P. 1
ISCED I.

ISCED I.

|Views: 1,503|Likes:
Published by SukromnaZS
SZŠ
SZŠ

More info:

Published by: SukromnaZS on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

Sections

Škola

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice

Názov predmetu

Konverzácia v anglickom jazyku

Časový rozsah výučby
1. ročník

1 hodina -33h ročne

2. ročník

1 hodina -33h ročne

Názov ŠkVP

Škola,v ktorej to myslí

Ročník

Prvý, druhý

Stupeň vzdelávania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

Denná

Vyučovací jazyk

Slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Cieľom predmetu je naučiť žiakov komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich
priamu výmenu informácií o známych témach a činnostiach. Je doplnením predmetu anglický
jazyk, ktorý sa na škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk. Vedie žiakov jednak k dosiahnutiu
komunikatívneho cieľa na úrovni A2 podľa spoločného európskeho jazykového rámca, na
druhej strane tiež sleduje ďalšie vzdelávacie a výchovné ciele. Základom pre úspešné
zvládnutie predmetu nie sú len partikulárne výsledky, ale proces osvojovania si jazykových
zručností, ktorý je kľúčový pre pokrok nielen v oblasti jazyka, ale i pri formovaní osobnosti,
pretože významne prispieva k rozvoju intelektu, pracovnej a mentálnej disciplíny. Je úzko
spojený so sociálnymi zručnosťami, vyžaduje sebareflexiu, sebakritiku, prekonávanie
prekážok v komunikácii a v neposlednom rade vytrvalosť. Systematické odovzdávanie
primeraných poznatkov z oblastí reálií anglicky hovoriacich krajín vhodne dopĺňa učivo
dejepisu, geografie, prehlbuje kultúrne a historické znalosti žiakov o Európe, Severnej
Amerike, Austrálii a Novom Zélande.
Každá hodina sleduje konkrétny výchovný a vzdelávací cieľ, obsahuje precvičovanie
štyroch jazykových zručností (rozprávanie s porozumením, počúvanie s porozumením,
písomný prejav, čítanie s porozumením) a automatizáciu jazykových prostriedkov. Nové
učivo gramatického charakteru sa odvodzuje induktívne, používané metódy umožňujú prácu
všetkých žiakov súčasne. Vzhľadom na to, že osvojenie si a používanie jazyka je dlhodobý
cieľ, na ktorý po skončení základnej školy nadväzuje vyučovanie stredných škôl, je podstatné,
aby vyučovanie anglického jazyka udržalo motiváciu žiakov a obsahovalo dostatočné
množstvo kompetencií, ktoré napomáhajú autonómnemu učeniu, riešeniu problémov, rozvoju

50

sociálnych, personálnych a pracovných kompetencií a zároveň ponúkajú možnosť vytvárania
a upevňovania kognitívnych štruktúr.
V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu
parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. Správne
zvolenými metódami sa vytvára atmosféra, v ktorej sa žiak bez stresu učí a experimentuje, je
motivovaný, učí sa pomocou všetkých zmyslov, postupne reaguje v anglickom jazyku,
aktívne ho používa a v neskoršom štádiu sa môže postupne osamostatniť.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. cudzom
jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2. Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je
závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí
aj od toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých
ostatných oblastí vzdelávania. Preto je cieľom jazykovej výučby dosiahnuť kontinuitu už od
1.stupňa, realizovanej v cieľovom modeli zaradením Anglického jazyka ako povinného od
3.ročníka.

Ciele vyučovacieho predmetu:

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného
východiskového dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (SEER)
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument
na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa
zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na strane druhej
stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií,
čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môže učiaci sa pri presne stanovených
podmienkach dosiahnuť.

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa
jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale
aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných
kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú
jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z
konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie
úloh najvhodnejšie.

51

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú
osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je
zabezpečiť, aby učiaci sa:.
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.
Na 1.stupni pri predstavení nového jazyka základnými cieľmi sú:
- prostredníctvom hier a veku primeraných aktivít vzbudiť záujem o jazyk a kultúru
- vytvárať jazykové prostredie, na ktoré si žiak postupne zvyká
- umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom
- byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne,
kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti
- umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie
Z hľadiska požadovaných kompetencií, kľúčovými sú:
- počúvanie s porozumením
- hovorenie s porozumením
- čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (najčastejšie
slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje)
- základy práce s partnerom, v skupinách
- osvojenie si výslovnosti správnej podľa noriem u hlások, ktoré sa v slovenskom jazyku w
[w], th [đ] - [θ]; [∂], [r]
- porovnávanie zvykov, sviatkov, jedál s cieľovou krajinou
- osvojovanie si sociálnych zručností – pozdravy, zdvorilostné frázy

Kľúčové kompetencie žiakov

Vo vyučovacom predmete Konverzácia v Anglickom jazyku využívame pre utváranie
a rozvíjanie jednotlivých kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
žiakom umožňujú:

Sociálne a komunikačné spôsobilosti

–ovládať slovnú zásobu a gramatické štruktúry s dôrazom na syntaktické štruktúry
a tvorbu správnych viet
–tvoriť rozličné texty
–poznať vybrané a použité jazykové prostriedky v danom prostredí, spoločenské zvyky,
ovládať rečovú etiketu
–pochopiť správanie sa ľudí rozličného kultúrneho pôvodu, realizovať vlastné
presvedčenie

52

–tvoriť, prijať a spracovať informácie
–vyhľadávať a odosielať informácie
–formulovať svoj názor a argumentovať
–verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti

–má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
–uvedomovať si vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti,
–dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
–uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času
–dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
–uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
–má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
–dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri
spoločnej práci,
–uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
–prispieva k dobrým medziľudským vzťahom

Spôsobilosť riešiť problémy

–rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácií,
–hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia ,
–formulovať a riešiť problémy,
–riešiť intrapersonálne a interpersonálne problémy,
–prežívanie, rozvíjanie seba samého, vysporiadanie sa s vlastnými nedostatkami,
–myslieť tvorivo a uplatniť výsledky tvorivého myslenia.

Spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológiách

–vedieť tvorivo využívať dostupné informačno-komunikačné technológie
–rozumieť a vedieť komunikovať v jazyku informačno – komunikačných technológií
(sms, chat...)
–orientovať sa v školskej a verejnej knižnici
–vedieť využívať rôzne výučbové programy.

Spôsobilosť učiť sa učiť sa

-má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových

postupov,
- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v
iných činnostiach,
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.

Spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

–uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
–cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
–ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
–pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
–správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

53

–má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Učebné zdroje:

1.ročník:

Mini Magic 1, Ku každej učebnici je pracovný zošit. K dispozícii sú aj pracovné listy
vyrobené vyučujúcim, sady plagátov Poster Pack, jazykové počítačové programy, karty
s obrázkami Flashcards, Big Book - veľká kniha s obrázkovými príbehmi, rôzne materiálno-
technické a didaktické prostriedky a informačno–komunikačné technológie. Audiokazeta a
audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici.

2.ročník:

Mini Magic 2. Ku každej učebnici je pracovný zošit. K dispozícii sú aj pracovné listy
vyrobené vyučujúcim, sady plagátov Poster Pack, jazykové počítačové programy, karty
s obrázkami Flashcards, veľkú knihu s obrázkovými príbehmi Big Book, rôzne materiálno-
technické a didaktické prostriedky a informačno–komunikačné technológie. Audiokazeta a
audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam v učebnici.

3.ročník:

English World 1. Ku každej učebnici je pracovný zošit a pracovné listy vyrobené
učiteľom. Audiokazeta a audio CD obsahujúce nahrávky ku všetkým posluchovým cvičeniam
v učebnici.

Kritériá a stratégie hodnotenia:

Na 1. stupni je Konverzácia v Anglickom jazyku je klasifikovaný rovnako ako
predmet Anglický jazyk. Hodnotenie je veľmi dôležitou súčasťou vyučovania ako motivačný
prostriedok, a zároveň aj ako prostriedok k sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov. Dôraz sa
kladie predovšetkým na:
- sledovanie pokroku u jednotlivých žiakov
- slovné hodnotenie, ktoré zohľadňuje žiakove vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne
správanie a rečové zručnosti
- uspokojenie prirodzenej potreby dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi
formami bez dotknutia sa osobnosti dieťaťa
- učiteľovo vedenie dieťaťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov

54

Konverzácia v Anglickom jazyku 1. ročník

Učivo

Vzdelávací výstup

Kritéria
hodnotenia

Metódy a
prostriedky

Medzip
redmet
ové
vzťahy

Prierez
ové
témy

Tematický
celok

(počet hodín)

Téma/y

(obsahový
štandard)

podtém

Výkonový štandard

(ako?)

Kompetencie
žiakov

(čo?)

1. Malý slon
(6)

➢Pozdravy
➢Zvieratá
➢ Farby
➢Čísla 1-6
➢Množné
číslo
a p0ríkazy

-na základe posluchu
reprodukovať
jednoduché slová a vety
-oboznámiť sa so
štruktúrou jazyka,
zopakovať po učiteľovi
nové slová
-pozdraviť sa , predstaviť
sa
-pracovať s obrázkovým
slovníkom
- reagovať na príkazy
učiteľa

Žiak vie:
-na základe posluchu
reprodukovať jednoduché
slová a vety
- sa oboznámil so
štruktúrou jazyka,
zopakovať po učiteľovi
nové slová
- pozdraviť sa, predstaviť
sa
- pracovať s obrázkovým
slovníkom
-reagovať na príkazy
učiteľa

Žiak vedel:
-na základe posluchu
reprodukovať
jednoduché slová
a vety
- zopakovať po
učiteľovi nové slová
- pozdraviť sa,
predstaviť sa
- pracovať
s obrázkovým
slovníkom
-reagovať na príkazy
učiteľa

-slovné, dialogické,
ústne
-individuálne,
skupinové

EV, VV

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

2. Doktor Opica
(5)

➢Časti tela,
časti tváre
➢Číslovky
do 10

-vymenovať a ukázať
časti tela a tváre
-vyjadriť čo mám
a nemám rád
-počítať od 1 - 10

Žiak vie:
- vymenovať a ukázať
časti tela a tváre
-vyjadriť čo má a nemá
rád
-počítať od 1 - 10

Žiak vedel:
- vymenovať a ukázať
časti tela a tváre
-vyjadriť čo má
a nemá rád
-počítať od 1 - 10

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

EV, VV,
P

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Environ
mentáln
a
výchova

55

3. Všetko
najlepšie
k narodeninám
(5)

Vianoce

➢Darčeky
➢Farby
➢Domáce
zvieratá
a ďalšie
zvieratá
➢Predmety
v triede

-tvoriť jednoduchý dialóg
-použiť základnú slovnú
zásobu z minulých
vyučovacích hodín
-vymenovať a určiť
domáce zvieratá
- naučiť sa ako britské
a Americké rodiny slávia
Vianoce

Žiak vie:
-tvoriť jednoduchý dialóg
-použiť základnú slovnú
zásobu z minulých
vyučovacích hodín
-vymenovať a určiť
domáce zvieratá
- naučiť sa ako britské
a Americké rodiny slávia
Vianoce

Žiak vedel:
-utvoriť jednoduchý
dialóg
-použiť základnú
slovnú zásobu
z minulých
vyučovacích hodín
-vymenovať a určiť
domáce zvieratá
- naučiť sa ako
britské a Americké
rodiny slávia
Vianoce

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

M, P

Environ
mentáln
a
výchova

4. Čarodejník
jašterica
(5)

➢Ja viem...
➢Magické
zaklínadlo
➢Športy

-tvoriť vety pomocou
slovesa „can“
-využívať osvojenú
slovnú zásobu pri tvorbe
jednoduchých dialógov

Žiak vie:
- tvoriť vety pomocou
slovesa „can“
-využívať osvojenú
slovnú zásobu pri tvorbe
jednoduchých dialógov

Žiak vedel:
- tvoriť vety pomocou
slovesa „can
-použiť osvojenú
slovnú zásobu pri
tvorbe jednoduchých
dialógov

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-demonštračné a
výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

P

Environ
mentáln
a
výchova,
Ochrana
života a
zdravia

56

5. Malý sloník
mešká

Veľká noc
(6)

➢Predložky
„in, on,
under“ – v,
na, pod
➢Členovia
rodiny

- vymenovať členov
rodiny
-v komunikácií tvoriť
a používať zdvorilostné
frázy
- použiť predložky vo
vetách
- naučiť sa ako britské
a Americké rodiny slávia
Veľkú noc

Žiak vie:
- vymenovať členov
rodiny
-v komunikácií utvoriť
a používať zdvorilostné
frázy
- použiť predložky vo
vetách
- naučiť sa ako britské
a Americké rodiny slávia
Veľkú noc

Žiak vedel:
- vymenovať členov
rodiny
- utvoriť a používať
zdvorilostné frázy
- použiť predložky vo
vetách
- naučiť sa ako
britské a Americké
rodiny slávia Veľkú
noc

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-demonštračné a
výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

M, P, VV

Environ
mentáln
a
výchova,
Ochrana
života
a zdravi
a,
Multikult
úrna
výchova,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

6. Na pláži
(6)

➢Leto

➢Slovná
zásoba
spojená
s letom
a plážou

- porozprávať o lete,
dovolenke

Žiak vie:
- porozprávať o lete,
dovolenke

Žiak vedel:
- porozprávať o lete,
dovolenke

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-demonštračné a
výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

HV, P

Environ
mentáln
a
výchova,
Ochrana
života
a zdravi
a,
Multikult
úrna
výchova,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

57

Konverzácia v Anglickom jazyku 2. ročník

Učivo

Vzdelávací výstup

Kritéria
hodnotenia

Metódy a
prostriedky

Medzip
redmet
ové
vzťahy

Prierez
ové
témy

Tematický
celok

(počet hodín)

Téma/y

(obsahový štandard)

podtémy

Výkonový štandard

(ako?)

Kompetencie
žiakov

(čo?)

1. Veľký
medveď
(6)

➢Domáce
práce
➢Vzájomná
pomoc
➢Nový kamarát
➢Časti tela

- zapájať sa aktívne do
príbehu, prerozprávať
príbeh v rôznych
formách
-spievať pieseň
a porozumieť jej
významu
-zopakovať si pozdravy,
zvieratá, farby, čísla,
časti tela
-ovládať činnosti pri
domácich prácach

Žiak vie:
-vedieť zapájať sa
aktívne do príbehu,
prerozprávať príbeh
v rôznych formách
-spievať pieseň
a porozumieť jej významu
-zopakovať si pozdravy,
zvieratá, farby, čísla, časti
tela
-ovládať činnosti pri
domácich prácach

Žiak vedel:
-zapájať sa aktívne
do príbehu,
prerozprávať príbeh
v rôznych formách
-spievať pieseň
a porozumieť jej
významu
-zopakovať si
pozdravy, zvieratá,
farby, čísla, časti tela
-ovládať činnosti pri
domácich prácach

-slovné, dialogické,
ústne
-individuálne,
skupinové

ETICKÁ
VÝCHO
VA,
VÝTVAR

VÝCHO
VA

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

2. Ponáhľaj
sa malý
slon!
(6)

➢Každodenné
činnosti
➢Časti tváre

- vymenovať a ukázať
časti tváre
-zapájať sa aktívne do
príbehu, piesní a hier
-spievať pieseň
a porozumieť jej
významu

Žiak vie:
- vymenovať a ukázať
časti tváre
-zapájať sa aktívne do
príbehu, piesní a hier
-spievať pieseň
a porozumieť jej významu

Žiak vedel:
- vymenovať a ukázať
časti tváre
-zapájať sa aktívne
do príbehu, piesní a
hier
-spievať pieseň
a porozumieť jej
významu

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

ETICKÁ
VÝCHO
VA,
VÝTVAR

VÝCHO
VA

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Environ
mentáln
a
výchova

58

3. Prší
Vianoce
(6)

➢Oblečenie
➢Počasie
➢Vianoce

-rozpoznať jednotlivé
časti oblečenia
-naučiť sa a zopakovať
si farby
-čítať a písať slovnú
zásobu o oblečení
-rozprávať o počasí
-spolupracovať
s ostatnými

Žiak vie:
-rozpoznať jednotlivé
časti oblečenia
-naučiť sa a zopakovať si
farby
-čítať a písať slovnú
zásobu o oblečení
-rozprávať o počasí
-spolupracovať
s ostatnými

Žiak vedel:
-rozpoznať jednotlivé
časti oblečenia
-naučiť sa
a zopakovať si farby
-čítať a písať slovnú
zásobu o oblečení
-rozprávať o počasí
-spolupracovať
s ostatnými

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

Matemat
ika,
Prírodov
eda

Environ
mentáln
a
výchova

4. Had
(5)

➢Izby v dome
➢Nábytok
➢Predložky

- pomenovať hlavné
miestnosti v dome
-naučiť sa niektoré
výrazy k nábytku
-zopakovať si predložky
in, on, under
- čítať a písať slová izieb
-rozlišovať medzi
slovami začínajúcimi
na /b/ a /t/

Žiak vie:
- pomenovať hlavné
miestnosti v dome
-naučiť sa niektoré výrazy
k nábytku
-zopakovať si predložky
in, on, under
- čítať a písať slová izieb
-rozlišovať medzi slovami
začínajúcimi na /b/ a /t/

Žiak vedel:
- pomenovať hlavné
miestnosti v dome
-naučiť sa niektoré
výrazy k nábytku
-zopakovať
si predložky in, on,
under
- čítať a písať slová
izieb
-rozlišovať medzi
slovami začínajúcimi
na /b/ a /t/

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-demonštračné a
výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

Prírodov
eda

Environ
mentáln
a
výchova,
Ochrana
života a
zdravia

59

5. Kde je
malý slon?
Veľká noc
(5)

➢Predmety v
parku
➢Čo chceš?
➢Veľká noc

-naučiť sa predmety v
parku
-poznať činnosti a
pohyby
-čítať a písať predmety v
parku
-používať „ I want“
-naučiť sa a zopakovať
si slovnú zásobu o
hračkách
-naučiť sa, ako britské
a americké rodiny slávia
Veľkú noc

Žiak vie:
-naučiť sa predmety v
parku
-poznať činnosti a pohyby
-čítať a písať predmety v
parku
-používať „ I want“
-naučiť sa a zopakovať si
slovnú zásobu o
hračkách
-naučiť sa, ako britské
a americké rodiny slávia
Veľkú noc

Žiak vedel:
-naučiť sa predmety v
parku
-poznať činnosti a
pohyby
-čítať a písať
predmety v parku
-používať „ I want“
-naučiť sa
a zopakovať si slovnú
zásobu o hračkách
-naučiť sa, ako
britské a americké
rodiny slávia Veľkú
noc

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-demonštračné a
výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

Matemat
ika,
Prírodov
eda,
VÝTVAR

VÝCHO
VA

Environ
mentáln
a
výchova,
Ochrana
života
a zdravi
a,
Multikult
úrna
výchova,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

6. Poďme na
piknik
(5)

➢Jedlo
➢Hlad a smäd
➢Čísla

-naučiť sa a zopakovať
si slovnú zásobu o jedle
-zopakovať si čísla
-čítať a písať slová o
jedle
-naučiť sa tri hlavné
jedlá dňa
-rozlišovať medzi
slovami začínajúcimi
na /j/, /b/ a /s/

Žiak vie:
-naučiť sa a zopakovať si
slovnú zásobu o jedle
-zopakovať si čísla
-čítať a písať slová o
jedle
-naučiť sa tri hlavné jedlá
dňa
-rozlišovať medzi slovami
začínajúcimi na /j/, /b/ a
/s/

Žiak vedel:
-naučiť sa
a zopakovať si slovnú
zásobu o jedle
-zopakovať si čísla
-čítať a písať slová o
jedle
-naučiť sa tri hlavné
jedlá dňa
-rozlišovať medzi
slovami začínajúcimi
na /j/, /b/ a /s/

-slovné, dialogické,
ústne, monologické,
riešenie praktických
úloh
-demonštračné a
výkladové
-individuálne,
skupinové a vo
dvojiciach

HUDOB

VÝCHO
VA,
Prírodov
eda

Environ
mentáln
a
výchova,
Ochrana
života
a zdravi
a,
Multikult
úrna
výchova,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

PRÍRODOVEDA

60

Škola

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice

Názov predmetu

Prírodoveda

Časový rozsah výučby

1. ročník1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
2. ročník1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín
3. ročník2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Názov ŠkVP

Škola, v ktorej to myslí

Ročník

prvý, druhý, tretí

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet
integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je
rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom
k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné
činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.

Ciele vyučovacieho predmetu

61

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať prírodovedné poznanie dieťaťa s rešpektovaním dosiahnutej kognitívnej úrovne dieťaťa. Prírodoveda má detí

viesť k:

poznaniu ľudského tela a jeho fungovania, k rozvoju zdravého životného štýlu,

uvedomeniu si potreby aktívne prírodu a životné prostredie chrániť,

tvorbe a modifikácií pojmov,

hľadaniu problémov, nazeraniu na problémy z rôznych uhlov pohľadu,

rozvoju schopnosti realizovať prírodovedné experimenty,

identifikovaniu, opisovaniu, porovnávaniu, klasifikácií informácií,

rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením,

skúmaniu prírody,

spoznávaniu životného prostredia,

aktívnej ochrane a tvorbe životného prostredia.

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho
logické myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického materiálu
o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je
preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových
aspektov bežných situácií tak, aby:
sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy),
sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie),
sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov),
vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),
sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné
javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),
sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou
javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),
si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),
dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Tretí ročník je v Prírodovede zameraný obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti
prírodných vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby
•si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku
(s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...

•si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je
to magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...

62

•si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky),
napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ...
•si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad
potravové reťazce, ekosystematické vzťahy,...
•si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy
iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie,
hmotnosť, príťažlivosť, ...

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa
k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak
v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:
•Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu).
•Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové
životné prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce).
•Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým organizmom).
•Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia).
•Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom

v diskusiách).

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa
vzájomne ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.

Podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, vnímať jedinečnosť
prvkov prírody a prírodných výtvorov v okolí, rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať
o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.

Kľúčové kompetencie

sociálne komunikačné kompetencie

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu
stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,

63

- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,
uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných
situácií

kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov,

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie používať rôzne vyučovacie programy,
- získal základy algoritmického myslenia,
- chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

kompetencia učiť sa

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových
postupov uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení
a v iných činnostiach,
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,

kompetencia riešiť problémy

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo
nových problémoch,
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom,

osobné, sociálne a občianske kompetencie

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času
- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri
spoločnej práci,
- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,

kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi

64

kultúry

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový
postoj,
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr

Výchovné a vzdelávacie stratégie

Vo vyučovaní Prírodovedy v prvom ročníku sa budú využívať slovné metódy rozhovor, diskusia, vysvetľovanie, presviedčanie, výklad prednáška
a názorno – demonštračné metódy. Ďalšie výchovno - vzdelávacie stratégie ktoré rozvíjajú kritické myslenie u žiaka Brainstorming, kúty, pojmová mapa,
situačné hry kooperatívne učenie. V predmete Prírodoveda a Environmentálna výchova v prvom ročníku sa budú využívať najmä metódy pozorovanie,
skúmanie, praktické činnosti a zážitkové učenie. V závislosti od fáz vyučovania to budú motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a klasifikačné metódy
práce. Pri hodnotení sa bude využívať najmä slovné hodnotenie, príp. znakové hodnotenie.

Učebné zdroje

1.ročník:
Wiegerová, A.: Prírodoveda pre 1.roč.,SPN 2010
2.ročník:
Wiegerová, A.: Prírodoveda pre 2.roč.,SPN 2010
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (podľa novej školskej reformy) a ďalšie odborné publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy, atlasy,
webové stránky s témami prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii ( PC, IKT, interaktívna
tabuľa, CD).

65

Prírodoveda 1. ročník

Učivo

Vzdelávací výstup

Kritéria
hodnotenia

Metódy a
prostriedky

Medzip
redmet
ové
vzťahy

Prierez
ové
témy

Tematický
celok

(počet hodín)

Téma/y

(obsahový štandard)

podtémy

Výkonový štandard

(ako?)

Kompetencie
žiakov

(čo?)

Rodina
3 hodiny

➢Moja rodina
– Predstavím
vám svojich
najbližších

Vedieť vymenovať
všetkých členov rodiny.
Poznať pravidlá
fungovania rodiny.

Žiak vie vymenovať
členov rodiny.
Žiak pozná a dodržiava
pravidlá fungovania vo
svojej rodine.

Žiak vedel
vymenovať členov
rodiny.
Žiak poznal
a dodržiaval pravidlá
fungovania v rodine.

–rozhovor
–pojmová
mapa
–diskusia
–situačné hry

Slovens
ký jazyk
a literatú
ra –
čítanie
o rodine,
Výtvarná
výchova

výtvarné
osvojova
nie
postáv,
Etická
výchova
– úcta
k rodičo
m
Anglický
jazyk –
názvy
členov
rodiny

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Multikult
úrna
výchova

➢Moja rodina
- Každý má
svojich
najbližších

Poznať vzťahy v rodine
v rámci jednotlivých
kultúr.
Viesť deti k tolerancii
k ľuďom iných rás
a kultúr.

Žiak pozná vzťahy
v rodine v rámci
jednotlivých kultúr.
Žiak rozlišuje kultúrnu a
jazykovú inakosť rodín
v rôznych kultúrach

Žiak poznal vzťahy
v rodine v rámci
jednotlivých kultúr.
Žiak rozlišoval
kultúrnu a jazykovú
inakosť rodín rôznych
kultúr.

66

Plynutie času
4 hodiny

➢Môj čas
- Čo mi vravia
ručičky

Porovnať a identifikovať
rozdiely medzi dňom
a nocou.
Porovnať objektívny
a subjektívny čas.
Určovať celé hodiny.

Žiak identifikuje
a porovnáva rozdiely
medzi dňom a nocou

Žiak porovnáva objektívny
a subjektívny čas, napr.
u rastliny a človeka.
Žiak určuje na ciferníku
celé hodiny

Žiak dokázal
identifikovať
a porovnávať rozdiely
medzi dňom a nocou.
Žiak porovnal
objektívny
a subjektívny čas.
Žiak určil na ciferníku
celé hodiny.-

- rozhovor
- diskusia
- praktické činnosti

Slovens

jazyka
a literatú
ra –
čítanie,
mimočít
anková
literatúra
,
Matemat
ika –
číselný
rad

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Tvorba
projektu

➢Môj čas
- Môj školský
deň

Vnímať časti dňa ako
časové celky, ktorým iná
časť predchádza
a ďalšia po nich
nasleduje.
Porovnávať
a klasifikovať výsledky
pozorovania jednotlivých
časti dňa.

Žiak rozpoznáva časti dňa
nie ako izolované celky,
ale ako súčasti časovej
následnosti
Žiak popisuje
a identifikuje činnosti
súvisiace s jednotlivými
časťami dňa

Žiak rozpoznával
časti dňa ako súčasti
časovej následnosti.
Žiak popísal
a identifikoval
činnosti súvisiace
s jednotlivými
časťami dňa.

Osobná
hygiena a
psychohygie
na
5 hodín

➢Ja a moje
zdravie
- Poznám
svoje telo
- Čistota tela

Poznať jednotlivé
vonkajšie orgány
ľudského tela.

Poznať zásady hygieny
človeka. Vedieť správne
použiť zubnú kefku.
Vedieť vysvetliť význam
hygieny človeka.

Žiak pozná vonkajšie
orgány ľudského tela,
príp. rozpoznáva aj ich
funkcie
Žiak pozná zásady
hygieny človeka. Žiak vie
vysvetliť význam osobnej
hygieny. Žiak prakticky
ovláda správne
používanie zubnej kefky.

Žiak vedel
vymenovať a ukázať
vonkajšie orgány
ľudského tela,
rozpoznával ich
funkcie.
Žiak vymenoval
zásady hygieny
človeka. Žiak vedel
vysvetliť význam
osobnej hygieny. Žiak
dokázal ukázať
správne používanie
zubnej kefky.

- diskusia
- práca s detskými
encyklopédiami
- rozhovor
- výtvarné techniky

Slovens
ký jazyk
a literatú
ra-
čítanie,
Výtvarná
výchova
– kresba
postavy,
zážitky
z prázdn
in, zimné
hry detí

Ochrana
života
a zdravi
a,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

67

➢Ja a moje
zdravie: Čo je
pre mňa
šťastie

Hľadať a popisovať
situácie vyvolávajúce
pocit šťastia.

Žiak popisuje situácie
vyvolávajúce pocit
šťastia.
Žiak v rámci podpory
duševného a sociálneho
zdravia tieto situácie
vyhľadáva.

Žiak identifikoval
situácie vyvolávajúce
pocit šťastia, ktoré
podporujú duševné
a sociálne zdravie.

➢Vianoce

Popisovať a poznávať
vianočné zvyky
a tradície typické pre
našu kultúru.

Žiak identifikuje
a popisuje vianočné
zvyky a tradície vlastnej
rodiny

Žiak popísal vianočné
zvyky a tradície.

- rozhovor
- situačné hry

Výtvarná
výchova

dekoratí
vne
práce
Etická
výchova

význam
sviatkov

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

Hmota
3 hodiny

➢Ja a veci
okolo mňa
- Aké druhy
hmoty
poznám?
- Ľudia a veci

Prostredníctvom
zmyslov opisovať
a hľadať spoločné znaky
plynného, kvapalného
a pevného skupenstva
hmoty.
Na základe aktívnej
manipulácie
s predmetmi určovať
vlastnosti hmoty.

Žiak vychádzajúc zo
zmyslovej skúsenosti
rozpoznáva spoločné
znaky plynného,
kvapalného a pevného
skupenstva hmoty.
Žiak identifikuje rôzne
vlastnosti hmoty.

Žiak vedel rozpoznať
spoločné znaky
plynného,
kvapalného
a pevného
skupenstva hmoty
prostredníctvom
zmyslového
vnímania.
Žiak vedel
identifikovať rôzne
vlastnosti hmoty.

- pokus
- experiment
- pozorovanie
- rozhovor
- diskusia

Výtvarná
výchova

modelov
anie
a organi
zácia
priestoru

Tvorba
projektu

68

Zmeny
v prírode
3 hodiny

➢Ja a príroda
- Ako sa
príroda počas
roka mení
- Cyklus
stromu

Pozorovať a popisovať
zmeny v prírode, ktoré
sa dejú počas
jednotlivých ročných
období.
Poznať druhy stromov,
identifikovať stromy
podľa listov v regióne.
Porovnávať zmeny
listnatého stromu počas
roka.

Žiak vie popísať zmeny
prírodných javov v rámci
ročných období.

Žiak poznáva druhy
stromov podľa listov v
regióne. Žiak identifikuje
stromy podľa listov.
Žiak vie porovnať
a identifikovať zmeny
listnatého stromu počas
roka.

Žiak popísal zmeny
prírodných javov
v rámci ročných
období.
Žiak identifikoval
druhy stromov podľa
listov v regióne.
Žiak porovnal
a identifikoval zmeny
listnatého stromu
počas roka.

- pojmová
mapa


- pozorovanie

- rozhovor
- diskusia
- praktická
- manipulácia
- kooperatívne učenie

Výtvarná
výchova

výtvarné
osvojova
nie
prírody,
Slovens
ký jazyk
a literatú
ra –
čítanie v
Čítanke
SJL,Vv

Tvorba
projektu,
Ochrana
života a
zdravia

➢Ja a príroda
- Môj kalendár
prírody

Sledovať a popisovať
prírodné javy.
Vedieť si zaznamenať
počasie podľa znakov :
vietor, dážď, slnečno.

Uviesť ako sa menia
ročné obdobia. Uviesť
ako sa mení počasie
v jednotlivých mesiacoch
v roku.

Rozpoznať druhy ovocia
a zeleniny.

Žiak vie pozorovať,
identifikovať a zapísať
informáciu o prírodných
javoch
Žiak zaznamenáva
počasie.
Žiak vie uvádzať ako sa
menia ročné obdobia
a ako sa mení počasie
v jednotlivých mesiacoch
v roku.
Žiak rozpoznáva druhy
zeleniny.

Žiak na základe
pozorovania
identifikoval a zapísal
informáciu
o prírodnom jave.
Žiak vedel uvádzať
ako sa menia ročné
obdobia a ako sa
mení počasie
v jednotlivých
mesiacoch v roku.
Žiak určil druhy
zeleniny.

Zvieratá
4 hodín

➢Zvieratá
a človek
-Viem rozoznať
zvieratá voľne
žijúce a
domáce

Identifikovať spoločné
a rozdielne znaky
zvierat.
Vytvárať skupiny zvierat
na základe spoločných
znakov.

Žiak vie identifikovať
spoločné a rozdielne
znaky zvierat.
Žiak vie na základe
zovšeobecnenia vytvárať
skupiny zvierat
s podobnými znakmi.

Žiak vedel
identifikovať spoločné
a rozdielne znaky.
Žiak zovšeobecňoval,
vytváral skupiny
zvierat s podobnými
znakmi.

- práca
s encyklopédiami
- projektové metódy
- učenie v skupinách
- rozhovor
- diskusia
- pozorovanie

Anglický
jazyk –
názvy
zvierat
Telesná
výchova
-

Tvorba
projektu,
Ochrana
života
a zdravi
a,

69

vychádz
ky,
cvičenie
v prírode

Dopravn
á
výchova

➢Zvieratá
a človek
- Učíme sa
pozorovať
zvieratá

Pozorovaním,
porovnávaním
a zovšeobecnením
hľadať základné
charakteristické
vlastnosti skupín zvierat
– nižšie živočíchy,
vyššie živočíchy

Žiak vie na základe
pozorovania
zovšeobecniť
a identifikovať
charakteristické vlastnosti
zvierat v skupinách

Žiak vedel
zovšeobecniť
a identifikovať
charakteristické
vlastnosti zvierat
v skupine na základe
pozorovania.

Rastliny
a semená
5 hodín

➢Rastliny okolo
nás
- Učíme sa
pozorovať
rastliny

Pozorovaním,
porovnávaním
a zovšeobecnením
hľadať základné
charakteristické
vlastnosti skupín rastlín
– nahosemenné
a krytosemenné rastliny.
Vedieť zasadiť semeno.
Opísať pri pozorovaní
ako klíči semeno.

Žiak vie na základe
pozorovania
zovšeobecniť
a identifikovať
charakteristické vlastnosti
rastlín v skupinách.
Žiak vie sadiť semeno.
Žiak vie opísať ako klíči
semeno.

Žiak vedel
zovšeobecniť
a identifikovať
charakteristické
vlastnosti rastlín
v skupinách na
základe pozorovania.
Žiak vedel zasadiť
semeno.
Žiak vedel opísať ako
klíči semeno.

- práca
s encyklopédiami
- projektové metódy
- učenie v skupinách
- rozhovor
- aktívna manipulácia
- pozorovanie
- diskusia
- pojmová mapa

Výtvarná
výchova

výtvarné
osvojova
nie
prírody,
Slovens
ký jazyk
a literatú
ra –
čítanie
v Čítank
e,
Matemat
ika –
počítam
e s
fazuľka
mi

Ochrana
života
a zdravi
a,
Tvorba
projekto
v

➢Rastliny okolo
nás
- Od kvetu k
plodu

Uvedomiť si, na základe
pozorovania zmien
konára ovocného
stromu, ako z kvetu
vzniká plod

Žiak vie porovnať
a identifikovať zmeny
konára ovocného stromu
od kvetu k plodu

Žiak vedel popísať,
porovnať ,
identifikovať zmeny
konára ovocného
stromu od kvetu
k plodu.

70

Voda
4 hodiny

➢Voda
v prírode
- Život rastlín
a zvierat s
vodou

Pozorovaním detailov
hľadať spoločné
a rozdielne znaky
vodných rastlín a zvierat.
Porozprávať ako sa
treba starať o rastliny
v zime.

Žiak vie pozorovaním
a prácou s encyklopédiou
identifikovať rozdielne
spoločné znaky vodných
rastlín a vodných zvierat.
Žiak vie rozprávať
o spôsobe starostlivosti
o rastliny v zime.

Žiak vedel
identifikovať rozdielne
a spoločné znaky
vodných rastlín
a zvierat.
Žiak vedel
porozprávať
o starostlivosti
o rastliny v zime.

- práca
s encyklopédiou
- pozorovanie
- rozhovor
- diskusia
- vychádzka
s aktívnou účasťou
na ochrane vodných
zdrojov
- kooperatívne učenie

Matemat
ika –
vyvodeni
e pojmu
liter

Ochrana
života
a zdravi
a,
Multikult
úrna
výchova,
Tvorba
projektu

➢Voda
v prírode
- Potrebujeme
čistú vodu

Uvedomiť si potrebu
chrániť a rozumne
využívať vodné zdroje.

Aktívne sa zapojiť do
ochrany vodných
zdrojov.

Vysvetliť, prečo musíme
dodržiavať pitný režim.

Žiak rozumie potrebe
ochrany a rozumného
využívania vodných
zdrojov.

Žiak sa aktívne zapája do
ochrany vodných zdrojov.

Žiak vie vysvetliť, prečo
musíme dodržiavať pitný
režim.

Žiak vysvetlil potrebu
ochrany a rozumného
využívania vodných
zdrojov.

Žiak sa aktívne
zapojil do ochrany
vodných zdrojov.

Žiak vedel vysvetliť,
prečo musíme
dodržiavať pitný
režim.

71

Škola
v prírode
2 hodiny

Opakovanie

Uvedomiť si potrebu
chrániť prírodu
prostredníctvom
priamych aktivít
v prírode a poznávať
rastliny a živočíchy v
regióne.

Pozorovať
ekosystematické vzťahy.

Vyhľadať možné
environmentálne
problémy.

Žiak poznáva rastliny
a živočíchy v regióne
rozumie potrebe ochrany
prírody.

Žiak vie pozorovať
ekosystematické vzťahy.

Žiak vyhľadáva možné
environmentálne
problémy.

Žiak poznával
a chránil prírodu
v priamych aktivitách.

Žiak vedel pozorovať
ekosystematické
vzťahy.

Žiak vedel vyhľadať
možné
environmentálne
problémy.

–kooperatívne
učenie
–exkurzia
–vychádzka
–priame
pozorovanie

Telesná
výchova

Orientáci
a
v prírode
v teréne,
značky
z prírodn
ín,

Ochrana
života
a človek
a,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj ,
Tvorba
projektu

72

Prírodoveda 2. ročník

Učivo

Vzdelávací výstup

Kritéria
hodnotenia

Metódy a
prostriedky

Medzip
redmet
ové
vzťahy

Prierez
ové
témy

Tematický
celok

(počet hodín)

Téma/y

(obsahový štandard)

podtémy

Výkonový štandard

(ako?)

Kompetencie
žiakov

(čo?)

(2h)

Ročné obdobie,
zmeny ročných
období,
kalendár, vietor,
padanie lístia,
zmeny teploty

Opísať zmeny v
priebehu roka, ročné
obdobie,
Vedieť sa orientovať v
kalendári. Porovnať
ročné
obdobia podľa teploty
vzduchu, spôsobu
obliekania, činnosti
žiakov

Žiak vie:
- opísať zmeny v
priebehu roka, ročné
obdobie,
Vedieť sa orientovať v
kalendári. Porovnať ročné
obdobia podľa teploty
vzduchu, spôsobu
obliekania, činnosti
žiakov

Žiak vedel : opísať
zmeny v priebehu
roka, ročné obdobie,
Vedieť sa orientovať
v kalendári. Porovnať
ročné
obdobia podľa teploty
vzduchu, spôsobu
obliekania, činnosti
žiakov

–rozhovor
–pojmová
mapa
–diskusia
–situačné hry

SJL,
MAT

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Tvorba
projektu

(4h)

Obloha, počasie,
oblaky,
pranostika,
prvky počasia,
predpoveď
počasia
Slnko, mesiac,
hviezdy

Na základe záznamov
zo sledovania počasia
v priebehu jedného
týždňa vyhodnotiť zmeny
počasia, zaznačiť do
merania zvolenými
znakmi
zmeny oblakov, zmeny
oblohy,

Žiak vie:
na základe záznamov zo
sledovania počasia
v priebehu jedného
týždňa vyhodnotiť zmeny
počasia, zaznačiť do
merania zvolenými
znakmi
zmeny oblakov, zmeny
oblohy,

Žiak vedel:
vyhodnotiť zmeny
počasia, zaznačiť do
merania zvolenými
znakmi
zmeny oblakov,
zmeny oblohy,

-diskusia
- práca s detskými
encyklopédiami
- rozhovor

SJL,
MAT,
VYV

Ochrana
života
a zdravi
a,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Regionál
na

73

výchova
a tradičn
á ľudová
kultúra

príroda, stromy
v prírode, druhy
stromov listnaté,
ihličnaté
,

Rozoznať stromy listnaté
a ihličnaté podľa
základných
charakteristík

Žiak vie:
rozoznať stromy listnaté a
ihličnaté podľa
základných charakteristík

Žiak vedel:
rozoznať stromy
listnaté a ihličnaté
podľa
základných
charakteristík

diskusia
- práca s detskými
encyklopédiami
- rozhovor
- výtvarné techniky

(2h)

Vzduch,
vlastnosti
vzduchu hmota,
Teplota

Pripraviť experiment,
ktorým dokáže, že
vzduch je
hmota, zaznamenávať
teplotu vzduchu

Žiak vie:
- s pomocou učiteľa/-ky
pripraviť experiment,
ktorým dokáže, že
vzduch je hmota,
zaznamenávať teplotu
vzduchu

Žiak vedel:
- s pomocou učiteľa/-
ky
pripraviť experiment,
ktorým dokáže, že
vzduch je hmota,
zaznamenávať
teplotu vzduchu

-rozhovor
-pojmová mapa
-diskusia
-situačné hry

(2h)

Rastliny, kvety,
koreň, stonka,
kvet,
list, druhy
kvetov v okolí
školy a obce
pestovanie
kvetu v škole,
správne
polievanie a
staranie sa
o kvet

Poznať základné kvety,
rastúce v okolí školy
a v obci, v parku , na
lúke.
Opísať podľa vlastných
záznamov z prieskumu,
čo rastie v okolí školy, v
obci, aké rastliny stromy,
vedieť ich porovnať, v
čom sa líšia
podľa obrázkov popísať
rastliny.
Urobiť si atlas z fotografií
alebo kresieb alebo
listov stromov. Tvoriť
zbierku, analyzovať,
triediť.
Vedieť polievať kvety
voľne rastúce aj
v kvetináčoch,, mať svoj
kvet – triedny

Žiak vie:
-opísať podľa vlastných
záznamov z prieskumu,
čo rastie v okolí školy, v
obci, aké rastliny stromy,
vedieť ich porovnať, v
čom sa líšia podľa
obrázkov popísať rastliny.
- Urobiť si atlas z
fotografií alebo kresieb
alebo listov stromov.
Tvoriť zbierku,
analyzovať, triediť.
- Vedieť polievať kvety
voľne rastúce aj
v kvetináčoch,, mať svoj
kvet – triedny.

Žiak vedel:
-opísať podľa
vlastných záznamov
z prieskumu, čo
rastie v okolí školy, v
obci, aké rastliny
stromy,
vedieť ich porovnať, v
čom sa líšia podľa
obrázkov popísať
rastliny.
- Urobiť si atlas z
fotografií alebo
kresieb alebo listov
stromov. Tvoriť
zbierku, analyzovať,
triediť.
- Vedieť polievať
kvety voľne rastúce aj
v kvetináčoch,, mať
svoj kvet – triedny.

- diskusia
- práca s detskými
encyklopédiami
- rozhovor
- výtvarné techniky

VYV,
SJL

Ochrana
života
a zdravi
a,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Tvorba
projektu

74

(2h)

Ovocné stromy
– ovocie, druhy
ovocia

Rozlíšiť ovocné stromy
od iných stromov.
Poznať
základné druhy plodov a
čím sa líšia

Žiak vie:
-rozlíšiť ovocné stromy od
iných stromov. Poznať
základné druhy plodov a
čím sa líšia

Žiak vedel:
rozlíšiť ovocné
stromy od iných
stromov. Poznať
základné druhy
plodov a čím sa líšia

diskusia
- práca s detskými
encyklopédiami
- rozhovor
- výtvarné techniky

(2h)

Zelenina,
semená, druhy
zeleniny,
pestovanie
zeleniny

Navrhnúť možnosti
druhov zeleniny, ktoré je
možné pestovať v danej
oblasti, vypestovať
zeleninu

Žiak vie:
-navrhnúť možnosti
druhov zeleniny, ktoré je
možné pestovať v danej
oblasti, vypestovať
zeleninu

Žiak vedel:
-navrhnúť možnosti
druhov zeleniny,
ktoré je možné
pestovať v danej
oblasti, vypestovať
zeleninu

- rozhovor
- situačné hry

VYV,
SJL

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

(2h)

Rastliny v lese,
v parku, v okolí
školy
starostlivosť
o rastliny

Navrhnúť možnosti
ochrany lesov v parku,
na školskom dvore,
kvety a zvieratá v parku,
spolužitie.
Vytvoriť harmonogram
ochrany, zapisovanie si
údajov o stave počas
roka.

Žiak vie:
-navrhnúť možnosti
ochrany lesov v parku, na
školskom dvore, kvety a
zvieratá v parku,
spolužitie.
Vytvoriť harmonogram
ochrany, zapisovanie si
údajov o stave počas
roka.

Žiak vedel :
-navrhnúť možnosti
ochrany lesov v
parku, na školskom
dvore, kvety a vieratá
v parku, spolužitie.
Vytvoriť
harmonogram
ochrany, zapisovanie
si údajov o stave
počas roka.

- rozhovor
- situačné hry

VYV,
SJL

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj
Tvorba
projektu

75

(2h)

Voda v prírode
Voda na
zemskom
povrchu, voda
v ovzduší, rieky,
jazerá, oblaky,
dážď,
rosa, sneh,
pozorovanie
oblakov,
druhy oblakov

Opísať v akých formách
sa môže voda
nachádzať v prírode
vysvetliť rozdiel medzi
riekou a jazerom,
poznať aká rieka tečie v
okolí obce pozorovanie
oblakov, nakresliť rôzne
druhy oblakov, a akým
počasím sa spájajú
jednotlivé druhy
oblakov

Žiak vie:
-opísať v akých formách
sa môže voda nachádzať
v prírode vysvetliť rozdiel
medzi riekou a jazerom,
poznať aká rieka tečie v
okolí obce pozorovanie
oblakov, nakresliť rôzne
druhy oblakov, a akým
počasím sa spájajú
jednotlivé druhy
oblakov

Žiak vedel:
-opísať v akých
formách sa môže
voda nachádzať
v prírode
vysvetliť rozdiel
medzi riekou a
jazerom, poznať aká
rieka tečie v okolí
obce, pozorovanie
oblakov, nakresliť
rôzne druhy oblakov,
a akým počasím sa
spájajú jednotlivé
druhy
oblakov


- pojmová
mapa


- pozorovanie

- rozhovor
- diskusia
- praktická
manipulácia
- kooperatívne učenie

SJL,
VYV

Tvorba
projektu,
Ochrana
života
a zdravi
a,
Regionál
na
výchova
a tradičn
á ľudová
kultúra

(2h)

Význam vody
pre človeka,
znečistenie
vody, rozpustné
a nerozpustné
látky vo
vode.

Vysvetliť význam vody
pre človeka, navrhnúť
spôsoby ako chrániť
vodu
Pripraviť experiment, čo
sa vo vode rozpustí, čo
sa
nerozpustí

Žiak vie:
-vysvetliť význam vody
pre človeka, navrhnúť
spôsoby ako chrániť vodu
Pripraviť experiment, čo
sa vo vode rozpustí, čo
sa
nerozpustí

Žiak vedel:
-vysvetliť význam
vody pre človeka,
navrhnúť
spôsoby ako chrániť
vodu
Pripraviť experiment,
čo sa vo vode
rozpustí, čo sa
nerozpustí

-rozhovor
-situačné hry

(2h)

Vlastnosti vody
– chuť, farba

Pripraviť návrhy ako
chrániť vodu

Žiak vie:
Pripraviť návrhy ako
chrániť vodu

Žiak vedel:
Pripraviť návrhy ako
chrániť vodu

-diskusia
-práca s detskými
encyklopédiami
-rozhovor
-výtvarné techniky

SJL,
VYV,
MAT

Tvorba
projektu,
Ochrana

76

života
a zdravi
a

(2h)

Život v prírode
Zvieratá v
prírode Zvieratá
v lese,
v prostredí
okolo školy

Pozorovať živočíchov v
okolí školy, nakresliť ich,
vedieť ich názvy, zistiť
ako žijú , získať
informácie
z encyklopédie alebo
internetu

Žiak vie:
-pozorovať živočíchov v
okolí školy, nakresliť ich,
vedieť ich názvy, zistiť
ako žijú , získať
informácie
z encyklopédie alebo
internetu

Žiak vedel:
-pozorovať
živočíchov v okolí
školy, nakresliť ich,
vedieť ich názvy,
zistiť ako žijú , získať
informácie
z encyklopédie alebo
internetu

-diskusia
-práca s detskými
encyklopédiami
-rozhovor
-výtvarné techniky

(2h)

Človek v prírode
Život človeka v
prírode
Prispôsobenie
sa človeka
životu v prírode.

Uviesť príklady ako
využíva človek prírodu.

Žiak vie:
-uviesť príklady ako
využíva človek prírodu.

Žiak vedel:
-uviesť príklady ako
využíva človek
prírodu.

- učenie v skupinách
- rozhovor
- diskusia

SJL,
VYV

Ochrana
života
a zdravi
a,
Tvorba
projekto
v

(2h)

Ochrana
prírody.
Nevhodné
zasahovanie
človeka do
prírody

Vysvetliť, kedy už človek
nevhodne využíva
prírodu a začne ju ničiť.

Žiak vie:
-vysvetliť, kedy už človek
nevhodne využíva
prírodu a začne ju ničiť.

Žiak vedel:
-vysvetliť, kedy už
človek nevhodne
využíva
prírodu a začne ju
ničiť.

rozhovor
- diskusia

(2h)

Zdravá príroda,
zdravý človek

Navrhnúť spôsoby, ako
viesť zdravý spôsob
života, starať sa o seba,

Žiak vie:
-navrhnúť spôsoby, ako
viesť zdravý spôsob
života, starať sa o seba,

Žiak vedel:
-navrhnúť spôsoby,
ako viesť zdravý
spôsob
života, starať sa o
seba,

- práca
s encyklopédiou
- pozorovanie
- rozhovor
- diskusia
- kooperatívne učenie

SJL

Ochrana
života
a zdravi
a,

(2h)

Správna
životospráva

Poznať návyky správnej
životosprávy, vedieť sa
správne obliecť podľa
počasia, dávať si pozor
na ceste, osvojiť si
správne hygienické
návyky..

Žiak pozná:
návyky správnej
životosprávy, vedieť sa
správne obliecť podľa
počasia, dávať si pozor
na ceste, osvojiť si
správne hygienické
návyky..

Žiak poznal:
návyky správnej
životosprávy, vedieť
sa
správne obliecť podľa
počasia, dávať si
pozor na ceste,
osvojiť si správne
hygienické návyky..

rozhovor
- diskusia

77

(1h)

Úrazy – v
prírode, v škole,
doma,
nebezpečné
miesta

Opísať nebezpečné
miesta, poznať v ktorých
častiach školy, resp.
cesty do školy alebo v
obci sú nebezpečné
miesta.

Žiak vie:
Opísať nebezpečné
miesta, poznať v ktorých
častiach školy, resp.
cesty do školy alebo v
obci sú nebezpečné
miesta.

Žiak vedel:
Opísať nebezpečné
miesta, poznať
v ktorých častiach
školy, resp. cesty do
školy alebo v obci sú
nebezpečné miesta.

- rozhovor
- situačné hry

SJL

Ochrana
života
a človek
a,
Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj ,
Dopravn
á
výchova

78

Prírodoveda 3.ročník

Tematický celok a
jednotlivé
témy/počet hodín

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
tematiky

Veci okolo nás,
vlastnosti látok,
meranie vlastnosti
látok, voda,
vzduch/25

Triedenie a
rozpoznávanie látok
podľa ich vlastnosti
Zmeny vlastnosti
látok
Voda – vlastnosti
vody
Vzduch- čistota,
pohyb vzduchu

Porovnávanie a
meranie
Meranie objemu
kvapalín podľa valca
Meranie hmotnosti
Fyzikálne veličiny.
Hmotnosť, čas,
objem, teplota, sila
Meranie fyzikálnych
veličín meradlami,
zápis do tabuliek

Vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov

Meranie kvapalín,
odmerný valec, filter
na vodu, hmotnosť,
fyzikálne veličiny, čas,
teplota, sila
Medzinárodné
jednotky fyzikálnych
veličín.

Určiť vlastnosti látok podľa
zmyslových vnemov
Vedieť zdôvodniť zmeny
vlastnosti látok -topenie,
tuhnutie, vyparovanie,
kondenzácia

Odmerať objem kvapalín
podľa odmerného valca
Odmerať hmotnosť
Odmerať teplotu vody a
vzduchu laboratórnym
teplomerom
Odmerať teplotu ľudského tela
lekárskym teplomerom
Odmerať silu silomerom
Zosumarizovať výsledky
merania do tabuľky
Pripraviť experiment na
zistenie podmienok zmeny
látok
Porovnávať vlastnosti látok,
sily, hmotnosti žiakov v triede
Zostrojiť filter na čistenie vody
Poznať jednotky objemu a
hmotnosti
Poznať meradlo času
Poznať jednotku teploty,
rozumieť znamienku : + a – pri
označovaní teploty
Uviesť tri príklady pôsobenia
sily v našom živote
Poznať meradlo sily, jej
jednotku a značku.

Environmentálna
výchova

Medzipredmetové
vzťahy
s matematikou

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Technika,
technické objavy/
20

Technika okolo nás
Jednoduché stroje
Projekty:
premiestňovanie
nákladu
Ako Egypťania
stavali pyramídy
Prevody ozubených
kolies v domácnosti
Vytvor svetelný
pútač pre....
Elektrická energia

Páka , kladka,
naklonená rovina,
prevody ozubených
kolies

Zdôvodniť význam techniky v
našom živote
Poznať princíp fungovania
jednoduchých strojov
Zostrojiť pri modelovaní
funkčný model zariadení, ktoré
obsahujú jednoduché stroje
Vysvetliť význam elektrickej
energie
Zostaviť jednoduchý elektrický
obvod
Vyhľadávať informácie

Dopravná výchova

Regionálna výchova
a tradičná kultúra

Multikultúrna
výchova

79

Environmentálna
výchova

Živé organizmy/ 21

Človek

Živočíchy

Hlavné vonkajšie časti
ľudského tela
Podmienky pre život
človeka

Vonkajšie časti
živočíchov, pohyb
živočíchov podmienky
života živočíchov,

Poznať pojmy, hlava, telo,
atď...schematicky to znázorniť
Vysvetliť vzťah človek, voda,
vzduch, pôda.

Poznať vonkajšie časti
živočíchov.

Ochrana života a
zdravia

Regionálna výchova
a tradičná kultúra
Osobnostný
a sociálny rozvoj

80

VLASTIVEDA

Škola

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice

Názov predmetu

Vlastiveda

Časový rozsah výučby
2.ročník

1hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

3.ročník

2hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Názov ŠkVP

Škola, v ktorej to myslí

Ročník

druhý, tretí

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti,
svojho kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve,
priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ
je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov
a celkovo dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého,
svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej krajiny v
časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie
vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v
čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním
histórie. Vlastiveda by ma la byť činnostným obsahom. Odporúčame aj vychádzky s vlastivedným
námetom (ktorá má motivačný charakter pre vyučovanie vlastivedy ale tieto vychádzky alebo výlety sú
náročné z hľadiska bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym,
historickým prepojením Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na dve veľké časti, a to
Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie
vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na
základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na
spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom slede.
(Cestujeme po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov.
Realizácia je prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po Slovensku je zameraný na jeden vybratý
región. Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, každý z nich znázorňuje jeden významný prvok
regiónu a na čítaní zjednodušenej mapy .

Ciele vyučovacieho predmetu

Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, žiaci
získavajú vzťah k rodnému kraju – kraju, v ktorom žijú. Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom,
aby žiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho
jednotlivé prvky – časti. Primerane veku odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v
krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci
použiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo
vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári
významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Veku
primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou

81

oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu,
pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej
obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou
obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na
vybratú tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.

Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými
časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z
ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3.
ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa odlíšiť
ich už na pohľad významné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o
významných historických udalostiach.
Poznámka: témy nie je nutné preberať v postupnosti ako sú uvedené v učebnej osnove. Je potrebné
prispôsobiť sa aktuálnym situáciam, napríklad stalo sa niečo významné na Slovensku, udalosť a preto
je potrebné sa venovať tejto téme, pretože žiaci sami prinášajú do školy veľa otázok a chcú na ne
odpovede.
Učebný predmet vedie žiakov k rozvíjaniu:
•komunikatívnej kompetencie tým, že umožňuje prezentáciu slovnú alebo písomnú navštívenej
oblasti na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, piesne, básne
viažucej sa k regiónu alebo ku Slovensku,
•Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť tým, že jednak žiaci majú možnosť
interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborného textu ale taktiež majú možnosť
rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb apod.
Ďalšou dôležitou kompetenciou je:
•rozvíjanie kultúrnej kompetencie, personálnej a interpersonálnej, pretože učebný predmet
dáva predpoklad i pre tvorbu projektov a tímovej práce.

Kľúčové kompetencie

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

- vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu
stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,
uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných
situácií,
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov,

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných
technológií

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
- vie používať rôzne vyučovacie programy,

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa

- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových
postupov,

Výchovné a vzdelávacie stratégie

Vo vyučovaní Vlastivedy v 2.-3. ročníku sa budú využívať slovné metódy rozhovor, diskusia,
vysvetľovanie, presviedčanie, výklad prednáška a názorno – demonštračné metódy. Ďalšie výchovno -

82

vzdelávacie stratégie ktoré rozvíjajú kritické myslenie u žiaka Brainstorming, kúty, pojmová mapa,
situačné hry kooperatívne učenie. V závislosti od fáz vyučovania to budú motivačné, expozičné,
fixačné, diagnostické a klasifikačné metódy práce.

Učebné zdroje

Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, atlasy, mapa SR, odborná
literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
Ďalšie zdroje si každý vyučujúci určí podľa potreby (encyklopédie, práca s časopisom, práca
s edukačnými programami v rámci IKT, s internetom, exkurzie, vychádzky s pozorovaním ap.)
Pre tretí ročník budeme používať: Prof. PhDr. M. Kožuchová, CSc.,Mgr. R. Matušková, Mgr. M.
Šimunková – Vlastiveda pre 3.roč. ZŠ.
Pre druhý ročník budeme používať: Prof. PhDr. M. Kožuchová, CSc.,Mgr. Mgr. M. Šimunková –
Vlastiveda pre 2.roč. ZŠ.

83

Vlastiveda 2. ročník

Učivo

Vzdelávací výstup

Kritéria hodnotenia

Metódy a
prostriedky

M
ed
zi
pr
ed
m
et
ov
é
vz
ťa
hy

Prierezové
témy

Tematický
celok

(počet hodín)

Téma/y

(obsahový štandard)

podtémy

Výkonový štandard

(ako?)

Kompetencie
žiakov

(čo?)

Trieda
Škola
(6 hodín)

Moja trieda,
škola, okolie
školy
Správanie sa v
škole,
bezpečnosť v
triede, v škole

Opísať prostredie triedy,
školy.
Zakresliť na plánik
rozloženie tried na
chodbe, v triede
rozloženie stolov,
tabule a pod.
Vyhodnotiť miesta
nebezpečné v triede
a v škole a určiť pravidlá
správania sa
pre vlastnú bezpečnosť
aj bezpečnosť
spolužiakov.

Žiak vie: Opísať
prostredie triedy,
školy.
Zakresliť na plánik
rozloženie tried na
chodbe, v triede
rozloženie stolov,
tabule a pod.
Vyhodnotiť miesta
nebezpečné v triede
a v škole a určiť pravidlá
správania sa
pre vlastnú bezpečnosť aj
bezpečnosť
spolužiakov.

Žiak vedel: Opísať
prostredie triedy,
školy.
Zakresliť na plánik
rozloženie tried na
chodbe, v triede
rozloženie stolov,
tabule a pod.
Vyhodnotiť miesta
nebezpečné v triede
a v škole a určiť pravidlá
správania sa
pre vlastnú bezpečnosť aj
bezpečnosť
spolužiakov.

- Pochvala,
rozhovor učiteľa
so žiakmi

M,
SJ
L

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj

Cesta do školy a
domov
Poznávanie cesty
do školy

Nakresliť schému cesty
do školy,
vyznačiť na nej objekty,
zaujímavé miesta,
vyhodnotiť nebezpečné
miesta, zakresliť na
ceste priechody,
križovatky,
dopravné značky,
semafory.

Žiak vie: Nakresliť
schému cesty do školy,
vyznačiť na nej objekty,
zaujímavé miesta,
vyhodnotiť nebezpečné
miesta, zakresliť na ceste
priechody, križovatky,
dopravné značky,
semafory.

Žiak vedel: Nakresliť
schému cesty do školy,
vyznačiť na nej objekty,
zaujímavé miesta,
vyhodnotiť nebezpečné
miesta, zakresliť na ceste
priechody, križovatky,
dopravné značky,
semafory.

-pochvala,
rozhovor

M,
SJ
L

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj

84

Okolie školy

Opísať prostredie školy,
určiť čo sa
nachádza pred školou,
za školou –
budovy, stromy...

Žiak vie: Opísať
prostredie školy, určiť čo
sa nachádza pred školou,
za školou –
budovy, stromy...

Žiak vedel: Opísať
prostredie školy, určiť čo
sa nachádza pred školou,
za školou –
budovy, stromy...

Pochvala,
rozhovor učiteľa
so žiakmi

P,
H
V

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj

Okolie školy
a bydliska
(orientácia v
okolí).
Čo rastie v
našom okolí,
rieka, potok
ako sa mení
okolie školy.

Opísať podľa vlastných
záznamov
z prieskumu, čo rastie v
okolí školy,
v obci, aké rastliny
stromy, vedieť ich
porovnať, v čom sa líšia,
podľa obrázkov popísať
rastliny. Urobiť si atlas z
fotografií alebo kresieb
listov alebo stromov.
Tvoriť zbierku,
analyzovať, triediť
materiál.

Žiak vie: Opísať podľa
vlastných záznamov
z prieskumu, čo rastie v
okolí školy,
v obci, aké rastliny
stromy, vie ich porovnať,
v čom sa líšia,
podľa obrázkov popísať
rastliny. Urobiť si atlas z
fotografií alebo kresieb
listov alebo stromov.
Tvoriť zbierku,
analyzovať, triediť
materiál.

Žiak vedel: Opísať podľa
vlastných záznamov
z prieskumu, čo rastie v
okolí školy,
v obci, aké rastliny
stromy, vedel ich
porovnať, v čom sa líšia,
podľa obrázkov popísal
rastliny. Urobil si atlas z
fotografií alebo kresieb
listov alebo stromov.
Tvoril zbierku,
analyzoval, triedil
materiál.

Pochvala,
rozhovor so
žiakmi

M,
PS
JL

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj

Ako sa staráme
o naše okolie (a
o životné
prostredie)..

Vyhodnotiť miesta v obci
alebo v škole, ktoré sú
znečistené a navrhnúť
vylepšenie stavu v škole.
Na základe vlastného
prieskumu zistiť, v
ktorých častiach obce sú
zdevastované lavičky,
cesty, zničené a
pokreslené budovy,
vyrúbané stromy.

Žiak vie: Vyhodnotiť
miesta v obci alebo v
škole, ktoré sú znečistené
a navrhnúť vylepšenie
stavu v škole.
Na základe vlastného
prieskumu zistiť, v
ktorých častiach obce sú
zdevastované lavičky,
cesty, zničené a
pokreslené budovy,
vyrúbané stromy.

Žiak vedel: Vyhodnotiť
miesta v obci alebo v
škole, ktoré sú znečistené
a navrhnúť vylepšenie
stavu v škole.
Na základe vlastného
prieskumu zistil, v ktorých
častiach obce sú
zdevastované lavičky,
cesty, zničené a
pokreslené budovy,
vyrúbané stromy.

Rozhovor,
beseda, pochvala

M,
P

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj

Okolie obce
(5 hodín)

Príroda

Rozpoznať, ktoré časti
krajiny tvorila
príroda, ktoré človek.

Žiak vie: Rozpoznať,
ktoré časti krajiny tvorila
príroda, ktoré človek.

Žiak vedel: Rozpoznať,
ktoré časti krajiny tvorila
príroda, ktoré človek.

Rozhovor,
beseda, pochvala

M,
PS
JL

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj

85

Obec
(6 hodín)

Orientácia v
náčrte alebo
pláne mesta

Zakresliť do náčrtu alebo
plánu obce budovy.
Orientovať sa na náčrte
alebo pláne obce,
mesta, ktoré domy sú na
akej ulici, ktorá cesta
vedie k vybranej
lokalite, cez aké ulice a
okolo ktorých
budov prechádza.

Žiak vie: Zakresliť do
náčrtu alebo plánu obce
budovy. Orientovať sa na
náčrte alebo pláne
obce, mesta, ktoré domy
sú na akej ulici, ktorá
cesta vedie k vybranej
lokalite, cez aké ulice a
okolo ktorých
budov prechádza.

Žiak vedel: Zakresliť do
náčrtu alebo plánu obce
budovy.
Orientovať sa na náčrte
alebo pláne
obce, mesta. Vedel na
akej ulici sa nachádza,
ktorá cesta vedie
k vybranej lokalite, cez
aké ulice a okolo ktorých
budov prechádza.

Rozhovor,
beseda, pochvala

M,
PS
JL

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj

Obec
(5 hodín)

Naša obec, jej
história
a súčasnosť.
Obec (príbehy o
rodákoch,
pamätné miesta,
sochy a iné
história, povesti,
piesne,
šport a kultúra)

Vytvoriť zbierku
informácií
o významných ľuďoch
obce,
vytvoriť portfólio
významných miest
alebo zaujímavých miest

nakreslených alebo
odfotografovaných

Žiak vie: Vytvoriť zbierku
informácií o významných
ľuďoch obce, vytvoriť
portfólio významných
miest alebo zaujímavých
miest – nakreslených
alebo odfotografovaných.

Žiak vedel: Vytvoriť
zbierku informácií o
významných ľuďoch
obce, vytvoriť portfólio
významných miest alebo
zaujímavých miest –
nakreslených alebo
odfotografovaných.

Rozhovor,
beseda, pochvala

M,
P,
SJ
L

Ochrana
života a
zdravia,
Osobný
a sociálny
rozvoj
Regionálna
výchova
a tradičná
ľudová kultúra

Ľudia v mojom
okolí,
správanie sa k
ľuďom, úcta k
starším.

Opísať spôsob života
obyvateľov obce,
povedať názov svojej
obce (i presnú adresu),
vysvetliť zásady
slušného správania sa
na ulici a k obyvateľom
obce.

Žiak vie: Opísať spôsob
života obyvateľov obce,
povedať názov svojej
obce (i presnú adresu),
vysvetliť zásady slušného
správania sa
na ulici a k obyvateľom
obce.

Žiak vedel: Opísať
spôsob života obyvateľov
obce,
povedať názov svojej
obce (i presnú jej adresu),
vysvetliť zásady slušného
správania sa na ulici a k
obyvateľom obce.

Rozhovor,
beseda, pochvala

P,
SJ
L

Osobný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života a
zdravia,

86

Bydlisko
(6 hodín)

Ochrana miesta
pred
nebezpečenstvo
m (požiar
Kam volať o
pomoc a kto
nám pomáha
(tiesňové
linky).

Poznať čísla pre
záchranu (112).
Vypracovať zoznam
nebezpečenstiev
a ako sa pred nimi
chrániť – neznámi
ľudia, prírodné
nebezpečenstvá – blesk,
búrka, silné slnečné
žiarenie.

Žiak vie: čísla pre
záchranu (112).
Vypracovať zoznam
nebezpečenstiev
a ako sa pred nimi
chrániť – neznámi
ľudia, prírodné
nebezpečenstvá – blesk,
búrka, silné slnečné
žiarenie.

Žiak vedel: čísla pre
záchranu (112).
Vypracoval zoznam
nebezpečenstiev
a ako sa pred nimi
chrániť.

Rozhovor,
beseda, pochvala

M,
P,
SJ
L

Ochrana
života a
zdravia,Osob
ný a sociálny
rozvoj

Tradície
Zvyky a tradície
Vianočný čas
(Aké sú
tajomstvá Vianoc,
Silvestra, Nového
roka a Troch
kráľov).Veľkonoč
né sviatky

Vymenovať známe
sviatočné dni na
rozhraní kalendárnych
rokov opísať,
aké tradície sa k nim
viažu v ich rodine,
v ich obci.

Žiak vie: Vymenovať
známe sviatočné dni na
rozhraní kalendárnych
rokov opísať,
aké tradície sa k nim
viažu v ich rodine,
v ich obci.

Žiak vedel: Vymenovať
známe sviatočné dni na
rozhraní kalendárnych
rokov opísať,
aké tradície sa k nim
viažu v ich rodine,
v ich obci.

Rozhovor,
beseda, pochvala

S
JL

Osobný
a sociálny
rozvoj

Okolie obce
(5 hodín)

Čo sa mi v našom
kraji najviac páči

Napísať, nakresliť príbeh
na tému čo sa mi v našej
obci páči a čo sa mi
nepáči.

Žiak vie: Napísať,
nakresliť príbeh na tému
čo sa mi v našej obci páči
a čo sa mi nepáči.

Žiak vedel: Napísať,
nakresliť príbeh na tému
čo sa mi v našej obci páči
a čo sa mi nepáči.

Rozhovor

SJ
L

Osobný
a sociálny
rozvoj

87

Vlastiveda 3.ročník

Tematický
celok

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové témy

1.Ako sa
vyznať
vo
svojom
okolí /16

Krajina

Charakterizovať typy
krajiny, vytvoriť si vlastný
obraz krajiny

Enviromentálna výchova
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

Ako sa orientovať podľa
svetových strán

Poznať hlavné a vedľajšie
svetové strany a určovať
ich. Vedieť sa orientovať
podľa poludňajšieho tieňa
a kompasu.

Multikultúrna výchova

Ako vyzerajú veci pri
pohľade zhora

Pozorovať okolitú krajinu,
ovládať pojem obzor.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

Význam plánu

Získať predstavu o pláne
– triedy, školy.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

Ako vzniká mapa I

Definovať pojem mapa,
pomocou mierky určiť
vzdialenosť miest.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

Ako vzniká mapa II

Spoznať druhy máp.

Multikultúrna výchova

Obraz okolitej krajiny

Vedieť sprevádzať po
okolí podľa vopred
vypracovaného plánu,
určiť trasu prehliadky
a miesta obhliadok podľa
plánu obce

Mediálna výchova
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

2.Objavuj
eme
Slovens
ko/13

Kde sa nachádza
Slovensko

Získať predstavu
o zemeguli – glóbus alebo
Google Earth

Multikultúrna výchova
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

Krásy našich hôr,
chránené územia

Spoznať pohoria
a chránené územia na
Slovensku

Enviromentálna výchova

Rieky – dar života

Spoznať rieky, priehrady,
jazerá a plesá.

Enviromentálna výchova

Lesy – naše pľúca

Rozdelenie
a charakteristika lesov

Enviromentálna výchova

Slovensko plné záhad

Prírodné výtvory na
Slovensku, jaskyne
a kúpeľné mestá

Enviromentálna výchova

Po turistických
chodníčkoch

Ovládať jednoduché
značky turistických máp.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

3.Spozná
vame
dejiny
Slovens
ka /19

Ako chápať časové
súvislosti

Vedieť vytvoriť časovú
priamku.

Multikultúrna výchova

Prečo sa ľudia usadili na
našom území

Pomenovať základné
znaky osídľovania a život
ľudí v krajine.

Multikultúrna výchova

Predmety, ako
svedkovia doby

Spoznať pojmy –
archeológia, múzeum
a význam historických
predmetov.

Mediálna výchova
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

Svätopluk a jeho sláva

Získať predstavu
o historicky podložených
príbehoch – Svätopluk,
Veľkomoravská ríša

Osobnostný a sociálny rozvoj
žiaka

88

Prečo chodíme do školyOvládať významné zmeny
počas panovania M.
Terézie

Osobnostný a sociálny rozvoj
žiaka

Ako vznikol slovenský
jazyk

Postupnosť vývinu jazyka.Osobnostný a sociálny rozvoj
žiaka

Ako vznikla slovenská
hymna

Vzbudenie záujmu
o vlastenecké cítenie.

Mediálna výchova

Prečo M. R. Štefánik
veľa cestoval

Spoznať osobnosť
človeka a oboznámiť sa
s faktami o jeho živote.

Mediálna výchova

Slovensko v súčasnostiOvládať štátne symboly
a uvedomiť si význam
členstva v EÚ

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

4.Naše
starobyl
é
pamiatk
y a ich
krása/1
8

Ako vznikali mestá

Význam vzniku miest
a spoznávanie života ľudí
v meste

Multikultúrna výchova
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

Slávne mestá I

Získať základnú
predstavu o Trnave,
Bratislave, Kežmarku a
Košiciach

Mediálna výchova

Slávne mestá II

Získať základnú
predstavu o Trenčíne,
Nitra, Martin a Banská
Bystrica

Mediálna výchova

Povesti o mestách

Spoznať povesti –
Levočská biela pani a
Jašteričky

Mediálna výchova

Hrady a zámky

Oboznámiť sa s hradmi
a zámkami na Slovensku.
Porovnať význam hradov
v minulosti a dnes.

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

Povesti o hradoch

Spoznať povesti – Stolček
a Studňa lásky

Mediálna výchova
Regionálna výchova a tradičná
kultúra

Svetoznáme pamiatky I

Vedieť vymenovať
a porozprávať
o pamiatkach zapísaných
do UNESCA

Multikultúrna výchova

Svetoznáme pamiatky II

Tvorba projektu a prezentačné
zručnosti

89

ETICKÁ VÝCHOVA

Škola

Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice

Názov predmetu

Etická výchova

Časový rozsah výučby
1. ročník

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

2. ročník

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

3. ročník

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Názov ŠkVP

Škola v ktorej to myslí.

Ročník

Prvý, druhý, tretí

Stupeň vzdelania

ISCED 2

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Predmet Etická výchova je súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty.
Úlohou tohto predmetu v rámci primárneho vzdelávania je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode,
spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení
tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách,
ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.
Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k
vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.

Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a
hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa
sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale
zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie)
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade.
Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k
vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Cieľom vyučovaného predmetu Etická výchova je:
klásť dôraz na impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú
dôveru, autonómiu a iniciatívu u žiakov,

90

dať možnosť žiakom osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné
úkony spoločenského správania sa, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj
druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch,
objasniť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne
(sociálne pozitívne) správanie,
viesť žiakov k osvojeniu si ďalších sociálnychzručností, napr. vyjadrovanie
citov, empatie, asertívne správanie,
umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované
dospievanie,
učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať
sebaoceňovanie,
spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane
prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia,
zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg,
umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne
hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené
s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať
správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou,
rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám
obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie,
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov,
svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami,
umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace
s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom,
vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného
prostredia,
učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou;
formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať
slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život,
naučiť žiakov kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického
diváka, na základe rozvíjania povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty
ľudskej bytosti.

Výchovné a vzdelávacie stratégie

Sociálne komunikačné kompetencie

V predmete Etická výchova sa tieto kompetencie rozvíjajú predovšetkým vo
výchovno-vzdelávacom procese druhého ročníka, kde hlavnou úlohou Etickej
výchovy je rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti žiakov. Naučiť ich vyjadrovať
svoje city, prežívať radosť z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád
iných. Učia sa efektívne komunikovať s rovesníkmi.

Osobné, sociálne a občianske kompetencie

V danom vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie tejto
kľúčovej kompetencie výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakov vedú k
sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia. Vytvárajú prosociálne spoločenstvo detí.
Žiaci si osvojujú sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi
ako je asertivita a empatia. Spoznávajú a učia sa uplatňovať svoje práva a plniť svoje
povinnosti. Osvojujú si sociálne normy, rozvíjajú mravný úsudok.

91

Stratégie vyučovania

Pri vyučovaní vo všetkých tematických okruhoch budú využívané rôzne metódy
a techniky ako je hra, hranie rolí, hranie scénok, anketové metódy, metódu
posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia … Dôraz sa pri tom kladie na
reflexiu a predovšetkým na transfer, teda prenos z hodiny do bežného života rodiny,
triedy a iných vzťahov, do ktorých žiak vstupuje.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie,
ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a
situácii v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú
porozumieť normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik
zodpovedajúceho správania a prenos získaných skúseností do správania sa v
reálnom svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa
vzájomne poznávali.

Na hodine etickej výchovy žiaci nebudú hodnotení známkou, počas hodín alebo
na ich konci budú ale jednotlivci slovne hodnotení. Sami žiaci budú mať tiež priestor
na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.

Učebné zdroje

Odborná literatúra: Žiaci nepoužívajú učebnice, pracujú s pracovnými listami a
materiálmi ktoré pripravuje vyučujúci k daný témam.

Didaktická technika: Tabuľa, nástenky, obrazový materiál, fotografie, ilustrácie
v knihách, spätná projekcia, film, magnetofónový záznam,
rozhlas, výpočtová technika.

Materiálne výučbové prostriedky: spätný projektor, DVD prehrávač, prezentácie
v PowerPointe, tabuľa, videokamera.

Ďalšie zdroje: Internet, knižnica, návšteva kultúrnych pamiatok a podujatí...

92

Učivo

Vzdelávací výstup

Kritéria
hodnotenia

Metódy a
prostriedky

Medzip
redmet
ové
vzťahy

Prierez
ové
témy

Tematický
celok

(počet hodín)

Téma/y

(obsahový štandard)

podtémy

Výkonový štandard

(ako?)

Kompetencie
žiakov

(čo?)

Postoje a
zru
čnosti
medzi
ľudsk
ých
vz
ťahov
7hodin

➢Vízia
spolupracujúc
eho
spoločenstva
ako základu
pre dobré
spolužitie
sedenie
v kruhu,
formulova
nie pravidiel
typu mať
právo byť
vypočutý,
právo
nevyjadriť
sa, mať
vzájomnú
úctu
a dôveru,
nevysmievať
sa, hovoriť
pravdu,
chrániť veci
svoje
i iných...

Vytvárať prosociálne
spoločenstvo žiakov.
Zoznámiť sa so
spolužiakmi.
Poznať pravidlá
skupiny a vedieť ich
vysvetliť.
Ovládať rôzne typy
pozdravov.
Poznať spôsob ako
vyjadriť vďačnosť
a prosbu.
Vysvetliť význam
komunikácie pre
dobré spolužitie v
spoločenstve.
Uvedomovať si
potrebu vzájomnej
úcty a

Žiak pozná spolužiakov
po mene.
Pozná pravidlá skupiny
a vie ich vysvetliť.
Ovláda rôzne typy
pozdravov.
Pozná spôsob ako
vyjadriť vďačnosť
a prosbu.
Chápe význam
komunikácie pre dobré
spolužitie v
spoločenstve.
Uvedomuje si potrebu
vzájomnej úcty a
dôležitosť vďačnosti.
Chápe gestá
neverbálnej
komunikácie.

Žiak spoznal
spolužiakov po
mene.
Zreprodukoval
pravidlá skupiny a
vie ich vysvetliť.
Predviedol rôzne
typy pozdravov.
Vyjadril vďačnosť
a prosbu.
Zhodnotil potrebu
vzájomnej úcty a
dôležitosť
vďačnosti.
Pochopil gestá
neverbálnej
komunikácie.
Reagoval na
neverbálnu
komunikáciu.

Aktivita: Na mená
Kompót.

Vysvetľovanie,
rozhovor so žiakmi.
Kolektívna práca
v triede.

Environ
mentáln
a
výchova,
Slovens
ký jazyk,
Prírodov
eda

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

93

➢Prvé kontakty
v triede a škole
zoznámen
ie,
oslovovani
e,
pozdrav.

dôležitosť vďačnosti.
Pochopiť gestá
neverbálnej
komunikácie.
Reagovať na
neverbálnu
komunikáciu.
Učiť sa prezentovať
sám seba, hovoriť
pravdu.

Vie reagovať na
neverbálnu
komunikáciu.
Učí sa prezentovať
sám seba, hovoriť
pravdu.

Od prezentoval
sám seba.

Aktivita: Klbko
Spoznajme sa
navzájom.

Dialóg, Hranie
scénky. Práca vo
dvojiciach. Slovné
hodnotenie

Environ
mentáln
a
výchova,
Slovens
ký jazyk,
Prírodov
eda

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

➢Komunikácia
zameraná na
sebaprezentáci
u a sociálne
vzťahy

Aktivita:. Autoportrét,
Demonštračná met.,
vysvetľovanie.
Dramatizácia
Slovné hodnotenie

➢Pravidlá
podporujúce
spolužitie v
skupine

Aktivita: Moje
obľúbené veci
Slovné hodnotenie

Prvky
prosociáln
eho
správania v
detskom
kolektíve

7 hodin

➢Vzájomná
úcta pri
komunikácii
pekne sa
pozdraviť,
osloviť,
navzájom
sa počúvať

Viesť žiakov k sebaúcte,
autonómii cítenia a
myslenia.
Vysvetliť, čo je to úcta
k ľuďom.
Vymenovať prvky úcty
k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom.
Vysvetliť, čo je to úcta
k ľuďom.
Vyjadriť vlastnými
slovami aké má prvky
úcta k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom.
Vhodne používať
pozdrav, prosbu a
vyjadrovať vďačnosť.

Žiak vie vysvetliť, čo je to
úcta k ľuďom.
Vie aké má prvky úcta
k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom.
Vie vysvetliť, čo je to úcta
k ľuďom.
Vie aké má prvky úcta
k vlastným rodičom,
spolužiakom a učiteľom.
Vhodne používa pozdrav,
prosbu a vyjadruje
vďačnosť.
K spolužiakom sa správa
ústretovo.

Žiak vysvetlil
a zdôvodnil svoje
chápanie úcty
k ľuďom.
Vymenoval prvky
úcty k vlastným
rodičom, spolužiakom
a učiteľom.
Vysvetlil, čo je to úcta
k ľuďom.
Vyjadril vlastnými
slovami aké má prvky
úcta k vlastným
rodičom, spolužiakom
a učiteľom.

Problémové
vyučovanie
Slovné hodnotenie

Výtvarná
výchova,
Regionál
na
výchova
a tradičn
á ľudová
kultúra

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj

➢Úcta k
vzájomným
požiadavkám,
vďačnosť za
vykonané
dobro (prosím,
ďakujem)

Aktivita: Tri zázračné
slová.
Slovné hodnotenie

94

K spolužiakom sa
správať ústretovo.

Vhodne používal
pozdrav, prosbu a
vyjadroval vďačnosť.

➢Vzájomná
pomoc medzi
spolužiakmi i
členmi rodiny.

Aktivita: Špagátiky
Slovné hodnotenie

Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta

9 hodin

➢Uvedomo
vanie si
vlastnej
hodnoty
(rozdiel
medzi
mnou
a ostatný
m
svetom),
sebaúcta
žiakov

Viesť žiakov k sebaúcte,
autonómii cítenia a
myslenia.
Mať slovnú zásobu,
ktorá vyjadruje základné
ľudské vlastnosti (dobrý,
zlý, veselý, smutný,
nahnevaný, radostný,
vďačný, nevšímavý...).
Pomenovať svoje dobré
vlastnosti.
Poznávať seba samého,
uvedomovať si vlastnú
hodnotu.
Cítiť potrebu
potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými.
Snažiť sa o
sebaovládanie a
znášanie námahy pri
prekonávaní prekážok.

Žiak má slovnú zásobu,
ktorá vyjadruje základné
ľudské vlastnosti (dobrý,
zlý, veselý, smutný,
nahnevaný, radostný,
vďačný, nevšímavý...).
Vie pomenovať svoje
dobré vlastnosti.
Poznáva sám seba,
uvedomuje si vlastnú
hodnotu.
Cíti potrebu
potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými.
Sebaúcta mu prináša
pokoj
(nepotrebuje žalovať,
vyvyšovať sa nad iných,
ponižovať ich...). Snaží
sa o sebaovládanie a
znášanie námahy pri
prekonávaní prekážok.

Žiak vymenoval
slová, ktoré vyjadrujú
základné ľudské
vlastnosti (dobrý, zlý,
veselý, smutný,
nahnevaný, radostný,
vďačný,
nevšímavý...).
Pomenoval svoje
dobré vlastnosti.
Poznával seba
samého, uvedomoval
si vlastnú hodnotu.
Snažil sa o
sebaovládanie a
znášanie námahy pri
prekonávaní
prekážok.

Môj erb
Vysvetľovanie,
demonštrácia,
samostatná práca
žiakov
Slovné hodnotenie

Slovens
ký jazyk,
Tvorivá
dramatik
a,
Regionál
na
výchova
a tradičn
á ľudová
kultúra

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Multikult
úrna
výchova

➢Poznanie
a
postupné
zvnútorňo
vanie
povedomi
a
jedinečno
sti a
nedotknut
eľnosti.

Obkresľovanie rúk,
zážitková metóda,
samostatná práca
žiakov, rozhovor
Slovné hodnotenie

95

➢Vedenie
k
sebaovlá
daniu
a znášani
u námahy
pri
prekonáv
aní
prekážok.
sebahodn
otenie

Slovné hodnotenie

Pozitívne
hodnotenie
iných

5 hodin

➢Človek
a jeho
hodnota -
spoznáva
nie
pozitívny
ch
vlastností
svojich
najbližšíc
h v
rodine, v
triede, v
škole, v
rovesníck
ych
vzťahoch
… (Čo sa
mi
najviac
páči na
mojej
mamičke,
ockovi,
starkých
…)

Naučiť sa hodnotiť.
Zaujímať vlastné
stanoviská.
Rozlišovať dobro od zla.
Slovne vyjadriť rozdiel
medzi dobrom a zlom
na ľuďoch zo svojho
okolia.
Tešiť sa z dobra a
odmietať zlo vo
svojom okolí (na
svojich najbližších v
rodine, v triede, v
škole, v rovesníckych
vzťahoch).
Oceniť dobro na iných,
prijať ocenenie,
rozvíjať postoj k
ľuďom, ktorí sú mu
nesympatickí.
Snažiť sa prispieť
osobnou aktivitou pri
vytváraní pozitívnych
vzťahov a klímy
v spoločenstve.

Žiak vie slovne vyjadriť
rozdiel medzi dobrom a
zlom na ľuďoch zo
svojho okolia.
Teší sa z dobra a
odmieta zlo vo svojom
okolí (na
svojich najbližších v
rodine, v triede, v
škole,
v rovesníckych
vzťahoch).
Je schopný oceniť dobro
na iných, vie aj prijať
ocenenie, rozvíjať
postoj
k ľuďom, ktorí sú mu
nesympatickí.
Snaží sa prispieť
osobnou aktivitou pri
vytváraní
pozitívnych vzťahov a
klímy v spoločenstve.

Žiak zaujal vlastné
stanoviská.
Rozlišoval dobro od
zla.
Slovne vyjadril rozdiel
medzi dobrom a
zlom na ľuďoch zo
svojho okolia.
Ocenil dobro na
iných, prijal
ocenenie, rozvíjal
postoj k ľuďom,
ktorí sú mu
nesympatickí.
Snažil sa prispieť
osobnou aktivitou
pri vytváraní
pozitívnych vzťahov
a klímy
v spoločenstve.

Anketa: Robím ti
reklamu, Loptičky.
Hra, hranie roly.
Individuálna práca,
práca vo dvojiciach
Slovné hodnotenie

Hudobn
á
výchova,
Regionál
na
výchova
a tradičn
á ľudová
kultúra

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Ochrana
života
a zdravi
a,
Multikult
úrna
výchova

96

➢Verbálne
vyjadrovanie
pozitívneho
hodnotenia
druhých.

Aktivita: Spolužiak
týždňa, Po pravej
ruke miesto mám
Slovné hodnotenie

➢Prehodno
covanie
negatívny
ch
skutočno
stí (dobro
– zlo, napr.
branie si
vecí
nazájom,
posudzovan
ie a
ponižovanie
, urážanie
menej
zdatných
detí
v oblasti
intelektu a
prejavov -
spevu,
kreslenia,
pohybu,
oblečenia,
rodinnej
situácie,
klamanie a
žalovanie…
).

Aktivita: Sympatia
strašiak,
Hra, Hranie scénky,
rozhovor so žiakmi

97

➢postoj k
ľuďom,
ktorí sú
nám
nesympat
ickí,
spôsobuj
ú nám
alebo
druhým
zlo
(úmyseln
e,
neúmysel
ne).

Brainstorming,
Vysvetľovanie
Slovné hodnotenie

Naša rodina

5 hodin

➢Hodnota
rodiny pre
jednotlivca
i pre
spoločnosť.

Osvojovať si sociálne
zručnosti potrebné
v sociálnych kontaktoch
s inými ľuďmi.

Identifikovať a slovne
vyjadriť rodinné vzťahy
(mama, otec, brat,
sestra, súrodenec, starí
rodičia, teta, strýko, ujo,
bratranec, sesternica).
Poznať svoje postavenie
v rodine.
Reflektovať dobro
plynúce z rodiny,
vyjadriť, čo ho na
rodinných vzťahoch teší,
čo je v rodine
najdôležitejšie.
Zo svojho pohľadu
ohodnotiť dobro ochrany

Žiak vie identifikovať
a slovne vyjadriť rodinné
vzťahy (mama, otec, brat,
sestra, súrodenec, starí
rodičia, teta, strýko, ujo,
bratranec, sesternica).
Pozná svoje postavenie
v rodine.
Reflektuje dobro
plynúce z rodiny, vie
vyjadriť, čo ho na
rodinných vzťahoch teší,
čo je v rodine
najdôležitejšie.
Vie zo svojho pohľadu
ohodnotiť dobro ochrany
a lásky, ktoré mu rodina
poskytuje.
Dobro zažité v rodine
prenáša do žiackeho
kolektívu.

Žiak Identifikoval a
slovne vyjadril
rodinné vzťahy
(mama, otec, brat,
sestra, súrodenec,
starí rodičia, teta,
strýko, ujo,
bratranec,
sesternica).
Opísal svoje
postavenie v rodine.
Reflektoval dobro
plynúce z rodiny,
vyjadril, čo ho na
rodinných vzťahoch
teší, čo je v rodine
najdôležitejšie.
Zo svojho pohľadu
ohodnotil dobro
ochrany a lásky,

Aktivita: Mama
sliepka, Dom
v ktorom bývam
Dialóg,
Slovné hodnotenie

Slovens
ký jazyk,
Prírodov
eda,
Matemat
ika,
Environ
mentáln
y
výchova

Osobnos
tný
a sociáln
y rozvoj,
Ochrana
života
a zdravi
a,
Multikult
úrna
výchova

➢Príbuzenské
vzťahy

Aktivita: Moja rodina.
Inštruktáž,
samostatná práca
Slovné hodnotenie

➢Rodičovská
láska a jej
význam
v živote
dieťaťa.

Aktivita: Reťaz,
Vysvetľovanie,
skupinová práca
žiakov
Slovné hodnotenie

➢Úcta,
komunikácia
a pomoc medzi
členmi rodiny.

Aktivita: Čím budem.
Inštruktáž,
samostatná práca
Slovné hodnotenie

98

a lásky, ktoré mu rodina
poskytuje.
Hovoriť o pekných
veciach v rodine.
Opätovať dobro v
rôznych situáciách
(príprava darčeka,

Hovorí o pekných veciach
v rodine.
Vie členom rodiny
opätovať dobro v rôznych
situáciách (príprava
darčeka,
slovné vyjadrenie...).

ktoré mu rodina
poskytuje.
Hovoril o pekných
veciach v rodine.
Opätoval dobro v
rôznych situáciách
(príprava darčeka,

➢Význam
blízkeho
človeka pre
život
jednotlivca.

Aktivita: Komu sa
chcem podobať,
inštruktáž, rozhovor
Slovné hodnotenie

99

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->