UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM
pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010
bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium

pre 1. rok štúdia

2009/2010

Názov: Sprievodca štúdiom pre denné a externé štúdiá ECTS pre akademický rok 2009/2010 (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied

ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723

2

I.

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED UMB V BANSKEJ BYSTRICI
Vážené kolegyne, kolegovia, akademická obec Fakulty humanitných vied, dovoľujem si Vás opätovne privítať na začiatku nového akademického roka 2009/2010.

V čase keď sa k Vám prihováram, máme za sebou úspešne zvládnutý proces integrácie s Filologickou fakultou (r. 2007) a v minulom roku sme zvládli aj 2. etapu zlučovania, zameranú na odstránenie duplicitných pracovísk. Výsledkom je posilnenie fakulty v oblasti humanitných vied a vied o športe (integráciou pracovísk slovenského jazyka a telesnej výchova), avšak opustili nás umenovedné a pedagogicko-psychologické pracoviská. V tomto kalendárnom roku pristúpilo vedenie UMB k realizácii 3. etapy zlučovania, a to sústredením všetkých vyučujúcich telesnej výchovy a tým aj výučby telesnej výchovy a športu realizovanej na UMB do kompetencie FHV UMB. Tým sa naša fakulta od 1. 9. 2009 stane jediným subjektom UMB, ktorý bude zabezpečovať všetky požiadavky fakúlt UMB v oblasti telesnej výchovy a športu. Súčasne sa pristúpilo k postupnému odstraňovaniu externých pedagógov (učiteľov z fakúlt UMB) pri zabezpečovaní tzv. duplicitných predmetov. V novom akademickom roku bude teda povinnosťou garantujúcich fakúlt zabezpečovať výučbu aj v predmetoch s rovnakým obsahom ponúkaných aj inými fakultami UMB. Iste, aj tieto opatrenia povedú k vyššiemu pracovnému nasadeniu. Chcem Vás však kolegyne a kolegovia vyzvať aby sme sa tomu nebránili, naopak vítali to ako jednu z možností dosiahnuť vyšší výkon, ako nám umožňujú naše akreditované práva. V podmienkach nastaveného výkonového modelu rozdeľovania rozpočtových prostriedkov je to šanca ako obstáť v zostrujúcom sa zápase o existenciu. Konečne máme za sebou aj nekonečne dlho a veľmi komplikovane pripravovanú komplexnú akreditáciu. Aj keď definitívne výsledky budú známe až po podpise práv ministrom školstva, návrh, ktorý vyhotovila AK SR nás oprávňuje k optimizmu. Naša fakulta nie len obhájila všetky doteraz priznané práva, ale návrh AK SR priznáva fakulte aj nové práva, a to najmä, čo nás najviac teší, v oblasti 3. stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) a v oblasti práv realizovať habilitácie docentov a vymenúvacie konania profesorov. Obhájili sme tak a ešte posilnili svoju pozíciu na UMB najsilnejšej fakulty čo do počtu ŠP 3. stupňa a habilitácií docentov a vymenúvania profesorov. Kolegyne, kolegovia, ak zvážime, že máme najväčší počet doktorandov, čo je jeden z najdôležitejších ukazovateľov výkonového modelu a zodpovedne pristúpime k plneniu opatrení, prijatých v poslednom období, nemal by sa zopakovať prepad vo výkonoch z roku 2008. Prihováram sa aj Vám milí študenti, vítam Vás v novom akademickom roku a osobitne študentov prvých ročníkov. Moje odporúčania aj v tomto roku sú tradičné. Prišli s ste k nám aby ste absolvovali ŠP, ktorý je pre Vás zaujímavý. Jeho zvládnutie, ktoré je pre Vás prioritou, v mnohom závisí od toho ako nastavíte svoj študijný režim na podmienky fakulty formulované v študijnom poriadku. Odporúčam Vám preto venovať mu prioritnú pozornosť. No nie len o štúdiu bude Váš pobyt na fakulte. Okrem plnenia povinností iste nájdete čas aj na zábavu a ja Vám prajem aby bola spojená s krásnymi zážitkami, s poznaním nových priateľov a naplnená radosťou z dosiahnutých úspechov. Kolegyne a kolegovia, napriek zložitosti doby v akej pracujeme, najmä vzhľadom na neujasnenosť budúceho pôsobenia UMB v Banskej Bystrici v štruktúre slovenských vysokých škôl, dovolím si byť miernym optimistom a vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami naštartované úlohy úspešne zvládneme. K tomu nám všetkým prajem veľa úspechov a zdravia. Prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

3

Poslanie fakulty
Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou širokospektrálnou študijnou ponukou vytvára adekvátny priestor pre naplnenie svojich zámerov humanitne profilovanej vzdelávacej inštitúcie, a tým i svojho poslania. Táto humanitne orientovaná vzdelávacia ponuka sa realizuje v podobe viacmenej vyváženej ponuky učiteľského a neučiteľského štúdia. Poslaním Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva (na II. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných gymnázií a jazykových škôl), kultúry, masmédiách, ale i v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ. Pre naplnenie svojho poslania Fakulta humanitných vied UMB hľadá a v praxi využíva optimálne nástroje: • predovšetkým kreuje učiteľské študijné programy tak, aby zodpovedali princípom edukácie 21. storočia smerom k učiacej sa spoločnosti, • rovnakú pozornosť venuje skvalitňovaniu a rozširovaniu ponuky neučiteľských študijných programov v súlade s odbornými a kvalifikačnými možnosťami fakulty, • cielene, v súlade s materiálno-technickými a odbornými možnosťami fakulty, postupuje v reorganizácií edukačného procesu so zámerom rozšíriť priestor pre študentov na vlastnú autoreguláciu edukačného procesu (kreditové štúdium) a v záujme rozšírenia študijných možností pripravuje prechod na dištančné štúdium, • skvalitňuje materiálno-technické vybavenie fakulty predovšetkým rozvíjaním informačných komunikačných technológií (9 multimediálnych učební a aula Beliana, 3 internetové kluby pre študentov a pod.), čím sa rozširujú podmienky na prístup k informáciám v celej organizačnej štruktúre fakulty, • každoročne realizuje fakultnú evalváciu vedecko-pedagogických zamestnancov a jednotlivých pracovísk, čím sa usiluje vytvorením súťaživého prostredia stimulovať jednotlivcov i kolektívy na pracoviskách k napĺňaniu zámerov vedenia UMB, najmä smerom k rámcovým programom Európskej únie, • zmenami v štruktúre študijných programov vytvára priestor pre prepojenie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti pedagógov a študentov so zámerom realizovať vzdelávacie ciele aj prostredníctvom vedy a výskumu, • osobitnú pozornosť v tomto smere venuje organizovaniu študentskej vedeckej aktivity, ktorá sa každoročne zhodnocuje na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK), • vedie permanentný dialóg so študentskou komunitou, ktorú podnecuje k spolupráci na rozhodovaní o smerovaní vzdelávacích aktivít fakulty, • v záujme prepojenia vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít fakulty s praxou buduje informačné a vzdelávacie centrá. prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. dekan FHV UMB

4

Akreditované študijné programy/ študijné odbory 1. (2. a 3.) stupňa štúdia
P.č. Študijný program Študijný odbor Garant Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KRO KHI KHUN KHUN KHI KGE KGE KGE KSJ KSJ KSJ KSJ KSJL KSJL KSJL KFV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Bakalárske štúdium 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Muzeológia Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenčina v edičnej praxi Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom Sociálna filozofia Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi UAP, UUVVP, UPPPP Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová prof. Fobelová Doc. Škvarna prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Muzeológia Doc. Šmigeľ

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra UAP Slovenský jazyk a literatúra, Prekladateľstvo a tlmočenie Filozofia Prof. Harpáň Doc. Kováčik doc. Golema Prof. Šlosiar

5

P.č. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Študijný program Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra jednopredmetové Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Šport Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Taliansky jazyk a kultúra v jednopredmetové Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Translatologický základ

Študijný odbor UAP, UUVVP, UPPPP

Garant Doc. Oravcová

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia PF KRO KRO KTVŠ KRO KRO KTVŠ KTVŠ KSJ 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Prekladateľstvo a tlmočníctvo Doc. Chalupa Šport Doc. Čillík

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Arcangeli UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Doc. Michal doc. Nemec

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Magisterské štúdium 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Anglický jazyk a literatúra v kombinácii Anglický jazyk a kultúra Anglický jazyk a kultúra v kombinácii Aplikovaná etika Dejepis v kombinácii Európske kultúrne štúdiá Filozofia v kombinácii Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii Francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii História Maďarský jazyk a kultúra Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a kultúra Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii Poľský jazyk a kultúra Poľský jazyk a kultúra v kombinácii UAP, UUVVP, UPPPP mim. prof. Homolová KAA KAA KAA KETA KHI KEKŠ KFV KRO KRO KHI KHUN KHUN KGE KGE KGE KSJ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Czeglédi Etika UAP, UUVVP Cudzie jazyky a kultúry UAP, UUVVP, UPPPP Prof. Fobel Doc. Škvarna Prof. Rouet Doc. Palenčár

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Holeš UAP, UUVVP História mim. prof. Baranová Prof. Varinský

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Alabán Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Varga Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss UAP, UUVVP Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Rothfuss

Prof. ZydekBednarczuk Prof. ZydekPrekladateľstvo a tlmočníctvo Bednarczuk

6

P.č. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Študijný program Ruský jazyk a kultúra Ruský jazyk a kultúra v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii Sociálna filozofia Spoločný základ Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Telesná výchova Telesná výchova v kombinácii Trénerstvo Translatologický základ

Študijný odbor

Garant

Garantujúce Dĺžka pracovisko štúdia KSJ KSJ KSJL KSJL KFV PF KRO KTVŠ KTVŠ KTVŠ KSJ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Prekladateľstvo a tlmočníctvo Prof. Sugay Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Sugay Slovenský jazyk a literatúra, Prof. Patráš Prekladateľstvo a tlmočníctvo UAP Filozofia UAP, UUVVP, UPPPP doc. Krnová Prof. Šlosiar Prof. László

Prekladateľstvo a tlmočníctvo doc. Chalupa UUVVP UUVVP, UAP, UPPPP Šport Prof. Görner Prof. Görner Prof. Jančoková

Prekladateľstvo a tlmočníctvo prof. Pachomovová

Doktorandské štúdium 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Didaktika slovenského jazyka a Odborová didaktika literatúry Etika Európske kultúrne štúdiá Maďarský jazyk a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Etika Cudzie jazyky a kultúry Neslovanské jazyky a literatúra Slovenské dejiny Slovenský jazyk a literatúra Systematická filozofia Športová edukológia Športová humanistika Všeobecná jazykoveda Prof. Šimonová Prof. Fobel prof. Rouet Prof. Zimányi Prof. Varinský Prof. Hurtajová Prof. Šlosiar Prof. Jančoková Prof. Görner Prof. Patráš KSJL KETA KEKŠ KHUN KHI KSJL KFV KTVŠ KTVŠ KSJL 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

UAP = Učiteľstvo akademických predmetov UUVVP = Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov UPPPP = Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Profil absolventa fakulty sa nachádza pri jednotlivých odporúčaných plánoch študijných odborov
a študijných programov.

7

II.

Akademickí funkcionári fakulty
prof. PhDr. Vladimír Varinský,CSc. Tel 423 03 92, fax: 413 61 53 e-mail: varinsky@fhv.umb.sk

Dekan

Prodekani Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. prodekan pre medzinárodné vzťahy Tel 446 4140, 446 5418 e-mail: bilovesky.vladimir@fhv.umb.sk

doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Tel 446 7415 e-mail: prod.cillik@fhv.umb.sk

doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Tel 446 7412 e-mail: krnova@fhv.umb.sk

PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. prodekan pre informatizáciu a rozvoj Tel 446 7419 e-mail: zbinovsky@fhv.umb.sk

8

Miroslav Kmeť Katedra hungaristiky PhDr. Katedra germanistiky PhDr. CSc. PaedDr. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. Zuzana Bariaková. vedúci ostatných pracovísk. Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Doc. Ivan Čillík. Jeho členmi sú dekan. ktorý prerokúva operatívne a neodkladné úlohy fakulty. PhD. Za ich činnosť zodpovedajú jednotliví prodekani. PhD. PhD. prodekani. Eva Homolová. pedagogickou a hospodárskou činnosťou fakulty. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Vedúca študijného oddelenia Mgr. PhD. mim. Na FHV pracujú tieto stále pracovné komisie: h študijná komisia h komisia pre otázky pedagogickej praxe h štipendijná komisia h disciplinárna komisia h komisia pre zahraničné vzťahy h edičná komisia h komisia pre vedu h komisia ECTS h mzdová komisia h škodová komisia h investičná komisia h komisia vyraďovacia h komisia likvidačná Študijná komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. prof. Vladimír Biloveský. CSc. Jeho členmi sú dekan. Stále pracovné komisie dekana Stále pracovné komisie dekana sú odborno-poradné a iniciatívne orgány dekana pre riešenie problémov vo vybraných oblastiach.Poradné orgány dekana Grémium dekana Grémium dekana je užším stálym poradným orgánom dekana. Na zasadnutia kolégia sa prizýva predseda akademického senátu fakulty. Barbora Podobová Komisia pre otázky pedagogickej praxe Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. PhD. Paulína Šperková Katedra slovanských jazykov Mgr. vedúci katedier. Na rokovanie grémia sa spravidla prizýva predseda akademického senátu fakulty a predseda fakultného výboru ZO OZ PŠaV. PhDr. Juraj Šuch. Kolégium dekana prerokúva najmä otázky koncepcie rozvoja fakulty a otázky súvisiace s vedeckou.. zástupca študentov a ďalší členovia menovaní dekanom. Kolégium dekana Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana. Ivica Lenčová. Ivan Čillík. 9 . Katedra histórie PaedDr. Eva Tomeková Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr. tajomník. Andrea Csikány Katedra romanistiky Mgr. prodekani a tajomník fakulty. PaedDr. Členov komisií menuje dekan a obsah ich činnosti vymedzuje organizačný poriadok fakulty. Členovia: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Mgr.

Elena Bendíková doc. . Kristína Krnová. Júlia Palovičová. Petra Jesenská. Ivan Čillík. CSc. PhDr. Nadežda Zemaníková prof. Lujza Urbancová. Mgr. Mgr. PhD. PhDr. PhD. PaedDr. PaedDr. doc. Zuzana Bohušová. Kristína Krnová. PhD. Elena Vallová. Študentka Bc. Peter Zbiňovský.Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Štipendijná komisia Predseda: Členovia: Katedra európskych kultúrnych štúdií Študijné oddelenie PaedDr. PhD. CSc. Juraj Šuch. Patrik Kunec. prof. Pavel Fobel. PhD. PhD. PhD. PhDr. Ivanna Feketa Disciplinárna komisia Predseda: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. Členovia: Katedra histórie Mgr. doc. Zoran Ardamica mim. PhDr. PaedDr. Imrich Nagy. Ľubomír Kováčik. PhD. PhDr. prof. CSc. CSc. PhD. Ivan Čillík. PhDr. PaedDr. Helena Homolová Komisia pre zahraničné vzťahy Predseda komisie: Prodekan pre medzinárodné vzťahy Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Edičná komisia Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Členovia: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra histórie Komisia pre vedu Predseda komisie: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť 10 Mgr. Daniela Fobelová. Katedra germanistiky PhDr. PhDr. Mária Daňová. PhDr. PhD. PhD. Ivan Šuša PaedDr. Karol Fremal. Mgr. PhD. PhDr. Elena Baranová Mgr. PhDr. PhDr. Nadežda Zemaníková PhDr. Katarína Klimová PhDr. Vladimír Biloveský. PhD. PhD. CSc. PaedDr. Mgr. prof. Katarína Barnová Študent Martin Mikluš Študentka Bc. Gabriela Gombalová Mgr. PhDr. Eva Hoehnová. Janka Hrdinová doc. Janka Pálková Mgr.

PhD. PaedDr. CSc. Martin Schmidt. Želmíra Jankovská. PaedDr. Pavol Bartík. Anna Pasiarová Zdeňka Majerská Komisia pre investície. CSc. PhDr. Matej Bence. PhD. Ing. Komisia ECTS Predseda komisie: Prodekan pre pedagogickú činnosť a sociálnu starostlivosť o študentov Doc. doc. PaedDr. Peter Luby Vedúca útvaru prevádzky Dagmar Šúrová Referát pre rozvoj Janka Hrdinová Komisia vyraďovacia menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii Komisia likvidačná menuje dekan každoročne v zmysle príkazu R-UMB k inventarizácii 11 . Cyril Hajduk Vedúci oddelenia pre IT Mgr.. Milena Štulrajterová. Zdenko Dobrík. CSc. mim. Ivan Jančovič. Mgr. PhD. Cyril Hajduk Doc. Eva Homolová. Mgr. PhD.Členovia: Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry doc. PhDr. Ing. a katedroví koordinátori ECTS Mzdová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Referát miezd a ľudských zdrojov Katedra telesnej výchovy a športu Škodová komisia Predseda: Tajomník fakulty Členovia: Katedra telesnej výchovy a športu Vedúca útvaru ekonomiky Študijné oddelenie Útvar správy majetku Ing. PaedDr. prof. Peter Zbiňovský. Členovia: Komisiu tvoria fakultná koordinátorka ECTS Mgr. Ivan Čillík. CSc. Mgr. PhD. PhD. dislokáciu a informačné technológie Predseda: Prodekan pre rozvoj a informatizáciu PaedDr. PhD. PhD. Oľga Kúchenová Mgr. Cyril Hajduk Bc. doc. Členovia: Tajomník fakulty Ing. Helena Lubyová RNDr. Zoltán Németh. Michal Šmigeľ.

Ľudmila Jančoková. CSc. PhDr. 17. PhDr. (FTVŠ BRATISLAVA) prof. CSc. PhDr. Pavol Odaloš. prof. CSc. prof. schvaľuje. Ivan Čillík.. CSc. CSc. (FF PU PREŠOV) prof. DrSc. 15. CSc. prof. Eva Homolová. prof. doc.podpredsedníčka 3. 23. CSc. CSc. Anton Eliáš.Akademické orgány fakulty Vedecká rada fakulty Členov vedeckej rady fakulty vymenúva so súhlasom akademického senátu dekan z radov učiteľov. 9. prof. Štefan Šutaj. CSc. Vladimír Hellebrandt. Dekan je zároveň predsedom vedeckej rady. Ján Findra. 22. 7. PhDr. PhD. dekan fakulty doc. (FF UK Bratislava) doc. PhDr.c. CSc.c. PaedDr. (FF UKF Nitra) doc. Kristína Krnová. 11. zmenami v študijných programoch a prerokúva nové študijné programy. prof. Július Alberty. František Briška. Rudolf Dupkala. PhDr. PhD. CSc. doc. CSc. 4. (FF OU. Vladimír Varinský. prof. Zdenka Gadušová. PaedDr. 8. PhDr. prof. 21. Kristína Krnová. 16. CSc. PhDr. CSc. 19. 20. doc. Vladimír Varinský. Karol Görner. 5. . Vladimír Patráš. 6. (Spoločenskovedný ústav SAV. doc. prof. Eva Tučná. PhD. Ján Šlosiar. 13. Martin Golema. prof. kontroluje a hodnotí plnenie programu vedecko-výskumnej činnosti fakulty. Eva Mrhačová. prof. (FF UKF Nitra) prof. . vedeckých pracovníkov a ďalších významných odborníkov. mim. Vedeckej rade univerzity predkladá kritériá na udeľovanie vedecko-pedagogických titulov významným odborníkom počas ich pracovného pôsobenia na fakulte. PhDr. 12. prof. CSc. PaedDr. PhDr. 14. 12 . CSc. PhDr. KOŠICE) prof. PaedDr.h.h. doc. Pavel Fobel. PhDr. PhDr. PaedDr. CSc. PhDr. prof. predseda vedeckej rady. Jolana Darulová. PhDr. CSc. CSc. Elena Baranová. 18. PhDr. Karol Fremal. CSc. PhDr. 10.predseda 2. doc. prof. Vedecká rada sa ďalej zaoberá vzdelávacou činnosťou fakulty. Vedecká rada prerokúva. DrSc. PhDr. Dr. OSTRAVA) Čestný člen vedeckej rady: Dr. mim. PaedDr. podpredsedníčka vedeckej rady Členovia 1. PaedDr. prof. PhDr.

PhD.com magdalena. EKUŠ 1. Sj-Nj 3.KFV krsko@fhv. PhD. Sj-Nj 2. PhD. Katarína Klimová. Bc. Mgr.umb.umb. Akademický senát fakulty spolupracuje s akademickým senátom univerzity.KSJL .umb.umb. Miroslava Rošková.helena@fhv.sk . Miroslava Rošková. PhD.sk 13 . Aj-Fj ŠO PaT 1. CSc.sk p. Jaromír Krško.peter@fhv. Katarína Barnová Pavol Čobirka Bc.umb.sk nemec@fhv. Bc. PhD.KSJL .sk gorner@fhv.KTVŠ . Za svoju činnosť zodpovedá akademickej obci.umb. PhD. Rastislav Kožiak. finančných a odborných otázkach súvisiacich s činnosťou a úlohami fakulty.zoran@fhv. Akademický senát podáva akademickej obci správu o svojej činnosti a o stave fakulty najmenej raz za rok. schvaľovanie prodekanov fakulty.sk roskova@fhv. Ingrid Balážová PaedDr. schvaľovanie rozpočtu. doc. Helena Homolová Členovia: Bc.KTVŠ . r.D. Predseda Doc. Patrik Kunec. PhD.sk krsko@fhv.umb. Mgr. Sj-Nj 3. K dôležitým kompetenciám akademického senátu patrí voľba dekana fakulty.com krsko@fhv. Mgr. Mgr.sk s-palonder.sk martin. PhDr. Magdaléna Moravcová Bc. PhD. Rastislav Kožiak.umb. Ivan Jančovič.KSJL . PhD. EKUŠ s-homolova. Mgr.umb.umb. schvaľovanie študijných programov.umb.umb. Študentská časť AS FHV UMB: Predseda: Bc.umb.com s-palonder.cobirka@gmail. prerokúvanie návrhov na zriadenie študijných odborov.umb.sk ardamica. Zástupca AS FHV v RVŠ SR: Mgr.Akademický senát Akademický senát fakulty je jej najvyšším samosprávnym orgánom. Mgr.turcan@yahoo. Mgr.umb.sk balazova@fhv.sk s-barnova.r.umb. Ph.sk koziak@fhv.r. Funkčné obdobie akademického senátu je najviac štvorročné. Zuzana Bariaková. PhD. voľba zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl. Jaromír Krško. vedeckí pracovníci.KHI .KTVŠ . Akademický senát prerokúva a aktualizuje štatút fakulty. Mgr.sk jancovic@fhv. študenti.peter@fhv. Členovia senátu sú volení zástupcovia akademickej obce – učitelia. PhD.r. PaedDr. ktorého práva a povinnosti určuje zákon o vysokých školách.sk kunec@fhv.r. podieľa sa na rozhodovaní o zásadných organizačných. PaedDr.sk klimova. Zoran Ardamica. Mgr. Mgr. PhDr. PhD. Miroslav Nemec. PhD. Doc. Podpredseda PhDr. Členovia: PhDr.sk koziak@fhv.umb. Karol Görner.sk bariakova@fhv.KRO – KHI .umb.sk taliga@fhv. Peter Paľonder Martin Turčan Zástupcovia FHV v AS UMB Doc.umb. Mgr.sk roskova@fhv. prof.katarina@fhv. Bc. Miloš Taliga.moravcova@gmail.katarina@fhv. Peter Paľonder 1.umb.r. Jaromír Krško.KHUN – referát MV . PaedDr.

Viera Pivarčeková kl. 5171 kl. 7418 kl. Anna Pasiarová Mgr.: +421 48 4134541 . Eva Rusnáková Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Referát pre rozvoj Oddelenie pre informačné technológie na Ružovej ul. Oľga Kúchenová vedúca oddelenia Anna Chlebovcová Mária Peťková Lýdia Šmahelová Zdeňka Majerská Dagmar Šúrová vedúca oddelenia Marta Tomášiková Jozef Mišura Ján Slobodník Elemír Selecký Pavel Kohút . Referát miezd a ľudských zdrojov Študijné oddelenie http://www. 7422. 7420 kl. 7411 kl. tel. 7111 Referát pre vedu a doktorandské štúdium Bc. 7425 kl.sk Ing. Kamila Sklenková Mgr. 7411. 7423. 7414 kl. tf. Peter Luby vedúci oddelenia Peter Varga Mojmír Lehocký Ing. 7424 kl. 5204 kl. 4132729 kl. 5120 kl. Lucia Allmanová Erika Murínová Bc. Útvar ekonomiky Oddelenie ekonomiky denného a externého štúdia Oddelenie účtovníctva Útvar správy majetku Útvar prevádzky Podateľňa Technická údržba Plaváreň Športový areál Vrátnica 14 Štefan Šimko Ing. Barbora Podobová vedúca oddelenia Mgr. tf. 4230392 kl. 7417. 7417 kl. (446) 4152 kl.umb. (446) 4118 kl.Dekanát Fakulty humanitných vied UMB Tajovského 40. 7557 kl. 7413 kl. 7438 kl. 7420 kl. 7418 kl. 7409 kl.3 Fax: +421 48 4136153 Tajomník Sekretariát dekana a tajomníka Sekretariát na Ružovej ul. 7411 kl. 7621 kl. 7416 kl.sk e-mail: sekretariat@fhv. Ingrid Balážová Janka Hrdinová Mgr. Cyril Hajduk Mgr. 4230392 fax 4136153 kl. Helena Lubyová Ing. tf. 974 01 Banská Bystrica Tel.umb. Erika Paulenková Viera Urgelová Marta Kostúrová PhDr.fhv. 7557 kl. 7420 kl. 4134547 kl. 7410 kl.

: 446 7318. PhDr. Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými RNDr. e-mail: lizon. e-mail: jakubik@fhv.andrea@fhv.umb.barnislav@fhv.veronika@fhv. e-mail: licko@fhv.martin@fhv. PhD.sk Tel. Roman Ličko.: 446 7411.sk Tel.sk Tel. Mgr. Mgr.sk Tel.sk Tel.sk Tel.: 446 4165.: 446 7143.sk Tel. Peter Mandzák. Milena Štulrajterová.: 446 5626.: 4150. e-mail: mandzak. CSc. e-mail: stulrajterova@fhv. Martin Djovčoš Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.anna@fhv. Henrich Jakubík.sk Tel.sk Tel. e-mail: laukova. Anna Gálisová Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr. PhD.umb.sk Tel.umb. e-mail: vincur. e-mail: csikany. e-mail: jankovska@fhv. e-mail: djovcos.sk Mgr. PhD.umb. PhD.umb.: 446 4141.umb.: 446 5022.umb. PhD.: 446 5141. e-mail: palkova@fhv. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.sk Tel. PhD.: 446 5120.: 446 5133.umb.umb. Oto Tomeček. Želmíra Jankovská. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. Jana Lauková. Ulrich Wollner.: 446 5018. e-mail: sliacanova. Mária Daňová. Katedra histórie PhDr. e-mail: pivarcekova@fhv.: 446 4137. e-mail: tomecek@fhv. Katedra hungaristiky PhDr. e-mail: kosturova@fhv.: 446 5123. e-mail: paulenkova@fhv.sk Tel. KOORDINÁTORI Koordinátori ECTS Fakultný koordinátor ECTS: Mgr. Viera Pivarčeková 15 . e-mail: hrdinova@fhv. e-mail: wollner@fhv. e-mail: zazrivcova@fhv.: 446 7417.: 446 5133. PhD.umb.umb.umb.sk Tel.: 446 7411.umb. PhD.umb. Katedra germanistiky PhDr.sk Tel.umb.peter@fhv. e-mail: danova@fhv. Erika Paulenková Poradca pre sociálne štipendiá Marta Kostúrová Poradca pre pedagogické praxe Jana Hrdinová Informácie o AIS-e Ing.: 446 7734.sk Tel. PhD.: 446 7535. Monika Zázrivcová PhDr.umb. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr.sk Tel.umb. Poradca pre motivačné štipendiá a študentské pôžičky Tel.umb. Martin Lizoň. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.: 446 7506.: 446 4197. Veronika Sliačanová Katedra slovanských jazykov Mgr.sk Tel.umb.jana@fhv. e-mail: galisova.martin@fhv.III.umb.sk Tel.umb.sk Tel.sk Tel.

sk Tel.umb. PhD. e-mail: liskova@fhv. PhD.umb.sk Administrátor štúdia Ing. e-mail: kremnicky@fhv.: 446 7530.: 446 7414. e-mail: ocenas.: 446 7419 al.andrea@fhv. e-mail: csikany. Ingrid Balážová Tel.: 446 7118. e-mail: kovacova. e-mail: zazrivcova@fhv.Koordinátori e-learningu Fakultný koordinátor: PaedDr.sk Tel. e-mail: palkova@fhv. Monika Zázrivcová Katedra slovanských jazykov PhDr.umb.umb.: 446 5626.: 446 4137.: 446 5123.umb. e-mail: lencova@fhv.: 446 7172.: 446 7318. e-mail: zbinovsky@fhv. 7507.: 446 5133.sk 16 .sk Tel. Janka Pálková Katedra filozofických vied Mgr. Katedra histórie PhDr. Marta Kováčová. PhD. Branislav Vincúr Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr.umb.: 446 5113. PhD. PhD.umb. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. e-mail: balazova@fhv.umb. PhD.umb. Roman Ličko. Ivan Očenáš. Katedra telesnej výchovy a športu Mgr. Tel.sk Tel. e-mail: licko@fhv.umb. PhD. Juraj Kremnický. Katedra germanistiky PhDr.sk Tel. Andrea Csíkány Katedra romanistiky Mgr. Peter Zbiňovský. Viera Pivarčeková Fakultný Erasmus koordinátor PhDr.ivan@fhv. Henrieta Albertová.sk Tel.sk Tel.umb.: 446 5120.: 446 5147.barnislav@fhv. Miloš Taliga. Katedra hungaristiky PhDr. Katedra slovenského jazyka a literatúry PaedDr.umb. e-mail: pivarcekova@fhv. Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.sk Tel.sk Tel.: 446 5022. e-mail: taliga@fhv.sk Tel.umb. PhD.umb. e-mail: vincur. Ivica Lenčová.sk Tel.sk Tel.marta@fhv.

Tel.sk Katedra histórie (KHI) Vedúci katedry: PhDr.umb.: 446 5314.: 446 7116.: 446 5131. e-mail: khun@fhv. Alena Ďuricová. PhD.sk Katedra telesnej výchovy a športu (KTVŠ) Vedúci katedry: doc.umb.sk Katedra filozofických vied (KFV) Vedúci katedry: Mgr. e-mail: ktvs@fhv. PhD. František Alabán.umb. Martin Schmidt. Tel.umb. Tel. Tel. e-mail: keks@fhv.. Tel. KATEDRY Zoznam katedier Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Vedúci katedry: Mgr. Pavel Fobel.: 446 4154.sk Katedra etiky a aplikovanej etiky (KETA) Vedúci katedry: prof. Ivan Očenáš. PhD.umb. e-mail: kfv@fhv. Tel.umb.sk Katedra hungaristiky (KHUN) Vedúci katedry: prof. PhD. PhD.sk Katedra slovanských jazykov (KSJ) Vedúca katedry: PhDr. Tel.umb. e-mail: kaa@fhv.sk Katedra germanistiky (KGE) Vedúca katedry: PhDr. PhD.: 446 5031. Tel. e-mail: kro@fhv. PhD.umb. CSc. Helena Bálintová. Tel.: 446 5621. Vladimír Biloveský. PhDr. Miroslav Nemec. e-mail: ksj@fhv.umb. Katarína Chovancová. PhDr. Gabriela Gombalová Tel. e-mail: kge@fhv. PhD.IV.: 446 7527.sk 17 . Rastislav Kožiak.umb. e-mail: ksjl@fhv.sk Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) Vedúca katedry: PaedDr. PaedDr. e-mail: khi@fhv.: 446 4138. PhD. Tel.sk Katedra romanistiky (KRO) Vedúca katedry: PhDr.: 446 5112. e-mail: keta@fhv.sk Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) Vedúci katedry: PaedDr.umb.: 446 7314.: 446 5148.

Anna Stražovcová Lektori: Externí pracovníci: Ostatní pracovníci: 18 . Ľubica Brenkusová PhDr. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori. Mgr. Katarína Feťková. PaedDr. PhD. PhD. PhDr. modernej anglickej a americkej literatúry. na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. Erasmus koordinátor PaT PhDr. M. Mgr. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. PhD. PhD. PhD. Martin Djovčoš. charakteristiky katedier KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY Katedra anglistiky a amerikanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. diplomatickej.. Mgr. Elena Vallová. Alena Štulajterová.Personálne obsadenie katedier. Bc. CSc.A. Prof. Vladimír Biloveský. Jana Javorčíková. Csaba Czeglédi. mimoriadna profesorka Mgr. PhDr. PhDr. Pennsylvania. najmä v spoločenskej. Alica Bírešová Bc. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. Roman Ličko. CSc. Vladimír Biloveský. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. (bakalárskom) stupni štúdia budúcich učiteľov anglického jazyka pre základné a stredné školy. PhDr. Michael Dove Aydan Sertoglu Paul Wood. Mária Hardošová. Kamil Dovčiak. Petra Jesenská. PhD. PhD. PhD. Katedra spolupracuje s British Council. PhD. Ivan Zelenka Bc. Erasmus koordinátor UAP PhDr. s Penn State University. Martin Kubuš PhDr. Alojz Keníž. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. PhD. Eva Homolová. Miroslava Melicherčíková PaedDr. PhDr. Vedúci katedry: Profesori: Odborní asistenti: Mgr. Doc. vrátane 8ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. CSc. Absolvent učiteľského štúdia. Mgr. zahraničnoobchodnej. Jana Šavelová PhDr. Milena Štulrajterová. turistickej a kultúrnej sfére. USA a s Fulbrightovou komisiou. Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka. PhD.. Mgr.

PhD. Roosewelta. Daniela Fobelová. Pavel Fobel.KATEDRA ETIKY A APLIKOVANEJ ETIKY Katedra etiky a aplikovanej etiky sa prioritne zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. osvojenie si manažérskej sociálnej technológie. PhD. Dôraz je tiež položený na rozvíjanie humánnych a etických aspektov v manažmente. Cieľom štúdia je profilovať uchádzača ako špecialistu pre šírenie humanitných a sociálnych poznatkov. Edukačným zámerom je profilovať špecialistov pre implementáciu etiky v jednotlivých oblastiach praxe a odborne i vedecky ich pripravovať v oblasti aplikovaných etík. Gana Guitcheva Mgr. Branislav Vincúr Mgr. Karlsruhe. Prof. Bystrica) PhDr. pochopenie etických súvislostí v organizácii a každodennom živote. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. zvládnutie dilem súvisiacich so sociálnou integritou. Ivan Holík (Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície. Dr. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Vysokou školou manažmentu a sociálnych vied Tychy (Poľsko). s Filozofickým ústavom SAV. Daniela Kovaľová. Bystrica) JUDr. Doc. Dr. Pavel Fobel. a o doktorandské štúdium v odbore etika. Bystrica) Mária Srnková Mgr. Poľsko) Prof. Andrzej Kiepas (Inštitút filozofie Sliezskej univerzity. CSc. Ľubomír Bušík (Krajský súd B. Vladimír Ďurčík. Denisa Víťazková Ostatní pracovníci: Doktorandi: 19 . Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Externí pracovníci: Prof. Juraj Gémeš (Nemocnica s poliklinikou F. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. PhDr. Katedra zriadila oddelenie aplikovaných etík a etického poradenstva s poslaním pôsobiť a rozširovať neformálne aktivity v odborno-konzultačnej oblasti ako aj koordinovať a rozvíjať spoluprácu s praxou. Dr. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v Českej republike. prof. B. D. PhD. Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg (Austria). Prof. PhDr. B. SRN) prof. PhDr. PhDr. Na katedre sa môžu záujemcovia uchádzať o rigorózne pokračovanie v študijnom programe aplikovaná etika. PhDr. PhD. Gerhard Zecha (Forschungsinstitut fűr Angewandte Ethik Universität Salzburg Austria) Doc. Zuzana Kiczková. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrum Karlsruhe (SRN). (FF Univerzity Komenského. Gerhard Banse (Forschungszentrum. PhDr. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity Katowice (Poľsko). PhD. Bratislava) MUDr. Hab.

PhDr. PaedDr. Jozef Krnáč – Ekonomická fakulta UMB Mgr. Ingrid Balážová – referát medzinárodných vzťahov Mgr. – Ústav VaV. CSc. CSc. Helena Bálintová. Mgr. Gabriela Olchowa – Katedra slovanských jazykov Pracovníci UMB: 20 . DrSc. Erasmus koordinátor Mgr. jazyka a lit.Katedra histórie Mgr.Ekonomická fakulta UMB Doc. Cieľom študijného programu EKŠ je pripraviť absolventov so širokým záberom uplatnenia v rôznych oblastiach kultúrneho a spoločenského života. PhD. Nikša Maksimovič . Janka Klincková. PaedDr. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Prof. Gilles Rouet. DrSc. Ivan Chorvát. PhD. – Katedra filozofických vied Doc. Jaromír Krško. Alexandra Bitušíková-Wootliff. Milota Vetráková. CSc. Daniela Kovaľová.A. Prof. – Katedra filozofických vied Prof. Od svojho vzniku sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu. – Katedra slov. Doc.. PhD. Ing. Vedúca katedry: Profesori: Odborní asistenti: PaedDr. jazyka a literatúry PhDr. PhD. . Vedecko-výskumná činnosť katedry európskych kultúrnych štúdií sa orientuje na kulturologické smerovanie cudzojazyčnej edukácie. – Katedra slovanských jazykov Mgr. Radoslav Kožiak. Gana Guitcheva – Katedra etiky a aplikovanej etiky PhDr. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. . vedy Ing. Mgr. – Katedra slovanských jazykov Prof. . Henrich Jakubík. jazyka a lit. Zuzana Bariaková. – Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr. ktorý ponúka v dennej i externej forme. Ing. Ján Šlosiar. Imrich Nagy. Dagmar Hoscheková. PhDr. jazyka a literatúry PhDr. Eva Höhn. PhD. Jolana Darulová. PhD. Martina Kubealaková – Katedra slov. Oto Tomeček.. ktorý sa prioritne sústreďuje na poznatky zo štyroch nosných predmetov anglické kultúrne štúdiá. jazyka a literatúry Prof. PhD. Michal Šedík. CSc.. PhD. – Katedra slov. Patrik Kunec. PhD. Olga Brandys. jazyka a literatúry Prof. UMB PhDr.vedy Doc. Katarína Koštialová . PhD. zástupkyňa vedúcej katedry Prof. PhD. PhD. – Ekonomická fakulta Doc.Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. nemecké kultúrne štúdiá a francúzske kultúrne štúdiá. Daniela Fobelová.Katedra slov. – Pedagogická fakulta UMB PhDr. Mgr. Marián Palenčár. Ján Findra DrSc. PhD. PaedDr. Genovaité Kaciuškiené. Vladimír Patráš. PhD. PhD. PhDr.KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ Katedra európskych kultúrnych štúdií sa etablovala v roku 2005. Helena Bálintová. PhDr. – Katedria histórie PhDr. PhD. PhDr. Katedra európskych kultúrnych štúdií zabezpečuje bakalársky aj magisterský študijný program. PhD. Svitlana Pachomovává. PhD. CSc. – Katedra slov. – Ústav vedy a výskumu UMB Mgr. PhD. – Katedra histórie PaedDr. jazyka a lit. – Katedra histórie Mgr. . Libor Fridman. Zuzana Ištvánfyová. PhD. PaedDr. PhDr.Katedra slov. Janka Pálková. PhDr. Prof. Dušan Škvarna.Katedra slovanských jazykov Dr. M. – Ústav vedy a výskumu UMB Doc. – Pedagogická fakulta UMB Doc.Katedra slov. PhD. ruské kultúrne štúdiá. PhD.

PhD. Predošlý výskum bol zameraný na problém hraníc medzi filozofiou. Ján Šlosiar. Barbora Tvarožná 21 Ostatní pracovníci: Doktorandi: . Lenka Šebová Mgr. MBA. Jana Nová. Prof. Pri týchto výskumných úlohách KFV spolupracuje s filozofickými pracoviskami doma aj v zahraničí. Miloš Taliga. Erika Kubíková Mgr. Mgr. Martin Schmidt. Alena Vrbanová – Pedagogická fakulta UMB Externí pracovníci: Mgr. Michal Šedík. Doc. Filozofia a Náuka o spoločnosti. ako špecializácie študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Prof. Marián Palenčár. Aktivity sa realizujú predovšetkým prostredníctvom grantových úloh. Mária Nemčeková. Juraj Šuch. Zuzana Brťková Mgr. Mgr. Vedúci katedry: Profesori: Docenti: Odborní asistenti: Mgr. tematicky orientovaných na aktuálne grantové úlohy. PhD. Jaroslav Cepko. Vedeckovýskumné aktivity katedry odzrkadľujú odborné profily jej jednotlivých členov. Mgr.. Oľga Lauková Ing. Erasmus koordinátor Mgr. na jedno z najlepších pracovísk FHV UMB v Banskej Bystrici. CSc. Mgr. Za ten čas sa vypracovala. PhD. PhD. 1990. Miroslava Kminiaková PhDr. Miroslava Tuschlová Tatiana Murínová Ostatní pracovníci: KATEDRA FILOZOFICKÝCH VIED Katedra filozofických vied (KFV) existuje na Fakulte humanitných vied (FHV) od r. Bc. Katedra uskutočňuje aj externé bakalárske a magisterské štúdium odboru Sociálna filozofia a od roku 1999 sa stala aj školiacim pracoviskom pre doktorandov v odbore Systematická filozofia. CSc. Ing. Robert Halaj Mgr. PhD. Mikuláš Lukáč Mgr. umením a vedou. PhDr. CSc. Mgr. PhDr. podľa aktuálnych kritérií hodnotenia pochádzajúcich z Akreditačnej komisie. Mgr. Peter Grešša PhDr. PhDr. na ktorých participuje väčšina členov KFV. Výskumnou tematikou v tomto období je problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy. Beáta Štotová Mgr. slovenským jazykom a históriou. najmä s Filozofickým inštitútom Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľsko) a s Katedrou filozofie Katolíckej univerzity v Ružomberku. Martin Schmidt. PhD. sa študujú najčastejšie v kombinácii s cudzími jazykmi.PhDr. Ulrich Wollner. Peter Máčaj Mgr. S výskumnou činnosťou KFV je spojená aj organizácia medzinárodných konferencií a kolokvií. PhD. Mgr.

Vedúca katedry: Profesori: PhDr. PhD. Marek Ľupták Mgr. na prípravu tlmočníkov a prekladateľov. Mária Bieliková. Katedra udržuje a nadväzuje partnerské kontakty s univerzitami a rôznymi inštitúciami nemecky hovoriacich krajín. Zuzana Tuhárska PhDr. Jana Štefaňáková. Anna Ivínová 22 . Edita Jurčáková. PhD. PhD. Erasmus koordinátor UAP Docenti: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Bc. Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú členovia katedry na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. Mgr. PhD. Uli Rothfuss Prof. na jednotlivé lingvistické disciplíny. ale aj európskom trhu práce. Mgr. Katedra zabezpečuje aj externé štúdium nemeckého jazyka a ponúka štvorsemestrálne postgraduálne špecializačné štúdium odborného prekladu. Jana Miškovská. nemeckej literatúry. Prof. ktoré sprostredkúvajú aj výmenné a štipendijné pobyty študentov a pedagógov. Alena Ďuricová. PhD PhDr.. PhDr. PhDr. ako aj jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Juraj Dolník. Pracovníci katedry sa vo svojej vedeckej práci orientujú na oblasť didaktiky nemeckého jazyka. Alena Ďuricová. PhD. Dr. PhDr. Prof. Jana Lauková. Eva Schwarzová Mgr. na konfrontačnú lingvistiku na skúmanie lingvistických a literárnovedných aspektov prekladu a tlmočenia. Zdenko Dobrík. Dr. Wolfgang Schulze Doc.. PhD. Erasmus koordinátor PaT PhDr. PhD. Mgr.KATEDRA GERMANISTIKY Katedra germanistiky sa v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia zameriava na prípravu budúcich učiteľov nemeckého jazyka a literatúry pre základné a stredné školy. CSc. Mária Daňová. PhD. Mgr. Ivica Lenčová. PhDr. Eva Molnárová Mgr. PhDr. nevynímajúc ani oblasť umeleckého prekladu. PhD. administratívno-metodických pracovníkov v štátnej správe. Zuzana Bohušová. PhD. PaedDr. PhD. Štruktúra jednotlivých disciplín je koncipovaná tak. Nadežda Zemaníková. aby sa absolventi presadili nielen na slovenskom.

PhD. Dušan Škvarna. Pardubiciach. Miroslav Kmeť PhDr. Katowiciach. PhD.KATEDRA HISTÓRIE Katedra histórie zabezpečuje vzdelávanie učiteľov dejepisu pre všetky typy základných a stredných škôl predovšetkým v kombináciách s geografiou. Patrik Kunec. Brne. Dr. ČR) Mgr. Július Alberty. Prof. Andrea Nociarová Mgr. PhDr. Erasmus koordinátor PhDr. Pavol Maliniak. Kielcach. Členovia katedry spolupracujú s mnohými historickými pracoviskami na Slovensku. CSc. PhD. Doc. Múzeom SNP v Banskej Bystrici a vysokými školami na Slovensku a v zahraničí (univerzity v Poitiers. Oto Tomeček. externé bakalárske štúdium odboru muzeológia a externé magisterské štúdium neučiteľskej histórie. Absolventi katedry sa uplatňujú okrem školstva aj v oblasti kultúry. PhDr. Prof. PhD. CSc.h. Mgr. Opave. PhD. Peter Mičko. (FF Ostravskej univerzity. PhD. Eva Kalhotková Mgr. s Historickým ústavom SAV v Bratislave. Vedeckovýskumná činnosť pracovníkov katedry sa orientuje na problematiku národných dejín. PhDr. PhDr. Grenoble. osvety. Katedra ďalej realizuje 6 – semestrálne rozširujúce štúdium histórie. PhDr. Marcel Pecník Mgr. a to aj v kontexte stredoeurópskych dejín. PhD. et PhDr. Od r. Marta Mácelová PhDr. Prof. so slovenským jazykom. Nina Pavelčíková. Karol Fremal. CSc. archívnictva a historickej vedy i ako vysokoškolskí učitelia.c. Ústí nad Labem a Liberci). Egri. Mgr. PhD. Limoges. PhDr. Opole. Prof. Vladimír Varinský. PhDr. Peter Račko Mgr. Pavol Martuliak. PhDr. napr. Doc. Michal Šmigeľ. PaedDr. CSc. PhD.. Marián Karcol Mgr. Od akademického roku 2001/2002 ponúka aj neučiteľské štúdium histórie. múzejníctva. Rastislav Kožiak. na regionálnu históriu stredného Slovenska a na didaktiku dejepisu. Rastislav Kožiak. Imrich Nagy. cudzími jazykmi. Prof. Ostrave. CSc. 1998 začala katedra vydávať odbornú ročenku ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. náukou o spoločnosti a sporadicky aj s inými predmetmi. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú vedeckých seminárov a konferencií a publikujú v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. Vedúci katedry: Profesori: PhDr. Veronika Jakubčáková Jarmila Tomaščíková Emeritný profesor: Docenti: Odborní asistenti: Hosťujúci profesori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 23 .

Ladislav Angyal Mgr. Vedúci katedry: Profesori: Prof. Erasmus koordinátor PhDr. Zoltán Németh. tajomníčka katedry. Súťaž správnej ortografie a ortoepie atď. člen výboru Zväzu maďarských spisovateľov na Slovensku. Okrem vyučovacej činnosti na tejto katedre je vytvorené vedeckovýskumné pracovisko v oblasti teoreticko-metodických problémov prípravy uvedených smerov. Timea Hulyák Mgr. V oblasti zahraničných stykov katedra nadviazala kontakt s Katolíckou univerzitou Petra Pázmánya v Pilišskej Čabe a s Vysokou školou Károlya Eszterházyho v Egri (MR). PhDr. PaedDr. Andrea Csíkány. otázky kontrastívnej lingvistiky a dialektológie maďarského jazyka. Ph. Gyula Varga. Literárnu súťaž. František Alabán. CSc. tlmočníkov a prekladateľov v špecializácii maďarský jazyk a kultúra. vedecký redaktor časopisu Filologická revue. Prof. Súťaž v tlmočení. z teórie a dejín maďarskej literatúry a z interpretácie literárnych diel. študijná poradkyňa kreditového štúdia PhDr. V oblasti jazykovedy sa skúmajú maďarsko-slovenské bilingvistické javy.. Szilárd Sánta Katarína Brišová Odborní asistenti: Lektori: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 24 . Prof. František Alabán.).KATEDRA HUNGARISTIKY Katedry hungaristiky FHV UMB v Banskej Bystrici je jediným pracoviskom svojho druhu v Slovenskej republike. je sprevádzaná výmenou vysokoškolských pedagógov a študentov s osobitným zreteľom na hungaristiku a ďalšie jazykovedné a literárnovedné špecializácie.D. Prof. V súčasnosti prebiehajú rokovania o perspektívnej zmluvnej spolupráci s Univerzitou v Miškolci a Univerzitou v Pécsi. PhDr. zástupca vedúceho katedry. Árpád Zimányi. vykonávajú funkcie ako člen redakčnej rady časopisu Kalligram. CSc. PhD. publikačnej a informatívnej činnosti. riaditeľ vydavateľstva Plectrum. Katedra hungaristiky úspešne akreditovala 3. CSc. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD. Pedagógovia Katedry hungaristiky sú členmi domácich a zahraničných odborných komisií a porôt. ktoré sa realizuje od r. pedagogickej. CSc. Spolupráca sa rozvíja v oblasti vedeckej. 2006. PhDr. člen oddelenia Jazykovej a literárnovednej spoločnosti Maďarskej akadémie vied. PhDr. nakoľko zabezpečuje prípravu filológov. Vedeckovýskumné aktivity členov katedry sa orientujú predovšetkým na riešenie úloh z komparatistiky. Katedra hungaristiky každý rok organizuje v rámci spolupráce so študentmi Týždeň európskej vedy. Mgr. Gisela Cseh Mgr. Annamária Dóšová Mgr. Zoran Ardamica.

Universidad de Extremadura. Katedra má intenzívne zahraničné kontakty s: . Milan Štulrajter. Mgr. Ľudmila Mešková. stupni štúdia budúcich učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy. Absolvent prekladateľského a tlmočníckeho štúdia na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností sa uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.Universidad de Oviedo. vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti. Francúzsko . Vlasta Křečková. Španielsko . PhDr. diplomatickej. PhD. Francúzsko . Vedúca katedry: PhDr. Ciudad Real. Remeš. najmä v spoločenskej. PhD. Júlia Bubáková.Univerzitou A. Absolvent učiteľského štúdia.Ostravskou univerzitou. mimoriadna profesorka Doc. PhDr. Louvain. François Schmitt Mgr.Univerzitou v Nantes. Lektori: Externí pracovníci: 25 . Mgr. zahraničnoobchodnej. Francúzsky jazyk Profesori: Docenti: Odborní asistenti Doc. Cáceres. PhD. Paulína Šperková. Francúzsko Táto spolupráca je zameraná na učiteľské a študentské mobility najmä v rámci programu SOCRATESERASMUS. Španielsko . taliansky jazyk a španielsky jazyk.Univerzitou Université de Haute Bretagne v Rennes. Elena Baranová. PhD. CSc. translatológie.Pedagogickým inštitútom (IUFM) v Rennes. turistickej a kultúrnej sfére. Monika Zázrivcová. Erasmus koordinátor UAP Doc. vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu jazykov francúzsky jazyk. PhD. PhD. Mgr. Katarína Chovancová. PhD. Okrem pedagogickej činnosti sa pracovníci katedry v individuálnych vedeckých aktivitách venujú problémom francúzskej literatúry.Katholike Universiteit Leuven. je pripravený aktuálne zvládnuť náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov.Université de Reims. Belgicko . PhDr. Brusel. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium francúzskeho jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu. Katarína Chovancová. Mickiewicza v Poznani. Španielsko . a 2. Poľsko . Dagmar Veselá Mgr. Belgicko . Česká republika Universidad Castilla la Mancha. Francúzsko . Ostrava. Jan Holeš.KATEDRA ROMANISTIKY Katedra romanistiky pripravuje v päťročnom nečlenenom magisterskom a v 1. PhDr. PhDr.Haute École Léonard de Vinci – Institut Lebre Marie Haps. didaktiky a jednotlivých lingvistických disciplín ako aj tvorbe učebníc francúzštiny pre základné a stredné školy.

Svitlana Pachomovová. Eva Mesárová. Veronika Sliačanová Ma Paz Cervantes Bonet Mgr. Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách. Petra Pappová. literárnovedných a translatologických disciplín. Mgr. Anita Račáková. Martin Štúr. PhD. Gabriela Gombalová Odborní asistenti: 26 . Dana Ďurovková. DrSc. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti. Študenti jednoodborového bakalárskeho štúdia po jeho úspešnom ukončení s titulom Bc. Vedúca katedry: Profesori: PhDr. Mgr. PhDr. CSc. Simonetta Giulianelli Jarmila Ďurovcová KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV Katedra slovanských jazykov sa od svojho etablovania v roku 1997 v odbornej profilácii poslucháčov orientuje na prípravu prekladateľov – tlmočníkov vo všetkých formách bakalárskeho a magisterského štúdia z oblasti polonistiky. Dr.). ukrajinistiky a srbistiky s jednoodborovým a dvojodborovým zameraním. Gabriela Gombalová Prof. PhDr. PhDr. PhD. PhDr. Katedra slovanských jazykov poskytuje bakalársky študijný program. Erasmus koordinátor PaT PhDr. rusistiky. Ladislav Franek. PhD. Katarína Klimová. PhD. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami najmä v zahraničí a s inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. PhD. Dr. PhDr. Gabriela Olchowa Mgr. Doc.Španielsky jazyk Docenti: Odborní asistenti: Asistenti: Lektori: Externí pracovníci: Doc. Marta Kováčová. Eva Reichwalderová. PhD. Jiří Chalupa. DrSc. aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách. Janka Kubeková Mgr. Massimo Arcangeli Mgr. Mgr. Urszula Żydek-Bednarczuk Prof. PhDr. aby sprístupnil študentom teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. PhD. Prof.hab. PhD. ktorý je koncipovaný tak. sympóziách a seminároch doma i v zahraničí. Dr. v oblasti mobility študentov a výmeny skúseností v odbornej i pedagogickej činnosti aj prostredníctvom zahraničných lektorov. Larisa Anatolievna Sugay. Taliansky jazyk Profesori: Odborní asistenti: Lektori: Ostatní pracovníci: Prof. môžu pokračovať v magisterskom štúdiu a dosiahnuť úplné vysokoškolské vzdelanie s titulom magister (Mgr.

Nikša Maksimovič PaedDr. CSc. V lingvistickej oblasti má výrazné postavenie sociolingvistický prístup. Eva Kúchová Mgr. PhD. et Dr. lingvistická a didaktická problematika. Pavol Odaloš. ktoré sú zamerané na dôkladnú znalosť slovenského jazyka ako východiskovej bázy prekladateľa a tlmočníka. CSc 27 . stupňa – doktorandské štúdium. Od roku 2005 pracovisko v spolupráci s Metodickým centrom UMB pripravilo a odborne garantuje výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov UMB. PhDr. Ivan Očenáš. čo sa premieta aj do pedagogického procesu vo všetkých druhoch štúdia. Od akademického roku 2005/06 katedra zabezpečuje aj vzdelávanie v neučiteľskom študijnom programe slovenský jazyk a literatúra. vzájomné poskytovanie publikačného priestoru. CSc. Pracovníci katedry zabezpečujú predmety určené pre všetkých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. Okrem uvedených druhov štúdia katedra úzko a intenzívne spolupracuje s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako odborný garant a realizátor odborno-metodických kurzov pre učiteľov všetkých typov krajanských škôl. PhD. V súlade s odbornou profiláciou medziodborového štúdia je výučba sústredená predovšetkým na synchrónnu lingvistiku a na slovenskú literatúru v európskom kultúrnom kontexte. PaedDr.Mgr. Počnúc akademickým rokom 2007/08 patrí do pôsobnosti katedry medziodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s cudzími jazykmi (študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo). zástupkyňa vedúcej katedry Lektori: Mgr. Prof. PhD. výmena publikácií) s príbuznými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí (Česká republika. Justyna Cembrowska. Dlhoročným prevažujúcim poslaním katedry je príprava učiteľov akademických predmetov v špecializácii slovenský jazyk a literatúra. Mgr. c. PhDr. Srbsko. Poľsko. h. Dr. DrSc. V tomto študijnom odbore má katedra akreditovaný aj príslušný študijný program 3. Prof. kultúrnych pracovníkov a publicistov pôsobiacich v krajanských komunitách Slovákov vo viacerých európskych štátoch. Dominantu vedeckovýskumného a publikačného záujmu členov KSJL tvorí všeobecne i národne orientovaná literárnovedná. Zuzana Hurtajová. Martin Lizoň. Ján Findra. 2008) sa pôvodný vedeckovýskumný a pedagogický potenciál výrazne posilnil. teórie odborného a umeleckého prekladu a literárnej komparatistiky. PaedDr. Vedúci katedry: Profesori: PaedDr. PhDr. PhD. Olga Brandys. Externí pracovníci: KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) patrí k odborne a pedagogicky najdôležitejším pracoviskám FHV UMB. Prof. Od akademického roku 2007/2008 sa na katedre rozvíja doktorandské štúdium v študijnom programe všeobecná jazykoveda (študijný odbor všeobecná jazykoveda) a po integrácii katedier sa študijná ponuka rozšíla o tretí doktorandský program didaktika slovenského jazyka a literatúry (študijný odbor odborová didaktika). Eva Tomeková. Študenti v dennom dvojstupňovom štúdiu získajú pedagogickú spôsobilosť na druhý stupeň ZŠ a na všetky typy SŠ. spoločné vedecké projekty. Prof. Katarína Jackulíková. Po jej spojení s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PF UMB (r. Chorvátsko). V spomenutých oblastiach dosahuje katedra úspechy na domácich i zahraničných fórach. Michal Harpáň Prof. Nemecko. Katedra má rozvinutú spoluprácu (prednáškové pobyty. Vladimír Patráš. Osobitnú líniu vedeckovýskumných aktivít predstavujú práce z oblasti translatológie. PhD. Mgr.

D. Peter Filín Mgr. PaedDr. Jana Hrabovská Mgr. Martin Golema. PhDr. Absolvent 28 . Doc. Ivan Očenáš. samospráve a v záujmovej telesnej výchove. PhD. ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času. Ph. Ladislav György. Jaromír Krško. Tatiana Vinarčíková Andrea Ľapinová Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia telesnej výchovy a športu. Eva Pršová PhDr. Lucia Hudecová Mgr. Erasmus koordinátor UAP Mgr. Dr. Mgr. Anita Huťková. Kristína Krnová. v štátnej správe. Zuzana Gregorcová Mgr. Absolvent – bakalárskeho štúdia sa uplatní. Doc. Ph. Július Lomenčík. Lýdia Janáková. PhDr. PaedDr. Jana Klincková. Klára Stebilová Mgr. Eva Drugdová Mgr. Eva Čulenová Mgr. PhDr. CSc. Erasmus koordinátor PaT PhDr. Janka Šuchová Mgr. PhDr. Anna Gálisová PhDr. PhD. PhD. CSc. PhD. Doc. Zuzana Bariaková. Mgr. PaedDr. PhD. Doc. PhD. Doc. Katedra realizuje štúdium v rámci Študijného odboru Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova (bakalársky a magisterský stupeň) a v rámci Študijného odboru Šport (bakalársky a magisterský stupeň). (MD) Mgr. Hedviga Kubišová. Brigita Šimonová. Lenka Garančovská Mgr. PaedDr. Lujza Urbancová. Alexandra Chomová. Ivan Šuša. Jozef Tatár. c.Prof. Mgr. PaedDr. Docenti: Prof. PhD. PaedDr.D. Emeritný profesor. h. Henrich Jakubík. Mária Šimorová PhDr. Zdenko Kasáč. Katarína Harčarová Mgr. Doc. PhD. Anna Lazurová Mgr. PhD. PaedDr. PhD. CSc. PhD. Ivan Jančovič. Mgr. Martina Kubealaková PaedDr. PhD. Viera Luptáková Mgr. PhD. Ľubomír Kováčik.

Mgr. PaedDr. PhD. PhD. Doc. PhD. Zároveň pracovisko uskutočňuje štúdium aj v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium.ako učiteľ na ZŠ. Prof.. PhD. Doc. Ivan Štulajter. odbor športová edukológia a športová humanistika). Richard Zaprihač Magda Veszeleiová František Mereš Docenti: Odborní asistenti: Interní doktorandi: Ostatní pracovníci: 29 .magisterského štúdia sa navyše uplatní . PaedDr. Božena Paugschová. Miroslav Slížik. PaedDr. Jaroslav Kompán. Erasmus koordinátor PaedDr. Martin Babiar Mgr. Pavol Bartík. PhD. PhD. Štefan Adamčák. Martina Mandzáková. Peter Mandzák. PhD. PhD. CSc. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi. PhD. PaedDr. PhD Doc. Doc. PhD. SŠ. Zuzana Borguľová Mgr.. vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni. Rastislav Kollár. PhD. Pavol Pivovarníček Mgr. PaedDr. Marian Kučera. Elena Bendíková. Mgr. Doc. Mgr. Lucia Krajkovičová Mgr. PhD. Želmíra Jankovská. Miroslava Rošková. PaedDr. Silvia Končoková Mgr. Mgr. CSc. Jaroslav Popelka PaedDr. PaedDr. Miroslav Nemec. CSc. PhD. PaedDr. CSc. PaedDr. ECTS koordinátor PaedDr. Nadežda Vladovičová. PaedDr. Mgr. Robert Rozim. Ivan Čillík. PaedDr. Peter Zbiňovský. Ladislav Bence. Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia (1 – 5) môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. PhD. Júlia Palovičová. PhD. PaedDr. PaedDr. Karol Görner. Prof. Doc. Prof. PhD. PhD. Ľudmila Jančoková. PaedDr. Juraj Kremnický. PaedDr. CSc. Vedúci katedry: Profesori: Doc. Martin Pupiš. Matej Bence. VŠ. RNDr. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB a KTV UMB. PhD. Jiří Michal. PaedDr. PhD. PhD. PaedDr. PhD PhDr. Miroslav Nemec. PaedDr. Doc. Doc. PhD. PaedDr. Nadežda Novotná. PaedDr.

II. . termín do 12.2010 *do 30. 9.2. termín do 12.2009 druhý termín 7. 9. 2. etapa Doktorandské štúdium . štúdia Náhradný termín zápisu do 1. HARMONOGRAM DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 2009/2010 Zápisy Denné štúdium Externé štúdium a ďalšie vzdelávanie 6. 2. 6. 2009 o 9:00 h 11.roku Mgr.2. II.6.2010 zimný semester 21. 2. 2. 9. 9.18. praxe. štúdia Zápis do 3.2010 apríl 2010 2. 6. 12. 9. 2010 – 7. ukončenie študijných povinností (denné aj externé štúdium) 21. 2010 *25.2.2010 zimný semester 21.6. deň vyučovania podľa rozvrhu do 4. 7. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax náčuvová Skúškové obdobie *externá forma Denné bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 2009 . 2009 o 9:00 hod. 10. 9. 2009 21.18.roku Bc. 9. 5.2009 a 17.26. 9. 2010 *25. 2009 . 12. 2010 Vyučovanie. 12. 8. 2010 16.10.10. 2. 2010 .9. 9.6. 9. 5.6. . 9. 2010 . 2010 – 28.V. 2009 *19. 2009 – 18.rok Otvorenie akademického roku Imatrikulácia 1.9. 2010 8.2009 Akademické udalosti 16.9. 12.2.2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom. 2010 16.9.2009 do 4. 12. 4.roku Bc.2.18. 5. 9. 12. 2010 8.6.16. 2009 o 9:00 h 18. štúdia Zápis do 2. 9. 2009 21. 2009 – 18.2009 a 17.11.14. práce) 3. 2010.1. 2009 . 2. 2010 . 2009 – 18. 2009 1. 9. . roku Bc. 2009 . 2010 letný semester 8.2009 8. 5. II. 12. 2009 21. štúdia Prihlasovanie na predmety 09/10 II. 2010 . 6. štúdia Zápis do 1. 2010 – 16. 9. 2010 30 . 8. a Mgr. 5. 9. 2010 do 7.26.2009 7. 8.11. 2009 12. . etapa Prihlasovanie na predmety 10/11 I. 2010. roku Bc. 8.2. 2009 – 18. 2009 . 2009 . 12. 2009 o 13:00 h Zápis do 1.18. 2009 – 2. 5.18. 9.2010 apríl 2010 2. 5. 2009 21. .9. 2009 . 9. 2010 10. 2009 7. termín do 12.5.10.20.3.2009 8. 1.2009 prvý termín 28. 2. 2010 – 21. 2010 – 17. 4. . 5. 2. etapa Prihlasovanie na predmety 09/10 III. 2010.9. 1.6. 2009 .2010 letný semester 8. 2010 . 3.2010 zimný semester 21.14. 2010 – 7.16. 2010 8.20. 4.2010 druhý termín do 25.2010 Denné magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 31. 5. 2009 *7.6. práce) 17. štúdiu Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax súvislá Skúškové obdobie Končiaci študenti v Bc. .ročník Promócie Nekončiaci študenti Vyučovanie *externá forma štúdia Pedagogická prax výstupová Skúškové obdobie Končiaci študenti v Mgr. 2009 *7.2010 Štátne skúšky prvý termín do 14.5.7. 2010 letný semester 8. 2010 druhý termín do 25. 6. 2010 – 7. 2010 do 6. 2009 7. 9. 2010 – 28. 2. 2010 31.

. 2010 – 28.6. (Talentové PS: Tv.25. 8. – 18. 5. 4. 2010. Šport 19. 5. 2010 druhý termín do 25. 6. 2010 – 15. 2010) 21. práce) 10. 4. 8. 2010 24. práce) prvý termín do 7. 2010 – 28. 5. 8. 2010 Doktorandské štúdium Odovzdanie dizertačných prác Obhajoby dizertačných prác Prijímacie skúšky na denné a externé štúdium: Prijímacie skúšky doktorandské štúdium: prvý termín do 14.Externé bakalárske štúdium Odovzdanie záverečných prác + prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou bakal. 2010 druhý termín do 25. 2010 druhý termín Externé magisterské štúdium prvý termín Odovzdanie záverečných prác + do 9. 2010 16. 2010 – 29. 2010 16. 5. 6. 5. 6.2010 31 . 6.6. – 23. 8.2010 august 2010 9. 2010 prihlásenie na štátnu skúšku Štátne skúšky (s obhajobou diplom.

VI. aby dodržal stanovené nadväznosti predmetov a získal stanovené počty kreditov v súlade s pravidlami Študijného poriadku kreditového systému štúdia FHV. ktoré musí študent v danom programe absolvovať. Poskytuje prostriedky porovnávania a hodnotenia obsahu a výsledkov vzdelávania a umožňuje tieto uznať a prenášať medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami. Ostatné predmety si študent môže sám vybrať z ponuky výberových predmetov vlastného odboru. kompletných informácií o štúdiu. na ktorý bol prijatý. o počte povinných a povinne voliteľných predmetoch. aby si ako výberové volili predovšetkým predmety súvisiace so študovaným odborom. 60 kreditov predstavuje študijné zaťaženie za rok a 30 kreditov za semester. Informácia o povinnej štruktúre študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky program vrátane praxe je najmenej tri roky a najviac štyri roky. ECTS uľahčuje a podporuje medzinárodnú mobilitu študentov ako aj mobilitu v rámci fakúlt vysokých škôl. Študentom sa odporúča. či špecializácie. povinne voliteľných a výberových predmetov tak. je uvedená v neučiteľských odboroch za charakteristikou študijného programu. Súčasťou informačného balíka ECTS sú odporúčané študijné plány pre všetky odbory v kreditovom systéme štúdia. resp. Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené prihláškou na štúdium. Na získanie jedného kreditu treba vynaložiť 25-30 hodín práce. že si v jednotlivých rokoch štúdia zostavuje svoje osobné študijné plány podľa svojej aktuálnej situácie a záujmov z povinných. Systém ECTS je založený na princípe vzájomnej dôvery medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Na rozdiel od klasického štúdia študent sám rozhoduje o svojom pracovnom zaťažení v danom školskom roku. zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. že je daný minimálny a maximálny počet kreditov. V prvom roku štúdia si študent zapisuje predmety za minimálne 60 a maximálne 90 kreditov. Možnosť vlastného tempa štúdia je zabezpečená tým. t. ktoré študent musí získať v danom roku štúdia. Pre študenta to znamená. Kredity sa udeľujú aj za záverečnú prácu. ale aj z ponuky všetkých predmetov ostatných odborov na fakulte a na iných fakultách univerzity. Študenti môžu časť štúdia absolvovať na iných fakultách a vysokých školách doma i v zahraničí. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého-magisterského stupňa vrátane praxe je najmenej jeden rok a najviac tri roky. t. v ďalších rokoch štúdia si môže zapísať predmety za 40 – 90 kreditov. Študent musí absolvovať všetky povinné a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov študijného programu študijného odboru. v ktorom sú všetky predmety študijných programov popísané z hľadiska obsahu a kde majú pridelené kredity. aby bol študent rovnomerne zaťažený 32 . V magisterskom aj v bakalárskom štúdiu má študent získať optimálne 60 kreditov za rok štúdia. o počte kreditov za povinné a povinne voliteľné predmety. Študijný program môže byť zostavený výlučne z povinných predmetov alebo tak. Kredity sa udeľujú po úspešnom absolvovaní predmetov a ich počet sa v priebehu štúdia akumuluje.j. Odporúčané študijné plány sú zostavené tak. ECTS bol vyvinutý Európskou komisiou za účelom vytvorenia spoločných postupov na garanciu akademického uznania štúdia v zahraničí. ktoré ECTS uplatňujú. v odbore učiteľstvo je táto informácia za charakteristikou spoločného základu a za charakteristikami jednotlivých špecializácií. ECTS kredity sú hodnotou pridelenou každému predmetu a ich počet vyjadruje študijné zaťaženie študenta potrebné na absolvovanie predmetu vo vzťahu k celkovému množstvu práce potrebnej na absolvovanie celého roku štúdia. Na Univerzite Mateja Bela bol prijatý bezročníkový systém kreditového štúdia. Možnosť sebaprofilácie sa realizuje regulovaným výberom stanoveného počtu povinne voliteľných predmetov a absolvovaním výberových predmetov. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky. Základnou podmienkou fungovania kreditového systému štúdia je existencia informačného balíka. že študent získa potrebný počet kreditov absolvovaním povinných a povinne voliteľných predmetov a nemusí absolvovať žiadne výberové predmety.j. KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA Zásady kreditového systému štúdia Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied UMB vychádza z Európskeho systému transferu kreditov – ECTS (European Credit Transfer System). Študent musí spĺňať požiadavky kontrolných etáp.

aktuálna ponuka výberových predmetov) tiež nájdete v priečinku Štúdium. že nebudú mať zaručený bezproblémový rozvrh. ktoré povinné. Študenti. kedy sa rozhoduje. Predpokladom dobrej orientácie v kreditovom systéme štúdia a využívania jeho kladov je nutnosť dôkladne sa oboznámiť so študijným programom zvoleného študijného odboru a Študijným a skúšobným poriadkom kreditového systému štúdia FHV. V jednom roku štúdia sú naplánované predmety za 60 kreditov. povinné nadväznosti predmetov a musia dodržať maximálnu dobu štúdia. keď sa študenti oboznamujú s novým prostredím. Sprievodcu štúdiom s aktualizovanými informáciami pre daný akademický rok (harmonogram akademického roku. Postup podľa odporúčaného študijného plánu je vhodný najmä v prvom roku štúdia. Podrobnejšie informácie o aktuálnych študijných programoch na Fakulte humanitných vied nájdete na internetovej stránke fakulty www. Okrem základných informácií o predmetoch. povinne voliteľné a výberové predmety si zapíše. 33 . Informačné listy predmetov obsahujú podrobnejšie informácie o predmete. ktoré sú v Sprievodcovi štúdiom uvedené oddelene (viď obsah).fhv. ktorí z rôznych dôvodov nebudú chcieť postupovať podľa odporúčaného plánu. musia počítať s tým. pričom tento plán rešpektuje predpísané postupnosti nadväzujúcich predmetov. Na tomto mieste upozorňujeme. že študijný program v učiteľskom odbore má tri súčasti (dve špecializácie a spoločný základ).umb. Štúdium. V priečinku Študijné programy nájdete charakteristiku svojho študijného programu a informačné listy všetkých predmetov študijného programu. sú v informačných listoch podrobnejšie uvedené požiadavky hodnotenia. ktoré sú aj v odporúčaných plánoch v Sprievodcovi štúdiom. systémom a podmienkami štúdia. Ďalej musia dbať na získanie požadovaného počtu kreditov. stručný obsah predmetov a odporučená literatúra. Študent ich potrebuje predovšetkým pri zapisovaní predmetov na nasledujúci rok štúdia.v priebehu celej štandardnej doby štúdia.

spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. ako oblasť poznania (§ 50 ods. stupeň) A1/ Študijný programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov. J 03.131 Z. Odporúčaný študijný plán: 34 .aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii .umb.umb. spravovaných Ministerstvom školstva SR. verejného a profesionálneho života.č. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie. jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania.z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie. Po úspešnom absolvovaní 1. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: .fhv. PhDr.1 zák. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. národnými. ovláda princípy empatie.z.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. . ethics officer. Študijný poradca katedry: Mgr. t. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. . Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . 446 5626. ktorá sa považuje za povinný predmet.A/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient.1 zák. alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. e-mail: vincur. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky.).sk Garant štúdia: prof. . transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov. Pavel Fobel. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. globálnymi. . je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . 10 povinne voliteľných predmetov za 31 kreditov a 6 výberových predmetov za 15 kreditov. môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.asistent manažéra.branislav@fhv. PhD. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. ethics consultant). ktoré narúšajú integritu.131/2002 Z.vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. organizačnými a kultúrnymi trendmi. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 134 kreditov vrátane záverečnej práce.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.sk. . zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými.Konzultant pre etiku (angl.

fak. Salbot Ekonom.Fobel Kovaľová. 1.PhD. 2. prof. L L L L L L L L Fobelová Kovaľová Ďurčík Ďurčík ext. 1. 1.fak.Fobel prof. hodnote B-ETEt-104 B-ETEt-110 B-ETEt-109 B-ETEt-114 B-ETEt-115 B-ETEt-116 B-ETEt-204 B-ETEt-302 Dejiny filozofie a etiky 3 Semináre z etiky 1 Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 35 . Fobelová prof.Fobel prof.Kiepas Kovaľová. Ekonom. lektor externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Ďurčík Banse Ekonom.Fobel prof. prof. 2. 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová ext. hodnote P P P P PV P PV V 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 18 1 1 1 1 0 1 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 3 3 4 3 2 30 5 5 3 5 3 3 4 2 30 4 4 4 4 3 4 3 4 30 4 3 3 3 4 4 1. 1. 2. hodnote P P P P PV PV PV V 0 0 0 2 2 0 1 0 2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 18 1. 2. L L L L L L prof.Fobel Kovaľová. 2. 2. doc. Ekonom. 2. 2. 1. Všeobecná psychológia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor Kovaľová Z Spolu Garant predmetu prof. 1. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-100 B-ETEt-112 B-ETEt-102 B-ETEt-106 B-ETEt-200 B-ETEt-113 B-ETEt-202 B-ETEt-300 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum Dejiny filozofie a etiky 1 Texty z etiky 1 Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD.Fobel prof. 1.Ďurčík prof. B-ETEt-101 B-ETEt-103 B-ETEt-107 B-ETEt-108 B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-207 B-ETEt-301 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Texty z etiky 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Salbot Kovaľová L Spolu prof.fak. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD.Fobel Banse doc.PhD. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Kovaľová Ďurčík ext. Banse doc. Banse B-ETEt-105 B-ETEt-117 B-ETEt-118 B-ETEt-119 B-ETEt-120 B-ETEt-111 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Semináre z etiky 2 P P P P P P 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 3 2 2 2. 1.Spolu kontakt. 1.fak. Fobelová Kovaľová. 1.PhD. 1. 2. 2. hodnote P P P P P P PV V 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 1 2 0 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 18 2. 2. 2.Kiepas prof. Fobelová prof. lektor Ďuricová.Fobel Kovaľová.

3. L L L Vyučujúci ext. hodnote B-EtEt-121 B-EtEt-122 B-ETEt-123 B-ETEt-124 B-ETEt-125 B-ETEt-206 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Ďurčík 24 180 Bloky V predmetov B-ETEt-300 B-ETEt-300 B-ETEt-301 B-ETEt-301 B-ETEt-302 B-ETEt-303 B-ETEt-303 B-ETEt-304 B-ETEt-304 Úvodné praktikum Etický pluralizmus Etika na Slovensku Motivačný seminár Aktuálne problémy z aplikovanej etiky 1 Sociálna psychológia Etický workshop Poradenské systémy Aktuálne problémy z aplikovanej V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1. Kovaľová 1.PhD. lektor školitelia Oravcová. Fobelová doc. Ďurčík Banse B-ETEt-126 B-ETEt-209 B-ETEt-127 B-ETEt-128 B-ETEt-129 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Prax Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P PV P P P 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 8 99 3. 3. 3. L L L L L Kovaľová. externý 36 . prof. 3.Fobel prof. 2. Oravcová 2. Z Z Z Z Z Z Z Z prof. Kovaľová 2. hodnote PV PV V 0 0 1 3 1 0 3 1 1 18 0 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 3 3 3 30 5 5 5 4 4 3 2 2 30 4 3 4 4 15 30 2. Koordinátor ŠVUA L Spolu Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík ext. Externý lektor 2.práce L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Banse Kovaľová.Kiepas doc.Spolu kontakt. externý lektor 3. Koordinátor ŠVUA 3. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Fobelová prof.Banse doc. 3. Šimoniová Fobelová. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-205 B-ETEt-208 B-ETEt-303 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor externý lektor externý lektor Z Spolu Kovaľová Fobel. 3. Hodnote P P P P P PV V V 0 2 2 1 2 0 1 0 2 0 1 2 0 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 2 19 3. Šimoniová Ďurčík ved. 2. 3. Ďurčík prof.PhD. 3. Kovaľová 1. Kovaľová 1. Metodika vedeckej práce Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L Ekonom. ext.fak. hodnote Vyučujúci lektor Vyučujúci Garant predmetu Bloky PV predmetov B-ETEt-200 B-ETEt-202 B-ETEt-210 Základy ekonomiky 1 Cudzí jazyk 1 PV PV PV 2 0 0 0 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 1.fak. L Z Z Ďuricová ext. hodnote B-ETEt-208 B-ETEt-205 B-ETEt-213 Metodika vedeckej práce Cudzí jazyk 4 PV PV PV 0 0 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 3 3 2. 2. hodnote B-ETEt-209 B-ETEt-206 B-ETEt-214 Etika a súčasnosť Cudzí jazyk 5 PV PV PV 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 1 1 3 3 3 3. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext. 2. L L L Fobel ext. ext. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. lektor ext. 2. hodnote B-ETEt-207 B-ETEt-204 B-ETEt-212 Všeobecná psychológia Cudzí jazyk 3 PV PV PV 1 0 0 1 3 3 2 3 3 1 0 0 4 3 3 1. hodnote B-ETEt-201 B-ETEt-203 B-ETEt-211 Základy ekonomiky 2 Cudzí jazyk 2 PV PV PV 2 0 0 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 5 37 . 2. lektor ext. 1. 1. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L školitelia ext. lektor ext. Z Z Z Ekonom. 1. 2.Spolu kontakt. lektor ext. 2. lektor Aktuálne problémy profesijnej etiky 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

z ekonomických vied a manažérskej etiky. Holandsko .Maastricht.Krakow. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. technické vybavenie katedry). 1. Kubealaková PhD. Maďarsko – Budapešť. PhD.sk Garant štúdia: prof.Petrohrad. sociálnej antropológie. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. Gilles Rouet.fhv. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. Janka Pálková Tel. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. Palenčár 1 4 prof. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). 1. francúzskej a slovenskej kulturológie. nemeckej. čo spolu činí 170 kreditov. Študijný poradca katedry: PaedDr. e-mail: palkova@fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Darulová B-CJEk-201 B-CJEk-202 Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. zo psychológie. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. Jančovič. USA a i. 1. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. z medzinárodných vzťahov.Birmingham. práva.). Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. ruskej. hudobnej a výtvarnej kultúry. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180. Bude kompetentný v hovorenej. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Bálintová. Vyučujúci Z Palenčár Z Nagy.umb. Veľká Británia . (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. Martuliak Z Jakubík. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. riadiť. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-101 B-CJEk-102 B-CJEk-103 B-CJEk-104 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 2 2 1 3 3 4 1.umb. DrSc. slovesnej. Kunec Garant predmetu doc. 38 . Poľsko .: 446 5123. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . Z Ištvánfyová Z Bálintová Ličko. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov. ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov.sk (Personálne obsadenie katedry. Z Chorvát doc.

1. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Spolu Z Ličko. Rouet Ištvánfyová. Höhn. 1. PhD. Bálintová. B-CJEk-213 B-CJEk-214 B-CJEk-215 B-CJEk-216 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 1. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-205 B-CJEk-206 B-CJEk-207 B-CJEk-208 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. Bálintová. PhD. Höhn. PhD. PhD. Ličko. Štulrajter. 1. PhD. 1. PhD. Höhn. PhD. L L L Darulová Bariaková Jančovič. PhD. doc. 1. PhD. 1. PhD. PhD. Langsteinová prof. PhD. Štulrajter. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-203 B-CJEk-204 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov Vyučujúci Garant predmetu PhD. PhD. L L L L B-CJEk-217 B-CJEk-218 B-CJEk-219 B-CJEk-220 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1. Bálintová. 1. Štulrajter. Höhn.Darulová B-CJEk-105 B-CJEk-106 B-CJEk-107 P P P 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1. Z Höhn Z Pálková.Spolu kontakt. PhD. B-CJEk-209 B-CJEk-210 B-CJEk-211 B-CJEk-212 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 20 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. PhD. 1. L L L L 39 . Langsteinová Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková. Štulrajter. PhD. Bálintová. 1. 1. 1. Ličko. Höhn. PhD. PhD. PhD. Bálintová Höhn Pálková Ličko. 1. PV PV 1 1 2 2 3 3 1 1 4 4 1. Štulrajter. 1. 1. PhD. 1.

PhD. Klincková doc. PhD. 2. PhD. 2. 1. B-CJEk-233 B-CJEk-234 B-CJEk-235 B-CJEk-236 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ličko. 2. 40 . 18 B-CJEk-108 B-CJEk-109 B-CJEk-110 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2. Spolu L Z Klincková Z Vrbanová Z Fridman doc. PhD. 2. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. PhD. Bálintová. PhD. 1. Ličko. P P P 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 B-CJEk-225 B-CJEk-226 B-CJEk-227 B-CJEk-228 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. PhD. Štulrajter. 2. PhD. 2. 2. PhD. 2. Bálintová. PhD. Langsteinová Ličko. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1. Höhn. 2. 2. Štulrajter. PhD. Štulrajter. 2.Spolu kontakt. 1.Brooš prof. 1. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-221 B-CJEk-222 B-CJEk-223 B-CJEk-224 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Höhn. Bálintová. Höhn. PhD. Rouet Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-229 B-CJEk-230 B-CJEk-231 B-CJEk-232 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. Bálintová. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková. Štulrajter. Höhn.

41 .Patráš Júda. 2. 2. PhD. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-245 B-CJEk-246 B-CJEk-247 B-CJEk-248 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Guitcheva Z Patráš Z Tuschlová Höhn. Fobelová prof. 3. Štulrajter. Klincková prof. Höhn. 19 B-CJEk-249 B-CJEk-115 B-CJEk-116 B-CJEk-117 B-CJEk-118 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. Spolu L Z Bálintová. Ištvánfyová Z Klincková. 2. 3. Bálintová. PhD. 2. Vetráková prof. Höhn. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-241 B-CJEk-242 B-CJEk-243 B-CJEk-244 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2. PhD. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. PhD. doc. 2. Vetráková Z Fobelová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-111 B-CJEk-112 B-CJEk-113 B-CJEk-114 Názov predmetu Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 18 P P P P 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 4 1 30 4 2 3 3 2. Bálintová. PhD. L L L L Vyučujúci Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová Garant predmetu doc. PhD. Klincková prof. 3. PhD. Ličko. PhD. PhD. B-CJEk-237 B-CJEk-238 B-CJEk-239 B-CJEk-240 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 2. 2. 2. Bálintová. Höhn. PhD. 2. PhD. 2. 2. PhD. 2. Štulrajter.Brooš doc. PhD. 2. Švantnerová Ličko. Štulrajter.RJ) Manažérska komunikácia Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva PV P P P P 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 2 2 4 1 30 3 2 1 2 2 3. 3.Spolu kontakt. PhD. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ličko.

3. Bálintová. PhD. 3. PhD. Höhn. PhD. Štulrajter. Z Ištvánfyová Z Lizoň Z Höhn Z Pálková Ličko. PhD. B-CJEk-254 B-CJEk-255 B-CJEk-256 B-CJEk-257 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3. 3. Bálintová. PhD. PhD. PhD. 3. PhD. Typ predmetu Prednášky Kód B-CJEk-119 B-CJEk-120 Názov predmetu Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P 2 0 0 2 2 2 2 2 B-CJEk-250 B-CJEk-251 B-CJEk-252 B-CJEk-253 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 Semester Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu Z Krnáč. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková B-CJEk-258 B-CJEk-259 B-CJEk-260 B-CJEk-261 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová. Štulrajter. PhD. L L L L Lauková Lauková Patráš Pálková ved. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. 3.práce Spolu L Celkový súčet 1 2 3 8 15 prof. 3. PhD. Švantnerová Z Bálintová Bálintová. 3. 1 30 180 42 . 23 B-CJEk-121 B-CJEk-122 B-CJEk-123 B-CJEk-124 B-CJEk-125 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 4 102 1 1 1 5 dní 0 0 1 1 1 2 5 dní 5 30 2 3. 3. 3. Bálintová. PhD. hodín Odporúčaný rok 3.Spolu kontakt. PhD. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Spolu Z Ličko.Patráš Ištvánfyová. Zagoršeková prof. 3. Kuviková prof. Štulrajter. Höhn. 3. 3. 3. PhD. Ličko. Štulrajter. Kožiak prof. 3. 3. PhD.

seminára (AJ. 2. PhD. RJ. 43 .jaz. Ištvánfyová. PhD. PhD. Höhn. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. PhD. 2. Höhn. Bálintová. hodnote V 2 1. PhD. NJ. RJ. Höhn. 2.jaz. 2. Štulrajter. PhD.Spolu kontakt. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. NJ. 1. 2. PhD. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bálintová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2. hodnote B-CJEk-312 B-CJEk-313 B-CJEk-314 B-CJEk-315 B-CJEk-316 Výber Špec. PhD. PhD. PhD. RJ. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. seminára (AJ. Z Ištvánfyová Z Bálintová Z Höhn Z Pálková Z Ištvánfyová Ličko. PhD. 2. 2.jaz. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. PhD. PhD. B-CJEk-307 B-CJEk-308 B-CJEk-309 B-CJEk-310 B-CJEk-311 Výber Špec. Höhn. 1. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. PhD. 1. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. PhD. Höhn. seminára (AJ. 1. Bálintová. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-301 Exkurzia 1 Výber Špec. Štulrajter. Štulrajter. 2. NJ. B-CJEk-302 B-CJEk-303 B-CJEk-304 B-CJEk-305 B-CJEk-306 V V V V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1.

študent si vyberá len 1 z jazykov V 2 3. Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB. hodnote Vyučujúci Garant predmetu B-CJEk-317 Vysvetl. Z Ištvánfyová Ištvánfyová.Spolu kontakt. Exkurzia 1 * . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 44 . PhD.

Študijný poradca katedry histórie: PhDr.: 048/4467143. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.). založené na najnovších vedeckých výskumoch a objavoch. Súčasťou študijného plánu sú predmety príbuzného charakteru (pomocné vedy historické. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 31 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce) za 137 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 29 kreditov. praktickými a metodologickými znalosťami a zručnosťami môže uplatniť v praxi ako odborný pracovník kultúrno-spoločenských inštitúcií. 143. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. Katedra histórie miestnosť č. tel. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 166 kreditov. Vladimír Varinský. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Martuliak 45 . v masmédiách a občianskych združeniach. ako aj vybrané kapitoly svetových dejín. Absolvent študijného programu HISTÓRIA (1. vrátane metodiky ich spracovania. dejiny umenia a pod.fhv. PhDr. t. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-101 Úvod do štúdia histórie P 2 0 2 1 5 1.j. jazyk prameňov. Zároveň má absolvent možnosť vstúpiť do praktického. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS.umb. profesionálneho života. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. podmieňujúci predmet. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventovi pokračovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia a stáva sa nevyhnutným predpokladom pre pokračovanie v magisterskom stupni vysokoškolského štúdia.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnúť poslucháčovi v prehľade základné poznatky z dejín Slovenska.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: prof. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. historická geografia. Študent získava aj základné poznatky z oblasti výskumu. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. múzeí. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. To znamená. galérií. CSc. 8. Európy. ale aj na úseku štátnej správy. bod 7c). Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. PhD. literatúry a periodík. štúdia a vedeckého spracovania historických prameňov.) Chýbajúcich 14 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. e-mail: tomecek@fhv. Oto Tomeček.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. stupeň vysokoškolského štúdia – s akademickým titulom bakalár) sa svojimi teoretickými. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu.umb. zariadení na ochranu kultúrneho dedičstva. osvojenie ktorých je pre študenta nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu uvedeného cieľa.

hodnote P P P PV P PV V P 0 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 2 2 0 3 3 2 3 2 2 2 2 19 2. Šmigeľ Albertová. Patráš doc. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. Palenčár doc. PhD. 2. PhD. L 46 .Fremal Albertová. Nagy. 1. 2. 2. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. B-HIHi-116 Historický proseminár z novších dejín * B-HIHi-117 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-HIHi-118 Všeobecné dejiny 1492-1789 B-HIHi-201 Jazyk prameňov 1 (Latinský B-HIHi-205 jazyk) / Jazyk prameňov 1(Nemecký jazyk) B-HIHi-119 Aplikácie výpočtovej techniky Hi-3a Hi-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. 2. 1. 1. PhD. 1. B-HIHi-121 Historická geografia P 3 0 3 2. Ondrejková Z Spolu Tomeček Tomeček. 1. 2. Kožiak Albertová Tomeček Nagy Kožiak Nagy B-HIHi-114 Rétorika B-HIHi-115 Stredoveká filozofia * Patráš Palenčár L Spolu prof. B-HIHi-120 Novoveká filozofia * Ondrejková doc. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-HIHi-102 Historický proseminár B-HIHi-103 Pomocné vedy historické B-HIHi-104 Dejiny praveku B-HIHi-105 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-HIHi-106 Latinský jazyk 1 B-HIHi-107 Staroveká filozofia P P P P P P 0 2 2 2 0 2 3 0 0 0 3 0 3 2 2 2 3 2 16 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 4 5 5 3 3 2 27 3 2 4 5 5 3 3 3 3 2 33 3 6 5 4 4 3 3 2 30 6 1. Tomeček. 1. PhD. B-HIHi-108 Historický proseminár zo starších dejín * B-HIHi-109 Seminár z pomocných vied historických * B-HIHi-110 Dejiny umenia B-HIHi-111 Dejiny antického Grécka a Ríma B-HIHi-112 Dejiny Európy do roku 1492 B-HIHi-113 Latinský jazyk 2 * Hi-2a Hi-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. hodnote P P P P P P PV V P P 0 0 2 2 2 0 0 2 2 2 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 22 1. Nagy. Tomeček Albertová Mácelová Mácelová Nagy Palenčár Z Spolu Garant predmetu prof. 1. Šmigeľ Albertová Kunec Nagy / Ľupták Horváthová Horváthová. PhD. 1. 1.Spolu kontakt. 1. L L L L L L L L L L Mácelová. 2. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Kunec. 1. Kožiak. Palenčár Nagy. PhD. Albertová. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kunec. 1. Nagy. 1. PhD. Nagy. Nagy. 2.

Hi-4a Hi-4b hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Varinský B-HIHi-128 Seminár k bakalárskej práci 1 * B-HIHi-203 Jazyk prameňov 3 * (Latinský B-HIHi-207 jazyk) / Jazyk prameňov 3 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-129 Dejiny Slovenska v 20. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. 3.Spolu kontakt. 3. Fremal 9 2 30 102 16 180 Bloky PV a V predmetov: Hi-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kalhotková Mgr. PhD. 3. storočí B-HIHi-130 Seminár k bakalárskej práci 2 * B-HIHi-204 Jazyk prameňov 4 * (Latinský B-HIHi-208 jazyk) / Jazyk prameňov 4 * (Nemecký jazyk) B-HIHi-131 Bakalárska práca vedúci BP Nagy / Ľupták Z Spolu prof. 2. 3. doc. storočí Hi-5a Hi-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1918 B-HIHi-127 Všeobecné dejiny v 20. Fremal P P PV P 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3. Mácelová Albertová Albertová. Darulová Šlosiar prof. 1. 2. Šmigeľ B-HIHi-122 Dejiny Slovenska 1526-1780 B-HIHi-123 Všeobecné dejiny 1789-1918 B-HIHi-202 Jazyk prameňov 2 * (Latinský B-HIHi-206 jazyk) / Jazyk prameňov 2* (Nemecký jazyk) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. doc. práce L Spolu Celkový súčet doc. 3. hodnote Koštialová. PhD. L L L Mičko vedúci BP Nagy / Ľupták ved. a 20. 1. Šlosiar L Spolu Kožiak. storočia * B-HIHi-125 Dejiny svetového dejepisectva B-HIHi-126 Dejiny Slovenska 1780 . 3. 2. Šuch Škvarna Varinský Kožiak. Škvarna prof. L L L L Mácelová PhDr. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Kunec Šmigeľ Nagy / Ľupták Garant predmetu PhD. 2. 3. 2. 3. hodnote P P PV PV V V P P P P PV V P PV 2 2 0 0 2 2 2 3 2 3 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 2 18 3 2 3 2 2 3 3 18 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 5 5 4 3 3 2 2 30 6 5 6 3 3 3 4 30 6 4 5 15 2. B-HIHi-209 Textilná výroba a odievanie v stredoveku B-HIHi-210 Rozprávacie pramene stredovekého Slovenska B-HIHi-211 Vybrané osobnosti uhorského 47 . hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. PhD. Šmigeľ prof. Kunec. L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z B-HIHi-301 Pamiatková starostlivosť a ochrana kultúrneho dedičstva B-HIHi-124 Filozofia 19. 2. 3.

48 . PhD. PhD. L L L L L L PV V V V B-HIHi-302 Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku B-HIHi-303 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Kožiak Albertová Kožiak. a 20. Škvarna B-HIHi-212 Osobnosti slovenského a českého PV osvietenstva B-HIHi-213 Vývoj osídlenia na Slovensku PV B-HIHi-214 Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. Študent povinne absolvuje 4 PV predmety z Jazyka prameňov a okrem toho ďalšie 4 PV predmety z aktuálnej ponuky katedry. Tomeček. 1. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. doc.Spolu kontakt. Spolu teda 8 PV predmetov za 29 kreditov. storočí Predmet(y) z bloku v uvedenej Hi-2b kredit. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu humanizmu Vyučujúci Kunec Tomeček Škvarna Garant predmetu Kalhotková Kunec. 1. PhD. 1. 1. Albertová.

prof. Spolu kontakt. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. Študijní poradcovia: PaedDr. ktorú musia študenti povinne absolvovať. základy jazykovej komunikácie. Odaloš prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. prof. Patráš prof. Mgr. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. 1. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. 2. Z 2. doc. PhD. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. DrSc. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 49 . Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. 1. 1. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. 1. PhD. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. PhDr. Klincková Huťková. Harpáň doc. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. Huťková. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Klincková Huťková. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). PhD. 1. Svetlana Pachomovová. PhD. 2. Eva Čulenová. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Odporúčaný študijný plán.

M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. 1. 1. Patráš Huťková. Harpáň doc. 50 . 3. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. 1. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof.Spolu kontakt. 3. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. Odaloš prof. PhD.

PaedDr.umb. Spolu získa 70 kreditov. translatologických a kultúrno-umeleckých odborov. Henrich Jakubík. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 52 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok. doplnené o systematické poznatky z oblasti súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. Je schopný tvorivo využívať nadobudnutú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. dejinných. 1.sk Garant štúdia: doc. literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník. literárnohistorických a literárnokritických oblastí. pracovník v turizme. Z Z Z Vyučujúci Odaloš. Patráš 51 . V literárnovednej zložke absolvent nadobudne odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických. Ich nadobudnutím si študenti vytvoria možnosť pokračovať v nadväzujúcich stupňoch vysokoškolského štúdia. tvorivo integrovať a prakticky uplatniť hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Odaloš doc. PhD. v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. zamestnanec kultúrnej sféry. 334. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Tatár prof. odborného a umeleckého prekladu. a to v symbióze slovenských osobitostí. Urbancová. získa poznatky zo sféry interpretácie literárnych textov. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-101 B-SMSm-102 B-SMSm-103 Názov predmetu Základy jazykovedy Základy literárnej vedy Fonetika a fonológia P P P 1 1 2 0 0 1 1 1 3 1 2 2 4 1. 1.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Bakalársky študijný program sa v rámci príslušnej zložky medziodborového štúdia zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave jazykovedy a literárnej vedy. Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený. Martin Golema. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia odboru sa profiluje ako tvorivá osobnosť schopná na zodpovedajúcom stupni teoreticky nadobudnúť. Huťková Tatár Patráš. Študijný poradca katedry: Mgr. Nadobudnuté poznatky. jakubik@fhv. vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom a o synchrónnych podmienkach fungovania a významu slovenčiny v medziľudskej komunikácii. miestnosť č. slovanských príbuzností a medzinárodných súvislostí. V jazykovednej zložke odboru absolvent získa systémovo usporiadané poznatky o dejinách slovenského jazyka. Garant predmetu prof. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov.

Huťková Spolu Klincková. prof. 1. Golema prof. 3. hodnote P P P PV 2 1 1 12 3 3 2 2 3.Spolu kontakt. kredit. kredit. Kováčik doc. Klincková B-SMSm-105 B-SMSm-106 B-SMSm-107 B-SMSm-108 Sj-1 Lexikológia Teória literatúry Slovenská literatúra národ. Z Z Hurtajová. Gálisová Harpáň. 2. 2. doc. 2. kredit. Krško Chomová Harpáň. Jakubík doc. Klincková doc. Očenáš. Jančovič Kováčik. Gálisová. Šuša prof. György Kováčik. Patráš Golema. Kováčik B-SMSm-112 B-SMSm-113 SJ-3a SJ-3b P 2 1 0 0 2 2 1 1 4 3 1 1 9 L L L L L Slovenský literárny realizmus a P moderna Predmet(y) z bloku v uved. 2. Spolu Klincková. Kubealaková Klincková. Harpáň doc. Golema B-SMSm-114 B-SMSm-115 B-SMSm-116 SJ-4a 1 1 1 0 2 1 1 1 3 2 2 1 Z Z Z Z 52 . Kubealaková Jančovič doc. 2. PV kredit. L L L L L L 2 1 1 14 4 3 3 2 2 2. Urbancová. Odaloš prof. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Morfológia Slovenská literatúra národ. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-SMSm-104 Názov predmetu Staršia slovenská literatúra Vyučujúci Očenáš Garant predmetu P 1 2 3 8 1 2 1 1 4 12 4 3 3 2 2 1. 3. obrodenia 1 Verbálna komunikácia Predmet(y) z bloku v uved. V kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. B-SMSm-109 B-SMSm-110 B-SMSm-111 Sj-2a Sj-2b P P P PV V 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 9 Z Z Z Z Z Z 2 1 1 14 4 4 2 2 2. kredit. Spolu Krško. György Kováčik. Kováčik doc. obrodenia 2 Antická literatúra Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodnote Syntax P P P P V 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 2 2 2 1 10 1. 1. 1. Klincková doc. Kubealaková Spolu Odaloš. Harpáň Golema doc. hodnote Slavistika a staroslovienčina Moderná európska literatúra Literatúry vybraných starovekých kultúr Predmet(y) z bloku v uved. 3.

2. kredit. 3. kredit. hodnote Psycholingvistika Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodnote Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uved. 2. kredit. Z Z B-SMSm-117 SJ-5a SJ-5b P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 49 3. 2.dokt. hodnote Moderná rétorika Moderná slovenská dráma PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. Z Z Z Patráš Krnová 53 .dokt. 3. hodnote Vyučujúci Spolu Kubišová/ int. kredit. 2. 2. 2. kredit. kredit.dokt. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód SJ-4b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Efektívne čítanie Morfonológia Akademické písanie Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. hodnote Pragmalingvistika V V PV PV PV V V PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sj-4a B-SMSm-206 B-SMSm-207 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. kredit. 3. Lomenčík Očenáš Klincková Čulenová Huťková/ int. 2. Garant predmetu V 0 1 1 9 2 2 12 2 2 2 6 10 3. L L L L Kubišová. L L Z Z Z Z Z L L L L L L Kubišová/ int. 1. kredit. Kubealaková Gálisová Bloky PV a V predmetov: Sj-1 B-SMSm-301 Sj-2a B-SMSm-201 B-SMSm-202 Sj-2b B-SMSm-302 Sj-3a B-SMSm-203 B-SMSm-204 B-SMSm-205 Sj-3b B-SMSm-303 Predmet(y) z bloku v uved. 2. Patráš.Spolu kontakt. PhD. hodnote Pravopisný seminár Predmet(y) z bloku v uved. Spolu 70 Celkový súčet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. hodnote Kognitívna lingvistika Staršia európska literatúra Predmet(y) z bloku v uved.

.semester 54 .odporúčaný.Spolu kontakt. V . L L L Krško Golema Skratky: P-povinný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-4b B-SMSm-304 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. . 3.povinne voliteľný. hodnote Vývin pravopisu Interpretácia umeleckého textu Vyučujúci Jakubík Garant predmetu V V 0 0 1 1 1 1 2 2 3. kredit. hodnote Kapitoly zo staršej českej literatúry Predmet(y) z bloku v uved. L L L Krško.výberový. odp. sem. hodnote Vývin lexiky po 9. 3. PV . Chomová Harpáň/ int. Z Z Sj-5a B-SMSm-208 B-SMSm-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3. kredit. 3. Sj-5b B-SMSm-210 B-SMSm-211 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 3. 3. storočí Literatúra a filozofia PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3.dokt.

ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom.fhv. po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. Peter Mandzák. pedagogicko-psychologických vied. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Vladovičová Görner Paugschová. doc.. stupeň. miestnosť č. Kompán Nemec Adamčák. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Odp. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-100 B-SPSt-101 B-SPSt-102 B-SPSt-103 B-SPSt-104 B-SPSt-105 B-SPSt-106 Názov predmetu Filozofické a soc. stupeň) pre odbor Šport v časti Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Kováčiková Gajdošová prof.j. t. 58. Nemec Adamčák Bence. Ivan Čillík. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. CSc. doc. Kosová Görner. doc. Absolventi sa uplatnia ako odborníci príslušnej špecializácie pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Spolu získa 180 kreditov. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport. predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia sa pri výkone svojho budúceho povolania.peter@fhv. Mandzák Bence Sližik doc. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. roč.umb. Študijný poradca katedry: PaedDr. PaedDr. podmieňujúci predmet. M. sem. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. prof. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov.umb. To znamená. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov.sk. PhD. východiská edukácie Všeobecná pedagogika História športu Úvod do štúdia vied o športe Pohybové hry 1 Plávanie 1 Gymnastika 1 P P P P P P P 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 Garant predmetu doc. Z Z Z Z Z Z Z Semináre Odp. Vyučujúci Gajdošová Spolu Typ 55 . Katedra telesnej výchovy a športu. mandzak. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Garant štúdia: doc. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov).

Popelka Jančoková. Novotná Ďuricová Pupiš Bence. Bence doc. Bence doc. Nemec doc. kredit. roč. Višňovský doc. Čillík doc. kredit. Mandzák Bence. Jankovská členovia katedry doc. Michal doc. Pupiš Garant predmetu Novotná doc. Čillík doc. Bartík Kremnický prof. M.119 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b B-SPSt-120 B-SPSt-121 B-SPSt-122 B-SPSt-123 B-SPSt-124 B-SPSt-4a PV PV predmety v uved. Bence doc. Nemec prof. hodnote V Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Zdravotná telesná výchova Manažment športu 1 PV predmety v uved. Adamčák prof. Nemec Gajdošová Zbiňovský. Jančoková doc. Rozim Adamčák. L. Semináre Odp. hodnote Všeobecná a vývinová psychológia Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) Vyučujúci učitelia katedry Čillík. Palovičová. kredit..Prednášky Odp. hodnote P P P P P PV 56 .. Rozim doc. Novotná prof. hodnote V Teória výchovy a pedag. PV hodnote V predmety v uved. Čillík Spolu Typ P P PV 0 1 0 6 0 1 2 10 0 2 0 1 0 6 6 16 0 1 2 2 1 2 4 2 14 2 2 2 1 1 6 0 2 2 16 2 2 2 3 0 6 6 21 2 2 2 2 3 2 4 2 19 2 2 2 2 1 6 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2 12 1 1 1 Z Z Z Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L Rozim Bence L. Bartík doc. Kredity Skúšky Kód B-SPSt-107 B-SPSt-108 B-SPSt . Kollár Kremnický Bartík. kredit. Jankovská Nemec. kredit. diagnostika Biomechanika Plávanie 2 Športové hry 1 Fyziológia 1 P P P P P P B-SPSt-114 B-SPSt-115 B-SPSt-116 B-SPSt-117 B-SPSt-118 B-SPSt. Salbot doc. kredit. sem. Mandzák Kučera. Görner B-SPSt-109 B-SPSt-110 B-SPSt-111 B-SPSt-112 B-SPSt-113 B-SPSt-2a P P P P P 2 0 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 PV predmety v uved. hodnote V predmety v uved.1a Názov predmetu Lyžovanie (7 dní) Teória a didaktika športu PV predmety v uved.

Bence László vedúci ZP Görner. roč. Zbiňovský. Nemec prof. Nemec prof. Zbiňovský. Kredity Skúšky Kód Názov predmetu V predmety v uved. hodnote Tvorba záverečnej práce Metodológia 1 Manažment športu 2 Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Odborná prax Spolu Typ Vyučujúci L Spolu Garant predmetu V P P P P P P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 2 23 4 18 0 1 0 2 1 1 4 6 15 0 1 2 1 1 6 11 4 19 1 2 1 2 2 1 4 6 19 0 2 2 1 2 6 13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 L Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík.2 kredity Kondičné posilňovanie 1 Kondičné plávanie 1 Pravidlá v špecializácii PV PV PV 0 0 0 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán. kredit. PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 84 107 10 180 BLOKY PV predmetov B-SPSt. Kompán Paugschová prof. hodnote V Bakalárska práca Traumatológia a hygiena Športové hry 3 Metodológia 2 Sociológia športu PV predmety v uved. Görner doc. Čillík B-SPSt-125 B-SPSt-126 B-SPSt-127 B-SPSt-128 B-SPSt-129 B-SPSt-130 B-SPSt-5a PV PV predmety v uved. László prof. Pupiš. kredit. Michal Bartík. Bartík doc. gestori špecializácie 57 . Kollár vedúci ZP Kučera. sem. M. hodnote V predmety v uved. Jančoková doc. Sližik Jančoková. Bence. Bartík prof. kredit.Prednášky Odp. Jankovská Nemec. Popelka doc. Semináre Odp. hodnote P P P P P PV B-SPSt-131 B-SPSt-132 B-SPSt-133 B-SPSt-134 B-SPSt-135 B-SPSt-6a Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov.1a B-SPSt-200 B-SPSt-201 B-SPSt-202 PV predmety . Čillík prof. kredit. Görner doc. Slížik Mandzák.

4a B-SPSt-212 B-SPSt-213 B-SPSt-214 Komunikácia v športe* Lyžovanie zjazdové (5 dní) Lyžovanie bežecké (5 dní) Snowboarding (5 dní) Kondičná gymnastika 1 PV predmety . Adamčák učitelia katedry B-SPSt.5a B-SPSt-222 B-SPSt-223 B-SPSt-224 PV predmety . Kompán Nemec.Prednášky Odp. Semináre Odp. sem.8 kreditov Špecializácia 1* Kondičné základy športu Kondičná atletika 1 Spolu Typ Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš. Kompán Nemcová Jankovská. Kredity Skúšky Kód B-SPSt. Rošková Garant predmetu PV PV PV 1 1 0 2 1 2 3 2 2 0 0 0 4 3 2 1 1 1 L L L B-SPSt.12 kreditov Špecializácia 3* Odborná prax 1* Pedagogika voľného času** PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L L L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár.215 Korčulovanie ** B-SPSt-216 B-SPSt-217 B-SPSt-218 B-SPSt-219 B-SPSt-220 B-SPSt-221 Teória rodinnej výchovy** Zdravotná TV ** Estetika športu Letné tábory Cykloturistika (5 dní) Vodná turistika (5 dní) B-SPSt.6 kreditov Poruchy vývinu osobnosti** Špecializácia 4* Rozhodovanie v špecializácii* PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová B-SPSt.206 Špecializácia 2* B-SPSt-207 B-SPSt-208 B-SPSt-209 B-SPSt-210 B-SPSt-211 B-SPSt.6 kreditov PV PV PV PV PV PV 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický B-SPSt. Bartík Palovičová Michal. roč.225 Voľnočasové pohybové aktivity B-SPSt-226 Tance 58 .2a B-SPSt-203 B-SPSt-204 B-SPSt-205 Názov predmetu PV predmety .3a PV predmety .

Kredity Skúšky Kód B-SPSt. Bence. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent. ktorý chce ďalej študovať Mgr. ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov. 59 . Semináre Odp.10 kreditov Špecializácia 5* Odborná prax 2* Špeciálna pedagogika** Psychológia zdravia a psychohygiena** Didaktika telesnej výchovy** Pešia turistika (5 dní) Základy horolezectva Spolu Typ Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent. Michal. učitelia katedry Kompán. sem.6a B-SPSt-227 B-SPSt-228 B-SPSt-229 B-SPSt-230 B-SPSt-231 B-SPSt-232 B-SPSt-233 Názov predmetu PV predmety .v kombinacii s aprobačným predmetom Študent.Prednášky Odp. roč. Bendíková. Mandzák Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . M. ktorý chce ďalej študovať Mgr. Ďuricová.

doc. Klincková Huťková. 1. 1. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Patráš prof. 1. základy jazykovej komunikácie. DrSc. 1. PhD. 2.A2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk. Koncepcia vychádza zo skutočnosti. 2. Študijní poradcovia: PaedDr. Mgr. Z 2. prof. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Odaloš prof. PhD. PhD. slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. prof. Z Z Šuša Gyorgy Z Spolu B-PTTz-114 Praktická slovenčina 4 B-PTTz-151 Cvičenia z literárnej komparatistiky P P 0 0 2 2 2 2 4 L L Čulenová Šuša L Spolu 60 . Harpáň B-PTTz-102 Translatológia 2 B-PTTz-113 Praktická slovenčina 3 P P 2 0 0 2 2 2 4 2. PhDr. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. Huťková. Eva Čulenová. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. Klincková Huťková. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka. Harpáň doc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov. seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. 1. vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. PhD. že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia). hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-101 Translatológia 1 B-PTTz-111 Praktická slovenčina 1 B-PTTz-121 Základy jazykovedy * B-PTTz-131 Teória literatúry ** B-PTTz-112 Praktická slovenčina 2 B-PTTz-140 Seminár z prekladovej literatúry P P P P P P 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 4 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3 3 6 1. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Svetlana Pachomovová. Z Z Z L L L Vyučujúci Šuša Čulenová Gyorgy Z Spolu Harpáň Gyorgy Šuša L Spolu Garant predmetu Huťková.

1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTTz-161 Teória komunikácie *** B-PTTz-152 Cvičenia z komparatívnej lingvistiky B-PTTz-170 Záverečná práca P P P 1 0 0 2 1 1 1 1 3 3 10 3. PhD. 1. 3. 3. L L L Sertoglu Cseh Cseh Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Patráš Huťková. Harpáň doc. 3 3 16 40 Z Z Spolu Celkový súčet * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-122 Praktikum zo základov jazykovedy * * Študenti SjaL si zapíšu predmet P P P 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1. 13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Krško B-PTTz-132 Praktikum z teórie literatúry * * * Študenti SjaL si zapíšu predmet B-PTTz-162 Praktikum zo slavistiky Výber V predmetov: M-PTTz-303 Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 M-PTTz-305 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Z L Z Gyorgy Šuša Chomová prof. Z Z Vyučujúci Čulenová Gyorgy Garant predmetu prof. 1.Spolu kontakt. M-PTTz-306 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Odaloš prof. 61 .

zabezpečovanie služieb). Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia. Predmety. Takto spolu získa 70 kreditov. To znamená. Csaba Czeglédi. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii. kultúry. administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. korešpondenciu. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č. Martin Djovčoš. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. Czeglédi prof. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 64 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 6 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 1 Morfológia AJ 1 Dejiny Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1 P P P P P 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 9 3 1 1 1 2 3 3 2 2 12 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. ďalej z teórie. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Celkom Garant predmetu prof. literárnej vedy. gramatiky. e-mail: djovcos. ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Hardošová. a to v ústnom i v písomnom styku. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-100 B-PTAj-101 B-PTAj-102 B-PTAj-103 B-PTAj-104 Názov predmetu Úvod do štúdia AJ Vybr. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Študijný poradca katedry: PhDr. lexikológie a štylistiky. 1.sk Garant štúdia: prof. PhDr. PhD. literatúry. 332. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine. 62 . PhD.umb. bežný rozhovor. Czeglédi prof. tel: 446 4141. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. 30 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. PhD. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín. dejín a vývoja prekladu. Czeglédi Ličko. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín. ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín.martin@fhv. ktoré si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier UMB. 1.

3. PhD. hodnote Syntax AJ 2* Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 2* Metodika prekladu AJ Reálie USA Anglická literatúra 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Feťková. Czeglédi prof. Czeglédi L Celkom Czeglédi. Hardošová Jesenská Ličko prof. Djovčoš Feťková. 3. Javorčíková. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Czeglédi Ličko. Šavelová. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z Z L Celkom Štulajterová prof. Zelenka PhD. 2. Djovčoš. Kubuš Brenkusová prof. PA-4b 3 1 12 2 3 2 2 3. kapitoly z fonetiky a fonológie AJ 2* Morfológia AJ 2* Reálie Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 1 Syntax AJ 1 Vybrané kapitoly z lexikológie AJ 1* Dejiny USA Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. PhD. 2. PhD. Keníž. 2. 1 3 1 Keníž. 2.Spolu kontakt. PhD. Vallová. Czeglédi Ličko. 1. PhD. Javorčíková Biloveský. Czeglédi Biloveský. 2. hodnote Štylistika AJ Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v P P P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 9 2 2 2 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1. Ličko. PhD. PhD. Javorčíková. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-PTAj-105 B-PTAj-106 B-PTAj-107 B-PTAj-108 B-PTAj-109 B-PTAj-110 B-PTAj-111 B-PTAj-112 B-PTAj-113 PA-3a PA-3b Názov predmetu Vybr. 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. Brenkusová. 1. 2. Javorčíková. 2. Zelenka PhD. CSc. L L L L L L L Z Celkom Czeglédi Jesenská Biloveský prof. 3. Czeglédi 1 3 1 Biloveský. Brenkusová PhD. Czeglédi prof. 3. L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Vallová Hardošová Ličko Garant predmetu prof. 10 B-PTAj-114 B-PTAj-115 B-PTAj-116 B-PTAj-117 B-PTAj-118 P P P P P PV V 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 B-PTAj-119 B-PTAj-120 B-PTAj-121 B-PTAj-122 B-PTAj-123 PA-5a P P P P P PV 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 2. 1. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Šavelová Vallová Vallová. 63 . 2 1 1 12 3 2 2 2 2 Javorčíková. Vallová. 1.

2. hodnote Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Z Z Z Djovčoš Vallová Biloveský. PA-3b B-PTAj-300 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. L L L L Šavelová. Czeglédi 0 1 1 1 2. hodnote Jazykový seminár AJ 2 PV PV PV V V 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2. 2. 3. hodnote Jazykový seminár AJ 1 V V 0 1 1 1 1 1 1 1 2. hodnote Analýza textu AJ 2 PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Keníž. 2. 3. 2. PA-5a B-PTAj-204 B-PTAj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vallová. 3. PhD. Biloveský. Hardošová. PhD. 2. Brenkusová prof. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 13 3 3 3. PhD. CSc. PV terminológia) 64 . Vallová. PhD.Spolu kontakt. PhD. Štulajterová Vallová Vallová. Praktické cvičenia AJ (odb. Djovčoš L Celkom Celkový súčet 1 2 2 2 10 14 70 2 2 2 2. 3. Keníž. PhD. Z Z Z Djovčoš Hardošová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Brenkusová. hodnote Písomný prejav AJ 2 Posluch s porozumením Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu 11 B-PTAj-124 B-PTAj-125 B-PTAj-126 PA-6a P P P PV 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 7 57 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAj-200 B-PTAj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. 2. PA-4a B-PTAj-202 B-PTAj-203 PA-4b B-PTAj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu uvedenej kr. 3. PhD. L L L L L Hardošová. Z Z Hardošová. PhD.

hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Počet skup. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-6a B-PTAj-206 B-PTAj-207 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Czeglédi PV PV PV 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3. hodnote Ústny prejav AJ Frazeológia AJ Vyučujúci Garant predmetu prof. 3. Czeglédi prof. L L L 65 . 3.Spolu kontakt.

Holeš Baranová. 30 kreditov za predmety translatologického základu. Študijný poradca katedry: Mgr. e-mail: zazrivcova@fhv. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov.umb. korešpondenciu. mim.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. administratívnu agendu atď.. CSc. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Spolu získa 70 kreditov. Jan Holeš. o redaktor v masmédiách. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. bežný rozhovor. Holeš 66 . Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. vedeckého a hospodárskeho života. miestnosť č. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-100 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-101 Morfológia FJ 1 B-PTFj-102 Úvod do štúdia FJ P P P 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 1. o prekladateľ bežných. prof. Kompišová Zázrivcová Holeš Garant predmetu doc. 1. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku.sk Garanti štúdia: Doc. 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 66 kreditov. prekladať texty stredne náročné. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 133. doc. tel. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. 446 4197. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 3 kredity a z ponuky výberových predmetov môže študent absolvovať 1 predmet za 1 kredit. Z Z Z Vyučujúci Holeš. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. PhDr. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. hodín Odporúčaný ročník Špecif. literárnovedných a translatologických disciplín. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb).

PhD. prof. hodín Odporúčaný ročník Špecif. PhD. prof. 2. kultúry a reálií 3 (Francúzsko) B-PTFj-113 Prekladový seminár FJ 1 P (všeobecný preklad) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v PV uved. Štulrajter. 2. 1. Holeš Křečková.Odporúčaný semester Spolu kontakt. Kompišová Schmitt B-PTFj-107 História francúzskej literatúry P 1 B-PTFj-108 Kapitoly z dejín. Štulrajter Štulrajter. hodnote B-PTFj-119 Lexikológia FJ 1 P 1 1 2 67 . Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. Kompišová Křečková. Křečková Zázrivcová Štulrajter. doc. PhD. Z Z Vyučujúci Schmitt Schmitt Z Spolu Garant predmetu doc.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-103 Kapitoly z dejín. Veselá Baranová. prof. Kompišová Zázrivcová Štulrajter.kredit. Kompišová Schmitt Kompišová Křečková. 2. 2 2. 2. hodnote B-PTFj-114 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 B-PTFj-115 Syntax FJ 1 P P 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 9 B-PTFj-116 História francúzskej literatúry P 3 B-PTFj-117 Prekladový seminár FJ 2 P (všeobecný preklad) B-PTFj-118 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 P (úvod) FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v PV uved. doc. PhD. 1. Z Křečková Křečková. 2. PhD. Holeš Štulrajter. 2. hodnote V FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. mim.kredit.kredit. 2 2. Štulrajter. kultúry a reálií 1 (Francúzsko) B-PTFj-104 Jazykové cvičenia FJ 1 P P 1 0 1 2 2 2 9 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 12 3 3 2 3 1 12 1 3 2 2 2 1 1 12 2 2 2 3 2 1 12 2 1. PhD. Holeš B-PTFj-105 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-106 Morfológia FJ 2 P P 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1. PhD. Baranová. 1. PhD. kultúry a P reálií 2 (Francúzsko) PV FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 9 B-PTFj-111 História francúzskej literatúry P 2 P B-PTFj-112 Kapitoly z dejín. hodnote B-PTFj-109 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 B-PTFj-110 Morfológia FJ 3 P P 1 1 9 L Spolu 2. 1. PhD. Křečková Křečková. Chovancová Chovancová. PhD. 1.kredit. 2. L L L L L L L Spolu 3. Holeš Baranová. L L L L L Holeš. mim. mim. doc.

mim. Garant Vyučujúci predmetu Chovancová Chovancová. prof. 1. Holeš Klimová Skratky: P .semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-120 Syntax FJ 2 B-PTFj-121 História francúzskej literatúry 4 B-PTFj-122 Prekladový seminár FJ 3 (odborný preklad) B-PTFj-123 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 P P P P 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 9 1 1 0 0 2 1 0 1 2 9 3 3 3 2 13 3 3 3 9 70 3. Holeš doc.výberový 68 .povinný. mim. Bloky PV a V predmetov: FjPaT-1 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 3. hodnote B-PTFj-200 Jazykové cvičenia Fj 2 B-PTFj-201 Praktické cvičenia FJ 1 (posluch s porozumením) FjPaT-2a Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Holeš V V V V PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.kredit. Baranová. Holeš doc. PhD. 1. Holeš Schmitt Albert Klimová doc. 3. Holeš doc. prof. 2. mim. hodín Odporúčaný ročník Špecif.kredit. B-PTFj-124 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-125 Prekladový seminár FJ 4 (odborný preklad) B-PTFj-126 Tlmočnícke cvičenia FJ 3 P P P 1 0 0 2 1 3 3 1 3 7 52 3.povinne voliteľný.kredit. Veselá Baranová. 2. 2.kredit. 2. prof. 2. Z Spolu Křečková Veselá Veselá L Spolu Celkový súčet Křečková. Veselá Baranová. Holeš doc. 2.Odporúčaný semester Z Z Z Z L L L Spolu kontakt. L L L Schmitt Schmitt doc. prof. 3. Štulrajter Štulrajter. hodnote B-PTFj-300 Jazykové cvičenia Fj 3 B-PTFj-301 Latinský jazyk 1 B-PTFj-302 Taliansky jazyk 1 FjPaT-3 Predmet(y) z bloku v uved. 3. Holeš PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2. 2. V . Z Z Z Z L L L Schmitt Schmitt doc. mim. Z Z Z Kompišová Schmitt doc. hodnote B-PTFj-202 Korektívna fonetika FJ 1 B-PTFj-203 Praktické cvičenia FJ 2 (posluch s porozumením) FjPaT-2b Predmet(y) z bloku v uved. PhD. PV . hodnote B-PTFj-204 Korektívna fonetika FJ 2 B-PTFj-205 Jazykové cvičenia Fj 4 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1. 3. Baranová.

Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Študijný poradca katedry: PhDr. tlmočenia (fonetika a fonológia. štylistika a syntax maďarského jazyka. PhDr. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. teória literatúry. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. ďalej z teórie.sk Garant štúdia: prof. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. literárnej vedy. 1. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. jeho gramatiky. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. 1. tak v písomnom styku. z teórie a praxe prekladu. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky.: 048/4464137. 1. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačné štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 64 kreditov. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. 69 . Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 6 kreditov.andrea@fhv. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. e-mail: csikany. dejiny maďarskej literatúry. kapitoly zo svetovej literatúry. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. základy literárnej vedy. z literárnej vedy. Gyula Varga. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. Absolvent ovláda základy translatológie. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Andrea Csíkány. morfológia. CSc. lexikológia. tel. literárna komparatistika a literárna kritika). Varga Zimányi Alabán Németh Prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-101 Základy jazykovedy B-PTMj-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMj-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMj-104 Kap. lexikológie a štylistiky. z teórie literatúry 1 P P P P 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Alabán Németh. Spolu získa 70 kreditov.umb. Zimányi Prof. 223. PhD. a to ako v ústnom. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov.

Zimányi Prof. Varga Prof. Alabán 70 . 2. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMj-105 Jazykový seminár 1 B-PTMj-106 Vybrané kap. hodnote P P P P P P P P P P P P P PV 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 9 2 2 2 2 1 1 10 2 2 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 12 2 3 2 2 1 1 11 2 2 2 1 2 2 1. Varga Prof. Alabán Prof. Zimányi Prof. Hu-2b hodnote 11 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2. lingvistiky B-PTMj-112 Jazykový seminár 2 B-PTMj-113 Sémantika MJ B-PTMj-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMj-115 Kap. 3. Alabán Prof. Garant Vyučujúci predmetu Cseh Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMj-111 Vyb. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. 3. 2. vedy B-PTMj-110 Kap. 1. L L L L L Z Spolu Varga Prof. Zimányi Prof. 1. zo svetovej literatúry B-PTMj-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMj-117 Ortografia mad. z translatológie B-PTMj-107 Morfológia MJ B-PTMj-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMj-109 Kap. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica Prof. 3. PhD.Spolu kontakt. 2. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 2. kap. Alabán Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. z lit. Alabán Prof. Varga Prof. Varga Prof. 2. Prof. 3. Varga Prof. 2. 2. 2. 1. Z Z Z Z Z Varga Ardamica Prof. Alabán Németh. 2. Alabán Ardamica Csíkány Prof. 1. 1. Alabán Prof. 1. z konfr. Alabán P P P P P PV 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 L L Spolu 9 B-PTMj-123 Syntax MJ 2 B-PTMj-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMj-125 Prekladový seminár 2 B-PTMj-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 9 B-PTMj-127 Prekladový seminár 3 B-PTMj-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 10 7 7 3. 2. 2. Zimányi Prof. 1. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L 3. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Zimányi 9 B-PTMj-118 Syntax MJ 1 B-PTMj-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMj-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMj-121 Prekladový seminár 1 B-PTMj-122 Literárna komparatistika a umel.

a sem. Zimányi B-PTMj-205 Lit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 8 54 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. B-PTMj-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Ardamica PhD. jaz. 3. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) B-PTMj-303 Výberový seminár 1(Špecif. lit. Zimányi B-PTMj-203 Interpretácia diel svet. zo štúdia moderných lit.. Zimányi Németh. Varga Prof. otázky jaz. PhD. Zimányi Prof. Cseh Prof. Zimányi B-PTMj-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMj-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. národnostné lit. L L Németh. Németh. Németh.) V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. smerov B-PTMj-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMj-302 Výberový seminár 1 (Morf. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. kult.Spolu kontakt. praxi) B-PTMj-306 Výberový seminár 2 (Maď.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. kap. 3. synt. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 1 3. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. 71 . 3. 2. z ugrofinistiky B-PTMj-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. ved. hodnote PV PV 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2. PhD. Varga Prof. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. predpôn v maď. hodnote 14 70 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMj-201 Vybr. 3. Z Z Cseh Cseh Prof. komunikácia B-PTMj-206 Kap. 3. 2. Prof. 3. vl.

Alabán Prof. Alabán Prof. 1. 1. Prof. 2. 2. 2. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 72 .Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. 2. z translatológie B-PTMJ-107 Morfológia MJ B-PTMJ-108 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-109 Kap. 1. kap. Alabán Prof. 2.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-101 Základy jazykovedy B-PTMJ-102 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-103 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-104 Kap. 2. Alabán Németh. 2. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. lingvistiky B-PTMJ-112 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-113 Sémantika MJ B-PTMJ-114 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-115 Kap. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Varga Prof. z konfr. 1. Zimányi Prof. 1. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-105 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-106 Vybrané kap. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi 18 B-PTMJ-118 Syntax MJ 1 B-PTMJ-119 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-120 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-121 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-122 Literárna komparatistika a umel. Varga Prof. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Prof. zo svetovej literatúry B-PTMJ-116 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-117 Ortografia mad. Varga Prof. 1. Prof. 2. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. Varga Prof. 1. Alabán Prof. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. vedy B-PTMJ-110 Kap. PhD. 2. Alabán Prof. 1. 2. Zimányi Prof. Varga Prof. Z Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Garant predmetu Prof. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. Zimányi Prof. L L L L L L Z Spolu Varga Ardamica Csíkány Csíkány Ardamica Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-111 Vyb. 1. Zimányi Prof. Alabán Németh. 1. 2. z lit. PhD. 1. hodnote P P P P P P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 4 4 4 2 2 18 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 24 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 1. Hu-2b hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. Zimányi Prof.

Z Z Cseh Cseh Prof. Alabán Prof. Alabán Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-201 Vybr. Alabán P P P P PV 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 18 B-PTMJ-127 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-128 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. synt. L L Ardamica Cseh Németh. Alabán Prof. kult. 3. otázky jaz. Varga Prof. Prof. smerov B-PTMJ-301 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-302 Výberový seminár 1 (Morf. B-PTMJ-204 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. kap. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh.) B-PTMJ-303 Výberový seminár 1(Špecif. 2. Zimányi B-PTMJ-203 Interpretácia diel svet. PhD. hodnote 24 1 1 0 0 4 6 4 6 4 3. L L Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. predpôn v maď. zo štúdia moderných lit. z ugrofinistiky B-PTMJ-202 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.) PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. 3. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. ved. PhD. vl.Spolu kontakt. Prof. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Z Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Varga Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu Prof. Zimányi B-PTMJ-205 Lit. 3. Varga Prof. Zimányi Prof. 3. 3.. hodnote 24 0 0 10 10 20 140 3. lit. komunikácia B-PTMJ-206 Kap. 3. Zimányi 73 .hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-123 Syntax MJ 2 B-PTMJ-124 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-125 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-126 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. a sem. Alabán Prof. 3. Németh. jaz. 3. Varga Prof.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Hu-3b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L L L 74 . 3. praxi) B-PTMJ-306 Výberový seminár 2 (Maď. národnostné lit.Spolu kontakt. hodnote Vyučujúci Csíkány Csíkány Németh Garant predmetu Prof. B-PTMJ-304 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-305 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. PhD. Zimányi Németh. Németh. 3.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3.

• schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie..sprievodca. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. Jana Miškovská. Katedra germanistiky. odborné príručky). • translatológ.c.jana@fhv. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. tel: 446 4167 (kl. Rothfuss Bohušová. Ľupták Garant predmetu prof. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-101 Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky B-PTNj-120 Vybrané kapitoly z teórie nem. Phil. Ľupták. Študijný poradca katedry: Mgr. Dolník prof. 327. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. krajín I. Štefaňáková Dobrík. prof. i.h.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 11 kreditov. televízii. Dr. PhD.umb.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Dolník Bieliková Bohušová. Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík. Rothfuss 75 .Sc. literatúry B-PTNj-102 Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ B-PTNj-191 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 180 kreditov. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. literárnovedných a translatologických disciplín. Uli Rothfuss M. historické a spoločenské javy. • prekladateľ odborných textov. literárny proces. 4167) e-mail: miskovska. PhD. Oddelenie translatológie miestnosť č. Tieto poznatky obsahujú o. • znalosti a schopnosti chápať literatúru. 30 kreditov študent získa z ponuky predmetov translatologického základu. Dipl. 1.sk Garant štúdia: Prof. • redaktor v rozhlase. P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 3 2 1. filozofické.-Verw. 1. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. hovor. v novinách.

Rothfuss B-PTNj-103 Morfológia B-PTNj-121 Literatúra nem. hov. Bieliková lektor Dobrík. Lauková Jurčáková. 1. Zemaníková. hodnote 12 1 1 1 0 3 3 3 2 2 2. Miškovská. Dolník prof. 2. 1945) B-PTNj-106 Štylistika NJ B-PTNj-142 Translatologický seminár II. (od r. kr. Schwarzová prof. kredit. (od osvietenstva po klasicizmus) B-PTNj-192 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. kr. Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. Miškovská. hov. krajín II. etnika B-PTNj-141 Translatologický seminár I. 2. Zemaníková Bohušová. Dolník prof. (od postnaturalizmu do r. Lauková. Dolník Dobrík. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNj-181 Jazykový seminár 1 P 0 2 2 10 0 2 12 1. 1. Rothfuss Dobrík. 76 . PhD. PhD. Rothfuss Schwarzová. PhD. Miškovská Dolník. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzová. B-PTNj-183 Komunikačné cvičenia I. 2. 1945) B-PTNj-161 Konzekutívne tlmočenie I. III. P P P 1 1 0 1 2 3 2 3 3 1 1 0 13 3 3 4 3. Ďurníková Ďurníková. PhD. Dobrík Bieliková. B-PTNj-104 Syntax NJ B-PTNj-122 Literatúra nem. 2 L L L L L P P P P PV 1 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 Dolník. II. hovor. Z Z Z Dolník. 3. PhD. IV. Lauková. Dolník prof. Rothfuss L Spolu Dolník. 2. (od romantizmu po naturalizmus) B-PTNj-190 Súčasné reálie nem. 2 Z Z Z Z Z 10 B-PTNj-105 Lexikológia NJ B-PTNj-123 Literatúra nem. Miškovská. Dolník prof. 10 B-PTNj-107 Kontrastívna lingvistika B-PTNj-124 Literatúra nem.Spolu kontakt. Lauková. kr. Rothfuss prof. Rothfuss prof. 1. Miškovská Z Spolu prof. 1. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. Bieliková. 2. Dobrík Rothfuss. prof. 3. kredit. Lauková Z Spolu Dolník. P P P P P 1 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 10 1 1 0 0 0 3 3 2 2 2 12 1. hov. B-PTNj-182 Jazykový seminár II. 2. Bieliková L Spolu prof. hodnote P P P P 1 2 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 2. krajín I. Miškovská Dobrík prof. Schwarzová Bieliková. hov. Rothfuss Lauková. Lauková lektor prof.

B-PTNj-282 Komunikačné cvičenia II. Lauková lektor Lauková. Z Z Z Miškovská. B-PTNj-290 Odborný písomný prejav B-PTNj-284 Jazykový seminár IV. Schwarzová L Spolu Celkový súčet Lauková. Lauková. kredit. Ďurníková Bieliková Lauková. PhD. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Ďurníková Bieliková Lauková.Spolu kontakt. PV PV 0 0 3 3 2 2 0 0 3 3 3. Lauková. 3. PhD. Dobrík. hodnote 3. 3. prof. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Rothfuss B-PTNj-283 Jazykový seminár III. L L Bohušová. kredit. kredit. PhD. L L L Miškovská. PhD. PhD. Ďurníková Lauková. kredit. B-PTNj-251 Umelecký preklad I. PhD. hodnote B-PTNj-241 Odborný preklad I. PhD. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PV 10 3 13 0 4 4 8 8 70 3. B-PTNj-242 Odborný preklad II. B-PTNj-252 Umelecký preklad II. hodnote 2 PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 2. Z B-PTNj-162 Konzekutívne tlmočenie II. Dobrík. Nj-4 Predmet(y) z bloku v uved. 77 . L L L Lauková Dobrík. PV PV 0 0 4 4 4 4 0 0 4 4 3. 3. kredit. Z Z Miškovská. Výber PV a V predmetov Nj-3 Predmet(y) z bloku v uved. hodnote P PV 0 4 4 3. Nj-6 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. Nj-5 Predmet(y) z bloku v uved.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-100 B-PTPj-101 B-PTPj-102 B-PTPj-103 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. poľského jaz. 306. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. 1. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. tel: 446 4150. gramat. Záverečná práca je voliteľným predmetov. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. • asistent v spoločenskej.martin@fhv. bežný rozhovor. Bednarczuk Gombalová prof.sk Garant štúdia: prof. literárnovedných a translatologických disciplín. Dr.hab. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. ekonomickej. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. 1. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov: 70 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov a z ponuky výberových predmetov (V) môže študent absolvovať 1 predmet za 2 kredity. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. zabezpečovanie služieb). • pracovník v masmediálnej oblasti. Bednarczuk lektor lektor 78 . Chýbajúce kredity získava za druhý jazyk štúdia. jazykov Konfront. 30 kreditov za predmety translatologického základu. Študijný poradca katedry: Mgr. • prekladateľ stredne náročných odborných textov.. korešpondencie. Martin Lizoň. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Pachomovová Olchowa prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. 1 Praktická ortografia a ortoepia Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 1 1 3 2 2 1 3 1 1 0 0 3 3 3 3 1. 1.umb. Študent si zvolí záverečnú prácu buď z poľského alebo z druhého jazyka štúdia. e-mail: lizon. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. 10 kreditov za záverečnú prácu a výberové predmety (spolu 180 kreditov). dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. PhD.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-104 B-PTPj-105 B-PTPj-106 B-PTPj-107 B-PTPj-108 B-PTPj-109 B-PTPj-110 B-PTPj-111 B-PTPj-112 Pj-3a Názov predmetu Konfront. 3. 3. Z Z Z Z Z Z 1. Bednarczuk lektor Račáková. PhD. 1. L L L L Vyučujúci Z Spolu lektor lektor Kováčová Olchowa L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Gombalová Olchowa Z Spolu Olchowa.2* Praktické jazykové cvičenia 2* Základy literárnej vedy Poľská literatúra a história 1 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* Praktické jazykové cvičenia 3* Poľská literatúra a história 2* Geografia Poľska Základy odborného prekladu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Černák prof. hodnote 8 P P P P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0 3 3 1 1 8 2 3 2 1 1 1 10 B-PTPj-113 B-PTPj-114 B-PTPj-115 B-PTPj-116 Pj-4a Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* Praktické jazykové cvičenia 4* Poľská literatúra a história 3* Prekladový seminár 1* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Dr Olchowa prof. Bednarczuk lektor Olchowa Gombalová Garant predmetu prof. 2. PhD. 3. B-PTPj-117 B-PTPj-118 B-PTPj-119 B-PTPj-120 B-PTPj-121 Pj-5a Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 5* Poľská literatúra a história 4* Prekladový seminár 2* Konzekutívne tlmočenie 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk lektor Kováčová. 3. 1. hodnote 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 1 12 3 3 3 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 3. hodnote P P P P P PV 1 0 1 0 0 1 1 3 1 2 2 0 2 3 2 2 2 1 12 Z Spolu prof. 3. Bednarczuk lektor Gombalová Černák prof. Dr Olchowa P P P P PV 1 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 3 2 1 1 9 prof. 2. 2. L Spolu prof. Z Z Z Z Z Z 2. PhD.Spolu kontakt. 2. 3. 2. 2. 1. L L L L L 2. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. 2. 3. Račáková. poľského jaz.PhD. 3. gramat. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Račáková. 2. B-PTPj-122 B-PTPj-123 B-PTPj-124 B-PTPj-125 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* Praktické jazykové cvičenia 6* Prekladový seminár 3* Konzekutívne tlmočenie 2* P P P P 1 0 0 0 1 3 2 2 2 3 2 2 79 . Bednarczuk lektor Dr Olchowa Račáková. L L L L 3. Račáková. PhD. PhD. 2.

PhD. L L L Bednarczuk Olchowa prof. 3. 2. Pj-4a B-PTPj-202 B-PTPj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 1 L Spolu Celkový súčet 2. Bednarczuk lektor Černák Olchowa lektor Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTPj-126 Pj-6b Názov predmetu Poľská literatúra a história 5* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Frazeológia Literárna antropológia Pj-4b B-PTPj-304 B-PTPj-305 B-PTPj-306 Pj-5a B-PTPj-204 B-PTPj-205 B-PTPj-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P V 1 1 2 1 0 2 2 12 3. 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2. 3. Dr Olchowa Komunikačné cvičenia 2 Prekladateľské dielne 2 Poľská kinematografia Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 15 70 PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny Úvod do sociokulturológie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa 11 58 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a B-PTPj-200 B-PTPj-201 Pj-3b B-PTPj-300 B-PTPj-301 B-PTPj-302 B-PTPj-303 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 3. PhD. 2. 2. 2. hodnote V V V V PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2. L L L L Z Z Z Z Olchowa Olchowa prof. hodnote Poľské divadelné umenie Poľská lexika ako interpretácia sveta Rétorika 80 .Spolu kontakt. 2. Bednarczuk Dr Olchowa Dr Olchowa prof. 2. 2. hodnote Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy Slovensko-poľské jazykové kontakty Komunikačné cvičenia 1 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Bednarczuk prof. 2.

Spolu kontakt. Bednarczuk Račáková. 81 . PhD. PhD. Z Z Z Z Pachomovová prof. 3. Pj-6b B-PTPj-311 B-PTPj-312 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Černák Černák prof. hodnote Slovensko-poľský interkultúrny dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-5b B-PTPj-307 B-PTPj-308 B-PTPj-309 B-PTPj-310 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. hodnote Vyučujúci Gombalová Garant predmetu Olchowa Základy redigovania Jazykovedná komparatistika Komunikačné cvičenia 3 Prekladateľské dielne 3 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2.

jazykov B-PTPJ-101 Konfront. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. 1. 1. 1. lektor lektor Kováčová. Bednarczuk lektor lektor lektor lektor Z Spolu Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Bednarczuk lektor Olchowa lektor Olchowa Olchowa Gombalová prof. 1. 2. Garant predmetu Vyučujúci Pachomovová prof. 2. To znamená. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Bednarczuk lektor Račáková. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. prof. Bednarczuk Gombalová prof. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov.PhD. Pachomovová Olchowa prof. 2. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 2. PhD. PhD. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-100 Úvod do dejín slovan. 1. 2. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. 1. gramat. Predmety. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. lektor lektor 82 . 1. poľského jaz. 2. 1. 1. 1. 1 B-PTPJ-102 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-103 Praktické jazykové cvičenia 1 B-PTPJ-104 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-105 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-106 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2* B-PTPJ-107 Praktické jazykové cvičenia 2* B-PTPJ-108 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-109 Počúvanie s porozumením 2* B-PTPJ-110 Čítanie s porozumením 2* B-PTPJ-111 Základy literárnej vedy B-PTPJ-112 Úvod do sociokulturológie B-PTPJ-113 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3* B-PTPJ-114 Praktické jazykové cvičenia 3* B-PTPJ-115 Gramatické cvičenia 2* B-PTPJ-116 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-117 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-118 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-119 Základy odborného prekladu P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 1 2 3 2 3 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 1. Olchowa. 10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov).Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. 2.

B-PTPJ-126 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka* B-PTPJ-127 Praktické jazykové cvičenia 5* B-PTPJ-128 Poľská literatúra 3* B-PTPJ-129 Poľské umenie 20. 3. 3. PhD.Spolu kontakt. 3. 2. Račáková. L L L L L L L L L Spolu Celkový súčet Bednarczuk lektor Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. hodnote PV 1 0 1 14 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 24 4 4 3 3 3 3 3 23 4 4 3 3 4 4 3 25 3 2 3 3 3 2 2 2 20 2. Bednarczuk lektor Račáková. 2. Z Vyučujúci Olchowa Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa B-PTPJ-120 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4* B-PTPJ-121 Praktické jazykové cvičenia 4* B-PTPJ-122 Poľská literatúra 2* B-PTPJ-123 Dejiny Poľska 2* B-PTPJ-124 Geografia Poľska 2* B-PTPJ-125 Prekladový seminár 1* PJ-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L L L L Olchowa. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. PhD. 2. Bednarczuk lektor Olchowa Olchowa Gombalová Černák prof. PhD. storočia B-PTPJ-130 Prekladový seminár 2* B-PTPJ-131 Konzekutívne tlmočenie 1 PJ-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PJ-3a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 18 89 21 140 83 . PhD. Bednarczuk prof. 3. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 2. Bednarczuk lektor Olchowa lektor lektor Gombalová prof. 2. PhD. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. Račáková. 3. 3. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 0 0 1 1 3 2 0 2 3 0 2 3 3 1 2 3 1 15 B-PTPJ-132 Konfrontačná štylistika poľského jazyka* B-PTPJ-133 Praktické jazykové cvičenia 6* B-PTPJ-134 Prekladový seminár 3* B-PTPJ-135 Konzekutívne tlmočenie 2* B-PTPJ-136 Poľská literatúra 4* B-PTPJ-137 Dejiny Poľska 3* B-PTPJ-138 Rétorika PJ-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 3. 2. 3. 3.

84 . Z Z Z Pachomovová prof. 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. hodnote B-PTPJ-306 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-307 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-308 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. Bednarczuk prof.Spolu kontakt. 2. 2. 2. PhD. 2. 2. hodnote B-PTPJ-300 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-301 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-302 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-303 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-204 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-205 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. 2. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 2. Bednarczuk B-PTPJ-202 Frazeológia B-PTPJ-203 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Z Z Z Olchowa Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-200 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe PV poľštiny B-PTPJ-201 Kapitoly z poľskej literatúry 1 PV Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. 2. L L L Bednarczuk Olchowa prof. B-PTPJ-304 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-305 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pachomovová lektror lektor Harmatová Račáková. 2. PhD. Z Z Z Z Olchowa Gombalová lektor Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 3.

3.Spolu kontakt. 3. 85 . 3. hodnote Vyučujúci Olchowa Olchowa Garant predmetu Dr Olchowa Dr Olchowa PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Pj-6a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Černák Černák prof. PhD. hodnote B-PTPJ-309 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-310 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. Z Z Z B-PTPJ-206 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-207 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Račáková.

stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo.1) B-PTRj-102 Kapitoly z kontrast. zabezpečovanie služieb). že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.Repoň. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciu musí študent získať 180 kreditov. kombinačné štúdium: 70 Študent musí absolvovať 33 povinných (P) predmetov za 62 kreditov. (fonet. Repoň. 86 . Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. 4 povinne voliteľné (PV) predmety za 8 kreditov. Lizoň Mgr. • asistent v spoločenskej. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. PhD. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. literárnovedných a translatologických disciplín. (morfol. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. Tomeková Mgr. e-mail: lizon. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. To znamená.sk Garant štúdia: prof.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak.1) B-PTRj-103 Jazykové cvičenia 1 P P P P 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1. 1. Sugay. PhD. jazykov B-PTRj-101 Kontrastívna lingv. Repoň. Predmety. DrSc. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. • pracovník v masmediálnej oblasti. 1 1.martin@fhv. Martin Lizoň. Študijný poradca katedry: Mgr. 306. ekonomickej. a fonol. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. bežný rozhovor. DrSc. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.umb. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Larisa A. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTRj-100 Úvod do dejín slovan. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. PhD. tel: 446 4150.. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. lingv. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. korešpondencie. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Repoň Mgr.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRj-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRj-106 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRj-107 Jazykové cvičenia 2 B-PTRj-108 Základy literárnej vedy B-PTRj-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRj-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRj-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRj-112 Úvod do prekladu B-PTRj-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P

0

2

2 9

0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0

2 12 2 2 3 2 2 11 2 2 2 3 2 11 1 2 2 2 2 1 2 12 2 1 1 2

1.

Z

Vyučujúci Kováčová Z Spolu

Garant predmetu Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

1 1 0 1 0

1 1 2 0 1

2 2 2 1 1 8

1. 1. 1. 1. 1.

L L L L L

Repoň Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu

P P P P PV

1 2 1 0 1

0 0 0 2 0

1 2 1 2 1 7

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L L Spolu 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRj-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1) B-PTRj-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRj-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRj-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRj-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRj-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P PV

1 1 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0

1 1 2 2 1 1 1 9

B-PTRj-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRj-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRj-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRj-123 Konzekutívne tlmočenie 1

P P P P

1 1 1 0

0 0 0 2

1 1 1 2

87

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRj-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRj-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRj-126 Konverzácia B-PTRj-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P PV,V

1 1 0 0

0 1 2 1

1 2 2 1 1 12

1 1 0 0

2 1 1 1 2

3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z

Vyučujúci Lizoň Sugay Lektor Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD.

5 1 1 0 0 0 0 2

13 2 2 2 1 2 2 11 70 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L

Z Spolu Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRj-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRj-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRj-131 Prekladový seminár 3 B-PTRj-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 0 0

0 1 2 2 1 2

1 2 2 2 1 2 10

L Spolu Celkový súčet

55 22 Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej Rj-3a
kredit. hodnote

B-PTRj-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRj-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax) Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRj-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRj-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

88

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Rj-4b

Názov predmetu
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci Lektor Sugay

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRj-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

B-PTRj-204 Rétorika B-PTRj-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRj-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRj-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRj-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRj-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRj-207 Záverečná práca B-PTRj-208 Slovensko-ruský kult. dialóg B-PTRj-209 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV 1 0 0 1 1 1 0 0

10 2 2

3. 3. 3.

L L L

školiteľ Lizoň Juríková

školiteľ Sugay, DrSc. Kováčová, PhD

B-PTRj-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRj-308 Seminár k záverečnej práci 2

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

3. 3.

L L

Sugay školiteľ

Sugay, DrSc. školiteľ

89

Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov, ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra, jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 34 povinných (P) predmetov za 132 kreditov, 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z Z Z L L L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-100 Úvod do dejín slovan. jazykov B-PTRJ-101 Kapitoly z kontrast. lingv. (morfol.1) B-PTRJ-102 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.1) B-PTRJ-103 Jazykové cvičenia 1 B-PTRJ-104 Čítanie a počúvanie s porozumením 1 B-PTRJ-105 Kontrastívna lingv. (fonet. a fonol.2) B-PTRJ-106 Jazykové cvičenia 2 B-PTRJ-107 Základy literárnej vedy B-PTRJ-108 Kontrastívna lingv. (morfol. 2) B-PTRJ-109 Čítanie a počúvanie s porozumením 2 B-PTRJ-110 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax1) B-PTRJ-111 Dejiny a kult. Ruska 1 B-PTRJ-112 Úvod do prekladu B-PTRJ-113 Jazykové cvičenia 3 Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 2 5 4

2 3 3 5 4 17

1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 1

4 5 4 5 5 23 4 5 4 5 5 23 6 6 4 5 2 23 4

1. 1. 1 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová, DrSc. Tomeková Mgr. Repoň, PhD. Repoň Mgr.Repoň, PhD. Lizoň Mgr.Repoň, PhD. Kováčová Kováčová, PhD. Z Spolu Repoň Lizoň Kováčová Tomeková Kováčová L Spolu Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD prof. Sugay, DrSc. Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD Mgr.Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Mgr.Repoň, PhD. Mgr.Repoň, PhD.

P P P P P

2 0 1 1 0

1 3 0 2 4

3 3 1 3 4 14

1. 1. 1. 1. 1.

P P P P PV

1 2 2 0 1

1 2 0 2 0

2 4 2 2 1 11

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Tomeková Lizoň Juríková Lektor

Z Spolu 2.. L Repoň Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-114 Kapitoly z kontrast. lingv. (lexikol.1)

P

1

1

2

90

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-115 Kapitoly z kontrast. lingv. (syntax2) B-PTRJ-116 Ruská literatúra 19. storočie 1 B-PTRJ-117 Jazykové cvičenia 4 B-PTRJ-118 Dejiny a kultúra Ruska 2 B-PTRJ-119 Prekladový seminár 1 Rj-4a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 2 0 1 1 1

1 1 2 1 1 0

2 3 2 2 2 1 14

1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 0 0 5 5 1 1 0 0 0 0 2

4 4 3 4 3 2 24 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 4 4 5 3 5 2 23

2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L L

Vyučujúci Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková

Garant predmetu Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD.

L Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Z Repoň Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Juríková Mgr. Repoň, PhD. Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD. Kováčová, PhD.

B-PTRJ-120 Kontrastívna lingv. (lexikol 2) B-PTRJ-121 Kontrastívna lingv. (frazeológia) B-PTRJ-122 Kontrastívna lingvistika (štylistika1) B-PTRJ-123 Konzekutívne tlmočenie 1 B-PTRJ-124 Dejiny a kult. Ruska 3 B-PTRJ-125 Ruská literat. 19. stor. 2 B-PTRJ-126 Konverzácia B-PTRJ-127 Prekladový seminár 2 Rj-5a, 5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P P P P PV,V

1 1 1 0 1 1 0 0

1 1 1 3 1 1 2 2

2 2 2 3 2 2 2 2 1 18

Z Spolu 3. 3. 3. 3. 3. 3. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-128 Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) B-PTRJ-129 Súčasná ruská literatúra B-PTRJ-130 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTRJ-131 Prekladový seminár 3 B-PTRJ-132 Preklad a tlmočenie v inšt. EÚ Rj-6a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

P P P P P PV

1 1 0 0 1 0

1 1 3 3 1 2

2 2 3 3 2 2 14

88 22 140

91

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Rj-3a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

Vyučujúci

Garant predmetu

B-PTRJ-200 Prekladateľské dielne 1 B-PTRJ-201 Funkcionálna gram. (morfol. a syntax Rj-3b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Juríková Tomeková

Kováčová, PhD. Mgr. Repoň, PhD.

B-PTRJ-300 Ruská liter. vo filmovej a divad. tvorbe B-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1

V V

0 0

2 1

2 1

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

Sugay Lektor

Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-4a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-202 Prekladateľské dielne 2 B-PTRJ-203 Vybrané kapitoly z ruskej lit. 1

PV PV

0 1

1 0

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Kováčová Sugay

Kováčová, PhD. prof. Sugay, DrSc.

Rj-4b

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-302 Komunikačné cvičenia 2 B-PTRJ-303 Rusko-európske liter.umelecké vzťahy Rj-5a
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

V V

0 0

1 1

1 1

0 0

2 2

2. 2.

L L

Lektor Sugay

Mgr. Repoň, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-204 Rétorika B-PTRJ-205 Prekladateľské dielne 3 B-PTRJ-206 Vybrané kapitoly z rus. lit Rj-5b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV PV PV

1 0 1

0 1 0

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Tomeková Kováčová Sugay

Sugay, DrSc. Kováčová, PhD. Sugay, DrSc.

B-PTRJ-304 Seminár k záverečnej práci 1 B-PTRJ-305 Kultúra verbálneho prejavu B-PTRJ-306 Komunikačné cvičenia 3

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

školiteľ Sugay Lektor

školiteľ Sugay, DrSc. Mgr. Repoň, PhD.

Rj-6a

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

B-PTRJ-207 Slovensko-ruský kult. dialóg

PV

1

1

2

0

2

3.

L

Lizoň

Sugay, DrSc.

92

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-PTRJ-208 Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. RJ-6b
Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote

PV

0

2

2

0

2

3.

L

Vyučujúci Juríková

Garant predmetu Kováčová, PhD

B-PTRJ-307 Masmediálna komunikácia dnešného Ruska B-PTRJ-308 Kulturologický seminár B-PTRJ-309 Seminár k záverečnej práci 2

V V V

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

L L L

Sugay Lizoň školiteľ

Sugay, DrSc. Sugay, DrSc. školiteľ

93

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu španielsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho a španielskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom a francúzskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb); je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova.veronika@fhv.umb.sk Garanti štúdia: Doc. PhDr. Jiří Chalupa, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 23 povinných (P) predmetov za 68 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 1 predmety za 2 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-100 B-PTSp-101 B-PTSp-102 B-PTSp-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Ústny prejav I.

P P P P

1 1 1 0

0 1 2 2

1 2 3 2 8

1 1 0 0 2 1

2 3 4 3 12 3

1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová lektor Šj Z Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa

B-PTSp-140

Dejiny a kultúra Španielska

P

2

0

2

1.

L

Chalupa

94

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-103 B-PTSp-122 B-PTSp-124

Názov predmetu Morfológia II.* Písomný prejav I. Ústny prejav II.

P P P

1 0 0

2 2 2

3 2 2 9

1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1

4 2 3 12 3 4 2 2 12 3 4 2 3 12 3 3 2 3 2 13 3 3 2 1 9

1. 1. 1

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Šj lektor Šj L Spolu

Garant predmetu Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Štúr, PhD.

B-PTSp-141 B-PTSp-104 B-PTSp-125 B-PTSp-127 B-PTSp-142 B-PTSp-105 B-PTSp-129 B-PTSp-106

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Posluch s porozumením A Špan. literatúra I. (do XX.st.)* Syntax II.* Posluch s porozumením B Lexikológia I.

P P P P P P P P

2 1 0 0 2 1 0 1

0 2 2 2 1 2 2 1

2 3 2 2 8 3 3 2 2 9

2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z L L L L

Chalupa Štúr lektor Šj Sliačanová Z Spolu

Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr Štúr, PhD. Sliačanová Štúr, PhD. Štúr, Sliačanová Reichwalderová, PhD. L Spolu Reichwalderová Reichwalderová, PhD. Štúr, Sliačanová Štúr, PhD. Ďurovková Ďurovková Z Spolu doc. Chalupa doc. Franek

B-PTSp-143 B-PTSp-107 B-PTSp-160 B-PTSp-161

Špan. literatúra II. (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. (PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

2 1 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 2 2 3 3 1 1

3 2 2 2 2 11 3 3 1 1 8 53

3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z L L L L

B-PTSp-162 B-PTSp-163 B-PTSp-108

Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. Frazeológia (PV predmet z boloku)

Reichwalderová doc. Chalupa Ďurovková doc. Franek Reichwalderová Reichwalderová, PhD. L Spolu Celkový súčet

10 70

Bloky PV a V predmetov: Špj-1 B-PTSp-300 B-PTSp-301 B-PTSp-302 Špj-2
V z bloku v uved.kred.hodnote

Jazykové cvičenia I. Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I.
V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

Z Z Z

Sliačanová lektor Fj lektor Tj

95

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSp-303 B-PTSp-304 B-PTSp-305 Špj-3 B-PTSp-200 B-PTSp-201 B-PTSp-306

Názov predmetu Jazykové cvičenia II. Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II.
PV a V z bloku v uved.kred.hodnote

V V V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

2. 2. 2.

L L L

Vyučujúci Sliačanová lektor Fj lektor Tj

Garant predmetu

Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

PV PV V

2 0 0

0 2 2

2 2 2

0 0 0

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj

doc. Chalupa doc. Franek

Špj-4 B-PTSp-202 B-PTSp-203 B-PTSp-307

V z bloku v uved.kred.hodnote

ŠJ pre turist. sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

96

Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra - jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných (P) predmetov za 134 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmety za 6 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. Spolu získa 150 kreditov. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt.hod. Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-100 B-PTSP-101 B-PTSP-102 B-PTSP-120 B-PTP-121

Názov predmetu Úvod do štúdia špan. jazyka Fonetika a fonológia Morfológia I. Súčasná španielčina I Ústny prejav I.

P P P P P

2 1 1 0 0

0 2 3 2 4

2 3 4 2 4 15

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3

3 5 5 5 6 24 5 5 3 5 6 24 5 6 4 5 4 24 6 6 3 5 4 24

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Štúr Sliačanová Sliačanová

Garant predmetu Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD. doc. Franek Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. doc. Chalupa Štúr, PhD.

Reichwalderová Z Spolu

B-PTSP-140 B-PTSP-103 B-PTSP-122 B-PTSP-123 B-PTSP-124

Dejiny a kultúra Španielska Morfológia II.* Písomný prejav I. Súčasná španielčina II Ústny prejav II

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 4

3 4 2 2 4 15

1. 1. 1. 1. 1

L L L L L

Chalupa Sliačanová lektor Šj

Reichwalderová L Spolu

B-PTSP-141 B-PTSP104 B-PTSP-125 B-PTSP-126 B-PTSP-127

Dejiny a kultúra Lat. Ameriky* Syntax I.* Písomný prejav II. Jazykové cvičenia I Posluch s porozumením A Španielska literatúra (do XX.st.)* Syntax II.* Lexikológia I. Jazykové cvičenia II. Posluch s porozumením B

P P P P P

3 1 0 0 0

0 3 2 2 2

3 4 2 2 2 13

2. 2. 2. 2. 2.

Z Z Z Z Z

Chalupa

lektor Šj Sliačanová Sliačanová Z Spolu

doc. Franek Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD. Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Štúr, PhD. Reichwalderová, PhD.

B-PTSP-142 B-PTSP-105 B-PTSP-106 B-PTSP-128 B-PTSP-129

P P P P P

1 1 1 0 0

3 3 1 2 2

4 4 2 2 2 14

2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L

Reichwalderová Štúr Štúr Sliačanová Ďurovková L Spolu

97

Spolu kontakt.hod.

Odpor. semester

Typ predmetu

Odpor. ročník

Prednášky

Semináre

Skúška

Kredity

Kód B-PTSP-143 B-PTSP-107 B-PTSP-160 B-PTSP-161

Názov predmetu Španielska literatúra (od XX.st.) Lexikológia II.* Tlmočnícky seminár I. Prekladový seminár I. ( PV predmet z boloku)

P P P P PV P P P PV

1 1 0 0 0 0 0 0 0

3 1 4 3 2 2 6 4 2

4 2 4 3 2 17 2 6 4 2 12 86

1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 3

6 4 6 6 4 26 4 8 6 4 18

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Reichwalderová Štúr Ďurovková, Reich. Ďurovková Z Spolu

Garant predmetu Reichwalderová, PhD. Štúr, PhD. doc. Franek doc. Franek

B-PTSP-108 B-PTSP-162 B-PTSP-163

Frazeológia Tlmočnícky seminár II. Prekladový seminár II. ( PV predmet z boloku)

L L L Z

Ďurovková Ďurovková, Reichwalderová Ďurovková Spolu Spolu za štúdium

doc. Chalupa doc. Chalupa doc. Franek

20 140

Bloky PV a V predmetov Špj-1 B-PTSP-300 B-PTSP-301 Špj-2 B-PTSP-302 B-PTSP-303 Špj-3 B-PTSP-200 B-PTSP-201 B-PTSP-304 V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk I. Taliansky jazyk I. V z bloku v uved.kred.hodnote Francúzsky jazyk II. Taliansky jazyk II. PV a V z bloku v uved.kred.hodnote Súč. reálie hisp. krajín Analýza textov Taliansky jazyk III.

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

Z Z

lektor Fj lektor Tj

V V

0 0

2 2

2 2

0 0

2 2

2. 2.

L L

lektor Fj lektor Tj

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

O 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

Z Z Z

Chalupa, Franek doc. Chalupa Ďurovková Klimová/ lektor Tj doc. Franek

Špj-4 B-PTSP-202 B-PTSP-203 B-PTSP-305

PV a V z bloku v uved.kred.hodnote ŠJ pre turist. Sprievodcov Interkultúrna komunikácia Taliansky jazyk IV.

PV PV V

0 0 0

2 2 2

2 2 2

0 0 0

4 4 2

3. 3. 3.

L L L

Sliačanová Klimová Klimová/ lektor Tj

Reichwalderová, PhD. Klimová, PhD.

98

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu taliansky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z talianskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka, oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry, naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme, môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v talianskom jazyku, a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb),; je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, prekladať texty stredne náročné, korešpondenciu, administratívnu agendu atď. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca, o prekladateľ bežných, prípadne odborných textov z vybraných oblastí, o redaktor v masmédiách, o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Študijný poradca katedry: PhDr. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky, miestnosť č. 433, tel. 446 4197, e-mail: sliacanova@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. Massimo Arcangeli, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 70 Študent musí absolvovať 17 povinných predmetov za 65 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 5 kreditov. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Za celé štúdium, spolu s druhou kombináciou, musí študent získať 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín Odporúč. semester Z Z Z Z Z Špecif. semináre Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-100 B-PTTj-101 B-PTTj-120 B-PTTj-102 Tj-1

Názov predmetu Fonetika a fonológia TJ 1 Morfológia TJ 1 Komunikačné cvičenia TJ 1 Úvod do štúdia TJ Predmet(y) z bloku v

P P P P PV

1 1 0 1 0

0 1 3 0 1

1

2 2 3 1 1

0 0 1 1 0

2 3 3 3 1

1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu lektor prof. Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor Arcangeli, prof. Klimová Arcangeli

99

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Fonetika a fonológia TJ 2 Dejiny a kultúra Talianska 1 Morfológia TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 2 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Dejiny a kultúra Talianska 2 Syntax TJ 1 Talianska literatúra 1 Komunikačné cvičenia TJ 3 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Prekladový seminár TJ 1 Syntax TJ 2 Komunikačné cvičenia TJ 4 Talianska literatúra 2 Súčasné reálie Talianska Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Talianska literatúra 3 Prekladový seminár TJ 2 Lexikológia TJ 1 Tlmočnícky seminár TJ 1 Predmet(y) z bloku v

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-103 B-PTTj-140 B-PTTj-104 B-PTTj-121 Tj-2 P P P P PV 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 3 1 9 B-PTTj-141 B-PTTj-105 B-PTTj-142 B-PTTj-122 Tj-3 P P P P PV 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 2 1 9 B-PTTj-160 B-PTTj-106 B-PTTj-123 B-PTTj-143 B-PTTj-144 Tj-4 P P P P P PV 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 9 B-PTTj-145 B-PTTj-161 B-PTTj-107 B-PTTj-162 Tj-5 P P P P PV 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1

2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

12 3 2 3 3 1 12 2 3 3 3 1 12 2 4 2 2 1 1 12 4 3 3 2 1 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L 2. 2. 2. 2. 2. Z Z Z Z Z 1. 1. 1. 1. 1. L L L L L

lektor

prof. Arcangeli Arcangeli, prof. Mesárová Arcangeli Klimová Klimová, PhD. Klimová, Klimová, Mesárová, PhD. lektor L Spolu Arcangeli, lektor Arcangeli, Klimová Mesárová Klimová, lektor Z Spolu Klimová Arcangeli, Klimová Klimová, Manai Arcangeli, Mesárová Manai, Mesárová L Spolu Arcangeli, Mesárová Klimová Arcangeli, Klimová Klimová prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli prof. Arcangeli Klimová

100

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód

Názov predmetu uved.kredit. hodnote Prekladový semiár TJ 3 Lexikológia TJ 2 Tlmočnícky seminár TJ 2

Vyučujúci Z Spolu

Garant predmetu

9 B-PTTj-163 B-PTTj-108 B-PTTj-164 P P P 0 1 0 2 1 2 2 2 2 6 52 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 B-PTTj-200 B-PTTj-201 Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ A Písomný prejav TJ A PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 2

13 3 3 3 10 3. 3. 3. L L L

Klimová Arcangeli, Klimová Klimová L Spolu Celkový súčet

Klimová, PhD. prof. Arcangeli Klimová, PhD.

12 70

0 0 0

1 1 1

1. 1. 1.

Z Z Z Mesárová Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-2 B-PTTj-202 B-PTTj-203

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ B Písomný prejav TJ B

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 1

L L L Mesárova Klimová, lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD.

Tj-3 B-PTTj-204 B-PTTj-205

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Posluch s porozumením TJ C Písomný prejav TJ C

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

Z Z Z Z Klimová, lektor lektor lektor Klimová, PhD. Klimová, PhD. prof. Arcangeli

B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1

Tj-4 B-PTTj-207 B-PTTj-208 B-PTTj-209

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote Systémové porovnanie TJ a SJ 1 Korektívna fonetika TJ 2 Talianska kinematografia 1

PV PV PV PV

0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0

1 1 1 1

2 2 2 2

L L L L Klimová lektor lektor Klimová, PhD. prof. Arcangeli prof. Arcangeli

Tj-5

Predmet(y) z bloku v uved.kredit. hodnote

PV

0

1

1

0

1

3

Z

101

Spolu kontakt. hodín

Odporúč. semester Z Z Z

Špecif. semináre

Odporúč. ročník

Typ predmetu

Prednášky

Semináre

Kredity

Skúška

Kód B-PTTj-210 B-PTTj-211 B-PTTj-212

Názov predmetu Systémové porovnanie TJ a SJ 2 Tlmočnícky seminár TJ A Talianska kinematografia 2

PV PV PV

0 0 0

1 1 1

1 1 1

0 0 0

1 1 1

3 3 3

Garant Vyučujúci predmetu Klimová Klimová, PhD. Mesárová Klimová, PhD. Manai prof. Arcangeli

102

Arcangeli Z Arcangeli prof. PhD. Z Arcangeli. Klimová.jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 130 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Klimová Giulianelli Z Z Spolu 15 2 B-PTTJ-103 Fonetika a fonológia TJ 2* B-PTTJ-140 Dejiny a kultúra Talianska 1 B-PTTJ-104 Morfológia TJ 2 B-PTTJ-121 Komunikačné cvičenia TJ 2* Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Odporúč. PhD. Z Klimová. Klimová. Giulianelli Arcangeli L Giulianelli prof. Mesárová 1. Mesárová L L Spolu 2. Z Giulianelli prof. Arcangeli Klimová. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Spolu získa 140 kreditov. 2. Klimová Arcangeli 1. Z Klimová Z Spolu L Arcangeli. hodnote P P P P 1 1 0 1 0 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 PV 0 Garant predmetu prof. 1. Arcangeli Z Arcanegli. Giulianelli. 2. hodnote P P P P 1 3 2 0 0 0 3 4 2 2 3 3 5 4 2 1 0 1 0 0 PV 0 17 2 B-PTTJ-141 Dejiny a kultúra Talianska 2 B-PTTJ-105 Syntax TJ 1 B-PTTJ-142 Talianska literatúra 1 B-PTTJ-122 Komunikačné cvičenia TJ 3* Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Giulianelli. 1. prof. ročník 1. Za celé štúdium musí študent získať spolu 180 kreditov. 2. 2. Giulianelli 1. PhD. L Klimová. Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 4 4 7 7 2 24 5 4 7 6 2 24 4 5 7 6 2 24 Skúška 0 0 1 1 0 Kód Názov predmetu B-PTTJ-100 Fonetika a fonológia TJ 1 B-PTTJ-101 Morfológia TJ 1 B-PTTJ-120 Komunikačné cvičenia TJ 1 B-PTTJ-102 Úvod do štúdia TJ Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Mesárová Arcangeli Z Klimová. 1. semester Špecif. hodnote P P P P 2 2 2 0 0 2 2 3 2 2 4 4 3 2 1 0 1 1 0 PV 0 15 3 103 . Z Vyučujúci 1.Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Taliansky jazyk a kultúra . (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov.) Chýbajúcich 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu a 30 kreditov za predmety translatologického základu. Arcangeli L Klimová Klimová. 1. semináre Odporúč. Z Arcangeli. PhD.

3. 3. L Klimová Klimová L Arcangeli. 3. 2. Z Klimová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTTJ-160 Prekladový seminár TJ 1 B-PTTJ-106 Syntax TJ 2 B-PTTJ-123 Komunikačné cvičenia TJ 4 B-PTTJ-143 Talianska literatúra 2 B-PTTJ-144 Súčasné reálie Talianska Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. semester Špecif. PhD. Z Arcangeli. 0 V P P P P 0 2 0 1 3. 2. Klimová Arcangeli L Klimová Klimová L Arcangeli. esárová. Giulianelli. Mesárová Arcangeli L Giulianelli. prof. PhD. Z 1. Z Z Spolu 3. semináre Odporúč. PhD. hodnote 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 1 1 0 0 0 1 PV. 3. Arcangeli 3. 2. 2. 0 V P P P P P 1 0 2 1 1 prof.M prof. Z Klimová Klimová. Mesárová Arcangeli L Spolu Celkový súčet 1. Klimová Arcangeli 3. Z Mesarová Klimová. Vyučujúci L Klimová L Arcangeli Garant predmetu Klimová PV. hodnote B-PTTJ-200 Posluch s porozumením TJ A B-PTTJ-201 Písomný prejav TJ A PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 Tj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV 0 2 2 0 2 104 . Z Klimová Klimová. hodnote P P P P P 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 0 1 0 0 1 0 4 7 2 4 5 2 24 5 5 6 4 4 2 26 4 5 5 4 18 2. 3 Z Klimová Klimová. Klimová. Arcangeli L Klimová. Mesárová L Arcangeli. Giulianelli PhD. Z Arcangeli. prof. Mesárová Arcangeli L L Spolu 16 2 B-PTTJ-145 Talianska literatúra 3 B-PTTJ-161 Prekladový seminár TJ 2 B-PTTJ-107 Lexikológia TJ 1 B-PTTJ-162 Tlmočnícky seminár TJ 1* B-PTTJ-124 Interkultúrna komunikácia TJ1 Tj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 2. 1 L 18 3 B-PTTJ-163 Prekladový semiár TJ 3 B-PTTJ-108 Lexikológia TJ 2* B-PTTJ-164 Tlmočnícky seminár TJ 2 B-PTTJ-146 Talianska literatúra 4 3 2 3 2 3 4 3 3 0 1 1 0 13 2 94 14 140 Bloky PV a V predmetov: Tj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. prof. prof. 1. prof. Klimová. 3. hodín Odporúč.

semester Z Špecif. PhD. Arcangeli Tj-5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Arcangeli 105 .Spolu kontakt. hodnote B-PTTJ-204 Posluch s porozumením TJ C B-PTTJ-205 Písomný prejav TJ C B-PTTJ-206 Korektívna fonetika TJ 1 PV 0 PV 0 PV 0 PV 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Odporúč. Klimová. L Klimová. Giulianelli PhD. Z Mesárová Klimová. hodín Kód Názov predmetu B-PTTJ-202 Posluch s porozumením TJ B B-PTTJ-203 Písomný prejav TJ B PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 Tj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Garant Vyučujúci predmetu L Mesarová Klimová. Z Giulianelli prof. Arcangeli Tj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-PTTJ-207 Systémové porovnanie TJ a SJ 1 B-PTTJ-208 Korektívna fonetika TJ 2 B-PTTJ-300 Talianska kinematografia 1 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Klimová L Giulianelli L Giulianelli Klimová. PhD. prof. Klimová. Giulianelli Z Giulianelli Z Giulianelli Klimová. PhD. Arcangeli prof. hodnote B-PTTJ-209 Systémové porovnanie TJ a SJ 2* B-PTTJ-210 Tlmočnícky seminár TJ A* B-PTTJ-301 Talianska kinematografia 2 PV 0 PV 0 PV 0 V 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Z Z Klimová Klimová. semináre Odporúč. PhD. Z Klimová. PhD. prof.

Prof. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu I. Gajdošová RNDr. 2. PhD.. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P P P P 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. PhD. 3. Salbot. Kováčiková. v zmysle teoretických. doc. doc. 1. CSc. Zolyomiová. Kosová. Turanská. organizácie a legislatívy školstva a školy. Mgr. 2. pedagogiky. PhDr.odporúčané 2 kredity za výberové predmety (z celkového fondu 19 kreditov za výberové predmety pre všetky komponenty študijného programu . prof. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. PhD. Kód 1diFSVE1 1diVSPG Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská edukácie Všeobecná pedagogika 2* P P 1 1 0 1 1 2 2 3 1diVSOPS 1diTVPD 1diBDDZP 1diTZP 1diBP Všeobecná a ontogenetická psychológia I. Grácová doc. doc. CSc. 1. PhD. doc.špecializácie) Odporúčaný študijný plán: Povinné predmety: Typ predmetu Kontakt hod. Gajdošová Dr. PhDr Vašašová.László. PhD.25 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. pedagogický. Jitka Oravcová. . Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PaedDr. doc. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhDr. praktických a tvorivých spôsobilostí. 3. Kariková. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 33 . Jankovská. . poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Višňovský. PhDr.A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov. Garant štúdia: doc.minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné predmety. Kouteková. doc. B-UCSZ-101 Seminár z záverečnej práci Prax Z vedúci ZP L vedúci bakalárskej práce 10 3.... Emmerová. Prednášky Semester Z Z L Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. CSc. Gašparová. 6 2 9 27 2 1 12 35 106 .

B-UCSZ-301 Kultúra prejavu (okr. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1. Fj. Miškolciová. Rj) B-UCSZ-302 Telesná výchova . Mgr. L PhDr. Hanzel.-3. PhD. Z KVTŠ 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Z Slížik 2 1. L PaedDr. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 6 14 Typ predmetu Kontakt hod.fitnes 1 (5*) B-UCSZ-303 Telesná výchova .sebaobrana 1 (5*) B-UCSZ-305 Telesná výchova .Šatánek. Psychológia zdravia a psychohygiena B-UCSZ-201 Informač. s Sj. Mgr. Blanáriková Z PaedDr. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diSPPG 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 6 2 2 3 3 3. Z KVTŠ 2 Z KVTŠ 2 1. PhDr. Škvarková Z Urbancová. Z prof. PhD. L KTVŠ 2 1. Vašašová.-3. PhDr. Z KTVŠ 2 1. Aj.ZVK – základný (5*) B-UCSZ-310 Telesná výchova.-3. Z KTVŠ 2 1.-3. L KTVŠ 2 1. Nemcová..-3. PhD.Ďuricová. Belková.-3. PhD.plávanie 1 (5*) B-UCSZ-304 Telesná výchova .volejbal 2 (5*) 2 1.výberová 1 B-UCSZ-308 Telesná výchova. Z KVTŠ 2 1. Nj. 1* Psychológia kreativity 1* Základy animácie V V V V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. 107 .základy horolezectva 1 (5*) B-UCSZ-307 Telesná výchova.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.-3.. PhDr. PhD. CSc.Pašková.-3.Višňovský.-komunik. Kouteková .-3. PhD.-3.. Z PhDr. L KTVŠ B-UCSZ-313 Telesná výchova . Z KVTŠ 2 1.ZVK – zdokonaľovací (5*) B-UCSZ-311 Telesná výchova. Gajdošová L Prof.kurz sebaobrany (5*) B-UCSZ-312 Telesná výchova -Fitnes 2 (5*) B-UCSZ-314 Telesná výchova .volejbal 1 (5*) B-UCSZ-306 Telesná výchova . komb. PhD. doc. Prednášky Kód 1diSPT3 1diPSKR 1diZA Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 3. Luby Vyučujúci predmetu Z doc. Oravcová.sebeobrana 2 (5*) V Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc.-3.výberová 3 B-UCSZ-309 Telesná výchova.

L Kučera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Z KRO L KRO Z KRO L KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 2.-3.L katedroví koordinátori ECTS 5 2.Plávanie 2 (5*) B-UCSZ-316 Telesná výchova.-3. V B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2.kurz sebaobrany 2 (5*) B-UCSZ-320 Telesná výchova . Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 2.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova.-3.-3. L Sertoglu 2 1. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1.vodná turistika Splav Hrona (5*) B-UCSZ-321 Telesná výchova .-3. 2 1. L KTVŠ 2 1. Z. V B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V 2 2. 2. Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-315 Telesná výchova .L Balážová. 2. Z. Erasmus katedroví koordinátori 49 73 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 108 . 2.-3.-3 Z Sertoglu 2 2. L KTVŠ 2 1.-3.-3. 2 1.-3.výberová 4 B-UCSZ-318 Telesná výchova.Typ predmetu Kontakt hod. Vyučujúci predmetu KTVŠ KTVŠ KTVŠ Slížik 2 1. 2.Plážový volejbal (5*) B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * V V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.-3.LVK 2 .-pešia turistika (5*) B-UCSZ-319 Telesná výchova. 2 1.-3.

stupni vysokoškolského štúdia. prof. Ličko. Katedra anglistiky a amerikanistiky.sk. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. teoretické poznatky o jazyku. histórii a reáliách vo Veľkej Británii. PhD. Je spôsobilý vykonávať funkciu asistenta učiteľa anglického jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Spojených štátoch a iných anglicky hovoriacich krajinách. dejinách a kultúre anglicky hovoriacich krajín. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. Predmety. čím celkovo získa 65 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. mimoriadna profesorka Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra v kombinácii.fhv. predmetmi spoločného základu a záverečnou prácou musí študent získať 180 kreditov. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 10 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1. apod. 1. PhD. literatúre. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Wood Štulajterová Dovčiak Jesenská Garant predmetu Štulajterová. Štulajterová. 1. PhD.umb.. v štátnej správe v oblasti školstva. Garant štúdia: doc. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Štulrajterová Ličko. PhD. 1. PhD. Dovčiak. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu anglický jazyk a literatúra Absolvent získa prehľad o kultúre. Študijný poradca katedry: Mgr.sk. miestnosť č. B-UAAj-106 Špeciálny jazykový seminár Aj 2 P 0 2 2 109 . hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-101 Špeciálny jazykový seminár Aj 1 B-UAAj-102 Dejiny Veľkej Británie B-UAAj-103 Úvod do štúdia Aj B-UAAj-104 Fonetika a fonológia Aj 1 B-UAAj-105 Morfológia Aj 1 Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. http://www. Eva Homolová. Chýbajúcich 10 kreditov si môže doplniť voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. CSc. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. PhD.umb. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou. 1. Roman Ličko. L Z Spolu Wood Štulajterová. 022. Homolová 2 0 12 2 1. To znamená. PhDr. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania anglického jazyka. licko@fhv. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. Získa praktické jazykové zručnosti.

2. Štulajterová. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 10 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1. Homolová Dovčiak. 3. PhD. PhD. 2. Z Z Z Z Z L Spolu Štulajterová Feťková Vallová Dovčiak Homolová Z Spolu Zelenka Javorčíková. Homolová B-UAAj-120 Štylistika Aj B-UAAj-121 Americká literatúra 2* B-UAAj-122 Syntax Aj 2* B-UAAj-123 Lexikológia Aj 2 B-UAAj-124 Didaktika Aj 1 P P P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 B-UAAj-125 Anglická literatúra 3 P 1 2 3 110 . hodnote P P P P PV PV 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 10 2 0 1 1 0 0 12 2 2 2 2 2 2 2. L L L L L L Z Spolu Wood Javorčíková Vallová Dovčiak Javorčíková Štulajterová. Javorčíková. 1. PhD. 2. L L L L L Vyučujúci Dovčiak Jesenská Feťková Ličko. L 3. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.Spolu kontakt. Javorčíková. 2. Homolová B-UAAj-111 Špeciálny jazykový seminár Aj 3 B-UAAj-112 Dejiny USA B-UAAj-113 Anglická literatúra 1 B-UAAj-114 Morfológia Aj 3 Aj-3a Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Ličko. CSc. 1. 2. 1. 3. PhD. 2 0 1 0 1 12 2 2 2 2 2 2 2. prof. 2. prof. prof. PhD. Ličko. prof. 3. Z Z Z Z Z Z L Spolu Wood Ličko Javorčíková Jesenská Štulajterová. Wood Garant predmetu Dovčiak. PhD. CSc. CSc. Homolová Dovčiak. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-107 Fonetika a fonológia Aj 2 B-UAAj-108 Morfológia Aj 2 B-UAAj-109 Úvod do štúdia literatúry Aj B-UAAj-110 Reálie Veľkej Británie Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. Feťková. hodnote P P P P P PV 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 10 2 0 1 0 1 0 2 0 12 2 3 2 3 2 12 2 3. PhD. 3. B-UAAj-115 Špeciálny jazykový seminár Aj 4* B-UAAj-116 Anglická literatúra 2 B-UAAj-117 Syntax Aj 1 B-UAAj-118 Lexikológia Aj 1 B-UAAj-119 Reálie USA Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. Homolová Feťková. 2. PhD. 2. 2. Javorčíková. PhD.

PhD. Z Z Z Wood Wood Štulrajterová. 1. 2. hodnote B-UAAj-201 Rozvoj receptívnych zručností PV 1 B-UAAj-202 Rozvoj produktívnych zručností PV 1 Aj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Štulrajterová. PhD. PhD. 2. Štulrajterová. L Vyučujúci Homolová L Spolu Celkový súčet Garant predmetu prof. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. hodnote B-UAAj-205 Rozvoj receptívnych zručností PV 3 B-UAAj-206 Rozvoj produktívnych zručností PV 3 Aj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. L L L Šavelová Wood Štulrajterová. Štulrajterová. 2. hodnote B-UAAj-203 Rozvoj receptívnych zručností PV 2 B-UAAj-204 Rozvoj produktívnych zručností PV 2 Aj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. B-UAAj-210 Gramatické a lexikálne cvičenia PV z Aj Aj-4 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. 2. Štulajterová. hodnote B-UAAj-207 Odborný písomný prejav v Aj B-UAAj-208 Posluch s porozumením Aj B-UAAj-209 Konverzácia Aj PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1.Spolu kontakt. PhD. Z Z Z Z Z Štulajterová Šavelová Wood Jesenská Štulajterová. Z Z Z Šavelová Wood Štulrajterová. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UAAj-126 Didaktika Aj 2 P 1 1 2 5 55 1 1 11 3 5 65 3. PhD. PhD. L L L Štulrajterová Wood Štulrajterová. Homolová ` Bloky povinne voliteľných predmetov: Aj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kr. Štulrajterová. 2. hodnote B-UAAj-211 Rozvoj receptívnych zručností PV 4 B-UAAj-212 Rozvoj produktívnych zručností PV 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2. 2. PhD. 2. PhD. PhD. PhD. 1. Štulrajterová. 2. 1. PhD. PhD. Štulrajterová. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. 1. 111 .

hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Výberové predmety: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Ličko. Ličko.L Ličko 1. PhD. Z. hodnote B-UAAj-301 Preklad odborného textu (Aj) B-UAAj-302 Britská spoločnosť v maľbe B-UAAj-303 Americká spoločnosť v piesni B-UAAj-304 Multikultúrna Amerika B-UAAj-305 Výberový predmet Vyučujúci Garant predmetu V V V V V V 0 0 0 0 0 0 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 1.L Zelenka Štulajterová.L Šavelová 1. Z. PhD. PhD. 112 . PhD.Spolu kontakt. Javorčíková.L Štulrajterová 1. Z. Z.

Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Cieľom vzdelávania je poskytnutie prvého stupňa (bakalárskeho) vysokoškolského vzdelávania. stupni vysokoškolského štúdia. resp. pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí. Je komplexne zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. (Ak študent absolvuje viac PVP.) Do celkového počtu 180 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 19 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. PhD. teoretickometodologické a praktické znalosti.umb. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 19 povinných predmetov za 59 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov.dejepis v kombinácii získajú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre vykonávanie profesie pomocného učiteľa. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 65 kreditov. tel.umb. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. politický a kultúrny vývoj a základy propedeutiky histórie.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garant štúdia: doc. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade.: 048/4467143. Dušan Škvarna. t. 143.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. asistenta učiteľa. Katedra histórie. Oto Tomeček. Štúdium predmetovej špecializácie dejepis je zamerané na komplexnú znalosť národných a svetových dejín s ohľadom na hospodársky. Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov (Bc. kde musí zvládnuť základné faktografické. Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-101 Úvod do štúdia histórie P 1 0 1 0 2 1. bod 7c). Martuliak 113 .j. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.fhv. 8. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. To znamená. PhDr. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. má rozhľad v širších súvislostiach výchovy a vzdelávania a má osvojenú informačnú gramotnosť. Absolventi študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov . miestnosť č.) je predovšetkým pripravený tak. e-mail: tomecek@fhv. stupni vysokoškolského vzdelávania. školského administratívno-metodického pracovníka. podmieňujúci predmet. Absolvent ŠP je hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2.

1. Nagy. Nagy. doc. 1. PhD. Šmigeľ Škvarna Varinský doc. PhD. Nagy. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-UADe-102 Historický proseminár B-UADe-103 Pomocné vedy historické B-UADe-104 Dejiny praveku B-UADe-105 Propedeutika latinského jazyka B-UADe-106 Historický proseminár zo starších dejín * B-UADe-107 Dejiny umenia B-UADe-108 Staroveké dejiny Blízkeho Východu B-UADe-109 Dejiny antického Grécka a Ríma B-UADe-110 Dejiny Európy do roku 1492 B-UADe-111 Historický proseminár z novších dejín * B-UADe-112 Dejiny Slovenska do roku 1526 B-UADe-113 Všeobecné dejiny 1492 . Tomeček Albertová Mácelová Nagy Z Spolu Mácelová. 2. L L L L L Spolu 3. 3. Nagy. 114 . PhD.1918 B-UADe-118 Všeobecné dejiny v 20. doc. PhD. Kunec. Kožiak Tomeček Mácelová Nagy Kožiak L Spolu Kunec. 1. Fremal Albertová. Šmigeľ Albertová. 1. L Mičko L Spolu Celkový súčet doc. PhD. 3. 1. hodnote P P P P P P P P P P P P PV 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 9 2 2 2 2 8 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 3 3 2 12 2 2 2 3 3 12 2 4 4 2 12 2 4 4 2 12 4 6 2 12 5 5 65 1. 2. Tomeček. storočí P 3 0 3 3 44 11 Študent povinne absolvuje 3 PV predmety z ponuky katedry v celkovej sume 6 kreditov.Spolu kontakt. hodnote P P P PV 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 8 B-UADe-117 Dejiny Slovenska 1780 . PhD.1789 De-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Kožiak. 1. Z Spolu 2. Kunec.1918 De-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 1. Do celkového počtu 180 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si študent chýbajúcich 19 kreditov dopĺňa z ponuky výberových V predmetov. Varinský Tomeček Kunec Šmigeľ Tomeček. Šmigeľ B-UADe-114 Historická geografia B-UADe-115 Dejiny Slovenska 1526 . 2. PhD. Škvarna prof. 2. PhD. Kožiak.1780 B-UADe-116 Všeobecné dejiny 1789 . PhD. storočí De-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 2 3 0 0 0 2 2 3 2 7 B-UADe-119 Dejiny Slovenska v 20. PhD. Nagy. 2. Z Z Z Z Spolu 3. 2. Šmigeľ Albertová Kunec Garant predmetu prof. PhD. 1.

Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Palenčár prof.v rozličných sférach kultúrno-spoločenského a politického života. 1. etiku a občiansku náuku na základných a stredných školách. Rovnako je dôležité získať odborné vedomosti z oblasti príbuzných vied o spoločnosti a človeku. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. ako aj z pedagogicko-psychologických disciplín a elementov didaktiky danej predmetnej špecializácie. doc. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – ontológie. http://www. PhD. Ulrich Wollner.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Cieľom štúdia 1. 1. Špecifikum štúdia spočíva v zvládnutí poznávacieho a metodologického jadra danej disciplíny a následne v schopnosti uplatniť osvojené poznatky vo fundovanom a kvalifikovanom pôsobení v pedagogickej práci pomocného stredoškolského učiteľa predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka. metodológie. estetické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. PhD. Krchnák 115 . Absolvent štúdia špecializácie je pedagogicky a odborne spôsobilý vyučovať filozofiu a dejiny filozofie v rámci náuky o spoločnosti na stredných školách.fhv. stupňa študijného programu UAP Filozofia je získať dostatočne hlboké vedomostné základy v oblasti dejín filozofického myslenia. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. logiky. Poradca katedry: Mgr.umb. etické. gnozeológie. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. resp. ako aj v oblasti otázok a koncepcií jednotlivých filozofických disciplín. 1. Palenčár doc. miestnosť č. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 5 predmetov za 10 kreditov. ako aj na istej úrovni štátnej a verejnej správy. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. wollner@fhv. Krchnák doc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 18 povinných predmetov za 55 kreditov. Schmidt. 318.sk. Z ponuky povinne výberových predmetov získa 10 kreditov za 5 predmetov. Marián Palenčár. 1. v mimopedagogickej spoločenskej praxi . Z Z Z Z L L L Vyučujúci Schmidt Schmidt Palenčár Krchnák Z Spolu Palenčár Šlosiar Krchnák Garant predmetu Schmidt. 1. Mgr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-100 Analytické písanie B-UAFi-101 Logika B-UAFi-102 Staroveká filozofia B-UAFi-103 Úvod do filozofie B-UAFi-104 Ontológia B-UAFi-105 Dejiny filozofie človeka B-UAFi-106 Stredoveká filozofia P P P P P P P 1 3 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 3 3 2 10 3 3 2 0 1 1 0 2 1 1 0 3 3 3 3 12 3 3 3 1. Šlosiar doc. 1. Katedra filozofických vied. Spolu musí získať minimálne 65 kreditov. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. CSc. PhD.sk Garant študijného programu: Doc.umb.

3. Z Z Z Taliga Ondrejková Taliga. Briška prof. Z Z Z Krchnák Schmidt doc. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. PhD. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UAFi-107 Sociálna filozofia P 1 1 2 10 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 3 12 4 4 4 12 3 3 4 2 12 2 3 2 3 2 12 3 2 5 65 1. hodnote P P PV 2 2 0 1 1 4 3 3 4 10 2. PhD. L Vyučujúci Wollner L Spolu Garant predmetu Wollner. 2. 116 . L L. Ondrejková Z Spolu 2. Šlosiar B-UAFi-110 Metodológia B-UAFi-111 Základy práva B-UAFi-112 Filozofia 19. Horeháj Taliga Vinarčík Šlosiar Taliga. PhD. B-UAFi-108 Epistemológia B-UAFi-109 Novoveká filozofia PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Palenčár Šuch. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 4 54 Bloky PV a V predmetov PV 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. B-UAFi-203 Problém metafyziky vo vrcholnej gréckej filozofii B-UAFi-204 Úvod do filozofie dejín PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2. Taliga. PhD.Spolu kontakt. doc. a 20. PhD. Wollner Taliga Hofreiter Horeháj Wollner. 3. 2. 2. 2. L L L L L Spolu 3. L Spolu Celkový súčet Šuch Šuch. 3. 3. PhD. doc. Krchnák Schmidt. hodnote P P P P PV 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 10 B-UAFi-117 Didaktika FNOS 1 PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. L L Palenčár Šuch doc. PhD. 2. hodnote P P P PV 2 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 2 10 B-UAFi-113 Základy politológie B-UAFi-114 Slovenské filozofické myslenie B-UAFi-115 Základy sociológie B-UAFi-116 Základy ekonómie PV 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote B-UAFi-200 Viera a rozum v stredovekej filozofii B-UAFi-201 Filozofia času a priestoru B-UAFi-202 Písomná práca PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. 3. storočia PV 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Chorvát.

Palenčár Schmidt. hodnote Vyučujúci Wollner Nemčeková Garant predmetu Wollner. PhD. 2. 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. Šuch. L L Šlosiar Taliga prof.Spolu kontakt. Krchnák 117 . 3. 3. Šlosiar doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Nemčeková B-UAFi-205 Poklasická antická filozofia B-UAFi-206 Smrť a umieranie v kultúrnej podmienenosti a sociálnych súvislostiach PV 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 3. PhD. PhD. B-UAFi-300 Dotazník ako výskumná metóda B-UAFi-301 Teória hodnôt B-UAFi-302 Filozofia edukácie B-UAFi-303 Prolegomena lásky B-UAFi-304 Pohľady do stredoveku V V V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2. 3. Z Z B-UAFi-207 Filozofia voluntarizmu B-UAFi-208 Problém pravdivosti poznania V Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Z L Z L L Palenčár Schmidt Šuch Šlosiar Krchnák doc. PhD. Šlosiar Taliga. prof.

technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. Zázrivcová Šperková Baranová. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Garant predmetu Vyučujúci Chovancová Chovancová. Spolu získa 65 kreditov. PhD. a pod. Bubáková.sk/ . PhDr. Elena Baranová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód B-UAFj-100 B-UAFj-101 B-UAFj-102 B-UAFj-103 Fj-1 Názov predmetu Fonetika FJ 1 Morfológia FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Úvod do štúdia FJ Predmet(y) z bloku v uved. Šperková Bubáková. Je spôsobilý vykonávať úlohu pomocného učiteľa. mim. 1. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Křečková Křečková. PhD.umb. hodnote Fonetika FJ 2 História francúzskej literatúry 1 Morfológia FJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 P P P P PV 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 2 2 4 2 12 3 2 3 2 1.) Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí. B-UAFj-104 B-UAFj-105 B-UAFj-106 B-UAFj-107 P P P P 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 1 0 118 .fhv. Štulrajter Štulrajter. 1. stupni vysokoškolského štúdia. rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. PhD. Zázrivcová Baranová. semester Z Z Z Z Z Z Spolu 1. L L L L Chovancová Chovancová. Odporúč. 1. resp.umb. mim. PhD. prof. prof.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Absolvent je schopný hovoriť. 446 5133. písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch. v štátnej správe v oblasti školstva. 1. 133. prof. 1. 1. mim. miestnosť č. PhD. spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. PhD. tel. Garant štúdia: doc. Študijný poradca katedry: Mgr. 1. kredit. hodín Odporúč. e-mail: zazrivcova@fhv. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov za 57 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmety za 8 kredity.

hodnote História francúzskej literatúry 4 Úvod do prekladania FJ 1 Lexikológia FJ 1 Syntax FJ 2 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. prof. 2. 2. semester Odporúč. prof. L B-UAFj-108 B-UAFj-109 B-UAFj-110 B-UAFj-111 B-UAFj-112 Fj-3 P P P P P PV 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2. 2. hodnote Úvod do prekladania FJ 2 Lexikológia FJ 2 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu PV 0 2 2 0 2 2 12 1 4 2 2 2 1 12 3 2 3 2 1 1 12 3 2 2 3 2 12 2 3 5 65 1.Spolu kontakt. L L Veselá Křečková L Spolu Celkový súčet Baranová. PhD. Křečková. PhD. 3. 3. 2. PhD. kredit. 2. Štulrajter lektor Štulrajter. B-UAFj-113 B-UAFj-114 B-UAFj-115 B-UAFj-116 B-UAFj-117 Fj-4 P P P P P PV 1 1 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 B-UAFj-118 B-UAFj-119 B-UAFj-120 B-UAFj-121 Fj-5 P P P P PV 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 9 Chovancová Chovancová. Štulrajter Veselá Křečková Štulrajter. hodnote Dejiny Francúzska 2 Syntax FJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 4 História francúzskej literatúry 3 Reálie Francúzska 2 Predmet(y) z bloku v uved. Baranová. 2. PhD. lektor Štulrajter. Štulrajter. 2. Štulrajter. 2. hodnote Dejiny Francúzska 1 Morfológia FJ 3 História francúzskej literatúry 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Reálie Francúzska 1 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. B-UAFj-122 B-UAFj-123 P P 0 1 2 2 2 3 119 . mim. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Fj-2 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. PhD. mim. Kompišová Bubáková. PhD. kredit. kredit. 3. 3. Štulrajter. 2. 2. Z Spolu 2. Baranová. PhD. PhD. PhD. Bubáková. Z Z Z Z Z Z lektor Zázrivcová Štulrajter Kompišová lektor Štulrajter. hodín Odporúč. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Spolu 3. Chovancová Chovancová. mim. 2. Křečková. prof. L L L L L L L Spolu 3.

PhD. Fj-3 B-UAFj-204 B-UAFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. . Křečková Křečková Křečková.povinný. 3. PhD. 1. PhD. Predmet(y) z bloku v uved. PhD. kredit. Chovancová Chovancová. PV . 3. hodnote B-UAFj-208 Úvod do odbornej francúzštiny B-UAFj-209 Špeciálny jazykový seminár FJ 5 Výberové predmety: B-UAFj-300 B-UAFj-301 B-UAFj-302 B-UAFj-303 B-UAFj-304 Komunikatívne zručnosti FJ Obchodná korešpondencia Varianty francúzštiny Odborný preklad z FJ do SJ 1 Odborný preklad z FJ do SJ 2 V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. V . 3. PhD. 3. 3. Chovancová. PhD. . PhD. 2. Bubáková.odporúčaný. Šperková Veselá Bubáková. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Bloky PV predmetov: Fj-1 B-UAFj-200 B-UAFj-201 Fj-2 B-UAFj-202 B-UAFj-203 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z L L L Šperková Kompišová Bubáková. L L L Z Z Z Křečková lektor Křečková. PhD. 1. odp. semester Odporúč.povinne voliteľný. Křečková. hodnote Písomný prejav FJ Korektívna fonetika FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Fj-4 B-UAFj-206 B-UAFj-207 Fj-5 Predmet(y) z bloku v uved. Bubáková.výberový. hodín Odporúč. PhD. L Z L Z L lektor Zázrivcová Křečková Křečková Křečková Skratky: P . 2. 1. kredit. kredit.Spolu kontakt. 1. 1. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 2 Seminár k záverečnej práci PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2. Z Z Z Křečková Křečková. kredit. hodnote Systémové porovnanie FJ a SJ 1 Interkultúrny seminár PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2. sem. hodnote Posluch s porozumením FJ Čítanie s porozumením FJ Predmet(y) z bloku v uved.semester 120 . PhD. 2. kredit.

fhv. 113.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti predmetu Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za P a PV predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 26 povinných predmetov (P) za 55 kreditov a za povinne voliteľné predmety (PV) musí získať 10 kreditov. To znamená. technické vybavenie katedry). PhD. t. 1 1. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Dobrík Bieliková Dobrík Daňová Bohušová Garant predmetu prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-UANj-101 B-UANj-102 B-UANj-103 B-UANj-104 B-UANj-105 Nj-1 ázov predmetu Úvod do štúdia Nj Úvod do štúdia nemeckej literatúry Kultúrno-historické štúdie o nemecky hovoriacich krajinách Špeciálny jazykový seminár Nj 1 Fonetika a fonológia Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. základy všeobecnej a odborovej didaktiky. Schulze Lenčová. pozná edukačné konštrukty a edukačné procesy.umb. Katedra germanistiky. Má prehľad o súčasných didaktických koncepciách a vie ich implikovať do školského prostredia. Mária Daňová. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. Dr.h. danova@fhv. stupni vysokoškolského vzdelávania a získať úplnú učiteľskú spôsobilosť. V receptívnej oblasti vie porozumieť obsahu mediálnych produktov a interpretovať ich. PhD. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Dokáže analyzovať a reflektovať edukačnú realitu a podieľať sa na riešení odborných úloh v oblasti pedagogicko-psychologickej a didaktickej. 1. PhD. Jeho kvalifikácia mu umožňuje pôsobiť ako pomocný učiteľ a školský administratívno-metodický pracovník.sk Garant štúdia: Prof.sk (Personálne obsadenie katedry.Sc. 1. 1. Phil. Absolvent získal psychologické a pedagogické poznatky o učení.c. Jazykové znalosti a odborno-teoretický základ sú dobrým predpokladom úspešne pokračovať v štúdiu odboru nemecký jazyk a literatúra na 2.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu nemecký jazyk a literatúra Absolvent je po ukončení 6-semestrálneho štúdia schopný komunikovať ústne a písomne na rôzne témy prezentované situáciami a každodennými dialógmi. determinované školskou legislatívou. Dipl.j.-Verw. Uli Rothfuss M.umb.hodnote P P P P P PV 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1.. Štefaňáková. Bohušová. podmieňujúci predmet. 121 . Lenčová. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Dokáže vnútorne spracovať vlastné zážitky a konfrontovať sociokultúrne pozadie vlastnej krajiny a nemecky hovoriacich krajín v synchrónnej a diachrónnej rovine. Študijný poradca katedry: PhDr. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. miestnosť č.

Rothfuss L Spolu B-UANj-110 B-UANj-111 B-UANj-112 B-UANj-113 B-UANj-114 V Morfológia Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 2 . 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Rothfuss Zemaníková prof.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 10 0 2 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12 3 2 3 2 2 12 3 3 2 2 2 0 12 3 2 2 2 3 12 2 2 2 2 1 3 3.hodnote P P P P PV 1 0 1 0 0 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 10 B-UANj-119 B-UANj-120 B-UANj-121 B-UANj-122 B-UANj-123 NJ-5 Lexikológia Nj Geog. PhD. 2. komparácie NHK 1 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 4 . 3.od prelomu storočia po r. Dolník Štefaňáková Štefaňáková. 1. Dolník B-UANj-115 B-UANj-116 B-UANj-117 B-UANj-118 Nj-4 Syntax Nj 2 Špeciálny jazykový seminár Nj 4 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 3 . 1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.od osvietenstva po klasicizmus* Literárny seminár Nj 1 . a sociálnop. Rothfuss prof.po r. Z Z Z Z Z Z Ďuricová Jurčáková Jurčáková lektor Dolník prof. prof. 1945 Literárny seminár Nj 3 .od romantizmu po naturalizmus* Špeciálny jazykový seminár Nj 3 Syntax Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.hodnote P P P P P PV 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 122 .po r. Rothfuss Daňová. Daňová lektor Bieliková prof. Zemaníková prof. Zemaníková Rothfuss Zemaníková prof. 3 Z Z Z Z Z Z Tuhárska prof. 3. Dolník prof.Spolu kontakt. Zemaníková prof. 1945* Špeciálny jazykový seminár 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. 3. Dolník Z Spolu 2. PhD.od prelomu storočia po r.od osvietenstva po klasicizmus* Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD.hodnote P P P P PV 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 3 1 2 2 2 10 1. PhD. 1. 1. 3. 2.hodnote P P P P P V 1 2 0 0 1 0 2 0 2 2 0 2 3 2 2 2 1 0 10 2. 1945* Literárny seminár Nj . Z B-UANj-106 B-UANj-107 B-UANj-108 B-UANj-109 Nj-2 Morfológia Nj 1 Špeciálny jazykový seminár Nj 2 Literatúra nemecky hovoriacich krajín 1 . 2. 2. Rothfuss Jurčáková Daňová. L L L L L L Spolu 3 3. Rothfuss Zemaníková prof. L L L L L Ďuricová lektor prof. Dolník Daňová. 2. Rothfuss prof.od romantizmu po naturalizmus* Literárny seminár Nj 2 .

ročník* Verbo-nominálne väzby Nj Ako vedecky pracovať Nj 123 . Písomný prejav 2 Nj-5 B-UANj-206 B-UANj-207 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. L L L Daňová Ďuricová. 1. Jurčáková Daňová. 1. 3. Z Z Z Daňová Tuhárska Ďuricová. L L L Lenčová Lenčová. 3. PhD. L L Daňová Ďuricová. Posluch s porozumením Čítanie s porozumením Nj-2 BUANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Štefaňáková Štefaňáková. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote V PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. 3. Gramatický seminár Nj 1 Nj-4 B-UANj-204 B-UANj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Gramatický seminár Nj 2 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 2. 3. PhD. PhD.Spolu kontakt. 1. Jurčáková. 3. Daňová. hodnote Lexikálne cvičenia V V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2. komparácie NHK 2 P P P 1 0 0 1 1 2 2 1 2 5 3. Z Z Z Daňová Lenčová Daňová. Gramatický seminár Nj 3 Frazeologizmy V B-UANj-301 B-UANj-302 B-UANj-303 B-UANj-304 B-UANj-305 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. PhD. PhD. PhD. Z Z Z Z Z Z Tuhárska Ľupták Lenčová Tuhárska Molnárová Nemecký film Kreatívne písanie 3. 3. PhD. 2. PhD. a sociálnop. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód V ázov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2.hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu V 0 2 0 12 0 1 0 1 1 2 0 12 2 1 2 5 65 3 Z B-UANj-124 B-UANj-125 B-UANj-126 Základy didaktiky* Špeciálny jazykový seminár 6 Geog. L Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 B-UANj-201 B-UANj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.

doc. B-UASj-104 Lexikológia B-UASj-105 Teória literatúry B-UASj-106 Slovenská literatúra národného obrodenia 1 B-UASj-107 Verbálna komunikácia P P P P 2 1 1 2 1 1 1 0 3 2 2 2 9 1.umb. prof. Z 124 . V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia. Huťková L Spolu Klincková.anna@fhv. Ľubomír Kováčik. a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry. Harpáň doc. ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu. princípy a teórie. 1. Klincková doc.umb. Odaloš doc. prof. Gálisová Harpáň. galisova. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej. Jančovič Kováčik. 1. Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady na plynulý prechod do 2. 1. Golema Kubealaková Z Spolu Odaloš. Z ponuky výberových (V) predmetov si študent vyberie príslušný počet predmetov. technické vybavenie katedry). Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. stupňa štúdia. Anna Gálisová.sk Garant štúdia: doc. Kováčik doc. Urbancová. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. optimálne 10 kreditov.fhv.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 1. Patráš Urbancová. pochopí podstatné fakty. Očenáš Golema. L L L L B-UASj-108 Morfológia P 1 2 3 2. morfologickej. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 65 Študent musí absolvovať 17 povinných (P) predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. Odaloš prof. za ktoré môže získať maximálne 19 kreditov. Tatár Patráš. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-100 Základy jazykovedy B-UASj-101 Základy literárnej vedy B-UASj-102 Fonetika a fonológia B-UASj-103 Staršia slovenská literatúra P P P P 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 8 1 1 2 2 4 4 12 1 1 4 3 3 2 12 1 4 1. Kubealaková Klincková. Z Z Z Z Vyučujúci Odaloš Tatár Garant predmetu prof. v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách. PaedDr. 1. 1. PhD. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www.sk (personálne obsadenie katedry. lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. 1.

Klincková doc. Golema Z Spolu 2. Gyorgy Kováčik. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 1 2 2 1 8 1 3 3 2 12 2. 2. Kováčik doc. Krško Krško. L L Patráš 125 . hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pršová Golema doc. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-109 Slovenská literatúra národného obrodenia 2 B-UASj-110 Antická literatúra Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Odaloš Kubealaková Krško. hodnote B-UASj-201 Slovenské sociolekty B-UASj-202 Starší európsky literárny fond v populárnom čítaní na Slovensku Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Spolu 3. Kováčik B-UASj-111 Syntax B-UASj-112 Slovenský literárny realizmus a moderna Sj-2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 2 1 0 2 2 1 4 3 1 8 1 1 5 4 2 11 P P P PV 1 1 1 0 2 2 2 1 3 3 3 1 10 1 1 3 4 2 2 11 3 2 2 7 P PV PV 1 0 0 1 1 1 2 1 1 4 47 10 65 Bloky PV predmetov: Sj-1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. Gyorgy Kováčik. Jakubík Jančovič Garant predmetu Klincková doc. PV 0 1 1 2 2. Z Z Z Z Z Spolu 3. hodnote B-UASj-203 Efektívne čítanie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 2. 3. Jakubík doc. Chomová doc. 2. 2. Z Z Z Vyučujúci Očenáš. hodnote B-UASj-116 Dejiny spisovného jazyka Sj-4a Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Krško prof. L L L L Spolu Celkový súčet 2. Šimonová doc. hodnote B-UASj-113 Slavistika a staroslovienčina B-UASj-114 Literatúra pre deti a mládež B-UASj-115 Literatúry vybraných starovekých kultúr Sj-3 Predmet(y) z bloku uvedenej kredit.Spolu kontakt. 3. Chomová Šimonová. Bariaková. Golema Klincková. Gálisová. 2.

3.povinne voliteľný. Urbancová Šimonová. PV . L Z Z Z Vyučujúci Findra Garant predmetu PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. . hodnote B-UASj-209 Vývin lexiky po 9. hodnote B-UASj-300 Vlastné mená v literatúre B-UASj-301 Neverbálna komunikácia B-UASj-302 Literatúra a médiá B-UASj-303 Pravopis a praktická štylistika B-UASj-304 Onomastika B-UASj-305 Kultová literatúra B-UASj-306 Frazeológia B-UASj-307 Česká literatúra pre deti a mládež PV 0 1 1 2 2. 3.semester 126 . Gálisová Krško Kováčik Odaloš Šimonová. hodnote B-UASj-207 Vývin pravopisu B-UASj-208 Tvorivá dramatika Sj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. B-UASj-210 Literárna regionalistika Ponuka V predmetov na KSJL FHV UMB Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. odp.výberový. Patráš Šimonová. st. Bariaková Urbancová. PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-UASj-204 Umelecký prednes Sj-3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Z L Z Z L L Z L Odaloš Klincková. 3. sem. Pršová 3.povinný.odporúčaný. . V .Spolu kontakt. L L L L L L Krško Jakubík Krško Pršová Študent v bakalárskom stupni štúdia za všetky jeho zložky absolvuje výberové predmety v hodnote najviac 19 kreditov. 3. 3. Jakubík Skratky: P . hodnote B-UASj-205 Rétorika B-UASj-206 Svetová literatúra pre deti a mládež Sj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

1. 18 40 3 9 L vedúci bakalárskej práce 127 .minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety.Jarešová. Garant štúdia: doc. PaedDr. v zmysle teoretických.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). Grácová Doc.. PaedDr. PhDr. CSc.Kosová. Emmerová. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. RNDr. . 10 3. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie.. PaedDr. 1 1. 3. prof.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. Mgr. pedagogiky. Jankovská. Kováčiková.Lipnická.. PhD. PaedDr. Gašparová. PhD.Doušková. Zolyomiová. Gajdošová Prof.. PhD. 2. organizácie a legislatívy školstva a školy. Vančíková. P 1 2 3 6 1diVSOPS Všeobecná a ontogenetická 1diTVPD 1diTROZ P P P 2 2 1 0 0 2 2 2 3 3 3 4 psychológia I. CSc. Jitka Oravcová. PhD. PaedDr. PhD.László. doc. . PhDr Vašašová.Porubský. PhDr. PaedDr.Lipnická. Turanská. doc. Gajdošová Dr. PhD..A4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu I. Vančíková. PaedDr.. PaedDr. Prax P P P 1 1 2 0 1 1 1 2 3 2 3 5 1diPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika I. 2. Doc. PaedDr. 2. CSc.. doc.. doc. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa.. Kosová. Kariková. doc. PhD. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. Wágnerová. PhD. doc. dr. pedagogický. praktických a tvorivých spôsobilostí. Prof. 1. PhD. Salbot. Predpísaná skladba predmetov: .. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Wágnerová. doc. 1diPEPG2 Predškolská a elementárna pedagogika II. PhDr. Kouteková. Vančíková. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru 1diFSVE1 Filozofické a sociálne východiská edukácie 1diVSPG Všeobecná pedagogika 2* Semester Z Z Z Z L Z Z L Z Semináre Kredity Ročník 1. doc. CSc.Kasáčová. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný.Kasáčová. 1* Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* Teória rozvoja osobnosti žiaka II. PhD. CSc. PhD. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 1diBDDZP Biológia dieťaťa a dorastu a 1diTZP 1diBP zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety P P P 1 1 0 0 1 1 2 2 Garant a vyučujúci predmetu prof. Višňovský.

Hanzel.-3. Typ predmetu Prednášky Kód Predmety študijného odboru Výberové predmety Celkový súčet Semester Ročník 2 2 3 3 3. 3. PhD. Ročník Semináre Kredity Ročník Kredity 3 3 3 3 3 2 9 Prax Garant a vyučujúci predmetu 1 2 22 51 Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.. PhDr. PhD. L PhDr.Šatánek.Pašková. L KVTŠ 2 1. Škvarková Z Doc. Oravcová. 3.-3. . PhD. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Prednášky Kód 1diPCIS 1diSPT3 1diPSKR 1diZA 1diPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sociálno-psychologický tréning 3.. doc. komb. PhD. Rj) B-UCSz-307 Telesná výchova.výberová 2 B-UCSZ-317 Telesná výchova. L PaedDr.. Vašašová. Nemcová.Kusý.-komunik. Aj. PhDr. Gajdošová L Prof. Z PhDr. Prednášky Kód 1diPVC 1diTRV 1diTRV 1diPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV PV PV PV PV PV 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Psychológia zdravia a psychohygiena 1diPVC Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-201 Informač. Z KVTŠ 2 1. PhD. PhDr.Ďuricová.výberová 4 B-UCSZ-322 Francúzština pre začiatočníkov 1 2 1. PhD. Belková. Mgr.Vavrinčíková. 2.Kontakt hod. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 0 2 2 7 17 Typ predmetu Kontakt hod. s Sj.-3. Kouteková . Z KVTŠ 2 1. Nj. CSc. Mgr.Ligas. 1. 2.-3. Miškolciová.Višňovský. PhD. PhD. Z doc. Fj.výberová 1 B-UCSz-308 Telesná výchova. 2. 2. PhD. Z Urbancová. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V B-UCSz-301 Kultúra prejavu (okr. Blanáriková Z PaedDr.výberová 3 B-UCSZ-316 Telesná výchova. PhDr. L KVTŠ 2 Z KRO 128 Semester Semináre Cvičenia Kredity Semester Semináre Cvičenia Gestori a vyučujúci predmetu L doc.

2. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. 2.-3. L Sertoglu 2 1.-3.-3. 2.-3 Z Sertoglu 2 2. 2. 2 2. B-UCSZ-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 B-UCSZ-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 B-UCSZ-330 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-333 Reprezentácia B-UCSZ-336 Praktická stáž Erasmus 1 Celkový súčet V V V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru B-UCSZ-323 Francúzština pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-324 Taliančina pre začiatočníkov 1 B-UCSZ-325 Taliančina pre začiatočníkov 2 * B-UCSZ-326 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1.L katedroví koordinátori ECTS 5 2. Z. B-UCSZ-327 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 2. Erasmus katedroví koordinátori 35 45 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Vyučujúci predmetu L KRO L KRO Z KRO Z Cseh (KHUN) L Cseh (KHUN) 129 .-3.L Balážová. Z.Typ predmetu Kontakt hod.

58. Môžu viesť športové a rekreačné aktivity v mimoškolskej činnosti. 1. miestnosť č.) Chýbajúcich 5 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Nemec Adamčák.peter@fhv. v centrách voľného času a pod. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Peter Mandzák. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hod. Kollár Garant predmetu prof. To znamená. teórie. pedagogicko-psychologických vied. t. 1.fhv.umb. Michal doc. Miroslav Nemec. Študijný poradca katedry: PaedDr. PaedDr. v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít. Nemec doc. 1. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Absolventi štúdia nájdu uplatnenie na domácom. Z Z Z Z Vyučujúcei Görner. ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. mandzak. Spolu získa 67 kreditov. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. podmieňujúci predmet. PhD.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. PhD. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-100 B-UVTv-101 B-UVTv-102 B-UVTv-103 Názov kurzu História športu Lyžovanie (7 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 P P P P 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1.umb. biologicko-lekárskych vied. Kučera. Görner doc. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Adamčák 130 .sk. Katedra telesnej výchovy a športu. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie.j. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 67 Študent musí absolvovať 29 povinných predmetov za 55 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 7 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova v kombinácii (I. Absolventi sa uplatnia aj ako odborníci zvolenej športovej špecializácie (predmet Špecializácia 1 – 5 z ponuky ŠP Šport) pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Garant štúdia: doc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Mandzák.

117 B-UVTv-118 B-UVTv-119 Zdravotná telesná výchova Atletika 2 Športové hry 2 Gymnastika 3 Sezónne činnosti PV 0 2 2 9 0 2 1 0 0 0 0 2 12 2 2 2 2 2 2. Nemec PV predmety v uved. Mandzák. Rozim. Palovičová.113 B-UVTv. Vladovičová Z Spolu doc. Kremnický Michal. Rošková. 2. Pupiš Novotná. hodnote B-UVTv-115 B-UVTv-116 B-UVTv. 2. 1. Bartík doc. Čilík doc.Typ predmetu Spolu hod. Bence doc. Kollár.112 B-UVTv. Z Z Z Z Z Zbiňovský. 2.kredit. 2. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-104 B-UVTv-105 Názov kurzu Plávanie 1 Gymnastika 1 P P 0 0 1 2 1 2 7 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 12 2 2 2 2 4 12 2 2 2 2 2 1. Rozim. Bence. Mandzák Popelka. Görner B-UVTv-110 B-UVTv-111 B-UVTv. Pupiš Nemec.. Bartík.. 1. Novotná doc.kredit. Palovičová.. Jančoková doc. Adamčák prof. hodnote Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Športové hry 1 P P P P PV 0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 1 2 2 0 4 9 1. 1. Rošková. Mandzák Novotná. Michal 131 . Rozim Adamčák. Čilík doc. 2.114 P P P P P 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2. Michal. Jankovská učitelia katedry L Spolu Garant predmetu doc. Bence doc. 2. Z Z Vyučujúcei Bence. Palovičová Bence. Kremnický. Kollár.106 B-UVTv-107 B-UVTv-108 B-UVTv-109 Atletika 1 Antropomotorika Anatómia Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uved. Kučera. Kučera Novotná. Bence prof. Novotná doc.. Michal. Bence doc. L L L L L doc. Pupiš Bence. prof. Jankovská Čillík. 1. L L L L L Bartík. Mandzák Jančoková. L. Z P P P P P 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2. 2. Kremnický Z Spolu Čillík. L. Novotná B-UVTv. M. 1. M. 2. Nemec doc.

3. 3. Jančoková B-UVTv-124 B-UVTv. Mandzák. Bence. Michal doc. 3.Typ predmetu Spolu hod.207 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Aerobik Informačné technol. Kremnický Kompán. Kompán Z Spolu prof. Pupiš. Novotná.205 B-UVTv-206 B-UVTv. L Paugschová. Pupiš. Jankovská Michal. PV predmety 10 kreditov a V predmety 10 kreditov PV predmety . L L L Bartík. Michal. Nemec L Spolu prof.120 B-UVTv-121 B-UVTv-122 B-UVTv-122 B-UVTv-123 Metodológia Teória a didaktika športu Manažment športu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 PV predmety v uved. Z Z Z Z Z Z vedúci ZP Čillík Görner. Adamčák. hodnote P P P P P PV 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 1 2 2 2 10 3. 3. Nemec prof. 2. 3. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód Názov kurzu PV predmety v uved. M. 2.kredit. Bartík prof. Bence. Kompán učitelia katedry učitelia katedry 10 65 B-UVTv. 3. Kučera. Zbiňovský Bartík. Bendíková. Rošková Palovičová Adamčák. L L Spolu B-UVTv. Nemec Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 55 kreditov. Čilík doc. 3. L L L L Z Z Z 132 . 2. Slížik Čilík.125 B-UVTv-126 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Športové hry 3 P P P 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 48 3.201 B-UVTv-202 B-UVTv-203 B-UVTv-204 B-UVTv. 1.kredit.10 kreditov B-UVTv-200 Kondičné plávanie 1 PV 0 2 2 0 2 1. v Tv a športe Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1. Slížik Jančoková. Görner doc. Jančoková doc. Rozim. hodnote Vyučujúcei Nemec Garant predmetu PV 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 5 2. M. Zbiňovský.

Pupiš Paugschová Kollár Učitelia katedry Bence M. Mandzák. Jankovská Palovičová.211 B-UVTv. Michal Kučera. Pupiš Bence L. 133 . Mandzák Kompán Görner Nemec. Rozim. 2.212 B-UVTv.302 B-UVTv-303 B-UVTv.210 B-UVTv.209 B-UVTv. Popelka Rošková.213 B-UVTv. Z L L L L L Z Z Z Z Z Z Vyučujúcei Adamčák učitelia katedry učitelia katedry Kompán. 3. Adamčák Rozim. 2.10 kreditov B-UVTv-300 B-UVTv-301 B-UVTv.Typ predmetu Spolu hod. 2. Palovičová Rošková. Nemec Nemec Učitelia katedry Michal Jančoková. 2.216 B-UVTv-217 B-UVTv-218 B-UVTv-219 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Pešia turistika (5 dní) Cykloturistika (5 dni) Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika športu Sociológia športu PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.304 B-UVTv-305 B-UVTv-306 B-UVTv-307 B-UVTv-308 B-UVTv-309 B-UVTv-310 B-UVTv-311 B-UVTv-312 Seminár k diplomovej práci Pohybové hry 2 Teória športového tréningu Kurz carvingového lyžovania 2 Voľnočasové pohybové aktivity Fyziológia 2 Cvičenia z basketbalu Cvičenia z volejbalu Cvičenia z atletiky Regenerácia a masáž Teória kondičnej prípravy Kurz carvingového lyžovania 1 Cvičenia z plávania V V V V V V V V V V V V V 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L L Z L Z L L Z Z L Z Z L vedúci ZP Adamčák.. Sližik Zbiňovský. Popelka Garant predmetu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia V predmety . 3. 3. Čillík.214 B-UVTv-215 B-UVTv. 3. 3. Kučera. 3. Bendíková Adamčák. 2. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-208 B-UVTv.

Kremnický Adamčák. Kollár Palovičová Kompán. Sližik Rošková. Bartík Zbiňovský Michal.Typ predmetu Spolu hod. Čillík. Mandzák Kompán. Kučera učitelia katedry učitelia katedry Adamčák. Paugschová Adamčák Gorner Nemec.330 B-UVTv. Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód B-UVTv-313 B-UVTv. Kremnický Garant predmetu 134 .exkurzia 6 dní Futsal Ľudové tance Vyskohorská turistika (5 dní) Základný kurz tenisu 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z L Z L L Z Z Z L L Z Z Z L L L L L Z Z Z Vyučujúcei Kompán. Mandzák Zbiňovský. Popelka Zbiňovský. Kremnický Novotná.331 B-UVTv-332 B-UVTv-333 B-UVTv. Rozim. Slížik.314 B-UVTv.324 B-UVTv-325 B-UVTv. Vladovičová Kompán.326 B-UVTv-327 B-UVTv-328 B-UVTv-329 B-UVTv. Slížik Popelka. Bartík Nemec. Mandzák Michal.334 Názov kurzu Kondičná príprava na školách Kondičná atletika 2 Kondičná gymnastika 2 Psychomotorika Kondičné posilňovanie Plážový volejbal (4 dni) Lyžovanie zjazdové 2 (4 dni) Lyžovanie bežecké 2 (4 dni) Snowboarding 2 (4 dni) Skialpinizmus (4 dni) Windsurfing (4 dni) Bojové umenia Plutvové plávanie Legislatíva podnikania v športe Zdokonaľovací kurz tenisu 2 Netradičné športy Florbal Olympizmus . Pupiš Novotná.315 B-UVTv-316 B-UVTv-317 B-UVTv-318 B-UVTv-319 B-UVTv-320 B-UVTv-321 B-UVTv-322 B-UVTv-323 B-UVTv.

jazykových a umeleckých škôl.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. L L Čillík. biologickolekárskych vied. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Novotná B-UVTV-106 B-UVTV-107 Atletika 1 Pohybove hry 2 P P 0 0 2 2 2 2 1. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Mandzák Adamčák. 1.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. a 2. sem. PhD. 8-ročných gymnázií. Nemec Bence. mandzak. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. resp. Nemec Garant prof. pedagogicko-psychologických vied. Slížik Z Spolu Adamčák. Katedra telesnej výchovy a športu. 1. M.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.fhv. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. centrá voľného času. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Rozim doc. Peter Mandzák. M. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. domovy mládeže. Vladovičová učitelia katedry Paugschová. Spolu získa 180 kreditov. školské strediská záujmovej činnosti). PhD. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. Michal doc. miestnosť č. Bence. Görner doc. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. 1. Absolventi 1. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. jednopredmetové štúdium (I. Jiří Michal. 1. Adamčák doc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Odpor. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód B-UVTV-100 B-UVTV-101 B-UVTV-102 B-UVTV-103 B-UVTV-104 B-UVTV-105 Názov kurzu História športu Zimné športy (8 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika P P P P P P 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 1 2 2 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 2 3 2 13 3 2 1. stupňa (Bc. teórie. 41 kreditov za predmety spoločného základu. 1. Nemec doc. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov.. Študijný poradca katedry: PaedDr. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Čillík doc. asistenta učiteľa. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.umb. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania. roč. Spolu hod. PaedDr. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. 62. Adamčák 135 . 1. doc. Michal Novotná.peter@fhv. Garant štúdia: doc.umb.sk.

Čillík doc. Rozim doc. Kučera Novotná. Nemec B-UVTV. roč. Bence. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. Nemec B-UVTV-118 Zdravotná TV 1 P P P P P P PV 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 6 18 2. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. L. hodnote P P P P P P PV 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 14 2. Michal Adamčák. Bence. Bence. Kučera. Novotná prof.. M. doc. Bence. Novotná doc. 3. 2. 2. 2. 2 Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. Bartík Novotná.108 Antropomotorika B-UVTV. Adamčák doc. Görner B-UVTV. 2. 2. Jančoková doc. 2. L. 2. 3. Michal Čillík. L L L L L Vyučujuci Bence. Z Spolu doc. 2. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P PV 2 2 0 0 0 0 1 2 0 6 2 2 2 0 6 16 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. hodnote Bartík. Čilík doc. Čillík 136 . Görner prof. Nemec doc.112 Biomechanika B-UVTV-113 B-UVTV-114 B-UVTV-115 B-UVTV-116 B-UVTV-117 B-UVTV-2a Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Bartík doc. Bartík doc. Adamčák doc. Jankovská Čillík. Nemec L Spolu prof. sem. 3. Kremnický Michal. M.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. Zbiňovský prof. hodnote Odpor. 1. 1. Rozim Nemec. Spolu hod. Jankovská Novotná. L. 2. Jankovská Bence. 1. Rozim Adamčák. Mandzák Jančoková. Novotná doc. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant doc. Kremnický Bence. 2. prof.. L.109 Anatómia B-UVTV-110 B-UVTV-111 B-UVTV-1a Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) PV predmety v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík. doc. doc.119 Plávanie 3 B-UVTV-120 B-UVTV-121 B-UVTV-122 B-UVTV-123 B-UVTV-3a Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. Pupiš Görner. 3. 2. Odpor. Kollár. L L L L L L L B-UVTV. M.126 Atletika 3 Čillík. Michal B-UVTV-124 B-UVTV-124 B-UVTV-125 B-UVTV-127 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Manažment športu P P P P P 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 2 1 3.. M. Nemec Popelka. 1. Bence.

vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV-2a B-UVTV-207 B-UVTV-208 B-UVTV-209 B-UVTV-210 PV predmety v uvedenej kredit. Nemec Spolu prof. doc. L L L L B-UVTV. 1. 3. 1. 1. PhD. M. Kremnický. roč. 2. M.203 B-UVTV-204 B-UVTV-205 B-UVTV-206 PV predmety v uvedenej kredit. sem. Zbiňovský Jančoková. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-200 B-UVTV-201 B-UVTV-202 B-UVTV.Typ predmetu Kód Názov kurzu B-UVTV. 3. Michal učitelia doc.133 Metodológia 2 B-UVTV-134 Športové hry 3 (netradičné) Bartík. 3. Adamčák doc. Pupiš Michal. 1. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (5 dni) Lyžovanie bežecké 1 (5 dni) Adamčák. Michal KTVŠ Paugschová. Palovičová. 1. Nemec Celkový súčet P+ PV V predmety Celkový súčet 1. 3. Michal Novotná. Michal prof. Bendíková vedúci ZP Adamčák. 3. Michal Palovičová Mandzák. Jančoková doc. 2. Kompán. PhD.128 Úpolové športy a sebaobrana B-UVTV-129 B-UVTV-130 B-UVTV-4a Fyziológia 2 Sezonné činn. doc. Spolu hod. Palovičová Bence. Rozim. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. Jankovská Michal. Jančoková doc. 2.. 1. V predmety v uvedenej kredit. Z Z Z Z Z Adamčák. 2 zimné (7dní) PV predmety v uvedenej kredit. 3. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 14 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3.. Slížik Rozim Novotná. Kremnický Kompán. PhD. Odpor. L L L L L L L L Bence. Bartík prof. Paugschová. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. 1. hodnote PV PV PV PV PV 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2. hodnote Odpor. Bartík PhD. 2. PhD. Michal Palovičová. Michal B-UVTV-131 B-UVTV-132 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy P P P P 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 7 3. Nemec Z Spolu Garant prof. 137 . Michal Informačné technol. PhD. PhD. Görner doc.

hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. Rošková Adamčák. M. Michal Kučera. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 3. PhD. Z Vyučujuci Adamčák Garant doc. 3. 2. Kompán doc. PhD. PhD. Adamčák Michal. Adamčák doc. Bartík doc. Mandzák. roč. 3. Michal doc. Organizácia športových akcií Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Z Z Z Z Z Z Z Rozim. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV-212 B-UVTV-213 B-UVTV-214 B-UVTV-215 B-UVTV. Kremnický Adamčák. 3.220 B-UVTV-221 B-UVTV-222 B-UVTV-223 PV predmety v uvedenej kredit. sem. Jankovská Palovičová. Adamčák Palovičová. prof. 2. Kompán Bence M. 2. doc. 3. L L L L L L L Michal. doc.v kombinacii s aprobačným predmetom 138 . Michal Kompán. Slížik Zbiňovský.Typ predmetu Kód B-UVTV-211 Názov kurzu Snowboarding 1 (5 dni) Odpor. 3. Spolu hod. Michal Letné tábory (5 dni) Vodná turistika (5 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (5 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-218 B-UVTV-219 B-UVTV. 2. Mandzák Nemec. Michal doc.. 2. Bence.216 B-UVTV-217 PV predmety v uvedenej kredit. Michal Kučera. Odpor. Palovičová Bartík. Popelka Rozim. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV 0 0 0 0 2 2. PhD. 2.

139 .

CSc. R. Ján Gáper.. Botanika.. Malina. A. Čadek.104 Systém a ekológia živočíchov 2 – Adamcová. Doc. B-UABI-102 B-UABI-103 B-UABI-104 B-UABI-105 B-UABI-106 B-UABI-107 B-UABI-108 B-UABI-109 B-UABI-110 B-UABI-111 B-UABI-112 Anatómia a morfológia rastlín – Gáperová.104 Systém a ekológia živočíchov 1 – Franc. V. Mgr. Všeobecná biológia a biológia človeka. Môže pôsobiť ako asistent učiteľa a predovšetkým je pripravený tak. RNDr. Ján Gáper. CSc. V.V. Petrášová. A. P. CSc. Peter Bitušík. Peter Bitušík. Roman Alberty. E. Systém a ekológia cyanobaktérií. Júdová. CSc. Roman Alberty. RNDr. Prof. A. Ján Gáper. CSc. Eva Uhliarová. Malina. RNDr. Adamcová. Z. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-102. RNDr. RNDr. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. Prerekvizita: B-UABI-102. R. R. CSc. J. Anatómia a morfológia živočíchov – Franc. Eva Uhliarová. RNDr. RNDr. E. Prof. Roman Alberty. Časť učiva je povinná... Prerekvizita: B-UABI-101 Terénne cvičenia z botaniky 1 – Čadek. M.. CSc. 140 . CSc. pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce spojenou s rozpravou k predmetnej problematike a kolokviálnej ústnej skúšky z predmetovej špecializácie a pedagogicko – psychologického základu. CSc. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov.A5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – bakalárske štúdium UABI doc. Prerekvizita: B-UABI-103 Terénne cvičenia z botaniky 2 – Uhliarová. Roman Alberty. M. RNDr. Zoológia. S. CSc. Prof. Prof. CSc. Molekulová biológia – Alberty. Doc. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 2-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-1 3 dni 3-0-1 2-0-2 2-0-2 2-0-2 5 dní 5 dní 2-0-1 4 5 4 4 2 5 5 3 3 2 2 4 H H H H Abs H H H H Abs Abs H doc. RNDr. Prerekvizita: B-UABI-103 Mikrobiológia a virológia – Pristaš. aby mohol úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu učiteľstva biológie v kombinácii na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Prof. Peter Bitušík. Valerián Franc. Petrášová. Absolventovi bude uvedený titul bakalár („Bc“). Petrášová. rias a húb – Gáper. P. Prof. RNDr. J. RNDr... CSc. P.. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie v dvoj kombinácii s druhým aprobačným predmetom. Systém a ekológia vyšších rastlín – Uhliarová. Povinné predmety B-UABI-101 Cytológia – Zupková. PaedDr. Terénne cvičenia zo zoológie – Franc. denné štúdium. 6 semestrov Štátna skúška.

. M. Výberové predmety B-UABI-301 Latinčina 1 – Albertová. Prerekvizita: B-UABI-102. Biogeografia – Uhliarová. E. J. S. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-0-0 2-0-0 2-0-0 2-0-0 0-2-0 2-0-0 2-0-0 0-0-2 2-0-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. M. CSc. Genetické výpočty – Alberty. 114 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-1 2-0-1 2-0-0 2-0-2 3 3 3 3 H H H H RNDr. B-UABI-202 Všeobecná geológia 1 – Spišiak. Povinne voliteľné predmety B-UABI-201 Chémia pre biológov a ekológov 1 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. Fyziológia živočíchov a človeka Malina. Biofyzika – Klima. Z. H. Zoologická technika a kresba . CSc. Všeobecná geológia 2 – Spišiak. Doc. Vyšetrovacie metódy v biochémii (okrem študentov chémie) – Hujová. Z. Svetlana Gáperová. Doc. Latinčina 2 .. Prerekvizita: B-UABI-202 Bioštatistika – Alberty.Albertová. Franc. R. R. RNDr. D.108 Biológia človeka 1 – Selecká. H. B-UABI-113 B-UABI-114 B-UABI-115 B-UABI-116 Ekologická fyziológia rastlín – Gáperová.. V. Terénne cvičenia z geológie. B-UABI-302 B-UABI-303 B-UABI-304 B-UABI-305 B-UABI-306 B-UABI-307 Laboratórna technika – Skoršepa. B-UABI-203 B-UABI-204 B-UABI-205 B-UABI-206 B-UABI-207 B-UABI-208 B-UABI-209 B-UABI-210 Chémia pre biológov a ekológov 2 (okrem študentov chémie)Vaculčíková. Roman Alberty. R. Biochémia (okrem študentov chémie) – Alberty. P. CSc. RNDr. Valerián Franc. J. PaedDr. Genetika živočíchov a rastlín – Alberty.CSc. D. J.104. mineralógie a petrológie – Spišiak. Smrečková. PhD. R. Prerekvizita: B-UABI-103. Roman Alberty.Franc Dejiny biológie – Hujová Úžitkové rastliny – Piliarová 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 0-2-0 0-0-2 0-2-0 2 dni 0-0-2 1-0-0 1-0-1 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H 141 . R. Hujová. J.

P. Škodová. Pavel Michal.Gajdoš. Štúdium je zamerané na prípravu kvalifikovaného učiteľa geografie. RNDr. Fyzicko-geografické syntézy . Alfonz Gajdoš.Barto. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. pracovník výchovných zariadení.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie – bakalárske štúdium UAGE doc. P. CSc. Michal. PhD. K.Michal. Pavel Michal. J. Vladimír Baar. V.. A. RNDr. PhD. P. Katarína Čižmárová. T. Prerekvizity: B-UAGE-102. Mazúrek. P.. M. P. regionálnej geografie Slovenska a z didaktiky geografie. Vladimír Baar. B-UAGE-102 B-UAGE-103 B-UAGE-104 B-UAGE-105 B-UAGE-106 B-UAGE-107 B-UAGE-108 B-UAGE-109 B-UAGE-110 B-UAGE-111 B-UAGE-112 B-UAGE-113 B-UAGE-114 B-UAGE-115 B-UAGE-116 B-UAGE-117 Fyzická geografia 1 – Michal. Študijný program zabezpečuje získať 1. RNDr. H doc RNDr.Michal. Pavel Michal. Pouš.. N. H Mgr. stupeň geografického vzdelania. RNDr. Miloš Bačík. resp. P. CSc. CSc. H doc RNDr. H prof. Geografia SR 1. Pavel Michal. R.Michal. B-UAGE-105.. Michal. základné vedomosti z fyzickej a humánnej geografie. Vladimír Baar. Fyzická geografia 3 .Gajdoš. RNDr. CSc. T. H doc.. Richard Pouš. RNDr. Humanna geografia. Absolvent získa titul Bakalár (Bc. H doc RNDr. RNDr. RNDr. Regionálna geografia 1 . Humánna geografia 2 – Pouš.. Alfonz Humánno-geografické syntézy –Madleňák. CSc.j. CSc. CSc.) a je oprávnený uplatniť sa ako pomocný učiteľ geografie. Barto.. H doc. Povinné predmety B-UAGE-101 Úvod do štúdia geografie – Čižmárová. 3/Z Prerekvizity: B-UAGE-110. Kartografia a topografia – Jakubík. B-UAGE-111 Regionálna geografia 2 – Baar. H doc. Humánna geografia 3 – Gregorová. CSc. vo verejnej a štátnej správe a v oblastiach podľa odborného geografického zamerania. PhD. CSc. A. H prof.. 3/Z 142 . Katarína Čižmárová. Madleňák. CSc. Fyzicka geografia. t. H prof.. Vladimír Baar. H doc. Fyzická geografia 2 –Polčák.. 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 2/L 3/Z 0-1-0 2-2-0 0-2-0 2-0-2 2-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 1-2-0 1-2-0 8dní 1-1-0 1-2-0 1-1-0 1-2-0 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 H doc. Jakubík. Základy štatistiky – Bačík. RNDr. Prerekvizity: B-UAGE-102. H doc. CSc. Pavel Michal. RNDr. M. Pavel Michal. CSc. 6 semestrov Obhajoba bakalárskej práce a štátna skúška. doc. H doc. CSc. H prof. R. P. B. B-UAGE-104 Humánna geografia 1 – Bačík. Gajdoš. A. GIS a DPZ – Berezný. P. Pavel Michal. CSc. Terénne cvičenia 1 . CSc. denné štúdium. Katarína Čižmárová. BUAGE-108 Terénne cvičenia 2. H Mgr. RNDr. J. RNDr. RNDr. H prof. M. J. M. RNDr. Vladimír Baar.

Vybrané problémy z urbánnej ekológie – Pouš. T. Výberové predmety B-UAGE-301 Regionálna geografia EÚ – Mazúrek. K. H prof. PhD. Prerekvizity: B-UAGE-115 Regionálna geografia 4 – Pouš. PhD. Geobiomy súše – Michal.. M. T. Alfonz Gajdoš. Sídelné systémy – Pouš. Vybrané geopolitické teórie – Madleňák. Seminár z didaktiky geografie – Čižmárová. P. R. Geografia SR 2 Bačík. B-UAGE-302 B-UAGE-303 B-UAGE-304 B-UAGE-305 B-UAGE-306 B-UAGE-307 B-UAGE-308 Religiózna geografia – Gregorová. Regionálne aspekty svetového hospodárstva – Gajdoš. FG analýza malého regiónu – Polčák. T. Vladimír Baar. Kultúrne regióny sveta – Madleňák. Geografia cestovného ruchu – Gregorová. A. CSc. A. B-UAGE-118 B-UAGE-119 B-UAGE-120 Regionálna geografia 3 .. N. Krajinné typy Slovenska – Michal. P. PhD. A. J. B. Madleňák. Gregorová. RNDr. N... Gajdoš. Geoekológia a environmentalistika – Gajdoš. R. Geografické poznávanie Európy – Gajdoš. P. A. H doc. Povinne voliteľné predmety B-UAGE-201 Planetárna geografia – Medveďová. B. Seminár z klimageografie – Polčák. Politická geografia – Madleňák.O. A. B. B. A. R. B-UAGE-202 B-UAGE-203 B-UAGE-204 B-UAGE-205 B-UAGE-206 B-UAGE-207 B-UAGE-208 B-UAGE-209 B-UAGE-210 B-UAGE-211 B-UAGE-212 Horniny a ich funkcie v krajine – Michal.Pouš. 1/Z 0-2-0 2 1/Z 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 1/L 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/Z 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 2/L 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/Z 0-2-0 2 3/L 0-2-0 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Terénne cvičenia v zahraničí – Gajdoš. RNDr. T.Slobodníková. H doc RNDr. Gregorová. O. Socioekonomické problémy regiónov sveta a globalizácia – Slobodníková. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-1-0 0-1-0 12dní 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 4 2 2 2 2 2 H H H Abs H Abs H Abs 143 . R. 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 1-2-0 1-2-0 3 2 2 Gajdoš. Alfonz Gajdoš.

v programovaní. Ing.. Forma a odporúčaná denné štúdium. Brodenec.a H RNDr. PhD. Ľ. RNDr.. Povinné predmety B-UAIN-101 Úvod k informatike – Klimeš.a H doc. H doc. Operačné systémy 1 – Škrinárová. Milan Hudec.II. H RNDr. CSc. Siládi. v informačných a databázových systémoch. H doc. Ľudovít Trajteľ..II. Prerekvizity: B-UAIN-106 Numerická matematika – Klimeš. multimédiách a didaktike informatiky. Peter Maličký. Ing. PhD.. Slúži na programu získanie aprobačného predmetu . Ing. Milan Hudec. Bohuslav Sivák. Počítačové systémy a prostriedky. Prerekvizity: B-UAIN-102 Programovanie 2 – Vagač. PhD. Jan Klimeš. PhD. môže organizovať a školiť pracovníkov pre informačné systémy. B-UAIN-106 Operačné systémy 2 – Škrinárová.a H RNDr. Absolvent je schopný práce aj v tvorbe softvérových produktov. Ing. J. Ľ.a H prof. B. Siládi. PhD. Prerekvizity: B-UAIN-108 Počítačová grafika 1 – Klimeš.informatiky. H doc. J. H doc. Prerekvizity: BUAIN-105 Počítačové siete –– Trajteľ.II. H prof. RNDr. informačných a počítačových sieťach. Ľ. CSc. PhD. Ľudovít Trajteľ. Ľudovít Trajteľ. Ing. Teória algoritmov 1 – Sivák. Vladimír Olej. 6 semestrov. J. V. H RNDr.. P. informačných technológií a sietí. Charakteristika študijného Štúdium je určené pre asistentov učiteľov základných alebo stredných škôl. Vladimír Olej. Algoritmy a štruktúry údajov 2 – Siládi. Programovanie 1 – Siláči. CSc. H prof. Milan Hudec. DrSc.. Počítačové systémy 2 – Trajteľ. V. B. informačných technológiách. V. Milan Hudec. Teoretické základy informatiky. počítačovej grafike. J. Ľudovít Trajteľ. H doc. Dana Horváthová.CSc. PhD. J. Trhan. PhD. Ing. J. Prerekvizity: B-UAIN-105. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 3/L 2-0-0 2-1-0 2-2-0 2-2-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-2-0 1-2-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 2-1-0 4 5 5 5 3 4 3 5 5 2 4 4 2 2 2 H doc. I. Ing. M. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. RNDr. O. V. CSc. PhD. Prerekvizity: BUAIN-102 Diskrétna matematika – Sivák. dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z informatiky. H doc. Profil absolventa Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. B-UAIN-102 B-UAIN-103 B-UAIN-104 B-UAIN-105 B-UAIN-106 B-UAIN-107 B-UAIN-108 B-UAIN-109 B-UAIN-110 B-UAIN-111 B-UAIN-112 B-UAIN-113 B-UAIN-114 B-UAIN-115 Algoritmy a štruktúry údajov 1 – Siládi. CSc. Vychováva asistenta učiteľa – špecialistu v informatike.) a je oprávnený asistovať pri vyučovaní predmetu Informatika na základných a stredných školách všetkých typov. Prerekvizity: B-UAIN-109 Databázové systémy – Šuch. Ing. Počítačové systémy 1 – Trajteľ. Roman Nedela.. Ľudovít Trajteľ. programu Študijný poradca Ing. Ing. 144 .Študijný odbor Študijný program UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo informatiky – bakalárske štúdium Kód študijného programu UAIN Garant študijného doc. Jan Klimeš. PhD..II.

Projekt z DB systémov – Šuch. A. Tvorba aplikácií v Matlabe – Trhan. M. V. O. P. M.Povinne voliteľné predmety B-UAIN-201 Matematická analýza 1 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. M. V. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 3/Z 3/Z 3/L 2-2-0 0-2-0 1-1-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium Výberové predmety B-UAIN-301 Informačné technológie (okrem kombinácie In-M) – Horváthová. B. V. Matematická analýza 2 (okrem kombinácie In-M) – Michalíková. D. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/L 3/L 3/L 0-2-0 0-1-0 0-2-0 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-2-0 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H 145 . B-UAIN-302 B-UAIN-303 B-UAIN-304 B-UAIN-305 B-UAIN-306 B-UAIN-307 B-UAIN-308 B-UAIN-309 B-UAIN-310 B-UAIN-311 Tvorba algoritmov 1 – Siládi. Prerekvizity: B-UAIN-201 Internetové technológie 1 (pre kombináciu In-M) – Šuch. Štatistické spracovanie údajov – Sudolská. O. A. Seminár z programovania 3 – Vagač. Gridové technológie 1 – Siládi. Prerekvizity: BUAIN-104 Programovanie 3 – Vagač. V. M. D. Odborná angličtina – Brodenec. B-UAIN-202 B-UAIN-203 B-UAIN-204 B-UAIN-205 B-UAIN-206 B-UAIN-207 B-UAIN-208 B-UAIN-209 B-UAIN-210 Informačné technológie (pre kombináciu In-M) – Horváthová. Používateľské rozhrania – Trajteľ. Seminár z teórie grafov – Sudolská. Ľ. Gridové technológie 2 – Siládi. Internetové technológie 1 (okrem kombinácie In-M) – Šuch. O. Prerekvizity: B-UAIN-106 Jazyky a syntaktická analýza – Sivák. J. D. Tvorba algoritmov 2 – Siládi. I. Seminár – Systémy DTP – Horváthová. Seminár z programovania 2 – Siláči.

M. RNDr. doc.. ktorý si doplní kvalifikáciu externým štúdiom a v organizáciách ako referent pre vykonávanie rôznych činností. u ktorých sa nevyžaduje magisterský stupeň vysokoškolského vzdelania. Pavol Klenovčan. pravdepodobnosti a štatistiky a príbuzných disciplín. M. Geometria 1 – Monoszová. V. Pavel Hanzel. doc.115 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0 2-2-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 2-1-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 H H H H H H H H H H H H H H H H doc. CSc. DrSc.. Prerekvizity: B-UAMA-104 Geometria 2 – Monoszová. Miroslav Haviar. Gejza Wimmer.). základné poznatky z vysokoškolského kurzu matematickej analýzy. RNDr. Peter Maličký. P. Peter Maličký. RNDr. algebry. DSc. Algebra 2 – Haviar. Prerekvizity: B-UAMA110 Pravdepodobnosť a mat. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky zo špecializácie. P. prof.DrSc. P. B-UAMA-102 B-UAMA-103 B-UAMA-104 B-UAMA-105 B-UAMA-106 B-UAMA-107 B-UAMA-108 B-UAMA-109 B-UAMA-110 B-UAMA-111 B-UAMA-112 B-UAMA-113 B-UAMA-114 B-UAMA-115 B-UAMA-116 Úvod do teórie funkcií – Snoha.. CSc. Prerekvizity: B-UAMA-105 Algebra 1 – Haviar. G. DSc. RNDr. geometrie. štatistika 1 – Konôpka. A.DrSc. Prerekvizity: B-UAMA104 Matematická analýza 3 – Janiš. CSc. P. Ľubomír Snoha. RNDr. Prerekvizity: BUAMA-101 Matematická analýza 2 – Janiš. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ a Matematika. Prerekvizity: B-UAMA-101 Matematická analýza 1 – Janiš. Lineárna algebra – Haviar. RNDr. Ľubomír Snoha. CSc. Vyučovanie niektorých matematických disciplín prebieha v počítačovom laboratóriu. doc. Môže sa uplatniť v inštitúciách pre organizáciu voľného času detí a mládeže. denné štúdium. RNDr. Ľubomír Snoha. Miroslav Haviar. Prerekvizity: BUAMA-101 Elementárna geometria 1 – Monoszová. RNDr. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-102 Teória čísel .DrSc. DSc. Ľ. Roman Nedela. Pavel Hanzel. G. doc. RNDr. Prerekvizity: B-UAMA-106 Kombinatorika – Konôpka. CSc. prof. prof. CSc. RNDr. RNDr. Ľubomír Snoha. Prerekvizity: B-UAMA-106 Elementárna geometria 2 – Monoszová.. CSc.DrSc. DSc. prof. Miroslav Haviar. prof. 146 . prof. RNDr. CSc. RNDr. V. Dirbák. Lašová. RNDr. doc. Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety B-UAMA-101 Úvodný kurz matematiky – Klenovčan. Dirbák.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo matematiky – bakalárske štúdium UAMA prof. CSc. PhD. Študent špecializácie si osvojí poznatky z elementárnej matematiky. CSc. M. Pavol Klenovčan. Pavel Hanzel. CSc. L.Hrnčiar. doc. RNDr. prof. Prerekvizity: B-UAMA. G. Elementárna aritmetika a algebra – Haviar. Renčová. Magdaléna Renčová. RNDr. Absolvent získa titul "bakalár" (Bc. M.. ako nekvalifikovaný učiteľ. RNDr. DrSc. doc. A. Pavel Klenovčan. G. M. prof. M. V. Dirbák.

Prerekvizity: B-UAMA-202 Záujmová matematika 1 Záujmová matematika 2 Diskrétne dynamické modelovanie 1 – Hric. P. Diskrétne dynamické modelovanie 2 – Hric. A. Prerekvizity: B-UAMA-114 Diskrétna matematika – Hrnčiar. G. DrSc. M. K. V. I. Cvičenia z algebry – Haviar. Prerekvizity: B-UAMA-101 Cvičenia z teórie čísel – Hrnčiar. P. I. Výberové predmety B-UAMA-301 Repetitórium zo stredoškolskej matematiky – Valenčáková. Cvičenia z planimetrie – Kršňák. RNDr. P. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. R. 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/L 3/Z 3/L 0-2-0 2-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2-1-0 2-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H Abs Abs H H 147 . Cvičenia z pravdepodobnosti a matematickej štatistiky – Konôpka. 3/L 3/L 1-1-0 2-1-0 2 2 H H prof. Povinne voliteľné predmety B-UAMA-201 Rovnice a nerovnice – Samuelčík. B-UAMA-202 B-UAMA-203 B-UAMA-204 B-UAMA-205 B-UAMA-206 B-UAMA-207 B-UAMA-208 B-UAMA-209 B-UAMA-210 B-UAMA-211 B-UAMA-212 Osobné počítače 1 – Hollá.B-UAMA-117 B-UAMA-118 Pravdepodobnosť a mat. R. P. DrSc. Cvičenia z matematickej analýzy – Maličký. V. Cvičenia zo stereometrie – Monoszová. Cvičenia z lineárnej algebry – Haviar. G. Cvičenia z geometrie 2 – Monoszová. P. RNDr. G. Osobné počítače 2 – Hollá. B-UAMA-302 B-UAMA-303 B-UAMA-304 B-UAMA-305 B-UAMA-306 B-UAMA-307 Úvod do algoritmov a programovania – Špitalský. prof. Cvičenia z kombinatoriky – Samuelčík. štatistika 2 – Konôpka. Prerekvizity: B-UAMA-113 Cvičenia z geometrie 1 – Monoszová. K. P. Gejza Wimmer. Roman Nedela.

Povinné predmety B-UPTV-101 Materiály a technológia 1 – Očkajová. H doc. PhD. Ing. PhD. 1/Z Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 2 – Čellárová. Ľ Materiály a technológia 3 . J. H doc. B-UPTV-108 Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. CSc. CSc. H Ing. Ing. H doc. 6 semestrov Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby bakalárskej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. Absolvent získa potrebné vedomosti. CSc. Ing. H doc. Prerekvizity: B-UPTV102 Technické praktiká 2 – Polčíc. Technické praktiká 1 . H Ing. PhD. Stroje a zariadenia – Kučerka. M Technické praktiká 3 – Polčíc. B-UPTV-102 B-UPTV-103 B-UPTV-104 B-UPTV-105 B-UPTV-106 B-UPTV-107 B-UPTV-108 B-UPTV-109 B-UPTV-110 B-UPTV-111 B-UPTV-112 B-UPTV-113 B-UPTV-114 B-UPTV-115 B-UPTV-116 Technické kreslenie – Kučerka. H doc.Polčíc. A.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – bakalárske štúdium UPTV doc. J. H PaedDr. M. Stebila. H doc. Daniel Novák. CSc. Alena Očkajová. J. M. Ing. CSc. zručnosti. Ľubomír Žáčok. CSc. Materiály a technológie. H PaedDr. Ľubomír Žáčok. PhD. Ján Pavlovkin. M. CSc. Stroje a zariadenia. 1/Z 1/Z 1/Z 2-0-0 0-0-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 2-0-0 0-1-1 0-0-2 1-1-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-2-0 0-1-0 1-1-0 0-0-2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 Vybrané kapitoly z matematiky a fyziky 1 – Čellárová. Ing. L. Prerekvizity: B-UPTV103. Ing. Martin Kučerka. Predmety štátnej skúšky: Pedagogicko – psychologický základ. H doc. Ján Klima. Ľubomír Žáčok. Daniel Novák. Ing. Ján Klima. Ľubomír Žáčok. PhD. 148 . Ján Pavlovkin. H PaedDr. Počítačová grafika – Kučerka. M. Ing. Ing. CSc. Prerekvizity: B-UPTV112 Technické praktiká 4 – Polčíc. Daniel Novák. B-UPTV-111 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/Z 2/L 2/L H doc. CSc. PhD. CSc H PaedDr. 1/L Prerekvizity: B-UPTV-104 Materiály a technológia 2 1/L Technická grafika – Kučerka. H PaedDr. Ľ Prerekvizity: B-UPTV103. Ľ. Ľubomír Žáčok. Daniel Novák. Elektrotechnika a elektronika. stupni základných škôl a získa potrebný teoreticko praktický základ pre ďalšie štúdium. denné štúdium. Elektrotechnika 2 – Pavlovkin. H doc. PhD. Alena Očkajová. návyky a kompetencie pre výkon tzv. Ing. Absolvent získa titul "Bakalár" (Bc. L. PhD. Ing. stupni základnej školy pokračovaním v magisterskom študijnom programe Technická výchova. asistenta učiteľa predmetu technická výchova na II.Novák Prerekvizity: B-UPTV106 Technická mechanika – Kučerka. resp.) a je pripravený získať úplnú spôsobilosť pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. pomocného učiteľa. Alena Očkajová. Ľ.. Daniel Novák.

H doc. H PaedDr.Očkajová. Technika a životné prostredie – Stebila. PhD. 1/Z 1/L 2/L 2/L 2/Z 3/L 3/Z 0-1-0 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-2-0 0-2-0 0-0-1 3 3 2 2 3 3 3 Abs Abs Abs Abs Abs Abs Abs 149 . Ľ. H PaedDr. Technická prax 2 – Pavlovkin.. Prerekvizity: BUPTV-117 3/Z 3/Z 3/Z 3/Z 3/L 3/L 1-2-0 0-0-2 0-0-2 0-1-0 0-2-2 0-0-2 3 2 3 2 3 3 H doc. Aplikácie pedagogického softvéru – Pavlovkin. PhD. J. M. Milan Ďuriš. J. Ľubomír Žáčok. Povinne voliteľné predmety B-UPTV-201 Materiály a technológia 1 . Prerekvizity: B-UPTV-107 Cvičenia z elektroniky Pavlovkin. B-UPTV-202 B-UPTV-203 B-UPTV-204 B-UPTV-205 B-UPTV-206 B-UPTV-207 B-UPTV-208 B-UPTV-209 B-UPTV-210 B-UPTV-211 B-UPTV-212 B-UPTV-213 Základy výpočtovej techniky – Pavlovkin. PaedDr. PhD. A.Polčíc. A.Pavlovkin. Modelárstvo 1 – Polčic. Tabuľkový procesor pre technické výpočty – Pavlovkin. J. J. Tvorba učebných pomôcok 1 – učitelia katedry Ročníkový projekt – učitelia katedry Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. J. B-UPTV-302 B-UPTV-303 B-UPTV-304 B-UPTV-305 B-UPTV-306 B-UPTV-307 Dejiny vedy a techniky– Stebila. Prerekvizity: B-UPTV112.Pavlovkin. Technické praktiká 6 . H Ing. J. Ľ. CSc. PhD. Ján Pavlovkin. B-UPTV-115 Technické praktiká 5 . J. J. Technická záujmová činnosť– Polčic. Ing. J.B-UPTV-117 B-UPTV-118 B-UPTV-119 B-UPTV-120 B-UPTV-121 B-UPTV-122 Elektrotechnika 3 – Pavlovkin. Ľ Prerekvizity: B-UPTV116 Elektrotechnické meranie . Ján Klima. CSc. Automatizácia a kibernetika . Prerekvizity: B-UPTV-115. J. B-UPTV-117 Metodológia výskumu 1 – Ďuriš. J. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/L 2/L 3/Z 3/Z 3/L 3/L 0-2-0 0-0-2 0-2-0 0-1-0 1 deň 0-1-0 0-2-0 0-0-1 1 deň 0-0-1 0-1-0 0-0-2 0-0-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 H H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 10 kreditov za celé štúdium. Technická prax 1 – Očkájová. J. Výberové predmety B-UPTV-301 Úvod do štúdia techniky – Stebila. A. J. Nekonvenčné technológie Elektrotechnika 1 – Pavlovkin. M. Ľ. Žáčok. Cvičenie z elektrotechniky a automatizácie – Pavlovkin. Ľubomír Žáčok. Ján Pavlovkin. J.Pavlovkin. H Ing. Materiály a technológia 2 Bezpečnosť a hygiena práce – Očkajová.

Oľga Wágnerová. CSc. CSc. PhDr. doc. PaedDr. PhDr. PhDr. PaedDr. prof. doc. doc. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálnohistorickom vývoji 3 Človek. PhD. doc. PaedDr. kultúra 1 Človek.A6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. spoločnosť. PhDr. H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. prof. Ľubica Babicová. CSc. Jitka Oravcová. prof. povinne voliteľných min. PhD. Dana Hanesová. doc. Ľudovít Višňovský. Soňa Kariková. PhD. PhD. prof. PhD. PhDr. PaedDr. výmera hod. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. PhDr. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1diFSVE2 1diCSHV1 1diCVIS1 1diSPTI1 1diTROZ1 1diCSHV2 1diSPK 1diCVIS2 1diCVIS3 1diCSHV3 1diCSK1 1diSCK2 1diEV 1diSPT2 1diPP 1diPZUEV1 1diEP3 1diEHEV Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálnohistorickom vývoji 1 Človek. doc. CSc. výmera hod. CSc. PaedDr. doc. PaedDr. Rok 0 0 H H 2. PhD. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L Garant predmetu prof. spoločnosť. S. kredit P 4 3 1 0 C 0 0 150 . doc. prof. Kariková. 3 Sem Garant predmetu L L prof. CSc. Beata Kosová. PhD. PhDr. výchova a ideové systémy 2 Človek. prof. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálnohistorickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. doc. PaedDr. PhDr. PhDr. CSc. Ing. Jitka Oravcová. CSc. PaedDr. Dana Hanesová. Vojtech Korim. Katarína Lucinkiewiczová. Marta Valihorová. PhD. Dana Hanesová. CSc. Beata Kosová. doc. 3 2. Alena Doušková. Vojtech Korim. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti Psychológia zážitkového učenia v EV1 Edukačná psychológia 3 Ekologické hodnoty v EV Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1diTRV 1diUEV Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 55 týž. Vojtech Korim. Vojtech Korim. CSc. PaedDr. CSc. týž. CSc. P 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 14 C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 6 S 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 18 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný S 2 2 L Ukonč. Vojtech Korim. Marta Valihorová. PaedDr.

PhD. PhD. 2. Janka Kyseľová. Odporúčaný L Ukonč. PhD. 3 1. PhD. PhD. Rok 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H 2. Z Mgr. Z PhDr. 2. PhD. L Mgr. PaedDr. 3 2. prof. 151 . 3 Sem Garant predmetu PhD. L PhDr. 3 2. PhD. 3 2. Petra Fridrichová. 3 2. 3 2. 2 Sem Garant / garantka predmetu Z PhDr. výmera hod. 2 1. 2. výmera hod. PaedDr. 3 1. Petra Fridrichová. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1diAJEV1 1diAJEV2 1diNJEV1 1diNJEV2 1diMTBPEV 1diEVO 1diOSVOUC1 1diOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet týž. PaedDr. Mgr. Rok 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H 1. Ján Kaliský. 2. 3 1. Soňa Kariková. prof. prof. 3 2. Vojtech Korim. L Mgr.Povinne voliteľné predmety Skratka 1diVEV 1diRV 1diEE 1diESP 1diPU 1diSBP 1diEVEU Názov Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. Katarína Lucinkiewiczová. PhD. Janka Kyseľová. PhD. Z L Z Z Z Z L Mgr. Ján Kaliský. PhDr. doc. CSc. 3 1. Vojtech Korim. Petra Fridrichová. PhD. Ján Kaliský. Z Mgr. Miroslav Valica. PhD. kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 P 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 1 1 S 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 2 2 0 1 1 Odporúčaný L Ukonč. kredit P 3 4 4 3 2 2 2 27 10 týž. Ján Kaliský. CSc. PhD. 3 2. PaedDr. Vojtech Korim. CSc. L Mgr. 3 2.

doc. art. Mária Strenáčiková. prof. Milan 1 0. Štefan Sedlický MgA. doc. Jana Škvarková. PhDr. Eleonóra Baranová. Mgr.Bar. PhDr. prof. Belo Felix.TP Harmónia a polyfónia 1 Hudobná pedagogika Intonácia a sluchová výchova 1 Spev a hlasová výchova 2 Hudobný nástroj .Imp. art. Mária Strenáčiková.HP Dejiny hudobnej kultúry 2 Formy a druhy hudobného umenia 1 Intonácia a sluchová výchova 3 Spev a hlasová výchova 4 Hudobný nástroj . Mgr. Dejiny hudobnej kultúry 3 Formy a druhy hudobného umenia 2 Zborový spev a vedenie kredit 3 1 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 týž. Jana Škvarková. Mgr. CSc.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc. prof. ArtD. MgA.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0. prof. PhD. Mgr. Mgr. výmera hod. Eva Langsteinová. doc. CSc. art. doc. CSc. doc. doc. Jana Škvarková. prof. CSc. ArtD.33 0 0 1 1 0 0. Mgr. Mária Strenáčiková. doc. art. doc. Marián Janek. art.33 0 0 0 1 1 0 0 0.5 0 0 0 0 4 2 1 152 . Mgr. PhD. Belo Felix. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55. povinne voliteľných 12 a výberových predmetov 6 kreditov Povinné predmety Skratka 1AiHT 1AiPM 1AiHP 1AiSHV1 1AiHNTP 1AiHP1 1AiHPE 1AiISV1 1AiSHV2 1AiHNI 1AiDHK1 1AiHP2 1AiHF 1AiSHV3 1AiISV2 1AiHNHP 1AiDHK2 1AiFDHU1 1AiISV3 1AiSHV4 1AiHNB 1AiDHK3 1AiFDHU2 1AiZSVZ1 Názov predmetu Hudobná teória Propedeutika muzikológie Hudba a počítač Spev a hlasová výchova 1 Hudobný nástroj . Marián Janek. Štefan Sedlický prof. art. PhD. Mária Strenáčiková.5 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0. PhD. CSc. Eva Langsteinová. Libor Fridman.33 0 0 1 0 0 0. Jana Škvarková. CSc. PaedDr.33 0 0 1 1 0 0. doc. Mgr. Mgr. Mária Strenáčiková. ArtD. PhDr. P 1 1 1 C 0 0 0 S 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Mária Strenáčiková. Mgr. CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Z Z Z L L L L L Z Z Z Garant predmetu doc. PhD. art. PaedDr. Belo Felix. Štefan Sedlický MgA. doc. PaedDr. art. ArtD. Eva Langsteinová. CSc. Mgr. PhD. CSc. Mgr.5 0 0 0 0 3 2 1 0 0. art. CSc. prof. Mgr. Dejiny hudobnej kultúry 1 Harmónia a polyfónia 2 Hudobný folklór Spev a hlasová výchova 3 Intonácia a sluchová výchova 2 Hudobný nástroj . doc. PaedDr. art. prof. PhDr. Štefan Sedlický MgA.

art. Dejiny hudobnej kultúry 4 Hudobná estetika Hudobná psychológia Zborový spev a vedenie zboru 2 Spev a hlasová výchova 6 Hudobný nástroj . Rok H H H H H H H H 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z L L L L L L Garant predmetu Pazúrik. art. ArtD. Peter Špilák. art. CSc. art. Peter Špilák. prof. Milan Pazúrik. Štefan Sedlický MgA. PhD. PaedDr. Mgr. Mgr. CSc. prof. Milan Pazúrik. Mgr. Libor Fridman. Mgr.Rom. PhD. Mgr. Milan Pazúrik. art.33 0 0 1 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0. prof.5 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0. prof. Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiOKL1 1AiOKE1 1AiZSZ1 1AiMSZ1 1AiOKL2 1AiOKE2 1AiZSZ2 1AiMSZ2 1AiOKL3 1AiOKE3 1AiZSZ3 1AiMSZ3 1AiPP1 1AiOKL4 1AiOKE4 1AiPP2 Názov predmetu Obligátny klavír 1** Obligátny keyboard 1 Ženský spevácky zbor 1* Miešaný spevácky zbor 1* Obligátny klavír 2** Obligátny keyboard 2 Ženský spevácky zbor 2* Miešaný spevácky zbor 2* Obligátny klavír 3** Obligátny keyboard 3 Ženský spevácky zbor 3* Miešaný spevácky zbor 3* Polyestetické praktikum 1 Obligátny klavír 4** Obligátny keyboard 4 Polyestetické praktikum 2 kredit 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 55 kredit týž. PaedDr. Mgr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Z L L L Mgr. prof.33 0 0 0. PaedDr. Mária Strenáčiková. PaedDr. Milan Pazúrik. prof. prof. PhD. CSc. CSc.Povinné predmety Skratka 1AiSHV5 1AiHNK 1AiDHK4 1AiHE 1AiHPS 1AiZSVZ2 1AiSHV6 1AiHNR Názov predmetu zboru 1 Spev a hlasová výchova 5 Hudobný nástroj . P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Belo Felix. Peter Špilák. PaedDr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0. Mgr. Milan Pazúrik. PhD. Peter Špilák. art. doc. Milan Pazúrik. CSc. Mgr.5 0 0 0. PhD. Milan Pazúrik. Mgr. CSc. CSc. výmera hod. CSc.5 0 týž. výmera hod. 0 0.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. art. art.Kla. Peter Špilák. PaedDr. PaedDr. art.5 0 0 0 0 0 2 2 H H H H H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr. Eva Langsteinová. PhD.5 0 0 0. PhD. Mgr. Štefan Sedlický MgA. PhD. art. Peter Špilák. Peter Špilák. Jana Škvarková. Mgr. PaedDr. Belo Felix. CSc. ArtD. CSc. doc. doc.5 0 0 0.5 0 0 0 2 153 . PhDr. prof. doc. Peter Špilák. Jana Škvarková. prof. prof. PhD. art. PhD. 0 0.

Pavol Tužinský Mgr.5 0 0 0. Pavol Tužinský doc. art. PhD. CSc. PaedDr. PaedDr. Igor Gašpar. výmera hod. Jana Škvarková. art. PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Mgr. art. Milan Pazúrik. PhD.5 0 0 0. 154 . L L Z Z Z Z L L L L prof. PhD. Rok H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L Z Z doc. prof. Rok H H H H H H H H H H 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem PhD. prof. PhD. Pavol Tužinský doc. doc. PaedDr. CSc. Mgr. Mgr. Mgr. art. Peter Špilák. PaedDr. art. PaedDr. Pavol Tužinský MgA. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. PhD. Mgr. PhD. art. CSc. CSc. art. prof. P 0 0 C 0 0 S 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. PhDr. art. výmera hod. doc. art. PaedDr. prof. CSc. Mgr. ArtD. Mgr. Mgr. Dagmar Michálková. Milan Pazúrik. Milan Pazúrik. Pavol Tužinský Externista doc. prof. 0 0. CSc. Externista doc.5 0 0 0 0 0 2 2 týž.Povinne voliteľné predmety Skratka 1AiZSZ4 1AiMSZ4 1AiOKL5 1AiOKE5 1AiZSZ5 1AiMSZ5 1AiOKL6 1AiOKE6 1AiZSZ6 1AiMSZ6 Názov predmetu Ženský spevácky zbor 4* Miešaný spevácky zbor 4* Obligátny klavír 5** Obligátny keyboard 5 Ženský spevácky zbor 5* Miešaný spevácky zbor 5* Obligátny klavír 6** Obligátny keyboard 6 Ženský spevácky zbor 6* Miešaný spevácky zbor 6* Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiCM1 1AiFT1 1ALS1 1AiLH1 1AiIS1 1AiCM2 1AiPH 1AiFT2 1ALS2 1AiLH2 1AiIS2 1AiCM2 1AiIS1 Názov predmetu Collegium musicum 1 Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Collegium musicum 2 Praktikum z harmónie Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Collegium musicum 3 Interpretačný seminár 1 kredit 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 kredit 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 38 12 týž. CSc. Peter Špilák. Peter Špilák. Mgr.5 0 0 0 0 0 2 2 0 0. Igor Gašpar. Dagmar Michálková. Peter Špilák. PhDr. CSc. Mgr. Peter Špilák. Mgr. Milan Pazúrik. art.

Mária Strenáčiková. Mgr. výmera hod. Mgr. Mgr. Pavol Tužinský doc. PhDr. CSc. 155 . Igor Gašpar. Jana Škvarková. Mgr. Mgr. PhD. ktorí študujú hru na inom hudobnom nástroji ako je klavír. Igor Gašpar. Mgr. art. art. Externista doc. Pavol Tužinský doc. Mgr. Mgr. PhD. Externista doc. Mgr. Externista doc. PhD. ArtD. Mária Strenáčiková. Mgr. Mgr. art. Igor Gašpar. Mgr. art. PhD. PhDr.6 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . Dagmar Michálková. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. CSc. Igor Gašpar. doc. art. art. CSc. Dagmar Michálková. Pavol Tužinský * Spevácky zbor 1 . CSc. Externista doc. Mária Strenáčiková. doc. CSc. art.školské hudobné súbory.Odporúčané výberové predmety Skratka 1AiPDH1 1AiFT3 1ALS3 1AiLH3 1AiIS3 1AiCM4 1AiIS2 1AiPDH2 1AiFT4 1ALS4 1AiLH4 1AiIS4 1AiPDH3 1AiFT5 1ALS5 1AiLH5 1AiIS5 1AiPDH4 1AiHMS 1AiFT6 1ALS6 1AiLH6 1AiIS6 Názov predmetu Praktikum z dejín hudby 1 Folklórny tanec 3 Ľudový spev 3 Ľudová hudba 3 Inštrumentálna skupina 3 Collegium musicum 4 Interpretačný seminár 2 Praktikum z dejín hudby 2 Folklórny tanec 4 Ľudový spev 4 Ľudová hudba 4 Inštrumentálna skupina 4 Praktikum z dejín hudby 3 Folklórny tanec 5 Ľudový spev 5 Ľudová hudba 5 Inštrumentálna skupina 5 Praktikum z dejín hudby 4 Hudobno-multimediálny seminár Folklórny tanec 6 Ľudový spev 6 Ľudová hudba 6 Inštrumentálna skupina 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 60 6 týž. ** Obligátny klavír si povinne volia študenti. Mgr. Dagmar Michálková. Pavol Tužinský MgA. art. Dagmar Michálková. CSc. Mária Strenáčiková. CSc. Mgr. doc. doc. art. Pavol Tužinský doc. PhD. doc. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Sem Z Z Z Z Z L L L L L L L Z Z Z Z Z L L L L L L doc. PhDr. Igor Gašpar. CSc. PhDr.

ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. Študijný poradca katedry: Mgr. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. vysokoškolskými pracoviskami v SR. ktorý pripraví odborníkov. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. s Filozofickým ústavom SAV. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. riaditeľa pre etiku. konzultant. t. etiku médií a profesijné etiky. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. kultúru individuálneho prejavu. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti.j. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN). stupeň) B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. environmentálnu etiku. 446 5626. Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. manažérsku a podnikateľskú etiku. expert for ethics). biomedicínsku etiku. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko. J 03. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. 156 . profesionálne vystupovanie. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV miestnosť č. etických komisiách apod.branislav@fhv.).sk. Tychy). Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. Katowice). zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika.umb. e-mail: vincur. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. asistent manažéra. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách.B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. personálna práca. poradenských centrách. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. t. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu.č.

1. 1.Ďurčík doc. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. 1.Fobel doc.Fobel prof. 1. Fobelová Kovaľová. v študijnom programe Aplikovaná etika.Ďurčík prof.Ďurčík prof. 1.sk Garant štúdia: prof. lektor Kovaľová L Spolu Fobel Šimoniová Fobel Šimoniová Garant doc.Fobel doc. stupeň štúdia. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika.Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. 7 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov a minimálne 5 výberových predmetov za 13 kreditov. 1. 1.fhv. 1. Pavel Fobel. 1.Ďurčík prof.Fobel prof. 1. Lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová Šimoniová Fobel Ext.umb. 1. 1. Fobelová prof. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-100 M-ETEt-106 M-ETEt-102 M-ETEt-107 M-ETEt-108 M-ETEt-109 M-ETEt-200 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-300 M-ETEt-101 M-ETEt-103 M-ETEt-110 M-ETEt-202 M-ETEt-111 M-ETEt-104 M-ETEt-201 M-ETEt-301 M-ETEt-301 M-ETEt-112 M-ETEt-105 M-ETEt-113 M-ETEt-203 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 1* Bioetika 1* Etika vedy a výskumu Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne.Ďurčík prof. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Fobelová 157 . PhD. Fobelová doc. PhDr. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 17 povinných predmetov za 87 kreditov. 1. 2.PhD prof. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Etika médií Bioetika 2 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia Semester Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V V P P P PV P P PV V V P P P PV 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 3 1 2 2 2 2 2 18 3 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 5 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 3 3 3 2 30 5 5 2 2 4 4 3 2 3 30 4 3 3 4 1. 2. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Z Z Z Z Vyučujúci Ďurčík Fobelová Kovaľová Fobelová Kovaľová Šimoniová Bušíková Ext. 2. 1. Lektor Kovaľová Ext. 2.Fobel doc. 2.Ďurčík prof. 1. 1.

sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. . 2. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. 2. biomedicínska etika. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-114 M-ETEt-115 M-ETEt-204 M-ETEt-205 M-ETEt-206 M-ETEt-302 M-ETEt-302 M-ETEt-116 Názov predmetu Etika leadershipu Prax Zamestnanecká etika Semester Semináre Kredity Skúška P P PV 0 0 1 1 2 0 0 1 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 2 1 1 19 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 2 2 4 2 2 31 30 2.odporúčaný. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. colnej a vojenskej službe.Spolu kontakt. etika verejnej správy. etická expertíza a etické poradenstvo. analytických postupov. etika v policajnej.povinný.Ďurčík prof. morálna inteligencia.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 158 . etika a právo.povinne voliteľný. etika politiky. Fobelová Spoločenská a morálna PV zodpovednosť organizácií Etická expertíza a etický program PV Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2 Etika techniky Záverečná práca V V P prof. 2. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti.Fobel 0 57 30 14 120 Skratky: P . súčasné trendy v environmentálnej etike. Z Z Z Z Z Z Z L Vyučujúci Šimoniová Šimoniová Fobelová Šimoniová Fobel Ext. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet Garant doc. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . 2. lektor Ext. etika v období globalizácie. odp. 2. sem. 2. etika internetu) Riešenie etických dilem. – semester Skratka A B C D E F G H I J Témy jadra študijného odboru etika Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy. V .výberový. 2. základné práva v sociálnom zabezpečení. manažérska a podnikateľská etika. PV .

sociálnej. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Janka Pálková Tel. 1. prof.Darulová prof.PhD. slovesnej. 1. technické vybavenie katedry). Študijný poradca katedry: PaedDr. 1. 1. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry. 1. Pachomovová Račáková. Garant štúdia: prof. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. Kačiuškiene Höhn. stupeň. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. 159 . stupeň je novoakreditovaný študijný program.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. čo spolu činí 112 kreditov.mim. Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová doc. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie.PhD. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. public relations. 1. M-CJEk-201 M-CJEk-202 M-CJEk-203 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 Nemecké kultúrne štúdiá 1 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 3 1.PhD. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. affair relations.fhv. 1. Kovaľová.umb. Kožiak.: 446 5123. kultúrnej a filozofickej antropológie. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. Gilles Rouet.ArtD. vedomosti z oblasti európskej integrácie. e-mail: palkova@fhv.sk (Personálne obsadenie katedry. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. Bálintová Höhn Ličko.umb. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Garant predmetu Krško.PhD. DrSc.prof. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-101 M-CJEk-102 M-CJEk-103 M-CJEk-104 M-CJEk-105 M-CJEk-106 M-CJEk-107 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1. vedomosti z lingvistickej kultúry. teórie komunikácie.Šlosiar Stolár. ako manažér európskej kultúrnej politiky. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch.PhD.

prof.Rouet 160 . Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. 1. Kačiuškiene Höhn.PhD. Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy vybrať 2 predmety z 4 30 3 2 3 2. Z Z Z Z Z Z Z Z P P P P P PV P P 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Škvarna Krško Maksimovič doc. CSc. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. 3 3 3 3 2 2 M-CJEk-206 M-CJEk-207 M-CJEk-208 M-CJEk-209 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.mim. Chorvát. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-204 Názov predmetu Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bitušíková. Z Z Vyučujúci Rouet.PhD. 1. 1. Ištvánfyová Chorvát Rouet Bálintová.Rouet 17 M-CJEk-115 M-CJEk-116 M-CJEk-117 M-CJEk-118 M-CJEk-119 M-CJEk-210 M-CJEk-120 M-CJEk-121 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj.PhD. Patráš prof. prof. Pálková Celkom z Z Garant predmetu prof. Pálková Celkom z L Ličko. hodnote PV V 0 2 2 1 3 4 1.PhD.prof.Spolu kontakt.Patráš Račáková.PhD. CSc. 2. 2. 1.Rouet 17 M-CJEk-108 M-CJEk-109 M-CJEk-110 M-CJEk-111 M-CJEk-205 M-CJEk-112 M-CJEk-113 M-CJEk-114 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. Bálintová Höhn Rouet. prof. Bitušíková. 1.PhD. 2. L L L L L L L L P P P P PV P P P 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. 3 2 3 3 3 Findra.PhD. Jančovič. 2. prof. 2. 1. Sugaj. 1. Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. 2.Šlosiar Höhn. 1. 1.Findra Bálintová Bálintová.DrSc.PhD. Höhn. 1. 2.PhD. 1.Škvarna Krško. 1. Račáková. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1.

2.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky všetkých katedier UMB 161 . Z Ištvánfyová Ištvánfyová.: V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Bálintová Höhn Rouet.hodnote Exkurzia 1 V 2 1. L L L Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.PhD. prof.PhD. hodnote P P 10 dní 10 dní Pálková vedúci práce Ištvánfyová. prof. 2. 2. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2.hodnote Exkurzia 1 V 4 1. Z Z Z Z Z 19 M-CJEk-122 M-CJEk-123 3 30 10 20 0 30 2. PhD. 2.Rouet Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-211 M-CJEk-212 M-CJEk-213 M-CJEk-214 Názov predmetu ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Ištvánfyová Kačiuškiene. Pálková Celkom z Z Garant predmetu Ličko. PhD.Spolu kontakt. Kačiuškiene Höhn. Celkom z L Celkový súčet 53 120 Bloky V predmetov M-CJEk-301 Predmet(y) z bloku v uved. kredit. L Hohn Hohn. kredit. kredit. 2. * . PhD. 2. Bálintová. M-CJEk-302 Predmet(y) z bloku v uved.hodnote Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved.PhD. M-CJEk-303 Vysvetl. PhD.

stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. PhDr. Garant Vyučujúci predmetu Albertová. bod 7c).: 048/4467143. CSc.) Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl.: SAV. Od absolventa študijného programu História (2. PhD. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti každodenného života. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 8. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. ako aj schopnosťami tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). podmieňujúci predmet. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. propagačnú a osvetovú činnosť (vydavateľstvá. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. rozhlase a periodikách). e-mail: tomecek@fhv. 1. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach.j. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 12 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 75 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 8 predmetov za 27 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *.umb. Mičko PhD. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum. Oto Tomeček. spolky. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.sk Garant štúdia: prof. 143. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (3. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Vladimír Varinský. hospodárskych a kultúrnych dejín. odborná redaktorská činnosť v televízii. fondy. vysoké školy). Albertová. agentúry. Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť. domy kultúry). ktoré sú zamerané na organizačnú. tel. Škvarna / Kožiak 162 . hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-101 M-HIHi-201 M-HIHi-202 Názov predmetu Vybrané kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska Diplomový seminár 1 k starším dejinám / Diplomový seminár 1 k novším dejinám P PV 2 0 0 4 2 4 1 0 4 4 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických pracovísk a inštitúcií (napr.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom vzdelávania je poskytnutie úplného 2. t. v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. To znamená. kultúra. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 102 kreditov. stupňa vysokoškolského vzdelania. miestnosť č. Katedra histórie.

1. 1. Z Z Celkem Celkový súčet Bloky PV a V predmetov Hi-1a M-HIHi-209 M-HIHi-210 M-HIHi-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. Nagy. 1. 1. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Škvarna doc. doc. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód Hi-1a Hi-1b M-HIHi-102 M-HIHi-103 M-HIHi-104 M-HIHi-203 M-HIHi-204 M-HIHi-205 M-HIHi-206 Hi-2a Hi-2b M-HIHi-105 M-HIHi-106 M-HIHi-107 M-HIHi-301 M-HIHi-108 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. L L L L L L L Kanovský Kunec. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV V P P P PV 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 18 0 0 1 1 1 1 5 0 3 3 4 4 4 4 30 4 1. sv. 1. CSc. Z Z Z Z Z Z Chorvát Žilák Darulová Tomeček Z Spolu Chorvát. Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak.Spolu kontakt. PhD. Mruškovič Sociálna a kultúrna antropológia Vybrané kapitoly zo sociálnych dejín Slovenska Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Dejiny slovenského dejepisectva M-HIHi-207 M-HIHi-208 M-HIHi-109 Propedeutika DP k starším dejinám / Propedeutika DP k novším dejinám PV 2 0 2 3 2. Škvarna Kožiak. 1. L vedúci DP PV V P P P V P 0 2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 19 0 0 1 1 1 0 1 4 0 3 3 4 4 4 3 5 30 1. hodnote PV 0 4 4 1. doc. Žilák. Škvarna Mácelová Maliniak Škvarna L Spolu doc. 1. 1. 1. PhD. PhD. vojne 163 . Z Nagy / Varinský Diplomová práca P 18 55 3 30 60 12 120 2. doc. Darulová Základy sociológie Základy archívnictva Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva Dejiny správy na Slovensku / Historická demografia Diplomový seminár 2 k starším dejinám / Diplomový seminár 2 k novším dejinám Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Šmigeľ Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2.

storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. hodnote PhDr. 1. na Slovensku v PV medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu PV a práva na území Slovenska v rokoch 1918 . PhD. doc.1945 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. sv. SR (1939 . Mácelová Kunec Kunec. PhD. a 20.Spolu kontakt. Škvarna Kunec. Hi-2a M-HIHi-215 M-HIHi-216 M-HIHi-217 M-HIHi-218 M-HIHi-211 M-HIHi-219 M-HIHi-220 M-HIHi-212 PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 1. PhDr. Mičko. Fremal prof. -18. 1. 1. hodnote 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1. 1. 1.Škvarna doc. 1. Kalhotková Račko Mgr. hodnote Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. v. 1. Mácelová doc. 1. Kalhotková Mgr. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . 1. 1. 1. 1. Fremal Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. Garant Vyučujúci predmetu Kalhotková Mgr. 1. Šmigeľ Slovenská historiografia k dejinám 20.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-212 M-HIHi-213 M-HIHi-214 Názov predmetu Vybrané osobnosti uhorského PV humanizmu Evanjelici a. Nociarová Hi-1b M-HIHi-302 M-HIHi-303 M-HIHi-304 M-HIHi-305 M-HIHi-306 V V V V V V 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. Kalhotková Hi-2b M-HIHi-307 M-HIHi-308 M-HIHi-309 V V V V 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 1. prof. vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Kožiak. L L L L L L L L L Fremal Martuliak Mičko Škvarna Šmigeľ Mácelová prof. PhD. storočia po roku 1989 Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. protireformácia a 164 . 1. 1. 1. Račko Nociarová Mgr. PhD. PhD. L L L L Albertová Kožiak Fremal Albertová. Martuliak Mičko.1989 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 1. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19.

povinný. L L Študent musí počas celého štúdia absolvovať 4 predpísané PV predmety venované príprave diplomovej práce a 4 PV predmety z bloku. .povinne voliteľný. Skratky: P . hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-HIHi-304 M-HIHi-310 Názov predmetu náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19.odporúčaný. PV . 1. .semester 165 . odp.výberový. Spolu 8 PV predmetov. Škvarna prof. sem.Spolu kontakt. Martuliak V V 2 2 0 0 2 2 0 0 3 3 1. V . storočia Dejiny banskobystrického školstva Vyučujúci Škvarna Martuliak Garant predmetu doc.

študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. Z Spolu Celkový súčet 1. Biloveský. 2. 2. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. ktorá sa počíta ako povinný predmet. ktorú musia študenti povinne absolvovať. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.2. Biloveský Biloveský. Svetlana Pachomovová. DrSc. 1. Djovčoš Biloveský. PhD. Biloveský. Mgr.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. hodnote 1. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Prednášky Semester L Z Z Z L L L L Z Z Z Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Djovčoš PhD. Študijní poradcovia: PaedDr. PhD. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Klincková 1 1 5 1 25 26 2. hodnote Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. 1. Eva Čulenová. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. Klincková doc. PhD. 1. hodnote Garant Vyučujúci predmetu L Spolu V 1 4 4 1 1 1 1 2 2 20 1. M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 P P P V 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2. hodín Typ predmetu Počet skup. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. praxeológie prekladu. 166 . Sertoglu Cseh M-PTTz-304 Diplomatický protokol Vallová Vallová. 2. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. PhDr.

Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. Čulenová Krško. ako aj o poznatky z okruhu umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie umeleckého textu. To znamená. CSc. 167 . Tatár. storočia po súčasnosť. písomných (tlačených). V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z literárnej kritiky a z dejín slovenskej literatúry od začiatku 20. že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk. kombinovaných a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. ale nielen slovanským) jazykom. legislatívy a manažmentu kultúry. 1. o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii. 1. Študijný poradca katedry: Mgr.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) Absolvent 2. Absolvent študijného odboru.umb.. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. jakubik@fhv. tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných. ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti. doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou. Henrich Jakubík. Z Z Z Vyučujúci Krnová. Študijný program umožňuje absolventovi kompetentne. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Vladimír Patráš. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. príp. okrem osvojenia a zvládnutia spektra študijných predmetov má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových (V) predmetov. získa základné zručnosti.sk Garant štúdia: Prof. Krnová prof.prof. Ak študent absolvuje viac PV predmetov. 334. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-101 Slovenská medzivojnová literatúra M-SMSm-102 Sociolingvistika M-SMSm-103 Vývin sloven. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka. miestnosť č. Spolu získa 47 kreditov. Garant predmetu doc. jazyka a P P P 2 1 1 2 1 1 4 2 2 1 1 4 3 2 1. PaedDr. o osobitostiach ústnych. o vzťahu slovenčiny k iným (najmä. si prehĺbi poznatky zo sféry nových technológií. Bariaková Patráš. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. profesionálne a efektívne pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako kreatívna a flexibilná osobnosť (odborne pripravený vedúci/člen pracovnej zostavy). vstupovať do tvorivo-umeleckých aktivít a pod. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných (P) predmetov za 27 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 12 kreditov. vždy s vysokou schopnosťou ovládnuť a využívať informačnokomunikačné technológie a masmediálnu komunikáciu s pohotovosťou a pripravenosťou riešiť úlohy v oblasti public relations. Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB. Patráš mim.

kred. Z Z Z Z Z Z Z Spolu Celkový súčet 1. hodnote P PV PV V 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 2 2 17 3 3 2 2 2 2 2 2 16 2 1 1 3 3 2 2 2 2 6 14 47 1. hodnote P P P PV PV V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 9 31 Bloky PV a V predmetov: Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. Krnová mim. 2. Šuša Krško. 1. M-SMSm-110 Stavebné modely textu Sj-3a Sj-3b Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kred. kred. kred. Krnová prof.Krško P P P PV PV V V 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 10 M-SMSm-108 Teória komunikácie M-SMSm-109 Slovenská literatúra po roku 1945 II. Patráš doc. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu dialektológia Vyučujúci Chomová Harpáň. Z Z Z Jakubík Kubealaková Patráš. komparatistika a medzilit. 1. Harpáň M-SMSm-104 Lit. Šuša Garant predmetu Krško prof. 1. 1. Z Z Z Z Z Spolu 1. Čulenová Krnová. 2. hodnote M-SMSm-201 Česká literatúra 20. 1. Findra Findra. kred. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Sj-1b Predmet(y) z bloku v uved. Findra doc. storočia M-SMSm-202 Interpret. L L L L L L L L Spolu 2. ľud. kred. Jančovič Findra. 2. kred. 1. hodnote M-SMSm-105 Štylistická paradigmatika M-SMSm-106 Slovenská literatúra po roku 1945 I. čítania PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 168 . 1. 1. M-SMSm-107 Dejiny spisovného jazyka Sj-2a Sj-2b Sj-2c Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. Patráš Krnová.Spolu kontakt. kred. kred. Patráš prof. 1. kred. kred. proces Sj-1a Predmet(y) z bloku v uved. 1. a preklad knižiek. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved.prof. Chomová prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uved.

2. 1. 1. 1. hodnote M-SMSm-203 Slovanský jazyk I. kred. hodnote M-SMSm-205 Interpretácia textu M-SMSm-206 Kapitoly z inonárod. hodnote M-SMSm-302 Literárna regionalistika PV PV PV PV V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1. Čulenová Sj-3b Predmet(y) z bloku v uved. literatúr M-SMSm-207 Literárna kritika PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. kred. kred.dokt. Jakubík Kováčik Sj-2b Predmet(y) z bloku v uved. Krško Sj-2d Predmet(y) z bloku v uved. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Sj-1b Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved. 1.Spolu kontakt. M-SMSm-204 Slov. hodnote M-SMSm-213 Literatúra a médiá PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 1. Z Z Šimonová 169 . 1. hodnote M-SMSm-211 Onomastika M-SMSm-212 Jazyk a rod V V PV PV PV 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1. kred.1989 Sj-1c Predmet(y) z bloku v uved. zásoba slovenčiny po r. kred. L L Z Z Z Krško Urbancová/ int. Kubealaková Jackulíková Urbancová/ int. 1. 1. M-SMSm-209 Mestská reč M-SMSm-210 Terénny výskum jazyka Sj-2c Predmet(y) z bloku v uved. kred. 2. L L L L L L Bariaková. hodnote M-SMSm-303 Právny jazyk Sj-3a Predmet(y) z bloku v uved. kred. 1. 1. 1. Z Z L L L L Harpáň Šuša Tatár.dokt. Z Z Z Jackulíková Odaloš V V PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1. hodnote M-SMSm-208 Slovanský jazyk II. kred. 2. hodnote M-SMSm-301 Literatúra a mytológia Sj-2a Predmet(y) z bloku v uved.

odp.výberový. Jakubík Skratky: P .Spolu kontakt. Z Vyučujúci Golema Garant predmetu V V V 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2. 2. kred.povinný. 2.povinne voliteľný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-SMSm-214 Predhistória literatúry u Slovanov Sj-3c Predmet(y) z bloku v uved. . . literatúre M-SMSm-305 Literárna exkurzia PV 0 1 1 2 2. hodnote M-SMSm-304 Podoby outsiderstva v sloven. PV .semester 170 . sem. V .odporúčaný. Z Z Z Bariaková Bariaková.

pri tvorbe nových koncepcií. Bartík gestori špecializácie gestori špecializácie Jančoková. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. doc. Absolvent získava plne kompatibilné vzdelanie aj na kvalifikovanú prácu v krajinách EÚ. Ľudmila Jančoková. súkromných. Katedra telesnej výchovy a športu. Chýbajúcich 18 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-SPTr-100 M-SPTr-101 M-SPTr-102 M-SPTr-103 M-SPTr-1a M-SPTr-1b Názov predmetu Filozofia športu Špecializácia 1 Odborná prax 1 Diagnostika Predmet(y) z bloku v uved. samosprávnych a mimoškolských športových zariadeniach. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Görner doc. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 30 kreditov. stupeň) Trénerstvo: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu: 120 Študent musí absolvovať 16 povinných predmetov za 72 kreditov vrátane diplomovej práce. miestnosť č. Vie samostatne pracovať a riadiť športovú prípravu. Peter Mandzák. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. diagnostikovaní a vyhodnocovaní športovej činnosti. riadení. Štruktúra magisterského študijného programu (II. Čillík špecializácie M-SPTr-104 M-SPTr-105 Psychológia športu Špecializácia 2 P P 1 1 1 1 2 2 171 . 1.umb. pri programovaní. Absolvent študijného programu Šport nie je kvalifikovaný pre vyučovanie telesnej výchovy na školách. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. L L Rošková. Disponuje penzom zručností a pohybovo je pripravený vykonávať praktickú pohybovú aktivitu. 1.fhv. riadenia a realizácie telovýchovných a športových aktivít vo verejných. CSc. 1. 1. Ovláda základné zručnosti pedagogickej komunikácie a je schopný sa orientovať v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 1 1 0 0 0 0 2 1 0 2 5 3 2 10 8 30 2 5 1. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Görner. kredit. PhD. Pupiš Garant prof. Je schopný pôsobiť ako lektor pri ďalšom vzdelávaní odborníkov v športe. 58.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.sk. 1. Jančoková Z Spolu 1. Čillík prof. Študijný poradca katedry: PaedDr. Spolu získa 120 kreditov.Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu trénerstvo Absolvent študijného porgramu Trénerstvo (II. PaedDr. stupeň) je vysokoškolsky graduovaný odborník v oblasti športu s možnosťou uplatnenia v celej škále organizácie.peter@fhv. mandzak. Čillík doc.umb. Garant štúdia: prof. kredit. Slížik Vladovičová gestori doc.

Adamčák prof. 1. 2. kredit. Görner prof. a riadenie TV a športu Lyžovanie (7 dní) Pohybové hry Komunikácia v športe 1 Rozhodovanie v špecial. 1 Športové hry 1 Gymnastika 172 . Bartík L Spolu 2. 1. Jančoková doc. 1. Nemec Bartík. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Bartík gestori špecializácií doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Bence M. Čillík prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. kredit. Jančoková. Bartík doc. Čillík doc. kredit. Kučera učitelia KTVŠ Adamčák. 2. Čillík M-SPTr-110 M-SPTr-111 M-SPTr-112 M-SPTr-113 M-SPTr-3a M-SPTr-3b Fyziológia 2 Špecializácia 3 Odborná prax 3 Teória a didaktika športu Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P P P PV V 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 8 4 2 1 1 2 8 4 22 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 6 5 2 2 2 10 4 32 3 5 5 3 10 6 32 20 6 26 120 1. Novotná doc. 2. Michal Bartík..súvislá (2 týždne) P P 0 0 0 0 0 0 0 86 Bloky PV predmetov: M-SPTr-1a M-SPTr-200 M-SPTr-201 M-SPTr-202 M-SPTr-203 M-SPTr-204 M-SPTr-205 M-SPTr-206 M-SPTr-207 Predmet(y) z bloku v kredit. Čillík špecializácie L Spolu Celkový súčet 1. Popelka Palovičová. 1. M. 1. Pupiš vedúci DP Bartík. 2. kredit. 1. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 2 0 1 2 2 8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 Plávanie Org.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-106 M-SPTr-107 M-SPTr-108 M-SPTr-109 M-SPTr-2a M-SPTr-2b Názov predmetu Odborná prax 2 Fyziológia 1 Metodológia 1 Zdravotná telesná výchova Predmet(y) z bloku v uved. Pupiš prof. 1. hodnote P P P P PV V 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 8 6 1 2 2 2 8 6 21 M-SPTr-114 M-SPTr-115 Diplomová práca Odborná prax 4 . Pupiš gestori špecializácie gestori špecializácie Ćillík. 2. Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2. L L vedúci DP doc. Bence. 1. Michal doc. Čillík doc. Paugschová Garant doc. 1. 1. prof. Nemec Kremnický. 1. L L L L L L Vyučujúci gestori špecializácie Jančoková. 1. Čillík gestori doc. 1. 2. Jančoková prof. PhD. Rošková gestori špecializácie Kučera.

1. 1. 2. 2. gymnastika a tance Športové hry 2 M-SPTr-3a M-SPTr-215 M-SPTr-216 M-SPTr-217 M-SPTr-218 M-SPTr. 2. súťaží v špecializácii Rošková. Görner Seminár k diplomovej práci Psychoregulačné techniky v športe Teória kondičnej prípravy Legislatíva podnikania v športe Psychomotorika Voľnočasové pohybové aktivity Olympizmus exkurzia (6 dní) Org. Bartík Palovičová. PhD. 2. a riad. 2. Rošková gestori špecializácie Zbiňovský. doc. 2. Rošková Rošková. Novotná PhD: Pupiš. Michal prof. 1.219 M-SPTr-220 M-SPTr-221 M-SPTr-222 Predmet(y) z bloku v kredit.v kombinacii s aprobačným predmetom 173 . PhD: doc. Rozim Pupiš. Nemec Atletika Turistika (7 dní) Komunikácia v športe 2 Rozhodovanie v špecializácii 2 Úpolové športy a sebaobrana Rytm. Rozim PhD.Typ predmetu Spolu hodín Prednášky Kód M-SPTr-2a M-SPTr-208 M-SPTr-209 M-SPTr-210 M-SPTr-211 M-SPTr-212 M-SPTr-213 M-SPTr-214 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v kredit. 2. Görner gestori gestori špecializácie špecializácií Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . učitelia KTVŠ prof. 1. 1. Novotná Nemec. Palovičová. L L L L L L L L Rošková. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Z vedúci DP prof. PhD. Bartík gestori špecializácií Zbiňovský. Görner Bartík. PhD. 2. Rošková. Kollár prof. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Garant PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 1 1 2 2 2 8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 3 1. Michal Görner Zbiňovský. Zbiňovský. Michal Novotná. PhD. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 1 1 1 1 1 2 0 1 8 1 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 1. Rošková. Rošková.

ktorú musia študenti povinne absolvovať. 2. Študent má možnosť výberu V predmetov aj zo Spoločného základu študijného odboru Učiteľstvo akademických predmetov. Súčasťou vedomostí sú aj poznatky z diplomatického protokolu. hodnote Vyučujúci Garant predmetu V P P P V 2 2 0 0 0 0 4 4 2 2 1 5 1 1 1 1 2 2 20 1 25 26 1. DrSc. Klincková doc. praxeológie prekladu. PhDr. študent môže absolvovať 2 voliteľné (V) predmet za 2 kredity. Sertoglu Cseh M-PTTz-301 M-PTTz-302 M-PTTz-303 M-PTTz-307 Preklad dialógových listín a tituliek vo filmovom priemysle Inštitúcie EÚ Turecký jazyk pre začiatočníkov 4 Maďarský jazyk pre začiatočníkov 1. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí. 1. Ladislav Gyorgy Grant štúdia: prof. PhD. Počet kreditov v ponuke za predmety translatologického základu: 26 Študent musí absolvovať 3 povinné (P) predmety za 24 kreditov vrátane záverečnej práce. ktorá sa počíta ako povinný predmet. že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. L L L L Z Z Z Vallová Djovčoš Biloveský. Biloveský Biloveský. hodnote M-PTTz-304 Vallová. Klincková M-PTTz-191 M-PTTz-192 M-PTTz-180 Praxeológia prekladu Interkultúrna komunikácia Záverečná práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kr.B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá. PhD. Diplomatický protokol 174 . Biloveský. 2. Eva Čulenová.2. Študijní poradcovia: PaedDr. Svetlana Pachomovová. 2. inštitúcií EÚ a z interkultúrnej komunikácie. 2. 1. Mgr. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote V V V V V V V 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1. hodnote Bloky PV a V predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. Djovčoš PhD. L Z Z Z Z Spolu Celkový súčet L Spolu Biloveský.

Martin Djovčoš. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. literárnej vedy. Predpokladá sa. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Garant predmetu prof. Predmety. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov za 30 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 7 kreditov. Katedra anglistiky a amerikanistiky v súčasnosti rozvíja spoluprácu s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. 5 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-101 Vybrané kapitoly z lingvistiky M-PTAj-102 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTAj-103 Úvod do simultánneho tlmočenia M-PTAj-104 Moderná americká literatúra PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Absolventi získavajú rozsiahle teoretické vedomosti štúdiom lingvistických a kulturologických predmetov a praktické znalosti štúdiom jazykových zručností. Keníž. 1. 1. Študijný poradca katedry: PhDr. V oblasti translatológie sa študenti úspešným absolvovaním kurzov stanú spôsobilí prekladať odborné i umelecké texty z anglického jazyka a plynule tlmočiť z a aj do cudzieho jazyka. To znamená. 332. Csaba Czeglédi. literatúry a translatológie. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhDr. hodnote P P P P PV 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 1.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov. Takto spolu získa 38 kreditov.martin@fhv. PhD. 1 3 3 Brenkusová. e-mail: djovcos. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 1. ktoré si môže doplniť na celkový požadovaný počet kreditov voľbou výberových predmetov z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Hlavným cieľom katedry je pripraviť spôsobilých a vysoko profesionálnych odborníkov. že získané vedomosti budú systémové a bude možné ich ďalej rozširovať. Katedra anglistiky a amerikanistiky miestnosť č.sk Garant štúdia: prof. Študent získa 10 kreditov za prax. Po ukončení štúdia budú absolventi disponovať výborným prehľadom o anglickom jazyku a kultúrach s týmto jazykom zviazaných. Vedeckovýskumná činnosť katedry úzko súvisí s pedagogickou prácou jej členov a orientuje sa na problémy jazykovedy. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Czeglédi Keníž. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra v kombinácii.umb. Djovčoš Feťková Feťková. PhD. tel: 446 4141. ktoré sa orientujú na anglicky hovoriace krajiny a s inštitúciami podobného zamerania v zahraničí. 175 . CSc. ktorí okamžite po ukončení štúdia budú schopní pôsobiť v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. CSc.

1. PhD. Vallová. 1. PhD. L L L Brenkusová Biloveský. 1. CSc. 2. Vallová. PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 M-PTAj-200 Preklad prozaických textov M-PTAj-201 Preklad spoločensko-vedných a ekonomických textov PA-7b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote P P PV V 0 0 0 3 0 2 1 3 3 2 2. hodnote Vyučujúci Z Celkom Garant predmetu V 1 10 2 14 1 3 3 1 1 3 3 1 2 1 1 14 3 3 3 1. 1. L L L L L L Czeglédi prof. 1.Spolu kontakt. PhD. M-PTAj-202 Aspekty prekladu anglofónnej umeleckej literatúry M-PTAj-203 Tlmočnícke cvičenia 1 176 . Z M-PTAj-105 Anglická textová lingvistika M-PTAj-106 Preklad poetických a dramatických textov M-PTAj-107 Preklad vedeckých a technických textov M-PTAj-108 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTAj-109 Simultánne tlmočenie PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. CSc. PhD. Kubuš Keníž. 8 M-PTAj-112 Prax P 0 0 28 Bloky PV a V predmetov: PA-7a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Czeglédi Brenkusová Keníž. 1. Z Z Zelenka Javorčíková. hodnote 2 0 6 9 10 10 47 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Z Z Z Djovčoš Šavelová Biloveský. CSc. 1. 1. Z Z Z Z Biloveský. hodnote V V 0 1 2 2 0 2 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. M-PTAj-110 Preklad dokumentov EÚ M-PTAj-111 Tlmočenie v EÚ PA-9a PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Vallová Šavelová Biloveský. PhD. Djovčoš L Celkom Biloveský. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód PA-7b Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. L Z Celkom L Celkom Celkový súčet 1. M-PTAj-300 Staršia anglická literatúra PA-8a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. hodnote P P P P P PV 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 10 1. Djovčoš Kubuš Šavelová. Keníž. Hardošová. 1. 2. PhD. 1.

hodnote V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. PhD. 2. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2. 177 . Z Z Z Z Z Z Dove Dove Biloveský.Spolu kontakt. 2. PhD. M-PTAj-205 Preklad umeleckých textov a filmových scenárov M-PTAj-206 Preklad právnych textov PA-9b Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. PhD. M-PTAj-301 Preklad do anglického jazyka M-PTAj-302 Kapitoly z americkej kultúrnej histórie M-PTAj-303 Tlmočnícke cvičenia 2 M-PTAj-304 Štátny protokol M-PTAj-305 Diplomatická korešpondencia v anglickom jazyku Keníž. 2. PhD. Djovčoš Hardošová. Vallová Vallová. Brenkusová Vallová Vallová. Vallová. 2. L Vyučujúci Hardošová Garant predmetu Hardošová. CSc. PA-9a Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 2. PhD. Biloveský. Keníž. 2. Hardošová Vallová. PhD. PhD. Z Z Z Biloveský. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu M-PTAj-204 Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 1 1.

• filológ – teoretik jazyka a literatúry. turistickej a kultúrnej oblasti.sk Garant štúdia: Prof. zahraničnoobchodnej. ovláda reálie a dejiny študovaných oblastí ako aj literatúru písanú v danom jazyku. tel: 414 4141 (kl.martin@fhv. zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. Oddelenie translatológie miestnosť č. televízii. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. • tlmočník .sprievodca. Študijný poradca katedry: PhDr. Umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. Csaba Czeglédi. Absolvent študijného programu disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu. i.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program magisterského štúdia Anglický jazyk a kultúra sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Študent môže získať 5 kreditov z ponuky translatologického základu. 330. má vedomosti z kontrastívnej gramatiky. Dr. Absolventi študijného programu anglický jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu. • prekladateľ odborných textov. Ovláda jazyk na vysokej praktickej úrovni. 4141) e-mail: djovcos. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. • redaktor v rozhlase.umb. v novinách. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach a ich osvojenie umožní študentom ich praktickú aplikáciu v spoločenskej. Ovláda zásady komunikácie v anglickom a slovenskom jazyku na vysokom stupni primeranosti.D Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Anglický jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 kreditov Študent musí absolvovať 12 povinných (P) predmetov za 70 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 15 kreditov. • vydavateľský redaktor. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. diplomatickej. aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. návykov a zručností. tlmočenia a ich metód. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Za celé štúdium získa 120 kreditov. literárnovedných a translatologických disciplín. Martin Djovčoš Katedra anglistiky a amerikanistiky . uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. Perfektne ovláda všetky postupy. Takisto ovláda zásady konzekutívneho i simultánneho tlmočenia. sociolingvistiky a pragmatiky. Garanti jednotlivých predmetov upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania anglického jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci. Ph. je schopný rýchlo a presne zhotovovať preklady do rodného i do cudzieho jazyka pri rešpektovaní všetkých požiadaviek na vecnú i jazykovú správnosť a štylistickú adekvátnosť. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. Má základy právnych a ekonomických disciplín do tej miery. 178 . Tieto poznatky musia obsahovať o. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. • odborník – teoretik na translatológiu. Spolu získa študent 115 kreditov. dejín a vývoja prekladu. dokáže vyhovieť požiadavkám kladeným na tlmočníka v oboch typoch komunikácie a vie sa pripraviť na tlmočnícky výkon. • prekladateľ umeleckých textov. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu.

textov M-PTAJ-200 M-PTAJ-201 PV PV 0 0 2 2 2 2 6 6 1 1 M-PTAJ-202 M-PTAJ-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Aspekty prekl. 1. 1. 1. 1. 2. 1. PhD. CSc. anglof. 2 M-PTAJ-104 M-PTAJ-105 M-PTAJ-106 M-PTAJ-107 M-PTAJ-108 Anglická textová lingvistika Preklad poetic. Djovčoš Kubuš Djovčoš Biloveský. PhD. 12 12 26 10 95 Z Spolu Celkový súčet 1. CSc. 2. umelec. L L L Brenkusová Feťková. L L L L L L Z Spolu Czeglédi prof. PhD. PhD. a dramat. PV PV 0 0 1 1 1 1 3 3 1. textov Konzekutívne tlmočenie 2 Simultánne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-109 M-PTAJ-110 M-PTAJ-111 Preklad dokumentov EÚ Tlmočenie prejavov EÚ Odborný preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote M-PTAJ-112 Prax P P P P P PV 0 P P P PV 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 2 2 3 3 10 1 2 2 3 3 30 6 5 5 5 5 3 1. CSc. 1. PhD. Biloveský Biloveský. 2. Keníž. 179 .Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-100 M-PTAJ-101 M-PTAJ-102 M-PTAJ-103 Názov predmetu Vybrané kapitoly z lingvistiky Konzekutívne tlmočenie 1 Úvod do simultánneho tlmočenia Moderná americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P PV 1 0 0 1 1 3 3 1 2 3 3 2 6 6 6 6 6 1. liter. Brenkusová Keníž. CSc. a ekonom. textov Preklad vedec. Kubuš Keníž. CSc. Czeglédi Brenkusová Keníž. 1. CSc. Z Z Z Keníž Šavelová Keníž. PhD. Z Z Z Z Z Vyučujúci Czeglédi Kubuš Feťková Garant predmetu prof. Brenkusová Keníž. 1. CSc. Bloky PV predmetov: Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad prozaických textov Preklad spoločen. 1. Feťková. Keníž. 11 6 4 2 11 6 4 2 29 8 6 6 6 2. CSc. Czeglédi Keníž. Tlmočnícke cvičenia 1. Z Z Z Z L Spolu Šavelová Biloveský. a technic. 1. Biloveský.

Vallová.Spolu kontakt.semester 180 . M-PTAJ-205 M-PTAJ-206 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Preklad umeleckých textov Preklad právnych textov 2. odp. CSc. Skratky: P . PV .odporúčaný. hodín Typ predmetu Prednášky Semester L Z Z Z Semináre Kredity Ročník Kód M-PTAJ-204 Názov predmetu Obchodná korešpondencia PV 0 1 1 3 1.povinný. . Keníž Vallová Keníž. V . Garant Vyučujúci predmetu Hardošová Hardošová. .výberový. sem. 2.povinne voliteľný. PhD. PV PV 0 0 1 1 1 1 6 6 2. PhD.

o prekladateľ odborných a umeleckých textov z rôznych oblastí. Po osvojení si noriem súčasného spisovného jazyka. CSc. 181 . z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 8 kreditov a z ponuky výberových predmetov môže absolvovať 1 predmet za 1 kredit. hodín Odporúčaný ročník Špecif.umb. 446 4197. prof. o redaktor v masmédiách. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho. prof. Z Z Z Z Z Vyučujúci Zázrivcová Veselá Kompišová Veselá Konzekutívne tlmočenie FJ P 1 Predmet(y) z bloku v uved. ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti tlmočenia a prekladu. Baranová. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Jan Holeš.sk Garanti štúdia: Doc. vedeckého a hospodárskeho života.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-PTFj-100 M-PTFj-101 M-PTFj-102 M-PTFj-103 FjPaT-4a Názov predmetu Štylistika FJ Odborný preklad FJ 1 Umelecký preklad FJ 1 P P P 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3 3 1 1. mim. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Ďalších 20 kreditov získa študent za diplomovú prácu a 10 kreditov za odbornú prax. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. prof. 133. 1. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Spolu kontakt. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať všetky komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. 1. PhD. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. Študijný poradca katedry: Mgr. 1. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. 1. Baranová. Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. e-mail: zazrivcova@fhv.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 10 povinných predmetov za 28 kreditov. miestnosť č. tel. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. Baranová. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 6 kreditov z ponuky predmetov translatologického základu. mim. Vďaka prehĺbeniu zručností v konzekutívnom aj simultánnom tlmočení dokáže pôsobiť v rozličných situáciách medzijazykového sprostredkovania (komplexné zabezpečovanie tlmočníckych služieb). PhDr. PV Garant predmetu Křečková. mim. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. literárnovedných a translatologických disciplín.

PhD. hodnote Sociolingvistika FJ Interkultúrny seminár V V V 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 1 Úvod do terminológie PV 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 FjPaT-4b M-PTFj-300 M-PTFj-301 Predmet(y) z bloku v uved. 1. Chovancová Chovancová. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit. Veselá Baranová. 182 . L L L L L Chovancová Chovancová. Veselá Baranová. 1. PhD. kredit. 2. mim. Predmet(y) z bloku v uved. mim. Z Z Spolu M-PTFj-104 M-PTFj-105 M-PTFj-106 FjPaT-5a FjPaT-5b P P P 1 0 0 0 0 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 9 1. kredit. prof.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 1. PV kredit. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. hodnote Odborná prax PV Bloky PV a V predmetov: FjPaT-4a M-PTFj-200 M-PTFj-201 Predmet(y) z bloku v uved. Chovancová Chovancová. prof. 2.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-4b Názov predmetu kredit. PhD. Z Z Z Chovancová Chovancová. Veselá Baranová. PhD. Veselá Baranová. prof. 1. mim. 1. 2. hodín Odporúčaný ročník Špecif. Z Z Z Holeš Křečková doc. Holeš Křečková. PhD. L L Spolu Celkový súčet 1. PV kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. prof. 2. 1. M-PTFj-107 M-PTFj-108 M-PTFj-109 FjPaT-6a FjPaT-6b 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 9 Predmet(y) z bloku v uved. PV kredit. PV kredit. hodnote Vybrané kapitoly zo syntaxe FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 2 Simultánne tlmočenie FJ 1 Vyučujúci Garant predmetu V 0 1 1 10 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 14 2 3 3 2 1 11 2 3 3 2 2 12 10 10 47 1. mim. hodnote Lingvistická anlýza textu FJ Konzekutívne tlmočenie FJ 3 Simultánne tlmočenie FJ 2 P P P Z Spolu 2. Z Z Z Z Z Z Spolu 2.

Holeš Křečková. prof. autorov Aktuálne problémy francúzskej spoločnosti Moderná francúzska literatúra PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2. Skratky: P . PhD. textov súč. kredit. 1. PhD. PV kredit. Z Z Z Veselá Kompišová Baranová. Z Z Z Z Šperková Schmitt Šperková Štulrajter. prof. 1. 2. hodnote Odborný preklad FJ 3 PV Umelecký preklad FJ 3 PV 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1.semináre Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód FjPaT-5a M-PTFj-202 M-PTFj-203 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uved. hodín Odporúčaný ročník Špecif. prof. prof. mim. PhD. hodnote Francúština mimo PV Francúzska 2 Terminológia z politológie PV a medzinárodných vzťahov Predmet(y) z bloku v uved. FjPaT-6b M-PTFj-208 M-PTFj-209 M-PTFj-210 Predmet(y) z bloku v uved.povinný. hodnote Odborný preklad FJ 2 PV Umelecký preklad FJ 2 PV Vyučujúci Veselá Kompišová Garant predmetu Baranová. 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. 2. Baranová. 2.Odporúčaný semester Spolu kontakt. PhD. Štulrajter. 1. mim. 2. hodnote Analýza lit. FjPaT-6a M-PTFj-206 M-PTFj-207 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. 2. 1. Štulrajter. PV . mim. L L L Holeš Veselá doc. PV kredit. PV kredit.výberový 183 . franc.povinne voliteľný. L L L FjPaT-5b M-PTFj-204 M-PTFj-205 Predmet(y) z bloku v uved. Baranová. V . mim.

Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Varga Szende Ardamica prof. turistickej a kultúrnej oblasti. ekonomiky a práva a po potrebnej príprave aj texty z iných odborov vedy a techniky. 1. že je schopný prekladať i tlmočiť na profesionálnej úrovni texty každodenných kontaktov ako aj texty z oblasti administratívy. štylistika a syntax maďarského jazyka.andrea@fhv. kapitoly zo svetovej literatúry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. teória literatúry. z literárnej vedy. Je schopný komplexne interpretovať literárne diela a javy.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. Je schopný adekvátne komunikovať v oblasti všetkých jazykových štýlov maďarského jazyka. Varga prof. Ovláda translatológiu ako vedu o preklade a teóriu i metodiku tlmočenia a tvorivo aplikuje jej poznatky pri vlastnej práci. literárna komparatistika a literárna kritika). zahranično-obchodnej. Celý proces činnosti so študentmi má charakter uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. lexikológia. Absolvent ovláda maďarský jazyk na takej úrovni. Alabán 184 . konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru.sk Garant štúdia: prof.umb. z teórie a praxe prekladu tlmočenia (fonetika a fonológia. PhDr. Príprava študentov špecializácie Maďarský jazyk a kultúra vytvára široké kombinácie možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. návykov a zručností. Garant Vyučujúci predmetu Varga prof. spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich aplikovať vo svojej jazykovej praxi. kombinačné štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 1 povinne voliteľné predmety za 1 kredit. dejiny maďarskej literatúry. Gyula Varga. Katedra hungaristiky Miestnosť č. Pozná rozdiely medzi danými jazykovými. morfológia. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (kombinačé štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 36 kreditov. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. Študijný poradca katedry: PhDr. Za prax študent získava 10 kreditov.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-101 Moderné smery textológie M-PTMj-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMj-103 Moderná maďarská literatúra P P P 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou musí študent získať 120 kreditov. základy literárnej vedy. Chýbajúcich 6 kreditov získa za predmety translatologického základu. 223. tel. fungovať v úlohe sprostredkovateľa cudzej kultúry. Je pripravený fungovať ako prekladateľ umeleckej literatúry i jej rozličných žánrov. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy. CSc. 1. e-mail: csikany. Andrea Csíkány.: 048/4464137.

1. 1. Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof. 1.V 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10 M-PTMj-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMj-112 Základy rétoriky M-PTMj-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Zimányi 10 M-PTMj-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMj-107 Smery maďarskej literatúry po r.V 1 1 1 1 1 1 2 2 2 6 M-PTMj-114 Prax P 150 150 176 Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. Zimányi Németh. Garant Vyučujúci predmetu Alabán prof. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. PhD. 1. 1. Zimányi prof. Varga P P P PV. Szende Ardamica Csíkány prof. hodnote P P V 0 0 1 4 1 4 1 0 2 4 0 1. Varga prof. hodnote 13 0 1 1 1 0 3 3 3 2 2 1 1. Z Alabán Németh. 1935 M-PTMj-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMj-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMj-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4b kredit. 1. 2. prof. 1. Varga prof. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh. tlmočenie PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1. Alabán prof. Alabán P P P P P PV. hodnote 10 10 10 47 2. hodnote M-PTMj-201 Preklad lyrických textov M-PTMj-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMj-302 Teória umeleckého prekladu v 20. 1. Alabán Csíkány prof.Spolu kontakt. Zimányi prof. 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMj-104 Maďarsko. Zimányi 185 . Zimányi prof. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet M-PTMj-301 Literárna kritika V 0 1 1 0 2 1. hodnote 14 1 1 1 3 4 3 0 2.slovenské literárne vzťahy M-PTMj-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-4a kredit. 2. storočí M-PTMj-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMj-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. PhD. Alabán prof. PhD.

2. 2. prof. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMj-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMj-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMj-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMj-306 Preklad lingvistických textov M-PTMj-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMj-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMj-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 2 2 2. Zimányi prof. Varga prof. Alabán 186 .hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Hu-5a Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 2. Varga Németh.Spolu kontakt. 2. Zimányi prof. prof. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Cíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. 2. PhD.

Študent môže absolvovať 2 výberové predmety za 8 kreditov. 1. 1. 2. Varga prof. Za prax študent získava 10 kreditov.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 95 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 67 kreditov. Varga prof. 2.slovenské literárne vzťahy M-PTMJ-105 Simultánne a konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z L Spolu Németh Zimányi Varga prof.V 2 2 2 2 2 2 4 4 4 12 M-PTMJ-114 Prax P 150 150 202 28 10 10 95 2. L L L L L L Z Spolu Ardamica Németh Cseh Ardamica Csíkány prof. L Z Spolu Odborné pracovisko L Spolu Celkový súčet 187 . Alabán prof. 1. Varga prof. za záverečnú prácu môže získať 20 kreditov. 1. Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varga Cseh Ardamica Ardamica Csíkány Garant predmetu prof. 1. 2. hodnote 30 1 1 1 6 6 6 10 2. Zimányi 20 M-PTMJ-106 Funkcie štylistiky prekladu M-PTMJ-107 Smery maďarskej literatúry po r. 1935 M-PTMJ-108 Interpersonálna a skupinová komunikácia M-PTMJ-109 Preklad úradných dokumentov M-PTMJ-110 Konferenčné konzekutívne tlmočenie Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Hu-4a hodnote P P P P P V 2 1 2 1 0 2 1 2 1 8 4 2 4 2 8 1 1 1 1 0 4 4 5 4 6 4 1. Alabán prof. 1. Varga P P P PV. Z ponuky predmetov katedry v priebehu štúdia študent môže absolvovať 2 povinne voliteľné predmety za 10 kreditov. Zimányi prof. 1. Spolu získa 120 kreditov.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTMJ-101 Moderné smery textológie M-PTMJ-102 Vybrané kapitoly zo štylistiky M-PTMJ-103 Moderná maďarská literatúra M-PTMJ-104 Maďarsko. Alabán prof. Varga prof. Alabán P P P P P PV 2 2 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 20 M-PTMJ-111 Maďarská postmoderná literatúra M-PTMJ-112 Základy rétoriky M-PTMJ-113 Masmediálna komunikácia Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Hu-4b hodnote 27 0 1 1 1 0 6 6 6 4 4 4 1. 1. 1. 1. Zimányi prof. Chýbajúcich 5 kreditov získa za predmety translatologického základu. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Alabán prof.

2. L L L L L Ardamica Csíkány Németh Ardamica Csíkány Németh. hodnote M-PTMJ-201 Preklad lyrických textov M-PTMJ-202 Konferenčné simultánne tlmočenie M-PTMJ-302 Teória umeleckého prekladu v 20. 2. 1. PhD. Alabán 188 . Zimányi prof. 2. 2.Spolu kontakt. PhD. Zimányi prof. Z Z Z Z Z Z Z Ardamica Csíkány Ardamica Zimányi Csíkány Csíkány Alabán Németh. PhD. PhD. prof. Z Alabán Németh. Zimányi Németh. hodnote PV PV V V V 1 0 1 1 1 3 4 1 1 1 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 1. storočí M-PTMJ-303 Preklad publicistických žánrov M-PTMJ-304 Kompetencia tlmočníka a konzek. 2. prof. prof. Varga prof. tlmočenie Hu-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Zimányi prof. Zimányi M-PTMJ-203 Konzekutívne tlmočenie a médiá M-PTMJ-204 Simultánne tlmočenie v médiách M-PTMJ-305 Preklad prozaických žánrov M-PTMJ-306 Preklad lingvistických textov M-PTMJ-307 Najnovšie trendy v tlmočení M-PTMJ-308 Tlmočník a protokol diplomacie M-PTMJ-309 Maďarská literatúra na Slovensku PV PV V V V V V 0 0 2 2 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 4 4 4 4 2. Varga Németh. 2. PhD. 1. hodnote Vyučujúci Garant predmetu M-PTMJ-301 Literárna kritika V 1 1 2 0 4 1.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Hu-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. 1.

Absolventi študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník. Dr. Študenti magisterského štúdia získavajú • teoretické a praktické vedomosti v oblasti kontextuálnych vzťahov literatúry a jazyka v oblasti chápania metodológie jazykovedy a literárnej vedy. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. 4167) e-mail: miškovska. Garanti tiež upriamujú pozornosť na ovládanie modernej metodológie skúmania nemeckého jazyka a kultúry a na schopnosť tvorivým spôsobom využívať znalosti tejto metodológie a uplatňovať ju vo vedeckovýskumnej práci.sprievodca. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na jazykovedu. • vydavateľský redaktor. Celý proces činnosti so študentmi má charakter premysleného. Študijný poradca katedry: Mgr. tel: 414 5648 (kl. televízii.c. Uli Rothfuss M.-Verw. • konferenčný (kabínkový) tlmočník. • prekladateľ umeleckých textov.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra kombinačné štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 28 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmetov za 9 kreditov... • redaktor v rozhlase. v novinách.Sc. 189 .jana@fhv. návykov a zručností. Katedra germanistiky. turistickej a kultúrnej oblasti.h. zahraničnoobchodnej. • schopnosť pracovať na glosároch a terminologických databázach. a to podľa rozvoja a najaktuálnejších výsledkov vedného odboru. • vedeckovýskumný pracovník – špecialista na literárnu vedu.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Projekt magisterského študijného programu umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné a súčasne podstatné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. Dipl. • filológ – teoretik jazyka a literatúry. Spolu za celé štúdium získa 120 kreditov. Štúdium odboru nemecký jazyk a kultúra vytvára bohaté kombinačné možnosti vhodného praktického uplatnenia v spoločenskej. Garanti štúdia považujú za svoj cieľ zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v oblastiach v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. PhD. • schopnosť orientácie v jednotlivých formách počítačovej podpory prekladu. • schopnosť samostatne riešiť prekladateľské problémy a zvládnuť odborne náročné texty.umb. literárnovedných a translatologických disciplín. Oddelenie translatológie miestnosť č. 327. • odborník – teoretik na translatológiu. i. • schopnosť využívať poznatky v konzekutívnom a simultánnom tlmočení z najnovšieho výskumu v oblasti psycholingvistiky a príbuzných disciplín. Tieto poznatky musia obsahovať o.sk Garant štúdia: Prof. diplomatickej. Phil. • prekladateľ odborných textov. Jana Miškovská. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. Študent získa za predmety translatologického základu 5 kreditov. • tlmočník . • schopnosť prekladať a tlmočiť na profesionálnej úrovni.

Bohušová. Schwarzová Bohušová. Schwarzová L Spolu Bieliková prof. Schwarzová Bohušová. PhD. Bieliková. M-PTNj-163 M-PTNj-173 Nj-3 P P PV. Miškovská Rothfuss. Lauková. Schwarzová Z Spolu Garant predmetu prof. Z Z Z Bohušová. Schwarzová Bohušová. 10 M-PTNj-191 M-PTNj-122 M-PTNj-162 M-PTNj-172 Nj-2 P P P P PV. PhD. Lauková. PhD. Rothfuss Lauková. PhD. Rothfuss Lauková. Miškovská Bohušová. prof. V 10 M-PTNj-123 P 1 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 3 3 3 13 2 2 Z 1 1 1 1 1. Lauková. Lauková Rothfuss. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník M-PTNj-101 M-PTNj-121 M-PTNj-161 M-PTNj-171 Nj-1 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Z Z Z Z Z Vyučujúci Dolník. Lauková. PhD. V 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2. hodnote Recepcia textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. Bieliková. L L L L L Dolník.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. V 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1. hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky Konzekutívne tlmočenie III. Lauková. Simultánne tlmočenie II. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bohušová. Simultánne tlmočenie III. Dolník prof. Bohušová. hodnote Prax P P P P PV. PhD. Miškovská Bohušová. Simultánne tlmočenie I. Dolník prof. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Rothfuss Lauková. liter. Schwarzová L Spolu Celkový súčet 8 M-PTNj-190 P 150 11 10 47 190 . Lauková.

PhD. Umelecký preklad I. Interkultúrna semiotika Literárna komparatistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PV . Rothfuss PV PV V V 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . Umelecký preklad III.odporúčaný. hodnote Odborný preklad I. Umelecký preklad II. Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.semester 191 . Rothfuss Ďurníková.Bloky PV a V predmetov Nj-1 M-PTNj-241 M-PTNj-251 M-PTNj-300 M-PTNj-301 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Miškovská Bieliková Dolník Bieliková Lauková. prof. PhD. Ľupták Lauková Lauková. Miškovská Bieliková Dolník. Dobrík Bieliková Lauková. 1 1 1 1 2. prof. sem. Rothfuss Nj-2 M-PTNj-242 M-PTNj-252 M-PTNj-302 M-PTNj-320 Nj-3 M-PTNj-243 M-PTNj-253 M-PTNj-303 M-PTNj-321 PV PV PV V V 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 1. .povinný. prof. Miškovská Bieliková Bohušová. L L L L L Z Z Z Z Z Ďurníková. .povinne voliteľný. V . odp. hodnote Odborný preklad III. 1 1 1 1 Z Z Z Z Z Ďurníková.výberový. hodnote Odborný preklad II. Konfrontačná sociolingvistika Kurz literatúry a literárnej vedy PV PV PV V V 0 0 1 0 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 1.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-101 M-PTNJ-121 Názov predmetu Lingvistické základy teórie prekladu Dejiny nem. liter. L L Spolu M-PTNJ-123 P 2 2 4 2 Z Bieliková prof. Schwarzová Bohušová. Dolník prof. Lauková. Bohušová. Schwarzová M-PTNJ-171 Simultánne tlmočenie I. Študent môže získať 6 kreditov z ponuky translatologického základu. Lauková. P P 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 Z Z Vyučujúci Dolník. 10 kreditov získa študent za absolvovanie praxe a 20 kreditov za diplomovú prácu. PhD. Schwarzová Bohušová. Schwarzová M-PTNJ-172 Simultánne tlmočenie II. P 0 3 3 6 1 Z Nj 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z recepcie textu Dejiny najstaršej literatúry nemecky hovoriacich krajín Konzekutívne tlmočenie II. P 0 3 3 6 1 L Nj 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z germanistickej literárnovednej mediavelistiky PV 18 10 30 6 1. Rothfuss M-PTNJ-161 P 0 3 3 6 1 Z Bohušová. Lauková. Bohušová. Dolník prof. Lauková Rothfuss. PhD. Z Z Spolu M-PTNJ-191 M-PTNJ-122 P P 1 1 2 2 3 3 1 1 L L Dolník. Miškovská Rothfuss. Lauková. PhD. Rothfuss M-PTNJ-162 P 0 3 3 6 1 L Bohušová. Bieliková. Miškovská Garant predmetu prof. PV 18 10 30 4 4 1. Rothfuss 192 . Miškovská prof.Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 94 kreditov Študent musí absolvovať 11 povinných (P) predmetov za 58 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 26 kreditov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. PhD. Lauková. Za celé štúdium získa 120 kreditov.od humanizmu po barok Konzekutívne tlmočenie I. Lauková. Bieliková.

Ďurníková. prof. Rothfuss M-PTNJ-251 Umelecký preklad I. M-PTNJ-190 P 150 10 Bloky PV predmetov: Nj 1 M-PTNJ-200 M-PTNJ-220 M-PTNJ-241 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z kontrastívnej lingvistiky Literárna komparatistika Odborný preklad I. PV PV PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 4 4 6 1 1 1 Dobrík Bieliková Chorvát. Ďurníková. 1 1 1 L L L L Bohušová Lauková Chorvát. Schwarzová M-PTNJ-173 Simultánne tlmočenie III. Miškovská Bieliková prof. Dolník prof.Spolu kontakt. PV PV PV 1 0 0 1 2 4 2 2 4 4 4 6 1. PV 0 4 4 6 1 Z Nj 2 M-PTNJ-201 M-PTNJ-260 M-PTNJ-242 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Vybrané kapitoly z vývinu nemeckého jazyka Notačná technika pri konzekutívnom tlmočení Odborný preklad II. Bohušová. PhD. prof. Lauková. Rothfuss Lauková. Miškovská Bieliková prof. P 0 4 4 6 2 Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote Prax PV 16 6 24 94 L Spolu Celkový súčet 1. Schwarzová Bohušová. PhD. PhD. Z 193 . Rothfuss M-PTNJ-252 Umelecký preklad II. Lauková. Rothfuss Lauková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-163 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie III. P 0 4 4 6 2 Garant Vyučujúci predmetu Bohušová. PV 0 4 4 6 1 L Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 2. Dolník prof. PhD. Lauková.

. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník M-PTNJ-243 Názov predmetu Odborný preklad III. Rothfuss M-PTNJ-253 Umelecký preklad III.výberový. . Ďurníková. PV 0 4 4 6 2 Z Vyučujúci Chorvát. PV .povinný. sem. PV 0 4 4 6 2 Z Skratky: P . Miškovská Bieliková Garant predmetu Lauková. V .Spolu kontakt. odp.povinne voliteľný.odporúčaný. prof.semester 194 .

Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. tel: 446 4150. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-100 M-PTPj-101 Názov predmetu Konzekutívne tlmočenie 1 Simultánne tlmočenie 1 P P 0 0 2 3 2 3 1 1 3 3 1. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. 195 . Spolu s druhou kombináciou musí získať 120 kreditov. Predmety. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 27 kreditov. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 2. • zamestnanec spoločného podniku. • pracovník v masmediálnej oblasti. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 10 kreditov. Urszula Zydek-Bednarczuk Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. korešpondenciu. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti. To znamená. PhD. Račáková. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Dr. • asistent v spoločenskej. PhD.martin@fhv. ekonomickej. PhD.sk Garant štúdia: prof. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. za prax získa študent 10 kreditov a za záverečnú prácu 20 kreditov. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni.umb. 1. • prekladateľ umeleckých textov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 306. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. • prekladateľ odborných textov. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *.. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Martin Lizoň.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak.hab. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. literárnovedných a translatologických disciplín. e-mail: lizon. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Z Z Vyučujúci Černák Černák Garant predmetu Račáková. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce.

1. 1.Spolu kontakt. Z Spolu 1. 1. Bednarczuk Olchowa. Z Z Z Olchowa Olchowa Olchowa. Račáková. Olchowa Bednarczuk Černák Černák Olchowa Račáková. PhD. textov) Umelecký preklad 1 (Preklad prózy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 2 2 2 2 11 1 1 0 4 1 1 1 0 3 1 1 0 2 0 7 2 3 3 14 3 3 3 3 12 4 3 4 11 10 1. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-102 M-PTPj-103 Pj-1a Názov predmetu Konfrontačná lexikografia Poľská literatúra v čase globaliz. hodnote Pj-1b M-PTPj-300 M-PTPj-301 V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. Z Z Z Vyučujúci Gombalová Olchowa Garant predmetu prof.PV tech. PhD. 1. PhD. 1. PhD. 1. hodnote PV 0 0 2 2 2 2 0 0 3 3 1. Bednarczuk. L L L L L Spolu 2. PhD. Odborný preklad 2 (Preklad ved. hodnote P P PV 0 0 0 3 3 2 3 3 2 8 Prax P 0 28 10 47 Bloky PV a V predmetov: Pj-1a M-PTPj-200 M-PTPj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Komparatívna kulturológia Poľské mýty a symboly Pj-2a M-PTPj-202 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. prof. 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. Černák Račáková. Bednarczuk M-PTPj-104 M-PTPj-105 M-PTPj-106 Pj-2a Konzekutívne tlmočenie 2* Simultánne tlmočenie 2* Textová lingvistika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z Z Spolu 2. textov) 196 . prof. 1. 1.. 2. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 3 3 3 Odborný preklad 1 (Preklad ekon. PhD. PhD. PhD. hodnote P P P PV 0 0 1 0 2 3 1 2 2 3 2 2 9 M-PTPj-107 M-PTPj-108 Pj-3a Tlmočenie pre inštitúcie EÚ Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Gombalová Račáková. Z Z Z Gombalová Černák Račáková. Olchowa. Račáková. Z L Spolu Celkový súčet 1.

Olchowa. PhD. 2. hodnote PV 0 2 2 0 3 1. Odborný preklad 3 (Preklad právnych textov) Umelecký preklad 3 (Preklad film. L Vyučujúci Černák Garant predmetu Račáková. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-PTPj-203 Názov predmetu Umelecký preklad 2 (Preklad poézie a drámy) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2. Z Z Z Gombalová Černák Olchowa. PhD.Spolu kontakt. Pj-2b M-PTPj-302 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. 2. PhD. L Černák Račáková. 2. Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a M-PTPj-204 M-PTPj-205 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Černák Račáková. Výberové tlmočnícke cvičenia 2 197 . PhD. PhD. 1. scenárov) Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Pj-3b M-PTPj-303 V V 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2.

Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote V Semester Semináre Kredity Skúška Ročník 1. hodnote V 16 3 M-PTPJ-107 Tlmočenie pre inštitúcie EÚ M-PTPJ-108 Spisovná poľština v oficiálnej komunikácii Pj-3a Pj-3b P P 0 2 6 2 4 6 4 4 1 1 0 10 2. Pj-1a Pj-1b P P P P 0 0 1 1 4 5 1 1 3 4 5 2 2 3 1 1 1 1 0 8 8 5 6 4 2 33 7 8 5 4 2 26 1. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Gombalová prof. To znamená. prof. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. PhD. Študent absolvuje 3 povinne voliteľné (PV) predmety v hodnote 13 kreditov. 1. prof. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Garant Vyučujúci predmetu Z Černák Račáková. 2. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. PhD. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. Bednarczuk Z Olchowa Olchowa. 1. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 9 povinných (P) predmetov za 66 kreditov. hodín Typ predmetu Prednášky Kód Názov predmetu M-PTPJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTPJ-101 Simultánne tlmočenie 1 M-PTPJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTPJ-103 Poľská literatúra v čase globaliz. PhD. Olchowa Bednarczuk Z Z Spolu Račáková. Predmety. PhD. 1. 2.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Černák Račáková. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. 1. PhD. 1. 9 5 2 26 10 2. Chýbajúcich 6 kreditov získava za predmety translatologického základu. Bednarczuk 16 4 M-PTPJ-104 Konzekutívne tlmočenie 2* M-PTPJ-105 Simultánne tlmočenie 2* M-PTPJ-106 Textová lingvistika Pj-2a Pj-2b P P P 0 0 1 4 6 3 3 4 6 3 3 1 1 1 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 5 kreditov môže získať za výberové predmety (V) aj iných katedier. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 1. hodnote PV 0 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Račáková. PhD. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. hodnote V 14 2 Prax P 0 0 46 7 Z L Spolu Celkový súčet 10 95 198 . Z Bednarczuk. 10 za prax a 20 za záverečnú prácu (spolu 120 kreditov). Z Z Spolu L Černák L Černák L Olchowa L L Spolu Z Černák Račáková.

hodnote V V 0 2 2 0 0 2 2 2. L Černák Račáková. PhD. 1. M-PTPJ-204 Odborný preklad 3 M-PTPJ-205 Umelecký preklad 3 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Gombalová Račáková. PhD. PhD. M-PTPJ-300 Komparatívna kulturológia M-PTPJ-301 Poľské mýty a symboly Pj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote Vyučujúci Garant predmetu PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. 1. 2. Z Černák Račáková. PhD. M-PTPJ-202 Odborný preklad 2 M-PTPJ-203 Umelecký preklad 2 Pj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. M-PTPJ-302 Výberové tlmočnícke cvičenia Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Černák Olchowa. 1.Spolu kontakt. hodnote PV 0 PV 0 PV 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 5 5 5 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov: Pj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L Černák Račáková. M-PTPJ-200 Odborný preklad 1 M-PTPJ-201 Umelecký preklad 1 Pj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Olchowa Z Olchowa Olchowa. PhD. 2. PhD. 1. hodnote V V 0 2 2 0 2 2 1. hodnote V V V 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. Z Z Gombalová Olchowa. 1. 1. 2. M-PTPJ-303 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 199 . hodnote PV 0 PV 0 PV 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 4 4 4 1. PhD. 1. PhD. Olchowa. Z Z Černák Račáková. Z Z Gombalová Račáková.

Sugay. • prekladateľ odborných textov. PhD. • zamestnanec spoločného podniku. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. e-mail: lizon. dokáže konzekutívne tlmočiť pre potreby svojho zamestnávateľa. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. PhD. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. administratívnu agendu a prekladať odborné texty. Kováčová. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRj-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRj-101 Simultánne tlmočenie1 P P 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. • pracovník v masmediálnej oblasti.umb. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú a tlmočnícku činnosť denného styku. DrSc. 1. • vyučujúci príslušného jazyka v súkromných školách Študijný poradca katedry: Mgr. 20 kreditov získa študent za záverečnú prácu. • asistent v spoločenskej. Z Z Vyučujúci Juríková Juríková Garant predmetu Kováčová. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah magisterského študijného programu je koncipovaný tak. tel: 446 4150. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Chýbajúcich 6 kreditov získava študent za predmety translatologického základu.martin@fhv. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. ekonomickej. To znamená. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických.sk Garant štúdia: prof. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. 306. Ovláda zásady tlmočenia obchodných rokovaní. literárnovedných a translatologických disciplín. • prekladateľ umeleckých textov. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 2. Martin Lizoň. Spolu s druhým kombinačným predmetom získa 120 kreditov. kombinačné štúdium: 47 Študent musí absolvovať 21 povinných (P) predmetov za 41 kreditov vrátane praxe a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy.. korešpondenciu. Larisa A. Predmety. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 200 . turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.

ruskej literatúry M-PTRj-114 Rusistika na prelome 20. Sugay Sugay. Sugay Sugay. 2. 1. 1. PhD. L Z Spolu 201 . PhD. 2. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu PhD. 2. PhD. hodnote 3 0 0 0 0 1 2 13 2 2 2 2 1 1 2 1 1. M-PTRj-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRj-103 Ruská exilová literatúra M-PTRj-104 Umelecký preklad 1 M-PTRj-105 Odborný preklad 1 M-PTRj-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 2. 2. Z Z Z Z Z Z Z Pachomovová Pachomovová. 1. PhD. Repoň. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Juríková Repoň. Z Z Z Z Z Z Z Z Z L Spolu Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková prof. 1. hodnote 2 1 1 1 1 1 1 0 12 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2. 11 M-PTRj-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRj-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRj-109 Umelecký preklad 2 M-PTRj-110 Odborný preklad 2 M-PTRj-111 Textová lingvistika M-PTRj-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová Kováčová. Sugay prof. PhD. PhD. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová Kováčová.Spolu kontakt. 1. Juríková Kováčová. 1. Repoň. P P P P P P P PV V 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 M-PTRj-120 Prax P 10 6 12 10 2. hodnote P P P P P PV V 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1. 2. PhD. P P P P P P PV V 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 8 M-PTRj-113 Vybrané kap. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. DrSc. Juríková Kováčová. 2. zo súčas. PhD. 2. 1. DrSc. Repoň. Sugay Kováčová. 1. DrSc. stor. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. Kováčová Kováčová. Pachomovová Pachomovová. a 21. Sugay prof. 1. PhD. M-PTRj-115 Svetová literatúra 3 M-PTRj-116 Umelecký preklad 3 M-PTRj-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRj-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRj-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1.

hodnote M-PTRj-200 Svetová literatúra 1 M-PTRj-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Pachomovová Pachomovová. PhD. PhD. 1. PhD. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. prof. Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. cvičenia M-PTRj-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV 1 0 0 2 1 2 0 0 2 2 1. Kováčová. PhD. hodnote V V V V 0 1 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 1 1 1 2. 1. hodnote PV PV 1 1 0 1 1 2 0 0 2 2 1. Repoň. PhD. Pachomovová Pachomovová. 1. DrSc. L L L L Sugay prof. 2. storočia M-PTRj-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 202 . 1. PhD. Sugay M-PTRj-204 Spisovná ruština v ofic.Spolu kontakt. Juríková Repoň. 2. Komunikácii M-PTRj-205 Konfrontačná frazeológia 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2. Z Z Pachomovová Pachomovová. 1. PhD. Sugay M-PTRj-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRj-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kováčová prof. DrSc. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1. PhD. L L Kováčová Repoň Kováčová. M-PTRj-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRj-307 Rusko v obraze sveta 20. 2. 1. M-PTRj-202 Svetová literatúra 2 M-PTRj-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu 10 36 10 Vyučujúci L Spolu Celkový súčet Garant predmetu 11 47 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. hodnote V V V V PV PV PV 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1. Repoň Repoň. M-PTRj-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRj-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRj-304 Výberové tlmoč. Z Z Juríková Kováčová.

že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Kováčová Kováčová. hodnote 6 1 1 1 1 1 1 30 5 5 3 3 3 4 3 2 1. Chýbajúcich 5 kreditov získava študent za predmety translatologického základu. 1. DrSc. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Juríková Repoň. Ak študent absolvuj viac PV predmetov. PhD. PhD. Pachomovová Pachomovová. DrSc. Spolu získa 120 kreditov. 1. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. 1. PhD. Juríková Kováčová. 1. 1. Kováčová Kováčová. jednopredmetové štúdium: 95 Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 80 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 9 kreditov. Sugay Sugay. 6 kreditov môže študent získať z ponuky výberových (V) predmetov. PhD. 1. 1. 17 M-PTRJ-107 Konzekutívne tlmočenie 2 M-PTRJ-108 Simultánne tlmočenie 2 M-PTRJ-109 Umelecký preklad 2 M-PTRJ-110 Odborný preklad 2 M-PTRJ-111 Textová lingvistika M-PTRJ-112 Čítanie ruskej poézie Rj-2a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Pachomovová Pachomovová. To znamená. Vyučujúci Juríková Sugay Sugay. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-100 Konzekutívne tlmočenie 1 M-PTRJ-101 Simultánne tlmočenie1 M-PTRJ-102 Konfrontačná lexikografia M-PTRJ-103 Ruská exilová literatúra M-PTRJ-104 Umelecký preklad 1 M-PTRJ-105 Odborný preklad 1 M-PTRJ-106 Ruský román Rj-1a Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. 1. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. L L L L L L L L Z Spolu Juríková Kováčová. Juríková Kováčová. PhD. PhD. 1. 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. PhD. Kováčová Kováčová. Garant predmetu Kováčová.Štruktúra magisterského študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 1. PhD. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. Juríková Kováčová. Predmety. P P P P P P PV V 0 0 0 o 1 1 3 3 1 2 0 1 3 3 1 2 1 2 12 6 28 L Spolu 203 . 1. DrSc. hodnote P P P P P P P PV V 0 0 1 1 0 0 1 3 3 1 0 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1.

prof. 2. hodnote P P P P P P P 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2. Sugay M-PTRJ-300 Vybrané kapitoly z vývinu ruského jazyka M-PTRJ-301 Komunikačné cvičenia 1 Rj-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD.Spolu kontakt. 1. a 21. Repoň. Sugay prof. cvičenia V V V 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-113 Vybrané kap. 2. PhD. Sugay prof. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. stor. 204 . PhD. 2. zo súčas. 2. PhD. L Z Spolu L Spolu Celkový súčet M-PTRJ-120 Prax P 10 10 54 19 Bloky PV a V predmetov: Rj-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. DrSc. 1. 2. Z Z Kováčová Sugay Kováčová. 1. Sugay Kováčová. hodnote PV PV 2 0 0 2 2 2 0 0 3 3 1. hodnote PV PV 2 1 0 1 2 2 0 0 3 3 1. hodnote V V 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1. Juríková Repoň. Repoň Repoň. PhD. 2. PV V 15 7 27 10 10 95 2. L L L Sugay prof. 1. L L Kováčová Repoň Kováčová. Z Z Pachomovová Pachomovová. M-PTRJ-202 Svetová literatúra 2 M-PTRJ-203 Komunikačné cvičenia 2 Rj-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Repoň. hodnote M-PTRJ-200 Svetová literatúra 1 M-PTRJ-201 Komparatívna kulturológia Rj-1b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. DrSc. Repoň. ruskej literatúry M-PTRJ-114 Rusistika na prelome 20. 1. PhD. M-PTRJ-115 Svetová literatúra 3 M-PTRJ-116 Umelecký preklad 3 M-PTRJ-117 Konzekutívne tlmočenie 3 M-PTRJ-118 Simultánne tlmočenie 3 M-PTRJ-119 Odborný preklad 3 Rj-3a Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Sugay Pachomovová Pachomovová. 2. Repoň. M-PTRJ-302 Čítanie ruskej poézie M-PTRJ-303 Konfrontačná derivatológia M-PTRJ-304 Výberové tlmoč. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Sugay Sugay Sugay Kováčová Juríková Juríková Juríková Garant predmetu prof.

Sugay PV PV PV 0 0 1 1 1 1 0 0 3 3 2. Z Z Juríková Kováčová. PhD. hodnote V V V V 0 2 0 1 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. M-PTRJ-306 Seminár k dizertačnej práci M-PTRJ-307 Rusko v obraze sveta 20. hodnote V 0 1 1 0 2 1. Pachomovová Pachomovová. M-PTRJ-204 Spisovná ruština v ofic. 2.Spolu kontakt. storočia M-PTRJ-308 Výberové tlmočnícke cvičenia 2 205 . Komunikácii M-PTRJ-205 Konfrontačná frazeológia Rj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Z školiteľ Kováčová Juríková školiteľ Kováčová. 2. L Vyučujúci Kováčová Garant predmetu prof. Kováčová. PhD. DrSc. 2. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu M-PTRJ-305 Preklad poézie Rj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

miestnosť č. Za celé štúdium spolu s druhou kombináciou (vrátane predmetov translatologického základu) musí študent získať 120 kreditov. Veronika Sliačanová Katedra romanistiky. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity Vyučujúci Garant predmetu Z Franek. Študijný poradca katedry: PhDr. Vďaka získaným teoretickým a praktickým znalostiam konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. návykov a zručností. tel. diplomatickej. najmä v spoločenskej. prax 10 kreditov a 6 kreditov za predmety translatologického základu. Prvoradým cieľom katedry je zabezpečiť štúdium systémov ucelených poznatkov i praktických jazykových zručností na uplatnenie sa v prekladateľskej a tlmočníckej praxi. literárnovedných a translatologických disciplín. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. PhDr. vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy alebo literárnej vedy. 206 Odporúč. prekladať bežné. ale najmä a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. 446 4197. semester Odporúč. o redaktor v masmédiách. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v španielskom jazyku a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. Absolventi magisterského stupňa vysokoškolského vzdelania sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník. o vedeckovýskumný pracovník v odbore translatológia. zahraničnoobchodnej. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Španielsky jazyk a kultúra v kombinácii Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 47 Študent musí absolvovať 11 povinných predmetov (PP) za 32 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov (PV) musí v priebehu štúdia absolvovať 2 predmetov za 5 kreditov. Franek Reichwalderová .sk Garant štúdia: Doc. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných a výberových predmetov. PhD. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-110 Lat. ale aj odbornej komunikácie).) Chýbajúce kredity študent získa za diplomovú prácu 20 kreditov. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. P 1 1 2 0 3 1.veronika@fhv.americká literatúra I. konzekutívne a simultánne tlmočenie na úrovni bežnej. turistickej a kultúrnej sfére. Jiří Chalupa. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika špecializácie španielsky jazyk a kultúra Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť podrobné teoretické poznatky. doc. Absolvent magisterského stupňa je schopný zvládať stredne náročné i náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme. Študijný proces má charakter premysleného. o prekladateľ odborných a umeleckých textov.umb. 433. odborné aj umelecké texty. dokáže pôsobiť v rôznych situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. e-mail: sliacanova. o filológ – teoretik jazyka a literatúry. uceleného a neustále sa rozvíjajúceho systému získavania odborných poznatkov. v súlade s rozvojom najaktuálnejších výsledkov jednotlivých vedných odborov. Spolu získa 37 kreditov.

1. špan.americká literatúra II. 1. 2. Franek Reichwalderová L Ďurovková doc. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Skúška Kredity P P P 1 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1.kred. Chalupa Z Reichwalderová Reichwalderová.hodnote PV 0 P P P 1 0 0 1 13 M-PTSp-111 Lat. 2. semester Odporúč. 1.* M-PTSp-123 Umelecký preklad II. Z Ďurovková doc. Z Franek. PhD. filmu 207 .hodnote V 0 1 1 0 1 2. Chalupa M-PTSp-202 Odborný preklad A M-PTSp-203 Umelecký preklad A M-PTSp-300 Obchodná korešpondencia M-PTSp-301 Trendy v súč. jazyku 4 4 1 1 1. hodín Kód Názov predmetu M-PTSp-100 Štylistika M-PTSp-120 Odborný preklad I.kred. 1. 2.hodnote PV 0 PV 0 V V 0 1 2 2 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0 47 2 2 1. M-PTSp-140 Konzekutívne tlmočenie A M-PTSp-141 Simultánne tlmočenie A Špj-2 PV z bloku v uved. PhD. 1. Špj-1 Odporúč. 2.kred.* M-PTSp-150 Prax 2 12 10 2.Spolu kontakt. Chalupa Z Reichwalderová doc. Sliačanová L Chalupa. Franek Z Z Spolu L Franek.kred. 10 25 Bloky PV a v predmetov: Špj-1 PV z bloku v uved. 2. Chalupa L L Spolu Z Ďurovková doc. Franek L lektor Šj.hodnote PV 0 PV 0 2 2 2 2 0 0 M-PTSp-200 Konzekutívne tlmočenie M-PTSp-201 Simultánne tlmočenie Špj-2 PV z bloku v uved. Z Franek doc. Chalupa L Reichwalderová doc. Franek Z Spolu L L Spolu Spolu za štúdium PV z bloku v uved. Vyučujúci Z Franek Garant predmetu doc. L Franek. 1. L Reichwalderová Reichwalderová. Sliačanová Špj-3 PV z bloku v uved. doc. Chalupa doc. M-PTSp-121 Umelecký preklad I. PhD. Chalupa doc. 1. 1. Z Ďurovková M-PTSp-302 Seminár zo špan. 1.hodnote PV 0 P P P P P 0 0 0 0 1 12 M-PTSp-142 Konzekutívne tlmočenie B* M-PTSp-143 Simultánne tlmočenie B* M-PTSp-122 Odborný preklad II. Chalupa Z Reichwalderová doc.kred. Franek Z Reichwalderová Reichwalderová. 1.

1* *** *** Prax náčuvová 1. PaedDr. AP 2* 2eiSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2eiPSO *** *** *** *** 2eiDP Prax priebežná 1. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). priebežná. 2. Kaliská. Prednášky 2eiDI Predmety študijného odboru Didaktika P P P P P P P P P P P P P 2 1 2 1 4 2 0. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. na základnej škole. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. organizácie a legislatívy školstva a školy. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. 1. AP 2* Prax náčuvová 2. AP Prax priebežná 2. AP prvá polovica semestra. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. Kopp.B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov.5 1 0. 2. *** Prax náčuvová. PhDr. 1. súvislá je súčasťou štúdijných programov aprobačných predmetov 208 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. 1.László. Študenti aprobačných predmetov. PhDr. 2. PhD. Karol László. 2. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). 1. PhD. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. kde je predmet vyučovaný. 2. PhDr. v zmysle teoretických. AP Prax súvislá 1.Oravcová. PaedDr. 2eiEDPS Edukačná psychológia I. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 13 3 13 13 3 41 46 0 20 2. AP Prax priebežná 2. Vašašová.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry .Pašková. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. AP 3* Prax súvislá 2.Valihorová. PhD. pedagogiky. PhDr. PhD.. 1. Garant štúdia: prof. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Kombinačné štúdium Predmety spoločného základu II. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1.5 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. 1. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. 2. praktických a tvorivých spôsobilostí. pedagogický. Škvarková Z Doc.

1.L Balážová. Gajdošová.Kariková.Gurgová L PhDr. 1. Blanáriková L doc. Blanáriková L prof. PaedDr.. 2. Mgr. László. PhDr.Kariková. doc. Nemcová. Nemcová. 2. PhDr. doc. Višňovský. Wágnerová Z prof. 1. 1* Telesná výchova 5 3* Sociálno-psychologický trénnig 2. László Vyučujúci Z doc. Valihorová. Gajdošová. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu PV 0 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 1. PhD. Zvládanie interpersonálnych V konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze V Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 5 1. 1. doc. doc. Blanáriková L doc. PaedDr. 2.Kováčiková.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Stehlíková Z Prof. PhDr. Hroncová. katedroví Erasmus koordinátori Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. PhD. Z prof. 1. 2. Zolyomiová L doc. Z. Karol László Z PhDr.. Višňovský 209 . Zolyomiová. Emmerová. Kariková. Oravcová. PhDr. PhDr. 2* 2eiMVV Metodológia vied o výchove 2* 2eiSKPS Školská psychológia 1* 2eiPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* 2eiSOPA Sociálna patológia 2* 2eiMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber 9 16 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. 1. Prof. Oravcová Z prof. 1. Gajdošová L prof.–C L Doc. 1* Psychológia rodiny V V V V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 2 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. PhDr. 1. Mgr. Višňovský. Valihorová. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. doc. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiTV5 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. 2. 2. Stehlíková Z doc. 2eiKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Z doc. Kaliská.-2. 1. Oravcová. 1.

Z Cseh (KHUN) 2 1. L KTVŠ 2 1.-2.sebeobrana 2 V (5*) M-UCSz-314 Telesná výchova .výberová 1 M-UCSz-308 Telesná výchova.sebaobrana V 1 (5*) M-UCSz-305 Telesná výchova .-2.-2.výberová 4 M-UCSz-318 Telesná výchova.kurz sebaobrany (5*) M-UCSz-306 Telesná výchova . L Sertoglu 48 73 2 1* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 5* Nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova a šport 210 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník . Z Slížik M-UCSz-303 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.-2. L Slížik 2 1.Plážový volejbal (5*) M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1.-2. L KTVŠ 2 1.základy horolezectva 1 (5*) M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-312 Telesná výchova -fitnes 2 (5*) V V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Z KVTŠ 2 1.-2.kurz sebaobrany 2 (5*) M-UCSz-320 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.-2. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-302 Telesná výchova .volejbal 1 (5*) V M-UCSz-307 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1.-2. Z KTVŠ 2 1.výberová 3 M-UCSz-309 Telesná výchova.fitnes 1 (5*) V 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vyučujúci 2 1. L KTVŠ 2 1.-2.volejbal 2 (5*) V M-UCSz-315 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1.-2.-2.-2.-2.plávanie 2 (5*) M-UCSz-316 Telesná výchova. L Kučera M-UCSz-313 Telesná výchova . L KTVŠ 2 1.-2.výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova.-2.plávanie 1 V (5*) M-UCSz-304 Telesná výchova . Z KTVŠ 2 1.-2.-2.-2. L KTVŠ 2 1. Z Sertoglu 2 1.Typ predmetu Kontakt hod.-pešia turistika (5*) M-UCSz-319 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1.-2. L KTVŠ 2 1.-2 Z Sertoglu 2 1.ZVK – základný (5*) M-UCSz-310 Telesná výchova. Z KTVŠ 2 1. Z KTVŠ 2 1.-2.-2.-2.ZVK – zdokonaľovací (5*) M-UCSz-311 Telesná výchova. L KTVŠ 2 1.LVK 2 vodná turistika Splav Hrona (5*) M-UCSz-321 Telesná výchova .-2.

Štulrajterová prof. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. Odporúčaný študijný plán: Odporúčaný semester Z Z Z Z Z Spolu 1.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu anglický jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. licko@fhv. lexikológia. Jazykové kompetencie. Eva Homolová. 1. 1. Spojených štátov a iných anglicky hovoriacich krajín. Podrobnejšie informácie o katedre anglistiky a amerikanistiky (personálne obsadenie.sk. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov. Takto spolu získa 26 kreditov.sk.umb. PhD. 1. histórii a reáliách Veľkej Británie. PV 211 . 1. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. Predmety. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. 1. Študijný poradca katedry: Mgr. To znamená.. 022. Homolová M-UAAj-102 M-UAAj-103 Aj-8 P P 1 1 0 2 1 4 3 2 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. Homolová Spolu kontakt. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v anglickom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. PhD. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z anglickej a americkej literatúry. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Zároveň nadobudnú prehľad vedomostí o anglickom jazyku (gramatika. Katedra anglistiky a amerikanistiky. hodnote Americká literatúra 1 Didaktika Aj 4 P PV PV PV 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 8 2 2 4 1. teoretický základ z didaktiky anglického jazyka spolu so základmi didaktických zručností získanými počas praxe na základných a stredných školách umožnia absolventom vyučovať anglický jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Anglický jazyk a literatúra. Roman Ličko. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-101 Aj-7a Aj-7b Aj-7c Názov predmetu Didaktika Aj 3 Predmet z bloku v uvedenej kr. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KAA alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. PhD. hodnote Predmet z bloku v uvedenej kr. Garant Vyučujúci predmetu Štulrajterová prof. L L L Feťková Feťková.umb. miestnosť č. vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke fakulty. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 12 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 7 predmetov za 14 kreditov.fhv. Garant štúdia: doc. http://www. fonetika. PhDr.

Homolová Štulrajterová prof. PhD. hodnote Jazykovoliterárny seminár (Aj) Úvod do techniky písania o literatúre Práca s autentickým materiálom PV PV PV PV 0 0 0 0 4 2 2 2 4 2 2 2 0 0 0 0 4 2 2 2 1. Javorčíková. Aj-7c M-UAAj-207 M-UAAj-208 M-UAAj-209 Predmet z bloku v uvedenej kr. 1. 1. Z Z Z Z Homolová prof. 0 0 0 0 2 2 2 2 Aj-7b M-UAAj-204 M-UAAj-205 M-UAAj-206 Predmet z bloku v uvedenej kr. PV hodnote Z Spolu Celkový súčet 1. 1. Homolová Javorčíková. Homolová 212 . 1. Z Z Z Z Zelenka Javorčíková Feťková Javorčíková. PhD. 1. 2. 2. Z Z Z Z Wood Dovčiak Štulajterová prof. Homolová Homolová prof. prof. PhD. 1. Feťková. PhD. L L L L Jesenská Feťková Homolová Jesenská. CSc. PhD. hodnote Projektová práca Výskum v triede Odborná angličtina ESP PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. Štulajterová. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu hodnote Základy sociolingvistiky Anglická literatúra 4 Vyučujúci L Spolu Garant predmetu 9 M-UAAj-104 M-UAAj-105 Aj-9 P P 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 22 Bloky PV a V predmetov: Aj-7a M-UAAj-201 M-UAAj-202 M-UAAj-203 Predmet z bloku v uvedenej kr. Feťková. 1. 1. Homolová Dovčiak. Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. 1. PhD.Odporúčaný semester Spolu kontakt. Z Z Z Jesenská Zelenka prof. PhD. 1. hodnote Seminár z anglickej literatúry Seminár z modernej britskej literatúry Seminár z americkej literatúry PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. hodnote Gramatický seminár (Aj) Lexikologický seminár (Aj) Štylistický seminár (Aj) PV PV PV PV 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 4 8 3 3 4 10 26 2. Homolová Aj-8 M-UAAj-210 M-UAAj-211 M-UAAj-212 Predmety z bloku v uvedenej kr. 1.

1. PhD. Z Z Z Z Z Z Feťková Javorčíková Javorčíková Wood Štulajterová Feťková. Štulajterová. Akademická angličtina (Academic PV writing) Diplomový seminár PV Výberové predmety: Predmety z bloku v uvedenej kr. PhD. 2. hodnote Americká literatúra 3 Súčasné americké divadlo Kanadské štúdiá PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2. PhD. PhD. 2. 2.Odporúčaný semester Spolu kontakt. 2. PhD. hodnote Americká ženská literatúra 20. 1. Javorčíková. PhD. Štulajterová. PhD. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAAj-213 M-UAAj-214 M-UAAj-216 M-UAAj-217 Názov predmetu Úvod do prekladu a tlmočenia (Aj) PV Staršia anglická literatúra Analýza diskurzu (Aj) Vybrané kapitoly z didaktiky PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1. 1. storočia Špeciálny jazykový seminár Aj 7 Špeciálny jazykový seminár Aj 8 V V V V 0 0 0 0 7 2 2 2 7 2 2 2 0 0 0 0 7 2 2 2 1. M-UAAj-302 M-UAAj-303 M-UAAj-304 213 . Z L Z Feťková Wood Wood Feťková. Homolová Aj-9 M-UAAj-218 M-UAAj-219 M-UAAj-220 M-UAAj-221 M-UAAj-222 Predmety z bloku v uvedenej kr. PhD. L L L L Vyučujúci Štulajterová Zelenka Štulajterová Homolová Garant predmetu Štulajterová. Javorčíková. 2. 2. Javorčíková. 1. PhD. Štulajterová. PhD. prof. Štulajterová. PhD. Štulajterová.

didaktiku a metodiku dejepisu. miestnosť č. realizácie a reflexie výučby v triede) bude schopný participovať na tvorbe metodických materiálov pre výučbu. PhDr. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. aby sa absolventi mohli uplatniť aj v neučiteľských profesiách. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 26 kreditov.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu dejepis Absolvent študijného programu Dejepis v kombinácii v magisterskom stupni bude ovládať základný obsah disciplín svojej špecializácie.umb. Študijný poradca katedry histórie: PhDr.sk Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. t.fhv. ako metodik pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín alebo ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách. Získa úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť pre výučbu dejepisu na všetkých typoch a stupňoch základných a stredných škôl. cestovným ruchom. princípy jeho štruktúry. Bude mať taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov. To znamená. Oto Tomeček. v samosprávnych a štátnych orgánoch.) Do celkového počtu 120 kreditov (za obe špecializácie a spoločný základ) chýbajúcich 16 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov katedry histórie alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. napr. umelecké galérie).: 048/4467143. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. bod 7c). Katedra histórie. Absolvent má ovládať problematiku národných a všeobecných dejín. archívoch. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. teóriu a kritické vnímanie dejín a kritickú analýzu historických dokumentov. v masmédiách.umb. tel. 8. (Ak študent absolvuje viac PVP. 143. v občianskych združeniach. PhD. Pre naplnenie stanovenej pedagogickej profilácie sú súčasťou štúdia predmety z oblasti didaktiky dejepisu. ako odborní pracovníci v oblasti kultúrno-spoločenských inštitúcií (múzeá. vedecko-výskumných ústavoch a inštitúciách. v oblasti podnikania spojenom s kultúrnym dedičstvom. Odporúčaný študijný plán: 214 . absolvovanie pedagogickej praxe na základných a stredných školách a odborné exkurzie.j. ako vysokoškolskí učitelia. Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Dejepis Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 12 kreditov. podmieňujúci predmet. na katedrách vysokých škôl a fakultách príslušného zamerania. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. Dušan Škvarna. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. vo vydavateľstvách. v osvetových zariadeniach. Dosiahnuté vzdelanie umožňuje absolventom pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do mimoškolského života. Koncepcia výučby je totiž orientovaná tak.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Garanti štúdia: doc. e-mail: tomecek@fhv. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. oboznámi sa s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami.

2. Kalhotková Račko Mgr. storočia po roku 1989 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 1. PhD. Fremal M-UADe-105 M-UADe-201 M-UADe-202 M-UADe-203 M-UADe-204 De-3a P PV 0 2 2 0 2 2 PV 2 0 2 1 3 2. L L L Kmeť Škvarna prof. 1. 1. 1. Z PV 0 2 2 8 20 0 2 5 2 10 26 2. 1. 1. v. doc. Fremal Šuch. 1. Nagy. na Slovensku v medzivojnovom období K vybraným problémom dejín štátu a práva na území Slovenska v rokoch 1918 .Spolu kontakt. vojne Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Evanjelici a. Nociarová De-2a M-UADe-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej PV kredit. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Kmeť prof. 1. Z Z Kmeť Kmeť / Kmeť Darulová / Maliniak prof. Z Z Z Z Z Z Z Kožiak Nagy Šmigeľ Kožiak. 1. hodnote P P PV 2 2 0 0 0 2 2 2 2 6 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 3 3 2 8 2 4 2 8 2 3 1. 1. M-UADe-103 M-UADe-104 De-2a P P PV 0 2 0 2 0 2 2 2 2 6 1. 1. Kožiak Z Spolu Kožiak. 1. dedičstva / Vybrané kapitoly z regionálnych dejín Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 1 Dejiny slovenského dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. sv. L L Fremal prof. PhD. Fremal doc. Račko Nociarová Mgr. Fremal 215 . hodnote Slovenská historiografia k PV dejinám 20. Škvarna L Spolu 2. hodnote Dejiny mníšstva a kláštorného života vo včasnom stredoveku Antika populárne Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-101 M-UADe-102 De-1a Názov predmetu Didaktika dejepisu Dejiny svetového dejepisectva Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: De-1a M-UADe-205 M-UADe-206 M-UADe-207 M-UADe-208 M-UADe-209 M-UADe-210 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.1989 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. hodnote Seminár z didaktiky dejepisu 2 Moderné trendy vo vyučovaní dejepisu / Muzeálna didaktika a komunikácia Úvod do štúdia etnológie a kultúr. Šmigeľ Kalhotková Mgr.

1945 Počiatky a vývoj miest na Slovensku v stredoveku a ranom novoveku Dejiny kresťanstva a kresťanskej kultúry vo včasnom stredoveku Reformácia. hodín Typ predmetu Prednášky Rok štúdia Semester L L L L L L L Semináre Kredity Skúška Kód M-UADe-212 M-UADe-213 M-UADe-214 M-UADe-207 M-UADe-215 M-UADe-216 M-UADe-208 Názov predmetu Kapitoly z dejín vedy a techniky na Slovensku Situácia na Slovensku po získaní autonómie a príčiny vzniku 1. 1. Mičko. PhD. Kalhotková Nagy Mácelová Škvarna Kunec Mičko Nagy. 1. SR (1939 . Z Z Z Z Z M-UADe-306 M-UADe-307 M-UADe-308 M-UADe-303 M-UADe-309 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1. PhD. storočia Dejiny banskobystrického školstva PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1. 1. -18. PhD. Kožiak. Martuliak Študent musí počas celého štúdia absolvovať 2 predpísané PV predmety a ďalšie 3 PV predmety z bloku. Kalhotková Mgr. Škvarna Šmigeľ Mácelová doc. PhD. 1. Fremal doc. Škvarna prof. PhD. 1. storočia Vybrané kapitoly z anglických dejín 16. storočí Opčné a migračné procesy v ČSR po 2. storočia Hospodárska situácia Slovenska v rokoch 1918 . vojne Dejiny hmotnej kultúry Analýza prameňov súkromnej povahy Vybrané osobnosti uhorského humanizmu Aktuálna ponuka výberových (V) predmetov Antická mytológia Slovania na scéne svetových dejín Základné medzníky v slovenských dejinách 19. 1. Spolu teda 5 PV predmetov predpísaných katedrou histórie. 1.1945) Historická pamäť a slovenská historiografia v 19. sv. Do celkového počtu 120 kreditov (obe špecializácie a spoločný základ) si chýbajúci počet 16 kreditov dopĺňa z aktuálnej ponuky výberových V predmetov 216 . L L L L L Albertová Kožiak Fremal Škvarna Martuliak Albertová. Šmigeľ PhDr. Mácelová Kunec Kunec. a 20.Škvarna doc. Mácelová doc. 1.Spolu kontakt. PhD. Škvarna Kunec. Garant Vyučujúci predmetu Martuliak prof. prof. 1. 1. M-UADe-301 M-UADe-302 M-UADe-303 M-UADe-304 M-UADe-305 V V V V V 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1. 1. Martuliak Mičko Mičko. PhDr. protireformácia a náboženské vojny vo Francúzsku Základné medzníky v slovenských dejinách 19. 1. PhD. 1.

1. a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely.fhv. PhD. Nemčeková prof. hodín Typ predmetu Prednášky Kód M-UAFi-100 M-UAFi-101 PV 1 Názov predmetu Didaktika FNOS 2 Etika Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. slobody a demokracie a s úctou k právu. tolerancie. 1. Ulrich Wollner. 318. Ponuka výberových predmetov zahŕňa 3 predmety 7 kreditov. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Ovláda základný obsah disciplín tejto špecializácie.sk Garant študijného programu: Doc. Katedra filozofických vied.sk. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania. hodnote Didaktika FNOS 3 Filozofia jazyka Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Schmidt. Z Šlosiar prof. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetu Filozofia. CSc. L Spolu 2. stupňa študijného programu Filozofia UAP v kombinácii je príprava absolventov pre učiteľstvo. PhD. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike NoS a Ov. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KFV alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.umb. wollner@fhv. je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. Z Z Z Vyučujúci Šuch Garant Šuch.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného predmetu filozofia Základným cieľom 2. Poradca katedry: Mgr. Marián Palenčár. Mgr. http://www. PhD. Šlosiar M-UAFi-104 P 1 1 2 217 . Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. princípy jej štruktúry. 1. hodnote Filozofická antropológia Semester Semináre Kredity Skúška Ročník P P PV 0 2 1 2 1 1 2 3 2 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 3 2 8 2 2 4 8 4 1. ktorí sú schopní plnohodnotne pripravovať študentov vo výučbe predmetu Náuka o spoločnosti a Občianska náuka pre život v občianskej spoločnosti v duchu zásad mravnosti. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 5 povinných predmetov za 14 kreditov a z ponuky povinne voliteľných 6 predmetov za 12 kreditov. miestnosť č.umb. L L L Šuch Schmidt Šuch. Náuka o spoločnosti a Občianska výchova na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Nemčeková Z Spolu M-UAFi-102 M-UAFi-103 PV 2 P P PV 1 2 0 1 0 4 2 2 4 8 1. 1. Takto spolu získa 26 kreditov.

1. PhD.semester 218 . . Nemčeková prof. hodnote Estetika Politická filozofia PV PV 1 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1. odp.povinný. Palenčár Schmidt. doc. 2. L L L Nemčeková prof. Nemčeková Šlosiar prof. Krchnák Wollner. Nemčeková Skratky: P .história a súčasnosť Písomná práca Filozofia existencie PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1.odporúčaný. hodnote Ekologizácia ako humanizácia Problém krásy a umenia v antickej filozofii Úvod do fenomenológie Analytická metafyzika PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. Z Z Ondrejková Wollner doc. PV .povinne voliteľný. hodnote Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Vyučujúci Z Spolu Celkový súčet Garant PV 0 6 6 8 23 0 1 4 6 10 26 2. hodín Typ predmetu Prednášky Kód PV 3 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. Z L Z Wollner Šuch Wollner. 1. 2. Šuch. PV 2 M-UAFi-202 M-UAFi-203 M-UAFi-204 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. . PhD.výberový. 2. 1. PhD. hodnote Politická filozofia novej pravice Naratívna filozofia dejín Aktuálne problémy aplikovanej etiky V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 1. V M-UAFi-300 M-UAFi-301 M-UAFi-302 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. V . hodnote Kresťanská morálka . Ondrejková Wollner. Z Z Z Z Krchnák Wollner Palenčár Schmidt doc. sem. 1. 2. Šlosiar PV 3 M-UAFi-205 M-UAFi-206 M-UAFi-207 M-UAFi-208 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Bloky PV a V predmetov: PV 1 M-UAFi-200 M-UAFi-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

vie rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať.umb. Študijný poradca katedry: Mgr.umb. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 18 kreditov. Elena Baranová. Absolvent je schopný systematizovať osvojené vedomosti z oblasti lingvistiky. 446 5133. kredity. mimoriadna profesorka Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti Špecializácia Francúzsky jazyk a literatúra. a tiež na prehĺbenie poznatkov z literatúry a lingvistických disciplín ako syntax. tel. mim. Garant štúdia: Doc. kredit.fhv. Křečková. Chovancová Chovancová. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika predmetu francúzsky jazyk a literatúra Druhý stupeň štúdia je zameraný najmä na odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky francúzskeho jazyka. Z Spolu 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 8 kreditov. Chovancová Chovancová.sk/. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-100 M-UAFj-101 Fjm-1 Názov predmetu Didaktika FJ 1 Štylistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. mim. 1. Z Z Z Vyučujúci Baranová Zázrivcová Garant predmetu Baranová. M-UAFj-102 M-UAFj-103 M-UAFj-104 Fjm-2 P P P PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 0 0 0 0 219 . L L L L Baranová Baranová. 1. hodín Odporúč. prof. hodnote P P PV 1 0 0 2 2 2 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 8 3 1 2 2 1. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa. 1. kredit. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov. semester Odporúč. PhD. 1. štylistika a sociolingvistika. e-mail: zazrivcova@fhv. Takto spolu získa 26 kreditov. hodnote Didaktika FJ 2 Súčasné lingvistické teórie Sociolingvistika FJ Predmet(y) z bloku v uved. prof. literatúry a didaktiky. 133. 1. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. PhD. miestnosť č. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KRO alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. PhDr.sk Podrobnejšie informácie o Katedre romanistiky (personálne obsadenie katedry.

textov súč. hodnote 0 P P PV PV 1 0 0 0 2 1 2 2 3 1 2 2 1 0 0 0 1 2 Bloky PV predmetov: Fjm-1 M-UAFj-200 M-UAFj-201 M-UAFj-202 Predmet(y) z bloku v uved. Křečková. L L L Štulrajter lektor Štulrajter. PhD. mim. 2. kredit. preromantizmus a romantizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 7 PV PV PV 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1. hodnote Vyučovanie FJ pomocou PC Analýza lit. kredit. 2. spoločnosti PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 2. PhD. PhD. hodnote Franc. 2. kredit. 2 2 2 2 Fjm-2 M-UAFj-203 M-UAFj-204 Predmet(y) z bloku v uved. mim. Fjm-3b M-UAFj-208 M-UAFj-209 M-UAFj-210 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. PhD. PhD. 2. 2. Z Z Z Z Vyučujúci L Spolu Baranová Šperková Garant predmetu Baranová. 1. Bubáková. kredit. Z Spolu Celkový súčet 1. Bubáková. PhD. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Chovancová Chovancová. kredit. hodnote Francúzska renesancia a osvietenstvo Špeciálny jazykový seminár FJ 6 Lingvistická analýza textu FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 8 4 2 2 2 10 26 2. Fjm-3a M-UAFj-205 M-UAFj-206 M-UAFj-207 Predmet(y) z bloku v uved. PhD. 2. PhD. Bubáková. Z Z Z Z Štulrajter lektor Křečková Štulrajter. kredit. Z Z Z Z Štulrajter Štulrajter. prof. 220 . 1. 1. hodnote Parnasse a symbolizmus Špeciálny jazykový seminár FJ 8 Diplomový seminár FJ PV PV PV PV 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 1. Bubáková. lektor Bubáková. 1. Z Z Z Z Baranová Šperková lektor Baranová. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód M-UAFj-105 M-UAFj-106 Fjm-3a Fjm-3b Názov predmetu Didaktika FJ 3 Moderná francúzska literatúra Predmet(y) z bloku v uved. 2. prof. 2. Štulrajter. hodín Odporúč. semester Odporúč.Spolu kontakt. PhD. PhD. autorov Aktuálne problémy fr. franc.

1. odp. 1.semester 221 . V . hodín Odporúč. hodnote Úvod do tlmočenia FJ 1 Úvod do tlmočenia FJ 2 Francúzsky šansón a poézia v 20. . semester Odporúč.povinný. st.odporúčaný. kredit. 2. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Výberové predmety Fj-výberové M-UAFj-300 M-UAFj-301 M-UAFj-302 M-UAFj-303 M-UAFj-304 Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu Predmet(y) z bloku v uved.Spolu kontakt. PV . Úvod do terminológie FJ Skúšanie a hodnotenie FJ V V V V V V 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1. 2.výberový.povinne voliteľný. Z L L Z Z Veselá Veselá Štulrajter Křečková Baranová Skratky: P . . sem.

prof. Ďuricová. Z Z Lenčová Ľupták Lenčová. Z Spolu 1.. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 3 2 2 3 7 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 2 2 4 8 2 2 6 10 2 2 1. t. Takto spolu získa 26 kreditov. PhD.-Wirt Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Učiteľstvo akademických predmetov v časti špecializácia Nemecký jazyk a literatúra Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 7 povinných predmetov za 14 kreditov. 1. prof. Nadobudnú prehľad vedomostí o jazyku (gramatika. Schulze Lenčová Tuhárska Lenčová.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika špecializácie nemecký jazyk a literatúra Absolventi špecializácie získajú prehľad o kultúre. PhD. podmieňujúci predmet. 2. To znamená. Dipl. histórii a súčasnosti života v nemecky hovoriacich krajinách. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-101 M-UANj-102 Nj-1 Názov predmetu Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 1 Sémantika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Katedra germanistiky. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.j. z ponuky voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. hodnote P P PV 1 1 0 1 1 4 2 2 4 8 M-UANj-105 M-UANj-106 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 3 Dejiny a vývinové tendencie NJ P P 0 1 2 1 2 2 222 . Mária Daňová. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. Dolník M-UANj-103 M-UANj-104 Nj-2 Didaktika nemeckého jazyka ako CJ 2 Štylistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. miestnosť č. PhD. Z Z Z Vyučujúci Daňová Tuhárska Garant predmetu Lenčová. Dr. L L L L Spolu 2. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. technické vybavenie katedry.umb. 113. danova@fhv. Absolventi budú mať aj rozsiahle vedomosti z literatúry nemecky hovoriacich krajín. 1. štylistika) ako aj schopnosť písomnej a ústnej komunikácie v nemeckom jazyku na úrovni efektívneho užívateľa. (Personálne obsadenie katedry. lexikológia.Sc.) Garant štúdia: Prof. PhD. Jazykové kompetencie a prehľad v metodike vyučovania nemeckého jazyka spolu so základmi didaktických zručností umožnia absolventom vyučovať nemecký jazyk na profesionálnej úrovni na všetkých stupňoch a typoch škôl. fonetika. Študijný poradca katedry: PhDr. Phil.h.c.-Verw. Uli Rothfuss M.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KGE alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt.

PhD.Spolu kontakt. PhD. 1. Ďuricová. Daňová Daňová. PhD. Z Z Z Zemaníková Zemaníková. Schulze Z Spolu Celkový súčet Bloky PV a V predmetov: Nj-1 M-UANj-201 M-UANj-202 M-UANj-203 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. prof. hodnote Nj-2 M-UANj-204 M-UANj-205 M-UANj-206 M-UANj-207 M-UANj-208 M-UANj-209 PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UANj-107 Nj-3 Názov predmetu Textová lingvistika Nj Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Vyučujúci Tuhárska Garant predmetu prof. Schulze Nj-3 M-UANj-210 M-UANj-211 M-UANj-212 M-UANj-213 M-UANj-214 M-UANj-215 M-UANj-216 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Štefaňáková Štefaňáková. L L L L L L Jurčáková Tuhárska Schulze Jurčáková Jurčáková Zemaníková. Frazeologizmy NJ Lingvistický seminár 2 Sociolingvistika Hospodárska nemčina Odborná nemčina Štefaňáková prof. prog. st. 1. sat. 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Zemaníková Zemaníková. 2 2 2 2. Štefaňáková Štefaňáková. hodnote Nemecká literatúra po roku 1989 Alternatívne vyučovacie modely 1 Alternatívne vyučovacie modely 2* Jazykové hry NJ Využitie internetu vo vyučovaní NJ ako CJ Metodika posluchu s porozumením Práca s autentic. PhD. 1. 223 . Lenčová Lenčová. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 4 4 4 1. Schulze Ľupták Ďuricová. PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. hodnote P PV 1 0 1 2 2 2 8 23 0 0 2 5 2 2 8 26 2 2. 1. Literatúra NDR Lingvistický seminár 1 Konzekutívne tlmočenie pre bud. PhD. Vybrané kapitoly z nemeckej literatúry 19.učiteľov NJ1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Lenčová Lenčová. Schulze prof. PhD. reláciami nem. PhD. PhD. PhD. PhD. 1. Ďuricová. 1. Schulze Ďuricová. PhD. Daňová Lenčová. 1. PhD.

zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1. Odaloš Z Spolu 1. Gálisová Krnová. 1. Šuša Šimonová. Tatár.sk Garantka štúdia: doc. 1. Pršová prof. metodologické pozadie nadobudnutých vedeckých poznatkov. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Ovláda základný obsah lingvistických a literárnovedných disciplín.umb. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová.Študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Absolvent 2. Krnová prof. Popri svojej učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov na výučbu. Bariaková Lomenčík. hodnote Štylistická paradigmatika Slovenská literatúra po roku 1945 I. PhDr. Šimonová M-UASj-102 M-UASj-103 M-UASj-104 Sj-2a Sj-2b P P P PV PV 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 8 1 1 2 2 2 2 2 10 224 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-100 M-UASj-101 Sj-1a Sj-1b Názov predmetu Slovenská medzivojnová literatúra Didaktika slovenského jazyka a slohu Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. 1. Kristína Krnová. stupňa štúdia v odbore učiteľstvo akademických predmetov – slovenský jazyk a literatúra je spôsobilý byť učiteľom tohto predmetu na úrovni nižšieho a sekundárneho vzdelávania. Štruktúra študijného programu: Počet kreditov v ponuke za povinné (P) a povinne voliteľné (PV) predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 8 povinných (P) predmetov za 16 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 10 kreditov. galisova. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Anna Gálisová. CSc. Krnová prof.umb. S týmto obsahom dokáže účelne narábať a v jeho rámci je schopný projektovať aktuálne didaktické zámery. Študijný poradca/študijná poradkyňa katedry: Mgr.anna@fhv.fhv. princípy jazykového a literárnohistorického systému. Didaktika literatúry Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. Má tiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojho odboru. Janáková Garant predmetu doc. technické vybavenie katedry). Bariaková. hodnote P P PV PV 2 1 0 0 1 2 1 1 3 3 1 1 8 1 2 2 2 2 8 1. 1. 1.sk (personálne obsadenie katedry. L L L L L L Spolu Findra. Podrobnejšie informácie o katedre sú uvedené na webovej stránke katedry www. Findra doc. hodnote Predmet(y) z bloku uvedenej kredit. ako aj ich širšie kultúrne a sociálne súvislosti. 1. Takto spolu získa 26 kreditov. ktoré si môže doplniť na požadovaných 33 kreditov voľbou výberového predmetu z ponuky KSJL alebo voľbou predmetu(ov) z ponuky iných katedier.

L L L Bariaková. hodnote Česká literatúra 20. hodnote Slovenská vojvodinská literatúra Základy dramatického umenia Teória a kultúra komunikácie PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. 1. 1.Spolu kontakt. 1. Gálisová Krško. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-105 M-UASj-106 M-UASj-107 Sj-3 Názov predmetu Slovenská literatúra po roku 1945 II. 2. Z Z Z Bloky PV predmetov: Sj-1a M-UASj-200 M-UASj-201 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. hodnote Slovná zásoba slovenčiny PV po roku 1989 Jazyk a rod PV 0 0 1 1 1 1 2 2 2. Chomová Z Spolu Celkový súčet Garant predmetu doc. Kubealaková Pršová Odaloš Sj-3 M-UASj-210 M-UASj-211 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P P P P V 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 7 23 1 1 2 2 2 2 8 2. Findra doc. L L L Očenáš Tatár. Z Z Odaloš Urbancová 225 . 2. 1. Krnová prof. Z Z Jakubík Gálisová PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Z Z Z Z Vyučujúci Krnová. Jakubík Lomenčík Sj-2b M-UASj-207 M-UASj-208 M-UASj-209 PV PV PV 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1. Krško 5 26 1. 2. hodnote Komunikačná a slohová výchova v praxi Interpretácia umeleckého textu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. storočia Jazykové hry Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Gramatika v škole Literárna kritika Netradičné metódy v didaktike SJL Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Jančovič Findra. 1. Janáková Harpáň Sj-1b M-UASj-202 M-UASj-203 Sj-2a M-UASj-204 M-UASj-205 M-UASj-206 PV PV 0 0 1 1 1 1 2 2 1. Stavebné modely textu Vývin slovenského jazyka a dialektológia Predmet(y) z bloku uvedenej kredit.

povinný. V .Spolu kontakt. Jakubík Bariaková Kováčik Urbancová Urbancová 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Skratky: P . .povinne voliteľný.výberový. Z Z Vyučujúci Bariaková Krško Garant predmetu 1 1 2 2 Z L L Z Z L Pršová Bariaková. . odp. PV .odporúčaný. sem. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-UASj-212 Názov predmetu Podoby outsiderstva v PV 0 slovenskej literatúre M-UASj-213 Terénny výskum PV 0 národného jazyka Ponuka výberových predmetov na KSJL FHV UMB M-UASj-300 M-UASj-301 M-UASj-302 M-UASj-303 M-UASj-304 M-UASj-305 Divadlo pre deti a mládež Literárna exkurzia Rodová senzibilizácia vo vyučovaní literatúry Literatúra a mytológia Anglický jazyk pre pokročilých I Anglický jazyk pre pokročilých II V V V V V V 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2. 2.semester 226 .

PhD. v zmysle teoretických. László. 1. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania. PhD. PaedDr. 2. Oravcová. 1* Prax náčuvová Sociálna psychológia 1* Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet P P P P P P P P P P P PV V P. 46 20 6 2 54 37 3 1 41 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 227 Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garanti a vyučujúci predmetu Z prof. Kopp. Pašková. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. Škvarková Z doc. PV. Šatánek. Karol László. PhD. PhDr. *** 2eiSOPS *** 2eiPSO *** *** 2eiDP 0 25 25 20 2. PhD. 1. praktických a tvorivých spôsobilostí. pedagogický.Salbot. PhDr. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie. pedagogiky.. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný.B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika spoločného základu Jednopredmetové štúdium Predmety spoločného základu II. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce . Vaššašová. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. Oravcová. PhDr. organizácie a legislatívy školstva a školy. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. 2. Stehlíková. Hodnotenie Prednášky Kód 2eiDI 2eiEDPS Predmety študijného odboru Didaktika Edukačná psychológia 1. doc. PhDr. Garant štúdia: prof. Študijný program: spoločný základ pre 2. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. PaedDr. stupeň VŠ štúdia – Mgr. Kaliská-. Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. PhDr. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. PaedDr. 1.Valihorová. V 2 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. 2. 1.

PaedDr. 1. doc. Prednášky Kód 2eiSPT1 2eiSPT2 2eiPSR 2eiZIK 2eiOTA 2eiTZP 2eiRPSP 2eiPSPR 2eiTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Nemcová. L Doc. Oravcová.C. priebežná.Kováčiková. Prof. László. 1. Z prof. PhDr. doc. 1. 1. Višňovský . Zolyomiová L doc. Hroncová. Z KVTŠ 228 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc.výberová 1 2 1. z toho 15 hodín na základnej škole. Višňovský.hodnota) Z doc. PhDr. 2. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie V V V V V V V V V V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 2 1 2 1 0 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Gajdošová. Valihorová. Blanáriková L doc. Kariková.3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Študent absolvuje súvislú prax v rozsahu 25 hodín. PaedDr. 10 hodín na strednej škole *** Prax náčuvová. László Gestori predmetu (celý úväzok . M-UCSz-307 Telesná výchova. PhDr. 2* Metodológia vied o výchove 2* Školská psychológia 1* Sociálna patológia 2* Manažment Celkový súčet Minimálny výber 6 PV 2 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 PV 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 1 9 16 Výberové predmety Typ predmetu Kontakt hod. PhD. Stehlíková Z doc. Kaliská. 1. Gajdošová L prof. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. 2. Mgr. PhDr. Oravcová Z prof. Valihorová. 2. Emmerová. PhDr. Blanáriková L doc.Kariková . PhD. Stehlíková Z Prof. Zolyomiová. čiastkový . Blanáriková L prof. Gajdošová. Višňovský. Wágnerová Z prof. Oravcová. doc.-3. Karol László Z PhDr. doc. Z doc. PhDr. Mgr. Gurgová L PhDr. Blanáriková L doc. Prednášky Kód 2eiPK 2eiVMR 2eiKOPG 2eiMVV 2eiSKPS 2eiPVO 2eiSOPA 2eiMN Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia PV 0 Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. doc.Kariková. Nemcová.

-3. Z KVTŠ 2 1.C.-2.-3. Prednášky Kód Predmety študijného odboru M-UCSz-308 Telesná výchova.-2 Z Sertoglu 2 1.výberová 4 M-UCSz-336 Praktická stáž Erasmus 2 M-UCSz-326 Kurz maďarského jazyka pre pokročilých M-UCSz-328 Turecký jazyk pre začiatočníkov 5 M-UCSz-329 Turecký jazyk pre začiatočníkov 6 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 Gestori predmetu (celý úväzok .Typ predmetu Kontakt hod.hodnota) 2 1.-2 L Sertoglu 0 0 0 2 2 2 2 2 2 27 37 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník 229 . L KVTŠ 5 1. L KVTŠ 2 1. čiastkový .výberová 2 M-UCSz-317 Telesná výchova. Z. Z Cseh (KHUN) 2 1.výberová 3 M-UCSz-316 Telesná výchova.-3.L Balážová. katedroví Erasmus koordinátori 2 1.-2.

8-ročných gymnázií. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. Jankovská L Spolu doc. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. 58.kredit. kultúrnych. Michal M-UVTv. PhD. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. M. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. PhD. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov.kredit. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 1 L L L Rošková.102 M-UVTv-103 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. na katedrách. Peter Mandzák. v centrách voľného času a pod. Bartík 230 . stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. Slížik Bartík. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.sk. Študijný poradca katedry: PaedDr. Z Spolu Garant prof. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry.peter@fhv. Görner doc. miestnosť č.fhv. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ Kód M-UVTv-100 M-UVTv. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. jazykových a umeleckých škôl. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Katedra telesnej výchovy a športu. Bartík Michal. Karol Görner. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 4 8 2 2 4 8 1 1 1 Z Z Z Vyučujúci Görner.umb. resp. Bence. PaedDr. mandzak. teórie. Štruktúra magisterského študijného programu (II.umb. Garant štúdia: prof.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. Bendíková.101 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. Vladovičová prof. didaktiky a metodiky telesnej výchovy.

PV hodnote Semester Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 18 1 1 2 4 12 2 2 6 10 26 2 2 2 Z Z Z Vyučujúci Bartík. Kučera. L. Kollár. Kremnický Bartík. Rošková. Nemec Čilík. Michal Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov. a riad.204 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry Atletika Športové hry PV PV PV PV PV 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 3 0 2 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 Z Z Z L L Bence. Rozim. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 L Z Z Z Z Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . športy a sebaobrana Rytm.209 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol. Bartík doc.v kombinacii s aprobačným predmetom 231 .. Kučera. Palovičová M-UVTv-205 M-UVTv. Michal. Mandzák učitelia katedry Adamčák.105 Názov kurzu Org.kredit. Bence.206 M-UVTv-207 M-UVTv-208 M-UVTv. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. Slížik.. Kollár. Pupiš Nemec.Prednášky Kód M-UVTv-104 M-UVTv. Kučera Michal.14 kreditov M-UVTv-200 M-UVTv-201 M-UVTv-202 M-UVTv-203 M-UVTv. Zbiňovský Novotná. Tv a športu na P školách Teoria a didaktika rekreačnej P TV PV predmety v uved. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . M. Palovičová. Palovičová Z Spolu Garant prof.

jednopredmetové štúdium (II. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. teórie.umb. Peter Mandzák. Odpor. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-100 M-UVTV-101 M-UVTV-102 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. kredit. 62. na katedrách. L Rošková. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. jazykových a umeleckých škôl. sem. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. PhD. PhD. Vladovičová 232 . Slížik doc. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.sk.peter@fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Študijný poradca katedry: PaedDr. PaedDr.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. kultúrnych. Michal doc. Adamčák M-UVTV-103 Psychológia športu P 1 0 1 1. Katedra telesnej výchovy a športu. 1. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Spolu získa 66 kreditov. Z Z Z Z Vyučujuci Görner. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. 34 kreditov za predmety spoločného základu.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Bartík Michal. resp. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. stupňa (Mgr. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Štefan Adamčák. resp. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. Absolventi 2. Spolu získa 120 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.fhv. hodnote P P P PV 1 1 0 3 0 2 2 2 1 3 2 5 11 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 1. domovy mládeže. Garant štúdia: doc. mandzak. 1. a 2.umb. Nemec Z Spolu Garant prof. 1. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. 8-ročných gymnázií. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. Spolu hod. roč. školské strediská záujmovej činnosti). Bendíková Adamčák. v centrách voľného času a pod. miestnosť č. Görner doc. centrá voľného času.

Z Z Z Z Z L Spolu Michal. Kučera vedúci DP doc. M. 1. Bence. Popelka Görner. Jančoková 233 . hodnote Predmet(y) z bloku v kredit.Typ predmetu Kód M-UVTV. L. kredit. Michal 11 M-UVTV-106 M-UVTV-107 M-UVTV. 1. roč. Michal prof. Michal M.. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. Bartík Paugschová. 2. Bendíková Garant prof. ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 PV PV PV 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 3 2 1. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-205 M-UVTV-206 PV PV PV 3 1 1 3 1 2 6 2 3 0 0 0 8 3 3 1. Michal Michal. Nemec prof. Palovičová Jančoková. 1. Spolu hod. učitelia KTVŠ doc.208 M-UVTV-209 Hry v prírode na 1. 2. 1. L L L L Vyučujuci Bartík. 1. Nemec Kollár. 2. Bartík doc. Kučera. Bartík prof. sem. hodnote Predmet(y) z bloku v kredit. L L L Čillík.Michal doc. Michal prof. Görner P P P PV V 1 1 0 3 2 2 1 4 3 3 1 7 14 36 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV. Rošková Rozim. Jankovská Michal.108 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org.104 M-UVTV-105 M-UVTV-2a Názov kurzu Zdravotná telesná výchova Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. Z Z Z Z Z Z doc. st. Pupiš doc. 2.200 M-UVTV-201 M-UVTV-202 M-UVTV-203 M-UVTV-204 Predmet(y) z bloku v kredit. Odpor. 1. a riad. st. 1. hodnote Odpor.. 1. 1. ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet PV PV PV PV PV PV 3 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 5 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 1. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Palovičová Bartík. 1. kredit. Michal Adamčák. 1. Bence. PhD. Nemec Bartík. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P PV V 1 1 3 1 1 3 2 2 6 0 0 0 4 4 8 2 1. Rozim doc. akcií na 1. Plávanie Zimné športy (7dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. doc. 1. Čillík Atletika Športové hry 2 M-UVTV-207 M-UVTV. L L L Nemec. Bence. Paugschová doc.

Görner Gymnastika Úpol. PhD.Typ predmetu Kód M-UVTV-210 M-UVTV-3a M-UVTV. PhD. Kremnický Bartík. Zbiňovský. Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Palovičová Novotná. Vyučujuci Garant učitelia KTVŠ prof. 2. Spolu hod. 2. L Z Z Z Z Z Odpor. športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. PhD. doc. 2. gymnastika a tance Novotná. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV PV PV PV PV 0 3 1 1 2 1 0 4 2 2 0 1 0 7 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 3 1.211 M-UVTV-212 M-UVTV-213 M-UVTV-214 Názov kurzu Turistika (7dní) Predmet(y) z bloku v kredit. 2. roč.v kombinacii s aprobačným predmetom 234 . Zbiňovský Michal. sem. Michal Palovičová. Palovičová Kremnický. Palovičová. 2. hodnote Odpor.

235 .

aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu formou doktorandského štúdia. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-2-0 0-2-0 1-0-0 1-1-0 0-0-2 2-0-0 1-0-1 0-0-2 2-0-0 1-1-0 2-0-0 0-2-0 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H 236 .. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce spojenou s overením spôsobilosti riešiť konkrétne didaktické zadania a kolokviálnej ústnej skúšky z oblasti poznania odboru. Franc. M. Prerekvizita: M-UABI-103 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 1-1-0 1-0-2 1-2-0 2-0-1 2-2-0 2 3 3 3 3 H H H H H doc. doc. A. J. Absolventovi bude udelený titul magister („Mgr. P. RNDr.. Absolvent je spôsobilý byť učiteľom prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. RNDr. M. Adamcová. V. PaedDr. P. V.. Milada Švecová CSc. CSc.. E. M. P. R. Roman Alberty. Legislatíva v životnom prostredí – Adamcová. M. PaedDr. denné štúdium. doc. k poznaniu teoretických aj praktických súvislostí didaktiky biológie. Milada Švecová CSc. Je pripravený tak. Roman Alberty. prof. Vybrané kapitoly z genetiky – Alberty. paleontológia – Soták. M.. RNDr. Embryogenéza a ontogenéza človeka – Selecká. M. Didaktika biológie 3 . PaedDr. RNDr. Milada Švecová CSc. Študijný program smeruje k poznaniu teórie a metodológie školskej biológie a didaktiky biológie. RNDr. M..Švecová. Uhliarová. S. CSc. Malina.P. Mgr. R. Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia Povinné predmety M-UABI-101 Didaktika biológie 1 – Švecová. RNDr.B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo biológie – magisterské štúdium UABI doc. Malina. Moderné trendy vo vyučovaní biológie – Švecová.“). Antropológia – Selecká. CSc. doc. zostávajúcu časť si študent volí sám z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov. M. M. najmä s ohľadom na projektovanie výučby v školskej triede. Školské biologické pokusy a pozorovania 2 – Gáperová. Petrášová. P. Radovan Malina Študijný program zahŕňa učiteľské štúdium biológie s druhým aprobačným predmetom. R. Ekosozológia – Urban. M-UABI-202 M-UABI-203 M-UABI-204 M-UABI-205 M-UABI-206 M-UABI-207 M-UABI-208 M-UABI-209 M-UABI-210 M-UABI-211 M-UABI-212 Teriológia – Adamcová.. Etológia – Adamcová. Historická biológia. Peter Bitušík. Prerekvizita: M-UABI-101 Ekológia – Bitušík. Didaktika biológie 2 – Švecová. Časť učiva je povinná. Sabo. P. Školské biologické pokusy a pozorovania 3 – Franc. M-UABI-102 M-UABI-103 M-UABI-104 M-UABI-105 Biológia človeka 2 – Selecká. Povinne voliteľné predmety M-UABI-201 Školské biologické pokusy a pozorovania 1 – Švecová.

Výberové predmety M-UABI-301 Rastlinné spoločenstvá Slovenska – Uhliarová.Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. Vývinová biológia – Selecká. P. Uhliarová. P. Prerekvizita: M-UABI-204 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 1-0-0 3 dni 2-0-0 2-00 2 2 2 2 2 H Abs Abs H H 237 . Malina. M-UABI-302 M-UABI-303 M-UABI-304 M-UABI-305 Antropoarcheológia – Selecká... E. Globálne problémy a súvislosti – Sabo. P. Prerekvizita: M-UABI-102 Biologická exkurzia – Selecká. E. R. P.

K. Vybrané problémy integračných zoskupení v Európe – Madleňák. Geografia SR 2 – Bačík. N. P. CSc. štátna skúška. Povinné predmety M-UAGE-101 Didaktika geografie 1 . 1/Z 1/L 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 1-1-0 1-2-0 1-2-0 10 dní 0-2-0 1-2-0 1-1-0 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H doc. T. 4 semestre Obhajoba diplomovej práce. denné štúdium. Katarína Čižmárová. Základy percepčnej geografie – Gregorová. Katarína Čižmárová. RNDr. RNDr. R. doc.Čižmárová. RNDr. 238 . Polčák. prof. Prerekvizity: N-UAGE-101 Vybrané problémy regiónov Slovenska – Pouš. K. O. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 0-2-0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. K. Vladimír Baar. stupeň geografického vzdelávania a komplexnej prípravy učiteľa geografie pre základnú a strednú školu. P. B. CSc. Povinne voliteľné predmety M-UAGE-201 Využitie PC v geografickej edukácii . .Čižmárová. K.Pouš.Čižmárová. doc. Krízové udalosti vo svete a ich environmentálne súvislosti – Pouš. Katarína Čižmárová. Pavel Michal.Michal. R. CSc. doc. verejnej a štátnej správe ako aj v súkromnom sektore podľa odborného zamerania.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV Učiteľstvo geografie . Barto. K.. doc. Katarína Čižmárová. Vladimír Baar.magisterské štúdium UAGE doc. Študijný program zabezpečuje 2. M. Absolvent získa titul Magister (Mgr. Vybrané problémy makroregiónov sveta – Slobodníková. Geografické problémy životného prostredia Čižmárová. K. Svoje uplatnenie má i vo výchovných zariadeniach. Didaktické vychádzky – Čižmárová. T. K. doc.Čižmárová. Terénne cvičenia 3 . Prerekvizity: N-UAGE-102 Historická geografia . K. T. prof. Globálne environmentálne problémy regiónov sveta – Čižmárová. RNDr. Završuje úplné vzdelanie v odbore geografia a didaktika geografie a je určený absolventom bakalárskeho stupňa učiteľstva geografie. CSc.Katarína Čižmárová.Madleňák. M-UAGE-202 M-UAGE-203 M-UAGE-204 M-UAGE-205 M-UAGE-206 M-UAGE-207 M-UAGE-208 M-UAGE-209 M-UAGE-210 M-UAGE-211 M-UAGE-212 Geografia Karpát . RNDr. Nové trendy v didaktike geografie – Čižmárová.) a je oprávnený vyučovať geografiu na základnej a strednej škole. RNDr. Didaktika geografie 3 . M-UAGE-102 M-UAGE-103 M-UAGE-104 M-UAGE-105 M-UAGE-106 M-UAGE-107 Didaktika geografie 2 . Geografia malého regiónu – Slobodníková. CSc. O. RNDr. CSc. R. CSc. Pavel Michal. Regionálno-geografické syntézy – Madleňák. CSc. RNDr. RNDr. CSc.

J. Životné prostredie SR – Mazúrek. Geografia malého regiónu v školskej praxi – Čižmárová. 1/Z 1/Z 1/L 2/Z 2/Z 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 0-1-0 2 2 2 2 2 H H H H H 239 . M-UAGE-302 M-UAGE-303 M-UAGE-304 M-UAGE-305 Kanadské štúdie – Slobodníková. Historickogeografické regióny Európy – Madleňák. O. K.Výberové predmety M-UAGE-301 Komunikačné stratégie v geografickej edukácii – Čižmárová. T. K.

návyky a kompetencie pre vyučovanie predmetu technická výchova na II. Povinné predmety M-UPTV-101 Didaktika technickej výchovy 1 – Ďuriš. 1/Z 1-1-0 2 1/L 0-2-0 3 1/L 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 2/Z 0-2-0 3 H H H H H doc. PaedDr. stupni základných škôl. Milan Ďuriš. Ovláda základné poznatky z oblasti drevárstva. zručnosti. Ľ. Žáčok. Terminológia v technickéj výchove 1 – Ďuriš. M. Milan Ďuriš. Stebila. Multimédiá – Pavlovkin. Daniel Novák. elektrotechniky. Konštrukčné cvičenia 2 – Kučerka. PaedDr.. PhD. M-UPTV-302 M-UPTV-303 M-UPTV-304 Pedagogické merania 1 – Ďuriš. PaedDr. elektroniky. PhD. stupni základných škôl. Povinne voliteľné predmety M-UPTV-201 Ekológia a ekonomika priemyslu v domácnosti – Žáčok. J. M. učitelia katedry Aplikácie padagogického softvéru – Pavlovkin. 1/Z 1/Z 1/Z 1/Z 1/L 1/L 2/Z 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-0-1 0-0-1 0-0-1 0-1-1 0-0-2 0-1-0 0-2-0 0-0-2 0-0-1 0-0-1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 H H H H H H H H H H H Študent je povinný získať za PV predmety minimálne 12 kreditov za celé štúdium. M. Ľ. Žáčok. Milan Ďuriš. Pedagogické merania 2 – Ďuriš. M-UPTV-202 M-UPTV-203 M-UPTV-204 M-UPTV-205 M-UPTV-206 M-UPTV-207 M-UPTV-208 M-UPTV-209 M-UPTV-210 M-UPTV-211 Informačné technológie – Pavlovkin. J. Absolvent získa titul "Magister" (Mgr. M. M.Študijný odbor Študijný program Kód študijného programu Garant študijného programu Študijný poradca Charakteristika študijného programu Profil absolventa Forma a odporúčaná dĺžka štúdia Ukončenie štúdia UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV A PRAKTICKEJ PRÍPRAVY Učiteľstvo technickej výchovy – magisterské štúdium UPTV doc. Didaktika technickej výchovy 3 – Ďuriš.. M. PaedDr. doc. M-UPTV-102 M-UPTV-103 M-UPTV-104 M-UPTV-105 Didaktika technickej výchovy 2 – Ďuriš. M.) a je oprávnený vyučovať predmet technická výchova na II. Absolvent získa potrebné vedomosti. 4 semestre Štátna skúška pozostávajúca z obhajoby diplomovej práce a ústnej skúšky z vybraných predmetov špecializácie vrátane didaktiky technickej výchovy. M. Základy stavebnej výroby – Ďuriš. CSc. J. doc. Ing. J. Výberové predmety M-UPTV-301 Konštrukčné cvičenia 1 – Kučerka. Ing. J. denné štúdium. Humanizacia techniky – Žáčok. Užitková technika – Ďuriš. CSc. M. kybernetiky a didaktiky technickej výchovy. CSc. Základné prvky bytovej inštalácie – Ďuriš. Martin Kučerka. Cvičenie z elektrotechniky a utomatizácie – Pavlovkin. J. Ján Klimeš. doc. M. Počítačová podpora výučby – Pavlovkin. 1/Z 1/Z 1/L 1/L 0-0-2 0-0-1 0-0-2 0-0-1 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 240 . učitelia katedry Ročnikový project 2 – vedúci projektu. Ing. CSc. M. strojárstva. Ľ. Ročnikový project 1 – vedúci projektu. Ľubomír Žáčok. CSc. Ľ.

M. 2/Z 2/Z 2/L 2/L 0-1-0 0-1-0 0-0-2 1 deň 2 2 2 2 Abs Abs Abs Abs 241 . J. Tvorba učebných pomôcok – učitelia katedry Technická prax – Pavlovkin. J. Telekomunikačné zariadenia a technológie – Pavlovkin.M-UPTV-305 M-UPTV-306 M-UPTV-307 M-UPTV-308 Riadenie a organizácia školskej práce – Ďuriš.

Rok 1 1 2 Sem L Z Z Garant predmetu doc. 0 1 1 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 S 2 2 0 1 2 2 1 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. výmera hod. CSc. PhDr. kredit 3 6 3 12 týž. PaedDr. PhDr. PhDr. PhD. Miroslav Valica. PhDr. prof. CSc. Mgr.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ Socioetický výcvik v EV 2 242 . 2 1. Janka Kyseľová. PaedDr. PhD. Katarína Ľuptáková. kredit 3 3 3 3 3 3 3 P 0 0 0 0 0 0 0 C 2 0 3 0 3 1 3 S 0 2 0 2 0 0 0 L 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H Odporúčaný Ukonč. Mgr. PhD. Soňa Kariková. 2 Sem Z Z L L Z Z L Garant predmetu Mgr. PhD. PhD. PaedDr. 2 1. prof. PhD. 2 1. výmera hod. Alena Doušková. 2 1. Mgr. Povinne voliteľné predmety Skratka 2diSE 2diIVS 2diPE 2diVS 2diVMR 2diSDEV 2diEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPCDV 2diDPE 2diSVEV1 2diAVEV 2diDVKEV 2diOSVOUC 2diSVEV2 Názov PC . PhDr. PhD. PhDr. Mgr. PhD. Petra Fridrichová. PhD. 2 1. Štefan Ligas. Vojtech Korim. výmera hod. PhD. PhD. 2 1. Mgr. PhD. Rok 1. doc. 2 Sem Z Z L L L L Z Garant predmetu Mgr. Miroslav Valica. Ján Kaliský. Petra Fridrichová. 2 1. 2 1. 2 1. Soňa Kariková. Miroslav Valica. P 1 2 0 C 0 0 0 S 2 2 2 L 0 0 0 H H H Odporúčaný Ukonč. PhD. 2 1. 2 1. Rok 1. PhD. Beata Kosová. PhDr. Vladimír Poliach. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2diTDEV1 2diTRC 2diPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet týž.B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. Mgr. PhD. PhD. 2 1. Petra Fridrichová. Ján Kaliský. Lívia Nemcová. kredit 1 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž.

243 . kredit 3 24 P 0 C 0 S 2 L 0 H Odporúčaný Ukonč. výmera hod.Odporúčané výberové predmety Skratka 2diPPDZEV Názov Pedagogickopsychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet týž. PhD. Miroslav Valica. Rok 1. 2 Sem Z Garant predmetu PhDr.

PhD. PaedDr. CSc. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12.KH Koncert absolventov . diela Celkový súčet kredit 2 1 2 1 1 2 1 2 12 týž. prof. Ženský spevácky zbor 8* Miešaný spevácky zbor 8* Zborový spev a vedenie zboru 4 Hudobný nástroj . PaedDr. Eleonóra Baranová. Milan Pazúrik.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo hudobného umenia Garant štúdia: doc.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 244 .spev Koncert absolventov dirigovanie Celkový súčet Povinný minimálny výber 0 0. prof. CSc. Libor Fridman. Libor Fridman. Milan Pazúrik. PaedDr. PaedDr. CSc. Milan Pazúrik. art. Libor Fridman. CSc. MgA. Jana Škvarková. Milan Pazúrik. kredit 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 22 6 P 0 0 0 0 C 0 0 0 0 S 2 2 1 1 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. prof. CSc. výmera hod. CSc. výmera hod. ArtD. prof. týž. PhDr. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z Z Z Z L L L L Z Z Z prof.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0. PaedDr. doc. doc. Milan Pazúrik. PaedDr. prof. prof. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 1 2 2 2 Sem Z Z L L L Z Z Z Garant predmetu prof. PhDr. PhD. PhDr. PaedDr. prof. doc. Libor Fridman. PhD. PaedDr. PaedDr.Mod. povinne voliteľných 6 a výberových predmetov 3 kredity Povinné predmety Skratka 2AiDHV1 2AiDHK5 2AiDHV2 2AiEV 2AiPH 2AiDHV3 2AiHD 2AiPIHD Názov predmetu Didaktika hudobnej výchovy 1 Dejiny hudobnej kultúry 5 Didaktika hudobnej výchovy 2 Estetická výchova Populárna hudba Didaktika hudobnej výchovy 3 Hudobné dielne Pedagogická interpretácia hud. PaedDr. Mária Strenáčiková. Milan Pazúrik.nástroj Koncert absolventov . CSc. Mgr. PhDr. CSc. CSc. Eleonóra Baranová. PhD. CSc. Belo Felix. prof. prof. PhD. Eva Langsteinová. MgA. Jana Škvarková. P C S L 2 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. CSc. doc. Povinne voliteľné predmety Skratka 2AiZSZ7 2AiMSZ7 2AiMHVZ 2AiZSVZ3 2AiHNM 2AiZSZ8 2AiMSZ8 2AiZSVZ4 2AiHNKH 2AiKAN 2AiKAS 2AiKAD Názov predmetu Ženský spevácky zbor 7* Miešaný spevácky zbor 7* Metodológia hudobného výskumu Zborový spev a vedenie zboru 3 Hudobný nástroj . Eva Langsteinová. Mgr. ArtD.

CSc. 245 . PaedDr. Eva Langsteinová. doc. Pavol Tužinský 4dni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Spevácky zbor 1 .školské hudobné súbory.Odporúčané výberové predmety Skratka 2AiHPET1 2AiHPUK 2AiFT1 2AiLS1 2AiLH1 2AiIS1 2AiHPET2 2AiEX 2AiFT2 2AiLS2 2AiLH2 2AiIS2 Názov predmetu Hudobno-pedagogické etudy 1 Hudobná publicistika a kritika Folklórny tanec 1 Ľudový spev 1 Ľudová hudba 1 Inštrumentálna skupina 1 Hudobno-pedagogické etudy 2 Exkurzia Folklórny tanec 2 Ľudový spev 2 Ľudová hudba 2 Inštrumentálna skupina 2 Celkový súčet Povinný minimálny výber kredit 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 20 3 týž. PhD. P 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 0 0 0 0 S 1 1 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H H H H H H H H H H H H Odporúčaný Garant predmetu Ukonč. Marián Janek. Pavol Tužinský prof. externista doc. Igor Gašpar. externista doc. PhD. art. Mgr. CSc. Rok 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sem Z Z Z Z Z Z L L L L L L prof. doc. Libor Fridman.8 (ženský alebo miešaný) si povinne volia všetci študenti Hv a aprobácie Hv . doc. doc. PhDr. Mgr. PhD. výmera hod. Eva Langsteinová. PhD. Mgr. Dagmar Michálková. PhDr. PhDr. PhDr. art. Dagmar Michálková. CSc. Mgr. PaedDr. Igor Gašpar. CSc.

Akad. Prof. Akad. výberové do sumárnej skladby 120 kr. P.Kunce MgrArt.Akad. Sokol Garant predmetu Prof.mal.mal M.mal M. Prof. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12. Sokol Prof.Kunce MgrArt.mal. Akad. Sokol /C/ Doc.mal Š.mal. Prof. Prof. Š.mal M. Rok H H H H H H H H 1 1 1 1 2 1 2 2 Sem Z Z L L Z L L L vedúci diplomovej práce Prof. Sokol Doc.mal. diplomová práca 20kr.mal M. P. kredit P C S 4 1 4 2 4 2 5 20 42 týž. Ria Kmeťová ArtD.Akad. P. Mal.Akad. Rok H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 Sem Z Z Z Z L L L L Z Z Z Z Doc.Kunce MgrArt. Š.Akad. Ria Kmeťová ArtD. Sokol 246 .Akad.mal M. výmera hod. Ria Kmeťová ArtD. Povinné predmety Skratka 2diDVV1 2diHPRX 2diDVV2 2diPPRX1 2diDVV3 2diPPRX2 2diSPRX 2diDP Názov predmetu Didaktika výtvarnej výchovy 1 Hospitačná prax UVU Didaktika výtvarnej výchovy 2 Priebežná prax UVU 1 Didaktika výtvarnej výchovy 3 Priebežná prax UVU 2 Súvislá prax Diplomová práca Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 2diAG1 2diAM1 2diADA1 2diMMA1 2diAG2 2diAM2 2diADA2 2diMMA2 2diAG3 2diAM3 2diADA3 2diMMA3 Názov predmetu Ateliér grafiky 1 Ateliér maľby 1 Ateliér dizajnu a architektúry 1 Multimediálny ateliér 1 Ateliér grafiky 2 Ateliér maľby 2 Ateliér dizajnu a architektúry 2 Multimediálny ateliér 2 Ateliér grafiky 3 Ateliér maľby 3 Ateliér dizajnu a architektúry3 Multimediálny ateliér 3 Celkový súčet Povinný minimálny výber týž.mal. povinne voliteľných 9.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii Garant štúdia: prof.Akad.Akad. Sokol Doc. praxe 10kr. Milan Sokol Akad..mal M. výmera hod. Balázs ArtD. Balázs ArtD. Prof. Balázs ArtD. kredit P C S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Odporúčaný Garant predmetu L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 0 0 Odporúčaný L 0 0 0 0 0 0 0 Ukonč. Akad.Akad.

Odporúčané výberové predmety Skratka 2diVDP2 2diVDE2 2diKER2 2diVKR2 2diPP2 2diKT2 2diFU2 2diFLINT 2diSDP Názov predmetu Výtvarné didaktické projekty 2 Výtvarno . Rok Sem H H H H H H H H H 247 . výmera hod.didaktický experiment 2 Keramika 2 Večerná kresba 2 Písmo a plagát 2 Knižná tvorba 2 Filozofia umenia 3 Film a jeho interpretácia Seminár k diplomovej práci Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 týž. P C S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Garant predmetu Ukonč.

môže absolvent pokračovať v magisterskom štúdiu. ethics officer. organizačnými a kultúrnymi trendmi.umb. ako oblasť poznania (§ 50 ods. dokáže správne komunikovať s ľuďmi. ethics consultant).vypomáhať firmám pri tvorbe etických kódexov a kreovaní proetickej kultúry pod. . ktoré narúšajú integritu.prácu v etických komisiách a riadenie sociálneho programu organizácie . Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre študijný odbor Etika Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu aplikovaná etika: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov za 142 kreditov vrátane záverečnej práce.1 zák.asistent manažéra.umb. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry.C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I.).sk. 5 povinne voliteľných predmetov za 19 kreditov a 5 výberových predmetov za 19 kreditov.iniciovať preventívne opatrenia voči neetickému správaniu. Dokáže vyhodnotiť základné sociálne fakty a morálne situácie v kontexte doby a kultúrnych špecifík. PhD. ovláda etické a právne aspekty vzťahu odborník a klient. riešiť morálne konfliktné situácie v rámci profesijnej etiky. ktorá sa považuje za povinný predmet. stupeň) C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Aplikovaná etika je koncipovaná ako samostatný študijný program v rámci študijného odboru etika (ďalej len ŠO) zo sústavy študijných odborov.dokáže implementovať etické štandardy do konkrétnych podmienok inštitúcie . Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV . je schopný reagovať na aktuálne morálne problémy a kriticky ich hodnotiť.branislav@fhv. Ako profesionálny etik bude spôsobilý pre: . .fhv. Po úspešnom absolvovaní 1. v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. disponuje predpokladmi pre komunikáciu aspoň v jednom svetovom jazyku. Odporúčaný študijný plán: 248 .1 zák. . Študijný poradca katedry: Mgr. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. e-mail: vincur. posúdiť tendencie k morálnej integrite a morálne neprípustné konanie.z. J 03. globálnymi.pri vytváraní pozitívnej sociálnej a morálnej klímy.131/2002 Z. t.Konzultant pre etiku (angl. verejného a profesionálneho života.131 Z. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www. vie vhodne aplikovať zásady asertívneho správania v každodennom pracovnom styku pri výkone svojho povolania. stanoviť limity morálnych požiadaviek v súlade s dobovými.ako konzultant pri eliminácii konfliktných situácií a konfliktu záujmov. Daniela Fobelová.č. ovláda princípy empatie.sk Garant štúdia: prof. miestnosť č. transformovať ich do výchovných a vzdelávacích programov.spolupracovať v rámci medzinárodných projektov zameraných na integráciu etiky. PhDr. 446 5626.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie.aktívne podporovať prohumánne správanie v organizácii . . jej princípy a základné techniky ich aplikácie v základných oblastiach profesionálnej praxe a vzdelávania.z. národnými. Bakalár ovláda teoretické základy etiky. . Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v prvom stupni (bakalárske štúdium) študent získa spôsobilosť pre profesijné etiky . alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. spravovaných Ministerstvom školstva SR.

1. 2. PhD. L L L L L L L Fobelová Kovaľová Fobel Ďurčík Ekonom. Fobel prof. fak. Kovaľová. 2. 2. Fobel prof. PhD. Ďurčík prof. 1. 2. 2. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová Fobel Fobel Ďurčík Ekonom. 1. fak. fak. prof. Fobelová prof. Fobelová prof. L L L L L L 249 . PhD. 1. 1. 2. PhD. Fobel prof. Salbot externý lektor L Spolu Fobelová Kovaľová Ďurčík Fobelová Šimoniová Kovaľová externý lektor Z Spolu Ďurčík Fobelová Ďurčík Fobel Fobelová Kovaľová B-ETEt-504 B-ETEt-512 B-ETEt-509 B-ETEt-513 B-ETEt-514 B-ETEt-515 B-ETEt-702 P P P P P P V 15 10 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 10 15 15 15 15 10 95 2.Spolu kontakt. PhD. 2. prof. 1. Fobel Ekonom. 2. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-500 B-ETEt-506 B-ETEt-502 B-ETEt-510 B-ETEt-600 B-ETEt-511 B-ETEt-700 Názov predmetu Úvod do etiky 1 Základy sociológie a sociologický výskum 1 Dejiny filozofie a etiky 1 Teória demokracie Základy ekonomiky 1 Metodológia praktických vied Výberové prednášky z aplikovanej etiky 1 Úvod do etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 2 Základy sociológie a sociologický výskum 2 Systematická filozofia a etika 1 Základy ekonomiky 2 Všeobecná psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 2 Dejiny filozofie a etiky 3 Etické kódexy Systematická filozofia a etika 2 Estetika Hospodárska etika Profesijné etiky Výberové prednášky z aplikovanej etiky 3 Dejiny filozofie a etiky 4 Zdravý životný štýl Etika politiky a práva Aplikovaná sociológia Etiketa Seminár z etiky P P P P PV P V 15 15 15 10 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 15 10 95 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 5 5 5 4 3 4 4 30 4 5 4 5 4 4 4 30 4 4 5 4 4 5 4 30 4 4 4 4 4 3 1. Kiepas prof. fak. 2. Fobel doc. prof. Fobel prof. Ďurčík Ekonom. Banse doc. Fobel prof. 1. 2. Fobel Kovaľová. 1. 2. 1. prof. 1. Banse B-ETEt-501 B-ETEt-503 B-ETEt-507 B-ETEt-508 B-ETEt-601 B-ETEt-602 B-ETEt-701 P P P P PV PV V 15 15 15 15 15 15 10 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10 100 1. Kiepas Kovaľová. Ďurčík Kovaľová Garant predmetu prof. Ďuricová. Kovaľová. 1. Fobelová prof. Z Z Z Z Z Z Z B-ETEt-505 B-ETEt-516 B-ETEt-517 B-ETEt-518 B-ETEt-519 B-ETEt-520 P P P P P P 15 10 15 15 0 0 0 0 0 0 15 10 15 10 15 15 15 10 2. Kiepas Kovaľová. Fobel prof. 1. prof.

13% povinne voliteľných predmetov a 12% výberových predmetov.semester Študijný program obsahuje 75% povinných predmetov. Ďurčík prof.práce L Spolu Celkový súčet 35 1 30 515 22 180 Skratky: P . Ďurčík doc.povinne voliteľný.Povinný. 2. V . Oravcová Kovaľová. 250 . hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-ETEt-703 B-ETEt-603 Názov predmetu Výberové prednášky z aplikovanej V 10 etiky 4 Metodika vedeckej práce PV 0 0 5 10 5 95 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 4 3 30 5 5 5 4 5 3 3 30 5 5 5 15 2. PhD. L L L L Kovaľová Fobel. L L Vyučujúci ext. lektor školitelia L Spolu Garant predmetu Kovaľová. Šimoniová Ďurčík ved. PhD.odporúčaný. Fobel doc. 3. prof. odp.Spolu kontakt. 2.výberový. Kovaľová. sem. . 3. Kiepas doc. 3. Fobelová doc.. PhD. 3. 3. Z Z Z Z Z Z Z Fobelová Fobelová Ďurčík Šimoniová Ďurčík Oravcová ext. 3. Fobelová prof. 3. prof. PhD. PV . Kovaľová. 3.lektor Z Spolu B-ETEt-527 B-ETEt-604 B-ETEt-528 B-ETEt-529 P PV P P 10 10 15 0 0 0 10 10 15 3. Ďurčík B-ETEt-521 B-ETEt-522 B-ETEt-523 B-ETEt-524 B-ETEt-525 B-ETEt-526 B-ETEt-704 Súčasné etické teórie Kulturológia a teórie kultúr Sociálna etika Tvorba vízie a hodnôt Základy teórie štátu a práva Sociálna psychológia Výberové prednášky z aplikovanej etiky 5 Aplikovaná antropológia Etika a súčasnosť Etika spravodlivosti a zodpovednosti Záverečná práca P P P P P P V 15 15 15 10 15 10 15 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 10 15 10 15 95 3.

Poľsko . Darulová Vyučujúci Palenčár 251 .: 446 5123. Chorvát doc. z medzinárodných vzťahov. práva.sk (Personálne obsadenie katedry.Birmingham.Maastricht. čo spolu činí 170 kreditov. sociálnej antropológie. spoluvytvárať koncepciu kultúrnej politiky regiónu a aktívne sa spolupodieľať na vypracúvaní marketingovej stratégie. Janka Pálková Tel. riadiť. Martuliak Jakubík.umb. 1.). ďalej 31 povinne voliteľných predmetov (PV) za 81 kreditov. e-mail: palkova@fhv. usmerňovať a kontrolovať odbornú činnosť na úseku kultúry. Študijný poradca katedry: PaedDr.Petrohrad. Absolvent tohto štúdia bude schopný organizovať. (Ak študent absolvuje viac výberových predmetov. Z ponuky výberových predmetov (V) študent absolvuje predmety za chýbajúcich 10 kreditov.fhv. USA a i. umožňuje získať vedomosti z oblasti európskej integrácie. Holandsko . 1. francúzskej a slovenskej kulturológie. Palenčár Nagy.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Študijný program poskytuje vedomosti z anglickej.Krakow. z ekonomických vied a manažérskej etiky. Kunec prof. Do tohto modulu patria aj vedomosti o verejnej správe. venuje pozornosť jazykovej kultúre a rétorike. Bude kompetentný v hovorenej. ako aj poslanie a zmysel public relations a affairs relations. 1 4 Garant predmetu doc. bude mať možnosť uplatnenia sa na trhu práce aj ako kulturologicky pripravený mediátor. Kubealaková PhD. ako aj špecifické komunikačné zručnosti z verbálnej a neverbálnej interkultúrnej komunikácie. Maďarsko – Budapešť. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. 1. Študijný program je kompatibilný s programami zahraničných univerzít (Rusko . Jančovič. Študent počas štúdia absolvuje 25 povinných predmetov (P) za 89 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. V programe sú prezentované všeobecné vedomosti z teórie komunikácie. technické vybavenie katedry). tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov). Veľká Británia . slovesnej. nemeckej. písanej a vizualizovanej forme v dvoch cudzích jazykoch poskytovať informácie o národnej a regionálnej kultúre a dokáže implementovať poznatky a skúsenosti z inonárodných kultúr do slovenského prostredia. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Gilles Rouet. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Cudzie jazyky a kultúry: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 180.sk Garant štúdia: prof. ruskej. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-501 B-CJEk-502 B-CJEk-503 B-CJEk-504 Názov predmetu Úvod do filozofie kultúry Dejiny európskej civilizácie Národná literatúra a divadlo 1 Základy sociológie vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P 2 4 4 4 2 2 2 2 4 6 6 6 1 3 3 4 1. hudobnej a výtvarnej kultúry. zo psychológie. DrSc.umb.

PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-601 B-CJEk-602 B-CJEk-603 B-CJEk-604 Názov predmetu Anglické kultúrne štúdiá -h 1 Ruské kultúrne štúdiá -h 1 Nemecké kultúrne štúdiá -h 1 Francúzske kultúrne štúdiá -h 1 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. 1. Höhn. Höhn. PhD. Bálintová. 1. 1. Z Z Z Z Ištvánfyová. Štulrajter. 1. B-CJEk-605 B-CJEk-606 B-CJEk-607 B-CJEk-608 Anglické kultúrne štúdiá -v 1 Ruské kultúrne štúdiá -v 1 Nemecké kultúrne štúdiá -v 1 Francúzske kultúrne štúdiá -v 1 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 1. Bálintová. 1. 1. 1. PhD. 1. doc. Kminiaková Bálintová 252 . Ličko. PhD. PhD. L L L Darulová Bariaková Fridman B-CJEk-613 B-CJEk-614 B-CJEk-615 B-CJEk-616 Anglické kultúrne štúdiá -h 2 Ruské kultúrne štúdiá -h 2 Nemecké kultúrne štúdiá -h 2 Francúzske kultúrne štúdiá -h 2 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 1. PhD. 1. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-617 B-CJEk-618 Anglické kultúrne štúdiá -v 2 Ruské kultúrne štúdiá -v 2 PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. PhD. PhD. B-CJEk-505 B-CJEk-506 B-CJEk-507 P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-609 B-CJEk-610 B-CJEk-611 B-CJEk-612 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 1 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 1 Etnologické kultúrne štúdiá Národná literatúra a divadlo 2 Národná hudobná kultúra1 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 66 4 1 1 2 2 2 2 30 3 4 4 1. Ličko. 1. Z Z Z Z Vyučujúci Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Garant predmetu Ličko. PhD. 1. 1. PhD. 1. 1. Štulrajter. L L Ištvánfyová. Štulrajter. Höhn. Bálintová. PhD.Spolu kontakt. Höhn. Langsteinová Ličko Bálintová. PhD. Bálintová. prof. 1. PhD. PhD. Darulová Jančovič. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová. PhD. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Spolu Z Ličko. PhD. Štulrajter.

1. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 3 1. Bálintová. Bálintová. Kminiaková Bálintová Höhn Ličko. 2. P P P 4 4 2 2 2 4 6 6 6 1 4 B-CJEk-625 B-CJEk-626 B-CJEk-627 B-CJEk-628 Anglické kultúrne štúdiá -h 3 Ruské kultúrne štúdiá -h 3 Nemecké kultúrne štúdiá -h 3 Francúzske kultúrne štúdiá -h 3 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. PhD. 62 B-CJEk-508 B-CJEk-509 B-CJEk-510 Verbálna komunikácia Národná vizuálna kultúra 1 Národná hudobná kultúra 2 vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 3 4 2. PhD. 1. PhD. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-633 B-CJEk-634 B-CJEk-635 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 3 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 3 PV PV PV 0 0 0 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2. PhD. Bálintová. 253 . Z Z Z Spolu L Klincková Vrbanová Fridman doc. 2. Höhn. Höhn. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-619 B-CJEk-620 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá -v 2 Francúzske kultúrne štúdiá -v 2 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV 4 4 2 2 6 6 2 2 1. Höhn. Langsteinová Ličko. Štulrajter. PhD. 2. 2. PhD. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-629 B-CJEk-630 B-CJEk-631 B-CJEk-632 Anglické kultúrne štúdie -v 3 Ruské kultúrne štúdiá -v 3 Nemecké kultúrne štúdiá -v 3 Francúzske kultúrne štúdiá -v 3 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2. B-CJEk-621 B-CJEk-622 B-CJEk-623 B-CJEk-624 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 2 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. PhD. 2. Z Z Z Ištvánfyová. Brooš prof. L L Vyučujúci Höhn Pálková Garant predmetu Höhn. 2. PhD. PhD. PhD. PhD. Z Z Z Z Ištvánfyová. L L L L L Ištvánfyová. 2. Štulrajter. 1. Klincková doc. PhD. PhD. Štulrajter. 2. 1. 2.Spolu kontakt. 2. Ličko. Štulrajter. Höhn. PhD. PhD. Bálintová. 1.

doc. Z Z Spolu L Bálintová. 2. Höhn. 2. PhD. PhD. Vetráková Höhn. PhD. Švantnerová Ličko. 2. Bálintová. 2. 62 B-CJEk-511 B-CJEk-512 B-CJEk-513 B-CJEk-514 Národná vizuálna kultúra 2 Neverbálna komunikácia Manažment kultúry Tvorba a prezentácia projektov vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov 4 1 30 4 2 3 3 2. Štulrajter. Klincková prof. Brooš doc. 2. Štulrajter. PhD. Z Z Vyučujúci Pálková Garant predmetu Štulrajter. Bálintová. PhD.Spolu kontakt. Klincková 254 . Höhn. PhD. Ličko. Höhn. 2. 2. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-645 B-CJEk-646 B-CJEk-647 B-CJEk-648 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 4 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. Vetráková prof. 2. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-636 Názov predmetu Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L L L Ištvánfyová. L L L L Spolu Z Vrbanová Klincková Nová Balážová doc. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Ištvánfyová Klincková. PhD. PhD. P P P P 4 4 4 4 2 2 2 0 6 6 6 4 B-CJEk-637 B-CJEk-638 B-CJEk-639 B-CJEk-640 Anglické kultúrne štúdiá -h 4 Ruské kultúrne štúdiá -h 4 Nemecké kultúrne štúdiá -h 4 Francúzske kultúrne štúdiá -h 4 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 1 1 1 1 4 4 4 4 2. hodnote PV PV PV PV 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. hodnote PV 0 6 6 2 3 2. Bálintová. PhD. PhD. 3. PhD. L L L L Ištvánfyová. PhD. 2. 60 B-CJEk-649 B-CJEk-515 Úvod do prekladu a tlmočenia* (AJ. 2. PhD. Štulrajter. PhD. 2. 2. L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-641 B-CJEk-642 B-CJEk-643 B-CJEk-644 Anglické kultúrne štúdiá -v 4 Ruské kultúrne štúdiá -v 4 Nemecké kultúrne štúdiá -v 4 Francúzske kultúrne štúdiá -v 4 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií: PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 2 2 2 2 2.RJ) Manažérska komunikácia PV P 2 4 4 2 6 6 4 1 30 3 2 3.

Štulrajter. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková Ličko. Z Z Z Z Z Ištvánfyová. Bálintová. 3. Zagoršeková prof. Ličko. PhD. 3. PhD. PhD. 1 2 3 8 15 255 . 3. hodnote PV PV PV PV V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 3. Höhn. 3. Švantnerová Bálintová. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-516 B-CJEk-517 B-CJEk-518 B-CJEk-519 B-CJEk-520 Názov predmetu Spoločenský protokol Masmediálna komunikácia Kapitoly z občianskeho práva Verejná správa Seminár k záverečnej práci vybrať 2 predmety zo štyroch hlavných predmetov P P P P P 2 2 4 4 0 2 2 0 0 6 4 4 4 4 6 1 2 2 2 2 3. Z Z Z Z Ištvánfyová. Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-654 B-CJEk-655 B-CJEk-656 B-CJEk-657 Anglické kultúrne štúdiá -v 5 Ruské kultúrne štúdiá -v 5 Nemecké kultúrne štúdiá -v 5 Francúzske kultúrne štúdiá -v 5 vybrať 2 predmety totožné s výberom vedľajších kultúrnych štúdií PV PV PV PV 4 4 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3. PhD. Ličko. Kuviková prof. L L L L Spolu Z Lauková Lauková Patráš Pálková ved. 3. 3. PhD. B-CJEk-650 B-CJEk-651 B-CJEk-652 B-CJEk-653 Anglické kultúrne štúdiá -h 5 Ruské kultúrne štúdiá -h 5 Nemecké kultúrne štúdiá -h 5 Francúzske kultúrne štúdiá -h 5 vybrať 2 predmety zo štyroch vedľajších predmetov PV PV PV PV 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 3. PhD. PhD. 3. 3. Štulrajter. PhD. Fobelová prof. Bálintová. 74 B-CJEk-521 B-CJEk-522 B-CJEk-523 B-CJEk-524 B-CJEk-525 Tretí sektor a mimovládne inštitúcie Európske kultúrne inštitúcie 1 Rétorika Odborná prax Záverečná práca P P P P P 6 6 6 5 dní 0 0 0 6 6 6 5 dní 5 30 2 3. Bálintová. 3. Bálintová. PhD. Höhn. PhD. Štulrajter.Spolu kontakt. PhD. 3. PhD.práce prof. 3. prof. Kminiaková Bálintová Höhn Pálková B-CJEk-658 B-CJEk-659 B-CJEk-660 B-CJEk-661 Základy cudzojazyčnej komunikácie AJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie RJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie NJ 5 Základy cudzojazyčnej komunikácie FJ 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Patráš Júda. PhD. 3. 3. 3. PhD. 3. Patráš Ištvánfyová. Höhn. 3. Guitcheva Patráš Tuschlová Krnáč. PhD. 3. Z Z Z Z Z Vyučujúci Fobelová. Kožiak Bálintová Garant predmetu prof.

PhD. RJ. L L Ištvánfyová Bálintová Ličko. B-CJEk-702 B-CJEk-703 B-CJEk-704 B-CJEk-705 B-CJEk-706 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 4 1. sminára (AJ.jaz. B-CJEk-707 B-CJEk-708 B-CJEk-709 B-CJEk-710 B-CJEk-711 Výber Špec. 2. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Ištvánfyová Ličko. PhD. 2. Štulrajter. 2. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. 1. PhD. hodnote B-CJEk-712 B-CJEk-713 Výber Špec. seminára (AJ. Höhn. hodnote V 2 1. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 1 Špeciálny jazykový seminár RJ 1 Špeciálny jazykový seminár NJ 1 Špeciálny jazykový seminár FJ 1 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.jaz. PhD. L L L L L Ištvánfyová Bálintová Höhn Pálková Höhn Ličko. Bálintová. PhD. PhD. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Bálintová. seminára (AJ. Ištvánfyová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 2 Špeciálny jazykový seminár RJ 2 Špeciálny jazykový seminár NJ 2 Špeciálny jazykový seminár FJ 2 Exkurzia 1 V V V V V 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2. PhD. 2. Štulrajter. 18 342 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodnote 1 30 180 B-CJEk-701 Exkurzia 1 Výber Špec. 1. 2. 1. NJ. NJ. 1. Höhn. NJ. PhD. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. FJ) musí byť totožný s hlavnými kult. RJ. Bálintová. RJ. 256 . hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Vyučujúci Spolu L Celkový súčet Garant predmetu PhD.Spolu kontakt.jaz. PhD. Höhn. PhD. PhD. štúdiami Špeciálny jazykový seminár AJ 3 Špeciálny jazykový seminár RJ 3 V V 0 0 6 6 6 6 2 2 2.

Spolu kontakt. 2. * . Štulrajter. PhD. Höhn. PhD. 2. B-CJEk-717 Vysvetl. PhD.študent si vyberá len 1 z jazykov 257 . Z Ištvánfyová Ištvánfyová. hodnote V V V 0 0 6 6 6 6 2 2 4 2. PhD.: Exkurzia 1 V 2 3. L L L Vyučujúci Höhn Pálková Höhn Garant predmetu Höhn. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód B-CJEk-714 B-CJEk-715 B-CJEk-716 Názov predmetu Špeciálny jazykový seminár NJ 3 Špeciálny jazykový seminár FJ 3 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.

: 048/4467143.) Chýbajúcich 15 kreditov získa študent z ponuky predpísaných výberových predmetov alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku (viď čl. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. bod 7c). pracujúcich v múzeách. Absolvent študijného programu Muzeológia (1.j. jednoodborové diaľkové štúdium je určené pre absolventov stredných škôl. PhD. e-mail: tomecek@fhv. Študijný poradca katedry histórie: PhDr. PhDr. PhD. ako muzeológ – odborný pracovník v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. 8. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. získa základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-501 Úvod do štúdia muzeológie a muzeografie P 10 0 10 1 3 1. galériách a rôznych inštitúciách štátnej správy a samosprávy. Táto spôsobilosť ho oprávňuje získať po absolvovaní štúdia titul bakalár muzeológie a kultúrneho dedičstva. stupni vysokoškolského štúdia v jednoodborovom magisterskom štúdiu histórie. To znamená. Katedra histórie. Michal Šmigeľ. t. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. metodickými znalosťami a získanými zručnosťami uplatní predovšetkým v kultúrnych inštitúciách zameraných na ochranu pamiatok. etnológie a slovenských dejín v európskom kontexte. v múzeách a galériách. miestnosť č.umb. Mruškovič 258 . podmieňujúci predmet. Absolvent v primeranej úrovni stupňu vzdelávania zvládne problematiku histórie a ochrany kultúrneho dedičstva.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého bakalárskeho študijného programu pre odbor Muzeológia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 30 povinných predmetov (vrátane bakalárskej práce a praxe) za 140 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 5 predmetov za 25 kreditov.Študijný odbor muzeológia Charakteristika študijného programu muzeológia Trojročné. stupeň) sa svojimi teoretickými. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. genézy ich foriem až po súčasné trendy.umb. s dôrazom na praktickú oblasť muzeografickú. Rozšírenie štúdia historických disciplín v študijnom programe vytvára možnosť buď vstúpiť do praktického – profesionálneho života alebo pre výnimočne úspešných absolventov bakalárskeho štúdia pokračovať v 2. Z Vyučujúci Mácelová Garant predmetu doc. Oto Tomeček. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 165 kreditov. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www.fhv. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. v masmédiách a v občianskych združeniach. 143. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. Cieľom študijného programu je poskytnúť študentovi základné teoretické a metodické vedomosti v oblasti prístupov k hmotným dokladom minulosti. Svoje uplatnenie nájde aj v štátnej správe a samospráve.sk Garant štúdia: doc. tel. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.

Darulová Martuliak Kožiak Mácelová. 1. 1. Mruškovič Darulová Mácelová Nagy Garant predmetu doc.Spolu kontakt. PhD. 1. Varinský Z Spolu L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L Martuliak. Šmigeľ Tomeček. Drugová Tomeček prof. 2. 1. Burkovský prof. Martuliak prof. 2. Darulová prof. Fremal Varinský prof. 1. 1. 2. 1. 1. Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Darulová Varinský Kollár. Škvarna Šmigeľ Tomeček Kajba. Martuliak prof. systémová P dokumentácia. Darulová prof. Martuliak prof. Martuliak prof. 2. Veľká Morava) B-MUMu-507 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 1 (Starovek) Povinne voliteľná prednáška 1 Výberový kurz 1 P P P P P P PV V 10 10 10 10 10 15 10 0 20 30 20 10 10 0 20 20 10 20 10 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 15 10 5 90 20 30 20 10 10 10 100 20 20 10 20 10 5 85 10 20 1 1 1 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 4 1 1 3 3 3 3 4 3 5 3 30 5 7 6 4 5 3 30 5 5 4 8 5 3 30 4 5 1. 2. Varinský doc. 2. 2. 2. 1. Varinský Tomeček. 1. ochrana kultúrneho dedičstva a prezentácia Povinne voliteľná prednáška 3 Výberový kurz 3 B-MUMu-516 Dejiny Slovenska a Slovákov 4 (1918-1945) B-MUMu-517 Dejiny Slovenska a Slovákov 5 V P P P P PV V P P 259 . 1. 1. doc. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-MUMu-502 Úvod do štúdia etnológie a kultúrneho dedičstva B-MUMu-503 Úvod do štúdia dejín Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín B-MUMu-504 Dejiny muzejníctva na Slovensku B-MUMu-505 Dejiny kultúry a kultúrneho dedičstva B-MUMu-506 Dejiny Slovenska a Slovákov 1 (Pravek. B-MUMu-508 Dejiny Slovenska a Slovákov 2 P (do 1780) B-MUMu-509 Dejiny Slovenska a Slovákov v P kontexte európskych dejín 2 (do 1789) B-MUMu-510 Zbierkový fond múzea. vedecko-výskumná činnosť B-MUMu-511 Dejiny výtvarného umenia na P Slovensku 1 Povinne voliteľná prednáška 2 PV Výberový kurz 2 B-MUMu-512 Dejiny Slovenska a Slovákov 3 (1780-1918) B-MUMu-513 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 3 (1789-1918) B-MUMu-514 Dejiny výtvarného umenia na Slovensku 2 * B-MUMu-515 Pamiatková starostlivosť. Mruškovič doc. Varinský doc. 1. PhD.

2. etnomuzeológia * B-MUMu-522 Muzeografia . 3.Spolu kontakt. Mruškovič Kollár L Spolu Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu L L L L Spolu Celkový súčet 1. Škvarna doc. 3. 3. Mruškovič prof. doc. Z Z L L Kmeť Albertová Žilák Kanovský PaedDr. 1. 1945) Vyučujúci Varinský Mácelová Garant predmetu Martuliak prof. Mruškovič. Kanovský Varinský prof. Mruškovič Mácelová. Mruškovič Mácelová Varinský Darulová Vrbanová Varinský doc. 3. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu (po r. storočie) B-MUMu-519 Archeológia a muzeológia B-MUMu-520 Muzeológia * Povinne voliteľná prednáška 4 Výberový kurz 4 B-MUMu-521 Etnológia. 3. Varinský B-MUMu-518 Dejiny Slovenska a Slovákov v kontexte európskych dejín 4 (20. komunikácia B-MUMu-602 Pomocné vedy historické B-MUMu-603 Archívnictvo B-MUMu-604 Kultúrna a sociálna antropológia PV PV PV PV 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 260 . 2. 3. 3. Martuliak doc. PhD. 3. doc. 3. Mruškovič doc. L L L L L doc. Žilák. 3. 3. Šmigeľ 495 18 Bloky PV a V predmetov: B-MUMu-601 Muzeálna didaktika. Kmeť Albertová. 2. 1. 2. Martuliak prof.aplikovaná muzeológia B-MUMu-523 Proseminár z muzeológie * B-MUMu-524 Proseminár z dejín Slovenska * B-MUMu-525 Proseminár z etnológie a kultúrneho dedičstva* B-MUMu-526 Galerijná práca a galérie B-MUMu-527 Bakalársky seminár * Povinne voliteľná prednáška 5 Výberový kurz 5 B-MUMu-528 Propedeutika bakalárskej práce * B-MUMu-529 Prax B-MUMu-530 Bakalárska práca P P P PV V P P P P P P P PV V P P P 30 10 15 10 0 15 20 0 0 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 15 0 5 10 15 0 30 10 15 10 5 100 15 20 5 5 5 20 15 10 5 100 10 15 0 25 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 4 5 3 30 4 4 2 2 2 5 3 5 3 30 8 7 15 30 180 5 5 5 5 2. 1. Darulová doc. Martuliak Darulová Mácelová. Darulová doc. CSc. 3.

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód Názov predmetu B-MUMu-605 Organizácia a riadenie múzeí, manažment a marketing B-MUMu-606 Materiálna kultúra - pamiatky ako hmotné pramene B-MUMu-607 Vybrané kapitoly z dejín výtvarného umenia B-MUMu-608 Medzinárodné dokumenty a právna normy na ochranu kultúrneho dedičstva B-MUMu-609 Historická geografia Slovenska B-MUMu-610 Ekológia B-MUMu-701 Antické pramene B-MUMu-702 Historická demografia a štatistika na Slov. B-MUMu-703 Prezentácia muzejných fondov B-MUMu-704 Konzervačné techniky múzejných pamiatok B-MUMu-705 Proseminár z muzeológie B-MUMu-706 Proseminár z etnológie, etnomuzeológie

PV PV PV PV PV PV V V V V V V

10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

5 5 5 5 5 5

2. 2. 2. 2. 3. 3. 1.

Z Z L L Z Z Z L Z Z L Z

Vyučujúci Benčo Mácelová Tomeček Mácelová Tomeček Bitušík Nagy Tomeček Kajba Burkovský Mácelová Darulová

Garant predmetu prof. Benčo PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. PhDr. Mácelová Tomeček, PhD. prof. Bitušík Nagy, PhD. Tomeček, PhD. Ing. Kajba Ing. Burkovský PhDr. Mácelová doc. Darulová

3 3 3 3 3

1. 2. 2. 2. 3

261

Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia sa ukazuje ako jedna z mála disciplín, ktoré sú schopné integrovať špeciálne sociálne a humanitné vedy, napomáhať ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi a tak aj v tejto rovine prispievať k rozvoju princípov demokracie a porozumenia v procese transformácie našej spoločnosti. Absolvent štúdia špecializácie získava poznatky nielen úzko odborného, ale aj filozofického, sociologického, kulturologického, politologického, právneho, ekonomického i psychologického charakteru, ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického, ekonomického a právneho systému nášho štátu. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky, sociológie, antropológie, poznať súčasné filozofické systémy a prúdy, v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické, etické, sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia, v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia, úvod do sociológie, národné a svetové dejiny, ktorých obsah je orientovaný tak, aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak, aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi. Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry, http://www.fhv.umb.sk. Študijný poradca katedry: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. miestnosť č. 318, wollner@fhv.umb.sk Garant študijného programu: prof. PhDr. Ján Šlosiar, CSc. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia, bakalárske štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 180 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 156 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov môže v priebehu štúdia absolvovať 6 predmetov za 24 kreditov. Spolu získa 180 kreditov. Odporúčaný študijný plán:
Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Odp. sem.

Semináre

B-FISf-500 Analytické písanie B-FISf-501 Logika B-FISf-502 Staroveká filozofia B-FISf-503 Základy sociológie B-FISf-504 Filozofická propedeutika B-FISf-600 Úvod do filozofie dejín B-FISf-505 Dejiny sociálnej filozofie 1 B-FISf-506 Sociálna filozofia 1 B-FISf-507 Stredoveká filozofia

P P P P P

10 15 20 15 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 15 20 15 15 10 85 15 20 20

0 1 1 1 1 0 4 1 1 1

4 6 6 5 5 4 30 5 6 5

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Vyučujúci

Garant predmetu Schmidt, PhD. Schmidt, PhD. doc. Palenčár Chorvát, PhD. doc. Palenčár doc. Palenčár doc. Palenčár prof. Višňovský doc. Krchnák

Z Schmidt Z Schmidt Z Palenčár Z Hofreiter Z Palenčár Z Šuch Z Spolu L Palenčár L Višňovský L Krchnák

PV 10 P P P 15 20 20

262

Typ predmetu

Kontakt.hod.

Prednášky

Semináre

B-FISf-508 Filozofická antropológia 1 B-FISf-601 Poklasická antická filozofia B-FISf-602 Filozofia vzťahu človeka a prírody B-FISf-509 Filozofická antropológia 2 B-FISf-510 Dejiny sociálnej filozofie 2 B-FISf-511 Novoveká filozofia B-FISf-512 Filozofia politiky

P

20

0 0 0 0 0 0 0 0

20 10 10 85 20 15 20 20 10 85

1 0 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3

6 4 4 30 7 6 7 6 4 30 7 6 6 7 4 30 7 7 5 7 4 30 4 2 2 4 3 15 30

1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2.

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Kód

Názov kurzu

Odp. sem.

Vyučujúci

Garant predmetu prof. Šlosiar doc. Palenčár doc. Krchnák prof. Šlosiar doc. Palenčár

L Šlosiar L Wollner L Krchnák L Spolu Z Šlosiar Z Palenčár

PV 10 PV 10 P P P P 20 15 20 20

Z Ondrejková doc. Ondrejková Z Briška prof. Briška Z Višňovský Z Spolu prof. Višňovský prof. Šlosiar doc. Horeháj doc. Oravcová prof. Šlosiar doc. Palenčár prof. Briška prof. Višňovský doc. Palenčár

B-FISf-603 Vybrané kapitoly filozofie pragmatizmu PV 10

B-FISf-513 Písomná práca B-FISf-514 Základy ekonómie B-FISf-515 Sociálna psychológia B-FISf-516 Filozofia 19. a 20. storočia B-FISf-604 Nádej ako forma duchovnosti B-FISf-517 Základy teórie štátu a práva B-FISf-518 Filozofia manažmentu 1 B-FISf-519 Metodika písania záverečnej práce B-FISf-520 Etika B-FISf-605 Filozofia voluntarizmu B-FISf-521 Sociokultúrna antropológia B-FISf-522 Ekofilozofia B-FISf-523 Organizácia štátnej správy B-FISf-524 Politológia B-FISf-525 Verbálna a neverbálna komunikácia B-FISf-526 Bakalárska práca

P P P P

15 20 15 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 20 15 20 10 80 15 20 15 20 10 80 15 10 10 10 15 0 60

2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

L Palenčár, Šlosiar L Horeháj L Oravcová L Šlosiar L Palenčár L Spolu Z Vinarčík Z Višňovský Z Palenčár

PV 10 P P P P 15 20 15 20

PV 10 P P P P P P 15 10 10 10 15 0

Z Nemčeková prof. Nemčeková Z Šlosiar prof. Šlosiar Z Spolu L Šlosiar L Krchnák L Briška L Wollner L Klincková L vedúci BP L Spolu Celkový súčet prof. Šlosiar doc. Krchnák prof. Briška prof. Briška doc. Klincková

485 23 180

263

Študijný odbor šport Charakteristika študijného programu šport Absolventi bakalárskeho študijného programu Šport (I. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu predmetov sociálno-vedných odborov, pedagogicko-psychologických vied, predmetového kontextu študijného odboru a zároveň rozvinú schopnosti tvorivého uplatnenia pri výkone svojho budúceho povolania. Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Šport, po úspešnom absolvovaní predmetu Špecializácia 1 – 5 môžu získať druhú najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo zvolenej športovej špecializácii – 4. stupeň. Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie na domácom, ale aj medzinárodnom trhu práce v súkromnom i verejnom sektore. Uplatnia sa ako teoreticky vzdelaní, samostatne tvoriaci a organizačne schopní jedinci v oblasti telovýchovy a športu v rôznych oblastiach verejného života. Absolventi sa uplatnia ako odborníci pre organizovanie a realizáciu základného stupňa športovej činnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia majú možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu. Študijný poradca katedry: PaedDr. Peter Mandzák, PhD. Katedra telesnej výchovy a športu, miestnosť č. 58, mandzak.peter@fhv.umb.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry, zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry, priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www.fhv.umb.sk. Garant štúdia: doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Šport: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 180 Študent musí absolvovať 49 povinných predmetov za 145 kreditov vrátane záverečnej práce. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 27 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov, tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov.) Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov, alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Spolu získa 180 kreditov. Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená, že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade, že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu, t.j. podmieňujúci predmet. Odporúčaný študijný plán:
Prednášky Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Kód Názov predmetu B-SPSt-500 Filozofické a soc. východiská edukácie B-SPSt- 501 Všeobecná pedagogika B-SPSt-502 História športu B-SPSt-503 Úvod do štúdia vied o športe B-SPSt-504 Pohybové hry 1 B-SPSt-505 Plávanie 1 B-SPSt-506 Gymnastika 1

P P P P P P P

4 8 4 4 0 0 0

0 0 4 4 4 8 8

4 8 8 8 4 8 8

0 0 1 0 0 0 0

2 3 4 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1

Z Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Gajdošová Gajdošová Görner, Vladovičová Paugschová, Kompán Adamčák, Nemec Bence, M., Mandzák Sližik

Garant doc. Kováčiková prof. Kosová prof. Görner doc. Nemec doc. Adamčák doc. Bence doc.

264

Prednášky

Kód

Názov predmetu

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci učitelia katedry Čillík, Pupiš

Garant Novotná doc. Michal doc. Čillík

B-SPSt- 507 Lyžovanie (7 dní) B-SPSt- 508 Teória a didaktika športu B-SPSt- 1a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P PV

0 4 0 24

0 4 8 40 0 8 0 4 0 24 24 60 0 4 8 8 4 8 4 8 44 8 8 8 4 4

0 8 8 64 8 8 8 12 0 24 24 84 8 8 8 8 12 8 4 8 64 8 8 8 8 4

0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0

3 4 2 30 3 3 4 4 2 8 6 30 3 4 3 3 4 3 6 4 30 3 3 3 3 2

1 1 1

Z Z Z

Z Spolu 1 1 1 1 1 1 1 L L L L L L L L Spolu 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Spolu 2 2 2 2 2 L L L L L Rozim Bence L, Kollár Kremnický Bartík, Jankovská Nemec, Palovičová, Rozim doc. Čillík doc. Nemec doc. Novotná prof. Bartík doc. Nemec Gajdošová Zbiňovský, Mandzák Bence, M., Mandzák Kučera, Popelka Jančoková, Bartík Kremnický prof. Višňovský doc. Bence doc. Bence doc. Nemec prof. Jančoková doc. Novotná Ďuricová Pupiš Bence, L., Rozim Adamčák, Jankovská členovia katedry doc. Salbot doc. Čillík doc. Bence doc. Adamčák prof. Görner

B-SPSt- 509 Všeobecná a vývinová psychológia B-SPSt-510 Atletika 1 B-SPSt- 511 Antropomotorika B-SPSt- 512 Anatómia B-SPSt- 513 Turistika a pobyt v prírode (7 dní) B-SPSt-2a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote B-SPSt-514 Teória výchovy a pedag. diagnostika B-SPSt-515 Biomechanika B-SPSt-516 Plávanie 2 B-SPSt-517 Športové hry 1 B-SPSt- 518 Fyziológia 1 B-SPSt- 519 Gymnastika 2 (športová) B-SPSt-3a B-SPSt-3b PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV V

8 0 8 8 0 0 0 24

P P P P P P PV V

8 4 0 0 8 0 0 0 20

B-SPSt-520 Atletika 2 B-SPSt-521 Športové hry 2 B-SPSt-522 Gymnastika 3 B-SPSt-523 Zdravotná telesná výchova B-SPSt-524 Manažment športu 1

P P P P P

0 0 0 4 0

265

Prednášky

Kód B-SPSt-4a

Názov predmetu PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

PV V

0 0 4

24 16 72 0 4 0 8 4 4 16 24 60 0 4 8 4 4 24 44

24 16 76 4 8 4 8 8 4 16 24 76 0 8 8 4 8 24 52 416

0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1

12 4 30 2 4 2 3 3 4 6 6 30 10 2 2 3 3 10 30

2 2

L L L Spolu

B-SPSt- 525 Tvorba záverečnej práce B-SPSt-526 Metodológia 1 B-SPSt-527 Manažment športu 2 B-SPSt-528 Úpolové športy a sebaobrana B-SPSt- 529 Fyziológia 2 B-SPSt-530 Odborná prax B-SPSt--5a PV predmety v uved. kredit. hodnote V predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P P PV V

4 4 4 0 4 0 0 0 16

3 3 3 3 3 3 3 3

Z Z Z Z Z Z Z Z

László vedúci ZP Görner, Zbiňovský, Michal Bartík, Zbiňovský, Sližik Jančoková, Pupiš, Kompán Paugschová

prof. László prof. Görner doc. Nemec prof. Bartík prof. Jančoková doc. Čillík

Z Spolu 3 3 3 3 3 3 L L L L L L L Spolu vedúci ZP Bartík, Jankovská Nemec, Kollár vedúci ZP Kučera, Popelka doc. Čillík prof. Bartík doc. Nemec prof. Görner doc. Bence

B-SPSt- 531 Bakalárska práca B-SPSt-532 Traumatológia a hygiena B-SPSt-533 Športové hry 3 B-SPSt-534 Metodológia 2 B-SPSt-535 Sociológia športu B-SPSt-6a PV predmety v uved. kredit. hodnote

P P P P P PV

0 4 0 0 4 0 8

Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 116 kreditov, PV predmety 44 kreditov a V predmety 20 kreditov 96 320 BLOKY PV predmetov B-SPSt- 1a PV predmety - 2 kredity PV PV PV 0 0 0 8 8 4 8 8 4 0 0 0 2 2 2 1 1 1 Z Z Z Kompán, Slížik Mandzák, Bence, M. gestori špecializácie B-SPSt-600 Kondičné posilňovanie 1 B-SPSt-601 Kondičné plávanie 1 B-SPSt-602 Pravidlá v špecializácii

10 180

266

Prednášky

Kód B-SPSt- 2a

Názov predmetu PV predmety - 8 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci gestori špecializácie Pupiš Pupiš, Rošková

Garant

B-SPSt-603 Špecializácia 1* B-SPSt-604 Kondičné základy športu B-SPSt-605 Kondičná atletika 1

PV PV PV

4 4 0

8 4 8

12 8 8

0 0 0

4 3 2

1 1 1

L L L

B-SPSt-3a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV PV PV PV 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 8 12 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Z Z Z Z Z Z gestori špecializácie Bendíková učitelia katedry učitelia katedry Adamčák Kremnický

B-SPSt-606 Špecializácia 2* B-SPSt-607 Komunikácia v športe* B-SPSt-608 Lyžovanie zjazdové (5 dní) B-SPSt-609 Lyžovanie bežecké (5 dní) B-SPSt-610 Snowboarding (5 dní) B-SPSt-611 Kondičná gymnastika 1 B-SPSt-4a PV predmety - 12 kreditov

B-SPSt-612 Špecializácia 3* B-SPSt- 613 Odborná prax 1* B-SPSt- 614 Pedagogika voľného času** B-SPSt-615 Korčulovanie ** B-SPSt-616 Teória rodinnej výchovy** B-SPSt-617 Zdravotná TV ** B-SPSt- 618 Estetika športu B-SPSt-619 Letné tábory B-SPSt- 620 Cykloturistika (5 dní) B-SPSt- 621 Vodná turistika (5 dní)

PV PV PV PV PV PV PV PV PV PV

0 0 4 0 4 4 4 0 0 0

8 8 0 8 0 4 4 0 0 0

8 8 4 8 4 8 8 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 3 2 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

L L L L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Gajdošová Kollár, Kompán Nemcová Jankovská, Bartík Palovičová Michal, Kompán Nemec, Adamčák učitelia katedry

B-SPSt- 5a

PV predmety - 6 kreditov PV PV PV 4 4 0 0 0 0 4 4 8 8 4 8 4 8 8 0 0 0 0 0 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 Z Z Z Z Z Oravcová gestori špecializácie gestori špecializácie Rošková Palovičová

B-SPSt- 622 Poruchy vývinu osobnosti** B-SPSt-623 Špecializácia 4* B-SPSt- 624 Rozhodovanie v špecializácii*

B-SPSt-625 Voľnočasové pohybové aktivity PV B-SPSt- 626 Tance PV

267

Prednášky

Kód B-SPSt- 6a

Názov predmetu PV predmety - 10 kreditov

Odp. sem.

Semináre

Odp. roč.

Kredity

Skúšky

Spolu

Typ

Vyučujúci

Garant

B-SPSt-627 Špecializácia 5* B-SPSt-628 Odborná prax 2* B-SPSt- 629 Špeciálna pedagogika** B-SPSt-630 Psychológia zdravia a psychohygiena** B-SPSt-631 Didaktika telesnej výchovy** B-SPSt-632 Pešia turistika (5 dní) B-SPSt-633 Základy horolezectva

PV PV PV PV PV PV PV

4 0 4 4 4 0 0

8 8 0 0 0 0 8

12 8 4 4 4 0 8

1 0 0 0 0 0 0

5 3 3 3 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

L L L L L L L

gestori špecializácie gestori špecializácie Belková Bindasová, Ďuricová, Bendíková, Michal, Bence, M. učitelia katedry Kompán, Mandzák

Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV - v kombinacii s aprobačným predmetom Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova a trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov a z bloku predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. učiteľský študijný program Telesná výchova jednopredmetová je povinný získať z bloku PV predmetov označených** 9 kreditov Študent, ktorý chce ďalej študovať Mgr. neučiteľský študijný program Trénerstvo je povinný získať z bloku PV predmetov označených* 30 kreditov.

268

C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika translatologického základu cudzí jazyk – cudzí jazyk, slovenský jazyk – cudzí jazyk Štúdium programov v predkladaných odboroch predpokladá, že istú časť základných poznatkov a vedomostí si potrebujú osvojiť všetci študenti bez rozdielu jazykovej špecializácie. Vytvorila sa preto koncepcia spoločných vedomostí, ktorú musia študenti povinne absolvovať. Zostavený program sa zameriava na praktické cvičenia zo slovenčiny ako štátneho jazyka, pretože zvládnutie jednotlivých rovín systémovej lingvistiky je nevyhnutným predpokladom úspešného štúdia budúcich prekladateľov a tlmočníkov. Jazyková kompetencia študentov sa dotýka písomného i ústneho prejavu v slovenskom jazyku. Koncepcia vychádza zo skutočnosti, že translátor môže v rámci Európskej únie tlmočiť a prekladať len do materinského jazyka. Z tohto aspektu tvoria predmety slovenského jazyka dôležitú súčasť výučby tlmočníctva a prekladateľstva. Program spoločného základu zahŕňa dva semestre translatológie (všeobecnej teórie prekladu a tlmočenia), základy jazykovej komunikácie, seminár z prekladovej literatúry a komparatívne disciplíny nevyhnutné pre komplex poznatkov fundovaného prekladateľa a tlmočníka. Študijní poradcovia: PaedDr. Eva Čulenová, Mgr. Ladislav Gyorgy Garant predmetu: prof. PhDr. Svetlana Pachomovová, DrSc. Počet kreditov v ponuke za predmety Translatologického základu: 40 Študent musí absolvovať 13 povinných predmetov za 40 kreditov, vrátane záverečnej práce ktorá sa považuje za povinný predmet. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester Z Z Z L L L

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-501 B-PTTz-511 B-PTTz-521 B-PTTz-531 B-PTTz-512 B-PTTz-540

Názov predmetu Translatológia 1 Praktická slovenčina 1 Základy jazykovedy * Teória literatúry ** Praktická slovenčina 2 Seminár z prekladovej literatúry

P P P P P P

1 0 1 1 0 0

0 2 0 0 2 1

1 2 1 4 1 2 1 4

1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1

2 2 2 6 2 2 2 6 3 3 6 3

1. 1. 1. 1. 1. 1.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša Huťková, PhD. Čulenová prof. Patráš Gyorgy Z Spolu Celkový súčet Gyorgy Šuša L Spolu prof. Harpáň doc. Klincková Huťková, PhD. Huťková, PhD. doc. Klincková Huťková, PhD. prof. Odaloš

B-PTTz-502 B-PTTz-513

Translatológia 2 Praktická slovenčina 3

P P

2 0

0 2

2 2 4

2. 2. Z 2.

Z Z

Šuša Gyorgy Z Spolu

B-PTTz-514

Praktická slovenčina 4

P

0

2

2

L

Čulenová

269

Spolu kontakt. hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester L Z Z

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTTz-551 B-PTTz-561 B-PTTz-552 B-PTTz-570

Názov predmetu Cvičenia z literárnej komparatistiky Teória komunikácie *** Cvičenia z komparatívnej lingvistiky Záverečná práca

P P P P

0 1 0

2 0 2

2 4 1 1

1 2 1 1

3 6 3 3 10

2. 3. 3.

Garant Vyučujúci predmetu Šuša prof. Harpáň L Spolu Čulenová Gyorgy prof. Patráš Huťková, PhD.

3

3

16 40

Z

Z Spolu Celkový súčet

* Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-522 B-PTTz-532

Praktikum zo základov jazykovedy
* * Študenti SjaL si zapíšu predmet

P P

0 0

1 1

1 1

1 1

2 2

1. 1.

Z L

Gyorgy Šuša

prof. Odaloš prof. Harpáň

Praktikum z teórie literatúry
* * * Študenti SjaL si zapíšu predmet

B-PTTz-562

Praktikum zo slavistiky

P

0

1

1

1

3

3.

Z

Chomová

doc. Krško

13 povinných predmetov za 40 kreditov za SpZ v PT

270

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu anglický jazyk a kultúra Študijný program bakalárskeho štúdia je zameraný na vzdelávanie budúcich kvalifikovaných odborníkov pre prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a mediálnu komunikáciu. Cieľom štúdia je získať súbor vedomostí a zručností z oblasti kontrastívnych lingvistických disciplín, literatúry, literárnej vedy, kultúry, histórie a reálií anglicky hovoriacich krajín, ako aj z vedy o preklade a základov tlmočenia. Absolvent študijného programu ovláda anglický jazyk v bežnej komunikácii v písomnej i hovorenej forme. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka, gramatiky, lexikológie a štylistiky, ďalej z teórie, dejín a vývoja prekladu, ako aj z reálií anglicky hovoriacich krajín, aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v anglickom jazyku i v slovenčine, a to v ústnom i v písomnom styku. Má osvojené základy konzekutívneho tlmočenia, takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb). Absolvovanie bakalárskeho študijného programu umožňuje študentom pokračovať v 2. stupni vysokoškolského štúdia aj na univerzitách podobného zamerania v zahraničí. Študijný poradca katedry: PhDr. Martin Djovčoš, Katedra anglických a amerických štúdií miestnosť č. 332, tel: 446 4141, e-mail: djovcos.martin@fhv.umb.sk Garant štúdia: prof. PhDr. Csaba Czeglédi, PhD. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Špecializácia Anglický jazyk a kultúra. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 27 povinných predmetov za 128 kreditov (opäť vrátane záverečnej práce) a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 12 kreditov. Chýbajúcich 30 kreditov získa za predmety translatologického základu a voľbou výberových predmetov z ponuky iných katedier UMB, 10 za záverečnú prácu. Spolu získa 180 kreditov. Predmety, ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *, majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. To znamená, že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade, že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. Odporúčaný študijný plán:
Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

Kód B-PTAJ-500 B-PTAJ-501 B-PTAJ-502 B-PTAJ-503 B-PTAJ-504

Názov predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka Fonetika a fonológia AJ 1 Morfológia AJ 1 Vybrané kapitoly z dejín a kultúry Veľkej Británie Lektorské cvičenia AJ 1

P P P P P

8 8 8 8 0

0 8 16 8 16

8 16 24 16 16 80 2 1 1

4 4 6 4 4 22

1. 1. 1. 1. 1.

Z Z Z Z Z

Vyučujúci Czeglédi Vallová Hardošová Ličko Kubuš Z Spolu

Garant prof. Czeglédi prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Hardošová, PhD.

271

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-505 B-PTAJ-506 B-PTAJ-507 B-PTAJ-508 B-PTAJ-509 B-PTAJ-510 B-PTAJ-511 B-PTAJ-512 B-PTAJ-513 PA-3a PA-3b

Názov predmetu Fonetika a fonológia AJ 2* Morfológia AJ 2* Vybrané kapitoly z dejín a kultúry USA Lektorské cvičenia AJ 2 Praktické cvičenia AJ 2 Syntax AJ 1* Lexikológia AJ 1* Reálie VB* Anglická literatúra 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Syntax AJ 2* Lexikológia AJ 2* Metodika prekladu Reálie USA* Anglická literatúra 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Štylistika AJ* Prekladový seminár AJ 1* Odborná terminológia AJ 1* Základy tlmočenia AJ 1 Americká literatúra Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P P P P P P P PV V

8 8 8 0 0 8 8 8 8 0

8 16 8 16 8 8 8 8 8 16 8

16 24 16 16 8 80 16 16 16 16 16

1 1

6 6 4 4 2

1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

L L L L L Z Z Z Z Z Z

Vyučujúci Vallová Hardošová

Garant prof. Czeglédi

Hardošová, PhD. Ličko Feťková, PhD. Kubuš Hardošová, PhD. Brenkusová Vallová, PhD. L Spolu Hardošová Jesenská Ličko Zelenka prof. Czeglédi prof. Czeglédi Biloveský, PhD. Javorčíková, PhD.

2 1 1

22 6 4 4 6 4

80 B-PTAJ-514 B-PTAJ-515 B-PTAJ-516 B-PTAJ-517 B-PTAJ-518 PA-4a PA-4b P P P P P PV V 8 8 8 8 8 0 0 8 8 8 8 8 8 80 B-PTAJ-519 B-PTAJ-520 B-PTAJ-521 B-PTAJ-522 B-PTAJ-523 PA-5a P P P P P PV 8 0 8 0 8 0 8 16 0 16 8 8 16 16 8 16 16 8 80 8 16 16 16 16 8

2 1 1

24 4 4 6 4 4 2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. L L L L L L L

Z Spolu Hardošová Jesenská Biloveský Hardošová, PhD. prof. Czeglédi

Biloveský, PhD. Brenkusová Feťková, PhD. Zelenka Javorčíková, PhD.

2 1

24 6 6 5 5 3. 3. 3. 3. 3. 3. Z Z Z Z Z Z

L Spolu Biloveský Biloveský Vallová prof. Czeglédi Keníž, CSc. Vallová, PhD.

1

4 2

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš Brenkusová Feťková, PhD. Z Spolu

2

28

272

Spolu kontaktných hodín

Typ predmetu

Prednášky

Kód B-PTAJ-524 B-PTAJ-525 B-PTAJ-526 PA-6a

Názov predmetu Prekladový seminár AJ 2* Odborná terminológia AJ 2* Základy tlmočenia AJ 2* Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote

Semester

Semináre

Kredity

Skúška

Ročník

P P P PV

0 8 0 0

16 8 8 16

16 16 16 16 64

1 1

6 4 6 4

3. 3. 3. 3.

L L L L

Vyučujúci Biloveský Vallová

Garant Keníž, CSc. Vallová, PhD.

Brenkusová, Keníž, CSc. Djovčoš L Spolu Celkový súčet

2

20

312 464 12 140 Bloky PV a V predmetov: PA-3a B-PTAJ-600 B-PTAJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 1 Analýza textu AJ 1 PV PV PV 0 0 0 16 16 16 16 16 16 4 4 4 2. 2. 2. Z Z Z

Dove Biloveský

Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-3b B-PTAJ-700

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 1

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-4a B-PTAJ-602 B-PTAJ-603

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Písomný prejav AJ 2* Analýza textu AJ 2*

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

L L L Dove Biloveský Hardošová, PhD. Biloveský, PhD.

PA-4b B-PTAJ-701

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Jazykový seminár AJ 2

V V 0

8 8

8 8

2 2

2. 2.

Z Z Dove Hardošová, PhD.

PA-5a B-PTAJ-604 B-PTAJ-605

Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Posluch s porozumením AJ Praktické cvičenia AJ 2 (odb. terminológia) Predmet(y) z bloku v uvedenej kr. hodnote Ústny prejav AJ Angličtina v EÚ

PV PV PV

0 0 0

8 8 8

8 8 8

2 2 2

3. 3. 3.

Z Z Z Brenkusová prof. Czeglédi Vallová Vallová, PhD.

PA-6a B-PTAJ-606 B-PTAJ-607

PV PV PV

0 0 0

8 16 16

8 16 16

4 4 4

3. 3. 3.

Z Z Z Dove Šavelová prof. Czeglédi prof. Czeglédi

273

jazyka 1 B-PTFj-503 Lektorské cvičenia FJ 1 B-PTFj-504 Kap. 1. PhDr. Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: o prekladateľ a tlmočník – sprievodca. hodín Odporúč. 10 za záverečnú prácu. tel. Ján Holeš. Baranová Holeš doc. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zvládať bežné i stredne náročné komunikačné situácie v písomnej a ústnej forme.sk Garanti štúdia: doc. 1. Monika Zázrivcová Katedra romanistiky. o pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. 133.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov. literárnovedných a translatologických disciplín. PhD 12 12 72 274 . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-500 Fonetika a fonológia FJ 1 B-PTFj-501 Kapitoly z morfológie FJ 1 B-PTFj-502 Úvod do štúdia franc.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. prekladať texty stredne náročné. 1. naučia sa hodnotiť a analyzovať umelecké i odborné texty a osvoja si reálie národov daných jazykov ako aj miesto týchto národov v kontexte svetovej vedy a kultúry. zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb). Študijný poradca katedry: Mgr. Vďaka osvojeniu si základov konzekutívneho a simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania (sprievodcovstvo. bežný rozhovor. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti Francúzsky jazyk a kultúra jednopredmetové externé štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 38 povinných predmetov za 140 kreditov. oboznámia sa so základnými faktami a javmi literatúry. Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. miestnosť č. prípadne odborných textov z vybraných oblastí. 446 5133. 1. Garant Vyučujúci predmetu Holeš.Holeš Štulrajter. semester Z Z Z Z Z Z Odporúč. doc. o prekladateľ bežných. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. korešpondenciu.. je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku. o redaktor v masmédiách. môže efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie vo francúzskom jazyku. z dejín a kultúry Francúzska 1 B-PTFj-505 Systémové porovnanie FJ a SJ 1 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 1. 1. e-mail: zazrivcova@fhv. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov.Holeš Schmitt Schmitt Křečková Z Spolu doc. prekladateľov a tlmočníkov z francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho.umb. Študenti si osvoja normy súčasného spisovného jazyka. PhD Křečková. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. vedeckého a hospodárskeho života. administratívnu agendu atď. a to tak v ústnom ako aj v písomnom styku. CSc.

doc.Baranová Holeš Schmitt Schmitt Křečková L Spolu doc. Holeš 16 16 8 8 8 16 8 8 80 B-PTFj-526 Lexikológia FJ 1 B-PTFj-527 Kapitoly zo štylistiky FJ B-PTFj-528 Kapitoly z dejín franc. 1. 3. PhD. 2. Baranová prof. 3. st. 2. 3. z dejín a kultúry Francúzska 2 B-PTFj-511 Systémové porovnanie FJ a SJ 2 P P P P P P 8 8 8 0 12 0 8 8 0 8 0 16 16 8 8 12 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 5 4 2 3 3 22 5 5 4 2 2 2 2 2 24 5 5 4 4 3 3 24 4 3 5 6 4 3 1. PhD. Štulrajter Štulrajter. Mešková Štulrajter. PhD. 2.Spolu kontakt. PhD. 1. 2. PhD. semester L L L L L L Odporúč. doc.) B-PTFj-529 Prekladový seminár FJ 2 B-PTFj-530 Tlmočnícke cvičenia FJ 1 B-PTFj-531 Terminol. Veselá doc.Holeš Štulrajter. 2. 3.Holeš Chovancová Zázrivcová prof. 1. 2. 2. PhD. 2. literatúry 1 B-PTFj-514 Reálie a súčasnosť Francúzska B-PTFj-515 Posluch s porozumením FJ A B-PTFj-516 Písomný prejav FJ A B-PTFj-517 Lektorské cvičenia FJ 3 B-PTFj-518 Jazykové cvičenia FJ 1 B-PTFj-519 Korektívna fonetika FJ B-PTFj-520 Syntax francúzskeho jazyka 2 B-PTFj-521 Kapitoly z dejín franc. 12 12 72 B-PTFj-512 Syntax francúzskeho jazyka 1 B-PTFj-513 Kapitoly z dejín franc. 2. 2. Křečková. 3. 2. Mešková Schmitt L Spolu Štulrajter. PhD. PhD. Baranová Schmitt Štulrajter. 1. literatúry 3 (19. Mešková doc. Z Z Z Z Z Z Křečková Zázrivcová Štulrajter Baranová Veselá Veselá 20 20 12 12 8 8 275 . ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu B-PTFj-506 Fonetika a fonológia FJ 2 B-PTFj-507 Kapitoly z morfológie FJ 2 B-PTFj-508 Úvod do štúdia franc. 2. Garant Vyučujúci predmetu Holeš. hodín Odporúč.Holeš doc. z politológie a P P P P P P 8 0 8 0 0 0 8 8 8 16 8 16 3. PhD Křečková. 2. PhD. Baranová doc. prof. Štulrajter Štulrajter. PhD. prof. 1. Holeš Veselá Schmitt Schmitt Schmitt Schmitt Z Spolu Chovancová Chovancová. Baranová Štulrajter. Holeš doc. Mešková doc. Schmitt doc. Holeš doc. Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L Chovancová Chovancová.jazyka 2 B-PTFj-509 Lektorské cvičenia FJ 2 B-PTFj-510 Kap. literatúry 2 (do 1789) B-PTFj-522 Prekladový seminár FJ 1 B-PTFj-523 Súčasné reálie frankofónnych krajín B-PTFj-524 Posluch s porozumením FJ B B-PTFj-525 Písomný prejav FJ B P P P P P P P P P P P P P P 8 8 8 0 0 0 0 0 8 8 0 8 0 0 8 8 8 8 8 6 6 4 8 8 16 16 16 8 8 6 6 4 80 16 16 2.

vzťahov Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 80 B-PTFj-532 Lexikológia FJ 2 B-PTFj-533 Frazeológia FJ B-PTFj-534 Kapitoly z dejín franc. PhD. 3. L L L L L L Křečková Veselá Štulrajter Veselá Veselá 24 24 8 8 8 8 80 Křečková. PhD. PhD. PhD. L Spolu Celkový súčet 276 . literatúry 4 (20. Křečková.) B-PTFj-535 Tlmočnícke cvičenia FJ 2 B-PTFj-536 Ekonomická terminológia FJ B-PTFj-537 Syntaktické cvičenia FJ P P P P P P 8 8 8 0 0 0 8 0 8 16 16 16 0 1 0 1 0 0 0 2 25 4 3 4 6 3 3 23 140 3. doc. semester Odporúč. 3. Chovancová Chovancová. 3. PhD. ročník Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu medzinár. hodín Odporúč. st. 3.Spolu kontakt. Štulrajter. 3. Mešková Křečková.

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a kultúra. takže môže pôsobiť v menej exponovaných situáciách medzijazykového sprostredkovania. Projekt a profilácia štúdia maďarského jazyka poskytuje priestor aj pre budúcich pracovníkov filologického smeru v oblasti vedeckého výskumu s dôrazom na kontrastívne jazykovedné a komparatistické literárnovedné javy a problémy. Katedra hungaristiky Miestnosť č. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo Špecializácia: Maďarský jazyk a kultúra (jednopredmetové štúdium) Súčet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 Študent musí absolvovať 28 povinných predmetov za 128 kreditov. prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie. aby mohol efektívne pôsobiť v oblasti každodennej komunikácie v maďarskom a slovenskom jazyku. Zimányi Prof. morfológia. z literárnej vedy. Prof. Osvojí si základy konzekutívneho tlmočenia. PhD. Varga Zimányi Alabán Németh Cseh Csíkány Prof. dejín a vývoja prekladu ako aj z reálií Maďarskej republiky. 223. je schopný vyhodnotiť rozličné stratégie a postupy na úrovni individuálnej textotvornej kompetencie. teória literatúry. dejiny maďarskej literatúry. ako aj metodiku konzekutívneho tlmočenia. Garant Vyučujúci predmetu Varga Prof. PhDr. Z ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov katedry v priebehu štúdia študent musí absolvovať 3 povinne voliteľné predmety za 12 kreditov. Získava schopnosť dorozumieť sa na adekvátnej intelektuálnej a štylistickej úrovni v maďarskom jazyku. tel. ďalej z teórie. z translatológie P P P P P P 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 1. 1. základy literárnej vedy. 1. lexikológia. František Alabán. Zimányi Prof. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. lexikológie a štylistiky. z teórie a praxe prekladu.: 048/4464137. Maďarský jazyk a kultúra zahrňuje základné disciplíny z jazykovedy.sk Garant štúdia: prof.andrea@fhv. literárna komparatistika a literárna kritika). 1. Študijný poradca katedry: PhDr. Za záverečnú prácu študent môže získať 10 kreditov. Alabán Németh. Disponuje dostatočne širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti jazyka. a to ako v ústnom.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu B-PTMJ-501 Základy jazykovedy B-PTMJ-502 Fonetika a fonológia MJ B-PTMJ-503 Maďarská literatúra 1 B-PTMJ-504 Kap. literárnej vedy. e-mail: csikany. 30 kreditov získa študent za predmety translatologického základu. Andrea Csíkány. Zimányi 277 . tak v písomnom styku. jeho gramatiky. jednopredmetové štúdium Štúdium špecializácie Maďarský jazyk a kultúra je zamerané na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Absolvent ovláda základy translatológie. efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre práci prekladateľa. kapitoly zo svetovej literatúry. tlmočenia (fonetika a fonológia. Absolvent študijného programu ovláda maďarský jazyk pri sprostredkovaní bežnej komunikácie v písomnej i hovorovej forme. konzekutívnemu a simultánnemu tlmočeniu. 1. CSc. kontrastívnej a všeobecnej lingvistiky. tvorivo vie tieto poznatky aplikovať pri realizácii konkrétneho prekladateľstva či tlmočníckeho procesu. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. z teórie literatúry 1 B-PTMJ-505 Jazykový seminár 1 B-PTMJ-506 Vybrané kap.umb. štylistika a syntax maďarského jazyka. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka v oblasti odborného prekladu rôznych textov.

Alabán 278 . Zimányi Prof. Alabán Ardamica Csíkány Prof.hodín Typ predmetu Prednášky Semester L L L L L L Z Z Z Z Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu 18 B-PTMJ-507 Morfológia MJ B-PTMJ-508 Maďarská literatúra 2 B-PTMJ-509 Kap. Alabán P P P P P PV 2 2 1 0 2 2 2 1 4 2 4 4 2 4 4 L L Spolu 18 B-PTMJ-523 Syntax MJ 2 B-PTMJ-524 Maďarská literatúra 5 B-PTMJ-525 Prekladový seminár 2 B-PTMJ-526 Tlmočenie Hu-3a (K-S)1 P P P P PV 18 B-PTMJ-527 Prekladový seminár 3 B-PTMJ-528 Tlmočenie 2 (K-S) P P 0 0 8 8 8 8 16 108 0 0 2 2 0 0 2 2 4 6 4 4 4 6 1 1 0 0 24 4 6 4 6 4 24 10 10 20 140 3. lingvistiky B-PTMJ-512 Jazykový seminár 2 B-PTMJ-513 Sémantika MJ B-PTMJ-514 Maďarská literatúra 3 B-PTMJ-515 Kap. hodnote 24 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6 6 4 4 2 2 24 4 4 4 4 4 4 2. 1. Alabán Prof. z teórie literatúry 2 B-PTMJ-511 Vyb. 2. 2. 1. PhD. 1. 1. 2. z konfr. 2. 2. vedy B-PTMJ-510 Kap. Alabán Prof. 2. 2. Varga Prof. kap. Garant Vyučujúci predmetu Z Spolu Cseh Alabán Németh Németh Cseh Zimányi L Spolu Varga Németh Németh Cseh Csíkány Prof. Alabán Csíkány Ardamica Prof. Alabán Németh. hodnote Z Spolu Csíkány Ardamica L Spolu Celkový súčet Prof. Varga Prof. L L 3. jazyka Hu-2a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote 24 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 2. 3. 1. Alabán Prof. 3. z lit. 3. Z Z Varga Ardamica Prof. 3. 2. L L L L L Z Spolu Varga Prof. Zimányi P P P P P P P P P P P PV 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 2 2 20 4 4 4 2 4 18 B-PTMJ-518 Syntax MJ 1 B-PTMJ-519 Maďarská literatúra 4 B-PTMJ-520 Úvod do teórie a praxe tlmočenia B-PTMJ-521 Prekladový seminár 1 B-PTMJ-522 Literárna komparatistika a umel. 2. zo svetovej literatúry B-PTMJ-516 Lexikológia a lexikográfia B-PTMJ-517 Ortografia mad. Zimányi Prof. Prof. Alabán Prof. Varga Prof.Spolu kontakt. Alabán Ardamica Csíkány Prof. Varga Prof. Alabán Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. preklad Predmet(y) z bloku v uvedenej Hu-2b kredit. 2. 1. Zimányi Prof. Alabán Z Z Z Prof. 3. Varga Prof.

Prof. 2. praxi) B-PTMJ-706 Výberový seminár 2 (Maď. a sem. PhD. Németh. Zimányi B-PTMJ-605 Lit.. vl. kap.hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Semináre Skúška Kredity Ročník Kód Názov predmetu Bloky PV a V predmetov Hu-1a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote Garant Vyučujúci predmetu Hu-1b Hu-2a B-PTMJ-601 Vybr. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 1 0 4 4 2. Zimányi B-PTMJ-704 Výberový seminár 2 (Ortografické cvičenia) B-PTMJ-705 Výberový seminár 2 (Premena kódu v tlmoč. komunikácia B-PTMJ-606 Kap. Varga Prof. Ardamica Cseh Prof. 3. 2.) Hu-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote PV PV V V V 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 2 2 2 3. 279 . Zimányi Prof. Cseh Cseh Prof. zo štúdia moderných lit. 3. 3. 3.Spolu kontakt. hodnote PV PV 0 0 2 2 2 2 0 0 4 4 2. 3. synt. L L Németh. Z Z Z Z Z Alabán Németh Zimányi Varga Cseh Németh. jaz. PhD. Zimányi B-PTMJ-603 Interpretácia diel svet. PhD. 3. B-PTMJ-604 Jazykový seminár 4 Hu-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. národnostné lit. z ugrofinistiky B-PTMJ-602 Jazykový seminár 3 Hu-2b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.) B-PTMJ-703 Výberový seminár 1(Špecif.) V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Varga Prof. predpôn v maď. kult. Németh. L L L Csíkány Csíkány Németh Prof. PhD. ved. otázky jaz. smerov B-PTMJ-701 Výberový seminár 1 (Sociolingvistika) B-PTMJ-702 Výberový seminár 1 (Morf. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. lit. hodnote Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Zimányi Németh.

• znalosti a schopnosti chápať literatúru. Garant Vyučujúci predmetu Dolník. Uli Rothfuss M. literárnovedných a translatologických disciplín.. súčasný stav poznania v jednotlivých vedných disciplínach. • redaktor v rozhlase. Katedra germanistiky.h.-Verw. Dr. • schopnosť nachádzať najnovšie poznatky z vyštudovaného odboru. ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky. • prekladateľ odborných textov. literárny proces.sprievodca.jana@fhv. hovor. • translatológ. 327.c. historické a spoločenské javy. Absolventi bakalárskeho študijného programu nemecký jazyk a kultúra sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník . Dipl. 30 kreditov získa za predmety translatologického základu. Dolník Dobrík Bieliková prof.-Wirt Štruktúra bakalárskeho študijného programu pre odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo v časti špecializácia Nemecký jazyk a kultúra externé jednopredmetové štúdium Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 140 kreditov Študent musí absolvovať 22 povinných (P) predmetov za 118 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmetov za 22 kreditov. 4167) e-mail: miskovska. odborné príručky). Oddelenie translatológie miestnosť č. interpretáciu a hodnotenie literárnych diel vzhľadom na súčasné estetické.Sc. • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie. ktoré im umožňujú používať jazykové prostriedky najmä v prekladateľskej a tlmočníckej práci. • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá. 1. 1. televízii. Študijný poradca katedry: Mgr. Tieto poznatky obsahujú o.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu nemecký jazyk a kultúra Bakalársky študijný program umožňuje poslucháčom nadobudnúť základné teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických. PhD. i. Spolu získa za celé štúdium 180 kreditov. tel: 446 4167 (kl. v novinách. Jana Miškovská. prof. 1. P P P P 8 8 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 1 1 0 0 4 6 6 4 1. prof. Phil. Rothfuss Bohušová Dobrík Bohušová.sk Garant štúdia: Prof. filozofické.umb. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník B-PTNJ-500 B-PTNJ-520 B-PTNJ-501 B-PTNJ-591 Názov predmetu Vybrané kapitoly zo základov nemeckej lingvistiky Vybrané kapitoly z teórie nem. Rothfuss 280 . literatúry Vybrané kapitoly z fonetiky a fonológie NJ Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Študenti bakalárskeho štúdia získavajú: • odborné vedomosti. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. krajín I. PhD. 10 kreditov získa študent za bakalársku prácu.

80 B-PTNJ-504 Lexikológia NJ B-PTNJ-523 Literatúra nem. PhD. prof. Rothfuss Miškovská Dobrík. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z L L L Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu B-PTNJ-581 Jazykový seminár 1 P 16 16 0 4 1. PhD. hov. Schwarzov á. L Spolu 3. P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 0 0 24 6 6 4 4 1. Miškovská. Rothfuss Lauková. Nj5 Predmet(y) z bloku v uvedenej 6 6 6 6 281 . Ďurníková Ďurníková prof. Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P P P 8 8 16 8 8 16 16 16 80 16 16 16 16 0 1 1 0 0 4 24 6 6 4 4 4 1. 1945 B-PTNJ-561 Konzekutívne tlmočenie I. Dolník prof. Lauková Z Spolu Dolník. 1 1. á. Bieliková prof. Lauková lektor prof. 2. Rothfuss B-PTNJ-583 Komunikačné cvičenia I. 1945 B-PTNJ-505 Štylistika NJ B-PTNJ-542 Translatologický seminár II. 3 3. Z Z Z Z Dolník. kr. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote P P P 8 8 8 8 24 16 16 24 P P P P 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 1 1 1 0 24 6 6 6 4 2 24 2. Lauková Bieliková lektor prof. 3. Dolník prof. á. L Z Z Z Z Z Schwarzov Lauková. Rothfuss L Spolu Dolník. Miškovská Dolník. Rothfuss Dobrík prof. Rothfuss prof. Dolník prof. 1. od r. B-PTNJ-503 Syntax NJ B-PTNJ-522 Literatúra nem. 2. kr. B-PTNJ-506 Kontrastívna lingvistika B-PTNJ-524 Literatúra nem. krajín II. B-PTNJ-582 Jazykový seminár II. PhD. etnika B-PTNJ-541 Translatologický seminár I. Dolník Schwarzov á L. od romantizmu po naturalizmus B-PTNJ-590 Súčasné reálie nem. hov. Lauková prof. 2. od postnaturalizmu do r. Dobrík Rothfuss. Dobrík Bieliková. hov. 2 2 2. Rothfuss prof. 80 B-PTNJ-502 Morfológia B-PTNJ-521 Literatúra nem. PhD. Bieliková. Garant Vyučujúci predmetu Schwarzov Lauková. PhD. L L L L L Z Spolu Dolník.Spolu kontakt. hov. Dolník Dobrík. hovor. 2. Miškovská. 2. kr. 2. krajín od osvietenstva po klasicizmus B-PTNJ-592 Vybrané kapitoly z kultúry a dejín nem. Miškovská Bohušová.

hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Názov predmetu kreditovej hodnote B-PTNJ-562 Konzekutívne tlmočenie II. Z Z Z L L L Chorvát Bieliková Lauková.Spolu kontakt. PV PV 16 16 16 16 0 0 2 2 2 2. L Bohušová. Ďurníková PhD. Lauková. PhD. Miškovská PhD. Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-642 Odborný preklad II. 2. 3. PV PV 24 24 24 24 6 6 3. PV PV 16 16 16 16 0 0 4 4 2 2 2. PhD. Miškovská Lauková. lektor prof. Nj 4 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-690 Odborný písomný prejav B-PTNJ-684 Jazykový seminár IV. Lauková. PV PV 32 32 32 32 10 10 3. B-PTNJ-652 Umelecký preklad II. PhD. B-PTNJ-651 Umelecký preklad I. 282 . 3. PhD. 3. Lauková. Rothfuss Nj 5 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-641 Odborný preklad I. L Výber PV a V predmetov: Nj 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote B-PTNJ-683 Jazykový seminár III. PhD. Z Z Z L L L Lauková Lauková. Dobrík. Dobrík. Lauková. Ďurníková. 3. Bieliková Dobrík. Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu 24 P 32 32 10 3. B-PTNJ-682 Komunikačné cvičenia II. PhD. Schwarzov á L Spolu Celkový súčet Nj 6 Predmet(y) z bloku v uvedenej kreditovej hodnote 10 20 140 3.

10 za záverečnú prácu (spolu 180 kreditov). korešpondencie. Chýbajúcich 30 kreditov získava za predmety translatologického základu. To znamená. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. Dr. tel: 446 4150. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca.sk Garant štúdia: prof. zabezpečovanie služieb). Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu poľský jazyk a kultúra v 1. Ak študent absolvuj viac PV a V predmetov. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. Vyučujúci Z Pachomovová Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Garant predmetu prof. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.hab. Martin Lizoň. • asistent v spoločenskej. gramat. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy. Bednarczuk prof. e-mail: lizon. poľského jaz. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. 1. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. Študijný poradca katedry: Mgr.. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-500 Úvod do dejín slovan. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. literárnovedných a translatologických disciplín. ekonomickej. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 39 povinných (P) predmetov za 129 kreditov a z ponuky povinne voliteľných (PV) predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 4 predmety za 11 kreditov. Predmety. bežný rozhovor. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. PhD. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Pachomovová prof. 1. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania.umb.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu poľský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 306. Bednarczuk lektor 283 . jazykov B-PTPJ-501 Konfront. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Urszula Zydek-Bednarczuk Štruktúra bakalárskeho študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov v ponuke v rámci študijného programu poľský jazyk a kultúra. 1 B-PTPJ-502 Praktická ortografia a ortoepia B-PTPJ-503 Praktické jazykové cvičenia 1 P P P P 2 1 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 0 0 0 1 4 4 4 4 1. 1. Katedra slovanských jazykov miestnosť č. • pracovník v masmediálnej oblasti.martin@fhv.

1. 2. 1. 1. Z Bednarczuk Z lektor Z Olchowa Z lektor Z Olchowa Z Olchowa Z Gombalová Z Olchowa Z Spolu B-PTPJ-520 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 4 B-PTPJ-521 Praktické jazykové cvičenia 4 B-PTPJ-522 Poľská literatúra 2 B-PTPJ-523 Dejiny Poľska 2 B-PTPJ-524 Geografia Poľska 2 B-PTPJ-525 Prekladový seminár 1 Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Bednarczuk Z lektor Z Olchowa prof. Bednarczuk lektor Račáková. 2. Olchowa. L L L L L Spolu 3. Dr Olchowa Z lektor B-PTPJ-513 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 3 B-PTPJ-514 Praktické jazykové cvičenia 3 B-PTPJ-515 Gramatické cvičenia 2 B-PTPJ-516 Poľská literatúra 1 B-PTPJ-517 Dejiny Poľska 1 B-PTPJ-518 Geografia Poľska 1 B-PTPJ-519 Základy odborného prekladu Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 1. lektor lektor Kováčová. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor lektor Račáková. PhD. 2. PhD. 2. 2. 2. L Olchowa. 2. PhD. 1. Z prof. 3. Bednarczuk lektor Dr Olchowa lektor Dr Olchowa Dr Olchowa Račáková. 2. 1. hodnote P P P P P P PV 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 1 2 0 2 3 3 1 2 2 1 14 2. Vyučujúci Z lektor Z Spolu L L L L L L L Bednarczuk lektor Gombalová lektor lektor Kováčová Bednarczuk L Spolu Garant predmetu lektor lektor prof. 2. 2. hodnote P P P P P P P PV 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 0 2 3 1 2 1 2 2 1 14 2. 2. 1. Bednarczuk L lektor Olchowa lektor lektor Gombalová L prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-504 Počúvanie s porozumením 1 B-PTPJ-505 Čítanie s porozumením 1 B-PTPJ-506 Konfrontačná gramatika poľského jazyka 2 B-PTPJ-507 Praktické jazykové cvičenia 2 B-PTPJ-508 Gramatické cvičenia 1 B-PTPJ-509 Počúvanie s porozumením 2 B-PTPJ-510 Čítanie s porozumením 2 B-PTPJ-511 Základy literárnej vedy B-PTPJ-512 Úvod do sociokulturológie P P P P P P P P P 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2 0 1 2 2 14 3 3 1 2 2 1 2 14 1 1 3 0 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 4 4 24 4 4 4 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 24 4 4 4 3 3 3 3 24 4 4 4 1. 2.Spolu kontakt. PhD. PhD. 1. Bednarczuk lektor Dr Olchowa B-PTPJ-526 Konfrontačná lexikológia poľského jazyka B-PTPJ-527 Praktické jazykové cvičenia 5 B-PTPJ-528 Poľská literatúra 3 P P P 1 0 1 1 3 2 2 3 3 284 . 2. prof. 3.

hodnote PV PV 1 1 0 0 1 1 0 0 3 3 2. 2. hodnote B-PTPJ-700 Poľsko v historicko-politickom kontexte Európy B-PTPJ-701 Slovensko-poľské jazykové kontakty B-PTPJ-702 Komunikačné cvičenia 1 B-PTPJ-703 Prekladateľské dielne 1 V V V V 1 1 0 0 0 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2. 3. 3. hodnote P P P P P P P P PV 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3. PhD. 2. 3. PhD. Dr Olchowa Dr Olchowa prof. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-529 Poľské umenie 20. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 B-PTPJ-600 Vybrané kapitoly z morfosyntaxe poľštiny B-PTPJ-601 Kapitoly z poľskej literatúry 1 Pj-3b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Bednarczuk lektor Račáková. 2. 2. 3. Bednarczuk L lektor L L Gombalová Černák Olchowa Olchowa Bednarczuk prof. hodnote P P P PV 1 0 0 1 0 2 3 0 1 2 3 1 15 0 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 4 4 3 26 3 2 3 3 3 2 2 10 3. storočia B-PTPJ-530 Prekladový seminár 2 B-PTPJ-531 Konzekutívne tlmočenie 1 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Pj-4a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. B-PTPJ-532 Konfrontačná štylistika poľského jazyka B-PTPJ-533 Praktické jazykové cvičenia 6 B-PTPJ-534 Prekladový seminár 3 B-PTPJ-535 Konzekutívne tlmočenie 2 B-PTPJ-536 Poľská literatúra 4 B-PTPJ-537 Dejiny Poľska 3 B-PTPJ-538 Rétorika B-PTPJ-539 Záverečná práca Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. 2. PhD. Vyučujúci Z Olchowa Z Gombalová Z Černák Z Z Spolu Garant predmetu Dr Olchowa Račáková. Račáková. 3. Bednarczuk B-PTPJ-602 Frazeológia 285 . PhD. Račáková. Bednarczuk L L L L L 2 18 89 0 1 2 30 L Spolu Celkový súčet 2. L L Bednarczuk prof. L prof. 3. 2. PhD. 3. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa 21 152 0 0 0 3 3 3 Bloky PV a V predmetov: Pj-3a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. Z Olchowa Z Gombalová Z lektor Z Černák Dr Olchowa Dr Olchowa lektor Račáková. 3.

hodnote B-PTPJ-709 Slovensko-poľský interkultúrny dialóg B-PTPJ-710 Cvičenia z konzekutívneho tlmočenia V V 1 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 3 3. Pj-6a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-604 Kapitoly z poľskej literatúry 2 B-PTPJ-605 Kapitoly z poľskej kultúry 1 Pj-5b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu B-PTPJ-603 Analýza textov masovej kultúry Pj-4b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Z Pachomovová Z lektror Z Harmatová prof. 286 . Bednarczuk V V V 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2. PhD. 3. L Vyučujúci Olchowa Garant predmetu prof. hodnote PV 1 0 1 0 3 2. Z Z Olchowa Z Olchowa Dr Olchowa Dr Olchowa B-PTPJ-606 Kapitoly z poľskej literatúry 3 B-PTPJ-607 Kapitoly z poľskej kultúry 2 Pj-6b Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 2. 2. 3. hodnote PV PV PV 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3. Bednarczuk Račáková. B-PTPJ-704 Komunikačné cvičenia 2 B-PTPJ-705 Prekladateľské dielne 2 Pj-5a Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. PhD. L L Černák Černák prof. hodnote B-PTPJ-706 Jazykovedná komparatistika B-PTPJ-707 Komunikačné cvičenia 3 B-PTPJ-708 Prekladateľské dielne 3 V V V 1 0 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2. Pachomovová lektor Račáková. 2. 2. L L L lektor Černák lektor Račáková. 3.

sk Garant štúdia: prof. jednopredmetové štúdium: 140 Študent musí absolvovať 32 povinných (P) predmetov za 132 kreditov. Sugay.1) Jazykové cvičenia 1 Kontrast. literárnovedných a translatologických disciplín.umb. e-mail: lizon. Repoň. PhD. Garant Vyučujúci predmetu Pachomovová Pachomovová. Martin Lizoň. (fonet. DrSc. Študijný poradca katedry: Mgr.. Predmety. že študent si môže tieto predmety zapísať do zápisného hárku len v prípade. lektor Repoň. 287 . Lizoň Tomeková Kováčová Lizoň. DrSc. • pracovník v masmediálnej oblasti. 1. ktoré sú v stĺpci „Názov predmetu“ označené znamienkom *. • sprostredkovateľ medzijazykovej komunikácie v orgánoch verejnej správy.martin@fhv. ktoré musí študent získať z ponuky v rámci študijného programu Ruský jazyk a kultúra. PhD. administratívnu agendu a prekladať stredne náročné odborné texty. zabezpečovanie služieb). Katedra slovanských jazykov miestnosť č. Chýbajúcich 30 kreditov získa študent absolvovaním predmetov translatologického základu. Larisa A. ekonomickej. Za celé štúdium získa študent 180 kreditov. bežný rozhovor. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. dokáže aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného. lingvistika (morfológia 1) Čítanie a počúvanie s P P P P P 8 8 0 8 0 0 8 16 8 8 8 16 16 16 8 0 1 0 1 0 4 6 4 6 4 1. To znamená. 1 1. aby sprístupnil študentom základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických. jazykov Kontrastívna lingv. že tento podmieňujúci predmet už úspešne absolvoval. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Z Z Z Z Z Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-500 B-PTRJ-501 B-PTRJ-502 B-PTRJ-503 B-PTRJ-504 Názov predmetu Úvod do dejín slovan. korešpondencie. stupni vysokoškolského vzdelania sú kompetentní vykonávať nasledujúce profesie: • prekladateľ a tlmočník – sprievodca. 4 povinne voliteľných (PV) predmetov za 8 kreditov. • asistent v spoločenskej. 306.Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo Charakteristika študijného programu ruský jazyk a kultúra Obsah bakalárskeho študijného programu je koncipovaný tak. profesionálne nešpecializovaného styku (sprievodcovstvo. 10 kreditov získa študent za záverečnú prácu. Štúdium je ukončené obhajobou záverečnej práce. PhD. tel: 446 4150. Kováčová. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. a fonol. • prekladateľ stredne náročných odborných textov. PhD. Profil absolventa Absolvent ovláda príslušný slovanský jazyk na takej úrovni. že je schopný zabezpečovať prekladateľskú agendu denného styku. Uplatnenie absolventa Absolventi študijného programu ruský jazyk a kultúra v 1. majú v odporúčanom študijnom pláne prerekvizitu. Štruktúra bakalárske študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo: Počet kreditov. turistickej a iných sférach príslušnej jazykovej oblasti.

DrSc. Kováčová. 1. L L L L L L L 2. lingv. Repoň.Repoň. lingv. PhD. Sugay.1) Kapitoly z kontrast. DrSc. PhD. 1. 64 B-PTRJ-505 B-PTRJ-506 B-PTRJ-507 B-PTRJ-508 B-PTRJ509 P P P P P 8 8 0 8 0 8 8 16 0 8 16 16 16 8 8 64 B-PTRJ-510 B-PTRJ-511 B-PTRJ-512 B-PTRJ-513 Rj-3a P P P P PV 8 12 4 0 0 8 0 4 16 5 16 12 8 16 5 69 B-PTRJ-514 B-PTRJ-515 B-PTRJ-516 B-PTRJ-517 B-PTRJ-518 B-PTRJ-519 Rj-4a Kapitoly z kontrast. a fonol.2) Jazykové cvičenia 2 Základy literárnej vedy Čítanie a počúvanie s porozumením 2 Kapitoly z kontrast. Repoň. hodnote 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 24 5 6 4 4 4 23 6 6 5 5 2 24 4 4 4 3 3 3 2 23 4 3 3 3 3 2 3. PhD. lingv. Z Z Z Z Z 1. (syntax2) Ruská literatúra 1 Jazykové cvičenia 4 Dejiny a kultúra Ruska 2 Prekladový seminár 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. PhD. lingv. Lizoň.2) Kapitoly z kontrast. Sugay. Kováčová. 2. 2. PhD Repoň. PhD. Z Z Z Z Z Z 2. 2. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu porozumením 1 Kontrastívna lingv. PhD. PhD. PhD. Mgr. 3. Kováčová. (syntax1) Dejiny a kult. hodnote Vyučujúci Z Spolu Garant predmetu PhD. Ruska 1 Úvod do prekladu Jazykové cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. DrSc. 2. 2. Repoň.. 1. 3. 3. (lexikol 2) Kontrastívna lingvistika (štylistika1) Konzekutívne tlmočenie 1 Dejiny a kult. L L L L L lektor Tomeková Lizoň Kováčová Kováčová L Spolu Tomeková Lizoň Juríková Lektor Z Spolu Repoň Tomeková Sugay Lektor Lizoň Juríková Repoň. Sugay. 2. Mgr. Sugay.Spolu kontakt. Ruska 3 Ruská literat. Repoň. PhD. PhD. 2. B-PTRJ-520 B-PTRJ-521 B-PTRJ-522 B-PTRJ-523 B-PTRJ-524 B-PTRJ-525 Kontrastívna lingv. Repoň. PhD. PhD. Kováčová. 1. 2. PhD. (lexikol. 2 Konverzácia P P P P P P 8 8 0 10 10 0 0 0 10 0 0 4 8 8 10 10 10 4 288 . 2. PhD. Kováčová. (morfol. Kováčová. PhD. 3. prof. P P P P P P PV 8 8 10 0 10 0 0 0 0 0 8 0 12 5 8 8 10 8 10 12 5 61 L Spolu Repoň Sugay Juríková Lizoň Sugay Lektor Repoň.Repoň. PhD. (fonet. DrSc.

DrSc. 3. PhD. vo filmovej a divad. L L Kováčová Sugay Kováčová. a syntax Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. prof. 3. EÚ Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. L L L L L L L Spolu Celkový súčet Sugay Kováčová Repoň Juríková Juríková Sugay. tvorbe Komunikačné cvičenia 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. DrSc. 3. Kováčová. Z Z Sugay Lektor Sugay. Kováčová. Repoň. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód B-PTRJ-526 Rj-5a. PhD. Sugay. PhD. Prekladateľské dielne 2 Vybrané kapitoly z ruskej lit. PhD. hodnote Prekladateľské dielne 1 Funkcionálna gram. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 2. Rj-3b B-PTRJ-700 B-PTRJ-701 Rj-4a B-PTRJ-602 B-PTRJ-603 Ruská liter. DrSc. 2. DrSc. Kováčová. PhD. 2. 5b Názov predmetu Prekladový seminár 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3.Spolu kontakt. 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. hodnote P PV. 289 . Z Vyučujúci Juríková Garant predmetu Kováčová. PhD. 2. V P P P P P PV 0 0 12 5 12 5 67 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 3 2 23 5 4 4 4 4 2 23 3. 3. Repoň. (morfol. Z Spolu 3. hodnote V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. Rj-4b B-PTRJ-702 B-PTRJ-703 Komunikačné cvičenia 2 Rusko-európske liter. hodnote 8 10 8 0 6 0 0 0 0 8 6 5 8 10 8 8 12 5 43 368 14 140 Bloky PV a V predmetov: Rj-3a B-PTRJ-600 B-PTRJ-601 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. L L Lektor Sugay Repoň. hodnote PV PV 0 1 5 5 5 5 0 0 2 2 2. Sugay. 2.umelecké vzťahy V V 0 0 4 4 4 4 0 0 2 2 2. Repoň. B-PTRJ-527 B-PTRJ-528 B-PTRJ-529 B-PTRJ-530 B-PTRJ-531 Rj-6a Kontrastívna lingvistika (štylistika 2) Súčasná ruská literatúra Frazeológia Konzekutívne tlmočenie 2 Preklad a tlmočenie v inšt. Z Z Juríková Tomeková Kováčová. PhD.

dialóg Cvičenia z konzekutívneho tlmoč. DrSc. DrSc. Sugay. L L Lizoň Juríková Sugay. DrSc. lit Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. 3. Rétorika Prekladateľské dielne 3 Vybrané kapitoly z rus. hodnote PV PV PV 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 2 2 2 3.Spolu kontakt. Slovensko-ruský kult. DrSc. DrSc. PhD. PhD Sugay. Kováčová. hodnote V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. 3. Z Z Z Seminár k záverečnej práci 1 Kultúra verbálneho prejavu Komunikačné cvičenia 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. L L L Sugay Lizoň školiteľ 290 . hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Rj-5a B-PTRJ-604 B-PTRJ-605 B-PTRJ-606 Rj-5b B-PTRJ-704 B-PTRJ-705 B-PTRJ-706 Rj-6a B-PTRJ-607 B-PTRJ-608 RJ-6b B-PTRJ-707 B-PTRJ-708 B-PTRJ-709 Názov predmetu Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. školiteľ Masmediálna komunikácia dnešného Ruska Kulturologický seminár Seminár k záverečnej práci 2 V V V 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 2 2 2 3. hodnote PV PV 0 0 5 5 5 5 0 0 2 2 3. Kováčová. Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 3. Sugay. Repoň. hodnote Vyučujúci Tomeková Kováčová Sugay Garant predmetu Sugay. 3. DrSc. Z Z Z školiteľ Sugay Lektor školiteľ Sugay. 3.

Wágnerová. PhDr. Z Prof.László. PaedDr. doc. Višňovský. CSc. Zolyomiová.Doušková. PhD. PhDr. Vančíková.. 1dxPEPG2 Všeobecná a vývinová psychológia 1* 1dxVSOP Teória výchovy a pedagogická diagnostika 2* 1dxTVPD Teória rozvoja osobnosti žiaka II. Kosová. Typ predmetu Prednášky Predmety študijného odboru Filozofické a sociálne východiská Kód edukácie 1dxFSVE1 Všeobecná pedagogika 2* Kód 1dxVSPG Predškolská a elementárna pedagogika I. CSc. doc. Salbot. 72 40 3 1 9 2 76 51 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova Semester Semináre Kredity Ročník Prax Garant a vyučujúci predmetu Z prof. dr. Z Doc. PhD. 1. CSc.. P 12 0 12 4 AdxTROZ 1dxBDDZ 1dxTZP Biológia dieťaťa a dorastu a zdravotná prevencia 3* Tvorba záverečnej práce Bakalárska práca Celkový súčet P predmetov Povinne voliteľné predmety Výberové predmety Celkový súčet P P P 4 4 0 0 0 0 4 4 2 2 2. PhD..Lipnická. PaedDr.Lipnická. Gajdošová Z Prof. L vedúci bakalárskej práce 291 . PhD.odporúčané 2 kredity za výberové predmety Kontakt hod. PaedDr. L RNDr.minimálne 9 kreditov za povinne voliteľné predmety. P P 8 8 0 0 8 8 3 3 1..C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 1. Kouteková.Jarešová. 0 10 3.Kosová. 2. PaedDr. 3. Z doc..Kasáčová.. Vančíková. PhD. doc. CSc. Mgr. PhD. .Kasáčová. P P 4 8 0 0 4 8 2 3 1. Turanská. PhD. CSc. doc. Z prof. PhDr Vašašová. PaedDr. P 12 0 12 6 1. Gajdošová Dr. Kováčiková. Kariková. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Predpísaná skladba predmetov: .Porubský. PhD. PaedDr.. doc. PaedDr. doc. 2. Jankovská. L doc. PhD. . Emmerová. Gašparová.. PaedDr. PhD. PhD. Wágnerová. PaedDr. Grácová Z Doc.40 kreditov za povinné predmety (vrátane 10 kreditov za bakalársku prácu). 1 P 12 0 12 5 1dxPEPG1 Predškolská a elementárna pedagogika II... Vančíková.

Prednášky Kód 1dxPVC 1dxTRV 1dxSPPG 1dxPZP Predmety študijného odboru Pedagogika voľného času 2* Teória rodinnej výchovy Špeciálna pedagogika 2* PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 0 3 3 3 3 3 2 9 2 2 3 3 Psychológia zdravia a psychohygiena PV 4 PV PV 0 Podľa výberu z ponuky predmetov KEPPg B-UCSz-601 Informač.-3. PhD.-3. Nemcová. doc.. PhD. PhD. Z PhDr. PhDr. s Sj.Ligas. PhD. 1* V Psychológia kreativity 1* Základy animácie Práca s mládežou 3 V V V V V V V V V V B-UCSz-701 Kultúra prejavu (okr. Nj. Hanzel. Škvarková Z Doc. Gajdošová L Prof. Kouteková . Z KVTŠ 2 1. Mgr.Pašková.výberová 4 B-UCSZ-730 Študentská vedecká aktivita B-UCSZ-733 Reprezentácia Celkový súčet 2 1. Vašašová. L KVTŠ 2 1.. L PaedDr. 2. L PhDr.-3. 3.-3.L katedroví koordinátori ECTS 72 24 292 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Gestori a vyučujúci predmetu L doc. Belková. .výberová 1 B-UCSz-708 Telesná výchova.-3.Vavrinčíková.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Z KVTŠ 2 1.výberová 2 B-UCSZ-717 Telesná výchova. Blanáriková Z PaedDr.výberová 3 B-UCSZ-716 Telesná výchova. Z Urbancová. PhDr. Prednášky Kód 1dxPCIS 1dxSPT3 1dxPSKR 1dxZA 1dxPSM Predmety študijného odboru PC a informačné systémy V 8 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 2 2 2 2 2 2 1. Luby Vyučujúci predmetu Z Mgr. Aj. Fj. komb. Oravcová. CSc.Kusý. Sociálno-psychologický tréning 3. Z doc..Šatánek. Mgr. 3. PhD. 2. 20 17 Typ predmetu Kontakt hod.Višňovský. PhDr. PhD. PhD. L KVTŠ 2 1.Ďuricová. L katedroví koordinátor ŠVA 2 1. Z. Rj) B-UCSz-707 Telesná výchova.-3. PhD.-komunik. PhDr. technológie Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 4 4 3. Miškolciová. Vyučujúci predmetu na KEPPg Z prof. PhD. 2.

resp. 1. biologickolekárskych vied. Študijný poradca katedry: PaedDr. doc.peter@fhv. Mandzák Adamčák. 1. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. Adamčák doc.. 1. sem. telesnej kultúry a športu a zároveň rozvíjajú svoje schopnosti a ich tvorivé uplatnenie pri výkone svojho budúceho povolania.) sú spôsobilí vykonávať profesiu asistenta učiteľa telesnej výchovy na 1. Vladovičová učitelia katedry Paugschová.. 1. PhD. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P P P P 4 0 4 0 0 0 0 0 4 4 8 8 4 0 8 4 8 8 32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 2 2 3 2 13 3 2 4 1. roč. 1. Absolventi 1. školské strediská záujmovej činnosti). Rozim doc. PhD. PaedDr. pedagogicko-psychologických vied. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. Čilík doc.) Chýbajúcich 12 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. jazykových a umeleckých škôl. Spolu získa 129 kreditov. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Michal doc. Nemec Bence. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. domovy mládeže. M. 10 kreditov získa za záverečnú prácu. asistenta učiteľa. Katedra telesnej výchovy a športu. L L L Čillík. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. 41 kreditov za predmety spoločného základu. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Michal Novotná. 1. Bence. Görner doc. stupňa (Bc.sk.umb.umb.504 B-UVTV-505 Názov kurzu História športu Zimné športy (6 dní) Úvod do štúdia vied o športe Pohybove hry 1 Plávanie 1 Základná gymnastika Odpor. teórie. Jiří Michal. animátora (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. Novotná B-UVTV-506 B-UVTV-507 B-UVTV-508 Atletika 1 Pohybove hry 2 Antropomotorika P P P 0 0 8 8 8 0 8 8 8 1. centrá voľného času. pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť. M. miestnosť č. Garant štúdia: doc. Slížik Z Spolu Adamčák. 1. 293 . strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. jednopredmetové štúdium Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. 8-ročných gymnázií. Spolu hod.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova.fhv. Nemec Bence. a 2. L. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (I. Nemec doc. Spolu získa 180 kreditov. Bence. Adamčák doc. Garant prof. stupeň) získajú základné teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu histórie. Peter Mandzák. mandzak. Z Z Z Z Z Z Vyučujuci Görner. jednopredmetové štúdium (I.. Kód B-UVTV-500 B-UVTV.501 B-UVTV-502 B-UVTV-503 B-UVTV.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. 62. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 129 Študent musí absolvovať 45 povinných predmetov za 95 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 22 kreditov.

Rozim doc. Spolu hod. 2. Z Spolu doc. Kremnický učitelia katedry L Spolu Garant L. Bartík doc. M. L L L L L L L Bartík. Adamčák doc. 2. Jankovská Bence. doc. roč. L. M. Kučera. Nemec B-UVTV-518 B-UVTV. 3. 1.. Kučera Novotná.527 B-UVTV-528 Metodológia 1 Zdravotná TV 2 Teória a didaktika športu Atletika 3 Manažment športu P P P P P 4 0 4 0 4 4 8 0 8 0 8 8 4 8 4 3. hodnote Odpor. Görner prof. Bence. Kremnický Bence. L. Nemec Čillík. Nemec doc. 2. Čilík doc. basketbal) PV predmety v uvedenej kredit. prof.Typ predmetu Kód B-UVTV-509 B-UVTV-510 B-UVTV. 2. Kremnický Michal. Z Z Z Z Z vedúci ZP Bartík.519 B-UVTV.520 B-UVTV-521 B-UVTV. 1. 2. 3. doc. M. Nemec L Spolu prof. Zbiňovský prof. Rozim Nemec. Čilík doc.522 B-UVTV-523 B-UVTV-3a Zdravotná TV 1 Plávanie 3 Atletika 2 Športové hry 2 (hádzaná. Nemec Popelka. Odpor. 2. 2. Mandzák Jančoková. Michal Čillík. 3. Jankovská Novotná. Jankovská Čillík Görner. doc. Bartík Novotná. Michal Adamčák. Michal B-UVTV-524 B-UVTV-525 B-UVTV-526 B-UVTV. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Rozim Adamčák. Kollár. 3. 2. hodnote P P P P P P PV 4 8 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 16 4 12 8 8 8 8 16 64 2. L L L L B-UVTV-512 B-UVTV-513 B-UVTV.511 B-UVTV-1a Názov kurzu Anatómia Gymnastika 1 Turistika a pobyt v prírode (6 dní) PV predmety v uvedenej kredit. 2. Z Z Z Z Z Z Z Zbiňovský. 2. futbal) Gymnastika 3 Sezonné činn. 2. 1 (letné) PV predmety v uvedenej kredit. Jančoková doc. Novotná doc.514 B-UVTV.515 B-UVTV-516 B-UVTV-517 B-UVTV-2a Biomechanika Fyziológia 1 Gymnastika 2 Plávanie 2 Pohybové hry 3 Športové hry 1 (volejbal. Bence. sem. Bence. 2. 1. Bartík doc. Novotná doc.. Görner P P P PV 8 0 0 0 4 8 0 16 12 8 0 16 60 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 3 2 6 24 2 2 3 3 3 3 6 22 3 3 3 3 3 3 6 24 4 2 4 3 2 1. M. Adamčák doc. Bence. Novotná prof. hodnote P P P P P P PV 4 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 16 64 2. Čilík 294 .

Palovičová. Odpor. 1. Görner doc. Michal učitelia KTVŠ doc. Michal Novotná. PhD.607 B-UVTV-608 B-UVTV-609 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal Informačné technol. 2.2a B-UVTV. Nemec V predmety v uvedenej kredit. Michal prof. doc. Z Z Z Z Adamčák. 1.604 B-UVTV. 3.. Nemec Z Spolu Garant prof. Pupiš. Jankovská Michal. M. hodnote PV PV PV PV 0 4 0 0 16 4 8 0 16 8 8 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2. Kompán. 1. Kondičné plávanie 1 Kondičná gymnastika 1 Kondičné posilňovanie 1 Kondičná atletika 1 Hudobno a poh. Kremnický Kompán. 3. Z Z Z Z Vyučujuci Bartík. 1. sem. Spolu hod. PhD. Michal Palovičová. 1. PhD. Adamčák. 2. 3. Prednášky Semináre Kredity Skúšky P P P PV 0 4 0 4 8 4 0 4 8 8 0 8 56 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 9 2 3 2 4 26 2 2 2 2 8 117 12 129 3. Jančoková doc. Rozim Novotná. L L L L L L L L Bence.605 B-UVTV-606 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal doc. Nemec L Spolu Celkový súčet P a PV V predmety Celkový súčet prof. Kremnický. Jančoková doc. 2 zimné (6dní) PV predmety v uvedenej kredit. roč. Zbiňovský Jančoková. PhD. 1. M. Pupiš Michal. Novotná Mandzák. 2. v Tv a športe Zimné pohybové aktivity Lyžovanie zjazdové 1 (4 dni) 295 . Michal B-UVTV-532 B-UVTV-533 B-UVTV-534 B-UVTV-535 Traumatológia a hygiena Didaktika telesnej výchovy Metodológia 2 Športové hry 3 (netradičné) P P P P 4 4 0 0 4 0 4 8 8 4 4 8 24 300 3. Palovičová Bence. Bartík prof. Bendíková vedúci ZP Adamčák.vých Pohybové hry vo vode Aerobik B-UVTV. Slížik Pupiš. 1.. hodnote Odpor. PhD.601 B-UVTV-602 B-UVTV. L L L L Bartík.603 B-UVTV. Michal Palovičová. hodnote V Bloky PV predmetov B-UVTV-1a B-UVTV-600 B-UVTV. 3. 3. 3.Typ predmetu Kód B-UVTV-529 B-UVTV-530 B-UVTV-531 B-UVTV-4a Názov kurzu Úpolové športy a sebaobrana Fyziológia 2 Sezonné činn. Adamčák doc. hodnote PV PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 2 2 2 2 2 1. PhD.

3. Michal doc.623 Predmet(y) z bloku v kredit. 2. L L L L L L L Michal. 2. Adamčák Michal. Adamčák B-UVTV-3a B-UVTV. doc. Palovičová Bartík. Prednášky Semináre Kredity Skúšky PV PV 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2. Z Z Z Z Z Z Z Rozim. PhD. prof. Rošková Adamčák. M. 2. 3. Michal doc. Bence. Kompán učitelia KTVŠ Kompán. Z Z Vyučujuci Paugschová. PhD. sem. Adamčák doc. Kompán doc. doc. Paugschová Garant Paugschová.614 B-UVTV-615 B-UVTV-616 B-UVTV-617 Predmet(y) z bloku v kredit. Michal Kučera. PhD. Adamčák Palovičová. hodnote PV 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 2 2 3. 3. Organizácia športových akcií PV Komunikácia v športe Funkčná anatómia Estetika športu Ekonomika v športe Sociológia športu PV PV PV PV PV Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . roč. Popelka Rozim. Slížik Zbiňovský. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 296 . Mandzák Nemec. Odpor. Bartík doc. 2. PhD. Kremnický Adamčák. Michal Kučera. doc. 3. Jankovská Palovičová. Michal Letné tábory (4 dni) Vodná turistika (4 dni) Základy horolezectva Cykloturistika (4 dni) Základy tenisu Dobrodružné hry v prírode B-UVTV-4a B-UVTV-618 B-UVTV-619 B-UVTV-620 B-UVTV. Mandzák. hodnote PV PV PV PV PV PV PV 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8 0 8 8 16 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 2 2 2 2 2. 3. Spolu hod. Bartík Adamčák.621 B-UVTV-622 B-UVTV. 2. 3. PhD. 2.612 B-UVTV-613 B-UVTV.Typ predmetu Kód B-UVTV-610 B-UVTV-611 Názov kurzu Lyžovanie bežecké 1 (4 dni) Snowboarding 1 (4 dni) Odpor.

doc. výchova a ideové systémy 1 Sociálno-psychologický tréning 1 Teória rozvoja osobnosti žiaka 1 Človek v sociálno-historickom vývoji 2 Sociálna a pedagogická komunikácia Človek. PhDr. 1dxPZUEV1 Psychológia zážitkového učenia v EV1 1dxEP3 Edukačná psychológia 3 1dxEHEV Ekologické hodnoty v EV 297 . CSc. výchova a ideové systémy 3 Človek v sociálno-historickom vývoji 3 Človek. Alena Doušková. PaedDr. PhDr. PhDr. Vojtech Korim. Marta Valihorová. prof. CSc. doc. povinne voliteľných min. Vojtech Korim. PhDr. CSc. kultúra 1 Človek. PaedDr. PhD. PaedDr. CSc. Dana Hanesová. doc. Oľga Wágnerová. Vojtech Korim. CSc. prof. prof. PaedDr. PhD. Ľubica Babicová. Marta Valihorová. CSc. doc. Dana Hanesová. PhD. Vojtech Korim. Kariková. spoločnosť. PhDr. Ing. PhD. S. Soňa Kariková. PhDr. PhD. doc. PaedDr. CSc. PhDr. Predpísaná skladba predmetov: povinných 55 kreditov. prof. doc. CSc. PhDr. Beata Kosová. Jitka Oravcová. doc. prof. Jitka Oravcová. doc. kultúra 2 Emocionálna výchova Sociálno-psychologický tréning 2 Psychológia prosociálnosti kredit 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 týž. CSc. výchova a ideové systémy 2 Človek. PhD. 10 kreditov Povinné predmety Skratka 1dxFSVE2 1dxCSHV1 1dxCVIS1 1dxSPTI1 1dxROZ1 1dxCSHV2 1dxSPK 1dxCVIS2 1dxCVIS3 1dxCSHV3 1dxCSK1 1dxSCK2 1dxEV 1dxSPT2 1dxPP Názov Filozofické a sociálne východiská edukácie 2 Človek v sociálno-historickom vývoji 1 Človek. PaedDr.C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. CSc. doc. výmera hod. PaedDr. Vojtech Korim. PhD. PaedDr. PaedDr. spoločnosť. prof. PhDr. doc. Beata Kosová. Rok H H H H H H H H H H H H H H H H H H 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Sem Garant predmetu Z Z Z Z L L L L Z Z Z L L Z Z Z L L prof. P C S L 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. Dana Hanesová. CSc.

Rok H H H H H H H H H 2. PhD. 2. Miroslav Valica. PhDr. Petra Fridrichová. PhD. 3 2. 3 2. Katarína Lucinkiewiczová. CSc. PhD. 2. Ľudovít Višňovský. CSc. 3 1. PaedDr. P C S L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. prof. PhD. Mgr. PaedDr. 3 2. prof. 2 Sem Garant predmetu Z L Z L Z Z L L PhDr. PhD. PhDr. Mgr. výmera hod. prof. PhD. PhDr. Rok Sem Garant predmetu týž. PhD. PhD. Mgr. Rok H H H H H H H H 1. Janka Kyseľová. Ján Kaliský. PaedDr. Vojtech Korim. 2 1. PhD. PaedDr. P C S L 14 6 18 0 Odporúčaný Ukonč. výmera hod. PhD. CSc. 3 1. 3 2. PaedDr. PhD. PhDr. 3 2. 3 2. 3 Sem Garant predmetu L L Z L Z Z Z Z L prof. Petra Fridrichová. spoločnosť a prognostika Psychológia umenia Seminár k bakalárskej práci EV v európskom kontexte Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 1dxAJEV1 1dxAJEV2 1dxNJEV1 1dxNJEV2 1dxMTBPEV 1dxEVO 1dxOSVOUC1 1dxOSVOUC2 Názov Anglický jazyk pre EV 1 Anglický jazyk pre EV 2 Nemecký jazyk pre EV 1 Nemecký jazyk pre EV 2 Metodika tvorby bakalárskych prác v EV Etika výchovy k občianstvu Obhajoba ŠVOUČ 1 Obhajoba ŠVOUČ 2 Celkový súčet kredit 3 3 3 3 3 3 3 3 27 kredit 4 3 3 4 4 3 2 2 2 27 10 kredit 55 týž. Vojtech Korim. Janka Kyseľová. 3 2. 3 2. 3 2. Vojtech Korim. týž. Soňa Kariková. 298 . Katarína Lucinkiewiczová. Ján Kaliský. Ján Kaliský. Mgr. P C S L 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. 3 2. doc. 3 1. 3 1. 2. Mgr. PhD. Ján Kaliský. Mgr. Mgr. výmera hod.Povinné predmety Skratka Názov Celkový súčet Povinne voliteľné predmety Skratka 1dxTRV 1dxUEV 1dxVEV 1dxRV 1dxEE 1dxESP 1dxPU 1dxSBP 1dxEVEU Názov Teória rodinnej výchovy Umenie v EV Veda a EV Regionálna výchova Estetika a etiketa Etika. PhD. 2. Petra Fridrichová. CSc.

zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovskej stránke www.sk 299 .umb. Cieľovým zámerom je vzdelávací model. Tychy).j. V štúdiu bude položený dôraz na prehĺbenie poznatkov z jednotlivých aplikovaných etík. Vysokou školou riadenia a sociálnych vied (Poľsko. konzultant. Katowice). environmentálnu etiku. Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity (Poľsko.). personálna práca. humánne aspekty manažérskej teórie ako aj spoločensko-vedné disciplíny podporujúce odbornú profesijnú erudovanosť pri výkone povolania v štátnych a súkromných inštitúciách. vysokoškolskými pracoviskami v SR. Absolvent magisterského štúdia získa vedomosti a zručnosti pre: tvorbu etickej politiky a projektov zameraných na rozvoj etiky vykonávanie expertíznej činnosti vykonávanie etického auditu a návrh odporúčaní tvorbu etického programu a jeho implementáciu špecializované etické poradenstvo tréningy zamerané na podporu úrovne etiky v organizáciách a manažérske správanie kreovanie proetickej organizačnej kultúry a podporovanie etického správania sa etické vzdelávanie a výskum v oblasti etiky vykonávať funkciu humánneho manažéra. profesionálne vystupovanie. môže absolvent pokračovať v doktorandskom štúdiu.fhv. zabezpečovať sociálny program firiem a pod. Pôjde tiež o osvojenie si manažérskych proetických metód a techník. manažérsku a podnikateľskú etiku. ktorý pripraví odborníkov. biomedicínsku etiku. t.) Neučiteľským štúdiom aplikovanej etiky v druhom stupni (magisterské štúdium) študent získa spôsobilosť pre aplikované etiky – Expert pre etiku (angl. Študijný poradca katedry: Mgr. t. Sú spôsobilí pracovať na riadiacich pozíciách kde prevažuje práca s ľuďmi alebo v rámci etickej infraštruktúry organizácie (etické komisie. riaditeľa pre etiku. ako aj rôznych oblastiach praxe (v inštitútoch etiky. ako aj renomovanými inštitúciami z oblasti socio-manažérskej praxe v stredoslovenskom regióne. J 03. Vzdelávací cieľ sleduje taktiež zámer posilňovať logické a invenčné myslenie v humanitnej oblasti. etiku médií a profesijné etiky. Prioritne sa zameriava na realizáciu študijného programu neučiteľského typu s dôrazom na aplikované etiky. miestnosť č.sk. stupňa vysokoškolského štúdia v programe Aplikovaná etika. zvyšovanie profesionálnej úrovne pracovníkov verejnej a štátnej správy zameranosťou na človeka ako aj tvorbu a rozvíjanie organizačnej kultúry. usmerňovať (riadiť) ich správanie a osvojiť si spôsoby etického líderstva v organizácii. Podrobnejšie informácie o Katedre etiky a aplikovanej etiky (personálne obsadenie katedry. expert for ethics). Absolventi magisterského štúdia budú ovládať metódy zamerané na zvyšovanie manažérskej kultúry. 446 5626. e-mail: vincur.umb. poradenských centrách. Štúdiom taktiež nadobudne dispozície pre tvorbu modelu spoločenskej a morálnej zodpovednosti ako vyššieho medzinárodného kvalitatívneho štandardu. Branislav Vincúr Katedra etiky a aplikovanej etiky FHV. ktoré umožňujú kreovať morálne a sociálne zodpovedné správanie ako aj morálny rozvoj organizácií. asistent manažéra. s Filozofickým ústavom SAV.č. alebo zopovedného pracovníka pre rozvoj etiky prostredníctvom riadenia ľudských zdrojov integrovať etiku a spoločenskú zodpovednosť do organizačnej stratégie Po úspešnom absolvovaní 2. Ako magisterské štúdium ho realizuje v dennej a externej forme. stupeň) D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu aplikovaná etika Katedra etiky a aplikovanej etiky vstúpila do vzdelávacieho a vedeckého prostredia na Slovensku v roku 1999. schopných hodnotiť a eliminovať neetické správanie. etických komisiách apod.D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II. kultúru individuálneho prejavu. Katedra vedecky i pedagogicky spolupracuje s Forschungszentrom Karlsruhe (SRN).branislav@fhv. s viacerými pracoviskami a odborníkmi v USA a v Českej republike.

2. Štruktúra magisterského študijného odboru Etika. Fobelová Kovaľová prof. 1. Ďurčík doc. 7 povinne voliteľných predmetov za 23 kreditov a minimálne 3 výberové predmety za 9 kreditov. Ďurčík prof. PhD. 1. 1. 1.lektor L Spolu M-ETEt-513 M-ETEt-505 M-ETEt-514 M-ETEt-602 Etika manažmentu a rozhodovania Podnikateľská etika 2 Teória aplikovaných etík Praktické cvičenia P P P PV 15 10 10 0 0 0 0 10 15 10 10 10 2. Fobel Fobelová prof. 1. 300 . Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci odboru vrátane diplomovej práce: 120 Študent musí absolvovať počas celého obdobia štúdia 16 povinných predmetov za 88 kreditov. Fobel Šimoniová prof. 1. 1. 1. 1. 1. Fobel doc. PhD Šimoniová prof. stupeň štúdia. Fobelová Kovaľová Kovaľová.Garant štúdia: prof. Ďurčík Fobelová prof. Fobelová Šimoniová doc. 1. komunikačné a organizačné zručnosti manažéra Bioetika * Aktuálne otázky aplikovanej etiky 1* Semester Z Z Z Z Z Z Z Z Z L L L L L L L L L Semináre Kredity Skúška P P P P P P PV V V P P P P P P PV V V 15 15 10 15 15 0 0 10 0 15 10 15 0 15 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 10 0 0 0 10 0 0 0 15 15 15 15 10 15 15 10 10 10 10 100 15 10 15 10 15 10 10 15 15 100 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 0 5 4 5 3 4 3 3 3 3 30 5 5 3 3 4 4 3 3 3 30 4 3 3 4 1. 1. 2.Ďurčík prof. Ďurčík Fobel prof. 2. 1. 1. Vyučujúci Garant Ďurčík doc. Fobel Bušíková Oravcová Ext. 2.lektor Z Spolu Fobelová Kovaľová Bušík školitelia Fobelová doc. Fobel Šimoniová doc. 1. 1. Z Z Z Z Fobel prof. 1. Pavel Fobel. PhDr. Ďurčík Fobel Kovaľová Ext. v študijnom programe Aplikovaná etika. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-500 M-ETEt-506 M-ETEt-502 M-ETEt-507 M-ETEt-508 M-ETEt-509 M-ETEt-600 M-ETEt-700 M-ETEt-700 M-ETEt-501 M-ETEt-503 M-ETEt-510 M-ETEt-511 M-ETEt-512 M-ETEt-504 M-ETEt-601 M-ETEt-701 M-ETEt-701 Názov predmetu Súčasná filozofia a etika 1 Organizačná kultúra Systematická etika 1 Negociačné kultúry Hodnotové systémy a religionistika Sociálna a etická analýza Tréning 1 (mediácia a riešenie konfliktov) Poradenské systémy* Informačná etika* Súčasná filozofia a etika 2 Systematická etika 2 Základy práva Diplomový seminár Environmentálna etika Podnikateľská etika 1 Tréning 2 (sociálne.

sociálne nerovnosti a sociálna stratifikácia. identifikácia etických štandardov a uplatňovanie etiky v personálnej práci Prax Diplomová práca . morálna inteligencia. 2.odporúčaný. 2. etika v období globalizácie.povinný.semester Skratka Témy jadra študijného odboru etika A B C D E F G H I J Etické a filozofické smery súčasnosti Etika ako systém (sociálna filozofia jej východiská a princípy.konkrétne riešenie zadania Študijný program obsahuje 82% tém jadra študijného odboru etika (A-J) a 18% tvoria predmety rozširujúce témy jadra * študent si zvolí minimálne jeden z ponúkaných V predmetov 301 . analytických postupov. lektor Ext. biomedicínska etika. etika verejnej správy. manažérska a podnikateľská etika. sebauskutočnenie a sebarozvinutie človeka. etická expertíza a etické poradenstvo. etika internetu) Riešenie etických dilem. 2. základné práva v sociálnom zabezpečení. hodín Odporúčaný ročník Typ predmetu Prednášky Kód M-ETEt-515 M-ETEt-603 M-ETEt-604 M-ETEt-605 M-ETEt-702 M-ETEt-702 M-ETEt-516 Názov predmetu Etika leadershipu Zamestnanecká etika Spoločenská a morálna zodpovednosť organizácií Aktuálne otázky z aplikovanej etiky 2* Etika vedy a techniky* Záverečná práca Semester Z Z Z Z Z Z L Semináre Kredity Skúška Vyučujúci Garant Fobelová Šimoniová doc. etika v policajnej.Spolu kontakt. . Fobel P PV PV 10 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 10 10 95 0 0 0 1 0 0 4 3 3 3 4 3 3 30 30 30 120 2. súčasné trendy v environmentálnej etike. európska dimenzia v morálnej kultivácii osobnosti. PV . hospodárska etika) Aplikovaná a profesijná etika (aplikované etiky. etika vedy a techniky) Sociológia a psychológia (nové koncepcie v teórii osobnosti. 2. Ďurčík Fobelová Šimoniová Fobel Ext. colnej a vojenskej službe. .výberový. teória konfliktov) Axiológia Teória komunikácie (špeciálne problémy. súčasné etické teórie) Aplikované etiky (etika a postmoderná kultúra. etika politiky. sem.povinne voliteľný. Etická expertíza a etický program PV V V P 0 295 13 * Skratky: P . 2. lektor Z Spolu vedúci práce L Spolu Celkový súčet prof. etika a právo. etika masmediálnej komunikácie a reklamy. odp. V . 2.

ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. 1. 1. Garant štúdia: prof. kultúrnej a filozofickej antropológie.umb. Z ponuky výberových predmetov (V) v priebehu štúdia absolvuje predmety za 8 kreditov. vedomosti z oblasti európskej integrácie.sk (Personálne obsadenie katedry. sociálnej. Študijný poradca katedry: PaedDr. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Krško Pachomovová Darulová Šlosiar Šedík Tomeček Kovaľová Garant predmetu doc. doc. 1. 1. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Kovaľová.: 446 5123. ako manažér európskej kultúrnej politiky. Šlosiar Stolár. prehlbuje sa cudzojazyčná kompetencia v dvoch cudzích jazykoch. prof. 1. Kačiuškiene 302 . Janka Pálková Tel. DrSc. slovesnej. Kožiak. Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá ŠP EKŠ 2. ArtD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-501 M-CJEk-502 M-CJEk-503 M-CJEk-504 M-CJEk-505 M-CJEk-506 M-CJEk-507 Názov predmetu Národná slovesná kultúra frazeológia Východoslovanské kultúrne štúdiá Súčasné prejavy kultúrnej diverzity Filozofická antropológia Vizuálna komunikácia Politická a historická geografia strednej Európy Religionistika vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií P P P P P P P 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 1. ďalej 8 povinne voliteľných predmetov (PV) za 24 kreditov. Bálintová Ličko. PhD. 1. 1. e-mail: palkova@fhv. čo spolu činí 112 kreditov. Gilles Rouet.umb. public relations. PhD. M-CJEk-601 M-CJEk-602 Anglické kultúrne štúdiá 1 Ruské kultúrne štúdiá 1 PV PV 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 1. Odporúčaný študijný plán: Spolu kontakt. Študent musí absolvovať 23 povinných predmetov (P) za 88 kreditov vrátane záverečnej práce a odbornej praxe. teórie komunikácie.fhv. Krško Račáková. technické vybavenie katedry). stupeň je novoakreditovaný študijný program. hudobnej i výtvarnej umeleckej kultúry.sk Podrobnejšie informácie o katedre nájdete na internetovej stránke katedry www. PhD. Štruktúra magisterského študijného odboru Cudzie jazyky a kultúry: Povinný počet kreditov za predmety v rámci študijného programu Európske kultúrne štúdiá je 120. kultúrnych inštitúciách globalizujúcej sa Európy ako odborný kultúrny pracovník. affair relations. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať odborné činnosti na úseku kultúry vo verejnej a štátnej správe. Darulová prof. stupeň. Absolvent získa všeobecné vedomosti z kulturológie. ktorý nadväzuje na študijný program EKŠ 1. PhD. vedomosti z lingvistickej kultúry.

PhD. PhD. Ištvánfyová. PhD. Bálintová Höhn Ličko. Jančovič. PhD. 1.Rj)* Tvorba a prezentácia projektov Dejiny Európskej únie Európske kultúrne a politické inštitúcie vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií 4 30 3 3 1. prof. Rouet 48 M-CJEk-515 M-CJEk-516 M-CJEk-517 M-CJEk-518 M-CJEk-519 M-CJEk-610 M-CJEk-520 M-CJEk-521 Národná identita a genéza národných symbolov Národná slovesná kultúra onomastika Južnoslovanské kultúrne štúdiá Aplikovaná štylistika textu Diplomový seminár Praktické cvičenia z translatológie 2 (Aj. 1. Rouet 1 3 2 1 3 3 1 3 303 . prof. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 1.Spolu kontakt. 1. PhD. Ištvánfyová Balážová Hoscheková Bitušíková prof. Chorvát. 1. 3 3 3 3 2 2 1. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód M-CJEk-603 M-CJEk-604 Názov predmetu Nemecké kultúrne štúdiá 1 Francúzske kultúrne štúdiá 1 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. PhD. Krško Račáková. Rouet 48 M-CJEk-508 M-CJEk-509 M-CJEk-510 M-CJEk-511 M-CJEk-605 M-CJEk-512 M-CJEk-513 M-CJEk-514 Sociolingvistika Západoslovanské kultúrne štúdiá Slovenská literatúra 20. PhD. PhD. Kačiuškiene Höhn. 2. Rouet. 1. 2. 1. L L L L L Ištvánfyová Kačiuškiene. Findra Bálintová. Škvarna doc. Pálková prof. storočia v kontexte európskych literatúr Sociálna a kultúrna antropológia Praktické cvičenia z translatológie 1 (Aj. hodnote PV PV V 6 6 4 4 10 10 1 1 3 3 4 1. prof. Rouet. Šlosiar Höhn. 1. 2. Z Z Z Vyučujúci Höhn Garant predmetu Höhn. Pálková prof. 1. 2. PhD. 1. Bitušíková. PhD. Bitušíková. Ištvánfyová Chorvát Rouet doc. Patráš Bálintová Bálintová. PhD. PhD. 2. P P P P PV P P P 4 4 4 4 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 M-CJEk-606 M-CJEk-607 M-CJEk-608 M-CJEk-609 Anglické kultúrne štúdiá 2 Ruské kultúrne štúdiá 2 Nemecké kultúrne štúdiá 2 Francúzske kultúrne štúdiá 2 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. 2. 2. Patráš Račáková.Rj)* Sociológia životného štýlu Medzinárodné kultúrne vzťahy P P P P P PV P P 4 4 4 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 30 3 2 3 2. Z Z Z Z Z Z Z Z Celkom z L Škvarna Krško Maksimovič Findra. L L L L L L L L Celkom z Z Patráš Olchowá Bariaková Šlosiar Bálintová. 1. 1. prof. Höhn. 1.

2. PhD.hodnote V 4 1. Z Z Z Z Z Ištvánfyová Kačiuškiene. PhD. hodnote PV PV PV PV V 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2. PhD. kredit.študent si vyberá len 1 z jazykov Ďalšie možnosti výberových predmetov vychádzajú z ponuky výberových predmetov ŠP EKŠ .1. Z Ištvánfyová Ištvánfyová. kredit. 2. hodnote P P 10 dní 10 dní Celkom z L Celkový súčet 144 120 Bloky V predmetov Predmet(y) z bloku v uved. Bálintová Höhn Ličko. M-CJEk-703 Vysvetl.: Exkurzia 1 V 2 2 Z Ištvánfyová Ištvánfyová. Rouet 48 M-CJEk-522 M-CJEk-523 3 30 10 20 0 30 2. PhD.hodnote M-CJEk-702 Exkurzia 2 Predmet(y) z bloku v uved. Rouet. L Hohn Hohn. kredit. Predmet(y) z bloku v uved. 2. stupeň externého štúdia 304 . PhD. prof. Odborná prax Diplomová práca Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit.Spolu kontakt. 2. 2. L L L Celkom z Z Pálková vedúci práce Ištvánfyová. Bálintová. PhD. hodín Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu vybrať 2 predmety z ponúkaných 4 kultúrných štúdií Vyučujúci Garant predmetu M-CJEk-611 M-CJEk-612 M-CJEk-613 M-CJEk-614 Anglické kultúrne štúdiá 3 Ruské kultúrne štúdiá 3 Nemecké kultúrne štúdiá 3 Francúzske kultúrne štúdiá 3 Predmet(y) z bloku v uvedenej kredit. Kačiuškiene Höhn.hodnote M-CJEk-701 Exkurzia 1 V 2 1. * . 2. PhD. Pálková prof.

v špecializovaných a odborných orgánoch štátnej správy (napr.Študijný odbor história Charakteristika študijného programu história Cieľom študijného programu je poskytnutie úplného 2. Informácie o študijnom pláne odboru na aktuálny rok a podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. CSc. Karol Fremal. Študijný program je rozdelený do 3 základných skupín: špecializované kurzy rozširujúce chronologické disciplíny zo slovenských a všeobecných dejín. podmieňujúci predmet. Absolvent sa prezentuje komplexnou špecializáciou v oblasti sociálnych. SAV.umb. Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu (doktorandské štúdium) alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života. propagačnú či osvetovú činnosť (vydavateľstvá. kultúra. stupni vysokoškolského štúdia. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. hospodárskych a kultúrnych dejín. Štúdium tejto špecializácie je realizované v spolupráci s Ústavom vedy a výskumu UMB a poskytuje odborné zázemie pre výskum špecifických tém z oblasti dejín každodenného života. Podrobnejšie informácie o Katedre histórie (personálne obsadenie katedry. PhD. ako aj schopnosťou tvoriť historický obraz dejín (metodologická príprava). e-mail: tomecek@fhv. spolky.sk/Katedry/Katedrahistorie/ Štruktúra externého magisterského študijného programu pre odbor História Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 24 povinných predmetov (vrátane diplomovej práce) za 114 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať 3 predmety za 6 kreditov. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. stupňa vysokoškolského vzdelania.fhv. 143. Oto Tomeček. stupeň) sa očakáva pripravenosť pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) na úseku vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúcií (napr. PhDr.: 048/4467143. agentúry. zveľaďovanie a ochrana kultúrneho dedičstva) alebo v masmédiách (publicistika. tel. ďalej tiež v kultúrno-spoločenských zariadeniach. odborná redaktorská činnosť v televízii. vysoké školy). fondy.umb. že tieto predmety si môžete zapísať do zápisného hárku len v prípade. ktoré sú zamerané na organizačnú. Od absolventa odboru HISTÓRIA (2. že ste už úspešne absolvovali prerekvizitu. Spolu získa za povinné a povinne voliteľné predmety 120 kreditov. hospodárstvo) mu umožňuje interdisciplinárnu aplikáciu etnologických a antropologických metód na historický výskum.sk Garant štúdia: prof. Odporúčaný študijný plán: 305 . Študijný program so zameraním na sociálnu históriu (spoločnosť.) Predmety v tabuľke majú v odporúčanom študijnom pláne v stĺpci prerekvizita znamienko *. To znamená. kurzy z oblasti kultúrnej a historickej antropológie a dejín každodenného života. Študijný poradca katedry histórie: PhDr.j. Katedra histórie miestnosť č. domy kultúry). zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke v priečinku ECTS. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry) nájdete na internetovej stránke http://www. Dosiahnutý stupeň vzdelania umožňuje absolventovi pokračovať v 3. t. rozhlase a periodikách). metodika a heuristika historického výskumu.

1. PhD. stor. PhD. PhD.Spolu kontakt. PhD. Kožiak. Grécka a Ríma Vybrané otázky z dejín Európy do 1492 Jazyk prameňov – latinský jazyk 1 Dejiny slovenského dejepisectva Výberový kurz 1 Dejiny európskeho dejepisectva Dejiny kultúrnej a sociálnej antropológie Historická antropológia Dejiny každodenného života 1 P P P P P P P P PV P P P P P P P P PV P P P P P 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 100 20 10 10 20 10 10 10 10 10 110 10 10 10 10 10 0 0 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 3 5 2 30 4 2 4 3 4 4 4 3 2 30 4 5 5 5 5 1. 1. 1. PhD. doc. Z Z Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Varinský Mácelová Albertová Kunec Nagy Kožiak Nagy Škvarna Garant predmetu prof. Varinský Kožiak. 1. Martuliak Albertová. Kožiak. 2. Darulová Mičko. PhD. 1 1. 1. Nagy. Kožiak. 1. PhD. 1945 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 20. 306 . Kožiak Škvarna Kunec Šmigeľ Albertová Kožiak. PhD. 1. Varinský prof. Kožiak. doc. 1. doc. Albertová. 1. 1. Varinský prof. PhD. Škvarna Z Spolu L L L L L L L L L L Spolu Z Z Z Z Z Mácelová Darulová Mičko Varinský Varinský Kožiak. Šuch Kanovský Kanovský Nagy. Vybrané otázky z dejín Slovenska 1780 – 1918 M-HIHi-514 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1492 – 1789 M-HIHi-515 Vybrané otázky zo všeobecných dejín 1789 – 1918 M-HIHi-516 Jazyk prameňov – latinský jazyk 2* 2 Výberový kurz 2 M-HIHi-517 M-HIHi-518 M-HIHi-519 M-HIHi-520 M-HIHi-521 Dejiny každodenného života 2 Urbánna etnológia Vybrané otázky z dejín Slovenska 1918 – 1945 Vybrané otázky z dejín Slovenska po r. Šmigeľ. 1. 2. 2. Kunec. 1. Nagy. PhD. PhD. 1. PhD. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-501 M-HIHi-502 M-HIHi-503 M-HIHi-504 M-HIHi-505 M-HIHi-506 M-HIHi-507 M-HIHi-508 1 M-HIHi-509 M-HIHi-510 M-HIHi-511 M-HIHi-512 M-HIHi-513 Názov predmetu Propedeutika historikovej práce Vybrané otázky z dejín praveku Vybrané otázky z dejín Slovenska do r. 1526 Vybrané otázky z dejín Slovenska 1526 – 1780 Vybrané otázky z dejín starovekého Východu. 1. PhD. 2. PhD. prof. 2. Škvarna Kunec. 1.

prof. 2. Celkový súčet Z Z Chorvát Tomeček Chorvát. PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Varinský Z Spolu L L Varinský Vedúci práce L Spolu prof. 1. Varinský Šuch. Z Z Vyučujúci Varinský Garant predmetu prof. 2. Varinský Propedeutika diplomovej práce 2 * M-HIHi-524 Diplomová práca * 290 14 120 Bloky PV predmetov: 1 M-HIHi-601 M-HIHi-602 2 M-HIHi-603 M-HIHi-604 3 M-HIHi-605 M-HIHi-606 Výberový kurz 1 Sociológia pre historikov Dejiny správy na Slovensku Výberový kurz 2 Historický proseminár zo starších dejín Historický proseminár z novších dejín Výberový kurz 3 Problém narativity v histórii Hospodárske dejiny PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 1. Z Z Šuch Martuliak 307 .Spolu kontakt. Kožiak. 2. prof. PhD. 1. hodín Typ predmetu Prednášky Semester Semináre Kredity Skúška Ročník Kód M-HIHi-522 3 M-HIHi-523 Názov predmetu Propedeutika diplomovej práce 1 * Výberový kurz 3 P PV P P 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10 70 10 0 10 0 0 4 0 0 4 2 30 5 25 30 2. Tomeček. 2. PhD. Martuliak L L Kožiak Varinský PV PV 10 10 0 0 10 10 0 0 2 2 2. PhD. PhD.

1. antropológie. Práve magisterský stupeň študijného programu sociálnej filozofie v tomto smere plne vyhovuje potrebám spoločenskej praxe.filozofické koncepcie M-FISf-502 Sociálna filozofia 2 M-FISf-503 Národné a svetové dejiny M-FISf-600 Filozofia výchovy P P P P PV 10 20 20 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 10 10 1 1 1 1 0 5 6 6 5 4 1. ktorá prekonáva dogmy a predsudky o spoločenskej a ľudskej realite a zároveň učí dialógu a vzájomnej tolerancii. ekonomického i psychologického charakteru. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-500 Profesijná etika M-FISf-501 Súčasné sociálno . úvod do sociológie. Absolvent magisterského štúdia získava poznatky nielen úzko odborného. miestnosť č. Garant Vyučujúci predmetu Ondrejková doc.umb. Ulrich Wollner.sk Podrobnejšie informácie o Katedre filozofických vied (personálne obsadenie katedry. Višňovský prof. ako aj nového územnosprávneho členenia SR. Ján Šlosiar. Nemčeková 308 . sociologického. 1. Ondrejková Šlosiar prof. Cieľom je rozvíjať kultúru myslenia na báze filozofickej skepsy. 1. politologického. Štruktúra študijného programu Sociálna filozofia. ktorých obsah je orientovaný tak. http://www. v programe sú zahrnuté aj disciplíny sociálna psychológia. V systéme povinných disciplín študijného programu filozofie je priorizovaná sociálna filozofia. Z Z Z Z Z Semináre Odp. sem. ktoré sú nevyhnutným predpokladom konštituovania sa a optimálneho fungovania pluralitnej občianskej spoločnosti. etické. 318. ktoré vytvárajú priestor pre rýchlejšiu adaptabilitu pracovníkov inštitúcií štátnej a verejnej správy a samosprávy na nové podmienky politického. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. roč. aby absolvent v prvom rade profesionálne využil sociálno-filozofické poznatky v praxi.sk.umb. CSc. Prednášky Odp. 1.hod. právneho.fhv. kulturologického. Garant študijného programu: prof. ekonomického a právneho systému nášho štátu. zvlášť v období tvorby nového systému štátnej a verejnej správy a samosprávy. poznať súčasné filozofické systémy a prúdy. magisterské štúdium Štruktúra magisterského študijného programu pre odbor Sociálna filozofia Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 120 Študent musí absolvovať 15 povinných predmetov za 100 kreditov. aby absolvent dokázal profesionálne využiť sociálno-filozofické poznatky v praxi. Spolu získa 120 kreditov. v rámci diskurzu vedieť analyticky reagovať na aktuálne filozofické. sociológie.Študijný odbor filozofia Charakteristika študijného programu sociálna filozofia Sociálna filozofia integruje špeciálne sociálne a humanitné vedy čím napomáha ich komplexnému uplatneniu v spoločenskej praxi. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt. technické vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry. národné a svetové dejiny. ale aj filozofického. PhD. Na zvládnutie uvedených úloh je pre absolventa potrebné: Osvojiť si relevantné vedomosti z nosných filozofických disciplín – logiky. Študijný poradca katedry: Mgr. Varinský prof. sociálno-filozofické ale aj politické a občianske problémy súčasnosti. Šlosiar Višňovský Varinský Šuch prof. PhDr. Celú prípravu absolventa flexibilne dotvára podľa potrieb praxe komplex voliteľných predmetov tak. wollner@fhv. 5 povinne voliteľných predmetov za 20 kreditov.

2.hod. Nemčeková doc. Palenčár prof. Palenčár doc. Briška prof. 1. 2. Z L L L L L L Z Z Z Z Z Z Z Vyučujúci Briška Z Spolu Višňovský Schmidt Palenčár Šlosiar. 2. Palenčár Z Spolu vedúci DP L Spolu Celkový súčet P 0 0 0 2. sem. L 309 . Palenčár doc. 1. 1. Prednášky Odp. Nemčeková Palenčár doc. Šlosiar prof. 2. občianske a trestné právo M-FISf-511 Kultúra a sociálna interakcia M-FISf-512 Teória demokracie M-FISf-513 Politická antropológia M-FISf-603 Človek a kultúra M-FISf-604 Vybrané filozofické problémy tanatológie M-FISf-514 Diplomová práca P P P P P PV PV P P P P P PV PV 10 20 20 10 5 10 10 10 10 10 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 80 20 20 10 5 10 10 75 10 10 10 20 10 10 10 60 0 4 1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 4 0 4 30 6 5 4 7 4 4 30 4 5 5 4 4 4 4 30 30 30 120 1. Šlosiar prof. Kredity Skúšky Kód Názov kurzu M-FISf-504 Sociálna politika M-FISf-505 Filozofia manažmentu 2 M-FISf-506 Axiológia M-FISf-507 Metodika diplomovej práce 1 M-FISf-508 Písomná práca M-FISf-601 Pojem fyzis v antickej filozofii a kultúre M-FISf-602 Prolegomena lásky M-FISf-509 Metodika diplomovej práce 2 M-FISf-510 Pracovné. Višňovský prof. 2. 2. 1. Palenčár Palenčár Šlosiar L Spolu Palenčár Vinarčík Šlosiar Šlosiar Briška Garant predmetu prof. Semináre Odp. Šlosiar doc. Briška Nemčeková prof.Typ predmetu Kontakt. roč. 1. 2. 1. Briška prof. Palenčár prof.

PhDr. V predmetoch zameraných na predmetový kontext odboru získajú študenti profilové vedomosti a zručnosti z príslušnej oblasti predmetov špecializácie. PhDr. Garant štúdia: prof. v zmysle teoretických. AP prvá polovica semestra. Karol László. AP 3* Diplomová práca Celkový súčet 0 13 0 13 13 3 13 3 39 46 0 20 2. 1. 2. AP druhá polovica semestra 3* súvislá prax 8 hod. Počet kreditov v ponuke za predmety Spoločného základu: 52 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) 6 kreditov za povinne voliteľné predmety Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Kontakt hod. na základnej škole. stupeň VŠ štúdia Kombinačné externé štúdium Predmety spoločného základu II. Kaliská. ktoré sa nevyučujú na jednom type školy (ZŠ alebo SŠ). Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L Doc. 2. psychologický a predmetový kontext odboru učiteľstva. nevyhnutných pre výkon profesie učiteľa. 1. poskytujú študentom základné poznatky z oblasti psychológie.Pašková. L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z Doc. Študenti aprobačných predmetov.. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú zamerané na sociálno-vedný. 5 hodín na strednej škole z každého aprobačného predmetu (spolu 16 hodín na ZŠ a 10 hodín na SŠ). Vašašová.Oravcová. AP 2* Prax náčuvová 2. 1. 1. 2. AP Prax súvislá 1. PhD.László. PaedDr. AP Psychológia osobnosti Prax priebežná 1. absolvujú celú súvislú prax (26 hodín) na druhom type školy. poznaniu sociálneho kontextu výchovy a vzdelávania.D4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Spoločný základ pre 2. 2. kde je predmet vyučovaný. 310 Semester L Semináre Kredity Ročník Prax Gestori a vyučujúci predmetu Z Prof. Škvarková Z Doc. PaedDr. organizácie a legislatívy školstva a školy. PhD. AP Prax priebežná 2. AP 2* 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** *** 2exPSO *** *** *** *** 2exDP Prax priebežná 1. PhDr. 1. Prednášky 2exiDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P P P 8 0 0 8 0 0 4 0 0 0 2 2 0 4 4 0 4 4 16 4 8 2 2 8 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1. PhD. 2. 1* *** *** Prax náčuvová 1.Valihorová. 2exEDPS Edukačná psychológia I.Salbot Z didaktik príslušnej predmetovej katedry Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry . Vedú študentov k pochopeniu základných filozofických súvislostí pedagogického myslenia. AP 3* Prax súvislá 2. AP Prax priebežná 2. Kopp. pedagogiky. pedagogický. PhDr. 2. 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* náčuvová prax 1. 1. praktických a tvorivých spôsobilostí.

Višňovský KTVŠ KTVŠ KTVŠ KTVŠ 311 . 1* V Telesná výchova 5 3* V 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 4 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 84 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 2 Sociálno-psychologický tréning 2. Kariková.Gurgová L PhDr. PhDr.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod.výberová 1 Telesná výchova. Nemcová. Prednášky Kód 2exSPT1 2exTV5 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE M-UCSz-707 M-UCSz-708 M-UCSz-716 M-UCSz-717 Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický tréning 1..výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber V V V V V V V V V V V 1.výberová 2 Telesná výchova. Stehlíková Z Prof. PhDr. Mgr.Kariková. PhDr. PhDr. Semester Z Z L L Semináre Cvičenia Kredity Garanti a vyučujúci predmetu Z doc. doc. PhDr.–C Doc.-2. Hroncová. doc. László. PaedDr. Blanáriková L doc.výberová 3 Telesná výchova. Nemcová. PaedDr. Zolyomiová. PhDr. doc. Oravcová.-2. Blanáriková Z KTVŠ UMB L doc. PhD. Zolyomiová doc. Gajdošová prof. Valihorová.Kováčiková. Oravcová. Blanáriková L doc. Stehlíková doc. László 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Valihorová. Emmerová.-2.Kariková. Gajdošová.-2. Wágnerová prof. Oravcová 2exSOPA Sociálna patológia 2* 2exMN Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety Z prof. 1. 1. Blanáriková L prof. Karol László Z PhDr. 1. doc. Višňovský. Prednášky Semester Z Z L L L Z Semináre Cvičenia Kredity Kód 2exPK 2exVMR Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Ročník 1 1 1 1 1 2 2 2 Ročník 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2exKOPG Komparatívna pedagogika 1*. Mgr. Višňovský. Z prof. Gajdošová. Kaliská. 1* V Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce Rodová problematika v školskom prostredí Psychológia prosociálnosti 1* Teória a prax edukácie Telesná výchova.. Z doc. Prof. PhD. 2* 2exMVV Metodológia vied o výchove 2* 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO Poruchy vývinu osobnosti 1* PV 8 00 PV 4 PV 4 PV 4 0 0 0 Garanti a vyučujúci predmetu Doc. doc.

Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L doc. L didaktik príslušnej predmetovej katedry Z doc. PhDr. stupeň VŠ štúdia – Mgr. 1. 1. 2.. doc. 10 hod. 2exEDPS Edukačná psychológia 1. PhD. PV. Šatánek. Predpísaná skladba pedagogických a psychologických predmetov: • povinných 46 kreditov za povinné predmety (vrátane 20 kreditov za diplomovú prácu) • minimálne 6 kreditov z povinne voliteľných Typ predmetu Kontakt hod. Škvarková Z doc. Oravcová. 2. 1* Prax náčuvová 0 0 0 0 0 0 *** 2exSOPS Sociálna psychológia 1* *** Prax priebežná Psychológia osobnosti 1* *** *** 2exDP Priebežná prax Prax súvislá ** Diplomová práca Celkový súčet Diplomová práca Celkový súčet Celkový súčet Spolu celkový súčet Z prof.Valihorová. na strednej škole *** Prax náčuvová. V 8 4 8 4 4 4 0 Prax Garanti a vyučujúci predmetu 16 8 4 8 4 4 4 / / / / / / / / / 4 2 2 2 4 2 4 6 1. PaedDr. Pašková. súvislá je súčasťou študijného programu aprobačného predmetu 312 . PhDr. stupeň VŠ štúdia Jednopredmetové externé štúdium Študijný program: spoločný základ pre 2. 46 20 6 2 74 1* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu psychológia 2* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu pedagogika 3* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu biológia 4* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu etická výchova 5* nezapisujú si študenti aprobačného predmetu telesná výchova ** Súvislá prax 15. Oravcová. PhD.Spoločný základ pre 2. PhDr.Salbot. Hodnotenie Prednášky Semester Semináre Kredity Ročník Kód 2exDI Predmety študijného odboru Didaktika P 16 0 P P P P P P P P P P PV V P. hod. PhDr. PaedDr. Z didaktik príslušnej predmetovej katedry L didaktik príslušnej predmetovej katedry L vedúci diplomovej práce 0 25 25 0 73 3 1 77 20 2. 2. PhDr. PhD. László. priebežná. na základnej škole. 1. Kopp. Vaššašová. 1. Stehlíková. Kaliská-.

Valihorová. Gajdošová. 2exSKPS Školská psychológia 1* 2exPVO 2exMN Poruchy vývinu osobnosti 1* Manažment Celkový súčet Minimálny výber Výberové predmety 2exSOPA Sociálna patológia 2* 36 16 Typ predmetu Kontakt hod. Prof. Z doc. Wágnerová Z prof. Mgr. 1. doc. 1.výberová 4 Celkový súčet Povinný minimálny výber 2 1. doc. Blanáriková L doc. Oravcová. 2. Višňovský.Kariková. László. PhDr. László Gestori predmetu (celý úväzok C.výberová 2 M-UCSz-717 Telesná výchova. 1.výberová 1 M-UCSz-708 Telesná výchova. 1. 2. 1. Emmerová. Gajdošová. 1. PhDr. Stehlíková Z Prof. PaedDr. 2. Višňovský. Oravcová Z prof. 2. Blanáriková L prof. Prednášky Kód 2exPK 2exVMR 2xKOPV 2exMVV Predmety študijného odboru Pedagogická komunikácia Výchova k manželstvu a rodičovstvu Komparatívna pedagogika 1*. PhDr. Zolyomiová L doc. Stehlíková Z doc. L Doc. Valihorová. PhD. Gurgová L PhDr. PhD. PhDr. Oravcová.Kováčiková.-3.-3. 1. L KVTŠ 2 1. Nemcová. Gajdošová L prof. doc. Hroncová. Kariková. Višňovský 313 . Karol László Z PhDr. 1* Psychológia rodiny Zvládanie interpersonálnych konfliktov 1* Osobnosť v transakčnej analýze Tvorba záverečnej práce V V V V V V 8 8 4 4 8 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 4 4 8 4 4 4 4 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. Rodová problematika v školskom V prostredí Psychológia prosociálnosti 1* V Teória a prax edukácie V V V V V M-UCSz-707 Telesná výchova. 2* Metodológia vied o výchove 2* PV 4 PV 4 PV 4 PV 4 PV 8 PV 4 PV 4 PV 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 8 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1.Kariková . 1. PhDr. doc. Prednášky Kód 2exSPT1 2exSPT2 2exPSR 2exZIK 2exOTA 2exTZP 2exRPSP 2exPSPR 2exTPE Predmety študijného odboru Sociálno-psychologický trénnig 1. Z KVTŠ 2 1. Nemcová. doc.-3. Blanáriková L doc.hodnota) Z doc. 2. čiastkový .-3. Z prof.Povinne voliteľné predmety Typ predmetu Kontakt hod. Kaliská. Zolyomiová. 1* Sociálno-psychologický trénnig 2. L KVTŠ 80 26 2 Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Semester Semináre Cvičenia Kredity Ročník Garanti a vyučujúci predmetu Z Doc. Blanáriková L doc. PaedDr.výberová 3 M-UCSz-716 Telesná výchova. PhDr. Mgr. 2. Z KVTŠ 2 1. 1.

didaktiky a metodiky telesnej výchovy. mandzak. a riad. hodnote P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 M-UVTv.504 Org. Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semester Z Z Z Z Spolu 1 1 1 L L L L Spolu 2 Z Bartík. resp. Garant štúdia: prof. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Slížik Vladovičová Bartík. Bartík Rošková. M-UVTv. Bartík Jankovská Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTv-500 M-UVTv-501 Názov kurzu Filozofia športu Didaktika telesnej výchovy PV predmety v uved. Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov.peter@fhv.kredit. v centrách voľného času a pod.502 M-UVTv-503 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova PV predmety v uved. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova v kombinácii: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci špecializácie: 26 Študent musí absolvovať 6 povinných predmetov za 12 kreditov. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. doc. Absolventi získavajú kvalifikáciu pre pedagogické pôsobenie na 2. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogicko-psychologických vied. Štruktúra magisterského študijného programu (II. M. kultúrnych. Tv a športu na školách P 1 0 1 314 . teórie. prof.kredit.sk. Peter Mandzák. Bence. PhD. doc. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. Z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia získať minimálne 14 kreditov. PhD. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Michal Bendíková. Študijný poradca katedry: PaedDr. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. 58. Bartík Görner Michal. jazykových a umeleckých škôl. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských.umb. hodnote Ročník Spolu Typ P P PV 1 1 2 0 0 2 1 1 4 6 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 4 8 2 2 4 8 2 1 1 1 Vyučujúci Garant Görner. 8-ročných gymnázií. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. miestnosť č. Katedra telesnej výchovy a športu. prof. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova v kombinácii Absolventi magisterského študijného programu v predmete Telesná výchova v kombinácii (II. Chýbajúcich 8 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. PaedDr. Karol Görner.fhv.umb. na katedrách. Kučera prof.

Kremnický Bartík. Bence.. Palovičová.kredit. Mandzák učitelia katedry Adamčák. Slížik. M. Kollár. Zbiňovský Novotná. L. Nemec Čilík. Michal. gymnastika a tance PV PV PV PV PV 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 3 2 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Rošková. Palovičová 12 26 M-UVTv-603 Atletika PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-604 Športové hry PV 1 2 3 1 2 1 M-UVTv-605 M-UVTv-606 M-UVTv-607 M-UVTv-608 M-UVTv-609 Turistika (7dní) Seminár k diplomovej práci Gymnastika Úpol.505 Názov kurzu Teoria a didaktika rekreačnej TV PV predmety v uved.Prednášky Kód M-UVTv. Pupiš Nemec. Rozim. Michal Palovičová Z Spolu Celkový súčet Skladba predmetov: P predmety 12 kreditov.v kombinacii s aprobačným predmetom 315 .14 kreditov M-UVTv. hodnote Semester Z Z Z Z Z L L L Z Z Z Z Semináre Kredity Skúšky Ročník Spolu Typ P PV 1 2 0 2 1 4 6 18 1 2 4 2 6 10 2 2 Vyučujúci Garant Michal.600 M-UVTv-601 M-UVTv-602 Plávanie Lyžovanie (7dní) Pohybové hry PV PV PV 1 0 1 2 0 1 3 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 Bence. Kučera. doc.. PV predmety 14 kreditov a V predmety 7 kreditov PV predmety . Kollár. Popelka učitelia katedry vedúci DP Novotná. Kučera. športy a sebaobrana Rytm.

jednopredmetové štúdium (II. a 2. centrá voľného času.502 M-UVTV-1a Názov kurzu Filozofia športu Didaktika Tv 1 Pohybové hry Predmet(y) z bloku v uved. jednopredmetové štúdium Absolventi magisterského učiteľského štúdia predmetu Telesná výchova. ako animátor (lektora) voľného času (v zariadeniach pre deti v mladšom. 20 kreditov získa za záverečnú prácu. kultúrnych. stupni ZŠ a na všetkých typoch stredných škôl. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. miestnosť č. mandzak. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Kód M-UVTV-500 M-UVTV-501 M-UVTV. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. L L Rošková. ústavoch telesnej výchovy vysokých škôl. Ďalej majú možnosť sa uplatniť v oblasti organizovania športových podujatí a aktivít v športových krúžkoch na školách. jazykových a umeleckých škôl. telesnej kultúry a športu Absolventi sú pripravení tvorivým spôsobom viesť výchovný a vzdelávací proces v školskej a mimoškolskej telesnej výchove. stupeň) získajú teoretické poznatky a praktické zručnosti založené na štúdiu pedagogickopsychologických vied. PaedDr. prípadne ako pracovník štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť.Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu telesná výchova. Z Z Z Z Vyučujuci Görner.503 M-UVTV-504 Psychológia športu Zdravotná telesná výchova P P 4 4 0 4 4 8 1. Adamčák M-UVTV.) Chýbajúcich 4 kreditov získa študent z ponuky výberových predmetov. Teoretické poznatky z odborných disciplín im umožnia uplatniť sa v spoločenských. 1. didaktiky a metodiky telesnej výchovy. Absolventi 2. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu Odpor. kredit. PhD.) sú spôsobilí vykonávať profesiu učiteľa telesnej výchovy na 1. Michal doc. 1. 62. Peter Mandzák. Vladovičová prof. Odpor. v centrách voľného času a pod. stupeň) pre odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov v predmete Telesná výchova. alebo využije iné možnosti stanovené v Študijnom poriadku. roč. osvetových a telovýchovných inštitúciách ako aj vo vedeckých ústavoch a v športových redakciách. 1. Štruktúra bakalárskeho študijného programu (II. stupňa (Mgr. Spolu získa 120 kreditov. Katedra telesnej výchovy a športu. strednom a staršom školskom veku ako sú školské kluby. Garant štúdia: doc.sk. (Ak študent absolvuje viac povinne voliteľných predmetov. Štefan Adamčák.umb. doc. teórie. jednopredmetové štúdium: Počet kreditov v ponuke za predmety v rámci študijného plánu programu: 66 Študent musí absolvovať 9 povinných predmetov za 36 kreditov a z ponuky povinne voliteľných predmetov musí v priebehu štúdia absolvovať predmety za 26 kreditov. 8-ročných gymnázií. Spolu hod. Študijný poradca katedry: PaedDr. 34 kreditov za predmety spoločného základu. hodnote P P P PV 4 4 0 16 0 8 8 8 4 12 8 24 48 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 22 4 4 1. Nemec Z Spolu Garant prof. Slížik Bartík. 1. Spolu získa 66 kreditov. na katedrách. resp. školské strediská záujmovej činnosti). Bartík Michal. tieto sú nad rámec povinného počtu kreditov. Bartík 316 .umb. Bendíková Adamčák.fhv. resp. sem.sk Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry.peter@fhv. Görner doc. domovy mládeže. PhD.

kredit.. Rošková Rozim.505 M-UVTV-2a Názov kurzu Didaktika Tv 2 Predmet(y) z bloku v uved. 1. L. učitelia KTVŠ doc. Tv a športu na školách Metodológia Predmet(y) z bloku v uved. 1. 1. 2. 1.st. PhD. a riad.Typ predmetu Kód M-UVTV. Spolu hod. hodnote Odpor. Palovičová Bartík..507 M-UVTV-508 M-UVTV-3a Teoria a didaktika rekreačnej TV Org. Michal doc. 1. 2. Michal prof. Z Z Z Z Z L Spolu Michal. sem. 1. kredit.st. hodnote 0 0 0 0 0 22 4 4 4 8 2 2. Nemec Atletika Športové hry 2 M-UVTV-607 M-UVTV-608 M-UVTV. 2. 1. Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Jankovská Michal. Bence. Bendíková Garant doc. Michal Adamčák. L L L Rošková.ZŠ Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. 1. Jančoková prof. Michal prof. doc. hodnote 0 0 22 66 Z Spolu Celkový súčet 1. 1. Kučera vedúci DP doc. Bartík Paugschová. Görner P P P PV V 4 4 0 8 8 4 12 12 4 28 12 16 56 140 Bloky PV a V predmetov M-UVTV-1a M-UVTV-600 M-UVTV-601 M-UVTV-602 M-UVTV-603 M-UVTV-604 Predmet(y) z bloku v kredit. hodnote Predmet(y) z bloku v uved. Michal M. L L L L doc. 1. Bartík prof. Bence.ZŠ (7 dní) Šport pre všetkých Fyziológia 1 Turistika (7dní) PV PV PV PV 0 8 4 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1. Michal P PV V 4 8 4 8 8 16 0 0 4 8 2 1. Nemec prof.Michal Michal. Pupiš učitelia KTVŠ Rošková. 1. Z Z Z Z Z Z doc. Nemec Bartík. Paugschová doc. akcií na 1. kredit.609 M-UVTV-610 Hry v prírode na 1. Popelka Görner. Odpor. L L L 36 M-UVTV-506 M-UVTV. Palovičová Jančoková. PV PV PV PV PV PV 16 4 0 0 4 8 8 4 0 8 0 0 24 8 0 8 4 8 0 0 0 0 0 0 10 3 3 3 2 2 Plávanie Zimné športy (6dní) Športové hry 1 Komunikácia v TV a športe Organizácia šport. Görner 317 . roč. 1. Bence. kredit. 2. Kollár. Kučera. hodnote M-UVTV-2a M-UVTV-605 M-UVTV-606 PV PV PV 8 4 4 8 4 8 16 8 12 0 0 0 8 3 3 1. Rozim Nemec. M. PhD.

športy a sebaobrana MimoškolskáTV Rytm. Spolu hod. Zbiňovský Michal. Z Z Z Z Z Novotná. 2. doc. Zbiňovský. Kremnický Bartík. 2. Palovičová Novotná. 2.v kombinacii s aprobačným predmetom 318 .Typ predmetu Kód M-UVTV-3a M-UVTV-611 M-UVTV-612 M-UVTV-613 M-UVTV-614 Názov kurzu Predmet(y) z bloku v kredit. Gymnastika Úpol. hodnote Odpor. 2. PhD. PhD. Palovičová Kremnický. Odpor. gymnastika a tance Ponuka výberových predmetov pre všetkych študentov TV a športu v I a II stupni štúdia je uvedená v Bc štúdijnom programe TV . Prednášky Semináre Kredity Skúšky Vyučujuci Garant PV PV PV PV PV 12 16 4 4 8 4 8 8 0 4 28 12 12 8 8 0 0 0 0 0 8 3 3 3 3 2. Michal Palovičová. roč. PhD. sem. Palovičová.

P C S L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PaedDr. výmera hod. doc. Rok H H H H H H 1. 2 Sem Garant predmetu Z Z L L L L Mgr.digitálny videoprogram Detské práva v edukácii Socioetický výcvik v EV 1 Akčný výskum v EV Dramatická výchova v kurikule EV Obhajoba ŠVOUČ kredit 3 3 3 3 3 3 kredit 4 3 2 3 3 4 3 22 12 týž. prof. Beata Kosová. 2 1. PhD. Alena Doušková. Ján Kaliský. Vladimír Poliach. PhD. Soňa Kariková. výmera hod. PhDr. PhD. Miroslav Valica. Mgr. 2 1. PhD. P C S L 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. PhD. 2 1. Vojtech Korim. PhD. CSc. PhDr. PhDr. Janka Kyseľová. Petra Fridrichová. Mgr. PaedDr. 2 1. Mgr. Katarína Ľuptáková. PhD. Mgr. PhD. povine voliteľných 12 Povinné predmety Skratka 2dxTDEV1 2dxTRC 2dxPZUEV2 Názov Teória a didaktika EV I Teoretické reflexie človeka Psychológia zážitkového učenia v EV 2 Celkový súčet kredit 3 6 3 12 týž. Povinne voliteľné predmety Skratka 2dxSE 2dxIVS 2dxPE 2dxVS 2dxVMR 2dxSDEV 2dxEH Názov Sociálna etika Interkultúrna výchova v škole Profesijná etika Vzdelávanie vo svete Výchova k manželstvu a rodičovstvu v EV Štruktúrovaná dráma v EV Etika hospodárstva Celkový súčet Povinný minimálny výber Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxPCDV 2dxDPE 2dxSVEV1 2dxAVEV 2dxDVKEV 2dxOSVOUC Názov PC . 2 Sem Garant predmetu Z Z L L Z Z L Mgr. Mgr. 2 1. Soňa Kariková. P C S L 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 Odporúčaný Ukonč. Petra Fridrichová. Miroslav Valica. 2 1. PhD. Štefan Ligas. 2 1. PaedDr. PhDr. PhD. prof. týž. Rok H H H H H H H 1.D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB Študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov Charakteristika študijného predmetu učiteľstvo etickej výchovy Garant štúdia: doc. PhD. PhDr. výmera hod. CSc. PhDr. Ján Kaliský. 2 1. PhD. 319 . Rok H H H 1 1 2 Sem Garant predmetu L Z Z doc. PhD. Petra Fridrichová. 2 1. 2 1. Lívia Nemcová. Predpísaná skladba predmetov: povinných 12 kreditov. Mgr. 2 1. PhD.

PhDr. P C S L 0 0 3 0 0 2 0 0 Odporúčaný Ukonč. 320 .Odporúčané výberové predmety Skratka 2dxSVEV2 2dxPPDZEV Názov Socioetický výcvik v EV 2 Pedagogicko-psychologická diagnostika žiaka v EV Celkový súčet kredit 3 3 24 týž. 2 Sem Garant predmetu PhD. Miroslav Valica. Z Z PhDr. Miroslav Valica. PhD. výmera hod. 2 1. Rok H H 1. PhD.

D-ODSJ-101 Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I.E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III. školiteľ 1. prof. PaedDr. Krško prof. Valihorová 1. Ovládajú znalosti o dejinách a perspektívach odboru a o jeho súčasných pojmoch. Odaloš. Višňovský. Tatár 1. školiteľ doc. Pavol Odaloš. Šimonová Odaloš 1. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Odporúčaný študijný plán: Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. Odborová didaktika je interdisciplinárna a integratívna pedagogická veda. CSc. Vedecká časť D-ODSJ-302 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-303 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách 1. vedúci katedry 1. prácu v aplikovanom odborovodidaktickom výskume. D-ODSJ-102 Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. stupeň) Študijný odbor odborová didaktika Charakteristika študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry Študijný program didaktika slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru odborová didaktika plynule nadväzuje na študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v rámci študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov. Absolventi študijného programu didaktika slovenského jazyka a literatúry dokážu profesionálne vykonávať prácu vysokoškolského učiteľa odborovej didaktiky. Chorvát. Kosová D-ODSJ-100 Didaktika slov. Kováčik. prácu koncepčného a programového pracovníka v štátnej správe školstva a osvety. Valihorová V V 6 10 321 . Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-300 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA D-ODSJ-301 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Chorvát doc. Kosová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. stredných a vysokých škôl. Odaloš 1. Kováčik doc. Višňovský Kasáčová 1. a preto sú schopní pôsobiť v riadiacich a edukačných funkciách na úrovni základných. princípoch a teóriách a dokážu systémovo analyzovať modelové odborovodidaktické problémy a navrhovať ich riešenia. iných edukačných ustanovizní. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Mešková 1. príp. Garant programu: prof. ktorej rozvoj je zvýznamnený v súčasných podmienkach evidentného svetového trendu poznatkovo fundovanej spoločnosti k uplatňovaniu systému celoživotného vzdelávania a princípu internacionalizácie aj doktorandského vzdelávania. prof. Šimonová. Prispieva k zdokonaleniu kvality národnej školskej sústavy a k zvyšovaniu jej efektívnosti.

školiteľ 2. školiteľ 2. Šimonová prof. školiteľ 2. Tatár. školiteľ 1. prof. D-ODSJ-104 Dynamika slov. školiteľ 2. Kováčik 2. Odaloš 2. školiteľ 1. D-ODSJ-311 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-312 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-313 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-314 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-315 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-316 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-317 Organizátorská činnosť D-ODSJ-318 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-106 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Doplnková disciplína z ponuky ŠP V V V V V 6 10 8 3 2 60 Vyučujúci 1. Tatár doc. ročník spolu 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu D-ODSJ-304 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-305 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-306 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-ODSJ-307 Organizátorská činnosť D-ODSJ-308 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-103 Didaktika slov. školiteľ 1. D-ODSJ-105 Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II. Odaloš 2. školiteľ 1. vedúci katedry 2. Odaloš 2. školiteľ 2. Odaloš doc. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. Brincková V 322 . školiteľ 2. Golema prof. Klincková 2. školiteľ 1. Klincková doc. D-ODSJ-200 Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede D-ODSJ-201 Súčasné metodologické prístupy v jazykovede D-ODSJ-309 Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy D-ODSJ-310 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Brincková 2. Golema 2. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu Garant predmetu P P* P* PV* PV* V V V V V V V V V V V P 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 2. Odaloš doc. Šimonová.

školiteľ 3. školiteľ V P 2 60 60 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód UMB Názov predmetu Vyučujúci Garant predmetu D-ODSJ-319 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-ODSJ-320 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu 180 Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. vedúci katedry 3. školiteľ 3. D-ODSJ-321 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-ODSJ-322 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-ODSJ-323 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-ODSJ-324 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-ODSJ-325 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-ODSJ-326 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-ODSJ-107 Napísanie dizertačnej práce V V V 3 3 3 3. školiteľ V V V V 6 10 6 10 3. vedúci katedry 3. 323 .

Odaloš 1. Interpretácie literárneho textu v synchrónii a diachrónii I. Šimonová prof. Odaloš 2. školiteľ 1. Kováčik doc. školiteľ 1. Chorvát doc. Odaloš 2. Brincková 324 . vedúci katedry 1. školiteľ 1. Tatár 1. Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-ODSJ-702 D-ODSJ-703 D-ODSJ-704 D-ODSJ-705 D-ODSJ-706 D-ODSJ-707 D-ODSJ-708 V V V V V V V 6 10 6 10 8 3 2 40 D-ODSJ-503 D-ODSJ-504 D-ODSJ-505 D-ODSJ-600 D-ODSJ-601 D-ODSJ-709 Didaktika slov. Golema 2. Dynamika slov. Chorvát. Valihorová 1. Dynamika slovenského jazyka v synchrónii a diachrónii I. Tatár doc. Súčasné metodologické prístupy v literárnej vede Súčasné metodologické prístupy v jazykovede Techniky vedeckého výskumu Edukometria a štatistické metódy P P* P* PV* PV* V V 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1* 1* 5 5 5 5 5 5 5 2. Cudzí jazyk Edukačná psychológia D-ODSJ-700 D-ODSJ-701 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Tatár. Mešková 1. Kováčik 2. Kasáčová 1. Odaloš prof. Odaloš. Kosová 1. Višňovský. školiteľ 1. prof. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii II. školiteľ 1. Kováčik. Kosová prof. Odaloš doc. Odaloš Šimonová 2. jazyka v synchrónii a diachrónii II. Odaloš doc. Višňovský prof. Krško 1. Šimonová. školiteľ 1. jazyka a literatúry v synchrónii a diachrónii I. Valihorová P P P P* P* V V V V 2 2 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 8 8 8 8 8 4 4 2 2 1. Golema prof. ročník spolu D-ODSJ-500 D-ODSJ-501 D-ODSJ-502 Didaktika slov. Klincková 2. Klincková doc. Šimonová. Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii II.EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Filozofické a sociálne východiská edukácie Metodológia edukačných vied Vyučujúci Garant predmetu prof. Brincková doc. školiteľ 1. školiteľ 1.

Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-710 D-ODSJ-711 D-ODSJ-712 D-ODSJ-713 D-ODSJ-714 D-ODSJ-715 D-ODSJ-716 D-ODSJ-717 D-ODSJ-718 D-ODSJ-506 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. vedúci katedry 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. ročník spolu 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. D-ODSJ-719 D-ODSJ-720 D-ODSJ-721 D-ODSJ-722 D-ODSJ-723 D-ODSJ-724 D-ODSJ-725 D-ODSJ-726 D-ODSJ-727 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. vedúci katedry 2. 4. školiteľ 3. školiteľ 2. D-ODSJ-507 Napísanie dizertačnej práce*** P 60 60 4. školiteľ 3. Študijná časť 325 . školiteľ 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť V V V V V V V V V P 2 2 6 10 6 10 8 3 2 10 40 Vyučujúci 2. školiteľ Garant predmetu 2. vedúci katedry 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť** Vedecká časť V V V V V V V V V 3 3 3 6 10 6 10 2 40 3. ročník spolu 5. ročník spolu 3. školiteľ 2. školiteľ 2.

Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 326 . ročník spolu Celkový súčet * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. alebo v 5. P 60 60 180 5. roku štúdia vnujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce *** Doktorandi v externej forme môžu odovzdať dizertačnú prácu v 4. ročníku. ** Doktorandi v externej forme sa vo 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-ODSJ-507 Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 5. Predmet je možné zapísať si len raz. a 5. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 5.

sociálnoekonomické. ako aj environmentálne súvislosti etických rozhodnutí v praxi. právne. Absolvent je schopný aktívne a účinne pôsobiť vo vrcholovom manažmente moderných inštitúcií. sleduje posledné vedecké trendy v tejto disciplíne. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom Vyučujúci Garant predmetu prof. PhDr. je spôsobilý riadiť výskum v danej oblasti. expertne ich analyzovať a riešiť z hľadiska systémových rizík a zmien. seminár. v ktorých je výrazne a invenčne presadzovaný etický aspekt. Fobelová prof. Zároveň zohľadňuje najmodernejšie interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy. 1. Konštruktívne spolupracuje s odborníkmi z iných vedných odborov. firiem a iných korporácií ako profesionálny etik. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. po ukončení ktorého sa získava titul philosophiae doctor (PhD. školiteľ Prof. PhD. resp. dokáže uplatňovať svoje vedomosti v praxi. aplikačné poznatky a zručnosti z magisterského štúdia jednotlivých programov aplikovanej etiky. Je schopný identifikovať morálne dilemy. psychohygienické.Fobel P P P PV V V P 1 1 5 5 3 3 5 3+3 3 1.Študijný odbor etika Charakteristika študijného programu etika Doktorandské štúdium v rámci odboru etika predstavuje samostatný program. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické. metodológii praktických vied. školiteľ 1. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu Študijná časť 1) D-ETEt-100 D-ETEt-101 D-ETEt-102 D-ETEt-200 D-ETEt-300 D-ETEt-301 D-ETEt-103 Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. resp. Garant programu: Prof. Doktorand ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti etiky.). školiteľ 1. Fobel vedúci KETA P P P V V 5 5 5 5/3 7/5 327 . teórie a praxe aplikovanej etiky. originálne riešenia a prístupy k problematike. sa viaže na najnovšie výsledky vedeckého bádania v oblasti všeobecnej. Fobel 1. filozofickej etiky. vedúci KETA 1. školiteľ 1. dobre sa orientuje v koncepciách etickej teórie. školiteľ 1. etické formy inštitucionalizácie etiky v jednotlivých oblastiach praxe na základe profesionality. Štruktúra programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia ETIKA (pozri tiež tabuľku). workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. školiteľ 1.) 1 Pedagogická činnosť 1 Vedecká časť D-ETEt-104 D-ETEt-105 D-ETEt-106 D-ETEt-302 D-ETEt-303 Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. sám hľadá nové. organizácií. vedúci KETA 1. školiteľ 1. Pavel Fobel. Dokáže vyhodnotiť spoločenské. Fobelová 1.

vedúci KETA 3. Ďurčík Viceník. vedúci KETA 2. 2 P P P PV PV V P PV 1 1 5 5 3 3 3 3+3 3 3 vedúci KETA D-ETEt-111 D-ETEt-112 D-ETEt-306 D-ETEt-307 D-ETEt-204 Aktívna účasť na vedeckom podujatí P (konferencia. vedúci KETA 3. partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. Banse 2./Mgr. školitelia 3. 20 strán) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V 5 60 1. externá inštitúcia 15/10 školiteľ 3 60 2. Fobel. školitelia školitelia 2. garant štúdia 2. resp.Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Názov predmetu periodiku/zborníku D-ETEt-304 Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť D-ETEt-107 D-ETEt-108 D-ETEt-109 D-ETEt-201 D-ETEt-202 D-ETEt-305 D-ETEt-110 D-ETEt-203 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Ďurčík./Mgr. vedúci KETA 2. školiteľ vedúci KETA D-ETEt-113 D-ETEt-308 D-ETEt-205 D-ETEt-309 D-ETEt-114 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. 3. ročník spolu 2. garant garant podujatia podujatia 2. seminár. vedúci KETA 1. resp.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. partnerských pracovísk 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť P V PV V P 3 3+3 3 3 3 D-ETEt-115 Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí P 3 školiteľ 328 . Fobelová Prof.) 2 Pedagogická činnosť 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. Fobelová 2. školitelia 2. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry P so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom V pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo V domácej odbornej publikácie PV Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť 5 7 10 2. Doc. ročník spolu 3. 2. školitelia 3.

329 .Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity 7/5 10 5 4 5 60 Skúška D-ETEt-116 D-ETEt-310 D-ETEt-311 D-ETEt-312 D-ETEt-206 D-ETEt-117 Názov predmetu publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V PV P 15/10 3.Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. vedúci projektu 3. Školiteľ 3. 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov. Celkový súčet Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. školiteľ Školiteľ D-ETEt-118 Napísanie dizertačnej práce P 60 180 Vysvetlivky: KETA . školiteľ 3.. ročník spolu 3. školiteľ školiteľ 3. školiteľ 3.

Doc.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník Kód D-ETEt-500 D-ETEt-501 D-ETEt-502 D-ETEt-600 Názov predmetu Študijná časť 1) Teória aplikovaných etík Súčasné etické teórie Kolokvium doktorandov 1 Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. 1./Mgr. 2. vedúci KETA 330 . partnerských pracovísk 2 Posudok na dve záverečné práce (Bc. 2. D-ETEt-506 D-ETEt-507 D-ETEt-508 D-ETEt-601 D-ETEt-602 Metodika vedeckej práce v etike Metodológia praktických vied Kolokvium doktorandov 2 Seminár k interdisciplinarite v aplikovaných etikách Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. resp. ročník spolu Fobelová Prof. vedeckej informácie (zahraničnej/domácej) Publikovanie v domácom periodiku/zborníku Organizátorská výpomoc na vedeckých podujatiach Študijná časť Vyučujúci Fobel Garant predmetu prof. Fobelová školiteľ D-ETEt-700 D-ETEt-701 V V 5 3+3 1. 1. Fobelová prof. D-ETEt-705 D-ETEt-603 V PV 3+3 3 2 2. 1. 2. Fobel. 1. školitelia Banse Prof. 1. seminár. Fobel D-ETEt-503 D-ETEt-504 D-ETEt-505 D-ETEt-702 D-ETEt-703 D-ETEt-704 P P P V V V 5 5 5 5/3 7/5 5 60 1.Fobel P P P PV 1 1 5 5 3 3 1. resp. 20 strán) Vedecká časť P P P PV PV 1 1 5 5 3 3 3 2. 1. 1.) 2 Spracovanie cudzojazyčného študijného textu z etiky (min. partnerských pracovísk 1 Autorstvo (spoluatorstvo) učebnej pomôcky Posudok na dve záverečné práce (Bc. Fobelová Ďurčík. 1.) 1 Vedecká časť Vystúpenie na vedeckom podujatí (konferencia. Ďurčík Viceník. 2. workshop) Projekt dizertačnej práce Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Publikovanie recenzie. 1. školiteľ vedúci KETA školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ vedúci KETA 1.

seminár.. externá inštitúcia školiteľ garant štúdia 2. workshop) Individuálne štúdium vedeckej literatúry so spracovaním vedeckej štúdie Študijný pobyt na zahraničnom pracovisku publikovanie v zahraničnej alebo domácej odbornej publikácie Podiel na výskumných zámeroch pracoviska Študijná časť P P 5 7 Garant Vyučujúci predmetu garant garant podujatia podujatia školitelia školitelia V V PV 10 15/10 3 60 2. 3. školiteľ 5 4 5 60 3. resp. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 15/10 3. D-ETEt-511 D-ETEt-708 D-ETEt-605 D-ETEt-709 Kolokvium doktorandov 3 Posudok na dve záverečné práce (Bc. 5.) 3 Spracovanie odbornej recenzie Výber jedného študijného predmetu z ponuky univerzity. Kód D-ETEt-509 D-ETEt-510 D-ETEt-706 D-ETEt-707 D-ETEt-604 Názov predmetu Aktívna účasť na vedeckom podujatí (konferencia. Celkový súčet 4./Mgr.Doporučenie pre externú formu Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Kredity Skúška Ročník 2. a 5. D-ETEt-515 P 60 180 Vedecká časť¹ Vedecká časť¹ ¹ externí doktorandi sa vo 4. 3. 3. partnerských pracovísk 3 Vedecká časť Vystúpenie na domácom vedeckom podujatí publikovanie v domácom periodiku alebo zborníku Vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí publikovanie v zahraničnom periodiku alebo zborníku Získanie vedeckého ohlasu Účasť na riešení vedeckého projektu Individuálne štúdium vedeckej literatúry Napísanie dizertačnej práce P V PV V 3 3+3 3 3 3. 3. ročník spolu 3. 3. školiteľ vedúci projektu Školiteľ Školiteľ 3. D-ETEt-512 D-ETEt-513 D-ETEt-710 D-ETEt-711 D-ETEt-712 D-ETEt-606 D-ETEt-514 P P V V V PV P 3 7/5 10 3. 2. ročník spolu školitelia vedúci KETA školitelia 2. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce 331 . 3. 3.

Katedra etiky a aplikovanej etiky Študijný program obsahuje 59% povinných predmetov. Študent si nemusí vybrať všetky V predmety – vyberá si podľa potrieb 332 .Vysvetlivky: KETA . 21% povinne voliteľných predmetov a 20 % výberových predmetov.

• konzultant a zástupca misií pri rôznych európskych a medzinárodných organizáciách a orgánoch pre otázky kultúry a umenia. prof. Rouet Bitušíková 1. ale i na kompatibilné študijné odbory a študijné programy. stupňa ovláda vedecké metódy výskumu cudzojazyčnej interkultúrnej komunikácie. zástupca misií medzinárodných kultúrnych a umeleckých projektov.atď. • poradca v oblasti komunikácie. Očenášová. ktorý nadväzuje na študijný program európske kultúrne štúdiá 2. • odborník v oblasti masmediálnej sféry. národných. consulting. Sugay P P P P P P P 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 1. Uplatnenie absolventa je širokospektrálne. Rouet. Absolvent získa všeobecné vedomosti z dejín kultúrnych a politických inštitúcií.). Katedra príslušného jazyka 1. So svojou multilingválnou a multikultúrnou kompetenciou je schopný riadiť a organizovať nasledujúce odborné činnosti: • vysokoškolský učiteľ. prof. Katedra príslušného jazyka 1. • riadenie a administratíva súkromných podnikov s kultúrnym poslaním (manažment. školiteľ 1. Gilles Rouet. Garant programu: prof. DrSc. • zástupca vo verejných. Rouet. európskej identity. • vyslanec kultúrnej politiky v európskom kontexte. Absolvent 3. Odporúčaný študijný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kód D-CJEk-101 D-CJEk-102 D-CJEk-103 D-CJEk-104 D-CJEk-105 D-CJEk-106 D-CJEk-107 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Kredity Skúška Vyučujúci Garant predmetu prof. • odborník v oblasti public relations. stupeň v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry je novoakreditovaný samostatný študijný program.Študijný odbor cudzie jazyky a kultúry Charakteristika študijného programu európske kultúrne štúdiá Doktorandské štúdium študijného programu európske kultúrne štúdiá 3. marketing. Sugay Darulová 333 . Bitušíková 1. • kultúrny administrátor kultúrno-osvetových zariadní. Rouet prof. stupeň. nových partnerstiev a susedstiev. medzinárodných i európskych organizáciách. • samostatný pracovník v oblasti kultúry na najvyššej i medzinárodnej úrovni. Sugay prof. národnej kultúrnej diverzity v kontexte EÚ. • riaditeľ. • vedeckovýskumný pracovník v oblasti kultúry a lingvokulturológie. Darulová 1 1 0 0 1.

Respektíve adekvátny certifikát. Kollárová 1. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 334 . 5.Kód D-CJEk-108 D-CJEk-109 D-CJEk-301 D-CJEk-302 D-CJEk-303 Názov predmetu Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. prof. 2. Rouet Terem 1. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ D-CJEk-110 D-CJEk-111 Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť P P 10 40 120 180 4. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí .zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška P P V V V 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 5 10 Vyučujúci 1. Ries Garant predmetu prof. 4. a 5. Rouet. Práce Oponentské posudky Bc. Doktorandi v externej forme sa v 4.: 1. Sugay 1. Očenášová 1. Pozn.domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí .

Bitušíková 1. Očenášová 1. Kollárová 1. Rouet 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 prof. Ries 1. Sugay prof. Darulová 1. Katedra príslušného jazyka 1. Rouet prof. školiteľ 1. Práce Oponentské posudky Bc. Rouet školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 335 . Sugay prof. Rouet. Rouet. Očenášová. Rouet prof. Rouet. Bitušíková 1. Sugay P P P P P P P P P V V V 0 1 1 2 1 1 1 1 11 11 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 5 5 5 10 10 5 10 5 10 5 5 5 1. Katedra príslušného jazyka 1. Terem 1.Odporúčaný študijný plán: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-CJEk-501 D-CJEk-502 D-CJEk-503 D-CJEk-504 D-CJEk-505 D-CJEk-506 D-CJEk-507 D-CJEk-508 D-CJEk-509 D-CJEk-701 D-CJEk-702 D-CJEk-703 Názov predmetu ŠTUDIJNÁ ČASŤ Metodológia vedy a výskumu Dejiny kultúrnych a politických inštitúcií v EÚ Národná kultúrna diverzita v kontexte EÚ Cudzí jazyk 1 na úrovni B2-C1 Cudzí jazyk 2 na úrovni B2-C1 Európske identity Kultúra jazyka a jazyk kultúry Sociologické a psychologické aspekty interkultúrnej komunikácie Nové partnerstvá a susedstvá Kultúrno-literárna komparatistika Axiologické aspekty estetiky a precedentné texty Konceptualizovaná Európa Spolu VEDECKO-PEDAGOGICKÁ ČASŤ Vedenie Bc. Darulová 1. Sugay prof. Prác Prednášková činnosť Prezentácia prípadovej štúdie Autor a spoluriešiteľ vedeckého projektu Publikovanie vedeckého textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí domácom Aktívne vystúpenie na vedeckom podujatí zahraničnom Spoluriešiteľ vedeckého projektu Redakčná práca v zborníku Aktívna spoluúčasť pri organizovaní konferencie Vyučujúci Garant predmetu prof.

2. D-CJEk-510 D-CJEk-511 Pozn.Odporúčaný rok Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Citácie v domácom periodiku Citácie v zahraničnom periodiku Prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce Obhajoba dizertačnej práce Spolu Celkový súčet Študijná časť 2 Vedecká časť Študijná časť 2 Vedecká časť 5 Vyučujúci školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Garant predmetu 10 P P 10 40 120 180 4. 336 . 5. a 5.: 1. Respektíve adekvátny certifikát. Doktorandi v externej forme sa v 4. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 4.

1. Získava schopnosť samostatne a kreatívne pôsobiť v odbore. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. Mészáros Prof. ktorý nadväzuje na teoreticko-analytické a aplikačné poznatky z magisterského štúdia programu maďarský jazyk a kultúra. CSc. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Prof. 1. školiteľ 1. školiteľ 337 . Varga Prof. Prof. jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Árpád Zimányi. Zimányi Prof. Kicsák 1. Zimányi Prof. Spisovný maď. jazyka Dejiny maď. školiteľ 1. vedúci katedry hun. Alabán P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. Odporúčaný študiný plán: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-101 D-PTMJ-102 D-PTMJ-103 D-PTMJ-104 D-PTMJ-105 D-PTMJ-106 D-PTMJ-107 D-PTMJ-301 D-PTMJ-302 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. získavať.Študijný odbor neslovanské jazyky a literatúra Charakteristika študijného programu maďarský jazyk a literatúra Doktorandské štúdium v odbore neslovanské jazyky a literatúra predstavuje samostatný program. Absolvent študijného programu maďarský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu maďarského jazyka a literatúry. Prof. spracúvať a tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. Varga 1. Doc. Garant programu: Prof. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Vyučujúci Garant predmetu Prof. Alabán Prof. Mészáros 1. lit. Prof. teóriu a dejiny maďarskej literatúry. literárnovedných a kultúrno-umeleckých oblastí v širších medzinárodných súvislostiach Absolvent ovláda základné a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu maďarského jazyka (v jeho synchrónnom a diachrónnom priereze). školiteľ 1. školiteľ 1. PhDr. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Alabán 1. Alabán 1. školiteľ 1. Prof. vedúci katedry hun. Zimányi D-PTMJ-108 D-PTMJ-109 D-PTMJ-303 D-PTMJ-110 D-PTMJ-304 D-PTMJ-305 P P V P V V 4 5 10 5 10 10 1.

školiteľ 2. školiteľ 2. Zimányi Prof. školiteľ Prof. Alabán 2. školiteľ 1.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-306 Organizátorská činnosť D-PTMJ-307 Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-111 D-PTMJ-112 D-PTMJ-113 D-PTMJ-114 D-PTMJ-201 D-PTMJ-202 D-PTMJ-308 D-PTMJ-309 D-PTMJ-310 D-PTMJ-311 D-PTMJ-115 D-PTMJ-312 D-PTMJ-116 D-PTMJ-313 D-PTMJ-314 D-PTMJ-315 D-PTMJ-316 D-PTMJ-317 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. školiteľ 2. 2. Žigo 3. školiteľ 1. ročník spolu 3. školiteľ 2. Varga 3. Aczél 2. vedúci katedry hun. školiteľ 2. Doc. Alabán Prof. vedúci katedry hun. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Interdisciplinárny charakter žánrov kom. školiteľ 2. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. ročník spolu 2. procesu Nové metódy interpretácie Sociolingvistika Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. Prof. Doc. školiteľ 2. školiteľ 2. Erdélyi Garant predmetu P P P P PV PV V V V V P V P V V V V V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 5 10 60 Prof. Prof. 2. Prof. príslušná jazyková katedra 2. Zimányi 2. Prof. doc. školiteľ 3. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-117 D-PTMJ-118 D-PTMJ-203 D-PTMJ-204 D-PTMJ-205 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry V V 5 5 60 Vyučujúci 1. Žigo Prof. 2. vedúci katedry hun. Zimányi P P PV PV PV 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 338 . školiteľ 2. Varga Prof. vedúci katedry hun. 2. Andruška 3. Alabán 2. Alabán Prof.

4. 5. Alabán Prof. Aczél 3. Alabán 3. Prof. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 8 5 10 10 60 60 Skúšky Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-318 Štylistika umeleckého prekladu D-PTMJ-319 D-PTMJ-320 D-PTMJ-321 D-PTMJ-119 D-PTMJ-322 D-PTMJ-120 D-PTMJ-323 D-PTMJ-324 D-PTMJ-325 D-PTMJ-326 D-PTMJ-327 D-PTMJ-328 D-PTMJ-329 D-PTMJ-121 Počítačová lingvistika Vybrané kap. zo svetovej lit. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. 3. 4. školiteľ 3.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca V V V V P V P V V V V V V V P 1 1 1 1 2 2 2 2 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. vedúci katedry hun. Doc. Varga Prof. školiteľ 3. 5. ročník spolu 4. Prof. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. Varga Prof. 180 Celkový súčet Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . 3. Prof. Varga 3. 5. 19. školiteľ 3. a 5. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Zimányi Prof. vedúci katedry hun. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. školiteľ 3. a 20. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. Zimányi 3. 339 . školiteľ 3.

2. 2. Prof. školiteľ 1. Varga P P P P P P P V V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 S* S* S* S* S* S* 10 10 10 10 10 10 8 6 6 1. školiteľ 1. Alabán Prof. školiteľ 2. 2. Prof.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu Študijná časť D-PTMJ-501 D-PTMJ-502 D-PTMJ-503 D-PTMJ-504 D-PTMJ-505 D-PTMJ-506 D-PTMJ-507 D-PTMJ-701 D-PTMJ-702 Filozofické pozadie jazykovedných teórií Filozofické pozadie literárnovedných teórií Dejiny maď. Prof. Alabán Prof. školiteľ 1. školiteľ D-PTMJ-508 D-PTMJ-509 D-PTMJ-703 D-PTMJ-510 D-PTMJ-704 D-PTMJ-705 D-PTMJ-706 D-PTMJ-707 P P V P V V V V 4 5 10 5 10 10 5 5 60 1. Alabán P P P P PV PV V 6 6 0 0 S* S* 8 8 6 6 5 5 1 2 5 340 . Alabán 1. lit. Prof. školiteľ 2. ročník spolu 2. Mészáros Prof. vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Alabán Prof. 1. školiteľ 1. Kicsák 1. vedúci katedry hun. 1. Varga 1. školiteľ 1. Prof. prácu Odborné vedenie práce v rámci ŠVOUPČ Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahraničnom periodiku Aktívna účasť na domác. vedúci katedry hun. Alabán 1. Spisovný maď. Prof. školiteľ 1. vedúci katedry hun. vedúci katedry hun. Zimányi Zimányi 1. Odborné vedenie práce ŠVOUPČ Literárna kritika Vyučujúci Garant predmetu Prof. jazyka Dejiny maď. príslušná jazyková katedra 2. Prof. školiteľ 1. jazyk Teória literatúry Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku na Bc. Doc. Zimányi Prof. Mészáros 1. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie vedeckého ohlasu Študijná časť D-PTMJ-511 D-PTMJ-512 D-PTMJ-513 D-PTMJ-514 D-PTMJ-601 D-PTMJ-602 D-PTMJ-708 Metodológia a metodika v jazykovede Metodológia a metodika v literárnej vede Skúška z cudzieho jazyka Pedagogická činnosť(1) Vypracovanie posudku diplomovej práce Mgr. vedúci katedry hun. školiteľ 1.

Doc. Doc. 19. Žigo Prof. školiteľ 2. zo svetovej lit. vedeckom podujatí Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Citácia v SR Citácia v zahraničí Študijná časť D-PTMJ-517 D-PTMJ-518 D-PTMJ-603 D-PTMJ-604 D-PTMJ-605 D-PTMJ-718 D-PTMJ-719 D-PTMJ-720 D-PTMJ-721 D-PTMJ-519 D-PTMJ-722 D-PTMJ-520 D-PTMJ-723 D-PTMJ-724 D-PTMJ-725 Kontrastívna jazykoveda Porovnávacia literárna veda Kultúra jazyka Nové metódy skúmania jazyka Nové metódy skúmania literatúry Štylistika umeleckého prekladu Počítačová lingvistika Vybrané kap. doc. Varga 3. školiteľ 3. Zimányi P V P V V V V V 5 10 5 10 10 5 5 10 60 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-709 Interdisciplinárny charakter žánrov kom. a 20. Zimányi Prof. školiteľ 3. Varga Prof. vedúci katedry hun. školiteľ 3. storočia Rétorika a diskurz Vedecká časť Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. školiteľ 2. periodiku Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahr. Alabán Prof. Varga Prof. Prof. Varga 341 . Zimányi 2. periodiku Aktívna účasť na domácej vedeckej konferencii Aktívna účasť na zahr. školiteľ 3. Doc. Prof. školiteľ 2. vedeckej konferencii Účasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť V V V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 Vyučujúci 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu 3. Alabán 3. Žigo 3. 2. Prof. Aczél 2. Alabán Prof. Alabán Prof. Prof. Zimányi P P PV PV PV V V V V P V P V V V 4 4 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 S* S* 10 10 8 8 8 6 6 6 6 5 10 5 10 10 5 3. Prof. Aczél 3. vedúci Prof. školiteľ 3. procesu D-PTMJ-710 Nové metódy interpretácie D-PTMJ-711 Sociolingvistika Vedecká časť D-PTMJ-515 D-PTMJ-712 D-PTMJ-516 D-PTMJ-713 D-PTMJ-714 D-PTMJ-715 D-PTMJ-716 D-PTMJ-717 Publikovanie odborného textu v domácom periodiku Publikovanie odborného textu v zahr. školiteľ 3. Zimányi 3. Prof. školiteľ 2. Varga Prof. Erdélyi 2. školiteľ Garant predmetu Prof. Andruška 3.

vedúci katedry hun. (2) Doktorandi v externej forme sa vo 4. školiteľ 3.Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce Externí študenti si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých troch rokoch štúdia. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 342 . 3. 5. 5. 4. Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca Študijná časť(2) Vedecká časť Dizertačná práca S* . 4. a 5. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4. Garant predmetu V V V V P 8 5 10 10 60 60 180 3. 5. (1) Zapisujú si len študenti denného štúdia.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúšky Ročník Kód predmetu Názov predmetu D-PTMJ-726 D-PTMJ-727 D-PTMJ-728 D-PTMJ-729 D-PTMJ-521 Redakčná práca Citácia v SR Citácia v zahraničí Vedenie bakalárskej práce Dizertačná práca Vyučujúci katedry hun. školiteľ 3. školiteľ 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce.

Varinský D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 P PV PV V V 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ doc. vedúci KHI prof. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. školiteľ 1. vedúci KHI 1. ktorý dokáže na základe vlastného výskumu objektívne. v rozsahu 4 hod. max. PhDr. D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-304 D-SDSd-103 3 3 3 2 1. logicky a zrozumiteľne prezentovať v rôznych formách vedeckej syntézy. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. resp. školiteľ 1. Odporúčaný študijný plán: Na Katedre histórie FHV UMB DENNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. školiteľ 1. školiteľ 1. Absolvent študijného programu si osvojí a zvládne základné metódy a princípy vedeckej práce v oblasti histórie so špecifikom na osobitosti výskumu slovenských dejín a ich interpretácie v historickom kontexte s európskymi a svetovými dejinami. Absolvent získa praktickú schopnosť aplikovať na vysokej odbornej úrovni získané faktografické a teoreticko-metodologické znalosti z historiografie v súvislostiach s riešením výskumného problému v historickom bádaní. CSc. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. Vladimír Varinský. Má schopnosť aktívne sa zúčastňovať na teoretickom rozvoji vedného odboru. vedúci KHI 1. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz.Študijný odbor slovenské dejiny Charakteristika študijného programu slovenské dejiny Absolvent študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore slovenské dejiny. Získa schopnosť samostatne formulovať vedecký problém. Alberty 1. vedúci KHI 1. Výsledky svojho výskumu dokáže publikovať v podobe vedeckého textu a prezentovať na vedeckých konferenciách a v odborných periodikách. školiteľ 1. Garant programu: prof. Varinský prof. Škvarna 343 . zreteľne.. Varinský 1. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom recenz.

záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 1. resp. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. Škvarna 344 . školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 2. školiteľ 1. Fremal P V V V V V 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 3 2 4 60 1. prof. Varinský 2. vedúci KHI 2. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. Škvarna V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. školiteľ 1. vedúci KHI 2. Fremal Fremal. školiteľ 1.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 Názov predmetu karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. člen organizačného výboru konferencie) P PV PV V V P V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 10 15 20 5 10 10 3 doc. Škvarna Študijná časť D-SDSd-106 D-SDSd-107 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Martuliak. školiteľ 2. ročník spolu 2. školiteľ prof. školiteľ 2. Fremal D-SDSd-312 D-SDSd-313 D-SDSd-314 D-SDSd-108 prof. školiteľ 1. 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. školiteľ 1. Alberty. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 Vyučujúci Garant predmetu prof. vedúci KHI 2.

školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci KHI 3. školiteľ 3. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 3. vedúci KHI 3. školiteľ 4. vedúci KHI 3. vedúci KHI 3. Študijná časť 5) D-SDSd-323 D-SDSd-324 D-SDSd-325 D-SDSd-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. Varinský Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. Fremal prof. školiteľ Garant predmetu 2. resp. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) P PV PV V V P V V V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 doc. školiteľ 3. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 3 4 3 2 3. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 PV PV 0 0 8 10 345 . školiteľ 3. školiteľ 3. Škvarna prof. školiteľ 3. ročník spolu 3. ročník spolu Celkom 4. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ prof.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Názov predmetu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V 0 0 0 2 10 2 4 60 Vyučujúci 2.

školiteľ 5. školiteľ Garant predmetu D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) PV PV V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 5. školiteľ 4. školiteľ 5. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. a po 5) 6) 346 . ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ 4. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. školiteľ 4. školiteľ Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 4. Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. školiteľ 4. školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 4. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V V 0 0 0 0 0 0 0 15 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 4. a najskôr po tom. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ 4. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom recenz. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. 60 kreditov). školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz.

bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. 7) Externí 8) doktorandi sa vo 4. a 5.súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 347 .

prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Varinský 348 . záverečnú prácu 1 Vedenie práce v rámci ŠVA 1 Pedagogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. vedeckom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. Varinský prof.Na Katedre histórie FHV UMB EXTERNÉ ŠTUDIUM Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. školiteľ 1. Fremal Študijná časť D-SDSd-506 D-SDSd-507 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 P P 0 0 2 2 1 1 5 5 doc. školiteľ 1. Škvarna doc. Martuliak. Fremal P P V V V V V P 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 3 1. v rozsahu 4 hod. Varinský D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Autorstvo resp. vedúci KHI 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 1. Varinský 1. Škvarna 2. školiteľ 1. vedúci KHI 1. D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-704 D-SDSd-503 3 3 3 2 1. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 V Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 1. max. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Škvarna prof. vedúci KHI prof. školiteľ 1. resp. ročník spolu 2.. Alberty 1. Alberty. v priemere za akademický rok) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Fremal Fremal. vedúci KHI 1.

PV vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenz. Fremal prof. školiteľ 2. Varinský D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. vedúci KHI 2. školiteľ 2. vedúci KHI 3. školiteľ 2. Varinský 349 . vedúci KHI 3. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci KHI 2. 3 4 3 2 3. školiteľ 2. vedúci KHI 2. školiteľ 2. resp. ročník spolu 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. 2. vedúci KHI 3. externej vzdelávacej inštitúcie 2) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI 2. resp. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 3 Pedagogická činnosť 3 Vedecká časť 3) V V V V P 0 0 0 0 0 prof. V vedeckom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-712 D-SDSd-713 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. Škvarna Študijná časť 5) D-SDSd-723 D-SDSd-724 D-SDSd-725 D-SDSd-511 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 0 0 0 0 0 3 3 4 2 2. vedúci KHI prof. školiteľ 2. školiteľ 2. záverečnú prácu 2 Vedenie práce v rámci ŠVA 2 Vypracovanie posudku na Mgr.

školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ročník Garant Vyučujúci predmetu 3. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Kód D-SDSd-512 D-SDSd-605 D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. Škvarna 3. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 350 . školiteľ doc. školiteľ 3. V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ prof. školiteľ 4. školiteľ 3. PV vedeckom časopise 3 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. V vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. Varinský prof. vedeckom časopise 5 V V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 PV PV V 0 0 0 8 10 15 5. PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz.

Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka naakumulovať minimálne 54 kreditov. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do druhého ročníka získať minimálne 24 kreditov (max.Typ predmetu Hodnotenie Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-740 D-SDSd-741 D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Doktorand je povinný získať za celé obdobie štúdia minimálne 60 kreditov v študijnej časti programu a 60 kreditov vo vedeckej časti programu (okrem napísania dizertačnej práce). Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 4. a najskôr po tom. doktorandi sa vo 4. Študijná a vedecká časť programu sú navzájom nezastupiteľné. školiteľ Garant predmetu Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. školiteľ 4. 30 kreditov) a absolvovanie povinných kurzov ŠP. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V V V 0 0 0 0 0 0 20 5 10 10 3 10 Vyučujúci 5. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. školiteľ 4. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. 60 kreditov). školiteľ 4. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. a 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 2) 3) 4) V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. školiteľ 4. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. 5) 6) 7) Externí 8) 351 . doktorandi v externej forme minimálne 18 kreditov (max. Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. a po súhlase školiteľa prijať napísanú dizertačnú prácu na obhajobu. Doktorandi v dennej forme štúdia musia za predchádzajúce štúdium pre svoj postup do tretieho ročníka naakumulovať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov.

Alberty D-SDSd-302 D-SDSd-303 D-SDSd-103 D-SDSd-116 Autorstvo resp. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Varinský prof. zahraničnom V časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 V Iné činnosti 1 (napr. školiteľ 1. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Šutaj. Gajdoš. vedúci KHI FHV UMB 1. školiteľ 1. školiteľ 1. v rozsahu 4 hod. Škvarna 352 .Odporúčaný študijný plán: Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-101 D-SDSd-102 D-SDSd-301 D-SDSd-115 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. školiteľ 1. Fremal prof. Varinský prof. Gabzdilová. školiteľ 1. Gajdoš. CSc.SAV resp. ročník spolu prof. Konečný. školiteľ 1. max. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. školieľ 1. Konečný 1. Olejník 1. školiteľ 1. Jurová. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-104 D-SDSd-201 D-SDSd-202 D-SDSd-305 D-SDSd-306 D-SDSd-105 D-SDSd-307 D-SDSd-308 D-SDSd-309 D-SDSd-310 D-SDSd-311 P Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. PV vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 1 Publikovanie v recenz. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. Inštitút jaz.

člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 doc. školiteľ 2. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ prof. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 2 V Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 V Iné činnosti 2 (napr. záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. Konečný 2. školiteľ 2. ročník spolu 3. Varinský D-SDSd-112 D-SDSd-205 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Fremal Študijná časť D-SDSd-111 D-SDSd-323 D-SDSd-324 5) Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 2. Varinský D-SDSd-109 D-SDSd-203 D-SDSd-204 D-SDSd-315 D-SDSd-316 D-SDSd-110 D-SDSd-317 D-SDSd-318 D-SDSd-319 D-SDSd-320 D-SDSd-321 D-SDSd-322 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a P archívnych prameňov 2 PV Publikovanie v domácom recenz. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. pracovníci SvÚ SAV 2. školiteľ 2. Škvarna prof. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna prof.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-106 D-SDSd-107 D-SDSd-346 D-SDSd-312 D-SDSd-314 D-SDSd-108 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. Škvarna 353 . vedúci KHI FHV UMB 3.

V vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom P podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 V Iné činnosti 3 (napr. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 4. PV vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 5. školiteľ 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-209 D-SDSd-210 D-SDSd-339 D-SDSd-340 D-SDSd-341 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 354 . PV vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 4 V Publikovanie v zahraničnom recenz. V vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 5 8 10 15 20 5 5. školiteľ prof. školiteľ 3. Varinský prof. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ Garant predmetu 3. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom V časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom V podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom V podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 V Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 4. školiteľ 4. školiteľ 5. Fremal Vedecká časť D-SDSd-207 D-SDSd-208 D-SDSd-332 D-SDSd-333 D-SDSd-334 D-SDSd-335 D-SDSd-336 D-SDSd-337 D-SDSd-338 7) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-206 D-SDSd-326 D-SDSd-327 D-SDSd-113 D-SDSd-328 D-SDSd-329 D-SDSd-330 D-SDSd-331 D-SDSd-114 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom PV časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 4. školiteľ 3.

školiteľ 5. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-342 D-SDSd-343 D-SDSd-344 D-SDSd-345 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. školiteľ Garant predmetu 5. a 5. 355 . 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. školiteľ 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. a najskôr po tom. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov.

školiteľ 1. Šutaj Vedecká časť D-SDSd-504 D-SDSd-601 D-SDSd-602 D-SDSd-705 D-SDSd-706 D-SDSd-505 D-SDSd-707 D-SDSd-708 D-SDSd-709 D-SDSd-710 D-SDSd-711 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 1 Publikovanie v domácom recenz.Na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach: EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-501 D-SDSd-502 D-SDSd-701 D-SDSd-515 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika historickej vedy 1 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 1 Historická demografia a štatistika Národné menšiny na Slovensku Vyučujúci Garant predmetu prof. Gabzdilová. Inštitút jaz. školiteľ 1. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Získané domáce citácie 1 Získané zahraničné citácie 1 P PV PV V V P V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 2 4 60 doc. v rozsahu 4 hod.SAV resp. Konečný. Gajdoš. Škvarna 356 . Gajdoš. školiteľ 1. školieľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok Vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 1. Šutaj. školiteľ 1. Olejník 1. Konečný 1. školiteľ 1. školiteľ 1. v priemere za akademický rok) 3) Skúška z cudzieho jazyka V V P P 3 3 2 5 1. školiteľ 1. školiteľ 1. CSc. školiteľ 1. max. vedeckom časopise 1 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 1 Publikovanie v recenz. školiteľ 1. vedúci KHI FHV UMB 1. zahraničnom časopise 1 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 1 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 1 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 1 Účasť na riešení vedeckého projektu 1 Iné činnosti 1 (napr. Jurová. ročník spolu prof. záverečnú prácu 1 Pedgogická činnosť 1 (v rozsahu 1 hod. Alberty D-SDSd-702 D-SDSd-703 D-SDSd-503 D-SDSd-516 Autorstvo resp. školiteľ 1. Fremal prof. Varinský prof. školiteľ 1. Šutaj P P V P 0 0 1 2 2 2 0 0 5 5 3 5 1. Varinský prof.

Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-506 D-SDSd-507 D-SDSd-746 D-SDSd-712 D-SDSd-714 D-SDSd-508 Názov predmetu Študijná časť 4) Metodológia a metodika historickej vedy 2 Slovenské dejiny v kontexte európskych dejín viažúce sa k téme dizertačnej práce 2 Metodológia a metódy výskumu v spoločenských vedách Vypracovanie posudku na Bc. záverečnú prácu 3 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ prof. Varinský D-SDSd-512 D-SDSd-605 P PV 5 8 doc. školiteľ 2. Škvarna prof. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. vedeckom časopise 3 P V V 2 3 4 prof. Fremal Pedagogická činnosť 3 (v rozsahu 1 hodiny) Vypracovanie posudku na Bc. Škvarna Vedecká časť D-SDSd-509 D-SDSd-603 D-SDSd-604 D-SDSd-715 D-SDSd-716 D-SDSd-510 D-SDSd-717 D-SDSd-718 D-SDSd-719 D-SDSd-720 D-SDSd-721 D-SDSd-722 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 2 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. Šutaj P P V V V P 0 0 2 2 2 0 5 5 5 3 4 2 2. školiteľ 2. ročník spolu 3. záverečnú prácu 2 Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. záverečnú prácu 1 Pedagogická činnosť 2 (v rozsahu 1 hodiny) 3) Vyučujúci Garant predmetu doc. školiteľ 2. pracovníci SvÚ SAV 2. Škvarna 357 . záverečnú prácu 2 Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov 3 Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 2. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 2 Získané domáce citácie 2 Získané zahraničné citácie 2 P PV PV V V P V V V V V V 5 8 10 15 20 5 10 10 3 10 2 4 60 Študijná časť D-SDSd-511 D-SDSd-723 D-SDSd-724 3) 5) prof. vedúci KHI FHV UMB 2. vedúci KHI FHV UMB 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Varinský doc. vedeckom časopise 2 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom recenzovanom časopise 2 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 2 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 2 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 2 Účasť na riešení vedeckého projektu 2 Iné činnosti 2 (napr. školiteľ 3. školiteľ 2. vedúci KHI FHV UMB 3. Konečný 2.

školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-606 D-SDSd-726 D-SDSd-727 D-SDSd-513 D-SDSd-728 D-SDSd-729 D-SDSd-730 D-SDSd-731 D-SDSd-514 Názov predmetu Publikovanie v domácom karentovanom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 358 . vedeckom časopise 4 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ 5. vedeckom časopise 4 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 4 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 4 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 4 Účasť na riešení vedeckého projektu 4 Iné činnosti 4 (napr. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 5. vedeckom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 5 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 5 PV PV V V V V V V V 8 10 15 20 5 10 10 3 10 D-SDSd-609 D-SDSd-610 D-SDSd-739 D-SDSd-740 D-SDSd-741 PV PV V V V 8 10 15 20 5 5. školiteľ 3. školiteľ 5. školiteľ 3. školiteľ 4. Fremal Vedecká časť D-SDSd-607 D-SDSd-608 D-SDSd-732 D-SDSd-733 D-SDSd-734 D-SDSd-735 D-SDSd-736 D-SDSd-737 D-SDSd-738 7) Publikovanie v domácom recenz. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 3 Napísanie dizertačnej práce 6) PV V V P V V V V P 10 15 20 5 10 10 3 10 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 4 Vedecká časť 8) Publikovanie v domácom recenz. školiteľ 4. školiteľ 4. vedeckom časopise 3 Publikovanie v zahraničnom karentovanom časopise 3 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí 3 Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 3 Účasť na riešení vedeckého projektu 3 Iné činnosti 3 (napr. školiteľ prof. školiteľ 4. školiteľ 4. vedeckom časopise 5 Publikovanie v domácom karentovanom časopise 5 Publikovanie v zahraničnom recenz. školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Celkom 4. školiteľ 4. Varinský prof.

školiteľ Garant predmetu 5.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SDSd-742 D-SDSd-743 D-SDSd-744 D-SDSd-745 1) Názov predmetu Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 5 Účasť na riešení vedeckého projektu 5 Iné činnosti 5 (napr. a 5. 359 . ak má naakumulovaných minimálne 60 kreditov. 7) 8) Externí doktorandi sa vo 4. ako uplynie 12 mesiacov od jeho prijatia na doktorandské štúdium. V dennej a externej forme štúdia je doktorand spôsobilý vykonať dizertačnú skúšku. 3) 4) Zapisujú si iba denní doktorandi. 2) Doktorandi v externej forme štúdia si zapisujú povinné kurzy študijnej časti programu spolu s dennými doktorandami v prvých dvoch rokoch štúdia. Po tom ako doktorand získa počas svojho štúdia 120 kreditov. a najskôr po tom. 5) 6) Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do štvrtého ročníka získať minimálne 54 kreditov. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. a po súhlase školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu. bude doktorand zaradený na najbližší termín obhajoby v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka. školiteľ 5. ročníka naakumulovať minimálne 72 kreditov. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 V V V V 10 10 3 10 Vyučujúci 5. Doktorandi v dennej forme štúdia musia pre svoj postup do tretieho ročníka získať minimálne 48 kreditov a doktorandi v externej forme 36 kreditov. Doktorandi v externej forme štúdia musia pre svoj postup do 5. Úspešný absolvent doktorandského štúdia v dennej i externej forme musí získať minimálne 180 kreditov vrátane kreditového ohodnotenia jeho dizertačnej práce. školiteľ Doktorandi SvÚ SAV sa budú podieľať podľa možností na jednotkách študijného programu KHI FHV UMB v Banskej Bystrici. Spolu s povinnými kurzami si denní doktorandi zapisujú i voliteľné kurzy v hodnote 40 kreditov a externí doktorandi v hodnote 24 kreditov. školiteľ 5.

Odborné vedenie práce v rámci ŠVA P 2 0 4 D-SJSJ-201 D-SJSJ-202 D-SJSJ-106 D-SJSJ-301 D-SJSJ-302 PV PV P V V 1 0 3 1. a b) v oblasti teórie a dejín slovenskej literatúry. Harpáň. Krnová. Hurtajová. vedúci KSJL 1. Zuzana Hurtajová. vedúci KSJL 1. Findra prof. Patráš 1. Kováčik. Golema 1. Krško 1. Krnová 1. Findra. literárnej kritiky a interpretácie umeleckého textu. Harpáň P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-105 Synchrónna a diachrónna lingvistika I Štatistika a prognózovanie v J a L Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Pedagogická činnosť 2 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu. a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. Klincková prof. Absolvent 3. heuristicky získavať. Klincková. stupňa študijného programu slovenský jazyk a literatúra sa profiluje ako osobnosť schopná samostatne teoreticky koncipovať. aktívnou účasťou na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach. V študijnej a predovšetkým vo vedeckej časti programu je dostatočný priestor pre rozvíjanie a prezentovanie samostatnej výskumnej činnosti doktoranda prostredníctvom publikačných výstupov v domácich aj zahraničných vedeckých publikáciách. Findra 2 2 3 1. prof. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-101 D-SJSJ-102 D-SJSJ-103 D-SJSJ-104 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede I Metodológia a metodika v literárnej vede I Techniky vedeckého výskumu Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I Ročník Vyučujúci Garant predmetu prof. Tatár 1. Findra.Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra Doktorandský študijný program je koncipovaný tak. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore. Absolvent ovláda pilierové a moderné teoreticko-metodologické zákonitosti vedeckého výskumu v oblasti a) slovenského jazyka ako národného jazyka (vo všetkých jeho varietach a jeho synchrónnom a diachrónnom priereze) a jazykovej a textovo-komunikačnej interpretácie. Garant programu: prof. literárnovedných. funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Patráš. Odaloš. historických a kultúrno-umeleckých oblastí. zapojením študentov do riešenia vedeckých grantových projektov a pod. Hurtajová. PhDr. spracúvať a usúvzťažňovať a funkčne. Patráš 1. aby študentovi sprostredkoval sústavu poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v oblasti slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Hurtajová doc. CSc. školiteľ vedúci KSJL 360 . tvorivo interpretovať nové poznatky z lingvistických.

Krnová. Krško 2. Harpáň. školiteľ 1. školiteľ 1. ročník spolu 2. Odaloš. Findra. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 2. Krnová prof.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-107 D-SJSJ-303 D-SJSJ-203 D-SJSJ-204 D-SJSJ-304 D-SJSJ-205 D-SJSJ-305 Názov predmetu Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť Ročník Vyučujúci Garant predmetu školiteľ P V PV PV V PV V 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Findra. školiteľ 1. Hurtajová D-SJSJ-111 Synchrónna a diachrónna lingvistika II Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť P 1 1 1* 5 prof. Kováčik 2. školiteľ 1. Patráš 2. Patráš doc. Findra D-SJSJ-306 D-SJSJ-112 D-SJSJ-307 D-SJSJ-308 V P V V 2 3 3 vedúci KSJL D-SJSJ-113 D-SJSJ-309 D-SJSJ-206 D-SJSJ-207 D-SJSJ-310 D-SJSJ-208 P V PV PV V PV 6 10 6 10 8 3 2. školiteľ 2. školiteľ D-SJSJ-108 D-SJSJ-109 D-SJSJ-110 Metodológia a metodika v jazykovede II Metodológia a metodika v literárnej vede II Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. školiteľ 2. Krnová. vedúci KSJL 2. Golema 2. vedúci KSJL 2. školiteľ 1. školiteľ 2. Hurtajová. školiteľ školiteľ 361 . 2. Klincková. Šimonová.

školiteľ 3. ročník spolu 3. školiteľ Študijná časť 3 Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. školiteľ 3. 5. školiteľ 2. vedúci KSJL 3. 4. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v externej forme sa vo 4. Garant predmetu školiteľ D-SJSJ-312 D-SJSJ-313 D-SJSJ-314 D-SJSJ-315 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Vedecký/odborný text v domácich publikáciách Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Napísanie dizertačnej práce V V V V 3 3 3 3. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. a 5. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 3. 5. školiteľ 2. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 362 . školiteľ 3. vedúci KSJL 3. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 4. školiteľ D-SJSJ-115 D-SJSJ-316 D-SJSJ-209 D-SJSJ-210 D-SJSJ-317 D-SJSJ-116 P V PV PV V P 6 10 6 10 2 60 60 180 3. 5.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód D-SJSJ-311 D-SJSJ-114 Názov predmetu Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť Ročník V P 2 10 60 Vyučujúci 2.

školiteľ 1. vedúci KSJL 1. Findra. Šimonová. školiteľ 1. Patráš 1. Krnová 1. 1. Hurtajová. Patráš 2. Krnová. Tatár 1. Findra D-SJSJ-701 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Patráš. Krnová. Golema 2. Krško 1. Hurtajová D-SJSJ-510 Synchrónna a diachrónna lingvistika II P 1 1 1* 5 prof. Krnová. D-SJSJ-702 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-506 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-703 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-603 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-604 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-704 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-605 Organizátorská činnosť D-SJSJ-705 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Študijná časť D-SJSJ-507 Metodológia a metodika v jazykovede II D-SJSJ-508 Metodológia a metodika v literárnej vede II D-SJSJ-509 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry II školiteľ P P P 1 1 1 1 1 1 1* 5 5 5 prof. Findra. Hurtajová.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť Vyučujúci Garant predmetu prof. Harpáň. Findra prof. prof. Klincková prof. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Odaloš. Hurtajová. Findra 363 . ročník spolu 2. Golema 1. Patráš 1. Harpáň D-SJSJ-501 Metodológia a metodika v jazykovede I D-SJSJ-502 Metodológia a metodika v literárnej vede I D-SJSJ-503 Techniky vedeckého výskumu D-SJSJ-504 Dejiny SL v kontexte dejín svetovej literatúry I P P P P 2 2 0 2 1 1 2 0 1* 1* 6 6 3 4 D-SJSJ-505 Synchrónna a diachrónna lingvistika I P 2 0 4 D-SJSJ-601 Štatistika a prognózovanie v J a L D-SJSJ-602 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV PV V V P V PV PV V PV V 1 0 3 2 3 6 10 6 10 8 3 2 60 1. Kováčik 2. Findra. Kováčik. Findra. Harpáň. Krnová prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Hurtajová doc. školiteľ 1. Patráš doc. Klincková.

školiteľ 3. D-SJSJ-708 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-511 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-709 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-606 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-607 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatíu D-SJSJ-710 Spoluúčasť na riešení výskumného projektu D-SJSJ-608 Organizátorská činnosť D-SJSJ-711 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-512 Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť D-SJSJ-712 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-713 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok D-SJSJ-714 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. D-SJSJ-715 Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť D-SJSJ-513 Vedecký/odborný text v domácich publikáciách D-SJSJ-716 Vedecký/odborný text v zahraničných publikáciách D-SJSJ-609 Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí D-SJSJ-610 Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí D-SJSJ-717 Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu D-SJSJ-514 Napísanie dizertačnej práce V V V P V PV PV V PV V P 3 3 6 10 6 10 8 3 2 10 60 2. školiteľ 2. školiteľ 2. Krško Garant predmetu D-SJSJ-706 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB D-SJSJ-707 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Mgr. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vyučujúci Odaloš. vedúci KSJL 2. 364 . ročník spolu 180 Celkový súčet Študijná časť 2 4. školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. Klincková. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ V V V V P V PV PV V P 3. 2. 3 3 3 6 10 6 10 2 60 60 3. vedúci KSJL 3. ročník spolu 3.

5. 4. Doktorandi v externej forme sa vo 4. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 365 . 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. 5. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 5. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Napísanie dizertačnej práce Vyučujúci Garant predmetu 4. a 5.

v orgánoch školstva. školiteľ 366 . Taliga 1. CSc. spracovávať a posudzovať vedecké projekty doma i v zahraničí. v riadiacej sfére štátnej správy (ministerstvá). resp. školiteľ 3 5/3 3 2 D-SFSF-103 D-SFSF-305 D-SFSF-306 D-SFSF-307 P V V V 5 8/10 15/20 1. Majú predpoklady riešiť zložité výskumné problémy. Vo vedeckej časti sa od doktoranda žiada dokonalé osvojenie si základov vedeckého výskumu. zvládnutie samostatného riešenia konkrétneho vedeckého problému a uplatnenie získaných výsledkov výskumu v praxi (konkrétny prínos pre ďalší rozvoj systematickej filozofie). 1. v priemere za akademický rok) 2) Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej literatúry Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Publikovanie v recenzovanom domácom. práce a vypracovanie posudku na Bc. vedúci katedry 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. v kultúre a pod. Palenčár prof. v rozsahu 4 hod.Študijný odbor systematická filozofia Charakteristika študijného programu systematická filozofia Cieľom študijného programu je dôkladné a hlboké osvojenie poznatkov systematickej filozofie (metafyziky a ontológie. že absolventi sú schopní viesť vedecký výskum v oblasti systematickej filozofie a príbuzných disciplín. aktívne a tvorivo navrhovať.i. Jej súčasťou je vypracovanie a obhajoba dizertačnej práce. V rámci študijnej časti sa vyžaduje od doktoranda štúdium filozofických problémov založené na heuristike. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. vedúci katedry 1. Šlosiar. Vybrané problémy epistemológie I. Jej súčasťou je absolvovanie dizertačnej skúšky. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. Palenčár 1.). (max. interpretácii a syntéze pramenných údajov v konfrontácii a komparácii s poznatkami z predchádzajúcich i najnovších domácich i zahraničných výsledkov výskumu. epistemológie. PhDr. školiteľ 1. školiteľ 6/12 1. zahraničnom zborníku Vyučujúci Garant predmetu doc. Briška 1. Úroveň a uplatnenie absolventov spočíva v tom. Garant odboru: prof. Šlosiar P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. Ján Šlosiar. metodológie skúmania filozofických problémov a vypracovanie dizertačnej práce z oblasti systematickej filozofie. Absolventi sú pripravení nájsť uplatnenie ako kvalifikovaní vedecko-výskumní pracovníci na vysokých školách a vedeckých pracoviskách Slovenskej akadémie vied. Višňovský prof. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. vedúci katedry 1. filozofickej antropológie a sociálnej filozofie a. vedúci katedry 1.

Garant predmetu Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Názov predmetu D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. vedúci katedry 2. školiteľ 2. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 2. resp. vedúci katedry 15/20 2. Palenčár prof. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. školiteľ 2. Schmidt 2. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) P V V V V 5 10 10 3 2/3/4 60 Vyučujúci 1. vedúci katedry 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 1. Schmidt 2. školiteľ 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. 2. Višňovský doc. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. školiteľ 2. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 2. ročník spolu 2. Vybrané problémy epistemológie II. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 1. Taliga 2. vedúci katedry 2. školiteľ P P V V V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 0 0 0 2 2 1 8 8 7 doc. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 2. školiteľ 1. školiteľ 2. školiteľ 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. ročník spolu 367 . resp. vedúci katedry 2. Palenčár 2. školiteľ 1.

Zapisujú si iba denní doktorandi.povinne voliteľný. školiteľ 3. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vyučujúci Garant predmetu V V V V 5/3 4 3 3. školiteľ 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 3. školiteľ D-SFSF-111 Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť P 2 D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 3. 368 . vedúci katedry 3. vedúci katedry 3. Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí V Vedecká časť Vedecká časť 3) 3) Vysvetlivky: P .povinný. školiteľ 3. školiteľ 3. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. školiteľ 3. ročníku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a písaniu dizertačnej práce. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. vedúci katedry 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V P 5 8/10 15/20 3. vedúci katedry 3.výberový 1) 2) 3) Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte univerzity. 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. Externí doktorandi sa vo 4. 5. V . záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. PV . školiteľ 3. školiteľ 3. a 5.

EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód Študijná časť D-SFSF-100 D-SFSF-101 D-SFSF-300 D-SFSF-301 D-SFSF-302 D-SFSF-303 D-SFSF-304 D-SFSF-102 Názov predmetu Vybrané problémy ontológie a metafyziky I. Vybrané problémy epistemológie II. Taliga 2. Vybrané problémy epistemológie I. školiteľ 1. Šlosiar Briška 1. vedúci katedry 1. Višňovský doc. vedúci katedry 3 5/3 3 2 Vedecká časť D-SFSF-103 D-SFSF-305 Individuálne štúdium vedeckej literatúry P V V V P V V V V 5 8/10 15/20 6/12 5 10 10 3 2/3/4 60 Študijná časť D-SFSF-105 D-SFSF-106 D-SFSF-312 D-SFSF-313 Vybrané problémy ontológie a metafyziky II. resp. Palenčár 1. zahraničnom zborníku D-SFSF-104 Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí D-SFSF-308 D-SFSF-309 D-SFSF-310 D-SFSF-311 Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. doc. v rozsahu 4 hod. Šlosiar. resp. Palenčár 1. Palenčár doc. školiteľ 1. vedúci katedry 1. školiteľ 1. 1. v priemere za akademický rok) 2) Vyučujúci Garant predmetu P P V V V V V P 0 0 0 2 2 1 8 8 7 1. Schmidt 2. školiteľ 1. Schmidt 2. školiteľ 1. člen organizačného výboru konferencie) Citácie (domáce/zahraničné/SCI) 369 . ročník spolu Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise D-SFSF-306 Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise D-SFSF-307 Publikovanie v recenzovanom domácom. Taliga prof. Axiológia Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) P P V V 0 0 0 2 2 1 8 8 7 2. školiteľ 1. školiteľ 1. prof. Vybrané problémy filozofickej antropológie a sociálnej filozofie Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity 1) Autorstvo resp. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 1. školiteľ 1. Višňovský 1. Palenčár prof. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hod. práce a vypracovanie posudku na Bc. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. vedúci katedry 1. (max.

ročník spolu 3. SCI) P V V P V V V V V 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 Študijná čast D-SFSF-325 D-SFSF-326 D-SFSF-327 D-SFSF-328 D-SFSF-111 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 2. školiteľ 2. 2. účasťna riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. vedúci katedry 370 . resp. 2. vedúci katedry 2. 2. vedúci katedry 3. školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. 2. Záverečnú prácu Absolvovanie dizertačnej skúšky Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť V V V V P P 3 5/3 3 5 20 2 2. školiteľ 2. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-112 D-SFSF-329 D-SFSF-330 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise P V V 5 8/10 15/20 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. vedúci katedry 3.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-314 D-SFSF-315 D-SFSF-316 D-SFSF-317 D-SFSF-107 D-SFSF-108 Názov predmetu Autorstvo resp. Vyučujúci vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry vedúci katedry Garant predmetu 2. školiteľ V V V V P 5/3 4 3 2 3. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. školiteľ 2. D-SFSF-109 D-SFSF-318 D-SFSF-319 D-SFSF-110 D-SFSF-320 D-SFSF-321 D-SFSF-322 D-SFSF-323 D-SFSF-324 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v recenzovanom zahraničnom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasťna zahraničnom vedeckom podujatí Príprava. školiteľ 2. vedúci katedry 3. záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Vypracovanie posudku na Mgr. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov Vedenie Bc. školiteľ 2.

vedúci katedry 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 3. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V V V V P 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 180 Vyučujúci 3. školiteľ 4.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-113 D-SFSF-331 D-SFSF-332 D-SFSF-333 D-SFSF-334 D-SFSF-335 D-SFSF-114 Názov predmetu Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. ročník spolu V V V V P 5/3 4 3 2 4. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr. vedúci katedry 371 . školiteľ Garant predmetu 3. školiteľ 4. vedúci katedry 4. školiteľ 3. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 3. školiteľ 4. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť D-SFSF-501 D-SFSF-704 D-SFSF-705 D-SFSF-502 D-SFSF-706 D-SFSF-707 D-SFSF-708 D-SFSF-709 D-SFSF-710 D-SFSF-503 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 Študijná časť 4. vedúci katedry 4. Študijná čast D-SFSF-700 D-SFSF-701 D-SFSF-702 D-SFSF-703 D-SFSF-500 Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 3. školiteľ 4. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 4. školiteľ 3. školiteľ 4. školiteľ 4. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné.

školiteľ 5. školiteľ 5. SCI) Napísanie dizertačnej práce P V V P V V V V V P 5 8/10 15/20 5 10 10 3 10 2/3/4 60 60 372 . školiteľ 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. Záverečnú prácu Vedenie práce v rámci ŠVK Pedagogická činnosť v rozsahu 1 hodiny Vedecká časť Vyučujúci Garant predmetu V V V V P 5/3 4 3 2 5. člen organizačného výboru konferencie) Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Získané citácie (domáce/zahraničné. vedúci katedry 5. vedúci katedry 5. práce a vypracovanie posudku na Bc. školiteľ 5. školiteľ 5. záverečnú prácu Vypracovanie posudku na Mgr.Typ predmetu Prednášky Cvičenia Kredity Ročník Kód D-SFSF-711 D-SFSF-712 D-SFSF-713 D-SFSF-714 D-SFSF-504 Názov predmetu Doplnkový predmet z ponuky študijných programov fakúlt univerzity Vedenie Bc. školiteľ 5. vedúci katedry 5. školiteľ 5. 5. školiteľ 5. školiteľ 5. ročník spolu D-SFSF-505 D-SFSF-715 D-SFSF-716 D-SFSF-506 D-SFSF-717 D-SFSF-718 D-SFSF-719 D-SFSF-720 D-SFSF-721 D-SFSF-507 Individuálne štúdium vedeckej literatúry a archívnych prameňov Publikovanie v domácom recenzovanom vedeckom časopise Publikovanie v zahraničnom recenzovanom vedeckom časopise Aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí Aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí Účasť na riešení vedeckého projektu Iné činnosti (napr.

Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu.103 Dizertačný projekt 1 D-SESe. Ľudmila Jančoková. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. vrcholovom športe a v športe pre všetkých. Görner individuálne Jančoková. Jančoková prof. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. PV a V predmetov. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi.umb. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-100 Metodológia 1 D-SESe-101 Cudzí jazyk* D-SESe-102 Metodológia 2 D-SESe. stupeň) pre študijný odbor športová edukológia: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. Podrobnejšie informácie o Katedre telesnej výchovy a športu (personálne obsadenie katedry. v športovej príprave mládeže. PaedDr. Absolvent športovej edukológie ovláda základné i aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu edukácie v športe. Görner. čo predstavuje 60 kreditov. Novotná Wimmer Sivák. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. Wimmer Sivák školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 Spolu 373 . CSc. Bartík prof. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. FTVŠ. skúmania procesuálnej podstaty telovýchovného procesu na rozličných úrovniach školskej a mimoškolskej aktivity žiakov.Študijný odbor športová edukológia Charakteristika študijného programu športová edukológia Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová edukológia. FŠ) D-SESe-202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. Huraj KCJ prof.sk Garant študijného programu: prof.fhv.200 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-201 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.300 Výskumná práca 1 ³) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. schopný riadiť športový a telovýchovný proces na najvyššej úrovni. v športe dospelých a zdravotne oslabených. priestory a vybavenie katedry) nájdete na internetovej stránke katedry http://www. vo výkonnostnom. Dokonalým poznaním odboru športová edukológia nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo ako vedúci. zameranie výskumnej činnosti odborných pracovníkov katedry. Štruktúra doktorandského študijného programu (III.

Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 374 . Jančoková 1. Oravcová prof.306 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-307 Motorické učenie D-SESe-308 Štruktúra športového výkonu D-SESe.310 Psychológia športu D-SESe-311 Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. Michal doc. Čillík.kolektívne športy D-SESe-305 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Bence.301 Športová chronobiológia D-SESe-302 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Novotná Garant Jančoková školiteľ školiteľ D-SESe-104 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Labudová. Kasa 1. L. FTVŠ.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Jančoková. Görner. Jančoková.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. Bence. doc. Nemec doc. Jančoková doc. Čillík doc.ukončenie do 3. Čillík 1. L. FŠ) D-SESe. Michal 1. Jančoková 1.303 Teória a didaktika športového tréningu . Čillík prof. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe..individuálne športy D-SESe-304 Teória a didaktika športového tréningu . Hetenyi prof. Nemec 1. Štulrajter 1.105 Dizertačný projekt 2 D-SESe-106 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-204 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-107 Dizertačný projekt 3 D-SESe-108 Výskumná práca 3) P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 1 0 0 15 23 60 školiteľ školiteľ školiteľ Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 * resp. adekvátny certifikát . Jančoková doc. Jančoková doc. Nemec 1. Oravcová 1.309 Diagnostika trénovanosti D-SESe. Nemec prof. Nemec 1.

číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 Body P PV PV 2 2 Ročník 1. 1.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. resp. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie.-5. 1. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1.-5. resp.Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. SP): .-5.ako hlavný tréner . úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.-5. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty.-3. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá.-5.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . 1. ME.ako hlavný tréner . recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou 375 . školiteľ PV PV 1. MS.

2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. 376 . že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. semestra šútida tak.Por. číslo 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 6 4 4 2/sem.

503 Dizertačný projekt 1 D-SESe. Jančoková Görner. Huraj Sivák školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 0 0 0 15 9 60 P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Jančoková.701 Športová chronobiológia V 1 0 4 1. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Jančoková 377 . Novotná školiteľ školiteľ školiteľ Spolu školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ * resp. Jančoková Novotná Wimmer prof.700 Výskumná práca 1 ³) Študijná časť D-SESe-504 Metodológia 3 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.600 Matematicko-štatistické metódy D-SESe-601 Športová informatika Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner Bartík individuálne KCJ Jančoková. FŠ) D-SESe-602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SESe. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY D-SESe.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SESe. FTVŠ. FTVŠ. prof. Görner.505 Dizertačný projekt 2 D-SESe-506 Výskumná práca 2 ³) Študijná časť D-SESe-604 Pedagogická činnosť 3 ²) Vedecká časť D-SESe-507 Dizertačný projekt 3 D-SESe-508 Výskumná práca 3) P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Görner. Wimmer Sivák. prof.ukončenie do 3. FŠ) D-SESe.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť Názov predmetu Ročník Vyučujúci Garant D-SESe-500 Metodológia 1 D-SESe-501 Cudzí jazyk* D-SESe-502 Metodológia 2 D-SESe. Jančoková prof. adekvátny certifikát .

Čillík 1. Nemec doc.709 Diagnostika trénovanosti D-SESe. školiteľ PV PV 1. doc. Kasa 1. 1.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu D-SESe-702 Tvorba projektov Tv na jednotlivých stupňoch a typoch škôl D-SESe. Bence.-5. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. Nemec 1. L.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . SP): . Nemec Garant doc. Jančoková 1. Michal 1. Čillík doc. 1. MS. Nemec 1. Bence.ako hlavný tréner . prof.. Jančoková. Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ 6 4 PV 4 2 3 3 1.-5. Čillík. školiteľ vedúci katedry Body 26 14 15 Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 378 .-5. Jančoková doc.-5.710 Psychológia športu D-SESe-711 Etika výskumnej práce Ročník V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1. Štulrajter Jančoková 1.706 Metodologicko-edukologické základy výskumu v športových hrách D-SESe-707 Motorické učenie D-SESe-708 Štruktúra športového výkonu D-SESe.ako hlavný tréner . 1. Oravcová prof.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. Michal doc. Nemec 1. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. číslo Názov aktivity 1 2 3 Body P PV PV 2 2 Ročník 1.-5. L. Labudová. ME.-3.703 Teória a didaktika športového tréningu individuálne športy D-SESe-704 Teória a didaktika športového tréningu kolektívne športy D-SESe-705 Fyziologické základy športovej motoriky D-SESe. Oravcová 1. Hetenyi doc. Čillík prof.

Por. resp. že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. učebné a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce Rôzne publikácie a dokumenty. 379 . spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. semestra šútida tak. číslo 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch zahraničné/domáce Autorstvo resp. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 10 26 18 20 14 15(10) 12(8) 6 6(3) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2/sem. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. resp.

103 D-SHSh.201 Názov predmetu Filozofia a metodológia . FTVŠ. PaedDr.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia . Görner KCJ prof. etickej. Odporúčaný študijný plán: Typ predmetu DENNÉ ŠTÚDIUM Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh.101 D-SHSh. FŠ) D-SHSh. stupeň) pre študijný odbor športová humanistika: Počet kreditov v ponuke za študijnú a vedeckú časť: 180 Študent musí absolvovať študijnú časť v rozsahu 60 kreditov. Obsiahnutím poznania z oblasti poznatkovej bázy vymedzeného študijným programom športová humanistika nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu na fakultách pripravujúcich telovýchovných a športových odborníkov a na inštitúciách zabezpečujúci širokospektrálnu podporu rozvoja vrcholového.100 D-SHSh.Študijný odbor športová humanistika Charakteristika študijného programu športová humanistika Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore športová humanistika. Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z P. politickej. za ktorú študent musí získať minimálne 60 kreditov a dizertačnú prácu. PhD.200 D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Görner 380 .humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P 2 2 0 8 2 Görner. prispievať k rozširovaniu poznatkov vlastným aj tímovým vedeckým bádaním a tvorivo ich prezentovať v spoločenskej praxi.300 Študijná časť D-SHSh. Je spôsobilý získavať ďalšie poznatky o súčasnom stave rozvoja študijného odboru. PV a V predmetov. U študentov denného štúdia je pedagogická činnosť v rámci študijnej časti povinná. Huraj Garant prof. vedeckú časť v rozsahu 120 kreditov.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. Absolvent má poznatky z metodológie študijného odboru a dokáže samostatne projektovať nové výskumné úlohy. Vedecká časť je rozdelená na výskumnú prácu. ekonomickej. Štruktúra doktorandského študijného programu (III.102 D-SHSh. informačnej a právnej z procesuálnej podstaty. filozofickej. estetickej.104 Metodológia . Michal prof. výkonnostného športu a športu pre všetkých. Karol Görner.202 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. realizovanú prostredníctvom Dizertačného projektu 1 až 3. čo predstavuje 60 kreditov. Garant študijného programu: prof. Michal Wimmer Sivák. komunikačnej. psychologickej. Absolvent športovej humanistiky ovláda základné a aplikované z iných vied vedecké metódy výskumu a poznatky o športe z oblasti historickej. sociologickej.

Michal doc.304 D-SHSh. Görner.310 D-SHSh.305 D-SHSh.312 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Vladovičová doc. Oborný 1. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Vyučujúci 1.ukončenie do 3.307 D-SHSh. Vladovičová. Adamčák 1 Oravcová Garant prof.105 D-SHSh. Michal 1. Oravcová Hetenyi 1. 1. Bartík doc. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. Görner. Michal 1.303 D-SHSh.204 Vedecká časť D-SHSh. Adamčák 1.107 D-SHSh. Bartík 1.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Názov predmetu Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB. Klincková 1.108 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) Ročník Vyučujúci V PV P P 1 0 0 12 2 2 2 2 2 Spolu 3 3 3 Spolu Celkový súčet školiteľ školiteľ Garant školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 1 0 0 15 23 60 PV P P 1 0 0 2 30 28 60 180 školiteľ predseda OK školiteľ * resp.308 D-SHSh. Görner doc.309 D-SHSh. Görner doc. Görner 1. FŠ) D-SHSh.203 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. Bartík 1.306 D-SHSh. Labudová. Adamčák doc. Adamčák doc. FTVŠ. adekvátny certifikát . Klincková prof.301 D-SHSh. Michal doc. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce 381 .311 D-SHSh. Bartík doc.106 Študijná časť D-SHSh.302 D-SHSh.

školiteľ 1. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. školiteľ 1. ME.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. školiteľ 1.-5. číslo Názov aktivity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 Citácie. školiteľ 1. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie.-5. ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári 5 5 4 2 10 školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 382 .ako hlavný tréner .Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max.-5. resp. SP): . školiteľ PV PV 1. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH. resp. MS. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1.-5.ako hlavný tréner .ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: .-5. vedúci katedry Body Ročník Kredit udeľuje Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 26 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo 14 školiteľ v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve 15 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – samostatná publikácia 10 školiteľ Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne 14 školiteľ Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp.-3.

že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia. číslo 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) Body 8 6 4 4 2(4) Kredit udeľuje školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 2/sem. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. semestra šútida tak.Por. 383 . aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým.

604 Vedecká časť D-SHSh. FTVŠ.700 Študijná časť D-SHSh.humanistika 2 Matematicko-štatistické metódy Športová informatika Ročník Vyučujúci Görner Oborný individuál ne Görner. FŠ) D-SHSh. semestra Poznámka: v druhom roku štúdia môže študent vykonať dizertačnú skúšku.603 Pedagogická činnosť 2 ²) Vedecká časť D-SHSh. Görner Wimmer Sivák školiteľ školiteľ P P P PV PV V PV P V 2 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 8 4 4 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.607 D-SHSh. FŠ) D-SHSh.500 D-SHSh. Huraj Garant prof.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Kód Študijná časť D-SHSh.601 Názov predmetu Filozofia a metodológia .503 D-SHSh.humanistika 1 Cudzí jazyk* Metodológia .501 D-SHSh. Görner školiteľ školiteľ Blok výberových predmetov súvisiace s témou dizertačnej práce 1) (FHV UMB.602 Pedagogická činnosť 1 ²) Vedecká časť D-SHSh. adekvátny certifikát . Michal Wimmer Sivák.502 D-SHSh. najneskôr po ukončení tretieho roku štúdia na základe splnenia študijnej časti študijného programu 384 . FTVŠ.600 D-SHSh.506 Študijná časť D-SHSh.608 Dizertačný projekt 3 Výskumná práca 3) Pedagogická činnosť 3 ²) Dizertačný projekt 2 Výskumná práca 2 ³) 1 0 0 15 23 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ PV P P 1 0 0 2 30 28 60 3 3 3 Spolu školiteľ školiteľ predseda OK školiteľ 180 Celkový súčet * resp.ukončenie do 3.humanistika 3 Dizertačný projekt 1 Výskumná práca 1 ³) 1 0 0 0 0 0 15 9 60 školiteľ Spolu školiteľ školiteľ P V PV P P 2 1 2 0 0 0 8 12 2 2 2 2 2 2 Görner.505 D-SHSh. Michal prof.504 Metodológia . Görner KCJ prof.

709 D-SHSh. súčasnosti a budúcnosti Šport a právo Sociálny fenomén športu Etické rozmery športu Estetické rozmery športu Komunikácia v športe Športový manažment Determinanty športu Psychológia športu Etika výskumnej práce V V V V V V V V V V V V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1.711 D-SHSh. ME. 1. Hetenyi Poznámka: predmety určuje školiteľ na základe témy dizertačnej práce Typ predmetu 2) PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti dennej formy štúdia) – max. Adamčák doc. Klincková prof. Vyučujúci Görner. Michal Vladovičová. Bartík 1. Görner Michal Garant prof.-5.-5. SP): . školiteľ 1.706 D-SHSh. Adamčák 1 Oravcová 1. Oborný Labudová. školiteľ 1. Bartík doc. Bartík 1.ako hlavný tréner .712 Názov predmetu Filozofické determinanty športu Tvorba projektov v športovej humanistike Fenomén olympizmu v kontexte minulosti. Adamčák doc.707 D-SHSh.ako asistent trénera Vedenie práce v rámci ŠVA (fakultné kolo) Vedenie bakalárskej práce 3) VÝSKUMNÁ PRÁCA Por. MS. Görner doc.-5. školiteľ 1. Vladovičová doc.ako asistent trénera Vedenie družstva alebo športovca v majstrovskej súťaži na vrcholovej úrovni na Slovensku: . 1. Bartík doc. Görner.-5.-3.710 D-SHSh. Michal doc. Oravcová Hetenyi 1. vedúci katedry Body 26 14 Ročník Kredit udeľuje školiteľ školiteľ 385 .703 D-SHSh. 1.701 D-SHSh.ako hlavný tréner . školiteľ PV PV 1. číslo Názov aktivity 1 2 Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo v recenzovaných zborníkoch – samostatná publikácia Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch alebo Body 2 2 6 4 4 2 3 3 P PV PV PV Kredit udeľuje 1.708 D-SHSh.702 D-SHSh. Klincková 1. úväzok 4h/týždenne Vlastná pedagogická činnosť doktoranda (študenti externej formy štúdia) Vedenie družstva alebo športovca v medzinárodnej súťaži (OH.1) VÝBEROVÉ PREDMETY Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-SHSh. školiteľ 1.705 D-SHSh. Adamčák 1. Görner doc. Michal doc.-5.704 D-SHSh. 1.

ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z uvedených kategórií Prednáška na odbornom seminári Citácie. recenzie v zahraničných publikáciách Citácie. recenzie v domácich publikáciách Aktívna prezentácia na medzinárodnej úrovni Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí s medzinárodnou účasťou Aktívna prezentácia na domácom vedeckom podujatí Aktívna prezentácia na odbornom podujatí Aktívna účasť na organizácii vedeckého podujatia Člen riešiteľského kolektívu výskumného grantu Vypracovanie posudku na vedeckú prácu (bakalársku) 5 5 4 2 10 8 6 4 4 2(4) školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV 2/sem. aby študent získal v priebehu štúdia minimálne 60 kreditov * Študent externého štúdia absolvuje jednotky študijného programu rovnako ako študent denného štúdia s tým. školiteľ Poznámka: výskumnú prácu možno rozložiť od 1. číslo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OHLASY 1 2 1 2 3 4 1 2 3 Názov aktivity v recenzovaných zborníkoch – v spoluautorstve Body Kredit udeľuje Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 15 školiteľ samostatná publikácia Vedecké práce v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch – 10 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách 26 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v zahraničných významných vydavateľstvách – 18 školiteľ v spoluautorstve Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách 20 školiteľ samostatne Vedecké monografie vydané v domácich významných vydavateľstvách – v 14 školiteľ spoluautorstve Kapitoly vo vedeckých monografiách zahraničné/domáce významné 15(10) školiteľ vydavateľstvá Odborné práce v recenzovaných časopisoch a zborníkoch 12(8) školiteľ zahraničné/domáce Autorstvo resp. spoluautorstvo pri tvorbe učebných textov (Skriptá. učebné 6 školiteľ a metodické texty) Recenzované odborné práce zverejnené na internete zahraničné/domáce 6(3) školiteľ Rôzne publikácie a dokumenty. semestra šútida tak. 386 . že v individuálnom pláne si ho rozložia na 5 rokov štúdia.Por. resp. resp.

kategorizovania a typológie jazykových univerzálií. postupy a metódy nezriedka ťažia zo spolupráce viacerých disciplín. Je pripravený na spracúvanie. profesionálne organizovať a odborne a spoločensky úspešne napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti.Študijný odbor všeobecná jazykoveda Charakteristika študijného programu všeobecná jazykoveda Všeobecná jazykoveda na vysokých školách univerzitného typu s vedeckou orientáciou oprávnene patrí k nosným vedným a študijným odborom. Venuje sa genéze jazykov. 1* 5 3 Štatistika a prognózovanie v jazykovede PV Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 PV P Pedagogická činnosť 2 školiteľ 387 . sa uplatňuje ako vedeckovýskumný pracovník. Aj mimo územia Slovenska – napr. 1. vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami. 35). profesionál v oblasti verejnej a masovej komunikácie. Schulze/ Krško 1. PaedDr. Porovnávanie a zovšeobecňovanie údajov a poznatkov z jednotlivých jazykov (jazykových skupín) vyúsťuje do poznávania. ich vzťahom ku kultúre. Findra. a to ako pružný. 1. Patráš prof. spôsoby používania jazyka medzi ľuďmi a v spoločnosti. 1. Findra 1. prienikov a variantností v jazykoch a pri štúdiu a vysvetľovaní interkultúrnych javov a procesov. príp. Garant programu: prof. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. Findra prof. migrácia spoločenstiev a sprievodné interkultúrne javy a procesy. 28). v krajanských podmienkach –. Schulze doc. 1. jazykovo-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. pracoviskami a tradíciami. Patráš 1. jazykových univerzálií a vzťahov. prezentovanie. Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda je plne oprávnený a schopný samostatne projektovať. 1. Stáva sa odborníkom v okruhu štúdia a výskumov slovenčiny ako cudzieho jazyka. medzijazykové kontakty. DENNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Odporúčaný študijný plán: Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-101 D-VJVJ-102 D-VJVJ-103 D-VJVJ-104 D-VJVJ-201 D-VJVJ-202 D-VJVJ-105 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Vyučujúci Garant predmetu prof. stavby a fungovania. dejinám. CSc. antropológii. Uplatňuje sa najmä ako kvalifikovaný vedec – expert v oblasti výskumov prirodzeného jazyka. (inter-/multi)kultúrnymi. ale aj auditívnych a multimediálnych) sociokultúrnych artefaktov a na pôsobenie v mediálnej a pedagogickej komunikácii. Patráš 1. Chorvát P P P P 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. filozofii. komunikačný expert. Aj v hraničnom vedeckom prostredí zdrojom a finálnym bádateľským prostredím však ostáva jazyk a jazykoveda. frekventálií v synchrónnom a diachrónnom ponímaní. interpretovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených. Zameriava sa na skúmanie a odhaľovanie najvšeobecnejších zákonitostí jazykových systémov. slovanské jazyky a literatúra (2. prekladateľ. Do študijného programu vstupujú spoločenské súvislosti v jazyku. ich princípov. neslovanské jazyky a literatúra (2. 27). Študijný odbor a študijný program úzko korešponduje s týmito príbuznými študijnými odbormi: slovenský jazyk a literatúra (2. mysleniu a fungovaniu v jazykových spoločenstvách. Vladimír Patráš. Uvedené okruhy. Je schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými. 29) a prekladateľstvo a tlmočníctvo (2.

Schulze doc. vedúci KSJL 1. a 21. školiteľ 1. školiteľ 2. 2. Chorvát/ Krško 2. vedúci KSJL 2. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom P P V V P 3 5 8 5 8 P P P P V P PV V PV 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 školiteľ 388 . vedúci KSJL 2. 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ prof. školiteľ 1. školiteľ 1. Patráš 2. školiteľ 2.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-301 D-VJVJ-302 D-VJVJ-106 D-VJVJ-107 D. školiteľ 2. Krško Študijná časť 3 D-VJVJ-109 D-VJVJ-110 D-VJVJ-111 D-VJVJ-112 D-VJVJ-308 D-VJVJ-113 D-VJVJ-203 D-VJVJ-309 D-VJVJ-204 D-VJVJ-114 D-VJVJ-115 D-VJVJ-310 D-VJVJ-311 D-VJVJ-116 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. školiteľ 2. školiteľ 1. Klincková prof.VJVJ-303 D-VJVJ-108 D-VJVJ-304 D-VJVJ-305 D-VJVJ-306 D-VJVJ-307 Názov predmetu Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu V V P P V P V V V V 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 Vyučujúci 1. školiteľ 2. ročník spolu 2. Patráš doc. školiteľ 1. školiteľ 1. školiteľ 1. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 4 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. školiteľ Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ 1. Findra/ Klincková 2. Schulze 2.

školiteľ 2. ročník spolu Celkový súčet 4. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. vedúci KSJL 3. 5. školiteľ 3. 3. 4. školiteľ 3. školiteľ D-VJVJ-315 D-VJVJ-118 D-VJVJ-205 D-VJVJ-206 D-VJVJ-316 D-VJVJ-119 D-VJVJ-120 D-VJVJ-317 D-VJVJ-121 D-VJVJ-318 D-VJVJ-319 D-VJVJ-320 D-VJVJ-122 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB Pedagogická činnosť 6 V P PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 7 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-312 D-VJVJ-313 D-VJVJ-117 D-VJVJ-314 Názov predmetu vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 5 Vyučujúci Garant predmetu V V P V 6 4 3 8 60 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ Študijná časť 8 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce 389 . vedúci KSJL 3. 5. školiteľ 3. 5. školiteľ 3. školiteľ 2. 4. školiteľ 3. ročník spolu 3.

stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. 1) Kreditová 2) 3) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. roka štúdia získať min. Úspešný absolvent 3. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. 8) Doktorandi v externej forme sa vo 4. Zapisujú si len študenti denného štúdia. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. Doktorandi v externej forme musia na postup do 4.Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. 390 . 4) 5) 6) 7) Zapisujú si len študenti denného štúdia. a 5. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. 52/30 kreditov ECTS. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. Zapisujú si len študenti denného štúdia Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku.

Schulze/ Krško 1. Schulze 2. Klincková prof. Chorvát/Krško doc. školiteľ 1. storočia Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Chorvát 1* 5 3 Vypracovanie posudku na záverečnú prácu Bc. Patráš 1. Chorvát/ Schulze/ Krško 1. školiteľ 1. Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho vedeckého ohlasu 2 2 3 5 10 6 10 8 6 2 60 1. Findra/ Klincková 2. Krško 2. školiteľ školiteľ 1. Patráš 1. školiteľ 1. školiteľ 1. Findra. Schulze doc. prof. vedúci KSJL 2. a 21. školiteľ 1. školiteľ školiteľ školiteľ 1.EXTERNÉ ŠTÚDIUM Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-501 D-VJVJ-502 D-VJVJ-503 D-VJVJ-504 D-VJVJ-601 D-VJVJ-602 D-VJVJ-701 D-VJVJ-702 D-VJVJ-505 D-VJVJ-506 D-VJVJ-703 D-VJVJ-507 D-VJVJ-704 D-VJVJ-705 D-VJVJ-706 D-VJVJ-707 Názov predmetu Študijná časť Metodológia a metodika v jazykovede Systém jazyka a jazykovedy Kognitívna lingvistika Jazyky sveta Štatistika a prognózovanie v jazykovede Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB 1 Vyučujúci Garant predmetu P P P P PV PV V V P P V P V V V V 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1* 5 5 5 1. Patráš prof. Findra prof. školiteľ 1. vedúci KSJL 1. ročník spolu 2. Findra 1. Patráš Študijná časť 2 D-VJVJ-508 D-VJVJ-509 D-VJVJ-510 D-VJVJ-511 D-VJVJ-708 D-VJVJ-603 D-VJVJ-709 Sociolingvistika Pragmaticko-komunikačný obrat v jazykovede Synchrónna a diachrónna typológia Lingvistické smery a prúdy 20. P P P P V PV V 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1* 1* 4 5 5 5 doc. vedúci KSJL 391 . Patráš 2. Schulze prof. 2.

školiteľ 2. ročník spolu Garant predmetu školiteľ školiteľ školiteľ D-VJVJ-715 D-VJVJ-605 D-VJVJ-606 D-VJVJ-716 D-VJVJ-516 D-VJVJ-517 D-VJVJ-717 D-VJVJ-518 D-VJVJ-718 D-VJVJ-719 D-VJVJ-720 D-VJVJ-519 Doplnková disciplína z ponuky ŠP UMB (Spolu)autorstvo didaktických pomôcok Vypracovanie expertízneho posudku Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku (zborníku) Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku (zborníku) Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Obhájenie dizertačnej práce 4 V PV PV V P P V P V V V P 4 4 3 5 8 12 5 10 4 6 60 60 180 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. 3. vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3. ročník spolu Celkový školiteľ školiteľ školiteľ školiteľ 392 . vedúci KSJL 3. školiteľ 3. školiteľ 3. školiteľ 2. školiteľ 2. školiteľ 3.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód D-VJVJ-604 D-VJVJ-512 D-VJVJ-513 D-VJVJ-710 D-VJVJ-711 D-VJVJ-514 D-VJVJ-712 D-VJVJ-713 D-VJVJ-515 D-VJVJ-714 Názov predmetu Odborné vedenie práce v rámci ŠVA Vedecká časť Individuálne štúdium vedeckej a odbornej literatúry a textov Publikovanie vedeckého/odborného textu v domácom vedeckom periodiku Publikovanie vedeckého/odborného textu v zahraničnom vedeckom periodiku Aktívne vystúpenie na domácom vedeckom podujatí Aktívne vystúpenie na zahraničnom vedeckom podujatí Spoluúčasť na riešení výskumného projektu Organizátorská činnosť Získanie domáceho/zahraničného vedeckého ohlasu Ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce Študijná časť 3 PV P P V V P V V P V 3 3 5 8 5 8 6 4 3 8 60 Vyučujúci 2.

5. Úspešný absolvent 3. roka štúdia získať min. stupňa v internej a externej forme musí získať najmenej 180 kreditov ECTS vrátane kreditov za obhájenú dizertačnú prácu. Doktorandi v internej/externej forme štúdia sa môžu prihlásiť na dizertačnú skúšku. 5. Externí doktorandi si zapisujú povinné disciplíny študijnej časti programu spolu s dennými doktorandmi v prvých dvoch rokoch štúdia. 3) 4) Doktorandi v externej forme musia na postup do 4. roka štúdia získať spolu najmenej 18 kreditov ECTS. 4. 5. Po získaní 120 kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu na obhajobu smie študent požiadať o povolenie jej obhajoby. 5) Doktorandi v externej forme sa vo 4. roku štúdia venujú výlučne vedeckej časti programu a spracúvaniu dizertačnej práce. * Študent je povinný absolvovať jednu z predpísaných skúšok s ohľadom na tému svojej dizertačnej práce. a 5. Doktorand musí počas štúdia získať v študijnej/vedeckej časti programu minimálne 40/40 kreditov ECTS okrem dizertačnej práce. ak získali najmenej 60 kreditov ECTS a od ich prijatia do DŠ uplynulo najmenej 12 mesiacov. študijného roka získať najmenej 45/30 kreditov ECTS. Študijná a vedecká časť programu sú nezastupiteľné. 52/30 kreditov ECTS. 393 . 4.Typ predmetu Prednášky Semináre Kredity Skúška Ročník Kód Názov predmetu Študijná časť 5 Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Študijná časť Vedecká časť Vyhotovenie dizertačnej práce Vyučujúci súčet Garant predmetu 4. 1) Kreditová 2) hodnota sa priraďuje podľa predmetu na konkrétnej fakulte UMB. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na postup do 3. Doktorandi v internej/externej forme štúdia musia na svoj postup do 2.

Študijný program odboru ďalej obsahuje informačné listy predmetov študijného programu. 394 .2008. ktorých splnenie je nevyhnutné pre úspešné absolvovanie štúdia a získanie diplomu v študijnom odbore. 3 písm. z. Úspešné absolvovanie trojročného bakalárskeho štúdia predpokladá získanie minimálne 180 kreditov. ktoré predstavujú časový plán realizácie všetkých povinností určených študijným programom. kredity za odovzdanú a vedúcim záverečnej práce (ZP) na obhajobu odporučenú ZP (bakalársku alebo diplomovú) a za iné splnené povinnosti. počet a štruktúru povinne voliteľných predmetov ako aj ostatné povinnosti. 1 Úvodné ustanovenie 1) Tento študijný poriadok kreditového systému štúdia (ďalej len ŠPKSŠ) je v zmysle § 33 ods. povinnej nadväznosti na iné predmety. Študijný program odboru stanovuje povinné predmety. 5) Priebeh doktorandského štúdia upravuje Vykonávací predpis pre doktorandské štúdium. V informačných listoch predmetov sú uvedené údaje o ich obsahu. ktorým boli v študijnom programe pridelené kredity. 131/2002 Zb. 4) Študijné programy v oboch formách sa uskutočňujú prezenčnou metódou. 2) Kreditový systém štúdia na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela vychádza z princípov Európskeho systému akumulácie a prenosu kreditov a zo zásad. MAGISTERSKÉHO A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA FAKULTY HUMANITNÝCH VIED UNIVERZITY MATEJA BELA (pre študentov denného a externého štúdia od akademického roku 2005/2006) I. Informačný balík obsahuje okrem všeobecných informácií o fakulte a možnostiach štúdia na fakulte časový harmonogram akademického roka a študijné programy všetkých študijných odborov a špecializácií. o hodnotení úspešného absolvovania predmetov. či je nutné a v akom rozsahu absolvovať aj výberové predmety na získanie minimálneho stanoveného počtu kreditov. ktoré sú obsiahnuté v študijnom poriadku Univerzity Mateja Bela. 3 Študijný program Štúdium študijného odboru a špecializácie obsahovo a organizačne zabezpečuje študijný program a odporúčaný študijný plán študijného programu. ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. Informácie o štúdiu zahrnuté v študijných programoch študijných odborov sú záväzné pre konkrétny akademický rok a nie je možné ich meniť v priebehu semestrov. základnej študijnej literatúre. ako sú exkurzie. Do minimálneho počtu kreditov sa započítajú kredity za úspešne absolvované predmety v skladbe predpísanej študijným programom. praxe a pod. a) zákona č.2. forme výučby. dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou. Čl. schválenom AS UMB 25. absolvovanie dvojročného magisterského štúdia predpokladá získanie minimálne 120 kreditov. Čl.VII. 2 Informácie o štúdiu Komplexné informácie o štúdiu na Fakulte humanitných vied UMB v rámci kreditového systému štúdia sú obsiahnuté v informačnom balíku fakulty. V prvom týždni semestra vyučujúci predmetov doplnia informácie o obsahu predmetov a upresnia požiadavky hodnotenia študentov v predmete. Zo študijného programu vyplýva. týždennom počte hodín a kreditovom ohodnotení. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ŠTUDIJNÝ PORIADOK KREDITOVÉHO SYSTÉMU BAKALÁRSKEHO. 3) Študijné programy sa realizujú v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia. ktoré je na fakulte možné študovať v kreditovom systéme.

spolupracuje so študijnými poradcami iných katedier a s fakultným koordinátorom. organizuje prípravu informačného súboru katedry.15 vyučovacích týždňov.Čl. radí študentom pri zostavovaní študijných plánov tak. Inak možno prax realizovať najskôr po absolvovaní predmetov. 3) Študenti sú povinní navštevovať vyučovanie v rozsahu stanovenom na začiatku semestra vyučujúcimi predmetu. 4) Skúškové obdobie trvá spravidla 6 týždňov. Člení sa na zimný a letný semester a obdobia prázdnin. konzultácií. semestri ako priebežná hospitačná prax. 3) Kalendár aktuálneho akademického roku určuje jednotne pre všetky fakulty univerzity rektor UMB po dohode s dekanmi fakúlt. aby tieto zodpovedali ich záujmom a reálnym možnostiam splnenia študijných požiadaviek. Čl. špecifických seminárov. Zverejnené požiadavky sú nemenné. cvičení. septembra a končí sa 31. 4) Ak študent prekročí stanovený rozsah absencií z vážnych dôvodov. poskytuje študentom poradenstvo o možnostiach štúdia na fakulte a na UMB. semestri ako priebežná výstupová prax a ako súvislá výstupová prax v treťom a štvrtom semestri v rámci odporúčaného plánu. 7 Formy vyučovania 1) Vyučovanie sa realizuje formou prednášok. poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách a v zahraničí. V letnom semestri posledného roku štúdia môže dekan stanoviť iný počet vyučovacích týždňov. na ktoré prax nadväzuje. 395 . odborné kurzy a iné akcie zahrnuté v študijných programoch. Čl. V každom semestri je 13 . 2) Semester sa člení na časť vyučovania a nasledujúce skúškové obdobie. ČASŤ ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA Čl. 5) V období hlavných prázdnin možno konať exkurzie. exkurzií a praxí. rieši akademické a administratívne úlohy spojené s mobilitou študentov. 5 Katedrový koordinátor ECTS • • • • • Katedrový koordinátor ECTS plní najmä nasledovné úlohy: informuje o študijných programoch katedry. môže mu vyučujúci zadať náhradné úlohy. 2) Každý vyučujúci je povinný oboznámiť študentov s časovým a tematickým plánom predmetu v priebehu prvého týždňa semestra. Do konca skúškového obdobia je študent povinný splniť všetky študijné povinnosti stanovené v požiadavkách hodnotenia predmetov. zabezpečuje inováciu študijných informácií v tlačenej a internetovej podobe. augusta nasledujúceho roku. odborných kurzov. 6 Organizácia akademického roka 1) Akademický rok sa začína 1. ako aj formami a termínmi priebežného a záverečného hodnotenia a ostatnými požiadavkami na úspešné absolvovanie predmetu. seminárov. a 2. 4 Fakultný koordinátor • • • • • Fakultný koordinátor kreditového systému štúdia plní najmä nasledovné úlohy: podieľa sa na príprave a realizácii projektov medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej oblasti. poskytuje poradenskú službu hosťujúcim študentom. 5) Pedagogická prax sa v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov realizuje nasledovne: v bakalárskom štúdiu v 6. v magisterskom štúdiu v 1. II.

príp. Každý predmet je koncipovaný ako jednosemestrový a má nezameniteľný kód a názov. aké sa vyžaduje od študenta na absolvovanie daného predmetu v porovnaní s celkovým množstvom práce. seminárne práce. semestra v rozsahu 150 hodín v dennej aj externej forme štúdia. v skratke PhD. v bakalárskom štúdiu tvoria P predmety maximálne 75 % z počtu kreditov.. päť rokov v externej forme a je ukončené obhajobou dizertačnej práce. 3) Kredit je numerická hodnota priradená predmetu. c) výberové predmety (V) môže študent absolvovať. Hodnotenie zapíše študentovi do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ŠVA. Študentská vedecká aktivita sa považuje za výberový predmet. ktorá je potrebná na ukončenie celého roka štúdia. ktoré sú uvedené 396 . ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej – bakalárskej práce. katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si PV predmet len z kapacitných dôvodov. ktoré stanovuje vyučujúci so súhlasom garanta študijného programu a ktoré sú uvedené v informačnom liste každého predmetu. vyjadrujúca potrebné pracovné zaťaženie. ktorý si študent dodatočne zapíše v letnom semestri. Hodnotenie zapíše do výkazu o štúdiu katedrový koordinátor ECTS. v skratke Mgr. V. inej praxi a za odovzdanú a na obhajobu odporúčanú ZP (hodnotenie vedúcim záverečnej práce A – E). ktorého štandardná dĺžka trvá dva roky a je ukončené štátnou skúškou. ktorý si študent zapíše v semestri. 6) Ďalej môže katedra udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú reprezentáciu fakulty. určuje ich študijný plán študijného programu. 8 Organizácia štúdia 1) Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium ako a) bakalárske štúdium. Protokol o vykonaní odbornej tlmočnícko-prekladateľskej praxe študent odovzdá na katedru do konca februára v 4. ktoré študent musí absolvovať. alebo v iných oblastiach. splnením kritérií všetkých položiek hodnotenia. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“. príprava na skúšku a pod. z ktorých študent povinne absolvuje predpísaný počet.diplomovej práce. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia katedry. v magisterskom štúdiu 25 % z počtu kreditov. ale maximálne 1x za jeden akademický rok. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „doktor“ („philosophiae doktor“). b) magisterské štúdium. PV. pričom voľba nie je predpísaná. Absolvovanie výberových predmetov nie je nutné. semestri. kedy reprezentoval. 4) Kredity sú pridelené všetkým predmetom. určuje ich študijný plán študijného programu. Obvykle pozostáva z n hodín prednášky a m hodín seminára k nej.6) V niektorých študijných programoch sa realizuje odborná prax podľa odporúčaného plánu. študent ich získa absolvovaním predmetu. Kritériá hodnotenia určí príslušná odborná komisia. športe. univerzity a Slovenskej republiky vo vede. a) povinné predmety (P) sú tie. Čl. ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej . Do kreditového ohodnotenia sa zaratúvajú všetky aktivity študenta súvisiace s daným predmetom: účasť na výučbe. 2) Základnou jednotkou výučby v kreditovom štúdiu je predmet. umení. Kredity sú pridelené aj úspešne absolvovaným exkurziám. Reprezentácia sa považuje za výberový predmet. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky a je ukončené štátnou skúškou. ak študent získa minimálny počet kreditov za predmety (P). 7) Predmety každého študijného programu sú rozdelené do troch skupín a sú označené písmenami P. t. j. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“. Označuje sa tak študijný obsahový celok. v skratke Bc. Študent vykoná prax v inštitúcii alebo firme (podniku) na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí. ktorý je realizovaný jednou alebo viacerými formami vyučovania. v magisterskom štúdiu maximálne 60 % z počtu kreditov. c) doktorandské štúdium. Vhodné pracovisko si vyhľadá sám. samostatné štúdium. b) povinne voliteľné predmety (PV) sú tie. pedagogickej. v bakalárskom štúdiu tvoria PV predmety 15 % z počtu kreditov. ktorého štandardná dĺžka trvá tri roky v dennej forme. 7) Prekladateľsko-tlmočnícka prax sa realizuje v magisterskom štúdiu po skončení 1. (PV) a za záverečnú prácu. 5) Katedra môže udeliť študentovi 2 kredity za úspešnú študentskú vedeckú aktivitu. Študent si môže zvoliť ako výberové ľubovoľné predmety (V).

ktorý študent úspešne absolvoval. ktorý sa nezapísal v stanovenom termíne podľa harmonogramu. Účasť v prvej etape prihlasovania sa na výučbu je povinná. Študijný program magisterského štúdia musí byť zostavený tak. absolvované) predmety v kreditovej hodnote zodpovedajúcej požiadavkám najbližšej kontrolnej etapy štúdia. ak bude mať zapísané (resp. 8) Študijný program bakalárskeho štúdia musí byť zostavený tak. prihlasovanie sa na výučbu 1) Prijatý uchádzač sa dňom zápisu na FHV UMB stáva študentom fakulty a členom akademickej obce fakulty s patričnými právami a povinnosťami. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 60 % objemu učiva zo študijného programu. Čl. sa pokladá za študenta. príp. 11). si už druhýkrát zapísať nemôže. 4) Na zápise musí mať študent druhého a vyššieho roku štúdia vytvorený zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) a zapísané predmety zo študijného programu v AIS-e a vo výkaze o štúdiu. Zapísaný a neabsolvovaný výberový predmet si študent môže dať vyčiarknuť z výkazu o štúdiu na študijnom oddelení. 397 . ak študent už v rámci štúdia študijného programu získal za povinne voliteľné predmety stanovený počet kreditov. alebo si namiesto neho vybrať iný z ponuky povinne voliteľných predmetov. aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. V bakalárskom štúdiu tvoria V predmety 10 % z počtu kreditov. 5) Študent môže byť hodnotený len z predmetov. na ktorý sa zapísal (najviac 72 kreditov zo 120 kreditov). môže si zapísať ešte raz ten istý. čím nadobúda právo zúčastňovať sa na zodpovedajúcich formách výučby. Povinne voliteľný predmet (PV) sa zápisom do výkazu o štúdiu stáva povinným a študent si ho môže zmeniť alebo zrušiť do 10 pracovných dní od začiatku príslušného semestra (viď čl. alebo hociktorý iný výberový predmet. 9) Všeobecne platí pravidlo o možnosti zapísať si každý predmet najviac dvakrát. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie toho istého povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia pre neprospech. ako aj povinnosť splniť požiadavky definované na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. Predmet. ako aj predmety (PV) z vlastného študijného programu. a) Študent. c) Ak si študent zapíše a neabsolvuje výberový predmet. Vylúčenie zo štúdia pre opakované neúspešné absolvovanie povinne voliteľného predmetu sa neuplatní.v ponuke jeho študijného programu. ktoré sú navyše predpísaného počtu a skladby týchto predmetov. Druhá etapa prihlasovania sa na predmety sa koná počas zápisu do konca septembra. iných fakúlt UMB. môže si ho zapísať počas štúdia ešte raz. má možnosť zapísať si ho ešte raz. 6) Predmety na ďalší akademický rok si študenti zapisujú do AIS-u v prvej etape prihlasovania sa na výučbu. (PV). b) Ak si študent zapíše a neabsolvuje povinne voliteľný predmet. (V) ponúkané v študijných programoch ostatných študijných odborov na FHV UMB. Modifikovať zápisný list si môžu ešte do 10 pracovných dní od začiatku výučbovej časti semestra. ktorý štúdium zanechal. 9 Zápis. Katedra môže študentovi odoprieť možnosť zapísať si niektorý predmet ako výberový len z kapacitných dôvodov. v ktorom jadro vedomostí študijného odboru tvorí 75 % objemu učiva zo študijného programu. ktoré má zapísané v AIS-e. 9. alebo (ak má dostatok kreditov) si nezapíše žiadny výberový predmet. 3) Študent. ktorý nesplnil podmienky na získanie kreditov za povinný predmet. ktorá prebieha v apríli. bod 7). 2) Študenti vyšších rokov štúdia sa musia dostaviť na zápis v stanovenom termíne podľa harmonogramu platného pre príslušný akademický rok. Účasť na zápise je povinná a prijatý uchádzač je o dátume zápisu informovaný písomne. a ľubovoľné predmety (P). na ktorý sa zapísal (najviac 135 kreditov zo 180 kreditov). aby študent jeho absolvovaním získal vysokoškolské vzdelanie. Musia pritom splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia (v zmysle čl. ktoré absolvuje v danom akademickom roku. v magisterskom štúdiu 15 % z počtu kreditov.

štúdia si zapisujú predmety do AIS-u po zápise sa na štúdium t. Pri zápise musí študent rešpektovať nadväznosť medzi predmetmi. Tretia etapa prihlasovania sa na výučbu sa koná vždy na začiatku letného semestra príslušného akademického roku podľa harmonogramu štúdia. Kritériá výberu študentov do povinne voliteľných a výberových predmetov zverejňuje vyučujúci a ich stanovenie je v kompetencii katedier zabezpečujúcich študijný program. 9) Ak študent v zimnom semestri neabsolvoval predmety. Úhrada školného sa realizuje poštovým peňažným poukazom typu „U“ alebo bezhotovostným prevodom. Študent je zodpovedný za zaevidovanie zmien do Akademického informačného systému. Zmena musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. 2) Zápisom predmetov zo študijného programu (pri dodržaní nadväzností a štruktúry predmetov) si študent vytvára svoj osobný študijný plán na príslušný akademický rok. 12) V externej forme štúdia je študent povinný uhradiť školné do termínu zápisu (okrem bezplatných študijných programov) a jeho úhradu preukáže pri zápise. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. ktoré chce navštevovať v letnom semestri a neprihlásil sa na ne v prvej alebo v druhej etape prihlasovania sa na výučbu. 10 Osobný a odporúčaný študijný plán 1) Študent si musí sám vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme a je povinný sám si zapisovať predmety do zápisného listu v AIS-e. ktorú sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.do tohto počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety. pričom musí byť zachovaná požiadavka minimálneho počtu zapísaných kreditov pre daný rok štúdia. Študent si ako výberové nemôže zapísať predmety. Najmenej si môže zapísať predmety v kreditovej hodnote 40 kreditov a najviac 90 kreditov za akademický rok . v septembri príslušného akademického roku. Študent si môže zapísať len PV a V predmety z iného stupňa štúdia so súhlasom vyučujúceho. ktorá je vyznačená v informáciách o štúdiu jeho študijného programu. Študent. Táto tretia etapa prihlasovania sa na výučbu musí byť v súlade s pravidlami pre zápis predmetov. 10) Študent si môže do 10 pracovných dní od začiatku semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet v AISe z dôvodu: a) rozvrhovej kolízie b) zrušenia predmetu (PV. Tak isto si študent nemôže zapísať povinné predmety (P) z iného stupňa štúdia (bakalári z magisterského a opačne). je povinný v záujme kompenzovania chýbajúcich kreditov pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. povinne voliteľné. aby v každej etape štúdia splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu. vyplní čestné vyhlásenie o svojom doterajšom štúdiu. ktorých obsah je zahrnutý v povinných a povinne voliteľných predmetoch jeho študijného programu. a pritom splnil podmienky pre pokračovanie v štúdiu (čl. V prvom roku štúdia je študent povinný zapísať si minimálne 60 kreditov a maximálne 90 kreditov.7) Študenti prvého roku Bc. 8) Študent je povinný pri zápise zapísať si na každý semester predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné. aj Mgr. 398 . Čl. ktorý je prerekvizitou. Ide o predmety vylučujúce.j. V tretej etape prihlasovania sa na výučbu si môže študent so súhlasom vyučujúceho dopísať do AIS-u a výkazu o štúdiu aj predmety. 11) Pri zápise je povinnosťou študenta pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky školného. výberové).11). V mimoriadnych prípadoch môže študent požiadať o zrušenie alebo zmenu predmetu prodekana pre pedagogickú činnosť so súhlasom vyučujúceho predmetu. na ktorého sa vzťahuje povinnosť uhradiť školné. Zápis na štúdium je podmienený úhradou školného. aby splnil kontrolnú etapu štúdia v danom akademickom roku a nadväzujúce predmety si musí dať vyškrtnúť z AIS-u na študijnom oddelení. V) katedrou c) ak nemôže predmet absolvovať zo zdravotných dôvodov d) neabsolvovania predmetu.

v Mgr. 399 . ktorý pri vykonávaní študijnej povinnosti preukázateľne podvádzal. Podvádzanie pri vykonávaní študijnej povinnosti sa pokladá za disciplinárny priestupok. štúdiu 3. povinne voliteľné (PV) a výberové (V) (pozri Čl. aby študent mohol pokračovať v štúdiu. sú predmety bez nadväznosti. 4) Pri zapisovaní predmetov študent rešpektuje požiadavky nadväznosti predmetov stanovené vo svojom študijnom programe. odsek 7). štúdiu 5. ktorý je súčasťou študijného programu študenta. 3) V kreditovom systéme štúdia nie je možné opakovanie ročníka. Kontrola štúdia prebieha výlučne z AIS-u. 4) Študent. pri ktorom študent získa 60 kreditov za rok.4. Všetky predmety mimo vlastného študijného programu. ktorí nestihli ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke štúdia. hodnotí sa v príslušnom predmete známkou nedostatočne (FX). 2) V bakalárskom i magisterskom štúdiu musí študent: • vo všetkých rokoch štúdia odovzdať výkaz o štúdiu na študijné oddelenie v letnom semestri do piatich pracovných dní od ukončenia skúšok v skúškovom období. 8 bod 8). Tento plán zohľadňuje požiadavku rovnomerného pracovného zaťaženia priemerného študenta. ktorý bude riešiť disciplinárna komisia. pričom musia mať splnených minimálne 20 kreditov za posledný rok štandardnej dĺžky štúdia. ktoré si študent zapisuje ako predmety výberové. rok) môžu študenti pokračovať bez určenia podmienok. Študent si môže plánovať štúdium aj podľa odporučeného študijného plánu. • v každom roku štúdia získať minimálne 40 kreditov. a) V bakalárskom a magisterskom štúdiu musí študent: • v prvom semestri štúdia úspešne absolvovať minimálne dva povinné predmety. štúdiu 4. Študenti. Sú to všetky povinné nadväzujúce predmety a niektoré povinne voliteľné predmety (PV). ktoré nie sú zapísané v AIS-e (i keď sú zapísané vo výkaze o štúdiu) sa neberú pri kontrole štúdia do úvahy. • v každom študijnom roku získať vážený študijný priemer do 3. ako aj v prípade ak bude druhýkrát hodnotený známkou FX za opakovaný povinný alebo povinne voliteľný predmet (čl. bude zo štúdia vylúčený. ČASŤ KONTROLA A HODNOTENIE ŠTÚDIA Čl. musí mať študent zapísané vo svojom zápisnom liste v Akademickom informačnom systéme (AIS-e). Ak študent nesplní niektorú z podmienok uvedených v bode 1). V prvej etape prihlasovania sa na predmety si musí každý študent vytvoriť zápisný list v Akademickom informačnom systéme (AIS-e) na budúci akademický rok. Všetky predmety. b) Predmety podmienené absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu je možný len po absolvovaní iného stanoveného predmetu alebo predmetov (podmieňujúcich predmetov). štúdiu 4. rok štúdia. V druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia (v Bc. 8. ktoré bude navštevovať v danom akademickom roku.3) Študent si do svojho osobného študijného plánu zapisuje predmety povinné (P). rok. pokračujú zápisom podľa harmonogramu akademického roku v nadštandardnej dĺžke štúdia (v Bc. Z tohto hľadiska sa predmety v študijnom programe delia na: a) Predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného – podmieňujúceho predmetu. III. musí sa na každý akademický rok zapísať v prvej a v druhej etape prihlasovania sa na predmety. rok štúdia). 11 Kontrola štúdia 1) Na to. v Mgr. Hodnotenia.

že tak neurobí zapíše mu vyučujúci hodnotenie FX. zručnosti. uspokojivo (2. tvorivého a hodnotiaceho myslenia. písomné. pričom počet kontrolných etáp stanovuje pedagóg podľa informačného listu predmetu. Celkové hodnotenie študenta (priebežná kontrola a skúška) za absolvovaný predmet sa uskutočňuje šiestimi klasifikačnými stupňami: výborne (1=A).Čl. Výsledok písomnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi do troch pracovných dní. seminárne práce a referáty vrátane ich prezentácií. Hodnotenie študijných výsledkov sa realizuje (Vyhláška 614/2002 o kreditovom systéme štúdia): a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia b) skúškou za dané obdobie štúdia Priebežné hodnotenie predmetu môže vyžadovať splnenie jednej alebo viacerých úloh. má nárok na jeden opravný termín. schopnosť logického. Študent môže konať skúšku až po skončení výučbovej časti semestra. Charakter úloh vyplýva zo špecifického obsahu a cieľov predmetu. V hodnotení predmetu je daný aj podiel jednotlivých úloh v celkovom hodnotení predmetu. Študent je povinný prihlásiť sa v AIS-e na jeden z daných termínov skúšky do termínu stanoveného skúšajúcim. ktoré sú súčasťou informačného listu predmetu. Študent koná skúšku u jedného skúšajúceho a v jednom dni. môže sa konať v dvoch rôznych dňoch. nedostatočne (4=FX).5=B). najviac však v rozpätí troch pracovných dní. b) Skúšajúci po dohode so študentmi určia termíny skúšok v dostatočnom počte (minimálne tri termíny v troch rôznych týždňoch) a v časovom predstihu tak. alebo sa na ňu neprihlási v riadnom termíne. Skúška a) Špecifickým typom hodnotenia je skúška. veľmi dobre (1. Všetky úlohy z teoretických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do konca výučbovej časti semestra. aby umožnili študentom prihlásiť sa na skúšky pred začiatkom skúškového obdobia. Úlohami môžu byť projekty. c) Skúška môže byť výlučne písomná. Rozsah skúškového obdobia určuje harmonogram akademického roka. Úlohami sa overuje rozsah a hĺbka vedomostí. najmä zdravotných dôvodov ospravedlniť svoju neúčasť na skúške najneskôr do piatich pracovných dní od termínu konania skúšky. Klasifikácia predmetov so skúškou sa realizuje do konca skúškového obdobia. d) Ak študent neurobí skúšku. ak je tak stanovené v informačnom liste predmetu. Termíny plnenia úloh určia učitelia na začiatku semestra s prihliadnutím na rovnomerné zaťaženie študentov počas celého semestra. O dôvodnosti (prijateľnosti) ospravedlnenia rozhodne 400 . Normy a kritériá na splnenie úloh určuje vyučujúci predmetu so súhlasom garanta študijného programu. Známku za hodnotenie vyjadrenú slovom a písmenom A – FX a s dátumom skúšky a podpisom vyznačí skúšajúci vo výkaze o štúdiu. Ak študent nesplní úlohu na požadovanej úrovni môže ju splniť dodatočne podľa pokynov a v termíne. vo výnimočnom prípade v poslednom vyučovacom týždni mimo času vyučovania. praktické a kombinované úlohy. ústne. kritického. zapíše vyučujúci do Akademického informačného systému do 3 dní od vykonania skúšky. Výsledok ústnej skúšky oznámi skúšajúci študentovi v deň jej konania. dobre (2=C). Ak skúška pozostáva z dvoch častí. Známka nedostatočne (4=FX) sa zapisuje do výkazu o štúdiu po neúspechu v opravnom termíne. Výsledky dosiahnuté v jednotlivých kontrolných etapách sa sčítavajú (resp.5=D). Úlohy z praktických predmetov musia byť splnené a ohodnotené do 28 kalendárnych dní od ukončenia výučbovej časti semestra. priemerujú) v konečnom hodnotení. V prípade. dostatočne (3=E). e) Úspešné absolvovanie skúšky môže byť jedinou požiadavkou hodnotenia predmetu. výnimočne do piatich pracovných dní. 12 Hodnotenie a formy hodnotenia štúdia Úspešné absolvovanie predmetov je podmienené splnením úloh stanovených v hodnotení predmetu. S prihliadnutím na špecifiká jednotlivých foriem štúdia môže dekan povoliť výnimku. či praktická alebo môže pozostávať z dvoch častí. čím sa študentovi automaticky udelia aj kredity za predmet. schopnosť využívania vedomostí na riešenie problémov. Termíny skúšok musia byť zverejnené do konca posledného vyučovacieho týždňa v AIS-e. ktoré mu stanoví učiteľ. Študent môže z vážnych. ústna.

musí splniť podmienky postupu do vyššieho roku štúdia podľa čl. Ak študent neprišiel na skúšku a vyučujúci mu neúčasť neospravedlnil. Študentovi sa za každý rok štúdia vypočíta vážený študijný priemer (ďalej len VŠP). ktorý spája počet získaných kreditov a úspešnosť pri skúškach. Na žiadosť študenta alebo skúšajúceho môže dekan vo výnimočných prípadoch určiť konanie ústnej skúšky pred komisiou. Špecifický obsah a ciele niektorých predmetov vylučujú možnosť ich hodnotenia známkou. porovnateľný s pôvodným študijným programom. 13 Zmena študijného programu Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov. 2) Študent. V prípade hodnotenia E vyučujúci nemusí takýto predmet uznať. Ki je kreditové ohodnotenie predmetu. Žiadosť o zmenu študijného programu sa podáva na študijné oddelenie do 15. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa študentovi započítavajú iba numerické hodnotenia klasifikačných stupňov a kreditové hodnoty úspešne absolvovaných predmetov. Do výkazu o štúdiu napíše dátum. alebo študentovi znovu prijatému na FHV UMB. Písomnú žiadosť o komisionálne preskúšanie podáva študent alebo skúšajúci na študijné oddelenie najneskôr 10 pracovných dní pred ukončením skúškového obdobia. 401 . ktorú sám vymenuje. po nástupe na FHV UMB musí si tieto zapísať do zápisného listu v AISe (i z vyšších ročníkov) na začiatku akademického roku. ktorý žiada o zmenu študijného programu. ak uplynuli viac ako 3 roky od jeho absolvovania. septembra príslušného akademického roku a študent začína štúdium v zmenenom študijnom programe od začiatku akademického roku – nie od začiatku letného semestra. Čl. Študent.skúšajúci. Komisionálna skúška je možná len ako prvý opravný termín (nie ako druhý opravný termín!). ktorý už na vysokej škole študoval a bol prijatý na FHV UMB. pri prideľovaní ubytovania a pod. V prípade písomnej formy skúšky má študent vo výnimočných prípadoch právo požiadať dekana o komisionálne posúdenie hodnotenia písomnej skúšky. do výkazu o štúdiu. alebo ak študent odstúpil od skúšky. ktoré sa už na FHV nevyučujú. Σ(Zi . hodnotí sa známkou „nedostatočne“. že tento nie je členom komisie. môže vyučujúci predmetu na FHV uznať kredity získané za predmet so zreteľom na porovnateľnosť obsahu predmetov ako i na čas. 11 tohto študijného poriadku. V takomto prípade sa kredity udeľujú na základe predpísaného podielu účasti. 14 Uznanie štúdia 1) Študentovi. pri rozhodovaní o priznaní štipendií.jednotlivých vyučujúcich o uznanie predmetu a zápis hodnotenia do AISu resp. V tomto prípade je skúška verejná a predseda skúšobnej komisie je povinný termín skúšky vopred oznámiť pôvodnému skúšajúcemu aj v prípade. Čl. následne individuálne požiada . Dekan môže na základe písomnej žiadosti povoliť študentovi zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov ak je novozvolený študijný program z ¾ totožný resp. Ki) VŠP = –––––––– Σ Ki kde Zi je známka (1 – 3) celkového hodnotenia predmetu. povinne voliteľné predmety. známku + slovo „uznané“ a podpis aktuálneho vyučujúceho. i na ktorý uplynul od ich absolvovania. Za hodnotené predmety. na ktorej bol daný predmet v minulých rokoch v ponuke.po predložení výpisu známok z predchádzajúceho štúdia . VŠP sa využíva najmä pri prijímacom konaní z dôvodu kapacitných možností vyučovania. je do VŠP započítaná známka 4. Do AISu zapíše vyučujúci dátum a známku z predchádzajúceho štúdia. ktorý má záujem o uznanie predmetov. Predmet nemožno uznať. ktoré si študent zapísal a neabsolvoval. môže uznať vedúci katedry. Výberové predmety resp.

musí ho študent absolvovať na FHV opätovne. a to formou individuálnej mobility v rámci zmluvných pravidiel ECTS. Ani v tomto prípade sa prerušením nerieši študijná neúspešnosť. Pri posudzovaní sa berie do úvahy kompatibilnosť obsahu predmetu a spôsoby hodnotenia Čl. ktorému bolo štúdium prerušené prestáva byť dňom prerušenia štúdia študentom fakulty a stáva sa študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. 4) Dekan fakulty má právo po preskúmaní žiadosti prerušenie nepovoliť. keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu. c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom. a to aj opakovane. b) Žiadosť o prerušenie sa podáva najneskôr do 15. ktorý sa po prerušení nepríde zapísať na študijné oddelenie do 5 pracovných dní od ukončenia prerušenia.3) Kreditová hodnota uznaných predmetov sa nezapočítava do maximálneho počtu kreditov. ak chce prerušiť po letnom semestri. Túto komparáciu vykonávajú príslušné katedry a schvaľuje ju vedúci katedry. septembra v zimnom semestri alebo do začiatku letného semestra. 3) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: a) zanechaním štúdia. d) Študent je povinný odovzdať výkaz o štúdiu (index) na študijné oddelenie fakulty. musí získať za ZS minimálne 20 kreditov. 3) Študent. študent ho dostane znova v deň opätovného zápisu na štúdium. kde sa mu zapíše doba prerušenia štúdia. b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia (v bakalárskom stupni štúdia 180 kreditov. Po tomto čase sa žiadosť posudzuje podľa bodu 1. e) Študent. ktoré si môže študent zapísať v jednotlivých rokoch štúdia. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov. 5) Študent môže časť štúdia absolvovať aj na inej vysokej škole alebo na zahraničnej vysokej škole. resp. ak: a) absolvoval všetky povinné predmety a získal predpísaný počet kreditov z povinne voliteľných predmetov. Čl. 2) Z vážnych zdravotných dôvodov študenta. ktoré je vystavené najviac týždeň pred podaním žiadosti. na základe žiadosti študenta doručenej na študijné oddelenie. b) Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením. v magisterskom stupni 120 kreditov). 402 . c) Štúdium sa prerušuje na celý jeden rok . 16 Ukončenie štúdia 1) Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu. Prerušením štúdia sa nerieši študijná neúspešnosť. Zároveň nesmie mať hodnotenie Fx za opakovaný predmet. a) V tomto prípade sa žiadosť podáva na študijné oddelenie v priebehu semestra alebo najneskôr do konca štvrtého týždňa skúšobného obdobia. musí splniť podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia. a) V tomto prípade musí mať študent úspešne ukončený prvý rok štúdia. spolu najviac na dva roky. Predpokladom uznávania študijného pobytu v zahraničí je posúdenie študijných programov a obsahu predmetov hosťujúcej vysokej školy a domácej univerzity. 15 Prerušenie štúdia Študent môže štúdium prerušiť na základe žiadosti podanej na študijné oddelenie. 1) Bez uvedenia dôvodu na jeden rok. Výkaz o štúdiu ostáva počas prerušenia na študijnom oddelení. Ak chce prerušiť po zimnom semestri. ktorý štúdium zanechal. považuje sa za študenta.zimný semester a letný semester jedného akademického roku alebo letný semester jedného akademického roku a zimný semester nasledujúceho akademického roku. Začiatok a koniec prerušenia určuje dekan fakulty. 4) Ak vyučujúci predmetu absolvovaný predmet neuzná. 2) Dňom skončenia štúdia je deň.

alebo druhého stupňa. nedostatočne.b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva akademické roky. získal potrebný počet kreditov (okrem kreditov za ZP) a odovzdal výkaz o štúdiu na študijné oddelenie. ktorým môžu byť študijné výsledky. ale musí obsahovať minimálne zhrnutie v štátnom jazyku. Elektronická verzia musí byť identická s tlačenou verziou. e) smrťou študenta. Do tohto termínu je povinný prihlásiť sa na obhajobu do AIS-u. ak ZP ohodnotí vedúci ZP stupňom A – E. s prihliadnutím na klasifikáciu vedúceho práce a oponenta a so zreteľom na obhajobu práce. 2) Záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. 4) Bakalársku a diplomovú prácu posúdi a klasifikuje vedúci práce a jeden oponent. ktorú vymenúva dekan. má študent možnosť odovzdať prácu v ďalšom termíne podľa čl. 17 Záverečná práca 1) Študent je povinný zvoliť si tému bakalárskej práce v bakalárskom štúdiu najneskôr do konca vyučovacej časti 4. 3) Záverečnú prácu môže študent priniesť na zaevidovanie na študijné oddelenie po tom. 5) Študent sa zúčastní obhajoby práce. keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť. semestra. ktorý študuje študijný program prvého stupňa. veľmi dobre. Kým nemá študent splnené všetky povinnosti a zapísané všetky hodnotenia za celé štúdium v AIS-e (t. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom. dostatočne. ktorého výšku stanovuje rektorka UMB. príslušný počet povinne voliteľných predmetov. dobre. 120 kreditov). a) deň. ktorý umožní študentovi. Záverečná práca sa klasifikuje známkami: výborne. c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek. Čl. keď bola vysokej škole doručená písomná žiadosť študenta o zanechaní štúdia. d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok. Tému diplomovej práce v magisterskom štúdiu je študent povinný si zvoliť najneskôr do konca vyučovacej časti 2. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. 8) Ak študent záverečnú prácu neobhájil môže ísť na obhajobu ešte v jednom termíne (pre neho v prvom opravnom).) je študent povinný odovzdať na príslušnú katedru po zaevidovaní na študijnom oddelení. nemôže mu ŠO ZP zaevidovať a nemôže ju ani odniesť na príslušnú katedru. Vedúci ZP zapíše známku do výkazu o štúdiu a AIS-u na základe čoho získava študent kredity za ZP. dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.00 hod posledného dňa stanoveného harmonogramom akademického roka. Posudok na záverečnú prácu napísanú v cudzom jazyku môže byť napísaný v cudzom jazyku. 7) Obhajoba záverečnej práce sa koná pred najmenej štvorčlennou komisiou. semestra štúdia. b) koniec akademického roka. Prácu je povinný dať si zaevidovať na študijnom oddelení a odovzdať na príslušnú katedru do termínu stanoveného harmonogramom štúdia a to do 12. c) podľa odseku 3 písm. získaných minimálne 180 resp. ktorý študuje. a to zo študijného odboru. 403 . b) podľa odseku 3 písm. c) a d) deň. 6) Ak študent neobháji ZP môže vykonať štátnu skúšku z ostatných častí. Záverečnú prácu klasifikuje komisia. Ak tento termín nedodrží. Svoje posudky posudzovatelia odovzdajú vedúcemu katedry. uspokojivo. 4) Dňom skončenia štúdia je: a) podľa odseku 3 písm. 5) Študent. ktorý musí zapísať hodnotenie študentovi do AIS-u a do výkazu o štúdiu najneskôr do termínu odovzdania ZP na študijné oddelenie. ako po kontrole v poslednom roku štúdia úspešne absolvoval všetky povinné predmety. Minimálne 14 dní pred termínom odovzdania práce na študijnom oddelení odovzdá študent prácu vedúcemu ZP. aby sa najmenej tri pracovné dni pred obhajobou záverečnej práce s nimi oboznámil. Keď vedúci práce hodnotí ZP nedostatočne (FX) študent nezískava kredity za ZP a nemôže sa zúčastniť obhajoby ZP ani ďalších častí štátnej skúšky.j. 18 body 5 – 9. ktoré vyplývajú zo študijného programu a tohto študijného poriadku. v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium. hradí ročné školné. bez vážneho dôvodu.

vrátane posledného roku štandardnej dĺžky štúdia. ktorý k tomuto termínu nemá splnené povinnosti. 4) Každý študent sa prihlasuje na vykonanie štátnej skúšky v AIS-e podľa harmonogramu ak. O každom prípade plagiátorstva informuje vedúci katedry dekana fakulty so žiadosťou o prerokovanie tohto priestupku v disciplinárnej komisii fakulty. u Bc. že záverečná a rigorózna práca obsahuje cudzie časti bez uvedenia informačného zdroja. 6) V prípade. Najprv prebieha obhajoba ZP. môže konať študent. 3) Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce a z jednej alebo viacerých ďalších častí štátnej skúšky. Všetky časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú známkami: výborne. môže prerušiť štúdium podľa článku 15 (maximálne na jeden rok). v Mgr. dostatočne. alebo zanechať štúdium. roka. štúdiu tretím rokom štúdia). pokračuje v štúdiu ešte jedným – posledným rokom štúdia. V prípade zistenia. Záverečná a rigorózna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. štúdia v štvrtom roku). ktorým môžu byť študijné výsledky. Obe časti štátnej skúšky sa osobitne klasifikujú. t. aby sa dodržali pravidlá práce s informačnými zdrojmi. kedy sa môže na štátnu skúšku prihlásiť ešte v dvoch termínoch. 11) Každá záverečná a rigorózna práca musí byť originálna. vytvorená autorom tak.9) V učiteľských ŠP má bakalárska práca charakter teoretickej interpretačnej práce (v UUVVP môže byť prakticko-teoretická práca) a diplomová práca má teoretický charakter (v UUVVP môže byť teoretickopraktická práca) a je spravidla orientovaná na vyučovanie (didaktiku) jednej zo špecializácií (aprobačných predmetov). pokladá sa takáto práca za neakceptovateľnú. pokračuje v štúdiu v nasledujúcom akademickom roku ako nadštandardné štúdium (v Bc. 9) Štátna skúška v jednopredmetovom štúdiu sa realizuje v jeden deň – pozostáva z obhajoby ZP a druhej časti – kolokviálnej skúšky. (t. je vyradený z evidencie študentov a ukončí štúdium bez nároku na udelenie akademického titulu. Čl. a tak získal v bakalárskom štúdiu 180 kreditov a v magisterskom štúdiu 120 kreditov. ktorý študuje študijný program dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia. Okrem toho sa hodnotí celkový výsledok štátnej skúšky a celkový výsledok štúdia. Na štátnu skúšku sa môže prihlásiť v ďalšom termíne podľa harmonogramu príslušného akademického roku. 404 . Štátnu skúšku v prvom termíne. predpísaný počet povinne voliteľných predmetov a potrebný počet výberových predmetov. že študent po ukončení štandardnej dĺžky štúdia štúdium preruší na jeden rok. Ak študent neobháji ZP môže vykonať druhú časť štátnej skúšky. sociálna a zdravotná situácia alebo iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa. j. uspokojivo. nedostatočne.j. 18 Priebeh a klasifikácia štátnej skúšky 1) Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky. Ak tak neurobí. musí sa dostaviť na zápis a byť riadne evidovaný. 7) Ak sa študent neprihlási a nevykoná štátnu skúšku do dvoch rokov od skončenia štandardnej dĺžky štúdia. 10) Záverečná práca so súhlasom garanta študijného programu môže byť napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku. bez vážneho dôvodu. štúdia v piatom roku a u Mgr. 8) Študent. čo v tomto prípade znamená hodnotenie študenta známkou nedostatočne (FX). ktorý pri kontrole štúdia vykonanej v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom. určenom harmonogramom štúdia. môže konať štátnu skúšku po ich splnení v ďalšom termíne podľa harmonogramu. Štátnu skúšku môže vykonať v jednom riadnom a jednom opravnom termíne a to maximálne do dvoch rokov od ukončenia štandardnej dĺžky štúdia. môže sa prihlásiť na vykonanie štátnej skúšky až v druhom roku nadštandardnej dĺžky štúdia. hradí ročné školné. V tom prípade je jej súčasťou abstrakt v štátnom jazyku. absolvoval všetky povinné predmety. veľmi dobre. 2) Študent. štúdiu štvrtým rokom štúdia. Odhlásiť sa môže študent z vážnych zdravotných alebo osobných dôvodov na základe žiadosti u vedúceho katedry najneskôr v deň konania štátnej skúšky. dobre. Každý študent má teda nárok prihlásiť sa na vykonanie štátnej skúšky v šiestich termínoch v priebehu troch rokov. v ktorom končí štandardná dĺžka štúdia. 5) Ak sa študent na vykonanie štátnej skúšky neprihlási ani v prvom ani v druhom termíne akademického roku. ktorá je stanovená odporúčaným študijným plánom.

15) V prípade. z ktorého študent nepísal záverečnú prácu. semestra. Cieľom skúšky je preverenie vedomostí. z ktorého písal záverečnou prácu. prebieha v jeden deň s odstupom 1 týždňa od štátnej skúšky z jazyka. Obsahom kolokviálnej skúšky je preverenie vedomostí z translatológie a preverenie vedomostí tej vednej oblasti.10) Štátna skúška v bakalárskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . flexibilné riešenie didaktického problému a zhodnotenie portfólia pedagogických výkonov študenta. semestri z ponúkaných vedných oblastí. Za konkrétnu obsahovú podobu a celkovú realizáciu štátnej skúšky zodpovedá vedúci katedry a garant študijného programu. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5. V ostatných študijných programoch je komisia pre štátne skúšky 4 členná. Pozostáva z obhajoby záverečnej práce. Na obhajobu ZP sú prizývaní vedúci ZP a oponent ZP. Praktická skúška pozostáva z prekladu a tlmočenia vybraných textov. Obsahom kolokviálnej skúšky z jazyka. z ktorej študent nepísal záverečnú prácu. V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“.5 a zo všetkých častí štátnej skúšky (vrátane obhajoby ZP) bol klasifikovaný stupňom A (1) s možnou výnimkou jednej klasifikácie stupňom B (1. z ktorého nepísal záverečnú prácu je preverenie vedomostí z tej vednej oblasti. z ktorého študent písal záverečnú prácu. Štátna skúška v magisterskom učiteľskom štúdiu sa realizuje v jeden deň . Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie. z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočne (FX). 13) Priebeh štátnej skúšky riadi a za jej organizáciu a priebeh zodpovedá predseda komisie. V učiteľskom kombinačnom magisterskom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) a v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom štúdiu je komisia tvorená zo 4 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie a 2 vyučujúci z druhej špecializácie. 11) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň. prebiehajú ako pri jednopredmetovom bakalárskom štúdiu. Celkový výsledok štátnej skúšky sa vypočítava ako priemer klasifikácie všetkých častí štátnej skúšky. Študent si volí vednú oblasť do konca výučbovej časti 5.5).pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo špecializácií (aprobačných predmetov) so zameraním na: oblasť poznania vedného odboru špecializácií (aprobačných predmetov).25 – celkový výsledok štátnej skúšky A výborne 405 . Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí. ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1. Komisia poskytne študentovi primeraný čas na prípravu ústnej odpovede. 16) Celkové hodnotenie štúdia sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných študijným programom a po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky. Neúspešné vykonanie štátnej skúšky z jednej špecializácie ako aj odstúpenie od štátnej skúšky zo špecializácie nebráni účasti študenta na štátnej skúške z druhej špecializácie. Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v jednopredmetovom magisterskom štúdiu prebieha v jeden deň – pozostáva z obhajoby diplomovej práce a skúšky. aplikovaná didaktika (pedagogicko-psychologické súvislosti vzdelávania v odbore). prospel. b) literatúra. 14) O klasifikácii štátnej skúšky rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí v deň jej konania. Štátna skúška. Skúška pozostáva z troch častí: a) lingvistika. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky. Praktická skúška pozostáva z prekladu/ tlmočenia vybraných textov. história a reálie príslušných krajín c) translatológia. semestra. ktoré študent nadobudol v magisterskom stupni štúdia. a to stupňami: prospel s vyznamenaním.00 – 1. kolokviálnej skúšky a z praktickej skúšky. 2 vyučujúci z druhej špecializácie a 1 vyučujúci z pedagogicko – psychologického základu.pozostáva z obhajoby ZP a kolokviálnej skúšky zo základov vedného odboru (špecializácií – aprobačných predmetov) a z teoretických základov výchovy a vzdelávania. Z takto vypočítaného aritmetického priemeru sa uvádza celkový výsledok štátnej skúšky nasledovne: Priemer 1. poznatkov a praktických zručností. 12) Štátna skúška v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu prebieha jeden deň nasledovne: obhajoba záverečnej práce a druhá časť ústnej bakalárskej skúšky z jazyka. ktorú si študent volí do konca výučbovej časti v 5. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda komisie v deň konania štátnej skúšky. že študent odstúpi od štátnej skúšky po jej začatí hodnotí sa známkou „nedostatočne“. V učiteľskom kombinačnom štúdiu (kombinácia dvoch špecializácií) je v bakalárskom štúdiu komisia tvorená z 5 členov: 2 vyučujúci z jednej špecializácie.

406 . Ocenenia sa udeľujú na základe príslušných štatútov výberom spomedzi absolventov magisterského štúdia.25 – celkový výsledok štátnej skúšky C dobre Priemer 2. Absolventom fakulty.2009 a Akademický senát Univerzity Mateja Bela dňa 22.76 – 3. alebo „magister“. v skratke Bc. ktorí ukončili štúdium s vyznamenaním podľa ods.18. septembra 2009. Absolventom vysokoškolského štúdia vydá vysoká škola diplom s uvedením študijného odboru a študijného programu a akademického titulu „bakalár“. SPOLOČNÉ USTANOVENIE Čl. 21 Zrušovacie ustanovenia Zrušuje sa Študijný poriadok zo dňa 30.75 – celkový výsledok štátnej skúšky B veľmi dobre Priemer 1. Platnosť a účinnosť 1.75 – celkový výsledok štátnej skúšky D uspokojivo Priemer 2. Tento Študijný poriadok schválil Akademický senát Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela dňa 16.Priemer 1. 2. ak jeho výsledky v každej časti štátnej skúšky boli hodnotené niektorým zo stupňov od A po E.76 – 2. vydá vysoká škola diplom o ukončení štúdia s vyznamenaním.00 – celkový výsledok štátnej skúšky E dostatočne. v skratke Mgr. Prílohou diplomu je vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.2009. 20 Pôsobnosť Týmto Študijným poriadkom kreditového systému štúdia sa riadi štúdium študentov denného a externého bakalárskeho a magisterského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela prijatých na štúdium od akademického roka 2005/2006.26 – 1. Čl. Študent vykoná štátnu skúšku úspešne.6. Spôsob a mieru ohodnotenia určuje dekan. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Čl.2008.6. Diplom a vysvedčenie sa datujú dňom vykonania poslednej časti štátnej skúšky.6.26 – 2. 19 Cena dekana a Cena rektora Za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia môže byť študentovi udelená Cena dekana fakulty a Cena rektora UMB. Cena dekana môže byť spojená s finančným ohodnotením. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia Akademickým senátom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a účinnosť od 1.

zrušenia predmetu katedrou. 11. Študent musí navštevovať všetky predmety. 407 . iných vážnych okolností. príp. Študent okrem seba môže zapísať max. Po schválení žiadosti prodekanom pre pedagogickú činnosť sa študentovi predmet odoberie zo zápisného listu v AIS-e na študijnom oddelení. v ktorom má predmet zapísaný. 2. choroba. ešte jedného študenta. 10. ktoré nemá zapísané v zápisom liste v AIS-e na príslušný akademický rok. študent sa zapíše najprv na katedre. K žiadosti musí doložiť lekárke potvrdenie a súhlas podpísaný vyučujúcim predmetu a vedúcim katedry.) sa študent zapíše do hárkov na katedrách u jednotlivých vyučujúcich počas ich konzultačných hodín (príp.informačné listy. 12. čo je zapísané v AIS-e. zo zdravotných dôvodov. 6. V tomto čase sa môže ešte dopisovať na hárky na katedrách na predmety.PV.4. Ak tak neurobí. ktoré nemôže v letnom semestri navštevovať z dôvodu nesplnenia povinných prerekvizít v zimnom semestri. ktoré vyučujúci na to stanoví) na PV. ponuka predmetov spoločného základu na katedrových nástenkách a vývesnej tabuli dekanátu. Po informácii vyučujúcich. Študent je povinný sám sa prihlasovať na výučbu do zápisného listu v elektronickej podobe (AIS). odsek 9 Študijného poriadku kreditového systému. Informačné listy sú na webe v priečinku Štúdium. počas iných hodín. povinne voliteľných alebo výberových predmetov tak. t. Dodatočné zapísanie predmetu prebieha s vedomím a súhlasom vyučujúceho predmetu. opakovaných predmetov. v ktorých sú voľné miesta a súčasne si ich zapíše do AIS-u. 8.-30.V predmety do svojho zápisného listu v Akademickom informačnom systéme (20. Študijné programy . ktorý musí zápis u vyučujúceho potvrdiť do troch pracovných dní. príp. V priebehu prvých dvoch týždňov prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. Vo výnimočných prípadoch (dlhodobé zranenie. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom AIS-u.4. Študent sa oboznámi s aktuálnou ponukou (P. PV. 7. je povinný pred začiatkom letného semestra dodatočne si zapísať niektoré z povinných. či bol na predmety vybratý si študent zapíše P. V predmety.6. 5. z dôvodu rozvrhovej kolízie.–14. bude hodnotený známkou nedostatočne =FX. Informácie o obsahu predmetov a povinných prerekvizitách sú v informačných listoch predmetov. Študent nebude hodnotený z predmetov.V) predmetov pre nasledujúci akademický rok na začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. Do zápisného listu si pridá predmety.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. ktoré sú podmieňujúcimi predmetmi pre povinné predmety v letnom semestri. organizačné zmeny.). V druhej a tretej etape prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní zimného semestra si študent robí zmeny v AIS-e na základe kolízie rozvrhu. ktoré si zapísal do AIS-u. 1/2008 Prihlasovanie sa na výučbu . nesplnenia prerekvizít. 4. V čase tretej etapy prihlasovania sa na výučbu a počas prvých 10 pracovných dní v letnom semestri si študent zo svojho zápisného listu v AIS-e sám odoberie predmety.j. Ponuka bude zverejnená na katedrových nástenkách. aby splnil kontrolovateľnú etapu štúdia v danom akademickom roku). podľa článku 9. (Ak študent v zimnom semestri roku štúdia neabsolvoval predmety. 13. 9. Študent je zodpovedný za nezrovnalosti medzi predmetmi zapísanými v AIS-e a výkaze o štúdiu v prípade nezrovnalostí platí to. 3. Týmto sa ruší metodický pokyn 1/2006. Podrobnejšie informácie môžu študenti získať u vyučujúcich predmetu v konzultačných hodinách.povinnosti študentov 1.Metodický pokyn FHV UMB č. iné) môže študent písomne požiadať o odobratie predmetu aj počas semestra.

počet hodín. najneskôr do 3 pracovných dní po skončení skúškového obdobia. Dôkladne poznať Študijný poriadok FHV. v teoretických predmetoch bez skúšky do dvoch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. 5.6. 6. Zapísať výsledky (hodnotenia študentov) štátnych skúšok do AIS-u najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania ŠS. 8. Hodnotenia zapisovať do AIS-u priebežne. Zmeny sa robia – do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na nasledujúci akademický rok. ktorí študenti v prerekvizite neprospeli. počet kreditov. Týmto sa ruší metodický pokyn 2/2006. 2/2008 Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia 1.4. Zásadné zmeny v študijných programoch (časové zaradenie predmetu v odporúčanom pláne. najneskôr do 3 pracovných dní od vykonania skúšky. Schválené zmeny treba vyznačiť v informačnom liste predmetu a list odovzdať študijnému poradcovi katedry. iné) musia byť schválené v grémiu dekana a uskutočnené v informačnom systéme ECTS na fakultnej stránke. prerekvizitách. tzn.4.) zistiť záujem o svoje predmety – hlavne povinne voliteľné (PV) a výberové (V) – a výsledok spracovať. pred začatím semestra oznámi učiteľovi. iných hodín učiteľom vopred stanovených). oznámiť. v praktických predmetoch bez skúšky do štyroch týždňov od ukončenia vyučovacej časti semestra. charakteristikách predmetov schvaľuje vedúci katedry. 4. Po prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu na hárky (po 14. Na začiatku semestra (po 15 prac. Táto povinnosť sa týka predmetov v zimnom aj letnom semestri. Učiteľ. dňoch od začiatku semestra) z AIS-u vytlačiť zoznam študentov zapísaných na predmet a iba tých učiť a hodnotiť. ktoré vyučujú učitelia v nasledujúcom akademickom roku (zimný aj letný semester) a umožniť študentom zapisovať sa na predmety v prvých dvoch týždňoch prvej etapy prihlasovania sa na výučbu počas konzultačných hodín (príp. či ich na predmet zobrali alebo nie. ktorý vyučuje nadväzujúci predmet. 408 . PV. Vypisovať termíny skúšok cez AIS najneskôr do jedného týždňa pred ukončením vyučovacej časti semestra. 4. príp. Metodický pokyn bol schválený dňa 4. Zverejniť ponuku katedier na nasledujúci akademický rok (P.Metodický pokyn FHV UMB č.) pripraviť pre študentov zápisné hárky PV a V predmetov. počet kreditov. Do začiatku prvej etapy prihlasovania sa na výučbu (1. Zodpovedajú za zverejnenie katedrovej ponuky predmetov aj pre spoločný základ. 2. Zmeny v hodnotení. Učiteľ predmetu. vyučujúci. oznámi túto skutočnosť študijnému oddeleniu. na webovej stránke fakulty a v sprievodcovi štúdiom. rok štúdia. názov a typ predmetu. Viesť si vlastnú evidenciu hodnotenia a archivovať si ju.4. ktorý je prerekvizitou. študenti si zapisujú predmety na celý akademický rok. Meno študenta. Zverejnenie na výveske katedry a predmety spoločného základu zverejniť aj na výveske dekanátu. literatúre. 7. Priebežne pri predmetoch so skúškou. Zodpovedajú za zverejňovanie zmien v AIS-e. 9. študentom do 20.2008 a účinnosť nadobúda dňom schválenia. V predmety) pred začatím prvej etapy prihlasovania sa na výučbu. u ktorého má študent zapísaný predmet druhýkrát a neprospeje. Povinnosti katedrových koordinátorov ECTS: 1. 3. Prerekvizity sa týkajú povinných nadväzností a sú uvedené v informačných listoch predmetov. Najmenej nasledovné informácie: názov predmetu. 3. 2.

symbol jej práv i povinností. že si budem riadne plniť povinnosti študenta Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela. Promočný sľub absolventov Položením ruky na žezlo ako symbol našej akademickej obce. pred týmto slávnostným zhromaždením sľúbte na svoju česť a svedomie. Spondeo ac polliceor. že budem vždy v úcte zachovávať jej humanistickú a demokratickú tradíciu. Sľúbte. že budem rešpektovať rozhodnutia rektora Univerzity Mateja Bela. Sľubujem. že budem študovať tak. že Univerzitu Mateja Bela a jej Fakultu humanitných vied uchováte vo vďačnej pamäti a vždy budete podľa svojich síl podporovať jej činnosti a záujmy. ktorú vám dnes udeľujeme. Sľubujem. • Že vzdelanie. budete naďalej prehlbovať a uplatňovať v praktickom živote. aby moja budúca činnosť prinášala duchovný úžitok celému národu i mne samému. • Že vedecké poznatky budete uchovávať a rozširovať nielen pre vlastný prospech či získanie osobnej slávy. riadiť sa svedomím a pocitom zodpovednosti za svoje skutky. zachováte bezúhonnú a nedotknutú. budete ctiť slobodu. pravdu a spravodlivosť. ale aj pre prospech celého ľudstva. • Že v duchu poslania Univerzity Mateja Bela budete po celý život šíriť myšlienky humanizmu a demokracie.Imatrikulačný sľub študentov Sľubujem. • Že hodnosť. ktoré ste získali na Univerzite Mateja Bela. dekana Fakulty humanitných vied a ďalších akademických funkcionárov. 409 .

8. ÚPRAVA ZÁVEREČNÝCH PRÁC Smernica FHV UMB č. abstrakt v slovenskom jazyku. titulný list (príloha 2. stupňa v dennej a externej forme (požiadavky na formálnu úpravu ZP v III.VIII. povinnosť študijnému oddeleniu poskytnúť po obhajobách záverečných a rigoróznych prác Univerzitnej knižnici menný zoznam študentov. skratiek. ktorá nebude opečiatkovaná a podpísaná pracovníčkou ŠO nebude zaradená na obhajobu. formát papiera A 4. sprievodný materiál 410 . záver. registrácii. minimálne tieto základné časti a údaje v tomto poradí: obal (príloha 1). a II. úvod. Stanovuje: rozsah ZP – bakalárska práca: 25 – 30 normovaných strán. 5. Autor ZP vyplní formulár pre potreby knižnice v systéme AIS a autor rigoróznej práce vyplní formulár v tlačenej verzii. okrem uvedených povinných častí nasledovné časti: zadanie. sprístupňovaní a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na FHV UMB Smernica 2/2008 je vydaná v súlade so Smernicou č. jadro. 2/2008 o úprave. zodpovednosť vedúceho/školiteľa záverečnej práce za kontrolu zhodnosti tlačenej a elektronickej verzie (napr. abstrakt v anglickej verzii. diplomová práca: 45 – 60 normovaných strán. predhovor v bakalárskej práci. resp. zoznam bibliografických odkazov (podľa prílohy 7) zodpovednosť autora za zhodnosť tlačenej a elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce. čestné vyhlásenie. obsah. alebo Arial veľkosť písma 11 b. prílohy.3. ktorí záverečnú a rigoróznu prácu neobhájili v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. I. aby sa jednotlivé listy nedali vyberať a aby bola dobre čitateľná. 7. elektronickej verzie záverečnej a rigoróznej práce a za kontrolu vyplnenia formulára pre potreby knižnice v termíne do 30 dní po uskutočnení obhajoby záverečnej a rigoróznej práce. 6. termoväzby (predný obal je prehľadná fólia. 7/2008 o úprave. zodpovednosť vedúceho katedry za: a)podpísanie Licenčnej zmluvy o použití školského diela s autorom diela na základe poverenia dekanom fakulty (príloha 8). typ písma Times New Roman veľkosť písma 12 b. • • Odporúča: 1. tabuliek. použitie tvrdej väzby. 4. b)za odovzdanie licenčnej zmluvy. registrácií. sprístupňovaní. Táto smernica formuluje požiadavky na formálnu úpravu záverečných prác (ZP) ŠP I.). riadkovanie 1. stupni stanovuje osobitná smernica) a určuje postup pri odovzdávaní ZP.5). ktorí úspešne absolvovali obhajobu a menný zoznam študentov. po zaevidovaní na študijnom oddelení odnesie autor na katedru spolu s podpísanou licenčnou zmluvou (príloha 8). rigorózna práca: 60 – 80 normovaných strán vyhotovenie ZP v textovom procesore Microsoft Word. ZP.. 2. zadný obal kartón) tak. a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela.5. predhovor (v diplomovej a rigoróznej práci). postup pri odovzdávaní záverečných prác: záverečnú prácu v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte pdf. zoznam obrázkov. 3. náhodným porovnaním vybraných odsekov aspoň na troch rôznych stranách práce). 1.

registrácií. Odporúčaná literatúra: KATUŠČÁK. Touto smernicou sa ruší smernica č.9. pre ktoré nedáva súhlas so sprístupnením diela (podľa § 51 autorského zákona).Ak autor záverečnej a rigoróznej práce nechce sprístupniť prácu je povinný k licenčnej zmluve priložiť vyhlásenie (príloha 9). a uchovávaní záverečných a rigoróznych prác na Univerzite Mateja Bela. STN ISO 690-2: 2001 Informácie a dokumentácia. Bratislava: Stimul. D. Ďalšie detaily upresňuje Smernica č. Bibliografické odkazy. forma a štruktúra.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 411 . Dokumentácia. Obsah. 3/2005 v znení dodatku 1/2007. STN ISO 690: 1998. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.2008. Bibliografické citácie. ISBN 80-85-69769-6. v ktorom uvedie dôvody. sprístupňovaní. 7/2008 o úprave. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 1998.

rigorózna. B A K AL Á R S KA P R Á C A (alebo diplomová.. rigoróznej... dizertačnej) vonkajšia strana obalu práce – UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ..Príloha 1 Vzor obalu bakalárskej (diplomovej. dizertačná práca) 2009 ZUZANA KELEMENOVÁ 412 .

.. Banská Bystrica 2009 413 .2009 Dátum obhajoby: .Príloha 2 Titulný list bakalárskej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA . MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Bakalárska práca ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci bakalárskej práce: doc...... Richard Múdry... PhD..“) Dátum odovzdania práce: 20.. Stupeň kvalifikácie: bakalár (v skratke „Bc.04. PhDr....

“)/inžinier (v skratke „Ing.. ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Študijný program: Presný názov akreditovaného študijného programu Vedúci diplomovej práce: doc.. Banská Bystrica 2009 414 . Richard Múdry........2009 Dátum obhajoby: .“) Dátum odovzdania práce: 20. PhD.Príloha 3 Titulný list diplomovej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA .... PhDr.. MOŽNOSTI ZEFEKTÍVNENIA PRÁCE PROSTREDNÍCTVOM ALTERNATÍVNYCH POSTUPOV Diplomová práca Bc... Stupeň kvalifikácie: magister (v skratke „Mgr...04...

. EXEKÚCIA PREDAJOM NEHNUTEĽNOSTI AKO NÚTENÝ SPÔSOB VÝKONU PRÁVA Rigorózna práca Mgr..Príloha 5 Titulný list rigoróznej práce UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI FAKULTA HUMANITNÝCH VIED KATEDRA ....2009 Dátum obhajoby: ........01...... ZUZANA KELEMENOVÁ Študijný odbor: Presný názov študijného odboru Stupeň kvalifikácie: doktor práv (v skratke „JUDr.“) Dátum odovzdania práce: 20.. Banská Bystrica 2009 415 ..

parafrázy a za ním v prípade „citácie“ (Katuščák. 1996. M. 2004. Opodstatnenosť inštitucionálnej predškolskej výchovy a jej podiel na osobnostnom rozvoji dieťaťa. v zozname bibliografických odkazov a) monografie a skriptá KATUŠČÁK. 1996. In Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. 5. V záverečných prácach sa nevyžaduje spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente. 1997. Priamo v texte sa uvedie text citácie. Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. HUDECOVÁ. 1996. ISBN 80–7260–125. 320 s. ISBN 80–8082–001–5. state v nich uverejnené PŠENÁK. Tento záznam je súčasťou zoznamu bibliografických odkazov. ISBN 80–85697–82–3. Trnava : PdF TU. 2005 [cit. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. s. Personálie v elektronickej súbežnej Slovenskej národnej ibliografii. 41–48. mimoriadne číslo 7 – 8. A.sk/nbuu/Zborník_2000_2001. Etika 20. roč. Fakulta humanitných vied. Úvod do filozofie. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. A. J. 1998) 2. In Bibliografický zborník 2000-2001 [online]. 416 . Martin : Slovenská národná nižnica. In Acta Universitas Matthaei Belii. In MERTIN. 156 s. s. 7–78. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela. 1996. Praha : Prostor. kde sa autor odvoláva na použitý bibliografický odkaz. 2004. Praha : Portál. 87) alebo parafrázy (Katuščák. Multikulturní výchova v mateřské škole. 1991. ONDREJKOVÁ.. A. s. O povaze předsudků. GILLERNOVÁ. 1991.pdf> e) mediálne nosiče GRÁC.Príloha 7 Vzor používania bibliografických odkazov 1. Dostupné na internete: http://www. A. 2005. 2008-04-18]. 2004. 81 s. ISBN 80– 7178-799-X. ISBN 80-8055-085-9. b) kapitola v učebnici alebo monografii DVOŘÁKOVÁ. W. (eds. 117 s. 1997.snk. 2006-0124].) Psychologie pro učitelky mateřské školy. Slovenské gymnáziá matičného obdobia. 2003. J. 2003. V. Vzor zoznamu bibliografických odkazov ALLPORT. resp. Citácia slúži na spojenie daného miesta so záznamom o citovanom dokumente. s. 304 s. In Pedagogické spektrum. Bratislava : Stimul. D. ISSN 1335-5589. c) periodiká (časopisy) a zborníky resp. 1998. d) internetové zdroje KUCIANOVÁ. v texte záverečnej práce Označenie bibliografického odkazu (citácia) sa píše vždy na tom mieste. ktorý je umiestnený pod čiarou. I. ISBN 80–80–55004–2. 136-139. ISBN 80-04-26038-1. 1998. s. Praha : SPN. G. 179–184. ANZENBACHER. 2004 [cit. storočia. 1998.

al. M. MRVA. ISBN 80–85213–41–9. 1994. KAMENICKÝ. Lexikón svetových dejín. Osobitosti morálky v internormatívnych súvislostiach a možnosti výchovy. E. Člověk a lidská práva : sbírka úmluv a deklarací. 314 s. 284 s. s. 2004. roč. ISSN 1335-5589. Praha : Spektrum. Praha : Prostor. et al. 1991. GOGOLOVÁ.. MISTRÍK. Praha : Pragma. COVEY. Dětská práva : dokumenty a informační materiály o ochraně dětí. R. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam. 1997. 15. HART. s.hrea.html > GRÁC.) 1991. Bratislava : SPN. 30–39. Electronic Resource Centre for Human Rights Education. J. 2006. 256 s. 2006. J. Ľ. J. Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava : Iris. 3 – 4. ISBN 80–7260–103–2. ISBN 80–88778–81–6. č. H. 319 s. 9-56. 2000. 7 návyků vůdčích osobností : pro úspěšný a harmonický život. ISBN 80–08–02479–8. ISSN 1335-1982.. 2000. In Pedagogické spektrum. D. 2004. H.. A. 1990. s. S. Dostupné na internete: <http://www. 1999. č. 1996.In Kimlička. 417 . 2001. H. 1999.BAGALOVÁ. Praha : PÚ JAK ČSAV.. [cit. HEIKKINEN.. (eds. 363–372. 53. S. 312 s. I. ISBN 80– 7107–000–9. Štefan et al. HAAPANEN. HEJLOVÁ. 2005-06-20]. 1990. 2001. Pojem práva. L. 1994. 4. 1997. First Steps: A Manual for Starting human Rights Education [online]. M. et. Knižničná a infomačná veda na prahu informačnej spoločnosti.. Základy filozofie človeka v knižničnej a informačnej vede.org/erc/Library/First_Steps/index_eng. TONKOVÁ. DĚDEČKOVÁ. STEINEROVÁ. Bratislava : Stimul. In Pedagogická revue. ISBN 80-88982-29-4. roč.

□ dizertačná práca.............................. (uviesť meno a vedúceho príslušnej katedry) .................. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na toto školského dielo 1: □ bakalárska práca............................................................ □ rigorózna práca s názvom .................................... .Príloha 8 Licenčná zmluva o použití školského diela uzatvorená podľa § 51 a nasl....................................... ................... Článok 2 Určenie školského diela 1................ Článok 1 Predmet zmluvy 1................................. 618/2003 Z.................... □ diplomová práca...................................... zákona č............................ ................................................................ 974 01 Banská Bystrica IČO: Zastúpená rektorkou prof..... Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len „dielo“) špecifikovaného v čl....... o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) medzi Autorom: Meno a priezvisko: Dátum a miesto narodenia: Trvalý pobyt: Fakulta UMB: Katedra: a Nadobúdateľom: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12........................................ .............. .................... II tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve........ Beatou Kosovou: Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: .. .................................... PhDr........................................................................................................................................ z.... ...... 1 V štvorčeku vyznačte typ práce a správny text doplňte 418 .......................................

v tomto prípade autor z tejto zmluve pripojí zdôvodnenie nesúhlasu so sprístupnením školského diela podľa § 51 autorského zákona. vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci UMB. z.. 2. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinnosti autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č..... Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne. rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia. z... ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. vedecké..  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom Univerzitnej knižnice UMB na študijné. že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné.2.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí . Článok 4 Odmena 1.  sprístupnenie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí .. b) zákona 183/2000 Z. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné.. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené autorom – študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. vedecké. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu2:  sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia. 2 V štvorčeku označte jednu z možností rozsahu udeľovanej licencie 419 . Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s § 8 ods. ktorej bola udelená licencia.. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné.  archivovanie školského diela bez možnosti sprístupnenia. vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné... vedecké. rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci UMB. 2 písm. (zákon o knižniciach). vzdelávacie a informačné účely. Autor vyhlasuje. vzdelávacie a informačné účely. Článok 3 Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie 1. 4.. vzdelávacie a informačné účely. prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho zástupcu nadobúdateľa... Článok 5 Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela 1. vedecké. 131/2002 Z.... Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona 5. 3. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby.

..... za nadobúdateľa vedúci katedry 420 ..... najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka..... 3. pričom po jednom vyhotovení dostane autor a Univerzitná knižnica UMB v Banskej Bystrici po podpísaní vedúcim katedry........ autor ....... bez ohľadu na nosič majú identický obsah..... že všetky exempláre školského diela špecifikovaného v čl......... Autor garantuje............. Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.... nekonali v omyle ani v tiesni... jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.......... 4.. Na vzťahy...2.... 5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. 3.... ............ Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.. V Banskej Bystrici dňa ... Zmluvné strany vyhlasujú..... Článok 6 Záverečné ustanovenia 1................... ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené... II. sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky........ Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami......... 2.... že zmluvu uzavreli slobodne a vážne.....

......................... Autor záverečnej práce odmietol uzatvoriť licenčnú zmluvu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici z nasledovných dôvodov (dôvody je nutné uviesť v súlade s § 51 autorského zákona): Meno a priezvisko: Dátum narodenia: Trvalé bydlisko: .. (názov práce) udeľuje Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom bibliografickej registrácie a uchovávania diela v súlade s § 8 ods.......... (zákon o knižniciach)...............................................Príloha 9 Vyhlásenie Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta: ....................................... b) zákona č....... ............... 2 písm.............. dňa .............................................................................. ..................................... Školské dielo je poskytnuté za účelom jeho archivovania bez možnosti sprístupnenia......... 421 ........................................................................... V ............... VYHLÁSENIE Dolupodpísaný autor záverečnej práce ........................................................ ....................................................................................... 183/2000 Z. z.....

422 . nemecký jazyk a literatúra. dejepis. 3 1. filozofia.1. . etika. .2.IX.1. .1. španielsky jazyk a kultúra. v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov. slovenský jazyk a literatúra).1. prekladateľstvo a tlmočníctvo. 2. Uchádzač si na ŠO vyzdvihne prihlášku. 3. francúzsky jazyk a kultúra.2 Šport (v študijnom programe trénerstvo). Súčasťou rigoróznej skúšky v študijných programoch študijných odborov: učiteľstvo akademických predmetov.1. Dekan menuje predsedov komisií pre jednotlivé študijné programy.27 Slovenský jazyk a literatúra (v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra). Čl. RIGORÓZNE SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNYCH PRÁC Smernica FHV UMB č. učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a v študijnom odbore šport.1. Čl.2.1.1.60. . učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov je všeobecná didaktika. doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny). overená fotokópia vysokoškolského vysvedčenia. septembra príslušného kalendárneho roka spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 16. 3/2009 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác vykonávací predpis vychádza zo Zákona č. prekonzultuje tému s predsedom rigoróznej komisie a vyplnenú prihlášku odovzdá na ŠO do 30. životopis. 131/2002 Z. slovenský jazyk a literatúra.1 Filozofia (v študijnom programe sociálna filozofia).8. história. . 2.2. francúzsky jazyk a literatúra.2. resp. ktorí navrhnú dekanovi na menovanie členov komisie (komisia má 4 členov).1 Učiteľstvo akademických predmetov (v predmetoch anglický jazyk a literatúra. maďarský jazyk a kultúra.. resp.1. 2 1. v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. alebo titul PhDr. nemecký jazyk a kultúra.1.5 Etika (v študijnom programe aplikovaná etika).1.2.7 História (v študijnom programe história). v študijných programoch študijných odborov: cudzie jazyky a kultúry.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializáciách: anglický jazyk a kultúra.€.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (v predmete telesná výchova). Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. . 1 Uchádzačom o rigoróznu skúšku môže byť absolvent magisterského vysokoškolského štúdia v odbore. Čl.2. poľský jazyk a kultúra. Na Fakulte humanitných vied UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov: . o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o VŠ" ) o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác. ruský jazyk a kultúra. z.32 Cudzie jazyky a kultúry (v študijnom programe európske kultúrne štúdiá) . filozofia. . Prílohou prihlášky je overená fotokópia diplomu.

3 Zákona č. 5 1. môže túto vykonať v jednom opravnom termíne. obhajobu a rigoróznu skúšku) . 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 50.opravný termín určí predseda komisie najskôr 3 mesiace po riadnom termíne. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajobou rigoróznej práce stanovuje Smernica č.. uchádzač ju po prepracovaní môže znovu odovzdať v jednom opravnom termíne do 30. Práca nesmie byť svojím obsahom totožná s diplomovou prácou uchádzača. septembra. ktorý sa nezúčastnil na obhajobe rigoróznej práce a rigoróznej skúške. Fakulta si vyhradzuje právo každoročne aktualizovať ponuku odborov a špecializácií na konanie rigoróznych skúšok a obhajoby rigoróznych prác. Úspešná obhajoba rigoróznej práce je podmienkou účasti na rigoróznej skúške.€.9. Po podpísaní dekrétu dekanom fakulty ŠO zašle dekrét uchádzačovi. 4.2/2008. na zaevidovanie na študijnom oddelení FHV UMB. Uchádzač do 30. Oponentské posudky predložia predsedovi komisie do 15. Uchádzač. ods.. s rozsahom 60 .80 normovaných strán.3. 9. apríla alebo do 30.4 1. Čl. Týmto dňom sa ruší smernica FHV UMB č. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa konajú v jeden deň. ktorý do dvoch rokov od zaradenia do rigorózneho pokračovania neodovzdá rigoróznu prácu bude z rigorózneho konania vyradený. septembra nasledujúceho roka predloží rigoróznu prácu. 7. 1/2008 v znení dodatku č. 8. Predseda komisie prostredníctvom študijného oddelenia informuje uchádzača. o vysokých školách. Ak práca nebola prijatá ani jedným oponentom.60 € sa hradí pri podaní prihlášky). dekan FHV UMB 423 . V riadnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v decembri alebo v januári. PhDr.2009. 2. výške a termíne úhrady nákladov súvisiacich s rigoróznym konaním. Uchádzač. 14/2008 VŠ o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v akademickom roku 2009/2010 vo výške 330. Na základe posúdenia. Predseda komisie posúdi žiadosť do 31. CSc. že spolu má len dva termíny na odovzdanie. ŠO pripraví dekrét o prijatí / neprijatí uchádzača do rigorózneho konania.z.-€ (z toho 16. môže uchádzač prácu obhajovať. Prácu posudzujú dvaja oponenti. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. 1.novembra. Čl. 131 /2002 Z. ktorí vykonali rigoróznu skúšku je stanovený Smernicou č. októbra po konzultácii žiadateľa o rigorózne pokračovanie s určeným odborníkom katedry. Pre formálnu úpravu a odovzdanie rigoróznej práce platí Smernica FHV UMB č. 6. 5. Náklady na opakované posudzovanie rigoróznej práce a prípadné opakované konanie rigoróznej skúšky hradí účastník konania. 2. ŠO zasiela posudky a oznamuje termín obhajoby rigoróznej práce a rigoróznej skúšky najneskôr 30 dní pred jej konaním. Obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne (tzn. Poplatky za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia. či bola jeho práca prijatá (práca je prijatá ak ju odporučí aspoň jeden oponent). Absolvent zahraničnej vysokej školy pripojí overenú kópiu dokladu vysokoškolského vzdelania a jeho nostrifikáciu ak sa nostrifikácia vyžaduje podľa § 106. V opravnom termíne sa rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce konajú spravidla v júni. Prof. Vladimír Varinský. 10. spolu s informáciou o priebehu rigorózneho konania. určený predsedom komisie. a svoju neprítomnosť neospravedlní. Ak práca bola prijatá minimálne jedným oponentom.

j. 2008 a Študijným poriadkom FHV UMB PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Úvodné ustanovenia (1) Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici poskytuje doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch. ktorý riadi prodekan. Uvedené informácie sa zverejnia na webovej stránke FHV UMB a na úradnej výveske fakulty. prípadne posudky týchto prác a činností (publikačná činnosť nie je podmienkou na prijatie do doktorandského štúdia. referát pre V a DŠ na základe podkladov vedúcich katedier (v spolupráci s garantmi DŠ). 131/2002 Z. 2. (2) Agendu doktorandského štúdia (ďalej DŠ) na FHV UMB administratívne zabezpečuje v zmysle organizačného poriadku referát pre vedu a doktorandské štúdium (ďalej referát pre V a DŠ). Študijným poriadkom UMB schváleným Akademickým senátom UMB 25. v ktorých sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku. ods.X.formu a rámcový obsah prijímacích skúšok.termín uzávierky na podanie prihlášok. b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. 424 . zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok: . (2) Uchádzač vyplní prihlášku na doktorandské štúdium v zmysle zákona. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM KREDITOVÉHO SYSTÉMU ŠTÚDIA Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium sa riadi úplným znením Zákona č. ale zohľadňuje sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky). t. . d) súpis publikovaných článkov alebo súpis iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti. z.termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka). . 2008. . DRUHÁ ČASŤ ČASOVÝ HARMONOGRAM A ORGANIZÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA Článok 2 Prijímacie konanie (1) Fakulta realizuje prijímacie konanie v zmysle zákona (§ 57. . . ktoré vypisuje externá vzdelávacia inštitúcia (ďalej EVI). o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať vrátane tém. c) projekt dizertačnej práce. o vysokých školách z r.spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok.témy dizertačných prác (s menami školiteľov). participujúca na realizácii študijného programu: návrh tém dizertačných prác schvaľuje OK/SOK. ŠEVT 49 399 0.podmienky na prijatie na štúdium. ktorých pracoviská zabezpečujú realizáciu akreditovaných študijných programov doktorandského štúdia. 5).študijné programy (ďalej ŠP). K prihláške uchádzač priloží: a) životopis. . Tlačivo prihlášky: Prihláška na doktorandské štúdium.

kópia rozhodnutia o neprijatí). 11 zákona o vysokých školách). 8 zákona). Skúšobná komisia predloží návrh na prijatie úspešných uchádzačov dekanovi. Inak postúpi žiadosť rektorovi spolu s návrhom na odpoveď. Kópia zápisnice sa priloží ku každému spisu uchádzača o doktorandské štúdium. (2) Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu. ak zistí. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác alebo na prehliadkach umeleckých prác študentov a pod). môže v zmysle zákona podať žiadosť o jeho preskúmanie. (8) Rozhodnutie dekana o prijatí na doktorandské štúdium musí okrem uvedeného obsahovať výrok.(3) Fakulta vráti uchádzačovi o doktorandské štúdium prihlášku spolu s priloženými dokladmi v prípade. (6) Skúšobná komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. (5) Prijímacia skúška sa uskutočňuje na fakulte pred skúšobnou komisiou. Kópia informácie o zápise sa stáva súčasťou spisu doktoranda. a to najneskôr 30 dní pred termínom jej konania. a to najneskôr 10 dní od prijatia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. (4) V prípade. pozvánka na prijímaciu skúšku. Okrem žiadosti dekan rektorovi predkladá aj kópiu celej dokumentácie uchádzača (prihláška. (3) Informáciu o zápise na doktorandské štúdium doručuje fakulta uchádzačovi doporučene poštou. Kópia pozvánky je súčasťou osobného spisu uchádzača o štúdium. (7) O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. (9) Uchádzač. určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. (10)Rektor zmení rozhodnutie. K žiadosti priloží aj kópiu inzerátu. Termín zápisu. Dekan môže sám žiadosti vyhovieť. ak bolo vydané v rozpore so zákonom. na ktorú sa uchádzač prihlásil. (5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia individuálny študijný plán zaručuje v priebehu akademického roka šesť týždňov voľna. (v ktorom je oslobodený od vykonávania činností vyplývajúcich z § 54 ods. do vlastných rúk. priložené dokumenty. kedy neprebieha výučba na fakulte. do vlastných rúk (§ 58. čas a miesto stanovuje harmonogram akademického roka. (6) Cudzí štátni príslušníci môžu študovať na FHV UMB v zmysle zákona a vnútrouniverzitných právnych noriem. odôvodnenie. poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a doručuje sa uchádzačovi doporučene. ods. Článok 3 Začatie doktorandského štúdia (1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Svoj postup stručne odôvodní. Žiadosť adresuje dekanovi fakulty do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. (4) Dňom zápisu doktorand nadobúda práva a povinnosti študenta v zmysle zákona. zápisnica o prijímacej skúške. zašle fakulta uchádzačovi písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku. V rozhodnutí o prijatí na štúdium s pozitívnym výrokom sa uvádza téma dizertačnej práce a meno školiteľa. ods. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači. ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium. že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom (§ 58. že uchádzač zaslal všetky požadované doklady a spĺňa podmienky stanovené fakultou. ktorých na návrh predsedu spoločnej odborovej komisie/odborovej komisie (ďalej len SOK/OK) vymenúva dekan tak. ktorá je najmenej trojčlenná. ktorý bol o prijímacom konaní zverejnený v jednom zo slovenských denníkov. Štyri súvislé týždne odporúčame realizovať v priebehu letných mesiacov. Tvorí ju predseda a najmenej dvaja členovia. z toho maximálne 4 súvislé týždne. Fakulta si z tejto dokumentácie vyhotoví fotokópiu. Pri určení poradia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo umeleckej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej alebo umeleckej činnosti (napr. že uchádzač nespĺňa zverejnené podmienky na prijatie. Článok 4 Štipendium v dennej forme doktorandského štúdia 425 . 7 zákona). aby spravidla jeden z nich bol školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce.

j. rok externého štúdia. 9.2 a) zákona). b) Kontrolu výkazov o štúdiu realizuje v zmysle predpisov kreditového systému doktorandského štúdia pracovníčka referátu pre vedu a doktorandské štúdium. na ktorej sa ŠP realizuje Fakulta zabezpečí doktorandovi pracovné podmienky potrebné na jeho prípravu na pedagogickú činnosť. (7) Termín dizertačnej skúšky je determinovaný pravidlami kreditového systému doktorandského štúdia (článok 10). 426 . 204/2002 Z. 614/2002 Z. Výnimkou je 3. o kreditovom systéme štúdia. 9. IŠP je v oboch svojich formálnych zložkách skompletizovaný (vrátane vyššieuvedených podpisov) do 15. (6) Termíny absolvovania jednotlivých predmetov študijnej i vedeckej časti (vrátane Projektu dizertačnej práce) individuálneho študijného plánu doktoranda sú stanovené rámcovo (prvým až tretím resp. Individuálny študijný plán (ďalej IŠP) doktoranda v dennej alebo externej forme pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.z. Podrobnosti o poskytovaní štipendia ustanovuje Vyhláška MŠ SR č.(1) Vysoká škola poskytuje v zmysle zákona doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia štipendium na čas trvania doktorandského štúdia. resp. piatym rokom štúdia). t. o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení neskorších predpisov. rok denného štúdia a 5. Ako súčasť individuálneho študijného plánu doktoranda sa predkladá na schválenie SOK/OK – schválený materiál podpisuje doktorand. aby bola ukončená do 30. daného akademického roka – k tomuto termínu sa odovzdá na referát pre VVČ a DŠ. j.. j. (5) Organizácia doktorandského štúdia je založená na kreditovom systéme (§ 62 zákona). (4) Študijná a vedecká časť študijného programu sa realizuje v podobe. IŠP si zostavuje doktorand v spolupráci so školiteľom. a) Študenti DŠ odovzdajú výkazy o štúdiu na kontrolu referentke pre V a DŠ do 10. v ktorom prebieha výučba. (3) Obsah pedagogickej činnosti doktorandovi určí vedúci katedry. Na študenta v externej forme doktorandského štúdia sa táto povinnosť nevzťahuje. v akej bol ŠP schválený Akreditačnou komisiou SR (§ 82 ods. ktoré zodpovedajú princípom smernice MŠ SR č. (3) Vyplácanie štipendia sa doktorandovi v dennej forme štúdia pozastavuje uplynutím doby troch rokov. ako aj na plnenie podmienok IŠP v priestoroch Centra doktorandov FHV UMB. t. Formulár sa vyhotoví v 3 exemplároch: originál je súčasťou osobnej agendy doktoranda. z. dňom obhajoby dizertačnej práce pred uvedenou lehotou. Formulár Projektu dizertačnej práce obsahuje kontrolné etapy plnenia projektu podľa štandardnej dĺžky štúdia. (8) Kontrola plnenia individuálneho študijného plánu doktoranda (výročné hodnotenie doktoranda) sa realizuje každoročne tak. do konca akademického roka doktorandského štúdia. Článok 5 Individuálny študijný plán (1) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. IŠP je zahrnutý vo výkaze o štúdiu (študijná a vedecká časť v zmysle akreditovaného odporúčaného študijného programu) a vo formulári Projekt dizertačnej práce s prílohou Zoznam literatúry. t. daného akademického roka. 5. (2) Doktorandovi v externej forme doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje.. najmenej 3 (denné štúdium) alebo najviac 5 (externé štúdium) rokov. (2) Rozsah pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou (ďalej len „pedagogická činnosť“) doktorandov v dennej forme je maximálne 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok. keď sa kontrola uskutočňuje k 31. školiteľ a predseda OK. riadi sa podľa článku 10 týchto predpisov. jedna kópia patrí školiteľovi a druhá kópia doktorandovi. 10. čo umožní doktorandom prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v termíne korešpondujúcom s možnosťou ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke.

informuje svojho školiteľa o plnení úloh v zmysle individuálneho študijného plánu. Článok 8 Zmeny v priebehu štúdia Pre zmenu študijného programu platí Článok 13 Študijného poriadku FHV s výnimkou možnosti zmeniť externú formu štúdia na dennú formu. j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce. c) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda. k) navrhuje oponentov dizertačnej práce. ako aj vedeckej časti individuálneho študijného plánu. ods. i) navrhuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov. Článok 6 Postavenie školiteľa vo vzťahu k doktorandovi Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu v zmysle zákona vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty a menovaní dekanom. g) po vzájomnej konzultácii s doktorandom predkladá dekanovi písomne návrh na realizáciu študijného pobytu doktoranda v domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy. h) vypracúva posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda. techniky alebo umenia v rámci IŠP doktoranda. Školiteľ: a) odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. Semester sa môže skladať zo študijnej. (10)Študijná časť semestra sa realizuje prezenčne a dištančne – vzájomný pomer oboch foriem štúdia môže byť v jednotlivých predmetoch rôzny a stanovuje ho (rovnako ako prípadnú elimináciu jednej z oboch foriem) učiteľ konkrétneho predmetu so súhlasom predsedu SOK/OK. b) usmerňuje doktoranda pri zostavovaní individuálneho študijného plánu. (9) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na dva semestre. výskumu. minimálne raz mesačne. e) kontroluje plnenie IŠP doktoranda (článok 5. c)). d) Referentka pre V a DŠ pozýva študentov na zápis do ďalšieho roka štúdia po vykonaní kontroly plnenia IŠP. (2) Doktorand konzultuje so školiteľom postup tak v študijnej. Článok 9 Prerušenie a skončenie doktorandského štúdia Prerušenie štúdia upravuje § 64 zákona a skončenie štúdia upravuje § 65 a § 66 zákona. 10.c) Kontrolu plnenie Projektu dizertačnej práce realizuje školiteľ v organizačnej súčinnosti s pracovníčkou referátu. vedeckej a skúškovej časti. vzdelávania. d) určuje zameranie projektu dizertačnej práce. f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa k žiadosti doktoranda o prerušenie doktorandského štúdia. Článok 7 Postavenie doktoranda vo vzťahu k školiteľovi (1) Doktorand priebežne. Rozhodnúť o zmene školiteľa a zmene témy dizertačnej práce je v kompetencii OK/SOK. 427 . ale o výsledku štátnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce nehlasuje. študijný poriadok UMB a študijný poriadok FHV UMB.

j. roka štúdia je získanie minimálne 18 kreditov (do 3. do výkazu o štúdiu) zapisujú len študenti denného štúdia. ktorú si nezapísal v rámci vedeckej časti individuálneho študijného plánu. ak korešponduje so zameraním ich dizertačnej práce a neabsolvovali ho v rámci svojho magisterského štúdia. i) Študenti si môžu zapísať ako voliteľný predmet aj predmet magisterského študijného programu.) za rovnakých podmienok ako v dennom štúdiu. do 4. Stane sa tak na základe písomnej žiadosti doktoranda a po jej odsúhlasení garantom študijného programu. Podmienkou je. že počet kreditov za absolvované predmety zodpovedá požiadavke kontrolnej etapy štúdia. e) Podmienkou na vykonanie štátnej (dizertačnej) skúšky je získanie 60 kreditov. g) Predmet pedagogická činnosť si do študijnej časti individuálneho študijného plánu (t. do 4. m) Hodnotenie predmetu. aby v stanovenom počte kreditov za absolvovanie študijnej (60 kreditov) a vedeckej časti (60 kreditov) študijného programu bol obsiahnutý počet kreditov za absolvovanie všetkých povinných predmetov. c) Podmienkou zápisu študenta denného štúdia do 2. t. nebude sa pri kontrole štúdia sankcionovať v prípade. Administratívna stránka dizertačnej skúšky sa riadi Článkom 13. j) Ak si študent zapíše a neabsolvuje predmet študijnej alebo vedeckej časti programu. b) Študenti denného štúdia si zapisujú v jednotlivých rokoch štúdia predmety z ponuky akreditovaného študijného programu v rozsahu 40 – 60 kreditov. sa riadi klasifikačnou stupnicou A – F (FX). (2) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. môže si ju zapísať na základe potvrdenia školiteľa dodatočne pri/po kontrole štúdia v danom akademickom roku. roka 48 kreditov. a 5. roka štúdia je získanie minimálne 24 kreditov (do 3. roka 72 kreditov atď. (4) Pre kreditový systém DŠ na FHV UMB platia nasledujúce pravidlá: a) Na úspešné absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent denného i externého štúdia získať v štandardnej dĺžke štúdia (denné štúdium 3 roky. f) Ak študent získal 120 kreditov za študijnú a vedeckú časť štúdia a školiteľ súhlasí s napísanou dizertačnou prácou. doktorand môže prenášať dovtedy zhromaždené kredity. ak je to v súlade s jeho novým študijným plánom. h) Študenti externého štúdia si v 4. ktoré sa nekončia skúškou. ktorý sa končí skúškou. bude zaradený na najbližší termín obhajoby. 428 . z toho 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti programu. roka 54 kreditov atď. v prípade. po absolvovaní troch rokov štúdia v externom štúdiu. roku štúdia zapisujú predovšetkým predmety vedeckej časti študijného programu – predmety študijnej časti programu si zapisujú rovnako ako študenti denného štúdia v dvoch až troch rokoch štúdia podľa pokynov uvedených v jednotlivých študijných programoch. kredity získané na tomto pracovisku sa prenášajú v plnom rozsahu v zmysle zmluvy o štúdiu a výpisu výsledkov štúdia. v zahraničí). l) Absolvovanie predmetov individuálneho študijného plánu. Optimálnou alternatívou v dennom štúdiu je vykonanie dizertačnej skúšky v zimnom semestri druhého roka štúdia resp.) a absolvovanie povinných predmetov odporúčaného študijného plánu. (3) Ak dôjde k zmene formy doktorandského štúdia. d) Optimálny počet kreditov získaných za jeden rok štúdia s prihliadnutím na štandardnú dĺžku štúdia je v dennom štúdiu 40 kreditov a v externom štúdiu 24 kreditov. podmienkou zápisu študenta externého štúdia do 2. roka 36 kreditov. j. externé štúdium 5 rokov) spolu 180 kreditov. ktorý ponúka fakulta / univerzita. 60 kreditov za absolvovanie vedeckej časti programu a 60 kreditov za záverečnú (dizertačnú) prácu. študenti externého štúdia predmety v rozsahu 24 – 30 kreditov.Článok 10 Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov (1) Kreditový systém štúdia tretieho stupňa sa riadi platnými právnymi predpismi o kreditovom systéme štúdia. k) Ak študent realizuje aktivitu. absolvovanie minimálne jedného roka štúdia. sa vo výkaze o štúdiu vyjadruje výrokom „absolvoval/neabsolvoval“.

Doktorand k svojej žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky. 1 zákona: a) preukaz študenta. f) zabezpečuje formulár protokolu o dizertačnej skúške. Doktorand dostane minimálne 14 dní pred konaním DS: .pozvánku (termín. d) posiela pozvánky členom skúšobnej komisie a doktorandovi. ktorej tému a rozsah určí školiteľ. Takýto postup si vyžaduje súhlas školiteľa. c) vystavuje dekréty členom skúšobnej komisie. priloží: . Oponentom môže byť i člen skúšobnej komisie.posudok na písomnú časť DS. zloženie komisie). adresovanej dekanovi alebo vedúcemu EVI. V prípade. zloženie skúšobnej komisie). ktoré tematicky súvisia s dizertačnou prácou. čas. c) výpis výsledkov štúdia. Skúšobná komisia zhodnotí na neverejnom zasadaní dizertačnú skúšku a klasifikáciu zapíše s ďalšími požadovanými údajmi do Záznamu o štátnej (dizertačnej) skúške. b) vymenúvací dekrét c) písomnú časť dizertačnej skúšky d) tézy projektu dizertačnej práce e) oponentský posudok písomnej časti dizertačnej práce Oponent písomnej časti DS odovzdá svoj posudok minimálne 21 dní pred konaním DS. (3) Administratívnu stránku dizertačnej skúšky zabezpečuje referát pre vedu a doktorandské štúdium. b) v súčinnosti s garantmi ŠP organizačne zabezpečuje dizertačnú škúšku. Záznam o štátnej (dizertačnej) skúške predseda odovzdá na referát pre V a DŠ. Túto informáciu predloží dekanovi písomne spolu s návrhom na opatrenie. Predseda skúšobnej komisie a jej členovia dostanú minimálne 7 dní pred termínom DS: a) pozvánku (termín. že negatívne posúdil plnenie realizácie projektu dizertačnej práce. . že doktorand môže predložiť publikované vedecké práce. písomná časť dizertačnej skúšky (s výnimkou téz dizertačnej práce) sa nepredkladá. b) výkaz o štúdiu (index). ktorý : a) prijíma prihlášky doktorandov na dizertačnú skúšku. Článok 12 Doklady o štúdiu Dokladmi o doktorandskom štúdiu sú v zmysle § 67. Článok 13 Dizertačná skúška (1) Dizertačná skúška je štátna skúška. Písomnú časť dizertačnej skúšky a tézy dizertačnej práce posudzuje oponent. ods. miesto. ktorého na návrh školiteľa určí dekan. miesto.písomnú časť dizertačnej skúšky.Článok 11 Výročné hodnotenie doktoranda (1) Školiteľ informuje dekana o výsledkoch kontroly plnenia individuálneho plánu doktoranda v prípade. (2) Doktorand sa na dizertačnú skúšku (ďalej DS) prihlasuje písomnou žiadosťou na predpísanom tlačive na referáte pre V a DŠ. čas. e) vystavuje dohody o vykonaní práce a vyúčtovanie pracovných ciest členov komisie. 429 .písomné tézy projektu dizertačnej práce. Možnosť študenta prihlásiť sa na dizertačnú skúšku stanovuje článok 10 e). Priebeh DS riadi predseda skúšobnej komisie podľa štandardného postupu. .

Doktorand. vzdelávania. vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase. ktorý určí predseda skúšobnej komisie. sa hodnotí známkou F (FX) a má nárok na jeden opravný termín. . ktorý je stručným zhrnutím jej základných výsledkov.predloží návrh na troch oponentov dizertačnej práce na schválenie SOK/OK (čl. Článok 15 Autoreferát dizertačnej práce (1) Doktorand vypracuje autoreferát dizertačnej práce. d) autoreferát dizertačnej práce v 20 exemplároch. Vytlačenie a rozmnožovanie autoreferátu zabezpečuje doktorand sám na vlastné náklady. Odporúčaný rozsah je 20 normovaných strán. TRETIA ČASŤ DIZERTAČNÁ PRÁCA Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. ods. Doktorand.1. Článok 14 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (1) Žiadosť o povolenie obhajoby DP podáva doktorand. 430 . ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil bez akceptovateľného vysvetlenia (pozri vyššie). Obhajoba DP sa riadi nasledujúcimi pravidlami: Školiteľ . (3) Rozsah dizertačnej práce je najmenej 6 a najviac 11 autorských hárkov podľa STN ISO 690. (2) K žiadosti o povolenie obhajoby doktorand pripojí a) stručný životopis. ktoré podpíšu všetci členovia komisie. c) dizertačnú prácu v 4 exemplároch. Jej realizácia a priebeh je v kompetencii pracoviska. m)). písomne dokladovaných dôvodov. Článok 16 Dizertačná práca a obhajoba dizertačnej práce (1) Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou a súčasťou štátnej skúšky. (4) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie dizertačnej skúšky (ďalej len „skúšobná komisia“) určuje dekan v zmysle zákona a v súlade s návrhom SOK/OK. (2) Riadnej obhajobe dizertačnej práce (ďalej aj DP) môže predchádzať tzv. 6. Skúšobná komisia má najmenej štyroch členov.Referát pre V a DŠ vyhotoví doktorandovi osvedčenie o vykonaní DS. (2) Autoreferát má formát A5. môže ju opakovať iba raz v termíne. ktorý na DS neprospel. prípadne aj posudky o nich od príslušných ustanovizní vedy. e) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných vedeckých prác alebo verejných a neverejných prehliadok umeleckých diel a výkonov a ich ohlasov. i)). Doktorand. ktorý splnil podmienky podľa článku 10 f). ktorý sa na dizertačnú skúšku nedostavil z objektívnych. 1. ktoré zabezpečuje konkrétny ŠP. Žiadosť adresuje dekanovi. ods. b) potvrdenie o výsledku dizertačnej skúšky. Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce. 6. techniky alebo umenia. výskumu. má k dispozícii jeden riadny a jeden opravný termín na jej vykonanie. malá obhajoba dizertačnej práce. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja.vypracuje posudok o dizertačnej práci a pracovnú charakteristiku doktoranda (čl.

že posudok nevypracuje. zašle členom komisie pozvánky na obhajobu DP (termín. zloženie komisie) spolu s autoreferátom DP. vydáva rozhodnutie o konaní obhajoby na základe kompletnej agendy doktoranda.zašle oponentom po jednom exemplári DP. (4) Dizertačné práce sa archivujú po obhajobe dizertačnej práce v dvoch exemplároch. (2) Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. ods. ods.ak do 15 dní od doručenia správy o určení za školiteľa oznámi vedúcemu školiaceho pracoviska.schvaľuje návrh školiteľa na oponentov DP a predkladá ho prostredníctvom predsedu dekanovi. . ktorá má podľa § 54. . na základe tajného hlasovania.organizačne zabezpečuje obhajobu DP.odovzdá posudok DP obsahujúci explicitné hodnotenie (klasifikácia A – F) školiacemu pracovisku najneskôr do 6 týždňov odo dňa doručenia správy určení za oponenta. ods. Článok 17 Doklady o absolvovaní štúdia (1) Dokladmi o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore tretieho stupňa vysokoškolského štúdia sú: a) vysokoškolský diplom. Dekan .3. SOK/OK . Diplom podpisuje rektor univerzity a dekan fakulty na návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce. ktorý odovzdá na Referát pre V a DŠ. b) vysvedčenie o štátnej skúške (zákon. Referát pre V a DŠ . c) dodatok k diplomu.navrhuje zloženie komisie na obhajobu DP. sa uvádza za menom).3. požiada vedúci školiaceho pracoviska predsedu OK o návrh na vymenovanie nového oponenta. (3) Absolventom doktorandského štúdia sa vysokoškolským diplomom udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“.zúčastňuje sa obhajoby DP s právom hlasovať.vystaví vymenúvacie dekréty oponentom a členom komisie na obhajobu DP. l)). 431 . ods. .“. § 68. . . ods. . 13 zákona najmenej štyroch členov a svoj návrh prostredníctvom predsedu predkladá dekanovi.vedie ju predseda podľa stanoveného scenára a jej priebeh uvedie do Záznamu o štátnej skúške.komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí priebeh a výsledky obhajoby a rozhodne udeliť/neudeliť akademický titul PhD. v skratke „PhD. Jeden exemplár je súčasťou osobného spisu doktoranda na fakulte a druhý je archivovaný v univerzitnej knižnici. (4) Náležitosti ostatných dokladov o absolvovaní štúdia sú predmetom zákona o vysokých školách.na základe návrhu SOK/OK menuje oponentov DP a členov komisie na obhajobu DP.. čas.zúčastňuje sa obhajoby.zašle pozvánku na obhajobu doktorandovi. 1. § 65.1). § 51. 3. . ale nemá právo hlasovať (článok 6. .skompletizuje agendu doktoranda a predkladá ju SOK/OK Oponent . .obhajoba sa môže konať za neprítomnosti jedného oponenta. § 54. ods. (3) Dizertačná práca je autorským dielom a požíva ochranu v zmysle platných právnych predpisov. Obhajoba DP . skratka „PhD. miesto.

prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť Schválené v GD 13. môže písomne požiadať o odovzdanie dokladov o absolvovaní štúdia mimo termínov slávnostného zhromaždenia. CSc. Vladimír Varinský. (6) V prípade. na realizácii ktorého participuje externá vzdelávacia inštitúcia (EVI). CSc. (8) Referát pre V a DŠ do jedného mesiaca od obhajoby dizertačnej práce vystaví vysokoškolský diplom. 1. 432 . Bystrici. že sa absolvent nemôže zúčastniť slávnostného zhromaždenia. Absolvent potvrdí prevzatie dokladov svojím podpisom na úradnom tlačive. PhDr.z. ŠTVRTÁ ČASŤ ĎALŠIE USTANOVENIA Článok 18 Prechodné a záverečné ustanovenia (1) Študenti doktorandského štúdia vo vedných odboroch zriadených podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti Smernice rektora 6/2005 dokončia štúdium podľa fakultných predpisov platných v čase ich nástupu na štúdium a v zmysle § 109 zákona 131/2002 Z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi UMB a SAV. Absolvent podpíše dokument o prevzatí dokladov o absolvovaní štúdia. z. sa popri zákonnom usmernení riadi Dohodou o spolupráci uzatvorenej podľa ustanovenia § 54 Zákona č. (7) Na základe písomnej žiadosti doručenej dekanovi fakulty vydá univerzita absolventovi doklady o absolvovaní štúdia aj v anglickom jazyku. (2) Činnosť SOK/OK na FHV UMB sa riadi Vnútorným predpisom o zriaďovaní a pôsobnosti OK DŠ na FHV UMB v B. 2009 . 1. dekan Vypracovala : doc. Prof. Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi vydajú na referáte pre a DŠ FHV UMB.. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 131/2002 Z. PhDr. ktorý je povinnou súčasťou spisu doktoranda. Kristína Krnová. 2009 Platnosť: 15.(5) Doklady o absolvovaní štúdia sa absolventovi doktorandského štúdia odovzdávajú spravidla na slávnostnom zhromaždení usporiadanom fakultou za prítomnosti zástupcov fakulty. (3) Doktorandské štúdium.

..sk bartik.justyna@fhv.. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied 048/446 e-mail + klapka 7553 adamcak. Bariaková PaedDr.umb.frantisek@fhv..katarina@fhv.com 032 C325 C305 C333 C211 K128 C309 318 Brenkusová PhDr.umb.umb.maria@fhv. Alabán František prof.zoran@fhv.umb. PaedDr.stefan@fhv. PhD.zuzana@fhv. PaedDr.olga@fhv. PaedDr.umb.sk bielikova. CSc. Bendíková Elena PaedDr. PhDr.umb. prof.umb. PhD... Dr.umb.sk bencematej@fhv.sk brisova. . Biloveský Vladimír Binková Mária Bírešová Alica Bohušová Zuzana Brandys Olga Mgr. PhD..sk balintova@fhv. CSc. .umb.sk brandys. PhDr. Mgr.sk cembrowska.umb..umb. Baranová Elena doc. Bartík Pavol prof. PhD.umb.umb. PhDr.umb. PhDr.umb.umb.lubica@fhv. PhD. Angyal Ladislav Arcangeli Massimo Ardamica Zoran Balážová Ingrid Mgr. Pracovisko Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Sekretariát dekana Katedra hungaristiky Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Referát pre medzinárodné vzťahy a edičnú činnosť Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra germanistiky Dekanát Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Bc. PaedDr.pavol@fhv. Ľubica Brišová Katarína Bubáková Júlia Cembrowska Justyna Cepko Jaroslav Mgr.umb.sk allmanova.sk sekretariat@fhv..sk balazova@fhv.julia@fhv. Allmanová Lucia Mgr.sk baranova@fhv.sk bendikova@fhv.XI. PhD. ZOZNAM PRACOVNÍKOV FAKULTY Priezvisko a Titul meno Adamčák Štefan doc. PhD. Bence Matej doc.umb.lucia@fhv. 433 ..umb. F047 C225 22 Bálintová Helena PaedDr.sk C427 C226 14 J017 K129 F334 F009 F012 F012 F046 C326 19 031 C212 alaban. PhD. Bieliková Mária PhDr.sk benceladislav@fhv... Bence Ladislav doc..umb. PhD.sk Číslo miestn.sk brenkusova. .umb. PhD. Dr.umb.sk bilovesky. prof.vladimir@fhv.sk 4138 7422 4137 4191 4148 7414 5314 5129 7334 7529 7533 7533 7556 4145 7419 5031 4140 7111 5032 4165 4198 4173 4115 5128 4154 7318 ardamica. Zuzana PhD. PhDr.sk bohusova.sk bubakova.sk bariakova@fhv. PhD. Mgr.sk jcepko@hotmail. PhD. mimor. biresova@fhv.

umb. PhD. PhDr.sk dovciak@fhv.umb.zdeno@fhv.sk czegledi..umb.umb...umb. PhDr..sk dobrik.anna@fhv..peter@fhv..umb. PhD.umb. jazyka a literatúry DrSc.umb. PhDr. Katedra slovenského jazyka a literatúry prof. prof.umb. c. prof.umb.umb.umb.. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr.sk drugdova. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry PhDr. h.dana@fhv. Katedra telesnej výchovy a športu PaedDr. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.umb.sk duricova@fhv.sk prod. doc. Katedra etiky a PhD. aplikovanej etiky prof..umb. Katedra histórie CSc.sk garancovska.. Katedra slovenského 5142 5621 5625 4189 7119 5141 5143 findra@fhv.anna@fhv. et Katedra slovenského Dr.umb.sk fobelova@fhv.sk fetkova@fhv.eva@fhv.sk K142 J004 J2 C425 fremal@fhv. prof.cillik@fhv.umb.umb.sk csikany. Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Katedra hungaristiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra germanistiky Katedra romanistiky Katedra romanistiky dosova. PhDr. Paz María Cseh Gizela Csikány Andrea Czeglédi Csaba Čillík Ivan Čulenová Eva Daňová Mária Djovčoš Martin Dobrík Zdenko Dolník Juraj Dóšová Annamária Dovčiak Kamil Dove Michael Eliot Drugdová Eva Ďurčík Vladimír Ďuricová Alena PaedDr. C423 C227 C223 C330 15 F010 C219 113 C332 C324 C324 cseh. Bc.. PhDr. PaedDr.sk durovcova@fhv..sk filinova. aplikovanej etiky doc. PhDr.eva@fhv.Priezvisko a Titul meno Cervantes Bonet Lic. prof.sk culenova. DrSc. Mgr.sk djovcos.umb.lenka@fhv.sk dove. Mgr.sk filin.umb.gizela@fhv. Katedra etiky a PhD. Katedra romanistiky CSc.sk J003 112 K132 C431 033 Ďurovcová Jarmila Ďurovková Dana Mgr. PhD. Katedra germanistiky PhDr.michael@fhv.. Mgr. PhD.umb. PaedDr..sk C224 023 K018 C330 5626 5112 5132 4195 5023 durcik@fhv.. PhDr.. Dekanát CSc.umb.sk danova@fhv.sk galisova.sk fobel@fhv.umb.andrea@fhv. Feťková Katarína Filín Peter Findra Ján Fobel Pavel Fobelová Daniela Franek Ladislav Fremal Karol Gálisová Anna Garančovská PhDr.martin@fhv. PhD. PhDr.umb.sk Katedra anglistiky a amerikanistiky doc. PhDr. PhDr.sk 119 K141 K143 434 . CSc.csaba@fhv. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra hungaristiky Katedra hungaristiky 048/446 + klapka 4187 4149 4137 4170 7415 7530 4157 5113 4141 4164 4164 4128 5033 5018 4170 e-mail Číslo miestn.umb.

anna@fhv..sk chovancova@fhv. Katedra telesnej PaedDr.umb.sk chlebovcova. prof.sk cyril. PhDr.sk gorner@fhv. Hajduk Cyril Halaj Róbert Ing.martin@fhv..jan@fhv.umb. Katedra hungaristiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Dekanát .zuzana@fhv. Katedra romanistiky Mgr. Katedra slovanských jazykov prof.oddelenie ekonomiky exter. Katedra slovenského jazyka a literatúry Opravár a údržbár pre Ružovú ul.sk chalupa.umb..sk harpan. PhD.jiri@fhv.sk hardosova. PaedDr. doc. Katedra etiky a aplikovanej etiky Katedra slovenského jazyka a literatúry tajomník fakulty Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra romanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Referát rozvoja Mgr. PhDr.. Mgr. PhDr. Katedra slovenského PhD.umb.umb. PhD.sk guitcheva@fhv. CSc.sk hoehneva@fhv.Priezvisko a meno Lenka Giulianelli Simonetta Golema Martin Gombalová Gabriela Görner Karol Gregorcová Zuzana Grelneth Miroslav Guilhaume PierreEmmanuel Guitcheva Gana Titul Pracovisko jazyka a literatúry 048/446 + klapka 4190 7328 4133 7531 e-mail Číslo miestn.sk doc. PhD.sk C119 K127 J007 C219 23 316 C331 György Ladislav PhDr. jazyka a literatúry PhDr. mim.umb. PhD.sk halaj.hajduk@fhv. PhD.simonetta@fhv.umb. C221 J005 C430 021 18 C223 F328 C220 C425 17 K141 K131 435 . PhD.gabriela@fhv.sk hurtajova@fhv.sk gyorgy. Katedra romanistiky giulianelli.sk hutkova.anita@fhv. Hardošová Mária PaedDr.robo@centrum..umb.umb.. doc.. Mgr. štúdia Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky 4199 5127 5627 4157 7423 7316 4171 7111 4135 5315 4194 5019 7418 4137 7328 4134 4189 7417 5141 5131 kro@fhv. PhDr. Hargaš Ľubomír Harpáň Michal Höhn Eva Holeš Jan Homolová Eva Hrdinová Janka Hulyák Timea Hurtajová Zuzana Huťková Anita Chalupa Jiří Chlebovcová Anna Chomová Alexandra Chovancová Mgr.sk gombalova.sk hrdinova@fhv. Mgr.umb.sk golema.sk rozvoj@fhv. PhDr.sk homolova@fhv. C426 F328 C315 F011 Dr.alexandra@fhv.umb.umb.umb..umb.umb.sk holes. prof.. PhDr. PhD.umb. doc.umb.umb..ladislav@fhv.maria@fhv. prof.umb.michal@fhv.umb..umb. výchovy a športu PhD.umb.sk chomova..sk gregorcova. PhDr. PhDr.

umb.genovaite@fhv.sk jankovska@fhv.sk kovacova..umb.sk klinckova@fhv. Mgr.umb.umb.. et Katedra slovenského Dr. Katedra anglistiky a amerikanistiky Klimová Katarína Mgr.sk kalhotkova@zoznam.umb. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra germanistiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie istvanfyova@fhv. PaedDr.umb.umb. Mgr. PaedDr. Mgr.umb.sk javorcikova@fhv.sk janakova.sk khi@fhv. RNDr. Mgr.marta@fhv.umb.tamara@fhv. Katedra slovenského PhD.umb.Priezvisko a meno Katarína Ištvánfyová Zuzana Ivínová Anna Jakubčáková Veronika Jakubík Henrich Janáková Lýdia Jančoková Ľudmila Jančovič Ivan Jankovská Želmíra Javorčíková Jana Jesenská Petra Jurčáková Edita Titul Pracovisko 048/446 + klapka 5122 5511 7116 7334 5138 7528 7329 7535 5022 5019 5109 4172 5121 5110 7327 4170 4191 5139 7112 5204 7563 7563 7409 7326 4172 5624 e-mail Číslo miestn. . doc. Katedra slovanských jazykov Kovaľová PhDr.sk C427 K139 112 Katedra telesnej výchovy a športu Kompán Katedra telesnej Jaroslav výchovy a športu Kostúrová Marta Dekanát . PhD. Prof. PhD.sk kaciuskiene.umb. PhD.rastislav@fhv..sk Juríková Tamara Mgr. PhD. CSc.sk kovalova@fhv. Mgr. c.. h. PhD.katarina@fhv. jazyka a literatúry CSc.sk kollar.umb.umb.sk jurcakova@fhv... PhD. PaedDr.. PhDr. PhDr. CSc. PhD. jazyka a literatúry Kováčová Marta PhDr. PhD. PhD.umb. PhD. PhD.umb. PhD.sk kovacik. PhD. Katedra romanistiky Klincková Jana Kmeť Miroslav Kohút Pavel Kollár Rastislav PaedDr.sk kmet@fhv.sk jesenska@fhv.umb. Mgr. CSc..lubomir@fhv.zdenko@fhv.lydia@fhv.. Kačiuškiene Genovaité Kalhotková Eva Kasáč Zdenko prof.umb.umb. PhD. prof. PaedDr.umb.sk jancovic@fhv.sk ivinova@fhv. PaedDr..sk kasac..sk kosturova@fhv. Mgr. .. Katedra etiky a Daniela aplikovanej etiky F062 F063 9 F326 C307 J2 436 .umb. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Športový areál klimova.študijné oddelenie Kováčik Ľubomír doc.umb.umb.sk kompan@fhv.. Keníž Alojz PhDr. J008 111 115 F334 K138 F008 F329 F013 022 021 109 C307 J007 110 F327 C330 Mgr.sk jakubik@fhv.umb.sk jurikova.sk jancokova@fhv..

sk krsko@fhv. PhD.umb.Priezvisko a Titul meno Kožiak Rastislav PhDr.. PhDr. 20 113 022 C306 K134 20 16 317 115 Lomenčík Július PaedDr.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát . Mgr. PhDr.umb.umb. Mgr. doc. PhD.umb. 143 18 C311 437 .lucia@fhv.sk 7563 7530 7412 7329 5143 5126 7334 4135 4141 7552 7424 7118 5148 4148 krajkovicova.sk luby@fhv. 116 F062 F010 12 F329 K143 K126 F334 C221 C332 F057 24 118 K148 C328 PaedDr. Luptáková Viera Mgr.sk lapinova. Lubyová Helena Lukáč Mikuláš Ľupták Marek Bc..sk kreckova@fhv.umb.sk lencova@fhv.. Mgr.sk lizon.martin@fhv.martin@fhv.sk lukac. Kúchenová Oľga Ing.umb.sk 7143 7418 4156 macelova@fhv.sk luptakova@fhv.umb. Mgr. PhD.jana@fhv. PaedDr.oddelenie pre IT Dekanát . CSc.sk licko@fhv.julius@fhv.umb.umb..umb...mikulas@fhv.anna@fhv.sk kubisova.andrea@fhv..umb.sk kucera@fhv.sk 7420 5113 5022 4150 5134 7474 7416 7317 5115 lehocky@fhv. PhD.umb.umb. Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra romanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát ..umb. Kunec Patrik Ľapinová Andrea Lauková Jana Lazurová Anna Lehocký Mojmír Lenčová Ivica Ličko Roman Lizoň Martin doc.sk lomencik.sk Číslo miestn.sk majerska@fhv.hedviga@fhv.umb. PhD..umb.umb. Mácelová Marta Majerská Zdeňka Maksimovič Nikša Mgr.sk kubealakova@fhv. Lucia Kremnický Juraj Mgr.umb.ref.. Mgr.sk kremnicky@fhv. Mgr.sk maksimovic. Mgr. PhDr.umb.sk luptak@fhv..sk lubyova@fhv.útvar správy majetku Katedra slovanských jazykov 048/446 e-mail + klapka 7116 koziak@fhv.niksa@fhv. PhD. PhD. Krnová Kristína Krško Jaromír Křečková Vlasta Kubealaková Martina Kubišová Hedviga Kubuš Martin Kučera Marián doc.umb. miezd a ľudských zdrojov Katedra filozofických vied Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Dekanát .umb. Mgr.sk lazurova.umb.umb.sk laukova. PhD.. Mgr.umb. PhD. Krajkovičová Mgr.sk eo@fhv. PhD. PhD.oddelenie pre IT Katedra germanistiky Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra slovanských jazykov Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .sk krnova@fhv.. Luby Peter Mgr.sk kubus.umb. PhDr. Mgr.umb.umb. CSc.sk kunec@fhv.umb.

Pracovisko Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra telesnej výchovy a športu Katedra histórie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Katedra histórie 048/446 e-mail + klapka 7118 maliniak.erika@fhv. PhDr.umb.umb. PaedDr.sk 7506 7563 7119 4173 mandzak. Mgr.sk michal. PhD. CSc..gabriela@fhv.umb.sk odalos..umb.umb.sk olchowa.umb. prof. výchovy a športu Mgr.sk chrijumue@yahoo. PhD. C308 316 J015 438 . PhD. PhD. PaedDr. PhDr. prof.umb.sk palkova@fhv. PhDr. PhD. Katedra germanistiky Katedra germanistiky Sekretariát .sk nagy@fhv.sk nemcekova. Mgr. CSc.sk mandzakova@fhv.sk martuliak@fhv.umb.umb.sk micko. CSc. Mgr.umb.pavol@fhv.peter@fhv.sk Číslo miestn..sk palencar@fhv.. PhD. PhD.ubm.umb.sk nociarova. Katedra európskych kultúrnych štúdií Katedra histórie Katedra filozofických vied Katedra telesnej výchovy a športu Katedra hungaristiky Katedra histórie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovanských jazykov Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra filozofických vied Katedra európskych 109 114 C210 J016 114 324 F005 F059 C226 110 F043 K147 K137 C310 Mgr..umb.sk 4190 7119 7554 4167 7438 5109 5114 4152 5313 7114 7324 7527 7564 4148 5110 7558 5147 5137 4143 7111 4153 7316 5123 mesarova. PaedDr. PaedDr.ivan@fhv.. PhD.zoltan@fhv..umb. Prof.maria@fhv. PaedDr. Katedra germanistiky Technická údržba PhDr.nadezda@fhv.umb.com murinova. Mgr.jiri@fhv.Ružová ul.umb. doc.sk sramkova. doc.umb.eva@fhv. PhD.miroslava@fhv. doc..sk pachomovova.svitlana@fhv... PhD.umb.eva@fhv.umb...sk nemec@fhv.umb.sk meres@fhv.umb. prof.sk miskovska.sk ocenas. 118 F058 F062 119 C333 F006 C426 119 F048 C327 Mgr..sk keks@fhv. PaedDr.. Dr. PaedDr.sk novotna.sk molnarova.sk nemeth. DrSc.umb. Katedra telesnej PhD. doc.umb.Priezvisko a meno Maliniak Pavol Mandzák Peter Mandzáková Martina Martuliak Pavol Melicherčíková Miroslava Mereš František Mesárová Eva Mičko Peter Michal Jiří Miškovská Jana Mišura Jozef Molnárová Eva Müller Christina Julia Murínová Erika Murínová Tatiana Nagy Imrich Nemčeková Mária Nemec Miroslav Németh Zoltán Nociarová Andrea Novotná Nadežda Očenáš Ivan Odaloš Pavol Olchowa Gabriela Omasta Peter Pachomovová Svitlana Palenčár Marián Pálková Janka Titul PhDr.. PhD. PhDr.peter@fhv...jana@fhv.andrea@fhv. CSc.umb.umb. PhD.. PhDr.pavol@fhv.

phil. prof.eva@fhv. Katedra slovanských jazykov Mgr.oddelenie pre IT Dekanát .odd.umb.sk paugschova@fhv.umb.sk rozim.umb.. PhD.umb.sk pivarcekova@fhv.umb.sk patras@fhv. PhD..umb.študijné oddelenie Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovanských jazykov Katedra histórie Katedra romanistiky palovicova@fhv.umb.sk racakova.ubm.umb.sk popelka.sk pasiarova@fhv.sk paulenkova@fhv.sk rothfuss.sk petkovamaria@fhv.uli@fhv. PaedDr.umb.sk rouet.sk 314 439 .umb.peter@fhv. Dr.umb..študijné oddelenie Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra telesnej výchovy a športu Dekanát .sk sekicki. Mgr.umb. . Mgr.anton@fhv. Katedra telesnej PhD.com 7314 schimdt@fhv.eva@fhv. Viera Mgr. Mgr. Katedra telesnej výchovy a športu prof. Pappová Petra PhDr.umb. prof.umb.sk podobova@fhv.sk roskova@fhv.sk repon.sk aydansertoglu@hotmail.. Katedra európskych kultúrnych štúdií PaedDr. DrSc.Sc.sk racko. Katedra germanistiky H.umb.sk prsova.petra@fhv. Pasiarová Anna Patráš Vladimír Paugschová Božena Paulenková Erika Peťková Mária Mgr.umb. PhD.umb.sk rusnakova@fhv.c.sk pupis@fhv. výchovy a športu Bc. účtovníctva a skladu MTZ Dekanát . PhD... Podobová Barbora Popelka Jaroslav Mgr.umb.sk reichwalderova.. PhD....robert@fhv. CSc.umb. Katedra telesnej výchovy a športu Katedra romanistiky Dekanát .umb.anita@fhv. Katedra slovenského jazyka a literatúry Plaváreň .údržba Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied 7557 sertoglu..sk pappova.umb. PhD..gilles@fhv. Mgr. Dekanát . PaedDr. PhD. Mgr.srdan@fhv.študijné oddelenie Dekanát . F065 C423 11 K136 F046 11 25 K004 10 F062 F327 F063 C310 110 C432 C311 F013 C328 J015 F047 14 Palovičová Júlia PaedDr.umb. PhD.sk Pivarčeková Ing.Priezvisko a meno Titul Pracovisko kultúrnych štúdií 048/446 + klapka 7565 4187 7411 5136 7556 7411 7425 5120 7410 7563 7327 7563 4143 5110 4196 4156 7535 4148 5123 7553 7621 e-mail Číslo miestn. PaedDr.referát pre vedu a doktorandské štúdium Mgr.umb.. Pršová Eva Pupiš Martin Račáková Anita Račko Peter Reichwalderová Eva Repoň Anton Rošková Miroslava Rothfuss Uli Rouet Gilles Rozim Robert Rusnáková Eva Sekicki Srdan Selecký Elemír Sertoglu Aydan Schmidt Martin Mgr. M.jaroslav@fhv.aydan@fhv. PhD. Mgr.

umb.umb. PhD. PhD.sk Číslo miestn.Priezvisko a Titul meno Schmitt François Mgr.sk sperkova@fhv.umb.lydia@fhv.ref.maria@fhv.umb. Mgr. Mgr. CSc. Ing. Sklenková Kamila Sliačanová Veronika Sližik Miroslav Slobodník Ján Srnková Mária Starovecký Jozef Stebilová Klára Stražovcová Anna Styk Pavel Sugay Larisa Anatolievna Šavelová Jana Šebová Lenka Šedík Michal Šimko Štefan Šimonová Brigita Šimorová Mária Škvarna Dušan Šlosiar Ján Šmahelová Lýdia Šmigeľ Michal Šperková Paulína Štefaňaková Jana Štotová Beáta Štulajterová Alena Štulrajter Milan doc. CSc. doc.sk smahelova. C429 108 C327 16 C433 F058 J002 034 prof.larisa@fhv.umb.umb. Mgr. PhDr..francois@fhv. Mgr. prof.sk stulajterova@fhv.miroslav@fhv.. miezd a ľudských zdrojov Katedra romanistiky Katedra telesnej výchovy a športu Plaváreň ..eva@fhv.sk savelova@fhv.umb.umb.. Mgr.umb.sk simonova. Pracovisko Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra germanistiky Dekanát .umb. Mgr.umb. PhDr.sk smigel@fhv. PhD. Bc.sk slosiar@fhv.umb.umb.maria@fhv.stefan@fhv.umb.sk bencova.útvar ekonomiky Katedra histórie Katedra romanistiky Katedra germanistiky Katedra filozofických vied Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 4193 schmitt.sk schwarzova. DrSc.sk sklenkova@fhv.sk 5034 7111 4125 5030 7317 7320 4117 7332 strazovcova@fhv.sk sugay.klara@fhv.. Mgr.sk lenka. PhDr. PaedDr.umb.umb. Schulze prof. PhDr.umb.sk stulrajter@fhv. C318 030 317 320 C118 F332 117 319 17 112 K127 109 315 030 K130 440 .veronika@fhv. prof. PhD.umb.sk stotova@fhv.sk stefanakova@fhv.sk msedik@pdf.brigita@fhv.umb. PhD. Dr. PhD.sk 7117 7319 7417 7112 5127 5109 7314 5030 5130 skvarna@fhv.umb.umb.umb.. Wolfgang Schwarzová Eva Mgr.sk 5108 4167 7416 4197 7506 7557 5620 7111 schulze@fhv.sk sliacanova..umb.sebova@fhv.sk simorova.sk srnkova. PhD.sk simko. PhD. Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra histórie Katedra filozofických vied Dekanát ..umb.. PhDr.údržba Katedra etiky a aplikovanej etiky Vrátnica Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra anglistiky a amerikanistiky Vrátnica Katedra slovanských jazykov Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra filozofických vied Katedra filozofických vied Oddelenie pre IT Ružová ul.sk slizik..umb. PhDr. PhDr. PhDr.

Mgr. 018 C433 321 K005 C215 320 F331 111 13 143 C306 114 K135 2 C329 C224 20 21 121 C430 F005 Katedra filozofických vied Dekanát .sk vallova. Víťazková Denisa Vladovičová Nadežda Wollner Ulrich Wood Paul Zázrivcová Monika Katedra telesnej výchovy a športu Katedra slovenského jazyka a literatúry Katedra etiky a aplikovanej etiky Mgr.umb.umb. PhDr.umb..gyula@fhv.com zazrivcova@fhv.umb.sk 5627 5627 7558 7318 5024 5133 vincur.sk urbancova@fhv.umb.sk Číslo miestn. Veszeleiová Magda Vinarčíková Mgr.umb.sk veszeli@fhv.sk varga@fhv..sk vesela. Katedra filozofických vied doc.sk wollner@fhv.. Katedra romanistiky J007 J007 F043 318 024 K133 441 . PhD.Priezvisko a meno Štulrajterová Milena Štúr Martin Šuch Juraj Šúrová Dagmar Šuša Ivan Taliga Miloš Tatár Jozef Tomaščíková Jarmila Tomášiková Marta Tomeček Oto Tomeková Eva Titul PhD.podateľňa PhDr.. PhDr.sk urgelova. PhDr.umb.oddelenie pre IT Dekan.umb.sk taliga@fhv.sk vladovicova. Katedra slovenského PhD.D. Katedra telesnej PhD.umb. Katedra etiky a aplikovanej etiky doc.umb.sk varinsky@fhv. Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr..sk 4197 7321 5175 4130 7320 7331 7155 7413 7143 4150 5114 5135 7475 4169 4128 7420 7422 4194 7527 stur. PaedDr.sk such@fhv.umb. PhD. Urbancová Lujza Ph. Katedra histórie Katedra romanistiky Tuhárska Zuzana Mgr.umb...umb.umb. prof.umb.umb.umb. PaedDr.branislav@fhv. Mgr. Urgelová Viera Vallová Elena Varga Gyula Varga Peter Varinský Vladimír Veselá Dagmar prof.sk surova@fhv. PhD. výchovy a športu Mgr.martin@fhv. PhD.sk tomecek@fhv.sk tomekova. Tatiana Vincúr Branislav Mgr. Mgr.umb. PhD.sk tomasikova@fhv. PhDr.sk tatar.umb.umb.umb.nadezda@fhv. Katedra histórie Katedra slovanských jazykov Katedra germanistiky Katedra slovenského jazyka a literatúry Dekanát .umb. Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra romanistiky 048/446 e-mail + klapka 5018 stulrajterova@fhv.denisa@fhv.sk tuharska@fhv.sk varga. CSc.sk vitazkova.umb.sk lujza@fhv. .umb.tatiana@fhv.sk paulkereste@hotmail.eva@fhv.sk vinarcikova.umb. jazyka a literatúry Katedra histórie knižnica Dekanát .sk susa.A. CSc.viera@fhv.dagmar@fhv.sk tomascikova@fhv.jozef@fhv.. Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr.študijné oddelenie Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra hungaristiky Dekanát .elena@fhv. PhD. Katedra filozofických vied M.umb.útvar prevádzky PhDr.umb.ivan@fhv..

sk Číslo miestn.umb. Mgr.. F064 024 108 C223 C308 prof. PhDr.umb.. Katedra slovanských jazykov 442 . Prof. PhDr.sk zemanikova@fhv. Katedra hungaristiky CSc. PhD. Pracovisko Dekanát Katedra telesnej výchovy a športu Katedra anglistiky a amerikanistiky Katedra germanistiky 048/446 e-mail + klapka 7419 zbinovsky@fhv. PhD..arpad@fhv.umb.umb. hab.sk zimanyi. Dr.Priezvisko a meno Zbiňovský Peter Zelenka Ivan Zemaníková Nadežda Zimányi Arpád Źydek Bednarczuk Urszula Titul PaedDr.sk 7507 5024 5108 4137 4153 zelenka@fhv..

............................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ......................................................................................................... stupeň štúdia . taliansky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ...................................................... Personálne obsadenie katedier........... Akreditované študijné programy/študijné odbory I....................................................................... poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov.................................................................. francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ....................................................... poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ........................................... III................. španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................. nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ............................................ II....................................... Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela ...................................... V.................................. A/ A1/ Študijné programy denného štúdia – Bakalárske štúdium (I.......................................................................... 1 3 4 5 8 9 12 14 15 17 30 32 II............................ maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .......... IV................... španielsky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ......................... šport v študijnom odbore šport ....................... ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov................... Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ .......................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ...................................................................jednopredmetové štúdium ....................... Poradné orgány dekana ... translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) .... Kreditový systém štúdia........................... história v študijnom odbore história ................................................ Akademické orgány fakulty ............ charakteristiky katedier .................................................................................................................. maďarský jazyk a kultúra ....................................................... 34 38 45 49 51 55 60 62 66 69 72 75 78 82 86 90 94 97 99 103 A2/ 443 ........................................................... Koordinátori .......... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) ......................................... Akademickí funkcionári fakulty ...................................................................................................... Poslanie fakulty ........... Katedry............................................................................................................................................................ Dekanát Fakulty humanitných vied UMB ............................... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .............................................................................................................................................................................. Príhovor dekana FHV UMB ................................................................ Zásady kreditového systému štúdia ..................................................................... Harmonogram akademického roka 2009/2010 ....................OBSAH I....................................................................................................... taliansky jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ............................. VI........................................................ III...................................

................................................................jednopredmetové štúdium ............................................................... francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ................................ filozofia v kombinácii ................................................................................................................................................................ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ....................................... francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ........................................... stupeň) Odporúčané študijné plány B1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ........................................................................... B2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ .......................................... maďarský jazyk a kultúra .......................................................................................................................................................................................................... matematika v kombinácii ........................... 106 109 113 115 118 121 124 A4/ 106 127 130 135 140 142 144 146 148 150 152 A5/ A6/ B/ Študijné programy denného štúdia – Magisterské štúdium (II..................................................................................................................................................................................... anglický jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................................................................................ spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ...... 156 159 162 166 167 171 174 175 178 181 184 187 444 ........................... maďarský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ........................................................................................ nemecký jazyk a literatúra v kombinácii .................................. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzím jazykom (medziodborové štúdium v odboroch slovenský jazyk a literatúra a prekladateľstvo a tlmočníctvo) .................................. translatologický základ (slovenský jazyk – cudzí jazyk) ............................................................................................................................ technická výchova v kombinácii ....................................................... história v študijnom odbore história .................................... telesná výchova .......................... Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii ......................................... anglický jazyk a literatúra v kombinácii ..........................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ............................................................... dejepis v kombinácii .................................................................................... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .........................A3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ................................ anglický jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ............................................... trénerstvo v študijnom odbore šport ..... geografia v kombinácii ....................................................................................................................... telesná výchova v kombinácii ....................................................... hudobné umenie v kombinácii ............................. informatika v kombinácii ...................................................... Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ..

. anglický jazyk a literatúra v kombinácii ...................................... nemecký jazyk a kultúra ......................................................................................................jednopredmetové štúdium .............................. technická výchova v kombinácii ................................................................................. spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ............ francúzsky jazyk a literatúra v kombinácii ........................................................... B3/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium ............................................................................ poľský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ....................................................... 189 192 195 198 200 203 206 208 211 214 217 219 222 224 208 227 230 232 236 238 240 242 244 246 B5/ Výber študijných programov Fakulty prírodných vied UMB: biológia v kombinácii ................................. ruský jazyk a kultúra .......................................... španielsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .............................................................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ................................................. telesná výchova ................................................... stupeň) Odporúčané študijné plány C1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ............................................................................jednopredmetové štúdium ..........................................................................................................................................jednopredmetové štúdium .......................... C/ Študijné programy externého štúdia – Bakalárske štúdium (I..................................... výtvarné umenie v kombinácii .......................................................................................................................................................... geografia v kombinácii ......................................................................................nemecký jazyk a kultúra v kombinácii jazykov ..... B6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii .............................................................................................................jednopredmetové štúdium ....................................................... dejepis v kombinácii ...................................................... sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ........................................................................................... B4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre kombinačné štúdium .................................. telesná výchova v kombinácii .............................................................................. filozofia v kombinácii ............................................................................... hudobné umenie v kombinácii ........ ruský jazyk a kultúra v kombinácii jazykov .................................................................................................... slovenský jazyk a literatúra v kombinácii ................................................. nemecký jazyk a literatúra v kombinácii ........................................................................ 248 251 258 262 264 445 .............. šport v študijnom odbore šport ............................................... muzeológia v študijnom odbore muzeológia .......................................... poľský jazyk a kultúra ....................................

............................... stupeň) Odporúčané študijné plány denného a externého štúdia didaktika slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore odborová didaktika ......................................................................... slovenské dejiny v študijnom odbore slovenské dejiny .................................... systematická filozofia v študijnom odbore systematická filozofia ........ 269 271 274 277 280 283 287 291 293 297 C6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii .... európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry ..................................................................................... telesná výchova ............................................. európske kultúrne štúdiá v študijnom odbore cudzie jazyky a kultúry .................... nemecký jazyk a kultúra ..................................................... športová edukológia v študijnom odbore športová edukológia .............................. sociálna filozofia v študijnom odbore filozofia ..............................jednopredmetové štúdium ....... C4/ Študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: spoločný základ pre jednopredmetové štúdium ....................................... maďarský jazyk v študijnom odbore neslovanské jazyky a literatúry ...........................................................................................................................................................................................................jednopredmetové štúdium ......................................... telesná výchova v kombinácii .......... E/ Študijné programy – Doktorandské štúdium (III............................................................................................................................................................... slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra ............................................... francúzsky jazyk a kultúra .... spoločný základ pre jednopredmetové štúdium .......................................jednopredmetové štúdium ............................................ stupeň) Odporúčané študijné plány D1/ Študijné programy v neučiteľských študijných odboroch aplikovaná etika v študijnom odbore etika ....................................................... telesná výchova ................... D4/ Študijný program v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov spoločný základ pre kombinačné štúdium .......jednopredmetové štúdium ............................ poľský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium .......................... ruský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ..... maďarský jazyk a kultúra – jednopredmetové štúdium ................................................................................................................ história v študijnom odbore história ......... 299 302 305 308 310 312 314 316 319 D6/ Výber študijných programov Pedagogickej fakulty UMB: etická výchova v kombinácii .............................. všeobecná jazykoveda v študijnom odbore všeobecná jazykoveda ................................................................. anglický jazyk a kultúra ....................................................................C2/ Študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo: translatologický základ ........... D/ Študijné programy externého štúdia – Magisterské štúdium (II.. 321 327 333 337 343 360 366 373 380 387 446 ............................................ etika v študijnom odbore etika ............jednopredmetové štúdium .............................................. športová humanistika v študijnom odbore športová humanistika ......................

. Metodický pokyn FHV UMB č 2/2008 – Povinnosti učiteľov v kreditovom systéme štúdia .... z.................... Zoznam pracovníkov fakulty (telefónny zoznam a e-mailové adresy) ......................................... IX........................ 6/2005 pre štúdium podľa doktorandských študijných programov na UMB v B. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon) XI................................. Študijný poriadok kreditového systému bakalárskeho............................................................................................................ Bystrici a Zákona č............................................................................ magisterského a doktorandského štúdia Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela pre študentov 1............................ Imatrikulačný sľub študentov . Metodický pokyn FHV UMB č 1/2008 – Zapisovanie predmetov – Povinnosti študentov ..................... 394 407 408 409 409 410 422 424 433 447 ........................... X........................ roku denného a externého štúdia .... VIII................................. Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác ......................... Promočný sľub študentov ............................ 131/2002 Z............VII........................................... Úprava záverečných prác .......... – 5.......... Vykonávací predpis FHV UMB pre doktorandské štúdium v zmysle Smernice č......................... Doktorandské štúdium kreditového systému štúdia ..............

Názov: Sprievodca štúdiom FHV UMB v Banskej Bystrici pre akademický rok 2009/2010 denné a externé štúdiá (bakalárske štúdium / magisterské štúdium / doktorandské štúdium) pre 1. Ingrid Balážová Formát CD. rok štúdia Vydala: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. náklad 1700 ks. rozsah 448 strán. Ivan Čillík. CSc. rok vydania 2009 ISBN 978-80-8083-772-3 EAN 9788080837723 448 . PaedDr. Fakulta humanitných vied Zostavovateľ: doc. Za technickú stránku zodpovedá: PhDr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful