Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

M. Osijek 2007.. Stipešević. energija. Stošić. elektromotorna sila Jug. 2 . B. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek. D. potencijal. napon...IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad.

. M. Osijek 2007.IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m. Stipešević. m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug. B... Stošić. D. 3 .

.. Osijek 2007. D. Stošić.495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski. L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1. elektronvolt i var. Jug. B. Stipešević. M.322 Pa ~1. 4 .60219·10–19 J 1W a ha l..66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra. riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1. teks bar.IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB). gram.

bar. PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug.DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima.. osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama). a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava. Stošić. Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice.. Stipešević. teks. 5 .. voltamper i var). M. tona. D. elektronvolt. Osijek 2007. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra. B.

Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0..7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278. Stipešević. 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0.4 mm 1 stopa (foot) = 0.039 četvornih hvati 1 acre = 4046. B.000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6. Osijek 2007. M.45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0. Stošić.832 m3 Jug.82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4.000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3. col) = 0. 0 m milimetar (mm) 1 mm = 0.MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).59665 m2 (3.0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0. ral = 5754.8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0.3048 m = 12 palaca 1 yard = 0.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2)..64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch.01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0.6 m2) 1 katastarsko jutro (kj).944 m = 3 stope 1 hvat = 1. D.0254 m = 25.4 m3 1 registarska tona = 2.. 6 .

37 l (eng. 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56.546 l (eng.97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg).01 l mililitar (ml) 1 ml = 0. Osijek 2007.589 l 1 gallon = 4. Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s).3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0.00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0..) 1 bushel = 36.) = 3.6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0. D.001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0..785l (am.28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3). 7 .1 l centilitar (cl) 1 cl = 0. Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0. M.01 kg gram (g) 1 g = 0. B. Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0.278 m/s 1 m/s = 3..) 1 barrel = 158. Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0. Stipešević. Stošić.24l (am.) = 35.01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N).4536 kg 1 oko = 1.001 N Jug.

. D.22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1.8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133. Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug.sat (KSh) = 2.63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm.868 J 1 konjska snaga.36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9.Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9..0098 N 1 din = 0. Osijek 2007. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3.8 J 1 kalorija (cal) = 4. B.65 MJ 1 erg = 0.1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K).8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s..8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0. Stipešević. M. Stošić.6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9.0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2. 8 .735 kW 1 kW = 1. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9.

5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16.26417 US gal 1 m3 = 35. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1. M.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0. n. mile 1 europski hvat = 1.8288 m 1 furlong = 201.13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0.387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28.344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.035315 ft3 = 0.960754 US floz = 1.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0. Stipešević.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0.0936133 yd 1 km = 1093.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4.0236 in3 = 0.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.674 ft2 = 1. služi kao jedinica za presjeke u SADu..5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0.219969 UK gal = 0.8361 m2 1 acre = 4046.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0.04085 UK floz = 1.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158.6137 mile = 0.125 mile = 660 ft 1 m = 39.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2. n.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3.000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil.76 dm3 Jug.7 US floz = 227.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0.168 m = 0.4731764 dm3 (l) = 0.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0..68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0.42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1.037 yd3 = 6.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10.25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.001 = 0.25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0.568261 dm3 (l) = 0. Stošić.5 UK qt = 20 UK floz = 34.6133 yd = 0.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609.17 US gal = 219.201 US gal = 153.832675 UK gal = 231 in3 = 0.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4. 9 .30795 yd3 = 246.0284130 dm3 (l) = 0.86 m2 = 4849 yd2 = 0. Osijek 2007.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0..0295736 dm3 (l) = 1.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168.3147 ft3 = 1.3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3.28084 ft = 1. B.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.471 acres = 0.539957 int.3701 in = 3. D.16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0.2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645.

967841 atm = 98066. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0.138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0.293071×10-3 kWh = 107.6 kpm = 778.737526 lbf×ft = 8.055 kW = 107. 10 .36 KS 1 kcal/s = 3.8023 kg = 112 lb = 0.713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28.019716 at (kp/cm2) = 14.02×10-5 at = 0.238846×10-3 kcal 1 kcal = 3.20462 lb = 35.14 Btu = 859.9478 Btu/s = 737.4 Torr = 345. = 6894.186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0.491174 psi = 25. st.7031 m v.771845 g 1 grain (gr) = 0..453592 kp 1 kp = 2.35582 J = 0.0141 in Hg = 47.5 Pa (N/m2) = 0.186 kcal = 2544.034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0.3410 hp = 0.1868 kJ = 1. st.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76.2233 psi = 2048.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7.1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.8712 Pa = 0.80665 J NAPOMENA: Nm.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0.01387 KS 1 Btu/s = 0. = 735.35582 W = 0. st.055056 kJ = 0.9595 in Hg Jug.0402 kpm/s = 1.0689476 bar = 0. Osijek 2007.2520 kcal = 1.559 Torr (mm Hg) = 0.1 N/mm2 = 1. st.014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412. = 1.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4. kpm.359132 Torr 1 in Hg = 0.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016.2520 kcal/s = 1. Stipešević.10231 US ton = 2204.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1.2330 lbf×ft = 9. registarska tona = 2.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v. 1 inernacionalni karat = 0.81818×10-3 hp 1 kW = 1.35 kg 1 quarter = 12.138255 kpm/s = 1. D.102 mm v.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1.2053 g.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.6 kpm/s = 778.83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1.274 oz 1 metrička tona (t) = 0.7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.204623 lbf = 9.101972 kp = 0.85075 lbf×in = 0.0703071 at (kp/cm2) = 6.295×10-3 Btu = 9. lb) = 0.12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45.9842 UK ton = 1.5038 psi = 29.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0.Brodske mjere 1 int.2 lbf/ft2 = 28.52 kJ = 641.2 lbf×ft/s = 1.845 kcal = 1.415 hp 1 lbf×ft/s = 1.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.76 Pa (N7m2) = 51.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907..80665 N 1 N = 0.047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1.101972 kpm = 0. M. Stošić.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.892857 UK ton 1 kg = 2.007501 Torr = 0.34102 hph = 1.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0.980665 bar = 14.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0. = 3386..667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1.44822 N = 0.832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2.89476×10-3 (MPa) = 0.43 Btu = 1.316 mm v.96832 Btu = 4. B.35962 metric hp 1 J = 0.39 Pa = 0.0004882 at = 0.

3048 m/min = 0.443 N/mm2 (MPa) = 1.222 °C = 255.038 si = 9.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2.5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.2 UK gal/min = 15.292 km/h 1 mile/h = 1. st.3048 m/s2 1 m/s2 = 3. Stipešević.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39..00135951 at = 13.28224 kg/s 1 kg/s = 3.9144 m/s = 3.3531 l/km 1 l/km = 0.01325 bar = 29.017×108 Wmil/ft Jug. 11 .69595 psi = 101 325 Pa = 1.097 km/h 1 yd/s = 0.37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.32) [°C] = 5/9 (x .4721 l/s = 6.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0. Osijek 2007.2642 US gal /min 1 m3/min = 16. = 0.5951 mm v.0933664 kp/cm2 (st) = 15. naut. Stošić.3540 UK gal/mile = 0.039370 in Hg = 0.609 km/h = 0.8247 l/km 1 US gal/mile = 2.10197 kp/mm2 = 145.80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0. M.852 km/h 1 m/s = 3.033227 at = 14.6 km/h 1 km/h = 0.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273.3234 Pa = 1.3332 mbar = 0.32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422.33 psi = 9.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0.01602 kg/dm3 = 0.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.1072522 N/mm2 = 1.00508 m/s 1 ft/s = 0.6214 mile/h = 0.3048 m/s = 1.03613 lb/in3 = 62. D.927 K 0 °C = 273.428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28..07522 bar = 1.321 l/s = 1699 l/min = 373.67 l/s = 1.0254 Wmm2/m = 0.7 UK gal/min = 448. 937×107 µWim = 6.67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1.6124 lb/h 1 UK ton/h = 0.8 US gal/min 1 ft3/min = 0.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0. B.229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9.6329 t/h 1 t/h = 0.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .28 ft/s = 3.15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z .546 l/s 1 l/s = 13.15 °C = -459.447 m/s 1 int..63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27.32) + 273.273.85US gal/min 1 l/min = 0.3078 yd3/min 1 lb/s = 1.22 UK gal/min = 0. mile/h = 1.632 ft3/min = 4.6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0.0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1.

.0001 stilb (sb) = 3. Stipešević. 12 .31831 cd/m2 = 0.0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3.7639 asb = 1.Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0. D.100 cd/m2 = 10000 asb = 929.318310 sb = 3183.14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918. Osijek 2007.07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0. M.64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0.0929 lm/ft2 (ranije foot-candle.09290 fL = 0.426259 cd/m2 = 10.14159 apostilb (asb) = 0. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10. B.03 fL Jug...291864 foot-lambert (fL) = 3. Stošić.76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful