P. 1
ISCED I.

ISCED I.

|Views: 1,503|Likes:
Published by SukromnaZS
SZŠ
SZŠ

More info:

Published by: SukromnaZS on Oct 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2011

pdf

text

original

Sections

Základné informácie

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Nevyhnutné vstupné požiadavky na
štúdium

Na povinnú školskú dochádzku sú prijímaní
žiaci, ktorých rodič alebo zákonný zástupca
prejavil záujem, aby sa dieťa vzdelávalo na
súkromnej škole.
Do 1.roč. prijímané deti, ktoré splnili
podmienky na začatie plnenia povinnej
školskej dochádzky.

Spôsob ukončenia štúdia

Žiak získal primárne vzdelanie, ak úspešne
absolvoval posledný ročník pre I. stupeň
základnej školy.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

Doklad o získanom stupni vzdelania je
vysvedčenie s doložkou: „ Žiak získal
primárne vzdelanie“.

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 1

Možnosti ďalšieho štúdia, príp.
pracovného uplatnenia absolventa

Pokračuje vo vzdelávaní v ISCED 2

Ciele primárneho vzdelávania

1) poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedeného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a
prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať
svoje okolie,
2) umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si
základy spôsobnosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého,
3) podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením
problémov,
4) vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa porozumieť si, hodnotiť
/vyberať, rozhodovať/ a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,
5) podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene
vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a
citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce ak svojmu širšiemu
kultúrnemu a prírodnému okoliu,
6) viesť žiakov k tolerancii ak akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt,
7) naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť
zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať.

2

Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové spôsobilosti /ako
kombinácie vedomostí, spôsobilostí, skúseností a postojov/ žiakov na úrovni,
ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

Charakteristika absolventa primárneho vzdelávania

Absolvent prvého stupňa našej školy vie:
pracovať samostatne podľa písomných inštrukcií,
tvoriť písomné materiály,

získať informácie z rôznych zdrojov a meniť ich na poznatky,
využívať IKT ako zdroj informácií a komunikačný kanál,

rozpoznať problém a navrhnúť spôsob riešenia (kognitívne zručnosti),
pomenovať svoje pocity (pozitívne aj negatívne),

nájsť svoj efektívny spôsob učenia sa,
zaujať a prezentovať svoje stanovisko pri každej učebnej a životnej situácii,

argumentovať na základe získaných vedomostí a skúseností (personálne

zručnosti),
nadviazať priateľské vzťahy a vedome ich rozvíjať,
učiť sa s inými aj od iných (práca v tíme),

rešpektovať názor iných (rodiča, kamaráta, učiteľa...),
prijať spoluzodpovednosť,

oceniť svoju prácu aj prácu iných (dôležitá – pozitívna orientácia),
aktívne a otvorene komunikovať (sociálne zručnosti).

Naši absolventi primárneho vzdelania majú osvojené základy čitateľskej, pisateľskej,
matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudli základy pre osvojenie
účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získali predpoklady pre to, aby
si vážili sami seba, i druhých ľudí, dokázali ústretovo komunikovať a spolupracovať
Majú osvojené základy používania slovenského jazyka a dvoch cudzích jazykov.
Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných
stupňov vzdelávania.
Absolvent nášho vzdelávacieho programu má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

Sociálne komunikačné kompetencie

-vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu
stupňu vzdelávania,
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty
a vyjadriť svoj názor,

3

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
- rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie,
- chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,
uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných
situácií.

Kompetencia v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
-
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v
každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov.

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

–vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
–ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
–dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
–dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
–vie používať rôzne vyučovacie programy,
–získal základy algoritmického myslenia,
–chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
–vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.

Kompetencia učiť sa učiť sa

–má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových
–postupov,
–uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov ,
–vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v
iných činnostiach,
–uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok.

Kompetencia riešiť problémy

4

-vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti
riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri
podobných alebo nových problémoch,
- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a
spolupracujúcim) spôsobom.

Osobné, sociálne a občianske kompetencie

-má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času
- dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi
pri spoločnej práci,
- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na
úrovni primárneho vzdelávania),
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový

postoj,

- ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

Učebný plán pre ISCED 1 - šk. rok 2010/2011

5

Štátny vzdelávací program /ŠVP/

Školský vzdelávací
program

Vzdelávacia oblasť

Predmet

1.

2.

3.

Jazyk a
komunikácia

slovenský jazyk a
literatúra SJL

8

6

6

anglický jazyk

ANJ

-

-

3

Príroda a spoločnosť prírodoveda PDA

0,5

1

1

vlastiveda VLA

-

1

1

Človek a hodnoty

etická výchova

ETV

náboženská
výchova NBV

0,5

1

1

Matematika a práca
s informáciami

matematika

MAT

4

4

3

informatická
výchova

IFV

-

1

1

Umenie a kultúra

výtvarná výchova

VYV

1

1

1

hudobná výchova

HUV

1

1

1

Zdravie a pohyb

telesná výchova

TEV

2

2

2

Spolu povinná časť

17

18

20

Školský vzdelávací
program /5 hodín/
Slovenský jazyk a
literatúra

1

2

2

Prírodoveda

0,5

-

1

Vlastiveda

-

-

1

Matematika

-

-

1

Nábož. vých./NAV/
Etická výchova/ETV

0,5

-

-

Anglický jazyk /ANJ

2

2

-

Konverzácia v ANJ
KAJ

1

1

-

SPOLU

5

5

5

Spolu :

22

23

25

Poznámky k učebnému plánu ISCED 1

1.Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy.
2. Vyučovacia hodina má 45-minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže
zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.
3. Športové triedy majú zvýšený počet hodín v každom ročníku o 3 vyučovacie hodiny
na predmet športová príprava.
4. Učebné predmety, ktoré majú počet hodín v týždni 0,5 je možné riešiť ako 1 –
hodinové, každý druhý týždeň alebo ich spojiť blokovou výučbou.
5.Pracovné vyučovanie: možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý týždeň.
6. Cudzí jazyk - vyučuje sa jeden z jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, ruský,
španielsky a taliansky.

6

7. Predmety etická výchova a náboženská výchova sa vyučujú v skupinách.
8. Na cirkevných školách sa vyučuje náboženstvo ako samostatný predmet.
9. Predmet výtvarná výchova možno vyučovať v dvojhodinových celkoch každý druhý

týždeň.

10. Pri vyučovaní výtvarnej výchovy na počítačoch, delíme triedu na skupiny tak, aby pri
jednom počítači sedel jeden žiak.

Slovenský jazyk a literatúra /SJL/

Základnou funkciou vyučovania Slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov spisovnú
podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku, rozvíjať
komunikačné schopnosti na úrovni ústnej aj písomnej. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli
posilniť oblasť Jazyk a komunikácia v 1. ročníku o 1h Slovenského jazyka a literatúry,
v 2. ročníku o 2h a v 3. ročníku rovnako o 2h Slovenského jazyka a literatúry.

Anglický jazyk /ANJ/

Prvým cudzím jazykom na našej škole je Anglický jazyk. Dnešná multikultúrna spoločnosť
vyžaduje dokonalé zvládnutie cudzieho jazyka, preto Anglický jazyk vyučujeme už od
prvého ročníka. V rámci ŠkVP sme rozšírili oblasť Jazyk a komunikácia v 1. ročníku o 2h
Anglického jazyka a 1h Konverzácie v anglickom jazyku, rovnako v 2. ročníku o 2h
Anglického jazyka a 1h Konverzácie v anglickom jazyku.
Konverzácia vo 4. ročníku je vzhľadom na povahu predmetu vyučovaná v dvoch
skupinách, v rozvrhu je kombinovaná s informatickou výchovou.

Matematika /MAT/

Vzhľadom na obsah učiva a malú dotáciu v ŠVP predmetu Matematika v 3. ročníku sme
využili 1 hodinu na posilnenie tohto predmetu.

Prírodoveda /PRI/

Vzhľadom na zapojenie školy do projektu Zelená škola i na veľmi malú dotáciu predmetu
Prírodoveda v ŠVP (0,5 hod.) sme posilnili 0,5 hodiny PRI v 1. ročníku a 1 hodinu PRI
v 3. ročníku.

Vlastiveda /VLA/

Formovanie ľudskej osobnosti ako plnohodnotného občana nášho štátu je dôležitou
súčasťou výchovy a vzdelávania. Poznať svoju krajinu, jej krásy a históriu je najlepší
spôsob ako už v detskom veku rozvíjať princíp občianstva. Vzhľadom na to sme rozšírili
časovú dotáciu predmetu VLA v 3. ročníku o 1 hodinu.

Etická výchova /ETV/ - Náboženská výchova /NAV/

7

Oba predmety boli v 1. ročníku posilnené 0,5 hodinovou dotáciou čisto z organizačných
dôvodov – vzhľadom na spojené skupiny žiakov 1. a 2. ročníka /v ŠVP 0,5 hod. v 1.
roč., v 2. roč. 1 celá hodina/. Rovnako z organizačných dôvodov sú tieto predmety
vyučované v spojených skupinách aj v 3. a 4. ročníku.

Telesná výchova /TEV/

Vzhľadom na nedostatok hodín, ktoré nám poskytol prenajímateľ telocvične, sme boli
nútený zlúčiť jednu hodinu telesnej výchovy do skupín, v ktorých sa spájajú spolu žiaci 1.
a 2. ročníka, a žiaci 3. a 4. ročníka do jednej skupiny.

8

Kritéria hodnotenia práce žiakov prvého stupňa

Kontrola vyučovacieho procesu je proces, ktorým sa budú zisťovať a posudzovať
výsledky vyučovania, ako určitý stupeň dosiahnutia jeho cieľov, čo sa žiaci naučili a to
v oblasti kognitívnej, afektívnej i psychomotorickej. Posúdenie výsledkov vyučovania
chápeme ako hodnotenie.

Hodnotenie budeme prevádzať:

slovne – ústne skúšanie /klasické dlhé skúšanie pred tabuľou sa postupne
bude obmedzovať/,
klasifikáciou – známkovaním podľa metodických pokynov.

Metódy a formy hodnotenia používané v škole:

1.podľa spôsobu vyjadrovania žiakov:
a.ústne /priama ústna odpoveď/,
b.písomné /správa, výkres, test, diktát, projekt a ďalšie/,
c.praktické – vykonaná praktická činnosť /jednoduchý výrobok, počítačová
grafika, pokusy, a pod./.
2.podľa počtu súčasne skúšaných žiakov:
a.individuálne – 1 žiak,
b.skupinové – 3-5 žiaci,
c.hromadné/frontálne – celá trieda /ročník,
3.podľa časového zaradenia a funkcie hodnotenia:
a.priebežné skúšanie /z učiva jednej a viac hodín/,
b.súhrnné skúšanie /z učiva tematického celku, za polrok, celý rok, celý

stupeň/,
c.opravné skúšky /z učiva celého ročníka pri neprospechu/.

Podľa cieľa budeme používať formatívne a sumatívne hodnotenie:

1.formatívne hodnotenie – cieľom je momentálna spätná väzba, získanie informácií
ako sa žiaci učia, nájdenie chýb, nedostatkov a ich okamžité odstránenie učiteľom,
napr. overovanie naučeného učiva na vyučovacej hodine,
2.sumatívne hodnotenie – cieľom je určenie výsledkov vyučovania, úroveň
vedomostí v priebežnom hodnotení a záverečnom hodnotení, napr. vstupné,
polročné, výstupné testy.

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov bude poskytnúť žiakovi samému
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, na akej úrovni zvládol danú problematiku, v čom má
nedostatky, aké sú jeho pokroky.

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z § 55 Zákona o výchove a vzdelávaní
č.245/2008 Z.z. a platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov:
Metodický pokyn č.7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Škola v rámci svojho vlastného jednotného sebahodnotenia – autoevalvácie bude
hodnotiť žiakov podľa vlastných kritérií a sledovať vývoj prospechu žiakov individuálne
v rámci tried a ročníkov nasledovne:

9

Spoločná stupnica klasifikácie testov, školských úloh, kontrolných prác,
diktátov:

Roč. 1. – 2.
Diktáty
15-25 slov
chyby/známka

3. – 4.
Diktáty
35 – 45 slov
chyby/známka

0 – 1 = 1

0 – 1 = 1

2 – 4 = 2

2 – 4 = 2

5 – 7 = 3

5 – 7 = 3

8 – 10 =4

8 – 10 = 4

Nad 10 = 5

Nad 10 = 5

Jednotné hodnotenie úrovne pravopisu:

Úroveň pravopisu

Ročníky 1. – 4.

Výborná

1,00 – 1,40

Veľmi dobrá

1,41 – 1,80

Dobrá

1,81 – 2,30

Slabá

2,31 – 2,70

Nevyhovujúca

Nad 2,71

Jednotné hodnotenie dosiahnutej úrovne vyučovacích výsledkov v ročníkoch
1. – 4. v %-tách úspešnosti:

Vyučovacie výsledky

Dosiahnuté %

Výborné

Nad 90

Veľmi dobré

89 – 75

Dobré

74 – 50

priemerné

50 – 30

slabé

29 - 0

Jednotná stupnica hodnotenia štandardných testov v ročníkoch 1. – 4.

/základné učivo – žiaci ho musia ovládať/. Meranie absolútneho výkonu žiaka
/násobilka, základné počtové úkony,.../

Percent
á

Známka

100

1
99 – 902
89 – 633
62 – 504
49 - 0

5

Skóre testu

Používať pomôcky výpočtu známok zo skóre testu. Celkovú úroveň ovládania
štandardného učiva triedou budeme hodnotiť spoločne, nasledovne:

Ovládanie štandardného učiva

Percentá

Nadštandardné

100 – 90

Štandardné

89 – 75

10

Priemerné

74 – 54

Veľmi slabé

53 – 34

Nevyhovujúce

33 - 0

Zásady hodnotenia

V hodnotení budeme uplatňovať zásadu individuálneho prístupu teda
nerozdeľovania žiakov na úspešných a neúspešných. Každé hodnotenie bude mať
motivačný charakter. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so ŠVVP budeme
rešpektovať možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon
a budeme postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov základných škôl
7/2009-R.

Pri hodnotení žiakov všetci pedagogickí zamestnanci budú dodržiavať tieto jeho zásady:
1.individuálny prístup k hodnoteniu – spočíva v hodnotení žiaka podľa jeho možností
a schopností v porovnávaní so sebou samým v čase,
2.komplexnosť hodnotenia – hodnotiť všetky stránky rozvoja osobnosti žiaka –
kognitívnu, afektívnu, psychomotorickú, nielen vedomosti, ale aj zručnosti,
postoje a ostatné schopnosti,
3.pozitívna orientácia hodnotenia – vychádzať z kladov a predností žiaka, hodnotiť
to, čo žiak vie, najprv ho pochváliť až potom zhodnotiť nedostatky s povzbudením,
dať žiakovi príležitosť prežiť pocit radosti a úspechu,
4.umožniť sebahodnotenie – priestor na vlastné zhodnotenie, zhodnotenie
spolužiakov, vyvodiť kritické závery a urobiť potrebné korekcie,
5.otvorenosť hodnotenia – brať do úvahy zmenu žiaka, každý žiak môže byť nielen
slabý ale aj úspešný
6.sústavnosť a variabilnosť foriem hodnotenia – zmena metód foriem skúšania
a hodnotenia,
7.oboznámiť žiakov s kritériami hodnotenia vopred,
8.učivo najprv prebrať, zopakovať, až tak hodnotiť,
9.pri zistených nedostatkoch tieto čo najskôr opakovaním odstrániť.

Predpísané počty diktátov a ich zameranie:

1. ročník: 1 - záverečný na konci školského roka
2. ročník: 6 – Diktát č.1 – rozlišovacie znamienka
Diktát č.2 – krátke a dlhé samohlásky
Diktát č.3 – dvojhlásky
Diktát č.4 – slová s „ä“
Diktát č.5 – tvrdé a mäkké slabiky
Diktát č.6 – vety
3. ročník: 8 - Diktát č.1 – vybrané slová po „B“
Diktát č.2 – vybrané slová po „M“
Diktát č.3 – vybrané slová po „P“
Diktát č.4 – vybrané slová po „R“
Diktát č.5 – vybrané slová po „S“
Diktát č.6 – vybrané slová po „V“
Diktát č.7 – vybrané slová po „Z“
Diktát č.8 – záverečný na konci školského roka

Kontrolné práce

Kontrolné práce v počte 2 v každom ročníku vždy po polročnom prebratí a zopakovaní
učiva/ teda v 1. polroku a na konci školského roka/. Tematické písomné práce vždy po
prebratí daného tematického celku v každom ročníku.

Učiteľ systematicky odkladá všetky práce žiaka, testy, výkresy, projekty, referáty,
slohové práce, záznamy učiteľa z pozorovania, výsledky rozhovorov s ním, poznámky
rodičov a pod.

11

Povinné práce v hodnotiacom portfóliu žiaka za jednotlivý ročník budú:
vybrané písomné práce z jednotlivých predmetov,
napísané a opravené testy od vstupu až po výstup,
výsledky zo súťaží žiaka,
zapojenie do ročníkového projektu,
príspevky do školského časopisu,
➢prezentovanie ľubovoľnej témy.

Forma hodnotenia výtvarnej výchovy na prvom stupni ZŠ

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ
poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych
aspektoch prác žiaka. Túto formu budeme kombinovať aj so sebahodnotením žiaka.
Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so
známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch vyučovaných v škole. Hodnotíme
škálou od 1 do 5 a taktiež slovným hodnotením. Nebudeme známkovať každú prácu
a každý výkon žiaka.

Kritériá hodnotenia

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych
nápadov a vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy,
- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení,
- cieľavedomosť riešení,
- záujem o činnosti v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok,
- schopnosť spolupracovať,
- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
- technické zručnosti ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických
operácií s nimi,
- formálne zručnosti vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania,
- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie,
- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť
analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky;
c) priebeh získavania vedomostí:
- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými
edukačnými úlohami,
- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho,
- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania;
d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.

Forma hodnotenia hudobnej výchovy na prvom stupni ZŠ

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho
formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať
sa v hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy.
Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná náročnosť a
pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy
vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie
hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej
výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka. Učiteľ musí brať ohľad na
predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka, hudobná výchova vyžaduje
osobný, diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi.

Forma hodnotenia:

– ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomosti žiaka na
základe pozorovania,

12

– hodnotenie známkou -nie je nutné známkovať každý výkon žiaka.
Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude hodnotiť, aby poskytol žiakovi
iprostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji.
Hudobná výchova v 1. ročníku je priebežne a výsledne hodnotená takým istým
spôsobom ako iné predmety.
Od 2. ročníka žiakov hodnotíme škálou od 1 do 5 a taktiež slovným hodnotením.

Kritériá hodnotenia:

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami.
Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku:
a) priebeh vytvárania postojov:
– záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh,
– schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách,
– schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov,
b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:
– žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so
zodpovedajúcim výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové
zručnosti a návyky,
– orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie,
– hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných
nástrojoch a hrou na telo,
– orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a
ich funkcií,
– pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a
zdôvodniť,
– integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií
hudobnodramatických činností,
– aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia,
c) priebeh získavania hudobných vedomostí:
– vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s
preberanými edukačnými úlohami,
– poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance,
slovenské zvykoslovie,
– poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich
najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období.

13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->