a ochucena rnasla, ulozit do led nice

• pripravit salaty, az asi do 2 hodin pfed podavamm nechat ulozene v lednici

• ptipravit dezerty, rovnez ulozit v chladu

• dat chladit napoje

ORGANIZACNi pLAN GRIL-PARTY

2 tydny pi'edem:

• stanovit pocet hostu

• poslat pozvanky

• vybrat jidla, napoje

• pripravit seznam nakupu

• nahradrn moznosti pro pffpad spatneho pocasi

• objednat stoly, zidle, lavice a eventualne phstfesky

1 tyden pi'edem:

• vyzkouset gril, pripadne jej vycisttt

• koupit drevene uhli

a podpalovac nebo plynovou lahev

• zajistit nebo vypujcit talHe, pffbory, ubrusy, ubrousky, stoly a zidle

• objednat maso, ryby, chleb

• nakoupit napoje

• doplnit kofenf

• vybrat hudbu

• oznamit akci sousedum. pripadne je pozvat

1-2 dny pi'edem:

• postavit pnstresek pro spatne pocast

• nakoupit cerstve potraviny (zelenina, ovoce, bylinky, salaty)

• vyzvednout objednane maso a uzeniny

• pfipravit marinady a nalozit maso

• pripravit ornacky. dipy

V den akce:

• opatrit cerstvy chleb, bagety, pripadne rnlete maso

• pripravit mlete maso

• oprat a ocistit salat, pfipravit salatove ornacky

• nastffhat hlinfkovou f6lii

• nechat rozmrazit zrnrazene

potraviny

• pripravit grilovacf naiad!

• maso pfipravit ke qrilovanf

• namfchat uvftacf koktejl, pfipravit bowli, vse ulozit do chladu

• vyzdobit terasu, balkon nebo garaz (pro pffpad spatneho pocast)

• instalovat reproduktory

• postavit zidle. stoly a lavice

• nachystat talffe, sklenice,

pnbory a ubrousky

• pfipravit hudbu

• spravne umfstit gril

• nachystat bowle

• rozsvftit osvetlern (svetelne girlandy, lampiony, pochodne)

• s dobrou naladou vftat hosty

Grilovtini

Vice nez 140 nejlepsich receptu

Grada Publishing

OBSAH

VSE
0 GRILOVANi
Gril 4
Vybavenf proqrilovanf 7
Zazracne korenf 8
Vse 0 napojfch 9
Tipy na qrilovani 10
NEJLEPSi
RECEPTY
Omacky, dipy a ostatni 11
Maso a dnlbez 23
Mlete maso a uzeniny 41
Ryby a dary more 51
Zelenina 63
Salaty a pnlohy 75
Ovoce a dezerty 87 . RejsWk

95

Seznam zkratek najdete na vnitfni strarie zadnt chalky!

-

I

GRIL

Ktery grit je ten pravy?

Vzhledem k tomu, jak rozsahla a rozrnanita je soucasna nabidka grilu, nenf jednoduche se rozhodnout, ktery bude pro nas nejvhodnejsf. Nabfzf se narn tfi hlavnf typy: elektricky gril, plynovy gril a tradicnt gril na dievene uhlf.

ELektricky grit

Elektricke grily muzeme kou pit v ruznych veli kostech. Jejich vyhodou je snadna obsluha, ale jsou vhodne spise na pnpravu menstch porcf masa. Elektricky gril muzerne pouztt jak v uzavfenych mfstnostech, tak i venku, nap]. na zahrade tam, kde je v dosahu elektricka zasuvka, Tento gril je vhodny na mensf "gril-party" na balkone nebo na rychlejsf qrilovant ve dvou.

Rost grilu se zahfiva vyhttvacimi spiralarni - je to velmi cisty zpusob qrilovanf. Odkapavajicf olej je zachy-

Elektricky gril s grilovacfrn rostem

Elektricky gril s kontaktnf deskou

covan do vanicky 5 vodou. Dfky tomu je udrzba techto grilu velmi snadna.

-

PLynovy grit

Plynovy gril se snadno obsluhuje a je setrny k zivotrnmu prostredi. Tento typgrilu je u nas stejne oblfbeny tak jako v USA - kolebce qrilovant - nebo jako v sousednfm Nemecku. Grilovacf rost se velmi rychle rozpali a jeho teplota se da snadno regulovat otocnym knoflfkem tak jako u plynoveho sporaku. Zcela odpada obttzne a casove narocne predehnvam rostu, grilovat muzeme zactt temer ihned. Jste-li spise .nedockavci" a nechcete se vzdat

Ptynovy grit s postrannim veiicem

charakteristicke chuti grilovaneho masa a zaroven je pi'ipravovat zdravyrn zpusobem, je plynovy gril vhodny prave pro vas.

Plynove grily byvaji caste vybaveny poklopem, takze je rnuzerne vyuztt i k pecem, zapekarn a naparovant. Skutecne komfortnf modely jsou vybaveny postrannfmi varici, na kterych rmizete pripravovat pi'flohy a ornacky,

GriL na dfevene uhli

Grilovam jako zpusob pi'fpravy potravy na rozzhavenern uhlt je lidstvu znarno

uz po stalett v podobe pecenf a vai'enf na otevrenern ohni. A je to dosud ten nejobhbenejsf zpusob qrilovanf; nezamenitelne aroma, vune, zdrava a na tuky chuda pnprava jidel. jakoz i nadech romantiky taborovych ohM, to vse mluvf prave pro tento zpusob.

Tato tradicrn metoda je vsak casove narocna, qrilovani na drevenern uhlf je jen pro trpelive.

Nejprve je nutne pi'ipravit gril. Vylozfrne-li ohniste hlinfkovou f6lif, teplota bude intenzivnejst a zar rovnornemejsf. Take uklid popela

GRIL

I

bude dfky hlirrikove f6lii snadnejst.

Je nezbytne zajistit spravnou cirkulaci vzduchu - toho dosahnerne tim, ze v rrnste. kde se hlintkova f6lie dotyka rostu ohniste, udelame nekolik otvoru. DuleZite je i urnfstenf grilu; must mit dobrou stabilitu a mel by byt v zavetrt. protoze pruvan neurnoznuje udrzet rovnornerny zar ohniste. Musfme take davat pozor na to, aby se v blizkosti ohniste nenachazely hoilave latky,

PaLivo (di'evo, dtevene uhlf nebo bri kety z dreveneho uhu) umfstfme doprosti'ed ohniste pod grilovacf rest a pote : rozdelarne ohen. K tomu nam poslouzf ruzne prosti'edky:

Pokud je nutne pouzit k podpalern nejaky prostredek, jako je napi'fklad pevny Lih nebo tekuty podpaLovac pro griL, polozime jej pod navrsene drevo (pevny hh) nebo nalijeme na ne (podpalovac) v mnozstvi podle navodu, V takovern pripade z bezpecnostrnch duvodu pouzijerne k podpalenf dlouhe (krbove) zapalkyo V zadnern pnpade nepouzivejte benzin nebo topny olej, mohlo by dojlt k nebezpecnernu vybuchu nebo k uvolnern karcinogenmch latek,

Pokud se yam ohen nepodai'ilo zapalit napoprve, pfidejte trochu tekuteho podpalovace, ktery lijte napr. pomocf rraberacky - nikdy nelijte

-

I

GRIL

Dekoretivni gril na dievo

hoflavou srnes na horke uhli pnrno z lahve, hrozf nebezpecf vznfcenf a popalem.

Ve specializovanych obchodech muzete koupit i ruzne jine druhy podpalovacu (kostky, tycky, pasty). Ph jejich pouztti vzdy dbejte navodu vyrobce, Pravdou ale zustava, ze nejcistsf zpusob rozdelanf ohne - zvlast pro prtpravu jfdla - je bez techto pornocnych chemickych prostredku,

Pro oziveni ohne a zvyserri zaru ohniste je nekdy potreba zvysit pnsun kyslfku ~ k tomu se pouziva dmychadlo nebo se muzerne pokusit ohen rozfoukat (ze strany). Musfme ale dat po-

DIll

zor na rozvfreny uhelny prach!

Grilovacf rest usadfme na ohniste. dokud jeste plameny nezacnou plapolat. 5 prtpravou jfdla zacfnarne teprve tehdy, kdyz je palivo dostatecne prohofele a uhlfky majf sedavou barvu. Dfevene uhLi prohort asi po 20 minutach horent, drevene brikety potrebujt asi 40 minut. Tyto brikety se vyrabeji z rnleteho a lisovaneho dreveneho uhli, Dfky lisovanf majf vetSf hustotu nez dievene uhlt. jsou proto vyhrevnejsf a jejich zar dele vydrzt. Pokud topfme pod grilem drevem. meli bychom pouzfvat dtevo zcela suche, Nejlepsf je tvrde a ne-

prflis srnolne drevo. Ztrouchnivele drevo nepouzfvarne. Tvrde drevo prohoff (podle druhu a velikosti poltnek) asi za hodinu.

Teprve pf dosazeni teploty asi 600 O( se p6ry qrilovaneho masa uzavfrajf a tfm nedochazt ke ztratam sfavy. Na povrchu masa se vytvoff vonava kurka a maso zustava uvnitf jernne a stavnate,

Vyskove nastavitelnym rostern rnuzerne regulovat teplotu qnlovarn. K pornalernu qrilovam umfstime rost vyse, pf intenzivnejsfrn pecenf snflime polohu rostu (posuneme jej hlfze k zhavernu uhli). Sttednf teplota se udrzuje ve vysce asi 10 cm nad uhhrn.

Pokud pouzfvarne qril na drevene uhlf, marne na vyber z bohate nabfdky. Existuji nakladne typy. S ochranou proti vetru i s vyskove nastavitelnymi rosty, Dale jsou

Tip

Pti pouiiii spravneho mnoistvi paliva (radeji vice net mene) se vyvarujete dodateineho ptikladani, kterym se prodluiuje doba potiebno k vytvofeni dostateineho iaru. Budeie-li muset piece jen piiloiit, odlozte rest stranou (pozot; je horky!) a nove topivo poloite na okraj ohniSte a vytkejte, at dobie prohoti.

grily s odnimatelnou stanovou stnskou proti vetru a s otocnymi griLovacimi jehLami na baterie, vhodne pro pecern vetsich kusu masa.

U qrilu, kde je pouzit svisly rest a maso je qrilovano ze strany, nedochazf k odkapavani tuku do rozzhavenych uhhku. ale do spodni misky, Cimz se omezi tvorba karcinogennich latek,

KuLovite a kotLikove griLy jsou vybaveny kulatyrn poklopem. V uzavrenern prostoru se zkracuje doba pnpravy pokrrnu a vyraznej: se uplatni vune dfeva,

Hibachi griLy jsou male stolni grily, ktere puvodne pochazeji z Japonska (hibachi = peci na ohni). Tyto grily maji zhave uhliky v nadobkach nebo na sirsich topnych rostech na djevene uhli, takze je zar ohniste pravidelny a stilly. Diky spodnim vetracim otvorum prohonva drevene uhli velmi rovnorneme. Hibachi grily nejsou cenove pfilis nakladne a jejich obsluha je velmi snadna.

Pfenosne griLy jsou vyrobeny z lehkeho kovu a jsou skladaci, takze je muzerne brat s sebou na cesty.

VLastnorucne postaveny griL

Ke stavbe potfebujeme ohnivzdorne cihly, ktere klademe do kruhu nebo Ctyruhelniku. Stavba musi byt velmi stabilni. Sterbiny

lovaciho natadt bychom meli dbat predevsirn na dobrou kvalitu a zdravotni nezavadnost. Nasledujict pomucky narn pf qrilovant hodne pomohou:

I

GRIL - VYBAVENi PRO GRILOVANf

zajisfuji, ze ohen bude mit dobry tah a ohniste dostateeny zar. Drevene uhli se da do stiedu na hlinikovou f6lii nebo do kovove vanickyo Nahoru poloztme grilovaci rost zakoupeny v dornacich potrebach.

Ze dvou velkych kamenu a kusu drateneho pletiva se da rychle postavit improvizovane ohniste na piknik v pnrode. Predem bychom se rneli informovat, zda je mozne na zvolenern mtste zachazet s otevrenym ohnern a za jakych podminek.

Vybaveni pro qrilovant

Ke qrilovant pfiliS pomucek nepotfebujeme, ale nektere pomocniky bychom rneli mit vzdy po ruce. Pri koupi gri-

Kutovity grit

Pevny pohrabac, nejlepe s izolovanou uchytkou. poslouzf na rozhrabarn uhli a stejnomerne rozprostfeni zhavych uhliku.

Lopatka na uhLi k prikladani dreveneho uhli. GriLovaci kLeste se zvlasf dlouhou izolovanou rukojeti slouzt k obraceni qrilovaneho masa. Pouzitt grilovacich klest! zabrant vytekarn sIavy, k nernuz dochazf pri pouzitt vidlicek.

Dn3tene kosfky na jernne maso, predevstrn na ryby. GriLovaci jehLy na qrilovarn masa, drubeze. zeleniny a ovoce.

GriLovaci stetec na pottrarn masa olejem nebo marinadou i behern pecern. DmychadLo na rozdmycharn ohne,

GriLovaci rukavice - co mozna nejdelsi a silne vatovane.

Teplorner na zjisten! teploty ve velkych nebo silnych kusech masa.

Krajeci prkenko se zlabky kolem dokola na zachyceni sIavy z pecem.

Porcovaci nuz a vidlicka z masivni uslechtile oceli. Drateny kartac na mteni grilovaciho rostu,

..

ZAzRACNE KOREN;

Jiz samo kvalitnf qrilovane maso, pripravene 5 trochou soli a cerstve rnletyrn peprem, chutna lahodne. Grilovantrn vzdy vyniknou typicke phjemne chute. Pri pouzitt ruznych vlastnfch grilovacfch smest, bylinek, oleju a marinad pak ma rnaso typicky i ndividualnt punc. Ale vseobecne plati, ze se to 5 korentrn nesmf prehanet, protoze prernira korent rnuze prekryt typickou vuni i chut qrilovaneho masa.

Marinady plnf dye ulohy. Zaprve maso okorern a zadruhe je zjem nf a tim zkrati dobu jeho piipravy, Marinady mohou byt ostre a pikantrn, sladke. kysele, ovocne ci exoticke, to zalezt na receptu nebo na vas! chuti. l.ibove a bile maso nakladame do olejovych marinad, k tucnejstrn rnasurn se hodf rnarinady octove nebo vinne. Marinada by v zadnem pnpade nernela byt slana, protoze sul qrilovane maso vysusuje amasa tim ztract na stavnatosti.

Maso na rnarinovani omyjeme pod tekoucf vodou a osusfrne papirovou uterkou. Takto pripravene maso marinujeme 12 hodin (ve sklenene, plasti kove, keramicke nebo nerezove misce - nikdy nepouzivame hlinikove nebo litinove nadoby), zakryte a ulozene v chladu. Dbejte na to, aby nalozene maso bylo v marinade po norene. Pred qrilovantm maso z rnarinady pomocf grilova-

-

cfch klestt (ne vidlickoul) vyjmeme, necharne okapat a pecerne nejlepe na hlinfkove f6lii nebo prime na rostu nad zhavyrn drevenyrn uhlim. Maso muzerne pottrat rnarinadou i behern pecent,

OLeje udrzuji maso na grilovarn vlhke a brant jeho vysycharn, Pouzivame oleje neutralrnch chuti. jako je napjfklad olej slunecnicovy, ale take oleje ochucene, jako je olivovy nebo sezamovy olej. Vyber zalezf na vast chuti.

Sojova omacka, rybi omacka a miso pochazeji z Asie. Chcete-li pouztt tyto omacky, vynechejte solen! - ornacky jsou samy 0 sobe dostatecne slane,

Omacky a dipy od jernnych az po pikantni podavarne ke qrilovanyrn rnasum. rybarn a cerstve zelenine.

Behern qrilovanf muzeme maso kotenit celyrni srntkami ruznych bylinek (napr, rozmarynern. tymianem. dobromysli), ktere jednoduse vhodime narozzhavene uhlt, Pri spalovarn cerstvych snitek- se uvolfiuje typicke aroma, ktere prostoupf a provoni i qrilovane maso.

Korenenymi nadivkami ochutime napf. nadivanou drubez stejne jako rolady nebo rnasove tasticky.

Susene byLinky maximalne uvolriujt aroma pri pouzitt oleje, a jsou tak idealnt pro pnpravu marinad a koremetch srnest. Nernely by se dlouho skladovat, prctoze zvetraji. ztrati chut a zatuchnou. Susene bylinky skladujeme v temnu a suchu.

Cerstve byLinky se vyborne hodi do nadivek, ornacek a ke kratkernu qrilovarn: dlouhyrn roznenfm ztraceji cenne aroma.

Pfidarnm bylinek a kotem si sami muzerne pripravit lahodne cchucene oLeje. K tomu pouzivame kvalitnf, chutove neutralm oleje, do kterych pridame male rnnozstvf byli nek a kofeni a vse nechame nekolik drn ulezet v temnu a chladu.

Oleje ochucene cerstvyrni bylinkami spotfebujeme nejdele do 4 tydnu, ochucene susenyrni bylinkami nejpozdeji do 3 rnesicu.

Muzeme si zkusit pripravit cesnekovy olej (125 ml oleje + 5-6 strouzku cesneku), pepfovy olej (125 ml oleje + 1 CL kuticek zeleneho pepre + 1 strouzek cesneku), provensalsky olej (125 ml oleje + 1 CL provensalskeho kotenf + 1 strouzek cesneku) nebo koprovy olej (125 ml oleje + 1 SV cerstveho kopru).

Pokud jste pravy qurman, namely by ve vast kuchyni chybet take drcene chilli, tabasko, thajska rybf omacka, paprika a zazvor (suseny, eventualne i cerstvy).

Napoje

Ovocna bowle, lahodne koktejly, osvezujtci pivo - bohaty vyber napoju pam ke zdarilemu prubehu qrilovanf.

Grilujeme-li doma, marne vfce moznosti. Vlastncrucne udelana bowle s cerstvyrn ovocem se da lehce pripravit a - dobfe vychlazena - je pak hitem kazdeho grilovanf.

Ovoce (jablka, hrusky, melou ny, oloupane citrusove plody nebo citrusy chemicky neosettene. broskve, merunky) i drobne bobulove ovoce (jahody, rybfz, boruvky, hrozny) nakrajtrne na

male kousky. Podle chuti osladfme, zalijeme vfnem, a nez zacnerne grilovat, doplnfme vychlazenym sektem. Pouzittm lirnoriady a sodovky muzerne pfipravit i bowli pro deti,

Mfsto cerstveho ovoce se da pouztt i ovoce kompotovane. Tento osvezujtci napoj dobte uhasf zfzen, ale opatrne s podavarnm ovoce v alkoholu!

Z naseho dornaciho baru rnuzerne nabfdnout podle pranf aperitivy, tvrdy alkohol nebo vlastnf koktejly. Mame-li zkusenosti s michanymi koktejly, pak se nast fantazii nekladou meze. Zacatecrnci by se vsak meli radeji drzet

VSE 0 NAroJiCH

I

znarnych a osvedcenych koktejlovych receptur.

Chlazene pivo pfijde vzdy vhod. Nejlepe je mft v zasobe ruzne druhy, aby si kazdy vybral podle sve chuti. Sarnozrejrne doporucujerne mft i pivo bez alkoholu pro ridtceo Pro potadarn vetSf party je pivo k dostant i v malych soudcfch - a cerstve cepovane pivo chutna nejlepe.

Vino se hodf ke qrilovanemu masu a rybam. Bfle vfno a vfno rose servfrujeme vychlazene na 8-10 'C, cervene vfno rozvine svou vuni pf vyssfch teplotach. a proto je podavarne teplejsf.

Pil kazdem qrilovani bychom meli mft v zasobe i dostatecny vyber nealkohohckych napoju, zvlaste kdyz mezi zucastnenyrm jsou deti a ildici.

Mineralni vody a ovocne sfavy chutnajf jak samy 0 sobe, tak i v michanych napejtch. Nemeli bychom zapornenout na citronadu, ktera je dulezita pf rnfchani .radleru", coz je smes citronady a piva. Vysledek je osvezujtcf a napoj nenf tak silny, Oblfbene jsou i vinne sUiky a stfiky s ovocnou sfavou.

Na vychlazenf vetsfho rnnozstvf lahvf, ktere budeme pf qrilovarri potrebovat, rnuzerne pouztt velkou plastovou vanu se studenou vodou a ledem, do ktere lahve pononrne.

TIPY NA GRllOVANf

GriL-party

Na vetSi akci vypracujeme orqanizacm plan (viz vnitfni strana prednt obalky). Pak uz narn rnuze udelat caru pres rozpocet vlastne jen pocast. Pro tento pfipad marne pripravene resent ~ bud' se griluje a slavi v hezky vyzdobene garazi nebo gril umistime pod strtsku nebo slunecnik nekde v zaveW a zde take podavarne jidlo.

Vzdycky to stoji za narnahu: podpalit gril a pripravtt lahodne a nadherne voriave speciality. Muze to probehnout zcela spontanne, vice ci rnene improvizovane. V lednici vzdy najdeme neco vhodneho ke qrilovam, byt je to tfebas jen zelenina a brambory. Kratce opeceny chleb na grilu je take vynikajici. Nebo bageta z mraziciho boxu, ktera se dobie propece s bylinkovym maslern.

Dokonalou atmosferu vytvo- 1'i zahradni pochodne nebo lampiony. Velmi atraktivni jsou svetelne tetezy pod slunecnikern nebo na kertch a stromech. V obchodnich centrech muzete nakoupit i nafukovaci balon ky a pestre papirove girlandy.

Maso a uzeniny - pokud nemarne dostatecnou zasobu v mrazaku - zakoupime, rovnez hotove ornacky a dipy. Zeleninove i ovocne salaty si pripravfme sami - a menu je hotove .

• Ie.

5 pravymi a falesnyrm palmami, kvetinovyrni kefi, rybimi plastikami, muslemi a papousky si budete za tepleho letniho vecera pripadat ternef jako na Karibiku. K tomu se hodi koktejly s rumem, qrilovane maso s arasidovou ornackou. karibsky rajcatovy salat a samczrejme rnnozstvi cerstveho ovoce.

Modre, bile a cervene nafukovaci balonky, kovbojske klobouky, papfrove stuhy s arnerickymi vlajkami, sosky Svobodya girlandy a hvezdy ve statrnch barvach - to je ta nejvhodnejsi dekorace, chceme-li usporadat americke barbecue.

A jak navodit italskou atrnosferu v zeleno-bilo-cervenych barvach?

Obstararne si plakaty Benatek a terakctove nadoby s pestrobarevnymi letnitni kvetinami.

Na italskern veceru podavame Prosecco, italska bila a cervena vina, testoviny, bruskety, tiramisu a lahodne vonave espreso.

I

OMACI(Y, OIPY A OSTATNr ALIa i omega gril-party

l.ahodne omacky, jernne maslo, srnesi koi'eni a marinady proste pam ke kazdernu qrilovant. Dodaji masu, rybe i zelenine ten spravny i'iz. Mame-li malo casu, muzerne koupit i hotove vyrobky, Dokonaly hostitel si ale nenecha ujit prtlezttost. aby podaval vlastni speciality. A to od klasickych barbecue ornacek s rajcatovym zakladem pres exoticke zazvorove ornacky, ornacky z burskych oi'iSku a bylinkove rnajonezy az po ovocne catrn nebo sladkokysele ornackv,

Vsechny qrilovane speciality byvaji bohate okotenene. Jake kofeni poufijerne, zalezt na osobni chuti a oblibe: (hut dovolene ve Stredomoi'i? Na to jsou nejlepst bylinky z mediteranm oblasti jako rozrnaryn, tymian, dobromysl, bazalka a cesnekovy ci balzamico ocet. Nebo date pi'ednost mexicky ostre chuti chilli a papriky? Ci indicko - exoticke s koriandrem, i'imskym kminem, kari a badyanem, nebo orientalnf se zazvorem, sojovou omackou, ryzovym vinnyrn octem a secuanskym pepi'em? Ci karibsko - ovocne chuti s tropickyrn ovocem, medem, rumem a kokosovyrn rnlekern. nebo snad tradicnt s domacfrni bylinkami, pepi'em a citronovou stavou?

Popustte uzdu sve fantazii a tvoi'ivosti. vseobecne pak platt, ze zakladem jsou kva-

litni, hodnotne a cerstve suroviny!

Bylinky muzeme pouzit cerstye nebo susene. U susenych bylinek musfme dat pozor na dlouhe skladovarn - bylinky ztracejf sve cenne aroma - a na vhodne uskladnern v suchu a temnu.

Rozmaryn

8adyan

Tymien

Zezvor

Cele, tj. nemlete koteni vydri! dele a je chuiove vyraznejsi a vO(/Qvejsi. Koteni. pied pouiiiim lehce orestujte na ptinvi bez tuku a pote rozdrtte v hmozditi. Koteni tak plne rozvine svoje aroma.

Opravdovf iabuzntci na grilovanern masu i rybe ocenf jernne bylinkove rnaslo, ktere se zvolna rozpousti na porctch horkeho masa, ale vyborne chutna take na kfupave bagete nebo na ce~ stvern chlebu.

Nejlepsf marinady jsou ty, ktere pi'ipravfme na olivovern zaklade. Nakladarne do nich maso pi'ed qrilovanim, protoze olejova rnarinada zabrai'\uje vysousern masa a zjemi'\uje jeho chut. Olej nebo marinadu take okoi'enime aromatickyrm bylinkami a koi'enfm.

Vidy davame pozot; aby marintida nekapala do ihavych uhlikti, protoie tim dochazi. k uvolnovani nebezpecnych kardnogennich latek. Pied grilovanim nechame vtdyole je a marinddy z masa dobfe okapat nebo je lehce osusime papirovou utetkou. Maso mtiieme grilovat take na hlintkove f6lii nebo misce.

OMACI<Y, DIPY A OSTATNi I Kremovity rukolovy dip

(rukoLa - druh listoveho saltitu]

• Rukolu omyjeme, prottepanim v ciste uterce osustrne. Jeden list dame stranou na ozdobu, zbytek salatu nahrubo nakrajime. Rukolu, cerstvy syr

• Smtcharne zakysanou smetanu s horctcta hofcici v prasku, ochutime soli, pepfem a konakem.

• Ozdobime bazalkou.

Potiebujeie: 100 g rukoly

200 g cerstveho bylinkoveho svra (ochucene ietve, luiina)

3 PL olivoveho oleje

200 g zokysane smetany sill

pepf

Pfiprava: 10 minut

B Tuk U kcaljkJ 7 9 18 9 4 9 199/837

a olivovy olej dobfe prormcha- • Dip ochutime soli me metlou nebo slehacern, Na- a pepfem a ozdobime konec pridarne zakysanou sme- listem rukoly.

tanu.

Horcicovy krem (obr. viz str. 11)

B Tuk U

kcaljkJ

19 109 1 9

95/340

Phprava: 5 minut

• Zrnekle rnaslo urmchame do B Tuk U kcaljkJ

peny, pridame oloupany a pro- 232/972

lisova ny cesnek. _0-=9'---_2_5 .=...9 __ 1-".9 __ -'---_

• Dochutime soli, pazitkou

a petrzeli.

• Vytvarujeme kulicky nebo valecky a dame vychladit.

Pfiprava: 5 minut

Potiebujeie:

122 g zokysan« smetany 2 CL ostre hoiiice

1/2 CL hottice v prasku sill, pepf

1 cI koitoku bazalku

Cesnekove maslo

Potiebujeie: 125 g mtisla

2 PL lisovaneho iesneku hrubou sill

1/2 CL paiitky

1/2 CL sekane petriele

IIDI

I

OMACJ(Y, Orry A OSTATNi

omaik« ze zeleneho pepfe (obr. V;Z str. 11)

Potfebujete:

3 PL zakysane smetany 2 PL majonezy

1 CL zeieneho pepfe

1 PL sekanych bylinek sill, kajensky petit

1 cI Aquavitu

• Smetanu dobre prormchame 5 rnajonezou.

• Pridame pepf, sekane bylinky, su! a kajensky pepf a ochutfme Aquavitem.

• Muzeme ozdobit kulickami zeleneho pepfe a bylinkami.

Bylinkova omaika (obr. viz str. 11)

Potfebujete:

1 strouiek iesneku 1 SV petriele

125 g zokysane smetany 1 PL sekanych bylinek sill

pepf

Potfebujete:

1/2 I rajcatoveho pyre 4-6 PL vinneho octa

2 PL cukru

4 cI rumu

3 pldtky ananasu 1 kyselou okurku 1 PL btleho pepfe

• Cesnek oloupeme a prolisujeme lisem na cesnek, Omytou petrzel jernne nasekarne.

• Zakysanou smetanu, petrzel a cesnek usleharne. Nakonec vmicharne srnes opranych bylinek, osolfme a dochutfme pepfem.

Pffprava: 5 minut

B Tuk U

kcaljkJ

1 9 10 gig

92/385

Pffprava: 10 minut

B Tuk U

kcaljkJ

1 9 10 9 2 9

96/405

Ananasovti omticka 5 rum em

B

Tuk U kcaljkJ

• Vsechny pffsady umixujeme.

Pffprava: 10 minut

Pikantni citronovti omaika (obr. viz str. 11)

Potfebujete:

10 PL majonezy

1 CL citronove stdvy strouhanou kuru z jednoho chemicky neosetieneho citronu

sill, pepf

cukr

meduiiku

Pffprava: 5 mi nut

2 9

2 9 21 9 123/516

• Majonezu prormchame 5 citronovou stavu a strouhanou citronovou kurou, Pridarne sul, pepf a podle chuti pfisladfme. • Lfstky meduiiky omyjeme,

,otrhame a jernne nasekarne, vmichame do pfipraveneho zakladu.

• Hotovou ornacku muzeme ozdobit platky jablka.

B

Tuk

U

kcaljkJ

1 9

31 9

286/1201

1 9

• Kyselou smetanu, tvaroh, citronovou slavu a mleko dobre prormchame.

• Omytou a oloupanou salatovou okurku, cibuli a cesnek jernne nastrouharne a vrnicharne do pripraveneho zakladu,

• Oloupany a prolisovany cesnek utrerne s ostatnimi prisadami.

• Tato omacka vyborne chutna s brambory pecenyrni valobalu a qrilovanym veprovym masem.

• Papri kove lusky omyjeme, zbavime jader a nakrajirne na prouzky. Oloupanou cibuli nakrajirne na krouzky, nasekarne omytou a osusenou pazitku.

• Okapana rajcata rozrnackame.

• Paprikovy lusk omyjeme, zbavime jader a nakrajime na jernne prouzky, Cesnek oloupeme a krajime na jernne platky, Nakrajtrne cele chilli papricky (vcetne jader!).

• Do varu ptivederne 1/4 l vody s octem a cukrem a pridame vsechny pripravene pnsady,

OMAC,<Y, o,py A OSTATNi I Tzatzikt {Caciki}

• Okofenfrne sekanyrn koprem, soli a pepiern.

Pfiprava: 20 minut

B Tuk

U kcaljkJ

79 99

7 9 130/546

Pfiprava: 10 minut

B Tuk U

kcaljkJ

1 9 25 9 89

257/1080

Po tiebujete:

150 g kysele smetany

200 g nizkotucneho tvarohu

sf6vu z 1/2 citronu 100 ml mleka

1/2 solatove okurky

1 cibuti: 1 strouzek iesneku 1/2 SV koptu, sui, pepf

Kaparovti omaika

Potfebujete:

2 stroutky cesneku

4 PL okaponych nakltidanvch kaparu

4 PL olivoveho oleje 1-2 kapky tabaska

Rajcatova omaika (obr. viz str. 11)

• Vse dobre promichame s peprern. soli a chilli.

Pfiprava: 5 minut

B

Tuk

kcaljkJ

U

19

09

23/97

49

Potiebujeie:

1/2 male ietvene a zelene papriky

1 cibuli

1/2 SV patitky

20 g nakuuianych rajcat sui, pepf

chilli

SLadkokyseLa omaika

• Srnes vafime do zhoustnuti (asi 30 minut).

Pfiprava: 40 minut

B Tuk U kcaljkJ

19 09279114/478

Po tiebujete:

1/2 ietveneho paprikoveho lusku

2 stroutky cesneku

2 terstve cervene chilli papricky

5 PL octa

100 g cukru nebo palmoveho cukru

1/4 I vody

I

OMACI<Y, DIPY A OSTATNf Rajcatovo - maslova omaika

Potiebujete: 200 g masla

1 CL octave esence 2salotky

4 zrnka pepfe sill, pepi

4 tloutky

2 PL rajcatoveho protlaku 8 PL vody

Pffprava: 15 minut

B Tuk U kcaljkJ

4 9 48 9 3 9 464/1947

Tip

Namfsto octove esence muieme pouiit ocet, ale ne pfflis koncentrovany.

• V kastrolu rozpustime maslo, ktere pak necharne trochu zchladnout.

• Svanme 1 CL octove esence 5 8 PL vody, 5 jernne usekanou salotkou a rozdrcenyrni kulickami pepre a soli. Potom vse propasirujeme pres sito. Do tohoto zchlazeneho zakladu vrmchame zloutek.

8ylinkova omaika 5 tvarohem

Potiebujete: 200 g tvarohu 100 g slehacky 4 PL oleje

3 PL ruznych sekanych byUnek

sui, pepf

• V mise srnfcharne tvaroh a slehacku, pfidarne olej. Nako-

.nec vrmchame nasekanou srnes bylinek a vse necharne ulezet v chladu nejrnene 2-3 hodiny. • Pred podavarnm osolime a opepffme.

• Nadobu vlozfrne do lazne 5 horkou vodou a za staleho rmchant pridavame rozpustene maslo. Ornacku rmcharne do zhoustnuti. Nakonec pfidarne rajcatovy protlak a jeste ochutime soli a pepfem ..

Pffprava: 15 minut Necharne ulezet 2-3 hodiny

B Tuk

U kcaljkJ

6 9 -21 9

3 9 216/905

• Porneranc a polovinu citronu omyjeme, sloupneme co nejtenet vrstvu kury a tu nakrajime na tenke prouzky,

• Nakrajenou kuru povanme v cervenern vine a necharne zchladnout.

• Z duziny pomerance a poloviny citronu vyrnackarne stavu, kterou prormchame se zbyvajfeimi pi'isadami a dochutime.

• Oloupany cesnek prolisujeme.

• Pridame zbyle prtsady a vse dobie prormchame. Oehutime soli a peprem.

• Steaky, rizky nebo zehirka nalozfme do tete marinady na nekolik hodin pred qrilovanirn, aby se maso rozlezelo a nasaklo chut korem.

OMACKY, OIPY A OSTATNi Cumberlandska omaika

I

B Tuk

U kcaljkJ

1 9 1 9

24 9 127/531

Tip

Tato husta omatka je vynikajiei 5 grilovanou rybou nebo drubeii.

Po tiebujete:

1 chemicky neosetieny pomeranc

1/2 chemicky neosetieneho citronu

6 PL cerveneho vina 1 PL botcice

sui

1/4 CL kajenskeho pepfe 6 PL rybizoveho iele

Pi'iprava: 20 minut

Marinada Barbecue

B Tuk U

kcaljkJ

1 gOg 21 9

87/364

Pi'iprava: 10 minut

• Dobie promtcharne zrnekle maslo, najemno nasekane bylinky, sul, pep] a citronovou stavu.

• Ochutnarne.

• Podavame dobre vychlazene.

• Bylinkove rnaslo je vyborne

na cerstvy selsky chleb nebo bagetu.

Prtprava: 5 minut

B Tuk

U kcaljkJ

1 9 50 9

2 9 472/1976

Potiebujete:

2 stroutky cesneku 4 PL ketupu

2 PL balzamico acta stavu ze dvou limetek nebo citronu

1 CL papriky

1/2 CL kajenskeho pepfe 3 PL medu

1 PL hnedeho cukru nekolik kapek zeleneho tabaska

sui

pepf

Bylinkove maslo

Potfebujete: 250g masla

1 SV ruznych sekanych bylinek

sui

pepf

trochu citronove sravy

I

OMACI<Y, DIPY A OSTATNi Majoneza (zcikladnf recept)

Potfebujete: 3 ilouiky

1 CL stiedne osire hoicice (podle chuti)

1/2 I rostlinneho oleje 1 PL octa

trochu citronove sfdvy

Priprava: 15 minut

B Tuk U kcaljkJ

3 g 130 gOg 1160/4851

• Zloutky a horcici do krernova umixujeme ve slehaci nebo rnixeru,

• Po kapkach pridavarne olej tak, aby se pf rmchant dobre spojil 5 uslehanymi zloutky a 5 hotcict.

• Nakonec vmichame 1 PL vlazne vody, ktera rnajonezu zjernm.

Remulada

• Pfidame nakrajene nakladane okurky, kapary, cibuli, sardelky, kerblik a estragon.

Tatarska omaika

• Do rnajonezy vrmchame nakrajene natvrdo uvarene vajfcko a pazitku.

Aioli

• Pfidame 6-8 strouzku cesneku utrenych se soli.

8ylinkova marintida

Potfebujete: 1 cibuli

1 sirouiek cesneku • Cibuli a cesnek oloupeme,

5 PL cerstvyct: bylinek jernne nasekarne a srmchame

(napt. tymian, paiitku, 5 bylinkami. Dobte prormchapeiriel, dobromysl, roz- me 5 olejem a octem. Maso na maryn, kerblik, salvej, qrilovant nalozime do tete

bazalku) ,marinady na nekolik hodin

3 PL bylinkoveho octa a ulozirne v lednici.

6 PL olivoveho oleje • Pfed qrilovamm maso vyn-

sui dame, necharne oschnout

cerny pepf (mlety) (osustrne papirovou uterkou)

Koktejlova omaika

• Do hotove rnajonezy vrntcharne tomatovy kecup. brandy a pornerancovou stavu, osolime a opepnme podle chuti.

Kfenova majoneza

• 5 rnajonezou spojime nastrouhane jablko, slehacku, strouhany cerstvy kren (nebo kren nakladany). citronovou stavu a trochu cukru.

Karl majoneza

• Majonezu ochutlme kari, zazvorern (cerstve strouhanyrn nebo susenyrn) a trochou meduo

\

a grilujeme na hlinlkove folii

ci misce.

• Grilovane maso potirame rnarinadou i behern qrilovarn.

Pflprava: 15 minut

B

Tuk

U

kcaljkJ

1 g

15 g

154/647

3 g

OMACKY, DIPY A OSTATNf Karl krem

I

• Do rnajonezy vrmchame kari a kokosovy liker,

• Oloupane jabLko nakrajime na male kousky, hanan rozrnackarne vidlickou a obojf pridame do majonezy,

• Krern muzerne ozdobit platky jabLek.

Pnprava: 10 minut

B Tuk U

kcaljkJ

1 9 25 9 8 9

257/1080

• V h mozdffi rozdrtfme 1 CL horcicneho semfnka a nechame je 5 minut povafit v 3 PL vody. Scedfme a vartme 15 minut se slehackou a zbyvajtcim horcicnym semfnkem.

• KastroL odstavfme z ohne a po vlcckach pridavame studene maslo, micharne. Osoltme, opephrne a podLe chuti okyseLfme citronovou stavu.

Potiebujete:

8 PL majonezy (hotove nebo podle receptu na str. 18)

1 CL kari

1 cl kokosoveho likeru 1/4 jab/ka

1 maly bonan

Paiitkovti omaika

Pottebujete:

2 CL hotiiineho semfnka 50 g slehacky

120 g mtisla

sui

pepr

4 CL citronove sravy 1 SV patitky

• Jernne nakrajenou omytou pazitku pfidame do ornacky pred podavarnm.

Prfprava: 10 minut

B Tuk U kcaljkJ

4 9 65 9 5 9 618/2596

I

OMACI<Y, DIPY A OSTATNi

Orientalnt omticka z burskymt ofisky

Potiebujete:

4 iervene chilli papncky 2salotky

2 cm ierstveho zazvoru 6 stroutku cesneku

400 g syrovyd), vyloupanych a nesolenych burskych oriSku

suI, cerny pept

2 PL sojove om6cky

2 PL cukru, 2 PL podzemnicoveho (arasidoveho) oleje

100 g kokosu 50 ml vyvaru

si'6vu z jednoho citronu

PoUebujete:

2 vojicka, 100 g mekkeho mtisla

2 PL ostre hoiiice stavu z 1/2 citronu std. bily pepi

1/4 PL celerove soli

Kari maslo

Potiebujete:

125 g mekkeho mtisla 1 PL kart

sui

• Nahrubo nakrajirne ocistene chilli papricky, oloupanou salotku, zazvor a oloupane strouzky cesneku,

• Burske offSky lehce orestujeme na suche horke panvi, az zacnou vonet.

• Burske offSky, nakrajene salotky, zazvor, cesnek a chilli papncky, sul. pepr. sojovou ornacku a cukr umixujeme na

Hofcicove maslo

• Vajfcka uvaffme natvrdo, oloupeme a uloztrne do chladu.

• Smichame maslo s horctct.

• Vejce rozpultme. zloutky vyndarne, rozrnackarne vidlickou a s citronovou sfavou, soli, pepfem a celerovou soli pri-

• Maslo, kari a sul utrerne do peny .

• Maslo se dobre vyjima servfrovane na malych talHcich nebo vytvarovane cukrarskym sackern na zdobenf.

orientatn: martnada Pffprava: 30 minut

Potfebujete:

1 PL kardamomovych tobolek

1 malou cibuli

2-3 cm cetstveho zazvoru 1 sirouiek cesneku

3 chemicky neosetiene Iimetky

3 PL oiivoveho oleje

• Semfnka vyloupeme z tobolek a rozdrtfme v hmozdtfl. Oloupanou cibuli jernne nakrajime. Nastrouharne oloupany .zazvor a cesnek, Vse spojime

s nastrouhanou kurou jedne limetky, se stavou ze vsech m limetek a s oltvovyrn olejem. Dobie promicharne.

pastu. Pfipravenou smes opecerne v kastrolu na rozpalenern oleji.

• Pfidame nakrajeny (nebo strouhany) kokos.

• Nekolikrat necharne prejit varem a zjemnime citronovou stavou.

Pfiprava: 30 minut

B Tuk U

kcaljkJ

23 9 52 9 27 9

742/3100

dame k rnaslu s hotcict. Vse dobte promicharne.

Pffprava: 5 minut

B Tuk

U kcaljkJ

49 249

1 9 235/988

Priprava: 5 minut

B Tuk U

kcaljkJ

09 269 1 9

239/1006

B

Tuk

U

kcaljkJ

09

78/326

89

19

• Maso vlozfrne do marinady a nekolik hodin nechame marinovat v lednici. Pfed grilovamrn maso vyndarne z lednice, osusime papirovou uterkou a grilujeme na hlinfkove f6lii ci misce.

• Maso potirame marinadou i behem qrilovanf.

OMACI<Y, DIPY A OSTATNi I Syrovo - vajecny dip

• Vajicka uvaifrne natvrdo, oloupeme, necharne vychladnout a jernne nakrajfrne.

• Oloupanou cibuli a okurky nasekarne na male kousky stejne jako ornytou pazitku.

• Cerstvy syr urrnchame do hladka, pridarne vajicka. salotku, okurky a pazitku. dobie prornichame. Syrovo - vajecny dip ochutime 1-2 PL nalevu Z okurek a trochou soli.

Potiebujete: 2 vajicka

1 salotku

4 noklodane okurky

1-2 PL okurkoveho naievu

1 SV pazitky

150 g cerstveho syra (ierv« luana) zeleny pepf

100 g slehacky

sui

Pnprava: 10 minut

B Tuk U kcaljkJ

8 9 19 9 2 9 211/883

Tip

Tento pikantnf dip se vyborne hodi k zelentne, jako je mrkev, okurka Ci fapfkaty ceLer (podavane ocistene a nakrajene na tenke proutky), nebo k bagete Ci ke chlebu s moslem. Do dipu metete take piimichat na kousky nakrajene kyseLejsf jablko - velmi lahodne!

OMACI<Y, DIPY A OSTATNI Rajcatove iatni

Potfebujete:

400 g zralych rajcat

1/4 I bilI~ho octa, 2 cibule 3 cm skoiicove kt1ry, 1 PL soli

250 g hnedeho cukru

2 PL cerstveho zazvoru, jemne nakrtijenetu:

4 stroutky cesneku

8 hfebfckt1

1/2 CL cerstve cervene chilli papricky, jemne nakrajen«

4 PL petriele nebo koriandtu, jemne nakrajene 4 PL sezamoveho oleje

2 PL iemeho nebo bileho tioicicneho semfnka

Po tiebujete:

1/8 I cerstve citronove Sfavy

1 salek cerstveho ztizvoru (oioupaneho a nakrajeneho)

80 g rozinek

8 stroutkt1 cesneku 2 CL soli

Potfebujete:

2 PL kmfnu iimskeho

5 PL koriandrovych seminek

2 PL mieieho iemeho pepfe

1 PL mleieho hfebfcku

2 PL muskiiioveiu: kvetu 4 kousky skotice

Priprava: 30 minut

B Tuk U kcal/kJ

o gOg 0 9 1/4

• Rajska jablicka dobre omyjeme, odstopkujeme, nahrubo nakrajirne a v kastrolu prornicharne 5 octem. Oloupanou a jernne nakrajenou cibuli, skorici a sul pi'idarne k rajcatum. Za staleho rmchant uvedeme do varu. Pridame cukr a zazvor,

• Oloupane strouzky cesneku jernne nakrajime a spolu 5 hiebicky, chilli paprickou. petrzeII nebo koriandrem pridarne k ostatmmu a 5 minut vartme na stfedn1m plameni.

Zazvorove catni

• Citronovou stavu. rozinky a zazvor vlozfrne do rnixeru. Cesnek olouperne, jernne nasekame a se soli pfidarne do rnixeru. Umixujeme do pasty.

• Catn! pcdavame cerstve nebo je muzerne ulozit do pevne

Garam MasaLa

• Na suche teflonove panvi postupne orestujeme jednotlive druhy korenf, az zacnou vonet,

Patero koieni

Potiebujeie:

1 PL kmfnu iimskeho

1 PL semen pfskavice ieckeho -sena

1 PL ierneho hofCicneho semfnka 1 PL semfnek cemuchy - cerneho kmfnu

1 PL fenyklovych semfnek

• Na male panvi zahtejerne olej, pndarne hofcicne serninko, lehce orestujeme a 5 olejem pfidarne k rajcaturn. Za staleho mtcharu vaflme dalstch asi 10 minut do zhoustnutt.

• Rajcatove catm podavarne vych lazene,

Pflprava: 30 minut

B Tuk

U kcal/kl

2 9 15 9

70 9 443/1854

zavrenych sklenic a skladovat v chladu.

Pflprava: 30 minut

B Tuk U

kcal/kl

2 9 1 9 23 9

102/425

• Oprazene korent necharne vychladnout na taltrt a pote je umeleme v kavovern rnlynku.

• Seminka prornfcharne a ulozfrne do neprodysne lahve.

Pflprava: 30 minut

B Tuk U

kcal/kJ

Og Og Og

3/12

I

MASO A OROBEZ

Aby se grilovcinf podoiito

Co by to bylo za qrilovant bez vune cerstve upeceneho masa? Stavnate kousky veproveho masa nebo krupave kuratko jednoduse patrt k vydarene gril-party.

Pred qrilovamm maso omyjeme studenou vodou a osusirne papfrovou uterkou, Zrnrazene maso musfme nechat uplne rozmrazit a dobie je osusit. Jen tak se p6- ry masa pf qrilovant rychle stahnou a maso zustane sfavnate.

Maso se ni kdy neprilept, kdyz je polozime az na velmi rozpaleny rost, Tenke platky grilujeme kratce a pf velkern zaru, jen tak zustanou stavnate, Silnejs! kousky masa nejdffve pecerne nizko nad zhavym uhlfm a dopekarne vyse nad ohnistern. Steaky a kotlety grilujeme nejprve asi 1 minutu z kazde stra ny, pa k zustanou na povrchu krupave

a uvnitf sfavnate. K obracenf masa pouzivame grilovacf kleste nebo lopatku - nikdy ne vidlicku. protoze ph napfchnutf vyteka cenna stava. Nikdy negrilujeme soucasne prflis mnoho kusu rnasa, protoze zustane-li maso dlouho na grilu, bude suche, houzevnate a caste i pripalene. VetSf kusy necharne pted krajenim 5 minut odpocinout, aby se stava usadila.

Tip

Pozor - nikdy neqrilujeme masa nebo masove vyrobky noloiene v iaku, protoie by mohto dojft k uvoliiovani zdravf nebezpeinych latek.

Hovezt maso

Nejde prece jen 0 stavnaty steak - na povrchu krupave hnedy, uvnitr stavnate ruzovy. Ke qrilovanf se hodf rostbff (nfzky rostenec) a file prave tak jako svtckova, hovezf spicka nebo kyta. Z rostbffu se krajf chutne steaky (ramsteky) nebo kotlety. Mely by byt lehce mramorovane. to znarnena prorostle tukem, jinak budou prHis suche. Z file (svickove) krajime bud' jednotlive rezy, vetSl kusy (Chateaubriand) nebo male (Tournedos) ze spicky, obltbeneho zadntho dflu svickove. Hovezf steak grilujeme nej-

prve z kazde strany 1 minutu, "stredne" qrilovane maso pak po obou stranach jeste dalsf dye rninuty a "propecene" maso jeste 4 minuty po kazde strane, Prorostle platky nekolikrat naftznerne, aby se maso teplem nezkroutilo. Tuk v zadnern pripade neodstrariujeme, protoze je to vyborny nositel chute a maso udrzuje krasne stavnate.

Tip

Steaky by mely byt nejmene 2 em silne, aby behem qriiovani nevysyehaly. Pti nakupu masa se iidte ierstvou tmave cervenou barYOU, nebot jen tehdy mate ztiruku, ie je maso dostatecn« jemne a spravne osetiene.

Teled maso

Kotlety, telecf nozicky (nejlepe grilovat na otocnern rozni) a platky z kyty (hornf a spodnf sal). Telecf maso by rnelo byt hezky ruzove, ne ale uplne svetle, protoze takove maso pri qrilovant ztracf vodu a tim i sfavu a krehkost. l.ibove maso poHeme olejem nebo oblozime slaninou - tim zamezfme vysousern. Plateksilny asi 2 cm grilujeme pfiblizne 10-12 minut.

Vepi'ove maso

se da velmi dobre pouzit na qrilovarn - nejen stavnata. dobte prorostla krkovicka nebo kotlety, noztcky. pecene ci kyta, ale take panenska pecene nebo selatko. Vepfove maso je tucnejsi nez hovezt a pri qrilovani zustava krasne stavnate, zvlaste panenska pecene. kterou obloztme slaninou nebo potrerne olejem. V posledni dobe je, stejne jako v USA, velmi popularru grilevant zebirek s krupavou kurkou, ktera podavarne s pikantnimi omackami a dipy. Peceni celeho selatka na otocnern rostu je hitem kazdeho qrilovam. Selatko behern pecern caste potirame pivem, potom je kuzicka obzvlast krupava. Oproti hoveztrnu masu musime veprove maso pri peceru prubezne h lidat. U platku silneho 2,5 cm trva qrilovanf asi 15 minut.

Jehneci maso

Kotlety krajene jednoduche nebo dvojite (rnotylek), platky z kyty nebo cela jehneb kyta, to jsou speciality z jehneciho masa. Toto maso by melo byt ruzove a prorcstle. eim je maso svetlejst, tim je hodnotnej- 51. Jeh neb kotlety grilujeme po kazde strane 2-3 minuty, tak zustane maso uvnitf ruzove. Pokud yam neni prijemna typicka chut jehnectho masa, odkrojte pred qrilovanim vrstvicku

MASO A ORO BEl Aby se qritovan: podoiilo

I

tuku na povrchu. Maso pak ale nebude tak sfavnate, Pocitame s tim, ze jehneci kytu nebo hrbet musime roznit nejrnene 20 minut. Jehnect maso pcdavarne ihned po qrilovarn. jinak ztuhne a tuk dostava .rybt" pnchut.

Maso na griLovacfch jehtach (spejttch)

Hovezi. veprove. teleci a jehnecf maso se da ptiprevit i jako spizy, Pro tento

Jehneci maso bude obzvldsr chutne a aromaticke, kdyz je pfed grilovdnfm marinujeme ve smesi oleje, rozmatynu. cesneku a provensalskych bylinek.

zpusob pfipravy si vybereme kvalitni maso, tuk odiizneme a na jehlu nebo spejli strtdave napichujeme kousky masa, zeleniny nebo ovoce. (Spejle pfedern namoCime, aby neohorely.) Spizy jsou velmi dekorativni a vyborne chutnaji.

Drubez

Pro qrilovant na otocnem grilu se hodi kure nebo mala kruta. Bile drubez! maso rna vysoky obsah bilkovin, je libove, lehce stravitelne, a proto je idealnt pro zdrayou vyzivu. Kuze chrarn maso pted vysycharnm a upravena na grilu je zvlasf

krupava a chutna. Zkusime take jednou pfipravit dietni krutf fizky nebo kuiecf stehynka, ktera pred qrilovanim necharne nekolik hodin marinovat v kofenene marinade.

Tucne drubezi (kachna, husa) bychom pf qrilovarn na otocnern grilu meli na nekolika mistech propichnout kuzi, aby mohl behern peceni odtekat tuk. Aby tuk neodkapaval na rozzhavene uhliky a neuvolnoval tak karcinogenni latky, maso podloztme hlinikovou folit.

Syrovou drabe: - kvt1li nebezpeii ndkazy salmonelou - nikdy nenechame v kontaktu s ostatnfmi potravinami a vsechny pouiite nastroje dakiadn« omyjeme. Ort1bez musfme vzdy pedive omyt a hlavne dostateine tepelne upravit!

I

MASO A DROBEZ Trampskj spiz (obr. viz str. 23)

Potiebujete:

1 cervenou a 1 ilutou papriku

1 kukuficny klas

400 g vepiove pecene 150 g prorostle slaniny 100 g iamptono

1/8 I iesnekoveno oleje 1 PL stiedne ostre horace sui

pepf

1 CL grilovacfho koieni 1 CL dobromysli

Spiz saltimbocca

Pottebujete:

400 g veptoveho file (pldtku)

16 koktejlovych rajskych jablicek

16 salvejovych Ifstku

16 tenkych, tJzkych platku protostle slaniny

125 g cesnekoveho masla 2 byiinko-mosiove bagety z chladiciho pultu (po 175 g)

Pnprava: 40 minut

B Tuk U kcaljkJ

36 9 208 9 49 9 2180/9156

Tip

Spejle pfedem namoiime, protoie jinak snadno shoff.

• Ornyte papriky zbavfme jader, rozpuhme a nakrajirne na vetSl kousky. Kukui'icny klas povanme asi 20 minut, nechame okapat a nakrajirne na silnejsf kolecka. Vepi'ovou peceni a slaninu nakrajime na kostky. Zampiony ocistfrne a podle velikosti rozpultrne.

• Z cesnekoveho oleje, hofcice, soli, pepre. grilovacfho ko-

Priprava: 50 minut Marinovanf: 1 hodina

• Veptove maso omyjeme, osusirne a nakrajime na urnerna sousta.

• Koktailova rajska jablicka a salvejove listky omyjeme a necharne okapat.

• Kousky masa zabalfme do prorostle slaniny, stndave 5 koktejlovymi rajcaty a salvejf je naptcharne na 4 spejle a ogrilujeme dohneda.

i'enf a dobromysli urnichame marinadu.

• Zeleninu, maso a houby stndave napichujeme na ctyi'i velke jehly. Poti'eme marinadou a jednu hodinu marinujeme.

• Spizy na grilu podle poti'eby otacirne. grilujeme celkem asi 20-25 minut.

B Tuk

U kcaljkJ

25 9 66 9

6 9 718/3015

• Bylinko-maslove bagety vlozfme podle navodu na obalu do trouby. Spfzy muzeme podavat take s obycejnyrni bagetami, ktere poti'eme bylinkovyrn rnaslern vlastnf vyroby (viz str. 17), nebo s cerstvym chlebem.

• Bylinkove maslo nakrajime na platky a necharne je rozpustit na spizech.

• Maso omyjeme studenou vodou, dobre osusfrne a nakrajime.

• Omyjeme papriku, cukety a celer. Papriku rozpulime. zbavime jader a spolu s cuketou nakrajime na kousky. Celer rozpulime, odfizneme od nati, oloupemea nakrajfrne na kousky.

• Maso dobte omyjeme studenou vodou a osustrne papiroyou uterkou,

• Srmchame olej, vino. sul a pepr, Maso vlozime do pfipravene marinady a pnkryte necharne marinovat 24 hodin v lednicce. Behern rnarinovant maso jednou obratfrne.

• 2 hodiny pied qrilovarnm maso vyndarne z led nice, ne-

• Maso a zeleninu stridave napichujeme na 4 jehly.

• Smichame olej, citronovou sfavu a korent a pfipravene spfzy necharne marinovat asi 30 minut.

• Spfzy necharne dobfe okapat a grilujerile za obcasneho otacern pri vysoke teplote asi 20 minut. Ke konci qrilovant

MASO A OROBEZ I Pestry spiz

Potiebujete:

2 prsni kuieci pl6tky (po 200 g)

1 velky ietveny paprikovy lusk

2 male cukety 1 bulvu celeru

3 PL olivoveho oleje 1 PL citronove st6vy pepf

1 SN kojenskeho pepfe 1/2 CL dobromysli

sul

Priprava: 30 minut Marlnovanf: 30 minut

B Tuk U kcaljkJ

62 9 30 9 25 9 620/2604

spizy posolime a podle chuti okoternme jernne nasekanou rnajorankou nebo dobromyslf.

• Ke spfzum se hodi rajcatove catnt (viz str. 22) nebo sladkokysela ornacka (viz str. 15).

T-bone steaky ve vinne marinade

charne dobre okapat a opeceme na silne rozpalenern rostu, Dale pecerne asi 15 minut pri mfrnejsi teplote a za casteho obracenf.

• Pred podavarnm necharne zakryte asi 5 minut odpocinout.

B Tuk

U kcaljkJ

30 9 23 9

0,5 9 326/1368

Potfebujete:

4 T-bone steaky (steak z rostene a svickove na kosti ve tvaru T)

st6vu z 1/2 citronu

100 ml olivoveho oleje 100 ml cetveneho vina sul

pept

Pnprava: 30 minut Marinovani: 24 hodin

..

I

MASO A OROBEZ

Kfupava cesnekova kuiatka

Potiebujete: 1 kuiatko

stavu ze dvou citronu 5 strouiku cesneku sui

pepi

spetku papriky 1/2 cibule

1 ostrou feferonku 4 olivy

4 PL masla

Prlprava: 1 hodina Marinovaru: 30 minut

B Tuk U kcaljkJ

38 9 17 9 4 9 339/1420

Tip

Kvuli nebezpeci salmonely musfme vsechno kuchynske naiadi, ktere jsme pouiili ph pitprove syroveho kuteciho tnasa, dukladne umyt.

• Kuratko dukladne omyjeme zvenku i zevnitf pod tekouci vodou, ocistime a osustme, PreLijeme citronovou sfavou a necharne 30 minut odlezet, • Cesnek oLoupeme, 2 strouzky proLisujeme.

• kuratko zvenku i zevnitr osolirne. opepnme. popaprikujeme a do masa vetreme lisovany cesnek.

• kure napLnlme 1/2 cibuLe, zbylyrni oloupanyrni cesneko-

vyrni strouzky, feferonkou, olivami a maslern: zasijerne.

• Kuratko napfchneme na otocny gril a dobie upevnlme. (Kfidelka i stehynka pripevnime k telu kuratka - napi, rnaLymi kovovyrni jehLami - aby se behern qrilovant nepripaltLa.)

• Cesnekove kuratko grilujeme ph vysoke teplote za sta~ leho otacem 45-50 minut.

T-bone steakys cibuli

Potiebujete:

2 I-bone steaky (steak z rostene a svickove na kosti ve tvaru T po 400-500 gromech)

sui

pepf

2 cibule

2 PL ruznych bylinek 1/4 i jedleho oleje

• Ornyte a osusene steaky osoltrne, opeprirne a uLolfme v misce.

• CibuLi nakrajirne na kolecka a s nasekanymi bylinkami pokLademe na maso. Phdame oLej a marinujeme 2 hodiny.

Pflprava: 40 minut Marinovani: 2 hodiny

• Marinovane maso necharne okapat a pecerne na grilu 20-30 minut.

• Ke steakurn se podavaji ruzne grilovad ornacky,

B Tuk

U kcaljkJ

52 9 83 9

2 9 963/4043

MASO A OROBEZ I Iexaska stehynka 5 koienenou omaikou

• Kurecf stehynka omyjeme, osusfrne a polozirne na misu. • Cesnekove strouzky oLoupeme, prolisujeme, prormchame s medem a oLejem a srnest preLijeme kurect stehynka. Pridame sul. pepf a korent kari.

• Nezakryta kurect stehynka ulozirne v Lednici a-rnarinujeme 2 hodiny. Pete grilujeme na rozpalenern grilu za casteho obraceni po dobu 20-25 minut.

• Na ornacku oLoupeme cibuLi a spoLu s okurkami ji nakrajime na male kousky. Prormchame s rnajonezou, krernovym syrern a saLsa ornackou, Pikantni ornacku nakonec osolime, opepfirne a okofenfrne paLivou paprikou.

• Ornacku servirujeme k hotovyrn kurectm stehynkum.

• K tomuto jidlu je veLmi vhodny kiupavy ledovy salat.

Potiebujete:

4 kufeci siehynko 4 stroutky cesneku 4 PL medu

4 PL oleje

sui

pepf

1 PL koteni kati 1 cibuli

2 naklddane okurky 4 PL majonezy

150 g kremoveho syra (ierve, Lucina)

4 PL salsa omdcky (hotovy vyrobek)

1/2 CL polive popriky

Pfiprava: 45 minut Marinovani: 2 hodiny

B Tuk U kcaljkJ

20 9 35 9 19 9 470/1973

Tip

Ke qrilovanym kuiecim stehynkum podtivame nune omacky, napf. sladkokyselou, rajcatovou, paiitkovou nebo burskou.

I

MASO A DROBEZ Kuiatko terijaki

Potiebujete:

1 male kuititko

1 kousek ztizvoru

1 chemicky neosetieny pomeranc

1 sirouiek cesneku

4 PL marin6dy terijak (hotovy vyrobek)

3 PL oleje

B Tuk U kcaljkJ

46 9 43 9 11 9 614/2572

• Dobie ornyte a peclive osusene kuratko rozdeltrne na ctvrtky,

• Zazvor oloupeme, jernne nastrouhame. Nastrouharne 1 CL kury z ornyteho, chemicky neosetreneho pomerance a vyrnackame stavu: cesnek oloupeme a nakrajtrne. Smfcharne marinadu terijaki, zazvor, olej, cesnek, pomerancovou kuru a sfavu a v tete smesi marinujeme kurecf ctvrtky asi 30 minut.

• Kurect ctvrtky poloztme na rozpaleny gril kuzickou dolu, • Maso po 15 minutach otoCime, znovu potreme marinadou a v dalsich 20' rninutach upecerne do krupava.

• Podavarne 5 rmchanyrn hlavkovyrn salatern posypanyrn krutony.

Pffprava: 20 minut Marinovani: 30 minut

Provensalsk« jehnecf kotlety 5 iesnekem

Potiebujete:

16 jeh nilCfch kotLet 2 stroutky iesneku 5 PL olivoveho oLeje

2 PL provensalskeho koten: pepi, htube mLety

suL

2 limetky

125 g cesnekoveho masLa (vizstr. 13)

Pffprava: 25 minut Marinovam: 1 hodina

B Tuk U kcaljkJ

126 9 128 9 2 9 1660/6950

• Jehnecf kotlety omyjeme studenou vodou a osusime.

• Oloupany cesnek jernne nakrajfrne, Kotlety potreme smesi olivoveho oleje, cesneku. provensalskeho korent a pepre a nezakryte nechame 1 hodinu odlezet,

WI.M

• Jehnecf kotlety osusime a za casteho obracern grilujeme a podle chuti solfme.

• Ornyte limetky nakrajime a rozdeltme na kotlety. Nako-

nec na kotletach necharne rozpustit platky cesnekoveho

mas~. '

MASO A ORO BEl:

Toskansky ztizrak no grilu

I

• Kureci stehynka a krutt prsni platky omyjeme a osusfrne papirovou uterkou, Kruti prsni platky podelne rozpuhme a sikmym rezem je nakrajime na prst silne kousky.

• Banany oloupeme a nakrajime na platky. Ananasove rezy necharne dobfe okapat a kazdy iez rozdelime na 3 dily.

• krutt prstcka, bananove platky a kousky ananasu napichujeme stndave na 4 jehly.

• Marinadu pripravfrne smicharnm oleje, kecupu, pepfove ornacky, whisky, pepre. citronove stavy a rozetteneho cesneku.

• Steaky omyjeme"osusime a asi4 hodiny marinujeme. Po vyjmuti z marinady necharne maso dobre okapat.

Pfiprava: 30 minut Marinovanf: 4 hodiny

• Na pnpravu marinady oloupeme a prolisujeme strouzek cesneku a pridarne olej, ocet, bylinky, sul, pepf med a sojoYOU ornacku. Vse dobfe promicharne. Hotovou marinadou potrerne pripravene spizy i kureci stehynka a necharne odlezet,

• Kureci stehynka a krutt prsni platky za obcasneho obraceni stejnornerne grilujeme.

Po tiebujete:

4 mala kuieci siehynk«

4 male kn1tf prsnf platky (po 100 g)

1 baruin

4 ananasove fezy (z kompotu)

1 strouiek cesneku 4 PL olivoveho oleje

1 PL bileho vinneho octa 2 PL smesi italskych bylinek

sui

pepf

2 PL medu

4 PL sojove omacky

B Tuk U kcaljkJ

65 9 34 9 12 9 613/2576

Pfiprava: 30 minut

Steakove zavitky no grilu

• Stovik omyjeme a jernne

osusime.

• Steaky obloztme stovikovyrni listky, srolujeme a dtevenyrn paratkem spichneme.

• Pecerne za obcasneho obraceni prirno na grilovacim rostu nebo na hlintkove f6lii.

B Tuk

U kcaljkJ

49 9 90 9

10 9 214/897

Po tiebujete: 3 PL oleje

1 PL rajcatoveho kecupu 1 kapku pepiove omacky 1 1/2 cI whisky

1/2 CL pepie, nahrubo mleteho

1 CL citronove sravy

1 maly strouzek cesneku 4 velke hovezi nebo veprove steaky

50 g stovikovych listku

I

MASO A OROBEZ Spikovana knitf stehna

Poiiebujete:

2 krct! stehna (hornf casti stehen)

200 g prorostle uzene slaniny

suI

pepf

papriku

• Krutf stehna omyjeme a osustme.

• Slaninu nakrajime podelne na prouzky a pomocf spikovacf jehly maso prospikujerne: kofeni dukladne veti'eme do prospikovaneho masa.

Prfprava: 2 hodiny

Zebfrka 5 chroupajfcf marintidou

Potiebujete: 1 kg iebirek 8 PL oleje

3 PL sojove omacky

1 CL pepie, nahrubo mleteho

2 PL ketupu

2 PL pomerancove marmekidy

3 PL sezamovych seminek

1 lahev Asia-sauce (hotovy vyrobek)

Prfprava: 40 minut Marinovanf: 3 hodiny

B Tuk U kcaljkJ

49 9 90 9 10 9 1074/4492

• Maso omyjeme pod studenou vodou a osusfrne, Na marinadu srnf-. chams olej se sojovou omackou. peprern. kecupem a pomerancovou marrneladou,

-t-

• Dfly masa poti'eme cash marinady, ulozime do mfsy a zakryte marinujeme v lednici. Zbyvajicf marinadu cdloztme.

• Maso vyndarne z led nice, posypeme sezamem, polozfrne

• Spikovana kruti stehna vlozfrne do grilovacfho kcstku a pf vysoke teplote a za staleho otacern gritujeme 1/2-2 hodiny.

B Tuk

U kcaljkJ

20 9 35 9

o 9 396/1663

na hlinfkovou grilovacf rnisku a grilujeme 25-30· minut. Behem peceni maso opakovane potirarne marinadou.

• Zebirka podavarne s ornackou Asia-sauce. Jako pi'floha je vhodna cerstva bageta.

MASO A DROBEZ Kniti spfz 5 hofcicnym dipem

I

• Ornyte krut! ffzky dobie osustrne a podelne nakrajtrne na uzke prouzky. Maso vlnite napichujeme na sastikovou spejli (viz obr. str. 33). Spizy potreme horctct a pecerne na grilovacf misce do zlatohneda,

• Kotlety omyjeme, osustrne a necharne v chladnicce marinovat v marinade terijaki asi 3 hodiny.

• Lehce osusene rnarinovane kotlety potrerne olejem a pecerne na rozpalenern grilu nebo na panvi z kazde strany 8 minut.

(Nebo v predehtate troube pf 240 O( asi 15 minut.)

• Tvaroh smtcharne se slehackou a zbyvajicf hofcicf na pikantnf dip.

• Papriku omyjeme, zbavfme jader, osusime a nakrajime na

Potiebujete:

4 krutf fizky (po 200 g) 200 g koienene hoiiice 250 g tvarohu (20 % tuku)

50 g siehacky

1/2 iervene papriky

Pffprava: 30 minut

B T uk U kcaljkJ

71 g 19 9 6 9 478/2007

male kousky, ktere zarmcharne do dipu.

• Hotove krutf spfzy servfrujeme s dipem.

KotLety a La terijaki

• Podle chuti rnuzerne kotlety okorenit pepfem.

B Tuk

U kcaljkJ

29 9 29 9

4 9 422/1767

Potiebujete:

4 vepiove kotiety

6 PL marin6dy tetijaki (hotovy vytobek)

2 PL oleje, pepi

Prfprava: 20 minut Marinovanf: 3 hodiny

..

I

MASO A OROBEZ

Sfovnota peiene no spizu

(pro 8 ai 10 osob)

Potiebujete: 2 kg kyty 1/2 p6rku

4 cibule c;

2 strouiky iesneku

3 PL oleje

1 SV petriele 2 PL hoicice pepf

sill

2-3 PL papriky

100 ml oleje na potteni

Pffprava: 2 hodiny

• Ph nakupu kyty pozadame feznfka, aby narn z masa pripravil plat na roladu a odstranil prebytecny tuk.

• P6rek dobre omyjeme, ocistime. kratce blanstrujerne a nakrajirne na kousky. Oloupeme a jernne nakrajfrne cibuli a cesnek, Olej s cibuh, cesnekem, jernne sekanou petrzeli a hofCicf dobfe promfcharne a vse osolfme, opepffme a ochutfme paprikou.

• Maso omyjeme studenou vodou a osusime. Masovy plat potfeme pfipravenou marina-

Ortibelf sptz no solveji

Potiebujete:

4 tenke kriltf plcitky 2 PL olivoveho oleje 8 {fstkil salveje

Pffprava: 20 minut

• Krutf platky omyjeme studenou vodou a osusime.

• Kazdy platek kruttho masa vlnite napfchneme na spejti, potfeme olejem, osolfme a poklademe salvejovyrni lfstky.

dou a oblozfrne p6rkem. Pak jej pevne srolujeme a pjevazeme nitf. Roladu pokapeme olejem a napfchneme na otccny gril. Za obcasneho otacern a potirant olejem grilujeme 1 1/2 hodiny.

• Jako priloha je vhodne pecivo. chleb nebo restovane brambory.

B Tuk

U kcaljkJ

40 9 54 9

2 9 653/2742

• Sptz grilujeme za obcasneho otocern 10 minut.

B Tuk

U kcaljkJ

30 9 10 9

o 9 205/8610

• Krutf platky omyjeme pod studenou vodou a dobfe osusfrne.

• Ananas se slupkou nakrajime na platky, pornerance se slupkou nakrajfrne na osminky. • Platky rozdeltme na 12 kousku a napichujeme strtda-

• Drubez: maso dobie omyjeme pod studenou vodou, osusfrne a potfeme olejem. Krut! ffzky a kurecf prsicka osolfme a opepffme. Kapounf stehynka osolfme a posypeme rozrnarynem nebo sekanou petrzeh.

• Kufecf stehynka a kfidelka dostatecne osolime, opepffme, ochutfme kari a paprikou.

Pffprava: 25 minut

MASO A OROBEZ Exotjcky drubeii spiz

I

ve 5 ananasem a kousky pomeranee na 4 jehly.

• Kruti maso potfeme olejem, spfzy grilujeme za staleho obracenf 8 minut.

Pffprava: 15 minut

Poiiebujete:

400 g krutich pl6tku 1 maly ananas

1 pomerene

4 liice olivoveho oleje

B Tuk U kcaljkJ

1 9 10 9 2 9 96/405

Drubeii poteseni (pro 8osob)

• Vsechny dfly grilujeme za obcasneho otacem 10-15 minut.

• K drubezlmu potesenf doporucujerne qrilovana rajcata.

B Tuk

U

kcaljkJ

Potfebujete: 4 krUti fizky

4 kuteci prsicka

4 kufeei siehynka

4 stehynka z mlodeho kapouna

4 kufeei kitdelka 100 ml oleje

sui

pepf

rozma,yn

pettzel

koieni kari papriku

75 9 45 9

705/2960

o 9

I

MASO A OROBEZ

Sfavnaty kufecf spfz 5 bantiny

Potiebujete:

2 kuieci prsicka (asi po 350 g)

6 PL oieje

2 CL rajcatoveho protlaku ptilivou popriku, cesnekovou sui

6 bananu

20 tenkych platku prorostle slaniny

grilovacf sui

1 cukrovy meloun 2 kiwi

Pflprava: 30 minut Marinovanl: 2 hodiny

B Tuk U kcaljkJ

24 9 37 9 14 9 491/2061

• Kured prsfcka omyjeme, osusime a nakrajtme na vetSf kousky.

• Marinadu pripravtrne z oleje, rajcatoveho protlaku a uvedeneho korent, Platky masa vlozfme do marinady a necharne neprikryte marinovat 2 hodiny.

• Oloupeme banany, Dva nakrajime na kolecka, zbytek (4 cele bana- Kiwi oloupeme a nakrajfrne na ny) obtocime prorostlou kolecka.

slaninou a posypeme,. Pripravene kurect kousky grilovad solt, Cukrovy napichujeme sthdave s hanameloun oloupeme a zba- nem, melounem a kiwi na 4 vfme jader, duzinu na- grilovad jehly.

krajime na vetSf kousky. • Za casteho obracenl grilu-

jeme 20 minut. Ke kazdernu spizu opecerne v alobalu jeden slaninou obtoceny banan: grilujeme 15 minut .

• Podle chuti zdobfme hlavkovyrn salatern a rozpulenymi koktejlovyrni rajcaty,

• Maso omyjeme, OSUSlme, zbavfme slach a nakrajime na stfedne velke kostky.

• Oloupeme eibuli. Feferonky omyjeme, osusirne. podelne rozkrojfme, zbavfme jader a nakrajtrne na kousky.

• Jablka omyjeme, osusrme. zbavfme jadfi neil a nakrajirne na platky,

• Cukety omyjeme, ocistime a nakrajirne na kousky. .

• Kostky masa, cibuli, feferonky, kousky eukety a platky jablek stndave napiehujeme na jehlu.

• Sill, pepr a lisovany cesnek srmchame s olejem a touto

MASO A DROBEZ Mosovy spiz no grilu

I

srnesf peclive potfeme pripraveny spfz ze vsech stran,

• Za casteho otacenl spiz grilujeme - nejlepe nad rozzhavenyrn drevenyrn uhlfm - asi 20-25 minut (zalezf na velikosti kousku masa).

• Podavarne s bflym ehlebem a ruznyrni korenenyrm ornackami.

B Tuk

U kcaljkJ

Poiiebujete:

300 g hovezich platku 250 g telecich platku 350 g veptovych platku 4 male cibule

2 cerstve jejeronky 2 mala jablka

2 cukety

1/2 CL soli

1/4 CL pepfe

1/2 iesnekoveho strouzku

21/2 PL oleje

Pffprava: 40 minut

45 9 25 9

21 9 512/2148

I

MASO A OROBEZ Klasicke qrilovane kufe

Poiiebujete: 1 kuie

2 PL mosla

1 PL kotenici smesi na kuie

Tip

Behem peceni potfrejte kuie moslem, pak bude mit obzviast kiupavou kurcicku.

Prfprava: 70 minut

• Kute dukladne omyjeme, ocistime a osusime.

• Maslo rozpustfme, smichame s korentct srnest a kute zevnitf i zvenku potreme.

B Tuk U kcaljkJ

38 9 17 gOg 325/1357

• Grilujeme v troube ptedehrate na 250 O( nebo na otocnern grilu nad dfevenyrn uhlim.

Kniti kousky 5 dip em z makadamovych ofechti

Potfebujete:

600 g knJtfch prsicek • Krutf prsicka omyjeme, osu- 1 limetku - chemicky ne- strne a nakrajtrne na slabst

osetienou nudlicky (0· prurneru asi

5 PL sojove omacky 5 mm).

3 PL sezamoveho oleje • Omyjeme limetku, osusime.

2salotky nastrouharne kuru a vylisuje-

1-2 chilli papricky me sfavu. Polovinu lirnetkove

150 g makadamovych sfavy a nastrouhane kury spo-

ofechtJ jime s 2 PL sojove ornacky

4 PL slunecnicoveho oleje a sezarnovym olejem. Krutf

3 PL hnedeho cukru nudlicky marinujeme v tete

3 PL ,yioveho acta srnesi 20 minut.

400 ml kokosoveho mle- , • Mezitim si pi'ipravfme ma-

ka, neslazeneho kadamovy dip: salotky oloupe-

sui me a jem ne nakrajfrne, chilli

100 g cesnekoveho masla papricky zbavime jader a na- 1/2 SV cerstvehokoriandru krajfrne na ten ke krouzky,

_f:+

Oloupane rnakadarnove orechy rozmixujeme s 2 PL slunecnicoveho oleje. Tuto pastu za staleho mfcham orestujeme do svetle hneda. Potom pfidarne chilli papricky, salotky, hnedy cukr a jeste 1 minutu restujeme. Orechovou srnes spojime s ryzovym octem a 3 PL sojove ornacky, Pridame zbyvajict strouhanou limetkovou kuru a stavu. Kratce povai'fme a nakonec vrmcharne kokosove rnleko. Dale vanme 5-10 minut pf stredni teplote. dokud dip nezhoustne. Osolfme a udrzujerne teple.

MASO A OROBEZ

I

Pffprava: 1 hodina Marinovanf: 20 minut

B Tuk U kcaljkJ

49 9 60 9 15 9 788/3310

Tip

Misto kruty muzeme zkusit pstrost platky! Toto neobvykle maso je velmi zdrave a rna podobne aroma jako krutao Pstrosi maso dostaneme ve vetsich nebo specializovanych prodejntich.

• Krutf nudlicky vyjmeme z marinady, Lehce osusime a napichujeme na grilovacf jehLy. Spfzy pak rnuzerne peci na teflonove panvi na 2 PL slunecnicoveho oLeje nebo na

grilovacf misce, z kazde strany asi 1 minutu .

• Pote maso pokLademe vlockami cesnekoveho masla a necharne 3-4 minuty dojft.

• Otrharne ornyte a osusene

koriandrove Lfstky, nahrubo je nasekarne a ozdobfme jimi makadarnovy dip.

• Spfzy podavarne s teplyrn rnakadarnovyrn dipem.

I

MASO A OROBEZ

Velky kuieci spfz (pro 8 ai 10 osob)

Potfebujete:

3 ierstvti kufata

8 cl citronove sravy 4 PL miete papriky

2 PL /fstku rozmarynu 2-3 PL petriele, jemne nasekane

sui

pepf

• Kuratka rozdeltrne na ctvrtiny, dukladne omyjeme a osustme, PoUeme citronovou sfaYOU a necharne 20 minut odlezet.

• Dobie veUeme korent a petrzel.

Pi'iprava: 2 hodiny Marinovani: 20 minut

Kotlety no provensalskem koieni

Poiiebujete:

4 veptove kotlety mletou papriku sui

pepf

2 PL provensalskeho koieni

olej

B Tuk U kcal/kJ

32 9 13 gOg 244/1027

• Kotlety dobte omyjeme a osusime. Tucne okraje po obvodu kotlet naffznerne do hloubky asi 1-2 em, aby se kotlety behern qrilovaru nekroutily.

• Maso okorentme soli, peprem a paprikou.

• Kotlety grilujeme po obou stranach pf silnejsim zaru asi 6 minut.

Zebfrko 5 hortief 0 medem

Potiebujete:

1 1/2 kg iebtrek

2 strouiky cesneku

5 PL olivoveho oleje 3 PL dijonsk« hoitice 3 PL medu

stavu z 1 citronu

2 PL hnedeho cukru tabasko

suI, pepf

Pi'iprava: 45 minut Marinovani: 3 hodiny

• Omyta a osusena zebtrka naporcujeme a poloztrne na smaltovany plochy pekac,

• Cesnek oloupeme, jernne nakrajime nebo na cesnekovern lisu prolisujeme. Marinadu pi'ipravime z olivoveho oleje, horcice. citro nove sfavy, cukru, cesneku a nekolika kapek tabaska (podle chuti). Vse dobfe promtchame,

B Tuk

U kcaf/kl

66.g 46 9

26 9 786/3291

• Kurecf ctvrtky napichujeme na dlouhou jehlu a za staleho otacern (vyhodou je motorem pohaneny grill pf silnejsim zaru grilujeme 1 az 1 1/2 hodiny.

B Tuk

U kcaljkJ

51 9 28 9

1 9 458/1923

• Po 4 minutach qrilovani kotlety poUeme olejem, z obou stran je obalime v provensalskern korent a dokoncime qrilovarn.

• K tomuto jidlu po davarne brarnborove hranolky nebo brambory s petrzeh a jemnou rajcatovou ornackou.

Pi'iprava: 15 minut

• Zebirka prelijeme mannadou a piikryte necharne 3 hodiny marinovat.

• Okapana nebo lehce os usena zebirka polozime na rozpaleny gril a pf nfzke az sUedni teplote grilujeme 20-30 minut. Behern pecem zebtrka caste obracime a pottrarne zbylou marinadou, Nakonec maso osolime a okofernme cerstve m letyrn peptern.

• Hotova zebfrka klademe na misu a podavame s pecenyrni brambory a kysanou smetanou.

I

MlETE MASO A UZENINY Ktupav« speciality na qrilu

Korenene rnasove kulicky, karbanatky, hamburgery nebo cevapcici prave tak jako sptzy s rnletyrn masem a vufty upravene na grilu chutnajf vyborne,

Ctste rnlete hovezf maso je velmi libove a po qrilovam bude lehce vysusene: stavnatejst jsou pokrmy z vepjoveho nebo michaneho mleteho masa. Jehneci maso je velmi pikantnf; musf se ale predem pfipravit,

Maso si rnuzerne urnlit take sami na masovern mlynku. Mlete maso potfebuje vajtcka. housky a strouhanku, aby se dobre spojilo a bylo dostatecne tuhe. Potom drzf pohrornade a neodpadava z grilu. K mleternu masu pfidame kotenf a vse dobfe propracujeme. Navlhcenyma rukama tvarujeme klopsy, kulicky nebo valecky, Jednotlive kousky by mely byt nejmene 2 cm silne. aby se na grilu nespalily. Pri obracenf musfme byt opatrnf, nejlepe je pouztt sirokou lopatku.

Kulicky, karbanatky a cevapcici jsou hotove asi za 10 minut, podavarne je s pikantnfmi omackami a dipy. Muzerne je servfrovat take jako predkrrn.

Mlete maso neskladujeme, spotfebujeme je nejlepe v den nakupu.

Grilovane vuftiky nebo parky jsou velmi obhbene u detf i dospelych. Nenf divu - na povrchu jsou krupave h nede a uvnitf pekne stavnate. Na qrilovani nepouzivame parky z nalevu (konzerva, sklenice), protoze pf qrilovanf by se z nich mohly uvolriovat zdravf skodtive latky, Nejlepsf jsou vurty, spekacky, teleci parky, toceny salarn nebo specialnt grilovact parky a klobasy prodavane v dostatecne velkern vyberu v supermarketech.

V kazdern pnpade musfme uzeniny pred qrilovamrn naffznout. jinak zarern popraskajf. Ze stejneho duvodu bychom meli veprove parky

pred qrilovantm kratce namom do horke vody.

Kdyz je drevene uhlf dobre prohojele, rnuzerne zacit griLovato Hektricky gril zapneme radeji na stfednf teplotu. Tucne parky po kratke dobe propichame a uvolnfme tak piebytecny tuk.

Vufty a parky muzeme take grilovat na specialntch grilovacich panvich z hlinikove f6lie, tfm zabrarnme kapant tuku do ohniste, Velkyrn hitem pro deti i dospele je plneny parek. Na pffpravu potrebujeme silny parek (toceny salarn). ktery nekolikrat prfcne naffzneme. Zarezy plnfme krouzky cibule a kousky syra a zeleniny. Hotovy vypada leqracne, ale chutna vyborne.

Parky i vurty muzerne behern qrilovant potirat omackarni vlastnorucne vyrobenyrni na bazi hofCicne, rajcatove nebo sojove ornacky, Grilovany parek nebo vuit je pak jeste krupavejs: a pikantnejst.

MLETE MASO A UZENINY Mlete jehneci no sptzu se salatem z ierveneho zeli

• Housku navlhcirne a dobre vyrnackarne. Vsechny cibule oloupeme, jednu bilou cibuli jernne nakrajime.

• Mlete maso, housku, vajicko a nakrajenou cibuli dobi'e prornicharne a pikantne ochutfme soli. pepi'em a cesnekovyrn praskern.

• Ovcf syr nakrajime na 12 stejne velkych kousku, Z mleteho masa udelarne 12 placicek, do kterych zabalfme po jed nom kousku ovciho syra.

• Zbyle cibule nakrajime na ctvrtky. Paprikove lusky omyjeme, zbavfme jader, rozpuhme a take nakrajirne.

• Na ctyi'i jehly navleknerne po ti'ech karbanatcich. po

dvou ctvrtkach cibule a dvou kouscfch papriky tak, aby byl sptz pekne barevny, Spfzy pfikryjeme f6lif a ulozirne do chladu.

• Na pi'fpravu salatu ocistime cervene zell. nakrajime je na ctyi'i dHy, omyjeme studenou vodou a nakrouharne na jernne nudlicky. Ocet a masovy vyvar zahi'ejeme se soli a vyrazne okoi'enfme pepi'em. Vroucfm roztokem pi'elijeme nakrajene zeh: necharne odpoCfvat asi 2 hodiny. Dale pfidarne olej, dobre promichame a podle chuti jeste pi'ikoi'enfme.

• Pi'ipravene spizy grilujeme za obcasneho obracenf asi 15 minut.

Pottebujete: 1 housku

2 male bile cibule

1 malou ietvenou cibuii 200 g mleteho jehnetiho masa

200 g mleieho hoveziho masa

1 vajfcko sui

pepf

suseny cesnek (v prtisku) 100 g oviiho syra (napf. fetta)

1 cervenou a 1 zelenou papriku

600 g ietveneho zeli 1/4 I joblecneho octa 1/8 I masoveho vyvaru 1/8 loleje

Pi'fprava: 1 hodina Marinovani: 2 hodiny

• 5 hotovyrni jehnecfmi sptzy podavarne zelny salat, ktery muzerne ozdobit nasekanou pazitkou.

B Tuk U kcaljkJ

31 9 48 9 16 9 619/2601

Tip

Mlete maso nesmi byt pfflis tidk», protoie by mohto odpadnout ze spizu. Pokud se nom maso bude zdo: tidke, mtiieme je zahustit strouhankou.

I

MLETE MASO A UZENINY

Pestre mlete maso na griiu (pro 8-10 osob)

Pinene bagetky

Potfebujete:

400 g mleieho hoveziho masa

sui

pepf

mletou papriku 4 male bagetky

1 zelenou a 1 cervenou papriku

125 g camembertu 1 p6rek

trochu jemne sekane petriele

Hamburger

Potfebujete:

500 g mleteho noveziho masa

1 vajicko 1 cibuii sui

pepi; cetstve mlety mletou papriku

1 CL stiedne ostre hoiiice petriel, jemne nasekanou 2 PL oleje k potitan!

• Mlete hovezf maso podle chuti okorerrirne soli, peprern. mletou paprikou a petrzelt.

• Baqetkarn podelne odkrojime vrsek. Z vetSf spodnf casti vydlabeme stridu a bagetku naplrnrne mletyrn hovezim masem.

• Naplnenou bagetku zabaltme do alobalu a asi 20 minut grilujeme na rostu,

Pflprava: 30 minut

• Mlete hovezf maso srmchame 5 vajickern. Cibuli oloupeme, nekolik krouzku dame stranou. zbytek nakrajene eibule pridarne k rnleternu masu. Pikantne okoternme bylinkami. koternm a horcici.

• Z rnleteho masa vytvarujeme 6 plochych, asi 2 em silnych harnburqeru. potreme

Pnprava: 20 minut

• Mezitfm nakrajime syrna platky, p6rek a papriky omyjeme, ocistime a nakrajirne na male kousky.

• Po 20 rninutach balicky alobalu otevterne a bagetky oblozfme platky syra, kousky perku a paprik.

• Bagetky jeste chvili grilujeme, dokud se syr nezacne roztekat,

B Tuk

U kcaljkJ

30 9 16 9

17 9 328/1378

olejem a grilujeme asi 4 minuty po kazde strane.

• Odlozene cibulove krouzky pouzijeme na ozdobenf hotovych harnburqeru.

• Podavarne 5 harnburqerovymi houskami. oblozime salatovyrni listy, rajcaty a kyselymi okurkami.

B Tuk

U kcaljkJ

50 9 51 9

2 9 902/2993

MLETE MASO A UZENINY Pestre mlete maso na grilu (pro 8-10 osob)

I

• V mfse spojfme rnlete maso, navlhcenou housku a zloutek. • Cibuli a cesnek oloupeme, jernne nakrajtrne a pridame k mleternu masu, vse dobie propracujeme. Osolfme, opep-

B Tuk U kcaljkJ

Masove kulicky nebo karbantitky

i'fme, ochutfme mletou paprikou a bylinkami.

• Z m leteho masa vytvarujeme 8 rnalych karbanatku nebo kulicek. potreme olejem a grilujeme asi 8 minut.

_1_9 -=,-9 _1~3--=g~_5:_9=----_2:_4~4/_1_:__02:_:__3 P rf p ra va: ,20m in ut

• Do mfsy dame 1/8 l vody, pfidame koremct srnes a mlete maso, dobre prormchame.

• Omyjeme a ocistime paprikoveIusky a nakrajime je na kousky. Cesnek oloupeme a prolisujeme. Banan oloupeme, vidlickou rozmackarne

B Tuk

U kcaljkJ

26 9 13 9

5 9 244/1023

Potfebujete:

350 g michaneho mleteho masa

1 housku

1 zloutek

1 cibuli, 2 strouiky iesneku

set

pepf

mletou papriku

rozne bylinky (napf. ierstvou peiriel, tymitin, dobromysl)

1 PL oleje na potfenf

Pikantni vtilecky z mleteho masa

a spolu s kousky paprik spojfme s mletym masem.

• Dale prldarne mletou papriku, mleko a vse dobfe promfcharne. Z pripravene rnasove srnesi vytvarujeme 20 valecku a grilujeme je po vsech stranach celkem asi 15 minut.

Pi'fprava: 20 minut

Potfebujete:

500 g mleteho masa

1 sacek kotenici smesi na mlete maso

1 cetvenou a 1 ilutou papriku

1 sirouzek cesneku 1 bonan

1/2 CL sladke mlete papriky

4 PL mleka

I

MLETE MASO A UZENINY

vsehocnut z mleteho masa (obr. viz str. 44-45)

Potfebujete:

1 kg mleieho masa 3 iloutky

3 cibule

4 strouiky cesneku suI, pepi

smes bylinek (napf. ierstvou petriel, tymian, dobromysl)

1 cervenou a 1 ilutou poptiku

1 cuketu

1 klas kukutice 8 pl6tku slaniny

50 ml oleje k potfenf

Pffprava: 20 minut

• MLete maso smichame 5 vac jickem.

• CibuLi a cesnek oLoupeme, jernne nakrajime, pridame k rnaseve smesi a vse dobre prornicharne. PodLe chuti okorenfme soli, peprem a byLinkami.

• Paprikove Lusky, cuketu a kukufici omyjeme, ocistime a nakrajime na vetSf kousky. • Z poLoviny rnleteho masa vytvarujeme 24 kulicek a spoLu 5 kousky zeLeniny pfipravfme 8 pestrobarevnych spfzu, potrerne oLejem.

• Z druhe poLoviny mleteho masa pripravirne 16 malych kulicek a 4 velke kouLe.

Cevapcici z jehnecfho masa

Potfebujete:

1 maly tenky p6rek .

75 g michaneho mleteho masa (vepiove a iiovezi) 75 g mleteho jehneiiho masa

1 mate vajfcko 1 malou cibuli

1 strouiek iesneku sui

pepf

mletou papriku petriel. nasekanou

smes bylinek (napf. dobromysl, tymian, rozmaryn)

2 PL olivoveho oleje

Pftprava: 20 minut

• P6rek omyjeme, ocistime, kratce blansfrujerne a nakrajime na ten ke spahky.

• V mfse prornichame rnlete maso 5 vajickem. CibuLi a cesnek olouperne. jernne nakrajime a pridarne k mleternu masuo Vse dobfe spojfme. PodLe chuti osolime. opeprirne a dochutfme paprikou a byLinkami. • Vlhkymi prsty vytvarujeme z 1/3 masa 2 valecky 0 sile paLce.

B Tuk

U kcaljkJ

9 9 10 9

1 9 133/558

• Nynf jednfm platkern sLaniny obtoCfme vzdy dve male rnasove kulicky, napfchneme je na spejli a potferne oLejem.

• Velke kouLe take potreme oLejem a spoLu se zeleninovymi spfzy a sLaninou obalenymi kulickarni grilujeme - za casteho obracenf - asi 8 minut.

B Tuk

U kcaljkJ

37 9 31 9

5 9 444/1866

~ • Zbytek m leteho masa zpracujeme do dvou vetsich kouli. ktere stLaCfme na placicky. Do nich pak zabaLfme kousky p6rku a napfchneme je na spejle (predem narnocene ve vode). • Cevapcici a placicky 5 perkem potreme oLejem a grilujeme asi 8 minut, nekolikrat obratime.

Tip

Aby maso ze spizu neooadavalo, dopotuiujeme qrilovtini na hlinikovych grilovacfch miskach.

MlETE MASO A UZENINY Miete maso no spfzu

I

• Cibuli oloupeme, jernne nakrajime a propracujeme s mletyrn masem, vajickern a strouhankou, pridarne korenf a byli n kyo Z pri pravene srnesi tvarujeme male kulicky,

• Oloupeme male cibulky, omyjeme a ocistime zarnpiony, hlavicky oloupeme. U 10 zarnpionu odlomfme nohy a hla-

vicky naplnfme rnalyrni cibulkami.

• Paprikovy lusk a rajcata rozpulime, omyjeme a nakrajime. • Vse pak stndave napichujeme na spejle tak, aby to pekne .Ladilo", Spizy potreme olejem a zacnerne grilovat.

B Tuk

U kcaljkJ

Potiebujete: 1 cibuli

500 g mleteho masa 1 vajicko

2-3 PL strouhanky sui

pept. cerstve mlety tymi6n

major6nku

10 malych cibulek 400 g iompionu

1 zelenou papriku 2 rajska jablfcka olej k potirtini

32 9 17 9

12 9 332/1395

Prfprava: 30 minut

-

I

MlETE MASO A UZENINY ostre a voiiave (obr. viz str. 41)

Po tfebujete:

4 male silnejsf ffzky (po 100 g)

2 PL ementalu, strouhaneho

60 g zakysane smetany 3 PL poliveho qrilovaciho koteni

5 PL oleje

8 malych vuftfku 3 cibule

300 g mleteho masa 1 vajick»

1 PL strouhanky

po 1/2 CL cesnekove a paprikove pasty sui

pepf

150 g tampionu 5 pl6tku ananasu (z kompotu)

2 PL smesi sekanych bylinek

Prfprava: 50 minut Marinovani: 2 hodiny

Cibutov« spfzy

Potiebujete:

16 stiedne velkych cibuli 250 g mleteho masa

3 stroutky iesneku

sui

pepf

mletou paprikou

1 iervenou a 1 zelenou papriku

200 g prorostle slaniny olej na potirani

• Rfzky omyjeme, OSUSlme a pcdelne rozffzneme na kapsu. • Ernental srmcharne se zakysanou smetanou a 2 lzfcemi paliveho grilovacfho kofenf (podle chuti). Platek naplnfme pripravenou pastou a sepnernedrevenymi paratky,

• Srnichame 4 lzfce oleje se zbyvajictrn koremrn. Nachystane vuftfky nekolikrat propichneme vtdlickou. poUeme korenenou marinadou a asi 2 hodiny necharne odlezet,

• Na spizy 5 rnletyrn masem oloupeme cibule a jednu z nich na krajime na kousky. Mlete maso srnicharne 5 vajfckem, strouhankou, nakrajenou cibulf a cesnekovou pastou. Okofenirne paprikovou pastou, peprern. osolfme a tvotirne rnasove kulicky,

• Zampiony ocisttme, zbyvajtcf cibuli rozCtvrtfme, ananasove platky necharne okapat a rozdelirne na tretiny.

• Cibule oloupeme a pomocf vykrajovace jablecnych jadrinClI vybereme vnitrky cibulf, ktere jernne umeleme a spolu 5 rnletyrn masem, oloupanyrni a prolisovanyrni strouzky cesneku, soh, peprern a mletou paprikou dobre prormcharne.

• Vydlabane cibule naplnfme rnletyrn masem.

Prfprava: 30 minut

• Masove kulicky, zarnpiony, ctvrtky cibule a kousky ananasu stndave napichujeme na jehly, potreme zbyvajictrn olejem a posypeme srnest sekanych bylinek.

• Pinene nzky grilujeme asi 20 minut, rnasove spizy asi 10 rninut a vuftfky asi 3-4 minuty.

B Tuk

U kcaljkJ

33 9 29 9

7 9 423/1778

Tip

K masu podavame michany saiat, dipy a om6cky.

• Paprikove lusky zbavfme jader, omyjeme a nakrajime na hrubsf kousky, slaninu nakrajfme na platky,

• Vse sthdave napichujeme na 4 jehly. Pekne barevne spfzy poUeme olejem, poloztrne na alobal a po vsech stranach asi 20 minut grilujeme.

B Tuk

U kcaljkJ

34 9 24 9

10 9 553/2315

MlETE MASO A UZENINY I Vufty 0 porky no grilu (pro 8-10 osob)

• Vsechny uzeniny dobfe oplachnerne pod studenou vodou a osusirne papfrovou uterkou.

• Vufty nakrojfme na koncfch do nUice.

• TeLecf parky pevne obtoctme sLaninou.

• Toceny salarn na povrchu po cele delce kiizem naffzneme. • Paprikove Lusky zbavfme jader, omyjeme a nakrajime na vetsf dfly.

• Silne fezy sunky nakrajime na vetSf kosticky,

• Druhy kus toceneho salarnu. paprikovou klobasu nebo po-

Pffprava: 30 minut

• Parky opatrne podelne naffzneme (asi do poLoviny) 05- tryrn nozem,

• Petrzel srmchame 5 hotcict, kfenem, mLetou paprikou a kofenfm kari. Salam a syr nakrajfme na male kosticky a pfidame ke srnesi kofenf.

Pffprava: 25 minut

dobnou pikantnf uzeninu nakrajime na kolecka, ktera napichujeme na jehLu stndave se sunkou. kousky papriky, zarnpiony, feferonkami a cibuLkou. Vse potfeme oLejem.

• Bflou vinnou klobasu nakrajfme asi na 4-5 dihl, konce uzavfeme paratkem, aby obsah nevytekal, Jednotlive dfly stoCfme do vetsfch sneku, ktere naprtc propfchneme spejlf (potfenou oLejem).

• Vse griLujeme spolecne asi 8 minut na horkern rostu a behern pecern nekolikrat obratime.

B Tuk

U kcal/kl

79 9 20 9

3 9 2160/9046

Po tiebujeie: 4 vufty

1 paprikovou klobosu 4 platky slaniny

2 kusy toceneho salamu (asi 50-60 em)

4 teleci porky

1 kg bite vinne ktobasv 2 PL oleje

4 noiicky parku

1-2 cetvene papriky

2 silne fezy sunky (eea 0,5 em)

2 iampiony

2 zeiene feferonky 6salotek

Pinene teleci porky 5 kfenem

• Touto hmotou opatrne napLnfme zarezy parku a parky potfeme oLejem. Opekarne na rozpalenern grilu az do zrneknutf syra.

B Tuk

U kcaljkJ

36 9 76 9

2 9 867/626

Pottebujete:

4 silne teleef porky

2 PL peiriele, nasekane 3 PL bylinkove hoiiice

1 CL sirouhaneho kienu 1/4 CL miete papriky 1/4 CL koteni kari

100 g solamu

100 goudy, pffpadne eidamu

2 PL oiivoveno oleje

I

MlETE MASO A UZENINY Hack-sate s dipem

Poti'ebujete:

600 g mleteho jehneiiho masa

4 PL sezamovych seminek 1 vojicko

3 PL strouhanky sui

pepf

1/2 CL dobromysli, susene 1 PL stiedne ostre hoitice 1 CL kari

4 PL oleje

100 g burskych offSku 100 g smetany

2 cibule

3 strouiky cesneku 2 PL mtisla

1 sklenici bflych fazolf

3 PL raiiatoveho protlaku mletou papriku

1/2 CL cukru

1 feferonku

4 c/ cerveneho vina

• Na sate srmchame rnlete jehnecf maso, polovinu sezamovych serntnek. vajicko, strouhanku, sul a podle chuti okorentme peprem. dobromysII a horctcr.

• Vytvarujeme 32 rnalych kulicek. ktere lehce stlabme a obalirne je ve zbyvajictch sezamovych sermnkach a kari.

• Na panvi rozpalime olej a kulicky opecerne. pied podavarnm je napichneme na jehly. • Burakovy dip: ve srnetane asi 5 minut povattrne vyloupane burske ortsky, rozmackarne je na pyre, osohrne a opeprime.

Pflprava: 45 minut

Lahudkove hamburgery

Potiebujeie:

400 g liboveho mleteho masa

2 vajitka

50 g strouhanky 1 PL majoranky pept, sui

1 malou cibuli, jemne nakrajenou

1/2 jemne nakrajeneho strouiku cesneku

30 g mtisla

1/2 hlavkovetu: sakitu 1 solatovou okurku

2 rajcata

1 cibuli

250 g mozzare/ly

4 housky (hambutqetove) 4 PL keiupu

• Mlete maso smtcharne 5 vajicky, strouhankou a rnajorankou. Opepnme a osoltme.

• Oloupanou a nakrajenou cibuli a cesnek poduslme na masle a srmcharne 5 rnletyrn masem. Z pri pravene h moty udelarne ctyri stejne velke hamburgery.

• Salat ocisttme. omyjeme a necharne okapat. Okurky a rajcata nakrajime na platky, oloupanou cibuli na kolecka.

• Hamburgery grilujeme

,z obou stran asi 4 minuty.

Pflprava: 25 minut

• Na fazolovy dip oloupeme cibuli a cesnek, jernne nakrajlme. Rozpahme maslo a oboji poduslme. Pridame fazole 5 nalevern. rajcatovy protlak, mletou papriku a polovinu feferonky a vaflme na stredntm ohni asi 15 minut. Vse rozrnichame, ochutlme cervenyrn vinem, soli a peptem.

• Dipy podavarne v rniskach ozdobene petrzeli, listy satatu a krouzky cibule.

• Jako pfiloha je vhcdna bageta.

B Tuk

U kcaljkJ

47 9 56 9

21 9 777/3264

Mozzarellu nakrajime na platky a rozdelfrne ji na hamburgery, ktere znovu kratce grilujeme az do roztavenl syra.

• Housky rozflzneme a spodnl pulky oblozfrne salatovyrni listy, platky okurek. rajcaty a kolecky cibule. Pokapeme kecupem a pfiklopfrne vrchnlmi pulkarm housek. Jfrne horke.

B Tuk

U kcaljkJ

45 9 39 9

45 9 830/3061

I

RYBY A DARY MORE Idrave delikatesy

Cerstve qrilovane ryby nebo dary more chutnaji obzvlast lahodne. Krome toho jsou bohate na vitaminy a bilkoviny a maji mzky obsah tuku.

Grilujeme cele ryby - pstruhy, prazmy, kapry, sihy, sttky, liny, makrely, kambaly a sardinky. Mensi ryby peceme na jehle, na vetSi ryby pouzijerne specialm grilovaci rybi kostky, Rybu rnuzerne sarnoztejrne poloztt i na horky rost.

Dbame Vidy na to, abychom ryby a grilovacf rosty, jehly i grilovacf kosfky pied qrilovtinim dukladne potieli olejem!

Zvlast stavnate a aromaticke jsou ryby, ktere grilujeme v bahcctch z alobalu. Pred zabalenim do alobalu ryby osolime, opepnme. posypeme krajenou cibuli a bylinkami a podle chuti pokapeme citronovou sfayOU nebo bilyrn vinem.

Pred qrilovanfrn ryby dukladne omyjeme pod studenou vodou, skrabkou nebo tupou hranou noze odstranime supiny, odi'izneme ploutve a vyjmeme zabry. Na kucham pouzijerne spicaty nuz, kte-

IPraima

ryrn rozi'izneme (opatrne, abychom nepropichli zlucovy vacek) trup ryby srnerem od ocasu k hlave. BfiSni dutinu vycistime od strev. zluci, ledvi n a ostatnich vmtmosti. Nakonec rybu znovu omyjeme pod studenou vodou, pokapeme citronovou sfaYOU, osolime a opepnme. VetSi ryby po strane nai'izneme, aby se ryba lepe propekla a kofenf prostoupilo do masa.

Ida je ryba upeiena, pozname tak, ie do nejsilnejsf vrstvy masa vpfchneme nui. Je-li spicka note po vytaienf horkd, ryba je upecena.

Znamenite se daji grilovat i porce a platky napf. z lososa, stiky, cerveneho nebo zlateho okouna. Zvtasf dekorativni jsou rybi sptzy, na ktere napichujeme platky ruznych druhu ryb a ruzne dary more.

Kapr

Pstruh

Pti koupi poznate terstve ryby podle kovove lesklych sup in, napnute kuie, jasnych oa a cetvenych iaber. V kaidem ptipad« se podivejte na supiny. Ryba nikdy nesmf zapachat.

Grilovane dary more, jako jsou napnklad qarnati, langustiny (scampi) ci tygri krevety, chutnaji znameniteo Negrilujte je na pi'iliS silnem zaru. dokonce i rost rnuzete nastavit do vyssi polohy, aby se dary more nespalily. Musle a male kraby grilujte radeji v alobalu s vinem a bylinkami. r;

Duleiite: Musle kupujeme vyhradne jen uzaviene (jinak nejsou v poiodku}, MeIy by se otevfft at pii grilovtini. Vyfadfme vsechny ty, ktere jsou pied pffpravou oieviene a pozdeji se samy

Svatojakubske rnusle a ustrice otevterne specialnrm nozern a pf pravujeme je v jejich vlastni lastuie,

Treska

RYBY A DARY MORE Marinovani velci qarnoti na grilu

I

Garnaty vloztme do misy. michame citronovou stavu, loupane a prolisovane cesnestrouzky, bylinky, sul

olej a srnest prelijeme garMy. Odkryte qarnaty nechae ulezet za obcasneho proi asi 2 hodiny.

Ryby dobre omyjeme studeou vodou a osusime papirou uterkou, Zevniti' i zvenku osohme, opeprtme a pokame citronovou stavou. Vnit-

k ryb naplnime ornytymi cerbylinkami.

Pstruhy grilujeme v rybim stku z kazde strany 4-5 minut. Behern qrilovarn ryby pra-

• Garnaty necharne lehce okapat a na ptedehratem grilu ve strednt poloze nebo na grilu na drevene uhlf grilujeme po kazde strane 5-6 minut. Pri obraceni jeste poti'eme marinadou,

• Podavames pikantnimi omackami.

videlne potirame maslern.

• Zdobime rnes icky citronu a podavarne 5 brambory sypanymi koprem a se zakysanou smetanou.

B Tuk

U kcaljkJ

25 9 6 9

15 9 219/849

Potiebujete:

16-20 velkych qamct», nevafenych, se schrankou

2 PL citronove sravy 2 strouzky cesneku

1 CL provenstilskych bylinek

sui

4 PL oleje

koktejlovou omticku nebo aioli (recept na strane 18)

Pi'lprava: 15 minut Marinovarri: 2 hodiny

B Tuk U kcaljkJ

12 9 10 gig 628/2510

~-

Tip

Ph grilovdnf na dtevenem uhli pouiijte hlinikovou [olii, aby ole} neodkapdval do uhlfku.

Grilovani pstruzj

Potiebujete:

4 ierstve vykuchone pstruhy

sul, pepf

stavu z 1 citronu cerstvy kopr a petriel 4 PL masla

citron

Pi'lprava: 25 minut

I

RYBY A DARY MORE Pestre kalamtirove spizy

Potiebujete:

8 malych bromboro sul

8 rtunoborevnych malych paprikovyd: lusku

8 malyd: kalamaru

5 PL olivoveho oleje

2 PL kotenici smesi na qrilovan:

rozne druhy pepte

100 g cersiveho syra (ierve, Luiina), 75 g jogurtu

2 PL smetany

2 CL iesnekove pasty

2 PL restovanych, krajenych liskovvch offsku

1 CL italskyd: bylinek (rozmaryn, dobromysl, meduiiku, salvej apod.)

Pffprava: 20 minut Marinovanf: 20 minut

B Tuk U kcaljkJ

24 9 19 9 28 9 382/1600

• Brambory dukladne omyjeme a asi 10 minut pfedvafime v osclene vode.

• Male paprikove Lusky omyjeme, pnpadne rozpuhme a zbavime jader. • Kalamary zbavime kuze. vnitfky vyvrhne-

me a kalarnary dukladne omyjeme.

• Na 4 jehly napichujeme brambory, paprikcve Lusky

a kalarnary. ( )

• Srmchame olej. kofenici srnes, sill a pepf. Spizy potfeme pfipravenou srnest a necharne 20 minut odlezet.

• Spfzy pecerne na rozpalenern grilu 10-15 minut za obcasneho obraceni .

• Pfiprava dipu: smichame cerstvy syr s jogurtem, smetanou, cesnekovou kofenici pastou, ltskovymi ofiSky a bylinkami. Pcdavarne ke sptzurn.

• Prazmy oskraberne a dukladne omyjeme studenou vodou. Nasledne pokapeme citronem a zevniU i zvenku osoLfme.

• Cerstve byli n ky rozdelfrne na ctyi'i stejne svazecky, Ternito svazeCky ryby napLnfme a bticho uzavi'eme drevenymi paratky ..

• Ryby potrerne oLejem, poLo-

• Sardinky vykucharne: pouzijeme rnaleho triku: hLavu za zabrarni na hfbetnf kosti odLomfme a pomaLu oddeLfme. Tim se nam podai'f soucasne vyjmout i vetsinu vniti'nostf.

• Ryby dukladne omyjeme pod tekoucf studenou vodou a osusirne papfrovou uterkou. • Sardinky vloztrne do mfsy, pi'elijeme je citronovou stavou a za obcasneho obracenf je

RYBY A DARY MORE Praima na grilu

I

zfrne na rozpaleny gril a peceme. Behem pecent prazmy nekolikrat obratime. Ryby jsou upecene. kdyz se hibetnf pLoutev da Lehce oddelit rukou.

• Podavarne s bagetou a byhnkovym rnaslern.

Pi'fprava: 30 minut

Potfebujete:

4 siiedne velke pratmy 1 citron

sul

1 SV estragonu, bazolky, kerblfku 0 kopru

olej k potirani

B Tuk U kcaljkJ

32 9 18 gOg 309/1297

Citronove sardinky

necharne asi 10 minut odLezet. Po vyjmutf ze stavy je necharne okapat, posoLfme a ryby jednu vedLe druhe polozirne do plocheho grilovacfho kosfku.

• Sardinky grHujeme 2 minuty po obou stranach. Pi'ed podavamm je znovu pokapeme citronovou stavou a na kazdou sardinku polozime tenky platek cesnekoveho rnasla.

Potfebujete:

20 stiedne velkyct: sordinek

stavu ze 4 citronu sul

iesnekove maslo

Pi'lprava: 20 minut

B Tuk U kcaljkJ

24 9 14 9 1 9 230/965

Grilovany losos s iesnekovym moslem

• PLatky Lososa omyjeme pod studenou vodou, osusime papfrovou uterkou. osoLfme a opepnme.

• Cibuli oLoupeme a nakrajime na tenoucke platky. HLuboky taltr vylozfrne nekolika platky cibule, na ktere poloztme platky Lososa. Zbyvajicf cibuLi polozfrne navrch.

Pi'fprava: 30 minut

• Citronovou stavu smichame s oLejem, naLijeme na taltr s cibuli a Lososem a necharne 15 minut odlezet.

• Grilujeme na grilu potfenern oLejem nebo na grilovacf panvi asi 6 minut po obou stranacho

• Lososa podavarne zdobeneho platky cesnekoveho masla. se zeLeninou a petrzelovymi brambory.

Poti'ebujete:

4 platky lososo (po 200 g) sul, bily pepf

1 cibuli

2 CL citronove Sfavy

8 PL olivoveho oleje 100 g cesnekoveho masla olej no potieni

B Tuk U kcaljkJ

39 9 79 9 2 9 905/3785

RYBY A DARY MORE

Velky rybi spiz 0 spiz z doni more (pro 8-10 osob)

Potiebujete:

20 velkych qarnau: a sepie

2 cibule

9 sttouzku iesneku sul, cerstve mlety pepi 250 ml olivoveho oleje 1 pstruha (300 g)

1 siha (500 g) citronovou stavu 6sardinek

200 g platku los 05 a 200 g tresky

50 g zmekleho mosla

75 g cerstve smetany cerstve bylinky (napf. petriel, paiitku, kopr)

1 malou bagetu

4 iroloct steaky

4 pldtky platyse

(po 175 g)

petriel, jemne nasekanou 1 citron

Pi'iprava: 1 hodina Marinovani: 2 hodiny

B Tuk U kcaljkJ

67 9 21 9 10 9 496/2083

• Velke qarnaty omyjeme, osustrne. na zadech opatrne nai'izneme a vyjmeme cernou zazivact trubici. Sepie dukladne omyjeme. Odi'izneme chapadLa, telo oddelime od hLavy a vyj meme vniti'nosti. Pi'ed dalstm zpracovamrn znovu omyjeme telo sepie i chapadLa.

• Na marinadu oLoupeme a veLmi jernne nakrajime 1 cibuLi a 3 strouzky cesneku a prormchame s 6 PL olivoveho oLeje. Marinadu osohme.

opepi'ime a vlozirne do ni garnaty a chapadLa a, trupy sepii. Marinujeme asi 2 hodiny.

• Pstruhy a sihy ccistfrne a vykuchame. Sihy zbavime supin pomoci speciaLniho noze nebo skrabky, nebo stahneme kuzi. Pstruhy osoLime a ocistfrne od sLizu. Oba druhy ryb znovu omyjeme a dukladne osustrne. Ryby zevniti' i zvenku vydatne okyseLime citronem, osoLime a opepi'ime. 1 cibuLi nakrajime na krouzky a ryby jimi oblozime. Pstruhy a sihy zabaLime do aLobaLu a grilujeme 20-30 minut.

• Mezitim vykucharne sardinky, dukladne je omyjeme a osusime. Dale proLisujeme 2 strouzky cesneku a srmchame je se 3 PL olivovebo oLeje. Sardinky poti'eme timto cesnekovyrn oLejem, osoLime a opepi'ime.

• Lososa a tresku nakrajfrne na kusy, osoLime a opepi'ime. OLoupeme 4 strouzky cesneku. Jeden strouzek jernne nakrajime a srmcharne se zrneklyrn maslern. cerstvou smetanou a nasekanymi byLinkami.

• Zbyvajtct strouzky cesneku nakrajfrne na vetSi kousky. Bagetu nakrajime na platky, ktere poti'eme byli n kovyrn masLem a s poLovinou qarnatu. se sepierni a s kousky cesneku stndave napichujeme na 8 kovovych jehLic.

• Zraloci steaky a platky pLatyse poti'eme oLejem, osoLime a opepi'ime. Platky platyse posypeme sekanou petrzelt.

• Zraloct steaky, platky pLatyse a sardinky grilujeme na rostu asi 8 minut, spizy a zbyvajici qarnaty grilujeme asi 4 minuty.

RYBY A DARY MORE Pestry rybi gril (pro 6-8 osob - viz obr. na str. 51)

I

Tip

Na vecerni qrilovtini se na osobu poeita 500-600 g ryb a 100-200 g datu more (v sytovem stavu). Pouiijeme radeji ryby s nitSfm obsahem tuku, napitklad tresku, vlkouse obecneho, cetveneho okouna, zla-

• Garnaty ostrym nozern roz-

l, ..

Inzneme a vyjmerne cernou za-

~ivaci trubici. Omyjeme je, osustme a pokaperne citrono!IOU stavou.

• Necharne je kratce odlezet, trochu opeprirne. osolime a potrerne olejem.

• Grilujeme podle velikosti po

• Platky lososa omyjeme studenou vodou, osustrne. lehce pokapeme citronovou stavou a na rezne plose potreme ole[ern, opeprirne a osolime.

• Po obou stranach grilujeme 3-5 minut.

"'--Prazmy nejprve oskraberne, potom vykucharne a omyjeme studenou vodou, osustrne a zven ku i zevnitr osolime a jeste posypeme bylinkami. • Ryby lehce potrerne olejern, prave tak i grilovaci kosfk. Behem pecern - asi 10-12 minut

teho okouna, praimu, chiiapala ietveneho, dasa moiskeho, halibuta, kambalu, moiskeho lososa, stiku, lin a, candata nebo pstruha. velmi lahodnf jsou qamati, langustiny a humii.

Velci qarntitt na grilu

dobu 2-3 minut, pricernz grilujeme nejprve masovou stranu.

• Garnaty podavarne s dipy a s chlebem s maslern,

B Tuk

34 9 429/1796

U kcaljkJ

20 9 21 9

Potfebujete:

20 velkych garnOtu 2 citrony

sui, bily pepf jedly stolni olej

Pfiprava: 10 mi n ut

Lososi platky na grilu

,

• Poda~ame s cerstvou bagetou a pikantnimi dipy.

B Tuk

34 9 689/2882

41 9 44 9

U kcaljkJ

Po tfebujete:

4 pldtky lososa (po 200 g) citronovou stavu

sui, bily pepi

olej

Priprava: 15 minut

Ryba grilovana V kosiku

- ryby nekolikrat obratime a znovu potirame olejem.

B Tuk

34 9 645/2702

61 9 30 9

U kcaljkJ

Po tfebujete:

2 pratmy nebo chilapaly ietvene (po 600-800 g) sui

provenstilske koteni jedly stolni olej

Pfiprava: 20 minut

I

RYBY A DARY MORE Septe 5 iesnekem

Potfebujete:

1 kg malych sepii obecnych (ierstvych nebo mraienych)

sui

citronovou stavu pepf

150 rnl octa 2 PL oleje

2 strouzky iesneku

1 PL sekane petriele

Pfiprava: 30 minut

• Cerstve nebo rozm razene sepie dukladne omyjeme a vykrojime male, tvrde zobacky, • Maso pote s ilne osolime a necharne je 2-3 minuty v mise odlezet. Znovu je omyjeme, pokapeme citronovou stavou a necharne jeste dalstch 10 minut odlezet,

• Sepie vanrne v osolene vode 4-6 minut (podle velikosti) a na situ necharne okapat; kofenime soli a pepfem. Grilu-

Pstruzj no kofenf 0 byljnktich

Potfebujete:

4 vykuchane pstruhy

2 PL citro nove sflivy koienici smes na ryby (hotovy vyrobek)

sui

1 citron, chern icky neosetieny

2 masita rajcata

olivovy olej na potieni folie

cesnekovou pastu

2 PL sekone petriele

Pfiprava: 35 minut

B Tuk

U kcaljkJ

38 9 8 9

2 9 247/1029

• Pstruhy omyjeme pod tekouci vodou, osusime a pokapeme citronovou sfavou; zevnitf i zvenku vetfeme kofenici srnes na ryby, osolime a necharne odlezet,

"i:+

• Citrony omyjeme v horke vode a nakrajime na platky, ktere jeste rozpulime. Rajcata omyjeme, odstranime stopky, rozpuhrne a nakrajirne na platkyo

• Do kazde ryby vlozime kousek citronu a ryby po jedne klademe na hlinikovou f6lii potfenou olejem. Ryby potre-

jeme na rnfrnern zaru 1 minutu po kazde strane.

• Na dresink srnicharne ocet 5 olejem, pridarne prolisovany cesnek a sekanou petrzel.

• Grilovane sepie podavarne 5 dresinkem a cerstvou bagetou.

B Tuk

U kcaljkJ

40 9 7 9

1 9 231/970

me cesnekovou pastou, oblozime platky rajcat, posypeme petrzeh a osolime.

• F6lii na obou stranach dvakrat pfelozfrne a pevne stlartme. Teprve pak grilujeme.

• K tomuto jidlu se hodi brambory pecene ve f6lii a okurkovy salat.

RYBY A DARY MORE Ryba na spizu se salsou

I

• Rybf steaky nakrajime na kosticky. Cuketu podelne rozpuhrne a nakrajime na kousky dlouhe asi 4 em, papriku nakrajirne na kosticky,

• Na dvojite grilovacf jehly stndave napichujeme kousky tuiiaka. mecouna a zeleniny. otove sptzy potreme olivo-

vyrn olejem, osolime a opeprime. Spfzy grilujeme na rostu po kazde strane 5 minut.

• Na salsu oloupeme rajcata, cibuli a cesnek, z chilli papricky odstranfme stopku a jaderka a vse nakrajirne na velke kostky.

Potfebujete:

2 steaky meiouna (po 180 g)

2 steaky tuiuika (po 180 g)

1 cuketu

1 zelenou papriku

2 PL olivoveho oleje sui

pepf

3 rajcata 1 cibuli

1 strouiek cesneku 1 chilli popricku

2 PL biteho vinneho octa stovu z 1 ciironu

1/2 s6lku jemne mleteho koriandtu

2 citrony

• Mixujeme v rmxeru a pridarne ocet a citronovou sfavu. Nakonec vmichame koriandr a salsu ochutfme peprem a soli.

• Spfzy polozime na ovalne mfsy a servfrujeme s mesicky citronu a salsou.

Pffprava: 30 minut

B Tuk U kcaljkJ

44 9 29 9 11 9 494/2075

I

RYBY A DARY MORE GriLovane lososove spizy

Potfebujete:

4 platky cetstveho los os a (po 200 g)

1 PL medu

4 PL malinoveho octa 4 PL ginu

1 CL citronove sfavy 1 CL jalovCinek (drcenych)

150 g qamau:

1 PL sojove omacky

50 g cesnekoveho masla

• Omyte a osusene platky lososa nakrajtrne na kousky. Polovinu kousku lososa nechame marinovat ve srnesi medu a malinoveho octa. Druhou polovinu lososa rovnez marinujeme, ale v marinade z ginu, citro nove stavy a drcenych jalovcinek.

B Tuk

u

kcaljkJ

16 9 12 9

220/840

1 9

Pikantni pstruzi ve foUi

Potfebujete:

4 plotky pstruha 105050- veho

4 stiedne velke cibule 1 SV kopru

8 PL sladke sojove omtiiky

smes cetsive mleteho pepfe

Pffprava: 30 minut

• Platky pstruha omyjeme ve studene vcde. osusime a polozfrne na dostatecne velkykus hlinikove f6lie.

• Cibule olouperne. nakrajtrne na ten ka kolecka a rozdelfme na pstruhy.

• Kopr omyjeme, osustme a nahrubo nakrajime.

Kapr griLovany V ceLku

Potfebujete:

1 cetstveho kapra (1-1 1/2 kg)

sui, pepf

3 male brambory (uvafetie)

2 kousky koienove petriele

pivo

maslo

B Tuk U kcaljkJ

57 9 15 9 5 9 388/1630

la··

• Kapra vykucharne, odstranfme supiny a dukladne omyjeme. Zevnitf i zvenku osolfme a opepnme a pak kapra naplnfme oloupanyrni vatenyrni brambory a petrzeli a sesijeme nitf.

• Kapra polozfrne do velkeho rybfho kose a na gril nasadime elektricky motorek (pokud je soucastf grilu), aby se kapr be hem qrilovant pekne pravidelne otacel, Postacf ovsern i rucni obsluha.

• Ocistene qarnaty prormchame se sojovou ornackou.

• Vse necharne okapat na papirove uterce a pak napichujeme na spejle.

• Cesnekove rnaslo rozehrejeme na grilovacf panvi nebo hlinfkove grilovacf misce a na nich pak zacnerne grilovat lososove spizy,

Pffprava: 20 minut

• Sojovou ornacku smichame 5 pepfem a koprem a vzniklou srnest potfeme pstruhy.

• F6lii pteloztme a pevne stlaCfme. Pak pecerne 15-20 minut na rozpalenern grilu.

B Tuk

U kcaljkJ

41 9 5 9

6 9 259/1085

• Doba qrilovani zalezf na velikosti qrilovane ryby a na vydatnosti zaru. Na rybu 0 vaze 1 kg se poctta 30-45 minut qrilovaru. Ryba je upecena. az kdyz se da hrbetm ploutev uvolnit a snadno vytahnout. • Kapra behern pecern potirame stndave pivem a rnaslern. • K rybe podavarne brambory na Ioupacku.

Pfiprava: 30 minut

RYBY A DARY MORE I Grilovan« plotky tuiuika na bagete

s bylinkovym moslem

• Bagetu nakrajirne na 4 kousky. Kazdy kousek pornazerne bylinkovyrn maslern a bagetu spojfme dohromady. Grilujeme ~i na hlinfkove folit na mfrnejI-fm ohni do chvile, kdy bageita bude kru pava a byli n kove, maslo rozehiate.

• Turiaka nakrajime na platky o stle asi 2 em. Maso po vsech stranach potfeme olejem, 050- lime a opepnme. Grilujeme po kazde strane asi 2 minuty.

Potfebujete:

1 molou bogetu

80 g bylinkoveho masla 400 g pldtku tuiuika

20 PL jedleho oleje

sui

pepf

nekoli): listu huivkoveho salatu

Pffprava: 15 minut

B Tuk U kcaljkJ

28 9 36 9 39 9 590/2479

Tip

V ptipode, ie rybu peceme no grilu no dievene uhii, nakrajime rybi pldtky 0 neco silnejsi.

• Bagetu vyjmeme z folie a kazdy kousek oblozfrne listem salatu a platkern qrilovaneho tunaka.

Grilovanf sledi s pikantni ntidivkou

• Slede vykucharne, omyjeme pod tekouci studenou vodou a osusfrne. Osolime a opepffme.

• .Dbsah" grilovaefch klobasku vytlaCfme do mfsy a promfcharne 5 estragonem.

B Tuk

U kcaljkJ

34 9 45 9

o 9 543/2279

• Touto nadivkou naplnfme sleds a uzavfeme paratky, Povreh sledu lehee potfeme olejem a po kazde strane grilujeme 10-12 minut.

• Podavarne 5 opecenyrn bflym chlebern.

Pffprava: 30 minut

Potfebujete:

10 stiedne velkych cerstvyd: siedt:

sui

pepf

4 grilovocf klobdsky

1 CL nakrajeneho estragonu

trochu oleje

I

RYBY A DARY MORE

Pstruzi ve slaninovem kabate

Potfebujete:

4 cerstve pstruhy (v kuchynske uprave)

sill, pepi

2 PL estragonu

4 platky chemicky neosetieneho citronu 4 snftky petriele

200 g prorostle slaniny (v tenkyd: platctch)

Pfiprava: 30 minut

B Tuk U kcaljkJ

39 9 37 gOg 489/2054

• Pstruhy dukladne. ale opatrne ocistirne pod tekouci studenou vodou a osusirne: zvenku i zevniU veUeme sul. pepf a estragon.

• Do kazdeho pstruha vloztme 1 platek eitronu a 1 snitku petrzele. Ryby zabahme do slaninya opatrne vkladarne do rybtch kostku,

• Pstruhy ve slaninovern kabate pecerne na otevrenem ohni za mirneho zaru. dokud slanina neni krupava.

Tip

Po uzavteni kosfkil must slanina na rybach dobfe driet, nedoporuiuji se proto grilovacf kosfky s prfUS velkymi oky. V iadnem piipade nesmi slaninove platky viset nad ohnistem, protoie by velmi rychle shoteiy,

Halibut 5 pravymi hfiby peceny ve /6lii

Potfebujete:

4 platky halibuta

4 PL citronove sfary

1/2 CL soli, 1/2 CL cerstve mleteho zeleneho pepie

200 g hfibiJ 200 g lise«

2 CL jemne nasekane peiriele

trochu oleje

2 cI konaku

Pfiprava: 40 minut

• Steaky z halibuta kratce omyjeme pod studenou vodou, osustrne a v mise pfelijeme eitronovou stavou. Necharne 10 minut odlezet. Dobfe okapane steaky osolime a opepfime.

• Platky masa po jed nom polozime na velke, olejem potrene kusy hlintkove f6lie.

• Houby ocisttme. podle potfeby nakrajfrne, srmchame s petrzelf a srnes rovnornerne

Cesnekove sardinky

Potfebujete:

12 sardinek stavu z 1 citronu

4 sirouiky cesneku rozma,yn

1 PL olivoveho oleje, sill

Pfiprava: 25 minut

• Ocistene, vykuchane, studenou vodou ornyte a osuserie sardinky pokapeme eitronem. • Cesnek oloupeme a nakrajime na tenke platky, ty rozdelime na sardinky, ktere nakonee huste posypeme listky rozrnarynu.

rozdelime na steaky halibuta. Zabalfrne a pevne uzavfeme do f6lil.

• Grilujeme na drevenern uhli pfi stredne silnern zaru asi 10 minut po kazde strane,

• Sundarne z grilu, f6lie pootevfeme, ryby pokapeme konakern a kratce flambujeme. Ihned podavarne.

B Tuk U kcaljkJ

42 9 5 gIg 230/966

• Velky kus hlirrikove f6lie potfeme olejem, dame ji na gril, na f6lii polozime sardinky a asi 10 minut grilujeme. Pfed podavarnm osolime.

B Tuk U kcaljkJ

20 9 13 gIg 198/833

I

ZELENINA Chutnti a zdravti

Kdo by nernel rad brambory pecene v aLobaLu a podavane s ruznyrm dipy, ktere tak dobre chutnaji k masu i rybam. Chcete-Li pfipravit brambory pecene na zhavern uhLi, musite byt trpelivi, protoze pnprava zalezf na druhu a veLikosti brambor a muze trvat i hodinu. Na pecern jsou nejvhodnejsf brambory, ktere se nerozvafuji. Na prtpravu brambor pecenych ve f6Lii doporucujeme brambory na 50-60 minut vlozit do horke trouby nebo je predva fit ve sLupce. Pete je zabaLfme do aLobaLu a uz jen kratce dopecerne na zhavern uhLi.

VeLmi dobre jsou take platky brambor pecene na rozpalenern grilu. Urcite ochutname brambory plnene zeLeninou, houbami, bylinkami nebo syrern! Nevycerpatelne jsou i moznosti grilevant podLe ruznych veqetarianskych kucharek.

Ke qrilovani se hodf ruzne druhy zeleniny:

rajcata, paprikove Lusky, cibule, Lilky, cukety, okurky, fenykl, cesnek, dyne, p6rek, a dokonce i chrest chutna znamenite.

Nesmime zapomenout na veLmi obhbene kukuricne kLasy potrene cesnekovym maslern. Je to opravdova deLikatesa pro ty, ktetf se vzdaLi masa. Take ruzicky kvetaku stejne jako hfiby obohati paLetu vasich grilovacfch lahudek, Lilky a c~kety nakrajime podelne na prouzky, potreme olivovym oLejem a zceLa "po italsku" jsou v okamziku hotove,

Kdyz grilujeme zeLeninu v celku, potreme ji rovnez olivovyrn oLejem a sLupku Lehce nanznerne. aby nepopraskaLa a duzina nenasakla kourem.

Jemnou nebo plnenou zeLeninu radeji baLime do aLobaLu a pecerne na grilu nebo prime na drevenem uhLi.

Tip

Zeleninu kofenfme vtdy pfed qrilovanim. V kaidem ptipade dejte pfednost zelenine pestovane "pod sitym nebem" pied zeleninou sklenikovou, nebot ma vetsf obsah cennych iatek, nitsf obsah vody a lepe chutnti.

Jako ostatnf qrilovane speciaLity, pcdavame i zeLeninu s ruznymt chutnymi ornackami a dipy. Nejlepe chutna s cerstvyrn chLebem nebo bagetami.

ZELENINA Mexicke kukutiine spfzy

I

Kukuficne klasy ocistfrne. omyjeme a asi 15 minut vanme v horke vode. Paprikove lusky rozdelime na 8 dilku, zbavfme jader a omyjeme. Cuketu

myjeme a nakrajirne na 8 silnych platku,

• Kazdy klas rozdelirne na 4

ilne dflky. Zeleninu napichu[erne stndave na dlouhe jehly a platky cukety obtocime slaninou.

Na velke panvi zahrejerne olej, pridarne male mnozstvi vyvaru a sptzy kratce opeceme.

Bylinkove maslo nakrajime na ten ke platky a polovi nu

platku rozdehme na kukuricne spfzy, ktere dopecerne v predehrate troube 5 grilem nebo na grilu za 15-20 minut. Behem pecern spizy jednou az dvakrat otocime.

• Pred podavarnrn necharne zbyvajicf bylinkove maslo rozpustit na hotovych spizech ,

• K tomuto jfdlu chutna nejaky palivy dip a kfupava bageta.

Tip

Kdo nema tad sianinu, jednoduse misto ni pouiije dals! druh zeleniny, napt. lilek.

Potfebujete:

3 klosy kukutice

1 ietvenou paptiku 1 zelenou papriku 1 vetsf cuketu

8 tenkych pldtku prorostle slaniny

1 PL oleje

1/8 I zeleninoveho vyvaru (instantnfho)

125 g bylinkoveho masla

Prfprava: 40 minut

B Tuk U kcaljkJ

9 9 70 9 21 9 745/3119

I

ZELENINA

Slaninove brambory a pestry spiz 5 brambory a zeleninou

Potiebujeie:

1 kg malych ronych brambor

125 g prorostle slaniny 1 cetvenou papriku

1 malou cuketu

6 iampionu

3 PL oleje

iersive mlety pepf

B Tuk U kcaljkJ

9 9 28 9 39 9 451/1894

• Brambory dukladne omyjeme a uvai'ime ve slupce. Slaninu nakrajime na tenke platky, Brambory zabalime po jed nom do platku slaniny a napichujeme na spejle.

• Papriku rozpulirne. zbavime jader, omyjeme a nakrajirne na vetSi kousky, take cuketu ocistime, omyjeme a nakrajirne na silna kolecka. Zampiony oloupeme.

• Zeleninu a zbyvajtci brambory napichujeme stndave na

Grtlovone zeleninove spizy

Potiebujete: 300 g lilku sui

400 g cukety

1 cetvenou papriku 1 strouiek cesneku

1 PL provensalskych bylinek

5 PL olivoveho oleje pepf

50 g slaniny (anglicke slaniny)

Potiebujete:

8 iampionu polnfch

200 g bylinkoveho cerstveho syra (ierve, iucina)

150 g slaniny krajene na pl6tky

pepf

2 PL ierstvych bylinek

• Zeleninu ocistirne. omyjeme, lilky podelne nakrajirne na tenke platky a hodne osolime. Cuketu a papriku nakrajime po delce na jernne prouzky,

• Cesnek oloupeme, jernne nakrajime a srntcharne 5 provensalskymi bylinkami a olivovym olejem. Osolime a opepnme.

• Platky lilku znovu omyjeme, osusime a poti'eme bylinkovyrn olejem. Vzdy na dva cuketove

iampionove hody

• Pouzijerne jen hlavicky zampionu. ktere ocistfme a oloupeme.

• Byli n kovy cerstvy syr dohladka rozrnicharne a plnime jim zarnpiony, Obalime slaninou a grilujeme doki'upava.

• Podavarne ochucene hrube

spejle, potrerne olejem a popepi'ime.

• Slaninove brambory a pestre spizy 5 brambory a zeleninou grilujeme asi 10 minut dohneda a dokrupava.

Pi'iprava: 40 minut

prouzky polozime jeden platek lilku, obloZime prouzky papriky a srolujeme.

• Rolicky upevnime pomoci slaniny na spejle a na rozpalenern grilu pecerne po obou stranach do zlatohneda.

Pi'iprava: 20 minut

B Tuk

U kcaljkJ

4 9 23 9

7 9 251/1065

rnletyrn pepi'em a zdobime cerstvyrni bylinkami.

Pi'iprava: 20 minut

B Tuk

U kcaljkJ

9 9 29 9

2 9 304/1279

ZELENINA Brambory ve loUj se salvejovym moslem

I

• Brambory dukladne ocistime kartackern pod tekoucf vodou, osustrne a nekolikrat propfchneme spejlt, Kazdy brambor zvlast zabaLfme do kousku aLobaLu a grilujeme 1 hodinu za casteho obracenf.

• Mezitfm si na salvejove rnaslo prtpravtrne ornyte salveDove Lfstky, ktere otrharne ze storiku a jernne nakrajtrne. Pfepustene rnaslo 5 ostatnfm maslern rucnim slehacern usle-

harne do peny a pndame saLvej, Ochutfme cervenou paprikou a pepfem a osohrne. Pecene brambory pomocf dvou vidlicek rozpulime a do vznikLych sterbin rozdelime salvejove rnaslo a ihned pcdavame.

Potfebujete:

12 stiedne velkych brambar

6-7 snftek ietstve salveje

80 g piepusteneho masla 50 g masla

trochu mleie cervene papriky

sill

pepf

Pffprava: 80 minut

B Tuk

U kcaljkJ

6 9 33 9

45 9 503/2106

I

ZELENINA

Gnlovtme michane houby

Potiebujeie:

8 velkych iampiotui 300 g hlfvy ustiiine 4 hfiby

2 strouiky cesneku 1 SV kerbliku

1/8 I slunecnicoveho oleje

2 PL sojove omacky cerstve mlety pepi

Pfiprava: 25 minut Marinovani: 1 hodina

B Tuk U kcaljkJ

4 9 32 9 5 9 317/1405

Tip

Prove tak maieme grilovat poprikove lusky, lilky a cukety. Chutnaji znomenttet

• Houby ocistrme. pnpadne omyjeme, nakrajime na vetSf platky a vloztme do velke misy.

• Strouzky cesneku oLoupeme a nakrajime na tenke platky. • KerbLfk omyjeme, osustrne a jernne nakrajtrne.

Grilovanti rajcata ve lolii

Potiebujete:

4 pevrui zrala rajcata 2 PL susene bazalky pepr

sui

cesnekovy olej

B Tuk U kcaljkJ

1 9 4 9 1 9 41/172

Wit:-

• Rajcata omyjeme a rozpulime. Rezne pLochy okofenfme bazaLkou, pepfem a trochou soLi. Pulky rajcat k sobe pritiskneme a zabaLime do hlinikove folie.

• V hornf tretine f6Lii sikmo nekolikrat propfchneme, tim rajcata zfskajf na vuni - to zceLa zvlastrn kourove aroma.

• Cesnek a kerbLfk srmchame s oLejem, sojovou ornackou a peprern. pfeLijeme na platky hub a necharne asi 1 hodinu marinovat.

• PLMky hub rozlozime na hlinfkovou f6Lii a kratce grilujeme na rozpalenern grilu.

• Rajcata grilujeme na vydatnejsfrn zaru 5-8 minut. Pete otevrerne f6Lii a rajcata pokapeme cesnekovym oLejem.

• Podavarne s opecenou bagetou.

Pfiprava: 20 minut

• Lilky omyjeme a odstranfme stopky. Po delce nakrajime tenke platky 0 sile asi 5 mm. Platky z obou stran vydatne osolfrne a vlozime do mfsy. Necharne je marinovat asi 1 hodinu a pak je preloztrne na sito a pod tekouct vodou je necharne dukladne proplachnout a pote je osusime.

• Strouzky cesneku oloupeme a prolisujeme. Lisovany ces-

ZELENINA Platky lilku 5 cesnekem

I

nek spolu 5 olejem, pepi'em a soli smtcharne v marinadu. Platky lilku poti'eme pripravenou marinadou a vyrovnane na mise je znovu necharne asi 1 hodinu odlezet.

• Vonave platky lilku qrilujeme asi 1 minutu po obou stranach pf sti'ednf teplote,

• Podavarne 5 chlebem 5 rnaslern a zapfjfme btlym vfnem.

Potfebujete:

2 male lilky (500 g) 4 strouiky cesneku

3 PL oleje, 1/2 CL pepfe 4 PL soli

Pi'fprava: 30 minut Marinovanf: 2 hodiny

B Tuk U kcaljkJ

7 9 10 9 31 9 249/1031

Gritovane platky cukety

lime, okoi'enfme pepi'em a dobromyslf.

• Pololfme je na rozpaleny

Potfebujete:

4 cukety (po 200 g)

4 CL siunecnicoveho oleje

sill

pepf

do bromys I

160 g koziho syra 6 PL sekane matv

gril a po kazde strane grilujeme asi 3 minuty . • Kozf syr nakrajime na prouzky, terni oblozfme kousky cukety a syr necharne roztavit . • Zdobfme matou.

Pi'fprava: 10 minut

B Tuk U kcaljkJ

10 9 12 9 4 9 170/714

I

ZELENINA

Zeleninova vsehochut no grilu

Potfebujete:

2 veike brambory (Iojovite, kiere se nerozvafi) 2 cerstve klasy kukuiice 1/2 papriky iervene. zelene a ilute

2 bat6ty (sladke brambory)

2 hlrzy fenyklu 2 rajcata

2 cukety

75 g iampionu

25 ml olivoveho oleje k potieni

sui

pepf

jemne nasekanou petriel 25 g zokysane smetany s bylinkami (hotovv vyrobek)

25 g sakvsone smetany s cesnekem (hotovy vyrobek)

Il.M

• Brambory dukladne omyjeme, kartackern ocistime, dobre osusime a kazdy zvlast zabalfme do hlirnkove f6lie. Pfipravene brambory poloztrne na gril tak, aby nebyly na pfimern zaru. a pecerne je 30-35 minut. Kukuficne klasy omyjeme, ocisttrne a asi 10 minut je pfedvaffme - nesolfme!

• Mezitfm zbyvajict zeleninu omyjeme, ocisttrne a osusime. Papriky nakrajime na krouzky. Bataty oloupeme a pcdelne nakrajtrne na tenke platky. Slupku raj cat knzern naffzneme, cukety podelne rozpultme a oloupane zarnpiony nakrajime na silne platky,

• Zeleninu pokapeme olejem a grilujeme na rostu. Platky hub grilujeme asi 5 minut, zeleninu asi 10 minut.

• Rajcata. kukufici a houby osolfme a opepffme az po grilevant.

• Kukuricne klasy, hlfzy fenyklu, platky zarnpionu a pulky cuket ozdobfme petrzelf a podavarne.

• Brambory ve f6lii sundarne z grilu a hlinfkovou f6lii opatrne rozbalfme. llpecene brarnbory na hornf strane rozkrojfme a ozdobfme kopecky zakysane smetany s bylinkami a cesnekern.

B Tuk

U kcaljkJ

9 9 10 9

35 9 272/1142

Pffprava: 40 minut

ZELENINA Grilovana zelenina 5 pikantni omtiikou

I

ornacku a 3 PL olivoveho oleje a okofenime peprern. Ze snitek tymianu otrharne listky a pridame je do ornacky,

• Pripravenou zeleninu rozdelime na hlinikovou f6lii a pecerne na rozpalenern grilu PQ kazde strane 4 minuty.

• Zeleninu pokapeme pfipravenou marinadou a prizdobfme snitkami fei'iehy.

• Jarnim cibulkarn odfizneme zelenou nat ocistirne je a vetsi palicky rozpultrne. Rajcata omyjeme a osustme, Cukety ornyjerne a sikrno nakrajirne na 1/2 em silne platky. Jablka rozctvrtime. vyjmeme jadfince a kazdou ctvrtku nakrajirne na 3 kousky.

• Zeleninu a kousky jablek michame se 3 PL oleje.

• Na pnpravu ornacky smichame eitrono.vou stavu, sojovou

B Tuk

U kcaljkJ

Pfiprava: 25 minut

4 9 20 9

15 9 255/1071

Potfebujete:

4 SV jamich cibuiek 4 rajcota

2 sttedne velke cukety (300 g)

2 jablka chemicky neosetiena (napf. Coxovu renetu)

6 PL olivoveho oleje 3 PL citronove sravy 6 PL sojove omacky pepf

2 snitky tymianu 1 sate): fefichy

Tip

Olivovy olej rna lehce ofechovou chut. Samoziejme muieme poutit i jiny olej 5 jemneji! pffchuti, napf. olej slunecnicovy.

IIDI

I

ZELENINA

Grilovanti plnen« zelenina

Poti'ebujete:

4 stiedne velke cibule sui

4 masita rajcata 4 velke iampiony

1 PL citro nove sfdvy 1 ietvenou papriku 1 SV petriele

3 strouiky cesneku 3 PL strouhanky

100 g zakvsane smetany pepf

provensalske bylinky 200 g svra (gouda, ementdl)

Pfiprava: 25 minut

B Tuk U kcaljkJ

16 9 25 9 17 9 354/1485

• Cibule oloupeme a v osolene vode povafime 10-15 minut; po uvafeni je necharne oschnout. Rajcata omyjeme. Z raj cat a cibuli odfizneme horni tfetinu na vicko a z obou druhu zeleniny vybereme duzinu.

• Velke zampiony ocistfrne, nozicky vykroutime a kloboucky pokapeme citronovou sIavou.

• Papriku rozpulime. zbavime jader a jernne nakrajirne. Duzinu z rajcat a cibuli spolu 5 nozickami zampionu rovnez nakrajime.

• Petrzel omyjeme, osusime a nasekarne nadrobno. Oloupeme a prolisujeme strouzky cesneku. Doplnime strouhankou a zakysanou smetanou, pfidarne sul. pepr, provensalske korern a vse dukladne prornfcharne.

• Nastrouharne syr a rozdelfme jej na dva dily. Polovinu

nastrouhaneho syra prirnrchame do srnesi. Hotovou nadivkou naplnime zeleninu.

• Naplnenou zeleninu poloztme na grilovaci misku nebo hlinikovou f6lii a grilujeme na rozpalenern grilu.

• Pfed ukoncenim qrilovanf zeleninu posypeme zbyvajicfrn syrern a dale grilujeme do roztaveni syra.

Tip

Veimi chutne jsou i pinene brambory. Pied plnenim doporuiujeme brambory kratce povaiit tak, aby zustaiy pevne. Postupujeme stejne jako v pfedchozfm navodu. Vrsky brambor oditzneme, vybereme duiinu, kterou pouiijeme na piipravu zeieninove nadivky, a brambory naplnime.

ZELENINA Grilovane paprikove lusky, velmi pikantni

I

• Z paprik odhzneme vicko se stopkou, opatrne odstranime bile zebrovi a jadra a vycistehe papriky dobte omyjeme.

• Kuskus necharne podle na-

odu na obalu nabobtnat.

Mekke bylinkove rnaslo a cerstvy syr vrmcharne do kuskusu.

• Lusky naplnime pripravenou srnesf a vicky uzavrerne. Papri-

y navlekarne na dostatecne Hlouhe jehly a kazdou nekolikrat propichneme.

• Marinadu pripravtrne smicilanim oleje, citro nove sfavy,

soli, cesnekove soli a pepie. Spizy poti'eme hotovou marinadou a necharne je za casteho obraceni marinovat.

• Nakonec papriky grilujeme na rozpalenern grilu 8-10 minut a behern pecent spizy casto obracime.

Kuskus je specialni krupice z tvtde psenice. Muiete ho zokoupit v obchodech se zdravou vYiivou.

• Brambory dukladne omyjeme, ocisttrne kartackern. osu$ime a po jed nom zabalime do hlinfkove f6lie. Pecerne na ohniSti 45-60 minut.

• Brambory opatrne vyjmeme z ohniste. f6lii otevterne a brambory nahofe po deice nanznerne.

Po tfebujete:

8 dlouhyct: bflych nebo cervenych paprik nebo mime palivych [ejetonek 250 g kuskusu (hotovy vytobek)

60 g bylinkoveho masla 100 g cerstveho syra (ierve, lucina)

50 g oproienych mandli 4 PL sekanych bylinek pepf

kajenskv pepf

1/8 I bodlokoveho nebo slunetnicoveho oleje sravu z jednoho citronu 1 rovnou PL soli

1 rovnou CL cesnekove soli

Pi'iprava: 30 minut Marinovanf: 50 minut

B Tuk U kcaljkJ

13 9 53 9 45 9 713/3002

Brambory balene do folie s dipem

• Zakysanou smetanu a tvaroh umichame do krernova. pfidame sekanou petrzel,

• Na kazdy brambor navrstrne kopecek di pu, ozdobime zbyvajici petrzelf a hned podavame.

Pi'iprava: 70 minut

Potiebujete:

4 velke brambory (lojovite, kiere se nerozvaiuji) 150 g zakysone smetany 50 g tvarohu

jemne nasekanou petriel

B Tuk U kcaljkJ

7 9 10 9 31 9 249/1046

I

ZELENINA

Mexicke qrilovane brambory

Pofebujete:

4 velke brambory (Iojovite, ktere se nerozvoiuji] sui

2 male cibulky

1 sirouzek cesneku 2 rajcata

1 malou JeJeronku

1 PL bvlinkoveho masla 160 g bflych Jazolf

(z konzervy)

3 PL rajcatovebo kecupu 1 CL cukru

1/4 CL mlete papriky 1/4 CL barbecue koieni

Pfiprava: 80 minut

B Tuk U kcaljkJ

10 9 4 9 25 9 172/725

• Brambory na qnlovarn dukladne omyjeme a povanme v osolene vode asi 20 minut. Pfedvafene brambory zabalfme do kusu hlinikove f6lie a pecerne na rozpalenern grilu asi 20-25 minut.

• Na nadivku oloupeme cibule a strouzky cesneku, cibuli nakrajime na jernne kostky a cesnek prolisujeme. Omyjeme a rozpuhme rajcata. odstranime stopky a rajcata nakrajime na vetSi kousky. Feferonky rozpuhme, vycisttme, omyjeme a nakrajime na male kousky.

• Na rozehrate panvi rozpustime bylinkove rnaslo. pridame cibuli, cesnek a feferonky a kratce podusime. Pridarne nakrajena rajcata a jeste asi 2 minuty spolecne dusfrne.

• Fazole necharne okapat a spolu 5 kecupern. cukrem, mletou paprikou a barbecue kofenirn necharne asi 5 minut prohrat.

• Z qrilovanych brarnboru odhrneme f6lii, brambory pcdelne nanznerne. lehce rozevfeme a kazdy brambor naplnime hotovou nadivkou a horke podavarne.

Marinovane kukuiicne klasy 5 rajcaty na grilu

Potfebujete:

8 kukuficnych klasu (naklddanych)

4 PL rajcatoveho keiupu 3 PL saslikove omacky

1 PL cukru

1 CL Sambal Oeleku su/, pepf

2-3 stiouiky cesneku 1/8 I olivoveho oleje 1 CL majoranky hrube mlety pepf

4 rajcata

2 stroutky cesneku, ieiichu

Pfiprava: 40 minut Marinovani: 1 hodina

• Kukuiicne klasy osusime.

• Na cervenou rnarinadu srntcharne kecup, saslikovou ornacku. pfidarne cukr, Sambal Oelek, sul a pepr - marinade bude mit ostre sladkou chut. Klasy kukufice vlczime na 1 hodinu do marinady a behem marinovani je nekolikrat obratirne.

• Na pnpravu svetle rnarinady oloupeme cesnek. prolisujeme jej a srmcharne 5 olejem, majorankou. soli a pepfem. V ornacce marinujeme zbyvajici kukuricne klasy 1 hodinu a behern rnarinovant je nekolikrat obratfme.

• Nakonec polozirne kukuricne klasy na rozpaleny gril a pecerne je 15-20 minut ze vsech stran do zlatohneda a behern peceni je pottrame zbytkem rnarinad.

• Rajcata omyjeme, kfflem naffzneme a 15 minut pecerne na hlirrikove f6lii. Behem peceni je obracfme.

• Zdobfrne najemno nakrajenyrn cesnekem a snitkami fei'ichy.

B Tuk

U kcaljkJ

3 9 33 9

17 9 381/1600

SAiATY A PRiLOHY

I

SALATY A PRiLOHY

Deliktitn! 0 bonate no vitaminy

SaliHy neodmyslitelne patff ke zdarilemu qrilovani prave tak jako maso a chutne ornacky. Pf pnprave zeleneho letniho salatu je dulezite, aby salat byl zcela cerstvy, Salaty ze zahonu jsou kfupav~si nez salaty sklenikove. Cerstvy salat by se Bazalka mel pfipravit k jidlu co nejrychleji, abycl.om predesli ztrate vitarninu. Do doby pfipravy ulozte salat do chladu a temna (napfiklad do zeleni noveho oddilu v lednici).

Pro pfipravu salatu je velmi Kopr

duleZity vyber salatove omacky (dresinku), ktera doda salatu potrebne kofeni a zvyrazni chut. Zakladern jernne chuti salatove omacky je dobry olej, napf. kukuficny, slunecnicovy nebo olivovy, krernovitost omacce doda majoneza, sladka Petrie! smetana, slehacka, zakysana smetana nebo jogurt. Vse dochuti arornaticky ocet. K salatove omacce se sladkou smetanou se dobfe hodi citronova sfava. Kazdy salat dochutime vhodnymi bylinkami a kofenim.

Bylinky si rnuzerne vypestovat sami na okne nebo v zahrade, a tak je budeme mit vzdy cerstve, Cerstve bylinky se ta ke daji zm razit.

Paiitka

Hlavkovy salat pfelijeme omackou az kratce pfed POdavanim, aby sa~t nepo~

vadl, coz nevypada hezky. Medunka

Misy salatu jsou hitem kazdeho qrilovani: salat by mel byt dobfe pripraveny a spravne ochuceny, nekolik hodin odlezeny. Zakladern jsou vetsinou varene brambory, testoviny nebo ryze, a proto je tento salat vyzivnejsi nez salat zeleny,

Take dornact chleb by nemel chybet pfi zadnem grilovani. Vyborny je doma peceny cesnekovy chleb, ktery se plni obltbenymi bylinkami, rnaslern a cesnekern. Zabali se do folie a griluje se pfi rnfrne teplote, Jednotlive krajice chleba se prave tak jako cele chleby daji

v kratkern case ogrilovat dokfupava. Chleb servirujeme pfimo z rostu jako pfilohu nebo jej pornazeme korenenyrn rajcatovyrn nebo syrovyrn krernern a pcdavame jej jako lehci pfedkrm.

II Rajcata omyjeme, odstranfme stopky a rozdelime na osm dflu

~ Cibuli oloupeme a nakrajt!TIe na krouzky.

• Salatove okurky oloupeme, rozpulime. vyjmeme duzinu s jadry a nakrajirne na platky, .. Jarnf cibulky omyjeme a nakrajime na tanka kolecka.

SALATY A PRflOHY Reeky seLsky salat (obr. viz str. 75)

I

• Smichame citronovou sfavu, olej, sul, pepf a dobromysl a vse prormchame s pfipravenou zeleninou.

• OVCl syr nakrajime na kosticky a spolu s olivami jim oblozfrne promichany salat.

Pffprava: 20 minut

tetnt saLtit 5 mozzareLLou

Zeleninu a salat ocistime a omyjeme .

• Paprikove Lusky nakrajime na prouzky, rajcata na ctvrtky, cukety a fenykl pokrajirne na platky, Cervenou cekanku a salat rukolu rozdehme na mens! kousky. Mozzarellu nakrajime na ne pffliS silne platky, Pfipravenou zeleninu vloztme .do mfsy.

Cekarikove puky rozpuhme, zbavfme horkeho kostalu a rczdelime na jednotlive lis-

ty, kteryrni vylozime okraj salatove mfsy.

• Dresink pfipravfme z oleje, octa, soli a pepfe. Ochutnarne jej a pfelijeme na pripraveny salat,

• Salat lehce prormchame a cerstvy hned podavame.

Pffprava: 20 minut

B Tuk

U kcaljkJ

13 9 18 9

4 9 228/959

Po tfebujete:

3 masiia rojcata 1 cibuli

1 malou saiatovou okurku

2 jarnf cibulky

3 PL ciironove sravy

3 PL slunecnicoveho oleje

3 PL olivoveho oleje sui

pepf

dobromysl

1 PL sekane pettzele 100 g cernych oliv 150 g ovciho syra

B Tuk U kcaljkJ

10 9 34 9 12 9 408/1714

Tip

Recky selsky solat podavejie s chlebem s moslem nebo s ierstvou bagetou.

Po tfebujete:

1 ilutou papriku

2 rajcata (po 100 g) 1 malou cuketu

2 male hlizy fenyklu

100 g cervene cekanky (radicchio)

50 g rukoly (druh listoveho salatu)

2 male cekankove puky 250 g mozzarelly

2 PL olivoveho oleje

2 PL biieho vinneho octa sui

pepf

..

I

SALATY A PRiLOHY Cesnekovy chLeb

Potfebujete: 1 bagetu

2 PL mosla

1 CL sekane petriele 2 strouiky cesneku sui

brly pep!

Rajcatovy saLtit

Potfebujete: 600 g rajcat 1/2 SV paZitky

1/2 solku kukuticnvch zrn (natoienyd: v natevu)

1 malou cibuli

1 strouzek cesneku

150 g zakysane smetany 100 ml mleka

2 PL citronove stavy sui

brly pep!

Pi'lprava: 30 minut

B Tuk U kcal/kJ

4 9 8 9 10 9 128/534

Tip

Obdoon« muiete piipravit i okurkovy sal6t. Pl6tky okutek by nemely byt pfllis tenke.

_1:+

• Bagetu po deice rozkrojime.

• Maslo, petrzel a lisovany cesnek pomocf vidlicky dobre spojime, ochutime soli a peprem.

• Vnitrek bagety potrerne cesnekovyrn maslern. Bagetu za-

• Rajcata omyjeme, odstranime stopky a rozdelirne na 8 dilku,

• Pazitku omyjeme a nasekame na kratke rulicky,

• V mise lehce prorntcharne kukuricna zrna, osminky rajcat a pazitku.

• Oloupanou cibuli jernne na-

balime do alobalu a peceme v troube nebo na grilu.

Pi'lprava: 15 minut

B Tuk U

kcal/kl

6 9 7 9 40 9

254/1063

krajirne a oloupany cesnek prolisujeme.

• Zakysanou smetanu 5 rnlekem srrricharne do krernova a pfidame cibuli, cesnek, citronovou stavu, sul a pep!'. Hotovy dresink rozdelime na salat. • Salat podavame dobre odlezeny.

• Mleko ohrejerne a necharne v nern rozpustit rnaslo.

Mouku prosijeme do mfsy a uprostred udelarne dulek, Do dulkudarne vlaznou srnes mleka 5 rozpustenyrn rnaslem. prtDame rozdrobene kvasniee, eukr a sul,

• Vypraeujeme testa a pnkry-

~e je necharne kynout na tepm rniste asi 1 hodinu.

Na vnadivku nastrouhame emental a V mixeru rozrmchae brie, ovci syra nivu. PriDame jedno vejee. Vse umixu[erne do hladkeho krernu Ia uloztme v ehladu.

P.ffprava: 2 hodinv

SALATY A pRiLOHY I Domac! chleb s ntidivkou ttyf syru

• Vykynute testa dukladne propraeujeme a vyvalfme do ctverce 0 strane cea 40 em. Syrovy krern namazeme na ctverec testa a rohy slozime "do psarncka" - viz obr. na strane 79.

• Chleb potreme vodou a posypeme slunecnicovymi semfnky, ktera lehee vtlacime do testa. Chleb poloztrne na pleeh vylozeny pecicirn papfrem a vloztme vdo chladne trouby.

• Pecerne pf 175 °Cjednu hodinu. Mfrne zchladly chleb krajfrne a podavarne.

Po tfebujete: 1/4 I mleka 60 g mtisla 500 g mouky

1 kostku kvasnic (42 g) 1 PL cukru

1 PL soli

150 g ementaiu

125 g syru brie (nebo hermelinu)

200 g ovciiio syra 150 g nivy

1 vajick»

2 PL vyloupcnych slunecnicovych semfnek

B Tuk U kcaljkJ

16 9 18 9 33 9 363/1519

Tip

Mate-Ii malo casu, mutete testa piipravit i ze susenych kvasnic. Jeste rychleji to jde 5 prdskem do peciva. Domaci chleb take muieme posypat sezamem nebo louponymi dynovymi semfnky.

I

SALATY A PR'LOHY

Mfchany satat s vajecnym dresinkem

Po ttebujete:

3 vejce uvaiena natvrdo 2 ietvene papriky

1/2 lisioveho salatu

1/2 hlavicky kadeiaveho salatu

1/2 iluieho melounu 200 g iampionu

2 PL olivoveho oleje

2 CL koienici smesi na solat

1 CL siadke hoiiice

6 PL iepkoveho oleje

3 PL octa balzamico, bileho

1/4 CL salatovych byltnek

sul

• Vajtcka oloupeme, rozpuhme, zloutek lzfef vyjmeme a bflek jernne nakrajime.

• Papriky rozpuhrne, zbavfme jader, omyjeme a nakrajfrne na prouzky,

• Salaty ocisttme, dobre omyjeme a osusirne a natrharne na mensi kousky.

• Zluty meloun rozpuhme. vyjmeme jadra. duzinu vykrajujeme tvarovacf lzickou na kulicky,

• Zampiony ocistime. oloupeme, rozpuhme. opecerne na rozehtatern oleji a okorentme koremct srnest.

pepf

1 CL iesnekovych krutoru: Tip

Ocet balzamico mtiieme nahradit malinovym octem.

M:1eH

• Na dresink srmcharne vajecny zloutek. hotcici. repkovy olej, oeet balzamieo a cerstve salatove byli n ky, osolime. oehutfme peptem.

• Salat podavarne 5 melounovyrni kulickarni. zarnpiony, prouzky papriky a nakrajenym bflkem. Pokapeme pripravenyrn dresinkem a ozdobfme cesnekovyrni krutony.

• Salat muzeme podavat 5 pulkarni natvrdo uvarenych vajicek.

Pffprava: 35 minut

B Tuk

U kcaljkJ

79 249

69 271/1139

SALATY A pRfLOHY I Zeieninovy pfedkrm 5 kofenenym dresinkem

Cukety a lilky ocistrme. omyjeme a nakrajime na 1/2 cm silne platky, Na panvi opecerne v oleji platky zeleniny dozlatova. Pecerne pri stfednf teplote po obou stranacho Lehce osolfme a poloztme na mfsu.

Papriky omyjeme, zbavfme iader, rozctvrtime a opeceme na panvi. az slupka zcerna (!). Papriky vyjmeme z panve a pomocfpapfrove uterky loupneme docerna opecene lupky. Necharne trochu zchladnouta pete papriky nakrajirne na prouzky a srmchae 5 lilky a cuketou .

• Mandle opecerne na oleji do zlatozluta. Orestovane mandle

vyndarne a necharne zchladnout.

• Strouzek cesneku oloupeme, ocisttrne a prolisujeme. Chilli papricku jernne nakrajime a rozrmcharne ve smesi cesneku, 1 PL citro nove 5Tavy a 30 ml vyvaru. Do smesi pridame zakysanou smetanu, do ktere jsme zamfchali ornyte a nadrobno nakrajene rajske jablicko a nasekanou bazalku. • Dresinkem ptelijerne operenou zeleninu a ozdobfme ji ornytymi lfstky bazalky.

• Tento predkrm je velmi chutny take jako pnloha nebo jej podavarne 5 krupavou bagetou.

Prfprava: 30 minut

Potiebujete: 2 cukety

2 male lilky sill

1 cetvenou a 1 ilutou papriku

1 PL olivoveho oleje

20 dkg krtijenych mondli 1 strouzek cesneku

1 cervenou chilli pepticku

1-2 PL citronove sfdvy 30 ml zeieninoveho vyvaru 1/2 kalisku zakysane smetany

1 rajce

nekoli): lfstkil bazalky

B Tuk U kcaljkJ

7 9 10 9 10 9 159/668

I

SALATY A PRiLOHY Plneny chleb no grilu

Potfebujete:

1 maly bochnicek chleba 300 g zmekleho masla bylinkovou kotenici smes nebo smes cersivych bylinek

1 PL rajcatoveho protlaku

125 g mozzarelly 100 g ovaho syra 2 rajcata

1 malou soiatovou okurku

1 cibuli

1 iedovv soiat

Pffprava: 45 minut

B Tuk U kcaljkJ

25 9 71 9 73 9 1049/4410

Tip

Chleba je. take moine zapect v troube.

• Bochmcek chleba rozdelime na 6 "dortovych dtlku" a podelne rozkrojfme tak, aby vznikla kapsa.

• Maslo rozdelime na polovinu. Jeden dil smicharne s kofenfcf bylin kovou - smesi (nebo srnest cerstvych nasekanych bylinek) a do druheho vrmchame rajcatovy protlak.

• Mozzarellu necharne okapat a over syr nakrajirne na kousky. Rajcata omyjeme a odstranfme stopky. Salatove okurky oloupeme. Rajcata

a okurky nakrajime na platky, Cibuli oloupeme a nakrajime na tenka kolecka. Salat ocisttme, dobfe omyjeme studenou vodou a nakrajfrne na prouzky, • Polovinu dilku chleba narnazerne rnaslern ochucenyrn bylinkovou srnest. zbyle chleby maslern s rajcatovyrn protlakem. Chleba naplnfme rnozzarellou, ovcfrn syrem, platky rajcat, cibule a okurek.

• Dilky chleba pecerne kratce na rozpalenern rostu a hned podavarne.

• Cekankove puky ocistrrne. opereme, odstranfme ovadle lfstky a zahnedle mfsto, kde byl puk odnznut od korene. Vykrojfme kostalek. ktery je pffliS horky. Listy otrharne a pricne nakrajfrne na tenke prouzky, Syr nakrajfrne na kosticky.

• Smichame hotcici. olej, bfly vinny ocet, sul a pepr,

SALATY A PRfLOHY I Cekankove puky s ofechy

• Vsechny pffsady dukladne prormchame s lfstky cekanky a posypeme nasekanymi viasskymi orechy,

Prfprava: 15 minut

B Tuk

U kcaljkJ

Potfebujete:

'500 g cekankovyeh puku 120 g tvrdeho syra (goudy, eidamu, madelandu) 1 PL stiedne ostre hoiiice olivovy nebo rostlinny olej

bfly vinny oeet suI, pepi

4 PL nasekanych vlaiskych otechc

Chfestovy satat s vlasskymi ofechy a rajcaty

• Nakladany chrest vyjmeme ~e sklenice, necharne okapat a nakrajime na kousky. Cerstvy chrest omyjeme, oloupeme a odkrojfme dtevnate konce. Osolenou vodu uvedeme do varu. pndame 10 9 rnasla a cerstvy chtest vaffme asi 20 minut. Po uvarent chrest narajfrne na kousky.

~ Hlavkovy salat ocisttrne, omyjeme a natrhame na kou-

,sky. "'

• Rajcata omyjeme, rozpulime

11 9 20 9

5 9 251/1051

a odstranfme jadra. Duzinu se slupkou nakrajime na male kousky.

• Jadra vlasskych creche nahrubo nasekarne.

• Na salatovou ornacku srmchame citronovou stavu s olivovyrn olejem, self a pepiern. Pridame kousky raj cat a orechu,

• Mfsu vylozirne listy hlavkoveho salatu, na ne klademe chrest a vse polijeme salatoYOU omackou.

Potfebujete:

2 sklenice nakuidaneho bileho ehfestu (po 580 ml) nebo 600 g cerstveho bfMho chiestu

suI

1/2 hlavkoveho salatu 2 rajcata

2 PL jader vlasskyeh oteehU

2 PL citronove sf6vy 4 PL olivoveho oleje pepf

Prfprava s nakladanyrn chrestem: 10 minut

Pnprava s cerstvyrn

chfestern: 40 minut

B Tuk U kcaljkJ

3 9 12 9 7 9 173/727

Tip

Do salatu lze - pro zmenu - vmfchat nakrajenou mozzarellu.

SALATY A PRfLOHY Bramborovy salat s klicky

Potfebujete:

1 kg bramboru (Iojovitych, ktere se nerozvafujf)

4 vajicka

1/2 zeleninoveho vyvaru 3 PL byiinkoveho octa suI

cerny pepf

1 SV jarnf cibulky 1 SV tedkvicek

50 9 klfcku (alfa-alfa)

3 PL slunecnicovych semfnek

300 9 zokysane smetany 2 PL ciiro nove Sf6vy

2 PL stiedne ostre hoiiice nekoli]: listu salatu

B Tuk

U kcaljkJ

19 9 18 9

53 9 480/2010

• Brambory omyjeme a vafime v osolene vode 25 minut. Vajicka uvafime natvrdo - asi 8 minut. Oboji necharne vychladnout, oloupeme a uloztme v chladu. Brambory nakrajime na platky,

• Svafime zeleninovy vyvar 5 octem, okofenime a pfelijeme jim brambory. Necharne odlezet asi 30 mi nut.

• Jarni cibulky a redkvicky ocisttrne. omyjeme, nakrajime na male kousky. Klicky oplach-

Pfiprava: 40 minut Marinovani: 30 minut

neme pod tekouci studenou vodou.

• Orestujeme slunecnicova seminka. Srmcharne zakysanou smetanu, citronovou sfavu a hoicici. Ochutime soli a pepfem.

• Nakrajenou cibulku, fedkvicky a klicky prormchame 5 brambory a vse polijeme srnetanovyrn dresinkem.

• Podavarne na listech hlavkoveho salatu, ozdobene pulkami vajicek a posypane slunecnicovymi semin kyo

Kofeneny bramborovy soiat

Potfebujete:

500 9 bramboru, 1 cibuli 1 kyselejsf jablko

2 kysele okurky

2 PL zeleninoveho vyvatu (instantnibo)

4 PL octa

cerstve mlety pepf 1 vajiiko

2 CL ostre hoiiice

4 PL sluneinicoveho oleje

1 maly hl6vkovy sal6t 1 PL sekane patitky nekolik snftek petrzele

B Tuk U kcaljkJ

3 9 13 9 23 9 234/980

• Ornyte brambory uvafime ve slupce v osolene vode. Pak je oloupeme a nakrajime na 0,5 cm silne platky,

• Oloupanou cibuli rozpulirne a nakrajtrne na kolecka, Jablko omyjeme, oloupeme a rozpulime, vyjmeme jadfinec a jablko rozdelirne na 8 dtlku. kysele okurky nakrajfrne na platky,

• V mise smichame brambory, cibuli, jablko a kyselou okurku.

• Ve 100 ml vody pfipravime instantni zeleninovy vyvar, pridame 2 PL octa a pfelijeme na pripraveny salat, Podle chuti okofenime soli a pepfem. Necharne odlezet v chladu.

• Vajicka uvafime natvrdo, oloupeme a rozpuhme. Pomoci vidlicky rozmackarne zloutek 5 PL octa, hofCici a olejem a okofenime pepfem.

• Salat pfelijeme dresinkem a necharne 1 hodinu odpoCivat.

• Misu vylozime listy ocisteneho. ornyteho a na kousky natrhaneho hlavkoveho salatu a na nern pak podavarne bramborovy salat.

• Vajecny bilek nakrajirne na kousky a spolu 5 pazitkou jim salat ozdobime.

Pfiprava: 40 minut Marinovanf: 1 hodina

SALATY A PRiLOHY I Citrusovy satat s kousky mandLi

• Citrusove ovoce oloupeme, odstranime bilou slupku a nakrajirne na pficne platky, Platky ovoce poloztme na pioche salatove misky.

• Oloupanou cibuli nakrajime na slabe krouzky a poklademe na ovocne platky.

• Na sladkokysely dresink srmchame ovocnou SIavu,

B Tuk

U kcaljkJ

2 9 5 9

23 9 164/689

olej, cukr a sul a dresinkem pfelijeme pripravene citrusy. • Ozdobime orestovanyrni sekanyrni mandlemi a prikrvte necharne odlezet asi 15 minut pfi pokojove teplote,

• Citrusovy salat po davarne ozdobeny cerstvyrni listky koriandru.

Po tfebujete: 1 grapefruit 1 citron

2 pomeranie

1 cervenou cibuli

100 ml pomerancove 5rovy

1 PL slunetnicoveho oleje

1 PL cukru sui

35 g sekanych mandii, opraienych dozlatova lfstky koriandru na ozdobu

Pfiprava: 20 minut Marinovanf: 15 minut

I

SALATY A PRiLOHY Opeceny chLeb

Potiebujete: 150 g mosla

2 strouiky iesneku pepf

sui

500 g rajcat 1 SV bazalky

2 PL bvlinkoveho octa 1 CL hoiiice

1 CL cukru

8 krajfcku bileho chleba bazalku no ozdobenf

B Tuk U kcaljkJ

3 9 17 9 18 9 237/992

• MasLo umtcharne do peny, Oloupany cesnek proLisujeme. Do masla vrnicharne prolisovany cesnek, pepr a sill. MasLoyOU pornazanku necharne v chLadu nejmene 4 hodiny odlezet,

• Rajcata omyjeme, rozctvrtime a nakrajirne. BazaLku opereme, osustrne a nasekarne.

• Srnichame ocet, hofcici, bazalku, cukr, pepf a sul a tuto srnes necharne spoLu s nakrajenyrni rajcaty odlezet asi 1 hodinu.

ByUnkovQ bageta 5 paprikou

Potiebujete:

1 bogetu (250 g)

150 g bylinkoveho tvarohu (hotovy vyrobek)

1/4 zelene a 1/4 ztut« papriky

Pffprava: 15 minut

Bruskety

Potfebujete:

4 krajfce selskeho chleba 6 PL olivoveho oleje

1 SV bazalky

3 strouiky cesneku 500 g rajcat

sui

cerstve mlety cerny pepf

Pffprava: 15 minut

• Troubu rozehfejeme na 200°C. Bagetu pffcne rozpultme a pulky pcdelne rozkrojfme. Pak housky nekolik minut rozpekame v predehrate troube, • Paprikove Lusky omyjeme, zbavfme jader a nakrajime na tenke prouzky,

• Chleb opecerne po obou stranach na panvi na 2 PL oLeje.

• BazaLku omyjeme, osusime a nahrubo nasekarne. Strouzky cesneku oLoupeme a jernne nakrajime. Rajcata kratce blansfrujerne, oLoupeme a zbavfme stopek.

• Na zbyvajictm olivovem oLeji kratce podusfme cesnek

• Krajfcky chLeba z obou stran slabe potreme cesnekovym maslern a grilujeme z kazde strany 2 minuty.

• ChLeba oblozime kousky rajcat, potreme zbylyrn cesnekovyrn rnaslern a necharne jeste kratce zapect. dokud se cesnekove maslonerozpustf.

• Oblozene chLeby zdobfme Lfstky bazaLky. ..

Pffprava: 35 rninut. Marinovani: 1 hodina ChLazenf: 4 hodiny

• Kousky baget vyndarne z trouby, potrerne bylinkovym tvarohem a ozdobfme zlutyrm a zelenyrni paprikovyrm prouzkyo Ihned pcdavame.

B Tuk U kcaljkJ

9 9 3 9 33 9 193/81

a rajcata, osoLfme a opepffme. BazaLku srmcharne s rajcaty a srnes narnazerne na krajfce chLeba.

B Tuk

U kcaljkJ

3 9 11 9

12 9 156/656

I

OVQCE A DEZERTY

Skvele sladkosti nakonec

Co by to bylo za vecer 5 qrtlovanim bez lahodneho dezertu jako zlateho hrebu pred rozloucenim? Kdyz svetlo doutnajicfho ohne pomalu dohastna. muzerne nasirn hosturn nabidnout lakave voriave grilovane ovoce nebo jine lahudky,

Sladkosti vzdycky prtpravujeme na hlintkove f6lii, zvlast kdyz jsme predttm pekli na grilu ryby nebo maSO.

krasnou barvu oloupaneho ovoce zachovarne. kdyz je pokapeme citronovou sIaYOU. Pokud bychom zapomneli. oloupane ovoce se zabarvf lehce dohneda,

Ke qrilovam jsou zvlast vhodne platky ananasu, jablka cela nebo pulena. date meruriky, papaja. banany, rozpulene a se slupkou, hrusky, jahody, ffky, manga

Tip

Ovoce nechame na grilu do doby, net zacne ovocny cukr karamelizovat.

a broskve, ale take susene ovoce.

Obzvlast vonave a aromaticke bude ovoce nalozene v medu ci sirupu nebo v silnern vonavern alkoholu.

Muzeme take ovoce vypeckovat nebo odstranit jadrinec a ovoce naplnit srnest cukru, skorlce a mletych orechu. Jednotlive plody zabalfme do hlinikove f6lie a polozime na ne pfflis rozpaleny grit. Tuto lahudku pak rnuzerne podavat 5 vanilkovou zmrzlinou - a jiste narn nikdo neda kosern. Velmi dekorativne pusobi ovocne spizy sestavene

Flambovany ovocny satat

Potiebujete:

1 moly cukrovy meloun 200 g malych jahod 200 g visni

2 kiwi

70 g masla

50 g hnedeho cukru

2 PL pomerancove sf6vy 2 PL citronove sf6vy 100 ml pomerancoveho likeru

B Tuk U kcaljkJ

2 9 15 9 45 9 373/1568

1:1:+

• Meloun rozpulime. vyjmeme jaderka a pomocf kulate tvarovacf lzicky vybereme duzinu. Jahody a visne oplachnerne. u jahod odstranfme stopky a kalisky, visne vypeekujeme. Kiwi oloupeme a nakrajime na platky,

• Na panvi rozehrejerne 40 9 masla. na nern ovoee kratce pormchame a panev odstavfme na teple mfsto.

• Zbyvajicf rnaslo rozpustfme, pfisypeme eukr a za staleho rnichant necharne rozpustit.

z ruznych kousku ovoee. Pred podavanirn doporucujeme ovocne sp izy lehee okofenit skorict. htebtckern. kardamomem nebo vanilkou - to podle chuti. Ke grilovarn je vhodne jen zrale ovoee; pouze tehdy si dokonale vychutnate jeho chut a vuni.

Nejen qrilovane, ale i cerstye ovoee vhodne ukoncf nase vydarene vecerrn grilovam. Proto v tete kapitole najdete i jine letnf dezerty, ktere nas zlakajf k hifsnernu rnlsam.

Prldarne eitronovou a pomerancovou stavu a vsechno pfi vysoke teplote kratce povartme. Ovoee a povafenou stavu rozdelime na misky.

• Na flambovarn si pfipravime velkou kovovou Wei, na niz nalijeme pornerancovy liker, Wei mime zahrejeme. liker zapalfrne a hoffef pornerancovy liker nalijeme na ovoee.

Pffprava: 30 minut

• Jahody oplachneme. zbavime stopek a kalfsku a rozpuhme. Pulky jahod vlozirne do 4 ohnivzdornych misek (0 prurneru asi 14 em).

• Do slehacf mfsy dame zrnekle maslo, cukr, kukuricny skrob, vanilkovy eukr, brandy, slehacku a vajecne zloutky, Srnes sleharne v horke lazni do husteho krernu,

OVQCE A DEZERTY I Grattnovane jahody

• Krern rozdeltrne na jahody a v troube ptedehrate na 225°C asi 10 minut zapekame do zlatova.

• Misky vyndarne z trouby, necharne mfrne zehladit a poeukrujeme praskovyrn eukrem. Ozdobfme medunkovymi lfstky a podavarne.

• Jablka omyjeme, clouperne a vykrajovacern odstranfme

[adrince. .

I• Rozinky pokapeme rumem

la necharne 15 minut odlezet. • Jablka polozime na velke kusy hlimkove f6lie a naplnfme je rumovyrni rozinkami

nakonee mandlovymi lupinkyo F6lie pevne uzavfeme a po

Iiramisu (pro 4-6 osob)

• Cukratske piskoty kratce narnacfrne do studene kavy a cast jieh polozime na dno lVyssf formy.

• Masearpone, likery a zloutky urntchame do hladkeho kremu.

• Bilky usleharne do pevneho snehu a vrnicharne do krernu,

• Krern stndave s piSkoty

Po tfebujete: 600 g jahod 30 g m6sla 20 g cukru

1 rovnou PL kukuiicneho skrobu

1 sace« vanilkoveho cukru 4 PL brandy

125 g slehacky, 4 iloutky

1 PL praskoveho cukru nekolik Iistkt'J meduflky

Pffprava: 20 minut

B Tuk U kcaljkJ

5 9 23 9 20 9 349/1459

Pecenci jablka 5 jemnou ntidivkou

strane nekolikrat prbpfehneme.

• Jablka grilujeme na velmi rnfrnern zaru asi 10-15 minut (zalez! na velikosti jablek). Pecena jablka vyndame jeste horka z f6lie a podavarne.

Pffprava: 40 minut

vrstvfme do pripravene formy; poslednf vrstvou bude krern. • Posypeme strouhanou cokeladou a ulozfrne do ehladu.

Pffprava: 40 minut

B Tuk

U kcaljkJ

14 9 55 9

59 9 792/3327

Po tfebujete:

4 zralc, ne pfilis mekk6 jablka, 100 g sirou neotettenyd: rozinek

1 PL rumu

4 PL mandli, nastrouhanych na tenke lupinky

B Tuk U kcaljkJ

3 9 6 9 39 9 233/985

Potfebujete:

1 baticek cukrtiiskych piSkott'J

1 velky s61ek silne k6vy (neslozene)

500 g mascarpone (meieme nahradit tucnym tvarohem)

4 vajfcka

2 PL vojecneho liketu 2 PL italskeho likeru 4 PL cukru strouhanou cokoladu

I

OVQCE A DEZERTY

Svestkovy sorbet s kapkou aperitivu

• Svestky, eukr a eitronovou SIavu umixujeme. VznikLou kasi propasfrujeme sftem a vrmcharne do nf svestkovou sIavu a svestkovy aperitiv .

• Pfipravenou srnes dame do nerez mfsy, kte- a znovu mrazfme. Prornfchanf rou ulozime do mrazicf- opakujeme nekolikrat az do ho boxu. Jakmile se na stavu, kdy je svestkovy sorbet okraji mfsy vytvofi 1 em uplne tuhy, zmrazeny,

siroky ledovy venec (po • Sorbet vykrajujeme do ma- 1-2 hodinach), srnes Lyeh kulicek. kteryrni pLnfme

prornichame metLou dezertnf pohary.

Potiebujete:

350 g svestek (kompotovonych)

150 g cukru

2 PL cerstve vylisovane citronove Sfdvy

1 espreso (Piccolo)

200 ml sravy ze svestkoveho kompotu

1/8 I svestkoveho apetitivu

Pffprava: 30 minut

B Tuk U kcal/kJ

1 9 1 9 63 9 304/1277

• Kazdou porci rnuzerne ozdobit jednou svestkou.

• Ananasove platky vyndarne ze skLeniee a necharne okapat. Platky Lehee potfeme aLejem a okorentrne peprern.

• Platky grilujeme po kazde strane 1 minutu pf stfednf teplote,

• Platky kLademe na taLffky

Grilovane ananasove platky

Potiebujete:

4 pldtky ananasu (cerstvebo nebo z kompotu) 1 CL olivoveho oleje

1 CL bileho pepfe

B Tuk U kcal/kJ

o 9 4 9 3 9 47/197

iiI'.

a zdabfme kopecky uslehane smetany.

Pffprava: 10 minut

• Banany oLoupeme a nakra[Irne' na platky 0 sifi 2 ern, Ananasove platky rozdehrne na osminy a okapane broskve na ctvrtiny, Pomerance oLoupeme a rozdehrne na dilky. Ja-

Lko omyjeme, rozpulime. vykroj:fme jadtinec a jabLko nakrajime na kousky.

Pi'iprava: 20 minut

OVQCE A DEZERTY Ftarabovane ovocne spfzy

I

• Pfipravene ovoce stridave navlekarne na jehLy, lehce ' opepfime a na rozpalenern griLu za casteho obraceni peceme asi 5 minut.

• Nakonec ovoce pocukrujeme a fLambujeme rumem.

B Tuk

U kcaljkJ

3 gig

48 9 220/924

Potfebujete:

2 zeiene bandny 2 pl6tky ananasu

8 pole« broskvf (kompotovanych)

3 pomerance

1 tvrdsf jablko

cerstve mlety bfly pepf cukr

4 c/ rumu

Osveiujfcf pohcir (pro 4-6 osob)

• Ovoce omyjeme a z hroznu otrharne bobuLe. Pfipravime 4 az 6 sklenenych poharu, Pistacie jernne nasekarne a pripravime si je na plochy tahr.

• Cokoladu rozpustime v horke vodni lazrri a odlozfrne na predehtaty plochy taltt, Okraje poharu jeden po druhern namactrne do tekute cokolady.

• Cokoladove okraje poharu vtlacirne do nasekanych pistacii. Zacne-Ii narn cokolada tuhnout. talif pfistavime nad vrouci vodu. Ozdobene okraje necharne dobre zatuhnout.

• Pohary pLnime stndave vrstYOU ovoce a vrstvou jogurtu a pritom dbarne na to, abychom neporusili pistaciove okraje poharu.

• Cast poharu zacneme pLnit jogurtem a druhou cast ovocem. V kazdern poharu vsak nakonec budou 1 vrstva boruvek, 1 vrstva hroznovych bo-

Poiiebujete: 250 g borave«

250 g zeleneho hroznoveho vfna

50 g pistacii

50 g bile cokolMy 400 g jogurtu

4-6 maiych piskotu

Pi'iprava: 20 mi nut

B Tuk U kcaljkJ

7 9 21 9 40 9 382/1602

buh a 2 vrstvy jogurtu. • Pohary nakonec ozdobime piskotkern.

I

OVQCE A DEZERTY

. Tvarohovy dezert 5 broznovym vinem

Potfebujete: 100 g tvarohu 200 g slehacky

1 PL citronove sravy 2 cl maraschina

2 PL cukru

1 balfcek vanilkoveho cukru

2 hrusky

100 g hroznoveho vfna nekolik lfskovych ofisktJ

PFiprava: 30 minut

B Tuk U kcaljkJ

3 9 24 9 27 9 340/1428

• Tvaroh 5 3 PL slehacky, citronovou sfavou a maraschinem umicharne do krernu,

• Zbyvajict slehacku uslehame dotuha, osladime a vrnichame do tvarohoveho krernu. Ochutfme vanilkovym cukrem. • Oloupeme jednu hrusku, rozdelirne na 4 dfly, odstranime jadrinec a nakrajirne na male

kousky, druhou hrusku nakrajime na drobne spaliky a hskove oi'fSky na ten ke listky.

• Kousky hrusek opatrne vrnicharne do tvarohoveho kremu, ktery rozdelime do 4 dezertnich poharu.

• Pohary ozdobime spalicky hrusek, bobulemi hroznoveho vina a liskovyrni offsky,

Jahodovy pohor 5 psenicnymi klicky

Potfebujete:

4 PL psenicnych klfcktJ

4 kalfSky jahodoveho jogurtu

200 g jahod

Pi'fprava: 10 minut

-tI

• 3 PL psenicnych klicku srntcharne 5 jahodovymi jogurty. Srnesf naplnime 4 sklenene pohary. Jahody omyjeme, zbavime stopek a kalgku a rozpulime. Joqurtove pohary ozdobime kousky jahod a posypeme psenicnyrni khcky,

• Jahodove pohary se podavaji vychlazene,

B Tuk

U kcaljkJ

3 gig

10 9 58i247

OVQCE A DEZERTY Pomerancovy smetanovy krem (obr. viz str. 87)

I

• Podle navodu namoCfme 6 platka zelatiny. Stavu ze 2 pornerancu smicharne s pomerancovym likerern.

• Vyjmeme 2 platky zelatiny, ktere vymackame a prormchame s pornerancovou stavou a na mimem plameni necharne rozpustit. Pripravirne si 4 forrnicky (0 obsahu 150 rnl). ktere vyplachnerne studenou vodou a naplnfme stavou. Forrnicky ulozime do ehladu.

• Vanilkovy lusk podelne rozffzneme, "drefi" vybereme a spolu s eukrem a slehackou uvedeme do varu. Smes povarfme asi 5 minut na mirnern ohni a po odstavenf do nf rozimcharne cerstvy sYr.

• Zbyvajfci narnocene platky

zelatiny vyrnackarne. necharne je rozpustit v teplern syrovern krernu a pak zehladnout.

• Zchladly, ale jeste tekuty krern pfelijerne na pornerancovy rosol a necharne ztuhnout. • Zbyvajicf porneranc nakrajime na platky. Jahody oplachneme, zbavfme stopek a kalisku a nakrajime na kousky.

• Naplnene forrnicky kratce vlozime do horke vody, aby se daly dobre vyklopit. Ztuhly krern vyklopfme na dezertnf mfsu a povreh ozdobfme pornerancovyrm zelatinovymi tvary z forrnicek. Mfsu oblozime pomerancovymi platky a kousky jahod. Zdobenf dokonCfme matovymi lfstky a strouhanou cokoladou.

Potfebujete:

6 pldtku bile tela tiny 3 pomerance

2 PL pomerancoveho Iikeru

1 vonitkovy lusk 400 g slehacky 2 PL cukru

1 balicek terstveho syra (ierve, iuiiny)

200 g jahod

nekod]: mtiiovych listku bilou a tmavou strouhanou iokouidu

Pffprava: 30 minut Chlazenf: 3 hodiny

B Tuk U kcaljkJ

13 9 38 9 17 9 475/1989

Mascarponovy krem 5 drobnym ovocem (pro 4-6 osob)

• Masearpone s eukrem, vanilkovym eukrem, zele a staN'OU z cerveneho rybfzu usleharne do" hladkeho krernu. Rybfz, mali ny, jahody a boruvky omyjeme a osusime. Jaho-

riprava: 20 minut

dy nakrajime na kousky. Odebereme 1/3 ovoee a zbytek vmichame do krernu. kteryrn naplnfme pohary, Zbylou ttetinou a rnatovymi lfstky krern ozdobfme.

B Tuk

U kcaljkJ

3 9 34 9

12 9 378/1586

Zmrzlinovy dezert 5 jahodovou omaikou

• Jahody oplachnerne a zbavfme stopek a kalfsku, 2 jahody nakrajirne na kousky, ostatnf jahody rozrnackame se 2 PL vody a eukru. Ffky omyjeme. • Na 4 dezertnf talfiky vykro-

jfme po 2 porefch cokoladove a oiechove zmrzliny.

• Zmrzlinu polijeme jahodoYOU ornackou a ozdobfme ffky.

Prfprava: 20 minut

Potfebujete:

500 g mascarpone 2 PL cukru

1 CL vanilkoveho cukru po 125 g malin, jahod, ietv. rybizu a boravek

2 PL tele z iemeho rybizu 4 cI sfdvy z cerneho rybizu

nekoiik mtiiovych listku

Potfebujete: 100 g jahod

1 PL cukru, 4 fiky

500 ml cokoladove

zmrzliny

500 ml orechove zmrzliny

B Tuk U kcaljkJ

4 9 18 9 29 9 229/1024

I

OVOCE A DEZERTY

Meloun 5 ricottovym kremem

Potfebujete:

2 rneLouny (se ilutou a oranzovou duzinou, asi po 1 kg)

5-6 PL rnedu

1 PL btieho vinneho octa 1 PL oLeje z dynovych sernfnek

stavu a kuru z 1 limetky. chern icky neosetiene

1 PL matovych Lfstku 250 g jahod

250 g rico tty

dfen z 1 vonilkoveho lusku

nekoii« kapek limetkove sf6vy

Pfiprava: 35 minut

B Tuk U kcaljkJ

12 9 23 9 83 9 584/2455

• Melouny rozkrojime, vybereme jaderka a dfen vykrajujeme specialnt lzickou do tvaru kulicek.

• Asi 100 9 ovocne drene srmchame 5 2-3 PL medu, octem, olejem, limetkovou stavou a kurou a 5 rnatovymi listky a vyrnfcharne do hladkeho pyre.

• Melounove pyre srntcharne 5 melounovymi kulickarni a pu-

lenymi jahodami a srnest naplnime 2 vydlabane pulky melounu .

• Ricottu smichame se zbytkem medu a 5 vanilkovou a ovocnou dfeni ochucenou limetkovou stavou. Ricottovy krern muzerne ozdobit oprazenyrn strouhanyrn kokosem, rnatovyrni listky a kousky jahod.

REJSTRil< . I
Aioli 18 Grilovanf sledi s pikantnf Mexicke qrilovane brambory 74
Ananasova ornacka s rumem 14 nadivkou 61 Mexicke kukuficne spfzy 65
B~amborovy salat s klicky 84 Grilovany losos Mfchany salat s vajecnyrn
Brambory balene do f6lie s cesnekovyrn rnaslern 55 dresinkem 80
s dipem 73 Hack-sate s dipem 50 Mlete jehneci na sptzu se
Bruskety 86 Halibut s pravyrni hfiby salatern z cerveneho zeh 43
Bylinkova bageta s paprikou 86 peceny ve f6lii 62 Mlete maso na spizu 47
Bylinkova marinade 18 Hamburger 44 Ornacka ze zeleneho pepfe 14
Bylinkova ornacka 14 Hofcicove maslo 20 Opeceny chleb 86
Bylinkova ornacka s tvarohem 16 Horcicovv krern 13 Orientalni marinada 20
Byli n kove rnaslo 17 CHfestovy salat s vlasskyrni Orientalnt ornacka
Cibulove spfzy 48 ofechy a rajcaty 83 z burskymi offSky 20
Citro nove sardinky 55 Jernny zrnrzhnovy dezert Ostre a vonave 48
Citrusovy salat s mandlemi 85 s jahodovou ornackou 92 Osvezujtci pohar 91
Curnberlandska ornacka 17 Kaparova ornacka 15 Patero korern 22
Cekankove puky s ofechy 83 Kapr qrilovany v celku 60 Pazitkova ornacka 19
Cesnekove maslo 13 Kari krern 19 Pecena jablka s jemnou
Cesnekove sardinky 62 Kari rnajoneza 18 nadivkou 89
Cesnekovy chleb 78 Kari rnaslo 20 Pestre kalama rove spfzy 54
Cevapcici z jehneciho masa 46 Klasicke qrilovane kuie 38 Pestry grilovacf sptz 27
Dornact chleb s nadivkou Koktejlova ornacka 18 Pestry rybf gril 57
ctyf syru 79 Kofeneny brarnborovy salat 84 Pikantnf citronova ornacka 14
Drubezf potesern 35 Kotlety a la terijaki 33 Pikantnf pstruzi ve f6lii 60
Drubezt spfz na salve]: 34 Kotlety na provensalskern Pikantnf valecky z mleteho
Exoticky drubez! spiz 35 korern 40 masa 45
Harnbovane ovocne spfzy 91 Krernovity rukolovy dip 13 Platky lilku s cesnekern 69
Hambovany ovocny salat 88 Krutf kousky s dipem Plnene bagetky 44
Garam Masala 22 z makadarnovych orechu 38 Plnene telecf parky s kfenem 49
Garnati na grilu 57 Krutf spiz s hofCicnym dipem 33 Plneny chleb s maslern
Gratinovane jahody 89 Kfenova majoneza 18 na grilu 82
Grilovana plnena zelenina 72 Kfupava cesnekova kutatka 28 Pornerancovy srnetanovy krern 92
Grilovana rajska jablicka Kuratko terijaki 30 Prazrna na grilu 55
ve folti> 68 l.ahudkove hamburgery 50 Provensalske jehnecf
Grilovana zelenina Letnf salat s mozzarellou 77 kotlety s cesnekern 30
s pikantnf ornackou 71 Lososf platky na grilu 57 Pstruzi na kofenf a byli n kach 58
Grilovane ananasove platky 90 Majoneza (zakladrn recept) 18 Pstruzi ve slaninovern kabate 62
Grilovane lososove spfzy 60 Martnada barbecue 17 Rajcatova ornacka 15
Grilovane mtchane houby 68 Marinovane kukuricne klasy Rajcatove catm 22
Grilovane paprikove lusky, s rajcaty na grilu 74 Rajcatovo - maslova ornacka 16
velmi pikantnf 73 Marinovanf qarnati na grilu 53 Rajcatovy salat 78
Grilovane platky cukety 69 Mascarponovy krem Rernulada 18
Grilovane platky tunaka s bobulemi 92 Ryba qrilovana v kosiku 57
na baqete Masove kulicky nebo Ryba na spizu se salsou 59
s bylinkovyrn rnaslern 61 karbanatky 45 Reeky selsky salat 77
Gnlovane zeleninove spfzy 66 Masovy sptz na grilu 37 Sepie s cesnekem 58
Grilovanf pstruzi 53 Meloun s ricottovym krernern 92 Sladkokysela ornacka 15
Ell I

REJSTRil<

Slaninove brambory a pestry T-bone steaky ve vinne z daru more 56
sptz s brambory a zeleninou 66 marinade 27 Vsehochut z rnleteho masa 46
Steakove zavitky na grilu 31 Texaska stehynka vurty a parky na grilu 49
Syrovo - vajecny dip 21 s korenenou ornackou 29 Zazvorove catni 22
Spikovana krutt stehna 32 Tiramisu 89 Zeleninova vsehochut
Sptz saltimbocca 26 Toskansky zazrak na grilu 31 na grilu 70
Stavnata pecene na spizu 34 Trampsky spiz 26 Zeleninovy predkrm
Stavnaty kureci spiz s banany 36 Tvarohovy dezert s vinnyrni s korenenyrn dresinkem 81
Svestkovy sorbet s kapkou hrozny 92 Zampionove hody 66
aperitivu 90 Tzatziki 15 Zebfrka s hoWci a medem 40
Tatarska ornacka 18 Velky kurect spiz 40 Zebirka s krupavou marinadou 32
T-bone steaky s cibuh 28 Velky rybt sptz a sptz Zelatina 93 FOTOGRAFIE

Titulni: StockFood Bildagentur

Uvnitr knihy: Bertolli Ol, Biskin, Bresso. Brunch, Californische Mandeln, Camping Gaz (Deutschland) GmbH, CMA Butterschmalz, CMA Deutsche Butter, Deutscher kase. Fuchs GewUrze, Galbani, Herbert Wirths-PR, Ketchum, Kikkoman Trading Europe GmbH, Uiwensenf, Maggi Kochstudio, Meggle, Severin,

The Food Professionals Kohnen GmbH, Unilever Bestfoods Deutschland GmbH, Weber

Ptelozeno z nerneckeho oriqinalu "Grillen mit Spass" vydaneho nakladatelstvim Compact Verlag, Mnich Nernecko.

© 2003 Compact Verlag, Munich, Germany

Vydala Grada Publishing a.s..

U Pruhonu 22/466, 170 00 Praha 7 jako svou 1708. publikaci

© Grada Publishing a.s., 2003 Prvni vydam. Praha 2003 ISBN: 80-247-0377-7

Cover photo © Stockbyte

PreloZila Zdena Sverakova

Odpovedny redaktor Jan Roubal Sazba studio Artedit, s.r.o.. Praha Vytiskly PBtisk, Prokopska 8, Pribram Pocet stran 96 -

vsechna prava vyhrazena.

MAlV' PREHlED KORENf
kofeni veprove hovezt jehneci drubei ryby
bazalka • •
cesnek • • • • •
dobromysl • • •
estragon • • •
kajensky pepf • •
kari •
kopr •
kfen • •
libecek • •
majoranka • •
paprika rnleta • •
paiitka • •
pepf cerny •
pepf zeleny • • • • •
petriel • • • •
provensalske kofeni • • • •
rozmaryn • • • • •
salve] • • •
tymian • • • •
zazvor • • ZKRATKY

PL polevkova liice
CL cajova liicka
kg kilogram
mg miligram
l litr
ml mililitr
dl decilitr kcal kilokalorie

kJ kilojouly

B bilkoviny

U uhlohydraty

T tuk

SV svazek

SN na spicku noie

1 kJ = 0,239 kcal

1 kcal = 4,184 kJ

Recepty jsou - neni-li uvedeno jinak - pro 4 osoby.