v

nase

ffi~lepsie

""" .

IIIIPI

33/XX 120. AUGUST 20101 NAKLAD 50 900 KS 1 NITRA, VRABLE, ZLATE MORAVCE, NOVE zAMKY + OKOLITE OBeE 1 ZADARMO I

Podia zmluvy by sa Nitra Janikovce- Nitra sf takisto mala pysit' tretlm mostom precvicili svoje schopnosti. uz 31. okt6bra. Stavitelia sa Prlvalove dazde zmyli obrov-

&1

, I

Farskj 35. 949 01 Nitra, tel: 0917 495 883

'v

Izi 5

Kto dufal, ze sa uz coskoro obnovi doprava pri vYstavbe noveho mosta, bude musiet'vydrZat's nervami 0 cosi dlhsie.

Kvell prfvalovvm dazcorn, ktore sa podpisali pod vvsoku hladinu risky Nitra, bali vsetkv stavebne prace na novom moste na nlekolko dnf pozastavene. Dodavatel' stavby lnpek, s.r.o., v nedelu zach ranovsl aspen stroje, ktore ohrozovala priva love vlna. Tit zsplavlla ostrovcekv a zuzene brehy, kde rnaju stat

pont6ny. Nanoser e pont6nova podpery uplne zaplavilo a caka sa na klesnutie hladiny.

Krizovatka Kmetova a Wilsonovo nabrezle by mala by!' uzavreta do 5. septembra. Uz teraz sa tate uzavierka predrzila 0 dva az tri dni. Do 19. septembra bude uzavreta cast Nabrszla mladeze. Aj til sa kvoli pozastaveniu stavebnych prac pravdepodobne predlzi.

vsak preratali a neratall s prlvalovvmi dazdaml a takvmto rvchlvrn zvvsovanlm sa hladiny rieky. Preto by sa hlavns motoristi mali pripravit na to, ze kvell nepriaznivemu pocasiu budu rnusiet obmedzenia tolerovaf 0 cosi dlhsie. 00- stavanie mosta do urceneho datumu sa takisto zda diskutabime,

Soferi, ktori sa pocas burok rozhodli iSI na trasu

ske mnozstvo piesku, ktore pretekalo sllnvm prudom eez cestu. Este stale je vidno trhliny a chvbajuci piesok

~

Procesor DualCore E520D 2.5 GHz Operacna pamat' 4096 MB DDR2 Pevny disk 500 GB Windows Vista

r ... na niekolko dnf pozastavene ...

Kupa aj nil splatky s D% urokam.

na rnnohvch castlach nedostavanej R 1. Nad zaspinsnou cestou a autami vodici iba bezradne krutili hlavami.

-TASR-, -dk-

I!AHKE STRESNE KRYTINY ROVA

• LAKOPLASTOVE OCEfOVE ~KRIDLY

• TRAPEZOVE PLECHY

• ODKVAPOVE SYSTEMY .SENDVlloVE PUR PALENY

FINANCE CENTER

V'jhodntl hypopiJiicka· bezp/atneporadelHtva VDI~Jtll.aj v prfpadE',-ak:

) vam neschvali!i U\I€r

)0 mete ut uver Ct ~pltllk.e sa vlim :i"d!!! vy~okll

0918949 331 0903 435 564 HCAOAME 5POLUPRACOVNIKOV

NEUVER TEI!NA AKCIA!

CENA NA 5VEDSKY LINDAB (ROVA)

ad 4,98€/ m2 (S.,2€sDPHI 4,58€/ m2 (S,4S€sDPHlbez preloienla Pri objednavke nad 100 m2 5 farebnym odkvapovjm sysUmom

cAllAN

METHOD ANGLICKY 4x RYCHLEJ~IE

• KURZY AJ I NJ I FJ IITJ I RJ

(2x2 flOd.ltyl.)

• PRE[)STATNICOV~ KURZY 82, C1

• ZABEZPECENIE !iTATNICE B2, Cl

• 18 skolskych rokov pesoben'a

• ZI:AVY prl zaplse do 31.0B.

• ZICAVY (pre rodio.prisl.,pokrac.st"d.)

• UKAZKOV~ HODIf'fY *ZDARMA,*

zAPIS DO KURZOV

pocas prac. dn; od 7:00 • 18:00

A- Jazykovaskola ASPEKT

V\. ;'~:';;'FJ"l:2 ~8~~~41006223

l8Iaspekt@aspektnd.sk www.aspektnd .s k Akreditovane zeriadenie MS SR

PODLAHY

z tvrdych drevin

(klaslc:ke parkety, vel'koploine parkety, masivne palubovky a dlaikovlc:e)

kontakt:

0911775436

predaj (montaz) po celej SR. Doprava nad 100 m2 + vypracovanie cenovej ponuky ZADARMO ROVA = 5VEDSKY LIN DAB = SVETovA KYALITA A SLOVENSKE CENY!

I!AHKE STRESNE KRYTINY, NovozAMOCKA 104, 949 05 Nitra Tel./FalC: 037/658 48 31-2 0905 577 222,0905 598 924 www.stresnekrytiny.sk. e-mail: stresnekrytiny@stresnekrytiny.sk

PENTAL NITRA, Bratislavska 4, Nitra, areal Zelokvetu

• profesiomilny pristup

• bez rucltela

• rucenle nehnutel'nost'ou

• nadale] zostavate vlastnikom nehnurelnestl

.5 -g

..c

;:t

o "'CI

SCHODY

z dreva

so zabradlim - vjroba na zakaz:ku (dubove, bukove, smrekove)

PENIAZE PENIAZE PEN lAZE

Zaplatime Vase dlhy

JCP ASFAL TOVIE ,-------wwu:..---........-.~I SINDLE 5,90 €/m2

www.tatracredit.skinfo@tatracredit.sk

091530 S5 00·0907860606·09101 S 1413 • 0902 S5 5S 57

LAfovKY, DOSKY· OSB3, TATRANSKE PROFILY, SKAROVKY DOSKY A HRANOLY • HOBtOVANE t--------11

DREVENE LISTY - VSETKY TYPY

Stavebna firma hlada sarnostame pracovne sku S odbornvrn zameranlrn:

rnurar, tesar, kla vodomstalate

Tel. 0917/844 733

~~~~

ponfika vodicske opravenia, preskolenia a rOlsfrenia vodicskych preukazov na VZV aj pre ZENY. Do konca augsta ZI:AVA 10%.

Rjchlo a externe. Tel. 0944/4516 46

CT ui coskoro

Poslanci NSK dnes urnoznili pouzivanie noveho CT pristro]a v levickej nemocnici.

Odsuhlasenirn stavebnvch uprav, ktore si vvziadala instalacia noveho prfstroja, odstartovaii proces kclaudacie, po ktorej bude mozne zariadenie prevadzkovat; Rokovanie vsak sprevadzali obvinenia z politickvch obchodov a brania neleqalnvch finan-

I cnych provizll. Poslanci sa nechali strhnut vasnarni, obvinenia padali z kazdej strany a rokovanie. na ktorom sa , rozhodovalo 0 buducnosti I pacientov, sa premenilo na poriadnyeirkus.

Vlaceri nepriamo i otvorene vyjadrili presvedcenie, ze pri jeho nakups mohli niektore osoby zfskat' od dodavatela aj neopravnenu provfziu.

Poslaneckv klub SDKU-DS okrem toho navrhol, aby levlcka nemocnica namiesto noveho CT pristroja vyulfvala na vvsstrenia stare CT, ktorc tu zostalo po bvvalom prevadzkovatefovi.

Pcdpredsednlcka NSK tubiea Burdova zasa abvinila SDKU-DS, ze jej poslancom nejde 0 dobro pacientov, ale

r -_. zlskali neopravnenu provlziu ...

a politicks obchody, ktorvch cielorn je vvtlacit ju zo spravnej rady neziskove] organizacie. Zovtocne odkladanie suhlasu so stavebnvmi upravami v levickej nemocnici podla Maricika pripravuje nemocnicu 0 prijem 100 000 € rnesacne.

Flash z mesta

• Dvadsat'dva brigiidnikov takrner z celeho Siovenska prislo porndct Slovenskernu polnohospodarskernu rnuzeu v Nitre. Bez naroku na honorar sa mladi nadsencl rozhodli vyiHstit' traf Nltrlanskej polne] zeleznice. 1510 o prvu brigadu svojho druhu, ktora sa na rok ureite zopaku]e, Dobrovolnfci sa maiu lnlcrrnovet V SPM.

• Vvraznou rekonstru'cciou prechadza aj dalsie nitrianske Gvrnnaziurn na Parovskej ulici. Okrem rekonstrukclt tried [e naolanovana oprava schodiska, vvmena okien, oprava strechv a podlahove upravv. Deti by vsak mali zacal' skalsky rok 2. septernbra. Krajsky skolskv urad v Nitre ziskal na tento lIcel peniazo z eurafondav.

• NSK za pomoci eurofondov zrekcnstruu]c 121 km elest druhe] a tretej triedy. Vyuzije na to asi 22,6 mili6na €. Opravy sa majiJ dokoncit' v priebehu tohto a buduceho roku. Viani zupa opravila 20 svojho rozpoctu sedem prevazne

kratsich usskov v celkovej dlzke 21 km.

• Nitra rna za sebou aalsi ruilny vfkend. Silne burkv vyvracali strornv, bilboardy a zniciti niekoi1<:o striech a stlpov elektrickeho vedenia. Pocas dvoch dni absalvovali nitrianski hasci az 63 vyjazdov, ktore mali na svedamf burky.

• Peticia proti novamu nariadeniu ohladom chovu psov v Nitre ziskala .2013 podpisov. Prokuratura aJvaak'l nej zruslla totonarladenle a majitelia vsetkych plemien a velkosti psov nernusia kupovat koslky. Prokuratura zrusila aj ostatne rozporuplne nariadenia VZN v celom rozsahu. Psickari, ktorf bali na zaklade LIZ zrusanaho VZN donutanl kuplt pre svojho psa nahubok, mozu ziadat' 0 nahradu Mesto Nitra.

• Buducnost vedecko- technickej a sportovorekreacnej zonv, ktora mala vzniknutv bvvalvcn kasarfiach pod Zoborom je ohrozana. Maju byf totlz vvhlasene za kulturnu pamiatku. Mesto sa uz voci tomuto navrhu odvolalo,

Fa ZLATNANSKY .. KUsIK, S.r.O.

Firma s d/hodobou posobnos(ou v tR v oblasti sluiieb

v strojiJrstve prijme S nl3stupom ihnerf pre nasu organilacnu zloiku v CR pracovn{kov v nasledujuclch profesiach

> 2 pracovnikov

> 2 pracovnikov

> 2 pracovnikov

Informacie: 037fl33 5540,0903260255

• montaznych pracovnikov -technikov

• supervlzorov

• groupJeadrov

Info: 0917852968

• www,iob<loma .• k

• Prijmeme murarov, min. prsx 3 roky. 'it 0903{14 21 63

• Hledam. :barm.,kv, ,pol,cniee, mosMw a tonoonioo do hot.lu v CR. Premia 20,000 Kc, \l'ysQk~ wjd~lky_ Stravi:l, posilolini'l, balen. s.olarko a ubytovani ,dorma. Jsm, ledlnY pod"ik, kt'ri' ",",i vydelkv d.nn •. Poked poH.'uio' ponize, hned "volej: +420n36 61 9000 Petro

• w'INW.prnca:!!domova, com

• Avon hl'ada no-ve Avon ladv • vyhodna provizla + darcok. iii' 0901/228037

• www.P~AGUJDOMA.,k 'if 09111360351

• wwwKarieraZarobok .• k

• PonClkam sari{jrnu, pracu na priv3ts v zahranici '" min. 3.000 Ii,Ime,. "':0905087703.

• Priimem 'rigadnii'ku, do rychloho obe.est •• nla n" Chreno"i, podmi.nka prax.1i 0908/95 3323

• Prijm.me do TPP 'kuehara • kueha!O n. pripravu Ipim. 'ii' 0918168 3D 37

CLUB

Monaco Club prijme

krupierky.

Pozadujeme:

atrakrlvny vzhlad, prijamne vystupovanie, komunikatilln:;.os"'f;.;_ . ....". _

Poskytujeme: nadpriernerne financne ohodnotenie, pracu II mladom kalektfve a II prijemnam prostredi.

Skolenie zabezpecfme. Kontakt: 0918 625 948.

...--, SUKROMNE GYMNAZIUM, Zl1avska 1, Bratislava

l ~'f..O·) VZOELAVACtA SPOLOCNOST

~ C~...... PTK - ECHO Bratislava

"\ '(.J _ .. "("._ Stredisko Nitra, Svatourbanska 5

-- www.ssg.sk

~~

V skolskom roku 2010/2011 otvarama:

MillmJ

navllekanlrn korallkov, skladanim brozur, lepenim, skladanfrn. pisanim, umiestnenim reklamy na Vas dom, plot, auto atd,

Mobil: 0918/1 5 49 83, 0910/408357,09181154982

V@Tb=t

ZELEZOOBCHOD

MLYNY ~AftADA

HORIZONTKAR fWHN 180) - praca na hrubovanr

ODS UHA Ne FREZA

- seriove prace

STROJNY ZAMOCNiK

- Iemna mechanika

Firma ponuka vjhodne platovt! podmienky.

Ide vjhradne 0 pracu v teskej republike.

Zabezpeeujeme a hradime ubytovanie.

spotrebite(skil sutaz

1'.6. - 11.9.2010

....... PAllT.NERI sufAiE,

_.I'Inr.In.5II:.Ei~to!l~IE~~jc.a .. :><:""""~=iclclFLt.T,""LF,o!,IIDNt;(J

ill 1Aflcu. ... Ni;rn

Zamestnam

,.

murara.

Tel. 090!l/16 04 79

it

I!!I1'M

ponuka z dovodu

rozslrenla vozoveho parlru lIol'ne pracollne miesta

Firma Intematio.nal transport

»> MECHANIK PRE NAKLADNE VOZlDLA

»> VODICI

MEDZ[NARODNE] KAMIONOVEJ DOPR.A VY

Konta.ltt: 0905 773 270

• Hrad.~m si pl·~C:U v administrative alebo .aka prsdavatka. 'ii' 090~/26 96 19

• Ob-sadzujl3ml3 varns miasm obchDdneho ,.stupeu. 'if 0905/96 61 86

• HF;adame 4- novych realitnych maklerov pre t5JLtO krllj, Zilmltstnllni,e@sureality,81l

""""'" -

prijma do TPP na pracD\IIlu poziciu

Podmienky:

- VP &kupiny C

.. min. pro 3 roky ·'priica 5 PC

Ziadost! so iivotopisom zasilllajtll na II-mail: jozef.nemeth@tothm.sk najnesk6r do 31.8.2010.

Praca V Cechach 90 Kc/hod. V Cistom

Pre zeor aj muZov - montaf Mevizorov.

'&'0902 300 669, 0905 344 084

• Hledame :sleeny nell e-toticke ma6:al€ cO hotelu \I' eFt l!:iuC:ujeme. 'Nei8dna~ 880 pr.aci spolecnice. PrOmlO 20.000 Kc. Strav.. po" I ovn.. bale" $Olilrko a ubytovani zdormo. 'ii' +~20n36 67 90 GO Patra

• M.d,in,jrod no o'ehod no. POIOCl10,i" obsad,uie .rucove pOlioi. a hrad. rudi,'tori sa pricinia 0 iei u'U'sdsllif! na trh'. 'S 0905/61 7954

• Ponukam pro,u no .la,bee V",tkv prof •• ie. Okamiit., 'ii'OS05i53 4178

• Hl'adam Ipre fotomodeling chlap[;ov ti' die\l'Gc:rm na. rekJamu. fotellie do casopiso\i', nat8eanie filmov. Supor ,arobky, 'ii' 0949M 29 69

• Prijmeme \lylJcsneho irls.ti:llatera, fJ'Odmienkou pro_)( v (lbd-ore mirl. 5 rok-ov a VP sk, B. 'if 0905/67 98 39, morlt.Sro@gmail..,om

VYHRAJ S CIPOVOU KARTOU VEOLIA! r:'\ VeOLIA vyhlasuje 4-mesacnu SU(aZ 0 knihy

'" TRANSPoRT V hodnote 320 HURl

Je to jednoduche,

stact si dobit cipovu kartu Veolia od 1.8. do 30.11.2010 a ste v hre!

Zlosovatelna je kazda potvrdenka a dobiti kredltu na cipovej karte, ktora bude vhodena do schranky na zbernom mieste.

Po kazdorn zrebovani, ktore prebehne dJl a. 3.9.,4. to., 3.11. a 3.12.2010, budd vyhercovia odmenenf 20 a 10 eurovvmi pouktitkarni na nakup knrh

podia vlastneho vsberu.

V ase pokladntcne potvrdenky vhadzujte do schranok na naiScl1 obchodnvch mlestach, kde nejdete nj vfherne li.tiny,

Mubilne dobfjacle mjeata v Nitre:

Chrenova ul. pri Ltpe Kloko~lna - Kmerova Klokocina . Mrkovrntho

Nit:ra:

M esrska rrsruca Gakaren na AS

Ziate Moravce, TopoRlnny a Vrable Gak~,eh na AS

DOBRA SPRA VA!!!

ZAKAZN1KOV CESTOVNEJ KANCELARIE VEOLIA 5MB PRIPRAVILI DALSIU sufAt, VIAC NA www.veolia-tran.port .• k

~:~Agentura JASPIS

vzdelavacia a rekvaliflkaena agentura

KURZV UCTOVNICTVA

'I Nitre a NOllych Zimkoch

* Zaklady u~toVD{ctva prl'pr-m;j A-,N'~ Nitfll 50 ho.din 03,09.20-10 zadarmo

* Zakl.dy uCtovDicl;\l~ pr1prov11j kur.,,/V.tJve Z"omy 5 bo-din 03.09.2010 zadarmo

it) Jednnduche li.~tDvnich·o 6.oiJoIy II nedels, Nitrl> 2 (j hm:Un 04.09.-12.09. 106 €rJI9.1 Sk

* Jcdn.o.duc:h,e uftovnic:lvo sfiDoty '" MIld", Nor! Z6mky zr;; b(}dio 11.09.~19.(J9. 106 &l~lSk

* Podvojoe, li~oo ... n'tlVO ¥ap/ikd..;i(JOi n!aJ'C.l-'fhm~ Mira 96lu)din 06.09.-14.10. 197 f,!.!i!mst

* Pod,,·oj De tlCUlvnictvo ~ gplllr.r:i.;,wOl 1'I!.:f PC, s!Jh9J')r N.lftti 1)6. ho-dfn 18,,09,-27.11. 197 &;Y.J5 Si;_

* P-odvojne ucoovnimo ~ aplikQcW1lJ n!ai'C. SOOofJl.l\'Z 9'60 htJodin 25.09.-04.12. 197 f..~'ms. ...

* Mzdy a p£r:!iona.listjkamhtHJ'oIIin~Jd6.,Nitro 46 bGdin 18.09.-03.]0. 152 &.tS\'~Sk

* Dan z pridanej bodnot)' (}dblJrnjsf)'1r~r. NitNI 1 de:ii 09.09.2010 49 e,.141~Sk

* prof~iODa1:ni lektori zplnJ:e ;) nkredltlid. M1nj5t~rstl'B. iko-bt'o'l!J SR * indhridu:tilo.y PlLstup

* prehl'adne 15k"}'ti * -efektivua d.f:U{li. kur.znv * platba DB. !iphltky

0948/399388, 0904/J63 697, jaspis jas is_sk, www_jaspis.s

I\~j

y~ -

~~JBTaXI.Sk

hl'ada

O~

OMS Plus, s.r.o., prijme pracovniko,v do TPP na zatepl'ovanie a izolacne priice plochych slriech

a stavebnych klampiarov.

Konlakt: 0907 562 924, B-mall: varga@mojBtaxl.sk

• HI'.fldas uplEltnenie? Chces preemIei' sam ne seoo? HI'adam sikovnych I'udi dowelln8sscentfEl Volallhll,d·! "iii 0907/91 2964

• HI',fldame barmanku do no6neho benl ne Klokotine. "iii U905/24 49 45

• HLAOAM UCITELA GITA~Y. "iii OG48/28 1sn

Tel. 0903/65 1821, 0918193 23 08

• HI'ad-time milu ptlniu i. Nitry na opotrtrolJMie 1,5·rotm)ho dle1"oro. Ii Og01l40 1519

• Prijmem \i'cdiea na Aviu. rONO'Z z8sielk-owj ,Iu;,v, 'iii 0903!16 61 09

s flremnou potlacou

Budai Rlat' kde parkovat' ~ Ku.tura

Za ucelom usetrif za parkovanie viaceri vodici vyuzivaju parkovanle pred panelakmi alebo vo vnritroblokoeh.

Tomu sa mesto rozhod- 10 zabranlt a vvslo v ustretv obvvatelorn, ktorf viackrat nemohli zaparkovat pred svojim domom. Mesto im dalo parkovacie kartv, ktore dostali zadarmo a zaistuju, aby im parkovacie miesto neobsadil neJaky lakornv vedic.

Taketo parkovanie je zavedene zatiel za ferenitkou, na Mostnej uliei a na Wilsonovom nabrezl. Obyvatelia tvchto miest si zavedenie novvch kariet nevedia vynachvalit, Preto sa na msstskv urad hrnu ziadosti 0 dalsie a dalsis taketo karty z takrner eelej Nitry.

"Aj my chceme mal istotu, ze budeme meet parkevat pred svojim panelakom, Ze nam nejaky okoloiduci neobsadf miesto, lebo chce ist nakupovat a neehee sa mu platif, Dutarn, ze taketo parkovanie zavedu co najskor aj u nas", dCifa Jana z

Podzarnsksj uliee.

Zatial' sa rata so zavedenim kariet iba pre obyvatetov vnutroblokov, V okoli problemovvch sidlisk by

r···nechce

sa mu platit ...

zasa mali vvrast nove parkoviska. S prvvm vsak obyvatelia Muraniho uliee nadsen! nie su a radse] by prijali tieto kartv " Aspen by tu nik neparkoval sluzobns auta, ci suta z invch ulic," zamvsra sa Peter. Ostatns parkovlska by vsak v buducnosti mali by! osvetlene a 5 vvhodns]sou poziciou. -dk-

Nitrianska gah~ria

1.12.2009 - 31.12.2010

Atelier NG

1.12 .. 2009 - 31 .. 12.2010 14:00-15:45 Pastelkovo 18.6. - .28.8. The exhibition 15.7. - 12.9. Vincent Hloznik

Kresba a gratika 21.7. - 19.9. Maximilian Schurmann (1890-1960)

- kresba/grafika/akvarel

Nitra

20.8.-21.8. Chrenovske stanky

27.8. - 29.8. Klokocinsky jarmok

Arnflteater Nitra

Koncert Bonney-M

Slovenske pelnohospodarske rnuzeurn

30.4.-31.10. Vystava uNa prvej kola]i pozorl"

Synag6ga

20.7. - 2.9. Dva domy [edneho pana

Agrokomplex

19.8. - 22.8. Jozef Kalina 19.8. - 22.8, Tradicny jarmok 21.8. Tra.dicne senobranie

Mlyny

Marek Galbavy Mlyny

30.7. - 12.9. vystava totografif Luba Spirka

5,8, - 1.9,

~ Lekarne

~ pohotovost'

20.8. Sunpharma

OC Centro. Akademicka1A 21.8. Zdneka Hornocerrnanska 4

22.8.

22.8. Alexia
Jimskeho 7
23.S. Aloe
Kupecka 7
24.S. Bianca
Jurkoviiiova 27
25.8. Compharm
L Okanika 9
26.8. Cajka
Caikovskeho 46
27.8. Darni
Spitalska 13 pohotovostne lekarne 5U

IJ celcnocne] prevadzke

pohotovost pre deti a doraat Spit:<llska 6, Nitra, ord. h: 15:30 - 7:00 (vikend, sviatkv]: 07:00·7:00

ARIMART, s.r.o., Stef6nikova II. 5, 949 01 Nitla tel: 031 642 55 28, 0910441 948, 0905785 829, allmart@a.lmart,sk

;:)5,11 a SP v Par. Hajoch 0910441 948

;:)! Hllkmo Pvor 0910441 948

;:)8.3, ~ ! SP na Kyo"" 0~1O 441 ~48

;:)9.14 OSP Sudol 0910441948

;:)5,5 i sliy, p.~ Zob.r·lup" 0910441 948

;:)5; SP C,olly.e. 0910441 948

;:)5,h SP V.1kjLop.' 0910441948

;:)8,5 hrav.po z.v Nin,·lobo, 0910441 948

;:)10, ,twPOZ" liranoc~ 0~10 441948

=11. SPJ.n;kmo.. 0910441948

:l11,15 a SP Ru:manova C90§ 185 829

=11, stavpcz lukat.v,. 0910 ~41 948

~11 a. stiliv.paz. v "'me - Chll!nC\I'1 0910,441 948

~5a!H.SPvM,lomC"rne 0910441948

=1 •. 140 SPVy<:.py.opato". 0910441948

Qil ;SPvJarku 0910441948

~17 a StaV,'P01.V Stit1roch '!I9,6 ill stall.poz.V.Zalufie :l18,l' SP H;i,h-MI.di Hoj :0 19,8 ;j SP hladlcu,

~49,16 a puaemuk Mahi Aipiiany

0910441 948 0910441 948 09051858ZY 0905785819 0905185 B29

RODINNE DOMY

!l2-1 RD v Belaclciach, 37 a 'POl, ,~2-i.R[j v Kolmanoch

Q1·LRO lufian~

,:)3-4-li aD Iahcta

=3·i RO B!b

:l4'1 AU V'r!<Y Ky' =HHDV,ul.

e 6·i RU v D. Slibiro,~

~ (j.i dvajgenerei!:ny lobor

::'3-i R[j v centre NR, 12,5 a pnz ::. NUVrJSl<!VDIIi AD v Jill1ikDvciac h

0910441 948 0910441 948 0910441 948 0910441948 091044194B 0905185829 091044194B 0910441 948 0910441 948 0910441948 0910441948

iialiie nehnuternoSii a infonnaoie na www.arimarl.sk

":l a-t RD \I Llicnici nad ttavou ;:)4.; RD VelkO R ipnany

~4.ifUl na Caba]

::l6-i RD Jeliuv-ce

::l3.i RD IIlDVDstavba lehota

0910441 948 0905185829 0910441 948 0910441948 0905185 B29

izb. byt

Ou ars 6nka Chro, ••• 0905195 919,0910441 M8 ~'.i 1II0001lS'tav1la e!!rmaii.Man.in~~ 09D51aS1329 ;:)l·I."",ottovb. Corm"n·M.Ri.1< 0910441 948 =1·i,3·; n ••• _o Vrabl. 0910441 948

=1.; Star;· M •• fa 0910441 948, Q905 785829

":lq-i.l(ln,kncina 0905 1;E1S, ;El2!]

PRENA.JMY

::l P'riestoT)' v centre ria Ildiej z6ne :llJVr .• ,klod,prioslOlV V,6bl, ::lKanc, ~ sklpril9stor C~renoll~

Q 1-i byt 6Cm2-pcihl zona

:l6·1 RD.4~i AD na ZubnrH :lKademfctvo lUm2.., centrum NR

0910441 948 0910441 948 0910 441 948 0910441948 0910441948 0910441948

Prediim

l-iZb. byt

o rOillohe 36 m2 na ChrenDvej 2. Tel_ 09118/33 23 75

AKCIA:

vYHODNA POZICKA

Poskytujem pozicky:~~;'W~'i

Kontakt: 0905/886415

Preclim velleY. uekoaifruovanv

3-izb. byt

na Klokoiine.

rei. 0948/098 906

• Hl'adam praCLJ, som automechaf1ik po vyuceni, pmx nem.am, ale chcem pracovat'. 'if 0903123 8434

• HI'.dam. ml,dy.h. dVnomiokYoh I'udi • p rfjBilInym liyslu p ovan 1m duno\llJpripravo\ll:llUl'i predajne damske~c oble¢enia ,enD mDvan ej spaniel:;.kej 2nackv 1/ Galerii Mlynv 'vN.itre. Kgillllnikathmo:st', 19dpcvtldngst' 11 chlll' pra(!ovat' Sli pcdmienkon.lnalosf anglioki'.!ho j.zVk..yhod.u. Pr.dp.klad."y I"mi" nastupu~ s.eptemner ,2C1 O. Kontak.t mashien. nr@gmail.cDm

• PONUKAM ,"ujima." PRAcu no ,edl'aj!1 pracCtvrl)r pomer alebo iivnosl'. Pozicie: obchcdny rsprszentent EI veduci reprezentant. Ponukame vzdelavenia v obchcde e rrarezrnente, vybl)me lin.rine ehednetenie. PodmIOnko: ukotene min, etredoskolske vzdelenle. Kontakt: Ing. Jure] Ko"ky, Nitro. Ii' 0915/913453

• !'rljmeme ","raeov C02, W 0905/83 2863

• Prllmeme do TPP izolotri,ov a .kl.dnik a, Na,lup ;~n"d'. 'II 03)/652 95 86, 0903/63 5984

• Zlatnictvo " NR prijme do mladeho kolektivu brigadnickyoj predavatky, 'II 0905/',i0 0\ 41

• Ne"arocmi praco lel,ktrotechnickeho :l'smaranis'l v CFl pre zany a mtizov, mozny dlhodoby pra-co\l'n~ pomer, ubytmrenie.fl preprnva "b"l"',enil_ 'if 0944/0118 51. 0944/',iO 3610, 0944/5036 11

• Int9metov~ obGhad wVV'1N.paradllic.a;sl hli'lda prflCQ.vrlicku rill VPP hlal,l'ne l N itry.

• Firma K CERO vvpisuje: kankurz na pozfciu Fiiljditel' t-echnicko-illv€5ticneho oo4Jel-eni1l, Naplil prace: Sp'rav~ ~ ro.lVC}j nehnuternosti • ,t.vi.b • po,.mkov, Oe,k,jv.m. ,ktivny pri:stup a st:hopnosl' vvkonavat' d.anu funkciu Ziadosf.a i.ivotopis zElsielajte ni!! i!!dresu: K CE~O. St,fanikov. 59, 949 01 Nitra .. al,bo no .·mail' kcsm8@kcero.sl:;. KontEl!d: 037/652' 43 64, f~x 037/65255 35

PREDA..I

=H.I:OI, ,oil. N. Z!mky QViniC(l s chetou Vel1r~ Cetll'1 =P.Haj' 12 196 m1.!-84 m

090~ 18~ 819 0910441 948 0910 441 948

• LETUSKYp,.Strednjvlchod! Nabor 14,9.2010 \I Bretisleve. Mz-da 1.100 EUFVnetlo. ubvtovanie. l'lonk., vi,. ZDMMA PoSiit. CV ne ,Iov.kio@ manebinorewcom

• Prijmeme vo-di~O'v do ta:xislutby s vlastnym eutornobilorn a licsnciou WOM9168 99 94

• Kupim surne byt v NR.1il 0907/34 1026

• K"pim ekykclvek byt v NR, Pletbe v hotovosti. Ii' 090711 9 66 93

• Kupim akykol'.k hvt, sume, 'if 0907n2 1381

• Kuplm akjk.lvek bvt, W 0903/18 2751

• Vykupujom. nehnutelnestl, 'if o905i\12 ~Z 07

mvw.maxfinreal.sk

Konlakt
40 0915765927
56 0007246852
57 0915765927
74 0002754 631
62 0911 851 93J
98 0002754 631
124 0902754631
921 0007246852
120 0902754631
160 0918629740
182 0902754631
400 0918629740
70 0902754631
1750 0918629740
18000 600 0903887596
13000 42 00073Bll029
60000 662 0911 851 93J
47500 699 09118S193J
201033 1661 0918629140
48300 BOO 0918629740
141m2 90000 091185193J
231m2 25000 0918629740 HI'adiime realitnjch maklerov

POZICKY A OVERY

od 300E do 1.700 E

(ad 9.037,80 Sk do 51.214,20 Sk)

0917/5497 24, www.goldkredit.eu

Mate vel'a? poiiciek •

Rieienie na tel, 0910649 235

ling. lveta C.mpliOliI

I Frana M.oJtu 1,

94901 Nllr. tal.: 037/741 3221 0911954285 0916954271 e·mall:

realitna kancelaria Ivcam@Contrum.sk

Real Trend

Gals., 0\1; JkonkM. 1~ 4f/p. 28Bll .. EUR

1 izb., r:N Lesna ul 36 m2, piN, 43.0C(),. 'UR

3 ~, r:N HoIeOO ul. 5.p,.6. 16 m2 S2.5OO,. EUR

2izb.,r:N~58112,km1~,;ek_ 1'I.IXll,EUR 3 izb., r:N Zdiarska EKm2, lp/3 72.00), EUR 3 ~,Ju~. 76m2,. 12.pJ12. rei\. Iml, EUR

3 ~, OIJ; \I:;(j~ 64 m2, 2.p,l4, piN. 58.OOli, EUR

4 izb., 0\1; ~1MSka, llli m2, lp/l 76.IIll, EIJll

• Firmi!! Sades p'rijme ni!! pracu, \I Brne LtlmeSmancov do elekrropriemvslu, muz<lv t:I jadnu ZBnu, "i£ 0903j1jU 93 78

• Sul::romne firma prijme pre pracu II GR - lVaracc)v so statnou, s.kuskou, EN C02 135,136 (ultratvuky, drMko""'tlniB·~ 1l ~amolnikov so znalosfou Citani;;t \tYkresmt. lakl kurz CD 2 s p,oxo".1il 0905/24 95 48

• Htadam do zabehnu11!:ho 5al6nll, kra:sv psdiker,ku. kademika/-tku, teto\l'aea so ZL. W0915/05 1422

• PnimBiliB vcdica nil! bminn, !!;taty fU, VP sk. C, E + karla vodica. Prax nutna. Niistup ihhOd'.1il 0905/J4 83 53

• \lVWw,realprogr-e:s,sk

• Ubvtovanie pre stucentov e ebsolvertov v centre NR. 'if 09·0a;o 1 35 22. 0905/'19 3854

• Prenajnern 2-i.lbyt na Kalvarii v lich-Elj lokalite, po rekonS.trukcii, spivnicou, tlalk6nomfl vho-dnym park •• anim. Cen. 300+E_ 1il0911/98 79 47

• Par hr,da do dlh.dooono pron<ijmu l·i,""vY byt .-.Ietlo g,nsonku od 21 . .8.2010 'if 0944/46 2877

• Dam do- prenajmu 2-izb. bvt v Slarom Me:sts, ,rekQmtruovoni_ W 0901/73 1362

• Prenajmem 1· "b. bvt no Klokoclne, 'if 090818824 81

• Pren.Eljmem 2-i~b.lariaden~ byt na ~tefsniko\l'ej ul, pn .utobusovel stantei_ W 0905i\12 71 35

• Dim d. pr,n;,j mu zori.d.n" 9monku" KL n" Chrenovej. W (J907/34 2163-

• Od 1,10, pr.najm,me n. termani 3·imovy byt :s garaz.ou a :samoslatnym k~renfm, W 0901nS 1046

• Pr'nalmem 2·"b_ ",riadeny b'l!:. W 0910/31 1966

• Ubytujeme 2 Studentky. Mo~nost' u~ivania ku ,hyno • p,islus,nstvQm,1ir 031/133 38 54

• V08zmem slims do prenajrnu byt. '2 (J901n2 lJBl

• !'rensjmBm 1· s H,b. b'lt 1300 Bur, 390 Burl 'II 0907112 6119

• Dam d. prenalmU l-"b. bvt. TN W 0905156 0311

• Dam do prsnajmu 1-izb. mriadeny byt na Skuttetyho 18. 300eur. 'II 0905)53 g, 84

• PrBnsjm.m 3·im, by! n. Holleh. ul. v Nitre 'II 0901127 1131

• Dam do pr.najmu kompl,tne lO,i,d.nj l·i,b, byt, volny i~n9d·. 'II 0903/14 4345

• Frenajmem neiElriaden}o" 1- iib. byt II NR, K)okocina, najom+energie 290 eur. " 0905128 2763

• Pmrl.l:ljmsm 2-izb. byt na Chren-ovej. 300 €ur + energi,. II' 0903/596610

• Od sepls mbra po:sky1:l1~m u b-Vlovan i-e studentom/~kam aj parom, ~turo"",a ul. '2 09l5n> 40 59

• Prel1simem l~izbovy byl na Germani, najomne 2650u, + E, Iil 0901/89 9889

Q~ .. ~~~~ .~ 0L;@~a

rltfi:l. , _, .c,., ,

090061_1 610

• D.jm do :prenajmu 2 • izb zarisdeny bvr. 185 ,"rlm,.ia, + .n'rgie. 'II 0902/30 90 88

• Prsnajmem boyt ne pe:s.sj zane s mDzno:srou parko'Vanla oQ rozlohe 60 m2, po kompletnej cskonsttukcii. novo",iad,ny, •• "" 450 ,u,1 m08si~c \tr~ane ene-rgii. ao~m/44 HI 48

• Pren,jm,m priestory k.demielva kompletne zariadsnE:, v centre Nitry, CenEli 800 eur/me:siac ,j • ohergi.mi, a091O/44 19 48

• Ubytovanie pre §tudentky,1il 0901.129 75 82

• www.refllprogres.sk

• Vell<j 2·"b. byt elegantne pler.b'hY na 3+1· im. no p,.d'j, Info + fotky: p,knybYl4@ googlem~il.{)()m

.IKCUl .... 2010

GARAZOV A. BRA~Af~mJ,

37 5 ,vratane montaZ8) DobiInsk6ho H,

od € \ a DPH 94901 Nitra

yiae na -...abt ... l< _______ 0-- ....... _ tal./""'; 037/8513 888, ... obil: 0905 285119, 0905488 299, ..... 1: abtOabt.sk

SUPER AKCIA

OKNA za 1/2 cenu

Farska 20, Nitra, tel.: 037/7 415715, mobil: 0905 383 760, 0911 383780, memax@rnemax.sk.www.memax.sk

[9 Privitali Sotova Natalia Kmefova Tsrezia,
sme: Sebiikova Vivien Vinodol- 82 r.
4.8. Both Luka.s B.B. Kopcek .Jakub ropecka Justina,
Michalclk David Ziranv- 80 r.
Fila Andrej
Kiirthyova Sarah 9.B. Badnarlkcva Hana Lehocky Anton,
Paulus Samuel Kabatova Sofia VVeapy· Opatovce- 67 r.
Stedena Tereza Stanek Brayen Macak Jozet
Strba Richard Szaboova Sofia Vinodol- 46 r.
5.8. Bek Lukiis Slechta Brayen
Vovnicka Natalia Moneek Pavel,
Hubackova Karin Zajacova Sara Nitra- 53 r.
Magyariova Katarfna
Plechova Lea , O.B. Hupka Lukiis Stefan R6bert,
Tomkova Ela Polak Matus Nitra- 30 r.
Velky Gregor Siposova Natalia Stefankova Emilia,
6.8. Chlepkovii Nela 8J Koniarovce- 87 r.
Mesaros Jan Opustili Vargova Magdalena,
Pavlikova Laura • nas: Nitra- 61 r.
Sofkova Adela
Varga Adam Homola .Jozef, Michalieka Jozef,
Nitra- 52 r. Nitra- 62 r.
7.8. Duchon Boris
Halenar Hugo Karel Peter,
Pristachova Leonita Surany- 52 r. Reakcia: Miestne komunikacie

Reakcia na Pribeh od vas z cisla 311XX ad citatera Pal'a:

V zmysle koncepcie oprav a rekonstrukcil miestnych komunlkach na roky 2008- 2010 boli do oprav a rekonstrukcii na rok 2010 zaradene opravy:

Suvisle opravy MK: Mikovlniho, Zdiarska, Durnbierska, Vihorlatska. Hodzova. Mikov Dvor, 8. rnaja, Kupernil, Orechova

Opravy chodnikov: Stefanikova tr., pri City Parku, cast pri Stanicne] ulici. prepojovacl chodnik Dolnocerrnanska- Hviezdoslavova s priachod pre chodcov. Prazska. lava casf Hviezdoslavovej, Stefanikova tr. 64- 82, suvisla oprava Stefiinikova- ad Stu-

ravej po Coboriho

Realizacia prepoja: HlhokaZelezniciarska

- celkova investicia v predpokladanej sume Je 3 190 000 € Uvsdana kornunlkacla a chodniky budu dokoncane do konea okt6bra 2010. Sme si vedomi, ie nie je realne v rarnci rak kriitkeho abdabia opravit' vsetkv kornunikacie a chodniky v meste, ale ubezpecujeme obyvatelov, ze postupne budu v zmysle koncepcie zaredovane dalste kornunlkacie do opr av,

V niektorvch pripadoeh eheem pofiadar obvvatelov a navstevnikov mesta a trpezlivost a pochopenie a to z nasladovnvch d6vodov:

Vvstavba novsho mosta a

vvstavba R1. V neposlednom rade chcem pripornenut, i8 planovans vvstavba kanalizacil vo vracervch rnestskvch castiach urnozru apravu chodnikav a kornunikacil az po realizacii vvstavov.

Mesto prostrednietvom spravcu kornunikacil Mostskvch sluzieb vo velkom rozsahu uskutocriuis lokalne opravv- rnnohokrat aj za Slovensku spravu ciest, nakolko su v ich sprave ( Sturova ul., Trieda A. Hlinku. Dlha ul., Novozamocka ul. a pod. )

Jazef Dvonc

• Dam do prenajnu kencalarska priastorv v Hlohovci, OG·DUAR. '110907(731362

• Predem Sa lukre.tivny puzemok na Z,obore. a 0905/l11 J7 08

• Od:stupim zebefrutu Ipre'lladzku rychlaho .bCe rs tvsnle vo Vr<ibl'.,h. Cen. dohodou, 'il 0908J\l5 83 23

• Predarn 3·irtJ RD \I Nitrianskych

Hrruiercvciech. '110905/28 4H6

• Predem pozemok v L~crlid ned Zitevou. a0915/180B3

• Ptedam murov.anu chatu s vlniccu v oblestl Pobranice, Hosl'o"a, Kol1nClnv. Chait.-. rna rekreelcne a polovnkke, zehredkarske ucehr 'II 0371631 33 56 elsbo RK MAXAOES, no. 0911/201211

• Iltevenica na HorefmmlJ eheu Ciemy Bal(J~. Predam drevenicLi s novtI!JYb-udovanymi fl'lfinierskymi slet'emi -!l/odD, elekfrika, kanaliaacia/ 'If tic horn gmstredl, s vyhl'i1dom na centrum obce Ciarnv' Balog. blfzko meata Bremo. Zastavena pioche 107 m, nadvorie 46 m. V bllzkom okol! sa nachadza CiemohorskA zelez:nic'ka - 50 m, Dobrocs'ky prates, IvtillfSke strediskc. it 0905196,2.1 D"9

• Predem nad Klokccincu hrubu uzavretu stevbu RO, IS vdorn e. poz.mok 912 m2. pekna poloha 'il 0949(.l3 5118

• Predem :star)' RD - 200 m2, 'It Badcsine s dvorom . 30~ m2 a g.ra,ou, coo. 35 000 €. a 0908/1005 93

• Pre-dam 3<'1 zehradu, Nitre, Klckocine 1 • Predam 17. SP Ooln'; Krnk.nv. Novozamo"ka, 'II 0903l1S 90 33

ul" vsetkv ~S. Cerlfil 34 000 €tUJ. a 0918/80 • Darn do prenajmu kencelarske priestorv 1J

8S SS N~re. W 0903106 35 40

• Predii'im 10a pozemok v Malcm Lapa,si, IS • Pred8_m hrobove rmesto na rnestskorn

nap ••• rnku. a 0903ill I 97 28 cintorfn e. ':Iii' 031/651 56.11

SALAMANDER - BRUGMANN - SLOVENSKY vYROBCA

PLASTDVE A HLINIKDVE]

I'razska 1 1~t~!!: T~37~~1~~18 866 668

WWW.stilvlllilst&k.sk odby:t@stilvlllil.tsk.Bk

~ONl<As

PLASTOVE A HLiNiKOVE OKNA A DVERE

• Predem zrsk.orttruQvarlY 2 -iab. byt v Stamm Meste. '110907/731362

• Pr.dam 2·i.,b. byt, 55 m2, 2 bslkony, 8 krn ad N~, zeriedeny. prarobenj, S(J 000 eur.Len SMS. :Iii' 0907/50 O~ SO

• P"dilm 2·izh, byt, C'ikovskeh., 64 m2, 48000 eur. :Iii' 0901/12 1381

• Pre dam z-irb. byte Klokoeina. OV, 42 000 our. 'iii 0901m 1331

• Predem 2-izb, byt na Klokocille, r.p., OV, prembenj. 45 000 eUL Ilehoda rnozna 'iii 0904155 95 70

• Predam 3-izb. bvt \.I OV; po rekonstruk.cii, Klokoeina III, 1. poach. W OQ03/¢3 4126

• Predilrn volky 3-izh, byt, Ch,.nova 3,ldiarska ul., priasrnie. a 090512246 63

• Predem 3- immry Ibyt v rovestecbe na Zobure, 'It centralrs] to'ti naoJ HornozoborSl.u,. vyhr,dorn no mosto. 'II 0908(79 60 36

• Predarn 2·izb, bytv 0\'. KlokoCina 1, porerotliellY. Pripadno prsn.imem. RK n.,.laf. 'iii 0907/05 0252

• Predam 2-ilb. ibyt, rekonstruo\lflny poanelak, ~ •• 1. .kn;, p",odni stav, 60000 "ur, prip,dna dohodo. :Iii' 0911(70 8288

• Pre-dam 3-im. b'yt v celltre Piesf.,m, kompletrla t'ekonstrukcia, moznosf predaja a,j so :zari.adenim. :Iii' 0903/91 91 28

• Predsm kompletrle prel'Obenj fI l<}riadenj 3·izb. bvt, 84 m2, , tehl.v.j bytovke s vlastnym kUr.nim, Vjc.py·Op1ltovoe. :lii'0903197 97 28

• Pred~n 3-iib_ byt, HlbokB uL. 84 m2, cena 55 OOo.ur. 'iii 090J!l2 1381

• Pmdam 3-im. by!:, Partil8n:sk.a ul., 84 m2, 56 OOO.ur. W 0903/18 2J 51

• Predam 2-izo. byt, ''lok-06inq, pr-erooel1j', 45 152 "ur. :Iii' 0903/18 2J 51

• Predam 1- i>b byt. Bajkal.kauL. 48 m2. ,.Ikiln. 42 000 ,ur. 'II 090m2 13 81

• Predam 3,5·izb. byt, DB v OV. v Risnovoi.oh, S2 m2, \l'lflstne kurenie + garai:. ODhoda. 'iii 0918199 46 25

• Pr.dilm2~i,b.Ioy!-ZI.teMOI.vo,. Vjho'n •.

• Psedarr. t-izb. by! ~ Sal.. IIYhodn e. a 0905/9282 D1

• Pr.d;m 3·i,b. 'm"onat • .y byt v ncv •• t.vb. na Znbnre, s gari3ZGU a bekcnom. il0905n6 1035

• Pr.d<im 3-izb. ,yt na Klok06ine. J5 m1" ciastoene uprave~', I()dz.ia, 62 000 eur. aOg~3/38 44 38

• Pred<im I·izilo.y byt na Ca rrn.ln i . u M, rtin.ika · novostovb,-40 mz. '110905/18 5829

• P,edame '3 izh. tlyt \I' OV na Hollehc' [II .• 16 ,"2. S.p •• oh.lE. p6".d.y eta •.• hoonY no Upravu podta vlastnynh predstav, fi min. do centra. Gen. 52.5.0D •• EUR. '110911/954265 • Pradam 1· lzb. hvt, OV. Ncvcmeskehc "I., NR, 40000 sur. a 0905/2598 91

• Preoan 2 -izbcvj by! u Martinaka na Germani • n ••• stovb,. a0910/4¢ 19 48

• Purll.JkiSm6 na pr~dai PDlltiliky na vJstallbu RD \I nQ1Jej ID'kalite P~rn1Jsk~ Haje 0 1tYmere 4 -11 •. Gona 11.90 Eur/m2. 'iii 0911/954185, 0915/954271

• Pred~lI11 1- i~b_ byt, OV. 2-'P-. oen-a dohodou 'II 0903113 46 74

• Pred.am 2. izb. b'{t \I OV na SpojoV!laRj Lit, 2.posr;h .. I2., 56 m2, mLlrnvana pi\'nicill1~ m2. Bvt je 111) kO!11ple-tnej kl.iaTitnej 'rakonstrukr:ii. \I KL nove :spctreobice vn1.tllnlt umyvackv riadu, nov~ Dlma. pDdlahy, kOpel'fli3, roll dor .• I •• tne klirenio, Con. 7Z.000.- EUR. '110911/9.4185. 0915/l154 211

PLASTOvE OKNA A DVERE

5-komorovy nemeckf profiI Q GEAlAN al~s"t' KVAlITA ZA ROZUMNU CENU -

258,15 EURA

1500 7 777, - SK s DPH

A KCIA .

2100 - rJ/JJD' rD:llille'f'l.

-!.nL. "A .'A,.,,~lIilrg/IE r~"·~. '!II.'.

1-""S:IIE!fj,,~w.~ . . "i~".iJV1l , I wu.u.)..J

;e':;;;t" ~. Hlavna 55/13, 927 01 Sa!"a

Tel. 031/78 99 694, FAX: 031/789 96 93

Mobil: 0905383034 e-mail: rkokna@loznam.sk

• Predam RD vhodn~ oi ako chalupa v Dedinke v blizko~i ~dhajskej aj so l~ri-ad8nim, 1Oi:l pozemok, 43900 "ur. tit 0905/318661

• Prad"m ~O v Mlyn;rci.ch, 4·izh" lO·"r. pozemok, 115000.ur.:Iii' 0905/~95829

• P'redam RD v Mo6mku, 4-i~tJ .• 12· ar. pOlemok + 2 gar;';:., 50 000 .u r. 'iii' 0905/49 58 29

• luii-anky - slav. pot, \.I tichom pm:str." \t lul::rativnej casti, 1260 m2 j2h:60m). elektr, a

• oda na paz.mku. plyn !pri ,.st. 169 500), ~rip. dohod •. :Iii' 09 OS/27 61 II

• Predam chatu, \I Jelencl, 16a \l'inohm4:J, cen~ 39 &&0 eur. a 0905/lS 58 29

• Predam ch~tu - vh(ldm~ ~i. m:l trvale byv-aniB \I' tiGhej casti loool'a. kr,asrlV vyhl'ad na Nitru. 'iii 0905/73 5S 29

• Predam vidiecky dom, vermi ii!:lchovaly, udri:iavflny, 7,5a PG~mol<, vhodny na rekre.eciu .Iabo t",ale byv,ni" vsally IS. cana 19 916 eur. :Iii' 0901/73 5S 29

Pomikam komplecne rekonScrukcie RD a bytov, krovov a podIuo\lneho bjvania

(zatep'lenie, .adrokart6n, >tierky, plav, podlahy, marov.nle, obklady, dlaiby, elektrik.lrske, vodoinStalacn. a kanallzacni! pr~ce, demolacni! prace

S odVOIom .utfn). Predaj stre.lnych f6IH a folie hlinikove a hydroirolacne za vefmi prijalerne ceny .

Tel. 0944/45 16 46

• P"dam mur.vonu gar;> n. Stefanik.vii ul. 'il 0907/l1698 36,0915/7049 S.

• Predtlm peknyfW s po~mkom \I centre ob.ce Ruben okre. NZ • cena dohodou. a 090S(73 1993

• Predam Vlnohlt'ld s ~rodou_ 'if U3l/179 3585

• Dam do preniijmu k'ncelarsk' p""to'V blizk. c,snlm \I' Nitre ml Dllmbornk.ehG ul. s moil"losL'ou. p<'lr,k1)vania '11'1) dvore. Cerla 210 8ur/mesiac aj s ",kurovanim 'II 0911(738329

• Predam chatu -so zahradolJ - :3 a', OV; kozub, lIoda, oplotenj plizemok. Nitra - Kvnek, g 700 eur + doho<l •. 'iii 0904!82 03 31

• Predam :st.avermy pozemok 'oJ Stitatoch, 7,28 a. Vylmdn§ ceoo - rodinne d6vody-. 'iii 0918/889562

• Ptedam 5·i,b. d.rn vo 'vat.pluk.v •. Ihned' obyllatelhy_ a a fJ'Dzelllok, 60 UOO eur_ a09.o3/97 972S

• Pra<lam 7,50 SP n., Zobora. '110911/2& 36 OS

• Pred.am stavebnj powmok Luiifl nky ~ Kai sa o vime", 627 m2. a 0918/26 05 90

• Pr.dam n. Sudoli· Di,ly 6.62' p."mok, IS n, pDzemku, <'Iutot.us. 300 m_ tii' 03.11E51 9846

• Darn b<zpl.ln, do prenajrnu, 6. ,ahradu v Janikovci.ch. 'II 0905/15 1542

• Predam 3-izbo\l'y RD pri Vr.abl'och - Zimc8, ciMtocna rekonsttukcia" 14131 pozemok, cena 35000 "ur. ii' Og05/78 58 29

• Predsm hrubu stflVb.U R 0 v.o Velkom Lapasi na 5" ~ozemku, c,n" &2 000 "ur. 'IiI0910/44 19 48 • Fredam 1- ar. stEi'llebny pDismok, IS. VYhodllst Rodinne dOvody. Volaf po 20 hod. veter. a 037/65851 89

• www.rselprogres.sk

• Kupim omu pOdu v KU [vanka pri Nitre, Brant, St.fanovicova. 'II 0904/1036 21

• Pr.dam SP 0 vYmer. 111 m2 •. Nitr.· Kyn,,, cens 3~ .ur/m2. a 0905/62 30 70

PRIPOJTE SVOJU ELEKTRAREN ESTE TENTO ROK S VE[MI vYHDDNDU vYKUPNDU SADZBDU 0,43 EURll kWh

Garancia vjkupnych cien 15 rokov! Navralnosl' inveslicie uf za 7 rokov!

0QDG::J krystal s.r.o.

fotovoltaicke elektrarne na kl'uc

tel: +421 948 599 225 email: sunkrystal@sunkrystal.sk

• AApmcam di~italllY setelitny kcrnplet SO eleee HD na prijem 2l slovenskYoh a teskyoh program" + NOVA, s] JOO zahroniiinjch, SoIJ sloverskou e] eeskou kertou a dvorni konvertormi. Bez dalsich mesacnych poplatkov. Con •• mont;';:o", 221l€, 'Iir 09Q 5/27 54 35

• Preden obY\I.tl(';kovu steru za svmbolicku csou. 2 0905/898496

• Ileujern til' cdvcr stersiu obYv~N.o\IiJ etenu. 'Iir 0907r.;0 93 00

• Pradam eedaciu ,uprs,," pouZivanu j_doo" oscbcu 2 roky, 3+2+1, IbMovej farbV. Ste-a cella B()O eUI·. Teraz 350 eur .• 0907/223733 • KiJpim skriilu s policovjrn

svstamom. 2 0904/510323 SENATOR _ SLOVAKIA" s.r.o,

www.senator-sk.sk

Mate poeit,. i:e Vase vertikalne i:alulie lovsedneli a sO nemoderne?

• Sal6n a, hotel pro paov v Moe.nku, 2 0905r.;5 9708

• ,strihal1le pSOI!' 'II Jeleflct tir 0!=!15/99 B!i 90 • Pr.dam ko,liatka, a dornacu kuku,iou, a 037{779 81 04

• Predam ClstokM1est.nl.tka p .... cnjsekru sse , tsriera, v-eteriname osstrere, cena dohcdou. a O~05/16 1270

• Kupim ate-natko mini vori;:.shirsk.eho tenera, 'Iir 0944/46 28 n

• Dhcete porndcf maekam vnudzi? Adoptujts si katiou - www.pretokykaeio"k

• Predem kozie miekc e dojnu, kczu, 'Iir 037/651 4784

• Predam 4-mesaenu sucku vcrkslirskehc teriera, Cen" dohodou. 'Iir:0911 158 ~1J

• Prti'G'arn stansatke appenzltUs.kvch "'asni.kY.~ psov 'Iir 0911/4447 00. e-mail: ,i.'@mai',t-oom .s k

• Predam sta-niatka afqhanskehc chrte. V'.rln. do demacn •• ti a .y.ta"". 'Iir 0905/85 1721

• Deruem mocio,ko do dobrych ruk. 20903/49 0045

Vymente stare vertikiilne lamely za nove z prirodnych rnaterlalov 5 pouzltlm rovnakeho mechanizmu pcras meslacaauqust zazvyhodnenu cenu,

• Novinka - kolekda dekoratfvnych larniel Natu,<"

concept z prlrodnych rnaterialov

• vyuzlre sucasnyovl;idad mechanizmus a usetrtte

• zfava sa vzta h uje aj na dekoratlvne zavazie

• viae informacii v nasom Studiu lieniacej techniky

MOltnlt 60, Nitra, Cheese House tel,lfax; 017 650 40 10, I _.exeniC,a.sk ...... iI: .xenitra@exenitra .• k

llolDmoravedui 5. Nllra TIf: 03J/6531426.I.."p@I ••• p.sk

I PARKETY

> drevene

> laminatove

Slildkovjeova 11, Nitra Dopravna 14, Levice tel./fax: 036/6318798

e-mail: jkprojekt@jkprojektsk

- projektovanie stavieb

- realizacia stavieb

- poradensk8 cinnost'

• OBRAZY 00 EROELY, BOKSAY. BENKA, MOUSSON II DALSjCH SLOVENSKYCH, UKRIIJINSKYCH II INYCH MALIAROV - KUPIM. SERIOZNE JEDNANIE. 'Iir 0905/65 91 48, art@ Qag~5,.5:k

