Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

D..IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad. Stipešević. M. 2 . energija.. B. potencijal. napon. elektromotorna sila Jug. Osijek 2007. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek. Stošić..

B. Stipešević. D.... Osijek 2007. 3 . Stošić.IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m. M. m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug.

elektronvolt i var.66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0.322 Pa ~1. L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB). gram. 4 . Stošić. teks bar. Osijek 2007.. D. Jug.495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski.60219·10–19 J 1W a ha l. Stipešević. M.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra... B. riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1.IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133.

. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava. D. teks. B.DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima. osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama). voltamper i var).. Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice. M. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra. Stipešević. Osijek 2007. a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice.. Stošić. PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug. 5 . tona. elektronvolt. bar.

000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch.0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0.45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0.MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0. D.944 m = 3 stope 1 hvat = 1. 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0. Osijek 2007. 0 m milimetar (mm) 1 mm = 0. Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2).82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4. col) = 0.0254 m = 25.01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0.039 četvornih hvati 1 acre = 4046.64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1..000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3. 6 . B.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0.8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112.4 m3 1 registarska tona = 2.3048 m = 12 palaca 1 yard = 0. Stipešević. ral = 5754. Stošić. M.832 m3 Jug.6 m2) 1 katastarsko jutro (kj).59665 m2 (3..4 mm 1 stopa (foot) = 0..

. Osijek 2007..01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N).001 N Jug. M.97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg).28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3).) 1 bushel = 36.3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0. B. Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0.) 1 barrel = 158.) = 3.6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0.) = 35.1 l centilitar (cl) 1 cl = 0. Stipešević.589 l 1 gallon = 4.01 l mililitar (ml) 1 ml = 0. Stošić.24l (am.546 l (eng.01 kg gram (g) 1 g = 0.001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0. Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0.00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0.. Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s).278 m/s 1 m/s = 3. D.4536 kg 1 oko = 1.37 l (eng. Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0.785l (am. 7 . 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56.

0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2. Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug.1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K).0098 N 1 din = 0.sat (KSh) = 2. Osijek 2007.Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9.735 kW 1 kW = 1. B.. Stipešević.65 MJ 1 erg = 0. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0.8 J 1 kalorija (cal) = 4..868 J 1 konjska snaga.8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9.8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133. Stošić. D.. 8 .22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9.6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9.8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3. M.36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9.63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1.

4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0.76 dm3 Jug.68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0. 9 .387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0. mile 1 europski hvat = 1.25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.26417 US gal 1 m3 = 35.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4.04085 UK floz = 1. M..125 mile = 660 ft 1 m = 39.4731764 dm3 (l) = 0.2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61. služi kao jedinica za presjeke u SADu. n.568261 dm3 (l) = 0.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0.035315 ft3 = 0.6133 yd = 0.86 m2 = 4849 yd2 = 0.832675 UK gal = 231 in3 = 0.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0.0236 in3 = 0.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158.8288 m 1 furlong = 201.16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3. B. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.0284130 dm3 (l) = 0. Stošić.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4.960754 US floz = 1.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168.201 US gal = 153.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2..42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1.0936133 yd 1 km = 1093.037 yd3 = 6.6137 mile = 0.001 = 0.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0.3701 in = 3.8361 m2 1 acre = 4046.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0.28084 ft = 1.219969 UK gal = 0.344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.5 UK qt = 20 UK floz = 34.539957 int.5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16. D.5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3.168 m = 0. Stipešević.000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0.471 acres = 0.30795 yd3 = 246.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0.7 US floz = 227.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0.674 ft2 = 1.17 US gal = 219. n.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158.0295736 dm3 (l) = 1..3147 ft3 = 1. Osijek 2007.25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0.

0689476 bar = 0.4 Torr = 345.034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76.6 kpm/s = 778. = 1.9478 Btu/s = 737. st.2520 kcal = 1.85075 lbf×in = 0.02×10-5 at = 0.737526 lbf×ft = 8.20462 lb = 35.8712 Pa = 0.2520 kcal/s = 1.055056 kJ = 0.36 KS 1 kcal/s = 3.713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.0004882 at = 0.102 mm v.10231 US ton = 2204.44822 N = 0.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7.832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2.0402 kpm/s = 1. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0.2053 g.Brodske mjere 1 int.3410 hp = 0.5038 psi = 29.5 Pa (N/m2) = 0.0703071 at (kp/cm2) = 6.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0. Stošić. Stipešević.359132 Torr 1 in Hg = 0.316 mm v.35962 metric hp 1 J = 0.14 Btu = 859. Osijek 2007.415 hp 1 lbf×ft/s = 1. st. st.186 kcal = 2544.892857 UK ton 1 kg = 2.295×10-3 Btu = 9.6 kpm = 778.138255 kpm/s = 1.771845 g 1 grain (gr) = 0.89476×10-3 (MPa) = 0.238846×10-3 kcal 1 kcal = 3.9595 in Hg Jug. registarska tona = 2.101972 kpm = 0.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0.80665 N 1 N = 0.1868 kJ = 1.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta.274 oz 1 metrička tona (t) = 0.055 kW = 107.96832 Btu = 4.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0.559 Torr (mm Hg) = 0. B.014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412.453592 kp 1 kp = 2.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016.7031 m v.047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1. = 6894.80665 J NAPOMENA: Nm.101972 kp = 0.. st.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.967841 atm = 98066.667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4.83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1..12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45.9842 UK ton = 1. 1 inernacionalni karat = 0.43 Btu = 1.2 lbf/ft2 = 28.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1. M.7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.2233 psi = 2048.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1.52 kJ = 641..45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.491174 psi = 25.2330 lbf×ft = 9. lb) = 0.8023 kg = 112 lb = 0.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4.019716 at (kp/cm2) = 14.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0.293071×10-3 kWh = 107.35 kg 1 quarter = 12.845 kcal = 1.81818×10-3 hp 1 kW = 1.34102 hph = 1.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.1 N/mm2 = 1.138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.35582 W = 0.1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0. D.204623 lbf = 9.01387 KS 1 Btu/s = 0.007501 Torr = 0.0141 in Hg = 47.76 Pa (N7m2) = 51.2 lbf×ft/s = 1.35582 J = 0. = 3386.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1.39 Pa = 0. = 735. kpm.980665 bar = 14. 10 .

8247 l/km 1 US gal/mile = 2.15 °C = -459.546 l/s 1 l/s = 13.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0.0254 Wmm2/m = 0.15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17.28 ft/s = 3.927 K 0 °C = 273.80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0.7 UK gal/min = 448. Stošić.6214 mile/h = 0. = 0.67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15.6329 t/h 1 t/h = 0.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273.3332 mbar = 0.5951 mm v.85US gal/min 1 l/min = 0.15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z .9144 m/s = 3.321 l/s = 1699 l/min = 373.32) [°C] = 5/9 (x . st.32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422.32) + 273.07522 bar = 1. M.4721 l/s = 6.2642 US gal /min 1 m3/min = 16.428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0.0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1.67 l/s = 1.3048 m/s2 1 m/s2 = 3.6 km/h 1 km/h = 0.2 UK gal/min = 15. 11 .097 km/h 1 yd/s = 0..37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.033227 at = 14.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1. D.3234 Pa = 1.63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27. Osijek 2007.69595 psi = 101 325 Pa = 1. B.00508 m/s 1 ft/s = 0..017×108 Wmil/ft Jug.33 psi = 9.01602 kg/dm3 = 0.292 km/h 1 mile/h = 1.273.039370 in Hg = 0.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.1072522 N/mm2 = 1.443 N/mm2 (MPa) = 1.5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.03613 lb/in3 = 62. naut.852 km/h 1 m/s = 3.28224 kg/s 1 kg/s = 3.6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0. 937×107 µWim = 6.229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28.3078 yd3/min 1 lb/s = 1.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .6124 lb/h 1 UK ton/h = 0. mile/h = 1.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39.22 UK gal/min = 0.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133.00135951 at = 13.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0.632 ft3/min = 4.447 m/s 1 int.038 si = 9.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0.8 US gal/min 1 ft3/min = 0.01325 bar = 29.3540 UK gal/mile = 0.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2.3531 l/km 1 l/km = 0.222 °C = 255.3048 m/s = 1.3048 m/min = 0. Stipešević..10197 kp/mm2 = 145.0933664 kp/cm2 (st) = 15.609 km/h = 0.

03 fL Jug.76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0.07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0..09290 fL = 0.318310 sb = 3183. Stošić.291864 foot-lambert (fL) = 3.426259 cd/m2 = 10.7639 asb = 1. M.0001 stilb (sb) = 3. 12 . Osijek 2007.0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3. D. B.0929 lm/ft2 (ranije foot-candle.14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918. Stipešević.100 cd/m2 = 10000 asb = 929.64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0.14159 apostilb (asb) = 0..Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0..31831 cd/m2 = 0. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful