. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Garant štúdia: doc.. M.peter@fhv. Rozim doc. 1. Nemec Bence. asistenta učiteľa. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Garant prof.

M. Bartík Novotná. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. 2. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV.511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. Novotná doc. Kremnický Bence. 1. Čilík doc. hodnote Odpor. Jankovská Bence.. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. M. Adamčák doc. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. 2. Bartík doc. Nemec Popelka. Michal Adamčák. Rozim doc. 2. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. Kollár. prof. Adamčák doc. 2. Mandzák Jančoková. M. Bence. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. Bence.. doc. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L. 2. Novotná prof. Bartík doc. 2. 1. Zbiňovský prof. Nemec Čillík. M. Kučera. Novotná doc. Kremnický Michal. 2. doc. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. Jančoková doc. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák. Odpor.520 B-UVTV-521 B-UVTV. Michal Čillík. Görner prof. Jankovská Čillík Görner.519 B-UVTV. 1. 2. 3. Čilík 294 . L. Rozim Nemec. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Nemec L Spolu prof. Kučera Novotná.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Z Spolu doc. hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. Nemec doc. 2. sem. Bence.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. L. roč.514 B-UVTV. Čilík doc. Jankovská Novotná. 3. 2. 2.527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. 2. Spolu hod. Bence. doc. L L L L L L L Bartík.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV.

L L L L Bartík. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Palovičová. Zbiňovský Jančoková.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV. Michal doc. 3.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. M. roč. Jančoková doc. Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. 3. 1. Kompán. L L L L L L L L Bence. Rozim Novotná. 1. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV. Kremnický Kompán. 3. PhD. Odpor. M. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. Jančoková doc. 1. sem. Adamčák doc. 3. PhD. Novotná Mandzák. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 . Michal prof.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3. Görner doc. Slížik Pupiš. Nemec Z Spolu Garant prof.603 B-UVTV. Michal Novotná. Adamčák. PhD.604 B-UVTV. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. Pupiš Michal. Jankovská Michal. Michal učitelia KTVŠ doc. doc. PhD. PhD.2a B-UVTV.. Bartík prof. Kremnický. Spolu hod. Nemec V predmety v uvedenej kredit. 2. Michal Palovičová. hodnote Odpor. 1.601 B-UVTV-602 B-UVTV.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. 1. 3. PhD. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. Palovičová Bence.. 2. 3. Z Z Z Z Adamčák. Pupiš. 2. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit. Michal Informačné technol. Michal Palovičová.

Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor. 3. Michal Kučera. Kompán doc. Adamčák doc. PhD. Michal doc. Bartík doc.612 B-UVTV-613 B-UVTV. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. Bence. Michal doc. 3. prof. Adamčák Michal. Jankovská Palovičová. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2.621 B-UVTV-622 B-UVTV. 2. Mandzák Nemec. M. Spolu hod. Slížik Zbiňovský. 3. Palovičová Bartík.623 Predmet(y) z bloku v kredit. sem. 2. Rošková Adamčák. Kremnický Adamčák. 3. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV. 2. L L L L L L L Michal.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit. PhD. PhD. Michal Kučera. PhD. Odpor. Popelka Rozim.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 . 2. Mandzák. 2. doc. doc. Z Z Vyučujuci Paugschová. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. roč. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. Adamčák Palovičová. Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV. 2. Bartík Adamčák. 2. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . 3. PhD. Paugschová Garant Paugschová. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. doc. 3.

PhD. CSc. povinne voliteľných min. CSc. PaedDr. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Dana Hanesová. Beata Kosová. CSc. Marta Valihorová. doc. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. PhD. Vojtech Korim. spoločnosť. PhD. prof. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. PaedDr. Kariková. CSc. doc. spoločnosť. doc. PhDr. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. PhD. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . PaedDr. výchova a ideové systémy 2 Človek. PhD. PaedDr. Beata Kosová. CSc. S. prof. PhD. PaedDr. PhDr. Vojtech Korim. Jitka Oravcová. doc. Vojtech Korim. doc. doc. PaedDr. PaedDr. PaedDr. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. prof. Vojtech Korim. Ing. PhDr. PhD. Dana Hanesová. Soňa Kariková. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. Vojtech Korim. CSc. Dana Hanesová. CSc. doc. PhDr. prof. PhDr. PhDr. doc. výmera hod. CSc. PhDr. kultúra 1 Človek. PaedDr. doc. CSc. prof. Marta Valihorová. PhD.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. doc. Ľubica Babicová. PhDr. CSc. Oľga Wágnerová. Jitka Oravcová. PhDr. Alena Doušková. CSc. prof.

PhDr. výmera hod. Vojtech Korim. Ján Kaliský. 3 2. PhD. 2. 3 2. Rok H H H H H H H H H 2. prof. výmera hod. Petra Fridrichová. Mgr. PhD. PhD. CSc. PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Mgr. doc. výmera hod. 3 2. Mgr. PhD. PaedDr. Ján Kaliský. PhDr. PhD. PhDr. PhD. CSc. Ján Kaliský. 2. PaedDr. Janka Kyseľová. PhD. PhD. 3 2. PhD. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. týž. Mgr. Vojtech Korim. PhD. Rok H H H H H H H H 1. Vojtech Korim. 298 . Miroslav Valica. Janka Kyseľová. PaedDr. PhDr. 3 1. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. 3 1. Mgr. prof. PaedDr. Ľudovít Višňovský. 3 2. PhD.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Katarína Lucinkiewiczová. Soňa Kariková. Mgr. 3 2. Ján Kaliský. 3 2. 2. PhD. 3 2. 2 1. CSc. 3 1. Katarína Lucinkiewiczová. Mgr. prof. P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. Rok Sem Garant predmetu týž. PaedDr. 2. 3 2. Petra Fridrichová. 3 1. CSc. Petra Fridrichová. 3 2. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr.

asistent manažéra. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. etiku médií a profesijné etiky. J 03. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. 446 5626. Tychy). schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu.fhv.umb. personálna práca. miestnosť č. ktorý pripraví odborníkov. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. t. riaditeľa pre etiku. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. profesionálne vystupovanie. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme.sk. biomedicínsku etiku. Študijný poradca katedry: Mgr. Katowice).umb.sk 299 .branislav@fhv.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. etických komisiách apod.). Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. s Filozofickým ústavom SAV. e-mail: vincur. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV. expert for ethics). alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. environmentálnu etiku. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií.j. konzultant. stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. manažérsku a podnikateľskú etiku.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II.č. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. t. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. poradenských centrách. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. kultúru individuálneho prejavu.

Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. Vyučujúci Garant Ďurčík doc. Fobel Bušíková Oravcová Ext. 1.Garant štúdia: prof. stupeň štúdia. 1. Fobel Fobelová prof. Pavel Fobel. 1. Z Z Z Z Fobel prof. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Fobelová Kovaľová Kovaľová. Fobel Šimoniová doc. Ďurčík doc. Fobelová Šimoniová doc. 1. 1. 1. Fobel doc. Fobel Šimoniová prof. 1. 2.Ďurčík prof. Ďurčík prof. 1. 1. 300 . Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 2. 2. Ďurčík Fobel prof. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. 1. 1. PhDr.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. 1. PhD. v študijnom programe Aplikovaná etika. 1. PhD Šimoniová prof. Fobelová Kovaľová prof. 2. 1. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. Ďurčík Fobelová prof.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext. 1.

Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. 2. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. PV . V . hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky.odporúčaný. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca .povinný. etika a právo. colnej a vojenskej službe.Spolu kontakt. etika politiky. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof. 2. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. analytických postupov. morálna inteligencia. . biomedicínska etika. manažérska a podnikateľská etika. etika v policajnej. 2. etická expertíza a etické poradenstvo. Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P . 2.výberový.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . . základné práva v sociálnom zabezpečení. Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2.povinne voliteľný. lektor Ext.semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. 2. etika internetu) Riešenie etických dilem. 2. súčasné trendy v environmentálnej etike. etika v období globalizácie. sem. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. odp. etika verejnej správy.

: 446 5123. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. Krško Račáková. 1. prof.umb. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. public relations.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Gilles Rouet. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.fhv. ArtD. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. Kovaľová. 1. čo spolu činí 112 kreditov.sk (Personálne obsadenie katedry. vedomosti z oblasti európskej integrácie.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. stupeň. Bálintová Ličko. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. Kačiuškiene 302 . Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. PhD. slovesnej. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Šlosiar Stolár. Kožiak. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. sociálnej. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. ako manažér európskej kultúrnej politiky. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. 1. vedomosti z lingvistickej kultúry. 1. kultúrnej a filozofickej antropológie.umb. 1. doc. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. 1. PhD. Darulová prof. affair relations. Garant štúdia: prof. stupeň je novoakreditovaný študijný program. teórie komunikácie. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. 1. Janka Pálková Tel. technické vybavenie katedry). Študijný poradca katedry: PaedDr. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. PhD. e-mail: palkova@fhv. DrSc.

prof. PhD. 2. Rouet. 1. Šlosiar Höhn. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. PhD. PhD. prof. PhD. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. Pálková prof. 1. Chorvát.Spolu kontakt. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. Škvarna doc. 1. prof. Jančovič.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. 1. Bitušíková. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. Patráš Bálintová Bálintová. 2. Bitušíková. Pálková prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Krško Račáková.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. PhD. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . Rouet. Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. prof. 1. 1. 1. Patráš Račáková. 3 3 3 3 2 2 1. 2. Ištvánfyová. Findra Bálintová. PhD. PhD. Höhn. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kačiuškiene Höhn. 2. Bálintová Höhn Ličko. PhD. 1. 1. 1. PhD. PhD. 2. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. 2. 1. PhD. 1. PhD. 2. PhD. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn.

študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ . kredit.Spolu kontakt. Kačiuškiene Höhn. 2. * . hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Rouet.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1. M-CJEk-703 Vysvetl. stupeň externého štúdia 304 . 2. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2. PhD.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Pálková prof. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. PhD. Bálintová Höhn Ličko. 2. Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD. prof.1. PhD. kredit. Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kredit. 2.hodnote V 4 1. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2. Bálintová. L Hohn Hohn.

tel. Od absolventa odboru HISTÓRIA (2. vysoké školy). 143. agentúry. Odporúčaný študijný plán: 305 . kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. SAV. PhDr. podmieňujúci predmet.: 048/4467143. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života. domy kultúry). metodika a heuristika historického výskumu. Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. CSc.fhv. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov.umb. PhD. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá.sk Garant štúdia: prof. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. odborná redaktorská činnosť v televízii. kultúra.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín. spolky. Karol Fremal.umb. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. rozhlase a periodikách). Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. t. Katedra histórie miestnosť č. stupni vysokoškolského štúdia. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života.j.) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. ktoré sú zamerané na organizačnú.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Oto Tomeček. fondy. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). stupňa vysokoškolského vzdelania. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. To znamená. e-mail: tomecek@fhv. hospodárskych a kultúrnych dejín. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www.

1. Nagy. Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak. PhD. Kožiak. doc. Šuch Kanovský Kanovský Nagy. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof. Varinský prof. 2. Kožiak. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu. PhD. Škvarna Kunec. PhD. Kožiak. 1. 306 . PhD. PhD. PhD. Šmigeľ. 1. 1. doc. PhD. Varinský prof. 1. 1. Kožiak. stor. prof. 2. doc. 1. PhD. Nagy. 2. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. 1. Martuliak Albertová. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. 1.Spolu kontakt. Darulová Mičko. PhD. 2. 1. 1. 1. 1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. PhD. 1. PhD. 1 1. PhD. 2. Albertová. PhD. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. Varinský Kožiak. Kunec. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. 1.

Varinský Šuch. Kožiak. 2. Z Z Šuch Martuliak 307 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. 2. prof. 2. prof. PhD. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. 1. Tomeček. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1.Spolu kontakt. 1. PhD. PhD. PhD. 2. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1.

etické. ale aj filozofického. Prednášky Odp.umb. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti. Z Z Z Z Z Semináre Odp. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ako aj nového územnosprávneho členenia SR. Spolu získa 120 kreditov. Garant študijného programu: prof. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. 1. 318. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného. roč. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. Višňovský prof. sociologického. 1. PhD. 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno . miestnosť č. ekonomického i psychologického charakteru. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky. wollner@fhv. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. Varinský prof. politologického. magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov. 1. sem. CSc. úvod do sociológie. ktorých obsah je orientovaný tak.hod. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak.sk. Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt.fhv. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. národné a svetové dejiny.Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. právneho.filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. Ulrich Wollner. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. kulturologického. ekonomického a právneho systému nášho štátu. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii. antropológie. Ján Šlosiar. Nemčeková 308 . PhDr. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc. Ondrejková Šlosiar prof. http://www.umb. Študijný poradca katedry: Mgr. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. sociológie. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. 1.

Palenčár doc. 1. Palenčár prof. 2. 2. Šlosiar prof. Nemčeková Palenčár doc. roč. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. Višňovský prof. 2. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1. Šlosiar doc.Typ predmetu Kontakt. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2. L 309 . Palenčár prof. 1. 2. Briška Nemčeková prof. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. sem. Briška prof. 1. 1. 2. Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. 2.hod. Nemčeková doc. Briška prof. Semináre Odp. 1. 1. 2. Palenčár doc. Prednášky Odp. Šlosiar prof.

. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. AP Prax priebežná 2. 2. PaedDr. 2. AP 2* Prax náčuvová 2. Kaliská. pedagogický. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. AP 3* Prax súvislá 2. 1. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ).Oravcová. 2. organizácie a legislatívy školstva a školy. pedagogiky. PhDr. Študenti aprobačných predmetov. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. Garant štúdia: prof. AP prvá polovica semestra. 2.László. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. v zmysle teoretických. PhDr. 2exEDPS Edukačná psychológia I. PhD. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. PhDr. PaedDr.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry .D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. 1. na základnej škole. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1.Pašková. PhDr. 1. PhD. 1. AP Prax priebežná 2. Karol László. Škvarková Z Doc. 2. 1. 2. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. kde je predmet vyučovaný. 1* *** *** Prax náčuvová 1. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. PhD. PhD. praktických a tvorivých spôsobilostí. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1.Valihorová. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2. 1. Vašašová. AP Prax súvislá 1. Kopp.

László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod.. Gajdošová. doc. 1. PhDr.-2.výberová 2 Telesná výchova. Oravcová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. PhDr. PhDr. Višňovský.Kariková. Nemcová. Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 . 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova. Hroncová.Kováčiková. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc. PhDr. PhDr. 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2. Nemcová. Zolyomiová. Kariková. Z prof. Stehlíková doc. Prof. Gajdošová. Mgr. Kaliská. Blanáriková L doc. László. 1. Z doc. doc. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1.výberová 1 Telesná výchova. PaedDr. Emmerová. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc. Blanáriková L prof.-2.-2. Blanáriková L doc. Wágnerová prof. doc.–C Doc. Karol László Z PhDr. PhDr. PaedDr.výberová 3 Telesná výchova.-2. Mgr. Oravcová. Višňovský. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*.Kariková. Gajdošová prof. doc. Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof. Valihorová. doc. Stehlíková Z Prof. Zolyomiová doc. Valihorová.. PhD.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1. 1.Gurgová L PhDr. PhD.

V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. 1. László. doc. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. 2. na strednej škole *** Prax náčuvová. Pašková. Šatánek. Stehlíková. PaedDr. 1. PV. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. hod. 2. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2. Oravcová. Kopp. Škvarková Z doc. 2. PhDr.Valihorová. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. Oravcová. PhD. Vaššašová. PhDr. PhDr.. 1. stupeň VŠ štúdia – Mgr. PhDr.Salbot. na základnej škole. PaedDr. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. 1. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . 2exEDPS Edukačná psychológia 1. 10 hod. Kaliská-. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P.Spoločný základ pre 2. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15. PhDr. PhD. PhD. priebežná.

Višňovský. 2. Gurgová L PhDr. doc. doc. Blanáriková L prof. čiastkový .hodnota) Z doc. 2. PhD. 1. Oravcová. PhDr. 1.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. 2. Gajdošová L prof. Z doc. 2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Stehlíková Z Prof.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Stehlíková Z doc.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova.-3. László Gestori predmetu (celý úväzok C. Blanáriková L doc. doc. PhD. Hroncová. doc. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Blanáriková L doc. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. Mgr.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. Oravcová. Valihorová. Višňovský 313 . Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. PhDr. Nemcová. doc.-3. PaedDr. PhDr. 2. 1. Zolyomiová L doc. Gajdošová. PaedDr.Kováčiková. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. Zolyomiová. PhDr. Z prof. Prof. Z KVTŠ 2 1. Wágnerová Z prof. Kariková.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. PhDr. Nemcová. Z KVTŠ 2 1. Višňovský. 2. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova. Karol László Z PhDr. 1. Gajdošová.-3. 2. Oravcová Z prof. László. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. L KVTŠ 2 1.Kariková . L Doc. Valihorová. Emmerová.Kariková. 1. Blanáriková L doc. 1. 1. PhDr. Kaliská. 1.-3. Mgr.

Peter Mandzák.umb. PaedDr. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. prof. mandzak. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. jazykových a umeleckých škôl. M-UVTv. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv. Kučera prof. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. M. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. Slížik Vladovičová Bartík. 8-ročných gymnázií. Katedra telesnej výchovy a športu. kultúrnych. doc. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.fhv. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 .kredit.sk. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. a riad.504 Org. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov.kredit. Garant štúdia: prof. na katedrách. prof. Karol Görner. Štruktúra magisterského študijného programu (II.peter@fhv. miestnosť č. doc. Michal Bendíková. 58. Študijný poradca katedry: PaedDr. Bartík Rošková. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PhD. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. Bartík Görner Michal. v centrách voľného času a pod. resp. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. teórie. Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Bence.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II.umb. PhD.

doc. L.14 kreditov M-UVTv. Michal.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence. Kollár. Nemec Čilík. Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. športy a sebaobrana Rytm.. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety .v kombinacii s aprobačným predmetom 315 . Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná.Prednášky Kód M-UVTv. Mandzák učitelia katedry Adamčák. Palovičová. Kollár.. M. Zbiňovský Novotná. Pupiš Nemec. Rozim. Bence. Kremnický Bartík. Kučera. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal.kredit. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Rošková.505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved. Slížik. Kučera. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .

Odpor. Garant štúdia: doc. Görner doc. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Bendíková Adamčák.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. PhD.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. Vladovičová prof. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. Bartík Michal. mandzak. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 1. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Spolu získa 120 kreditov. miestnosť č. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. školské strediská záujmovej činnosti). Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. na katedrách.sk. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.umb. centrá voľného času. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Michal doc. 1. Bartík 316 . Štefan Adamčák. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. kredit. Spolu získa 66 kreditov. 1. 1. Nemec Z Spolu Garant prof. sem. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. 8-ročných gymnázií. kultúrnych.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. 34 kreditov za predmety spoločného základu. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. resp. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. 62.peter@fhv. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. stupňa (Mgr. Adamčák M-UVTV. doc. domovy mládeže. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. jazykových a umeleckých škôl. PhD.umb. a 2. Spolu hod. PaedDr. Katedra telesnej výchovy a športu. roč. Absolventi 2. resp. Slížik Bartík. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova.fhv. L L Rošková. teórie.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV. v centrách voľného času a pod. Peter Mandzák. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Študijný poradca katedry: PaedDr.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jednopredmetové štúdium (II.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved.

Bartík Paugschová. Bartík prof.st. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV. 1. Michal prof. Michal doc. akcií na 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. Kučera. Rozim Nemec.Typ predmetu Kód M-UVTV. Palovičová Jančoková. 2.. učitelia KTVŠ doc. Popelka Görner. kredit.507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. 1. 1. kredit. Görner 317 . 2. Rošková Rozim. Odpor. Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. Michal prof. 1. Bence. Spolu hod. 2. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal. 1. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. Bence. 1. L. kredit. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. Paugschová doc. PhD.Michal Michal. doc. 1. 1.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. L L L Rošková.ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1.609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. Nemec prof. a riad. hodnote Odpor. Palovičová Bartík. Bendíková Garant doc. M. PhD. L L L L doc. 1. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2.. Michal Adamčák. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV. Jančoková prof. Kučera vedúci DP doc. 2. Nemec Bartík.st. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Michal M. roč.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. 1. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. Z Z Z Z Z Z doc. sem. Bence. kredit. Kollár.

PhD. Kremnický Bartík. Spolu hod. 2. Palovičová Kremnický. sem. Michal Palovičová.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 . hodnote Odpor. 2. Zbiňovský. 2. Palovičová. gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Odpor. Palovičová Novotná. PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Zbiňovský Michal. PhD. 2.Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit. Z Z Z Z Z Novotná. doc. roč. Gymnastika Úpol.

PhD. PhD. prof. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Alena Doušková. P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Beata Kosová. PhDr. týž. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. PhD. 2 1. Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc. 2 1. Mgr. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. Miroslav Valica. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC .digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. Mgr. Petra Fridrichová. doc. PhDr. 2 1. Soňa Kariková. 2 1. prof. Katarína Ľuptáková. 2 1. PhDr. CSc. 2 1. výmera hod. 319 . 2 1. Štefan Ligas. Miroslav Valica. PhD. 2 1. PhD. výmera hod. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. PhD.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PaedDr. PhD. PhDr. PhD. Mgr. výmera hod. 2 1. Mgr. PhD. Soňa Kariková. Ján Kaliský. PhD. Vladimír Poliach. Ján Kaliský. 2 1. Petra Fridrichová. Rok H H H H H H 1. Janka Kyseľová. Mgr. Vojtech Korim. PhD. PhD. PaedDr. Petra Fridrichová. PaedDr. 2 1. PhD. CSc. Mgr. PhDr. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr. PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Lívia Nemcová. Rok H H H H H H H 1.

Rok H H 1. PhD. 2 1. Miroslav Valica. PhD. PhDr. Z Z PhDr. 2 Sem Garant predmetu PhD. 320 . Miroslav Valica. P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč.Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž. výmera hod.

Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Višňovský Kasáčová 1. školiteľ 1. Tatár 1. Mešková 1. iných edukačných ustanovizní. PaedDr. Chorvát doc. školiteľ 1. Višňovský. prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania. prof. D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. Pavol Odaloš. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. stredných a vysokých škôl. vedúci katedry 1. Krško prof. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. Valihorová V V 6 10 321 . prof. príp. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. CSc. Šimonová Odaloš 1. Kováčik. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. Kováčik doc. Odaloš 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Garant programu: prof. Valihorová 1. Odaloš. Šimonová. Chorvát. školiteľ doc.

D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. vedúci katedry 2. Kováčik 2. školiteľ 1. školiteľ 2. prof. Odaloš 2. Odaloš 2. Brincková 2. školiteľ 2. Brincková V 322 . Klincková doc. ročník spolu 3. D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 2. Odaloš 2. školiteľ 1. školiteľ 2. školiteľ 2. Odaloš doc. školiteľ 2. školiteľ 2. Tatár. Tatár doc. Golema prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. školiteľ 2. jazyka v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 1. Odaloš doc. školiteľ 1. Šimonová prof. školiteľ 2. Klincková 2. školiteľ 1. D-ODSJ-104 Dynamika slov. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Golema 2. Šimonová.

vedúci katedry 3. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ V V V V 6 10 6 10 3. školiteľ V P 2 60 60 3. D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. školiteľ 3. 323 . školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr.

školiteľ 1. Šimonová. Kosová prof. Odaloš prof. vedúci katedry 1. Golema 2. školiteľ 1. Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Odaloš 2. Odaloš 2. školiteľ 1. Odaloš Šimonová 2. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Tatár 1. prof. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. školiteľ 1. Višňovský prof.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. Golema prof. Chorvát. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. Mešková 1. Odaloš doc. Šimonová. Valihorová 1. školiteľ 1. Tatár doc. Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Klincková doc. Odaloš. Višňovský. Kasáčová 1. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. Tatár. školiteľ 1. Kosová 1. Krško 1. Šimonová prof. Kováčik 2. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. Brincková 324 . Kováčik doc. Klincková 2. Dynamika slov. Brincková doc. Odaloš doc. Odaloš 1. Chorvát doc. Kováčik. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I.

Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3. školiteľ 2. školiteľ 4. školiteľ 2. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 4. ročník spolu 5. Študijná časť 325 . školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci katedry 2. ročník spolu 4. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. vedúci katedry 3. školiteľ 2.

ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Predmet je možné zapísať si len raz. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. a 5. 326 . roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4. ročníku. alebo v 5. ** Doktorandi v externej forme sa vo 4. P 60 60 180 5.

dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . Fobelová 1. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. školiteľ 1. právne. Je schopný identifikovať morálne dilemy. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. 1. školiteľ 1.Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program. PhDr. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. vedúci KETA 1. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. školiteľ 1. školiteľ 1. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. sociálnoekonomické. Fobelová prof. resp. organizácií. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku). PhD.). je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické. Fobel 1.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1. Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. originálne riešenia a prístupy k problematike. psychohygienické. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. vedúci KETA 1. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií. filozofickej etiky. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej. Dokáže vyhodnotiť spoločenské. školiteľ 1. teórie a praxe aplikovanej etiky. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. školiteľ Prof. sám hľadá nové. firiem a iných korporácií ako profesionálny etik. Garant programu: Prof. Pavel Fobel. seminár. resp. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi. školiteľ 1. metodológii praktických vied.

Ďurčík Viceník. seminár. vedúci KETA 2. Banse 2. Fobelová 2. resp./Mgr. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. Ďurčík. resp. 2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia. školitelia školitelia 2. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 ./Mgr. 3. vedúci KETA 3. 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2. školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. školitelia 2. ročník spolu 2. Fobel. garant štúdia 2. Fobelová Prof. vedúci KETA 3. školitelia 3. Doc. 2. vedúci KETA 2. školitelia 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2. ročník spolu 3. vedúci KETA 1.) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. garant garant podujatia podujatia 2.

Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov.. školiteľ školiteľ 3. 329 . školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA . školiteľ 3. ročník spolu 3. vedúci projektu 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3. Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. Školiteľ 3. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. školiteľ 3.

resp. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1. 1. 2. 1. školitelia Banse Prof. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. 1./Mgr. 1. Fobelová prof. 2. 2. Fobel. Ďurčík Viceník. 20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. 1. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. Doc. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. vedúci KETA 330 . 2. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. seminár. 1. 1. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1. 1. resp. Fobelová Ďurčík. ročník spolu Fobelová Prof. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie.) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. 1.

Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 . 3. 2.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. 3. 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3. a 5. resp. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3. 3. seminár. Celkový súčet 4. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. ročník spolu 3. 3. 5. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2. partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3.. školiteľ 5 4 5 60 3./Mgr. D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia. 3. 3.

21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov.Vysvetlivky: KETA . Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 .Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov.

stupeň. • zástupca vo verejných. stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program. nových partnerstiev a susedstiev. marketing.atď. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. medzinárodných i európskych organizáciách. • kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. prof. národných. národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. Očenášová. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1. • riaditeľ. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. Rouet. Rouet Bitušíková 1. Rouet. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. Rouet prof. consulting. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3. Katedra príslušného jazyka 1. Darulová 1 1 0 0 1. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte. Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií. Katedra príslušného jazyka 1. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. európskej identity. školiteľ 1. Absolvent 3. Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof.). ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. Sugay Darulová 333 . Sugay prof. zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov. • poradca v oblasti komunikácie. Gilles Rouet. prof. Bitušíková 1. Garant programu: prof. • odborník v oblasti public relations. • konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. DrSc. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie.

zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1. Práce Oponentské posudky Bc. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . 2. Kollárová 1. Rouet.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Očenášová 1.: 1. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4. 5. Doktorandi v externej forme sa v 4. Ries Garant predmetu prof. Rouet Terem 1. 5. Respektíve adekvátny certifikát. Pozn. a 5. Sugay 1.domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. prof. 334 .

Práce Oponentské posudky Bc. Ries 1. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof. Rouet. Bitušíková 1. Rouet. Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1. Terem 1. Darulová 1. Bitušíková 1. Očenášová. Sugay prof. Katedra príslušného jazyka 1. školiteľ 1. Očenášová 1. Rouet prof. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Sugay prof.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Rouet prof. Kollárová 1. Katedra príslušného jazyka 1. Darulová 1. Rouet. Sugay prof.

5. Doktorandi v externej forme sa v 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. a 5. 2. 5. 336 . 4. Respektíve adekvátny certifikát. D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn.Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4.: 1.

literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). Zimányi Prof. 1. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1. Varga 1. jazyka Dejiny maď. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. získavať. školiteľ 1. Doc. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. Prof. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. vedúci katedry hun. 1. Garant programu: Prof. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. školiteľ 337 . teóriu a dejiny maďarskej literatúry. CSc. Alabán 1. Prof. školiteľ 1. Mészáros Prof. Alabán Prof. Varga Prof. Mészáros 1. Spisovný maď. lit. školiteľ 1. Kicsák 1. školiteľ 1. PhDr. Prof. vedúci katedry hun. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. Prof. Zimányi Prof.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. školiteľ 1. Alabán 1. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Árpád Zimányi. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. Prof. školiteľ 1. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry.

2. Žigo 3. Žigo Prof. školiteľ 2. Doc. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . školiteľ 2. školiteľ 2. 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof. školiteľ 2. ročník spolu 2. školiteľ Prof. Alabán Prof. Prof. 2. školiteľ 1. ročník spolu 3. Doc. vedúci katedry hun. školiteľ 2. Alabán Prof. Varga 3. Zimányi Prof. 2. Prof. vedúci katedry hun. Prof. Andruška 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. školiteľ 1. Prof. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. doc. Aczél 2. Alabán 2. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Alabán 2. vedúci katedry hun. Zimányi 2. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. školiteľ 2. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. príslušná jazyková katedra 2. školiteľ 2. Varga Prof. školiteľ 3. vedúci katedry hun.

3. 4. školiteľ 3. 19. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. školiteľ 3. Prof. 339 . školiteľ 3. Varga Prof. Prof.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. Aczél 3. školiteľ 3. Zimányi Prof. vedúci katedry hun. ročník spolu 4. školiteľ 3. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. 3. 5. školiteľ 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. a 20. Varga Prof. 5. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Varga 3. Zimányi 3. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 3. 4. 5. zo svetovej lit. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . školiteľ 3. a 5. Doc. Alabán 3. vedúci katedry hun. Prof. Alabán Prof. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 3.

školiteľ 1. lit. školiteľ 2. vedúci katedry hun. Prof. 2. školiteľ 1. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. ročník spolu 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. Alabán 1. Alabán 1. školiteľ 1. Alabán Prof. Prof. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Doc. Alabán Prof. 1. 1. Spisovný maď. Zimányi Prof. Kicsák 1. školiteľ 2. Alabán Prof. Prof. 2. vedúci katedry hun. školiteľ 1. Prof. jazyka Dejiny maď. Prof. Zimányi Zimányi 1. školiteľ 1. Mészáros 1. príslušná jazyková katedra 2. 2. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 . vedúci katedry hun. Mészáros Prof. školiteľ 1. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Prof. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. Prof. Varga 1.

Žigo 3. Alabán 3. Prof. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. Andruška 3. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. Prof. Prof. Varga Prof. Alabán Prof. školiteľ Garant predmetu Prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. školiteľ 2. Zimányi Prof. a 20. Varga 341 . Zimányi 2. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 3. doc. vedúci Prof. zo svetovej lit. vedúci katedry hun. školiteľ 2. Varga Prof. školiteľ 2. školiteľ 3. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 3. Prof. školiteľ 2. Zimányi 3. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2. 2. Varga 3. školiteľ 3. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. školiteľ 2. školiteľ 3. procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Aczél 3. Alabán Prof. Doc. Doc. Aczél 2. Alabán Prof. školiteľ 3. Prof. školiteľ 3. Varga Prof. Erdélyi 2. Doc. Prof. 19. Žigo Prof.

5. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. a 5. 5. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . 342 . 4. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. 4. školiteľ 3. školiteľ 3. vedúci katedry hun.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. 3. školiteľ 3. 5.

max. školiteľ 1. vedúci KHI 1. školiteľ 1. Alberty 1. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. Varinský prof. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof. Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. školiteľ 1. D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1. Škvarna 343 . Vladimír Varinský. vedúci KHI 1. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1.. Garant programu: prof. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém. resp. vedúci KHI 1. zreteľne. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ doc. PhDr. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1. Varinský 1. CSc. vedúci KHI prof. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc.

školiteľ 2.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof. ročník spolu 2. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI 2. školiteľ 1. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Martuliak. školiteľ 2. Alberty. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. resp. Fremal Fremal. školiteľ 2. Varinský 2. školiteľ 1. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedúci KHI 2. Škvarna 344 . školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. školiteľ 1. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc. školiteľ 2. vedúci KHI 2. 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ prof. vedúci KHI 2. prof.

vedúci KHI 3. ročník spolu 3. školiteľ prof. školiteľ 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 4. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2. školiteľ 3. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI 3. Fremal prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Škvarna prof. ročník spolu Celkom 4. vedúci KHI 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. resp. školiteľ 3. vedúci KHI 3.

člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). školiteľ 4. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. 60 kreditov). školiteľ 5. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. školiteľ 4. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. školiteľ 4. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. a najskôr po tom. školiteľ 4. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 5. školiteľ 5. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. školiteľ 4. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. a po 5) 6) 346 . školiteľ 4. školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Zapisujú si iba denní doktorandi. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4.

347 . 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce.súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. a 5.

Škvarna prof.. školiteľ 1. Alberty 1. vedúci KHI prof. vedúci KHI 1. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. školiteľ 1. prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Škvarna doc. Martuliak. Škvarna 2. Varinský 348 . Varinský 1. vedúci KHI 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1.Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 1. školiteľ 1. ročník spolu 2. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. vedúci KHI 1. Fremal Fremal. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. v rozsahu 4 hod. max. Varinský prof. Alberty. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. resp.

záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. vedúci KHI 3. vedúci KHI 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. školiteľ 2. resp. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI 2. Fremal prof. vedúci KHI 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. 2. ročník spolu 3. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. vedúci KHI 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. resp. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. Varinský 349 . 3 4 3 2 3. vedúci KHI 2. vedúci KHI prof.

ročník spolu Celkom 4. V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 350 . vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ doc. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ prof. školiteľ 3. Varinský prof. Škvarna 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 5.

doktorandi sa vo 4. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. školiteľ 4. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. a najskôr po tom. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 4. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. Zapisujú si iba denní doktorandi.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. školiteľ 4. školiteľ 4. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 60 kreditov). a 5. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ 4.

školiteľ 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školieľ 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. Varinský prof. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. školiteľ 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. v rozsahu 4 hod. Olejník 1. Inštitút jaz. školiteľ 1. Konečný 1. školiteľ 1. Gajdoš. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Jurová. školiteľ 1. vedúci KHI FHV UMB 1. CSc. školiteľ 1. školiteľ 1. Škvarna 352 .Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. max. Gajdoš. ročník spolu prof. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Šutaj.SAV resp. Varinský prof. Fremal prof. Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Gabzdilová. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Konečný.

školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. pracovníci SvÚ SAV 2. vedúci KHI FHV UMB 3. Škvarna prof. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. Konečný 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 2. Škvarna 353 . vedúci KHI FHV UMB 2. vedúci KHI FHV UMB 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ prof. ročník spolu 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. Škvarna prof.

školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. Varinský prof. školiteľ 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 4. školiteľ 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 5. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 5. školiteľ prof. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 5. školiteľ 354 .

Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. školiteľ 5. 355 . ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. školiteľ Garant predmetu 5. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. a najskôr po tom. školiteľ 5. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. a 5.

v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. školiteľ 1. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. školiteľ 1. Gabzdilová. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. Konečný. v rozsahu 4 hod. CSc. Šutaj. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. školiteľ 1. Fremal prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Olejník 1. školiteľ 1. školieľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. ročník spolu prof. Varinský prof. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Inštitút jaz. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Jurová. vedúci KHI FHV UMB 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. Konečný 1. školiteľ 1. Gajdoš. Varinský prof.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Škvarna 356 . školiteľ 1. školiteľ 1.SAV resp. max. Gajdoš.

školiteľ 2. ročník spolu 3. vedúci KHI FHV UMB 2. školiteľ 2. Varinský doc. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. Konečný 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. pracovníci SvÚ SAV 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ prof.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna 357 . záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. Škvarna prof. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr.

školiteľ 4. školiteľ prof. školiteľ 5. Varinský prof. školiteľ 5. školiteľ 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 358 . školiteľ 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz.

3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. a 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. a najskôr po tom. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 359 . Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ Garant predmetu 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. školiteľ 5. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. školiteľ 5. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr.

Tatár 1. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Krško 1. Kováčik. literárnovedných. PhDr. Patráš 1. vedúci KSJL 1. Hurtajová. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. prof. Patráš 1. CSc. vedúci KSJL 1. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. heuristicky získavať. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. Patráš. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Odaloš. Krnová 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. Harpáň. školiteľ vedúci KSJL 360 . Klincková prof. Garant programu: prof. Findra 2 2 3 1. Hurtajová doc. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. Hurtajová. Absolvent 3. Findra. Findra. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. Klincková. a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. Zuzana Hurtajová. Krnová. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Findra prof. Golema 1. tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach.

školiteľ 2. Patráš doc. Krško 2. Findra. školiteľ 2. školiteľ školiteľ 361 . školiteľ 2. Kováčik 2. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 1. Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. školiteľ 1. Findra. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. vedúci KSJL 2. Krnová prof. školiteľ 1. Krnová. ročník spolu 2. školiteľ 1. Hurtajová. školiteľ 1. Šimonová. Harpáň. Krnová. školiteľ 1. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. Patráš 2. Odaloš. Klincková. Golema 2. vedúci KSJL 2. 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1.

1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. ročník spolu 3. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. 5. 4. školiteľ 2. a 5. vedúci KSJL 3. 362 . roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. školiteľ 3. školiteľ 3. 5. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. školiteľ 3. 4. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2. školiteľ 2. ročník spolu Celkový súčet 4. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 5. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. školiteľ 3.

vedúci KSJL 1. Odaloš. Findra. Patráš doc. Kováčik 2. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 1. Hurtajová. Krnová prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Golema 2. Findra 363 . Tatár 1. Patráš 1. prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Krnová. Findra. Findra prof. Hurtajová. Klincková prof. Patráš. Krnová. Golema 1. Hurtajová doc. Patráš 2. 1. Šimonová. Hurtajová. Findra. Krško 1. ročník spolu 2. Klincková. školiteľ 1. Kováčik. školiteľ 1. Krnová. Findra. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Harpáň.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. Patráš 1. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. Harpáň. Krnová 1.

ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4. školiteľ 3. školiteľ 2. 364 . školiteľ 2. vedúci KSJL 3. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. školiteľ 3. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. školiteľ 3. školiteľ 2. Klincková. školiteľ 2.

365 . Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 5. 5. 4. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. a 5. 5. Doktorandi v externej forme sa vo 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4.

práce a vypracovanie posudku na Bc. 1. CSc. Palenčár prof. Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Šlosiar. vedúci katedry 1. Briška 1. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. Vybrané problémy epistemológie I. vedúci katedry 1. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá).i. metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. (max. školiteľ 366 . Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. vedúci katedry 1. Ján Šlosiar. Garant odboru: prof. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. resp. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. PhDr. že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. školiteľ 6/12 1. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. v rozsahu 4 hod. vedúci katedry 1. v orgánoch školstva. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. Višňovský prof. Palenčár 1. epistemológie. Taliga 1. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. aktívne a tvorivo navrhovať. v kultúre a pod.).Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie.

Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. Vybrané problémy epistemológie II. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. Taliga 2. Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. Palenčár 2. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. ročník spolu 367 . vedúci katedry 2. vedúci katedry 15/20 2. Višňovský doc. vedúci katedry 2. Schmidt 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. resp. školiteľ 2. vedúci katedry 2. školiteľ 1. vedúci katedry 2. školiteľ 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 2. Palenčár prof. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. 2. resp. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. školiteľ 2. Schmidt 2. ročník spolu 2. školiteľ 2.

školiteľ 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. vedúci katedry 3. 3. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 3. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. a 5. Externí doktorandi sa vo 4.povinne voliteľný. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. V . školiteľ 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. 368 . školiteľ 3. školiteľ 3. 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. práce a vypracovanie posudku na Bc. PV . školiteľ 3. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P .povinný. školiteľ 3. vedúci katedry 3. vedúci katedry 3. vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 3.

školiteľ 1. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . Taliga 2. Višňovský 1. resp. práce a vypracovanie posudku na Bc. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. Višňovský doc. (max. školiteľ 1. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. v rozsahu 4 hod. vedúci katedry 1. školiteľ 1. Palenčár 1. školiteľ 1. Palenčár 1. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. Schmidt 2. Palenčár prof. Šlosiar Briška 1. školiteľ 1. vedúci katedry 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Schmidt 2. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. doc. školiteľ 1. prof. Šlosiar. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. Taliga prof. vedúci katedry 1. Vybrané problémy epistemológie II.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. Palenčár doc. 1. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. resp. Vybrané problémy epistemológie I. školiteľ 1.

2. školiteľ 2. školiteľ 2. práce a vypracovanie posudku na Bc.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. 2. školiteľ 2. resp. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. vedúci katedry 3. školiteľ 2. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. školiteľ 2. školiteľ 3. 2. 2. školiteľ 2. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci katedry 3. vedúci katedry 370 . účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 2. vedúci katedry 3. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. školiteľ 3. ročník spolu 3.

školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 3. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 4. školiteľ 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ Garant predmetu 3. vedúci katedry 4. vedúci katedry 4. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. školiteľ 4. Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. vedúci katedry 371 . školiteľ 4. školiteľ 3. vedúci katedry 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 4. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. školiteľ 4.

práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 5. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . vedúci katedry 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 5. školiteľ 5. 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5.

Görner. FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. Bartík prof. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 . PaedDr. vo výkonnostnom. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci. PV a V predmetov. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. FTVŠ.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3.sk Garant študijného programu: prof. vrcholovom športe a v športe pre všetkých.fhv.103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. Ľudmila Jančoková. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. CSc. Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. Huraj KCJ prof. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. v športovej príprave mládeže. čo predstavuje 60 kreditov. Novotná Wimmer Sivák. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov. v športe dospelých a zdravotne oslabených. Jančoková prof.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner.umb. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. Görner individuálne Jančoková.

303 Teória a didaktika športového tréningu . Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Nemec prof. Kasa 1.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Jančoková 1. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Nemec 1. Labudová. Nemec doc. FŠ) D-SESe. Čillík. Jančoková 1. adekvátny certifikát . Görner. Michal 1. Oravcová 1. L.. Nemec 1. Jančoková doc.ukončenie do 3.310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. Hetenyi prof. Bence.306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe. FTVŠ. Nemec 1. Oravcová prof. Čillík 1.309 Diagnostika trénovanosti D-SESe. doc. Jančoková. Čillík prof.kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková. Čillík doc.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe.105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp. Štulrajter 1. Bence.individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu . L. Jančoková doc. Jančoková doc. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 . Michal doc.

Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. 1.-5. resp.-5.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. 1.-5. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. MS.ako hlavný tréner . ME. školiteľ PV PV 1. resp. SP): .-3.ako hlavný tréner . učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty.-5.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 .-5. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie.

číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. 376 .Por. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. semestra šútida tak.

600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe. Görner.701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Wimmer Sivák. adekvátny certifikát . FŠ) D-SESe. FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. prof.503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. FTVŠ.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. Jančoková 377 . Jančoková Görner.ukončenie do 3.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. FTVŠ. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková. Jančoková Novotná Wimmer prof. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková. Jančoková prof. Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp. prof. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe.

Čillík. L. Jančoková. L. Nemec Garant doc. Hetenyi doc. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. Labudová. 1. Jančoková 1. Štulrajter Jančoková 1. Michal doc.-5. Čillík prof.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.-3. Čillík 1. MS. Kasa 1.ako hlavný tréner . číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. Čillík doc. Bence.ako hlavný tréner . Oravcová 1. Jančoková doc. Nemec doc.-5. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 . Nemec 1. Nemec 1. SP): .-5. ME.-5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Oravcová prof. školiteľ PV PV 1. Bence..ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . doc.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. 1.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Michal 1. 1. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1.-5.709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. prof. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Nemec 1.

že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. resp.Por. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. 379 . semestra šútida tak. resp. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem.

informačnej a právnej z procesuálnej podstaty. Garant študijného programu: prof. estetickej. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej. sociologickej. Michal Wimmer Sivák. komunikačnej. čo predstavuje 60 kreditov. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. politickej.103 D-SHSh. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Görner KCJ prof.101 D-SHSh. výkonnostného športu a športu pre všetkých.300 Študijná časť D-SHSh. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. psychologickej.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner.104 Metodológia .humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . Michal prof. filozofickej. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového.100 D-SHSh. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov.Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia .200 D-SHSh. PV a V predmetov.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. Görner 380 . Huraj Garant prof.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. etickej. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. FŠ) D-SHSh. FTVŠ. Karol Görner.102 D-SHSh. PhD. PaedDr. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. ekonomickej.

súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp.107 D-SHSh. Görner.105 D-SHSh. Klincková 1. Adamčák 1. Labudová.311 D-SHSh.309 D-SHSh. Görner 1. adekvátny certifikát .302 D-SHSh.306 D-SHSh.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh.204 Vedecká časť D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 .305 D-SHSh. FTVŠ. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. Oravcová Hetenyi 1.301 D-SHSh.308 D-SHSh.312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Klincková prof. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. 1. Vladovičová doc.303 D-SHSh. FŠ) D-SHSh. Oborný 1. Michal doc. Görner doc. Michal doc.ukončenie do 3. Adamčák doc.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner doc. Bartík 1. Bartík doc. Michal 1. Bartík doc.307 D-SHSh. Michal 1.304 D-SHSh. Bartík 1. Görner.310 D-SHSh. Adamčák 1 Oravcová Garant prof. Vladovičová.106 Študijná časť D-SHSh. Adamčák doc.

recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.-3. MS. školiteľ 1. resp.ako hlavný tréner .ako hlavný tréner .-5.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty.-5. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. ME.-5.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.-5. školiteľ 1.-5. školiteľ PV PV 1. resp. SP): . recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 . úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. školiteľ 1.

383 . aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.Por. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. semestra šútida tak. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem.

humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . FTVŠ. Michal prof. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh.502 D-SHSh. adekvátny certifikát .503 D-SHSh.700 Študijná časť D-SHSh.604 Vedecká časť D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. FŠ) D-SHSh. Michal Wimmer Sivák.505 D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 .601 Názov predmetu Filozofia a metodológia . FTVŠ. Huraj Garant prof.608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp.600 D-SHSh. FŠ) D-SHSh.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. Görner KCJ prof.501 D-SHSh.607 D-SHSh.500 D-SHSh.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh.506 Študijná časť D-SHSh.504 Metodológia .ukončenie do 3.

-3.709 D-SHSh.ako hlavný tréner .-5. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. Görner doc. školiteľ 1. 1.708 D-SHSh. ME. 1. vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 .712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. Michal doc. Görner Michal Garant prof.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.710 D-SHSh. Bartík 1. SP): . školiteľ PV PV 1.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . Adamčák 1 Oravcová 1.706 D-SHSh.711 D-SHSh. školiteľ 1.-5.704 D-SHSh.705 D-SHSh. Michal Vladovičová. Klincková prof. Bartík 1. 1. Adamčák 1. Bartík doc. Adamčák doc. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. Bartík doc. Görner doc.-5. Vladovičová doc. MS. Oborný Labudová.707 D-SHSh. 1.-5.701 D-SHSh.ako hlavný tréner . školiteľ 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Vyučujúci Görner. školiteľ 1.703 D-SHSh.702 D-SHSh. Adamčák doc. Michal doc. Görner. Klincková 1.-5. Oravcová Hetenyi 1.

semestra šútida tak. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. 386 . resp. resp. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.Por. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty.

Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. Findra 1. jazykových univerzálií a vzťahov. Patráš prof. prezentovanie. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. stavby a fungovania. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. slovanské jazyky a literatúra (2. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. a to ako pružný. CSc. Findra. Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. Schulze doc. v krajanských podmienkach –. neslovanské jazyky a literatúra (2. Aj mimo územia Slovenska – napr. Patráš 1. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2. Findra prof. Garant programu: prof. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. Schulze/ Krško 1. 1. PaedDr. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. Venuje sa genéze jazykov. ich vzťahom ku kultúre. mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti. príp. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. Vladimír Patráš. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka. Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. 1. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. medzijazykové kontakty. prekladateľ. 27). Je pripravený na spracúvanie. 28). 1. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. 1. dejinám. kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. Uvedené okruhy. antropológii. Patráš 1. filozofii. komunikačný expert. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. ich princípov. (inter-/multi)kultúrnymi. profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. pracoviskami a tradíciami. 1. Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. 35). jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1.

školiteľ 1. vedúci KSJL 1. vedúci KSJL 2. školiteľ 2. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Schulze doc. Schulze 2. ročník spolu 2. 2. Patráš doc. školiteľ 2. Klincková prof. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. školiteľ 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 . Findra/ Klincková 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. a 21. školiteľ 2.VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Patráš 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. školiteľ 1. školiteľ 2. školiteľ 1. vedúci KSJL 2. 2. školiteľ 1. Chorvát/ Krško 2. školiteľ 1. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. školiteľ 1. školiteľ 2.

školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. 4. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. 5. ročník spolu 3. 5. školiteľ 3. 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 2. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 5. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . školiteľ 2. školiteľ 3. 3.

Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. 390 . Úspešný absolvent 3. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. roka štúdia získať min. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. 52/30 kreditov ECTS. Zapisujú si len študenti denného štúdia. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. a 5. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby.

Schulze 2. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. školiteľ 1. ročník spolu 2. Krško 2. školiteľ školiteľ školiteľ 1. vedúci KSJL 1. Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Schulze doc. a 21. P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. Findra/ Klincková 2. Schulze/ Krško 1. školiteľ 1. vedúci KSJL 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Patráš 1. Schulze prof. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ školiteľ 1. Chorvát/Krško doc. vedúci KSJL 391 . Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Findra 1. Findra. prof. Findra prof. Patráš 2. školiteľ 1. 2. školiteľ 1. Patráš prof. školiteľ 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. Patráš 1. školiteľ 1. Klincková prof.

3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2.

393 . ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. 4. a 5. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. 5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. roka štúdia získať min. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. 52/30 kreditov ECTS. 4. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. 5. 5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Úspešný absolvent 3. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS.

3 písm. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov. Čl. ako sú exkurzie. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. 3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. povinnej nadväznosti na iné predmety. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. forme výučby. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. 394 .VII. základnej študijnej literatúre. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. schválenom AS UMB 25. a) zákona č. MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. 131/2002 Zb. z. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2.2008. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. Čl. Zo študijného programu vyplýva. 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. praxe a pod.

rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. organizuje prípravu informačného súboru katedry. a 2. V každom semestri je 13 . II. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy. septembra a končí sa 31. semestri ako priebežná hospitačná prax. exkurzií a praxí. cvičení. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. Čl. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. v magisterskom štúdiu v 1. odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak. seminárov. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. špecifických seminárov. na ktoré prax nadväzuje. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu. V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí. 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. konzultácií. augusta nasledujúceho roku. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. 2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB. 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu. Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov.Čl. Zverejnené požiadavky sú nemenné. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti. 395 .15 vyučovacích týždňov. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1. odborných kurzov. Čl.

c) doktorandské štúdium. samostatné štúdium. ktoré sú uvedené 396 . umení. Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. príprava na skúšku a pod. ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia. kedy reprezentoval. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. 6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. b) magisterské štúdium. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1. v skratke PhD. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej. v skratke Mgr. určuje ich študijný plán študijného programu. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. pričom voľba nie je predpísaná. ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. pedagogickej. V. Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe. Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V). b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. Označuje sa tak študijný obsahový celok. PV. ktorý si študent zapíše v semestri. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. ale maximálne 1x za jeden akademický rok. v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. ktoré študent musí absolvovať. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. určuje ich študijný plán študijného programu. študent ich získa absolvovaním predmetu. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. j. (PV) a za záverečnú prácu. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia. v skratke Bc. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov. semestri. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce. seminárne práce. príp. športe. alebo v iných oblastiach. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . t. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“).diplomovej práce. 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu. 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet. päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce.. Čl. a) povinné predmety (P) sú tie. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“.

Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. alebo hociktorý iný výberový predmet. ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. ak bude mať zapísané (resp. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu. ktoré má zapísané v AIS-e. 11). v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. môže si zapísať ešte raz ten istý. absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. iných fakúlt UMB. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak. (PV). alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. Predmet. alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. ktorá prebieha v apríli. má možnosť zapísať si ho ešte raz. 9. si už druhýkrát zapísať nemôže. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. ktorý štúdium zanechal. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní. 397 . v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. bod 7). prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. sa pokladá za študenta. 3) Študent. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. a ľubovoľné predmety (P). b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. ktorý študent úspešne absolvoval. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet. môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. príp. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. Čl. (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB.v ponuke jeho študijného programu. na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). 9 Zápis. a) Študent.

a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. 398 . Čl.11). povinne voliteľné. Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety.7) Študenti prvého roku Bc. v septembri príslušného akademického roku. aj Mgr. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi.j. výberové). Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne). Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov. Študent. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV. aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom.do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu. Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. Ide o predmety vylučujúce. ktorý je prerekvizitou. Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. 2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu. 9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného.

pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. aby študent mohol pokračovať v štúdiu. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. štúdiu 4. 399 . musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. štúdiu 5. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. 8 bod 8). Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. rok štúdia. ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy. bude zo štúdia vylúčený. Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. Študenti. v Mgr. 4) Študent. ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku.3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety.4. ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. 11 Kontrola štúdia 1) Na to. b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). odsek 7). 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka. musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e). 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. štúdiu 4. Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. sú predmety bez nadväznosti. Všetky predmety. povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1). rok. pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc. rok štúdia). Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u. v Mgr. ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. III. rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok. 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). Hodnotenia. 8. Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. štúdiu 3.

seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak. kritického. Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. zručnosti. Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp. Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu. Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. ústna. Študent môže z vážnych. výnimočne do piatich pracovných dní. Ak skúška pozostáva z dvoch častí. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. uspokojivo (2. e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. praktické a kombinované úlohy. veľmi dobre (1. ústne.Čl. nedostatočne (4=FX).5=D). ktoré mu stanoví učiteľ. vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne. zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka. dobre (2=C). Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. V prípade. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu. Úlohami môžu byť projekty. Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. písomné. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. dostatočne (3=E).5=B). Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim. pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu. schopnosť logického. Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A). Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. najviac však v rozpätí troch pracovných dní. schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška. má nárok na jeden opravný termín. Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. priemerujú) v konečnom hodnotení. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. c) Skúška môže byť výlučne písomná. d) Ak študent neurobí skúšku.

následne individuálne požiada . Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia. môže uznať vedúci katedry. musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho. ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). pri rozhodovaní o priznaní štipendií. že tento nie je členom komisie. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval. Čl. ktoré sa už na FHV nevyučujú. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi. Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou. porovnateľný s pôvodným študijným programom. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov. Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. 11 tohto študijného poriadku. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. do výkazu o štúdiu. septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke. hodnotí sa známkou „nedostatočne“. Ki je kreditové ohodnotenie predmetu. povinne voliteľné predmety. ktorú sám vymenuje. ktorý má záujem o uznanie predmetov. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. pri prideľovaní ubytovania a pod. V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. Σ(Zi . je do VŠP započítaná známka 4. 2) Študent. Výberové predmety resp. 401 . Do výkazu o štúdiu napíše dátum. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. Predmet nemožno uznať. Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia. ktorý žiada o zmenu študijného programu. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. alebo ak študent odstúpil od skúšky. ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!). V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky.skúšajúci. i na ktorý uplynul od ich absolvovania. po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. Za hodnotené predmety. Študent. Čl. alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB.

a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. Čl. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. 402 . b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. resp. Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole. ktorý štúdium zanechal. 16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry. musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. 3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia. 3) Študent.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium. v magisterskom stupni 120 kreditov). považuje sa za študenta. 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia. ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku. spolu najviac na dva roky. Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty. 2) Dňom skončenia štúdia je deň. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15. e) Študent. Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. a to aj opakovane. musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. ak chce prerušiť po letnom semestri. c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta.

b) koniec akademického roka. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. 403 . keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. dostatočne. ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety.j. uspokojivo. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. c) podľa odseku 3 písm. získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. ktorý umožní študentovi. hradí ročné školné. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP. nedostatočne. Ak tento termín nedodrží. nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. získaných minimálne 180 resp. c) a d) deň. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. príslušný počet povinne voliteľných predmetov.00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka. 3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. ktorú vymenúva dekan. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. 18 body 5 – 9. e) smrťou študenta. má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku.) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. a) deň. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. 120 kreditov). semestra. dobre. veľmi dobre. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne.b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky. b) podľa odseku 3 písm. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky. 5) Študent. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. Čl. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. ktorým môžu byť študijné výsledky. c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. ktorý študuje študijný program prvého stupňa. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom). Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12. Záverečnú prácu klasifikuje komisia. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou. a to zo študijného odboru. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. alebo druhého stupňa. 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. semestra štúdia. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E. ktorý študuje. bez vážneho dôvodu.

Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. dostatočne. štúdia v štvrtom roku). alebo zanechať štúdium. absolvoval všetky povinné predmety. roka. štúdiu štvrtým rokom štúdia. nedostatočne. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). Štátnu skúšku v prvom termíne. Čl. t. vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. 2) Študent. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. dobre. Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty. j. Najprv prebieha obhajoba ZP. ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti. štúdia v piatom roku a u Mgr. v Mgr. pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok). určenom harmonogramom štúdia. aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch. vytvorená autorom tak. ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia. Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú. Ak tak neurobí. 404 . pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. ktorým môžu byť študijné výsledky.j. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku. je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky. u Bc. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. (t. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. štúdiu tretím rokom štúdia).9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov). bez vážneho dôvodu. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. uspokojivo. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. môže konať študent. 8) Študent. veľmi dobre. 6) V prípade. 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. V prípade zistenia. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky. hradí ročné školné.

15) V prípade. že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. b) literatúra. z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. poznatkov a praktických zručností. Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov. 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“. ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1.5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu. z ktorého študent písal záverečnú prácu. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. semestra. Pozostáva z obhajoby záverečnej práce.10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie. a to stupňami: prospel s vyznamenaním. Štátna skúška. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov. história a reálie príslušných krajín c) translatológia. kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP. 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. semestra. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie. Cieľom skúšky je preverenie vedomostí. 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu. 11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň. 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky. semestri z ponúkaných vedných oblastí. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka. z ktorého písal záverečnou prácu. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná. prospel. flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov). Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore).25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 . z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX). Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika.5).00 – 1. z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka.

vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním.26 – 2. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky. v skratke Bc.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2.00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne.76 – 3.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2. Platnosť a účinnosť 1. 19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1. 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením. 2.Priemer 1. 406 . Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16.18.6. Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. alebo „magister“. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods.2008. v skratke Mgr. Absolventom fakulty.2009. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006.6. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22. Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“.26 – 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1. Čl.76 – 2. septembra 2009.6.

2. čo je zapísané v AIS-e. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných. Do zápisného listu si pridá predmety. 4. iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra. 7. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS). v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20. V predmety. odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému. (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety. Študent musí navštevovať všetky predmety.4. povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie. ktoré si zapísal do AIS-u. v ktorom má predmet zapísaný. študent sa zapíše najprv na katedre. Po informácii vyučujúcich.Metodický pokyn FHV UMB č. príp. zrušenia predmetu katedrou. 6. 3. t. počas iných hodín. 407 .6.j. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety. zo zdravotných dôvodov. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu. Študent okrem seba môže zapísať max. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry. V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety.PV.-30.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. Študent nebude hodnotený z predmetov. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). 5. nesplnenia prerekvizít. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách.–14. iných vážnych okolností.povinnosti študentov 1. 12. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní.informačné listy. Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov. podľa článku 9. Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení. Študijné programy .2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu . Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu.). ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp. 8. Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u. V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu. choroba. z dôvodu rozvrhovej kolízie. Ak tak neurobí. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX. organizačné zmeny.4. Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách. 13. PV. 11. 9. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri. 10. príp. ešte jedného študenta. opakovaných predmetov.

6. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu. Učiteľ. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri. názov a typ predmetu. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne. iných hodín učiteľom vopred stanovených). v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. prerekvizitách. Meno študenta. študentom do 20. 9. Na začiatku semestra (po 15 prac. 3. príp. 4. 3. 408 . iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. Priebežne pri predmetoch so skúškou. Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne.Metodický pokyn FHV UMB č. 5. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry. pred začatím semestra oznámi učiteľovi. Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. oznámiť. literatúre. ktorý je prerekvizitou. PV. počet kreditov. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky.4. Zmeny v hodnotení. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. rok štúdia. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje.4. Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. počet kreditov. V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. počet hodín. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť. 7. Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra. tzn. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia. 2. 8. 6.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1. Učiteľ predmetu. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov. Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov. 4. ktorý vyučuje nadväzujúci predmet. 2. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ.4. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok. či ich na predmet zobrali alebo nie. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. vyučujúci.

Sľúbte. pravdu a spravodlivosť. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. Sľubujem. že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu.Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. ktorú vám dnes udeľujeme. zachováte bezúhonnú a nedotknutú. budete ctiť slobodu. Sľubujem. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. • Že hodnosť. • Že vzdelanie. ale aj pre prospech celého ľudstva. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. symbol jej práv i povinností. že budem študovať tak. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. 409 . riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. Spondeo ac polliceor. budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela.

po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). sprievodný materiál 410 .3. diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. 2/2008 o úprave. registrácií. ZP. 1. 4. 8. rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word.5. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce). Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I. aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. resp. I. 6. ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č. titulný list (príloha 2. • • Odporúča: 1. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. tabuliek.. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP. záver. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci). a II. prílohy. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). registrácii. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. použitie tvrdej väzby. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). jadro. skratiek. ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. čestné vyhlásenie. stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III. obsah. ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu.). zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán. abstrakt v slovenskom jazyku. povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. alebo Arial veľkosť písma 11 b. zoznam obrázkov. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. 7. 5. sprístupňovaní. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia. riadkovanie 1. 7/2008 o úprave. sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č.5).VIII. zadný obal kartón) tak. 3. predhovor v bakalárskej práci. formát papiera A 4. úvod. abstrakt v anglickej verzii. 2. ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov. Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii.

D. 411 .2008. v ktorom uvedie dôvody.Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona). Bratislava: Stimul. Bibliografické odkazy. 7/2008 o úprave. STN ISO 690: 1998. 1998. forma a štruktúra. Dokumentácia. STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia. ISBN 80-85-69769-6. Obsah. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. registrácií. Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. sprístupňovaní. Ďalšie detaily upresňuje Smernica č.9. Touto smernicou sa ruší smernica č. 3/2005 v znení dodatku 1/2007. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela.

Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej.. rigoróznej.. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 ... dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA . rigorózna. B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová.

PhD... Richard Múdry.04..2009 Dátum obhajoby: ... Banská Bystrica 2009 413 ..“) Dátum odovzdania práce: 20........ PhDr. MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc..Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA . Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc.

MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc.. PhDr.......Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .2009 Dátum obhajoby: . ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc.... PhD..... Banská Bystrica 2009 414 ..“) Dátum odovzdania práce: 20.“)/inžinier (v skratke „Ing. Richard Múdry...04.. Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr..

....Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ..2009 Dátum obhajoby: .. EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr.... Banská Bystrica 2009 415 ....“) Dátum odovzdania práce: 20.. ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr......01..

resp. s. storočia. 1997. 2008-04-18].Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. 320 s. Slovenské gymnáziá matičného obdobia. Fakulta humanitných vied. 2003. Martin : Slovenská národná nižnica. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. 5. Priamo v texte sa uvedie text citácie. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. W. b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. Praha : Prostor. G. 1991. 1991. 117 s. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2005. In MERTIN. 1998) 2. ISBN 80-8055-085-9. A. 1996. Trnava : PdF TU. D. 2004. 1998.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. J. 2005 [cit. s. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. 1996. state v nich uverejnené PŠENÁK. GILLERNOVÁ. O povaze předsudků. mimoriadne číslo 7 – 8. ANZENBACHER. 1996. 1997. 41–48. V. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK. Bratislava : Stimul. 1998. ISBN 80– 7178-799-X. In Pedagogické spektrum. 2004 [cit. 416 . 2006-0124].. s. In Acta Universitas Matthaei Belii. J. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. Etika 20. 2004. s. 2003. Úvod do filozofie. roč. 2004. ISBN 80-04-26038-1. Dostupné na internete: http://www. Praha : SPN. 179–184. Praha : Portál. A. M. ISSN 1335-5589.snk. s. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC. 136-139. 156 s. 304 s. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. ktorý je umiestnený pod čiarou. Multikulturní výchova v mateřské škole. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. 1996. 81 s. ISBN 80–80–55004–2. 87) alebo parafrázy (Katuščák. (eds. A. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. ONDREJKOVÁ. 7–78. ISBN 80–7260–125. I. 1998. HUDECOVÁ. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. ISBN 80–8082–001–5.sk/nbuu/Zborník_2000_2001. ISBN 80–85697–82–3. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. A.

STEINEROVÁ.. H. L.. Štefan et al.al. 1999. Pojem práva.BAGALOVÁ. H. 1994.html > GRÁC. 312 s. MRVA. Dostupné na internete: <http://www. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací.. S. HART. 2001. 1997..hrea. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. ISSN 1335-1982. 363–372..) 1991. In Pedagogické spektrum. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. J. E. 1997. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti. ISBN 80–88778–81–6. MISTRÍK. Praha : Spektrum. et. 319 s. 256 s. HEIKKINEN. J. [cit. TONKOVÁ. COVEY. 284 s. Lexikón svetových dejín. I. 1999. 53. 9-56. ISBN 80– 7107–000–9. 2000. 15. et al. č. ISBN 80-88982-29-4. Praha : Prostor. 2006. ISBN 80–08–02479–8. GOGOLOVÁ. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. D. 2006. s. s. 314 s. 1994. M. Bratislava : Stimul. H. J. ISSN 1335-5589. 2001. roč. 2004. s. Praha : PÚ JAK ČSAV. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život.org/erc/Library/First_Steps/index_eng. 3 – 4. Bratislava : Iris. Bratislava : SPN.In Kimlička. 1991. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. 30–39. S. (eds. DĚDEČKOVÁ. 2000. 1996. 2004. 2005-06-20]. M. R.. In Pedagogická revue. ISBN 80–85213–41–9. 4. HEJLOVÁ. Praha : Pragma. 1990. 1990. č. Kultúra a multikultúrna výchova. HAAPANEN. ISBN 80–7260–103–2. KAMENICKÝ. 417 . roč. Ľ. A. Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí.

................................................................................................. 618/2003 Z................ (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) .................................... □ dizertačná práca......... 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof.. □ diplomová práca.......................... Článok 1 Predmet zmluvy 1............ II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Článok 2 Určenie školského diela 1.............................. ........................................ Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: .............. ............................................................... PhDr................................................ Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca............................................ .......................................................................... Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl........................................................ .............. □ rigorózna práca s názvom ............................. ........... o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12....... zákona č......Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl..................................... ....... ............ 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 ................ z............

. 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 . 3. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne..  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Článok 4 Odmena 1. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby.. vedecké. (zákon o knižniciach).2.. z. vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. vedecké. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné... 4.  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia.. rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia.... ktorej bola udelená licencia. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. Autor vyhlasuje.. b) zákona 183/2000 Z. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí .... vzdelávacie a informačné účely... ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. vzdelávacie a informačné účely. z. Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1.  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . 2. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods.. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. 2 písm.. vedecké. vedecké. Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1. v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné. rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB. vzdelávacie a informačné účely.. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. 131/2002 Z..

.. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch... bez ohľadu na nosič majú identický obsah............2........ Zmluvné strany vyhlasujú.... za nadobúdateľa vedúci katedry 420 .......... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl.... jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.. autor .. II.... Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.... Na vzťahy................ 5.. V Banskej Bystrici dňa .......... najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.. 4........ 2........... sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky....... ......... Autor garantuje... 3..... pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry.. 3.. nekonali v omyle ani v tiesni.. ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené..... Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole..... Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.. Článok 6 Záverečné ustanovenia 1. že zmluvu uzavreli slobodne a vážne..............

................................................................................ (zákon o knižniciach).......Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: ........................... b) zákona č......................................................... ................................... V ................................................................................................... .............................. Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia.................................. (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods.. VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce .............................................. 2 písm........................ 421 ........... Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: ............................ ...................... 183/2000 Z..... dňa .... z...........

IX. . nemecký jazyk a literatúra. životopis. v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry. slovenský jazyk a literatúra. francúzsky jazyk a literatúra.8. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác.2. Čl. 422 . francúzsky jazyk a kultúra. dejepis.7 História (v študijnom programe história). Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr.60. filozofia.5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika).€.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova).2.1. . slovenský jazyk a literatúra). Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku. 2 1. alebo titul PhDr. RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č.1. Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu.1. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport. ..1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia). resp. 2. Čl. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: . poľský jazyk a kultúra. . Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy.1. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. španielsky jazyk a kultúra. . maďarský jazyk a kultúra. 3. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika. 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore. overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia. história. Čl. prekladateľstvo a tlmočníctvo. .1. v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. 3 1. septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16. filozofia.1.1. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30.1.1. 2. resp.1. etika.32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) . .2 Šport (v študijnom programe trénerstvo).2. z. v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra. nemecký jazyk a kultúra.27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra).1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra. 131/2002 Z. doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny).1.2.2.2. Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov). ruský jazyk a kultúra.

80 normovaných strán.2/2008. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. Na základe posúdenia. Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106. 3 Zákona č. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. 5 1. ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č. Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi. Uchádzač. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu. 2. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č.z. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. Prácu posudzujú dvaja oponenti. s rozsahom 60 . na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. 4. ods. či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent).4 1. a svoju neprítomnosť neospravedlní. 7. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. Čl. Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom. Uchádzač. 6. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom. obhajobu a rigoróznu skúšku) .2009. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním.opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. 131 /2002 Z. ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený. 1/2008 v znení dodatku č.novembra. septembra. V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári.9. PhDr. 5. Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č. Prof. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330. o vysokých školách. 1. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne.60 € sa hradí pri podaní prihlášky). že spolu má len dva termíny na odovzdanie. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň. spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry.3. výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. CSc. 2. Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15. apríla alebo do 30. určený predsedom komisie. Čl. dekan FHV UMB 423 ... 8.€. môže uchádzač prácu obhajovať. 9. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50. 10. Vladimír Varinský. Uchádzač do 30. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania. Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn.-€ (z toho 16.

ktorý riadi prodekan.X.spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok.študijné programy (ďalej ŠP). 131/2002 Z.termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka). Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium. . ŠEVT 49 399 0. t. K prihláške uchádzač priloží: a) životopis. c) projekt dizertačnej práce. . DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57. j. z. 2008. . 424 .témy dizertačných prác (s menami školiteľov). d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky).formu a rámcový obsah prijímacích skúšok. ods. 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch. (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona. .podmienky na prijatie na štúdium. Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty. prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č. 2. zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: . 5). referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém.termín uzávierky na podanie prihlášok. (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25. . ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. . participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK. ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI). o vysokých školách z r.

Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. kedy neprebieha výučba na fakulte. pozvánka na prijímaciu skúšku. (4) V prípade. (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. ak zistí. že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). (9) Uchádzač. 7 zákona). Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. zápisnica o prijímacej skúške. (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. (10)Rektor zmení rozhodnutie. môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. Termín zápisu. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. 11 zákona o vysokých školách). čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. na ktorú sa uchádzač prihlásil. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. ods. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. 8 zákona). Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. (8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok. aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. ktorá je najmenej trojčlenná. do vlastných rúk (§ 58. ods. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. priložené dokumenty. odôvodnenie. kópia rozhodnutia o neprijatí). (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. z toho maximálne 4 súvislé týždne. Svoj postup stručne odôvodní. do vlastných rúk. (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica.

(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. j. t. z. (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. keď sa kontrola uskutočňuje k 31. 204/2002 Z. ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č. (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ. v ktorom prebieha výučba. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. j. Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda. 9. 614/2002 Z.2 a) zákona). o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov. 5. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15. 426 .z. (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. piatym rokom štúdia). Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov. t. 9. Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje. v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods. Výnimkou je 3. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona). (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. aby bola ukončená do 30.. Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. rok externého štúdia. t. dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. j.. ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry. školiteľ a predseda OK. IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. 10. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10). (6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. resp. daného akademického roka. o kreditovom systéme štúdia. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. rok denného štúdia a 5. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke. do konca akademického roka doktorandského štúdia.

i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. Semester sa môže skladať zo študijnej. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu. c)). informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. minimálne raz mesačne. vzdelávania. vedeckej a skúškovej časti. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce. (2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce. j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. (10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK. Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. ods. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. 10. ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. 427 . c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu. výskumu. e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB.

externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. do 4. i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku. študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov. ktorý sa končí skúškou. roka 72 kreditov atď.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. a 5. v zahraničí). c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. roka 48 kreditov. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“. ktorý ponúka fakulta / univerzita. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov.) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. roka 36 kreditov. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. v prípade. kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3. bude zaradený na najbližší termín obhajoby. d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov. k) Ak študent realizuje aktivitu. Podmienkou je. 428 . m) Hodnotenie predmetu. j. do 4. t. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch. l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu. j. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia. ktoré sa nekončia skúškou. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. h) Študenti externého štúdia si v 4. absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. roka 54 kreditov atď.

zloženie skúšobnej komisie). Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: . Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e). že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce. čas. že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. V prípade. Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie.pozvánku (termín. Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky.posudok na písomnú časť DS. miesto. čas. zloženie komisie). e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. b) výkaz o štúdiu (index). ktorého na návrh školiteľa určí dekan. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. c) výpis výsledkov štúdia. Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške.písomnú časť dizertačnej skúšky.písomné tézy projektu dizertačnej práce. . (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška. priloží: . Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa. adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. 1 zákona: a) preukaz študenta.Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade. Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. . 429 . Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie. (2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi. miesto. ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. ods. Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67.

ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov. písomne dokladovaných dôvodov. sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie).vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl. ods. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov. (2) Autoreferát má formát A5. ktorý na DS neprospel. 430 . Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. 1. techniky alebo umenia. prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. malá obhajoba dizertačnej práce. môže ju opakovať iba raz v termíne. Doktorand.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS. Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. 6. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. Žiadosť adresuje dekanovi. výskumu. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady. . (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. Doktorand. d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f).predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. i)). Doktorand. ods. 6. Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ . Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie. Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce.1. vzdelávania. m)). b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. ktoré podpíšu všetci členovia komisie.

zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi. SOK/OK . ods. Dekan .schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. . 3. . vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda. Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom.zúčastňuje sa obhajoby. l)). sa uvádza za menom). zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP.zašle oponentom po jednom exemplári DP. b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. § 65. § 68. (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. čas. (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch. .na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP. skratka „PhD. Referát pre V a DŠ .. zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín.vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške. .1). (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“. miesto. ale nemá právo hlasovať (článok 6.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta.komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD.“. .ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska. Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici.skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi. Obhajoba DP . § 54. .3. požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta.organizačne zabezpečuje obhajobu DP.obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta. . .navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP. . ods. ods. v skratke „PhD. 1. na základe tajného hlasovania. ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ.3. ods.vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP. (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách. § 51.zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať. c) dodatok k diplomu. 431 . ods. že posudok nevypracuje. ktorá má podľa § 54. ods. Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov.

z. Vladimír Varinský. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13. ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z. Bystrici. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. (3) Doktorandské štúdium. PhDr. sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. 2009 Platnosť: 15. CSc.. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI). 1. dekan Vypracovala : doc. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB. Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. 432 . CSc. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. 1. Kristína Krnová. Prof. PhDr. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. (6) V prípade. 2009 .(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. 131/2002 Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda. (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. z. (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B.

sk bendikova@fhv.umb. PhD..umb.zoran@fhv. PhD.umb.umb. mimor. PhD.sk baranova@fhv.sk balintova@fhv. .umb.XI. PhD.umb. biresova@fhv. PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak.lubica@fhv.sk balazova@fhv. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr.sk brandys.sk benceladislav@fhv. 433 .sk bubakova. CSc. Mgr.umb. PhD.umb.maria@fhv.sk bartik.justyna@fhv.. Bieliková Mária PhDr. PhD.sk cembrowska.sk bencematej@fhv. Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr. Bence Ladislav doc.sk bielikova.umb.sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban. Baranová Elena doc.sk sekretariat@fhv.umb. PaedDr. prof..umb. PhD. PhDr.stefan@fhv.umb.sk bohusova. PhDr. Dr.. .umb. Alabán František prof... Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr. PhD. prof. Bendíková Elena PaedDr.julia@fhv.umb.umb. Zuzana PhD.. PhDr. CSc. Mgr. Dr. Allmanová Lucia Mgr. PaedDr.lucia@fhv.umb.sk jcepko@hotmail.sk allmanova. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica. PhDr.umb.com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr. Bence Matej doc.umb. PaedDr.. Bartík Pavol prof.umb.sk brenkusova. PhD. Bariaková PaedDr.vladimir@fhv.katarina@fhv. .umb.sk brisova.sk bariakova@fhv.umb..umb.olga@fhv. PhD.. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc.. PhD..frantisek@fhv. PhDr. PaedDr.pavol@fhv.sk bilovesky..zuzana@fhv.sk Číslo miestn.

sk filinova.umb.michael@fhv. DrSc.sk fetkova@fhv.sk prod.. PhDr.umb.umb.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic..umb.sk fobelova@fhv. PhDr. PhD.martin@fhv. aplikovanej etiky prof.eva@fhv. jazyka a literatúry DrSc.umb. PhDr.sk culenova. PhDr. c.sk drugdova. Katedra etiky a PhD. PhD. PhDr.sk danova@fhv.anna@fhv. PhDr. Dekanát CSc..sk garancovska.sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr. PhDr. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. prof.sk dobrik. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn.umb...sk csikany.sk czegledi.umb. prof. Mgr.gizela@fhv.umb.sk dovciak@fhv.cillik@fhv. PaedDr.sk 119 K141 K143 434 . Katedra slovenského jazyka a literatúry prof. PhDr. PhDr. PhD.umb..sk djovcos. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Katedra romanistiky CSc.umb.eva@fhv. Katedra etiky a PhD.sk durovcova@fhv.peter@fhv.andrea@fhv..umb. CSc.sk duricova@fhv.. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr.zdeno@fhv. Katedra histórie CSc. PhD. doc. h. Mgr. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh. prof.sk fobel@fhv.umb.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr. Mgr. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr..umb.csaba@fhv.umb.umb... Bc. PhDr.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv.umb.umb. PhD.. Katedra germanistiky PhDr..umb.umb.umb. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv.dana@fhv.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc. aplikovanej etiky doc. PhD. prof.sk dove.lenka@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr... PaedDr.anna@fhv.umb. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova.umb. et Katedra slovenského Dr.umb.sk filin.umb.sk galisova.

Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr. jazyka a literatúry PhDr. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 .sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr.umb.. Katedra romanistiky giulianelli. doc. PhD. PhDr.ladislav@fhv. PhD.umb.sk chalupa. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing..hajduk@fhv..maria@fhv. doc.sk doc.umb.sk cyril.martin@fhv. Katedra slovanských jazykov prof.sk rozvoj@fhv.umb. Katedra telesnej PaedDr.umb. PhD.umb.robo@centrum. mim.umb.sk gorner@fhv.umb..sk hoehneva@fhv.Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn.umb. prof. PhDr.sk hutkova. PhDr.sk halaj. Hardošová Mária PaedDr.oddelenie ekonomiky exter. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul. výchovy a športu PhD..umb. prof.sk harpan. CSc.umb. PhDr..umb.umb.sk hurtajova@fhv. PhDr. PhDr. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát .sk gregorcova.jan@fhv.jiri@fhv. C426 F328 C315 F011 Dr.. PhD. Mgr. prof.anita@fhv. PhDr. PhDr..sk homolova@fhv.umb. doc. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv.anna@fhv. PhD. PhD.sk golema. Katedra slovenského PhD.sk gyorgy.gabriela@fhv. Katedra romanistiky Mgr.umb.sk hrdinova@fhv..umb...umb.sk gombalova.michal@fhv.sk holes.simonetta@fhv.umb. Mgr.zuzana@fhv.sk hardosova..sk chomova.umb.sk chlebovcova.umb.sk guitcheva@fhv. PaedDr. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr.sk chovancova@fhv.umb.alexandra@fhv.umb. Mgr. PhD.

Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova..umb. RNDr.študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc.katarina@fhv.sk Juríková Tamara Mgr.. jazyka a literatúry CSc. Mgr. Katedra slovenského PhD. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof..sk kompan@fhv.umb.umb.sk jurikova. Mgr.sk kosturova@fhv.umb.sk jesenska@fhv. PaedDr. CSc.umb.tamara@fhv. PhD.umb. PhD.umb.umb.sk kollar. PhDr.. PhD..sk jancovic@fhv. c.. Mgr. Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 . PhD. prof. CSc.. et Katedra slovenského Dr.Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn. PaedDr. Mgr.genovaite@fhv.sk kovacik. Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr.sk kovacova.sk kovalova@fhv. Prof.marta@fhv. PhD.sk klinckova@fhv.umb. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr.umb. PaedDr.sk jancokova@fhv.sk ivinova@fhv. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr. doc.umb.rastislav@fhv. PhD.. PaedDr.umb.umb. PhD.. PhD.sk kalhotkova@zoznam. h. PhD. Mgr..sk kmet@fhv.sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát .sk jankovska@fhv. PhD. Mgr.sk kasac.lydia@fhv.sk janakova. Keníž Alojz PhDr.umb.umb.sk jakubik@fhv.sk khi@fhv.umb.sk kaciuskiene.umb. . PhD..umb.umb.zdenko@fhv.umb. PhD. PhDr. CSc.umb. Mgr. . PhD. PhD. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv.umb.sk javorcikova@fhv....sk jurcakova@fhv.umb. PaedDr. J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr.lubomir@fhv. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr.

.sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova.sk kremnicky@fhv. CSc. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr.umb. Mgr.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv. Mgr.umb.lucia@fhv.sk kubisova.sk Číslo miestn.sk kucera@fhv.umb. Mgr. Mgr..martin@fhv.andrea@fhv. PaedDr.umb. Mgr. PhD.jana@fhv. PhD.sk laukova..umb.sk licko@fhv.mikulas@fhv. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .anna@fhv.umb.. PhD.umb..umb.martin@fhv.sk luptak@fhv.umb. Luby Peter Mgr. Mgr.sk krsko@fhv.umb. PhDr. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc.julius@fhv. 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr. PhD.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv.umb.oddelenie pre IT Dekanát .niksa@fhv.umb..umb. Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc. PhD. Kúchenová Oľga Ing.umb. Mgr. PhD.umb.sk lukac. PhD.sk majerska@fhv. Mgr. PhD.. PhD. PhD.umb.umb.umb. Krajkovičová Mgr. PhDr. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát . 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr.sk lomencik.sk lizon. PhDr.ref.umb. Mgr..umb. Lucia Kremnický Juraj Mgr.sk lencova@fhv.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .umb.oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk lapinova.sk krnova@fhv.sk lubyova@fhv.sk maksimovic.umb. Mgr. Luptáková Viera Mgr.sk eo@fhv.hedviga@fhv.umb. 143 18 C311 437 .umb....umb.Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr.umb.sk lazurova.sk luby@fhv.sk kubealakova@fhv.umb. CSc.sk kubus. PhDr... Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc.sk luptakova@fhv. doc.sk kunec@fhv.umb.sk kreckova@fhv. PhD.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv.

.umb.umb. C308 316 J015 438 . PhD.. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr..sk ocenas.ubm..umb.erika@fhv. doc. DrSc.umb. PaedDr.eva@fhv.umb. PhD. Prof.umb.umb. prof..sk nemeth. Mgr. CSc.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova.sk Číslo miestn.. PaedDr. doc..umb.sk molnarova. Mgr. Katedra telesnej PhD. Mgr.sk novotna.umb. PhDr.umb..Ružová ul. PaedDr.umb.sk meres@fhv. PhDr.umb.sk sramkova..ivan@fhv. PhD.sk nociarova. PaedDr.umb. PaedDr.pavol@fhv.umb. doc.sk keks@fhv.sk odalos. PhD. PhDr.zoltan@fhv.sk chrijumue@yahoo. Mgr.maria@fhv.sk nemec@fhv.. PhD.nadezda@fhv.umb. CSc.umb. PhD.andrea@fhv. Katedra germanistiky Technická údržba PhDr.com murinova. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát .sk mandzakova@fhv. prof.jiri@fhv.pavol@fhv.sk martuliak@fhv.sk palkova@fhv.jana@fhv.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr. výchovy a športu Mgr. CSc.. PhD.umb.umb.miroslava@fhv.. prof.gabriela@fhv.sk palencar@fhv. PhDr.svitlana@fhv.sk micko...peter@fhv..umb.peter@fhv.umb.. PhD. PaedDr.sk olchowa.umb. Dr. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak.eva@fhv.sk nagy@fhv. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr. PhD.. PhD. PhDr. PhD. PaedDr.umb.sk michal.umb. CSc.sk miskovska.sk pachomovova.sk nemcekova.. PhD.umb. doc.

Mgr.sk pappova.umb.peter@fhv..gilles@fhv.oddelenie pre IT Dekanát . PhD.umb..ubm. DrSc.jaroslav@fhv. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr. prof...sk Pivarčeková Ing. Mgr. M.umb. Katedra germanistiky H.sk racko..phil.umb..umb.. PhD.umb. Dekanát . PhD. Katedra slovanských jazykov Mgr.sk sekicki.sk rouet.sk popelka.umb..umb.umb. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .umb.robert@fhv. F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr.odd. PhD.umb.umb.sk pupis@fhv.umb.sk petkovamaria@fhv. Mgr.eva@fhv.sk patras@fhv.sk podobova@fhv.Sc. PhD.c.sk aydansertoglu@hotmail.umb..sk roskova@fhv. Viera Mgr.údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu.srdan@fhv.eva@fhv. Mgr.sk paugschova@fhv.Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn.sk pivarcekova@fhv.. CSc.sk rothfuss.umb.umb. PhD.sk 314 439 . Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr. prof.petra@fhv.študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát . Mgr.aydan@fhv.com 7314 schimdt@fhv. Mgr.študijné oddelenie Dekanát . Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr. .umb.sk reichwalderova.referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr.umb. Dr.sk repon. PhD. Pappová Petra PhDr.sk pasiarova@fhv.umb.sk rozim. PhD. PaedDr.umb. účtovníctva a skladu MTZ Dekanát . Katedra telesnej výchovy a športu prof... výchovy a športu Bc. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň ..uli@fhv. Katedra telesnej PhD. PaedDr. PhD.sk racakova.študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv.umb.umb.anton@fhv.sk rusnakova@fhv.sk paulenkova@fhv. PaedDr.umb.anita@fhv.sk prsova.

doc. Mgr.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv.maria@fhv.sk stulajterova@fhv. PhDr. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 .sk simonova. CSc. PaedDr.umb. PhD.lydia@fhv.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr.sk stulrajter@fhv. Ing. DrSc.eva@fhv.umb.umb. PhD..sebova@fhv.sk simko.brigita@fhv.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv. Mgr.sk sliacanova.umb. prof. Bc.maria@fhv.sk Číslo miestn.umb.sk schwarzova. PhDr.umb.umb. PhD. Mgr.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv. PhD.umb.údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát . PhD. Mgr..umb. prof.umb. PhDr.sk stefanakova@fhv.sk sugay. PhDr. Schulze prof.sk stotova@fhv....umb.sk smahelova.umb.umb.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt..umb.sk bencova.sk simorova.umb... Dr.umb.umb. PhD.veronika@fhv.sk savelova@fhv.sk lenka.umb.umb.umb. Mgr.sk slizik.ref.umb.francois@fhv.larisa@fhv.umb.umb. Wolfgang Schwarzová Eva Mgr.. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof. PhDr. PhD.stefan@fhv.sk sklenkova@fhv.sk slosiar@fhv.. CSc.miroslav@fhv.umb. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň . PhD.sk srnkova. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát . PhDr.klara@fhv.sk sperkova@fhv. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc.umb.sk smigel@fhv. PhDr. PhDr. Mgr. Mgr.sk msedik@pdf.

sk urgelova.. PaedDr.com zazrivcova@fhv. Katedra slovenského PhD.ivan@fhv.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.útvar prevádzky PhDr.sk vallova. Mgr.sk vladovicova. PhD.umb.umb. Mgr.umb.sk such@fhv.umb.tatiana@fhv. Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr.. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv. PhD. CSc.sk varga@fhv.. Katedra filozofických vied M..sk taliga@fhv. PhDr. PaedDr.sk tomasikova@fhv.umb.študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát .oddelenie pre IT Dekan.sk surova@fhv.sk lujza@fhv..umb.sk vinarcikova.umb. Tatiana Vincúr Branislav Mgr.umb.umb. Mgr.martin@fhv. PhDr.sk tomascikova@fhv.sk varinsky@fhv.sk Číslo miestn.umb. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.elena@fhv.umb.umb.eva@fhv.D.umb.nadezda@fhv.umb.umb. výchovy a športu Mgr.umb. jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát . PhD.sk tomecek@fhv... Katedra filozofických vied doc. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc. PhDr.sk vesela.umb.sk tatar.sk paulkereste@hotmail.branislav@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.sk tuharska@fhv.umb.umb.gyula@fhv.jozef@fhv. . Urbancová Lujza Ph. CSc.umb.sk susa.sk veszeli@fhv.podateľňa PhDr.denisa@fhv. PhD. prof.Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD. PhD.sk vitazkova.umb. 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát . PhDr. Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.sk tomekova.sk urbancova@fhv.sk wollner@fhv.dagmar@fhv. PhD..sk varga.umb.A.umb. Katedra telesnej PhD.umb. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 .umb.umb.viera@fhv. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr..

PhD. Prof. Katedra slovanských jazykov 442 . PhDr.umb. F064 024 108 C223 C308 prof. Dr.umb.sk zemanikova@fhv.Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr... Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv.sk zimanyi. Mgr.sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv. PhD. PhDr.umb..sk Číslo miestn.arpad@fhv. Katedra hungaristiky CSc..umb. hab.

............................................................ Koordinátori ......................................... Zásady kreditového systému štúdia ......................................................... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................................... Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela .......................................................................................................................................................................................................................... Personálne obsadenie katedier........................................... VI..............................................OBSAH I.................. translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) .......................................... taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .............. Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ................................................ stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......................................................... Harmonogram akademického roka 2009/2010 ...................... II............................................................................ španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................................................ taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................................. španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ............................................................... Príhovor dekana FHV UMB ........................................................................................................................... Dekanát Fakulty humanitných vied UMB ....................................................................... V..................... stupeň štúdia .................................. Akademické orgány fakulty ....... 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 ............. Poradné orgány dekana ........................................................... ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov........................... Kreditový systém štúdia.................. anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ......... IV........................................................................................................... 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II..................................................... nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................................... šport v študijnom odbore šport ......................................................................jednopredmetové štúdium .......................... Poslanie fakulty .................................................................. III.................. francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................................. história v študijnom odbore história .................. poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov....... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ....................... maďarský jazyk a kultúra ............................. III............ Akademickí funkcionári fakulty ........................................ Katedry........................................................ slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ......................................................................................................... A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I............................ charakteristiky katedier ............. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ................................................................................ Akreditované študijné programy/študijné odbory I...............

................. informatika v kombinácii ............................................................................................................................... Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................................................................................................................. Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ................................................ telesná výchova v kombinácii ........ história v študijnom odbore história .. B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ................................................................................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ...................................... francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ................................................................................................. geografia v kombinácii .jednopredmetové štúdium ..................................................................................................................... telesná výchova .................................. maďarský jazyk a kultúra ............ anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ..................................................................................................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ............................ maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................................................................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ..................................................................... filozofia v kombinácii ................... trénerstvo v študijnom odbore šport ............................................... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ................................................. translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ....................................................................................................................................................................................................................................... anglický jazyk a literatúra v kombinácii ...........................................A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium .......................................................................................... matematika v kombinácii .......................................................................... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ....... 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 ..................................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ........ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ................................................................................................ technická výchova v kombinácii ..............................jednopredmetové štúdium ........................................................................................................................ 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II......................................................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ............................................................................. anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................................ hudobné umenie v kombinácii . dejepis v kombinácii ....................................................................................

...................................... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................... telesná výchova v kombinácii ............ výtvarné umenie v kombinácii ................................... poľský jazyk a kultúra .... geografia v kombinácii ...............................................nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................. stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .................................................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ................... šport v študijnom odbore šport ........... nemecký jazyk a kultúra ..................................................................................................................................................................................................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..... muzeológia v študijnom odbore muzeológia ................. technická výchova v kombinácii .......................................................................................................................... 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ........................................................................................ 248 251 258 262 264 445 . ruský jazyk a kultúra .......jednopredmetové štúdium ....................................................................................................................................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ...... B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ....................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ............................. C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I.................. ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................... francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ........................................................................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ...................................................................................................................................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .................................................jednopredmetové štúdium ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium .....................................................jednopredmetové štúdium ............................................................. anglický jazyk a literatúra v kombinácii .......................................................... dejepis v kombinácii .............................................................................. hudobné umenie v kombinácii ................................................ telesná výchova .............. filozofia v kombinácii ....................................... B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ..........

............. nemecký jazyk a kultúra ....................................................... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium .. všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda .........jednopredmetové štúdium ............................................... história v študijnom odbore história ................... stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ....................jednopredmetové štúdium ................................................................................ slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra .................... 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii . maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry ................................................................. etika v študijnom odbore etika .................... francúzsky jazyk a kultúra .................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .................................... 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ...................................................................................... D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II............................................................................................ telesná výchova ... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ...............................jednopredmetové štúdium ....................... systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia ............................................ maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .................... športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika ................................................ anglický jazyk a kultúra ............................................. telesná výchova v kombinácii .........................jednopredmetové štúdium ........................................................jednopredmetové štúdium ... športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia .............................................................. slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny ........... E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III........ poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ............................................................................... telesná výchova .............................................................................................................................................................. C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ............................................................................................................................................... 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 ....... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ............................................................................................ stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ....................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ............................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .....................................

X.................................................. Bystrici a Zákona č... – 5............... Imatrikulačný sľub študentov .............. Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ................................................................. 131/2002 Z...... z................................................................................................... Úprava záverečných prác ............................................. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI. Promočný sľub študentov .. 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 ....................................................................................................... Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia ........... IX.......................... Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) .............VII.. magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1............................. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác ........... Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č..................... VIII................. roku denného a externého štúdia .......... Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia .................. 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B.................................... Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho................

PaedDr. Za technickú stránku zodpovedá: PhDr. náklad 1700 ks. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 . rozsah 448 strán. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ivan Čillík. Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc.Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. CSc. Ingrid Balážová Formát CD.