Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Pohľad na priestorové usporiadanie daňových orgánov v košickom kraji s dôrazom na mesto Košice

Stručný prehľad KESK (Košický samosprávny kraj)

Súčasný stav daňových orgánov (DO) v KESK
KESK =
z toho mesto Košice 640 zamestnancov 353 zamestnancov (55,15%) 14 daňových úradov 1 pracovisko DR SR 5 daňových úradov 1 pracovisko DR SR 11 vlastných budov úradov 3 budovy (cca. 10.500 m2) 1 prenajatá budova úradu 0 budov = 42,67

z toho mesto Košice

z toho mesto Košice z toho mesto Košice

priemerný počet zamestnancov 1 úradu

priemerný počet zamestnancov na 1 budovu = 53,33 z toho mesto Košice = 117,67

Navrhovaný stav daňových orgánov (DO) v KESK od 01. 01. 2012 (po reforme)
KESK =
z toho mesto Košice 545 zamestnancov (-14,9% vs. 2011) 350 zamestnancov (64,22%) 1 daňový úrad 8 pobočiek a kont. miest 1 daňový úrad 7 vlastných budov úradov 0 budov 2 prenajaté budovy úradu 1 budova (cca. 7.640 m2+archív)

z toho mesto Košice z toho mesto Košice z toho mesto Košice

priemerný počet zamestnancov na 1 budovu = 60,56 z toho mesto Košice = 350

Výdavky spojené s prevádzkou, údržbou a nájmom budov DO v KESK (porovnanie pred a po reforme)

Detailnejší pohľad mesto Košice (KE)

Súčasný stav počtu zamestnancov v meste Košice

Daňový úrad Košice I Daňový úrad Košice II Daňový úrad Košice III Daňový úrad Košice IV Daňový úrad Košice V pracovisko DR SR KE dislokovaní zamestnanci DR SR BB (dislokovaní) spolu

počet zamestnancov počet zamestnancov počet zamestnancov počet zamestnancov počet zamestnancov počet zamestnancov počet zamestnancov

107 72 24 71 37 18 24 353

Výdavky na prevádzku budov v meste Košice
Názov DÚ Náklady spolu rok 2009 v € Náklady spolu za rok 2010 v €

DÚ Košice I DÚ Košice II DÚ Košice III DÚ Košice IV DU Kolšice V pDR Košice

153 500 291 745 83 356 112 073 74 193 53 927

142 264 313 282 89 510 156 457 56 093 50 125

budovy spolu:

768 794

807 731

2009 / 2010 Ø na 1 zamestnanec

= + 4,94% = 2.288 EUR p.a.

(predpoklad ďalšieho rastu v nasledujúcich rokoch!!!)

Východiská a ciele daňovej správy pri výbere 1 budovy ako sídla daňových orgánov v meste Košice:
1. umiestnenie daňových orgánov v Košiciach rieši daňová správa viac ako 7 rokov, pričom prichádzalo do úvahy viacero variantných riešení (od úplnej rekonštrukcie troch vlastných budov, cez kúpu ďalšej budovy v blízkosti Tomašikovej ulice (DÚ Košice I) a následne jej rekonštrukcie v odhadovanej výške cca. 1.825.000,- € až po alternatívne riešenie odpredaja všetkých vlastných technicky nevyhovujúcich budov a umiestnenie všetkých košických DÚ vrátane pracoviska DR SR do prenajatých priestorov) 2. Nakoľko DR SR a MF SR v najbližších rozpočtových rokoch nedisponujú potrebnými finančnými prostriedkami na výstavbu novej budovy resp. rozsiahlu rekonštrukciu vlastných budov, pričom technický stav súčasných budov vo vlastníctve DR SR si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu ihneď, je riešením danej situácie dlhodobý prenájom.

3.

urgentné riešenie umiestnenia DÚ v Košiciach vyplýva aj zo záverov kontroly Inšpektorátu práce Košice, ktorej stav bol posúdený pri prehliadke DÚ Košice na Tomašikovej ulici a budovy na Garbiarskej ulici – sídlo DÚ Košice II., Košice III. a pracoviska DR SR Košice s odporúčaním bezodkladne riešiť problémy uvedené v statickom posudku a statických poruchách v železobetónovej monolitickej konštrukcii, plnenie zámerov programu UNITAS, t.j. vytvorenie Finančného úradu od 1. 1.2012 a jeho lokalizácia na jednom mieste tak, aby tento bol vhodným miestom pre:
umiestnenie klientského centra (registrátori, podateľňa, správcovia dane, poskytovanie služieb a pod.) oddelenie styku s daň. subjektom od výkonu správy daní, kontroly a exekúcie sústredenie všetkých dnešných úradov pod jednu strechu tak, aby od 01. 01. 2012 sa mohli zlúčiť do jedného krajského daňového úradu vytvorenie predpokladov pre vznik útvarov určených pre výber všetkých daní (vrátane spotrebných) pod jednou strechou s kapacitnými možnosťami predurčeným na zlúčenie min. s daňovou časťou Colnej správy do Finančného úradu s možnosťou integrácie výberu soc. odvodov

4.

   

Komparácia výdavkov
alternatíva - zostať vo vlastných priestoroch s rekonštrukciou
  prevádzkové výdavky ( po rekonštrukcii zníženie o 10% = energetická efektivita) výdavky na rekonštrukciu budov výdavky na prenájom   počas rekonštrukcie výnosy z predaja prebytočného majetku celkové výdavky 2011 807 000 € 2012 807 000 € 2013 726 300 € 2014 726 300 € 2015 726 300 €

28 500 €   - € 835 500 €

330 000 €

3 500 000 672 000 €

1 670 000 672 000 € - € 3 068 300 - € 726 300 €

- € 1 137 000

- € 4 898 300

alternatíva - dlhobobý služieb

celkové výdavky 835 500 1 137 000 € 4 898 300 € 3 068 300 € 726 300 € znížené o výnos z € predaja preb. majetku prenájom s kompletným outsourcingom

10 665 400
2012 1 282 000 € - € - € 2 000 000 € 2013 1 282 000 € - € - € - € 1 282 000 € 1 282 000 € 2014 1 282 000 € - € - € - € 1 282 000 € 1 282 000 € 2015 1 282 000 € - € - € - € 1 282 000 € 1 282 000 €

  2011 prevádzkové výdavky 1 044 500 € vrátane nájmu výdavky na - € rekonštrukciu budov výdavky na prenájom - € počas rekonštrukcie výnosy z predaja - € prebytočného majetku celkové výdavky celkové výdavky znížené o výnos z predaja preb. majetku

1 044 500 € 1 282 000 € 1 044 500 € - 718 000 €

úspora 6,5 mil. EUR za 5 rokov favorizuje alternatívu dlhodobý prenájom

500 €

4 172

Výsledok porovnania
 výdavky na prenájom priestorov sú síce ročne vyššie o cca. 470 tis. EUR ako výdavky v súčasnom stave, ale: pri potrebe rekonštrukcie budov v hodnote 5.500.000 EUR nezmenenom počte zamestnancov v rokoch 2012 – 2020 by výdavky na rekonštrukciu pokryli zvýšenie výdavkov na prenájom na

11,5 roka
 a súčasne v alternatívne dlhodobý prenájom je prenesených 100% rizika spojeného s údržbou, prevádzkou a opravami používaného majetku na prenajímateľa za súčasného zníženia počtu pracovníkov DR SR Košice zodpovedných za rovnaké činností.  a súčasne je zabezpečené exaktné a prehľadné krytie finančných zdrojov zo ŠR (flat costs)

Výhody a nedostatky umiestnenia košických úradov „pod jednu strechu“
+ výhody
klientská zóna (=daň. subjekt nenavštevuje správcu v kancelárii, ale v mieste na tom určenom)

- nedostatky
potreba sťahovania do nových priestorov (aj pri rekonštrukcii)

nižšia náročnosť prevádzky a údržby budov (výdavková, lokalizácia v širšom centre si administratívna, ľudské zdroje) vyžaduje zvyk verejnosti žiadne kapitálové výdavky, naopak príjmy ŠR z predaja nezvyk zamestnancov daňovej prebytočného majetku správy zdieľať spoločné priestory (čiastočne open space) môže byť efektívnejšia výmena informácií medzi útvarmi problémom pre manažment vyberajúcimi dane (menej listov, info o rizikových subjektoch, nižšia chybovosť pri výrube daní a pod.) centrálny archív pod jednou strechou (operatívne archívy správcov redukované, prístup k info v zmysle potrieb zákona 479/2009 Z.z.) jednoduchšia prevádzka IS (infraštruktúra, administrácia prístupov, systémový servis) umožnená centralizácia zložiek daň. kontroly a exekúcie (prenos stratégie analýzy rizík z centrály) adaptácia informačného systému si vyžaduje lokálne nastavenia plošnej aplikácie (prvotná zmena, potom štandard)

Závery
 koncepcia zlúčenia colnej a daňovej správy ráta s vytvorením krajských daňových a colných úradov, ktoré sa v priebehu roku 2012 postupne zjednotia do finančného úradu – pre zjednotenie štruktúry výberu daní a ciel je potrebné vytvoriť vhodné priestorové zabezpečenie bez prehnaných nárokov na výdavky Štátneho rozpočtu  v krajských úradoch sa koncentrujú najpodstatnejšie rozhodovacie, riadiace a exekutívne nástroje a bude v nich alokovaných cca. 50% všetkých zamestnancov budúcej finančnej správy  je potrebné vytvoriť podmienky pre štandardizáciu procesov v správe a kontrole daní, ako aj predpoklady pre zlúčenie s procesom správy, výberu a kontroly spotrebných daní, poplatkov a DPH na vstupe pri zlúčení s Colnou správou – to všetko predovšetkým na úrovni krajských miest  pre ďalší rozvoj finančnej správy je rozhodujúca elektronizácia, t.j.: - menej osobného kontaktu s daň. subjektom - viac el. komunikácie bez potreby dodatočných priestorov