2006

MAKROEKONOMIJA
By Marija Čolak
Zbirka je prema zadacima Tine Vuko…

Marija Čolak
Za sve kolege s EFST :) :)
1/2/2006

Makroekonomija – zbirka zadataka

Gdje znanost zaspe, probudi se tama!
Ruska poslovica

2

Makroekonomija – zbirka zadataka

KAZALO

POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJI...................................4

1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija.....................6

2. AS-AD MODEL uz endogeno tretiranje investicija....................41

3. IS-LM MODEL...........................................................76

4. MODEL OTVORENE PRIVREDE (UVOZ – IZVOZ)............................128

POPIS FORMULA...........................................................149

LITERATURA...............................................................151

3

Makroekonomija – zbirka zadataka

POPIS OZNAKA U MAKROEKONOMIJI
ND = NARODNI DOHODAK
Y = F = FINALNA (KONAČNA) POTROŠNJA
C = OSOBNA POTROŠNJA
I = INVESTICIONA POTROŠNJA
O = AMORTIZACIJA
D = DRUŠTVENI PROIZVOD
S = ŠTEDNJA
In = NETO INVESTICIJE
G = OPĆA POTROŠNJA
BS = SALDO BUDŽETA
T = POREZI
Tind = POREZI INDIREKTNI
Tdir = POREZI DIREKTNI
Ta = AUTONOMNI POREZI
TR = TRANSFERNA PLAĆANJA
W = OSOBNI DOHOCI
M = UVOZ PROIZVODNOG SEKTORA (intermedijari)
Cⁿ, Iⁿ, Gⁿ = UVOZ SEKTORA POTROŠNJE = Yⁿ

4

Makroekonomija – zbirka zadataka
Tri = TRANSFERI OSOBNE POTROŠNJE IZ INOZEMSTVA
TRg = TRANSFERI KOJE DRŽAVA PRIMA IZ INOZEMSTVA
L = ZAJMOVI SEKTORA AKUMULACIJE
Yd = RASPOLOŽIVI DOHODAK
Y = DOHODAK
t = POREZNA STOPA
r = KAMATNA STOPA
β = GRANIČNA SKLONOST POTROŠNJI
α = AUTONOMNA POTROŠNJA
1 – β = GRANIČNA SKLONOST ŠTEDNJI
Ia = AUTONOMNE INVESTICIJE
I΄r = GRANIČNA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA KAMATU (u zadaku
se I΄r množi još sa r ,ali bez npr. 0,05 , kako kod t = 0,22, nego samo puta 5!!!!!)

I΄YY = GRANIČNA OSJETLJIVOST INVESTICIJA NA DOHODAK
I′Y = GRANIČNA SKLONOST INVESTIRANJU DOHOTKA
Ty = INDUCIRANI POREZI
Ymax = POTENCIJALNI, PROCIJENJENI BDP
YN = NOMINALNI BDP
YR = REALNI BDP

5

Makroekonomija – zbirka zadataka
YPC = BDP per capita
M = REALNA NOVČANA MASA
a = AUTONOMNA ŠPEKULACIJSKA POTRAŽNJA ZA NOVCEM
k = PROSJEČNA DUŽINA DRŽANJA NOVCA OD STRANE EK. SUBJEKATA
l = GRANIČNA SKLONOST LIKVIDNOSTI
V = BRZINA NOVČANOG OPTICAJA
SVTB = SALDO VANJSKO-TRGOVINSKE BILANCE
m = GRANIČNA SKLONOST UVOZU
UO = AUTONOMNI UVOZ,
U = UVOZ
E = IZVOZ
P.P. = POSTOTNI POENI
∆ p% = STOPA INFLACIJE

6

Makroekonomija – zbirka zadataka
Riječ Makroekonomija dolazi od grčke riječi
„makros“, što znači veliko, agregatno. Prvi puta je tu
riječ upotrijebio 1948. godine teoretičar Howns!

1. AS-AD MODEL uz egzogeno tretiranje investicija
3. Za prognoziranje ekonomske situacije u RH ekonomski odjel Natwest
banke u kojem vi radite koristi sljedeći model:
Y=C+I+G
C = α + ß Yd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty
Na temelju prethodnih procjena i podataka dobivenih od državne uprave
privreda
RH očekujete da će varijable i parametri vašeg modela u 2005. god. Imati
sljedeće vrijednosti:

α = 2 000,
ß = 0.65,
Ta = 1100,
t = 22%, => 0,22
TR = 1000,
I = 3500,
G = 6 000 (u milijunima $).
Upravni odbor banke je od vašeg odjela tražio sljedeće informacije:
Ivođenje formule:
Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G
Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G
Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G
Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /:.(1 –ß + ßt)
7

Makroekonomija – zbirka zadataka
Y=

1
• (α – ßTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt

Nominalni BDP koji će se ostvariti u 2005. godini.

YN =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
715

YN =

650

1
• (2000 − 0,65 • 1100 + 0,65 • 1000 + 3500 + 6000
1 − 0,65 + 0,65 • 0,22
0,143

YN =

1
• (11435)
0,493

YN05 = 23 194,726

b) Ako je potencijalni BDP za 2005. god. Procijenjen na 22 000$ koliki se
realni BDP, te stopa inflacije može očekivati u RH u 2005?
I.
YN05 = 23 194,726

> 22 000; YN >

Ymax; YR = Ymax

YR = 22 000 $, Inflacija je prisutna!

II. Izračun stope inflacije!
Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max

8

Makroekonomija – zbirka zadataka
 23194,726 
∆ p% = 
− 1 * 100
 22000

∆ p% = 5,430 %

c) Ako u 2005. god. Uslijed povećanja porodiljinih naknada, izdataka za
branitelje, te povećanja mirovina dođe do rasta transfernih davanja za 200$
kako će to utjecati na gospodarske pokazatelje u RH (BDP i inflaciju)?

TR = 1000 + 200
TR' = 1200
BDP' = 23458,417

∆BDP= 23 458,418 – 23 194,726 = 263,691 - porast transfernih plačanja
stanovništvu za 200 jedinica uzrokovati će rast BDP-a za 263,691

Izračun stope inflacije

∆ p% = 

Yn

− 1 * 100
 Y max 

23458,417 
∆ p% = 
− 1 * 100

22000

∆ p% = 6,629%

p% = ∆ p'% - ∆ p%
p% = 6,629% - 5,430 %
p% = 1,199 p.p. – za ovaj iznos bi rasla inflacija!

9

Makroekonomija – zbirka zadataka
4. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y=C+I+G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004. i 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
18000 mil.$
Potencijalni BDP za 2004.
17000 mil. $
Državna potrošnja
5500 mil.$
Transferi
(TR)
1200 mil.$
Autonomni porezi
1300 mil.$
Granična porezna stopa
22%
Investicije
1000 mil.$
Autonomna potrošnja
1800 mil.$
Granična sklonost potrošnji
0,68
U 2005. je došlo do porasta porezne stope za jedan postotni poen u odnosu
na 2004. godinu.
Izvođenje formule:
Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G
Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G
Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G
Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /: 1 –ß + ßt
Y=

1
• (α – ßTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt

Reducirani oblik!

10

Makroekonomija – zbirka zadataka
a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.
Porezna stopa u 2005. = 23% - 0,23

Izračun BDP-a!

YN05 =

1
• (α – ßTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
884

YN05

816

1
=
• (1800 – 0,68 • 1300 + 0,68 • 1200 + 1000 + 5500)
1 − 0,68 + 0,68 • 0,23
0,156

YN05 =

1
• (8232)
0,476

YN05 = 17 294,117

<

<

18 000; YN Ymax ; YR = YN

YR05 =17 294,117
Δp05% = 0

inflacija nije prisutna!

11

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) Odredite za koliko je potrebno promijeniti transfere da bi privreda
funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije.
I.
∆Y = Ymax – YN
∆Y = 18 000 – 17 294,117
∆Y = 705,883

II.
∆ TR
∆Y =

β
• ∆ TR
(1 − β + βt )

705,883 =

0,68
• ∆ TR
0,476

336 = 0,68 • ∆ TR

/•

0,476

/:0,68

∆ TR = 494,117
Da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije,
trebalo bi transfere povećati za 494,117!

12

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Za koliko je potrebno promijeniti: poreznu stopu(t), autonomne poreze
(Ta) i državnu potrošnju (G), da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune
zaposlenosti i bez inflacije, ceteris paribus.

.t
I.

Ymax =

1
• (α − β Ta + β TR + I + G )
(1 − β + βt ')

18 000

=

/

1
• (8232) • 0,32 + 0,68t'
(1 − 0,68 + 0,68 • t ')

5760 + 12 240t' = 8232
12 240t' = 8232 – 5760
12 240t' = 2472 /: 12 240

t' = 0,201%

II.
Δt = t' – t
Δt = 20,1% - 23% = - 2,9 P.P. Da bi se postigla puna zaposlenost bez
inflacije, trebalo bi smanjiti poreznu stopu
za 2,9 P.P.!

13

Makroekonomija – zbirka zadataka
∆Y = Ymax – YN
∆Y = 18 000 – 17 294,117
∆Y = 705,883

∆ Ta
∆Y=

−β
• ∆ Ta
(1 − β + βt )

705,883 =

− 0,68
• ∆ Ta
(0,476)

336= - 0,68 • ∆ Ta

/:

/ • 0,476

(-0,68)

∆ Ta = - 494,117 za ovaj iznos bi trebalo smanjiti Ta, da bi bila puna
zaposlenost bez inflacije!

∆G
∆Y=

1
• ∆ G
(1 − β + βt )

705,883 =

1
• ∆ G
0,476

/ • 0,476

∆ G = 336 - za ovaj iznos treba povećati državnu potrošnju!

14

Makroekonomija – zbirka zadataka
d) Izračunati proračunski saldo u slučaju pod b). Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu. Izračunati, također, udio budžetskog salda u BDP-u.

∆TR = 494,117 - iznos iz zadatka b)!
TR = 1200

TR'= TR +∆ TR
TR'= 1200 + 494,177
TR'= 1694,177

BS'= Ta + tYmax – G – TR'
BS'= 1300 + 0,23 • 18 000 – 5500 – 1694,177
BS'= - 1754,177

- deficit!

Udio BS-a u BDP-u!
BS
• 100 = 9,745 %
Y

15

Makroekonomija – zbirka zadataka
e) Prikazati strukturu BDP-a u 2005. godini.
C = α + ß (Y – Ta – tY + TR)

Y= C + I + G
I.

C = YN – I – G
C= 17 294,117 – 1000 – 5500 = 10 794,117
C
10794,117
•100 =
•100 = 62,414%
Y
17294,117
II.

I
1000
• 100 =
• 100 = 5,782%
Y
17294,117
III.

G
5500
• 100 =
• 100 = 31,802%
Y
17294,117

Struktura BDP-a u 2005. godini

32%

62%
6%

C

I

G

Napomena : u ovom grafičkom prikazu nije korišteno zaokruživanje na tri decimale, iz
tog razloga su odstupanja u odnosu na zadatak!

16

Makroekonomija – zbirka zadataka
f) Izračunati stopu rasta nominalnog i realnog BDP-a u 2005.
-prethodno nisu izračutaniti podaci za 2004, pa moramo sada, također treba
napomenuti kako su sve promjene bile u 2005, pa koristimo zadane
vrijednosti iz tabele!
I.
YN04 =

1
• (α – ßTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt

YN04 =

1
• (8232)
1 − 0,68 + 0,68 • 0,22
0,149

YN04 =

1
• (8232)
0,469

YN04 = 17 552,238

> 17 000;

YN

> Ymax ;

YR = Ymax

YR04 = 17 000

II.

Formula za stopu rasta nominalnog BDP-a!

 YN 2005 
∆YN % = 
− 1 • 100
 YN 2004 

 17294,117 
∆YN % = 
− 1 • 100
 17552,238 

∆YN % = -1,470%

- Nominalni BDP je u 2005. u odnosu na 2004. pao za
1,470%!

17

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a!
 YR2005 
∆YR % = 
− 1 • 100
 YR2004 
 17294,117 
∆YR % = 
− 1 • 100
 17000

∆YR % = 1,730% - Realni BDP je rastao po stopi od 1,730%!

g) Izračunati promjenu stope inflacije u 2005. u odnosu na 2004. u postotnim
poenima.
Formula za izračun stope inflacije

 Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max 
I.
 17552,238 
∆ p04% = 
− 1 * 100
 17000

∆ p04% = 3,248%

∆ p05% = 0 – u 2005. nije bilo inflacije!

18

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

Izračun stope promjene inflacije
∆ p = ∆ p'% - ∆ p%
∆ p = 0 – 3,248%
∆ p = -3,248 P.P. – inflacija se smanjila za 3,248 P.P.!

h) Izračunati apsolutnu promjenu budžetskog salda u 2005. u odnosu na
budžetski saldo u 2004.

BS04 = Ta + Ty – G – TR
BS04 = 1300 + 0,22 • 17 552,238 – 5500 – 1200 = - 1545,108 - deficit!

BS05 = Ta + Ty – G – TR
BS05 = 1300 + 0,23 • 17 294,117 – 5500 – 1200 = - 1422,354 – deficit!

ΔBS = BS'05 – BS'04 = -1422,354 – (-1545,108)
ΔBS = 122,754

- deficit se smanjio za ovaj iznos!

19

Makroekonomija – zbirka zadataka
5. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu HSBC banke i na raspolaganju vam
stoje sljedeći podaci i model:
Y=C+I+G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty
Procijenjeni ekonomski pokazatelji (2004, 2005.)
Potencijalni BDP za 2004
(Ymax04)
Potencijalni BDP za 2005
(Ymax05)
Državna potrošnja
(G)
Transferi
(TR)
Autonomni porezi
(Ta)
Granična porezna stopa
(t)
Investicije
(I)
Autonomna potrošnja
(α)
Granična sklonost potrošnji
(β)

19000 mil.$
19500 mil.$
6 900 mil.$
1 000 mil.$
1 500 mil.$
22%
1 200 mil.$ - 2005 = 1500
2 300 mil.$
0,6

Ako u 2005. dođe do povećanja investicija za 300 mil. $ u odnosu na 2004.,
izračunajte:

Izvođenje formule:
Y= α + ß (Y – Ta – Ty + TR) + I + G
Y= α + ßy – ßTa – ßtY + ßtr + I + G
Y – ßy+ ßtY = α – ßTa + ßtr + I + G
Y(1 –ß + ßt) = α – ßTa + ßtr + I + G /: .(1 –ß + ßt)
Y=

1
• (α – ßTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt

20

Makroekonomija – zbirka zadataka
a) Izračunajte stopu rasta realnog BDP.
I.
YN04 =

1
• (α – ßTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
900

YN04 =

600

1
• (2300 – 0,6 • 1500 + 0,6 • 1000 + 1200 + 6900)
1 − 0,6 + 0,6 • 0,22
0,132

YN04 =

1
• (10 100)
0,532

YN04 = 18 984,962
YR04 = 18 984,962

<19 000 ;

YN

< Ymax ; YR = YN

inflacija nije prisutna!

II.
YN05 =

1
• (2300 – 900 + 600 + 1500 + 6900)
0,532

YN05 =

1
• (10 400)
0,532

YN05 = 19 548,872
YR05 = 19 500

>19 500 ; YN > Ymax ; YR = Ymax

inflacija je prisutna!

21

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a?
 YR2005 
∆YR % = 
− 1 • 100
 YR2004 
 19500

∆YR % = 
− 1 • 100
 18984,962 
∆YR % = 2,712 %

- Realni BDP je rastao po stopi od 2,712%!

b) Stopu inflacije u 2005.
Formula za izračun stope inflacije!
 Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max 
 19548,872 
∆ p% = 
− 1 * 100
 19500

∆ p% = 0,250 %

22

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Izračunajte nominalni BDP i inflaciju koji bi se mogli očekivati u 2005.
Godini ako se PDV poveća na 24%.
I.
1
Y'N05 =
• (α – ßTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
Y'N05 =

1
• (10 400)
1 − 0,6 + 0,6 • 0,24
0,144

Y'N05 =

1
• (10 400)
0,544

Y'N05 = 19 117,647

< 19 500; YR = YN

i inflacija nije prisutna!

Y'R05 = 19 117,647

II.

ΔYN05 = Y'N05 -YN05
ΔYN05 = 19 117,647 – 19 548,872

ΔYN05 = -431,255

, iz ovoga je vidljivo da ako vlada donese odluku o povećanju

porezne stope sa 22% na 24%, da će ta promjena porezne stope dovesti do pada
raspoloživog dohotka i potrošnje i time će uzrokovati pad domaćeg proizvoda za
431,255!

23

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

Izračun inflacije!
U ovome slučaju nije prisutna inflacija; ∆ p% = 0

d) Za koliko se postotnih poena promijenio udio investicijske potrošnje
u BDP-u u 2005. u odnosu na 2004. godinu?

Y = C + I. + G
I.

I 05
1500
• 100 =
• 100 = 7,673%
Yn05
19548,871

II.
I 04
1200
• 100 =
• 100 = 6,321%
Yn04
18984,962

III.

I
= 7,673% - 6,321% = 1,352 P.P. Udio investiciske potrošnje u BDP-u u
Y
2005. u odnosu na 2004. se povećao za 1,352 P.P.

Δ

24

Makroekonomija – zbirka zadataka
6. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y=C+ I + G
C= α + ßYd
Yd=Y- T+ TR
T=Ta + ty
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
17000 mil.$
Državna potrošnja
(G)
5500 mil.$
Transferi
(TR)
1200 mil.$
Autonomni porezi
(Ta)
1300 mil.$
Granična porezna stopa
(t)
21%
Investicije
(I)
1000 mil.$
1800 mil.$
Autonomna potrošnja
(α)
Granična sklonost potrošnji
(ß)
0,65

Izvođenje formule:
Y= α + ß (Y-Ta –ty +TR) + I + G
Y= α + ßy – βTa – ßtY + ßtr + I + G (PREBACIM

LIJEVO, IZA ZNAKA JEDNAKOSTI! )

Y – ßy + ßtY = α – βTa + ßtr + I + G
y (1 - ß + ßt) = α – βTa + ßtr + I + G /: (1 - ß + ßt)
YN =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt

Reducirani oblik!

25

Makroekonomija – zbirka zadataka
a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.
I.

YN05 =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
845

YN05 =

780

1
• (1800 – 0,65 • 1300 + 0,65 • 1200 + 1000 + 5500)
1 − 0,65 + 0,65 • 0,21
0,136

YN05 =

1
• (8235)
0,486

YN05 = 16 944,444 < 17 000 ; YN <Ymax ; YN = YR
YR = 16 944,444 , inflacija nije prisutna!

II.

Izračun stope inflacije!

∆ p% = 

Yn

− 1 * 100
 Y max 

Kada je Ymax>Yn =>∆ p% =0!!!

26

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) Odrediti za koliko postotnih poena je potrebno promijeniti poreznu stopu
da bi privreda funkcionirala u uvjetima pune zaposlenosti i bez inflacije.
Odgovoriti riječima!

.t
I.

Ymax =

1
• (α − β Ta + β TR + I + G )
(1 − β + βt ')

17 000 =

1
• (8 235)
(1 − 0,65 + 0,65t ')

/ • 0,35 + 0,65t'

5 950 + 11050t' = 8 235
11 050t' = 8 235 – 5 950
11 050t' = 2 285/: 11 050
t' = 0,206 => 20,60%

II.

∆t = t' – t
Δt = 20,60% - 21% = - 0,4 P.P.
Da bi postigli punu zaposlenost i odsutnost iniflacije, trebali bi smanjiti
poreznu stopu za 0,4 P.P.!

27

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu.
BS'= Ta + t'Ymax – G – TR
BS'= 1300 + 0,206 x 17000 – 5500 – 1200
BS'= - 1.898 - deficit!

d) Ako je osobna potrošnja (C) 2004. godine činila 70% BDP-a te godine,
izračunajte za koliko će se postotnih poena promijeniti taj udio u 2005.
godini?
2004
C
• 100 = 70%
Y

2005
C
• 100 = ?
Y

I.

C= YN – I – G
C05 = 16 944,444 – 1 000 – 5 500
C05 = 10 444,444
II.

C
10444,444
• 100 =
• 100
Y
16944,444

2005
C
• 100 = 61,639%
Y

28

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

Δ

C
= 61,639% - 70%
Y

Δ

C
= - 8,361 P.P.
Y

Odgovor: udio osobne potrošnje u BDP-u u 2005. godini se smanjio za 8,361
P.P. u odnosu na 2004. godinu!

7. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y=C+I+G
C= α +ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta+ty
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004 i 2005. godinu:
Stopa inflacije u 2005.
Državna potrošnja
Transferi
Autonomni porezi
Granična porezna stopa
Investicije
Autonomna potrošnja
Granična sklonost potrošnji

(∆ p%)
(G)
(TR)
(Ta)
(t)
(I)
(α)
(ß)

7.484%
5800 mil.$
800 mil.$ ------ 600
1200 mil.$ --------1320
22 %
----0,22
1000 mil.$
1100 mil.$
0,75

Ako se u 2005. godini vlada odluči za restriktivnu fiskalnu politiku u vidu
povećanja autonomnih poreza za 10% u odnosu na 2004. godinu, te
istovremenog smanjenja transfera na 600 mil.$:

29

Makroekonomija – zbirka zadataka
Y=C+I+G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + ty
Izvođenje formule:
Y= α + ß (Y-Ta –ty +TR) + I + G
Y= α + ßy – βTa – ßtY + ßtr + I + G (PREBACIM LIJEVO, IZA ZNAKA JEDNAKOSTI! )
Y – ßy + ßtY = α – βTa + ßtr + I + G
y (1 - ß + ßt) = α – βTa + ßtr + I + G /: (1 - ß + ßt)
1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
(Sada uvrštavamo vrijednosti iz tabele)!!!!!

YN =

a) Procijenite realni BDP u 2005. godini.
YN 05 =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt

YN 05 =

1
• ( 1100 – (0,75 • 1320) + (0,75 • 600) + 1000 + 5800)
1 − 0,75 + (0,75 • 0,22 )
Novi Ta
Novi TR

YN 05 =

7360
= 17 734,939
0,415

YN 2005 = 17 734,939

30

Makroekonomija – zbirka zadataka

Iako se ne traži izračun inflacije, moramo preko njene formule doći do
iznosa Ymax koji nije zadan, ali iznos inflacije jest i na taj način dobili
smo koliki je YR ili REALNI BDP!!!!

YN > Ymax ; YR = Ymax

( inflacija je prisutna!)

YN < Ymax ; YR = YN (inflacija nije prisutna!)

Formula za izračun stope inflacije!
 Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max 

 17734,939 
7.484 = 
− 1 • 100 /: (100)
 Y max

0,07484 =

17734,939
-1
Y max

0,07484 + 1 =

1,07484 =

( sada -1 prebacujem na lijevu stranu)

17734,939
Y max

17734,939
/ • Ymax
Y max

1,07484 Ymax = 17 734,939 /: (1,07484)
Ymax =

17734,939
= 16 500,073
1,07484

YN 2005 = 17 734,939

> Ymax = 16 500,073 ; YR

= Ymax

YR = 16 500,073 YN > Ymax ; YR = Ymax

31

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) Izračunajte budžetski saldo. Objasnite je li se radi o suficitu ili deficitu.
Izračunajte, također, apsolutnu promjenu budžetskog salda koji se može
očekivati kao posljedica nastalih promjena u 2005. u odnosu na 2004.?
Formula za izračun budžetskog salda!

BS=Ta+ TYN – G – TR

formula koja se koristi pri 'starim', zadanim
podacima!

BS'= Ta + tYmax – G – TR

- ovdje možemo uvrstiti bilo koju
izmijenjenu varijablu, bilo Ta, G,
ili TR ili sve skupa, ovisno o zadatku!

BS05 = Ta +TyN – G – TR
BS = 1320 + (0,22 • 17734,939) – 5800 – 800
BS = 1320 + 3901,686 – 5800 – 800
BS = - 1178,313

BS04 = Ta +TyN – G – TR
BS = 1200 + (0,22 • 18313,253) – 5800 – 800
BS = 1200 + 3901,686 – 5800 – 800
BS = -1371,084

Δ BS = BS' – BS

- apsolutna promjena BS!

ΔBS = - 1178,313- (-1371,084)
ΔBS = 192,771

Odgovor: Budžetski saldo će se povećati za 192,771, što je i logično, jer je
vlada povećala autonomne poreze, a porezima se financira budžet, dok je
istovremeno smanjila transferna davanja i time smanjila budžetske rashode.
Ps. Ali i postaje sve manje socijalna država!

32

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Odredite kakav bi utjecaj na makroekonomske pokazatelje (BDP i inflaciju)
imalo smanjenje investicija u 2005 za 200 mil.$. Odgovoriti riječima!.
I= 1000
I' = 1000 – 200 = 800

YN05' =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
990

450

1
• (1100 − 0,75 • 1320 + 0,75 • 600 + 800 + 5800 )
YN05'=
0,415

YN05'=

7160
= 17 253,012
0,415

YN05'= 17 253,012

Izračun inflacije
 Yn

∆ p'% = 
− 1 • 100
 Y max 

 17253,012 
∆ p'% = 
− 1 • 100
 16500,073 
∆ p'% = 4,563%

Apsolutna promjena inflacije

∆ p = ∆ p'% - ∆ p%
∆ p = 4,563% - 7.484% = -2,921 P.P.

33

Makroekonomija – zbirka zadataka
Apsolutna promjena Y, BDP-a!

ΔY = Y' – Y
ΔY = 17 253,012 – 17 734,939 = -481,927

Odgovor: Smanjenje investicija u 2005. u odnosu na 2004., imalo je za
posljedicu smanjenje BDP-a za 481,927, te smanjenje inflacije za 2,921 P.P.

d) Izračunajte stopu rasta nominalnog BDP-a.
Ako prethodno nemamo izračunat BDP 2004, moram prvo njega, ali ne
uvrštavam izmijenjene vrijednosti, jer su one mijenjane samo za 2005. I tek
tada vrijednosti uvrštavamo u formulu za izračun stope rasta nominalnog
BDP-a!

YN04 =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt

YN04 =

1
• (1100 – 0,75 • 1200 + 0,75 • 800 + 1000 + 5800)
0,415

YN04 =

7600
= 18 313,253
0,415

YN04 = 18 313,253

34

Makroekonomija – zbirka zadataka
Formula za izračun stopu rasta nominalnog BDP-a!
 Yn2005 
∆YN % = 
− 1 • 100
 Yn2004 

 17734,939 
∆YN % = 
− 1 • 100
 18313,253 
∆YN % = -3,157%

e) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja
pune zaposlenosti u 2005. godini. Odgovoriti riječima!
(ΔTa, ΔG, Δt, ΔTR) – ovo su mjere fiskalne politike koje dovode do pune
zaposlenosti!

-prvo se računa ΔY
I.

ΔY = Ymax – YN
ΔY = 16 500,073 – 17 734,939
ΔY = - 1 234,866

35

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

Δta
ΔY =

−β
• Δta
(1 − β + βt )

-1234,866 =

− 0,75
• Δta
0,415

/ • 0,415

- 512,469 = - 0,75 • Δta
0,75 • Δta = - 512,469

/: (- 0,75)

Δta = 683,292

III.

ΔTR
ΔY =

β
• ΔTR
(1 − β + βt )

-1 234,866 =

0,75
• ΔTR
0,415

/•

(0,415)

- 512,469 = 0,75 • ΔTR
0,75 • ΔTR = - 512,469/: (0,75)
ΔTR = - 683,292

36

Makroekonomija – zbirka zadataka
IV.

ΔG
ΔY =

1
• ΔG
(1 − β + βt )

- 1 234,866 =

1
• ΔG/ • (0,415)
0,415

- 512,469 = ΔG

ΔG = - 512,469

V.

Δt
Ymax =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G) = (iznos od 2005, iz zadatka!)
(1 − β + βt )

16500 =

1
• (7360)
1 − 0,75 + 0,75t

/•

(6500 • 0,25)+ (6500 ⋅ • 0,75t')
4125 + 12375t'
12375t'

0,25 + 0,75t

=7360

= 7360

= 7360 – 4125

t' = 0,2614

=>

26,14%

Δt = t' – t apsolutna promjena t!
Δt = 26,14% - 22% = 4,14 P.P.

37

Makroekonomija – zbirka zadataka
f) Dobili ste zadatak da za sljedeći koordinacijski sastanak guvernera HNB i
novog ministra financija pripremite analizu posljedica povećanja državne
potrošnje za 300 mil. $ na:
ΔG = 300
G = 5800
G'= 6100

Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu rasta nominalnog BDP-a;
Y''N05 =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G)
1 − β + βt
990

Y''N05

450

1
=
• (1100 – 0,75 • 1320 + 0,75 • 600 + 1000 + 6100)
1 − 0,75 + 0,75 • 0,22
0,165

Y''N05 =

1
• (7660)
0,415

Y''N05 = 18 457,831

Ili na drugi način:
ΔG = 300
YN05 = 17 734,939
ΔY =

1
• 300 = 722,891
0,415

Y''= Y + ΔY
Y''= 17 734,939 + 722,891
Y''= 18 457,83

38

Makroekonomija – zbirka zadataka
Formula za izračun stopu rasta nominalnog BDP-a!
Yn2005 
∆YN % = 
− 1 • 100

 Yn2004

 18457,831 
∆YN % = 
− 1 • 100
 18313,253 
∆YN % = 0,789 % , Nominalni BDP je rastao po stopi od 0,789%

utjecaj na stopu inflacije u 2005;
Izračun inflacije
 Yn

∆ p''% = 
− 1 • 100
 Y max 
 18457,831 
∆ p''% = 
− 1 • 100
 16500

∆ p''% = 11,865 %

II. stopa promjene inflacije
∆ p = ∆ p'% - ∆ p%
∆ p =11,865 % - 7,484%
∆ p = 4,381 P.P.

39

Makroekonomija – zbirka zadataka
Utjecaj povećanja državne potrošnje na strukturu BDP-a u 2005.
Y = C + I+ G
C=Y–I–G
I.

C = 17 734,939 – 1000 – 5800
C = 10 934,939
C
10934,939
• 100 =
• 100 = 61,657%
Y
17734,939

C' = 18 457,831 – 1000 – 6100
C' = 11 357,831
C'
11357,831
• 100 =
• 100 = 61,533%
Y
18457,831
II.

Δ

C C' C
=
Y Y
Y

Δ

C
= 61,533% - 61,657% = - 0,124 P.P. – udio osobne potrošnje (C) u BDP-u
Y
se smanjio za 0,124 P.P. u 2005. u odnosu na prethodnu godinu!

40

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

I
1000
• 100 =
• 100 = 5,638 %
Y
17734,939

I'
1000
• 100 =
• 100 = 5, 417 %
Y
18457,831

Δ

I I'
I
=
Y Y
Y

Δ

I
= 5, 417 % - 5,638 % = - 0,221 P.P.
Y

Udio investicija u BDP-u 2005. se smanjio za – 0,221 P.P. u odnosu na udio
investicija u BDP-u 2004.

IV.

G
5800
• 100 =
• 100 = 32,703 %
Y
17734,939

G'
6100
• 100 =
• 100 = 33,048%
Y
18457,831

Δ

Δ

G G' G
=
Y
Y
Y

G
= 33,048% - 32,703 % = 0,345 P. P u 2005. udio državne potrošnje u
Y
BDP-u se povećao za 0,345 P.P. u odnosu na udio iste u 2004.

41

Makroekonomija – zbirka zadataka
„Praksa uvijek mora biti građena na dobroj teoriji“
Leonardo da Vinci

2. AS-AD MODEL (uz endogeno tretiranje investicija)
8. Zaposleni ste u HSBC banci i na raspolaganju su Vam ovi podaci:
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2004 i 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2004.
(Ymax)
23 000 mil.$
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
24 000 mil.$
Državna potrošnja
(G)
6 200 mil.$
Transferi
(TR)
800 mil.$
Autonomni porezi
(Ta)
1 200 mil.$
Granična porezna stopa
(t)
22%
Autonomne investicije
(Ia)
1 400 mil.$
Kamatna stopa
(r)
7%
Autonomna potrošnja
(α)
2 400 mil.$
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,57
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir)
120
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,15
Na temelju podataka consumer confidence index-a
procjenjujete da će
autonomna potrošnja u 2005. rasti za 20%, dok će veličina svih ostalih
ekonomskih varijabli i parametara ostati na razini iz 2004. godine.

Model koji koristite u svom radu je:
Y=C+I+G
C = α + βYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty
I = Ia – Ir' r + Iy'Y

42

Makroekonomija – zbirka zadataka

Izvođenje formule!
Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – Ir' r + Iy'Y + G
Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir' r + Iy'Y + G
Y – Βy+ βtY-Iy'Y = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G
Y(1- β + βt-Iy ) = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G /: (1-β + βt-Iy )
Y=

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy

Reducirani oblik!

a) Procjenu rasta realnog BDP u 2005.
684

YN2004

456

840

2400 − 0,57 • 1200 + 0,57 • 800 + 1400 − 120 • 7 + 6200
=
1 − 0,57 + 0,57 • 0,22 − 0,15
0,125

YN2004 =

8932
0,4054

YN 2004 = 22 032,560

YN < Ymax ; YR = YN
YR 2004 = 22 032,560

2005 – autonomna potrošnja raste za 20%!!!!
Α = 2400 x 20% = 2400 + 480 = 2880 iznosi u 2005.
1
• (2880 − 684 + 456 + 1400 − 840 + 6200 )
0,4054
1
=
• (9412 )
0,4054

YN 2005 =
YN 2005

43

Makroekonomija – zbirka zadataka
YN 2005 = 23 216,576 < 24 000
YR 2005 = 23 216,576
YN < Ymax ; YR = YN
Formula za izračun stope rasta realnog BDP-a!
 YR2005 
ΔYR% = 
− 1 • 100
 YR2004 
 23216,576 
ΔYR% = 
− 1 • 100
 22032,56

ΔYR% = 5,373%

BDP je rastao po stopi od 5,373%

b) Procjenu stope inflacije u 2005.
Inflacija nije prisutna, što je vidljivo i iz toga što je nominalni BDP manji od
potencijalnog BDP-a, ali potkrijepiti ćemo to izračunom!
Yn

∆ p% = 
− 1 * 100

 Y max

 23216,576 
∆ p% = 
− 1 * 100
 24000

∆ p% = -3,264%
∆ p% = 0%

c) Procjena budžetskog salda u 2005.

BS = Ta + TyN – G – TR
BS = 1200 + 0,22 x 23 216,576 – 6200 – 800

44

Makroekonomija – zbirka zadataka
BS = - 692,353 , DEFICIT BUDŽETSKOG SALDA!
9. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y=C + I + G
C= α + ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta + ty
I=Ia- Ir'r + Iy'y
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
25000 mil.$
Državna potrošnja
(G)
5500 mil.$
Transferi
(TR)
1200 mil.$
Autonomni porezi
(Ta)
1300 mil.$
Granična porezna stopa
(t)
22%
Autonomne investicije
(Ia)
1000 mil.$
Kamatna stopa
(r)
5%
Autonomna potrošnja
(α)
1800 mil.$
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,65
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir)
160
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,2

Vaš zadatak je:
a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.
b) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja
pune zaposlenosti (bez inflacije) u 2005. godini.
c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu.

45

Makroekonomija – zbirka zadataka

Izvođenje formule:
Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – Ir' r + Iy'Y + G
Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir' r + Iy'Y + G
Y – Βy+ βtY-Iy'Y = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G
Y(1- β + βt-Iy ) = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G /: (1-β + βt-Iy )
Y=

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy

Reducirani oblik!

a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.

Y=

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy
845

780

800

Y=

1800 − 0,65 • 1300 + 0,65 • 1200 + 1000 − 160 • 5 + 5500
1 − 0,65 + 0,65 • 0,22 − 0,2

Y=

7435
0,293

YN 2005 = 25 375,426 > 25 000 , YN > Ymax; YR 2005 = Ymax
YR 2005 = 25 000

46

Makroekonomija – zbirka zadataka

Formula za izračun stope inflacije!
Yn

∆p% = 
− 1 • 100
 Y max 
 25375,426 
∆ p% = 
− 1 • 100
 25000

∆ p% = 1,502 %

b) Predložite set mogućih mjera fiskalne politike koje bi dovele do postizanja
pune zaposlenosti (bez inflacije) u 2005. godini.
(∆Ta, ∆TR, ∆t, ∆G)
I.

∆Y = Ymax – YN
∆Y = 25000 – 25 375,426
∆Y = - 375,426

II.

ΔTR
ΔY =

β
• ΔTR
(1 − β + βt − Iy )

-375,426 =

0,65
• ΔTR
1 − 0,65 + 0,65 • 0,22 − 0,2

47

Makroekonomija – zbirka zadataka
-375,426 =

-109,999 = 0,65 • ΔTR
ΔTR =

/ • (0,293)

0,65
• ΔTR
0,293

/:

(- 109,999)

− 109,999
0,65

ΔTR = - 169,229

III.

ΔTa
ΔY =

−β
• ΔTa
(1 − β + βt − Iy )

-375,426 =

− 0,65
• ΔTa
1 − 0,65 + 0,65 • 0,22 − 0,2

-375,426 =

− 0,65
• ΔTa
0,293

-109,999 = - 0,65 • ΔTa
ΔTa =

/ • (0,293)
/:

(- 109,999)

− 109,999
− 0,65

ΔTa = 169,229

48

Makroekonomija – zbirka zadataka

IV.

ΔG
ΔY =

1
• ΔG
(1 − β + βt − Iy )

-375,426 =

1
• ΔG/ • (0,293)
0,293

-109,999 = ΔG

ΔG = - 109,999

V.

Δt
Ymax =

1
• (α – βTa + ßtr + I + G) (iznos od 2005, iz zadatka)
(1 − β + βt − Iy )

25 000 =

1
• (7435)
(1 − 0,65 + 0,65 • t − 0,2)

25 000 =

1
• (7435)
(0,15 + 0,65 • t )

/•

(0,15 + 0,65t')

3 750 + 16 250t' = 7 435
16 250t' = 7 435 – 3 750
16 250t' = 3 685 /:16 250

49

Makroekonomija – zbirka zadataka
t' = 0,22676 = 22,676%

Δt = t'- t
Δt = 22,676% - 22%
Δt = 0,676 P.P.
Napomena:
Nije nužno, ali bolje je t' pisati sa 5 decimala (iznimno) jer kad se pretvori u
postotak dobijemo 3 decimale, pa je konačni rezultat točniji i smisleniji (ako
uzemmo mali broj decimala može se dogoditi da zaključimo kako nema
promjene!)

c) Izračunati proračunski saldo u tom slučaju. Objasniti je li se radi o
suficitu ili deficitu.

BS' = Ta + t'Ymax – G – TR
BS' = 1 300 + 0,22677 • 25 000 – 5 500 – 1 200
BS' = 269,25 , ostvaren je suficit!

50

Makroekonomija – zbirka zadataka
10. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia -Ir'r + Iy'y
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
24000 mil.$
Državna potrošnja
(G)
4000 mil.$
Transferi
(TR)
1050 mil.$
Autonomni porezi
(Ta)
1200 mil.$
Granična porezna stopa
(t)
23%
Autonomne investicije
(Ia)
1600 mil.$
Kamatna stopa
(r)
6%
Autonomna potrošnja
(α)
1700 mil.$
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,68
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu
(Ir)
140
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,22
a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.
b) Odrediti za koliko postotnih poena bi bilo potrebno promijeniti PDV da bi
privreda funkcionirala uz inflaciju od 1%.
c) Kolika promjena proračunskog salda uvjetovana promjenom javne potrošnje
bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu?
d) Kakav bi utjecaj na BDP imalo povećanje granične sklonosti potrošnji za
15%?
Izvođenje formule!
Y = α + β (Y-Ta–Ty + TR) + Ia – Ir' r + Iy'Y + G
Y = α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir' r + Iy'Y + G

51

Makroekonomija – zbirka zadataka
Y – Βy+ βtY-Iy'Y = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G
Y(1- β + βt-Iy ) = α– βTa+ Βtr + Ia – Ir' r + G /: (1-β + βt-Iy )

Y=

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy

Reducirani oblik!

a) Procijeniti realni BDP i stopu inflacije u 2005. godini.
YN 2005 =

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy
816

YN 2005 =

714

840

1700 − 0,68 • 1200 + 0,68 • 1050 + 1600 − 140 • 6 + 4000
1 − 0,68 + 0,68 • 0,23 − 0,22
0,1564

YN 2005 =

6358
0,2564

YN 2005 = 24 797,191

>

24 000 ; YN > Ymax; YR = Ymax

YR 2005 = 24 000

II.

izračun stope inflacije

 Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max 
 24797,191 
∆ p% = 
− 1 * 100
 24000

∆ p% = 3,322%

52

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) Odredite za koliko postotnih poena bi bilo potrebno promijeniti PDV da bi
privreda funkcionirala uz inflaciju od 1%.

∆ p% = 1%
Formula za izračun stope inflacije!
I.

 Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max 

1 = 

Yn

− 1 * 100 / : 100
 24000 

0,01 =

Yn
− 1 / • 24000
24000

240 = YN – 24000
Y'N – 24000 = 240
Y'N = 240 + 24000
Y'N = 24 240

53

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

Y'N =

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy

, sada unosim novu vrijednost Y'N-a, te
tražim vrijednos t'!

24 240 =

6358
1 − 0,68 + 0,68t − 0,22

2424 + 16483,2

0,1 + 0,68t'

t' = 6358

16483,2

t' = 6358 – 2424

16483,2

t' = 3934 /:16483,2

t' = 0,2386

/•

x 100 = 23,87%

III.

Δt =

t' – t

Δt = 23,87% - 23% = 0,87 P.P. Odgovor: privreda bi funkcionirala uz stopu
inflacije od 1% kada bi se PDV
povećao sa postojećih 23% za 0,87 P.P.!

54

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Kolika promjena proračunskog salda(BS) uvjetovana promjenom javne
potrošnje (G) bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu?
I.

ΔY = Ymax – YN
ΔY = 24 000 – 24 797,191
ΔY = -797,191

II.

ΔG
ΔY =

1
• ΔG
(1 − β + βt − Iy )

-797,191 =

1
• ΔG
0,2564

/•

0,2564

-204,399 = ΔG
ΔG = - 204,399
III.

BS= Ta + TyN – G –TR
BS= 1200 + 0,23 • 24 797,191 – 4000 – 1050
BS = 1853,353
(G'=ΔG + G; G'= – 204,399 + 4000 =3795,601!)

BS' = Ta + tYmax – G' – TR
BS' = 1 200 + 0,23 • 24 000 – 3 795,601 -1 050
BS' = 1 874,399 – suficit!

55

Makroekonomija – zbirka zadataka
ΔBS = BS' – BS
ΔBS = 1874,41 – 1853,353
ΔBS = 21,057

11. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu HNB-a dan vam je model i podaci:
Y=C+I+G
C = α + ßYd
Yd = Y – T + TR
T = Ta + Ty
I = Ia – Ir' r + Iy'Y
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za (2005.):
Broj stanovnika
3 196 383
Potencijalni BDP za 2005
(Ymax)
23 000 mil.$
Državna potrošnja
(G)
6 500 mil.$
Transferi
(TR)
1 000 mil.$
Autonomni porezi
(Ta)
1 200 mil.$
Prosječna porezna stopa
(t)
22 %
Autonomne investicije
(Ia)
1 100 mil.$
Kamatna stopa
(r)
7%
Autonomna potrošnja
(α)
2 300 mil.$
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,6
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu
(Ir)
130
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,15
Izvođenje formule:
Y= α + ß (Y – Ta – Ty +TR) + Ia – Ir'r + Iy'Y + G
Y= α + ßy- ßTa- ßtY + ßTR + Ia – Ir'r + Iy'Y + G
Y – ßy+ ßtY- Iy'Y = α – ßTa + ßTR + Ia – Ir'r + G
Y(1- ß + ßt- Iy) = α – ßTa + ßTR + Ia – Ir'r + G /:.(1- ß + ßt- Iy)

56

Makroekonomija – zbirka zadataka
Y=

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy

REDUCIRANI OBLIK !!!!

a) Izračunajte BDP per capita (u procjeni koristite realni BDP):

α − β Ta + β TR + Ia − Irr + G
1 − β + βt − Iy

YN =

720

600

910

2300 − 0,6 • 1200 + 0,6 • 1000 + 1100 − 130 • 7 + 6500
1 − 0,6 + 0,6 • 0,22 − 0,15

YN =

0,132

YN =

8870
0,382

YN = 23 219,895

>

23 000; YN

>

Ymax ; YR = Ymax

YR = 23 000

YPC =

YPC =

YR
Br.s tan ovnika

23000
3196383

YPC = 0,0072 mil.$ P.C.= 7.2 tisuća $ = 7200$ p.c.

57

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) Izračunajte relativnu promjenu nominalnog BDP-a u 2005 do koje će doći
kao posljedica smanjenja granične porezne stope u 2005. za 2 postotna
poena na:
• stopu rasta nominalnog BDP u 2005.
• stopu inflacije

učinak na stopu rasta nominalnog BDP-a
* t'= 22% - 2% = 20%
* t'= 0,22 – 0,02 = 0,20
I.
720

Y'N =

600

910

2300 − 0,6 • 1200 + 0,6 • 1000 + 1100 − 130 • 7 + 6500
1 − 0,6 + 0,6 • 0,20 − 0,15
0,12

Y'N =

8870
0,37

Y'N = 23 972,972

II.

apsolutna promjena nom.BDP-a!

 Yn' 
ΔYN% = 
− 1 • 100
 Yn 
 23972,972 
ΔYN% = 
− 1 • 100
 23219,895 

ΔYN% = 3,243 % ,

Smanjenje porezne stope za 2 postotna poena dovelo bi
do rasta nominalnog BDP-a za 3,243%

58

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

učinak na stopu inflacije!

Yn

∆ p% = 
− 1 * 100

 Y max

23219,895 
∆ p% = 
− 1 * 100

23000

∆ p% = 0,956 %

Yn'

∆ p'% = 
− 1 * 100

 Y max

 23972,972 
∆ p'% = 
− 1 * 100
 23000

∆ p'% = 4,230 %

∆ p = ∆ p'% - ∆ p%
∆ p = 4,230% - 0,956%
∆ p = 3,274 P.P.

59

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Ako se vlada odluči za povećanje izdvajanja za branitelje i umirovljenike
koje bi dovelo do povećanja transfera na 1800 mil. $, kakav bi bio utjecaj
ove vladine mjere na realni BDP i inflaciju?
TR= 1 000, TR' = 1800

∆TR = TR'-TR
∆TR = 1800 – 1000
∆TR = 800
I.

∆TR
∆Y'' =

∆Y''=

β
• ΔTR
(1 − β + βt − Iy )
0,6
• 800
0,382

∆Y''= 1256,544

II.

YN'' = YN + ∆Y''
YN'' = 23 219,895 + 1256,544
YN'' = 24 476,439 > Ymax
Pošto je nominalni BDP i dalje veći od potencijalnog, realni ostaje
nepromjenjen!

60

Makroekonomija – zbirka zadataka
Utjecaj na inflaciju!
I.

Yn' '

∆ p''% = 
− 1 * 100

 Y max

24476,439 
∆ p''% = 
− 1 * 100

23000

∆ p''% = 6,419 %
II.

∆ p = ∆ p''% - ∆ p%

∆ p= 6,419% - 0,956%
∆ p= 5,463 % , inflacija bi se povećala za ovaj iznos!

d) Kolika promjena proračunskog salda (BS) uvjetovana promjenom
autonomnih poreza (Ta) bi dovela sustav u stanje pune zaposlenosti i bez
inflacije?
I.

∆Y= Ymax – YN
∆Y= 23000 – 23 219,895
∆Y= -219,895

61

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

Δta
ΔY =

−β
• Δta
(1 − β + βt − Iy )

- 219,895 =

− 0,6
• Δta / • (0,382)
0,382

- 83,999 = - 06 • Δta /: -0,6

Δta = 139,998

III.

Δta = Ta'-Ta
Ta'= Δta + Ta
Ta'= 139,998 + 1200 = 1339,998

IV.

BS = Ta + TyN – G –TR
BS = 1200 + 0,22 • 23 219,895 – 6500 – 1000
BS = -1 191,623

62

Makroekonomija – zbirka zadataka
BS'= Ta' + tYmax – G – TR ,

u ovome slučaju je Ta', jer se samo
ta varijabla mijenjala!

BS'= 1339,998 + 0,22 • 23000 – 6500 – 1000
BS'= - 1100,002

Δ BS= BS'-BS
Δ BS= - 1 100,002 – ( - 1191,623)
Δ BS= 91,621 , promjena, u ovome iznosu bi dovela do pune
zaposlenosti, uz uvjet promjene Ta!

63

Makroekonomija – zbirka zadataka
12. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svom radu
koristite sljedeći model:
Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia -Ir'r + Iy'y
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2006. godinu:
Nominalni BDP za 2005.
(YN05)
46 000 mil.$
Potencijalni BDP za 2006.
(Ymax)
47 000 mil.$
Državna potrošnja
(G)
5 000 mil.$
Transferi
(TR)
890 mil.$
Autonomni porezi
(Ta)
1 300 mil.$
Granična porezna stopa
(t)
21 %
Autonomne investicije
(Ia)
1 400 mil.$
Kamatna stopa
(r)
5,4%
Autonomna potrošnja
(α)
1 700 mil.$
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,80
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 150
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,22
Izvođenje formule:
Y = α + ß( Y- Ta – tYN + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G
Y = α + ßY – βTa – ßtYN + βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G
Y – ßY + ßtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G
Y(1 – ß + ßt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y=

1
• ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy

- reducirani oblik!

64

Makroekonomija – zbirka zadataka
a) Izračunati stopu rasta nominalnog BDP-a i stopu inflacije u 2006. godini.

YN =

1
• ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy
1040

712

1
YN =
• (1700 – 0,80 • 1300 + 0,80 • 890 + 1440 –
1 − 0,80 + 0,80 • 0,21 − 0,22
0,168
150 • 5,4 + 5000)
810

YN =

1
• (7002)
0,148

YN 2006 = 47 310,810 > 47 000; YN>Ymax; YN = YR ; YR = Ymax
YR = 47 000 , inflacija je prisutna!

I.

Stopa rasta nominalnog BDP-a

 YN 06 
YN% = 
− 1 • 100
 YN 05 
 47310,81 
YN% = 
− 1 • 100
 46000

YN% = 2,849 %

65

Makroekonomija – zbirka zadataka

II.

Izračun stope inflacije
 YN

Δp% = 
− 1 • 100
 Y max 
 47310,81 
Δp% = 
− 1 • 100
 47000

Δp% = 0,661 %

b) prikazati strukturu BDP-a u 2006. godini
Y=C+I+G
C=Y–I-G

I = Ia - Ir'r + Iy'y
I = 1 400 – 150 • 5,4 + 0,22 • 47 310,81
I = 1 400 – 810 + 10 408,378
I = 10 998,378
I
10998,378
• 100 =
• 100 = 23,247 %
Y
47310,810

G = 5 000
G
5000
• 100 =
• 100 = 10,568 %
Y
47310,810

66

Makroekonomija – zbirka zadataka
C=Y–I–G
C = 47 310,810 - 10 998,378 – 5 000
C = 31 312,432

C
31312,432
• 100 =
• 100 = 66,184 %
Y
47310,810

c) odredite kakav će utjecaj na makroekonomske pokazatelje (BDP i inflaciju)
imati porast transfera u 2006. za 13%.
TR + 13%
TR = 890
TR' = 1 005,7
ΔTR = 1 005,7 – 890 = 115,7

I.

ΔTR

ΔY =

β
• ΔTR
1 − β + βt − Iy

ΔY =

0,80
• 115,7
0,148

ΔY = 625,405

67

Makroekonomija – zbirka zadataka
YN' = ΔY + YN
YN' = 625,405 + 47 310,810

YN' = 47 936,215

>

47 000 ; YN'> Ymax inflacija je prisutna!

- Pošto je nominalni i dalje veći od potencijalnog, realni ostaje isti!

II.

Utjecaj na stopu inflacije!
 YN '

Δp% = 
− 1 • 100
 Y max 
 47936,215 
Δp% = 
− 1 • 100
 47000

Δp% = 1,991 %

Δp = Δp'% - Δp%
Δp = 1,991 % - 0,661 %
Δp = 1,33

68

Makroekonomija – zbirka zadataka
13. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu Ministarstva financija, te u svome
radu koristite sljedeći model:
Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia -Ir'r + Iy'y
Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2006. godinu:
Realni BDP za 2005.
(YR05)
30 000 mil.$
Stopa rasta realnog BDP-a
(ΔYR%)
6,06 %
Državna potrošnja
(G)
3 000 mil.$
Transferi
(TR)
1 700 mil.$
Autonomni porezi
(Ta)
1 200 mil.$
Granična porezna stopa
(t)
21 %
Autonomne investicije
(Ia)
1 300 mil.$
Kamatna stopa
(r)
6 %
Autonomna potrošnja
(α)
1 800 mil.$
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,80
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 160
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,20
Izvođenje formule:
Y = α + ß( Y- Ta – tYN + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G
Y = α + ßY – βTa – ßtYN + βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G
Y – ßY + ßtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G
Y(1 – ß + ßt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y=

1
• ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy

- reducirani oblik!

69

Makroekonomija – zbirka zadataka

a) Procijenite realni BDP i stopu inflacije u 2006. godini.
I.

YN 2006 =

1
• ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy
960

YN 2006 =

1360

1
• (1800 – 0,80 • 1200 + 0,80 • 1700 + 1300 –
1 − 0,80 + 0,80 • 0,21 − 0,20
0,168
160 • 6 +3000)
960

YN 2006 =

1
• (5 540)
0,168

YN 2006 = 32 976,190

70

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

Pošto nije poznat iznos YR, a imamo iznos stope rasta YR, preko te formule
ćemo doći do njega!
 YR06 
ΔYR% = 
− 1 • 100
 YR05 
 YR06

6,06 = 
− 1 • 100 /: 100
 30000 
 YR06

0,0606 = 
− 1
 30000 
 YR06 30000 
0,0606 = 

 - radi lakšeg izračuna 1 pišemo kao 30 000/30 000!
 30000 30000 

 YR06 − 30000 
0,0606 = 

30000

/•

30 000 - svodimo pod isti nazivnik i uklanjamo isti!

1 818 = YR 2006 – 30 000
YR 2006 – 30 000 = 1 818
YR 2006 = 1 818 + 30 000
YR 2006 = 31 818

71

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

Izračun stope inflacije!
Nemamo zadani iznos Ymax, njega dobijamo pomoću ovog pravila:
YN > Ymax → YR = Ymax

YN 2006 = 32 976,190
YR 2006 = 31 818 - iz ovoga je vidljivo da je YN bio
veći od Ymax, pa je i iznos Ymax = YR !!!!!!

Formula za izračun stope inflacije:
 YN

Δp% = 
− 1 • 100
 Y max 
 32976,190 
Δp% = 
− 1 • 100
 31818

Δp% = 3,640%

72

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) Odredite za koliko je potrebno promijeniti transfere (TR), da bi privreda
funkcionirala uz inflaciju od 3%?
Δp'% = 3%
Δp% = 3,640%
Δp = 3% - 3,640%
Δp = - 0,64 P.P.

I.

 YN

Δp% = 
− 1 • 100
 Y max 
 YN

3= 
− 1 • 100 /: 100
 31818 
 YN

0,03 = 
− 1 / • 31 818
 31818 
954,54 = YN – 31 818
954,54 + 31 818 = YN
Y'N = 32 772,54

73

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

ΔY = Y' - Y
ΔY = 32 772,54 - 32 976,190
ΔTR
ΔY =

β
• ΔTR
1 − β + βt + Iy

- 203,65 =

0,80
• ΔTR / • 0,168
0,168

- 34,213 = 0,80 ΔTR
0,80 ΔTR = - 34,213/: 0,80
ΔTR = - 42,766

TR' = ΔTR + TR = - 42,766 + 1 700
TR' = 1 657,234

c) koliki bi bio proračunski saldo (BS) u slučaju pod b)?
BS = Ta + tYN - G - TR
BS = 1200 + 0,21 • 32 772,54 – 3 000 – 1 657,234
BS = 3 424,999

74

Makroekonomija – zbirka zadataka
14. Zaposleni ste u ekonomskom odjelu OPQ banke i na raspolaganju Vam
stoje sljedeći podaci i model:
Y=C + I +G
C= α + ßYd
Yd= Y – T + TR
T= Ta + ty
I= Ia - Ir'r + Iy'y
Procijenjeni ekonomski pokazatelji (2004.,2005.)
Potencijalni BDP za 2004 (Ymax)
27 500 mil.$.
Potencijalni BDP za 2005 (Ymax)
28 000 mil.$.
Državna potrošnja
(G)
6 900 mil. $.
Transferi
(TR)
1 000 mil. $.
Autonomni porezi
(Ta)
1 500 mil.$.
Prosječna porezna stopa (t)
0,22 %
Autonomne investicije
(Ia)
1 200 mil.$.
Kamatna stopa
(r)
8%
Autonomna potrošnja
(α)
2 300 mil. $
Granična sklonost potrošnji (β)
0,6
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir) 130 mil.$.
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,2
Izvođenje formule:
Y=

α+

Y=

α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!

β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G – izlučujemo Y!
Y ( 1 – β + βt – Iy) =
Y=

α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

1
• (α − βTa + β TR + Ia − Ir ' r + G )
(1 − β + βt − Iy )

Reducirani oblik!

75

Makroekonomija – zbirka zadataka
Izračunajte učinak smanjenja autonomnih investicija u 2005. za 300 mil.$
na:
a) stopu rasta realnog BDP-a

Y=

1
• (α − 0,6Ta + β TR + Ia − Ir ' r + G )
(1 − 0,6 + 0,6 • 0,22 − 0,2 )

76

Makroekonomija – zbirka zadataka
3. IS-LM MODEL
15. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Natwest banke. Za izradu
makroekonomskih prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:
Y=C + I +G
C= α + ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta + ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

M/p=L
L1=Ky
L2=a-lr

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax) 22000
Realni BDP za 2004.
(YR) 20500
Državna potrošnja
(G) 2000
Transferi
(TR) 900
Autonomni porezi
(Ta) 1300
Granična porezna stopa
(t) 21%
Realna novčana masa
(M) 8700
Autonomne investicije
(Ia) 1500
Autonomna potrošnja
(α) 4200
Granična sklonost potrošnji
(β) 0,72
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu
(Ir) 170
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy) 0,16
Granična sklonost likvidnosti
(l) 140
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem
(a) 1600
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,4

Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:

77

Makroekonomija – zbirka zadataka
Izvođenje formule:
Y=

α+

Y=

α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!

β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G – izlučujemo Y!
Y ( 1 – β + βt – Iy) =
Y=

α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

1
• (α − βTa + β TR + Ia − Ir ' r + G )
(1 − β + βt − Iy )

Reducirani oblik!

a) Stopu rasta realnog BDP-a i kamatnu stopu koja se može očekivati u 2005.
I.

IS ≡ Y =

1
• (α − β Ta + β TR + Ia − Ir ' r + G )
(1 − β + βt − Iy )

936

648

IS1 ≡ Y =

1
• (4200-0,72 • 1300 + 0,72 • 900+1500
(1 − 0,72 + 0,72 • 0,21 − 0,16)
0,1512
- 170 • r +2000)

IS1 ≡ Y =

1
• (7412 – 170r)
(0,2712 )

78

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM ≡ Y =

1
• (8700 − 1600 + 140r )
0,4

LM ≡ Y =

1
• (7100 + 140r )
0,4

III.

IS

LM

=

1
• (7412 – 170r)
(0,2712 )

=

1
• (7100 + 140r) – svaki br. Iz zagrade
0,4
dijelimo sa nazivnikom!

27 330,383 – 626,843r

=

17 750 + 350r

27 330,383 – 17 750

=

350r + 626,843r

9 580,383

=

976,843r

976,843r

=

9 580,383 /: 976,843

r = 9,807 %

79

Makroekonomija – zbirka zadataka
I.

LM1 ≡ Y =

1
• (7100 + 140 • 9,807 ) - da bi smo dobili BDP u formulu LM uvrštavamo
0,4
iznos kamate (r)

LM1 ≡ Y =

1
• (8472,98) /: 0,4
0,4

YN05 = 21 182,45 < 22 000; YN <Ymax ; YR = YN
YR05 = 21 182,45

Izračunajte stopu rasta realnog BDP-a u 2005. godini.
 YR05 
ΔYR % = 
− 1 • 100
 YR04 
 21182,45 
ΔYR % = 
− 1 • 100
 20500

ΔYR % = 3,329 % - u 2005. godini realni BDP-e je rastao po stopi od 3,329%

b) Grafički prikažite istodobnu ravnotežu na tržištu roba i tržištu usluga.

80

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Stopa inflacije koja se može očekivati u 2005.
 Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max 
∆ p% = 0
U 2005. godini inflacija nije prisutna jer je YN < Ymax

d) Postotni udio budžetskog salda u BDP-u u 2005.
I.
Formula za izračun budžetskog salda
BS = Ta + TyN – G – TR
4448,314

BS = 1 300 + 0,21 • 21 182,45 – 2000 – 900
BS = 2 848,314
II.
Formula za postotni udio BS-a u BDP-a
BS
• 100 = ?
YN
2848,314
•100 = 13,446% - u 2005. udio BS- a u BDP-u iznosio je 13,446%
21182,45

81

Makroekonomija – zbirka zadataka
e) Ako se zna da je 2004. osobna potrošnja činila 70% BDP-a, za koliko će se
postotnih poena promijeniti taj udio u 2005?
2004
C
• 100 = 70%
Y

2005
I.

C=

α+

β (YN- Ta – Ty + TR)
4448,314

C = 4200 + 0,72 (21 182,45 – 1300 – 0,21 • 21 182,45 + 900)
C = 4200 + 11 760,577
C = 15 960,577

II.

C
15960,577
• 100 =
• 100 = 75,348 %
Y
21182,45

III.

Δ

C
C'
C
=
Y
Y
Y

Δ

C
= 75,348 % - 70%
Y

Δ

C
= 5,348 P.P. Udio osobne potrošnje u BDP-u 2005. se povećao za 5,348
Y
P.P u odnosu na 2004. godinu.

82

Makroekonomija – zbirka zadataka
15. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Barclays banke. Za izradu
makroekonomskih prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:
Y=C+I+G
M/p=L
C= α +ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta+ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

L1=Ky
L2=a-lr

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
Državna potrošnja
Transferi
Autonomni porezi
Granična porezna stopa
Realna novčana masa
Autonomne investicije

(Ymax) 3000
(G)
300
(TR)
50
(Ta)
100
(t)
20%
(M)
1000
(Ia)
100

600
Autonomna potrošnja
(α)
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,80
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu
(Ir) 20
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy) 0,10
Granična sklonost likvidnosti
(l)
10
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem
(a) 200
Prosječna duž. Držanja novca od strane ek. Subjekata
(k) 0,3

Izvođenje formule:
Y=

α+

Y=

α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G

β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G
Y(1 – β + βt – Iy) =
Y=

α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G

1
• (α − βTa + β TR + Ia − Ir ' r + G )
(1 − β + βt − Iy )
83

Makroekonomija – zbirka zadataka
a) Formirajte IS krivulju te je grafički prikažite. Što će se dogoditi s IS
krivuljom ako se autonomna potrošnja poveća za 20% u odnosu na svoju
inicijalnu vrijednost. Prikažite rezultat na prethodnom grafikonu.
80

Y=

40

1
• (600 − 0,80 • 100 + 0,80 • 50 + 100 − 20r + 300 )
(1 − 0,80 + 0,80 • 0,20 − 0,10)
0,16

Y=

1
• (960 − 20r )
(0,26)

IS1 ≡ Y =

r
IS1 :
IS2 :

1
• (960 − 20r )
(0,26)

5%
3 307,669
3 769,23

10%
2 923,076
3 384,61

GRAFIČKI PRIKAZ

.___________________________ Y
100

200

300

1
• (960 − 20 • 5) = 3 307,669
(0,26)
1
IS1 ≡ Y =
• (960 − 20 • 10 ) = 2 923,076
(0,26)

IS1 ≡ Y =

84

Makroekonomija – zbirka zadataka
Što će se dogoditi s IS krivuljom ako se autonomna potrošnja poveća za
20% u odnosu na svoju inicijalnu vrijednost.
α = 600
α'= 600 x 20% =600 + 120 = 720
α'= 720
IS2 ≡ Y =

1
• (960 − 20 • r )
(0,26)

(sve ostaje isto, samo dodajem + 120)

+ 120
1080

IS2 ≡ Y =

IS2 ≡ Y =

1
• (1080 − 20 • 5) = 3769,08
(0,26)

1
• (1080 − 20 • 10 ) = 3384,48
(0,26 )

b) Procijenite realni BDP i kamatnjak uz istodobnu ravnotežu na robnom i
novčanom tržištu. Istodobnu ravnotežu prikažite na odgovarajućem
grafikonu.

I.

LM ≡


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM ≡ Y =

1
• (1000 − 200 + 10r )
0,3

LM ≡ Y =

1
• (800 + 10r )
0,3

85

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

IS

=

1
• (960 − 20 • r )
(0,26)

=

LM
1
• (800 + 10r )
0,3

* Svaki broj iz zagrade
Podijelim sa nazivnikom!

3692,307 – 76,923r

=

2666,666 + 33,333r

3692,307 – 2666,666

=

33,333r + 76,923r

* Istovrsni na istu stranu
jednakosti!

1025,641

=

110,256r

110,256r = 1025,641 /: 110,256

r = 9,302 %

- iznos kamatnjaka!

III.

- procijeni realni BDP!
* Uvrštavam dobiveni iznos r-a u
početnu formulu LM i tako
dolazim do YR!

LM ≡


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM ≡ Y =

1
• (800 + 10r )
0,3
93,02

LM ≡ Y =

1
• (800 + 10 • 9,302 )
0,3

LM ≡ Y = 2976,733

<

3 000; YN < Ymax ; YR = YN

YR = 2976,733, inflacija nije prisutna!

86

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Kolika promjena novčane mase (M) će dovesti sustav u ravnotežu kod pune
zaposlenosti. Do kakve promjene na prethodnom grafu će doći u tom slučaju.
I.
IS1 ≡ Ymax =

1
• (960 − 20 • r )
(0,26)
1
• (960 − 20 • r ) / • 0,26
(0,26)

IS1 ≡ 3 000 =

IS1 ≡ 780 =

1
• (960 − 20 • r )
(0,26)

20r = 960 – 780
20r = 180/:20

r=

9%

II.

LM1 ≡ Ymax =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM1 ≡ 3 000 =


1 M
•  − 200 + 10 • 9 
0,3  p

3 000 =


1 M
•  − 110 
0,3  p

/•

0,3

M
- 110
p
M
900 + 110 =
p
M
= 1 010
p
900 =

87

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

LM2 ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM2 ≡ Y =

1
• (1010 − 200 + 10r )
0,3

LM2 ≡ Y =

1
• (810 + 10r ) NOVA LM KRIVULJA!
0,3

IV.

Δ

M
M ' M
=
p
p
p

Δ

M
= 1 010 – 1 000 = 10
p

povećanje novčane mase od 10 jedinica će
dovesti sustav u ravnotežu kod pune zaposlenosti!

88

Makroekonomija – zbirka zadataka
16. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC
banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:
Y=C+I+G
C=α +ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta+ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

M/p=L
L1=Ky
L2=a-lr

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
22000
Nominalni BDP za 2004.
(YN)
21800
Državna potrošnja
(G)
2300
Transferi
(TR)
1100
Autonomni porezi
(Ta)
1450
Granična porezna stopa
(t)
20%
Realna novčana masa
(M)
8200
Autonomne investicije
(Ia)
1400
3700
Autonomna potrošnja
(α)
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,73
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir)
165
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,18
Granična sklonost likvidnosti
(l) 120
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem
(a)
1200
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,35
Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:
Izvođenje formule:
Y=

α+

Y=

α + Βy – βTa – βtY + Βtr + Ia – Ir'r + Iy'y + G

β (Y- Ta – Ty + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G

Y – Βy + βtY – Iy'y = α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G
Y(1 – β + βt – Iy) =

α – βTa + Βtr + Ia – Ir'r + G
89

Makroekonomija – zbirka zadataka
Y=

1
• (α − βTa + β TR + Ia − Ir ' r + G )
(1 − β + βt − Iy )

a) Stopu rasta nominalnog BDP-a i kamatnu stopu koji se mogu očekivati u
2005. godini.

1058,5

Y=

803

1
• (3700 − 0,73 • 1450 + 0,73 • 1100 + 1400 − 165r + 2300 )
(1 − 0,73 + 0,73 • 0,20 − 0,18)
0,146

IS1 ≡ Y =

1
• (7144,5 − 165r )
0,236

II.

LM ≡ Y =

LM ≡


1 M
•  − a + lr 
k  p

1
• (8200 − 1200 + 120r )
0,35

LM1 ≡ Y =

1
• (7000 + 120r )
0,35

90

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

IS1

=

LM1

1
• (7144,5 − 165r )
0,236

=

1
• (7000 + 120r )
0,35

30 273,305 – 699,152r

=

20 000 + 342,857r

30 273,305 – 20 000

=

342,857r + 699,152r

10 273,305

=

1 042,009 r

1 042,009 r

=

10 273,305 /: 10 42,009

.r = 9,859 %

IV.

LM ≡ Y =

1
• (7000 + 120 • 9,859 )
0,35

LM ≡ YN05 = 23 380,228

>

22 000 (Ymax); YN

> Ymax; YR = Ymax

YR05 = 22 000 ; inflacija je prisutna!

91

Makroekonomija – zbirka zadataka
V.

izračun stope rasta nominalnog BDP-a!
 Yn05 
ΔYN % = 
− 1 • 100
 Yn04 
 23380,228 
ΔYN % = 
− 1 • 100
 21800

ΔYN % = 7,248 %

b) Grafički prikažite istodobnu ravnotežu na tržištu roba i tržištu usluga.

c) Stopu inflacije koja se može očekivati u 2005.

Yn

∆ p% = 
− 1 * 100
 Y max

 23380,228 
∆ p% = 
− 1 * 100
 22000

∆ p% = 6,273 % - stopa inflacije u 2005.

92

Makroekonomija – zbirka zadataka
d) Postotni udio budžetskog salda u BDP-u u 2005.
BS
• 100 = ?
Yn

BS = Ta + TyN – G – TR
BS = 1450 + 0,20 • 23 380,228 – 2300 – 1100
BS = 2726,045

%BS u BDP-u
BS
• 100 = ?
Yn
2726,045
•100 = 11,659 % , iznos postotnog udjela BS-a u BDP-u!
23380,228

e) Struktura BDP-a u 2005. godini.

Y=C+I+G
% % %
C
• 100 = ?
Y

I
• 100 = ?
Y

G
• 100 = ?
Y

*C = α+ β (YN - Ta – TyN + TR)
C = α + βYN – βTa – βtY + ΒTR

C =

3 700 + 0,73 • (23 380,228 – 1 450 – 0,2 • 23 380,228 + 1 100)

93

Makroekonomija – zbirka zadataka
C =

3 700 + 17 067,566 – 1 058,5 – 3 413,512 + 803

C = 17 098,554
C
17098,554
•100 =
•100 = 73,132 %
Y
23380,228

*I = Ia – Ir'r + Iy'Y
1626,735

4208,441

I = 1400 – 165 • 9,859 + 0,18 • 23 380,228
I = 3981,706

I
3981,706
•100 =
•100 = 17,030 %
Y
23380,228

*G
G
2300
•100 =
•100 = 9,837 %
Y
23380,228

94

Makroekonomija – zbirka zadataka
Grafički prikaz zadatka e

Struktura BDP-a u 2005.

G=9,837%
I=17,030%

C=73,132%

C

I

G

95

Makroekonomija – zbirka zadataka
f) Kakva bi bila posljedica povećanja realne novčane mase za: 1) 500 mil$ i
2) povećanja državne potrošnje za 400 mil.$ (svaka mjera se zasebno
provodi, a ne paralelna promjena obje varijable) na:stopu rasta nominalnog BDP-a;
kamatnu stopu;
stopu inflacije;
strukturu BDP-a?

I.

ΔG = 400,
IS1 ≡ Y =

1
• (7144,5 − 165r )
0,236

IS2 ≡ Y =

1
• (7544,5 − 165r ) - prvome broju iz zagrade-IS1, pribrojili smo 400!
0,236

II.

IS2
1
• (7544,5 − 165r )
0,236

31 968,22 – 699,152r

=

LM1

=

1
• (7000 + 120r )
0,35

=

20 000 + 342,857r

31 968,22 - 20 000 =

342,857r + 699,152r

11 968,22 = 1 042,009 r
1 042,009 r = 11 968,22 /: 1042,009
.r' = 11,485 %

96

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM1 ≡ Y =

1
• (7000 + 120r )
0,35

LM1 ≡ Y =

1
• (7000 + 120 • 11,485)
0,35
1378,2

LM1 ≡ Y =

1
• (8378,2 ) /: 0,35
0,35

Y'N = 23 937,714

>

22 000 (Ymax); YN

> Ymax; YR = Ymax

Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu rasta nominalnog BDP-a!
 Y ' N 05 
ΔYN % = 
− 1 • 100
 YN 04

 23937,714 
ΔYN % = 
− 1 • 100
 21800

ΔYN % = 9,806 %

ΔYN = ΔY'N % - ΔYN%
ΔYN = 9,806% - 7,248%
ΔYN = 2,558 P.P.

97

Makroekonomija – zbirka zadataka
Utjecaj porasta državne potrošnje na kamatnu stopu

Δr = r' – r
Δr = 11,485 % - 9,859 %
Δr = 1,626 P.P.
Pod utjecajem porasta državne potrošnje od 400 mil.$, kamata je rasla za
1,626 P.P.
Utjecaj porasta državne potrošnje na stopu inflacije
Y 'n

∆ p'% = 
− 1 * 100

 Y max

23937,714 
∆ p'% = 
− 1 * 100

22000

∆ p'% = 8,807%

∆ p = ∆ p'% - ∆ p%
∆ p = 8,807% - 6,273 %
∆ p = 2,534 P.P.

Inflacija bi u datim uvijetima porasla za 2,534 P.P.

98

Makroekonomija – zbirka zadataka
Utjecaj porasta državne potrošnje na strukturu BDP-a
Y = C + I + G ,

C = Y – I – G

I' = Ia – Ir'r + Iy'Y
I' = 1400 – 165 • 11,485 + 0,18 • 23 937,714
1895,025

4308,788

I' = 3 813,763
I
3813,763
• 100 =
• 100 = 15,932 %
Y
23937,714

G' = 2 700
G
2700
• 100 =
• 100 = 11,279 %
Y
23937,714

Y' = 23 937,714

C = Y – I – G
C = 23 937,714 – 3 813,763 – 2700
C' = 17 423,951
C
17423,951
• 100 =
• 100 = 72,788 %
Y
23937,714

99

Makroekonomija – zbirka zadataka
Grafički prikaz:

Strukrura BDP-a nakon povećanja državne
potrošnje za 400 mil.$

I=15,932%

G=11,279%

C=72,788%

C

I

G

Komentar:
povećanje budžetske potrošnje (G), za 400 mil.$. dovelo je do povećanja
domaćeg proizvoda i paralelno s time povećao se i kamatnjak sa r na r', a to
je rezultiralo smanjenjem investicijske potrošnje.

100

Makroekonomija – zbirka zadataka
Grafička i računska usporedba utjecaja povećanja budžetske potrošnje.
Struktura BDP-a u 2005.

G=9,837%
I=17,030%

C=73,132%

C

I

G

Strukrura BDP-a nakon povećanja državne
potrošnje za 400 mil.$

I=15,932%

G=11,279%

C=72,788%

C

I

G

Δ

C C' C
= −
= 72,788 % - 73,132 % = - 0,344 P.P.
Y Y Y

Δ

I I' I
= 15,932 % - 17,030 % =
= −
Y Y Y

- 1,098 P.P.

Δ

G G' G
=

= 11,279 % - 9,837 % =
Y Y Y

1,46 P.P.

101

Makroekonomija – zbirka zadataka
f-2) Promjena novčane mase za 500 mil.$.
ΔM = 500
LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

I.
LM1 ≡ Y =

1
• (7000 + 120r )
0,35

LM2 ≡ Y =

1
• (7500 + 120r ) - prvome broju iz zagrade-LM1 pribrojili smo 500!
0,35

II.

IS1

=

1
• (7144,5 − 165r )
0,236

LM2
1
• (7500 + 120r )
0,35

=

30 273,309 – 699,152r

=

21 428,571 + 342,857r

30 273,309 - 21 428,571 =
8 844,738 =
1 042,009 r

342,857r + 699,152r
1 042,009 r

= 8 844,738 /: 1 042,009

.r'' = 8,488 %

102

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

LM2 ≡ Y =

1
• (7500 + 120 • 8,488)
0,35

LM2 ≡ Y''N05 = 24 338,742> 22 000 (Ymax); YN

> Ymax; YR = Ymax

YR05 = 22 000 ; inflacija je prisutna!

Utjecaj porasta novčane mase (M) na 500 mil.$. na stopu rasta nominalnog
BDP-a!
 Y ' N 05 
ΔYN % = 
− 1 • 100
 YN 04

 24338,742 
ΔYN % = 
− 1 • 100
 21800

ΔYN % = 11,645 %

ΔY = ΔY'N % - ΔYN %
ΔY = 11,645 – 7,248 % = 4,397 P.P.

103

Makroekonomija – zbirka zadataka
Utjecaj porasta novčane mase na stopu inflacije
Y 'n

∆ p% = 
− 1 * 100

 Y max

 24338,742 
∆ p% = 
− 1 * 100
 22000

∆ p% = 10,630 %

∆ p = ∆ p'% - ∆ p%
∆ p = 10,630 % - 6,273 % = 4,357 P.P.

Inflacija je porasla za 4,357 P.P, jer je monetarna politika bila ekspanzivna!

Utjecaj porasta novčane mase na kamatnu stopu

Δr = r'' – r
Δr = 8,488 % - 9,859% = - 1,371 P.P.

Povećanje novčane mase za 500 mil. $ uzrokovalo je smanjenje kamatne
stope za 1,371 P.P.

104

Makroekonomija – zbirka zadataka
Utjecaj porasta novčane mase na strukturu BDP-a
Y = C + I + G ,

C = Y – I – G

C = α+ β (YN – Ta – TyN + TR)
4867,748

C = 3 700 + 0,73(24 338,742 – 1 450 – 0,20 • 24 338,742 + 1 100)
C = 17 658,325
C
17658,325
• 100 =
• 100 =
Y
24338,742

72,552 %

I = Ia – Ir'r + Iy'Y
1400,52

4380,973

I = 1 400 – 165 • 8,488 + 0,18 • 24 338,742
I = 4 380,453
I'
4380,453
• 100 =
• 100 = 17,997%
Y'
24338,742

G = 2300
G'
2300
• 100 =
• 100 = 9,449 %
Y'
24338,742

105

Makroekonomija – zbirka zadataka

Struktura BDP-a u 2005.

G=9,837%
I=17,030%

C=73,132%

C

I

G

Strukrura BDP-a nakon povećanja novčane
mase za 500 mil.$

I=17,997%

G=9,449%

C=72,552%

C

I

G

Δ

C C' C
= − = 72,552 % - 73,132 % = - 0,58 P.P.
Y Y Y

Δ

I I' I
= − =
Y Y Y

Δ

G G' G
=
− = 9,449 % - 9,837% = - 0,388 P.P.
Y Y Y

17,997% - 17,030 % = 0,967 P.P.

106

Makroekonomija – zbirka zadataka

Struktura BDP-a u 2005.

G= 9,837%
I=17,030%

C= 73,132%

C

I

G

Strukrura BDP-a nakon povećanja državne
potrošnje za 400 mil.$

I=15,932%

G=11,279%

Komentar:
Nako što je donesena mjera o
povećanju državne potrošnje
za 400 mil. $. S povećanjem
domaćeg proizvoda povećavao se
i kamatnjak, a to je dovelo do
smanjenja investicijske potrošnje
i rezultat je bio preraspodjela
domaćeg proizvoda u korist
budžetske potrošnje,

dok se u povećanju ponude novca
povećanje domaćeg proizvoda
ostvaruje uz istodobno smanjenje
kamatnjaka, dakle nema smanjenja
investicija.

C=72,788%

C

I

G

Strukrura BDP-a nakon povećanja novčane
mase za 500 mil.$

I=17,997%

G=9,449%

Zbog toga je osnovna razlika
između stimuliranja privrede
mjerama fiskalne politike ili
mjerama monetarne politike.

C=72,552%

C

I

G

Iz tog razloga često se obje vrste mjera kombiniraju, kako bi se ostvarilo
povećanje domaćeg proizvoda uz istodobnu kontrolu kamatnjaka!
(Babić,M.: Makroekonomija, Mate, Zagreb,1995., str.344.)

107

Makroekonomija – zbirka zadataka
g) Kolika promjena proračunskog salda uvjetovana promjenom autonomnih
poreza bi osigurala postizanje pune zaposlenosti u sustavu?
I.
ΔY= Ymax – YN
ΔY= 22 000 – 23 380,228
ΔY= - 1 380,228

II.

∆Ta
∆Y=

−β
• ∆Ta
(1 − β + βt − Iy )

- 1 380,228 =

− 0,73
• ∆Ta / • 0,236
0,236

- 325,733 = -0,73 • ∆Ta

0,73 • ∆Ta = 325,733 /: 0,73
Δ Ta = 446,209

108

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

BS= Ta – TyN – G – TR
BS'= Ta' – tYmax – G – TR
Δ BS = BS' – BS

h) Ako poraste efikasnost platnog sustava u zemlji za 10% kako će se to
odraziti na LM krivulju? Formirajte novu LM krivulju, te je grafički
prikažite.
M= 8200 + 10%
V= brzina novčanog opticaja – što je opticaj brži, brzina kolanja novca, to je
novčani sustav efikasniji!

.k =

1
V

→V=

1
k

I.

V=
V' =

1
= 2,857 + 10%
0,35
1
= 2,857 + 10%
0,35

V' =3,142

II.

k' =

1
V'

k' =

1
= 0,318
3,142

109

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

LM3 ≡ Y =

1
• (7000 + 120r ) - nova LM krivulja!
0,318

i)
Izračunajte novu razinu ravnotežnog dohotka koja će se ostvariti ako se
granična sklonost investiranju dohotka smanji za 15 % u odnosu na svoju
inicijalnu vrijednost!
I.

Iy = 0,18
Iy' = 0,18 – 15% = 0,153


Promjena samo u multiplikatoru!

II.

IS3 ≡ Y =

1
• (7144,5 − 165r )
1 − 0,73 + 0,73 • 0,20 − 0,153

IS3 ≡ Y =

1
• (7144,5 − 165r )
0,263

III.

IS3

=

1
• (7144,5 − 165r ) =
0,263

LM1
1
• (7000 + 120r )
0,35

27 165,399 – 627,376r = 20 000 + 342,857r
27 165,399 – 20 000 = 342,857r + 627,376r
7165,399 = 970,233r
r = 7,385 %

110

Makroekonomija – zbirka zadataka
IV.

LM ≡ Y''' =

1
• (7000 + 120 • 7,385)
0,35

LM ≡ Y''' = 22 532 Novi BDP!

j)
Izaberite i kvantificirajte odgovarajuću mjeru monetarne politike koja bi
najbrže vodila sustav u stanje istodobne ravnoteže na oba tržišta – robe i
novca, uz punu zaposlenost! Formirajte novu LM krivulju.
I.
* trebam za IS krivulju izračunati r u odnosu na potencijalni BDP (Ymax)!

22 000 =

1
• (7144,5 − 165r ) / • 0,236
0,236

5192 = 7144,5 – 165r
165r = 7144,5 – 5192
165r = 1952,5 /: 165

r = 11,833 %

111

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

*sada u LM krivulji izračunati M/p u odnosu na potencijalni BDP (Ymax)!
LM ≡ Ymax =


1 M
•  − a + lr 
k  p

1419,96

22 000 =

7 700 =


1 M
•  − 1200 + 120 • 11,833 
0,35  p

/ • 0,35

M
+ 219, 96
p

-

M
= 219, 96 – 7 700
p

-

M
= - 7 480,04 / • (-1)
p

M
= 7 480,04
p

Δ

M
M
M
=
'p
p
p

Δ

M
= 7 480,04 – 8 200 = - 719,96
p

112

Makroekonomija – zbirka zadataka
17. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC
banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:
Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y-T+TR
T= Ta + ty
I= Ia - Ir'r + Iy'y

M/p=L
L1=Ky
L2=a-lr

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
21 300
Realni BDP za 2004.
(YR)
21 000
Državna potrošnja
(G)
2 700
Transferi
(TR)
800
Autonomni porezi
(Ta)
1 300
Granična porezna stopa
(t)
20%
Realna novčana masa
(M)
8 800
Autonomne investicije
(Ia)
1 200
3 000
Autonomna potrošnja
(α)
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,71
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir)
160
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,18
Granična sklonost likvidnosti
(l) 120
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem
(a)
1 550
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,36
Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:

Izvođenje formule:
Y = α + β(Y – Ta – tYN + TR) + Ia - Ir'r + Iy'y + G
Y = α + βY – βTa – βtYN + βTR + Ia - Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!
Y – βY + βtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

113

Makroekonomija – zbirka zadataka
Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G

Y=

1
• ( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G) Reducirani oblik modela!
1 − β + βt − Iy

a) izračunajte stopu rasta realnog BDP-a i kamatnu stopu u 2005.
I.

