Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

elektromotorna sila Jug... M.. Osijek 2007. 2 . potencijal. Stipešević. B. D.IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad. Stošić. napon. energija. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek.

D. M. Stošić.IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m. Osijek 2007. Stipešević. 3 .. m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug... B.

495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski.322 Pa ~1. Stipešević. Stošić. gram. elektronvolt i var. B.IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133.60219·10–19 J 1W a ha l.. Osijek 2007.. D.66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0.. Jug.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra. teks bar. M. L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1. riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB). 4 .

Stipešević. PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug. elektronvolt. D. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra. a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava. Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice. teks. bar.. B. tona.. voltamper i var). Stošić..DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima. M. Osijek 2007. osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama). 5 .

D. Stipešević. col) = 0.64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1.8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112. 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0.832 m3 Jug.4 m3 1 registarska tona = 2.039 četvornih hvati 1 acre = 4046. Stošić.6 m2) 1 katastarsko jutro (kj)..000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0..3048 m = 12 palaca 1 yard = 0.944 m = 3 stope 1 hvat = 1. Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0.01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0. 0 m milimetar (mm) 1 mm = 0.59665 m2 (3. M.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2).0254 m = 25..7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0. 6 .4 mm 1 stopa (foot) = 0. ral = 5754.82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4.0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0.000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3. Osijek 2007. B.MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0.

Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s).001 N Jug. 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56.589 l 1 gallon = 4.278 m/s 1 m/s = 3. B.001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0. Osijek 2007. Stipešević.) 1 barrel = 158.01 kg gram (g) 1 g = 0.6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0. D..97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg). Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0.28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3).01 l mililitar (ml) 1 ml = 0.4536 kg 1 oko = 1. Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0. Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0.785l (am..37 l (eng.) = 3.) 1 bushel = 36. 7 .) = 35.3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0..546 l (eng. M.1 l centilitar (cl) 1 cl = 0.01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N). Stošić.24l (am.00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0.

Osijek 2007. Stipešević.735 kW 1 kW = 1.. D. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9.8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133.Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9.65 MJ 1 erg = 0.868 J 1 konjska snaga.8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0.0098 N 1 din = 0. B.36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9.6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3.. M.1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K). 8 .0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1. Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug.sat (KSh) = 2. Stošić.63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm.22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9.8 J 1 kalorija (cal) = 4.8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0..

125 mile = 660 ft 1 m = 39.2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61. n.42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1.28084 ft = 1.674 ft2 = 1.30795 yd3 = 246.168 m = 0.568261 dm3 (l) = 0.960754 US floz = 1.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168.25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0.26417 US gal 1 m3 = 35.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0.0284130 dm3 (l) = 0.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0.037 yd3 = 6.035315 ft3 = 0.7 US floz = 227.0936133 yd 1 km = 1093.5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0.. 9 ..13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0.001 = 0.5 UK qt = 20 UK floz = 34.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0.832675 UK gal = 231 in3 = 0.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0.387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28. Stipešević.6137 mile = 0.219969 UK gal = 0.0236 in3 = 0.0295736 dm3 (l) = 1.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0.76 dm3 Jug.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.86 m2 = 4849 yd2 = 0.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4..344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil.16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0.04085 UK floz = 1.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158. n.17 US gal = 219. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3.8288 m 1 furlong = 201.6133 yd = 0.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10. D. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645.471 acres = 0.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.3147 ft3 = 1. B.3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3. Osijek 2007.4731764 dm3 (l) = 0.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158.4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609.8361 m2 1 acre = 4046. Stošić. mile 1 europski hvat = 1.539957 int.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0. M.3701 in = 3.201 US gal = 153. služi kao jedinica za presjeke u SADu.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0.68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0.5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0.

138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0.6 kpm/s = 778.014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412.034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0.8712 Pa = 0.771845 g 1 grain (gr) = 0.4 Torr = 345.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0.96832 Btu = 4.35582 W = 0.415 hp 1 lbf×ft/s = 1.359132 Torr 1 in Hg = 0.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.2 lbf/ft2 = 28.845 kcal = 1.5 Pa (N/m2) = 0.0004882 at = 0.1868 kJ = 1.832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2.102 mm v. Stipešević.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.559 Torr (mm Hg) = 0.44822 N = 0.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1. 10 .3410 hp = 0.83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1.2330 lbf×ft = 9.81818×10-3 hp 1 kW = 1.274 oz 1 metrička tona (t) = 0.9842 UK ton = 1.047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1.35582 J = 0.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76. registarska tona = 2. kpm.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016.055 kW = 107.892857 UK ton 1 kg = 2.45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta. st. D.0141 in Hg = 47.0689476 bar = 0.055056 kJ = 0.967841 atm = 98066.0703071 at (kp/cm2) = 6.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0. M.. st. st.Brodske mjere 1 int.10231 US ton = 2204.2520 kcal = 1.667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4.1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound.293071×10-3 kWh = 107.35962 metric hp 1 J = 0.713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.8023 kg = 112 lb = 0. Osijek 2007. = 3386.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1.02×10-5 at = 0. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0.20462 lb = 35.2053 g.101972 kpm = 0.204623 lbf = 9.76 Pa (N7m2) = 51.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907.7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.52 kJ = 641.019716 at (kp/cm2) = 14.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.35 kg 1 quarter = 12. = 735.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.80665 J NAPOMENA: Nm.01387 KS 1 Btu/s = 0.1 N/mm2 = 1.89476×10-3 (MPa) = 0.85075 lbf×in = 0.491174 psi = 25.80665 N 1 N = 0.12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45. st.2 lbf×ft/s = 1.295×10-3 Btu = 9.14 Btu = 859.238846×10-3 kcal 1 kcal = 3. lb) = 0.2233 psi = 2048.186 kcal = 2544.316 mm v.453592 kp 1 kp = 2.7031 m v.101972 kp = 0.5038 psi = 29.007501 Torr = 0.39 Pa = 0.138255 kpm/s = 1.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0.9595 in Hg Jug..186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0.2520 kcal/s = 1.34102 hph = 1. = 1.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1.43 Btu = 1. B.6 kpm = 778.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.9478 Btu/s = 737.737526 lbf×ft = 8.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4. = 6894.36 KS 1 kcal/s = 3.0402 kpm/s = 1.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7. Stošić.980665 bar = 14.. 1 inernacionalni karat = 0.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v.

B.2642 US gal /min 1 m3/min = 16.321 l/s = 1699 l/min = 373.03613 lb/in3 = 62.4721 l/s = 6.017×108 Wmil/ft Jug.6329 t/h 1 t/h = 0.28 ft/s = 3.32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422.3540 UK gal/mile = 0. 11 .67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15.292 km/h 1 mile/h = 1.15 °C = -459.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133.9144 m/s = 3.546 l/s 1 l/s = 13.428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0.15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17.632 ft3/min = 4.5951 mm v.01602 kg/dm3 = 0. naut.2 UK gal/min = 15.3048 m/s = 1.0933664 kp/cm2 (st) = 15..32) + 273.15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z .3531 l/km 1 l/km = 0.69595 psi = 101 325 Pa = 1.00508 m/s 1 ft/s = 0.3078 yd3/min 1 lb/s = 1.00135951 at = 13.22 UK gal/min = 0.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0.6 km/h 1 km/h = 0.229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9.. D..6124 lb/h 1 UK ton/h = 0.3332 mbar = 0. Osijek 2007.8247 l/km 1 US gal/mile = 2.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39.8 US gal/min 1 ft3/min = 0.33 psi = 9.3048 m/s2 1 m/s2 = 3.038 si = 9.5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28.67 l/s = 1.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273.85US gal/min 1 l/min = 0.222 °C = 255.852 km/h 1 m/s = 3.80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0. st.01325 bar = 29.3234 Pa = 1.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .039370 in Hg = 0. 937×107 µWim = 6.3048 m/min = 0.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2.6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0.273.07522 bar = 1. Stošić. = 0.609 km/h = 0.0254 Wmm2/m = 0.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0. M.0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1.37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.447 m/s 1 int.6214 mile/h = 0.10197 kp/mm2 = 145. mile/h = 1.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1.28224 kg/s 1 kg/s = 3.63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.32) [°C] = 5/9 (x .033227 at = 14.927 K 0 °C = 273.443 N/mm2 (MPa) = 1.1072522 N/mm2 = 1.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.7 UK gal/min = 448.097 km/h 1 yd/s = 0. Stipešević.

14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918.64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0. D.7639 asb = 1.76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0.Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0. Osijek 2007.0001 stilb (sb) = 3.291864 foot-lambert (fL) = 3.03 fL Jug. Stošić.07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0.426259 cd/m2 = 10. M. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10.318310 sb = 3183.100 cd/m2 = 10000 asb = 929..09290 fL = 0. 12 .0929 lm/ft2 (ranije foot-candle.. B.31831 cd/m2 = 0.0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3.14159 apostilb (asb) = 0. Stipešević..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful