Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

Stipešević.. elektromotorna sila Jug. M. Osijek 2007. 2 .. energija. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek.. B.IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad. potencijal. D. Stošić. napon.

. D. Stošić. Osijek 2007. 3 .IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m.. M. m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug. B. Stipešević..

66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0.IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133..60219·10–19 J 1W a ha l. B.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra. D. elektronvolt i var. gram.. Stošić.. 4 . L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1.495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski. M. riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB). Stipešević. Jug.322 Pa ~1. teks bar. Osijek 2007.

PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra.. a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice. 5 . voltamper i var). D. bar. Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice. Osijek 2007. elektronvolt.. osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama).. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava. teks. Stošić. tona.DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima. Stipešević. M. B.

0 m milimetar (mm) 1 mm = 0.4 m3 1 registarska tona = 2. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch..039 četvornih hvati 1 acre = 4046. Stošić.45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2).944 m = 3 stope 1 hvat = 1.4 mm 1 stopa (foot) = 0. col) = 0.7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278. Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0. M. ral = 5754.0254 m = 25. B.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0. D.. Osijek 2007.832 m3 Jug.6 m2) 1 katastarsko jutro (kj).59665 m2 (3.MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112.000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3.82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4. Stipešević.01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0.. 6 .000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6.64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1.0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0.3048 m = 12 palaca 1 yard = 0. 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0.

) 1 barrel = 158. 7 . Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0. Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0. Stošić.) = 3.4536 kg 1 oko = 1. M.24l (am.01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N).001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0.) = 35..001 N Jug.) 1 bushel = 36..01 kg gram (g) 1 g = 0.00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0.1 l centilitar (cl) 1 cl = 0.546 l (eng.6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0.. Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s).785l (am.589 l 1 gallon = 4. B.278 m/s 1 m/s = 3.28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3). Osijek 2007.97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg). Stipešević. 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56.3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0. Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0. D.01 l mililitar (ml) 1 ml = 0.37 l (eng.

6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9.0098 N 1 din = 0.8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1. B.8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0. M.8 J 1 kalorija (cal) = 4..22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9.0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2. Stošić. Stipešević.. D. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0.63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9. Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug.sat (KSh) = 2.868 J 1 konjska snaga.65 MJ 1 erg = 0.1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K).36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9.735 kW 1 kW = 1. 8 .8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133..Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9. Osijek 2007.

9 .25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0. D.387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28. n.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0.5 UK qt = 20 UK floz = 34.471 acres = 0.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4. B.0284130 dm3 (l) = 0.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3.5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0.68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0.0236 in3 = 0.000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil.539957 int..3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3.4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.832675 UK gal = 231 in3 = 0.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.4731764 dm3 (l) = 0.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158. Osijek 2007. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1.16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0.28084 ft = 1.035315 ft3 = 0.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609.30795 yd3 = 246.2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61.001 = 0. mile 1 europski hvat = 1.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0. Stošić.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3.76 dm3 Jug.5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16.17 US gal = 219.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0. Stipešević.86 m2 = 4849 yd2 = 0. n..219969 UK gal = 0.6133 yd = 0.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0. M.8288 m 1 furlong = 201.7 US floz = 227.674 ft2 = 1.04085 UK floz = 1.13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2.037 yd3 = 6.168 m = 0.42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1..25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.201 US gal = 153.568261 dm3 (l) = 0.344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158.8361 m2 1 acre = 4046.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0.0295736 dm3 (l) = 1.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168. služi kao jedinica za presjeke u SADu.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0.960754 US floz = 1.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0.6137 mile = 0.125 mile = 660 ft 1 m = 39.3147 ft3 = 1.3701 in = 3.26417 US gal 1 m3 = 35.0936133 yd 1 km = 1093.

101972 kpm = 0.4 Torr = 345.3410 hp = 0. st.491174 psi = 25.415 hp 1 lbf×ft/s = 1.9478 Btu/s = 737.047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1.80665 N 1 N = 0.35582 J = 0.138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0.. = 1. st.667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4.2330 lbf×ft = 9.9842 UK ton = 1.0703071 at (kp/cm2) = 6.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1. Stošić.89476×10-3 (MPa) = 0. 1 inernacionalni karat = 0.771845 g 1 grain (gr) = 0.5 Pa (N/m2) = 0.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76.2520 kcal/s = 1. st. kpm..101972 kp = 0. = 735.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v.832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2.14 Btu = 859. st.238846×10-3 kcal 1 kcal = 3.80665 J NAPOMENA: Nm.6 kpm/s = 778.102 mm v.186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0.014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412. lb) = 0.0402 kpm/s = 1.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4.9595 in Hg Jug.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.85075 lbf×in = 0.0004882 at = 0.Brodske mjere 1 int.055056 kJ = 0.44822 N = 0.52 kJ = 641.0689476 bar = 0.2 lbf/ft2 = 28.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.980665 bar = 14.20462 lb = 35.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0.359132 Torr 1 in Hg = 0. M.36 KS 1 kcal/s = 3.8023 kg = 112 lb = 0.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1. Osijek 2007.6 kpm = 778.019716 at (kp/cm2) = 14.204623 lbf = 9.845 kcal = 1.007501 Torr = 0.10231 US ton = 2204.967841 atm = 98066.316 mm v.7031 m v.34102 hph = 1.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45. = 3386.83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1.1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound.453592 kp 1 kp = 2. registarska tona = 2.35582 W = 0. D.2233 psi = 2048. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta.35962 metric hp 1 J = 0.96832 Btu = 4.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.35 kg 1 quarter = 12. Stipešević.45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1.186 kcal = 2544.713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.293071×10-3 kWh = 107.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0.2520 kcal = 1.43 Btu = 1.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0. B.2 lbf×ft/s = 1. 10 .02×10-5 at = 0.1 N/mm2 = 1.8712 Pa = 0.39 Pa = 0.81818×10-3 hp 1 kW = 1.76 Pa (N7m2) = 51.2053 g.0141 in Hg = 47.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7..559 Torr (mm Hg) = 0.7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.01387 KS 1 Btu/s = 0.034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0.892857 UK ton 1 kg = 2.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016.5038 psi = 29.055 kW = 107. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0.138255 kpm/s = 1.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.737526 lbf×ft = 8.274 oz 1 metrička tona (t) = 0. = 6894.1868 kJ = 1.295×10-3 Btu = 9.

6214 mile/h = 0.33 psi = 9. Stipešević.00135951 at = 13.37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.546 l/s 1 l/s = 13.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133.4721 l/s = 6.039370 in Hg = 0.6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2.8 US gal/min 1 ft3/min = 0.428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0.6 km/h 1 km/h = 0.222 °C = 255.3234 Pa = 1.5951 mm v.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39.3048 m/s = 1. D..1072522 N/mm2 = 1.447 m/s 1 int.2 UK gal/min = 15.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1.927 K 0 °C = 273.15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17.033227 at = 14.3048 m/s2 1 m/s2 = 3. M.3048 m/min = 0.017×108 Wmil/ft Jug.3332 mbar = 0.32) + 273. B.5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.00508 m/s 1 ft/s = 0.67 l/s = 1.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.097 km/h 1 yd/s = 0.6124 lb/h 1 UK ton/h = 0. Stošić.07522 bar = 1.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.632 ft3/min = 4.01325 bar = 29.6329 t/h 1 t/h = 0..292 km/h 1 mile/h = 1.0254 Wmm2/m = 0.3078 yd3/min 1 lb/s = 1..0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1. Osijek 2007.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273.28 ft/s = 3.3531 l/km 1 l/km = 0.7 UK gal/min = 448.22 UK gal/min = 0.32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422. 11 .038 si = 9.8247 l/km 1 US gal/mile = 2.321 l/s = 1699 l/min = 373.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9.2642 US gal /min 1 m3/min = 16. 937×107 µWim = 6. naut.03613 lb/in3 = 62.0933664 kp/cm2 (st) = 15.32) [°C] = 5/9 (x .69595 psi = 101 325 Pa = 1.273.63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28. st.28224 kg/s 1 kg/s = 3.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0.852 km/h 1 m/s = 3.15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z .9144 m/s = 3.443 N/mm2 (MPa) = 1.15 °C = -459.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0. mile/h = 1.85US gal/min 1 l/min = 0.3540 UK gal/mile = 0.01602 kg/dm3 = 0. = 0.80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0.67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15.10197 kp/mm2 = 145.609 km/h = 0.

. M.100 cd/m2 = 10000 asb = 929.318310 sb = 3183.7639 asb = 1. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10.09290 fL = 0.0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3. 12 .0001 stilb (sb) = 3.03 fL Jug.291864 foot-lambert (fL) = 3. Stipešević.31831 cd/m2 = 0..64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0.76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0.Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0.14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918.14159 apostilb (asb) = 0.426259 cd/m2 = 10.07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0. B. Stošić..0929 lm/ft2 (ranije foot-candle. D. Osijek 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful