30/XVIII -piatok 30.

j1ila2010

ZADARMO

TtUoriz organizacie Help pomahajti zniiovaf nezamestnanost' v Handlovej

cesiovne zatial' nezvysia . str, 2 tabor pre problemove deti .str, 2 o kupanie v Chalmovej

je zaujern , .. str, 2

zamestnanie , str, 2 - 3

sluzby " str. 3

byvanie, Teal it)' SIT. 4 - 5

auto-rn 010................. SIT. 5 - 6

karn za kuluirou ' , str, 6

Iekarenske pohot. sluzby .. str, 6

Neziskovd organizdda spo!upracujeaj so zamestnd lIatefmi. Nezamestnanym pomaha individualne pri presadzovahf sa na trhuprace.

iiovanl sa na trbu prace.

Tutorl pristupuju k jednotllvym kllentorn indtvldualne, ukazuni im cestu rtesenla lch probtemov a vedu ieh k pozitlvnemu m ysleni u. s ciero m zlskava t zd rave sebaved om le a seba presadzova n i e. Su cas 1011 ich prace je e] porncc pri priprave zivotopisu a motivamych listov a osobneho pohovoru u perspektfvneho zamestnavatela,

Neziskova organizacii), Help okrern toho nadvszu]e dlhodobu spolupracu s firma· m I OJ mozelm podla potreby poskytovat bez,platne slufby, ako je vzdelavanie lch

zarnestnancov, coradenstvo v memostiach vyuii va t fi nancn e p rcstrl ed k y t» itiltnyt:h pnspevkov aktrvne] politiky na trbu prace.

.Prostrsdnk tvorn tejto aktivity u:!: Help uskurornlla IS vzdelilvacich kurzov a o dovzd a I~ 128 ce rtif katov, Aktiv ne spolupracuje so 40 firmami. a spolocncstam i, ktore sa doteraz zapojill do uvedenych "k ti vlt z 95 051 oven yeh," kons tatovala Kmefova.

Reallzacia projektu porrva do aprlla 2011.

RE.NOVACl~v

VANI~

SMALTOM~

MAREX: 0905272065 A

Nezamestnanym obyvatelorn Handlove] a okollaudnne pornahalu hradaf pracu tutorl z neziskcve] orqanlzacre Help. Projekt pod nazvom Podpora vzdalavarua a zamestnanla je flnanrovany sumou t a krner 590 -tl sic eu r z Eu ro ps keh 0 hospoda rs ke no prIes to ru a No r s ke no financneho rnechanizrnu,

Od zadatku reallzacle projektu v oktcbrl 2009 sa ui pods ril 0 ~ ~ jst' zarn estn <I n Ie

pre 63 nezarnestnanyrh obcanov, (0 predstavuje takmer 35-percemu uspesnOlf.

Podla slav projektove] rnanazerky Dany K m etove] je rlelornl ch pro j e k tu zn iilf rnleru nezarnestnancstl v rele] Handlovskej dollne, ktora v sutasnosti dosabuje pribllzne 14 %, Deje sa to formou rekvalifikatnych kurzov, skolenl a osobnou asistencrou ne.omestnanYm pri urn-est-

TASR,/oy

VYMENiME VaSe 8·r. a slame zlato 13 nove, v povodnej cene, ktorU ste zaplatill

tel. 0905/595229

• obcbodne priestory v Pr(avidti Da Boinickeicesle

• ohlfbodmiprieslory v Topol"canolfh na sidl! sk u ~F"

• ob chodnil priestory v Biin IIvei a ch nad 8ebravou na Sid!. Dubniilka

• pohoslinslVO v taba kreko ch n/Nitrilu

• obcIJodne prieslory v Cbynoranolfb

Kf~ lindab

PEN lAZE PEN lAZE PENIAZ.E

• p.rofesion.ilny pristup

• bez ruciteta

• rucenie nehnutelnostou

• nad'alej zostilvate vlastnikom nehnute1.'nosti

Zap/atime Vase d/hy

'5" 0903/283 678

Autopozicov. --Wl

Preprava Letisko MalA

• ••

PIzzerIa

~JmnJ :fi41cr DUCHONICA kal", vikend

iiv,; hudba:

10. Jiil KapelaPRIMA 17. jill Kapela MINOR

23. jill Rshlngsttip TO • •

24. jill Kapela MINOR Pri ob)edn'¥ke ok pIUa • 1 hma ~

3D, jul LEGATO (NR - rock, pop) 31.jlll Kapela PRIMA

www.tatracredit.skinfo@tatracredit.sk 0915305500·0907860606·0910151413·0902555557

R~k.iniill'la hnc~rlll TRIANGI:L Prini:d.nj, OD Vy4tNIK P9:bo~b ill H~d~'lI'IIIJ

Niiim. Hanikav 1] {oprfloU eut. sUlnidj {·IIL.UI:illfltruJ~hl~t1iU'UIII~

0905935646 0917389139

UTb

SEFIT

:serViG9

Autorizovany predajca vozidiel vw, Skoda, Seat oznamuje vsetkym mototistom, ie rOlsiril ponuku servisnych sluZieb na vsetky znacky automobiiov.

-

rz: PROFE_SIONALNY _AUTOSERVIS ~' PRE VSETKY lNACKY VOllDIEL

'.,_ 5- a 1- komo..",y JI<lmeckY profil Brugman S.:I,fmaJ,der .,_ I>olacne dvoJ a Iroj ski" s!epelnau prlepuslnosfcu

1,.0; 0,9 a 0,6 W /m'k a s ko~anIm wr"kluws .,_ .ameranle 3 vypracov3lli'e ,pon ully ZOAAMA .,_ par.pety, talrlzle" .~fky PI1>~ .hm)'l'u

.,_ kval~na ""ooW a servis ,__. .,_ .yhodnY niikup na .platky .~

PAR.tlzANSKE Gen. S .. boIIu 10~9/4 (Budova OUKAS. III. ;poscllooi<i. o.d. 311)

tel. 038/748 62 02, iii.:' 038/748 62 78, ....... il:m""'n@$t"nllne .• k

,BMOV'CE n/BM.R.Steidnlka 1620 (PII starel rek~rnll

lei. 038/53(1 07 1>2, _i,; "."""",,(tek,,"",*"" .s k

ROlsirili. sme dislr.ibliciu novin Pardon, kaid9t9Zdeii dovasej schranky v obciach: Jacovce, Krusovce, Nemcice, Zabokreky nad/Nitrou, Rybany, Skacany, Solcany, M. Uherce,Simonovany, Bojnice, Kanianka. Nitrlanske Pravno, NedozeryBrezany, Lazany, Lehota pMacnikom, Doln!! vsstenice, Nitrianske Rudno, ZemianskeKostorany, Sebedrazie, Cerefiany. Oslany Vpredajniach polravin a PNS kaidy Iyideii v obciach: Sojmi, Tovarniky. Ludanlce, Nadlice,. Ostralic€, V, Bielice, Hadoslna, Pnt"dnovce, Tesare, unrovec, llrmlnce, V Bedzany, V. Ripliany, Nitr. Streda Chrabrany, Bosany, Nedanovce, Chynofany, Giger, Kamenec pod Vtacnikom, Bystricany, Hradlste, Nltrlanske Sucany. Diviack.a Nova ves, Diviaky nad Nitricou, Lie!\tanv. ValaskA Bel~, Opatovce nad Nilrou, Poruba, Pravenec. Kracno. Chrenovec, RiiztocnQ, PARDON bliisie k yam ., .. PAR DON blizsie k yam ... , PARDON bligie k yam .... PARDON bligje k wam .... PARDON blilSie k vam ....

®

C'

~-

"Ct

o .c: .

.. N o "Ct

r-

SLOVENS..::A IPOil~:OVNA

N ttl s: ttl

& www.pardon.sk

Cesto".n~ zatial' nezvysia, __

redukujti spoje

Nitrionsky kraj neuvaiuje 0 zvyseni cestovneho v prfmestskej doprave. Ndklady zniiuje aspomjmi opotreniami.

Nit[iilnsky sernospravny kre] obrnedzule sPojt:, KIOre III malo vyufivane. a neefektlvne .• Teraz v obdobl prazdnin sme nlektore ~kol5ke spole zredukovall, Rcblrne analyzy, prepotty, vyhodnocujemeich. o zvysovanf osstovneho zatla] neuva.i'ujeme." uvledol hovorca predsedu NSK Sta nisl av Ka trl nee

NSK, ktory ureuje vy!iku restovneho v pri m estskeJ do p ra ve, c en ovy vym e r nernenll ani po zavedenl elektrorurkehe mYI". Podla prvych odhadcv by mal prlto m po p I atok za novy s ys te m zv \'Si( dvorn zrnluvnym prepravcom v Nitrianskom krajl opravnene naklady rome zh ru ba 0 600·1 i sic eu r. TASR,.joy

Jedalen na ZS Skultetyho

bude V septembri lungovaf

Kvo/i rekonstl'ukcii sa no z5 Skuitetyho v Topo/canoch v jimi nepodava/i obedy. V auglJste namontujil do .kuchyne nove zariadenie.

PrevMzka Z,akladnej ikoly no Skultety- 110 ulici v Iopolcanoch bola ku koncu skolskeho roku obmedzena, Pracovall v nej stavebnl robOlnici a v juni bola kv61i rekonstrukcii za\voreh<i aj jedillel\ a ·:ticei museli chodi!' kvoli obedom na zS Tribecskij.

"Od septembra.la bude strava opM podiivaf v nasejsko.lskej jedalni," ubezpeCHi! n<is riaditel'ka Z~ ~kultelyho Maria Bezakov§. "No [ekon~trukcl.i skolsKeJ

kuchyne sa ,ice v $u~a s n ostt prac u je," I e po 15. euquste sa do jej prlestorov zacne montovat nove zarladenle.

Slavebne pri\ce na obnove starej ~kolskej bud'ovy budu potom pokracovar v trie-dach, kde 5a budli vymiei\at' podlahy. Podia riaditel'ky by ,a to malo stihnul do zaVa tku sko.l s keh 0 roka t ~ k. a by nebolo obmedzene vyu(ovanie. V septembri by 5a mol 0 pracovaf len na vy5 tav b e noveho !kolskeho paviI6n~_ ioy

Pripravili tabor pre deti _

s problemovym spravanim

Tridsar'deUabsolvuje vjchovnyprogram vo Vel'kych Uherciach. Medzi negat(vnymi javmi dominuje zaskoiacrvo-.

(j rad p r;lee >Gci ill nych ved a rod i ny (OP5VaR) v Prievidli pripravil vychovny skupi~ovy progrom pre de-ti 5 problemovym sprilvanim a fch rodii'av. ktorel1o sucas(ou je aj pobyt v speciiilnom tabore. "Projekt re<!li;:ujem€' ad' jun~ tohto raka v spa I u prilei n ezi skovou 0 rga ~ i z~ci 0 U Orchidea: inFormoval agentllru rladi tel' lirodu Jo;:ef Stopka ..

Do programu sa <:3pojilo 30 dell a 20 roditov z priev'idzskeho reg ionu. V jLin! sa uskuwenilo ich livodne Jednodnove stret~utle s pracovnikmi OPSVaR, pa horom rodi~om poskytll zIMadn~ln(ormacie 0 pobylOvej casti soei'alneho pro 9 ro m u, kto r oj bu de prebieh at v d voen f~zBCh.

Progranw sa realizuju celodennou, ambu la nln 0 u a po bytovou fo rmo u, la Ii casti rod i ~ov alebo osob, klO re so osob n e staraju 0 dieia. Desardiiovy vychovny program sa uskulocni v.auguste vo Vel'kych Uherciach. Pokratovat" bud'e ~tvord· ~ovyrn- pobylom v okt6brl.

PObyl v labore je zamerany na odstranenie alebo zmiernenie problemoveho 5pr;ivanie detf, nil ro;:voJ ich ,oci;jl~y(h zru(nos tf, z i IRa n fe potreb nyc h spolocenskych navykov a mmeriiovanie aka vhodne vyuiivat' vol'ny cas. Po':,,> pobylu deli nav!tivia Puskinovo mU.zeum Ii Brodza no( h, rekrea i'n~ obi as r Du eho nka, Zubriu ;:ve-rnicu v Topol'tia~ka{h. Hve;:· dareii v Malych Biellciach ci Jan kov vi!ok. Akutnu potrebu zametaf sa na negat[vne prejavy sprav~nia sa maloletyeh a mladis.tvych vyvolal n;irast ~ocialno"patologickyeh jovov v Prievidzskom okrese, ako je zaskoliictvo, pachanie priestupkov i vain ej! ej trestnej (innosti i uifvonie drog u tejto skupiny deli.

Len v minulom skolskom rokLJ zaznamenail na, tirade 571 pr.ipadov tomych nega t ivn yeh j avoli, z ktorye h pati nu tvo ril 0 zaskoliletvo. Nedotyka sa to Iba deti zo locialne slabskh rodin,ale stale caltej!ie 5a negotivne spr;jvanie prejavuje oj u deli z dobre 1:abezpe~enych rodlo. TASf?, joy

o kilpanie V Chalmovej je zaujem

Kupa/isko vyuilvajs1 ntivstevnici za kaideho p.ocosia. Funguje vyse 80 rokov.

Termalne klipalisko Chalmova v Bystri.(anoch bolo v jlili naplnene nil 90 percent, Podpisalo sa pod to nielen dobre pocosie, ale 1 Ikutocnmt', ie navstevnfd ho vyuzivoN;:a koi'deno poc<llia.

.Nielen preto, ze maju celoro~ne k dispozfcli dva kryt~ reg.enera cne baze., y, a I ~ oj prew, ie tri vonkajsle bazeny, z who jeden 2:S-metrovy plavecky, napl!lajU termalnou vOdou s (eplotou 31 ;!Upi'iov Cellia." povedal. veduei zariadenia polriaeeho obd Ivan B.a rtos.

ZauJimavost'ou je, ze chalmov,k~ Mipa.lisko patrf medzi najstarsie na Siovensku.

Term~lna vada tam ,ice vyvierala ad nepamiiti, ale ul: v roku 1923 tam postaviii prvy dreveny hyty baz~n.E"iswJU ziiznamy, le parri .oj medli prv@ klipele, v klory(;h ;:~~ali vyberaf vstupne. V roku 1927 n~v!te-vnki ""plaUli za jedno oku· panie v termalnej vade dv~ koruny. Prirodn~ term.'ilna voda ma blahodarny vplyv ~a regener~ciu sll chor'yeh i zdrovych a pozltfvne prltom p6sobi na pohybove Ilstrojenslvo. Vyhl"ad!lvana je pre lieciveucinky po ura;:och a .Iom·enin~ch.

TASR,joy

CAS WORLDWIDE s.r_O_POdfllkaJfd V obon!

agentumfho ~mestnavan f proprumyslOVOU VVrotIu V teslce ~pu!!llce tiled3

extern i SpOlupracovnicej .. ky pro nabor pracovniku na lfelnlcke profese.

Z3lemel kOnta:ktujte nas telefonJcky na Eisle +421 77B805 555.

zamestnanie

)0- Agerrtura AUSlANDJO:SS prUme opatro.alel'o./ky, zdravotne sastry do Rakuska, N a meek a ·a 5.a] iii a rska. z;; klady N.J. Tel. 0948/51 011~

)oo-Aria n ajob s h fa d a pracov 11 fkav . m lJlOV aj fellY do CR, Velkej 8ritanie, Neme-cka, Svajciarska, Holandska, Belgicka., lrska, Gr€cka na p02lciG: au-pair, sklady, farmy. cpatrovanle l'udT, master, hotely; Ghyina, kuchar. casnik, rscepcna. Znalos( jazyka [e vYhodou. nle je pcdrmenkou. Tel. 0902/43 2~ 30, 0915/17 18 06, 0944/51 44 74., + 447735094068. arial1ajobs.sp@glll~il!.com

>- BRIGA.DA V CR . OEKORATivN.E vYR08I(Y. if;:NY, MOll , VITALNI DO· CHOOCOVIA. 1.10. - 30.11.2010. Tel. 0908/886073,038/76022.92 )o-Srlgilda v PD denne od 6.00· do 18.00. Sludentl, dochodkyne. Volar od 10.00 do 16.00. Podmlenky: doblj zdlavotnj1 sl.w, komllnlkativnost'. Tal. 0940/857190

)0- Do pizzene Siniecko v sosanocn prijrnem kuchara s VP. Tel. 0907/73 91 ~8 _>- HI'adam snketarku Tel. 0918/24 73 09

S(ikromnti firma prlJme

>- HI'adam brigiidni~a na pomocne pra· ce na stavbe. Tel. 0914/27 61 77

» HI'6dam firmu na prestav'ou rod. dOl11u. Tel. 0915/77 10 29

» HI'adam kosisa do iazby. Tel. 0903/6200.52

)oo-OOBRE NAVSTEVOVANY EROTIC cLIJe HtADA NOVE: .0IEIiCATA A i.E'NY (aJ brlgadne). Tel. 0905/40 10 21. 0915/97 87 80

)0- Hl'adam pr;jcu ako chyina (PD. Bojnice, Kanlanka). iYlax. 4 hodtny.Tel, 0915/16.1686

,.. Hradilm s~useRu sanlOstat~u lELEFONISTKU ~a obvolavsnie akcif typu horne p<lrty. Volna pracovnil daba. Nsdpriell1erne ollodnotellie. Tel. 090.3/23 5721

)00- Hradame casnika· cBsnicku do novoo(vorenej kavi~me. Tel. 0!;l05/33 66 13 )0- Hrad§me upratollacku ~a 2 ,h denne. Tel. 0905/33 66 13

» Hotel f\anada 8armvce n. B TImed' prume tasnika. Tel. 0903/60 70 29

>- It'llled pfijll1eme' 5v~fec s EN n6 C02. Elektroda ·a TIG, pa"lic - obsluha paliofho stroje, ,<\rlleenfk - potrubaf, :1 akyrnl k. va ;;at b reme-n. 0 b r ii bee - ka-ruselaf, horiwntkiif. U vsech prDfesf nutny V)iu6ni list. profesni zplisobilost (poivrlS ni 0 z koU S kaoh n a z a'k I. ku r s nebo EN). praxe minimalne 3 roky ve strojire ns tvi. D 10 u'h 0 dob a per sp1>.kti lin f sp 0 I u pnlce la vyhod ~ych Ii n an en i c h pod.rni~ek. Volejte v pracovnf dn~ 8.00 - 11.00 h a 12.00 - 14.30 h M tel. 00420/585 34 1990

» MANIKURA - PEDIIK.URA, NECHTOVY DrZAJN, KOZMETICKA, KADERNlcf\A - olvsraille rekvafifikacn.e kurzy. Tel. 0905/860444

>- MOl1teri valcekovych dopravnfkov, p(aca v EU na, turnusy, mOlil/ujute ohMnote n ie. Prax " s troJa rslve a h ovOrov8 nemcins podmienkou_ Zlv(}(opIs ns: inlo@bsbcompanY.eu Tel. 046/542 01 77

» P(fJmeme leseniirov. Tel. 0917/83 81 79

- za'tepl:ov~cQv. dihodooo.. Tel.

» Prljrnern do zamestnanta v TO necntove dlzajnerky s kurzom a s praxou, voiat denne od 268. meczr :18.-00 - 21,00 na tel. 0905/44 36 28

)0- Na pracu do Clech pnjmerne I'ucnych nels troja roy n a doko n cava rue forte rn. info, na lei. 0904/58 18 79

)0- Nenarotna praca (ele~trotech·nickeh.o zamerarue) v CR pre l'eny a mu'lov, moiny dlhodoby ,pracovny porner, . ubytovanle a preprava zabezpetena. Tel. 0944/50 36 ID, 0944/50 36 11, 0944/02 18 57

>- PIRANHA klw·b v arne pnjrne DIEVCATA nad 18 r. Ponukarne vysoke prov rzre, U nytova n ielda rma, s e nozne jednanie. 10 - 15.8. ekclaroka GRAND PRIX motocyklov - super zarobkyi Tel. 00420/603/518117

>- Pizzeria v TO prij In e ca 5 nfka;' cku 5 praxou a pornocneho ~ucMra/-roku. Iba va.zny zaujeml Tel. 0948/494548

>- Poruikarn atra'klivnu pracu na 5 hod, denne, 500 e. PO a, okoue. Mail: www. zdornu pracs.sk/rnh

,.. Poruikarn pracu na hlavnu a vMrajSiu tinnost. Tel. 0902/20 19 49, mail: www. zd 0 m u praca. s_k/vd

)0- P-RACA v OR - ieny ria vyrobu elektroniky. Dobry lrsk a uuene prsty. Tel. 00420/604/23 73 67 - vola! od 2.8.10 ,.. Praea v oblasti Qbchodu a risdenia, PrieVid'la a okalle. t>liiSie Info na: zauji· mav.spraca@glllall.()Qm

>- Praca v stU d i y .d ravia a k riisy, l<lS ko!fin. PD a okolie. Mail: wWW.ldolllUprac.a. s k/ek/ Tel. 0908/31 09 61

>- Praca z kancelarie, PD, 7-50 €/mes. Tel. 0905/57 50 02

>- Pracovna prflel'jws( na HPC: 250 - 60G€, VPC: 600 . 850 €. Zaskolim. T-el. 0903/36 18 94

>- Prljmem do restaur;jcle kucll;;r· ku - vyu "err\! al eb I) S .praxI)U.. Tel. 0905 100162

)0- Prlj m eme adm I n I s:tl.at[vrru ,pracovnf ekll, poiad uj emil SS e konoml eke h (I sm e rll. Z I a dosf az.lvoto pis p os I ela] I.e

rra offi ce@oasls. sk .

)0- Pnjmelne doGR . ZVARACOV CO.2 a ZVAHACOV na ilNTIKOR s praxou. Nastup mOlny ihned'. Tel. 0903/45 9997

>- PriJmemekruDierov/~y na f;arlove hry. JeL 0944/5197 72

>- Pri-jmeme krupierky na HPP ·prax nUl· na. Tel. 0917/7604 49

>- PrlJmeme na Mllra.vu: z<imocrrikll' a lv;!iraCOY, kovooblabaCov. Tal. 0905/82 1497

> Pri.jmeille partJe- na zstepl'ovacle prace - ,iip~dne Slove~sko. Olhodoby pracovny pomer. Te-l 0905/686597

>- Prijmeme pracovnfka dQ labehJiutejtahJnnickej vyroby do TO. na pozfciu o:lepovanie kostier mQlitanom, pm., VIla na, n astup m oz·ny i"hned·. Tel. 0903/24 4943, 038/532 6833

,.. PrlJmoffie za vel'ml vyhodnych pod.· m I II n ok z d ravotne sestry do lah ran I cia. Tel. 0905/8214 97

)o-Restau rilcia Piueria Krusovce- prijme- pomocnik/-cku do kuchylie a at ria wzvoz. VP sk. 8, vodicska prax a malosl me-sta a ok.olis vflanil. Tel. 0905/88 58 85

>- T·COM PARTNER pri)Tmaih~ed' r,udi v TN. Plat 800 €, belplal.nl'i 1aSkoleniG, ubytovanie, vhodne aj pre 55, VS aj brigMnic~~. Tel. 0.32/779 08 -55. 09'11/36 0059

). tJplalnfm 5 I'udi v o..ntre Zdra.ia 3 kr""l'. Z·askolim. Or!enlacnj1 plij9m ad 500 d.0950 C_ VolaJtB Ihned'. Tel. 0903/40 57 38

)0- VOdic (vsetky sku piny) prijme "kukorvek pn\cu. alebo b-rigadu. Psychotesty, lekarsku prehliadku a skolenie miim. DI· horoCnil. prax, Tel. 091S/88' 37 49

)0- Vyp om 6ie m v dum acn osti, p r rpa d ne- 5 a po 5ta ram 0 deti v P a rtizs nsko m 'S 0 ko· Ii. Tel. 0903/41 66 29

>- WWW.jobdoms.sk

>- www,p-racazdolnova.coln

>- www.PRACUJDOMII.sk Tel. 0911/36

Napln praCe:

,.yroba chern. procluktov podl'a receptur a. plnenje do spotrebi1el'skycll obalov

PoZiadavky na zamestnanca:

.. vzdel 8n ie: stredoskolske s matu ritou

• vSestra nna rna n u a I n a a tech nickil z ru C nosf

• scho pnost sa mostatne p racova t a ri eS if P rob lemy .. oc hota. p racovaf nad cas

• ochota zdoko n al ovaf svoj U lTUCoos( a uci f sa no,.ym veei a m

Vjhody:

• pnka fla pi nj uvazok v stabJi n e j spo I Den osti

• 13. plat

• prepi aea ne nad easy

Ziadosti a Zlvotopisy zaslela]te na adresu

predavaca/ -c ku

no ciostocny prccovny UVQzok 30 hodfn v t>!zdni

Pre nosu novu pobocku v Prievidzc-SC/ K.orzo surnehlodcme prialerskeho/-sku

veduceho/-u pobocky

orientovonehol-u no rn6du no 40 hcdln Iytdenne 0 I oktivnou znolostou nemeckeho jazyka

aka oj prialerskeho/-sku a fiexibilneho/-nu

Svoje ziadosti posielojle poni Kol61ovej no coreso:

Btjou Brigitte s.r.o.

do nik po.ni Kolclovej o.kolol@cenlrvm.cz Fox: 0042 0241410465

www.oljoll·brigltte.com

,.. Pre dii m de tsk), kocia r po 1 dleiaIt, v dobrorn stave, cena donodou. Tel. 0903/43 86 07

», Predsm dets. chodttko, $lelclVsnu onriidku, dreverni stolicku. ceoa cohocou. Tel. 0918/9047 07

,.. Predam dreveny lelel6~ny slip, '13 m dlny. Tel. 0911/27 0668

)0- Pre dam dubove sudy na kvas: 250 .I za 10 e, 350 I za 15 e. Tel.. 0905/25 1897

,... Predam dvojdiel~e vcnocove dubove dvme, zachovate, S -120 ~ 2 m za 30 t. Pre dam priemyselny overlook 5-nfiovji. starsi typ la 200 €. PE Tel. 0918/68 90 69

)0- Predam elekt.omotoryod 0,55 kW- 5.5kW. Tel. 091.1/97 5121

,.. Predsm gilter na opil'ovallie are-va, brany I'ahke, kultivator, ND na Ladu, medeny kotol . 60 I, chladnicku 100 I. s~riflU - .dvojdielnu verkll, v<lhu so za.vaziami. T"III. 0915/12 76 ~ 5

,.. pre da m go I{ovy kocik so s tri e s kou. polohavatel'nY. Tel. 0903/56 32 29

,.. predam nove vchM. plast_ dvere .:2 ,ks, 5-b od-ove uza my k~n Ie, n a Slav i \e rn Ii panty a ,ateple-nii vypln, vel'mi pekne. kvslltne Lacno. Tel. 0908/20 07 42

pardon

Mimoriadne vel'ky sortirnent, vynikojuci corner medal cenou o vvkonorn 0 prosIredie. v Klorom ]e prrrco za'bovoul

MATE VYTLACENE LETAKY,

,

PROSPEKTY ALEBO INE

, ,

REKLAMNE MATERIALY?

Blizsie lnformacie na

tel. 038(532 10 45, 046/542 10 15 alebo osobne v redakciach

)00- P re dam h Ii n fkovii s tresn ill<Tytin u, 1,sovane sablony. 3,5 €/m2. Tel. 0902/30 4189

,.., PrMam ihlicna tj .Slrom na ce~lnu. Te-1. 0908/44 1803

)00- Predam kocik Conecs Toledo, 1-kombinacia, shoro navy,. cerveno-cierny. Tel. 0915/5'3 5826

». Prediim lacna prafesJonalny ·kii.vova(. Tel. 0904/68 52 94

» Predsm medomet. Ilsslsvkove ul'e .;B, nove fijmi,~y, iHovu vahu, Tel. 0910/40 7234

>- Pradam nakovu a zven3k. Tel, 0918/78 34 42

,... Predam neseny 1Q!3valor lb. 2 m (650 €J. lallke brany 4 ks 180121. pl~n IIV30 em (400 €), pl~s( na vlecku 8.25 -15. 2 ks (30 €). snek ns obille 4 m (150 €I. Tel. 0948/5"0 54 37

eRA Slovakial s.r.o. DukeIsJtYch btdinov 2, 984 01 Lucenec Disltibut":,ne €entrum Chynorany, Nupodska cesta 552

Sme ve ducirn preccjccm rno dnvc h sperkov 0 doplnkov 110 IrhU 0. v sucosnosf prevodzkulerne viae oko 1 100 pobociek v 19 krcjnocb Eur6py a USA CO je pre nos chorokteristicke'?

» REDAKCIA PARDON HEAD.A KOL· PORfEROV PRE BOINtCE. PODMIEN,KY, studenVka, vek od 15 •. , bydl!sko v dane] fokallle, lodpovednj, ceslny. so za uj mom 0 dll!od ob Ii spol u II ra nu, Tel. 5421015

CHEMOS Slovakia spo!. s r.o. Krusovska 42651 95501 TopoFcany

)0- AIIpredilm digJtal'ny satelit~9 komplet so alene H!D na prijem .23 .slovenskjioh a ceskych programov + NOVII, aj 300 ,ahranicnych, so slovens'kou sj oeskou k a rtc U a d vom i he nverto rnl i. 8 ez oja ISfOh me s acnyc h p oplatKov. C en a 5 m 0 I'Lla loU 220 €. Tel. 0905/27 5435

» Dovolenka v chale na Duchonke. Tel. 0915/33 2345, 038/522 14 71

» Kupale Kovacova, t9ide'jj so stra~ou d<ichodcovla 85 C,.lkend 40 C. Tel. 0903/263451

>- P - M'IESACKU, DRVIC ZOo ROTAVATQR, LACNE KOSACKY Al AJ. Tel. 0908/58 33 56

>- Pre-dam bukove. d~bove odrezky, Stie-p a n e s' pile ne d revo. Tel. 090:2/44 3571

.>- Po:1iciam miesacku d,vojlurikovll. Tel. 09! 0/1652 06

» Predam 2 ks nove perove papl6ny + vankuse, cena d"ahod"oll. Tel. 0908/05 9479

>- Predal11 ben~inovy rotaviltor, cena 80 €. Tel. 0917/04 59 88

» PTed;imblo"k y I'>a stave b I'> e ·sp 0 re· nlo, iivery. TeL 0911/014274

)00- Predam D-ruseni' TI\THIINSKY PROFIL od 2,70 €/m2, aj s dovozom. Dovo! do 3 dnf. Tel. 0918/84 30 66

» Pre-dam br(iseny TATRANSK1 PROFIL 1. tneda 3.55 €, 2. trieda 2,60 t. Doveziem. Tel. 0905/45 0267. 0911/81 13 80

)00- Prediim cirkular. Tel. 0918/78 34 42 )0- Predsm CLARINS. GUERLAIN Z<l PQlovicne ceny. Tel. 091l/~0 21 09

prijme do zamestnania

pracovnikov svfucnym listom na pozfciu

murar - Iidribar maliar - Iidribar

E1ektrfHIlw$Hcd gHara Oscar Schmidt +9 Y lIClmlUl

www.pa.rdon.sk

,.. Predam novu orlglnalnu franc~!sku krbovu vlQ~kU lnvlcta 14 kW. 5-r. zaruxa 339 C_ Tel. 09:1-8/05 94 98

,.. Predanj nov(i PLECKOVO GARlii za 460 €. Tel. 0911/81 18 80. 090,5/45 0267

,.. Predalll novu verku ruenu karu, cena 50 C. Tel. 038/532 67 90

,.. Predam obilie. Tel. 0905/:1.7 24 69

,.. Predam obyvaclu stan u 4 lin, biely okr(jhly 6161 + 4 tapaclrovane Sloli6ky. 4 ks - ,6clony 7m, ceny dohodou. Tel 091:1/27 5007

,.. Predam ovos, Gena dohodou. Tel. 0902/68 8500

>- predam paUvove nrevo 30 € rnpr aJ 4 rn dlzky, oxoue PE. Tel. 091.8/39 1.1. 26 ,.. Predam paltvov€ drsvo, vojensM debnicky, sporak na drevo - starozitny, Tel. 0905/79 28 33. 0910/51 78 02

,.. P'edam urumobunku v zacnovalom stave. cena conocou. Tel. 090.3/8~ 67 41

VITANIE STUDNI

I do sIIalnafVl:h humin • n allt1ava ni e ko panych studni

I 2aru ka pritoku vo dy 2000 I za den

• odborne postldenie

zabezp BCI me n a obje d navku il'0903/40 70 77

-,.. Predam poutit/! plastove o~nii s vonkajslmllaluzislni: dvojdielne {15S x 1451 a 80 € a 2 ksjednodielne (98, 145) a 40 €. Tel. 0905/19 25 81

-,.. Predllm psenicu a )atmeli. Tel. 0903/13 45 22

-,.. Pred a m sro tovni'k na ovo c i e_ Te I. 09171'272163

>- Predam stavcbrui :miesaliku. Tel. 0903/10 1580

,.. P",dam stlapan.Y kamen. Tel.

0902/47 5893, 0908/80 94 06

:> Predam tstransky profil, iacno. Dovezrern. Tel. 0905/98 24 13

,.. Predam lohtorotM Zilo, csna dnhodou, TO. Tel 0908/95 79 11

,.. Predam Tuje smaragd: 30 em 1.10 f. 50 • 60 Gill 2.50 € a rjchlorastilce tuie Brabant 60 em 2,30 €. 'Te'l. 0907/ 29 00 20

,.. Pred a m un im 0 bu n ku: v d obram slave. Tel. 0902/57 01 70

,.. Predam zabehnu\u s.r.o. Tel.

0911/60 06 78

,.. Pred a m zav,tove ijtlep acie lIu ze lena stlepanie dreva. Tel. 0949/32 94 05

,.. P,edam nelupane oreohy, 20 - 25 kg ,a 15 €. prip. olupem. Tel. 0905/42 37 01

-,.. Predam lila , rnlnulorocne] urody, Tel. 0903/81 67 42

,.. Predam zvaracKu pre vodolnstalate rov nap la stove tru b k y. 7 n adstavcov +klleste, cena 90 €, nov~, zaruka. Tel 0905/61 90 09

,.. Predalll lvaracky C02 za bezkonkurencne ceny, nove. zaruka, servls, covezlern, Tel'. 0903/0.3 39 30

,.. seiarne kolaklory komp!els na.rezovym vj1mennlkom. od <100 C. Tel. 0905/619009

>- TAl'HANSKY PROm ZA NAJNIZSIE CENY_ DOVOZ ZDARMA. Tel 0903/06 8870

~ sluzby

:> 01. AUTODOPRAIIA . STAHOIIANIE BYTDV • SMOZNOSTOU IIYNOSEN'IA II MONTAZE BYTOVEKO ZARIADENIA· TO. Tel. 0903/96 5711

,.. 01 Biela svadobmi 9 m IImuzina. Tel. 0948/20 1010

>- A·KOPAN IE ACISTENIE STUDNi. Tel. 0903/584371

,.. A-flopanre. tis!en ie a prshlbovanls stud nl, Tel. 0903/ 57 20 20

,.. A MONTAZ PLAVAJ UCICH POOUI.H. Tel. 0903/11 7292

,.. MA KOMPlETNE SfAHOVANIE. BY· TOV Tel. 0902j 7647 04

>- A'kcla naieto • chata l1a Ducnonke . iba 6 €/osoba/noG. Tel. 0905/85 9369 ,.. Aulodoprava 20·miestny bus, lBojlli· ceo Tel. 0905/31 50 09

,.. Autodcpravcovla, porulkam spedicne sluiby 7,5l. Tel. 0905/2893 04

_,.. 8rusenie parklet, maltarska :prace. Tel. 0905/51 8249

,.. 8rusim, tmel'[m, lakuJem parkely. Tel. 0910/90 17 22

>- Bylove ladra .. Tel. 0944/31 30 87

,.. Ca Illnlllctvo, N Itrl a n ske Pravl1o. Te I. 0903/29 51 06

>- Chata na preniljam - Nitrianske Ruq· no. Tel. 0915)34 1607

,.. Chladnicky. mr8ln icky· oprava. Tel. 0903/948294

,.. Cislenie odpadoveh.o potruDia· krlko· vanie. Tel. 0905/1099 08

>- DouCim angllCllnu. Tel. 0908/13 12 90·PD

,.. oovcrenka na cnata- oucnonka, Tel. 0905/859369

,.. .D ovo lenka. na Don ova loch. w ww. 01donovaly.sk

>-OVERE Z IiOROVICOVEHO MAS[Vll ad 99 C. Tel. 0903/27 0152 - NR

,.. Elektriki!, voca, kUrenfe. Tel.

0905/5484 92

>- Eleklroinstalacia, bleskozvody, TO, PD. 8N. PE_ Tel. 0917/73 84 75

,.. Elektro i nsta I a en e prace, reko nstru k· cle, drsl'kovallie_ Tel_ 0948/2999 65

>- Fotograf· www.photocvongst.corn

,.. Fotograf_ Tel. 0905/93 30 14. www. rnartmhosko.sk

>- HUDBA. Tel. 0904/33 21 72 ,..Kamera . 1010 • svadha, leI. 0908/27 8630

_,.. flopsm. cio\frn a prenlourern studne. Tel. 0903/81 54 63

>- Kosenie porastov krovlnoreaorn, Gena dohodou, Tel. 0904/1047 03

>- ,KRTKOVA.NIE • CISTENIE ODPADO· IiYCH POTRU8" TV KAMERA, MONITO· RING. Tel. 0902/33 05 80· NONSTOP >-- Lesenie. monlat. demontaf, a nsjom zdanna Tel. 0907/25 50 61

,.. Maro~ky, sllelky, .sadro'ka.tony, podlahy. Tei. 0944/313087

,.. MIBI . elekl,olnstalacle, levlzle, pripojky, bleskozvody, proJekl}'. Tel. 0904/310504

,.. MontillkrovQv, ktarnplarsks a pokryvacske prace. S nami usetrftel :Ro-zpocet matenalu. Tel. 0910/26 83 54, 0944/15 3528. emall:lubos.gregus@gmail.com >- MS Instal service voda, Ktirenie, plyn, projekt. realizacla. Tel. 0910/15 12 72 >- M u ra rs ke pr ace. bylov(; j adra, stier ky. pllivajUce poulahy, Tel. 0918/72 21 69 ,.. MurarSke prace, obklady. dlsiby. zamkove dlalby .. Lacny Slav. material aj s dovozorn, Tel. 0904/6155 45

>- Nastreky TEM/IL ns bytove jadra. marovanie, stierky, Tel.jfax: 038/760 ie 54. 0903/75 50 91. www_temal.sk

,.. Obij~me podhtady otastom. Tel, 090/101580

,.. OBKtADACSKE, MAUARSKE, SAD· ROKARTONARSKE. PRACE, JADRA, DlAZBY,. KUCHYNE. Tel .. 0907/89 05 30

>- O,patr[m lIase d,1ei'a, sku$enosf a lasku iI det'om mam. Tel. 0944/54 74 78· p. H'oocokovil

,.. Ponukam pracu na pretlacanie otVQrov pre in:;:. siete od 80 mm do 400 mm. Tel 0905/47 95 92

; ,

HI:ADATE PRACU V STABILNEJ FIRME?

Medzinarodna spolocnost Gabor, vyrobca modernej damskej obuvi, prijme do zavodu v Banovciach

nad Bebravou pracovnfkov na pozfcie:

krajcirka, sicka obuvnickych zvrskov

(nevyucene z8ucime)

obuvnik s praxou

Pnka je dvojzmenna, odmenovanie podra pracovnehovYkonu.

l.-

e ..c ro

M.A. Stel;inlka 62. Trencirl. lei.: ~211430 696 www.lonas.sk www.rorrll5 www.ionas

,.. OPRAVY PLOCHYCH 0905/30 7638

,.. Plastov8 o.knii. Tel. 0944/313087 ,.. PlOCHE STRECHY - OPRilVY a IZOLA-CIE. Tel. 0915/47 52 25

,.. Prenajrnem cnatu v KoVacovej pre 5 oscb. pri term. x'ilp. TeJ. 090.5/60 8~ 72 ,.. Prarabanls vody a od padu, vymena, van! a WC Tel. 0905/10 99 08

Pozicovno brusky.

Brusenie, lakovanie parkiet.

Tel. 0905/81 21 96

,.. Vss!en:ie a narrnonlzovanle. Tel. 0904/52 U 27

~ Veslen.ie. l11agia, lieteme. Tel.

0902/39 48 12, I'IWW. Kaita n. IV bl.s k

,.. Tepujern kvalrtne, za dobnl Genu. Sedscky.koberce. postele, aula. TO. 6N. PE. Teli• 0904 53 7360

,.. VYko~avame kampletne prera'bky tlytov:i~:h jaCf'ier.uplmj rekonSi;tukOiu bytov a rodirinych comov. Saurokartony, stlerky, obklady, dlal"py. rnarovky, nrube crnletky, kladenie laminatovGj p'odlahy. zateplovanie, tasady a vsetky stavebne prace. Ceny dohodou. Tel. 0911/74 20 10. 0911/74 20 11

,.. Zemne a vykopove prace bagrom CAT432E. Tel. 0944/33 7067. 0915/70 8709

Dalsie informacie zfs.kate telefonicky alebo osobne ka.zdli stredu V personalnom oddelenf Gabor spo!. s r.o., J. Gabora 1, Banovce nad Bebravou (038/7622201,202,203,217,109)

,.. Predarn ta,transky profil od 2.80 €/ 012. DOVOl zdarma, Tel. 0907/82 73 36. 0907/885833

,.. Prerabam byty,. jadra, stlerkujern, rnarujem, vsetky murarske a tessrske prace, Tel. 0910/16 52 06

,.. Poskytujeme komll'eln~ cpatrovatel'skli sluib u pre obca nov v do ma.com pro.tledi ~ okrese P,D, 8· 2A hoclin den· ne. Tel. 0944/09 54 26

,.. PreUacacie prace pre prfpojky In.!i'· nierskycll sieeti. Tel. 0905/62 21 88

>- Pripr6vujem, opravuje'll1 aut.'i nil ST4\, napravy. motory. plechY.aj starsie rocnikyo Po oprave STK vybavim. Tel. 0905/37 6500

,.. PROFESIONA~NE TEPOIIAN,IE A

UPRATOIIANIE. Tel. 0903/234791

,.. Rea[jlujem montaz krovu, talran· s keh 0 pro fi I u. po); r)ivacs ke pnlce. Tel. 0904/17 9353

>- Reko niitru kcle by to" a d Dm".. Tat 0944/313087

>- RENOVACtA VANI SMAlTOM . 50 C. Tel. 0905/358906, 037/7B8 8130 ,..Roo 1m bylav(; j ad r~ n ako mple t 'a 1 300 €, mun\r,ke. obkladacske prace. voda + elektri);a la tlezkQnkurencne ceny.!!!! Tel. 0918/65 11 13. 0905/37 5280

,.. Hobim lTIurarske pnlcs. Tel. 0944/.28 2703

,.. Hjchlyuver. Tel. 0905/55 8476

,.. Ubytujem v PodMjskel. Tel.

0915/274499,0905/4554 <14

>- UPCKAlO SA VAM OD PAD OIiE PO· TRUBIE NA we, DREZE ALEDO UMY· VA'DLO? SME TU PRE VAS NONSTOP. 'rei. 0902/_38 46 68

,.. VIOEOPRO OUKCIE. Tel 0904/33 21 72

,.. Vybavim uver pre zameslnanych a dochodcov. Tel' .. 0903/46 79 14

~- Vymena prac. doslek- kuch. linky .. Tel. 0905/10 99 08

rn bvty kupa

,.. 01 VykUPlljeme byty a RD.holo"os· II . ;tad.zene. PD .. P,E· TO ··BN a okolle. Tel. 0907/89 7<1 76

,.. Ku p i 01 2· 3.1 z bovy ~ep rero be n y byt v BN. RK nevola(! Tel. 0917/21 03 79

Pod Kalvariou 85, Topol'cany, tel. 0907/179341

,.. yYhodmj renovacia dvier -j, zilrubni od 99 €. dvere 6 lilrubne SiJ P eli-. Tel. 0911/346993.0911/742761

,.. VY:kona,vam mUI,alske, maHals'ke, natleracske :prace + sadro'karton, lao tepl"ov~l1!e, pla.ajuce podlahy, obklady, dlaiby, bylove ja.dr.:i. Serlozlle jednallle, l~cneJ5ie ako Ine fhmy. Tel. 0949/8.1 2164.0908/349483

,.. www.privatporlal.s k . a k\u~1 ny kala· 16g erotiCkych privatov

,.. www . .tanaj.~ujldravo.sk/mona

,.. Zalepl'ovanle. lasady. Tel. 0944/31 3087

,.. Zatepl"ujem. Tel. 0905/9442 30

,.. flupim 2·izb. by! v Part1vlnskom do 27 000 E. Tel. 0948//95 80 05 .,..Kuplm 3·4·llbovj1 byl ~ PD. Kuplm sl. pOlem.ok do 10kmod PD. RK nevo- 131'. Tel. 091..5/9762 77

I tl bvty najom

,.. Dall1 ~o dlhodobeho premljmU 4·lzbovy byt v TN· Zilinska. Tel. 0908/79 59 19 ,.. O~m do prenajillu 2-lrbkol1lplelne zrekonstruovany a zariadenj by! v Topol'canoGh. Tel. 090"(/13 90 09

Co Inde sllibuJu,

my dlhodobo poskytuJe,me:

• istotu a stabilitu

• motivujuci zarobok (mesacne, rocne odmeny, vernostny bonus)

• firemnu dopravu z Prievidze,

Partizanskeho a okolia

• zl.'avy v podnikovej predajni

• firemne pozicky

• vstupenky na kulturne a sportove podujatia

• zdravotny servis

,.. S laveon e p rae e .ka mpletmj p rera b1<~. lacno. Tel. 0910/31 29 50

,.. Siavebne pl,ace, rekonstrukcla do· mov a bylov, .bylove jad,ii, ,zalepl'ova· n I a, Ie za nl e pa n el o~, maliarska ,pr .:ice. Tel. 0907/7237 75, 0907/742246

_,.. Strechy. pri,tresky, alta~ky_ Tel. 0902/27 25 98. www.zachilr-drevovyroba_,k

,.. Surne hradam doucovallie NJ pre 1. slupen S:;, v TO. Tel. 0908/06 55 29

,.. Ubytovanie na JUl. Morave - Vailice . okr. 6feclav, do 8 0860. Tel. 00420/728 347257

,.. Wlanle studn!. Tei. 0907/05 36 77

, Poloo&H ""\"Stew

• sporo.hliw prlatel'ka - Sestrina """'ar~6w.

.DODG SI22::17

SomS)'ffipaliGl<il di'ima v naj, lepillch ro~och. pooullam Ii len ! najlapsi molicky tMilok eez : !elefon. Volaj: 0986 512 067

Zreliia pianlll u~M'e 0>0 lu vlnJ"'le ~ p~ 00m sa II'lem 'Il'dy.aj poPiadne odI'la<al. PonOiam U Jllallenla a dobrol n.lllldu, Poill ml 'IllS " 1IIare:

"0122 lIIoj Ie>:! a poill na 15M

roliet, roletiek, zalCtzii. markiz a sit protl h m yzu

UZA'I'V A.RANIE BALKONOV A Lonzri

roletaml alebo polykarbonatovymi doskarnl (lexan]

tiDRzBlJ A OPRAVY

zaru c ne, pozarurne - aj prod uktov ktore sme nernontovali

,.. Dilnl do prenejrnu 1-izb. byl v TO Tel. 0905/40 11 01

,.. Dam do prenairnu 1-ilb. byl v TO. zariadeny. Tel. 0904/5597 20

,.. Dam do prenajrnu t-izb, byl v TO. Tel. 0903/11 91 26

,.. Dam do preneirnu 2-ito. byt v TO bllzko centra. Tel. 0918/9946 01

,.. Danl do prenajmu 3·ilb rnalom, byt, SiPO'K, PE. Tel. 0905/35 24 53 .

,.. Dam do prehairnu garso.nku v TO. Tel. 0905/40 11 01

,.. Dam do prenaJmu gar50nku v TO. Tel. 09011179341

,.. Dlhodabo prenairnem komplet prerobeny 3·izbovY by! v BN na Husltske], Tel. 0908/795919

,.. HI'adiim podnajorn 1-2-11bovy byt na Strede alebo Severe v iBN Tel. 0918/91 1556

,.. Prenajmem 1,~zb, byt v centre rnesta BN. Tel. 0940/86 90 24

,.. Pre dam 1-lzbovy by! v Kanlanke. neprerobeny, 23 000 ~ - dohoda mOina. Tel. 0902/92 05 43

,.. Pre dam 2-'izb_ byt v !BnIB - K nernccntcl, slusny, ciszy vchod, nove ptastova oknli,. za 17 500 €. Tel. 0903/82 96 05 ,.. Predi\m 2,i,b byt v OV v centre W, 60 m2, cena dohodou. Tel. 0905/64 33 48

-,.. Pre dam 3·iibovY prerobeny byt v 8N na Slrede_ Tel. 0904/95 52 85

,.. Pre dam 3-lzb, byt v centre Banoviec nad sebrevou, By! sa nachaoza ua prizerni, vymers, 70 m2. Cena 42 000 € + dohcda mOlntL Tel. 0902;11 02 11

_. Pre dam 3·izb. 'byt v TO. 40 000 e. prip, dohcda. Tel. 0903/69 19 12

Pioche strechy Izolacie a zateplenie [lWfl,lfftitiI!k11!;I,II,)j

oknii a dvere

20 rokov

1 99 0

2 0 1 0

8 uzatv. aranie balkonov ,rolet,a. mi

. ialuzie na vsetky typy okien

sietky' okenne, dverove·do 24 h sfahovaci e, otvarac ie

81amelove dvere • aj drevodekor plastovl! okna • Salamander

090B 492 435 048 54,92115

jan. hudec@stonline_sk

,.. Prena)mem I-lzb. byt v TO prl Lidli, Tel. 0903/55 45 70, 0915/626541

• Prenajl11em 2-izbovy by! na Lilcnej v BN_ Tel. 0917/2905 40

,.. Prenajl11em 2·izb. byt v TO, sidl. 5tred. Tel. 0903/43 0322

,.. Prenajmem 3-iZbQvy byt na Dubn'icke, blilko ZUS. Tel, 0908/30 70 11

,.. Prenajl11embyl v TO, Tel. 0904/19 8777

,.. Studentka vezme do prellsjmu izbu, prfp. garsonku na buduci skalsky rOK v PE Tel. 0905/96 5140

,.. Vezl1lem do prenajmu 2"izb.t>yt v okoIr Modraku v TO. Tel. 0944/22 52 13

,.. Predam . prenajmem 3-izb. byl v TO. Tel. 0940/88 7433

,.. Predam l·izbovy by t v BN ,. clastocne prerobeny, blizko centra_ Cella do:hodu_ Tel, 0915/5358 213

,.. Pl'edsm 2,5-izbVMoyl Oil sidi. JUH v TO. Tel. 0903/44 34 15

,.. Predam 3-itbovy by! v BN. Tel. 0905/14 3140

www.anteokna.sk

ANTm1

OKNA

green Ii ne""

-

TROCAL

v)iroba - predaj _ manta;! _ servis pl.astovYch okien

Top"l~allY- Oooh.odn~ ul.~. 2. tel. 0905/60 5541, ! •. /fax: 038/532'61 13, i ~ e-mail: anteokna@anteokna.sk

ParUztn.ke - Nadram;lol. c. 2/891 (Dom obuvt), tel. 0918/934958,038/53133 II : e..mail: partr2anske;@anteokna.sk

Zavolajte. snami sa dohodnete! c:enovu pon uk:u S!;I r.r:JcuJe m.~ nO) pockan ie .aJ tel@mnickv

vvrobene V Topor<~noch

o IB]J[~0\7 na vsetky typy okien, za we, preKlivsnie

o.~~

.0 ~ v;iroba sieti proti hmyzu· peyne, rtavqacie,

,.. Pre dam 3-lzb, byL v OV vo vyhradavane] casH :BN, cena 50 000 €. Tel. 0911/36 07 30, e-mail: radostav.sa- 111 es@:gmail.com

,. Prediim 3-.izb. VM byt na sidl. S'NP v TO, v OV, kornplet prerobeny, aj s ganj· zcu. Cena dohouou, Tel. 0918/626530 .,.. Pre dam 4·izb. byt v :Bn/:B, nove plas· love OkIlS, cena 42 OOO€ Tel.. 0903/82 9605

>- Pre dam 4-1,0_ byt v TO. Tel. 0915/67 5092

,.. Pre dam dV8 2-ilb. byty. po kompJetnej rekonSt,uKCii. s vlastnym vykutova:nim, na UI. P. Ad3miho v TO. Tel. 0948/21 2111

,.. Predam prerobeny veTkometriiiny l-izbov,y byt vBNi_ Tel 0915/11 7013

• Pre dam velky 3-izbovy byt v BN. Tel. 0908/7981 82

• Pre dam 2·ilb. 'byt prerobeny na 2,5-,zo_ v centre DCA za 48 131€ Tel. 0911/17 23 59

,.. Pre dam 2-il,bovy by! n8, stamm s(d.lisku v PO, P6vodny Slav. Tel. 0905/31 8524

ABC I· d

trade, s.r,o;obe~.!~e P em e zo .. p!!. b~!!

~ "pr'oje kt rod'innych domov

r.1~~ ~ Wstavebne povo.len!e vymena zasklenych

*financovanie schodiskovy-ch st.ien

. *reallzaclu Stavby od zakladov po strechu

tu..L ....... , ~ *kol.audaclu abctrade@abctrade.sk,046/457.2233

,.. Predarn cisstocne prerobeny 3~zb by l v TO, 65 mz, na prfzerni, Hviezdosla.vova ut. - prt BilJe, cena 39 000 €_ Tel. 0902/41 22 48

byty vymena

,.. Vymenim 1-izb, byt za garsonku v TO, Tel. 0918/49 78 25

,. Vymenrm 2-lzb. byt v TO za t-lzb, alebo predarn, UI, Janka Matusku + doplatok, Tel. 0904/4092 81. 0944/55 21 55

BelDeinos~ne ·

super dvere II.OYEJ GiEIiEIlACIE at 17~".doytl!up. sy5mn

Dvete Montai: 1.30€

od295 €. (sj ... ~pI4tl\li)

ZAMERAN1E • PORADENSTVO • ZDARMA

-20%

mQnti!iie

dumy- pozemky nifljom.

dumy ~ pozemkv . predaj

,.. Odstuplrn prevad~ku rycnleho obcerstvenla v TN' - na namestl. Tel. 0905/45 7824

,.. Predarn 3·izb, RD v tesaroen, od TO 9 km, cia.stocn e pod p iv mceny, s ga ,Me u, 12" pozernok, cena 40 000 € + dohcda mOloa Tel. 0903/95 48 66, 0917/53 1761

,.. Prediim 4-icb. RD. 6kl11 M TO. komplelna rekonstru:kcia, ,nterieru, ciastocne zatepleny, letns, kuchyna, ssteli!, garsi s montlll'nou jamou, terasa, vel'k§ zahra,· da, Dom 110 1112. pozemok 14 a, cena 83000 e. Tel. 0908/15 40 25

,.. Predan] cnalu.pu 5 pozemkom v pel;nam prostredi bJilko Krenmi()e. Tel. 0944/08 62 45

,.. Predam chalupu lO zahradou 1200 1112 v ZitneJ - R~disi, Cena 17 000 €. Tel, 0908/61 80 76

,.. Predam RD v :BN, cena 119 000 € • dohoda, 'ista. Tel. 0905/62 73 00, 0915/75 13 12

,.. Predam RD na 10 a pOlemku v Nedanovciach, cen~ 13 ;l00 € Tel, 0910/44 1948

INTERPLAST

, • nemeckY6·kom. profli Gea.lan

• 5 komorov;l pram SALAMANDER. BRUGMAN , • vOl'lkajsle., vrli:ltome parapet!!

• sietky, z.alUz.ie

• pre raban ie bytov;ic h j adier

325€sDPH

Tel.flax: o~

g:~~~:~: §~

Interplast@maIU-com.sk 2400

www.inhlrplast-pd.sk

• zateplenie bLJdov

• zameranie

• odvo~ starYc'h a dovoz n ov;ich okien

www.pardon.sk

PR~O~foA NOV.E KUCHYNSKE LI N K Y

ROHOVE. AJ ROVNE ·.S 11PRAVOU, PRESNE NA MIERU, lrAVY 40 %, lREBA VIDIET

Tel. 0903/92 55 29

,.. Predam ncspcdarsku budovu s pozem kom, vhod nul na pod," ika n i e. M oinostdokupema orne] pody 1,74 ha s prfstuporn od asfattovei cesty, Dohoda ista Tel. 0915/76 22 04

• Predam objvatel'ny 3-izD. RO v Tesarocn + garaz, .;jhradka. pri pnenrace. Tei. 0905/50 06 75

• Predam pozernok v Lazanoch, 20,5 ". pristupny z oboch stran, cena dohodou, leI. 0915/15 37 14 - RK nevolat.

,.. Predam eRO prj, Novom Meste nlV, Tel.. 0902/30 1226- RK nevola(1

,.. Predam RD vlu,kTativnej caslj TO. cena dohodou. Tel. 0905/24 3323. 0904/34 03 71

• Predam RO ~ Nlt.!a.nskeJ 8!atnlcl na 20 ;Iw.om pozemku, Siicasi'Qu sii nve samcstatne stolace ganiie. Tel. 0907/3449 94

,.. Predam RO v Iesarccb, cena 46 000 e. HK nevotat, Tel. 0948/12 32 09

• Predarn RO,:B krn ad :B"noviec Tel, 0948/02 52 72

• P,edam stavebne' pOlemky V Hand I ove], \'jboma pol oh a za gymna llom, 8 m!mi.t peso on ce ntr a. Aj cez st ave bn;; sporen!e a HO. Od 25 355 t_ Tel. 0915/226535

Velkii Letnii Sut·ai

k 20. vyrociu zalozenia firmy

Objednaj okna a vyhraj ...

150x Notebook ASUS PR05DIJ-SX294V

1 SOx LCD TV SONY Bravia KDL-32EX302 lS0x Domilce kino PHILIPS IffS 3373

1S0x Video'kamera SONY DGR-SX33 150x Fot.oa pa nit SONY DSC -W320

s Tovaktuat tentorok oslavuje 2Q. '1ro~" ,voiel ","«encl. a spolu MerC€d""Senl .Slo""kio, ,.ktici l()·roEnjim iubil onto rn prlpravill pre 2;akatn fkcv IIVI2QUJ te lmJ ;utat". Objednanlrn liIackovych oklen Slovaktu ,I za zvyhod nene (eny

v terrmne od 1_7_· 30_ 9. 2010

sa :s;[j,v.rtt€ uc.a::."'tn lkom sUfai:e a budete

zaraden [ do zrebovanla 0 vy~ 1000 den, Oslavujte ~.

- 20 k snami .

Navstfvte nasu v:zorkovu predajnu a informujte sa ro . ov

TOPO[CANY Lsi. armady 32 tel: 038/.53158 79,0911 311;;~ ~-~a;I:"topOlcanY2@SIOVaktllaL5k

,.. Predam vidiecku chaiupu I nepatene] tehly, 3 KI11 cd BN. 4 ,zby, 3 kornory, 170 m2 + ,a hIS da, s ovocnyml strom am, 360 1112, 10 000 €, Len viiiny ;:aujem! Tel. 0908/40 44 00, 09015/766503

,.. www.KUBICArMllty.S-K

ubcbodne

priestory

,.. Dam do pre~jjmu budovu no' pod· n ikanie. 280 m2, v Tovarnikoch. Tel, 090.5/95 40 32

darujem

PoZleOVNA.

r=rievrnaa. Kollara 20 ae de om)

EI. nJOnEl nMad ie" brllsky na par~ety, beto.n, vySciV8c.e, tepovace, miasa6ky, kosa~ky, vrt"ky na st1plky, drvlce zahradneho odpadu, elektmoenlra.ly, mal a staveonamechan lzacla a. iM.

__ -=- FiIt. .... ~~_. Tel. 0461540 57 47 09051473845

~ elektro

>- Opravy spotrebne] elektroniky, Tel. 0914/1149 56

>- Predam aut. pracku ratramai mini 246. ceria dohodou Tel. 0903/24 49 46 ). Predam ehladnlcku 5 rnraznldkou 210 I. cena 20 e, Kanl~nka. Tel. 0915/130704

>- PIe dam. pullove m'~1Jaky· ,pouiiva· nii, [aeno. Tel. 091e;/99 7888

>- Predilm terevtzor Zn. SONY unlopnecka 82 c rna vys avacZn. SO,LA R Lacn o. Tel. 0907/26 69 58

Vftanie Reza.nie I Drazkovanie Brusenie Buranie

vselkYch sfavebnych materhilov.

Tel. 0905/82 2166

It' eroticke

>- D.ISKRE1NA NATALKA, 22 •. , PO (u miia), mam aJ kamaratku. Tal. 090fJ;j57 099.2

). Skutocna a silna podpora rnutnostl. dlhy uCinok Tel. 0944/05 12 78

>- BN sluzby. Tel. 0904/5~ 43 76

>- Vasnlva .Janka TO, ~&k 38, 168/60. Tel. 0918/84 25 11

> www.sexka.sk

>- Predam pollia" 'Hewlett· Packard dx 2300. Pentium Dual • Core 2 GHz, 2 GB RAM. 140 G8 HOD, DVD napalovacka LightScrlbe, 19-- LCD HP. Win xe, Office 2007, Antivnus, Komplet nainStalovany a prrpraveny nil pouzfvanie. Gena 300 €. Tel. 0905/18 97 78

). www.epicom.,,1<;

It.q zDzmimenie

>- 40·nlk "''ada sympatlckli, serloznu j~ nun a spa loom, ce.!!ty a, d ovol enky, ftnancne vypomozem. Se.rlozne. Tal. 0944/4168 17

>- MUl 53·rocny I okolla Prievldze h'rada 22"25·rocne'ho muza, Chcel by sorn. aby 5i bol rnojlrn anlell kern. Ak sl skromny, inteligentny a dobre] povahy. tak sa ozvl, pon il ka m roz hover a i nte r n et. Som sl Q. bodnji. Tel. 0944/50 19 27

.. Muz slobodny 36·r .. t PO 5i hl:ada priatetku. be, .:av§zkov. TeL 046/54113 37 >- Zena 63'1. z PO si, htada prtateta, Tel. 0948/58 68 86

~ zvi'erala

). Bradac maly eierny . precam stenlatko. Tel. 0917/62 18 85

>- Civava a pra"iskj ;K.ryS.· stenata. Kriis· ne, male. mile, vakcln, Tel. 0907/77 23 09

>- HOTEL a ~yc~lk pscv, Tal. 0915/ 78 2698,0908/278131

). lrsky seter . steniatl<a na predaJ. Tel. 0911/12 2346

>- Prsdarn stenialka kra~kosrsta civava, fen'k.y crerneto 1110pSS. Tel. 0905/85 93 69

>- Pre dam balikovane sene a (falelinu. Tel. 0903/46 92 32

> Preda 01 b roj erove kaclce .» -y k rm e ne, ocistene. TeL 0918/93 72 15

>. Pre d;j m ku ria tka c i ern e. cerve ne, liedEl, liliputky . 2 €jks, orele . 1 €jks. vefkekurlalka . 3€/ks. Te'l. 0949/72 17 70

> Predilm nsdherne senlatka shi-tzu, 2x oo cerve n e, za 0':: kava ne, oez P p, vy· chovane v byte. Occnovane na kvautne] strave, 2 psfkovia, 1 renka, cene .120 t. Tel. 090'2134 31 78

). Predam odstavcata rnasoveho cruhu. Tel. 0908/75 99 77

>- Predam osipanii s moznostou SPI8CQ· vania. TeL 0903/11 45 53

>- Predilmsleniatka rnaitezekov, 80 t. Tel'. 0908/22 1430

,... Predam sleniatka Mops. TeL

0915/159242

>. Pred.am steniatka nernsc. oyciakov. Tel. 09.15/78 26 98

,... Pred'am steruatka wesukov • psikov i lenky. Tel. 0911/44 78 01

>- Pred'ilm stematka Yorkshire terter malickeho vzrastu, 4 pslkov, 150 e. Tel. 0904/50 15 94· BN

riadkovu inzerciu nalTl moi:ete posielat' aj na inzerc.iato@p.ardon.sk

>- Preda m ste n i atka \'0 rks·h i re La rte r m a Ie h 0 vzra ~\U. z aockova n e, odcerven e - 85 t. Tel. 0917/25 57 99

>- Predam sleniatko civavy. Tel.

0905/304601

>- Yorks'hire terier • precarn stenlatka, Tel. 0915/7665 03

oznam

>- Pan Jezis 11Ovorf: neprisiel sorn hl"adal spravodlivych, ala hriesnikov ECM Par~· zanske, Tel. 0918/32 31 48

,... Proslm nalezcu, Klory nasiel v TO dokumanty a pracovne zmluvy IlS rneno Luolca B. a len ccovzdanle. Tel. 0907/13 8369

b'!I nabytok

>- .Predam nove rOhove la~.lce. Tel. 0911/10 89 1.3

kompletne noviny pardon na webe

NITRATEX,

vyrobne druzstvo tk~cske., Svinna, okres TrenCfn

ponuka. na prenajom vjrobnu halu a garaie o vymere 1 477 m' za cenu 18,- €1m' rocne bez energif

a sluzleb, Objekt sa prenajlma ako eel ok, pr1pad ne aj men5ie cast1.

Info: tel. 032/6487 215-7, mobil: 0905/973 438 Ak prejavh:e zaujem faxom na c.. 03216487 228

alebo e-rnellom na nltratexenltratexsk, budeme Vas kontaktovaf

EUROL NE SLOVAKIA

0905/58 11 83 0903/28 75 62

P1;JD.:J~ifI~k1I\\a}a~lnart-!fl'~1'I! P[(!spo~rm1~mL~il~Ja, HD

Predaj katal6gov a katal6govjch projektov rodinnjch domov 2010

Obchodnii zas1lipenle TO, ,PE, IN ft Nam. L Stura 1, Topol'fan~

~- 0911/133830 mBank038/5221385

Obchodne zastupenie

TOP~ PROJEKTobchodna 1321./6 (budoV8poity, 2. posch.) Toporcany,lng. Katroik, t.el. 0903/42 81 68, e-mail: kabak@lIton.line.sk komptex.ne sluiby • projekcna. a iniinie rska cinnosf, sta.vebnj dOlOr

liely kreditne karty ptizieky I

~ aUlD-molD

,... Dam do prenejrnu gar~t za autcservisorn PEUGEOT v Partizans·kom. Tel. 0915/60 00 57

>- Dlhodobo prenajmem garal s [arnou v TN ns Siho\i. Tel 0908/7959 19

>- Ford fieSta 2001. 47 000 krn, ciar. met. A8S, E'RB, servo, el. siber. ,imne • lelne nove ~ elektrony, 2 200 C. Tel. 0907/77 2309

... Kilpim Feliciu. Tel. 0905/3104 14

). 'K(ipim na FIAT TIPO ~.7 a . vodny c hi ad iC. ray u orec n Ii srn e rov~u . bielu S ravji reflektor, prfpadne Ob6. Tel. 09 OS/26 97 77

PE 0904/807 1.32

ka nee I aria prl HI. p oste

PO 0910/145479 BN 0904/346 221 kancelaria Radlinskeho til. BN. PE 0904/185 729

<.D ttl <= ttl

&

Palllzanska ee 51a 148, 951 ill 8.iM'lti na~ I!e~riiilu

vcm ponuk~: .

• kur'l' U IlIdfJiclll'l818COV poo Ii! STN' EN 2l!l

• "'kJ"dn~ kUIJ:)'l'/j",~ov

• liul"ll' prellG1l'Ilrani~

• pe!iQdkke'pr~USinia l'i8racov

• z;liazkbl'€.l'I\ir~"T~bil.!njdl a !p®. mil\eri~lov (nerez, ALI

Tel. 0908/127 148

). Kupim navarovane: Octavia, Fsbia, Fellci", Golf, Passat a me. Tel 0903/27 8250

". Kupim S Fabia, Tel. 0904/89 53 69 ,.. Kiipim stare auta ad r.v, 88 do 98:

Toyola, Honda, Renault 9, 11, 12, 18, Dacia a starsls Mercede,y + dod§vky Toyota, Mazda, Nissan. Tel. 0915/67 52 59

).PQ~lcovi'ia p"vesnYcll vodkov - BoJnlce, ceny od 5 C do 4 hod in. Tel. 0918/2$ 3001

). Pre dam brzcene vlecky za AGZAT a m a I otrakto r, 1e I. 0911/20 51 10

.,.. Pred!lm uaewoo Nexia, 1.5 B GL'E, s». 96. vo vYbave. cena 700 e, Tel. 0907/57 5576

.,.. Pre dam FIAT S~ICEI'ITO madre, r.v, 2005. csna 3 500 e + zirnne gumy oa diskoch. PE, Tel, 0908/77 30 12, 038/7494512

o PATROYATEI!SKY KURZ V TN • 09.08.

i" denn~ lnlenzlvna forma, 'i. I""dlvla len 4 tYZdne. 230 hllml1':"'. • 01115/863 666, www.opatruvBIBlkI.su ; .",,!t1. ! .. ' .... ;flffi, ,.,.,

+KURlY PRVEJ POMDCI

Pre zauj emcov 0 zfskanie vodifsk6ho preukazu, zamestnancov firiem a raicku verejnosf. Cena lakladneho kurzu je 20E,

d " o

N

ta .... en :=: 'M

= ta

to CU ....

IV

"

II!I~

'ta C

e .c

.c e cg

.::.:: c 'Ill ..

.c (,)

en

> ta Q ,...

o N

ta .. til

= 'OlI

= ta

tr"'ch!

Zrebovanlm vyhercQv sa v stredu 28, jura skoneilasest tyidiiov trvajuca velka letna sut'az" Tyzdennik Pardon ju pripravi I v spoluprad s Hotelom Crocus Strbske Pleso. Pcica.s trvania sJ.lfa ~e srne postupne uverejnoval,j jednoduehe otazky, Kazdy, kIp spravne odpovedal aspen na jednu z nich,

sa dostal oo zavere('Mho zrebovanla,

• uto-moto

,.. Predam malotrsktor AGZAT, VARI. Tel. 0916/7834 42

,.. Predilill Fiet Palio ' cornet. 1.6, 16V, 100 k, r.v, 99, plna vyoava, klima, radio Tel. 0902/28 6260

,.. Predarn Fiat Punto, 1242 cm3, 16V, HLX, 5·dv" r.v, 2000, plnavjbava +kli· rna, rer. 0902/286260

). Predam Fiat Pun to 1242 cm3, 75 le, tx. 98, 5·dv, pt. vybava + radio. Tel. 0903/251506

). Predam NISSAI'I SER ENA na N'O, Tal. 0918/7834 42

). Predarn Opel corsa. s-ov, r,v, 2000, benzfn 1,0, 12V, central, el, okna, radio, Tel. 0902/28 6260

,.. Predarn Opel Zafirs, 2,0, r,v, 2002, 145 000 km, cierna metaliza. centralne lamy~anie, et. okna, zlmne pnsu, Tal. 0904/51 96 14

". Predam Peugeot Boxer, 1. 500 €, Tal. 09:L7/04 5988

). Pred a m prevod ovku n a Agza l a Va n. Tel. 0918/78 34 42

). Pfe~a rn Sad u 0 0 u~)ich Ie tnych aj zl Innych gum na Feliciu, Tel. 0905/40 16 64 ). Precarn Super 35 a vela N'O. Tel. 09ll/20 5110

AW.'Z

= · Autoalarmy

= : ;:::!6Iie

... • d • .... zarta. enl8

;:Y • Defendlock ....

= ..

J. KroUa 25, SolcallY tel. 0903 714 950

horor'scHi thriller' USA' 111 min, Oil)'va lell, mafsllO pokolMho mesle~ka sa za,~n u sp riv,f v~rm i ,vl;lstne a <~ d no na de~ 51 zmenia na vrilZdiace mon~Lr.l1 Vslupnr! 2,30 € MP15

5,8' g,g, ISivrto~' poooelok) 0 1931) h

·osobne, itZltkoVe~/Ii'

·pristavuleme "S

z.darma V PE, PD, Bn8, TO ·origimilne ,autudiely

"'falne zarladenla "k1imatizatie ·ilYorkolkr-predai!pozlcovna "'stavebne strole - premijom ·servls • dlagnostika ....

·STK komplet '"

0903/725 sEro 038/740 19 00 www.lubaca ..... sk

". Predilm S Felicia, model 2000, garazova nil, n eou r a Jl~, motorleky a j ka roseria 100% stav, 1, mailter. 74 000 krn + servls. knil'ka, central" laine, vystavny kus, cene 2300 e, Tel. 0907/4016 44 ,.. Predan1 TK14 5 orfslusenstvom. Tel. 0911/20 5110

). Predam \fIN Passat, 1,6 TD, r,v, 1987" n ovil 3m, EK, taine, s lres'11 e okn 0, prezune, ,500 €, Tel. 0910/32 31 95

). Predam zariadeny obytny prives,. TeL 0902/21 33 136

". Predam Zetor 5245 bel 5PZ a TP, Tel'. 0911/20 5110

). vezmem do prenajrnu garal v BN., Tel, 0908/999421

mmantici19 hDfor' USA· 120 min, V trefom pok[acoml TWilight sagy je B~lla op~l v D 11 rezen I Ilvota. Seattle

p u st~slse ria w~d, za kto,ym i st~ji

en lad n okrvm! Vlkt6rt"

Vstu~n e 2,50 €

Pohrebnictvo

kemp! etne

polu'ebnesll1Zby Dvonc

o(lvo! vnimd liinsl1.zailarmo

a I" doll{lfle aZ do 20 kin! Icornple tne sluzby ~sj aj1lil ,pi~tky - HOME CREDIT

Mostova 356, Pm1iz<'lIlske OP1'Ol! obehod clQl1lll Lidl Gen.8vobodu1461175

090535465 - NON STOP 038h49 0083, 0)8/749 2954

SIBror[m· ,kBboh)'liB ulody

C"ven.1, po oesk,

,SUDOKU, ;n~ v.ol:r.,e~.,vile

Mrietku treba vyplnif tak, aby kaidy stlpec, ri~dok aj 51vorec 5 rOlmermi 3 II 3 polfcka obsijhoval clslij od 1 do 9, (Isla S~

nesmu opakovat'. Na riesenle nie SU potrebne~jadne matematlcke l'Zorce ani vYpotty, Sl;iIellen lo~icky uViizov;il .

Cud~" zensM memo

KOd Thalslta

Rannj napoi

1 8 9 7 3 8

4 8 2 7 5 9 3 2 7 4

6 4 5 8 4 6 1 3 5
7 3 4 2
Slecnu Mariu Pandiovu, vyherkyl'lu 4 3 7 5 1 2 8 9 7 6
Vyherc;amitjidenneho pobytu '10 Vysokjch Tatrach tjizl:!noveho pobytu vo Vy,oky(h Tat-
pre dYe osoby V hodnote 378 E sa na ;;r:aklade rach, sme 'v stredu :28,7,iOl0 prtvltali 2 5 2 3
zrebovania stali: pr.iamo v redakcri, Osobne si pri51"
MariaPandiov;i, z Dubnice nad Vahom prevziahvoju vyhru, 3 2 1 8 8 1 5
Jozef Rybar z Partlzanskeho V~~tkYm vyherGom srdeene blaho- 9 4 6 5 3 7 2 9 3
IVeta Var~ova z Hlohovc~ ielame! Prajeme Im prljemny pobyt
v lone tatranskej prirody,krasne
pocas'iea. vera novy(h zazitkov, 3 9 5 3 2 7
HOTEL CROCUS
---, .... --- parclOD +OPATRDVATEt:SKE KURlY

Pre zsny i muiov,ktori sa. chcu toto povol3llie vykomlvaf na Slov'!!!sku a v zahranlc(, M~me dlhoro~n~ sk~senosll a vla.stnO pracovnO agehtOru. Cena kur.w je 320 €.

PARTIZANSKE

K~!t\lrne lelQ 21l1Q, nedel'ne promenadne koncerty pred 'OK v case ad 1:9.00 do 20.00 h , Koncerty sa uskutotnia v prlpa· de priazniveho pocasia, bez vyberania V5tu pneh 0, 1,. 8, UN IVE RZ, hudg b mi s.ku pi· na l Partlzil ns keh 0,

TOPO[CAN.V

kino Spolo~ensk)i dom

4, • S, 8. a 1:9,00 :h - Sex v m@ste 1, Ame· rick<l' romantick<l, komedia prinasa vsetko a 6te nieco navyse, zaba.vu, modu, priatefstvo"" MP 1:5,

6, - B, Ii, 0 19.00 h - .z~nyvpukuieni, Cesk<i Komedia, $tyri.d,iatniCka Helena, Ul:n<ivana odbornieka na manzelsk~ problemy, zis(uje, i1" sa dostala do situacle, ake rie!i so >ve/imi paeientmi. Mp 1~,

HANDlOVA

Kina B~nik

31. 7. - 1. 8.0 18.00 h - Plio< 1. Perli. - Pie,ky <al~. Po Pir/Meh v Karibiku oiivu je sup erp rod u ce nl Jerry B ruckhei mer vefkolepym Ip~lobom dalsiu zmimu 13 vypravn~ temu. MP 12.

4, S, a 18,00 h - NINE. Excelemn@ tanecne i'Jsla a luperhviezdna hereck<i z:ostava dominujU lejlo filmovejverzii preslaven€ho b rodwa y sklih 0 m uzi kill u Nine, MP 12,

ZI.atil p rilba, MOS Nova Lehola a '0 K Ha ndrav;! viis poz)ivaj'U ~a podujatie Zlat~ prilba, Stretneme ~a v piatok, 30. jUla 2010 a 15,00 v Novej Lehote. Pretekov sa m6ie zu.~astnit' ka:!dy pretekar 5 vlaSInym bicyklom. Je potrebne 5i prinies~ chranice ...

.:t

Q)

" '= PDmlidy:

.Q ,Alalt, ,4,.,

::J Ala

Z

o Q

~

D.

Suoha

Privicdll k !enb~

ZaznaIna~!vala pl.mom

NapodoD' Pom.cky;

~uJe n las Obel'1.

telrov" Up', /'u,

Vara

Gin,ka dllkova ml''''

ObGi,,",k, ' o,mokrat, mlad.;

RCi"'" ,oval' 0 "aSlld

sletry rastilna

S~r. rukoplsu

um.e:nie

Li,tadlo (hovor.!

Opllck!

lA~IMUI l!JMt~K!

[,moska, ' po ,usky .

Cl1aleaub· riand{)V3 nov~1a

Dom. iTleno E<llly

Po~or pod' VDdUo lIIienL~!kO' limle"

N"",.o",~"' ,3In1\ilO

Osobne zameno

t,vl krflsnBc

TAXI NONSTOP Partizanske

'Pri~",vova· laoeslo

OGh'annjl ,,"'vp

~Od Arg,ntiny

PluKo,~ik (",staL)

!ma,a, """nY Twast

Gu rub uj

. Cesky sunla>

80iv pl.lnDSTI

Diaool

[Jom.meno r:duarua

lAmar: Robert Lahk h)

Topol'C.any

L~SPP je po.k ylo~a n;; 11 m esle kazdy dendoll,OOb

30 7, lekarell Area, M,R, Stefanlk<l 31 7. lekaren pilurka,

r. Podjavorin.kej 2120/1 ! .8. lekiiren Pri nemocnki, Pavlovova 4299

2 .. ·3,8, lek<iren Sidl. Vychod,

p, 0, HVlezdoslava 379713 4,-5,8, lekaren Nova,

e erno I a kava 2476

6.-78. lekarel'l Vo vii ke, Holl<~ho 5

Partiz;insb

PreplQVQ '-miestnym

VW TrQnsporter V r6mci ee/e; Europy

pardon'

- inzenoy a loi'or,mai'uy li~,le",olk: T{cdakCia' J).",rrlo", • TO, .<.r.O, .-Iadilcl' Daniela Mednvi, '>l'Ilail: meci0''>I@p •. rrlrm.sk. l'rDcm juzerci.t - M, (:aflk,,,,a, pr'ijcm pJn'r1cj lo~crcle • .

J Sipfi".kovll, '1., Bcliov>i - reklamny rmllmzer pre rlC a Bn B - lei, 0904/40 !12 83, e-nmil:: "be hod" fklO@pardoll,sk, korekda· I, Jal1ouskovA, sadz'ba a grand;] l'pra"l ~ J IlflU Venddrn, Pmer Valio, AdrcS<1 redakcie: lleniOlilkova J i'i4.(:i, £155 0 I Topofi'any. wWw. pardon.~k, .'" - r mill: lopolcally®pardorul;, tel/fax: 1)38/532 J I) 4.5, lei, 532 20 8~, Adr",a prevadik~':

T, V~n"<J\'ei 17, \171 () 1 Prie'1dza~ teL/rax: 046(542 19 l!': prijen~l inzerde. - 1-1, ~~lTi~,k,::'li. \'ednca ~revadzkr a: f)'I~rkering<:,vf poradca - Be, E, Vaskova, prle:ridZ~,@rnr?Ol"'ik, Vydm .. Lng, Jozer Kum k, Poll ramce 62, EV 28b6/09, '1. pnne,en dl (,redloh IJacla 11aClame VERSUS, t3rallsl3"", R"dakna lIezodpoveda: l.R o'bsah a pravd,,'o"t r nzcraIov,

StafOrfm· skamlnca SLpoln; ,

miory

'KOrovec

KUMIB:

TIJHt!KI

8alkinskG jedlo

Heslo, ,it!.!

ODchodmi , ~kademla

I Unlverli!a Kom,n· 'kQbo

Gazdovi zomrela lena. Vybral sa do mesta pre truhlu .

• "Marne kovove a1 drevene" - hovori predavac. v pohrebnictve. - A ktore sulepsie? - pyta sa gazda ..

... (dokoncenie je tajnlckotJ krizovky)

Noyoo!vQren~ (enlium pre dell a mladel LeSPP je po,kytovana v rn~ste kazd)i

\(~s pozyva diia9. S. 2010 ad 15.00 h do den do 18,00 h

17,00 h na iVORIV.!D!<lNE - papj~rov~ 26, 7, - 1,8, Medlcentrum, HrMlrlkova

keramika, Kde? Centrum Oaza, Pr,brno- 2, - 8. 8, lekaren Harm6nio, Nilm SI'IP

'vo ul. 14, Topol'~any (oprotj Segafred'ul Bilnovce nad BI!bravou

t~SPP je po.kylovana Po - PiB od 15.30 h do 1 B,OO had" So - N~ - <vialky ad B,OO h do 18,00 h

31. 7. lek<lrel'l Valika, SNP 638/7 1, a. lek<lren Dubnicka, Sv~tnplukova 1747/14 2.·6.8, lekMen Pr, namesii, Hvlezdo,slavova 21