P. 1
Mere i Merne Jedinice

Mere i Merne Jedinice

|Views: 4,415|Likes:
Published by Orlando117

More info:

Published by: Orlando117 on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

potencijal. M. Stipešević. D. 2 . elektromotorna sila Jug. Osijek 2007. energija. Stošić.IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad... B. napon. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek..

. Stošić. m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug. Osijek 2007. 3 ..IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m.. M. D. B. Stipešević.

Jug.IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133. B.60219·10–19 J 1W a ha l. Stipešević.. D. riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1. 4 . teks bar.495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB).66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0. L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1.322 Pa ~1. M. elektronvolt i var.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra... Osijek 2007. Stošić. gram.

Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice. voltamper i var). D.. bar. Osijek 2007. PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug.. a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice.. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra. M. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava. osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama). 5 . teks. Stipešević. Stošić. tona. B.DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima. elektronvolt.

Stošić.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0.000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6. M.01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0.4 mm 1 stopa (foot) = 0.8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112. 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0.4 m3 1 registarska tona = 2. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0.0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0..MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).6 m2) 1 katastarsko jutro (kj).832 m3 Jug.3048 m = 12 palaca 1 yard = 0.. D. Osijek 2007.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0. col) = 0. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch.. 6 .0254 m = 25.944 m = 3 stope 1 hvat = 1.59665 m2 (3.000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3. ral = 5754.039 četvornih hvati 1 acre = 4046.82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4. B.7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278.64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1. Stipešević. Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0.45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2). 0 m milimetar (mm) 1 mm = 0.

1 l centilitar (cl) 1 cl = 0.01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N)..28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3).278 m/s 1 m/s = 3.) 1 bushel = 36.24l (am.01 kg gram (g) 1 g = 0.97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg).4536 kg 1 oko = 1.37 l (eng. Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0.001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0.) = 3.589 l 1 gallon = 4. Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s). Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0.00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0.3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0.. B. Stipešević. Stošić. Osijek 2007. 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56. M.. D.785l (am.001 N Jug. Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0.) 1 barrel = 158.6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0. 7 .01 l mililitar (ml) 1 ml = 0.) = 35.546 l (eng.

..63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9.8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133. Stošić.8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0.sat (KSh) = 2. B. Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug.735 kW 1 kW = 1.0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2..8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s.Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1.1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K). Stipešević.36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0. Osijek 2007.8 J 1 kalorija (cal) = 4.6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9. M. 8 .868 J 1 konjska snaga.22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3.0098 N 1 din = 0.65 MJ 1 erg = 0. D.

04085 UK floz = 1.13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16. B.674 ft2 = 1.201 US gal = 153.25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.3701 in = 3.037 yd3 = 6.035315 ft3 = 0. mile 1 europski hvat = 1.471 acres = 0. M.76 dm3 Jug.86 m2 = 4849 yd2 = 0.960754 US floz = 1.539957 int.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1.0936133 yd 1 km = 1093.30795 yd3 = 246.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0.68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0.0295736 dm3 (l) = 1.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0. n.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0.344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.17 US gal = 219.168 m = 0.25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0. D.26417 US gal 1 m3 = 35.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4.3147 ft3 = 1. služi kao jedinica za presjeke u SADu.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0.0284130 dm3 (l) = 0.8288 m 1 furlong = 201.219969 UK gal = 0.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.832675 UK gal = 231 in3 = 0.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168. Osijek 2007.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158.42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1.16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0.125 mile = 660 ft 1 m = 39.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0. 9 ..000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3.387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28.. Stipešević.3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3.28084 ft = 1.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.7 US floz = 227.5 UK qt = 20 UK floz = 34.6137 mile = 0. Stošić.6133 yd = 0..2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61.001 = 0.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609.0236 in3 = 0.4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0.568261 dm3 (l) = 0.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3.8361 m2 1 acre = 4046. n.4731764 dm3 (l) = 0.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0.

713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.14 Btu = 859.1 N/mm2 = 1.20462 lb = 35.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v.101972 kp = 0.96832 Btu = 4. 1 inernacionalni karat = 0.2520 kcal/s = 1. registarska tona = 2.055 kW = 107.274 oz 1 metrička tona (t) = 0.014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412.45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28. = 735.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907.9595 in Hg Jug.80665 N 1 N = 0.Brodske mjere 1 int.138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0.43 Btu = 1. D.0689476 bar = 0.019716 at (kp/cm2) = 14.845 kcal = 1.0141 in Hg = 47.35 kg 1 quarter = 12.83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1.85075 lbf×in = 0.453592 kp 1 kp = 2.102 mm v. Stipešević.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.6 kpm = 778.3410 hp = 0.5 Pa (N/m2) = 0. M.9478 Btu/s = 737.667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4.832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2.44822 N = 0.295×10-3 Btu = 9. kpm.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1.01387 KS 1 Btu/s = 0. 10 .39 Pa = 0. st.35582 W = 0.2233 psi = 2048.9842 UK ton = 1.737526 lbf×ft = 8.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4.52 kJ = 641.7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.7031 m v. = 6894. lb) = 0.0004882 at = 0.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1.138255 kpm/s = 1.76 Pa (N7m2) = 51.02×10-5 at = 0.967841 atm = 98066.8023 kg = 112 lb = 0.293071×10-3 kWh = 107. st.81818×10-3 hp 1 kW = 1.415 hp 1 lbf×ft/s = 1.186 kcal = 2544..238846×10-3 kcal 1 kcal = 3.89476×10-3 (MPa) = 0.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.359132 Torr 1 in Hg = 0.6 kpm/s = 778.2 lbf×ft/s = 1.80665 J NAPOMENA: Nm.101972 kpm = 0. B.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.4 Torr = 345.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0.2053 g.36 KS 1 kcal/s = 3.1868 kJ = 1.2330 lbf×ft = 9.2520 kcal = 1.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016.0703071 at (kp/cm2) = 6..186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0.2 lbf/ft2 = 28.5038 psi = 29.771845 g 1 grain (gr) = 0.491174 psi = 25. st.0402 kpm/s = 1.980665 bar = 14.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1.892857 UK ton 1 kg = 2.007501 Torr = 0.047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1.559 Torr (mm Hg) = 0.1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76.12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45.34102 hph = 1.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0.204623 lbf = 9. Osijek 2007.10231 US ton = 2204. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7.055056 kJ = 0. st. = 1. Stošić. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0.316 mm v..034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0.35962 metric hp 1 J = 0.8712 Pa = 0.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0. = 3386.35582 J = 0.

Osijek 2007.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133.8 US gal/min 1 ft3/min = 0.32) [°C] = 5/9 (x .15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17.447 m/s 1 int.4721 l/s = 6..28 ft/s = 3.3540 UK gal/mile = 0.7 UK gal/min = 448.0933664 kp/cm2 (st) = 15.07522 bar = 1.10197 kp/mm2 = 145.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.6124 lb/h 1 UK ton/h = 0.67 l/s = 1.273.546 l/s 1 l/s = 13.038 si = 9.852 km/h 1 m/s = 3.3531 l/km 1 l/km = 0.03613 lb/in3 = 62.6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0.01602 kg/dm3 = 0.0254 Wmm2/m = 0.017×108 Wmil/ft Jug.00508 m/s 1 ft/s = 0.222 °C = 255.67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15.32) + 273.69595 psi = 101 325 Pa = 1.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2.3048 m/s = 1.63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27..428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0.85US gal/min 1 l/min = 0.37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39. Stošić. 11 .32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422.15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z .5951 mm v. B.2 UK gal/min = 15.1072522 N/mm2 = 1.22 UK gal/min = 0. D.6 km/h 1 km/h = 0.15 °C = -459.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28.039370 in Hg = 0.28224 kg/s 1 kg/s = 3.3332 mbar = 0.3078 yd3/min 1 lb/s = 1.609 km/h = 0.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273.5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.8247 l/km 1 US gal/mile = 2.3048 m/s2 1 m/s2 = 3.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .01325 bar = 29. 937×107 µWim = 6.33 psi = 9.632 ft3/min = 4. st.6329 t/h 1 t/h = 0..927 K 0 °C = 273.097 km/h 1 yd/s = 0. = 0.0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1.229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9. mile/h = 1.321 l/s = 1699 l/min = 373.9144 m/s = 3.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.443 N/mm2 (MPa) = 1.292 km/h 1 mile/h = 1.3234 Pa = 1.3048 m/min = 0.033227 at = 14. M.2642 US gal /min 1 m3/min = 16.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1. naut.00135951 at = 13. Stipešević.6214 mile/h = 0.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0.80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0.

M..318310 sb = 3183.31831 cd/m2 = 0. Stošić.64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0.Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0.0929 lm/ft2 (ranije foot-candle.0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3..14159 apostilb (asb) = 0. Stipešević.100 cd/m2 = 10000 asb = 929.09290 fL = 0.76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0. B.14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918. D.291864 foot-lambert (fL) = 3.426259 cd/m2 = 10. Osijek 2007.03 fL Jug. 12 .07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10..0001 stilb (sb) = 3.7639 asb = 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->