P. 1
IM2 Teorija 1 parcijala

IM2 Teorija 1 parcijala

|Views: 1,637|Likes:

More info:

Published by: Nihad Nino Kavazović on Oct 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2013

pdf

text

original

Ovdje se nalaze odgovori na prva 32 pitanja koja se odnose na prvu parcijalu.

Nije klasicna skripta od nekih 20 stranica nego sam pokusao detaljno pisao odgovore.
Odlucio sam podijeliti je sa ostalim studentima svojevoljno.

Nihad Kavazovic


UNIVERZITET U SARAJEVU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarajevo, 01. 04. 2010.


I S P I T N A P I T A N J A
ZA USMENI (ZAVRŠNI ) ISPIT I ZA PISMENI DIO PARCIJALNIH ISPITA
IZ TEORIJSKIH OSNOVA PREDMETA
INŽENJERSKA MATEMATIKA 2
(u akademskoj 2009/2010. godini)


U skladu sa Nastavnim programom i pravilima provjere znanja iz kursa
INŽENJERSKA MATEMATIKA 2 (IM2), svaki student prve godine studija koji je tokom
trajanja drugog semestra ostvario 40 ili više bodova pristupa usmenom završnom ispitu (UZI /
ZUI); ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih /integralnih ispita, domaćih zadaća
(DZ) i odgovora na jednostavna i najvažnija pitanja koja se odnose na teme kursa IM2 (osnovne
definicije i iskazi odnosno formulacije i izvođenje/dokazivanje najvažnijih svojstava i/ili
teorema), tj. odgovora na sljedeća PITANJA:


I. TEORIJSKE OSNOVE ZA PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ IM2

1. Pojmovi metrike /udaljenosti (apstraktna formulacija), metričkog prostora,
pseudometričkog prostora, semimetričkog prostora i ultrametričkog prostora
(Formulisati definicije tih pojmova i poznate nejednakosti u opštim metričkim
prostorima, te dokazati jednu od tih nejednakosti.).
2. Pojam diskretnog prostora. Važni primjeri metričkih prostora (Navesti, uz
odgovarajuće obrazloženje, primjere takvih prostora i objasniti zašto su međusobno
ekvivalentne poznate metrike
2 1
, , d d d

).
3. Pojmovi udaljenosti tačke od skupa, udaljenosti između dva skupa, ograničenog
(neograničenog) skupa, ograničenog (neograničenog) preslikavanja/funkcije (i,
specijalno, ograničenog/neograničenog niza) i dijametra skupa u metričkom prostoru.
4. Pojmovi otvorene (zatvorene) kugle, unutrašnje tačke skupa, spoljašnje tačke skupa,
granične (rubne) tačke skupa, izolovane tačke skupa, tačke gomilanja skupa,
otvorenog skupa i zatvorenog skupa u metričkom prostoru.
5. Osnovna svojstva okolina tačke u metričkom prostoru.
6. Nizovi u metričkom prostoru (Definirati pojmove : konvergentan niz, divergentan niz,
Caucyjev/fundamentalan niz i potpun metrički prostor, a zatim dokazati da je svaki
fundamentalan niz u metričkom prostoru ograničen i da je svaki konvergentan niz u
metričkom prostoru fundamentalan ).
7. Pojmovi norme, normiranog prostora, Banachovog prostora, ultranormiranog prostora
skalarnog proizvoda, ortogonalnosti, unitarnog/prethilbertovog prostora i Hilbertovog
prostora (Definirati te pojmove, a zatim formulisati teoreme o Schwarzovoj
nejednakosti i jednakosti paralelograma, te navesti, uz obrazloženje, primjer
normiranog prostora u kome ne vrijedi jednakost paralelograma.).
8. Važni primjeri Banachovih prostora i Hilbertovih prostora . Pojam n – dimenzionalnog


1
(realnog,odnosno kompleksnog) Euklidovog prostora. Cauchyjeva nejednakost. Pojmovi
povezanog, višestruko povezanog i konveksnog skupa u Euklidovom prostoru.
9. Pojmovi i važni primjeri realne funkcije više realnih promjenljivih/varijabli i vektorske
funkcije više realnih promjenljivih.
10. a) Osnovna svojstva i predstavljanje funkcija više promjenljivih. Problem određivanja
njihovog domena i graf(ik). Pojmovi nivo – linija (nivoskih linija) i nivo – površi.
b) Odredit i grafički prikazati prirodni domen Dom (f ) i nivoske linije, te skicirati
grafik funkcije f iz R
2
u R zadane formulom f(x, y): =
2 2
1
2 4 x x y − −
, a zatim
ustanoviti osnovna svojstva skupa Dom( f ) (ograničenost, povezanost, konveksnost,
otvorenost /zatvorenost).
11. a) Složene funkcije i elementarne funkcije više realnih varijabli. Primjeri inženjerskih
funkcija više varijabli. Grafici nekih elementarnih funkcija dviju realnih varijabli.
b) Odrediti definiciono područje i ispitati parnost, simetričnost i homogenost funkcije f
zadane formulom
2 2
, ,
y
f x y z x y
x
+ =
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− .
12. a) Granična vrijednost (simultana i uzastopna/ sukcesivna) funkcije više realnih
promjenljivih – pojam, osnovna svojstva i računanje pomoću transformacije koordinata.
b) Izračunati
2 2 2
2 2 2
( , , ) ( , 0, 0)
lim ( )
x y z
x y z
x y z
α →
+ + za svaki α ∈ R.
13. Neprekidnost i uniformna/ravnomjerna neprekidnost funkcija dviju ili više
promjenljivih. Lokalna i globalna svojstva neprekidnih funkcija više promjenljivih.
14. Parcijalni izvodi/ parcijalne derivacije i parcijalni diferencijali (prvog reda).
Geometrijska interpretacija parcijalnih derivacija. Računanje parcijalnih izvoda.
15. Lagrangeova teorema srednje vrijednosti za funkcije više promjenljivih (Formulacija,
dokaz i njene važne posljedice i primjene.).
16. a) Pojmovi diferencijabilnosti i (totalnog) diferencijala funkcija dviju ili više varijabla.
Potrebni uslovi diferencijabilnosti i dovoljan uslov diferencijabilnosti funkcija dviju
ili više promjenljivih (Formulacija tih uslova i izvođenje bar jednog od njih.).
b) Ispitati diferencijabilnost funkcije f dvije realne promjenljive zadane formulom:
f (x, y) =
3 3
3
x y + .
17. Formula za linearnu aproksimaciju funkcije dviju varijabla. Analogija s funkcijom jedne
varijable. Primjene totalnog diferencijala u približnim računima.
18. a) Parcijalni izvodi i diferencijali složenih funkcija. Invarijantnost forme totalnog
diferencijala (prvog reda).
b) Formulisati Eulerovu teoremu za homogene funkcije više promjenljivih, a zatim tu
teoremu primijeniti na određivanje parametara a, b tako da jednačina
ima dvostruki korijen. 0
n
x a x b − + = ( 2, 3, 4,...) n=
19. Geometrijska interpretacija totalnog diferencijala. Jednačina tangentne ravni
(tangencijalne ravnine/plohe). Analogija s tangentom. Jednačine normale na površ
(Definirati pojmove tangentne ravni i normale na površ, a zatim izvesti njihove
jednačine.).
20. Izvod funkcije u zadanom pravcu i gradijent funkcije. Hamiltonov operator nabla
(Definirati te pojmove, a zatim ustanoviti njihova osnovna svojstva i međusobne veze.).
21. Parcijalni izvodi i diferencijali drugog ili višeg reda realnih funkcija više realnih
promjenljivih..
22. a) Taylorova formula i MacLaurinova formula za funkcije dviju ili više promjenljivih
(Formulacija i glavne ideje u njenom izvođenju: definirati odgovarajuću funkciju jedne


2
promjenljive F (t), te iskoristiti izvod kompozicije F (t)
1
( ( ),..., ( ))
n
f x t x t = funkcija F i
f i pripadnu Taylorovu formulu za funkcije jedne promjenljive.).
b) Aproksimacija površi (plohe) tangentnom ravninom.
23. a) Ekstremne vrijednosti funkcija dviju ili više promjenljivih – Optimizacija I: Definicija
lokalnog slobodnog ekstrema funkcija više promjenljivih, potreban uslov (formulacija i
dokaz) za postojanje lokalnih ekstrema (Fermatova teorema) funkcije više promjenljivih,
stacionarne tačke, kvadratne forme (pojam, klasifikacija i Silvesterov kriterijum),
dovoljan uslov (uz dokaz za funkcije dviju promjenljivih) za lokalni ekstrem funkcija
dviju ili više promjenljivih.
b) Objasniti postupak za određivanje lokalnih ekstrema funkcija dviju i funkcija triju ili
više promjenljivih (sa i bez upotrebe drugog diferencijala).
c) Napisati nužne i dovoljne uvjete lokalnog ekstrema funkcije dviju varijabla. To
primijeniti na primjeru funkcije .
2 2
( , ): , ( , ) f x y a x b y a b = + ∈R

24. a) Preslikavanje (funkcije) iz R
n
u R
m
, Jacobijan i regularno preslikavanje (regularne
funkcije) – pojam i osnovna svojstva (uz izvođenje svojstva o znaku Jacobijana i o
neprekidnosti regularnog preslikavanja.) .
b) Preslikati oblast S
xy
: = {(x, y) :1 ≤ x
2
+ y
2
≤ 4} preslikavanjem x = r cosϕ , y = r sin ϕ .
25. a) Vezani (uslovni, uvjetni) ekstremi funkcije više promjenljivih – Optimizacija II:
Zadavanje krive i površi u implicitnoj formi, tačke u kojima postoje vezani ekstremi,
kritične tačke, gradijent u kritičnoj tački, potreban uslov za lokalni vezani ekstrem
funkcije (za lokalni ekstrem funkcije definirane na krivoj, na površi; Lagrangeovi
multiplikatori – Lagrangeov postupak za traženje uslovnih ekstrema).
b) Dokazati da postoje diferencijabilne funkcije u i v koje zadovoljavaju sistem
jednačina u + v = x + y, a zatim naći du(x, y), dv (x, y), d
2
u(1, 0) i d
2
v , 0
2
π ⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
.
26. a) Apsolutni (globalni, totalni) ekstremi realnih funkcija više promjenljivih.
b) Naći najmanju i najveću vrijednost funkcije
2 2
( , ): 2 3 z x y x x y y y = + − +
na oblasti
{ }
2
: ( , ) : 0 1, 0 1, 0 1 D x y x y x y = ∈ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ + ≤ R .
27. Šta je operator, a šta funkcional? Navedite primjere operatora i funkcionala. Definirajte
pojmove linearnog operatora, neprekidnog operatora i operatora kontrakcije, a zatim
navedite i dokažite bar po jedno svojstvo svakog od tih pojmova.
28. Objasnite pojam fiksne (nepokretne) tačke operatora i opišite metod uzastopnih
aproksimacija.
29. Formulišite Banachov teorem o fiksnoj tački, a zatim objasnite njegov značaj i primjenu
u teoriji diferencijalnih jednačina.
30. Obične diferencijalne jednačine/jednadžbe prvog reda – Osnovni pojmovi/koncepti i
ideje; opšti oblik diferencijalne jednačine prvog reda, njeno partikularno i opšte/opće
rješenje, geometrijsko razmatranje opšteg rješenja (Što je to integralna kriva/krivulja?),
polje smjerova i izokline, početni uslovi/uvjeti, problem pronalaženja opštih rješenja,
jedinstvenost partikularnog rješenja, rješenja Cauchyjevog problema/zadatka.
31. a) Osnovne diferencijalne jednačine prvog reda riješene po izvodu (sa separiranim/
razdvojenim promjenljivim, homogene, linearne, Bernoullijeva, Riccatijeva,
egzaktna /totalnog diferencijala). Eulerov multiplikator.
b) Metode rješavanja diferencijalnih jednačina. Direktna integracija. Separacija
varijabli.Varijacija konstanti.
c) Obrazložiti kako se općenito rješava linearna diferencijalna jednadžba 1. reda.
Primijeniti to na primjer: xy' − y =
2
x .


3
32. a) Osnovne diferencijalne jednačine prvog reda koje nisu riješene po izvodu (jednačine
koje se rješavaju uvođenjem parametra, Lagrangeova jednačina, Clairautova jednačina).
b) Riješiti diferencijalne jednačine 1)
2 3
( ') 2( ') 0; y y y − − =

2 2
2) ( ) y y x a b y ′ ′ = + −
2
.


II. TEORIJSKE OSNOVE ZA DRUGI PARCIJALNI ISPIT IZ IM2

33. a) Objašnjenje na konkretnim primjerima (po vlastitom izboru) opštih metoda za
rješavanje homogenih i nehomogenih linearnih diferencijalnih jednačina drugog i
višeg reda (s konstantnim koeficijentima i s promjenljivim koeficijentima).
b) Neka su
1 2
( ), ( ) y x y x dva linearno nezavisna rješenja homogenog dijela (za f (x) = 0)
linearne diferencijalne jednačine y′′ + p (x) y′ + q(x)

y = f (x). (*) Metodom varijacije
konstanti izvesti univerzalnu formulu za jedno partikularno rješenje nehomogene linearne ( ) y x %
diferencijalne jednačine (*), koje ovisi o rješenjima
1 2
( ), ( ) y x y x i desnoj strani f (x):

2 1
1 2
1 2 1 2
( ) ( )
( ) ( ) ( ) d ( ) ( ) d
( , ) ( ) ( , ) ( )
y x y x
y x y x f x x y x f x x
W y y x W y y x
= − +
∫ ∫
% ,
gdje obilježava Wronskijan funkcija
1 2
( , ) ( ) W y y x
1 2
( ), ( ) y x y x .)
c) Primjenom prethodnog pravila pod b) (ili metodom pogađanja partikularnog rješenja
ili nekom drugom metodom), pronaći opšte rješenje jednačine
2
2
x
e
y y y
x
′′ ′ − + = .
34. a) Linearna nezavisnost rješenja, problem pronalaženja opštih rješenja i problem
rješavanja Cauchyjevog problema za diferencijalne jednačine drugog ili višeg reda.
b) Linearne diferencijalne jednačine s konstantnim koeficijentima – homogeni dio.
Metoda pogađanja partikularnog rješenja. Metoda varijacije konstanti. Superpozicija
partikularnih rješenja.
c) Objasniti kako se rješava linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim
koeficijentima.
d) Riješiti diferencijalnu jednadžbu y'' = −9.8; y (0) = 103, y' (0) = 8 . Interpretirati fizikalno
značenje diferencijalne jednadžbe i njenog rješenja.

35. a) Objašnjenje na konkretnim primjerima (po sopstvenom izboru) osnovnih metoda za
rješavanje sistema diferencijalnih jednačina (metoda eliminacije, matrična metoda i
metoda prvih integrala), posebno sistema linearnih diferencijalnih jednačina sa
konstantnim koeficijentima.
b) Primjenom matričnog računa (Eulerovom metodom ili metodom dijagonalizacije matrice
sistema) riješiti nehomogeni sistem linearnih diferencijalnih jednačina
3 t x′ − 2 x − y + z = 1, 2 t y ′ − x − 3 y − z = 2, 6 t z ′ + x − 7 y − 5 z = t,
gdje su x, y, z realne funkcije realne promjenljive t.

36. a) Direktna i inverzna Laplaceova transformacija; pojmovi i osnovna svojstva
originala (Laplaceovih funkcija), slika (transformat).
b) Nađite (direktnu) Laplaceovu transformaciju (sliku) funkcije f zadane formulom
( ) arc cos| sin | f t = t i inverznu Laplaceovu transformaciju L
2
1
2
ln 1
s
ω

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
.
37. Osnovna svojstva Laplaceovih transformacija. Laplaceova transformacija izvoda i
integrala.
38. Jedinična skok funkcija.Diracova impulsna funkcija. Periodičke funkcije.


4
39. Objasniti kako se rješava diferencijalna jednačina prvog ili višeg reda primjenom
Laplaceove transformacije. To primijeniti na primjeru rješavanja Cauchyjevog
zadatka: ( ) 2 '' ( ) ( ) , (0) ' (0) '' (0) 0, ''' (0) 1.
IV
y t y t y t t y y y y + + = = = = =
40. a) Primjene Laplaceove transformacije u rješavanju sistema diferencijalnih jednačina.
b)Primjenom Laplaceove transformacije riješiti Cauchyjev problem (za sistem diferencijalnih
jednačina):
'' ' '' ' '
, 2 ;
t t −
x x y y e x x y y e + + − = + − + =
' '
(0) (0) (0) 0, (0) 1. x y y x = = = =
41. Pojmovi trigonometrijskog reda , Fourierovog reda i trigonometrijskog
Fourierovog reda. Eulerove formule. Funkcije s proizvoljnim periodom.
42. Razvoj funkcije (parne ili neparne na simetričnom intervalu) u nepotpuni Fourierov red.
43. a) Teoreme o egzistenciji Fourierovog reda (Dirichletov teorem i dr.), odnosno osnovni
rezultati o konvergenciji Fourierovog reda funkcije f i o njegovoj povezanosti s
funkcijom f , te o vezi trigonometrijskih redova s Fourierovim redovima.
b) Razviti u Fourierov red funkciju f (x): =
[ ]
0, 2 cos , x x π ∈ i ispitati da li dobijeni red
konvergira ka njenom periodičkom produženju f* na R, a zatim koristeći dobijeni razvoj
naći sumu reda
1
2
1
1
1
( )
.
4
n
n
n


44. Kompleksna forma Fourierovog trigonometrijskog reda. Fourierov integral kao
granični slučaj Fourierovog reda. Fourierov integral za parne i neparne
funkcije. Kompleksna forma Fourierovog integrala. Objašnjenje postupka
predstavljanja funkcije Fourierovim integralom.
45. a) Direktna i inverzna Fourierova transformacija; formule za direktnu i inverznu
Fourierovu transformaciju, veza između Laplaceove i Fourierove transformacije.
b) Odrediti Fourierov integral funkcije f zadane formulom
<
=

. 0 ,
, 0 , 0
) (
t e
t
t f
t
46. a) Dvojni integral. Dvostruki integral. Fizikalna -mehanička i geometrijska interpretacija.
Svojstva. Računanje.
b) Izračunati i geometrijski interpretirati
2
2 2
2
d d
x
x
x y

∫ ∫
.
47. Trojni integral. Trostruki integral. Fizikalna interpretacija. Svojstva. Računanje.
48. Primjene dvojnih i trojnih integrala. (Površina ravninskih likova pomoću dvojnog
integrala. Volumen tijela pomoću trojnih integrala.)
49. Objasniti kako se računa površina pomoću dvostrukog integrala. To primijeniti na
primjeru računanja površine kruga i površine paraboličkog odsječka.
Objasniti kako se računa obujam pomoću dvostrukog integrala. To primijeniti na
primjeru računanja obujma kugle i stošca.
50. Pojmovi i osnovna svojstva integrala po figuri, dvojnog integrala (po pravougaoniku i
krivolinijskom trapezu), trojnog integrala (po kvadru i cilindru),(i općenito) n –integrala
i višestrukog Riemanovog integrala. Teorema srednje vrijednosti za dvojne/dvostruke
i trojne/trostruke integrale.
51. Svođenje n – integrala na uzastopne integrale i zamjena promjenljivih u n – integralu
(višestrukom Riemannovom integralu). Promjena poretka integracije i prijelaz na
polarni sistem u dvojnom integralu. Prijelaz na cilindrični i sferni sistem/sustav u
trojnom integralu.

52. Elementi vektorske analize (vektorska funkcija više realnih promjenljivih, hodograf
vektorske funkcije; izvod /derivacija, neodređeni i određeni integral vektorske funkcije


5
jednog skalarnog argumenta; Lagrangeova i Taylorova formula za vektorske funkcije
jednog skalarnog argumenta; vektorske funkcije dva skalarna argumenta i njeni parcijalni
izvodi prvog ili višeg reda).

53. a) Elementi diferencijalne geometrije (kriva, površ, krive i površi klase regularnosti C
(n)
,
linije na površi, dužina luka krive, tangenta krive, brzina i ubrzanje, vektor krivine,
glavna normala, krivina/fleksija (zakrivljenost, prva krivina) i poluprečnik krivine krive,
binormala krive, prirodni trijedar (propratni trobrid prostorne krivulje), osnovne ravni
(oskulatorna, normalna i rektifikaciona), torzija (druga zakrivljenost, druga krivina,
uvijenost) i poluprečnik torzije krive).
b) Naći ortove , , t n b
r
r
r
prirodnog trijedra krive C zadane kao presjek paraboloida čija je
jednačina
2 2
y x z = + i ravni kojoj je jednačina y z = , a zatim naći sve tačke zadane krive
C u kojima je (prva) krivina jednaka broju κ 2 2.
54. Izvođenje Frenet - Serretovih formula (tj. formula koje opisuju promjenu prirodnog trijedra od
tačke do tačke po dijelovima glatke krive čija je vektorska jednačina , pri čemu ( ) r r t =
r r
funkcija ima izvode do uključivo trećeg reda, a koje u proizvoljnoj tački krive imaju ( ) r t
r
oblik:
,
d t
n
d s
κ =
r
r
,
d n d b
t b
d s d s
κ τ τ = − + = − n
r
r
r
r
r
, gdje je τ torzija krive).
55. (Krivo)linijski integrali prve i druge vrste (orijentacija krive, krivolinijski integral po
luku/krivolinijski integral prve vrste/,krivolinijski integral po koordinatama/krivolinijski
integral druge vrste/, vektorski (krivo)linijski integral) – pojmovi, osnovna svojstva i
njihovo izračunavanje.
56. Transformacija dvojnih integrala u krivolinijske integrale (formulacija, dokaz i primjene
Greenove teoreme/formule u ravni).
57. a) Površinski integrali prve i druge vrste (orijentisana površ, strana površi, površina
površi, površinski integral po površini površi /površinski integral prve vrste/, površinski
integral po koordinatama /površinski integral druge vrste/; vektorski površinski integral)
– pojmovi, osnovna svojstva i njihovo izračunavanje.
b) Izračunati površinski integral:
2
( )
S
y z a x S + + −
∫∫
d ,
ako je S dio cilindra x
2
+ y
2
= a, između ravni z = 0, z = h.

58. Skalarna i vektorska polja (pojam skalarnog polja, izvod u pravcu i gradijent skalarnog
polja, pojam vektorskog polja, (vektorske) linije vektorskog polja, prostorni izvod,
divergencija i rotor vektorskog polja, diferencijalni operator nabla (hamiltonijan) ∇,
Laplaceov operator (ili laplasijan) Δ, fluks i cirkulacija vektorskog polja).
59. Klasifikacija vektorskih polja (potencijalno polje i skalarni potencijal vektorskog polja,
solenoidalno polje i vektorski potencijal vektorskog polja, Laplaceovo i lamelarno polje).
60. a) Gaussova (Gauss – Ostrogradskog ili Green – Gauss – Ostrogradskog) teorema/
formula o divergenciji. Stokesova teorema/formula (Izvođenje, posljedice i primjene
Gaussove formule i Stokesove formule.).
b) Pomoću Stocesove formule izračunati cirkulaciju vektorskog polja
2 2 2
A y i x j z k = − +
ur r r r

duž konture c koja se dobije presjekom paraboloida
2 2
1 x z y + = − sa koordinatnim
ravnima.
c) Izračunati površinski integral druge vrste


6
6 6 6
d d d d d d
,
S
x y z y z x z x y
x y z +
+ +
+ +
∫∫

gdje je S
+
spoljašnja strana površi zadane jednačinom 2| | 4| | 3| | 1 x y z + + = .
61. Linijski integrali neovisni o putu integracije (formulacija i primjene teoreme o
neovisnosti (krivo)linijskih integrala o putu integracije).

Napomene:
1. U skladu s rečenim na predavanjima, za pripremu završnog ispita iz IM2 (tj. za pripremu
odgovora na svako od pitanja sa gore navedenog spiska , te za preradu /za diskusije i rješenja/
zadataka s parcijalnih i integralnih ispita i DZ) koristiti preporučenu osnovnu i dopunsku
literaturu (http://c2.etf.unsa.ba/), a posebno sljedeće reference/(materijale, literaturu):

[1] Huse Fatkić, Predavanja iz Inženjerske matematike 2, Domaće zadaće (formulacije, rješenja)
i Zadaci sa ispita, Sarajevo, 2009/2010; 2008/2009; 2007/2008. (http://c2.etf.unsa.ba/), Bilješke i
slajdovi s predavanja iz IM2 u akademskoj 2009/2010. godini. [Za pripremu odgovora na
pitanja sa prethodne liste i za preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća].
[2] Huse Fatkić, Predavanja iz Inženjerske matematike 2, Pripremni zadaci, Domaće zadaće i
Zadaci sa ispita, Sarajevo, 2005/2006;2006/2007. (http://courses.etf.unsa.ba/). [Za pripremu
odgovora na pitanja sa prethodne liste i za preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća].
[3] Huse Fatkić, Vinko Dragičević, Diferencijalni račun funkcija dviju i više promjenljivih,
I.P. Svjetlost, Sarajevo, 2006. [ Za pripremu odgovora na pitanja 1. – 26. sa prethodne
liste i za preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća, s posebnom pozornošću na
Poglavlje: Dodatak II - ISPITNI ZADACI / zadaci koji su predviđeni za tutorijale iz
IM2/].
[4] I. Ivanšić, Fourierov red i integral. Diferencijalne jednadžbe, Liber, Zagreb, 1979.
[5] D. Mihailović, D. Đ. Tošić, Elementi matematičke analize II, Naučna knjiga,
Beograd, 1976; 1991.
[6] Pavle M. Miličić, Momčilo P. Ušćumlić, Zbirka zadataka iz više matematike II, (bilo koje
novije izdanje), Građevinska knjiga, Beograd, 1971; ..., 1988. ... / IP Nauka, Beograd,
1998. (X izd.); ... . [Za pripremu odgovora na neka od pitanja sa prethodne liste i za
preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća].
[7] Mervan Pašić, Matematika 2 sa zbirkom riješenih primjera i zadataka, Merkur ABD,
Zagreb, 2006
2. Usmeni završni ispit iz IM2 boduje se sa 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu ocjenu,
student na ovom ispitu mora ostvariti najmanje 15 bodova. Svaki od studenata koji ne ostvari
ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita.
3. Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti svaki student koji je nakon polaganja pismenog
dijela popravnog ispita iz IM2 uspio ostvariti ukupan skor od 40 ili više bodova; ovaj skor sastoji se od
bodova ostvarenih kroz prisustvo nastavi, izradu DZ, polaganje parcijalnih ispita i polaganje pismenog
dijela popravnog ispita. Usmeni popravni ispit iz IM2 boduje se sa 40 bodova. Da bi postigao pozitivnu
završnu ocjenu, student na ovom ispitu mora ostvariti najmanje 15 bodova. Svaki student prve godine
ETF-a koji ne ostvari ovaj minimum ponovo upisuje kurs iz IM2 (u narednoj akademskoj godini).


© S R E T N O !
............................................................................................ @ ...........................................................................................


7
( J
P
(V 0'-. d r CrjG{/0
,
&J /Jel 1,/' i M iG<. ;' e I s kvp
fJ(.CJ / 2
V
O{1l ---1':/(0 J<:- ;' d ,' ,x.( -t ---/ J( (vI! j c /; u...
kq; CA svu....ju ¥) U let!.(/0 /Y) ;10. rV [;(/ 'j) e q
XI'i S /cup"- . X . clol;'c-§ v;' & (("q(a;; h r;;' J
It k o tu !u/I C{ 2. ad() vet· ().. vo. / (' v 510 ve;
eMf ) J ( f/ 0 } t o £ ;' f-/v/tC£ !A.--O}y::
(M1. ) d ( J/ c;; <==-:/ .{ :: y
eM
3
) J(.I/ y) ::;- j Ly/ I ) (0 J o6';'/l UL S I /J? e
. (llA
4
) d (flY) L. J (i; 2J + d{ 2,/y) L1 J
2. Cl . ;('/ );/ 26- A' (0 /1/0... k I C<..
J ;n (frrrkGt / /,. (/(!et!;'e/Jo5 I- /,CA s jIJ/v t
- (JI -( I-f t1 to / ()C c/ ) 0 d si u A 1 < /h I,./k
d fleA S i U ;J .x /1 C{ -z/ vo./)? 0 e {y, c-i( >'J?
;J r o J
- 41<7 (/ ..rlov (/liz) Sa J'kr J,;'t 'A
ur/o va /h ) X ,::: / ' ()'> '7)::0 I (I/}) -'-0
1-i., j'-C'.. __j> o /' 1,,<- I'NJ l ,,,£ vCl 5' -e J
clj£s e(/ j C! /h .e Iru{4 a u It") f'/I / t..t; J) c.I r
Iseu do/>? <- i r / c': Je t' IroJ lor
f 7
- Tu/lkc iJr v J; jyj 7'!2 /l a 2. ,'V0fi7o (J 0l u/ne &-r l L /i·
Se/h / /I) eIn' Cc (Q fJ q Y' ( I I d) r(V,n1t' Ir o' CIw'
jJTO f f-<" CJ-..ko vri;e Je (.J5/o v/ (;vi1 )-(M5)/
- Ne .s/(YI·dr; Cfie, /lie t- (i h-Vl ",to v r/J ",je
v 5 r0 v II CM1 \ lL
v
/g ) J' (M 9
fJ 1) ' L/ d/ AXX --7 K z r(7)'-t="/-e:
I J5!"'v; ()11 )-! ;VJ 'r ) Z-- M-(fl1.
o
(!!elf,k" / r
o
J/I-(" 71:1
' J: f? CA ll li' A ---¥( lie j/l 0 1- ;'.11
-.41:-0 , J u /?!;'d f (J <J (for", ) "',z ,4 'r CA., i a (l. ;'
(/J!ov (1)) ci (.t; y) L tne-c/{ d {ilz) / d{2/ y)J
L -11 / 1/ L b / 0 (l dQ 2. I-j C/ j s e -i. t: j cr x
;' L J / t/'(.).{I?::( tf,' L I ' 0.. L. ;14..1 LXI d) ci q i e.
/ { ( () Ot -e t ( / ;; kI' f)roSfa r .
J
-'- d'U (11 if ,'I) / Iro J(
6
v s r11 e10'k.o,40
J" Lj / 'j) 5: (I, -'Jt CI, ,, (x,/,/ ,/,:::{ k,/ YIT) f £. :J
'" j '( I ' i v d r' '" r"" e J/.tJ12. 7 Jf jJ 0 I" (';riO /;
J1. (Ii') ) = / -'j}/z- . ( ,'leA. 2(}V-C se ol /Crtq ;;1 I
CA ;JroS/-oY /J-dJ/;,(/!z,/0/1a4J'
V--( 0,)I' 7 ' e. u k I (dJ k" jJ / 0 t'0 t/ I< /l,
- d
p
[2 CA fJ u vo d(0 ;DcJrJ?oc/u re/Cl
d .: (f /A; _yjJj fa 24 'V /;,,/ /") )I: =6,/ • Y /j6'r(
jJ
)
" & " 3 h ' X
( " ' ' ( ' " 1 ) = = l ( ; ; ; / o ' F ' - ; ( 1 ' / _ j . J , )
" U j . ? f ) / , I ) ; l P d / ( _ _ \ ' 0 L / V J Q ; 1 ( ) j ;
J • I I J
o
f U ? 0 1 1 . / ; , ? W Y l r . J O f > 0 J v i , ' ' 1 - : U } 7 ) l i J ? : ( r ( ! ! )
(
7 1 / 7 ' f ( f / f - ) / / f
, f V o l . 1 J ' r ? t I I t / O l / n s / ( / I ) c ; r C ) / 1
L u ; ( . I / / v J I )
; ; , / " 1 6 ' - - < ° r o ) 1 , ' ' I ' ! , i / J : J W ? /
: > Q - I c I , ) t ; ; u , / : 1 1 q / I J ; , I J
O
l ' o j ? ( ' ( P r y ) Y J
- - o r ' o r : J . , f ' r / ) t : ' J ) r ' ) A O Y . ) " [
/ ,
/ '
7 / ( ) j
/ t - . - : ( h f t ) r
1 . / ' - l r > a J . J C Y f / 1 f ' < J ) w ' - ' / l ) J . ' V : ' j 8 f
u n o w / 0 t } ' y / 7 c 1 y . s - W : ) L ' ! f A ' d O J ! ' 7 \ / ( ! )
} / / \ 0 < ' h " 1 ; 0 & , ( " d w / j . J . f o y w ; ; ; ; / / 1 /
1 1
r /
/ b y o t / j ( / ; ) . / b A , / / l y ? ( I ' I i ) f 1 -
I I
r : % / . ) ; 0 - 7 ( ( A ; / J f - ' f : ? ( ( I t . I A ) r f - ( i
f r y
) r J -
V ' j 7
J I
t ) ( / 1 \ 7 0 J ! J . . ( / f Y ) J ( " " ' " ( h / ) f
I ' ' 2 < / " ' J C O ? , - ; / / r r r Y J r
( I I f ) r J - ( I h : 1 J P + ­ !
I 0 / ' ) 1 1 7 ( f l ' / ) f d / ? f ( I ' Y J - - " y ) " I - . ' I - \ I ' I I J r
. - / ( ' ; ( / < ; t } / 7 t y / ' / ) t , Y ; ) r 7 J 0 / i f I b v f . ; / ; ; 1 / ? / . , _ > 0
- ' _ _ _ l ) T / - Z : - \ . r r r y l ) ' } ' 7 ( / I - / / } ) 0 _ [ f - . I j J f I /
! p / f J A ( f " Y ) U / c J ) j l . ' J j ) W
L v - 0 1 } ) . A S ( 1 Y - - 9 I I - . . 1 ; 1 / ( , I X d Y ? Y ) ; ' I ; o < l o A 1 : / , : ) j r ! ? Y ­
------
G) /Vek 6.. i 6 I t./ (J 11 ilr-c.k,'J/J 1 reo)/} I'A
kt ;}' CA d (.sCA (1 /h !7 J ) i-c(VCA!O /h [(A/ b] //7.. ,
- f 7 6- de J/ (J/J cd (/ u"- J/ elfPc';
(J6\ C1();
di£j,) ':: /tlo.J. //UJ) -J
W
)
x6-[rJc, ] .
T dGL )' e.. LCc",6:J r JJ fYl (f(; 'i k, ;2 (OS lor
1
0
Ekv; e/1 [, [\ t0 f o! 0 J'-: A S flU k 1v/0
1.f{;>7 {/) , Iv et r I he d./f / d1... /' 0\ SlcUfJU X f'U ( brO!o5'-: 4;'
ekvi 'vCA1-e;t f /Ie o--. ko" S U--(YI - (Ake; 2- 11 Y
D
6- X :I'
I (A .JVU 'ku k / J /U U4 UO / r.,) cJ /VI t'f. y " /' 1, f 0.1 10)';
kv J !U U2. C b / r2-) v i (J' (,' j rc' 5/6)' I \ j( 0'", /G\ I
l:f.,{ t o..k u J0- j e U L VA ( Y'7 ('1 J1 ,/ 06ru\ { /'tl)
c\. k6 2- CA S (A kC/ kU:3 /r.J U1., {y.o / r; } t.J , /71 ef r J ' c I ( elf...
OJ{ J ; k V9/L U (tJ eirl'C I J
1
t(.\ kv\ d(A j t
()-1 Cf 'Y/] j 0- V'Z.. ( j ! (1- )
o kcA 2 : t>- cda ktA b fJ U 2:/1 05 /. ! t-k tl -f'(/ 11 ,' Ja­
t p%Jt..// ekv 'vqlf/ltlJe / I!)e-k o\_
Ie)' (). ku 9i0. U f\ ( L u' J1- (l ; e . UI ku:J /0.. () tYO ( tlJ
S I.. J P . P'/og Z; f )' f' fa Lt ," (J (rC;;oJ I vr/ J
tvn (f;1 5 ) U f / U ( (2 f /. <j ;/ / 7:. , NcJ/ jJ r .(/J'l
i " () k() rq k /1 e/)' 2. {;{ (// ;' D ,jkt/povq
kl/ f it b Y u tyI{' t
n
';'ko /h f r o .5 tOY V (Ie JJ Je
of-IDre(l s"'iY' o o--iz o L. CA
V( 10, f) ;:;' uJI paS i () ;' ", kv;) !{A Va. (X&,) ("-J 1< 0
( I I . I I ) 7 / 1 / 7 " r f \ / 1 ) v r " 7 \ t ' ! / / )
I j ! ) ' 7 C ? I J ) ' 1 ' 7 ( \ 1 ) ; °
( / \ < t j
f 7
f { / 7 I ; } ' v F V ( f l / ) 0 ( 1 ) \ ( \ ' 1 ) r I ' )
( '
, , I \ 0 _ - p I
/ ' \ P
( 7
I
/ f / c J - - ; - 3 7 1 : . V 7 . t r d - : , l ) ; \ ' \
I ; f O - ; ? 1 " > ) / / " n / ( I J A . , / / ' 1 j I A : 1 ( O J 9 ' ' 1 ' o J - )
; ) / I J } f 0 d C ) 1 1 _ / } - : / 1 / - ! t / ' 1 0 / 1 l A 1 8 / 7 Y r 7 f 0 I A J d ] , Y ? ' > f
I ( / 1 / - ' 7 U / 1 / ) : : : ; ; ) [ 1 /
o
J 7 / I / / 7 7 ; - . _ \ 1 v i . , J 7 - , L J , l j ' t r
/ 7 5 - d , 1 0 1 : " / 1 . / ( k f - - - - - T J ) J ) w ? ? ' v J f / 7 0 r ;
/ I ; ; 7 / I Q - ' \ , . < / ' V ) I i ' 0 ) ' 2 D J . c r . . - f - .
; f - - - / I r V I ; , ­
' . f A 1 ' < w ( ) 0 > 6 ' 7 / C } / ' ! ( ) d - / O ; . ; r ; - C V Y Y 7 : ; ? U } ; / ) O - " v , I / \ > ; ; ; ; .
l . , / 1 { , / 0 / 0 ) r t f r / / ! , / f . ? - 7 ) I . J f , ; l ( / < ; / ) / 0 j I ) r J v : ; 1 /
r w f ' / } ' : L : : ; ) ' - L ; J . / / - o - - ! ( ' 7 ' & - i . r Y / ? , I f , 1 1 \ ( J 5 > Q u - / J
? - i ' 7 t r / , ? \ ( Y J j ( ' 1 . 9 A I /
l
( z 1 / / 1 ; ; O J c / C l ! ( I J c r j 0 1 \ 1 ( j )
; ; ; 1 j ' ) t i n ? , y 1 / 1 \ 7 ° 1 1 \ \ - " L V ) . / / 7 f . ' , ; J : , ? / 9 1 Y J ) j
( ( / / ( I ) & ' 1 ] ' 7 ( ' ; I ( Q ! r
7
/ 7 - ; 7 Q ; t ; ; ! ' 7 l 0 r ' P 1 ( u / , ) ! 1 , 1 f ; ; - A S
S / O J ' ( - C f , I ) . I . A J ' ; ; I V C Z - ) / 0 / } 7 l ' 0 / h / ' ) 1 D , t ' v : > I
, t , ( ; i S - O d Y ) f ( C / r " ' J : : , ( ' 1 1 1 1 ' 0 Z J - 1 f i J ) i [ ' 0 v i ; ; ; J o f ? ( 1 1 \ ' 5
' b ( ) J ? / £ ' 7 / ( / , / ' 0 ; J 0 v i : f i ? V v ' ) ) p I . . v - 1 - 9 j \ / \ Y J > [ Y J J ? t
b f . I J - Y ; ; j J - 1 ( ( ! ( ; ( 7 , ' j n - ; 1 / 7 ! 0 ) 0 d 0 J V ) t /
_ r J / , ( ° 7 ( i / J 7 ' A ? - /
" . : ? t / i t 7 7 0 ( ' 7 , / / ) _ _ 2 / ( ) ? , ; 1 0 , ( / / / l ? , ( ( v , / ' J l ! / f ; ; l - j S
i 1 _ _ f / ) U 1 ' ; - / A / / / n ) / / . / 0 I f 0 J f / f / ) I U J t ? W / l
1
b
/ ) 1 : A > ' / 0 o w , } / \ t 7 1 S Q I J ) . J t ! f / J ' o / 1 0 / t 0 f ' ( ; " 7 ' 1
0
f · Y . >
. / ( l v ' J 0 /
1
0 / , I Y J ( 0 , / b ( i ) / ) ? / I t / '
) ( ' : { { O J / / 7 ? ( ' V / ° / 1 ) / I ? / : J y ) A ' 1 Y 7 J I O J ; ) - ) { ; Y )
;' 2, O'{(!) :; 61 S 7;,.' t' (( / du.. su (jC( I( , /]1f t I ' J' /j/ (/f / ( (2- / &,
/
e k v, ' q Ie f! I /' eI
3) (Y) i G j l ore! [ A/ oi) .c) /;'/1;' f/U!
f / _,.5 I l! \ G k .e ;((J b;X 0 J I 0 dS /{ v;!J G{
4 ( &x) J /h ' /a f /"r;
. d (X,,;II-); =: /(! f { J{;("/ C\ J 1fA 6 ItJ
k. i./f:, [ j (J" I 6\ ) 1G \ 6-- If} () J l (} /' / t t' /l i [7 da z' Jf' i/'
/ e-- J(XU) (fi ) (? LV CA, G /J ! L-q f [J 2-- q ¥- A- i P
/111/IV)Vft/ L/ * l05 !o)1 / t [ / e J(/o/o,)
f 0. !-put' 0 oirefPI{ r (0., /1 /, raJ' ;' v;' J;' e dr J(f./t)_o
/Vu ;' L /0 6- A- s /',/ j r' ;; (Io/A) 0
CJ /; y (1,1/ f 1/ e Y (/; e J;' ,
-- i/jo.. );'e/l o.f I /2. m ei u dVfA t od i
u
/ '1 AI (J :s,f
if /hf' (); j )' .re
r:a {"/I" J/ol'ri , ) if J / Jj 1
I ' / J ' I ' d I .is, of y 6\ G4/ j 6-!3
V r 1') -e (j, )
/ / 2- 41l!5ii:T
c;; j '/lV 1(7 / 2- 01 f" /h 0
7
0 if,l; rr-cl/i/
JI- /J/j =I e?
K ojiC/l?q j l j e si-v /l- / _ /helr /
cv
j C7y
r
f 0 S f0 LA { 1; J) 0,9 r0 l ' C'- f'/l CA ko ) (' -e
:;/c 0'/) . dU; J) I 1; :; {; J/} 07' rei /') 1" /7 1.)
jJ 1-0 r forv R , L/ s/t/ G",;' v , X - /12.. Ycy ' 0'c
P'" ;' CA f1'1 f 0 JuJG(/{A S U V J;7} f' o/(YI cJ m
oJ ret /) / G-e I' !) :J Jcu!' 0( J!( US u gO -t (f)
( "
/}-(l 05 u( , o-e(l ,
' ' ' 7 c J c n ; o r !
/ ' 7 / " 1 1 - ) ) ! f ! / / ' / 0 . / ) . / d ? 1 ? . , S - - - - ' v ? V
0 / f / < r - / [ j 7 ( / / 7 ) ! / i y Y ] : - , I [ " 7 / ' l ) 3 ' ' v r r ) r : ;
y ; ; ) . J ' - = r y ; 9 J ) I , A O j I ' O I / , t r l , , ' - ' - J W f ' Y J d / ? : / ? S
) : 9 0 ) ' D . 6 . - 7 t / ' I . / 7 . o j v ' , - ; , ? 0 / \ Z / o . , ! { / ' 7 ' ? - / " ' 1 W ­
I ? t / t ? y / v J / ) r } t ? / Q r J
I Q { ( l v ' / 0 1 - / t I b y V J / b n / f - - v J ( / J - / 0 1 . .
1
C J V ) / \ / 1 v - ;
f : , . i r : r - n : - = : ( " 5 ' o ; } ) ( \ ? 1 » . ? ' " y a y J - p _ r ' \ ? f ' ? / · J O ) ( 0
1
c I
\ . . . . : .
l Y 2 / 1 ) J G ( / [ f 5 r ) c ; / ? / ; 8 ' / Y 7 ! ? - f t / / ' ! / - z / j
, r : ? - y 1 / ) ) / 1 , 1 ; ' 7 . { , I v n , ' l O ' L ' ? . , l w j ( 1 ? ) 7 " ' ? ( 9 A / - ( j )
v h 7
5
Y r ? / / ' O . . I h O Y J / l / / 7 ' ( . . 0 y , v . ? ? , L f / v , / f O O k , / W 0 < 1 2 0 / " 1
f
a 1 / r i t / / J # ! » - 0 0 ; J 0 : ) ( ) j f ; ? f r O " 2 0 ? 1 ' j } ? / ) ? f t I 0 - ; - ' ' i
, / ) / I ' " / / ' / { , . . . . .
/ / ' . \
( 9 ' ) / } ' I f ) - } - r 9 / r ) I - J - > / } v ' ; ? / f 7 " - ( J ) 1 7 - t / } l O Y ) , I F
, I / / J c J J A Y } ! S - J ( 0 f Y ) / 6 r - ; 0 / }
f J ' ' 7 b . , / ' " ( , ) , 1 / - < I ' I I \ . . 0 / , ' ) y 5 ' ; . - 1 i ( J / o . T j f J A ( ? C ) - ?
( f 7 1 \ ? , r r ; , I I ) I } ! / J S - = - : ( I I ) 0 1 1 » / ( , r O J f [ I ' f 7 ; r n J
, t , ( 0 I S ' P o J C ) l t ' 2 ? V ) F / Q ( : I c J 2 I " / ( ) / B Q ( X ' 7 ) - i f c J f 7 > ; 5
d / O J ' 0 / J - 0 J J ' O J r / , ' 7
7
/ / l - ; ; ; U / ( r J ' ) ; ; . ( 0 / i f _
- Z / : / ( / / / Y J J b - ; / ' I V J Y ?
2
X J - ; : J ­
? , I j I J / \ D 1 / 1 S " , 1 / j / r } / / , _ y ( ; c ; ) I O l / / ' O /
I
) ? r ! S ' o f . . - ! ? ! r ;
/ / ' J . " J y ; , J C o 1 7 J ( j ) 1 ; ; - / 0 ' v C / V i f I / ' Y ) . / b . ? - _
? ( Y . J f 0 ? f S ( r ( y J . J 0 f f
0
) c J / 1
9
; / ) 7 d I J /
/ ) - L \ ; ; > r J / J 1 5 ' X f . - L J , f j " Y l 7 t - - t ' T ' i / ( J d 7 - 0 - l ' " "
G1 J4/c)/Ji ck /!2 U c; c/Il 5v /! C { S ) v? it (L)()
6\,1. 01 oJ 0 !vo/e /,01 Jcv:J!?? /( (101 dq
/e- k {fa; J .1;1 '==/3/ I Ta '6 Yo b-J
1
6\ Z s--e I
i. "2-£J l (0. (1 jh fu C S'i ujJc 1-1 a ko I J 4'/
6 {VOV--f' /l CA kU9 / tA. J< (10/ ia k va Jet J' e
K {fO
I
/7 -:: [ IoJ
.., ()., s lup / -1 ( c t J L ;,I (' Se j -e
slufJ O/k J U Svc: "'/C"j'ove f,{/i-rcrs-V'e
"" S 0u (J rJ cr('i L." z. 11'1 0 'C-( i e L ,-dvoI'YdJ 0. k. /I
( J ' j n/) J 5"l uvo. j el.ohru.,1
, v J e I< 0 jt) fJ / e /11 e /} r- Ie.. \ is 6 r: Vofe () ., \/ ( Y
- To.'6ko.. .k'6 6 X .'CIZ/VU\ Se i Gl(fkc-\..
Ski/po.. L(c.x ) CA 10 Uri..)
V
1:4 < e 1,0 Sa J( 2 61 ( j ' e J/J (/ i0.- t k v 'j f;- J{ ) /
'J :j 0 , G o;?') / /G( 1; r Cit /r; 02'--(',/ (It /'e /-'? orq "
f ( l/J O-dc( f ;' <s kuI u J1 J
(i) ()StI 0 V;: cA SvC1;"S t yO---' to. C1< e u
;n t t r 1 ( G /h fJ ,0S (0 ({/ :
'-:;/} AL U) ) , / I () i ) d ' / /. L J
.:--' ., K-<:J S U Cid ) 1/ (1 ) V!J e k, ;' /J e Co'6 j( e ;
1/
(}
t-a.d
tJc
poS IOj/ okol//.di iJu
o
} k;;'v.. j e Su!!"JCI/tl
u J rlv t- ;' /VL tJ L I; >: ljl ,1Yl CA. )
ll- 2 cA. fJ (0/ 2vd;/ j v/)'e 6a6k e f/y G-)(
{ x t yJ
'P CYJ 'j' -c , kol'l' C. Ur
x
/ (/C, ) 4-,/C 0
2JA/ e d1?} '6 Li, -t0-. MAJ.0.. '"
0
r
df)"u,' U .5vo.- 10/1\ /Yle 6(/6 f!v5 / 0 11/ /
J' e o --6-vo
J[j - tk«o f' OJ/'//C4 I',-,-I.lod/e bt,J
4
/
C
J
4b 60-6k Y jNI/'CU/e-L k ug/;",,, ;, 0101;/;, )' 1/(/)/
:y -=I {I ! u/! dICe ;; e;J f?J'/ k ug /;/ C( 0 Iu.cIce 7
'J 'C: U Oleo /I/;;' !/r:X}
OLL o. UCla ) tv. Gke 9 (}(Y) I/(A 10 )'0
s kUjJ'A. 11 (C- X) 00-0/12' / desL/(;((v.o#1 s JufJ IOt GCi 4,
kU/0\ X
1
,
e
-
/ G A /il e(.r/ck
1
- froJ
sJcvp 1, c K

I
:::y -{' /Y1 0 ri«.;
2« L{ .f a
6/! -.S' Cz / r :(; ' Jl..--'c ,
,
v ,
S Vd'!
J
e -t-G( Ck
;} O/1? / l
q
"
!
- !Ve-ko. je )" ,-nC!,/ ck( ' /roShYJ" //' ek)'e /'.0;,(
Do-. Ir 6/0 ()'t·vt7Te.c fjo f,-ec? o /' e ;' dovo :!/zo dCf
"'--'
17/ eyCJv f y, '2 qivol'r"/1 .
- /! / 2. ( .f" J 1",- ?7e !o'd,e>:y (lTDJ &q
X &zce/i'lO J,,-)& u
jlfOS t-0('U ( t cI ) q 1.0 jJ oJ f'?Ji / to-G k ;/0 G-X ;' ak?J
'L ),? «- i 0 f! oSIC!;'/ jJor0 (/c,,/) .6r,,?/ /1/::- 1//t 9
i 6- CA. leo c
l
/ c: L cA. -Sv-u\ 4: I' () 2- a.. cI0 vo I..r?/1 C(
q
t1Cj'ed/!O\ 10s {­
cf t o] L
u C VOjV) \ <-rive4-/ U let eA Cl d C( /lli. [({}) ka (J Very /IG(
, v
/II -(c Z:; J t CAG k;, /" b- X / ! 1", i eop' o dcc ,;' e
i"
t:u-t jD <tr-U/ i G
C
f'M.. V/ oJ f S 10
/
);/vJ
"1

A- k6 f) 12-- (' c- (@ leu.- i:eat () dQ cl v u q /( 01.
,-r 'f.
- N / 2- [ I!) e! €/fJ f/ Ut. t Gt /YJ efl/6bs; t(?:! /J /
/1 ,f/11.'0 /VI C f / Z ke> /J?
__ X o..k.o l ost') 1 f OG le<;
; e, 1/ J(XII) ) 0

- X
rn e,'f;r/t ic/ (Jr' ,f lor , 2<A ,1 / z.. (f/l ) )'" c-X
7 j / V / 1/) '
z- (']I V t1
;:f /:1( cJ a / G /:, o!,// __- ...
j1 /"'L, (j ,2- ¥- 0 C7 f 0 f !9 1
j/ s- ;V (Yj t-o kU'- v cIG{ j ( e L,q Af UJ !
/lI j ';?Qjovoi;'-€ / (A. ; / olof I- /
.J dex'i In ) L .
I J /l ) C
- /V6kZ( j (I d kt . f rO..J (0y ( --=-t.a
c

,<fl! (;, Jt' s
- 2q !11 C t(I' cIe, ;2 1' 0 S 'fa r ,{' Lx z,\:".41 <7 j "( / e
(L./YIj2 ! eh.t/l ) C( L, Ij' eyov
Fu /! JC-l f- q )/1 / /i/2 k (J£ k /l
ele/h e/) fu idJJ 1/0 5 forc, ,
-- { v G\. kA' l u /! j cz /h ( ;; (.q I/' / Il / 2 (; /77 e1t/ck /J/
f i Cl S fo!'v /'e:- 0 J' ret / / c' e/' S ;-;;-e / / do ,/ <c C
/,/2/ C;;;J /l / '-, /r;'yo Jo;1
IV f«L v dc.( j er dff!); /?) .7 / '1 (v 0 r/, )1e
4-, -' 1 ) ¥ iJ
l
/) 51 e c (; '(4)/' 0 ) -e j /-1/}) JL 1 ""2- C(
¥ O z-/lc.d, I /}? O Sd.. ri : d ()',,) L eA
V i 1;7V l' S fA. ( ; =- j)1 (fi X rcP } r r / Ce.!1? (/ ) q e
-1 .s. / b IV. 0 G If a Ie J/! 0 I( ) ( J j J r /
J I
/ 1 /)0/ /" A/ v ( ' I ("
S 0.-1, r'l /) f:::) I V) u )
I
/)? e J e e r e/lZ C( t/L 0 r
6 / / \ i / D / ( X ( ) ( ' 1 ) 7 . . I t / / \ ; ; ' / ' f J / 1 0 ) . , L - 0 . / \ S 0 ' 7 '
1 / / 7 / ? C I d J / ' 0 ? Q W < J - l ( ) 1 X ' " _ - . : ! ? ) : J ' Q J i f
/ J Y ) ) l u J J O J / ' 0 7
' : < . . .
- -
- - - - -
O f 5 . / ' / 0
- - - - ,
( . l j J / C ) , ( / / j ' l / / 1 W " 7 ( 7 / > 1 / / / 0 ) / 1 . / / . ) 0
. / X , : j O j S ' o ; - - ( 6 D J 5 ' 7 ; ) / ( / ( / 9 1
I l f s J v ' f " : C O v ' / , : J d J } ( I f I I / X ) J o t !
, [ 7 - 9 t
i / S 0 i / ( b 0 ) ( ! j 9 . J Y ) / Y ) f 5 ' / > [ f J / l ) ? ' Z " f X 7 3 F . I X d A S ' O - Z
( ' 0 / ; ; t ? o J . ! - ; S ( / - 1 P " ( " ' / N ) / ( 1 \ ( ( f 1 ( ' ( [ ( 5 I Y ( ( ( N J
( ; ; u / . , t P 1 / J . j ' o ' / C o o y ) ( ( Y ( ( . / 7 1 I I X ( { ( { f ? f I )
( X " 0 1 /
, - J t / 1 / Y ) ) f ) j f ( 1 ; ; t / - , { o - : y - < : : : : ? 0 ! ! r ( ( I 0 f r X ( / ( t V )
" ) / \ - 0 / s ( )
y ? / J . J O ! ) O / L ! Z d ) ; ' , 1 Y 1 1 ( ! : ?
o y b / 1 5 ? ( X V J 1 / b L v ' . J W 1 7 , ! / v ( \ ) . , r J I \ ? - y S
w d f c J ? " V J o > ( ? N - ( t
' 1 j t { ) i / / 9 ! L / J 7 . . I t / ' ) ! . / h i - l } ; J w - y ' r I - - - / - , ! J / B - / J 9 c ! ? ( ' ' 1 0 d
N { p f i J A 1 0 - z . 7 r v I / v I } 1 °
/ t : ; ) / Y J ? , I ) d - r y s '
( ° 5 / W i ) t f - l f 7 ( U X ( i / l . ) f
7 . . / : ; 7 ( , i ? v y ) / 7
b ? , / " 0 3 ?
? I - - - )
Y J ' ' C _ / / Y ? / ' O A ? / a J { I
/ 1 - ; ; ) J ' 1 ; ) - - t 7 / 1 ) . / c J A V r > : y - " 0 J ; ) O / \ ( f Y j / ) ) C 2 - j J v ) d
d
J
'
o
! J l ) W ' / ) ? , ( - V " " , - l / l I J ) ( v / ; < "
- - _ . ' , e ? ' 7 o r ) 7 . . , L V V I J / Y J - l d ' V v ' ' O f : / r ; - d (
i 3 /
A
J . d
W
1 7 ? / / / / / } ? - ) / ( 7 , 1 1 ' b f i S
1
KO-. II //) c/ /11 f/' f if fo 6- Xv P-IfJ U /J <9 r/J; / rcA fl
v eIe fc; rS k/ /105 " Y G-c/ '. e 801;7 0 Ch 0 v
/ /' 6 - / i os fvT,
- 'U pro tOYU K/I uvod/ s -e ;' c:>;O f'" / 6 Cr/ q ,
I C{ (/ k 6,_ ;J fPs J;, v u I'i r< /I:;( (( I I<
/c '" ' e U Ie (jof/ e; /'1 j) Gf r v V e"{ ( o /Lr ).' 0- ('6
f
'G / ) /
') -- /7: / ) j i/ ,/ )/'l) ..
k cp';' -t' q 0 L (I a e(AvO/A 0 J u (,f; y J (1// fe( ( A!/y ) ) tj
d(' I // ;"u /' ;';£. u 10 ' ; 4-11 !l t :v1j­
1
c4 1. •
1
t X; y) :: c: 6 1;' 6//'( *'
} -'1
l- CA k0 s e V I J0\. V C\ 2- C f' j eel e D .s cJ £:/J C'
S kcA!C.}.. (;10 9 pro/21/vJo.. deY: /; ;'s C( / Oy *;
(U1 j [(Xf)) ) 0
GJ 2.) t1/X ) ::- 0 L ;( Cd 11 ! tj/) - /J -t' 0 f ret iC(1l e ///1 / / Y!­
. u .' c/ ,./' f?/l)
. . .. / '/ c-o F v I (
[If3 ) ( ; ')) ::;- ( 'j; j ) l J 7,4'/ ( 0,/"'l
(U :'I )
( 1-1 -I j :)1) ::- ( J 1 ; Y ) I (ill- ; '1 ) ! . Ii L/ /. c:; S I)
r- )
(JL, j ; 'j ).>- /2 ( J ; y) ! A0 PI 0 J r' /" 0 r /)
t::) d/ f Su' x/ y / j 1 I A1-- 6 /2 /.' I ;L;2 /r / v of/} f
ei.(/Yl. (/ J;'
I t - " ( /
v l - C - - ' z , Y C t . v v
d - i / y I ) 0 / ] Z / o J j
i
( i l ( b r a J ? ) 5 7 )
l " 1 1 / ' , ' ! ) ? , / F d ! 2 ( / W C J ( I , j 0 > j
1 - v - : Y / - < o c l , l I d ? S 1 - ; ; ) / / 0 ' . / ; ) / 1 { ) 2 ) 1 ) ' ) 1 ­
1 - - - - ' ; 1 : / ; . 1 - 1 1 . 7 - t - / . I ( 7 ; ( 1 , ) . . . J , ) \ 1 d
/ ? ( Y Q l ' ) / J u J S l , / ( ' 0 / A / } - 5 '
0
1 - ) ? ; . L ? ; ? -
7 b ; ; < - / } / . / / ( 1 - < : ( . 7 v ' c : , U t / c I ) d ! ! / , 1
0
/ \ 2 > C J c t
! \ ( ! / ? 5 ( ( f ' / 1 . / ( r I ( 7 ( x ) ! d / ; ; 5
" ! Y j y ' ? - - i / f c ; ) , I ; ) J , I f - ; ; - . < ( ) / \
( f / ? f i Q ) f o " , c I w 0 , / S ' h - F ) , ( ; i / \ i W ' v j y ; > ? i , / f J c . / ° 1 I ( ) f i S / J
) - S - D l r / ' , o z / O M i f ? ,
d 5 ' " " / 1 P " _ _ O _ J J / _ ' S ' ' J O } _ / _ ' _ / \ _ c J ' _ _ _ _ _ _ U " c f f ' V _
( " / 7 1 \ ; 1 T I ) ( 1 ' > / 0 ) - = / 1 } ? ' 0 f i J , f J d / Y J ? W I ' } ; ; ' / L I / , . J
0 ' - ' d , / ' 1 ' 0 / I / / I ? i / o 6 0 - ) - " 0 n s ' o f Q u / - - , 2 r J - : r Y
b J ) ! / ' o / J ; ; / / I ' 0 } , I I / / l ' f \ ' j ' o J v ' d W d J
Y )
t , / , L / / / > 1 0 7 ; ­
0 , / 0 . / / < / ' J f
n ' y ) ; /
I / / I ' I 'v'
v r eGt ' 0 /11 U /I 7' of CA ( /, 1';J1 fJ I 5 (()Y U :t\ <: C{ ? '''}/l: u
II t //.:: Jo; }) vr /'(de j eo/ " i d f .
l) j -( 'j/! Z J/ A L .> L JIlt' //yJ-' {1]
./{
Jf ,'" ' .::: .1 (JI} .. ; J '2. //1 - '--;} u' ))
" / ,,; I
. . Y r
" / '2-
I I X '! ); [ j y ;' j -( 'j) :: / / J)) 'Lt d/; <-j Jl'Jl/!} C
J) X- 'j f/ L ( / - '-j) ) -- j) /JII 2- j ; )i ') -f Jfy}) L
:;uj,i (4 f';' -( f!1 '"/" 0 f -( C, ( I j' u [1) k: ,/ u -f e
fA 2.. 0 V-{ -i t' d/I a L s f:-- f (), (,/ !e¥{/A' q ". Iv?., I.;n 1''7 '1
/11 £' b) r/1 " /l1 / J' (... '/ ' . _ - ) V
I //0-' '- '-- S I J - 1/1
!
- J kosi pClru,!kl '1 f} -e m';ed/ u {A/I1. <A
!L CJ rtVl l rLA (1 0 til {J r 0 oS ferv C J) )) oa ) ,
/Va. f G"" J ( f 0) . (0; / 7,//OJ '.
011 ; e f) -f / 1 1-t,;1[7' -' 1
(1 ' .' 2- --+---- - I) 1 . 2 ! ------.,..... . I
J 4 L\ l D U J( j1 f.. f C0;' I S 6\ "1/1 'I f J (;)' '2.'vo C
C / >--)) { C\ kc V cL u t (' J' [;\; / ) J(; c
l
d / t\ S
F·I 2-fI J f' j'. of r>1 0 (1'1 ill J&.
{jJ -N;h.;'· ad- 1u r 0 , ; f { {mj f (el --}3{}J
1
4Gho ,j
f rqs ·t ur
6
\ St/ /0 {/} f L £7",) ! C [Cl
J
-6:j; C
j
LutJ Lc,\ / b] /1 JL / / (J! 1./ S' U vi clf/l.-t ;: {J If}?
1, 2 0- ,t- & C / , I ,X {; Co !l XI J S vt
1
} X(I )
" f) 6"1 (/
1. 2fAX d
p
(1 f if ) I IIXII .;;-( t , IX, r) /5
. ' .
,
, ' - . 0 / - }
- - . . ; '
t
, ) / ; / ' ! , ' / ? ; f J C ) . / / z t / ? t t / / P , 7 ' 7 ) / l . 9 / / / 1 C J - } 5 C ) J r /
/ • V " • I
- - 1
0
r : :
u
; ; / i ? g . . ( 9 , / , t . f / 7 F t u / ! I J } . ? t v : 9
J 0 ; J . S O J ; j ' _ L i / / h r J ( / I / - 3 U } _ / ' i } ; ? / O . . J Z / ) - W ; r -
V
)
. \ 1 U / ' v ) / 0 ) J . j y ; d
9 - ' 7 - J I , 1 { / 7 . . I I ' C I £ / , ? . / < J - - - r 0 , / > ? / \ 0
1 . / ' U Y ? 7
, / 0 ) S 0 / ' / / / I ' / . / } t . . / / . , o J 0 I : ; 0
C 7 : :
r j
( / . / . / ' . /
/ . - - .
1 . 1 r ; ( 4 f / t # ? ' / h f ° - z . J v i i / t i l I i i / / J j
/ v ' Y ) - . / o / r ; I ° 7 S D - J 7 / \ 1 / / / I ' : ? I ) " , , ) ? c / v ' j f # J ( )
/ , ; / W ) Q J b v ' ( J d
7 < j 1 1 O Y ' ! / / I J / J ; ; . / - . / j j ' - / , " t Y J / 1 . 0 ) . / L , f / i Z j 0 - } / ; ;
, " ' [ \ P Q V J r ' , ' " r ) I I / I ! ' M / ( J - l : f } - : .
' / S n / . / ' , I , j / I ' " 1 , / ' " . Y r y k I O } . " ' ? Q . - ' i t ' - : : : ,
( A - I I I I I / C ' - ; ' / / / / 1 ) f -
j
1 ' ' d / f i C 7
i
/ l / o } S ' O J j , I f S ) 0 j . y d ( \ .
i f / / [ { , / , " - : 9 / , / 1 / ) ; r > ? v ' 1 1 ! / 1 ? / . J n ; - I / I " j
, / v
y
Y 2 . f Y . _ 9 ( J j d y : / / l . / I J ; ? j / Y ; f / / ( )
? / C Y S O . - / / i . , i / l , O J / . j I I / j v l / ! ( i , I J j . ­
, ) - l f g ( [ + / l l ) ) I l l / I _ I ( 4 0 7 ' r f 7 ' ! ) L r l " l
1 9
x : - ' C
- . . . . - 0 9 - ' : ; 7 ' 0 /
t - ( ( - } ) 1 ( I - ; : / / ! ! ( [ f ! Y ? J . 7 - 9 X
" ' ­
; V - ' ? I i / ,
( v i ( j 1 7 5 ' - _ _ _ - / / f ( / I 7 9 X

-- ' : "IU-.r/? / fi
CJ
5 {OT_P J 0'!p
i; k
q
/« 1;'1 p aI j O//y' (o/,'") f';'
1 a z- / vu.. s e.- /' - j //ll 7-/0 ret Eu)/' rJs 4/]-"
I C('5 t-o
- rJ sluz'<j U k<? t!J I'lck.r /;y - -- ve { Ie-"!' S 1..oy -;;:::;
X ·h i _0 k q ICI;-/'" ! /0;' L 0 jje6/:,z'r{c <-f e,
Sk
V
f' C1 . ,%,y,( (/ j) otc:
C LjLe---vr/ .< pl-e yOK /Jc{ l7=Z'i?'-1? -­
U . i 6>v/ J 1) 0g l ,/ ( '( 7,J (.{ -V 6 - dV
r 1
I,U ,;1 /
l 2... a //1/ L-!' 1../ U 5' L-O
(UJ) J { y;»):;- >':JJ
8
d
/
c o ?flu. C0( vcr k olJ?/ Ie S CI/7
.6
htC})' u
(
,_ y.:rl I _ I
- -')' A U f , L '­ ;c6.. ?- -t' /' 0 (:« I
i c>-- kb \.. -rc: z. \/ C { f' e 2- /" ,( 0 vel., 't k e r /P D
,) f D
J
J' ./,: /1,/,), >' ,(1/1 K.:) 5 -c: C e Ic'-.. S 0-. j U
E < ;4- f e. { U f tJ ire,! (! 0 ;1 1//1 i/ 0 c
(Yl o k. j -e /; oJ t {1/ (J 6 Vr • (V IIi I
.
L f J 9 . T J J Z / J r ) O f I ? Z ( 1 ) o / Q , I d t i t
t f f
G V d n 0 ( / S ' 0 / r 0 f
4 , / ! n J ' " t , i ( " , 1 / / ( 1 J [ / Y ) J \ Y , ) J d , Y , - ; 1 ) 1 ; ; . , 0 1 r ! : ? - - " - ' T ' n ) J , /
, - ' ( : j ' ? J ' ; 7 . ( i . . . . f < J j - < c : , V l / J / ; ? J , I " ' T , J f f l Y
J y 7 ' - ; - I ; ; - : : - z - ; ; " ; ' j 1 , / ' 1 d , I , , ; / - { ) / l W . ' ? ( , J . - t
r i
j
k l v j 1
' y ( , ; } V I ; { / / o l l N O · Y . > ( V , f \ : J ( ) 1 1 { / O d
y , l V / b / j / ; f j / l T ? ' / ; 1 V ' 7 , r U / P J ) ' 7 / , , / b
' Y . / J r ? ' : / f ( . , l / \ ( 7 J 0 - " / / ) r ; ' ; / 1 - " / v
l
/ 1 J f r ; J : P 0
: ? / ' ( : ) , d - J J " Y t l 2 A y , 1 / ' 2 / C ( ? . 1 / - J . F C 7 i . / d I I
/ I
/ A
/ / l I j
1 y , , , / ; ; / 1 t / i J - i ' b / 1 1 S ' 0 " 0 ' 0 /
i / / / ( / ! 7 ' \ 1
/ / ; / 1
. ) 1 / / 7 . ? - } ( ? J ' ) ; ) I
y , / ? 0 ; Y ? - f ( i / I / ( 1 /
& ' 0 < . . J : : : ; / Z ) / ; ? - / 0 1 1 V ) ' 7
( f / ( , / ) J r ' ; )
o y . S ' o / f ) 0 O w / / " D Z r : . . . H « j , ; , , )
I I
b t 7 / v ' ' /
0 2 - i f / / / 0 ; f ' ( ; ) f J C ; / ' - - : : > 7 f ' l . / ? J / / ? C J '
W o / ) ? - ? . ? - . - A 1 ? , · / 7 : 1 _ _

y 1 / )
Z t Y ' I J ' / o - J ? d o . . / \ . d Y ' v ; u l j - z . i J 1 /
. 1 - : ; > Z # " - - 9 ( v ; ( £ ' ' / ! } - ? x , 1
/ 7 7 ( ( / ) / ( X ) J J
0 - ; _ . u / 0 v J - f : ; ) / / 7 !
t . /
I Y ) / 0 - 1 " ' - - 4 , r . ; , e / ' / - u / ? £ / / / t ' 7 / f / 2 1 7 ' 1
; ) . / ' d - I f ; h ( ( Y ) - - / ' ' / J : r , 1 / J ' d -
J
v i b f i S
J I ? . I u ? l 7 I Y - ; ; ; ) ( ? , ! 6 1 \ I - - ' I ! (
d l / Y . ) ' O : y - / . f ' < 7 ' / , : I 0 ) ' } J / < J ' C I / Y / / L 1 . J ' ; ; : J / ; ' ; 0 1 j
( / " ? " d J - / , / - 9 J ) i / p o ' v ) f . ; ( : ;
I
( G G L'; -4 &-') ) / ,/ I -f r'
L J \':7
I-­
- bwl(ik ) y' eo)If ;:/7 /: 17 --7 Ie oj {}
r e. IAIfI " A / {Ol'! ; £;7 0' vi h JC' sk
u
;1 (/I-J
' 1
f c'v
,
)" ;i fi JJ I IX, J
fv7
) G if [ ?:::- DX)() ;'
)' ,) i i 61' S i f) 0 & ('u. bU> 'vA, S IA
&1 f 1"1
/1 J { I I /l 1 f , -.1' I /l / , J
(J k 0 .J -e, ( q jI ul TV Ie ('J c> G I 1.( j 1 I
f) r(J ,111/ .f'/l l / V I' h 2 L' d(A;:' bl ;; kifl '( /'t 11 6 ;: (I'! v i tJ;n ,/ 011(/1/
" e k,(/ Jrt/:J / /l , SiFI " /;' ( / ( P / 0 " f) L /I{} t! IIfi
rD j d0 ;n I' /J 6 (Y' D 'f ) () b({;v /' 0 f 6.' (lA. 2; l/ ./J) : 1 < ,_.
{ ( ) I f - = - ( i v l ! ; ' , 1 " 1 J / ' f ) ) f - = :
. , . / ) / V } j 7 f ? J ( / ( ) 7 X d / 1 1 ; - l v 0 7 ; ? Y J j
d 1 / D f ' r J < : / 1 S ' d ! : r ' r J ) 1 1 / " / e L v p C ? V I j S ' , I S
( y ) w ; 7 / I ( Y ) 1 1 : : : ; . I ( V ) v t 1 - : : v / ) J / w I I I / 1 / N ­
, I J . /
7 n
J
I ' A
/
I e 7 ) : - 1 / l
L , " ' J
/ 7 / i 1 7 ? F ) J 9 c I
V o - r v J / / j I d ; ) 7 " ' : / 5 ( / J ( / / . ; y / ? L v
; . I
/ .
f > ' I r y 7 ) ( > t 1 - , ' f
. . . . ;
I v
O
q { I )
l ? A . J S / 0 / \ ' J ' r } ? f J ; I ! C \ ?

d e ) - - 2 Y J r ; r - ; ? - ' ' < ) , b ) S ' / O t / ' l ; > ) ' r ? / . , S
W ; I y O / C Y c / r J r 5 t t / / } " ? O l f o d - : ; ) / / f l ,
d
3
F O c i , 0 ( ; ; / , 1 ( l ? / / , ) A Y ) j a ) e
- 6 1 1 1 / - < t / / - 1 1 C ? 0 / \ Y } / ' C ' A / / ; t ? Y 0 / f ' / t - ; / ' ! ' / i / / I I
! / ? ; , ! o J r 7 h " Q / " Z / / 0 / - 1 Y J / \ 5 ' ; ; 1 - ; . Z
/ 9 / ; - ; ? Y ) ; y / l " 5 ' i l ( n 1 J ' 1 / ) ; 7 ; / 4 / ' 0 f i ' / f ( ) J - - J
I
Iv f/ kLj 'U"
fv/ icc (j "u,
5 10:;; -e /lCJIY]
V Al U "'t.../7/ J I/;V]

/ ,.,L
- /V;VO 11'/ 1/( / /1 IJ ; V[}J i<c 1;/'/,/( / ZO/; /;/ Y.,
( / 'Z " t;-t' l t11 T 1 1- p bt, r'f ) ,dry i fo ' /' / 1t II"'­ !,> I Y' ;' !1. )
[t; SV k.( I ..[( loJfto.fllo -,X/IN;
d"Je.. J e Jfa Zi' Ao;YI 0-... L:; jU/')L 2- = C( (; It) ,
() I 1 I ( ' I\ " 1. '
r fOlj f KC IJ IJ lVb 1t1 {/6'\, / 1 Q rfc\VG fr 0'/") § U /< . J l-f
J{.\ e J -e d,[\ Z,1; 0/\
j (I , ,)) -0 c ( t; K)
r( 0)
,ed.!f' U\ !u/! j (If Ui od ' 3 ;' 1/ .). -' (-<';;::r'p('0 i1lj'" /11' / v/f
.(E el) I u VpiU\ S e /I Cf;/ 2,;; 0 17 O/1'l oct/c< /7';6 //1/
e
/::U' /J k(/) ,i l !/ =. I(/; I 2) /YI a( //pj J ( 0 v;' 1/ ;'
fl ;' va - fJ 0 'I15'-)'/rJ {) } U:: j (1/ 'I; 2) v:: C ( 612) t 2t
(t L /).e. Y( lf t'l/l'o JI; ( r'cA /;1C>J IGI {O;Ylt"'l
rQ
C
, "-, 1 , l I
r '2-- /) e /J / VO - If 0 v y J I / k'J t? I /,-{'cf () U''J' U k:: a. k 0
• I I (I ff 1/ J . ..L / L', / ,...,
5 e. (l7 I ) e «. v I) d /' () j { Tu/} I<- ( 0\. ) c 0 -.J C
I I 17 ! f 1 f / / I
/;
/(1 r I ; &{/ , __ /' V <' S /J e / yo /J'l) rP I I V't'" .1/ \i'; 2. •
I I 'j
/ (/ll
/4 k,D/ :; v ;; r:'J dje- u lio S /a/
v
- /l / V o --- yJov/J;' /il!/
vi k/- (YJ-" q LeA y//:/,?>j/' c JI)
u ) I '7 uS I{'/ ;f I) d1-eJi 2-/'C( i/ l e s e Iv,m '"
­
f. i ;: 0 5 I- 0j V/J1 1/ e /)'a l / r tIJALj / 0 (/J,yo/6 )
.
,!1t:
. I ( --- r / /1 r
'
0\\ (3 r -e Vr l) ("etO) I I 0 0 Y;'-I, l fiJ/) t'{a./
u
k-o 0/ 3 ovO f 0\ jN-t01A: f 047/ f'rOpU
£ 0 Z k-f (I;,!/ L ) J J/'/Jj t>i/L/ /l 0 Y#'a /" q
jI " vu - fJ 0 v f r /' CI, Iv /VL ,//1 / t"'s Iv
I

/I
j
J
ry
,,:) ) " ::
I / './ £x _r'--qy "L
-1
. j
'::l-X-Y--Yj <..
, • '7 :2.. :7
J -- 1. j --f t( Y '- 0
--­
o
(j -/1. z-t 1-2 L 1 G-- /J", /YI I"/> / e C" !' jl J9
1 2.
t/
VE
6
1
0/1'
1
''I
/e OJ (/{/ ( ;:0.1(;/ j,;()/
(I( y ) £- lLz -J,L f 6- £)0 /7 #))
:J?-J)!D /'c> /' k-o/"V'-e kSc'1/l .(·/Z0:JV'6'!,p
J I /'?)' ; 1/ f2 U t<. /Q <?£Zo41 / ru( 'vo/Yj )
'(vof / , /e ./er /if" /'"')1,,,
u 6v' (' ( u C cf L-- /l Ie
J.e V-1(: J/ V
z
:' {/z. {fj/ / / / G;, (y) J'/ 'I
j
/ k J ' ,
6 (() ruI) i:- ( //c:)\. K-o; e, 0"'0 l CA!0.'/' -e. /" /) t' be .
s k u/ v £y c ;( /! ;' (" t' 4 IT'' y,:y / ; u-;" 0/ ,',;/ U. *j
/u/J
0-.. 1 / /1 /' « , (J -c kO//i f iv! t'/ bU / L £-1)..
/.::uI) it ( 7° V\. l ::cYJ,' ::. j!0 Vi; v[/ (I//" [//11 /) .' u ? / vv '-' (
') / /' // ./ /
S ott'/' tJ/n 7&/1 5 u, /'/'e/
J f / / ,, ; j,. "--
'1 ) c -I .!- /' ji /jd;" o-- S 1uJ/ v C{·e 0. Ua by b "r- .J
I
(,
/
( (;{ / ./:; "/;'; _/ / U0 ! /) r/
G ,
E/R me>/ t a r (17 'fl1 Iv /J It. u /i'C( /1 C1 Z /v(:(j u Se s've 0 f?F
(eCi!" if' le,j -e. v /0':-e (ec/I'/ h /,/o//>/P(!;j' / v/j,
I '1 .,
t () t! cA G It " ;r) f r !(T] ; /'t1 0../Lj e v:5 A 0yJ-t'ro'(1/0i / --j ';:
i () f"(t) ( I;; e .s ((AI) UI') ' IA C 2- 'C) /vI' keyI!\ f "'1
I-- I I I I / J
c. ( If!J,{e p o c\ 6S l!cJ
v
/,i/V1 e t/,V'.;/,J7 'ttA- rI'l1 l !1 tV;1 ?C{rU-IJl1,1
v " 0.- e f (() ;r ;.fjl j ) v 11 l 0d(o Z v /7./ r uS , f i ? /' f
..{' k5 r0 1f'1' [ / d,'": (I' I U(fl / i fl P6 /' ,J/I 1/1; he
)' I'V f f2 e {ri :2 CJ () rn-f (I) S l f lu/I 'C
- L "c- j:,;7 I({lj fA h) (l J 1 of' r ,q M
hi(H'r kV/'v
o
;' JL ) .eJli dII- S e; i tt f< r>' V4 (10 2-1 v u,
(i; y 0- h;p-lY' II(I !j v; "-&- i i fa J /,,/1 k 15--" .J.
I 0
9 - / 7 r I - - ' " / \ ) Z Q - _ _ K - x
: / ' - z ' ( ' ( 0
; ; J . ' i ) J 0 ' : : : : ( I 7 - J
? , r l ? F O U l ? W / j { - ' ' ' ' - i f , r J r J 1 / - = / <
A + t
j - F / 1 / \ _ . ? . J / ? : : : ( 7 X
I '
I
I f
J 1 . ' / J ­
I
q , : : - ( , 1 - ' / f ,
' + "
I
, , / . / '
/ - \ . . . ' . . /
. .
(
,
, V " J V ) v v ' i

, J - J c f ( U S ­
J
7
.
. . - - ,
{ ' 7
t
? ­
v ­
1 ' - . ,
f
i
L .
) - ­ . - - ; >
1 7 - (
f / , / . - " ' J i t / ) : 7 /
/ / v { J ' ; ) ( / L u ' o j ; ' 2 i
1
rJ fl' (I ll ( { 0 (1 Iod
v
v
2j -( cjU(! k'(1' / f ) )..- f I-
ro .m ( j := (X,,!1 Zl bfil 5: l ':)1-
1
) V ('j : - yt f
J:; f ;' i--,-;' r. 0 ru. rr c;S d.-t:Al' t fUll t:
I (-X/"'Ji L ;; /-( /-/ / l - f l{ { I' f D X
t (i /'J 1 I( 1/; / Ll - /'; /' 1 (I- )UI/'-&( r 0 /
J(:I / 'J I - L = I- ('1;"-/ 1 2 J .- pu I {J 0 L
I . . t , ,ViM
f { - ril -'-}t zJ ;{ !-. -fL r/-;'/1 L \ - Ai .(pu fJ-b.0 po i 1/'I']
1(- j. I')' -:z):;;. f (YI ')/z) - p Ll (fllA f { j J "
I U. /-'j i-"7Ft :. f U
,
2) !i j pOl l' ''' fl.j (I .fpvM .f {) i 'II 2]
f( -i r-'jI - 2.) 0/ + -J- J iA f (J/(' u /I /1
(\ f f) ( f\.t;"-- P1) .[ V/j1 J
/..6' U u {e / U J , J fu./, *-,t I' i/ f /'/. /'1
;1 / c:A. f 1- r' J 7\ fl1 T f (/ u/1 tl U d/'I/oV /' &\. /; / t 1;/ ;1
f JSk- up {kjl skin l' uf C
sk uyJ tA. '1 ) vj
t:, ui V(i / / f j (1f/
1
/ 2 1 _fi:. / 1;'1/ z. "'-- V,,{ b-,Z
..f ) /
j
/I h I . /
( i: G-- 'v L CLLv ;'--u /I k (. lJ &t -t- /J 1 r -e. ,d/1l c!hj
(11) - f q k:J T!a [} tvde"" i D 0 r/ i ide1<9 I
Ao -:: [r / J Y/) 6 Ii: to eLo- '::J "0 " IV' ;;jC\ J k { LA , D
b J'-"- tJ f!1 0 -2 -e. I (}. /I e IYi C'(fA f \ ' 10 f l ,. (lie k:l!
; -f</ J: k ii I- 2. ,. J [AI' '-' j ,' -7 /:. . Db tz j
K L (z) Ke re(Yl [J do, 11//l kc/' u- j v i u. G k/
X" j rn" gt:W',' Zt v '\f ( ,' ' -I' f ( 1/1'Il'''S j 1'<, 4
Dlt; . CAko-Z-=
t a-. c.k [.. /0 f' of toJ/ C ko l/f! t { U(Y0) r", GLc .
t 6\ <. VIA cl Y; I;' -{' cj,., "5 t , . ( (] kL 1') 't /
/ S l ) , L - t ! \ { ' i / / - - 1 0 . : : : - ( ;
V O l ' ? t v . L t l V / v A , i ; - ? / : : / 7 P / V i / f J J c z : ;
d ' V l V ' y 2 A . I - - Z - ' 0 / J S V } ? " ) . ! I ) j ' v / } / J V ) J t f ' A , f , f
/ / ! I ' i / ' [ f
/ ' 1 ( ) ; / 0 f { ! J , 1 & > f V 7 ; ; J / I . " - : ; / / j 5 0 , j ' 1 t I ' t J , I
, , ' y j ' 1 7 , , ! P d , , I J / l f ' ! O ' ; / 1 ) / - , 1 F 7 ' j ( / c ; f j ' J ) ( J J ( a . . ; ) u v > - r f u , /
" ' ' 1 ' f ) r y r ) / : , . . , ) r ' I ' ; r / " P Q J 5 " - 0 v i W i v r c
( / 1 . . / " I ! / c : 7 ) ' V O . A t : I ; ) / . / 1 ; ( r ? . ! ' f V 7 l { j ; - d - S / " 1 V ? v / P . / 1 . 0 )
, ( r ·
d ; a ; 5 ' ' Q , L j ) / ? . I ; ,
1
J . ; t / 0 1 / > 7 J l > I / j / ; ) - 1 / ;
' 7 / } j f Y J l ' V } V L L r , , < 9 c Y J 1 p O ' V ) ! / l J - / V J . p
d < I ) r J / ) ? ; / Y ; f Y 1 ? f " . ' ' - r , ? / J ! J V , / } ' l ' f ' r r J - / . V V J Y l / Q d I ' l
' I V f t I S ' / d - S ' Y ) , V Y ? C j ' 0 V ; ; . - : > d - I n I J f \ Y 7 _ _
t · 1 1 - - 1 ' I { l / I ; I ( ) I
( . ' (
l ( ( ? v q - 3 , X , I 7 9 / \ . 5

y ) 2 : ' f }
( 9 J ) ( }
- j l f J ) 1 j ( / J t V / ) b J l Y u
' } ) 0 1 / r J . / ' ) A c J - - , \ f J / \ S ' I 0 £ . .
( 9 ) J \
/ / ' J 0 " 1 Q ) ? P l ? J , I J d
- JI/e L", J' e /' (J fU\ V0U;; 0,JJ(' /kvQ j f;,/ //01 / c.(
fvt k. (J 'u J {II'! ) / ifkc( 5v 2 a/DvO;///71 i/5&vz :
/ ) ('0 5 f- ;' !J /,GJ (' ,.. G /'.A V/;j (" j /'.-fJ S f- k.o,/Lb'-(' l/l« (i/
L- ,' ::- )/y<vo I e
;;0 yJ
U) k.. Y 6- 1_ c 5 f.c;,// ko/ u
(t)
I f /'c,x
t c /
. X7! .J
/'

Q. 0 f .,,\ v I (0 " lel!;, ;r fe' fI k/! ?, i-f , jVI' ) 'C
I , f (/l ;::- ) V(j ):r(j At-o t of i-v( f " Cl)O I
-7 V./ f 1 l) /
1:-!.A lw.. 'V ·-Ul 'L (/{ lu/) l i V ,v) V f :1 J. 1 :
t (y 0 - I )1/ Va
J
(f '/ f (,1) V I ) £1/ i
co
}.6\ d(i\ )1 {-{CA L j -( !j 'lIll A()') /'
f -1 YD
v / 0 , ( I ' ; ) g J V J - / . j ,
/ } J 0 7
/
t ? j ) - F . r f i r !
/ { ' . I / ) t ? ' ? 1 5 r W " 1 1 / i ? ' (
- 2
7
f . 1 7 j / J - f t ) 1 I ! f J " - ' ) /
- ! / P
v , ] I t ' } ? z . 7 / V i ! - P , ( / O " ' ; ; ' - 1 . ) 7 - 1 / Y 7 ) - , { O J S ' o c
l
Y . 1 r r :
t
( ? - . . / < ? Q Q - 1 / ' ( / ! d ; Y 5 , ' )
r J f / . . .
b f - - /
l ' Q / 7 . , ) - / / } J / O J i : ! d j / Q v J l o / ' o o r ' \ 1 1 - : : : : : 7
/ ( o J S ' 0 , ; ; 1 , , ; / J ? t ' 0 , ( ; V } / \ / ? > 7 ; r r 1 - , / , ; : ; y / / y c !
Q ) J A f ; ; : / { / ' f l c . ; . / ] 0 } / ; / 1 7 7 I
, . ' I I , !
v y
) " ' . , ) . , ? ' ? ! ; . ; / ' ) 0 n / L / l ' v 2 . - / / . / . I , / / ' / / 7 W ; ; . j ' I
> V ( - ' ' ( / / - , ' / / , ) - - ( : . . / r ? - I I . , / , Y ' 7 / / 7 0 p ; /
' J ) : ) J \ / 4 / - Y , S " ' V h . < ) w f " 7 d . . r ( / - ; v I i i C / 3
( 9 f - t ; ) , ( - X )
, I t ? I '

( P / !

I J I ' b ( - I )
Q I . - 1 ( . . ) ) 1 , )
/ - - : : ( K 7 ) / § l { I ; I / . ? J }
o .
J . - [ ' 7 1 ' 7 - ' ? J : 7 ! / 2 ) , I < 7 l / t / v 7 S / 7 1 ? f J C f J u /
! ( f , . ; - ( 7 ) I J - a ) } I 0 7 i ( ' / / / 1 0 / 7 ) ' J
/ ' 7 / > I , J O / F d / ( 1 1 . / . / \ d ) , / 7 / ) ; J v i / I - 6 , ) f ' ? ? t / " 7 - 1 J - . / V '
, ) , . / I " / ' { J
l '
) r / g - / ; - y n - Z ; . l / \ ' 0 . J d
v i /
I
///) 11
1
.>LJ L b U\ v /tS/ oj lei >-r
'111 5/' /f /.6// 2uvu /;,-e k
'''1 : 4 f / / / f (p ;1 Jr!/J(j}J1 k r:' v D//' >
/ / / ; ) 01. 0- 5 e ['Lo1j"'-?:J / --v- Itt '2 i;- / f 11/ --e 1" I C! ko s-e
fi r I));' 2(A vtuy-e t-G. G II- Vtt'- / f'(-( Lo /u // ;. /1./); /}/ c. \/1
11
to
J£) ; e ! /(;; 'j) J 27 {;; yJ -( J -c /-1 y) c/V -t75'/)r1
-f & J( )' ;76) C"- ;'
6° /1i... .,1 /)& /'/7 U
de{,\ '1 'c// / 5'/U /l/) If rV· eel0 5 1 ; ,
()
1
I
1-0
;j::- / Los f s / I! (j
") ::-1 Sf f} :t/h tJ /I
2 -.:: J {oJ.f}
r r c ' - f
V I ' I / ' ­
. {
/ . l - f ­ = . - - j J 9 f
f - : : : - I f < , : : i f
v I 7 ' t ? ' 7 0
" - - ­
I f ' 7 ; . . - ! ! . !
/
7
+ / R . ( / / r , - & U - , ( / . / . ! ' - 1 7 U ( . r
l v ' > v i ' i J ' Y '
. 9 1 - J l
9 f I & t l J ' f f Z - z ( / I ! S ' J 7 1 J / s f L I

r l /
2u._ J..:=- 7- /Y' b /7 -e I (:/ Sf-If / /IfJ U
<t ! rf'fYJ S !YI1' S'1u )
-1 j) - 2",- Iv lu 1) 0 j: tJ -7 k [ () It)
*--0-- d&(_) e /l e' /f-{ k/ J V . G / 0 b!J
i e .
LA) t eA C X0 tea J O/VI f /CAJ!J' U s LfUL t l
V
j .e ; ,f
J
(.{ [l ed S0' e j e/u t{ -C k l' V4!.// f rt«
1 C) i f ):::-·I-{yv)
'-Jl i?
( 'L" . 0 f' of / r; :: b ("-) 0 !-u v /q /'
'\<jJxt
l
{(J / L?x- L-&( CV v 11}'<'dr-o
S
{,< 0 'JU/N/' :{ 2y
Lo
j
' d o) t t v
" f,v1\/ ,(?" _
3 Pf U I "L u
Lt!/ /b-o /' V'( '1 ;' fI, CA I
l i
t (Xo)
I ,-"f-toj / lXi)' ;; ::: !, { q >0 Iv to",
{ I-rV ) - ic./.(rIoJ /'t) J' I,
/ ,I. ! D f ' ' I
; G Uv-.. - LfA/' rL1 - ( C(;II//ill J
>i.e; If f
- 7
{ e t J ( c = ( L i f ' ( { ( , ' 1 J O / ) 5 : : : ( j ) 7
d C { , ' ' o J ? Y Y ' " 1 " ' 1 g ? ' t v ' r r y V J 2 , Y i 1 ) ' . . 0
_ i f Y Y ] c l ' J ) J ' l L v i V ? t I i j ' ' - ' j ' ( ? 1 / ' 0 ( [ a ; 3 ; ; I • . { ; : ; J
! - ' - - / ( I
1 0 1 / ; ) 1 l i V 7 ) t J j F A Q / \ I ' } L , ; ' r J W I ? d J { - " n ) ( ) ) - 1 ' 1
; ' ( ' ; "
j ' v l ) 7 1 i / ' l c ( 9 1 1 1 ' J V l I i ? ! ) J ­
b : ; ( ? / J ) ; J V 7 ) h t ;
· / }
, ,
' h
t !
r '
J
0 1 . '
. V i
1 -
I
}
J
, . . "
/ ; . f ' / ? / 7 0
V , . /
,
" , ; / 0 ' / ) - , 4 0 " \ ' ) .
' - ­
I
. I i j f - V : r
d / / t I I ' " " ) ' " I ' ' ' ' ' ' r ! ­
' v - ; 5 / I ? 1 b C j 1 1
( [ ' i > j ( A l ; J e I ' > v i Z j ) 0 ' A v ' v I f ; ; } f - / J ) l ' n . l L ) 1 7 (
- a . ; J . I h ( v r / / 1 - 7 f ' / j 5 ' C ? ; f . n / i ! / 1 / - - r f / 7 n ' ! ' J v ) l j .
v v / ­
i / ( ; ; l A ' ; ; ; . v , v / ' , ; J 7 - - . 0 - ; : 7 . / Q ; / ( j I ( p I X ) r 1 f
/ " ' l l ; i ' J , { , v I 1 ' ( 7 1 / ) ' 7 7 } Y I - - ; / ; > 0 ? i / j .
? " , ! P ; ; J : i / } > < 7 ' / / 7 . ) - / / . . . i / I t " 1 7 ( 0 ) ) ; , , / i ; ; - / / ) / / 1 . O - i J
L f I / l . 1 . 1 Y c 7 / W O A P - j } i / l ' r ? , J : . I ; / p o ; ? , i ; ) 7 1
V r y
J ? ± { l Q t q ; t - : w +
! I I t ' j - , ' I / I / ( / ! ) / l / I t
V J J I ' h J - ' f / J j 0 o J . ) 7 / ) ) L t l / 1 u f t ' 1 7 / 1 . - 0 / - , , r ' r ? r - - 0 ; ; ' ; & / / J ' w o j Y J / \ /
, I J / . ' 0 ) / I I ' I J
/
, / 9 ' 1 , A t ' ' 7 J f / / J / } " J f . ) ! ) - - / f t / J 1 ( P ) , ' f ) ? r (
/ / 7 = 7 C O i t I t V o L : 7 : 7 { V I ; d ( } } f l
> t " ; ; - . I Y ' 1 ? 0 " / v ' J ? f < )
J C J ! , : 7 ' 3 1 1 ' y J - 1 ' I J ' / 1 A : 7 { t ) ; j . ? ( ' Y J f
) , 7 r ' " " . ? j ' . ( I ' f l b / / / 0 ' 7
0
/ f y . ; o j ' / ) f ; ; . : > ; ' - Y J l
" 7 0 1 D / 7 7 ' ) ' . : ) / 1 ) " " ' 7 Z t v ) f l - : J " " ' / / J 1 7 1 ; 1 - ; ; , / ) ' d ' J
; ; . / 1 ; > f Q > I / " " ' ( " ' 7 ; f n ! , ' . l ' t l / i V ? ' 1
1 1
' / - / f / i J , t W O . A
y ' . I / D d j l 0 ) ; / 7 h f O ; / I Y > d - J > ; I d } : / r ( j - / r n ; d / }
__ 2"A I J { I 'r ( / /' J /M /f,l I... L7 f
V, ,uI] k. 0u v-- 2- a.. cv ./cll (.; K .6 c /"c Lfl« Jf! d-Ul...
1 fA: (l 0 !l1/--t r l'/ O ( 1.//1 / >' 07./[.-<, ) /l re k'1 d/l-G"-. ,/I' a 0 Jh c:f f
c- ( t:: b) 2G( S 'IItA f, () 'f os1'c;; 1! cfl:-J(f)
1G\ Lv d0\ j eWel;] - /c I 2- 0-- -:;;- y 6- £'
---12- jed(il,}) Ld y !;'-e, J' -e j (? vif / dJ 14
If}") (' { y,: L u J(
1
C(A (1 to rav .5 {(A V 0 r q V'j-O/!,I '--(1' /0 / /' -f7/!C 1..,( "cG-o J {;
, ! /1 ) 17
y: V , / .) '- A / --e J 0/1 1£-( (1, '« 20-. -- t:Z /1.-o J (t ,
tU o!lufl/ £(2
o /! Lv- J -£ C/ /! 0\ fv\ V j1-'J /h /t'I/'-() I' oilef Y!.
7
S/-uv 0
0
l,/7
I
" f .10;, l{ j "? (L tLv t< J;;
!1 .( rC 1:..
7
' /.?Z(
'
, '7- G\. i YO f-t('.,c;j / It' 0 {-v-ty /'0
1
ila. f ( j; / ' 0\ to
,5 v / b 'fi :/ / 2vO/ j! )' ""e l f/l1 ( / j ko f't< V/;j -.t7 ! I'.$J
If'} (j) I 0 t !a 2-,," yJr<J /M/jI' {/ lCA l j
G\ J b Duf k /
r
j{ J.) ,;:- [
/ I 1 5' t, L- I,
I.->. 0 t--d- v '-"--­
-.
-1Lf)
( rj ,,)1' " h ' 01 I J! Ley'" I-(r';'-; ) (jJYO',' f).J. ) 4-:::0
u
ht \. 1'0 6- LI)(!- ! / 10
r J
cI / (?f- /Y' D ! 0' /'/'.{.-(/ Io,fo,
IX
Of 2(1
0
)
i ! /;-t DfJ; ,/D )

(/ 'f-- 1i)
LJ;(
/ 7 J 1 r "
( I I./ ) !
l 6\ f 0 J 7 0 vc.."'- q )/u:./ I U f1 0
V ( ) Y' (0--0 S'( 7 a v?<+zr
J
Gl !:, / k />/" .f /M ;0 (-t1 (J /
J ;1 ( ",",
[) Z{ 1v I
2 ·
l
'
I
( To / f i f (; ' j

a l
fVe & /" £y-L I'J-i*-- -411 I //1 ) (Y; 6- f2/ J" /i)
dd,'! 7 (lJ / & o£ ke ( 0."7 U/I ) (6
1Z
1
//11 t2 t v tc,! ) 0 -e, v /' '{ J 1-;1
(' /: / t /J h () (if:' 0 /Vl.-( /1 U f-v I . /
Y
1
-- 1-,
J _ I ' )
- ;1 1-1--,:-:-V.;::;7{I
Yi
r..;A. >:..fA'tl/ J / /1 : f1/j
IJc CA 0 kJr} u C' .1; f/:: 1;/1) (Jo/( {v 0 1'/1
JL vo dD/1J I 0 (; I' v. r C 10( l/,vOft"l dl' (' /Vl{ ( f o ;YI f /W !J
'f -e Gl d. Iv 4 It.. eir e - fl', 1<-- X// 'fv ck, I U
/1 i (,' 6"5 I l VO
J
/-1/(1 tv C1j' f ( I Li }v I'lq; ! ull J ;J 'h c{ ,I \ Ov
c
:/ J',- 'V ol
)"/, ' j, 1{.)1
o b/1;, et (}IV r.Nn. o 5 u..
r; / J(-A ) 1.0
Y
f
d Y/
I{T ) ..--. (
.' .1 '"' ,1" ,I
2; 0 I 0 - I ! 9 }J
If £ '
,-u J. 1 /./ ''fe
V
/
A ( : ; / X ) f 7 f r / f
' : i ( C t l l ! - ( 1 ) { i f J
I
. ( I I - . .
b 1 ) 7 , ' 1 1 4 ' P 7 " ' - - I 1 - , ' / ; t X \ " ' 3 1 - 1 f
b i
/ } ? 1 J ) L V t I } ) , ' S
I / l ' l / ' v ; ' " r r - - r - - - , , , ­
/ / 0 1 , J - , r . J °
1
/ , f O ) f C ? C
l
( V ' 7 J 9
. Y / / v ' \ . $ / J ( / , / 0 / I ? J 9 . / / V 7 - Z r - ' I ) I / l ? f I ) v ' ? / . - { / / } 6 . . / ( . ) ' 1
Q
\ r /
o
' 7 ' ' 0 . A S ' 0 c / " ( t / h f } ) , / ° r E f l / ! , I v i ) Z ) : ; > . i / " c : > 1 ) r
A
- : z , I
b i - ? / ( . ( V ; J / , , , / ; l ) ) ' : - 7 ( 0 7 ' ; ' ' \ 0 } ( t l i J / 0 7 Q , r y d V
n { ? l : 7 : : Y 5 7 ; ) l ' ( - ( J " r r . { ) ) ( / C > , ! , ­
p , ; t / , ? J 0 - , I ' , 0 / \ I f J : : . / i ' J J / j J l ? 7 - ( 5 1
_ . , . . . . .
1 " ) - - . : : : : - f e f -
} ) ( ( 7 4 ' ? / ) Q I o / " " _ - - - J . r 7 : : x _ _ x ' / J . V ' ' J - / I d ) i
( ' ' O J - J . ' j
0
( I - , I ' I 7 ' - { ( C 7 ; - , , / . , / J ' I ? r j j - , , ; ( : . , / Q , ) I ( ? - - < : V ' 0
L t / 0 l r J V / / / 0 / ( ) v / t / Y J / / r ( 0 < . I C ) I f i ' 1 ? D . . J . / l
? . { l J / " 7 } ' r - J . / ! - r / ( / ' r J ( / } o l J f 1 / 0 J ' ­
, , 0 j ? / ) : J ' v ' ! ; Q J ' ( ) t i t ; , /
( o r < ; £ / 7 £ - . y . . I f / O . / l / . . / / . ; - / W C 7 / / v ! Q . ( J ? { ' \ ' f r ' Z
v y 1 . / ( 3 / / ' 0 , ( ; 1 J / ( ) ( j O W Y V l / ? / ) / / l / j
( / 7 - ( 0 . < I - j ( 0 I t ' ) i ) f b " < / , C 7 ) c ' X v
7 ! t ' o t / ; ; . , t t / a J ) ' ) , ' / / t I 0 . . ; / / ' 0 ; " X " / f L ' . / . ' I f ? 0 C / 1 l
( ; - ' 7 ( / / . ' ) 9 / ) / 0 / C J W / / / J Y ) f Q I / j 5 ' O / / ; 5 ' , I V ; ' / ; ; p / ' I
o
/
t
Y : J ? / 0 / I V - X 7 ( 1 / ( 1 . . : : : , , / / P ? J ; ) v i , / , f I I ! I I ; / w ' O - f - i
- I I ' l - ; • v A !
< ) c J . . P / / 1 ' J < , . ) , / ( ; / ) - r 1 / 7 ( 1 - , 1 / ) f z ; ) ; 1 /
, [ / ' * 7 - . ­
Dok«z. -;
t p", J;J' (f ,' !I! u s.e {(;' e La/. Yl-WI dO f' j'e' /'<' C .
/ / / j ! I , I r /, f
! reC-t0 u /'C/ I'U Clj V ) lie feq /I e. 1'/ f;'j .lv e /
A/uJ Iv I) k{ fA. 1: [ fA 16] -7 k ([v/ J It ? If) ) " ivwi''' 'v,'
1.,' . j (-e 11 -( pre -1 &1 _<; /J1 t/' /' i-v Lkj" ]
2-) () (J C / "L- v-C J f J 0 Y ? Lct/i JJ c) /!
/od)()' b e!! ;' -I' lltt t.... 'E h (u/l] Ic,-a rk /-f'.
::-
6--- <'-,­
En 1/ (n(A,;j'I'<,ju I!J f 10 s I/ ! 1tC' ff(),d-u VI ;?l d L;, I?
j : /L.'/1 kc,)r. 6.. j -3 /J f '£ a ,Is /l Cl I' ()?7j {J Y; 't 2 J"'
d«- Je j).';:; C) " /?/ Q;- h- eJvt! Ie r? /J7
J
I
,.: /)&" / / c/ 0,1//1: v !
'" ( " '7) - .(1r. j i " ) - [ I{ ,Y v ")) / /0 \. ...., ) 7
j
(/.
/ ,:1 v , l / ,c,: - . J I ,r-J / / G ! (v,J ')! 41<'
-I- [ it U\ ,I,,!, L) -/(c1/ ,/.. 2.J J-t [0-1-(u/l/ 2)-- j(C(/}/G/ l *
..-'
,0 "3(eJ ('b ./ !u() kCr/ u- Ko;' Q s'e.. . vt' UJ' e U
V ¥- je (u1' i-0,;q
;J'/'D/'llj -€ /' I;f/ ve/' (J O-.. se':}fflef7 / u S cz
C IX; L) L / U/7u{4 r t/ h -he
k (J il fA C0. (' i' /, l .6 ecS 1 0 /' 0- 2G- /1 J "2- 'vo d, Irem ?J. lJIC1/,'
t t1 &( t','11 " Z " e q III U /! kC-
J
j' G ;' e j " c ( r' ex. II' L
() /l'Ie I' v'C ;;,., "v'h" ;' i / \
,oj j (x/'!I J - Ie(;/ j {k11 ';t , ?}- it/-tlj ) ;r ,' (e
){ t-1 f [..( (j L--- u.- I (J rr"l U , /1\
£.1 -= q -t {; / " { - aJ I i () G {d", L. 1) 1 u\.- f as f o / Cl\ Il) -L l u (; ke
). 1 -= E1 / I J 0 d I-v- G k.c q i J C ./ e '-
J
l
X
1
/ It ) I (7,-G,'
8 f
O
/ l ( , I - ; v I ) ) / ' - ) J y ) r ; J V ? ( J , ' f . s ' O j 9 G Y ) V
1 / / ( , ' , j v , ; - / ; ' o A r J ' ? J . I A J y ) / I ) I ( ) r ; ; 0 > ' ( V ' ­
r / J . Y y ' > ! ; O
0 ; ( ) / J i / r ) l l ; ) J / ? i /
1 ? V 0 ; ) / Y ) ! ; / O I C f . > t j 5 ' - V / ' 1 C }
. I y / ) 0 C z i ) 0 - ? 1 ) - ; /
n \ [ ) 7 ' ' ' 0 t / , ? - u / / ? t J Y . ) Q ' W ( / . . . , \ ? . . / ' ,
, I / 7 ' Y /
/ - - .
I / , \
0 . 1 - c J ' 0 0 / 1 . 2 . / ; ) l ' ' o f } . J c / '
; ; 1 / 1 / : I ) V ; ) ; ? J L j 1 ) . / ( ; > 0 ' t v ' \ t
7 / / J , " / Y ' ; ; ' / w o / ! d J , i A 7 r ' ! ' f ­
. ) : J ? J / S ' 0 i
? W
f
[
I /
P - Z ) ( r Y J
1
7 + - ( 7 - A ) ; l ; J - r ( 1 - I J ' 0 f i
X
! r ? I t j / ' 7 ) / - [ z I I ) I X ) f
' . / , I } L J . i f ' c Y ' 1 ' O I T (
b / " C 7 ; 7 C / \ 0 F ' ) I f ' 7 ; / i v i : , / 5 ( 0 / { 1 ( ' 0 r 0 r J . I
. 1 J r y Y , ) ' / ! ? / Y , l t O f . ' ' l 7 , ' - ¥ I I ) > ! - 0 J r / 7 i /
" > ? c : ' ( z I ( ( f i X ; r ; ;
2 5 ? - 5
7
f
. . - - . . . . ; , r " ' l t / ) I Y ) / \ ' 0 ; ) 0 1 . j / Y " 7 - - z : . . .
( P
J
} < ? ) : : ; { ( ' t - - 7 C g 7 0 ) I ( ? - - z . ) f ? : : :
J / r > I V ; ; , ? ) 1 / . c I ( ) - 7 ) . ( I 1 1 Y ) J ; I . . : ( ? ! 9 ' ' r ; ; ) j - ( ' ? ( 7 / 0 ) f
I < ' x : : " ' o - z ( f l l j ) f . / I . . z . } + t - 7 '
' 7 , ) J ? - J J ; [ r ? J T ' e ] t - , J ?
Y J ' ) 1 ' ) / ; r . J / ! Y ! / I v
( 7 : ' 7
1
' O J - O : £ A , : : 7 1 ' ' ' ' 7 \ Z , · ( J - 7 : g 7 0 I [ , - / ) 7 ' @ } r c ' ; _
d / ' ) , 1 t ; ( 7 - I ) , ( & ' ? ' o j Y c : : C ? Y \ ? ) f - z / / y - ; ) f ' !
I Z / ( ( : > / ? / r
_ .
6
I ( - f / Y J t ' . : : : " ( ? - z ) ) 7 / ' - A ) + - J Y ) - ' I 1 j ' 7
I
p'" sv it1l a 9 01'1 e,d>m ; e d/ d fee
/i U /I Cle
r
\' ) (
f,-, n kc 0' 0- I J-..v 1/ J f o!i f /I iJ.- f o/ '6bJc 5 {7' (1 (J.
/
J1
{UII Ie 0-
III ol/6 J ('1 t J lJ
) /,/1--C1
0-­
• (I .
( 1) (' /, -e.
/2vod e
; t'-/IfGt 1G j V / £) 0
, I ,
. arfj UjV1 e (? CL U'-) CJ/, j o.-. U ,ul-()l/O f /(} /7Za,, (J) /
oicC) //(J 7: V 0_ ke f CA ek e u, 0 u.r l / / VIoJft; 0 j
'fu/) k (/)1 ./ 'C S (0;1 t/ CJ U 0//1 oS'U /' q
CZ y 9 V ft'\ e ;1 Ye _
16)u,j 2CA- k1k ( /' ; 0 j
0 A;-- { (J1/" "; () b £ f1 k<A :; d.u- j --c.
' f ;1' J <../ 1 , 1/ it' I
c" receo ( Ij (}., b I tO. v u G (A K _J' c; /!)-f/'
f Q / f( / (CJ uJ _ 1 c/) f ( J /f1 e (J1 -(1 J (ov A (1
, . -
U 0 11' h. </.:
gd
J
e ; e - jUllk( X- } 'I- / j,;
6 f2.-.{) / j ei;t , L r U ( 7' U (--CAe k1! A-! C\. U/ (x)
n t Pi e kl·J/().... (,)'u rJ fo--'G k/ A .I /-(;- r I!u /1'
\
r ,
C/
\ / U-/ f) .::: (J . ' cJ,
)
x-) :
"-.-­
L i !1 t- o.(/.JA fu/\ kc I'; 0\ eX)
-} I.. J .-" /,
1/ i0 tL-\ IL: / of) (J / Ie I .fll(, lJ (;j LvIi/) IVrlfC {I)€ J U/';dGKj
" CA /I. dj (X ]AJ)
/'
A /
' 0 / [ t \ ' 0 - J : S F ; } ) 0
1
" " 1 / ( , - i ? j / i V J ( I 7
0
f f C ) Y J Y Y ) A .
' l - _ t y r V r ) ( " y ) ( , , ( o V J 1 V O ) f J 1
!
- f - ' .
/ / 1
I I
L z n
I v t / ( ) ( . V ) j Z I I
. . . J
, - - \
, 1 I : P I j / - ; ; ; . r V ) ' - 1 ? 7 ( / 1 r / 1 ) d - ( ' y ) r J \ V ) > ( \ 0 1 J j
d , f ' v 1 . ; 1 / l ( / ' ) . / - ( j I ( ? l e y _ ? / ' , 0 I
( l : J . . / ) b t / ? O j O d , r l i / I / l Y J ) s : ? r / ' ; ' ; J - . ; j O W d ] - O N - Z V 7 > ( 0 0 I
I { )
I I , / i ? } 1 ( / d . J r i I ? , ) J j ? 0 / / ! y ' - ; ; /
0
r ( ) ' 7 ? J ' v 7 t
{ b f J , / < / / ° 7 0 / ' o J J - i / n d f o J \ - = / ? - J / Y J j , i ) ) v ' o d ' b v J I
0 , / 0 ' o f O v ' , " ' = - , A - 7 { 9 ( J ' 9 I / , ? 1 " ' I J - . 1 ) ) ' : : : Y ) / ! )
b y ! t ; - ; I ; V ? / " , ) ' f " ' / / ' ! ( i / F - , i V J ) f ( X ) f W o ' U J J - Z !
6 - t ! . ( ( I - 7 ; Y ( y : : : ; ; C I ) / ( k - ( I : f \ J / f ) 7 v / 7 ) ! I \ 0 c !
, I ! S Q 1 / ' ( ) / I ) , / ? 0 ' f , A 1 ! ( J V Y ) Y O f \ . 0 0
/ " , ' ( v Y J " C J ) ( I ( J ' 7 " / / - / v X ) v X !
d ( ? / , ; ; 6 . ' { - I O ) / 1 _ l t }
t / : ? , I I I , ! Y ) . s 1 - ' ' 1 ) P
? / 2 - { j J / 0 ) n ' ) / . ) - 0 j , I f / J ! " ' } C ) t i J C } ( J
/ Y i ) I 1 C
W
! ' 7 b A : 1 / / 0 A 5 l Q o j L t / ° " 1 \ ? A S
0
0
. / \ ( , r / 1 1 - ' . 1 : ; - p j I ( ; l ' 2 ' 0 W } f ' , : ? y i / , , ! / > ( Y o
I p - 1 / ) - - - I / J - ; ) ( ) l - n ' y ) / / / . ' f ) I t - 7 i f } ) ; ; ; I f 1 ) C - w / - i O . . . . - : 7 . ; /
I ' J - - 7 r - ! I j " I " ,
t
{
? ! ' 7 . ) j / " , 7 } 7 0 ) > I ! - - ( ) ; f Y ) / 1 ) 7 i / I '
/ ,
d . r Y } 1 7 A I
/ l o J Y 7 / ' ( ) ; ' ) . ) 0 d ­
"
(OJ ,,; uJ) p
Olv d(i
-70 (h --1 ( 0 .. , 0 1.
- .1 /(' j·d ,. / t",: f / f( (, l eI I
(J r v.:. -: ' I <C ' / { !.A / 't!. 1- v./' lC 1/7J tl \ g, ! f (e / ( J) G{ 6 1 1/ .
V {CJ
)
a / '0 L-/ } e. 00 e
L
fl i
Se v f r ;/!/v",- ( u r {/[ jA--vr
i
I - ) ( O / O / , Y , ) ( o - - X ) ! % / , J -
V · V ) v \ J / - - - J , ­ ( Q / ? J
I ' I /
) ) ( { g 1 ) A
)
d , I ' ' 0 7 / 0
i l f . x
O J ) 0
o ( y ) / " Y } . : : - ( J ' ) / 7 7 c q ?
< ; " 7 ) 1 - ) ) f / )
. . ' ) , / 7 /
b
> 7 ) ? - ? , : : - / / ' / 7 / r " 7 / - - ; I / t / . ? - l / ] - / ( J ) - r t ) 7 ,
\ t . ) V ) " L / ) Y 2 J ( J ) - ( f ) 7 - ? , i )
/ } " / r ; / 7 7 l - ( 1 ) 7 : : ( f ) , , 1 - I
/
- 1 / / 1
/
( I / p > / - / y
? S 0 1 · 1 9 : ;
0 : / ( 7 L ; ' 0 / » ( / / / 7 : , / : J ; J . s ­
I ? ! J ( / r ; ; 1 2 ' 0 /
. t / / J
h / / ) i (
7
) ! / V 7 j 1 !
I
. . .
;::- 1
j)'j 7
0
L> >'
-Y - k"

x(J1f;;S - 1- {) __ - 1 - k
J) ' fJ
lei 0
t( 1-- V7flc '­
" r ( / '
2u ,1(/ (
I C I
P(e /1i "- V 2 0 f Ull 6' /1 (' {,\ r;l V Gt f 0 kS /(11 (l ( I'j U
j j d(l -t- 'y 'f 1; () h!-€ 0 Z ( Xi D ; .
. ' / I
0f- ( YO -1 [) y) ;Z-':: - (y 0) ( ?!o) /Ji I
'i I /
X -f
()
) ; 7 _ _ A
,
/ . . ( 1 ( . t
(
, , - - < - , ( ) l O
I
/ " 1 7 ; ; - e f - ( J ; f - 1 / ( Q / , " / } ; 7 f i - { Q f - , j " ' 1 / ) L ! . I ; I ) f
/ f - - : : : : ( ? f : '
/ 1 " - - X " , , , ' " ' ) ' 7 : < 7 / " , Y , l , ; / ' o 1 . W O e , , ) ? , . , , I I
/ , f X p
w (
0
r l j O y } 7 f ' I - Y Q ( ' ? 1 / ° Y J f i . + ( 4 \ I , , ; : ) j Z ( , , < 7 ! - 0 ( " ( X r ? r " x J : :
1 I
­
i ' ( 0 1 \ / Q j ) o r / 1 r I ? ( U , ­
; ; ( 1 ) I V ' ; ! ' 7 Y . I w / 5 ? j 0 , A ! ' r ? ( ' I / / , A I ? , } . J , t ( / o . ( l O f / v ' j ? , ?
1Jl- 0\)
- ,4 Ie D C '/ IA) Jc l/ ( 1> "' , LI,')!'" 7 i''/ ,"Jil ) ) <
I /I , / -------J /I
ju Ii k. C I} u ;' { d; /-(/'1';(1 ( tA. / d V f-u 6' .Ie; ,
, I I "-­
e
r .2:>
(
"'/ )' {(1 ) , all rf j-£ - r 'h ./jl,;\ C t /!J- PL-e 4/ {;j r) '
f 0 I ( /j« II';' A ;' 2'vbj a ;1 0 S'vu ko //) 0 j Ii e/7 ,/j
CA fZj v /l1 e/)u t-u .bJ. / o .. /! ;' YC{ ?- \;1? {/ /
I
(
dF -f J ,l), )
I _ -f " , ,
J-11l d X/l c9 Xv d f 1\
Ji-L", j c /u/}
Ju
0'v !/
;fu C .. lVio { Uo Vo!-i ' 6/1 ,t c -e .. i! ((I V ;:; V ?y
iI(fetC ij fA QiY ( ) -0 :- (f., 0 !J f ) '6 u" 0 16 ,/ lbo- V
/ ,, ' I , y 1
je S ltJ lf A d r ( Jl '1j "
d {f(' [r/' 6\ h /{'d U 7;; (/-"! yo) ; I</j" fo /}1 e VI ,:' c / t ;
; '---._
2:3
dU rJ'f dV J- -X !
Q ::- , rf ; I,'
dll fJ v 0)
2;'" .::c 'V,/ --1 'Lv: v/ } 2.; 7 u/-{ 2.) v;
( v { . ( b Y ) j > r Z ' ( V j I , ' 1 / " ' U ' " 1 f ' 1 ( 1 / " I f ; / ' / 1
1
1 - ( V j I " , i ; t r x
l / . \ / ' - , _
! ,
' " , j D ( ' - t 1 ! I t " "
) , i . ) \ 0 / . : 7 . - A l o V l ' , ' 1 o ' / } · ' ; ) t i l w C ) t · c i L j l 7 J ! ; :
/ - 0 v t / O r 7 - / l ' Y 7 / j J ' f ? / J 0 - _ f l ' . - - v J I f
: ' f ! : / W P ' 7 ' / { / G 1
l
' l P I ) ' ) ( ' 1 / "
1 f
t ) j ' r ) ! 1 ' ) " I v ' Y d - ! ' v ) ' J J :
1 ( j \ ; ( , I j ) I ( ; , / Q / j - ; ; ; / / '
) ' 7 1 V J / 7 ) ' / ) - J J / , P : ; C ) j I C 1 i f l / I J ) 0 7
, I v l I I H ' ) l r v . v ) 0

; / i V / 5 ' / c L ­
/) I
, (1 rn /f f u I/rovet {' () f r' L- u\ A() /11.&Cj.,P /--e.
1
• A
fv/l lUL r>-C
o f/ PO (u,()1e f-rr 0\ 6 (-cA lD d,Cf l'
; e d C' ) ,j[
X,J) -FO' !-, 16 0 ((I -'-- a / L( / / )
7-110. Cf /1/ t to &C" "" Lj ddt'/-f/'r:p,
J t
h
/ )' ( / eJ ) 0) J' c' '
y - y<:) ::::: p X::d)L 1 ! 'fD--=--t.j'"j (I,-£.
l cJ- f /11, , {J"'- iVl 0
To=:- CYO} ":tu) &- D(J ))
,j'Vi [} ;:::; ( Yo J '}v 7 20 I- (YiY / ) b)) 6 6 II cI
T (Y ot<j xJ 1rJ +j) 'j) 6- 0 t.Jl J
/\/1 - ( X 0 -f 2J XI y" -+ CJj 72 (; -t- LJ -, ) - ( x
1
) / 2J 6 v'
1 , ( ' 1 1 / / 5 ' O J / j J j - Q ' V s - a
, r 1 f / J 1 # 0 l ( ) , e ' 9 ( 9 2 / 0 1 , 1 0 ; ( ) - = : O W , v i ' 2 v i
, - ( P ) £ J / l 0 d \ / ] J i / J i ( C J l U j \ r )
C J ( / : ; . . ( / r J / ; J n - 1 ( 7 I I ( ? i : 7 : . . J I ' P J ( 0 1 4 1 , f V ) J / ' v v ' ) 0 - - / I ; ; f / / ) f { 1 A - [ (
/ r I _ _ _ J /
I
(
1 9 D r ) !
) - /
f
y ) t _ _
/ } . / \ / f J l _ / ? / ( ) A r J y O ' [ ; O f ? ; / 7 / } U n , r / / ) . J l J
- - - - - - - - - ,
/ ( / ) - b v
l
. - t p l ? ' 1 7 , 1
0
1 / I ' ( ) / 1 , ' Y ; ? , . / / 7 t / Q 0 ' 1 / J ' O J ' . / C y " : /
v J
( J - 9 / J j ; L 0 ( )
j i / / l Y J , / b V O J r I O
:
- 9 3 ( " 2 7 / \ 1 } - Z / 1 7 j ' O J J n 5 )
, / / ( 0 r : J a t r 3 i / v - : ( ) ' 1 ) 1 ) c ? ( f d ( '
Y 7
1 d } I (
Y t ' 2
T - 9 ' - . , . 0 . . 1 ­
\
- - - - - - ­
. - '
- ' ' " - . ­ - "
{
./
-j
p (( 5;' -e k fJ () Y ( f / d r u If(I / !Z1 J :0 ¥e ;' j .2 'y0
jlhL i"
j", 1« s ui (' / e<- ! // e J/ / V j /; k7 1 Ie -L r e IcJl'7
{jv{ J 2 -:: /1 {Y:-Yo J; 7 /{y/ yl /l (v 'Ie);
) (:1!La ci / (0 i-v.;J 9
0
a 'Iv.. { 1 ; {!2- r-e j 0/1 (' din' ve
k1 / k'L U {u )1/0 Su ..:
'7 edfo- c flO /2 (LA 1/ ;' oL JL-CJ/ U S o- J-f-Z' -1' 1-0 cJut)
Mv j -<-
A-J1- X0) t 13 C
y
- )
0
) f C( 2- - 0) ()J
oJ1\-05/l0
(S) 2 -20:' A CAY- - 1 ) - .12 ('--) -
c c
J c::- o(({1 f {J 6 ( / du j l
'" {1 5'tL U 17 fl.) 11 CX to) i {",'C rJ- l f7 ! {J Ii
{yJLl - I '/YLOytlLo -__­
-1 J 1--- Yo A L L-o'::; r=-!l C'-J -- 'joj
c
(1 r!- 'j ::; ') 0 /l L - 2- 6 - f -- Xo )
......
- - -
Q ( - ( 1 ' > V f - I J
1 / ) 7 / i 1 0 1 - I / " 1 1 - ( ) J ' J - V f J ( " " . ) ; : r V V A : : : K ' \ 4 1 , 1 i : : ( \ ' ! " ' - P , '
\ . . ) ( V I 1 - , \ . I I / .
. I f I S o s 0 ! ( t / i J ; / W S
/ J i . c J - / ' / j j / l ' r Y ! / J ) 7 " ' r Y ( / / ) I t ' ' ' 7 2 ' n - j / J f
J t ! J r J I Q P e ? / ) 5 ) ? A / u / / I ! I t - - X v t " 1 ( ; ! V ) c f
i L l ; ; ( ) / O J J o J / t t 1 7 / < O J I ) j \ n n - / I [ / S 1 f ( ) A Y J ) d , , ) ° d ( 1
o j , i " ' ) d ? " 1 { I i , " ' / f l } / ? , ) ) ' i l l " f ' 1 7 , ' ' 7 [ Y ) J , I ) d ( 1
/ l ) J 5
0 V
( J / I ) ) . Y i i / ) I I ) ? J L j - ( D 7 :
O : : - ( , ? - z ) - ( Q J ; - - < ' ; 1 < " ' " " ' 1 / 7 \ " i - I ) / O ) } I
J
( r O l
: J - / o W J I ? - ) ( /
9 j . . / A 0 / . i / A V 1 J f 2 > V j I / . ? - I > - x V ! ? - / b , I (
f - t / \ /
" 7 ­
' 5 1
7
(

( U J
! ) , t
) ; / / C > ? . / 0 ( " , l o y . ) _ r - ( ) ) / 1 /
0 1 / J I Y / 7 / ) ! . . f I # - ! 0 l / 1 " W
, ; ; _ ) 0 ) n ? J . A / l 0 r / ) Q ( / V l , ' j v f / J i 0 ( / D / l J j \
( l r _ I ( ? I / l < Z / ( P l ) ; ? ) d - . ) f ' 7 ( ; v ; / S Y ) J f d / Y ) 1 Y J J '
+ ( ( J ) ( - i ) , X ' C .
/
, I _ I f - - [ ( J / . _ I ) , ( 9 j ) : :
' i / } 0

( P , - < - / , f / 0 ) ' ) : 2 f ( " 1 V ) X c " o - z G I " i J )
, 1 7 Y / ? Y ) V ! , ; ; w ' , f ( " ' j / I ; / I J h / I Y J J
( ' 0 7 ' n J O _ - F ? , / ) ? / ' J o ' V / / ' / l / A I
4 ; ) ' 1 ( ?
v
l d / / / ) 0 ) 0 - ; . ) 0 1 ( 7 ' ( 0 h I } z . : : ; ' ' ; - = - ? - - . ( Y )
) : ) 1 0 / I ( 1 ) b ) . i I / ? 7 ? ' l C 7
J
( / n / 0 J 0 ; ) ) D J t /
cf e // !Ql. S' oJ 0,4) X
I L/ t rCA V(u polfc'l-- Jfu S
j f 0 t fO ;1tJ./?/J J';' vv) X ( UIi"'. ic')(jl6
S vaJ S'( ;'
It Lo s -(. fi.A 6k /lA [Y;,'!; i) PO;'l1! Ze po r ' vG u t
(u .)' ;1)) etv vd{;-orU-. 'J) brz//o.Y> ::1; eJ fi du)(
se s L/IJ ( U CV;,// c.) ft! fy d"l u Ii by'2J/lO/i
'\f cc -7 #-=- _Jd {aS -t cd!; + ( 0 J J1 ::; [:J (GL Juj 1:
l'- dlJ (/ <­
Ve lc to V yj yU.:-J j i 4 \ (Jf -eLf IJ e Ie iv, I ! ()((}to//e
(\ 0... 'e}..v''r¥/mJu e L; s L/(((I U PcJ 'If5 ,(rt ; 11 2) ::c. f/t;41
v Let t/ SI'O ; (iJ. I,ff 1/;'0, -5 kq Itt yu u tv -1(/;
f c : t u , ' I - ( ;
r
1 - L f P Y ) J r ;
_ . ' / k / / C Y ! j S ) u r ' r ) J ' ; ? ' c f
o
I f \ Z J ( l / I , J J \ Y L j ) J c / ( 7 ] - 0 l ( j
I ( J - p k f
J i / J ! ; / ) Y ) J h ; ) f ; Q r v O L - = ( S r £ + L - : P - = , r
? I P " U / ' j i 2 f , ; ) r J ( . J / 1 9 , / O f ! ! i ( / - o f f ' A t J o w d ; r / ' n ° 1 1 1 ­
) ,
/ ,
/ J j l / i f j d - - J v / 0 ; < Y J ]
- : ' / o V . J / ) ) o / ) n f : ; . Y J A ! ? 0 1 / i f S " t I j : Y J } ! , ' ) 0 V
1 " # ' 1 ; ; ' ( / , f r T Y J - / y / 1 2 Y J J n 1 i l ) ! I { J . J d
! / i I t 1 (
[ . > ' - , } 0 ' ' 7
7
( 1 1 " 0 I \ . I ) I J i /
7
Z
i h
l P O / \ < . ) "
7 ( / ( J / 1 1 ] 1 / 1 / ) / 1 ( 1 ! } / 1 I f . ( l I ) I p Y J J ' 6 ( ) / c Y ? f V
, ' / j 7 / / { J f / J / / 2 / ? J ! f ) ' 2 / / ( I t ) 1 / t ( } I f I ) / O J \ 2 , /
, ! 1 / . / / (
f ( ; / j f J . , t 1 ) / r J / P C ) V i Q V r 7 ( / ) ? c 7 ) , 1 ' 7 / ) I ( / ' ( J J t I ) ' ; " , ' ' ) { ) / < r v
( I f I / I ) / / - 1
. I l J t j l - - ' v ; Z . f 0 t I ; , ) . / d 1 / : 3 } / . / ) / I I 0 J t ! s - v ' / ( ) . ! p o 1 J - ? ) d ( ) ­
I 1 ) ' ' / d , f ( \ P J r J !
P r j ) - : : ( 2 / 7 / )
Y J
1 , / S ' , 1 / \ j d ' 0 J , " / 1 \ Y ) )
l / / t J 1 - n v O - ' ! : j f ' o J ' ) - / ( 1 1 ( 1
; . V e T , ! ! ' 2 / f j v ' v t / ( ) ' 1 Y J w / o J r ) J p . r v r f ! ' l p 0 . / . 7 . / 0
? C J
( ( f l l f i m A t - . l W { n ' ) I e )
(
/ . . - - z ' l ! i f I I ) I \ . . . 1 ' v > w I ; r f )
_ ) d l ) , 7 / i I , : : ( { t I / t r
J h
/ : : I f V J ) { S
" ) r ! j . f ) / J J ( w s w f ? v j . ( J J / r 7 5 ' ( )
P , ( ; } C l u - < . / ) ? / ) - J ) j / c 7 / / 0 / / ) / ; ? I f ; ' . s / 0 J f i V ) ) J
j
I
r I . , / 0 ( / C ? / f J : J / I Y J J . / t ' l r J r
0 J 1 7
/ ' ( J , ' / d A
' / ) - J / I v . v r ! I N ' r ? - ; / ) - : ? . 1 ; ) 1 i / 7 - Y J , I v Y 7 / v ; ; f l i { /
/ ) 1 / / 2 / 7 / J ? . / \ I o J ( / n 0 . 1 \ 2 / _ _

Cj JILCV'd?
r /.5"4
.- jJCA. po (YI f! I) ,.1 (11 0 L6. _<J -t!. I () f / f /,'; {D (/It /v C-"1j 0 fr!))
riJ\( (;; l' i"2 vo J k- b, l b lei' kc //C 1, )! ,,,)
J(Y1// YAJ V trf.6 k, '/ 1, "/ ( / " / Y,," J & rs D[ t \
"1 [V
1.0./( ( J
1"017 J f\M
(j}vt 1(17 -( l< \... k/{A 0 /'2,vz 6
I
I?,
! " r : ' : ! ; f i l 1 / 1 ( D j - / : ( > / f / j / ( 0 ; f ) 7 ' z f " 0 . 5 ' ' 0 1 \ Y J 2 Y J Y , Q
d J ' o - v - l / j ? 0 I r > o [ = ) c ( ( ( 7 J j / ) f - " > ' 1 , t ' 7 ' : Y ) 1 / )
d . { I / l ' v y ' o j Y J . ! ) I V J ; ! J / ) 7 1 - ; ) - S Y J / \ / 7 . \ 0 { /
( ) - 9 I f / l } ' O ) / l ( a - ; ; > ) ( C 1 7 > t f - ( ) / r
; ) f ; ; 1 J r ; ! Y < J ) J ; ) . J . . ; ; 6 0 ) f ( # n ) J , ) A ' 7 i ) P w \ l v ( , Y r j . 0 1 . _
.
. -
- To {<{II),'(Il d J ef l' /1cyo, (() /I" J.- ( d j
k - I ,' 10 {"J ,d d/!ff{'/ C / ' (),) /<1 e j: ,/)-1!(
' (J L... YJ !l,'J _/ 1)/ '1, , , ',' / -1' ,II / L '
C I<... Y,-- L-- '-'" '-'" Xo ? D de i /;; 7 /"'" S,? L,
V' j u / /'1/,/' / 0 io-- () d/
(Cf4 f (/ tQ6lc, , Y.,
/'j -0> d (d ) /, .
)Z ,;
22) /'/ e1 (A J U oJ!u S (,' [) ?;t <-
/ J' or / (y)' ! / I /' '-- / { II )' 6 .h
fv / )k ( 1) r '/ 'y ! C{ C kv Y o ,,- ";/0 U ./
Pi f l PC) S +-4V
L
3-- - /l e Lvj CJ L U ,- (Yo/, yJ
,{( t k-E' - / U(1 k /(I;'-f) , Jill G" ,..I v.-e ' / z- vo i -t- dv
/ . k s u , f/ /<.1;0! /
IVI! k C-'J' -C (/ 0 (),;\Ie '0. Sv
kte k 0: e. c1X r' tJ)' ev/ do !(JC h
CYoi df/ yo t oy) f f /rr.A d{Aj u OL//(ll' U; / f [q
v ; '{e du. j du '2 v.. J t rAJ'tA, 0 '(t. e ( / 01 'y() )
! C c +6X; / D-I
6
,)} 111/tA ti
A
c'L 1/ 7 '
U (s I,' k J .s(A La if (; [(JI /-q GIv{A (!lofLJ){; J()i{]Y)
{
f( / PCA d6.. Pu ;n of (1 0 {OJ cL-v i/,
Ako j-e ({) /l j (A tc\
pDizfu, p C SCP. (X0
1
'J
O
) r /<0/
- rl]\ 5 '1 (:) c{ () d-o ---1 C; I' J0, s(' c'l1
t cA'£ L /<'r eGe o j { o,Jke (YDI 'I"] l uck£
( 1 0 ..t b XI Yv-+ 0,)), LI z,UJ /h Iv Ciy ,(J Ci V0\ t(). 6'
f r I' r"\ Lt 0 bliA:J +/ J (;', /.1 [ 1/7 o f I; / , ,) k(!;, "-' ;(X/'j)
I
1 j H / '
{
Pl -( If t-,- D (l'" -e /il/. ( /';1 0 f 0 }/Y!. Uf i rOl c- ;" rri- J=1{Y
D
f t /)1/ ,)0 -I to.
d 1 ; ' J { / . . L ; ( t f / O / / ; J t / 5 t / \ , } J z ) ( /
I / t '
7 / 7 U Y ' / 7 , I ) 1 \ 0 ? l h - / b , 1 ' 0 7 C ) / " W ' ) - A O / l ! r ; v l / . / O J / } / \ . 0
0
v / ' f i : 7 / , t ( - ' r 7 / 7 ! - 9 < ! Y [ J ( ) f . 0 7 ) ? 1 r
( / f 2 ( Y < 7 t J / - ' I ) / 1 : : 0 / - , 1 9 / / j - e : C ? t ( / 1 - - . j 1 ( ) f - > ' ? i f
. ' } - { T , l p c ; > " v ( / - } ; - ' W !
o ( J
(
, f ; ? / 7 ) 5 ' Y J _
' I I
; > A / i 7 : t . l t v " , e N I d [ ' V > ' t / \ , 0 2 . h i 7 i ; } , ( I f ) ' 1 V ' l
Y J t ' i V " ' 0 ; Y ) / l O A Q l ' ' o - L f A C ¥ -
I L h - t J
f 3 j - C ) ' } j , P f
f / 1 - j :
i l / ; j , I f - , ( /
( o i , 4 - " I J j , , 1 " ' " - " . f 3 . . J O I J j f - : : ( 0 1 , 1
0
; 1 ) I - ( ' e ; . . 0 r : . / X e f - " ' ) ) f
, f O W \ Q W t
( 0 1 - , I O ; ( } J r F ( c » d
)
( y )
/ ) J " ' O J \ 0
, ; ; / \ S ' 0 j v ' ? - f ) - ) i /
I ' L I
.
/ve J ( e j!:r G (/' -0) ( . ,d1\,) t /' I (' I 1\ I ' ,
) /-t ./Z! L /1 {J {'v J ,P I./VC{)Cr?//! v
/ (
171
1) -"69 lullkG fj'e I 1'C'; ldL'c0' v
tv 11' /\ () 5' Kulo, !} c f2 ) I . 0'rC / ,4
. "'-. 1 I y1 4-') /
c). 'i/0y U' S -jJ /5. U fA. !/ d-? 1..v 1M t Y"J f
/'
j <-- ' } f (J e;
/Y'I r' mP / '2- / 17 /« 1/; .. t t'J!Y' (?/1- 1"u, / u -f J] '" e / 0 l r IItA-ia S I.e.-fiG
/4-, Tu lu\. -¥ >T fJ 'os -e r(?C{ I,¢l /L 1,6) I Y (0/ "!) ,
tv-.L\v ,' ;'f ___ - - ;:- -----
.
\
. t; TLI,J
i t;to-;-Ii)----­
flit CA G 4 vn\('/J '" U.
/0 f/y/. v
d() bI
J
a £0 L/2(Y'u2/'/-0 t(t:/ /' ( cJ s (;
I
2)0 0
- /Veko. )e. /v/) Ju.Ju f 1UV1 L (;<(A oJ
i1 ( eaJ II A f! ( a IV) j .r /) //vJ, J e /;,11 /(U.;'..(.: u
oko/, ;IJ ' V 'to) f(A ci<-e t6
14 ko ; t:: 2- cA ciVcA I I' .x [; {)1-0 J ;' J (J U1; -file
.J (x) £. it!.o) ( <' C<J <; ftC; /(x] IIio) 7vt l l/;!
. #" . ­
6; .. ( .!J I /"d;1uf;.1D cj It(,} L; 0 . Zo 1-1 fa
I
- ­
I
( ,
(
_ _ _ _ - ( f I ) 1 1 = I : : ( I I / ; ) r ( 0 ( U 0 l i . .
" ) ( 7 Y y I . { / F } 6 . / f V J y , { / o / [ S / 0 h 1 4 0 ' 1 V l / t S 0 d ­
o j J O / l ' ( I d v i o l ; J . / 1 ) r J , ; ; ; / 1 . / c / b W ; 1 o r ' 0 I W ) " " ] ' 7 d
) , " ' : / / ' ; / Q " > ( " ( i / } J / " , / Y " ) < Y d ' f l Y ' f , I I i , 1 / < > ; ; 0
' 7 ) 1 / r ) b / t J / I V ; ; J l ( " ' 1 / " / " ) ' ) I ? I h j Q ! 0 1 1 1 . ' - . - .
4 t J
( I I J j { r d , I " ' f U r ) 3 J
Y
' i , n
" " F , ; ; . - " ; / / 7
0
/ ) 0 " , , : 1 7 / ! j 2 ' ! ' " I . v i , l / n 1 I I / , 1 Y Y f - t l
. . : . . 1 / ' 7 ( : 7 t - / l _ / 7 ! i / . ! . ' v ? d
( O J ! . J Y ? W ! b 7 ? ! / , t / C / . - 7 . ( t i l ? / ' " / ; ) ) ) . ' f I ' - - n t : ' Q }
, ' - , 1 / / l l ? t / l ? / / t i / j J
t v ; 1 / / 0 / ' Y J / ! ) l I / 1 . / ) I / ( ' P ) . J - : > . 1 ' 0 1
d
! V _
C P / l / / ( / " ( ' " , / ' ? , " ' ? j ' 0 ; ( / 6 w / J ) 1 ) j t / ' 1 ? ! i f S ' 0 1 / / 1 5 . \ O j
t W I ? ) ; > ; : ( X Y > v t / ' i 7 7 < 9 r , i b 0 / l J ' / W r , i t / I ) ' ' 0 W • a l l ' 0 , > ; , " )
0 , ( ? ' ; D ) ( ) } ; > o V , / j Y J / ' J . J ( 1 / 7 Y } f 0 1 < / e ? ' 7 p 1
0
h. d! / (f<ti cif (j / tfl sl/ Iu/J lu/;-e ;. U /0 f 4., A
S77),-f 1/ ria r' 0 5 ( /// fl /l / 1&9 ,/j d Z/1/ )(}ul y{ r;<4
;' --z. v 0 d/ (Jo SV)/I] () rju/}1 e/j ;>/lL -C( () '/& cIe;, j II
Lv ;' e { C( (L A· lekq J/- 0Cj e 1s tr-
p
/
l
1tf J
,I 0 S v / 2.. V-D j,: /, 0 £' v I I,/lt] 0/ rCj L--" /J1 {l/,' / //J;'j 0.. U ( 0\ /
A- j lw. {/ (V!I / )2­ fV -eJeL /1 q / /<; i leu 'z­O\/./ePy'
.5 //;('(1; de( J+' (a ,'Gic/(k A­ fO d? ,I,'I)/cI) /
S '1C{ ( 1'0 '/ () ff; C{ G{ 7 ))0 "l---eJ... L­ _S'viJ./J/) _
(\ .
) '1 //) 1/l
- - -
- - - - - -
- = ( i ) i f
/
I j \ n -
r
d - I \ ! t i l

, I ) ? { J
_ _ _ j 1 o ' / < _ P ) A ! : s ­
( l 7 ( / ' " 1 ) r / J
( ( ) \ ( ' 1 1 / ; ' " / c , y ) C P d e (
/ / t y ' ) 2 ' 9 / / / " ' 1 ) ' 1
( ( u / y / " / 7 i f ) y
r
O
\
r I v
0 - , 1 v . / 7 - 0 V < . ; ; ( 7 / \ / / ? 1 / t ? . l t v p ) J - : ; 1 \ , . p r )
t p Y ? z '
' " ' . . . . . . . . . . , ,
7 ' n / " } " , / ' ' j , } f ( 1 7 M , I j , - : 0 { ' . - c r , I , 0 ' ; / Y J V ( )
- ; ( ' r l f ' " ' I J c f 0 1 / 5 0 ' 1 ) 0
"
/ 0 ( " y / " / ' n " c P ) ' ­
( ' i ' " ( / l , . . . . - , / 0 ( W i ' / u ' < - / - - " Y ' ) . / \ S ' - / / Y ? Z ( : " ) / J V i )
, ' " ' - V i / { . . / , . - (
b W { { V ; / ; r / r J / o j ( 9 ' 7 / f i / f ( ) h ( , I ) e / i / j \ / } / - z a r . 7 . / Y ;
; J , ( I D r ; ; S - ¢ n # . J 0 ; 1 1 ' 7 J £ . I ; , ? A S , · - y z I L Y ) : : : - . L : 0
-
- : ; ; 1 > J / ' ' ) i ; ; V t / / ; ; - / a : ; S o I
j

7 ; } / I / I / I ) I ) ? w i n f 1 7 " ( . ' c p , ; L V } [ ) j ( f J ' ) I I ) f " ; f i ) /
0 ) 1 ) ; Y ) V y
- : ; . . S " J / l O Z
I) j e. Ill' 9
1
<A v/11/ /YI/;70 1/', {) '" !J 1 I
V
7;11 () cp
;P u -2.. / t / V/('<) i 1/f1 / /Z t ( /) ecJ;) hd J/L ·O j e / d0 V 0 / /to
dq _5' u i l) eA V'/' l ' frJ / 11
6
Y J ' / 0 z- -/ .f / l/-1 /
J1-1 ':::>U; OJ " . / A-111 0
- Q(}VO l/ U (I
1 b G\ L ; kvuJ ru.. /kA Ul cp yJ () -z.. ,' (/VVLu ( [q//l1 f /CI
i ; CA h-u s c., ,5 v / ;(C/'l V /1,// IYJ /! c) r l t
A1 N, /t
I
/1
/ / ,I I
I i I . ' 1 / 1
f 0 L I l J V (1 1 I 0/1 d<:.-"- . /) IL Uj u.. I J (/11 tA.. S fro Cj /' {<J 2M
;r1 /,(1/(11 t./ 1ft U Yo i
2
6
CA. bo J-e k V4 ciy( cP /!C' J u- ·f-/VlA-o
J(I I I' i{II fA i; , (J\ 4 9(0 v/I ," ;11 ,'i-'.Ll:l'1' JL
1
! 141 / ." / A4
!1 U'l / ' 2 /Y) }' 'f J1 ] t Q () frl/ {./}/0/ (/ (Jr-cJ'0 /L<A-- 1<. 1 5" 1//'11 d0\ it
/\ 1 L eJ \ 0,1 Jt.A Iv1 kc/ (tA- I /rn u--- s frO / 10 k )1/
I'fL k 7'rnv/Y1 v ?o. to ;
- ' - / 1 / ) 0 . / ( ) ) 1 ) Y ) J S ' 6 °
1 7
: 1 r _ c J v r z v r / P " - 1 t ' r 2 } . ' 0
; J { Y ) / " w / ' Y Y O , N V a ; ! v : J j ; ; ; ; / v . ; / . / ( r ; )
" : 1 n , V Y J J J r S
_ I / Y ' / l o
/ - [ . x / 1 7 ) ! / c J u / h # S O U l V J L J I
L . ( k 2 : ; ( { ! ]
I I " / \ ' ; ' / V D ; 1 0 / \ , L 0 ) c J ' ( ) z ' " . , l . - ( , . c y e " 0 ] / ) J ) 0 : . . 1 .
? / 0 , 0 . ( ' r W J . o J Y ) / 1 w t O A r " i l l ! v ' I " P O " } ! J . i ? : 0
( . , I I j ( / ; Y ! J I . . > ' v - z ' 0 ' p / l 7 / ( 7 j / / 0 ) ,
[ ' n L } , ' I / , / ? - ( 0 1 / A / j t ( o J ,
( . I ' > ? ) > t , _ c , ' ; ( . ' 7 n y Y J ? d / t J r
@ j ) . 1 ' ) < o " \ ' . " I ) , I / S ( 7 c / l t / ( ) f > ? / / r o - v ' j t " ) , t - z 0
Y J p 1 ? v / - ) O A f i t - 7 G
' /
, I I d : ; ? / 0 - 1 I : >
. W · - ; J / / 1 ) : ; > # ' 1 7 S Y . 7 W J ' Y . > t / n A y ? / ' 7 ) " / 0 .
- t / " 9 I ' , > ? ( " C : : 1 ! ) h r ; ? ( v r , J I ' ! ' > , :
/ 4 1 / ' , ! - - " i 1 7 < : . { f
O
/ r / ' 7 1 : ;
7 I I i q u r P O r J 4
, v / ! ( T r / \ Y ; l f
0
r I / , } J ( / : / ) 7 ? 1 i 7 / / , r / h r I f ; / / 7 > a - : . r V '
. . / '
. - ' " _ " Z ' Y 7 ? f 0 .
'
f
W , } - / l f 7
/
g
/ V I ° i
! ; w , ; ; / / 0 ; ( , ' 7 ! > / J t " f
) / / 0 ) ? f
C 0 1 ) ' 1 i / d , r W o . / r ; I c p y n v ' , , " , Y
) ? t / ' - J . 1 ? J / : > y : > / \ . 1 '
/ .
J
10 rI
h /;n;"
9q/ E / -e 0 g-- L -'1, JJ; v97 (!J 1// -e Z1 /Jl V{
J f< VQ d, (,[ f /It( h t"/Yt-""- flY U ff/;' {J 11 g,j VI ,)
6\ (-5"/;7L (/ f 1/G"- (1 c: /17 ) ,/Y'. e{ f f /c c) ,/J'l
- .
L
1
oO /Y,, -i Y!X- _­
U 1
V'(: L y Cto -( (J Ix -toJ) / ',';Jc,do..
kJ'9 ! , k J )) 'fo )f:' ltz',- k,:r::/ nd IS a
.
3' I/'/ u4f
f
'],"" D(J""ol'q 0 j G fJr Ifn/-£i1 '1/ j o kcl'-{v!</ twd/1;' v
rod f U jZo­
> ' / c l / / j ? 7 S f ' - / ; Y / u / " . . /
8 o / O ? 2
9
f ; ; ; / / 0 ; ) / d f i /
o . . . - f f 1
J
' ) , ! ; - " ' l I / ' ° ' 1 " i r 1 i 7 1 r ? ; ' / " , - y ' ) u . ; / f l ? / i ) 7 ' v / " j
; r , / 0 Y 2 3 n o j J
( 0 7 ( P ; y / 0 < \ - (
Y J
7
, J I } ? f A / ' [ ? / / 1 Q " , - 0 e
- ; { .
I c I ' ! D , d S 1
1
, / 1 , ' ? - z . .
( l < Y 7 / . .
C J . / i / , j . f A
1 1 1 / ( ' 0
( 0 ' - / ) 1 ( ? )
0
/ ( ' 7 / ' / ' " 7 ) r p ] : : - ( O y ) / - I { ) j
)
/ l
f . , t I f '
1 ( ( l I ( ? l { f e , I X I ' " - J ( c r ;
i t ? ! ( W I / . . J C / J ] " / 1 1 . : : : ( I ) L / j . / 7 - r t f ) , t ' 7 " . - . /
- 7 - - - u e ; ; ' - o J
j
cj Gl kCJ --F- dYcIe, ) /h ') ' -f'/1,/4, t /d".J'-u Ie ) 0 y< /9
lifo] /1 7')'( ((of" /'1/--/7 4(" I) /'
cI) L l Y clYrf o) >0 I ! (j /' j' '-f /' '- e A 0 (/
v ) tc, VG( C\ / I ;' ( / /t Y / f I' u /I; / h- c!a f ,4 -e:
/V't o?;! /J (e rJ 1 g /11 / - el/ S (0./ q PAt' I- Cf tkt:
I Y VC / ;' c / 0 (((;1/10 /oclq ( (lcJ 15';2 ;"((\/4.f}t'
-- jVc L" (e A <0 {:;; r:/l {i:;) J I? ttJJC;5
vI-(x'; 'j J jJ t/ Iv /' £ r-ei t ,(I /l 0 d//e/'C'r'. c'i; '0<. j'l/'-1
//t he (rIA 17 6- A',' Cd? a..f. (t( I ) 0 ,
') cJ J
>5 I ­
/u \..' '
t v yy
' 1
"-- 1 / I
- //- - f YCY / / 104/1/
/ <­ / _ , Cc; f \ '
/ /
C ) Pre i dq / 4 'r: db Vd;f e UV]Y Ie
J
&y ;-(( /J1.
k
/ Zd,( -Iv/! hL/;L
pr 'i';11}-1 J'lr:;1n;; to /'41 I (l'-J) ;:-q l2-1 6LI 'c (Cj/
L C\. _':; /:, .::-c? £ /7 t.L V / _ 6';'['-<1
hv,J1 f fv A (,, £1 /' l( ( j D) j t D (c ­
I 1'1 / / 11 ' j
,"J. 0 /.) Ij ut..fY'- d" ! (.; /f I't.- C- l) V l Y.-
, / 1 / 0 )
/
v 0 ' 0
( / & ; J J , f ) v ' ( 1 7 ° /
< " ? - ; - - ? )
. . / - : : - V : J { ; - , - ' ( ( ' ) t ; J Y ; ;

J A / . 1 1 / ( . i f / ' . J j


J OYD
0 , / k / 1
/ ( / (6 S . VI? C
7
'i t! f u' 0
1\.---, __ , '-,
lUi - f ('I> ).: fAt r6 J -f ;:; ( y) ,rI {f, I" j
f it (' -(I'! J ;{ LZ(( } ,"cf l.f:o
y

k _J i t /' u ({___.:: . tu 0- L ?CfV;:0
/' Ll . ff I () 4J //" 7 / ' 7
f ")-, 1:, P(D j 6 re' . l V prof ttl' 1-:' k O;' f
o j 70 vu y- {YI. (lVU 'f 1 / ' { _____
! f" 'tJ
db. r, I
(" ,., '" 4.
" I
() y/1 '
d 1(1 r;

T
.
I
1-lh (r
I
..ib rf) '
'
y
!
I
I
b
O}CI
/ \
/
j .
Koj U--- . S-L Gf) to
f f (' S( ,'ic A_A
({:/r(11 / f VI' hI
i
< " f i f f l . ! < Y O v
' r Y ; / f ? } . / . ( / ; - I i J f I , 9 0 k t ) / i ) ! , ! ; - / ; S 3
V J j ' f J / / S ) J J h
O
V ) O r
6
) . / ) 1 t i I /
O
( / ; } } / l J ' /
/ Q ; l a c ) h Q V ' } I I f ' t } > v O > (
{
t . j r (
J ' ; 7 0 j ? 1 / l [ ) ; . / r J / l / . ' / ; ) - ? ( J / ) 0 7 1 ) 0 ) r ) r J ) - J
( J
. $ " / /
( Q - ! / } ) / Z 1 ? J
J 1 / 6 ) . / 1 / ? / 0 1 - ' 0
(
; ; - / t , . A ( f C J I / J ? ' L r } . J - ; ; ; - : 0 . . : 1
I ,
l ,
\
,
( / / o
l ? J
, )
J
I a y ,
w ( / 7 / . ; I J 1 7 # ! j ) 1 7 ) .
I
J / l Y J . v t /
r /
f : . . ' .
n J l I ' " Z . h 1 J
1 J 0 , / 7 0 ) y r '
I V
I
I V I / ' 1 ' I t j ) - 0
( > 1 / . ' . / 1 / C I
( 1 -
1
" , ( 7 ) € , / / , / . I ; ) a '
, / 1/ /1
fvlI he /;!A (! OIJ{ u... 5 { , ,tAo

utku -(,; dv/-r /1'A.
j' u'I
rv
!I/-{
Pr ·f .A1.,.,{,l ()
J
-e 0 T -( f}J -/ ()
bur u )' ed:a/
pr e &fJd Jf(j -VCt ' )
Atoo ) £ I';' fit' L v,-,- V J ('--0 ko.- Vvv;t
;1 0-- 0 ()I'iu i t! CJ/.() U 6-tJ.. / Ci/Jt/l-O
U . { k0; dovoUt cJ/J1 eA./oj 0 leo / fyt / jJf-C) 1 ( 2.-VV&'/j/
t-v. c / 2- oik s I/ Ii ' __- - -- / .-

5 v P S'>-;) '- 20 fvv e(' t1 (a S 7- (/v
o
5lV
U
L f v V'{ ?Wtl /
u 'I j - ( c.A. V VI ;'­
I

l() it "i 'f .
./ ;;- ( /0
-'j ,-' J It ( r (0 ' -(
1,1. tJ'f' <"S7/k-VV4,;/; 1: t' 1: ( r:r;
1
__ PodO/J M'>IfP -/' ()
r
J
1
-lo t ( - ) (,{ ) _' /1 ()' ( 1 'f'/') } -1', l ,f) ,N!(
t
P( f ( kif \) J) 'C I 7 . Iv k - V, !) .( .I J<:.- JJ [J i ) / ; u v ....
060
5 f rU(I () ) eJ (J-o 2 /l<A ( /1() eJ6lafi- / iC] (j iltJ.f!
5; j == {[(If) ( 1 r A :;,4;2.?
,
v
j , \ )
i t r ; , ' l r y { ' ) f - 7 I 7 0 Y ' 3 I ' 7 v ( ) . r . ; ) J c : ! , " : S 7
J S Y 7 J t o - - @ j / Y 5 - f . > ? / 0 u 2 r ; ! l 7 .
0
1 ' T ; f /
O - Y Y J . . / 1 J O Y O y ) ' / \
v
: J ? r 1 d J d I ) L S j - : : : / , { j s O ) ) : : : 1
h 5 a l l ) 1 ' ' ' ' 2 ' ( f - I I F f . 1 f i ( l . / l 0 / f j s J J ( j 0 j ' o ? i ? / 1 Y J Q
/ ' } . , / J - ) 7 ) { J / I ( , A 7 0 1 ( / ( / j t ' O j . ' Y 7 1 V J ? ) 1 1 / l f J W
7
. 1
L
f J ( I ) I , ( o / . { ' ; ) ) 0 ' 1 . ) # 1 ? t / ?
C l
1 ) / . > q r
O
Y i ; /
.
j l ( } / ( e l > ( ) 7 - . > . ; > I U ?
/ ( - 2 ( - - 7 ; ' 7 " J ! - - - , / , ' ) A r t 7 = 7 ( J I V t 7 r 7 . A ' 7 { }
0 ; Y J ? ' / )
I ) } 7 : 0 : : ­ ) , 5 '
J . /
d < O l t v ( J I ; / ; 5
0
) ) c : . X v / J - / J Y 2 / \ . j t / J ) J O
' / ] / 1 " 7 - - / . r
z
Y 7 ? ! . J ' ' ' / , r ' s \ ? r Q < I , ' f , ' \
,
.
{ - t ( Y ' Y J ( ; ' 7 ) - ' 7 - t r - t y ! - ' 7 j - n - ; ( ) " ; ) } : : / : : s
l o
i J ? / f v - 0 ( / / , j - j . f ' i , Y O 0 ( / J r ) f 7 . / O J 1 ) ( J ) Q f e z ;
; ; . / d ? / e r r ( ' . / f ; I 0 l 7 / J ( / C ? . . { ' ) ? j / T ; A " l ? / / , ( f I
( t - - . )
1 _
le d /1 1
} cs ' / {A { //1 [J
III/! kC;;O-jYI d
----.... -­
- - -
/
I
, < " " " ) ' 7 ( i / - 2 : t ) ( a ( t / ' " / ' " / ; " , ) ' 7 ? / " , I 0 ' : : - . v 1 / , . I V ) ) f J
u • . 1 / , ) ; - - , , r / - ­
t J V r ) / J » v f , ; ; / j » ! 0 L ' , I J J j 1 0 J
b i / / < I ( U ! l / ' j ; ( t ' j I " ' ) / ; / / / t - ) ) r I f - - : : v J I 5 Q } " n v ( ) ) ' r d
( ' 1
( 5 / j \ , ' / v > { / ( " ' . F , I , / ) / : f { 1 1 ' / / W ) - l l r f 7 J I / ' W
, / ? 1 ' , 1 i 1 ) ) ; 1 : J " : 5 - 0 " 0 - - ; ( - . i - j \ C 7 : i / d b J 1 -
p / ' .
J t J l { f ) 1
J
] ! 1 ' 7 / ) I " l / ? ) / ( ( ) / \ 0 p V c ) , i ° f . ) 1 < ' 1 C V ' 1 0 - ; ; j \ ? 1 _ t l Y J ' 1 2
{ ( ( / 7 ) ( ( J j ) / ( A l f ? , I O F Y ) / : 1 O J
d ' ; 0 ; / , ; ° 1 0 , ( , / 0 ) . ) 0 ( / 9 1 Y . ) - ¥ . J } ) / f . ) / T v ' l l ? J ( 0 / \ 0 ? n - - C
/ ) / ; 1 5 7 ; r , { . 1 1 h i n ( W r J I c / / C A l ) I { / r ; S - l ' ( ) ! J . ) - I I J Y ) ? ) J \ - ' I !
, l l J f l " J - ; ; - ' r ) w e Y J / l i D ( o J I ( ) h 1 ; i ­
, j v f / , I \ . o / J n
1 \
! ; t . ? - / / / ( 7 / 7 j r ? / & r I ? / ' 0 t / v I / ) t 1 t I w o f v t / 0 / ; ) < , I )
k / o r J ) / J ; ; - / I J v . / ' r } / f o / < : J ' } ? ( / c ; / / (
( d 1 1 0 C ! / q z - ; ; \ / " Y ) A / 2 Y J / I : ? , ) - - 1 0 - - 1 ' n
* / % J ! d ) , ) I - / y U , ' i I , ' P I ] - ! / f a ; ;
i f - 3 } . 1 r ' 7 7 s ' 0 , i J j / J / / ) ! 1 / , - , / 1 / 1 / . ; j / ) ' 7 Y J } / d 5 /
\ " ' - . . . . - ' } " ; > ; 7 ' Z j p i " I J J 2 / . j / J f l 7 v u J J 0 l ; ; J ' J , ( 0 1 1 / V - 7 d ) , t 1 " r ; / v 0
I / ' , I l ' . . \ . _ { / , l
b / ? - / I l J f , l ( , / " / I " r 7 J ' Y ) / 1 1 ? ; V
" ' I f / ' / ; - J I > ) 1 , , ; { T Y t , ' / v I ' f / J y r ; J v . ; ; ; - s j I
i t / / , ; "
"
) 1 ( P\LdU • " J
> ,
{e usid v,oh
[«I1J(4( '1<'0 vC'
/! (j lu "'- (' >"e
lu zl a(rl u.
1/ 1 1'1 -1 ,
o 0 I tl' (.f/ ( 1/(; 6 1/."1-'0 S Y I
,/
,S'v'-'\ lvu l u. i L A (4 --r; '/ ' / all ) f,_.,<,,; ,0l 2 ! 0 v l c;Vvt{ 7e rk, (\ ;;r
(8 )
a l I v LA s..-e__-- tJy/b .7£,-0/'Ll :; t-u (/o ./: U Y/JU /I) ( i(V/ I
C
/u1 kUj r jl;o I' 0, Jcd,) ,0 of f;' , Ko e;/ (1/ elit
/I C) 2, / ' Vt-{j U s--c. til/'J[VI':t t"0 v/ ;?'7 /lU) f / 1 jJ It Iu. 6-0 JY/vq
7 ----.
l' 1
--2
4
!I t{ 4 7.,- -f1/e- Uf!oVlll h J / () (7 '() !lO(/!j')
I
/e U (':'J'rttl!-}-i Vvo !!!.v//
o
(/
-t 0 Fe; ((,'7 / (C-l S U U\. , . '"
¢ J- ," fie
,/" Y. /J e <:) 1'-( i )-0 (' , ( C if / ­ ( I;?/)
2D f-b[t1? ' ( C-r t' 5;'f{; /J" 0' j (/, J-J) )f?)/-4 ( / V;-a
P:,, :> .. " -'" 0 u. (at
, 11'" ... ;c J-"19 ,t l.1L q:--J' I
J L '" vel /' 5 /5 { t' rn '" do j, ! Lord,
g '(.{. t o. (II' h ({u C
U
h-c- I ",d
yo
() (TJ
ft11.1 1{ I pi/ h(J {Of 7Z (k e UJ 10 5J e k/ if ( 11 tL- I '"
.;Yl e JU 1I c-{ cf e/I 1 J I-,r, h l-u'((0 / (J r;11#
u"" V2; y..-f'--) "
. /
j(
-
(X/
11
'VI v): S
''v)
(/l(V/IIt/ / V ):::: t/ +11 -/ )
- ....--.
:/t.V
x
::; - _:- Yf{cj)]
57¥1-Y 5jftl
< _ / I . f a ) ; ( / J S ( ; ) ) ' I A ( : t ; ) / . , 1 - ( ) J O ) Y .
/ ( I \ Y / s - / I S o ) i ) f " ' l f / ) S o ) f ) t J , ' S ) : : : A f
r \ f A . > 0 ) A j - A i I , I . f ) I Y f ( A . S ' o ) ( 5 / 7 f
, O r t ! / , a f / / I . f / 4 ! ( 7 ( ; I i f t / ' ; J S / Y / \ ( J 0 I J / ; ' l A C 7 7 J
t ? ' ) ) ; . 1 \ . . . t / ' s ­
f - , . / I . > , ( .
M I ( J . : : : ( A f / t O J / J / > ' - / J / . A i . I / S ( ) > C ) j J j / - I y ) I - ) F : : / I / ) . . . t J t
, . * ' 1 ; ; . / ) - " / j / r A I / / i / f 1 ; 7 J - f . r ( ' V I / / , } - ; 1 F Q Y ) 1 . .
/ r
/ l l ( / ) f ? _ - : 1 / ' l / / f 1 ) / } i ( j J / ' 1 / F . I t . . ' 1 . 1 7 j . J
; Y . , ( w S G ' 7 . . - J ) 7 2 V ; / r J l l j " n Y ) / / & ! . O 1 - 0 - z ; ) / 1 . J \ , . / I I I
- ; ) ( ; ) 1 v y j o e l t d w r ' l V ? w " f J - , / r ' : J I r Y i 1 J / / . . ' ; ? / j 1 / / f / d - / : / I J
I
2/1<,\-1/ " 1« J/iU ! 11c {1/1/1/
1
' _
{)hlV-. { Ju a::, 1" C V( / ) ' -y0r/-z
o
/ 'y ' v
' '------- _________- ,I, J I
(J Ii {: Vf 1'; c//'v Gl 5' t:- r' f V !l kLj ' 0- f ;1'1 02 e do f 1;, (J k (A lou
V/ii/ t;uf1;'O Y-/ if t-u. ko;, / "'- 1' ('/ 0/ yYtv/c/_
1+ t. uSe v.. f ')olu f (I,' c kJ' i-{l-f! /\ j of (' 2(' t/
t 6t CL, 1' (- 7' CJ ltJ «- ;' e () /l I :s fa rY-(/ /l ed e:.) ,..
!a k6\ //0 1' ek5 f f -e i1' -'
/+) . ./0 SC Ci /Jj D (u i 11,. eIe .dr-(hi Ii; t t' U k.., if(I
y1 ( I 'fo. c1u L {/ f ...f-'cIr.c i e
t-o {uG )-y'ov,o;t elrf 6N/>!-£i? rrt' (:-(4/(/ .!0
" \ f " •
j e. dlIiI G/1( V( 2. C J-e«/(!. if //1(:; Y 0 /1/ t i!1L 0,6 Iv J ' E,
''\;, I " I '.
1,( I
i 0-.. Ci /! LA.; (l1..c...... / ;' V / Ii 4)v ({, u
'\; V/ ' <¥J J/tof
,j
/ ,
2- ( I( '-) i := Y 1 f 3) £.--, ') , /Z u
! / A
/.s 1 / 'j 0 X--17 =- -1} (;J L D ; ,- [ { ( )} & /2 '; 0 L
(2iL( {'-f. A Jt' i
b,zz Ii C {-1.1 \
C
f) D ,t (-{ brio G:
lLf i
r J
t\....p I .
I\b cC I
d
l
-. ')1 -2 X- ('
J - -'1 - 'j 1
()'j /
De l' f 0 ) CL ;z f I/' e L-1 ' J/I ( /j /VC'
/ c i- /' J, ff! /'{/;'"(A;"'j'(j / / z
. loLl/.1 elt; ! (-('/11 -
I
kllLije
) -e
/ P ) . I ) ,
, 9 9
L C ; I t ) ; v ' p h ; ; ; ' J ' v 7 F Y l r ; I , , . ! d j > ; - I \ ? ' r - : } } - - ; ; / 1 2 - ; ­
> 7 l i 1 / ( ( I o f / z : . ' o , 0 ) J I / , , } 1 ) P 0 1 ; ; J . , f / > { / ( , ; ­
( w : J 1 . f f c ? ) ) ' 2 \ A 7 . . r n " ( , h i , 9 c : ; - ( f ' - . l e J ) d , r r ' ( ; ; ! )
( l J J J t - c ? Z , ) / ' o j x / y 7 7 ' 0 ; ) / j f
/
)
I / d
: t P /
' f . _
- - - < ­
t - - i
1 : 1 ' - .

[ ; / 0 ] ; 9 ( , ! / } v l / ; ; . , ; j '
/ ( / 1 , ; ' / ' 1 ' ) ? i /
0 . . / 0
/
1 : : ; 1 J
V ' j J ?
' i f l 7
j
J o J
- '
p f f ) j
? - !
Y ) . J ( / I r ? - /
/ 0 ] 9 I I . . .
I
' "
j t l I W I - ; '
0 . . . ; : : , , ­
J 7 / ? Y J / ' l J 1
J 1
1 ( 1 1
1 0
1 f J " O - ; ; r C 7 /
1
)
d / ' D < : I ' i / 2 1 ) / 1 7 / _ _ 2 n f o - x j J Y J
" , ! - : : ( 0 < 1 J d ! j ? J f d / I I J I t
; . A ' : : : ' ) / J " b r Z . ; ) . / " r J d 0 - : 1 . / ) - 7 j - : 0 ) . / f - r , 1 . . 7 ( ) P , , /
? d ? / . ! ' ( ) . J t o / i / > - ' O - c n y r ; ) - 0
< P c i ' / . ( . J / l / ) ) ) / \ / ' 0 r / / r 7 / 1 1 D . . { / / ; , r / ( I
I
J O J 1 S ' : ; ) . . . t l " J 0 F
t - - ' - , I
' I o ( / J 1 / / n j O Y > : > f f V 2 ) i J ) I / / ( J j ) 7 / 1 ? ! ' ' O 7 :
t ? f ? / 0 : ? 0 ; / C ! / / J J I G ) " Y J r / / J I . ; ; v i ) - ; ) . 7 o f n . ; O " ' / f
( / i J " l j J ; ? j 1 v " ! J O J . p / , / 1 7 / 0 . , ) : ; ( 2 ) . S . d - ! ! 7 r J n P 0 h / n ( / V
. ' ( . - , I / f ' j - - / . . . . > / I " !
f / I - v
" ' ; , t - - - . . , f A .
1
/ ; ; ? j / > ? / / ! i ? 1 / J l ; > ' v P ' j [ I S 1 [ 0 / W / / J / J . r ­
I ' - '
-
0 - _ _ _ _ _
I •
I
):::0.. ko 2-"'- ':J t,1CJ ! 1 ] 4//k ( '/""- --:/,,}0 ;'j) ( '( 5 1(//q/ UJ
2-0--- '9 6:- r: / 1J Iv/! t (()' C( 2/0 ( () ; 'j; )' (!5 / C<. U
f v 0 I' a. J0 ) Z-e. /Y) //' ,/(J1 £//'1 /' C-c kflt /-t' v 7 y,vt-- '- 5 J/JiflJlr
''-) C() 7 1J
() dre J, ,ftw 1/ IA; rno... /1/ i./ l' f' cy' vt' C'
v
V!/)r:' rhoj 'I b ; v
/ ullt ( }/() L {y/ 'j ) U2- I f7 a.. A:
1, .£
JeD7 if ( e / / pf'dhc)J/'/)! l as f-m/iJ'o 4/1 kC1'jV 2. (/>7)
k u-- o " !u /l)i- Cl/U jJI-OIl1/
e
/(jl'v-e X, 'Vr' l)i'j/ :
2 /3 eX' ) ::- X 2-;( ( - :z -+/{}- 3 ( - X-t1) X+1
j ft'-/ ;VO.fJ/!.( (JV'ff) 0 dttcJ) / 2 I tl 2 C( j
2 / 3 e{ :::: 2;')1{I) ':::; 17
2a J(V (; u/ f /v'l O
,-,eCj;n .t ,/! fv
I
/h ()1 X);n u(Y\. II cA.
b o'))e 1 ku, k., I v l/ 2(/1) j {' op u c
Lu
/
v
((/t
'/ 6 [ t 1 o J,Ml S dO Y U5'fv c· 7-0<.. x.. If[ lj I r] 1-0 0/. £/
. " D) L J I () I I '1 'm v IY't /l u: krc l;--e V'//YIrA Sf' (J /1 f /l X6[0 '1
2j' (0) -- '2 " / X:::: -1 / -c =-1; fJ tj
.
f v/} l '1/ -e 21:; (1
1
)) :;- - L-'IA jr> 0 / 'j.31 n
o ' ( " ( 8 J J 1 2 ' , ( 0 / 9 , I ! 0 ' 3 , ( / 7
0 4
5 . " < u ; : .
/ f 2 0 i I l - I t ; J J r ! J . , L a ; : , r ; { ; ; ) ( 1 1 ) - / ) o z # r 1 /
- D j J i o J \ O ) r r C 1
; ! d . / I J . A ( / J I ; 1 v A 1 ; ; : 7 1 ) ( / / ) ( j / i / { ) ) / O - A ? / a J d
0 < 7 ° 1 ( l [ / i : J / ? , ; J / c i
d
! / 7 7 /
/ J { r / ' } ( j O A 0 1 / j . l ' p t ! / / 7 1 1 · J c 2 ) . 0 . 1 ; ; / 2 r
/
. . - - . _ f i l O / Q y , - - - > d . r - Y M . ' z t / I ( ? ) "
/ / / X ) Y ) J c ; ' P
J J
? I I J L , T - / l c / . r ) l s . . 1 / 7 - - 1 , ) i / Y ) J i / o / / i ! , ' l ? ? h 1 ' o - " ' ; ) ! J l _
- - - - - - - - . . ­
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - - . / 0 - 1 5 o J r J w c r t , } / - " } / V 1 / j a - ; ' t ; J J - i ; _
( J / ' ' ' ! ' ' " ( 7 ) / l / 7 . i " 1 9 { / ; ; ; / r 0 i / / J J 7 ' ? f ' / o . 5 ' / : : ;
7 . ? V ? l . ' b J f Y J ; £ ; 0 / . ; . ( / ) . / t I ' ) J I / 0 ( I f : ) / ! r J : / j 0 7 I I I 0 Y ) - j / # - j f 6 )
0 / / { / 3 A ' j 7 - ? b - j , / 7 P - - - O ' ; ( Y J t /
I
. > " 1 / ) 1 p G ) d 1
) L " 7
J V
? _ / / a j - , o J ? 1 ' ( H " J . . J - u / . / ( ; ; 1 1 " 1 . } N ­
- . _ - - - . . . . .
_ A _ 7 - \ I ( J " " < , , ' { / ) - / ; I o } I . r /
p
/ " . r y .
+ : / ( / ( / / h A 1 2 ¢ - 0 , I 1 7 f ) V
J . 0 V - I A ( Q I j ' J / ( / I ! h / 7 . ) ( 1 r ) 7 ) P 0 ( ; / / - - d - ' , r - ' 0 Y ? V
/ ! S ' i c > ; V ( t - - - v
- i . ( ( / " ' 1 1 ? - - / I ) A o / ! J - o . v J , I ' ( )
p . ( J 1 9 J . i - V W
(
- ; / ( '
Q ' / j { ' 7 l f O / : 7 i J I / . I f . 7 - : :
2 { l ) j b " ? i J ' c / j J J / ' J A - - Y ; / ? / t . . b v ; ; / 0 1 a V / ? / 0 ? / l , / > :
,
I ' ) 7 . ) j ( I v ' c J A , I y o , l 1 / { / f P 1 J ' ) / 1 k / ( J z . . . ? ) ? / 0 ( 0 . ; J " y : ) v ' ? I
,
1 . ­
/ . I
I N / f y ' 7
7 : ( ) )

¥' "X 6-- 0 l ;' -e:.
/ Je/-e 0/1CAk: O.ff :\ J(A X:
j
Ale» 2 f- /"
20-- CJ Pe t/01, h r A k.v. 2'- .R /-1. () do-. ;' e Iz t' o,rev: CI kc) ;' e
!J (L X) ;'1' (' () YOIl sit/I / at 10 2 (:l s-Vc X e-!)
"
/
c< J bI;. v..: c
L
« j 'e
{eL /it-J
-- M -+ j
Ir Ku / e: J/ (I ( 0 fJ e Y2 10 / /) (Ir(it d
,1
{)./J v ((,\(1:/
I) i 0 1/ ) C )(1;' (J.e f'f'C j :, (,{/I /i 0- _\ j UI (/ 0,
Do i Ul 2. ; / 11{ }Co- / e. t 1 6 )) liQ tZ-'VJ !; '/-O- k."l 1
II eJc . / e ;: / < ( ) b b) 1-0. V Let.. /e ,I i
{ !1 -1qo ) /cL 0' (A Je O} /;11e (/, ( 0 .) l' 0 jJ vu l c.) /{l
-e -ru, -Z //U V,' ,
," , I, )(1' - AI 7 -= II- II./) -,/ I -I 50 )-;fi;
ko..L / (\ ' -+ xi( r -:trp i ' /e c f ej/v- /1!,;/ rC i,.'r/OjJ
I - , U io ,41 Xi' - f Yo) '7 AYo (/1 . Ift.--) A ! i
X1 f;- }J--Ua lc-'Z ---10
1
7[, -:1 I?) 0 0 A­
fI( pd 1. iLl;; (10-- _- ( I) t'/OPi f' k / vf) }&;/ i r:
/i.f d ) ' (').. X / e.. r /z vo t f' C<.. /-v./h
- DJ' bI ' 1/ (i -( 0, f / 1 ()!? ,.c rCA { () f ! C/u -( ) e (l // / ( /O!Z 0
.f 0 cIrH'] e S Ivf lJ /r:l;f 0 r; ?
_v__ /7 0 (/Vl/ ( U/ ; vIr Irel S fo/ Y

h,'o (I(tr(L · oJ'i )
() 1 ( U l' Zf/l ­
- IV e )-V ' ( 1 / Y 1/ a/(,/I ;'r
U
(1 ;' (Jr () Shit'
A- /1 () r fA/! Uf -I' Jrt1 "/ <-'- 'X u Y
D (' L ,{) , YC<-l 2'- I u du. ) 'C D (J.f?rat -o r
o x d . . . . "
, I ?


t
1 ' / J . 7 ( /
r > t o f
/ , c
C 2 - i f , I . J . f o : ) j , : , J ( f . v X r f j , ' } ' ) c ; q V ? J
' 0 ? p l / 7 y > \ ( ; 1 2 . ) - ; 1 - v ' : I , L / o / ) ' - . / O . . ; J
- ' r - - - 9 - 1 - ( . J . . - / T i 7 1 / 1 ) " / ' / 1 Y , A Q j r J . / - - - - - - - ; - ; ( ]
, , I 1 1 / - - - " I - " , I / I ,
( p i ' ' ' ;
( i - V . v
1
' J f ' o ? y " J O ! f ; j : 3 d
o
? ( D e O l A / ( i A o l f o d
L I .
J ( I ) ) . I f } Q : V f ? t 3 ' t 1 1 7 ( 0 " 2 I I 1 / 2 ; ' t f L Z 7 . ' . I i I f " . / 0 ? j " ? / ( / ? ' ! ­
d t < Y ' « : t ! J 1 Z 7 / ; ; ? v " } ) - . J 1 o d d ! ) l ) / ( j ; ) , z , o J } J t I
i . d Y · ? i / , f 2 ? t J t ' " ' ! 1 7 f J ! J y y ; d
n
' V
( b t t 3 1 · 1 ) ) ? v 9 d ) 1 i 7 f i u r f , I - z ( ) l / - / l - f ) - ; - t - ; : ; - f _ c . . . . x - r ! - - - - y ; - : ­
b 7 J , o ) ; ; S ' ) ? ! i / O I A O J ) o . J , r / - / } . > . 1 - i - I ; ; ; ' ( I ) (
/ } " - < / J ) M { ) / t V ' l l . r c f J , 1 / / ( / 1 j
0
} Y J . ) d c / o V J . ( o r
v y r U l l ( O U A . - : : : : / - (
{ J { } . h 7
Y
/ .
J
/ " " ) . 5 ' v O / : r < I ) 7 ' . / ' . ' 7 v , I ! . 1 1 / 1 0 r / f J ' ) / S
, ' I ( / ) V 1 ' : ; n s - v r Y ? j ' ' " , t h 2 / j S ' ! 7 . x / " 1 Y J V " o h u ' 0 ,
\ / J V ; f ! ) ? ; / f . - 1 - / t ) ' > ? 1 / " , ' f J J
I
O U / . > D / o w . : : f . t / Y J / I / J - - O i J f ; ; '
d S v / v " ' - f , j / ; " ' n ! d v 7 " ' " d / i t ' ' - 1 , w ; > r / 0 i f - r : r y - < > ­
, ' . - . . . . . . . . . .
{ / l o ; , ) / 1 / 1
f 1
) l j J " ! - A . - I , f . ' . . I - ' / ( j ) ' A 0 _ : L 3 ( - - . o ) P / l i u ­
r I J - - - { / - - - - - . . " ,
. " i , . . . . i l - . f ; C ? u j I I f I /
- . - . - - - _ . - - - - . ­
r : Y l L - 7 ; 9 0 } Y J - / ; ? V : : ? ' / 0 . . / / w y - v ? l
( t f / 7 ' ; c - ? , ? / ( ( I 1 . 6 . ; ( - o r ; ! ' 7 I ) ( Y ; / V ) ' f ; 7 ' / S y r / 6 ' < j .
: z f i 1 , J P I ? / ! f _ o r 7 0 ; ' b 7 J i / 5 ' O . r b - 1 , ; U j l o a ; . ! o j r J I ( J , I ! J d J
{ I 1 1 r 7 S ; ; J ! t ! ' ! y ' ? 1 / ) A t - 0 " I I
0
7
r v d 0 ­
/ . . - - - . . . . - - - - ­
- 7 / l ( ( W 7 1 /
c ? I n 7 l J P l / ' f ? 1 2 J L 7 n l - . r 2 J / / r f i s . / ( > - { I ) " / 0 r / > ­ I
I
t
I
...... v
I I oj co.c ,-e (

C/C
/'1

f (01 2 vO 0-/7 - Jrc / L<... cJ
;.- 9) fi,y <l ch D V :; y v (/"1 /(1 ...
JI- leo j 'C J,C 6jJ e 1'7-' Iv)' sLe f.!' u /-cy ;JIf'Jl j."- /1/4"­
ko: 7' Irt: V« }oot;:Ju /7 17'/)·'jo " (/.1 oj
L/ SU /l? oCj )e 0/1 d q fJ r'" l,mo. II /'
/I (' (Jo4 roe -( l u ic v ;/ ----(u f-o. ;: 41 0 /c'
{/ /Y'<- 10 / 0/-'7 V
(Jr7! pro / 2 {/' C)' } 1-o-7kr-· X, '
(.. /lo... Cuj ;' / /
'

,
e (Z c.(
/
k onf ll' 5' e bJ (j l re cI J (( Y I {' ' <!Jfcit /rl
J;I ( f /f ,1 ( I) 'it /'1./;1 ) -e d' / C7 koJ 6(6 4 2- " v I
teo / -( I'/le e di/! 5 iV(/bf '!;' / ry (1 f!( / cl)/ I
cJ/'(elf/{I)'ct/Ofj /ec(f.-O- (/ os6cl..v/ J'e ! \ J' e
(
'-
• . I
(
I
J
/1 --. -'
. i- 1-0.
.........
L· '.
.,
I
I I
( / )' e/}) \. .. 'l f L ;" eG. i'V. C / (1 P /I fl ok/C' . ;la (L"- f-t PC f t1c)
,
/(1 {e1ro./r C Jot e /0( fa f U I
;) 6) - D11€ r.e /' ( Ij'u}';;' fl? ) .(7 df.-<.c ( It' 0 /1 /' d2 / \A S' e
\s v k ;-e J/va C / / .--cc U L/o/ . -52 0 /! 0 ? /' d Ir
/ cA v rA k(.)1 ; e J/l ;' // . f e f ro.m; -e / V) ',1
,2 LA j -e d!l. 6 S 0\. .5Vo/ I/;/I - Fz vel /Ilivo -;/:r ! //c (('/' (1j C( ///17 vi,
A I ' f 1 /. / I , 1\ 1
IT JGu / e f) .(p u2-(1-U\ /'-'1 t( Cf) C\ J r- u/llc. ( /) (;\ () cI 2- / / .>
o1 i dJ... se d/ !C/t/,/!c'!/C{ lt c\ /ed/CI {fl'vt- q
t -(1- / VeA f"h{ r {. IJ () /'1,--o;t1 dc' k /e j1 ( i 4 j/-A7/Jl ) 1e df? Cl C) o,/J}/
dole U (e--('lj( (/'e je Jl/e
/ I '
,'t(ri/){{; rc,{ J/l 0. / ed tI t 1 t< .s e // C( 2 I Yt{
r')\--( r'( / 1/ / '--( (1/ / .y (i"1& / 7
. I . 1' 1 /
! "­
cl/ I.
/

t
k o
!1/ -c (7;' /v/l; y/!)_/ Y
'--- -
c/ A ;<, /'J '-Y(A /rq- /---' _
C( -d·(/l
I
o k0 :J /! cA. //(1 cA. sy< /e 2 <--U2/v{i/,a J u /
/'1
1 CI lc 0 f./ V vr{ ;7,' f ;71 /2 y (.{ C{ -!:"//l i ( 'i' y -ri/r J
1/ . /
/ (It-f / 1' J; / 2 '\;'0 u ;-17 / ;161 r/ .-{- i *
p0 -<) 1?0. / -1(> / d'fl;; f ;" i-ei- /h{ le.47 y 2- /7l t1. 1:u /
f( /; --(>] / !/" ( II f f 9//(&f .(;' 1 ;"T' c/;-.
W_l 0'-P120 (/j'- ( f1 ;' 6·1I
It 4. () ;' -e j 'x' ] rJ (' 5":-(' 1:;1-f'. / c0tA.! C' :-f I 0 /l I a J(
C e je-l ) y :::- 'j (t' ) Jf1i //Le\ ky,/ vi
) f d (" I f f ·k
,- :rd f; . 0- cl 0 f}«
. /
kO-- .. sudYi 1
1
S VG\
; / 7
1
"'/ > / ( /; j) ; 1(j IVi/\ .s E
f e ;e-.d(' 6' )II/ (,
I< J'
c
l
v f 1 ( .
U 0P<) f t7l f
J
.fJ f Pf); u
,. -1
POP(' )/h / ( ekl/ 0 J! f 'fIJ rJ
I I V' e I
c:;--D rj . 1) t
;1 {rz J vq pat
J. -J ,J /'
I( 0 Jl 5' { 0/ {a c­
. ,.- 7 I 1.
if7/ -e C /i 0 5 ' t; 1"e,\ & ­f.L
Cl' k'V' JIArtl.!L [. ; eJ _
. ) J r 7 \ ? , / f . 7 L
t L , - c : l ! - ; (
i
, i . I
! ' r ' ' / I / } ' 9 Z ! ) ' V : ; / \ , I ' 2 r } 1 /
b / J J W j £ / / , ° 1 / , ) ' , ° y o n !
7 / \ 0 / . , ) / : £ / 5 0 . ( 0 ( Y J 1 , ) ] r J l 1 f : W _ o 7 , / P J J / f / D ' ; ) L ) _
- - /
' / J ' / : Z O J / 7 ) ( ' o j 1 I > 1 '
v
r / l " ' Y ?
Z
S ( Y J - r / o c J . I . f 7 / l 9 ! r f , 3 / , ' t 9 r I r } . r . }
/ 0 . / _ 7 ) : 1 / / ( 7 ' ) . , t . / 1 . _ " n ' ) / J . . : : - , n A . . { . . , ? ) / . n J / f 2 / h t t J J v !
. ( G / ! " ;
0 c ; l
0
/ 1 ? ' C V , ) h I ' P ¢ / D ) ( l ; ; > , 5 ' i / O ) j 0 ; ) / / / O , ? ) / ' 0 J
t
< / d - f d I ; / A ' ; / « / - J ! / ( ' ) 1 J , ' : ' - f i j / u /
o d
1 ' 1 ' y ) l /
/ 0 ' . 1 1 / (
1
) / , ) . - / I 1 . 7 - : ; , ; / I V / / , 1 a J f a ( ) / 7 J Y J - . j j . - J / / J - - J j I
c ' , Y , / I / I I ( ; / . I - ' i ' f f
? ; > 7 J / 1 / J . / t V i J . ? f , o f " l S f 0 / c I J f I Y J . . ; > ? / i ( l j / t / d / 0 j l ) 0
, ; , . , 0 . / ' " 0 s . ) , ; ? r i < } 0 , / < ? ; I r ; I ' ? c ' P / W ' ( 7 . . . . . , l J t y ' j ' J ! ? !
> ( P 6 I j - - - ' , " 7 1 ; ; Y Y d h i / o j
W . . . I - W J · , i / , J / j } ; I ' " ? / j J ? [ V ' 7
! / t J 1 P ( ) t : J ( 2 t t 7 7 1 d / d . l ; I ; ( 9 : 7 r J / ) 1 1 2 / ° 1 Y J A 5 ' ( !
/ 1 ) 1 . . / 0 " ( / / " / j ' d / C J . I 0 1 . / Y J / / ( l ' / : ; ) ' A \ ? < : 0 J " ( I x ; ) ? f - . . .
- . - / .
/ > ; J Y J ! ( ) } / ; i / 1 / h f ? t / ; ? ) { / d J c t / S '
1 i / c . J y ' d ° 1 " @ / ; ; ' I e r . / ( 0 / J " l ? r h / t J - /
- ) , ( 5 / - 0 I y , / \ ) / f ) h , r / ( / J J ) ' ) / J
( / 7 ; A , , / / J 1
v
y I n ! . ' ) l ? . J F : " r } y o Y J b
/ ) ; ; . / 0 d / ; ; < o t t / / 7 £ " : / / J ; ; { , ( / o C 7 b ; ) - S ' ( I j t (
& ( / / ) ' ' ' . / / , f f t n F ( Y J ) , } / ; . . . . - , ; ! . J V o r ' O A f )
!
I " •
I ? G ! I', r a r ('J j(& c
i
f/.(
: J / 1"., j) I fl /
/Y'1/) y< l flo )
u 1-/ ; .. /.//fl-<pq;
/2
1
j
, 1(" Oc,\
r j -fIe IIi e } /kcy' e
- / f01-<',,,, (3 f' 0 s- fd/iP1;' U J-e,d/ / :5 f v-t'/10 5 i/-( / 1
J tl- f (I (:A C7' ('.J2 PYVO 7j ,-ecLL'( I I l/;; yJ ) CZ) ( '/__­
e ) -e u j --e (1IJ,u. t /'/'1 tz)Y to2 -(P f /j,'/11 U )'/Jvu/:,
"-J ( to' ::: / ()
"" ! u/lk (i; 0- I t / MIrY' IJr'O yo uJ C< 0 /1 / k V
LV- du jl 0 /11 5' i.A - '=:.. - r - .
d Y- fJ /(1 4 Yo J
6J CA u 7
fbWz
'uyc< cVJi leu j) 2Q/ovot',,-"'J
1 .r:; /
tlf PSChl - L OV U '0 V -f .
, ) { (;( - .;[)'1 '12} J :t/ Y1-"; J I kG;{i
"TcA Jf'A.. P" -- h]7 Je /! !! Z//!F
"",.Ie1t -;) . /I D 5('1 In U ! Yt-'. l Yn 1.0 14 ] k.dJ'(
2 4./
0V
-
O
/jO V(.( po Gf'{/'r. e lJJ {OY-(/ fl7) / ..e
'- '. 1 /!} ( 11.11 / /I' i f / ( ,.
o <:.. n In/f\ IJ / 1 k . ! I v I (; I e CLi I?o v UU i -e
CJ /{'It \j }L !Vi '¥- exI )) b- h
,-- XJt)5 tA kC I)' CA / ' ( Jff'4j v 0 'J rev'/!:-t'/)
Pu (Yl () Jull/ ;' 'V oJ. r'J u 'j UI- (.I; 'i 1) !7 C( rr
CI
vouycLf"4lltu
L iA- d. e>vd/ (j. UJ, jlV L/p S / I v v' v5!0 v ;/2 U\ I-uRl
\
P(() 'Vovy(} O.IJ,' k
1 / ) J - y s i ' f f Y ) 1 / , , ) I ? y J ; 7 ! , , I J
Y f - n - < " 1 ' 0 ) . - j < " " t
I '
> ' 1 /
f · J
L J \ t ! n - - > ( e n t 2 . . Y ) . A \ r 7 , ) ' " I I I 7 1 7 1 1 t / f . I P - y ?
I r r ) / I ) ? " I } / ) ? ( ( v p o . v 1 , , ( , ) Y ; i J / )
1 ; 1 I . t
7 { 0 - / p 6 I ( ( I ; r c A : / 0 v ; , f V S ­
_ _ _ _ i _ _ _ _ _ _
V ' V J r I J ! - 0 I x , ) , J "
t / / ' / c : A . ; ; ' 1 / 1 ) . J < . f } . , J "
0 : : : : : . - r . . . . - . J I - f 1 f J - . Y J V 1 ' 7 / ( / J
; / I f i (
I v : ) (
/ , ' 1 1 1 / ' ) - . ( v V 0 / c i
- ) . . r / p o / \ $ r

J z . - V ? v - Z D c / i : ; v I . O V f ]
f
) f l r - J / ' P / , ) , 0 & J 1 0 / 0 Y
: > / ' : 1 1 1 / , , , / , , , d 0 i t / ' O I I J l I J r v J j , I r ; s
P - < " " J : I / V I - ' 1 / , ( / - / / ) r Y ( ) 1 0 ) = - /
, / / / 7 0 Y 7 W I
t f
(
' ; ) A / I r J - l t V [
/ I I ! f 0 / 7 7 ' " I ' 1 1 ) h J - } v /
" / I (
k / 0 ' ) 7 . A ) Y O j ) . ) - , , ' A ! ' ; ' 1 ) ) / } J . P v ) . / I I
L y / - . 1 d 1 I J / ( ' 7 ) ) t / ( J i ? ? / f l / , 1 ' r . > v ! 1 ? ( t ' ) t / ; J ; - / I P
( I ) ( / , I \ I
I •
I , / - ) t I . ; ( A J ? J I - ( ) ) r J
I / 1 1 7 t 7 / ? 1 1 ! i , 1 7 1 / l . ? . ) r '
, I I ' , ' L - - I L ­
/ l A { i A / / ( J t l ' / W ' O j j ( W ' v ' j . ' f
1 ? f ' f ? ' ( t ? t / j I ? / " , ) } j / r J / ) ) , 1 0 !
)v j ( I .. J:.:( (! Q he) rf 4(/ ) ' ( J ! /'v CR L? J
Cu.- I{, - 41/b'L- ' () J ) to;Y ct-l, .: 0 / U )' (//; / rl)
i " Y( (vi 0 (L-cA. d
1
j j'7... fA (J.
" I,' Au.. /I 5 /1/ -t /11 L - "!1
i
f .6"y I k< i--r /u) " cf" U"
2 >-C(fL X- ( JL ,/ ( it-::f 0 )
'--...
/1 /
LII; ( &\ file.
jl
'
, 1 / f' (/G{ (; / f7-t
.;--­
u;; /'
frLl) 'j i 1 eil ,-' -f
kc/ U-... Ie /;/1 C () f ;:.(, \. U -! I/L,a' V /' ut iJlU f'/ U
7/,
yeY, ;' I!/c/ ('LV d . Iff-I' !aMA" /1 L./)/ zJc/)
1-i <- !rd(Yl lf- /11 t'v ( fr /l () ;14
6
/1-1 '(k l/ < q; -:5 >;
4e1 .· :/ 0
y-t I i ) Y (11 (rJ 7
/ A-lto /e -\O ell J fP C(
\.
'j i-t .jJ ) { ' J
I
0 v D / .f AO/JA 0 "/ /;".£, J j'/l,d c'J C.( //,
, a/,FcY"j,tl'/ ,'..c ' , ,
' 1 S (v (luj L, / "t c7u C 5 c f/; /6) [ /
/
1 0')'1
\ L (A f) (' f c' V q 1 ( 'y J el'" I ft) -( I" oJ/ '-('
- - 7 / { / ! o - / P d , I } / / / 7 v ' " 1 7 1 } ) t / ( 0 / I - I ; ( ; ( x ) f - . I Y 0 ) , J J i I I S
V j - ' @ ' 1 ; P O / 1 7 J \ ? J / j r ? r ! l . / d y ; ; ; / ; / F C ) / 1 Y ( , / ) ( j . } - ' , r r : [ f o J (
V o . . ; - : : ; . . , I V £ / - v . r V ; / " ) J O ' : / L J / ) : ) / 1 ; ; - . < ; ; 1 1 : / ; - ; . l ( ! J ) J ! ! / 0
/ / /
0 ) 0 , . j ? ; ; l t / ' C - J / 5 " 1 . ; / 9 1 c J ; / r . r v z d . f 1 0 1 / b Q
/ ( ; 7 , 1 , / 0 Y y f , 6 c ) - ) ) : / / ( / P - ' / ( / 9 ' 0 / 1 ) . 1 J / ' d S · . ; J . ( / " t . i / . ) i / / 7 / , 7 . ; r J !
, / . ' / / ' j · . . . . . . . ,
L
V
" , , " , 1 . f / o / 7 , . I . 1 - - l . ! O / v t . / ' . . . : ) . - / ) ) ) ' / / / - / I { ; } ' ; ' 1 f / ' - h d
/ - . / j / I '
Q r ) ' 1 Y J · / Q / 1 % 7 ( ? ! 5 ' ° t ' 4 . V / / ) - y 0 , )
[ 0 " 1 ' / 0 ; r : : ; t , I / , < ' v ' ? J 0 f . ' ? 7 . / / J / ( y ; . , , ; ; t f ' / ' o " 7 - 1 - . ) } - r ; r - 1 . ' ( ; I
/ / . 7 / . I / n / / ) 1
1
/ / / ? / r f l o o / ' o . 1 J - / r . ; r / ! i ? , : J V / / . 1 1 ) 7 y t !
J / L ; A ' / ; ! 0 . ' J I ( " , 9 / j - ' ) ; > ' 0 V 0 ! I ) 2 J J - < ; ! / j . - , t / J r } ' i J
/ l o / J - - I J ' Y - ; ; , / 9 - 1 . r ? ; ' r ) 7 / , / < ' . f / i - J » ' Q i f 0 : : ( l ) d ' b
Z
Y ? . A / Y

/ , , < • } ' , ? . . I / / /
? I f ' ' 7 ! I : J c : .
L ) J j
, t l ) ' ] ( )
1 1 , l ) c )
, -
"
/ Y /
[ . ) ) ' 0 r ; \ ' / ) ' ' ) / . , L
( . . I
) 7 t / I ' ; : ? / . J d ' / . / ;
) y )
c I - : ,
b ) , 1 2 f
, ) I ,
7 \ .
I
' - ­
i p ; C
l < . ! / ) j J - j /
, < ' . ? i ? / I I / d / j / ( ' D
\ / ( / !
; , . - ; / / ( ) / 1 7 ) f ' 7 7 v ) / t ? / c 1 - I o / 3
' > ? . ( v J ' ) ; 7 0 , ' 0 - < 1 d ( l J / l , A " ' / / , / : J ' " } - , ; I Q J c - - J O " f l 7 , . 7 J
' j I ; ? . ' / , / / j / . " 7 / , ' / ' 1 ? . ; > i / I ' ( . / / / , ' 0 r - J J ' V ) l ( / I Q - / : ) l - : ; r - ( .
f '
/
> " . ) . / ) - / 7
J r
7 / { / ? , J
( I )
/
Iv[ !i i "I) Il
C
( { / -vq
d//f!(((
(1/ Ir 1-(/1 ( 1 / J/ f 1 ?(), 1 ' /'-'/
J
t / /
1'1-1 7 rc{/
/k 0 z· f /ICe; ( ' () I /f ,J.· (.',' 1./ d"llt l 1/
du (v/'j) ;/!e // (? i'. I!;--C: / ' ('7 fie *
(J , I LJ ) / -I)Ie Cu/' ;l;/
tyf) ct jl ; do vO,}{\ /l U j u. ;' 2.. Itt t..
!VI 1/I 7J J i Mel: Ii) /. /
Il
e
k-e f u./i Jc (// --e (j (1/ / () j(lP ) /'0
f-e (' A- C· /V!A.. ?-o b' d j) It1f'1' [ I) G\:tl
/
)vcl
e
'tv (q//l
dq .6 -v if
I r !
) L /
- - - - - - -
b . V d / A V 6 c r " ' ' ' / ' ) ! i I ) ' t < 7 / / ] / 1 / r 2 / a ; J ' " c I ( J J / ) 0 ) 0 S
' l - ; f v - v p ) / ( , / ; ; 0 ' f f ' ' I : l ) / ] ) o N 1 V I v J , / Y 7 , 0 n ; U " j i ? l j Y , / j J r f J v
" • r J ) 7 / / 1 . 1 , J r ! j ) - , f ; ; , j J / . ; ( 9 J ( ) f ) * f
d - . / - - y o / / 1 P d _ / t V " C ' J r I / } , 1 . / a , y 1 ) ) ­
" , 6 , y u / d S . ; ; / " ' 7 t c r - 1 ' I d , l 1 , ' 1 ' 1 / / / ( J 1 / , 1 i ' ; , o J r I / r } l !
' A { J 1 1 ) ; / ) / c : : ) ' ; J / h ' ; r ; 7 / / / , 0 / " ) l j 7 / $ / I & ' ) l O " , V
; ) y 0 " , , /
0
' ! , ! J J - ' / d ' f ? I I " J ; ; i ) , / 1 I ' I v J e t . v O - A r /
j
' /
7 '
I J / > U } J " J ( I I / V ) i ) / ) 1 1 f v ; J ; / ' r , / 1 ( 1 - ? J J \ : ' 1
r
.
d ! , / l , / 7 1 " ' / , ; t ! . , { " " 7 . / ' / l ' / ) J , I j S ! T V ) l . ; ; / l ? J T S " f " - - ;
' 7 ! V / ,
l r l 1
c / ? 9 ; ) , 1 e > - 1 ; , ( ' I ) J t / j t J J ! . ( / { ) . . J r Y , 1 } J i o f ( ) j J
1 l
; } 0 # C 7 r W / ( e r A ' ' d ; , ' - I t j ) / ' - J . i ) 1 , / d . 5 / ) 6 0 " 0 /
- - > I " ' I ( I . / , r J . 0 ' . 1 '
1 '
p
[ / , / i / . . . : V - - 7 . / r / ( / 1 J ' 7 h r / " f ) 1 / / ! / - 0 / y r f ? , r , ' ) t » d , f O d - ( 9
} ! ! O r : . . . r
) J 7 1 1 Q G
o ) ( i C ) l I l V n /
- / · l Q r 1 J 0
I t
__ "-e.. l-' /l,1' U' () /, \a / i-JL the Yo) / q
;- 6:,; / c( ,/0 /77; 72 1., -0/;<-['(' ../ ' /(; CI. Ie.-< /t L
r J
.' /
/""
I \ 1 .1,
J--e. ( I ',/-1/
[b
/"./ff) '? '('J!/-G? / 10,j ) 1 f (£ f) U 0 /) /; ,tA.;U
e(\j 0-! CX? J
9d/--e '[ v t ra/II; j7;;'JL,t, l6 'l lvO/T fk' 7(e. ./!; f! /l C:fY!c :I<- ,7 tf
'j .s-J/fj )d/.. .i C C. - /ro;\ V.J (' '> 'I ( 0
_ 2 ", -f ;. / j' /' I I. / ,1 }
<.A- ( / J U.'\/ L..l 1)'-{ /'<-6 ftLO 9 -e <. , / y,.--G, C/ r /1- e' C ! 1- , JL.R (f0:<. 7yt
P(ii!' ;--( I' s·e 1-2. v, rreJv- ')tv/)' '" ( -{' fl '-' vo /; /
c dCI IJ l e(' ". vc- L / ,f fl U ," / G C S 4 J /'rJ,// U 'Iv/Yl e
clo Sf /1(//1"),-( OjJ.Jit:, f j,/ ,R/j--( AeJlJ11} 9f'K
(I ? ' / ,
I
'k / : " I: / { {
J
1(tC. f),.. (/t{ {; i If(/'Lr;o./fV2 J L!Il--« ( 7'/'-( ;'1 r-# lb. ,:17(' 0.. ',1'7 Je
eli' u {o/ jtJ- -e C oJ.J J
+ftA 1- I ' )' L 1'/'1' r' -efl -( ne ).0.A<!>9.-{/'£ ;'e. J/-(1. ( I H' u u./I/it-c.­
\ ) co- 1u,,1 U I u t V()// Vi/%, 1/ S-<C' u /'-E d;4 ' ;;'&
( I () 6I' u) 1" =y ,f e i
Ye
,( -{ ! ( 2. fJ) l' / I
J 0 6il/(' (U2 .. I/ ! C, to- t l ire 0 J('(IV) '-( s .e £ .41 L C{J(
J'vL "/ {'« C I > rt f--e f) '-( ( .f I;, e f'I' J.CN>-O? /, .e F Jw. It/'-1
s"(
I I I
( 1..0 .6)' \ -t U () IJ / ;' K 1./ J
} J
- f'c.r; (\
Y C (i ) -e
I
CJ
( ( ' J J t h : r ) " J - / , . ( 3 . ! b f / J ( f J I U . 1 2 I 7 J f d
J r . u h i J - ) I { I / } f r i o p < . ( ) A : c J ' J - / ' c , 7
t i e
o r e x r
- - + - = X 7 3 - = - - - r / -
,
c i f ? f f r J
/ / / 0 ' / - ; z e } - - x ' f ; r e i f
D # b v t ; 1 X j J c / - : : : f ? / Q P / 7 f l O r 7
7 ) / . . / , / / . ) . . . . / . D I . , ; / / ; / " ) ! ( , I I · / ' _ I
' J . 1 , I J t q / < > ! 1 / i t : / " I ' - / / 1 ) . / I / : ; v . " . ; . / ; / 1 v v , £ . : : ( / / ! ) J . . : . . I '
' J l ( I - - . d O U / o / f f 0 1 D I A h j ; ; J ; U r y O d 9 /
/ ,
¥ d ' ( / / ? Y
/
/ ' ' " ' / < " ! , / n /
/
J : ? I / 1 l '
( '
A J - ; ; I
r / I I ; ( , ) T Y ' t i f d ! C U U I b i t { / f \ 0
/ j ! S ; ; , 2 0 I V 7 ( O ? 1 / : } 9 " V f d / S 1 7 l - Q
1
" J , / ? 2 r 7 ) ' . f ! )
; f . f
" - X o ! / ) / I o r ! . ; /
0 u / - X n v ; - ? P i / ( , ) J / ; ; J ' I ? n t . V j / I / } - : ? / l j . J r
I / d ) f C 7 L / d - S Q ) ) 7 t i . 1 Y ? I r ; C " Y ) : / ; ; - ; 3 f O f i f 7 f Q J : 3 I f ' ( I I I
Q ! i ! r 7 / ' J / 1 , , < ? ! / , 1 / l ? J ! / I ? . ; ) I J t 7 " < > # / 7
1 1
/ : " 1 ' . ) / / ' - ; J i / 0
( - - - I _ _ _ _ _ _ _ J
' Q f r t ? f o 7 1 n 0 0 l ( ? } ( } 1 i / ' / I ? ) / " 7 . . ) '
1 / 1 b , 7 / c / , t - J J j I ! / / 1 / l c / ) 1 : 7 < } 7 d O : > / v _ ( l ­
¥ (
= ;
/ 7 / Q / ] " ( / { J t I
J , ' f , 1 0
0
0 / I
- - - . L . .
( r ­
X
- l ­
t / - ; ; : ; ­
. : : - ( Y / t ' l ' t - ) ) : : : ( f ; y v / l j ' + : ; ) X i i ; ' ? r ,
iJ1L (' Ajl J mt eClYCR. / /( ; r c?u'i //U{ 11ft tZ () Jt ! /
Y s ft 'j1 ) j -+ t( CyJ) PI !
pr J celYl
U
{ ,t (f .sv r// (((((7({;' CJ. 6/ !/I(! /vlti' {/f t ;t Ot IJ tkoflJ
l]/(e{(/,( / ro /l/ -f/,/! t o I oyq 5"< /-ei/10Cl/iq I
! I 1.1 /' / f ,f (
S V t!J -Ci I Il- c.L IJ v? ecJ. l' (( v Ci ? f r t (I ( 1/ t( Ijl /(/ ; -€' c( /!-d G ),/ U s «
M f 0 L lI,d 0 {fI Iv1/k(1/ o/h i J! (;JJt 5/ i;'-( I 'f' I ")
jJ. ho 2-d. - p.::> /0 t(fi; pl/ f- O/ j 4 J
L\ ho I
'j =- f (to);:: + {jl (fl))
+
}
b) X((J) /0; }; / f (/e y;::; f (f o) , f rt ((Jc)
CAS /'(f) Ptb ( S k 0 r) -f f 'f/I! f ituAJ - ) ; 1 *' r
O
/l-1 '('
JjJ ( y -f If i( jJ)) - 0,
U 2fllt'fllO ie. d(JJoJ 5'-(> dOb Il L al-ifL
OJ) se 1 ( 2 te j (ec!/?Cfl C//, e Ih02'--e- (J ':; }(JZ
oll dtt, /-e y .:: X JCl ) + C(ll er }} I/ P}
/ J
IIA
t f
llc
Ie c::/ e .s e Il-e /J?o 2'-e d06/ i " ) 2-- 1) e40 9
() pj Ye:J rJf'f € IJ/ q ; 0 ;10 / e IJ) e/l() 5 /1l /JV 0V/t tl
1ft f f4/ eI C( (J7'f'1f q ojvo ;>1 /C U /a /fJ /0(-c: Ar;' v/ 4
2 IJ.JJa " i h a If1/;11 r/ t'.Je//; C'/J/7 { Y ll / f{/(/ ! a ve / "'- /"" q (J t;1
;.;) CAke) ; 2- f e j e!/14 '(/17 e S' !;/'ejJ j f :; a /l j C{
G/a/r« v f-v Vt:A. i d4"- Zi'/iCZ /lell1 q S/!1'J u Ia r1
0
g r/f'Jell"
v C / S o.. /YI 0 s /(l 9u IaYll v {Q (; k (/ I
!J )
(1)
() ps-f/ o £//4.. f(/)j -f
('((1 / (YI - el/!, {7
f
-( /,va hi /Ci
.p >- Y i - .i t?)} '-(-171
/) I / I -f' ' l I
; 6"1 ' (f '/
pdx 2-p d(J '-/ 6;;2d{1
!
P dp(2;J-f 6jJ1 1:;/()
jJ >u .f') )//j v r r/ I'[ f Il;''y;
riL L I-t612
tip fJ
:!li ::- L -f CpO j :: 2/ 10
'2-­
d f
/'}

If j-:-(e Je 4j 'C­
/1
"j
,
o c0-0 J/' '-2J
j( -+ Cf >p7:: o
X: -flo)
_['-0 -- - cr/q

y'L(qll_hpLJ bup L
e::: - cA i-­
LJ h Z-1y/L
!J 'y
''---­
t J r::

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET SARAJEVO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sarajevo, 01. 04. 2010.

ISPITNA PITANJA
ZA USMENI (ZAVRŠNI ) ISPIT I ZA PISMENI DIO PARCIJALNIH ISPITA

IZ TEORIJSKIH OSNOVA PREDMETA INŽENJERSKA MATEMATIKA 2
(u akademskoj 2009/2010. godini) U skladu sa Nastavnim programom i pravilima provjere znanja iz kursa INŽENJERSKA MATEMATIKA 2 (IM2), svaki student prve godine studija koji je tokom trajanja drugog semestra ostvario 40 ili više bodova pristupa usmenom završnom ispitu (UZI / ZUI); ovaj ispit sastoji se iz diskusije zadataka s parcijalnih /integralnih ispita, domaćih zadaća (DZ) i odgovora na jednostavna i najvažnija pitanja koja se odnose na teme kursa IM2 (osnovne definicije i iskazi odnosno formulacije i izvođenje/dokazivanje najvažnijih svojstava i/ili teorema), tj. odgovora na sljedeća PITANJA:
I. TEORIJSKE OSNOVE ZA PRVI PARCIJALNI ISPIT IZ IM2

1. Pojmovi metrike /udaljenosti (apstraktna formulacija), metričkog prostora, pseudometričkog prostora, semimetričkog prostora i ultrametričkog prostora (Formulisati definicije tih pojmova i poznate nejednakosti u opštim metričkim prostorima, te dokazati jednu od tih nejednakosti.). 2. Pojam diskretnog prostora. Važni primjeri metričkih prostora (Navesti, uz odgovarajuće obrazloženje, primjere takvih prostora i objasniti zašto su međusobno ekvivalentne poznate metrike d 2 , d1 , d ∞ ). 3. Pojmovi udaljenosti tačke od skupa, udaljenosti između dva skupa, ograničenog (neograničenog) skupa, ograničenog (neograničenog) preslikavanja/funkcije (i, specijalno, ograničenog/neograničenog niza) i dijametra skupa u metričkom prostoru. 4. Pojmovi otvorene (zatvorene) kugle, unutrašnje tačke skupa, spoljašnje tačke skupa, granične (rubne) tačke skupa, izolovane tačke skupa, tačke gomilanja skupa, otvorenog skupa i zatvorenog skupa u metričkom prostoru. 5. Osnovna svojstva okolina tačke u metričkom prostoru. 6. Nizovi u metričkom prostoru (Definirati pojmove : konvergentan niz, divergentan niz, Caucyjev/fundamentalan niz i potpun metrički prostor, a zatim dokazati da je svaki fundamentalan niz u metričkom prostoru ograničen i da je svaki konvergentan niz u metričkom prostoru fundamentalan ). 7. Pojmovi norme, normiranog prostora, Banachovog prostora, ultranormiranog prostora skalarnog proizvoda, ortogonalnosti, unitarnog/prethilbertovog prostora i Hilbertovog prostora (Definirati te pojmove, a zatim formulisati teoreme o Schwarzovoj nejednakosti i jednakosti paralelograma, te navesti, uz obrazloženje, primjer normiranog prostora u kome ne vrijedi jednakost paralelograma.). 8. Važni primjeri Banachovih prostora i Hilbertovih prostora . Pojam n – dimenzionalnog
1

(realnog,odnosno kompleksnog) Euklidovog prostora. Cauchyjeva nejednakost. Pojmovi povezanog, višestruko povezanog i konveksnog skupa u Euklidovom prostoru. 9. Pojmovi i važni primjeri realne funkcije više realnih promjenljivih/varijabli i vektorske funkcije više realnih promjenljivih. 10. a) Osnovna svojstva i predstavljanje funkcija više promjenljivih. Problem određivanja njihovog domena i graf(ik). Pojmovi nivo – linija (nivoskih linija) i nivo – površi. b) Odredit i grafički prikazati prirodni domen Dom (f ) i nivoske linije, te skicirati 1 grafik funkcije f iz R2 u R zadane formulom f(x, y): = , a zatim 2x − x2 − 4 y2 ustanoviti osnovna svojstva skupa Dom( f ) (ograničenost, povezanost, konveksnost, otvorenost /zatvorenost). 11. a) Složene funkcije i elementarne funkcije više realnih varijabli. Primjeri inženjerskih funkcija više varijabli. Grafici nekih elementarnih funkcija dviju realnih varijabli. b) Odrediti definiciono područje i ispitati parnost, simetričnost i homogenost funkcije f y ⎞ ⎛ zadane formulom f ⎜ x + y , , z ⎟ = x 2 − y 2 . x ⎠ ⎝ 12. a) Granična vrijednost (simultana i uzastopna/ sukcesivna) funkcije više realnih promjenljivih – pojam, osnovna svojstva i računanje pomoću transformacije koordinata. b) Izračunati
( x , y , z ) → (α , 0, 0)

lim

( x2 + y 2 + z 2 )x

2y2z2

za svaki α ∈ R .

13. Neprekidnost i uniformna/ravnomjerna neprekidnost funkcija dviju ili više promjenljivih. Lokalna i globalna svojstva neprekidnih funkcija više promjenljivih. 14. Parcijalni izvodi/ parcijalne derivacije i parcijalni diferencijali (prvog reda). Geometrijska interpretacija parcijalnih derivacija. Računanje parcijalnih izvoda. 15. Lagrangeova teorema srednje vrijednosti za funkcije više promjenljivih (Formulacija, dokaz i njene važne posljedice i primjene.). 16. a) Pojmovi diferencijabilnosti i (totalnog) diferencijala funkcija dviju ili više varijabla. Potrebni uslovi diferencijabilnosti i dovoljan uslov diferencijabilnosti funkcija dviju ili više promjenljivih (Formulacija tih uslova i izvođenje bar jednog od njih.). b) Ispitati diferencijabilnost funkcije f dvije realne promjenljive zadane formulom: f (x, y) = 3 x 3 + y 3 . 17. Formula za linearnu aproksimaciju funkcije dviju varijabla. Analogija s funkcijom jedne varijable. Primjene totalnog diferencijala u približnim računima. 18. a) Parcijalni izvodi i diferencijali složenih funkcija. Invarijantnost forme totalnog diferencijala (prvog reda). b) Formulisati Eulerovu teoremu za homogene funkcije više promjenljivih, a zatim tu teoremu primijeniti na određivanje parametara a, b tako da jednačina x n − a x + b = 0 ( n = 2, 3, 4,...) ima dvostruki korijen. 19. Geometrijska interpretacija totalnog diferencijala. Jednačina tangentne ravni (tangencijalne ravnine/plohe). Analogija s tangentom. Jednačine normale na površ (Definirati pojmove tangentne ravni i normale na površ, a zatim izvesti njihove jednačine.). 20. Izvod funkcije u zadanom pravcu i gradijent funkcije. Hamiltonov operator nabla (Definirati te pojmove, a zatim ustanoviti njihova osnovna svojstva i međusobne veze.). 21. Parcijalni izvodi i diferencijali drugog ili višeg reda realnih funkcija više realnih promjenljivih.. 22. a) Taylorova formula i MacLaurinova formula za funkcije dviju ili više promjenljivih (Formulacija i glavne ideje u njenom izvođenju: definirati odgovarajuću funkciju jedne
2

promjenljive F (t), te iskoristiti izvod kompozicije F (t) = f ( x1 (t ),..., xn (t )) funkcija F i f i pripadnu Taylorovu formulu za funkcije jedne promjenljive.). b) Aproksimacija površi (plohe) tangentnom ravninom. 23. a) Ekstremne vrijednosti funkcija dviju ili više promjenljivih – Optimizacija I: Definicija lokalnog slobodnog ekstrema funkcija više promjenljivih, potreban uslov (formulacija i dokaz) za postojanje lokalnih ekstrema (Fermatova teorema) funkcije više promjenljivih, stacionarne tačke, kvadratne forme (pojam, klasifikacija i Silvesterov kriterijum), dovoljan uslov (uz dokaz za funkcije dviju promjenljivih) za lokalni ekstrem funkcija dviju ili više promjenljivih. b) Objasniti postupak za određivanje lokalnih ekstrema funkcija dviju i funkcija triju ili više promjenljivih (sa i bez upotrebe drugog diferencijala). c) Napisati nužne i dovoljne uvjete lokalnog ekstrema funkcije dviju varijabla. To primijeniti na primjeru funkcije f ( x, y ): = a x 2 + b y 2 , (a, b∈R ) . 24. a) Preslikavanje (funkcije) iz Rn u Rm, Jacobijan i regularno preslikavanje (regularne funkcije) – pojam i osnovna svojstva (uz izvođenje svojstva o znaku Jacobijana i o neprekidnosti regularnog preslikavanja.) . b) Preslikati oblast Sxy : = {(x, y) :1 ≤ x 2 + y 2 ≤ 4} preslikavanjem x = r cosϕ , y = r sin ϕ . 25. a) Vezani (uslovni, uvjetni) ekstremi funkcije više promjenljivih – Optimizacija II: Zadavanje krive i površi u implicitnoj formi, tačke u kojima postoje vezani ekstremi, kritične tačke, gradijent u kritičnoj tački, potreban uslov za lokalni vezani ekstrem funkcije (za lokalni ekstrem funkcije definirane na krivoj, na površi; Lagrangeovi multiplikatori – Lagrangeov postupak za traženje uslovnih ekstrema). b) Dokazati da postoje diferencijabilne funkcije u i v koje zadovoljavaju sistem ⎛π ⎞ jednačina u + v = x + y, a zatim naći du(x, y), dv (x, y), d 2u(1, 0) i d 2v ⎜ , 0 ⎟ . ⎝2 ⎠ 26. a) Apsolutni (globalni, totalni) ekstremi realnih funkcija više promjenljivih. b) Naći najmanju i najveću vrijednost funkcije z ( x, y ): = x 2 + 2 x y − 3 y 2 + y na oblasti D : = { ( x, y )∈R 2 : 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1, 0 ≤ x + y ≤ 1 } . 27. Šta je operator, a šta funkcional? Navedite primjere operatora i funkcionala. Definirajte pojmove linearnog operatora, neprekidnog operatora i operatora kontrakcije, a zatim navedite i dokažite bar po jedno svojstvo svakog od tih pojmova. 28. Objasnite pojam fiksne (nepokretne) tačke operatora i opišite metod uzastopnih aproksimacija. 29. Formulišite Banachov teorem o fiksnoj tački, a zatim objasnite njegov značaj i primjenu u teoriji diferencijalnih jednačina. 30. Obične diferencijalne jednačine/jednadžbe prvog reda – Osnovni pojmovi/koncepti i ideje; opšti oblik diferencijalne jednačine prvog reda, njeno partikularno i opšte/opće rješenje, geometrijsko razmatranje opšteg rješenja (Što je to integralna kriva/krivulja?), polje smjerova i izokline, početni uslovi/uvjeti, problem pronalaženja opštih rješenja, jedinstvenost partikularnog rješenja, rješenja Cauchyjevog problema/zadatka. 31. a) Osnovne diferencijalne jednačine prvog reda riješene po izvodu (sa separiranim/ razdvojenim promjenljivim, homogene, linearne, Bernoullijeva, Riccatijeva, egzaktna /totalnog diferencijala). Eulerov multiplikator. b) Metode rješavanja diferencijalnih jednačina. Direktna integracija. Separacija varijabli.Varijacija konstanti. c) Obrazložiti kako se općenito rješava linearna diferencijalna jednadžba 1. reda. Primijeniti to na primjer: xy' − y = x 2 .
3

32. a) Osnovne diferencijalne jednačine prvog reda koje nisu riješene po izvodu (jednačine koje se rješavaju uvođenjem parametra, Lagrangeova jednačina, Clairautova jednačina). b) Riješiti diferencijalne jednačine 1) y − ( y ') 2 − 2( y ')3 = 0; 2) y = y′ x + a 2 − b 2 ( y′ ) 2 .

II. TEORIJSKE OSNOVE ZA DRUGI PARCIJALNI ISPIT IZ IM2

33. a) Objašnjenje na konkretnim primjerima (po vlastitom izboru) opštih metoda za rješavanje homogenih i nehomogenih linearnih diferencijalnih jednačina drugog i višeg reda (s konstantnim koeficijentima i s promjenljivim koeficijentima). b) Neka su y1 ( x), y2 ( x) dva linearno nezavisna rješenja homogenog dijela (za f (x) = 0) linearne diferencijalne jednačine y′′ + p (x) y′ + q(x) y = f (x). (*) Metodom varijacije % konstanti izvesti univerzalnu formulu za jedno partikularno rješenje y ( x ) nehomogene linearne diferencijalne jednačine (*), koje ovisi o rješenjima y1 ( x), y2 ( x) i desnoj strani f (x): y2 ( x ) y1 ( x) % y ( x) = − y1 ( x) ∫ f ( x ) d x + y2 ( x ) ∫ f ( x) d x , W ( y1 , y2 ) ( x) W ( y1 , y2 ) ( x) gdje W ( y1 , y2 ) ( x) obilježava Wronskijan funkcija y1 ( x ), y2 ( x) .) c) Primjenom prethodnog pravila pod b) (ili metodom pogađanja partikularnog rješenja ex ili nekom drugom metodom), pronaći opšte rješenje jednačine y ′′ − 2 y ′ + y = 2 . x 34. a) Linearna nezavisnost rješenja, problem pronalaženja opštih rješenja i problem rješavanja Cauchyjevog problema za diferencijalne jednačine drugog ili višeg reda. b) Linearne diferencijalne jednačine s konstantnim koeficijentima – homogeni dio. Metoda pogađanja partikularnog rješenja. Metoda varijacije konstanti. Superpozicija partikularnih rješenja. c) Objasniti kako se rješava linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim koeficijentima.
d) Riješiti diferencijalnu jednadžbu y'' = −9.8; y (0) = 103, y' (0) = 8 . Interpretirati fizikalno značenje diferencijalne jednadžbe i njenog rješenja.

35. a) Objašnjenje na konkretnim primjerima (po sopstvenom izboru) osnovnih metoda za rješavanje sistema diferencijalnih jednačina (metoda eliminacije, matrična metoda i metoda prvih integrala), posebno sistema linearnih diferencijalnih jednačina sa konstantnim koeficijentima. b) Primjenom matričnog računa (Eulerovom metodom ili metodom dijagonalizacije matrice sistema) riješiti nehomogeni sistem linearnih diferencijalnih jednačina 3 t x′ − 2 x − y + z = 1, 2 t y ′ − x − 3 y − z = 2, 6 t z ′ + x − 7 y − 5 z = t, gdje su x, y, z realne funkcije realne promjenljive t. 36. a) Direktna i inverzna Laplaceova transformacija; pojmovi i osnovna svojstva originala (Laplaceovih funkcija), slika (transformat). b) Nađite (direktnu) Laplaceovu transformaciju (sliku) funkcije f zadane formulom ⎛ ⎛ ω2 ⎞⎞ f (t ) = arc cos| sin t | i inverznu Laplaceovu transformaciju L −1 ⎜ ln ⎜1 + 2 ⎟ ⎟ . s ⎠⎠ ⎝ ⎝ 37. Osnovna svojstva Laplaceovih transformacija. Laplaceova transformacija izvoda i integrala. 38. Jedinična skok funkcija.Diracova impulsna funkcija. Periodičke funkcije.
4

39. Objasniti kako se rješava diferencijalna jednačina prvog ili višeg reda primjenom Laplaceove transformacije. To primijeniti na primjeru rješavanja Cauchyjevog zadatka: y IV (t ) + 2 y ''(t ) + y (t ) = t , y (0) = y '(0) = y ''(0) = 0, y '''(0) = 1. 40. a) Primjene Laplaceove transformacije u rješavanju sistema diferencijalnih jednačina. b)Primjenom Laplaceove transformacije riješiti Cauchyjev problem (za sistem diferencijalnih jednačina): x'' + x' + y '' − y = et , x' + 2 x − y ' + y = e−t ; x(0) = y (0) = y ' (0) = 0, x' (0) = 1. 41. Pojmovi trigonometrijskog reda , Fourierovog reda i trigonometrijskog Fourierovog reda. Eulerove formule. Funkcije s proizvoljnim periodom. 42. Razvoj funkcije (parne ili neparne na simetričnom intervalu) u nepotpuni Fourierov red. 43. a) Teoreme o egzistenciji Fourierovog reda (Dirichletov teorem i dr.), odnosno osnovni rezultati o konvergenciji Fourierovog reda funkcije f i o njegovoj povezanosti s funkcijom f , te o vezi trigonometrijskih redova s Fourierovim redovima. b) Razviti u Fourierov red funkciju f (x): = cos x , x ∈ [ 0, 2π ] i ispitati da li dobijeni red konvergira ka njenom periodičkom produženju f* na R, a zatim koristeći dobijeni razvoj (−1) n −1 naći sumu reda ∑ 2 . n ≥ 1 4n − 1 44. Kompleksna forma Fourierovog trigonometrijskog reda. Fourierov integral kao granični slučaj Fourierovog reda. Fourierov integral za parne i neparne funkcije. Kompleksna forma Fourierovog integrala. Objašnjenje postupka predstavljanja funkcije Fourierovim integralom. 45. a) Direktna i inverzna Fourierova transformacija; formule za direktnu i inverznu Fourierovu transformaciju, veza između Laplaceove i Fourierove transformacije. ⎧0, t < 0, b) Odrediti Fourierov integral funkcije f zadane formulom f (t ) = ⎨ −t ⎩e , t ≥ 0. 46. a) Dvojni integral. Dvostruki integral. Fizikalna -mehanička i geometrijska interpretacija. Svojstva. Računanje.
b) Izračunati i geometrijski interpretirati
−2

∫ dx ∫ d y .
x2

2

2x

47. Trojni integral. Trostruki integral. Fizikalna interpretacija. Svojstva. Računanje. 48. Primjene dvojnih i trojnih integrala. (Površina ravninskih likova pomoću dvojnog integrala. Volumen tijela pomoću trojnih integrala.) 49. Objasniti kako se računa površina pomoću dvostrukog integrala. To primijeniti na primjeru računanja površine kruga i površine paraboličkog odsječka. Objasniti kako se računa obujam pomoću dvostrukog integrala. To primijeniti na primjeru računanja obujma kugle i stošca. 50. Pojmovi i osnovna svojstva integrala po figuri, dvojnog integrala (po pravougaoniku i krivolinijskom trapezu), trojnog integrala (po kvadru i cilindru),(i općenito) n –integrala i višestrukog Riemanovog integrala. Teorema srednje vrijednosti za dvojne/dvostruke i trojne/trostruke integrale. 51. Svođenje n – integrala na uzastopne integrale i zamjena promjenljivih u n – integralu (višestrukom Riemannovom integralu). Promjena poretka integracije i prijelaz na polarni sistem u dvojnom integralu. Prijelaz na cilindrični i sferni sistem/sustav u trojnom integralu. 52. Elementi vektorske analize (vektorska funkcija više realnih promjenljivih, hodograf vektorske funkcije; izvod /derivacija, neodređeni i određeni integral vektorske funkcije
5

prostorni izvod. (vektorske) linije vektorskog polja. 56.krivolinijski integral po koordinatama/krivolinijski integral druge vrste/. 57. fluks i cirkulacija vektorskog polja). vektorske funkcije dva skalarna argumenta i njeni parcijalni izvodi prvog ili višeg reda). divergencija i rotor vektorskog polja. c) Izračunati površinski integral druge vrste 6 . uvijenost) i poluprečnik torzije krive). Izvođenje Frenet . formula koje opisuju promjenu prirodnog trijedra od r r tačke do tačke po dijelovima glatke krive čija je vektorska jednačina r = r (t ) . prirodni trijedar (propratni trobrid prostorne krivulje). između ravni z = 0. pri čemu r funkcija r (t ) ima izvode do uključivo trećeg reda. torzija (druga zakrivljenost. glavna normala. osnovne ravni (oskulatorna. solenoidalno polje i vektorski potencijal vektorskog polja. tangenta krive. pojam vektorskog polja.jednog skalarnog argumenta. brzina i ubrzanje. Transformacija dvojnih integrala u krivolinijske integrale (formulacija. strana površi. ako je S dio cilindra x2 + y2 = a. Lagrangeova i Taylorova formula za vektorske funkcije jednog skalarnog argumenta. u r r r r b) Pomoću Stocesove formule izračunati cirkulaciju vektorskog polja A = y 2 i − x 2 j + z 2 k duž konture c koja se dobije presjekom paraboloida x 2 + z 2 = 1 − y sa koordinatnim ravnima. 53. z = h. 54. površ. vektor krivine. gdje je ds ds τ torzija krive). (Krivo)linijski integrali prve i druge vrste (orijentacija krive. Skalarna i vektorska polja (pojam skalarnog polja. b) Izračunati površinski integral: ∫∫ ( y + z + S a − x2 ) d S . b prirodnog trijedra krive C zadane kao presjek paraboloida čija je jednačina y = x 2 + z 2 i ravni kojoj je jednačina y = z . Laplaceovo i lamelarno polje). binormala krive. površinski integral po površini površi /površinski integral prve vrste/. a koje u proizvoljnoj tački krive imaju r oblik: d t = κ n . krive i površi klase regularnosti C(n). vektorski (krivo)linijski integral) – pojmovi. Stokesova teorema/formula (Izvođenje. površinski integral po koordinatama /površinski integral druge vrste/. izvod u pravcu i gradijent skalarnog polja. Laplaceov operator (ili laplasijan) Δ. vektorski površinski integral) – pojmovi. druga krivina. a) Površinski integrali prve i druge vrste (orijentisana površ. Klasifikacija vektorskih polja (potencijalno polje i skalarni potencijal vektorskog polja. 55. a) Elementi diferencijalne geometrije (kriva. normalna i rektifikaciona). a) Gaussova (Gauss – Ostrogradskog ili Green – Gauss – Ostrogradskog) teorema/ formula o divergenciji.). n . linije na površi. prva krivina) i poluprečnik krivine krive. dužina luka krive. osnovna svojstva i njihovo izračunavanje. = − τ n . diferencijalni operator nabla (hamiltonijan) ∇.Serretovih formula (tj. 60. a zatim naći sve tačke zadane krive C u kojima je (prva) krivina κ jednaka broju 2 2 . krivolinijski integral po luku/krivolinijski integral prve vrste/. 59. dokaz i primjene Greenove teoreme/formule u ravni). osnovna svojstva i njihovo izračunavanje. krivina/fleksija (zakrivljenost. 58. r r r b) Naći ortove t . posljedice i primjene Gaussove formule i Stokesove formule. ds r r r r db r dn r = −κ t + τ b . površina površi.

. [5] D...... Bilješke i slajdovi s predavanja iz IM2 u akademskoj 2009/2010.... Ušćumlić. Elementi matematičke analize II.. za pripremu završnog ispita iz IM2 (tj. Domaće zadaće (formulacije..P. Pripremni zadaci. 1979. Usmeni popravni ispit iz IM2 boduje se sa 40 bodova.etf.. ovaj skor sastoji se od bodova ostvarenih kroz prisustvo nastavi.. 2005/2006.. Diferencijalni račun funkcija dviju i više promjenljivih. Mihailović. Sarajevo. literaturu): [1] Huse Fatkić... Da bi postigao pozitivnu ocjenu. polaganje parcijalnih ispita i polaganje pismenog dijela popravnog ispita.. 1998.. 3......... 1991. godini..... a posebno sljedeće reference/(materijale. [Za pripremu odgovora na neka od pitanja sa prethodne liste i za preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća]. Građevinska knjiga........ 2006 2.... gdje je S + spoljašnja strana površi zadane jednačinom 2 | x | + 4| y | + 3 | z | = 1 .etf... Ivanšić.. Fourierov red i integral.... @ . s posebnom pozornošću na Poglavlje: Dodatak II .. Vinko Dragičević.. (X izd. [Za pripremu odgovora na pitanja sa prethodne liste i za preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća]... student na ovom ispitu mora ostvariti najmanje 15 bodova..∫∫ S + x dy d z + y d z d x + z d x d y x 6 + y 6 +z 6 ..... I...... [6] Pavle M.. Momčilo P.. 1976.. 61...... (bilo koje novije izdanje)...... [Za pripremu odgovora na pitanja sa prethodne liste i za preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća]..... Beograd.. – 26. Zbirka zadataka iz više matematike II. Zagreb.... Sarajevo. [7] Mervan Pašić.. Sarajevo... [3] Huse Fatkić.unsa..ba/). . Domaće zadaće i Zadaci sa ispita.... Miličić....... . U skladu s rečenim na predavanjima.. 2007/2008. za pripremu odgovora na svako od pitanja sa gore navedenog spiska ............ [2] Huse Fatkić.ba/)....... Matematika 2 sa zbirkom riješenih primjera i zadataka. Da bi postigao pozitivnu završnu ocjenu..... Usmenom dijelu popravnog ispita može pristupiti svaki student koji je nakon polaganja pismenog dijela popravnog ispita iz IM2 uspio ostvariti ukupan skor od 40 ili više bodova. izradu DZ.....ISPITNI ZADACI / zadaci koji su predviđeni za tutorijale iz IM2/]. Merkur ABD.............. rješenja) i Zadaci sa ispita.. Predavanja iz Inženjerske matematike 2.. 1988.... . Napomene: 1... Beograd.).... ... Linijski integrali neovisni o putu integracije (formulacija i primjene teoreme o neovisnosti (krivo)linijskih integrala o putu integracije).unsa.. te za preradu /za diskusije i rješenja/ zadataka s parcijalnih i integralnih ispita i DZ) koristiti preporučenu osnovnu i dopunsku literaturu (http://c2. (http://courses..... 7 . D. Naučna knjiga.unsa. 1971... 2009/2010.... [ Za pripremu odgovora na pitanja 1... Zagreb.... Svaki od studenata koji ne ostvari ovaj minimum pristupa usmenom dijelu popravnog ispita. [4] I.... (http://c2..... Beograd. Svaki student prve godine ETF-a koji ne ostvari ovaj minimum ponovo upisuje kurs iz IM2 (u narednoj akademskoj godini)...ba/).. Predavanja iz Inženjerske matematike 2... Liber.etf... Tošić.. sa prethodne liste i za preradu zadataka sa ispita i domaćih zadaća. Đ....... 2008/2009... / IP Nauka. student na ovom ispitu mora ostvariti najmanje 15 bodova..... Usmeni završni ispit iz IM2 boduje se sa 40 bodova. 2006. Diferencijalne jednadžbe.2006/2007.. © SRETNO! . Svjetlost.

j L y/ I) (0 J o6'./)? 0 ~ e {y. J (i. J) .::: / ' ()'> '7)::0 IroJ lor 7 iJr v Se /h / /I) e jJTO f f-<" In' J.' & /I (("q (a. c..ju ¥) U let! .x .. <==-:/ ad() vet·()./ 26. sld~ /(' v 510 ve.10.. u. .. llA4) ( d (flY) L.(/ 'j) e I~/Jl e/?~! q (vI! j c /..' J (~y) eMf ) J ( f/ 'J)~ (M1. } t o £ .P ( (V 0 '-..i( >'J? < .. j > __ ~)~ clj£s e(/ j C! /h .t.e Iru{4 Iseu do/>? <.A' ( 0 /1/0.'V0fi7o (J 0lu/ne &-r l L /i· (Q /lie Y' ( I I d) r (V. .' f-/v/tC£ I~ //~/ !A.J /1 C{ -z/ vo. 2J + d{ 2./' i XI'i fJ(. Cfie.. ~d r J CrjG{/0 ~ ..£ vCl 5'-e J a u It") f'/I / c.'e/Jo5 I...../y) {"('/r~ 5f- J JV~ .je v ) J' (M 9 .. /cup". CA svu. ele/YIe~ J( &J /Jel 1. f j'-C'. ) d ( J/ y) ~ It k o tu !u 3 ) kc~' 0 C{ 2...e Je v 5 (J5/o v/ (.n1t' Ir oCIw' ' CJ-..{ :: y eM 2.'/l UL S I /J? e (/~ ' e) L1 .41<7 (/. h r.'c-§ v.( -t ---/ /Y) . Cc jyj 7'!2 fJ q /l a 2. clol.. X .('/ )..'t 'A X ~ 'j 1-i.CA s jIJ/ v t - (JI -( I-f t1 to / ()C c/ ) 0 d s i u ~C{ A 1 /h ~ I. ...i r / c': Je t' Tu/lk c (~.<I'NJ l . vo..Ne .I r t. Cl J (. rV [.(/0 S M iG<.' e I s kvp d .. I (I/}) -'-0 o /' 1. k ~~ e//1 0 I C<.' .I/ y) ::./~ J ./k ~ d fleA S i U .s/ (YI·dr. t-( i h-Vl ". ..ko vri.CJ/ 2 V O{1l ~ ---1':/(0 J <:..n (frrrkGt / /.vi1 )-(M 5)/ . ~ c..x.' kq./. (/(!et!.--O}y:: .rlov ur/o va /h (A!~ ) (/liz) L"'~'M//?"O S a J'krJ.J r o J (or¢~ .to r 0 v II CM 1 \ lL /g v r/J ". .

~ /./. ) "'.'I) / Iro J( r"" e v s r11 e 10 'k.(/!z.40 £. .{I?::( tf. .:::{ k. /~ 'e 0 ~ /Y)~6 ( .) I' 7' e." J1. .o. y) L tne-c/{ d {ilz) / d {2/ y)J L ~ -11 x 1/ L b ~ / 0 (l d / 2.1 djJ .DcJrJ?oc/u re/Cl c....'.j j s e ~ -i. a (/J!ov (1)) ci (. t: j cr J5!"'v. u k I (d J k " jJ / t '0 t/ I< /l... 6 -'- ( !Z~) d'U if .VJ 'r ) Z-. . J ~ u /?!... (x.' L I' I '0. : (f /A. -e t ( /./ /") )I: =6. L. ' Q C/ .1 LXI d) ci q i e./0/1a4J ' V --( 0..riO /.JroS/-oY tlZ ~ d2J ) (0 se ol /Crtq .11 -.J~ . ~ . .~ f 2(}V -C :J ('. (Ii') ) = / -'j}/z'" j '( 'i v r' '" J/.'d f 5/~-vc< (for".).tJ 1 2. k (11 f)ro S J fa r ./ • Y /j6'r( ./ J~ ). /~1 _yjJj fa ) 24 'V ~.M-( fl1. 7 J i.14. ~ I. / Y f IT) ~/ I d .k" / ro J/I-(" 71:1 ' J: f? CA llli' A ---¥( lie j/l 1.'leA.4 ~e 'r CA.' L J/ ( () Ot ~)/ { t /'(. o (!!elf.4 1:-0 . (J <J i (l. jJ 0 I" I . J" Lj / 'j) ~~5: (I../.-~ fJ ~( 1 ' L/ ) I d/ AX X --7 K 0 z ~ ~(c r(7 )'-t="/-e: ()11 )-!.dp [2 CA fJ ~ ~) u v o d .~~ .t.. eukJl c!s Jc~ CA /J-dJ/.z . -'Jt CI.

) r---c:: C.J' 0 I.foy w.''I '!.J~·lJ~ )f l' --<°ro)1 .1 ..f / ~ f-) // I f I // Vol ./. 1.JCY f u n ow /1f '<J)w' -' / l)J.) "[ /.( "d w/ W:)L '!fA'dOJ! '7\/ (!) 11 I ~t/~ } //\ 0< 'h"1 ..J O f >0 J . /' 7 ()j ~/ l( /t-.. IjJ f >_ ~ ~ I / r! ? j..'Jj )W 1: / .'V:'j 8f /0 t}'y ~ /7c1y..d/~ ~/r ..t} /7 ty /'/)t -'_ _ _T/ d / ?f ..J' / (~J ! -. t/ O l/ns/ (/ I j~ J I ) ..!.0 -7 ( ( /~: t) (/ 1\7 :? ((It.I) .f f ~ ( (~. IA) r f.r· Q7Y. (1'/ _ j.)..../ b A . d7/rJ~'f ~ (' l~l ( Pry ) y.)Jtd_ /~1/ Lv0 1 }). 1 /(. J / VJ Q." &"3 h 'X "U j J 13\'. 1/ bv 0 _ .) t .L(/-.//r rrYJr J- I ~ I f) r ? / ( Ih : 1JP+­ \ I'IIJ 0 / ')1 17(fl'/)f .J~J fo~tf --- U/cJ)j l.AS ! p /fJA I I-.Y .(/<. )c.s&.. ' I- r . // 1/ (I 'Ii) f 1- r: %/. -: (hft)r 1. 1() V 'j 7 J I • f U? 0 11..-/ ('./ : 11 q/IJ.. _ 0 -Z:-\./'-lr>aJ..''1-: U } 7)liJ ? : ( r~ (!!) v o ( 71/ 7' . .i/J:JW >Q-I cI ?/ ~ : V). ~c:: . (f"Y ) d /7.~ r')A O YJ --or ~} 'or :J.' [f-./.0 j.: ("''( ' "1 ) == l( .I J O oj? ..1J'r? tI L ~ u .//l y? A .J.(i f ry ) rJ/~ 0J! J.~ ' j. /o'F' ..r r Y --9 r y l)'} IX '7 (/I-//}) Y? Y I.:) j (1 o< loA Y ­ .f' r ~ /) t: 'J ~w ) / Y. r/ I ~o1t?? O / b y o t/j(/.Y(~J btY'J.? W Yl r ... .? f) ~ ~rL '. I -. ). u./ "16' .l P d/(__ ' 0 L/ \ I vi ./J f -' ( ~/) f ~)I C)j'~f J .. ( I' I ~/')tl/'1 <"'J ?~.~ 1 ? . ( / ~/ 7 )t fY ) '2 J( ""'" (h/ ) f CO?.r C) /1 ( .).) r7J £~ IY(// / i f l) I ( I'Y J--"y)" f .~.

. 2. s"'iY' o o--iz o L.{ c\.f{. ekv 'vqlf/ltlJe / I)e-k o\_ .JVU 'ku k /J / U U4 UO r. d i£j.. 1 6- ~~. fYl cd (/ u"- J/ elfPc'. i 6 ~G-\.oJ I vr/ " tvn ( f 5 ) U f / U ( f /. 'i k.. U (tJ eirl'C I VA ( Y'7 ..' r t. (J(rC .. } 1.ko" S U--(YI . f ~ )' f' fa Lt. <j .>7 {/) ./71 ('1 J J 1 . t o./ 06ru\ { /'tl) k 6 S k k U:3 /r. NcJ/ jJ r . ~J [\ k 1. ( t>- (1.V'Z.. S S J'-: ~q A 0\ flU k 1v/0 Iv et r I he d.' uJI paS i ().(Ake.6j ~ I t. OJ{ J. P'/og ~'J Z.) cJ /VI t'f. / .'ko /h f r o .\kv\ d(A j t -f'(/ ()-1 Cf ~j 'Y/] j 0.// Ie)' ().}' CA d~/ijJ (./ / 7:. ! t-k tl 11 .G) -~ f 7 (J6\ C1().Xob U~)os lb:)1' k{/J/~ V( 10. k V9/L J1 t(.t f /Ie o--.n " () k () rq k e /)' D tyoY~/I'A .(/J'l ~ i eO (~.' ".J l:f.~) e/1 [.sCA (1/h !7 J ) i-c (VCA!O /h [(A/ b] ~ //7.J. kv. vc.j kt/povq C~5 kl/ f it b Y u tyI{' t n ' ...) ':: T~ dGL )' e.) ("-J 1<0 (l .rJ de J/(J/J f~/!o //UJ) -J W . (X&.) -----t p%Jt. /' lc UfJU X f'U ( brO 4.J !j1Ll~/(t) j ! ef r 'c I ( elf. C b / r2-) v i j~ c' 5/6)' I \ j( 0'" /G\ .. (A I (J' (.' Ja­ ~ [xO/ r'1J ~ J'/o YO ( ku 9i0..) !{A Va.CA u (A J C/ 0- je 0~ U 'jr~J L U.. .' .o / r.6:J r JJ t f o! 0 0 (f (.k 2.1 10)'. {.5 tOY V (Ie JJ Je of-IDre(l 6\ ~O. x6-[rJc.{ ( // .11 Y 6-X :I' I .. ] /tlo..j ~ ! UI J (2 /1 2../f / d1. J P . CA V. 0 1 E v. y " ~ /' 1 f 0. ) . k v J !U U2. {y.k. U f\ ( L u ' J ~) e . .. f) .'J/J "~ 1 r eo)/} I'A -!~ () kt ./(J 11 ilr-c. () t tlJ 1S I. /Vek 6.:. ku:J /0.1 o kcA 2 : cd a ktA b fJ U 2:/1 05 /..2 (OS lor LCc".' !o5'-: D ekvi 'vCA1-e.

. v -1 -9 j\ /\ YJ >[YJ J ? I. } 'vF V ( f l/) 0(1) ~- \ (\'1) r I') (' .. J of 1 '5 1\ t 0 (~!/I} 'b J/ £'7 /( / .1 j') tin?.If ... ) [ 1/ J7 o //77 . .. D J. 9 A I/ J cr j 01\1 l ( z1 //1. (~ ?( f/ ( v..A J'. S/ .J.(° 7 (i/J ~ 7' A ?.// 7f .f' 1 b/)1:A .r.t (-Cf Y) ./'0...1/ wf '/} ':L::.OJ c/Cl! tr/ . l j r 0 /75- d .)../f .7 Q .){ .I /cJ ~ ) --. J :./ b(i)/)?/I t/ ' ) ( ':{ {O /7 ? J/ ('V / °/1 ~I) ) ~/ I? O J .J f .. Il cr. -3 (~ /. I /\ >. C V Y Y7 :. / O .fA 1'< w () 0> 6 ' 7/ C /'! () } l. -/ rtf l(/ j I) r Qu 1{.. bf ./ ) / 0 rJ v:..t rd-:.?./ /' t/ '10/1 lA /I 1jI A:1 (OJ 9' '1'oJ-) /7 Y .\ '\ f O 1 -._ \1 vi . IV 7l '0/ ['0 h/')1 D.f 71:.1/ 7" (II... t.° I (/\ <tjf7f {/ 7 U~ I.( 7 t/ .'jn-.. ~ <./l y)A'1 Y7 ~ 5' J I 0.I. )'L .}/\ t71SQIJ). ) 7~ )-~V.7 / ~ r 7- J'~i . O J' .LJ.. I V:>~~N r.I (Q!r 7 /7 -..? 0 ">)//"n/ 1/ ( IJ A.11\ (J 5> ! ~ J ? '7 -i ? \( j ('1.jJ-1 ((! (../ (kf -----TJ w ?? 'vJf )J) / ./7! 0)0 d J i/~/ o7 0 /.> 1 >'/0 /(l v'J 0/ 10 / . f .10 1: " ~t / 1.../ d.:?t/i t770 ( 10~ '7 ./ I f 0 J f /) U J t? W /l 0 ow. U .r.. ~f / ) U 1'. . V7 ./ I</ .)/IJ} f d C )11_ /} -:/ -! (/1/ -'7 U / 1/) :::. ? ' V) Ii'0) '2 .I)./'Jl !/ f.I ./ 'or~/I/ _J r ~/J' ". ­ '.i S-O d f ( C ~{/a /r"'J::. V f --. . r Y/? .t YJ( /:J ~! _/ . Y ) .// -o-.t ? ( 'v:> I (. Y?'>f 't I . .' 0 .. y 1/1\ 7 ( ( // ( I) & '1] °1 1\\-" L V).../ /) __2/( )? ./ ~) O-"v } ..( V?.I !dr~(J.A S 1 ~ /.I \0_ -p I I / '\ P /f (7 ~(/ I.l ) .l-j S I ~ i 1__~.Jt! f/ J'o/10/t0f '(.10. J 0 vi () ? :f i? Vv' ) )p .7 )I . .? / ( u/.( ~J '7' &-i . YJ (I (j) . ('1 1 11 V) '0 Z J-1 fiJ)i vi..(// /l ? . 1 ~Ji . II) 7/ rf\ /1 ) v r "7 \ t'! // ) ~e I (~ j! ) ~/ ~ '7 C? J ) '1 '7 (\1) ."7' 0 f ·Y.-f~O I I Q-'\ .J 18 r7 f /7 0 IAJd ]. IJ ~/!_//t -Y. / 0 / 0 ) ~r // !../A / // n /~ )/ / .)! 91 YJ)j '7 ('.! CZ-) '7l /0/ } r 1 'P 1.

/]1f t I ' J' /j/ (/f / ( (2- / &.'e// j(A.' CA f1'1 f 0 Ju JG(/{A S U V ". o-e(l .5 4 ( &x) e~! i ~~-(vl! \ G /a l ore! . X .. /~ J(/o/o.AY (/ .~1" /7 jJ 1-0 r forv R .' J.1/ * LV CA.7} f' o/(YI cJ m o J ret /) / G I' !) :J -e Jc u !' 0( J!( ~ U S u gO -t (f) )~~ l j e si-v r /l.9 r0 l ' C f'/l 'CA ko ) (' -e :. mei u d..) v. 61 S 7.' 2. ~4 I . y (1.A. Ycy' 0'c P'" . 1.!J 5~ G{ f /"r.'/1. i.'. rr-cl/i/ JI.01 (4~ 6) ~' o f" ~ /h 0 7 0 if.' v .. :.) ( /}-(l 05 u( .e ' [ A/ oi) . ) o.S )~'o/ c. d (X. " .II-). !-put' 0 /Vu .is../12./ _ 1. (0.' e dr J (f.. dU.. J) 0.' L CJ /. ' q Ief! (Y) I /' e G 3) ~ / e-- ~' f / _ I ...) I' t od i u/ '1 ir J' ao~ro ./ ~ j r' e t[ /e i~.'YfA ..X J I dS /{ v. dVfA . !on/ J/ol'ri V r 1') -e (j. su j (jC( I( . J (~ /h ..'e/l if /hf' r : {"/I" a J ' /2.((J b.. =: /(! f { J{.re of J / (G~j Jj y 6\ j 6-!3 1 ~ K ojiC/l?q j 0 /helr / cv j C7y f 0 S f LA { 1..l. j '/lV 1(7 / 2./ f:. e k v. {.' z' J f' i/' [J ¥.41l!5ii:T ~ J:~. [ j ( J 6\) 1G\ 6-.("/ C\ J 1fA 6 It ~ k. j )' Je/~.. L/ s/t/ G". f 1/ e J. J) I '/) J/} 07' rei /') '(./t)_o /0 6.i/jo./J/j =I e? I' ~ ~ / if ().' / I t' (( / du. G /J ! L-q /.. ) J(A/j) ~o / / 2./c 0 . raJ' f .J~/' J.If} () J l (} /' / t t' /l i [7 "I J~ da 2-. /1 s /'. O'{(!) :.f I . (Io/A) ~ 0 ~ AI (J :s.i P oiref PI{ l05 !o)1 / r~rJ.q J (XU) (fi ) ~ L/ (? /111/IV)Vft/ f 0..' f/U! 0 k .f G 4/ -. c) 0 /.

-. ~ f:.. ( 9') ~ /} 'If) -}- r 9/r ) I > /} v' .). 'I.!{/ '7 ' / ?...6.c.) O l//'O/ I) ? r!S //~ 'J.r:?-y 1/ 1/))/1.....0 y..~? 0?f /) -L \.'7h~r ---'v?V iP-'OAJ~ -z..~/ J A Y}! ~ S.).~ ?.( J) 17 -/ } lOY) .fj"Yl7t--t'T'i ( J d 7-0.Ij IJ/\ D 1/1S Y..9 J) I. U/ (r J') .1/ j /r } / / .' 7.. 1 CJ V)/\/1 v-. 8 ' / Y 7 ! {.? ? .lwj (1?) 7 //7'(._ y(._ S (r (y J .. f 'YJ d / ? :/?S O~..v. 0 /. Ok.J' . 0/\ Z o.). ? .0JJ'OJr/ .. r./ [ j 7 (/ /7)! / i y Y] :.I cJcn.')y 5' .... /7.rOJf [I'f7. v n. (0I S' P oJ l t'2 ? d/ OJ '0 / -Z / : / F/ Q (:I cJ 2 I"/ ()/ B Q ( X '7 ) -if Y? 2 cJ f7 >.["7 /'l) 3' 'vrr)r:.?.> rJ 15' X f.IhO ..I F t //J cJ .. :J ' of. Yr?//'O. ·J / O) (0 1 cI j lY2/1) J G(/ [f 5r) c...'''7 .. J Co ? ( 17J(j)1 f /J ./ 0' v C/V if~') I / 'Y) . 0 / } o~ 'II )-? r '{~1 fJ' '7 b.1/ -<I ( f7 1\? C) .tr ? / '7 / "11-))! f! //'/0.?/ f 7" . -1i (J/ o.t."J y. /d? 1?. »./ '" (.J 0 f f 0 ) cJ / 1 9 .( "'?(9A/ - (j) -.'lO'L'?./).J ". 0/f/ < r./W 0<12 0/ "1 ri t//J # ! »-0 / ) / ~(/ .1.S.'77 //l-. II) I } r V) \.?'" ---- yayJ./ b.J Y) / 6r-. i ~ \ vh75 fa / / ' .:( II) 011 »/( ..:...-~ l '"" / J .-L . /' IV ~ J I X~ J -. 5 J.'-'-J ~ W ./ "'1 W ­ ):9 0 )' D.Lf/v.rn J . (0 f JA (? C ~ ~7 ..-!?! r. ( 0/ if _ (/ ~l // YJ J b -./fO I ~ .-' .Tjf !/JS-=.. } )( \. }/~? ~ Jcll7/ or! .p_r' ?- \? f'?/ ~.ir: r-n: -=: ("5 'o.ry.AOjI'OI/ = l . ~ Y2J ~/ y . t/ '!/ -z / .I 0 :) () jf.J -J.I YJ/l 0 f ~:.. ?f rO"2 '" / / 0 ?1'j ' '/ }? / { ) tI 0 ?f ./ ?/.. / )7d IJ/ ~ . oj v'.-7 Q{ (l t/ I? I t/t?y/vJ/ )r}t?/QrJ v'/ 01-/ tI ~ :J \? 1 by VJ/bn /f --vJ(/ J-/01.

. \/( J I< 0 jt) fJ /' e /11 e /} jr- n/) is J r: Vof 5"l uvo./C {x t yJ -t MAJ.. 02'--('. j v/)'e 0.2vvc. c/Il 5v /. ~11'1 'C-( i e Ie. >: .' /VL tJ L I....el1~ . slufJ O/k -~2"" S 0u (J . "2-£J I jh fu Cko~/'J Ta '6~ S'i ujJc 1-1 va a ko I J' e 6 {VOV--f' /l CA ~ K {fO ~ /7 J~ -:: [ IoJ . /I .- kol'l' C.1. .k'6 6 V / 0. 6\ Z it (L)( ) dq s--e /-v~ J /e- k {fa.:--' ..n t t r 1( Gt~ /h fJ .1// (1 ) dV!J e k..' CIZ/VU\ Se i Gl(fkc-\.0 d t ) yO---' o Jo~~G{ to. J< (10/ ~ ) ia k Se 4'/ Jet J~ j -e 9!K2~ f. '" 'P CYJ ~ 'j' -c .- r f ( l/JO-dc( f . ) i) ljl . s lup / -1 ( c tJ L ./J e L ' / .?') / /G( 1.'v.01 I /! C{ S) v? I Jcv:J!?? /( (101 ~) Yo b-J1 ~. fJ (0/ 2vd.{/i-rcrs-V'e 0. C1< e u L J Co'6 j( e S (0 ({/ : I () '-:. 01 oJ {7~' 0 !vo/e G1 U c.0 Sa J( 2 61 ( j ' e J/J (/ i t k v 'j f.. /.d tJc poS IOj/ okol//.di iJuo } k. ~ Gk~ ~ o. U .ohru.¢ll (/vt.1 '==/3/ i. l (0./} AK-<:J S U U) ) .1. ~ J (1 .' 6(/6 ~ /Y) f! v5 / 0 11/ / '~6.1Yl CA. j e u J rlv t.1 Y k.11'~ Ski/po.J{ ) 'J :j 0 ." z..tJv Uri...I (' J U kU9 / tA. \ . /Yle 6a6k e f/y G-)( Urx / (/C.' Ci t-a...~f?o6' J4/c)/Ji 6~ ck /!2 6\. L(c./ (It /'e /-'? orq " .To. ) 4-.v Je ( Svc: cr( 'i "'/C"j'ove 0 ~oie L 6 rJ L.1/(} Su!!"JCI/tl ll- 2 cA.. qO. (). ()StI 0 V.' <s ku I SvC1.'6ko..) 1:4 < ~ e 1. X .. 10/1\ J' e ~ 0 rdf)"u... o --6-vo r./ 0 0-.: cA .5vo. 2JA/ e d1?} '6 Li.x ) CA 10 "v<A~obo!/.-dvoI'YdJ e () .. jel."S u J 1 J (i) . Cit /r.

!Ve-ko. .c Ice Sad/~u~(A U Oleo /I/.' ak?J i q f! oS I C!.?/ /1/::.c fjo f. e.CA.r/ck . ~i' //' ek)'e /'.r?/1 C( cf (~/ t o] L Cl ~ i" u C VOjV) \ <-rive4-/ U let i~ eA d /lli. G ke !Dr~ 9 (}(Y) I/(A 10 )'0 11 X1 .J f?J'/ 'C: ~r(A} ' k ug /... c -. 1- froJ ~ 6/! sJcvp 1.. ! Jl.((v..-I.'/ jJ or 0 (/c./ ck( ' /roShYJ" Do-. cI0 vo I. Ir /! 6/0 ()'t·vt7Te. /" b. "-vot/~ OLL o. .-)& ko /7verge/?~/J u /Yldrr"i5Jco~ t-0('U (t ).J4 / C J 7 60-6k ! k ug/.1/ t1Cj'ed/!O\ 10s {­ ~ «. (C..} O/1? / l q ~" Ui v / G A /il e(. 0101..--'c " ...-nC!.k6 f) 12-.' e t:u-t ~ jD <tr-U/ i f'M.-ec? o /' e ...6 r.e>:y (lTDJ &q X &zce/i'lO J. s kUjJ'A.f" J ele~Mc( 1".. )' 1/(/)/ C( ./0 G-X .V6k ~ :::y ~·t -{' /Y1 0 S Vd'! J e ri«.' !/r:X} UCla ) ~rc)..-r 'f./ 0 loi~« Iu. . v C G (J/f~M O / ). -Sv-u\ 4: ~ ..a.? cI ) 0 q 1. leo c l ~ / c: L cA.X) 00-0/12'/ desL/(./vJ t~t /l~ "1 A.o#1 s JufJ IOt G Ci4./) 6. V/ ~'ej/! o J f /l/~".. "'--' ~uje ~ .(' c.0 jJ oJ f'?Ji / I' to-G k ~ .X /! 1".. [({}) ka (J Very /IG( /II -( c Z:. i eop' o d cc ..2~ jlfOS 'L / 2. je )" .(~/\) S 10 C( ..( '2 qivol'r" /1 ...i () .0. ( .i: eat () d Q cl v u q /( 01../.S' Cz / r :(. ~ 2« Ivo/e~ L{ . J ~ t CAG k.lod/e Y jNI/'CU/e-L u/! dICe 4b :y -=I 'J {I bt.' dovo :!/zo dCf 17/ eyCJv ko~/et'J1~/l f y.. ' K ..1//t 9 2.-.?7e !o'd.". ~ .(@ leu. kU/0\ e I tv.J[j .fa -t-G( Ck .tk«o f' OJ/'//C4 I'.

1 ~jlI .'-€ / (A.-1./ v~.1 - N~kc~ J'~ X rn e.C( ¥ .J d ex'i In ) L ~ C .< ~ IV f«L v dc j er dff!)..J ~/jqt#'..:f /:1( cJ a/ <. e. '(4)/' 0 ) -e j /-1/}) {~.'0 o. l' I /}? O ( .V (Yj t-o k U'. 6AlG' ~ '1 / z. ..7 fzt/~ /J /l / '-.{ v G\. J cI j(e L. o!.f lor 7j zV t1 ~lV K-~ . ~ f rO..1 ~o-c>. (f/l ) )'" c-X f / Z ke> /J? n r9~ 1/ /~ J( XII)) ~ ) ~ 0 .. -' 1 ) ~CA_ ¥ iJl / ) ~!V 51 e c (.. 1. /l o z./YIj2 ! eh.. V ~ 1.k..// ('~ _..2 1'0 S 'fa r . ri : ~ d ()'. /)0/ 0 G If J /" f:::) I aIeJ/! I I( ~ ( )(~ J j r C( r / /tH~ J~ r / t/L Ce.L/ Ij'eyov <7 Fu /! J ele /h C-l ~ fj7 f. t( ?:! lor~ /J / 1 6. ~k (j . A/ v =I j)1 (fi X -1 . 2<A .e /.) {"~) [ .?Qjovoi. kA' l u /! j cz /h ( f i ClS fo!'v /' e:- .s. /i/2 k (J£ k /l -.[ I!) e!€/fJ f/ Ut.P~~ s~ 0 r/.t/l ) C( L.41 j "( / e ~ otfJ u j1 (L.'f..stor~ __ X ~ . L!~/oJ' /9 ~1 /r.!1? (/ (" ) q e ~. (.2- ¥- 0 G{ C7 f I. 0 Sd.J-~ k<Jiv~ /1 .7V i O z-/lc.~ rcP} ) ( ' L eA S fA. )1 e . ~ r S v~ 0./ /Ve~.ac ini=~ =:!:J:>17 /l ) ./2/ C. ..r/t ic/ (Jr' ...N / 2. ~vv.'yo Jo. / olof - /V 6kZ( j ~~r (I d kt .J (0 y ( --=-t./ 0 f !9 ~ 1 AUJ f /lI I ! j/ s. .q I/'/ 0 Il / 2 <c (. t Gt /YJefl/6bs./~ / G (']I V /:...d .-.\:". /77 e1t/ck /J/ J' ret / / c' e/' S . /VI C l ost') 1 f OG le<. /?) .. J ~ s < t' . / b / 1 IV.q j '.f/11.( 4-.q )/1 / e/) fu idJJ bc7V~Yy/Y-(/l 1/ 0 5 forc.f JL 1 ""2. fl! (.{' Lx z.7 / '1 (v 2 .2q !11 C t (I' cIe.v /le/~ . r'l /) V) u ) /)? e J e e ~ r e/lZ I 0 ~~ ..-e / / do ~ C . ' _ / 1/) j1 /"'L. .o ~.

/\ S 0'7' '0 7 <. IX d AS 'O -Z ( '0/ .)f .)J "'~ '1. I t/ ' ) ! ../"03? YOrO ~ I .L V ? / // V IJ / YJ-l f :/r.J w-y ' ~ rI---/-. "01/ .) / YJ? .{o -: y -<::::? 0 ~ !! r(( ~ fr X(/ ( ~ tV) " )/\-0/ s() Z VJ rJ ~/dl.ld-fu...ry s' (°5 / Wi ) t f. I\? -y S }J'04/~!(.2~~1_:!J /B-/J 7 9 c! ? (' '10 d N {pfiJ A -z.i ?vy) /7 /l 1Q'1 ~1 (~)/V~N .- d ( C2/JSC/~.)0 V..J Y) /Y)f 5' (If II /X) / >[ fJ/l )? Jot! ~'rI )f d)(J - . I t/ /\ ..'.I 1 l/~-}YOj d J ' o b? ? I ~ --- ) ~ YJ''C bf !0J.'/ 'fJ /10) .. ~O _""\_' _ //Y?/'OA ? /aJ{I O&{/. /iJl }?~J) ~'_.[7-9 t ~ i/S 0 i/(b 0 ) (!j9 ~ 'Z" f X 73 F. --( 6DJ5'7.t?oJ. ( ../71 ~ IIX ({ f?fI) ({ I 0 (X (1 ..t7 ~ / 1).\o~/ 6/ /\ i/D/( X () ('1) '0 7 .e ? <" l ti/'~~/ ~. ?~/lJ ( // j'l//1W"7 ~ ~ ~ -. 7 ( .JA/I~ (v/ . ./cJA V r>:y -" 0J.YJA~/l s>J)d o y b/15 ? ( X 1/ b Lv'. L. 1 Y ~ X / 11 (! :? .orJ')oJld~ . .! / v( \ )..-J /~ t/1~ /Y)) f) j f t/ - ~~ ) . ) / 1. / X.) ~ .:! ?): if -..(~ Y . ' -_ ' .Id/lU ~f ...~ 0.IW~~ _2/ / \(fYj d 'Vv''O /))C2-j J v ) d /1-. d ( o >(?N - wdf cJ ?"V J (t 1 '1jt{) i//9! L/ J 7.l/lIJ ) .:jOjS'o .(.J W 17 ..d W //}?-) /(7 .l5' y?/J.yft?/ b/rd/~ V 7.Y(( ( N J 1/ J.! ~ i3/AJ..----(7/ 1// 0 > / ~ Of 5 ---- .l jJ/C).X IlfsJv'f" : COv'/.u/..t P /(1\(( f 1('( [( 5 I{~ -I.! -.l (Jjf ~) f 7 ( U X(i/l.)/(/(/ 91 . ~ 1//7/ CI ? d J/ ? Q J'Q J ': / JY)) luJJ OJ/ W <J-l ()1 X'" _-...:JdJ} 1.JO!)O/L ! d )..>N '7 or) 17 ~ 7. . r vI/vI} 1° /t :.(-V""..I) d.// ./ hi -l 10 }./'/ 0 . .)O !Jl )W /) ?./ -~? -o5" ~A7 <:: :. S (/-1 P"("'/N) ( .1 1 'bfiS .. j'o '/ ~ Coo y) ((Y((.

0 . /'1 s -e .~ c-o ./ (I c: } _ ~ 1 1 -'1 *' • !l se j VI J 0\.( ~ Cd [If 3 ) ( ~ ./2 ( J . . t X. ~~ v u I'i ~ r< /I:.' .f. 'j ).. e ~ r/J.} (. Ii L/ /.10 9 .£.. ~> .C J~' f' j eel e Oy D ./ "'l (U :'I ) ( 1-1 r.q:W .) t::) j ~ :)1) ::.~c/Io/1 f ret I ( (U1 . y J (1// fe( ( A! /y ) ) tj .4'/ ( 0 .2 /r / ~ of/} ei. '1 ) ! cu(~ .O f'" / 6 C r/ q I . [(Xf)) ) ./7: / ) j q 0 d (' I // . y) !A I 0 PI 0 J r' /" 0 r /) v d/ f S u' x/ y/ j 1 I A1-. 's C( / 11 /o. *. S I) f (JL.KO-. . II ~L //) c/~/11 f/' f if v e Ie fc.' -t' U Ie (jof/ j) Gf r v .>._ ~ e.. ')) ::. ~ 0 GJ 2."u /' l.'U pro ~I C{ ( / tOYU K /I uvod/ k 6.s cJ £: /J C' S kcA!C. Y) I ( ill.. 4-11 t:v1j­ ~ c4 1./ i os fvT .( 'j. (/ J. "'. L a e (AvO/A 0 J u (. ./'v c/ ~ F ! tj/) - /J -t' 0 f?/l) iC(1l e // /1 / / 7. pro/21/vJo.. j ) l J -I u / .6 /2 /. c:. d eY: /. Y!­ L .' ('6 'G~ / ~) / 0- ') -..' 6//'( i/ .) t1/ X) ::.( (( ~ I< f { V e" ( o /Lr ). / rcA fl 801. rS k/ /105 " Y (J ( O S~or / /' fo G-c/ 6- Xv P-IfJ v~ '.' c:>. V C\ 2.J .L.''//.. j .!r~ ' . /c '" ' e k cp'.(/Yl.. ~/A u 10 ' ..7 0 Ch 0 v U /J <9 6 .'..' ..( J 1 .-. y) :: 6 1.~ fP s J.CA k 0 )/'l) 1(' I'JfU 2~<.

/Fd!2 (/ t-/.If -..i/\ F i W' vjy./ fJ c. 1:/.2 rJ Y) bJ)! /' o/J .?- 7 b./ .v l-C-di I t...(./.7 v'c:..7 1-..' /LI/ 1 -:r Y 0 '-' (~(/f) d .>? i./ 07.)/ /0' .- .J..lId? '.cI w 0. .­ 0.) /1 {) 2) 1) ')1 y~ . vv ( !~ i/ y I) 0 /] Z / oJ j ( {i~J il (b raJ?) 57) (:~.(1 0 1d ~' CJ ). TI) (1'> / 0) -= O~-(O /1} ?' 0fiJ.fJ d / YJ? WI'} .1 -1 uJ ~1 S 1.L ?.< /? 5 /} w'J/~ d / .) ./S'h . / (r I( 7 ( (~ : x) ! y'? --i/f .{~l 1/ ' .Ut/cI) d !! /.). L /// >1 0.1 0 /\ 2> ct ( ( f' (1/1 !\( ! " /?fiQ ) ./ / .J d 5' ""/1 P " G..<( )/\ (f fo". ) . ~ )~/ / A /}. / ~ n ./ /</ 'J f c:J.5 <: ( ~l. //I'0}. oz / OM if ?.~"cJ' _ _/ ___ _ _O_J _ ' S''J O}_/_'_/\ _v'}?j__ _ __ ~ ~ U "cff 'V _ ("/7 1\. ' l "1 -v-:Y/-< ! 5'~ )?. YC t.~ S l..) J ! Y j c. II//l 'oJv'dWdJ t.)\ ­ 1 ---l' )/J ~V/l}J ~ 7. J . .// ( '0 )?./ ' 1 '0 / I//I? i/o 60-) -" 0 'f\ 'j ns 'of Q u/ ~ --./ °1I()fi S /J ) -S-Dl r/'..5' 1. I( WCJ (I .j0>j 1 /?(Y Q ocl .I./~/\ 'y) ." ' (/ z.

IX.\ / / (J! 1 .X {. ( I j' u J - [1) fA k: . }) l) j -( 'j/! . .' -( f!1 2. ~ cl~/ dc.t- & C (1 / . <-j Jl' Jl/!} C J) X.. 0 JOb~' '"/" /I 0 f -( ~C. _1/1 ) /1 J' .//OJ '. 1'. ~.> L df . OO~L- " ../ !e¥{/A' q I tlo! /11 £' b) )1~'-f.S(..'-j) ) --j) ~-)/JII ~ 2.. f} -e m'. f O~· 1 C 0.....j .~I '--. {1] JIlt' /11.n 1 '1 ''7 V (1 0 011 d~ .'vo C I C/ >--)) { C\ kc V cL u t (' j'.!kl '1 {A/I1. / 7./ ) J(. u / -f e ! V-{ ./{ j eo/ " i L ..[ j ~ y .uj.' I .~ / t\ S F·I 2-fI J f' ill J&.J eJ {' ~ kosi pClru. S hA:~ 2! 6\ "1/1 'I f ------. {jJ ./ I ~ clf /l. Y / '2. of r>1 0 (1'1 J' [.. '/ ' .. 2 0- . {(Y1.. ~/l /Va.J 4 L\ l D U J( I) j1 f.\.}3{}J 4Gho . .~ I v / / r e Gt I' 0 /11 U /I 7' of ' I CA ( /. e d/ u !L rtVl l rLA til {J r 0 oS fe rv C l J) ))oa) /) ~ ~ ...' j -( 'j) ::/ / J)) 'Lt d/. / 11-t.) ''2. J~/J r//0-' '-" /l1 ~ / '-. Co I !l XI J ~ S vt X ) (I 1. 2 fAX d p ~ f ~ if ) " IIX II .1 (JI} ~ . ..Iv?..J1 fJ I 5 (() Y U 'v' :t\ <: C{ ? '''}/l: u II t //. 1.h. J (.N. Z vr /'(de J/ A~'JJ/ .1[7' -' 1 (1 ' .: } C [Cl {J If}? ~ J -6:j. )i ') -f Jfy}) L r . i (4 f'.'" ' .~ //yJ-' ~) (.'· ad-~ 1u 'j~ r ~ f rqs · ur 6\ t LutJ St/ /1 JL f { {mj f S' U Cj / {C'~ /0 {/} ~ f vi (el -.'j f/ L ~ ( / . ~~ (0. <A CJ ". I. .:: Jo.j 1 L L b] c.f/ ~) I u' )) (~) :.' 2.) ! .t' d a L s f:-i I f ().:: : " / . ~ //1 .} Jf . ~ f G"" ~ J ( /'fY~ 1 f ~ (1[}JII ~ 0) .( (l~ ( (~( ~ I I X~ '!). (.--+---.-( t . 0 .J '2.-t 1 £7". r) /5 f) 6"1 (/ .. e f) X ~~~ -f llJi~~~/.

~{h/?'7 7 : (/ .r>?v ~ '11!/1 ? /.' ////1) f. ~ C7: : J 7 (../ . I f S) 0j./~ / • z t/?tt/ / I P ~ .7 . I. II / jvl/!(i. '/S n J / J .- -~ r 0/'/ //I'/. /0 ) /.. ../ j j' -/. X ( vi( j 175' -__.L1Y)~r. (~O -' it '.f~? ~~ !IJ} .. / / /1 CJ-} 5 C)Jr/ :9 ) --1 0 r:: u .f </ .7 '0 / I Lrl"l 19 x: -9 "'­ t- 1 ( 'xy)~f/' -./ 'U ~CI /' . " ~} -:9/ .- ll) ) ( ( -}) Il l/I _ I (40 7' rf 7' !) 09-':. J ~ vii / til Ii YJ ~~! v'jf# i/ /Jj ~. ' " r) II/I! 'M ~ /(J-l: f} -: .-// -'C i .' .. fJ C) / • V" .: ./ /f (/ _ I 7 9 X ./ 0 >?/\ 0 1. j I . . J n. --. .9 u/ ~.I °7S ~ D-J7 7< j1 /\ 1// /I ':?I) ".1~1 ~~. / t..­ J ?/CY SO.. J j . / '" ./ v y Y2. SO J..J ~.? .(9.?/O .?j / Y.-= '(J 1./ '//r. l~ " ' [\ PQV Jr'. / /..I d / ~/./4//~'/ if / / [ { ../ ../W)Q J b v I. "t /1./ . .(4 f/ t# /'~./} I:. 1/<V.II 'C I£/. Yryk I i / O} .j' _L i//hrJ ( /I/-3 U } _/'i}.t..-I/ I"j ./i?g . ' } .'/ ?./ /r.//.7' /7Ft 7)/l ./ ./ . / .:/. / ' .J. /I '" . .JZ /)-W. r - V ./ ?'/hf / v'Y ) ~~ o -. yd (\.) -lfg([ +/ -._9 67~J ~ y :/ /l.. /1/).. °-z.j 1' /l ~/ff7 'd/ fiC7 l/ o } S 'O J j . f/ /() O ~'./ ~ L.. (J j d (A-IIIII/ C' -. j 1 .o J ~ <J---r 0 0 j ."' ? Q . /- .)? c/ J () 1 OY'!//I ~. r.. f~ /I ~ 2J) J .V-'?Ii/ //!! ( [ f! Y?J .f/i Z j 0-}/ . 0 ).1{/7. i /l.? tv J0.fY. d 9-'7 -J I S .\1 U/'v)/ 0) J./'! . t '-.j n~ y. / Y? 7 ..0/ .:::. )/.

%.' : "IU-./ / U 5' L-O V7~ (UJ) { y.4../ (c/.:::. a 0g l vcr ~J~) ~ J . oJ t {1/ ~ (J 6 i/()-~ c~ Vr ?~cLfl • (V I i Jf ~._ ( -')' A Uf .U~~ . 5 -c: C (! 0 ~// ~ G~ r /P D 0-. \/ C { f' e 2- ~~J 0 v e l .'") ./ vu.~ f&Of I C('5 t-o etn't(-<~J'q.r /.) f E < D J J' /1.p/~is/. k q /« 1.2-~~.:rl /" .< pl-e yOK ~ J 1) ~ 2.ve { Ie-"!' S 1..)~I ' 1 >~ 'l~ 7.:J/tv~ U .(1/1 ....rJ sluz'<j U k<? t!J I'lck.E~ f'.( (/ j) otc: ( '( L'/7. ?.:) G~ {U f tJ ..-.c 6.> ' . .6 o ?flu.'. s e.L .- /~C(I~/} ' /' - IJ. C 0( k olJ?/ /~ Ie S htC})' u - !~. ! 1//1 /.'1 p aI z~-'" j CJ {O T _ P O//y' 1 a z.).oy -../.y .J (. .z'r{c <-f e .' ~ ~ j //ll ~/7 7-/0 ret ~7/ Eu)/' rJ s 4/]-" ~fr'~.LjLe ---vr/ .-t' / ' 0 (:« I I ~ c>-.1 r L-!' ~j 1.( I _ .1 S ()lf2~1/ 0 U j ~ i~ I ka~~ (Yl o k.{ - l7=Z'i?'-1? -­ V 6 .dV lI.:~ /~" e Ic'-.. L ~.116 /Jc{ C . '­ y.r/? / fi 5 i..9.v~ ~/e !Jr .»):. it.:::' .y. J 0'!p ~ (o/..r c: i .-/'" ! /0.: z.-----------------~ -. . .' L 0 j j e6/:. ~ X ·h i _0 k q ICI.- >':JJ CI/7 / 8d c .~ f e.~ . b~ K.kb \. i 6>v/ Sk //1/ V f'C1 .. j -e ire. 't k e ./.{.

.1-:..J'.( /~) !}- ~ ?x /( X) .. J.I.1 /'2/ / / 0"0 -J.I ~ "'T.1)1 ...ul j -z.~ .) f J C.-A ~ 0. ~'1 o/Q./ '--::>7 f'l ..} VI J. f' (.' . f/) /l?// /<C/ o~ ZtY' .../YJ~ ~/' Y~f ./ It ~ /) O w / /" DZ )J >~J) r'. e /'/ u/? £ / // ~ ~)/)/I IY 0 ~ A' 7 J / f/ 21 7' 1 bfi .{/ oll NO · Y.'If)~ JJ ?! I t.J :P 0 F C7i.'.h ( ( JI ~ Y) --/' ? ~ '/J:r ..Id 0 (/S'0 / [/Y) J\ Y.:J /. l J () J 11 {/ O d y.) 'O:y -/ . ..LfJ 9 ./ Z ) / ..A?" ~.J _ ~ ~J j) ~-.) I /? y..> / Vf\: ./1 (1/ &'0 <. (i./-9 J) i/ po )'}J/<J' Y/ /L1.-t ri j ~{ - kl j1 ( ./ .Jf) (>I/q j ) ] ~.vi -.l/\(7J~)J"Yt .1/ J'd.1V'7 r.)1 //7 . l I /". // ( 1J 1 ( :j'? J'./ ! nJ '" t.'I \ !( dl/Y. ~)f -:: -z 1..·/7:1 _~ /lj/ ../'1 ? d v . / ?0 ~?/).lV/b/ j j~.~a ]7S' 1 . Jyi/y)?~!'o. I u ?l 7 ?.01 j 'v)f./ . f< Jj-< c: -.?-} o (? J' )..) )~J J « j. ~ 'Q ~.. Vl /J/..:I (/ "?"dJ ..Y..rU/PJ ) f '7/ . f 4 .? {)/l ."./~/ :? 1y.fj/l T 0-"// ) '/.).- n (" .' ? (./J r? ':/ f (./ .?-/ 011 V)'7 2- (f/ ( . Y ?-f (i/I / / /./ ?J/ CJ' 1?.I.)/ /7 t' ry~(/ I Y )/ 0 -1"'--4.) I y.. _. /.! 6 CI / 1 I-.' j 'y(./. ~ ) '0/ ../b /I 'Y. iJ Z #" --9 ( v. 0 1 r! :?--"-'T ' ./1 t/iJ-i i/ / / /' ~ (:)..?-.J f flY J y 7'-. TJJZ/ G V J r) O I? Z f (1) o!..) ov'~) tfV)idr(} d n r 0 t ti t d (tj (\? ~ r1J'5' ff ~...> 1/ ) 1/ I J'/o-J ? do. )( ~ S .A' 0-. £' ' / d Y 'v.... v J- f :... u/ r.f' <7'/..CI (:. 7. J:::.1/ /1 r.../' d- If.S'o / f)0 I r:. 1 / ~ 77 ( ( / ) 0 ~ ('./1 -" o~ / v C~ (? . H b d/~ t7 /v''/ / 0 if /// Wo /) ?-?.J 'b / 11 (/ !7 '\ l2Ay d II /A j ./\. -. .i ' J )J . / - W . y .d.

1 ( /I.:' bl .DX)() ) .( GG L L '. 61' S .' ( / ( P / 0 " L /I{} t! IIfi ~ D j d0 ./J) : ~ -e.v /' 0 f 6. -4 &) ) -' / .~:~ I-­ .11/.i fiJJ I IX._. IAI fI " A / {Ol'! .' S IA C' sk u.n . ( ~ q I jI ul I I 1 TV /l Ie ('J f .f'/l l / V I' h 2 L' d(A.~ k. Si FI " /./ I -f r' ~ J ~\':7 2.J { f) r(J . £.:/7 kr{~'-t0 vi h J '1' /: 17 --7 Ie oj {} ..n I' /J 6 (Y' D 'f ) () b({.(/ Jrt/:J / /l ~ . bU> 'vA.~[((. .~ j .J 1 r f) 1 < . 2. .( ~ o. ~ -./ 011(/1/ 1 " e (.l)"JX] i f) 0 & ('u. I"~ J fv7 ) G if [ ?:::.1' c> G I /l I 1. k ifl '( /'t 11 6 .)" .. l/ .) i i ' &1 f ~e. ~ /)I / 1"1 /1 J ~ (J k 0 .7 f c'v .bwl(ik ) y' eo) I f r e.' (lA.J. : (I'! v i tJ.

I S wI II/1/ .?O t 0 /\ Y}/ FOci . !oJ /9 (V..7.y / ? ~ Lv f>' .-. cI . ry vJ / /j O q {I ) >t 1./ I' 7n J A / L.r-./'/~(/ /..'f A.. IyO / CY c/rJr5 e yyt.I! . t? Y I f'/ t-.). I / 9 .)A 0/ ja) /i// I -61 11 /-< t//-11 C? ~?rl 7 h " // .IJ. Lv pC? V) vt1 -:: v/) J / VI ~ j S' ... Y) cVO/~~t/..J S /0/\ 'J 'r}?f J.? /1 [7f~ 0 YJ j d 1/ Df 'rJ<: ( y) d! :r / N­ )11/"/ .. /~ 1 -. b) S' / Ot/'l.? Z Y). )// fl. 1 J' 1/) .> )' r?/ W.lv 7 ../. y/l"5' /0 / -1 YJ/\ 5' .? ( ~7 d3 -''<).-=: ..1 (l ' C' A ? / /. )7 "':/5 Ie 7 "') :-1 J /l /7/i1 7?F)J .0 ( . V I o-r ~/\. S C \? ~Oy de ) --2 YJ r..' .7 ~ ~'1 I( Y) 11 :: :. l? (/ J (/ /..../ '!' r7 Q/"Z/ il(n ! /? Lt//I ~ .I ( e w. ~1 tt/ /} "? Olfod -:. J' 7)( I v Id. /4/'0f i'/f () J--J I ../) / V} j7f ? J / 1S' (/ () 7 X d 'rJ )~I {() If -=. 1"1J /'f)) f 1.(ivl! .

.~~ / .. ' /< .' !1.. r fOlj () I J e Jfa Zi' A 0-.(I..[\ Z. jU/')L 2.= C( (. V[}J i<c 1...Iv kLj'U" f/ fv/ icc (j "u.YI 1 ' I\ f KC IJ ~\ IJ lVb ~ 1t1 {/6'\.V] V Al U "'t./7/ ~ .1./V.\ ~ e J -e d.. r'f ) .fllo -.. It) . I t. K) -0 .)) c ( t./Y. 5 1 -e /lCJIY] 0:.d ry i fo ' /' / 1t II"'­ d"J e. ) k.gCAr:(A~ L:.-t' l t11 T 1 1. J I/.X/IN./( /~' / ZO/... 0 /\ I ( !. /1 Q rfc\VG fr " 0'/") § U 1. o.VO 1'/ 1/( 1 ( / 'Z " //1 SV IJ . J{./'/.> I Y' . . ~ .[( loJfto.L . J l-f j (I .p bt.. I-u~ [ t. /.

~ k/.:) ) " :: r /' /I j J/'/Jj t>i/L/ .Ylt"'l rQ C do).i l ' !/ =..j '::l-X-Y--Yj J -.j~ Ui t !u/! j ( If . ! &{/ . 1 .e...(YlC-( (!~ y//:/.' 1/ .. i . .//1 / I Iv /VL t"'s Iv /l 0 f 047/ f'rOpU Y#'a ~ (] /'/).-{' cf () UJ' U ' / I .( (~ e yo /J'l) rP /1 ~ f / / L'. jN-t01A: k-f (I.L 5 e. k I 0 Tu /} I<. -~ .' va . /" q ~) I/ '. v .::r'p /. ~. vi LeA ..?>j/' c JI) ~j u ) I '7 uS I{'/ I) d1-eJ i i/ ~u.).!1t: /4 k.yo /6 ) / . z -t 1-2 1 2..~ ­ .e d.m '" (~/1 f./l / V o ---yJov/J..(YJ-" Y U:'~.' fl .' (r c--~t' /il!/ . /YI I"/> / e C" !'jl J9 6 0/1' 'I 1 . t/ /J".6 //1 / /::U/J k(/) .r(0 ) e ./) e /J / VO .'-I. I(/. • / (/ll (. /(1 r /~ I I 17 I.' 1/ . ~ I 2) /YI a(~ J~ //p j J ( 0 v. v I) ~ d /' () j { • I ./ u /1 r ~~ k-o £0 Z jI " ~ 0/ 3 ov O f J CI. (l7 I ) e ~/ «.D/ :. r:'J dje. 0\. ( r'cA /. ~ :2. Y( lf t'l/l'o JI./ 2 . -' (-<' ('0 i1l '" /11' / v/f j .(E el) I u V piU\ S e /I Cf.. j o VE 1 --f t( Y 'L :7 0 -­ 1 G- (j -/1.__ / ' <~cA.fJ 0 v f J ry. l fiJ/) t'{a. I I 'j r ~ '2-.fJ 0 'I15'-)'/rJ {) } U:: j (1/ 'I. 2) v:: C ( 612) 2t (t L /). .Ij/(.If 0 v y J I / k'J I (I ff 1/ J .0j V/J1 1 e /) 'a l / r tIJALj / 0 (/J.!f' U\ od ' 3 . I ( --- ' ("etO) I I r 0 0 0\ / Y...f 2-/'C( 0 0\\ (3 r -e Vr l) .u lio S /a/ v . ~ l k:: a.!/ L ) vu ./ £x _ y "L r'--q <.1/ \i'.J C . t? I /.. "-. 2.1C>J IGI {O.: 5 I. ) c 0 / -. • '7 -1 1.l e s e Iv. 0 J~ ~' 17 O/1'l oct/c< /7'.. V <' S /J e 1 f / q I I V't'" .

:: k i:.rI'l1 l !1 tV. £y c .1 ?C{rU-IJl1. : /vI' key I!\ f / "'1 c.(·/Z0 :JV'6'!..:0.' f-I/ /J1. ( If!J.( /! 0-. v.( V-1(: J/ . J K-o.p ~ :J?-J)!D J{{ D'~ /'c> /' k-o/"V '-e 1/ f2 ~ t~ /if" u /l /l1 ~ /Q <?£Zo41 / ru( 'vo/Yj ) ~ '(vof / ./'ji / j d.' JL ) . / 7&/1 / /' « j !0 5 4 IT'' y. OJ {G(1'1 '~-~ ~ ) £- (/{/ ( .i/V1 I --j ' .{e 0. 0~/ Ie J . #)) kSc'1/l ..' (} U t<..e 6 j (() / ru I) :~..~ S 1uJ/ v / // .. ') tJ/n /' M( ~~OA u./er cf L-- 6v' (' ( u C~ 5U<..'/' -e.' V z :' {/z.q M h i(H'r kV/'vo.eJli d S e. y 0 . 'ttA... J~ .'.'": (I' I U(fl '~e / i f P l /7. (~' u /i'C( v /0':-e I /1 C1 Z /v(:(j u s've 0 f?F / J if' le.rj'v/llt?/.L f ~V('.1(. e ..~ (l J 1 of' r ..f jl j ) v 11 {ri :2 CJ ~ () rn-f ~ (I) S l f lu ~['J 'C /I . v[/ (I//" ~ u ? / vv '-' ( [//11 /) .1 v " e f (() . /e .7 I({lj fA h) ). /J It. . "/./:. _ / / U0 ! / ) r//l'cJ~ Se G. {\~'~ h e ./e JI /'?)' .- p o c\ e I I t/. "-- . (" t' 0"'0 l CA!'0. Ua .r) ( (e c/I'/ h /.L " c./ r V{)~j u S ..J/I 1/1. Vi. t a r (17 'fl1 ( u~ (. i tt f< r> V4 (10 2-1 v u.::uI) it ( S ott'/' 7° /u/J ~{ [~./Lj e i~ v:5 /~.()/ K~CI (I( ~. II' (i." 0/ .J.{' k5 r 0 . t () i I-- t! cA G () f" (t) fr! I.. .'. j/'.. E/R m e>/ (e Ci!" Iv (T] .. (J -c k O//i f iv! t'/ bU / L £-1). It " . u~ u-.j -e. s k u/ v /./ U.V'.. A 0yJ-t'ro'(1/0i 6 S l!cJ v /./J7 .?-t.. 1~ j/ / '1 ~ I / J ) f c -I ..~(( ~ 'C) I ~ ~~ /'t1 0.h p-lY' II(I !j . '1 ./ 6. /" /) t' be ~ .!~/ /'"')1. "-&." o-- J~ ~ C{·e 0. e.j:../o//>/P(!. ~ V\. )' I'V .£)0 /7 j. by ~ b "r- j.' * j .s ((AI) UI') ' IA C~/'ilo 2./ / V /~ _J Lifr.j' / v/j.:y / .{ / .' : . 1~ / /1 l ::cYJ.r .J j/ ! ~ (. y ~ lLz -J. {fj/ / / / /~ ~ G. 'y O ~ / '! j~ r!/ ~!A./1 k 15--" . 1f'1' [ f f2 ~ e ~'1A'/'1 / l 0d(o Z v d. (y) J'/ 'I (.!. /'/'e/ uC{ .o~ / / c:)\. f i ? /' f 6 /' .i 1~ i fa J /.

. { '7 t ?­ v­ ~--- .Jcf ( U S­ 7 1'-..x -z' (' i) ( J .--.' J ''''-if.= /< j ~ -F /1 ··~ Z ~ /\ _ ./.r J 0 ':::: (I 7- ?. '2 /~ ) / /v{J' .' .J.::-(.__ 0 K.--.../ I - . . V"JV) vv' i ~ J­ f../7 r I-- '" /\ :/ ' ) Z Q . '/ ~ ~ q.J.r l? FO U l? W / A +t . )(/ i .? ~( 7 X I' I Q j (i ~ 1 1c . .'/ J '+" I . 1.> ( f /. f i L.( . ../.I 0 9 . \ / . .' .-"'Jit/) :7/ Lu 'o j.J j{/? ::: rJ 1/ ./ 17 - ) -­ .O I f J1.

/.) 0/ + -J.L po i 1/'I'] 1(.i r-'jI ...t.'1/ z. f {) i 'II 2] f( . ."-- /.. I . / fi: j 1. /0 f' of toJ/ ko l/f! U(Y 0) r".! 1 Zl bfil5: l ':)1.1)CAj~ (Yl [J . / fj~-dv'l({ /'1 c:A...X/ "'J L . / Ll . / . C t{ 6\ . ( .p Ll (fllA f { j J z~ " I U.0 iA (\ f f) ( f\. VIA cl <~ Y.Ai .1 ( i: G-- .[ V/j 1 J /'/.'/1 L \ . k (. I')' -:z):.f'v) ~ /f ~ I L CLLv ~ I j (1f/ 1/ 2 1 _. /. ~) .. ./1~ l - od vv 2j -( ).. . i 1 I 0 I (.~I 2) !i j pOl l' ''' fl. pu t !L~ ./J 1 -e.. 4 Dlt.. ~= I. 11//l k c/' u.Z h -t.k [. I (}.1 / {~( ~ u {e/ U J .{ b-. f ( 1/1'Il'''S j 1'<.'--u /I / . /-( ~ /-/ / f t (i /'J ~ J ~ ~ I(1/.j.' f \' 10 f l . X /' 1 (I-)UI/'-&( 0 / P0 ~i(\u' I J(:I / 'J I . I' i/ f f 1.( pu {J 0 .' r.1) V ('j : ..('1.r' J 7\ fl1 T f (/ u /1 tl d/'I/o V / ' &\. *-.d/1l c!hj --eJ~ ~ r (11 ) b J'-"- f q k:J T!a [} tvde"" i~ J Ao -:: [r /x~" / r/ i ide 1<9 Y/) 6 Ii: to eLo.fpvM . /-'j i-"7Ft :.up {kjl sk uyJ tA.j (I .rJ fl' (I ll ( { 0 (1 r o . J~ fu.S ~ 2-~ d.. "5 t .yt f ru. f . D D0 -2 -e.' -{' cj. U P 1) ... lJ &t /I "'-.ViM L fJ-b.V.~rLu.t~ '1 ) vj t:.~ tJ </ f!1 0 /I e IYi C'(fA -f J: k ii I- J [AI' '-' j .m ( j := J:... .-. K L (z) Ke re do.. Db tz j ' -I' a-.j v i u. G k/ X" j rn"~ gt:W'.j C\ J k { LA. GLc ~ .ril -'-}t zJ .. I.-t:Al' t fUll 'KC v~ t: l{ { I- ) ~~ r I' u~ f D /'.6' .r f cjU (! k'(1' / f (X. t <.t ~'().{ !-.' Zt v '\f ( .2./. (lie k:l! -7 /:.( (] k L 1') 't / . ? f (J/(' u /I /1 f { ."-/ 1 2 J -fL r/-. r r c. f U. f (YI ') /z) .'::J "0 " IV' . 2.. ui V(i / skin l' uf C ( //~/' ~ ) t 1.' i--.' ~ . CAko-Z-= ~Q oto ~ t c. U f JSk.(Ij/l)/~ J l~ft-~ ~..

." -:.S /" 1V?v/P C}~ / . (9) J \ //~ 'J 0"1 Pl?J.J /I. I J d . 5' '7 /}jf YJl'V}VLLr .0) ( /'1 ().d...< 9cYJ1 )/?.I 79/\.L j r1 · .vL(~~f A. f Y1?f tI S'/ 'IV f t · (./1.'y j'17.! I ) j'v I /J V)J t f 'A '[ . / )~i:?J .V VJ ~' Yl/ d Y7 d <I) rJ/)?. a. ) 'I '. i ~ l'{~ lV / v .V I Y?Cj' {l I.' ( S' Y) )-JL. J /} Jcz:.5 cJ --.j '1 tI 't J.f r Q -0 . L t .In I J f\ ~ G?J __ ()I 11--1' .1/ .I./ ~ ~ "''1 'f ) ry r)/:. r/ "P 'l~ ' J 5" vi Wi ~ vr c ~ ( /1.1 F7 'j ( /c./1)/-.t /0 1/>7J l >I / j pO 'V) !/lJ. d. ).(.-? /:: /7 P / Vi/ ' i f 10 . fj'J)(J J (a./1 . / ' ) A \fJ/\S 'I0£.L- t!\ {'()~ i / /-.p I'l V./ VJ. 'Q . I --Z -'0 / / J ! S V}? ")..!Pd.' '-r.! 'f V7l{j . I [{~ ] l /~'7) vq -3 .. I J /l f ' !O'.At:I.I ./ 0 f{!J ..) u v>-rf u .( r?. / Q~[if/l J Q "... ./ S ~0 l) VOl'? tv. . ? / J! J d- ~ } 'l'f 'r .) / .f f d ' / VlV'y2A. .~ 0 V d. / "I !/c:7 ) ~L 'VO . J.-:> / rJ- /../ Y. y) 2: 'f} (9J)( } -jl fJ )1 Q j (/ J tV/) b Yu Jl )? r J.... ~1 &>f V7 . / / j5 0 ..X ((? '} ) 0 1/ .:::.

J f{.///7 1 i/5&vz: / ) ( '0 5 f. y<vo I eJ~)iJ Y 6- .JJ(' /kvQ j ~ f./ i V (f f ~'/ f (.I / ~ /J f /'c.7 / .r fe fI k/! ? .~.-fJ L. 0 f..v) I At-o t of i-v( / 1: I ) f 1 l) 1:-!.....< ' ) 'C f " Cl)O I/~1 .c.' .. G /'.{rOVI'-~A. 6-VtJ /L. f (/l .) /:~ -7 V.j (" j S f. ::.GJ (' . 0...( / fvt k.. // ko / u ~"u-/J .k. ~ t (y I ) 1/ 0- 'V ·-Ul 'L (/{ lu/) l VaJ ~. ~ (J fU\ V0U.. (J 'u J {II'! ) / i f kc( 5v 2 a/DvO.. !J /./ V(j ):r(j ./Lb'-('l/l« (i/ ~) J' e /' /'.. (t) t cy. .~) O.~ I (~ 7 >0 1 6) 1_ / ~J c 5 f.::.o..)/ ' U) k.6\ d(i\ {-{CA L j -( ) 1 !-1 YD A()') /' ~ j 'lIll .~ X7! .0 '--1 (/~/ yJ SV<. / /01 / c. jVI' ~y.1) ~ V V f : 1 J.x ...A V/.. i-f ..JI/e L"..J. £1/ i co }.\ v I (0 " lel!.A lw. C V ~ /' Q.).

JO /Fd / (11 .J d vi/ l' ...1..)-/ /} J/ d j/ QvJlo/'oor Q ) ./\ /7 / ).. c. bf--/ /7. j. '.../< ? l' Q Q ~ Q- 1 /'( / !d.) / --:: ( K7 ) /§l{ I. V}/\/ ? JA >7.I/) '? 1 5 rW"11/ -! / P v ../] '~ / (oJ S' 0 ..-// .:. / ' )0 ~ n/ I L/l 'v2.. / -6 .S"' Vh.) / ~t/) ~' g JVJ-/. (P/ ! (~ IJI 'b (. .. 7 / Vi!-P..r fir! i?'( )1 / {' ./V' I { g-/. /. I/. / ./ J? '0. (I'.-[ '71'7 -'?J ' J. J-./ ' / / U/~/j./ I 07i ~/ ':.r p .'Y7 (' / //1 0 ? /7 )' J / >I.1 (.) ~/ ~) -2 7 f.J vi/ I . i ) "'.') rJ f /.) 4 Q I.l/\ '0./ .1 ~/~ OJi:! t . j' /-\)/?/~?/'7~rI1 ~i/(.? ?-/~~ 1 vy /7 '?! .(/ O"'../ . I /.} ~If : 7 ! /2) .1 (?-.<) f "7 (/-. ' I (~'x )/ '\1 -:::::7 1 1-.))1.). . ) --(: ..I .-y n -Z ..I <7l/t/v7 S I /7 1?f J CfJ u/ LvrL~ C) /'7 ! ( f.:/ {/'fl I 0 } . 1'~) ~? w r?) ~ . {OJ S' ocl r r: t Y. .a) } J~.(-X) o ~r' lY . It? I' C/3 (9 f..v/ 0 . )..../ ./ ! y // yc! 177 I hJ~ ·v.I) (~/. (.II.) ..-(7) I d ).. . J.:/~0 q'?// ~~p.? J o..rr f.././ 'J):) J\/4/-Y./ ~</ ~W ~ >V (-' ' ( / /-.... Y ( h·~t) '7 // 70 d .t.). ' / /..Y5..) f ' )r/ /~ ?t /"7-1 J " /' ~/. t?j )- ~VJ /}J 07 t? F.. ]I t '}?z. 1 7 j/ J-ft I ! f J"-') / 7-1 / Y7 )-.vIii .

e & ./~.-.7 6) r-:'qvr:>cI.. /1i.f /~ >-r '111 5/' /f /..../ fi r I)).~ -f .-e:. /}/ c.J 1" I C! ko s-e f'(-( Lo /u // ./ f~ Vtt'..j::..v'~/'" U 1 .>LJ L b U\ v /tS/ oj ec:(h~g ftJ/A~0 '~1 lei {.1 / ) & '1 ! /(.-e {~(~ ' k ::..-~(/'. 'j) J 27 {.) ro ~ \j .' 2(A vtuy-e t-G.1 c~) Jr!/J (j}J1 k r:' v D//' 1 (p > / / /.///) ~ 11 . jJ-I'U ~ ( /'/7 If u J/o v/ ~ d e{./ Los f s /I! (j ") ::-1 2 -.. G~ > II- fl~ --e~t.f} ./r~ -( )' -c /-1~ y) c/V -t75'/)r1 .. J( ~ C"..\ 'c// / 5'/U /l/) 'c~e rV· eel 0 5 1 () I 1-0 rl ~ . yJ (L. /1 ..' . \/1 11/ J to ': cA~ 11 (~7 6° J£) z./).6// 2uvu /...{)'~ ' '1 : 4 f / / / f .i~ ~/ >~. ) 01.:: Sf f} /I :t /h tJ J {oJ. 0- 5 e ['Lo1j"'-?:J / --v- Itt '2 ~ i.

:: (J~ if ~) "--­ vI 7' t? '7 0 If '7.~ a~ S ~ 'i ~ rl / . (/. --jJ 9 f f..! ~ .91.::: -If <..rrc'./ .l (/v/'>r . { /.Jl t/~ I -~ L j.r / R.f VI' I / '­ . v 7 -!!.l -f­ =.!' -1 JU ( 7 ' i i' +/ Y' J~/9f I &t ~ lJ'ffZ-z (/I! S' J 71 J/ s f . -& U-.

e ../.:=- 7- /Y' J1 ·~~ b /7 -e I (:/ Sf-If / (//v~ /IfJ ~v- U <t ! rf'fYJ S !YI1' S'1u ) -1 j) LA) *--0-. CA ~\ 'L" ~ 0 f' of ~l / L-&( ~(~(1)). Y r. { I-r V ) .::: !.- Iv ~ lu 1) d&(_) e 0 j: J~~a O/VI tJ -7 k [ () V . .' fI.ic.I.(?" _ 3o-.G~t / 0 b!J t eA C~ X0 (-~ ~ tea J f /CAJ!J' U s LfUL t l j .{q J' >0 Iv to". ):::-·I-{yv) r. G Uv-. If f .. v /q /' '\<jJxtl {(J / L?xCV ~ v 11}'<'dr-o S {.// f rt« (. lC~~ (/1 v [utU~>P. . ~ It) /l e' /f-{ k/ i-:~. " ~'os f.v1\/ .~ Pf U I "L Ir~ u Lt!/ /b-o /' V'('1 .-"f-toj / / lXi)' .(rI oJ /'t) >i.< 0 'JU/N/' ~ :{ 2y Loj ' --J~ d o) t t ( I_~. I ..._ J.)\~o) l i t (Xo) I 7. - I.II//ill I ' ' J . J f ed S0' e j e/u t{ -C k l'V4!.2u...2-c. ! L fA/' r L1 - D (fC(.{ [l V 6\~ i e .~ -P~~ - 2". 1 ( C) i !/~ '-Jl i? f . :: b ("-) 0 !-u k~.JA~.e.

n/i! ~ / ~ 1/ --rf n'!' v) l j.0 g ?' tv' ~ ' ( ? 1/'0 ( [a.v . 1.? ( 'YJf Y .' O/) 5 ::: (j ) 7 rry VJ 2.. JeI' ~ >viZ 0 'Av'v ~ I f. 1 ~ /r2 IJ / YJ/h 6/ /0 '/ )-.>f Q >I/"" '( "'7 ." W I? 7J ?~i d J{- "n ) () ) -1'1 ~ j 'vl)7 1i/'l c( .f .(~ j' '-' j I'} L .I/Ddj ~/ l 1..-//)//1.. {.J:. .. f.: <? ()~~ 7. .r/ 0 oJ... v /'....l ' /1 A :7 fy.fQ~/ "~? lA'.' j}i/l 'r?. d/} . ..')1}(L ' '''''r! I '"")' " 'v-.-0 ! It'j -.I IJ / :7:7 { >t " yJ Y' 1? 0~ " /v 'J?f <) . <J O-~'-! ()I i .vI 1'( 71 /)' 7 7 } Y I-.J7 --.1. Vi ~ . J vr/ / 1 -7f' / j 5' C?. /7 h f ). / Q (j ~\) I (p IX) r1 f .' 1 liV7 ) ~"C) ( ' tJj FA Q/\ i .. '- I• ./) (j./ /"'ll.? .{ .' rJ .i'J. -/ ( J 1 1/./ Lf I/l.:7 VI.j f / J .1Yc7/WOAPI . d (}}fl .J >.0 -.. O..J:i /} ><7'// ' 7.) ! )--/ft /J 1 (P ).40"\ ').I J / 'IJ / ~ y . r I? ~ ~1 /1 v~J d/ / tI ...'. JV7) 'hr' t! J I 0 V..')~ J CJ! r ' "" ~/ 0 ..>0? i/ j .) 0 .~. :>. Vl Ii?!) J h t...} ~ I '. L tl / 1uft / / (/! /-.)-//.~ '' jf. ~ ~ 5/ Q-~y j) 1 bCj 11 J l' .. v /(.A y'.( I' b/ //0'7 0 fl-:J ""'/ n !.­ J '/?/ 70 .tWO... L) l -a.I i 7 :J ~ j f. J -'f/ J j ' /~ 1.t-:w+ t . f YJ/\om1 J~I )11 )~1 b:.!P.....'.1J ~ -7 ~ dC{ .'f) ? r ( //7 ).I . O -iJ ? ".. (? /J).''oJ? ~ Y "1"'1 Y' _if YY]cl'J ) J 'lL ~(./ 1.Yi1 )'.' 1 ./I Y>d.3.. :.i." "... Id} :/r rn.1' { t)..oj '/) l 'l ~ '7 . 9 111 'J ·/} ~77° /...)71 V ryJ I '17/1. i/ It" 1 7(0) po I / )./ . '- Jl ' d' J 1D /77' 0 )'.V : I ' ''./ I )7 / ) ) ~ 0) A-/Jb ~i ? ±{lQtq.hbf vi V? tI ! {et J( 1~:1 c=(Li f' ({( .:)/1)"" t v) 17 1.Ih ( /7 v / ­ i ~7Ji/7 ~ VJJI'h (['i>j (Al. I ~. / '3 11' fl '7 Z .}f -/ J) 17 ( n.At ' '7 Jf / /J/}"J VoL f ./ 9 '1 .7 "7 =7 CO it It .r 'r?r- 0..? j' . . I )/ l/ & w ojYJ /\ / //J' I ./ 't l/ ~ i V? '1 11'/ -/ f/iJ .

.6 c J I. ~ K ~ .j / i I rC 1:.__ 2" ...~I 10~~ k / YO f-t('.c..0-- -:. -.->. '7. { 0 u J I 'r V..10.-o J ~ ./c ~) ~ ~ ~ y 6./cll (. J' -e j (? vi f / dJ 14 (l 0 !l1/--t r l' O / ( 1. 1! cfl:-J(f) ~ 1G\ Lv d0\ j eWel.t:Z /1.5 v ~ / b 'fi :/ / 2vO/ j! )' ""e l f/l1 ( / ~/ j kof't< V/. 17 /' -f7/!C 1. (~ ~ / ' 0\ to . (t 20-.G\. A 1 fA: d/l-G"-.a. / ..- If}") (' { y.?Z( It' 0 j{ J. /' d-Ul. ... 0 S /-uv ~ ~c~6 vv/)~-('h {1/ l.l Lfl« Jf! f 07.) '- rCM.j -.) ...I '--(1'/0 / ) ! /1 J 0/1 1£-( (1 '« . / cv . {-v-ty 1.IuI] k. ) /l ~fre k'1 I 2.( "cG-o J {.( t:: b) .] . ~ () 'f os1'c. £(2 ~ fv\ V j1-'J /h /t' I/'-() /'~ I'~i ( c~ /~ ~I oile7f Y '1 !./I' a 0 Jh c:f f c. V .t7 ! I'. / 0 ~..5 r q V 'j-O/!. 1 I t--d- t./~!/.. L7 /M /"c /f../7 Ll~ ' " f .: L J( 1 0 C(A (1 to rav J -£ 0 y: tU o /! .~ If'} (j) I 0 t !a 2-. .d~ fiU~-{v6/ ~/I' 2'Aoj o!lufl/ LvC/ /! 0\ {(A V At~ / --e . f Y-~ ( j..£' ~D\ J ---12~f jed (il.//1 / >' u ( v-- 2..'-"--­ I./[. L. !1 l{ j~ .'-e.~ /'0 1 ila." yJr<J /M/j I' {/ lCA r~~ l /2 ~ j ~ G\ J b fO)~/ / Duf I ( (~ ~c~ '..}) Ld y !.I ~ ) r I.:- [ 5'v _.$J I-. . ~ ko 2G( S 'I ItA ~( f.-<.7 ' A~c{ /.( ' "? (L tLv t< J.

-t DfJ.)1' " h ' 01 u IX I J! Ley'" Io. ./~/J tc./D ) ~ .. / J(-A ) 1 ~ .~ o£ I~' f:-v-~ ke~A .Nn. i .LI)(!.f /M 1v I r U f1 0 (-t1 " I.fo..1 ( ". r.0 d Y/ )"/.~ )/.b~ ~ 2(10 ) 1i) LJ.1 / /1 : f1/j 10( fl'.{.I! b-d/\~ /1 ~'7 'f-.vOft"l dl' (' /Vl{ ( /~ o .-411 . ll'~ ~ :1.7{I'Yi r..:.) / 10 Of ( jJ YO'.-- fVe & /" £y-L IJ-i*-. 1 {... I' v.I \ Ovc:/ J'. ) h t 6~1 'To~· \.. f/:: 1.fA'tl/ f /: / t U f-v I IJc CA 0 L l~ kJr} u C' ~J/o9 -(}/:. Iv4 It. ~/Y'f~ . ' j d d. ) J '. J 4-:::0 I-(r'.0 J f (.)1 Y f .X// U 'fv ck. 1'0 6."'(J / q )/u:. / k l 2 · ' ( To / f ~/ />/" .... ~ /1 ~"'---S-( ~1'L< G'9t4 i (.1."7 U/I ) (6 1Z 1 rd-G}~-T'-~-l(A //11 t2 t v . v /' l'~ '{ ~ J 1-.1-...( V ( ) Y' (0--0 S'( J ( I l/ 6\ 7 ~ f I 0 J ~-7)}' 7 1 J 0 vc.'V ol 0 (. / .! 0 ~~JU/l -e. ! ull J .-( /1 J -­ [) Z { a l I U"-J.(~ v?<+zr ~ Gl !:./Y' I D ! 0' /'/'. / (?f. -~ ' /Jh () (if:' 0 /Vl.1 ) (' ~. ~(.".J.YI f /W !J 'f -e Gl d. o 5 u.::.' j. j -1Lf) -~cAY ( r .' 6"5 ~~ I l VO J /-1/(1 tv C1j' ~ f ( ~ I I'lq.~ >:.' f).( 0..J 'h ~~' c{ .A.! r fr':M'. eir e 1 ~11'r (o/~/' 1<-. r C 1~ l/. f\"1.. 6.f2/ J" /i) I1-1--.-(/ ~ i!./1) ~ (Jo/( {v 0 1'/1 J vo dD/1J I (.~" //1 ) (Y.' ! 7 (lJ / & Z:. I Li }v o b/ 1.:-:-V./ ) 7! a Uo.'-._~~ 1_ !-1/ ~/ " ----u _ Y-. ] (/ i ! /. e t (}IV r.-./ I .~!l} (/ ~ c ~ ~'/. 1 .

1"}J 9 £ ' .-uJ.( !. 1 /. If I{T0 ) ./ ''fe .' 2.I V / .1 '"' I ..I--.0 .

/ W C7//v! '0.J / ..0/\ IfJ :: 7.'/ ./ vA CJW / / / 5'O //.~ ( I i(!~~: A (:. I 'I 7' ./ I d )i ( 0 I-. .) .//'0. l))':- 7( 07'./ / fL'. Q J'() tit.f j j -. $ 1Q ' A-:z . .../ Q .) .-.ry d V n {?l :7 ::Y ~ . /)~ 1.::: ./ (3/ / ~J J/ () (j OWYVl/? /) / j Xv / ~)(/7 ..-'7 ( ~ //.) p . ' (IYJ '~ ':i (C ./0 /I?J 9 .I i/"c:>1 ) \r/ o '7 ''0 .) /J./.r .:7 ? .t ~ X )7~ \"'31-1 f bi /} ?1J --r---.­ .' /.fO f Cl ( V '7J 9 « ::_~~~--------) ' /J (/. ( tliJ / v~/ 07 Q .( 0 ... /)/ ~(~-..t/.. Lt/0l rJ / J'I? r (''O J . i /l IK~-rJ7 ':. - r7 : :x __ x ' 0 (:. 5'. V' 'J.I 1-./ / V7 -Z ..'0.1 Q./ /.{ )) (/ ~ C> .J-.' 114 'P7 "'-.') 9 - -f Y~/ -.?J r r. 'j ~../i'JJ /j J l? _.. / ..1/ .< ~J ) ' ~/ ). /'I o/ t • 0/ .f II II... (o r<.. ~ P?J ../~/~? r-'I)I / l?f I) v'? /.IV.' '\0} l' (0-. C? b 1) 7. (V. / YJ..(1) { i fJ tll! . . <' O~) ~~n £ /7 £ -. ( II .. (J? /~' 'f c' ~Z /l / vy ( ~ t/..a~ ~~) ~fi2 b-l' - ..1/) f ~z C) ..-{/ /} 6.../ °rEf l/! (J " .{( C7 . ' S I / l' l/ ' v .' If? ~ 0 C/1 l (.::::} ) ( (7 f e f.r / (/'rJ(/} olJ f 1/ ~ 0J '­ 0 j ~-I ? ): J' {'\ v' !.). I / C) If ~ ~ .I v i) Z ) :...J °1 /. r b i-?/ ( .../ / / tI 0 .J. ­ .>.<: V' '1? D. I (? V///0 / () v/t/YJ// ~j~ r (0 <. /X f 7 f r ~ / f ) !0 ~ / <r'~ . / !.:! 57.AS' 0 c/ "( t/ h f }) ..­tI } )./ .[/ '* 7 ../ (.. C7 I- ~)f)j ~( 0 ) It')i ) f b "< 7! ~ t'o tt/aJ ~.p ~ / ~J IV l Y:JI ?' / 0 I <) -X 7 (1/ (1 (. Y//v '\. . (.(51 1") --./l /.~ / ) -r 1/7 (1-.. "X "/ JY)f Q I /j .{lJ ~1 L/~-I /"7 }'r-J.'" t-~ r r ) LV //01. I '. .) vi ! ~A .r ~ . r' If /O. /. ' / .J..y. /w'O-f-i ! cJ ..P //1 'J< . .! .J.o~ ~?f 4'? / ) ~ Q I o/"" _ ~ -.

d-u -3 /J f '£ a L.~ r? ! /0 (v..q t{. . ' e j " c ( r' ex.f as fo/ . ) ')! 41 <'7 j(C(/}/G / l .' e La/.J' (f re C-t0 u I) / . ( ~. / / s.A. 1 -= E/ 1 I J 0 d I-v.j'I'<.oj (j it/-tlj) .6 ecS 1 0 /' 0.Y v ")) ~ / I . 't 2 J"' /J7 c7 J'-t~ kc..!. Dok«z.' -I' lltt J f ~y J ~c:t 0 ~~ t.. I? ~../ 0 ~d 2 ~fo--j~ C J~j/'e .r .../ y~ ~) " j ~ {k 11 '.aJ I i () G {d".q (J O-. L~ lJIC1/.lv e /.L--.' i~~ e q III U ~/! k C-Jj' G . (~j/ C) " /?/ Q...J J -t [0-1-(u/l/ 2)-Q J I{ .1(f/' e7//~ !J~j.Je j).~ /'~!/Y ~ Y.~) '1f (7.' v'C &( 0 e-5' ~(/r'a -he /~-<1 . ke /~ :. . j (-e 11 -( pre iJJ~ 1: [ fA 16] -7 k ([ v/ ~ J It ? If) -1 &1 !/I e..[ it U\.' .'j .' (J i / \ j (x/ '! I ~ J .2 G.. £. L.: /)&" / / c/ 0. Yl-WI dO fe q ) ~ lie j A/uJ Iv k{ ~' 1. ~j .c .t.v-C /od)()' b e!! .: ~ . 2.' ).­ f C~)'J VI .1 -= q -t {.I g1 t. se':}fflef7 / u S cz k..J'/'D/'llj -€ /' I. fl~'~ vt' UJ' e U SVGiv l~ 1' V ¥. II' L / U/7u{4 r .(1 r. (' L) L k il fA i' /. .1//1: v ! eJvt! ~/' Ie c.' Cl\ (e ~u U 1 Il) -L l u (.~G( A/~ I rr"l /1\ .'.:1 .. ? I(/)~ /[c~) 6--<'-.Is/l Cl I' I ()?7j {J d«.. ?}){ t-1 f [... q i J C .0\)\('j-~·"~(2-~J~ ":: .cj.' !I! u /'C/ I'U Clj V fA.J j (/. "v'h" t/ h J~ .G k. f' j'e' I /'<' /. . 1) u\..t !p"./1 J "2.. i " ) [ 1/ .h-J . L) -/(c .Ie(.e I Of/f!J~ r {(.l ~ ~/ -I.-' * .)r. 'E h Lct/i J J c) ~ (u/l] ~ Ic..'11 " Z " ~ () /l'Ie I' ~.C0. J. C / " ::- L..I.. 6.-G..f/ ve/' IX.je /~/reJc/j(1C\ ) /C~ O (u1' i-0. ~..'vo d.-a rk /-f'.. /. l t t1 t'.'/1 I!J f 5~ 10 s I/ ! 1tC' f f(). (J !u() k Cr/ u.3 /J1 t/'/ ' i-v Y Lkj" ] ~ ) " iv wi'' ' /! 2-) () ~ (J J~. c~ "3(eJ('b .:.' /1/C' /~/ 1'/ f... Irem ?J.... ~ v.< ~~J ~ .Ko. _<./ e 'Jl X1/ It ) ::: -J (E 1-. f C .ju : /L.r-J / / G \.u. -.'"/ (" v'7) .?l d En j 1/ (n(A.' s'e./ " { .

::: " ( ? . r .} +~ r'7-~ 7' 'x JJ..)01..{) ~X ' ">?c: ~ (fi X. / i vi :. cI ( ) .. () ..' 'l 7.? )1/.(& '? 'oj Y c:: C?Y\?)f ./ r7~ z. -Z YJ 7 +.A) +-JY).jv. 0>'( V ' r/ J.I (J . --. }<?) ::.) / y)/I)I()r.1 t..z / /y-.' ..)J?- < :: (~/ "'o -z ( fl lj ) f .O Y) ! 0.::71''''7\ Z. Q >t j 5' -V/ '1 C} 'W (/ .J V? ~.1 -cJ '00/1.?. t- '7 . (7 .. . I y / ) 0Cz i) 7' n .( I .u/ /? tJ Y.7 :g 7 0 ~_ I [.: (? 9 j .J \[) 7 '''0 t/..):J? J/S' / 0 i ? ~Or.. ( 't--7 C 70) g 9~ I 11Y) J . I A J .7) (~ I . l )(r 1 b/"C7./ )7'@ } r c'. I (? ..7 C/\ 0 .)'/!? / ') If '7. vI)) / '-) J y) r.. ) ~tJ f? ::: ~ ~ c~ IV .) f '! _. I 0.) / I ?W f [ I~.'. I r .) l''o f} c/' ./O I Cf. ~) Y)/\ 25?-5 (P J J/ r> 7 [(~zJ ceJ7t =_/?-"3l\(7-j) J-~r"-Y})J :::\ V~XJ f .\ . [r?JT'e ]t-.[z II) IX )f I /. I / /J i/r ) l l . s'Oj9G Y) V 1/ /( .> 0 ' J ~ t v' \ t 7//J./ Y / 1? V 0 .) . --.) J / ? i/ 0-?1 ).r) ~x :>/ ?/r6 (-f/YJ t'.J / ! Y! /Iv ( 7: '7 1'OJ-O:£ A ../'.I) . i f'cY'1 'O J ~ IT ( (0 / {1 ('0 0 rJ....'/wo/! d J.-z.z) )7/'. r (1 -IJ '0 f i X ! F ~ r? tj /'7) / .('? (7 /0) f I. / ..J'./.(7 -A) ..8f O / l (.) ''r. j / Y"7--z:./ (. Yy'>!.2.1/1/ :I ) V..I} LJ..) / \? .I -.. _'C~J-: ~_VJ}J~ (tI~ X)P YJ )~I ') 1')/ ."/Y'.? L j 1). I d/ ').'I1j '7 · (J..r"'l I t /) I ! '0 .. /. .'oArJ '? J..{ ~ 2 '0~.r. I Z /(( -. ' (z I( -¥ I) >! I -0 J r / 7i / <./5 YltO f. 1 ry J Y.J? zJtJ.'f. _ . iA 7 )?/) 7 (I/ ~i r '!' f .

~ 1/ fu/\ i 0 tL-\ IL: / of) kc I'.fl l(.j --c. j o. arfj UjV1 e (? C L 7: . 0 j deIJ/} i(~(' U { (J1 /" "..t .1 Ye _ CJ 0 ~//u. -e./ j. e d/ d fee /i U / I ~/ /I C r ) ( le \' J-. U (--CAe k1! A-! U/ (x) fo--'G k/ A .::: (J . 1/ J~) b £ f1 k<A :... dj (X ]AJ) /' . ' x-) : "-. v - u G k.d>m~ .r k~fl I!u /1' C\./ 'C lco/~ S (0.0\ ~ eX) -} !-~ J . (. J~/! k (.. .dGKj IVrlfC {I)€ I..p'" f.-~_ i t(A K ~ ' _J' c.-..v 1/ J f o!i f /I iJ.-e/~O /t1 /7Za . 'fu/) k (/)1 ~ . e~o d. n kc 0' 0( • (I . (J) / 0j CJ/. \ / /~/) U-/ f) . .1' b I JtO. ~4 j 6 f2.: 1!XJ.j(4) ~lC i!lw{:x)J0))) - gd nt J e .-Ij (}.-" /.e / r .(/.-.j +G~6 c" 2CA- k1 k ( /'. /!)-f/' (J1 -(1 J I f Q f~J U 0 f( / (CJ ~_f uJ _ 1 c/) ~ ~ f (J /f1 0 2~'-e (ov A 11' h..j Ii/) A/ " CA /I. ) rJ \ jUllk( ~f oJ/ X. t'-/IfGt 0-­ ol/6 J ('1 t lJ j V / . /2vod e U'-) 1 G ~ (aj u . 0 A.. sv it1l a 9 01'1 e./ 1 .} 'I.I /-(. </. () 'f receo ( (1 / .ul-()l/O f /(} oicC) // (J V 0_ ke f CA ek e u.1 t/ {~ CZ y 9 V ft'\ e .o. I £) 0 ) /.-. ~~ U 0 //1 oS'U /' q 16)u..)'u i cJ. I . f o/ '6bJc 5 {7 ' J1 J {UII Ie (~)' P~( 1) (' III .0- (1 (J.-­ L i !1 t. L r U ( 7' P e kl·J /(). U ...r l / / VI oJft./1--C1 /. . u <.JA . (J/ Ie lJ L v J U /'.{) C/ ei.

1) C l' 2 '0 W} I - f ! ' .i? j J / i VJ( (" I 7f 0 f C) YJ Y Y) A. Ip I' { -w / J- -i----:7 ./) b t/ ? OjO d.V?/".0 'v1.r.If / J !"'} C) t ) iJ C} ( J Yi) I1 C W !'7 bA: 1 //0 5 l Q Lt/°"1\?AS oj A 0 .) () ~ l- n Y) 'y) / / /. )j / "./ <// °7 0 /'oJ J. /VJ/'l~I!J< I j d .I! S 1/ '() / / ----~~ " d ( ? / . ~ X! 1.r / -1 /) 11-'. 6 .J-.)-0j..'0 /[ t\ '0 -:S F . V)j Z I J I ..1/l( (... ~ 'l V I II ~WJf -_ tyrVr) -f-' .I. ./ - ? 7(/1r /1 )d~ ( j ( 'y) r J\ V) >(\0 1 Jj '.f / I -.. (oVJ1V O) f J 1 //1 I I Lz n I vt/ () (.-..' .i/ n O v '. -7 /J -.J r I?.1I:P . -p jI(.s /1 / 0 ~. ') ..'f) 7 if}) ..i ))v 'o d / 'b vJ I 7~ Y.r / '()..' .../~ ..A df o J\ -=/ J / YJ j. 1))'::: Y) i t . ! Y) .. ~I / 'i~ I !. .-~ \ ./ ? 0 f A /f ) 7 v /7) (J !I \0 .! j /.1:.-- . ' (vYJ " v CJ ) ~ ~_(J '7 II " / / -/ v X ) I .Y( Q ~ y:::. CI) /( kI) .7} 7 0) >I!-... VJ) (I : f \ J ~ ( X) f 'UJJ -Z ! c! 6-t! ~r . / >( ~ Yo ~ .j O Wd ].. ! y) (. ((I -7 ./i ? ~I } 1 (/ ~I 'of ~ ./ O . {-IO _lt} \tt) '. . "I " ~ It- If t ?! '7. W o 0. " '=. ) i J j ? 0/ /! y ' -.J3-)j r: ~ ~) (? ley_?/ Jj~1 I{) (l:J. / 0 ?- r ? t !) {bfJ by ! .''1) P ?/.r li / I/lYJ) s:? r/'.J v~ (! X ' ~ ) ffJ ) t / ') :? .) Y} 17AI 0 /1 )7 I' oJ /l Y7 d " .f i/ d.() .( d . 00 ../\ ( .)'f "'// '! ( i/F -.O N ( )'7 I -Z V7 >( 0 0 ~ J'v7 I . 'f (I 1! V Y) YO f\.}) 0 1 "" 1/(.: ? I y i/.r V)' -1 ').? 1"' I J-../0 7{9 (J '9 I/. / ~ 2 -{j J / 0 n r')~1 /.

/' L-/ ( r v.~ (O .... 1-/ v. ~ I -: ' i <C ' / j·d !.- r {/[ ~ jA--vr e. l 1/ L G{ . ! / f(f (e / ( J) 6 1eI (./!/v"... J p Olv d(i -70 (J .A / . . { Se v f / V {CJ ~ t~ a '0 ~ lC 1/7J t".: tl } u \ f g. 0 /(' I ) 1. 00 vr~ e fl ~ . 't!. uJ) (/~ 1.:..1 (h --1 ( 0 . r .

J /p>/ .I "L/) Y./ b .1./:J ~ . >7 )?-?..::-//' / 7 / \t .I' '07/0 ilf... ').' /J 0/» (/ i( .I -) ( O/O/ .) ( o--X)!% /..::- ( J')/77 cq? /.If ~::? /t / I~/ /~/~//I) Y2J (J) ..~f ]. I .s­ r .( 1)7:: (f) . /~:y / ­ (Q /?J ))( ) { g1)A d O J) 0 . (I /1 0:/(7 ~'. ) V) "7) 1-)) ./~ ~/ o7° /~1' '? t/ h//) 7 )! / V7j 1! ./7/ i <.i) L~ (I/~r) /} " /77 /r.?-l/ /) (J) -rt r"7 )7./ y l~ I?!J(/ ?S 01 ·19 -1/ :.~L. l.J ~ ~/ I ' V· I V) v\J/---J .x ~I o ~ (y ) /"Y} .Y . / --.( f)7 /ll~/)' -? ..~(l) / / I //7:.1 2 '0/ .

-€ / I I 0f.( YO-1 [) y) ..l V Gt f 0 k S /(11 (l ( I'j U ~\ 'f 1.1.Z-'::- .1(/ " ( I r ( / ' CI ~ P /1i "(e j V 2 0 f Ull 'y .::.::0 L> >' 1 ~J ~ -Y .~ (y 0) ~ ( ?!o) /Ji 'i I/ X () -f '/ ~ 1 ..' j ~ d(l -t- 6' /1 ~ (' {.k lei 0 ~ 1-- V 7flc '­ .11~ 7 j)'j ~.{) t( __ ~1T{s 2u -1.\ r. ( h! ) 0 Z( Xi D .k" J.S .r~i rt~ J) ' fJ x(J1f..

0(" (X r? r "xJ::~ 01\ j) or ' i'~ /1 r I?(U ./·.-e f- (J . .)? .! '7.:)j ( Z /Q ( .AI? . ~1 '7 Y.X". /}./'o1..:::: ( ? f:' / 1"-.~ 1 ­I ~r.(1) IV '.. <7 !.7__ A ( t X~ ( .() lO I/"17.I) f / f-. f "--""?)~''' ''' Xp w( 0 rl jOy} 7f' I- Y Q( '?1/°YJ fi... + (4\ i' I..­ 'l)~ .(Q/.}.f- ~ 1/ .7f i-{Q j "'1/) f-.J. (1 .I... ).A!'r? ('I//..t( / o. "/}.I I /.....l..I w/ 5?j0. .? . . ~ L !.(l Of/v 'j?..I.--< - /. WOe.Y.'"') ' 7:<7/".

0\) . ~ (/-"! yo) . 2~ u/-{ 2..i! ((I Y~J V .' k(0\(~ 0) 7 2.~:s ./ --1 'Lv: v/ } 2.) v . y " /t. ~ dU rJ'f dV J--X ! rf Q~ ::. I</j" '---. ~ d V f-u 6' . d f 1\ Ji-L". ) _ -f " .\ C t /!J0 f 0 I ( /j« II'. S'vu ko//) j Ii e/7 .1Jl.j "-­ /I rf ~ I j-£ 0 - r e I 'h .~ fJ v . / lbo. 6/1 fA ~~ ~~ je S ltJ l f A d 'I /.1I Jjr.. .: /&'(i~-_2 ~ ~V)~ r ( Jl '1j 1 .' { all d.::c 2~ 'V./jl.d/f~(}fv."Jil )) -------J k.\..1 CA fZj v /l1 e /)u t-u .~ -+ 2:3 . PL -e 4/ {.t c ~< -e U~ . lVio ~ { Uo Vo!-i ' .. U 7. d~' Ie {f(' [r/' 6\ h / {'d ' Io {y~ .Ie. 2~j(U.2:> < C '/ IA) ~ I~! Jcl/ ( . V ?y iI(fetC ij QiY ( ) -0 :. /o/! . LI.V ~ j c /u/} Ju 0'v / . ~/ u .. ) . .4 Ie D I ju Ii .. . / 1> "' .1? {/ / I ( ~ dF .' A .' )!'" 7 / i''/ ..~ ~ 4-J I -f J-11l dX /l ~.:' c ~/ ~~ ~ ::. C &~ I} "'/ r) ' )' /I r ( {(1 ) .'" .~ lu./j .~.}{!i J c9 Xv .' 2'v b j a . I.' ~ YC{ ?. . /-(/'1'.l). 0 !J f ) '6 u" 0 16 .bJ.(f._ fo /}1 e VI .:. ~ ~:J dll d~ ~ .~tJ !/ .fu C~ .(1 ( ~J ~ tA. .

_ ./ j J'f?/ J0.ft-oI~ / l' Y7 Ci~$.'1 o'/}·'....) \ " . ~ / /' l/IJ) 0 /7 )'/). '1/ "'U' "1 f l / . : C) r '. /'/11 1.(Vj \ til I"..I_~(J./Q/ j if -. --~ JJ / . j 0 / .. ( . / ! tr ~l l.-Al oV S'~P/1 )( .-. ' ) .' I H ')l rv.0 vt/O ~ 7~ . i . --vJ ~/ )/ If 'v) ~v'/. ' 1(1/" If. (bY)j >r Z'(Vj I. /i V/ 5' / cL­ . I vl I -._fl :'f!:/W P'7'/{/ G1l 'l P I ) ') ('1/ " 1ft) j 'r)!1 ') "I v 'Y d-! 'J J: 1 )'7 1 VJ (j\.A D('-t1!It""~l l' .. i.:7 . C) j I r~ C 1 7 .~--.P :.I j ) I( .(v{ ..v) 0 . x '-.) w t · ciLjl7J ! .

-t. Cf J /1/ t ::::: '~U..P /--e.0 t.J) -FO' !-. .1 6 ~ 0 // ) 7-11 0. ( Yo J '}v 7 20 i T ~ (Y ot<j xJ 1rJ +j) 'j) /\/1 . ~r c~ l cJ.y <:) to&C" "" Lj eJ ) ~ 0) ddt'/-f/'r:p.:::.j'"j ~ (I./) 1 I .j'V [} . J' c' ' p X ::d)L 1 ! ~ 'fD--=--t.C' ) . e d(L~.) 0 I .Jl J .LJ -. {J"'- &- D(J )) ~ I-(YiY / ) b)) 6 6 II cI 6.u\ fv/l lU r>-C L .-£.Cf X.CYO} ":tu) 1.()1e f-rr ((I -'. 0\ l' A f/ PO (u. (1 rn /f ~()I? f u I/rovet {' () f ~/71 r' o L.( x1 ) / 2J 6 v' .( X -f 2J X y" -+ CJj 72 (.f /1 iVl 0 To=:.j[ ~\ Jr~~' • A() /11.a/ ~7 L( 6 (-cA lD d.& Cj.t h/ )' ~ :: ( / y.

1/J J ~-.. (/rJ /....e'9 \/] :..L 0 () ji//l YJ.vi 2vi ' (C I .- tpl? !?~i v (J - '17 . J n -1 (7 J i/ ~/ ' ~/v.. / r1f/ J r 1#0 l () .(P ) £ J/l 0 d CJ (/ :.1­ \ ./\/ fJl _ /? ~f DH / () ArJ l /7 .. ).0 . ('11 //5' (92 / 0 1./~Jf /( 0 f Y t'2 T.J I'P ~ 10.//7 t/Q ~ Un ..fV) J / 'vv' ) 0--/ ___ r ) II ( ? i:7 I J ( J f// )f / {1 A -[ ( ( I f 1 9 Dr)! yO' [.9 ' . J /J :~L ~)( /). 1 0 1 /I '()/1. Jl Uj\ ~~)j . / ~'/. / C y" :/ 9 / J j .. ­ -" -' .?~( '7 ~/ /17 r7/~ j'OJ J n 5) r:J at r3 i/ )~ v-: () '1)1)c? ( ( ~~) ~ ~ d ( 'Y7 1 d}I( . O J J j-Q'Vs-a /j .() -=: OW J i .r? 0 141 ..­ '"-.r/ l /} --------. 'Y./ Wo~f// ? bVOJ rIO : }-Z Y]f ~-1 -9 3("2 /oA'~l) o::: 7/\1 .J ~~ __ /}. -' ---..' (/)-bv ~ ..?.Y 0' 'OJ'./ y)t Of?..1.

' -e k fJ () Y( f / d r u If(I / !Z1 J :0 ¥e .2 'y0 jlhL i" L= J~(X :: Y. : '7 edfo.Yo A L ~ L-o'::.~ Mv j -<- oJ1\-05/l0 flO /2 'vVI)!'~ (LA 1/ . { 1 .l f7 ! {J Ii ('j~~ '~_o''-3.X0) t 13 C . ) (:1!La ci / (0 i-v.' j .Xo ) .J-f-Z' -1' 1-0 cJut) y A-J1.. IcJl'7 k1 / k'L U {u C~'1' )1/ 0 Su . (1~ 7 2~ /{y/ yl /l (v ~ 'Ie)./ -j p~ (( 5.c( '.I '/YLOytlLo -_ _­ ~ -1 J 1--. 1« s u i (' / e<.r -e j 0/1 (' d i n ' ve V j /. .) 0 ) f C( 2.12 ('--) .2. r-!l = (1r!- 'j ::.{yJLl . {!2.' oL JL-CJ/ U S o.) 11 CX ~ to) i {"..o(({1 {J 6 ( / du j l '" {1 5'tL U 17 fl.6 ~ c C -.Y~ c c f J CAJ'~cL ..."~ 1 L~_d!l('1 ~ \jD) j".J 9 0 a 'Iv. ') 0 /l L ..'C rJ..1 ) .'jo j '-J - ~ f ~ -.{ .! // e J/ / k 7 1 Ie -L r e {jv{ J 2 -:: {(J~f'j) /1 {Y:-Yo J.~ 0) ~ ()J (S) 2 -20 : ' ~ A CAY....~ c::..

.f ((>~ /0)'):2 f ("1~/ tj/ } I ~ ..~ _- F ). 4 . .) °d .X nn-/I[/S (1 tt oj .) '1 (? Y) v 0 l d / 0 -.-<'. y)~Oj ~ cJ-/' J oJ "1 /jj/l'rY! 7" I) /)) ~ 'rY (/ It '''7 2'n-j f Jt!J IQPe?/ rJ iLl. / ! I~A 01/ JI n I Y/7/)!.~). O::-(.1 (VI1-.f ~ I#- r?j~ 0 /C>?.! V) cf 1 f()A YJ)d.<:~--p IJh/I YJ J ?.::._I) ."'/ ~ fl} (1 ? .(1'> /" 11-() J'J. ~)f \. : rVVA ::: K'\ ._ 0) ) ? J .z)- Yii/)II)?J Lj- (D 7: (/ b ( QJ./ f - t ­ ~ I~) / --( '51 7 ~ "7 ~ ~ ~ ! (UJ ).-< /. l l.If IS /J ) ~z 0 /) ! (t /iJ .I ) (Q~ ..?. w'.P.. //) 0) ..) /1 ~ d/ ()) /1 / "W ...?) / d. j .).~!()J Jf!~ /l) J5 0V (J/I )). 17 Y/ ? Y)V! . i/A V1Jf 2> V /O } ) I : J-/ oW I ~J I?-) 9 .( ):1 ) ~ ')')/ /I (1) ~ 7?'lC7 J( / ~ n/0J0 ./ -./A 0 / j I/./W S /J /J i. ()/OJ / )5 )?A / u // 17/ <OJ j\ / I!I t-.) os ..?- ~n-r \/ ¥'~ I ~ >-xV! ?.[ (J/.f ( "'j / I.I ( J ( rOl (p~k.v.II / .' '. Q ( .)) DJt/ .(9j) ~~ :: O?_~ 'i /} 0 ( P .' 41.I) ~/l/t!o1 (i. ~! Vf-I rlfr~ Yl J i :: (\'! "'.. .I _I ( o~ _ f )_ (~)~ ( f-. -=- ?--. /0 (".) ) 'ill "f v t"1 (.i "')d? {Ii .AJ/.A/l 0 r/ )Q(/ V ~/ D/l J j\ (lr_ (?I/ l<Z /(Pl) .'j vf/Ji 0(/ (.~ V) Xc " o-z ~ G I "iJ) ('07' nJO (<?~ / ~?) rl~7. X'C. t _r- ).VfJ ("".1/)7/i 10 1- I \.) f '7 Jf Y)1 J' YJ (ot\-' ~7 ~c + ( (J)(-i).. ::: o~~Z ~/Y]/1 .''7 [ Y)J d '17 .) ~/ 0 1(7 b '(0 ~ h I } ~\ z iI/? ./ S Y) loy .1<" '" "'1/ ~'f 7\ "i./ )?/'J o'V//'/l/A (Z.

v''r¥/mJu e L.' It Lo s -(.1)) /lA [Y.:-J j i 4\ (Jf -eLf iuv'~ IJ e Ie iv.ff 1/. [:J (GLJuj 1: yU.A 6 k (u .// c.) _d J po r ' vG u eJ fi etv vd{..' S va J S'( vL~. ic')(jl6 J '.(r t . !~jJt/ S' oJ 0. I ! ()((}to//e (\ 0. I.-orU-... 11 2) : c. -5 k q Itt yu u -1(/. ~/ ~ Ve lc to V yj U tv . 'e}..41 v Let t/ SI'O .cf e I j // !Ql.'!.)' ./?/J vv) X ( UIi"'. U 'J) brz//o.'0.Jfu S f 0 t fO . fi.1tJ . .Y> ft! ~ ::1. er~tJ (iJ. i) PO.. (/ <­ J1 ::. t du)( se s L/IJ ( '\f cc fy d"l u Ii + ~ ( 0 by'2J/lO/i J ~ -7 # -=- ~ {aS -t l'- dlJ ~ cd!.'l1! Ze ~ ~ CV. s L/(( (I PcJ ' I f5 .f/t.4) X o/r' ~ L/ t rCA V(u polfc'l-.

r Y2/'Ol /J?.1. Jh /:: f? 1'v>wI ./.1 (J tI)' .~ .J.r/' n °1 11 v/ 0.J /1 9. ) 1 i/7- YJ . / f fJ./0(/ C? / rI YJJ..Jd 7(/(J . /) -:? .frTYJ-/ y /1 2YJ J n /i I t1 i o~/! (1 1"0 I\.I lJt j l--'v.IvY7 /v.)rJ(. lW{ n') / . /S'.>'-.1/\ jd / . 1.t1 )/rJ/ I / P C) ViQ V r7 ( / ) .(./d 1/ :3 }/..)/1 ./) Y)J h .J -:'/o V. 7/i I . }Cl u-<.1 II '7 ) / I (/' /. ~ ( .v r! IN'r? -. .L'i)-~~ f P r.' ( [.f '0 J Y)) Prj) -::(2 /~ //)j ~//l orJ /7 / ) 1. J ( 5' 0 '(J j/ c7 / / fJ :J/I 0/ ~ /) / . )? !ifII) q/'---~ I\.' YLj ~f ) Jc/ (7].. fl i{/ n /) 1// 2 /7 v?~/~/Jd .1\2/ '/) -J/I v.f 0tI.'') {) /< rv ./ Of! ! i(/ -off 'At /.J j:YJ} tI ! () / . / J jl/ifj d-.!! '2/ fj 0 ~J/LVJJ j 1(1 ~ v' vt/ () '1 YJw/ oJ r) Jp.?'cfo If\ZJ .'. / I) / )?c7 I f J I) / OJ\ 2..r 'I- Y)J (l / I . f)/ J wsw vj. r vOL ~-=(S r £~-p+Lkf -= -:P Q ...n vO!: jf'oJ' )-/ / :~ -' . ./ ?CJ ( (fllfimAt .../j 0 ~ /11]1 ~ /1/)/1 ~ (1!}/1 f / J/!/ 2 J ! f )'2/ 1/ / {J /? / .? If.?) d () ­ (\PJr J ! .) f."/ 1\ (1 I 1 )''/ d .r f ) IfVJ){S (JJ /r7 r.') 0 V ( 1"#'1.".Z.r ~ ?IP"U /'j i2f ... I)I J i/ 7 Zhl If.'/ dA 0 .7.. / /)-J) }:~.. --z Ie) () j _) ( 'l dl).}0 ''7 1 il) !I{J. ( I f 7 PO/\ <. ~ :1I9J ::({tI/tr " ) r!j. VeT. e~ (lI)I pYJJ'6 (It ) // 1/ t(} ~I .s / J fi V)) J __ I P. ! YJA!? 01/ if S" )./\ IoJ (/ .)./) / YJ 0 Jt!s- v'/ () . < ] YJ /) )o/ ) nf :..~/j l//tJ1. _ / k//CY ! j S)ur'r)J'.0 I (J J i/ J!. J owd .) " cY?fV ( '/j7 / (../ t'lrJ r 0J1 7 / I/~() . JJ\ l(j f c: t u. rvrf!'l p0.!po 1J.

.'.0.. (}J~ L6. po (YI f! I) .6 k.... J k/{A 0 /'2. I <J () l' k"1 b. (-eJ~ l b I?../( ( f\M -( l< \." J & ~ (j}vt 1 (17 J [V 1. )! . "/ ( 1"017 / " / Y.5"4 .1 (11 0 riJ\( (..:o{ 1. f / f /.) lei' kc //C r s D[ t \ I J(Y1// YAJ V t rf.vz 6 .jJ CA..~e Cj JILCV'd? ~0'-- r /. {D (/It /v ~ C"1j - 0 fr!)) 1. i"2 vo J _ -t!. '/ ~.

S YJ/\/7.!"r: dJ' Y) d. \0 {/ vy ()-9 If /l}'O) Y<J /l .).J.!J /) ~ 71 -.. 1 Jr. ..! )J. {I/ l' ':!..) A'7i ) P 01..t '7 ': 1 /) .~ ." >'1 .5' '01\ YJ2 YJ Y.~ 'oj YJ. / r .fil 1/1 (Dj .. Yrj. n) nJ~) J .f)7 'zf "0.() w\ lv(..!) i/.. (a 60)f -.J-/~. _ .) f. Q o-v-l/j? 0 I r>o[=)c(((7Jj /) f .. .J/f I VJ.) .>)( ~?l 5 C1 (# 7 >t f./ :(>/ }/'~ f /j / (0.

/l e Lvj CJ L !t ~~-/ U~ . LI J-V~ z. O) t cA'£ L ( 10 /<'r eG e . r1-C 1 111/tA tiA v-0 c'L 1/ 7 ' La if ~r [(J I ~ /-q G Iv{A ( !lofLJ){. s(' c'l1 . !l.. [) )Z . '. e ( / 01 'y() ) D -I 6 .A d{Aj u OL//(ll' U / f [q ../)-1!( . -0't ~ / /'1/. J Ako j-e f~oJ ({) /l j (A S~ tc\ -6(tG ~ pDizfu.'-'" (d j 10{"J .'.d d/ ! ff{'/ C / ' ()..1 / /il/. ~l~C/-o / .. /.I ..).{( t k-E' ..r l]\ 5 '1 ~ (:) c{ () d-o ---1 C.. /~ '1 '-'" . Pu . (() /I" J. / -1' D / de iL/. (X01J r /<0/ ' {.. Y.-. 6' k '~ f I. . tJ)' LL~f /<.)} ~j.l { bliA:J + J~ (.-e ' / z. k s u .' L.-- /<1 /l1cy~' e j: .h i/A~~) _~ . f/ y )' ! / II )' r ('/ 'y ~/JO C C kv { Y o .'(Il k . ) L.vo i -t/ J' ". t(). / U (s I./U(1 k ( If '~ /(I.Pi f l PC) S +4V L 3-.. j du '2 ' ~kv.t b oj 0 XI Yv-+ 0.~ . 0 Sv C c +6X.' v.(X /'j) D (l'" -e f0 }/Y!.." rri./1 f~/a / i ( ' /eI'/ _~ Cr )'C(!r lu/! /{() ~ f (/ tQ6lc.' k J ~.UJ /h { o.)).II Xo ? J~ _/ L-- 1)/ .'J YJ Y. Jill G" . J t rAJ'tA./0 (Yo/. Uf i rOl c.I v.. /'/ e1 or / (A J~ ! U oJ!u S (. 0 '( t.? ~-0 . p C SCP. ~'.~-::. y J dv ~e. -0> /'j [J~) d (d !(-~/{x) ) /.n of (1 0 {O cL-v i/. 22) ~1 fv / )k ( 1) C~ .s (A (./ .To {<{II). .' ' C (J V' j u d J ef l'/1cyo..)0 -I to...t <{ delf!/'tUlt~ 6 U .(J of l u ck£ Ci V0\ f r I' r"\ Lt P -( If t-.Jke (YDI 'I"] f~ [ 1/7 1 ~ Iv Ciy ... j / .) k(!. I' J0. I<../' 0 / io-.0! / (). $y~/ ev/ do !(JC f f /rr.J =1{YD t' ~ H / I /)1/ . . ~2 ( /'1 0 .' I /' '-/ ?.'-f) ... '{ e ! yo t oy) du.1.\Ie 'h. "-' .C\. 7 '/"'" S. C Yoi df/ IVI! k C-'J' r' -C (/ 0 c1X v .() (Cf4 d/ 1~1'-(. l. J()i{]Y) f( / PCA d6. kte k 0: e.

(·~rr f3.< Y[J()f.r)~ (Y<7 tJ /- 'I) ' /1 :: 0/-. t'J { /.' }.lt v". (tf/O// I / ' ~ ~ 9 7/7 /7 UY' . }Jz ) (/ d1 .(If ) '1 V 'l YJt'iV"'0."I j-C)' }j . eNId Y) /lO AQl' [' V >' t /\ .1) IJ 1.} .> "v(/. /\S' 0 jv'?- f )-) i/ I' LI . 07 ) ?1 ! ( c.(}Jr (y) O \0 J /) J"' .. 0 I -('e . 0 v /' fi: 7 0 /. 4. If-. r (/f2 !.1"'" -"..L.}./ OJ /} /\. j 1 () f->'?i f o ~ ... ? /7 ) 5' YJ ~ _ ../Xe f-"') ) f f O W\Q W t ) .e:C? t (/1--.P f/ 1-j : f i l/ .0 r:. J j. j.t (-' r7/7 !. JO j f -:: (0 1 . 'o-L ~ C ¥(/ YJr~/Oj I L h.>A / i7:t.{ -' W ! I (J 7i .tJ T"'..l p I . hi f A ..0 2. f. Mi~ ~ f3 ( oi. ?~ Y?'2 f (01-.1 9/ / j T..I) 1\0 ?l h /b . IO F ~ ( c» d .1'07 C)/"W' )-AO /l ! r. vl/.J t/5 t /\.

e~ 7vt 14 ko .v 1M t Y"J f J :~[~ (J e.' -e r (?C{ I /L 1. U fA./ 17 /« ..Ju f (""C\ll' c~ 1UV1 L (./Z! . () 5' Kulo.P I. ~ / ~ tv f2) I /' y1 4-') / j <-- ' } f /Y'I 1/.11 /(U.~ \ r' mP / '2. / u -f J] '" e / 0 l r IItA-ia S I. t t'J!Y' (?/1. tv-. J(~~(J(~)~ t.< (A f! j . . T u lu\. ­ I I' .!J {J. J e /.(.r.-Ii)----­ d() b J~-( a £0 I L/2(Y'u2 /'/-0 t(t:/ /' ( cJ s (. -file /(x] IIio) l l/... )e./ve ~ J / ) (e j!:r G (/' -0) ( .1uf. I 12.b~ ~- I /"d.4 .1" u.. 0 ..-fiG /4-..) t /' L /1 /Ie~ I (' v I {J {'v J ... .v>~ d/ ( 171 1) -"6 9 tv 11'/\ c).. Zo 1-1 fa ... {) 1-0 J ( <' <.cA /v/) J u. ~ . !/ d-? 1. 0'rC / .} L. 1 S ~ -jJ /5. ~ t.r /) //vJ.: u ( a oJ IV) ./Veko.! 6.J ' I ciVcA V 'to) f(A ci<-e C<J t6 6 .:.. I ( . . I 2)0 0 .to-. .~ /0 f/ y v /.fl t~ O/ ok o/.J (x) £.' J (J U1. .o) ./VC{)Cr?//! ' .J '" U.'. flit CA G 4 vn \('/J i ~ . i1 ( eaJ t:: II ~A 2.6) Y ~(0/ "!) .L\v . 'i/0y U' lullkG fj'e I 1'C'l d L'c0' v .d1\. "'-. !} c I . cj it!. { !A~O. #" .'f ___ .' . i1 !h'~ T' T (r~) LI.e.1\ /-t .1D It(. -¥ >T fJ 'os ~.¢l I .x [. ftC.

I (.))) ~ ..!.: 0. t/ C/ . D ) () oV.J~ I.. J . W.\ Oj all '0. 1) j t/'1?! if S' ..-. )0". . ( -­ 0 ____ (7 ( fI) 1 1 /1.' fI ' --nt: 'Q} l?t/l?//ti/jJ r~lJ\llV)(t'{/[./ 1) rJ i / '. 4tJ ? ~ ( II J j{r "'fUr) ""F. / j YJ/' J./'?.../f VJ y.J( 1/7 Y} f 0 1</e? '7 p 1 .:1 7/ ! j 2 '! '" I . :: (II/.// 7 0/ . J Y? W! :7 .> ."'?j' 0. J~7'4 ' -. vi. ") '0 W • ?'.1 '01 d!V _ ( / 6w/ J ) i CP/l//(/"('" .~) ?Ih j Q ! d . /Q ">( " b/tJ/ IV.J -:> . 0 0111 .'-....I .(til? / ' " /. 'o~J t WI?) 1/ /0 /' YJ/!) lI/1 .ib0/ l J'/ W r..n . W_"'_'~ 'v? d b7 ?!/.:.{/ F}6.{/o/[ S c/ /" .) /0 1 r ( 0( U 0 li 0 Yy Y. or W )"" ] '7 d ). 1/ <>. it/ I )' 01//15 ./ = b I . /~ (OJ!.pl 1/ /l tv. "':/ ( i/ }J /Y ) " '7)1/ r) Jl ("'1 /" /")')I < Y d 'flY'f n. ' ~'. . ~ 3JY 'i ..> .>. h '0 140'1 Vl/t S I d ''/'~ " ) o jJO/l '( I d v ol. 1YYf-tl ~ 1/ '7 ( t/l _ /7 ! i/. -" . /)I/('P)..-7 .( (X Y>vt/' 77<9r }. l/n1 II/.I Ii..

./J/) _ q C{ ( ff.~ 0/ rCj L--" /J1 lek q {l/.j d / )(}ul r.' e 1 s tr -p/ l 1tf J 0 S v / 2.<4 ~/ II v0 d/ SV)/I] rju /}1 e/j .: /.' --z. d! S 77).> /lL -C( '/& cIe.I. j J 0Cj /U ~ Lv . V-D £' v I I.h. ~ i leu 'z­O\/. C{ G{ 7 (\ . ( /// fl /l / 1&9 () tfl s l/ ./lt] / //J. Z/1/ () U /0 f 4.'j 0.'I)/cI) / S' 1 1'0 '/ () ~ /~ ))0 "l---eJ. ( 0\ c !~ / A.I (L A· j. A y{ .. 0 (o. L­ .-e f~.-f 1/ .'Gic/(k A­ fO d? .5 //. / (f<ti cif ~ (j / ria r' (Jo { C( 0 5 Iu/J lu /..j ~ lw..('(1.. {/ (V!I / )2­ fV -eJeL /1 / /<. ~----1/l ) '1 / / ) . ~ _S'viJ.' e ./ePy' . de( J+' (a ...

.r /rJ/ oj ( 9'7/f i /f n #. ~/ (:") YJ V() ~~ 7' r:.I) J -za 7.} f (17M.... LV} [) j (f J ') II) f ".~ n ~ / "} " ... S- ¢ £.? A S . Y? Z /J Vi) ( b W{ {V.-= ( i) if ~! ~ d-I\! -- / Ij\n .fi )/ 0 ) 1).-.-:0 {'...L : 0 -:..ltv J -:.... ·-yz ./ .. ~ r O t ' 0-. 0 j~(\j I.1 >J/ '') (~!-Ui . / u' /\S'-/ / . I.} / I/I ~ /I ) - J~ I )? wi n f 17"( . S" Y)Vy J/lO Z . /l '-V i/{ .p ~-lVj r) ----'" ./ 0 (W i' . -:./ ~ i/f\ a:."Y' e/ i/ j\ / } / )..~~ / -.r t il .1 1'7 () h ~ (.. j ... . / .)} .. '" 0 "/ ~ (" y /"/'n "cP) '­ <. 0'. I . Vt//~ .. (7/\ / pY?z' /~1' (~/ // /"'1) ' 1 ((u/y / " if) ~ y /?1/ t? .. .J .-cr . . . v./ 1 7 -0 V <.( ID r . y) CP .. ...r.I /O~ ___ j1o'/<_P ) A :~ de ( \ !:s­ rI / '" /~ 1) r/J p ) (() \ ('11/ '" /c.J 0. /7 ~! v //ty')2 (~ ?/ '9 J--.' cp . So Ij ~~ o~~:'Z_~_'~) ~I 7./' 'j .. ( ~ 9 ('r lf' "'I J cf 0 1/5 0'1) (' i '"( ./ I L Y) :::- Y.I) J'CJt/l/~r ?{J (l 7 ( l~y wn ~'A. ~ 1\..

Q(}VO l/ U (I L ./}/0/ (/ (Jr-cJ '0 /L<A-. 1 b G\ I c) t / N.I I 1 / 1 0 I l J (1 1 <:. .s frO~ / 10 k )1/ I'fL ~ k ~ 7'rnv /Y1 v ?o.P u -2. I 0/1 d' IL Uj u.f / l/ / -1 J1-1 ':::>U.I) j e.. 1 5" 1//'11 d0\ it /\ 1 L eJ \ 0. .. Ill' .) h J/L ·O d j e / d0 V V 0/ /to dq _ u 5' i l) ~!eA V'/' l ' frJ / 11 6 YJ' / 0 z. CA h-u s c. (J\ 4 9(0 v/I ." . I J (/11 tA.~ ~( Yo i 2 CA. {) '" !J 1 I 7.// IYJ /! r l A1 A~l. /kA !~I'.11 () cp 6J '~ <A t / V/('<) i ~ 1/ f1 / ~ /Z t ( /) e cJ. /) t.vL Ul cp yJ () -z.(1/(11 1ft U { (p...-/ ." / A4 !1 U'l / ' 2 /Y) }' 'f J1 Q () frl/ {.70 1/'. / 91 v /11/ /YI/.1<.(C/'l V/1. ..5 v / . / A-111 0 .'i-'. to .·f-/VlA-o J(I I I~ i{II fA ' i.11 .1 Jt. S fro Cj /' {<J ~ 2M ./ 6 V4 ]t (tA- . ~ kvuJ ru.. t~.' (/ VVLu ( [q//l1 f /CI i .Ll:l'1' JL 1 ! 141 / . /t f L I i I V .r1 /. /1 / .A Iv 1 kc/ I /rn u--.-"- . bo J-e k ciy( ~jt&l IOY~/la cP /!C' J u. A L ~~ OJ " .

'/ YJ p I:> #/~/ 1?v/-) OAf . / t(oJ .( 'rWJ. >?(" ?( ~I 1 7< 7 'il7~!!/ /'7 C::1!)hr./v.~'1f.II d:. ( .( ./ (r .}-/lf7 g f / VI °i !. ?/ 0 .t -z it -7 G .. d / ny YJ? tJ 0 r /."..1' )< o"\'.~/\>. rW o. Y)J S' ~~~bh7 (~(J .~~~ ~.1.( .r /h rI f. 1' ..~ '.{fO / .-. '17S Y.(.YJr OUlVJ LJI ~ '/ V D.J/ /1 ):.NVa. // 0.: r/'71:. ~ ? / 0-1 nAy ? / '7)"/ Y.) ~ZLl v l '1J>t~ n ....'7 .tJL '7 /41/'.7 .120£o-. I?. " ill! v'I" /1 wt OAr 0 PO" }! J.>t/ 0.-' " _ "Z / 'Y7?f ~ W.I I j(/ ..v/ II ~/ ~.' ..J{ Y)/"w/'Y )!/cJu/h#S ))i)_!7r ./?-( 01/A /j b&/~'7 ( .>' v -z' 0'p / l 7 ~ / (7 ['nL} .. i~[ L. ~[I.I '>?) >t ~/r. 1?J/:> y:> /\.:N 0 / Lv~.I cp y n v'./.1 0/\ .' I/.~~ ----II" .)~ ) vr /7 :..({!] j d-}~_ .0._c .' 0 _ YO.lf rI/ .cy ~ e . .!v:J j..(k2 :..}J(/ 7?1 i7 //.' 7 @j). iqur POrJ 4 :/) ! (T r/\ Y. " ._I /Y'/lo /)0. -t/"9I'.!--" i W · -. Y t/'-J./ () )1 ) 'O~~~ . oJ Y) cJ '() z ' " l.. I / ~ S c / l t/ () (7 '/ !~L. J {/f'.Y!J I ~/l./1 ~o /-[.JI'!'>./r./ .x/17 /\'... ~/rtI/7 Yr'7.~.L "0]/) J ) 0 :. ~.r~ ":1 0) 6° 17 : 1r c J vrz vr/P"-1 t 'r2} .r 0 V' .VYJJJr S ~~ ..># WJ ' f >? / / . '7! >/ J t" f )//0) ?f v~ )? C 01) '1 i/d.. r o-v'jt " ) ..i?: /0) ./' ' > a-:. w ."I ).LvJPv'o/~L/?w/f -// Y~.

." / (J oOU _­ ~ 1 i/~7'/ ' !o~ I/'/ /'/}!'/l ~ u4f twd /1. flY U ff/.9 q E / -e / 6\ J~ f< VQ d. -i Y!X-1 L~ y Cto -( DcAlc)~J --v-~4-( -ju /-e ~/I J<C ~Ic.. v97 (!J 1// -e Z 1 /Jl V{ h t"/Yt-"".) (-5" (/ f 1/ G".' {J 11 g.:r:: nd IS a h /.L -'1. JJ.-k/jJ:/~-~1i?~£ 3' k [j~ J )) 'fo Ix -toJ) / './Y'. .[ f 0 ~ /It( g-. ~ 10 rI ) f : ' ltz'.o kJ'9! .. V'(: - /Y.k.(1 c: /17) /.' v j G jZo­ fJr Ifn/-£i1 '1/ j o kcl'-{v!</ ~/l k(IJf U .'."" D(J""ol'q rod f U 0 ~.kj.7L ff /c c) ./J'l Lc))~ ~ ~k. f ']. e{ .~~:f::'~t~~-~/~ . (.j VI ..~ .do.n.Jc.

//} 8 >'/ cl / /j ?7 Sf' i Y/ u/ ". / 0<\ (~j)j .~d l (I) L/ j.r " '~J? -7 ~) Y.J 7 }? I fA/' [? / /1 Q ".'/ "..(Oy)/ -I{)j f. t If (O~J ) / l ' I' ". .IXt' 7" ll/~ (cr. ( l<Y7 /. 7---ue . /)/l Qi/~O I D . " ./ 0 '(0~)j -y') /0 . / /. ~~ 1 /~ Y2 3 n u.-ff1 ' ).. ojJ ~( A. / f l?/i)7' v/"j ~r )/~ b / ~. d S 11.-0 e '? -z../ d-~J~ f . /~ ) ¢ CJ.fA o~ · ~ ( 0 '-/) 1(?) 0 /('7 / '/'"7) 111/('0 rp] 1.{f e ...{./1. -.. '/ ( 07 ( P ./ cI' ! i/ . !..J it? ! (WI /.) / dfi o.~J. ~~ / J ~t o/O?2 9 .::.' ~//-. 71 r?.. I~yJC/J]"1((l 11I(?..j ..-"'lI/' °'1"ir1 .(YJ .::: / ../ ~ '-o J j . /7 -rtf) .y -.

' ( / rJ 1 /t g ~ Y / fI' u /11 / ..//.Cf tkt: 15'.1/10 <0 {:.fY'- 1'1 d" ! (.jVc L" (e A r:/l J I? ~ v (x'..d Yc Ie." .. f ' / /\ C ) Pre i ~ v d q ~l kcl'((fl'~q Zd. 0 /.L / 4 'r: J dbV e d. (t( I ) ~ d? {i:.:-q l2-1 6LI 'c (Cj/ ~ ~.::-c? hv.cj Gl k --F.A'. to /'41 L C\./ q PAt' I. '0<.'['-<1 ~ ~ ~C> l( ( j ~ D) j tD (c ­ -Iv/! hL/.11}-1 J'lr:. ':.e /~ A 0 ( / ~ .f}t' -. 'j J ~ jJ Iv /' ~£ r-e i t.ev~ j . t / d". £ /7 t.) ~ t rz/I/~17A't>7 '~ I (l'-J) . VG( /V't lY C\ / /J clYrf o) I (e ~ /' j' '-f / /' ~J '.c!a f -~ .- f YCY / / 104/1/ ~c ~ / <­ / _ . t/ ') 17 ~ I J D~Clk-o ~( CA. j'l/'-1 I//t he (rIA 6. £1 /' .) cJ \.el/ /I.J1 f fv A (.( I /l 0 d//e/'C'r'.1n. o?..f UV]Y Ie J I Ij ut.~r ~ ... k / p r 'i'./ 4. L 7~ ~V ~/ _ 6'.f.l) V l ' Y. ...5 0 . /f / / 11 I't. c'i..' yy ttJJC. Cc.~ /~ d) ­ >5 v '~y":1 ' '1 "-. ) CJ /h ') ' -f'/1.C.1 / I .J'-u Ie ) 0 y< /9 lifo] /1 7')'( ~ ~f ((of" /'1/--/7 4(" I) /' ~ >0 I ! (j cI) ~ L v ) tc.'c ~/I h.' C {~l} ~ a.( { {:?~ & y e~f ./6 )T( t /u -.2 Y VC / / 0 (((. _ /:."((\/4.4 -e: S ~c( (0. /oclq ( (lcJ .-(( /J1.! I .

-.Jlt/' / / 1 / 0) v 0 (/&..--? ) . <"?-.-' ((') t..J f) J./ -::.V:J {. ~I JA / .. v ~/ ! t. ~t//?~/A}::.J Y.if/ '..! W '(17°/ '0 f ~ .11/ ~ (.J j .

'-. ~! ({:/r (11 / f VI' hI . ( / (6 S t~ 1\.L7 0 / .'ic U'"_'V~1.: f it (' -(I'! J . ( 0 lUi . T (~) I ! ..{ fAt ~ r J -f y .ib rf) O}CI ' I 1-lh (rb y ' I .' L / ~ I/~ ?CfV. ~ j .:. 1:.f ('I> ).~ y (kfrf~ J OYD ~/.:0 prof ttl' 7 () 4J P(D . ! () y/f" ''tJ 1 "I . l V 1 -:' k O."cf l. r. j 6 re' . . f / u' 6 1 .---. V I? __ / kC 'i 7 t! . db. tu Gt~/l L ff I .. ' 0- /r:.rI {f. I" j ) k f /'")-. I d 1(1 r./~k ' //lqU l~i4.~V"t4.f:o y ~v/lk ' 5'~ i t ~~_k /' u ({___ .' f _____ //" ~ 7 o j 70 vu y-{YI. S-L Gf) to A_A f f (' S( . I / /\ j Koj U--- . l / _ J LZ(( } . (lVU 'f 1 / ' { ~ (" '" 4..:: .

(7) € / / . / rJ/l ~}?y j / .'. /7 0 ) yr' nJl I '"Z. I J/l YJ. . V . } } /lJ'/ O ). /1/ CJ ? / 01 . \ (//o .! .$ <"f " i f fl.A(f I/J? 'L r } .vt/ I r/ a y f:..Ii 'fJ J f I.! <YO // ~ v J1 / 6). 0 VJ j ~'lA'"1 // S )J J ~ 9 kt ) / i)! .I.. hQV'}IIf't}>vO>( r /)071) ( J'./ /Q. h I 1J I VI / 1 ..7 0 1/ )-?(J 0) r) rJ )./)1 i..Dd ' /IS~/f{) { t./ f ? }./t/)<-P'/2~j cpo/\ ~.~5 ..-:0 ./. 1J 0.J ( J . . ~-. '/ .. '0 i ~1f7J (Q -!/})/Z1?J i/~r.IJ 17# !j) 17) . /~1/ CI (1- ".(/. S 3 h V)Or 6 tiI/O(/ .'rY./.. ) a ' .. l[) .-/t.. j? la c) t .J -. ' 1' Itj)-0 (>1 / . ~yo1 }-r -):J~ {. ( .:1 I./.2. ) J l?J w I (/7/. '. l..

. V VI .. c dovoU cJ/J1 eA..l () -e 0 bur u )' ed:a / pr e &fJd Jf(j -V Ct ' ) ~ Atoo ) £ .'­ ..~ \A _' · ( ~ ./1 ()' ( k1 ..../0 r (0 ' -( P( f 1./ Ci/Jt/l-O U . t-v./.(/v o5l V U L fv V'{ ?Wtl/ 'I j ( c. utku ~ 6/ -(.f) .. I l() 1 ..A1./ it -'j.. - 5~ v P u S'>-.!A ~ (! ..fvlI / he /. 1/ /1 .\Z4{) jJf-C 1( 2.? . l Iv !) .V ()I'iu 0 / "~-J J y(')~ CJ/. v .-. I~V/''' _ P odO/J M P -/' () '>If -lo kif \)I ~ 'C t rJ . u/f.N !( /. ~7..() ('--0 11{"~1 ko.oik s I/ Ii ' 0 leo / fyt / __.-.--Jo ~ . 5 { ./~ "1J11} .' "i 'f J It ( ~ (J1 11) .t } t'~~tO-~..f! 1 ~ r ~1.1.t .VV&'/j/ ) i t! U 6-tJ.A..I J) ( I 7 .".' fit' L v..-.{ k0.A :. 'f'/') J<:. 060 5 f r U(I () ) eJ (J-o 2 /l<A ( /1() 5..7 rL ~ 1.1 0-- I'..) '- 20 fvv e(' t1 o~ (a S 7./ . j' u'I rv !I/-{ T -( f}J -/ () Pr ·f J .. 1: t' 1: ( r:r.( JJ [J i ) / .tAo OIJ{ u.( .Vvv.2.{. } -1'..-~ ~ .4.. dv/-r /1'A. ~D tJ'f' <"S 7/k-VV4.1 ) (..-~~7 / iC] (jiltJ. .{ ) ~ ./oj t / 2.V. j == {[(If) ( eJ6lafi.

j t/J)JO \? r Q <I.A%l ( / (/jt'Oj.1 ) Yi.r's v/ J-/JY2/\. X i1'7llf~)1 "7. f ..() "../1JOYO . ./l0/fjsJJ(j 0j'o? i?/ 1YJQ /'} ./ J ( / C?. 1'T .A '7 {} I) } J . C>7~ / ? j/T.' h 5 all)1 ''''2 ' (f-IIFf . j..YO I 0 l 7/ J r ) f7. / . lo !.j- f'i. /. "l?//.f' . ~/I-' ~ A. )# / (-2(--7.J'''/.' \ .f / v:J?r1 dJd I) ~L Sj -:::/.jl(}/ (el>() 7.) c:!. ":S ?/ ~o 0 u2 r.../ d ? / /.v .>qrO (J 7" J!--.) } 0(/ ::/::s Q {-t(Y'YJ (. r.' ) Art ~ =7 I Vt7 r 7 ..rz Y 7 ? -/ y !..' 7).. \) i tr.'7 -tr-t i J ?/fv -0 (/ ~ ~)1.A701 ~/t/. j -n./ 0. { j sO) )::: 1 L fJ(I)I.7 I 7 0 --@ Y Y '3 7 J J S Y7J to y)'/\ j/ 5 -f I'7 v ~ ().( t--.(f ~J I .(o /./. ) OJ 1) (J ) fez. d<Olt '/]/1 v(J I..'7 j./ J -7) {J/I(.{' ) ( ~.A err (' . !l 7.>IU? 1~1I'? 1?t/? Cl 1)/ 7 o/fJ~J .{'.))0'1 . 'Y71VJ ?)11 /lf JW7 .' f. YJ? '/) 7: 5' 0::­ )./.5 0)) c:..> 0 . .' l ry { ') f O-YYJ.> .1fi(l..

O-jYI d .1 _ } cs le d / /1 {A ' { //1 [J 1 III/! kC..

{ .10--1 ( d Y)A ~ */%J!i'i. 2:t) (a ~ 1'"//'" ) .) / Tv'll? J( 0/\ 0 ? n--C /)/. // / t-)) rIf ~5 Q} 1 "nv () ) 'r ( bJ~IP2 (5/j\ . Jv.~}) j. w'~! S-l '()!J.?. I\.°10 ...~W.1:J" p / ' W)-l l rf 7J C7 : i/ d :5-0"0--.(. / /( ~ 'n ! ./ :f{1 1'// ~ ?1'. J /.( ~ t'j v> {/ I " ' (~ ) /.. 0. J' 1/1/.) 1<'1 CV'1 ((J j) / Y.b / '} ". »vf I V)) f ..o/J n 0 vt/ 0/.)../ .) Iif -3 } .V " " 'T Yt / ~( I f/'/. 11/ ~ V -7 d ) .I /J fl 7 ~l' v uJ J 0 .I 7s .. li D (oJ fOJ~ I ()h1 . v1/ .i ­ "J-. 1 57 ...\ /2 YJ/I :?. / --:: v J ~j »! I 0 L ' .. I 0'::./)/ .1i 1)).~ ' IO d ).( t/ .~~~J ' YJ} / d 5/ \ .'/v / I'f/ Jyr.~}.( 0 / yU ..II J Y) ? ) J\ -'I! rJ '~?'~A YJ/ 1-1--"12JfZ?.I JJ j1 0 J d bi/ / < I (U! l /' -. - -- ~-k' JtJ l{ f)1 J ]! 1'7/) I"l /?)/( ()/\ 0pVc) ._ {/..I ) c..r ..1f~~-I7 (/7) ~ (Alf ?.(t711/'7-j~. ( -.' / ( "'.-~t---n.'PI ]-! / fa. )-.1 1 hi n (W /~ I c/ / CAl) I{/ r.iJ / j .llJfl d l. I/'W 1."./ / / ( 7 jr? / &r t / v I ~ /) t1 tI wof k/o rJ )/J ~ (. '7? / " .r!<?J /J //) ./0) .r/-­ J tJ V r) / J~ ' ..J i t I> )1./. /...) { ( 9.-s jI ./ l ./ I .j vf/ . 7'Zj I / ' pi IJJ 2 " .>.C?_W)).i°f . <""") u '7 ( i/ - •.{. ./ v0 .) <.~ ~ b J ./ "/ /~ /1 71/7~1- ' 7~-f r7J' Y)/11?.!)!2!:J2-?'~"~ ~ /" .) .i./'r}/fo/ <:J '}?(/ 110C! / qz.t ..'>1.J ~/! })/f. .I....-/ I ~..- 'r) we 1\ /7 I? / ' . l(.j ! 1/.j\ 0 -. ~ I v. j / J .t 1" r..~ ' .' iI.-. l \"'-..1 r'7 '0 ~-~wW1zO.I j \? 1_tl YJ '12 Y?1~ O Y)/:1 y~ O F J . I " ?-/IlJf...F .)0(/ 91 -¥ . )'7 d.

../~*\ ­ / V./ Iu.Vvt{ 7e rk.S -'\ lvu 'v' ~ (8 ) f~ C{()~1 l u.1L I >._:.-f'--) /" 2. ( C if / /'t7~ .-e__-. ¢~ . v l c. 2.--f1/e- Uf!oVlll h l ' J / () (7 '() !lO(/!j') U (':'J'rttl!-}-i Vvo U !!!.(J/>~L¥Y Y 57¥1-Y 5jftl f{cj)] . ~/ t o.. fvf~J( j( (/l(V/IIt/ / V ):::: t/ +11 -/ ) r-~ (X/ 11 'VI v): S ~ - - ''v) .' I-. " ~l -'" 0 u.. ~d {e o usid v. ((.e l-e /e -t 0 I4 7. .1 1{ pi/ h {Of 7Z ( k e UJ 10 V/.f/ ( 1/(.'" J.tJy/b I' 0....V x _ /~~) ::.7£. (II' h ({uC h-c.? ~ .r U /I) ( a l s. u"" V ... I (J I '" (J o 0I 1/ 1 tl' (.c J-" 19 q :--J' J~ JL '" vel ~ /' "" ~ 5 /5 { t' rn '" d j.r.d yo () (TJ J~e [«I1J(4( '1<'0 vC' ft11.) til/' [V . 6-0 ~JY/vq ----. ~ !0 f. 0 of Koe (1/ e lit . J I':t t"0 v / .o /I C) Jcd. 6 1/.J2-v!~ ~ . i L I A ~ (4 --r. h ~ l-u'( (0 / r./" Y./ 1'1 -1 .. /J" 0' j )f?)/-4 ( P:.. '/ ' / I v LA all ) f.(' >"e . t-u (/o . (at ) 1 ( P\LdU • " J .-a " 2D f-b[t1? ' ( C-r 5. . . ! /~~ Lord.Yl e JU 1I c-{ cf e/I 1 Jf'l V J I~V." (/..I ". :> . :/t. (\.t l./: U Y/J 7 i(V/ !/(~ /u1 kUj r jl. 11'" ./! (j lu "'. e <:) 1'-( i~ t' ( I. ..-0/'Ll 2 :.--."1-'0 S Y I . / ' Vt-{j U s--c...r.{.. .y .1 1# lu zl a(rl u.? /) )-0 (' .oh U g '(.?'7 1 /lU) f /1 jJ It --24 !I t{ s~ ~\~<.'7 / /J (C-l S ~':C~V U\. .<.'f{.~ 5J e k/ if ( 11 tL. J-J) J~ fie .' ..v//o (/ Fe. 0l _ .

)) 'I A(:t.}-. tJ Q t Y)1. Ort!/.>.' 1..J\.) /. (I\Y/ s.I .( ~ /JS (.S'o) (5 ~ f v~ I J / .I/ S () > AI f? _ C) j J j/ - Iy) I- ) F:: /I / r )..' S) ::: A f /7 r\f . 17j. ( wS -.>0) A j-AiI.A i.... / fa ) .f) I Yf ( (?~! ~'(7 A. t/ I../)-" /j/ r / /i / f 1.1 F /l l ( /) ~JJ -: 1/ 'l // f1)/} i(j J /'1/ F . . f / 4! OJ /J (.7 / J- f./:/IJ .. *' . t? ') ). 1\ .)1 ~?u// G'7.'l ../I So) i) f"'lf /)So) J~ f)tJ./r':J ~ Y)//&!.()JO) Y.?/j 1// f/ d.< _/I..::: (Af /t ~ ~ / >' - /J/ .)(./rJl ~ l j" n .>. J I .It. . vy ("0//'~J.r ('VI/ /..)/1 ../II I rYi1J/ / .'. 1. <~!' a f / /I.Y.-J )72 I V.~) j o el tdwr'l V?w" fJ -.. JJ~/ S . ift/'. 's­ ( MI(J. f- A . 1.. / / Y/\ (J 0 A C77J .O 1-0-z . I.

2/1<,\-1/ "

{)hlV-. { i~'1-',,-, Ju (~ ~, V~'L/ (J Ii {: Vf 1'; (~ c//'v Gl 5' t:- r' f V !l k L j '0V/ii/ t;uf1;'O Y-/ if t-u. ko;, / "'- 1'('/0/ yYtv/c/_ 1+ t. u Se v.. f ') olu f (I,' c kJ' i-{l-f! /\ j of (' 2(' t/ tI/!t/l(U;1J~
t 6t CL,1' t)~/u.) (- 7' E~ CJltJ «- ;' e () /l I fa rY-(/ /l ed e:.) ,..
!a k 6\ //0 1' e k5f f -e i1' -'

' '-------

1« ~~pd ,' J/iU

a::,

! 11c {1/1/1/

...,!--~------:T _ _ _ _ _ _ _ _ _7

!.[/~/,'OJ / 1" C ' V( / v ) ' f!~10\/}/!/ -y0r/-zo 'y f ;1'1 02 e dof 1 (J k lou ;,
1 ' _
,I,
J

I

(A

:s

/+)../0

SC

Ci

/Jj (ui 11,. eIe .dr-(
D

hi

d~Ii; t t'

U

.~~;k..,
c

if (I

E,

y1 ( I 'fo. c1u

t-o {uG~
j e. dlIiI G/1(
''\;,
i

' <t{k.\ci~ L {/
)-y'ov,o;t
"

V( 2. C
/! LA.; (l1..c / ;' ......

J-e«/(!. if //1(:;
\

f ~c:/.fc. J'~7' ~J ...f-'cIr. i e
elrf 6N/>!-£i? rr t' (:-(4/(/ .!0

Y 0 /1/

t i!1L
I

0,6 Iv J

f

"

'

0-..

Ci

I "

V

/

/ Ii 4) v ({, u
,
') ,

I

'.

'\; V / ' <¥J J/tof
,j

1 ,(

2- ( I( '-)

i

:=

Y~ 1

f J~' 3) £.--,
L

/Z u
(;J

aj/~r ! /
0

A

D ; ,- [ { ( )} & /2 '; 0
(2 iL(
{'-f. A Jt' i
C

/.s 1/
i

L 'j

~ ~ ~ X--17 =- -1}

b,zz Ii

C{ \ -1.1

lLf

I\b cC I
J
()'j

t\....p

I .
-. ')1

dl ~

-'1 -2 ;z

X- (' 'j

~1 ' 1
/

De l'

f0

)~ CL

f

I/' e L-1 ' J/I (

/j /VC'

r

f) D

,t (-{ brio J

G:

/ c i/' J, . loLl/.1 elt;
) -e
I

ff! /'{/;'"(A;"'j'( j /

! (-('/11 -

d,f~ !(/I{ I/{)j/~

/z

kllLije

/P). I) ,

LC; It); ~ v'ph;;;'J
~/1t£1'I5'1 'O uJ
>7li1/
\

'v7F Ylr;I, ,.!d j> ;- I\ ~ ?'r-:}}

,

9

9 --;; ~ ~.
1)

/ 12 -; ­
(,; ­

(( I of/z:. 'o,0 )JI/,,}
A7..rn "(

P 01;;J.,f/>{/

(w:J1.ffc?

)) '2

r

~;;j')AC; ~ (lJJ Jt-c?Z

,)/ 'oj

o~ x

, h i, 9 ~ c:;- (f'-.leJ) '~c d,r '(;; !) / y 7 ~ 7' 0 ;) / jf ~</: /

)

/ d

I

:t ~ ?of
---

P/

'f. _ Y.ttlt\l~

')?

t-- ~ i
.~

1:1'-.

~5

[ ; /0 ] ;9 (,
/
1::;1

~ !/ }vl/;;.,;j'
V'jJ?
I...

/( /1,;'/'1
'"

i/

'ifl7j

J

0.

./0

oJ

J

-'

pff)j

?- !

Y)

.J~ (/Ir?-/ L~ /0] 9 I
I

0 ...;::

jtl I WI-;'

,,­

J 7/ ~,?/Jr
t~~)JW:~/

~;/ 'rJ~/~/C)cJ

?

YJ/'lJ1 J11
~ ! ~ -:: ( 0

(11

10 1

f

J"O-;;r C7 / 1 )

d/'

D<:I'i/2

1)/

17 /__2 nf
7 j
-:

~7D/-J(j/

o-x
f-

jJYJ
Jf
d / IIJ

",
;. A'::: ')

<1 J ~( d! j?
0 ). /

It

/J "brZ .;)./ "rJd
?

0 -:

1./ )r7

r

,1..7() P

,,/
-0

~

d

? / .!'().J to /
~
OY>:>f

~ i/
;,

>- /O./1,~
I

'O-c

ny

r; )

~.

-;:.~r(l <Pci' /. (.J /l
t-'-,

/)) )/\
~'

/'0 r/

/

/11 D..{/ /

r/

(I

JOJ1S

':;). .. l " J 0
~/
I

t

F
I

'Io ( /J 1//nj tJ ~/) . r;p/I) ;/
"ljJ;? j 1 v"
!

f

V2)iJ) I // (Jj

)7/1?! ''O7:

t? f?/~ 0:? ~ftb-Z 0; / C! / / J JIG) ~r " J I .;; vi )-;).7 ~ of n.; O"'/f YJr// ~I -,J OJ. p/,/ 17/0., ):; (2). S f'd - !!/....>r J / nI P 0 h/ n "(/!V . 7 . I /

(/iJ ( . '

j--

r: ~'
/;;?j /

f ~. /

"';,

I

~

t - ---.., v fA.
W//J

>?// !i?1/J

1

l;>'vP'j [ IS

h/' .~e" 1[0/

~ /J
0 -

.r

­

_____

I

'-'

):::0.. ko
2- 0---

2-"'-

':J t,
6:-

'9
0 I' a.

r:/1J
J0
)

1

CJ !

1]

4//k ( '/""- --:/,,}0 ;'j) Iv/! t (()' 'j; )' ~ 2/
C (
0 ( () ;

( '( 5
(!5

1(//q /

UJ
I

fv

~f Z-e.

/Y) //' ,/ (J1 £//'1

/' C-c

/ C<. i!~j/ U ~ kflt /-t' v 7 y,vt- '- 5 ~ J /JiflJlr

'-) ~ C() 1J
7

() dre J,

,ftw

/ ullt ( } () /

cy' vt' C' v L {y/ 'j ) U2- I A~ f7 a.. ,u~
1/
i./

IA ; rno... /1/

l' f'

V !/)r:'

A:

rho 'I b ;
j

v

JeD7 if ( e / / pf'd hc)J/'/)! l as ~tJ. f-m/iJ'o 4/1 kC1'jV 2. (/>7 ) k u--o " !u /l)i- Cl/U 2a v/.f(/~ jJI-OIl1/ e/(jl'v-e X, 'Vr'l)i'j/:

2 /3 eX' ) ::-

1, .£ ~ ;L~~l
j

f'J~ L./.-o

X~ 2-;( (- :z -+/{ } - 3(- X-t1) ~ X+1
ft'-/ ;VO.fJ/!.( (JV'ff) 0 dttcJ) / 2 I tl 2 C( j
2;')1 {I) ':::; -~ !

(f()!J'IJ ~( /1I0 i

2 / 3 e{ :::: -~ X('f 7- 1--'- 2 ;

17

2 a~ J(V (; u f /v'l O / ,-,eCj;n .t ,! fv /
/h ()1 X );n u (Y\.
I

II

cA.

b o e 1 ku, k., I v l/ L~' rA 2(/1) j {' op u cLu/ v ((/t 'l-~ ')) '/ 6[ t 1 o J,MlS dO Y U5'fv c· 7- 0<.. x.. If [ lj I 1-0 0/.£/ ." D) L I () '1 'm v IY't /l krc l ; --e V'//YIrA S f' (J /1 f /l ~ X6[0 '1
J
I
I

u:

r]

2j'

~

(0) ~ -- '2 " /
.

2-~

X:: : -1
:;- n

/-c

2,~ /~) =-1;
L-'IA

fJ tj

fv/} l '1 -e /

21:; (11 ))

jr>

0 /

'j.31

!d.YM .. ...J-u/ ii.>" III 0 7 . ' f) ry .I ! ~ )od 0'3 .j f 6) . bv ./f]~)(f.' z t/ 02~J I(? )" // / ' If/t2f t )~ (l X )Y)Jc. i -VW Q' I' j ti ~ (' / j { '7lfO /:7 iJ I/.. 0.T .1. /0-1 J i/o/ / i!.La.c. 1 H "J.7 -:: 2{l )j b " i J'c/jJ J/'JA --Y. /~) '( I (J n~ "1.} /-" } J j a-.­ /! S 'ic>.ft')//?t/o~ f ~ ilO/Q y.0 ~ Ij'J /(/ I! 7 . v' .~ 01 /j./2 r /J {r /'}(j OA .. ( / f 2 0 i Il It.( YJt/ 1/) 1 pG)d 1 "7JV?_//aj -.0 ~ ~b7' Z» 0 (.. --../7 P---O ~v ~ '. 1/7--1 ./I J. _ / ~!/. V' )rrC1 ~../ w crt.:./tI')J 0/ /{/3A 'j7-?b-j )L (If:) / ! rJ :/ Y)-j/ #./ ? /t ./ (.If .:.' ..1 vA 1.JJr! J ~ r ./lc/..vJ. ~..Io}I.{ .0 (Q hA 1 2 V ~k {/)-/..(/).? /0 J"y:) ?I 1 (J )? (0 . ..­ 1/ 5 oJ rJ .) (I v'cJA. 't. ( J/'''!' '" ~ (7 ) /l/7.) i/ ________. / 01 aV/?/0 ?/l .) (1 7) P d-'...J J-i _ .~~ OulYNJ} ~.}N _A_7 -\ ~'y/ h / ""<..l 1/{/f P J') /1 k/ z. _ -- I .0 /.'P JJ Y) ~? IIJL.(J 1 ( p -.)!Jl j _ --------.. / ~J ~!(/I) ~ 9 J.V (t---v -i . I [y'O.) ( 11)-/) oz# ~ . ./>: ~-=? )7 )~/(7<' .r)l s . ~cfclr.?V?l ..OJrJ~·::.( (/"'11?--/ I) A o/!J -o.(~ 07 . . "< ~r:: u ..I '() / - . 5' /::.---> d.11 . Iyo .r/p/ " .I +:/(/( / V-IA /. 7: -~ (lr' I ()) N/fy '7 . £..r -'0 Y?V 1 ./ r) 17 J. /7 045 . ¢.r.:7 1) (//) (j / i/ {) )/ O-A?/ aJd ~?--Z~-X d 0<7°1 (l [/i:J/?.A (/JI..J/ci !/ 77/ ~ /7JOj.r 1/ o '(" (8J J 12' ...oJ? -. (0/9 ..i" 19{/ I/0 r 0 i//J 7 '?f'/o .l'pt! / /7 11 · Jc2).'l ?? /V h 1'o-"'...' bJ fYJ.~ DjJi ~/ oJ\O .

4.f ~ Yo) '7 AYo (/1 ~.R /-1../) -.' -e:.f 0 ~ h..c rCA { () f ! C /u -( ) e ? (l // .e f'f'C j ((. d(j. l~" V Let. ). ~ ~ /e c f ej/v....AI 7 -= II. II eJc &~ ko.{/I /i 0_ \ /it-J M -+ j .I /7~ u d u.'r (1 .' U A.) /{l j'r~CJ'j U C -e pr0. (~ ) liQ tZ-'VJ !.\(1:/ 0.f 0 r.' / (J./) X f.. .. fI( pd 1. " <-'.fJ.. iLl.L I .II.0 I~/_Cl io/ A­ ' 10 7[..41 Xi' .0 ~ ~ -' ~~.k.I~I -). / / 11{ }Coe . /z vo t f' /-v.. . 1 ) ."l (~ b b) 1-0. l 2 () .1 v U (/ I )(1.rev : s-Vc C I kc) . ~(i k-. h r !J (L X) A k.-:~---:-j( -IJ eL )' "'_ cx./ rC i. f / 1 ()!? .'X / Y 5~'L YC<-l 2'.-./J j :. ( ~ 0 ./1 ~/1 t () r fA/! . 1 Do i 2..ff :\ J(A X: j Ale» f.}J--Ua lc-Z ..~b O} /.f?rat-o r ./ I -I 50 -. . (10-.-~h-~/bLJde (Jr () Shit' u D Zf/l )-V ' ( .s ~Y': _v__ /7 0 (/Vl/ ( U/ . I.~(' / ( /O!Z 0 .' e " / X~ e-!) / c< J /~ bI. vIr If:v l~ ~I Irel S fo/ Y ­ (I(tr (L · oJ'i ) 7Jo~r-(Jlto /?'-----rct.) l' 0 jJ vu l c.' .r i { !1 -1 qo ) /cL 0' Je ._. X /e. . '/-O- ~." .fi. / Je/-e 0/1CAk: O. { Uf -I' Jrt1 ~-. ) 'C (J. v.( I) t'/OPi f' k / v f ) }&.: ~/ cL j'e « ~4 { 5[~. If t.--) A~ ! ~ ~.-./ i r: /i.D b J' I' 1/ (i -( 0.: / < (A e. ~ I ' f-~' -ru. .t1---~ ) ' ('). )( ' ../" ~ 20-- CJ Pe t/01.4-C ~ ¥' " X 6-.t~v /1!. '- do-. /e .-!~ ~ Ir Ku ~c I) Ul / e: i 0 1/ J (I ( v~Jf.IV e ~ D (' L 1 / Y 1/ a/(. -Z //U V. (~ ...'o () 1( U cIrH'] e S Iv f ~Jl' lJ ? ~_~t1o~~ /r:l. (..' e at 10 2 (:l ~ Iz t' o./h ~ / (\'-+ xi( r -:trp i ' i 1 r C<.1 -:1 I?) 0 c!~: /L.f (ire~.v.'1' (' () YOIl sit/I 2 ./I .11e (/.1I' / j(~ ) C -- 0 fJ e Y2 t 6 )) 1 10 / /) (Ir( it d {)..'r/OjJ U ~ io .

.z.1 I../ (>-{ I :~ 0 r/ >­ . ~ nl-.0 " II ~ 07 rv ~ d0 .? V::? ~ '/ 0..t/ YJ /I/J --OiJ if f. b-1 .' )? (I )( /}"-</ J ) M V'll..-.-:­ l-f)-.rcf J..-----~---'--~-2---i~ ." _-L-. uj - -- II ~i fI / -.:..'I (/)V1':.I b7 J. '. -: : / -( 11/1 0 .{ ----. \/JV.I.:./V)'f..".S' {)/t .."i. '? .) d c/o V J.JP I?/!f_ or 7 1 (-or.J / "").J rJ.'} {~/1 ')c. I / )-. .r/ -/} .j:3d o D e l) OlA/(iAolfod .­ :. {/lo.C? -.. 0.. / ! i/O I A OJ) o. oJ tI r> to f yy.f ~ ...P.>D/ '" . ..L/o/) '-.vX~.?~'/-!r7~f!.- loa. ~ i l-.~7' f. IJ ".. .' tf LZ7 . oh u ns -vrY?j' '>?1 /".-1-/ .d n / ..c 9d)1 . .f 2 ?tJ t '"'! .9 '~//P/ ((I 0} (tf/7'. t L ~_ J(I))."'n!d v7"'" ..( or A. fo :) j (f .) . I .. _.C2- if. /O..1 / /(/1 /V(.' fJJI t) OU/. . ~I < Y'«: t!J1 Z 7/.J j. w.! '7 I) .I. rf .)/ j 0 } YJ.l-<~rT Y~ ?( Ii cr ~' Cll1p'~~ . I 11/--.) v . -v ':I . ~7 a~ /)rf~ys iJ}OJ~){).1.! rJ I(J . ~ r:Yl L-7 .// wy -v?l 01~(Y... '.? / YJ-/ .' it' / '-1.. . e l((W 7 . 1/ ft/~ ---. x ow ~~z d / ..' b7Ji/5 'O . j/.J . .d Y· (btt31 · ) 1 )? v ? i/.. .h7Y/ . I \(. u­ /1~:/ r -.0l?-~1 7f J!J /(j ..J.c-? .-t-../ -------.J 1 o dd !) 1 bf~O-jrf#j J i." I? .)/1 /1f1 )ljJ"! -A./ 1 ?p l/7y> ~ J i7 1/1) "/'/1 ...f.r r7 J {I I~} 11 .. 0_: L3 ( --.:: f. YJV " r/ fJ')/ S '0 . v"} )-.>.o)P/li --.v 1'Jf'o ? I y" JO!f.(] ox d .f!)?.th2/jS' !7 .A Qj q V ? J '0 -' r---9--(.iI.~/) / S .>r/ 0 -r:ry-<> dS v/v "'. ./'.7 (/ .o) 'V i7fiu rf -z () l/ '~---x-r!----y.12. 7'/Sy r/6'<j ~i/ $"l ...Y01'O/O/)~ vy /"1 rUl l ( O U {J{}.'7 ~r..-. r2J // rfi s.6.'/ (j) 'A -.{lij}N (pi'''. ----­ I )" / c? I n7 lJPl/'f? 12J L7 ~ -7 / ~.../0?j" ? / (/ ? '!­ }J 1'/ J .I ! J d A t. 1/) ­ ~--./f.. I f " .? ..J! t! '! y . ~ I f }Q:V f? dt t3't117 (0"2 II 1 /2.5' ~p vO / :r <I) 7' .J. U j oj :z fi1 .I !. .A " (i -V .-f_ c .' .. .

.

.../C' i-.'t(ri/){{. L· '.-vl''-j ~/ koJ 6(6 4 2..". /lo.leo fi... I f-t PC f t1c) ( / ~ )' e/}) \./:r /~ ! //c (('/' (1j ///17 vi.1 oj u /-cy l.' / ry ( 1 f!( / cl)/ Y/f')e-v~ cJ/'(elf/{I)'ct/Ofj /e c(f.'/le~4e (/ os6cl.. / A I ' 1 /. I I 'l C ( L "- .s e // C( 2 I Yt{ O~£>/l) I ' 1 .. ~/f e f ro.J If' J. k onf ll' I bJ I) 'it /'1. ~ 'I-Y I'A. 52 ~ 0 /! ~~ 0 ? /' Ir / cA v~ rA ~.. r J/l 0.~ /1/4"­ ~ 17'/)·'jo " /~/~0. (Jo4 ro -( .( X.v/ J'e ! \ J' e '(f ~fL .> ( frtJ/J')/' '-tll .. se d / !C/t/.-<. ~ I I /1 --./6 0Irodfl/ft. /~ y v !?~to~r( (/"1 /(1 (L~ .-. -' .--o. 1\ IT JGu / e f) .' fl? ) df./'-'1 C f) C\ J r.1 ( C7 r~)..9) JI. / (1 P /I fl ok ../ / .q t -(1. ' (. J.y <l ch D j 'C V :.. Cuj ~! . ..mo.. c.C 6jJ e 1'7-' V« Iv)' sLe f.!' fJ r'" ko: 7' L/ /I (' Irt: J~' ~o- SU /l? oCj }oot. ( f / f ./." v~(tt( teo / -( I'/le ~'. ( /) (.)1 ~\ .. -e (..41& oj(~j( ~ (./ ----( u >..(7 0 d C( f 1 t( j1 ( f? dole / U i (C/ ~ ().../I . Ck P v II oj t ~k co../!c'!/C{ lt c\ /ed/CI {fl'vt.D11 r./ o1 i dJ.' /~o ! e {/' C)' } 1-o-7kr-· ~ j (Z c.\ () cI 2.. e J/l ~ .1 .-O.{ (e--('lj( (/'e je Jl/e (Jr6!Y!/f'!7~ >' ¥-/ ed~ tI t ~1 t< . . / I .m.&/} k (. .Jrc / .Ji'V.~ II /' .' // .:J u /7 ) e ~e/ 0/1 d q l u c~ ic v 0/-'7 V Jl j..J.. ~ cJ I /'1 ..-e ( /J102'-~. .p u2-(1-U\ ~'.5Vo I/./r C Jot e /0( fa f U I .((ve~t/ f-o.e /' ( Ij'u}'. /(1 { e1 ro.:' ~ e /Y'<- . e l re cI J V~'t (( Y I {' ~OIJa ' <!Jfcit /rl . .Y:A0~ r1o/~/ { / (Jr7! 10 / / ' / / -ZLt~/. f (01 2 vO ~ ' 0-/7 .Fz vel /Ilivo -.: k ~ 41 0 /c'~.~ / VeA f"h{ r {.c ( It' /1 / ' d2 / \A S' e \s v ~ k ~ ..1 ) -e d' / 5' e I (j I ( • ."' !.2 LA j -e d!l.. /~ .u/llc./J}/ € . pro / 2 Jro~ 0 0/ .--cc U L/ o/ . 6 S 0\.) 6) .'~.c . IJ () /'1.. -e J /va C / / . e di/! 5 i V(/ b f '!.c .~(.t1 d c'k /e i 4 j/-A7/Jl ) 1e d Cl C) ~ o.la 1-0. I 1~6.I~ / V) '." eG..(/./ C/C L<.

-J I( 0 Jl 5 { 0/ ' .. . .! C' :-f I 0 /l Ia C ~5'~o je-l ) ~ .cl/ I. J'c U 0P<) l POP(' )/h / ( e kl/ 0 I e c:. f-V/l~ .'0 J.47 -..~( u. .cl 0 f}« kO-. ~ 0.!L [. f~( e. 1 (j ~ IVi/\ .( * J( 2. C /i 0 5 ' t.161 t/~ r/ y -ri/r J / i ~c~. ~ (/ I 'f' ! "­ tk o !1/ -c .. I~'~: II ~_.y .. y :::.~ 1 sudYi 1 "'/ 1 S VG\ f)./7l t1../ vi dI~U (" I f f ·k . ./ V /J'(~ vr{ .7 I 1.. J.'j / ~ c0tA.J c­ /' {a ~ if 7/ -e . !/" ( II f f 9//(&f j 'x' ] ..-C~ / (t' ) Jf1i eC.~. --(>] / ~ W_l / d 'fl. /7 > / ( /.' 6·1 . 1) t . 2 <--U 2/v{i/.(.-.<.L I Cl' k'V' JIArtl. / dl . cA...' 1 I -17 / . ' / 2 '\. I<~. L-~ 0'-P120 ~/ (/j'." T' (h~ c/..' f 1/ .o///~t ( 'i' y p0 -<) 1?0.1-f'.. eJe-/}/~e _ . () . / f( /.7.e rJ (' 5":-(' 1:.{- / (It-f / 1 J.s E f e . 1"e.--D rj fJ~< ." i-ei- /h { le. j) v .1 {rz vq I V' . u . sy< /e .a y (... (7 ~~ y/!)_/ Y /---' _ '--- ~- /'J '-Y(A /rq- ~~)"-K C( (~ r')--( r'( \ .{ Ju / 1:u / /'1 1 CI lc -1(> f.'/v/l. f f t7l J f .( f1 .:rd f. c/ A .71 /2 ~ C{ -!:"//li .e-.~/Cl .d(' ~ 6' )II/ (.~ )f It 4.' -e ~:. (i"1& / 7 ~ I k 0 :J /! //(1 0 cA.yG~ //Le\ ky.\ & ­ f. o / 1/ / '--( -d·/l ( d~ I (1/1'/1 / .'.fJ f P ( 1 J! f ~ 'fIJ rJ pa t J -1 f). f .

/PJJ /f/ D'./lo<..': '-fi ..l.1 j /7 /u/ od I .? tld/~.. ..') l?...'I er.nA.J F: b .)'. >?/i (lj/t/ . />./0"(// " - .A .1 )/.( 5/-0 J ~~ J)')/J ( / ~( 7 & ( / / ) '''.. \? ..lJ ty'j' J! ~...Y 0'. }/... . /\ .. {./« /-J !/ ( ')1 J /.r/(/ /J ( ~//}J. 't 9 .)L) _ o7 - - / '/ :Z OJ Z I .l0/1?'CV./\)/f) b h. ( .-/ ~ -J./ IV/ aJfa () 0 /~ -' J YJ-. r.{.../'" 0s of "l Sf 0 /cI 0 .r}Q >( 6 I j---' t!t./~ S ( YJ-r/ocJ. /7) f7/l 1 I >1' v r/l " 'Y? !~~ I 9!rf i /O ) . - ~.I r.JV or 'OAf) .3 /~ / .../ I.J YJ! () d/ d. Jct/ t rh/ J-/ -)./ c:l i f . ::.i /1/ h f? t/ 1 i/c.J /j}. .>.i/.} /..)/:£/5 0...-J i' //J--J j f I f d ?.." -~ " I/J~ l? 'v7~).(/o C7 /.~.-. } httJ . J v! t .Jy 'd °1 "@ / . (./ <? .I t L .(0 ( YJ1..? ri <} P I '?c ' P/ W' (7 I YJ .) hI' ~ </ d -fd /~ )cA(7Cj!)~ c ' (l '0 J )~!. v~ ~ Y ?~J Yd h i/ o j ? /j J?[ V'7 l'//I~r:: !/tJ1P()t:J W._" n P¢/D) ')/J.°1/.?)/ '1 1 'y) l/ / . _7): 1 / /(7')..7 L -.) Jr7 .).I '2 r} 1/ b/JJ Wj £//.I-WJ· .)-S' "r}yo (I ~/)j ~ YJ t( /~Jf. (9 :7 (~ rJ/) 11 2 7~1 /°1 YJA 5' (! CJ .j j. /Y J/ /(l '/ :.)'A \? <: 0 J" (Ix.. < ott/ /7 £"://J .. .. .r:~ /L!~ 7/\0/.5' G / ! j 0 .? f.>7J /1/J./0 d/ ~/ ...'~ / ) .. /~1 "71..> .I I I1.J " ~' .( /0. t .7 1/(I 1 / -:. /A'..//J 1 v y In! . I.? ) / n J / f2/ " 0c.i ! !'r''/ I /}' 9 Z ! ~ )' V:.I'" r../ .° y on! '/J Iv''i. Jf /0 jl ) ?! .I 01.. r r }./1 .)///~ O.f ft nF ( YJ) ~~ . / ./ tV iJ.! . /..:l'I)rO( -~j (2tt 7 71 /j'd / /1) 1.) ? f-.)]rJl 1f:W (' ~ oj _ .../ (0 Iy./ J.?) {/ d ~t/}?! S' -~ "~ .0...)...

11 / /I' I (.IJ. jlV L /p S c~ / I v v' \ P(() 'Vovy(} O.) 2 4.~ kC I)' CA / Cj/--. P" -.f ~ (I (:A C7' ('. Iv!}k~... "".. I e i CLi I?o f / UU Jff'4j v !7 C( 0 'J rev'/!:..d/ / :5 f v-t'/10 5 (~ .' k L .ex b. ~/ e t~ ) -e 5' i. - r -d . e>vd/ (j.I t / LV.y< ~ l flo ) u .//fl-<pq. ~ ! I'. .f/~ 1-/ .(J~ IJr'O yo uJ C< 0 /1 / k V tlf PSChl .u..r:.. -ej1r.J2 PYVO 7j I l/.'=:.t'/) Pu (Yl () Jull/ iA- . /.O /jO l Yn ~ ~ 1. 0. e ! ( lJJ {OY-(/ I v C~jJ!. t /'/'1 MIrY' '. V v k.( 5('1 In U ! Yt-'.du jl 0 /11 6J . ~ Lj.-"'J U . J :t/ Y1-".X Jt)5 tA I. 1(" Oc.I.yJ) u 7 fbWz'uyc< cVJi leu j) 2Q/ovot'.A u j --e (1IJ.dJ'( / .fJ /(1 4 /'j ~ Yo J ~ j CA ~~./2 U\ I-uRl .'/11 "-J ( to' ::: / () "" ! u/lk (i. / '0 V -f ..e ( i . ~ f ~/~/O (/·~if4jT: Je /! !! . .( 'y~) .In / f\ 'IJ / ~. /Y'1/) - / f01-<'.-e 11.-ecLL'( I ( ' / __ ­ i/-( /1 --f?~) ~ J tl.' U J-e. 'i 1) v5!0 v rr vouyc f"4lltu CI L d. (3 f' 0 s....L OV ) { (.{i Z//!F "TcA Jf'A..[)'1 '12 } ~ . l r a r ('Jfj(& I j) I " / • ci f/.~ tz)Y ~ to 2 -(P f /j../ 0V.( r j -fIe IIi e } /kcy' e f!~-OJ!.h]7 . /I D V(..0 14 ] fl7) CJ /{'It \j }L !Vi ~(A '¥.' 'V oJ.h .\ 1 j I : ? G ! J / 1".~ (.fd/iP1. . r'J u 'j UI. yJ ) CZ) U )'/J vu/:. n './2 ..1 k .Ie 1t -. UJ..\ 'j 1 ~_ ~ ~({'I6 Y.. 1 /!} po Gf'{/'r.-1~J ' ( I )) o <:. J I k G.

).. .(/-//) rY JlI Jrv () v'.r ( LJ \t!n--> (en t2.-/ I I \ I • P /. .~ (J~)O 10) =-/ .'1/./// 70 Y7WI tf ( '.J./.10 ! " .-. ())rJ ..r ______ v1.~Ii12.- j t I v:) ~( /.) .O V Irr)/ I 1 ) ?"I}/)? ( po. 1 1/')-. P I -y? ~l/ /po/\$ ~.) '" II ( v ..) .rll ~) ?'( t?t/j I?/ )} j/ rJ /)).. . '1) ( )/} J ~/o v) . I ~~ / 117 t7 I /?11! i .J" 1?f' ~t/(I!}/1/f /lA{iA// (J tl' /W'Ojj (W'v'j. ~{)/Ij~ 'i/~ 1d1 ·..J " J :> /':1 11/.I' 0:::::.f V?v-Z Dc/~t! f] 7 ____ { 0-/p6 .P " I 7 ~!.. Jz.J <.1 I' 'r. 7!.A)YOj) ~J .1 I I 71711t ~ / I f.'1/1)... cA rI s !-0 Ix./.'f C/. IJ/ ('7 )) t/ ( J i??/fl ( / . (AJ?J I- I..).! .I ( (I. (t')t/ .I J f· >'1/ J !f~) f 1fJ-.. ( vV 0/ci '1 -). f}.' L ~ .A i \r7.>v!1? /.d::' ~60 ~'/ j ~. -r. P -<"" ~f(~ J:I/V I.' A!'.?. .(.)t o~· I. Y) .' r i:.J I- / (/J ~ 1/) J-y si'f f Y) 1/.} I fi ( Y f. ) -<" I?yJ.. . /II I Ly/-.f V S :/ 0 )flr-J/'P / . v../ /) I~{/).-I L­ r' t / /'/ c:A.n ~ 1'0). <"" ..vI.) t iJ /) Y. 171/l..0 &J 10/0 Y it/'O II V' V J J r.) ~ A/ Ir J/ I I! f k/ 0 ') ltV[ 7'" I' I ) 0 /7 ~O/) 11) h J-} v/ ( . YJ V 1'7 . .

.. / .. e /l () il ..)v j( I . /6) [ / 1 0')'1 '1 I 0 v D / ./11 t'v ( 4e1 . L II..jJ G~r/ ) ~ 0 "/ {' J .-I{..1 / f' -! (/G{ (. .:.£.' I!/c/ jl ' .\. X./1 C () f . -:5 >..6"y I k< i--r /u) " cf" /1 / . ~J i f . (' /' ut JlU ~ f'/ U Iff-I' !aMA" /1 L.14 6 /1-1 '(k l/ < q.'. ~L{A)? 0 .' A u. J:. ' (rJ 7 J fP C( O~l-< //. ~ /I 5 /1/ -t 2 >-C(fL (J. a/.tl'/ .( JL .FcY"j.. ' ~?C( f/.//~ ( J ! /'v CR L? J U )' ~ dr'~ Cu.--­ '--.. y-t //h~ I i ) Y ~() (11 . U LV d .d c'J ~ C.Y fA ct-l.-' -f k c/ U-./)/ zJc/) I/L. }~ J ~ j' l. u /'~ .rJ~ /./ ( it-::f 0 ) /11 ~ /~y ~ (vi L "!1 d/J~A (L-cA.(. - ' () to.:( 41/b'L- (! Q he ~9 rf 4(/ ) J ) ) ' e..a' V i 1-i <.· :/ 0 ~ fr ./~ . / 'j i-t .c 5 c \ L (A f) (' f c' Vq 1( 'y C~ J el'" I ft) -( I" oJ/ '-(' . / rl) U" i ~ pro/}~' . o. / f7-t frLl) 'j i 1 /.".~/l~71 " Y( " I.!rd(Yllf. d1 ~---[7 j j'7.( / S (v (luj / "t c7u C T71. . Ie 7 yeY. / A-lto /e -\Oell ~ \.: 0 / (//. ( &\ file.. AO/JA f L.

. 7 yt! '/~( '/.1..-.< ~ <.\' /)'')/ .i/ .-::.// j/ .) i/ ))) ' / / / I /..7 0 () /17 "7 / ./ / . } '.:JV// .... 1--l..A ~ Jc./ j /-.t l )'] () <y/~/ Y?.r?. ip .Y'~IJ/J r)'1 YJ·/Q/1% 7 (?!5' °t '4.7/.)) '0 d' / .I/ n / / J/L./ )-/ 7 7 ~ !)?. ~)/ b ).I/// " ~/ (.lt/' / (.. rJ! -y · .:).f / ~f/Y)7 >". ./")J O':/LJ / ~/ ):)/1.'JI (".L i~ ..' (. l-:.//?). \ / / ~./ FC)/1Y j .r r:[foJ( 1X}}/~ Q Vo.<I/.l(! 91 cJ .rV.? ...I I d / j/ ('D ! 3 "fl7.. L)Jj 11.> i/ I r-J J f' ~Y'tI Jr 'V) l(/ Q (I '?/~.?.rJ~" d)~ ~)i/. )7t/ I '.f 10 /7 1/ b : // ./ d S· ..'?7 .7. f/i-J» ?If''7 /~ o/J--IJ' Y-..> V 0 ~ ! I ) 2J <'. V L "./0 Yyf.. . )J!!/ 0 ./ r?r!l.///. 'o "7 -1-. I V£/ -v.- 'Q if ! /YI~ /j.PO / 17 J\ ?J/j /7 v'" 17 ""~ 1 }) t/ y .7.' / .... 'r)7/..­ 7\..I F. J JiII S ~ Vj-'@'1.. /~ .7J . (/"t.f/o /7 . r .l)c) /Y/ [.-..!O/vt.1J-/ '0 /J r.". /'1? ./d / . ' )f ~/ '7 7 "'//.. ~2 r::.. / C-J/5" 1) /' j 1.A/ Y l~ • }'./I 0) 0.. tf' / i? /-/I{..' 0 $~ <' '" }..(....r-(. t/Jr} 'iJ 0:: ( l) d 'b Z .hd 0..' ( / P-'/ (/9' 0/ / .1 J I:)-/~~ / ' / J .)- .I/. :?/.~ i?/II / ~~ '.. / I .6c)-)) ..I } / / (0/ / I- I .C ~t· j/ l~ ./'./:J '(..) I )y) cI-:.r-1 ./ r. ' Q ~vV>/P~J ~ .)} -r.. v)/t?/ c1-Io/ Q ~ '>?.'1 f / '.) [0"1'/0.~ j?.-JO /:) 'jI ..< .)..( ~) ~ v J' . (.1 2f '.I ) //.A /l 1 / / /?/rf r/! ../ .? ( ~) ./)( J j~ IY 0)..11 J -<.-. <'v'?J 0 )1 f./ 9-1 . 9 /j-').! 0. Y~ ~ (x) f-.J .J .1.rvz d. !/)j J.~.J / {/?.I ! I:J c:.V//) i~V: / ( y.t .. t/~ }-' .. <. .// )../::.' I~) 0-<1 d ( lJ/l.--7/{/! o-/P d .11:/../ loo/'o.

' d"llt du (v/'j) ~ r ·~ / Il e . 1 ' /'-'/ l J1'1-1 t / 7 rc{/ / z· f /ICe.'..· (. I!. // (? i'..6 -v if k -e f u.. ( ' () I / f .' 2. ?-o b' ~ d j) It 1f'1' [ I) G\: tl I ~ ) L ./!e . Itt t./ f 1 ?().}{\ /l J i U -!~ j(lP j u. I LJ ) ~ c / -I)Ie /~VI tyf) ct jl do vO. !VI 1/ I 7 J A- Mel: Ii) /.Iv[ !i i "I) ~ Il C( { / -vq d//f!((( (1/ Ir 1-(/1 ( 0(~ I~ /k 0 1 / J/ 1. ./i Jc (// --e (j (1/ ~/ / () ) /'0 dq f -e (' C· /V!A./ * 1/ (J .--C: / ' d~:4 ('7 fie Cu /' .J. / / )vcl e r ! / 'tv (q//l .l.

r.6o~ ?9 . (' I)Jt / jtJJ!...y u/ d S .V ..1.1 i' . (9J ()f)/' ~ d-. r C7 --> r W/ I " ' I 1'p [/ .) y 0 ~ ".. / l? J T S "f ~ "--. '7!V/.e (iC) lIlV ~ n/ It ·lQr1J 0 ... 7///.V d/AV 'l-.6 ../a. 0 'f f' ' 6cr"'''/') ! iI)'t <7/ /] /1/ /a.. /-Itj) J./ d.-7..l 1.'1' 1/// (J 1/.oJ rI / r}l! 'A {J 11)./ '/ l '/)J./1 I 'I v Jet .---r:./ jJ rf Jv I:l ) /] ) oN vJ ./ -~'>?'F 0 ' !.1...1e>-1 .J. lrl1 c/ /) . t!. ~ 1))­ /tV" y "./ .. i )../ l ./ --yo / /1 P d _ C'J rI /}.}0# d!.JrY .) ./r/ (/1 J'7hr/" f ) 1/ /!/ -0 / yrf ?.I j S ! TV)l.(9 }!!O .0 /") lj 7/$/ I ~ &' ) l O".jJ /.J / h'.1 i ) '1. r2 (J /)0) f v-vp)/ (.! J J -'/d'f? II "J.../"'7 t cr-1 'I d .1 }Jio f ()jJ ~ (erA' 'd.') t »d. .Jr! j )-./ i / .b.(/{).v O-A r/ (II/V) i )/ )1 1 f v. f ./ 0 './ *f 7 ' j '/ r .{ ""7...5 /) 60"0/ ' '-J../)/ c:: )'. f O d . U"j i?ljY... ( I . M~/f I J/>U} J <~6/')// " • rJ )7/ /1.0 n. :V./1 ( )/~ -?JJ " J \:'1 1 1l . J '" cI J ~1 0 S 1 VI Y7 . / 'r. r./71"'/ ..r )J -/ 711 QG o) Nf-~ \ h..

/0 /77.i C C. c( '? '(' !/-G? J J /." / )~'oj G C S 4 J /'rJ // U 'Iv /Yl e ..~.s-J/fj)d/..' K I I 1.t J('(IV) '-( s .f fl U f~ .J <. ...'& / 1" = I-£l~ y . 7 2 1.1' U' ~('~ / \ J--e. -0/. / {.~~~ (U2 . rreJv.R/j--( ~.. (\ CJ . 't.1'7 Je { r-# lb.!...e' CI ! I.U 9d--e '[ v / _ 2 ".: 17(' 0.2J~__ "-e..--G../ Y~ C (i ) ~ -e -J f'c.'JL. cI/. fJ) l' / {~ /-(1.e "/ I {'« C I > ~ rt f--e () f) '-( ( .( -{ ! ( 2./ro.. (/t{ 1-2.--( I' /~ c s·e dCI IJ l e('". 1 S-<C' u /'-E d. . J U.I~ -e C lu/'k{~/ol.f J I. r( !~ Cf) 'I' jtJ... j' /' / y.­ .-{/'£ .1 I' ( I () i'~ 6 u) '.J J J : ? L!Il--« ( 7'/'-( '/ " .1.~ <. e(\j 0-! CX? -o~ J t ra /II.t~ ')tv/)' '" ( ~-{' fl '-' vo/.4 ' ../!.. e J. l-' . I: ./ ' /(.tA.t. vc. .<-['('.\ '~ 'I' (A ( 0 (' '> 'I 'l <. C/ / r /1 . .. ne ).'\/ L. } 7yt P(ii!' .'~ /l . I 'k f ( /'Lr. Ie.A- ( / -f . . ~~ 1u.f e ~) i Ye ..41 (~'--C( C{J( ~ L /.7 V. It/'-1 ( 1.0 . ( I l ire 0 6il/(' I/ ! ~/--e C.A<!>9.e f'I' £ . CI. U /' 1 ~ I 0 /) /.-< /t Lr J.. v.to.1 J L.1-. .' () / 10. GilV~ ( I '.r.l 1)'-{ !/l~ /'<-6 ftLO / 9 -e . \a / i-JL the )/~. Yo) / q ~~ ~ ..C N>-O? F Jw.oJ.R (f0:<../ .f AeJlJ11} 9f'K J 1(tC.0 .'e./ff) j) 1 f 1 (£ f) . . l6 l vO/T ~£..'1 + ftA J0 JvL ' s"( 1 - I' )' \ ) co- .L / . clo Sf /1(//1")./I/it~l U I u t V() // Vi/%. j7./fV2 I (I / i )(l1 '~ i~ /u/ 0 e li' L u {o/ 1'/'1' r' -efl -( / { '.o. f). J I H' u u c. / [b /".) fk' 7(e. f j. f! /l ~ C :fY!c :I l.6)' \-t I } U IJ / . .- 6:.-( fl~~ J~ OjJ.Jit:. tf 'j ./-1/ /"" .

ze XjJc/-::: f ?/ I.-x'f .20 IV 7( O?1/:} 9"Vf d / / j ! S ~.1 Y ?Ir./ n / / J:? I/.~/.)/ ~ /' 11/ "7 ./? 2r7)'.J. I J .//~) =.if rJ Q /. /.3f O fi <> # f7 Q I I Q! . /1 ~ OW Y)~. . I / :.L. ~ ('I A~)J.:: ~/ ! ( (/ 7 flO /!)J.::.:../ 'c.d ~d(/ OU/o/ff01D / ?Y /' IA hj.1 / l?J! /I?./ ..'f .f..C 0 _______ :/..) TY'tif d! CUUI bit{/ f\ l-Q 1 "J .cM/Y//~tI 'Qfr t? fo 71n 0 0 l(?}(} 1i/ ' /I?) / / lc/) 1:7 0~ ~ ?n/' (~/ d--/ . yv/ lj' +:. J' I? " -X o! /)/ or! . D#bvt..".:. / !). /7/ Q /] "( / tI 0/---.. vv.) ~ I Jt7" /7 J f J:3 If'( I :"1'.) ) : ::( f. . r7 I I' 7) /.. ­ X ./}.). / v...re ~.() /} A :c J xr 'J.1 'J .Vj /I ~ / }-:? /lj. 'oW~ 9/ ~ ¥ d'( / / '"'/< 0 .! b f /J (fJ f ri o p <..u I ~ U. _ ... 1 2 I7J f d hiJ-) I{I :r)"J.~ /. 10 0 (r -l­ t/ -..( Y/t'l' t.:I i!r7/'J/1 --( d-S 7ti.J r "Y) ~)/'~/ . 1/1b. IJtq /<> !1 / it:/ "I'.-.)J / Q) ) ../ / .. . // / 0'/ -..) Xii./..7/c/... 1. I I· / ' 'Jl(I--. (./ /1D / 1).7 --+-=X73-=---r/ ~ ~0 ore tie ~?lf .<?!/ I -.~ .. ~ l' r / II. -? Pi/(..)' -5J. (3..( ( 'J ~J th J r. / /. cif? f f }.f !) ~S 17 f I ~? 0 u/ I / -X d) fC7 L/ nv. .J J~ nt. ~.t-JJjI! //1 ~-/h ?/7/S <} 7d O:> i~ {J / v_ (l ¥ O ~ ( )/~ /~/f)--:! (r.Ji/ . / £ P /") .Ury Od " !.'? r .

:: + {jl (fl)) } ! ~~ 6 1(. f (f o) . ()/ld ~ 5'-(> dOb Il L al-ifL .f (to)./ f (/e y. 0 {fI - Iv1/k (1/ o /h t(fi. r c?u 'i //U{ 11ft tZ () Jt!~ / Ys ft 'j1 ) j -+ t( C yJ) I PI! pr J celYl U I { . 1~e r f *' rt ((Jc) ~ JjJ ( y-f If i( jJ)) U 2fllt'fllO . 1 /' / ~I f .::. 6/ !/I(! /vlti'{/f t . l' (( v Ci ? f ~ r t 1/ t( I jl /(/ ./ U s « I (I ( M f 0 L lI. }.t Ot IJ tkoflJ ( Gt ~ rf/rd2cv l]/(e{(/.0. jJ. d(JJoJ d~ ie./! t o I oyq 5"< /-ei/10Cl/iq ! 1.f ~_ ( S V t!J -Ci Il.t (f .d 2-d.'-( I O/ j 4 J 'f' I ") ~ L\ ho I =. -€' c(/!-d G ). ( Sk r) -f f 'f/I! f ituAJ -O/l-1 '(' ~ v( ) ~')/-'Q .:> /0 ~ i((J ) pl/ i ~ J! (.!t~P) ~' C 5/ i.c. / /( . ~ + 0 b) ~k o CAS /' (f) Ptb X((J ) ~~ J~ f ~ /0. ho CA~ 'j p.( / ro /l/ -f/.sv r// (((((7({.L IJ v? e cJ.'CJ.JJt f.iJ1L (' jl A J mt ~' eClYCR.

OJ) ~kn se 1 ( 2 j (ec!/?Cfl C//.f') )/ /j v ~ r ~ r / I'[ f Il.''y.f e j e! /14 '(/17 e S'!. C' /J/7 { Y ll / f{/(/ ! a ve / "'.el/!./"" q (J ~t.' v/ 4 2 IJ. }(JZ oll dtt.1 .. /.J-f 6jJ1 1 :. 2.:: X JC ) + C(ller }} I/ P } ( /Il r~ c14 /r{j t/fo~ l / ~ JIIA t fllc Ie c::/ e ./() jJ >u ./'ejJ j f :.1) e40 9 / () pj Y e:J rJf' f € IJ/ q . v C/ S o.p >.2d{1 Pd~ ~ dp(2.>1 /C U /a /fJ /0(-c: Ar...10 / e IJ) e/l() 5 /1l /JV 0 V/t tl 1ft f f4/ eI C( (J7'f'1f ~vf q oj v o. /YI 0 i d4".) CAke) .JJa " i h a If 1/. e Ih02'--e.s e Il-e /J?o 2'-e d06 i " ) 2-.va /~ito hi /Ci (/'~ . /-e y . riL tip ~ L I-t612 ~ fJ :!li ::.o lr~I/(l' (J ':.Je//.Y i .i t?)} '-( -171 ':J l ul ~<-/d! ! /) I / I -f ' . k (/ !J ) (1) 'J-('jI}l~2C'/)5 ~O o () ps-f/ £//4.()J /1 ~ I j-:-(e r)~Je 4j 'C­ f ... 6"1 ' ' l I (f'/ pdx ~ 2-p d(J '-/ 6. \:J ~ f(/)j ('((1 / -f y{~// {7 f -( ~ (YI .L -f CpO df j :: 2/ /'} 10 '2 -­ ~ X:L~ -t J(J 7-c "j ~ p ~1l..Zi'/iCZ s /(l 9u a Yll v /lell1 q S/!1'Ju Ia r10 g I r/ f'Jell" I {Q (. 0 .11 r/ t'. (cJ/JJ~ a /l j C{ te G/a/r«v f-v Vt:A.

j( -+ Cf >p7:: o X: -flo) -.~tl 1- 'f-~ _ ['-0 cr/q y'L(qll_hpLJ ~ bu L p e:: - cA i-­ L hZ-1y/L J !J 'y ~ O\jt1~.o c0-0 J /''-2J .Jq t f~J ~ '1/ r:: ''---­ .s-.6 ~ -S7~j.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->