Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

Osijek 2007. Stošić. energija. B. D. potencijal. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek.IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad. elektromotorna sila Jug. napon. M.... 2 . Stipešević.

. Stipešević.IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m.. D. B. M. Stošić. m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug. Osijek 2007. 3 ..

. D. gram. M.. Stošić.. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB). riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1.495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski. Osijek 2007.322 Pa ~1.IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133. elektronvolt i var. teks bar.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra. B. Stipešević.60219·10–19 J 1W a ha l. Jug. L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1. 4 .66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0.

D. elektronvolt. teks. 5 . osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama)..DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima.. Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava. bar. B. a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice. Stošić. Osijek 2007. PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug. Stipešević. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra. tona.. M. voltamper i var).

64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2).944 m = 3 stope 1 hvat = 1..0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0.6 m2) 1 katastarsko jutro (kj).82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4.000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3.4 m3 1 registarska tona = 2. B. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0.039 četvornih hvati 1 acre = 4046.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0. Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0.45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0. Stošić. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch. 6 .4 mm 1 stopa (foot) = 0.. Osijek 2007.7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278. Stipešević.3048 m = 12 palaca 1 yard = 0. ral = 5754.59665 m2 (3.MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).. M. 0 m milimetar (mm) 1 mm = 0. D.832 m3 Jug. 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0.000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6.8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112.01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0. col) = 0.0254 m = 25.

Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0. Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0. 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56. Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s). Osijek 2007.) 1 bushel = 36.24l (am. B.589 l 1 gallon = 4. 7 .00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0.001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0.) = 35. Stipešević.3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0. Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0. D.01 kg gram (g) 1 g = 0.001 N Jug..01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N).546 l (eng.01 l mililitar (ml) 1 ml = 0.) 1 barrel = 158.28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3).1 l centilitar (cl) 1 cl = 0.785l (am.97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg).) = 3.278 m/s 1 m/s = 3. Stošić.6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0.4536 kg 1 oko = 1. M...37 l (eng.

Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug. B.1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K). Stošić.sat (KSh) = 2.8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133.8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s..8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0.22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9.8 J 1 kalorija (cal) = 4.0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2..63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm. M.Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9. Osijek 2007. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3.. 8 .0098 N 1 din = 0. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9. D.65 MJ 1 erg = 0.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1.36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9.6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9. Stipešević.868 J 1 konjska snaga.735 kW 1 kW = 1.

B.25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.201 US gal = 153.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0.568261 dm3 (l) = 0.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0.8288 m 1 furlong = 201.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0.539957 int.16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0. mile 1 europski hvat = 1.5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16. n.0236 in3 = 0.5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0. služi kao jedinica za presjeke u SADu. M.168 m = 0.037 yd3 = 6.. D.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3.674 ft2 = 1.28084 ft = 1.3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0.4731764 dm3 (l) = 0.219969 UK gal = 0.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168.17 US gal = 219.035315 ft3 = 0.5 UK qt = 20 UK floz = 34.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0.25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0. Stipešević.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2.86 m2 = 4849 yd2 = 0.3701 in = 3..76 dm3 Jug.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10.125 mile = 660 ft 1 m = 39.6137 mile = 0.2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61.04085 UK floz = 1.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0.26417 US gal 1 m3 = 35.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0.0284130 dm3 (l) = 0.3147 ft3 = 1.0936133 yd 1 km = 1093. Stošić. Osijek 2007.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645.000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil. 9 . n.344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.0295736 dm3 (l) = 1..960754 US floz = 1.001 = 0.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0.68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0.30795 yd3 = 246.832675 UK gal = 231 in3 = 0.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.6133 yd = 0.13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0.387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28.4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0.7 US floz = 227.8361 m2 1 acre = 4046.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1.471 acres = 0.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4.

9842 UK ton = 1.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016.6 kpm/s = 778.055056 kJ = 0. st.35962 metric hp 1 J = 0. M.845 kcal = 1.186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0.80665 J NAPOMENA: Nm.4 Torr = 345. = 3386.5 Pa (N/m2) = 0.832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2. B.0689476 bar = 0. = 6894.737526 lbf×ft = 8.667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4.14 Btu = 859. Stipešević.7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.0703071 at (kp/cm2) = 6.2233 psi = 2048. registarska tona = 2.238846×10-3 kcal 1 kcal = 3.771845 g 1 grain (gr) = 0.047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1.36 KS 1 kcal/s = 3.2053 g.713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45.9595 in Hg Jug.892857 UK ton 1 kg = 2.43 Btu = 1..45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28..83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1.019716 at (kp/cm2) = 14.5038 psi = 29.1868 kJ = 1.0141 in Hg = 47.453592 kp 1 kp = 2.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.52 kJ = 641.980665 bar = 14.81818×10-3 hp 1 kW = 1.02×10-5 at = 0.39 Pa = 0.101972 kpm = 0.034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0.359132 Torr 1 in Hg = 0. kpm.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.204623 lbf = 9.2 lbf/ft2 = 28. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta.014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412.7031 m v.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0.35 kg 1 quarter = 12.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.2520 kcal = 1.1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound. Osijek 2007.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v.055 kW = 107.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.101972 kp = 0.274 oz 1 metrička tona (t) = 0.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4.2 lbf×ft/s = 1.293071×10-3 kWh = 107.3410 hp = 0.80665 N 1 N = 0.8712 Pa = 0.007501 Torr = 0.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0. st.2330 lbf×ft = 9.35582 J = 0.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1.491174 psi = 25. = 1.415 hp 1 lbf×ft/s = 1.295×10-3 Btu = 9.20462 lb = 35.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76.10231 US ton = 2204.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7.44822 N = 0. st.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1. 1 inernacionalni karat = 0.35582 W = 0.0402 kpm/s = 1.102 mm v.138255 kpm/s = 1. Stošić.316 mm v.76 Pa (N7m2) = 51. = 735.Brodske mjere 1 int. 10 .34102 hph = 1.0004882 at = 0. st.89476×10-3 (MPa) = 0.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.967841 atm = 98066.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0.559 Torr (mm Hg) = 0.2520 kcal/s = 1. lb) = 0.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0.8023 kg = 112 lb = 0.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1.138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0.1 N/mm2 = 1.96832 Btu = 4.6 kpm = 778.9478 Btu/s = 737.186 kcal = 2544.85075 lbf×in = 0.01387 KS 1 Btu/s = 0. D.

443 N/mm2 (MPa) = 1.2642 US gal /min 1 m3/min = 16.222 °C = 255.609 km/h = 0.15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z ..5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0.3332 mbar = 0.32) + 273.67 l/s = 1.1072522 N/mm2 = 1.6214 mile/h = 0.28 ft/s = 3.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1.273. 937×107 µWim = 6.852 km/h 1 m/s = 3.038 si = 9.428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0.546 l/s 1 l/s = 13.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .2 UK gal/min = 15.28224 kg/s 1 kg/s = 3.447 m/s 1 int.927 K 0 °C = 273.039370 in Hg = 0.5951 mm v.6124 lb/h 1 UK ton/h = 0.321 l/s = 1699 l/min = 373.292 km/h 1 mile/h = 1.6329 t/h 1 t/h = 0. 11 . Osijek 2007.67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15. = 0.22 UK gal/min = 0.0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.8247 l/km 1 US gal/mile = 2.33 psi = 9. naut.033227 at = 14.37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28.69595 psi = 101 325 Pa = 1.85US gal/min 1 l/min = 0.3540 UK gal/mile = 0.32) [°C] = 5/9 (x .229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9. mile/h = 1.10197 kp/mm2 = 145.00508 m/s 1 ft/s = 0.3531 l/km 1 l/km = 0.9144 m/s = 3. Stipešević.00135951 at = 13.80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39.3234 Pa = 1. B.097 km/h 1 yd/s = 0.632 ft3/min = 4.32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.03613 lb/in3 = 62.0254 Wmm2/m = 0.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273.3048 m/s2 1 m/s2 = 3.4721 l/s = 6.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2.01325 bar = 29.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0.15 °C = -459.8 US gal/min 1 ft3/min = 0. st.15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17. Stošić.63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27..07522 bar = 1. D.6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0.01602 kg/dm3 = 0.017×108 Wmil/ft Jug..7 UK gal/min = 448.3048 m/min = 0.3078 yd3/min 1 lb/s = 1.6 km/h 1 km/h = 0.0933664 kp/cm2 (st) = 15.3048 m/s = 1.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133. M.

76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0. B.07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0.09290 fL = 0.318310 sb = 3183.0929 lm/ft2 (ranije foot-candle. Stipešević. 12 . M. D.14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918. Osijek 2007..291864 foot-lambert (fL) = 3..0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3.03 fL Jug.64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0.0001 stilb (sb) = 3.Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0.14159 apostilb (asb) = 0.31831 cd/m2 = 0.7639 asb = 1.. Stošić. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10.426259 cd/m2 = 10.100 cd/m2 = 10000 asb = 929.