UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach. Juraj Šuch. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr. PhDr. PhD. Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Ivica Lenčová. 9 . zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. prof. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou. Zuzana Bariaková. PaedDr. Katedra histórie PaedDr. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty. prodekani. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. Vedúca študijného oddelenia Mgr. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Jeho členmi sú dekan. Jeho členmi sú dekan. Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. vedúci ostatných pracovísk. PhD. Eva Homolová. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. PhD. Katedra germanistiky PhDr. CSc. Ivan Čillík. prodekani a tajomník fakulty. PaedDr. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty.. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. vedúci katedier. PhD. PhD. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Ivan Čillík.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. CSc. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. tajomník. Vladimír Biloveský. mim.

prof. Imrich Nagy. PhD. Janka Pálková Mgr. Katarína Klimová PhDr. PhD. PhDr. doc. PhDr. Mgr. CSc. PhDr. Eva Hoehnová. PhD. prof. PhD. Mgr. PhD. Elena Vallová. CSc. Peter Zbiňovský. Mária Daňová. PhD.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. Členovia: Katedra histórie Mgr. Katedra germanistiky PhDr. Patrik Kunec. Mgr. Karol Fremal. PhDr. CSc. Zoran Ardamica mim. doc. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. PhD. Janka Hrdinová doc. Zuzana Bohušová. PaedDr. PaedDr. Elena Baranová Mgr. Ivan Čillík. PhD. PhD. PhDr. Vladimír Biloveský. Nadežda Zemaníková PhDr. PaedDr. PaedDr. PhDr. Kristína Krnová. PaedDr. Gabriela Gombalová Mgr. Ivan Čillík. PhDr. . Daniela Fobelová. Pavel Fobel. PhD. Kristína Krnová. PhDr. Júlia Palovičová. PhD. CSc. Juraj Šuch. PhDr. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Ivan Šuša PaedDr. Elena Bendíková doc. PhDr. CSc. Petra Jesenská. Ľubomír Kováčik. Mgr. Nadežda Zemaníková prof. Lujza Urbancová. PhDr. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. PhDr. Študentka Bc. PhD. PhD. prof. PhD.

Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. Mgr. PhD. Cyril Hajduk Bc. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. mim. Martin Schmidt. PhD. PhD. PhD. CSc. Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . doc. Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PaedDr. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr. Oľga Kúchenová Mgr. PhD. Eva Homolová. PhD.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. Matej Bence. Členovia: Tajomník fakulty Ing. Zoltán Németh. PhD. CSc. Ivan Čillík. Cyril Hajduk Doc. Ing. PhDr. Mgr. Mgr. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr.. PaedDr. PhDr. Želmíra Jankovská. prof. Zdenko Dobrík. Peter Zbiňovský. Ing. Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr. doc. Michal Šmigeľ. PhD. Pavol Bartík. CSc. Milena Štulrajterová. Helena Lubyová RNDr. PaedDr. PaedDr. CSc. Ivan Jančovič.

mim. Pavel Fobel. CSc. CSc. 20. PhDr. prof. PaedDr. Eva Mrhačová. Eva Tučná. 12 . PhDr. (FF UKF Nitra) doc. Jolana Darulová. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. 16. (Spoločenskovedný ústav SAV.c. PhD. CSc. Vladimír Varinský. . PaedDr. PaedDr. 9. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady. prof. 6. DrSc. CSc. PhDr. CSc. PhDr. Pavol Odaloš. PaedDr. PhDr. Dr. prof. doc.podpredsedníčka 3. (FF UKF Nitra) prof. prof. PaedDr. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. (FF PU PREŠOV) prof. Vedecká rada prerokúva. prof. schvaľuje. doc. Elena Baranová. CSc. František Briška. Štefan Šutaj. Eva Homolová. Vladimír Varinský.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. 10. (FTVŠ BRATISLAVA) prof.. PhDr. CSc. prof. CSc. 14. 11. 15. PhDr. 17. CSc. PhDr. PhDr. prof. . 5. Karol Fremal. doc.h. doc. prof. mim. Vladimír Hellebrandt. Ivan Čillík. CSc. 18. Ľudmila Jančoková. CSc. 21. doc. DrSc. prof. 12. dekan fakulty doc. 7. (FF UK Bratislava) doc. CSc.c. prof. 8. PhDr. Ján Šlosiar. PhDr. CSc. predseda vedeckej rady. Martin Golema. OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. Karol Görner. 13. PhDr.h. prof. Zdenka Gadušová. PaedDr. CSc. 19. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. Július Alberty. PhDr. 4. prof. prof. doc. KOŠICE) prof.predseda 2. 22. CSc. Vladimír Patráš. 23. prof. Ján Findra. Kristína Krnová. CSc. PhDr. CSc. PhDr. PhDr. CSc. Kristína Krnová. CSc. CSc. PhDr. PaedDr. PhD. Anton Eliáš. Rudolf Dupkala. PhDr. prof. Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte. PhD. (FF OU. PhDr. vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov.

Bc. Zoran Ardamica. PhD. Sj-Nj 3. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných.sk roskova@fhv.umb.com krsko@fhv. schvaľovanie prodekanov fakulty. študenti.sk .KFV krsko@fhv. Karol Görner. Mgr.sk balazova@fhv.sk jancovic@fhv. prof. Bc.umb. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné. CSc. Katarína Klimová. Členovia: PhDr.r. prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov. Ivan Jančovič. Bc. Mgr. PaedDr.sk koziak@fhv. Mgr. Mgr. Mgr.sk s-palonder. Sj-Nj 3.KHUN – referát MV . Jaromír Krško. schvaľovanie rozpočtu.KHI .sk nemec@fhv.umb. PhD.KSJL . Mgr. Podpredseda PhDr. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity.helena@fhv. Rastislav Kožiak. Miroslava Rošková.KSJL . schvaľovanie študijných programov. EKUŠ 1.umb. PhD.sk martin. r.sk s-barnova.umb. Ingrid Balážová PaedDr.KTVŠ .sk p.umb. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok. Jaromír Krško.umb. EKUŠ s-homolova.katarina@fhv.sk taliga@fhv. PhD. Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci. Miroslava Rošková. Aj-Fj ŠO PaT 1.KTVŠ .umb. doc. Peter Paľonder 1.peter@fhv. Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty. ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách. Mgr. PhDr. Sj-Nj 2.katarina@fhv. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr. Patrik Kunec. Doc. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc.KTVŠ .umb.sk koziak@fhv. PhD. PhD. PhD.r. K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty.sk klimova. Rastislav Kožiak.r.peter@fhv. PhD. Zuzana Bariaková.sk roskova@fhv. Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia.zoran@fhv.KSJL . PhD.com s-palonder. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc. Jaromír Krško. Miroslav Nemec. PaedDr.umb. Mgr. Ph. PhD. Helena Homolová Členovia: Bc.D.umb. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc. PaedDr. PhDr.umb. Miloš Taliga.sk bariakova@fhv.umb.umb.r. PhD. Mgr.sk kunec@fhv.umb.turcan@yahoo.com magdalena.umb.umb.r.cobirka@gmail.umb. Predseda Doc.KRO – KHI . vedeckí pracovníci.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom. PhD.sk gorner@fhv. Mgr. Magdaléna Moravcová Bc. voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl.umb.sk 13 . PhD.umb.sk ardamica.moravcova@gmail.sk krsko@fhv. Mgr.

7621 kl. 7438 kl. 7411.fhv. (446) 4152 kl. Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing.: +421 48 4134541 . Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. 7411 kl. Helena Lubyová Ing. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc. Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul. 7424 kl. (446) 4118 kl. tf. 7557 kl. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút . 4230392 kl. Cyril Hajduk Mgr.sk Ing. 7414 kl. Kamila Sklenková Mgr. 7418 kl. Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. 7420 kl. Anna Pasiarová Mgr. tf. 7420 kl. 7413 kl.umb. 7417 kl. Viera Pivarčeková kl. 7409 kl.umb. 4134547 kl.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc. 5120 kl. tf. 5204 kl. tel. 5171 kl. 7410 kl. 4132729 kl. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr. 7418 kl. 7420 kl. 7416 kl.Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40. 4230392 fax 4136153 kl. 7422. 7417. 7411 kl. 974 01 Banská Bystrica Tel. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing. 7425 kl. 7423. 7557 kl.sk e-mail: sekretariat@fhv.

Roman Ličko.umb.andrea@fhv.: 446 5141. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr. Milena Štulrajterová.umb.sk Tel.: 446 4141. e-mail: vincur. Viera Pivarčeková 15 .: 446 4137.umb.umb.sk Tel.anna@fhv.peter@fhv.umb.sk Tel.sk Tel.sk Tel. Martin Lizoň. Ulrich Wollner.martin@fhv.umb.sk Tel. e-mail: licko@fhv.umb.veronika@fhv.: 446 4165.sk Tel.umb.: 446 7411. Henrich Jakubík. Mária Daňová. Želmíra Jankovská.sk Tel. Peter Mandzák. Monika Zázrivcová PhDr.: 446 5018. Mgr. Katedra germanistiky PhDr. e-mail: djovcos. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.umb. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.umb.sk Tel.sk Tel.: 446 5123.umb. e-mail: stulrajterova@fhv. PhD. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel.: 446 7535. e-mail: wollner@fhv.sk Tel.sk Tel.: 446 5133.: 446 7506.III.barnislav@fhv.sk Tel.sk Tel.: 446 7734.: 446 5120. e-mail: lizon. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing.martin@fhv.umb.: 446 5626. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.sk Tel. e-mail: jakubik@fhv.sk Tel.: 446 4197.umb.sk Tel. e-mail: laukova.: 446 7143.: 446 7417. Oto Tomeček. Mgr.: 446 7411. e-mail: palkova@fhv.: 446 5022. e-mail: tomecek@fhv.sk Tel.sk Tel. Katedra histórie PhDr. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr. e-mail: paulenkova@fhv. PhD. e-mail: sliacanova.: 446 5133. e-mail: danova@fhv. CSc.umb.umb. PhD. PhD. e-mail: galisova. PhD. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr. PhDr. e-mail: mandzak. PhD. Katedra hungaristiky PhDr.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.umb. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr.umb.umb. PhD. Jana Lauková. e-mail: hrdinova@fhv.: 446 7318. e-mail: kosturova@fhv. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. e-mail: jankovska@fhv. PhD.umb. PhD.jana@fhv.umb. e-mail: csikany.: 4150.sk Tel.sk Mgr. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr. e-mail: zazrivcova@fhv. e-mail: pivarcekova@fhv.

Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. e-mail: vincur.umb. e-mail: kremnicky@fhv.umb.: 446 5022. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr.: 446 5123.: 446 5113.: 446 7414.ivan@fhv.barnislav@fhv.: 446 7118. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr.sk Tel. e-mail: zbinovsky@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr.umb. Roman Ličko.: 446 5120.sk Tel.sk Tel.umb. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. e-mail: liskova@fhv.sk Tel. e-mail: palkova@fhv.: 446 7419 al.sk Administrátor štúdia Ing.: 446 7318.umb.andrea@fhv.sk Tel. Miloš Taliga. PhD. Ingrid Balážová Tel.: 446 7530.umb. Peter Zbiňovský. e-mail: pivarcekova@fhv.marta@fhv.umb. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.umb.umb. PhD.: 446 5626. PhD. PhD.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr. Juraj Kremnický. e-mail: kovacova. PhD. Katedra germanistiky PhDr.: 446 7172. PhD. PhD. Katedra hungaristiky PhDr.sk Tel. e-mail: balazova@fhv. Tel.sk 16 .: 446 4137.umb. 7507.umb. Ivica Lenčová. PhD.umb. e-mail: zazrivcova@fhv. e-mail: ocenas.umb. Ivan Očenáš.sk Tel.sk Tel. e-mail: taliga@fhv. e-mail: csikany.: 446 5133. e-mail: licko@fhv.umb.sk Tel. Marta Kováčová. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr. Katedra histórie PhDr.sk Tel.sk Tel. e-mail: lencova@fhv.sk Tel. Henrieta Albertová.: 446 5147. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.

PhD. Katarína Chovancová.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr. KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr. Ivan Očenáš. František Alabán.umb.umb.sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr. Tel.: 446 4154. Tel. e-mail: kge@fhv.: 446 7314. PhD. Rastislav Kožiak..: 446 5131. e-mail: khi@fhv. PhDr.umb.umb.umb. e-mail: kro@fhv. Vladimír Biloveský. Pavel Fobel. Tel.: 446 5314.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr. PhD. e-mail: kaa@fhv. PhDr.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr.umb.sk 17 .umb. PhD.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof.: 446 7116.umb. PhD.: 446 5621.: 446 4138.: 446 5148. Miroslav Nemec. e-mail: keta@fhv. Martin Schmidt. PhD. Helena Bálintová. e-mail: keks@fhv. e-mail: kfv@fhv.: 446 7527.IV.: 446 5031. PhD. CSc.umb. Tel. Tel. Tel.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr. Tel. e-mail: ktvs@fhv. Tel. e-mail: ksjl@fhv.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr.umb. Alena Ďuricová.: 446 5112. PhD. PhD. Gabriela Gombalová Tel. Tel. PaedDr.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr. e-mail: ksj@fhv. Tel.umb. e-mail: khun@fhv.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof.

Martin Djovčoš. Alojz Keníž. Bc. zahraničnoobchodnej. PhD. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Csaba Czeglédi. najmä v spoločenskej. PhD. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy. Alica Bírešová Bc. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka. PhD. Jana Šavelová PhDr. Doc. Alena Štulajterová. PhDr. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. Katedra spolupracuje s British Council.A.Personálne obsadenie katedier. PhD. Vladimír Biloveský. Eva Homolová. USA a s Fulbrightovou komisiou. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. PhDr. PhD. Mgr. CSc. turistickej a kultúrnej sfére. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. Mgr. mimoriadna profesorka Mgr. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Kamil Dovčiak. Jana Javorčíková. Ľubica Brenkusová PhDr. diplomatickej. Mária Hardošová. Mgr. PhD. CSc. Milena Štulrajterová.. Prof. Mgr. Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . PhD. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Vladimír Biloveský. Martin Kubuš PhDr. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Erasmus koordinátor UAP PhDr. Mgr. Petra Jesenská. CSc. PhDr. Ivan Zelenka Bc.. Roman Ličko. Pennsylvania. Miroslava Melicherčíková PaedDr. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. PhD. PhD. PhD. charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. modernej anglickej a americkej literatúry. Katarína Feťková. PhD. Absolvent učiteľského štúdia. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori. s Penn State University. PhDr. PhDr. M. Elena Vallová. PaedDr.

PhDr. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Prof. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. a o doktorandské štúdium v odbore etika. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). Ľubomír Bušík (Krajský súd B. Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. PhD. Dr. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente. Dr. Dr. PhDr. Zuzana Kiczková. Gerhard Banse (Forschungszentrum. Pavel Fobel. B. (FF Univerzity Komenského. PhD.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. s Filozofickým ústavom SAV. B. Bratislava) MUDr. Prof. Hab. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko). Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). Daniela Fobelová. pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície. D. Bystrica) Mária Srnková Mgr. prof. Gana Guitcheva Mgr. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. Branislav Vincúr Mgr. Karlsruhe. Roosewelta. Daniela Kovaľová. PhD. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. PhDr. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. CSc. Pavel Fobel. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . Bystrica) JUDr. Bystrica) PhDr. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. PhDr. Poľsko) Prof. Doc. vysokoškolskými pracoviskami v SR. PhD. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. PhD. SRN) prof. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). Vladimír Ďurčík. PhDr. PhDr.

jazyka a literatúry PhDr. Patrik Kunec.Katedra slov. – Katedra filozofických vied Prof. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr. UMB PhDr. Prof. PhD. DrSc. CSc. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá. Henrich Jakubík. PhDr. PhD.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005. PhDr. Zuzana Bariaková. .vedy Doc. PhDr. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc. – Katedra slov. Dagmar Hoscheková. M. PaedDr. – Ústav VaV. Mgr. Janka Klincková. Ján Šlosiar. – Katedra slov. PhD. . Michal Šedík. Genovaité Kaciuškiené. PhD. zástupkyňa vedúcej katedry Prof. Janka Pálková. PhD. Milota Vetráková. Nikša Maksimovič . PhDr. PhD. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr. – Katedra histórie PaedDr.Katedra slov.Katedra slovanských jazykov Dr. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . PhD. – Katedra histórie Mgr. CSc. Helena Bálintová. Katarína Koštialová . Alexandra Bitušíková-Wootliff. – Pedagogická fakulta UMB Doc. Ing. PhD. Imrich Nagy. Eva Höhn. – Katedra slovanských jazykov Mgr. Zuzana Ištvánfyová.Katedra slov. jazyka a lit..Ekonomická fakulta UMB Doc. Daniela Kovaľová. Libor Fridman. – Katedra filozofických vied Doc.Katedra histórie Mgr. Jaromír Krško. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. jazyka a lit. PhD. – Katedra slovanských jazykov Prof. – Pedagogická fakulta UMB PhDr. vedy Ing. PhD. – Katedria histórie PhDr. PhD. – Katedra slov. Jolana Darulová. Oto Tomeček. jazyka a literatúry Prof. PhD. Radoslav Kožiak. PhDr. Ing. PhD. jazyka a literatúry PhDr. PaedDr. Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr. Doc. PhD. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. PhD. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof. Erasmus koordinátor Mgr. PhD. PhDr. PhDr. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie. . PhD. ktorý ponúka v dennej i externej forme. Martina Kubealaková – Katedra slov. jazyka a literatúry Prof. Mgr. Dušan Škvarna. Olga Brandys. jazyka a lit. PhD. Vladimír Patráš. DrSc. Mgr. ruské kultúrne štúdiá. Ivan Chorvát. PhD. PaedDr.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. CSc. .. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. Daniela Fobelová. PhD. Helena Bálintová. – Ekonomická fakulta Doc. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. Marián Palenčár. Prof. PaedDr. CSc. Svitlana Pachomovává.. CSc. PhD. Gilles Rouet. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr.A. PhD. Ján Findra DrSc.

slovenským jazykom a históriou. PhD. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. PhD. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. Jana Nová. Mgr. Mikuláš Lukáč Mgr. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . Mgr. MBA. Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. Doc. Bc. CSc. Erasmus koordinátor Mgr. Miloš Taliga. Martin Schmidt. Filozofia a Náuka o spoločnosti. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. PhD. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. umením a vedou. Miroslava Kminiaková PhDr. PhD. 1990. na ktorých participuje väčšina členov KFV. Lenka Šebová Mgr. Ing. Prof. Marián Palenčár. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh.PhDr. CSc. PhD. Mgr. Mgr.. Ulrich Wollner. Jaroslav Cepko. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi. Za ten čas sa vypracovala. Juraj Šuch. Mária Nemčeková. Oľga Lauková Ing. PhD. Mgr. PhD. Beáta Štotová Mgr. PhDr. Mgr. Mgr. Peter Grešša PhDr. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí. Martin Schmidt. PhDr. CSc. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. Zuzana Brťková Mgr. Robert Halaj Mgr. Erika Kubíková Mgr. Prof. Peter Máčaj Mgr. Ján Šlosiar. PhDr. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici. Michal Šedík.

Prof. na prípravu tlmočníkov a prekladateľov. Prof. Zuzana Bohušová. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc. Eva Schwarzová Mgr. ale aj európskom trhu práce.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. PaedDr. PhDr. Edita Jurčáková. Anna Ivínová 22 . PhD. PhD. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. PhD. Dr. Zdenko Dobrík. Mgr. Marek Ľupták Mgr. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. PhD PhDr. PhD. Alena Ďuricová. PhDr. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. Mgr. Mgr. nemeckej literatúry. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. Jana Miškovská. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Ivica Lenčová. PhD. Zuzana Tuhárska PhDr. CSc. Mgr. PhD. Jana Lauková. PhD. na jednotlivé lingvistické disciplíny. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Uli Rothfuss Prof. Nadežda Zemaníková. Alena Ďuricová. PhD. PhD. Mária Bieliková. Wolfgang Schulze Doc. Jana Štefaňáková. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Juraj Dolník. Mária Daňová. PhD. Dr. PhDr. PhDr. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia. PhD. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom. PhDr. Eva Molnárová Mgr...

Prof. Ostrave. PaedDr. PhDr. Dušan Škvarna. na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. PhDr. Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. cudzími jazykmi. Egri.. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. CSc. PhD. PhD. PhD. archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. PhD. Limoges. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. Pardubiciach. Karol Fremal. (FF Ostravskej univerzity. Pavol Maliniak. Opave. Rastislav Kožiak. PhDr. PhD. Katowiciach. múzejníctva. Erasmus koordinátor PhDr.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou. s Historickým ústavom SAV v Bratislave. PhDr. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. PhDr. PhD. CSc. Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. napr. Prof. Oto Tomeček. PhD. Michal Šmigeľ. Nina Pavelčíková. Eva Kalhotková Mgr. Od r. Miroslav Kmeť PhDr. Július Alberty. Prof. ČR) Mgr. Peter Račko Mgr. Grenoble. PhDr. CSc.h. so slovenským jazykom. CSc. PhD. PhDr. Rastislav Kožiak. Ústí nad Labem a Liberci). Imrich Nagy. PhD. Opole. Marcel Pecník Mgr. Kielcach. CSc. osvety. Andrea Nociarová Mgr. Prof. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. Brne. Marián Karcol Mgr. Doc. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku. Peter Mičko. PhDr.c. Mgr. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 . a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. Patrik Kunec. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. Dr. Marta Mácelová PhDr. Doc. Pavol Martuliak. Prof. náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. Vladimír Varinský. et PhDr. Mgr.

pedagogickej. Zoran Ardamica. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. publikačnej a informatívnej činnosti. PhDr. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie. Erasmus koordinátor PhDr. 2006. Ladislav Angyal Mgr. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. Vedúci katedry: Profesori: Prof. Zoltán Németh. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. PaedDr. tajomníčka katedry. Prof. Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. CSc. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy. ktoré sa realizuje od r. z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel. Gyula Varga. PhD.D. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3.). Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku. Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. Ph. PhDr. Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy.. Prof. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. František Alabán. nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR).KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. Súťaž v tlmočení. Annamária Dóšová Mgr. Prof. Gisela Cseh Mgr. Literárnu súťaž. PhDr. CSc. Árpád Zimányi. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. František Alabán. Andrea Csíkány. CSc. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej. Mgr. zástupca vedúceho katedry. CSc. PhDr. Timea Hulyák Mgr.

Francúzsko . je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. turistickej a kultúrnej sfére. Absolvent učiteľského štúdia. PhDr. Belgicko . Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. Erasmus koordinátor UAP Doc. Ciudad Real. Jan Holeš. Monika Zázrivcová.Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS.Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. PhDr. Vlasta Křečková. Vedúca katedry: PhDr. PhD. taliansky jazyk a španielsky jazyk. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy. PhD. Brusel. Ostrava. Lektori: Externí pracovníci: 25 . Belgicko . Španielsko . Louvain. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. a 2. Španielsko . Ľudmila Mešková. Poľsko . PhD. Mickiewicza v Poznani.Universidad de Extremadura. Francúzsko . Mgr. Paulína Šperková. CSc. PhDr. Milan Štulrajter. PhD. translatológie.Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes. PhDr. Francúzsko . PhD. Česká republika Universidad Castilla la Mancha. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. Júlia Bubáková. Katarína Chovancová. najmä v spoločenskej. Katarína Chovancová. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Elena Baranová.Université de Reims. François Schmitt Mgr. PhD. Cáceres. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: . PhD. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. PhDr. Španielsko . diplomatickej. Mgr. Remeš.Univerzitou v Nantes.Universidad de Oviedo.Univerzitou A. Dagmar Veselá Mgr.Katholike Universiteit Leuven.Ostravskou univerzitou. mimoriadna profesorka Doc. Mgr. Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry. zahraničnoobchodnej.

sympóziách a seminároch doma i v zahraničí. PhDr. PhD. Anita Račáková. DrSc. PhDr. Gabriela Olchowa Mgr. Martin Štúr. Petra Pappová. Gabriela Gombalová Prof. PhD. Katarína Klimová. Dr. Jiří Chalupa. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. literárnovedných a translatologických disciplín. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Dr. Eva Reichwalderová. Prof. Janka Kubeková Mgr. PhDr. Dana Ďurovková. Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. rusistiky. Marta Kováčová. aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. PhD. PhDr. Mgr. Eva Mesárová. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. Svitlana Pachomovová. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Doc. PhD. ktorý je koncipovaný tak.). Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof. Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program. CSc. PhDr. DrSc. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr. Mgr. Massimo Arcangeli Mgr. Mgr. PhDr. Dr. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . PhD. ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. Larisa Anatolievna Sugay.hab. PhD. PhD. Ladislav Franek. PhD. aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách.

Vladimír Patráš. PaedDr. lingvistická a didaktická problematika. DrSc. stupňa – doktorandské štúdium. CSc 27 . Ján Findra. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. CSc. Prof. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. Katarína Jackulíková. Michal Harpáň Prof. PhDr. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. h. c. V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). Justyna Cembrowska. Poľsko. Eva Tomeková. Prof. Chorvátsko). Olga Brandys. Dr. vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr. PhD. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. PhDr. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r. Prof. PhD. Martin Lizoň. spoločné vedecké projekty. V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach. Prof. Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. PaedDr. Pavol Odaloš. Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. PhD. PhDr. et Dr. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. Mgr. PhD. čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. PhD. V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. Eva Kúchová Mgr. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra.Mgr. Nemecko. Mgr. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). Nikša Maksimovič PaedDr. Srbsko. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. CSc. Zuzana Hurtajová. Ivan Očenáš. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra.

D. PhD. PhD. PhD. Lýdia Janáková. Ivan Očenáš.D. Ľubomír Kováčik. Mária Šimorová PhDr. Klára Stebilová Mgr. Ph. PhD. h. (MD) Mgr. Jozef Tatár. Katarína Harčarová Mgr. Jana Klincková. PaedDr. PhD. Anna Gálisová PhDr. Doc. PhD. Lujza Urbancová. Doc. Zdenko Kasáč. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). Dr. PhD. Jaromír Krško. CSc. PhDr. Jana Hrabovská Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Viera Luptáková Mgr. PhD. CSc. Docenti: Prof. v štátnej správe. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Ladislav György. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní. Anna Lazurová Mgr. PaedDr. Henrich Jakubík. Emeritný profesor. PaedDr. Janka Šuchová Mgr. Doc. PaedDr. PhD. Ivan Jančovič. Eva Čulenová Mgr. Lucia Hudecová Mgr. Zuzana Gregorcová Mgr. Kristína Krnová. Martin Golema. Hedviga Kubišová. Anita Huťková. PhD. PaedDr. Lenka Garančovská Mgr. PhDr. Július Lomenčík. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. Ivan Šuša. Brigita Šimonová. Peter Filín Mgr. PhDr. Ph. Mgr. c. Zuzana Bariaková. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. Doc.Prof. Erasmus koordinátor UAP Mgr. Alexandra Chomová. Eva Pršová PhDr. Absolvent 28 . PhD. PhD. Martina Kubealaková PaedDr. PhD. Doc. PaedDr. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Eva Drugdová Mgr. PaedDr. CSc. PhDr. Doc.

Miroslava Rošková. PaedDr. PaedDr. PaedDr. PhD. Prof. PhD.. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium. Jiří Michal. Rastislav Kollár. Ivan Štulajter. Miroslav Slížik. PhD. Ľudmila Jančoková. PhD. Marian Kučera. Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 .magisterského štúdia sa navyše uplatní . PhD PhDr. RNDr. Mgr.. SŠ. Štefan Adamčák. PaedDr. Doc. PhD. PhD. PaedDr. PhD. Božena Paugschová. Mgr. PhD. Nadežda Vladovičová. PaedDr. Erasmus koordinátor PaedDr. PhD. PaedDr. PhD. PaedDr. PhD. Vedúci katedry: Profesori: Doc. CSc. PaedDr. Doc. PaedDr. Martin Babiar Mgr. odbor športová edukológia a športová humanistika). Miroslav Nemec. Prof. PhD. Ivan Čillík. PhD. PaedDr. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. Mgr. Martina Mandzáková. Peter Zbiňovský. Doc. Martin Pupiš. CSc. Juraj Kremnický. Doc. Peter Mandzák. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. Zuzana Borguľová Mgr. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. Lucia Krajkovičová Mgr.ako učiteľ na ZŠ. PaedDr. Júlia Palovičová. Želmíra Jankovská. PaedDr. PhD. Robert Rozim. PhD. PaedDr. Ladislav Bence. Pavol Bartík. CSc. Doc. Matej Bence. Doc. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. CSc. Miroslav Nemec. PhD Doc. Jaroslav Popelka PaedDr. VŠ. PhD. Jaroslav Kompán. PaedDr. PhD. ECTS koordinátor PaedDr. Elena Bendíková. PhD. PaedDr. Prof. PhD. PaedDr. Mgr. CSc. PhD. Silvia Končoková Mgr. Doc. Karol Görner. PaedDr. Pavol Pivovarníček Mgr. PaedDr. Mgr. Nadežda Novotná. PaedDr. PhD.

2010 Vyučovanie. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc.6. 6.26. praxe.2009 druhý termín 7. 2010 . 12. 2009 .2010 zimný semester 21. 9. 2009 *7. 2. 6. HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6. 2. II. 9. 2. 8.roku Mgr. 12. 2009 *7. 2010 *25. . 2010 – 16. 2009 21. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 12. 9.2009 a 17. termín do 12.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31. 2010 .5. 2010 *25. etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 2009 o 13:00 h Zápis do 1. štúdia Zápis do 2.9.2009 prvý termín 28.20. 2009 – 2.2. 5. 2010 – 28. 2010 druhý termín do 25. 2010 8.18. roku Bc. štúdia Zápis do 1. 7. 2009 7. 2010 8.1.2010 *do 30.18. 12. 2009 21.roku Bc. 2010 – 28. 2. 12.2010 apríl 2010 2. 2010 10.18. 2010 do 7. . 2010 letný semester 8. 2009 – 18. 2010 . 12. 2009 – 18.7. termín do 12.10. 2010 letný semester 8. 2010 8.6. 2009 1. 5. 9. a Mgr.2. deň vyučovania podľa rozvrhu do 4. 2010 do 6. 2009 . ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21. 9.10.18. 2009 . 5. II. 2010 – 7.2010 letný semester 8. 9.2. práce) 17. 2010 16. II.5. 2.14. 2010 16. štúdia Náhradný termín zápisu do 1. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II.2009 a 17. etapa Doktorandské štúdium . .2009 8. 2010 . 5. 2009 .2009 8.9. 5. termín do 12.2010 zimný semester 21. 9. 5.2. 2009 – 18.6.6.2009 7. . 9. 9.11. 9. 2009 o 9:00 hod. 2010.2. .2010 Štátne skúšky prvý termín do 14.9.2. 2. 2.18. 2009 *19. 2009 .2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 4.V. 9.9.2010 druhý termín do 25. 2. 2. 8. 9.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1.20. 9. 2010 30 . 5.26. 9.9. 6. práce) 3. 2009 . 2009 12. 2009 o 9:00 h 18. etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I.6.16.6. 2010. 9. . 2010 . 2010 – 7. 2009 – 18. 2010 31. 2009 21. 10. 4. 12. 9.16. 6. 2010 – 17. 2009 21. 1.2010 zimný semester 21.3. 9. štúdia Zápis do 3.11. 5. 8. 3. 9. 1.roku Bc. 2009 . 9. 5.2009 Akademické udalosti 16. 12. 2009 7.2009 do 4. 8. 4. 2009 .2010 apríl 2010 2. . roku Bc.6.10. 2010 – 21. 2010. 2010 – 7.ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr. 2009 o 9:00 h 11.9.14.

6. 2010 – 15. 4.2010 august 2010 9. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 5. 2010 16. 2010 druhý termín do 25. 5. 8. 2010 – 29. 6. (Talentové PS: Tv.6. práce) prvý termín do 7. 2010 – 28. 2010 24.6. 6. 2010. 2010 16. 8. 4.2010 31 . . 5.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 8. – 23. 2010 – 28. práce) 10. 2010 druhý termín do 25. 6. 2010) 21. 8. 5. 5.25. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14. 2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. Šport 19. – 18.

kompletných informácií o štúdiu. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. t. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. t. resp. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. povinne voliteľných a výberových predmetov tak. ktoré ECTS uplatňujú. či špecializácie. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu. v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak. ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. na ktorý bol prijatý.VI. Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 . ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. Pre študenta to znamená.j. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester.j. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Študentom sa odporúča. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií.

systémom a podmienkami štúdia. Na tomto mieste upozorňujeme. Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV. V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. 33 . Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ). stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. Štúdium. Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku.fhv. Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov. pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom. Okrem základných informácií o predmetoch. ktoré povinné.umb. Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www. Študenti.v priebehu celej štandardnej doby štúdia. sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia. V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah). keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. musia počítať s tým. kedy sa rozhoduje. aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia. povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia.

z. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík.).prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. PhDr. organizačnými a kultúrnymi trendmi. ovláda princípy empatie. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. Pavel Fobel. 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. ako oblasť poznania (§ 50 ods. 446 5626.1 zák. PhD.branislav@fhv. . . .iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. národnými. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. . ethics officer. ktoré narúšajú integritu. e-mail: vincur. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce.sk Garant štúdia: prof. spravovaných Ministerstvom školstva SR. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. ethics consultant). . je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. Odporúčaný študijný plán: 34 . disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. globálnymi.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č.1 zák. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. Študijný poradca katedry: Mgr. ktorá sa považuje za povinný predmet.umb.sk.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania.A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I. t. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika.č.Konzultant pre etiku (angl. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky.z.asistent manažéra. Po úspešnom absolvovaní 1.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . J 03.fhv.131/2002 Z. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.131 Z. verejného a profesionálneho života.umb.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.

Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof. doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext. hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1. Salbot Ekonom. Fobelová prof. 1.PhD.Fobel prof. 2. L L L L L L prof.Ďurčík Banse Ekonom. 1. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof.Fobel prof. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1.Fobel Banse doc. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2. 1.Fobel Kovaľová.fak.PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Ekonom. Banse doc. 2. 1. 1. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext.Fobel prof. 1.Fobel Kovaľová. 2. 2. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.fak. 1. 1. 1.Kiepas prof. 2. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof. 2.PhD. 1.Fobel Kovaľová. 1. 1. 1.Fobel prof.PhD. 2.fak. Fobelová Kovaľová. lektor Ďuricová. 35 .Kiepas Kovaľová. 2.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Salbot Kovaľová L Spolu prof. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext.Ďurčík prof.fak. Ekonom. Fobelová prof. prof.PhD.

Z Z Z Z Z Z Z Z prof. 3.Spolu kontakt.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. prof.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. 3. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. Fobelová doc. 3. Oravcová 2. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext. Kovaľová 1. L L L L L Kovaľová. Koordinátor ŠVUA 3.Banse doc. L L L Vyučujúci ext.PhD. Ďurčík prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kovaľová 1. Fobelová prof. 3.Kiepas doc. 3. lektor školitelia Oravcová. 2.PhD. Šimoniová Fobelová. 2. 3. Externý lektor 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. externý lektor 3. Kovaľová 1. Šimoniová Ďurčík ved. 3. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. Kovaľová 2. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel. externý 36 . 3.Fobel prof.

lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 . lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3.Spolu kontakt. 2. lektor ext. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1. lektor ext.fak. hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. ext.fak. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2. L L L Ekonom. lektor ext. 1. L L L školitelia ext. 2. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ext. 2. Z Z Z Ekonom. L Z Z Ďuricová ext. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. lektor ext. 2. 2. L L L Fobel ext. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1.