• Predarn posilnovacie zanadenie: nastavitelua I,vick. rovn~, Slkma, predkop ••• nls, zekepavenie, chrbat - spodna <J vrcbna kl~db, kledka ra triceps, etroj Ili!l lytke, zEI'lJaiia 0 vehe 210 kg, C.na doh udou, 'Iir 0905/18 99 19

• Predam nov€ vchodova plestove dvere 2 ks, r-iajr 5-boduve uzemvkenie, zetepere. mchutnj modarnj dizajn, -lvalitnit, lecno. 'Iir 0908/2001 42

• Preden koberec Shaggy, 14Cx2.00 em, medsfly rreir, 1(JQ% stav, cena SCJ aut. 2037n416490

sektorove kucbyne

-200/0

sfehovertie. preprave

stavabreho materielu OdV[]L stareho nabvtku, prepr .. " aUI.omobilov. 'Iir 0907144 4887

• Lacre mal'ovky a ,ti",ky, a 0904ili~ 90 68

• V"tky rnurarske prace. bVlove j.dr.i, sarsnkertnn, mmkovil dlazbe, 'Iir 0901ll)1l81 86 • BEZPRASNE BRUSENIE PIIRKIET. W 0915121 5695

• Maruj.m, .ti.ck"iam, pr.rabk. byro. a demcv, !II 0903/28 29 98

• Prer.oka bvtov • dcmev, malovare. etierkovenie, betonevanie + pcterv, W 0910125 3927

• VRTANIESTUDNi. :It 0915171 62 52, 0905/33 1105

• Murolllll'u~' ploty, opome stony. BetCrl3:f bez pot'.'v.loktri"v 2 09021442883

• www,zdrovothudnut,.k

• josenle trev jrovinorezom. '2 0911/595588

• Doucim AJ. NJ. SpJ. cena 4.50 eure/hcd. a 0918/111810

• Ghladni¢·ky. mramitky - oprava "if 0940/S1 0971

• R •• ,izuj.m. zatepl'ovaoi., obkl,dy, dl.zoy • stierkv :It U948r.;0 56 15

• Glazurovan" venl. 'Iir 090519S 36 02

• Vvkonavam k'll'alitne rrurarska prace, IJbklad¥~ dl"by.!II 0908/71 5804

• PIILlVOVE UREVO S OOVOlOM, 'lir0902176 4704

oa vystavene lruchyne v s!udju llava aZ do 50%

• Professional FOTO, 2 0903/2U 3366

• M KOMPLETNE STAHOVANIE BYTOV Ikl.,,;ry, pian'), 'Iir 0908/136511

• Brusenie. tmelenie a IBkoIJaniB 5I.ukiat. 'Iir '031/65310 68, 0903/26 04 21

• POZltlAVANI~ STROJOV na b.'prasne brusenle perkietud 0,60 tluralhgd. 51' 037lij~J 10 68. 0903/25 00 n

• Hypotekilrne a spet re bne uYO'Y, 20905/20 1059

• FOTO. svedbv, osl.\/y. stufkovs, becky, portrety, akty. MOlnCls.t' profesionans] ",itille. a 090514]41 46, wwwninc .s k

• Momuj-em evere a zarubne, obklad kovovych zaubri. www.mon.~zd.IJ9riazarubni.sk. a090J/25 44 10

• HACCP , PRfVADZI(OVY PORI.ADOK, a0915/5& 9022

• Tepujsm, ipozilii:'I'llam tepovat K~ch'8r. :It 0904r.; 1 55 95

• Montal bl •• kozvodOll, 'iI 090717341 11

• Stlerkovan!e. mal'oeeme. obkhulV.

sa drok,rtOnv, 2 0910/53 72 88

• Mal'-ovani8~ stiarkovenis, tmalanis. hrusania, lekocente parkiet. lepenie PVC, sacrokerton, plavajuce podlahy, lepenie tepret. :II' 0905r.;4 9860

• Pozicia'IJam tepovace KARCHER. til 0903/42 4349

• Vikend a dovoh:.nk;a ha eli are "'CertJk" v J,'ol1clltS km odNR), 'Iir 0907/115326

• DVERfZBOROVICOVEHO MASjVU orl99 €. 'Iir ~903/27 01 52, NR

• www.r<:Irlajkujzdra\l.o.sk./mana

• Hlohov,e - .exi kotkV. Uplne vselko dovol.ne, diskrBtno.I' ,.ru6.na, diskrBtny rodinnj dom - klirnat"ova"y. 'Iir 0915/661561 - NONSTOP

• PreTi3banie bytm.lYc'h jadier, rekonsuakciabatk6no .... , ziltepl'c"an'ie, omie:'tkv. stierk.y. mal'ovky. 'Iir Og~J!9J 80 32, 0904jJO 08 82

• StIerkowilnie 3,50 €.1m2 s ",ateriallJm 'Iir '0910199 9918

• B~osil1l, tmelim. 13~lIjel1l parketv.

'Iir '0910190 1) 22

• Elsk.trOoinsmlaterske prace. DomVr bvW, jadrEJ;. 'Iir 0905/114623,0910/999126

• Muril"ke prace, ,tierky. marovky ',iii 0911111 4~ 12

• TeP'OvaniE!_ 'if ll918/62 45 92

• Bru,""" parki.t. :It 0918162 45 92

• Opra •• , automatiokjch pracok,2 0904/24 6940

• Sf.~.v.nio - P,ofi Slivka, 'Iir:037/841 38 15,0918/754413,1IIIww,.taho".ni.-pr.fi,ok • A-KOPANIE A CISTENIE STUDNj, 'Iir ~903/58 4311

a chuti,

VLIMATIZAclA

~ vase pohodlie

• bytovtl • okenna • prenosna

,;- vysoka licinnost' ,;- chladenie, klirenie ,;- kulila - spoJahlivosf vi" nil¥rh • dodavka • montat

• Prsdarn pracku Zenussi, nosic Il!llyze a bicvkla na Rel"l8ult Megalle, rv. 2(1)0 a letre pneumatilcy Mi$Oh,lin, 2 0903/74 50 80

• Derulem pal-enu skridlu -bobrocke. 'if ()944}20 9686· volaf ne vecer

• Prsdarn kufrikovy sijeci stro] VERITAS. 2 0904/04 66 68

• Predam CLARINS, GUEFI'LAIN za polovicn8 oony, 'iI 0911140 21 09

• Predarn staroiitrzy funkcn~ trezor. '2 09 OSj9 6 B831

• Prodim br"enj TATRANSKY PROFIL cd 2,10 EUR/m2, ej 5 dovoaom OOV01: do J dni. !II 0918/84 3D 66

• Pr.dam vchodeve dv.,. peave .' 2-roeny rozkledaci gauc. S' 03717.33 64 33

• Predam mOrZovanu kuxurieu ~ lq 14 eur, o;;~anj •• 0. -1 q 33 'Ur, 'Iir 0918}ii6 1196

• Predam unimobunku, 2 037/651 47 84

• Predam po-hradavkv exislujucsj flrmy_

!if 094~/48 04 81

• PrsMlm elektril;ku vyhnu, :stav. vrfHok, miesaeku 220 V aj 380 V, PB Has., g.razovu orinu, 2 0905/54 14 92

• Pred.§m pansky Ibicykel, ako IlOVY, 50 sur. 2 0903179 10 31

• Vykupuj.m lup.ne or.<hy, :It 090J/22 44 38

• Predam tEitransk~ Wafil 1~{;llo. Dov€ziam. 2 0905/98 24 13

• Kto mi "politi. hr.nolv a .tQjky pod nosnikv? 2 0915/24 97 10

• Kupim b,.I, hro"o, ,rele li"aj oliver, MOPR). 20910/960850

• Predam tv.ar~c,ku pre vodoinSti:lh;rterov Il~ plastO'l,l6 trub-kV, 7 nads.tav-cov + klleste. Cf!mJ 90€. nova, ,.ruk •. 1it 0905/619009

• Predam zv;3rClcky C02 a ail!'ictmcentralV la bezkonkure-ncne cerw, nov€, z~uuka. s.ervis:. dovo,i.m, a 0903/OJ 39 3~

• SoJam9 ,kolek.or., kOiTIplet l nerezovYiTI .yme""ikom od 400€, !II 0905JS1 9009

• ~ PALETOvY VOZIK - 80 'ur, 'iI 0904161 9043

• Kto podaruje funkcne okna v dobrom stave 1aox145 2 k. 110x1S0 a pod r02m,. zvarak, horak. popripade ine namdie do damu. ak i{;h uz nBp.uiivate? ',iii OS05n2 69 1S

• Najl.cn.j.i. palivov'; dr •• o !Vrda, :p.'.t.vane, n ie 5:yp~ne od 30 do 4Zsur s dopri:lvou. 2 0907/41 3533

• P - ELEKTROCENTRALU A HASICSKE CE~PADLO - IN, HONDA, zAHRAONE NOZNI~E, ROTIIVATOR, HLlNjKOVU KR'fTINU II HORSKE BlnKLE ROZNYCH VE~KosT1, a 09U8158 33 66

• Prodam nove vcbed, :pl.'t, d.v." 2 ks. 5-bodolle uzamvkan.ie, nastal.litelhe panty a zateplena 'Vyplfi. V€!1'mi p-ekl"l€, kvalitne. lacllO 'Iir 0908/200141

• Predam blotky na sta\le~ne sporenie, uv." ',iii 0911/01 4214

• Ptedam novu originalnu fr.ancuzsku kr.bov~ ulozku Inuicta 14kW, 5r_ :zaruka. 339 €, 'lir0918JD5 94 98

• Prsdilm 10n I sudl • I,minatovu kad'u 500 I 'Iir 031/656 10 23

• Pred~lJn ieleznu branku s vra1kami a ielezne stjpy, van". umj'vadlo • we. dr.v.ne okna, W 0]1/779 81 04

• TATRANSKY PROFIL ZA NAJNIZSIE CEN~ OOVOZZDAHMA, 2 090J/06 88 70

• www.2arabaizdoml.l.sk/renata

• Predam sljaoi stroj Brother, 20 eur. ',iii 0905/35 6919

• Predam zariade-ny obytny prrues_ W(l902l21 3366

• P - VANU 1000 I. 2 0908/58 33 66

• P - CERPADLO NA VOOU. :It 09011/58 33 66

• P - VAlANOU. 'Iir 0908/58 33 66

• P - KOSAGKU, 2 0908/58 33 66

• l oSDbnvt=h dOvodo\l' ()dstu,pim kompletne z<U'iadeny B vybalfeny buret. Cena 2. 500 ear> 'Iir 090Zl43 24 9Z

• Predam ~avitQo\le stiepacie kuzele rIEl $.tiepanie dreva. 2 0949/32 94 05

• Kupim <irkular, nako.u. a 0918{1B 34 42

• Kupim bubno'llu kosatku. rotavator. malotralctor AGZAT. VARI-m6ze byfaj pokaze"y, ',iii 0918/18 3442

• Predarn rnurovenu chetu v MOr.illl.lanoch nsd V.-3hom 11a 1601 pozemkuJ na pozarnku aj fivy potok/. Cere 78- tis. eur, Blizsie info ne :It Oi01l4] 33 88

• Zeberiem do prenajmu gar"i, :It 0903/44 0639

• Pre.dam 20 mfT'll' nD 'If Dolny~h OIl'!:l~kQvciak:h na 11,7 a pDze-mku. Dom je vo vynikBjucom stove. rna :5 izieb, 2 kupel'ne, 2 kuchyne, ~pajlu, ie, CiasfiJcne podpivni~eny, 1/ SIJI,efene g;an'iz, aj "'('Ina pillnic:a_ Vol'ny ok.mtito, Con. 118,000',- EUR, d.ohod. i,t;i! RK Real Trend :It 0911/954 28S, 0915/954 271

• Kop-Elrlie EI cistsllie studnl. 5f 0944/51 63 2()

• Chela n,' duohonk, prenajorn,

209U5/859369

• Ko-sfm buriny CI vY-SolJke tr.avy. pilim stromy - horol".cky, :It 0904/24 73 39

• Kop;ni., CI,toni •• tudni, 1it0908/68 40 56, 0902}44 16 61

• Vy.tavba RD, kompl.",':; m.r.,..k. fin •. ln" pr.co, 2 090BIB~ 84 54

• Ci5:tenie odp;!:JdolJeho potrubii:l - krtkov;!:Jnie. " 0905/109908

• Vn"ni. $Iud";' www,hvdro.t,oi,'r.

2 0901!01 3611

• Sta-'IIebna firma $ dlho foc-now pral!!OU ponuka st.ellebtle praclll: &I'avba. rek(Jnstrtlk~ie RD 8 bytovych jecier, zEItBpl'ovanie, murcllanie. omiet1<y. stierkv. cl:lkiadv. dTa_zl:lv. mal'o\lkv. VSotk ... rO'.m"e cony •• ychlo • k".li",., 2 0905/3·4 41 63, '09051812458

• Kvol~ne up,.'ovani.by1ov oi RD, Rychlo, cislo. :s.eri6lt11ll a ;spor·a-llIivo .... (]905/81 2.453

• Buranfe d~mQv. -GCVQZ a likvidacia sute, Il-remijom kontajlul:ro\l'. 'if 1)90214428 8J

• VykonavEime pomocne stevebne prace. 'Iir 0902141 3746

• Proprava mul tik.roc. a 0944/14 67 04

• Autodopri:lVCl. :it'C1hov!:lnie, rOZllot tov~ru. odpadu, likvidau::i.a. odv(l~do\loZ syplc:Ych materialov mulrikarou vyklapae, 'iI 0910/42 8870

• Piucne cistel'lie a tepo\lsnie o.-sobnyeh aut, Nitr. - Janik.vce, Dbjodnilvky: cd 17.00' do 20.00 hod, Aj COl .ik.nrlv. 20910/536002

• H lad kil ,tlerky a m."ovky, 'Iir 0 SO~/ZO 61 09

• P.dik<i,. Nil1. torman, 'Iir 0911/3l 72 31

• Zal.epl'ovC'lcie, mCllillmka, mun3rske prace. b,\6nove ohradv, 'Iir 0917174 97 88

• Robfme v5stky s:tavebll8- prace: f8:sady. dlaz_b¥~ obklady, -stierky. murovky EI ""';kopove prrke. 'Iir 0911/42 B6 21

• Dovolenka rH'!! Donovaloch.

"NWW.Oldoncllaly.sk

• Murujern, obkl.dam, dlaldlm, sti.rkujom. 'Iir 0915/5~OS 61

• Ro()ime :strojove omietky, potel)l. obkladv. dlaiby, stl8rky, fasady. zalepl.v.nie RD, ,,,drokart6n. 'Iir 0904186 14 67

• \IVW\I1J.epicorn.sk

• Najlaonej.ie pallvo"" d,o., d.hov" od 30- :50 €. s dovo.mill. '2 0901n2 60 81

• Pred;am staeionerny- bicykel la 13(J sur a hor.ki bioykel za 3(] eur + doh.d •. 20905/92 1333

• PREDAM MIE~ACKU, DRVle ZO, ROTAVAToR, SROTOVNjK NA OBILIE. NAORl 1000 L, KOMPRESOR, DVERE 80 - PLN~. SPORM Nil PEVNE PALIVO A KIICHLE PETE~KY, VA[ANDU S ULOZNYM PRIESTOROM. 2 09081563366

• Pr.dam tACNO POLYSTYREN, ,i.'ku, hmozdinky, lepoidl(). omietku, CEMENT. Doveziem. ',iii 0915162 50 46

• P . NOVU MASlvNU ROHOVU lAVICU DO KUCHYNE, OETSKU POSTIE[KU, OHRAoKU, AUTOSEDAGKU, MOTOKAHU TRAKTOR NA SI'APANIE, VYSOKU OETSKU STOLICKU, TROJKOLKU. :It 0908r.;S 3366

-30' 01 +DARCE.KOVAPOUWKA 10 v h<:>dnote 10D€

...................~ount!~ -J.,.

Krasa

&

zdravie

VlasovY styling

v tjchto sal6noch mate k farbeniu vlasov styling ZDARMA

Leskle, do najnovsieho strihu upravene vlasy su .korunou krisy kaJ;dej zeny. Odrastene korienky, vykukajuce sediny patria do minulostt. Aj ked' ste len zenou v donui.onosti, vZdy si na.jdete lias nil. upravu uliesu.

V dnesne] dobe sa u !liien ceni najviac prirodzenosf. vyrazna farby sfoe uputaju poaornosf, ale nikdy neporazla krii.su prirodzene vyzerajlicich kuoier. Alebo iba obycajn$ cop bea rozlima.njch koneekov a umterajueehn meliru.

Umenie kadernikov dosahuje vrchoL Nielenie vas za niekorko mmtit ostrihaju a vaSa farba bude presne taka., po akej tliZite, ale dokli.Zu yam poradtf vo vsetkom, co sa ozdoby hlavy tY.ka. Pre niektoryoh je neodmysUteinou sliliasfou masaz hlavy. Zabudnite na amoniakom "vyvoilane" tmave miestnosti pIne stoliciek a suSlcov. Ones sa neohodia Zeny do kadernictiev iba skriSm, ale idli sl odd,ychnuf, porozpravat saanaeerpai:novlipozitlvnuenergiu.

VeIkli. poeornosf sa nevenuje iba vlasom, ale pohfady padaju aj 0 cosi nlisie. Pod drobnohJ'a.d sa dostavaju vaile nechty. Nemusite praoovaf v kancelarli, aby ste ioh mali tip- top. Ohryzena, rozlamana a zailtnute nechty 0 vas nie dobra neprezradia. NaStastie si dnes nemusite lepif umeliny sekundovym lepidlom, ktore nie nevydrzia. V ilpecializova.njch iltlidlli.ch sl mozete zvolif farbu. tvar a r6zne ozdobky. Rovnako sl mozete zvolif niektorY z dlhotrvacnych materililov a sposobov prtrabanla umelych nechtov. Na webovych str8.nkach a v katal6goch vam iltudia. ponUkaj'li ukazky najnovSich trendov, aby ste vidy kracali IS dobou.

Preeo sa uspokoJit: s prtemernostou, ked len tak mlilo vam sta.c.ik prirodzenostl. Preeo so. neprehrabat v dokonalych vlasoch uzasn$mi necbtami. Je to predsa tak jednoduohe a canovo dostupne pre vaetky.

Masaze

STAR BEAUT

Denisa 0911592183

~A"''''nirtvo .,5P9Joeenske uresO'

10%

zl'ava

10%

zl'ava

Lenka 0904 455 877

CIlud.utie s tnraljrn vts1edkom:

• formovanie postavy, 2-3 cm/proced ura

• lie<':enie nepn]emnej celulitidy

• celosvetovo patentovans

s jedine~nou techno 16giou

• neinvazfvne a <1ch Ie

• 100 % efektfvn e

• jed noducM a bezbol estne

Cermans.e namestie 7

0948629998

zdravotna obuv detska obuv damska obuv aoska obuv

PROTETIKA Palarikova 8, Nitra tel. 0902 965 635

Mp· STUDIO

Pomika

kompletnii starostlivosf o cloveka

- anaJYzu tela na japonskom analyzeri

• funkcia opotrebovania organov

• telesny tuk

• voda, spracovanie vody.

poruchy vstrebtivania

• svalova hmota

• kondicia

• zdravotny stav

• hmotnost kostf

• poradenstvo a rie~enie

zdravotnych t .. probl~mov ..

.probl.my

s nadvdhou ..

aj podvdhou '

vYDAJNAZP NsP

Slovenska c. 11 Nove Zarnky

tel.: 0902/966573

vYoAJNAZP Bernolakova uL 24 Zlate Moravce

tel.: 0902/966569

www.protetika.sk

PECENE PRASATA

tI"b'nt'~ ... ia+ priloha + plnka

• Biesime kaZdy' zdravct, problem na zaklade bunky. Vol'i ihned'! 'Of 0907/91 29 64

• Robime vset!::v stavehne prace: fasady, dl.iby. obklady, .Iierky, mu,ovky a vykopove prace, if 0917/428621

• V RD vezrnam do opaterv deli. 'ir 090S113 5800

• ljprac ern 1>11 alebo RD. 'ir 0908/1358 00

• OPRAVY PlOCHYCH STRIECH. a 0905/JO 7638

• Opra.va iii, myth steieeh iai azbastocernent]. rin, komil1ov, krovcv, 'Of 0903154 21 86

• Pediku,. u vas do", •. 'ir 09151627057

• Fredam klobasky plka"'n". neplkantne. Dena 3,70 eurafl;g Idonask. do domu Nitro. ckolia). lir 0915/09 09 74

• St.i3'11ebns pracs - www.baumeister,szou:om 'Of 091013129 50

• Pred;,m .upersladku kukuricu vynikaJucej chuti, ,elke klasv Cena dohodou. Nil". .... 090S/61 II 66

• Detske i,by na mieru. lir O~18/3511 73

• Doucujem NJ IIsetky stupne - prbreva na maturity. 'if 0907110 J3 65

• PlOCHE STRECHY . OPRAVY • IZO!ACIE. 'Of 0915147 52 25

• VYhodna dovolenka v Bulh ars kll - prenajcrn neveho epartmanu pre 4 osobV 1""9"sl, seple",ber, okt6be,/.1i' O!05/27 1810

• AU10DOPRAVA. stahovanie AviDU. 'Of 0908/166209

• Robime vset!::V stavehne prace: fasady, dl.iby. obklady, .Iierky, mu,ovky a vyk.p.ve prace, if 0917/428621

• MONTAz PV[ ROLIET. ZALlJlIE. SIETKY PROTI HMYZU, we ROLETY. ZAKRYTIE BALKONOV. 'ir 09 18fl5 21 63

• Montaz zarubni a dveri, plavsjuce poclahy, 'lit 09051118 98 60, 0910188 9S 60

• Montuie,. nabytDkc if 0902114 94 96. 0915/055483

• Ziatenie a cbnova pismen a dosekavanie daturnov umrtia na pornnlkech. Ii' 0905/19 7410

• Murarsk. prace od A·Z. 'it OB18/56 6573

• Kladiflnie zamknve] dlazbv pn It Rilra. 'lit 09181566513

• Spracujem JU,PU a mzdy. poradenstvo v cene. kancelaria v centre ..... 091 l1B2 97 84

• KRBY lacr o a odborne. 'ir 0911/228369

Vykonavame kompletne prerabky bytoV'j'ch Jedlsr, uplnii rekonstrukcla bytov a rodinnych domov.

Sadrokart6ny, stiarky, obklady, dlazby, marovky, hrube omietky, kladenie larninatove] pDdlahv. zateplovanie, fasacty a VSelky staveone prace.

- Ceny dohodou. - Tel. 09111742 010, 091 ln42 01 I

Poskytujeme

nozicky

~I. 0907/722735

l.v.1996, biela lar.ba, zachcvaly, plalna STK, slale jazdi, cena 4.900 €

Kontakl:0905 552 539

• BrU3enie" lakovanie parkiet. "it 0905/81 2196

• Stietkv - I,BO our./m2, bytove j.dr. od 800 em, elektroinstalacie, 'lQdoinsmlacie, obklady, dlaiby, .,drokartan. 'ir 0918/5441 79

• MUFiirske prac •. opravy.1i' 0903154 21 S6

~J]]~ ~ ~ '7' ----,---- Ponukame

~ ~ = - ~~ rekonstrulkcie

~ .vykurovanie, kotolne •

Q ~ .Initalacle, rekonitrukcle a stavebne

• dovo:z; materialu vselkeho dru

referencle • arub

leopidla

~v-CII~ sloYens~ fulbalista

POrOOcl\y" UVIRA, ADP, VAS

mesto v Zai~

echo nll niete.

amater

dejete (skr.}

zcnuzeme rniest

!!II obci Stovenska

komu patri-8.>ci

A~iM()I.I.alo

ZUpai Of M<ldaffiktl

"'y1'

~

kilobitu

lebo

~

sratamper

mysiak

f---

o:;Ipojilo:;l

al~}~holom

predlczka .cre ..... ne ochorenie

ritual Io;od and . IP~S~!lW

~ama:S.ov.a mareetka r---

nekcnej

rneeio v rurecku

klobuk (mad'_'

~

poleplce

klavlr

~

.... pijala

meno Oi';'!T1)ie

skartdin. bot"!

~

(e:q!r.)

exmeiropete "",m'!

rcene oboobte

hQ~k,A

~

ird'rI.<I

brazfl:50ky s-pi$Qov.a-ve-I·

r.iizo\filY regioll

Eu-opsky

pohar

cheman. .<Ii'J90l1L..I

CE!sky 'l"'jrobca obulli

Spravna znenie tajnicky z rrmuleho clsla: ... tak tara .. to UK vie. Vyhercom Je Zdena Tuskovil, Nitra. Gratulujemel

l Spravnu odpoved' posielajte formou SMS ne tel. c. 0911 79 23 10 do 25. 8. Vsetky spriivne odpovede budu zaradene do zrebovania. VYhercu uverejnfme v najblizsom elsie.

cenu venuJe

: eiektfoinSfciliJCfe, - :

, bleskozvodYi :

: el. pripoiky. :

: Tel. 09051893 998 '

---------- 1

• fOTOGRAflA

kres.tivll e fo-toStUdi(l

Farma Trnie. Andac. okr. Nitra.

bude od 2o.B.201o prediivaf az do vvpredania

. brojlerove 3-3,5 kg

. husokacky (len kacery) 3·3.5 kg

NOS.ICE - 8-ryzdnove

- carvana -ISA BROWN

Kontalct: 037/7829 106, 0908 1 DB 729, 0905 833 829

cas predaja po-pia 8.00 - 15.00 so 8.00 - 12.00

Predavame OCISTINt KACICE 3 . 3,4 kg len na cbjadnavku po tel. dohovore - 0905 833 829.

• Elektminstalscie, ble3lmzva-dv + a 090S!18 2130

• BVtov. iadr., "i erky, ,adro k' ~6nl, kompletne werabky interisrov. 'if 0904/52 86 69

• Doop.truje", starjich ludi. Mozno.!' ubyto"ania .... 0904/63 77 14

• Mul na had",u . vtelky praoe ..... 090Z/15 7411

• VykonS,'u'am skuskV tes:nosti comov)rc h zump po"I, STN 75 0905 + vy."vuj.m a"'.I, kto.y j. potr.bny ku kol,ud,enemu konaniu. Ii' 0905ns 0112

65555 55

6vadby, booky, glamour, r€~lamna fotografi.a 'iI 0911/605400, ,tudio@faoelook.sk, www facelook,sk

• A·Kop.ni., cist.ni, , prehlbovani. studn;, 'if 0903/5120 20

• Vykonavam podmazaV"ani€ stresnych korjrtok a oprovu .Iriech. Ii' 09 I 5/55 94 53

• U PCHALO SA VAM ODPADOVE. POTRUBIE NA we, IlREZE AlE80 UMYVADl01 SME TU PRE vAs NON·STOP. Ii' 0902iJ8 4668

• Sexi cice 0 W 0914/25 08 00

• Oral be. do konoa.1i'0944!06 75 5~

• Poskvtuieme eroticke sluiby. pre verky zaujem pnjmerne nov" dievtalA 'ir 0915/60 81lJ

• SUPER KOCKA LUCKA. AJ U MNII, NR. a 0904/03 11 92

• 19·r. modrookit blond, lucka, ssko-t e] do aut e, non-stop! 'if 0949/S3 13 JJ

• Moletka do trojky. 'if 0948/35 06 J2

eznamenle

• Cili5 sa soma a ohYb. Ii muzsks pohladenie a p.kne slovo od prljemneho mui" N,vith'i a 0<111 ,a! 'ir 0948101 37 71

• Si zo vsetkeho smutna? Ozvi S81 svrnpanckemu a uprimnemu muZovi. Ii' 0910137 1254

• Sympafak SI hl'ada prlatelku. valne. a 0902/1628 Z5

• Hlada sa. ch.rokternY pan, ktoremu pastati pskne prietelstvo obycajnej zany, 54r" 153. v. 57 kg. Ii' 0904/559570

• 37-r. abstinent. .... edeny, hrad;; na v;\lay vzt'ah priatel'ku od 25 do 40, .. Nitro a ukulle. 'ir 0910l1J 91 91

• 40-ratni hl',da najprv priatalku 0 3-4 r, mladslu, neskcr na c.l~ fivot. a 0948/02 71l 26

• Pohod;\IB pri'lOr,tvo vitaln.j pai'd •• iatnick, ponuka 60·ro, 180. BO, ekon, aktivllY net., ~5.obiaClllllmo S~. Pros;m SMS. 'ir 0915/60 9813

, uto-moto

• Kupim, elebo kto dovezie 2.0 zehrenicla lacno '\I dobrom stave Renault comb! Ne~ada 21 diesel, seda metellza bez TP • SPZ. Ii' 091B!'549511

• Kupirn stare auta od rv. S8 do 98 Toyota. Honda, Renault 9. 11, 12, 18. Dacia a starsis MBrcedes:y -l- dodavky Toyota, .. Mazda, Nissen. a 0915/6752 59

• Pc.dam 4 ks eutodekov na Pougoot elsbo Citroen. :ir 0911/11 J497

.I\upim lacno motor zo stare] OctaVIE:, funktny ne malctraktor, 'Of 0918/54 95 11

Vftanie Rezanie Drazkovanie Brusenie Buranie

vietkjch statlebnjch malerialov.

Tel. 0905/82 21 66

Robime lacne stierky a malovky.

Kvalltne a rjchlo.

TeL 09041599 068

TAXI

UDRZBA+OPRAVA +REPASIA redinnych domov. Rekultivacia zahrad. ATS •. servis.

Tel. 0903/68 9B 09

• www.privatportal.:s.k - aktualny kat-slog erotick.ych privatov

• Nove kotky NR. if 09071229476

• Nfl. leona, oral be, 0~10/37 J1 45

• NR . "". ttihla. Z5r 0915/14 20 53

• NR 0,;;1 bel, .nal. :ir 0904/37 78 61

• kompletne z eloxovaneho hlinika

• elegantny a modemy dizajn

• odolne voci krupobitiu

• integrovany odkvap

• moznosf viacer-ych prevedenf: M, Y, Tandem

ked ,'lim niekto vefrui \J bliiil a mite pravo na pomsm, ratlSej to nechajte na vhodnejsie ohdobie. Dohre sl premvslite svoj plan, nekonsjte zbrklo, Nieklo na vis talii doo£a a vaSe vftalstvo . nateraz ohrozene,

~,.8a:1CUJH.

wi osobnV zahradnik

~

»- celOfocno storost.vost 0 Vasu okrnsrtl n] tlzilkovtl z6nradu, vinahrad

»- tlpravo a udciiavanie pozemkov, nehnutefnostf

};- biologicke a chemicke osetrovanie pooy, rastlrn a slromav

};- letnv rez okrosnych q ovocnych drevin a vinohrodov

» odvoz drevneho a rosilinneno adpodu

};- individuolny prrstup

• Predam Renault Trane, r:y. 2001. lir 0911/26 3606

• Kupim .Iektrony Oktavia,Fabia, 1i'090S131 0414

• Predam Skodu feliCia 1,3 MPi, r.v. 91, cena 1000 eur, lii: 09081194485

0948 019 230, 0905 876 483

• Pred!m Feliciu 1.3. r.v. 1991. STK , EK cia 2011, bledozelenS. t'azm~ Z'3riadenie, CD prehrav.t. Vermi zoch"ala, 1 050 eur. Preditm CD radio P.nasonic, 30 eut + ,imne gumV s diskami na' Favorit, nove 4ks, SO eur. Ii' 0902fJ2 14 61

• Pred;,m sNork.lku 110 v dobrom .I,ve, gum. k tomu zodanmo. 160 eur. 'ir 0904137 0610

• Predam chladnicku s mra:znickou, lacno if 0371651 4184

• Prod,;m ~O I mraznioku. 20 eur + dohod" 'ir 0907121 13 68

viae info na:

Reda~ia Pardon. Janka Krilra 65, Nitra, teL 0371655 55 5>, r.x, 03116>1 04 85 e-mail: nitra@pardon.sk.WW..N.p.ardon.sk. lI\I<Ia'"" Ing. I .... Kulak. "'hr,nl" 62. FV 2866/09. z prlneseni<h predlOh II.Ci, l\ACIARNE VERSUS as. Bratislm

Kontakt: ['0 cooperit@cooperitsk V 0918657047 Cooperit, s.r.o., Haburska 49/A, 821 01 Bratislava

aad\lere

Aovnako uspesne dopadla aj restrukturallzacia klubu. Na jej uspesnorn zvladnutl

~ ... neocakavaju

sa problemy ...

Futbal:

31. augusta odstartuju v Nitre viae aka kilometer dlhvrn prologom 54. rocnik rr edzinarodnych cvkl.stickvch pretekov Oko- 10 Siovenska. Takmer 100-clenny pelot6n na svojej trese spo]! slovsnske mssta Nitru, Velky Krt!s, l.iptovskv Mikulas, Cadcu, Jaslovske Bohunice a rnoravsku obee Mosty u .Jablunkova,

Program:

31.8" proloq: Nitra - Nitra, 1,3km 1.9., I. etapa: Nitra - Nitra, 176,8km

2.9., II. etapa: Nitra - Vel'ky Krtls, 178,5 km

3.9., III. etapa: Verky Krtis - Liptovskv Mikulas, 197,1 km

4.9., III. etapa: Liptovskv Mikulas - Cades, 161,5 km

5.9., V. etapa: casovka jednot- 11vcov, Mosty u Jabli:tnkova

- Cadca, 19,9 km

6.9., VI. etapa: Cadca - Jaslovske Bohunice, 193,4 km

Extraliga pred dverami

Cyklistika:

o necele tri tyzdne sa zaci, na nova extraligova sezona, do ktorej vstupuju nitrianski hokejisti s vvnikajucimi vysledkami.

Po 17 rokoch sa a] Nitra dostala na prestlznv Rona Cup, ktorv sa hral v Trencine. Pokorili svojich superov a odniesli sl prve miesto ako celkovi vifazi. Prekvapili aj novf hn3ci, ktorl podpfsali rocne zmluvy: Samir Saliji a Gabriel Spilar. S klubom sa rozlucif Privoznik a Matus Chrenko.

Od pondelka 16. augusta su uz v predaji permanentky

na nova sezonu. Predstavitelia klubu dufaju. ze ich doterajsie uspechv prilakaju co najviac tanusikov do hladiska. Maleho zaujrnu 0 permanentky sa neobavaju.

V septembri sa predstavenstvo klubu pripravuje na zvolanie valneho zhromazdenia. D6vodom je ohlasovanv odchod .Jana Plandoru z postu predsedu predstavenstva. Vaznejsie vnutroklubove problemy sa neocakavaju ani po jeho odchode. Vyzera to tak, ie prfchod Juraja Kuseho do klubu prospel nitrianskemu hokeju.

pre deli od 5 rOkln

na wrz Ie potrebnli sa zahlaslr

...... ·ww.iiiiie;medii:sit'···· ..

0904409213

• Pr.dam stvorkolku ATV1S0, autom. prevndovka + spiatocka, vyknn 9,5 kW, r.v, december 2008, slllort.kt tena 550 eur. M 0910m 96 34

• Pr.d~m WI PI\SSAT Variant - Com!>i. 1.9 TDI. r. v. 09JZ001. 96 kW v pinel vYbave. automaticka prevuduvka, VC} vvnikajknm stav a, 1. mejitel, to 5.700 EUR. M· 0918/97 29 &5- TN

~ ~c\01\··'

~ ~

naradle

byvanie

farby

podlahy

stavba

zahrada

Platnosf akcie: 19. - 31.B. alebo do vypredania zasob

Otvaracia doba: 7 dni V tjidni ad 7.00 - 19.00 Bezproblemove parkovanie Dovoz tovaru

Poradie strelcov Corgol\ ligy v sozono 2010/2011 po 5. kale:

6 g610v: lubos Bernath (Trnava) 4 g6ly: Robert Hak [Nitra)

3 goly: Karel Kroupa [Rulomberokl, R6bert Pich (Bar-sxa Bvstrics), Erik Grendel (Slovan Bratislava)

2 goly: Tomas Oravec, Babatounde Bello, Stefan Zosak, Tomas Majtan (vsetci tilina), Peter Orevik (Zlate Moravce). Roman Prochazka (Trnava), .Jaroslav Divis [Sanica}, Filip Kiss (Slovan)

rna nemalvpodisl Mesto Nitra a primator Jozef Dvonc, Miroslav Kovacik zasa dostal zaujlrnavu ponuku, aby sa stal elenom Dozornej rady, ktora dohliada na dianie v akciovej spolocnosti,

Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli v sobotiisjsom zapase (14.8.) 5. kola Corgon ligy prvu prehru v sez6ne. .Belast" nestacili na Nitru, ktora na domiicej p6de vyhrala g610m Raka tesne 1:0.

-TASR-, -dk-

••• .,111 ••••••••••••••• " • ,

clneMA~:~

••• 111111., •••••••••••••• ~ '"

odltvrtka

19.08.

doatredy

- 25.08!

Kaidy pondelok zlaYa!

~l ~

CINEMAX NITRA ,. inform6cle: 037/'2861125 Chrenovst:6 ulic;:o 1661/3G, 9'49 01 Nitra k:inonr@cine-mo);.sk

Prist VIfI'. MIn.

7:00

(Z) so 92 15m @ all 115

U SD 85

U

Iii)

e ST 148 IiIlhsk1 Jazda' @ CT 100

19:20

1B:5D

7:30

• RECYKLACI.A AUT NR - Mlym\rce + odtah, M 0918153 77 J 5

• VYpr.dai jazdenyoh pneumatik a disk.v, usl<lad""ni" pn.umalik zdarma, If 090J/31 ~2 38

• Pre dam Opel Mevana 1.9 COli, r.v. 2007. W 0911/2636 06

• Oprav¥ displejcv Renautt Scenic 2, zhasnute, blik.juco. vypadkv hod;" + zaruka. Cens dohodou 'it 0~03/66 59 73 PN

• Kupim ha\tarov.af1e:Okta,vio,. Fabia, Felicia • Golf, Passat a ine. a 0903/27 82 5~

• ~(Jpim Feliciu.Fabiu.a0905j31 04 14

• Predam Bsbetu rrvoirYchlostnu, "yborna.W 09Q4104 66 68

OBCHODNECE

TRUM

NovozamocU 3B, Krskan~ I Mlynska 4, Nitra +421 37655 7671, informacie@farby.sk www.farby.sk