P. 1
Lista_perfundimtare

Lista_perfundimtare

|Views: 3,049|Likes:
Published by Afrim Mazreku

More info:

Published by: Afrim Mazreku on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

UNIVERSITETI I PRISHTINËS

FAKULTETI JURIDIK
L I S T A
E studentëve të cilët janë !anua! ë! !e"jist!i# në vitin e a!ë të studi#eve të !!e"ullta ë! vitin a$ade#in %&&'( &)
N
r
.
r
e
n
d
.

N
r
.
D
o
s
.
Emri, emri i prindit dhe mbiemri Datëlindja Vendlindja Komuna Shteti
P
r
o
v
i
m
i

i

m
a
t
u
r
ë
s
P
r
o
v
i
m
i

p
r
a
n
u
e
s
G
j
i
t
h
s
e
j
t

p
o
e
n
a
1 10! N*!a Nase! Hasani ".0!.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,-.% /' 01.%
1&$0 D!it*n 2as3$i# 4e5i!i "0.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,,.% /' )).%
" ! A"i# 6u3a!!e# Aliu 10.0%.1#!1 'alaj (eri)aj Kosove 0 +++ & -) ))
& 1%! U!i# 6ini! Raci 0.0$.1#$% Gja*ove Gja*ove Kosove 0 +++ & -) ))
+ 1%"+ Fla$a 6e!i#an 2!a3a 11.01.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,/.- /, )-.-
% 1#!" Visa! K*le Ra#aj 1#.0%.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1+ +++,'.% /7 )-.%
! 1+ A!8ë! 6u!te9 :3a!!a 1$.0$.1#$% Gja*ove Gja*ove Kosove 1! +++ & /, )/
$ %" A8edin de!vis3 S3ala 0+.0$.1#$% ,ernjan Gja*ove Kosove 1! +++ & -) )/
# 101" Je3*na 2e5i! 2isli#i 11.0$.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++ ,7 /, )7
10 10%" Ti#u! Fuad Rani5i 0$.0$.1#$! Karllova- Gjilan Kosovë 0 +++ ,1 /, )7
11 11&$ Da;ina A;!i# 2u<aj 01.11.1#$# .ladro- /alishevë Kosovë 0 +++,/.) 7) )1.)
1 111% Det!ina A3#et Alis3ani "1.01.1#$$ Dubrovni* Dubrovni* Kroa-i 0 +++,/.- 7) )1.-
1" 111! A!ta =ani De#*lli !.0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,/.% 7) )1.%
1& 1111 A!dian Hasan Re:3a 10.0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++ ,1 /, )1
1+ 1"! S3$el9en S$ende! 2>t>5i 0.0&.1#$% Kravasari /alishev Kosove 1# +++ & -7 )1
1% 1$1 Is#et 6i;ta! Kast!ati 1%.0&.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,,.- /, )%.-
1! 1&&$ Vl*!a Adnan ?s#ani 01.0#.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,7.- 7) )%.-
1$ 1"1$ Kalt!ina =ani Ali3ajda!aj 1+.01.1#$$ 0sto1 0sto1 Kosovë 0 +++,,.% /, )%.%
1# 1!0+ E!ële3ta 2aj!a# P*aj 1+.11.1#$! Gja*ove 2ahove- Kosovë 0 +++,1.) 7) ),.)
0 111$ Kalt!ina A9e# Ade#i "1.0$.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,1.- 7) ),.-
1 1%#0 Kus3t!i# Is#ail N!eci $.0#.1#$! 'arilevë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,& /, ),
S
u
*
s
e
s
i

n
ë

s
h
*
o
l
l
ë
n

e

m
e
s
m
e
3
e
s
t
i

i

m
a
t
u
r
ë
s
1&!# Val#i!e 2aj!a# Sadi$u #.0%.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 0 +++,%.) 7) )&.)
" 11!+ Fit*!e Avdulla3 6e3#eti #.11.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,7.- 7) )&.-
& 1&0 Kus3t!i# R!uste# Palus3i ".11.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1+ +++,7.7 /, )&.7
+ 1"! S3a5i! Ha#di S3>ti 1.0$.1#$! 4shlan Vushtri Kosovë 1# +++,1.% 7) )&.%
% 1&1% Sa!a I9et Als3i5i 1.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,1.% /% )&.%
! $1 Lavdie =ani Ha#9aj 0+.10.1#$% Podujeve Podujeve Kosove 0 +++ & -& )&
$ 1"#0 Vi*leta Halil Paci &.0%.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë 0 +++,7.) 7/ '0.)
# 1%+& Vi*leta =ani V*ca 01.0&.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 0 +++,7.) 7/ '0.)
"0 1%+% Ha!is Ha9i9 @*<aj ".0".1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1# +++,%.- 7) '0.-
"1 1"!% A!8e! Kad!i Ke<#e9i +.1.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1% +++ ,% /, '0
" &# D!it*n Aa9i# Isla#i 1!.0#.1#$% Dumni- Podujeve Kosove 1# +++ & -& '0
"" 1& Vanesa Fadil Ba3ani 1$.0&.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++,1.) 7/ ').)
"& 1+&% Fidaije Halil Aliu 01.01.1#$$ 2e)all S*enderaj Kosovë 1# +++,,.7 7) ').7
"+ 1+!& Ade# Re:3e De#i!i 0!.0$.1#$% S*enderaj S*enderaj Kosovë 0 +++,1.7 7/ ').7
"% 1&0& Fati#e 2aj!a# 2es3i!i #.0#.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1# +++,7.% 7/ ').%
"! 1&$+ 2le!ta S3eti# Rudi ".0!.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,%.% /, ').%
"$ 1!"! Hava Nase! Vllasi 0.0+.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ ,/ 7) ')
"# 1#&1 Tea En"jell 2la$aj 1%.11.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 0 +++ ,- 7% ')
&0 "% Vet*n I9ejadin Ejui 01.1.1#$ (eri)aj (eri)aj Kosove 1$ +++ & -& ')
&1 10!0 6e!ita Id!i9 6usta;a 0+.10.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 0 +++ 0.) 7) ''.)
& 1&#% A!si# 6evl>d Se!#a:3aj .0$.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 0 +++,%.- 7/ ''.-
&" 111" Adelinë Enve! 2e!8at*vci 1".0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,/.7 7% ''.7
&& 1&%% Li!id*na Fadil P!e8!e9a "0.0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,/.% 7% ''.%
&+ $ Silvana Isu; C3>!i5i 01.0$.1#$" .lu1aji 3ropoje Sh5iperi 1! +++ & -& ''
&% "+ 2esa Re:3e Hasani 1.0+.1#$! Dumni- Vushtri Kosove 1" +++ & -7 ''
&! 1&$1 6e!van 6usta;e Bu!!i !.0!.1#$! /a)1it /a)1it Kosovë 0 +++,,.) 7/ '-.)
&$ 00$ Ha9e! Res3at S3e3u +.0#.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,,.) 7/ '-.)
&# 10"! Fat#i!e S3ai K!asni5i 0".01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,7.- 7% '-.-
+0 1!" K!es3ni$ Ra#adan Ka<iu %.0$.1#$$ .up5 0 poshte'esianë Kosovë 0 +++,,.7 7/ '-.7
+1 11+! 2as3$i# Rai; P!eteni 0$.0.1#$$ Pejë Pejë Kosovë 1$ +++ ,1 7/ '-
+ 1"#" Sadete 6e3#et Ae!$ini ".01.1#$! 4bri e Posht S*enderaj Kosovë 0 +++ ,7 7% '-
+" 1&0 Ed*na 2esi# Kel#endi 0#.0%.1#$# Pejë Pejë Kosovë 1" +++ ,/ 7) '-
+& %1 Ae#ajl Aa9i# 6a9!e$u $.0!.1#!& Gori6 /alishev Kosove 1% +++ & -& '-
++ 11! 6ent*! 6u3a#et Veliu 1&.0+.1#!! /itrovi- /itrovi- Kosove 1% +++ & -& '-
+% 1%0 6e3#et Ade# 4e5i!i 0.11.1#$+ 'raine Podujeve Kosove 0 +++ & /- '-
+! 1%& Hani;e Na9i; =aniu $.10.1#$0 Gjilan Gjilan Kosove 0 +++ & /- '-
+$ 1$1 C3avit 2aj!a# 6usa &.0#.1#$+ Vushtri Vushtri Kosove 1 +++ & -7 '-
+# 0$ Festi# Fadil Pi!a .0!.1#$ Po)horan Viti Kosove 1 +++ & -7 '-
%0 1"$0 Adnan Lati; Ka#8e!i 1$.0%.1#$$ 7aber 8ubin Pot Kosovë 1# +++,7.) 7% '/.)
%1 1&& 6i!linde Isla# 6a9!e$u #.11.1#$$ /alishevë /alishevë Kosovë 1! +++,&.) 7) '/.)
% 1+#! Sali3 2uja! H*:3a 1.0!.1#$$ 8a1reb 8a1reb Kroa-i 10 +++,7.- /, '/.-
%" 1!%+ Lavde!i# Sa8it 2ullat*vci 0!.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,%.- 7/ '/.-
%& 1% Pajti# El3a#i A3#eti 1%.0&.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++,7.7 7% '/.7
%+ 1%" A#anda A!si# =j>!evci 1!.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,&.7 7/ '/.7
%% 10$ 2u!i# Ila9 S3ala !.0&.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,&.% 7/ '/.%
%! 10$# 6a!i"*na =ë9i# Stavileci #.01.1#$# Pejë Pejë Kosovë 1+ +++,/.% 7/ '/.%
%$ 1"1 C3eva3i!e Ri;at Hete#i 1#.0+.1#$! .umadh Vushtri Kosovë 1% +++,1.% 7- '/.%
%# 1"+" A!8ë!es3ë 2e3a! 4*"jani 1$.0#.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,%.% 7) '/.%
!0 10$% =!esa 6i;ta! Jasi5i %.0&.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,1 7% '/
!1 1&&0 Teuta Avni H*:3a 1!.0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++ ,/ 7% '/
! 1+"1 Ha#di 6usli K!asni5i 11.0.1#$! Smallushë .ipjan Kosovë 0 +++ ,& 7/ '/
!" 10&& 2le!i# Hasan He!tica %.1.1#$$ 3ene)hdoll Prishtinë Kosovë 1+ +++,7.) 7/ '7.)
!& 1"% Al8iane D#e! D!a"us3a 1+.01.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,7.) 7% '7.)
!+ 1$%& La8in*t C3avit Llaas3tica "1.01.1#$# Prishtinë Prishtine Kosovë 1+ +++,7.) 7/ '7.)
!% 10+ Rai#*nda Sinan 6usliu #.0&.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,,.- 7) '7.-
!! 11" S3>5!i Nu!i H*:3a %.0#.1#$! 8oj) Pri)ren Kosovë 0 +++ 0.- 7/ '7.-
!$ 1"&$ Vi"an 2aj!a# Re:3a 0$.0!.1#$$ Pejë Pejë Kosovë # +++,,.- /7 '7.-
!# 1%"% Kalt!ina 6use P!eni5i 11.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,7.- 7/ '7.-
$0 1+"% Li!id*n Nu3i K!asni5i "0.0".1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,7.7 7% '7.7
$1 1+$+ =entiana C3evat De#i!aj 1&.0#.1#$$ Kline Kline Kosovë 1# +++,1.7 7% '7.7
$ 1$1 Elvi!a Avdi 4e5i!aj 0.0%.1#$$ 0sto1 0sto1 Kosovë 0 +++,%.7 7% '7.7
$" 1+! Vj*llca S3e5i! S>la 0.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ 0.% 7/ '7.%
$& 1"0# Vl*!a A3#et ?s#ani 0$.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,%.% 7% '7.%
$+ 1!!0 2e3a! Ila9 K!asni5i 1".11.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,% 7% '7
$% 1+! Nadi! Na9#i Re:3ei !.0.1#!1 ,erni- Gjilan Kosove 1$ +++ & /- '7
$! #! 4>#e! Ha#di =as3i 1#.0.1#!! S9er*e Kline Kosove 1& +++ & -& '7
$$ 1"#% C3eva3i!e I8is3 Kas*lli "0.01.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++ ).) 7/ '1.)
$# 1%%" Pe!a!i# 4ijadin 4e$a 01.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++,&.) /, '1.)
#0 1!+! =entiana 2esni$ 6usta;a 0".01.1#$# Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++,1.) 7/ '1.)
#1 1$"! Evlid Ha#it I8is3i 10.0+.1#!! 3ermi (eri)aj Kosovë 0 +++ ).) 7/ '1.)
# 1#0 =et*a! Fat#i! Re:3ei 1%.10.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1 +++,1.) 7) '1.)
#" 1%" Fat*s 6a$si# Ku5i 0&.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++ ).- /, '1.-
#& 1!# Li!id*n 2ejtulla3 De!v*deli 1&.0.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1& +++,,.- 7) '1.-
#+ 1$"1 Luan Ha#di H*ti 1.0#.1#$! 2at*o- 2ahove- Kosovë 0 +++ ).- 7/ '1.-
#% 1$&& Val#i! H>sen Ne9i!i 1.10.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1 +++,&.- /, '1.-
#! 1$% Dia#ant Avdi 4e$aj 0.0!.1#$$ 0sto1 0sto1 Kosovë 1& +++,,.- 7) '1.-
#$ 1#1& P*len H>sni P*93a!i 01.10.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++,7.- 7/ '1.-
## 1"%! Al8ana C3e#s3it Pa!du9i 0$.0%.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë 1# +++,%.7 7% '1.7
100 1&"$ 4ana Fadil H*:3a +.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).7 7/ '1.7
101 1!+$ 4ana R!a3#an Bi#ili !.0$.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++,%.7 7% '1.7
10 100" S$ende! Dali Sad!ia 1!.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ) 7/ '1
10" 110 Salë 6u3a!!e# 2aj!a$ta!i 10.0$.1#$# Pejë Pejë Kosovë 1& +++ ,, 7) '1
10& 11"! Ru93di Aa#il Ra#a "0.11.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 0 +++ ,, 7% '1
10+ 1"%% A!8n*!a A9e# Ade#i 1!.11.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++ ,, 7% '1
10% 1&!% Fe!ide A"i# Hasani 10.0$.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++ ,% 7% '1
10! 1#+0 Vl*!a Is#ail 6usaj 1#.1.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++ ,, 7% '1
10$ 1#+!' Luan 6usta;e Lulaj 1!.0&.1#$! Stan*aj Pejë Kosovë 1+ +++ ,1 7/ '1
10# 1#0 Ade# Id!9 K!asni5i 0.0+.1#$& Prishtine Prishtine Kosove # +++ & -7 '1
110 """ 2e!at 2aj!a# K!>e9iu 11.0%.1#$" Sopije Suhare* Kosove 1! +++ & /- '1
111 "&" Dlli 6u3a#et 4e$aj 10.1.1#$% De5an De5an Kosove 1" +++ & -& '1
11 101$ D*njeta Sa;et A*!!*lli 1%.0!.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,&.) 7% '%.)
11" 1+"+ A!t*n S3a8an Sadi$u 1#.0#.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 0 +++,&.) 7% '%.)
11& 0& S3$u!ta Hali# 2e$a 1.0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++ ).) 7/ '%.)
11+ 1%$! S3u$!i Enve! De!vis3i 1".10.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 0 +++,&.- 7% '%.-
11% 10!% A!ta S$ende! Du#ani 1$.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,&.7 7% '%.7
11! 1#%0 Sa!anda =je!"j =j*naj 1%.0%.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1$ +++,/.7 10 '%.7
11$ 1%++ D*ni$a Ne:3at Bana 1+.0$.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,1.% 10 '%.%
11# 1##" 6ajlinda Hil#i S>lej#ani 1.1.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,1.% 10 '%.%
10 10" D*njete 6usta;e 6a:3uni .10.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë 1+ +++ ,% 7/ '%
11 11"# A!linda Isa$ 2e$tes3i 1.0#.1#$! Gllo1ovi-e Prishtinë Kosovë 1# +++ ) 7/ '%
1 11+$ Ast!it Haj!ulla3 I8!a3i#i 0!.01.1#$$ S*enderaj S*enderaj Kosovë 1! +++ ,1 7% '%
1" 101 2aj!a# Nase! Hali#i 1&.0!.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1! +++ ,& 7/ '%
1& 11& 2le!ta Isa$ =as3i !.0$.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1% +++ & /- '%
1+ 1%% Nase! 6usta; 6e3#eti 0#.0".1#$% Po*le* 0 2i Gllo1ov- Kosove 1 +++ & -& '%
1% 0# La8in*t Sadi$ S#ajlaj 1.0.1#$ De5an De5an Kosove 0 +++ & /% '%
1! 1# Eli9a8eta Ndue Le$aj "0.0".1#$% Pri)ren Pri)ren Kosove 0 +++ & /% '%
1$ 11+ Al8an 2isli# Ka!avidaj 1!.0#.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++ 0.) 7% ',.)
1# 1&+0 Fat8a!d3e 6e3di Ta3i!i 1.11.1#$! Novolan Vushtri Kosovë 1# +++,1.) 10 ',.)
1"0 1%!& Val#i!e Sa8!i H>seni 0#.0%.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1! +++,%.) 7% ',.)
1"1 1#%& 2e!at S3ai Peci +.0&.1#$$ 2at*o- /itrovi-ë Kosovë 1# +++,1.) 10 ',.)
1" 11 Val*n 2aj!a# K!asni5i &.0.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1! +++ 0.- 7/ ',.-
1"" 1"+1 E!linda Nai# Ri9van*lli 0+.1.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,%.- 10 ',.-
1"& 1"%$ A!8e! S3e#sedin Kad!ijaj 11.0%.1#$$ Dreno- De6an Kosovë 1+ +++,7.- 7% ',.-
1"+ 1"$" Taulant R!a3#an K!>e9iu 1&.0!.1#$# Pa1arush /alishevë Kosovë 1" +++,&.- 7) ',.-
1"% 1"#! Senad 6ilai# 2e!is3a &.0.1#$# ,arravranë /alishevë Kosovë 1! +++ 0.- 7/ ',.-
1"! 1%1+ Ili!iana E#in 6a$*lli 0.0+.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,,.- 7/ ',.-
1"$ 1$+0 S35ie Re:3e Ha9i!i 10.01.1#$! Druar Vushtri Kosovë 1% +++,1.- 7% ',.-
1"# 11# Le*n*!a C3evat K!asni5i 10.0#.1#$! /aja- Podujeve Kosovë 0 +++ 0.7 7% ',.7
1&0 1&$$ T!endelina Aa9i# Re:3a ".01.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,%.7 10 ',.7
1&1 1$+! Rin*! A"!*n Vula 1%.10.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1 +++,,.7 7) ',.7
1& 1$%$ P!anve!a Lul9i# Sejtulla3u 0.0".1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++ 0.7 7% ',.7
1&" 11%0 A"*n Is#ajl De#i!aj 0%.01.1#$! 0sto1 0sto1 Kosovë 1! +++,/.% 10 ',.%
1&& 100 Adelina Paja9it Isu;i 1".0.1#$# S*enderaj S*enderaj Kosovë 1$ +++ ,, 7% ',
1&+ 1%+ E"9*n Hasan Jas3a!i 10.1.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 0 +++ ,% 10 ',
1&% 1#0& R!ita 6ejdi P*aj 1.1.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++ 0 7% ',
1&! ! S$ende! Is#et S3ala 1&.0#.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosove 1# +++ & /% ',
1&$ "" Fe!i9 S3a3in 6e3#eti 1$.0&.1#%# /itrovi- /itrovi- Kosove 11 +++ & -& ',
1&# 11" D!it*n 4enel Se!t*lli 0!.0!.1#$1 'ellani-e /alishev Kosove 1# +++ & /% ',
1+0 1%1 6ent*! C3avit Leci 1$.0+.1#$0 Kameni- Kameni- Kosove 1+ +++ & /- ',
1+1 1!+ Fiti# Ade# V*$s3i !.0%.1$$+ /itrovi-e /itrovi-e Kosove 11 +++ & -& ',
1+ $% La#i! I8!a3i# T3a5i 1&.01.1#$% 'uroje S*enderaj Kosove 1# +++ & /% ',
1+" #1 ?s#an 4>#8e! =as3i 0.10.1#$ 2ahove- 2ahove- Kosove 1+ +++ & /- ',
1+& "& La8in*t Ali 2e!is3a 01.10.1#$+ Peje Peje Kosove 11 +++ & -& ',
1++ 1"& =e9i# Kad!us3 Te!nava "1.0+.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++,7.) 7% '&.)
1+% 1"& Dl8e! A9e# Sinani +.0!.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++ ).) 7% '&.)
1+! 1++0 Lavdete Da3i# Ka8as3i 0#.0%.1#$! 4ptemush 2ahove- Kosovë 1! +++,7.) 10 '&.)
1+$ 1+!+ D!enus3a Ha$i A3#eti &.0&.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1$ +++,&.) 7% '&.)
1+# 1%!$ 2aj!a# Ha#e9 Id!i9i 1$.0$.1#$$ Peje Pejë Kosovë 1+ +++,&.) 7/ '&.)
1%0 10"$ A!8enita 2aj!us3 E#ini 1".0#.1#$! Gjilanë Gjilanë Kosovë 1# +++ 0.- 7% '&.-
1%1 10!& Al8e!t Hali# Kad!iu 1#.01.1#$# .i*o- S*enderaj Kosovë 1+ +++,&.- 7/ '&.-
1% 11"+ Lendi!e Fe!idin 2e!is3a %.0#.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1% +++,%.- 7% '&.-
1%" 11%$ Deta! Fe!i9 H*:3a "0.0".1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++,,.- 10 '&.-
1%& 1&1& 2esa!t Enve! 6ulaj 0%.0&.1#$$ 3ersteni* Gllo1ov- Kosovë 10 +++ 0.- /, '&.-
1%+ 1%!% He!*lind Ali D!a"us3a 1+.10.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1" +++,%.- 7/ '&.-
1%% 1%$& 2esa!t C3e#e 6etaj 1%.0.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1& +++,,.- 7/ '&.-
1%! 1!+ Sad!i 6u3a#et Alija 1!.0".1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,,.- 10 '&.-
1%$ 1!&& 2esa!t A9e# 6alaj 0+.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,1.- 10 '&.-
1%# 1#$1 Kus3t!i# Sa8it Ha#iti #.01.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1" +++,%.- 7/ '&.-
1!0 1$# Fat#i! Ha$i Ade#aj 0!.0#.1#$! Pejë Pejë Kosovë 1" +++ 0.7 7) '&.7
1!1 1%&+ S3a8an I#!i 2a;tiu 1!.11.1#$! .ipjan .ipjan Kosovë 0 +++,,.7 10 '&.7
1! 1%!! Aend!esa Ade# 2e5i!i 0.0".1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,1.7 7% '&.7
1!" 1% 2esa!ta Id!i9 =j>!evci "1.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,,.% 10 '&.%
1!& 1%$ A"nesa Is#et Lus3aj $.10.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,&.% 7/ '&.%
1!+ 1$&! Kujtesa U$e Daja$u "0.0".1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1! +++,,.% 7% '&.%
1!% 11%" Res#ije 2ed!i Fa9liu 0+.1.1#$! 'rabovi5 /itrovi-ë Kosovë 1+ +++ ,1 7% '&
1!! 11#0 Fat*s Lul9i# Ri9a3u "0.10.1#$% Gjilan Gjilan Kosovë 1# +++ 0 7% '&
1!$ 1%+! Se!a;ina Sa8!i Alus3aj %.0+.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++ ,, 10 '&
1!# 1!%& Fatlu#e Re!at Ade#i 1.0%.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++ ) 7% '&
1$0 1#%# 2le!ina Ha:3i Kast!ati 0.0$.1#$$ Peje Pejë Kosovë 1+ +++ ,& 7/ '&
1$1 &% 2esni$ Ha#e9 Ne9i!aj 0#.01.1#$! De5an De5an Kosove 1& +++ & /- '&
1$ 1+ S3u$!i 6ed!i 6usta;a +.0+.1#!# /ihali5 Vushtri Kosove 1$ +++ & /% '&
1$" 1$+ Ne:3at Ri9a Aeli 0!.01.1#$! 2o*aj (eri)aj Kosove 1& +++ & /- '&
1$& +1 Fl*!i# 2a3ti! 2aj!a#i 1.01.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1& +++ & /- '&
1$+ #0 6usaji Ae!i# K!asni5i 10.0.1#!0 8hilivod Vushtri Kosove 10 +++ & -& '&
1$% "0+ 2uja! 6use 43d!ella 10.10.1#$% Penu Podujeve Kosove 1$ +++ & /% '&
1$! 11+1 A!ianita S3a5i! Racaj "0.0+.1#$# Si5evë Kline Kosovë 10 +++,,.) 7) -0.)
1$$ 1## Nj*#e9a Fat#i! Hajda!aj 11.01.1#$# Sopije Suhare*ë Kosovë 1+ +++ ).) 7- -0.)
1$# 1+1" Aend!sa Sa#i =as3i 1.0".1#$! Pejë Pejë Kosovë 1$ +++ 0.) 7% -0.)
1#0 1+&1 2u!8u5e Sa3it K!ivenjeva 01.0#.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1% +++,,.) 7% -0.)
1#1 1++1 Fill*!eta Daut 2ilalli 0+.0!.1#$! Viti Viti Kosovë 0 +++,&.) 10 -0.)
1# 1!&# Re;i$ Avni Ne8iu 0$.0&.1#$! 'la- Dra1ash Kosovë 0 +++,1.) 1- -0.)
1#" 1#1 Fit*!e Eju Hajda!i 1$.0&.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1% +++,,.) 7% -0.)
1#& 10&! Al8e!ina Aa9i# Racaj 0.0#.1#$$ Si5evë Kline Kosovë 1+ +++ 0.- 7/ -0.-
1#+ 11%+ E!#i! El#i K!asni5i 11.11.1#$! 8ajm Kline Kosovë 1& +++,&.- 7/ -0.-
1#% 11+ Val#i!a Destan 2>t>5i 1#.11.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++,&.- 10 -0.-
1#! 1%! Selvije Sa8it I8!a3i#i 1$.0+.1#$! Pasja* Gjilan Kosovë 0 +++,&.- 10 -0.-
1#$ 1"+& Vet*n 6usa Sa3iti 1#.01.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,%.- 7% -0.-
1## 1&! D!it*n Sa;et Na9i;i 0&.0&.1#$# Sallabane Podujeve Kosovë 1+ +++ 0.- 7/ -0.-
00 1%"& Al8ane 2e$e H>lenaj 1&.0+.1#$! 3erno- S*enderaj Kosovë 1& +++,&.- 7/ -0.-
01 1!1$ Visa! Na9#i Lut*lli &.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++,,.- 7% -0.-
0 1#&" K*!a8 Fat*n P*ll*s$a 0+.0#.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1" +++,7.- 7% -0.-
0" 10+$ D!ita Alisa3it Halili 0#.1.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1# +++ ).7 7% -0.7
0& 10!! Nj*#9a Jenu9 H*:3a %.0!.1#$! Sh*up Sh*up /a5edoni 0 +++,&.7 10 -0.7
0+ 10$& Lavdi# A8d>sela#i C3eladini 1.0#.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,&.7 10 -0.7
0% 1! 2le!ta Ra"i Jas3anica 1$.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,/.7 1- -0.7
0! 1&"& D*d*na A8d>l =as3i 1%.0&.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,/.7 10 -0.7
0$ 1!#0 Kus3t!i# Ra#adan De#i 11.0+.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1$ +++ 0.7 7% -0.7
0# 1$10 2esa Na9#i 2>t>5i 0+.0$.1#$! :;la1e .ipjan Kosovë 0 +++,1.7 1- -0.7
10 11& Fit*!e Sejdi =ajtani 1+.0$.1#$! 2ubo- Kamni-e Kosovë 1$ +++,%.% 10 -0.%
11 11#& Leut!i# Ra#i9 C3elili 0$.11.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 0 +++,&.% 10 -0.%
1 1+#& Sinan H>sni Ja$ui .01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,& 10 -0
1" 1%&! 2le!te C3e#s3it 6e3#eti 0.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ ,% 7% -0
1& 1$0! A!lind Dali Du!a$u 1&.0&.1#$# Krushe e mad2ahove- Kosovë 1+ +++ 0 7/ -0
1+ & Sanije Is#et Ha9i!i 0.0.1#$! 'anull .ipjan Kosove 1! +++ & /% -0
1% +0 Ra#adan Ajeti Ja3*lli 1+.0".1#$" Dumni- Podujeve Kosove 1" +++ & /- -0
1! !0 I#e! Ja$u S3e3u 0".0#.1#$+ Pri)ren Pri)ren Kosove 1" +++ & /- -0
1$ 10%# Hidajete Isu; Leci 10.0.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++ 0.) 7, -).)
1# 11!0 2le!i# Haj!edin Sali3u "0.01.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1# +++,&.) 10 -).)
0 11$0 R*9a;a Enve! 6al*$u .0$.1#$$ Kline Kline Kosovë 1+ +++,,.) 7% -).)
1 1&" Fla$a Fat#i! C3elili 1.01.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,,.) 7% -).)
1110 Rin*! =ani H*:3a "0.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++,/.- 10 -).-
" 1!1" I8adete El;et Halili #.0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++,,.- 7) -).-
& 1"0& La8in*t Hasan Fa9liu 0$.1.1#$! .ipjan .ipjan Kosovë 1# +++,&.7 10 -).7
+ 00+ Al8ana Sadi$ H*:3a 0!.0%.1#$$ 2ahove- 2ahove- Kosovë 1+ +++,,.7 7% -).7
% 10& Fat8a!d3a 6usli 6usliu 10.1.1#$$ Sollobaje Podujeve Kosovë 1+ +++ ).% 7/ -).%
! 10"0 Da;ina A3#et Isu;i &.0$.01#$$ Kline Kline Kosovë 1+ +++,,.% 7% -).%
$ 11"1 Al8ulena Nija9i Els3ani 0#.0&.1#$! Sopi Suhare*ë Kosovë 1+ +++,,.% 7% -).%
# 1"$& A!t*n I#e! Du!a$u 01.0#.1#$! 4bri e Posht S*enderaj Kosovë 1 +++,7.% 7% -).%
"0 1+0+ R*8e!tina U$e Le$aj 1#.0#.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,,.% 7% -).%
"1 1%0$ 2e3a! Fadil H*ti 0.10.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++ 0.% 10 -).%
" 1%$" =j>lna9 E!d*"an Ba$a 1#.0+.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1% +++,&.% 7% -).%
"" 10"1 Fl*!i# 4a3i! Sadi$u 11.0#.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ ,, 7% -)
"& 10!" Lu9 Ndue 2alaj 1%.0+.1#$$ 2ano- Kline Kosovë 1+ +++ ,, 7% -)
"+ 1&%$ Anti"*na Ru93di Ka!a:3a 1&.0+.1#$! 7i*atove e reGllo1ov- Kosovë 1+ +++ ,, 7% -)
"% 1%1% Ledi*n 6u!at 6u<aj !.0&.1#$$ Korishë Pri)ren Kosovë 1! +++ 0 7% -)
"! 1$!& Eli9a8eta Ni$*lle =jid*da +.11.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++ ,/ 11 -)
"$ % Al8an A8dulla3 Ajva9i 1.0".1#$% Gjilan Prishtine Kosove 1% +++ & /% -)
"# +$ Kus3t!i# Fat#i! "ecaj 1.0+.1#$% Suhare* Suhare* Kosove 1% +++ & /% -)
&0 %" Ale$sande! 4e; 2u<aj 1&.1.1#$+ Gja*ove Gja*ove Kosove 1% +++ & /% -)
&1 !! =ani#ete Ja3i!i Hajdini ".0&.1#$& Podujeve Podujeve Kosove 0 +++ & 7) -)
& !# 6andeta 6u3a!!e# Hadë!"j*naj 0".01.1#$& Pober1jë De5an Kosove 0 +++ & 7) -)
&" $# Val#i! Fai$ Fetiu &.10.1#$ Pri)ren Pri)ren Kosove 1% +++ & /% -)
&& 1++ A;e!dita 2aj!a# 2*"i5i 0.01.1#!" Komoran Gllo1ov- Kosove 0 +++ & 7) -)
&+ 1!$ =a9#end S$ende! Peci !.0!.1#$% /itrovi-e /itrovi-a Kosove 1 +++ & /- -)
&% +# A!dita Ali Lles3i ".0&.1#$ Prishtine Prishtine Kosove $ +++ & -& -)
&! $# A!linda 2e5i! H*:3a !.0#.1#!& Ka5ani* Ka5ani* Kosove 0 +++ & 7) -)
&$ "0" 6e!it*n =ani Ra#adani 11.0%.1#$% /edve- .ipjan Kosove 1% +++ & /% -)
&# " Nu3i Ha$i; Jas3a!i 0.0!.1#$0 Gerdov- Podujeve Kosove 1 +++ & /- -)
+0 10!# Kad!i Ja3ja E#ini 10.0#.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1% +++ 0.) 7% -'.)
+1 10#& S3$el5i# Sa3it 2e!is3a !.0%.1#$$ 2ahove- 2ahove- Kosovë 10 +++,%.) 7/ -'.)
+ 1"! Enis 4e5i! 2e!is3a 1#.0+.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++,,.) 7/ -'.)
+" 1%#& Lu#tu!ie Ha$i; 6usta;a 0".0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,,.) 1- -'.)
+& 11!1 Kus3t!i# Ha8i8 Ra#us3i 01.0+.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,&.- 10 -'.-
++ 1!11 Sale Avdulla3 6*!ina !.0!.1#$$ Dreno- /alishevë Kosovë 1+ +++,&.- 7% -'.-
+% 1!#$ 6ent*! Tune F!!*$aj &.0!.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 11 +++ ).- 7) -'.-
+! 1#& C3enete Ha:3i Uj$ani 10.0" /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++,,.- 7/ -'.-
+$ 1#%$ 6i!anda 6i!adin Ka!a#ani %.01.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1 +++,&.- 7/ -'.-
+# 010 Kenan Fuat Sll*vinja #.0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1! +++,,.- 10 -'.-
%0 101 Al8e!të Ne:3#i K!asni5i 0#.0+.1#$! /aja- Podujeve Kosovë 0 +++ ).7 10 -'.7
%1 1&+ A!linda 6u!vet 6u<aj "0.0+.1#$$ Korishë Pri)ren Kosovë 1+ +++,1.7 10 -'.7
% 1+&0 Raj#*nda Res3at Ka!an"ja 0.0#.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1+ +++,&.7 7% -'.7
%" 1+!% 6enus3e 2aj!us3 2e!is3a %.1.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1! +++ ).7 7% -'.7
%& 110# El#a9e 6e3di =e!"u!i 1#.11.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,,.% 1- -'.%
%+ 11!" Vl*!a Ra#adan Ku!taj 0.01.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 0 +++,,.% 1- -'.%
%% 1&"! F*!tesa Isu; 2!a3i#i 0".0%.1#$! Pleshinë (eri)aj Kosovë 0 +++ ).% 10 -'.%
%! 1$!1 Sead Sa8!i 6usa 0".0!.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1% +++ 0.% 7% -'.%
%$ 10$$ Al8ulena Feti Ruste#i 0+.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ ,& 7% -'
%# 11## Aend!esa H>sen 6ali5i 11.0#.1#$$ Konoti-e e poGllo1ov- Kosovë 1+ +++ ,& 7% -'
!0 1"%0 2e3a! Aa9i# Aliu 0$.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ) 10 -'
!1 1%0& Fi:3!ije 6usa D!a"aj 1&.0&.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1+ +++ ,& 7% -'
! 1%+# 2e3a!e Nu!edin K*n"jeli 11.0".1#$! .ipjan .ipjan Kosovë 0 +++ ,, 1- -'
!" 1%%0 2le!i# 6ilai# C3e#a 1+.0+.1#$! 3opille Shtime Kosovë 0 +++ ,, 1- -'
!& 1!#% Fisni$ Nase! 6us*lli 0+.0".1#$$ Pjetershti-e Shtime Kosovë 1 +++ ,1 7% -'
!+ 0%! Ed*na A!i; 2e!is3a ".0#.1#$$ Peje Pejë Kosovë 0 +++ ,, 1- -'
!% &1 Val*n Fadil H>seni 1#.0!.1#$& (eri)aj (eri)aj Kosove 1# +++ & 7) -'
!! $" 2e$i# 2ed!i Jas3a!i 1.0".1#$% /a)1it <bili5 Kosove 11 +++ & /- -'
!$ 1"0 2esa!tëId!i9 2la$<*!i #.0#.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1# +++ & 7) -'
!# ""1 Fadil 2e5i! Bu!!i $.0$.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1# +++ & 7) -'
$0 101 Val*n 2e5i! 2isli#i 0+.0&.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,%.- 1- --.-
$1 10+! 6u3a#e! Sa3it 6e3#eti 0.0$.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,&.- 1- --.-
$ 1"11 Ra#adan 2aj!a# De#aj 1+.0$.1#$$ Grej*o- Suhare*ë Kosovë 1" +++ ).- 7/ --.-
$" 1"$1 Valdete 6usa De!"uti &.0#.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1$ +++,1.- 1/ --.-
$& 1+$ Hali#e Enve! Halili 1$.0+.1#$$ .lado- Podujeve Kosovë 11 +++,&.- 7/ --.-
$+ 1%"1 S3$u#8in Fat*s 6u<*lli 1".0%.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë 1" +++ ).- 7/ --.-
$% 0++ K!es3ni$ Ra#e Ni#*ni 0$.11.1#$! Glavi5i-ë Pejë Kosovë 0 +++,&.- 1- --.-
$! 100& 6i!linda Sa;et 2>t>5i 10.0#.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,&.7 1- --.7
$$ 101+ 2esa!ta Re:3e Hajda!i 1%.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,%.7 10 --.7
$# 10 Dia! Il#i Jusu;i 1.10.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1# +++,7.7 11 --.7
#0 1"" Fidan Se;a Sali3u +.0.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1" +++ ).7 7/ --.7
#1 1"$+ 2uja! Halil T3a5i 0.0#.1#$$ Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë 1+ +++ 0.7 7% --.7
# 1&+ 6i!linda Dede 2ala "0.0+.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,&.7 1- --.7
#" 1&$% A!ta =a9#end Jusu;i !.0#.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,&.7 1- --.7
#& 1+$0 Li!id*na 2as3$i# 6a:3uni 1$.0.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1" +++,7.7 10 --.7
#+ 1!$ Pet!it D*de N!ecaj +.0.1#$# Peje Pejë Kosovë # +++,%.7 7/ --.7
#% 1#0$ Kujtese 2!a3i# Kast!ati 1.01.1#$$ Peje Pejë Kosovë 1# +++,,.7 1- --.7
#! 1#+# Isa3 Jusu; 6usta;a 10.0+.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1& +++,1.7 10 --.7
#$ 1!#! Ili! Ra#i9 S3alaj 0#.1.1#$$ 8all5 0sto1 Kosovë 1 +++,%.% 7% --.%
## 0%& S3$el5esa 6usta; Hade!"j*naj 0+.10.1#$! Sllup De6an Kosovë 0 +++,&.% 1- --.%
"00 11#% Rej3an S3e;$i K*s*va 1#.0.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,1 11 --
"01 1# =!anit Ra#adan 4enelaj 1+.0#.1#$# Gjino- Suhare*ë Kosovë 1& +++ ,& 7% --
"0 1+" Fe3#i A9e# ?llu!i 1$.0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,& 1- --
"0" 1+$ E:3#ein R!uste# Sinani "1.1.1#$! S9e5el Podujeve Kosovë 1+ +++ 0 7% --
"0& 1%+$ 6i!vete Nu!edin K*n"jeli !.0!.1#$$ .ipjan .ipjan Kosovë 0 +++ ,& 1- --
"0+ 1$++ 6i#*9a 6usta;e 6*!ina +.0&.1#$$ Gllobar Gllo1ov- Kosovë 1+ +++ 0 7% --
"0% $ Is#et Kad!i 2>t>5i 1+.0!.1#! Nishor Suhare* Kosove 1$ +++ & 7) --
"0! 1!0 2u!i# 2ejtulla3 ?s#ani 11.0$.1#$ Gjilan Gjilan Kosove 1& +++ & /% --
"0$ $" Ha:3i Sejdi =as3i 01.0#.1#!& S9er*e Kline Kosove 1$ +++ & 7) --
"0# ""! 2le!i# 2aj!a# Ba$*lli 1%.0#.1#$+ Krileve Kameni-e Kosove 1$ +++ & 7) --
"10 11# Isu; Sa3it Ra#adani #.1.1#$% .ipjan .ipjan Kosovë 1% +++,&.) 10 -/.)
"11 1!$ Al8an Kad!us3 Has3ani 1.0&.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 0 +++,%.) 11 -/.)
"1 1&0" 2ese Sadi$ S3e;5eti 1&.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,7.) 1- -/.)
"1" 1#&+ Re:3e Fai$ 6usa .0".1#$! 'aj1ore /itrovi-ë Kosovë 0 +++ 0.) 1- -/.)
"1& 10%$ Pleu!at Ne9i! S3*s3i .0%.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1& +++ 0.- 7% -/.-
"1+ 1&&# A!#end S3e;i$ Is#ajli 0.0&.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++,%.- 10 -/.-
"1% 1%&% Senad 6a3#ut Fe!ati 01.0&.1#$% Gja*ove Gja*ove Kosovë 1& +++ 0.- 7% -/.-
"1! 1$$# Na9#ije Halit H*:3a 01.0!.1#$! Suhare*ë Suhare*ë Kosovë 1+ +++ ).- 7% -/.-
"1$ 1#! A!iand =ani 2*jaj 11.01.1#$! Kerrni-e Kline Kosovë 1+ +++ ).7 7% -/.7
"1# 101! Hasie 6e3#et A8dulla3u 1+.0!.1#$! 'erveni* Podujeve Kosovë 1+ +++,,.% 10 -/.%
"0 1+0 Valdete R!a3#an Pla$aj 11.0+.1#$! Ne*o- Gllo1ov- Kosovë 1% +++,&.% 10 -/.%
"1 1""" 6e!itë A9i9 6a9!e$u 10.1.1#$! /alishevë /alishevë Kosovë 1& +++,/.% 1- -/.%
" 1+11 Ne!tila S>lë S>l#etaj +.11.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,,.% 10 -/.%
"" 1%1# Al8e!ina =ani F*ni5i 1$.10.1#$$ 8ajm Kline Kosovë 1 +++,,.% 7% -/.%
"& 1&0 A!diana H>sni Alaj 1".0&.1#$# Drano- De6an Kosovë 1+ +++ ,, 10 -/
"+ 1#+ S>lej#an S3e!i; 2anja !.0.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë 1+ +++ ) 7% -/
"% 1"%# Teuta S3e;$i A9e#i !.11.1#$$ Dumni-ë Podujeve Kosovë 10 +++ ,& 7/ -/
"! 1+&$ Lau!es3e R!a3i# =e!d*vci 1%.11.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1$ +++ ,7 11 -/
"$ 1!## Nai# 4>8e! 4>8e!aj 0&.0&.1#$% Dreno- 2ahove- Kosovë 0 +++ 0 1- -/
"# 1$%+ Ali Seli# Ade#aj $.0.1#$$ 0sto1 0sto1 Kosovë # +++ ,, 7/ -/
""0 1$#1 Luljeta Ha8i8 Jas3a!i 1.0#.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++ ,% 10 -/
""1 1#%% 2esni$ S3e#si =e!"u!i 0&.0+.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë # +++ ) 7) -/
"" 0+! S3at S3end Ka#e!i ".10.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 11 +++ ,% 7% -/
""" 10$ He$u!an 2e$i# Kast!ati ".10.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosove 1" +++ & /% -/
""& "+ S3>3!ete S3a8anaj S>laj 11.0.1#$! Sllapu)han Suhare* Kosove # +++ & /- -/
""+ 10"" R!*na Ne:3at 2e!is3a 0#.0#.1#$# Prishtinë Prishtine Kosovë 1 +++,1.) 10 -7.)
""% 1"+$ Val*n Hasan H>senaj 0#.0".1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).) 1- -7.)
""! 1+&+ Kujti# Re:3e 4u$aj ".1.1#$! De6an De6an Kosovë 1$ +++,&.) 1- -7.)
""$ 1+!" K*s*va!e Feta3 Feta3u &.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).) 1- -7.)
""# 1%% D!enus3a A9i9 2e!is3a 1".0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++ ).) 7% -7.)
"&0 1!# Aend!esa S3e;i$ 6e3#eti 0.0%.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1" +++ 0.) 7% -7.)
"&1 1## A!t*n La9i# 6e#a 0#.0&.1#$$ Viti Viti Kosovë 0 +++ ).) 1- -7.)
"& 10#1 Fla#u! Sa#i Pi!eva .0+.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++,%.- 7% -7.-
"&" 1"" 6i#*9a Ra3i# 2e$aj 1.0#.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1$ +++,&.- 1- -7.-
"&& 1&#! Da;ina Fa!u$ S3a8ani 0.11.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1" +++ 0.- 7% -7.-
"&+ 1%& 6i!sad Il#i =as3i 1.0".1#$! Krushev- S*enderaj Kosovë 1& +++,,.- 10 -7.-
"&% 11$ Li!id*n Isla# ?s#an$aj 1".0#.1#$! .ubi)hde =asi Pri)ren Kosovë 0 +++ ).7 1- -7.7
"&! 1#1 Fuad Nu3i Haj!ulla3u #.0#.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1# +++ 0.7 1- -7.7
"&$ 1&11 Taulant 2a;ti H*:3a 1%.0%.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1" +++,%.7 10 -7.7
"&# 1&% Sa#i! 6e3di El#a9i 1$.0&.1#$! Dra1ash Dra1ash Kosovë 1% +++ 0.7 10 -7.7
"+0 1&!" D!enus3e Ne:3#i 6*!ina 1#.0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++,7.7 1- -7.7
"+1 1%+ Val*n Ae#ajl 2aj!a$ta!i 0.01.1#$# Pollu)hë 2ahove- Kosovë 1+ +++,&.7 10 -7.7
"+ 1%!# 2le!ina Ise Kel#endi 01.0#.1#$! Peje Pejë Kosovë 1# +++ 0.7 1- -7.7
"+" 1"0" Val*n Isa$ Hajda!i ".0!.1#$! Viti Viti Kosovë 1$ +++,&.% 1- -7.%
"+& 1"+ Fl*!entina Heset 4e5i!i 0".0+.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1# +++,/.% 1& -7.%
"++ 1&"# A!dita 6e:3it Pe!<u$u 1&.11.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 0 +++,,.% 11 -7.%
"+% 1+"0 D*njeta C3e#s3it Ba$*lli 1!.0&.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,1.% 1- -7.%
"+! 1+&! S35ie Seli# Aliu 1&.11.1#$$ 2e)all S*enderaj Kosovë 1! +++,,.% 1- -7.%
"+$ 1%!1 K*!a8 4*" 6u3a!!e#i 1.0.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++,&.% 7/ -7.%
"+# 0"$ 2le!ina S$ende! Ade#i !.0#.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1" +++,%.% 10 -7.%
"%0 0+ Val#i! Fadil K!>e9iu 0.1.1#$! Kline Kline Kosovë 1 +++,&.% 7% -7.%
"%1 100! 2isli# 6u!at 2isli#i 01.0+.1#$! Gllamni* Podujeve Kosovë 10 +++ ,% 7% -7
"% 11%% Haj!ije Halit 43d!ella 0%.0%.1#$$ Penushë Podujeve Kosovë 1& +++ ,, 10 -7
"%" 11$& A;e!dita 2e5i! S3ala 01.0.1#$$ 'aran Pejë Kosovë 1% +++ ,% 1- -7
"%& 10+ 2aj!a# Asi# =as3i $.0+.1#$! =o5e e :;teti Pri)ren Kosovë 0 +++ ) 1- -7
"%+ 1%& 2uja! 2!a3i# Ha#9aj 0&.0!.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1$ +++ ,1 11 -7
"%% 1"1# Fla$a Esat =utaj 1#.0&.1#$# Pri)ren Pri)ren Kosovë 1 +++ ,& 7% -7
"%! 1+$% 6ese!e E$!e# 4eneli "1.0+.1#$$ 'ob Ka6ani* Kosovë 0 +++ ) 1- -7
"%$ 1%0+ 2at*n Fla#u! Stu8lla 1!.01.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1% +++ ,/ 11 -7
"%# 1%"! Adeline Aa#il Fe$a 0$.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++ ,% 7% -7
"!0 01! Altina Seli# Seli#i 0$.0".1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ ,1 1- -7
"!1 0% Ad#i! Luan Sadi$u 1!.1.1#$! Vranje Vranje Kosovë 1& +++ ) 7% -7
"! && =e9i# I9ja3 Ha:3iu 1".0".1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & /% -7
"!" 1& 6i:3en =ani Ka!a5a 1$.1.1#$+ :i*atove Gllo1ov- Kosove $ +++ & /- -7
"!& %& Jet*n Ha9i! Ku5i 10.0#.1#!% De5an De5an Kosove 1 +++ & /% -7
"!+ $ Fe3#i A8dulla A*!!aj ".0!.1#$% 3i- S*enderaj Kosove 0 +++ & 77 -7
"!% "1# D!it*n S3u$!i =as3i 1.0!.1#$+ Pri)ren Pri)ren Kosove 1 +++ & /% -7
"!! 1001 Ra8ie Re;$i Ve3ai 1+.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,1.) 1& -1.)
"!$ 1$+ Al8ulena Re:3e Lulaj %.%.1#$$ Pejë Pejë Kosovë 0 +++,&.) 11 -1.)
"!# 1"#& Val*n A;!i# Nu!edini 0#.0#.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,&.) 11 -1.)
"$0 1++ 2aj!a# 6usa Lati;aj 1%.0&.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++,%.) 1- -1.)
"$1 1!$# Valdete Nu!edin S3ala 0%.10.1#$$ Gum-at /alishevë Kosovë 10 +++ ).) 7/ -1.)
"$ 1#10 Ne:3at S>lej#an 2e!is3a 1&.11.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1+ +++,%.) 1- -1.)
"$" 1#+$ Ra3i#e Il#i 6i;ta!aj 0&.0!.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++,1.) 1- -1.)
"$& 1&1+ Du!i# Aa9i# 4e5i!aj 0%.01.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ 0.- 10 -1.-
"$+ 1+01 A!tina ?s#an Re:3a 0%.0+.1#$$ 'aj6inë Podujeve Kosovë 1+ +++ 0.- 10 -1.-
"$% 1%0" Fl*!entina C3evat 2*s3nja$u .0+.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1 +++ 0.- 7% -1.-
"$! 101# Lendita Sadi$ Sali3u &.0".1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,&.7 11 -1.7
"$$ 10&$ El3e#e Sad!i La3u 1".1.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë # +++,%.7 7% -1.7
"$# 1"&" Vila!d C3avit 2>t>5i #.10.1#$$ .eshan Suhare*ë Kosovë 1+ +++,%.7 1- -1.7
"#0 1"%1 A!tan Sad!i Sa!a<i ".1.1#$% 'ivola* <bili5 Kosovë 1! +++,&.7 1- -1.7
"#1 1"!1 Ili!jana 6asa! =as3i !.0!.1#$# 2ahove- 2ahove- Kosovë 1+ +++,%.7 1- -1.7
"# 1&"+ 6i!anda Sa8edin Ha:3iu 1%.0".1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,%.7 1- -1.7
"#" 1!1 R!e9a!ta Halil C3e#ajli 1#.0$.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++,%.7 7% -1.7
"#& 1!! Jet*n Re:3e ?s#ani 0$.0#.1#$$ S*enderaj S*enderaj Kosovë 11 +++,&.7 7% -1.7
"#+ 1!!" Al8ulene Asllan N!ecaj $.0&.1#$# (eri)aj (eri)aj Kosovë 1& +++,&.7 10 -1.7
"#% 0"+ 2esa!t C3a;e! Sejdiu 1&.0!.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1+ +++ 0.7 10 -1.7
"#! 10!$ 2esi#e 2e3!a# Hasani "0.0!.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1# +++,,.% 11 -1.%
"#$ 1"00 Al8ane Le$e Le$aj .0!.1#$$ Kline Kline Kosovë 1& +++,1.% 1- -1.%
"## 1"0& E"9*n H>sen Aalla$u 1.10.1#$$ Suhare*ë Suhare*ë Kosovë 10 +++ ).% 7/ -1.%
&00 1&#" 6usa =ani Avd>li 1&.0$.1#$! .es*ov- .es*ov- Serbi 1# +++ ).% 1- -1.%
&01 1#$$ Re;i$ 6u3a!!e# Ku!ti $.0".1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1+ +++ 0.% 10 -1.%
&0 11! 2e$tes3 Ha8i8 6uji 1+.0+.1#$! 'resal- Gjilan Kosovë 1$ +++ 0 1- -1
&0" 1"!" E!san 2esi# Aav*lli 0.0+.1#$$ Pejë Pejë Kosovë ! +++ ) 7) -1
&0& 1&1$ Paja9it 6u!sel K!asni5i 0.0.1#$# Per5ev- Kline Kosovë # +++ 0 7/ -1
&0+ 1++$ Fatlu# S3e!i; Vitija 0+.0.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1% +++ ,7 11 -1
&0% 1%! Kujti# S*$*l A3#eti 1.10.1#$$ Preshevë Preshevë Kosovë 1$ & 7/ -1
&0! 1%"" Luljeta Nu!edin S>laj 10.0+.1#$! Koperni-e Kameni- Kosovë 0 +++ ,1 1& -1
&0$ 1$0$ Le*n*!a Fadil 6u3a!!e#i %.10.1#$! 'istri-e e Sha.eposavi5 Kosovë 1# +++ ,, 11 -1
&0# 0&# Teuta R!a3i# Haliti ".1.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1 +++ ,% 10 -1
&10 100 =ani Is#ajli Tus3a 1!.0&.1#$! Prishtine Prishtine Kosove 1# +++ & 77 -1
&11 ! Adnan Se;e! K!asni5i 0+.10.1#$" Damani* /alisheve Kosove 11 +++ & /% -1
&1 "1% P!anve!a Avdi 2alaj #.0!.1#$& Peje Peje Kosove 1# +++ & 77 -1
&1" 10$ A!#*nd S3i5ajdin @#e"a 1".0%.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1" +++,&.) 10 -%.)
&1& 10& Valentina 2a3!i Aliu #.0#.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++,%.) 1- -%.)
&1+ 1%%$ 2as3$i# S3e#si U$a %.11.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++,&.) 7% -%.)
&1% 1#+" 6es3a!i Ali Seli#aj 0".0.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,7.) 11 -%.)
&1! 10$ E!#i!a Kujti# 6usliu 0.0&.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1+ +++,,.) 1- -%.)
&1$ 11 6i#*9a Isa Hade!"j*naj %.10.1#$! Pober1je De6an Kosovë 1% +++,1.- 11 -%.-
&1# 1&+# 2e$i# Alus3 Li#anaj 1+.11.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,,.- 1- -%.-
&0 1%&$ E"9*na A#!us3 6*!ina 1.0.1#$# Dreno- /alishevë Kosovë 1+ +++,,.- 1- -%.-
&1 1### S3eti# Ke#ajl 2isli#i 1$.0+.1#$$ Viti Viti Kosovë 1$ +++,,.- 11 -%.-
& 10" A!dian I#e! ?s#anaj 1!.0!.1#$! Dedaj Pri)ren Kosovë 1& +++ 0.7 10 -%.7
&" 10+1 Le*n*!a Lati; Ra#adani #.10.1#$! Novosellë Viti Kosovë 0 +++,%.7 1& -%.7
&& 1"+ 6unela 6u3a#et Da8i5aj 1#.10.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,7.7 1& -%.7
&+ 1+%1 E"9*na Avdu!!a3i# Sa!a5i !.0%.1#$$ 'urim Vushtri Kosovë 1% +++,1.7 11 -%.7
&% 1+%# Dlli Na9#i 6isini 0%.0%.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++,7.7 10 -%.7
&! 01+ Al8ulena 2e3:3et Aliu !.0.1#$# Stro9- Vushtri Kosovë 1! +++,%.7 11 -%.7
&$ 11+# Is#et I9et =*deni 11.0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++,&.% 1- -%.%
&# 11!$ Fati#e 6endu3 2a#ja 1".01.1#$# Pri)ren Pri)ren Kosovë 1+ +++,,.% 1- -%.%
&"0 1"0 2le!ta S#ajl A3#etaj 1%.01.1#$# Novosellë Pejë Kosovë 1" +++,1.% 1- -%.%
&"1 1%" La8in*t A9e# 69iu 1.0.1#$$ Komoran Gllo1ov- Kosovë 1+ +++ ).% 10 -%.%
&" 1$"&' Fl*!ije Ta3i! 2aj!a#i 0.0#.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 0 +++ 0.% 11 -%.%
&"" 1#+! Fit*!e Ae#ajl Le$a 01.0.1#$$ Kameni- Kameni- Kosovë 1& +++,%.% 1- -%.%
&"& 1##% Anita 6usta; Jusaj 1+.0.1#$$ Strell- 0 ulet De6an Kosovë 1" +++,&.% 10 -%.%
&"+ 10"% La8in*t Ade# Ade#i $.0&.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++ 0 11 -%
&"% 1+ Haj!i9 Ra#adan 2>t>5i 1$.0.1#$# Suhare*ë Suhare*ë Kosovë 1+ +++ ,7 11 -%
&"! 1&&! S35ie Sali3 2aj!a#i 0".01.1#$# /irash Vushtri Kosovë 1& +++ 0 10 -%
&"$ 1%+0 C3avit Sa8it 2!a3i#i 1.0#.1#$$ 8he1ov-it Gjilan Kosovë # +++ ) 7/ -%
&"# 1#" Kalt!ina A;!i# A3#eti 11.1.1#$! 8abel 0 ulet Gllo1ov- Kosovë 1+ +++ ,, 1- -%
&&0 0" Kal!ina A;!i# Lu93a 1!.10.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 & 7% -%
&&1 1& N"ad3nji# 2aj!a# 2uls3e$aj $.11.1#$! 0sto1 0sto1 Kosove 1+ +++ ) 10 -%
&& +& Al8an Ra# 2alaj 01.0&.1#$! De5an De5an Kosove 1& +++ & 7) -%
&&" 1" D*nat 6ent*! Ka5i 11.0&.1#!! Gja*ove Gja*ove Kosove 1& +++ & 7) -%
&&& & =ani#ete Fai$ 6e3#eti 0&.11.1#$% 'uni-e Podujeve Kosove 1$ +++ & 77 -%
&&+ && Ili! S3e!i; K!asni5i 1#.0#.1#$+ Gllo1ov- Gllo1ov- Kosove 1& +++ & 7) -%
&&% "10 2aj!a# Ja$u D!a"us3a 0#.0%.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1$ +++ & 77 -%
&&! 1++" S3$*d!an 2!a3i# ?llu!i 0$.11.1#$! Krojmir .ipjan Kosovë 1& +++,,.) 1- -,.)
&&$ 1!"$ A!t*n Halil Fa9liu 10.0%.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++,,.) 1- -,.)
&&# 11%# Ajete E#in Ha9i!i 10.10.1#$! 'rabovi5 /itrovi-ë Kosovë 0 +++ ).- 11 -,.-
&+0 1&1 Anita S3end 2aj!a#i 0.10.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,,.- 1& -,.-
&+1 1&%" Ha:3e!e 6ila9i# 6ulaj 1&.11.1#$$ 3ersteni* Gllo1ov- Kosovë 1" +++ 0.- 10 -,.-
&+ 1&!+ S3$el5i# A9i9 @*<aj ".11.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1" +++ 0.- 10 -,.-
&+" 1&!! 2e!$in Is#ail K!asni5i 1".0".1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++ ).- 7% -,.-
&+& 1+0# 2le!i# 6ali5 Ra#a 0.0$.1#$$ 3upalle /edve1je Kosovë 1 +++,&.- 10 -,.-
&++ 1$# =entiana Fat#i! Kast!ati 0!.0!.1#$! .ubi)he /alishevë Kosovë 1 +++,1.- 1- -,.-
&+% 1#"% Reis Ra#adan 2aj!a#i 1#.0&.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++,&.- 1- -,.-
&+! 10"# =9i# Il#i S3a8ani 01.01.1#$$ Shipash e poKameni-ë Kosovë 1$ +++,&.7 11 -,.7
&+$ 110 A!dit Isa$ Has3ani 0$.0#.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++,,.7 1& -,.7
&+# 1$$ =!a#*s Kenan 4e$a 0&.0".1#$$ Pejë Pejë Kosovë 11 +++,7.7 1- -,.7
&%0 1&0! Ili! Hasan S#ajli 0.01.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1# +++ 0.7 11 -,.7
&%1 1&$ Aend!esa S3a5i! 2aj!a$ta!i 1#.01.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë # +++,&.7 7% -,.7
&% 1+#$ E:3eneta Isu; Sel#ani 0!.0".1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë 1+ +++,&.7 1- -,.7
&%" 1$%# Fa3!ije S3a8an =*jn*vci 0.0$.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1" +++ 0.7 10 -,.7
&%& 110! 6i!sad Halil Ai!a:3iu !.01.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1% +++,%.% 11 -,.%
&%+ 11! Fi$!etë U$s3in =as3i 0+.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).% 11 -,.%
&%% 1"$% 2e3a! Ja$u H*da $.1.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1 +++,1.% 1- -,.%
&%! 1+0" 6a!i"*na C3e#ajl =as3i 0".10.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1# +++ 0.% 11 -,.%
&%$ 101& Fl*!entina R!uste# Pu$aj 0&.0#.1#$! 0sto1 0sto1 Kosovë 1 +++ ,& 10 -,
&%# 1"!0 Vedat 2a3!i Hajda!i #.0+.1#$! /aja- Podujeve Kosovë 1# +++ 0 11 -,
&!0 1&+& A!ijan A;!i# 2isli#i ".0#.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1$ +++ ,& 11 -,
&!1 1&%! Al8ulena C3evat P!e8!e9a 0.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,, 1& -,
&! 1$! S35ie 2as3$i# =as3aj ".11.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1# +++ 0 11 -,
&!" 00! Da!dan Ta3i! 2e!is3a 1%.0$.1#$$ Dreno- Prishtinë Kosovë 1" +++ ,/ 11 -,
&!& !% I8adete 6e3di C3a;a 1$.0%.1#$% 'ar- /itrovi- Kosove 1! +++ & 77 -,
&!+ 1% S3>3!ete 6usta; S3e!i;i ".0&.1#$& ,araleve Shtime Kosove 1! +++ & 77 -,
&!% 1% 6u3a!!e# Rasi# Pllana 0#.10.1#$+ Shtuere Vushtri Kosove 1" +++ & 7) -,
&!! #% 6i!jeta Na9i; Heta 1+.11.1#$1 Gllo1ov- Gllo1ov- Kosove 1! +++ & 77 -,
&!$ "1! Pet!it C3a;e! A3#etaj 0&.0$.1#$ De5an De5an Kosove 1" +++ & 7) -,
&!# "" I9et I9et Is#ajli 1".1.1#$" /itrovi-e /itrovi-e Kosove 1" +++ & 7) -,
&$0 10+# 2e3a! 2as!i 6ali5i .0".1#$# Gjilan Gjilan Kosovë 1 +++ 0.) 10 -&.)
&$1 11"& Adelina Halit Haliti 01.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++ ).) 11 -&.)
&$ 11$1 Val*n Fai$ 6e3#etaj 0+.0.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1$ +++ 0.) 11 -&.)
&$" 1""# Fan*l Ad#i! J*nu9i 1!.0&.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1% +++,,.) 11 -&.)
&$& 1&&" Fi$!ete Ra"i Heseti 1$.10.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,%.) 11 -&.)
&$+ 1%1& Ra#i9 Ha9i! Pi!a 0".11.1#$! Viti Viti Kosovë 1+ +++,%.) 11 -&.)
&$% 1!$" Suad Lul9i# K*vani 1.0.1#$! Koretine Kameni- Kosovë 0 +++,&.) 1& -&.)
&$! 11! Vl*!a S$ende! K!asni5i 0".0$.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1+ +++ 0.- 1- -&.-
&$$ 1"% Al#edina =a;u! S3ala 0!.0#.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++,%.- 11 -&.-
&$# 1&&+ Jet#i! Ta3i! 2*"ujevci !.1.1#$! Viti Viti Kosovë 1+ +++ 0.- 1- -&.-
&#0 1+1$ 2u!i# 6u3a#et 2e"aj 0%.10.1#$! 'anje /alishevë Kosovë 1" +++,,.- 1- -&.-
&#1 1#1! 2esi#e 2ed!i 6alaj 01.01.1#$# Stanov- Vushtri Kosovë 1& +++,1.- 11 -&.-
&# 1##! 2esa! Vesel K!asni5i 0".01.1#$$ 3erpe)ë /alishevë Kosovë 11 +++,&.- 10 -&.-
&#" 11++ S3end Selve! 2llaca 1.10.1#$# 'lla-e Suhare*ë Kosovë $ +++,1.7 10 -&.7
&#& 1&"" =!anit Halil Veseli 0#.0$.1#$$ Pejë Pejë Kosovë 11 +++,&.7 10 -&.7
&#+ 1#&0 Kujti# Jetis3 De#a$u 0".0+.1#$& 2esni* Kline Kosovë 0 +++,&.7 1& -&.7
&#% 110$ Hani;e Halil 6usta;a .01.1#$# Vinar- 0 poshte /itrovi-ë Kosovë 1+ +++ 0.% 1- -&.%
&#! 11& Sa8it S3a8an 43e"!*va 1.01.1#$! .lapash e posPodujeve Kosovë 1# +++ ).% 11 -&.%
&#$ 1&$ =entiana 2a3ti! 6e3#eti ".0%.1#$! Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë 1+ +++ 0.% 1- -&.%
&## 1+&" =e9i# Fe3#i A8dulla3u 1&.0+.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë # +++ 0.% 7% -&.%
+00 1#01 Taulant =ja;e! Hasi +.10.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 0 +++,&.% 1& -&.%
K?6ISI?NI AENDR?R PER 42ATI6IN E K?NKURSIT
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
,. D!. sc. Hava 2ujui ( Is#ajliF !*;.ass. ( de$an
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%. D!.sc. 2aj!a# U$ajF !*;.ass. ( !*de$an
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1. D!.sc. 6ejdi 2e$tas3iF !*;.ass. ( !*de$an
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
7. D!.sc. Fai$ 2!est*vciF !*;.*!d.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
/. D!.sc. Hil#i Is#ailiF !*;.*!d.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-. D!.sc. Eju Sa3itiF !*;.*!d
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
'. D!.sc. Re:3e 6u!atiF !*;.ass.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
). 6!.sc. A!ta Ra#aF ass.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
0. 6!.sc. Visa! 6*!inaF ass.
UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI JURIDIK
L I S T A
E studentëve të cilët nu$ janë !anua! ë! !e"jist!i# në vitin e a!ë të studi#eve të !!e"ullta ë! vitin a$ade#in %&&'( &)
N
r
.
r
e
n
d
.

N
r
.
D
o
s
.
Emri, emri i prindit dhe mbiemri Datëlindja Vendlindja Komuna Shteti
P
r
o
v
i
m
i

i

m
a
t
u
r
ë
s
P
r
o
v
i
m
i

p
r
a
n
u
e
s
G
j
i
t
h
s
e
j
t

p
o
e
n
a
+01 10% Li!id*n 6usta;ë H>seni 1.11.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++ ,% 11 -&
S
u
*
s
e
s
i

n
ë

s
h
*
o
l
l
ë
n

e

m
e
s
m
e
3
e
s
t
i

i

m
a
t
u
r
ë
s
+0 1$& Sa#i S3a8an N!ecaj %.10.1#$$ Suhare*ë Suhare*ë Kosovë ! +++ ) 7/ -&
+0" 1&# D*!ina Hajda! Ll*5ani "0.0!.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1" +++ ,7 11 -&
+0& 1+10 N>s!et Nisa$ 4e$a 0.0.1#$$ Poto5ani 0 pos 2ahove- Kosovë 1+ +++ 0 1- -&
+0+ 1!+& S3e#sije Ha9i! Ade#aj 1.0&.1#$$ 0sto1 0sto1 Kosovë 1+ +++ 0 1- -&
+0% 1$0 6i#*9a Jetulla3 Ade#i #.0.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1# +++ ) 11 -&
+0! 1$&1 2le!ine Ke#ajl S>lej#ani 1#.0!.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1" +++ ,, 1- -&
+0$ 1$$% Kus3t!i# Is#et Jusu;i 1#.0".1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++ ,& 1- -&
+0# 10 Al8ina Ha8i8 K!asni5i 1.0!.1#$& 3erpe) Gllo1ov- Kosove 0 +++ & 7& -&
+10 "# Al8an Isu; K!>e9iu 1$.0%.1#$% Pa1arush /alishev Kosove 1% +++ & 77 -&
+11 &0 Fisni$ A;!i# Kasa*lli 1&.1.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1% +++ & 77 -&
+1 ++ Fla#u! Nija9i Lati;i .0&.1#$" Gjilan Gjilan Kosove 1 +++ & 7) -&
+1" !+ Le*n*!a Ja$ui 6*!ina "0.0%.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1% +++ & 77 -&
+1& 11 Fat*n Ha9i! R!uste#i 0+.0+.1#$ S*enderaj S*enderaj Kosove 1 +++ & 7) -&
+1+ 1+& 2uja! Ha9i! Ajeti 10.0".1#$+ Prishtine Prishtine Kosove $ +++ & /% -&
+1% 1%$ D!ita =ani S3is3ani 1.0#.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & 7) -&
+1! # 6il*t Sejdi S*jeva 0.0$.1#$& (eri)aj (eri)aj Kosove 1% +++ & 77 -&
+1$ "! Sadete 6e3#et Halili 10.0#.1#$ Ke5e*oll prishtine Kosove 0 +++ & 7& -&
+1# "$ Indi!a S3e;5et Banaj 1%.0!.1#$% Kameni- Kameni- Kosove 1% +++ & 77 -&
+0 "00 2e!at Lati; Sali3u 11.0&.1#$& mi*ushni-e S*enderaj Kosove 1% +++ & 77 -&
+1 "" Sinan Sel#an Ra#a 0!.0+.1#!# Nishev- Prishtine Kosove $ +++ & /% -&
+ 10&1 A#i!e S3a8an Hajda!i 1+.0&.1#$! Viti Viti Kosovë 1+ +++ ).) 1- /0.)
+" 1$! E"9*na 2ed!i 2e"aj %.0.1#$# 'anjë /alishevë Kosovë 1+ +++,,.) 11 /0.)
+& 1""+ Val#i!e 2a$i Ban*lli 1".0#.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++,,.) 10 /0.)
++ 1&&% Li!id*na R!a3#an Li#ani 10.0+.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1+ +++ ).) 1- /0.)
+% 1!&! U!t!i# 6ila9i# 4e$*lli 1.0!.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 10 +++,&.) 10 /0.)
+! 1!!1 A!8e!ie Ila9 I#e!i 1#.1.1#$% Vushtri Vushtri Kosovë 1! +++,%.) 1& /0.)
+$ 1"0$ Ki#ete Id!i9 Veseli 0.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ 0.- 1& /0.-
+# 1&0$ 6il*t S$ende! 4e$aj 0.0$.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 0 +++,%.- %' /0.-
+"0 1$&+ Lul9i# 2aj!a# 43d!ella 1.0".1#$$ Penushe Podujeve Kosovë # +++ ).- 7% /0.-
+"1 1&! La8in*t H>9!i ?#u!i ".0!.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++ 0.7 1- /0.7
+" 10%0 Pet!ite 6usta;e Re<ica 01.01.1#$# Vranidoll Prishtinë Kosovë 11 +++,%.% 1- /0.%
+"" 11% 6e!ita Ha:3i U$a 10.0.1#$! 'rabovi5 /itrovi-ë Kosovë 1! +++,%.% 1& /0.%
+"& 11%! 2e$i# Feta3 S3ala &.0!.1#$! Neperbishtë Suhare*ë Kosovë 1+ +++ ).% 1- /0.%
+"+ 11 Fl*!i# Isa K!asni5i %.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,7.% 1& /0.%
+"% 1&+! Ha9i! Ta;il 2e!is3a 0.0".1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++ 0.% 1& /0.%
+"! 1+&# A"i# Ha#e9 Kast!ati 1%.0#.1#$$ Dreno- 2ahove- Kosovë 1& +++,%.% 11 /0.%
+"$ 1+#0 Sanije 6ete 2ina$aj 0.0!.1#$! Dreno- De6an Kosovë 0 +++ 0.% 1& /0.%
+"# 1$%1 S3$endije Haj!i9 K!asni5i 1+.0".1#$! Drenas Drenas Kosovë 1& +++,%.% 11 /0.%
+&0 110& D!it*n 6usta;ë Is#aili 1&.0.1#$! Pribov- 'ujanov- Kosovë 0 +++ 0 1& /0
+&1 10& 2esjana 2aj!a# Sadi$u 11.0".1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1+ +++ ,, 11 /0
+& 1&& A!jeta Hasan =as3i 1+.0$.1#$! Dejnë 2ahove- Kosovë 1% +++ ,& 11 /0
+&" 1$0 S35ie Esat Luci ".0+.1#$$ Pejë Pejë Kosovë 11 +++ 0 10 /0
+&& 1&+$ 6i!sade Re;edin T**jani %.1.1#$$ Ne6av- Ka5ani* Kosovë 0 +++ ,% %' /0
+&+ 1!$! 2e$i# 6u!at P!en$u "0.0#.1#$$ Dobroshev Gllo1ov- Kosovë # +++ ,, 10 /0
+&% 1$$ 2esa!t 2e3:3et Stat*vci 0.0%.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++ 0 1- /0
+&! 1$$& 6u3a!e# Ali Veseli 0$.11.1#$! Smoli-e Gja*ove Kosovë # +++ ) 7% /0
+&$ 1#"0 Fl*!i# Fej9ulla3 K!asni5i 1".0#.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1# +++ ,1 %' /0
+&# $ Lendita E!"jan Hasani #.0".1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1# +++ & 7& /0
++0 +1 Avdulla3 S3a8ani 6al*$u 10.10.1#$+ Pllo6i-ë /alishev Kosove 1# +++ & 7& /0
++1 +! Kast!i*t Ri9a Sa3iu 1+.0%.1#$" Kastriot S*enderaj Kosove 1# +++ & 7& /0
++ 10 Ne8i3 ade# A8dulla3u 01.0.1#$" 'ërvi* Podujeve Kosove 1# +++ & 7& /0
++" "+ Le*n*!a ?s#an Recaj 0.0+.1#!# /itrovi- mitrovi- Kosove 1# +++ & 7& /0
++& +" Fa3!ie Fa9i =as3i 1".0+.1#$+ /ramor Prishtine Kosove 1+ +++ & 77 /0
+++ 1&" 6i#*9a Ra#adan 6e3#eti 0+.01.1#$# Pasja* Gjilan Kosovë 1+ +++,&.) 11 /).)
++% 1"0% A!8enita Ha#it R!#*$u 1".0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).) 1& /).)
++! 1" D!it*n Feta3 Feta3u %.0&.1#$# Shterp- Shterp-e Kosovë 1+ +++,&.) 11 /).)
++$ 1"&# D*ni$a Ade# S#ajlaj 1$.0!.1#$! 2omaj Pri)ren Kosovë 1# +++ 0.) 1& /).)
++# 1&" A8a9 I#e! 4>l;aj 0$.01.1#$# Seni* /alishevë Kosovë 1 +++,&.) 1- /).)
+%0 1#% 6i#*9a S3e;5et 2>l>$8as3i 0$.0!.1#$# 3ersteni* Gllo1ov- Kosovë 1+ +++,&.) 11 /).)
+%1 1#$# Pet!it Ha:3i 2e3luli 01.01.1#$# /ushtishtë Suhare*ë Kosovë 1" +++ 0.) 1- /).)
+% 11"" 6eli3ate S>lej#an Ka#enica 0&.0#.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1! +++ ).- 11 /).-
+%" 11%& Fj*lla Fai$ =as3i "0.0$.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë 11 +++,,.- 1- /).-
+%& 1#$& Fat#i!e Is#ail H*:3a "0.0".1#$$ Ne*o- Gllo1ov- Kosovë 11 +++,,.- 1- /).-
+%+ 11&0 Sinan Ra#i9 S3a8ani %.0&.1#$! .ipjan .ipjan Kosovë 1% +++,%.7 1& /).7
+%% 11+" 2esni$ Na9#i 6ali5i $.0".1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë $ +++,,.7 10 /).7
+%! 1"% A!#end 6ini! =u!i 0.0".1#$$ Nihaj Ka5ani* Kosovë $ +++,,.7 10 /).7
+%$ 1"$! Nu!idin Es;e! @e$* 0&.11.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1" +++ 0.7 1- /).7
+%# 1+%& Vi*leta Fl*!i# Els3ani 1+.0#.1#$$ Sopije Suhare*ë Kosovë 1& +++ ).7 1- /).7
+!0 1%1$ Ve38i S3a8an 6a<$a;e!i 01.1.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1# +++ 0.7 1& /).7
+!1 1%%% 2!i$enda Na9i# Juni$u 1%.0%.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1! +++,7.7 %' /).7
+! 1#0# 2esa!t Nasu; 2e!is3a +.0#.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 1& +++,,.7 11 /).7
+!" 1#1# E"9*n 2e5i! C3e#a 1+.1.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë # +++,&.7 10 /).7
+!& 10"+ Li!id*n A"i# K!asni5i $.0!.1#$! Koshare (eri)aj Kosovë 1& +++,,.% 11 /).%
+!+ 10%! D!it*n Ali Ba$aj 0.0!.1#$! Komaran Gllo1ov- Kosovë 1& +++ ).% 1- /).%
+!% 10$! 6i!jeta 2aj!a# =as3i 0.0&.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).% 1& /).%
+!! 10## S3!esa R!uste# Halili 0.0".1#$% 3upallë /edve1jë Kosovë 1+ +++,&.% 11 /).%
+!$ 11&# =a9#end Fai$ 6*!ina !.0#.1#$! 4stro)up /alishevë Kosovë 11 +++,,.% 1- /).%
+!# 1""! Lu#tu!ije Isa$ S3e!i;i 0$.01.1#$# Gjilan Gjilan Kosovë 11 +++ ).% 10 /).%
+$0 1%!+ Val8*na Halit Jas3a!i 1!.0".1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++ 0.% 10 /).%
+$1 1!! 6e!ita A3#et S3e!i;i .0&.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++,%.% 1& /).%
+$ 0" Ed*na Ra#i9 De!vis3*lli 0.0$.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,,.% %' /).%
+$" 0&$ Haj!ije Ri9e Alaj ".11.1#$! Dreno- De6an Kosovë 1& +++,,.% 11 /).%
+$& 1&#+ Kada Ali S3ala 01.0!.1#$$ /ushtishte Suhare*ë Kosovë 1& +++ ,, 11 /)
+$+ 1+0% 63ill F!!*$ =*jani $.0#.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1# +++ 0 1& /)
+$% 1+"" Val8*ne 6usta;e =!ei ".0#.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1" +++ 0 1- /)
+$! 1%0# Vi*leta Hasi# K*ls3i 1+.11.1#$! Do1anaj Ka6ani* Kosovë 1& +++ ) 1- /)
+$$ 1#! S35ie Avd>l T3a5i 01.11.1#$! .lapushni* Gllo1ov- Kosovë 1 +++ ,& 1- /)
+$# 0+ Ili! H>sni Paja9iti 0.0.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë % +++ ,1 10 /)
+#0 # 2esni$ Ne:3it V*"li5i $.11.1#$% (eri)aj (eri)aj Kosove 10 +++ & 7) /)
+#1 &" 2ina$ Ta;e R!aci 0&.01.1#$& Peje Peje Kosove 1& +++ & 77 /)
+# 1% Fat8a!d3a Isa$ Banaj +.0+.1#$% *ameni- Kameni- Kosove 1$ +++ & 7& /)
+#" 1"1 Fl*!iie Fev9i Has3ani "1.0+.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1& +++ & 77 /)
+#& 1!1 Re#9i Vesel Tas3evci 0..0 1#$" Vushtri Vushtri Kosove 1& +++ & 77 /)
+#+ 1!% Vj*llca S3e!i; K!asni5i 0".0$.1#$% Grashti-e Prishtine Kosove 10 +++ & 7) /)
+#% 1$$ A"!*n Ha#di Restelica .0&.1#$+ /e) 'ardhe (ush*osovë Kosove 1& +++ & 77 /)
+#! 1# R!uste# Isa Aa$a 01.10.1#$& Grabov- Peje Kosove 1$ +++ & 7& /)
+#$ 1$%! Valentina 6usa Isa 10.11.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++,&.) 11 /'.)
+## 1$!0 Da;ina A9i9 V!ene9i %.0$.1#$$ /arali /alishevë Kosovë 1+ +++ 0.) 11 /'.)
%00 10#! 6usë Ha#e9 Avdijaj 0&.0+.1#$! .lap6evë /alishevë Kosovë 1" +++ ).- 1- /'.-
%01 11$% Ha:3i 2!a3i# 6a9!e$u 1&.1.1#$$ /alishevë /alishevë Kosovë 10 +++ ).- 10 /'.-
%0 1++ A#i!e Ha#di C3eladini 0+.01.1#$$ Viti Viti Kosovë 1! +++,&.- 1& /'.-
%0" 1+%0 Ed*na Na"i Jas3anica 1".0!.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1 +++ 0.- 1- /'.-
%0& 1+#" Valdet 6i;ta! Is#ajli 10.0+.1#$$ 3u1jev- Kameni- Kosovë 11 +++,1.- 11 /'.-
%0+ 1#11 Fati#e S3$el9en 2e!is3a %.0!.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1 +++ 0.- 1- /'.-
%0% 1"$ Na9#ije Nu3i Du!a$u 1%.0$.1#$! 4bri e Posht S*enderaj Kosovë 1% +++,7.7 %' /'.7
%0! 1&$& =entiana Sali3 K*!u9i 0#.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++,,.7 1- /'.7
%0$ 1$+$ D!inesa De#us3 4e;i 1!.0.1#$# Prishtinë Prishtine Kosovë 1+ +++,%.7 1& /'.7
%0# 01 2u!8u5e Re:3e Rus3iti +.0$.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 1+ +++,%.7 1& /'.7
%10 100 E!ina Fat#i! =as3i "0.11.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ 0.% 11 /'.%
%11 10#" Le*na!d Llu$ë Pe!a 0#.10.1#$$ Viti Viti Kosovë 1" +++,7.% 1& /'.%
%1 1+%" 6e3!e#e Halil H>senaj 10.0".1#$# Sopije Suhare*ë Kosovë # +++ 0.% 10 /'.%
%1" 1!" Val*n Enve! Fa9liu 1+.10.1#$$ 'arilevë Prishtinë Kosovë 1# +++ ).% 1& /'.%
%1& 1!% Vl*!a Asllan A3#eti $.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++,%.% 11 /'.%
%1+ 1!"0 D!en A"i# Paca "1.1.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++,%.% 1- /'.%
%1% 1$!" Fe$e S3e!e#et Sadi$u 0$.01.1#$# Novolane Vushtri Kosovë 10 +++,7.% 11 /'.%
%1! 10!+ Ne!itan C3e#ajl 6anaj 0$.0&.1#$# Gllareve Kline Kosovë 1" +++ ) 1- /'
%1$ 11+& 6ensu! 6i!van Llu#nica %.0#.1#$$ 'arilevë Prishtinë Kosovë 1 +++ ,% 11 /'
%1# 1"!! Fat*s 6e3#et 2>t>5i "1.0!.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 10 +++ ) 10 /'
%0 1&&1 Val8*na Isla# 2aj!a$ta!i "0.10.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1% +++ ,, 1& /'
%1 1+$! S*$*l Is#ail K!asni5i 0!.0%.1#$$ .ipjan .ipjan Kosovë 1% +++ ,, 1& /'
% 1!0 Fj*lla S3e;$i A3#eti 0%.1.01#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++ ,' %7 /'
%" 1#0% Ast!it Enve! S3a8anaj 1".11.1#$! Peje Pejë Kosovë 1$ +++ 0 1& /'
%& 1#"! Ni#ete Ta3i! 4a8elaj 0.0%.1#$$ Gun-at /alishevë Kosovë 1$ +++ 0 1& /'
%+ 1#!& Ed*na Sa3it I#e!i 0!.0+.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++ ,% 1& /'
%% 1 A!:3i!a Re:3e Ne9i!i "0.0+.1#$" Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & 77 /'
%! Li9a8eta Ni$e Ni$*ll8i8aj +.0#.1#$" Gja*ove Gja*ove Kosove 1! +++ & 7& /'
%$ 1#$ Li!id*n =ani Fa9liu 1#.11.1#$+ /itrovi-e /itrovi-e Kosove 1" +++ & 77 /'
%# %1 4enel 6u3a!!e# K*d!a 1+.0!.1#$1 Pre*a) S*enderaj Kosove # +++ & 7) /'
%"0 $0 Jas3a! Kad!i A3#et:3e$aj 1#.0#.1#!+ 0)ni5 De5an Kosove 1" +++ & 77 /'
%"1 ""% E#ine Ha5i; 2uji 0.10.1#$" Prishtine Prishtine Kosove 1! +++ & 7& /'
%" ""# 2el$i9e Sadi$ Re:3ei $.0%.1#$! Podujeve Podujeve Kosove 1! +++ & 7& /'
%"" 10$+ E!leta A"i# Halili #.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++,7.) %7 /-.)
%"& 110" 4>#!ie 4ejnulla3 2e5aj 1".10.1#$! =alla5 0 madh.ipjan Kosovë 1+ +++,,.) 1& /-.)
%"+ 11$! 6e!ita ?s#an ?s#ani ".0!.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1+ +++ ).) 11 /-.)
%"% 1%$ 6eli3ate Hasan Sadi$u !.10.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++ ).) 11 /-.)
%"! 1+#% 2a3!i 6usli Fa9liu #.0.1#$$ Kolle Vushtri Kosovë 1& +++ 0.) 11 /-.)
%"$ 1!+1 Haj!ije 6u3a#et Sanca 1!.10.1#$$ Pru1ov- Prishtinë Kosovë 1! +++ 0.) 1& /-.)
%"# 1!+" Fat8a!d3a C3avit S3a5i!i .0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ 0.) %' /-.)
%&0 1$$$ D!en 2esi# 6e5a +.0$.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 11 +++,%.) 11 /-.)
%&1 1#!% En"jell =je!"j =*jani "0.0$.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1# +++,&.) %' /-.)
%& 0 He$u!an Aelë Alijaj 1+.0%.1#$$ 8llape* Pejë Kosovë $ +++ 0.) 10 /-.)
%&" 11" 2uja! S>lej#an 4*"aj #.0%.1#$! .ladro- /alishevë Kosovë 1" +++,&.- 11 /-.-
%&& 1"0 Fl*!ina Kad!i S>la 1$.0!.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1" +++,1.- 1& /-.-
%&+ 1&01 Lavdi# Aa#il 6e3ani 0.0%.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë $ +++ 0.- 10 /-.-
%&% 1%11 A!ianit I8!a3i# Kua 1+.0.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 10 +++,&.- 1- /-.-
%&! 1%1 S35ie Salidin Hali#i 0!.0&.1#$$ Ku* Dra1ash Kosovë 1+ +++,,.- 1& /-.-
%&$ 1!0& A!ta Seli# Du!#is3i 1!.0#.1#$$ Shaj*ov- Podujeve Kosovë 1+ +++ ).- 11 /-.-
%&# 1$0+ Val*n Sadi$ Ra#adani 0%.10.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1% +++,&.- 1& /-.-
%+0 100 2eti# H>sen K!asni5i 0%.0.1#$$ =o5e e :;teti Pri)ren Kosovë 1# +++,&.7 %' /-.7
%+1 10! Lau!ent Lan K*ci .11.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1$ +++ ).7 1& /-.7
%+ 1!! Fatlu#e Lut;i 6uji 0!.1.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1& +++ 0.7 11 /-.7
%+" 1$% Jet#i!e Ade# Ra#adani 0&.0%.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 0 +++ 0.7 %' /-.7
%+& 1"1 Li!id*në 6e3di E#ini 1".11.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ 0.7 %' /-.7
%++ 1"++ 2aj!a# Hasan =utaj 0.0+.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1& +++ 0.7 11 /-.7
%+% 1"!& Fl*!i# S3a8an =as3i +.0".1#$! .ipjan .ipjan Kosovë 1 +++ ).7 1- /-.7
%+! 1! 4ana A"i# 2ala 1#.0#.1#$$ Pejë Pejë Kosovë 1+ +++,,.7 1& /-.7
%+$ 1!%1 Al8an Fej9ulla3 S3ala 10.0%.1#$! 4*rashti-e Vushtri Kosovë # +++,7.7 11 /-.7
%+# 1!!$ Fat*n 6i;ta! Kel#endi 1!.0#.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++ 0.7 11 /-.7
%%0 1#+ Kalt!ina Ra#us3 Ni$5i 0!.0+.1#$$ Peje Pejë Kosovë 1" +++,&.7 11 /-.7
%%1 10# 2a!d3>l 2aj!a# Sejdiu 1$.0.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 1! +++ 0.% 1& /-.%
%% 1101 Vi*leta I9edin 6i!ena +.0&.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++ 0.% 11 /-.%
%%" 1"# D*njeta Id!i9 2e!8at*vci 0%.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,,.% 1& /-.%
%%& 1%% =!anit 2aj!a# 6av!i5i $.10.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1& +++,%.% 1& /-.%
%%+ 1!1 Fit*!e Ta3i! A"us3i .0%.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++,7.% %' /-.%
%%% 1""% 6e!ita Fai$ 6u!ati 1.1.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++,%.% %7 /-.%
%%! 1""$ Asd!en C3elal Sa!a#ati 1!.0.1#$# Dobrusht Pri)ren Kosovë 1 +++ ).% 1- /-.%
%%$ 1"#+ A!landa Alajdin K!asni5i $.0!.1#$$ /edve- Pri)ren Kosovë 1$ +++ ).% 1& /-.%
%%# 1$+ Kalt!ina Nase! Ra#a 1$.10.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 10 +++,1.% 11 /-.%
%!0 0%+ K*s*va!e S$ende! Hasi 0!.0#.1#$! Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë 1$ +++ ).% 1& /-.%
%!1 10$1 Sali ?s#an Ka8as3i 0&.0.1#$$ Gjura*ov- 0sto1 Kosovë 1+ +++ ) 11 /-
%! 1&%0 A3#et R!a3i# Isla#i "0.0#.1#$$ Kerpimeh Podujeve Kosovë 1& +++ ,% 1& /-
%!" 1&!$ Vale9a 6et =*llu8*vci 0.1.1#$$ Kouti- e eperGllo1ov- Kosovë 10 +++ ,& 1- /-
%!& 1+0 A;e!dita Aa#il 4u$a !.0!.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1# +++ ,& %' /-
%!+ 1++! A!jeta S*$*l Hisenaj 1%.1.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1+ +++ ,7 %' /-
%!% 1!$1 Val*n Ha$i Jas3anica 1&.0+.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++ 0 11 /-
%!! 1$0& 6>!sel Ru93di @e$a 0.0&.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1 +++ ,, 11 /-
%!$ 1#$ 2e$i# R!a3#an K!asni5i %.0#.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1 +++ ) 1- /-
%!# 1#+& 6a"8ule S3a8an 6u<i5i !.0&.1#$% Podujeve Podujeve Kosovë 1& +++ 0 11 /-
%$0 1#++ 6!i$a H>9!i 2*snja$u 0.10.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1+ +++ ,, 1& /-
%$1 " Vi*leta A9e# Sel#ani &.0&.1#$& Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & 77 /-
%$ $% A!t*n 6usa Pllana %.0#.1#%% /itrovi- /itrovi- Kosove 1 +++ & 77 /-
%$" 1 Re:3e 6usë Pllana 0!.0#.1#$# Vushtri Vushtri Kosove 1 +++ & 77 /-
%$& 1&& 6i!jeta Seli# =as3i 1%.0!.1#$& 6abi5 Klinë Kosove 1 +++ & 77 /-
%$+ 1!& Asllan Na9#i 2>t>5i "1.0$.1#$0 :;5;la1e Vushtri Kosove 0 +++ & 1- /-
%$% 1$! Sanije Aliu Hasani 0#.0$.1#$% /itrovi-e /itrovi-e Kosove 0 +++ & 1- /-
%$! 1#1 Valdet C3a;e! Haj9e! 0#.0".1#$& Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & 77 /-
%$$ 10 E!;an Enve! H*:3a 1&.0&.1#$" Shale .ipjan Kosove $ +++ & 7) /-
%$# 1" Kujti# Sali3 6a:3a!!aj 1!.0&.1#$" 0sto1 0sto1 Kosove 1 +++ & 77 /-
%#0 "0 A!8en 2e3:3et =as3i "1.01.1#$& /ramor Prishtine Kosove 1% +++ & 7& /-
%#1 &" A!tan I#e! Veliu $.1.1#$+ S*enderaj S*enderaj Kosove 1 +++ & 77 /-
%# "0! Fat*n 2e5i! H*:3a 1.0%.1#$% .lu)han Podujeve Kosove 1 +++ & 77 /-
%#" "1& Li#an Kad!i S3ala 1#.0%.1#$% Ne1rov- Gllo1ov- Kosove 1% +++ & 7& /-
%#& "$ F>!de9 Ra"i 2>t>5i 0&.0!.1#$" Prishtine Prishtine Kosove 1% +++ & 7& /-
%#+ "&# Ne3at Ru93di Ade#i 10.0".1#$" =en- (ushe Kos Kosove $ +++ & 7) /-
%#% 11& 6u!te9 Ja3i! S3ala 1+.1.1#$! 8abel 0 ulet Gllo1ov- Kosovë 1! +++ ).) 1& //.)
%#! 1&+" 2esi# 6u!sel 2*jaj 0%.0%.1#$! Kerri-ë Kline Kosovë 1 +++,&.) 11 //.)
%#$ 1%01 Pet!it S3a8an Racaj %.01.1#$! Pejë Pejë Kosovë $ +++,7.) 11 //.)
%## 1%# A;e!dita Pal =ju"jaj "1.10.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,&.) 1& //.)
!00 1%%+ A!linda Hasan Ae!$e9i 0%.0#.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1 +++,1.) 1& //.)
!01 1%!" Fat#i!e 6e3#et Vllasi #.01.1#$$ Kameni- Kameni- Kosovë 1" +++ 0.) 11 //.)
!0 1%#" Fidan 6e3di =as3i 1#.0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë ! +++ 0.) 10 //.)
!0" 0&% Res#ije Isa Nitaj "0.0&.1#$$ Dreno- De6an Kosovë 1+ +++,&.) 1& //.)
!0& 10+& Fl*!iana Nai# I8!a3i#i 1.0!.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 11 +++ ).- 1- //.-
!0+ 11$# 2as3$i# Isu; 4e5i!i 0!.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).- %' //.-
!0% 1$ 2e$i# Sad!i Lati;i 0".01.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1% +++ 0.- 1& //.-
!0! 1&0% Adnan Feta3 4>#e!i 0!.0!.1#$# .i*oshan Gllo1ov- Kosovë 1" +++ 0.- 11 //.-
!0$ 1+!0 And*lina 6i;ta! T3a5i 0+.10.1#$! /irush /alishevë Kosovë 1& +++ ).- 11 //.-
!0# 000 Re:3e I8is3 C3e#ajli %.0$.1#$! Dobro)in 'ujanov- Kosovë 1& +++ ).- 11 //.-
!10 10#+ A3#et A8a9 =as3i 1.10.1#$$ Sver*ë Kline Kosovë 10 +++ 0.7 1- //.7
!11 1"+# S3end Is#ajl C3a5$aj 0!.0".1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1# +++ 0.7 %' //.7
!1 1$#0 Sa3adete Is#ajl Hajda!i $.0$.1#$! Viti Viti Kosovë 1" +++,%.7 1& //.7
!1" 1#&$ Adnan Lati; Rus3iti 0%.0".1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++,,.7 1& //.7
!1& 1#!! Fat*n Avdi Luta 11.0+.1#$# Podujeve Podujeve Kosovë 11 +++ ).7 1- //.7
!1+ 1011 C3eneta Re#9i 2aj!a#i #.0+.1#$$ .ipjan .ipjan Kosovë 1+ +++,&.% 1& //.%
!1% 10#$ Fitnete 6u3a!!e# Sejdiu .0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,&.% 1& //.%
!1! 111& Je3*na Nai# Haj9e!i 1!.10.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1 +++,1.% 1& //.%
!1$ 11&+ Fj*lla 2uja! H>seni .01.1#$# Pejë Pejë Kosovë 1+ +++,&.% 1& //.%
!1# 11$ Fatlu# De!vis3 Hasanaj 01.11.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1" +++ 0.% 11 //.%
!0 1+1 Fla#u! Kad!us3 D*"ani 1.0%.1#$! Ka6ani* Ka6ani* Kosovë $ +++,,.% 1- //.%
!1 1%&0 Ili!iana =ani Ka!a5ica 1$.01.1#$$ Gllanoselle Gllo1ov- Kosovë 0 +++ ).% %' //.%
! 1%#1 I8!a3i# 2e3!a# 6e3aj 1%.1.1#$$ S*enderaj S*enderaj Kosovë 1% +++ 0.% 1& //.%
!" 1%#+ Te;i$ Is#ajl 2a8i5i 1.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++,%.% %' //.%
!& 0&& 2esjana 4enel Nitaj 11.10.1#$$ Dreno- De6an Kosovë 1+ +++,&.% 1& //.%
!+ 110% 2u$u!ije A9i9 6ali5i 1+.11.1#$! 4bri e epermeGllo1ov- Kosovë 11 +++ ,, 11 //
!% 1"0! Vildane Hali# De!vis3i ".0&.1#$$ Kameni-ë Kameni-ë Kosovë 1! +++ ,7 %7 //
!! 1%$ A!8e! Re:3e C3eladini %.0#.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 11 +++ ) 1- //
!$ 1#0+ Kujti# 2e!ajdin S3e3u 1&.0&.1#$$ Ka6ani* Ka6ani* Kosovë 1" +++ 0 11 //
!# 1#1+ Fat#i!e I8a Ra#a 01.0!.1#$! :ire) S*enderaj Kosovë 1 +++ ,& 11 //
!"0 1# E!#i!a 2ed!i =ll*"jani 0%.0&.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë # +++ ,& 1- //
!"1 11 Val*n Ila9 =as3i %.0%.1#$% Pri)ren Pri)ren Kosove 1+ +++ & 7& //
!" +# El;ete Pë!a!i# A8a9i 1.0.1#$% (eri)aj (eri)aj Kosove 11 +++ & 77 //
!"" 11 Ha#9a i8!a3i# R!a3#ani &.0$.1#$0 se9er Gjilan Kosove 1# +++ & 1- //
!"& 1! Fat#i! De#i! =as3i %.0!.1#$% .ipjan .ipjan Kosove 11 +++ & 77 //
!"+ %$ Ki#ete Ha$i Ade#i ".0%.1#$" Vushtri Vushtri Kosove 1# +++ & 1- //
!"% !" Al8an 6u3a!!e# Latit 1%.0!.1#$+ /etov- Gjilan Kosove 11 +++ & 77 //
!"! !# 2esi# Kad!i 4e5i!i 10.0+.1#$0 Podujeve Podujeve Kosove 11 +++ & 77 //
!"$ "1" Fidan C3e#ajl Ku5i 1.0.1#$! .uto1llave Peje Kosove 11 +++ & 77 //
!"# 11&! Adelina =9i# Isu;i 1&.11.1#$# 7i*atove e reGllo1ov- Kosovë 1" +++ ).) 11 /7.)
!&0 11+ Hava 6u3a#et Ku$aj 0".0#.1#$# Gelan- Suhare*ë Kosovë 10 +++ ).) 1- /7.)
!&1 1++ Re#9ije 2ed!i @ita$u 1.0&.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++,1.) %' /7.)
!& 1"%" Fat#i! Ha$i K!asni5i 0#.0&.1#$$ Pastosellë 2ahove- Kosovë 1" +++,,.) 1& /7.)
!&" 1&#0 Ast!it A9i9 2ujui 1.0#.1#$! 4rllat Gllo1ov- Kosovë 1+ +++ 0.) 1& /7.)
!&& 1!!! Fi*na A;!i# 2ejtulla3u 1%.0&.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,%.) %' /7.)
!&+ 00# U!an S3inasi S3a5i!i !.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++ ).) 1- /7.)
!&% 01# Sanie C3avit De#a 0.01.1#$$ Pollatë Podujeve Kosovë 0 +++,&.) %7 /7.)
!&! 1!" Al8ulena Enve! 2llaca %.0$.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1! +++,&.- %' /7.-
!&$ 1!"1 A!i;e R!a3i# 6uji 0+.0".1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1! +++,&.- %' /7.-
!&# 1&"0 Au!*!a A"i# A8a9i 0.0%.1#$# (eri)aj (eri)aj Kosovë 1& +++,&.7 1& /7.7
!+0 1&!0 A!#end =ani Kast!ati 11.0.1#$# =o6e e vo1el2ahove- Kosovë 1 +++ 0.7 11 /7.7
!+1 1!"& Raj#*nd 2esi# S3a8anaj 0+.01.1#$# Vushtri Vushtri Kosovë 11 +++,&.7 11 /7.7
!+ 001 =!a#en Ri9a D!es3aj 0".01.1#$# Peje Pejë Kosovë 1& +++,1.7 %' /7.7
!+" 1$ Val*n 2aj!a# 4*"aj ".0&.1#$# Prelep De6an Kosovë 1 +++ 0.% 11 /7.%
!+& 1$1# Val*n Ja3i! Ka#8e!aj 0+.0.1#$$ 0sto1 0sto1 Kosovë 1" +++,7.% %' /7.%
!++ 11%1 Nj*#9a 2i8ë Pjet!aj 1!.0!.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1$ +++ 0 %' /7
!+% 11$$ A8d>l 2ed!i 2e$tes3i 0!.0%.1#$$ /a>hunaj Vushtri Kosovë $ +++ ,& 1- /7
!+! 10" Ne3at Ja$u 2!a3i#i &.1.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1 +++ 0 11 /7
!+$ 1"## 4ejnije Ra#adan Hasani 1.0$.1#$! Koli5 Prishtinë Kosovë 1# +++ ) %' /7
!+# 1&#& Val#i!e C3e#ajl Sejdiu 0+.01.1#$$ Gllo1ov- .ipjan Kosovë 1 +++ 0 11 /7
!%0 1+00 Vj*llca 2e5i! S3ala 0.0&.1#$$ Prapa5an De6an Kosovë 1+ +++ 0 1& /7
!%1 1!1+ 6ent*! R!a3#an U$a 0!.0#.1#$$ 'roine 'esianë Kosovë 1 +++ ,% 1& /7
!% 1$&" Lavdi# Jas3a! 6e3#eti 11.11.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë $ +++ ,1 11 /7
!%" #" al8an enve! Jav*!i 0$.11.1#$% .a)i-ë /alishev Kosove 10 +++ & 77 /7
!%& 11% R>ste# Ha#di Hali#i 0!.10.1#$+ 'la6 Dra1ash Kosove 10 +++ & 77 /7
!%+ 1"" 2esni$ Fadil A3#eti 1#.0#.1#$% (eri)aj (eri)aj Kosove 1& +++ & 7& /7
!%% 1#" Nu!ije 4e5i! Sali3u 0.0.1#%! Pollu)he Gllo1ov- Kosove 10 +++ & 77 /7
!%! % Fe:3!ie Ta3i! 2aj!a#i 0%.0$.1#$+ Prishtine Prishtune Kosove 10 +++ & 77 /7
!%$ !0 La8in*t Sad!i 6a3#utaj 0#.0&.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosove 1& +++ & 7& /7
!%# !! Vedat Ha9i! Ke!*lli 10.0#.1#$& Pola- S*enderaj Kosove 1& +++ & 7& /7
!!0 "1+ 2uja! I8!a3i# Du!#is3i !.1.1#$" 2a*ini-e S*enderaj Kosove 10 +++ & 77 /7
!!1 "+0 Fejsal Ra;et Lut;iu 1.01.1#!! 'radasane Dra1ash Kosove 1& +++ & 7& /7
!! 1+% 6e!"i# Nase! U$a 1.0#.1#$# Dumni-ë Podujeve Kosovë 10 +++,&.) 11 /1.)
!!" 1&$ 2le!ina Sa#i I8!a3i#i &.0!.1#$$ Viti Viti Kosovë 0 +++ 0.) %7 /1.)
!!& 1&%& Is#et Re"je H>senaj $.0#.1#$! De6an De6an Kosovë 1" +++,&.) 1& /1.)
!!+ 1+#+ As#i! S3ai Sadi$u 1#.0$.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë 11 +++ 0.) 11 /1.)
!!% 1% 2esni$ Ra"i S3ala 10.0&.1##0 Shtime Shtime Kosovë 1+ +++,,.) %' /1.)
!!! 1%% A!8enita 6usa A3#eti "1.0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++,1.) 1& /1.)
!!$ 1!!& Da;ina Enve! Haj!edini .0+.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,,.) %' /1.)
!!# 1$"& 6a"8ule Rasi# 6usa 0!.0!.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1! +++ 0.) %' /1.)
!$0 1## Adelina Sali3 Is#ajli 1.0%.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 11 +++ 0.) 11 /1.)
!$1 1100 Ili!jana H>sni 2u93ala 01.01.1#$# 'u)halë Suhare*ë Kosovë # +++ ).- 1- /1.-
!$ 1+1 Fat8a!d3a Re;i$ Redenica "0.10.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1& +++ 0.- 1& /1.-
!$" 1+%% 2esa!ta Isla# S3$u*lli +.0+.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++,,.- 11 /1.-
!$& 1+! H>!ije A"i# R!u$u 1#.0%.1#$# Po*la* 0 vjeter Gllo1ov- Kosovë 1& +++ 0.- 1& /1.-
!$+ 1%#! Fatlinda Sejde L*$aj 0&.01.1#$$ Pober1je De6an Kosovë 1& +++ 0.- 1& /1.-
!$% 0! 2e$i! 2as!i ?s#ani 1!.0.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 11 +++ 0.- 11 /1.-
!$! 10"& S35ie Avni E#ini 1.1.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,,.7 %' /1.7
!$$ 10#% Ru93di Ra#adan 4*"aj 1".0!.1#$! Gllareve Kline Kosovë # +++,,.7 11 /1.7
!$# 11$ Luljeta Re#9i Pac*lli &.0$.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++ ).% %' /1.%
!#0 1!0% Hana Nase! K*lica 1&.0&.1#$# Pejë Pejë Kosovë # +++,,.% 11 /1.%
!#1 "1 Na9#ie C3e#il =as3i 1#.0%.1#$! Prishtine Prishtine Kosove # +++ & 77 /1
!# 10+ 2esa A8du!a3#an ?s#ani $.0$.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1" +++ ,1 %' /1
!#" 11$+ ?s#an Na9#i Res3itaj 1+.0".1#$$ 'ubel /alishevë Kosovë 11 +++ 0 11 /1
!#& 1& Es#e!e Eju T3a5i 0.0$.1#$! Komoran Gllo1ov- Kosovë 1& +++ ,% %' /1
!#+ 1+$ Kenan 6e3#et 6a:3uni 10.10.1#$$ /a>hunaj Vushtri Kosovë 1 +++ ,, 1& /1
!#% 1$&% Isla# 2esi# ?!llati !.10.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1$ +++ ) %' /1
!#! 1$!# Vl*!a Ra#i9 C3e#ajli 0!.0+.1#$! Verbi-e Gjilan Kosovë 11 +++ 0 11 /1
!#$ 1$$ Fat*s Ke#ajl S*"*jeva &.0".1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++ 0 1& /1
!## 1#00 R!uste# Sad!i H*:3aj &.0#.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++ ) 1& /1
$00 $+ La8in*t S3a8an K!asni5i 0".11.1#$% (ush*osovë (ush*osovë Kosove 1" +++ & 7& /1
$01 1!# Re;i$ Fe!id 2e$tes3i 1%.0$ 1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & 7& /1
$0 "" Isa C3evat 6u!ati 01.0".1#!% 'e5u*e Vushtri Kosove # +++ & 77 /1
$0" 10%+ La8in*t 2e5i! 2ina$aj 1+.01.1#$# De6an De6an Kosovë 1 +++,&.) 1& /%.)
$0& 1+" Luljeta Res3at 6ali5i 1$.01.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++,&.) %' /%.)
$0+ 1"+ Vj*llca 6e3#et Ajeti 1#.0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,1.) %7 /%.)
$0% 00% Ed*n Fa!u$ 6usta;a 1%.0".1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++,&.) 11 /%.)
$0! 100+ 2esa!ta S*$*l A3#eti 1.0#.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 0 +++ ).- %7 /%.-
$0$ 10&% A"nesa 2aj!a# S3ala 0.1.1#$$ 0sni5 De5an Kosovë 1& +++ ).- 1& /%.-
$0# 10%& 6e!ita 4>#e! 2ina$aj 1&.0&.1#$$ De6an De6an Kosovë 1! +++ ).- %' /%.-
$10 1" S3end A"i# 6usta;a 0+.0.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë 1& +++ ).- 1& /%.-
$11 1"1& Vl*!a A!i; 2e5i!i &.0&.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 0 +++ ).- %7 /%.-
$1 1&$" Viedita Jusu; Veliu 1+.0+.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++,&.- 1& /%.-
$1" 1+% Ka<us3e 6u3a!!e# Le$a 0.11.1#$$ Do1anaj Ka6ani* Kosovë 1 +++,&.- 1& /%.-
$1& 1%%# 2e!at 6u!at 2e5i!i 1&.10.1#$# 'aj1ore /itrovi-ë Kosovë 11 +++,,.- 1& /%.-
$1+ 1!&" Val#i!a Dinë 2e!is3a $.0#.1#$$ :es*ovë Kline Kosovë 11 +++,,.- 1& /%.-
$1% 1#"" A!linda R!a3i# =as3i "1.0!.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1# +++ 0.- %7 /%.-
$1! 1#&& Fat*n Sali3 6et*lli 0.11.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++ ).- 1& /%.-
$1$ 0%0 6u3a#et S3a8an Re:3ei +.0&.1#$$ Dumni-e Podujeve Kosovë 11 +++ ).- 11 /%.-
$1# 11"% A!8e!ita Ha$i Kast!ati 1".0%.1#$$ Suhare*ë Suhare*ë Kosovë 1& +++ ).7 1& /%.7
$0 1"!+ Sa8ina Pet!it F!!*$aj 1+.10.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1& +++,,.7 %' /%.7
$1 1+1# 6ent*! C3avit T*alli 0+.0%.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 11 +++,,.7 1& /%.7
$ 1%&# Li!id*na 2!a3i# R!a3#ani 01.0.1#$$ 46arevë S*enderaj Kosovë $ +++ ).7 1- /%.7
$" 1!$% Fat#i! S#ajl Hulaj 0.01.1#$# Prelep De6an Kosovë # +++,&.7 11 /%.7
$& 1#0! A9e# Di8!an 6usliu 0!.0%.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++,&.7 11 /%.7
$+ 0+# El3a#e 6u3a!!e# S*jeva 01.01.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1& +++,,.7 %' /%.7
$% 10# 2le!i# E$!e# K!asni5i 1&.0&.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).% %7 /%.%
$! 10$" Kus3t!i# Halit Ai!a:3iu !.01.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1+ +++,&.% %' /%.%
$$ 1&0# A!dian El#i T3a5i 1$.0#.1#$! .lapashni* Drenas Kosovë $ +++,,.% 11 /%.%
$# 1&% Ksa#il Is#et Ra#adani ".0+.1#$! Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë 1% +++ 0.% %' /%.%
$"0 1&+1 La8in*t H>sni A3#eti 1$.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1" +++ 0.% 1& /%.%
$"1 1++# Ili! Ila9 Kad*lli 1%.10.1#$$ Suhare*ë Suhare*ë Kosovë # +++,&.% 11 /%.%
$" 1+#1 Adnan =ani T3a5i 1%.11.1#$$ .lapashni* Gllo1ov- Kosovë 1 +++,&.% 1& /%.%
$"" 1!10 Adelina Na9i# 2unja$u ".0&.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1" +++,%.% %' /%.%
$"& 01& A"i# E#!us3 Avdiu 0".0#.1#$! Viti Viti Kosovë # +++,&.% 11 /%.%
$"+ 1 Luljeta 4a3i! Feta3u !.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ,, %, /%
$"% 1!% 2esa Enve! 2ulli5i 1.10.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++ ,& 1& /%
$"! 1+! I8!a3i# 2e:3et 6u!te9i 0&.0".1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1% +++ ,% %7 /%
$"$ 1%"0 D!ita Ra#adan Has3ani 1$.0%.1#$! Kameni- Kameni- Kosovë 0 +++ ,, %, /%
$"# 1%&& 6a"8ule Fe3#i 2e5aj 1$.0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1! +++ ) %' /%
$&0 1%+ Val*n S$ende! Peci 1".11.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++ ,, 1& /%
$&1 1%$$ A!8e! Va3it S>lej#ani &.10.1#$! Ku* Dra1ash Kosovë 11 +++ ,7 %' /%
$& 1$!+ Sadie Ade# 2e$a 1$.01.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1& +++ ,, %' /%
$&" 1$!% Dll Fat#i! C3i3a 0%.0.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++ ,& %' /%
$&& " Al8ulena Vesel K!asni5i 11.01 1#$! Prishtine Prishtine Kosove 0 +++ & 1% /%
$&+ " I"8alle Ne9i! H>seni #.11.1#$1 /itrovi- /itrovi- Kosove 0 +++ & 1% /%
$&% + s3a5i! Sadi$ Heta 0#.01.1#$+ 7i*atov Gllo1ov- Kosove 1 +++ & 7& /%
$&! %$ 6i!side A#!us3 U$aj "0.0%.1#$% 2adost 2ahove- Kosove 1% +++ & 1- /%
$&$ !& Ha#it Vesel Is#ajli 0$.0+.1#!% 'e6i6 Vushtri Kosove 1 +++ & 7& /%
$&# $$ 2le!i# Rai; A8dulla3u 0$.01.1#$& 'radash Podujeve Kosove 1 +++ & 7& /%
$+0 0 Ad#i! 6ila9i# 6*!ina $.01.1#$% Gja*ove Gja*ove Kosove 1 +++ & 7& /%
$+1 "1 Ed*na Kad!i 2e!illa 11.0$.1#$! 8abeli 0 ulte Gllo1ov- Kosove 0 +++ & 1% /%
$+ "# Avni 2e5i! 2e$a 1%.10.1#!% Pola- S*enderaj Kosove 1% +++ & 1- /%
$+" 1"&& Adelina Ve9i! 2>t>5i 1%.0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1" +++ ).) 1& /,.)
$+& 1+# Fatlu#e C3eladin K!asni5i 0$.1.1#$! .ipjan .ipjan Kosovë 0 +++,&.) %, /,.)
$++ 1#0 A!8n*! R!uste# I#e!i 01.0#.1#$! Nivo*a) Gja*ove Kosovë $ +++,&.) 11 /,.)
$+% 1#1$ Fat#i!e Selajdin Sadi$aj %.0%.1#$! Sopije Suhare*ë Kosovë 1# +++ ).) %7 /,.)
$+! 1#$+ A!dian Fe!it Jas3a!i 0%.10.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++ 0.) 11 /,.)
$+$ 111 2u!3an Sad!i K!asni5i "1.01.1#$$ Kameni-ë Kameni-ë Kosovë 0 +++,&.- %, /,.-
$+# 11" A!ta Is#et Seli#i 0.01.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 1! +++,&.- %7 /,.-
$%0 1! Re:3ije C3evat S>la ".0.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++ 0.- %' /,.-
$%1 1!# Al#a Nu3i Pa<a!i9i 0.0.1#$# Dra1obil /alishevë Kosovë 1& +++,1.- %7 /,.-
$% 1+1+ A!linda Enve! S3ala 0+.1.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë $ +++,&.- 11 /,.-
$%" 01% 2el$i9e A8dulla3 H*:3a 0".0!.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ 0.- %' /,.-
$%& 1"&% Fj*lla 2ejlan K!asni5i 1".11.1#$$ Pejë Pejë Kosovë 11 +++,&.7 1& /,.7
$%+ 1&#1 A!ian I8!a3i# 2ela 0+.01.1#$# Ka6ani* Ka6ani* Kosovë 11 +++,&.7 1& /,.7
$%% 1$!! Adnan ?s#an Sa3iu 10.0$.1#$! Vita* S*enderaj Kosovë 1 +++,%.7 %' /,.7
$%! 111+ 2le!i# Halil =llas*vi$u 1$.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë $ +++,&.% 11 /,.%
$%$ 11+% Sanie Aj!edin ?s#ani &.0$.1#$$ Preshevë Preshevë Kosovë 1& +++,&.% %' /,.%
$%# 1+ Nadi!e 2ed!i @ita$u 1+.0+.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++ 0.% 11 /,.%
$!0 1"!# 6i!edita 6ila9i# T3a5i 0.0#.1#$# 'urojë S*enderaj Kosovë 11 +++,&.% 1& /,.%
$!1 % Vill*!eta Hil#i 2aj"*!a ".0&.1#$! Prishtine Prishtine Kosove 11 +++,%.% %, /,.%
$! 1!+ Aend!i# Ne8i3 Re<ica 01.0.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1" +++ ,, %' /,
$!" 1#" Kast!i*t S3ejti# Re$a 1!.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++ ) %7 /,
$!& 1"& E"9*n 4>#e! U$aj 01.0$.1#$! .umbardh De6an Kosovë 1" +++ ) 1& /,
$!+ 1"%+ E"9*n 2as3$i# U$ë3a:3aj $.0.1#$$ ,arrabre1 De6an Kosovë ! +++ ,, 11 /,
$!% 1&+ Fat*s S3a3i Ha9i!i 1+.0%.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++ ,& %' /,
$!! 1$% Fidan 2aj!a# Ra#adani 11.0%.1#$# Gjilan Gjilan Kosovë # +++ 0 11 /,
$!$ 1#!# Taulant S3u$!i =utaj 1.11.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 1% +++ ) %' /,
$!# &$ 2u!i# Ali De#aj 1&.0!.1#$% 0sto1 0sto1 Kosove 11 +++ & 7& /,
$$0 10& Hil#i Ade# Jas3a!i ".0+.1#$+ Podujeve Podujeve Kosove 11 +++ & 7& /,
$$1 "&$ 2e!at Ta3i! Je!liu 0+.1.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1+ +++ & 1- /,
$$ 0 4e5i! Ri9a S3ad!*lli ".0$.1#$! Podujeve Podujeve Kosove 11 +++ & 7& /,
$$" 10! Adelina 2e5i! 4e5i!i #.01.1#$$ .ipjan .ipjan Kosovë # +++,,.) 1& /&.)
$$& 1+0! A"!*n 6usa Ra8a 0".10.1#$$ 2ahove- 2ahove- Kosovë # +++ ).) 11 /&.)
$$+ 1$"" 2e$#an K*le Ta3i!i 0.0#.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 10 +++,&.) 1& /&.)
$$% 1!0 Le*n*!a Ha8i8 C3>ljani %.0!.1#$! 'ai-ë Gllo1ov- Kosovë 1# +++,&.- %, /&.-
$$! 1#& D*ni$a 6usa Ne9i!i 1#.10.1#$$ Pejë Pejë Kosovë 1& +++,/.- %, /&.-
$$$ 1+1% A!ieta 2e:3et 6us3la 0.0%.1#$# 2ahove- 2ahove- Kosovë 1+ +++ ).- %' /&.-
$$# 1!"" Sale Se8i3a S#a$i5i 1.0+.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1 +++ ).- 1& /&.-
$#0 1!+% Sa#i!e Fej9ulla3 S3a8ani $.0#.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1$ +++,,.- %, /&.-
$#1 1$$1 E"9*na 2as3$i# S#a$*lli 0&.0".1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1+ +++,,.- %7 /&.-
$# 10#0 Dll$a 6u3a#et K!asni5i !.0!.1#$! Suhare*ë Suhare*ë Kosovë # +++,,.7 1& /&.7
$#" 1"# Haj9e! 6u!sel S3ala 1&.1.1#$! Kopili5 0 PoshS*enderaj Kosovë # +++,,.7 1& /&.7
$#& 1&1! =e9i# S3e!e#et K!asni5i 1.0&.1#$$ Per5ev- Kline Kosovë # +++,,.7 1& /&.7
$#+ 1&# C3>li9anë Ra#us3 H>seni 01.01.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1" +++,1.7 %7 /&.7
$#% 1&"% Se3a! C3elal 4ejneli 1.0%.1#$! 8apllu)h Dra1ash Kosovë 1 +++ ).7 1& /&.7
$#! 1&&& 2e3a!e Halil A3#eti 1.01.1#$$ /a5itevë Suhare*ë Kosovë # +++ ).7 11 /&.7
$#$ 1+$" Kus3t!i# S>lej#an Ra#adani 0.10.1#$! Pri)ren Pri)ren Kosovë 0 +++ 0.7 %, /&.7
$## 1%%1 El9ana Has3i# Aliu 0%.0+.1#$$ S*enderaj S*enderaj Kosovë 1+ +++,,.7 %7 /&.7
#00 1!& 6evl>de 4e5i! 2e!is3a !.0%.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 10 +++,&.% 1& /&.%
#01 1"1% Visa! Ru93di Hajda!aj 0$.01.1#$# Sopije Suhare*ë Kosovë $ +++ 0.% 11 /&.%
#0 1+## Lu#tu!ije 2aj!a# 4>#e!i 0!.11.1#$$ Pre*o- Novo 'erd Kosovë 1+ +++ ).% %' /&.%
#0" 1%0 =a9#end 6usta;e S3e!i;i 0$.0+.1#$! ,arraleve Shtime Kosovë 1% +++,&.% %7 /&.%
#0& 1!+# 2le!te Fe3#i T3a5i 10.0%.1#$$ Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë $ +++ 0.% 11 /&.%
#0+ 10!1 2as3$i# C3e#ajl Haj!i9i ".0#.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 1& +++ 0 %' /&
#0% 1"1+ 6a$;i!e Is#et A3#eti 0#.1.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1# +++ ,& %, /&
#0! 1"" =entiana 6ila9i# Sadi$i 10.0&.1#$# /ushtishte Suhare*ë Kosovë 1" +++ ,& %' /&
#0$ 1&10 S3!esa 6u3a!!e# K*nju3i 0.0$.1#$! Gllavutin Vushtri Kosovë 1& +++ 0 %' /&
#0# 1+& Fl*!entina Aa9i# Hali#i 0&.0&.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë # +++ ) 11 /&
#10 1%1 Valdete Re"je Na#ani #.11.1#$! Prapashti- Prishtinë Kosovë 1+ +++ ,' ,) /&
#11 1!$& S35ie 6ali5 2e5i!i 1$.0%.1#$# 'aj1ore /itrovi-ë Kosovë 1+ +++ ,, %7 /&
#1 1$0" Fa!u$ Ja3i! ?saj .01.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1 +++ ,, %' /&
#1" 1$0# A"!*n Fa3!edin Dina !.0&.1#$# Krushe e mad2ahove- Kosovë 11 +++ ,% %' /&
#1& 1$+& Ra8ije Avd>l S3ija$u $.0!.1#$! 3eme5ine /alishevë Kosovë 1+ +++ ,, %7 /&
#1+ 1$#& Aend!i# Ra#adan Delija +.0#.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1 +++ ,, %' /&
#1% 1#%+ =!anit Fat#i! Tas3*lli "1.0$.1#$# Prishtinë Prishtine Kosovë 11 +++ 0 1& /&
#1! 1##1 4a3i! Es3!e; Ha#9a 0.0+.1#$! 2ahove- 2ahove- Kosovë # +++ ) 11 /&
#1$ 1# Valentina Hasan A3#eti 1%.0! Podujeve Podujeve Kosove 1& +++ & 1- /&
#1# $! =!anit Sali3 6u3a:3e!i ".01.1#$% Kosuri5 Peje Kosove 1& +++ & 1- /&
#0 #& Fisni$ H>sni De!"uti 1$.11.1#$% 'ru)ni* Vushtri Kosove 10 +++ & 7& /&
#1 1" Vl*!a Ra"i Aliu %.0+.1#$! Prishtine Prishtine Kosove 1& +++ & 1- /&
# 1&% 2le!i# 2e3:3et Sadi$u +.0%.1#$ Prishtine Prishtine Kosove 10 +++ & 7& /&
#" 1$% D!it*n Jetulla3 Ha9i!i "0.01.1#$1 /itrovi-e /itrovi-e Kosove 10 +++ & 7& /&
#& 1$ Re:3e 2!a3i# Seli#i 1+.01.1#$ Ku5i-e S*enderaj Kosove 10 +++ & 7& /&
#+ 10% =a9#end Ade# 6e3#eti 1&.11.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++,&.) %7 70.)
#% 1+" Al8ulena Haj!i9 D#e!i 1&.0%.1#$$ Sllatinë e eper Viti Kosovë 1" +++ 0.) %' 70.)
#! 1+$& Vedat Sa8it Haliti $.0!.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë $ +++ ).) 11 70.)
#$ 1!0 Ha!un =ani Ele9i &.1.1#$$ Ka6ani* Ka6ani* Kosovë $ +++ ).) 11 70.)
## 1$1$ Nita Fa3!i 2ejta 01.1.1#$# Prishtinë Prishtine Kosovë # +++,&.) 1& 70.)
#"0 1#"& Ili!jana S3a8an 2*j$u 1!.0+.1#$$ 0sni5 De6an Kosovë 1 +++,&.) %' 70.)
#"1 01 =ë9i# Ja$u I9#a$u 1#.11.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 1 +++,1.) %7 70.)
#" 1&$# Ed*na D#e! Lila ".0!.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1 +++,1.- %7 70.-
#"" 1+1! A!8enit Sela#i =as3i 0.0!.1#$$ Dreno- 2ahove- Kosovë 1 +++,&.- %' 70.-
#"& 1+ 2u!i# S3a8an Sa8edinaj $.01.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1$ +++,&.- %, 70.-
#"+ 1$## A!dian 4i5i!i K*llani 0.0%.1#$! Kosave Dra1ash Kosovë # +++,&.- 1& 70.-
#"% 1#$" 6asa! S#ajl 6*!ina 0.0".1#$$ Vroja*e 2ahove- Kosovë 1% +++ 0.- %7 70.-
#"! 1&1# Au!*!a C3elal 2aj!a#i 0!.0%.1#$# Perlepni-e Gjilan Kosovë # +++,&.7 1& 70.7
#"$ 1+%! 6e!ita 2ed!us3 K!asni5i 1+.10.1#$# Pastasel 2ahove- Kosovë 11 +++,,.7 %' 70.7
#"# 1!!# A!si# 2e5i! 2aj!a$ta!i 0.10.1#$# 'lla-e Suhare*ë Kosovë 11 +++,,.7 %' 70.7
#&0 1$" Vi*leta Nai# S>laj $.0$.1#$! Ne*o- Gllo1ov- Kosovë 1 +++,&.7 %' 70.7
#&1 11# S35id*n S>lë I8is3aj 0$.0$.1#$$ ,aravi* Kline Kosovë 11 +++ ).% 1& 70.%
#& 1&! 6i!anda C3a;e! Se;e!aj 1.0%.1#$$ Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë 1& +++ ).% %' 70.%
#&" 1"!$ Ili!jana R!uste# T3a5i 10.01.1#$# 'urojë S*enderaj Kosovë 1& +++ ).% %' 70.%
#&& 1++& Val#i!a 4aji# H*:3a 1.0%.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1% +++ 0.% %7 70.%
#&+ 1!++ A!ta Ha#di Te!8unja 0.1.1#$! .es*oshi5 Kastriot Kosovë 1& +++ ).% %' 70.%
#&% 1!$$ Sa#i!e Se;e! Veseli 1%.0%.1#$$ S*enderaj S*enderaj Kosovë 1% +++ 0.% %7 70.%
#&! 1$1% Li!ie 2e3:3et Ju*lli 0!.0".1#$# Shaj*or Podujeve Kosovë 1& +++ ).% %' 70.%
#&$ 1#1% 6i!jeta Nase! 2alaj ".10.1#$$ 0sni5 De6an Kosovë $ +++,,.% 1& 70.%
#&# 1#"# S>lej#an S>lej#an D*8!una 1%.0+.1#$! 4rllat Gllo1ov- Kosovë $ +++,,.% 1& 70.%
#+0 1"&+ S35ie Ade# Kast!ati 0".0".1#$# Pejë Pejë Kosovë 1& +++ ,, %7 70
#+1 1& Al8ulena H>sen 6ula$u 10.0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1! +++ ) %7 70
#+ 1+"! Al8an Hasan 6i;ta!i 0&.0%.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë $ +++ ,, 1& 70
#+" 1+!$ Sa!anda Enve! Ke"*lli 0+.10.1#$! 'ans*e Vushtri Kosovë 11 +++ ,, %' 70
#+& 1%1! I8!a3i# Ade# Kaiti 0".0#.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë 1% +++ 0 %7 70
#++ 1$1! S*$*l 6u!sel Ra#5aj 0#.0+.1#$% Gja*ove Gja*ove Kosovë 1& +++ ) %' 70
#+% "$ 6a$;i!ete Sali =as3i 1.0.1#$& .lapushni* Drenas Kosove 1! +++ & 1% 70
#+! &! H>!a S3e!i; H>seni ".01.1#$! Vushtri Vushtri Kosove 1" +++ & 1- 70
#+$ %0 Ili!jana H>sni Fe!ati 1.0#.1#$% Gjilan Gjilan Kosove 1" +++ & 1- 70
#+# #$ 2esni$e Ali 2e!is3a 1+.01.1#$+ Godishnja* Podujeve Kosove 1" +++ & 1- 70
#%0 10! Luljeta Halit E#ini 0%.0&.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & 1- 70
#%1 1#& 2esa!t Ne:3#edin Ra;una 11.0&.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & 1- 70
#% 0% C3>l;idane C3avit Heta 0.0%.1#$! Gllo1ov- Gllo1ov- Kosove # +++ & 7& 70
#%" " A!jeta S3e;$i Re:3ei 0#.0.1#$% Prishtine Prishtine Kosove # +++ & 7& 70
#%& + 2as3$i# C3e#ajl Nu!a 0.0%.1#$ 'raine Podujeve Kosove 1" +++ & 1- 70
#%+ +& Fat*n Jusu; Rus3iti 0&.0#.1#$" Podujeve Podujeve Kosove 1" +++ & 1- 70
#%% "! Al8e!t 6u!at Ta3i!i +.0&.1#$+ /itrovi-e /itrovi-e Kosove 1" +++ & 1- 70
#%! 11+0 Ed*nis Na;i 6*!ina 1.0!.1#$$ 4stro)up /alishevë Kosovë 10 +++,,.) %' 7).)
#%$ 11!# Na9lije 2aj!a# Stat*vci 1.0#.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 1+ +++ 0.) %7 7).)
#%# 1+0 Re#9i Ne:3#i Isla#i 0&.0$.1#$$ Sllatinë Podujeve Kosovë # +++ 0.) 1& 7).)
#!0 1%+" Fl*!entina Ali =as3i 0".0$.1#$! 'ratotin 2ahove- Kosovë $ +++,&.) 1& 7).)
#!1 1$+ Ili!jana A!i; 2e5a +.0$.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1# +++ ).) %, 7).)
#! 1#%! A"nesa S3e;5et 2la$a 1#.1.1#$$ Peje Pejë Kosovë $ +++,&.) 1& 7).)
#!" 10 Fl*!a Fadil J*nu9i #.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++ 1.- %' 7).-
#!& 1"1" A!ta S3e;s3et 6e3#eti 1&.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++ 0.- %, 7).-
#!+ 1+$$ Fiti# S>lej#an Has$aj 0.01.1#$$ 0sto1 0sto1 Kosovë 10 +++ ).- 1& 7).-
#!% 1%! Elvi!a 6asa! Laj5i 1.0".1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1+ +++ 0.- %7 7).-
#!! 1$!$ Va3ide Re:3e I8is3i 0&.0$.1##0 Gjilan Gjilan Kosovë # +++ 0.- 1& 7).-
#!$ 1#"1 2u!i# 2!a3i# H*ti 1&.0&.1#$$ 2at*o- 2ahove- Kosovë # +++ 0.- 1& 7).-
#!# 1#&! Dia#ant Avni Pllana 1%.0#.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë % +++,%.- 1& 7).-
#$0 10# C3evdet Na9i; Ke!5eli +.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++ ).7 %7 7).7
#$1 1+!1 Fl*!enta C3evdet Velijaj ".0%.1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1 +++,%.7 %7 7).7
#$ 0&! A!8n*!a E$!e# I8!a3i#i #.1.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++ 0.7 1& 7).7
#$" 1%0! A!8e!es3e S$ende! =as3i 0+.0$.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 10 +++,,.% %' 7).%
#$& 1%10 6u3a!!e# Ve8i Ae!i#i !.0".1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1 +++ 1.% 11 7).%
#$+ 1!+0 2le!i# Ali Alija %.0#.1#$$ .i*oshan Gllo1ov- Kosovë $ +++,&.% 1& 7).%
#$% 1##+ D!it*n Is#et Avdulla3u 0".0&.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1$ +++ 0.% %, 7).%
#$! 1#0 Val8*ne A"i# Haj9e!i 0!.1.1#$$ S*enderaj S*enderaj Kosovë # +++ 0 1& 7)
#$$ 1!& 2le!ta Ade# 2e5i!i 0%.0$.1#$$ Pemishte S*enderaj Kosovë 1& +++ ,1 %, 7)
#$# 1!% Ast!it 6>3edin S3a!$u 01.0#.1#$! 2ahove- 2ahove- Kosovë 1+ +++ ,% %, 7)
##0 1#1 Avdi Re:3e H*:3a 1#.11.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 1 +++ 0 %' 7)
##1 + Fei# Ha$i; Hasani ".0&..1#!% Podujeve Prishtine Kosove $ +++ & 7& 7)
## 1 Re;$i S3e#si Le$i5i 0..0$.1#$$ Gadime Shtime Kosove 1 +++ & 1- 7)
##" 1$ Val*n Ade# 2aj!a#i 10.0$.1#$+ Sibov- 0 EperPrishtin Prishtine Kosove 1 +++ & 1- 7)
##& !$ Ast!it Seli# Re:3e 1!.0!.1#$% Podujeve Podujeve Kosove $ +++ & 7& 7)
##+ $& Visa! Na9#i Fej9ulla3u 1".1.1#$% .ipjan .ipjan Kosove 1 +++ & 1- 7)
##% #0 R!a3#ani 2e5i! =as3i 1$.1.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove $ +++ & 7& 7)
##! 1!" Isla# Rasi# S3>ti $.0! Gurbardhe Vushtri Kosove 1 +++ & 1- 7)
##$ 0+ U!i# Ta3i! Vis*$a 1!.0".1#$ Podujeve Podujeve Kosove 1 +++ & 1- 7)
### 1 Al8an 6usta;e 6a9!e$u 0&.0.1#$1 /alisheve /alishev Kosove 1% +++ & 1% 7)
1000 &# Aa#!ie 6usta;e Ta;a 0#.0.1#$$ Viti Viti Kosove 1 +++ & 1- 7)
1001 %! Ali C3eladin Sinani 0$.01.1#$+ Gllamni* Podujeve Kosove 1 +++ & 1- 7)
100 %# Isa Ra#i9 6at*s3i 1.0#.1#!! Prishtine Prishtine Kosove $ +++ & 7& 7)
100" !1 6ini!e Hajdin 6unis3i +.01.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosove 0 +++ & %) 7)
100& "1$ Nai# Sel#an Nu3iu 1.1.1#$0 Ko)ni-e Prishtine Kosove 0 +++ & %) 7)
100+ "&0 I!;an Fe3i# Ade#i &.10.1#!# Podujeve Podujeve Kosove $ +++ & 7& 7)
100% 11!& A!8ë! Ant*n 6a!$u ".10.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë # +++ ).) 1& 7'.)
100! 11#" Valdete Ha$i Ade#i 0#.0&.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 1 +++ ).) %' 7'.)
100$ 1+$1 D*njeta Ra#adan 2e$a 11.0!.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++ 0.) %' 7'.)
100# 1!$+ Enis 6a3#ut Ba$aj 10.0!.1#$$ Stanov- 0 eper Vushtri Kosovë 11 +++ 0.) %' 7'.)
1010 1$%0 S35ie =je!"j 6a!$aj 1+.0#.1#$! ,erovi* Kline Kosovë # +++,,.) %' 7'.)
1011 10&+ Sa!anda ?s#an Pla$*lli 0!.11.1#$! .etan- Podujeve Kosovë # +++ ).7 1& 7'.7
101 1"01 Ast!it Ra"i 2>t>5i 1$.0#.1#$# (eri)aj (eri)aj Kosovë $ +++ 0.7 1& 7'.7
101" 1!1& Sa8!ije Jusu; Velija #.01.1#$# 2ahove- 2ahove- Kosovë 1 +++ ).7 %' 7'.7
101& 1!&% 6u3a#et E#in Avd>li 0#.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++ ).7 %' 7'.7
101+ 1$01 S3end Ha$i Stat*vci 1".0".1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++ 0.7 %7 7'.7
101% 1$"$ 6i#*9a Ha$i 2e5i!aj 10.0&.1#$# Grej*o- Suhare*ë Kosovë 1 +++,,.7 %7 7'.7
101! 01" 2esni$ I8!a3i# Is#ajli +.0+.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++ ).7 1& 7'.7
101$ 11#$ 2le!ta =a9#end ?#8as3i 1.0!.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++ 0.% %' 7'.%
101# 1&%# Ast!it Ja$u 6a9!e$u 1.0+.1#$$ /alishevë /alishevë Kosovë # +++,7.% %7 7'.%
100 1%%& Flu!ie Sa8!i Ade#i 1".0#.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë $ +++,%.% %' 7'.%
101 1#+% Al;!ed Hasan Hasani 1+.01.1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë # +++,,.% %' 7'.%
10 10&" Vet*n Hil P!enaj 1!.1.1#$$ Dresni* Kline Kosovë 10 +++ ,& %' 7'
10" 1&% Selvije ?s#an K!asni5i 0%.0%.1#$! .ipjan .ipjan Kosovë 1 +++ ) %' 7'
10& 1"%& A!ta 2ed!i 6a!teti 1&.0".1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë $ +++ ,% %' 7'
10+ 1+"& 6ajlinda 6ila9i# 4e$i5i 1#.0+.1#$$ =alla5 0 vo1el .ipjan Kosovë 1# +++ ,& ,) 7'
10% 1%$% P!e#ti# Is#ajl 2aj!a$ta!i 0+.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++ ) 1& 7'
10! 1$$0 Rijad A"i# 6u!is3i 1$.01.1#$$ Pre*a) S*enderaj Kosovë % +++ ,, 1& 7'
10$ 1" S3$u!te 6e3#etali Isu;i 1$.0".1#$% Gjilan Gjilan Kosove 11 +++ & 1- 7'
10# &+ Ha8i8 H>sen S3a3*lli #.0%.1#$+ Shale .ipjan Kosove 1# +++ & %) 7'
10"0 10" 6e3di ade# A8dulla3u 10.11.1#$0 'ërvi* Podujeve Kosove 1# +++ & %) 7'
10"1 10# Kalt!ina Ja$u Sadi$u .0$.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1# +++ & %) 7'
10" 11+ Le*n*!a Hajda! Fej9ulla3u !.0&.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1+ +++ & 1% 7'
10"" 1$ Fat*n Halil Deliu 1.0".1#$! Prishtine Prishtine Kosove 1+ +++ & 1% 7'
10"& 1&$ Sa#i Ha8i8i K!asni5i !.0+.1#$% Per5evë Klinë Kosove 11 +++ & 1- 7'
10"+ 1+0 6ajlinda 2e5i! Sadi$u 0&.0+.1#$ 0sto1 Prishtine Kosove 11 +++ & 1- 7'
10"% 1+$ 2esi# 4e$e 6a$suti 01.0+.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 11 +++ & 1- 7'
10"! 1%# S>9ana A3#et 2llaci $.10.1#$% .ipjan .ipjan Kosove 1+ +++ & 1% 7'
10"$ 1# 2esi# Ha9i! 2e!is3a 1!.11.1#$& 'aran Peje Kosove 11 +++ & 1- 7'
10"# 10&# 2esa!ta Fadil I#e!i 1.0+.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++ ).) %7 7-.)
10&0 1#!+ Avni Fe3#i 6a$*lli +.0".1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1& +++ ).) %7 7-.)
10&1 1"$ S3e!i; Is#ajl 6*!ina 0.0#.1#$$ Kameni-ë Kameni-ë Kosovë # +++,1.- %7 7-.-
10& 1"+% Vj*sa Kad!i 2e!is3a 0#.0%.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++,&.- %7 7-.-
10&" 1&%1 2esi# Ha:3i Dell*va &.0%.1#$$ Krushe e mad2ahove- Kosovë 1% +++ 0.- %, 7-.-
10&& 1&%+ S3e!i;e Ka#e! Hajdini 0$.0&.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++ ).- %7 7-.-
10&+ 1++% Valentina Ha98i Ejui 11.0%.1#$$ .ipjan .ipjan Kosovë 1# +++ 0.- ,) 7-.-
10&% 1%00 A!dian Nai# 43uli 0.0.1#$# 0sto1 0 poshte0sto1 Kosovë # +++,&.- %' 7-.-
10&! 1!& F*!tese Ra#us3 Jas3a!i 1.0".1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++ 0.- %' 7-.-
10&$ 1!!% Valdete Sa8!i P!e8!e9a 1%.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1! +++ ).- %, 7-.-
10&# 1$&$ Fl*!ije Fadil 6e3#eti 01.0+.1#$# Prishtinë Prishtine Kosovë 10 +++ 0.- %' 7-.-
10+0 10%1 =ani#ete S3a5i! 6i;ta!i 1&.1.1#$! :i*atovë e reGllo1ov- Kosovë 10 +++ 0.7 %' 7-.7
10+1 11&1 Fatlu#e Ali Aliu 1#.0+.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 11 +++ ).7 %' 7-.7
10+ 11!% D!il*n Is#et 6je$u !.0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++,&.7 %7 7-.7
10+" 1+%+ Fit*!e Kad!i Avdiu 1%.01.1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++,1.7 %7 7-.7
10+& 1!"# Teuta Id!i9 Haliti 0$.0$.1#$$ .ipjan .ipjan Kosovë 1! +++,7.7 ,/ 7-.7
10++ 1$00 Valent*! Te;il 4>8e!aj 0+.0.1#$# Dreno- 2ahove- Kosovë # +++,&.7 %' 7-.7
10+% 1$+" Adv*# A3#et Li#ani "0.1.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 11 +++ ).7 %' 7-.7
10+! 1#$ Vi"an Te;$i 2e5i!i +.11.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 11 +++,,.7 %7 7-.7
10+$ 1+!! 2le!ina 6e3#et T3a5i 1%.0".1#$# 2ahove- 2ahove- Kosovë 10 +++ 0.% %' 7-.%
10+# 1!%% Enis Ra#e =j*caj 1".0&.1#$! 'aballo5 De6an Kosovë 11 +++ ).% %' 7-.%
10%0 1$%" Re:3e Hasan 4e8ica 11.0%.1#$$ .etan- Podujeve Kosovë 0 +++ ).% ,) 7-.%
10%1 0&0 Al8e3a! A"!*n A!i;i %.10.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1& +++ ).% %7 7-.%
10% 10$0 D#!ane Sa8!i Vitija 0%.0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ) ,) 7-
10%" 1"1 S*$*l Ha$i 6e3#eti 0&.0%.1#$$ Pasja* Gjilan Kosovë 1& +++ ) %7 7-
10%& 1"1! Jet#i! Selajdin Fandaj 1%.0#.1#$$ Pe5anë Suhare*ë Kosovë # +++ ,& %' 7-
10%+ 1!"% Fat*s 2e$i! Ka8as3i 0$.0".1#$# Korishë Pri)ren Kosovë ! +++ ,% %' 7-
10%% 00& A!iana Daut K!asni5i 1&.0!.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë $ +++ ) 1& 7-
10%! ## Al8ana Na9#i H*:3a 0&.0.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 10 +++ & 1- 7-
10%$ 1$ Val*n Hasan 6a:3uni 0#.11.1#$% Vushtri Vushtri Kosove 10 +++ & 1- 7-
10%# "& 2uja! Sad!i Bacaj 1&.0$.1#$& De5an De5an Kosove 10 +++ & 1- 7-
10!0 $+ A!t*n Ra#adan S#ajli 1%.0&.1#$" Prishtine Prishtine Kosove 1$ +++ & %) 7-
10!1 11"$ A!lind Danus3 =as3i 0".0+.1#$$ Suhare*ë Suhare*ë Kosovë $ +++,&.- %' 7/.-
10! 1&# Val8*na Ra#us3 A8dulla3u 0%.0.1#$# Gjilan Gjilan Kosovë 1" +++ ).- %7 7/.-
10!" 1&!1 =entiana Isa$ Kast!ati .0#.1#$# (eri)aj (eri)aj Kosovë 1& +++,&.- %, 7/.-
10!& 1+# 2esa!ta Is#et K!asni5i 0".0$.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++ ).- %, 7/.-
10!+ 10&0 D*ni$a Fat#i! Aliu 1&.0#.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1% +++ ).7 %, 7/.7
10!% 10++ La8in*t Na9#i Leci 0$.0$.1#$! 'arilevë Prishtinë Kosovë # +++ 0.7 %' 7/.7
10!! 1%&1 6usli =ani S3ala 10.1.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++ 0.7 ,) 7/.7
10!$ 1!$0 2!i$ene Fat*s H*:3a 0.0".1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++,,.7 %7 7/.7
10!# 11&" A!dita Na9i; 4e5i!i #.10.1#$% Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++ ).% %, 7/.%
10$0 11#1 Ne3at Halit Hajda!i 1!.01.1#$$ Viti Viti Kosovë 11 +++,&.% %7 7/.%
10$1 1%%! E"9*na 2e!3an K!asni5i #.0+.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 1" +++,,.% %, 7/.%
10$ 1$%% Jet*n Ali A9e#i 0+.0&.1#$$ Dumni-e Podujeve Kosovë 10 +++,,.% %7 7/.%
10$" 1"&0 La8in*t Va:3id 4>#8e!i !.1.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1& +++ ,& %, 7/
10$& 1"$$ Val#i!e Fa9li 2e3!a#i "0.0#.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë % +++ 0 1& 7/
10$+ 1"#1 6e3#et 6usli 6al*$u 0+.01.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1 +++ 0 %7 7/
10$% 1%1" 2e3a!e =ani K!>e9iu 1.0".1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë 1$ +++ 0 ,) 7/
10$! 1%$0 Lavdie Ha"ji Ba$i5i 10.10.1#$$ Komoran Gllo1ov- Kosovë 10 +++ ) %' 7/
10$$ 1!01 S$ende! Nu3i =as3i 1".01.1#$! Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë 1" +++ ) %7 7/
10$# 1!1 A!#end Is#ail =!ant*lli 11.0#.1#$$ Shale .ipjan Kosovë 1 +++ 0 %7 7/
10#0 1$"+ 4>3!ije Fe$e Asllani 0!.0+.1#$! 4bri e poshtmS*enderaj Kosovë 1% +++ ) %, 7/
10#1 0$ Val#i! A3#et Pllana 1#.0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë $ +++ ,& %' 7/
10# 1! La8in*t Na#an Li#*ni 1!.0%.1#$% Prishtine Shtime Kosove 1" +++ & 1% 7/
10#" + Is#et Avd>l 2alaj 10.0".1#$+ .laush S*enderaj Kosove 1! +++ & 1% 70
10#& % 2esi# 6u!at K!asni5i 10.1.1#$ Prishtine Prishtine Kosove # +++ & 1- 7/
10#+ 11$ Valdet 3a$i 2e3luli 1&.0.1#$! Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & 1% 7/
10#% 1"$ S3$el9en Isa$ Ade#i 1%.0.1#$! Prishtine Prishtine Kosove # +++ & 1% 7,
10#! 1$# Vl*!e H>sen A*!i 1!.0%.1#$% Gllo1ov- Gllo1ov- Kosove 1! +++ & 1% 70
10#$ 1#% Vl*!a Ne:3atit T3a5i #.0+ .ipjan .ipjan Kosove 1" +++ 7 1% 7/
10## &% Enve! ?s#an Sejdiu !.10.1#$" /itrovi- /itrovi- Kosove 1! +++ & %) 7/
1100 !& Fl*!i# Aa#il 2aj!a 1#.01.1#$! :i9lla* 2ahove- Kosove 1" +++ & 1% 7/
1101 ""& 2a3ti! A9e# 2e5i!i 1#.0$.1#$% 45areve S*enderaj Kosove 1! +++ & %) 7/
110 1$"% 2el$i9e S3e;5et Hi#aj 0#.0!.1#$$ Ge1je 2ahove- Kosovë 1& +++ 0.) %, 77.)
110" 0"& Sa8it A3#et 6!as*!i 1.01.1#$! /rasor 2ahove- Kosovë # +++ ).) %' 77.)
110& 0"% Val8*na Ra"i S*jani "0.0$.1#$$ .ipjan .ipjan Kosovë 1+ +++ ).) %, 77.)
110+ 111 Ad*nis Fev9i S3ala 0+.0".1#$# Gjilan Gjilan Kosovë 1& +++ 0.- %, 77.-
110% 1%0 Adnan Fadil 6al*$u 11.0$.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë 1 +++ ).- %7 77.-
110! 1""& Fidane Fai$ D#e!i "1.10.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1" +++,&.- %, 77.-
110$ 1"10 Ki#ete Isu; K!>e9iu 1$.11.1#$! Smallushë .ipjan Kosovë 0 +++ 0.7 ,/ 77.7
110# 1+& =entiana 6e3#et 4>l;aj 0&.0%.1#$$ Seni* /alishevë Kosovë 11 +++ 0.7 %7 77.7
1110 1#$0 6i!jete A8dulla3 K*!!ani 1$.0%.1#$! Viti Viti Kosovë 1% +++,&.7 ,) 77.7
1111 11#+ S3e;$i C3a;e! 6i;ta!i #.11.1#$$ Koshtovë /itrovi-ë Kosovë # +++,,.% %7 77.%
111 1""1 6a$;i!ete A"i# 2!a3i#i 11.11.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 1" +++,1.% ,) 77.%
111" 1%0 A"!*n Sejdi Sa3iti 0.0".1#$$ Panor- /alishevë Kosovë 10 +++,1.% %, 77.%
111& 1!+ Sadete Enve! R!#*$u "1.0!.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1# +++,&.% ,/ 77.%
111+ 1+0& 6u!at H>sen K!>e9iu 1!.11.1#$! Pa1arush /alishevë Kosovë 10 +++ ,& %7 77
111% 1+0$ Sa8it 6ali5 De!#alla 11.1.1#$$ 2ahove- 2ahove- Kosovë # +++ ) %' 77
111! 1+%$ Valdete S$ende! 2e!is3a 1$.0".1#$# Gja*ove 2ahove- Kosovë # +++ ,, %7 77
111$ 1!%! A!janita Sejdi Seli#i !.0!.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 11 +++ 0 %7 77
111# 1$$+ Li!id*ne Is#et 6i;ta!i .0+.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë % +++ ) 1& 77
110 %# S$ende! Na9#i U$a 10.0$.1#$& Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & 1% 77
111 # A"!*n a!i; 2e!is3a 1#.0$.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & 1% 77
11 #+ Kalt!ina Ae!i# @ita$u 10.0+.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosove 1% +++ & %) 77
11" 1#+ Ajs3e 2e5i! 4u$a 0$.0#.1#$ Po)horan Viti Kosove 0 +++ & %7 77
11& 0" A"*n S3e;5et D!a"us3a +.0+.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 0 +++ & %7 77
11+ 0 Esat Feta 2aj!a#i %.0&.1#$ 'a*s S*enderaj Kosove 0 +++ & %7 77
11% % Riad 4aj# 6ali5i 0%.01.1#$% 8apushe Dra1ash Kosove 1 +++ & 1% 77
11! &$ Al8an 4ejnulla3 4enjulla3u 1&.11.1#$% Podujeve Podujeve Kosove $ +++ & 1- 77
11$ %0 Fit*!e Hajdin dedinca 1.0&.1#$% Prishtine (ush*osovë Kosove $ +++ & 1- 77
11# #" Fat*n Ha#di H*ti 1.0!.1#$! 2u1ove Gja*ove Kosove 1 +++ & 1% 77
11"0 "0# 6endi# 2!a3i# Asllani 0#.0".1#$& Prishtine Prishtine Kosove $ +++ & 1- 77
11"1 ""+ 6i#*9a Ri;at Ta3i!i .0$.1#$ /itrovi-e /itrovi-e Kosove $ +++ & 1- 77
11" 1!#+ A!8en U$e 2>t>5i 1.0".1#$! Po*le* 0 ri Gllo1ov- Kosovë 11 +++ ).) %7 71.)
11"" 1$+% Visa! Id!i9 K*93ani .0&.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë # +++,&.) %7 71.)
11"& 0+" Le*n*!a I8us3 Haliti 1$.10.1#$$ (eri)aj (eri)aj Kosovë 10 +++ 0.) %7 71.)
11"+ 1&++ Ra#adan Isla# Da8i<aj ".10.1#$! Prelep De6an Kosovë % +++,&.- %' 71.-
11"% 1&+% Kalt!ina Na9#i I8!a3i#i "0.1.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1% +++ 0.- ,) 71.-
11"! 1%"# Lu#tu!ije C3a;e! 69iu !.0%.1#$$ /orinë S*enderaj Kosovë ! +++ 0.- %' 71.-
11"$ 1#0" Lul9i#e C3avit 4eneli ".0".1#$# /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++,,.- %, 71.-
11"# 1!1# 2esni$ C3eladin 2e$tes3i 0%.1.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 11 +++,,.7 %, 71.7
11&0 1#&# Al8an I9la# 2e!8ati .01.1#$$ Naber1jan Pejë Kosovë 1" +++ 0.7 %, 71.7
11&1 1##0 2e3a!e Fe!i9 Halilaj 0+.0+.1#$! 3ërde- Gllo1ov- Kosovë 1% +++ 0.7 ,) 71.7
11& 101% K*!a8 A8du!!a3#an =e!"u!i 0!.0!.1#$! Sibo9- Podujeve Kosovë $ +++ ).% %' 71.%
11&" 110 Le*nitë Ra"i 6*!ina %.0!.1#$! 4stro)up /alishevë Kosovë 1 +++,1.% ,) 71.%
11&& 11"0 Isa I9et 6a:3uni 1#.0%.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 10 +++ 0.% %7 71.%
11&+ 1+1& Res#ije Isen Ni#ani 0.0.1#$# Vushtri Vushtri Kosovë 1& +++ ).% %, 71.%
11&% "& Hati:3e 6usta;e Ajeti ".0".1#$$ (eri)aj Sherp-e Kosove 1+ +++ & %) 71
11&! 1""0 A!si# Ta3i! K<i$u $.1.1#$% Gjilan Gjilan Kosovë 1" +++ 0 %, 71
11&$ 1+"# 2esa!ta Na9#i Sel#ani 1#.0#.1#$$ Pojate (eri)aj Kosovë 11 +++ ,, %, 71
11&# 1%# A!linda Re:3e F*ni5i 1#.0%.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1! +++ ) ,) 71
11+0 1!&+ Jet*n Na9i; Sinani 0.0+.1#$# 2evu5 Podujeve Kosovë 11 +++ ) %7 71
11+1 1$$" Adnan @aju Vet*vci $.0#.1#$$ Novolane Vushtri Kosovë 1" +++ 0 %, 71
11+ 1#$% Fit*!e Sinan Kad!iu 0".0#.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1$ +++ & %, 10
11+" 00 Re#9ije S#ajl St!u#a$u 0&.0+.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1& +++ ) %, 71
11+& 0"#b E"9*n Aaus3 Ha:3*saj 1+.0&.1#$$ Pro*ullu* De6an Kosovë # +++ ,& %7 71
11++ 1"% Al8e!t s$ende! K!asni5i 1!.0#.1#!! Prishtine Prishtine Kosove ! +++ & 1- 71
11+% 1&0 Du!ije Selajdin 4eneli 0".0+.1#$1 'ob Ka5ani* Kosove 1# +++ & %7 71
11+! 1&+ 2e3a!e A9e# Ka!a:3a 01.10.1$" Pri)ren Pri)ren Kosove 11 +++ & 1% 71
11+$ 1%" Adlie Eju H>seni 0.0# 1#$+ prish prish Kosove 11 +++ & 1% 71
11+# 1!! E#ine Ila9 H*ti 1.1.1#$% Pola- S*enderaj Kosove 1# +++ & %7 71
11%0 &1 S3$u!te Ra#e Ras3iti 0%.10.1#!% Prishtine Prishtine Kosove 1+ +++ & %) 71
11%1 +0 S3ai Fai$ Ae!$e9i .0+.1#$ <bili5 Prishtine Kosove 11 +++ & 1% 71
11% +! 4>!a;ete Fe!id Ha:3*lli 1$.0!.1#$& Prishtine Prishtine Kosove 1# +++ & %7 71
11%" "0$ Sa#i! I8!a3i# 6i!ena $.0".1#$& =ade <bili5 Kosove 11 +++ & 1% 71
11%& "1 Dl8e!ina Nai# Ru$i5i 1.0+.1#$& Drenas Drenas Kosove 1+ +++ & %) 71
11%+ "&1 Vi*leta Fat#i! 2e3!a#i 0.1.1#$+ S*enderaj S*enderaj Kosove 11 +++ & 1% 71
11%% 1&1" Delvinë E$!e# 6a!evci 0+.0#.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++,7.) ,) 7%.)
11%! 1$0% 2le!ta 2aj!a# Isu;i 1$.10.1#$$ San*o- Gllo1ov- Kosovë 1" +++ ).) %, 7%.)
11%$ 1"$ D*njeta I8!a3i# @ita$u .0#.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++ 0.- %7 7%.-
11%# 1"0 D!il*n Fa3!i Ri9anaj "0.0% 8hure Pri)ren Kosovë 1 +++,%.- ,) 7%.-
11!0 1!00 Lindita Ra#adan Palus3i ".0$.1#$$ Nova* Pri)ren Kosovë 11 +++,&.- %, 7%.-
11!1 1!%$ Kalt!ina A;!i# =!ant*lli 1.11.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1! +++,&.- ,/ 7%.-
11! 1$" D!it*n K*le Ta3i!i &.0".1#$! Gja*ove Gja*ove Kosovë 10 +++,,.- %, 7%.-
11!" 1#!1 I8!a3i# Hil#i Da$a 01.0".1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë 10 +++ ).- %7 7%.-
11!& 1#$! Kus3t!i# A8edin Veliu 1&.0&.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1 +++ 0.7 %, 7%.7
11!+ 11% Avni S3ai I8!a3i#i 0#.0".1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++ 0.% ,) 7%.%
11!% 1"&1 S3e!i;e Dali Dalii $.0+.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 11 +++,&.% %, 7%.%
11!! 1$&0 Ne!:3ivane Ra"i 2aj!a$ta!i 0".1.1#$! S*enderaj S*enderaj Kosovë 1& +++,1.% ,/ 7%.%
11!$ 1#%" C3eladin Nase! Jas3a!i 0%.0%.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++,&.% %, 7%.%
11!# "% Fl*!i# Nesat 6a:3uni 0.0!.1#$! Vushtri Vushtri Kosove 10 +++ ).% ,) 7%.%
11$0 1" Jet*n Ru;$i Ra$a .1.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 10 +++ ,, %, 7%
11$1 1+++ A!dit 6e:3id Jas3anica 1.0$.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë 1 +++ 0 %, 7%
11$ 1!0$ Fati#e Eset Peci 1.0&.1#$! /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1 +++ 0 %, 7%
11$" 1$"0 Festi# 2aj!a# C3e$aj 1#.11.1#$$ 3erdev- Gllo1ov- Kosovë 10 +++ ) %7 7%
11$& 0"0 Al8e!t C3evat 6i;ta!i 1+.0&.1#$! Dumni-e Vushtri Kosovë 11 +++ ,& %, 7%
11$+ 1& 2esa!t Hasan 6i3ali5i !.0&.1#$% (eri)aj (eri)aj Kosove 1& +++ & %) 7%
11$% 1 S3e!e#et R!uste# 6*!ina 1%.01.1#$1 Gllobar Gllo1ov- Kosove +++ & 7& 7%
11$! +% 6eti3e Ha$i 2e3luli 0#.0.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 10 +++ & 1% 7%
11$$ 1$# Val#i!e H>sni De#i!i 0!.0.1#$# Pri)ren Pri)ren Kosovë 10 +++,&.) %, 7,.)
11$# 100% 2e3a! Isaj =*:3uli $.10.1#$$ S*enderaj S*enderaj Kosovë 1+ +++ ).- ,) 7,.-
11#0 00 Se8a3ate Rus3it Re:3a 0+.10.1#$$ Vushtri Vushtri Kosovë $ +++ 0.- %7 7,.-
11#1 1#!0 A!#end S#ajl 2*jaj !.0".1#$! Kerrni-e Kline Kosovë 11 +++ 0.7 %, 7,.7
11# 11&% Al8ina =9i# Isu;i 1".0#.1#$$ 7i*atove e reGllo1ov- Kosovë 1 +++ ).% %, 7,.%
11#" 1%+1 Avni 2e5i! U$a "0.0%.1#$$ Kopili5 0 PoshS*enderaj Kosovë 1+ +++ ).% ,) 7,.%
11#& 1&1 Fitnete Ve38i 2e!is3a 1!.0&.1#$$ 2unjevë Ka5ani* Kosovë 1% +++ ,& ,/ 7,
11#+ 1!0" A!ta Pjete! K*laj 11.0&.1#$$ 8lla*u5an Kline Kosovë # +++ ,, %, 7,
11#% 1!%0 U!an Sali3 R!a3#ani 1$.0!.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë ! +++ ,& %7 7,
11#! 1$0 C3enete Na9#i S3e5i!i 0.0#.1#$$ Dumni-e Podujeve Kosovë # +++ ,, %, 7,
11#$ 1#" Ne9a;ete Ha8i8 Uj$ani 1%.0%.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 11 +++ 0 %, 7,
11## & 6evlude Ne:3#edin Ka8as3i %.1.1#$ S*enderaj S*enderaj Kosove 1" +++ & %) 7,
100 101 Ed#*nd C3avit 2e!is3a 0.1.1#!" /itrovi- /itrovi- Kosove 1" +++ & %) 7,
101 111 El3a#e 4ijadin K!asni5i 01.0!.1#$& Prishtine Prishtine Kosove 1! +++ & %7 7,
10 1+% Vj*llca C3e#ajl 2e5i!i 0&.01.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & %) 7,
10" $! C3e#ile S3e!e#et K!>e9iu 11.0&.1#$+ /le5an /alisheve Kosove 1" +++ & %) 7,
10& # La8in*t S3e;$i Di8!ani "0.1.1#$! Vushtri Vushtri Kosove 1" +++ & %) 7,
10+ #$ Lule Enve! Ra#adani "0.1.1#$ Prishtine Prishtine Kosove 1! +++ & %7 7,
10% "0& Al8an S3e;$i K!asni5i 1!.10.1#$+ 8hilivod Vushtrri Kosove 1" +++ & %) 7,
10! 1&00 Fill*!eta 6ilai# K!>e9iu 1".0.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1! +++,,.- ,% 7&.-
10$ 1&"1 2le!tinë Isla# K!ai 01.0".1#$$ /alishevë Kosovë 1+ +++,&.- ,/ 7&.-
10# 1%0% Res#ije C3e#ajl =u!i $.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1# +++ 0.- ,% 7&.-
110 1!"+ Sali 6e3di 2e!jani ".0#.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1% +++ 0.- ,/ 7&.-
111 0+0 Le*nita Sa3it 43uni5i 1%.01.1#$# (ortesë 2ahove- Kosovë 1+ +++,&.- ,/ 7&.-
11 0%% E#i!a A!i; S3ala 0.11.1#$# 3rud Prishtinë Kosovë # +++,&.- %, 7&.-
11" 110+ 2esa!ta Ne3at Kalla8a ".0".1#$$ Dardanë Dardanë Kosovë 1 +++,1.7 ,/ 7&.7
11& 11$" E#ine Re:3e K!asni5i .0$.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 0 +++ ).7 ,% 7&.7
11+ 1!&0 2e3a!e 6u3a#et K*l"eci 1%.0&.1#$! Suhare*ë Suhare*ë Kosovë # +++ '.7 %7 7&.7
11% 1%1 Fa3!edin S$ende! Ajeti 0!.0!.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1% +++ 0 ,/ 7&
11! 1&0+ Adnan Isa$ Halili 10.0&.1#$$ Gerdov- Podujeve Kosovë 1" +++ 0 ,) 7&
11$ 1$& Da!dan Ha$i 6je$u 0&.0".1#$$ Grabov- 0 epe<bili5 Kosovë +++ ) 1& 7&
11# # R!uste# Re:3e K!asni5i 01.0+.1#$% (eri)aj (eri)aj Kosove 1% +++ & %7 7&
10 1% Adelina Ta3i! Haliti 0.0.1#$" Peje Peje Kosove 1 +++ & %) 7&
11 !1 4>3di Veli 6alaj 1$.0$.1#$& S*enderaj S*enderaj Kosove 1 +++ & %) 7&
1 1+1 I#!ane Fe3#i K!asni5i 1".0&.1#$! Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & %) 7&
1" 1#! D*lina =ani U$a &.0".1#$% /etve1je /etve1je Kosove 0 +++ & %& 7&
1& #& Al8ana Ni#an Husaj .0.1#$! Strell- De5an Kosove 1 +++ & %) 7&
1+ "& Ati;ete Is#ajl La3aj .0&.1#$" /irash (eri)aj Kosove 1% +++ & %7 7&
1% 1+& =9i#e Jetulla3 2e$aj 0#.10.1#$% .i*o- S*enderaj Kosovë 1" +++,,.) ,/ 10.)
1! 1+1 E!#i!a Avdulla3 6e!la$u 1$.11.1#$$ Pejë Pejë Kosovë $ +++,&.) %, 10.)
1$ 1!0! Ke#ail Eset Peci ".0&.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë # +++ 0.) %, 10.)
1# 1&!& Visa! S3a8an Sadi$u 01.01.1#$! Dubo- Vushtri Kosovë % +++ 0.- %7 10.-
1"0 1#"+ Kus3t!i# 6u!te9 S>lej#ani 0+.0!.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë % +++ 0.- %7 10.-
1"1 1#! Ili! Enve! A3#eti 1".0%.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++ 0.7 ,) 10.7
1" 1# I8adete Ha#di Ne9i!i &.0$.1#$! Gllo1ov- Gllo1ov- Kosovë 1" +++,,.% ,/ 10.%
1"" 1$$! Ridvan Nase! H*:3a 0&.0.1#$$ Shale .ipjan Kosovë 1 +++ 0.% ,) 10.%
1"& 0&+ D!it*n Ke#ajl V!an*vci 1!.0$.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë # +++ 0.% %, 10.%
1"+ 1%$1 E!8lina Ali S3ala 0.0$.1#$$ Pejë Pejë Kosovë # +++ 0 %, 10
1"% 1!!+ 6a!i"*na Kad!us3 Feta3u 0$.0".1##0 Prishtinë Prishtinë Kosovë 1 +++ ,% ,/ 10
1"! 1$& 6uje R!a3i# I"!is3ta .0.1#$# Sela- /itrovi-ë Kosovë 1" +++ ) ,) 10
1"$ 1+ A!dita A3#et Kast!ati 0+.10.1#$+ Gjilan Gjilan Kosove 1+ +++ & %7 10
1"# $1 Fatni! Daut 6usta;a 0".0$.1#$+ 'ellopoj Podujeve Kosove ! +++ & 1% 10
1&0 10% Da;ina I8!a3i# 2*"i5i 1!.0.1#$% Komoran Drenas Kosove 11 +++ & %) 10
1&1 1! Fisni$ Haliti Dv*!ani 0#.10.1#$! 3ersteni* Gllo1ov- Kosove 11 +++ & %) 10
1& 1&! Sundi# S3$el9en K!asni5i +.0.1#$+ ?uni* De5an Kosove 11 +++ & %) 10
1&" %+ Li!id*n H>sen C3a;*lli 0.01.1#$& Drenov- Prishtine Kosove 1+ +++ & %7 10
1&& $$ Al8an Nase! Du"*lli 1+.0+.1#$& Ne*ov- Glli1ov- Kosove ! +++ & 1% 10
1&+ 111# D*njeta Pe!a!i# A8a9i 1!.1.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë # +++ %.) %' 1).)
1&% 0# Al8ulena Ha:3i H>seni "0.11.1#$! 8abel 0 ulet Gllo1ov- Kosovë 1" +++,&.) ,/ 1).)
1&! 100$ Fit*!e C3e#ajl Bacaj &.1.1#$$ De6an De6an Kosovë 11 +++ 0.7 ,) 1).7
1&$ 1!1! Sela#ete Hasan Pllana 0.0&.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë $ +++ 0.7 %, 1).7
1&# 1!#" 2esi# Na9#i P!en$u 0".01.1#$$ Dobroshev Gllo1ov- Kosovë 11 +++ 0.7 ,) 1).7
1+0 1%$# U!i# Ri;at 2e!is3a 10.0+.1#$# Suhare*ë Suhare*ë Kosovë $ +++ 0.% %, 1).%
1+1 1$+1 Li!ie 2aj!a# 2aj!a#i 0+.0".1#$! Vushtri Vushtri Kosovë # +++ ,, ,) 1)
1+ $0 Lul9i# Ha#9a 6e3#eti 01.0&.1#$% 'ellopoj Podujeve Kosove % +++ & 1% 1)
1+" 00 Ki#ete Il#i Kel#endi 1$.0$.1#$& Prishtine Prishtine Kosove 10 +++ & %) 1)
1+& "% Ce#ile Is#et 2e!is3a @0!.1#$1 .lu*ar .lu*ar Kosove 1& +++ & %7 1)
1++ 1##$ Ku#!ije Aj!us3 K!asni5i 1".0+.1#$! Dra1ash Dra1ash Kosovë 1! +++ ).) ,% 1'.)
1+% 1&1 S3!esa Haj!i9 I#e!i 1!.0+.1#$$ Shtupel Kline Kosovë 11 +++ ).7 ,) 1'.7
1+! 1!%" A!t*ne S3e5i! 6a$*lli 1.1.1#$% /arev- Prishtinë Kosovë 1" +++ 0.% ,/ 1'.%
1+$ 1$1& 2u$u!ije C3evat 2la$5*!i 01.0+.1#$$ Podujeve Podujeve Kosovë $ +++ ).% %, 1'.%
1+# 1$1" K!es3ni$ Ha:3e =e!valla 1".0&.1#$$ De6an De6an Kosovë 11 +++ ,, ,/ 1'
1%0 & S3e!i; Isa Alija 10.0%.1#$! 'ibaj (eri)aj Kosove 1" +++ & %7 1'
1%1 10 4ana I9et =as3i 10.0.1#$& Prishtine Prishtine Kosove # +++ & %) 1'
1% 1"& Fit*!e C3e#ajl K!asni5i $.0&.1#$% Prishtine Prishtine Kosove # +++ & %) 1'
1%" &0 S35ie S3>5e!i 2e!is3a 10.0+.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & %7 1'
1%& 1%#% Fe!j*ne Ra#i9 L*$aj 11.01.1#$! Pober1je De6an Kosovë 1" +++ ).) ,/ 1-.)
1%+ 1!$ =a9#end 6usta;e 6usta;a 10.11.1#$! Vushtri Vushtri Kosovë 1 +++ 0.) ,/ 1-.)
1%% 0"! 6i3ane Sadi$ Pla$aj 11.0.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++ 0.) ,) 1-.)
1%! 1!0# Fidan Fe3#i H*:3a 0.0#.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë # +++ 0.- ,) 1-.-
1%$ 11#! 4ejnee 6i;ta! K*d!a $.01.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 1$ +++ 0.7 0 1-.7
1%# 1+&& Riad Ajet Kli#a$u .0%.1#$! Stanov- 0 ulet Vushtri Kosovë 1 +++ 0.7 ,/ 1-.7
1!0 1!1% 6i#*9a Eju =e!"u!i 1&.0".1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë 11 +++ '.7 ,) 1-.7
1!1 1#%1 R*9a;a Nasu; T3a5i 0!.0".1#$# .lapushni* Gllo1ov- Kosovë 1 +++ 0.7 ,/ 1-.7
1! 1+!# =entiana C3eladin ?sdautaj 0%.0%.1#$$ Gja*ove Gja*ove Kosovë ! +++ ).% %, 1-.%
1!" 0& Fl*!i# S3a8i 4e5i!i +.0!.1#$$ 8he1er Gjilan Kosovë 1+ +++,%.% 0 1-.%
1!& 1"#$ D*ni$a R!a3#an Veliu 01.0&.1#$! Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++ 0 ,) 1-
1!+ 1%&" Ke!i#ane A8dula9i9 6*!ina "1.01.1#$# Gjilan Gjilan Kosovë # +++ 0 ,) 1-
1!% 1 S3eti# Sa3it 6i;ta!i 1#.1.1#$% Gadime .ipjan Kosove 1% +++ & %& 1-
1!! #! Ali C3e#ë Kel#andi 1.1.1#$% 'elani- Suhare* Kosove 1 +++ & %7 1-
1!$ 1&# A!8en Ade# K!asni5i .0#.1#$+ Per5evë Klinë Kosove $ +++ & %) 1-
1!# 1## A9e# Aa9i# 2aj!a$ta!i 1".0#.1#$% Kline e Eper S*enderaj Kosove 1 +++ & %7 1-
1$0 %% 4adije Is#ajl A8d>li 0+.0&.1#$! Gjilan Viti Kosove 1% +++ & %& 1-
1$1 !$ 2e$i# Ha9i! P*vataj +.0#.1#!& Strell- De5an Kosove 1 +++ & %7 1-
1$ "0% Adnan Eju Ban*lli 1".0".1#$% Prishtine Prishtine Kosove $ +++ & %) 1-
1$" 1!#1 Ili! Avni =*"a 1&.10.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë % +++,,.- ,) 1/.-
1$& 1!&1 4ana Ve;a Kast!ati !.0%.1#$$ Pri)ren Pri)ren Kosovë ! +++,&.7 ,) 1/.7
1$+ 1"+! N*!a Sa8it 2aj!a#i 10.0%.1#$$ Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++ ).% ,) 1/.%
1$% 111 Sa;et Ha;i9 Sadi$u 0".0#.1#$! 'are /itrovi-ë Kosovë 10 +++ ' ,) 1/
1$! "0 A!#end S3a5i! Kajta9i &@0".1#$+ Klladerni- S*enderaj Kosove 11 +++ & %7 1/
1$$ 1&" Re:3e# Re:3eTa3i!i 11.0$.1#$! /itrovi- /itrovi- Kosove 11 +++ & %7 1/
1$# "0 D!it*n 4e5i! 2a9aj "0.0$.1#!# :endres Drenas Kosove 11 +++ & %7 1/
1#0 1$#% Vle!a Valdet Sa3ija #.0+.1#$# Prishtinë Prishtine Kosovë 0 +++,7.- & 17.-
1#1 1%+ Avdulla3 A#!us3 H*ti ".0!.1#$% 2at*o- 2ahove- Kosove 1$ +++ & ,- 17
1# !+ S3!esa Re:3e I8!a3i#i 1.0.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosove 1& +++ & %& 17
1#" 1&$! A!dita Is#et Has3ani 0%.0!.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosovë 1 +++ 0.) ,% 11.)
1#& 1#"$ Al8ane Ka#e Ne8i3i 0#.0#.1#$$ Domane* Gllo1ov- Kosovë ! +++,,.) ,/ 11.)
1#+ 1##& =enc 2aj!a# 2e!is3a 0$.0.1#$! Peje Pejë Kosovë # +++ 0.) ,/ 11.)
1#% La8in*t H>sen =as3i 0.11.1#$! Suhare* Suhare* Kosove # +++ ).) ,% 11.)
1#! 0! 2e$i# Hali# 2e$tes3i "0.11.1#$+ Gllo1ov- Prishtine Kosove # +++ & %7 11
1#$ !% Dl8e! Ha9i! 6ulaj 11.0+.1#!! 3ersteni* Gllo1ov- Kosove # +++ & %7 11
1## ""$ 6ajlinda 2a3ti! Pac*lli %.0+.1#$& Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & %& 11
1"00 +% Vl*!a S3>5e!i Ruda!i 11.0&.1#$1 Prishtine Prishtine Kosove 1% +++ & ,- 1%
1"01 #1 S3$ël5i# S>lej#an Ruda!i 1".0$.1#$+ Prishtine Prishtine Sh5iperi +++ & 1% 1%
1"0 1! Nai# Fe3#i Avd>li 11.0$.1#$" Dobroshev- Gllo1ov- Kosove $ +++ & %7 1%
1"0" Nai# Avdi Llaas3tica 0&.11.1#$& /are- Prishtine Kosove 1 +++ & %& 1%
1"0& + D!enus3a Fe!at 4eneli 1!.01.1#$% Kraj*ove Gllo1ov- Kosove $ +++ & %7 1%
1"0+ ## A;e!dita Has3i# =as3i 0!.0#.1#$0 Prishtine Prishtine Kosove 1 +++ & %& 1%
1"0% 1"# Al8an s$ende! K!asni5i 1.01.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 11 +++ & %& 1,
1"0! 0+% 4ana Du$a"jin Sa3at5ia 0%.0".1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,/.) 1&.)
1"0$ 0+$ Hana Du$a"jin Sa3at5ija 0%.0".1#$# Gja*ove Gja*ove Kosovë 1+ +++,/.- 1&.-
1"0# 1!#& Hi$#ete 6u3a!!e# 2!a3i#i 1%.0.1#$$ /itrovi-ë /itrovi-ë Kosovë 1" +++ ).7 0 1&.7
1"10 1& H>sni 6elit =as3i 1%.0#.1#$+ Samadra>hëSuhare* Kosove 10 +++ & %& 1&
1"11 1$0 Ii9et Seli# =!aj5evci 0&.0#.1#!$ =ade <bili5 Kosove 10 +++ & %& 1&
1"1 ""0 Kus3t!i# Sali3 Ha:3*saj 01.11.1#$+ Pro*ollu* De5an Kosove % +++ & %7 1&
1"1" 11&& Hanu#s3a3e Id!i9 Ha:3iu 0.1.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1 +++ ).) 0 %0.)
1"1& 11!! Ta3i! Alus3 6a9!e$u 0#.0&.1#$# /alishevë /alishevë Kosovë # +++ ).- ,% %0.-
1"1+ $& Ki#ete Id!i9 H>seni 10.0!.1#$% Prishtine Prishtine Kosove 1" +++ & ,- %0
1"1% 1"+ 2e3:3et Sali3 avdulla3u "0.0&.1#$% 'erveni* Podujeve Kosove 1% +++ & ,% %)
1"1! &! Adnan E$!e# Aes3#e"jiu 0+.0.1#$! Prishtine Prishtine Kosove $ +++ & %& %)
1"1$ #+ Elvetie ?s#an Kast!ati 1$.0".1#$! Vermi-e /alisheve Kosove 11 +++ & ,- %'
1"1# 1%# Vj*llca C3evat Sadi$u 1.1.1#$! Podujeve Podujeve Kosovë 1% +++,&.) %-.)
1"0 1%$+ Sa#i! Et3e# K!>e9iu 0&.01.1##0 :upevë /alishevë Kosovë % +++ ).- ,% %-.-
1"1 1$+# Leut!i# Kad!i Peaj %.0%.1#$! 0sto1 0sto1 Kosovë 1% +++ ,& & %-
1" 0%" =ani S3e!e#et 4enunaj 0.01.1#$$ Gremi* Kline Kosovë 1! +++ 0 %-
1"" 1"! C3>la C3avit R!ecaj &.0$.1#$% S*enderaj S*enderaj Kosovë 1+ +++,&.) %/.)
1"& 1#1" A!janit 2uja! 6e3#eti 0$.0.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë ! +++ 0.) 0 %/.)
1"+ 1$#! I"8alle Sa8it K!asni5i 01.0#.1#$! Prishtinë Prishtine Kosovë 1! +++ ).% %/.%
1"% 10+ Pë!a!i# Halit A3#eti 1.0&.1#$" (eri)aj (eri)aj Kosove # +++ & ,- %/
1"! 100# Sa#i!e I9et Ha9i!i +.01.1#$# .ipjan .ipjan Kosovë 1+ +++ 0.) %7.)
1"$ 00" 6i!sad S3a8an Hajdini $.0%.1#$$ Gjilan Gjilan Kosovë 1+ +++ 0.) %7.)
1"# 10+" Visa! Seli# Ra#adani 0!.1.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1% +++ ).- %7.-
1""0 1%"$ Val#i! A!i; Pllana 0&.0$.1#$$ K6i5 imadh /itrovi-ë Kosovë # +++ 0.7 - %7.7
1""1 011 Kus3t!i# I8is3 =as3i 10.0&.1#$$ Peje Pejë Kosovë ! +++ ).% 0 %7.%
1"" 1$" D!it*n 2aj!a# Re$a ".1.1#$& Kameni- Kameni- Kosove 1 +++ & ,% %7
1""" 1+"$ A!tan Eljasa3 Hasani 0.0.1#$$ ,erni- Gjilan Kosovë 1+ +++ ).- %1.-
1""& 1%& Anti"*ne Kad!i Sa3itaj 1+.0$.1#$$ 'ubel /alishevë Kosovë 11 +++,%.% %1.%
1""+ 1#+ Da!dan Fadil P!e$*!*"ja $.11.1#$! Gjilan Gjilan Kosovë 1 +++,&.% %%.%
1""% &+ Ast!it 6e:3it Jas3anica ".0+.1#$% 2ibar 0 vo1el .ipjan Kosove 10 +++ & ,% %%
1""! 1!&$ Ne!i#ane Nase! Pllana 0.0".1#$$ Studin e ulet Vushtri Kosovë 10 +++,,.7 & %,.7
1""$ 0&1 Val*n R!a3#*n 2*!*ci 1+.11.1#$# 8llushë Prishtinë Kosovë 10 +++ ,, %,
1""# 0&" 2u!i# Na9#i S#ajli 1".01.1#$# Prishtinë Prishtinë Kosovë # +++ ,% %,
1"&0 11 2esni$ Fe!at H*ti 1+.10.1#$% Gllo1ov- Gllo1ov- Kosove # +++ & ,% %,
1"&1 "11 Hani;e A8a9 Ha#iti 1#.0!.1#! Kutllov- /itrovi-e Kosove # +++ & ,% %,
1"& 1$&# Hasan 2e5i! 6usta;a 0.0".1#$$ Godan- 0 posh Shtime Kosovë 10 +++,&.- %&.-
1"&" 0& Nj*#9a S3e;5et D!a"us3a %.0#.1#$" Pru1ov- Prishtine Kosove 0 & & %&
1"&& "01 N*!a Re:3e Ist!e;i #.0!.1#$1 Vushtri Vushtri Kosove 0 & & %&
1"&+ 0+& 2le!ta 6etus3 Haliti 1.0!.1#$# (eri)aj (eri)aj Kosovë 10 +++ 0.) ,0.)
1"&% & 6ilai# Ra#i9 6*!ina "0.0#.1#$1 Gllareve Klinë Kosove 1# & & ,0
1"&! ++ 4ijadin 2aj!a# Ba$*lli 1".01.1#$1 Krilev Kameni-e Kosove 1# & & ,0
1"&$ "&& 2uja! C3a;e! A!i;i 0.10.1#$1 Prishtine Prishtine Kosove 1# & & ,0
1"&# 1#!$ 2esa!t 6u3a#et 4eneli %.0$.1#$$ Prishtinë Prishtine Kosovë # +++ 0.% & ,).%
1"+0 "&+ E#in Isla# 4a!i5i .0.1#$" Gllo1ov- Gllo1ov- Kosove 1$ & & ,)
1"+1 "! Eju U$e U$a 0#.0#.1#!# Prishtine Prishtine Kosove 1! & & ,'
1"+ +" 2u!i# Hisen Dv*!ani 0+.0&.1#$% 3ërsteni* Gllo1ov- Kosove 1! & & ,'
1"+" 110 Ditu!ie S$ende! S3ala 0.0&.1#$& /le5an /alishev Kosove 1! & & ,'
1"+& !" Fat#i! 6u3a!!e# Sejdiu 0%.01.1#$0 Prishtine Prishtine Kosove 1% & & ,-
1"++ ! Kad!ije =ani 2a;tiu 0&.01.1#$! (eri)aj (eri)aj Kosove 1% & & ,-
1"+% 1$& Ru3an 4e5i! 2u9u$u 1$.0$.1#$+ =alla5i Vo1e.ipjan * Kosove 1& & & ,7
1"+! 1+ Fiti# Sejdi Ka#8e!i 01.0%.1#$+ Prishtine Prishtine Kosove 1" & & ,1
1"+$ ! Sa8!i Selatin Li#ani 0$.10.1#%$ Ke5e*oll Prishtine Kosove 1 & & ,%
1"+# +$ S>9ana Ae#ajl =je#ajli .0%.1#!0 Peje Prishtine Kosove 1 & & ,%
1"%0 "0 6e3#et Sa3it K*#ani ".0#.1#$% 'er)heni* Peje Kosove 10 & & ,&
1"%1 "&% A;et Hasan 2ilalli 0.0#.1#!" Prishtine (eri)aj Kosove 10 & & ,&
1"% $ Vet*n Selatin K!asni5i %.0!.1#$" Prishtine Prishtine Kosove # & & 0
K?6ISI?NI AENDR?R PER 42ATI6IN E K?NKURSIT
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE P!is3tinëF &,.&'.%&&'
,. D!. sc. Hava 2ujui ( Is#ajliF !*;.ass. ( de$an
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%. D!.sc. 2aj!a# U$ajF !*;.ass. ( !*de$an
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
1. D!.sc. 6ejdi 2e$tas3iF !*;.ass. ( !*de$an
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
7. D!.sc. Fai$ 2!est*vciF !*;.*!d.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
/. D!.sc. Hil#i Is#ailiF !*;.*!d.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-. D!.sc. Eju Sa3itiF !*;.*!d
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
'. D!.sc. Re:3e 6u!atiF !*;.ass.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
). 6!.sc. A!ta Ra#aF ass.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
0. 6!.sc. Visa! 6*!inaF ass.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1479 1175 1402 1372 1416 281 1390 1654 1656 1376 49 1242 1546 1574 1404 1485 1737 1941 236 1070 1496 1113 1466 228 325 1481 2008 1037 1732 1157 1393

Valmire Bajram Sadiku Fitore Avdullah Mehmeti Kushtrim Rrustem Palushi Shaqir Hamdi Shyti Sara Izet Alshiqi Lavdie Gani Hamzaj Violeta Halil Paci Violeta Gani Voca Haris Haziz Çoçaj Arber Kadri Keçmezi Driton Qazim Islami Vanesa Fadil Cahani Fidaije Halil Aliu Adem Rexhep Demiri Fatime Bajram Beshiri Blerta Shpetim Rudi Hava Naser Vllasi Tea Engjell Blakaj Veton Izejadin Ejupi Merita Idriz Mustafa Arsim Mevlyd Sermaxhaj Adelinë Enver Berbatovci Liridona Fadil Prebreza Silvana Isuf Xhyriqi Besa Rexhep Hasani Mervan Mustafe Curri Hazer Reshat Shehu Fatmire Shaip Krasniqi Kreshnik Ramadan Kaçiu Bashkim Raif Preteni Sadete Mehmet Qerkini

29.06.1987 29.11.1987 23.11.1988 21.08.1987 12.07.1988 05.10.1986 24.06.1988 01.04.1987 23.03.1987 25.12.1987 17.09.1986 18.04.1988 01.01.1988 07.08.1986 29.09.1987 23.07.1988 02.05.1988 16.11.1987 01.12.1982 05.10.1987 22.08.1987 13.07.1987 30.08.1988 01.08.1983 21.05.1987 27.07.1987 25.09.1987 03.01.1988 26.08.1988 08.02.1988 23.01.1987

Mitrovicë Prishtinë Prizren Ashlan Prishtinë Podujeve Vushtri Mitrovicë Prizren Gjilan Dumnic Prizren Rezall Skenderaj Mitrovicë Gjakove Prishtinë Prishtinë Ferizaj Mitrovicë Gjilan Prishtinë Prishtinë Llugaji Dumnic Mazgit Gjakove Prishtinë Pejë

Mitrovicë Prishtinë Prizren Vushtri Prishtinë Podujeve Vushtri Mitrovicë Prizren Gjilan Podujeve Prizren Skenderaj Skenderaj Mitrovicë Gjakove Prishtinë Prishtine Ferizaj Mitrovicë Gjilan Prishtinë Prishtinë Tropoje Vushtri Mazgit Gjakove Prishtinë Pejë

Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosove Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosove Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosove Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Shqiperi Kosove Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë Kosovë

20 ###12.8 18 ###14.6 15 ###14.4 19 ###13.2 15 ###13.2 20 ### 0 20 ###14.8 20 ###14.8 19 ###12.6 16 ### 12 19 ### 0 20 ###13.8 19 ###11.4 20 ###13.4 19 ###14.2 15 ###12.2 15 ### 15 20 ### 16 18 ### 0 20 ### 9.8 20 ###12.6 20 ###15.4 20 ###15.2 17 ### 0 13 ### 0 20 ###11.8 20 ###11.8 20 ###14.6 20 ###11.4 18 ### 13 20 ### 14

48 48 51 48 52 60 45 45 48 51 60 45 48 45 45 51 48 42 60 48 45 42 42 60 64 45 45 42 45 45 42

Lupq I poshte Besianë Abri e Posht Skenderaj

80.8 80.6 80.4 80.2 80.2 80 79.8 79.8 79.6 79 79 78.8 78.4 78.4 78.2 78.2 78 78 78 77.8 77.6 77.4 77.2 77 77 76.8 76.8 76.6 76.4 76 76

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->