Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

Osijek 2007. napon.. potencijal... energija. Stošić. B. elektromotorna sila Jug. Stipešević. 2 .IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad. D. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek. M.

IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m. M... 3 . Osijek 2007.. D. Stošić. Stipešević. B. m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug.

Jug. L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1. gram..IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB).. Stošić.66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0. teks bar. D. 4 . Stipešević.. Osijek 2007.322 Pa ~1. M. riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1. elektronvolt i var.495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski. B.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra.60219·10–19 J 1W a ha l.

D. B. 5 . a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice.. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra.. elektronvolt. teks. M. Stipešević. Osijek 2007. voltamper i var). bar. PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug. tona..DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima. osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama). Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice. Stošić. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava.

45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0. ral = 5754.944 m = 3 stope 1 hvat = 1. Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2). M. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch. Stipešević. 0 m milimetar (mm) 1 mm = 0.64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1.6 m2) 1 katastarsko jutro (kj). 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0.82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4.3048 m = 12 palaca 1 yard = 0.039 četvornih hvati 1 acre = 4046. D.4 mm 1 stopa (foot) = 0.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0.01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0. B.0254 m = 25.8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112.7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278.. 6 ..59665 m2 (3.0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0.4 m3 1 registarska tona = 2. Osijek 2007.832 m3 Jug. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0..MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6.000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3. col) = 0. Stošić.

Osijek 2007.01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N).00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0.001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0. Stošić. Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0. D. Stipešević.97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg).4536 kg 1 oko = 1.. Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0.) 1 barrel = 158...01 l mililitar (ml) 1 ml = 0.3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0. B.01 kg gram (g) 1 g = 0.) 1 bushel = 36.278 m/s 1 m/s = 3. Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0. Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s). 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56.001 N Jug.24l (am.6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0.785l (am.589 l 1 gallon = 4.1 l centilitar (cl) 1 cl = 0.) = 3.37 l (eng.546 l (eng.) = 35.28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3). 7 . M.

D. Stipešević.65 MJ 1 erg = 0.868 J 1 konjska snaga. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9.. Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug..0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2.1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K).735 kW 1 kW = 1.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1.Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9. 8 .8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s.6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9.sat (KSh) = 2. Stošić. M. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0.22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9..8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3.8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133. Osijek 2007.63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm. B.0098 N 1 din = 0.8 J 1 kalorija (cal) = 4.36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9.

0936133 yd 1 km = 1093.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0. M. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645.471 acres = 0..26417 US gal 1 m3 = 35.4731764 dm3 (l) = 0.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3.16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158. mile 1 europski hvat = 1.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0. n.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.832675 UK gal = 231 in3 = 0. Osijek 2007.3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3.42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0. n.0284130 dm3 (l) = 0.3147 ft3 = 1.28084 ft = 1.0295736 dm3 (l) = 1.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609.568261 dm3 (l) = 0. B.001 = 0.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2.25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0.30795 yd3 = 246.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0. D.3701 in = 3.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3.6137 mile = 0.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.04085 UK floz = 1.387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28.6133 yd = 0. 9 .17 US gal = 219.674 ft2 = 1.2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61.168 m = 0.000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10.960754 US floz = 1.344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.8288 m 1 furlong = 201.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0..035315 ft3 = 0.0236 in3 = 0.125 mile = 660 ft 1 m = 39.7 US floz = 227.5 UK qt = 20 UK floz = 34. Stošić.201 US gal = 153.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0. služi kao jedinica za presjeke u SADu.4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0.8361 m2 1 acre = 4046.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0.68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4.037 yd3 = 6.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.76 dm3 Jug.219969 UK gal = 0. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1.86 m2 = 4849 yd2 = 0.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158.25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16.539957 int. Stipešević.13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4..

1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound.01387 KS 1 Btu/s = 0.89476×10-3 (MPa) = 0.980665 bar = 14. B.101972 kpm = 0.034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0. = 735.0689476 bar = 0.83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1.293071×10-3 kWh = 107.316 mm v. lb) = 0. = 3386.6 kpm = 778. M.14 Btu = 859.Brodske mjere 1 int.186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0.453592 kp 1 kp = 2. kpm.35 kg 1 quarter = 12.2 lbf/ft2 = 28.44822 N = 0.1868 kJ = 1. 10 .39 Pa = 0.34102 hph = 1.80665 J NAPOMENA: Nm.892857 UK ton 1 kg = 2.2053 g.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0. Stošić.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4.81818×10-3 hp 1 kW = 1.5 Pa (N/m2) = 0. st.0141 in Hg = 47.7031 m v.35582 J = 0.20462 lb = 35.2 lbf×ft/s = 1.. 1 inernacionalni karat = 0.0402 kpm/s = 1. = 6894.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1.35582 W = 0.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016.2330 lbf×ft = 9.2520 kcal/s = 1. st.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta.7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.274 oz 1 metrička tona (t) = 0.102 mm v.8023 kg = 112 lb = 0.1 N/mm2 = 1.45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28.204623 lbf = 9.12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.52 kJ = 641.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7.713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.101972 kp = 0.2233 psi = 2048. Osijek 2007.295×10-3 Btu = 9.019716 at (kp/cm2) = 14.8712 Pa = 0.055 kW = 107.238846×10-3 kcal 1 kcal = 3.0004882 at = 0. Stipešević.9595 in Hg Jug.2520 kcal = 1.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0. st.737526 lbf×ft = 8.35962 metric hp 1 J = 0.85075 lbf×in = 0.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1.415 hp 1 lbf×ft/s = 1. = 1.3410 hp = 0.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v. registarska tona = 2.36 KS 1 kcal/s = 3.5038 psi = 29. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0.559 Torr (mm Hg) = 0.4 Torr = 345.771845 g 1 grain (gr) = 0.832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2.359132 Torr 1 in Hg = 0..047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1.0703071 at (kp/cm2) = 6.055056 kJ = 0.138255 kpm/s = 1.43 Btu = 1.007501 Torr = 0.138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0.845 kcal = 1.02×10-5 at = 0.014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412..186 kcal = 2544.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.967841 atm = 98066.10231 US ton = 2204.9478 Btu/s = 737.491174 psi = 25.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0. st.76 Pa (N7m2) = 51.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907.80665 N 1 N = 0.9842 UK ton = 1.96832 Btu = 4. D.6 kpm/s = 778.

6329 t/h 1 t/h = 0.6214 mile/h = 0.3540 UK gal/mile = 0.229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9.63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27.8247 l/km 1 US gal/mile = 2.609 km/h = 0.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0.01325 bar = 29.3234 Pa = 1.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273. naut.15 °C = -459.00135951 at = 13.15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17.0933664 kp/cm2 (st) = 15.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.3531 l/km 1 l/km = 0. mile/h = 1.3332 mbar = 0.67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15.6124 lb/h 1 UK ton/h = 0.32) + 273.5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.3078 yd3/min 1 lb/s = 1.32) [°C] = 5/9 (x .15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z .017×108 Wmil/ft Jug.222 °C = 255. Stošić.3048 m/s = 1.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39.4721 l/s = 6.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0.07522 bar = 1. B.37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.3048 m/s2 1 m/s2 = 3.67 l/s = 1.9144 m/s = 3.852 km/h 1 m/s = 3.69595 psi = 101 325 Pa = 1.039370 in Hg = 0.03613 lb/in3 = 62.2642 US gal /min 1 m3/min = 16.85US gal/min 1 l/min = 0.22 UK gal/min = 0.2 UK gal/min = 15.443 N/mm2 (MPa) = 1. 937×107 µWim = 6.80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0.00508 m/s 1 ft/s = 0.7 UK gal/min = 448..038 si = 9.0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1.273.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.28 ft/s = 3.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1.447 m/s 1 int. st.8 US gal/min 1 ft3/min = 0..292 km/h 1 mile/h = 1. Osijek 2007. M.0254 Wmm2/m = 0.5951 mm v.321 l/s = 1699 l/min = 373.033227 at = 14.546 l/s 1 l/s = 13.10197 kp/mm2 = 145.28224 kg/s 1 kg/s = 3.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28.33 psi = 9. 11 .097 km/h 1 yd/s = 0.01602 kg/dm3 = 0.6 km/h 1 km/h = 0.428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0. = 0.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133. Stipešević.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0.632 ft3/min = 4. D.6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0.3048 m/min = 0..32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422.927 K 0 °C = 273.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .1072522 N/mm2 = 1.

31831 cd/m2 = 0.318310 sb = 3183.76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0. Stipešević. M.03 fL Jug.100 cd/m2 = 10000 asb = 929. 12 .09290 fL = 0. B.426259 cd/m2 = 10. Stošić.0929 lm/ft2 (ranije foot-candle.64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0..07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0.0001 stilb (sb) = 3.7639 asb = 1..291864 foot-lambert (fL) = 3. Osijek 2007.Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10.14159 apostilb (asb) = 0. D.14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918..0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful