P. 1
Mere i Merne Jedinice

Mere i Merne Jedinice

|Views: 4,320|Likes:
Published by Orlando117

More info:

Published by: Orlando117 on Oct 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

Poljoprivreni fakultet Osijek

MJERNE JEDINICE Mjerne jedinice razvrstavaju se u slijedeće skupine: 1. Jedinice Međunarodnog sustava (jedinice SI): • osnovne • izvedene s posebnim nazivima i znakovima • izvedene bez posebnih naziva i znakova 2. 3. Iznimno dopuštene jedinice izvan SI

Decimalne jedinice (tvore se pomoću decimalnih predmetaka) • od jedinica SI, izuzev Celzijeva stupnja i kilograma • od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica izvan SI: litra, teks, bar, elektronvolt i var 4. Složene izvedene jedinice. Popisi su jedinica prilagođeni sedmom izdanju Le Systeme international d´ unites (SI). Organization intergouvernementale de la Convention du Metre – Bureau international des poids et mesures, Sevres 1998., prema kojemu će se usklađivati norme i državni zakoni o mjernim jedinicama, pa tako i hrvatski Zakon o mjernim jedinicama. Takve su jedinice popraćene bilješkama ispod tablica.

OSNOVNE JEDINICE SI Naziv metar kilogram sekunda amper kelvin mol kandela Znak m kg s A K mol cd Veličina duljina masa vrijeme električna struja termodinamička temperatura množina (količina) tvari svjetlosna jakost

METAR (m) je duljina puta koji u vakuumu svijetlost prijeđe za vrijeme od 1/299 792 458 sekunde. KILOGRAM (kg) je masameđunarodne pramjere (prototipa) koji je izrađen od u obliku valjka iz slitine platine i iridija i se čuva u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Servesu pokraj Pariza. SEKUNDA (s) je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje nastaje pri prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanje atoma 133Cs (cezija 133). AMPER (A) je jakost istosmjerne električne struje koja u vakuumu između dvaju ravnih, međusobno udaljenih 1 metar i beskonačno dugih paralelnih vodiča zanemarivo malog kružnog presjeka prouzrokuje silu od 2×10-7 njutna na metar dužine. KELVIN (K) je termodinamička temperatura koja je jednaka 273,16-tom dijelu termodinamičke temperature trojne točke vode. MOL (mol) je količina tvari koja sadrži toliko jednakih čestica (molekula, atoma, elektrona, iona i sl.) koliko ima atoma u 0,012 kg izotopa ugljika 126C. KANDELA (cd) je jakost svjetlosti u danom pravcu izvora koji emitira monokromatsko zračenje frekvencije 5,4×1014 Hz i čija je energetska jakost u tom pravcu 1/683 vata po steradijanu.

Jug, D., Stipešević, B., Stošić, M., Osijek 2007.

1

Stošić.. napon. D. energija.IZVEDENE JEDINICE SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Veza s drugim jedinicama SI s–1 K Nm C/V J/kg Wb/A s–1 As lm/m2 cd sr Kg m/s2 V/A N/m2 1 A/V J/kg 1 N/(A m) J/s T m2 W/A Naziv bekerel Celzijev stupanj džul farad grej henri herc kulon luks lumen njutn om paskal radijan simens sivert steradijan tesla vat veber volt Znak Bq °C J F Gy H Hz C lx lm N W Pa rad S Sv st T W Wb V Veličina aktivnost radioaktivnog izvora Celzijeva temperatura rad.. M.. elektromotorna sila Jug. toplina električni kapacitet apsorbirana doza ionizirajućeg zračenja induktivnost frekvencija elektricitet osvjetljenje svjetlosni tijek sila električni otpor tlak kut električna vodljivost ekvivalentna doza ugao (prostorni kut) magnetna indukcija snaga magnetni tijek Elek. Osijek 2007. 2 . B. potencijal. Stipešević.

m-1 m/s m/s2 m3/s kg/m3 J/m2 J/kg J/(kgK) cd/m2 mol/m3 Gy/s 1 Veličina ploština obujam valni broj brzina ubrzanje obujamni protok gustoća energijska gustoća energijski tijek specifični toplinski kapacitet svjetljivost množinska koncentracija brzina apsorbirane doze lomni indeks Jug.. B. M. 3 .IZVEDENE JEDINICE SI BEZ POSEBNIH NAZIVA I ZNAKOVA Naziv četvorni metar kubni metar recipročni metar metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kubni metar u sekundi kilogram po kubnom metru džul po četvornom metru džul po kilogramu džul po kilogramkelvinu kandela po četvornom metru mol po kubnom metru grej u sekundi (broj) jedan Znakovi m2 m3 1/m.. Stipešević.. D. Stošić. Osijek 2007.

60219·10–19 J 1W a ha l. Stošić.5 ln 10 (Np) razina neper3) Np Np = 1 razina Decimalne se jedinice tvore samo od slijedećih iznimno dopuštenih jedinica: litra. M.. Jug. B.66057 · 10–27 kg 2 · 10–4 kg 10–3 kg 103 kg 60 s 3 600 s 86 400 s masa fiziku i kemiju masu dragulja vrijeme brzina duljinska masa tlak energija snaga pomorski i zračni promet tekstilna vlakna i konac izražavanje tlaka tjelesnih tekućina posebna područja reaktivnu (jalovu) snagu izmjenične električne struje milimetar živina stupca mmHg bel2) B B = 0... D. elektronvolt i var.IZNIMNO DOPUŠTENE JEDINICE IZVAN SI S POSEBNIM NAZIVIMA I ZNAKOVIMA Naziv morska milja astronomska jedinica ar hektar litra stupanj minuta sekunda gon atomska jedinica mase karat gram tona minuta sat dan čvor teks bar elektronvolt var tex bar eV var 10–6 kg/m 105 Pa 133. riječni i zračni promet astronomiju ploštinu zemljišta ~1. Osijek 2007.495 978 7·10 m 100 m2 10 000 m2 10–3 m3 = dm3 11 Veličina duljina ploština obujam kut Uporaba samo za: pomorski. a od jedinice bel obično se tvori samo decibel (dB). L 1° 1´ 12 1g u g t min h d Znak Veza s jedinicama SI 1852 m ~1. Stipešević. teks bar.322 Pa ~1. 4 . gram.

tona. teks. PREDMECI ZA TVORBU DECIMALNIH JEDINICA Predmetak jota zeta eksa peta tera giga mega kilo hekto deka deci centi mili mikro nano piko femto ato zepto jokto Znak Y Z E P T G M k h da d c m µ n p f a z y Vrijednost 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 10 10–1 10–2 10–3 10–6 10–9 10–12 10–15 10–18 10–21 10–24 Jug. a znak decimalne mjerne jedinice tvori se stavljanjem znaka predmetka ispred znaka mjerne jedinice. Decimalne mjerne jedinice tvore se od svih mjernih jedinica SI sustava. Stipešević. te od sedam iznimno dopuštenih mjernih jedinica (litra. bar. M.. osim stupnja Celzija i kilograma (decimalne jedinice mase tvore se od grama). Stošić.. D. voltamper i var). Osijek 2007.DECIMALNE MJERNE JEDINICE Decimalne mjerne jedinice su decimalni višekratnici ili dijelovi mjernih jedinica sa posebnim nazivima i znakovima. Naziv decimalne mjerne jedinice tvori se sastavljanjem međunarodno dogovorenog predmetka ispred naziva mjerne jedinice.. B. 5 . elektronvolt.

0254 m = 25.4 m3 1 registarska tona = 2. Stošić. 0 m milimetar (mm) 1 mm = 0.MJERE SI I STARE MJERE (preračunavanje) 1) Mjere za duljinu Jedinica za duljinu jest metar (m).000001 m2 Preračunavanje starih mjera za površinu: 1 četvorni hvat (hv) = 3.00 m mikrometar (µm) 1 µm = 0.8 m2 1 dan oranja = 4000 m2 = 1112.82 m3 1 metrički hvat = 4 m3 1 šumski hvat = 4. 6 . ral = 5754. Ostale mjere za duljinu: kilometar (km) 1 km = 1 000 m decimetar (dm) 1 dm = 0.. M.3048 m = 12 palaca 1 yard = 0..59665 m2 (3.0001 m2 kvadratni milimetar (mm2) 1 mm2 =0.832 m3 Jug. Osijek 2007.6 m2) 1 katastarsko jutro (kj). Ostale mjere za površinu: kvadratni kilometar (km2) 1 km2 = 1 000000 m2 hektar (ha) 1 ha = 1 0000 m2 ar (a) 1 a = 100 m2 kvadratni decimetar (dm2) 1 dm2 = 0.001 m3 kubni centimetar (cm3) 1 cm3 = 0.64 m 2 = 1600 četvornih hvati 1 hektar = 2780 četvornih hvati = 1. B.8965 m 1 engleska milja = 1609 m 1 nautička (morska) milja = 1852 m 2) Mjere za površinu Jedinica za površinu jest kvadratni metar (m2).01 m2 kvadratni centimetar (cm2) 1 cm2 = 0.039 četvornih hvati 1 acre = 4046.4 mm 1 stopa (foot) = 0.45 četvornih hvati 1 motika zemlje = 800 m2 3) Mjere za volumen (obujam) Jedinica za volumen jest kubni metar (m3) Ostale mjere za volumen: kubni decimetar (dm3) 1 dm3 = 0.7377 jutra ili rali 1 lanac = 793 m2 = 2000 četvornih hvati 1 dulum ili dunum = 1000 m2 = 278.000001 m3 Preračunavanje starih mjera za volumen: 1 kubni hvat = 6. 00000 m Preračunavanje starih mjera za duljinu: 1 palac (inch..944 m = 3 stope 1 hvat = 1. col) = 0. D. 1 m centimetar (cm) 1 cm = 0. Stipešević.

) 1 bushel = 36. Osijek 2007.589 l 1 gallon = 4.785l (am.546 l (eng.) = 35.24l (am.01 kg gram (g) 1 g = 0. 7 .001 N Jug.3 a) Mjere za volumen tekućina litar (l) 1 l = 1 dm3 = 0. B. Druga mjera za brzinu: kilometar na sat (km/h) 1 km/h = 0. M.4536 kg 1 oko = 1..) = 3.28 kg 1 tovar = 128 kg = 100 oka 5) Mjere za gustoću (specifičnu masu) Jedinica za gustoću u jest kilogram po kubnom metru (kg/m3). D.00 m3 hektolitar (hl) 1 hl = 100 l decilitar (dl) 1 dl = 0. 00 l Preračunavanje starih mjera za volumen tekućina: 1 vjedro = 56. Stipešević.97 l 4) Mjere za masu Jedinica za masu jest kilogram (kg).) 1 barrel = 158.01 l mililitar (ml) 1 ml = 0.1 l centilitar (cl) 1 cl = 0.. Ostale mjere za silu: kilonjutn (kN) 1 kN = 1000 N milinjutn (mN) 1 mN = 0.37 l (eng.278 m/s 1 m/s = 3. Ostale mjere za gustoću: tona po kubnom metru (t/ m3) 1 t/m3 = 1000 kg/m3 kilogram po kubnom decimetru (kg/dm3) 1 kg/dm3 = 1000 kg/m3 gram po kubnom centimetru (g/cm3) 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 6) Mjere za brzinu Jedinica za brzinu jest metar u sekundi (m/s). Stošić.001 kg Preračunavanje starih mjera za masu: 1 metrička centa ili kvintal (q) = 100 kg 1 vagon = 10000 kg = 10 t 1 funta = 0. Ostale mjere za masu: tona (t) 1 t = 1000 kg dekagram (dag) 1 dag = 0..01 m/s2 = 1 cm/s2 8) Mjere za silu Jedinica za silu jest njutn (N).6 km/h 7) Mjere za ubrzanje Jedinica za ubrzanje jest metar u sekundi na kvadrat (m/s2) Druga mjera za ubrzanje: gal (gal) 1 gal = 0.

Preračunavanje starih mjera za silu: 1 kilopond (kp) = 9. Ostale mjere za tlak: njutn na kvadratni cm (N/cm2) 1 N/cm2 = 10000Pa bar (bar) 1 bar = 100000 Pa milibar (mbar) 1 mbar = 100 Pa Preračunavanje starih mjera za tlak: 1 kilopond na kvadratni metar (kp/ m 2 ) = 9. Stipešević. M..1 MJ 12) Mjere za temperaturu Jedinica za temperaturu jest kelvin (K).8 Pa 1 tehnička atmosfera (at) = 9800 Pa = 1 kp/cm2 1 fizikalna atmosfera (atm) = 10325 Pa 1 mm Hg (visina stupca žive) = 133. 8 .sat (KSh) = 2.63 W 11) Mjere za energiju Jedinica za energiju jest džul (J) = Ws = Nm.0000 N 9) Mjere za tlak Jedinica za tlak jest paskal (Pa) = N/ m2.22 Pa 1 mm H2O (visina stupca vode) = 9.8 W 1 kilokalorija na sat (kcal/h) = 1. D. Ostale mjere za energiju: megadžul (MJ) 1 MJ = 1000000 J kilodžul (kJ) 1 kJ = 1000 J kilovatsat (kWh) 1 kWh = 3. B.8 N 1 megapond (Mp) = 980 N 1 pond (p) = 0. Osijek 2007..65 MJ 1 erg = 0.0098 N 1 din = 0.36 KS 1 kilopondmetar u sekundi (kpm/ s) = 9.6 MJ Preračunavanje starih mjera za energiju: 1 kilopondmetar (kpm) = 9.868 J 1 konjska snaga.. Druga mjera za temperaturu: stupanj Celzija (°C) °C = K –273 K =°C + 273 Jug. Ostale mjere za snagu: megavat (MW) 1 MW = 1000000 W kilovat (kW) 1 kW = 1000 W Preračunavanje starih mjera za snagu: 1 konjska snaga (KS) = 0.8 Pa 10) Mjere za snagu Jedinica za snagu jest vat (W) = J/s.735 kW 1 kW = 1. Stošić.8 J 1 kalorija (cal) = 4.

86 m2 = 4849 yd2 = 0.3168 dm3 = 1728 in3 = 0.035315 ft3 = 0. n.1337 ft3 1 US quart (US liq qt) = 0.2288 UK gal 1 cubic yard (yd3) = 0.201 US gal = 153.0236 in3 = 0.59 km2 1 mm2 = 1550 in2 = 10.785411 dm3 (l) = 4 US liq qt = 8 US liq pt = 128 Us floz = 0. D.04085 UK floz = 1. 9 .16 mm2 1 četvorna stopa = 1 square foot (ft2) = 144 in2 = 0.000506707 mm2 = površina kruga promjera 1 mil.3861 sq mi 1 četvorni hvat = 3.125 mile = 660 ft 1 m = 39.25 UK gal 1 UK pint (UK pt) = 0.4047 ha 1 četvorna milja = 1 q mi = 640 acres = 2.674 ft2 = 1.94635 dm3 (l) = 2 US liq pt = 32 US floz = 0. služi kao jedinica za presjeke u SADu.7799 dm3 = 5/6 UK petrol gal 1 US petrol barrel = 42 US petrol gal = 158.76 dm3 1 UK petrol gallon = 4.0929 m2 1 square yard (yd2) = 1296 in2 = 9 ft2 = 0.764555 m3 = 27 ft3 =202 US gal = 168.76 dm3 Jug..0295736 dm3 (l) = 1. mile 1 europski hvat = 1.196 yd2 1 ha = 10000 m2 = 2.168 m = 0. 1 četvorni palac = 1 square inch (in2) = 645. M.8361 m2 1 acre = 4046.219969 UK gal = 0.PRERAČUNAVANJE ANGLOAMERIČKIH MJERNIH JEDINICA Jedinice za duljinu 1 mil = 0.13652 dm3 (l) = 2 UK pt = 40 UK floz = 0.8288 m 1 furlong = 201.7339 in3 Američke (US) šuplje mjere 1 US gallon (US gal) = 3.0254 mm 1 palac = 1 inch (in) = 1'' = 25.539957 int.5967 m2 1 jutro = 1600 četvornih hvati = 5755 m2 Jedinice za volumen 1 kubični palac = 1 cubic inch (in3) = 16.471 acres = 0.387064 cm3 1 kubična stopa = 1 cubic foot (ft3) = 28.8965 m Jedinice za površinu 1 circulal mil (CM) = 0. mile = 1852 m 1 fathom = 2 yd = 6 ft = 1.5 UK qt = 20 UK floz = 34. n. B.0936133 yd 1 km = 1093.546087 dm3 (l) = 4 UK qt = 8 UK pt = 160 UK floz = 1.01 km2 = 2780 četvornih hvati 1 km2 = 100 ha = 0.7 US floz = 227.037 yd3 = 6.28084 ft = 1.3147 ft3 = 1.805 in3 1 cup = 8 US floz = 0.68 in3 1 tekućinska unca (UK floz) = 0.6137 mile = 0.960754 US floz = 1.9144 m = 36'' = 3 feet (ft) 1 milja = 1 statute mile = 1609.3701 in = 3.42 in3 1 UK quart (UK qt) = 1.969 UK gal Mjere za naftu 1 US petrol gallon = 3.344 m = 1760 yd =5280 ft 1 međunarodna morska milja = 1 int.17 US gal = 219.4731764 dm3 (l) = 0. Stipešević.2 UK gal Britanske (UK) šuplje mjere 1 UK gallon (UK gal) = 4.4 mm = 1/12 ft = 1/36 yd = 1000 mils 1 stopa = 1 foot (ft) = 1' = 0.30795 yd3 = 246.3048 m = 12'' = 1/3 yd 1 yard(yd) = 0.001 = 0.25 US gal 1 US pint (US liq pt) = 0.. Osijek 2007.832675 UK gal = 231 in3 = 0.26417 US gal 1 m3 = 35.2366 dm3 (l) Metričke jedinice za volumen 1 dm3 (l) = 61. Stošić..0284130 dm3 (l) = 0.5339 dm3 = 6/5 US petrol gal 1 UK petrol barrel = 35 UK petrol gal = 158.568261 dm3 (l) = 0.6133 yd = 0.5 US liq qt 1 tekućinska unca (US floz) = 0.

014 metric hp 1 kWh = 3600kJ = 367098 kpm = 3412.3592 kg = 100 lb 1 US ton = 907.9478 Btu/s = 737.34102 hph = 1. st.1 N/mm2 = 1.019716 at (kp/cm2) = 14. Jedinice za snagu 1 horse power (hp) = 0..7 kg = 2 stones = 28 lb = 1/4 UK cwt 1 UK hunderd weight (UK cwt) = 50.89476×10-3 (MPa) = 0.5038 psi = 29.2330 lbf×ft = 9.0689476 bar = 0.2 lbf×ft/s = 1.9595 in Hg Jug.667/1000 Oznake u karatima 22 20 18 14 8 Finoća u 1/1000 (žigosano) 917 833 750 583 333 Deplasman broda = težina natovarenog broda u UK tons Dead weight = težina tereta i goriva u UK tons Jedinice za silu 1 funta sile (lbf) = 4.967841 atm = 98066.3495 g = 16 drams = 1/16 lb 1 dram (dr) = 1.80665 N 1 N = 0.055 kW = 107.163×10-3 kWh =427 kpm 1 kpm = 7. B.35 kg 1 quarter = 12.7457 kWh = 273745 kpm = 2684.2053 g.7031 m v..2 lbf/ft2 = 28.76 Pa (N7m2) = 51.62 lb 1 karat dragog kamenja = 4 grains = 0.947817×10-3 Btu = 1 Nm = 0.8023 kg = 112 lb = 0.6 kpm = 778.02×10-5 at = 0.047 kg = 20 UK cwt = 160 stones = 2204 lb = 1.2520 kcal = 1.9842 UK ton = 1.0141 in Hg = 47.101972 kp = 0.Brodske mjere 1 int.0703071 at (kp/cm2) = 6.036 Hg 1 funta sile po kvadratnoj stopi lbf/ft2) = 1/144 psi = 0.35582 W = 0. lb) = 0. = 3386. registarska tona = 2.055056 kJ = 0.35582 J = 0.101972 kpm = 0.968 Btu/s = 3088 lbf×ft/s = 4.204623 lbf = 9.980665 bar = 14.0402 kpm/s = 1.39 Pa = 0.138255 kpm 1 horsepower-hour (hph) = 0. Stipešević.559 Torr (mm Hg) = 0.45359237 kg = 7000 grains (gr) = 256 drams (dr) = 16 ounces (oz) 1 unca (oz) = 28.10231 US ton = 2204.44822 N = 0.01387 KS 1 Btu/s = 0.81818×10-3 hp 1 kW = 1.138255 kpm/s = 1.316 mm v.771845 g 1 grain (gr) = 0.2233 psi = 2048.845 kcal = 1.000145 psi 1 bar = 100000 Pa (N/m2) = 0.53 in Hg = 750062 Torr (mm Hg) 1 tehnička atmosfea (at) = 1 kp/cm2 = 10 m v.034531 at 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 0.186 kW = 427 kpm/s Jedinice za tlak (specifični pritisak) 1 funta sile po kvadratnom palcu (pound per sqin = psi = lbf/in2) = 0.20462 lb = 35.6 kpm/s = 778. = 735.1893 m3 Jedinice za masu 1 funta (pound.14 Btu = 859. 1 inernacionalni karat = 0. M. st.186 kcal = 2544.185 kg = 20 US cwt = 2000 lb = 0.4 Torr = 345.007501 Torr = 0.2 g 1 karat zlata = 1/24 težinskih djelova legure = 41.1868 kJ = 1.359132 Torr 1 in Hg = 0.293071×10-3 kWh = 107.0004882 at = 0.713 Torr = 144 lb/ft2 = 2.224809 lbf Jedinice za energiju i rad 1 British Thermal Unit (Btu) = 0.2 lbf×ft 1 pound-force foot (lbf×ft) = 1. 10 ..832 m3 1 registarska tona = 100 ft3 = 2. D.5 Pa (N/m2) = 0. = 1.238846×10-3 kcal 1 kcal = 3.3410 hp = 0.35962 metric hp 1 J = 0.36 KS 1 kcal/s = 3.2520 kcal/s = 1.562 lbf×ft/s = 102 kpm/s = 860 kcal/h = 1.064799 g 1 stone = 14 lb = 6.52 kJ = 641.8712 Pa = 0. lbf×ft također se koriste za mjerenje zakretnog momenta.05 UK ton = 4 quarters = 8 stones 1 UK ton (long ton) = 1016. st.80665 J NAPOMENA: Nm. kpm.13267 m3 1 UK shipping ton (utovarna tona) = 42 ft3 = 1.12 US ton 1 US hunderd weight (US cwt) = 45.85075 lbf×in = 0.83168 m3 1 US shipping ton (utovarna tona) = 40 ft3 = 1. Osijek 2007.415 hp 1 lbf×ft/s = 1.274 oz 1 metrička tona (t) = 0. = 6894.43 Btu = 1.96832 Btu = 4.491174 psi = 25.737526 lbf×ft = 8. Stošić.745700 kW = 550 lbf×ft/s = 76. st.892857 UK ton 1 kg = 2.102 mm v.295×10-3 Btu = 9.453592 kp 1 kp = 2.

447 m/s 1 int.428 lb/ft3 Jedinice za brzinu 1 ft/min = 0.5556 psi 1 N/m2 = 1 MPa = 0.4721 l/s = 6.32) [°C] = 5/9 (x .80665 N/mm2 (MPa) = 10 N/mm2 = 100 kp/cm2 =0.0193368 psi Jedinice za temperaturu x[°F] = 5/9 (x .6799 (kg/dm3 = g/cm3) = 1728 lb/ft3 1 funta/ft3 (lb/ft3) = 0.00135951 at = 13.15 K = 212 °F → vrelište vode 0 K = -273.2778 m/s Jedinice za ubrzanje 1 ft/s2 = 0.3048 m/s2 1 m/s2 = 3.15 K = 32 °F → ledište vode 100 °C = 373.3234 Pa = 1.32) + 273.321 l/s = 1699 l/min = 373.6214 mile/h = 0..01325 bar = 29.10197 kp/mm2 = 145.0933664 kp/cm2 (st) = 15.546 l/s 1 l/s = 13.3531 l/km 1 l/km = 0.9217 in Hg 1 Torr = 1 mm Hg = 133.03613 lb/in3 = 62. 11 . = 0.69595 psi = 101 325 Pa = 1.67 °F → apsolutna nula Jedinice za mehaničko naprezanje 1 britanska tona sile/in2 (UK tonf/in2) = 2240 psi = 15.01602 kg/dm3 = 0.632 ft3/min = 4.7 UK gal/min = 448. B.57488 kp/mm2 = 144 tonf/ft2 1 UK tonf/ft2 = 0.15) +32 [°F] 1 stupanj Fahrenheit (°F) = -17.15 [K] y[°C] = 9/5 y + 32 [°F] z[K] = 9/5 (z . 937×107 µWim = 6.038 si = 9. Stošić.9144 m/s = 3.63497 UK tonf/in2 Jedinice za gustoću 1 funta/in3 (lb/in3) = 27.28 ft/s = 3.097 km/h 1 yd/s = 0.1072522 N/mm2 = 1.2 UK gal/min = 15.37 mWin = 6017 Wmil/ft 1 Wm = 102 Wcm = 106 Wmm2/m = 3.229 UK gal/min 1 UK gal/s = 9.662×10-3 Wmm2/m 1 Wmm2/m = 39.28224 kg/s 1 kg/s = 3.017×108 Wmil/ft Jug.2642 US gal /min 1 m3/min = 16..5787×10-3 lb/in3 1 kg/dm3 = 1 g/cm3 = 0.5431 UK ton/h Jedinice za potrošnju goriva 1 UK gal/mile = 2..443 N/mm2 (MPa) = 1.852 km/h 1 m/s = 3.3048 m/min = 0. Osijek 2007.3540 UK gal/mile = 0.00508 m/s 1 ft/s = 0.609 km/h = 0.2808 ft/s2 Jedinice za protok 1 ft3/s = 28.6329 t/h 1 t/h = 0. Stipešević.927 K 0 °C = 273.3048 m/s = 1.0254×10-6 Wm 1 ohm-mil/ft (Wmil/ft) = 1. mile/h = 1.22 UK gal/min = 0.033227 at = 14.07522 bar = 1.67 l/s = 1. st.5951 mm v.6124 lb/h 1 UK ton/h = 0.0254 Wmm2/m = 0.4252 US gal/mile Jedinice za specifični otpor 1 micro ohm-inch (µWin) = 36×10-6 Win2/yd = 0.222 °C = 255. M.85US gal/min 1 l/min = 0.1 fizikalna atmosfera (atm) = 760 Torr = 1.3078 yd3/min 1 lb/s = 1. D.33 psi = 9.6 km/h 1 km/h = 0.32386 UK tonf/ft2 = 10 bar 1 kp/mm2 = 1422. naut.8247 l/km 1 US gal/mile = 2.3332 mbar = 0.273.292 km/h 1 mile/h = 1.15 °C = -459.039370 in Hg = 0.8 US gal/min 1 ft3/min = 0.

M.426259 cd/m2 = 10.31831 cd/m2 = 0.0001 L 1 foot/lambert (ftL) = 3..0001 stilb (sb) = 3. Stošić. D.7639 asb = 1. 12 .14159 apostilb (asb) = 0.0929 lm/ft2 (ranije foot-candle. ft-c) 1 ft-c = 1 lm/ft2 = 10. Stipešević. B.03 fL Jug.76391 lx 1 foot (ph) = 1 lm/cm2 = 104 lx Jedinice za luminaciju 1 kandela/m2 (cd/m2) = 1 nit (nt) = 0..318310 sb = 3183.Jedinice za rasvjetljenost 1 luks (lx) = 1 lumen/m2 (lm/m2) = 0.07639×10-3 L 1 lambert (L) = 0. Osijek 2007.09290 fL = 0.100 cd/m2 = 10000 asb = 929.14159×104 lambert (L) 1 stilb (sb) = 10000 cd/m2 = 104 nt = 104 p asb =2918.64 fL = p lambert (l) 1 apostilb (asb) = 1/104p sb = 0..291864 foot-lambert (fL) = 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->