UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty. prodekani a tajomník fakulty. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. Zuzana Bariaková. Juraj Šuch. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. Katedra germanistiky PhDr. Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. Vladimír Biloveský. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Ivica Lenčová. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. PhDr. Katedra histórie PaedDr. Jeho členmi sú dekan. prodekani. PhD. Jeho členmi sú dekan. CSc. PhD. Eva Homolová. zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. Ivan Čillík. prof. PaedDr. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. PhD. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. Ivan Čillík. PhD. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. PaedDr.. Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou. mim. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty. CSc. Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. tajomník. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Vedúca študijného oddelenia Mgr. vedúci ostatných pracovísk. 9 . vedúci katedier.

PhDr. Mária Daňová. prof. PhD. PhD. PhDr. PhDr. doc. Zuzana Bohušová. PhDr. Zoran Ardamica mim. PhDr. Ivan Šuša PaedDr. PhD. Pavel Fobel. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. PhDr. Študentka Bc. Kristína Krnová. Kristína Krnová. Katarína Klimová PhDr. Ivan Čillík. PhD. Imrich Nagy. doc. Vladimír Biloveský. Juraj Šuch. Nadežda Zemaníková prof. PaedDr. PhD. Júlia Palovičová. Elena Bendíková doc. Daniela Fobelová. Ivan Čillík. CSc. PhD. Janka Pálková Mgr. PhD. Elena Vallová. PhDr. prof. Lujza Urbancová. PhDr. PhD. Členovia: Katedra histórie Mgr. Elena Baranová Mgr.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhDr. PaedDr. PhDr. Eva Hoehnová. Karol Fremal. Janka Hrdinová doc. PhD. Gabriela Gombalová Mgr. CSc. PhD. CSc. PhDr. CSc. PhDr. . Katedra germanistiky PhDr. Mgr. CSc. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. Peter Zbiňovský. PhD. Mgr. PaedDr. PhD. Petra Jesenská. PhD. Ľubomír Kováčik. Mgr. prof. PhD. PaedDr. Mgr. Patrik Kunec. Nadežda Zemaníková PhDr. PaedDr.

PhD. Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhDr. Ing. PhD. PhD. Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . PhD. Michal Šmigeľ. PaedDr. CSc. PhD. PaedDr. Ivan Jančovič. Ivan Čillík. Peter Zbiňovský. Cyril Hajduk Doc. CSc. CSc. Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr. Cyril Hajduk Bc. Zdenko Dobrík. Eva Homolová. PhDr. PaedDr. prof. Oľga Kúchenová Mgr. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr. Matej Bence. doc. PaedDr. mim. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr. Mgr.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. Pavol Bartík. Helena Lubyová RNDr. Členovia: Tajomník fakulty Ing.. PhD. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. Želmíra Jankovská. Martin Schmidt. Ing. PhD. Zoltán Németh. CSc. Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. Milena Štulrajterová. Mgr. Mgr. doc. PhD.

12 . 15. doc. CSc. PaedDr. CSc. PaedDr.h. doc. 20. 8. PhDr. PhDr. prof. mim. dekan fakulty doc. 21. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. 17. DrSc. . PhD. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. 12. PhDr.. CSc. Vladimír Varinský. (FF OU. CSc. doc. (FF UKF Nitra) prof. Ján Findra. CSc. prof. Vladimír Hellebrandt. CSc. PhDr. PaedDr. CSc. CSc. PhD. (FF UKF Nitra) doc. 6. Jolana Darulová. (FF UK Bratislava) doc. PaedDr. Zdenka Gadušová. (Spoločenskovedný ústav SAV. 23. prof. prof. prof. Kristína Krnová. PhDr. František Briška.c. 13.h. vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. PhDr. Július Alberty. Ľudmila Jančoková. 5. CSc. 9. Martin Golema. PhDr. CSc. CSc. PhD. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady. 22. PaedDr.predseda 2. schvaľuje. mim. prof. doc.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. prof. 11. Eva Tučná. CSc. predseda vedeckej rady. PhDr. Karol Fremal. prof. CSc. PhDr. 4. doc. prof. 14. prof. prof. PhDr. (FF PU PREŠOV) prof. Dr. PhDr. CSc. 10. Elena Baranová. PhDr. PaedDr. DrSc. Vladimír Patráš. Kristína Krnová. doc. Pavel Fobel. prof. PaedDr. kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Eva Mrhačová. (FTVŠ BRATISLAVA) prof. CSc. Anton Eliáš. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. PhDr. PhDr. Ján Šlosiar. . OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. Vedecká rada prerokúva. Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte. KOŠICE) prof.podpredsedníčka 3. 18. Rudolf Dupkala. PhDr. Štefan Šutaj. Karol Görner. 7. Pavol Odaloš. 16. PhDr. Ivan Čillík. PhDr. CSc. CSc. Vladimír Varinský.c. Eva Homolová. CSc. prof. prof. PhDr. 19. CSc. prof. PhDr. CSc.

Sj-Nj 2. PhD. PhDr.sk ardamica. Bc.sk taliga@fhv. Ph. Zuzana Bariaková. PhD. Mgr. Helena Homolová Členovia: Bc. PhD. Miroslav Nemec. študenti. Ingrid Balážová PaedDr.peter@fhv. Karol Görner.turcan@yahoo. Rastislav Kožiak.cobirka@gmail. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných. Aj-Fj ŠO PaT 1. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc.com s-palonder. PaedDr. PhD.sk s-barnova. Mgr. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné.KSJL .umb. Mgr.r. PhDr.umb.peter@fhv.umb.com krsko@fhv. Jaromír Krško.sk p.umb.umb.moravcova@gmail. Katarína Klimová. PhD.umb. PhD. voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl. Členovia: PhDr.sk martin.KSJL .umb.sk s-palonder. Sj-Nj 3. Rastislav Kožiak.umb. Magdaléna Moravcová Bc. PhD. Sj-Nj 3.KHUN – referát MV . Bc. Ivan Jančovič. prof. PhD. Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty. Miroslava Rošková. CSc.umb.KFV krsko@fhv.umb.r.umb.umb. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr. PaedDr. PhD. Zoran Ardamica.zoran@fhv. Patrik Kunec.sk 13 . Mgr. Jaromír Krško. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc.sk bariakova@fhv. Mgr.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom.sk krsko@fhv. doc.r.r.helena@fhv.umb.KSJL . Peter Paľonder 1. K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty.D.KTVŠ . EKUŠ 1. PhD. schvaľovanie študijných programov.umb. Jaromír Krško. Mgr.sk nemec@fhv.KHI . Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia. r.sk gorner@fhv.KRO – KHI .umb.KTVŠ . Predseda Doc. Bc.umb. PhD.sk klimova. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty.umb.sk roskova@fhv. Mgr.umb.sk koziak@fhv. Doc.katarina@fhv. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity.sk koziak@fhv. Mgr. Miloš Taliga. PhD.KTVŠ . Mgr. PhD. prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov.r. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok.sk .umb. Podpredseda PhDr. Mgr. schvaľovanie prodekanov fakulty.sk roskova@fhv. EKUŠ s-homolova. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc.umb.sk jancovic@fhv.katarina@fhv. vedeckí pracovníci.sk kunec@fhv. schvaľovanie rozpočtu. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci. Miroslava Rošková.com magdalena. ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách. PaedDr. Mgr.sk balazova@fhv.

Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. 7417. 7438 kl. 7411 kl.fhv. 7425 kl. Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul. 7621 kl. (446) 4118 kl. 7422. 4230392 fax 4136153 kl. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr. 7557 kl. 7413 kl. 974 01 Banská Bystrica Tel. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút .Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40. 7414 kl. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr. 7420 kl. 7417 kl.sk e-mail: sekretariat@fhv.umb. 4134547 kl. 7410 kl. 7557 kl. tel. 4230392 kl.sk Ing. 7424 kl.umb. Anna Pasiarová Mgr. 7420 kl.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul. Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing. Kamila Sklenková Mgr. 4132729 kl. Helena Lubyová Ing. 7409 kl. 5171 kl. 7418 kl. tf. (446) 4152 kl. 7420 kl. 5204 kl. 7416 kl. Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. Cyril Hajduk Mgr. 5120 kl. 7411. 7418 kl. tf. 7411 kl. 7423. tf. Viera Pivarčeková kl. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc.: +421 48 4134541 .

: 446 4137.umb.umb.sk Tel. e-mail: palkova@fhv.anna@fhv.umb. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.barnislav@fhv.: 446 5120. e-mail: csikany.III.umb. PhD. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr. PhD.sk Tel. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. Jana Lauková.veronika@fhv.peter@fhv.sk Mgr.: 446 7318.umb.umb.umb. Viera Pivarčeková 15 . e-mail: kosturova@fhv.sk Tel.umb.umb. Milena Štulrajterová. e-mail: zazrivcova@fhv. PhD. e-mail: laukova. Želmíra Jankovská.sk Tel.: 446 5626.umb.umb.sk Tel.: 446 5018. e-mail: danova@fhv.umb. Henrich Jakubík.umb.umb. CSc.umb.sk Tel.: 446 5133. e-mail: lizon.: 446 5141. PhD. Oto Tomeček. e-mail: hrdinova@fhv. Martin Lizoň. e-mail: tomecek@fhv. PhDr.sk Tel. PhD.: 446 4141.umb. Peter Mandzák. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.martin@fhv. Roman Ličko. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. PhD. Monika Zázrivcová PhDr.: 446 4165. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. e-mail: wollner@fhv. e-mail: galisova. PhD. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr.sk Tel.: 446 7535.sk Tel.martin@fhv.: 4150. e-mail: mandzak.sk Tel. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. e-mail: licko@fhv. e-mail: pivarcekova@fhv. e-mail: djovcos. e-mail: jakubik@fhv. Mgr.jana@fhv.sk Tel. Ulrich Wollner. PhD.sk Tel.: 446 5133.umb.andrea@fhv.umb. e-mail: vincur.sk Tel. Katedra germanistiky PhDr.sk Tel. Mária Daňová.: 446 5123.umb.umb.umb.: 446 7506. e-mail: paulenkova@fhv.: 446 7411. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing.: 446 7734.sk Tel. Katedra histórie PhDr.sk Tel. e-mail: stulrajterova@fhv.sk Tel.sk Tel. PhD. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr.: 446 5022.: 446 7417.sk Tel. e-mail: jankovska@fhv.: 446 7411.: 446 4197. Katedra hungaristiky PhDr.: 446 7143.sk Tel. e-mail: sliacanova. Mgr.

: 446 5022.: 446 5113.sk Tel. e-mail: kremnicky@fhv. e-mail: csikany. PhD.andrea@fhv. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. e-mail: ocenas. e-mail: taliga@fhv.: 446 7172. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.: 446 7414.: 446 5626.sk Tel. e-mail: balazova@fhv.: 446 7419 al.sk Tel.sk Tel. e-mail: licko@fhv.: 446 5147. Ingrid Balážová Tel. e-mail: pivarcekova@fhv. PhD.umb.umb. e-mail: kovacova.barnislav@fhv. Katedra hungaristiky PhDr. Katedra germanistiky PhDr.: 446 5120. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.marta@fhv. e-mail: liskova@fhv.sk Tel.: 446 7530.: 446 5123. Peter Zbiňovský.umb. Ivica Lenčová.: 446 7118.umb. Katedra histórie PhDr.ivan@fhv.umb. Miloš Taliga. PhD.: 446 7318. PhD.sk Tel.umb.sk Tel.sk Tel. Tel. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb.sk 16 . Henrieta Albertová. e-mail: zbinovsky@fhv.umb.umb.sk Tel.: 446 5133. e-mail: palkova@fhv.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr.: 446 4137. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. PhD.sk Tel. Marta Kováčová.umb.umb. e-mail: vincur. Juraj Kremnický.sk Administrátor štúdia Ing. PhD.sk Tel. Ivan Očenáš.sk Tel. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. e-mail: lencova@fhv. PhD. PhD.umb. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr. 7507.umb. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr. Roman Ličko. e-mail: zazrivcova@fhv.

PhD. Tel.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr. Tel. PhD. Tel.: 446 7527.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof. KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr. e-mail: keta@fhv.umb.: 446 4138. PhDr. e-mail: kfv@fhv. e-mail: ksjl@fhv. e-mail: kge@fhv. e-mail: khun@fhv. Ivan Očenáš.umb.umb. Tel. PhD. PaedDr.sk 17 . PhD. Alena Ďuricová. PhD. CSc. Tel. Vladimír Biloveský. Tel.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr. Miroslav Nemec.umb. Martin Schmidt.umb.umb..sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr.: 446 5131.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr. e-mail: kaa@fhv.umb. Helena Bálintová.umb.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc. Tel. Rastislav Kožiak.umb.umb.: 446 5031.: 446 7314.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr. Katarína Chovancová. e-mail: ksj@fhv. František Alabán. Tel. e-mail: kro@fhv. Gabriela Gombalová Tel.: 446 5148. PhD.: 446 5314.: 446 4154.IV. PhD. e-mail: keks@fhv. Tel. PhDr. e-mail: ktvs@fhv. e-mail: khi@fhv.: 446 5112. PhD. Tel.: 446 5621.umb.: 446 7116. PhD. Pavel Fobel.

PhD. PhD. turistickej a kultúrnej sfére. Ľubica Brenkusová PhDr. Alojz Keníž.A. Martin Kubuš PhDr. Csaba Czeglédi. PhDr. Mária Hardošová. s Penn State University. Katarína Feťková. PhD. PaedDr. CSc. Jana Šavelová PhDr. PhD. Mgr. Roman Ličko. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. Prof. PhD. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. PhD. Pennsylvania. Katedra spolupracuje s British Council. PhD. Alica Bírešová Bc. Milena Štulrajterová. M. Vladimír Biloveský. Bc. PhDr. Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . Mgr. PhDr. zahraničnoobchodnej. Miroslava Melicherčíková PaedDr. Absolvent učiteľského štúdia. CSc. PhD. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Vladimír Biloveský. Doc. modernej anglickej a americkej literatúry. Ivan Zelenka Bc. Elena Vallová. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. mimoriadna profesorka Mgr. Petra Jesenská. PhD. Martin Djovčoš. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Alena Štulajterová. PhD. CSc.. PhD. Eva Homolová. Mgr. diplomatickej. USA a s Fulbrightovou komisiou.. Erasmus koordinátor UAP PhDr. charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. PhDr. Kamil Dovčiak. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.Personálne obsadenie katedier. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori. Jana Javorčíková. Mgr. Mgr. najmä v spoločenskej. PhDr. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy.

Bratislava) MUDr. Ľubomír Bušík (Krajský súd B. PhDr. Pavel Fobel. prof. Gerhard Banse (Forschungszentrum. PhDr. B. D. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Vladimír Ďurčík. PhD. Hab. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . Prof. Prof. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. SRN) prof. Daniela Kovaľová.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. PhDr. Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). Zuzana Kiczková. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). Doc. PhD. B. Bystrica) JUDr. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko). Bystrica) PhDr. Pavel Fobel. Dr. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente. PhD. PhD. PhDr. Roosewelta. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. s Filozofickým ústavom SAV. (FF Univerzity Komenského. Gana Guitcheva Mgr. Dr. PhDr. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Bystrica) Mária Srnková Mgr. Poľsko) Prof. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. PhD. CSc. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. PhDr. Karlsruhe. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. Daniela Fobelová. Branislav Vincúr Mgr. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. a o doktorandské štúdium v odbore etika. pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Dr.

PhD. Genovaité Kaciuškiené. Nikša Maksimovič . ktorý ponúka v dennej i externej forme. Janka Pálková. jazyka a literatúry PhDr. Radoslav Kožiak. CSc. – Ústav VaV. PhDr. Mgr. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá. Janka Klincková. – Katedra histórie Mgr. PhDr. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. Daniela Fobelová. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. PhD. PaedDr.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Svitlana Pachomovává. – Katedra histórie PaedDr. Prof.Katedra slov. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. ruské kultúrne štúdiá. PhDr. Helena Bálintová. Ján Findra DrSc. Ivan Chorvát. Libor Fridman. Patrik Kunec. zástupkyňa vedúcej katedry Prof. PhD. PhD. Daniela Kovaľová. jazyka a lit. – Katedra filozofických vied Prof. . Gilles Rouet. – Pedagogická fakulta UMB PhDr. PhDr. M. Ing. CSc. Mgr. – Pedagogická fakulta UMB Doc. jazyka a lit. PhD.A. Michal Šedík. vedy Ing. jazyka a lit. Eva Höhn. PhD. – Ekonomická fakulta Doc. PhD.vedy Doc. – Katedra slovanských jazykov Prof. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. PhD. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. PhDr. Prof. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof.Katedra slov. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr. CSc.Ekonomická fakulta UMB Doc. – Katedra slovanských jazykov Mgr. PhD. UMB PhDr. PhD. Henrich Jakubík. . Ján Šlosiar. Oto Tomeček. Erasmus koordinátor Mgr. PaedDr. Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr. jazyka a literatúry Prof. PhD. Doc. PhD.. DrSc. DrSc. . – Katedra slov. Vladimír Patráš. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. CSc. Katarína Koštialová . CSc. Helena Bálintová. Dagmar Hoscheková. jazyka a literatúry Prof.Katedra slovanských jazykov Dr. PhD. – Katedra slov. . Martina Kubealaková – Katedra slov. – Katedra slov.Katedra slov. PhD. Dušan Škvarna. Alexandra Bitušíková-Wootliff. Ing. Jolana Darulová. Zuzana Ištvánfyová. PhD. PhD.Katedra histórie Mgr. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc. PhD. Imrich Nagy. PhD. PhD. Jaromír Krško. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr. Olga Brandys. Milota Vetráková. jazyka a literatúry PhDr.. Zuzana Bariaková. Marián Palenčár. – Katedria histórie PhDr. PhDr. Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . PaedDr. PaedDr. PhD. PhD.. PhD. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. Mgr. – Katedra filozofických vied Doc. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. PhDr.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005.

Mgr. PhD. Mgr. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . Miroslava Kminiaková PhDr. Erasmus koordinátor Mgr. Erika Kubíková Mgr. slovenským jazykom a históriou. Beáta Štotová Mgr. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. na ktorých participuje väčšina členov KFV. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi. umením a vedou. Ing. Mikuláš Lukáč Mgr. Mária Nemčeková. PhDr. Martin Schmidt. Michal Šedík. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici. CSc. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. Ján Šlosiar. PhD. Za ten čas sa vypracovala. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí. Jana Nová. Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. 1990. Prof. Jaroslav Cepko. Ulrich Wollner. Marián Palenčár. Mgr. Prof. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. PhDr. PhD. PhD. Peter Grešša PhDr. Mgr. PhD. Miloš Taliga. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. PhD. Lenka Šebová Mgr. Bc. Zuzana Brťková Mgr. CSc. PhDr. Mgr. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. Martin Schmidt. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. PhD. Peter Máčaj Mgr. Mgr.PhDr. Filozofia a Náuka o spoločnosti. Juraj Šuch.. Doc. MBA. CSc. Mgr. Oľga Lauková Ing. Robert Halaj Mgr. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Wolfgang Schulze Doc. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia. Dr. Edita Jurčáková. PhD PhDr. PhD. PhD. PhD. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. Marek Ľupták Mgr. PhDr. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov. Jana Lauková. Eva Schwarzová Mgr. PhD. Anna Ivínová 22 . PhD. Ivica Lenčová. Mgr. PhD. Alena Ďuricová. Dr.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu. Uli Rothfuss Prof. Mgr. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Alena Ďuricová. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. PhDr. Zuzana Bohušová. nemeckej literatúry. PhD. PhDr. Mária Bieliková. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Prof. Jana Miškovská. PhD. Mgr. Zdenko Dobrík. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. PhD. Zuzana Tuhárska PhDr. PhDr. ale aj európskom trhu práce.. Juraj Dolník. Erasmus koordinátor PaT PhDr. na prípravu tlmočníkov a prekladateľov. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. Prof. Mgr. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. Jana Štefaňáková. Mária Daňová. na jednotlivé lingvistické disciplíny. CSc. PhD. Eva Molnárová Mgr. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách.. PhDr. PhD. PaedDr. Nadežda Zemaníková.

Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. Eva Kalhotková Mgr. Prof. PhDr. a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. napr. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. Pardubiciach. PhDr. CSc. Prof. Marián Karcol Mgr. Patrik Kunec.h. Erasmus koordinátor PhDr. Pavol Maliniak. CSc. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. Andrea Nociarová Mgr. PhDr. PhD. archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia. Pavol Martuliak. Kielcach. CSc. Karol Fremal. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. et PhDr.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou. PhD. Rastislav Kožiak. Ostrave. PaedDr. PhD. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. PhDr. Prof. Nina Pavelčíková. CSc. Opole. (FF Ostravskej univerzity. Doc. Opave. Katowiciach. Prof. Brne. Marcel Pecník Mgr. Mgr. Rastislav Kožiak. múzejníctva. cudzími jazykmi. Dr. PhDr. Vladimír Varinský. PhD. PhDr. PhD. PhD. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. osvety. Július Alberty. Ústí nad Labem a Liberci). Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. CSc. Peter Mičko. PhD. náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. PhDr. Dušan Škvarna. PhD. Miroslav Kmeť PhDr. PhDr. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. Od r. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 . ČR) Mgr. PhD. Prof.. Imrich Nagy. Doc. Michal Šmigeľ. na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. Grenoble. Marta Mácelová PhDr.c. Limoges. Oto Tomeček. s Historickým ústavom SAV v Bratislave. Egri. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku. so slovenským jazykom. Peter Račko Mgr. Mgr.

Prof. Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy. publikačnej a informatívnej činnosti.). Súťaž v tlmočení. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. CSc. Literárnu súťaž. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3. PhD. nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy. Mgr. Timea Hulyák Mgr. Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. ktoré sa realizuje od r. člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku. Ladislav Angyal Mgr. Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. František Alabán. PhDr. PhDr. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. Gisela Cseh Mgr. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. CSc. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. Zoltán Németh. Gyula Varga. Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . 2006. Prof. Erasmus koordinátor PhDr. Ph. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. CSc. František Alabán. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. Prof. Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. zástupca vedúceho katedry. Zoran Ardamica. PhDr. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR). z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel. Andrea Csíkány. Annamária Dóšová Mgr. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied.KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. pedagogickej. PaedDr.. tajomníčka katedry. CSc. PhDr.D. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. Árpád Zimányi. Vedúci katedry: Profesori: Prof. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie.

zahraničnoobchodnej. PhDr.Ostravskou univerzitou. PhDr. Elena Baranová. CSc.Univerzitou v Nantes. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Katarína Chovancová. Poľsko . Belgicko . PhD. Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS. Lektori: Externí pracovníci: 25 . Ostrava. Cáceres. mimoriadna profesorka Doc. PhD. Vedúca katedry: PhDr.Universidad de Oviedo. Mgr. Dagmar Veselá Mgr. Brusel. Katarína Chovancová. Španielsko .Université de Reims. PhD. Španielsko . turistickej a kultúrnej sfére.Katholike Universiteit Leuven.Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes.Univerzitou A.Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. PhDr. Jan Holeš. Belgicko . PhD.Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. PhD. translatológie. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. Júlia Bubáková. Monika Zázrivcová. Erasmus koordinátor UAP Doc. Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. diplomatickej. Česká republika Universidad Castilla la Mancha. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. PhD. Mickiewicza v Poznani. Ľudmila Mešková. a 2. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: . Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry. François Schmitt Mgr. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy. Paulína Šperková. Francúzsko . Milan Štulrajter. Mgr. Španielsko . je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. PhDr. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy. Francúzsko . Louvain. PhD. Mgr. taliansky jazyk a španielsky jazyk. najmä v spoločenskej. Francúzsko .Universidad de Extremadura. Remeš. PhDr. Ciudad Real. Vlasta Křečková. Absolvent učiteľského štúdia.

Dana Ďurovková. Janka Kubeková Mgr. Doc. PhDr. PhD. Ladislav Franek. ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. Prof. CSc. PhD. PhDr. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. sympóziách a seminároch doma i v zahraničí. PhDr. PhD. Dr. PhDr. Larisa Anatolievna Sugay. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. PhDr. Eva Mesárová. Petra Pappová.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program.). aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. PhDr. Martin Štúr. DrSc. DrSc. PhD. Mgr. PhD. Jiří Chalupa. Massimo Arcangeli Mgr. PhD. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti. Eva Reichwalderová. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách. Mgr. Dr. Svitlana Pachomovová. ktorý je koncipovaný tak. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Katarína Klimová. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PhD. rusistiky. Mgr. literárnovedných a translatologických disciplín. Gabriela Gombalová Prof. Anita Račáková.hab. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . Gabriela Olchowa Mgr. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr. Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof. Dr. Marta Kováčová. PhD.

V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. Poľsko. CSc. PhD. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. PhD. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. lingvistická a didaktická problematika. Olga Brandys. Zuzana Hurtajová. PhD. Michal Harpáň Prof. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. Eva Tomeková. Srbsko. V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach. PhD. Prof. Mgr. CSc. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r. Nemecko. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. Prof. Nikša Maksimovič PaedDr. PaedDr. Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. Dr. Chorvátsko). Mgr. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). Vladimír Patráš. Prof.Mgr. 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. Ivan Očenáš. Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. PhDr. PhDr. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). DrSc. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. Ján Findra. Justyna Cembrowska. Prof. et Dr. h. CSc 27 . PaedDr. PhD. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. Eva Kúchová Mgr. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. Martin Lizoň. spoločné vedecké projekty. PhDr. stupňa – doktorandské štúdium. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Pavol Odaloš. Katarína Jackulíková. vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr. c.

PaedDr. Anita Huťková. Martin Golema. Peter Filín Mgr. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. Mgr. (MD) Mgr. CSc. Henrich Jakubík. PaedDr. PaedDr. v štátnej správe. Jana Hrabovská Mgr. Ladislav György. Brigita Šimonová. Eva Čulenová Mgr. PhDr. Lenka Garančovská Mgr. CSc. c. Mária Šimorová PhDr. CSc. h. Eva Drugdová Mgr.D. Mgr. Doc. Ph. Viera Luptáková Mgr. Katarína Harčarová Mgr. PhD. PhD. Klára Stebilová Mgr. Dr. Alexandra Chomová. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Absolvent 28 . Lujza Urbancová. PhD. Ivan Šuša.D. Kristína Krnová. PhDr. PhDr. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. PhD. PhD. Jaromír Krško. Erasmus koordinátor UAP Mgr. Ph. Doc. PhDr. PhD. Ľubomír Kováčik. Doc. PaedDr. Emeritný profesor. Mgr. Anna Gálisová PhDr. Mgr. PhD. Janka Šuchová Mgr. PhD. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Lýdia Janáková. PhD. Martina Kubealaková PaedDr. Ivan Očenáš. Doc. Eva Pršová PhDr.Prof. Jozef Tatár. PhD. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). PaedDr. PhD. PhD. Anna Lazurová Mgr. Doc. Zdenko Kasáč. Jana Klincková. Ivan Jančovič. Hedviga Kubišová. Lucia Hudecová Mgr. Docenti: Prof. PaedDr. Július Lomenčík. Zuzana Bariaková. Doc. PaedDr. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní. Zuzana Gregorcová Mgr. PhD.

. PaedDr. Doc. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. Elena Bendíková. Vedúci katedry: Profesori: Doc. Nadežda Vladovičová. PaedDr. PaedDr. Mgr. Juraj Kremnický. CSc. PaedDr. Doc. Júlia Palovičová. CSc. CSc. PaedDr. Miroslav Nemec. PaedDr. Karol Görner. Ľudmila Jančoková. VŠ. PaedDr. PaedDr. PhD. ECTS koordinátor PaedDr. PaedDr. PhD. PhD. Miroslav Nemec. PhD PhDr. PhD. PhD. PhD. Martina Mandzáková. PhD. PhD. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. Matej Bence. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. PaedDr. Martin Pupiš. Nadežda Novotná. PhD. PaedDr. Pavol Pivovarníček Mgr. PhD. Ladislav Bence. Silvia Končoková Mgr. PaedDr. odbor športová edukológia a športová humanistika). Doc. PhD. PhD. Miroslav Slížik. PhD. CSc. Martin Babiar Mgr. PaedDr.ako učiteľ na ZŠ. Marian Kučera. SŠ. Pavol Bartík. PhD. Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 . PhD. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. PaedDr. Štefan Adamčák. PhD Doc.magisterského štúdia sa navyše uplatní . PaedDr. Ivan Čillík. PaedDr. Erasmus koordinátor PaedDr. Prof. Rastislav Kollár. PhD. Robert Rozim. PhD. Doc. Mgr. Božena Paugschová. PaedDr. Prof. Doc. Jaroslav Popelka PaedDr. CSc. PhD. Ivan Štulajter. RNDr. Doc. Mgr. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium. Mgr. PhD. Peter Zbiňovský. PaedDr. PaedDr. Jaroslav Kompán. Mgr. Prof. PhD. Jiří Michal. PaedDr. Lucia Krajkovičová Mgr. Miroslava Rošková. PhD.. Zuzana Borguľová Mgr. Peter Mandzák. Doc. Želmíra Jankovská.

5. 2010 – 28. a Mgr. 2009 . 8. 2010.6. 2010 10. II. 2010 *25. 2010 31. 9. 5. 2010 letný semester 8.V. štúdia Zápis do 1.2009 7. 9. 9. 9. 2010 – 17.9. 2009 – 2. 2.roku Bc. 2. 2010 . .26. . 4. 2009 . 2010 letný semester 8. 2010 – 16. 5. 9.6. 2010 do 7. 2010 .5.9. 6.9. 9. 2009 – 18.2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 2010 *25.2010 apríl 2010 2.6.20. 5. 2. 9.11.2010 zimný semester 21. 9.roku Bc. 2010. 8.2009 druhý termín 7. 12.5.2010 letný semester 8.2. II. 2009 1. 2009 o 13:00 h Zápis do 1. 4. 2009 – 18.7. 12. 9. 5. 9. 3. 8. .2010 druhý termín do 25. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc. 2010 do 6.2009 prvý termín 28.9.ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr.2010 Štátne skúšky prvý termín do 14. 2010 – 7. 2009 21. 6. deň vyučovania podľa rozvrhu do 4. 2009 21.2010 zimný semester 21. 2009 7. 4.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31.11. 2009 o 9:00 h 11. 2.6. termín do 12. roku Bc. 12.2009 a 17. 1.26. 10. etapa Doktorandské štúdium .2010 apríl 2010 2. 2010 – 21. 2009 21.20. 2009 o 9:00 h 18.2009 a 17.2010 zimný semester 21. práce) 3. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 2010 . práce) 17. 2010 30 .2. 2009 *19. . 2. 9.6. 2009 21. 2010 – 7. etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 9.6. 12. 9. 2010 Vyučovanie. 2009 *7.2. štúdia Zápis do 2. 2010. 9.2009 do 4.2. 2010 8. 9. 2009 12. 12. 2009 o 9:00 hod. 1.2. ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21.16.2010 *do 30.6. . HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6.14.18. 12. 2010 . 2010 – 28. 5. II. 2009 – 18. praxe. 2009 . 9. 12. 2010 – 7.14.2009 8.18. 2010 druhý termín do 25. 5. termín do 12. 8.1. štúdia Zápis do 3.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1.10. štúdia Náhradný termín zápisu do 1. 2009 . 2. 2009 . termín do 12. 2.roku Mgr. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II. 2010 8. 2. 2009 *7. 5. roku Bc. 2010 16. 2. . 9.10. 2009 . 2010 .18. 6. 9. 6.9. 2009 .18.2009 8. 5.3. 2009 – 18. 7.10.9. 2010 8.16. 9. 12. . 2009 7. etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I.18.2009 Akademické udalosti 16. 2009 .2. 2010 16.

5. 6. 2010) 21. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. . Šport 19. (Talentové PS: Tv. 2010 druhý termín do 25.2010 31 . 8. práce) 10.6. 4. 5. 2010.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 8. 4. 2010 16. 2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. 5. 2010 – 28. 2010 16.2010 august 2010 9. – 23. 2010 druhý termín do 25. 8.25. 6. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14. 2010 – 15. 8. 2010 24. práce) prvý termín do 7. – 18.6. 2010 – 29. 6. 6. 2010 – 28. 5. 5.

j. V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 . Pre študenta to znamená. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu. Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak. kompletných informácií o štúdiu.VI. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium. či špecializácie. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. ktoré ECTS uplatňujú. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV. t. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. t. v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. resp. ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky. že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. na ktorý bol prijatý. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. Študentom sa odporúča. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. povinne voliteľných a výberových predmetov tak. Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.j. Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka.

Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ). 33 . V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. musia počítať s tým. Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www. stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia. Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah). pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov. Štúdium.umb. V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu. aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium. ktoré povinné. povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia. ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu.fhv. sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia. kedy sa rozhoduje. Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. Na tomto mieste upozorňujeme. systémom a podmienkami štúdia. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. Študenti.v priebehu celej štandardnej doby štúdia. keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím. Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom. Okrem základných informácií o predmetoch. Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV.

. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. . ethics consultant).).iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce. stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky.z.1 zák. ovláda princípy empatie.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. J 03.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . 446 5626. Študijný poradca katedry: Mgr. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. . t. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. národnými. verejného a profesionálneho života. ktoré narúšajú integritu. e-mail: vincur. Pavel Fobel. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. Bakalár ovláda teoretické základy etiky.131/2002 Z. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. .č. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. . ktorá sa považuje za povinný predmet.asistent manažéra.umb.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. PhDr. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. Odporúčaný študijný plán: 34 . disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. globálnymi.sk. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. organizačnými a kultúrnymi trendmi. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . Po úspešnom absolvovaní 1. ethics officer.1 zák.fhv.131 Z. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: .sk Garant štúdia: prof. PhD.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . spravovaných Ministerstvom školstva SR.branislav@fhv.z.Konzultant pre etiku (angl. ako oblasť poznania (§ 50 ods.umb.

Fobel prof.Fobel prof. Ekonom.Fobel prof.Ďurčík prof. 1. 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1.Fobel Kovaľová. hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1. 35 . doc. L L L L L L prof. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2.PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext.Kiepas prof. Salbot Ekonom. Fobelová Kovaľová. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext. 1. 1. Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2. 2.PhD. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof. 2. 2. prof.PhD. 2. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext. Ekonom. 1.Ďurčík Banse Ekonom. Salbot Kovaľová L Spolu prof.Fobel Kovaľová.Fobel Banse doc. Fobelová prof. lektor Ďuricová. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof.Fobel prof.fak. 2. 2. 1. Fobelová prof. 2. 1.fak. 2.fak. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2.fak.PhD. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1.Spolu kontakt. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1. 1. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Banse doc. prof.Fobel Kovaľová.PhD. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Kiepas Kovaľová. 1.

3. 3. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. externý 36 .Banse doc. Kovaľová 2. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. prof. 2. 3. 3.PhD. Externý lektor 2. Šimoniová Ďurčík ved. 3.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. Oravcová 2. Kovaľová 1. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Fobel prof. L L L L L Kovaľová.Kiepas doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. Šimoniová Fobelová. 3. 3.PhD. 3. 3. 2.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Z Z prof. Fobelová prof. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext. L L L Vyučujúci ext. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kovaľová 1. 3. Ďurčík prof. 3. lektor školitelia Oravcová. Kovaľová 1. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. externý lektor 3. Fobelová doc. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Koordinátor ŠVUA 3.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová.

L L L školitelia ext. 2. 2. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 .Spolu kontakt. ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Ekonom. hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. lektor ext. hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1. 2. lektor ext. Z Z Z Ekonom. 2. lektor ext. lektor ext. 2. ext. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Fobel ext. hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3. 1. 1. 2. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext.fak.fak. 1. L Z Z Ďuricová ext.

Jančovič. technické vybavenie katedry). Palenčár 1 4 prof. e-mail: palkova@fhv. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia.Krakow. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Z Chorvát doc. sociálnej antropológie. Janka Pálková Tel. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. nemeckej. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy. Holandsko . Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Kubealaková PhD. práva. Bude kompetentný v hovorenej. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Gilles Rouet. 38 .Birmingham. z ekonomických vied a manažérskej etiky.fhv. Bálintová. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. riadiť. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180.: 446 5123. francúzskej a slovenskej kulturológie. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. 1.Maastricht. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. 1. Študijný poradca katedry: PaedDr. 1. USA a i. Martuliak Z Jakubík. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor.sk Garant štúdia: prof.). Kunec Garant predmetu doc. Maďarsko – Budapešť. Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko. 1.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie.sk (Personálne obsadenie katedry. Poľsko . Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . slovesnej. z medzinárodných vzťahov. ruskej. PhD. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. Veľká Británia . Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. čo spolu činí 170 kreditov. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie.umb. DrSc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1.umb.Petrohrad. hudobnej a výtvarnej kultúry. zo psychológie.

L L L L 39 . Štulrajter. Štulrajter. PhD. Höhn. 1. Štulrajter. 1. Höhn. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. 1. 1. PhD. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. 1. Höhn. Bálintová.Spolu kontakt. PhD. Rouet Ištvánfyová. Bálintová. Bálintová Höhn Pálková Ličko. L L L Darulová Bariaková Jančovič. Höhn. PhD. 1. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. PhD. 1. PhD. Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. 1. Z Höhn Z Pálková. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. PhD. Höhn. PhD. PhD. Štulrajter. 1. Langsteinová prof. PhD. 1. Bálintová. doc. 1. PhD. PhD. Štulrajter. PhD. PhD. Ličko. Ličko. Bálintová. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko. PhD.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. PhD. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. 1. PhD. 1. 1. PhD. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. PhD. 1.

Bálintová. 2. PhD. 2. PhD. 2. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. 40 . 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. Štulrajter. Bálintová. PhD. PhD. Höhn. Štulrajter. Bálintová. 1.Spolu kontakt. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková. 2.Brooš prof. 2. Štulrajter. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. Klincková doc. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. PhD. PhD. PhD. PhD. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. PhD. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. Höhn. Höhn. 2. 2. 1. PhD. 2. Bálintová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Štulrajter. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. 2. PhD. PhD. PhD. PhD. 2. 2. Höhn. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko. Ličko. Langsteinová Ličko. 2.

Štulrajter. 2. 2. 2. Bálintová. PhD. Bálintová. PhD. 2. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc.Spolu kontakt. Höhn. 2. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn. PhD. PhD. Švantnerová Ličko. PhD. PhD. 2. Štulrajter. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Vetráková prof. Höhn. PhD. 2. 2. Ištvánfyová Z Klincková. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. Klincková prof. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. 3. 2. Fobelová prof. Klincková prof. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2. 2. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. 3. 3. PhD. PhD. PhD. 41 . Höhn. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. PhD.Brooš doc. Bálintová. 3. Vetráková Z Fobelová. Ličko. Spolu L Z Bálintová. Štulrajter.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. 2.Patráš Júda. doc. PhD.

Spolu kontakt. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. 3. Štulrajter. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD.Patráš Ištvánfyová. PhD. PhD. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Bálintová. PhD. Höhn. Ličko. Bálintová. 3. Zagoršeková prof.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof. 3. Kožiak prof. 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. PhD. Štulrajter. 3. Kuviková prof. 3. Höhn. 3. PhD. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3. PhD. PhD. 3. hodín Odporúčaný rok 3. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko. 3. 1 30 180 42 . 3. Štulrajter. 3. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. 3. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. PhD. Bálintová. PhD. PhD. PhD. Bálintová. Švantnerová Z Bálintová Bálintová. 3. 3. PhD. 3. PhD. Štulrajter.

2. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2. PhD. Höhn. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. PhD. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. RJ. 2. Bálintová. 2. PhD. Höhn. 1. PhD. seminára (AJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. PhD. RJ.jaz. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Štulrajter. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. 43 . 1. PhD. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1. NJ. 2. Höhn. seminára (AJ. Bálintová. seminára (AJ. 2.Spolu kontakt. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. NJ. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. Štulrajter. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. PhD. PhD. 2. PhD. Höhn. 1. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. Štulrajter. hodnote V 2 1. PhD. 2. RJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.jaz. PhD.jaz. 2. PhD. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. NJ. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec. Höhn. Ištvánfyová. Bálintová.

študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. 44 .Spolu kontakt. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Exkurzia 1 * . hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl.

v masmédiách a občianskych združeniach. bod 7c). Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. 143. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými. jazyk prameňov. 8. Oto Tomeček.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. vrátane metodiky ich spracovania. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch. profesionálneho života. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.umb.). Vladimír Varinský.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia.fhv. galérií. osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. Európy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov. dejiny umenia a pod. To znamená. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. PhDr. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. CSc. ale aj na úseku štátnej správy. Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Katedra histórie miestnosť č. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1. e-mail: tomecek@fhv.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Martuliak 45 . podmieňujúci predmet. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín.umb. PhD. t. literatúry a periodík.j. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. tel. múzeí.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. historická geografia. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.: 048/4467143. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov. praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií.

Šmigeľ Albertová. PhD. 2. Kožiak.Spolu kontakt. Kunec. PhD. 1. PhD. PhD. hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. PhD. 2. Nagy. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 1. 2. Palenčár doc. 2. 1. Palenčár Nagy. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. L L L L L L L L L L Mácelová. 1. PhD. 1. 1. 1. Nagy. doc. PhD. PhD.Fremal Albertová. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. Nagy. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc. Tomeček. 2. B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nagy. 1. 1. Nagy. 1. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. 1. PhD. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. PhD. 1. L 46 . 1. 2. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1. Patráš doc. Albertová.

L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. Škvarna prof. Kalhotková Mgr. Darulová Šlosiar prof. doc. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 2. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. 3. Šlosiar L Spolu Kožiak. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. 3. Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. 3. hodnote Koštialová. 1. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19. doc. Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. Šmigeľ prof. Mácelová Albertová Albertová. 3. Šuch Škvarna Varinský Kožiak.Spolu kontakt. 3. hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. L L L L Mácelová PhDr. 1. 2. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. práce L Spolu Celkový súčet doc. 3. a 20. PhD. 3. 3. 2. Kunec. 1.

PhD. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. PhD. 1. PhD. Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. doc. 1. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. 1. 1. Albertová. a 20. Tomeček.Spolu kontakt. PhD. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. 48 . Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1.

PhD. 1. Patráš prof. Z 2. 2. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Svetlana Pachomovová. Harpáň doc. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Odaloš prof. DrSc. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. prof. základy jazykovej komunikácie. prof. PhD. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Študijní poradcovia: PaedDr. doc. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Klincková Huťková. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. 2. Odporúčaný študijný plán. PhD. Eva Čulenová. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. PhD. 1. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Mgr. Klincková Huťková. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Huťková. 1. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. 1. Spolu kontakt. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková.

Odaloš prof. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. 1. 1.Spolu kontakt. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. Patráš Huťková. 50 . Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 1. PhD. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Harpáň doc. 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov.

1. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. 1. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. Urbancová. tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. PhD. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený. Nadobudnuté poznatky. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. Odaloš doc. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. Tatár prof. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. Huťková Tatár Patráš.umb.sk Garant štúdia: doc. zamestnanec kultúrnej sféry. PaedDr. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. Patráš 51 . miestnosť č. PhD. Martin Golema. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Garant predmetu prof. V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. 334. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. jakubik@fhv. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. Študijný poradca katedry: Mgr. literárnohistorických a literárnokritických oblastí. a to v symbióze slovenských osobitostí. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. dejinných. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí. Spolu získa 70 kreditov.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Henrich Jakubík. pracovník v turizme. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník. Z Z Z Vyučujúci Odaloš. odborného a umeleckého prekladu.

2. Harpáň doc. 2. 3.Spolu kontakt. Klincková doc. doc. Kubealaková Klincková. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. Harpáň Golema doc. Patráš Golema. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . 1. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1. Odaloš prof. Spolu Klincková. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Huťková Spolu Klincková. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2. hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. Spolu Krško. Kubealaková Spolu Odaloš. 2. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3. György Kováčik. Z Z Hurtajová. 2. Krško Chomová Harpáň. Šuša prof. prof. Urbancová. 3. 1. 3. Gálisová. Jakubík doc. kredit. Klincková doc. V kredit. Očenáš. György Kováčik. Kováčik doc. Kováčik doc. Golema prof. PV kredit. 2. kredit. Kubealaková Jančovič doc. 1. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. 1. 2. Gálisová Harpáň. 2. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2. Jančovič Kováčik. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. kredit.

2. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. PhD. kredit. kredit. 2.Spolu kontakt. kredit.dokt. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved. 2. kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 2. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved. 2. kredit. hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. 3.dokt. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int. L L L L Kubišová. Z Z Z Patráš Krnová 53 . 2. 2. 2. 2. kredit. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. 3. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved. 2. Patráš. 1. kredit. kredit. kredit. 3.dokt. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. 2. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. 3. Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved.

dokt. Chomová Harpáň/ int. hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote Vývin lexiky po 9. kredit. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. sem. V . PV .povinne voliteľný. Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt. 3. kredit. 3. kredit. L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. odp.semester 54 .výberový. . 3. 3. L L L Krško. 3. storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3.odporúčaný. .

CSc. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. Vladovičová Görner Paugschová. 58.. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. prof.j. miestnosť č. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. mandzak. Spolu získa 180 kreditov.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I.umb. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 . sem. podmieňujúci predmet. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Garant štúdia: doc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.peter@fhv. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. doc. Peter Mandzák. pedagogicko-psychologických vied. To znamená. Mandzák Bence Sližik doc. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania. Nemec Adamčák Bence. M. PhD. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom. stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov. t. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Kompán Nemec Adamčák. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp.fhv.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. stupeň. PaedDr. doc. Kováčiková Gajdošová prof. Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti.sk. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). doc. Ivan Čillík. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Kosová Görner. roč.umb. Katedra telesnej výchovy a športu.

roč. Michal doc. Jankovská Nemec. Nemec Gajdošová Zbiňovský. Bence doc. Semináre Odp. kredit. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt .. Novotná Ďuricová Pupiš Bence.1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved. Višňovský doc. Bartík doc. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. kredit. Pupiš Garant predmetu Novotná doc. Rozim doc. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved. Adamčák prof. L. Bence doc.119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. Novotná prof. Mandzák Kučera. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved. Kollár Kremnický Bartík. Jankovská členovia katedry doc. Popelka Jančoková. Jančoková doc. sem. Rozim Adamčák. PV hodnote V predmety v uved. Salbot doc. kredit. hodnote V predmety v uved. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L. Bence doc. kredit. Čillík doc. hodnote P P P P P PV 56 .Prednášky Odp. hodnote V Teória výchovy a pedag.. Nemec doc. Bartík Kremnický prof. Mandzák Bence. Nemec prof. hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík. Čillík doc. Palovičová. kredit. kredit. M.

Popelka doc. Čillík prof. kredit. Pupiš. Bence László vedúci ZP Görner. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved.1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík. gestori špecializácie 57 . Zbiňovský. Görner doc. Jančoková doc. sem. Görner doc. Kollár vedúci ZP Kučera. Nemec prof. Slížik Mandzák. Bartík doc. Bence. hodnote V predmety v uved. László prof. kredit. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved. Semináre Odp. PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov. Sližik Jančoková. roč. kredit. M. Michal Bartík. kredit. Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. Kompán Paugschová prof. Nemec prof. Bartík prof.Prednášky Odp. Zbiňovský. Jankovská Nemec.

4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety .Prednášky Odp.6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt. Bartík Palovičová Michal.12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár. Semináre Odp.5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety .225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 . sem.215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt.3a PV predmety .6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. roč.2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety . Kompán Nemcová Jankovská.8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš. Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt. Adamčák učitelia katedry B-SPSt. Kompán Nemec.206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt.

ktorý chce ďalej študovať Mgr. Bence.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. 59 . Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Ďuricová.v kombinacii s aprobačným predmetom Študent. sem. ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent. Michal. Bendíková. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety . Semináre Odp. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. ktorý chce ďalej študovať Mgr. M.Prednášky Odp. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. roč. učitelia katedry Kompán.

seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. DrSc. prof. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Harpáň doc. 1. Klincková Huťková. PhD. 2. PhD. 1. Z 2. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). Huťková. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Eva Čulenová. Svetlana Pachomovová. 1. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. PhDr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Študijní poradcovia: PaedDr. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. PhD. 1. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Odaloš prof. prof. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. 2. Klincková Huťková. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Mgr. 1. doc. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Patráš prof. základy jazykovej komunikácie. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov.

Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 1. 3. 1. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Odaloš prof. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. 61 .Spolu kontakt. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Harpáň doc. 1. 3. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. Patráš Huťková. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3.

Czeglédi prof. lexikológie a štylistiky. bežný rozhovor. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. gramatiky. korešpondenciu. a to v ústnom i v písomnom styku. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB. 1. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhDr. e-mail: djovcos. kultúry. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. Hardošová. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Czeglédi prof. literatúry. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. PhD. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov. Predmety. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. literárnej vedy.umb.sk Garant štúdia: prof. Csaba Czeglédi. zabezpečovanie služieb). Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. Takto spolu získa 70 kreditov. Czeglédi Ličko. 1. tel: 446 4141. PhD. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia. To znamená. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. dejín a vývoja prekladu. histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín. ďalej z teórie.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Študijný poradca katedry: PhDr. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. 62 . 332. Martin Djovčoš. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme.martin@fhv.

Czeglédi Biloveský. Hardošová Jesenská Ličko prof. Zelenka PhD. Czeglédi Ličko. 1. Brenkusová. Feťková. 1. PhD. Kubuš Brenkusová prof. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1. 3. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 1 3 1 Keníž. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. 2. Djovčoš. CSc. 2. 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. 3. 2. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Djovčoš Feťková. 2. Czeglédi L Celkom Czeglédi. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Javorčíková Biloveský. Brenkusová PhD. Šavelová Vallová Vallová. Keníž. 2. Ličko. Javorčíková. PhD. Czeglédi prof. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. 3. 2. Javorčíková. Czeglédi Ličko. 1. Czeglédi prof. 2. PhD. 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. Zelenka PhD. Javorčíková. Šavelová. PhD. 3. PhD. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3. Vallová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. 2. PhD. PhD. 63 . PhD. 1. Vallová. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr.Spolu kontakt. 2. Czeglédi 1 3 1 Biloveský.

Vallová. PhD. Z Z Hardošová. PhD. Keníž. PV terminológia) 64 . Praktické cvičenia AJ (odb. PhD. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Brenkusová prof. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. L L L L Šavelová. 2. PhD. Czeglédi 0 1 1 1 2. PhD. 2. Biloveský. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. 3. L L L L L Hardošová. Keníž. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Hardošová. PhD. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. CSc. Brenkusová. 2. 2. 3. Štulajterová Vallová Vallová. 3. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vallová. 3. 2. hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Spolu kontakt. PhD. hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. Z Z Z Djovčoš Hardošová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2. 2. 3.

Spolu kontakt. hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof. 3. Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. L L L 65 . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. Czeglédi prof.

o prekladateľ bežných. mim. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. CSc. prof. Študijný poradca katedry: Mgr. PhDr. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. e-mail: zazrivcova@fhv. Holeš 66 . z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit. Z Z Z Vyučujúci Holeš.sk Garanti štúdia: Doc. 1. 1. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. 446 4197. Jan Holeš. korešpondenciu. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. vedeckého a hospodárskeho života.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1. o redaktor v masmédiách. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. bežný rozhovor. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt.. hodín Odporúčaný ročník Špecif. administratívnu agendu atď. prekladať texty stredne náročné. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 30 kreditov za predmety translatologického základu. Spolu získa 70 kreditov. miestnosť č. Holeš Baranová. tel. literárnovedných a translatologických disciplín. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry.umb.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. 133. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. doc.

hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 . PhD. PhD. Holeš Štulrajter. PhD. doc. 2. 2. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2. 2. mim. 1. doc. L L L L L L L Spolu 3. 2 2. mim. hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. prof. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. 1. 2.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín. Chovancová Chovancová. 1. 1. PhD. Křečková Zázrivcová Štulrajter. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. prof. Křečková Křečková. Veselá Baranová. Kompišová Křečková.kredit. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. Štulrajter. 2 2. doc. PhD. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1. 2. 1. PhD.kredit. Štulrajter Štulrajter. Holeš Baranová. 2. PhD. mim.Odporúčaný semester Spolu kontakt. L L L L L Holeš. prof. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková. 2. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc. PhD. PhD. Z Křečková Křečková.kredit. Baranová. Štulrajter. PhD. Holeš Křečková.kredit. hodín Odporúčaný ročník Špecif. kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. Kompišová Zázrivcová Štulrajter. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved.

Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. 2. prof. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. PV . PhD. PhD.kredit. Z Z Z Kompišová Schmitt doc. Štulrajter Štulrajter.kredit.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. 2. 2. B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3. prof. Baranová. 2. Holeš Schmitt Albert Klimová doc. Holeš doc. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved. 3.Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt. Holeš doc.povinný. Baranová. mim.výberový 68 . prof. mim. 2. Holeš Klimová Skratky: P . 3. mim. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. 3. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. V . L L L Schmitt Schmitt doc. hodín Odporúčaný ročník Špecif. 2. Holeš doc. Veselá Baranová. 3. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved.kredit.kredit.povinne voliteľný. Veselá Baranová. PhD. Holeš doc. 1. Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová. hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. 3. 1. Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2. 2. prof. 2. mim.

kapitoly zo svetovej literatúry. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Študijný poradca katedry: PhDr. lexikológia. 69 .Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. literárna komparatistika a literárna kritika).: 048/4464137. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. z literárnej vedy. 1. ďalej z teórie. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. Gyula Varga. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. 223. Absolvent ovláda základy translatológie. e-mail: csikany. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Andrea Csíkány. dejiny maďarskej literatúry. tlmočenia (fonetika a fonológia.sk Garant štúdia: prof.umb. 1. lexikológie a štylistiky.andrea@fhv. Varga Zimányi Alabán Németh Prof. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. teória literatúry. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. PhDr. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1. a to ako v ústnom. základy literárnej vedy. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. štylistika a syntax maďarského jazyka. tak v písomnom styku. literárnej vedy. z teórie a praxe prekladu. tel. morfológia. Alabán Németh. Zimányi Prof. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. jeho gramatiky. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. 1. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. CSc. Spolu získa 70 kreditov.

Alabán Prof. 1. 3. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. 3. 2.Spolu kontakt. Varga Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. L L 3. vedy B-PTMj-110 Kap. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. z lit. Zimányi Prof. Alabán Prof. Alabán Németh. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. 1. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. 2. 2. 2. L L L L L Z Spolu Varga Prof. 1. 2. 2. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. Zimányi Prof. Zimányi Prof. PhD. Alabán Prof. 3. 3. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb. Varga Prof. 2. 1. Prof. Alabán Prof. Varga Prof. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad. z konfr. Zimányi Prof. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. 3. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. Alabán Prof. kap. Alabán 70 . Alabán Csíkány Ardamica Prof. Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof. Varga Prof. Varga Prof. hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1. 2. 1. 2.

hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. komunikácia B-PTMj-206 Kap. 3. PhD. vl. Zimányi B-PTMj-205 Lit. Németh. zo štúdia moderných lit. predpôn v maď. Németh. 71 . praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. synt. lit..Spolu kontakt. Z Z Cseh Cseh Prof. jaz. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. 2. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Zimányi Prof. Varga Prof. PhD. 3. otázky jaz. Cseh Prof. 3. 3. kap. Zimányi Németh. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. národnostné lit. L L Németh. 2. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf. kult. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ardamica PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. Prof. a sem. ved. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. 3. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif.

1. 1. 1. Varga Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 . Zimányi Prof. z konfr. 1. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. z lit. 2. 2. Alabán Prof. Zimányi Prof. 1. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. 2. 2. 1. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Németh. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. Alabán Prof. Varga Prof. 1. 2. 1. 2. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. PhD. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. vedy B-PTMJ-110 Kap. 1. Zimányi Prof. Alabán Prof. PhD. 2. 2. Prof. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. 1. Zimányi Prof. 1. Alabán Prof. Varga Prof. kap. Varga Prof. Zimányi Prof. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Prof. 2. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof. 2. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. Alabán Németh. z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. Varga Prof. Zimányi Prof. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. Prof.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. otázky jaz. kult. 3. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. komunikácia B-PTMJ-206 Kap. jaz. Prof. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L Ardamica Cseh Németh. Zimányi 73 .. 2. Alabán Prof. predpôn v maď. PhD. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Z Z Cseh Cseh Prof. 3. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. Németh. ved. 3. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. 3. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf. Zimányi Prof. PhD. Varga Prof. zo štúdia moderných lit. synt. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. vl. lit. Alabán Prof. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. Varga Prof.) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. Prof.Spolu kontakt. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Prof. a sem. 3. 3.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif. PhD. kap. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh.

Németh. Zimányi Németh. PhD. 3.Spolu kontakt. národnostné lit.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. PhD. 3. L L L 74 . hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof.

historické a spoločenské javy. literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. Ľupták Garant predmetu prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: Mgr. filozofické. krajín I. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. Uli Rothfuss M. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1. prof. Dr. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Dipl. Tieto poznatky obsahujú o. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. odborné príručky). 1. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Dolník Bieliková Bohušová. v novinách. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem. Oddelenie translatológie miestnosť č. 4167) e-mail: miskovska.sk Garant štúdia: Prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. PhD. Jana Miškovská. PhD. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu. • prekladateľ odborných textov.Sc.h.. i. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. televízii. Dolník prof. Phil. Štefaňáková Dobrík. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. • translatológ. Rothfuss Bohušová. Ľupták.umb. Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. • redaktor v rozhlase. Katedra germanistiky. Rothfuss 75 .-Verw. literárny proces. 1. literárnovedných a translatologických disciplín. hovor. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. 1. 327.jana@fhv.c. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti.sprievodca. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. tel: 446 4167 (kl.

Schwarzová Bieliková. 2. 3. 10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem. hov. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. Lauková Jurčáková. 3. Miškovská Dobrík prof. 76 . 2. Miškovská Dolník. 2. Rothfuss Schwarzová. III. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. 1. 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. Dobrík Bieliková. Bieliková lektor Dobrík. Z Z Z Dolník. kr. Miškovská. Dolník prof. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. Dolník prof. Bieliková L Spolu prof. hovor. (od r. Miškovská. 1. Lauková. Rothfuss Dobrík. PhD. krajín I. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem. 1. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. Lauková lektor prof. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Zemaníková Bohušová. Rothfuss L Spolu Dolník. PhD.Spolu kontakt. Dolník Dobrík. Miškovská Z Spolu prof. 1. kr. Ďurníková Ďurníková. (od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. kredit. kr. krajín II. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. prof. Miškovská. Dolník prof. hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. 2. Schwarzová prof. PhD. (od postnaturalizmu do r. PhD. Zemaníková. kredit. Rothfuss prof. hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2. PhD. hov. Dolník prof. Lauková. Lauková Z Spolu Dolník. hov. Rothfuss prof. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. 2. Lauková. Dobrík Rothfuss. IV. Rothfuss Lauková. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem. II. hov. Bieliková.

2. Ďurníková Lauková. B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. Ďurníková Bieliková Lauková. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. kredit. kredit. 77 . Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. Lauková.Spolu kontakt. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Lauková lektor Lauková. 3. kredit. kredit. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. 3. 3. PhD. PhD. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. B-PTNj-242 Odborný preklad II. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. L L L Miškovská. PhD. Z Z Miškovská. Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. Ďurníková Bieliková Lauková. Dobrík. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. Z Z Z Miškovská. hodnote 3. PhD. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. Lauková. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD. L L Bohušová. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. kredit. hodnote P PV 0 4 4 3. L L L Lauková Dobrík. Dobrík. 2. PhD.

Ak študent absolvuj viac PV predmetov. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Martin Lizoň. bežný rozhovor.sk Garant štúdia: prof. 1. Bednarczuk Gombalová prof.. Záverečná práca je voliteľným predmetov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. poľského jaz. Študijný poradca katedry: Mgr. PhD. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov).umb. e-mail: lizon. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. literárnovedných a translatologických disciplín. 306. korešpondencie. • asistent v spoločenskej. 30 kreditov za predmety translatologického základu. jazykov Konfront. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Dr. Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. ekonomickej. Pachomovová Olchowa prof. zabezpečovanie služieb). tel: 446 4150. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Bednarczuk lektor lektor 78 . z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity.martin@fhv. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. 1. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. gramat. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. 1. • pracovník v masmediálnej oblasti. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov.hab.

Bednarczuk lektor Kováčová. 3. 1. Z Z Z Z Z Z 1. poľského jaz. 3. gramat. 2. 3. L L L L L 2. PhD. Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. 3. 2. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . 3.Spolu kontakt. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Račáková. L Spolu prof. PhD.PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. Z Z Z Z Z Z 2. 2. 3.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. PhD. Dr Olchowa prof. Račáková. 2. 2. 2. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. 1. 1. 2. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa. 2. PhD. PhD. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. L L L L 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. 2.

hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2. 3. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2.Spolu kontakt. Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 3. hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3. PhD. 3. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof. 2. 2. 2. 2. 2. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 . L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. 2. 2. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. 2. Bednarczuk prof. 3. 3. PhD. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. L L Černák Černák prof. Z Z Z Z Pachomovová prof. PhD.Spolu kontakt. 81 . PhD. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Bednarczuk Račáková. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková.

2. 1. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. lektor lektor Kováčová. 2. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. Pachomovová Olchowa prof. 1. PhD. 1. 1. Olchowa. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. prof. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Bednarczuk lektor Račáková. jazykov B-PTPJ-101 Konfront. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. 2. PhD. Bednarczuk Gombalová prof. 1. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. gramat. Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. poľského jaz. Predmety. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). lektor lektor 82 . 2. 1. 2.Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. To znamená. 2. 2. 1. 1. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.PhD.

Bednarczuk prof. 3. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. PhD. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. 3. 2. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. 3. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. 3. L L L L L L L Olchowa. 3. Račáková. 2. 3. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Račáková. 2. Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. 3. B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . L Spolu 3. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. 2. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. 3. Bednarczuk lektor Račáková. storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD.Spolu kontakt. 3. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. PhD.

Z Z Z Pachomovová prof. L L L lektor Černák lektor Račáková.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. PhD. hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Bednarczuk prof. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. 2. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 84 . Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Bednarczuk Olchowa prof. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. 2. 2. PhD. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. 2. 2. 2. 2. B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2.

PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L Černák Černák prof.Spolu kontakt. 3. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. Bednarczuk Račáková. 3. 85 .

. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Repoň Mgr. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. Larisa A. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. bežný rozhovor. DrSc.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak.martin@fhv. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. literárnovedných a translatologických disciplín. ekonomickej. PhD. 86 . PhD. Lizoň Mgr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: Mgr. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. (fonet. 1 1. PhD. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. • asistent v spoločenskej. a fonol.1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. Repoň. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. korešpondencie. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. (morfol. Martin Lizoň. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová.sk Garant štúdia: prof. 306. To znamená. lingv.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1. Repoň. zabezpečovanie služieb). Tomeková Mgr. • pracovník v masmediálnej oblasti. DrSc. PhD.umb. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu.Repoň. Sugay. e-mail: lizon. tel: 446 4150. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. 1. Predmety. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. 1.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. Z Vyučujúci 1. Z Arcangeli. Mesárová L L Spolu 2. 1. 1. 2. 2. prof.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Z Klimová. Mesárová Arcangeli Z Klimová. semester Špecif. Z Arcangeli. Arcangeli Klimová. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Giulianelli 1. Arcangeli L Klimová Klimová. Klimová Arcangeli 1. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Spolu získa 140 kreditov. prof. Klimová. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. Giulianelli. Arcangeli Z Arcanegli. Klimová. 1. hodín Odporúč. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. L Klimová. Z Giulianelli prof. hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof. ročník 1. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Mesárová 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2. PhD. Arcangeli Z Arcangeli prof. hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . Giulianelli.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra . 1. semináre Odporúč. hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. PhD. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof. PhD.

Z Mesarová Klimová. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV.Spolu kontakt. 2. esárová. semester Špecif. 3. Z Klimová Klimová. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Spolu 3. 3. Z Arcangeli. 3. PhD. Z Arcangeli. Giulianelli PhD. 0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. semináre Odporúč. hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Klimová. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. 3. L Klimová Klimová L Arcangeli. Klimová. 2. prof. 1. 3. PhD. PhD. Arcangeli 3. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z 1. PhD. prof. 0 V P P P P 0 2 0 1 3. Mesárová L Arcangeli. PhD. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. Giulianelli. Z Klimová Klimová.M prof. 2. hodín Odporúč. Arcangeli L Klimová. prof. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. Klimová Arcangeli 3. 3 Z Klimová Klimová. prof. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . prof. 2. Z Klimová.

Giulianelli PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. PhD. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. Z Klimová. Z Giulianelli prof. PhD. Arcangeli 105 . Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová. Arcangeli prof. PhD. L Klimová. Klimová. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Mesárová Klimová. PhD. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová. semester Z Špecif. prof. Klimová. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. PhD. PhD. prof. semináre Odporúč.

pedagogiky.špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod.. Grácová doc. Gajdošová RNDr. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.. Prof. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. CSc. 1. 1. Gajdošová Dr.A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov.. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhDr Vašašová. Turanská. PhDr. Kouteková. 3.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. pedagogický. praktických a tvorivých spôsobilostí. CSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . . 3. Zolyomiová. doc.László.odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . doc. Kariková. Višňovský. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. Salbot. CSc. Jitka Oravcová. doc.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). PhD. Kosová. Mgr. PhDr. PhD. Kováčiková. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. PaedDr. PhD. Emmerová. Gašparová. 6 2 9 27 2 1 12 35 106 . . učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. organizácie a legislatívy školstva a školy. prof. 2. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. doc. PhD. v zmysle teoretických. PhDr. doc. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhD. 2. Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3.. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Jankovská. Garant štúdia: doc. doc.

ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova.sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova . Aj.Šatánek.-3. Belková. Nemcová.Ďuricová..-3. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova .fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova . Škvarková Z Urbancová. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1.-3. Z KTVŠ 2 1. PhDr. Z KTVŠ 2 1.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova. Mgr.kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova . Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač.výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova. PhDr.-3. Kouteková .-3. Vašašová. B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr..sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. L KTVŠ 2 1. L PhDr.plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova .-3. Oravcová.-3. Nj. Z KVTŠ 2 1.-komunik.-3. Blanáriková Z PaedDr.. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova . Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3. PhD. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1. L PaedDr. L KTVŠ 2 1. Miškolciová.Pašková. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3.volejbal 2 (5*) 2 1. Mgr. Luby Vyučujúci predmetu Z doc.Višňovský. PhD. Z KVTŠ 2 1. 107 . Fj. Z PhDr. PhD. PhD.-3. PhD. Z prof.základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1. PhD.ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova. CSc. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod. Gajdošová L Prof. doc. s Sj. komb.-3.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Z KTVŠ 2 1. Hanzel. PhDr.-3.volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova .

-3.Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova. 2. Z. Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 .-3. Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2. Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova .-3. 2. L KTVŠ 2 1.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova .Typ predmetu Kontakt hod.-3.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova.L Balážová. Z. V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. L KTVŠ 2 1.-3.kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova .L katedroví koordinátori ECTS 5 2.-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova.Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.-3.-3. 2.-3. 2. L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 2 1.-3. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.-3.LVK 2 . 2 1. L Sertoglu 2 1.-3 Z Sertoglu 2 2.-3. 2 1. Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1. 2.výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova.

Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. 1. Získa praktické jazykové zručnosti. Roman Ličko. To znamená. L Z Spolu Wood Štulajterová. miestnosť č. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre. stupni vysokoškolského štúdia. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. Študijný poradca katedry: Mgr. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách. http://www. histórii a reáliách vo Veľkej Británii.sk. PhD.umb. Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1. apod. v štátnej správe v oblasti školstva. PhD. literatúre. Garant štúdia: doc. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. CSc. 1. PhD. čím celkovo získa 65 kreditov. PhDr. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. Homolová 2 0 12 2 1. teoretické poznatky o jazyku. Štulajterová. PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Ličko. 022.sk. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.umb. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. PhD. licko@fhv.. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Predmety. prof. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. 1. Eva Homolová. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 .fhv. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. PhD. Dovčiak.

Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. 3. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. 1. PhD. CSc. 1. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Javorčíková. 2. L 3. PhD. PhD. 2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2.Spolu kontakt. 2. 2. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. prof. prof. 3. Štulajterová. CSc. 2. PhD. Homolová Dovčiak. 2. Wood Garant predmetu Dovčiak. 1. Javorčíková. prof. 2. Feťková. CSc. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. Javorčíková. 2. 2. PhD. prof. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . Homolová Feťková. PhD. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová. PhD. hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. Homolová Dovčiak. 3. 2. PhD. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. Ličko. PhD. Ličko. 2.

Štulrajterová. 2. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. 1. 2. PhD. Štulajterová. PhD. PhD. PhD. 2. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. PhD. 1. Štulrajterová. Štulrajterová. Štulrajterová. PhD. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. PhD. 2. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2. 2. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3. 1. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. PhD. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2. PhD. Štulrajterová. Štulrajterová. 111 . L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2.Spolu kontakt. PhD. 1.

Javorčíková. Z. Z. Z. PhD. Ličko. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. Z. Ličko.L Štulrajterová 1. PhD.L Zelenka Štulajterová.Spolu kontakt. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1.L Šavelová 1. 112 .L Ličko 1.

umb. e-mail: tomecek@fhv. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov. 143.umb. (Ak študent absolvuje viac PVP.) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. PhD. školského administratívno-metodického pracovníka. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Martuliak 113 . Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov . To znamená.: 048/4467143. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. stupni vysokoškolského vzdelávania. asistenta učiteľa. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. miestnosť č. PhD. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. teoretickometodologické a praktické znalosti. stupni vysokoškolského štúdia. pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. kde musí zvládnuť základné faktografické.fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. PhDr. pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí.j. 8. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky. politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. resp. t. podmieňujúci predmet. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie. Katedra histórie. Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. bod 7c). zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. Oto Tomeček. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. tel. Dušan Škvarna.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania.

Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček. 1. 2.1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šmigeľ Albertová. Kunec. PhD. storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov. 114 . storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. Tomeček. Nagy. 2. Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. 3. 1. PhD. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20. 1. PhD. Nagy.Spolu kontakt. PhD. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc. doc. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 .1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 . Fremal Albertová. Kunec. Škvarna prof. 2. doc. PhD.1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. Šmigeľ Škvarna Varinský doc. 2. 1. PhD. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1. PhD.1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Spolu 3. 2. PhD. 1. Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 3. Nagy. Nagy. PhD. 2. 1. Nagy. Kožiak. PhD. 1. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. 1. 2. hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 . PhD. L L L L L Spolu 3. Z Spolu 2.

poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie. Krchnák doc.umb. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov. Palenčár prof.umb. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. http://www. etické. Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. Katedra filozofických vied. logiky. etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách.fhv. Poradca katedry: Mgr. doc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy.sk Garant študijného programu: Doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. wollner@fhv. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie. 1. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku. 1. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. miestnosť č. Ulrich Wollner. PhD. Šlosiar doc. Marián Palenčár. 1. 318. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. gnozeológie. 1. metodológie. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. Mgr. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti.sk. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . PhD. Krchnák 115 . Schmidt.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. resp. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia. CSc. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. PhD. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. Palenčár doc.

hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 116 . PhD. PhD. 2. Krchnák Schmidt. L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L Spolu 3. a 20. PhD. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. doc. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2. 3. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. Ondrejková Z Spolu 2. L L Palenčár Šuch doc. PhD. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. 2. Chorvát. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. 2. PhD. 2. 3. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. Z Z Z Krchnák Schmidt doc. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1. PhD. L L. doc. Palenčár Šuch. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. prof. Taliga. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. 3. Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. Briška prof.Spolu kontakt. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. PhD. 2.

PhD. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. 2. L L Šlosiar Taliga prof. Šuch. Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc.Spolu kontakt. PhD. Krchnák 117 . prof. Šlosiar Taliga. Palenčár Schmidt. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. 3. PhD. PhD. 3. Šlosiar doc. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. 3. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner.

hodín Odporúč. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv. 446 5133. resp. Odporúč. PhD. Spolu získa 65 kreditov. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1. prof. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová. a pod. prof.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Křečková Křečková. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity. PhD. Bubáková. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 . 1. 1. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. Šperková Bubáková. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. kredit. miestnosť č. prof. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. mim. spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. Zázrivcová Šperková Baranová. e-mail: zazrivcova@fhv. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. 1. PhDr. Zázrivcová Baranová. Garant štúdia: doc. v štátnej správe v oblasti školstva. 1. PhD.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť. stupni vysokoškolského štúdia.sk/ . 133.umb. tel. PhD. mim. mim. L L L L Chovancová Chovancová. Štulrajter Štulrajter. Elena Baranová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Študijný poradca katedry: Mgr. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa. 1.umb. PhD. 1. 1.

hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Křečková. kredit. PhD. kredit. 2. hodín Odporúč. 2. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. mim. PhD. prof. 2. PhD. prof. PhD. mim. kredit.Spolu kontakt. mim. hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. Kompišová Bubáková. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter. Bubáková. 2. PhD. 2. 3. kredit. 3. 3. PhD. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. Baranová. prof. 3. PhD. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. Křečková. Baranová. PhD. 2. Z Spolu 2. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. semester Odporúč. PhD. PhD. PhD. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . Štulrajter lektor Štulrajter. Štulrajter. Štulrajter. 2. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. L L L L L L L Spolu 3. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved. lektor Štulrajter. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1. 2. PhD. Štulrajter. Chovancová Chovancová.

hodín Odporúč. Šperková Veselá Bubáková. 2. PV . hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2. sem. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. 2. Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 3. 1. 2. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. odp. 3. 3. PhD.výberový. PhD. Křečková Křečková Křečková. 2. hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved. V .semester 120 . kredit.povinný. kredit. Z Z Z Křečková Křečková. PhD. 1.povinne voliteľný. 2. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P . PhD. 1. Křečková. PhD. .Spolu kontakt. kredit. 3. L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. 1. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. PhD. Bubáková. PhD. 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. kredit. hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. Bubáková. Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. semester Odporúč. 2. PhD.odporúčaný. Chovancová Chovancová. . 3. Chovancová. Predmet(y) z bloku v uved.

sk (Personálne obsadenie katedry. To znamená.Sc. Schulze Lenčová. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej. Lenčová.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. PhD.umb. PhD. Dr.. PhD. PhD. Bohušová. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. 1.-Verw. technické vybavenie katedry). Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník. danova@fhv. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2.h. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www.umb. t. Štefaňáková. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof. miestnosť č.j. Katedra germanistiky. 1. podmieňujúci predmet. Mária Daňová. Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia. 1. základy všeobecnej a odborovej didaktiky. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy. Študijný poradca katedry: PhDr. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.fhv. 113. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Uli Rothfuss M. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. determinované školskou legislatívou. Dipl. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení. Phil. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich. stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť.c.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi. 121 .sk Garant štúdia: Prof.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 1 1. PhD.

Rothfuss Jurčáková Daňová. 2. 3. Rothfuss Zemaníková prof. 1. PhD. 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1945 Literárny seminár Nj 3 . 2. komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 . 1. 2.od prelomu storočia po r. Zemaníková prof. 2. Rothfuss Daňová. a sociálnop. Daňová lektor Bieliková prof. Rothfuss prof. Rothfuss Zemaníková prof. Dolník Z Spolu 2. Zemaníková prof.od prelomu storočia po r. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof. PhD. Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 . 1. Dolník prof. 3.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog.od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 . 1. Dolník Štefaňáková Štefaňáková. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.po r.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1. 1945* Literárny seminár Nj . PhD. PhD. L L L L L Ďuricová lektor prof. Rothfuss prof. 3.hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 . 2. Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof.po r. 3. 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof.Spolu kontakt. 2. Dolník Daňová. prof.od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 . Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 .hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3. L L L L L L Spolu 3 3. 2.

L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Daňová. 2. 3. PhD. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 1. PhD. 3. 3. Štefaňáková Štefaňáková. L L L Lenčová Lenčová. Štefaňáková Štefaňáková.Spolu kontakt. ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. 3. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3. 2. Jurčáková. 3. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3. 1. PhD. 3. hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. PhD. PhD. L L Daňová Ďuricová.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. Jurčáková Daňová. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. 3. PhD. 3. Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Daňová Ďuricová. a sociálnop. 1. 1. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2.

Jančovič Kováčik. prof. Odaloš doc. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. 1. 1. Z 124 . a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry.anna@fhv. Ľubomír Kováčik. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov. Odaloš prof. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. Gálisová Harpáň. L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2. 1. morfologickej. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej. Urbancová. PhD. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš. 1. Tatár Patráš. pochopí podstatné fakty. Huťková L Spolu Klincková. Očenáš Golema.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. Kubealaková Klincková. prof.sk (personálne obsadenie katedry. technické vybavenie katedry).umb. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2. Klincková doc. B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1.fhv. 1. Anna Gálisová. storočia. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PaedDr. galisova. Harpáň doc. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. stupňa štúdia. Kováčik doc. princípy a teórie. optimálne 10 kreditov. 1. doc.umb. Patráš Urbancová.sk Garant štúdia: doc. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www.

Chomová Šimonová. 3. hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Golema Z Spolu 2. Gyorgy Kováčik. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc.Spolu kontakt. Golema Klincková. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Vyučujúci Očenáš. 3. hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Chomová doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Krško Krško. L L L L Spolu 3. L L L L Spolu Celkový súčet 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šimonová doc. 2. Z Z Z Z Z Spolu 3. L L Patráš 125 . hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. 2. Gálisová. 3. Gyorgy Kováčik. 3. 2. Kováčik doc. 2. 2. 3. Bariaková. Pršová Golema doc. Jakubík doc. Krško prof. PV 0 1 1 2 2. Klincková doc.

Patráš Šimonová.semester 126 . B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jakubík Skratky: P .povinne voliteľný. L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. sem.povinný. Pršová 3. odp. V . 3.Spolu kontakt. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. . hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bariaková Urbancová.odporúčaný.výberový. hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2. Urbancová Šimonová. 3. Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9. . PV . st. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková. 3. L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. 3. 3.

Višňovský. Vančíková. 10 3.. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod.. PhD. . poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie.Kasáčová. Wágnerová. praktických a tvorivých spôsobilostí. Vančíková.. 1 1. Salbot. PaedDr.Lipnická. 2. PaedDr. Jankovská. Garant štúdia: doc. doc.A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I.. PaedDr. CSc. 2.. PaedDr. PhD.Porubský. PhDr. Zolyomiová. pedagogiky. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. Kouteková. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. doc. Emmerová. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. CSc.. Kariková. PhD.László. CSc. Turanská. PhD. doc.Jarešová. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I. PhD. PaedDr. 1. PhD.. organizácie a legislatívy školstva a školy. Jitka Oravcová. pedagogický. Wágnerová. PhD. PhDr Vašašová. 3.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). PhD. 1. doc. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.. doc. PhD. PaedDr. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. doc. CSc. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. Prof.Kosová. doc. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Gašparová. RNDr. Gajdošová Dr. Doc. PaedDr. PhD.Kasáčová. PhD. dr. Grácová Doc. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: .. Gajdošová Prof. CSc.Lipnická. Kosová. PhD. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. PaedDr. 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 . Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I. PaedDr.. Mgr. 2. doc.Doušková. prof. v zmysle teoretických. Vančíková. Kováčiková.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. PhDr. .

-3.Ligas.Šatánek. komb. Nemcová. PhD.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Nj. PhDr.Višňovský. Mgr. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr. Z KVTŠ 2 1. 2. Belková. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač. PhDr. PhD. Gajdošová L Prof. 2. Oravcová. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. PhD.-3. Kouteková .-3. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod. Miškolciová.-komunik..výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. CSc. Z doc.Ďuricová. 1. L PaedDr. PhD. s Sj. L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc. PhD.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova. Z KVTŠ 2 1. L PhDr. 2.Kontakt hod. Škvarková Z Doc. L KVTŠ 2 1.Kusý. 2. PhD.. PhD. Z PhDr. 3. Fj. Z Urbancová. doc. PhD.výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova. PhD.Pašková.Vavrinčíková. Hanzel. Aj. PhDr.-3. Mgr. Vašašová. 3. PhDr. . Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova. Blanáriková Z PaedDr.. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.

2.L Balážová. 2 2. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 . L Sertoglu 2 1. Z. 2. 2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 2.-3.Typ predmetu Kontakt hod.-3.-3. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. Z.-3 Z Sertoglu 2 2. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.-3.

Študijný poradca katedry: PaedDr. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1. Katedra telesnej výchovy a športu. t. Garant štúdia: doc. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. 58. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. Mandzák.fhv. Spolu získa 67 kreditov. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Nemec doc. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. To znamená. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. pedagogicko-psychologických vied. Görner doc. 1. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Kollár Garant predmetu prof.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít. biologicko-lekárskych vied. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.peter@fhv.j. miestnosť č. Michal doc.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. v centrách voľného času a pod. Nemec Adamčák. 1. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Kučera. podmieňujúci predmet. teórie. PhD.umb.umb. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. mandzak. PhD. PaedDr. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore.sk. Peter Mandzák. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I. Miroslav Nemec. Adamčák 130 .

Novotná doc. Kremnický Michal. Nemec PV predmety v uved. 1.kredit.113 B-UVTv. Čilík doc. 2. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv.Typ predmetu Spolu hod. Rozim. Kollár. Palovičová. Michal. 2. Pupiš Novotná. Kremnický. Pupiš Bence. Z Z Z Z Z Zbiňovský.112 B-UVTv. 2.117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2. 1. L. Kollár. Jančoková doc.. Michal 131 . Rozim. Bence doc. Vladovičová Z Spolu doc. Rošková. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv. Novotná doc. Mandzák Novotná. Bence doc. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1. 1. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2. 1. Kremnický Z Spolu Čillík. 2... Jankovská Čillík. L L L L L Bartík. Bence doc. Bartík doc.kredit. L L L L L doc. 1.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2. Mandzák. M. Kučera. Nemec doc. 2. M. 2. Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc. Pupiš Nemec. Michal. Mandzák Popelka. Adamčák prof. Bartík.. Kučera Novotná. Z Z Vyučujúcei Bence. Palovičová. 2. Bence. L.106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. Bence prof. prof. Rošková. Novotná B-UVTv. Čilík doc. Mandzák Jančoková. Palovičová Bence. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. Rozim Adamčák. 2.

Görner doc.kredit. 3. Michal doc. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. M. 3. Pupiš. Rošková Palovičová Adamčák. L L L Bartík. Bendíková. L L Spolu B-UVTv. Zbiňovský Bartík. 3. L L L L Z Z Z 132 . Bence. 3. Rozim. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . 3.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol. Kremnický Kompán. Kučera.kredit. Michal.Typ predmetu Spolu hod. Čilík doc.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3. Nemec L Spolu prof. 2. Slížik Čilík. 3. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2. Bartík prof. Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. Zbiňovský. 1. Jankovská Michal. Novotná. M. Adamčák. Jančoková doc. Bence. Pupiš. 2. 2. 3. 1.205 B-UVTv-206 B-UVTv. L Paugschová. Nemec prof. 1. Kompán Z Spolu prof. Mandzák.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. Slížik Jančoková. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved.

2.214 B-UVTv-215 B-UVTv. 2. Sližik Zbiňovský.213 B-UVTv. 3. Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková. Adamčák Rozim. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv. Pupiš Bence L. 3.. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán. 2.302 B-UVTv-303 B-UVTv. Palovičová Rošková. 2. Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M.209 B-UVTv. Kučera. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety . 133 . 2. Rozim. Jankovská Palovičová.Typ predmetu Spolu hod. 3. 3. Bendíková Adamčák.211 B-UVTv. Čillík.304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák. Popelka Rošková. Mandzák Kompán Görner Nemec. Michal Kučera. 3. 3.210 B-UVTv.212 B-UVTv. Mandzák.216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv.

Bartík Nemec. Mandzák Zbiňovský.315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv. Vladovičová Kompán.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv. Sližik Rošková.326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv.314 B-UVTv. Kollár Palovičová Kompán.exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán. Pupiš Novotná.Typ predmetu Spolu hod. Kremnický Garant predmetu 134 . Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Slížik.334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus . Mandzák Michal. Rozim. Čillík. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák. Slížik Popelka.330 B-UVTv. Kremnický Novotná.324 B-UVTv-325 B-UVTv. Popelka Zbiňovský. Mandzák Kompán. Kremnický Adamčák. Bartík Zbiňovský Michal. Paugschová Adamčák Gorner Nemec.

stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Michal Novotná. Katedra telesnej výchovy a športu. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Jiří Michal. 1. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. miestnosť č. domovy mládeže.umb. L L Čillík. PhD. Nemec doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. PaedDr. Adamčák doc. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova.umb. Odpor.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Bence. Rozim doc. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. 1. Peter Mandzák. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. M. asistenta učiteľa. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1. centrá voľného času. stupňa (Bc. M. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. pedagogicko-psychologických vied. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.. 1. Görner doc. mandzak. Čillík doc. 41 kreditov za predmety spoločného základu. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Spolu hod. Slížik Z Spolu Adamčák.peter@fhv. resp. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. Absolventi 1. doc. 62. PhD. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov. jazykových a umeleckých škôl. Nemec Bence. školské strediská záujmovej činnosti).) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. 8-ročných gymnázií. Michal doc.sk. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. jednopredmetové štúdium (I. Adamčák 135 . telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. 1. roč. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.fhv. Nemec Garant prof. biologickolekárskych vied. Študijný poradca katedry: PaedDr. Mandzák Adamčák. a 2. 1. Garant štúdia: doc. Spolu získa 180 kreditov. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. sem. teórie.

L L L L L L L B-UVTV. prof. M. Pupiš Görner. Bartík Novotná.. Bartík doc.. 3. 2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Odpor. Rozim Adamčák. Michal Čillík. Jankovská Novotná. 2.. Mandzák Jančoková.119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. doc. Michal Adamčák. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Čilík doc. hodnote Bartík. Rozim doc. 3. L.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. 3. Kučera Novotná. 2. Z Spolu doc. Nemec B-UVTV. Bence. M. Nemec doc. roč. 2. L. Görner B-UVTV. Čillík 136 . Spolu hod. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2. Novotná doc. 1. 2. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. sem. doc. Kremnický Bence. Bartík doc. Jankovská Bence. Novotná prof. Bence. M. Nemec L Spolu prof. doc. 2. 2. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. Jankovská Čillík. Kučera. Novotná doc.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. M. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2. Kremnický Michal. 2. L L L L L Vyučujuci Bence. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. 2. Jančoková doc. Rozim Nemec. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. L. Kollár.126 Atletika 3 Čillík. 2. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3. Čillík doc. 1. Bence. Nemec Popelka. 2. 1. Görner prof. L. 1. Bence. 2. Adamčák doc. 3. Zbiňovský prof. Bence. Adamčák doc. hodnote Odpor. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc.108 Antropomotorika B-UVTV.

v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák. PhD. 1. Michal KTVŠ Paugschová. hodnote Odpor. Jančoková doc. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Kremnický. Rozim. Michal prof. L L L L L L L L Bence. Nemec Z Spolu Garant prof. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit. 3.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. doc. doc. 1. 2. Michal Palovičová Mandzák. Palovičová Bence. Paugschová. 2. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV. 137 . Z Z Z Z Z Adamčák.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. 2. Jančoková doc. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. roč. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. Michal učitelia doc.. PhD. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. Slížik Rozim Novotná. M. Odpor. L L L L B-UVTV. Kompán. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3. V predmety v uvedenej kredit. Bartík prof. 3. Pupiš Michal. Michal Informačné technol.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit. PhD.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. 3. Görner doc. 3. 2. Adamčák doc. 1.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík. 1. 3. PhD. PhD. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. M. Palovičová. Nemec Spolu prof. Jankovská Michal. 1. 1. Spolu hod. Bartík PhD. Michal Novotná. sem. Michal Palovičová. 3. PhD.. 1. Zbiňovský Jančoková. Kremnický Kompán. hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2.

2. 3. Michal Kučera. 3. Bartík doc.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. Kompán Bence M. 3. Popelka Rozim. 2. Mandzák. Adamčák Michal. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. 2. 2. PhD. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV. roč. Jankovská Palovičová. Michal doc. Slížik Zbiňovský. doc. PhD. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . 3. Adamčák Palovičová. Adamčák doc. Rošková Adamčák.. 3. 3. Michal doc. Mandzák Nemec. Michal Kompán.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. 2. L L L L L L L Michal. Spolu hod. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. prof. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. doc. Palovičová Bartík. Kremnický Adamčák. PhD. Bence. Odpor. sem. PhD.v kombinacii s aprobačným predmetom 138 . Michal Kučera. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. M. Kompán doc.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. 2.

139 .

. Peter Bitušík.. CSc. R. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. V. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová. Roman Alberty. RNDr. RNDr. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová. RNDr. Čadek. CSc. Prerekvizita: B-UABI-102. 6 semestrov Štátna skúška. M. denné štúdium. Doc. Systém a ekológia cyanobaktérií. Petrášová. 140 .104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. E. PaedDr. CSc. M.. Malina. RNDr. RNDr. RNDr. Petrášová. Eva Uhliarová. P. J. A. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). CSc.. P. Roman Alberty. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová. Prerekvizita: B-UABI-102. CSc. Prof. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. Prof. CSc. Ján Gáper. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc. Roman Alberty. RNDr. Peter Bitušík. Júdová.. Botanika. CSc. Peter Bitušík. Prof.V. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. CSc.A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. Roman Alberty. Eva Uhliarová. Adamcová. Petrášová. R. Valerián Franc.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. CSc. Doc. E. V. Molekulová biológia – Alberty. Ján Gáper. Z. J.. RNDr. CSc. Mgr. Všeobecná biológia a biológia človeka. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. RNDr. CSc. A. RNDr. S.. Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek. Prof. Anatómia a morfológia živočíchov – Franc. Malina. Prof. Ján Gáper. RNDr.. Časť učiva je povinná. rias a húb – Gáper. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. Zoológia. R. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Prof. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. CSc. RNDr. P. A.

Z. J. Genetika živočíchov a rastlín – Alberty.104. Valerián Franc. RNDr. J. RNDr. Doc. B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová. D. Genetické výpočty – Alberty. Z. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. R. PhD. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. D. R. CSc. Prerekvizita: B-UABI-102. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa.Albertová.CSc. J. Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty. R. Všeobecná geológia 2 – Spišiak. Biogeografia – Uhliarová. V. H. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová. J. S. Terénne cvičenia z geológie. PaedDr..108 Biológia človeka 1 – Selecká. Franc. Roman Alberty. CSc. R. Fyziológia živočíchov a človeka Malina.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 .. P. M. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. H. E. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty. R. Prerekvizita: B-UABI-103. mineralógie a petrológie – Spišiak. Doc. CSc. M. Hujová. Zoologická technika a kresba . Biofyzika – Klima.. Svetlana Gáperová. Roman Alberty. Latinčina 2 . Smrečková.

RNDr. CSc. Katarína Čižmárová. RNDr. doc. RNDr. Gajdoš. Jakubík. Terénne cvičenia 1 .Michal. J. H doc.. H Mgr. J. Absolvent získa titul Bakalár (Bc. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. Barto. M. H doc. RNDr. P. Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. CSc. CSc. RNDr. stupeň geografického vzdelania. CSc. pracovník výchovných zariadení. M. CSc. A.. Študijný program zabezpečuje získať 1. Pavel Michal. Pavel Michal. Michal. Kartografia a topografia – Jakubík. H prof. Fyzická geografia 2 –Polčák. H Mgr. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík.. Vladimír Baar. K. CSc. Katarína Čižmárová. Katarína Čižmárová. Pavel Michal. Richard Pouš. B. B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie.. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák. R. Prerekvizity: B-UAGE-102. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2. Vladimír Baar. CSc. P. RNDr. Humanna geografia. Vladimír Baar. H doc RNDr.. H doc. P. CSc. vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška.) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie. T. Pavel Michal. CSc.Gajdoš.Michal. Fyzicka geografia. RNDr. Vladimír Baar. M. Fyzická geografia 3 . P. Prerekvizity: B-UAGE-102.Michal. Fyzicko-geografické syntézy . Pouš. R. CSc.. Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. Michal. Geografia SR 1. H prof. J. N. t. GIS a DPZ – Berezný. Miloš Bačík. T. Pavel Michal. Pavel Michal. Škodová. CSc. PhD.Barto. H doc RNDr. 3/Z 142 . RNDr. A. V. P. Vladimír Baar. Alfonz Gajdoš. Základy štatistiky – Bačík. P. P. P. A. CSc. RNDr. PhD. H doc.. Mazúrek. H prof. Regionálna geografia 1 . H doc RNDr.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc.Gajdoš. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ.. denné štúdium. RNDr. RNDr. B-UAGE-105.. Madleňák. CSc. Humánna geografia 3 – Gregorová. RNDr. PhD. CSc. H prof. RNDr. H doc. Pavel Michal. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110. H doc. resp. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. Humánna geografia 2 – Pouš. H prof.. CSc. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc.j. M. RNDr.

A. P. H prof. FG analýza malého regiónu – Polčák.. Geobiomy súše – Michal.. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal. PhD. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. O. PhD. A. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. Gregorová. RNDr. B. Vladimír Baar. B. T. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. Geografia cestovného ruchu – Gregorová. PhD.O. Gregorová. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. M. Geografia SR 2 Bačík. Alfonz Gajdoš. Sídelné systémy – Pouš. B. J. R. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš.Slobodníková. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. Madleňák. Gajdoš. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 . B. RNDr. H doc RNDr. B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. N. A.. Alfonz Gajdoš.Pouš. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová.. A. R. Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. Politická geografia – Madleňák. A. R. N. A. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek. T. R. P. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 . K. H doc. T. P. T. Seminár z klimageografie – Polčák. Kultúrne regióny sveta – Madleňák. Krajinné typy Slovenska – Michal. CSc.

V. PhD. B.II. RNDr. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ. PhD.. Ing.II. Ing. Ľudovít Trajteľ.a H prof. Milan Hudec.II. J. Prerekvizity: B-UAIN-105. H RNDr. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl. Ľudovít Trajteľ. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Bohuslav Sivák. H doc. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc. PhD. RNDr. Teoretické základy informatiky. Peter Maličký. PhD. programu Študijný poradca Ing. Milan Hudec. Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák. Ing. Ing. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš. RNDr. Programovanie 1 – Siláči. H prof. Dana Horváthová. v programovaní. PhD. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš.a H doc. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. 144 . Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. Milan Hudec. CSc.. Siládi. PhD.a H RNDr. H doc. B. J.II. Vladimír Olej. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike. PhD. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. CSc. Počítačové systémy a prostriedky.CSc. Brodenec. J. PhD. H doc. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš. Jan Klimeš. Ľudovít Trajteľ.. Počítačové systémy 2 – Trajteľ. CSc. informačných technológií a sietí.a H RNDr.. H RNDr. Ing. J. Forma a odporúčaná denné štúdium. Trhan. multimédiách a didaktike informatiky. Roman Nedela. PhD. Ing. Jan Klimeš. H prof. CSc. CSc. Ing. M. Teória algoritmov 1 – Sivák. H doc. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu .informatiky.) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov. V. Operačné systémy 1 – Škrinárová. Siládi. DrSc. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi. Milan Hudec.. Ľ. 6 semestrov. Vladimír Olej. Ľudovít Trajteľ. V. Ing. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. J.. počítačovej grafike. informačných a počítačových sieťach. Ľudovít Trajteľ. PhD. Ľ. V. O. Ing. H doc. P.. informačných technológiách. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. H doc. v informačných a databázových systémoch.Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc.. J. I. Ľ.

V. Gridové technológie 2 – Siládi. I. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. Seminár z programovania 3 – Vagač. O. Tvorba algoritmov 2 – Siládi. Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. D. D. B. O. A. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 . M. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan. Seminár z teórie grafov – Sudolská. B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. Seminár z programovania 2 – Siláči. P.Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. Používateľské rozhrania – Trajteľ. J. A. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. Gridové technológie 1 – Siládi. V. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. Ľ. M. V. M. Odborná angličtina – Brodenec. O. M. Projekt z DB systémov – Šuch. V. D. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková.

prof. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš. RNDr. CSc. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania.DrSc. Geometria 1 – Monoszová. RNDr. 146 . DSc. M. RNDr. Pavel Hanzel.DrSc. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová. geometrie. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha. prof. RNDr. DSc. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. DrSc. pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. Pavol Klenovčan.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. RNDr. Peter Maličký.Hrnčiar. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. V. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika.. Ľubomír Snoha. P. CSc. Ľubomír Snoha. Ľubomír Snoha. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová.DrSc. Prerekvizity: B-UAMA. Algebra 2 – Haviar. prof. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. doc. Ľ. V. RNDr. Peter Maličký. prof. Dirbák. Ľubomír Snoha. G. prof. Dirbák. RNDr. Magdaléna Renčová. doc. L. CSc. P. CSc. doc.. M. CSc. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová. M. prof. CSc. RNDr. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. CSc. doc. M. RNDr. DSc. základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. P. G. Pavel Hanzel. RNDr. Miroslav Haviar.. M. PhD. Miroslav Haviar.. Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš. CSc. algebry. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat. A.DrSc. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. doc. Miroslav Haviar. Pavel Klenovčan.. Roman Nedela. Lašová. doc. P. štatistika 1 – Konôpka. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. ako nekvalifikovaný učiteľ. DrSc. Lineárna algebra – Haviar. CSc. RNDr. Pavel Hanzel. denné štúdium. RNDr. CSc. RNDr. RNDr. Dirbák. A. G. RNDr. prof. M.). RNDr. DSc.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc. doc. V. Gejza Wimmer. Renčová. G. CSc. Pavol Klenovčan. prof. Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel .

štatistika 2 – Konôpka. V. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký. I. Gejza Wimmer. DrSc. G. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. R. K. M. DrSc. Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. P. P. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. P. Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. Roman Nedela. RNDr. K. Osobné počítače 2 – Hollá. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric. G. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá. R. V. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar. RNDr. I. Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. P. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. Cvičenia z algebry – Haviar. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . prof. P. G. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. P. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. A. Cvičenia z planimetrie – Kršňák.

Ľubomír Žáčok. M. Ľ. CSc H PaedDr. Ing. PhD. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. Daniel Novák. Ing. H PaedDr. H doc. Elektrotechnika a elektronika. H doc. Alena Očkajová. Materiály a technológie. Ľubomír Žáčok. H doc. PhD. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. zručnosti. Ing. Ján Pavlovkin. Ing. Daniel Novák. M. Ing. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. H PaedDr. Ján Klima. PhD. denné štúdium. H Ing. Ľubomír Žáčok. CSc. Ján Klima. H doc. Ing. PhD. H doc. pomocného učiteľa.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. Ľ. CSc. M. Daniel Novák. B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. Stroje a zariadenia – Kučerka. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka. Martin Kučerka. L. 148 . CSc. Alena Očkajová. PhD. Ľubomír Žáčok. Alena Očkajová. CSc. Daniel Novák. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. PhD. H PaedDr. Ing. Ján Pavlovkin. H doc. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Stroje a zariadenia.. L. Stebila. PhD. Ing. Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. CSc. J. Počítačová grafika – Kučerka. Absolvent získa potrebné vedomosti. resp. Daniel Novák. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc. J. PhD. Ľubomír Žáčok. Ing. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. A. Ing.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc. CSc. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. CSc. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. návyky a kompetencie pre výkon tzv. Technické praktiká 1 . J. M. H PaedDr. H doc. Prerekvizity: B-UPTV103. M Technické praktiká 3 – Polčíc. H Ing. H doc. 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. CSc. CSc. Ľ Materiály a technológia 3 . Ing.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka.Polčíc.

J.Pavlovkin.B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin.Pavlovkin. A. PhD. J. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. J. Technické praktiká 6 .Polčíc. Technická záujmová činnosť– Polčic. Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. Milan Ďuriš. H PaedDr. Ľ. B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. Technika a životné prostredie – Stebila. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 . Ing. M. J. Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie . Ľubomír Žáčok. Ľ. Ján Pavlovkin. H Ing. J. PhD. Ľubomír Žáčok. H Ing. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 . Prerekvizity: B-UPTV112. Modelárstvo 1 – Polčic. J. Ľ. A. Ján Pavlovkin. PhD. M.. Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. PhD. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. CSc. Ján Klima. J. CSc.Očkajová. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin. H PaedDr. Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin. J. Automatizácia a kibernetika . PaedDr.Pavlovkin. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. H doc. J. J. B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin. J. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová. Žáčok. J. J. A. Technická prax 2 – Pavlovkin. Technická prax 1 – Očkájová. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. J. Prerekvizity: B-UPTV-115. Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka.

doc. PhDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. spoločnosť. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. Vojtech Korim. Beata Kosová. doc. Soňa Kariková. Kariková. prof. Katarína Lucinkiewiczová. PhDr. PaedDr. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. PaedDr. CSc. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. spoločnosť. Ľubica Babicová. prof. S. Marta Valihorová. CSc. CSc. Vojtech Korim. PhDr. PaedDr. Rok 0 0 H H 2. CSc. Oľga Wágnerová. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. doc. CSc. doc. Ľudovít Višňovský. Vojtech Korim. PhDr. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . CSc. PhDr. PhDr. 3 Sem Garant predmetu L L prof. PaedDr. doc. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. prof. výchova a ideové systémy 2 Človek. povinne voliteľných min. PaedDr. výmera hod. PhDr. CSc. Dana Hanesová. PaedDr. Marta Valihorová. Jitka Oravcová. PhD. prof. PhDr. PaedDr. PhD. PaedDr. CSc. doc. PhDr. CSc. Alena Doušková. Ing. výmera hod. PhD. prof. Dana Hanesová. Dana Hanesová. PaedDr. doc. doc. Vojtech Korim. PaedDr. CSc. Jitka Oravcová. doc. PhD. Beata Kosová. PhD. CSc. PhD. Vojtech Korim. týž. PhD. PhD. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. doc. prof. 3 2. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. CSc. kultúra 1 Človek.

L Mgr. výmera hod. Soňa Kariková. Vojtech Korim.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. Petra Fridrichová. 2. Janka Kyseľová. PhD. PhDr. Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2. Ján Kaliský. 3 2. 3 2. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž. L Mgr. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž. PhD. PhD. 3 2. PhD. 3 2. prof. Vojtech Korim. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. Z Mgr. 2. 3 2. Ján Kaliský. PhD. Janka Kyseľová. 3 1. PaedDr. 3 Sem Garant predmetu PhD. 3 1. PhD. PaedDr. PhD. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. CSc. Vojtech Korim. Ján Kaliský. Petra Fridrichová. PhD. PhD. výmera hod. Z Mgr. CSc. Z L Z Z Z Z L Mgr. 3 2. 3 1. PaedDr. Odporúčaný L Ukonč. 3 2. 2. L Mgr. Petra Fridrichová. PhD. PaedDr. PhD. Miroslav Valica. CSc. Z PhDr. 2 1. PhD. 2. prof. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. prof. Katarína Lucinkiewiczová. doc. 3 2. L PhDr. Mgr. Ján Kaliský. 3 1. 151 .

PaedDr. Štefan Sedlický prof. Libor Fridman. Mgr. Belo Felix. prof.33 0 0 1 0 0 0. Mgr. doc. Belo Felix. PaedDr.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. PhD.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0. PaedDr. doc. doc. CSc. art. PhDr. Štefan Sedlický MgA. Mgr. Štefan Sedlický MgA. art.Bar.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. doc.5 0 0 0 0 4 2 1 152 . art. Belo Felix. Eva Langsteinová. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. PhD. Mária Strenáčiková. Mgr. art. Mgr. MgA. PhD. Mária Strenáčiková. Mgr. art.Imp. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. PhDr. PhDr. Mgr. prof. doc. doc. Mgr.33 0 0 1 1 0 0. CSc. doc. Eleonóra Baranová. Mária Strenáčiková. Jana Škvarková. CSc. Mgr. CSc. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. CSc. prof.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj . Mária Strenáčiková. ArtD. Jana Škvarková. ArtD. prof. Jana Škvarková. art. CSc. Jana Škvarková.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj .33 0 0 1 1 0 0. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. výmera hod. PaedDr. PhD. Mária Strenáčiková. Mária Strenáčiková. Mgr. Mgr. Mgr. doc. prof. Mgr. PhD. CSc. ArtD. art. doc. Marián Janek. doc. prof. povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj .HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . art. ArtD. Marián Janek. PhDr. CSc. Milan 1 0. Eva Langsteinová. doc. PhD. CSc. Štefan Sedlický MgA. CSc. art.33 0 0 0 1 1 0 0 0. art. Eva Langsteinová. prof.

prof. art. art. CSc. Peter Špilák. Belo Felix. art. výmera hod.33 0 0 1 1 1 0 0. Mgr. doc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr. ArtD. PhD. Jana Škvarková.5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr.5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj . CSc.5 0 0 0.Kla. PhD. prof.5 0 0 0. prof.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. Milan Pazúrik. art. Mgr. CSc. PhD. prof. Milan Pazúrik. Mgr. Milan Pazúrik. 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. Peter Špilák. CSc. CSc. PaedDr. Peter Špilák. Jana Škvarková. Mgr. prof. PaedDr. PhDr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. PhD. PhD. art. prof. CSc. Mgr. Mgr. doc. CSc. PhD. Peter Špilák. PaedDr. Mgr. ArtD. PhD. PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. art. PaedDr. art. výmera hod.5 0 0 0 2 153 . Milan Pazúrik. 0 0. prof. art. doc. Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik. Eva Langsteinová. Mgr. prof. Mgr. doc. Peter Špilák. art.5 0 0 0.Rom. PhD. PaedDr. Milan Pazúrik. Mária Strenáčiková. prof.5 0 0 0. Peter Špilák.33 0 0 0. Štefan Sedlický MgA. prof. art. Milan Pazúrik. Belo Felix. CSc. Peter Špilák. Mgr. PaedDr. Štefan Sedlický MgA. PhD. Peter Špilák. CSc.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž. PaedDr. art.5 0 týž. Milan Pazúrik. Mgr. PaedDr. Libor Fridman.

Pavol Tužinský MgA. Peter Špilák. 154 . PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr. PhD. L L Z Z Z Z L L L L prof. PhD. CSc. Jana Škvarková. CSc. PhD. prof. prof. PaedDr.5 0 0 0. doc. Mgr. Pavol Tužinský doc.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž. Pavol Tužinský Externista doc. PhDr. PaedDr. Milan Pazúrik. CSc. CSc. PhD. PhDr.5 0 0 0. CSc. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD. Igor Gašpar. Dagmar Michálková. Peter Špilák. Pavol Tužinský Mgr. Igor Gašpar. Milan Pazúrik. art. výmera hod. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. prof. art. Mgr. PhD. Dagmar Michálková. art. art.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. Peter Špilák. Mgr. Mgr. Peter Špilák. Pavol Tužinský doc. PaedDr. prof. art. CSc. prof. Peter Špilák. CSc. art. doc. art. výmera hod. Milan Pazúrik. ArtD. Mgr. Mgr. P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc. Mgr. PaedDr.5 0 0 0 0 0 2 2 týž. Mgr. art. Mgr. Mgr. PhD. Externista doc. CSc. Milan Pazúrik. PaedDr. PaedDr. art. 0 0. art.

doc. PhD. doc. CSc.školské hudobné súbory. 155 . Mgr. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. Pavol Tužinský doc. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Pavol Tužinský MgA. Mgr. doc. Dagmar Michálková. Mgr. art. CSc.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . PhD. CSc. PhDr. Externista doc. Mária Strenáčiková. Igor Gašpar. PhDr. Mgr. Dagmar Michálková. PhD. Igor Gašpar. Mgr.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. art. art. Mária Strenáčiková. Mgr. Pavol Tužinský doc. Externista doc. art. výmera hod. art. CSc. Externista doc. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír. PhDr. CSc. ArtD. Mgr. art. Mgr. art. Mgr. art. PhDr. PhD. Igor Gašpar. CSc. Igor Gašpar. Mgr. CSc. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . CSc. Dagmar Michálková. Pavol Tužinský doc. Mgr. Mária Strenáčiková. Mária Strenáčiková. art. Mgr. PhD. doc. Igor Gašpar. Mgr. Mgr. doc. Jana Škvarková. Externista doc. Dagmar Michálková.

môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. Tychy). Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. etiku médií a profesijné etiky. stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. manažérsku a podnikateľskú etiku. e-mail: vincur. ktorý pripraví odborníkov. 156 .). kultúru individuálneho prejavu. riaditeľa pre etiku.B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. Katowice). expert for ethics).č.sk. poradenských centrách. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. Študijný poradca katedry: Mgr. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. vysokoškolskými pracoviskami v SR. profesionálne vystupovanie. J 03. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. personálna práca. environmentálnu etiku. t. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. konzultant. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). biomedicínsku etiku.branislav@fhv. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. 446 5626. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. asistent manažéra.j. etických komisiách apod.umb. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. s Filozofickým ústavom SAV. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. t.

PhD. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1.Fobel doc. Fobelová prof. Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext. PhDr.umb. Pavel Fobel. 2.Ďurčík prof.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. 2.Fobel doc.fhv. 1. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 1. 1. Fobelová 157 . 1. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Fobel doc. stupeň štúdia. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. 1. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov.Ďurčík prof.PhD prof. 1.Fobel prof. 1. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1. 1. 2. Lektor Kovaľová Ext.sk Garant štúdia: prof.Ďurčík prof.Fobel prof. 2. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. v študijnom programe Aplikovaná etika. Fobelová Kovaľová.Ďurčík prof. 1.Ďurčík prof. Fobelová doc.Ďurčík doc.

povinný. 2. . biomedicínska etika. 2. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. analytických postupov.odporúčaný.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 . základné práva v sociálnom zabezpečení. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc. morálna inteligencia. 2. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. súčasné trendy v environmentálnej etike. 2. etika politiky. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof. lektor Ext. PV . sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . sem. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti.Spolu kontakt. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P . etika a právo. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. 2. colnej a vojenskej službe. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. etika verejnej správy. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2.výberový. etika v policajnej. etika v období globalizácie. etická expertíza a etické poradenstvo.Ďurčík prof. 2. odp. 2. manažérska a podnikateľská etika. etika internetu) Riešenie etických dilem. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. V . Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext.povinne voliteľný.

Gilles Rouet. public relations. 1. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. stupeň.prof. Kožiak.umb. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. 1. kultúrnej a filozofickej antropológie.: 446 5123. technické vybavenie katedry). 159 .fhv. slovesnej. Pachomovová Račáková. 1. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc. prof. Bálintová Höhn Ličko. vedomosti z oblasti európskej integrácie.mim. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry.sk (Personálne obsadenie katedry. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. čo spolu činí 112 kreditov. 1.Darulová prof. Kovaľová. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov.PhD. 1. ako manažér európskej kultúrnej politiky. Kačiuškiene Höhn. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1.ArtD. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník.PhD. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie.Šlosiar Stolár. DrSc. sociálnej.umb.PhD. 1. 1.PhD. teórie komunikácie.PhD. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. Janka Pálková Tel.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. stupeň je novoakreditovaný študijný program. Študijný poradca katedry: PaedDr. affair relations. 1. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. e-mail: palkova@fhv. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško. vedomosti z lingvistickej kultúry. Garant štúdia: prof.

1. 1.Šlosiar Höhn.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. Patráš prof. 1. prof. Z Z Vyučujúci Rouet.Škvarna Krško. 1. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj.Findra Bálintová Bálintová. 1. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2. Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc.PhD. Chorvát. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. 1. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof. 2. Höhn. 1.PhD. 2. Bitušíková. Kačiuškiene Höhn. prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jančovič. Sugaj. Račáková. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.DrSc.PhD. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. 1. 3 2 3 3 3 Findra. 1. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1. 2.Rouet 160 . 1.PhD.mim. Bitušíková.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. prof. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1.PhD.PhD. 2.PhD. Pálková Celkom z L Ličko.Spolu kontakt. 1. CSc. CSc. 2.prof. 1. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová.Patráš Račáková. 2. prof. Bálintová Höhn Rouet.PhD.PhD. 2.

L Hohn Hohn. kredit. Bálintová Höhn Rouet. 2. PhD.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. prof. PhD. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. PhD. PhD.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová.hodnote Exkurzia 1 V 2 1. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. kredit. * . M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved. Bálintová.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene. M-CJEk-303 Vysvetl.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . 2.PhD. 2. 2. Kačiuškiene Höhn. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. 2.PhD.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote Exkurzia 1 V 4 1. prof.PhD.

(Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života. bod 7c). zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. Oto Tomeček. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. stupňa vysokoškolského vzdelania. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. fondy. 8.: SAV. Garant Vyučujúci predmetu Albertová. Albertová. kultúra. 1. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.umb. odborná redaktorská činnosť v televízii. podmieňujúci predmet. propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. e-mail: tomecek@fhv. t.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2. Mičko PhD.j. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. miestnosť č. Vladimír Varinský. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. domy kultúry). hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. tel. CSc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. vysoké školy). ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. Katedra histórie. hospodárskych a kultúrnych dejín.sk Garant štúdia: prof. PhDr. PhD.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. To znamená.: 048/4467143. agentúry. Od absolventa študijného programu História (2. 143. spolky. rozhlase a periodikách). ktoré sú zamerané na organizačnú. Škvarna / Kožiak 162 .

1. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. hodnote PV 0 4 4 1. PhD. Nagy. 1. Žilák. 1. Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. CSc. Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L L L Kanovský Kunec. doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Škvarna Kožiak. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. sv. Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. PhD. doc. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. vojne 163 . hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. PhD. doc. 1. Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. Škvarna doc. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1.

Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. doc. 1. Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. hodnote PhDr. Kožiak. PhD. -18. 1. Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 1. Kalhotková Račko Mgr. 1. Fremal prof. 1. 1. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. protireformácia a 164 . 1.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. Škvarna Kunec. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . 1. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. PhD. 1.1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Mácelová Kunec Kunec.Spolu kontakt. v. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a. Mácelová doc. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. PhD. 1. sv. 1.1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. a 20. PhD. L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof. 1. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová. Martuliak Mičko. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. PhD. 1. 1. Kalhotková Mgr. Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20. prof. 1. 1.Škvarna doc. SR (1939 . PhDr. PhD. Mičko. 1. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . PhD. Račko Nociarová Mgr.

semester 165 . Skratky: P . sem. Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1. .Spolu kontakt.odporúčaný. odp. Spolu 8 PV predmetov. storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc. L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku. .povinný.povinne voliteľný. Škvarna prof. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19.výberový. PV . 1. V .

Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. hodín Typ predmetu Počet skup. hodnote 1. Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. DrSc. 2. 2.2. Biloveský. ktorú musia študenti povinne absolvovať. 166 . hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Z Spolu Celkový súčet 1. Svetlana Pachomovová. Mgr. Biloveský Biloveský. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. 1. Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. praxeológie prekladu. 1. 2. Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Študijní poradcovia: PaedDr. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. PhDr. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Djovčoš Biloveský. PhD. Klincková doc. Djovčoš PhD. Biloveský. Eva Čulenová. ktorá sa počíta ako povinný predmet. PhD. hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí.

Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20. Garant predmetu doc. Vladimír Patráš. 1.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. získa základné zručnosti. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií. Henrich Jakubík.. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. 167 . profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Patráš mim. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. CSc. Krnová prof. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. PhD. Tatár. ale nielen slovanským) jazykom. Čulenová Krško. písomných (tlačených). tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných. vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod. PaedDr. Z Z Z Vyučujúci Krnová. 1. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. To znamená. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven.umb. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii. Spolu získa 47 kreditov.sk Garant štúdia: Prof. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. Študijný poradca katedry: Mgr. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. Absolvent študijného odboru. príp. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. miestnosť č. doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. 334. o osobitostiach ústnych. jakubik@fhv. Bariaková Patráš.prof. legislatívy a manažmentu kultúry. storočia po súčasnosť.

Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. kred.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. kred. 2. Šuša Garant predmetu Krško prof. kred. 1. ľud. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Čulenová Krnová. Krnová mim. 1. 2. Krnová prof. Z Z Z Z Z Spolu 1. Jančovič Findra. 1. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Patráš prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. Šuša Krško.prof. 1. 1. kred. 2. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . 1. kred. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. Findra doc. 2. hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. 2. 1. Findra Findra. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. 1. Harpáň M-SMSm-104 Lit. kred. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. a preklad knižiek. Patráš Krnová. komparatistika a medzilit. kred. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. kred. Patráš doc. Chomová prof. storočia M-SMSm-202 Interpret. L L L L L L L L Spolu 2. kred. 1.

L L Z Z Z Krško Urbancová/ int. 2. kred.dokt. 1. Z Z Šimonová 169 . 1.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. kred. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. 1. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved. kred. L L L L L L Bariaková. 2. kred. 1. 1. 1. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved. 1.Spolu kontakt.dokt. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. kred. kred. 2. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I. 1. 1. M-SMSm-204 Slov. zásoba slovenčiny po r. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. kred. 1. 1. 1. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. kred. 1. Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár. Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved.

2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved.semester 170 . PV . hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven. Jakubík Skratky: P . kred. Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. V . literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2.povinne voliteľný.odporúčaný.výberový.Spolu kontakt. sem. 2. . Z Z Z Bariaková Bariaková. odp.povinný. .

umb. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách. súkromných. CSc. stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved. doc.fhv. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Spolu získa 120 kreditov. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Čillík doc. pri tvorbe nových koncepcií. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II. pri programovaní. samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach. riadení. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe. PaedDr. Jančoková Z Spolu 1. miestnosť č. kredit. mandzak. 1. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov. Ľudmila Jančoková. 1. 1. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Garant štúdia: prof. Slížik Vladovičová gestori doc. Čillík prof. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu.peter@fhv. Pupiš Garant prof. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. Peter Mandzák. stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. Görner doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. L L Rošková. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. PhD. 1. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. Štruktúra magisterského študijného programu (II.sk. 1. 58. Katedra telesnej výchovy a športu. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. kredit. Študijný poradca katedry: PaedDr. 1.

hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. 2. 1. Görner prof. Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík. 1. 1. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . 2.. 1. 1. Paugschová Garant doc. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org. Čillík doc. Čillík doc. 1. Michal doc. Pupiš prof. kredit. Jančoková. 1. prof. 1. 1. Michal Bartík. Jančoková doc. Novotná doc. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. PhD.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. Bence. Nemec Kremnický. kredit. 1. 2. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2.súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. Jančoková prof. 1. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . hodnote Predmet(y) z bloku v uved. L L vedúci DP doc. Bartík L Spolu 2. Čillík prof. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved. Bartík doc. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. Popelka Palovičová. kredit. 1. Čillík gestori doc. Rošková gestori špecializácie Kučera. Bartík gestori špecializácií doc. Nemec Bartík. Pupiš vedúci DP Bartík. kredit. Adamčák prof. 2. M. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková. 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. 2.

Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. 1. Novotná PhD: Pupiš. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 . 1. PhD. Michal Novotná. Michal Görner Zbiňovský. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský. 1. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. súťaží v špecializácii Rošková. Rozim PhD. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Rošková. 1.219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. Palovičová. 2. doc. 2. Rošková. 2. Rozim Pupiš. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. Michal prof. 1. Görner Bartík. PhD: doc. Rošková. PhD. Rošková Rošková. 2. Zbiňovský. PhD. L L L L L L L L Rošková. 1. Kollár prof. 2. Bartík Palovičová. 2. Novotná Nemec. a riad. učitelia KTVŠ prof. PhD.

1. 2. Biloveský Biloveský. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. ktorá sa počíta ako povinný predmet. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. hodnote M-PTTz-304 Vallová. Klincková doc. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Biloveský. 2. 2. 1. PhDr. Diplomatický protokol 174 . hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. 2. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. PhD. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 2. Mgr. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Djovčoš PhD. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. Svetlana Pachomovová. Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie.2.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. praxeológie prekladu. Eva Čulenová. 1. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. DrSc. Študijní poradcovia: PaedDr.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. To znamená. Predpokladá sa. Študent získa 10 kreditov za prax. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy. literárnej vedy. PhD. Predmety. Takto spolu získa 38 kreditov. CSc. Martin Djovčoš. 1.umb. 1. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. 1 3 3 Brenkusová. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov. CSc. 332. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Czeglédi Keníž. Študijný poradca katedry: PhDr. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. tel: 446 4141.sk Garant štúdia: prof. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1.martin@fhv. literatúry a translatológie. e-mail: djovcos. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností. 1. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. 175 . PhD. Csaba Czeglédi. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. Djovčoš Feťková Feťková. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. PhDr. Keníž. 20 kreditov získa za záverečnú prácu.

1. PhD. Djovčoš L Celkom Biloveský. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . Vallová. PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1. hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. 1. L L L L L L Czeglédi prof. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. Z Z Zelenka Javorčíková. 1. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. Kubuš Keníž. Czeglédi Brenkusová Keníž. Hardošová. Djovčoš Kubuš Šavelová. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Spolu kontakt. Keníž. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský. Z Z Z Z Biloveský. Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. PhD. 2. PhD. 1. 1. 1. CSc. L L L Brenkusová Biloveský. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. PhD. CSc. 1. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vallová. Vallová Šavelová Biloveský. 1. PhD. PhD. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.

Vallová Vallová. 2. Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský. PhD. Biloveský. 2. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. 2. Djovčoš Hardošová. CSc. Vallová. Keníž. PhD. hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. 177 .Spolu kontakt. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Hardošová Vallová. PhD. PhD. Brenkusová Vallová Vallová. 2. PhD. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2. Z Z Z Biloveský. PhD. 2. 2. 2.

súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. návykov a zručností. Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni.umb. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky . tlmočenia a ich metód. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. • odborník – teoretik na translatológiu. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Spolu získa študent 115 kreditov. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Tieto poznatky musia obsahovať o. televízii. • redaktor v rozhlase. dejín a vývoja prekladu. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. sociolingvistiky a pragmatiky. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. Oddelenie translatológie miestnosť č. 4141) e-mail: djovcos. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. literárnovedných a translatologických disciplín. 330. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti. Ph. Dr. v novinách. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. Perfektne ovláda všetky postupy. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. • prekladateľ umeleckých textov.sprievodca. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. Csaba Czeglédi. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku.sk Garant štúdia: Prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo.martin@fhv. tel: 414 4141 (kl. Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. 178 . • prekladateľ odborných textov. diplomatickej. • tlmočník . Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. i. zahraničnoobchodnej. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Študijný poradca katedry: PhDr. • vydavateľský redaktor. turistickej a kultúrnej oblasti.

Brenkusová Keníž. a dramat. 1. Czeglédi Keníž. textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. 1. textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. textov Preklad vedec. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic. Feťková. Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. a ekonom. 1. PhD. CSc. Keníž. CSc. PhD. liter. Biloveský. PhD. 2. 1. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. PhD. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. 2.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. Keníž. 1. CSc. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. 1. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. L L L Brenkusová Feťková. CSc. umelec. Tlmočnícke cvičenia 1. 179 . 2. CSc. Czeglédi Brenkusová Keníž. 1. CSc. CSc. 1. CSc. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. anglof. a technic. Biloveský Biloveský. PhD. Kubuš Keníž. 1. 1. Brenkusová Keníž. PhD.

M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2. . odp. PhD. sem. Vallová. Keníž Vallová Keníž. PhD. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1. PV . PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2.povinný. .semester 180 . V .Spolu kontakt. CSc. Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová.odporúčaný.výberový. Skratky: P .povinne voliteľný.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. literárnovedných a translatologických disciplín. Jan Holeš. vedeckého a hospodárskeho života. Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. 1. 446 4197. prof. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie.) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax. o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí. mim. Baranová. prof. prof. mim.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Baranová. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. tel. Študijný poradca katedry: Mgr. 181 . Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. mim. miestnosť č. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb). prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit. 133. e-mail: zazrivcova@fhv. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. PhD. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku.umb. 1. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. 1. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. CSc. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Baranová. PV Garant predmetu Křečková. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. o redaktor v masmédiách. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu.

Odporúčaný semester Spolu kontakt. hodín Odporúčaný ročník Špecif. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. prof. Z Z Z Chovancová Chovancová. Predmet(y) z bloku v uved. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. prof. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. Veselá Baranová. mim. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. PV kredit. PV kredit. kredit. Z Z Z Holeš Křečková doc. mim. mim. PV kredit. Holeš Křečková. mim. 1. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. 1. kredit. Z Z Z Z Z Z Spolu 2. 1.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit. Chovancová Chovancová. PV kredit. Veselá Baranová. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. 1. 2. Veselá Baranová. PhD. L L Spolu Celkový súčet 1. PhD. 2. PhD. 2. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. prof. Chovancová Chovancová. 182 . prof. Veselá Baranová. L L L L L Chovancová Chovancová. PV kredit.

PhD. 2. 1. Skratky: P . Baranová. L L L Holeš Veselá doc. prof. textov súč. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. hodín Odporúčaný ročník Špecif. PhD. prof.výberový 183 . V . mim. L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved.povinne voliteľný.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit. hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová. 1. Štulrajter. mim. 2. prof. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová. PV kredit. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. PV . autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. 2. 1. mim. Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. franc. Štulrajter. Holeš Křečková. Baranová. prof. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. PhD. hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. mim. 1. kredit. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Analýza lit. 2.povinný. 2. PV kredit.

Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov.: 048/4464137. z literárnej vedy. literárna komparatistika a literárna kritika). tel. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry. e-mail: csikany. Garant Vyučujúci predmetu Varga prof. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Andrea Csíkány. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. 1. turistickej a kultúrnej oblasti. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. návykov a zručností. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. kapitoly zo svetovej literatúry. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Za prax študent získava 10 kreditov. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. PhDr. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. morfológia. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu. základy literárnej vedy. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. teória literatúry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študijný poradca katedry: PhDr. štylistika a syntax maďarského jazyka. 1. dejiny maďarskej literatúry. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. 223. lexikológia. z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1.umb. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Gyula Varga. CSc. Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy. zahranično-obchodnej. Alabán 184 . Varga prof. Pozná rozdiely medzi danými jazykovými.sk Garant štúdia: prof. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni.andrea@fhv. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. Varga Szende Ardamica prof. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.

Szende Ardamica Csíkány prof. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. Z Alabán Németh. prof. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r. Alabán prof. 1. 1. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1. Alabán Csíkány prof. 1. Varga prof. 1. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. Varga P P P PV. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. Zimányi prof. 2. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. Varga prof. 1. Zimányi 185 . Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. Alabán prof. 1.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. prof.Spolu kontakt. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1. PhD. hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. Zimányi prof. 1. Zimányi prof. Zimányi Németh. 1. 2. 1. 1. hodnote 10 10 10 47 2. PhD. Alabán P P P P P PV.

2. Alabán 186 .Spolu kontakt. prof. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. 2. PhD. 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Zimányi prof. 2. prof. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. Varga prof. Zimányi prof. Varga Németh. PhD.

za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. Varga prof. Zimányi prof. Varga prof. 1. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r. Varga prof. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Alabán prof. Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 1. 1. 1. Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . 1. 1. Varga prof. Alabán prof. 1.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2. Zimányi prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Spolu získa 120 kreditov. 1.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. Alabán prof. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov. Alabán prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu. Varga P P P PV. Za prax študent získava 10 kreditov.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov. 1.

tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1. 2. Zimányi Németh. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1. Varga Németh. prof. Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. 2. PhD. Zimányi prof. Zimányi prof. 2. PhD. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. PhD. 2. 1. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. prof. Alabán 188 . 2. PhD. Z Alabán Németh. 1.Spolu kontakt. PhD. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga prof. prof. prof. 1. Zimányi prof. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. 1.

-Verw. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. • vydavateľský redaktor. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín. zahraničnoobchodnej. • odborník – teoretik na translatológiu. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Oddelenie translatológie miestnosť č. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. Dr. návykov a zručností. Tieto poznatky musia obsahovať o. televízii. Phil. diplomatickej. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. • prekladateľ odborných textov.sprievodca. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného.umb. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov.sk Garant štúdia: Prof. Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. • redaktor v rozhlase. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov. Uli Rothfuss M. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. Jana Miškovská. 327.jana@fhv. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu. • tlmočník . tel: 414 5648 (kl. • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni. Dipl. Katedra germanistiky. Študijný poradca katedry: Mgr. turistickej a kultúrnej oblasti.c.. v novinách. PhD. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických.h.. 4167) e-mail: miškovska. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru.Sc. 189 . • prekladateľ umeleckých textov. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. literárnovedných a translatologických disciplín. i.

PhD. PhD. prof. Bieliková. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III. Z Z Z Bohušová. Simultánne tlmočenie II. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Rothfuss Lauková. Bohušová. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. Lauková Rothfuss. Miškovská Bohušová. Schwarzová Bohušová. Simultánne tlmočenie I. L L L L L Dolník. Rothfuss Lauková. hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Miškovská Rothfuss. PhD. Miškovská Bohušová. Schwarzová L Spolu Bieliková prof. Lauková. PhD. Bohušová.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. liter. PhD. Bohušová. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rothfuss Lauková. hodnote Prax P P P P PV. Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník. PhD. Dolník prof. Lauková. Lauková. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. Dolník prof. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. Lauková. Lauková. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. Lauková. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Simultánne tlmočenie III. Schwarzová Bohušová. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. Bieliková. Schwarzová Bohušová.

1 1 1 1 2. Rothfuss Ďurníková.povinný. hodnote Odborný preklad II. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1. hodnote Odborný preklad III. PhD. PhD. Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P .výberový.povinne voliteľný. hodnote Odborný preklad I. Umelecký preklad II. prof. Umelecký preklad III. 1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková. sem. . PhD. prof. Ľupták Lauková Lauková.semester 191 . Miškovská Bieliková Dolník. odp. L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1. Umelecký preklad I. prof. Miškovská Bieliková Bohušová. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PV . . Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková. V .Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.odporúčaný. Dobrík Bieliková Lauková. Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Schwarzová Bohušová.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. Bohušová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. PhD. Dolník prof. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. PV 18 10 30 4 4 1. Bohušová. Dolník prof. Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. Lauková. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Bieliková. Miškovská Rothfuss. Miškovská Garant predmetu prof. Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová. Lauková. Lauková. Lauková. Miškovská prof. PhD. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Rothfuss 192 . Lauková. Bieliková.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. PhD. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník. P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. Lauková. PhD. liter. Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová. Schwarzová Bohušová. Lauková Rothfuss. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu.

Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II. Miškovská Bieliková prof. Bohušová. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. Lauková. M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. Lauková. prof. Dolník prof. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát. Schwarzová Bohušová. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1. PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. Ďurníková. Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I.Spolu kontakt. Rothfuss Lauková. Dolník prof. Ďurníková. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. Lauková. prof. PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. Z 193 . PhD. Rothfuss Lauková. PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát. Miškovská Bieliková prof. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. PhD. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2.

odporúčaný.Spolu kontakt. . PhD. PV . odp.semester 194 . . V . PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát. sem. PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P .výberový. Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková.povinne voliteľný. Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III. Ďurníková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III. prof.povinný.

že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Martin Lizoň. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. literárnovedných a translatologických disciplín. PhD. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. • asistent v spoločenskej. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. Račáková. Dr. Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. 195 . za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. tel: 446 4150.hab. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. 306. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. To znamená. • zamestnanec spoločného podniku. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu.. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Predmety. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov.martin@fhv. korešpondenciu. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. 1. • prekladateľ umeleckých textov. ekonomickej. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. • prekladateľ odborných textov. e-mail: lizon.umb. PhD. • pracovník v masmediálnej oblasti.sk Garant štúdia: prof. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.

1. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof. Černák Račáková. prof. Bednarczuk. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. textov) 196 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz. Račáková. textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon. L L Gombalová Račáková. PhD. PhD. 1. PhD. 2. PhD. Z Z Z Z Spolu 2. 1. 1. 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. prof. hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa.Spolu kontakt. Olchowa. L L L L L Spolu 2. Odborný preklad 2 (Preklad ved. Bednarczuk Olchowa. Z Spolu 1. Z L Spolu Celkový súčet 1. 1. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. PhD.. PhD. PhD. PhD. 1.PV tech. 1.

hodnote PV 0 2 2 0 3 1. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film. 2. 1. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . PhD. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa. PhD. 2. scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. PhD. PhD. 2. Z Z Černák Račáková. L Černák Račáková. Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Olchowa.

Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 1. hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz. Z Gombalová prof. Predmety. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. PhD. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. Z Bednarczuk. prof. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. 1. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. PhD. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. 1. To znamená. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. 10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková. Z Černák Račáková. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1. 1. Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. 1. 1. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . 9 5 2 26 10 2. PhD. Račáková.

Olchowa. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. Z Z Gombalová Račáková. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. PhD. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. Z Černák Račáková. 1. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. PhD. PhD. M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Černák Račáková. PhD. PhD. L Černák Račáková. 2. 2. 1. Z Černák Olchowa. L L Gombalová Račáková. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.Spolu kontakt. PhD. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Gombalová Olchowa. 1. 1. Z Z Černák Račáková. PhD. PhD. hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1.

že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. • zamestnanec spoločného podniku. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. • asistent v spoločenskej. 306. To znamená. • pracovník v masmediálnej oblasti. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. ekonomickej. 200 . tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. DrSc.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. Larisa A. e-mail: lizon. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. PhD.umb. tel: 446 4150. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. • prekladateľ odborných textov. literárnovedných a translatologických disciplín. Martin Lizoň. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2. Predmety. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. 1. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Sugay. korešpondenciu. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov.martin@fhv. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. Kováčová. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. • prekladateľ umeleckých textov. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.sk Garant štúdia: prof.

PhD. 1. 1. Juríková Kováčová. 1. Sugay prof. L Z Spolu 201 . PhD. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. DrSc. PhD. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Sugay prof. Kováčová Kováčová. Sugay Sugay. 1. PhD. ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. DrSc. Kováčová Kováčová. Pachomovová Pachomovová. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1. Sugay Kováčová. 2. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. 2. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. PhD. 1. 2. DrSc. Repoň. PhD.Spolu kontakt. 2. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. 1. 1. Repoň. 1. 2. PhD. PhD. 1. Sugay Sugay. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. DrSc. Kováčová Kováčová. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. stor. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. Juríková Kováčová. 2. Repoň. 2. zo súčas. Juríková Repoň. a 21. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. Kováčová prof. 2. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. 1. DrSc. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1. hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Juríková Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Pachomovová Pachomovová.Spolu kontakt. PhD. PhD. DrSc. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. PhD. prof. L L Kováčová Repoň Kováčová. 2. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. Z Z Pachomovová Pachomovová. 2. Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Repoň. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic. 1. 1. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. PhD. PhD. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. DrSc. Kováčová. 1. Pachomovová Pachomovová. Juríková Repoň. PhD. PhD. L L L L Sugay prof. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. PhD. Repoň Repoň. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1.

1. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. 1. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Sugay Sugay. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. 1. 1. Predmety. PhD. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. Juríková Repoň. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová Kováčová. Garant predmetu Kováčová. 1. 1. 1. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1. Kováčová Kováčová. 1. PhD. To znamená. DrSc. Juríková Kováčová. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. DrSc. PhD. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. DrSc. Pachomovová Pachomovová. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . 1. Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhD. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Juríková Kováčová. PhD.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. 1. DrSc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Juríková Kováčová. Kováčová Kováčová. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Spolu získa 120 kreditov. PhD. Pachomovová Pachomovová.

204 . PhD. stor. Sugay prof. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof. L L L Sugay prof. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1. M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. Repoň. Repoň. cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. 1. 1. PhD. DrSc. PhD. L L Kováčová Repoň Kováčová. 2. prof. DrSc. a 21. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. Juríková Repoň. 2. 2. 2. Repoň. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap. Sugay prof. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. 1. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. PhD. 2. M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Sugay Kováčová. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Pachomovová Pachomovová. 1. 1. PV V 15 7 27 10 10 95 2. 2. PhD. 2. Repoň. 2. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. PhD. Sugay Pachomovová Pachomovová. Repoň Repoň. zo súčas. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.

2. hodnote V 0 1 1 0 2 1. Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Juríková Kováčová. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof.Spolu kontakt. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. PhD. PhD. DrSc. storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 . hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20. 2. Pachomovová Pachomovová. Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. Kováčová. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic.

o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. miestnosť č. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. e-mail: sliacanova. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Študijný poradca katedry: PhDr. PhDr. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov. P 1 1 2 0 3 1. návykov a zručností. Študijný proces má charakter premysleného. diplomatickej. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek. zahraničnoobchodnej. ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej. o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. tel. literárnovedných a translatologických disciplín. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. najmä v spoločenskej. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov. 446 4197. Franek Reichwalderová . o filológ – teoretik jazyka a literatúry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Spolu získa 37 kreditov. PhD. ale aj odbornej komunikácie). o prekladateľ odborných a umeleckých textov. semester Odporúč. doc. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Jiří Chalupa. turistickej a kultúrnej sfére. 433. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov.sk Garant štúdia: Doc. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu.umb. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku.americká literatúra I.) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. odborné aj umelecké texty. o redaktor v masmédiách.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky.veronika@fhv. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. prekladať bežné. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. 206 Odporúč.

ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc. Z Franek doc. 2.kred. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc. 1.kred. Chalupa doc. Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová.americká literatúra II. 1. Z Franek. Sliačanová L Chalupa. 2. Špj-1 Odporúč. špan. 1. Chalupa Z Reichwalderová doc.kred. 2. 1. 1. 1. Franek Z Z Spolu L Franek. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved. Chalupa Z Reichwalderová doc.kred.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved. Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan.hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. PhD.* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. semester Odporúč. doc. 1.Spolu kontakt. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved. Chalupa doc. Franek L lektor Šj. 1. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč. Franek Z Reichwalderová Reichwalderová. L Franek. L Reichwalderová Reichwalderová. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc.hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II. 1. jazyku 4 4 1 1 1.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1. 1. 2.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I. Z Ďurovková doc. PhD. PhD. 2. Chalupa L Reichwalderová doc. M-PTSp-121 Umelecký preklad I.kred.hodnote V 0 1 1 0 1 2. filmu 207 .

Pašková. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. *** Prax náčuvová. 2. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). Garant štúdia: prof. 2. 1* *** *** Prax náčuvová 1. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. na základnej škole. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . PaedDr. 1.Valihorová. PhD. PhDr. 2. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Vašašová. 2. Karol László. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0. 2. AP Prax priebežná 2. PhD. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. PhD. 2.5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. AP prvá polovica semestra. 1. PhDr. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. Kopp. PhDr. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. 2eiEDPS Edukačná psychológia I. praktických a tvorivých spôsobilostí. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. 1.. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. 1. PaedDr. 1. PhDr. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Škvarková Z Doc. AP Prax priebežná 2. PhD.5 1 0. Kaliská. kde je predmet vyučovaný. AP 2* Prax náčuvová 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. organizácie a legislatívy školstva a školy. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2. Študenti aprobačných predmetov.László. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. v zmysle teoretických. 1. AP Prax súvislá 1. priebežná.Oravcová.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). pedagogický. AP 3* Prax súvislá 2. pedagogiky.

Zolyomiová. Emmerová.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.–C L Doc.. Karol László Z PhDr. Blanáriková L prof.Kariková. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. Prof. Gajdošová L prof. 1. doc. Valihorová. Wágnerová Z prof. PhDr.Gurgová L PhDr. Višňovský 209 . PhDr. 1. Blanáriková L doc. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. Nemcová. doc. 2. Mgr. Oravcová. Z doc.-2. Stehlíková Z Prof. PaedDr. Gajdošová. Kaliská. 2. 1. Mgr. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. PhDr. 1.L Balážová. 1. Z prof. Hroncová. Višňovský. PhDr. 1. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. 2. PhDr.. 2. doc. PhDr. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. 2. 2. Kariková. Nemcová. Z. Oravcová Z prof. PhD. Gajdošová. Stehlíková Z doc. Zolyomiová L doc. doc. 1. László.Kariková.Kováčiková. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. Oravcová. 1. Valihorová. 1. PaedDr. PhD. doc. Višňovský. 1. László Vyučujúci Z doc. Blanáriková L doc.

-2. L KTVŠ 2 1.-2.plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova . Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova .výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1. L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.-2.-2.-2.-2.-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova.výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova.ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova.-2.-2. L Slížik 2 1. L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník .-2.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova.sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova .-2.LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova . Z Cseh (KHUN) 2 1.-2.Typ predmetu Kontakt hod.-2. L KTVŠ 2 1.-2.-2.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova .-2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova .-2.-2.-2.fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1. Z Sertoglu 2 1. L KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova.-2.základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova . Z KVTŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova .ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. Z KTVŠ 2 1.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.-2 Z Sertoglu 2 1. Z KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova .-2.

Roman Ličko. 1. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín. PhD. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. miestnosť č. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. 1. Štulrajterová prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre.umb. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.sk.. To znamená. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika. 1. 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. Predmety. licko@fhv. Homolová Spolu kontakt. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa.umb. Takto spolu získa 26 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. PhDr.fhv. PhD. L L L Feťková Feťková. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. http://www. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Jazykové kompetencie. lexikológia. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. Garant štúdia: doc. 1. PV 211 . fonetika.sk. Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof. PhD. histórii a reáliách Veľkej Británie. Eva Homolová. 022. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra.

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Feťková. PhD. PhD. Homolová Homolová prof. PhD. 1. 1. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. 2. 1. PhD. PhD. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. 1. 1. 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. PhD. prof. CSc. hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. 1. 1. Feťková. Homolová 212 . Homolová Dovčiak. Štulajterová. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. 1. 1. Z Z Z Z Homolová prof. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr. 1. 1. Homolová Javorčíková. 1. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 2. hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. Z Z Z Jesenská Zelenka prof. Homolová Štulrajterová prof. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. Javorčíková. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1.

storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. 2. Štulajterová. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. PhD. 1. PhD. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 . Štulajterová. hodnote Americká ženská literatúra 20. Štulajterová. 2. PhD. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. Štulajterová. Javorčíková. Javorčíková. 2. L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. PhD. PhD. Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. 2. 2. PhD. Štulajterová. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. 1. PhD. 1. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2. 2. prof. Javorčíková. PhD.

v samosprávnych a štátnych orgánoch. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom. t. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov.umb. tel. umelecké galérie). Študijný poradca katedry histórie: PhDr. ako vysokoškolskí učitelia. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. PhD. vo vydavateľstvách. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. PhDr.fhv. Oto Tomeček. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. miestnosť č.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. princípy jeho štruktúry. PhD. 8. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu. podmieňujúci predmet. Dušan Škvarna. archívoch. bod 7c). ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá.umb. To znamená. didaktiku a metodiku dejepisu. (Ak študent absolvuje viac PVP. napr. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl. v masmédiách. Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.j.: 048/4467143. aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách. 143. cestovným ruchom. Odporúčaný študijný plán: 214 . Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie. v občianskych združeniach. v osvetových zariadeniach. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. e-mail: tomecek@fhv. Katedra histórie. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc.

1. 1. Kožiak Z Spolu Kožiak. Šmigeľ Kalhotková Mgr. 1. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . 1. sv. vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20.Spolu kontakt. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. Fremal 215 . v. 2. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. L L L Kmeť Škvarna prof. PhD. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. L L Fremal prof. 1. 1. Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof. 1. Račko Nociarová Mgr. Škvarna L Spolu 2. PhD. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2. Fremal Šuch. 1. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. Kalhotková Račko Mgr. 1. Nagy. PhD. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. Fremal doc. 1.1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof.

M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. Mácelová Kunec Kunec. Mičko. PhD. 1. a 20. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . SR (1939 . 1. PhD. 1. 1.Škvarna doc. 1. 1. -18. Šmigeľ PhDr. PhD. Mácelová doc. L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . 1. Fremal doc. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. Martuliak Mičko Mičko. 1. PhD. PhD. prof. Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. 1. PhD. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku. PhD.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. sv. Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. 1. PhDr. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. Kalhotková Mgr. 1. storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. Škvarna Kunec. 1.1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Škvarna prof. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. 1.Spolu kontakt. Kožiak. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie.

princípy jej štruktúry. PhD. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . 1. tolerancie. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. 1. Z Šlosiar prof. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Katedra filozofických vied. Ulrich Wollner. PhD. wollner@fhv.fhv. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. Takto spolu získa 26 kreditov. CSc. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia. L L L Šuch Schmidt Šuch. stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Spolu 2. Mgr.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2.umb. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. miestnosť č. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. Poradca katedry: Mgr. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti.umb. 1. 318.sk. PhD. Nemčeková prof. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. http://www. slobody a demokracie a s úctou k právu. Marián Palenčár. Schmidt. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie.sk Garant študijného programu: Doc. PhD. realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch. 1.

povinný. PhD. 1. Šuch.povinne voliteľný. odp. Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. V . . PhD. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L L L Nemčeková prof. PhD. 2. PV . . 1. hodnote Kresťanská morálka . Ondrejková Wollner.semester 218 . hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1. Z L Z Wollner Šuch Wollner. Palenčár Schmidt. 1. Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1. doc. PhD. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2.odporúčaný. Z Z Ondrejková Wollner doc. Nemčeková Skratky: P . Nemčeková prof. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Nemčeková Šlosiar prof.Spolu kontakt.výberový. Krchnák Wollner. hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 1. sem.

Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov.sk/. 1. mim. prof. kredity.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka. 133. Elena Baranová. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová.fhv.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. kredit. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa. literatúry a didaktiky. PhD. PhD. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov. M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 . Študijný poradca katedry: Mgr. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. miestnosť č.umb. e-mail: zazrivcova@fhv. prof. Chovancová Chovancová. 1. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1. Garant štúdia: Doc. semester Odporúč. PhDr. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Křečková. mim. 446 5133. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Takto spolu získa 26 kreditov. L L L L Baranová Baranová. Z Spolu 1. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. kredit. štylistika a sociolingvistika. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. Chovancová Chovancová. hodín Odporúč. 1. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu. tel. 1. 1.umb.

Z Spolu Celkový súčet 1. PhD. kredit. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. prof. 1. mim. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. PhD. 1. 1. 1. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. mim. PhD. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 220 . PhD. 2. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. prof. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved. Bubáková. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. 1. Štulrajter. Bubáková. 2. kredit. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. PhD. kredit. PhD. Chovancová Chovancová. Bubáková. autorov Aktuálne problémy fr. kredit. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. 2. Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodín Odporúč. PhD. semester Odporúč. kredit. franc. PhD. 2. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 2. 2. PhD. lektor Bubáková. hodnote Franc. Bubáková. kredit. 2. 2. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. textov súč. Křečková.Spolu kontakt.

Spolu kontakt. 2. odp. . Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P . PV . hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20.výberový. 1. hodín Odporúč. . kredit.povinne voliteľný. Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1.semester 221 . V . st. sem.odporúčaný. 1. semester Odporúč. 2.povinný. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved.

Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. Phil. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín.c.) Garant štúdia: Prof.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. prof.umb.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. PhD. PhD. technické vybavenie katedry..-Verw. podmieňujúci predmet. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 .-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. Takto spolu získa 26 kreditov. Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová. danova@fhv. To znamená. (Personálne obsadenie katedry.j.Sc. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Katedra germanistiky. Dr. Z Spolu 1. Študijný poradca katedry: PhDr. miestnosť č. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová. 113. fonetika. prof. L L L L Spolu 2. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.h. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. 1. 1. PhD. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. t. Ďuricová. Dipl. lexikológia. 1. Uli Rothfuss M. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1. Mária Daňová. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD.

Schulze Ďuricová. PhD. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. Štefaňáková Štefaňáková. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková.učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic. Lenčová Lenčová. prof. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. Schulze Ľupták Ďuricová. PhD. PhD. Ďuricová. Ďuricová. sat. 1. Lenčová Lenčová. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Daňová Lenčová. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. 1. 1. 1. Daňová Daňová. prog. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. PhD. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. 2 2 2 2. PhD. 1. Štefaňáková Štefaňáková. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. 1. 223 . st. Schulze prof. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1. reláciami nem. PhD.

Bariaková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 1. 1. Bariaková Lomenčík. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. galisova. Takto spolu získa 26 kreditov. technické vybavenie katedry). Odaloš Z Spolu 1. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . L L L L L L Spolu Findra. Kristína Krnová. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I. Tatár. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.umb. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. PhDr. Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. CSc. Findra doc. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. Anna Gálisová. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín.fhv. 1. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti. princípy jazykového a literárnohistorického systému. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Pršová prof. Šuša Šimonová. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 1.anna@fhv.umb. Krnová prof. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru.sk (personálne obsadenie katedry. Krnová prof. Gálisová Krnová. Janáková Garant predmetu doc. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. 1. 1. 1.sk Garantka štúdia: doc. Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit.

Spolu kontakt. 1. 1. Findra doc. Gálisová Krško. Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Bariaková. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. 1. L L L Očenáš Tatár. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. 1. Jančovič Findra. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. hodnote Česká literatúra 20. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Krnová prof. 1. 2. hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Krško 5 26 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. Z Z Odaloš Urbancová 225 . 2. 1. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1.

PV . sem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2.semester 226 . Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková.odporúčaný. .povinne voliteľný. 2.Spolu kontakt. Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . odp. V .povinný.výberový. .

1.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II. 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. Kopp. Stehlíková. 1. 2. 2. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. v zmysle teoretických. PV. 2. Kaliská-. Vaššašová. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhD. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . organizácie a legislatívy školstva a školy. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Študijný program: spoločný základ pre 2. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. 1. PhDr. pedagogiky. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. doc. Pašková.. Šatánek. PhDr. Karol László. 1. Garant štúdia: prof. PaedDr. Oravcová. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. László. praktických a tvorivých spôsobilostí.Valihorová.Salbot. PhD. PaedDr. Škvarková Z doc. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof. stupeň VŠ štúdia – Mgr. PaedDr. pedagogický. PhDr. PhD. PhD. PhDr. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. Oravcová. PhDr.

1. Karol László Z PhDr. čiastkový . Prof. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. PhD. Hroncová. Nemcová. Oravcová. Blanáriková L doc. L Doc. Gurgová L PhDr. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Oravcová. Gajdošová. Z doc. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. doc. 2. Mgr. Gajdošová. 1. Stehlíková Z doc. Kariková. 2. doc. Oravcová Z prof. priebežná.Kariková. doc. Blanáriková L prof. Blanáriková L doc.hodnota) Z doc. Wágnerová Z prof. Mgr.3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. Zolyomiová. 1. z toho 15 hodín na základnej škole.Kováčiková. doc. Emmerová.-3. László. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. 2. 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc.C. Blanáriková L doc. Višňovský. László Gestori predmetu (celý úväzok . PhDr. PhDr. Višňovský . M-UCSz-307 Telesná výchova. PhDr. Nemcová. PhD. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. PhDr. Z prof. doc. PhDr. Kaliská. Gajdošová L prof. 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. Višňovský. Stehlíková Z Prof. PaedDr. Valihorová. 1. Zolyomiová L doc. Valihorová.Kariková .výberová 1 2 1. PaedDr. PhDr. 1.

Z KVTŠ 2 1.L Balážová.výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok . Z Cseh (KHUN) 2 1.-2 Z Sertoglu 2 1.-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 .C.Typ predmetu Kontakt hod.-3. Z.-2. katedroví Erasmus koordinátori 2 1. L KVTŠ 5 1.-3.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.-2.hodnota) 2 1. čiastkový . L KVTŠ 2 1. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova.-3.výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova.

101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. Bartík 230 . Görner doc. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. mandzak. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Jankovská L Spolu doc. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Garant štúdia: prof. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.sk. Bartík Michal. Štruktúra magisterského študijného programu (II. Vladovičová prof. 58. Z Spolu Garant prof. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner. kultúrnych. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková. PaedDr.umb.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. Bendíková. Študijný poradca katedry: PaedDr. na katedrách. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv. M.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Slížik Bartík. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. v centrách voľného času a pod. teórie. jazykových a umeleckých škôl. resp. Michal M-UVTv. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.kredit. Karol Görner. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. 8-ročných gymnázií. miestnosť č. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.umb. Bence.peter@fhv. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. PhD.kredit.fhv. Peter Mandzák. Katedra telesnej výchovy a športu. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov.

Kučera.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. a riad. Kollár. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná.. Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv. M.kredit. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. Kučera. L. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv. PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík.209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Nemec Čilík. Pupiš Nemec. Rozim.v kombinacii s aprobačným predmetom 231 . PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Palovičová. športy a sebaobrana Rytm. Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved.105 Názov kurzu Org. Bartík doc. Zbiňovský Novotná. Kollár. Mandzák učitelia katedry Adamčák.. Palovičová Z Spolu Garant prof. Rošková. Kučera Michal. Michal. Slížik. Bence. Kremnický Bartík.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv.

peter@fhv. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Vladovičová 232 . strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Odpor. kredit. 34 kreditov za predmety spoločného základu. školské strediská záujmovej činnosti). stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. 1. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. PhD. 1. teórie.sk. centrá voľného času.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Garant štúdia: doc. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. 1. L Rošková. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. kultúrnych. 8-ročných gymnázií. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. Bendíková Adamčák. roč. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Peter Mandzák. jednopredmetové štúdium (II. Michal doc. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. Görner doc. Spolu získa 120 kreditov.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.umb. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. mandzak. na katedrách. domovy mládeže. Absolventi 2. Slížik doc. Bartík Michal. v centrách voľného času a pod. jazykových a umeleckých škôl. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. Štefan Adamčák.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. sem. 62. Katedra telesnej výchovy a športu. stupňa (Mgr.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. Študijný poradca katedry: PaedDr. PhD. resp. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. miestnosť č. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. resp. PaedDr. Spolu hod. Nemec Z Spolu Garant prof. a 2. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor.umb. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Spolu získa 66 kreditov. 20 kreditov získa za záverečnú prácu.fhv. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.

kredit. Bence.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. Jančoková 233 . Bartík doc. Bence. učitelia KTVŠ doc. hodnote Odpor. 1. Pupiš doc. Rozim doc. 2. a riad. 1. Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. 1. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. 1. PhD. Z Z Z Z Z L Spolu Michal.. Bartík Paugschová. roč.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. kredit. Nemec prof. akcií na 1. Popelka Görner. L. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1. sem. doc. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. Palovičová Jančoková. 2. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Z doc. Paugschová doc. L L L L Vyučujuci Bartík. Odpor. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. 1. Michal Adamčák. L L L Nemec. Michal prof. Kučera. 1. Jankovská Michal. 1. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. M. st. 1. L L L Čillík. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1. 1. 2.. Spolu hod. Nemec Kollár. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2.Michal doc. Rošková Rozim. Kučera vedúci DP doc. Michal prof. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. 1. 1. Nemec Bartík. Bartík prof. Bendíková Garant prof. Bence. Michal Michal. Michal M. 2.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1. st.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit.Typ predmetu Kód M-UVTV. Palovičová Bartík. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport.

hodnote Odpor. Zbiňovský. PhD. gymnastika a tance Novotná. Kremnický Bartík. Palovičová Novotná.Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV. L Z Z Z Z Z Odpor. PhD. Palovičová. 2. PhD. 2. Zbiňovský Michal. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof. roč. 2. Spolu hod.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Michal Palovičová. Görner Gymnastika Úpol. 2. 2. sem. Palovičová Kremnický. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . doc.

235 .

Uhliarová.. M. CSc. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová. P. Antropológia – Selecká. RNDr. doc. M. PaedDr. RNDr. Didaktika biológie 2 – Švecová. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. R. Je pripravený tak. Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. M. RNDr. Malina. CSc. Didaktika biológie 3 . R. P. CSc. J. RNDr. Časť učiva je povinná. M. A. M. Milada Švecová CSc. doc. Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr.B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. Franc. Mgr. Sabo. Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. denné štúdium. Roman Alberty. S. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia. Etológia – Adamcová. M. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová.P.“). M. Milada Švecová CSc. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová. PaedDr. RNDr. V. P. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. M. RNDr. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. R. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík. Petrášová. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. Historická biológia. E. V. PaedDr. Peter Bitušík. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom.... 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 . Ekosozológia – Urban. Malina.. M.Švecová. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová. Milada Švecová CSc.. paleontológia – Soták. Roman Alberty. P. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty. doc. P. prof.. Adamcová. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká.

Globálne problémy a súvislosti – Sabo. P.. Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká. E. P. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 . Uhliarová.. P. Malina. P. Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová. R. Vývinová biológia – Selecká.Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. E.

RNDr. Katarína Čižmárová. K. O.Katarína Čižmárová. CSc.Čižmárová. P. Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie.magisterské štúdium UAGE doc. Študijný program zabezpečuje 2. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach.Čižmárová. T. CSc. R. K. doc. RNDr. Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová. prof. K. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš. P. CSc. RNDr. denné štúdium.Madleňák. 238 . O.) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. RNDr. Didaktika geografie 3 . doc. RNDr. stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. doc. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Vladimír Baar. Geografia malého regiónu – Slobodníková. RNDr. 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. doc. M. Pavel Michal. Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc. CSc. Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. Katarína Čižmárová. M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . K.. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . K. Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia . Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. .Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . prof. N. CSc. Katarína Čižmárová. Didaktické vychádzky – Čižmárová. doc. K. B. RNDr.Čižmárová. K. Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. Barto. Vladimír Baar. Terénne cvičenia 3 . R. CSc. Polčák. štátna skúška. RNDr. CSc. Absolvent získa titul Magister (Mgr. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania. T. T.Pouš. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová. Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii . RNDr. Geografia SR 2 – Bačík. R.Michal.Čižmárová. K. CSc. Pavel Michal. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák. Základy percepčnej geografie – Gregorová. Katarína Čižmárová. M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . CSc.

O. Historickogeografické regióny Európy – Madleňák.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová. Životné prostredie SR – Mazúrek. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 . T. Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová. K. M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková. K. J.

Milan Ďuriš. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. M. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc. M. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. Ľubomír Žáčok. strojárstva. CSc. Milan Ďuriš. doc. elektroniky. Žáčok. Absolvent získa potrebné vedomosti. PaedDr. J. Multimédiá – Pavlovkin. M. CSc. doc. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. M. M. CSc. M. doc. elektrotechniky. PaedDr. M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin. Užitková technika – Ďuriš. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin. Ing. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. M. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr. stupni základných škôl. Ľ. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. stupni základných škôl. J. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. M. Milan Ďuriš. návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. denné štúdium. učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. J. Daniel Novák. M. J. Stebila. Základy stavebnej výroby – Ďuriš..Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. M.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. Ing. PhD. PaedDr. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. Ľ. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Ing. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . Žáčok. Ľ. J. PhD. Ján Klimeš. J. Humanizacia techniky – Žáčok. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. PaedDr. CSc. zručnosti. M. CSc. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva.. Ľ. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš. Martin Kučerka. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš.

J. M. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 . Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin. J. Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin.M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš.

2 1. PhDr. Miroslav Valica. 2 1. Mgr. PhD. Soňa Kariková. PhD. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . Rok 1. PhDr. kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. PhD. Ján Kaliský. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. 2 1. Miroslav Valica. PhD. PhD. prof. doc. Mgr. PhD. výmera hod. Mgr. Alena Doušková. PaedDr. Miroslav Valica. výmera hod. Vojtech Korim. CSc. PhDr. PhD. PhDr. 2 1. Katarína Ľuptáková. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž. CSc. PaedDr. prof. Štefan Ligas. 2 1. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. Mgr. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. Rok 1. PhD. Lívia Nemcová. 2 1. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. PaedDr.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 . Petra Fridrichová. PhDr. 2 1. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. PhD. Soňa Kariková. Mgr. Petra Fridrichová. PhD.B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Vladimír Poliach. Mgr. PhD. PhD. 2 1. kredit 3 6 3 12 týž. Beata Kosová. PhD. PhD. Petra Fridrichová. PhDr. 2 1. Janka Kyseľová. Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. PhD. 2 1. PhD. 2 1. Ján Kaliský. 2 1. výmera hod.

243 . Miroslav Valica. Rok 1. 2 Sem Z Garant predmetu PhDr. kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. PhD.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž. výmera hod.

P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. Mgr. PaedDr.Mod. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. Libor Fridman. PhD. PhD. CSc. CSc. PaedDr. CSc. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud.nástroj Koncert absolventov . CSc. Libor Fridman. diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. doc. ArtD. PaedDr. Milan Pazúrik. Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . CSc.KH Koncert absolventov . prof. PaedDr. doc. CSc. Libor Fridman.spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. CSc. doc. prof. Milan Pazúrik.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. PaedDr. prof. PhD. doc. Milan Pazúrik. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof. art. PaedDr. prof. CSc. PhD.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 . MgA. Eleonóra Baranová. PaedDr. ArtD. PhDr. PhDr. prof. Eva Langsteinová. PhD. PaedDr. PhDr.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0. MgA. CSc. PaedDr. týž. Libor Fridman. Eva Langsteinová. výmera hod. Milan Pazúrik. PaedDr. prof. Jana Škvarková. prof. Eleonóra Baranová. CSc. Belo Felix. Mária Strenáčiková. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . prof. výmera hod. PhDr. Mgr. Jana Škvarková. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. prof.

externista doc. doc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof. externista doc.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . PhDr. 245 .Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. doc. Igor Gašpar. CSc. Mgr. PaedDr. art. PhDr. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Eva Langsteinová. Pavol Tužinský prof. PhDr. doc. Mgr. Mgr. PaedDr.školské hudobné súbory. PhD. CSc. Eva Langsteinová. CSc. art. Marián Janek. Dagmar Michálková. PhDr. Igor Gašpar. Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 . PhD. doc. PhD. PhD. výmera hod. Libor Fridman. Mgr. Dagmar Michálková. CSc.

kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž. Balázs ArtD. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc.Akad. Akad. Prof. Sokol Doc. Ria Kmeťová ArtD. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof.Akad.Akad.mal Š. výmera hod. Sokol 246 .Kunce MgrArt.mal M. Sokol Prof. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. P. výmera hod. Prof. Balázs ArtD. P. Š. výberové do sumárnej skladby 120 kr.Akad.Kunce MgrArt. Balázs ArtD. povinne voliteľných 9.mal M.Akad. Sokol /C/ Doc. Sokol Doc. P. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž. Mal. Milan Sokol Akad.Akad.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof.mal M.mal..mal. diplomová práca 20kr.Akad.mal. Prof. Ria Kmeťová ArtD. praxe 10kr.mal M. Š. Sokol Garant predmetu Prof.mal M. Akad. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.mal.mal M.Akad. Prof. Akad. Ria Kmeťová ArtD.Kunce MgrArt. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12.mal.Akad. Prof.

Rok Sem H H H H H H H H H 247 . P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno .didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž. výmera hod.

č. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: .prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .1 zák.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov.131 Z.branislav@fhv.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky.131/2002 Z.z. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Daniela Fobelová. verejného a profesionálneho života. dokáže správne komunikovať s ľuďmi.sk Garant štúdia: prof. . ovláda princípy empatie. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. národnými.umb.). ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán: 248 . Študijný poradca katedry: Mgr.z. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. ethics officer. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . . organizačnými a kultúrnymi trendmi. stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient.umb. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania.asistent manažéra. . ethics consultant). Po úspešnom absolvovaní 1. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. J 03. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými.Konzultant pre etiku (angl. ako oblasť poznania (§ 50 ods. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. 446 5626. PhD. t.1 zák. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. . e-mail: vincur. PhDr. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .sk. ktoré narúšajú integritu. .iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. miestnosť č. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV . spravovaných Ministerstvom školstva SR.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I. 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov. globálnymi.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod.fhv. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie.

Ďurčík Ekonom. Fobel prof. 1. 2. prof. 1. fak. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. fak. PhD. fak. Fobel prof. 1. Banse doc. 2. prof. PhD. Ďurčík prof. Kovaľová. Fobelová prof. Fobelová prof. 1. Kiepas Kovaľová. 2. 1. prof. PhD. Fobel prof. Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. prof. 2. 2. 1. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom. Fobel prof. Fobel Ekonom. 1. Fobelová prof. 2. Fobel prof. 1. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2. Fobel prof. 1. PhD. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. fak. Ďuricová. Kiepas Kovaľová. prof. PhD. 2. 1. 1. Kiepas prof. 1. Kovaľová. 2. Fobel doc. 2. Fobel Kovaľová. L L L L L L 249 . 2.Spolu kontakt. 2.

sem. L L L L Kovaľová Fobel. prof. PhD.Spolu kontakt.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov.práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P . 2. 3. prof. . 3.lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3. Fobel doc. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2. Oravcová Kovaľová.výberový.Povinný. Ďurčík doc. 13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov. 250 . V . PhD. PhD.odporúčaný. Ďurčík prof. PhD. Šimoniová Ďurčík ved. odp. Kovaľová. Fobelová doc. 3. lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová. Kiepas doc. 2.povinne voliteľný. 3. PV . 3. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. Kovaľová.. Fobelová prof. L L Vyučujúci ext. 3.

Martuliak Jakubík.umb. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko .Birmingham. Holandsko . riadiť. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. Darulová Vyučujúci Palenčár 251 . 1. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. hudobnej a výtvarnej kultúry. sociálnej antropológie. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.: 446 5123. Poľsko .Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. DrSc. práva.sk (Personálne obsadenie katedry. Kubealaková PhD. Maďarsko – Budapešť. 1 4 Garant predmetu doc. Janka Pálková Tel.umb. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov).Maastricht. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. nemeckej. zo psychológie.sk Garant štúdia: prof. technické vybavenie katedry). Jančovič. francúzskej a slovenskej kulturológie. USA a i. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. 1. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie.). bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. čo spolu činí 170 kreditov. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. Chorvát doc. Palenčár Nagy. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. ruskej. Bude kompetentný v hovorenej. z ekonomických vied a manažérskej etiky. Veľká Británia . Gilles Rouet. Študijný poradca katedry: PaedDr. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. 1. slovesnej.Krakow. z medzinárodných vzťahov.fhv. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Kunec prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1.Petrohrad. e-mail: palkova@fhv.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Höhn. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. PhD. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. Štulrajter. Ličko. PhD. 1. PhD. PhD. 1. 1. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. PhD. PhD. PhD. 1. Bálintová. Höhn. Höhn. Bálintová. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. 1. Kminiaková Bálintová 252 . PhD. 1. PhD. Štulrajter. doc. 1. Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko. 1. Štulrajter. PhD. 1. 1. PhD. 1. 1. prof. PhD.Spolu kontakt. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Langsteinová Ličko Bálintová. 1. Darulová Jančovič. Bálintová. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Bálintová. 1. Ličko. PhD. 1. L L Ištvánfyová. Štulrajter. PhD. Höhn. PhD.

Bálintová. Štulrajter. PhD. Höhn. PhD. Z Z Z Ištvánfyová. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. 2. Bálintová. PhD. Ličko. 2. Bálintová. PhD. Štulrajter. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. Höhn. 2. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. PhD. PhD. Langsteinová Ličko. 2. PhD. PhD. 1. 2. Höhn. PhD. Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. L L L L L Ištvánfyová. PhD. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. 1. PhD. 1.Spolu kontakt. Brooš prof. PhD. 1. 2. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. PhD. Štulrajter. 2. 2. PhD. 253 . Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 1. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Klincková doc. Štulrajter. Höhn. Bálintová.

Vetráková prof. Höhn. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. 2. Štulrajter. Brooš doc. Höhn. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc.Spolu kontakt. doc. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV 0 6 6 2 3 2. Z Z Spolu L Bálintová. L L L L Ištvánfyová. PhD. 2. PhD. 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. Ištvánfyová Klincková. Klincková 254 . PhD. Štulrajter. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. 2. 2. Štulrajter. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová.RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3. 2. 2. 3. Bálintová. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. 2. PhD. 2. Klincková prof. Bálintová. Ličko. PhD. PhD. 2. PhD. 2. 2. L L L L Ištvánfyová. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. PhD. PhD. Vetráková Höhn. Švantnerová Ličko. PhD. Höhn. 2. PhD. 2.

Ličko. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. Höhn. Švantnerová Bálintová. Patráš Júda. 3. Kuviková prof. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. 3. 3. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. 3. 3. Höhn. Höhn. Štulrajter. PhD. Bálintová. 3.práce prof. 3. PhD. PhD. PhD. 3. Ličko. 3. 3. prof. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. 3. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof. Fobelová prof. PhD. 3. Zagoršeková prof. Bálintová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3. Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. Patráš Ištvánfyová. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. Bálintová. PhD. Bálintová. PhD. 3. Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. PhD. PhD. 1 2 3 8 15 255 . Štulrajter. 3. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. Štulrajter. 3. PhD. PhD.Spolu kontakt. PhD. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. 3.

seminára (AJ. 2. PhD. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec.Spolu kontakt. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. Bálintová. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote V 2 1. RJ. NJ. PhD. seminára (AJ. hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. Štulrajter. RJ. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. 256 . Štulrajter. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko.jaz.jaz. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. Ištvánfyová. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec. Bálintová. PhD. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD. 1. 1. Höhn. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2. PhD. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. 1. 2. 2. PhD. RJ. NJ. Höhn. 2. Höhn. PhD. PhD. PhD. sminára (AJ. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. Bálintová. PhD. NJ. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.jaz. 1.

PhD. L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. * . 2.študent si vyberá len 1 z jazykov 257 . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Höhn. PhD.Spolu kontakt. B-CJEk-717 Vysvetl. hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2. Štulrajter. PhD. 2.: Exkurzia 1 V 2 3. PhD.

tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. bod 7c). Oto Tomeček. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú. To znamená. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. stupeň) sa svojimi teoretickými. t. PhDr. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie. Mruškovič 258 . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve.sk Garant štúdia: doc.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné. Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2.: 048/4467143. PhD. Michal Šmigeľ. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. e-mail: tomecek@fhv. Katedra histórie. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy.fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. 143.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte.j. jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl.umb. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. v masmédiách a v občianskych združeniach. 8. Absolvent študijného programu Muzeológia (1. v múzeách a galériách. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov.umb. tel. pracujúcich v múzeách. genézy ich foriem až po súčasné trendy. miestnosť č. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. podmieňujúci predmet.

B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. Drugová Tomeček prof. 2. PhD. Martuliak prof. 1. 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. Varinský doc. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . 1. Darulová prof. 2. 2. vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. 1. Burkovský prof. Martuliak prof. Mruškovič doc. Varinský doc. systémová P dokumentácia. 1. doc. PhD.Spolu kontakt. 2. Fremal Varinský prof. 1. 1. Darulová prof. Šmigeľ Tomeček. 2. 1. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. 2. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc. Darulová Martuliak Kožiak Mácelová. Martuliak prof. Varinský Tomeček. Martuliak prof. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. 2. 1. 1. 1. 1.

2. 1. doc. 1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof. 2. Škvarna doc. 1. Darulová doc. 3. 2. 3. Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1. 2. Mruškovič. Kmeť Albertová. L L L L L doc. 3. CSc. Žilák. PhD. Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. 3. 3. Kanovský Varinský prof. doc. Darulová doc. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 . storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. Mruškovič Mácelová. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia . 3. 3. 1. Mruškovič doc. Martuliak prof.aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. Martuliak Darulová Mácelová. Martuliak doc. 3. 3. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc.Spolu kontakt. 3. Mruškovič prof. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika. 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

PhDr. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. 10 za záverečnú prácu. z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. tel. Ján Holeš. administratívnu agendu atď. bežný rozhovor. semester Z Z Z Z Z Z Odporúč. doc. o redaktor v masmédiách. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku.jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. vedeckého a hospodárskeho života. 1. o prekladateľ bežných. 1. Študijný poradca katedry: Mgr. Baranová Holeš doc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. miestnosť č. CSc. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. 133. hodín Odporúč. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. korešpondenciu. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. 1. PhD Křečková. prekladať texty stredne náročné. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka.. PhD 12 12 72 274 .sk Garanti štúdia: doc.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických.Holeš Štulrajter. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. Garant Vyučujúci predmetu Holeš.umb. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. e-mail: zazrivcova@fhv. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc. literárnovedných a translatologických disciplín. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 1. 446 5133. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). prípadne odborných textov z vybraných oblastí. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu.

prof. st. 2. Baranová Schmitt Štulrajter. Mešková Štulrajter. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. 3. 1.Holeš Štulrajter. Mešková doc.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. Štulrajter Štulrajter. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. prof. 3. 2. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. 2. Holeš doc. PhD. 2. PhD. PhD.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap. PhD. 12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc. hodín Odporúč. 2. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2. Baranová doc. Baranová prof. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová. 2. Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. 2.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . literatúry 3 (19. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc. 2. 1. 1.Holeš doc. 3. doc. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. PhD. Mešková doc. Holeš doc. PhD Křečková. 2. doc. 2. PhD. 3. PhD. 2. Schmitt doc. Křečková. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová. 1. 2. Baranová Štulrajter. 1. Štulrajter Štulrajter. Veselá doc. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1.Spolu kontakt. 2. semester L L L L L L Odporúč. 3. PhD. PhD. PhD.

3. PhD. 3. hodín Odporúč. doc. 3. Křečková. L Spolu Celkový súčet 276 . literatúry 4 (20.) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3. vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc. PhD. PhD. 3. Štulrajter. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. Mešková Křečková. 3. Chovancová Chovancová. PhD. PhD. semester Odporúč. st.Spolu kontakt. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková.

223. Andrea Csíkány. ďalej z teórie. a to ako v ústnom. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap. lexikológia. Zimányi Prof. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. lexikológie a štylistiky. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1. 1. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. kapitoly zo svetovej literatúry. Zimányi 277 .hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap. e-mail: csikany. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. dejiny maďarskej literatúry. 1. jeho gramatiky. tel.umb. tlmočenia (fonetika a fonológia. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. literárna komparatistika a literárna kritika). PhDr. Alabán Németh. základy literárnej vedy. Katedra hungaristiky Miestnosť č. 1. Študijný poradca katedry: PhDr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy.sk Garant štúdia: prof. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. CSc. z literárnej vedy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Absolvent ovláda základy translatológie. literárnej vedy. teória literatúry. tak v písomnom styku. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie.andrea@fhv. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Zimányi Prof. 1. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof. 1. morfológia. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. František Alabán. Prof. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. štylistika a syntax maďarského jazyka. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. z teórie a praxe prekladu.: 048/4464137. PhD.

3. 1. 3. Alabán Prof. 2. Varga Prof. 1. Alabán Prof. 3. Alabán Prof. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. Varga Prof. Alabán Z Z Z Prof. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Prof. 2. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 2. z lit. Alabán Németh. 2. Alabán Prof. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. 2.Spolu kontakt. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. Zimányi Prof. 2. z konfr. Varga Prof. 2. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. PhD. 1. Varga Prof. 3. Zimányi Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Zimányi Prof. Alabán 278 . hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. L L 3.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 2. Z Z Varga Ardamica Prof. 1. 1. vedy B-PTMJ-510 Kap. 2. Varga Prof. hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. L L L L L Z Spolu Varga Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 2. 1. kap.

3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. 3. PhD. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. Cseh Cseh Prof. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 279 . 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. L L Németh. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. národnostné lit.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Németh. Zimányi Németh. Ardamica Cseh Prof. hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr. PhD. otázky jaz. predpôn v maď.Spolu kontakt. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. vl. kult. PhD. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof. synt. Zimányi B-PTMJ-605 Lit. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. kap. Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. 2. Varga Prof. lit. Prof. 2. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. Németh.) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. PhD. ved..) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zo štúdia moderných lit. 3. 3. jaz. PhD. a sem. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

• znalosti a schopnosti chápať literatúru. 327.c. PhD. historické a spoločenské javy.umb. Phil.Sc. tel: 446 4167 (kl.-Verw. televízii. prof.h. hovor. Jana Miškovská. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. • prekladateľ odborných textov. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. Dolník Dobrík Bieliková prof. literárny proces. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Katedra germanistiky. 1. Dr. literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. PhD. • redaktor v rozhlase. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. filozofické.jana@fhv. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová. 4167) e-mail: miskovska. Uli Rothfuss M. Dipl. v novinách. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. 1. Oddelenie translatológie miestnosť č. Študijný poradca katedry: Mgr. krajín I. literárnovedných a translatologických disciplín. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . 1. i. odborné príručky). Tieto poznatky obsahujú o.sprievodca. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. • translatológ.. prof. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Rothfuss 280 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.sk Garant štúdia: Prof.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov.

hov. hov. Rothfuss Lauková. od postnaturalizmu do r. 1. 2. Miškovská Bohušová. Lauková Bieliková lektor prof. 3 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. Schwarzov á. Dobrík Rothfuss. Rothfuss prof. od r. Z Z Z Z Dolník. krajín II. hov. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . 2 2 2. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. PhD. 2. Dobrík Bieliková. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. 80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. Lauková prof. prof. hovor. Dolník prof. L Spolu 3. kr. 2. Dolník Schwarzov á L. Lauková lektor prof. Miškovská. PhD. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. Dolník prof. á. 2. á. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. 3. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. Rothfuss Miškovská Dobrík. PhD. Dolník Dobrík. kr. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. 1 1. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. hov. Ďurníková Ďurníková prof. Miškovská Dolník. Bieliková prof. 2. PhD. L L L L L Z Spolu Dolník. Bieliková. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. Rothfuss prof. Miškovská. 1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. Rothfuss Dobrík prof.Spolu kontakt. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. 2. Lauková Z Spolu Dolník. Rothfuss L Spolu Dolník. PhD. Dolník prof. kr.

PhD. Dobrík. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. 3. Lauková. PhD. 3. Miškovská PhD. B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. Z Z Z L L L Lauková Lauková. Lauková. 282 . 3. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3. Bieliková Dobrík. Lauková. PhD. Dobrík. 2. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. Ďurníková. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. Ďurníková PhD. L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. Lauková. Miškovská Lauková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. L Bohušová. PV PV 24 24 24 24 6 6 3.Spolu kontakt. 3. PhD. PhD. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková. PV PV 32 32 32 32 10 10 3. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. PhD. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. lektor prof.

• sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.. 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. bežný rozhovor. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. 1. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.martin@fhv. 1.umb. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan. Dr. gramat. poľského jaz. Študijný poradca katedry: Mgr. Pachomovová prof. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. korešpondencie. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. • pracovník v masmediálnej oblasti. Bednarczuk prof.hab. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. zabezpečovanie služieb).Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. ekonomickej. jazykov B-PTPJ-501 Konfront. 1. To znamená. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). e-mail: lizon. Martin Lizoň. Bednarczuk lektor 283 . administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. • asistent v spoločenskej. literárnovedných a translatologických disciplín. 306.sk Garant štúdia: prof. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Predmety. tel: 446 4150. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra.

2. 1. 1. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof. PhD. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. PhD. 1. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. 2. 2. 1. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. 2. 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . Bednarczuk lektor Račáková. 3. PhD. 2. prof. 1. Z prof. 3.Spolu kontakt. Olchowa. 2. 2. Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. L L L L L Spolu 3. 2. 1. 2. PhD. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. 2. 2. 2. L Olchowa. 1. lektor lektor Kováčová.

hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. 3. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. L prof. 3. 2. PhD. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. 3. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková. 3. PhD. Račáková. Bednarczuk lektor Račáková. 3. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. 2. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. 2. 2. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2.Spolu kontakt. PhD. Račáková. hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2. PhD. 3. PhD. L L Bednarczuk prof. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

3. Bednarczuk Račáková. hodnote PV 1 0 1 0 3 2. 3. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. 3. L L Černák Černák prof. Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. Pachomovová lektor Račáková. 286 . hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. 3. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. PhD.Spolu kontakt. 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L lektor Černák lektor Račáková. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy.sk Garant štúdia: prof. (fonet. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. zabezpečovanie služieb). dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. 1. Sugay. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. jazykov Kontrastívna lingv. 1 1. e-mail: lizon. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra.. Larisa A. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Kováčová.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. • asistent v spoločenskej. DrSc. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. ekonomickej. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo.martin@fhv. 306. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. 287 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. To znamená. Repoň. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. Martin Lizoň. Predmety. lektor Repoň. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. PhD. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. DrSc. a fonol. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. korešpondencie. PhD. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Študijný poradca katedry: Mgr. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. literárnovedných a translatologických disciplín. PhD. bežný rozhovor. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.umb. tel: 446 4150. • pracovník v masmediálnej oblasti. PhD. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1.

DrSc.2) Kapitoly z kontrast. L L L L L L L 2. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. lingv. DrSc. PhD. Sugay. Repoň. PhD.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. lingv. Sugay. Mgr. Ruska 3 Ruská literat. Repoň. (lexikol. PhD. 1. PhD. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 . PhD.Spolu kontakt. 3. 2. Kováčová. Sugay. Z Z Z Z Z Z 2. Repoň. PhD. PhD. Mgr. Kováčová. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. 3. 1. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. DrSc. 2. PhD. Lizoň. 2.. 2. Kováčová. 2. PhD. (lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. (fonet. PhD.1) Kapitoly z kontrast. Kováčová. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc.Repoň. 2. 1. prof.Repoň. a fonol. PhD. PhD. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. 3. Z Z Z Z Z 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. (syntax1) Dejiny a kult. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. 1. lingv. Sugay. Kováčová. 3. PhD. (morfol. P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň. PhD Repoň. Repoň. Repoň. lingv. PhD. PhD. 2. Kováčová. PhD. 2. 2.

Kováčová. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. Sugay. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. 3. PhD. 3. Repoň.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. DrSc. 3. a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Sugay Lektor Sugay. PhD. PhD. DrSc. Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová. PhD. Sugay. 2. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L Kováčová Sugay Kováčová. (morfol. PhD. PhD. 2. vo filmovej a divad. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová. 289 . Repoň. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. hodnote P PV. Repoň. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. PhD. PhD. B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. 3. EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Spolu 3. DrSc. DrSc. L L Lektor Sugay Repoň.Spolu kontakt. 2. Kováčová. PhD. PhD. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

3. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Sugay. L L Lizoň Juríková Sugay. DrSc. 3. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. DrSc. Kováčová. 3. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3. 3. Repoň. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. DrSc.Spolu kontakt. 3. L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. PhD. Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus. Kováčová. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3. Sugay. DrSc. PhD. hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay. Slovensko-ruský kult. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. PhD Sugay. 3.

Z Prof. CSc.. doc. PaedDr. doc. Zolyomiová. Gašparová.Lipnická. PhD. PaedDr. Z Doc. PhD. PaedDr... L RNDr.László. PhD.C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1. PhD. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I..Kasáčová. 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof. Emmerová. PaedDr.. PhD. Wágnerová. PhD.Jarešová. doc. PaedDr. PhD.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. 2. PhD. L vedúci bakalárskej práce 291 ..Doušková. dr.. Kariková. Kosová. Kouteková. doc. PaedDr. Salbot.Lipnická. Turanská. PhD. PaedDr. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: . doc. PhD. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1. Wágnerová. PhDr.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu).Porubský. PaedDr. Grácová Z Doc. Z doc.. PhDr. CSc. Gajdošová Z Prof. 1. CSc. 3. 0 10 3. PhD.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod.Kosová. Jankovská. Mgr. 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II. Vančíková. Gajdošová Dr. 2. PhDr Vašašová.Kasáčová. CSc. Kováčiková. doc. Z prof. P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II. CSc. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2. P 12 0 12 6 1. PaedDr. . Vančíková... . L doc. Višňovský. Vančíková.

L PhDr. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr. 2. doc. Z PhDr. PhD. L KVTŠ 2 1. 2. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Z doc. PhDr. Vašašová. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova. PhDr.-3. Miškolciová. Škvarková Z Doc. PhD.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1. PhDr.výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova.Pašková. PhD. Z KVTŠ 2 1. PhD. Mgr. L KVTŠ 2 1.Kusý.-komunik. 2.-3. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Mgr.výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova. L PaedDr. Z.Ďuricová.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova. PhD. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3.-3. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Kouteková . s Sj.. PhDr. Nemcová..Vavrinčíková. PhD. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. Fj.-3. Z Urbancová. Oravcová. PhD.Šatánek. Blanáriková Z PaedDr. Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1.Višňovský. Z KVTŠ 2 1. PhD.Ligas. Aj.. Sociálno-psychologický tréning 3. .-3. Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač. 3.-3. Gajdošová L Prof. CSc. 3. Hanzel. Belková. Nj. komb.

miestnosť č. Spolu hod. Študijný poradca katedry: PaedDr. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. 1. PaedDr. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. 1.sk. pedagogicko-psychologických vied. školské strediská záujmovej činnosti). didaktiky a metodiky telesnej výchovy. resp. asistenta učiteľa. Nemec doc. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. teórie. L. 62. jazykových a umeleckých škôl. 293 . PhD. Bence. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. Katedra telesnej výchovy a športu.. Michal Novotná. stupňa (Bc.501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV. Absolventi 1. 1. domovy mládeže. Spolu získa 129 kreditov. Mandzák Adamčák. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Peter Mandzák.. 41 kreditov za predmety spoločného základu. sem. mandzak.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. M. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov.fhv. Garant štúdia: doc.umb. Adamčák doc. PhD.umb. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Görner doc.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. M. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Spolu získa 180 kreditov. 1. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. 1. doc. Jiří Michal. Nemec Bence. 1. Kód B-UVTV-500 B-UVTV.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. jednopredmetové štúdium (I. roč. Adamčák doc. Michal doc.. biologickolekárskych vied. Slížik Z Spolu Adamčák. Rozim doc. Čilík doc. Nemec Bence. a 2. Bence. 1. centrá voľného času. Garant prof. 8-ročných gymnázií. L L L Čillík.peter@fhv. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku.504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor.

2.. 2. Rozim Nemec. M.527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. Michal Čillík. Spolu hod. 3. Nemec L Spolu prof. doc. L L L L L L L Bartík. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV. hodnote Odpor. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV. Odpor. Novotná doc. Novotná prof. Bartík doc. Kremnický Bence. Nemec Popelka. Adamčák doc. 1. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Nemec Čillík.514 B-UVTV. 2.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV. 2. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2. Jankovská Novotná. Kremnický Michal. Nemec doc. sem. 3. Novotná doc. Rozim doc. Jančoková doc.511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. Čilík doc. 2. 2. Adamčák doc. Bartík Novotná. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák. L. Čilík doc. 2. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. Bence. Bence. 2. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. 2. Bence.. Kučera Novotná. Kollár. Z Spolu doc. 1.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. doc. 3. M. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. 2. hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. Kučera. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. M. Zbiňovský prof. Bartík doc. doc. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Jankovská Čillík Görner. roč. 3. 1. L. Bence. Görner prof. Jankovská Bence. Mandzák Jančoková. Čilík 294 . prof. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit.519 B-UVTV. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L. Michal Adamčák.520 B-UVTV-521 B-UVTV. 2. M.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal.

PhD. Kompán. hodnote Odpor. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. 2. 1.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. doc. Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. Michal prof. 3. Kremnický Kompán. 1.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík.. 2. 1. Slížik Pupiš. Adamčák doc. Rozim Novotná. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Görner doc. PhD. PhD. sem. Kremnický. 1.2a B-UVTV. Michal Informačné technol. M. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit. PhD. L L L L Bartík. Jančoková doc. Michal doc. Michal učitelia KTVŠ doc. Michal Palovičová.601 B-UVTV-602 B-UVTV. M. Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3. Bartík prof.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. roč. Michal Novotná. Nemec V predmety v uvedenej kredit. Pupiš Michal. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV. PhD. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. PhD. Odpor. Nemec Z Spolu Garant prof.603 B-UVTV. 3. Z Z Z Z Adamčák.. Zbiňovský Jančoková. 3. Michal Palovičová. hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. Palovičová. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 . 2. 1. Pupiš. Novotná Mandzák. 3. Spolu hod. Jankovská Michal. Jančoková doc. L L L L L L L L Bence. Adamčák. 3. 1. Palovičová Bence.604 B-UVTV. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. 3.

Paugschová Garant Paugschová. 2. Slížik Zbiňovský. 2. PhD. prof. 3. 2. 3. 3. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. Bence. Jankovská Palovičová. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. Mandzák. Z Z Vyučujuci Paugschová. doc. PhD. 3. PhD. 3. Adamčák doc.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 .612 B-UVTV-613 B-UVTV. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV. Adamčák Michal.623 Predmet(y) z bloku v kredit. Spolu hod. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV. Michal Kučera.Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor. PhD. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 2. Adamčák Palovičová. Michal Kučera. Kremnický Adamčák. Bartík doc. roč. M. doc. L L L L L L L Michal. 2. PhD. Rošková Adamčák. Popelka Rozim. 2. Mandzák Nemec. Bartík Adamčák. 3. Odpor. Palovičová Bartík. Michal doc. Kompán doc. sem. 2. Michal doc.621 B-UVTV-622 B-UVTV. doc.

CSc. CSc. Kariková. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. PhD.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Vojtech Korim. Vojtech Korim. Marta Valihorová. Jitka Oravcová. PaedDr. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . doc. Vojtech Korim. PhDr. prof. prof. doc. PhD. Oľga Wágnerová. PhD. doc. Ing. Beata Kosová. Vojtech Korim. PaedDr. doc. PhDr. PhDr. doc. PhDr. CSc. CSc. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. PhDr. kultúra 1 Človek. Jitka Oravcová. Soňa Kariková. CSc. výmera hod. prof. doc. prof. CSc. PaedDr. spoločnosť. Dana Hanesová. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. PaedDr. Ľubica Babicová. PhDr. CSc. Vojtech Korim. PaedDr. CSc. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. povinne voliteľných min. PhDr. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. PhDr. doc. doc. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. Beata Kosová. PaedDr. spoločnosť. Dana Hanesová. PhDr. PhD. PaedDr. Dana Hanesová. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. prof. CSc. PaedDr. doc. PhD. S. doc. Marta Valihorová. PhD. PaedDr. CSc. prof. PhD. PhD. Alena Doušková. výchova a ideové systémy 2 Človek.

Mgr. 2. Rok H H H H H H H H H 2. Katarína Lucinkiewiczová. 3 2. 3 2.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. PhD. Ján Kaliský. Petra Fridrichová. výmera hod. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. 3 1. PhD. doc. 3 2. 2 1. 2. prof. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr. Janka Kyseľová. Petra Fridrichová. PhD. Ján Kaliský. prof. PhD. PhDr. PaedDr. výmera hod. 2. PhDr. Mgr. Ján Kaliský. 3 1. výmera hod. 3 1. Mgr. PhD. CSc. PhD. Miroslav Valica. Rok H H H H H H H H 1. 3 2. 2. PaedDr. Mgr. PhD. PhD. Rok Sem Garant predmetu týž. 3 2. CSc. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. Soňa Kariková. 298 . Vojtech Korim. Katarína Lucinkiewiczová. týž. 3 2. Vojtech Korim. P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. PhDr. Ján Kaliský. Vojtech Korim. Mgr. PhD. PaedDr. 3 1. 3 2. CSc. 3 2. PhD. Mgr. Mgr. 3 2. PaedDr. CSc. PhDr. prof. PhD. PaedDr. Janka Kyseľová. PhD. PhD. 3 2. Ľudovít Višňovský. Petra Fridrichová.

fhv. konzultant. kultúru individuálneho prejavu. Študijný poradca katedry: Mgr. biomedicínsku etiku. manažérsku a podnikateľskú etiku. ktorý pripraví odborníkov. Katowice). etiku médií a profesijné etiky. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. etických komisiách apod. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II. profesionálne vystupovanie. s Filozofickým ústavom SAV. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Cieľovým zámerom je vzdelávací model.sk. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl.č.umb. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. J 03.j. Tychy). Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. poradenských centrách. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. environmentálnu etiku. riaditeľa pre etiku.umb. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii.branislav@fhv. expert for ethics). Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu.sk 299 .). Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. t. t. asistent manažéra. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. 446 5626. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. personálna práca. miestnosť č. e-mail: vincur. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu.

1. 1. v študijnom programe Aplikovaná etika. 1. Ďurčík prof. Z Z Z Z Fobel prof. 1. 1. 1. Fobelová Kovaľová prof. Fobel Šimoniová prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. 2. Fobelová Šimoniová doc. 1. PhD. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. 1. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext. stupeň štúdia. PhD Šimoniová prof. 1. Vyučujúci Garant Ďurčík doc. 1. Ďurčík Fobel prof.Garant štúdia: prof. 2. 1. 2. 1.Ďurčík prof. 1.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. Fobel doc. Ďurčík doc. PhDr. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. 2. Fobel Šimoniová doc. Pavel Fobel. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. Fobelová Kovaľová Kovaľová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 300 . Ďurčík Fobelová prof. 1. Fobel Fobelová prof. Fobel Bušíková Oravcová Ext. 1.

2. 2.povinne voliteľný. Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P . lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof. etika internetu) Riešenie etických dilem. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. etika masmediálnej komunikácie a reklamy.odporúčaný. 2. analytických postupov. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. 2. sem. morálna inteligencia. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. 2. etika politiky. V . odp. etika v policajnej. manažérska a podnikateľská etika. 2. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. základné práva v sociálnom zabezpečení.Spolu kontakt. . hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. etická expertíza a etické poradenstvo. etika v období globalizácie. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . biomedicínska etika. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. . Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2.povinný.výberový. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . etika a právo. etika verejnej správy. PV .semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. lektor Ext. súčasné trendy v environmentálnej etike. colnej a vojenskej službe.

kultúrnej a filozofickej antropológie. PhD. 1.umb. Študijný poradca katedry: PaedDr. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. public relations. 1. vedomosti z oblasti európskej integrácie. PhD. slovesnej. Gilles Rouet. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. Garant štúdia: prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. sociálnej.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. stupeň je novoakreditovaný študijný program. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. vedomosti z lingvistickej kultúry. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie.: 446 5123. PhD. Kožiak. čo spolu činí 112 kreditov. doc. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. 1.sk (Personálne obsadenie katedry. prof. ArtD. 1. technické vybavenie katedry). DrSc. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. affair relations. e-mail: palkova@fhv. PhD. Krško Račáková. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. teórie komunikácie. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. Darulová prof. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. Kačiuškiene 302 .fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Janka Pálková Tel. ako manažér európskej kultúrnej politiky. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. 1. stupeň. Bálintová Ličko. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc. Kovaľová.umb. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. 1. 1. Šlosiar Stolár. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120.

1. 2. PhD. Bitušíková. 1. 2. PhD. Jančovič. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn. 1. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . Bálintová Höhn Ličko. PhD. 1. 2. Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. 1. 2. Patráš Bálintová Bálintová. Rouet. 1. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. PhD. PhD. Kačiuškiene Höhn. PhD. 1. 2. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. 1. PhD. 1. prof. prof. PhD. prof. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. Šlosiar Höhn. Patráš Račáková. Škvarna doc. Chorvát. Findra Bálintová. Pálková prof. PhD. Bitušíková. prof.Spolu kontakt. Ištvánfyová. 3 3 3 3 2 2 1. PhD. Rouet. 1. PhD. Pálková prof. Krško Račáková. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. 2. PhD.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. 1.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2. 1. Höhn. PhD. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová.

2. kredit. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD. Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ . Bálintová Höhn Ličko. PhD. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová.Spolu kontakt. hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved. 2. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Kačiuškiene Höhn. PhD. kredit. Pálková prof. PhD. M-CJEk-703 Vysvetl.hodnote V 4 1.1. Bálintová. Rouet. 2. PhD. Predmet(y) z bloku v uved. 2. PhD. * . PhD.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1. kredit. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. stupeň externého štúdia 304 . 2. L Hohn Hohn. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2. prof.

sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2. Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr. podmieňujúci predmet. agentúry. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života.fhv. Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín. spolky. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. stupňa vysokoškolského vzdelania. PhD. metodika a heuristika historického výskumu. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. kultúra. domy kultúry). stupni vysokoškolského štúdia.umb. tel. Katedra histórie miestnosť č. t. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. vysoké školy). Od absolventa odboru HISTÓRIA (2. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.: 048/4467143. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. SAV. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. fondy. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. To znamená. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava).) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. odborná redaktorská činnosť v televízii. 143. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. Karol Fremal. ktoré sú zamerané na organizačnú. PhDr.j. rozhlase a periodikách). CSc. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá. hospodárskych a kultúrnych dejín. Odporúčaný študijný plán: 305 .sk Garant štúdia: prof. e-mail: tomecek@fhv.umb. Oto Tomeček. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.

Darulová Mičko. 1. 1. prof. Kožiak. 1. 1. PhD. Nagy. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof. 1. stor. 2. doc. PhD. Kožiak. Albertová. Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak.Spolu kontakt. PhD. PhD. 1. PhD. Varinský prof. 306 . 1. 1. 1. 1. 1. Šmigeľ. 1. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu. 1. Varinský Kožiak. 1. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. Nagy. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. Kožiak. Šuch Kanovský Kanovský Nagy. 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. 2. Kožiak. PhD. PhD. Varinský prof. Škvarna Kunec. 1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. PhD. 2. doc. Martuliak Albertová. Kunec. PhD. 2. 1. PhD. 1 1. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. PhD. doc. PhD. PhD.

Kožiak. Z Z Šuch Martuliak 307 . Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Tomeček. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. prof.Spolu kontakt. Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. PhD. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. 1. PhD. Varinský Šuch. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. 1. 2. prof. PhD. PhD. PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. 2.

sk. sociológie. 318. 1. Višňovský prof. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. miestnosť č. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno . antropológie. národné a svetové dejiny. Ján Šlosiar. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia.fhv.Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. wollner@fhv. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. 1. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Prednášky Odp. ekonomického i psychologického charakteru. právneho. roč. politologického. http://www. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc. Ulrich Wollner. 1. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Varinský prof. ale aj filozofického. Ondrejková Šlosiar prof. PhDr. Z Z Z Z Z Semináre Odp. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. Garant študijného programu: prof. ktorých obsah je orientovaný tak. ako aj nového územnosprávneho členenia SR.umb. Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof. etické. úvod do sociológie. Spolu získa 120 kreditov. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe. magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. ekonomického a právneho systému nášho štátu. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. kulturologického.umb. Študijný poradca katedry: Mgr. sem.filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. 1.hod.sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. Nemčeková 308 . Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak. CSc. PhD. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. sociologického. 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi.

1. 2. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. Palenčár doc. 2. Briška prof. Šlosiar doc. Semináre Odp. L 309 . roč. Palenčár prof. 1. Nemčeková doc. 1. 2. 1. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1. 2. Briška prof. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2. 2. 2. Palenčár doc. Nemčeková Palenčár doc. Šlosiar prof.Typ predmetu Kontakt. 1. sem.hod. 2. Prednášky Odp. Palenčár prof. Briška Nemčeková prof. Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. Višňovský prof. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. 1. Šlosiar prof.

psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. kde je predmet vyučovaný.Pašková. AP Prax priebežná 2. 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. 2. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. AP prvá polovica semestra. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. Študenti aprobačných predmetov.. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2. 2. PaedDr. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. PhDr. 1. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. PhDr. PhD. AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1. 1.László. 1. PaedDr. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. 2. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). 1* *** *** Prax náčuvová 1. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. 1. Kaliská. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. AP 2* Prax náčuvová 2. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc.Oravcová. PhD. praktických a tvorivých spôsobilostí. 1. Kopp. v zmysle teoretických. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. PhD. AP Prax súvislá 1. 2exEDPS Edukačná psychológia I. PhD. AP Prax priebežná 2. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). organizácie a legislatívy školstva a školy. 1. PhDr.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 2.Valihorová. Škvarková Z Doc. Vašašová. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhDr. pedagogický.D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. Garant štúdia: prof. pedagogiky. na základnej škole. 2. Karol László. 2. AP 3* Prax súvislá 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný.

Prof..Gurgová L PhDr. doc. Zolyomiová.výberová 2 Telesná výchova. Stehlíková Z Prof. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1. Valihorová. PhDr. Z prof. Nemcová. László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Višňovský. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*.Kariková. Mgr. doc. doc.-2.Kováčiková. Blanáriková L prof. Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof. Hroncová.výberová 1 Telesná výchova. Oravcová. Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 . Emmerová.-2. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. PhD.Kariková. Stehlíková doc. Blanáriková L doc. Karol László Z PhDr. 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova.-2. László. Mgr. PhDr. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc. doc.–C Doc. PhDr. PhDr. Gajdošová. Z doc. PhDr. Blanáriková L doc. Višňovský..výberová 3 Telesná výchova. PaedDr. doc. PhDr. PhD. Valihorová. Wágnerová prof.-2. 1. Gajdošová prof. 1. Zolyomiová doc. 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2. Oravcová. 1. Kariková.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1. Nemcová. Gajdošová. Kaliská. PaedDr.

Pašková. 2. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. priebežná. PhDr. László. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. Kopp. V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . doc. na základnej škole. 1. Kaliská-. Vaššašová. 2exEDPS Edukačná psychológia 1. PhDr. 1. 2. PhDr. PaedDr. 1. Stehlíková. hod.Salbot. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15. Oravcová. 10 hod. PhDr. PhDr. na strednej škole *** Prax náčuvová. PhD. Šatánek. 2. PhD. stupeň VŠ štúdia – Mgr. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2.Spoločný základ pre 2. PaedDr. PV. Oravcová. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof. Škvarková Z doc. 1. PhD. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P.Valihorová.. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod.

Blanáriková L doc. Oravcová. Wágnerová Z prof. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Kaliská.Kováčiková. Z prof. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. 2. Višňovský. Višňovský 313 . 1.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. 2. doc. Oravcová Z prof. L KVTŠ 2 1. doc.-3. Nemcová.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. Gajdošová. doc. Kariková. doc. PhDr. Gajdošová. Nemcová.Kariková . 2. Prof. 2. čiastkový . Stehlíková Z Prof. 1. Stehlíková Z doc. 1. Zolyomiová. Valihorová. 1. Z KVTŠ 2 1. 1.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. PhD. PhDr. Gajdošová L prof. 1. Hroncová.-3. doc. László. Z doc. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. PhDr. Karol László Z PhDr. Blanáriková L prof.Kariková. Gurgová L PhDr. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova. Blanáriková L doc. PhDr.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Emmerová. PhDr. Blanáriková L doc. PhD. L Doc. 2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1.-3. Mgr. PaedDr. 1. PhDr. Oravcová. Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. 2. Mgr.-3. 1. 2.hodnota) Z doc. 1. Valihorová. László Gestori predmetu (celý úväzok C. PaedDr. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Z KVTŠ 2 1. Zolyomiová L doc. Višňovský.

telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Kučera prof. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. v centrách voľného času a pod. PaedDr. M-UVTv. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. prof. PhD. Štruktúra magisterského študijného programu (II. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl.peter@fhv. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. Bartík Görner Michal.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Peter Mandzák. Slížik Vladovičová Bartík. 58. 8-ročných gymnázií. mandzak.kredit. Karol Görner.504 Org.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II.umb. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Bence.fhv. Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. na katedrách. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. Michal Bendíková. a riad. kultúrnych. resp. prof. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. doc. Garant štúdia: prof. jazykových a umeleckých škôl. Katedra telesnej výchovy a športu. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.sk. Študijný poradca katedry: PaedDr. doc.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. miestnosť č. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 .kredit. teórie. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. M. PhD. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner. Bartík Rošková. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2.

Rozim.14 kreditov M-UVTv. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. M.505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved. Mandzák učitelia katedry Adamčák.Prednášky Kód M-UVTv. Pupiš Nemec. Bence. Nemec Čilík.. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Slížik. Kučera. športy a sebaobrana Rytm. Kučera. Zbiňovský Novotná.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence. Kremnický Bartík. Rošková. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal. Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. L.v kombinacii s aprobačným predmetom 315 . Michal.kredit. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Kollár. doc. Kollár. Palovičová..

jazykových a umeleckých škôl.umb. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. Spolu získa 120 kreditov. miestnosť č.umb. Michal doc. resp. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 62.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. L L Rošková. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. 34 kreditov za predmety spoločného základu. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. v centrách voľného času a pod. 1. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Štefan Adamčák. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. centrá voľného času. PaedDr. Bartík 316 . Peter Mandzák. Adamčák M-UVTV. a 2. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. mandzak. Bartík Michal. Nemec Z Spolu Garant prof.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. PhD. Görner doc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Garant štúdia: doc. Bendíková Adamčák. Študijný poradca katedry: PaedDr. 1.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. na katedrách. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. kredit.sk. teórie. kultúrnych. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. stupňa (Mgr. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. sem. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Vladovičová prof. PhD.peter@fhv. Spolu získa 66 kreditov. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV. 8-ročných gymnázií. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Katedra telesnej výchovy a športu. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku.fhv. doc. resp. 1. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. Odpor. Slížik Bartík. domovy mládeže. školské strediská záujmovej činnosti). Spolu hod. roč. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. jednopredmetové štúdium (II. Absolventi 2.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. 1.

Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. M.Michal Michal. 1. Spolu hod. kredit. Michal M. roč. 1. Bendíková Garant doc. Görner 317 .. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV. Odpor. 1. Kollár.609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. 2. Z Z Z Z Z Z doc.Typ predmetu Kód M-UVTV. Kučera. 1. Rošková Rozim. Palovičová Bartík.ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1. Rozim Nemec. 2. Bence. Michal prof. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. 1.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. Paugschová doc. Jančoková prof. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV. Palovičová Jančoková. Bartík Paugschová. Nemec Bartík. akcií na 1. Michal prof. 1. L L L L doc. kredit. 1. Kučera vedúci DP doc. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. kredit. hodnote Odpor. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. doc. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. 2. L L L Rošková.. a riad. Bence. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. kredit. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal. PhD. 1. 2. Michal doc. Popelka Görner. 1. Nemec prof. 1. učitelia KTVŠ doc. Bartík prof. Michal Adamčák.507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. sem.st. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1. 1. Bence.st. L. 1.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit.

Gymnastika Úpol. gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. hodnote Odpor. 2. Zbiňovský Michal. 2. 2. Spolu hod. roč. doc. PhD. Palovičová Novotná. Odpor. Palovičová Kremnický. PhD. Kremnický Bartík. 2. Zbiňovský.Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 . Palovičová. Z Z Z Z Z Novotná. PhD. Michal Palovičová. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. sem.

PhD. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. PhD. PhD. PaedDr. PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. prof. PhD. Soňa Kariková. 2 1. CSc. Miroslav Valica. Alena Doušková.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. výmera hod. Mgr. Petra Fridrichová. Ján Kaliský. Rok H H H H H H 1. prof. PhDr. Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc. Soňa Kariková. Mgr. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. výmera hod. 2 1. Petra Fridrichová. Miroslav Valica. 2 1. PhD. Beata Kosová. Ján Kaliský. PhD.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhD. Lívia Nemcová. PaedDr. Petra Fridrichová. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Katarína Ľuptáková. 2 1. PhD. PhDr. Janka Kyseľová. výmera hod. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. týž. PhD. Mgr. Rok H H H H H H H 1. PhDr. P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. 2 1. PhD. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr. CSc. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC . Mgr. PaedDr. Vladimír Poliach. Mgr. 2 1. PhD. Vojtech Korim. PhDr. 2 1. 319 . Mgr. doc. PhDr. 2 1. 2 1. PhDr. Štefan Ligas. 2 1. 2 1.

Z Z PhDr. Miroslav Valica. P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč. Rok H H 1.Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž. PhD. Miroslav Valica. 320 . 2 1. PhD. 2 Sem Garant predmetu PhD. PhDr. výmera hod.

Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Višňovský. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Višňovský Kasáčová 1. školiteľ doc. školiteľ 1. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Šimonová Odaloš 1. príp. Valihorová 1. Valihorová V V 6 10 321 . princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. Krško prof. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. Pavol Odaloš. stredných a vysokých škôl. Šimonová. PaedDr. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety. Odaloš 1. vedúci katedry 1. CSc. školiteľ 1. prof. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. Tatár 1. Mešková 1. Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. Odaloš. Chorvát doc. Kováčik doc. Garant programu: prof. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. iných edukačných ustanovizní. D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Chorvát. Kováčik. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. prof.

Šimonová prof. Brincková V 322 . školiteľ 2. Golema prof. Brincková 2. školiteľ 2. Odaloš 2. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. Odaloš doc. Šimonová. školiteľ 2. školiteľ 2. D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 1. školiteľ 1. Golema 2. D-ODSJ-104 Dynamika slov. vedúci katedry 2. Klincková doc. školiteľ 2. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. Odaloš 2. školiteľ 2. školiteľ 2. prof. jazyka v synchrónii a diachrónii II. ročník spolu 3. Tatár doc. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 1. Klincková 2. Odaloš doc. školiteľ 2. školiteľ 1. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 1. Tatár. Odaloš 2. Kováčik 2.

vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. školiteľ 3. školiteľ V V V V 6 10 6 10 3. 323 . školiteľ 3. školiteľ V P 2 60 60 3. vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3.

Kováčik. Klincková 2. Tatár doc. Tatár 1. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Odaloš 1. Odaloš doc. Golema prof. Valihorová 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Kasáčová 1. Šimonová. školiteľ 1. Odaloš prof. Kováčik 2.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Tatár. prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Klincková doc. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Kosová 1. Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Odaloš doc. Kosová prof. Odaloš 2. školiteľ 1. Golema 2. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. školiteľ 1. Mešková 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Višňovský. Brincková 324 . Dynamika slov. Chorvát doc. Odaloš 2. školiteľ 1. vedúci katedry 1. Odaloš. Brincková doc. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. Šimonová prof. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. školiteľ 1. Chorvát. Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. Šimonová. Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Krško 1. Višňovský prof. Odaloš Šimonová 2. Kováčik doc.

ročník spolu 5. školiteľ 3. vedúci katedry 3. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3. školiteľ Garant predmetu 2. vedúci katedry 2. ročník spolu 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Študijná časť 325 . školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 3. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. školiteľ 2. školiteľ 2. 4. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci katedry 3. školiteľ 4. školiteľ 3.

P 60 60 180 5. a 5. roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4. ** Doktorandi v externej forme sa vo 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Predmet je možné zapísať si len raz. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. alebo v 5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 326 . ročníku. školiteľ 5.

Fobelová prof. seminár.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1. Fobel 1. školiteľ 1. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . PhD.Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. vedúci KETA 1. Dokáže vyhodnotiť spoločenské. metodológii praktických vied. sám hľadá nové. školiteľ 1. právne. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. Garant programu: Prof. sociálnoekonomické. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. teórie a praxe aplikovanej etiky.). vedúci KETA 1. Fobelová 1.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. filozofickej etiky. je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej. resp. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií. resp. školiteľ 1. Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy. školiteľ 1. Pavel Fobel. originálne riešenia a prístupy k problematike. organizácií. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. 1. školiteľ 1. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. PhDr. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi. Je schopný identifikovať morálne dilemy. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky. psychohygienické. školiteľ Prof. školiteľ 1. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku). firiem a iných korporácií ako profesionálny etik.

školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. resp. seminár. 2. Ďurčík. ročník spolu 2. vedúci KETA 3. školitelia 2. vedúci KETA 3. Fobel. Fobelová 2.) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1. ročník spolu 3. 2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia./Mgr. resp. školitelia 3. garant štúdia 2. vedúci KETA 2. vedúci KETA 2. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. 3. Fobelová Prof. garant garant podujatia podujatia 2. Ďurčík Viceník.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2./Mgr. školitelia školitelia 2. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. školitelia 3. vedúci KETA 1. Banse 2. Doc. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 .

ročník spolu 3. Školiteľ 3.. školiteľ 3. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. školiteľ školiteľ 3. vedúci projektu 3.Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. školiteľ 3. školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA .Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3. Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. 329 .

Ďurčík Viceník. 20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity./Mgr. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2. Fobel. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. školitelia Banse Prof. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1. vedúci KETA 330 . 1.) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. 1. 1. 2. seminár. 2. 2. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. 1. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. resp.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. resp. Fobelová Ďurčík. Fobelová prof. 1.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1. 1. 1. 2. 1. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof. ročník spolu Fobelová Prof. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. Doc.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. 1.

3. 2. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2. partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 .Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2. školiteľ 5 4 5 60 3. seminár. 3. 3. 3. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. 3. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. ročník spolu 3./Mgr. 5.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia.. resp. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3. 3. Celkový súčet 4. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3. a 5. 3. D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4.

Vysvetlivky: KETA . 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 .Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov.

národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. Rouet Bitušíková 1. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie.). Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií. národných. zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov. Darulová 1 1 0 0 1. • odborník v oblasti public relations. Sugay prof. Rouet prof. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1. • poradca v oblasti komunikácie. prof. • zástupca vo verejných. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. Gilles Rouet. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. • kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. • konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. Bitušíková 1.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3. stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program. európskej identity. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. DrSc. Očenášová. • riaditeľ. prof. medzinárodných i európskych organizáciách. Rouet. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte. Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof. Garant programu: prof. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. Katedra príslušného jazyka 1. Absolvent 3.atď. Katedra príslušného jazyka 1. consulting. stupeň. nových partnerstiev a susedstiev. školiteľ 1. marketing. ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. Sugay Darulová 333 . Rouet. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne.

Ries Garant predmetu prof.zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1. Doktorandi v externej forme sa v 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Respektíve adekvátny certifikát. a 5. prof. 2.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Rouet Terem 1. Očenášová 1. 334 . 4.: 1. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4. Kollárová 1. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Pozn. Rouet. 5. 5.domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Sugay 1. Práce Oponentské posudky Bc.

Kollárová 1. Rouet. Darulová 1. Sugay prof. Sugay prof. Práce Oponentské posudky Bc. školiteľ 1. Terem 1. Rouet prof. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Sugay prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof. Ries 1. Katedra príslušného jazyka 1. Darulová 1. Bitušíková 1. Katedra príslušného jazyka 1. Rouet prof. Očenášová 1. Očenášová.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Rouet. Rouet. Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1. Bitušíková 1.

336 . 2. Doktorandi v externej forme sa v 4. a 5. D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn. Respektíve adekvátny certifikát.: 1. 5. 4.Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce.

Mészáros 1. CSc. Varga 1. Zimányi Prof. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Varga Prof. Alabán 1. vedúci katedry hun. Prof. Prof. Alabán 1. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. PhDr. literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). školiteľ 1. získavať. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry. teóriu a dejiny maďarskej literatúry. Doc.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. školiteľ 1. Prof. Árpád Zimányi. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. školiteľ 1. Prof. Spisovný maď. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1. Mészáros Prof. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. Alabán Prof. lit. Prof. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. jazyka Dejiny maď. Zimányi Prof. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. 1. školiteľ 1. školiteľ 337 . literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. Kicsák 1. Garant programu: Prof. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. 1. školiteľ 1.

vedúci katedry hun. Doc. školiteľ 2. ročník spolu 2. školiteľ 1. vedúci katedry hun. školiteľ 2. Alabán Prof. Alabán 2. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . Alabán 2. Žigo Prof. Prof. Prof. 2. Andruška 3. Prof. Doc. Prof. školiteľ 2. Varga 3. príslušná jazyková katedra 2. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Alabán Prof. vedúci katedry hun. 2. Žigo 3. Aczél 2. 2. 2. školiteľ 2. Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof. Zimányi 2. Zimányi Prof. ročník spolu 3. školiteľ 2. doc.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 1. Varga Prof. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. školiteľ 2. školiteľ Prof. vedúci katedry hun.

339 . ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 5. vedúci katedry hun. 19. školiteľ 3. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Aczél 3. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. 3. Varga Prof. Doc. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . školiteľ 3. 4. Zimányi 3. Prof. Alabán Prof. Alabán 3. školiteľ 3. Varga 3. Prof. zo svetovej lit.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. školiteľ 3. vedúci katedry hun. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. Varga Prof. a 20. 5. Prof.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. Zimányi Prof. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 4. školiteľ 3. 5. školiteľ 3. školiteľ 3. 3. školiteľ 3. a 5. ročník spolu 4. školiteľ 3.

vedúci katedry hun. Alabán 1. Prof. Zimányi Zimányi 1. vedúci katedry hun. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. Prof. Mészáros Prof. 2. vedúci katedry hun. 1. Doc.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. ročník spolu 2. Prof. Alabán Prof. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. lit. školiteľ 1. Kicsák 1. školiteľ 1. vedúci katedry hun. školiteľ 1. Alabán Prof. školiteľ 1. Prof. Alabán 1. školiteľ 1. Spisovný maď. školiteľ 1. 2. školiteľ 1. Prof. Alabán Prof. školiteľ 2. Prof. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 . jazyka Dejiny maď. Zimányi Prof. Varga 1. Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. 2. školiteľ 2. 1. vedúci katedry hun. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. príslušná jazyková katedra 2. Prof. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. školiteľ 1. Mészáros 1.

školiteľ 2. Prof. Alabán Prof. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Prof. vedúci katedry hun. Prof. školiteľ 3. Zimányi 3. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2. Erdélyi 2. Prof. Andruška 3. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. Aczél 3. školiteľ 3. zo svetovej lit. Varga 341 . Aczél 2. školiteľ 2. vedúci Prof. Doc. a 20.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 3. Alabán Prof. 19. školiteľ 3. školiteľ 3. Žigo 3. školiteľ 2. Varga Prof. školiteľ Garant predmetu Prof. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Zimányi 2. školiteľ 3. 2. Doc. Prof. školiteľ 3. doc. Varga 3. Alabán Prof. školiteľ 2. Alabán 3. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2. procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. školiteľ 2. Varga Prof. Žigo Prof. Doc. Zimányi Prof. Prof. ročník spolu 3. školiteľ 2. Varga Prof.

5.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. 5. vedúci katedry hun. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. 5. školiteľ 3. školiteľ 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. a 5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. 4. 342 . 4. 3. školiteľ 3. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* .

Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. Alberty 1. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Varinský 1. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. Garant programu: prof. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 1. vedúci KHI prof. Varinský prof. PhDr. školiteľ 1. Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém. Škvarna 343 . v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz.. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. Vladimír Varinský. školiteľ 1. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. v rozsahu 4 hod. vedúci KHI 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. zreteľne. vedúci KHI 1. max. školiteľ 1. CSc. ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. resp. školiteľ doc. D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. vedúci KHI 1. školiteľ 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof.

školiteľ 2. prof. školiteľ 1. školiteľ 2. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. 2. školiteľ 1. Alberty. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 2. resp. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc. ročník spolu 2. školiteľ 1. Fremal Fremal. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. Martuliak. školiteľ prof. školiteľ 2. vedúci KHI 2. Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. vedúci KHI 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 1. Varinský 2. školiteľ 1. Škvarna 344 . školiteľ 2. vedúci KHI 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 2. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci KHI 2. školiteľ 2. školiteľ 1.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr.

vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . školiteľ 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. ročník spolu 3. vedúci KHI 3. školiteľ 3. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. vedúci KHI 3. Škvarna prof. vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2. školiteľ 3. vedúci KHI 3. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. Fremal prof. školiteľ 3. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. vedúci KHI 3. školiteľ 3. školiteľ 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. ročník spolu Celkom 4. školiteľ prof. resp. školiteľ 2. školiteľ 3. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ Garant predmetu 2.

Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. a najskôr po tom. školiteľ 4. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. školiteľ 5. a po 5) 6) 346 . školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. školiteľ 4. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 5. 60 kreditov). Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. školiteľ 4. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. školiteľ 4. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ 5.

347 . 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4. a 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce.súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu.

max. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. vedúci KHI 1.. prof. Martuliak. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Škvarna 2. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod.Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Varinský prof. školiteľ 1. vedúci KHI prof. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. Fremal Fremal. školiteľ 1. vedúci KHI 1. školiteľ 1. Alberty. Alberty 1. vedúci KHI 1. Škvarna doc. Varinský 348 . školiteľ 1. školiteľ 1. Škvarna prof. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 1. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. resp. ročník spolu 2. Varinský 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. školiteľ 1.

3 4 3 2 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. ročník spolu 3. školiteľ 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. vedúci KHI 2. resp. resp. Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. školiteľ 2. vedúci KHI prof. školiteľ 2. Varinský 349 . vedúci KHI 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. vedúci KHI 2. vedúci KHI 3. vedúci KHI 3. školiteľ 2. PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. Fremal prof. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr.

V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 4.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ 350 . ročník spolu Celkom 4. školiteľ 5. Varinský prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ prof. školiteľ 4. školiteľ 3. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. školiteľ 4. Škvarna 3. školiteľ 4. školiteľ 3. V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ doc. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4.

Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. 60 kreditov). školiteľ 4. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. školiteľ 4. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. a najskôr po tom. Zapisujú si iba denní doktorandi. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. a 5. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. doktorandi sa vo 4. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. školiteľ 4.

Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1. Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. max. Jurová. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Varinský prof. Olejník 1. školieľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. CSc. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Gajdoš. Fremal prof. školiteľ 1. vedúci KHI FHV UMB 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Šutaj. Gajdoš. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Varinský prof. Škvarna 352 . Inštitút jaz. školiteľ 1. Gabzdilová. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. školiteľ 1.SAV resp. školiteľ 1. Konečný 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Konečný. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. v rozsahu 4 hod. ročník spolu prof.Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof.

Konečný 2. školiteľ 2. školiteľ 3. Škvarna prof. školiteľ 2. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. ročník spolu 3. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. pracovníci SvÚ SAV 2. Škvarna prof. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. Škvarna 353 . Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. školiteľ prof.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3.

vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 3. Varinský prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 5. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 4. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 5. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ prof. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 354 . školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 3. školiteľ 4. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 4.

školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. 355 . 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. školiteľ Garant predmetu 5. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. a 5. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. školiteľ 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. a najskôr po tom. školiteľ 5.

člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. školiteľ 1.SAV resp. školiteľ 1. školiteľ 1. Šutaj. v rozsahu 4 hod.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. školiteľ 1. Gajdoš. školiteľ 1. Jurová. školieľ 1. Olejník 1. školiteľ 1. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. Gajdoš. Varinský prof. Konečný 1. Škvarna 356 . školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Fremal prof. školiteľ 1. CSc. max. zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1. Inštitút jaz. Konečný. Gabzdilová. ročník spolu prof. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI FHV UMB 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. Varinský prof.

školiteľ 2. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ prof. Varinský doc. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. Škvarna prof. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. ročník spolu 3. Škvarna 357 . člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. pracovníci SvÚ SAV 2. Konečný 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2.

školiteľ prof. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. ročník spolu Celkom 4. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. Varinský prof. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 358 . školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 4.

ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. 359 . Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 5. a najskôr po tom. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. a 5. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. školiteľ 5. školiteľ Garant predmetu 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov.

Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. Findra. vedúci KSJL 1. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Krnová 1. Klincková. Zuzana Hurtajová. Hurtajová. Hurtajová doc. Krnová. Patráš 1. Patráš. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. Harpáň. tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. heuristicky získavať. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. Garant programu: prof. Findra prof. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. Patráš 1. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. Krško 1. CSc. Kováčik. Golema 1. školiteľ vedúci KSJL 360 . Hurtajová. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. Absolvent 3. PhDr. Tatár 1. Odaloš. a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. vedúci KSJL 1. Findra 2 2 3 1. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. prof. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. Klincková prof. Findra. literárnovedných. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry.

vedúci KSJL 2. školiteľ 1. školiteľ 2. Findra. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. Kováčik 2. Krnová. Findra. Odaloš. školiteľ 1. ročník spolu 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Patráš doc. školiteľ 2. školiteľ 1. Patráš 2. Golema 2. školiteľ 1. Hurtajová. Šimonová. vedúci KSJL 2. školiteľ 1. Krnová. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 2. Klincková. školiteľ 1. školiteľ 2. Krnová prof. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. 2. školiteľ školiteľ 361 . Krško 2. Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. Harpáň.

vedúci KSJL 3. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. 4. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. školiteľ 3. 4. 5. 5. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. školiteľ 3. školiteľ 3. 362 .Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. a 5. ročník spolu 3. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 5.

školiteľ 1. Klincková prof. Hurtajová.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. vedúci KSJL 1. školiteľ 1. školiteľ 1. ročník spolu 2. Findra. školiteľ 1. školiteľ 1. Klincková. Patráš doc. Findra 363 . Tatár 1. Hurtajová doc. Krnová prof. Golema 2. Golema 1. Patráš 1. školiteľ 1. Krnová. Odaloš. Kováčik 2. Hurtajová. Krnová 1. Findra. Hurtajová. Harpáň. Krnová. Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Harpáň. 1. prof. Patráš 2. Patráš 1. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. Krško 1. školiteľ 1. Findra. Krnová. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 1. Kováčik. Findra. Findra prof. Patráš. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Šimonová.

školiteľ 2. školiteľ 3. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. školiteľ 2. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4. 364 . školiteľ 3. Klincková. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. ročník spolu 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. vedúci KSJL 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. 2. vedúci KSJL 3.

5. a 5. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 5. 365 . Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. Doktorandi v externej forme sa vo 4. 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 5.

že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. vedúci katedry 1. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá). Palenčár 1. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. práce a vypracovanie posudku na Bc.). vedúci katedry 1. Ján Šlosiar. PhDr. Šlosiar. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. (max. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc. Taliga 1. aktívne a tvorivo navrhovať. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. resp. metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie. v kultúre a pod. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. v rozsahu 4 hod. Palenčár prof. Vybrané problémy epistemológie I. školiteľ 6/12 1. vedúci katedry 1. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. epistemológie.Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie. školiteľ 366 .i. CSc. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). 1. Višňovský prof. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. v orgánoch školstva. filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. školiteľ 1. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. vedúci katedry 1. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. Garant odboru: prof. Briška 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I.

Schmidt 2. školiteľ 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. vedúci katedry 15/20 2. Palenčár prof. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. Višňovský doc. školiteľ 1. školiteľ 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. školiteľ 1. Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. resp. 2. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. Schmidt 2. ročník spolu 2. školiteľ 2. Vybrané problémy epistemológie II. Taliga 2. vedúci katedry 2. vedúci katedry 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 1. školiteľ 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. resp. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. vedúci katedry 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 2. ročník spolu 367 . vedúci katedry 2. Palenčár 2. školiteľ 1.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc.

3. vedúci katedry 3. PV . školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 3. vedúci katedry 3. Zapisujú si iba denní doktorandi. vedúci katedry 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr.povinný. školiteľ 3. školiteľ 3. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P . školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. 368 .Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. a 5. školiteľ 3. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. školiteľ 3.povinne voliteľný.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 3. V . 5. vedúci katedry 3. Externí doktorandi sa vo 4. školiteľ 3.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 1. Palenčár doc. vedúci katedry 1. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. prof. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. Palenčár 1. školiteľ 1. Schmidt 2. Vybrané problémy epistemológie II. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . školiteľ 1. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 1. resp. ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. Vybrané problémy epistemológie I. školiteľ 1. Palenčár prof. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. resp. vedúci katedry 1. doc. Palenčár 1. Taliga prof. Višňovský doc. školiteľ 1. Taliga 2. Višňovský 1. Šlosiar. práce a vypracovanie posudku na Bc. v rozsahu 4 hod. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. 1. školiteľ 1. (max. vedúci katedry 1. Schmidt 2. školiteľ 1. Šlosiar Briška 1.

školiteľ 3. školiteľ 2. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. vedúci katedry 3. školiteľ 2. vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. vedúci katedry 2. školiteľ 2. resp. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. 2. ročník spolu 3. 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 2. 2. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. 2. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. vedúci katedry 370 . spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. vedúci katedry 3. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr.

záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 4. školiteľ 4. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. školiteľ 3. školiteľ 4. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4. vedúci katedry 371 . vedúci katedry 4. vedúci katedry 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. školiteľ 3. školiteľ 4.

5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 5. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. vedúci katedry 5. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . školiteľ 5. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5. školiteľ 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc.

Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci.fhv. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe.103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná.sk Garant študijného programu: prof. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. Bartík prof. FTVŠ. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. Ľudmila Jančoková. CSc. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. PaedDr. v športe dospelých a zdravotne oslabených. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. vo výkonnostnom. Huraj KCJ prof. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu.umb. vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Novotná Wimmer Sivák. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. čo predstavuje 60 kreditov. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 . Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. PV a V predmetov.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner. Görner individuálne Jančoková. v športovej príprave mládeže. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. Jančoková prof.

Jančoková. Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu .kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Michal doc. Jančoková doc. Oravcová 1. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 . Nemec doc. Čillík doc. Štulrajter 1.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Nemec 1. Kasa 1.105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. adekvátny certifikát . Jančoková 1. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. Jančoková 1. Čillík prof. L.309 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Hetenyi prof. FŠ) D-SESe.ukončenie do 3. Oravcová prof. Čillík 1. doc. Görner. FTVŠ.306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Nemec 1. L. Nemec prof. Michal 1. Čillík. Jančoková doc.. Bence. Bence.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková. Labudová.303 Teória a didaktika športového tréningu . Nemec 1. Jančoková doc.

ako hlavný tréner .-3.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. školiteľ PV PV 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. SP): . úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.ako hlavný tréner . 1.-5. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. ME. 1.-5. MS.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . resp. 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1.-5. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie.-5.-5. resp. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 . školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp.

číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem.Por. semestra šútida tak. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. 376 . aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.

603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. FTVŠ. Jančoková 377 . prof. Wimmer Sivák.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková. adekvátny certifikát . Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp.503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. Görner. prof. FŠ) D-SESe. Jančoková prof.600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.ukončenie do 3. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková.701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1. FTVŠ. Jančoková Novotná Wimmer prof.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. Jančoková Görner.

-5. Michal 1.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . Čillík 1. doc. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. 1. Čillík. Jančoková. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 . prof. Nemec 1. Nemec 1.. 1.-5. SP): . Bence. Nemec 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Nemec Garant doc. Hetenyi doc.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1. Kasa 1.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe.-5. Bence. ME. Jančoková 1.-5. Jančoková doc. 1. Čillík doc. Čillík prof.-5.-3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. MS. Nemec doc.709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. školiteľ PV PV 1. číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. L. Štulrajter Jančoková 1. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1.ako hlavný tréner . Labudová.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. L. Oravcová 1. Oravcová prof. Michal doc.ako hlavný tréner .

Por. resp. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem. semestra šútida tak. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. resp. 379 . že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.

103 D-SHSh. Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového.100 D-SHSh. informačnej a právnej z procesuálnej podstaty. politickej. Huraj Garant prof. etickej. PhD.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia . filozofickej. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. Görner 380 . Štruktúra doktorandského študijného programu (III. FŠ) D-SHSh. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. Karol Görner. FTVŠ.Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. sociologickej.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. PaedDr. Michal prof. PV a V predmetov. komunikačnej. ekonomickej. estetickej.102 D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia .humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. Görner KCJ prof. Michal Wimmer Sivák. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej. čo predstavuje 60 kreditov.300 Študijná časť D-SHSh. Garant študijného programu: prof. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov.104 Metodológia . psychologickej.101 D-SHSh. výkonnostného športu a športu pre všetkých.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner.200 D-SHSh. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru.

Klincková 1. 1. Adamčák doc.204 Vedecká časť D-SHSh.107 D-SHSh. adekvátny certifikát . Bartík 1. Bartík doc. Görner. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1. FTVŠ. FŠ) D-SHSh.307 D-SHSh.305 D-SHSh. Michal 1. Oravcová Hetenyi 1.302 D-SHSh. Görner doc.310 D-SHSh.ukončenie do 3. Michal 1.106 Študijná časť D-SHSh.306 D-SHSh. Labudová. Görner.108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp. Adamčák 1. Michal doc. Vladovičová doc. Görner 1.311 D-SHSh. Bartík 1.105 D-SHSh.301 D-SHSh. Vladovičová. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Adamčák doc. Klincková prof.309 D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 . Oborný 1. Bartík doc.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.303 D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. Görner doc.304 D-SHSh. Michal doc. Adamčák 1 Oravcová Garant prof.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh.308 D-SHSh.

školiteľ 1.ako hlavný tréner . SP): . resp.-3. školiteľ 1.-5. školiteľ 1. ME.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. školiteľ PV PV 1.-5. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 . MS.-5.-5. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1.ako hlavný tréner . resp. vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.-5.

383 . semestra šútida tak. číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.

Michal prof.504 Metodológia .604 Vedecká časť D-SHSh.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner.505 D-SHSh.506 Študijná časť D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.607 D-SHSh. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . FŠ) D-SHSh. Michal Wimmer Sivák. Görner KCJ prof. Huraj Garant prof. FŠ) D-SHSh. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner.502 D-SHSh.601 Názov predmetu Filozofia a metodológia . FTVŠ.700 Študijná časť D-SHSh.501 D-SHSh.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh.503 D-SHSh.608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp.500 D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 .600 D-SHSh.ukončenie do 3.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. adekvátny certifikát . FTVŠ.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh.

1. Oravcová Hetenyi 1. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: .710 D-SHSh. Michal doc.701 D-SHSh. školiteľ 1.-5. Görner Michal Garant prof. školiteľ PV PV 1. Klincková prof.709 D-SHSh. Bartík 1. ME. školiteľ 1. Oborný Labudová.-5. Bartík 1. Görner.711 D-SHSh. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. Klincková 1. Görner doc.-5. Michal doc. Adamčák 1. Vyučujúci Görner.ako hlavný tréner .707 D-SHSh. SP): . školiteľ 1. školiteľ 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Adamčák doc.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 . 1. Görner doc.704 D-SHSh. 1. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.703 D-SHSh.702 D-SHSh.-5. Vladovičová doc. Adamčák doc.-3.712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. 1.-5.705 D-SHSh.1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. MS.ako hlavný tréner . Bartík doc. Adamčák 1 Oravcová 1. Michal Vladovičová. Bartík doc.706 D-SHSh.708 D-SHSh.

školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. resp. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. resp. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem. semestra šútida tak. číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. 386 .

Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. komunikačný expert. 28). Findra 1. 1. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . 1. medzijazykové kontakty. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2. Garant programu: prof. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. Patráš 1. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. pracoviskami a tradíciami. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti. kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. Schulze/ Krško 1. slovanské jazyky a literatúra (2. Vladimír Patráš. ich vzťahom ku kultúre. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. stavby a fungovania. neslovanské jazyky a literatúra (2. 35). ich princípov. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. 1. antropológii. Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka. Patráš 1. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. príp.Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. jazykových univerzálií a vzťahov. dejinám. PaedDr. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. 27). filozofii. Patráš prof. a to ako pružný. Schulze doc. prekladateľ. Findra prof. Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. 1. jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. Aj mimo územia Slovenska – napr. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. Uvedené okruhy. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. v krajanských podmienkach –. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof. Je pripravený na spracúvanie. prezentovanie. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. Venuje sa genéze jazykov. (inter-/multi)kultúrnymi. Findra. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. CSc. 1.

školiteľ 2. 2. Schulze 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. školiteľ 1. Patráš 2. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. vedúci KSJL 2. školiteľ 1. Chorvát/ Krško 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 . školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. Patráš doc. školiteľ 1. vedúci KSJL 2. 2.VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 2. školiteľ 1. Findra/ Klincková 2. Klincková prof. školiteľ 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 2. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Schulze doc. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 1. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. a 21. ročník spolu 2. školiteľ 1.

ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 2. 5. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. 3. školiteľ 3. 4. vedúci KSJL 3. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . 5. ročník spolu 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. 5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 4. školiteľ 2.

Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. a 5. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu.Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Úspešný absolvent 3. 390 . * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 52/30 kreditov ECTS. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Zapisujú si len študenti denného štúdia. roka štúdia získať min. 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS.

Findra prof. školiteľ 1. a 21. vedúci KSJL 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Schulze doc. Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Chorvát/Krško doc. Klincková prof. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Findra. školiteľ 1. Findra/ Klincková 2. Patráš 2. školiteľ 1. vedúci KSJL 391 . Schulze/ Krško 1. školiteľ 1. školiteľ školiteľ 1. ročník spolu 2. školiteľ 1. P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Schulze prof. vedúci KSJL 2. prof. Findra 1. školiteľ školiteľ školiteľ 1. školiteľ 1. 2. Patráš prof.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Patráš 1. Schulze 2. Krško 2. Patráš 1.

školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci KSJL 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3.

5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. 5. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. 5. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. a 5. Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. 4. Úspešný absolvent 3. roka štúdia získať min. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 393 . 5. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. 52/30 kreditov ECTS.

Čl. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu. ako sú exkurzie. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom. 394 . z. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. a) zákona č. 131/2002 Zb. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. forme výučby.VII.2008. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. povinnej nadväznosti na iné predmety. 3 písm. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. základnej študijnej literatúre. 3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. Zo študijného programu vyplýva. Čl. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. schválenom AS UMB 25. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela.2. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. praxe a pod. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov.

2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. septembra a končí sa 31. v magisterskom štúdiu v 1. Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak. 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. a 2. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. V každom semestri je 13 . 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu. na ktoré prax nadväzuje. odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. augusta nasledujúceho roku. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. odborných kurzov. II. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti. rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. semestri ako priebežná hospitačná prax. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB. spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí. Čl. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy. Čl.15 vyučovacích týždňov. seminárov. V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. konzultácií. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. špecifických seminárov. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. 395 . organizuje prípravu informačného súboru katedry. exkurzií a praxí. 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. cvičení. semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu.Čl. 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. Zverejnené požiadavky sú nemenné.

v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. ktoré sú uvedené 396 . Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1. ktoré študent musí absolvovať. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. určuje ich študijný plán študijného programu. j. semestri. 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium. ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. príprava na skúšku a pod. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. 6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. b) magisterské štúdium. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. kedy reprezentoval. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“). ale maximálne 1x za jeden akademický rok. Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. Čl.. 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie. V. príp. c) doktorandské štúdium. študent ich získa absolvovaním predmetu. Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet. ktorý si študent zapíše v semestri. päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet. v skratke Bc. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). PV. pedagogickej. a) povinné predmety (P) sú tie. určuje ich študijný plán študijného programu. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu. pričom voľba nie je predpísaná. seminárne práce. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov. Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. t. alebo v iných oblastiach. Označuje sa tak študijný obsahový celok. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“. 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. (PV) a za záverečnú prácu.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. v skratke PhD. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V). športe. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet. b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). samostatné štúdium. v skratke Mgr. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia.diplomovej práce. umení. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS. ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia.

v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. má možnosť zapísať si ho ešte raz. 397 . c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet. b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. Čl. alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. ak bude mať zapísané (resp. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. (PV). 9. (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB. Predmet. 11). bod 7). si už druhýkrát zapísať nemôže. 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. ktorá prebieha v apríli. ktorý štúdium zanechal. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). a ľubovoľné predmety (P). Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. a) Študent. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. príp. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. 9 Zápis. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu. Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov.v ponuke jeho študijného programu. alebo hociktorý iný výberový predmet. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. ktorý študent úspešne absolvoval. ktoré má zapísané v AIS-e. V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. sa pokladá za študenta. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. môže si zapísať ešte raz ten istý. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. iných fakúlt UMB. 3) Študent. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie.

9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu. V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov. povinne voliteľné.7) Študenti prvého roku Bc. aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. 2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. Ide o predmety vylučujúce. Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom.j. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne). Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV.11). ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia. štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného. 398 . Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety. ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu. Čl. Študent.do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety. ktorý je prerekvizitou. výberové). Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné. aj Mgr. V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise. Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. v septembri príslušného akademického roku. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi.

ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. štúdiu 3. v Mgr. Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. štúdiu 4. musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e). 4) Študent. Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1). Študenti. rok. ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku. ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u. ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy. pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok. 8. 8 bod 8). Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl. štúdiu 5. 11 Kontrola štúdia 1) Na to. musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety.4. rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. III. • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. 399 . bude zo štúdia vylúčený. V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. odsek 7).3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). sú predmety bez nadväznosti. ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. štúdiu 4. Všetky predmety. aby študent mohol pokračovať v štúdiu. Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. rok štúdia). 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety. b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). v Mgr. rok štúdia. Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. Hodnotenia. 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc.

Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A). dobre (2=C). najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . výnimočne do piatich pracovných dní. ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. ktoré mu stanoví učiteľ. priemerujú) v konečnom hodnotení. b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak.5=B). praktické a kombinované úlohy. veľmi dobre (1. ústna.5=D). že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. d) Ak študent neurobí skúšku. najviac však v rozpätí troch pracovných dní. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne. Ak skúška pozostáva z dvoch častí. schopnosť logického. uspokojivo (2. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií. Študent môže z vážnych. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. Úlohami môžu byť projekty. zručnosti. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška. Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu. e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka.Čl. Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. nedostatočne (4=FX). či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu. kritického. Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. ústne. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu. c) Skúška môže byť výlučne písomná. V prípade. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. dostatočne (3=E). Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. písomné. schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. má nárok na jeden opravný termín. zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní.

Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia. musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl. i na ktorý uplynul od ich absolvovania. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!). je do VŠP započítaná známka 4. 2) Študent. Σ(Zi . Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi. VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. Čl. Výberové predmety resp. ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. Predmet nemožno uznať. alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB. ktorý má záujem o uznanie predmetov. Študent. Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. alebo ak študent odstúpil od skúšky. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti. ktoré sa už na FHV nevyučujú. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania. Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). pri rozhodovaní o priznaní štipendií. 11 tohto študijného poriadku. Ki je kreditové ohodnotenie predmetu. septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho.skúšajúci. ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. Čl. porovnateľný s pôvodným študijným programom.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke. môže uznať vedúci katedry. Do výkazu o štúdiu napíše dátum. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. povinne voliteľné predmety. V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. hodnotí sa známkou „nedostatočne“. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. ktorú sám vymenuje. 401 . V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. že tento nie je členom komisie. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. Za hodnotené predmety. pri prideľovaní ubytovania a pod. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. následne individuálne požiada . Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia. ktorý žiada o zmenu študijného programu. Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou. do výkazu o štúdiu.

a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium. považuje sa za študenta. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty. Čl. keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty. c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . ktorý štúdium zanechal. musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. e) Študent. ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. v magisterskom stupni 120 kreditov). ak chce prerušiť po letnom semestri. b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. resp. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. 402 . ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia. Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. 2) Dňom skončenia štúdia je deň. spolu najviac na dva roky.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. 3) Študent. a to aj opakovane. 3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole. 16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu.

3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. dostatočne. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. 120 kreditov). 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom). 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne. semestra. Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12. 403 . 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. c) a d) deň. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. Záverečnú prácu klasifikuje komisia. b) podľa odseku 3 písm. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. b) koniec akademického roka. ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. 5) Študent.) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. dobre. ktorý umožní študentovi. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. ktorú vymenúva dekan. Čl. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky. semestra štúdia. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou.j. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku. príslušný počet povinne voliteľných predmetov. e) smrťou študenta. veľmi dobre. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce. ktorý študuje. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. ktorý študuje študijný program prvého stupňa. získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. alebo druhého stupňa. ktorým môžu byť študijné výsledky. a to zo študijného odboru. nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. nedostatočne. 18 body 5 – 9. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. c) podľa odseku 3 písm. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. získaných minimálne 180 resp. a) deň. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. Ak tento termín nedodrží. Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP. uspokojivo. hradí ročné školné. keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. bez vážneho dôvodu.00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka.b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky. Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok.

O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty. veľmi dobre. v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. 404 . Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. dobre. roka. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. bez vážneho dôvodu. ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti. vytvorená autorom tak. Ak tak neurobí. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch. je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. môže konať študent. Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. absolvoval všetky povinné predmety. (t. môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. určenom harmonogramom štúdia. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. uspokojivo. môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia. štúdiu štvrtým rokom štúdia. štúdia v štvrtom roku). ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. nedostatočne. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. Čl. Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. j. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. t. 2) Študent. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky. 6) V prípade. pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. u Bc. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. štúdia v piatom roku a u Mgr. štúdiu tretím rokom štúdia). V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku. Štátnu skúšku v prvom termíne. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). dostatočne. Najprv prebieha obhajoba ZP. hradí ročné školné. v Mgr. 8) Študent. vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. ktorým môžu byť študijné výsledky.9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov).j. že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. alebo zanechať štúdium. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok). aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. V prípade zistenia. Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú.

Pozostáva z obhajoby záverečnej práce.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika. z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX). 11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov). kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. poznatkov a praktických zručností. z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“. Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie.10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . história a reálie príslušných krajín c) translatológia. Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná.25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 . semestra. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu. z ktorého písal záverečnou prácu. 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania.00 – 1. 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky. 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. Štátna skúška. flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta. ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. prospel. že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. semestri z ponúkaných vedných oblastí. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu.5).5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP. semestra. a to stupňami: prospel s vyznamenaním. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. 15) V prípade. 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu. Cieľom skúšky je preverenie vedomostí. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. z ktorého študent písal záverečnú prácu. b) literatúra. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky. z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie. Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore).

19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB.76 – 3. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením.6.26 – 1. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006.Priemer 1. vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním.2009. Platnosť a účinnosť 1.18. Absolventom fakulty. Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“.6.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.76 – 2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl.6. v skratke Mgr. Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16.26 – 2.2008.00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22. septembra 2009. Čl. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan. v skratke Bc. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky. Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia. 406 . 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl. 2.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2. alebo „magister“.

zrušenia predmetu katedrou. zo zdravotných dôvodov. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu . Do zápisného listu si pridá predmety. ktoré si zapísal do AIS-u. opakovaných predmetov. Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách. Po informácii vyučujúcich. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety. odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému. t. z dôvodu rozvrhovej kolízie. 9. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety. V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu. iných vážnych okolností. Študent okrem seba môže zapísať max. organizačné zmeny. 12. 10. Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006.j. 5.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp. čo je zapísané v AIS-e.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu. 6. V predmety. Študent nebude hodnotený z predmetov. nesplnenia prerekvizít.povinnosti študentov 1. 11. v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní. 2. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. choroba. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to. príp.informačné listy.Metodický pokyn FHV UMB č. podľa článku 9. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety. ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok. PV. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium. Metodický pokyn bol schválený dňa 4.6.PV. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX. 8.-30. študent sa zapíše najprv na katedre. príp. počas iných hodín.4. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných. v ktorom má predmet zapísaný. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS).–14. Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u. Ak tak neurobí. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. 407 . Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení. Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu. povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách. 3. Študent musí navštevovať všetky predmety. 13. Študijné programy . Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov. 4. 7.). iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra.4. ešte jedného študenta.

Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P. Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri. tzn. Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu. 6. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1. Zmeny v hodnotení. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok. názov a typ predmetu. 9.Metodický pokyn FHV UMB č. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. 3.4. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. 7. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť. v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. príp. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry. 2. počet kreditov. Učiteľ. či ich na predmet zobrali alebo nie. PV.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať. Na začiatku semestra (po 15 prac. 408 . počet kreditov. rok štúdia. Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006. vyučujúci. 3. 2. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. študentom do 20. prerekvizitách. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. počet hodín. Priebežne pri predmetoch so skúškou.6. literatúre. Učiteľ predmetu. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne. iných hodín učiteľom vopred stanovených). V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu. oznámiť. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ. 4.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra. 8. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. ktorý je prerekvizitou.4. Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia. iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke.4. 4. pred začatím semestra oznámi učiteľovi. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky. 5.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne. ktorý vyučuje nadväzujúci predmet. Meno študenta.

že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu. • Že vzdelanie. ktorú vám dnes udeľujeme. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. ale aj pre prospech celého ľudstva. 409 . budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. že budem študovať tak. Sľúbte. riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. symbol jej práv i povinností. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela. Spondeo ac polliceor. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. budete ctiť slobodu.Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. • Že hodnosť. Sľubujem. zachováte bezúhonnú a nedotknutú. Sľubujem. pravdu a spravodlivosť.

diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. skratiek. prílohy. abstrakt v anglickej verzii. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia.5). ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č.. Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán. stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III. sprístupňovaní. 7/2008 o úprave. tabuliek. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. obsah. a II. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce). záver. 1. ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). riadkovanie 1. ZP. titulný list (príloha 2. po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). formát papiera A 4. 3.VIII.). sprievodný materiál 410 . postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word. úvod. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP. 6.5. Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I. 4. 7. čestné vyhlásenie. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu. resp. zadný obal kartón) tak. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. zoznam obrázkov.3. aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. registrácii. b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). predhovor v bakalárskej práci. 8. • • Odporúča: 1. Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii. registrácií. zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. použitie tvrdej väzby. alebo Arial veľkosť písma 11 b. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. jadro. typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. I. abstrakt v slovenskom jazyku. povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. 2/2008 o úprave. 5. 2. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci). sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č.

registrácií.9. Bibliografické citácie. STN ISO 690: 1998. ISBN 80-85-69769-6. Bibliografické odkazy. Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 7/2008 o úprave. 3/2005 v znení dodatku 1/2007. Bratislava: Stimul. sprístupňovaní.2008. Ďalšie detaily upresňuje Smernica č. Obsah. forma a štruktúra. Touto smernicou sa ruší smernica č. D. pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona). 1998. 411 . a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. v ktorom uvedie dôvody. STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). Dokumentácia.

rigoróznej. B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová. dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 ....Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej. rigorózna.

Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA . Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc.“) Dátum odovzdania práce: 20.......2009 Dátum obhajoby: ....04. Richard Múdry. Banská Bystrica 2009 413 . MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc.. PhDr..... PhD.

.. ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc.... PhDr.04..... Richard Múdry... PhD.....Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ... Banská Bystrica 2009 414 ... MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc. Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr.“) Dátum odovzdania práce: 20.“)/inžinier (v skratke „Ing.2009 Dátum obhajoby: .

Banská Bystrica 2009 415 ...2009 Dátum obhajoby: ....“) Dátum odovzdania práce: 20...01...... ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr. EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr....Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .....

s. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. 1998. s. Slovenské gymnáziá matičného obdobia. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK.sk/nbuu/Zborník_2000_2001. Praha : Portál. 320 s. 2005 [cit. I. ISBN 80-04-26038-1. GILLERNOVÁ. Multikulturní výchova v mateřské škole. Bratislava : Stimul. storočia.snk. ktorý je umiestnený pod čiarou. 1996. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. 1991. 136-139. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. ISBN 80-8055-085-9. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp. 7–78. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. In Acta Universitas Matthaei Belii. Praha : Prostor. ISBN 80– 7178-799-X.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC. mimoriadne číslo 7 – 8. (eds. 2004. s. ISSN 1335-5589. resp. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. 1991. Etika 20. A. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. O povaze předsudků. 41–48. roč. ANZENBACHER. G. 416 . Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. 1997. 2003. J. A. 81 s. 2005. 1997. 1998. 87) alebo parafrázy (Katuščák. 2004 [cit.. M.Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. 2008-04-18]. Praha : SPN. ISBN 80–80–55004–2. 1996. 1998. J. Dostupné na internete: http://www. state v nich uverejnené PŠENÁK. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. In MERTIN. A. 1996. 5. Trnava : PdF TU. ISBN 80–7260–125. Priamo v texte sa uvedie text citácie. W. 2006-0124]. Martin : Slovenská národná nižnica. 179–184. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. V.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. s. 2004. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. 2003. ISBN 80–8082–001–5. Úvod do filozofie. 304 s. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT. s. HUDECOVÁ. ISBN 80–85697–82–3. D. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. Fakulta humanitných vied. 2004. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. A. b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. 1996. 156 s. ONDREJKOVÁ. 117 s. 1998) 2. In Pedagogické spektrum.

D. ISBN 80–08–02479–8. GOGOLOVÁ. 2006. TONKOVÁ. et. STEINEROVÁ. 4. 284 s.hrea.. 30–39. HEIKKINEN. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti. Praha : Spektrum. M. 1996. Pojem práva. s. 2000. Praha : PÚ JAK ČSAV. 1990. 314 s. 15. 2004.al. Bratislava : Iris. Praha : Pragma. ISBN 80– 7107–000–9. ISBN 80–7260–103–2. E. 1994. J. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy..In Kimlička. ISSN 1335-1982. In Pedagogická revue. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život.html > GRÁC. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací. L. 363–372. ISBN 80-88982-29-4. č. č.BAGALOVÁ. HEJLOVÁ. S. (eds. 3 – 4. 312 s. roč. In Pedagogické spektrum.org/erc/Library/First_Steps/index_eng. A. 1997. 2001. DĚDEČKOVÁ. J. Lexikón svetových dejín. M. Ľ. roč. Bratislava : SPN. H. ISBN 80–88778–81–6.. 2005-06-20]. 1994. KAMENICKÝ. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. J. 1999. Bratislava : Stimul.. HAAPANEN. [cit. 2001. s.. R. 53. MISTRÍK. I. ISBN 80–85213–41–9. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. Praha : Prostor. s. H. 417 . 256 s. 319 s.) 1991. COVEY. Štefan et al. Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí. Kultúra a multikultúrna výchova. 1990. S. 2006. Dostupné na internete: <http://www. 1999. MRVA. 2000. H. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. 9-56. 1997.. HART. et al. 2004. 1991. ISSN 1335-5589.

................................................................................. PhDr........... ........................................ □ dizertačná práca................. □ rigorózna práca s názvom ... 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 .......... zákona č................................................................................... Článok 2 Určenie školského diela 1.................. .............................. Článok 1 Predmet zmluvy 1..... Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca.......................... .......................... .................................................................................Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl....... Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl.................................. ........ Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ...................................... (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) ...... o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12............................................................. 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof.. z...................................... ................ □ diplomová práca.............................................. 618/2003 Z.. II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.... ..........................

ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. ktorej bola udelená licencia..  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 . rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia.. z.. vzdelávacie a informačné účely..  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne... vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné.  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . vedecké.. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1. 131/2002 Z.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . Článok 4 Odmena 1.. b) zákona 183/2000 Z.. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB. prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa. (zákon o knižniciach). 2. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods.... Autor vyhlasuje. vedecké.... vzdelávacie a informačné účely. z.. vzdelávacie a informačné účely. vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. 3. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia. vedecké.. Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1. 2 písm.2.. vedecké. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné. 4..

..... nekonali v omyle ani v tiesni..... II................ 5..... Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.. autor ..... 3.. za nadobúdateľa vedúci katedry 420 .... 3. že zmluvu uzavreli slobodne a vážne...... bez ohľadu na nosič majú identický obsah........... Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.......................... Na vzťahy. . V Banskej Bystrici dňa . sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky........... najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka......... Zmluvné strany vyhlasujú.. Autor garantuje... Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Článok 6 Záverečné ustanovenia 1........ pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry..........2.... 2....... Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch... ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené. jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl... 4....

....... VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce ..................................... V .. 183/2000 Z.................................................... ............................ (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods...... 2 písm.................................................................. ...... b) zákona č................................................. Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia................ ................................................................. 421 ............................................................ (zákon o knižniciach).. Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: .........Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: ........................................................ dňa .................................................... z.........

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. filozofia. v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika. z. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport.1.2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra).5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika). Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku.1.. v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry.1. resp.IX.8.1.2. nemecký jazyk a literatúra.€. 2. dejepis.60. Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy. ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov). 422 . . maďarský jazyk a kultúra. v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.2. . francúzsky jazyk a literatúra. Čl. doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny). . resp. španielsky jazyk a kultúra.1.1.2 Šport (v študijnom programe trénerstvo). francúzsky jazyk a kultúra.2. nemecký jazyk a kultúra. 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore. Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu. . 131/2002 Z. . overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia. poľský jazyk a kultúra. septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16.1. filozofia.2.7 História (v študijnom programe história). Čl. ruský jazyk a kultúra. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: .1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia). .1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30.2. etika. RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č.1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra.1. 2.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova). Čl. alebo titul PhDr. Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. slovenský jazyk a literatúra. . 2 1. prekladateľstvo a tlmočníctvo.32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) . história.1. 3 1. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác. životopis. slovenský jazyk a literatúra). 3.

60 € sa hradí pri podaní prihlášky).opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. 7.4 1. určený predsedom komisie. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330.2009. V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári. V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. 5. môže uchádzač prácu obhajovať. Uchádzač. o vysokých školách. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača. Prácu posudzujú dvaja oponenti.3. Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č. 1. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50. 4.€. že spolu má len dva termíny na odovzdanie. 3 Zákona č. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30.. ods. výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. Vladimír Varinský. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený. Čl. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne. Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15.novembra. Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č. 9.2/2008. s rozsahom 60 . Uchádzač do 30. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu. či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent). Uchádzač. Čl. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. 8. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške.z. septembra. a svoju neprítomnosť neospravedlní. dekan FHV UMB 423 . Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi.9. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň. 2. 6.. 2.80 normovaných strán. 10. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.-€ (z toho 16. 5 1. apríla alebo do 30. Na základe posúdenia. Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č. 1/2008 v znení dodatku č. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn. na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. Prof. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry. 131 /2002 Z. PhDr. obhajobu a rigoróznu skúšku) . spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania. CSc.

ŠEVT 49 399 0. (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona. referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). ods. prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém. zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: .X. . ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č. participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK. Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium. .študijné programy (ďalej ŠP). c) projekt dizertačnej práce.formu a rámcový obsah prijímacích skúšok. ktorý riadi prodekan.spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok. 2008. ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI). z. . o vysokých školách z r. (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25. t. 424 . DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57. v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky). 131/2002 Z. . d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti. . 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch.podmienky na prijatie na štúdium. Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty. K prihláške uchádzač priloží: a) životopis. . 2. b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. 5).termín uzávierky na podanie prihlášok.témy dizertačných prác (s menami školiteľov). j.termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka).

11 zákona o vysokých školách). pozvánka na prijímaciu skúšku. (9) Uchádzač. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov. 8 zákona). (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. (10)Rektor zmení rozhodnutie. čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. (4) V prípade. na ktorú sa uchádzač prihlásil. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. do vlastných rúk. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. do vlastných rúk (§ 58. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. 7 zákona). zápisnica o prijímacej skúške. kedy neprebieha výučba na fakulte. ods. (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. Termín zápisu. a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. kópia rozhodnutia o neprijatí). Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. ods.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. odôvodnenie. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. (8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok. z toho maximálne 4 súvislé týždne. že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. ktorá je najmenej trojčlenná. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. priložené dokumenty. môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. ak zistí. (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. Svoj postup stručne odôvodní.

b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ.z. t. v ktorom prebieha výučba. keď sa kontrola uskutočňuje k 31.(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. j. rok denného štúdia a 5. školiteľ a predseda OK. Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda. (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. 9. Výnimkou je 3. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10). j. Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. 204/2002 Z. 614/2002 Z. (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. resp. t. jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. do konca akademického roka doktorandského štúdia. (6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. t. piatym rokom štúdia). Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. o kreditovom systéme štúdia. v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods. 5. 426 . Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č.. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov.2 a) zákona). riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov. 10. IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov. daného akademického roka. rok externého štúdia. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje. 9. j.. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. aby bola ukončená do 30. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry. dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. z. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona).

j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu. Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. 427 . 10. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB. vzdelávania. Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. c)). d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP. ods. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. výskumu. (2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej. Semester sa môže skladať zo študijnej. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. minimálne raz mesačne. c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. vedeckej a skúškovej časti. (10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK.

Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch. h) Študenti externého štúdia si v 4. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia. c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov. do 4. v zahraničí). k) Ak študent realizuje aktivitu.) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“. bude zaradený na najbližší termín obhajoby.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu. j. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. roka 72 kreditov atď. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. m) Hodnotenie predmetu. externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. j. z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2. (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3. d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov. 428 . študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov. roka 36 kreditov. l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. ktoré sa nekončia skúškou. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. do 4. roka 48 kreditov. absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. roka 54 kreditov atď. môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku. t. ktorý sa končí skúškou. Podmienkou je. a 5. v prípade. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. ktorý ponúka fakulta / univerzita.

Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín.písomné tézy projektu dizertačnej práce. Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky.pozvánku (termín. že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá. .posudok na písomnú časť DS. adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška. miesto.Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade. Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. ktorého na návrh školiteľa určí dekan. čas. c) výpis výsledkov štúdia. priloží: . (2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. zloženie skúšobnej komisie). Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške. e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. ods. V prípade. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi. čas. 429 . Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e). Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. 1 zákona: a) preukaz študenta. ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce. miesto. Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. b) výkaz o štúdiu (index). Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67. zloženie komisie). . (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie.písomnú časť dizertačnej skúšky. ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: .

Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. Doktorand. Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ . 6. 6. Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie. 1. Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce. techniky alebo umenia. Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce. i)). ktoré podpíšu všetci členovia komisie. písomne dokladovaných dôvodov. Žiadosť adresuje dekanovi.predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. ktorý na DS neprospel. . ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. ods. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. výskumu.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS.vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov.1. ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov. 430 . Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. (2) Autoreferát má formát A5. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f). ods. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. m)). ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie). malá obhajoba dizertačnej práce. (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. vzdelávania. (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. môže ju opakovať iba raz v termíne. Doktorand. b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady. Doktorand. vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.

vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP.3. 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi. ods. ods. Referát pre V a DŠ . vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda. ods. c) dodatok k diplomu. na základe tajného hlasovania. § 68. .navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP. ods. ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ. 1. . 431 . . . .ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska.organizačne zabezpečuje obhajobu DP.1).zašle oponentom po jednom exemplári DP. zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP. . ale nemá právo hlasovať (článok 6.skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . v skratke „PhD.obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta. že posudok nevypracuje. .zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať. . (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“. Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici. ods.schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov. l)). skratka „PhD. (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách. 3.zúčastňuje sa obhajoby. zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín. požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta. (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu.“. sa uvádza za menom). b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. § 54. SOK/OK . § 65. ktorá má podľa § 54.na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta.vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške. (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch. Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom. Obhajoba DP .. miesto.komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD. Dekan . . ods. § 51.3. čas.zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi.

Vladimír Varinský. PhDr. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI). 2009 . sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. dekan Vypracovala : doc.. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. 1. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13. z. 131/2002 Z. 432 .z. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda. 1. Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z. 2009 Platnosť: 15. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. Kristína Krnová. CSc.(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. CSc. (3) Doktorandské štúdium. Bystrici. (6) V prípade. (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. PhDr. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B. Prof.

PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak.sk brenkusova.lubica@fhv.. Dr.umb.maria@fhv. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc.julia@fhv.sk bartik.sk benceladislav@fhv.sk bilovesky. Mgr. PhD.justyna@fhv. 433 . PhD. Bieliková Mária PhDr.umb. Zuzana PhD.umb.umb. Alabán František prof.umb.sk brandys. Bariaková PaedDr.umb..sk bubakova.sk sekretariat@fhv.katarina@fhv. prof.sk baranova@fhv.frantisek@fhv.umb.umb. .com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr. PhDr. PhD.sk cembrowska.pavol@fhv.olga@fhv.sk bencematej@fhv.stefan@fhv.umb.. PhD.umb.sk balazova@fhv. PhD. Bence Matej doc.umb.umb.sk bariakova@fhv. Dr.. PaedDr.zoran@fhv..umb. .. PhDr.sk bielikova.sk bendikova@fhv. Bartík Pavol prof.XI. PhDr..sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban. prof. PaedDr.umb.sk Číslo miestn. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr.sk bohusova. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr. PhD.. CSc.. CSc.umb. PaedDr. Bence Ladislav doc. PhD.umb. Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr.umb. PhD.umb.umb.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica. PhD. mimor. biresova@fhv.umb. PaedDr.sk balintova@fhv.lucia@fhv.umb.. Allmanová Lucia Mgr.. Baranová Elena doc.umb.. Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr.sk jcepko@hotmail. PhD.zuzana@fhv. PhDr.vladimir@fhv. . Mgr. PhD. Bendíková Elena PaedDr..sk brisova.sk allmanova. PhDr.

aplikovanej etiky doc.sk danova@fhv.sk drugdova. PhDr. prof. prof. PaedDr.sk dobrik.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic. Katedra histórie CSc....umb.anna@fhv.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry prof. PhDr. doc.sk czegledi.umb.sk durovcova@fhv. PaedDr.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. PhD.umb. jazyka a literatúry DrSc. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn. Katedra germanistiky PhDr.sk djovcos. PhD.sk fobelova@fhv.sk culenova. aplikovanej etiky prof. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv. Mgr. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr.umb..umb.eva@fhv..sk dovciak@fhv.umb. PhDr.sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv.umb. h. PhDr.umb.umb.umb.sk prod.umb.gizela@fhv. prof.. Bc.. PhDr...dana@fhv.umb.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr. c.sk filin. PhDr. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova.csaba@fhv. Katedra etiky a PhD. PhD. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh.umb.peter@fhv. Mgr. Mgr.umb. CSc.umb.sk filinova.umb. PhD.cillik@fhv. PhDr.umb.sk fetkova@fhv. PhD.zdeno@fhv.sk galisova.anna@fhv. Katedra etiky a PhD.umb..sk dove..sk 119 K141 K143 434 . PhD. DrSc. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr.michael@fhv. et Katedra slovenského Dr..sk fobel@fhv.martin@fhv.andrea@fhv.sk csikany. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb.sk garancovska.lenka@fhv.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc. PhDr. PhDr. Dekanát CSc. Katedra romanistiky CSc.umb.. prof.sk duricova@fhv. PhDr.umb.umb.eva@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.umb...

sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr. Katedra slovenského PhD.umb.sk halaj.robo@centrum. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr.umb. Hardošová Mária PaedDr.sk chovancova@fhv. PhDr..umb. doc.sk gregorcova..michal@fhv.sk gombalova.ladislav@fhv.umb.sk hrdinova@fhv. Katedra slovanských jazykov prof. Katedra romanistiky Mgr.umb.alexandra@fhv..sk doc.umb.Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn. PhDr.umb.sk rozvoj@fhv.sk gyorgy.. PhD. Katedra romanistiky giulianelli. PhD.jan@fhv.. PhDr.sk cyril. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr.. Mgr. PhDr.zuzana@fhv.jiri@fhv. jazyka a literatúry PhDr. prof. PhDr. výchovy a športu PhD.martin@fhv.umb..umb. mim. PhDr.sk hutkova.sk hoehneva@fhv.. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv.gabriela@fhv. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 .sk chomova...umb.umb. PaedDr.sk chalupa. prof.sk harpan. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing.anna@fhv. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát .umb.sk chlebovcova. PhDr.umb.sk hurtajova@fhv.umb. Mgr.sk hardosova. PhD.sk guitcheva@fhv.umb. doc.sk gorner@fhv.umb.umb.umb.anita@fhv..sk holes. Mgr. PhD.sk golema.umb. PhDr.umb. PhD. prof.simonetta@fhv.umb. doc.sk homolova@fhv.hajduk@fhv.maria@fhv. C426 F328 C315 F011 Dr. CSc.umb.oddelenie ekonomiky exter. Katedra telesnej PaedDr.. PhD. PhD.

umb. PhDr. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr.sk kovacik.umb.umb. .. RNDr..sk jancokova@fhv.sk kaciuskiene.sk jurikova. PhD.sk kollar.umb.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova.sk Juríková Tamara Mgr.sk klinckova@fhv. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr.zdenko@fhv.. jazyka a literatúry CSc. Mgr. Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 .sk kasac. PhDr.. Keníž Alojz PhDr.. PhD.sk khi@fhv..umb. doc. prof.sk javorcikova@fhv.umb. PaedDr.sk kompan@fhv. Prof.umb.sk jurcakova@fhv.sk janakova.sk kosturova@fhv. PhD.. Mgr.marta@fhv.umb..katarina@fhv.sk jancovic@fhv.umb. PhD. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr.umb. Mgr.genovaite@fhv. PaedDr.tamara@fhv. PhD. PhD. PhD. PhD. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv. CSc. J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr.umb.umb. .umb.sk ivinova@fhv.. PaedDr.študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc..lydia@fhv. PaedDr. PhD.sk kmet@fhv.umb. Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr.sk kovacova.rastislav@fhv. Mgr..sk jankovska@fhv.umb.sk jesenska@fhv. PhD. c. PaedDr.sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát . h. Katedra slovenského PhD.umb.umb. et Katedra slovenského Dr..umb. Mgr. PhD.. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof.sk jakubik@fhv. PhD..Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn.umb.lubomir@fhv. CSc. Mgr.umb.sk kalhotkova@zoznam.umb.sk kovalova@fhv. PhD. Mgr. PhD.umb. CSc.

PhDr.andrea@fhv.sk kubus.sk lukac.umb.umb. PhDr..umb..umb. Mgr. PhD.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .umb.martin@fhv.ref.sk luptak@fhv..sk laukova.. Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc.umb.sk lizon. PhD.sk kremnicky@fhv.... Luby Peter Mgr.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv. Krajkovičová Mgr.sk lapinova.sk krnova@fhv.sk krsko@fhv. Luptáková Viera Mgr. Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc.sk luptakova@fhv. PhD.. 143 18 C311 437 . PhD.sk majerska@fhv. 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr.mikulas@fhv. Lucia Kremnický Juraj Mgr. Mgr..umb.anna@fhv. Mgr.sk kreckova@fhv. Mgr. PhDr.umb. Kúchenová Oľga Ing. PhD.umb.umb.niksa@fhv.sk licko@fhv.umb. Mgr.umb. Mgr. Mgr.umb.umb.sk kunec@fhv. PaedDr.umb.sk lomencik.sk lazurova.umb..sk lubyova@fhv. 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát . PhD. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr.oddelenie pre IT Dekanát .umb.umb.sk lencova@fhv.umb.umb. PhDr.sk Číslo miestn.umb. PhD.sk maksimovic.Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr.martin@fhv. PhD.umb.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv.sk kubealakova@fhv.julius@fhv. Mgr.hedviga@fhv.sk luby@fhv.. PhD.sk kucera@fhv. doc..umb. PhD.lucia@fhv.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv.sk kubisova.umb. Mgr..sk eo@fhv.umb. Mgr. CSc.sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova. PhD.umb.umb.jana@fhv.oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . CSc.umb.

.umb..sk meres@fhv.umb. PhD..umb. Mgr..sk micko.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova.umb.jiri@fhv.umb.sk ocenas. Mgr. PhD.sk miskovska.erika@fhv. CSc. doc. CSc.ubm. Mgr. PhD.sk molnarova.umb.sk sramkova. PhDr. Mgr.svitlana@fhv.sk nemeth. PaedDr...sk pachomovova. PaedDr. doc.peter@fhv. PhD.gabriela@fhv..eva@fhv.sk nemec@fhv. PhD.. doc.umb. PhD. PhDr. PaedDr. Prof.umb. prof.umb. PhD.umb...Ružová ul. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr. PaedDr.sk olchowa.umb. PaedDr.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak.umb. PaedDr.peter@fhv.sk keks@fhv. PhDr.sk nemcekova.ivan@fhv. PhDr. výchovy a športu Mgr.umb. PhD.eva@fhv. Katedra telesnej PhD.umb.sk nociarova.jana@fhv. PhD.umb.sk nagy@fhv. Dr. PhD.sk palencar@fhv.umb.sk Číslo miestn.umb. PhD.sk chrijumue@yahoo.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr. doc.umb. PhDr. PaedDr.andrea@fhv.pavol@fhv...maria@fhv.miroslava@fhv. DrSc.. C308 316 J015 438 .zoltan@fhv. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát .nadezda@fhv.pavol@fhv. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr.sk odalos.umb.com murinova.umb.umb.umb.umb. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak..sk martuliak@fhv. Katedra germanistiky Technická údržba PhDr.. PhD.sk mandzakova@fhv.sk novotna.umb.sk michal.. CSc. CSc...sk palkova@fhv. prof. prof.

sk petkovamaria@fhv.ubm. Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr.sk rouet. Mgr.sk racakova.. PhD.aydan@fhv.študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát . účtovníctva a skladu MTZ Dekanát . Pappová Petra PhDr.umb.. prof.sk prsova. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.sk rozim. Mgr.uli@fhv.sk pappova. Dekanát .sk pupis@fhv. .umb.sk paulenkova@fhv.Sc.sk Pivarčeková Ing.eva@fhv. PhD. PhD... PaedDr.študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv. Katedra telesnej PhD.sk 314 439 .sk podobova@fhv.referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr. PhD. PhD.umb..údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu. Katedra telesnej výchovy a športu prof.jaroslav@fhv.umb. Dr. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .c.sk popelka.umb.umb.sk roskova@fhv. prof. PhD.umb.com 7314 schimdt@fhv. PaedDr.peter@fhv.sk pivarcekova@fhv.Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn.sk rothfuss.sk repon. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň .umb.sk sekicki.umb. Katedra slovanských jazykov Mgr.sk patras@fhv.umb.phil.umb.sk racko.anton@fhv.umb. Viera Mgr. Mgr.umb.srdan@fhv.oddelenie pre IT Dekanát . M. PaedDr.sk pasiarova@fhv.sk aydansertoglu@hotmail.odd.umb..umb.anita@fhv.umb.sk paugschova@fhv.petra@fhv. DrSc.eva@fhv.gilles@fhv. Mgr.študijné oddelenie Dekanát .sk rusnakova@fhv.umb. PhD..umb.. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr.robert@fhv... CSc. PhD. Katedra germanistiky H. F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr..sk reichwalderova. výchovy a športu Bc.umb. PhD.umb.umb. Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr..umb. Mgr. Mgr.umb..

. prof.sk slizik.umb.sk schwarzova.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv.sk Číslo miestn. PhD.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt.sk savelova@fhv.eva@fhv.larisa@fhv.umb. Mgr.sk sliacanova.umb.umb. PhD. Mgr.umb. PhDr.sk sugay.. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň .umb. PhD.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát .sk smigel@fhv.ref. PhDr. Mgr. Mgr.umb.umb..lydia@fhv.sk msedik@pdf.umb. prof. Wolfgang Schwarzová Eva Mgr.sk slosiar@fhv.sk simko.umb.umb.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv.veronika@fhv. Mgr..umb.sk sperkova@fhv. doc. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc. PhDr.umb.umb..umb. Bc.sk stefanakova@fhv.sk simorova.maria@fhv. PhD.klara@fhv.sk bencova.umb.. PhDr. PhD.umb.umb.stefan@fhv.umb.sk srnkova.umb. PhDr. CSc.umb.umb. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 ..maria@fhv. Dr. Ing. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát .sk stulrajter@fhv.sebova@fhv.umb.umb.miroslav@fhv. CSc.sk stulajterova@fhv. PhD..sk simonova.sk stotova@fhv. PaedDr. Schulze prof.brigita@fhv. DrSc.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof. PhDr. PhD. Mgr.sk smahelova. PhDr. PhD.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv..francois@fhv.sk sklenkova@fhv.údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul. Mgr..sk lenka. PhDr.

sk urgelova.umb.sk lujza@fhv.. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr.gyula@fhv.ivan@fhv.sk varga.sk tuharska@fhv..umb. Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr..útvar prevádzky PhDr.umb. Mgr.sk varga@fhv. Tatiana Vincúr Branislav Mgr.D. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb.martin@fhv. PhD.umb. PhD.umb.sk wollner@fhv. PaedDr.sk varinsky@fhv.umb. 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát .sk urbancova@fhv. PhD.umb.sk surova@fhv.sk tatar. CSc.umb.sk tomecek@fhv..sk vinarcikova.jozef@fhv.umb.umb.nadezda@fhv.umb.umb.podateľňa PhDr... jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát .sk Číslo miestn. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 ..sk tomekova. . Mgr.elena@fhv.umb. PhDr.sk paulkereste@hotmail.viera@fhv. PhDr.umb. Mgr. Katedra slovenského PhD.sk such@fhv.umb.sk vesela. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc.sk taliga@fhv. Katedra filozofických vied M.A..umb.Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD.umb.umb.umb.com zazrivcova@fhv.sk vallova. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. PhD.umb. PhD.umb. Katedra filozofických vied doc.sk tomasikova@fhv.umb. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.. výchovy a športu Mgr.tatiana@fhv. prof.umb.umb. Katedra telesnej PhD.študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát . PhDr.sk tomascikova@fhv. Urbancová Lujza Ph.sk vladovicova.umb.branislav@fhv. PhDr.sk vitazkova.sk susa.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur.umb. PaedDr.sk veszeli@fhv.denisa@fhv. PhD.oddelenie pre IT Dekan.eva@fhv. CSc.sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.dagmar@fhv.

umb.. Katedra slovanských jazykov 442 ..sk zimanyi. hab.umb.sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv.umb. F064 024 108 C223 C308 prof.. Katedra hungaristiky CSc..arpad@fhv.sk Číslo miestn. PhD. Mgr.sk zemanikova@fhv.Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr. Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv. Prof. Dr. PhD.umb. PhDr. PhDr.

..... charakteristiky katedier ...... Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ....................................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra ................................... Personálne obsadenie katedier................................... Príhovor dekana FHV UMB ............................................................................ II........................................ taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..................................................... VI............................................................................... španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ....................... Harmonogram akademického roka 2009/2010 . III..................................OBSAH I....................................... V............................................................. Koordinátori ............................................................................................ A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I.................................................................................................................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov................................................................................................................................. taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .......................................................................................................................................................................................... nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ... ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov................................................... Akreditované študijné programy/študijné odbory I.... Zásady kreditového systému štúdia ..... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ................................................................................................................................................................. maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................... Akademické orgány fakulty ................................................ európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .................................................................................................... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................. Poradné orgány dekana ............... šport v študijnom odbore šport ................................. poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ..................................................................................... história v študijnom odbore história ........ francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) .......................................... Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ............. 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 .................................. translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ..... Kreditový systém štúdia. Poslanie fakulty .................................................................................................... Dekanát Fakulty humanitných vied UMB ...........jednopredmetové štúdium ......................................................................... stupeň štúdia ................................ Katedry................... Akademickí funkcionári fakulty ............... III.... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................................. stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .... 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II.. IV....................

.............................................. dejepis v kombinácii ............................................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ....................................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ....................................................................................................................................................................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .............................................. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ..................................................................................................................................................................................................................................... technická výchova v kombinácii ............................................................................................. maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................... Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ...................................... B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ................ anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .......... francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii .............................................. trénerstvo v študijnom odbore šport ........................................................................... hudobné umenie v kombinácii ...................................................................................................................................................... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .............. matematika v kombinácii ......................................... stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .... geografia v kombinácii ........jednopredmetové štúdium ........................................................................................................ telesná výchova ..A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ...................................................................................................................... Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ... telesná výchova v kombinácii ...... 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II........................................................................ translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ......................................................................................................................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ...................................... história v študijnom odbore história ............................................................... filozofia v kombinácii ... anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ................................................ informatika v kombinácii ... Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ............................................ 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 ..................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra ...........................................................................................................................................

.................................................................................jednopredmetové štúdium ..................................................................................... C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I................................. B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ........................................................... geografia v kombinácii .. technická výchova v kombinácii .................................................................................................................... 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ..... B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium .................................................. nemecký jazyk a kultúra ...........................................................jednopredmetové štúdium . anglický jazyk a literatúra v kombinácii .......................................................................................................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ................................................. ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................... B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium .... hudobné umenie v kombinácii .................................................................................................................................................................. filozofia v kombinácii .................... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .................................... telesná výchova ........... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ...................................................................jednopredmetové štúdium .............................nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................................................................................................................................................... dejepis v kombinácii ........................ ruský jazyk a kultúra ............................................... šport v študijnom odbore šport ............................................................................................................................................................................................ stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ....................................... 248 251 258 262 264 445 .................................. poľský jazyk a kultúra .............................. telesná výchova v kombinácii ........................................................................................................................................... výtvarné umenie v kombinácii ....................................................................................................................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia .......... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ......... muzeológia v študijnom odbore muzeológia .................jednopredmetové štúdium ......................................................................................................................................................

..................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ...... slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny ............................ telesná výchova ................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ............................... všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda ......................................jednopredmetové štúdium ............. poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ... anglický jazyk a kultúra .......... E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III...........jednopredmetové štúdium ................ slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra ...................... francúzsky jazyk a kultúra .................. telesná výchova ......................................jednopredmetové štúdium ............ 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ........................................................................................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ................................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ............................................................................................. spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .....................................................................jednopredmetové štúdium ................................................................... systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia .......... nemecký jazyk a kultúra ..................jednopredmetové štúdium ... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium .......................... 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii .................................................................................................................... história v študijnom odbore história ................................ športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika ............................................................................. ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .................................................................................................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ..... športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia ...................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ .................................. maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry ........................................................................................................................................................................................... C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ................................................. telesná výchova v kombinácii .................. 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 ......................... D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II............ etika v študijnom odbore etika ..... stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ................

....................................... IX.................................. X...................................................................... Imatrikulačný sľub študentov ........................ – 5...... VIII...................... 131/2002 Z........................... Bystrici a Zákona č............. 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 ............................ Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác .................................. roku denného a externého štúdia ................. Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č................. Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia ..... 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B.............................................................................. Promočný sľub študentov ... Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia .................. z. Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho..................................................VII..... Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) ....................... Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ......................................................... magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1.......... Úprava záverečných prác ............... o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI.................

rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc. PaedDr. CSc. rozsah 448 strán. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 .Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. Ingrid Balážová Formát CD. Ivan Čillík. Za technickú stránku zodpovedá: PhDr. náklad 1700 ks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful