P. 1
isvs ucebne texty

isvs ucebne texty

|Views: 323|Likes:
Published by B42300

More info:

Published by: B42300 on Jan 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

1 Verejná správa

Vymedzenie základných pojmov Verejná správa je pojem správneho práva, ktoré má základy v rímskom práve (administratio rei publicae) a postupne sa udomácnil aj v iných jazykoch (napr. public administration). Predstavuje súhrn činností (proces), ktoré produkujú orgány štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávne korporácie. Tieto subjekty vykonávajú verejnú správu ako zákonom uloženú povinnosť, ktorá je daná ich postavením verejnoprávnych subjektov (obr.1.1).
0 Verejná správa
2 Štátna správa Samospráva*)

1

3 Verejné korporácie

1.1 Ústredná

2.1 Regionálna

3.1 Rozpočtové 3.2 Príspevkové

1.2 Miestna

2.2 Mestská 2.3 Miestna

3.3 Verejnoprávne

*)

Záujmovou samosprávou sa podrobnejšie zaoberá Grell, M. a kol.: Informačné systémy v ekonomike. Bratislava: EKONÓM, 2003,s.101.

Obr. 1.1 Organizačný diagram verejnej správy Verejná správa riadi a spravuje verejný sektor, ktorý charakterizuje verejné vlastníctvo, rozhodovanie verejnou voľbou a uplatňovanie verejnej kontroly. Verejný sektor zahrnuje rozpočtové a príspevkové organizácie (2. sektor) a nadácie, občianske združenia, rôzne neziskové (mimovládne) organizácie (3. sektor). Všeobecne prevažuje názor, že verejný sektor je ekonomický pojem (obyčajne sa skúma v rámci zmiešanej ekonomiky), pričom funguje s cieľom napĺňať verejný záujem a spravovanie verejných vecí. Zmiešaná ekonomika je charakteristická koexistenciou súkromného a verejného sektora, súkromného a verejného vlastníctva a koordináciou ekonomických aktivít súkromnými iniciatívami (trhovým mechanizmom) a verejnými inštitúciami (verejnými alebo vládnymi inštitúciami) pomocou regulačných nástrojov a právnych prostriedkov. Predstavuje objektívny spoločenský jav, ktorého existencia vyplýva z historického vývoja deľby regulačných spoločenských činností medzi objektmi trhu a vládnymi aktivitami, pričom trh aj vláda sú nevyhnutné na fungovanie ekonomiky. Verejná správa zabezpečuje činnosti podľa obr. 1.2. Súkromná správa je správa súkromných vecí a jej vykonávanie je v súkromnom záujme, na uspokojenie vlastných záujmov a potrieb.

7

0 Riadenie verejného sektora

1 Tvorba štátnej politiky

2 Tvorba samosprávnej politiky

3 Podpora výkonu štátnej a samosprávnej politiky

1.1 Hospodárska politika (hospodárske opatrenia štátu) 2.1 Regionálna politika

1.2 Štátna administratíva (spravovanie štátu)

2.2 Rozvoj miest a obcí

Obr. 1.2 Hierarchický diagram funkcií verejnej správy V tab. 1.1 sú uvedené základné rozlišovacie znaky verejnej a súkromnej správy. Určujúcim rozlišovacím znakom je verejný záujem, ktorý je protikladom súkromného záujmu1).
Typ správy Rozlišovací znak

Verejná

Súkromná

Účel Organizačný princíp Funkcia

Verejný záujem Orgány verejnej správy Výkon verejnej správy Verejná moc (verejné právo)

Súkromný záujem Súkromná aktivita Súkromné ciele Individuálne rozhodovanie (súkromné právo)

Charakter moci

Tab.1.1 Základné rozlišovacie znaky verejnej a súkromnej správy    Verejný záujem je charakterizovaný tým, že: obsahuje hodnoty všeľudského charakteru, má normatívny charakter v ekonomickej rovine (v závislosti od danej ekonomickej teórie), jeho chápanie súvisí s konsenzom politických strán.

Súkromný a verejný záujem patria do spoločnej kategórie záujem, ktorý sa používa v troch základných významoch: individuálny záujem, záujem spoločenských skupín (skupinový záujem), celospoločenský záujem.
1 )

8

   

Politický konsenzus možno v podstate dosahovať na základe: rovnosti (verejný, spoločenský a celospoločenský záujem sú totožné, chápané ako synonymá), nadradenosti a podradenosti (vo vzťahu k daným podsystémom spoločnosti, t.j. verejný záujem v ekonomike, politike a pod.), prieniku jednotlivých individuálnych záujmov (prejavuje sa reálna existencia verejného záujmu na báze tzv. spoločenskej zmluvy), protikladnosti (individuálny a verejný záujem sú v protiklade, pričom existujú dva základné prístupy: uprednostnenie individuálneho záujmu alebo pri hodnotení individuálneho záujmu je rozhodujúci verejný záujem, t.j. všeobecné dobro).

Metodologickým východiskom riešenia konsenzu je rozlíšenie verejného a neverejného záujmu2). Verejný záujem má teda nadindividuálny charakter, jeho nositeľom je sociálny objekt (napr. verejná inštitúcia), ktorého činnosť je motivovaná spoločensky uznanými cieľmi a potrebami, na ktorej participujú jednotlivé indivíduá práve preto, že uznávajú tieto spoločné, integrujúce hodnoty. Verejnú správu možno charakterizovať z hľadiska územného a typu riadenia podľa tab.1.2. Územná úroveň Obec, mesto Obvod (okres) Kraj Región (VÚC) Republika Samospráva Samospráva Štátna správa Typ riadenia Samospráva Štátna správa Štátna správa

VÚC – Vyšší územný celok, v našich podmienkach totožný s územím kraja

Tab. 1.2 Vzťah územných úrovní a typov riadenia verejnej správy Verejná správa je zložitý sociotechnický systém a aplikáciou systémového prístupu3 možno definovať jeho základné charakteristiky, a to:  vstupy,  prvky a väzby medzi nimi (štruktúra),  prechodové funkcie,  výstupy,  správanie. Správanie verejnej správy odráža politické názorové prúdy a reakcie na predmetné požiadavky občianskej verejnosti, ktoré vystupujú ako vstupy do celého systému. Prechodové
Východiskom je určenie obsahu a rozsahu pojmu verejnosť. Verejnosť môže označovať tú časť spoločnosti, ktorá stojí voči vládnej (decíznej) sfére s právom kontroly moci a riadiacich štruktúr alebo určitú skupinovú integritu, ktorá je spoločným záujmom zainteresovaná na riešení určitých spoločných problémov (tzv. verejné veci). 3) Pozri Grell, M.: Informačná ekonomika. Bratislava: EKONÓM, 2002.
2 )

9

1. obce. dane. ŠIS 3. ktoré sú potrebné na rozhodovanie v orgánoch verejnej správy a ďalších organizáciách.5). ale aj všeobecne (obr. životné prostredie. Zamestnanec vo verejnej správe (tvorca informácií) Občan (používateľ informácií) Zmena pozície IS: 1.  predmetu záujmu (zdravotníctvo. 1. 1. je definovaný ako proces získavania.4). kapitole) Obr.funkcie sú determinované zákonmi vymedzenými podmienkami jednotlivých rozhodnutí vo verejnej správe. obec. ako napríklad:  typu riadenia (štátna správa. spracovania a využívania informácií v postupnosti dáta – poznatky – informácie (obr.). pričom IS vstupuje medzi tieto systémy ako ich integrálna súčasť a vytvára s nimi jeden celok (obr.3). geografia.3 IS ako podsystém systému riadenia vo verejnej správe IS pre verejnú správu rozumieme súbor informácií o určitých oblastiach (republika. IS Obr. Jednotlivé IS verejnej správy možno rozlišovať podľa viacerých hľadísk. 1.  priestorového rozsahu pôsobnosti (mestá. ASR. clá. Informačný proces vo verejnej správe. nehnuteľnosti a pod. 1. ASPV 2. samospráva). Na druhej strane. mesto. potrebné sú pre občanov na uľahčenie styku s orgánmi verejnej správy a na kontrolu ich činnosti pri hospodárení s verejnými financiami. Riadiaci systém Orgány verejnej správy Riadený systém Občania Spoločnosti atď.4 Informačný proces vo verejnej správe 10 . región). VIS IS (Podrobnejšie v 2. Informačná podpora riadenia v podmienkach verejnej správy V procese riadenia verejného sektora je úlohou IS spojenie riadiaceho a riadeného systému verejnej správy. IS VS 4. regióny).

Od vzniku informácie po jej použitie sa prenos uskutočňuje pomocou informačných činností.Dáta Poznatky Informácie Syntaktický pohľad (súhrn hodnôt bez významu) Sémantický pohľad (význam) Pragmatický pohľad (použiteľnosť) Obr. informácie Prenos informácií sprostredkovávajú informačné systémy a len časť informácií sa prenáša priamou komunikáciou medzi tvorcom a používateľom informácie. o štátnom informačnom systéme. stor. 1. Odhliadnuc od vývojových trendov v samotnej verejnej správe prechádza informačný proces výraznými zmenami v dôsledku digitalizácie informácií. najmä občana ako používateľa informácií v informačnom procese.5 Dáta. rokoch 20. Ukázalo sa však. poznatky.. 261/1995 Z. 4 11 . ktoré v priebehu vývoja informatizácie verejnej správy výrazne menili svoju formu aj obsah.z. že zmena pracovných stereotypov a riadiacej praxe je proces. že vzťah občanov a verejnej správy je podmienený aj ich efektívnou vzájomnou komunikáciou na báze IS/IT. Tak napríklad reforma verejnej správy SR zásadne mení pozíciu všetkých troch prvkov. Nástrojom týchto zmien je najmä internet ako model komunikácie. ktorý z hľadiska informačnej podpory predstavuje postupnú transformáciu štátneho informačného systému na informačný systém verejnej správy a v konečnom dôsledku na verejný informačný systém. aj vplyvom celospoločenského trendu sa potvrdilo. čím ovplyvňovali pozíciu tvorcu. Napríklad v 90. používateľa a IS v informačnom procese4. čo viedlo k rozsiahlej implementácii jednotlivých častí štátneho informačného systému5. 5 Zákon č.

 verejný informačný systém (elektronická verejná správa). o ŠIS) Otvorená štátna správa Roky 2000-2005 Po roku 2005 Začiatok 21. 2. cien. ŠIS .automatizovaný systém plánových výpočtov. 261/1995 Z. financií a sociálno-ekonomických informácií a pod. V súlade s prepojením ASPV a ASR riadiacich orgánov sa v rámci ASPV riešili najmä tieto problémy: 12 .1) sa zaraďuje medzi ASR prierezového charakteru.štátny informačný systém.automatizovaný systém riadenia.z.verejný informačný systém Tab.z. stor. roky Typ IS IS rezortov Charakteristika Relatívne izolované IS na báze ASR a ASPV 90. čo vyplývalo i z kompetenčného zákona. a preto mal aj odlišnú štruktúru. Informačné systémy na báze ASR a ASPV Na základe úloh štátneho programu ekonomického výskumu (SPEV) sa v rokoch 1976 – 1980 vytváral automatizovaný systém riadenia (ASR) a automatizovaný systém plánových výpočtov (ASPV). Obdobie 70.1 Doterajší a predpokladaný vývoj IS vo verejnej správe 2.1. ASR v oblasti práce.2.2 Vývojové trendy informačného zabezpečenia verejnej správy V období od 70. IS VS Elektronická verejná správa VIS ASR . IS VS . Doterajší a predpokladaný vývoj IS vo verejnej správe je prehľadne uvedený v tab. ASR technického a investičného rozvoja vrátane VTEI a normalizácie.  IS verejnej správy (otvorená štátna správa).IS verejnej správy. ASR jednotlivých ústredných orgánov bol jedinečný. miezd a sociálnych vecí.1 Centralizovaná štátna správa. – 80. VIS . roky ŠIS Integrovaná štátna správa (zákon č. ASPV (obr. 2. ASPV . 261/1995 Z.  štátny informačný systém podľa zákona č. ako sú napr. o ŠIS (integrovaná štátna správa). rokov minulého storočia až po súčasnosť (ako aj možný vývoj po roku 2005) sú jednotlivé typy IS vo verejnej správe SR postupne realizované ako:  relatívne izolované IS na báze automatizovaných systémov riadenia a automatizovaných systémov plánových výpočtov.

zber. IS na podporu riadenia v ústredných orgánoch boli budované v rámci programu SPEV – Automatizácia na vyšších stupňoch hospodárskeho riadenia. informačnú a rozhodovaciu činnosť a podľa frekvencie využívania údajov 13 . číselníkov. generácie. zjednocovanie klasifikácií.2): 1. 2. Hlavnou požiadavkou na ASPV bolo spracovanie formulárov ekonomických ukazovateľov podľa požiadaviek používateľa v oblastiach agregácií. vstup údajov zahrnujúci manipuláciu s údajmi. SNR) Výkonné orgány štátnej správy. 61/1977 Predsedníctva vlády ČSSR) zahrnovali oblasť od podnikových ASR až po vrcholové ASR na úrovni ústredných orgánov. fond údajov (centrálna a operatívne bázy dát). vytváranie počítačovej siete na prenos informácií medzi ústrednými plánovacími orgánmi. ASPV poskytoval komplexné informácie na rozhodovanie a zabezpečoval predovšetkým:  automatizáciu štandardných plánovacích činností. registrov a pod.  existenciu banky metód a modelov. Technické zabezpečenie sa realizovalo na sálových počítačoch 2. Úroveň riadenia Strategická Vykonávatelia riadenia Zákonodarné orgány (FZ. t. makiet plánov a s nimi súvisiacich pracovných postupov.  vytvorenie integrovanej údajovej základne uloženej na diskoch sálového počítača. strediskové obce IS a typy úloh Prenosy plánových a štatistických informácií Kancelárska technika ASR Taktická Operatívna ASPV Tab. ukazovateľov ekonomickej efektívnosti a pod. KNV. vhodne upravené údaje potrebné na analytickú. ONV Výkonné orgány národných výborov.   štandardizácia foriem a obsahu plánových údajov na úrovni Jednotných metodických pokynov (JMP). potrebných pre ASPV.2 Informačná podpora riadenia v podmienkach centralizovanej štátnej správy (globálna architektúra) ASPV bol vytváraný modulárne takto (obr. 2. výpočtov indexov.2). rezortmi a výrobno-hospodárskymi jednotkami vrátane potrebného technického a programového vybavenia ústredných plánovacích orgánov. ČNR.  bezprostredný styk používateľa s IS cez terminálovú sieť.j. 2. ASPV sa rozvíjal ako integrálna súčasť prác systému plánovitého riadenia (tab. Zásady plánovania a podmienky výstavby ASR (uznesenie č. a 3. 2. kontrolu a korekciu údajov a konverziu údajov preberaných zo zdrojov z okolia systému.

 rozhodovaciu zložku – prezentovaná je vo forme sústavy modelov a bilancií. . . ktorý bol obsahovým jadrom informačnej zložky.číselníky variantov plánu. 4. . trojdimenzionálne. t. ukazovatele.  styk používateľa so systémom – nepredpokladali sa poznatky používateľa z oblasti výpočtovej techniky a IS. . boli vygenerované v počítači a používateľ si cez terminál vytváral výstupy sám. podľa špeciálnych požiadaviek používateľa a predpokladal sa kvalifikovaný zásah programátora pri vytváraní výstupnej zostavy.metódy a modely podľa jednotlivých podsystémov operatívna báza dát (lokálna) obsahovala dáta podľa jednotlivých podsystémov: . .3. dimenzia identifikuje riadky. centrálna báza dát obsahovala: . spracovanie údajov – boli použité rôzne metódy od jednoduchých štatistických analýz (priemery. indexy. Z hľadiska zabezpečovania jednotlivých funkcií možno v ASPV rozlišovať:  informačnú zložku – zabezpečovala funkcie súvisiace so zberom.vybrané súhrnné ukazovatele.modifikované. prenosom. 2. t. Zároveň sa uchovávali sociálno-ekonomické údaje a plánové informácie vo fonde dát. t. ktoré automatizovali činnosti bezprostredne nadväzujúce na prácu používateľa a poskytovali sa mu informácie s možnosťou priameho rozhodovania pomocou parametrických aplikačných programov (obr. tzv.j. . 3. .2.3).fyzickou štruktúrou – spôsob ukladania údajov na médiá. ktoré podporovali rozhodovací proces. pričom: . t. 14 . ale používateľ sa podieľal na tvorbe ASPV.j.číselníky (katalógy) ukazovateľov podľa podsystémov. spracovaním a distribúciou údajov.jednorazové. a to: . .j. a to hlavne tých častí.číselník plánovacích skupín. Existovali tieto typy výstupných zostáv: .stabilné. dimenzia bola určená na identifikáciu dát za jednotlivé organizácie. Požiadavky na fond údajov boli definované štruktúrou údajov. . časové hľadisko bázy dát. v centrálnej báze dát. resp. percentá) až po komplexné analýzy (pyramídový rozklad ukazovateľov ekonomickej efektívnosti. .logickou štruktúrou – používateľský pohľad na údaje. .ukazovatele oblastných regionálnych charakteristík. ktoré slúžili na detailnejšiu analýzu a generovanie výstupných zostáv sa realizovalo pomocou programátora. spojovacím článkom medzi blokom fondu údajov a blokom spracovania údajov bol systém výberu podľa zvolenej metódy a k nej príslušné údaje.j. dimenzia identifikuje stĺpce.ukazovatele odvetvových ekonomík. používateľský prístup podľa textových informácií určil formu výstupov. ktoré obsahovali pevnú štruktúru ukazovateľov a variantov plánov.ukazovatele prierezových ekonomík. modely) a prognózy (štruktúrne a dynamické).uložených v operatívnej. .číselník organizácií.1. Na dáta možno pozerať ako na sériu za sebou uložených tabuliek. druhy a varianty plánu. rozmiestnenie a organizácia záznamov.

údajová základňa (národohosp. V súvislosti s budovaním ASPV sa začalo v ekonomickom modelovaní (rozumie sa konštrukcia a implementácia ekonomických modelov) objavovať viacero nových. údaje vo formulároch boli zoskupované a podstatou formulárového prístupu bolo.súhrnné makroekonomické problémy . Modelovanie dátových základní sa realizovalo relačným prístupom.technické zabezpečenie národné výbory investičné a zákl.podsystémy prierezov a spracovanie údajov (práce a mzdy pomocou metód zahraničný obchod . Až dovtedy ekonomické modely vznikali predovšetkým vo sfére štatistiky a akademických pracovísk.makroekonomické zdroje .ASPV Vecno-ekonomická a organizačná štruktúra . modely pre hospodárstvo národných výborov a pod. bilancia národného hospodárstva. ale opakovane využívané v štandardných činnostiach (napr. ASPV predpokladal existenciu veľkého množstva modelov a bilancií nie jednorazovo.podsystémy odvetví (Agrokomplex priemysel palivá a energetika stavebníctvo.). Formuláre a ich obsah sú identifikovateľné a položky z jedného formulára sa vzťahujú na iné formuláre.programové riešenie financie .) . prostr. 15 .prierezové činnosti . bilancia peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva. doprava a spoje) Obr. 2. bilancie) . bilancia pracovných síl. mali hlavne teoreticko-metodologický charakter a len ojedinele a jednorazovo sa vyskytli v riadiacej praxi.rozhodovanie . pre poľnohospodárstvo model AGROKOMPLEX.súhrnný podsystém . podstatných čŕt. palivovo-energetická bilancia.problémy odvetvových štatistík Podsystémy Aplikačné roviny . investičná bilancia.1 Štruktúra ASPV V záujme jednoduchosti a zrozumiteľnosti skupina CODASYL odporučila uplatniť formulárovo orientovaný prístup pri riadení bázy dát. že používateľ mohol uvažovať o obsahu bázy dát ako o sérii dvojrozmerných tabuliek.

metódy Individuálne programy podľa požiadaviek používateľa Číselníky.. aplikačných programov Zber vstupných údajov Operatívna báza dát Kontrola údajov Archivačná báza dát Podsystémy ASPV s viacnásobným prístupom Systém modelov. 2.2 Moduly ASPV Technické riešenie ASPV malo charakter distribuovaného systému pomocou terminálovej siete hviezdicovej štruktúry na distribúciu informácií v komutovaných telefónnych spojoch. OS/VS1). Terminálové pracoviská sa nachádzali mimo sály dokonca aj vzdialene na ústrednom orgáne a základom konfigurácie terminálovej siete bol zvolený informačný zobrazovací systém 3270. Sálové počítače pracovali v tzv.štatist. dozorujúceho prácu operačného systému počítača (VM/370.j. uzavretej prevádzke (close shop). matemat. abecedno-číslicová zobrazovacia jednotka s klávesnicovým vstupom a mozaiková tlačiareň. kde do sály počítača nemal nikto z používateľov prístup okrem obsluhy a systémového programátora. t. 16 .Centrálna báza dát Systém parametr. textové informácie VSTUP ÚDAJOV FOND ÚDAJOV SPRACOVANIE ÚDAJOV VÝSTUP Obr.

majú svojho gestora (rezort). spracovanie. ako aj mimo nej. ktorý 1) Zákon č. Informačné činnosti orgánov štátnej správy sú koordinované cez štátny informačný systém1) (ŠIS). uchovávanie a sprístupňovanie informácií na uspokojovanie informačných potrieb vznikajúcich pri výkone štátnej správy a informačných potrieb verejnosti. Štátny informačný systém Výkon štátnej správy je spojený so získavaním. register obyvateľstva. obchodný register na www. Vzniká vzájomnou komunikáciou a prepojovaním podsystémov vytváraných v rámci orgánov a inštitúcií štátnej správy. ŠIS nie je uzavretý a pomocou legislatívnych. Obr. 261/1995 Z. technických a organizačných opatrení vytvára priestor na realizáciu jednotlivých rezortných a medzirezortných IS štátnej správy.orsk. ktoré sa využívajú na komunikáciu vnútri štátnej správy. Štátna správa potrebuje informácie na samotný výkon správnej činnosti.z. Jadrom informačnej zložky sú registre (napr. Údaje boli uložené na sálovom počítači v centrálnej báze dát a parametre na spracovanie údajov boli uložené v lokálnych (operatívnych) bázach dát používateľov.2 Integrovaná štátna správa. obchodný register. Registre obsahujú základné identifikačné údaje o danej problematike. ktorý zabezpečuje zhromažďovanie.) a bázy dát všeobecne využiteľných alebo medzirezortných informácií.Sústava parametrických programov Zber a uchovávanie údajov Konverzia údajov na prenosy Agregácie Tlač výstupných zostáv Výpočty ukazovateľov efektívnosti Metódy a modely Poznámka Jednotlivé postupy spracovania údajov sa realizovali oddelene.sk). o štátnom informačnom systéme.3 Sústava aplikačných (parametrických) programov v ASPV 2. sú sprístupnené na jedinom mieste (napr. spracovaním a využívaním potrebných informácií. 17 . register územných jednotiek a nehnuteľností a pod. 2. zároveň určité informácie poskytuje verejnosti.

Pripravuje sa služba Dial-UP . .3.Priezvisko@domena. Realizácia ŠIS je výrazne ovplyvnená vytváraním dátovej siete GOVNET2) a rezortných sietí ministerstiev a úradov. celosvetové diskusné fórum – NEWS.2.MH SR – vestník MH SR. 2) Súčasným stavom GOVNETu sa podrobnejšie zaoberáme v časti 4.stanoviská k materiálom predkladaným na rokovanie vlády SR .sk. Pre potreby verejnosti rezort poskytuje informácie z rezortných informačných zdrojov o vlastnej štruktúre. Proxy – Telnet. 3.adresár rezortných územných štátnych orgánov štátnej správy a organizácií s menom vedúceho úradu (riaditeľa) telefón. galérií. postupoch na poskytovanie údajov.schválené koncepcie . organizačné a finančné zabezpečenie týchto služieb si riešia ústredné orgány štátnej správy vo svojich projektoch. energetické informácie. zoznamoch údajov poskytovaných verejnosti. problémov zjednocovania používaných dátových štandardov.telefónny zoznam podľa organizačných útvarov . aby bola doručená elektronická pošta aj na adresu v tvare: Meno.výročné správy . 2. divadiel a pod. Zároveň jednotlivé uzly sprístupňujú ďalšie individuálne informácie ako napr. menách zodpovedných pracovníkov. múzeí. licencie.projekty .materiály predkladané na rokovania vlády SR .informácie o konaní odborných sympózií.. klasifikácia zamestnaní atď.pripojenie používateľa do siete Govnet použitím modemu a telefónnej linky. aktuálnosť a ochranu. 4.materiály predkladané na pripomienkové konania . fax . konferencií a seminárov .gov.sk.MK SR – významné kultúrne podujatia.gov. Vlastnú technológiu poskytovania údajov.adresár vedúcich pracovníkov ÚŠO . ktorým GOVNET poskytuje tieto služby: 1. 18 .organizačná štruktúra . Klasifikácie a číselníky sú spravidla potrebou vyplývajúcou z právnych predpisov na rezortnej úrovni (číselník krajín. GOVNET SMS brána – služba je sprístupnená používateľom bezplatne a je dostupná na URL adrese http://www. Štandardizácia (štandardy ŠIS) zahrnuje riešenie problémov výmeny údajov z hľadiska informačných technológií. služieb a verejných prác príslušného ústredného orgánu štátnej správy SR a jeho podriadených organizácií. riešenie prístupových práv a nadväzujúcich ocenení údajov a ocenení procesov ich poskytovania (platby za rôzne druhy prenosov údajov). k dispozícii sú celosvetové NEWS – okolo 30000 diskusných skupín.sms. adresár knižníc.). Je definovaný povinný minimálny rozsah informácií. prístup do siete internet – využitie siete je zabezpečené hlavne prostredníctvom služieb WWW – cez port 80.zaručuje ich pravdivosť.vyhlásenia súťaží a podklady pre súťaže na obstarávanie tovarov. technický rozvoj. ako aj údaje o ich prístupnosti a cene. Každý ústredný orgán vytvára a obsahovo napĺňa IS (časť ŠIS) a ním sa prezentuje voči informačnému okoliu.: . elektronická pošta – okrem štandardného tvaru adresy (definovaného v rámci príslušných RFC pre internet) majú všetky uzly siete GOVNET nastavené programové vybavenie tak. ktoré musí každý uzol siete GOVNET sprístupňovať prostredníctvom služby www v kódovej stránke ISO 8859-2: .

aby sa všetky subjekty v Európe (občan.4). čím narastajú náklady na telekomunikačné siete. kde obce a mestá si prístup na internet musia zaplatiť z vlastných zdrojov. aby prehlboval dôveru spotrebiteľov a posilňoval sociálnu súdržnosť. Cieľom iniciatívy eEurope je. reformou verejnej správy utvorí podmienky na jej efektívne fungovanie. ale iniciatíva sa nerealizovala pre obojstranný nezáujem. Samosprávne orgány v troch percentách z 2886 slovenských obcí nemajú ani jeden počítač.  Zaručiť sociálnu univerzálnosť celého procesu. domácnosti a školy. Európa by mala odstrániť najmä nevýhody brzdiace rýchly nástup digitálnych technológií:  vo všeobecnosti drahý. aplikáciou informačných a komunikačných technológií (IKT) sprostredkujú sa služby štátnej (aj verejnej) správy občanom a podnikateľom (obr. by sa mal stať úplnou samozrejmosťou. Samospráva funguje na odlišnej báze. ktorá by bola orientovaná podnikateľsky a na služby. či už pomocou počítača. mobilného telefónu alebo prídavnej jednotky k televíznemu prijímaču. sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Krajské úrady sú spojené rýchlosťou 256 kbit/s. okresné úrady 64 kbit/s a lokálne napojenie je realizované satelitnými linkami. telesnej výchovy a športu. 2.- MŠ SR – návrh všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva. Sieť GOVNET v súčasnosti prepája 42 uzlov (41 v Bratislave a 1 v Banskej Bystrici). lebo po obstaraní výpočtovej techniky treba zaplatiť aj pripojenie. Realizácia sa predpokladá na základe akčného plánu eEurope+. Iniciatíva eEurope sleduje tieto kľúčové ciele:  Preniesť každého občana. firma a pod. s redukovanými cieľmi a menšou časovou náročnosťou priblížiť IKT aj občanom. nedostatočne bezpečný a pomalý prístup na internet a elektronickému obchodovaniu. Prístup na internet a jeho využívanie. mládeže. škola. Uvažovalo sa o napojení samosprávy na VS NET. ako to bude možné. 19 . Štátna správa na Slovensku reformou daňového systému. každý podnik a úrad do digitálnej epochy a spojiť ich on-line.3 Otvorená štátna správa. ktorý je akýmsi derivátom eEurope v prostredí transformujúcich sa ekonomík. Informačný systém verejnej správy Internet v štátnej správe a samospráve na Slovensku sa rozvíja pomaly a sieť verejnej správy VS NET kapacitne už nevyhovuje.) pripojili on-line tak rýchlo. pričom pripojenie subjektov v ďalších krajských a okresných mestách je podmienené pokračovaním realizácie projektu GOVNET. 2.  nedostatočná gramotnosť obyvateľstva v súvislosti s digitálnou technikou on-line.  absencia dostatočne dynamickej kultúry.  Vytvoriť digitálne gramotnú Európu opierajúcu sa o podnikateľskú kultúru pripravenú na financovanie a rozvíjanie nových myšlienok.  nedostatočne aktívna úloha verejného sektora pri utváraní podmienok na rozvíjanie nových aplikácií a služieb.

multidisciplinárnosť. komunikácia medzi kultúrami a riešenie problémov.  Lacnejší prístup na internet.  Rizikový kapitál pre malé a stredné podniky. Dnes však v EÚ aj naďalej pretrváva situácia nedostatočne rozvinutého 20 . adaptívnosť. . Tradičná telefónna sieť sa stále vo väčšom meradle využíva na poskytovanie prístupu na internet a nových súvisiacich služieb. mobilnému internetu. získava na naliehavosti z hľadiska konkurencie. Týka sa to týchto rozhodujúcich oblastí: . ktorý vlastnia tradiční prevádzkovatelia. Komunikácia pomocou elektronickej pošty a prístup k informáciám prostredníctvom internetu sú dnes už kľúčovými prvkami akademického a odborného života. Spolupráca v režime on-line však v Európe zatiaľ nie je zaužívaná v praxi.Zdroj informácií ŠÚ SR azy Vlastné výkazy Spracovanie a distribúcia informácií Úrad verejnej správy Využitie informácií Analýzy Výkonné a riadiace orgány Webová stránka Vlastné výkazy Automatizovaný systém zberu informácií v reálnom čase Ekonomické a finančné analýzy Právnické osoby Fyzické osoby Obr. verejnej doprave. aby za svoj trh považovali trh celej Európy.  Rýchly internet pre výskumníkov a študentov. Musí sa urýchliť rast elektronického obchodovania. Takto prístup k nesúvisiacim službám v miestnom telefónnom styku. .  Urýchlenie elektronického obchodovania. zatiaľ však nie sú dostatočne rozvinuté.  Inteligentné karty pre bezpečný elektronický prístup (k zdravotníckym službám.využívanie týchto nových zdrojov pri štúdiu a získavaní nových zručností.osvojovanie si kľúčových zručností. kreativita. ako sú spolupráca v kolektíve.zvládnutie internetu a multimediálnych zdrojov. . Vyžaduje si to spoľahlivý zákonný rámec vnútorného trhu zabezpečujúci právnu istotu. ako sú bezdrôtové a káblové siete ponúkajúce lacnejší a rýchlejší prístup na internet. Veľmi dôležité budú alternatívne infraštruktúry. predovšetkým v malých a stredných podnikoch tak. zaoberajúce sa progresívnymi technológiami.4 Rozvoj IS verejnej správy Iniciatíva eEurope vychádza z aktuálneho politického rámca a sústreďuje sa na tieto prioritné kroky:  Mládež Európy v digitálnom veku . platenej televízii a mnohým ďalším aplikáciám). 2. elektronickému platobnému styku. ktorý odstráni bariéry pre cezhraničné služby a bude stimulovať inováciu on-line a dôveru spotrebiteľa.

zlepšenie v oblastiach priamo sa týkajúcich občanov (ako sú nezamestnanosť.  trhu rizikového kapitálu. Zlepšenie informovania verejnosti v režime on-line zvýši význam internetu v každodennom živote. Štátna správa on-line. ktoré sa stali mimoriadne úspešnou črtou verejných informácií v USA.int/abc/obj/amst/en/. pričom súčasne väčšina vlád stojí zoči voči starnúcemu obyvateľstvu. Výsledky vývoja digitálnej techniky ponúkajú množstvo príležitostí na prekonávanie bariér (sociálnych a ekonomických.   V štátnej správe nie sú celkom zaužívané také nástroje riadenia ako výročné správy. sociálna politika. Táto akcia si kladie za cieľ zabezpečiť jednoduchý prístup k verejným informáciám rozšírením a zjednodušením prístupu na internet. Podrobnejšie http://europa. časových a pod. Súčasne bude stimulom na rozvoj nových služieb súkromného sektora zakladajúcich sa na sprístupnených zdrojoch údajov. politika životného prostredia a pod. To v stredno. Dostupné technológie na riešenie ich špecifických potrieb im umožňujú rovnoprávne sa podieľať na spoločenskom a pracovnom živote.) pre postihnutých ľudí. Boli zavedené až v roku 2001 s cieľom zlepšiť a sprehľadniť systém alokácie a efektívnosti využívania finančných zdrojov. Na základe skúseností západoeurópskych krajín by mal tento systém (zverejňovaním na webových stránkach jednotlivých ústredných štátnych orgánov) prispieť k účinnej realizácii politiky v rôznych oblastiach (podľa spoločenskej objednávky). Hlavnými výsledkami dohovoru sú zavedenie záruk určitých základných práv v rámci EÚ. Priamy úžitok z toho budú mať odvetvia informačných technológií i producenti informačného obsahu. aké je len možné. zahraničná a bezpečnostná politika) a niektoré modifikácie vnútorných procedúr EÚ (rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. verejné odpočty. Efektívne využitie riadenia dopravy a informačných služieb už znižuje emisie škodlivín. mája 1999 a predstavuje prehodnotenie ústavného rámca EÚ v zmysle Maastrichtskej zmluvy. performance management (kontrakty s ústrednými orgánmi) a pod. Technológia a terapia zdravotníckej starostlivosti sa radikálne zlepšuje. Inteligentná doprava. čím sa zvýši počet používateľov internetu a ako vedľajší účinok to prinesie výhody rozšírenia participácie v informačnej spoločnosti. zemepisných. prehĺbenie úlohy Hospodárskeho a sociálneho výboru EÚ a ďalších poradných inštitúcií EÚ). 3 21 .).eu.a dlhodobom výhľade vyvoláva tlak na budúce výdavky na zdravotnícku starostlivosť. predovšetkým vo veľkých mestách. spotrebu paliva a skracuje jazdný čas. tzv. Okrem toho umožní zabezpečovať také otvorené rozhodovanie. S ohľadom na potrebu zlepšenia výkonnosti Európy treba vyvinúť ďalšie široko koncipované úsilie na posilnenie prílevu kapitálu na financovanie začiatočných etáp v celej EÚ. Amsterdamský dohovor (Treaty of Amsterdam) je v platnosti od 1. zlepšuje organizáciu vzdušného priestoru. Zdravotnícka starostlivosť on-line. Digitálne technológie umožnia zvýšenie bezpečnosti dopravy a skvalitnenie verejnej dopravy. Ďalším kľúčovým prvkom je posilňovanie väzieb medzi poskytovateľmi rizikového kapitálu a generátormi nápadov s komerčným potenciálom. čo bezprostredne vplýva na výkonnosť EÚ v novej ekonomike. Potenciál internetu možno využiť na presadzovanie zámerov Amsterdamského dohovoru3 pri zabezpečovaní plnej transparentnosti činnosti a rozhodovania v inštitúciách EÚ z pohľadu občanov. Elektronická spoluúčasť pre postihnutých spoluobčanov. kultúrnych. Absencia jednoduchého prístupu k rozhodujúcim štatistickým a podnikateľským údajom je brzdou pre priemysel a znemožňuje rozvoj služieb súkromného sektora s pridanou hodnotou. posilnenie nástrojov vonkajšej politiky EÚ (spoločná obchodná. možnosti užšej spolupráce medzi členskými štátmi.

Potenciálne prínosy elektronickej verejnej správy majú široký dosah:  priblížiť občanom služby štátnej správy.  vytvoria sa pracovné príležitosti u poskytovateľov služieb s pridanou hodnotou. elektronické aukcie a pod.. Z vecného hľadiska dominujú rozhodnutia najmä v oblastiach normotvornej činnosti a stratégie v tvorbe koncepcií.). Zároveň formulár poskytuje interaktívnu pomoc pri vypĺňaní.4 Elektronická verejná správa. región).  môžu znížiť výdavky štátnej správy obmedzením byrokratizmu a úradovania. Elektronickou štátnou správou (e-government) sa rozumie automatizácia interakcií medzi orgánmi štátnej správy a občanmi a medzi orgánmi štátnej a verejnej správy navzájom. miestnej. keď štátna inštitúcia objednáva od dodávateľa a úplný dodávateľský proces je integrovaný v back-office systéme dodávateľa.  Government – to – Business (G2B) ide o klasické nakupovanie prostredníctvom internetu. stavebné povolenia a pod. Značný význam má kontrola riadenia výdavkového procesu a rozpočtu realizovaná ako internetová aplikácia. Systém môže ponúkať niektoré dáta vo formulári už uvedené a občan nemusí vkladať všetky informácie ešte raz. Verejný informačný systém Verejná správa predstavuje výkonnú moc štátu a samosprávnych územných orgánov v členení na ústrednú a miestnu štátnu správu a samosprávu.    Údaje pre IS verejnej správy a samosprávy sa získavajú na troch úrovniach: republikovej.2. odporúča alternatívy pre jednotlivé polia formulára a odoslaním žiadosti elektronickou poštou občan získa možnosť skontrolovať jeho stav.  Government – to Government (G2G) je zameraný na vzťahy medzi jednotlivými subjektmi štátnej správy. Sprostredkovanie pomocou IKT sa môže uskutočniť takto:  Government – to . V rámci komunikácie medzi inštitúciami štátnej a verejnej správy vzniká množstvo interakcií.Citizen (G2C) je zameraný na poskytovanie služieb občanom v súčasnosti postavený na formulároch a v budúcnosti nahradený dokonalejšími transakciami.  získajú sa lepšie informácie o celoeurópskom trhu. Ďalším významom G2B je riadenie príjmov daní cez internet. niektoré procesy vyžadujú spolurozhodovanie rôznych inštitúcií štátnej správy (napr. kde rozhodnutia v štátnej správe sa týkajú bezprostrednej a praktickej realizácie funkcií štátu na báze definícií jednotlivých odvetví a sfér štátnej správy. 22 . regionálnej (kraj. kde prostredníctvom portálu budú sprístupnené funkcie štátnej pokladnice všetkým výdavkovým jednotkám štátu.

2. Hlavné ciele a princípy Minimalizácia opakovania požiadaviek na informácie od občanov a podnikateľov Zverejňovanie informácií verejnej správy Priamy prístup k informáciám Vytvoriť informačné kiosky pre občanov Spolupráca verejného a súkromného sektora pri informačných stratégiách Informačné technológie ako Racionalizácia verejnej správy využitím IKT nástroj na výkon verejnej správy E-government Vytvoriť metodiku projektovania IS Atestácia produktov pre VIS Metainformačný systém ŠIS ISVS VIS Priorita Univerzálny princíp Tab. občanov.Ciele a princípy elektronickej verejnej správy možno zhrnúť v tab.3.3 Hlavné ciele a princípy elektronickej verejnej správy Rozhodujúcim princípom transformácie ŠIS na IS VS a v konečnom dôsledku na VIS je partnerstvo štátnej správy a samosprávy. podnikateľských subjektov. 23 . akademickej a výskumnej sféry. informačného priemyslu a služieb. 2.

4 Relevantné poznatky sú sústredené v citovaných skriptách. 5 Podrobnejšie o architektúrach IS pozri Grell. rozvoj vládnej siete GOVNET a mnoho predpokladaných aktivít v koncepcii ŠIS je v útlme. pričom kompetencie boli postupne presúvané zo ŠÚ SR na MDPT SR. Tamtieţ. prevádzke a bezpečnosti (v nadväznosti na organizáciu práce). ktoré v organizácii prebiehajú). Podrobnejšie Grell.  sprístupňovanie informácií zo štátnych informačných zdrojov (zákon č. 2002.: Hospodárska informatika. o štátnom informačnom systéme realizovaný predovšetkým v ústrednej štátnej správe). funkciách (v nadväznosti na procesy. 2002. ktorý by mal zahrnovať najmä tieto dva atribúty:  metodické zjednotenie prístupov k IS vo verejnej správe na základe definovania globálnej architektúry a čiastkových architektúr IS. o ŠIS. Aby sa toto bohaté poznatkové zázemie dalo efektívne zúročiť v procese informatizácie verejnej správy je potrebné uplatniť nový pohľad na túto problematiku.  chápanie ŠIS ako podsystému systému riadenia vo verejnej správe. M. rokoch minulého storočia. zákon č. väzbách s okolím. MŠ SR aţ napokon opäť pripadli MDPT SR). o ochrane osobných údajov v informačných systémoch).3 Štátny informačný systém 3. Štátny informačný systém (ŠIS) predstavuje funkčný prístup3 k vytváraniu informačných systémov (IS) v štátnej správe v 90. kapitole poukazujeme aj na uţitočnosť vyuţitia poznatkov z vytvárania ŠIS v procese tzv. 506/1992 vlády SR. bol Národný program informatizácie SR1.z. moţno veľmi ťaţko analyzovať súčasný stav ŠIS. Rozlišujeme globálnu (celkovú) architektúru IS a čiastkové architektúry IS [3]. 1 2 . Z tohto obdobia existuje veľa poznatkov o informatizácii v štátnej správe4. Bratislava: EKONÓM. Sústava globálnych a čiastkových architektúr v rámci vytvárania ŠIS     Architektúra5 je grafické a písomné vyjadrenie koncepčnej predstavy IS o jeho: štruktúre (v nadväznosti na organizačnú štruktúru organizácie).1 Architektúry štátneho informačného systému Niekoľko poznámok na úvod do problematiky Prvý programový dokument. Preto v 4. ktoré môţu byť vykonávané v podstate nezávisle.z. Keďţe na prelome rokov 1998-1999 bolo de facto ukončené vytváranie ŠIS (de jure však stále platí zákon č. a kol.z. o slobodnom prístupe k informáciám). 3 Zaloţený na hierarchickej organizačnej štruktúre štátnej správy a deľbe činností v jednotlivých organizačných útvaroch. ktorý reálne vymedzil úlohy informatizácie štátnej správy SR. Bratislava: EKONÓM. V súčasnosti skôr prevláda tendencia vytvoriť legislatívny rámec pre IS VS a sústrediť sa na plnenie vládou SR prijatých rôznorodých úloh na informatizáciu spoločnosti v rámci programu eEurope+.1.z. 3. postupnej transformácie ŠIS.  harmonizácia hlavných registrov (v rokoch 1996-1997 pod gesciou ŠÚ SR. 52/1998 Z. 211/2000 Z.: Informačné systémy v štátnej správe. a kol. č. V procese vytvárania ŠIS sa zaoberáme globálnymi a čiastkovými architektúrami podľa obr. schválený uzn. 261/1995 Z. mnohokrát však nesystémovo usporiadaných a nedôsledne interpretovaných.  racionalizácia štátnej správy (v súčasnosti reforma verejnej správy). M. Súhrnne moţno tieto úlohy charakterizovať ich zoskupením do týchto problémových okruhov (v zátvorke je stručne uvedený spôsob plnenia úloh2):  vytváranie informačných systémov v štátnej správe a samospráve (zákon č. 261/1995 Z.

2 Vzájomné väzby jednotlivých architektúr ŠIS V učebnom texte pouţívame vývojové diagramy podľa normy ISO 5807 369011 (Český normalizační institut. funkčná a dátová štruktúra ŠIS Globálna architektúra IS ÚŠO Procesná.Globálna architektúra ŠIS Procesná.2) ďalej objasňujeme pomocou vývojových diagramov6. 1995) a v súlade s poznámkou v časti 4.1 Sústava globálnych a čiastkových architektúr v rámci vytvárania ŠIS Vzájomné väzby niektorých architektúr (obr. funkčná a dátová štruktúra IS ÚŠO Procesná. 3. funkčná a dátová štruktúra HIS ÚŠO Funkčná štruktúra HIS orgánov vrcholového riadenia Funkčná štruktúra HIS ostatných štátnych orgánov HIS – Hlavný informačný systém (podrobnejšie v ďalšom texte) Architektúry boli predmetom modelovania ŠIS (podrobnejšie v ďalšom texte) Obr. 3. Obr. 63. Globálna architektúra IS orgánov vrcholového riadenia Globálna architektúra ŠIS Vykonávatelia riadenia korešpondujú s hierarchickou dekompozíciou ŠIS Čiastkové architektúry ŠIS Procesy Agregované činnosti (politiky štátu) Funkcie Súvisiace činnosti s tvorbou štátnej politiky Dáta Registre ŠIS Globálna architektúra IS ostatných štátnych orgánov Globálna architektúra IS ÚŠO Vykonávatelia riadenia korešpondujú s organizačnou štruktúrou objektu riadenia Čiastkové architektúry HIS ÚŠO Organizačná štruktúra ÚŠO Organizačná štruktúra orgánov vrcholového riadenia Organizačná štruktúra ostatných štátnych orgánov Čiastkové architektúry HIS orgánov vrcholového riadenia Čiastkové architektúry HIS ostatných štátnych orgánov Procesy Politiky ÚŠO Funkcie Súvisiace činnosti s tvorbou politík ÚŠO Dáta Bázy dát ÚŠO Obr.2 na str. 3. 6 . ţe vytváranie ŠIS sa realizovalo prevaţne v ústrednej štátnej správe.2 súčasne dokumentuje. 3.

ŠIS OIS 0 Štátna správa 1 Vrcholové orgány 2 Ústredné štátne orgány 2.3 Globálna architektúra ŠIS Globálna architektúra ŠIS (obr. ţe ŠIS nie je nejaký ďalší (nový) IS. funkčná a dátová štruktúra Úroveň riadenia Strategická Vykonávatelia riadenia Vrcholové orgány riadenia IS a typy úloh WWW Taktická Ústredné štátne orgány (rezorty) EDI Operatívna Ostatné štátne orgány Obr.2 Obvodné úrady (všeobecné) 3. 3.1 Úrad vlády 3 Miestne štátne orgány 4 Ostatné štátne orgány 3. Vykonávateľov riadenia prezentuje organizačný diagram štátnej správy (obr.1 Krajské úrady 3.3 Obvodné úrady (špecializované) 2. ako aj so skutočnosťou.4 Organizačný diagram štátnej správy . ale vzniká vzájomným pôsobením a fungovaním uţ existujúcich IS. častí ŠIS.4).Globálna architektúra ŠIS. 3. 3. 3.2 Ministerstvá Obr. Procesná.3) korešponduje s hierarchickou dekompozíciou ŠIS.

Základným procesom v štátnej správe je tvorba štátnej politiky (obr.5 Hierarchický diagram funkcií tvorby štátnej politiky Na obr.2 Štátna administratíva vlády Obr.1.1 Politiky ÚŠO 1.1 Administratíva ÚŠO .1.3 Vyuţitie (v rámci ÚŠO) 1.7 sú znázornené vývojový diagram systému a vývojový diagram toku dát tvorby hospodárskej politiky.1 Tvorba (kompetencia ÚŠO) 1. 1.1.2 Participácia (spolupráca ÚŠO) 1.1. 3. 3. 1 Tvorba štátnej politiky 1.1 Hospodárska politika vlády 1.2 Hospodársko-správna činnosť ÚŠO 1.2. 3.5).1.1.6 a 3.1.2.

3.Z IS ÚŠO Tvorba hospodárskej politiky Zosúladenie parametrov a prepočty Dosahy na štátny rozpočet A Spolupráca s MF SR N Medzirezortné pripomienkové konanie N Zapracovať pripomienky A Vypracovanie nového materiálu Materiál kompletný Schválenie vládou – príprava zákonov Schválenie zákonov parlamentom Podpis zákonov prezidentom K Obr.6 Vývojový diagram systému tvorby hospodárskej politiky .

IS ŠÚ SR Analýza vývoja ukazovateľov IS NBS Porovnanie údajov IS príslušného ÚŠO Výber parametrov ekonomického prostredia Participácia na iných koncepciách Participácia na iných koncepciách IS MF SR .3.7 Vývojový diagram toku dát tvorby hospodárskej politiky .RIS rozpočtový IS Dosahy na politiku ÚŠO Poţiadavky na štátny rozpočet Poţiadavky na miestnu štátnu správu IS ÚŠO Obr.

Procesná.Globálna architektúra IS ÚŠO7. 3.10) zobrazuje tok dát a pouţívané nosiče dát v priebehu tvorby politiky v kompetencii ÚŠO. 7 . Funkčnú štruktúru znázorňuje obr. V ďalšom texte sa uţ nezaoberáme podrobnejšie architektúrami IS orgánov vrcholového riadenia a ostatných štátnych orgánov. 3. funkčná a dátová štruktúra Úroveň riadenia Strategická Vykonávatelia riadenia Minister Štátny tajomník Vedúci sluţobného úradu Riaditelia sekcií WWW PIS EDI Operatívna Riaditelia odborov Vedúci oddelení HIS OIS IS a typy úloh MIS Taktická MIS – Ministerský informačný systém PIS – Prierezový informačný systém HIS – Hlavný informačný systém Obr.  hospodársko-správny. ale ukáţeme niektoré zvláštnosti vo funkčnej štruktúre HIS vrcholových orgánov riadenia. 3.8 Globálna architektúra IS ÚŠO Globálna architektúra IS ÚŠO v podstate vychádza z funkčnej dekompozície častí ŠIS. Procesnú štruktúru vytvárajú tri základné procesy:  administratívny. Vykonávatelia riadenia sú odvodení zo všeobecného organizačného diagramu ÚŠO.9. Vývojový diagram toku dát (obr.  odborný.

1 Mzdy 3. 3.5 Legislatíva Obr.3 Administratíva riaditeľov sekcií 1.0 Riadenie ÚŠO 1 Administratívne činnosti 1.2 Administratíva vedúceho sluţobného úradu 1.1 Tvorba politík v kompetencii ÚŠO 2.2 Zabezpečovanie politík v kompetencii iných ÚŠO 2.4 Administratíva riaditeľov odborov a vedúcich oddelení 3.3 Personalistika 2.4 Dochádzka 2.2 Účtovníctvo 2.9 Hierarchický diagram funkcií ÚŠO .1 2 Hospodárskosprávne činnosti 3 Odborné činnosti Administratíva kancelárie ministra a štátneho tajomníka 1.

napätia na trhu práce Zamestnanosť za Slovensko IS MPSVR SR Prepočty aktivačného príspevku Tvorba politiky zamestnanosti – vytváranie miest Schválenie kolégiom ministra Usmernenie na ústredie Podklady pre sociálnu politiku Schválenie vládou IS MPSVR SR Obr.Uloţené údaje o uchádzačoch o zamestnanie Preskúmanie podrobnosti o vývoji zamestnanosti Podklady na analýzy politiky zamestnanosti IS ŠÚ SR Prepočty: zamestnanosti. miezd.3. sociálnych dávok. minimálnej mzdy. odvodov. ţivotného minima.10 Vývojový diagram toku dát tvorby politiky v kompetencií ÚŠO .

Bratislava: EKONÓM. Poradca ministra vykonáva zadávanie úloh z porady ministra a zabezpečuje operatívnu evidenciu úloh. 1994. Úplné spracovanie textov by malo predstavovať podporný systém pre sémantiku IS9). vedúceho sluţobného úradu.: Informačné systémy v štátnej správe. M. Dôleţité postavenie zaujíma evidencia tlačových prehlásení ministerstva a ministra. Bratislava: MH SR a DT ZSVTS Bratislava. mesačný)  Program zahraničných pracovných ciest ministra (mesačne. Najčastejšie pouţívané podkladové a informačné dokumenty v kabinete ministra sú tieto:  Pracovný program ministra (denný.11. Pozri citované skriptá Grell.  úplného spracovania textov. a kol. 2002.Na jednotlivých úrovniach riadenia ďalej stručne charakterizujeme IS. evidenciu a prenos na Úrad vlády SR. 3. Spravidla predstavuje informačnú podporu:  činnosti poradcu ministra a tlačového tajomníka. riaditeľov sekcií)  Ţiadanky na tlmočenie  Ţiadanky na preklad dokumentov  Záznamník prekladu dokumentov  Záznamník o tlmočení  Interpelácie poslancov na ministra a podklady na odpovede  Mesačný prehľad čerpania rozpočtu v poloţkách medzinárodné hospodárenie a vedeckotechnická spolupráca  Polročné vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest ministra Tlačový tajomník zabezpečuje činnosť podľa obr. týţdenný. ako aj prenos elektronickej formy materiálov do elektronickej pošty. Kolektív: Informačná a analytická podpora činností MH SR. ktoré môţu byť v konkrétnych ÚŠO rôzne podrobne rozpracované8. štvrťročne)  Pozvánka na poradu vedenia  Plán porád vedenia  Záznam z porady vedenia  Informácie pre ministra  Stanovisko k dokumentu pre ministra  Podkladové dokumenty na prijatia (rokovania) zahraničných partnerov pre ministra  Podkladové materiály k zahraničným pracovným cestám ministra  Záznamy o prijatí (rokovaní) zahraničných partnerov ministra  Cestovné správy zo zahraničných pracovných ciest (ministra. štátneho tajomníka. V kancelárii ministra je potrebné automatizovane spracovávať aj špecifické údaje jednotlivých materiálov podľa relevantných poţiadaviek. 8 9 ) . Ministerský informačný systém Ministerský informačný systém (MIS) je zameraný na podporu riadiacej práce ministra a činnosti jeho kabinetu.

Dátovú štruktúru PIS znázorňujú obr.  rozpočtový (vo vzťahu k rozpočtovej politike MF SR).13.VEREJNOSŤ Obr. Prierezové činnosti sú sústredené v útvaroch vedúceho sluţobného úradu.12 a 3. . 3.výstupy pre verejnosť .informácie pre TO o výstupe SEKCIA . 3.11 Funkčné zaradenie útvaru tlačového tajomníka na ÚŠO Prierezový informačný systém Prierezový informačný systém (PIS) poskytuje informačnú podporu na zabezpečenie chodu štátneho orgánu. podiel na tvorbe legislatívnych noriem a harmonizácii legislatívy s EÚ).MINISTER ŠTÁTNI TAJOMNÍCI OPERATÍVNA PORADA PORADA VEDENIA ODBOR /SEKCIA ODBOR /SEKCIA ODBOR /SEKCIA 6 TLAČOVÉ ODDELENIE 5 1 2 3 4 TLAĆ–ROZHLAS–TELEVÍZIA–VEREJNOSŤ 1–4 5 6 .  kontrolný (vo vzťahu k NKÚ SR). Zahrnuje najmä tieto podsystémy:  personálny.  mzdový.  štatistický (vo vzťahu k výkazníctvu ŠÚ SR).  legislatívny (vo vzťahu k MS SR. Vytvára sa dekompozíciou na nezávislé podsystémy.spätná väzba .

12 Vývojový diagram toku dát PIS .Úvodná obrazovka IS Dochádzka do zamestnania Kontrola údajov Výpočet hrubej mzdy Výpočet dávok NP Odvodové povinnosti Výpočet čistej mzdy IS ÚŠO Odvody do fondov Výplatné pásky Prevody FP na účty zamestnancov IS ÚŠO účtovníctvo Obr.3.

a preto IS sa nepouţívajú na podporu rozhodovania. ktoré sú sústredené v odborných sekciách (odboroch. Preto ÚŠO dekomponujeme podľa agregovaných odborných činností tzv.13 Vývojový diagram toku dát tvorby rozpočtovej kapitoly ÚŠO za oblasť miezd Hlavný informačný systém Hlavný informačný systém (HIS)10) zabezpečuje informačnú podporu odborných činností.Zaradenie pracovníkov podľa zákonov Kontrola údajov – formálna a logická IS MF SR Prepočty zákonných nárokov Výstupy pre MPSVR SR Poţiadavky na štátny rozpočet Rozpočtový IS MF SR Rozpis podľa jednotlivých kapitol Obr. politík (napr. priemyselnej.3. programovým vyhlásením vlády a príslušnými uzneseniami vlády. vo forme povinného IS. zahraničnej a pod.). informačnými tokmi. povinnosť zhromaţďovať a poskytovať informácie. Z hľadiska ŠIS je HIS podsystém na podporu hospodárskej politiky a vytvára sa ako IS na podporu rozhodovania. v ktorom informatizácia štátnej správy sa prevaţne chápala ako zber údajov. t.j. Poznamenávame. daňovej. t. Funkcia IS je chápaná redukovane. ktoré sú potom realizované na základe riešenia konkrétnych úloh a tieto z hľadiska informačného zabezpečenia sú reprezentované vstupmi a výstupmi. ktoré viac alebo menej korešpondujú s organizačnou štruktúrou jednotlivého ÚŠO. finančnej. Nebudeme sa však nimi podrobnejšie zaoberať. Moţno rozlíšiť niektoré špecifiká v HIS vrcholových orgánov riadenia a ostatných štátnych orgánov. colnej. ţe HIS sa vytváral v prostredí. oddeleniach) ÚŠO a sú vykonávané v súlade s platným kompetenčným zákonom. obchodnej. ktorý je potom predovšetkým informačnou podporou rozhodovania v oblasti hospodárskej politiky štátu. 10 ) .j.

1 Tvorba analytických a koncepčných materiálov 3.3 Operačné rozhodovanie (styk s verejnosťou) Obr. 3.0 Riadenie politík 1 Tvorba politiky 2 Aktualizácia bázy dát 3 Vyuţitie 4 Spolupráca 3.14 Časť hierarchického diagramu funkcií HIS rezortov .2 Strategické rozhodovanie (vládne rozhodnutia) 3.

ktoré obyčajne majú charakter rozhodovacích úloh. Takýto IS spravidla podporuje tvorbu politík na základe riešenia spomínaných úloh.: Informačný systém na podporu rozhodovania vo verejnej správe.0 Riadenie politík 1 Kontrola a schválenie 2 Vyuţitie 1.2. In: EKONÓM č. HIS ako IS na podporu rozhodovania IS na podporu rozhodovania vytvárame ako jednotný podsystém časti ŠIS (napr. 3. 11 . rezortu) v kombinácii s jej nezávislými podsystémami (PIS a MIS). M. 2003. 3.15 Časť hierarchického diagramu funkcií HIS orgánov vrcholového riadenia Výnimku tvoria IS. pričom niektoré úlohy sa riešia v rámci nezávislých podsystémov a ostatné v jednotnom podsystéme.1 Konštitucionálne rozhodovanie 1. ktoré v rámci rozvojových tendencií rezortných podsystémov smerovali k vytváraniu IS na podporu rozhodovania časti ŠIS [1]. 12 Podrobnejšie v časti 4.2 Nástroje verejnej voľby Obr.16 prezentovaný v procese prípravy verejných projektov12 (napr.18-21. Pozri aj Grell. aj projektov ŠIS).4 tohto učebného textu. s. a IS vystupuje ako rozhodovací model11. V takejto súvislosti je na obr.

3. Rozhodovací proces predstavuje prácu s informáciami a výberom jedinej alternatívy z mnoţiny prípustných a realizovateľných alternatív riešenia problémov [9]. Priebeh procesu moţno znázorniť na obr.otvorenie procesu 2. 3.17. Analýza rozhodovacieho problému Oblasti rozhodovania vo verejnej správe 1 Rozhodovací proces 2 Realizačný proces Formulácia rozhodnutia ISPR 3 1. 3.rozhodnutie 3 – realizačné výstupy spätné väzby Obr.14 a 3. v ktorých hľadáme a identifikujeme problémy na rozhodovanie podľa obr.18.17 Priebeh rozhodovacieho procesu Vo verejnej správe moţno vymedziť oblasti. . 3. 3.Schvaľovací proces Dokument Š I S I SPR Koncepcia Stratégia Program Politika VSTUP Projekt VSTUP Verejné obstarávanie Realizácia Dokument a Produkt Produkt ŠIS – štátny informačný systém ISPR – informačný systém na podporu rozhodovania VÝSTUP Obr.15 však poskytujú širší priestor na analýzu rozhodovacieho procesu vo verejnej (štátnej) správe.16 ISPR a príprava verejných projektov v štátnom verejnom sektore Funkčné štruktúry na obr.

Výsledkom tohto procesu je vznik. občianskych zdruţení. Správne konanie sa člení na fázy. 13 . 3. Predstavuje právny proces. v rámci ktorého vláda vyberá niektorý z rozhodovacích variantov na realizáciu v procese poskytovania verejných statkov a sluţieb občanom. ako a pre koho[10]. ktorá sa zaoberá tým. preskúmavania rozhodnutia (odvolacie konanie) a výkonu rozhodnutia (exekúcia). úradné potvrdenie. druţstiev a pod. ako sa vo verejnom sektore riešia tri základné ekonomické problémy: čo.17) obyčajne vytvárajú rozličné analytické/koncepčné materiály rôzneho charakteru a stupňa podrobnosti. ktorá v správnom konaní vystupuje ako účastník konania. Obr. HIS ako IS na podporu rozhodovania sa v prostredí ŠIS pouţíval predovšetkým v tejto fáze a výrazne menej ako rozhodovací model na hodnotenie a vytvorenie súboru reálnych a prípustných alternatív vo fáze vlastného rozhodnutia. t. v rámci ktorých sa bude uskutočňovať operačné rozhodovanie.18 Oblasti rozhodovania vo verejnej správe Zákonodarné rozhodnutie určuje pravidlá prijímané na vrcholovej/ústrednej/štátnej. zmena alebo zánik nejakého konkrétneho práva alebo povinnosti osoby. a to fázu začatia konania. ako vlády uskutočňujú proces ekonomickej voľby. 3. o koho právach a povinnostiach rozhoduje správny orgán v správnom konaní [11]. Správne konanie je najdôleţitejším správnym procesom vo verejnej správe.Vládne rozhodnutie Konštitucionálne rozhodovanie Operačné rozhodovanie Správne konanie Oblasti rozhodovania Zákonodarné rozhodnutie Poznámka Konštitucionálnym a operačným rozhodovaním sa zaoberáme vo vzťahu k interným a externým správnym procesom v časti 4. v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach fyzických osôb (ľudí) alebo právnických osôb (podnikov. rozhodovania. Verejná voľba je oblasť ekonomickej vedy a politológie.2 tohto učebného textu. dokazovania. regionálnej a mestskej/miestnej úrovni.j.). Vládne rozhodnutie definujeme ako akt verejnej voľby13. politických strán. V kaţdej oblasti rozhodovania vo verejnej správe sa vo fáze analýzy rozhodovacieho problému (obr.

V systéme riadenia je riadeným podsystémom len komplex vzťahov objektov reálneho sveta pomocou špeciálnych jazykov. ukazujú sa ich súčasná forma a funkcie komunikácie v rámci rôznych pretrvávajúcich modifikácií ŠIS ako nedostatočné a sú prekáţkou otvorenosti verejnej správy. ktoré prebiehajú vnútri týchto organizácií. 16 V postupnej transformácii ŠIS na IS VS však predpokladáme dve úrovne riadenia: konštitucionálnu a operačnú. V kaţdom podsystéme moţno rozlíšiť systém riadenia. Vzhľadom na to. Zjednodušene moţno verejnú správu chápať ako sústavu organizácií verejnej správy a procesov. taktickú. najmä práva. 3.:  ústrednej štátnej správy.3.2 učebného textu. Verejná správa je zloţitý systém. na ktorom moţno aplikáciou systémového prístupu definovať systém. Z hľadiska informačného zabezpečenia má kľúčovú úlohu ŠIS ako podsystém systému riadenia verejnej správy (obr. V súvislosti s reformou verejnej správy bude potrebné tieţ zmeniť súčasný systém kontrolnej spätnej väzby (feedback) jeho postupným rozširovaním aj na aktívnu kontrolnú väzbu na vstupe (forward feedback). napr.  miestnej samosprávy a pod. Podrobnejšie v časti 4.3.). napr. ţe verejná správa legislatívou riadi vzťahy medzi objektmi reálneho sveta (občanmi. Z pohľadu riadenia moţno členiť verejnú správu na tri klasické úrovne16. 14 15 . ktorý moţno dekomponovať na podsystémy.2 učebného textu.2 ŠIS ako podsystém systému riadenia verejnej správy Verejná správa je zloţitý sociotechnický objekt. operatívnu (obr. 3. Riadiaci podsystém predstavujú príslušné orgány verejnej správy. a to strategickú.  regionálnej samosprávy.20).  miestnej štátnej správy. medzi nimi navzájom (vertikálne aj horizontálne) a medzi verejnou správou a občanmi [7]. hmotnými a nehmotnými statkami a pod. Pozri časť 4. v podsystéme miestnej štátnej správy sa ŠIS realizuje ako informačný systém miestnej štátnej správy14. V jednotlivých podsystémoch verejnej správy môţe vystupovať aj ako originálny IS. Podrobnejšie členenie verejnej správy podľa úloh smeruje k jej členeniu na odvetvia verejnej správy15.19).

19 ŠIS ako podsystém systému riadenia verejnej správy . 3.Verejná správa Podsystém ústrednej štátnej správy Systém riadenia Riadiaci podsystém Ústredný štátny orgán Riadený podsystém Občania Organizácie ŠIS Podsystém miestnej štátnej správy Systém riadenia Riadiaci podsystém Krajský úrad Obvodný úrad Riadený podsystém Občania Organizácie ŠIS Podsystém miestnej samosprávy Systém riadenia Riadiaci podsystém Mestský úrad Miestny úrad Riadený podsystém Občania Organizácie ŠIS Obr.

3. 2002.21 Kontrolné väzby na vstupe a výstupe vo verejnej správe Forward feedback predstavuje určitý ideálny stav kontrolného procesu vo verejnej správe. miestnych vykonávacích vyhlášok a nariadení. V súčasnej praxi štátnej správy moţno za kontrolnú väzbu na vstupe17 povaţovať medzirezortné pripomienkové konanie alebo v rozhodovaní ministra to môţe byť stanovisko od príslušných odborných pracovníkov ministerstva. Rozpracovávanie schválených dokumentov na strategickej úrovni z ústredného/celoštátneho a regionálneho/oblastného pohľadu. národnej a medzinárodnej politiky a makroekonomického správania spoločnosti v podobe zákonov. Bratislava: EKONÓM. Ministerstvá Taktická Regionálne orgány samosprávy a štátnej správy Koncepcia a metodika realizácie zákonov/predpisov. 3. Operatívna Miestne orgány samosprávy a štátnej správy Výkonná operatíva štátnej správy a samosprávy. Rutinná realizácia strategických aktov formou vykonávacích predpisov. M.: Informačná ekonomika. .21). 3.20 Tri úrovne riadenia štátnej správy a samosprávy v riadení vzťahov objektov reálneho sveta Vstupy orgánov verejnej správy Riadiace procesy Poţadované hodnoty výstupov informačné väzby kontrolné väzby Obr. ktorý pouţíva v riadiacej činnosti aktuálne informácie (obr.Úroveň riadenia Strategická Vykonávatelia riadenia NR SR Vláda SR Charakteristika vzťahov Formulácia základných štátnych princípov. Obr. opatrení a ďalších dokumentov. 17 Pozri jednotlivé typy regulácie Grell. predpisov.

tak systémy s kontrolnou väzbou na vstupe monitorujú vstupy do procesu a zisťujú či zodpovedajú plánovaným/aktuálnym veličinám [4]. . ţe pokiaľ systémy s jednoduchou spätnou väzbou získavajú potrebné údaje meraním hodnôt na výstupoch a potom spätne na vstupe zavádzajú korekcie s cieľom dosiahnuť zmenu výstupných hodnôt.Základný rozdiel medzi obidvoma spôsobmi spočíva v tom.

3 Orgány verejnej správy. 2002.  existenčných istôt (práca. s. V predpokladanom vývoji informatizácie verejnej správy SR má IS VS zabezpečiť informačné potreby otvorenej verejnej správy6. sú rôznorodé a skladajú sa z jednotlivých úkonov. v ktorom sa vo verejnom záujme realizujú verejné sluţby. Podrobnejšie napr. Na výkon a riadenie činností vo verejnej správe sa potom vytvára sústava špecializovaných inštitúcií3. poskytuje zjednocujúci pohľad na verejnú správu. Napríklad správa zahraničných vecí zahrnuje všetky úlohy verejnej správy vo vzťahu k cudzím štátom a vnútri tohto odvetvia. ktoré majú spoločný predmet správy4 a vo väčšine prípadov aj ucelenú skupinu orgánov verejnej správy [6]. Globálna architektúra informačného systému verejnej správy.18. ktoré sú obsahom správy.  technickej infraštruktúry (preprava osôb a materiálov. M. 1 2 59 . Z hľadiska ďalšieho výkladu pouţijeme na členenie verejného sektora kritérium potrieb2:  spoločenských (organizované usporiadanie spoločnosti. napríklad lacnejší telefónny styk so štátnym aparátom a pod. 4 Činnosti. pričom správu vykonávajú ministerstvo zahraničných vecí a zastupiteľské orgány v cudzine. Tamtieţ. zber a likvidácia odpadov). ochrana územia). riadený verejnou správou. Bratislava: EKONÓM. 59-61. Nórsko. Hierarchická a funkčná dekompozícia ŠIS.: Informačné systémy v štátnej správe. Prístup na tento systém stimulujú rôzne podporné prostriedky. Fínsko. Bratislava: EKONÓM. 4.1). dodávka vody.2). s. informačné systémy a archívnictvo. výţiva).4. Rovnako v ďalších európskych krajinách je takýto systém postupne vytváraný a označovaný ako e-government. zdravie. aby dosiahol účel správy. dovolanie sa spravodlivosti. Vyuţívajú sa aj ďalšie kritériá.: Informačné systémy v štátnej správe.  rozvoja človeka (celoţivotné vzdelávanie. 4. M. finančných tokov. Procesnú štruktúru zobrazíme vývojovým diagramom systému (obr. s. masmédiá). Informačný systém miestnej štátnej správy. Odvetvia verejnej správy sú ucelené skupiny rovnorodých spoločenských vzťahov. člení sa na úseky verejnej správy podľa skupín vzťahov verejnej správy a v mnohých prípadoch sa aj úseky verejnej správy zoskupujú podľa typov vzťahov verejnej správy5. estetika.  súkromných statkov podporovaných z verejných rozpočtov (bývanie.18.5). ţivotné prostredie). ale aj Veľká Británia a Írsko. rozhoduje sa v ňom verejnou voľbou a podlieha verejnej kontrole [5]1. ktorý z hľadiska výkonu správy definuje verejnú správu ako súhrn činností (verejná správa sa člení na odvetvia a úseky). Švédsko. ktoré slúţia na výkon verejnej správy. 4. Najčastejšie pouţívaná definícia verejného sektora vo verejnej ekonomike. zakladateľa.54. Tamtieţ.2 Procesná. Procesná štruktúra. a kol.  poznania a informácií (výsledky vedy a výskumu. Procesný prístup (tab. funkčná a dátová štruktúra informačného systému verejnej správy Odvetvia verejnej správy Verejný sektor predstavuje prostredie. ochrana občana a jeho majetku. ľudský potenciál). komunikačné technológie. funkcií. 2002. Grell. Financovaný je predovšetkým z verejných rozpočtov. a kol. Grell. vyuţitie energií. Vnútorná správa je najrozsiahlejšie odvetvie verejnej správy. 5 Podrobnejšie napr. ktoré správca musí vykonávať. napr. ktoré sú z pohľadu uspokojovania potrieb zaradené medzi odvetvia verejnej správy. 145-149. 6 Fungujúcim IS VS disponujú najmä severské krajiny Dánsko. ktorý sa potom premieta aj v globálnej architektúre IS VS (obr. Všeobecná funkčná a dátová štruktúra Informačný systém verejnej správy (IS VS) je súhrnom IS.: charakter statkov. s.

4. miera zdanenia a podobne [18]. a to:  dvomi úrovňami riadenia (konštitucionálnou. operačnou).  globálnym pohľadom na inštitucionalizáciu verejnej správy. 60 Vnútorná komunikácia ISPKR . ale jednotlivci musia poznať hranice. V podmienkach verejnej správy SR konštitucionálne rozhodovanie sa realizuje v rámci interných správnych procesov a operačné rozhodovanie je typické pre externé správne procesy (obr.Charakter správy Ústredná Miestna Samospráva štátna štátna správa Proces správa Správa vnútorných x x x vecí Všeobecná x x x V vnútorná správa tom Špecializovaná x x x vnútorná správa Správa zahraničných x vecí Tab. Operačná úroveň pozostáva z rozhodnutí uskutočňovaných v rámci daného súboru existujúcich pravidiel. v rámci ktorých sa budú uskutočňovať budúce operačné rozhodnutia. Účelom pravidiel nie je predpísať určitý spoločenský výsledok alebo obmedziť slobodu jednotlivcov. veľkosť výdavkov na obranu. Rozhodnutiami uskutočnenými na operačnej úrovni môţu byť napr.1 Globálna architektúra IS VS Globálna architektúra IS VS súhrnne zobrazuje výsledky transformácie ŠIS a reformy verejnej správy. Konštitucionálne rozhodovanie určuje pravidlá.3). 4. 4. školstvo.5 Procesný prístup vo verejnej správe Úroveň riadenia Konštitucionálna Vykonávatelia riadenia Zákonodarné orgány IS a typy úloh Vonkajšia komunikácia Operačná Výkonné orgány ISPOK ISPKR – informačný systém na podporu konštitucionálneho rozhodovania ISPOK – informačný systém na podporu občianskej komunikácie Obr. kde sa pravidlá menia.

Z IS Správa Zahraničných vecí Vnútorných vecí Všeobecná vnútorná Aká správa Špecializovaná vnútorná Správna aktivita Návrh aktivity Aktivita Opravný prostriedok IS K Materiály Obr. 4.2 Vývojový diagram systému správy verejných vecí 61 .

ako aj osôb. Informačnú podporu externých správnych procesov by mal zabezpečovať informačný systém na podporu občianskej komunikácie postupne vytváraný na princípe modelu občianskej obsluhy (podrobnejšie v časti 5.Horizontálne vzťahy (Procesy) Interné správne procesy Orgány verejnej správy Externé správne procesy X Vertikálne vzťahy (Inštitucionalizácia) Občania Organizácie X Obr.  rozpočtový proces (postup ministerstiev.3 Interné a externé správne procesy vo verejnej správe Interné správne procesy prebiehajú len vnútri verejnej správy a ich účastníkmi sú preto len orgány verejnej správy. spravidla nie sú detailne upravené zákonmi a väčšinu z nich upravujú interné predpisy vlády (uznesenia vlády). napríklad:  legislatívny proces (postup ÚŠO pri príprave návrhov zákonov a ostatných právnych predpisov). Tieto správne procesy sa priamo netýkajú občanov a organizácií.1). Informačnú podporu interných správnych procesov by mal zabezpečovať informačný systém na podporu konštitucionálneho rozhodovania.  privatizačný proces (postup ministerstiev pri rozhodovaní o privatizácii štátneho majetku). Aj keď majú zákonný základ. 4. krajských úradov pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu). v ktorých sú podrobne upravené procesné práva a povinnosti tak správneho orgánu. Externé správne procesy sa týkajú priamo občanov a organizácií a v nich sa rozhoduje o ich hmotných právach a povinnostiach. Medzi externé správne procesy patria správne konanie a daňové konanie (konanie vo veciach štátnych daní a poplatkov). Sú vţdy detailne upravené zákonmi. ktoré v nich vystupujú. 62 .

5.. či ide o ústrednú štátnu správu.31.. ktoré moţno súhrnne znázorniť nasledujúcimi schémami: Externý vstup Interný vstup Proces Funkcia Úloha Interný výstup Proces Funkcia Úloha Externý výstup V tomto učebnom texte sú vývojové diagramy znázornené v súlade s konvenciami. 63 . Dátovú štruktúru zobrazujeme vývojovým diagramom toku dát. Štandardne by sa mal smer toku zobrazovať zľava doprava a zhora dolu.1. územnú samosprávu.1.) a zvláštnych konvencií (viacnásobné výstupy a pod. x.23 aţ 4.. a kol. x.4. Hierarchické diagramy funkcií však moţno konštruovať len pre informačné činnosti (teda prevaţuje spracovanie dát) [20]. 4..4) moţno zostrojiť hierarchický diagram informačných funkcií spravidla podľa obr. Poznamenávame. Procesy v tab. čo všeobecne znázorňuje obr. . V niektorých odôvodnených prípadoch. Potom pre kaţdý správny proces (tab. časti Konvencie sa norma zaoberá aj obmedzeniami a odporúčaniami v oblastiach symbolov (grafická úprava diagramov.s. Všeobecne moţno vývojový diagram toku dát konštruovať podľa obr. M.1.. 2003..q. V 10.m. . ţe informačné zabezpečenie a realizácia správnych procesov sú invariantné vzhľadom na organizačnú štruktúru orgánov verejnej správy a závisia od charakteru správy. x.1.2.1. Bratislava: EKONÓM.5.1.5..4. ale v konečnom dôsledku nie sú v rozpore s medzinárodnou normou.22).: Hospodárska informatika. sa niekde odchyľujú od konvencií zobrazených na schémach.8 aţ 4.5 môţeme dekomponovať na funkcie a činnosti súhrnne znázornené hierarchickým diagramom funkcií správy verejných vecí (obr. Pre konkrétne správne procesy sú uvedené niektoré príklady dátových štruktúr na obr. 7 Podrobnejšie v časti 5. 4. ktoré prevaţne súvisia s tvorbou štátnej/samosprávnej politiky. 4.2 učebného textu. 4.). x. Napríklad symboly môţu byť kreslené akýmkoľvek smerom. miestnu štátnu správu. štandardný smer toku a pod. pričom vychádzame z kombinácie systémového a štruktúrovaného prístupu tvorby IS vo fáze analýzy. ale podľa moţnosti sa dáva prednosť horizontálnej orientácii... obr.n. najmä z priestorových dôvodov. x. x. V tejto súvislosti sa zaoberáme všeobecným zobrazením funkčnej a dátovej štruktúry správnych procesov.. tvary symbolov a pod.. Niţšie úrovne sú potom detailizované pre konkrétne správne procesy (obr. 4... . 4.6. Je zrejmé. Poznámka k pouţívaniu vývojových diagramov v učebnom texte Medzinárodná norma ISO 5807 špecifikuje symboly pouţívané v dokumentácii spracovania informácií a poskytuje návod na ich pouţitie vo vývojových diagramoch. Predmetom dátovej štruktúry sú činnosti x.7. 4.4)..3. ţe hierarchické diagramy sú zostrojené pre funkcie (úlohy) riadenia vo verejnej správe. 4. 4.1.). Je prílohou v skriptách Grell. x. x.3.r. . spojení (symboly spojníc. x.p.Globálny pohľad na inštitucionalizáciu7 ponúka tab. x. V praxi sa postupne zauţívali aj konvencie. x..2.2. 4. .

3 Správa sociálneho zabezpečenia 1.11 Správa informácií Obr.0 Správa verejných vecí 1 Správa vnútorných vecí 2 Správa zahraničných vecí 1.2.2.2 Finančná správa 1.2.5 Správa školstva 1.10 Správa súdov 1.2.1 Všeobecná vnútorná správa 1.8 Správa podnikania 1.2.9 Policajná správa 1.2.2 Špecializovaná vnútorná správa 1.2.2.2.1 Správa obrany 1. 4.6 Správa kultúry 1.4 Hierarchický diagram funkcií správy verejných vecí 64 .2.2.4 Správa zdravotníctva 1.7 Správa ţivotného prostredia 1.

q Činnosť x.n Činnosť .1 x. x.1 Činnosť x.1.1 Činnosť x..p Činnosť .x Riadenie správneho procesu x. x.2 x.3. .m Činnosť Obr. .r .2. .1. x.1 Činnosť .5 Všeobecný hierarchický diagram funkcií správneho procesu 65 .2.s Proces/funkcia Proces/funkcia Proces/funkcia Proces/funkcia x. x. 4.1 Činnosť .3..4. x.4.

4.6 Všeobecný vývojový diagram toku dát správneho procesu 0 IS VS 1 2 3 Podsystém pre administratívu Podsystém pre hospodársku správu Podsystém pre štátnu/samosprávnu politiku Obr.Poţiadavky Proces/funkcia/ činnosť BD Proces/funkcia/ činnosť Proces/funkcia/ činnosť Proces/funkcia/ činnosť Výstupy Obr.7 Hierarchický diagram informačných funkcií 66 . 4.

ako aj práva a povinnosti fyzických a právnických osôb na príslušnom úseku. matrika.  zabezpečovanie podmienok na uplatňovanie zdruţovacieho a zhromaţďovacieho práva. V ďalšom texte je potrebné mať na zreteli.  školstva.  pouţívanie štátnych symbolov a symbolov miest. obvodnými úradmi. krajskými úradmi.  poţiarnu ochranu.  archívnictvo. Správou zahraničných vecí sa realizujú prevaţne vonkajšie funkcie štátu.8.  zdravotníctva.  kultúry. Tieto zákony upravujú kompetencie orgánov vnútornej správy. ţe hierarchický diagram funkcií konkrétneho správneho procesu nadväzuje na organizačný diagram orgánov verejnej správy podľa charakteru správy v tab. ktoré môţu byť reprezentované ústrednými štátnymi orgánmi.  polície. Jednotlivé úseky vnútornej správy podliehajú zákonnému reţimu podľa osobitných zákonov (napr. 8 67 .). ktoré zahrnujú:  rozhodovanie o osobných údajoch obyvateľov SR (napr. zákony o mene a priezvisku.).  sociálneho zabezpečenia. najmä politických vplyvov. Sú reprezentované rôznorodými správnymi aktivitami. územnom a správnom usporiadaní SR.5. zmena mena a priezviska a pod.  územné a správne usporiadanie SR. Práve globálny pohľad na inštitucionalizáciu umoţňuje potom vo výklade upustiť od nevyhnutnej prezentácie organizačných štruktúr.  financií.  ţivotného prostredia. mestskými/miestnymi/obecnými úradmi.Funkčná štruktúra správnych procesov8 V rámci vnútornej správy sa bezprostredne a v najširšej miere realizujú vnútorné funkcie štátu. vyššími územnými celkami. matrikách.  podnikania. Vnútornú správu obyčajne členíme na všeobecnú a špecializovanú.  súdov. 4.  informácií. V rámci špecializovanej vnútornej správy sa zaoberáme správou:  obrany. ktoré vykazujú značnú nestabilitu v dôsledku rôznych. Všeobecná vnútorná správa Základné funkcie všeobecnej vnútornej správy znázorňuje obr. 4. poţiarnej ochrane a pod.  civilnú ochranu.

1.1.1.1 Všeobecná vnútorná správa 1.1.4 Občianske preukazy 1.5 Cestovné doklady Obr.1.1.1.3 Štátne občianstvo 1.1.1 Hlásenie pobytu občanov 1.1.1.1.1.2 Matrika 1.1.1 Zmeny mena a priezviska 1.1.1.1.3 Územné a správne usporiadanie SR 1.7 Civilná ochrana 1.4 Evidencia obyvateľov 1.4.8 Hierarchický diagram funkcií všeobecnej vnútornej správy 68 .1 Zabezpečovanie osobných údajov obyvateľov SR 1.6 Poţiarna ochrana 1.5 Archívnictvo 1.1.1.1.4.1.1.2 Zabezpečovanie zdruţovacieho a zhromaţďovacieho práva 1.4.2 Hlásenie pobytu cudzincov 1.1.4.1.1.1. 4.1.4 Pouţívanie štátnych symbolov a symbolov miest 1.4.3 Hlásenie utečencov 1.

1.5 Koordinácia vojenskej a civilnej letovej premávky 1.2 Príprava na civilnú sluţbu 1. vykonať povinnú alebo mimoriadnu vojenskú sluţbu.1.3 Koordinácia činností ÚŠO a právnických osôb 1.6 Riadenie vojenského spravodajstva Obr. 4.3.2.Správa obrany Zahŕňa činnosti podľa obr. 4.9.3 Príprava na vojenskú sluţbu 1.1 Správa obrany 1.2.1.2.1 Príprava na obranu 1.2.2.9 Hierarchický diagram funkcií správy obrany 69 .1. Branná povinnosť zahŕňa povinnosť podrobiť sa odvodu.2.2. 1.2.3.2.4 Zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru 1.1.2.1 Zabezpečovanie obrany 1.1.3. Obranu štátu zabezpečujú ozbrojené sily.1.3.3.1.3.2 Výstavba a riadenie armády 1.1.

Činnosti štátnej pokladnice definuje §6 citovaného zákona (obr. MF SR. zriadil štátnu pokladnicu (ŠP) ako rozpočtovú organizáciu štátnej správy zapojenú na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR. V súčasnosti (keď existujú aj iné formy vlastníctva) zahŕňa tvorbu a uskutočňovanie finančnej. denná likvidita ŠR a sústava vzťahov medzi štátnou pokladnicou.  rodinné dávky. V SR neexistuje všeobecne prijatá definícia sociálneho zabezpečenia. výdavky. 291/2002 Z. Správa sociálneho zabezpečenia Sociálne zabezpečenie je odvetvie právne (obr. 9 ) 70 . Prostredníctvom správy daní si štát zabezpečuje významnú časť zdrojov do štátneho rozpočtu. Agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity a klientom) (obr. 4.  nemocenské. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. ktorými je viazaná aj SR. Štátny rozpočet je hlavným nástrojom finančnej politiky štátu. NBS. ktoré tvorí súbor všeobecne záväzných predpisov upravujúcich spoločenské vzťahy vo veciach sociálneho zabezpečenia [6].  invalidný dôchodok. colnej a cenovej politiky vrátane tvorby a realizácie štátneho rozpočtu. správy štátnych finančných aktív a pasív. 4. 102 o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia.  podpora v nezamestnanosti.  dávky pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania.12).  dávky v materstve.13). časť 88/1991 Zb.  starobný dôchodok.10). kapitálového trhu.z. Z hľadiska medzinárodných dokumentov9). 4.Správa financií Zabezpečuje plnenie úloh štátu v oblasti financií (obr. sa sociálne zabezpečenie chápe v širšom zmysle takto:  liečebná (zdravotná) starostlivosť.11). 4. politiky daní a poplatkov a finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania a finančnej kontroly. V podmienkach výlučného štátneho vlastníctva išlo o správu všetkých finančných zdrojov v národnom hospodárstve.  dávky pozostalých. Cieľom je zabezpečiť realizáciu verejného rozpočtu (príjmy. Zákon č.

2.2.2.2.2.2.2.4 Správa devízového hospodárstva 1.3.2.2.2.2.1 Štátny rozpočet 1.3.2 Štátna pokladnica 1.1 Správa daní a poplatkov 1.2.2.6 Správa poisťovníctva 1.2.2.3.7 Správa účtovníctva Obr.1.2.2.3 Správa cien 1.3.2.2 Finančná správa 1. 4.3.2 Colná správa 1.2.10 Hierarchický diagram funkcií správy financií 71 .3.3 Správa financií podľa jednotlivých úsekov 1.2.2.3.5 Správa bankovníctva 1.

MF SR

Agentúra

§18 – 21 citovaného zákona

Štátna pokladnica

Daňové riaditeľstvo SR

Colné riaditeľstvo SR NBS

Obr. 4.11 Základné vzťahy ŠP k vybratým subjektom

0 Riadenie ŠP

1 Centralizácia príjmov

3 Účtovníctvo

5 Finančné plánovanie

7 Riadenie hotovosti

2 Riadenie výdavkov

4 Platobný styk

6 Riadenie aktív

8 Riadenie dlhu

Obr. 4.12 Hierarchický diagram funkcií ŠP

9 Kontrola

72

1.2.3
Správa sociálneho zabezpečenia

1.2.3.1
Správa dôchodkového zabezpečenia

1.2.3.2
Správa nemocenského poistenia

1.2.3.3
Správa štátnych sociálnych dávok

1.2.3.4
Správa sociálnej pomoci

1.2.3.1.1
Sústava dôchodkov

1.2.3.3.1
Sociálna prevencia Sociálne sluţby a peňaţné príspevky na kompenzáciu hmotnej Riešenie sociálnej núdze a Rodičovský príspevok

1.2.3.1.2
Zvýšenie dôchodkov

1.2.3.3.2 1.2.3.4.1 1.2.3.4.3 1.2.3.4.2
Prídavky na deti

1.2.3.3.3 1.2.3.1.3
Kúpeľná starostlivosť Príspevok pri narodení dieťaťa

1.2.3.3.4
Príspevok rodičom pri narodení troch a viac detí

1.2.3.2.1
Nemocenské

1.2.3.2.2
Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve

1.2.3.3.5
Zaopatrovací príspevok

1.2.3.3.6
Príspevok na pohreb

1.2.3.2.3
Peňaţná pomoc v materstve

1.2.3.3.7
Príspevok na bývanie

1.2.3.2.4
Kúpeľná starostlivosť

Obr. 4.13 Hierarchický diagram funkcií správy sociálneho zabezpečenia

73

Správa zdravotníctva Zdravotníctvo je oblasť spoločenských aktivít, ktoré sú spojené s ochranou zdravia, poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a vykonávaním zdravotného poistenia (obr. 4.14). Ochrana zdravia je súhrn opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu ochorení, zlepšovanie zdravia prostredníctvom starostlivosti o ţivotné podmienky, pracovné podmienky, zdravý spôsob ţivota a výkon štátneho zdravotného dozoru. Zdravotná starostlivosť predstavuje starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia ľudí, pričom zahŕňa ambulantnú aj ústavnú starostlivosť vrátane kúpeľnej, závodnej, lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Súčasť zdravotnej starostlivosti tvorí okrem zdravotných úkonov aj poskytovanie liekov a zdravotných pomôcok. Zdravotné poistenie utvára predpoklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Správa školstva Správa školstva spočíva v zabezpečovaní, a to výkonným a nariaďovacím spôsobom, priebehu a rozvoja výchovy a vzdelávania v školách, školských zariadeniach a vzdelávacích ustanovizniach (obr. 4.15). Správa kultúry             Predmetom správy kultúry sú (obr. 4.16): umenie, osvetová činnosť, divadelná činnosť, pamiatková starostlivosť, činnosť masmédií, kniţničná činnosť, činnosť múzeí a galérií, administratívne záleţitosti cirkví a náboţenských spoločností, vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií, zabezpečovanie podmienok na realizáciu autorského práva, verejné kultúrne podujatia, určité druhy výroby a obchodu v oblasti kultúry.

74

4.2 Prevencia ochorení 1.1 Ambulantná a ústavná starostlivosť vrátane rehabilitácie a starostlivosti o chronicky chorých 1.2.4.2.4.4 Preprava chorých 1.2.5 Kúpeľná starostlivosť 1.1 Ochrana zdravia 1.2.2.4.3 Vykonávanie zdravotného poistenia 1.2.2.14 Hierarchický diagram funkcií správy zdravotníctva 75 . 4. zdravotníckych pomôcok a iných potrieb Obr.4.2.2 Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti 1.4.2.2.1.4.4.2.2.2.4 Správa zdravotníctva 1.2.3 Poskytovanie liekov.

5.15 Hierarchický diagram funkcií správy školstva 76 .1.2.5.1 Priebeh a rozvoj výchovy a vzdelávania v školách 1.3 Priebeh a rozvoj výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích ustanovizniach Obr.2.2 Priebeh a rozvoj výchovy a vzdelávania v školských zariadeniach 1. 4.5 Správa školstva 1.5.2.2.

6.1.1 Správa divadiel 1.7 Neštátne (verejné) a štátne fondy kultúry 1.2.2.6.2.6.2.4 Slovenský rozhlas.8 Matica slovenská 1.6.6.2. Slovenská televízia a verejná správa 1.6 Periodická tlač.6 Správa kultúry 1.9 Správa kniţníc a osvety 1.2 Správa verejných kultúrnych podujatí a verejná správa 1.2.6. ostatné hromadné informačné prostriedky a verejná správa 1.16 Hierarchický diagram funkcií správy kultúry 77 .3 Štátna pamiatková starostlivosť 1.2.6.6.2.5 Správa múzeí a galérií 1.10 Správa vecí cirkví a náboţenských spoločností Obr. 4.6.2.2.6.2.

audítori.18). fyzické osoby v slobodnom povolaní (napr. ktoré súvisia so začatím podnikania10) (obr. V niektorých prípadoch postačuje len ohlásenie správnemu orgánu bez potreby preukazovať osobitné predpoklady. Policajná správa Úlohou policajnej správy je zabezpečovať ochranu spoločnosti a jednotlivcov pred nebezpečenstvom. Podmienky uplatnenia donucovacích a informačno-technických prostriedkov. ovzdušia. Ich podstatou je vydanie podnikateľského oprávnenia [6] na základe zákonom predpísanej kvalifikácie. Podnikateľom môţu byť právnické osoby (obchodné spoločnosti. 4. Správa podnikania Základom správy podnikania je vykonávať správne úkony. ktorá sa vykonáva aj na základe dokumentov zosúladených na medzinárodnej úrovni. aby sa zachoval a prípadne aj zlepšil stav prírodného a urbanizovaného prostredia. ako hlavná funkcia výkonu súdnictva. zloţenie sľubu). 10 ) 78 . V rámci správy ţivotného prostredia sa zabezpečujú úlohy na ochranu jeho jednotlivých zloţiek (vody. Výkon správy súdov a výkon súdnictva sa riadi zásadou ich oddelenia. ako aj prostriedkov operatívno-pátracej činnosti podliehajú prísnemu zákonnému reţimu. 4. ktorá umoţňuje súdom plniť ich úlohy pri ochrane práva. Najčastejšou formou správnej činnosti vo vzťahu k občanovi je sluţobný zákrok. advokáti. autorizovaní architekti) a samostatne hospodáriaci roľníci. 11 ) Podiel samosprávnych sudcovských orgánov na správe súdov predstavuje Rada sudcov SR a sudcovské rady. prípadne inej podmienky (napr.Správa ţivotného prostredia Problematika ţivotného prostredia zahŕňa všetky stránky ţivota človeka a prírody (obr. čím sa zaručuje nestrannosť súdneho rozhodovania. Ide o ochranu pred vznikom škody na osobe alebo na majetku. Podnikanie je sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. fyzické osoby (ţivnostníci). ktoré narúša verejnú bezpečnosť a verejný poriadok (obr. vykonanie skúšky. 4.20). Správa súdov Správa súdov sa vykonáva prevaţne ako výkon štátnej správy11) (obr. pôdy) a vyuţívanie územia na činnosť ľudí tak.17). 4. druţstvá). a preto správa ţivotného prostredia je v podstate prierezovou činnosťou verejnej správy. Právnym prostriedkom ochrany občana je sťaţnosť.19).

2.2 Zisťovanie zdrojov znečisťovania vôd.7.2.2.7.7.17 Hierarchický diagram funkcií správy ţivotného prostredia 79 .7.1 Monitorovanie a vyhodnocovanie stavu prírodného a urbanizovaného územia 1.1.1 Zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem ţivota na Zemi 1.1 Správa vody.7.1.2. 4.7 Správa ţivotného prostredia 1. ovzdušia a pôdy 1.7.2.2 Starostlivosť o ekosystémy Obr.2.2.2.2 Ochrana prírody a krajiny 1.2.1. ovzdušia a pôdy a sankcionovanie ich pôvodcov 1.

a ktoré sprístupňujú občanom.2.21). 211/2000 Z.z. ktorými disponujú orgány verejnej moci. 4.1. o slobodnom prístupe k informáciám upravuje prístup k informáciám z oblasti verejnej správy.8.2. 4. Správa zahraničných vecí Predmetom správy zahraničných vecí je štátna správa v oblasti zahraničnej politiky a vzťahov SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám [6] (obr.2.22).2 Evidencia a podnikateľov kontrola Obr.8 Správa podnikania 1.8. 12 ) 80 . Výkon a účinná kontrola správy verejných vecí sú podmienené mnoţstvom a druhom informácií. Napr. zákon č.18 Hierarchický diagram funkcií správy podnikania Správa informácií Správa informácií predstavuje niekoľko oblastí (obr. Výkon štátnej správy zahraničných vecí je centralizovaný. Právo na informácie je v SR garantované ústavou a osobitnými zákonmi12). 4.1 Povoľovanie podnikania 1.

9.2. zdravia. 4.9 Policajná správa 1.1 Ochrana verejnej bezpečnosti 1.1 Správanie ľudí na verejnosti 1.9.19 Hierarchický diagram funkcií policajnej správy 81 .2.2.1.9.2.1.2.9.2.1.1 Bezpečnosť štátu 1.2 Ochrana poriadku verejného 1.2 Bezpečnosť ţivota.9.2.1.2.3 Bezpečnosť majetku Obr.9. slobody a cti 1.

1 Vytváranie podmienok na výkon súdnictva z hľadiska personálneho. ktoré sú zverené súdom 1.2 Opatrenia na organizáciu súdov.2.2.1 Výkon súdov správy 1.10.3 Súčinnosť ÚŠO s profesijnými záujmovými organizáciami sudcov 1.10 Správa súdov 1.1.2. finančného a odborného 1.2 Výkon súdnictva 1.2.10.2.1 Predpisy súdnoorganizačné a súdnoprocesné Obr.10. hospodárskeho.2.10.3.20 Hierarchický diagram funkcií správy súdov 82 .2.2 Dohľad na plnenie úloh. organizačného.10.10.2.1 Príprava návrhov zákonov 1.10.3. 4.2.1.2. postavenie sudcov a výkon štátnej správy súdov 1.10.1.

21 Hierarchický diagram funkcií správy informácií 83 .2.11.2 Ochrana informácií 1.11.2.3 Prístup občanov k informáciám Obr.11.2. 4.2.1.11 Správa informácií 1.1 Získavanie informácií orgánmi verejnej správy 1.

22 Hierarchický diagram funkcií správy zahraničných vecí 84 .1 Ochrana práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí 2. Správa v pôsobnosti zastupiteľských úradov Obr. 4.4 Hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí 2.2 Riadenie zastupiteľských úradov SR v zahraničí 2.5 Koordinácia prípravy a vnútroštátneho prerokúvania.7 Správa sluţieb diplomatického zboru 2.1 aţ 2. uzatvárania.3 Styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a zahraničí 2.2 Správa zahraničných vecí 2.9 Poznámka: Funkcie 2. vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv 2.8 Správa Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií 2.8 sú v pôsobnosti MZV SR.6 Správa účelových zariadení 2.

).osobne .Dátová štruktúra správnych procesov Na obr.) konkrétnych správnych procesov (napr.23 aţ 4.23 Vývojový diagram toku dát v Matrike 85 . 4.internet Preskúmanie ţiadosti oprava formálnych chýb Ţiadosť občiansky preukaz Ţiadosť zmena priezviska Načítanie podkladov pre zmeny zápis čísla Zmeny v DB obyvateľov ROBY Oznam o vyradení z evidencie Oznam o zápis do evidencie Obr. všeobecná vnútorná správa a pod.31 sú zobrazené vývojové diagramy toku dát. matrika a pod.pošta . ktoré zodpovedajú jednotlivým funkciám (napr. 4. Ţiadosť .

Formulár: ohlasovacia povinnosť

Preskúmanie a triedenie formulárov, oprava formálnych chýb

Formulár: pobyt občanov

Formulár: pobyt cudzincov

Formulár: pobyt utečencov DB neţiaducich

Spracovanie a kontrola správnosti v údajoch

Spracovanie a kontrola dĺţky pobytu

Spracovanie a kontrola evidencia v zberných táboroch Zápis do dokladov

ROBY

Zmeny v registri

Oznámenie o vykonaní zmien

Obr. 4.24 Vývojový diagram toku dát Ohlasovacia povinnosť

86

Ţiadateľ
ústna, písomná, fax, telefonicky, e-mail, iným spôsobom

Ţiadosť o sprístupnenie informácií

Povinná osoba: (príslušný úrad, inštitúcia) rozhodnutie Nekompletná ţiadosť, vrátenie na doplnenie

Postúpi ţiadosť príslušnej povinnej osobe

Odkáţe na hromadne zverejnené informácie

Odmietne ţiadosť rozhodnutím, nedisponuje údajmi

Poskytne informácie

Odpoveď:

-

písomná, fax, e-mail, iným spôsobom

Archivácia odpovede

Ţiadateľ Odvoláva sa na nadriadený orgán

Je spokojný

Správne konanie

Vývojový diagram toku dát pri správnom konaní aj

s odvolaniami riešiť samostatne

Obr. 4.25 Vývojový diagram toku dát Ţiadosť o sprístupnenie informácií a konanie povinnej osoby

87

DB RIS Rozpis rozpočtu podľa kapitol

RIS – rozpočtový IS

Rozpis rozpočtu za kapitolu podľa kategórii, poloţiek, podpoloţiek a programov

Za kapitoly mesačné nároky na čerpanie - limity

DB SPIN z kapitol Poţiadavky z kapitol na zaplatenie faktúr

Porovnanie s limitmi

Prekročenieneposkytnú FP

Zaplatenie faktúr

Obr. 4.26 Vývojový diagram toku dát Štátna pokladnica

88

Ţiadosť Došlá pošta Kontrola a doplnenie ţiadosti Ţiadosť nevyhovuje Triedenie ţiadosti Dôchodok Pridelenie evidenčného čísla Triedenie ţiadosti podľa typu 1 89 .

4.1 Doplnenie údajov k dôchodku napr.27 Vývojový diagram toku dát Ţiadosť o dôchodok 90 . zabezpeč. Starobný dôchodok Výpočet dôchodku výšky Oznámenie o výške dôchodku Prepočty celkových nárokových zloţiek Obr. zdravotné podklady. Invalidný dôchodok DB soc.. ..

Ţiadosť o finančné prostriedky Kontrola a triedenie Rozvojové projekty VEGA KEGA Pridelené finančné prostriedky Oznámenie o pridelených FP Čerpanie finančných prostriedkov Hodnotenie pouţitia finančných prostriedkov Obr.28 Vývojový diagram toku dát Rozvoj vzdelávania v školách 91 . 4.

lieková politika DB liekov podľa spotreby Analýzy spotreby liekov Ponuky firiem distribúcia Úpravy cien liekov. 4.DB liekov na trhu ponúka Analýzy cien liekov. príspevky poisťovni DB pre lekárne Obr.29 Vývojový diagram toku dát ceny liekov Zdravotná starostlivosť 92 .

30 Vývojový diagram toku dát Ochrana zdravia 93 . 4. preventívne prehliadky Platené zo ŠR Športovci Mládeţ Platené občanmi Dobrovoľné prehliadky Prehliadky pre povolanie DB poistencov Evidencia prehliadok Obr.Ochrana zdravia Propagácia reklamy Prevencia.

.. štatutári. predmet činnosti. DB OREG Zápis do obchodného registra Zverejnenie údajov na web stránke Oznámenie o vykonaných úkonoch Obr.. FO. zápis DB OREG IČO. dozorná rada. 4.31 Vývojový diagram toku dát Obchodný register (vytváranie podmienok na výkon súdnictva) 94 . zmeny.Ţiadosť Kontrola PO. finančný vklad.

obec).    4. Realizácia transformácie by mala prebiehať v dvoch etapách a to:  transformáciou IS ÚŠO. Oddelený model usporiadania verejnej správy na Slovensku1) si vyţiada vybudovať sústavu informácií a informačných činností. portabilita a pod. ŠIS je potrebné prepojiť aj s komplexným IS sociálnej starostlivosti. ako aj s pouţívanými postupmi a metódami. 4. Predpokladá sa. ktoré môţu byť zastrešené ŠIS. ktorých výstupy musia byť dostupné on-line pre občana.  transformáciou IS MŠS. štát (SR ako celok). školstve. daňová správa. 2. 540/2001 Z. miestne rozpočty. ktoré zabezpečujú výkon činností a sluţieb realizovaných v rámci kompetencií jednotlivých ústredných štátnych orgánov. ekonomických subjektov: ţivnostenský register. právne informácie a registre (obyvateľov. vyšší územný celok. z ktorého je moţné vyuţiť informácie o obyvateľoch a vo väzbe na informačné systémy dotknutých inštitúcií. integrovateľnosť.32. miestna úroveň (mesto. colných subjektov a účtovných jednotiek. ţe pôjde o zmenu spôsobu riadenia ÚŠO. spôsobu práce štátnych úradníkov a ich vzájomnej komunikácie a spolupráce ako aj komunikácie a spolupráce s externými dodávateľmi a spolupracovníkmi. Z pohľadu procesu decentralizácie moţno vymedziť tieto základné problémy postupnej transformácie ŠIS:  Racionalizácia a zefektívňovanie výkonu verejnej správy priamo súvisí s jej celkovou štruktúrou a organizáciou. kataster nehnuteľností. Verejná správa na Slovensku pôsobí v oddelenom modeli na troch úrovniach: 1. od ktorých sa odvíjajú rozhodujúce vlastnosti softvéru (napr. Základná schéma ŠIS by mala pozostávať z viacerých oblastí činností verejnej správy rozdelenej na jednotlivé podsystémy: štátny rozpočet. Napríklad v podmienkach slovenskej štatistiky to bude znamenať harmonizáciu štandardov jej činností so štandardami a normami EÚ. o štátnej štatistike. register organizácií). 1 ) 95 .3. štátna pokladnica. administratívnych zdrojov3). obchodný register.1 Transformácia IS ÚŠO.z. štátnych inštitúcií. ktorej cieľom je posúdiť dopady moţného nasadenia otvoreného softvéru v štátnej správe. ţe v tomto procese budú mať relevantný vplyv dva dôleţité trendy a to:  zniţovanie nákladov na informačné technológie vo verejnej správe2. Obsahová stránka ŠIS pozostáva zo vzájomne prepojených IS. Decentralizácia kompetencií Transformáciu IS ÚŠO moţno vyjadriť podľa obr.  napĺňanie informačného obsahu vyuţívaním údajov aj z tzv.3 Postupná transformácia ŠIS Informačný systém verejnej správy by sa mal vytvárať na základe postupnej transformácie ŠIS. register daňových. 3 ) Zákon č.). ale aj v sektore malého a stredného podnikania a navrhnúť koncepciu jeho podpory. 2 MŠ SR v roku 2003 v rámci štátneho programu výskumu a vývoja Budovanie informačnej spoločnosti prijalo úlohu Open Source infraštruktúra. Z hľadiska vytvárania IS VS pôjde predovšetkým o náročnejší spôsob informačného zabezpečenia najmä odborných činností. To znamená. colná správa. 3. rozpočty samosprávy vyšších územných celkov.4. minimálne prostredníctvom novo pripravovaného registra obyvateľov (referenčný register). miestnej samosprávy a samosprávy vyšších územných celkov. Významnosť otvorených štandardov deklaruje aj Európska komisia a to najmä ich pouţívanie v e-administratíve. Rôzne aplikácie vo verejnej správe súvisia aj s riešením problematiky dátových a komunikačných štandardov.

mzdy sú vyplácané centrálne. úroveň : predstavitelia územnej samosprávy sú volení. priama zodpovednosť voličom V cieľovom stave sa uvaţuje:   v rámci decentralizácie kompetencií so širokou škálou kompetencií územnej samosprávy. ISn ÚŠO1 ÚŠO2 ÚŠO3 . predstavitelia územnej štátnej správy sú menovaní vládou. sociálne veci. výška daní a poplatkov stanovovaná centrálne 3.n . mzdy sú stanovované a vyplácané na miestnej úrovni. a 3. vrátane účasti na sociálnych sluţbách  decentralizácie financií : 1. úroveň : ide vlastne iba o dekoncentráciu. úroveň : široké spektrum verejných sluţieb. úroveň: minimálne miestne sluţby 2. a to v oblastiach:  decentralizácie kompetencií : 1. zodpovednosť voči centrálnej vláde 2. dotácie) od ústrednej vlády.Súčasný stav IS1 IS2 IS3 .2.32 Postupná transformácia IS ÚŠO Pri rozhodovaní o zmene spôsobu riadenia ÚŠO v súvislosti s mierou decentralizácie sa vychádza z kombinácie jej troch úrovní. 96 . moţnosť získať úvery  decentralizácie politickej: 1.informačné systémy v štátnej správe Obr. zdravotníctvo) 3. úroveň : prevládajúce transfery ( podielové dane.n .…. . . úroveň : posilnenie miestnych sluţieb bez vplyvu na tzv. ISn ÚŠO1 ÚŠO2 ÚŠO3 Predpokladaný stav IS1 IS2 IS3 . ÚŠOn Verejnosť . ÚŠOn ÚŠO1.…. .2. .. . úroveň : široká právomoc stanoviť vlastné zdroje. sociálnu infraštruktúru (vzdelávanie. . finančné vyrovnávanie.ústredné štátne orgány IS 1. úroveň : nízka daňová právomoc. v rámci decentralizácie financií so širokou právomocou stanoviť vlastné zdroje. . existenciou finančného vyrovnávania vyplývajúceho z dohôd medzi jednotlivými úrovňami a určeného v zákone. nízka úroveň transferov na miestnu úroveň 2. . 4.

Ak sa zároveň neredukuje počet „starých“ inštitúcií. pretoţe inštitúcie majú tendenciu preţiť. aj vzhľadom na vysoké školy. V tomto procese plnila sekcia verejnej správy (SVS) MV SR dve základné úlohy:  Koordináciu činností pri budovaní IS MŠS5. alebo ktoré by mal ponechať na tretí či súkromný sektor samostatná inštitúcia nie je dobrá metóda na riešenie priorít.        4. Bratislava: EKONÓM. kde existuje jasná potreba a výhodnosť takéhoto kroku. preţívania inštitúcie a nad nákladmi na osobitné obsluţné a manaţérske miesta. 97 . v súlade s vytváraním ŠIS4. priamou zodpovednosťou voličom. s. ktoré nevykonáva efektívne. 1994 a 1998. M. pričom rozhodujúce úlohy ďalej zabezpečovali ústredné štátne orgány (ÚŠO) SR (zodpovedajúce za vytváranie a 4 Podrobnejšie Grell. 2002. aj keď sa uţ priorita naplní alebo stratí štatút priority.52-55. Stručný prehľad doterajšieho vývoja Informatizácia miestnej štátnej správy (MŠS) sa realizovala na základe koncepcií MV SR v rokoch 1990. Rovnako dochádza k fragmentácii. teda rozbíjaniu činnosti. medzi viaceré inštitúcie štát sa následne venuje vykonávaniu mnohých trhových aktivít. SAV či tretí sektor. ktorá logicky patrí spolu. decentralizáciou vyplácania miezd.: Informačné systémy v štátnej správe. ktorá prevaţuje nad rizikami duplicity a fragmentácie. integráciou s inými inštitúciami ústrednej štátnej správy alebo zrušením vytvárať nové inštitúcie len tam. zvyšuje sa tak ich celkový počet nad zvládnuteľnú hranicu a vedie k netransparentnosti celej ústrednej štátnej správy riadenie vysokého počtu podriadených organizácií výrazne zaťaţuje ústredné štátne orgány a vedie k ich manaţérskej preťaţenosti v tejto oblasti. v rámci politickej decentralizácie s priamo volenými predstaviteľmi územnej samosprávy na oboch úrovniach samosprávy.  Problematické aspekty tohto stavu sú nasledovné: v posledných rokoch môţeme sledovať pribúdanie nových inštitúcií súvisiacich s modernizáciou a integráciou. Za jednoznačne lepší prístup moţno označiť účelové viazanie prostriedkov na dané ciele spojené s projektovou organizáciou Preto by sa mali: zniţovať počty existujúcich inštitúcií odštátnením.2 Transformácia IS MŠS. Miestna štátna správa a územná samospráva Súčasný stav IS miestnej štátnej správy a samosprávy. a kol. programového rozpočtovania a všeobecného rozšírenia manaţérskej autonómie a zodpovednosti dochádza preto k duplicite medzi inštitúciami ústrednej štátnej správy. Jedným z najvýraznejších problémov identifikovaných pri analýze fungovania ústrednej štátnej správy je nadmerné mnoţstvo ústredných štátnych orgánov a nimi priamo riadených rozpočtových a príspevkových organizácií.3. alebo nedostatočný dozor so všetkými z toho vyplývajúcimi problémami neefektívnosť činnosti vyplývajúca z prelievania činností a vyuţívania samostatných inštitúcií ako náhradného riešenia namiesto väčšieho rozšírenia projektového manaţmentu. Výsledkom je buď ďalšia vrstva kontroly na úrovni ústredného orgánu. prevodom na VÚC alebo obce.

 register občianskych zdruţení. NR SR o evidencii pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR. Časti odborných činností. 690/97 a č. ktorý pouţívame aj v ďalšom texte).  verejnosť na informovanie občanov o sluţbách. Vytváranie rezortného informačného systému (RIS) podľa metodiky a štandardov ŠIS.  register neinvestičných fondov. ktorým prístup k informačným zdrojom slúţi na plnenie zákonom stanovených úloh.145.33):  dobudovaním LAN sietí (na báze štruktúrovanej kabeláţe s operačným systémom Novell Netware). 4.  register neziskových organizácií.  register politických strán.  register organizácií s medzinárodným prvkom. prevádzku častí ŠIS a spoluzodpovedajúce za pouţitie IT na tých úsekoch čiností úradov MŠS.  register verejných zbierok. Internet a pod. ktorá umoţňuje vzájomné prepojenie úradov MŠS a ÚŠO (GOVNET.  register ţivnostníkov. ktoré sú zabezpečované v správnom konaní MŠS. Medzi zásadné vládne materiály. 5 98 .  vybudovaním plošnej počítačovej siete typu WAN na území SR (s názvom VSNET. ktoré ovplyvnili informatizáciu MŠS moţno zaradiť aj uznesenia č.  register rodných čísiel.  register odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov. krajské a okresné úrady (prevádzkovaním IS MŠS vytvárajú základný zdroj informácií pre správu a riadenie štátu na regionálnej aj centrálnej úrovni) a obce a mestá (v rozsahu prenesenej pôsobnosti výkonu štátnej správy sú spoluprevádzkovateľmi a pouţívateľmi IS MŠS).) cez firewall systému. 390/98 vlády SR k návrhu na presun niektorých správnych agend z pôsobnosti Policajného zboru do pôsobnosti orgánov miestnej štátnej správy a úlohy stanovené zákonom č. Tamtieţ.  register spolkov. ktoré umoţňujú prepojenie vzdialených pracovísk úradu MŠS nachádzajúcich sa vo viacerých budovách na území mesta.  register občanov SR. Vytvorili sa podmienky na vyuţívanie internetovej (intranetovej) technológie v rámci IS MŠS pre:  orgány verejnej správy. s. 253/1998 Z. ktoré metodicky riadia). ktoré zabezpečuje SVS sú vykonávané úradmi MŠS a samosprávy a sú podporované IS MŠS.z. pričom sa vyuţívajú spoločne zisťované indikátory (ukazovatele) najmä v týchto pouţívaných registroch:  register nadácií. Komunikačné zabezpečenie IS MŠS bolo postupne vytvárané (obr.

4. ktoré pokrýva rozhodujúce úseky činností7 úradov MŠS. agend vnútornej správy (ekonomiky úradu MŠS). registra obyvateľov SR Banská Bystrica (ROBY) a organizácie pre informatiku verejnej správy Košice (IVeS). Bratislava: EKONÓM. Táto infraštruktúra je pouţitá len ako transportné médium. M. 6 99 . IVeS KE KÚ KE Matriky KE VPN na prepojenie svojich uzlov (privátnych sietí organizácie) vyuţíva komunikačnú infraštruktúru inej počítačovej siete.MVNET (dátová sieť polície) KÚ SVS INTERNET ROBY BB OÚ Matriky BA OÚ BA 1-5 MINIHUB OÚ KE 1-4 BA KÚ BA IVeS BA GOVNET Obr. V rámci IS MŠS je prevádzkované typové aplikačné programové vybavenie (väčšinou vytvorené v IVeS Košice. Prepojenie je realizované na základe typizovaných riešení pre pracoviská v Bratislave a pracoviská mimo krajských miest. 2002. Banskú Bystricu a Košice. a kol.. rozpočtovej organizácii MV SR).r.33 Sieť VSNET VSNET je realizovaná ako virtuálna privátna sieť (VPN)6 na elektronické prepojenie krajských a okresných úradov. SVS MV SR. nad ktorým sú pre potreby komunikácie jednotlivých častí siete VSNET vytvárané virtuálne okruhy prepájajúce jednotlivé uzly siete VSNET. v tomto prípade fyzickú komunikačnú infraštruktúru Telenor Slovakia s. s.o. agend výkonu štátnej správy.34. 4. Podporuje automatizáciu administratívnych činností. 7 Podrobnejšie Grell. Základ siete VSNET (backbone) tvorí pevná linka spájajúca Bratislavu. ktorá je kombináciou terestriálnej a satelitnej siete. matrík. Globálnu architektúru IS MŠS znázorňuje obr.146-149. ostatných evidencií a registrov.: Informačné systémy v štátnej správe.

navrhovanie a schvaľovanie nástrojov sociálneho a ekonomického rozvoja. primátor) štátne administratívno-právne úlohy na úseku stavebného zákona. hospodárskych sluţieb a funkcií. starostlivosť o deti a mládeţ.369/1990 Zb. účelné vyuţívanie prírodných. starostlivosť o kultúrne pamiatky. činnosť a účasť v zdruţeniach. Do samostatnej pôsobnosti sa navrhujú ďalšie úlohy na úseku školstva. overovania podpisov. hraničná spolupráca.2. Samostatnou pôsobnosťou orgánov samosprávy vyšších územných celkov bude najmä: tvorba a plnenie rozvojových programov a plánov. ţivnostenského podnikania. Vplyv reformy verejnej správy Samostatná pôsobnosť obcí je definovaná zákonom o obecnom zriadení (zákon č.14). Z dôvodu vyššej efektívnosti plnenia úloh sa navrhuje preniesť na orgán miestnej samosprávy (starosta. koordinácia rozvoja telesnej kultúry. referendum.34 Globálna architektúra IS MŠS IS MŠS moţno prezentovať aj ako podsystém systému riadenia miestnej štátnej správy (pozri časť 3. obr. ľudských a iných zdrojov. najmä § 4. civilnej ochrany. Rozšírenie samostatnej pôsobnosti obcí sa navrhuje na úseku školstva. zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu a záverečného účtu. schvaľovanie zdruţovanie finančných prostriedkov. vydávanie všeobecne záväzných nariadení. priestupkového konania. 3. územné plány regiónov. 11.Úroveň riadenia Strategická Taktická Operatívna Vykonávatelia riadenia Vrcholové vedenie Vonkajšia komunikácia Vedúci referátov/odborov/útvarov IS a typy úloh Ostatné typové aplikácie IS MŠS Vedúci úsekov Poznámka: Vykonávateľov riadenia môžu reprezentovať organizačné štruktúry úradov MŠS alebo samosprávy. ţivotného prostredia. 4. Reformný proces a procesný prístup vo verejnej správe predstavujú východisko k utváraniu IS vo verejnej správe. zakladanie a zrušovanie právnických osôb. matrík. verejného zdravotníctva. sociálnej pomoci. obstarávanie a schvaľovanie regionálnych plánov a programov. občianskeho registra. sociálnych sluţieb. cestovného ruchu. Reforma verejnej správy sa uskutočňuje od začiatku 90. kultúry. rokov minulého storočia. V prvej etape mala charakter odštátňovania (deetatizácie) štátnej správy premenou na verejnú 100 Vnútorná komunikácia . bývania.19). hraničnej spolupráce. verejného zdravotníctva. Samostatnú pôsobnosť vymedzí zákon o samospráve vyšších územných celkov. výkon správy poplatkov a daní. dopravy a prepravy. Obr. hospodárenie s vlastným majetkom. zabezpečovanie verejného poriadku. Preto stručne charakterizujeme aj reformný proces. ochrana ţivotného prostredia. sociálnej pomoci (dávka sociálnej pomoci).

Najrozsiahlejšou transformáciou prechádzajú okresné úrady.  zodpovedajúcim prerozdelením verejných zdrojov.1. 4.35 Reforma siete štátnych úradov 8) Poţiadavky na modernizáciu verejnej správy vznikajú aj v dôsledku integrácie SR do európskeho prostredia. Súčasné úrady Krajské úrady Úrady práce Okresné úrady Nové úrady Krajské úrady a územné sociálne úrady Všeobecná vnútorná správa (agenda MV SR) Špecializovaná vnútorná správa (agenda jednotlivých rezortov) Obvodné úrady Obr. Je zrejmé.35). 4.2004 vzniká v SR nová sieť štátnych úradov (obr.  budú podliehať jednotlivým rezortom vytvorením úradov špecializovanej štátnej správy (obr. ktorá by sa mala dosahovať najmä:  výraznejším presunom kompetencií zo štátnych orgánov na obce a mestá a vyššie územné samosprávne celky. 4. 4. ktoré:  v počte 50 budú zodpovedať len za agendu MV SR (obr.správu.36).37).  decentralizáciou zodpovednosti za zabezpečovanie verejných sluţieb zo štátnej správy na samosprávu. 101 . V súčasnosti sa kladie dôraz na jej celkovú modernizáciu8). ţe v tejto etape sa reforma v podstate dotýka zmien v inštitucionalizácii miestnej štátnej správy a prenosu kompetencií štátnej správy na samosprávu. S účinnosťou od 1.

voľby. kontrola štátnych symbolov. voľby. 4.Ministerstvo vnútra SR Krajský úrad Obvodný úrad Vysunuté pracovisko Odbor všeobecnej vnútornej správy a ţivnostenského podnikania Odbor civilnej ochrany obyvateľstva a obrany Odbor všeobecnej vnútornej správy Odbor ţivnostenského podnikania Odbor civilnej ochrany obyvateľstva a obrany Obr.36 Inštitucionalizácia všeobecnej vnútornej správy V pôsobnosti krajského úradu by malo byť: kontrolovanie a riadenie obvodného úradu. štátne občianstvo. ţivnostenské podnikanie. civilná ochrana obyvateľstva a obrana. civilná ochrana obyvateľstva a obrana. verejné zbierky. rozhodovanie o odvolaniach vydaných obvodným úradom. kontrola štátnych symbolov. V pôsobnosti obvodného úradu by malo byť: verejné zbierky. registrovanie mimovládnych organizácií. štátne občianstvo.               102 .

sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo ţivotného prostredia SR Ministerstvo školstva SR Ministerstvo zdravotníctva SR Krajský stavebný úrad Ústredie úradu práce.37 Inštitucionalizácia špecializovanej vnútornej správy 103 . 4. sociálnych vecí a rodiny a sluţieb zamestnanosti Územný úrad sociálnych vecí Detašované pracovisko Krajský úrad ţivotného prostredia Obvodný úrad ţivotného prostredia Krajský školský úrad Úrad pre verejné zdravotníctvo Pobočka Obr.Ministerstvo dopravy SR Krajský úrad pre dopravu Krajský pozemkový úrad Krajský lesný úrad Obvodný úrad pre dopravu Obvodný pozemkový úrad Obvodný lesný úrad Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo práce.

z rodinných domov. múzeá.38 Organizačná štruktúra územnej samosprávy 104 . múzeá. Pretoţe sa nebudeme špeciálne zaoberať regionálnou samosprávou (vyššími územnými celkami) môţeme systém riadenia samosprávy modelovať všeobecnou štruktúrou samosprávy podľa obr. navŕtanie studní v chatových osadách) Cestovný ruch. IS CityWare. 4.ISOMI Informačný systém miest a obcí je podsystémom systému riadenia územnej samosprávy. 4.6 Právomoci samosprávy Vyššie územné celky Obce Stredné školy Ţeleznice – prerokovanie cestovného poriadku Regionálny rozvoj a cestovný ruch Cestná doprava Sociálna pomoc Stavebné konanie Pozemné komunikácie Divadlá.6 Pôsobnosť samosprávy po reforme Základné informačné požiadavky miest a obcí. galérie Zdravotná starostlivosť Civilná ochrana Stavebné konanie Matriky Základné školy Opatrovateľská sluţba Výruby stromov Vodné hospodárstvo (vypúšťanie vôd z malých čistiarní odpadových vôd. 4.Pôsobnosť samosprávy zahrnuje tab. kniţnice.38. divadlá. Zastupiteľstvo (mestské/miestne/obecné) Štatutárny orgán (primátor/starosta) Rada (mestská/ miestna/ obecná) Kontrolný orgán (hlavný kontrolór) Výkonný orgán (prednosta) Poriadkový orgán (náčelník) Úrad Komisie (mestský/ miestny/ obecný) Polícia Obr. 4. galérie Tab.

39 Štruktúra Informačného systému pre mestá a obce 105 . Byty Technická infraštruktúra Obr.IS CityWare Centralizovaná databáza Správne agendy Základné registre Grafický podsystém Ekonomické agendy Pouţívateľské aplikácie Elektronická kancelária Registre Ostatné registre Podsystém obyvateľstva Majetkový podsystém Správny podsystém Pozemky Príjmové agendy Aplikačné programové rozhranie Doplnkové agendy Evidencia obyvateľov Matrika Agenda volieb . 4...

Zabezpečuje kaţdodenný organizačný. umoţňuje komunikáciu s informačným okolím a integráciu s inými softvérovými produktmi. elektronická kancelária a ekonomické agendy.  miestne noviny. 2003. publikácie.  osobná komunikácia (verejné vypočutia. V učebnom texte prezentujeme IS CityWare. M. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí a zabezpečuje ich vykonanie. ktorý môţe zriadiť zastupiteľstvo a vedie ju náčelník. Na jadro nadväzujú potrebné správne agendy.39. IS je vybudovaný na základe skúseností vo verejnej správe ČR a Veľkej Británie. so štruktúrou podľa obr. iniciatívne a kontrolné orgány. vhodný grafický podsystém. Informačný systém v samospráve by mal zabezpečovať najmä tieto základné poţiadavky:  informačnú podporu činností samosprávy ako úradu. 4. V budúcnosti by mohlo výraznejšie zlepšenie priniesť budovanie IS samosprávy na báze intranetovej technológie9. súčasne je poradným orgánom primátora/starostu a volí ju zastupiteľstvo z radov poslancov.: Informačné systémy v ekonomike. 4. ţe IS samosprávy sa v súčasnosti vytvára oddelene na zabezpečenie informačných potrieb úradu samosprávy (spravidla ako typové aplikačné programy) a na podporu komunikácie s občanmi (spravidla ako internetové portály). Prednosta vedie a organizuje prácu úradu. Informačný systém pre mestá a obce CityWare je stavebnicový systém firmy ICL (systémového integrátora10). výkonným a kontrolným orgánom. o slobodnom prístupe k informáciám). 211/2000 Z. IS úradu samosprávy IS moţno vytvárať rozličnými spôsobmi [15]. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.). Polícia je poriadkový útvar. ktorý pokrýva všetky základné funkcie poţadované na mestských/miestnych/obecných úradoch.  internet (prudko sa rozvíjajúci komunikačný prostriedok v súlade so zákonom č. Hlavný kontrolór kontroluje plnenie úloh v oblasti pôsobnosti obce.  informačnú podporu komunikácie samosprávy s občanmi. ktorý dodrţiava príslušné štandardy a dátové a programové rozhranie.z. a preto majú v štruktúre rozhodujúce postavenie. IS na komunikáciu s občanmi V podstate moţno rozlíšiť tieto formy komunikácie samosprávy s občanmi:  úradná tabuľa a rozličné informačné tabule. Súčasná úroveň zabezpečenia miest a obcí výpočtovou technikou je rôzna. územného plánu a pod. určuje im pôsobnosť a úlohy. ekonomický a administratívny chod samosprávy. Jadro IS tvoria registre. Rada je iniciatívnym.  informačnú podporu komunikácie samosprávy so samosprávami v EÚ (obr. 106 . ktoré sú v centrálnej databáze. ktoré vytvára zastupiteľstvo z radov poslancov a obyvateľov obce. Podrobnejšie Grell.  miestny rozhlas. a kol.Zastupiteľstvo a štatutárny orgán volia priamo občania. Niektoré samosprávy stále vnímajú počítače a internet ako nadštandard.  broţúry. Komisie sú poradné. Aj toto je jeden z dôvodov. Úrad je profesionálnym výkonným orgánom. prerokovávanie rozpočtu. 9 10 Podrobnejšie v ďalšom texte. letáky.40). pripravuje odborné podklady pre rozhodnutia zastupiteľstva a primátora/starostu.

právne. a pod. geografické. kultúre. hotelových a reštauračných sluţbách. 211/2000 Z. športe. Štruktúra ISOMI pozostáva zo štyroch základných úrovní:   samospráva . o slobodnom prístupe k informáciám.A. pouţívateľ ľahko získa informácie o zákonoch. demografické.L.R.Výbor Komora regiónov Pracovné skupiny Pracovné skupiny Štatutárne výbory Obr. Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy Stály výbor Predseda .40 Kongres miestnych a regionálnych samospráv Európy V súčasnosti je k dispozícii IS obcí a miest na internete (ISOMI) ako informačný portál. z.. 107 . ekonomické.Rada ministrov Európsky parlament Miestne a regionálne samosprávy členských štátov C. pamiatkach. obce a mestá od A do Z .Výbor Predseda – Výbor Komora miestnych samospráv Predseda . prírode. ktorý vytvára jednotne štruktúrovanú databázu informácií o samosprávach a pre samosprávy. infraštruktúre.E.odzrkadľuje organizáciu a hierarchiu samosprávy v súlade so zákonom č. technologické a kultúrne prostredie obce alebo mesta. 4.

Umoţňuje kaţdému občanovi aktívnu participáciu na správe vecí verejných.  informatizácia a internetizácia samospráv.turzovka. Projekt nadväzuje na Informačný systém firiem na internete (ISFI) a Pracovný trh na internete (PTI). www. Koncepcia ISOMI predpokladá. Celý proces smeruje k vybaveniu samospráv počítačmi a ich pripojením na internet ako základného predpokladu procesu informatizácie spoločnosti. Dátové siete v prostredí verejnej správy.velkykrtis. dôveryhodnosť. Komunikačné zariadenie je ľubovoľný systém schopný prijímať a/alebo vysielať informácie. hlas) prostredníctvom fyzických médií alebo bezdrôtovým spojením. ktoré poskytujú jednotlivé web stránky samospráv zapojených v projekte (www. Proces internetizácie a informatizácie samospráv a s ním úzko previazaný celkový proces informatizácie verejnej správy postupne: • zabezpečí.isomi. ktorý umoţňuje vydávanie trh práce .inzertná sluţba v dvoch častiach: prácu hľadá a prácu ponúka. 11 108 . • pripraví verejnú správu na plynulú integráciu do administratívnych štruktúr EÚ a čerpanie prostriedkov z fondov EÚ. ucelenosť. ţe si zariadenia môţu vymieňať informácie (dáta. prirodzenosť.sk. Veľký GOVNET Dátovou sieťou nazývame skupinu vzájomne prepojených11 komunikačných zariadení určených na prenos a spracovanie informácií. samosprávnych.sk. www.cadca. Sluţby a informácie.  tvorba integrovaného a jednotného Informačného systému obcí a miest na internete a jeho zavádzanie do jednotlivých samospráv ako príspevku k budovaniu informačnej spoločnosti a e-governmentu v zmysle iniciatívy e-Europe+.sk.sk) integrovaného informačného portálu ISOMI (www.sk) majú v zmysle napĺňania Akčného plánu eEurope+ nasledovné charakteristiky: otvorenosť. uľahčí a rozšíri účasť verejnosti na správe vecí verejných a ich styk s orgánmi verejnej správy.sk. komplexnosť. umoţňujú pripojenie účastníkov s rôznymi typmi komunikačných zariadení spĺňajúcich podmienky pripojenia). • umožní styk podnikateľskej sféry s orgánmi verejnej správy. • zefektívni riadiace a administratívne procesy vo verejnej správe prechodom na digitálnu administratívu. Dátové siete moţno v podstate rozdeliť na dve skupiny:  neverejné (privátne) dátové siete (komunikačné siete jedného vlastníka a v správe tohto vlastníka). inteligenciu. www. obraz. www. Cieľom realizácie projektu je:  technologická podpora samospráv. ţe kaţdá obec/mesto bude mať na internete vlastnú webovskú stránku.moldavanadbodvou.  verejné dátové siete (vo vlastníctve a prevádzke príslušnej správy spojov alebo inej prevádzkovej organizácie. používateľskú jednoduchosť. Vzájomným prepojením rozumieme skutočnosť.  internetový spravodaj obce – redakčný systém. doménu.rakova. na ktorých budú denne aktuálne údaje o obci a pre občanov. alebo regionálnych novín na internete. e-mailové adresy.

Bratislava: EKONÓM.183-185. V súvislosti s ďalším rozvojom komunikačnej infraštruktúry verejnej správy a jej postupným prepájaním do európskeho elektronického prostredia14 majú kľúčový význam vo verejnej (štátnej) správe SR tieto dátové siete15:  VS NET (virtuálna privátna sieť). 310/1993. a kol. 14 Podrobnejšie v 5. Napr. 950/2000 zo dňa 22. č. 2002. okrem VS NET.11. Ďalším rozvojom siete GOVNET sa vláda SR reálne zaoberala na základe svojho uznesenia č. pre potreby polície financuje sieť MV NET. kedy vznikla potreba informačne zabezpečiť ÚŠO. MF SR udrţuje dve siete: daňový a colný informačný systém. ktoré sú postavené na rozličných technológiách a dodávateľoch12. Vládna sieť GOVNET17 Projekt GOVNET bol kľúčovým projektom v procese vytvárania ŠIS.  splátkový kalendár financovania realizácie siete GOVNET (v rokoch 2002 aţ 2004). 16 Niektoré aspekty GOVNETu a internetu z hľadiska ďalšieho rozvoja ŠIS sú uvedené v skriptách Grell. kapitole učebného textu. Sieť SANET (podľa projektu TEN-34 sa má kapacita tejto siete rozšíriť) má MŠ SR. ako napr. a kol. významnou je sieť ŠÚ SR STATNET. Sieťou VS NET sme sa zaoberali v predchádzajúcom texte. ktorá má prípojný bod aj do Eurostatu a pod.: Informačné systémy v štátnej správe. SANET.  privátna komunikačná sieť verejnej (štátnej) správy s prenajatými komunikačnými prostriedkami.: Informačné systémy v štátnej správe. M.2000 keď schválila:  dobudovanie celoplošnej siete GOVNET v rámci projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu (integrácia existujúcich sietí a prepojenie IS do siete GOVNET). MV SR. 17 Projekt GOVNET bol schválený uzn.  virtuálna privátna sieť verejnej (štátnej) správy v prostredí uţ vybudovanej a fungujúcej verejnej alebo privátnej dátovej siete. Prvá preferuje budovanie sietí.  GOVNET (privátna sieť). Z hľadiska vlastníka (prevádzkovateľa) moţno vytváranie komunikačnej siete vo verejnej správe realizovať v týchto alternatívach13:  privátna komunikačná sieť verejnej (štátnej) správy s vlastnými komunikačnými prostriedkami.V súčasnosti existuje vo verejnej (štátnej) správe niekoľko sietí. 2002. V marci 1993 sa na seminári v Podbanskom rozhodlo o riešení zaloţenom na internetovej technológii a v apríli 1993 vláda SR prijala uzn.  Internet (verejná sieť). 719/1992 vlády SR. 13 Podrobnejšie Grell. V súčasnosti tento trend jednoznačne reprezentuje internet. Bratislava: EKONÓM. Ďalej uvedieme niektoré charakteristiky a predpokladané vyuţitie vo verejnej správe sietí GOVNET a internet16. č. ktorej vlastníkom aj prevádzkovateľom je verejná (štátna) správa. Ide vlastne o dve koncepcie vytvárania dátových sietí vo verejnej správe. ktoré sú prevádzkované externými komerčnými subjektami a druhá predpokladá vytvorenie jednotnej siete. s. 12 109 .  zvýšenie prenosovej rýchlosti hlavných prenosových trás. 15 Aj keď v predchádzajúcom období sa uvaţovalo aj s moţnou vyuţiteľnosťou vo verejnej (štátnej) správe uţ vybudovaných dátových sietí. M. na základe ktorého ÚV SR vypísal verejnú súťaţ v súlade so zadaním riešenia projektu. sieť ŢSR a pod.

hľadajú rôzne veci. Má aj niektoré jedinečné výhody: odstraňuje logistické problémy priestoru a času. a preto je aktuálna aj otázka ovládania (riadenia) tohto pohybu. komunikujú. Internet umoţňuje pôsobenie ľudí v celosvetovom meradle. Asi od roku 1990 sa internet otvoril aj na komerčné vyuţitie. Niektoré moţnosti internetu sa líšia od tzv. 19 V roku 1968 bola podľa týchto princípov postavená v Národnom fyzikálnom laboratóriu v Anglicku testovacia sieť ARPANET. situácia je neprehľadná. informácie sa pohybujú rýchlejšie. čo si moţno prečítať kdekoľvek na svete [7]. trhy sú účinnejšie a pod. napr. V roku 1983 sa vojenský segment od siete oddelil a vytvoril vlastnú sieť MILNET. Postup realizácie projektu však z rôznych dôvodov nebol dodrţaný18. ktokoľvek sa môţe pripojiť on-line a publikovať čokoľvek. 18 110 .41 Vrstvy digitálneho sveta Internet je miesto kde sa ľudia stretávajú. obchodujú. Jeden z moţných prístupov je vyjadrený v dokumente Framework for Global Electronic Commerce (Rámcové pravidlá globálneho elektronického obchodovania. ale aj organizujú stretnutia a pod. uvaţovalo aj so zlúčením dátovej siete VSNET do siete Veľký GOVNET. Celosvetová verejná sieť internet Internet vznikol pôvodne ako vojenský experiment. V súčasnosti je projekt v útlme. reálneho sveta. ktorý mal za úlohu podľa určitých princípov19 vyvinúť sieť fungujúcu aj v poškodenom stave. V rámci toho sa napr. 4. ktoré navrhla americká vláda v roku 1997 ako súčasť tzv. Domény a komunity Agentúry Fyzický priestor Provideri Obr.Predpokladalo sa teda rozšírenie a transformácia dátovej siete GOVNET na Veľký GOVNET. pričom dátová sieť VSNET prestane existovať ako samostatná dátová sieť. uvaţuje sa s rôznymi čiastkovými riešeniami ako napríklad zlúčením sietí MVNET a VSNET a pod.

na celú virtuálnu infraštruktúru podniku. intranetovský spôsob22 jeho realizácie. Platí aj naopak. M. Z hľadiska moţného vyuţitia internetových a najmä WWW technológií na vytvorenie informačného systému organizácie verejnej správy sa vyuţíva tzv. kde ľudia ţijú. Ide v podstate o vnútroorganizačný internet. V tejto súvislosti je uţitočné chápať digitálny svet ako viacvrstvový systém (obr. ktoré riadi vláda. všeobecne aj vo svete internetu. poštovej schránke. ktorý slúţi ako komunikačná infraštruktúra organizácie a znamená tieţ väčšiu integráciu a vyuţitie týchto technológií v činnosti tejto organizácie. 2002. Providri umoţňujú prístup k internetu. a kol. v podstate sa nimi prelínajú. t. Intranet nemusí mať charakter internetu. ţe subjekty môţu mať viac vlastných názvov domén. ktorá zastrešuje najmä štandardizačné aktivity20 v rámci internetu. ale pouţíva sa aj v opačnom zmysle ako intranet. Ich jednotlivé prvky sa prelínajú a navzájom do seba zasahujú.: Informačné systémy v štátnej správe. Podrobnejšie Grell.j. futbalového klubu. Niektoré komunity sú formálne (majú pravidlá.41). Bratislava: EKONÓM. Najvyššou autoritou internetu je spoločnosť Internet Society. ktorá je súčasťou Internet Society. ako sú vo fyzickom svete členmi určitej rodiny. je spojená s IETF (Internet Engineering Task Force). 20 21 111 . ktorá môţe mať mnoho prístupných bodov na celom svete. Zloţitý problém v tomto digitálnom svete predstavuje otázka právomocí. resp. Domény a komunity prechádzajú naprieč štátmi a poskytovateľmi sluţieb internetu. pracoviska a pod. Sú to organizácie.Clintonovej doktríny). Väčšina ľudí patrí do niekoľkých on-line komunít tak. časť siete alebo informačného systému. Prepojenie dvoch alebo viac sietí typu intranet označujeme extranet. vstupné poţiadavky. Fyzický priestor je reprezentovaný pozemským priestorom. iné menej formálne (aj ich členská základňa je premenlivejšia). ale môţe byť jednoducho len sieťou. povinnosti. Komunita. kde ľudia ţijú väčšinou v národných štátoch. Jednotlivé vrstvy predstavujú:  fyzický priestor. ktoré vykonávajú rôzne správcovské a regulačné funkcie. 4. ktorých môţe byť na jednom počítači niekoľko) alebo napr. Na označenie konkrétneho počítača moţno tieţ pouţiť mnoho subdomén a pod. prípadne aj účastnícke poplatky).  domény a komunity. sa rozumie určitý celok. pracujú a hrajú sa. 22 Intranet je označenie na pouţitie internetových technológií (najčastejšie WWW) v rámci firemných počítačových sietí a interných informačných systémov. Domény sú základné prvky kybernetického priestoru a môţu sa vzťahovať k jedinému počítaču (alebo len k jednému webu. cirkvi. ktorých primárnym účelom je sprístupňovanie informácií smerom navonok. ktorá zdruţuje odborníkov z celého sveta a vypracúva vlastné technické riešenia neskôr publikované ako dokumenty RFC21. poskytujú účty elektronickej pošty a môţu na svojich servroch prevádzkovať web stránky. Agentúry leţia nad doménami a komunitami. Sú spojovacím článkom medzi fyzickým a virtuálnym svetom. Vydavateľom týchto dokumentov je IAB (Internet Architecture Board).  agentúry.  poskytovateľov sluţieb (ISP – Internet Service Providers).

ktorého súčasťou sa postupne stáva aj e-government – elektronická verejná správa. Connectivity Prístup k PC a internetu Content Obsah. Vzorec je iba fiktívny. riešiť poţiadavky a zjednodušiť procesy súvisiace so zákonnými povinnosťami občanov a firiem pomocou internetu a ďalších moderných komunikačných prostriedkov1. 1 130 . Táto poţiadavka zahŕňa najmä elektronickú komunikáciu medzi občanmi. aj v súvislosti so vstupom Slovenska do EÚ. vyhlášky. informácie. Uvedené tendencie sú súčasťou praktického vytvárania elektronického sveta (obr. 5. ale aj samosprávy. ktoré budú schopné poskytovať sluţby. podnikateľmi a verejnou správou. Obr. ktorá je najviditeľnejšou časťou e-governmentu (obchodný register na internete.5 Verejný informačný systém V súčasnosti. ako sú napr. Trendy spojené s praktickou realizáciou tejto vízie sú v podstate zamerané na tri hlavné oblasti:  elektronizáciu vnútorných procesov a prepojenie medzi inštitúciami štátnej správy a samosprávy ako nevyhnutný predpoklad komunikácie s občanmi (firmami). uznesenia. výsledky správnych konaní a pod. ale aj elektronizáciu informačných tokov a procesov v rámci verejnej správy.). sa stále viac dostáva do popredia poţiadavka verejnosti na lepší a ľahší prístup k informáciám verejného sektora. sluţby Es = m. ţe tento koncept sa netýka len ÚŠO. kataster a pod. 5. špecializovaných inštitúcií.  komunikáciu s občanmi a firmami.c E-society Informačná spoločnosť 3 Computing power Počítačový potenciál Masses Pouţívatelia Poznámka: Ide o obrazné prirovnanie. ktorá spočíva v komplexnej premene systému fungovania verejnej správy na virtuálne inštitúcie. zdravotné poisťovne a podobne. školy. Poskytovanie informácií (napr. ktoré sa môţe javiť ako najjednoduchšia časť realizácie zámerov e-governmentu.1 Od teórie relativity k teórii elektronického sveta 5. neštátnych verejných inštitúcií.  poskytovanie informácií.1 Predpokladané výsledky transformácie ŠIS Predpokladané výsledky transformácie ŠIS by mali byť v súlade s ideou egovernmentu.) na internete musí byť však realizované formou priameho prepojenia Poznamenávame.1).

tzv. aplikačné brány. duplicite a pod. register katastrálnych území). nezávislých regulátorov). Obr.vládna sieť Portál – obsahuje obyčajne tieto základné údaje: o obyvateľoch (napr. splynutie biotechnológií a IT do jednej disciplíny. ovládanie inteligentných sietí a PC hlasom. audítorskú činnosť a zabezpečujú napr.2. obchodné tajomstvo firiem. Verejnosť a podniky Sprostredkovatelia Prístupové zariadenia Mobilné telefóny Digitálna televízia Telefonické centrá Osobné počítače Kiosky Verejné prístupové miesta Portál Brána GOVNET Informácie štátnej správy Informácie samosprávy Extranety Vysvetlivky GOVNET .sk. v období rokov 2020-2030 (priama komunikácia človeka s internetom prostredníctvom implementovaného čipu. Utvárajú sa tým podmienky na postupné budovanie elektronickej verejnej správy (v súčasnosti napr. ktoré pracujú s rozdielnymi protokolmi. register obyvateľov).sk) a moţnosti aplikácie umelej inteligencie2 v komunikácii občana a verejnej správy. ale niektoré brány súčasne zabezpečujú aj prevod do iného protokolu. čo môţe znamenať ich dobudovanie. sa uvaţuje s moţnými scenármi vyuţitia výsledkov výskumu umelej inteligencie v prostredí verejnej správy v období rokov 2010-2020 (expertné systémy. VIS by mal byť potom prevádzkovaný v dátovej sieti Veľký GOVNET. e-government a e-justíciu. ale v mnohých prípadoch aj ich úplné prebudovanie. 5. majetku vrátane územnej identifikácie (napr. Napr. podnikateľských subjektoch (napr.3). počítače. informácie o výsledkoch marketingového výskumu a pod. 2 131 .s vnútornými IS (aby nedochádzalo k rastu nákladov.2 Informačné prostredie VIS Globálna architektúra verejného informačného systému Verejný informačný systém by mal byť produktom procesného prístupu na báze modelu občianskej obsluhy (obr. e-business.). 5. výskum a výrobu) a v období rokov 2030-2040 (všetky informácie (napr. register ekonomických subjektov). telekomunikačné systémy riadia svoj vlastný vývoj. Občan. ktoré vykonávajú marketingovú komunikáciu. Brána (gateway) – prepája rôzne siete. začiatok riadenia spoločnosti pomocou tzv. Postupne sa tvoriacu pozíciu VIS moţno prehľadne znázorniť na obr. realizácia projektov Mesto. 5.) sú umiestnené v predmetoch nášho okolia). Informačná podpora modelu občianskej obsluhy v podstate zodpovedá vytváraniu IS na podporu občianskej komunikácie.

Aplikovaním systémového prístupu v prostredí verejnej správy moţno tieto reakcie zachytiť pomocou modelu občianskej obsluhy v orgánoch verejnej správy. V súčasnosti sa však pozícia verejnej správy v tomto procese rozvíja na základe jej moderného chápania ako služba občanom (verejnosti) v dôsledku dominujúcej individualizácie ich potrieb. rozdelenie pravdepodobnosti).Úroveň riadenia Konštitucionálna Vykonávatelia riadenia Zákonodarné orgány IS a typy úloh Vonkajšia komunikácia Operačná Výkonné orgány MOO ISPKR – informačný systém na podporu konštitucionálneho rozhodovania MOO – model občianskej obsluhy Obr. V súlade s konštrukciou modelu občianskej obsluhy a jeho informačným zabezpečením klasifikujeme jednotlivé občianske potreby do niekoľkých tried. a nie zo súkromných definícií 132 Vnútorná komunikácia ISPKR . ktoré moţno kvantifikovať definovaním životných udalostí.3 Globálna architektúra VIS Model občianskej obsluhy Verejná správa riadi verejný sektor s cieľom zabezpečiť sluţby verejnosti. ale oprávneným potrebám občana. ktorý zodpovedá štandardizácii výkonu orgánov verejnej správy na základe ich kompetencií). kde sa fyzicky realizuje obsluha verejnosti a dochádza k riadeniu vzťahov objektov reálneho sveta. 5.  počet nevyhnutných úkonov (kompetentný úradný výkon.  počet organizačných jednotiek a pracovníkov (organizačná štruktúra orgánov verejnej správy). Etapy a oblasti životných udalostí v komunikácii občana a verejnej správy Uspokojovanie potrieb občanov sa nezaobíde bez zasahovania verejnej správy. Model občianskej obsluhy môţe byť východiskom efektívnejšej práce orgánov verejnej správy v procese postupnej aplikácie verejného informačného systému. Konštrukcia modelu občianskej obsluhy vychádza [23]:  z poznania prostredia príslušného orgánu verejnej správy. počet kanálov obsluhy.  z teórie hromadnej obsluhy (početnosť poţiadaviek na obslúţenie. rokov minulého storočia sa verejná správa postupne prispôsobovala na adekvátne reakcie voči rôznorodým. a 90. Triedy potrieb sa odvodzujú podľa konkrétnych riešených prípadov občana. Vplyvom zmenených spoločenských podmienok na prelome 80. Moţno potom definovať tieto atribúty modelu:  počet vstupných poţiadaviek (počet predmetných podaní občanov.  čas obsluhy (čas vybavenia predmetného prípadu).

rok.-6. pričom 133 .  spotreba prostriedkov na udrţanie a rozvíjanie ţivota. Časové hľadisko životného cyklu občana:  prenatálne (do narodenia).  majetok.56. Všeobecne sa prijíma zásada. Ţivotný cyklus sa člení podľa dvoch hľadísk:  časového (ţivotné etapy vymedzené dovŕšením určitého veku). – 70. Vhodnou kombináciou časového a vecného hľadiska moţno získať celkový prehľad o triedach potrieb občanov. rok a viac).  staroba (57.  bývanie. rok). Požiadavky verejnoprávnych inštitúcií sú charakteru finančného (dane..  produktívny vek (22.  smrť. 7. 71.  ochrana ţivotného prostredia.  dorastenecký vek (tínedţeri. rok). 15.  detstvo (1. Vecné hľadisko životného cyklu občana:  rodina.  zdravie.21. na úrovni lokálnej a celoštátnej sú agregované (prípadne štruktúrované podľa lokalít).  ochrana osobnej bezpečnosti. Agregácia sa spravidla vykonáva podľa národohospodárskeho hľadiska alebo podľa špecifických potrieb príslušného orgánu verejnej správy..týchto potrieb [23].  duchovné aktivity. pričom kaţdej etape ţivotného cyklu zodpovedajú práve tie potreby.  sociálne podpory.  vecného (podľa jednotlivých definovaných potrieb občanov).  náboţenské aktivity.).  doprava. rok. Na tento princíp nadväzuje poţiadavka na informácie a prostriedky.  organizácia spoločnosti/kompetencie verejnoprávnych inštitúcií. V takejto súvislosti potom chápeme ţivot jedinca ako životný cyklus a triedy potrieb reprezentujú opakujúce sa vzory tried. Komunikáciou občana a verejnej správy na báze modelu občianskej obsluhy sa rozumie významový kontakt verejnosti s orgánmi verejnej správy na jej rôznych úrovniach. ktoré moţno vyuţívať v rámci obsluhy verejnosti rôzneho veku.  ochrana majetku. ktoré uplatňujú orgány verejnej správy. rok). ktoré sú časovo konzistentné a môţe ich byť niekoľko. poplatky) a osobnej účasti (povinná školská dochádzka a pod.  zárobok.  vzdelanie. Informácie na úrovni jednotlivého obsluhovaného prípadu sú obvykle detailné.-14. ţe triedy potrieb by mali zodpovedať aj platným normám súčasnej legislatívy [23].

V praxi sa tento kontakt najčastejšie prejavuje potrebou modelovania agend verejnej správy. Komunikačná infraštruktúra verejného informačného systému Informačná spoločnosť v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ) odráţa rôzne stupne rozvoja. K. čím sa podstatne odlišuje od súkromnoprávnych objektov. Bratislava: ALFA. 1977. na báze širokopásmovej siete.: Městský informační management. Modelovanie by malo zohľadňovať predovšetkým tieto špecifiká verejnej správy [23]:  verejná správa poskytuje sluţby občanom. ktoré sú charakterizované dekoncentráciou a decentralizáciou kompetencií ústredných štátnych orgánov medzi novú architektúru orgánov verejnej správy6 vrátane profesionalizácie. Praha: Grada Publishing. 2000.transparentnosť triedy potrieb je uplatňovaná na princípoch subsidiarity. čo súvisí s princípom prívetivej verejnej správy (front office) v informačnej spoločnosti smerujúcej k otvorenosti v súčasnosti najmä štátnej správy.  verejná správa sa však realizuje pomocou procesov. Kačír.verejná správa najmä s cieľom racionalizácie a reinţinieringu. V takejto súvislosti potom infraštruktúra7 umoţňuje univerzálny prístup k IKT na národnej. 7 Napr. J.. proporcionality a kontinuity3. ale sluţba verejnosti.verejná správa je postupná transformácia tradičnej administratívy na elektronickú administratívu (e – public administration). Modelovanie agend verejnej správy je teda primárne zamerané na pochopenie a dokumentáciu procesov verejnej správy vo vzťahu k občanom s cieľom ich racionálneho pretvorenia (reinţinieringu).). aj keď formulácia konkrétnych cieľov týchto procesov sa vecne odlišuje od tejto ekonomickej sféry5. vrátane moderných objektovo orientovaných. v ekonomickej oblasti (návratnosť investícií a pod. riadiacich a podporných procesov.  vo verejnej správe nemoţno preto rovnako pouţívať pravidlá pre súkromnoprávne objekty. Počas analytických prác sa agendy rozkladajú na modely vlastných výkonných procesov. ktoré potom modelujeme ako celok bez ohľadu na organizačné útvary príslušnej verejnoprávnej inštitúcie. M. 3 4 134 . regionálnej a medzinárodnej Podrobnejšie Lukáš.: Informačný systém priemyselného podniku. R. 5 Teória verejnej voľby. Graham. Termínom agenda označujeme skupiny procesov. prenosu prostredníctvom satelitných alebo iných systémov a podobne.: Praktická systémová analýza.. ale si ich zabezpečujú prostredníctvom volených zástupcov a platením daní. Bratislava: ALFA. Napr. napr. Podporuje základné ciele reformy verejnej správy. Chandor. 1979. ktoré moţno efektívne realizovať metódami systémovej analýzy4. Modelovanie agend verejnej správy utvára rozhodujúce predpoklady na modernizáciu komunikačného rozhrania. Východiskovým princípom modernizácie komunikačného rozhrania občan . A. ktoré môţeme zaradiť podľa prevaţujúceho charakteru do kategórií základných. ale ani jednu nemoţno mechanicky prevziať a pouţiť v transdisciplinárnom chápaní verejnej správy [23]. ktoré sú špecifické tým. Vplyvom rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) sa rýchle mení prostredie. podrobnejšie v [24]. Williamson. ktoré moţno sledovať a modelovať rovnakými metódami a prostriedkami ako v súkromnoprávnych objektoch. v ktorom sa informačná spoločnosť vyvíja. Základným cieľom modelovania je reálna dokumentácia väzieb informačného manaţmentu na komunikačnom rozhraní občan. Existujú rôzne metodiky systémovej analýzy. ţe občania si ich nemôţu zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami.  účelom verejnej správy nie je zisk. 6 V podstate globálne chápanie inštitucionalizácie.

 elektronické poľnohospodárstvo (e-agriculture). 10 eGovernment Leadership: Engaging the Costumer.  elektronická zamestnanosť (e-employment). Základnou podmienkou fungovania elektronickej verejnej správy je prístup na internet. D. 5. The Government Executive Series.: Využitie elearningových šablón.4) s prioritným zameraním na rozvoj elektronickej štátnej správy10.4 Elektronická komunikácia na báze technológií elektronického obchodu obchodu) sú charakterizované v tab. DIVAI 2004.  elektronická vedecká činnosť (e-science).  elektronické vzdelávanie (e-learning)9.2003. 5. V súčasnosti národné e-stratégie akcentujú elektronickú komunikáciu s vyuţitím technológií elektronického obchodovania (obr.-12. Ţeneva. Jednotlivé formy elektronickej komunikácie (elektronického G2G Neziskový štátny a samosprávny sektor Informačná podpora občianskej komunikácie na báze modelu občianskej obsluhy v rámci verejného informačného systému. 10.  elektronická ochrana ţivotného prostredia (e-environment). Obr. 8 135 . 9 Integráciou IKT do študijných programov v podmienkach EU Bratislava sa zaoberá Chudá. Jej zlepšenie je podmienené Akčný plán Svetového summitu o informačnej spoločnosti (World Summit on the Information Society).úrovni.1. G2C C2C Metatrhovisko G2B Verejnosť B2B Ziskový súkromný a verejný sektor B2C Informačná podpora komunikácie medzi občanmi na báze internetu. v rámci projektu E-learning a vzdelávanie študentov ekonómie. Z hľadiska informatizácie verejnej správy je pretrvávajúcim problémom komunikácia medzi IS jednotlivých orgánov verejnej správy.  elektronická zdravotná starostlivosť (e-health).12. V rámci národných e-stratégií by sa mal podporovať rozvoj aplikácií IKT najmä v týchto oblastiach8:  elektronická štátna správa (e-government).  elektronické obchodovanie (e-business). 2003 Accenture. 5. April 2003.

v zdravotníctve. Proces elektronického predaja je prepojený s elektronickou platbou.). získavanie úradných rozhodnutí a pod. Napr.1 Formy elektronickej komunikácie (elektronického obchodu) Rozvoj e-governmentu všeobecne určujú koncepčné poţiadavky EÚ. Elektronická výmena informácií medzi komerčnými subjektmi a štátnou správou (štátna správa utvára podmienky na efektívnu integráciu do obchodných procesov: dovoz a vývoz tovaru.rozšírením kapacity a zdokonalením spoľahlivosti komunikačnej infraštruktúry. ktoré sú zamerané na vznik a rozvoj komunikačných sietí a informačných systémov v čiastkových sektoroch politiky EÚ. G2G G2C Government To Citizen Government To Business G2B B2B Business To Business Business To Consumer Citizen To Citizen B2C C2C Tab. Vykonávanie obchodných procesov medzi komerčnými subjektmi (napr. ale aj vytváraním základných registrov a pravidiel na výmenu dát11. Bude vytvárať komunikačnú platformu. Produkty a sluţby sú ponúkané priamo konečnému pouţívateľovi. komunikáciu s daňovou alebo colnou správou a pod.). v rámci ktorej boli vytvorené. Elektronická komunikácia občanov s verejnou správou (podávanie ţiadostí.).. ako napr. 11 136 . Ministerstvo informatiky ČR vypracovalo zadanie na realizáciu projektu Portál verejnej správy (nazývaný tieţ Government Gateway). a to bez ohľadu na pouţité technológie a architektúru.). ktorá prepojí bezpečným a kontrolovateľným spôsobom heterogénne IS pripojených úradov. Druh komunikácie Government To Government Stručná charakteristika Elektronická výmena informácií v rámci interných procesov štátnej správy (občan alebo komerčný subjekt nemusí slúţiť ako sprostredkovateľ výmeny informácií medzi jednotlivými inštitúciami). portály fyzických osôb a pod. Vykonávanie transakcií medzi občanmi pomocou internetu (elektronická pošta. komoditné burzy. Obsahuje dve hlavné skupiny projektov:  projekty spoločného záujmu (PCI – Projects of Common Interest). ktorý sa opiera o britský štandard e-GIF (e-Government Interoperability Framework). 5. Vyuţívanie dát a informácií vo verejnej správe pomocou elektronických prostriedkov má uľahčiť aj program EÚ IDA (Interchange of Data between Administrations). zamestnanosti a pod. ţivotnom prostredí. zásobovacie a fakturačné systémy a pod.  projekty horizontálnych akcií a opatrení (HAM – Horizontal Actions and Measures) prispievajú k riešeniu spoločných potrieb jednotlivých sektorov v oblasti IT.

eu-admin. Napr. Národný prepojovací bod do siete TESTA zriaďuje Európska komisia v rámci programu IDA13.5 Všeobecné sluţby TESTA Pojem telematika moţno chápať ako telekomunikácia. EU Agencies EuroGate EuroGate EU Institutions EuroGate PKI DNS Mail relay EuroGate National Network EuroDomain DIR Portal Circa EuroGate External Dial-up services Direct connected sectors Obr.V rámci horizontálnych akcií a opatrení projektu IDA bola vybudovaná sieť TESTA (Trans-European Services for Telematics between Administrations – Transeurópske sluţby pre telematiku12 medzi verejnými správami). E-government predpokladá pripojenie kaţdej organizácie verejného sektora v jedinom zabezpečenom bode k pripojovacej sieti. ale aj ich prístup do EuroDomain.CentrumEO.cz/Pruzkum. 15 Napr. 5. Sieť TESTA vyuţíva i niekoľko ďalších projektov v rámci EÚ14 Podľa aktuálnych prieskumov15 najčastejšími pouţívateľmi e-governmentu budú podnikatelia a firmy. 14 Zdroj: TESTA Portal (portal. prípadne na internet. 5. ale v súčasnosti aj ako elektronická komunikácia. čo zaisťuje komunikáciu organizácií verejného sektora navzájom.5). ktorá vytvára komunikačnú infraštruktúru na aplikácie sektorových sietí (projektov) a umoţňuje prepojiť zodpovedné inštitúcie EÚ a členských štátov (koncových pouţívateľov aplikácií) (obr. v ČR je zriadenie pripojovacieho bodu súčasťou programu Intranet verejnej správy – komunikačná infraštruktúra informačných systémov verejnej správy (KI ISVS) – ktorý koordinuje Ministerstvo informatiky ČR. Schengenský informačný systém (DGJAI). 12 13 137 . Na základe súčasného a predpokladaného budúceho rozvoja by mala sieť TESTA vyhovovať aj nárokom takých projektov a aktivít EÚ ako napr. český prieskum prostredníctvom elektronického dotazníka na adrese www.net). Extranet Rady EÚ a pod.

miestnej a regionálnej samosprávy Verejná komunikácia: Informačné kiosky Podnikateľská sféra Občania Neziskový vládny sektor Obr. Základné ciele a úlohy Akčného plánu stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR (uzn.Vzhľadom na uvedené skutočnosti by malo byť prioritou komunikačnej infraštruktúry e-governmentu na Slovensku riešenie pripojovacej siete16 tak vo vyhradenej. Verejná komunikácia by mala byť podporovaná aplikáciami pre verejnosť.2004).6 Komunikačné a bezpečnostné rozhranie verejného informačného systému 5.2 Niektoré aspekty vytvárania elektronickej verejnej správy Predpoklady modernizácie verejnej správy Elektronická verejná správa je základným predpokladom modernizácie verejnej správy. ako aj verejnej komunikácii (obr.1. 5. Vo vyhradenej komunikácii by sa mali prevádzkovať aplikácie určené pre verejnú správu.6).  medzinárodná integrácia. 16 138 . Vyhradená komunikácia Referenčné a bezpečnostné Kontaktné miesta verejnej správy Hlavné registre ŠIS rozhranie Verejná komunikácia Vyhradená komunikácia: IS ústrednej a miestnej štátnej správy IS mestskej. 5. 43/2004 vlády SR zo dňa 21.  zlepšovanie procesov. ktorá je zaloţená na týchto princípoch:  sluţba verejnosti. č.

 pripraviť návrh na efektívnu prácu s ľudskými zdrojmi.  poskytnutím na internete formulárov a rôznych dokumentov. Tieto procesy závisia aj od implementácie direktív EÚ do právnych úprav na Slovensku [25]. 5. obstarávaní a realizácii IS vo verejnej správe. ktoré musí občan vyplniť alebo naštudovať na zvládnutie efektívnej komunikácie s verejnou správou. 17 Spracované na základe východiskových zámerov v projekte firmy Oracle.  jednotný komunikačný kanál. Integrované prostredie by malo poskytovať tieto záruky:  bezpečnosť a ochranu dát.  prevýšenie prínosov v porovnaní s nákladmi. Splnenie tohto cieľa úzko súvisí so zlepšovaním procesov. ktoré musí občan navštíviť pri vybavovaní jednej záleţitosti ako aj zníţiť mnoţstvo údajov.  zaviesť metodiku projektového riadenia pri príprave.  uskutočniť audit procesov v rámci reformy verejnej správy. ale aj s rozsiahlymi reformami fungovania orgánov verejnej správy. Potom transformáciu na e-government moţno charakterizovať podľa obr. ktoré musí poskytnúť. Medzinárodná integrácia Vstup SR do Európskej únie bude znamenať podstatný impulz pre štátnu informačnú politiku predovšetkým v dvoch oblastiach17:  integrácie informačných systémov vnútri verejnej správy (G2G) a smerom k podnikateľskej sfére (G2B). Východiskom e-governmentu je predovšetkým integrované prostredie na realizáciu interných správnych procesov a sekundárne na realizáciu externých správnych procesov. Cieľom je úplný elektronický styk občana s verejnou správou. a to najmä:  vytváraním centrálneho prístupového miesta (portálu) k sluţbám verejnej správy. Pôjde najmä o riešenie týchto úloh:  analyzovať súčasný stav databáz a registrov. Zlepšovanie procesov Zahŕňa úlohy spojené so zlepšovaním rozhodovacích mechanizmov a vnútorných postupov vo verejnej správe.  umiestnením na internete praktického návodu na vybavovanie kaţdej agendy.  prijať zákon o informačných systémoch verejnej správy.  komunikácie verejnej správy s ekonomickou sférou (G2B) a občanmi (G2C).7.Služba verejnosti Cieľom je zníţiť počet miest. Obidve prostredia majú spoločné prvky s vytváraním integračného prostredia e-businessu vecne zaloţeného na zdrojoch pravdivých údajov. 139 .  vytváraním siete verejných prístupových miest (Public Information Access Points) k internetu a elektronickým sluţbám.

nákupný portál pre štátnu správu v Dánsku.Zameranie na administratívu Business Inteligence & Strategický manažment Interné procesy (rozpočet. a to:  generujúcich príjem (daň z príjmu. New York City Case Study (najväčší dátový sklad na svete). Služby občanom a organizáciám sú reprezentované v podstate dvomi druhmi transakcií. Prepojenie systémov predstavuje rozšírenie komunikácie pomocou rôznych kanálov v dôsledku partnerstva verejného a súkromného sektora21.  e-government.  rozpočet a efektivita. MO Maďarskej republiky (medzinárodné účtovné štandardy v rámci NATO). informácie z registrov.). katastrov20 a pod.  zameraných na opakujúce sa procesy (interakčné centrá pre občanov.7 Integrované prostredie e-governmentu Spôsob vytvárania e-governmentu moţno charakterizovať realizáciou postupnosti jednotlivých krokov takto:  zodpovednosť a transparentnosť. E-government teda predstavuje komplexné riešenie v rámci predchádzajúcich štyroch krokov. 19 Napr. internetové trhoviská. Italian Cadaster (SOGEI). Rozpočet a efektivita predpokladajú optimalizáciu systémových riešení. DPH a pod. 5.2007 bude potrebné zabezpečiť poţiadavku EÚ na integráciu dát [25]. 21 Bezdrôtové mesto Glasgow (mobilní pouţívatelia). K 1. registre ekonomických subjektov v Dubline (registrácia prostredníctvom internetu). … ) Externé procesy (sluţby občanom. ktorý prezentuje partnerstvo verejného a súkromného sektora formou ponúkaných komodít na elektronickom trhovisku. integráciu ERP systémov s dodávateľsko-odberateľskými reťazcami a digitalizáciou procesov na regionálnej úrovni19.).  sluţby občanom a organizáciám. 18 140 Zameranie na občana . 20 Danish Cadaster. Zodpovednosť a transparentnosť charakterizujeme prehľadnosťou procesov vo verejnej správe18.  prepojenie systémov.1. Súčasná situácia na Slovensku si vyţaduje vytvorenie jednotného prostredia pre interný a externý portál. Príkladom môţu byť aplikácie na MPSVR SR (evidencia poberateľov štátnej podpory. pričom sa utvárajú predpoklady na vyuţitie elektronického podpisu a jednotného prístupového interface – portálu). dodávateľské reťazce) Integrovaná informačná infraštruktúra Obr.

potvrdenie o prijatí priznania). registrácia motorových vozidiel. v ktorých s podporou informačných a komunikačných technológií sú pre verejnosť umoţnené sprístupnenie informácií a poskytovanie on-line služieb.sk a Občan. služby na vyhľadávanie pracovného miesta. Hlavné príčiny zaostávania sú najmä v absencii koncepcie rozvoja sluţieb verejnej správy. On-line verejné sluţby pre fyzické osoby zahrnujú dane z príjmu (daňové priznanie. oznámenia polícii (napr. ale aj v nesystematickom prístupe kompetentných inštitúcií. 25 Zákon č.1. ČR. vykazovanie údajov pre štatistický úrad.sk. objednávanie sa do nemocníc). náklady na zdravotnú starostlivosť. Zameriame sa na dve oblasti. Estónska. daň z pridanej hodnoty (priznanie. majetkové priznanie). Nie sú na to vytvorené legislatívne. Ďalší 22 23 141 .Súčasný stav na Slovensku Súčasný stav elektronickej verejnej správy na Slovensku moţno hodnotiť z rozličných hľadísk. na ktorej sprístupňuje občanom základné informácie o poskytovaných sluţbách. Poskytovanie on-line služieb je v programe eEurope+23 definované ako základné online služby pre fyzické a právnické osoby. o štátnom informačnom systéme v §8 zahrnuje aj informačné zabezpečenie miestnej štátnej správy a samosprávy. krádež). ktoré by umoţňovali integrované vybavenie ţiadosti občanov z jedného kontaktného miesta bez ohľadu na kompetencie orgánov verejnej správy a časového obmedzenia úradnými hodinami. daň z príjmu právnických osôb (priznanie. On-line verejné sluţby pre právnické osoby zahrnujú sociálne dávky pre zamestnancov. na niţšej úrovni. Rovnako na úrovni miestnej štátnej správy má kaţdý krajský a obvodný úrad vytvorenú vlastnú www stránku. osobné dokumenty (občianske preukazy. organizačné. nízkej úrovni vybavenosti orgánov verejnej správy modernými informačnými a komunikačnými technológiami. Uznesením č. Najznámejšie internetové stránky verejnej správy sú Mesto. povolenia týkajúce sa životného prostredia. zdravotnícke služby (interaktívne poradenstvo o dostupnosti služieb v rôznych nemocniciach. 43/2004 vlády SR zo dňa 21. nedostatočnej finančnej podpore nových projektov informačných sluţieb pre verejnosť. potvrdenie o prijatí priznania). verejné knižnice (katalógy s rôznymi možnosťami vyhľadávania). úradných hodinách. sobáši).2004 boli prijaté základné ciele a úlohy Akčného plánu stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR. ţe úroveň elektronizácie sluţieb verejnej správy na Slovensku zaostáva za úrovňou týchto krajín24. prídavky na deti. ktoré dosiahli výraznejší pokrok v oblasti poskytovania sluţieb verejnosti s podporou informačných technológií. Porovnania s vyspelými krajinami EÚ ukazujú. pretrvávajúcom rezortizme v tvorbe a vyuţívaní informačných zdrojov. Orgány územnej samosprávy na úrovni miest a obcí majú vlastné www stránky. V praxi sa však realizoval ako informačná podpora v ústrednej štátnej správe. registrácia novej právnickej osoby. zápisy na stredné školy/univerzity. Sprístupnenie informácií pre verejnosť(najmä prostredníctvom www stránok22) je na relatívne dobrej úrovni. ktoré sú prístupné verejnosti v prostredí internetu. žiadosť o stavebné povolenie. Chýba najmä prepojenie informačných zdrojov rezortov. v porovnaní so štátnymi orgánmi. Kaţdý ústredný štátny orgán má vlastnú stránku s informáciami. Nízka je úroveň integrovaného vyuţitia informačných technológií pri realizácii administratívnych úkonov verejnej správy pre verejnosť. pasy. Mnohé z nich sa vyuţívajú aj na propagáciu regiónu pre potenciálnych návštevníkov. Slovinska. príspevky sociálneho zabezpečenia (príspevky pre nezamestnaných. granty pre študentov). vodičské preukazy). verejné obstarávanie. colné vyhlásenia. ale aj dostatočné technologické podmienky. 261/1995 Z.z. tlačivách a pod. organizačných a metodických štandardov v rámci doteraz vytváraného štátneho informačného systému25. 24 Ale aj za úrovňou napr. systematicky budovaná sieť kontaktných miest verejnej správy a aplikácia technologických. oznámenia o presťahovaní. osvedčenia (o narodení.

rámcového programu pre vedu a technologický vývoj projekt SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society).8). Tento výsledok môţe byť dôsledkom stavu. vodičské preukazy. katastrálny úrad a pod. t. prípadne ide o jednosmernú interakciu). Ďalšou sluţbou. čo zodpovedá procesnému modelu riadenia vo verejnej správe. konštitucionálnu a operačnú. Relatívne vysoký podiel pouţívateľov týchto sluţieb môţe prameniť aj vo vysokej nezamestnanosti. Dvojsmerná interakcia a úplné on-line transakcie sú moţné v prípade ďalších 15 % sluţieb. Skúsenosti s vyhľadávaním zamestnania cez internet má pribliţne 10 % občanov. Úplne nedostupných je 32 % vládnych sluţieb. ministerstvo. 1 % sluţieb je súčasťou pilotných projektov a plánuje sa rozšírenie na 9 %. Osem percent sluţieb umoţňuje obojsmernú komunikáciu alebo úplné transakcie on-line. je on-line registrácia firiem do Obchodného registra. Posúva jej chápanie od jednotlivej verejnoprávnej inštitúcie (napr. ktorú moţno vykonávať prostredníctvom internetu. vývoj informatizácie verejnej správy predpokladá dve úrovne riadenia. Z on-line sluţieb existuje na Slovensku moţnosť podávať daňové priznanie cez internet. V oblasti vybavovania ţiadostí na vybavenie rôznych dokumentov ako sú pasy. ktoré zohľadnia meniaci sa charakter spoločnosti a umoţnia porovnávať vývoj v jednotlivých európskych krajinách. Cieľom projektu je vytvorenie indikátorov. Na druhej strane väčšina občanov by privítala dostupnosť formulárov na vybavenie týchto dokladov na internete. 5. ţe sa vyţaduje dodatočné zaslanie vyplneného daňového priznania poštou. ţe v priemere len 30 % vládnych www stránok zodpovedá smerniciam EÚ. Podľa štúdie26 moţnosť podávať daňové priznanie by na Slovensku privítalo 22 % pouţívateľov internetu. Medzi veľmi vyuţívané sluţby v SR patrí vyhľadávanie zamestnania prostredníctvom internetu najmä mladou generáciou. Táto duplicita pri podávaní je dôvodom prečo ho v SR obyvatelia a firmy nevyuţívajú vo väčšej miere. Moţno konštatovať. obvodný úrad. 142 . keď konečné prevzatie týchto dokumentov vyţaduje ţiadateľov podpis. ţe všetky on-line sluţby e-governmentu v SR napriek prijatiu programu eEurope+ ešte nie sú prakticky realizované. rodné listy a podobne podľa výsledkov štúdie aţ 69 % občanov nemá záujem o vyuţívanie týchto sluţieb na internete. Rovnaká situácia je aj v oblasti poskytovania vládnych sluţieb podnikom v kandidátskych krajinách. Globálny pohľad na inštitucionalizáciu verejnej správy Globálny pohľad na inštitucionalizáciu verejnej správy je zaloţený na systémovom prístupe k verejnej správe ako celku (obr.j. 49 % súčasných sluţieb je poskytovaných on-line alebo v jednoduchej jednosmernej interakcii. mestský úrad. Spolu 50% verejných sluţieb pre občanov je k dispozícii na základnej úrovni (informácia je uvádzaná on-line.Na základe správy o pokroku kandidátskych krajín EÚ v programe eEurope+ moţno konštatovať. pretoţe ľudia skúšajú akúkoľvek dostupnú metódu na nájdenie si zodpovedajúceho zamestnania a internet okrem toho umoţňuje nájsť si prácu aj ľuďom zo zaostalejších regiónov v bohatších častiach SR. 26 V roku 2001 začala Európska komisia v rámci 5. skutočné vyuţitie tejto sluţby však dosahuje necelé 1 %.) ku globálnemu pohľadu v rámci celého štátu. Tento nedostatok by sa mohol odstrániť praktickým zavádzaním elektronického podpisu v štátnej správe. v rámci celej sústavy verejnoprávnych inštitúcií a občianskej verejnosti na princípe modelu občianskej obsluhy. Jedenásť percent sluţieb sa plánuje a 25 % sluţieb nie je v súčasnosti k dispozícii. Nevýhodou však je.

Ústredným štátnym orgánom správy súdov je MS SR. 5. ObÚ) Obr. Vzťah správy súdov a výkonu súdnictva sa riadi zásadou oddelenia správy súdov od výkonu súdnictva [27].8 je súdnictvo implicitne inštitucionálne chápané ako výkon štátnej správy. MZ) Výkonná (MsÚ.8 Inštitucionalizácia verejnej správy v globálnom chápaní Projekty elektronickej verejnej správy Praktická realizácia e-governmentu predstavuje vytváranie konkrétnych aplikácií na riešenie elektronizácie procesov vo verejnej správe. Verejná správa je jadrom výkonnej moci. súdnu a výkonnú moc. v budúcom období aj ako výkon samosprávy. ktorá vyjadruje činnosť orgánov správy súdov (vykonávanú prevaţne ako výkon štátnej správy) a činnosť výkonu súdnictva. 5. Metodicky moţno rozlíšiť najmä tieto aplikácie:  e-komunikáciu (elektronická výmena informácií medzi úradom a občanom. ktorá aplikáciou elektronického podpisu umoţňuje podávanie informácií v rámci úradných procesov). V takejto súvislosti potom aj podľa obr. ObÚ) Občania Podnikateľská sféra Neziskový vládny a mimovládny sektor Regionálna Mestská/Miestna Zákonodarná (VÚC) Zákonodarná (MsZ. Verejná moc v štáte sa vo všeobecnosti člení na zákonodarnú.Špecifické postavenie pri globálnom pohľade na inštitucionalizáciu má súdna moc27 reprezentovaná v štáte činnosťou súdov. 27 143 .  prepojenie IS viacerých organizácií (výmena informácií v organizácii a medzi organizáciami ako súčasť procesov verejnej správy alebo informačná podpora daného procesu). Orgánmi štátnej správy súdov sú predseda a podpredseda Najvyššieho súdu SR a predsedovia a podpredsedovia krajských a okresných súdov. MÚ. Osobitné postavenie má Ústavný súd SR ako ochranca ústavnosti. Konštitucionálna úroveň Inštitucionálna úroveň Operačná úroveň Vrcholová Komunikačné rozhranie Komunikačné rozhranie Zákonodarná (NR SR) Výkonná (vláda.  spisovú službu (riadenie a správa spracovania a obehu písomností a ich napojenie na systémy priameho spracovania a správu elektronických dokumentov). ktoré umoţňujú riadený prístup k informáciám v iných IS).  publikačné systémy (interné a externé publikačné systémy. resp. ministerstvá) Výkonná (KÚ.

obce.obce.mesto.  ePUSA je elektronický portál územných samospráv v ČR (www.cz).sk). obchodných a právnych opatrení.sk je verejný informačný portál. Celý projekt (www. projekty (v zátvorke je uvedený názov stránky):  Mesto. 5. V prípade VEPO nie je dôleţitá ich fyzická dostupnosť. ktoré z rôznych pohľadov ukazujú verejnú správu a jej fungovanie. tlačivách.9. bývanie a pod. dospievanie.cz).portal. Ďalej sa podrobnejšie zaoberáme podávaním a preberaním elektronických dokumentov prostredníctvom verejnej elektronickej podateľne (VEPO).cz) ponúka aktuálny spravodajský servis z oblasti štátnej správy. miest. vznikol v roku 2000 a jeho prevádzkovateľom bol portál SuperZoznam. organizačných. Obeh dokumentov v e-podateľni znázorňuje obr. Je k dispozícii aj diskusný panel pre štátnych zamestnancov a verejnosť na stránke www.diskuze. uloženie a správu dokumentov (správa a riadenie prístupu (uloţenia) k elektronickým dokumentom ako integrovanie činností s elektronickými dokumentmi).denik. Najznámejšou je portál územnej samosprávy Mestá a obce online (www.kevis. obcí a regiónov. ktoré majú webovú prezentáciu. ktorý poskytuje prístup do všetkých miest a obcí. v súčasnosti je súčasťou projektu eSlovakia (www.cz) obsahujúci zoznam firiem z rôznych odborov. cestovanie a doprava. ktorý obsahuje najmä informácie o ţivotných situáciách (narodenie. Obsahuje niekoľko častí.epusa.  Občan.obce. ktorého základným cieľom je vytvorenie databázovej aplikačnej platformy na riešenie úloh evidenčných agend (www. V praxi realizované projekty elektronickej verejnej správy však obyčajne zahrnujú niekoľko atribútov uvádzaných aplikácií. o inštitúciách v SR.cz).  Portál verejnej správy ČR (www. formulároch a pod.obce.sk obsahuje informácie o 138 mestách SR.cz.mesta.cz) tvoria samostatné moduly.gov.).  Obce. Sústavu hlavných portálov dopĺňa Katalóg dodávateľov (www. samosprávy.  KEVIS je krajský evidenčný informačný systém.katalog. produktívny vek. (www.sk). ale podstatná je dostupnosť cez internet. ktoré umoţňujú prezentovať vybraté informácie on-line aj off-line v rámci intranetu.obce. úmrtie.cz).obcan. Denník verejnej správy (www. prípadne iné komunikačné médium.cz je portál realizovaný ešte v roku 1996 ako súkromný podnikateľský zámer. napr. 144 . VEPO je IS s komplexom bezpečnostných. ktoré spolupracujú s mestami a obcami.

moţnosť pridania súboru s elektronickým podpisom. výber súboru s elektronickým dokumentom. 145 . 5.1a 1b VEPO OPERÁTORI Firewall OBČAN 1c 2b Úradníci vecne príslušného odboru 2 SERVER 2a 3 1a – podanie e-mailom ( automatické oznámenie o prijatí/neprijatí podania) 1b – podanie na dátovom nosiči 1c – podanie listom 2 – rozhodnutie o príjemcovi podania 2a – podateľňa odpovedá priamo občanovi 2b – odovzdanie podania 3 – úradník odpovedá občanovi Obr. verejného adresáta. informácia pre podávateľa o úspešnosti/neúspešnosti podania. vytvoreného pomocou podpisovacieho súkromného kľúča a lokálnej aplikácie aj s časovou pečiatkou.9 Obeh dokumentov vo VEPO     Jednotlivé kroky pri podávaní dokumentov stručne opíšeme takto: podávateľ vyberá adresáta (určuje jeho certifikát) zo svojho súkromného zoznamu alebo vyberá tzv. ktorý sa bude podávať.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->