Poľsko . venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Holandsko . Kubealaková PhD. USA a i. hudobnej a výtvarnej kultúry. DrSc. Veľká Británia . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. Maďarsko – Budapešť. Jančovič.umb.Petrohrad. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. Bude kompetentný v hovorenej. Študijný poradca katedry: PaedDr.Krakow. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. Gilles Rouet. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1. 38 . Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko. Martuliak Z Jakubík. Bálintová. ruskej. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. Z Chorvát doc. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. 1. sociálnej antropológie. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). nemeckej. 1.Birmingham. Janka Pálková Tel.sk Garant štúdia: prof. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry.fhv. technické vybavenie katedry). Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. PhD.Maastricht. Kunec Garant predmetu doc. zo psychológie. e-mail: palkova@fhv.sk (Personálne obsadenie katedry. čo spolu činí 170 kreditov.: 446 5123.umb. práva. Palenčár 1 4 prof. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. 1. riadiť. 1. slovesnej. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.). z medzinárodných vzťahov. z ekonomických vied a manažérskej etiky. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. francúzskej a slovenskej kulturológie.

1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. 1. doc. Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. Bálintová Höhn Pálková Ličko. Štulrajter. Ličko. PhD. PhD. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Bálintová. Höhn. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. Bálintová. 1.Spolu kontakt. Bálintová. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. L L L L 39 . Langsteinová prof. Štulrajter. Štulrajter. PhD. Höhn. 1. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. PhD. 1. PhD. Bálintová. PhD. PhD. Ličko. 1. 1. PhD. 1. 1. Rouet Ištvánfyová. PhD. 1. 1. PhD. Z Höhn Z Pálková. Höhn. PhD. Höhn. Štulrajter. Höhn. PhD. PhD. PhD. 1. PhD. L L L Darulová Bariaková Jančovič. PhD. Štulrajter. 1. 1. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko.

Štulrajter. Štulrajter. Ličko. Bálintová. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2.Brooš prof. Štulrajter. PhD. 2. PhD. PhD. 1. 2. PhD. Höhn. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko. Höhn. PhD. 2. PhD.Spolu kontakt. 2. 1. Langsteinová Ličko. 2. PhD. PhD. 2. PhD. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková. 2. 2. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 40 . 2. 1. PhD. Štulrajter. PhD. Bálintová. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. Höhn. Klincková doc. PhD. 2. Höhn. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. Bálintová. 2. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. 1. 2. PhD. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová.

PhD. PhD. PhD.Brooš doc. doc. 3. Ličko. PhD. PhD. PhD. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn. PhD. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. 2. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. 2. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. PhD. PhD. Bálintová. 3. Vetráková prof. 2. Höhn. 3.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. Bálintová. Štulrajter. Bálintová. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. 2. Klincková prof. Štulrajter. 2. PhD. PhD. 2. Švantnerová Ličko.Patráš Júda. Fobelová prof. Höhn. Štulrajter. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc. PhD. 41 . Vetráková Z Fobelová. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. 2. Spolu L Z Bálintová. Ištvánfyová Z Klincková. 2. 2. 3. PhD. Klincková prof. Höhn. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 2. 2. PhD.

1 30 180 42 . 3. Höhn. Štulrajter. PhD. 3. Bálintová. Zagoršeková prof. 3. 3. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. PhD. 3. Bálintová.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof. Höhn. Štulrajter. 3. 3. PhD. 3. PhD. PhD. PhD.Patráš Ištvánfyová. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. 3. PhD. PhD. PhD. PhD. Kuviková prof. Švantnerová Z Bálintová Bálintová. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. 3. 3. Bálintová. 3. hodín Odporúčaný rok 3. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. Štulrajter. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3. Ličko. 3. 3. Štulrajter. Bálintová.Spolu kontakt. 3. PhD. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko. Kožiak prof. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. PhD.

Höhn. Höhn. 2. PhD. PhD. Štulrajter. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. PhD. RJ. PhD. 1. seminára (AJ. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Höhn. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. Ištvánfyová. Höhn. hodnote V 2 1. PhD. NJ.jaz.Spolu kontakt.jaz. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko. Štulrajter. PhD. RJ. Bálintová. PhD. Bálintová. 2. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2. 43 . Höhn. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 2. PhD. seminára (AJ. 2. seminára (AJ. 2. Bálintová. 1. NJ.jaz. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. 2. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. RJ. PhD. NJ. PhD. PhD. 1. Štulrajter. 1. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec.

Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB.študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Exkurzia 1 * . hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl. 44 . Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD.

e-mail: tomecek@fhv.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva. v masmédiách a občianskych združeniach.fhv. 8.umb. profesionálneho života. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Katedra histórie miestnosť č. 143. Martuliak 45 . CSc.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. t. Európy. To znamená.j. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov. založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch. galérií. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Vladimír Varinský. PhD. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1. osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia.). tel. Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. PhDr. literatúry a periodík. historická geografia. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska. dejiny umenia a pod.umb. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. jazyk prameňov. múzeí. Oto Tomeček. podmieňujúci predmet. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov. bod 7c). vrátane metodiky ich spracovania. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými.: 048/4467143. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. ale aj na úseku štátnej správy. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.

Patráš doc. Nagy. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kožiak. PhD. Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. 2. hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. PhD. Nagy. PhD. 2. PhD. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Tomeček. Nagy.Fremal Albertová. 1. 1. Nagy. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček. 2. doc. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1. PhD. PhD. Albertová. L L L L L L L L L L Mácelová. 1. 2. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. PhD. Kunec. 2. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. 1. PhD. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. 1. Šmigeľ Albertová. Nagy. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 2.Spolu kontakt. PhD. L 46 . 1. B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Palenčár doc. Palenčár Nagy.

2. 3. Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3. Šmigeľ prof. a 20.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. 2. 3. L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19. 2. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . Šlosiar L Spolu Kožiak. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. 3. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. PhD. 1. 3. 1. PhD.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. 3. 3. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2. 2. doc. Mácelová Albertová Albertová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Škvarna prof. hodnote Koštialová. Kunec. 3. práce L Spolu Celkový súčet doc. 2. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . PhD. Šuch Škvarna Varinský Kožiak. Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. Kalhotková Mgr. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. 3. Darulová Šlosiar prof. 3. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Mácelová PhDr.

1.Spolu kontakt. PhD. 1. 1. PhD. Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. Albertová. a 20. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. doc. 1. 1. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. 48 . hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak. Tomeček. PhD. PhD.

Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . 1. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Odporúčaný študijný plán. Patráš prof. PhD. Svetlana Pachomovová. Študijní poradcovia: PaedDr. 2. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. PhDr. Klincková Huťková. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. PhD. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. 1. prof. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Huťková. 2. základy jazykovej komunikácie. DrSc. Z 2. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. PhD. Harpáň doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. Odaloš prof. Klincková Huťková. Mgr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. PhD. Spolu kontakt. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. 1. Eva Čulenová. doc. 1. prof. 1. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva.

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 50 . 1. Harpáň doc.Spolu kontakt. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. Odaloš prof. Patráš Huťková. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. 1. 3. 1. PhD. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. 3.

tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. Spolu získa 70 kreditov. Študijný poradca katedry: Mgr. Tatár prof. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. PhD. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Martin Golema. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. Patráš 51 . dejinných. 334. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí. Urbancová. Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený. V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. jakubik@fhv. miestnosť č. V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických. Henrich Jakubík. odborného a umeleckého prekladu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. a to v symbióze slovenských osobitostí. PaedDr. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. 1. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. Odaloš doc. Garant predmetu prof. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. 1. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Nadobudnuté poznatky. literárnohistorických a literárnokritických oblastí. Z Z Z Vyučujúci Odaloš. PhD. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy.umb. zamestnanec kultúrnej sféry. Huťková Tatár Patráš.sk Garant štúdia: doc. pracovník v turizme.

3. Z Z Hurtajová. hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. kredit. Jakubík doc. kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved. Kubealaková Jančovič doc. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2. Spolu Krško. Očenáš. kredit. Huťková Spolu Klincková. 3. Kováčik doc. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2. 3. Kubealaková Spolu Odaloš. Klincková doc. Klincková doc. doc. prof. 1. V kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 2. Jančovič Kováčik. PV kredit. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1. Gálisová. Gálisová Harpáň. 2. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. Kubealaková Klincková. Spolu Klincková.Spolu kontakt. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3. Golema prof. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. Odaloš prof. György Kováčik. Krško Chomová Harpáň. Kováčik doc. Patráš Golema. Harpáň Golema doc. Harpáň doc. 2. kredit. Urbancová. Šuša prof. 1. 1. Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . György Kováčik.

Patráš. kredit. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved. 2. kredit. Z Z Z Patráš Krnová 53 . kredit. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. L L L L Kubišová. kredit. PhD. kredit.dokt. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt. kredit. 2.dokt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 3. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int. hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. 1. kredit. 2. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. 2. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int. 2. 2. 3. 2. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. 2. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 2. 2. Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. kredit.dokt. 3.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. sem. L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. kredit.Spolu kontakt. 3. L L L Krško.dokt. hodnote Vývin lexiky po 9.povinne voliteľný. kredit. odp. 3. storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. 3. kredit. . Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved.odporúčaný. . 3. PV . hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3.semester 54 . V . Chomová Harpáň/ int. 3.výberový. Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved.

PaedDr. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. doc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. Vladovičová Görner Paugschová. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. roč. t. Kompán Nemec Adamčák. To znamená. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.peter@fhv. doc.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I.j.umb.umb.fhv. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov. PhD. doc. Kosová Görner. Garant štúdia: doc. 58. M. stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. miestnosť č. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 . prof. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. podmieňujúci predmet. sem. stupeň. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. pedagogicko-psychologických vied.sk. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Ivan Čillík. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp.. Katedra telesnej výchovy a športu. Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport. Spolu získa 180 kreditov. CSc. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Mandzák Bence Sližik doc. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. Nemec Adamčák Bence. mandzak. Kováčiková Gajdošová prof.

Pupiš Garant predmetu Novotná doc. hodnote V Teória výchovy a pedag. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved.119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. Bence doc. PV hodnote V predmety v uved. Jankovská členovia katedry doc. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt . L. Nemec doc. Višňovský doc. Čillík doc... Semináre Odp. Popelka Jančoková. hodnote V predmety v uved. Bartík Kremnický prof. sem. Palovičová. kredit. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík.1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved. Čillík doc. Bartík doc. Salbot doc. kredit. Nemec Gajdošová Zbiňovský. Adamčák prof. Novotná prof.Prednášky Odp. Mandzák Bence. Jankovská Nemec. kredit. Bence doc. roč. Novotná Ďuricová Pupiš Bence. Rozim Adamčák. Nemec prof. hodnote P P P P P PV 56 . M. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved. Bence doc. kredit. Mandzák Kučera. Michal doc. kredit. kredit. Kollár Kremnický Bartík. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L. Rozim doc. Jančoková doc.

Zbiňovský. Bartík prof.Prednášky Odp. Jančoková doc. Zbiňovský. Bence László vedúci ZP Görner. Görner doc. sem. kredit. kredit. hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík. hodnote V predmety v uved. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved. Čillík prof.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. kredit. Semináre Odp. Popelka doc. Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved. kredit. Nemec prof. PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. Nemec prof. Kollár vedúci ZP Kučera. Sližik Jančoková.1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . Pupiš. M. László prof. gestori špecializácie 57 . roč. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved. Michal Bartík. Bartík doc. hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov. Bence. Slížik Mandzák. Görner doc. Jankovská Nemec. Kompán Paugschová prof.

225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 .8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš. sem. Adamčák učitelia katedry B-SPSt. Bartík Palovičová Michal. Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt.6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt.6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt. Kompán Nemcová Jankovská.4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety . Semináre Odp.215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt. Kredity Skúšky Kód B-SPSt.2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety .3a PV predmety .12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár.5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety . Kompán Nemec.206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt.Prednášky Odp. roč.

ktorý chce ďalej študovať Mgr. sem.Prednášky Odp. Bence. M. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent. Michal.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. ktorý chce ďalej študovať Mgr. 59 . neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. Semináre Odp. učitelia katedry Kompán. Bendíková. roč. ktorý chce ďalej študovať Mgr.v kombinacii s aprobačným predmetom Študent. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety . Ďuricová. Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .

1. základy jazykovej komunikácie. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. 1. Huťková. Svetlana Pachomovová. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. DrSc. doc. 1. Patráš prof. 1. Mgr. prof. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). 1. prof. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Odaloš prof. 2. PhD.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Klincková Huťková. Klincková Huťková. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. PhD. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . Z 2. PhD. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. 2. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Študijní poradcovia: PaedDr. PhDr. Harpáň doc. PhD. Eva Čulenová.

Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. Patráš Huťková. Harpáň doc. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 61 .Spolu kontakt. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. Odaloš prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. 1. 3. 1. 1. PhD. 3.

ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. Martin Djovčoš. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. Czeglédi prof. lexikológie a štylistiky. kultúry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. Czeglédi Ličko. literárnej vedy. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Hardošová. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. Predmety. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Študijný poradca katedry: PhDr. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. 62 . PhDr. Takto spolu získa 70 kreditov. Czeglédi prof. ďalej z teórie. dejín a vývoja prekladu. 1. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. Csaba Czeglédi. 332. literatúry. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí.umb. korešpondenciu. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. e-mail: djovcos. a to v ústnom i v písomnom styku. PhD. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. bežný rozhovor. tel: 446 4141. gramatiky. zabezpečovanie služieb). ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB.sk Garant štúdia: prof. PhD. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. 1. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka.martin@fhv. PhD. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr. 1. To znamená.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. 1. PhD. Javorčíková. PhD. 3. 3. PhD. 2. 2. Vallová. Feťková. Šavelová. Zelenka PhD. Kubuš Brenkusová prof. Vallová.Spolu kontakt. 1. 63 . hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 2. PhD. 3. 1. L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. CSc. Javorčíková. Djovčoš Feťková. Czeglédi Biloveský. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. Šavelová Vallová Vallová. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. 2. 2. 2. PhD. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. 3. Czeglédi prof. 1 3 1 Keníž. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Czeglédi Ličko. Brenkusová PhD. PhD. PhD. 2. Hardošová Jesenská Ličko prof. Ličko. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1. Brenkusová. 2. 1. Keníž. Czeglédi prof. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr. Zelenka PhD. Czeglédi 1 3 1 Biloveský. Czeglédi Ličko. 2. Javorčíková Biloveský. Djovčoš. Javorčíková. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3. 2. 2. Czeglédi L Celkom Czeglédi. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3.

hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3. 3. Hardošová. PV terminológia) 64 . PhD. 2. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. Štulajterová Vallová Vallová. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. L L L L L Hardošová. Z Z Hardošová. Vallová. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. Praktické cvičenia AJ (odb. Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. PhD. hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Biloveský. Czeglédi 0 1 1 1 2. Z Z Z Djovčoš Hardošová. 2. PhD. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Keníž. Brenkusová. 3. PhD. PhD.Spolu kontakt. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. 3. CSc. 2. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. PhD. Brenkusová prof. 3. Vallová. L L L L Šavelová. 2. 3. 2. Keníž.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. L L L 65 . Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. 3. Czeglédi prof. hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 3.Spolu kontakt.

doc. mim.umb.sk Garanti štúdia: Doc. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). 30 kreditov za predmety translatologického základu. prof. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. tel. Holeš Baranová. hodín Odporúčaný ročník Špecif. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. 1. CSc. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc. e-mail: zazrivcova@fhv. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Jan Holeš. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit. o prekladateľ bežných. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. korešpondenciu. 1. miestnosť č. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. Študijný poradca katedry: Mgr. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. Holeš 66 .) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu.. vedeckého a hospodárskeho života. literárnovedných a translatologických disciplín. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. Z Z Z Vyučujúci Holeš. 133. PhDr. prekladať texty stredne náročné. 446 4197. bežný rozhovor. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. administratívnu agendu atď. Spolu získa 70 kreditov. o redaktor v masmédiách. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1.

2. 2. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. mim. 2. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková. doc.kredit. prof. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Veselá Baranová. mim. 2 2. Holeš Křečková. doc. PhD. Z Křečková Křečková. prof. PhD. PhD. PhD. hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. PhD. PhD. Křečková Zázrivcová Štulrajter.Odporúčaný semester Spolu kontakt. mim. 1. Kompišová Křečková. 2.kredit. 2 2. Kompišová Zázrivcová Štulrajter. Štulrajter Štulrajter. 1. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. 1. PhD.kredit. Křečková Křečková. PhD. doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Holeš Štulrajter. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc. PhD. Baranová. Chovancová Chovancová. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1. 1. L L L L L L L Spolu 3. 2. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1. 2. Štulrajter. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. 2. prof. 1. Štulrajter.kredit. hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 . PhD. L L L L L Holeš. Holeš Baranová.

výberový 68 . prof.Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt. Veselá Baranová.kredit. 2.kredit.kredit. B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3. PhD. Baranová. 2. Holeš doc. prof. Holeš doc.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. Holeš doc. Holeš Klimová Skratky: P . V . 2. Veselá Baranová. 1. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. 1. prof. hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved.povinný. mim. mim. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Kompišová Schmitt doc. Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2. Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová. PV .kredit. mim.povinne voliteľný. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. PhD. hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. 2. 3. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. mim. 3. hodín Odporúčaný ročník Špecif. prof. 3. Štulrajter Štulrajter. 2. 2. 2. 3. L L L Schmitt Schmitt doc. 3. 2. Holeš Schmitt Albert Klimová doc. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Holeš doc. Baranová.

Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. e-mail: csikany. teória literatúry. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. 69 . Katedra hungaristiky Miestnosť č. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. 223. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. kapitoly zo svetovej literatúry. Gyula Varga. dejiny maďarskej literatúry. literárna komparatistika a literárna kritika). takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. z literárnej vedy. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. Študijný poradca katedry: PhDr.umb. lexikológia.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. Alabán Németh. Zimányi Prof. ďalej z teórie. literárnej vedy. základy literárnej vedy. Varga Zimányi Alabán Németh Prof. PhD. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. z teórie a praxe prekladu. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. PhDr. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. tak v písomnom styku. jeho gramatiky. Spolu získa 70 kreditov. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Andrea Csíkány.sk Garant štúdia: prof. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1. a to ako v ústnom. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. 1. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy.andrea@fhv. štylistika a syntax maďarského jazyka. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. 1. 1.: 048/4464137. CSc. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. morfológia. lexikológie a štylistiky. tel. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. Absolvent ovláda základy translatológie. tlmočenia (fonetika a fonológia.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 1. 3. 3. Zimányi Prof. 3. 2. Varga Prof. 2. Varga Prof. PhD. Varga Prof. L L L L L Z Spolu Varga Prof. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Prof. kap. vedy B-PTMj-110 Kap. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. Alabán 70 . Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel. 1. 2. 3. Zimányi Prof. Alabán Prof. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3. Alabán Németh. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 1. 3. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. z lit. 1. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof. Zimányi Prof. 1. 2. L L 3. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Varga Prof. 2. z konfr. Prof. Alabán Prof. Alabán Prof. 1. Alabán Prof. 2. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. 2. 1. Zimányi Prof. hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1.Spolu kontakt. z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. 2. Varga Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. zo štúdia moderných lit.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif. Ardamica PhD. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf. 2. vl. Cseh Prof. 2. Varga Prof. 3. synt. PhD. komunikácia B-PTMj-206 Kap. Z Z Cseh Cseh Prof. L L Németh. kap. PhD. 3. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. Varga Prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Zimányi Németh. 3. praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď. hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. predpôn v maď. ved. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet. PhD. Zimányi B-PTMj-205 Lit. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. Németh. 3.. otázky jaz. jaz. a sem. PhD. národnostné lit. Zimányi Prof.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 71 . Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. Németh. lit. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Prof. kult.

2. z konfr. Alabán Prof. 1. 2. 2. PhD. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. Varga Prof. Alabán Prof. Alabán Prof. Alabán Németh. 2. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. Zimányi Prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. 1. 1. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. Alabán Prof. Zimányi Prof. 1. 1. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 . 2. Zimányi Prof. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. 1. 2. 1. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. PhD. 2.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. Prof. 1. z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. 2. Alabán Prof. 1. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel. kap. 2. Zimányi Prof. Prof. Zimányi Prof. Varga Prof. z lit. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. vedy B-PTMJ-110 Kap. 2. Varga Prof. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. 1. Zimányi Prof. Alabán Németh. Varga Prof. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. 2. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Varga Prof.

lit. Alabán Prof. Alabán Prof. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Varga Prof.. Prof. smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf. predpôn v maď. otázky jaz. ved. Varga Prof. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. Németh. Z Z Cseh Cseh Prof. 3. PhD. 3. Zimányi Prof. Zimányi 73 . hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. Prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. kult. L L Ardamica Cseh Németh. 3. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. synt. 3. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif. 3. PhD. vl. Alabán Prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr. jaz. 3. a sem. zo štúdia moderných lit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. 3. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. PhD.Spolu kontakt. 2. kap. 3. Varga Prof. 3. komunikácia B-PTMJ-206 Kap. 2. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3.

PhD. L L L 74 .Spolu kontakt. 3. B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. národnostné lit.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Németh. praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. Zimányi Németh.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof. 3.

-Verw. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Rothfuss Bohušová.Sc. 1. PhD. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. Ľupták Garant predmetu prof. Dolník prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem.h. 1. krajín I.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. tel: 446 4167 (kl. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. 1. Dolník Bieliková Bohušová.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. Dipl. Dr. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. Študijný poradca katedry: Mgr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Tieto poznatky obsahujú o. Ľupták. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá.sprievodca.sk Garant štúdia: Prof. 327. • prekladateľ odborných textov. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. literárny proces. literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. v novinách. literárnovedných a translatologických disciplín. prof. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. Oddelenie translatológie miestnosť č. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu. PhD.jana@fhv. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. 4167) e-mail: miskovska. historické a spoločenské javy. hovor.c. Uli Rothfuss M. • translatológ. Katedra germanistiky. Jana Miškovská. filozofické. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru.. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1. Štefaňáková Dobrík. • redaktor v rozhlase. Phil.umb. televízii. i. odborné príručky). Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Rothfuss 75 .

Zemaníková Bohušová. PhD. Rothfuss L Spolu Dolník. Lauková. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. Bieliková lektor Dobrík. 76 . Schwarzová prof. hov. Dolník Dobrík. krajín II. Rothfuss Lauková. 3. II. kr. Rothfuss prof. Lauková lektor prof. Miškovská Dobrík prof. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. Miškovská Z Spolu prof. (od r. Dolník prof. 2. 1. hov. 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. kr. Lauková. PhD. 2. 1. Miškovská. Lauková Jurčáková. hovor. Bieliková. kredit. IV. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. 3. Schwarzová Bieliková. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. III. hov. 2. PhD. Bieliková L Spolu prof. Z Z Z Dolník. 10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem. krajín I. Miškovská Dolník. 2. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. hov. PhD. prof. hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem. kr. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. Miškovská. 1. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. (od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. (od postnaturalizmu do r. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem. Rothfuss prof. Zemaníková. 2. Ďurníková Ďurníková.Spolu kontakt. Dolník prof. Miškovská. Dolník prof. Lauková. Dobrík Rothfuss. 1. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. Rothfuss Schwarzová. kredit. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. 2. Dolník prof. Lauková Z Spolu Dolník. Dobrík Bieliková. Rothfuss Dobrík. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. PhD.

Ďurníková Bieliková Lauková. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. PhD. Ďurníková Lauková. Lauková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. prof. L L L Miškovská. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. L L L Lauková Dobrík. Lauková lektor Lauková. Z Z Miškovská. 3. Lauková. kredit.Spolu kontakt. kredit. 3. Ďurníková Bieliková Lauková. 2. PhD. PhD. B-PTNj-242 Odborný preklad II. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. kredit. 2. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. L L Bohušová. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. PhD. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote P PV 0 4 4 3. B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. PhD. Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. kredit. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. 77 . kredit. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2. Dobrík. 3. Dobrík. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote 3. Z Z Z Miškovská. PhD.

Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. Martin Lizoň. zabezpečovanie služieb). tel: 446 4150. • asistent v spoločenskej. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Záverečná práca je voliteľným predmetov. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. korešpondencie. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof. Pachomovová Olchowa prof. Študijný poradca katedry: Mgr. • pracovník v masmediálnej oblasti. bežný rozhovor. Bednarczuk Gombalová prof. gramat. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. poľského jaz. 1. 30 kreditov za predmety translatologického základu. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy.martin@fhv.umb. 1. Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.hab. literárnovedných a translatologických disciplín. Katedra slovanských jazykov miestnosť č.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. 1. Bednarczuk lektor lektor 78 . z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity. ekonomickej. 306. 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1.sk Garant štúdia: prof. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. jazykov Konfront. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov). e-mail: lizon. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Dr.

Bednarczuk lektor Kováčová. PhD.PhD. 2. PhD. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa. 3. PhD. 2. 2. 1.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Z Z Z Z Z Z 2. 3. L Spolu prof. 3. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. Z Z Z Z Z Z 1. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. gramat. 2. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. PhD. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L 3.Spolu kontakt. 1. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . L L L L L 2. 2. 2. Dr Olchowa prof. 1. PhD. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. 3. 2. Račáková. 3. poľského jaz. Račáková. Bednarczuk lektor Račáková. 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. 2.

hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3. 3. 3. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 . PhD. 2. 2. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof. 2. 3. 2. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2. L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. 2.Spolu kontakt. 2. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. PhD. L L L Bednarczuk Olchowa prof. Bednarczuk prof.

hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. Bednarczuk Račáková. 81 . 3. 2. Z Z Z Z Pachomovová prof. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.Spolu kontakt. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. PhD. L L Černák Černák prof.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. To znamená. jazykov B-PTPJ-101 Konfront. 2. 2. 2. lektor lektor 82 . ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 1. 1.Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. PhD. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. 1. PhD. 1. 2. 2. Bednarczuk Gombalová prof. 1. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 2. 1. 2. 1. 1. lektor lektor Kováčová. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. 1.PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. 1. Olchowa. prof. Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. gramat. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Predmety. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. Pachomovová Olchowa prof. PhD. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. poľského jaz. 1. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Bednarczuk lektor Račáková.

2. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. 3. 3. PhD. 2. 3. Bednarczuk lektor Račáková. 3.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. Račáková. L Spolu 3. 3. 3. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. 3. 2. 3. 2. L L L L L L L Olchowa. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. 3. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. 3. 2. 3. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. Bednarczuk prof. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. PhD. 3. storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Račáková. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková.

2. 2. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 3. hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. 2. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. 2.Spolu kontakt. PhD. 2. 84 . Bednarczuk prof. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Pachomovová prof. 2. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

3. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Bednarczuk Račáková. Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 85 . PhD.Spolu kontakt. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Černák Černák prof. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3.

DrSc. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. PhD. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Sugay. Repoň Mgr. Tomeková Mgr.. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. PhD. • asistent v spoločenskej. PhD. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov. ekonomickej. • prekladateľ stredne náročných odborných textov.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. 1. bežný rozhovor. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. zabezpečovanie služieb). Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. Larisa A.Repoň. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. DrSc. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. (fonet. korešpondencie. jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. Predmety. Lizoň Mgr. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová.umb. tel: 446 4150.martin@fhv.sk Garant štúdia: prof. PhD. Repoň. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických.1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast. e-mail: lizon. 86 . stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 306. Martin Lizoň. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. a fonol. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. 1 1. (morfol. Repoň. To znamená. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. lingv. Študijný poradca katedry: Mgr. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1. • pracovník v masmediálnej oblasti. literárnovedných a translatologických disciplín.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

1. PhD.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. ročník 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. Klimová Arcangeli 1. PhD. 2. hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. semináre Odporúč. PhD. hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof. L Klimová. 1. prof. Arcangeli Z Arcanegli. Giulianelli. 2. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Arcangeli L Klimová Klimová. 2. Z Arcangeli. Klimová. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof. 1. semester Špecif. Z Arcangeli. PhD. prof. Spolu získa 140 kreditov. Klimová. Z Klimová. hodín Odporúč. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. Z Giulianelli prof. Giulianelli 1.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra . hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . Mesárová 1. 1. Z Vyučujúci 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. prof. Mesárová Arcangeli Z Klimová. Mesárová L L Spolu 2. Arcangeli Klimová. 1. Giulianelli. Arcangeli Z Arcangeli prof. 2. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov.

prof. Z Klimová Klimová. Z 1. Arcangeli L Klimová. PhD. Z Mesarová Klimová. L Klimová Klimová L Arcangeli. Z Arcangeli. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV. Arcangeli 3. Z Klimová Klimová. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1.M prof. 3 Z Klimová Klimová. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. Z Klimová. Mesárová L Arcangeli. 3. 2. Z Arcangeli. 2. 2. 1. semester Špecif. prof. Klimová. esárová. Giulianelli PhD. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Klimová Arcangeli 3. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. 3. Klimová. prof. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. 3. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . hodín Odporúč. prof. 2. 0 V P P P P 0 2 0 1 3. 3. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof. prof.Spolu kontakt. PhD. 3. 2. Giulianelli. PhD. hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. semináre Odporúč. PhD. Z Z Spolu 3.

PhD. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.Spolu kontakt. Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová. semester Z Špecif. Z Mesárová Klimová. Klimová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Klimová. Z Giulianelli prof. prof. prof. Arcangeli 105 . hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová. Giulianelli PhD. PhD. hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. PhD. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. PhD. L Klimová. Arcangeli prof. Z Klimová. semináre Odporúč. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

doc.. Emmerová. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . 6 2 9 27 2 1 12 35 106 . PhD. CSc. Kouteková. CSc.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. PhDr. Mgr. 1. Kováčiková. . 2.. Prof. 3.odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. Višňovský. 2. PhDr. Jankovská. pedagogiky.A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. prof.László. Gajdošová RNDr. Kosová. Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I. PhD. Zolyomiová. doc. PaedDr. PhDr Vašašová. 1. Salbot. doc. PhD. pedagogický. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. 3. Gajdošová Dr. doc. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3. Grácová doc. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. organizácie a legislatívy školstva a školy. Garant štúdia: doc.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). Kariková. PhD. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia..špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod. Gašparová. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhDr. Turanská. CSc. v zmysle teoretických. . doc. praktických a tvorivých spôsobilostí. doc. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. PhD. Jitka Oravcová.

Z KTVŠ 2 1. PhD.-3.základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova.fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova .volejbal 2 (5*) 2 1. Z KVTŠ 2 1. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3.-3. PhD. Oravcová. PhD. L KTVŠ 2 1.volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova . technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod.Ďuricová. Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3. PhD.-komunik. Vašašová. doc. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3. PhDr. s Sj. L PaedDr. Blanáriková Z PaedDr.ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova.Višňovský. Gajdošová L Prof. Aj. Fj.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova.-3. Z KVTŠ 2 1. PhD.-3.kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1. PhD. Belková.. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova . PhDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Nj.-3. CSc.sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova .plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova . Miškolciová. Luby Vyučujúci predmetu Z doc. Z KTVŠ 2 1.-3. Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1. Z KTVŠ 2 1.-3.-3.-3.Šatánek. B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr. Mgr.výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova. Kouteková . Hanzel. Nemcová.ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova.sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. komb. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. Z PhDr.. Mgr.-3. PhD.Pašková. Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač.-3. Z prof. 107 . L PhDr.. Škvarková Z Urbancová. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova . PhDr.

2.-3.-3. Z. 2 1. 2. Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 .výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. L KTVŠ 2 1. 2.Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 2 1. L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.-3. L KTVŠ 2 1.-3.-3.LVK 2 .-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova.-3. 2 1. 2. L Sertoglu 2 1. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.-3. Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova .-3. V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2.-3. Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2.-3.L Balážová.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova.L katedroví koordinátori ECTS 5 2. 2.-3 Z Sertoglu 2 2.Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova.Typ predmetu Kontakt hod. Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1.kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova . Z.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova .-3.

Garant štúdia: doc. Predmety. CSc.umb. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. L Z Spolu Wood Štulajterová. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii. v štátnej správe v oblasti školstva. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. miestnosť č. 1. Dovčiak. Ličko. histórii a reáliách vo Veľkej Británii. teoretické poznatky o jazyku. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. PhD.fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. PhD. apod. PhDr. http://www. Eva Homolová. B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 . Štulajterová. PhD. Študijný poradca katedry: Mgr. stupni vysokoškolského štúdia. Získa praktické jazykové zručnosti. licko@fhv. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách.sk. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. prof. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. Roman Ličko. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. 1. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov.umb. čím celkovo získa 65 kreditov. literatúre. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. PhD..sk. PhD. PhD. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. Homolová 2 0 12 2 1. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. To znamená. 1. Katedra anglistiky a amerikanistiky. 022. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre.

2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2. PhD. 1. Štulajterová. 2. prof. 3. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová. 2. PhD. 2. 2. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Javorčíková. CSc. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. PhD. Homolová Dovčiak. Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Ličko. PhD. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. 2. Homolová Dovčiak. Homolová Feťková. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . Javorčíková. 2. Wood Garant predmetu Dovčiak. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 3. PhD. Ličko. 1. Feťková. PhD. 3. Javorčíková. prof. 1. prof. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. prof. CSc. PhD.Spolu kontakt. L 3. 2. 2. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. 2. 3. PhD. 2. CSc. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. 1. hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. PhD.

2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3. PhD. 1. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. 1. 1. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová. PhD. 1. 2. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. 2. PhD. Štulajterová. PhD. 111 . Štulrajterová. PhD. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2.Spolu kontakt. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. 2. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. Štulrajterová. PhD. PhD. Štulrajterová. PhD. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2. Štulrajterová. Štulrajterová. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. PhD. 2. 2. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2. PhD. Štulrajterová. PhD.

Ličko. Javorčíková. Z. Z. PhD. Ličko. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Spolu kontakt.L Zelenka Štulajterová.L Štulrajterová 1. PhD. Z. PhD.L Ličko 1. PhD. Z. 112 .L Šavelová 1.

: 048/4467143. Katedra histórie. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. (Ak študent absolvuje viac PVP. školského administratívno-metodického pracovníka. t.dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.fhv. 8. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky. 143. kde musí zvládnuť základné faktografické. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. miestnosť č. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov.) je predovšetkým pripravený tak.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. stupni vysokoškolského vzdelávania. e-mail: tomecek@fhv. teoretickometodologické a praktické znalosti. resp. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie. To znamená. podmieňujúci predmet. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov . stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie. tel. bod 7c). Martuliak 113 . pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť. asistenta učiteľa. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof.) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl.umb. Oto Tomeček. PhD.j.umb. Dušan Škvarna. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. PhDr. PhD.

1. PhD. L L L L L Spolu 3. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. Nagy. 1. PhD. Kožiak. 2. PhD. doc. 1. 114 . hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 . Nagy. 3. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1. 1. 1. 2. PhD. Šmigeľ Škvarna Varinský doc. storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 . 2. doc. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20.1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 . Kunec.Spolu kontakt. Nagy. Tomeček.1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc. PhD. Šmigeľ Albertová. PhD. PhD. Nagy. Fremal Albertová. PhD. PhD. PhD. 2. Nagy. 1. 3. Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. Kunec. 1.1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. 2. 2. Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. PhD.1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . Z Spolu 2. Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. Z Z Z Z Spolu 3. 1. Škvarna prof. 2. storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov. PhD.

Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov. 1. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín. 1. Poradca katedry: Mgr. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. 318. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Katedra filozofických vied. Krchnák 115 . Krchnák doc. PhD. logiky.sk. Marián Palenčár. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Palenčár doc.umb.umb. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. metodológie. 1. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia. etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. etické. 1. Schmidt.fhv. miestnosť č. Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . gnozeológie. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. Šlosiar doc. wollner@fhv. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy. resp.sk Garant študijného programu: Doc. 1. 1. Mgr. Palenčár prof. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. http://www. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie. Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách. doc. PhD. PhD. Ulrich Wollner. CSc.

Chorvát. L L Palenčár Šuch doc. Krchnák Schmidt. 2. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. PhD. L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner. PhD.Spolu kontakt. a 20. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1. 2. Taliga. prof. PhD. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. Briška prof. PhD. 2. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2. doc. 3. 3. 2. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. PhD. 3. PhD. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. L L L L L Spolu 3. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ondrejková Z Spolu 2. 116 . Z Z Z Krchnák Schmidt doc. doc. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. 2. Palenčár Šuch. L L. PhD.

L L Šlosiar Taliga prof. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Šuch. 3. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. 2. PhD. 3. prof. Šlosiar Taliga. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. Krchnák 117 . Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Palenčár Schmidt. prof. 3. PhD. Šlosiar doc. PhD.

asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. hodín Odporúč. 1.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. 1. Elena Baranová. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. v štátnej správe v oblasti školstva. Garant štúdia: doc. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 .fhv. PhD. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa. miestnosť č. Křečková Křečková. PhD. 133. prof.umb. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. e-mail: zazrivcova@fhv. 1. L L L L Chovancová Chovancová. Zázrivcová Šperková Baranová. PhD. 1. stupni vysokoškolského štúdia. kredit. PhD.sk/ . Bubáková. Šperková Bubáková. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. Spolu získa 65 kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. 446 5133. spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1. PhD.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť. 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved. Zázrivcová Baranová. PhD. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. 1. mim. Štulrajter Štulrajter. PhDr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. tel. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. a pod. mim. Študijný poradca katedry: Mgr.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. resp. prof. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.umb. mim. Odporúč. prof. 1.

3. Z Spolu 2. kredit. Křečková. hodín Odporúč. PhD. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. Baranová. Baranová. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved. Štulrajter. B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. lektor Štulrajter. semester Odporúč. hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2. prof. PhD. 3. 2. PhD. Chovancová Chovancová. Bubáková. 2. PhD. kredit. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Štulrajter. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1. PhD. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. 2. kredit. PhD. mim. mim. Křečková. 2. L L L L L L L Spolu 3. Štulrajter. PhD. PhD. Kompišová Bubáková. 2. Štulrajter lektor Štulrajter. PhD. 3.Spolu kontakt. 2. prof. mim. PhD. 2. PhD. 2. PhD. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. prof. PhD. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter. 3. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. 2.

2. PhD. odp. PhD. . Bubáková. 3. PhD. V . . hodín Odporúč.semester 120 . L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. 1. semester Odporúč. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P .povinne voliteľný. kredit. Chovancová.povinný.výberový. PhD. 3. Šperková Veselá Bubáková. 2. 3. 2. PhD. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. Bubáková. Predmet(y) z bloku v uved. kredit. hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 2. kredit. Chovancová Chovancová. 3. 2. PhD. Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. sem. Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. PV . PhD. 2. PhD. 1. 3. 1. 1.Spolu kontakt. kredit. PhD. Křečková Křečková Křečková. Křečková. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1.odporúčaný. 1. kredit. Z Z Z Křečková Křečková.

Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich. Bohušová.. Dr. 1. stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť. základy všeobecnej a odborovej didaktiky. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.sk Garant štúdia: Prof.c. Dipl. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.Sc. 1. PhD. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník. PhD. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 121 . danova@fhv. Mária Daňová. Lenčová. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení.umb. technické vybavenie katedry). Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Štefaňáková. t. Schulze Lenčová. Katedra germanistiky.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi. 1 1. To znamená.-Verw. 1. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. Študijný poradca katedry: PhDr. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej.sk (Personálne obsadenie katedry. miestnosť č.j. determinované školskou legislatívou. 113. PhD. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. podmieňujúci predmet. PhD. Uli Rothfuss M.h. Phil. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy.fhv.umb.

prof.od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 .Spolu kontakt. 1945 Literárny seminár Nj 3 . Zemaníková prof. 2.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3. Daňová lektor Bieliková prof.od prelomu storočia po r. Rothfuss Daňová.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 . 2.od prelomu storočia po r. 1. 3. Rothfuss prof. Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof. Zemaníková prof. PhD. 1. 2. Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 . 1. 3. L L L L L Ďuricová lektor prof.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog. 2. L L L L L L Spolu 3 3. Dolník Z Spolu 2.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dolník Štefaňáková Štefaňáková.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2. 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof. 3. Dolník prof. 3. a sociálnop. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.po r. 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1. Rothfuss Zemaníková prof.od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof. Rothfuss prof.po r. PhD. komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 . Dolník Daňová. 2. Rothfuss Zemaníková prof. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rothfuss Jurčáková Daňová.hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 . 1. 2. 2. 1945* Literárny seminár Nj . PhD. Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 .

3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. PhD. PhD. 2. Jurčáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. PhD. Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. 2. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3. 3. 3. Jurčáková Daňová. Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. 3. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . 3. PhD. PhD. PhD. PhD. L L Daňová Ďuricová. PhD. a sociálnop. Daňová. hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 3. 1. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3. L L L Lenčová Lenčová. 3. Štefaňáková Štefaňáková. L L L Daňová Ďuricová. 1. 1. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová. 3.

1.sk Garant štúdia: doc. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr.umb. Ľubomír Kováčik. L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2. 1. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. stupňa štúdia. Gálisová Harpáň. doc. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. Huťková L Spolu Klincková. Odaloš doc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1. morfologickej. optimálne 10 kreditov. galisova. V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. 1. 1. Kováčik doc. PhD. Patráš Urbancová. Odaloš prof. Harpáň doc. PaedDr. technické vybavenie katedry). Urbancová.anna@fhv.umb. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2. Z 124 . 1. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej.fhv. prof. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš.sk (personálne obsadenie katedry. pochopí podstatné fakty. prof. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. Jančovič Kováčik. Kubealaková Klincková. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Anna Gálisová. a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. Klincková doc. princípy a teórie. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. 1. Tatár Patráš. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1. storočia. Očenáš Golema.

hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Gyorgy Kováčik. 3. Jakubík doc. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Gyorgy Kováčik. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Spolu 3. Golema Klincková. Golema Z Spolu 2. Klincková doc. 2. Gálisová. hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chomová Šimonová. 3. L L L L Spolu Celkový súčet 2. Krško prof. Krško Krško. Bariaková. Kováčik doc. 3. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pršová Golema doc. 3. 3. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Z Z Z Z Z Spolu 3. Šimonová doc. L L Patráš 125 .Spolu kontakt. PV 0 1 1 2 2. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chomová doc. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. 2. 2. Z Z Z Vyučujúci Očenáš.

semester 126 . 3. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková. Pršová 3. L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3.odporúčaný. hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2.výberový. . hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bariaková Urbancová. hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Patráš Šimonová. L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. odp. Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. . V .povinne voliteľný. hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9. Urbancová Šimonová. 3. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. st. Jakubík Skratky: P . B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. sem. 3.povinný. PV .

PhD.Lipnická. PhD.László. doc. Kouteková. Wágnerová. PaedDr.Doušková. Salbot. Zolyomiová. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. pedagogický. CSc. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. doc. PhD. doc... Mgr. PhDr. Garant štúdia: doc. PaedDr. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I. Višňovský. PaedDr.Kasáčová. Grácová Doc. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. Predpísaná skladba predmetov: .minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety.. Kariková. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhD.Kasáčová. PaedDr. PaedDr. PhD. RNDr.. 2.Kosová. 2. PhD.A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I. Wágnerová. PhD. 1 1. PaedDr. 1. PhD. doc. dr..Lipnická. PhD.Porubský. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhD. . 2. doc. Turanská. 3. 10 3. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II. PaedDr. Prof. PhD.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. doc. CSc. PhDr Vašašová. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. CSc. Emmerová. Doc. PhDr. Gajdošová Dr.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu).. Jankovská. v zmysle teoretických. PhD. Kosová. Gašparová. praktických a tvorivých spôsobilostí. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. . 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 .Jarešová. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. prof. Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I. Jitka Oravcová. organizácie a legislatívy školstva a školy. Vančíková. PaedDr. CSc. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1.. Vančíková.. 1. CSc. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. doc. PhDr.. Vančíková. Gajdošová Prof. Kováčiková. doc. PaedDr. pedagogiky..

3. PhD. PhD. L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr. 2.výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova. PhD.Vavrinčíková. Oravcová. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Nemcová. Hanzel.Ligas. PhDr.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1. Mgr. 2. Gajdošová L Prof. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova. PhD.-komunik. 2. Mgr. Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3. s Sj.Kontakt hod.Ďuricová.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. L PaedDr. komb. 2. Aj. PhD. PhD.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova. Z doc. Blanáriková Z PaedDr. PhD.. CSc. 1. doc.-3. Vašašová. .-3. Z PhDr. 3.. PhDr. Kouteková .. PhD. Fj. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhDr. Miškolciová. L PhDr. Belková. Z Urbancová. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof.Višňovský. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod. PhDr. PhD.-3. Nj. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač. L KVTŠ 2 1. Škvarková Z Doc. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3.Kusý.-3. Z KVTŠ 2 1. Z KVTŠ 2 1.Šatánek.Pašková.

-3. Z. 2 2.-3. Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Z. 2. 2. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2.L katedroví koordinátori ECTS 5 2. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 .Typ predmetu Kontakt hod.-3 Z Sertoglu 2 2.L Balážová. 2. L Sertoglu 2 1. 2. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.-3.-3.

Kučera. biologicko-lekárskych vied. 1. PhD. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít. Kollár Garant predmetu prof. Adamčák 130 . Študijný poradca katedry: PaedDr. Vladovičová učitelia katedry Paugschová.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I.j. podmieňujúci predmet. Mandzák. Görner doc. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. teórie. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod. pedagogicko-psychologických vied.umb. Peter Mandzák. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. t. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Spolu získa 67 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.sk.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. PaedDr.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. 1. 58. Nemec Adamčák. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania.peter@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. v centrách voľného času a pod. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. miestnosť č.umb. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1. Michal doc. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Miroslav Nemec. To znamená. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I.fhv. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. 1. PhD. Nemec doc. mandzak. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Garant štúdia: doc.

Typ predmetu Spolu hod. Jančoková doc. Michal. Bence prof. Kremnický. Kremnický Z Spolu Čillík. 2. L. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv.kredit. 1. Pupiš Novotná. Bence doc. Palovičová Bence. Kollár. 2. Nemec PV predmety v uved.106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. Rozim Adamčák. Čilík doc. Bartík doc. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2. Z Z Z Z Z Zbiňovský. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. Novotná doc. Bence. Adamčák prof.117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2. 1.. Mandzák.. Palovičová. Michal 131 . Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2. Palovičová. Kučera Novotná. 1.kredit. Mandzák Novotná. Rošková. 2. Pupiš Nemec.. Vladovičová Z Spolu doc. 2. Rozim.112 B-UVTv. 2. Nemec doc. 1. Kučera. Novotná doc. Jankovská Čillík.. L L L L L doc. Z Z Vyučujúcei Bence. Kollár. Rošková. 2. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv. L L L L L Bartík. L. 2. Pupiš Bence. M. Rozim. prof. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1. Mandzák Popelka. Bence doc. Mandzák Jančoková. Kremnický Michal. M. Bartík.113 B-UVTv. Čilík doc. 2. 1. Bence doc. Michal. Novotná B-UVTv.

Kremnický Kompán. 2. 3. Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. Pupiš. 3. Kučera. Bence. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2. Nemec L Spolu prof. Zbiňovský. Adamčák. Bence. Görner doc. Zbiňovský Bartík. Jančoková doc.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. Novotná.205 B-UVTv-206 B-UVTv. Rozim. L L Spolu B-UVTv.kredit.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3. 3. 1. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. Kompán Z Spolu prof. 3. Pupiš. Mandzák. Slížik Jančoková.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol. 2. Bartík prof. Bendíková. Rošková Palovičová Adamčák. 3.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1. Michal doc. Michal. M. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . 1. 1. 3. 3. Čilík doc. Jankovská Michal. L L L Bartík. 2. M. Slížik Čilík. L L L L Z Z Z 132 .kredit. L Paugschová. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved. Nemec prof. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.Typ predmetu Spolu hod.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv.

2. Pupiš Bence L. Jankovská Palovičová.209 B-UVTv.10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv. 3. 133 .212 B-UVTv. Adamčák Rozim. Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv.210 B-UVTv. Mandzák Kompán Görner Nemec.Typ predmetu Spolu hod.213 B-UVTv. 3.304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák. Kučera.216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.. 2. 2.211 B-UVTv. Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková. Rozim. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán. 3. Popelka Rošková. Sližik Zbiňovský. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety .214 B-UVTv-215 B-UVTv. 3. Michal Kučera. Palovičová Rošková. 2. 3. 3. 2. Bendíková Adamčák. Mandzák. Čillík.302 B-UVTv-303 B-UVTv.

Kremnický Novotná. Mandzák Michal. Mandzák Zbiňovský. Kremnický Adamčák. Čillík. Popelka Zbiňovský.324 B-UVTv-325 B-UVTv. Sližik Rošková.314 B-UVTv. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Slížik.exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán. Vladovičová Kompán. Paugschová Adamčák Gorner Nemec. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák.330 B-UVTv. Kollár Palovičová Kompán.315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv. Rozim.334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus .326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv. Kremnický Garant predmetu 134 . Mandzák Kompán.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv. Bartík Nemec. Pupiš Novotná. Slížik Popelka.Typ predmetu Spolu hod. Bartík Zbiňovský Michal.

roč.sk. 1. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1. Spolu hod. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Študijný poradca katedry: PaedDr. miestnosť č. Rozim doc.peter@fhv. L L Čillík. 1. Jiří Michal. Mandzák Adamčák. Čillík doc.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Slížik Z Spolu Adamčák. 41 kreditov za predmety spoločného základu. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. a 2. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. biologickolekárskych vied. Görner doc. Katedra telesnej výchovy a športu. teórie. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. domovy mládeže. 62. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1.umb. Bence. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. PaedDr. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Absolventi 1. Nemec Garant prof. školské strediská záujmovej činnosti).fhv. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. doc. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. stupňa (Bc. sem. M. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl..Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Nemec doc. Garant štúdia: doc. mandzak. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. Adamčák doc. jazykových a umeleckých škôl. 8-ročných gymnázií. Adamčák 135 . 1. 1. centrá voľného času. PhD. asistenta učiteľa. Michal Novotná. jednopredmetové štúdium (I. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova.umb. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. Peter Mandzák. Odpor. pedagogicko-psychologických vied. resp. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. Michal doc. M. Spolu získa 180 kreditov. PhD. Nemec Bence. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania.

Kollár. Nemec B-UVTV. L L L L L L L B-UVTV. L. M. L.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Kremnický Bence. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3. 2. 3. Čillík doc. Michal Čillík.. Jankovská Novotná. L. M. Čillík 136 . 1. 3. Spolu hod. 3. Novotná prof. Jankovská Čillík. 3. L. Kremnický Michal. 2. Bence. 2. L L L L L Vyučujuci Bence. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc. Bartík doc. prof. Rozim Adamčák.119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. hodnote Bartík.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. Jankovská Bence. Bartík doc. Adamčák doc. Kučera Novotná. M. Nemec L Spolu prof. Adamčák doc. 2.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Nemec Popelka. Michal Adamčák. Bartík Novotná. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. Novotná doc. doc. Novotná doc. Jančoková doc. doc.108 Antropomotorika B-UVTV. 1. Bence. Čilík doc. Görner prof. Bence. 2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. 2. Pupiš Görner. Rozim Nemec. doc. Z Spolu doc. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2. Mandzák Jančoková. Rozim doc. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. Bence. 2. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit.126 Atletika 3 Čillík. Odpor. 1. 2. 2. Bence. 2.. sem. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2. Zbiňovský prof. 2. hodnote Odpor. roč. M. Kučera. Görner B-UVTV. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. Nemec doc. 1..

hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2. Paugschová. 3. Spolu hod. 1. 3. Palovičová Bence.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit. M. PhD. L L L L L L L L Bence. Jančoková doc. Kremnický. 3. Michal Palovičová.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Michal KTVŠ Paugschová.. Rozim. sem. 3. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. Bartík PhD. Kompán. Adamčák doc. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit. 3. Jančoková doc. Z Z Z Z Z Adamčák. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3. Michal Palovičová Mandzák. PhD. PhD. Michal učitelia doc. 1. doc. 2. Görner doc. 2. Michal Novotná.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík. Palovičová. Michal Informačné technol. Nemec Spolu prof. Michal prof. doc. Bendíková vedúci ZP Adamčák. Jankovská Michal. Odpor. hodnote Odpor. Zbiňovský Jančoková. 2. PhD. 137 .. 1. Nemec Z Spolu Garant prof. V predmety v uvedenej kredit.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. 1. 1. PhD. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák. Kremnický Kompán. PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. 1. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. L L L L B-UVTV. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. Pupiš Michal. Slížik Rozim Novotná. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV. roč. 2. M. Bartík prof. 1.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. 3.

Michal doc. Kompán Bence M. 2.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. 2. 3. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. Bence. Palovičová Bartík. PhD. Slížik Zbiňovský. 2. Jankovská Palovičová. Adamčák doc. 3. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Mandzák Nemec.v kombinacii s aprobačným predmetom 138 .. Bartík doc. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV. doc. Adamčák Michal. doc. Adamčák Palovičová. Michal Kompán. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV. prof. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. 2. Rošková Adamčák. 3. M. Kremnický Adamčák. 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Mandzák. roč. PhD. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. 2. Popelka Rozim. 2. Michal Kučera. PhD. L L L L L L L Michal. 3. PhD. Odpor. sem.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. Kompán doc. Michal Kučera. Michal doc. 3. Spolu hod.

139 .

. CSc. CSc. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová. J. denné štúdium. Roman Alberty. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. Prof. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. RNDr. Malina. rias a húb – Gáper. V. Peter Bitušík. J. Peter Bitušík. Z. CSc. RNDr. CSc. Prof. RNDr. Ján Gáper. CSc.. Prerekvizita: B-UABI-102. Ján Gáper. Botanika. P. Júdová. Roman Alberty. Petrášová. Roman Alberty. Malina. Petrášová. Peter Bitušík. R. A. V. Doc. CSc. Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek. A. Časť učiva je povinná. RNDr. Všeobecná biológia a biológia človeka.. CSc. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania.. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu. RNDr. Petrášová. Zoológia. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. RNDr. Doc. CSc. Ján Gáper. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. PaedDr.. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. 6 semestrov Štátna skúška. Čadek. Eva Uhliarová. CSc. Roman Alberty.. E. Molekulová biológia – Alberty.A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. Mgr. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová.. Systém a ekológia cyanobaktérií. Valerián Franc. CSc. M. Adamcová. Eva Uhliarová. CSc. RNDr. Anatómia a morfológia živočíchov – Franc. CSc. RNDr. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). M. P. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. 140 . Prerekvizita: B-UABI-102. Prof. P. R. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc.V.. A. Prof.104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. RNDr. Prof.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. E. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Prof. RNDr. R. S. RNDr.

D. V. Roman Alberty. P. R.. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty. mineralógie a petrológie – Spišiak. Latinčina 2 . J. B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr. RNDr. R. Franc. M. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková.. CSc. Biogeografia – Uhliarová. S. PhD. J.Albertová.108 Biológia človeka 1 – Selecká. Valerián Franc. RNDr. CSc.. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. M. Doc. J. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. J. Zoologická technika a kresba . Smrečková. Prerekvizita: B-UABI-103. Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová. CSc.CSc. Fyziológia živočíchov a človeka Malina. H. Genetika živočíchov a rastlín – Alberty. Hujová. Všeobecná geológia 2 – Spišiak. R. Genetické výpočty – Alberty. R. D. Z. R. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty. Svetlana Gáperová. Z. Biofyzika – Klima.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 . Doc. H. PaedDr. Terénne cvičenia z geológie. E. Prerekvizita: B-UABI-102. Roman Alberty.104.

RNDr. CSc. J. Kartografia a topografia – Jakubík.Michal. Miloš Bačík.Michal. CSc. H doc. Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. Prerekvizity: B-UAGE-102. J. RNDr. RNDr.. Terénne cvičenia 1 . Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Gajdoš. RNDr. B. Geografia SR 1.. P. Základy štatistiky – Bačík. RNDr. stupeň geografického vzdelania. denné štúdium. P. RNDr. CSc. Vladimír Baar. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík.. PhD. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák. Humánna geografia 2 – Pouš. Pavel Michal. Pavel Michal. R. vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. PhD. Regionálna geografia 1 . Absolvent získa titul Bakalár (Bc. M. RNDr. H prof. H doc.. H Mgr. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. P. H prof. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110. CSc. Škodová. B-UAGE-105. t. J. Katarína Čižmárová. H doc RNDr. H prof. H doc RNDr. Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. Barto. CSc. H doc. P. CSc. T. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2. doc. Michal. H doc RNDr.j.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc. RNDr. resp. CSc. Katarína Čižmárová. M. Vladimír Baar. Fyzická geografia 2 –Polčák. P.) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie.. Prerekvizity: B-UAGE-102. M. 3/Z 142 . A.. RNDr.Michal. Michal.. Alfonz Gajdoš. Pavel Michal.. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie. K. RNDr. R. Študijný program zabezpečuje získať 1.. Mazúrek. PhD. CSc. CSc. CSc.Gajdoš. A. pracovník výchovných zariadení. RNDr. Katarína Čižmárová. H doc. M. P. Humánna geografia 3 – Gregorová. Vladimír Baar. Fyzická geografia 3 . Pavel Michal. P. Vladimír Baar. H Mgr. Madleňák. N. B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. H prof.Gajdoš. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. H doc. Fyzicko-geografické syntézy . V. Jakubík. Humanna geografia. CSc. Pavel Michal. RNDr. Pavel Michal. RNDr. Richard Pouš. Fyzicka geografia.Barto. H prof. P. CSc. A. Vladimír Baar. CSc.. CSc. Pavel Michal. GIS a DPZ – Berezný. Pouš. T. RNDr. H doc. CSc.

Slobodníková. Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. R... RNDr. Gajdoš. H doc RNDr. N. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. M. Seminár z klimageografie – Polčák. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. T. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 . Kultúrne regióny sveta – Madleňák. RNDr. A. P. N. Madleňák. R. Geobiomy súše – Michal. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. O. B. Gregorová. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková.O. Gregorová. J. B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. B. K. A.. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová. FG analýza malého regiónu – Polčák. Vladimír Baar. Alfonz Gajdoš. PhD. A. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. H prof. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 . T. Sídelné systémy – Pouš.Pouš. T. B. H doc. P. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal. R. A. Geografia SR 2 Bačík.. P. Alfonz Gajdoš. Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. PhD. Geografia cestovného ruchu – Gregorová. A. B. R. T. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. CSc. Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. Politická geografia – Madleňák. A. PhD. Krajinné typy Slovenska – Michal.

Ľudovít Trajteľ. Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. Ing. CSc. PhD. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu . Počítačové systémy a prostriedky.II. Siládi. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. Ľudovít Trajteľ. J. v programovaní. počítačovej grafike. Ing. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. v informačných a databázových systémoch. Brodenec. 144 . H doc. Milan Hudec. Vladimír Olej.a H prof. Ing. Ing. programu Študijný poradca Ing..informatiky. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. M. PhD. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš. Ing.. RNDr. H doc. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. PhD. Ing. H RNDr. Operačné systémy 1 – Škrinárová. PhD.II. Peter Maličký. Teoretické základy informatiky.. PhD.. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike. CSc. Ing. Siládi. J. Forma a odporúčaná denné štúdium. Ľ.) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov. PhD. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl.CSc. H doc. CSc. Milan Hudec. PhD. H doc. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová. CSc. RNDr. Jan Klimeš. H doc. H RNDr.Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. Milan Hudec. Prerekvizity: B-UAIN-105. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš. multimédiách a didaktike informatiky.II. PhD. J. H doc.. H prof.a H doc. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi.a H RNDr. Ľudovít Trajteľ. informačných technológiách. Ľudovít Trajteľ. 6 semestrov. Ing. H prof. B. Dana Horváthová. V. V. J. Roman Nedela. PhD. Počítačové systémy 2 – Trajteľ. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi. B. I. Ľ. RNDr..a H RNDr. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc.II. Ľ. V. Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák.. CSc. J. Teória algoritmov 1 – Sivák. DrSc. PhD. informačných technológií a sietí. Vladimír Olej. O. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ. Trhan. Ing. Bohuslav Sivák. Milan Hudec. informačných a počítačových sieťach. Programovanie 1 – Siláči. Ľudovít Trajteľ.. V. J. Jan Klimeš. P.

Gridové technológie 1 – Siládi. M. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. Odborná angličtina – Brodenec. D. M. Seminár z programovania 3 – Vagač. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. M. J. D. O. Tvorba algoritmov 2 – Siládi. Seminár z programovania 2 – Siláči. I. Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. B. Seminár z teórie grafov – Sudolská. P. A. M. O. Gridové technológie 2 – Siládi. D. V. Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. A. Projekt z DB systémov – Šuch. Používateľské rozhrania – Trajteľ. Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. V. Ľ. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan. V.Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. V. O. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 .

Peter Maličký. Ľubomír Snoha. Miroslav Haviar. Lineárna algebra – Haviar. V. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha. RNDr.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. doc.DrSc. prof. A. Magdaléna Renčová.DrSc. RNDr. DSc. doc. G. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. Roman Nedela. CSc. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. M. doc. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat. PhD. geometrie. RNDr. denné štúdium. P. P. M.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc. Dirbák. CSc. DrSc. prof. Ľubomír Snoha. štatistika 1 – Konôpka. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš. Pavol Klenovčan. Pavel Hanzel. prof. Miroslav Haviar. RNDr. M. A. RNDr. Pavel Hanzel. Lašová.. V. doc. DSc. Ľubomír Snoha. CSc.. CSc. prof.DrSc. Algebra 2 – Haviar. prof. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. G. RNDr. Ľubomír Snoha. 146 . doc. Peter Maličký. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová. RNDr. CSc. Miroslav Haviar. základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. RNDr. M. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. G. RNDr. P. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. Ľ. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka. Pavel Hanzel. ako nekvalifikovaný učiteľ. V.DrSc. M. P. Pavol Klenovčan.. RNDr. algebry. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš. RNDr. CSc. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. CSc.Hrnčiar. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová.. Renčová. RNDr. CSc. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. DSc. Pavel Klenovčan. L.. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. DrSc. RNDr. pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. Prerekvizity: B-UAMA. prof. prof.). Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel . CSc. G. Geometria 1 – Monoszová. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika. DSc. prof. doc. RNDr. Gejza Wimmer. Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky. Dirbák. CSc. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. M. CSc. RNDr. RNDr. doc. Dirbák.

P. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá. Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. G. V. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar. Cvičenia z algebry – Haviar. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. P. A. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký. M. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. prof. P. štatistika 2 – Konôpka. R. P. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. G. RNDr. R. V. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. G. K. P. P. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . Cvičenia z planimetrie – Kršňák. Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. DrSc. Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. K. I. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová. I. DrSc. Gejza Wimmer. Osobné počítače 2 – Hollá. Roman Nedela. RNDr. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric.

CSc. H doc. CSc. CSc. L. Absolvent získa potrebné vedomosti. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II. PhD. Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. Alena Očkajová. H doc. CSc. Alena Očkajová. PhD. A. Ing. Materiály a technológie. J. CSc. PhD. CSc. Stroje a zariadenia – Kučerka. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. Ing. H doc. M Technické praktiká 3 – Polčíc. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc.. Daniel Novák. Stroje a zariadenia. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. Ing. Ľ Materiály a technológia 3 . CSc H PaedDr. Ján Pavlovkin. návyky a kompetencie pre výkon tzv. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. resp. CSc. Ing. H PaedDr. L. M. Ing. Ján Klima. pomocného učiteľa. PhD. Daniel Novák. Technické praktiká 1 .Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc. H Ing. Ľubomír Žáčok. Ľubomír Žáčok. CSc. Prerekvizity: B-UPTV103. Ľubomír Žáčok. Daniel Novák. H doc. H PaedDr. M. denné štúdium. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. Ján Klima. Martin Kučerka. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. Ing. Daniel Novák.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Stebila. M. Ing. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka. B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. PhD. Ing. H doc. Alena Očkajová. Ľubomír Žáčok. Daniel Novák. H doc. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. J. H PaedDr. J. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. M. PhD. 148 . CSc. H doc. Elektrotechnika a elektronika. zručnosti. Ján Pavlovkin. Ing. PhD. Ľubomír Žáčok. Ľ. H PaedDr. 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. Ľ. Ing. PhD. H doc.Polčíc. Ing.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. Počítačová grafika – Kučerka. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. H Ing.

Žáčok. Ing. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová. Ľ. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. J.B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin. Technická prax 2 – Pavlovkin. Ján Klima. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . Technika a životné prostredie – Stebila. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. J. Ľubomír Žáčok. CSc. Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin. Technická prax 1 – Očkájová. Ľ. PhD. H PaedDr. Ľubomír Žáčok. Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie . B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. Milan Ďuriš. Technická záujmová činnosť– Polčic. CSc. J. Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. PaedDr. Ján Pavlovkin. J. Technické praktiká 6 . J. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 .Polčíc. A. Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. M. J. A. J. H Ing. PhD. Modelárstvo 1 – Polčic. Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. J.Pavlovkin. PhD. H doc. Prerekvizity: B-UPTV-115. H PaedDr. J. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. A. Ján Pavlovkin. J. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin.Pavlovkin.. Prerekvizity: B-UPTV112.Pavlovkin. J. M. Ľ. PhD.Očkajová. J. Automatizácia a kibernetika . J. J. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 . B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin. H Ing.

prof. PhD. PaedDr. doc. CSc. Vojtech Korim. PaedDr. CSc. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek. prof. prof. CSc. CSc. PhD. týž. spoločnosť. PhDr. kultúra 1 Človek. doc. PhDr. Marta Valihorová. Dana Hanesová. Jitka Oravcová. doc. PhDr. PhDr. CSc. PhD. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . Ing. doc. Vojtech Korim. Ľudovít Višňovský. doc. prof. Dana Hanesová. Jitka Oravcová. PaedDr. PhDr. CSc. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. Beata Kosová. PaedDr. CSc. S. Vojtech Korim. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. Kariková. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. PaedDr. prof. Vojtech Korim. PhD. Vojtech Korim. doc. doc. Marta Valihorová. CSc. Rok 0 0 H H 2. výmera hod. Alena Doušková. PhDr. doc. PaedDr. CSc. PhDr. PaedDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. Beata Kosová. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. prof. PaedDr. povinne voliteľných min. výchova a ideové systémy 2 Človek. PhDr. PhD. Ľubica Babicová. CSc. doc. PhD.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Dana Hanesová. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. Oľga Wágnerová. 3 2. PhD. spoločnosť. CSc. výmera hod. PhD. CSc. PaedDr. PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová. PhDr. Soňa Kariková. doc. PhDr. 3 Sem Garant predmetu L L prof.

PhD. 2. Petra Fridrichová. PaedDr. 2 1. 2. Z L Z Z Z Z L Mgr. 3 Sem Garant predmetu PhD. CSc. 3 2. prof. 151 . Mgr. PhD. PaedDr. 3 2.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. výmera hod. 2. Janka Kyseľová. Vojtech Korim. Ján Kaliský. Odporúčaný L Ukonč. L PhDr. Miroslav Valica. Petra Fridrichová. Z PhDr. PhD. Soňa Kariková. PhD. L Mgr. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. PaedDr. PhD. CSc. 3 2. PhD. 3 2. 3 1. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. 3 2. Z Mgr. Ján Kaliský. PhD. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž. CSc. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. 3 1. PhD. 3 1. Katarína Lucinkiewiczová. L Mgr. Vojtech Korim. Ján Kaliský. PhD. PhDr. PhD. výmera hod. PhD. L Mgr. 3 2. Ján Kaliský. 2. 3 2. prof. Janka Kyseľová. doc. 3 2. PaedDr. 3 1. prof. PhD. Petra Fridrichová. Z Mgr. Vojtech Korim. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž. Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2.

Belo Felix. CSc.HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . PhD. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. CSc. prof.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. Mária Strenáčiková. doc. Štefan Sedlický MgA. CSc. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. doc. doc. Eva Langsteinová. CSc. Marián Janek. Marián Janek. PhDr. CSc.5 0 0 0 0 4 2 1 152 . povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj . Mgr. PhD. ArtD. Mgr. PaedDr. Štefan Sedlický MgA. prof. doc. doc. prof. Libor Fridman. výmera hod.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. doc.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj . CSc. Eleonóra Baranová. art. art. CSc. Mária Strenáčiková. doc. PhD. Mgr. prof. Mgr. Jana Škvarková. Belo Felix.Bar.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. doc. PhDr. doc. PhD. Mgr. art. art. PhD. Eva Langsteinová.33 0 0 1 1 0 0. ArtD. Milan 1 0. Mgr. Belo Felix.33 0 0 1 1 0 0. Mgr. MgA. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. Štefan Sedlický MgA. Mária Strenáčiková. art. ArtD. prof. art. art. doc. CSc. doc. PaedDr. PhDr. prof. art. Mgr. Jana Škvarková. PaedDr. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Mgr. Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj . Mgr. CSc. PaedDr. ArtD. Mária Strenáčiková.33 0 0 1 0 0 0. Mária Strenáčiková. Jana Škvarková. art.Imp. CSc. Mgr. PhD. Eva Langsteinová. Mária Strenáčiková. Mgr. Štefan Sedlický prof. PhDr. Mgr. art. prof.33 0 0 0 1 1 0 0 0. Jana Škvarková.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0.

CSc. Peter Špilák. prof. Peter Špilák. Mgr. Milan Pazúrik. CSc. prof. PaedDr.5 0 0 0. Mgr. doc. Belo Felix. Peter Špilák. Milan Pazúrik. PhDr. Eva Langsteinová.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0.Rom. ArtD. PhD. Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 týž. 0 0. PaedDr. PaedDr. Jana Škvarková. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Peter Špilák. výmera hod. Mgr. prof.5 0 0 0. CSc. výmera hod. Peter Špilák.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. Mgr. CSc. prof. art. PaedDr.5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0.5 0 0 0. ArtD. Mgr. CSc. Peter Špilák. PhD. Mgr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . PhD. Belo Felix. Mgr. prof.Kla. doc. art. prof. Mgr. CSc. doc. art. PhD. PaedDr. prof. Milan Pazúrik. Mária Strenáčiková. prof. 0 0. Peter Špilák. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj . PhD. PhD. PhD. art. Peter Špilák. Mgr. Milan Pazúrik.5 0 0 0. Mgr. PhD. Mgr. Mgr.5 0 0 0 2 153 . doc. PaedDr. Libor Fridman. Štefan Sedlický MgA. art. art. PaedDr. art.5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Jana Škvarková. art. PaedDr. CSc.33 0 0 1 1 1 0 0. prof. CSc.33 0 0 0. CSc. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. prof. Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž. art. art. PhD. Štefan Sedlický MgA. art. PhD. CSc. Milan Pazúrik.

5 0 0 0. 0 0. Mgr. PaedDr. Pavol Tužinský Mgr. doc. Dagmar Michálková. PaedDr. PhD. prof. doc.5 0 0 0 0 0 2 2 týž. CSc. výmera hod. PhD. Pavol Tužinský MgA. art. Jana Škvarková. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc. CSc. prof. Milan Pazúrik. art. PaedDr. prof. výmera hod. 154 . Igor Gašpar. Mgr. PhD. Mgr. ArtD. Mgr. CSc. PhDr.5 0 0 0. P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr. Pavol Tužinský Externista doc. CSc. art. PaedDr. Mgr. art. Peter Špilák. Peter Špilák. Peter Špilák. art. PaedDr. CSc. Mgr. CSc. Milan Pazúrik. Externista doc. art. Milan Pazúrik. PaedDr. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD. Milan Pazúrik. PhD. art. Peter Špilák. CSc. Pavol Tužinský doc. PhD.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. CSc. Mgr. Mgr. art. Igor Gašpar. PhDr.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. Mgr. PhD. art. Mgr. prof. Pavol Tužinský doc. Dagmar Michálková. L L Z Z Z Z L L L L prof. PhD. prof. art. Peter Špilák.

PhDr. PhDr. art. PhD. CSc. Mgr. Mgr. art. Mgr. Dagmar Michálková. CSc. Igor Gašpar. doc. art. Externista doc. Pavol Tužinský doc. Mária Strenáčiková. 155 . Pavol Tužinský doc. Pavol Tužinský doc. Mgr. Igor Gašpar. CSc. Mgr. Mgr. Mgr. Dagmar Michálková. art. ArtD. Jana Škvarková. PhD. PhD.školské hudobné súbory.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr. Dagmar Michálková. art. Pavol Tužinský MgA. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. CSc. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. art. Externista doc. PhD. doc. Igor Gašpar. Mária Strenáčiková. art. výmera hod. PhDr. Mgr. art. Mgr. doc. Externista doc. Mgr. Mgr. Mgr. CSc. CSc. PhDr. Mária Strenáčiková. CSc. PhD. Igor Gašpar.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . Igor Gašpar. CSc. doc. Mária Strenáčiková. Dagmar Michálková. Externista doc. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír. art. Mgr. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . doc.

Cieľovým zámerom je vzdelávací model. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. s Filozofickým ústavom SAV. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. biomedicínsku etiku. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. Tychy). V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. etiku médií a profesijné etiky. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2.umb. J 03. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. personálna práca. t. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník.).B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti.č. Katowice). Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko.sk. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. expert for ethics). stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. kultúru individuálneho prejavu. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). asistent manažéra. Študijný poradca katedry: Mgr. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. environmentálnu etiku. etických komisiách apod. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. profesionálne vystupovanie. vysokoškolskými pracoviskami v SR. poradenských centrách. riaditeľa pre etiku.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. 156 . Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. t.branislav@fhv. ktorý pripraví odborníkov. 446 5626.j. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. manažérsku a podnikateľskú etiku. e-mail: vincur. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. konzultant.

Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov. 2. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 1. 1. 1. PhDr. 1.Fobel doc.umb. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. Pavel Fobel. 1. PhD.Ďurčík prof. Fobelová prof.Ďurčík prof. 1. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1.fhv. 1. Lektor Kovaľová Ext. 2. 1. 2.Fobel doc.Fobel doc.Ďurčík prof. v študijnom programe Aplikovaná etika.Ďurčík doc. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov. Fobelová 157 . Fobelová doc. 2. 2. stupeň štúdia. 1.Fobel prof.sk Garant štúdia: prof.Fobel prof. Fobelová Kovaľová. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext. 1.Ďurčík prof. 1. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. 1.PhD prof. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc. 1. 1. 1.Ďurčík prof.

etika verejnej správy. analytických postupov. morálna inteligencia. 2.povinne voliteľný. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. manažérska a podnikateľská etika. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. colnej a vojenskej službe. 2. . etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. 2. etika v období globalizácie. lektor Ext. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc. Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext. PV . 2. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky.výberový. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. základné práva v sociálnom zabezpečení.odporúčaný. sem. biomedicínska etika. súčasné trendy v environmentálnej etike. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2. etika internetu) Riešenie etických dilem. etika v policajnej. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . V .Spolu kontakt. odp. 2.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 .povinný. 2. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof.Ďurčík prof. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. 2. etika politiky.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P . etická expertíza a etické poradenstvo. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. etika a právo.

Darulová prof. 1. sociálnej. technické vybavenie katedry). Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy.PhD. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. DrSc.PhD. Janka Pálková Tel. Kovaľová. 1. vedomosti z oblasti európskej integrácie. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. public relations. prof. Pachomovová Račáková. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1. affair relations. Kožiak.fhv.ArtD. 159 .sk (Personálne obsadenie katedry. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.prof. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško. vedomosti z lingvistickej kultúry.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc. 1. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov.Šlosiar Stolár. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1. Kačiuškiene Höhn.: 446 5123.PhD. slovesnej. 1. teórie komunikácie. čo spolu činí 112 kreditov. Študijný poradca katedry: PaedDr. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. 1.PhD. stupeň je novoakreditovaný študijný program.mim. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. ako manažér európskej kultúrnej politiky. Gilles Rouet.umb. 1.umb.PhD. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. kultúrnej a filozofickej antropológie. stupeň. 1. 1. e-mail: palkova@fhv. Garant štúdia: prof. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. Bálintová Höhn Ličko.

1. Höhn. CSc. prof.Škvarna Krško.PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2.Patráš Račáková. CSc. 1. Bitušíková. 2. Jančovič. 2.Findra Bálintová Bálintová.PhD. Bálintová Höhn Rouet. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. prof.mim. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof. 2.Rouet 160 .PhD.prof. 2. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. Z Z Vyučujúci Rouet. Bitušíková. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc. 1. 1. 1.PhD. 1. 2. Pálková Celkom z L Ličko. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1.Spolu kontakt. 3 2 3 3 3 Findra. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kačiuškiene Höhn. Račáková. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová. Chorvát. Sugaj.Šlosiar Höhn. 1. 2.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. 1. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof.PhD. 1. 2.DrSc. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. 1. 1.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. prof.PhD. prof. Patráš prof.PhD.PhD.

hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová. M-CJEk-303 Vysvetl. L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kačiuškiene Höhn. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved. * .Spolu kontakt.hodnote Exkurzia 1 V 4 1. Bálintová. kredit. Bálintová Höhn Rouet. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.hodnote Exkurzia 1 V 2 1. L Hohn Hohn.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . 2. PhD.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene. prof. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. kredit. 2.PhD. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. PhD.PhD. 2. prof. 2. 2.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. kredit. PhD.PhD. Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2.

Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. vysoké školy). e-mail: tomecek@fhv. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). Garant Vyučujúci predmetu Albertová. t. CSc. odborná redaktorská činnosť v televízii. ktoré sú zamerané na organizačnú. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2. PhDr. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života.j. bod 7c). že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. fondy. podmieňujúci predmet. To znamená. Škvarna / Kožiak 162 . spolky. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr.sk Garant štúdia: prof. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. Od absolventa študijného programu História (2. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. hospodárskych a kultúrnych dejín. 1. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr. agentúry. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Vladimír Varinský. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.umb. 143. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. Oto Tomeček. stupňa vysokoškolského vzdelania. rozhlase a periodikách). Katedra histórie. tel. PhD.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Mičko PhD. Albertová. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. miestnosť č. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. domy kultúry). zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika.: 048/4467143. propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. 8. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych.: SAV. kultúra.

L L L L L L L Kanovský Kunec. sv.Spolu kontakt. vojne 163 . Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1. 1. 1. 1. Nagy. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. 1. PhD. Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. Žilák. CSc. PhD. 1. PhD. hodnote PV 0 4 4 1. Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. doc. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. 1. doc. Škvarna doc. 1. doc. 1. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. Škvarna Kožiak. 1. 1.

1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Fremal prof. Kalhotková Račko Mgr. v. protireformácia a 164 . 1. 1. Mácelová Kunec Kunec. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. 1. PhD. 1. Mičko. PhDr. Škvarna Kunec. Račko Nociarová Mgr. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. -18. a 20. 1. Mácelová doc. 1. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20. 1. 1. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. 1.Spolu kontakt. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. prof. 1. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. 1. 1. PhD. 1. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . hodnote PhDr. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a.1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Škvarna doc. PhD. doc. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. sv. Martuliak Mičko. 1. Kalhotková Mgr. Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. PhD. 1. SR (1939 . 1. L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof. PhD. Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. PhD. Kožiak. 1.

Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1. 1. odp. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. Skratky: P .odporúčaný. Spolu 8 PV predmetov. L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku.Spolu kontakt. sem. V . PV . storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc. .povinne voliteľný.výberový.semester 165 .povinný. . Škvarna prof.

Svetlana Pachomovová. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Eva Čulenová. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. PhD.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. PhD. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 2. hodnote 1. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. DrSc. Djovčoš PhD. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. Študijní poradcovia: PaedDr. 2. Biloveský Biloveský. Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. 2. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. praxeológie prekladu. Mgr. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. Biloveský. 1. Klincková doc. PhD. hodín Typ predmetu Počet skup. Biloveský.2. Z Spolu Celkový súčet 1. 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. ktorá sa počíta ako povinný predmet. PhDr. Djovčoš Biloveský. 166 . že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. ktorú musia študenti povinne absolvovať. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1.

Henrich Jakubík. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. PaedDr. doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Z Z Z Vyučujúci Krnová. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. Absolvent študijného odboru. 167 . Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.umb. 334. tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií. Garant predmetu doc. miestnosť č. legislatívy a manažmentu kultúry. vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod. Tatár. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. Vladimír Patráš. 1. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. Čulenová Krško. storočia po súčasnosť. o osobitostiach ústnych. PhD. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20. získa základné zručnosti. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. ale nielen slovanským) jazykom. Bariaková Patráš. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk. CSc. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii. Spolu získa 47 kreditov.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. Študijný poradca katedry: Mgr. Krnová prof. Ak študent absolvuje viac PV predmetov.. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.sk Garant štúdia: Prof. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). 1. písomných (tlačených). historických a kultúrno-umeleckých oblastí. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. Patráš mim. jakubik@fhv. príp.prof. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. To znamená.

hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. Patráš doc. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. storočia M-SMSm-202 Interpret. kred. Krnová prof.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. Jančovič Findra. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. Z Z Z Z Z Spolu 1. 1. Chomová prof. 1. Findra Findra. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. ľud. Šuša Garant predmetu Krško prof. kred. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. komparatistika a medzilit. Patráš Krnová.Spolu kontakt. 2. kred. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. 1. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . 1.prof. Findra doc. 2. kred. kred. a preklad knižiek. 1. Patráš prof. kred. 1. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Krnová mim. kred. Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. Šuša Krško. kred. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. 2. kred. 1. 1. L L L L L L L L Spolu 2. 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Harpáň M-SMSm-104 Lit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. Čulenová Krnová. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. 2.

L L L L L L Bariaková. 1. kred. 1. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. kred. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt. 1. 2. kred. Z Z Šimonová 169 . M-SMSm-204 Slov. 1. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod. 1.dokt. 1. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I.dokt. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. kred. 1. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. 1. kred. hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 2. 1. kred. 2. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. kred. zásoba slovenčiny po r. kred. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. L L Z Z Z Krško Urbancová/ int. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 1. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 1. Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1.

Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. Jakubík Skratky: P . hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven. .povinný.povinne voliteľný.výberový. 2. odp. .Spolu kontakt. Z Z Z Bariaková Bariaková. kred. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. sem. V . literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2.odporúčaný.semester 170 . PV . 2.

umb. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 . stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. 1. mandzak. 1. pri programovaní. samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach.sk. PhD. Slížik Vladovičová gestori doc. 1. miestnosť č. 58. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. Ľudmila Jančoková.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. riadení. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov. kredit. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe. 1. Štruktúra magisterského študijného programu (II. Jančoková Z Spolu 1. Študijný poradca katedry: PaedDr. 1. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. Spolu získa 120 kreditov. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. CSc. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. PaedDr. súkromných. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš Garant prof. Görner doc. hodnote Predmet(y) z bloku v uved.umb.peter@fhv.fhv. Čillík doc. Peter Mandzák. doc. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách. L L Rošková. Katedra telesnej výchovy a športu. pri tvorbe nových koncepcií. 1. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner. Garant štúdia: prof. Čillík prof. kredit.

1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Paugschová Garant doc. Jančoková doc. 1. prof. Pupiš vedúci DP Bartík. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . kredit. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. 2. M. 1. Jančoková prof. 1. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. 1. Jančoková. kredit. Bartík L Spolu 2. Bartík gestori špecializácií doc. Popelka Palovičová. Michal Bartík. 1. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. 1. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. Michal doc. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková. Nemec Bartík. 2. Rošková gestori špecializácie Kučera. 2. 1. 2. Pupiš prof. 2. Čillík gestori doc. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. kredit. 1. Adamčák prof. 1.. Bartík doc. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. kredit. 2. Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Novotná doc. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. PhD. L L vedúci DP doc. Görner prof. Nemec Kremnický. 1. Čillík prof. 1. Čillík doc.súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. 1. Bence. Čillík doc.

Rošková Rošková. Rozim Pupiš. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. L L L L L L L L Rošková. PhD. Bartík Palovičová. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. PhD. Rošková. Michal Novotná. Palovičová. 2. 2. Michal prof. PhD: doc.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 . 1. 2. Kollár prof. PhD. Novotná PhD: Pupiš. 2. Görner Bartík. Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. Michal Görner Zbiňovský. 2. PhD. súťaží v špecializácii Rošková. a riad. 1. Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. 2. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 1. Novotná Nemec. 1. Zbiňovský.219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. 1. učitelia KTVŠ prof. 1. 2. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . 2. 1. Rošková. Rozim PhD. Rošková. doc.

1. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. praxeológie prekladu. Klincková doc. hodnote M-PTTz-304 Vallová. 1. Biloveský. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. Študijní poradcovia: PaedDr. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. Svetlana Pachomovová. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. PhD. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Mgr. PhD. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Diplomatický protokol 174 . Djovčoš PhD. 2. Eva Čulenová. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.2. 2. DrSc. Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský. Biloveský Biloveský. 2. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. ktorá sa počíta ako povinný predmet.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. 1. PhDr. hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. 1. PhD.

martin@fhv. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. CSc. literárnej vedy. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. To znamená. Czeglédi Keníž. 332. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Csaba Czeglédi. 1 3 3 Brenkusová. CSc. 1. e-mail: djovcos.umb. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov. Keníž. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii.sk Garant štúdia: prof. tel: 446 4141. PhD. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Predpokladá sa. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Takto spolu získa 38 kreditov. Djovčoš Feťková Feťková. Martin Djovčoš. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať. 1. 1. PhDr. literatúry a translatológie. 1. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Predmety. Študent získa 10 kreditov za prax. 175 .

hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1. 2. L L L Brenkusová Biloveský. 1. CSc. CSc. L L L L L L Czeglédi prof. Z Z Zelenka Javorčíková. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský. CSc.Spolu kontakt. Czeglédi Brenkusová Keníž. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Hardošová. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Djovčoš L Celkom Biloveský. 1. PhD. PhD. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. Keníž. Vallová. Kubuš Keníž. 2. Vallová. Djovčoš Kubuš Šavelová. PhD. Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 1. 1. 1. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Vallová Šavelová Biloveský. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Z Biloveský. 1. 1. 1. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. PhD. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2. 1.

2. PhD. CSc. PhD. Biloveský. hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1. Z Z Z Biloveský. PhD. 2.Spolu kontakt. 2. Vallová. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Hardošová Vallová. Brenkusová Vallová Vallová. PhD. PhD. Keníž. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž. Vallová Vallová. 2. 177 . 2. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2. PhD. Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský. Djovčoš Hardošová.

Spolu získa študent 115 kreditov. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. • tlmočník . Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu. 178 . Oddelenie translatológie miestnosť č. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného.umb. 4141) e-mail: djovcos. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti. Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. tel: 414 4141 (kl. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. i. sociolingvistiky a pragmatiky. • filológ – teoretik jazyka a literatúry.sprievodca. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. televízii. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť. Perfektne ovláda všetky postupy. v novinách. dejín a vývoja prekladu. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. zahraničnoobchodnej. turistickej a kultúrnej oblasti. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku. 330. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. • odborník – teoretik na translatológiu. Dr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Ph. Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni. tlmočenia a ich metód. • redaktor v rozhlase. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Tieto poznatky musia obsahovať o. • vydavateľský redaktor. Csaba Czeglédi. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. • prekladateľ umeleckých textov. literárnovedných a translatologických disciplín. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. diplomatickej. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky .sk Garant štúdia: Prof. Študijný poradca katedry: PhDr. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. návykov a zručností. • prekladateľ odborných textov. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník.martin@fhv. Za celé štúdium získa 120 kreditov.

Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. 1. 2. 2. anglof. CSc. 1. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. Tlmočnícke cvičenia 1. 1. a technic. Kubuš Keníž. CSc. CSc. Czeglédi Brenkusová Keníž. 179 . Keníž. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. L L L Brenkusová Feťková. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic. textov Preklad vedec. liter. CSc. Feťková. a dramat.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Czeglédi Keníž. a ekonom. 1. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. Brenkusová Keníž. 1. 1. textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. CSc. PhD. 1. CSc. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. PhD. Biloveský. textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. Keníž. PhD. PhD. PhD. Biloveský Biloveský. PhD. 1. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. 1. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. 1. umelec. Brenkusová Keníž. CSc. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. CSc. 2.

Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová.odporúčaný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1. Keníž Vallová Keníž. CSc. sem. . M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2.povinne voliteľný. PhD.výberový.povinný. Vallová.Spolu kontakt.semester 180 . . V . 2. PV . Skratky: P . odp. PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2. PhD.

1. prof. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. o redaktor v masmédiách.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. e-mail: zazrivcova@fhv. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme.) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax. o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí. PhDr. 1. mim. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit. hodín Odporúčaný ročník Špecif.sk Garanti štúdia: Doc. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. miestnosť č. literárnovedných a translatologických disciplín. Študijný poradca katedry: Mgr. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. 133. prof. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. CSc. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu. PhD. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov.umb. prof. vedeckého a hospodárskeho života. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb). môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. Baranová. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. mim. Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. 181 . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. mim. tel. 1. Baranová. 1. Jan Holeš. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. PV Garant predmetu Křečková. Baranová. 446 4197.

1. PhD. 2. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. Veselá Baranová. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Veselá Baranová. Chovancová Chovancová. PhD. 1. Z Z Z Z Z Z Spolu 2. PV kredit. Veselá Baranová. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit. 2. PhD. PV kredit. prof. Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. mim. 1. kredit. PhD. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. Veselá Baranová. 182 . Holeš Křečková. kredit. prof. mim. hodín Odporúčaný ročník Špecif. PV kredit. PhD. prof.Odporúčaný semester Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. 2. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. prof. Z Z Z Chovancová Chovancová. L L Spolu Celkový súčet 1. mim. 1. Chovancová Chovancová. PV kredit. 1. L L L L L Chovancová Chovancová. Z Z Z Holeš Křečková doc. 1. PV kredit. 1. hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. mim.

1. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PV . hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová. L L L Holeš Veselá doc. prof. Štulrajter. mim. prof. 2. L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. Skratky: P . mim. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. 2. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. Baranová. prof. Baranová. mim. prof. autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. hodín Odporúčaný ročník Špecif. PV kredit.povinne voliteľný. 1.Odporúčaný semester Spolu kontakt. hodnote Analýza lit. textov súč. V . PhD. Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. 1. mim. PV kredit. PhD. PhD.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. Holeš Křečková. hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. Štulrajter. 2. 2. kredit.povinný. 2. 1. PhD. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová. franc.výberový 183 . PV kredit.

Varga prof. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni. Gyula Varga. Pozná rozdiely medzi danými jazykovými. Andrea Csíkány. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. teória literatúry. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. Alabán 184 . Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. 1. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. 223. štylistika a syntax maďarského jazyka. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. PhDr. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. návykov a zručností. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. kapitoly zo svetovej literatúry. tel. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.umb. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. Za prax študent získava 10 kreditov. základy literárnej vedy.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1. morfológia. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. dejiny maďarskej literatúry. z literárnej vedy.sk Garant štúdia: prof. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka. CSc. Katedra hungaristiky Miestnosť č. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry. e-mail: csikany.: 048/4464137. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Varga Szende Ardamica prof.andrea@fhv. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov. Študijný poradca katedry: PhDr. Garant Vyučujúci predmetu Varga prof. 1. Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy. zahranično-obchodnej. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. turistickej a kultúrnej oblasti. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. literárna komparatistika a literárna kritika). Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov. lexikológia.

1. Zimányi 185 . prof. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1. 1. PhD. 1. Alabán prof. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. Z Alabán Németh.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. Varga P P P PV. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1.Spolu kontakt.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Németh. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit. Varga prof. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. Zimányi prof.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. PhD. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r. 1. 2. 1. 1. Alabán P P P P P PV. hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. Szende Ardamica Csíkány prof. 1. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2. 1. Alabán prof. PhD. Varga prof. hodnote 10 10 10 47 2. 2. 1. Zimányi prof. 1. Alabán Csíkány prof. Zimányi prof. 1. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof.

2. PhD.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Varga Németh. 2. prof. Zimányi prof. 2. Zimányi prof. 2. prof. 2.Spolu kontakt. Alabán 186 . hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. Varga prof. 2. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh.

Za prax študent získava 10 kreditov. 1. Varga prof. 1. Varga prof. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu. 1.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 1.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. 1. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof. 1. Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Zimányi prof. 2. 1. Varga P P P PV. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . Alabán prof. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. Zimányi prof. Spolu získa 120 kreditov. Alabán prof. 1. Varga prof. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Varga prof.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov. 1. Alabán prof. Alabán prof. Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov.

L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. Varga Németh. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. 1. 2. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Alabán Németh. Alabán 188 . hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1. 1. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 2. PhD. 2. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. prof. Zimányi prof. prof. Zimányi Németh. Zimányi prof. prof. 1. prof. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1. 2.Spolu kontakt. Zimányi prof. PhD. PhD. PhD. PhD. Varga prof. 2.

. diplomatickej.sprievodca. zahraničnoobchodnej. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. televízii.sk Garant štúdia: Prof. Jana Miškovská. 189 . literárnovedných a translatologických disciplín.jana@fhv.. Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník.Sc. 4167) e-mail: miškovska. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. • redaktor v rozhlase. • tlmočník . Katedra germanistiky. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov.h.umb. • prekladateľ umeleckých textov.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov. • prekladateľ odborných textov. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín. Uli Rothfuss M. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu.-Verw. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. Študijný poradca katedry: Mgr. • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni. Phil. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. PhD. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. v novinách. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. tel: 414 5648 (kl. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. • odborník – teoretik na translatológiu.c. • vydavateľský redaktor. 327. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty. Dr. turistickej a kultúrnej oblasti. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Dipl. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. návykov a zručností. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. Oddelenie translatológie miestnosť č. Tieto poznatky musia obsahovať o. i. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach.

Rothfuss Lauková. liter. Bieliková. hodnote Prax P P P P PV.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Bieliková. Simultánne tlmočenie I. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. Miškovská Rothfuss. PhD. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. Dolník prof. Lauková. Schwarzová Bohušová. Lauková Rothfuss. prof. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Lauková. Schwarzová Bohušová. Lauková. hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Schwarzová L Spolu Bieliková prof. Rothfuss Lauková. Rothfuss Lauková. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Simultánne tlmočenie III. Lauková. PhD. PhD. Miškovská Bohušová. Simultánne tlmočenie II. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. Dolník prof. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník. Bohušová. Bohušová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Bohušová. PhD.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Lauková. Lauková. PhD. L L L L L Dolník. Z Z Z Bohušová. Schwarzová Bohušová. Miškovská Bohušová.

1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková.výberový. PhD. prof. .odporúčaný. PhD. PhD. hodnote Odborný preklad I.semester 191 .povinne voliteľný. 1 1 1 1 2. hodnote Odborný preklad II. Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Umelecký preklad III. Umelecký preklad II.povinný. prof. Miškovská Bieliková Bohušová. Umelecký preklad I.Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ľupták Lauková Lauková. Rothfuss Ďurníková. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1. sem. PV . Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková. Miškovská Bieliková Dolník. . V . prof. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1. Dobrík Bieliková Lauková. hodnote Odborný preklad III. Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. odp.

Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová. Za celé štúdium získa 120 kreditov. Bieliková. PhD. Miškovská Rothfuss. Dolník prof. Bieliková. P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. PhD. Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. Lauková Rothfuss. Schwarzová Bohušová. PhD. Lauková. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Lauková. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Schwarzová Bohušová. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. Dolník prof. Lauková. Lauková. PV 18 10 30 4 4 1. Miškovská Garant predmetu prof. Rothfuss 192 . Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová. Bohušová. Miškovská prof. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. PhD. Bohušová.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. liter. Lauková. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1. Lauková.

PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. prof. Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II. Rothfuss Lauková. Schwarzová Bohušová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. Lauková. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1.Spolu kontakt. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. Miškovská Bieliková prof. Ďurníková. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2. PhD. Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I. Lauková. Rothfuss Lauková. M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát. PhD. Bohušová. PhD. PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. Ďurníková. Dolník prof. Lauková. Dolník prof. PhD. prof. Miškovská Bieliková prof. Z 193 .

Ďurníková. PV .povinne voliteľný.povinný. V . PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P . PhD.Spolu kontakt. odp. . Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III.odporúčaný.výberový. sem. PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III. prof.semester 194 . Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková. .

• prekladateľ odborných textov. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. To znamená. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. PhD. tel: 446 4150. Katedra slovanských jazykov miestnosť č.sk Garant štúdia: prof. Dr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Predmety. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. e-mail: lizon. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku.. PhD. ekonomickej. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. korešpondenciu. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. • pracovník v masmediálnej oblasti. literárnovedných a translatologických disciplín. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. PhD. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.martin@fhv. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. 306. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 195 . Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. • prekladateľ umeleckých textov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. • zamestnanec spoločného podniku.hab. • asistent v spoločenskej. 1. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov. Martin Lizoň. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu.umb. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Račáková.

2. PhD.. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková. 1. prof. 1.PV tech. PhD. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz. prof. 2. 1. 1. PhD. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1. Z L Spolu Celkový súčet 1. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof. PhD. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. Z Z Z Z Spolu 2. 1. 1. L L Gombalová Račáková. PhD. PhD. 1. L L L L L Spolu 2. Černák Račáková. textov) 196 . hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. Olchowa. Račáková. Z Spolu 1. Odborný preklad 2 (Preklad ved. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Olchowa. hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. PhD. Bednarczuk. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Račáková. PhD. 1. 1. hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Olchowa. PhD. scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 2. 2. PhD. 2.Spolu kontakt. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote PV 0 2 2 0 3 1. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. PhD. Z Z Černák Račáková. L Černák Račáková. hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film.

Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier. Predmety. hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. PhD. 2. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 9 5 2 26 10 2. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. PhD. 1. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. 1. PhD. Z Gombalová prof. 1. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. PhD. Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková. prof. Z Bednarczuk. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 2. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Černák Račáková. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). 1. Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. 1. To znamená. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.

hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. PhD. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . Z Z Gombalová Račáková. 2. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. 1. 1. PhD. Z Černák Olchowa. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. PhD. Olchowa. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. PhD. L L Gombalová Račáková. PhD. PhD. 1. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. L Černák Račáková. PhD. M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Černák Račáková. Z Z Gombalová Olchowa. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Z Z Černák Račáková. PhD. Z Černák Račáková. 2. 1. 2.Spolu kontakt. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. 1.

Martin Lizoň. e-mail: lizon. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. • prekladateľ odborných textov. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku.sk Garant štúdia: prof. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. Larisa A. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. • asistent v spoločenskej. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová. • prekladateľ umeleckých textov. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. 306. PhD. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. PhD.martin@fhv.. Predmety. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. Sugay. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1.umb. DrSc. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. • pracovník v masmediálnej oblasti.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. ekonomickej. 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. korešpondenciu. To znamená. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. tel: 446 4150. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 200 . • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. • zamestnanec spoločného podniku. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Kováčová. literárnovedných a translatologických disciplín.

Juríková Kováčová. L Z Spolu 201 . PhD. a 21. DrSc. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. PhD. PhD. PhD. DrSc. DrSc. 2. Repoň. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. Kováčová Kováčová. PhD. Sugay prof. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. zo súčas. Juríková Repoň. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. PhD. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. 1. Sugay Kováčová. 2. PhD. stor. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. Kováčová Kováčová. Juríková Kováčová. Sugay Sugay. PhD. 2. Sugay Sugay. 1. PhD. 1.Spolu kontakt. Sugay prof. Kováčová Kováčová. 1. 1. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Repoň. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 1. ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. DrSc. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. 1. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1. Repoň. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. 2. 2. 1. Pachomovová Pachomovová.

1. Kováčová. prof. Repoň Repoň. M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. L L Kováčová Repoň Kováčová. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. 2. Repoň. Juríková Repoň. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. 1. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . PhD. M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. PhD. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic. 2. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. DrSc. Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Sugay prof. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. Z Z Pachomovová Pachomovová. PhD. PhD. hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. 2. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1. Sugay Pachomovová Pachomovová. PhD. DrSc. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 1. Pachomovová Pachomovová. PhD. PhD.Spolu kontakt. 1. Z Z Juríková Kováčová. Kováčová prof.

Kováčová Kováčová. DrSc. Pachomovová Pachomovová. DrSc.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. Sugay Sugay. PhD. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. Garant predmetu Kováčová. 1. Kováčová Kováčová. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. DrSc. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1. 1. Pachomovová Pachomovová. PhD. 1. DrSc. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Juríková Repoň. Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. PhD. PhD. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Juríková Kováčová. To znamená. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. PhD. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. PhD. Kováčová Kováčová. 1. 1. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. 1. 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. 1. Juríková Kováčová. 1. PhD. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Juríková Kováčová. 1. 1. PhD. 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Predmety. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Spolu získa 120 kreditov. 1.

M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. Sugay prof. 1. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. prof. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Pachomovová Pachomovová. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1. 1. Repoň. DrSc. 2. PhD. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. Repoň. PhD. Repoň. 2. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. stor. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof. Z Z Pachomovová Pachomovová. Repoň. Sugay prof. 204 . L L Kováčová Repoň Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap. PhD. PhD. cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. Sugay Kováčová. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1. 2. 2. 2. 1. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. L L L Sugay prof. PhD. Juríková Repoň. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. a 21. M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. zo súčas. 2. PhD. PhD. 2. PV V 15 7 27 10 10 95 2. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. DrSc. PhD. 1. Repoň Repoň.

DrSc. Pachomovová Pachomovová. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic. hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. Kováčová. Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. PhD. PhD. 2. 2. L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. PhD. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V 0 1 1 0 2 1. Z Z Juríková Kováčová. storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 .

hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. semester Odporúč. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. literárnovedných a translatologických disciplín. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. zahraničnoobchodnej.) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. diplomatickej. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. prekladať bežné. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Franek Reichwalderová . tel. o redaktor v masmédiách.americká literatúra I.veronika@fhv. Študijný poradca katedry: PhDr. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky. najmä v spoločenskej. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. návykov a zručností. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. P 1 1 2 0 3 1. o filológ – teoretik jazyka a literatúry. 446 4197. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. o prekladateľ odborných a umeleckých textov. v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov. ale aj odbornej komunikácie). Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. doc. PhD. odborné aj umelecké texty. PhDr. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 206 Odporúč. Jiří Chalupa. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. e-mail: sliacanova.sk Garant štúdia: Doc. 433. turistickej a kultúrnej sfére. Študijný proces má charakter premysleného. miestnosť č. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky.umb. Spolu získa 37 kreditov. dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.

2. filmu 207 . Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová. Z Ďurovková doc. 1.kred.kred. 1.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1. Franek Z Z Spolu L Franek. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved. L Franek. Chalupa Z Reichwalderová doc. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč. Chalupa doc. PhD.Spolu kontakt. 1.americká literatúra II. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved. 1. Chalupa Z Reichwalderová doc. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc. 1. Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc.kred. Chalupa L Reichwalderová doc.hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. semester Odporúč. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. 2. 1.hodnote V 0 1 1 0 1 2. 1. Z Franek doc.kred. Z Franek. 1.* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. Chalupa doc. jazyku 4 4 1 1 1. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. Franek L lektor Šj. Franek Z Reichwalderová Reichwalderová. Špj-1 Odporúč. M-PTSp-121 Umelecký preklad I. 2.kred. špan. Sliačanová L Chalupa. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc. PhD. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I. 1. 1. L Reichwalderová Reichwalderová.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1. PhD.hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II. 2. doc.

priebežná. PaedDr. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. organizácie a legislatívy školstva a školy. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhD. 2.5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1.Valihorová. AP Prax priebežná 2. 2.5 1 0. Škvarková Z Doc. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. pedagogiky. AP Prax súvislá 1. kde je predmet vyučovaný.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0. 2. AP 2* Prax náčuvová 2. PhDr. PhD. 1. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 1. Kaliská. Vašašová. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc.László. 2. Kopp. v zmysle teoretických. PhDr.Pašková. pedagogický. PhD. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2.. Garant štúdia: prof. Študenti aprobačných predmetov. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Karol László. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. 1* *** *** Prax náčuvová 1. AP 3* Prax súvislá 2. PhDr. 1. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. PaedDr. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. praktických a tvorivých spôsobilostí. AP Prax priebežná 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 2. 2eiEDPS Edukačná psychológia I. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. na základnej škole. 1.Oravcová. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). 1. PhD. PhDr. AP prvá polovica semestra. *** Prax náčuvová. 2.

Karol László Z PhDr. PaedDr. Gajdošová L prof. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. PaedDr. PhDr. Zolyomiová L doc. 1. 1.Kováčiková. doc. 1. doc. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. Gajdošová.. 2. 1. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. Emmerová. Zolyomiová. Blanáriková L prof. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. László Vyučujúci Z doc. Gajdošová. Blanáriková L doc. 2. Stehlíková Z doc. Z. Višňovský 209 . Nemcová. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. László.Kariková. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1.-2.. 2. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Višňovský. Nemcová. 2. 1. Prof. 1. PhDr. Oravcová Z prof. Stehlíková Z Prof. Wágnerová Z prof. 2. doc. PhDr. 1.L Balážová. Z prof.Gurgová L PhDr. PhDr. Višňovský. doc. doc. PhD. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. Valihorová. Kaliská. 1. Z doc. PhDr. Hroncová. PhD. PhDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Mgr. Mgr. Kariková.–C L Doc. 2. 1.Kariková. Oravcová. 1. Blanáriková L doc. Valihorová. Oravcová.

-2. L Slížik 2 1.-2.-2.-2. Z KTVŠ 2 1.-2.-2. L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník .výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova.-2.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova .základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova.-2.volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1.-2.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova .-2. L KTVŠ 2 1.ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova.-2.-2. L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1.-2. L KTVŠ 2 1. Z Sertoglu 2 1.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova .-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova. Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova .-2. Z KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1. Z KVTŠ 2 1.sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova .-2. Z KTVŠ 2 1. L KTVŠ 2 1.-2.Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1.-2 Z Sertoglu 2 1. Z Cseh (KHUN) 2 1.plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1.-2. Z KTVŠ 2 1.Typ predmetu Kontakt hod.-2.výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova .-2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova .-2. Z KTVŠ 2 1.-2.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1.-2.-2.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.

Garant štúdia: doc. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín. Roman Ličko. Predmety. Katedra anglistiky a amerikanistiky. To znamená. 1. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr.fhv. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry. fonetika. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. histórii a reáliách Veľkej Británie. Homolová Spolu kontakt. lexikológia.sk. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika.. Študijný poradca katedry: Mgr. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *.umb. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1. Takto spolu získa 26 kreditov. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 022. PV 211 . Jazykové kompetencie. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov.umb. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr. PhD. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. 1. Eva Homolová.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. licko@fhv. Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof. miestnosť č. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov. PhD. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. http://www. 1. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie.sk. Štulrajterová prof. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. L L L Feťková Feťková. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. 1. PhDr.

Štulajterová. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. Javorčíková. Homolová Javorčíková. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. prof.Odporúčaný semester Spolu kontakt. Feťková. PhD. Homolová Homolová prof. 1. 1. PhD. PhD. Feťková. Homolová Dovčiak. 1. PhD. 1. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Jesenská Zelenka prof. 1. 1. 2. 2. hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. PhD. PhD. 1. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1. Homolová 212 . 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Z Homolová prof. PhD. 1. Homolová Štulrajterová prof. 1. CSc. 1. 1.

Javorčíková. 2. PhD. L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. 2. Štulajterová. 2. PhD. Javorčíková. Štulajterová. PhD. Štulajterová. PhD. 2. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. 1. Štulajterová. PhD. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 .Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. 2. 1. hodnote Americká ženská literatúra 20. storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. 1. PhD. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2. PhD. prof. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 2. Javorčíková. PhD. Štulajterová. PhD. PhD.

vo vydavateľstvách. tel. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak. podmieňujúci predmet.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. napr. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.umb. e-mail: tomecek@fhv. ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. bod 7c). Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov.j. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. miestnosť č. umelecké galérie). v osvetových zariadeniach.fhv. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá. To znamená. Katedra histórie. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.: 048/4467143. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc. PhD. v samosprávnych a štátnych orgánoch. 143. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov. Oto Tomeček. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Odporúčaný študijný plán: 214 . vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. Dušan Škvarna. didaktiku a metodiku dejepisu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. t. absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie. aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu. PhD. (Ak študent absolvuje viac PVP. ako vysokoškolskí učitelia. cestovným ruchom. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom.umb.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. princípy jeho štruktúry. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. 8. PhDr. v občianskych združeniach. archívoch. v masmédiách.

L L L Kmeť Škvarna prof. Šmigeľ Kalhotková Mgr. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Račko Nociarová Mgr. 1. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. PhD. Kalhotková Račko Mgr. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2. hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof.1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. sv. 1. PhD. 1. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . Fremal Šuch. 1. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Fremal doc. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. Kožiak Z Spolu Kožiak. Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1.Spolu kontakt. 1. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. Fremal 215 . Nagy. 2. doc. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. 1. v. L L Fremal prof. 1. 1. Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. Škvarna L Spolu 2.

PhD. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. prof. 1. Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. 1. a 20. Škvarna prof. SR (1939 . PhD. 1. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . PhD. PhD. sv. Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. Škvarna Kunec. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. 1. 1. Martuliak Mičko Mičko. 1. M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1. PhD. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie. 1. 1. Kožiak. Kalhotková Mgr. Mácelová Kunec Kunec. Fremal doc. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. PhD. Šmigeľ PhDr. 1. Mácelová doc.Škvarna doc.1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. Mičko. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. 1. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová. 1. 1. Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy.Spolu kontakt. protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. -18. PhDr.

L L L Šuch Schmidt Šuch. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. wollner@fhv. Katedra filozofických vied. PhD. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. miestnosť č. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD.umb. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1. Marián Palenčár. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. 1. Z Šlosiar prof. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia. princípy jej štruktúry. slobody a demokracie a s úctou k právu. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie. L Spolu 2. PhD. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov. 1. CSc. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Ulrich Wollner. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti.sk. 318. stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. Takto spolu získa 26 kreditov. Schmidt. tolerancie. 1.fhv. http://www.umb. PhD. Mgr. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch. Nemčeková prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Poradca katedry: Mgr.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2.sk Garant študijného programu: Doc. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov.

1. hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. 1. . Z Z Ondrejková Wollner doc.povinne voliteľný.výberový. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Kresťanská morálka . hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Ondrejková Wollner.história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1.semester 218 . . PhD. Krchnák Wollner. PV . Nemčeková prof. 2. PhD. sem. odp. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.povinný. 2. Palenčár Schmidt. PhD. V . PhD. 2. PhD. L L L Nemčeková prof. Nemčeková Skratky: P .Spolu kontakt. Šuch. Z L Z Wollner Šuch Wollner. Nemčeková Šlosiar prof. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. 2. Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.odporúčaný. 1. 1. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2.

M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. semester Odporúč. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. hodín Odporúč. mim. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa. PhD. 1.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry.umb. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov.fhv. 133. miestnosť č. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová. prof. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax. kredit. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov. PhD. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. PhDr. Garant štúdia: Doc. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe. L L L L Baranová Baranová.sk/. PhD. tel. 1. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky. prof. 446 5133. Chovancová Chovancová. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1. mim. kredit.umb. e-mail: zazrivcova@fhv. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. Elena Baranová. Chovancová Chovancová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Študijný poradca katedry: Mgr. literatúry a didaktiky. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Z Spolu 1. vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. 1. kredity. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. Takto spolu získa 26 kreditov. 1. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. štylistika a sociolingvistika. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu. Křečková. 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka.

Z Spolu Celkový súčet 1. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. Křečková. 2. 1. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. hodnote Franc. kredit. autorov Aktuálne problémy fr. Chovancová Chovancová. PhD. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 1. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. 1. kredit. 1. PhD. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. kredit. franc. 2. mim. Bubáková. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. Bubáková. 2. 2.Spolu kontakt. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. Bubáková. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. PhD. PhD. PhD. 1. 2. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. PhD. kredit. prof. prof. textov súč. 2. PhD. lektor Bubáková. Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. 220 . Bubáková. 2. kredit. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. PhD. 2. mim. PhD. semester Odporúč. PhD. hodín Odporúč. Štulrajter. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved.

hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20. Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P .výberový. kredit. V .Spolu kontakt. . . 2. st. semester Odporúč. 1. hodín Odporúč.odporúčaný. sem. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved.semester 221 .povinný.povinne voliteľný. 1. odp. PV . Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 2.

1. 1.-Verw. Uli Rothfuss M. 113. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1. Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová.h. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 . Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín.) Garant štúdia: Prof. To znamená. PhD. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách. Z Spolu 1. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry. lexikológia.Sc. Dr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. (Personálne obsadenie katedry.c. Dipl.umb. Mária Daňová. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhD. Katedra germanistiky. technické vybavenie katedry. PhD. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. podmieňujúci predmet. Ďuricová. danova@fhv. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová.j. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. miestnosť č. PhD. Študijný poradca katedry: PhDr. Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. prof. Phil. t.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. Takto spolu získa 26 kreditov. PhD. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. fonetika.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov.. L L L L Spolu 2. 1. prof. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.

prof. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic. PhD. Lenčová Lenčová. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková. reláciami nem. Ďuricová.Spolu kontakt. 223 . PhD. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. PhD. prog. Schulze Ďuricová. Schulze prof. Štefaňáková Štefaňáková. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19. 2 2 2 2. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1. Daňová Lenčová.učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 1. PhD. 1. Schulze Ľupták Ďuricová. Lenčová Lenčová. PhD. Štefaňáková Štefaňáková. PhD. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. 1. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. st. PhD. Daňová Daňová. 1. sat. 1. Ďuricová. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. PhD. PhD. PhD. PhD.

galisova. Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. Odaloš Z Spolu 1. PhDr. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2. 1. Gálisová Krnová. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. L L L L L L Spolu Findra. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín. technické vybavenie katedry). Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery. Tatár. 1. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. 1. Kristína Krnová.fhv. Findra doc. 1. Krnová prof.sk (personálne obsadenie katedry. 1. Janáková Garant predmetu doc. Pršová prof. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. princípy jazykového a literárnohistorického systému. CSc. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . Takto spolu získa 26 kreditov. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.umb. Bariaková Lomenčík. Bariaková.anna@fhv.sk Garantka štúdia: doc. Šuša Šimonová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Anna Gálisová. Krnová prof. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru.umb. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I. 1.

Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Bariaková. 2. Findra doc. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. 1. 1. Krnová prof. Krško 5 26 1. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 2. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Z Z Odaloš Urbancová 225 .Spolu kontakt. 1. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jančovič Findra. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. L L L Očenáš Tatár. 1. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. 1. Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. Gálisová Krško. storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 2. 1. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. hodnote Česká literatúra 20. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

semester 226 . . . sem. Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková.výberový.povinný. Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . V .Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 2.odporúčaný. PV .povinne voliteľný. odp.

2. Pašková. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . PaedDr. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PV. 1. doc. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. PhDr. PhD. organizácie a legislatívy školstva a školy. PhDr. Vaššašová. Študijný program: spoločný základ pre 2. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. stupeň VŠ štúdia – Mgr. Šatánek. 1. PhDr. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. 1. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. Karol László. PhDr. 2. Oravcová. PaedDr. Kaliská-. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. PhD. Stehlíková. pedagogický.. PhDr.Valihorová. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. v zmysle teoretických. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc.Salbot. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof. Garant štúdia: prof. PhD. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. 1. Oravcová. praktických a tvorivých spôsobilostí. 2. Škvarková Z doc. PhD. PaedDr. pedagogiky. László. Kopp.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II.

doc. 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. Nemcová. Stehlíková Z doc. Stehlíková Z Prof. Blanáriková L doc. 2. Oravcová Z prof. doc. Kariková. Kaliská. Višňovský. Zolyomiová L doc. doc. Mgr. 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. Gurgová L PhDr. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. László. Zolyomiová. Z prof. Gajdošová L prof.Kariková . Oravcová. Karol László Z PhDr. Mgr. Prof. PhDr.-3. Z doc. L Doc. 1. 1. Gajdošová. PaedDr. Blanáriková L doc. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Blanáriková L prof. 1. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. Višňovský. PhDr.C. Valihorová. PhDr.hodnota) Z doc. László Gestori predmetu (celý úväzok . PhDr. Emmerová. PhDr. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. 1. PaedDr. 2. Hroncová. doc. Valihorová.výberová 1 2 1. čiastkový . Gajdošová. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. PhD. z toho 15 hodín na základnej škole. Nemcová. 1.Kariková. doc.3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. PhD. priebežná. Oravcová. M-UCSz-307 Telesná výchova. 2. Blanáriková L doc. Višňovský . Wágnerová Z prof.Kováčiková. PhDr.

-3.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova. Z.-2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova.-3.-3.Typ predmetu Kontakt hod.-2. L KVTŠ 5 1.-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 .C. Z KVTŠ 2 1.výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok .hodnota) 2 1. Z Cseh (KHUN) 2 1. katedroví Erasmus koordinátori 2 1.výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova.L Balážová. čiastkový .-2 Z Sertoglu 2 1. L KVTŠ 2 1.

Michal M-UVTv. PhD.umb. Bendíková. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. Bartík 230 . mandzak. Jankovská L Spolu doc. resp. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner.umb. miestnosť č.101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. M. teórie. Bence. 8-ročných gymnázií. Z Spolu Garant prof. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied.sk. Katedra telesnej výchovy a športu. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Vladovičová prof. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. v centrách voľného času a pod. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková.kredit. Slížik Bartík. Görner doc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Študijný poradca katedry: PaedDr.kredit. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Peter Mandzák. 58. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. PaedDr. na katedrách. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. PhD. Štruktúra magisterského študijného programu (II. kultúrnych.fhv. Garant štúdia: prof.peter@fhv. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Karol Görner. jazykových a umeleckých škôl.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. Bartík Michal.

Kollár. Slížik. Rošková. Kučera.105 Názov kurzu Org. Palovičová Z Spolu Garant prof.. Kučera Michal. Rozim.v kombinacii s aprobačným predmetom 231 . Pupiš Nemec. a riad. Nemec Čilík. Bence.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv.. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Kollár.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. M.209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík. Palovičová. Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved. športy a sebaobrana Rytm. Mandzák učitelia katedry Adamčák. Kremnický Bartík.kredit. Bartík doc.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv.206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv. Zbiňovský Novotná. Michal. L. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. Kučera.

Görner doc. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. Spolu hod. Spolu získa 120 kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Bendíková Adamčák. roč.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Garant štúdia: doc.sk. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Odpor. školské strediská záujmovej činnosti). Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor.fhv. resp. sem.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. Slížik doc. mandzak. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. v centrách voľného času a pod. PhD. miestnosť č. centrá voľného času. Michal doc. 1. Spolu získa 66 kreditov. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. domovy mládeže. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.umb. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova.umb. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. na katedrách. a 2. Absolventi 2. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. teórie. Bartík Michal. Študijný poradca katedry: PaedDr. jednopredmetové štúdium (II. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. jazykových a umeleckých škôl. 62. Peter Mandzák. PhD. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. 8-ročných gymnázií. kredit. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. resp. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. 34 kreditov za predmety spoločného základu. kultúrnych. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1.peter@fhv. Vladovičová 232 . Nemec Z Spolu Garant prof. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Štefan Adamčák. L Rošková. Katedra telesnej výchovy a športu. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. PaedDr. stupňa (Mgr. 1. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl.

1. 1. 2. Rošková Rozim. akcií na 1. Kučera vedúci DP doc. Bartík doc. 1. doc.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1.Typ predmetu Kód M-UVTV. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. kredit. Rozim doc. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. kredit. Kučera. Jančoková 233 . Z Z Z Z Z L Spolu Michal. Nemec Bartík. L L L Nemec. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. Michal Michal. Nemec Kollár.. Michal M. Bendíková Garant prof. 1. Palovičová Jančoková. 2. M. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. Michal Adamčák. L L L L Vyučujuci Bartík. 1. Bartík Paugschová. Bence.Michal doc. Bence. Jankovská Michal. Michal prof. PhD. 1. st. st. L.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 1. 1. učitelia KTVŠ doc. 2.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. Paugschová doc. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. Palovičová Bartík. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Z Z Z Z Z Z doc. Odpor. L L L Čillík. 1. Bartík prof. 1. Michal prof. Popelka Görner. Spolu hod. Bence. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. a riad. Pupiš doc. sem. hodnote Odpor. Nemec prof. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit. 1. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1.. roč. 1.

v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . Palovičová Kremnický. sem. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Kremnický Bartík. PhD. 2.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit. doc. PhD. 2. gymnastika a tance Novotná. Michal Palovičová. L Z Z Z Z Z Odpor. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Zbiňovský Michal. Spolu hod. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1. hodnote Odpor. 2. Palovičová.Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV. roč. Görner Gymnastika Úpol. 2. Palovičová Novotná. Zbiňovský. PhD. 2.

235 .

Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. V. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. Časť učiva je povinná.. Sabo. Antropológia – Selecká. P. PaedDr. RNDr. denné štúdium. RNDr. E. Milada Švecová CSc. Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. Je pripravený tak. Malina. J. doc. M. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 .. Historická biológia. CSc. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová. prof. CSc. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová. Adamcová. RNDr. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. Malina. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. P.. PaedDr. M. Franc. Didaktika biológie 3 . Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr. Milada Švecová CSc. M. P. S. M..Švecová. M. doc.B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. Etológia – Adamcová. Uhliarová. RNDr. A. R. CSc. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. R. P. V. R.P. Petrášová. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc. Ekosozológia – Urban. RNDr. P.. Mgr. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. M. M. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová. Didaktika biológie 2 – Švecová.. paleontológia – Soták. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty.“).. RNDr. Peter Bitušík. Roman Alberty. Milada Švecová CSc. PaedDr. M. Roman Alberty. M. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. doc.

Vývinová biológia – Selecká. E. P. Globálne problémy a súvislosti – Sabo. Uhliarová. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 . Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. P. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká. Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová. P. R... E.Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. P. Malina.

RNDr. RNDr.Čižmárová. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach. Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. RNDr. CSc. O. K. K.Pouš. prof. Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii . K. Didaktika geografie 3 . doc. N. Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. RNDr. Vladimír Baar. Katarína Čižmárová. K. P. stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. Študijný program zabezpečuje 2. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš. doc.. Vladimír Baar. Pavel Michal. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania. CSc.Čižmárová. Geografia malého regiónu – Slobodníková. R.magisterské štúdium UAGE doc. Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . Základy percepčnej geografie – Gregorová. K. R. CSc. . K. CSc. T. Barto. Katarína Čižmárová. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium.Michal. B. 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. Pavel Michal. M. doc. K. RNDr. K. CSc. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . 238 . O. T. denné štúdium.Madleňák. Absolvent získa titul Magister (Mgr. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová. RNDr. Katarína Čižmárová. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák. Katarína Čižmárová. T. prof. doc. Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. RNDr.Čižmárová. CSc. RNDr.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . Polčák. Didaktické vychádzky – Čižmárová. CSc. Geografia SR 2 – Bačík.) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc. doc. R. štátna skúška.Čižmárová. RNDr. Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová. P. CSc.Katarína Čižmárová. Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia . Terénne cvičenia 3 . Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie. CSc.

Životné prostredie SR – Mazúrek. M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková. K. Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová. K. Historickogeografické regióny Európy – Madleňák.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová. J. T. O. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 .

elektroniky. M. denné štúdium. stupni základných škôl. M. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš.. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva. Stebila. M. Žáčok. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. Užitková technika – Ďuriš. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. Milan Ďuriš. M. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . J. J. Ing. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy. Základy stavebnej výroby – Ďuriš. Ľ. Multimédiá – Pavlovkin.. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš. návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. strojárstva. CSc. M. M. M. PhD. Ľ. CSc. PhD. J.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. CSc. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin. M. J. elektrotechniky. Ing. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. CSc. doc. PaedDr. doc. Daniel Novák. M. PaedDr. M. Ján Klimeš. PaedDr. J. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. Humanizacia techniky – Žáčok. Ing. Žáčok. Martin Kučerka. učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. PaedDr. Milan Ďuriš. M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. Ľubomír Žáčok. Ľ. J. zručnosti. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. doc. Absolvent získa potrebné vedomosti. stupni základných škôl. CSc. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. M. Milan Ďuriš. Ľ.

J. Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin. J. M. Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin.M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 .

Rok 1. PhD. PhD. PhD. 2 1. PhD. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. Miroslav Valica. PaedDr. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž. PhDr. 2 1. PhDr. Mgr. PhD. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. doc. 2 1. Rok 1. PaedDr. PhD. Janka Kyseľová. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. PhD. Mgr. 2 1. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. 2 1. Miroslav Valica. Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. PhDr. Vojtech Korim. prof. PhD. výmera hod. Štefan Ligas. 2 1. výmera hod. prof. PhDr. Soňa Kariková. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. PhD. PhDr. Petra Fridrichová. kredit 3 6 3 12 týž. PhD. Petra Fridrichová. Vladimír Poliach. PhD. Mgr. CSc. Katarína Ľuptáková. PhD. Miroslav Valica. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . PhDr. Beata Kosová. 2 1. 2 1.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 . kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Soňa Kariková. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. Mgr. PhD. PhD. PhD. 2 1. PhDr. výmera hod. Mgr. Ján Kaliský. PaedDr. CSc. 2 1. 2 1. Lívia Nemcová. Mgr.B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Alena Doušková. PhD. 2 1. Ján Kaliský. Petra Fridrichová.

243 . 2 Sem Z Garant predmetu PhDr. PhD.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž. výmera hod. Miroslav Valica. kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. Rok 1.

Jana Škvarková.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. Eleonóra Baranová. CSc. PaedDr. CSc.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 . výmera hod. Libor Fridman. CSc. Libor Fridman. CSc. prof. PhDr. Mgr. PhD. prof. prof. prof. Mgr. art. PhDr. PhD. Mária Strenáčiková. PaedDr. Milan Pazúrik. doc. PaedDr. Jana Škvarková. ArtD. výmera hod. PhD. Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . prof. Belo Felix. CSc. povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud. PhD. doc. CSc. Eleonóra Baranová. CSc. PaedDr. doc. Eva Langsteinová. CSc. prof. ArtD.spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . Milan Pazúrik. Libor Fridman. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. prof. PaedDr. CSc. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof. CSc. Libor Fridman.Mod. PaedDr. diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. PhD. PhDr. PaedDr.KH Koncert absolventov . PhDr. prof. Milan Pazúrik. PaedDr. MgA. Milan Pazúrik. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. doc. prof. MgA. PaedDr. týž. Eva Langsteinová. CSc. P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0. PaedDr.nástroj Koncert absolventov .

Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. Dagmar Michálková. Pavol Tužinský prof.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . PhD. externista doc. externista doc. Mgr. PhD. Mgr. PhD. CSc. Eva Langsteinová. Marián Janek. CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof. Libor Fridman. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PhD. PhDr. doc. doc. Igor Gašpar.školské hudobné súbory. CSc. CSc. Eva Langsteinová. výmera hod. Mgr. Mgr. PhDr. PhDr. PaedDr. Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 . Dagmar Michálková. PaedDr. doc. art. Igor Gašpar. art. PhDr. doc. 245 .

Š.mal M. Ria Kmeťová ArtD.Kunce MgrArt. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc. Sokol Prof.mal M..mal. Ria Kmeťová ArtD.Akad. diplomová práca 20kr. Sokol Garant predmetu Prof. Akad. Balázs ArtD. Balázs ArtD.mal.Akad. Akad. výberové do sumárnej skladby 120 kr.mal M. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof.Akad. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.Akad. Sokol 246 .Akad.Akad. Prof. kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž. Milan Sokol Akad. Sokol /C/ Doc. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč.mal M. P.mal. výmera hod.mal M. praxe 10kr. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž.Akad. Prof.Kunce MgrArt. Sokol Doc. Balázs ArtD. Akad.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof. Prof. Š.Akad. výmera hod. Prof. Ria Kmeťová ArtD. Sokol Doc.mal.mal. Mal. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12.Akad.mal Š. P.Kunce MgrArt.mal M. Prof. povinne voliteľných 9. P.

didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno . výmera hod. P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Rok Sem H H H H H H H H H 247 .

ethics officer. ethics consultant). ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. ako oblasť poznania (§ 50 ods. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. Študijný poradca katedry: Mgr. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov.Konzultant pre etiku (angl.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie .umb.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .1 zák. e-mail: vincur.č.1 zák. organizačnými a kultúrnymi trendmi. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. ovláda princípy empatie.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy. . stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. PhDr. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. . stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. ktoré narúšajú integritu. Odporúčaný študijný plán: 248 . ktorá sa považuje za povinný predmet.fhv. globálnymi. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV .131/2002 Z.).z.asistent manažéra. Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . Po úspešnom absolvovaní 1.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu.branislav@fhv. spravovaných Ministerstvom školstva SR.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce. 446 5626.sk Garant štúdia: prof.131 Z. t. . národnými. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. Daniela Fobelová.umb. verejného a profesionálneho života. je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť. . Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie .sk.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I. . PhD.z. J 03. miestnosť č.

fak. 2. Kovaľová. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. 1. Banse doc. 2. fak. prof. prof. Fobelová prof. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom. Fobel Kovaľová. 2. Kovaľová. 1. 2. Ďurčík Ekonom. PhD. 2. prof. Fobel Ekonom. PhD. PhD. Fobel prof. prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. Kiepas prof. 2. PhD. Fobel doc. 2. Fobel prof. 1. 2. Ďurčík prof. 2. Kiepas Kovaľová. Fobelová prof. 1. Fobel prof. 2. 1. 1. prof. 1. PhD. fak. L L L L L L 249 . 1. 1. 1. Ďuricová. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2. fak. Fobel prof. Fobelová prof. Fobel prof. 1. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. 2. Kiepas Kovaľová. 1. Fobel prof.Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom.

Fobel doc. prof. Fobelová prof. 3. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2. 13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov. PhD. Fobelová doc. lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová. L L Vyučujúci ext. 250 . Ďurčík prof. Kiepas doc..práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P . PhD. 3. Šimoniová Ďurčík ved.povinne voliteľný. Oravcová Kovaľová. . prof.Povinný.lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3. 3. V . Kovaľová.Spolu kontakt.odporúčaný. 3. odp. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov.výberový. Ďurčík doc. Kovaľová. PhD. 2. 3. 3. PhD. 2. sem. L L L L Kovaľová Fobel. 3. PV . Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. 3.

Petrohrad. Palenčár Nagy. riadiť. z ekonomických vied a manažérskej etiky. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. francúzskej a slovenskej kulturológie. Kunec prof.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. 1 4 Garant predmetu doc.umb. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.sk (Personálne obsadenie katedry. e-mail: palkova@fhv. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. 1. technické vybavenie katedry). zo psychológie.umb. Kubealaková PhD. Veľká Británia . 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180.Maastricht. Jančovič. z medzinárodných vzťahov. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Janka Pálková Tel. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . práva. Študijný poradca katedry: PaedDr. hudobnej a výtvarnej kultúry. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov.sk Garant štúdia: prof. sociálnej antropológie. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať.Krakow.Birmingham. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie.). ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. Chorvát doc. DrSc. Darulová Vyučujúci Palenčár 251 . Gilles Rouet. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. čo spolu činí 170 kreditov. Maďarsko – Budapešť. Holandsko . umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. ruskej.fhv. Martuliak Jakubík. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. 1. Poľsko . Bude kompetentný v hovorenej. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia.: 446 5123. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. slovesnej. nemeckej. USA a i.

PhD. 1. 1. PhD. Ličko. Štulrajter. prof. Höhn. Štulrajter. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. Ličko. 1. 1. 1. Štulrajter. PhD. Höhn. 1. PhD. PhD. Bálintová. PhD. Bálintová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. 1. PhD. PhD. PhD. Darulová Jančovič. Höhn. PhD. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1. PhD. 1. PhD. Langsteinová Ličko Bálintová. 1. 1. Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. PhD.Spolu kontakt. Höhn. doc. 1. 1. L L Ištvánfyová. Bálintová. Z Z Z Z Ištvánfyová. Štulrajter. PhD. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. 1. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. Kminiaková Bálintová 252 . PhD. PhD. Bálintová. 1. 1. Z Z Z Z Ištvánfyová.

Z Z Z Z Ištvánfyová. 2. Brooš prof. Klincková doc. PhD. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. PhD. 1. PhD. PhD. Höhn. PhD. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. Ličko. 2. 2. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. PhD. Bálintová. 1. Štulrajter. Höhn. Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová. Z Z Z Ištvánfyová. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. PhD. Bálintová. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. 2. PhD. 2. 2. Höhn. 2. 1. 2. PhD. PhD. Štulrajter. 1. PhD. 1. Höhn. PhD. 2. Štulrajter.Spolu kontakt. Bálintová. 253 . L L L L L Ištvánfyová. PhD. PhD. 2. Štulrajter. PhD. PhD. Langsteinová Ličko.

L L L L Ištvánfyová. PhD. 2. L L L L Ištvánfyová. PhD. PhD. Brooš doc. 2. 2. PhD. Bálintová. PhD. Höhn. PhD. PhD. 2. Höhn. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. Klincková 254 . 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. 2. 2. Ištvánfyová Klincková. Štulrajter. hodnote PV 0 6 6 2 3 2. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2.RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc. Bálintová. Štulrajter. Z Z Spolu L Bálintová. PhD. Ličko. Höhn. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Štulrajter. PhD.Spolu kontakt. PhD. doc. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Vetráková prof. 2. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Vetráková Höhn. Bálintová. 2. 2. 2. Švantnerová Ličko. PhD. 2. 2. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. Klincková prof. PhD. 3. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.

Ličko. 3. PhD. PhD. 1 2 3 8 15 255 . Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. 3. Patráš Júda. 3. Bálintová. Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. PhD. PhD. prof. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. Zagoršeková prof. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. PhD. PhD.Spolu kontakt.práce prof. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. Kuviková prof. Bálintová. 3. Štulrajter. Patráš Ištvánfyová. PhD. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. Z Z Z Z Ištvánfyová. 3. 3. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. 3. Bálintová. 3. PhD. Fobelová prof. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. 3. 3. Bálintová. PhD. PhD. 3. 3. Höhn. PhD. Ličko. 3. PhD. Švantnerová Bálintová. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. Höhn. 3. Štulrajter. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof. PhD. Höhn. Štulrajter. 3. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3. 3.

1. PhD. PhD. RJ. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Bálintová.jaz. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec. Höhn. PhD. PhD.jaz. Štulrajter. RJ. seminára (AJ. Höhn. PhD. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD. 1. PhD. hodnote V 2 1. RJ. NJ. NJ. Štulrajter. 2. 2. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. Höhn. Ištvánfyová. 1. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 1. seminára (AJ. PhD. Bálintová. Bálintová. 256 . hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. 2. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec. PhD. PhD. PhD. 2. PhD.jaz. 2.Spolu kontakt. sminára (AJ. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. NJ. PhD.

Höhn.študent si vyberá len 1 z jazykov 257 . L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. 2.Spolu kontakt. 2. * . Štulrajter.: Exkurzia 1 V 2 3. PhD. PhD. PhD. hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2. B-CJEk-717 Vysvetl. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

PhD.j.umb. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné. Katedra histórie. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov.sk Garant štúdia: doc. PhDr. Mruškovič 258 . Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. t. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. bod 7c). jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl. 8. tel. galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov. Absolvent študijného programu Muzeológia (1.: 048/4467143. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Michal Šmigeľ. miestnosť č. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Oto Tomeček. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. e-mail: tomecek@fhv.umb. To znamená. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva. PhD. 143.fhv. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2. stupeň) sa svojimi teoretickými. pracujúcich v múzeách. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. podmieňujúci predmet. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú. genézy ich foriem až po súčasné trendy. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. v masmédiách a v občianskych združeniach. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. v múzeách a galériách.

1. doc. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. Martuliak prof. Burkovský prof. 2. Varinský doc. 1. 1. 2. Šmigeľ Tomeček. 2. systémová P dokumentácia.Spolu kontakt. Martuliak prof. 2. Darulová Martuliak Kožiak Mácelová. 1. B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. 1. 2. 1. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. 1. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. 1. 1. Drugová Tomeček prof. PhD. Darulová prof. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . Varinský doc. 1. Martuliak prof. 1. Darulová prof. Fremal Varinský prof. Martuliak prof. PhD. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc. 2. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. Mruškovič doc. 2. Varinský Tomeček. 1.

L L L L L doc. Darulová doc. doc. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika. Martuliak prof. Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1. Mruškovič. 1. 3. 3. storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. Mruškovič doc. 1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof. Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. 2. PhD. Darulová doc. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r.Spolu kontakt. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 .aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. Martuliak doc. 1. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia . 3. CSc. Žilák. Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. Kanovský Varinský prof. 3. 2. 3. 3. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc. Martuliak Darulová Mácelová. Mruškovič prof. Kmeť Albertová. 3. doc. 3. 2. 1. 3. 2. Mruškovič Mácelová. 3. Škvarna doc. 3.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

administratívnu agendu atď. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Študijný poradca katedry: Mgr. 1. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD 12 12 72 274 .Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. PhDr.. PhD Křečková.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. 1.jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. e-mail: zazrivcova@fhv. o redaktor v masmédiách. hodín Odporúč. vedeckého a hospodárskeho života. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. o prekladateľ bežných. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. doc. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. prekladať texty stredne náročné. Baranová Holeš doc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. bežný rozhovor. CSc. tel. miestnosť č. 10 za záverečnú prácu. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. 446 5133. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. semester Z Z Z Z Z Z Odporúč. korešpondenciu.Holeš Štulrajter. 1. z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 1. 133. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo.umb.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). Ján Holeš.sk Garanti štúdia: doc. literárnovedných a translatologických disciplín. 1.

1. Veselá doc. Baranová prof. Baranová Štulrajter. Mešková Štulrajter. semester L L L L L L Odporúč. Baranová Schmitt Štulrajter. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. prof. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová. 1.Spolu kontakt. hodín Odporúč.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc. Křečková. PhD. Mešková doc. 3. 1. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. PhD. PhD. doc. literatúry 3 (19. 3. 3. 2. 2. 2. 2. 1. Baranová doc. PhD. PhD.Holeš doc. 3. Mešková doc. 1.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1. Štulrajter Štulrajter. 12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc.Holeš Štulrajter. prof. 2. 2. 2. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . 2. 2. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. 2. Štulrajter Štulrajter. 2. PhD Křečková. st.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. PhD. Holeš doc. PhD. Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. 3.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2. 2. doc. 2. Holeš doc. Schmitt doc. PhD.

PhD. vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc. PhD. 3. 3. PhD. st. 3. hodín Odporúč. 3. semester Odporúč. Mešková Křečková. doc. Křečková. Štulrajter. 3. PhD. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková. L Spolu Celkový súčet 276 . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. Chovancová Chovancová.) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3.Spolu kontakt. PhD. literatúry 4 (20.

kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. 223. teória literatúry. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. jeho gramatiky. lexikológie a štylistiky. základy literárnej vedy.andrea@fhv. tlmočenia (fonetika a fonológia. PhDr. tel. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. e-mail: csikany. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. 1. literárna komparatistika a literárna kritika). takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov.umb. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. Andrea Csíkány. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. z teórie a praxe prekladu. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Zimányi Prof. Alabán Németh. dejiny maďarskej literatúry. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. z literárnej vedy. Zimányi 277 . Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. 1. tak v písomnom styku. František Alabán. Katedra hungaristiky Miestnosť č. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. ďalej z teórie. štylistika a syntax maďarského jazyka. kapitoly zo svetovej literatúry. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.sk Garant štúdia: prof. lexikológia. Študijný poradca katedry: PhDr. CSc. Absolvent ovláda základy translatológie. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1. a to ako v ústnom. Prof. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. morfológia. Zimányi Prof. PhD. literárnej vedy. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. 1. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu.: 048/4464137. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap.

Varga Prof. 1. 2. Zimányi Prof. Varga Prof. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Alabán Prof. 1. Varga Prof. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. kap. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. 1. z lit. hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. 2. Varga Prof. 1. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. Zimányi Prof. Alabán Németh. Alabán Z Z Z Prof. 2. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. 3. 2.Spolu kontakt. Varga Prof. 3. Alabán Prof. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. Prof. Z Z Varga Ardamica Prof. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. 3. z konfr. Alabán Prof. L L 3. 1. Zimányi Prof. Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. 3. vedy B-PTMJ-510 Kap. 2. 3. L L L L L Z Spolu Varga Prof. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán 278 . 1. 2. 2. 2. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Alabán Prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap.

otázky jaz. kap. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varga Prof. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. PhD. 3. PhD. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď. hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr. PhD. vl. PhD. PhD. Zimányi B-PTMJ-605 Lit. predpôn v maď. Zimányi Prof. Zimányi Németh. zo štúdia moderných lit. Prof. 2. synt. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. jaz. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2.) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif. 3. L L Németh. národnostné lit. 3.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Ardamica Cseh Prof. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof.. 3.Spolu kontakt.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 279 . kult. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Németh. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. a sem.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lit. Németh. Varga Prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. Cseh Cseh Prof. 3. ved.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Dipl.jana@fhv. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru.umb. televízii. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . literárnovedných a translatologických disciplín. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. literárny proces.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. filozofické. 4167) e-mail: miskovska..sprievodca. • redaktor v rozhlase. Dolník Dobrík Bieliková prof. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. 1. Katedra germanistiky. PhD. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. Oddelenie translatológie miestnosť č. prof. hovor. tel: 446 4167 (kl.c. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. PhD. odborné príručky). Študijný poradca katedry: Mgr. krajín I.sk Garant štúdia: Prof. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. historické a spoločenské javy.Sc.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov. Uli Rothfuss M. Rothfuss 280 . • prekladateľ odborných textov. Phil. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu.-Verw. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. 1.h. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová. • translatológ. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. i. prof. v novinách. Tieto poznatky obsahujú o. Dr. Jana Miškovská. 327. literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. 1.

1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. Lauková lektor prof. Dolník prof. Dolník Dobrík. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. 2. L L L L L Z Spolu Dolník. hov. Lauková Bieliková lektor prof. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. hovor. á. krajín II. Dobrík Bieliková. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. 2. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. Rothfuss prof. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . 80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. Dobrík Rothfuss. prof. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. 2. Miškovská Bohušová. Lauková prof. PhD. Miškovská. Bieliková prof. 3. PhD. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. Rothfuss Dobrík prof. L Spolu 3. Miškovská. Bieliková. á. Rothfuss Lauková. 1 1. 1. Rothfuss L Spolu Dolník. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. Ďurníková Ďurníková prof. Dolník Schwarzov á L. hov. od postnaturalizmu do r. Dolník prof. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. 2. Z Z Z Z Dolník. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. Rothfuss prof. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. Dolník prof. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. kr. Miškovská Dolník. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. PhD.Spolu kontakt. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. 2. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. hov. 3 3. PhD. Schwarzov á. hov. PhD. 2 2 2. kr. 2. Lauková Z Spolu Dolník. Rothfuss Miškovská Dobrík. kr. od r.

Dobrík. PhD. Lauková. Z Z Z L L L Lauková Lauková. PV PV 32 32 32 32 10 10 3. PhD. Lauková. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. Miškovská Lauková. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. 3. L Bohušová. 3. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3. 3. PhD. PhD. 282 . B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. PV PV 24 24 24 24 6 6 3. Lauková. Ďurníková PhD. Miškovská PhD. 3. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. Lauková. L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. PhD. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. Dobrík. Ďurníková.Spolu kontakt. lektor prof. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. PhD. Bieliková Dobrík.

korešpondencie. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. • pracovník v masmediálnej oblasti. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. literárnovedných a translatologických disciplín. Martin Lizoň.hab. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. Pachomovová prof. tel: 446 4150. ekonomickej. bežný rozhovor. e-mail: lizon. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. zabezpečovanie služieb). Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 306. poľského jaz. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických.martin@fhv. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Predmety. gramat. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. Bednarczuk lektor 283 . • asistent v spoločenskej.. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. jazykov B-PTPJ-501 Konfront. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. PhD. 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Bednarczuk prof. 1. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku.sk Garant štúdia: prof. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Dr. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. 1. Študijný poradca katedry: Mgr. 1.umb. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov.

1. 1. 2. L L L L L Spolu 3. prof. 2. Olchowa. 2. 3. L Olchowa. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof. Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 2. 2. 1. PhD. 1. 1. 1. 2. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. 2. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. lektor lektor Kováčová. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2.Spolu kontakt. 2. 2. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 2. 2. 2. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2. 1. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. 3. Bednarczuk lektor Račáková. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. PhD. Z prof. PhD. 1.

3. 3. 3. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková.Spolu kontakt. 3. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. L L Bednarczuk prof. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Račáková. PhD. 3. hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. 2. 2. L prof. 3. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Račáková. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Račáková. 3. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. 3. 3. 2. 2. 2. PhD. 3. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. PhD. PhD.

3. L L Černák Černák prof. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. 286 . Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof. hodnote PV 1 0 1 0 3 2. hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Pachomovová lektor Račáková. Bednarczuk Račáková. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 3. L L L lektor Černák lektor Račáková. PhD. 2.Spolu kontakt. 3. PhD. 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3.

zabezpečovanie služieb). profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. 306. PhD. PhD. Študijný poradca katedry: Mgr. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. • asistent v spoločenskej. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. Larisa A.martin@fhv.. DrSc. jazykov Kontrastívna lingv. Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň. Sugay. 1 1. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. 287 . turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. bežný rozhovor. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. DrSc. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. To znamená. a fonol. literárnovedných a translatologických disciplín. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. tel: 446 4150. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. 1. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. Repoň. (fonet. Kováčová. ekonomickej. PhD. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. korešpondencie. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade.sk Garant štúdia: prof.umb. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. Martin Lizoň. 1. Predmety. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. PhD. e-mail: lizon. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. lektor Repoň. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. • pracovník v masmediálnej oblasti. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.

Lizoň. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. PhD. PhD. PhD. PhD.Repoň. DrSc.Spolu kontakt. 2. 3.. 3. (syntax1) Dejiny a kult. DrSc. 2. Z Z Z Z Z Z 2. Kováčová. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. Sugay. 3. PhD Repoň. Z Z Z Z Z 1. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. 2. lingv. Repoň. Kováčová. lingv. prof.2) Kapitoly z kontrast. Sugay. (morfol. 2. PhD. Repoň. PhD. 2. DrSc. Sugay. lingv. (lexikol. 2. PhD. (lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. PhD. Kováčová. Mgr. DrSc. Sugay. Repoň. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. 1.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. Kováčová.1) Kapitoly z kontrast. Kováčová. PhD. 1. P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 . hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. PhD. PhD. 3. lingv. Mgr. Ruska 3 Ruská literat. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. L L L L L L L 2. Repoň. PhD. 2. Repoň. 1. 1. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. a fonol. Kováčová. PhD. PhD. PhD. (fonet.Repoň. 2. PhD. 2.

a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. PhD. DrSc. 289 . PhD. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. Repoň. PhD. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. DrSc. PhD. Kováčová. Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová. PhD. 3. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. PhD. DrSc. vo filmovej a divad. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. (morfol. DrSc. 3. PhD. 2. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. prof. L L Kováčová Sugay Kováčová. Kováčová. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. 2. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. Sugay. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. Repoň. 2. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2.Spolu kontakt. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote P PV. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. Z Spolu 3. PhD. Kováčová. PhD. 3. EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay. Z Z Sugay Lektor Sugay. L L Lektor Sugay Repoň. 2.

hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay. Slovensko-ruský kult. Kováčová. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. 3. Kováčová. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3. PhD. Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus. Repoň. 3. DrSc. PhD Sugay.Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. DrSc. 3. 3. Sugay. 3. L L Lizoň Juríková Sugay. DrSc. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. Sugay. dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. 3. L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . PhD. DrSc. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

Kasáčová. Vančíková. Gašparová. Emmerová. PaedDr. 1. Grácová Z Doc. PaedDr. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2. L vedúci bakalárskej práce 291 . P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1.Lipnická. PaedDr. Kováčiková. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: . PhD. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1.. PaedDr. Wágnerová. Kouteková. PhD. Gajdošová Dr. doc. Zolyomiová. 2. PhDr Vašašová. PhD. Salbot. Vančíková. PhD.Jarešová. L doc. Vančíková. doc. 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II.. CSc. 0 10 3. dr. Z Doc.László. PhD.Porubský. PhD. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II.Lipnická. Jankovská... .. Z Prof. P 12 0 12 6 1. Kosová. Mgr.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. Turanská... Višňovský.. CSc. Wágnerová. Z prof.. PhD.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). PaedDr. PhD.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. Gajdošová Z Prof. 2. Z doc. PhDr. PaedDr. doc. doc.Doušková. PaedDr. PhDr. PaedDr. doc. PhD. L RNDr. 3.C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I. 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof.Kosová. PaedDr. . CSc.. CSc.Kasáčová. PhD. CSc. Kariková. PhD. doc.

Ligas. Z doc. Z PhDr. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. 2.. 3. PhD. L PaedDr. Nemcová.Pašková. PhD.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Sociálno-psychologický tréning 3.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc.-3. Oravcová. PhDr. Z KVTŠ 2 1. L KVTŠ 2 1. 2.-komunik. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr. PhD. Fj. .Kusý.Vavrinčíková. Vašašová. Z. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3.Ďuricová. PhD. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Belková. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova. Blanáriková Z PaedDr.-3. Mgr. Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1.výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova. Nj.Višňovský.-3. PhD. Aj. Kouteková . PhDr. 2. L PhDr. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod. Z KVTŠ 2 1. L KVTŠ 2 1.Šatánek. PhD. Gajdošová L Prof. Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač. Mgr. PhDr. doc.. PhD.-3. 3.. Miškolciová. komb. Škvarková Z Doc.výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova. PhD.-3. PhDr. CSc. PhD.-3. Hanzel. s Sj. Z Urbancová.

PhD. Nemec Bence. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania.501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV. Študijný poradca katedry: PaedDr. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. Bence. Nemec doc. jednopredmetové štúdium (I. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Rozim doc. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Garant prof. Adamčák doc. Bence. 8-ročných gymnázií. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1. 293 . 1. stupňa (Bc. Jiří Michal. 1. resp. pedagogicko-psychologických vied. Spolu získa 129 kreditov. 62. mandzak. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Görner doc. sem. Adamčák doc. M. jazykových a umeleckých škôl. M. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. 1. L. a 2. miestnosť č. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Garant štúdia: doc. domovy mládeže. 1. asistenta učiteľa. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.fhv. roč. Spolu získa 180 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Mandzák Adamčák. školské strediská záujmovej činnosti). 41 kreditov za predmety spoločného základu. Michal doc. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov..504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor.. Kód B-UVTV-500 B-UVTV. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Peter Mandzák.. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. teórie. doc. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.sk. Absolventi 1. biologickolekárskych vied. PhD. 1.peter@fhv. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. centrá voľného času. Slížik Z Spolu Adamčák. 1.umb.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Katedra telesnej výchovy a športu. Čilík doc. 1. Nemec Bence.umb. Michal Novotná. Spolu hod. L L L Čillík. PaedDr.

Odpor. 3. Čilík doc. Nemec Čillík. 2. doc. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV. Jankovská Novotná. Rozim doc. 2. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. Novotná doc. Nemec Popelka. Michal Adamčák. doc. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L. Adamčák doc. hodnote Odpor. Bartík Novotná. Jančoková doc. 2. Görner prof. Kučera. Kremnický Bence. 3. Rozim Nemec. Spolu hod. 2. M. 3.519 B-UVTV. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák. Bence. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV. Zbiňovský prof. 2. sem. 1.520 B-UVTV-521 B-UVTV. 2. 2. Michal Čillík. hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. Bence. Kremnický Michal. roč. Čilík doc. L. L. Jankovská Bence. 2. Jankovská Čillík Görner. Z Spolu doc. Čilík 294 . 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. 2.514 B-UVTV. Adamčák doc. 2. Bartík doc. Novotná doc..527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. 1. M. M. Nemec L Spolu prof. M.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. L L L L L L L Bartík. Bence. 2. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2. Novotná prof. Bence. Nemec doc. Bartík doc.. 3. 1. doc. Kollár. Mandzák Jančoková. 2. Kučera Novotná.511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. prof. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná.

hodnote Odpor. Spolu hod. hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. L L L L L L L L Bence. 2. Michal Palovičová. Jankovská Michal. Pupiš.. sem.601 B-UVTV-602 B-UVTV.604 B-UVTV. Odpor. Michal učitelia KTVŠ doc. Michal prof. Nemec V predmety v uvedenej kredit. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. PhD. 1. 3. 3. PhD. Bendíková vedúci ZP Adamčák. 1. Bartík prof. 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. 1. 3. M. 2. 2. 1. Kremnický Kompán. Michal Novotná. Michal Informačné technol. 1.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. Palovičová.2a B-UVTV. Kompán. Zbiňovský Jančoková. Palovičová Bence. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. Jančoková doc. Nemec Z Spolu Garant prof. PhD. M. 1. L L L L Bartík. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. PhD.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV. Pupiš Michal. roč. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. doc. PhD. Michal Palovičová. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. Kremnický. Z Z Z Z Adamčák. Michal doc. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit. Adamčák. Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3. Slížik Pupiš. Rozim Novotná. Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. Novotná Mandzák. 3. Görner doc. 3. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 . Jančoková doc. PhD.603 B-UVTV.. 1. Adamčák doc.

Michal doc. Mandzák Nemec. sem. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV. 3. 2. Palovičová Bartík. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 2. 3. Paugschová Garant Paugschová. Kompán doc. 3. 2. Bartík Adamčák. Z Z Vyučujuci Paugschová. Popelka Rozim. Spolu hod.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 . doc.623 Predmet(y) z bloku v kredit.621 B-UVTV-622 B-UVTV. 3. 2. Slížik Zbiňovský. Mandzák. M. PhD. 2. Adamčák Michal. 3. L L L L L L L Michal. PhD. doc. Adamčák doc. Kremnický Adamčák. Bence.612 B-UVTV-613 B-UVTV. roč. 2. Michal Kučera. Rošková Adamčák. PhD. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . doc. Jankovská Palovičová. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. PhD. PhD.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Bartík doc. prof. Michal doc. 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor. Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. 2. Michal Kučera. Adamčák Palovičová. Odpor.

Dana Hanesová. Vojtech Korim. Marta Valihorová. spoločnosť. PhD. PhD. doc. PhD. PhD. výmera hod. CSc. PhDr. Jitka Oravcová. PhDr. Ing. PhDr. CSc. spoločnosť. doc. Dana Hanesová. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. doc. PaedDr. výchova a ideové systémy 2 Človek. PhD. prof. CSc. PhD. prof. CSc. Oľga Wágnerová. Dana Hanesová. PaedDr. prof. doc. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . PaedDr. PhD. PaedDr. CSc. doc. Soňa Kariková. PaedDr. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. CSc. Beata Kosová. Jitka Oravcová. PhDr. CSc. Vojtech Korim. Ľubica Babicová. Marta Valihorová. povinne voliteľných min. prof. PhDr. S. doc. PhDr. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. PaedDr. CSc. doc. Vojtech Korim. kultúra 1 Človek. doc. Vojtech Korim. doc. PhD. Vojtech Korim.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PaedDr. PaedDr. doc. CSc. Beata Kosová. CSc. Kariková. PaedDr. prof. PhDr. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. Alena Doušková. prof. PhDr. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. CSc. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhDr.

PhD. Mgr. Ľudovít Višňovský. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Mgr. 298 . Ján Kaliský. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr. PaedDr. P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. 2. Ján Kaliský. Mgr. Petra Fridrichová. 3 1. výmera hod. Rok H H H H H H H H 1. PhD. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. 3 2. 3 2. PhDr. 3 1. Katarína Lucinkiewiczová. PhD. Ján Kaliský. týž. PhD. 2. 3 1. výmera hod. Mgr. CSc. PaedDr. Vojtech Korim. Katarína Lucinkiewiczová. prof. 2. 3 2. PhD. PaedDr. Vojtech Korim. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. výmera hod. PhD. 3 2. PhD. Rok H H H H H H H H H 2. PhD. PhDr. 3 2. Petra Fridrichová. 3 2. 3 2. PhD. Mgr. CSc. PhDr. Soňa Kariková. doc. PaedDr. 2 1. Mgr. Petra Fridrichová. PaedDr. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. Ján Kaliský. 3 2. 2. Vojtech Korim. Miroslav Valica. 3 2. CSc. PhD. 3 2. CSc. 3 1. Rok Sem Garant predmetu týž. Janka Kyseľová. Janka Kyseľová. PhD. prof. PhD. prof. PhD. Mgr.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. PhDr.

Katowice). environmentálnu etiku. expert for ethics). zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. Študijný poradca katedry: Mgr.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II. profesionálne vystupovanie. riaditeľa pre etiku. asistent manažéra. t. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. etiku médií a profesijné etiky. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. t. J 03. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne.fhv. miestnosť č. vysokoškolskými pracoviskami v SR. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii.sk. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník.). Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. etických komisiách apod.umb. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. ktorý pripraví odborníkov. konzultant. Tychy). Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. e-mail: vincur. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. 446 5626.j. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. poradenských centrách. kultúru individuálneho prejavu. personálna práca. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike.branislav@fhv. s Filozofickým ústavom SAV. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999.sk 299 . biomedicínsku etiku. manažérsku a podnikateľskú etiku.č.umb. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií.

Pavel Fobel. 1. 1. Ďurčík Fobelová prof. stupeň štúdia. Fobel Fobelová prof. 1. 1. 1. Fobel Bušíková Oravcová Ext.Garant štúdia: prof. PhD Šimoniová prof. 1. Ďurčík prof. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. 1. v študijnom programe Aplikovaná etika. 1. 1. Vyučujúci Garant Ďurčík doc.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov. Fobel Šimoniová doc. PhD. 1. 2.Ďurčík prof. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Ďurčík doc. PhDr. 1. Z Z Z Z Fobel prof. Ďurčík Fobel prof. 2. 300 . Fobelová Kovaľová Kovaľová. Fobel Šimoniová prof. 2. 1. Fobel doc. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext. 1. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne. Fobelová Kovaľová prof.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. 1. Fobelová Šimoniová doc. 1. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. 1.

etika politiky. sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. colnej a vojenskej službe. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. . teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. biomedicínska etika. 2. základné práva v sociálnom zabezpečení. morálna inteligencia.výberový.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti.semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. etika v období globalizácie. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. 2. Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2. 2. etika verejnej správy. .Spolu kontakt. V . sem.povinne voliteľný. 2.odporúčaný. PV . súčasné trendy v environmentálnej etike.povinný. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof. 2. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. etika internetu) Riešenie etických dilem. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. manažérska a podnikateľská etika. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. etika a právo. etická expertíza a etické poradenstvo. 2. etika v policajnej. lektor Ext. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . analytických postupov. Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P . odp.

zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. vedomosti z oblasti európskej integrácie.: 446 5123. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. ako manažér európskej kultúrnej politiky. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. stupeň je novoakreditovaný študijný program. sociálnej.umb. čo spolu činí 112 kreditov. slovesnej. doc. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. Darulová prof. 1. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. stupeň. Gilles Rouet. Kožiak.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. teórie komunikácie. vedomosti z lingvistickej kultúry. e-mail: palkova@fhv. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. 1. 1. Janka Pálková Tel. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. Šlosiar Stolár. public relations. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. 1. Kačiuškiene 302 . Krško Račáková. Bálintová Ličko. 1. 1. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc. Kovaľová. PhD. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. 1. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. kultúrnej a filozofickej antropológie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD.sk (Personálne obsadenie katedry. prof. PhD. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. Garant štúdia: prof. affair relations. technické vybavenie katedry). DrSc.fhv. ArtD. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. PhD.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2.umb. Študijný poradca katedry: PaedDr.

Bálintová Höhn Ličko. 1. PhD. Rouet. Patráš Račáková. prof. prof. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . Patráš Bálintová Bálintová. PhD. 3 3 3 3 2 2 1. Findra Bálintová. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. PhD. PhD. PhD. 1.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2. 1. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. 1. Škvarna doc. Šlosiar Höhn. 1. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. Bitušíková. 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. 2. Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. 2. PhD. Höhn. 2. 1. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. 2. prof. PhD. PhD. 1. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn. Ištvánfyová. 2. Chorvát. PhD. Rouet. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. PhD. 2. Krško Račáková. 1. Kačiuškiene Höhn. Bitušíková. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. PhD. PhD. PhD.Spolu kontakt. Pálková prof. 1. prof. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jančovič. Pálková prof. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1. 1. 1. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.

Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. * . PhD.1. PhD. Rouet. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2.hodnote V 4 1. PhD.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. Bálintová Höhn Ličko. 2.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ . kredit. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová. PhD. kredit. Bálintová.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. stupeň externého štúdia 304 . PhD. M-CJEk-703 Vysvetl. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Kačiuškiene Höhn. 2.Spolu kontakt. Predmet(y) z bloku v uved.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2. Pálková prof. prof. 2. hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD. kredit. 2. L Hohn Hohn.

agentúry.: 048/4467143. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. Od absolventa odboru HISTÓRIA (2.fhv. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. PhDr. hospodárskych a kultúrnych dejín. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. tel. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Oto Tomeček.umb. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry.) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. fondy. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života. stupni vysokoškolského štúdia. kultúra. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. e-mail: tomecek@fhv. stupňa vysokoškolského vzdelania. Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. PhD. Odporúčaný študijný plán: 305 . rozhlase a periodikách). Karol Fremal. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. SAV. 143. domy kultúry). Katedra histórie miestnosť č. CSc. spolky. podmieňujúci predmet. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. metodika a heuristika historického výskumu. kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života. t. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá.umb. vysoké školy). ktoré sú zamerané na organizačnú.j. odborná redaktorská činnosť v televízii. To znamená.sk Garant štúdia: prof. Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr.

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof. Darulová Mičko. Kožiak. Varinský prof. PhD. Šuch Kanovský Kanovský Nagy. 1. 1. Nagy. 2. doc. 2. 1. 1. Varinský prof. PhD. PhD. 1. Martuliak Albertová. PhD. Kunec. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. 1. PhD. Nagy. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. 1 1. PhD. 2. 1. PhD.Spolu kontakt. PhD. prof. PhD. 1. PhD. Kožiak. 1. 1. 1. Kožiak. 306 . 2. stor. 1. Šmigeľ. Albertová. PhD. Škvarna Kunec. Kožiak. doc. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. PhD. PhD. 1. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu. Varinský Kožiak. doc. 1. Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak. 1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. 2.

PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Tomeček. Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. 1. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. PhD. prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. 1.Spolu kontakt. 2. Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Varinský Šuch. PhD. PhD. Kožiak. 2. Z Z Šuch Martuliak 307 . 2. PhD. prof. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. 2.

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. sem.umb. roč. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. Prednášky Odp.sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. PhD. ako aj nového územnosprávneho členenia SR. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno . V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. Varinský prof. 318. antropológie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. http://www. sociologického. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii. Ulrich Wollner. 1. wollner@fhv. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe.hod. právneho.umb. Ondrejková Šlosiar prof. Z Z Z Z Z Semináre Odp. CSc. 1. etické. miestnosť č. národné a svetové dejiny. 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov. politologického. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak. Študijný poradca katedry: Mgr. ekonomického a právneho systému nášho štátu. Spolu získa 120 kreditov.filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. ale aj filozofického. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc. 1. Višňovský prof. magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov.fhv. Ján Šlosiar. úvod do sociológie. PhDr. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. ekonomického i psychologického charakteru. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy.sk. ktorých obsah je orientovaný tak. Garant študijného programu: prof. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti. Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof. 1. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. kulturologického. Nemčeková 308 . sociológie. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti.

Briška prof. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. sem. roč. 2. Šlosiar prof. Palenčár doc. Nemčeková doc. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1. 2. 2. Prednášky Odp. 1. 1. Palenčár prof. Palenčár prof. L 309 . 2. 2. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. Šlosiar doc. Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. Briška Nemčeková prof. Šlosiar prof.Typ predmetu Kontakt. Višňovský prof. Briška prof. 2. Semináre Odp. 1. Palenčár doc. 1. Nemčeková Palenčár doc. 1. 1. 2.hod.

absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. AP 3* Prax súvislá 2. PhDr. PhD. PhD. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PaedDr. PaedDr. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . 2. pedagogiky.D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. Študenti aprobačných predmetov. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. 2. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva.László. 2. 1. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. Karol László. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc.Valihorová. 2. AP prvá polovica semestra. 1. 1. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. AP Prax priebežná 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 1* *** *** Prax náčuvová 1. PhDr. 1. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2.Oravcová. AP 2* Prax náčuvová 2. AP Prax súvislá 1. Kaliská. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. praktických a tvorivých spôsobilostí. AP Prax priebežná 2.Pašková. Vašašová. 2exEDPS Edukačná psychológia I. 1. 2. PhDr. PhD. kde je predmet vyučovaný. Garant štúdia: prof. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. Škvarková Z Doc. PhDr. Kopp. organizácie a legislatívy školstva a školy. pedagogický.. na základnej škole. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. 2. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. v zmysle teoretických. PhD. 1.

Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof. Kaliská. Nemcová.-2.Kováčiková. PaedDr. Blanáriková L prof. Višňovský. Zolyomiová doc. doc. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc. PhDr. Emmerová. PhDr. Stehlíková doc. 1. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. doc. PhDr. PhDr.. Karol László Z PhDr. Gajdošová prof. doc. 1. Zolyomiová. László. 1. 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2. Stehlíková Z Prof. doc..výberová 2 Telesná výchova. Oravcová.–C Doc. Prof.-2. 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova.-2. PhDr. László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Višňovský. Mgr. doc. Valihorová. Z prof.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1.-2.Kariková. Oravcová. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Blanáriková L doc.výberová 1 Telesná výchova. Valihorová. PhDr. PhD. PhD. Kariková. PaedDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Blanáriková L doc. Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 . Hroncová. Mgr. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc.výberová 3 Telesná výchova. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1. Nemcová. Z doc. Wágnerová prof. Gajdošová.Gurgová L PhDr. Gajdošová.Kariková.

Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. Oravcová. 1. PhD. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. doc. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof. Škvarková Z doc. 2. na základnej škole. priebežná. PhD. Oravcová.Salbot. PaedDr. PaedDr. stupeň VŠ štúdia – Mgr. 1. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2.Valihorová. hod. 2exEDPS Edukačná psychológia 1. László. PhDr.. Pašková. PV. Vaššašová. na strednej škole *** Prax náčuvová. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. 1. 2. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. 1. 10 hod. 2. PhD. Kopp. PhDr.Spoločný základ pre 2. Kaliská-. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . Stehlíková. PhDr. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15. PhDr. PhDr. Šatánek.

doc. Stehlíková Z Prof. 1.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova. Zolyomiová. PhDr. PhDr. PaedDr. doc.-3.Kariková . Blanáriková L doc. Z KVTŠ 2 1.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. 1.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. Oravcová. Valihorová. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.Kariková. Emmerová. Zolyomiová L doc.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. PaedDr. 2. PhD.-3. Kaliská. 1. L Doc. Nemcová. L KVTŠ 2 1. Valihorová. Mgr. PhDr. 1. Višňovský. Gajdošová.-3. Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. doc. Z prof. 1. 2. Višňovský. Višňovský 313 . 2. Hroncová. PhDr.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. László. Oravcová. 1. Z doc. Gajdošová L prof. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Blanáriková L doc. Mgr. PhD.hodnota) Z doc. 2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1. 2. PhDr. László Gestori predmetu (celý úväzok C. 1. Oravcová Z prof. Nemcová. 2. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Kariková. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. Karol László Z PhDr. Gajdošová.-3. Blanáriková L prof. 1. 2. Gurgová L PhDr. 1. doc. Z KVTŠ 2 1. doc. PhDr. Stehlíková Z doc. Wágnerová Z prof. čiastkový . Blanáriková L doc. Prof.Kováčiková.

didaktiky a metodiky telesnej výchovy. PaedDr.kredit. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv. Slížik Vladovičová Bartík. Bartík Görner Michal. Bence.kredit. doc.peter@fhv. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. teórie. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Peter Mandzák. resp. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved.fhv.504 Org. Študijný poradca katedry: PaedDr. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner. miestnosť č. mandzak. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 . M. Kučera prof. kultúrnych. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. prof. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. a riad. doc. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov.sk. jazykových a umeleckých škôl. PhD. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. 58. PhD. Michal Bendíková. prof. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Štruktúra magisterského študijného programu (II. M-UVTv. v centrách voľného času a pod. Katedra telesnej výchovy a športu.umb. Garant štúdia: prof. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Karol Görner. Bartík Rošková.umb. na katedrách. 8-ročných gymnázií.

Slížik. Kollár. Nemec Čilík.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence. Kučera. Zbiňovský Novotná.Prednášky Kód M-UVTv.. Palovičová. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal. Rozim. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety .v kombinacii s aprobačným predmetom 315 . Kučera. Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Rošková.505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved.. športy a sebaobrana Rytm.kredit. Michal. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. L. Pupiš Nemec. Kollár. Kremnický Bartík. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV .14 kreditov M-UVTv. Mandzák učitelia katedry Adamčák. M. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. doc. Bence.

Garant štúdia: doc.umb. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. mandzak. PhD. Peter Mandzák. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. v centrách voľného času a pod. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. 62.peter@fhv. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Spolu získa 120 kreditov. resp. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. 1. jazykových a umeleckých škôl.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1. doc. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. domovy mládeže.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Odpor. a 2. školské strediská záujmovej činnosti). osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.fhv. Štefan Adamčák. Slížik Bartík. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. kultúrnych. jednopredmetové štúdium (II. 1. miestnosť č. na katedrách.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. sem. Bartík 316 . Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. Görner doc. 8-ročných gymnázií. centrá voľného času. PaedDr.umb. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Absolventi 2. resp. teórie. Michal doc. 1. Adamčák M-UVTV. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. kredit. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. Spolu získa 66 kreditov.sk. Nemec Z Spolu Garant prof. 34 kreditov za predmety spoločného základu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Vladovičová prof. Bartík Michal. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. L L Rošková.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. 1. roč. Katedra telesnej výchovy a športu. Spolu hod. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Bendíková Adamčák. PhD. stupňa (Mgr. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV.

ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1. Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. Odpor. Bartík prof. Michal prof. Popelka Görner. 1. 1. doc. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit. Nemec Bartík. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. Spolu hod. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV. 1.. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal. Z Z Z Z Z L Spolu Michal.609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Bendíková Garant doc. 1. a riad. Görner 317 . hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Michal prof. Kollár. 1. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. 2. roč. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV. 1. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. 2.Michal Michal. Z Z Z Z Z Z doc. Rozim Nemec. kredit. PhD. hodnote Odpor. Bence. Rošková Rozim. Paugschová doc. Nemec prof. M.. L. 2. učitelia KTVŠ doc. Jančoková prof. 1. 1. Kučera vedúci DP doc. 1. L L L L doc. akcií na 1. Kučera. Bence. 1.st. L L L Rošková. kredit. Michal Adamčák. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. Bartík Paugschová. Michal doc. 2. 1. sem.st. Michal M.Typ predmetu Kód M-UVTV. Palovičová Bartík.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1.507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. kredit.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. PhD. kredit. Palovičová Jančoková. Bence.

PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. 2. PhD. roč. Odpor. hodnote Odpor.Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit. Kremnický Bartík. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. doc. gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Zbiňovský. Zbiňovský Michal. PhD. Z Z Z Z Z Novotná. Palovičová Novotná. Spolu hod. Palovičová Kremnický. Palovičová. Gymnastika Úpol. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 . Michal Palovičová. 2. 2. sem.

Lívia Nemcová. PhD. CSc. Štefan Ligas. Petra Fridrichová. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. Mgr. Alena Doušková. Katarína Ľuptáková. PhDr. PaedDr. 2 1. Beata Kosová. Vladimír Poliach. PhD. výmera hod. Ján Kaliský. Miroslav Valica. Vojtech Korim. PhD. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr. Soňa Kariková. 2 1. 2 1. PaedDr. 2 1. PhD. PhDr. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Rok H H H H H H H 1. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhDr. Ján Kaliský.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. Mgr. prof. doc. Miroslav Valica. týž. PhDr. P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC . PhD. PhD. PhD. Mgr. Petra Fridrichová. 2 1. PhDr. 2 1. PhD. Mgr. 319 . Mgr. 2 1. CSc. PhD. PhD.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhDr. PhD. Soňa Kariková. Mgr. PaedDr. PhD. Janka Kyseľová. 2 1. Rok H H H H H H 1. 2 1. výmera hod. výmera hod. Petra Fridrichová. PhD. PhD. prof. 2 1. 2 1. Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc.

2 Sem Garant predmetu PhD. výmera hod.Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž. Rok H H 1. Z Z PhDr. 320 . P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. Miroslav Valica. PhD. Miroslav Valica. PhDr. 2 1.

prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Kováčik doc.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III. Pavol Odaloš. PaedDr. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. Kováčik. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Višňovský Kasáčová 1. CSc. Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. prof. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. Chorvát. Višňovský. iných edukačných ustanovizní. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania. Garant programu: prof. Odaloš. Valihorová 1. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. Valihorová V V 6 10 321 . stredných a vysokých škôl. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. príp. Odaloš 1. Šimonová. školiteľ 1. vedúci katedry 1. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti. školiteľ 1. Chorvát doc. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. Mešková 1. Šimonová Odaloš 1. školiteľ doc. prof. Krško prof. Tatár 1. D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume.

prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. Odaloš 2. školiteľ 2. školiteľ 2. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. Klincková 2. D-ODSJ-104 Dynamika slov. vedúci katedry 2. Golema prof. školiteľ 2. Tatár. Brincková 2. Klincková doc. ročník spolu 3. Odaloš 2. Tatár doc. školiteľ 1. Golema 2. školiteľ 2. Šimonová. školiteľ 1. Kováčik 2. D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 1. Odaloš doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Odaloš doc. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. jazyka v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 2. Brincková V 322 . D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Odaloš 2. Šimonová prof.

323 . školiteľ V V V V 6 10 6 10 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. vedúci katedry 3. školiteľ 3. D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. vedúci katedry 3. školiteľ V P 2 60 60 3.

Golema 2. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Odaloš 2. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. Odaloš Šimonová 2. Chorvát doc. školiteľ 1. Odaloš doc. Šimonová prof. Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Tatár. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Višňovský prof. Višňovský. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. Šimonová. Kováčik doc. vedúci katedry 1. Odaloš prof. školiteľ 1. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. Odaloš 2. Odaloš. Krško 1. Chorvát. Kasáčová 1. Dynamika slov. Klincková 2. Brincková 324 . Odaloš doc. Kováčik 2. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. prof. Brincková doc. Golema prof. Kosová prof. Mešková 1. Kováčik. Odaloš 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Klincková doc. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Kosová 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Tatár doc. školiteľ 1. školiteľ 1. Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Valihorová 1. školiteľ 1. Tatár 1. Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Šimonová.

školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci katedry 2. ročník spolu 3. školiteľ 2. ročník spolu 4. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. 4. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 4. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Študijná časť 325 . školiteľ 3. vedúci katedry 3. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. školiteľ 2. školiteľ 2. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4. školiteľ 3. ročník spolu 5. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3. vedúci katedry 3. školiteľ 2.

roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4. alebo v 5. P 60 60 180 5. školiteľ 5. Predmet je možné zapísať si len raz. 326 .Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. a 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. ** Doktorandi v externej forme sa vo 4. ročníku.

Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. organizácií. vedúci KETA 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. školiteľ 1. Fobelová prof. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií. Garant programu: Prof. vedúci KETA 1. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku). školiteľ Prof. PhD. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické.Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program. sám hľadá nové. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. resp. filozofickej etiky. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. originálne riešenia a prístupy k problematike. Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy. Je schopný identifikovať morálne dilemy. seminár. resp. metodológii praktických vied. 1. je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. teórie a praxe aplikovanej etiky. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. sociálnoekonomické. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1. školiteľ 1. dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi. Pavel Fobel. psychohygienické. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . právne.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. školiteľ 1. PhDr. Fobel 1. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. firiem a iných korporácií ako profesionálny etik. Dokáže vyhodnotiť spoločenské.). Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. Fobelová 1.

2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia. vedúci KETA 2. resp. školitelia školitelia 2. ročník spolu 3. vedúci KETA 2. 2. ročník spolu 2. resp. Ďurčík Viceník. garant štúdia 2. školitelia 3. vedúci KETA 3. vedúci KETA 1.) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. Fobel. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 . školitelia 3. Fobelová Prof. seminár. vedúci KETA 3. 3. školitelia 2. 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1. Banse 2./Mgr.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. garant garant podujatia podujatia 2. Doc./Mgr. školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. Fobelová 2.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2. Ďurčík. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2.

školiteľ školiteľ 3. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. školiteľ 3. ročník spolu 3. vedúci projektu 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3. Školiteľ 3.. školiteľ 3. školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA . Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. 329 .Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov.

1. 1. 20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. 2. ročník spolu Fobelová Prof. vedúci KETA 330 . 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity.) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1. 1. seminár. školitelia Banse Prof. resp. 1. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1. Fobelová prof./Mgr. 1. Doc. 1. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2. Fobelová Ďurčík. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. 1. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1. 2. 2. resp. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. Fobel. Ďurčík Viceník. 1. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof. 2.

2. 3. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3. D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4. 3. 3. partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia.Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2. seminár. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. školiteľ 5 4 5 60 3. a 5.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. resp. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 . 3../Mgr. 3. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. ročník spolu 3. 3. 3. Celkový súčet 4. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3.

Vysvetlivky: KETA .Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 . 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov.

• kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof.). ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. európskej identity. • riaditeľ. Rouet Bitušíková 1. stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program. marketing. Garant programu: prof. zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov. Rouet. • konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. školiteľ 1. Sugay Darulová 333 . DrSc. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte. prof. nových partnerstiev a susedstiev. Očenášová. stupeň. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. Rouet prof. Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií. Rouet.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3. národných. Bitušíková 1. Darulová 1 1 0 0 1. Katedra príslušného jazyka 1. Katedra príslušného jazyka 1. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. Absolvent 3. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1. Sugay prof. consulting. • poradca v oblasti komunikácie. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. Gilles Rouet. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. • zástupca vo verejných.atď. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. medzinárodných i európskych organizáciách. • odborník v oblasti public relations. prof.

: 1. 5. Rouet. Práce Oponentské posudky Bc.zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Očenášová 1. 334 .domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí . Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4. Pozn. Sugay 1. Rouet Terem 1. Doktorandi v externej forme sa v 4. Respektíve adekvátny certifikát. Ries Garant predmetu prof. 5. 4. Kollárová 1. a 5. 2. prof.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc.

Práce Oponentské posudky Bc. Katedra príslušného jazyka 1. Rouet. Rouet prof. Ries 1. Rouet. školiteľ 1.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Očenášová. Rouet. Rouet prof. Darulová 1. Darulová 1. Bitušíková 1. Terem 1. Kollárová 1. Bitušíková 1. Sugay prof. Očenášová 1. Sugay prof. Katedra príslušného jazyka 1. Sugay prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof.

4.Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4. 2. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 5. Doktorandi v externej forme sa v 4. 336 . Respektíve adekvátny certifikát. D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn. a 5. 5.: 1.

literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). školiteľ 1. vedúci katedry hun. Prof. školiteľ 1. 1. Kicsák 1. školiteľ 1. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. Varga 1. školiteľ 1. Prof. Alabán Prof. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1. jazyka Dejiny maď. lit. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. školiteľ 1. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. Spisovný maď. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. 1. CSc. Prof. Zimányi Prof. vedúci katedry hun. Árpád Zimányi. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. Mészáros 1. Garant programu: Prof. Prof. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Mészáros Prof. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. Varga Prof. školiteľ 337 . teóriu a dejiny maďarskej literatúry. Prof. Zimányi Prof. PhDr. Doc. Alabán 1. Alabán 1. získavať.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. školiteľ 1.

Varga Prof. Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof. 2. 2. Žigo Prof. školiteľ 1. Aczél 2. školiteľ 2. školiteľ 3. 2. Doc. vedúci katedry hun. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. vedúci katedry hun. Varga 3. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . Zimányi Prof. vedúci katedry hun. Prof. vedúci katedry hun. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. školiteľ 2. školiteľ Prof. Alabán 2. príslušná jazyková katedra 2. školiteľ 1. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. školiteľ 2. Prof. školiteľ 2. Zimányi 2. Prof. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. Alabán Prof. Doc. Prof. Alabán Prof. školiteľ 2. Alabán 2. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu 2. Žigo 3. ročník spolu 3. doc. 2. školiteľ 2. Andruška 3.

Aczél 3. Alabán Prof. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. zo svetovej lit. 5. Zimányi 3. 3. Prof. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. a 20. Alabán 3. školiteľ 3. 3. 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 3. Varga Prof. 5. Prof. 4. školiteľ 3. Prof. Varga 3. Doc.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. 19. 339 . Zimányi Prof. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. školiteľ 3. školiteľ 3. vedúci katedry hun. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . školiteľ 3. ročník spolu 4. a 5. školiteľ 3. školiteľ 3. Varga Prof. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 3. 4. vedúci katedry hun.

2. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. Prof. Spisovný maď. školiteľ 1. ročník spolu 2. Kicsák 1. Zimányi Zimányi 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. vedúci katedry hun. Prof. 1. školiteľ 1. Alabán 1. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. Prof. Prof. 2. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. školiteľ 2. Alabán Prof. školiteľ 1. Mészáros Prof. Alabán Prof. školiteľ 1. vedúci katedry hun. lit. Prof. Doc. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 . 1. školiteľ 1. Prof. Mészáros 1. vedúci katedry hun. školiteľ 1. 2. školiteľ 1. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. príslušná jazyková katedra 2. Alabán 1. Alabán Prof. Varga 1. vedúci katedry hun. jazyka Dejiny maď. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. Prof. školiteľ 2. vedúci katedry hun. školiteľ 1. Zimányi Prof.

Prof. školiteľ 2. školiteľ 2. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Varga Prof. Prof. Žigo Prof. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Andruška 3. Varga Prof. Varga 3. procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Alabán Prof. Doc. školiteľ 3. Alabán 3. Erdélyi 2. Doc. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2. Varga 341 . školiteľ 3. doc. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. školiteľ 3. Aczél 3. Prof. vedúci Prof. Zimányi Prof. Zimányi 2. školiteľ 3. a 20. Doc. školiteľ 3. 2. Alabán Prof. školiteľ 2. Varga Prof. školiteľ 3. ročník spolu 3. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. školiteľ 2. 19. vedúci katedry hun. zo svetovej lit. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Aczél 2. Prof. Prof. Alabán Prof. Žigo 3. Prof. Zimányi 3. školiteľ Garant predmetu Prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2.

(2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. ročník spolu Celkový súčet 4. 4. školiteľ 3. vedúci katedry hun.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. 5. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. školiteľ 3.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. 5. 4. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. školiteľ 3. 5. 3. 342 . školiteľ 3. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . a 5. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia.

D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. Varinský prof. vedúci KHI 1. školiteľ 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. vedúci KHI prof. školiteľ 1. Škvarna 343 . Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. Alberty 1. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. CSc. Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. max. školiteľ 1.. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. resp. ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém. Vladimír Varinský. PhDr. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. vedúci KHI 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedúci KHI 1. školiteľ doc. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru. Varinský 1. zreteľne. Garant programu: prof. školiteľ 1. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami. v rozsahu 4 hod.

člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. resp. školiteľ 1. školiteľ prof. školiteľ 2. vedúci KHI 2. školiteľ 1. vedúci KHI 2. školiteľ 2. Alberty. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof. vedúci KHI 2. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc. školiteľ 1. Fremal Fremal. vedúci KHI 2. Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. školiteľ 1. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 1. školiteľ 2. 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. Škvarna 344 . školiteľ 2.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 2. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. Martuliak. školiteľ 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. ročník spolu 2. prof. Varinský 2.

Fremal prof. Škvarna prof.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2. resp. školiteľ prof. školiteľ 2. vedúci KHI 3. školiteľ 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. vedúci KHI 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. školiteľ 3. ročník spolu 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. vedúci KHI 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. školiteľ 4. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ Garant predmetu 2. školiteľ 3. ročník spolu Celkom 4. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. vedúci KHI 3.

doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. 60 kreditov). člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 5. a najskôr po tom. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ 5. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. školiteľ 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. školiteľ 4. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ 4. a po 5) 6) 346 . školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov.

347 . bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov.súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4. a 5.

člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. Martuliak. v rozsahu 4 hod. Fremal Fremal. školiteľ 1. vedúci KHI 1. školiteľ 1. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. vedúci KHI 1. školiteľ 1. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. vedúci KHI prof. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Alberty. resp. školiteľ 1.. max. prof. Alberty 1. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. Varinský 1.Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 1. Varinský prof. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 1. Škvarna 2. Varinský 348 . školiteľ 1. školiteľ 1. Škvarna doc. Škvarna prof. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. školiteľ 1. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI 1. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. ročník spolu 2.

záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. Fremal prof. školiteľ 2. vedúci KHI prof. Varinský 349 . školiteľ 2. vedúci KHI 2.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 2. vedúci KHI 2. školiteľ 2. Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. vedúci KHI 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. resp. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. 2. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. ročník spolu 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. vedúci KHI 2. resp. PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 2. vedúci KHI 3. školiteľ 2. vedúci KHI 2. 3 4 3 2 3. Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci KHI 3.

školiteľ 3.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ prof. školiteľ 3. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 350 . školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Varinský prof. školiteľ 4. ročník spolu Celkom 4. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 5. V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. Škvarna 3. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ doc. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr.

a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. 60 kreditov). bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5. školiteľ 4. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. školiteľ 4. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. a 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ 4. školiteľ 4. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). a najskôr po tom. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 4. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max. doktorandi sa vo 4. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium.

Olejník 1. Gajdoš. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. ročník spolu prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský prof. Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. v rozsahu 4 hod. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1. Inštitút jaz. školiteľ 1. školiteľ 1. školieľ 1. školiteľ 1. Gajdoš. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. školiteľ 1.SAV resp. školiteľ 1. Varinský prof. Šutaj. max. školiteľ 1. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. Škvarna 352 . školiteľ 1.Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Konečný 1. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. Fremal prof. vedúci KHI FHV UMB 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Gabzdilová. CSc. školiteľ 1. školiteľ 1. Jurová. Konečný.

ročník spolu 3. Škvarna 353 . školiteľ 2. školiteľ prof. vedúci KHI FHV UMB 3. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. pracovníci SvÚ SAV 2. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. Škvarna prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. Konečný 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. Škvarna prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2.

školiteľ 3. školiteľ prof. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 5. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 5. školiteľ 3. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. školiteľ 4. Varinský prof. školiteľ 354 . školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 4. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 5. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr.

ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. 355 . a najskôr po tom. školiteľ Garant predmetu 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 5. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. a 5.

v rozsahu 4 hod. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Fremal prof.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. Olejník 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. max. zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. Varinský prof. ročník spolu prof. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Jurová. školiteľ 1. Konečný. školiteľ 1. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školieľ 1. Gajdoš. Šutaj. Konečný 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. Gabzdilová. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. vedúci KHI FHV UMB 1. Varinský prof. Škvarna 356 . CSc.SAV resp. školiteľ 1. školiteľ 1. Inštitút jaz. Gajdoš.

školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ prof. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. pracovníci SvÚ SAV 2. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. Varinský doc. ročník spolu 3. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2. školiteľ 2. Konečný 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 3. Škvarna prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna 357 . člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. školiteľ 2. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr.

vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. Varinský prof. školiteľ 4. školiteľ 4. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ prof. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 4. školiteľ 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 358 . člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 5.

3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. a 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ Garant predmetu 5. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. školiteľ 5. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 359 . a najskôr po tom. školiteľ 5. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov.

tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. Garant programu: prof. Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Hurtajová. Patráš 1. a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. školiteľ vedúci KSJL 360 . Harpáň. Hurtajová doc. Findra. Findra. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. Golema 1. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. Krško 1. PhDr. CSc. literárnovedných. Krnová 1. Odaloš. Patráš. heuristicky získavať. prof. Findra 2 2 3 1. Tatár 1. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. vedúci KSJL 1. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Findra prof. Zuzana Hurtajová. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. vedúci KSJL 1. Krnová. Kováčik. Klincková prof. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Patráš 1. Klincková. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. Hurtajová. Absolvent 3.

Harpáň. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Patráš 2. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. školiteľ 1. Findra. Šimonová. 2. Kováčik 2. Krnová. Patráš doc. Krnová. školiteľ 1. školiteľ školiteľ 361 . školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. Findra. školiteľ 1. Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. Klincková. Odaloš. školiteľ 1. školiteľ 1. Golema 2. Krnová prof. školiteľ 2. Hurtajová. Krško 2. ročník spolu 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 2.

školiteľ 3. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 5. ročník spolu 3. 4. 5. školiteľ 2. 4. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. školiteľ 2. 362 . roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 3. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. školiteľ 3. 5. vedúci KSJL 3. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. a 5. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3.

Patráš doc. Findra. školiteľ 1. Krnová. Kováčik 2. Findra prof. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. ročník spolu 2. Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. školiteľ 1. vedúci KSJL 1. Patráš 1. Findra. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Patráš. školiteľ 1. Odaloš. Krško 1. Patráš 1. Tatár 1. Krnová. Harpáň. Klincková prof. Hurtajová. Krnová prof. Findra. Hurtajová doc. Harpáň. školiteľ 1. Findra. školiteľ 1. Golema 2.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Klincková. Hurtajová. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. Krnová. Kováčik. prof. Šimonová. školiteľ 1. Krnová 1. 1. Hurtajová. Patráš 2. Golema 1. Findra 363 . školiteľ 1.

ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4. 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2. ročník spolu 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. školiteľ 3. vedúci KSJL 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 2. 364 . školiteľ 2. Klincková. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3.

1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 5. 5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 4. Doktorandi v externej forme sa vo 4. a 5. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 365 . 5.

vedúci katedry 1. vedúci katedry 1. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). Garant odboru: prof. Palenčár prof.i. Ján Šlosiar. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. resp. Taliga 1. CSc. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc. Šlosiar. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. v orgánoch školstva. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. aktívne a tvorivo navrhovať. vedúci katedry 1. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá). (max. epistemológie. práce a vypracovanie posudku na Bc. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. školiteľ 6/12 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie. Briška 1. školiteľ 366 . Vybrané problémy epistemológie I. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. v kultúre a pod. školiteľ 1. Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. PhDr. v rozsahu 4 hod. Višňovský prof. vedúci katedry 1.Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie. filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. 1.). Palenčár 1.

školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. Palenčár prof. resp. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. Palenčár 2. školiteľ 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. ročník spolu 2. školiteľ 1. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 2. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc. vedúci katedry 2. resp. školiteľ 1. vedúci katedry 2. vedúci katedry 2. školiteľ 1. vedúci katedry 15/20 2. Schmidt 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. ročník spolu 367 . Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. Taliga 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 2. Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. školiteľ 2. Vybrané problémy epistemológie II. práce a vypracovanie posudku na Bc. Schmidt 2. školiteľ 2. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. Višňovský doc. vedúci katedry 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. 2.

povinný.povinne voliteľný. školiteľ 3. vedúci katedry 3.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. vedúci katedry 3. vedúci katedry 3. školiteľ 3. vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. 368 . Externí doktorandi sa vo 4. ročník spolu Celkový súčet 4. a 5. školiteľ 3. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P . školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. 5. školiteľ 3. 3. školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 3. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. V . školiteľ 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3. PV .

Vybrané problémy epistemológie II. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. vedúci katedry 1. školiteľ 1. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. Višňovský doc. (max. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. školiteľ 1. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. Vybrané problémy epistemológie I. Palenčár prof. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. školiteľ 1. Schmidt 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. v rozsahu 4 hod. Višňovský 1. práce a vypracovanie posudku na Bc. Schmidt 2. Palenčár doc. Palenčár 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . Šlosiar Briška 1. 1. školiteľ 1. Šlosiar. vedúci katedry 1. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. resp. doc. Taliga 2. Taliga prof. resp.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. vedúci katedry 1. školiteľ 1. prof. Palenčár 1. školiteľ 1. ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. školiteľ 1.

školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci katedry 2. 2. školiteľ 2. 2. školiteľ 2. vedúci katedry 3. vedúci katedry 3. školiteľ 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. vedúci katedry 370 . Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. školiteľ 3. ročník spolu 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. práce a vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. 2. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. vedúci katedry 3. resp. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. 2. školiteľ 3.

školiteľ 4. školiteľ Garant predmetu 3. vedúci katedry 4. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. školiteľ 4. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 4. školiteľ 3. vedúci katedry 371 . školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 3. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 4. školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 4. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 4. vedúci katedry 4. školiteľ 4. školiteľ 4. Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc.

školiteľ 5. práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. vedúci katedry 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. školiteľ 5. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5. 5.

Görner individuálne Jančoková. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 . Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. Huraj KCJ prof.sk Garant študijného programu: prof.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. FTVŠ. Novotná Wimmer Sivák.umb. Ľudmila Jančoková. v športovej príprave mládeže. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. vo výkonnostnom. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. Bartík prof. FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. v športe dospelých a zdravotne oslabených.fhv.103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. CSc. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe. Görner. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov. PaedDr. čo predstavuje 60 kreditov. Jančoková prof. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. PV a V predmetov.

Michal 1. adekvátny certifikát . L. Nemec 1. FTVŠ. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Čillík prof.kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe.individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu .Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková. Bence. L. Jančoková doc. Oravcová 1. Jančoková doc. Štulrajter 1. Labudová. Hetenyi prof. Nemec prof.303 Teória a didaktika športového tréningu .310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.ukončenie do 3. Čillík 1.306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Čillík. Nemec 1. Jančoková 1. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 .309 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Jančoková 1. FŠ) D-SESe.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Nemec 1. Kasa 1. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe.105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp.. Jančoková. Oravcová prof. Nemec doc. Jančoková doc. Michal doc.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner. Bence. Čillík doc. doc.

1. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 . ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie.ako hlavný tréner . 1. resp. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. resp.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.-3. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. MS. školiteľ PV PV 1.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.-5.-5.-5. 1. SP): .ako hlavný tréner .ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: .-5. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.-5. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. ME. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty.

semestra šútida tak. číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por. 376 . 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.

FTVŠ. FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe.ukončenie do 3.701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1.600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková. FTVŠ.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe. Görner. Jančoková Görner. Jančoková Novotná Wimmer prof. Jančoková prof.503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. adekvátny certifikát . semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Wimmer Sivák.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. prof. Jančoková 377 . najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe. Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp. prof. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková. FŠ) D-SESe.

Štulrajter Jančoková 1.-5.-5.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . doc.-3. SP): . 1. Michal 1. ME.709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Čillík doc. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 . Jančoková 1. Bence. školiteľ PV PV 1. Nemec doc. 1. Michal doc.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. Hetenyi doc. L. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1. Bence. Jančoková.-5.ako hlavný tréner . Nemec 1. Oravcová prof. Oravcová 1.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1. Čillík. MS. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Čillík prof.-5. 1. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.ako hlavný tréner . L. Labudová.-5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. prof. Kasa 1. Nemec 1.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe. Jančoková doc.703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Nemec Garant doc. Čillík 1.. Nemec 1.

379 . resp. semestra šútida tak. resp.Por. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem.

Görner 380 . Garant študijného programu: prof. PhD. filozofickej. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. FŠ) D-SHSh. etickej. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. informačnej a právnej z procesuálnej podstaty. Karol Görner. Michal Wimmer Sivák. ekonomickej.200 D-SHSh. FTVŠ. estetickej. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej.103 D-SHSh. PaedDr. čo predstavuje 60 kreditov.101 D-SHSh. PV a V predmetov. politickej.104 Metodológia . realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. Michal prof.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia .102 D-SHSh.300 Študijná časť D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner KCJ prof.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner.100 D-SHSh. Štruktúra doktorandského študijného programu (III. psychologickej. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia . výkonnostného športu a športu pre všetkých. sociologickej. komunikačnej. Huraj Garant prof.Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika. Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového.

108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp. Adamčák doc. Michal 1. adekvátny certifikát .309 D-SHSh.302 D-SHSh. Bartík doc. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Adamčák 1. Adamčák doc. Görner doc.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.204 Vedecká časť D-SHSh. FŠ) D-SHSh. Oravcová Hetenyi 1.306 D-SHSh. Oborný 1. Michal doc. Klincková prof.310 D-SHSh. Görner 1.107 D-SHSh. Görner doc. Görner.312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 . Adamčák 1 Oravcová Garant prof.ukončenie do 3. Michal 1. Michal doc.307 D-SHSh.301 D-SHSh. Bartík 1.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Labudová. Vladovičová. 1. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh.308 D-SHSh.105 D-SHSh.304 D-SHSh. Bartík 1.303 D-SHSh. Klincková 1.311 D-SHSh.305 D-SHSh. Görner. Bartík doc. Vladovičová doc. FTVŠ.106 Študijná časť D-SHSh.

úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.ako hlavný tréner .-3. školiteľ 1.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por.-5.-5.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.-5. resp. školiteľ PV PV 1. vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.-5. ME. školiteľ 1. resp. školiteľ 1. MS. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 .ako hlavný tréner . školiteľ 1.-5. SP): .

školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1.Por. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. semestra šútida tak. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem. 383 .

603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. Michal prof.502 D-SHSh.700 Študijná časť D-SHSh. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp. FTVŠ. FŠ) D-SHSh. Huraj Garant prof.501 D-SHSh. FTVŠ. FŠ) D-SHSh.600 D-SHSh.504 Metodológia .EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh. adekvátny certifikát .604 Vedecká časť D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 .607 D-SHSh.506 Študijná časť D-SHSh.ukončenie do 3.505 D-SHSh. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.601 Názov predmetu Filozofia a metodológia .500 D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Michal Wimmer Sivák.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . Görner KCJ prof.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner.503 D-SHSh.

703 D-SHSh. Bartík doc. školiteľ 1.-5. Adamčák doc.711 D-SHSh.702 D-SHSh. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1. Görner doc.-5. Vladovičová doc. 1. Michal Vladovičová.701 D-SHSh. Adamčák 1. Adamčák doc.ako hlavný tréner .706 D-SHSh. 1. vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 . Görner Michal Garant prof. Bartík doc.710 D-SHSh.-5. Adamčák 1 Oravcová 1. 1. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.708 D-SHSh. Michal doc. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.709 D-SHSh.ako hlavný tréner .712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti.704 D-SHSh. Klincková prof. Oravcová Hetenyi 1. SP): . Görner. Bartík 1. Görner doc. školiteľ PV PV 1. Oborný Labudová.705 D-SHSh. Michal doc. školiteľ 1. Vyučujúci Görner.-5.1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . školiteľ 1. MS.-3. ME. školiteľ 1. Klincková 1. Bartík 1. 1.-5.707 D-SHSh.

Por. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. semestra šútida tak. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. resp. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. 386 . resp.

komunikačný expert. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . 1. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. Findra prof. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. CSc. jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. Venuje sa genéze jazykov.Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. 1. (inter-/multi)kultúrnymi. mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. 1. Je pripravený na spracúvanie. a to ako pružný. ich vzťahom ku kultúre. Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Patráš prof. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. slovanské jazyky a literatúra (2. medzijazykové kontakty. sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. jazykových univerzálií a vzťahov. profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. ich princípov. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. Findra 1. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. antropológii. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. 27). Patráš 1. Schulze/ Krško 1. stavby a fungovania. neslovanské jazyky a literatúra (2. filozofii. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2. PaedDr. Patráš 1. 1. Schulze doc. v krajanských podmienkach –. 28). pracoviskami a tradíciami. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. dejinám. Findra. prezentovanie. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Aj mimo územia Slovenska – napr. 35). Uvedené okruhy. príp. 1. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti. Garant programu: prof. Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka. prekladateľ. Vladimír Patráš. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof.

Schulze 2. školiteľ 2. vedúci KSJL 2. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 2. školiteľ 2. Chorvát/ Krško 2. školiteľ 1. vedúci KSJL 2. Findra/ Klincková 2. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. Klincková prof. 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. a 21. školiteľ 1. ročník spolu 2. školiteľ 1. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. vedúci KSJL 1. školiteľ 2. školiteľ 1. Patráš doc. školiteľ 1.VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 . školiteľ 1. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. 2. Schulze doc. školiteľ 2. Patráš 2.

školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 5. 4. školiteľ 2. školiteľ 2. 5. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. ročník spolu 3. školiteľ 3. 5. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. 4. 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3. ročník spolu Celkový súčet 4.

ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. Úspešný absolvent 3. roka štúdia získať min. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. 390 . Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 52/30 kreditov ECTS. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. a 5. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Zapisujú si len študenti denného štúdia. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2.Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia.

Patráš 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. vedúci KSJL 2. Patráš 1. školiteľ školiteľ školiteľ 1. Klincková prof. Schulze prof. školiteľ 1. Findra/ Klincková 2. Patráš 2. Patráš prof. Findra prof. školiteľ 1. Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. Schulze 2. Findra 1. Chorvát/Krško doc. školiteľ 1. školiteľ školiteľ 1. školiteľ 1. Schulze doc. vedúci KSJL 391 . Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. ročník spolu 2. P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. Findra. Krško 2. Schulze/ Krško 1. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. školiteľ 1. školiteľ 1. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. 2. prof. vedúci KSJL 1. a 21.

školiteľ 2. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 2. školiteľ 2. 3. školiteľ 3.

5. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 5. roka štúdia získať min.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. 52/30 kreditov ECTS. 4. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. 4. a 5. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. 5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. 5. 393 . Úspešný absolvent 3.

praxe a pod. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty.2.2008. Čl. 131/2002 Zb. a) zákona č. počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. ako sú exkurzie. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela. 3 písm. Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu. forme výučby. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom. Zo študijného programu vyplýva. schválenom AS UMB 25. Čl.VII. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. 3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. z. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. základnej študijnej literatúre. V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. 394 . povinnej nadväznosti na iné predmety. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov.

Zverejnené požiadavky sú nemenné. 2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. cvičení. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti. v magisterskom štúdiu v 1. 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. na ktoré prax nadväzuje. II. a 2. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. septembra a končí sa 31. 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu. spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1. exkurzií a praxí. V každom semestri je 13 . 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. 395 . Čl. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. Čl. Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy. seminárov. organizuje prípravu informačného súboru katedry. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. augusta nasledujúceho roku. špecifických seminárov. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB.15 vyučovacích týždňov. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. semestri ako priebežná hospitačná prax. konzultácií. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí. odborných kurzov.Čl. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak.

ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. kedy reprezentoval. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia. 6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. v skratke Mgr. b) magisterské štúdium. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. V. v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. Označuje sa tak študijný obsahový celok. Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. c) doktorandské štúdium. 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. PV. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. pričom voľba nie je predpísaná. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet. ktoré sú uvedené 396 . ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. v skratke Bc. Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. t. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“). športe. ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu. j. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie. 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom.. v skratke PhD. Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V). ktoré študent musí absolvovať. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS. Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. ale maximálne 1x za jeden akademický rok. umení. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. seminárne práce. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej. študent ich získa absolvovaním predmetu. určuje ich študijný plán študijného programu. Čl. semestri. päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce. príprava na skúšku a pod.diplomovej práce. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. určuje ich študijný plán študijného programu. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. samostatné štúdium. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov. alebo v iných oblastiach. (PV) a za záverečnú prácu. pedagogickej. ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). príp. a) povinné predmety (P) sú tie. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce. ktorý si študent zapíše v semestri. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov.

alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. 9. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. iných fakúlt UMB. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). 11). 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. Čl. V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. bod 7). (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB. absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. a) Študent. c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. ktoré má zapísané v AIS-e. b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. ktorý študent úspešne absolvoval. Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. má možnosť zapísať si ho ešte raz. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. môže si zapísať ešte raz ten istý. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu. alebo hociktorý iný výberový predmet. ak bude mať zapísané (resp. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. 9 Zápis. (PV). Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. sa pokladá za študenta.v ponuke jeho študijného programu. 3) Študent. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. ktorý štúdium zanechal. Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. príp. ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. a ľubovoľné predmety (P). ktorá prebieha v apríli. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. si už druhýkrát zapísať nemôže. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. 397 . Predmet.

je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení. povinne voliteľné. Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. 2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. ktorý je prerekvizitou. a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu.do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné.11).j. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety. 398 . Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. aj Mgr. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného. 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne). V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia. 9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. Študent. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise. Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia.7) Študenti prvého roku Bc. Čl. Ide o predmety vylučujúce. ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom. v septembri príslušného akademického roku. V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu. V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. výberové).

Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. štúdiu 5. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy. pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. v Mgr. hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). 8. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. Všetky predmety. Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u. • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). v Mgr.3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku.4. 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka. rok. aby študent mohol pokračovať v štúdiu. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. rok štúdia). pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok. 8 bod 8). ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. 399 . Hodnotenia. 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. rok štúdia. ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety. odsek 7). V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e). Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). 11 Kontrola štúdia 1) Na to. štúdiu 4. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. štúdiu 3. 4) Študent. bude zo štúdia vylúčený. pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc. 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. sú predmety bez nadväznosti. povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety. štúdiu 4. Študenti. Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. III. Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1).

výnimočne do piatich pracovných dní. ústne. Študent môže z vážnych. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. má nárok na jeden opravný termín.5=B). uspokojivo (2. môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu. alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne. seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška. praktické a kombinované úlohy. ktoré mu stanoví učiteľ. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. veľmi dobre (1. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu.5=D). vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. dobre (2=C).Čl. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim. Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. dostatočne (3=E). zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. Ak skúška pozostáva z dvoch častí. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . schopnosť logického. Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A). c) Skúška môže byť výlučne písomná. kritického. ústna. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp. priemerujú) v konečnom hodnotení. Úlohami môžu byť projekty. najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. zručnosti. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. najviac však v rozpätí troch pracovných dní. že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. nedostatočne (4=FX). písomné. V prípade. e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak. či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka. d) Ak študent neurobí skúšku. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu.

alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB. alebo ak študent odstúpil od skúšky. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania. porovnateľný s pôvodným študijným programom. 401 . ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. Ki je kreditové ohodnotenie predmetu.skúšajúci. môže uznať vedúci katedry. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov. následne individuálne požiada . do výkazu o štúdiu. Študent. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval. po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku. povinne voliteľné predmety. hodnotí sa známkou „nedostatočne“. Čl. musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl. i na ktorý uplynul od ich absolvovania. 11 tohto študijného poriadku. pri rozhodovaní o priznaní štipendií. Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou. Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). Predmet nemožno uznať. septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra. Výberové predmety resp.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho. V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti. Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. ktorý má záujem o uznanie predmetov. V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky. že tento nie je členom komisie. ktorú sám vymenuje. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!). Do výkazu o štúdiu napíše dátum. ktoré sa už na FHV nevyučujú. pri prideľovaní ubytovania a pod. Za hodnotené predmety. Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . 2) Študent. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. ktorý žiada o zmenu študijného programu. Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia. je do VŠP započítaná známka 4. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. Čl. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke. Σ(Zi .

Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty. 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . ak chce prerušiť po letnom semestri. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. a to aj opakovane. Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole. resp. ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. 2) Dňom skončenia štúdia je deň. 3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. v magisterskom stupni 120 kreditov). b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. 16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu. 402 . musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. 3) Študent. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta. Čl. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. považuje sa za študenta. spolu najviac na dva roky. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. e) Študent. ktorý štúdium zanechal. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie.

má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. 5) Študent. a) deň. Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12. dostatočne. b) podľa odseku 3 písm. ktorý študuje študijný program prvého stupňa. nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. alebo druhého stupňa. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. 403 .b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky. ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. veľmi dobre. Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP. c) podľa odseku 3 písm. ktorý študuje. semestra. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka. ktorým môžu byť študijné výsledky. e) smrťou študenta. príslušný počet povinne voliteľných predmetov. hradí ročné školné. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne. b) koniec akademického roka. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. Čl. 18 body 5 – 9. nedostatočne. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky. 120 kreditov). získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. uspokojivo. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce. keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. dobre. semestra štúdia.j. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. ktorý umožní študentovi. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E. 3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou. c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. Záverečnú prácu klasifikuje komisia. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok. c) a d) deň. získaných minimálne 180 resp. bez vážneho dôvodu. Ak tento termín nedodrží.) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. a to zo študijného odboru. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom). ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety. ktorú vymenúva dekan.

môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. (t. vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. Čl. štúdia v štvrtom roku). môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia.9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov). alebo zanechať štúdium. bez vážneho dôvodu. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. 404 . že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. t. Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. hradí ročné školné. roka. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok). pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. ktorým môžu byť študijné výsledky. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. Najprv prebieha obhajoba ZP. absolvoval všetky povinné predmety. nedostatočne. aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi.j. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. u Bc. v Mgr. V prípade zistenia. môže konať študent. j. určenom harmonogramom štúdia. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch. V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku. pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. Štátnu skúšku v prvom termíne. Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú. uspokojivo. vytvorená autorom tak. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti. 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. 6) V prípade. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. štúdia v piatom roku a u Mgr. Ak tak neurobí. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. štúdiu tretím rokom štúdia). Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. 8) Študent. 2) Študent. ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. veľmi dobre. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky. je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. dobre. štúdiu štvrtým rokom štúdia. ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. dostatočne.

že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu. Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň .pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania. z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX). 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania.10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. 11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň.25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 . poznatkov a praktických zručností. z ktorého študent písal záverečnú prácu. semestra. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. 15) V prípade. prospel. 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky. Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu.5).5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. semestri z ponúkaných vedných oblastí.00 – 1. Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov. Cieľom skúšky je preverenie vedomostí. Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov). z ktorého písal záverečnou prácu. Štátna skúška. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti. z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore). ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1. a to stupňami: prospel s vyznamenaním. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov. prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka. história a reálie príslušných krajín c) translatológia. V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie. flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. Pozostáva z obhajoby záverečnej práce. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP. 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie. b) literatúra. ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu. semestra. z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.

septembra 2009.6. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1.26 – 1.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2.76 – 3.2009. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky. v skratke Bc.18. Absolventom fakulty.6.6. Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods. Platnosť a účinnosť 1.Priemer 1. Čl.76 – 2.2008.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22. 19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB.26 – 2. Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia. 2. vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1. v skratke Mgr.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2. 406 . Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“. alebo „magister“.00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne. 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.

Metodický pokyn FHV UMB č. v ktorom má predmet zapísaný.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20. 4. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. 2. Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. 3. 10. 5. Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu . iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu.PV. Ak tak neurobí. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných.povinnosti študentov 1.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. zrušenia predmetu katedrou.j. 11. v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. 13. PV. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety.-30. Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu. Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). podľa článku 9.). študent sa zapíše najprv na katedre. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS). nesplnenia prerekvizít. príp. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri. t. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. Po informácii vyučujúcich.–14. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie. Do zápisného listu si pridá predmety. 12. ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní. Študijné programy . Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov.informačné listy. počas iných hodín. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to.4. iných vážnych okolností. Študent musí navštevovať všetky predmety. odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému. V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu. ešte jedného študenta. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX.4. ktoré si zapísal do AIS-u. Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u. 6. V predmety. 9. opakovaných predmetov. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium. z dôvodu rozvrhovej kolízie. 8. organizačné zmeny. (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety. príp. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry. choroba. 407 . zo zdravotných dôvodov. čo je zapísané v AIS-e. povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. 7.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp.6. V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety. ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. Študent nebude hodnotený z predmetov. Študent okrem seba môže zapísať max.

Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje.4. Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. 8. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne.4. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky. ktorý vyučuje nadväzujúci predmet. iných hodín učiteľom vopred stanovených). vyučujúci. 3. počet kreditov. Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006. iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke. tzn. 4. Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov. 2.6. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P. počet kreditov. či ich na predmet zobrali alebo nie.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. 9. príp. pred začatím semestra oznámi učiteľovi. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1. študentom do 20. Zmeny v hodnotení.4. Učiteľ. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. 7. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1. počet hodín. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. 408 . oznámiť. Na začiatku semestra (po 15 prac. názov a typ predmetu. Učiteľ predmetu. Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. 5. Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu. 2. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok.Metodický pokyn FHV UMB č. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť. prerekvizitách. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry. Meno študenta. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry. V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju. 4. literatúre. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. ktorý je prerekvizitou. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ. PV. 3. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. rok štúdia. 6. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne. Priebežne pri predmetoch so skúškou.

dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. symbol jej práv i povinností. že budem študovať tak. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie. 409 . ktorú vám dnes udeľujeme. • Že hodnosť. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. Sľubujem. Sľubujem. Spondeo ac polliceor. budete ctiť slobodu. že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu. Sľúbte. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. • Že vzdelanie. budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. zachováte bezúhonnú a nedotknutú. ale aj pre prospech celého ľudstva.Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. pravdu a spravodlivosť. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela.

tabuliek. • • Odporúča: 1. 5. sprievodný materiál 410 . 3. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. sprístupňovaní. Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III. b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. 6. ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu. 1. titulný list (príloha 2. ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č. resp. povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. obsah. sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č. 8. zoznam obrázkov. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce). ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. 7. skratiek. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). ZP. jadro. po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). I. úvod. abstrakt v anglickej verzii. zadný obal kartón) tak. a II. formát papiera A 4.5)..5. 2. typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci).VIII. rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word. záver.). riadkovanie 1. 7/2008 o úprave. registrácii. alebo Arial veľkosť písma 11 b. 4. 2/2008 o úprave. Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán. prílohy. predhovor v bakalárskej práci. Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii. použitie tvrdej väzby.3. abstrakt v slovenskom jazyku. registrácií. postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP. diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia. zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. čestné vyhlásenie.

3/2005 v znení dodatku 1/2007. forma a štruktúra. registrácií. Touto smernicou sa ruší smernica č. Dokumentácia.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti. Ďalšie detaily upresňuje Smernica č.Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. Obsah.9. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. STN ISO 690: 1998. 7/2008 o úprave. D. ISBN 80-85-69769-6. Bibliografické citácie. v ktorom uvedie dôvody. Bratislava: Stimul. 1998. sprístupňovaní. 411 . STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia.2008. Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK. pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona). Bibliografické odkazy.

B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová. dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ...Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 .. rigorózna. rigoróznej..

.... PhD.. MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc. PhDr. Banská Bystrica 2009 413 ..2009 Dátum obhajoby: .“) Dátum odovzdania práce: 20.. Richard Múdry..... Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc...04..Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .

..04. PhD....... Richard Múdry. Banská Bystrica 2009 414 .. PhDr..2009 Dátum obhajoby: .Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .“) Dátum odovzdania práce: 20..“)/inžinier (v skratke „Ing..... ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc. MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc.... Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr..

......Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA . EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr....01. Banská Bystrica 2009 415 .....2009 Dátum obhajoby: ...... ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr..“) Dátum odovzdania práce: 20.

s.. 2006-0124].sk/nbuu/Zborník_2000_2001. 1997. 416 . 7–78. 1996. M. 2004. V. b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp. ISSN 1335-5589. O povaze předsudků. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. Priamo v texte sa uvedie text citácie. 2005. 1998) 2. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. GILLERNOVÁ. 1998. Slovenské gymnáziá matičného obdobia. 1998. 2003. HUDECOVÁ. mimoriadne číslo 7 – 8. 1998. W. G. ISBN 80-8055-085-9.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. 1996. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied. 1996. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. 2004 [cit. parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. Praha : Prostor. Martin : Slovenská národná nižnica. s. ONDREJKOVÁ.Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. Úvod do filozofie. Etika 20. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. storočia. 2005 [cit. A. 1996. 1997. J. 136-139.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. (eds. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. D. ktorý je umiestnený pod čiarou. 156 s. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK. ANZENBACHER. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. ISBN 80-04-26038-1. s. ISBN 80–85697–82–3. 2004. 2008-04-18]. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT. 2003. ISBN 80– 7178-799-X. roč. ISBN 80–7260–125. Dostupné na internete: http://www. J. 87) alebo parafrázy (Katuščák. 2004. 117 s. 5. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. ISBN 80–8082–001–5. I. In MERTIN. resp. state v nich uverejnené PŠENÁK.snk. In Acta Universitas Matthaei Belii. 179–184. Bratislava : Stimul. s. A. 320 s. A. 41–48. ISBN 80–80–55004–2. In Pedagogické spektrum. 1991. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. A. 1991. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. Multikulturní výchova v mateřské škole. Trnava : PdF TU. s. Praha : Portál. Praha : SPN. 81 s. 304 s.

. 2001. 312 s. J. J. I. J. 2005-06-20]. Bratislava : SPN. STEINEROVÁ. 2001. Bratislava : Iris. 1996. Štefan et al. DĚDEČKOVÁ.In Kimlička. MISTRÍK. ISSN 1335-1982. 1994. 2006.. Dostupné na internete: <http://www. s. Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí. 1990.hrea. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede. In Pedagogické spektrum. Praha : Spektrum. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online].. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. H.BAGALOVÁ.) 1991. MRVA. COVEY. S. 256 s. 3 – 4. č. 2004. č. Bratislava : Stimul. 1997. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život.. et. H. s. GOGOLOVÁ. 314 s. roč. ISBN 80–7260–103–2. 1997. 417 . Praha : PÚ JAK ČSAV. D. In Pedagogická revue.org/erc/Library/First_Steps/index_eng. 15. 1990. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. 2006. TONKOVÁ. 4. HEIKKINEN. H. HAAPANEN. 363–372. M. 1999. Pojem práva. 53.html > GRÁC. Praha : Pragma. HEJLOVÁ. 2000. et al.al. roč. [cit. ISSN 1335-5589. Ľ. ISBN 80-88982-29-4. HART. ISBN 80–08–02479–8. E. 9-56. KAMENICKÝ. A. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. 1999. ISBN 80– 7107–000–9. 2000. ISBN 80–85213–41–9. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací. 1994. 284 s. s. M. 2004.. Lexikón svetových dejín. S. Kultúra a multikultúrna výchova. 1991. R. (eds. 30–39. Praha : Prostor. L. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti.. ISBN 80–88778–81–6. 319 s.

...... □ diplomová práca.Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl.................... zákona č.................... Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: ............................................................................................................................................................... (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) ............................................................................................................... □ dizertačná práca........................ z.... Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl.................... ............................ .............................. ..................... 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof................... □ rigorózna práca s názvom .. ....................... 618/2003 Z................................... ..................... PhDr.. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12.... .......... Článok 1 Predmet zmluvy 1............................. 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 ...................... ....................................... II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve................... Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca.................... Článok 2 Určenie školského diela 1..............................

. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa.. z.. 4.. Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne... 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 . Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. vedecké. 131/2002 Z.. Autor vyhlasuje.. b) zákona 183/2000 Z. vzdelávacie a informačné účely. Článok 4 Odmena 1.. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici...2. z.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2.  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia. v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. 3. 2 písm.. ktorej bola udelená licencia. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods..  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí .. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné... rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia. (zákon o knižniciach). vedecké. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné. vedecké. vzdelávacie a informačné účely. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia.. ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné... vedecké. vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB. vzdelávacie a informačné účely. Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné.

....... II...... 5.. Autor garantuje.... ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené.. najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka..... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl..... autor . bez ohľadu na nosič majú identický obsah.. 3... za nadobúdateľa vedúci katedry 420 .. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami..... Zmluvné strany vyhlasujú........................ jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch... .. 2. 3.... Na vzťahy... Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole... Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela..... pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry... že zmluvu uzavreli slobodne a vážne.....2... nekonali v omyle ani v tiesni. sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky........... V Banskej Bystrici dňa ............. 4................................. Článok 6 Záverečné ustanovenia 1.

......................................... 2 písm................. Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: ............... 183/2000 Z..... .............................................................. VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce ......................................... (zákon o knižniciach)...................................................................... z... Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia................................................ b) zákona č........................................................ 421 . V .Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: .... .. (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods........................................................................................... .............................................................. dňa ...

overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia. Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku. . etika. 3 1. resp. Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu.1.1. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika. RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č.IX.1.1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia). 3.. .1. Čl.1. 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore. resp.27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra). francúzsky jazyk a kultúra.1.2 Šport (v študijnom programe trénerstvo).1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra.2. maďarský jazyk a kultúra.8.1. . filozofia. 422 .1. Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov). história. Čl. slovenský jazyk a literatúra). . 131/2002 Z.1. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30. septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16. 2. ruský jazyk a kultúra.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra.2. .2. Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy. prekladateľstvo a tlmočníctvo. nemecký jazyk a literatúra.60. filozofia. životopis.2.32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) .1.2. v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. . poľský jazyk a kultúra. alebo titul PhDr.2.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova). v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. dejepis. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: .7 História (v študijnom programe história).€. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác. 2 1. .1. Čl. doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny). nemecký jazyk a kultúra. 2. slovenský jazyk a literatúra. francúzsky jazyk a literatúra. španielsky jazyk a kultúra. v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry.5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika).

Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č.9. 10. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50. Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15. V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári. Uchádzač do 30. že spolu má len dva termíny na odovzdanie. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom.3. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním. 2. 1/2008 v znení dodatku č. Uchádzač. Čl. Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne.60 € sa hradí pri podaní prihlášky). Uchádzač.80 normovaných strán. Vladimír Varinský.2/2008. 5. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu.-€ (z toho 16. Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. dekan FHV UMB 423 . výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent). ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. 131 /2002 Z. Čl. obhajobu a rigoróznu skúšku) . a svoju neprítomnosť neospravedlní. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č. Prácu posudzujú dvaja oponenti. PhDr. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry.opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. 6. CSc. určený predsedom komisie. 9. 3 Zákona č. apríla alebo do 30. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania. o vysokých školách. septembra. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania. Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi. ods. Prof. 5 1.4 1. spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania.€.2009. môže uchádzač prácu obhajovať. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. s rozsahom 60 . 1. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. Na základe posúdenia..novembra. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn. na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. 2. 8. 7.z. ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený. 4. V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330.

termín uzávierky na podanie prihlášok. ktorý riadi prodekan. c) projekt dizertačnej práce. z. t. referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. 424 . o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém.formu a rámcový obsah prijímacích skúšok. ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI). . j. d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti. . . ŠEVT 49 399 0. ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch. 2.podmienky na prijatie na štúdium. . K prihláške uchádzač priloží: a) životopis. .termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka). DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č. Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky). 131/2002 Z. prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku. (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona. 2008. (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK. o vysokých školách z r. Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty.témy dizertačných prác (s menami školiteľov). Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25.spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok. DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57.študijné programy (ďalej ŠP). 5).X. zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: . ods. .

Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). z toho maximálne 4 súvislé týždne. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. ods. do vlastných rúk. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. na ktorú sa uchádzač prihlásil. odôvodnenie. (8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. ods. Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. 11 zákona o vysokých školách). čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači. do vlastných rúk (§ 58. kedy neprebieha výučba na fakulte. pozvánka na prijímaciu skúšku. ak zistí. zápisnica o prijímacej skúške. Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. kópia rozhodnutia o neprijatí). (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. (9) Uchádzač. (4) V prípade. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. 8 zákona). ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. 7 zákona). Svoj postup stručne odôvodní. Termín zápisu. priložené dokumenty.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. (10)Rektor zmení rozhodnutie. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. ktorá je najmenej trojčlenná.

IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. 10. školiteľ a predseda OK. 9. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. t. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov. ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. (6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č. daného akademického roka. IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15.2 a) zákona). (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. 5.. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ. Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda. do konca akademického roka doktorandského štúdia. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje. keď sa kontrola uskutočňuje k 31. j. v ktorom prebieha výučba.z. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov. Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. 426 . jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke. resp. 9. aby bola ukončená do 30. rok denného štúdia a 5. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. 614/2002 Z. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10). (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona). o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov. (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods. piatym rokom štúdia). (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. j.(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. j. rok externého štúdia. t. t. Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.. z. o kreditovom systéme štúdia. 204/2002 Z. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. Výnimkou je 3.

e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. vzdelávania. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. c)). Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK. výskumu. i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP. ods. vedeckej a skúškovej časti. Semester sa môže skladať zo študijnej. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce. (10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu. 427 . 10. c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu. minimálne raz mesačne. (2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu.

študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. roka 54 kreditov atď. d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov. Podmienkou je. roka 48 kreditov. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. k) Ak študent realizuje aktivitu. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3. do 4. 428 . h) Študenti externého štúdia si v 4. bude zaradený na najbližší termín obhajoby. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. v zahraničí). i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. roka 36 kreditov. absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“. z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch. podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. ktorý sa končí skúškou. Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. j. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu. externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. roka 72 kreditov atď.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu. m) Hodnotenie predmetu. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. j. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. v prípade. (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. t. do 4.) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov. ktorý ponúka fakulta / univerzita. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t. ktoré sa nekončia skúškou. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. a 5. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia.

Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. zloženie skúšobnej komisie). adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium. ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. čas. . že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce. čas. ktorého na návrh školiteľa určí dekan. Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: . b) výkaz o štúdiu (index). Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. priloží: . Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín.posudok na písomnú časť DS. Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie. Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky.písomnú časť dizertačnej skúšky. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. . miesto. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie. že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa. 1 zákona: a) preukaz študenta. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi.Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade.písomné tézy projektu dizertačnej práce. ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. zloženie komisie). 429 . (2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. ods. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá. c) výpis výsledkov štúdia. Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. V prípade. Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e). e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. miesto.pozvánku (termín.

TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ . d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. Doktorand. Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. 6. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f). ktorý na DS neprospel. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie.1. (2) Autoreferát má formát A5. . (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. 430 . prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. môže ju opakovať iba raz v termíne. i)). písomne dokladovaných dôvodov. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady.predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. Doktorand. m)). (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. ods.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS. b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky.vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce. ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie). Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov. 1. výskumu. ktoré podpíšu všetci členovia komisie. Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce. Doktorand. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. malá obhajoba dizertačnej práce. c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov. ods. vzdelávania. techniky alebo umenia. Žiadosť adresuje dekanovi. 6.

čas. sa uvádza za menom). (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. . § 54. ods. Obhajoba DP . ods. § 68. Referát pre V a DŠ . (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“. ktorá má podľa § 54. vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda. . Dekan .zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi. ods. na základe tajného hlasovania. l)).vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške. ods. v skratke „PhD. c) dodatok k diplomu. (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách.organizačne zabezpečuje obhajobu DP. . . ods. ods. Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom.“. 3. SOK/OK . 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi.komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD. (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch. 1. skratka „PhD. § 65.zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta.navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP..3. . požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta. . ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ.na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP.obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta.schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. § 51. b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. ale nemá právo hlasovať (článok 6.ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska.1). miesto. Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici.vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP. .3.zúčastňuje sa obhajoby.zašle oponentom po jednom exemplári DP. 431 . že posudok nevypracuje.skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . . (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov. zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín. Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP. .

(6) V prípade. Vladimír Varinský. 2009 . (3) Doktorandské štúdium. PhDr. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI). dekan Vypracovala : doc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. 1. 131/2002 Z. (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B. 432 . môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. PhDr.z. sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. 2009 Platnosť: 15. Kristína Krnová. CSc. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB. Prof.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. 1. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. CSc. Bystrici. (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda.

katarina@fhv.maria@fhv.umb.justyna@fhv.sk baranova@fhv.. Bence Ladislav doc.umb. Mgr.sk benceladislav@fhv. PaedDr.umb.stefan@fhv. PhD.. PhD. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc.umb.XI. PhDr. CSc.sk balintova@fhv.sk brenkusova. PhD.lucia@fhv..umb. PhD.umb. biresova@fhv. PhDr.pavol@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak.zuzana@fhv. Alabán František prof. .sk bilovesky.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica.sk bendikova@fhv. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr.. Bartík Pavol prof.sk jcepko@hotmail.sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban.frantisek@fhv. PhD.sk allmanova. PhD.sk bencematej@fhv.sk Číslo miestn.sk cembrowska.umb. Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr.umb. Dr.zoran@fhv. PhD. Bence Matej doc.. prof.umb.vladimir@fhv. CSc.umb. PhD. 433 . Dr. Baranová Elena doc.umb. PhD.umb.sk brandys.. mimor. PhDr.. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc.sk bubakova. Bariaková PaedDr. .sk bartik. PhD..umb. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr. prof. Bendíková Elena PaedDr.sk bariakova@fhv.com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr.umb. PaedDr..umb. PhDr. Zuzana PhD. Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr.umb.umb.umb. PaedDr.umb.sk bohusova.umb. Bieliková Mária PhDr..sk sekretariat@fhv. Allmanová Lucia Mgr. PhD.umb. Mgr.sk bielikova.. PhD.. . PhDr.lubica@fhv.julia@fhv.sk balazova@fhv..sk brisova.olga@fhv.umb. PaedDr.

sk dove.sk drugdova. Katedra etiky a PhD.gizela@fhv.sk garancovska. et Katedra slovenského Dr.sk filin. Mgr.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr. Mgr.umb. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova..umb.cillik@fhv.. Mgr. PhD..anna@fhv.dana@fhv..umb. h.. Katedra histórie CSc.sk 119 K141 K143 434 . PhDr. Katedra romanistiky CSc.eva@fhv.lenka@fhv..umb.umb. PhDr..zdeno@fhv.sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn. PaedDr. c. PhD. CSc.umb.michael@fhv.sk filinova.sk fobelova@fhv..umb. PhDr.martin@fhv.umb.sk danova@fhv.sk dobrik.sk fetkova@fhv. PhD.umb.umb.umb.umb.umb. PhD.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv.eva@fhv.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc. Katedra germanistiky PhDr. Katedra etiky a PhD.sk czegledi.sk csikany. PaedDr.peter@fhv. PhDr. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr.sk culenova. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. PhD. prof.umb.andrea@fhv. Bc.umb.umb. doc. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr. PhD.umb.sk fobel@fhv. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr.sk djovcos. prof. PhDr. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh. Dekanát CSc.. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv. aplikovanej etiky doc. jazyka a literatúry DrSc.. PhDr. PhDr.umb..sk duricova@fhv..umb.sk durovcova@fhv. prof. prof. aplikovanej etiky prof..umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry prof.umb.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic. DrSc.umb.sk prod.sk dovciak@fhv.umb. PhDr. PhDr. PhDr.sk galisova.anna@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr.csaba@fhv.umb... Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.

.maria@fhv. doc.umb. prof.sk gyorgy. PhD. mim.sk gombalova.sk hurtajova@fhv..umb.jiri@fhv..umb.sk chalupa. CSc.simonetta@fhv.sk cyril.sk gregorcova.umb.sk chomova.sk chlebovcova. Katedra romanistiky giulianelli. PhD.sk gorner@fhv. PhD.umb. prof.umb. PhDr.umb.sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr.jan@fhv. PhDr. C426 F328 C315 F011 Dr.umb. Mgr. výchovy a športu PhD. Katedra slovanských jazykov prof. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát . Mgr. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr.sk guitcheva@fhv.umb.umb.sk chovancova@fhv.hajduk@fhv..gabriela@fhv..umb. PhD. Katedra romanistiky Mgr.umb. Mgr.umb..umb. doc. PhDr.umb.umb.sk hoehneva@fhv.anita@fhv.umb.zuzana@fhv..anna@fhv.. Katedra slovenského PhD.alexandra@fhv. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 .sk hardosova.oddelenie ekonomiky exter.sk holes.martin@fhv.ladislav@fhv. PhDr. PhD.robo@centrum.sk homolova@fhv.michal@fhv..Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn. PhD.sk golema. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul.sk rozvoj@fhv.umb.sk halaj. PhDr.sk harpan. jazyka a literatúry PhDr. PhDr. doc.. PhDr.umb.umb.. PaedDr. prof..sk doc. Hardošová Mária PaedDr. PhD.umb. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv.sk hrdinova@fhv. PhDr.umb. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing.sk hutkova. Katedra telesnej PaedDr.

PhD.marta@fhv.sk Juríková Tamara Mgr. PaedDr.umb. Katedra slovenského PhD. c.. PhD.sk jancovic@fhv. PaedDr. PhD..sk khi@fhv.sk jesenska@fhv.lubomir@fhv. PhD.umb.lydia@fhv. doc. PhD.umb...umb. CSc.sk kalhotkova@zoznam.tamara@fhv. PhD.sk jurcakova@fhv..umb. Prof.sk kosturova@fhv. PhD.sk kovacova. PhD. Keníž Alojz PhDr. jazyka a literatúry CSc.sk kovacik.sk janakova.sk kompan@fhv..umb.genovaite@fhv. Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 . PhD.sk javorcikova@fhv.rastislav@fhv. . Mgr. PhDr.sk kaciuskiene.umb.sk klinckova@fhv.umb. PhD. Mgr.umb.zdenko@fhv. et Katedra slovenského Dr.. Mgr. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr. Mgr.umb.sk kovalova@fhv. PhD. J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr.sk kollar.umb. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr. Mgr.umb.. PaedDr. Mgr.umb. RNDr.katarina@fhv... PhD. CSc. h. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova.umb. PhD.umb. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr..Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn.sk kasac.sk ivinova@fhv. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof.umb.sk jankovska@fhv. PaedDr.. CSc. PhD.študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv.umb.umb.umb.sk jancokova@fhv.umb.sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát . PhDr. Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr. prof.. Mgr.umb. PaedDr.sk jurikova.umb.sk kmet@fhv. ..sk jakubik@fhv.umb.

útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .umb. PhDr. Mgr.. Lucia Kremnický Juraj Mgr.sk luby@fhv. PhD.sk lapinova.anna@fhv.umb. Mgr.umb.sk majerska@fhv.umb. CSc..umb. Luby Peter Mgr.sk luptak@fhv.umb.umb. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát .sk kubus.umb.umb.sk krnova@fhv.lucia@fhv..Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr.umb. Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc. Mgr. PaedDr. PhD.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv.umb..umb. PhD. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr.sk krsko@fhv.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv.sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova.umb.. PhDr.umb.umb.sk kremnicky@fhv. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .umb. Kúchenová Oľga Ing.umb. Mgr. Mgr.umb.oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk lencova@fhv. PhDr.umb.umb. PhD.sk luptakova@fhv.sk kucera@fhv..ref.jana@fhv. 143 18 C311 437 . 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr..sk kubealakova@fhv. Mgr.sk kubisova. PhD.andrea@fhv.sk kreckova@fhv.julius@fhv.niksa@fhv.umb.sk laukova. Luptáková Viera Mgr. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc. PhD.umb.sk Číslo miestn..mikulas@fhv. Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc. PhDr.. PhD.umb. PhD.sk lukac..sk maksimovic.umb. Mgr. PhD. Krajkovičová Mgr.umb.sk licko@fhv.hedviga@fhv.sk lazurova. PhD.sk eo@fhv. Mgr.martin@fhv.sk lizon.umb. doc.sk lubyova@fhv.sk lomencik. Mgr. PhD.sk kunec@fhv.martin@fhv. Mgr.oddelenie pre IT Dekanát . CSc.umb..umb. 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr...

umb.ivan@fhv.umb.jana@fhv.sk nemeth.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr.sk molnarova. PhD. PhD.umb. PhDr.umb. Mgr.Ružová ul.sk sramkova. doc. CSc...umb.. PaedDr.ubm. PhD.umb.sk palencar@fhv. Prof.umb. PhDr.umb.sk nemcekova.sk Číslo miestn. Katedra germanistiky Technická údržba PhDr. PhDr.umb.svitlana@fhv.zoltan@fhv. PaedDr.erika@fhv. prof. PaedDr. PaedDr. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr.pavol@fhv. PhDr. PhD. PhD.peter@fhv.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak. CSc..andrea@fhv.sk olchowa.umb. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr. PhD.eva@fhv.umb. PaedDr...umb. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát . PaedDr.sk miskovska.sk ocenas.sk chrijumue@yahoo. prof. PhD.com murinova...sk martuliak@fhv.umb.sk micko..umb. Mgr..sk nociarova. PhD.. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak. Katedra telesnej PhD. CSc.. doc. PaedDr.sk pachomovova.sk michal.. PhDr. PhD. PhD. prof.nadezda@fhv. DrSc.umb.sk odalos.peter@fhv.umb.sk keks@fhv.sk nagy@fhv.umb.jiri@fhv. PhD.sk palkova@fhv.sk mandzakova@fhv.gabriela@fhv. výchovy a športu Mgr. Mgr.miroslava@fhv... CSc.umb.umb. PhD.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova. Mgr.maria@fhv. C308 316 J015 438 ..sk meres@fhv. doc.umb.umb.pavol@fhv. doc.umb. Dr..umb.umb.eva@fhv.sk novotna..sk nemec@fhv.

PhD.Sc.referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr.umb.umb. PhD.petra@fhv.umb.umb.umb.umb.. Katedra slovanských jazykov Mgr..sk rothfuss.študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.umb. PhD..anton@fhv.sk 314 439 ..umb.sk aydansertoglu@hotmail..sk rusnakova@fhv. Katedra germanistiky H.umb. Mgr.sk pappova.umb.sk sekicki.sk pupis@fhv. PhD. Mgr. Dekanát .anita@fhv.sk racko.robert@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu prof. Mgr.sk Pivarčeková Ing.sk pasiarova@fhv.umb. prof.umb.umb.umb.umb.umb...sk paulenkova@fhv.sk popelka.sk reichwalderova. Mgr. Katedra telesnej PhD. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .umb.sk roskova@fhv.sk podobova@fhv.eva@fhv.. Dr.com 7314 schimdt@fhv.ubm. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr.umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň .oddelenie pre IT Dekanát .študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv. PaedDr. Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr.phil. DrSc..údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu.eva@fhv.sk petkovamaria@fhv.odd.sk racakova.umb.gilles@fhv.sk prsova.sk rozim. Mgr.srdan@fhv.uli@fhv..Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn. CSc.. . M. Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr.študijné oddelenie Dekanát . PaedDr.sk pivarcekova@fhv.umb.umb. PhD.sk paugschova@fhv.umb. PhD. PhD. F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr.peter@fhv. PaedDr. Viera Mgr.sk repon. účtovníctva a skladu MTZ Dekanát .sk rouet. prof. Mgr. Pappová Petra PhDr.c..jaroslav@fhv.sk patras@fhv.aydan@fhv.umb. výchovy a športu Bc. PhD. PhD.

PhDr.umb.sk srnkova.veronika@fhv.. Mgr.umb.sk simorova.. Mgr.umb. PhD. PhD. PhD.francois@fhv.maria@fhv..umb.umb. PhDr. PhD.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv. PhDr.ref.umb.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv. Bc. PhDr.sk bencova.sk schwarzova.umb.sk stefanakova@fhv.sk smahelova. Dr. PhDr.sk simonova.. PhD. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 .údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul.umb.sk stulrajter@fhv.umb. DrSc. Mgr.miroslav@fhv.umb.sk sklenkova@fhv.umb.larisa@fhv.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv.eva@fhv. PhDr. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň .sk simko.sk stotova@fhv. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát . Mgr.umb.sk sugay. doc.stefan@fhv.lydia@fhv.sk slizik. prof.sk lenka. PhDr.umb.umb.sk stulajterova@fhv.sk smigel@fhv.sk sperkova@fhv.umb.. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc.. Wolfgang Schwarzová Eva Mgr.sk sliacanova.umb.klara@fhv. Ing.sk Číslo miestn. PaedDr.umb. PhD..umb. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof.umb.brigita@fhv.. Mgr. Schulze prof.umb.umb. prof.maria@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát . CSc.umb. Mgr.sk msedik@pdf.umb. CSc.umb.umb.. PhD. Mgr. PhD.sk savelova@fhv.sk slosiar@fhv.sebova@fhv.. PhDr.

sk urbancova@fhv.ivan@fhv.A.tatiana@fhv.umb. PhDr.sk tomecek@fhv.elena@fhv. PhD. Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk varga.sk vallova.dagmar@fhv.viera@fhv.umb.umb.umb.umb. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc.branislav@fhv. PhD. PhD.sk veszeli@fhv.. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.umb. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.sk taliga@fhv.sk tomekova...sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur. Katedra slovenského PhD.sk susa. Mgr.sk tuharska@fhv.martin@fhv.umb.sk paulkereste@hotmail. Mgr.umb.sk varga@fhv. prof.sk varinsky@fhv. jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát .umb.umb.umb.umb.umb. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr.umb.umb. PaedDr. Katedra filozofických vied doc.umb. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.podateľňa PhDr.študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát .umb. Mgr.umb.sk wollner@fhv. . 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát .Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD.sk vesela.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur.D. Tatiana Vincúr Branislav Mgr. PaedDr..com zazrivcova@fhv.umb. CSc.umb.umb.umb.sk Číslo miestn.sk urgelova.sk tomascikova@fhv.sk vitazkova. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 .umb..oddelenie pre IT Dekan. Urbancová Lujza Ph.umb.nadezda@fhv. PhD.sk tomasikova@fhv. výchovy a športu Mgr. PhDr.jozef@fhv..sk lujza@fhv. PhDr.. CSc. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr..sk such@fhv. PhDr. PhD.útvar prevádzky PhDr. Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr. Katedra telesnej PhD..sk vladovicova. Katedra filozofických vied M.sk vinarcikova. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv.umb.sk surova@fhv.eva@fhv.umb.gyula@fhv.sk tatar.denisa@fhv.umb.

Katedra hungaristiky CSc.. Prof. Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv.umb.sk zemanikova@fhv..sk zimanyi.sk Číslo miestn.. F064 024 108 C223 C308 prof.umb. PhDr.sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv. Katedra slovanských jazykov 442 .arpad@fhv. PhD.umb.umb. Dr.Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr. Mgr. PhDr. PhD. hab..

.......................................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .................................... 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 ............................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ..... II... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .......... Príhovor dekana FHV UMB ...... Poslanie fakulty ............................................................................................. Personálne obsadenie katedier............ Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ........................... šport v študijnom odbore šport .. Dekanát Fakulty humanitných vied UMB ..... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..................................................... A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I...................... ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov............................................................................................................................................................................................................................................................ translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ........................................... taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ..................................................................................... III................................................... Poradné orgány dekana ......................... Koordinátori ...jednopredmetové štúdium ........................ ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .. taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..... III...... Kreditový systém štúdia................................. V.................................................................. 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II............................................................... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................. Katedry......................... stupeň štúdia ................................................................................................................................................................................................ Akreditované študijné programy/študijné odbory I.......................................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov................. Akademické orgány fakulty ........... VI................................................................................................. charakteristiky katedier .............................. Akademickí funkcionári fakulty ...... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................ nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .............. Harmonogram akademického roka 2009/2010 ...... Zásady kreditového systému štúdia .............................................................................................................................. španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ....................... Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ...................................... maďarský jazyk a kultúra ................................................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ....................................................................................................................................................................................................................OBSAH I.......................................................................................................................................................... história v študijnom odbore história .. IV............................ poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .......................

....................................................... 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II... trénerstvo v študijnom odbore šport .............................................. 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 ...................................................................................................................... telesná výchova ................................................... Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ....... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ........................... translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) .................................................................................................................................................................................................................................................................................. geografia v kombinácii ............................................................................ filozofia v kombinácii ......... hudobné umenie v kombinácii ............... nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ............................................................ francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ............ stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika .........jednopredmetové štúdium ................................................ história v študijnom odbore história ....................................................................................................................................................................... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................... matematika v kombinácii ....................................................................... Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ........................... informatika v kombinácii ................................... technická výchova v kombinácii ................................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .................A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ............................................................................................................................... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................................................................................................ B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ .........................jednopredmetové štúdium ............................................................................................................................................................................. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ............................................................................................................................... dejepis v kombinácii ........................................................................................................... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .......... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) .............................. maďarský jazyk a kultúra ...... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii .............................................. telesná výchova v kombinácii ............................................................................................. Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ........................................................................................ anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ................

............................................................................................................................................................................................. telesná výchova .............................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ......................................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ........................................................jednopredmetové štúdium ............................................................. ruský jazyk a kultúra .......... 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii .......................................................................... technická výchova v kombinácii ............................................................. francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ................................................................................. poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..........................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium .............. B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ............. hudobné umenie v kombinácii .......................................................... anglický jazyk a literatúra v kombinácii ................................. nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .............................................................. stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ................................................ geografia v kombinácii ..................................................... 248 251 258 262 264 445 ...............................jednopredmetové štúdium ........................ ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................................................... telesná výchova v kombinácii ............................................................................................................................................................ výtvarné umenie v kombinácii ......................................................................................................... dejepis v kombinácii ........ filozofia v kombinácii .................................................................................................................................................................................. spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .............................. muzeológia v študijnom odbore muzeológia ............................. španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..............................................................jednopredmetové štúdium .......................................................................... šport v študijnom odbore šport .............. B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................................... B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ....................................................... nemecký jazyk a kultúra .................................nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................... C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I........................................ poľský jazyk a kultúra ..........................

................. 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ................................................................................................................. D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II...... C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .....jednopredmetové štúdium ............................................................................ európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ................................................ poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ....................................................................................................................jednopredmetové štúdium ....... etika v študijnom odbore etika ........................... stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ... E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III.........................................................................................................................................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ....... systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia ............................. anglický jazyk a kultúra ........................ nemecký jazyk a kultúra ...................................................................................................................... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium .......................... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .................................................................................................. história v študijnom odbore história ..................................... športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika ......................................................................................... maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry ..................................... športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia ......... 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 ...................................................................... telesná výchova .............jednopredmetové štúdium ................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ..................................................................................... francúzsky jazyk a kultúra ..... telesná výchova ...............jednopredmetové štúdium ..................... maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ...........jednopredmetové štúdium ...................................................... 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ......... stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ................ telesná výchova v kombinácii ......... slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny ... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .. slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra ................................................................. ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ....................................................................... všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda ........................................

.......... Bystrici a Zákona č.................. Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č............................... Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ..................... Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia ... roku denného a externého štúdia ................................... 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B......................... 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 .................... magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1....................................................... Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) ....... Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia ........... IX........ Úprava záverečných prác ........................... X...... Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác ............... Promočný sľub študentov ...... VIII.................................................................. 131/2002 Z...........VII............................................................. – 5........ Imatrikulačný sľub študentov ................................ o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI.................................... z.................................................................................... Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho.................

rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 . náklad 1700 ks.Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rozsah 448 strán. Ivan Čillík. Za technickú stránku zodpovedá: PhDr. Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc. Ingrid Balážová Formát CD. CSc. PaedDr.