Y=

1
• ( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy
923

568

1
Y=
• (3000–0,71 • 1300+ 0,71 • 800 +1200–160r + 2700)
1 − 0,71 + 0,71 • 0,2 − 0,18
0,142

IS1 ≡ Y =

1
• (6 545 – 160 • r)
0,252

II.

M

 − a + lr 
 p

LM1 ≡ Y =

1

k

LM1 ≡ Y =

1
• (8 800 – 1 550 + 120r)
0,36

LM1 ≡ Y =

1
• (8 800 – 1 550 + 120r)
0,36

LM1 ≡ Y =

1
• (7 250 + 120r)
0,36

114

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

IS1

=

LM1

1
• (6 545 – 160 • r)
0,252

=

1
• (7 250 + 120r)
0,36

25 972,222 – 634,920r

= 20 138,888 + 333,333r

25 972,222 - 20 138,888

=

333,333r + 634,920r

5 833,334

= 968,253r

968,253r

= 5 833,334 /: 968,253

.r = 6,024%

IV.

LM1 ≡ Y =

1
• (7 250 + 120 • 6,024)
0,36

LM1 ≡ Y =

1
• (7 972,88) /: 0,36
0,36

YN = 22 146,888

>21 300 ; YN >Ymax ; YR = Ymax

YR = 21 300 , inflacija je prisutna!

115

Makroekonomija – zbirka zadataka
V.

Stopa rasta realnog BDP-a!
 YR05 
ΔYR % = 
− 1 • 100
 YR04 
 21300 
ΔYR % = 
− 1 • 100
 21000 

ΔYR % = 1,428 % - realni BDP je rastao po ovoj stopi!

b) stopa inflacije koja se može očekivati u 2005.
 YN

Δp% = 
− 1 • 100
 Y max 
 22146,888 
Δp% = 
− 1 • 100
 21300

Δp% = 3,976 %

116

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Kolika promjena državne potrošnje (G) bi dovela sustav u ravnotežu na oba
tržišta kod pune zaposlenosti?

-

uvrštavamo u formulu za LM i IS iznos Ymax-a, preko LM-a dobijemo
novu kamatnu stopu, a kroz IS tražimo novi G!

I.

LM ≡ Ymax =

1

k

LM2 ≡ 21 300 =

M

 − a + lr 
 p

1
• (7 250 + 120 • r)/ • 0,36
0,36

7 668 = 7 250 + 120r
7 668 – 7 250 = 120r
418 = 120r
120r = 418/: 120
.r

= 3,483%

117

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

IS ≡ Ymax =

1
• (α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy
uvrštavamo dobivneni r!

IS ≡ 21 300 =

1
• (3 845 + G – 160 • 3,483)
0,252

/ • 0,252

5 367,6 = 3 845 + G – 557,28

5 367,6 - 3 845 + 557,28 = G
G' = 2 079,88

III.

ΔG = G' - G
ΔG = 2 079,88 – 2 700
ΔG = - 620,12

Da bi se ostvarila ravnoteža na oba tržišta pri punoj zaposlenosti, trebalo bi
državnu potrošnju smanjiti za 620,12!

118

Makroekonomija – zbirka zadataka
d) izračunajte udio proračunskog salda u BDP-u?

BS = Ta + tYN – G - TR
I.

BS = 1 300 + 0,2 • 22 146,888 – 2 700 – 800
BS = 2 229,377

II.

BS
• 100 = ?
YN

2229,377
• 100 = 10,066% - Udio budžetskog salda u BDP-u iznosi 10,066%.
22146,888

119

Makroekonomija – zbirka zadataka
18. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze HSBC
banke. Za izradu prognoza za 2005. godinu koristite sljedeći model:
Y= C + I + G
C= α + ßYd
Yd= Y-T+TR
T= Ta + ty
I= Ia - Ir'r + Iy'y

M/p=L
L1=Ky
L2=a-lr

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
31 000
Potencijalni BDP za 2004.
( Ymax)
30 000
Državna potrošnja
(G)
2 500
Transferi
(TR)
700
Autonomni porezi
(Ta)
1 050
Granična porezna stopa
(t)
22%
Realna novčana masa
(M)
12 000
Autonomne investicije
(Ia) 1 400
3 000
Autonomna potrošnja
(α)
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,76
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir)
160
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,24
Granična sklonost likvidnosti
(l) 140
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem
(a)
1000
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. subjekata (k) 0,4
Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:

U 2005.g. porezna stopa se smanjila za 2 p.p.!

120

Makroekonomija – zbirka zadataka
Izvođenje formule:
Y = α + β(Y – Ta – tYN + TR) + Ia - Ir'r + Iy'y + G
Y = α + βY – βTa – βtYN + βTR + Ia - Ir'r + Iy'y + G – prebacujemo sve sa Y!
Y – βY + βtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G
Y(1 – β + βt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G
Y=

1
• ( α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G) Reducirani oblik modela!
1 − β + βt − Iy

a) Izračunajte realni BDP i kamatnu stopu u 2005.
(napomena: t05= 0,2)

I.

IS ≡ Y =

1
• (α – βTa + βTR + Ia - Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy
798

532

1
IS ≡ Y =
• (3000 –0,76 • 1050+0,76 • 700+1400-160r+2500)
1 − 0,76 + 0,76 • 0,2 − 0,24
0,152

IS ≡ Y =

1
• (6 634 – 160r)
0,152

121

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

LM ≡ Y =


1M
 − a + lr 
k p

LM ≡ Y =

1
(12000 − 1000 + 140r )
0,4

LM ≡ Y =

1
(11 000 + 140r)
0,4

III.

IS
1
• (6 634 – 160r)
0,152

=
=

LM
1
(11 000 + 140r)
0,4

43 644,736 – 1 052,631r =

27 500 + 350r

43 644,736 – 27 500

=

350r + 1 052,631r

16 144,736

=

1 402,631r

1 402,631r

=
.r05

16 144,736/: 1 402,631

= 11,51 %

122

Makroekonomija – zbirka zadataka
IV.

LM ≡ Y =

1
(11 000 + 140r) – uvrštavamo dobiveni iznos r i dobijemo YN!
0,4

LM ≡ Y =

1
(11 000 + 140 • 11,51)
0,4

LM ≡ Y =

1
(12 611,4)/: 0,44
0,4

YN05 = 31 528,5 >31 000 ; YN>Ymax → YR = Ymax
YR05 = 31 000

b) izračunajte stopu rasta realnog i nominalnog BDP-a?

 YR05 
ΔYR% = 
− 1 • 100
 YR04 
 31000 
ΔYR% = 
− 1 • 100
 30000 

ΔYR% = 3,333 %

123

Makroekonomija – zbirka zadataka
I.

IS04 ≡ Y =

1
• (6 634 - 160r)
1 − 0,76 + 0,76 • 0,22 − 0,24

IS04 ≡ Y =

1
• (6 634 - 160r)
1 − 0,76 + 0,76 • 0,22 − 0,24
0,1672

1
• (6 634 - 160r)
0,1672

IS04 ≡ Y =

II.

LM04 ≡ Y =

1
(11 000 + 140r) – preuzeli smo podatke, jer su isti i za 04.
0,4

III.

IS04

=

LM

1
• (6 634 - 160r) =
0,1672

1
(11 000 + 140r)
0,4

39 677,033 – 956,937r =

27 500 + 350r

39 677,033 – 27 500

350r + 956,937r

=

12 177,033 =

1 306,937r

1 306,937r =

12 177,033/: 1 306,937

.r04

= 9,317%

124

Makroekonomija – zbirka zadataka
Izračun nominalnog BDP-a za 2004.g.
LM04 ≡ Y =

1
(11 000 + 140r) - uvrštavamo dobiveni iznos r!
0,4

LM04 ≡ Y =

1
(11 000 + 140 • 9,317)
0,4

LM04 ≡ Y =

1
(12 304,38) /:0,4
0,4

YN04 = 30 760,95

Stopa rasta nominalnog BDP-a!
 YN 05 
ΔYN% = 
− 1 • 100
 YN 04 
 31528,5

ΔYN% = 
− 1 • 100
 30760,95 

ΔYN% = 2,495%

125

Makroekonomija – zbirka zadataka
C) Izračunajte promjenu stope inflacije u 2005. u odnosu na 2004.g.
I.

 YN

Δ p% = 
− 1 • 100
 Y max 

 31528,5 
Δ p%05 = 
− 1 • 100
 31000

 30760,95 
Δ p%04 = 
− 1 • 100
 30000

Δ p%05 = 1,704%

Δ p%04 = 2,536 %

II.

Δ p = Δ p'% - Δ p%
Δ p = 1,704% - 2,536 %
Δ p = - 0,832 P.P.

- u 2005.g. inflacija se smanjila za 0,832 P.P. u odnosu
na 2004.g.

d) kolika je bila promjena kamatne stope u 2005. u odnosu na prethodnu
godinu?
Δr = r' - r
Δr = 11,51 % - 9,317%
Δr = 2,193 P.P.

– u 2005. kamatna stopa je rasla za 2,139 P.P. u odnosu na
2004.g.

126

Makroekonomija – zbirka zadataka
e) za koliko će se P.P. promijeniti udio osobne potrošnje (C) u BDP-u 2005 –e,
u odnosu na 2004-u!
C = α + β(YN – Ta – tYN + TR)

I.

6 767,409

C04 = 3 000 + 0,76 (30 760,95 – 1 050 – 0,22 • 30 760,95 + 700)
C04 = 3 000 + 0,76 (23 643,46)
C04 = 3 000 + 17 969,029
C04 = 20 969,091

C
20969,091
• 100 =
• 100 = 68,167%
YN
30760,95

II.

- udio C04 u BDP-u!

6305,7

C05 = 3 000 + 0,76 (31 528,5 – 1 050 – 0,2 • 31 528,5 + 700)
C05 = 3 000 + 0,76 (24 872,8)
C05 = 3 000 + 18 903,328
C05 = 21 903,328

C
21903,328
• 100 =
• 100 = 69,471% - udio C05 u BDP-u!
YN
31528,5
IV.

Δ

C
C'
C
=

= 69,471% - 68,167% = 1,304 P.P.
YN YN YN
127

Makroekonomija – zbirka zadataka
4. MODEL OTVORENE PRIVREDE
19. Zaposleni ste kao glavni stručnjak za makroekonomske prognoze Creditmax banke. U svome radu koristite sljedeći model:
Y= C + I+ G
C=α + ßYd
Yd =Y-T+TR
T=Ta + ty
I =Ia - Ir'r + Iy'y

M/p = L
L1= ky
L2 = a - lr

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2005.
(Ymax)
21000
Realni BDP za 2004.
(YR)
21500
Državna potrošnja
(G)
1700
Transferi
(TR)
800
Autonomni porezi
(Ta)
1250
Granična porezna stopa
(t)
23%
Realna novčana masa
(M)
7900
Autonomne investicije
(Ia)
1100
Autonomna potrošnja
(α)
3600
Granična sklonost potrošnji
(β)
0,73
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu (Ir)
165
Granična sklonost investiranju dohotka
(Iy)
0,18
Granična sklonost likvidnosti
(l) 120
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem
(a)
900
Prosječna dužina držanja novca od strane ek. Subjekata (k) 0,35
Da biste nadležnima u banci predočili očekivanja o makroekonomskim
kretanjima izračunajte:

Izvođenje formule:
Y = α + β (Y – Ta - tYN + TR) + Ia- Ir'r + Iy'y + G
Y = α + βY – βTa - βtYN + βTR + Ia- Ir'r + Iy'y + G - sve sa y na lijevu stranu
znaka jednakosti!

128

Makroekonomija – zbirka zadataka
Y - βY+ βtYN – Iy'y = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G
Y(1 - β + βt – Iy) = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G - izlučili smo Y!
Y=

1
• ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G) Reducirani oblik!!!!
1 − β + βt − Iy

a) Stopu rasta realnog BDP-a, stopu inflacije i kamatnu stopu koja se može
očekivati u 2005.godini.
I.

Y=

1
• ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy
912,5

Y=

584

1
• ( 3600 – 0,73 • 1250 + 0,73 • 800 + 1100 –
1 − 0,73 + 0,73 • 0,23 − 0,18
0,1679
165 • r + 1700)

IS1 ≡ Y =

1
• ( 6071,5 – 165r)
0,2579

II.

LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM1 ≡ Y =

1
• ( 7900 – 900 + 120r)
0,35

LM1 ≡ Y =

1
• ( 7000 + 120r)
0,35

129

Makroekonomija – zbirka zadataka
III.

IS1

=

1
• ( 6071,5 – 165r)
0,2579

=

LM1
1
• ( 7000 + 120r) – svaki br.iz zagrade
0,35
dijelimo sa nazivnikom!

23 542,070 – 639,782r

=

20 000 + 342,857r

- 639,782r – 342,857r

=

20 000 – 23 542,070

- 982, 639r

=

- 3 542,07/: (-982,639)

.r

- istovjetne zajedno!

= 3,604 %

IV.

Izračun BDP-a!
YN =

1
• ( 7000 + 120 • 3,604)
0,35

YN =

1
• ( 7000 + 120 • 3,604)
0,35

YN = 21 235,657

> 21 000;

YN

>Ymax;

YR = Ymax

YR = 21 000 – inflacija je prisutna!

130

Makroekonomija – zbirka zadataka
V.

Stopa rasta realnog BDP-a
 YR05 
ΔYR % = 
− 1 • 100
 YR04 
 21000 
ΔYR % = 
− 1 • 100
 21500 

ΔYR % = - 2,325 %

IV.

Izračun stope inflacije
 Y'N

∆ p% = 
− 1 • 100
 Y max 
 21235,657 
∆ p% = 
− 1 • 100
 21000

∆ p% = 1,122 %

131

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) ako modelu robnih tokova iz (a) dodamo sektor vanjske trgovine s
Funkcijom U = 1300 + 0,2Y, te ako izvoz iznosi 5 000 jedinica, odredite
ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP!
E= IZVOZ
U = UVOZ
Uo = AUTONOMNI UVOZ
.m = GRANIČNA SKLONOST UVOZU
SVTB = SALDO VANJSKOTRGOVINSKE BILANCE

U = Uo – mY,
U = 1 300 + 0,2Y

SVTB = E - U

E = 5 000
Model koji koristimo pri zadacima koji sadržavaju uvoz i izvoz:
Y=C+I+G+E–U
C= α + ßYd
Yd =Y-T+TR
T=Ta + ty
I =Ia - Ir'r + Iy'y
U = Uo - mY
Izvođenje formule:
Y = α + β (Y – Ta - tYN + TR) + Ia- Ir'r + Iy'y + G + E – Uo - mY
Y = α + βY – βTa - βtYN + βTR + Ia- Ir'r + Iy'y + G + E – Uo - mY
Y - βY+ βtYN – Iy'y + mY = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E - Uo
Y(1 - β + βt – Iy + m) = α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E - Uo

Y=

1
• ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo) Reducirani oblik!
1 − β + βt − Iy + m

132

Makroekonomija – zbirka zadataka
I.

Odredite ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP!
Y=

1
• ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo)
1 − β + βt − Iy + m

IS2 ≡ Y =

1
• (9 771,5 – 165r)
0,4579

II.

IS2

=

LM1

1
• (9 771,5 – 165r)
0,4579

=

21 339,812 – 360,340r

=

20 000 + 342,857r

21 339,812 – 20 000

=

342,857r + 360,340r

=

703,197r

1339,812
.r

1
• ( 7000 + 120r)
0,35

= 1,905 %

133

Makroekonomija – zbirka zadataka
LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM ≡ Y =

1
• ( 7000 + 120 • 1,905)
0,35

LM ≡ Y =

1
• (7228,69) /: 0,35
0,35

Y'N = 20 653,142

III.

ΔYN = Y'N - YN
ΔYN = 20 653,142 - 21 235,657
ΔYN = - 582,515

134

Makroekonomija – zbirka zadataka
c) Izračunajte kako bi smanjenje granične sklonosti uvozu za 10% utjecalo na
SVTB?
.m = 0,2 – 10%
.m = 0,18

I.

IS3 ≡ Y =

1
• (9 771,5 – 165r)
0,2579 + 0,18

IS3 ≡ Y =

1
• (9 771,5 – 165r)
0,4379

IS3

=

1
• (9 771,5 – 165r)
0,4379

1
• ( 7000 + 120r)
0,35

22 314,455 – 376,798r

=

20 000 + 342,857r

22 314,455 - 20 000

=

342,857r + 376,798r

2 314,455
719,655r

.

=

LM1

=
=

719,655r
2 314,455/: 719,655

r = 3,216 %

135

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM3 ≡ Y =

1
• (7000 + 120 • 3,216 )
0,35

LM3 ≡ Y =

1
• (7000 + 120 • 3,216 )
0,35

LM3 ≡ Y =

1
• (7385,92 ) /: 0,35
0,35

YN''= 21 102,628

III.

SVTB = E – U

U = Uo - mY

SVTB = 5 000 – 1 300 – 0,2 • 20 653,142
SVTB = - 430,628

SVTB' = 5 000 – 1 300 – 0,18 • 21 102,628
SVTB' = - 98,473

Δ SVTB = SVTB' - SVTB
Δ SVTB = - 98,473 – (- 430,628)
Δ SVTB = 332,155

136

Makroekonomija – zbirka zadataka
d) pokažite na primjeru pod b) promjenu multiplikatora, koja je posljedica
otvaranja privrede.
1
1
1
1

=

= 2,1838 – 3,8774 = - 1,6936
1 − β + β t − Iy 1 − β + β t − Iy 0,4579 0,2579


multiplikator

e) Kolika promjena autonomnih poreza (Ta) će dovesti sustav u ravnotežu kod
pune zaposlenosti (u modelu otvorene privrede)?
I.

LM ≡ Ymax =

LM ≡ 21 000 =


1 M
•  − a + lr 
k  p

1
• (7000 + 120r ) / • 0,35
0,35

7 350 = 7000 + 120 • r
7 350 – 7000 = 120r
350 = 120r
120r = 350/: 120

.r = 2,916 %

137

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.
481,305

1
IS3 ≡ 21 000 =
• (3600-0,73 • Ta +584 +1100- 165 • 2,916+1700+50000,4579
1300)

21 000 =

1
• (10 202,695 – 0,73 • Ta)/ • 0,4579
0,4579

9615,9 = 10 202,695 – 0,73 • Ta
0,73 • Ta = 10 202,695 – 9 615,9
0,73 • Ta = 586,795 /: 0,73

Ta' = 803,828

III.

ΔTa = Ta' – Ta
ΔTa = 803,828 – 1 250
ΔTa = - 446,172

138

Makroekonomija – zbirka zadataka
f) Kako će smanjenje efikasnosti bankarskog sustava (V) za 15% utjecati na
saldo vanjsko-trgovinske bilance i na BDP (u odnosu na zadatakb.)?

V =

1
k

.k =

1
V

I.

V=

1
= 2,857
0,35

V' = 2,857 -15%
V'= 2,428

II.

.k' =

1
V'

.k' =

1
= 0,411
2,428

IV.

LM3 ≡ Y =


1 M
•  − a + l • r 
k  p

LM3 ≡ Y =

1
• (7000 + 120 • r )
0,411

139

Makroekonomija – zbirka zadataka

V.

IS2

=

1
• (9 771,5 – 165r)
0,4579

=

21 339,812 – 360,340r

LM3
1
• (7000 + 120r)
0,411

= 17 031,630 + 291,970r

21 339,812 - 17 031,630 = 291,970r + 360,340r
4 308,182 = 652,31r
652,31r = 4 308,182/: 652,31

.r = 6,604

VI.

LM ≡ Y =

1 M

• − a +l •r
k P

LM ≡ Y =

1
• (7000 + 120 • 6,604)
0,411

LM ≡ Y =

1
• (7792,48) /: 0,411
0,411

YN =18 959,805

140

Makroekonomija – zbirka zadataka
VII.

ΔYN = YN' - YN
ΔYN = 18 959,805 - 20 653,142
ΔYN = - 1 693,337

VIII.

SVTB = E – Uo - mY
SVTB = 5 000 – 1 300 – 0,2 • 18 959,805

141

Makroekonomija – zbirka zadataka
20. Zaposleni ste kao glavni ekonomist Barclays banke. Za izradu
makroekonomskih prognoza za 2006. godinu koristite sljedeći model:
Y=C + I +G
C= α + ßYd
Yd=Y-T+TR
T=Ta + ty
I=Ia-Ir'r+Iy'y

M/p=L
L1=Ky
L2=a-lr

Procijenjeni ekonomski pokazatelji i parametri za 2005. godinu:
Potencijalni BDP za 2006.
(Ymax) 32 000
Realni BDP za 2005.
(YR) 29 850
Državna potrošnja
(G) 4 800
Transferi
(TR) 1 060
Autonomni porezi
(Ta) 2 000
Granična porezna stopa
(t) 22%
Realna novčana masa
(M) 9 700
Autonomne investicije
(Ia) 1 320
Autonomna potrošnja
Granična sklonost potrošnji
Granična osjetljivost investicija na kamatnu stopu
Granična sklonost investiranju dohotka
Granična sklonost likvidnosti
Autonomna špekulacijska potražnja za novcem
Brzina novčanog opticaja
Da biste nadležnima u banci
kretanjima izračunajte:

(α) 2 200
(β) 0,78
(Ir) 159
(Iy) 0,20
(l) 176
(a) 900
(V) 2,85

predočili očekivanja o makroekonomskim

142

Makroekonomija – zbirka zadataka
Izvođenje formule:
Y = α + ß( Y- Ta – tYN + TR) + Ia – Ir'r + Iy'y + G
Y = α + ßY – βTa – ßtYN + βTR + Ia – Ir'r + Iy'y + G
Y – ßY + ßtYN - Iy'y = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G
Y(1 – ß + ßt – Iy) = α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G

Y=

1
• ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy

a) Stopu rasta realnog BDP-a, kamatnu stopu i stopu inflacije koja se može
očekivati u 2006. godini.

I.

IS ≡ Y =

1
• ( α – βTa + βTR + Ia – Ir'r + G)
1 − β + βt − Iy
1560

826,8

1
IS ≡ Y =
• (2200–0,78 • 2000+0,78 • 1060+1320– 159r
1 − 0,78 + 0,78 • 0,22 − 0,20
0,1716
+ 4800)

IS1 ≡ Y =

1
• (7 586,8 – 159r)
0,1916

143

Makroekonomija – zbirka zadataka
II.

- kako (k) ovaj puta nije zadan, do njega dolazimo pomoću V.
.k =

1
V

.k =

1
= 0,35
2,85

LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

LM ≡ Y =

1
• (9700 − 900 + 176 • r )
0,35

LM ≡ Y =

1
• (8800 + 176r)
0,35

III.

IS

=

LM

1
• (7 586,8 – 159r)
0,1916

=

1
• (8800 + 176r)
0,35

39 597,077 – 829,853r

=

25 142,857 + 502,857r

39 597,077 - 25 142,857 = 502,857r + 829,853r
14 454,22 = 1 332,71 r
1 332,71 r = 14 454,22 /: 1 332,71

.r = 10,845

144

Makroekonomija – zbirka zadataka
IV.

LM ≡ Y =

1
• (8800 + 176 • 10,845)
0,35

LM ≡ Y =

1
• (10 708,72) /: 0,35
0,35

YN 2006 = 30 596,342 < 32 000 ; YN< Ymax ; YN = YR
YR 2006 = 30 596,342

V.

Stopa rasta realnog BDP-a
ΔYR% =  YR06 − 1 • 100
 YR05 
30596,342 
ΔYR% = 
− 1 • 100
 29850

ΔYR% = 2,5003 %

VI.

Stopa inflacije, Δp% = 0

145

Makroekonomija – zbirka zadataka
b) Ako modelu robnih tokova iz (a) dodamo sektor vanjske trgovine s
funkcijom uvoza U=1400+0.1Y, te ako izvoz iznosi 4200 jedinica,
odredite ukupan utjecaj vanjske trgovine na BDP.

Y = C + I + G + E – U

1
• ( α - βTa + βTR + Ia – Ir'r + G + E- Uo)
1 − β + βt − Iy + m

Y=

E
Uo
1
• (7 586,8 + 4200 - 1400 – 159r)
IS2 ≡ Y =
0,1916 + 0,1

IS2 ≡ Y =

1
• (10 386,8 – 159r)
0,2916

IS2

=

1
• (10 386,8 – 159r)
0,2916

=

LM1
1
• (8800 + 176r)
0,35

35 620,027 – 545,267r

= 25 142,857 + 502,857r

35 620,027 - 25 142,857

= 502,857r + 545,267r

10 477,17
.

=

1 048,124r

r = 9,996%

146

Makroekonomija – zbirka zadataka
Izračun BDP-a

YN =

1
• (10 386,8 – 159 • 9,996)
0,2916

YN =

1
• (10 386,8 – 1 589,364)
0,2916

YN =

1
• (10 386,8 – 1 589,364)
0,2916

YN = 30 169,533

ΔYN = YN' - YN

ΔYN = 30 169,533 - 30 596,342
ΔYN = - 426,809

147

Makroekonomija – zbirka zadataka
C) Pretpostavka je da su cijene u sustavu pale za 3%. Odredite promjenu
nominalne ponude novca koja bi dovela sustav u istodobnu ravnotežu pri
punoj zaposlenosti (u odnosu na zadatak pod a)?
M
= 9 700
p
I.

IS3 ≡ Ymax =

1
• (7 586,8 – 159r)
0,1916

IS3 ≡ 32 000 =

1
• (7 586,8 – 159r)/ • 0,1916
0,1916

6 131,2 = 7 586,8 – 159r
159r = 7 586,8 – 6 131,2
159r = 1 455,6/: 159
.

r = 9,154 %

II.

LM ≡ 32 000 =


1 M'
• 
− 900 + 176 • 9,154 
0,35  p

11 200 =

M'
− 900 + 1 611,104
p

11 200 =

M'
+ 711,104
p

/ • 0,35

M'
= 11 200 – 711,104
p

148

Makroekonomija – zbirka zadataka
M'
= 10 488,896
p

Nas zanima nominalni M te:
(M/p)'= M'/0,97
ΔM = M' - M
Pri čemu pretpostavljamo da je M = M/p = 9 700 jer nismo ni prije znali
razinu cijena ali smo pretpostavili da je 1.

ΔM = 10 174,229 - 9 700
ΔM = 474, 229

149

Makroekonomija – zbirka zadataka
POPIS FORMULA

Izračun BDP-a per capita

YPC =

Stopa rasta nominalnog BDP-a

YR
Br.s tan ovnika

ΔYN%

 YN 05 
− 1 • 100

 YN 04 

Stopa rasta realnog BDP-a

Izračun stope inflacije

 YR05 
ΔYR % = 
− 1 • 100
 YR04 

 Y'n

∆ p% = 
− 1 • 100
 Y max 

Apsolutna promjena inflacije

Izračun osobne potrošnje

∆ p = ∆ p'% - ∆ p%

C = α + β(YN – Ta – tYN + TR)

Izračun investicijske potrošnje

Struktura BDP-a

C
I
• 100 = ?
• 100 = ?
Y
Y

I = Ia – Ir'r + Iy'y

G
• 100 = ?
Y
Dobivanje realnog BDP-a

YN > Ymax ; YR = Ymax

( inflacija je prisutna!).

YN < Ymax ; YR = YN

(inflacija nije prisutna!)..

Izračun i promjena budžetskog salda

BS = Ta + tYN – G - TR
BS' = Ta + tYmax – G - TR
Δ BS = BS' - BS

150

Makroekonomija – zbirka zadataka
Set mjera koje dovode do pune zaposlenosti

ΔY = Ymax - YN
ΔTa
−β
• ∆Ta
(1 − β + βt − Iy )

ΔY =

ΔTR
ΔY =

β
• ∆TR
(1 − β + βt − Iy )

ΔG
1
• ∆G
(1 − β + βt − Iy )

ΔY =

.t

Ymax =

1
• (α − β Ta + β TR + I + G )
(1 − β + βt ')

Δt = t' - t

Novčano tržište

LM ≡ Y =


1 M
•  − a + lr 
k  p

Robno tržište

IS ≡ Y =

1
• (α − β Ta + β TR + Ia − Ir ' r + G )
1 − β + βt − Iy

Brzina novčanog opticaja

V=

1
k

k=

1
V

151

Makroekonomija – zbirka zadataka
SALDO VANJSKOTRGOVINSKE BILANCE

SVTB = E - U
Uvoz

U = Uo + mY

LITERATURA

1. Petar Filipić: Folije s predavanja, Ekonomski fakultet
Split,Split,2002/2003.

2. Lena Malešević: Zadaci sa kolegija , Ekonomski fakultet Split,Split, 2005.

3. Bruno Čorić: Zadaci sa kolegija , Ekonomski fakultet Split,Split, 2005.
4. Mate Babić: Makroekonomija, Mate, Zagreb, 1995.

152