POLITICKÝ PROGRAM

1992

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

1

OBSAH
Tézy volebného programu HZDS Hlavné črty volebného programu HZDS Desatoro volebného programu HZDS 1 18 23

TÉZY VOLEBNÉHO PROGRAMU HZDS
Hnutie za demokratické Slovensko obracia sa na občanov Slovenskej republiky s tézami volebného programu v období, v ktorom sa rozhoduje o osude Slovenska. Orgány, ktoré vzídu z volieb, budú rozhodovať o postavení Slovenskej republiky v Európe a vo svete a o forme spolužitia s Českou republikou. Štátu musia dať nový ústavný rámec. Zákony a opatrenia, ktoré príjmu, ovplyvnia ďalší priebeh ekonomickej transformácie. Nová vláda musí čeliť hrozivým rozmerom nezamestnanosti, pomôcť oživiť hospodárstvo. Ťažko nadobudnutá demokracia potrebuje nové garancie, občianska spoločnosť ďalšie rozvojové impulzy, občan sociálne istoty a nové príležitosti uplatniť svoje schopnosti. Štátne inštitúcie a zničenú krajinu môžeme napraviť iba vtedy, ak utvrdíme svoju vieru v seba, ak zveľadíme naše duchovné hodnoty a ak neochabne naša vôľa rozhodovať o vlastnom osude. Chceme získať dôveru ľudí. Preto budeme posilňovať vieru v budúcnosť v súlade so stáročnými tradíciami kresťanskej kultúry našich predkov. Treba nám upevniť odvahu niesť za seba a svoje skutky plnú zodpovednosť. Našim cieľom je občianska spoločnosť, ktorá bude rešpektovať ľudské práva a slobody a dávať rovnaké príležitosti všetkým. Ponúkame program, ktorým chceme zvládnuť prechod na sociálne trhové hospodárstvo a zvŕšiť emancipačný proces získaním medzinárodnoprávnej subjektivity Slovenska. I.

Sociálna politika a hospodárstvo

1. Efektívnosť práce a zamestnanosť
Zvýšenie efektívnosti všetkej práce pokladá naše hnutie za jednu z rozhodujúcich strategických transformácie spoločnosti. Náš najväčší kapitál je v ľuďoch, v ich pracovitosti, zručnosti a kvalifikácii. Doteraz sa však namiesto odbornosti, profesionality, príliš často stretávame s protekcionárstvom a presadzovaním straníckych hľadísk pri zapájaní občanov do vedúcich miest najmä v štátnych orgánoch a štátnych podnikoch. Naše hnutie bude podporovať moderné, vo svete osvedčené formy zefektívňovania práce. Zmena musí byť komplexná. Dôraz budeme klásť na zmenu situácie vo vlastníckych vzťahoch. Nepôjde iba o procesy odštátňovania, privatizácie, zrovnoprávňovania všetkých foriem vlastníctva, ale i o podporu zamestnaneckej spoluúčasti na majetku podnikov. Štát musí väčšinu týchto procesov vhodne podnecovať, ovplyvňovať a nepriamo usmerňovať.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

2

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

3

Právo človeka na prácu patrí medzi základné ľudské práva. Považujeme za povinnosť štátu vytvárať podmienky, v ktorých občania pri vlastnej iniciatíve môžu pracovné príležitosti nájsť alebo si ich sami vytvárať. Pre tých, ktorí dočasne nenájdu primerané zamestnanie,treba zdokonaliť efektívne fungujúci sociálny systém. Ide nám o to, aby zamestnaný člen rodiny, resp. domácnosti zabezpečil svojím príjmom jej základný štandard. To zároveň umožní ženám slobodnejšie sa rozhodnúť medzi napĺňaním svojho poslania v rodine a profesijným uplatňovaním sa v spoločnosti. Stratégiou nášho hnutia v nasledujúcom období bude presadzovanie aktívnej politiky zamestnanosti. Budeme ju uskutočňovať pri uplatňovaní trhového mechanizmu najmä: – – – – štátnou politikou stimulujúcou hospodársky rozvoj financovaním verejných investícií ochranou domáceho trhu práce a domácej produkcie vytvorením fondu zamestnanosti (na financovanie podpory v nezamestnanosti, tvorbu záruk zamestnanosti a nových pracovných miest, kvalifikáciu a rekvalifikáciu a sociálnu starostlivosť o zamestnancov).

aby sa s ohľadom na terajší priemerný vek ľudí predlžoval čas odchodu do dôchodku u mužov zo 60 na 65 a u žien z 55 na 60 rokov. Chceme odstrániť neodôvodnené rovnostárstvo, budeme rešpektovať a podporovať podnikateľské aktivity. Budeme však potláčať nelegálne obohacovania a predchádzať chudobe a zbedačovaniu niektorých sociálnych skupín, napríklad dôchodcov alebo rodín s malými deťmi. Myšlienka sociálnej spravodlivosti má v našej krajine hlboké tradície. Na jej základe budeme hľadať spoločenskú dohodu v priebehu celého transformačného procesu. Rodinu pokladáme za základnú a najvýznamnejšiu sociálnu jednotku spoločnosti a štátu. Úlohu rodiny vidíme nielen v reprodukcii spoločnosti, ale aj v zabezpečení harmonického vývinu a rozvoja dieťaťa, v zdravom vývine celej spoločnosti. Najdôležitejšiu úlohu vo výchove, najmä v citovej výchove dieťaťa, plní matka. Pokladáme za žiadúce vytvárať také materiálne podmienky rodiny, aby rodina nebola nevyhnutne odkázaná na zárobkovú činnosť matky. Nemienime však zanedbať predškolskú prípravu detí. Ženám-matkám chceme vytvárať rovnocenné podmienky s mužmi na uplatnenie sa v práci mimo rodiny. Sociálna pomoc štátu sa zameria predovšetkým na ohrozené rodiny (mladé rodiny s deťmi, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi). Budeme presadzovať také zákonné opatrenia, ktoré ženám s malými deťmi umožnia 10 dní v roku zotrvať pri svojich deťoch bez nutnosti preukázania lekárskeho potvrdenia. Solidaritu zdravých s telesne a duševne postihnutými podporíme prehĺbením sústavy starostlivosti o invalidov. Súčasťou štátnej politiky bude starostlivosť o mladých ľudí. Musíme im vytvoriť žičlivý priestor v spoločnosti, aby neupadli do apatie a dezilúzie. Preto vytvoríme podmienky na výrazné zvýšenie počtu študujúcich na vysokých školách a na nadstavbových zariadeniach, riešenie sociálnych podmienok mladých ľudí (najmä bývania) a zvyšovanie ich aktívnej účasti na verejnom živote. Za neodmysliteľnú zložku sociálneho prostredia pokladáme bývanie. Ide o kľúčovú otázku predovšetkým pre mladé rodiny, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie a preklenutie súčasného nepriaznivého stavu. Jedným z riešení je urýchlene zaviesť inštitút bytového sporenia vychádzajúci z princípu zvýhodnených, účelovo viazaných pôžičiek a pojať znovuoživenie bytovej výstavby ako jeden z rozhodujúcich prvkov stabilizačnej a rastovej hospodárskej politiky. Vlastná problematika bytovej výstavby zostane v právomoci, záujmovej oblasti a realizovateľnosti miest, obcí aj súkromných iniciatív občanov a ich združení. Budeme podporovať rýchly, nebyrokratický odpredaj družstevných a štátnych bytov užívateľom a to aj na dojednané splátky. Považujeme za nevyhnutné zastaviť a zvrátiť krízový vývoj úrovne zdravia národa. Dôslednou zmenou systému zdravotníctva zabezpečíme vyššiu úroveň starostlivosti o zdravie občanov, posilníme úctu k životu vo všetkých jeho štádiách a podobách, dosiahneme zmenu postoja občanov k svojmu zdraviu, spôsobu života, ale i k životnému a pracovnému prostrediu. Základným krokom v tomto smere bude rozvinutie poisťovacieho systému na celom

Treba dobudovať, stabilizovať a zdokonaliť systém sprostredkovania práce, vytvoriť podmienky na regionálnu i medziregionálnu spoluprácu s partnermi na trhu práce, posilniť ich sprostredkovateľskú a rekvalifikačnú úlohu.

2. Sociálna politika: od štátneho paternalizmu k sociálnej spravodlivosti
Budeme sa usilovať o odštátnenie sociálneho zabezpečenia. To však neznamená zníženie zodpovednosti štátu. Štát bude najmä v prechodnom období naďalej plniť svoje funkcie (v zdravotníctve, sociálnom poistení, pomoci rodinám s deťmi, v orientácii na niektoré skupiny a vrstvy obyvateľstva atď.). Aj pri postupnom odštátňovaní sa bude uplatňovať účasť štátnych inštitúcií v sociálnej oblasti, posilňovať sa však bude jej verejnoprávny charakter (verejnoprávne fondy, účasť sociálnych partnerov atď.). Náš sociálny program je inšpirovaný pápežskou encyklikou "Centesimus annus", sociálnymi učeniami cirkví a náboženských spoločností i humanistickým odkazom európskej civilizácie. Doterajšiu sústavu sociálneho zabezpečenia považujeme za potrebné zmeniť tak, aby bola schopná riešiť dôsledky ekonomických, politických a sociálnych zmien. Chceme vybudovať moderné sociálne poistenie, zdravotnícke poistenie, vytvoriť komplexný systém štátnej sociálnej pomoci, vybudovať doplnkové poistenie, fond zamestnanosti, systém štátnej podpory rodinám s deťmi a zaviesť úrazové poistenie. Budeme demokratizovať sociálne činnosti, udržiavať valorizáciu a indexáciu dávok a služieb atď. Budeme proti tomu,

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

4

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

5

Slovensku, ktorý zmierni závislosť na ekonomickej prosperite štátu a umožní vytvoriť zdravotníctvo so službami na vyššej úrovni a zároveň s vysokým stupňom sociálnej spravodlivosti. Úhrada poistných dávok pre ekonomicky nečinných občanov bude povinnosťou štátu. Podporíme i ďalšie formy financovania zdravotníctva ako sponzorstvo, príspevky nadačných fondov, úvery pre veľké investičné akcie. Jednotný systém zdravotníctva s priestorom pre štátne, súkromné, charitatívne a cirkevné zdravotnícke zariadenia bude garantovať poisťovňa so štátnym dozorom. Na tomto sa zúčastnia všetky profesijné a stavovské združenia. Budeme postupne, ale dôrazne presadzovať princípy preventívnej starostlivosti a presun výkonov zdravotníctva do ambulantnej sféry, bližšie k pacientovi. Tento krok si vynúti vypracovať a realizovať projekty na zmenu profilu nemocníc, rozšírenie ambulantných zariadení s vytváraním a výstavbou dobre vybavených diagnostických a liečebných stredísk. Považujeme za potrebné zvýšiť a udržať vysoký štandard starostlivosti o matku a dieťa, mimoriadnu pozornosť treba venovať našim zdravotne postihnutým spoluobčanom, vrátane bezplatného poskytovania potrebných technických prostriedkov. Podporíme modernizáciu zdravotníctva, obnovu jeho prístrojového vybavenia. Sme si vedomí, že pracovníkom zdravotníctva treba vrátiť úctu a vážnosť. Budeme presadzovať zmenu koncepcie výchovy lekára a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Prestavbou musí prejsť koncepcia medicínskej vedy a výskumu. Treba vypracovať a presadiť také právne normy, ktoré umožnia zdravotníckej poisťovni aktívnu účasť na obnove ekologickej rovnováhy a dajú možnosť účinného postihu znečisťovateľov životného prostredia.

– – –

dosiahnutie plnej vymeniteľnosti meny pri upevňovaní jej vonkajšej a vnútornej stability odštátnenie a uskutočňovanie regulovanej privatizácie a prepojiteľnosť nášho ekonomického zákonodarstva na zákonodarstvo štátov Európskeho spoločenstva.

Chceme, aby výslednicou ekonomickej reformy i vlastníckej premeny bol moderný, sociálne smerovaný trhový mechanizmus zmiešaného vlastníckeho typu s prevahou súkromného vlastníctva, vrátane podieľania sa zamestnancov na majetku podnikov. Zlaďovanie záujmov práce a kapitálu povedie k zvýšeniu efektívnosti a produktivity celej hospodárskej činnosti. Súčasťou tejto premeny je vytvorenie moderného kapitálového a peňažného trhu s modernými bankovými a burzovými službami. Dosiahnutie týchto cieľov vyžaduje opustenie unitárnej povahy ekonomickej reformy, ktorá neberie do úvahy ťažšie východiskové podmienky slovenskej ekonomiky pri prechode k trhovému mechanizmu. Neodkladnou úlohou hospodárskej politiky štátu tak pri uskutočňovaní ekonomickej reformy, ako aj pri ovplyvňovaní hospodárskeho života podnikov je zabrániť ekonomickému kolapsu a ďalšiemu zhoršovaniu životných podmienok obyvateľstva.

a) Ďalšia stratégia ekonomickej reformy a privatizácie
Stratégia ekonomickej reformy nášho hnutia vychádza z analýzy a diagnostiky súčasného stavu. Ukázalo sa, že šoková terapia, postavená len na trhovej samoregulácii, priviedla našu ekonomiku do krízy, spojenej s hlbokým prepadom výroby, s vysokou nezamestnanosťou a výrazným zhoršením životných podmienok obyvateľstva najmä na Slovensku. Doteraz sa neuskutočnila ani zásadná zmena v správaní sa podnikov, ich manažmentu a zamestnancov. Koncepcia hospodárskej politiky musí zohľadňovať sociálnu dimenziu transformačného procesu, rešpektujúcu limity sociálnej únosnosti. Nie je možné spoliehať sa len na samoregulujúcu úlohu trhového hospodárstva v očakávaní, že verejnosť bude akceptovať neúmerné obete. Sociálny rozmer hospodárskej politiky nezužujeme iba na materiálne zabezpečenie človeka a jeho rodiny, ale za jej súčasť považujeme aj utváranie novej kvality života. Vychádzame z toho, že v krátkom období nemožno dosiahnuť plné fungovanie trhového mechanizmu, pretože vytváranie podmienok pre súťaživosť a konkurenčnú schopnosť podnikov je dlhodobejší proces. Potrebujeme konštruovať taký ekonomický systém, ktorý povedie k rastu produktivity a efektívnosti a svojím chápaním a smerovaním bude zlučiteľný s moderným trhovým profilom hospodárstva.

3. Hospodárstvo
V oblasti hospodárstva považujeme za nutné súbežne uskutočňovať ekonomickú reformu vedúcu k sociálne nasmerovanému trhovému systému a zásadnú štrukturálnu premenu slovenskej ekonomiky. Chceme zmeniť jej doplnkovú povahu s prevažujúcou výrobou polotovarov na modernú, výkonnú ekonomiku s prevahou finálnej produkcie nenáročnej na energetické zdroje a dovoz surovín, ktorá sa orientuje na vysoko kvalifikovanú prácu a využívanie vlastných zdrojov. V ekonomickej reforme pôjde naďalej o: – liberalizáciu cien spojenú s rozširovaním hospodárskej súťaže a s postupným prechodom na liberalizáciu miezd: tam kde bude absentovať konkurenčný tlak, uplatní sa regulácia cien

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

6

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

7

Preto jedným z kľúčových prvkov nášho postupu v ďalšom období bude účasť štátu, ale aj bánk pri ovplyvňovaní hospodárstva a formovaní funkčného trhu. Považujeme za nutné preseknúť špirálu úpadku a vytvoriť podmienky prechodu od hlbokého poklesu k oživeniu a rastu ekonomiky. To predpokladá vykonať opatrenia vedúce k – – – – – oživeniu dopytu obyvateľstva zvýšeniu verejných investícií zvýšeniu domácich podnikateľských investícií egulovanému prílivu zahraničného kapitálu a zvýšeniu exportu.

privatizovaných jednotkách malého a stredného charakteru s cieľom rozvoja súkromného podnikania. Tento prístup sa v doterajšom priebehu veľkej privatizácie nedostatočne uplatnil práve na Slovensku. Ide najmä o možnosť splátkového privatizovania s uplatnením zamestnaneckých účastín. Chceme zvýšiť koncepčnosť v privatizácii veľkých podnikov. Dôkladne pripravené a uvážené postupy, najmä pre vstup zahraničného kapitálu, budeme uplatňovať pri privatizácii bánk, obchodných sietí, zariadení cestovného ruchu a strategických kapacít zameraných na ťažbu a spracovanie domácich surovín. Vstup zahraničných investorov považujeme za vhodné orientovať predovšetkým na rozšírenie akciového kapitálu našich podnikov v spojení s technologickou modernizáciou a rekonštrukciou. V strategických oblastiach pokladáme za nutné určiť mieru účasti štátu, resp. zahraničného kapitálu na majetku privatizovaných podnikov. Považujeme za potrebné prehodnotiť systém kupónovej privatizácie i z hľadiska rizika lacného výpredaja národného majetku do zahraničia, resp. koncentrácie majetku v rukách úzkej skupiny vlastníkov. Ak sa uvedené riziká potvrdia, budeme presadzovať prijatie primeraných zákonných opatrení a ustanovenie parlamentnej komisie na dohľad nad procesom privatizácie. V záujme podpory malého a stredného podnikania bude naše hnutie v ďalšej etape privatizácie presadzovať štandardné spôsoby privatizácie formou priameho predaja ucelených častí hospodárskych jednotiek. V tejto súvislosti bude iniciovať rozvoj podporných bánk, ktorých zdroje budú sčasti tvoriť i prostriedky získané z privatizácie. Väčší priestor chceme vytvoriť pre uplatnenie leasingových (splátkových) foriem privatizácie, vrátane dostatočnej propagácie a výhodných úverových podmienok. Zasadíme sa za povinnosť preukazovať pôvod peňazí a vykonanie previerky zákonnosti doterajšieho priebehu privatizácie. Zároveň sa zasadíme za výrazné daňové úľavy, prípadne daňové prázdniny pre malých a stredných podnikateľov, usilujúcich sa o rozvoj svojich podnikov pri súčasnom vytváraní nových pracovných príležitostí.

K zvýšeniu súhrnného dopytu, ale zároveň aj k zvyšovaniu produktivity práce aefektívnosti prispeje postupná liberalizácia miezd a platov, spojená s nevyhnutnou reguláciou spotrebiteľských cien tovarov a služieb v tých prípadoch, kde absentuje konkurencia. Považujeme za nevyhnutné spojiť proces oživenia ekonomiky s opatreniami, ktoré budú minimalizovať inflačné tlaky - predovšetkým rámcovými regulačnými opatreniami v oblasti cien, účelnou protimonopolnou politikou rozširovaním konkurenčného prostredia a selektívne uplatňovanou reštriktívnou politikou. V rozpočtovej politike sa musia vypracovať alternatívne postupy na korekciu príjmovej a výdajovej stránky verejných rozpočtov pre prípad, že sa realita makroekonomických veličín, t. j. výkonnosti ekonomiky, nezamestnanosti a inflácie odchýli od predpokladaných zámerov.

b) Politika odštátnenia a privatizovania
Pri uskutočňovaní privatizácie považujeme za dôležité odštátnenie všetkých štátnych podnikov a ich premenu na akciové spoločnosti a verejnoprospešné podniky. Za jeden z podstatných prvkov ekonomickej transformácie pokladáme zmeny vlastníckych vzťahov, rozsiahly presun vlastníctva z rúk štátu do súkromných rúk. Proces privatizácie však nemožno redukovať len na administratívnu zmenu vlastníctva, pretože sama osebe nie je zárukou obnovenia dynamiky hospodárstva. Tento proces musí získať ekonomickú racionalitu, ktorú vidíme v tvorbe súťažného prostredia, domácej podnikateľskej vrstvy a finančného ozdravenia podnikov. Ak sa pripustia špekulácie a neúmerné sústredenia vlastníctva do jedných rúk, môže to spochybniť a ohroziť aj politickú demokraciu. Doterajšia politika privatizácie nesmeruje k zvýšeniu výkonnosti, k finančnému ozdraveniu podnikov, technickej a technologickej modernizácii. V konečnom dôsledku môže dôjsť k lacnému výpredaju národného bohatstva. Podstatne väčšiu podporu musia dostať postupy zamerané na účasť vlastných zamestnancov (najmä formou jednorazového a splátkového odkúpenia majetku) v

c) Makroekonomická politika
Udržanie inflácie v prijateľných medziach považuje naše hnutie naďalej za jednu z priorít hospodárskej politiky. Priaznivo pôsobí na podnikateľské zámery, posilňuje pozitívne očakávania výrobcov i domácností, umožňuje udržiavať kúpnu silu príjmov a stabilitu meny. V kombinácii so selektívnou podporou dopytu a nevyhnutnými regulačnými opatreniami v oblasti cien sa tak vytvoria podmienky pre obnovu hospodárskej dynamiky, ktorá by nebola jednorazová, ale mala by trvalý ráz. Zmiernenie reštrikcie - zvýšenie rozpočtových výdajov, uvoľnenie úverových rámcov, znižovanie úrokových mier - budeme preto smerovať predovšetkým na podporu investičnej výstavby s prísne účelovou výberovou povahou, s cieľom prispieť jednak k realizácii štrukturálnych zámerov hospodárskej politiky, jednak k oživeniu vnútorného dopytu. Vzhľadom na nedostatok vnútorných zdrojov pôjde podpora rozvojových zámerov najmä

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

8

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________

9

po línii nepriamych finančných nástrojov. Pôjde predovšetkým o úhradu nákladov úverovania poskytovanie pôžičiek a záruk na ne, daňové úľavy, možnosti rýchlejšieho odpisovania základných prostriedkov a pod. Chceme zmeniť prístupy v bankovej a peňažnej sfére, kde privysoké úrokové sadzby a príliš opatrná úverová politika zväčšujú platobnú neschopnosť a brzdia podnikateľské zámery podnikov. Obrat možno navodiť najmä zmenou diskontnej politiky štátnej banky a súčasne zvýšením súťaživosti na peňažnom trhu – treba, aby si štát zachoval vplyv na politiku obchodných bánk. V daňovej politike sa sústredíme na podporu investičných aktivít a na oživenie vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti najmä znižovaním daňového zaťaženia a spružnením odpisovej politiky. Chceme dosiahnuť obrat v zabraňovaní a odhaľovaní daňových únikov. V súvislosti s prechodom na nový daňový systém od 1. 1. 1993 považujeme za závažnú harmonizáciu daňovej politiky s Českou republikou a zohľadnenie hospodárskych zámerov Slovenskej republiky. V mzdovej oblasti pokladáme za potrebný postupný prechod na mzdovú liberalizáciu najmä pri udržiavaní kontroly najmä spotrebiteľských cien. Pri určení smerného rastu miezd treba vymedziť takú hranicu, pri ktorej by ich vývoj bol ešte nákladovo neutrálny, t. j. nepôsobil by inflačne. Jednoznačne však považujeme za nevyhnutné riešiť hlboký pokles spotreby obyvateľstva. Vzhľadom na značný pokles úhrnného spoločenského dopytu, ktorého preklenutie je t. č. jedným z predpokladov oživenia hospodárstva, budeme súbežne s realizáciou rozvojových podnetov hľadať cesty k čiastočnému zhodnocovaniu príjmov občanov, ale i výdavkov štátneho sektoru do verejnej ekonomiky. Tieto postupy však musia byť previazané s vývojom produktivity a efektívnosti hospodárstva. Program rozvoja výroby musí byť spojený s finančným ozdravovaním podnikov cestou znižovania ich nadmernej úverovej zaťaženosti, cestou odstránenia mechanizmu vedúceho k druhotnej platobnej neschopnosti a cestou vládnej pomoci pri zabezpečovaní odbytu výroby na vnútornom i zahraničnom trhu. Ofenzívnejšie než doposiaľ treba riešiť dlhodobo odkladaný problém neupotrebiteľných zásob a ostatných zložiek majetku, ktorý obmedzuje adaptačné podmienky tuzemskej výroby a obchodu, blokuje umiestňovanie úverových zdrojov bánk a peňažných ústavov. Kým sa tuzemské výrobky stanú konkurencieschopné v medzinárodnom meradle, považujeme v záujme vytvorenia ich odbytových možností za potrebné v niektorých odboroch naďalej zabezpečovať dočasnú a selektívnu ochranu domácich výrobcov. Aj ochrana spotrebiteľa musí tvoriť dôležitú súčasť makropolitiky. Za tým účelom budeme iniciovať vytvorenie uceleného systému ochrany spotrebiteľa. V medzinárodnom obchode budeme podporovať vytváranie informačných služieb o príležitostiach na zahraničných trhoch, distribučných kanáloch a technických štandardoch. Ich súčasťou budú služby poskytujúce zahraničiu informácie o ponuke našich výrobcov. Zlepšenie vzťahov treba dosiahnuť najmä v obchodných kontaktoch s krajinami Spoločenstva

nezávislých štátov a treba pomôcť podnikom pri nadväzovaní a budovaní obchodných kontaktov na zahraničných trhoch. Súčasne je nevyhnutné podporovať export na vyspelé trhy západných štátov.

d) Štrukturálna politika
Naše hnutie je za to, aby štát svojimi zásahmi ovplyvňoval programy štrukturálnych zmien najmä v priemysle, doprave, spojoch, energetike a v cestovnom ruchu. Považujeme za nevyhnutné previazať vládne programy odvetvovej reštrukturalizácie s programami rozvoja regiónov. Do tvorby týchto programov chceme zapojiť odborníkov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Vedomí sme si vysokej deformovanosti východiskovej štruktúry slovenskej ekonomiky a nízkeho stupňa jej finalizácie. Z hľadiska odvetvovej štruktúry v slovenskej ekonomike sú nadmerné odvetvia ťažkého priemyslu, ktoré sú náročné na spotrebu energie a dovoz surovín. Týka sa to najmä ťažobných odvetví, hutníctva, ťažkého strojárstva a i. Pre úspešnosť transformácie nášho hospodárstva bude rozhodujúca aktivizácia vnútorných zdrojov. Treba sa prestať unášať falošnými ilúziami o masívnom vstupe zahraničného kapitálu, ktorý jediný vyrieši všetky naše problémy. Ak sa vlastnými silami aspoň sčasti nepostavíme na nohy, zahraničný kapitál k nám nevstúpi, alebo vstúpi za podmienok, ktoré sú pre nás nepriaznivé. Chceme preň vytvárať priaznivé vstupné podmienky a počítame s ním ako s vítaným zdrojom podpory štrukturálnych zámerov, pokiaľ pôjde o progresívne technológie, know-how a pod. Budeme však vytvárať i zábrany, ak by smeroval len k ovládnutiu našich surovinových zdrojov či tuzemských trhov, napr. skupovaním distribučných sietí. Pri reštrukturalizácii hospodárstva a vstupe zahraničného kapitálu nesmieme pripustiť stav, aby sme sa stali "zadným dvorom" západoeurópskej ekonomiky, čo by jej umožňovalo riešiť prípadné výkyvy na svetových trhoch na náš účet, resp. na naše územie by smerovali ekologicky nevhodné výroby. Ťažisko štrukturálnej politiky vidíme vo všeobecnej podpore investovania, podpore výskumu, vývoja a inovačných procesov, podpore malých a stredných podnikov, regionálnej politiky a politiky životného prostredia. Budeme ju presadzovať modernými trhovými nástrojmi podpory investícií, predovšetkým úhradou nákladov úverovania, pôžičkami, bonifikáciou, preberaním štátnych záruk i priamou účasťou štátu na investovaní najmä v oblasti infraštruktúry. Finančné prostriedky na realizáciu programov rozvojovej stratégie sa budú okrem prostriedkov získaných z privatizácie, zahraničných investícií a pôžičiek zabezpečovať aj prostredníctvom štátnych dlhopisov a štátnej účasti.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 10

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 11

Zásadnou prestavbou a dobudovaním musí prejsť dopravná a telekomunikačná sieť, vrátane ich zapojenia na európsku sieť, čo je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj hospodárstva, príliv zahraničného kapitálu i zabezpečenia medzinárodnej prepravy. Vzhľadom na výhodné geopolitické postavenie Slovenska môže práve táto oblasť zohrať významnú úlohu v jeho hospodárskom rozvoji. Pôjde nielen o vytvorenie predpokladov pre vstup zahraničného kapitálu, ale aj pre rozvoj cestovného ruchu. Chceme sa zamerať najmä na nasledujúce oblasti: – v železničnej doprave racionalizovať prepravu a v súlade s prognózami štátov európskeho spoločenstva rozvíjať severo-južné prepojenia Maďarsko - Poľsko a východo-západné spojenie vrátane prípravy novej kapacitnej trasy smerom na Ukrajinu s prípadnou možnosťou predlženie širokorozchodnej trate po Bratislavu v diaľničnej sieti pokračovať v jej dostavbe vrátane, pripojení na susedné štáty v cestnej sieti pokračovať v rekonštrukcii hlavných cestných ťahov so zameraním na severo-južné ťahy Maďarsko - Poľsko vo vodnej doprave splavňovať Váh a dobudovaním vodného diela Gabčikovo zabezpečiť podmienky na vytvorenie vodnej cesty Dunaj - Mohan – Rýn v leteckej doprave rekonštruovať a modernizovať letiská v spojoch budovať základnú chrbticovú štruktúru diaľkových telekomunikácií s jej väzbou na susedné štáty v produktovodoch realizovať preložku ropovodu z vodohospodársky chránených oblastí Žitného ostrova a vybudovať ropovod Schwechat – Bratislava.

– –

subvenčnou politikou určovaním podielu domácich zdrojov na celkovej spotrebe.

To tiež predpokladá, že sa dobuduje jadrová elektráreň v Mochovciach a vodné dielo Gabčíkovo.

e) Výživa obyvateľov, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Vo výžive obyvateľstva našim cieľom je postupne obnoviť a udržať dosiahnutý štandard spotreby potravín, rozšíriť ich sortiment a kvalitu. Chceme uprednostniť efektívnu domácu výrobu pred dovozom so zámerom udržať potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky v strategických poľnohospodárskych produktoch. Dôraz budeme klásť na ochranu životného prostredia a sociálne postavenie roľníka. Sme za obnovu vlastníckych vzťahov k poľnohospodárskej a lesnej pôde a ostatnému majetku pri zosúladení záujmov vlastníkov a užívateľov a rovnocennosti všetkých podnikateľských foriem. Sme za nápravu minulých krívd a za rozvoj súkromného, individuálneho alebo spoločného podnikania na základe slobodného rozhodnutia každého vlastníka pôdy. Budeme venovať pozornosť transformácii družstiev na majetkovo podielnícke. V privatizácii štátnych potravinárskych podnikov budeme podporovať účasť prvovýrobcov na nej. V súčasnosti pokladáme za prvoradé zabrániť ďalšiemu pokračovaniu úpadku poľnohospodárskej výroby, využiť schopnosti ľudí, prírodné podmienky a existujúce stavebné a technologické zdroje. Neodkladná je štátna aktívna podpora poľnohospodárstva v jeho nákladovej a reštrukturalizácii s dôrazom na vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj oblastí a regiónov. Osobitne pôjde o účasť štátu na zabezpečovaní sociálnej rovnováhy a udržanie vidieckeho osídlenia v horších výrobných podmienkach horských a podhorských oblastí. Tu chceme posilniť ekologickú a krajinotvornú úlohu poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Sme za aktívnu politiku štátu pri formovaní funkčného trhu poľnohospodárskych výrobkov a potravín uplatňovaním regulačných opatrení v cenách vybraných vstupov a v minimálnych cenách vybraných poľnohospodárskych výrobkov. So zámerom poskytnúť čas na dosiahnutie konkurenčnej schopnosti domácich výrobcov voči zahraničiu, budeme uplatňovať diferencovanú a časovo ohraničenú ochranu vnútorného

– – – – – –

Vzhľadom na prírodné a geografické podmienky Slovensko má predpoklady zaujať strategické postavenie. Cestovný ruch spolu s prepravou sa stanú výraznými zdrojmi príjmov zahraničných mien. Zásadná reštrukturalizácia rozvoja turistiky sa musí uskutočniť na základe ucelenej koncepcie. Jej realizáciu treba založiť na súťaži variantných projektov. Štát poskytne podporu takým projektom, ktoré vytvoria najviac pracovných príležitostí, umožnia optimálne využitie existujúcich kapacít vrátane využitia existujúceho bytového fondu vidieka, využitie bohatých zdrojov minerálnych vôd, sakrálnych, kultúrnych a stavebnoarchitektonických pamiatok. Rozvoj cestovného ruchu musí byť v súlade s prísnymi ekologickými kritériami. Základom štátnej politiky v oblasti palivo-energetického komplexu je koncepcia jeho reštrukturalizácie a privatizácia, ktorá naďalej predpokladá spoluúčasť štátu napr. formou holdingu. Jeho úlohou bude určovať rozvojové a útlmové programy. Štát bude vplývať na politiku odvetvia – limitovaním cien energie pre konečných spotrebiteľov

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 12

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 13

trhu potravín a poľnohospodárskych výrobcov pred dovozom v súlade s prijatými medzinárodnými záväzkami. Aktívnou proexportnou zahraničnou politikou podporíme výhodné možnosti vývozu domácej výroby potravinárskych výrobkov na voľné trhy Spoločenstva nezávislých štátov a ďalších oblastí. Protimonopolnou politikou a podporou vstupu na potravinový trh novým malým a stredným podnikateľom chceme vytvárať súťaživé prostredie, ktoré je jednou z podmienok zlacňovania výroby potravín. Naším zámerom v lesnom hospodárstve je dosiahnuť vyváženosť medzi produkčnými, ekologickými a krajinotvornými funkciami lesa, udržanie a postupné zlepšenie ich ekologickej úrovne v jednotlivých regiónoch. Pre obyvateľa chceme zlepšiť zásobovanie pitnou vodou odstraňovaním príčin vysokých strát, dokončovaním rozostavaných vodárenských kapacít a výstavbou nových vodární v nedostatkových oblastiach Slovenska.

g) Ekologická politika
Zdravé životné prostredie pokladáme za základnú podmienku života spoločnosti. Musíme zaručiť právo občanov na život v zdravom prostredí, motivovať občanov k aktívnej ochrane životného prostredia. Ekologické prístupy chceme presadzovať ako jeden z rozhodujúcich rozmerov kvality procesu ekonomickej premeny a štrukturálnych zmien, s cieľom dosiahnuť rovnováhu ekonómie a ekológie v reálnom čase.

II. Obnova mravných a kultúrnych hodnôt
a) Kultúra, umenie a veda
Kultúra, umenie a veda musia prispievať k udržaniu kontinuity najlepších národných tradícií, vytvárať priestor na reprezentovanie národného spoločenstva vo svete, ale aj na prijímanie pozitívnych podnetov zo sveta. Takéto smerovanie významu umenia a kultúry výrazne prispeje k obhajobe jej národnej identity, ako aj k začleňovaniu do kontextov stredoeurópskeho historického vývinu s jeho kresťanskou a humanistickou tradíciou. Predpokladom pluralitného, od akejkoľvek ideológie nezávislého rozvoja kultúry a umenia je sloboda umeleckej tvorby. Tento kľúčový princíp existencie umenia bude hnutie rešpektovať a presadzovať. Prioritou tu bude podpora pôvodnej tvorby vo všetkých druhoch vážneho, nekomerčného a duchovného umenia a to prostredníctvom štátnych dotácií, sponzorstva a daňových úľav, čo pozitívne ovplyvní aj ďalšiu existenciu fondu Pro Slovakia. Hnutie bude podporovať nezávislé a národno-kultúrne inštitúcie, spolkový život a umelecké združenia talentovaných mladých umelcov, kultúru národnostných menšín a bude vplývať na zlepšenie sociálneho postavenia umelcov aj formou legislatívy. Osobitnú pozornosť bude venovať miestnej kultúre a jej nezastupiteľnej funkcii v živote obci regiónov, ako aj starostlivosti o pamiatkovo chránené územia a objekty.

f) Regionálna politika
V regionálnej hospodárskej politike je naším zámerom vypracovanie vládnych programov, ktoré budú konkurznou formou pomáhať štruktúrnej adaptácii regiónov. Tým sa umožní vyššia tvorba zdrojov v regiónoch, ktoré majú predpoklady zachytiť rozvojové trendy a byť nosnými z hľadiska hospodárstva Slovenskej republiky. Na druhej strane treba nástrojmi ekonomickej solidarity (napr. nižším zdanením pre prilákanie kapitálu) zabrániť vzniku výrazných rozdielov v životných podmienkach ekonomicky slabších regiónov. Súčasťou regionálnej štrukturálnej politiky bude i budovanie regionálnych technicko-inovačných centier, pobočiek obchodných, priemyselných a iných komôr, zväzov, bánk, poisťovní a pod.

b) Náboženstvo a spoločnosť
Naše hnutie má v úcte náboženské cítenie občanov. Kladieme si za ciel' vytvárať podmienky na rozvinutie náboženského života občanov a na pôsobenie cirkevných ustanovizní. Chceme vytvoriť dobré vzťahy vzájomnej podpory a vzájomného rešpektu medzi cirkvami a štátom. Uvedomujeme si význam pôsobenia cirkví v duchovnej stabilizácii spoločnosti, v mravnej výchove občanov, osobitne však v mravnej výchove mládeže. Budeme podporovať vznik a činnosť charitatívnych fondov a ustanovizní

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 14

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 15

c) Informatika a spoločnosť
V informačnej politike a v politike médií masovej komunikácie chceme podnietiť vytvorenie podmienok na nezávislé jestvovanie a prácu informačných a masovokomunikačných prostriedkov. Základom musí byť zákon o práve občanov na šírenie informácií a dotváranie priestoru na výkon tohto práva. Rozhlas a televízia musia prejsť v plnom rozsahu z federálnej pôsobnosti do pôsobnosti národných republík. Pokladáme za potrebné iniciovať získavanie a spracúvanie ekonomických informácií pre potreby podnikania na Slovensku. Vytvoríme podmienky na to, aby sa vo svete vytváral pravdivý, neskreslený obraz Slovenska a jeho obyvateľov.

pokladáme za prirodzené, že sa na nižších stupňoch škôl alternatívne (podľa želania rodičov alebo žiakov) zavedú i hodiny etiky a náboženstva v rámci riadneho rozvrhu. V školstve treba zmeniť štruktúru riadenia, financovania, pedagogického procesu a systému tak, aby sa prekonalo zaostávanie za svetovým vývojom. Chceme zabezpečiť pluralitu školských systémov s vytvorením rovnakých podmienok pre štátne, súkromné i cirkevné školy a pre národnostné menšinové školy. Treba vytvoriť podmienky na vyučovanie slovenského jazyka ako štátneho jazyka na celom území Slovenskej republiky a budeme presadzovať obnovenie malotriedok v slovenských enklávach v prostredí inonárodných menšín. Treba preskúmať účinnosť platného jazykového zákona a spôsob jeho realizácie na celom území Slovenskej republiky a zabezpečiť jeho prípadnú novelizáciu. Považujeme za potrebné predchádzať trvalému odchodu vynikajúcich pracovníkov do zahraničia a do sfér mimo vedy. Sme za vybudovanie informačných systémov ako v kultúre a umení, tak i vo vede a školstve a vo všetkých oblastiach národného hospodárstva. Treba zabezpečiť pripojenie našich informačných systémov na medzinárodné databázy.

d) Vedecká a vzdelávacia politika
Vedu, výskum, vzdelanie a školstvo, spracovanie a šírenie informácií pokladáme za rozhodujúci predpoklad všeobecného pokroku, duchovného rozvoja, hospodárskej prosperity a životnej úrovne spoločnosti. Pokladáme za potrebné zastaviť rozpad vedeckovýskumnej základne Slovenska v Slovenskej akadémii vied, na vysokých školách a v rezortoch. Východiskom pre rozvoj vedy na Slovensku je sloboda vedeckého bádania, jeho nezávislosť od straníckych direktív a ideológií a jeho spätosť s potrebami všestranného rozvoja slovenskej spoločnosti. Vo vede a výskume budeme podporovať zdravú súťaživosť a orientáciu podľa potrieb rozvoja kultúry a národného hospodárstva. Na to využijeme aj systém grantov. Sme za funkčné prepojenie a spoluprácu vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Považujeme za potrebné doriešiť úlohy štátnej správy pri koordinácii vedy a výskumu. Treba zlepšiť výchovu vedeckých pracovníkov a ich sústavné inštitucionalizované štúdium v kontakte s najlepšími svetovými pracoviskami a s významnými osobnosťami vedy vo svete. Bude treba prebudovať postgraduálne a pokročilé štúdium. Vzdelanie musí byť prístupné všetkým a vzdelanostná úroveň spoločnosti sa musí sústavne zvyšovať. Podľa možností ekonomického vývinu treba na to vytvárať materiálne, organizačné a iné predpoklady. Naším cieľom je čo najskôr sa priblížiť k najvyspelejším krajinám v hustote školskej siete, počte študujúcich na vysokých školách, v technickom a materiálnom vybavení škôl. S ohľadom na nové podmienky života a práce budeme podporovať a rozvíjať samostatnosť vo vzdelávaní, tvorivosť v myslení a schopnosť trvale sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. V rozvoji kultúrnej, vo zvyšovaní vzdelanostnej a v upevňovaní mravnej úrovne mládeže vidíme základ riešenia mnohých súčasných i budúcich problémov spoločnosti. Preto

e) Rozvoj telesnej kultúry
Šport, telesnú kultúru a turistiku pokladáme za činitele, ktoré významne harmonizujú život spoločnosti a upevňujú telesné a duševné zdravie obyvateľov. Budeme podporovať rozvíjanie sponzorstva i prvkov samofinancovania a zabezpečíme finančnú spoluúčasť štátu na podpore športu. Pokladáme za odôvodnené, aby sa podstatne zvýšila účasť obcí, miest a občianskych združení na podpore športových činností. Podmienky na to chceme vytvárať aj prostriedkami daňového systému.

III. Občan a štát
Dôležitým predpokladom všestranného rozvoja Slovenska je kvalitatívna zmena štátoprávneho usporiadania. Na to, aby Slovenská republika mohla zvládnuť ťaživé hospodárske a sociálne problémy, musia mať jej orgány dostatok právomocí. Riešenie vnútorných problémov je bezprostredne späté aj so zahraničnou politikou. Preto Slovensko musí mať možnosť priamo nadväzovať vzťahy k ostatným štátom. To vyžaduje pretvoriť terajší federálny zväzok Slovenskej republiky a Českej republiky na zväzok suverénnych republík s vlastnou medzinárodno-právnou subjektivitou. Pre dosiahnutie nového ústavného stavu bude hnutie presadzovať: – vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 16

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 17

– – – –

prijatie Ústavy Slovenskej republiky, v ktorej sa zakotvia demokratické zásady uskutočňovania štátnej moci opatrenia na získanie medzinárodno-právnej subjektivity Slovenskej republiky vyhlásenie referenda o suverenite a o novom usporiadaní vzťahov s Českou republikou uzavretie zmluvy s Českou republikou, ktorá zabezpečí zachovanie spoločného ekonomického priestoru, spoločnú obrannú koncepciu a koordináciu zahraničnej politiky, dôsledné rešpektovanie základných práva slobôd občanov obidvoch republík (Listina základných práva slobôd).

– – –

skvalitnením činnosti orgánov štátnej správy vo vzťahu k sociálne odkázaným občanom spružnením registračného a povoľovacieho konania pri začatí podnikateľskej činnosti dôsledným zavŕšením rehabilitácie politicky prenasledovaných a diskriminovaných občanov.

c) Štátna správa a samospráva
Osobitne naliehavé je zjednodušenie štátnej správy. Považujeme za nevyhnutné znížiť počet ústredných orgánov a sprehľadniť sústavu orgánov miestnej správy. Agendy štátnej správy je treba sústrediť čo najviac na jedno miesto, aby občan mohol lepšie vybavovať svoje záležitosti. Navrhneme tiež vytváranie regionálnych autonómnych správ, na ktoré sa presunie časť pôsobnosti centrálnych orgánov a ktoré budú zodpovedať za rozvoj regiónov. Prostriedky na realizáciu ich politiky sa budú zabezpečovať zavedením regionálnych daní aj podielom na republikových daniach. Takisto budeme presadzovať finančné zabezpečenie rozvoja obcí. Veľkú dôležitosť prisudzujeme profesionálnej kvalite aparátu štátnej správy. Považujeme za potrebné vytvoriť osobitný vzdelávací systém na skvalitnenie jeho odbornej spôsobilosti. Budeme sa zasadzovať za vytvorenie štatútu verejného zamestnanca, ktorý zabezpečí stabilitu, vysokú profesionálnosť i apolitickosť pracovníkov štátnej správy. Musíme dosiahnuť vybudovanie moderného riadiaceho aparátu, ktorý bude pracovať metódami zodpovedajúcimi vyspelým trhovým krajinám. Na zodpovedné miesta musia prísť odborníci, ktorých prvoradým záujmom je rozvoj Slovenska, ktorí veria v sily a potenciál jeho občanov i hospodárstva. V novej štruktúre ministerstiev a iných ústredných orgánov bude treba pristúpiť k znižovaniu podielu štátnej moci na správe verejných vecí dotváraním sústavy neštátnych samosprávnych inštitúcii a rozvinutím ich činnosti. Máme záujem o vecnú a korektnú spoluprácu s odbormi, na základe ktorej chceme udržiavať sociálny mier. Podporou vzniku záujmových a regionálnych združení chceme vytvárať predpoklady na väčšie zapojenie občanov do rozhodovania o veciach miestnej samosprávy. V rozvíjaní záujmovej samosprávy, napríklad vo forme profesijných komôr, verejnoprávnych korporácií, charitatívnych ustanovizní, vidíme možnosť účelnej podpory samoregulačných procesov občianskej spoločnosti.

a) V Ústave Slovenskej republiky budeme presadzovať:
– – – – – – postavenie občana ako zdroja politickej moci základy sociálneho, právneho štátu, pluralitnej demokracie, ochrany základných práv a slobôd občanov parlamentnú formu vlády s prezidentom ako hlavou štátu sociálne trhové hospodárstvo územnú samosprávu zabezpečujúcu rozvoj obcí a regiónov sústavu nezávislých súdov, vrátane Ústavného súdu.

Hnutie bude pri správe verejných vecí podporovať aj formy priamej demokracie (referendum, petície, atď.).

b) Občianske práva
Budeme sa zasadzovať o účinnejšiu ochranu práva záujmov občanov najmä: – – – zlepšením organizačných a materiálnych podmienok činnosti súdov, aby občan v nich nachádzal dôslednú a včasnú zákonnú ochranu dôraznejším postihovaním pracovníkov štátneho aparátu za nezákonný a ľahostajný výkon ich povinností včasným vybavovaním vlastníckych vzťahov majetkových záležitostí, ktoré súvisia so zmenou

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 18

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 19

d) Národné a národnostné práva
Občiansku spoločnosť v Slovenskej republike okrem Slovákov tvoria aj národnostné menšiny a etnické zoskupenia. Z tohto dôvodu sa hnutie vo vzťahu k týmto občanom Slovenskej republiky bude usilovať o to, aby mohli slobodne rozvíjať svoju národnostnú a etnickú osobitosť, jazykovú kultúru a vzdelanosť. Pri zabezpečovaní ochrany práv národnostných menšín a etnických skupín budeme vychádzať z úrovne medzinárodných dohôd. Pôjde nám tiež o to: aby štáty, kde žijú príslušníci slovenskej národnosti, zabezpečovali pre nich rovnaké možnosti rozvoja a ochrany práv. Považujeme tiež za potrebné vytvárať garancie ochrany práv a záujmov občanov slovenskej národnosti, žijúcich na území s prevahou obyvateľstva národnostných menšín.

g) Zahraničná politika
V medzinárodných vzťahoch považujeme za prvoradé priame zapojenie Slovenskej republiky do európskych integračných procesov. Vidíme v nich možnosť reálneho naplnenia politických i ekonomických záujmov Slovenska. Všeobecne prijímané kritériá na uznanie medzinárodnej subjektivity inými štátmi sú plne v súlade s programovými cieľmi nášho hnutia. V tejto súvislosti budeme presadzovať: – – – – – – – – rešpektovanie medzinárodných záväzkov prijatých ČSFR aktívnu účasť Slovenskej republiky v medzinárodných mierových procesoch, vrátane zapojenia do procesov odzbrojenia nešírenia jadrových zbraní a do systémov regionálnej bezpečnosti a stability účasť na medzinárodných systémoch zabezpečujúcich rešpektovanie ľudských práv, ochranu demokracie a garantovanie práv národnostných menšín a etnických skupín zásadu neporušiteľnosti a nedotknuteľnosti hraníc riešenie medzinárodných sporov a konfliktov len formou dohôd a podriadenosť eventuálnemu rozhodnutiu medzinárodného arbitrážneho orgánu väčšiu súčinnosť krajín stredoeurópskeho priestoru vo väzbe na európsku integráciu zabezpečovanie vonkajších predpokladov pre štrukturálnu prestavbu slovenskej ekonomiky, pre príliv zahraničného kapitálu a plynulé vstupy a výstupy slovenskej ekonomiky priame kontakty s krajanskými organizáciami vo svete s cieľom podporiť ich kultúru a vzdelávanie v národnom jazyku kontakty s európskymi politickými stranami s príbuzným programovým zameraním zrevidovanie všetkých praktík a zo zákona vyplývajúcich diskriminačných postupov voči krajanom prichádzajúcim do starej vlasti vytvorenie Slovenského zahraničného ústavu a pravdivého obrazu Slovenska vo svete cieľavedomou informačnou politikou budovanie zastupiteľských orgánov Slovenskej republiky vo vybraných krajinách.

e) Obranná politika
V súlade so zahraničnou politikou považujeme za nutné posilniť aktivity smerujúce k zapojeniu armády do európskeho bezpečnostného systému. Právo na obranu považujeme za dôležitú súčasť štátnej zvrchovanosti SR. Podporíme program redislokácie a štrukturálnych zmien Česko-slovenskej armády tak, aby boli dôsledne zabezpečené záujmy Slovenskej republiky a jej zvrchovanosť. Jeho realizácia vyžaduje podporiť súčinnosť centrálnych a miestnych orgánov. Budeme sa orientovať na postupnú profesionalizáciu armády pri súbežnom skrátení vojenskej základnej služby na nevyhnutné minimum.

– – – – –

f) Boj proti kriminalite
Považujeme za bezpodmienečne nutné vypracovať a uskutočniť rozsiahly a dlhodobý program boja proti zločinnosti, ktorá ohrozuje individuálnu aj spoločenskú slobodu. Zastavenie rastu zločinnosti a jej zníženie chápeme ako jeden zo základných prvkov stabilizácie spoločnosti. Budeme sa zasadzovať za to, aby sa čelilo korupcii, ktorá ohrozuje priebeh a výsledky premeny našej spoločnosti. Hnutie bude osobitnú pozornosť venovať sociálnej prevencii kriminality a boju so zločinnosťou. Štátne orgány musia účinnejšie chrániť najmä život, zdravie a iné hodnoty občanov.

V uvedenom zmysle považujeme za základ pre priamy vstup do Európskych spoločenstiev Asociačnú dohodu, ktorú uzavrela ČSFR.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 20

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 21

S týmto programom sa obraciame na občanov Slovenska v dobrej viere, že nám pomôže nájsť východiská z hlbokej politickej, mravnej, sociálnej a ekonomickej krízy, v ktorých sa naša spoločnosť nachádza. Občan Slovenska, máš možnosť sa rozhodnúť, či chceš žiť v zvrchovanej demokratickej republike, alebo v nesvojprávnom a závislom regióne.

HLAVNÉ ČRTY VOLEBNÉHO PROGRAMU HZDS

Vážení spoluobčania a priatelia,
po dvoch rokoch znova pristupujeme k urnám, aby sme rozhodli o ďalšom osude Slovenska.

Schválené na Republikovom sneme HZDS konanom v Žiline 21. a 22. marca 1992

Hnutie za demokratické Slovensko Vám predkladá hlavné črty volebného programu a uchádza sa ním o Vašu dôveru. Veríme, že jeho naplnenie prispeje k zastaveniu šíriacej sa krízi a vytvorí podmienky pre prosperitu Slovenska.

I. Hospodárstvo a sociálna politika
Mnoho problémov, na ktoré trpí naša spoločnosť a jej občania, má svoj pôvod v ekonomike, ktorá veľmi zaostala za vyspelými štátmi a za posledné dva roky sa dostala do hlbokého úpadku. V našom programe sa zaväzujeme predovšetkým preseknúť recesnú špirálu, t. j. najprv zmierniť a potom zastaviť úpadok a zastaviť ďalší pokles zhoršovania životných podmienok obyvateľstva. Od toho je odvodená aj naša stratégia a politika (program) v oblasti hospodárstva. Preto považujeme za nutné súbežne uskutočňovať ekonomickú reformu a zásadnú štrukturálnu premenu slovenskej ekonomiky. Jedno i druhé vyžaduje opustiť unitárny charakter ekonomickej transformácie a vytvoriť v rámci spoločného ekonomického priestoru relatívne nezávislú stratégiu ďalšieho pokračovania ekonomickej reformy a vlastnú (slovenskú) hospodársku politiku. Toto je možné iba v podmienkach dovŕšenia štátnej zvrchovanosti Slovenska. V ekonomickej reforme pôjde naďalej o regulovanú cenovú liberalizáciu súbežne s rozširovaním hospodárskej súťaže a so mzdovou liberalizáciou, o dosiahnutie plnej vymeniteľnosti meny pri upevňovaní jej vonkajšej a vnútornej stability, o odštátnenie a uskutočňovanie regulovanej privatizácie a o prepojiteľnosť nášho ekonomického zákonodarstva na zákonodarstvo štátov Európskeho spoločenstva. Chceme, aby výslednicou ekonomickej reformy i vlastníckej premeny bol moderný, sociálne nasmerovaný trhový mechanizmus zmiešaného vlastníckeho typu pri prevahe súkromného vlastníctva, vrátane podieľania sa zamestnancov na majetku podnikov. Zlaďovanie záujmov práce a kapitálu povedie k zvýšeniu efektívnosti a produktivity celej hospodárskej činnosti. Súčasťou tejto premeny je vytvorenie moderného kapitálového a peňažného trhu s modernými bankovými a burzovými službami a so vznikom i podporou malého a stredného podnikania.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 22

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 23

Cieľom štrukturálnej premeny slovenskej ekonomiky je zbaviť ju jej doplnkového charakteru (vo vzťahu k českej ekonomike a ekonomikám štátov bývalého RVHP) s prevažujúcou výrobou polotovarov, náročnou na energiu, dovážané suroviny a prepravu, apremeniť ju na ekonomiku s modernou štruktúrou, s prevahou finálnej produkcie, nenáročnej na energetické zdroje a orientovanej na vysokokvalifikovanú prácu a využívanie vlastných zdrojov. Stratégia ekonomickej reformy nášho hnutia vychádza z analýzy a diagnostiky súčasného stavu. Ukázalo sa, že šoková terapia, postavená na trhovej samoregulácii priviedla našu ekonomiku do krízy, spojenej s hlbokým prepadom výroby, s vysokou nezamestnanosťou a výrazným zhoršením životných podmienok obyvateľstva najmä na Slovensku. Nedošlo zatiaľ ani k zásadnej zmene v správaní sa podnikov, ich manažmentu a zamestnancov. Vychádzame z toho, že v krátkom období nie je možné dosiahnuť plné fungovanie trhového mechanizmu, pretože vytváranie podmienok pre súťaživosť a konkurenčnú schopnosť podnikov je dlhodobejší proces. Potrebujeme konštruovať taký ekonomický systém, ktorý povedie k rastu produktivity a efektívnosti a svojím chápaním a smerovaním bude zlučiteľný s moderným trhovým profilom hospodárstva. Preto jedným z kľúčových prvkov nášho postupu v ďalšom období bude pozitívna účasť štátu na regulovaní hospodárstva a formovaní funkčného trhu. Považujeme za nutné vytvoriť podmienky prechodu od hlbokého poklesu k oživeniu a rastu ekonomiky. To predpokladá vykonať opatrenia vedúce k zvýšeniu súhrnného dopytu a k podpore štrukturálnych zmien v oblasti ponuky najmä prostredníctvom – – – – valorizácie dôchodkov a platov štátnych zamestnancov zvýšenia verejných investícií zvýšenia podnikateľských investícií a zvýšenia exportu.

Považujeme za potrebné prehodnotiť systém kupónovej privatizácie i z hľadiska rizika lacného výpredaja národného majetku do zahraničia, resp. koncentrácie majetku v rukách úzkej skupiny vlastníkov. Ak sa uvedené riziká potvrdia, budeme presadzovať prijatie primeraných zákonných opatrení a ustanovenie parlamentnej komisie pre dohľad nad procesom privatizácie. Udržanie inflácie v prijateľných medziach považuje naše hnutie naďalej za jednu z priorít hospodárskej politiky. Priaznivo pôsobí na podnikateľské zámery, posilňuje pozitívne očakávania výrobcov i domácností, umožňuje udržiavať kúpnu silu príjmov a stabilitu meny. V kombinácii so selektívnou podporou dopytu sa tak vytvorí prostredie pre obnovu hospodárskej dynamiky, ktorá by nebola jednorázová, ale mala by trvalý ráz. Zmiernenie reštrikcie - zvýšenie rozpočtových výdajov, uvoľnenie úverových rámcov, znižovanie úrokových mier - budeme preto smerovať predovšetkým na podporu investičnej výstavby s prísne účelovou výberovou povahou, s cieľom prispieť jednak k realizácii štrukturálnych zámerov hospodárskej politiky, jednak k oživeniu vnútorného dopytu. Hospodársku politiku zameranú na ekonomické oživenie spojíme s prijatím rámcových regulačných pravidiel v oblasti cien. Program rozvoja výroby musí byť spojený s finančným ozdravovaním podnikov cestou znižovania ich nadmernej úverovej zaťaženosti, cestou odstránenia mechanizmu vedúceho k druhotnej platobnej neschopnosti a cestou vládnej pomoci pri zabezpečovaní odbytu výroby na vnútornom i zahraničnom trhu. Naše hnutie je za to, aby štát plnil podpornú úlohu v programoch štrukturálnych zmien najmä priemysle, doprave, spojoch, energetike a v cestovnom ruchu. Považujeme za nevyhnutné do tvorby týchto programov zapojiť odborníkov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, dosiahnuť spoločenský súhlas v hospodárskej stratégii a nepripustiť jej spolitizovanie. Ťažisko štrukturálnej politiky vidíme vo všeobecnej podpore investovania, podpore výskumu, vývoja a inovačných procesov, podpore malých a stredných podnikov, regionálnej politiky a politiky životného prostredia. Budeme ju presadzovať modernými trhovými nástrojmi podpory investícií, predovšetkým úhradou nákladov úverovania, pôžičkami, bonifikáciou, preberaním štátnych záruk i priamou účasťou štátu na investovaní najmä v oblasti infraštruktúry. Vo výživovej politike obyvateľstva je naším cieľom postupne obnoviť a udržať dosiahnutý štandard spotreby potravín, rozšíriť ich sortiment a kvalitu. Chceme uprednostniť efektívnu domácu výrobu pred dovozom so zámerom udržať potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky v strategických poľnohospodárskych produktoch. V súčasnosti pokladáme za prvoradé zabrániť ďalšiemu pokračovaniu úpadku poľnohospodárstva, neodkladne prejsť k aktívnej podpore reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby s prihliadnutím na vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj oblastí a regiónov. Pôjde najmä o účasť štátu pri zabezpečovaní sociálnej rovnováhy a udržania vidieckeho osídlenia v horších výrobných podmienkach horských a podhorských oblastí.

K zvýšeniu súhrnného dopytu, ale zároveň aj k zvyšovaniu produktivity práce a efektívnosti prispeje postupná liberalizácia miezd a platov. Pri uskutočňovaní privatizácie považujeme za dôležité odštátnenie všetkých štátnych podnikov a ich premenu na akciové spoločnosti a verejnoprospešné podniky hospodáriace podľa súkromného práva. Za jeden z podstatných prvkov ekonomickej transformácie pokladáme zmeny vlastníckych vzťahov, rozsiahly presun vlastníctva z rúk štátu do rúk súkromných. Proces privatizácie však nemožno redukovať len na administratívnu zmenu vlastníctva, pretože sama osebe nie je zárukou obnovenia dynamiky hospodárstva. Tento proces musí získať ekonomickú racionalitu, ktorú vidíme v tvorbe súťažného prostredia, domácej podnikateľskej vrstvy a finančného ozdravenia podnikov.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 24

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 25

Chceme najmä tu posilniť ekologickú a krajinotvornú úlohu poľnohospodárstva. Riešenie problémov našej ekonomiky nesmie smerovať k ďalšiemu zhoršovaniu sociálnych pomerov, ale naopak. Náš sociálny program je inšpirovaný encyklikou "Centesimus annus" a sociálnymi učeniami náboženských a humanitných spoločností. Doterajšiu sústavu sociálneho zabezpečenia považujeme za potrebné zmeniť tak, aby bola schopná riešiť dôsledky ekonomických, politických a sociálnych zmien. Chceme vybudovať moderné sociálne poistenie, zdravotnícke poistenie, vytvoriť komplexný systém štátnej sociálnej pomoci, vybudovať doplnkové poistenie, fond zamestnanosti, systém štátnej podpory rodinám s deťmi a zaviesť úrazové poistenie. Budeme demokratizovať sociálne činnosti, udržiavať valorizáciu a indexáciu dávok a služieb atď. Prehĺbime tiež starostlivosť o telesne a duševne postihnutých spoluobčanov. Rodinu pokladáme za základnú a najvýznamnejšiu sociálnu jednotku spoločnosti a štátu. Úlohu rodiny vidíme nielen v reprodukcii spoločnosti, ale aj v zabezpečení harmonického vývinu rozvoja dieťaťa, zdravom vývine celej spoločnosti. Najdôležitejšiu úlohu vo výchove, najmä v citovej výchove dieťaťa, plní matka. Pokladáme za žiadúce vytvárať priaznivé materiálne podmienky pre život rodiny, aby rodina nebola nevyhnutne odkázaná na zárobkovú činnosť matky. Nechceme však zanedbať predškolskú prípravu detí. Ženámmatkám chceme vytvárať rovnocenné podmienky s mužmi na uplatnenie sa v práci mimo rodiny. Sociálna pomoc štátu sa zameria predovšetkým na ohrozené rodiny (mladé rodiny s deťmi, neúplné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutými členmi). Súčasťou štátnej politiky bude starostlivosť o mladých ľudí. Musíme im vytvoriť žičlivý priestor pre ich sebarealizáciu a kvalifikačný rozvoj. Za tým účelom vytvoríme podmienky pre výrazné zvýšenie počtu študujúcich na vysokých školách a v nadstavbových zariadeniach, pre riešenie sociálnych podmienok mladých ľudí (najmä bývania) a pre zvyšovanie ich aktívnej účasti na verejnom živote.

Obnovíme pre umenie i vedu potrebný priestor slobodnej tvorby a položíme základy obrody celého školského systému ako predpokladu výrazného povznesenia národnej vzdelanosti. Vytvoríme podmienky na to, aby sa školstvo mravnou výchovou zúčastnilo na duchovnej obrode spoločnosti, mládeže a to aj zavedením hodín etiky alebo náboženstva podľa želania rodičov a žiakov.

III. Štát a občan
Kľúčovou úlohou komplexnej národnej emancipácie je riešenie štátoprávneho usporiadania Slovenska. Budeme trvať na týchto krokoch zavŕšenia slovenskej štátnosti: – – – – – vyhlásenie zvrchovanosti Slovenskej republiky prijatie úplnej Ústavy Slovenskej republiky vykonanie opatrení na získanie medzinárodno-právnej subjektivity Slovenskej republiky usporiadanie referenda o suverenite a novom usporiadaní vzťahov s Českou republikou uskutočnenie rokovania s Českou republikou o uzavretí zmluvy o budúcom vzájomnom vzťahu oboch republík.

Novému usporiadaniu vzťahov medzi oboma republikami bude podriadená bezpečnostná a obranná politika. Vnútorným obsahom slovenskej štátnosti je budovanie sociálne spravodlivého, právneho štátu, založeného na politickej pluralite, občianskej angažovanosti a princípoch samosprávy. Štátna správa musí byť zjednodušená a priblížená občanovi. Neoddeliteľnou súčasťou zavŕšenia slovenskej štátnosti je dosiahnutie zahraničnoprávnej subjektivity a tým priameho kontaktu Slovenskej republiky so zahraničím. V medzinárodných vzťahoch sa budeme usilovať o zapojenie Slovenskej republiky do európskych integračných procesov a o účasť na medzinárodných systémoch zabezpečujúcich rešpektovanie ľudských práv, práv národnostných menšín a etnických skupín. Podporíme paritné alebo súbežné zastupovanie Slovenskej republiky v zahraničných vzťahoch a v medzinárodných organizáciách. Zahraničie musí byť o Slovensku pravdivo informované a pre našich krajanov vytvoríme možnosti pre ich pôsobenie v starej vlasti. Úsilie o východisko z krízy, dosiahnutie načrtnutých cieľov, historická premena Slovenska na prosperujúcu spoločnosť so štátnou zvrchovanosťou vyžaduje jednotu všetkých demokratických a vlasteneckých síl a ich sústredenie sa okolo programu, ktorý Vám predkladá HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

II. Obnova mravných a kultúrnych hodnôt
Hlásime sa k obnove našich pôvodných duchovných a kultúrnych princípov, cyrilometodovským tradíciám vychádzajúcim z mravných zásad kresťanstva a civilizačných hodnôt európskej kultúry, k ich organickému začleneniu do hodnotového normatívneho systému modernej občianskej spoločnosti. Celé naše úsilie a smerovanie obrode slovenskej spoločnosti sú pevne zakotvené v tomto základe. k z a v

Veľkú pozornosť budeme venovať obnove kultúrnej rozkošatenosti, rozvoju národného i národnostného umenia a potrebnej ochrane týchto hodnôt počas prekonávania krízy. Budeme zámerne budovať nové informatické prostredie, ktoré zaistí prepojenosť so svetovými databázovými sieťami vo sfére kultúry, vedy a vzdelanosti.

Schválené na Republikovom sneme HZDS, konanom v Žiline 21. a 22. 3. 1992

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 26

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 27

DESATORO VOLEBNÉHO PROGRAMU HNUTIA ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
1. Demokratickým a legitímnym spôsobom zavŕšiť emancipačný vývin Slovenska: vyhlásiť zvrchovanosť Slovenskej republiky, prijať Ústavu Slovenskej republiky, usilovať o získanie medzinárodno-právnej subjektivity, vyhlásiť referendum o suverenite a o novom usporiadaní vzťahov s Českou republikou. Zastaviť zhoršovanie životných podmienok obyvateľstva, najmä sociálne slabých vrstiev a študentov a s tým spojený duchovný, mravný, kultúrny a ekologický úpadok, smerujúci k rozkladu spoločnosti: v tomto duchu uskutočňovať aktívnu a diferencovanú sociálnu politiku. Rozhodnejšie potláčať zločinnosť ohrozujúcu zdravie, život a iné hodnoty. Potláčať korupciu a nelegálne formy bohatnutia, zaviesť zákonnú povinnosť preukazovania pôvodu peňazí najmä pri privatizácii. Rozvíjať sociálny právny štát, zabezpečiť podmienky pre politickú pluralitu a uplatňovanie Charty ľudských práv. Zjednotiť štátnu správu a posilniť samosprávu. Vytvoriť sústavu autonómnych regionálnych orgánov a preniesť na ňu časť štátnej moci. Pokračovať v ekonomickej transformácii podľa novej stratégie, zohľadňujúcej jej sociálny, ekologický a protimonopolný rozmer. Formovať trhové zmiešané hospodárstvo s využitím zamestnaneckej účasti. Posilniť ekonomický obsah privatizácie, aby sa vytvorilo konkurenčné prostredie a aby vznikla silná domáca podnikateľská vrstva. Zabrániť lacnému výpredaju národného hospodárstva. Vykonať kontrolu privatizácie, aby sa odhalili prípady nezákonného obohacovania. Oživiť hospodárstvo, predchádzať úpadku životaschopných podnikov, rozpadu perspektívnych vedeckovýskumných tímov a úniku odborníkov do zahraničia. Riešenie zamestnanosti spájať s podporou malých a stredných podnikov, s verejnými investíciami a budovaním infrasiete s pomocou zahraničného kapitálu. Zastaviť ďalší úpadok v poľnohospodárstve a prijať opatrenia na zabezpečenie spotreby potravín na úroveň racionálnej výživy (prostredníctvom cenovej regulácie a regulácie vývozov a dovozov a i.) Podporovať zlepšovanie medziľudských vzťahov, pomáhať pri organizovaní a uskutočňovaní programov duchovnej a mravnej obrody spoločnosti v spolupráci s rôznymi inštitúciami a s cirkvami.

DESATORO HZDS PRE PODPORU SÚKROMNÉHO PODNIKANIA

1.

Podporiť konštituavanie živnostenských a podnikateľských združení a účinne s nimi spolupracovať pri tvorbe hospodárskej politiky vlády. Podporiť možnosť usídlenia sa živnostenských a podnikateľských organizácií v živnostenských domoch bývalého živnostenského zväzu, zoštátneného totalitou. Podporovať privatizáciu najmä výrobných prevádzok a činností a umožniť realizáciu občanom v tvorivej výrobnej činnosti. Podporovať vytvorenie takého právneho pozadia, ktoré umožní účinne uplatňovať daňové a iné úľavy začínajúcim malým a stredným podnikateľom a živnostníkom. Zasadiť sa o uplatnenie princípov regulovaného nájomného z nebytových priestorov podnikateľom najmä v oblasti výroby, obchodu a služieb živnostenského podnikania. Podporovať stimulujúce určenie miestnych poplatkov a vytvoriť systém spolupráce so Živnostenským zväzom a podnikateľskými združeniami pri rozhodovaní o umiestnení prevádzky v obci. Podporiť novelizáciu živnostenského zákona a vytvoriť priestor pre účinnejší štart malého podnikania. Rozhodne podporiť zjednodušenie administratívnych a legislatívnych krokov najmä pri založení a rozbehu malého a stredného podnikania. Vytvoriť spolu so Živnostenským zväzom a podnikateľskými združeniami a s vládnou podporou podporné podnikateľské fondy.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10. Zaručiť plnohodnotný rozvoj národnostných menšín a etnických skupín v súlade s medzinárodnými konvenciami. Ustanoviť používanie slovenčiny ako štátneho jazyka na celom území Slovenska.

10. Jednoznačne podporiť a usmerniť zahraničnú pomoc na priame využitie do oblastí malého a stredného podnikania bez zbytočných medzičlánkov. Podporiť prílev a spájanie sa s dodatkovým zahraničným malým a stredným kapitálom.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 28

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 29

DESATERO NAJDÔLEŽITEJŠÍCH CIEĽOV HZDS V ZABEZPEČOVANÍ VÝKONU SÚDNICTVA
1. V nadväznosti na Ústavu Slovenskej republiky, zakotvujúcu zvrchovanosť štátnej moci a v tom aj zvrchovanosť súdnej moci Slovenskej republiky, zavŕšiť vo vykonávacích organizačných a procesných zákonoch súdnu právomoc a súdnu sústavu na úrovni republiky (v súčasnosti značnú súdnu právomoc tu vykonáva Najvyšší súd ČSFR). V procese budovania právneho štátu treba dosiahnuť také postavenie súdnictva, aby plnilo funkciu garanta zvrchovanosti zákona, ochrany zákonnosti (a ústavnosti cez vytvorenie Ústavného súdu), rovnosti každého pred zákonom a súdom, uplatnenie práva na súdnu ochranu, vrátane ochrany proti neoprávneným zásahom štátnych orgánov do občianskych práv a slobôd a právnej istoty demokratickej pluralitnej spoločnosti. Legislatívne doriešiť problém vzťahu medzi súdnou správou (Ministerstvom spravodlivosti a ostatnými orgánmi súdnej správy v krajoch a okresoch) a súdnou mocou, t. j. optimálne oddeliť výkon súdnej správy od výkonu súdnej moci a pritom plne rešpektovať tak ústavnú zodpovednosť ministra zastupiteľskému zboru a vlády za riadny chod súdov, ako aj nezávislé a nikým (ani orgánmi súdnej správy) neovplyvňované súdne rozhodovanie. Výkon súdnej moci zamerať na zabezpečovanie optimálnych personálnych, organizačných, hospodárskych a finančných podmienok pre pIne zodpovedné, nezávislé, nestranné, plynulé a dôstojné súdne konanie a rozhodovanie najmä v súvislosti so značným rozšírením súdnej právomoci po integrovaní obchodného a správneho súdnictva do sústavy všeobecného súdnictva. Ukončiť proces individuálne a diferencovane uskutočňovanej obrody sudcovského zboru a v najbližších rokoch postupne doplniť tento zbor tak, aby zvládol značný nárast občianskoprávnych sporov a trestných vecí. Zdokonaľovať systém odbornej prípravy kandidátov na výkon sudcovského povolania a systém ďalšieho vzdelávania sudcov, založený na ich dobrovoľnej osobnej aktivite a na účasti v odborných justičných sekciách. V súlade s budúcimi možnosťami rozvoja ekonomiky štátu zabezpečovať výkon v dôstojných podmienkach, ktoré musia zodpovedať jeho postaveniu, významu a poslaniu v právnom štáte. Legislatívne upraviť a uviesť do života premenu štátneho notárstva na nezávislý verejný úrad notára, ustanoveného štátom pre výkon tohto slobodného povolania, podliehajúceho vrchnému dohľadu ministra spravodlivosti, súdnemu dozoru (v postavení notára ako súdneho komisára v dedičských veciach) a dohľadu notárskej

komory (orgánu notárskej samosprávy). 9. Ukončiť výskum problematiky diferencovaného zaobchádzania s odsúdenými, najmä na dlhodobý trest odňatia slobody a na tomto základe legislatívne upraviť výkon tohto trestu a reformu väzenského systému.

2.

10. Zúčastniť sa po prijatí Ústavy Slovenskej republiky na predpokladanej rozsiahlej rekodifikácii v oblasti občianskeho, trestného a správneho práva a vytvárať personálne, organizačné, hospodárske a finančné podmienky pre plnenie nových s tým súvisiasich úloh súdnictva.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 30

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 31

DESATERO POLITIKY HZDS NA PODPORU SÚKROMNÉHO PODNIKANIA
1. Štátnou ochranou etiky a mravnosti podnikania prispieť k tvorbe nového pohľadu spoločnosti na súkromného podnikateľa a zabezpečiť zákonnú kontrolu legality privatizačných transakcií. V činnosti zamestnancov ústredných a územných štátnych orgánov nekompromisne presadzovať pozitívne a prajné prístupy k súkromnému podnikaniu s potláčaním korupcie; novelizovať právne normy privatizácie a správy majetku. Vytvoriť v okresných centrách systém poradenských a servisných kancelárií, zameraných na vznik a rozvoj malého a stredného súkromného podnikania (zakladanie spoločností, zápis do podnikového registra, žiadosti a projekty na získanie úverov, účtovná evidencia, daňové priznania a pod.). Riešiť nezavinenú platobnú neschopnosť podnikov transformáciou dlhov buď do štátnej kapitálovej účasti, alebo do fondu národného dlhu. Dosiahnuť široké prepojenie podnikateľských zväzov s orgánmi štátnej moci a štátnej správy. V záujme toho využívať zástupcov podnikateľskej verejnosti v zastupiteľských zboroch a v štátnej správe; využiť holdingovú správu štátneho podielu na vlastníctve. Za podpory štátu vytvárať materiálne, legislatívne a ekonomické predpoklady pre podstatné zvýšenie rozsahu malého a stredného podnikania vo forme zón voľného obchodu, technologických parkov malých a stredných podnikov, štátnych dotácií a štartovacích subvencií v preferovaných oblastiach rozvoja hospodárstva a pod. Zvýšiť spoločenské postavenie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj jej regionálnych kancelárií; rozšíriť počet regionálnych kancelárií. 8. 8. Uplatniť rôzne formy podpory vývozu slovenských výrobkov do zahraničia, najmä vytvorením štátom subvencovaných neziskových firiem pre marketing, prepravu a vystavovanie tovarových vzoriek. Podporovať účasť podnikateľov malého a stredného stavu na veľtrhoch, výstavách a pod. 9. 1.

DESATERO HZDS V OBLASTI ROZVOJA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
Novelizovať zákon o š. o. ČSD tak, že budú decentralizované právomoci a právna subjektivita z Ústredného riaditeľstva ČSD na Oblastné riaditeľstvá, železničná doprava a jej infraštruktúra bude zahrnutá do majetku republík a riadenie železníc bude reštrukturalizované (divizionálny spôsob riadenia). Zásadná štrukturálna zmena železničnej dopravy vo všetkých oblastiach, s rozvojom dopravných služieb, komercionalizácie a racionalizácie jej nákladovej stránky, s uplatnením trhových princípov pre dopravné podnikanie a s prispôsobením sa podmienkam a normám vyspelých západoeurópskych štátov. Modernizovať železničnú infraštruktúru a park dopravných a prepravných vozidiel tak, aby sa postupne zvyšovali rýchlosti vybraných tratí na 120 km/h v nákladnej doprave a na 140-160 km/h v osobnej doprave. Pokračovať v elektrofikácii tratí Levice - Zvolen - Košice a Prešov - Plaveč ako energeticky a ekologicky najvýhodnejšej prevádzky. Vypracovať cenovú harmonizáciu v železničnej doprave tak, aby bola železničná doprava konkurencieschopná cestnej doprave. Vybudovať informačný a riadiaci systém všetkých druhov železničnej dopravy, infraštruktúry, prierezových činností a cestovného ruchu. Vypracovať komplexný sociálny program, zahrňujúci vytvorenie nových pracovných príležitostí, rekvalifikácie, uvoľnenie a odškodnenie pracovníkov z dôvodu reštrukturalizácie železníc. Zabezpečiť medzinárodnú železničnú prepravu severo-južným prepojením cez Slovensko napríklad v smeroch od Kitsee, Rajky, Komáromu, Szobu cez Leopoldov a Žilinu do Zwardoňa a z Hidasnémety cez Košice do Muszyny pri súčasnom rozvoji technickej základne železničných uzlov a pohraničných prechodových staníc. Perspektívne vypracovať projekty budovania vysokorýchlostných tratí, systémov podvojných návesov a kombinovanej dopravy.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7. 7.

9.

10. Zvýšiť úroveň kultúry cestovania a vrátiť železniciam spoločenskú prestíž.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 32

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 33

DESATERO KLUBU DEMOKRATICKÝCH ŽIEN HZDS
1. 2. Vystríhať sa prísľubov, ktoré nemožno splniť. Usilovať o prefenčnú voľbu "kandidátok - žien" a zvýšením zastúpenia žien v zákonodarných orgánoch podieľať sa na vytváraní sociálnych a kultúrnych podmienok, ktoré zodpovedajú úrovni vyspelých štátov a na dodržiavaní všetkých zásad, ktoré vo vzťahu k žene a dieťaťu zaručuje Deklarácia ľudských práv. Vytvárať také sociálne a ekonomické podmienky, ktoré umožnia žene realizovať sa v zamestnaní alebo výchovou detí bez toho, aby jej voľba zásadne ovplyvnila štandardnú úroveň rodiny. Vyrovnať rodičovský príspevok počas materskej dovolenky do úrovne 80 % minimálnej mzdy. Legislatívne aj ekonomicky zabezpečiť žene rovnaké právo na prácu, postup a odmeňovanie v práci. Vytvoriť legislatívne, ekonomické a osvetové podmienky pre plánované rodičovstvo. Vytvárať CENTRÁ pre prevenciu ženských nádorových ochorení s rovnakou, súčasnej úrovni zodpovedajúcou úrovňou, na celom území Slovenska. 6. 8. Vylepšiť služby spotrebiteľom skvalitňovaním kontrolnej činnosti a umožniť v nej primerane kvalifikovaným ženám zvýšenú účasť. Podporovať zámer na vybudovanie MÚZEA ČLOVEKA na Slovensku a podieľať sa na obohacovaní zbierok charakterizujúcich prácu a zvyky slovenského ľudu a vývoj slovenskej kultúry. 7. 8. 9. 10. Vytvoriť pri MPaSV SR komisiu opatrenú príslušnými právami a zodpovednosťou pre ženu a rodinu.

DESATERO VOLEBNÉHO PROGRAMU HZDS VO SFÉRE CESTOVNÉHO RUCHU
Všetky vyspelé demokratické spoločnosti intenzívne podporujú a využívajú cestovný ruch ako hnacie a ťažiskové odvetvie národného hospodárstva najmä pre jeho ekonomický a sociálny prínos. Rovnako musíme pristupovať k cestovnému ruchu na Slovensku, pretože má predpoklady výrazne pomôcť riešiť našu ekonomickú situáciu a stať sa silným odvetvím v novoformujúcej sa ekonomickej štruktúre. Ciele a úlohy, ktoré je potrebné riešiť zhrňuje toto desatoro: 1. V politike HZDS i vo vládnej politike deklarovať a preferovať význam a objektívne priority cestovného ruchu pre našu ekonomiku, pre rozvíjanie ktorého má Slovensko jedinečné a konkurencieschopné podmienky. Zabezpečiť vypracovanie Programu rozvoja cestovného ruchu Slovenska, globálneho programu, programu rozvoja regiónov a jednotlivých druhov cestovného ruchu. Uviesť do života zákon o cestovnom ruchu Slovenska, fond rozvoja cestovného ruchu, program podpory cestovného ruchu, vyčleniť z daní získaných z podnikania v cestovnom ruchu 15 % na jeho rozvoj. Uviesť do života legislatívne a finančné opatrenia na podporu podnikania, vrátane podpory pre horské a podhorské obce, mestá a historické mestá, regióny a lokality s výraznými konkurenčnými atraktivitami. Doriešiť transformáciu vlastníckych vzťahov a plnú podnikateľskú zainteresovanosť na ekonomických výsledkoch. Voliť optimálne formy privatizácie. Využívať zahraničný kapitál pri modernizácii a oživení zariadení, podporovať zahraničné manažérske a rezervačné systémy. Vypracovať a uviesť do života novú stratégiu propagácie cestovného ruchu Slovenska, dať jej orientáciu na využívanie našich zariadení a zvýšenie devízových príjmov. Vypracovať a začať realizovať program kvalifikácie a rekvalifikácie profesií pre cestovný ruch. V širšom rozsahu zapojiť a využívať pre cestovný ruch naše kúpele ako aj zariadenia tzv. viazaného cestovného ruchu. Iniciovať dobudovanie diaľnic, modernizáciu letísk a železníc ako aj spojovej infraštruktúry Slovenska, bez ktorých nie je možné rozvinúť konkurencieschopný cestovný ruch. Uvedené ciele a program sa bude realizovať v plnej spolupráci s orgánmi prírody a životného prostredia.

3.

2. 3.

4.

5.

4.

6. 7.

5.

9.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

10. Politikou vedenou v zmysle realizácie uvedených cieľov a zámerov bude možné dosiahnuť: - do roku 1996 vyšší devízový príjem oproti roku 1991 3-4x - dvojnásobnú zamestnanosť v cestovnom ruchu oproti roku 1991.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 34

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 35

DESATERO ÚLOH HZDS V OBLASTI LEGISLATÍVY
1. 2. Príprava a schválenie dokumentu o zvrchovanosti Slovenskej republiky (SNR). Príprava a schválenie Ústavy Slovenskej republiky, zakotvujúcej demokratické zásady uskutočňovania štátnej moci, zásady sociálneho, právneho štátu, pluralitnej demokracie, ochranu základných práv a slobôd, parlamentnú formu vlády s prezidentom ako hlavou štátu, územnú samosprávu zebezpečujúcu rozvoj obcí a regiónov, sústavu nezávislých súdov, vrátane Ústavného súdu. Príprava a schválenie (uzavretie) štátnej zmluvy medzi Českou a Slovenskou republikou, ktorá zabezpečí spoločný a paralelný ekonomický priestor s voľným pohybom pracovných síl, tovaru a kapitálu, harmonizáciu daní, koordináciu zahraničnej politiky, spoločnú obrannú koncepciu, dôsledné rešpektovanie základných práv a slobôd občanov obidvoch republík (Listina základných práv a slobôd). Príprava a schválenie zákona o organizácii a činnosti Ústavného súdu SR. Príprava a schválenie zákona o novej sústave ústredných orgánov štátnej správy (aj ministerstiev), zákona o postavení, právach, povinnostiach a zodpovednosti štátnych úradníkov. Príprava zákona o kolízii záujmov. Problematika inkompaktibility funkcií ministrov, poslancov, iných štátnych úradníkov v dozorných radách, privatizačných fondoch a podobných inštitúciách, legislatívne zabezpečenie dôkazu o pôvode peňazí a o legitímnom priebehu privatizačných transakcií. Zákonodarné iniciatívy v oblasti privatizácie, transformácie poľnohospodárstva, družstiev, potravinárskeho priemyslu, ochrany životného prostredia, realizácie vlastníckych vzťahov, vzťahov cirkví a štátu, colníctva a pod. Účasť na príprave a schvaľovaní novej úpravy sústavy daní, rešpektujúcej suverenitu republík, podnikateľské aktivity, z nich vyplývajúce diferencované vakačné lehoty v záujme rozvoja investičných zámerov. Legislatívne iniciatívy v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, sociálnej starostlivosti, charitatívnych inštitúcií, nadácií, školstva, vzdelanosti, vedy a techniky. 3. 1.

DESATERO PROGRAMU HZDS NA ÚSEKU VÝSTAVBY A STAVEBNÍCTVA
Novovymedziť úlohy štátnej investičnej politiky a štátneho dohľadu nad výstavbou pri správe štátnych objednávok a kontrole verejných prác v podmienkach trhového mechanizmu a odštátňovania; doriešiť inštitucionálne zabezpečenie novovymedzených úloh. Podporiť dokončenie rozostavanej bytovej výstavby a občianskej vybavenosti: - formou zvýhodnených dlhodobých pôžičiek bytovej výstavbe - v oblasti občianskej vybavenosti odpredajom súkromným podnikateľom (osobám) u objektov celospoločenského významu (školy, zdravotnícke kultúrne zariadenia a pod.) dofinancovať zo štátnych zdrojov. zariadenia,

2. 3.

4. 5.

Komplexne doriešiť otázku zatepľovania a rekonštrukcie objektov po stránke architektonickej a finančnej; pri riešení maximálne uprednostniť použitie tuzemských materiálov a domácich stavebných kapacít. Riešenie dopravnej situácie na Slovensku vo väzbe na európsky dopravný systém vyžaduje: - prebudovať železničný ťah Bratislava – Žilina - Čierna nad Tisou na maximálnu rýchlosť 160 km/h - urýchlené dokončenie diaľnice Bratislava – Žilina – Košice - hranica s Ukrajinou - vybudovanie južného dopravného koridoru (železnica, diaľnica) spolu s prepojením sever – juh - splavnenie Váhu po Žilinu, resp. Vrútky

6.

4.

7.

8.

5.

Rozvoj ekonomiky Slovenska vyžaduje v oblasti energetiky zabezpečiť: - dokončenie vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros - v spolupráci s Rakúskom výstavbu vodného diela Wofstah - vybudovanie zásobníkov ropy, ropných produktov a plynu.

9.

10. Návrhy zákonov SNR a FZ vyplývajúce z nového usporiadania štruktúry súštátia, ekonomiky vstupu zahraničného kapitálu a pod. 6.

Rozšíriť budovanie malých vodných elektrární s následnou urýchlenou realizáciou.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSK

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 36

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 37

7.

Zabezpečiť zrovnoprávnenie všetkých foriem stavebného podnikania (súkromné. resp. zmiešané štátne, družstevné a účastinárske) a rozvinutie individuálnej i skupinovej bytovej výstavby opierajúcej sa o domácu materiálovú základňu. Podporovať výchovu učňovského dorastu daňovým zvýhodnením podnikateľov zabezpečujúcich výchovu a sponzorovanie učňovského dorastu. Prehĺbiť stimuláciu budovania čistiarní odpadových vôd, kanalizácií, spracovania tuhých odpadov a iných objektívne potrebných ekologických stavieb. 2. Podporovať export stavebných látok.

DESATERO HZDS V OBLASTI ROZVOJA DOPRAVY A SPOJOV

8.

1.

9.

Získanie medzinárodnoprávnej subjektivity Slovenskej republiky a plné prevzatie kompetencií za všetky sféry dopravy vládou Slovenskej republiky, vrátane železničnej dopravy. Urýchlené vydanie chýbajúcich zákonov v oblasti dopravy, výstavby dopravných objektov a zariadení. Prebratie do právomoci Slovenskej republiky i takých kompetencií, ktorými v súčasnosti disponuje federálna úroveň. Stanovenie štátnych priorít výstavby pre jednotlivé druhy dopravy a zaistiť najmä mimo rozpočtové zdroje medzinárodných finančných konzorcií. Rozvoj ekonomiky Slovenska na úseku železničnej dopravy vyžaduje: - zabezpečenie severojužných prepojení Szob - Zwardoň cez Štúrovo – Žilinu - Skalité a Miskolcz - Sanok cez Hraničnú pri Hornáde – Medzilaborce - prípravu výstavby západovýchodnej trate Bratislava - Veľký Krtíš – Košice - Ukrajina a to i s variantom kombinácie rozchodov tratí normálneho a širokého - elektrifikovať nosnú kostru železníc Slovenska; nepripustiť zrušenie prevádzky, či Iikvidáciu regionálnych železničných tratí - zriadiť tretiu koľaj a zaviesť intervalové medzimestské (ICE) a prímestské vlakové spojenia na najzaťaženejších úsekoch - zvýšiť rýchlosť a kultúru cestovania, vrátiť železničiarom spoločenskú prestíž zamestnania.

10.

3.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
4.

5.

V diaľničnej doprave rozvoj ekonomiky Slovenska vyžaduje rozvinúť dostavbu diaľničnej siete, vrátane pripojenia na sieť susediacich štátov. Z toho v doprave vysoko zaťažených úsekoch budovať diaľnice v plnom profile, v úsekoch zaťažených až výhľadovo v polovičnom šírkovom profile. V cestnej sieti homogenizovať a rekonštruovať severojužné trasy Šahy – Zvolen – Trstená, Seňa – Prešov – Dukla a východozápadné spojenie Bratislava – Zvolen – Košice. Vo vodnej doprave dobudovať a uviesť do prevádzky vodné dielo Gabčíkovo, pripraviť azačať výstavbu hydroenergetických stupňov na Váhu, ktoré umožnia jeho splavnosť. V Bratislave zaviesť lodný register SR.

6.

7.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 38

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 39

8.

V leteckej doprave dobudovať letiská v Bratislave a Košiciach a modernizovať ostatné letiská. Právne i technicky riešiť otázku slovenského leteckého prepravcu. V oblasti produktovodov dobudovať preložku ropovodu z chránenej vodárenskej oblasti Žitný ostrov a vybudovať ropovod Schwechat – Bratislava. 1.

DESATERO VZDELÁVACEJ POLITIKY HZDS (zúžený prehľad)

9.

10. V oblasti telekomunikácií vybudovaním základnej chrbticovej siete diaľkových káblov plnohodnotne sa zapojiť do telekomunikačnej sústavy Európy.

Výchovno-vzdelávacia sústava suverénnej demokratickej Slovenskej republiky má vychovávať morálne odolné, zodpovedné a aktívne osobnosti občanov a v školovaní od 3.-4. roka života až do ich 18. roka sformovať ich schopnosti zaradiť sa do pracovného života a súčasne schopnosti pokračovať v štúdiu. Pripraviť vzdelávaciu sústavu na kvalitatívne nový prah ako existenčne dôležitú spoločenskú prioritu. Výchova musí rešpektovať zachovanie kultúrnej identity a rozvoja každej skupiny národnej, národnostnej a etnickej, najmä slovenskej, maďarskej, nemeckej, rusínskej i rómskej, zaistiť potrebu malotriednych škôl slovenských enkláv na juhu, rešpektovať náboženské postoje životné a ich formovanie a viesť k vzájomnému chápaniu a účinnej spolupráci (potreba jednotného štátneho jazyka zvládnutého povinne). Výchova k demokratickej spolupráci v spoločnosti musí začínať výchovou demokratických foriem v škole (vzťahy medzi žiakmi, žiakmi a učiteľmi, medzi učiteľmi a vedením škôl) a demokratickou spoluprácou školy s jej okolím. Všeobecno-pracovná príprava žiactva sa musí riadiť stredno a dlhodobými požiadavkami trhu práce a čo najvšeobecnejšou prípravou pre život (poznanie dejín kultúry a ekonómie regiónu, republiky, schopnosť komunikovať rôznymi jazykmi a formami, využívať vedecké poznatky). Výchova nesmie viesť k oddeľovaniu sa vrstiev, národností, náboženskému deleniu, aj keď školy budú v pluralitnom systéme patriť rôznym inštitúciám a organizáciám. Bude vhodné zainteresovať na výstavbe škôl inštitúcie a organizácie oblastí škôl a súčasne budovať univerzálne školské objekty, združujúce rôzne stupne a druhy škôl. Štúdium na vysokých školách podľa možnosti organizovať vo viacerých a kratších časových stupňoch, vytvárať regionálne polytechniky a organizovať diaľkové štúdium, najmä v úzkych špecializáciách a rekvalifikácii. Priblížiť štúdium budúcej praxi. Podporovať tak rôzne (aspoň dva) stupne absolvovania vysokej školy a viaceré typy postgraduálneho štúdia. Zohľadniť vývoj pracovných techník, najmä informatiky. Formovať dôsledne systém vnútorných hodnôt budúceho občana, pripravovať ho pre rodinný život, spoluprácu v komunitách, zabezpečovanie vnútorného poriadku v spoločnosti a chápať vojenskú a náhradnú službu aj ako výchovu a prípravu na

2.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 40

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 41

solidárne prežitie mimoriadnych situácií; pozdvihnúť významnosť učiteľského povolania na úroveň spoločensky primeranú. 10. Formovať nekonzumný postoj k životu, reálne chápanie postavenia človeka a spoločnosti v prírode, potrebe jej rozumného a šetrného využívania (ekologické postoje) vyváženého s potrebou trvalého rozvoja spoločnosti. Viesť občianstvo k zdravému mentálnemu životu a morálnym medziľudským vzťahom.

DESATERO VZDELÁVACEJ POLITIKY HZDS (rozšírený prehľad)
1. Úlohou výchovno-vzdelávacej sústavy demokratickej a suverénnej Slovenskej republiky je formovanie aktívnych a zodpovedných osobností - jej občanov, ich kultúry, životných a pracovných schopností. Toto formovanie treba vykonávať v systéme celoživotného vzdelávania začínajúceho v predškolskom veku, podľa možnosti už v 3. roku života občana. Výchova svojou formou a rozsahom musí byť demokratická, musí viesť k schopnosti zaradiť sa na konci školovania v strednej škole do pracovného života spoločnosti alebo pokračovať v ďalšom štúdiu. Výchova musí formovať morálne odolne osobnosti, individuality, schopné sa účinne zaradiť do života spoločnosti - občanov SR. Úroveň vzdelanosti občanov musí byť kvalitatívne postavená medzi základné priority (podľa vzoru Holandska, Nórska, Honkongu, Singapúru a Tajwanu). Výchova v demokratickej a suverénnej SR musí vychádzať z rozvoja kultúrnej identity každej skupiny občanov, bez rozdielu národnostného, náboženského a etnického, rozvíjajúc kultúru občianskej skupiny (slovenskej, maďarskej, rómskej, rusínskej, katolíckej, evanjelickej a pod.) smerujúc cez poznanie svojej kultúry a vzťahov kultúr k uvedomeniu si občianstva v spoločnej SR a k účinnej spolupráci a spolužitiu všetkých jej občanov. Výchova k účinnej spolupráci vyžaduje aj schopnosť vzájomného porozumenia, aj pracovného dorozumenia, čo si napokon vyžaduje aj primerané zvládnutie jedného štátneho jazyka a vzájomné pochopenie jednotlivých skupín. Pretože demokracia je forma života jednotlivcov a rôznych skupín, v ktorej každý má právo vyjadriť sa ku svojim problémom a problémom spoločnosti a povinnosť prevziať zodpovednosť za navrhované ich riešenie, k demokratickej forme života a spolupráce, treba vychovávať občanov už v ich predškolskom veku navodzovaním demokratických vzťahov medzi nimi, vytváraním demokratického vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi, demokratických vzťahov v každej škole a zaradením každej jednotlivej školy do života jej okolia, okresu, regiónu a teda vyvinutím spolupráce medzi každou školou a jej primeraným okolím. Demokratický spôsob života si vyžaduje zabezpečenie zachovania kultúrnej identity v národnostných enklávach (Slováci v maďarskom prostredí, Nemci v slovenskom, Rómovia v slovenskom a pod.) vytvorením vhodnej materiálnej a organizačnej základne (malotriedne školy, zabezpečenie vyučovania a výchovy kvalifikovanými učiteľmi najmä v ohrozených oblastiach - slovenské enklávy na slovenskom juhu). Všeobecno-pracovná príprava dospievajúcich žiakov si vyžaduje formovať výchovu a obsah vzdelávania základnej školy a všetkých stredných škôl (gymnázium, stredné odborné školy SOŠ a SOU - učňovské školy) podľa požiadaviek trhu práce s ohľadom na otvorenú možnosť ďalšieho celoživotného vzdelávania a trvalú schopnosť absolventa adaptovať sa na meniace sa potreby spoločnosti. Z tohto hľadiska bude treba sa vyvážene venovať osvojeniu si základných pracovných techník, vedeckých a duchovnoetických poznatkov a schopnosti ich využívania v praxi, schopnosti komunikovania (cudzie jazyky), životného orientovania sa (poznanie dejín kultúry a duchovného, kultúrneho, ekonomického a politického vývoja a stavu spoločnosti v našom najbližšom okolí školy aj v svetovom meradle). Súčasne treba vychovávať k pripravenosti vykonávať akékoľvek práce podľa životnej potreby a možnosti a aktívne a iniciatívne riešiť svoje problémy v súlade so spoločenskou potrebou a danosťou. Vytvoriť a zrealizovať ucelenú koncepciu vzdelávania prvého, druhého a tretieho veku.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

2.

3.

4.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 42

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 43

5.

Výchovno-vzdelávacia sústava demokratickej, suverénnej SR pre splnenie svojej úlohy musí byť vnútorne diferencovaná a pluralistická a súčasne pritom nesmie viesť segregácii, zbytočnému separovaniu sa podľa národnosti, etnického pôvodu, podľa náboženskej príslušnosti, ani podľa skupiny, ktorá zriaďuje školu (napr. podnikové školy a pod.). Preto aj pri formovaní osobnosti žiakov, vychádzajúc z ich kultúry, výchova a vzdelávanie musia viesť k vzájomnému chápaniu a spolupráci aj medzi jednotlivými národnostnými skupinami aj medzi sociálnymi vrstvami. Keď aj jednotlivé výchovnovzdelávacie zariadenia v rámci celoživotnej sústavy vzdelávania budú patriť rôznym inštitúciám a organizáciám, SR si musí zabezpečiť určitú mieru jednotnosti pojatia výchovy a vzdelávania jej občanov. Toto bude musieť zahrňovať aj činnostný systém, aj systém životných názorov a solidárnych a ekonomických postojov. Pretože výchovno-vzdelávacia sústava musí byť zabezpečená aj materiálne, treba v budúcnosti uvažovať o adaptabilnom zabezpečovaní materiálnom (školské objekty spoločné pre niekoľko druhov škôl a pre školy pre rôzne skupiny národnostné, etnické a náboženské) a pritom bude treba zainteresovať na materiálnom a finančnom zabezpečení škôl každej oblasti aj inštitúcie a organizácie tejto oblasti. V obsahu vzdelávania sa bude treba venovať dejinám vývoja kultúry, ekonomickému a politickému vývoju Slovenska, jeho vzťahom k najbližšiemu okoliu v porovnaní s podobným vývojom vo svete, pričom v rámci kultúrneho vývoja sa nemôže vynechať aj opis vývoja svetových náboženstiev a ich funkcia vo vývoji ľudstva. V spoločenskom výchovnom pôsobení treba, aby školy vychádzali aj z poznania ekonomiky svojho najbližšieho okolia. Pre zabezpečenie celoživotného vzdelávania a rozvoja občanov bude treba zriaďovať aj regionálne polytechniky, sformovať organizáciu vysokých škôl do stupňov s kratším trvaním, priblížiť všetky školy bližšie k praxi ich primeraného okolia (napr. vysoké školy by sa mali venovať aj výskumu a riešeniu, alebo navrhovaniu riešení praktických problémov, prieskumu historickému, prieskumu súčasnej politickej situácie vnútornej aj zahraničnej a pod.). Tieto práce sa môžu vykonávať aj v rámci postgraduálneho štúdia pre výchovu vedeckých pracovníkov. Organizácia tejto činnosti, ako aj obsahu a foriem výchovy a vzdelávania na všetkých stupňoch škôl musí byť zosúlaďovaná zodpovednými orgánmi oblasti (nielen geopolitických, ale aj hospodárskych) a nimi kontrolovaná. V dlhodobom vývoji výchovno-vzdelávacej sústavy SR treba zohľadniť predpokladaný vývoj ekonomiky SR, formovanie kultúry a morálky občianstva, vývoj pracovných techník a elektronického prostredia (využívanie zariadení na uskladňovanie, prenos, tvorbu a spracovanie informácií, ktoré budú podstatne ovplyvňovať pracovné techniky väčšiny oblastí), na formovanie osobnostných potrieb občanov a formovanie ich životného postoja, na potreby prispôsobovania sa SR možnostiam, ktoré sú jej dané jej polohou a vzťahmi k okoliu. V rámci výchovy bude treba formovať systém vnútorných hodnôt občana, zvýrazniť mu funkciu a význam rodiny, venovať sa výchove a vzdelávaniu, potrebnému pre vedenie rodinného života, potom zvýrazniť funkciu malých spoločenstiev (školská triedna komunita, komunita v obytnom dome, ulici, obci, atď. podľa charakteru miesta) a takto vybudovať postupne pochopenie významu slovenského štátu pre zabezpečenie rozvoja jeho občianstva a zabezpečenie účinného jeho života. V tomto systéme treba vybudovať aj správne nazeranie na zabezpečovanie vnútorného poriadku a bezpečnosti občianstva, viesť občianstvo k spolupráci na zabezpečovaní poriadku vo svojom okolí. Bude treba vytvoriť nový vzťah k vojenskej a náhradnej službe, chápanej neizolovane, nie ako život odtrhnutý od občianskeho života a súčasne ju využiť výchovne k formovaniu schopností občana prežiť a solidárne prekonať mimoriadne situácie. Postarať sa o pozdvihnutie

učiteľského stavu na tú úroveň významnosti, ktorá je primeraná jej vysokej vzdelávacej a komplexne formovacej úlohe. 10. V rámci formovania systému hodnôt treba sformovať občanom nekonzumný postoj k životu, vytvoriť ich schopnosti kultivovane prežiť svoj život bez zbytočných vecí a potrieb ekonomickým využitím svojich možností. Bude treba sformovať ich vzťah nielen k svojmu prežívaniu, ale aj k formovaniu svojho najbližšieho životného okolia a jeho údržbe a spoločnému zasadeniu sa o ňu. Bude treba súčasne viesť občanov k uvedomeniu, že naše prežitie musíme nielen produkovať, ale sa aj správať šetrne voči životnému prostrediu a životu okolo seba vôbec, pretože sme súčasťou jeho systému a škodiac mu, škodíme dlhodobo sebe a bude treba si uvedomiť, že tento postoj bude mať aj materiálne dôsledky. Súčasne bude treba viesť občianstvo k zdravému mentálnemu životnému prostrediu a ľudským vzťahom a viesť ho k ich ozdravovaniu a vnútornému poriadku.

6.

7.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

8.

9.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 44

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 45

DESATERO ZÁSAD HZDS VO SFÉRE VEDY A VÝSKUMU

DESATERO HZDS V OBLASTI MAKROEKONOMICKEJ POLITIKY
1. Hlásime sa k princípom sociálne orientovanej trhovej ekonomiky zmiešaného typu s prevahou súkromného vlastníctva. Sme za pokračovanie ekonomickej transformácie podľa stratégie zodpovedajúcej

1.

Vytvoriť systémové a inštitucionálne predpoklady pre tvorbu a realizáciu štátnej vedeckej výskumnej a technickej politiky. Určiť a podporovať prioritné smery rozvoja vedy a výskumu z hľadiska svetových trendov a potrieb spoločnosti a národného hospodárstva Slovenska. Prijať zákon o vede a výskume a o Slovenskej akadémii vied. Zapojiť slovenskú vedu do kontextu európskej a svetovej vedy. Legislatívne doriešiť výchovu vedeckých výskumných a vývojových pracovníkov a vytvoriť nové formy postgraduálneho štúdia.

2.

2.


3. 4. 5.

princípom sociálne orientovanej trhovej ekonomiky podmienkam prechodu slovenskej ekonomiky k trhu, lebo tieto podmienky sú podstatne iné ako v ČR požiadavke predvídateľnosti a minimalizácie negatívnych dopadov na životné podmienky občanov SR

– –

3. 6. Zaviesť nové formy vyšších štúdií pre doškolovanie vedeckých a pedagogických pracovníkov v odboroch dôležitých pre rozvoj národného hospodárstva. Za týmto účelom v spolupráci s inštitúciami v cudzine zriadiť Slovenské medzinárodné stredisko vyšších štúdií - Slovak international Centre for Advanced Studies. Zachovať systém štátom garantovaných a so štátnou zákazkou pracujúcich vedeckých výskumných ústavov SAV, vysokých škôl a vybraných rezortných výskumných ústavov. Zabrániť rozpadu vedeckých pracovísk SAV a výkonných rezortných výskumných pracovísk a úniku schopných pracovníkov do cudziny a mimo vedeckej sféry. V daňovom systéme uplatniť systém sponzorstva, vo vede a výskume s príslušnými daňovými úľavami pre sponzorov. 5.

Zmysel ekonomickej transformácie vidíme predovšetkým v zastavení úpadku ekonomiky a v jej nasmerovaní na cestu zvyšovania výkonnosti a konkurencieschopnosti; to vyžaduje okrem iného zásadnú štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky. Cesta k určeným cieľom nevedie cez unitárnu ekonomickú transformáciu, ale ani cez unitárnu hospodársku politiku, uskutočňovanú prostredníctvom federálnych orgánov. Slovensko potrebuje takú svojprávnu cestu k sociálnej trhovej ekonomike, ktorá zodpovedá jej ťažším východiskovým podmienkam pri prechode k trhovému mechanizmu. Pripisujeme štátnym orgánom nezastupiteľné funkcie nielen pri ekonomickej transformácii a pri formovaní a zdokonaľovaní trhového systému, ale aj pri regulovaní trhu. Hospodárska politika v SR sa musí v najbližšom období zamerať na zastavenie ďalšieho úpadku ekonomiky a na zlepšenie životných podmienok sociálne odkázaných občanov. Sledovanie určených cieľov vyžaduje, aby sa rozpočtová, úverová a úroková politika, ale i daňová, mzdová a dôchodková politika orientovali na zmiernenie nerovnováhy medzi ponukou a súhrnným dopytom a to smerom k jeho oživeniu. Oživenie a zvýšenie súhrnného dopytu vyžaduje zvýšiť výdavky štátu na verejné investície, najmä na technickú infraštruktúru, a to aj za cenu únosného deficitu štátneho rozpočtu SR

4.

7.

8.

9.

6.

10. Vybudovať informačné systémy vo vede, kultúre a školstve a vo všetkých oblastiach národného hospodárstva a zabezpečiť ich prepojenie na medzinárodné databázy.

7.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

8.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 45 46

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 47

– –

znížiť úrokové sadzby a zabezpečiť úverové zdroje pre všetky rýchlonávratné programy a projekty opustiť mzdovú reguláciu a postupne uplatňovať mzdovú liberalizáciu pri súčasnom zablokovaní ďalšieho inflačného zvyšovania cien finálnych produktov tam, kde nepôsobí konkurenčné prostredie uskutočniť ďalšiu valorizáciu dôchodkov a platov štátnych zamestnancov do úrovne dopytu, zodpovedajúceho nevyužitým možnostiam výroby a ponuky tovaru a služieb pre spotrebu obyvateľstva. Budeme uskutočňovať politiku výrazného podnecovania investičných aktivít hospodárskych subjektov vo väzbe na vládne programy makroštrukturálnych premien. Makroštrukturálne programy budú úzko prepojené s vládnymi programami rozvoja zaostalých a ďalej upadajúcich regiónov.

DESATERO HZDS V OBLASTI ENERGETICKEJ POLITIKY

1.

Slovenská republika má suverénne práva nad svojimi energetickými zdrojmi a ich organizačným zabezpečením. Cieľom energetickej politiky je spoľahlivé, hospodárne a ekologicky prijateľné zásobovanie Slovenska elektrickou energiou. Pri všetkých činnostiach energetiky SR musia sa uplatňovať zásady Európskej energetickej charty. Realizácia energeticko-palivovej politiky štátu musí byť previazaná na rozvojové programy regiónov a musí umožňovať zmiešanú formu vlastníctva pri holdingovom usporiadaní štátneho podielu. Včasná realizácia zámerov energetiky vyžaduje vstup zahraničného kapitálu pri majorite štátu. Urýchlené pripojenie prenosových sietí elektrickej energie v SR k sieťam západnej Európy (UCPTE) tvorí nevyhnutnú podmienku ekonomického využitia strategickej polohy SR v srdci Európy. Využívanie jadrovej energie je v SR prijateľné pri rešpektovaní medzinárodne uznávaných noriem. Základným kameňom energetickej politiky musí byť efektívne hospodárenie so zdrojmi v celom procese od ich získania až po užitie. Zvýšenie využitia hydropotenciálu a suverénneho využitia produktovodnej siete Slovenskej republiky tvorí dôležitú súčasť energetickej politiky SR.

2.

9.

3.

4. 10. Považujeme za nutné, aby sa po roku 1993 konštituovali autonómne regionálne orgány vybavené príslušnými kompetenciami a finančnými prostriedkami. To umožní podnecovať hospodársky a sociálny rozvoj jednotlivých regiónov na základe vládnych programov regionálnej politiky nadväzujúcich na nevyhnutné štrukturálne premeny.

5.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

6.

7.

8.

9.

10. Cenová politika v energetickom hospodárstve musí byť podriadená trhovým princípom. Pri existencii monopolu vo vzťahu k veľkým i drobným odberateľom štát zabezpečuje ich ochranu pri určovaní podmienok odberu a cien.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 48

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 49

DESATERO HZDS V OBLASTI PÔDOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY
1. Obnoviť a udržať dosiahnutý štandard humánnej spotreby potravín a racionálnu mieru dotácií základných potravín. Udržať potravinovú bezpečnosť Slovenska a uprednostniť domácu výrobu pred dovozom. Dosiahnuť vyváženosť medzi produkčnými, ekologickými a krajinotvornými funkciami lesa. Zlepšiť zásobovanie pitnou vodou. Posilniť ekologickú krajinotvornú funkciu pôdohospodárstva a stabilizáciu vidieckeho osídlenia. Úplne obnoviť vlastníctvo k poľnohospodárskej a lesnej pôde a ostatnému majetku. Spravodlivo a funkčne riešiť komerčnú transformáciu poľnohospodárskych družstiev a harmonizovať ich poslanie s inými formami vlastnenia a prevádzkovania poľnohospodárskych jednotiek. Podporiť chovy hovädzieho dobytka a oviec v horských a podhorských oblastiach k udržaniu sociálnej rovnováhy a osídlenia; kombinovať poľnohospodárske lazové činnosti s cestovným ruchom a domáckym priemyslom. Zastaviť v minulom roku naštartovaný úpadok poľnohospodárstva a reguláciou trhových podmienok vyvíjať tlak na zvyšovanie efektívnosti poľnohospodárskej výroby.

DESATERO HZDS V OBLASTI PRIEMYSELNEJ POLITIKY

1.

Zastaviť hroziaci zánik vývojaschopných podnikov a s tým spojený ďalší pokles výroby, za tým účelom a) podporiť tvorbu relatívne stabilného modelu moderného podnikového menežmentu a urýchlene ho uviesť do života; podporiť rýchlu rekvalifikáciu menežmentu, určiť pravidlá a systém jeho nevyhnutnej obnovy. Zabezpečiť legislatívne predpoklady jeho nezávislosti na politických stranách a vládnych štruktúrach; stanoviť hornú hranicu štátneho podielového vlastníctva diferencovane podľa výrobných odborov urýchlene obmedziť negatívny vplyv netrhových faktorov na pokračujúci proces úpadku vývojaschopných podnikov, resp. ich závodov; ide najmä o doriešenie nezavinenej platobnej neschopnosti, zníženie nadmernej úverovej zadĺženosti v prospech zvýšenia štátnej účasti, resp. odpísania nevyužiteľného majetku a pod. urýchlene vytvoriť holdingové správy štátneho podielu, konformného s princípom kapitálového trhu.

2.

3.

b)

4. 5.

c)

2.

Štátnou hospodárskou politikou zameranou na oživenie investičných aktivít prednostne podporiť zámery na

6. 7.

– – –

vytváranie nových nezamestnanosťou

pracovných

príležitostí

v

regiónoch

s

vysokou

rozvoj finálnych výrob, náročných na kvalifikovanú prácu znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti využitie domácej suroviny zvyšovanie produktivity práce realizáciu reštrukturalizácie a racionalizácie riadiacich systémov.

8.

– – –
3.

9.

10. Posilniť samosprávne inštitúcie agrokomplexu a presunúť na ne časť kompetencií zo štátnych orgánov. 4.

Vytvoriť trhovým podmienkam zodpovedajúci nový systém zaangažovanosti manažmentu a zamestnancov podniku na efektívnom rozvoji podnikov cez zamestnaneckú vlastnícku spoluúčasť. Zdokonaliť priebeh privatizačného procesu tak, aby boli akcionárom (DIK-om) odovzdávané zdravé, konkurencieschopné podniky a aby bola osadenstvu podnikov umožnená splátková (lízingová) privatizácia. Vytvoriť proexportné podmienky tiež prostredníctvom úverovej politiky pre dlhodobo perspektívne teritóriá a oživiť fungovanie záručných bánk.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO
5.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 50

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 51

6.

Dopracovať program pre reštrukturalizáciu slovenskej ekonomiky, reálny harmonogram pre jej realizáciu, vrátane podmienok pre získanie návratných investičných zdrojov. Zásahmi v hospodárskej politike stimulovať vytváranie zdrojov pre financovanie vedy a výskumu, vývoj a inovácie, podmieňujúcich rozvoj priemyslu a zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti, vrátane získania zahraničného kapitálu a exportu inteligenčných výrobkov a služieb. Uplatniť selektívne nutnú ochranu domácich výrobcov v čase ich adaptácie na nové trhové podmienky. Doriešiť konverziu zbrojárskej výroby (Dubnica n/V., Detva, Martin). Dokončiť VD Gabčíkovo, JE Mochovce, MVA 1 - ZSNP a. s. Žiar nad Hronom.

DESATERO HZDS V OBLASTI POLITICKÉHO SYSTÉMU
1. Položiť pevné právne a inštitucionálne základy pluralitnej spoločnosti a parlamentnej demokracii, kde občan a jeho práva sú posvätným fenoménom politiky a národná štátnosť je neoddeliteľným výrazom sebavyjadrenia občanov. Konštituovať v základných črtách stabilnú politickú scénu, prepojiteľnú s demokraciami štátov Európskych spoločenstiev a kontaktujúcu na všetky demokratické prúdenia (konzervatívny, liberálny a sociálne demokratický prúd). Utvárať politický systém Slovenskej republiky ako relatívne samostatný subsystém slovenskej modernej a otvorenej spoločnosti, ktorý bude mať základ v politickej zvrchovanosti a medzinárodno-právnej subjektivite Slovenska. Zastupiteľská demokracia a výkonná moc na Slovensku musia byť pod stálou kontrolou verejnosti. Legislatívne zakotviť skladanie účtov poslancov voličom. Zakotviť do slovenského politického systému aj prvky priamej demokracie (petičné práva, inštitút miestneho referenda, atď.). Podporovať rozvoj slovenskej samosprávy a zabezpečiť mnohorakosť foriem občianskych vstupov do politiky (rôzne občianske iniciatívy, spontánne hnutia a iné). Stabilná politická scéna Slovenskej republiky vyžaduje novu kultúru politiky a spoločenský konsenz ako metódu riešenia politických a záujmových stretov na Slovensku. Nová politická kultúra Slovenska vyžaduje aj novú morálku politiky a zo zákulisného vplyvu na politiku a verejný život je treba vylúčiť tak tzv. staré štruktúry, ako aj nové mafie nežiadúce účelové zoskupenia parazitného charakteru.

7.

8.

2.

9.

3.

10. Umožniť rýchlejšie odpisovanie základných prostriedkov podľa vybraných priorít. 4.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

5. 6.

7.

8.

9.

10. Záväzné dodržiavanie všetkých medzinárodných dokumentov o občianskych, ľudských a politických právach a slobodách v Slovenskej republike.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 52

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 53

DESATERO KLUBOV SENIOROV PRI HZDS

DESATERO KLUBOV KRESŤANSKÝCH INICIATÍV HZDS
1. Profilovať HZDS ako hnutie, ktoré vo svojom duchovnom dedičstve vychádza z cyrilometodských tradícií kresťanstva a vôbec z európskeho civilizačno-duchovného odkazu a v riešení sociálnych a ekonomických problémov rešpektujúce najmä učenie pápežských sociálnych encyklík a sociálnych učení cirkví. Formulovať a príslušným orgánom predkladať iniciatívne návrhy na riešenie otázok duchovnej a mravnej obrody Slovenska, na šírenie a upevňovanie ideí ekumenizmu a národnej jednoty. Aktivizovať občanov, oslovovať kresťansky založených spoluobčanov s cieľom získať ich záujem o spoločenské a politické dianie, o stav a vývin spoločnosti, o dobrovoľnú účasť na spoločnom diele dobra a na diele emancipačnej obrody Slovenska. Strážiť princípy demokracie a zásady politickej kultúry, učiť sa ich rešpektovať, prispievať k upevňovaniu úcty ku všetkým partnerom i k politickým pracovníkom. Pestovať a upevňovať ľudskú a sociálnu solidaritu v spoločnosti bez ohraničenia politickou príslušnosťou, národnosťou, náboženstvom a spoločenským zaradením občanov. Zúčastňovať sa na budovaní sietí sociálnych inštitúcii a sociálnych činností. Prispievať k tvoreniu a uskutočňovaniu slovenského národného programu v jeho orientácii na získanie a zabezpečovanie zvrchovanosti, svojbytnosti a štátnej suverenity Slovenska ako subjektu medzinárodného práva. Prispievať k upevňovaniu, rozvíjaniu a zveľaďovaniu národnej kultúry, k udržiavaniu národných tradícií. Spolupracovať s inými národnými inštitúciami pre rozvoj vzdelanosti, kultúry a vedy. Osobitne sledovať otázky mravnej a náboženskej výchovy a vzdelávania mládeže a jej ochrany pred rozvratnými vplyvmi drog a mravného úpadku. Iniciovať osobitné akcie s týmito cieľmi podľa miestnych pomerov a potrieb. Spolupracovať pritom s náboženskými, cirkevnými, charitatívnymi i sociálnymi inštitúciami. Zaoberať sa otázkami postavenia ženy a matky v spoločnosti. V súlade s kresťanským učením o podstate a význame rodiny predkladať návrhy na upevňovanie rodiny, na jej materiálne i duchovné zabezpečenie, najmä u mladých rodín.

1.

Chceme sa podieľať svojimi životnými skúsenosťami na demokratického a sociálne spravodlivého štátu.

vytváraní právneho,

2.

V zastupiteľských orgánoch budeme presadzovať pravidelnú valorizáciu dôchodkov v záujme udržania životného štandardu starších ľudí. Chceme presadzovať rovnakú liečebnú starostlivosť i rekreáciu, aká sa dostáva ostatným občanom. Nesúhlasíme, aby sa zvyšovali vekové hranice pri odchode do dôchodku. Štát a obce musia prevziať záruky za bytové podmienky dôchodcov, postarať sa o tzv. sociálne byty. Domovy dôchodcov, domy opatrovateľskej služby a penzióny dôchodcov musia byť zaradené medzi ostatné obydlia a byty. Doporučíme, aby pre všetkých dôchodcov boli vydané jednotné preukazy, ktoré budú zároveň slúžiť i na úľavy pri cestovaní, športových a kultúrnych podujatiach. Doporučíme tripartite, aby zakotvila do zmlúv ochranu statočných pracovníkov pred nezamestnanosťou minimálne 5 rokov pred odchodom do dôchodku. Chceme dodržať zásluhovosť pri vymeriavaní dôchodkov; odbúrať limitáciu hraníc a iniciovať novelizáciu zákona o zdanení dôchodcov.

2.

3.

3.

4. 5.

4. 5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10. V obciach a mestách budú naši poslanci iniciovať výstavbu viac generačných bytov na základe sporenia tak, ako to existuje vo vyspelých krajinách.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

10. Predkladať iniciatívne návrhy na tvorenie, udržiavanie a posilňovanie kontaktov HZDS s cirkevnými, náboženskými a etickými i humanistickými spolkami, organizáciami a inštitúciami. Pripravovať podklady a tvoriť podmienky na dobré usporiadanie vzťahov medzi štátom a cirkvami, na tvorenie primeraných materiálnych podmienok činnosti cirkví a ich inštitúcií v štáte a spoločnosti. Podporovať ducha etickej i sociálnej solidarity všetkých občanov Slovenska. Podporovať plné uskutočnenie slovenskej cirkevnej provincie a svojbytného organizovania ostatných náboženských spoločností na Slovensku.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 54

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 55

DESATERO HZDS V OBLASTI ELEKTRONIZÁCIE A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKA
1. 2.

DESATERO HZDS V POLITIKE ÚZEMNÉHO ROZVOJA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Vytvoriť systémové a inštitucionálne predpoklady pre tvorbu a realizáciu politiky územného rozvoja, urbanizmu, architektúry, výstavby a životného prostredia. Zastaviť zhoršovanie hmotného životného prostredia a začať s revitalizáciou našich miest a dedín na základe prehodnotenia všetkej územno-plánovacej dokumentácie, spracovanej v minulých rokoch. Spracovať základnú územno-plánovaciu a envinronmentálnu dokumentáciu všetkých regiónov Slovenska formou súboru generelov; bývania, priemyselnej výroby, pôdohospodárskej výroby, dopravy a spojov, ekológie, rekreácie a ďalších. Zastaviť proces znehodnocovania územia nežiadúcou a nekvalifikovanou stavebnou a odpadovou činnosťou so zavedením osobitného posudzovania a schvaľovania všetkých zámerov mimo intravilánu. Zabezpečiť a skvalitniť systém ochrany historických pamiatok pred ich fyzickou a kultúrnou devastáciou v záujme posilnenia národnej a etnickej príslušnosti, kontinuity a európskej spolupatričnosti. Vytvoriť všetky podmienky pre vznik moderných architektonických diel, ktoré obohatia naše mestá a obce a vylúčiť z procesu tvorby priemernosť a nekvalifikovanosť. Do praxe vniesť princíp autorizácie a diferencovanej spôsobilosti tvorcov v oblasti architektonickej aj inžinierskej tvorby. Zaviesť systém ekonomických preferencií takých investičných zámerov v oblasti bytovej a občianskej výstavby, ktoré budú znamenať významný kultúrny a architektonický prínos. Podporovať skonsolidovanie obrazu centrálnych častí miest modernizáciou schátralých objektov, funkčnou prestavbou starších budov a aktualizáciou ich využitia, dostavbou stavebných prieluk a medzier na vysokej architektonickej a urbanistickej úrovni pri tvorivom nadviazaní na odkaz minulosti. Podporovať dotvorenie sídlisk, budovaných v posledných desaťročiach, chýbajúcou občianskou a technickou vybavenosťou, celkovú humanizáciu prostredia a zatepľovanie odvodových plášťov, spojených s ochranou proti zatekaniu striech dodatočným zriadením ľahkých šikmých nadstavieb vrátane ich zobytnenia.

1.

Vypracovať koncepciu materiálno-technického zabezpečenia elektronizácie a informatizácie Slovenska pri optimálnom využití existujúcich kapacít a ich zapojenia do medzinárodnej kooperácie. Stimulovať uplatnenie elektronických technológií vo výrobe a spotrebe.

2. 3.

3. Stimulovať zavádzanie počítačových technológií do všetkých oblastí spoločenského diania. 4. 4. 5. Stimulovať a podporovať zriaďovanie informatizačných stredísk. Podporovať prechod z technológií dátových fondov na inteligenčné informačné technológie spracovania dát a znalosti aspoň na úrovni druhých generácií. Stimulovať a podporovať vypracovanie užívateľských rozhraní (users interfaces) v slovenskom jazyku a vypracovanie inteligenčných technológií s rozhraním slovenčinaangličtina pre napojenie na európske inteligenčné rozhranie. Podporovať pracoviská pre informatické a vedometrické štúdie v ich úsilí zmapovať reálny stav domácich informačných zdrojov vo vzťahu k reprezentatívnym a dôležitým zahraničným zdrojom. Podporovať vo výskume, vývoji, výuke a predovšetkým v riadení a v štátnej správe osvojovanie si informačných technológií na podporu procesov v prostredí multimediálnych informačných distribuovaných systémov. 9. 9. Podporovať vytváranie lokálnych, regionálnych a medzinárodných počítačových sietí pre dátovú, ale i hypermediálnu technológiu. prepojení 5.

6.

6.

7.

7.

8. 8.

10. Podporovať približovanie a zjednocovanie našich noriem a štandardov informatizačných procesov normám a štandardom uplatňovaným v európskych informačných a komunikačných systémoch vrátane elektronickej publikačnej výroby.

10. Podporovať dostavbu a prestavbu centrálnych častí obcí a ich doplňovanie chýbajúcimi zariadeniami občianskej vybavenosti na podklade tzv. Programov obnovy dediny. Zaviesť diferencovaný systém štátnych príspevkov pre všetky obce, ktoré sa do Programov obnovy zapoja.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 56

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 57

DESATERO HZDS V POLITIKE STAROSTLIVOSTI O MLÁDEŽ

DESATERO ZÁSAD HZDS V ROBOTNÍCKEJ POLITIKE

Konkrétnymi opatreniami na úrovni štátnej, regionálnej a miestnej politiky dosiahnuť zlepšenie života mladých ľudí. K tomu: 1. Zabezpečiť legislatívnymi aktami pôsobnosť štátu, regiónov a obcí na podpore a ochrane detí a mládeže (napr. zákonom o mládeži). Vytvárať predpoklady pre účasť mladých ľudí na tvorbe politiky štátu, regiónov a obcí. Podporovať vytváranie republikových a regionálnych fondov mládeže. Zdokonaliť sociálno-právnu ochranu (alkoholizmus, drogy, kriminalita). detí a mládeže pred negatívnymi javmi

1. 2.

Zdokonaliť zákonnú ochranu minimálnej životnej úrovne robotníckych rodín. Zastaviť rast robotníckej nezamestnanosti vytváraním pracovných príležitostí vo sfére služieb a v malom a strednom podnikaní. Dobudovávať verejnoprospešné zariadenia pre získavanie kvalifikácie, rekvalifikácie a združených odborností robotníckych povolaní. Podporovať stavovské organizácie robotníkov a ich odborové organizovanie. Prijať zákon umožňujúci zamestnanecké účastinárstvo vo fabrikách pracovníkov a daňovo zvýhodňovať zamestnanecké účastinárstvo. Podporovať sociálne a nemocenské poisťovanie robotníkov. Medzivládnymi dohodami zaistiť možnú účasť robotníkov na európskom trhu práce a možné získavanie skúseností v rámci krátkodobých zahraničných stáží. Podporovať ďalší rozvoj rehabilitačných a ozdravovacích zariadení pre robotníkov z rizikových pracovísk. Vytvoriť legislatívne predpoklady v rámci veľkej privatizácie a v rámci bankrotov možnosť odkúpenia pracovísk robotníckym a manažérskym osadenstvom za zvýhodnených podmienok (predaj na splátky, úverové garancie a pod.). nad 500

2.

3.

3.

4. 5.

4.

Zastaviť rast nezamestnanosti mládeže a podporovať vytváranie nových pracovných možností pre mladých ľudí, najmú absolventov škôl. 6. Prehĺbiť starostlivosť o mladé rodiny. 7. Iniciovať vytvorenie Podpornej banky mládeže (PBM) a podporovať možnosti financovania štúdia doma i v zahraničí. 8. Iniciovať vytvorenie regionálnych podnikateľských centier mladých - juvenal business center (JBC) a informačných i poradenských regionálnych centier mládeže (IPRCM) s prepojením na medzinárodnú sieť. Zabezpečiť, aby hospodárenie s majetkom SZM bolo nezávislé na štáte a tento bol výhradne využívaný pre potreby deti a mládeže v SR. Podporovať rozvoj medzinárodnej mobility mládeže, podporovať vytvorenie 1. Európskeho centra mládeže v hl. meste SR Bratislave a zabezpečiť účasť mladých vo vládnych a nevládnych medzinárodných organizáciách.

5. 6.

7.

9.

8.

10. Vytvoriť robotnícku radu ako poradný orgán vlády SR. 9.

10. Iniciovať vytvorenie systému zliav pre mládež prostredníctvom "Karty mládeže" aj pre domáce a zahraničné cesty (zľavy pre mládež v doprave, ubytovaní v mládežníckych ubytovaniach, v kultúre a športe).

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 58

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 59

DESATERO HZDS V OBLASTI TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Cieľavedomým rozvíjaním telesnej výchovy, športu a turistiky na Slovensku zlepšiť zdravotný a duševný stav prevažnej väčšiny obyvateľstva. K tomu: 1. 2. 3. Zabezpečiť, aby oblasť telesnej výchovy a športu bola vo výlučnej pôsobnosti republík, vrátane reprezentácie navonok. Zabezpečiť, aby v Ústave Slovenskej republiky bola zakotvená zásada, že každý občan má právo na upevňovanie svojho zdravia prostredníctvom telesnej kultúry. Zabezpečiť spoluzodpovednosť za riadenie telesnej kultúry v súčinnosti so všetkými príslušnými subjektami a za utváranie ekonomických a materiálno-technických podmienok jej rozvoja. Podporovať realizáciu Projektu fyzickej zdatnosti a odolnosti obyvateľstva. Vytvárať podmienky k tomu, aby sa rozvinula starostlivosť obcí o šport a telesnú kultúru. Aktívne podporiť kandidatúru Slovenskej republiky na usporiadanie ZOH v roku 2002. Podporovať schválenie Zásad štátnej starostlivosti o športovo talentovanú mládež, vrcholový šport a slovenskú štátnu športovú reprezentáciu, vrátane vytvorenia Olympijského výboru SR a priameho zastupovania SR na olympiádach. Podporovať športovú zahraničnú politiku a to dôstojným zastúpením Slovenska vo vládnych a vybraných nevládnych organizáciách. PIne podporiť prípravu a zasadnutie XI. Európskej konferencie o športe v roku 1993 v Bratislave, ako jedného z najvýznamnejších európskych podujatí v tejto oblasti. Pre lekársku komoru a ďalšie stavovské združenia zabezpečiť takú disciplinárnu právomoc, ktorá pomôže obnoviť morálku a profesionálnu etiku zdravotníckych pracovníkov, odstráni zo zdravotníckych zariadení nezodpovednosť, nečestnosť hrubosť, korupciu, používanie drog a alkoholu. Podporiť neštátne, súkromné, cirkevné, charitatívne, podnikové formy zdravotníctva a podporiť rozvoj svojpomocných iniciatív. Podporovať návrat rádových sestier do zdravotníckych zariadení. 6. 5. 1.

DESATERO HZDS V ROZVOJI SLOVENSKÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Zastaviť znižovanie vekovej hranice života slovenských občanov a obnoviť zdravie národa. Presadzovať chápanie zdravia ako jednoty zdravia telesného, duševného, sociálneho a to od počatia až do smrti. Dosiahnuť vyrovnanú starostlivosť o všetky zložky zdravia jedinca. Zabezpečiť rovnakú možnosť pre každého v poskytovaní kvalifikovanej štandardnej zdravotníckej a sociálnej starostlivosti. Vytvoriť nemocenskú poisťovňu ako inštitúciu, ktorá zabezpečí povinné poistenie občanov pre prípad choroby, posudzuje pracovnú schopnosť občana, financuje výkony v zdravotníctve na zmluvnom základe, kontroluje množstvo, druh a účelnosť týchto výkonov. Odstrániť centralizáciu a prerozdeľovanie finančných prostriedkov odvodom poistných dávok priamo do regionálnej nemocenskej poisťovne, ktorá bude zodpovedať za úroveň rozvoj a financovanie zdravotníctva v regióne. Zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie zdravotníctva a to hlavne v oblasti prístrojového vybavenia, ktoré zvýši diagnostické možnosti a umožní odhaliť zhubné ochorenia v čase, kedy sú liečiteľné. Presadzovať princíp primárnej starostlivosti, ktorej základom je vysunutie odbornej starostlivosti k občanovi, slobodná voľba lekára, zdravotnícka starostlivosť o rodinu, ekonomický, sociálny a psychologický vplyv nemocenského poistenia na postoj občana k svojmu zdraviu. Rozvíjať telesnú kultúru aj prostredníctvom nového daňového systému a to formou daňových úľav vo vzťahu k výkonu priamej športovej činnosti. Iniciovať vytváranie miestnych a obvodných fitnes-centier.

2.

3.

4.

4. 5. 6.

7.

8.

7.

9.

8.

10. Aktívne zasahovať do ochrany životného prostredia, podporovať distribúciu zdravotne nezávadných potravín, ekonomickými nástrojmi a opatreniami zvýhodniť subjekty, ktorých správanie sa podporuje zdravie.

9.

10. Iniciovať vytváranie regionálnych Stredísk telesnej a duchovnej kultivácie (duchovné kontenplatívne strediská, meditačné strediská, joga a pod.).

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 60

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 61

DESATERO ZAHRANIČNEJ POLITIKY HZDS

DESATERO VOLEBNÉHO PROGRAMU HZDS VO SFÉRE VNÚTORNÉHO OBCHODU

1.

Medzinárodno-právna subjektivita Slovenskej republiky. 1. Integrácia problematiky vnútorného a zahraničného obchodu, živnostníctva a cestovného ruchu do jedného orgánu ústrednej štátnej správy. Umožniť funkčnú koordináciu celej prelínajúcej sa problematiky ako významnej súčasti terciálnej sféry. Vytvoriť účinný systém ochrany trhu v prechodnom období so zameraním na komplexnú ochranu spotrebiteľa. Navrhnúť potrebnú legislatívu a inštitucionálne, vecné i organizačné zabezpečenie. Presadiť a ovplyvňovať dočasnú reguláciu cien základných potravín do stabilizovania vnútorného trhu a dosiahnutia prijateľnej životnej úrovne obyvateľstva, najmä sociálne slabších vrstiev. Vytvoriť špecializovanú Podpornú banku, v ktorej by boli sústredené všetky aktíva štátnych prostriedkov, určených pre túto oblasť, zahraničná pomoc, dary, nadácie a ďalšie zdroje. Poskytovala by najmä nízkoúročné a bezúročné pôžičky, dotácie, preberala záruky za výhodnejších podmienok. Takto by účinne napomáhala predovšetkým rozvoju malého a stredného podnikania a vylepšovaniu siete maloobchodu, ostatných služieb a cestovného ruchu. Zvýšenú pozornosť venovať priestorovej štruktúre a regionálnemu rozvoju. Projekty rozvoja jednotlivých regiónov spracovať s ohľadom na ich špecifiká, ale aj v súlade s potrebami a záujmami Slovenska. Dočasne, formou štátnych holdingových a. s. vytvoriť reťazec potravinárskeho veľkoobchodu so sieťou maloobchodných potravinárskych predajní, pokrývajúcich rovnomerne celé územie Slovenska, avšak reprezentujúcich iba cca 5 % siete. Mimo výrazného stabilizačného (najmä cenového) faktoru tak zabezpečiť základnú distribučnú sieť pre prípad mimoriadnych okolností. Po dosiahnutí stability trhu sieť odštátniť štandardnými metódami. Dosiahnuť funkčnú transformáciu družstevného obchodu, aby sa stal skutočným majetkom družstevníkov a plnohodnotne pôsobil na trhu. Zabezpečiť priebežný monitoring trhu reprezentatívnym prieskumom. Aspoň polročne získať presné informácie o sieti a obrate najmä potravinárskeho obchodu i službách za vybrané mestá a okresy cestou daňových úradov a štatistiky.

2.

Rešpektovanie medzinárodno-právnych záväzkov prijatých ČSFR tak na bilaterálnej, ako aj multilaterálnej úrovni. 2.

3.

Členstvo Slovenska v medzinárodných organizáciách. 3.

4.

Rešpektovanie Charty ľudských práv a jej plná aplikácia v zákonodarstve krajiny.

5.

Zapojenie sa do európskych integračných procesov, osobitne do ES.

4.

6.

Rešpektovanie medzinárodných dohôd, dotýkajúcich sa práv národnostných menšín.

7.

Zabezpečenie dobrých susedských vzťahov so všetkými susednými krajinami.

5.

8.

Zapojenie sa do európskych bezpečnostných štruktúr. 6.

9.

Rozvoj bilaterálnych vzťahov s rozhodujúcimi krajinami sveta.

10. Realizácia hospodárskej a obchodnej spolupráce so zahraničím s cieľom zabezpečiť potreby slovenskej ekonomiky.

7.

8)

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 62

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 63

9)

Aktivizovať spoluprácu so štátnou správou a samosprávou obojstranne a komplexne, najmä však pri spracovávaní regionálnych projektov, monitoringu a ochrane spotrebiteľa.

DESATERO ZÁSAD VOLEBNÉHO PROGRAMU HZDS VO SFÉRE PRIVATIZÁCIE
1. Proces privatizácie legislatívne i finančne sprístupniť pre všetkých záujemcov, vrátane sociálne slabších skupín. Zmeniť správanie sa bankových inštitúcií voči privatizačnému záujemcovi – klientovi. Presadiť legislatívnu úpravu a zmenu daňového zákonodarstva, za účelom zvýhodneného zdaňovania začínajúcich podnikateľov a regiónov, ktoré sú najviac postihnuté nezamestnanosťou, aj cez posilnenie obcí a regiónov finančnými zdrojmi tak, aby pomáhali znížiť percento nezamestnanosti. Zasadiť sa za novelizáciu živnostenského zákona, aby proces rekvalifikácie následne umožňoval získať oprávnenie pre živnostenskú činnosť. Vypracovať v spolupráci s vybranými obcami, regiónmi a bankami konkrétne projekty pre založenie nových prevádzok formou privatizácie za využitia financovania prostredníctvom splátkového lízingu alebo lízingu na prenájom. Vytvoriť konkurenčné prostredie a odstrániť monopolné postavenie privatizujúcich prevádzok

10) Venovať zvýšenú pozornosť učňovskému školstvu obchodu a živností. Prestavbu uskutočniť v zásade na územnom princípe, aby teoretickú, ale najmä odbornú príprav mohli vykonávať v regióne svojho bydliska. Spracovať nové základné pedagogické dokumenty (profil absolventa, učebné plány, učebné osnovy) vychádzajúce z potrieb trhovej praxe, najmä posilniť odbornú prípravu učňov.

2. 3.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

4.

5.

6.

– –

vo sfére malého podnikania formou podpory novej štruktúry v maloobchodnej sieti, služieb a drobných prevádzok na spôsob franchise-koncepcií vo sfére stredného podnikania v obchode podporou štruktúry privatizovaného veľkoobchodu umožniť vytváranie obchodných reťazcov aj v spolupráci so zahraničným kapitálom vo sfére priemyslu, v poľnohospodárskej prvovýrobe, v stavebníctve a v cestovnom ruchu utvoriť privatizované a zmiešané vlastnícke podmienky

7.

Zasadiť sa o to, aby v procese veľkej privatizácie nedochádzalo k zníženiu kmeňového majetku podnikov svojvoľným odpisovaním nepredajného majetku a presadzovať štandardné spôsoby privatizácie formou priameho predaja ucelených častí hospodárskych jednotiek predovšetkým domácej podnikateľskej vrstve, novokonštituovanému podnikovému manažmentu a zamestnancom uplatnením zamestnaneckých akcií. Zmeniť vlastnícke vzťahy v procese veľkej privatizácie tak, aby účasť zahraničných investorov predstavovala dodatočné vklady finančného kapitálu predovšetkým do

8.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 64

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 65

technológie, modernizácie a rekonštrukcie pri zachovaní vlastníckych podielov so silným slovenským vplyvom. 9. V kupónovej privatizácii presadiť zákonodarné úpravy pre investičné fondy a investičné spoločnosti so zreteľom na vymedzenie následnej pôsobnosti zahraničného kapitálu a podmienok predaja akcií do zahraničia.

DESATERO ZÁSAD VOLEBNÉHO PROGRAMU HZDS VO SFÉRE KULTÚRY
1. Zriadiť informačnú databázu kultúry a umenia, ktorá zabezpečí našu informovanosť o tejto sfére vo svete a na druhej strane informovanosť o kultúrnej a umeleckej aktivite u nás. Dokončiť rekonštrukcie architektonických mestských celkov - Banská Štiavnica, Kremnica, Levoča, Košice, Bratislava (staré mesto), atď. aj s pomocou zahraničného kapitálu a využiť tieto celky na rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych podujatí a revitalizované bývanie. Optimalizovať sústavy vydavateľstiev literárnych, výtvarno-umeleckých, hudobných diel; reštrukturalizovať hierarchiu publikovania literárnych (vrátane prekladových diel s jednoznačnou prioritou vydávania diel umelecky hodnotných. Odstrániť medzery v prekladateľskom sprístupňovaní klasických diel svetovej literatúry; vytvoriť encyklopedické diela o stave jednotlivých druhov umenia - dejín výtvarného umenia, dejín slovenskej literatúry, dejín slovenského umeleckého prekladu, dejín divadelníctva; zapojiť do živého kultúrneho diania aj hodnoty a prostriedky sakrálneho umenia. Zabezpečiť návrat kultúrnych pamiatok, ktoré boli vytvorené na území dnešného Slovenska a nachádzajú sa v Maďarsku a v Čechách, na Slovensko. Zapojiť slovenskú kultúru a umenie do európskeho a svetového nadačného systému, všestranne podporiť kontakty tvorivých umelcov so svetom, osobitne so stredoeurópskymi inštitúciami a umelcami. Vytvoriť také štruktúry umeleckých združení, v ktorých by sa plne uplatnilo právo na slobodnú tvorbu a na také usporiadanie združení, aké by zodpovedalo záujmom samých umelcov. Osobitne podporovať slobodné úsilie o prepojenosť a solidárnu integráciu umeleckých združení, aby sa odstránila terajšia roztrieštenosť a izolovanosť umeleckej obce. Zabezpečiť vedecký výskum domáceho a svetového umenia vo všetkých odboroch, so zreteľom na bilancovanie výsledkov storočia; vo vedeckých odboroch zaoberajúcich sa umením pripraviť diela, bilancujúce rozvoj svetovej (a slovenskej) avantgardy, moderného a postmoderného umenia; položiť dôraz na oživenie slovenskej kinematografie, na posilnenie možností vzniku vlastnej tvorby i kooperácie so zahraničnými partnermi. Prebudovať systém miestnej kultúry, jej rozvoj, vrátane archivovania (zvukového, filmového, písomného) výsledkov činnosti divadelných, výtvarných, tanečných, speváckych, atď. súborov. Iniciovať kontakty medzi jednotlivými súbormi, organizovať

10. Profesionalizovať kapitálový podiel štátu cez vytváranie štátneho holdingu pri zachovaní úplnej operačnej autonómie v ňom združených zmiešaných akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným.

2.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 66

Tézy volebného programu HZDS _____________________________________________________ 67

celoštátne podujatia v tejto sfére. Rozvíjať knižničnú sieť a múzejníctvo; podporovať kultúru a umenie národnostných menšín, usilovať o väčšiu autonómnu integráciu tvorby umelcov týchto regiónov so slovenským umením. 9. Vyvinúť úsilie o plné uplatnenie sponzorského mechanizmu v kultúre a o zvýšenie štátnych dotácií na sféru kultúry a umenia. Vďaka tomu dobudovať a modernizovať inštitúcie, reprezentujúce slovenskú kultúru: Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria. Podporovať koncepciu Múzea slovenského človeka, ktoré by malo vzniknúť v Bratislave.

10. Usilovať o zabezpečenie sociálneho zázemia umelcov aktívnou činnosťou v oblasti honorárovej, daňovej a dôchodkovej politiky. Iniciovať novelizáciu legislatívnych noriem, ovplyvňujúcich sociálne postavenie umelcov.

HNUTIE ZA DEMOKRATICKÉ SLOVENSKO

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.