P. 1
radca_cela_kniha

radca_cela_kniha

|Views: 1,094|Likes:
Published by grafika1745

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: grafika1745 on Mar 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2012

pdf

text

original

Sections

Ing. Peter Snopko,
konateľ AB Team, s.r.o.

Okná sú nielen pre zimné, ale aj pre
letné obdobie. Akým spôsobom by ste
pristupoval k návrhu okien, ktoré
vychádzajú z takéhoto konštatovania?

Okná láka navrhovať a porovnávať iba vo

vzťahu ku koeficientu prechodu tepla cez okno

Uw. Tepelná izolácia je len časť z požiadaviek.

Pre výpočet Uw existuje jasne pomenovaný

vzorec. Tak isto sa dá jasne pomenovať, ako

sa okno chová vo vzťahu k slnečnej

energetickej priepustnosti. Je prirodzené, že

v zime by sme si chceli oknom „prikurovať“,

čo v zásade je m ožné zvýšením hodnoty

celkovej priepustnosti slnečnej energie „g“.

Opačný jav v zásade očakávam e od okna

v letnom období, kedy prikúrenie cez okno

považujem e za jav nežiadúci. Čiže pozor,

napríklad pri výbere dvojskla, trojskla si

vším ajte nielen Uw, ale aj g. Odporučil by

som asi teda okná so sklam i, kde Uw je čo

najnižšie a g tak v strede rozptylu. Okná

(presklené steny) prehnane veľké, navyše

bez exteriérového tienenia sú pre leto zlé.

Aký vplyv má vlhkosť vzduchu v miest-
nosti na plastové okná?

Mám na mysli to, že nazávisle od toho, či je

okno plastové, drevené, alebo hliníkové, vždy

je to ten istý fyzikálny problém . Okno by

m alo svojou konštrukciou i povrchovým i

úpravam i byť na zm eny klímy pripravené.

Interiérová plocha okna, ktorú m áte asi na

mysli, je citlivejšie vním aná, ale ak

vychádzam z m odelu, že vnútornú klím u

ovplivňuje človek, máme to v svojich rukách.

Povrchové teploty na interiérovej strane okna sú príčinou m nohých

problémov. Treba podotknúť, že okno je aj detail napojenia, čiže blízke

okolie okna musí byť tiež pod drobnohľadom. O niečo lepšie je na tom

hliníkové a plastové okno, kde tak rýchlo nehrozia z vplyvu vlhkosti

deštrukčné zm eny. Jednoducho povedané m inim álne m nožstvo

kondenzátu na utretia schopnej interiérovej ploche okna je legislatívne

tolerované. Toto konštatovanie sa nedá použiť na interiérovom ostení,

kde ku kondenzácii dochádzať nem ôže. Blízke okolie okna je často

vážnejší problém, ako okno samotné.

Jednému sa okná rosia, druhému nie. Sú na príčine okná?
Aká správna vlhkosť vzduchu by mala byť, aby okno spĺňalo účel?

Toto sú veľmi časté otázky a v mnohom sú podobné. Okná sa navrhujú

pre ľudí a nie do anonymného priestoru. Súčasťou návrhu je odborná

informácia už v obchodnom jednaní, kedy sa okno rosiť nebude. Máme

oblasti s rôznym i vonkajším i návrhovým i teplotam i, m ám e obdobia

s vysledovaným i zvýšeným i vlhkosťam i, ale m ám e kategorizáciu

interiérov. Čiže máme normou stanovené rôzne požiadavky na vnútornú

relatívnu vlhkosť vzduchu, požiadavky na vnútornú teplotu a požiadavky

na výmenu vzduchu. Požiadavky na povrchové teploty ďalej ovplyvňujú

požiadavky vyplývajúce z um iestenia vykurovacieho telesa, či po-

žiadavky vyplývajúce z kolísania vnútorných teplôt. Akýsi odrazový

základ je 50% -ná vlhkosť interiérového vzduchu, 20°C teplota

interiérového vzduchu, bežná výmena vzduchu a štandardné prúdiace

pomery. Problém môže byť v zlých oknách s osadením, ale môže byť

v zlých charakteristikách vnútornej klímy. Je to téma na niekoľko strán,

problém treba individuálne posúdiť.

Čo to je tepelný most?

Je to časť konštrukcie, v ktorej sa norm álovo pôsobiaci tepelný tok

výrazne zmení vplyvom prieniku stavebných materiálov rôznej tepelnej

vodivosti, zmeny hrúbky konštrukcie alebo rozdielnej veľkosti vnútornej

a vonkajšej plochy. V súvislosti s oknom je často tepelným m ostom

kotvenie okna, nedostatočná tepelná izolácia pripojovacej škáry či

vodivý m ateriál otvoru, do ktorého sa okno vkladá. Pri okne je často

učebnicovým tepelným mostom napríklad betónový veniec ukončujúci

hrubú murovanú stavbu v mieste otvoru.

Čo to je krížový tepelný most?

Asi ste zachytili kritiku stavbárov niekde na stavbe, keď medzi dvomi

oknam i je m urovaný stĺpik výrazne tenší, ako šírka sam otného

obvodového muriva. Na pohľad je to už projektový prešľap. Jednoducho

povedané, ak teplotné pole okna zasahuje do teplotného poľa druhého

okna cez konštrukciu inú, lineárny stratový súčiniteľ okna je výrazne

zväčšený. Vyhnite sa takémuto riešeniu už v projekte.

Ako súvisí intenzita výmeny vzduchu s oknami?

Táto otázka je skôr na projektanta, ale skúsim Vám odpovedať. Vzduch

sa užívaním interiéru kazí, preto je potrebné rátať s jeho vým enou.

V stavbe máme na to viacero možností. Je to samozrejme cez okno, cez

samostatné vetracie jednotky mimo okna, prípadne inými možnosťami.

Intenzita vým eny vzduchu „n“ stanovuje počet vým en vzduchu

v definovanom objeme za jednotku času. (1/h).

25

025_026_027_Ab-team Radca:Sestava 1 27.8.2009 12:25 Stránka 1

V normových požiadavkách na budovy sú stanovené tieto

n-hodnoty. Pre bežné interiéry sa uvažuje n = 0,5 1/h, čiže

vzduch by sa v konkrétnej m iestnosti m al za hodinu pri

uzavretom okne vymeniť v polovičnom objeme. Problém

nastáva napríklad pri školách či nem ocniciach, kde táto

hodnota „n“ je výrazne vyššia. Celú situáciu m ení

vzduchotechnika, či iný prívod vzduchu, ale to sme opäť

pri projektantovi.

Čo to je rosný bod?

Rosný bod je teplota pri ktorej je vzduch práve nasýtený

vodnou parou. Označuje sa θdp ( °C ) Toľko definícia, ktorú

skúsim vysvetliť. Vo vzťahu k oknám treba problematiku

premeny vzdušnej vlhkosti na tekutý stav vnímať inak na

okne a inak na blízke okolie okna. Normy vo vzťahu k

um ývateľném u rám u i preskleniu stanovujú povrchové

teploty, ktoré sa porovnávajú s teplotou rosného bodu.

Čiže teplota na povrchu okna musí byť vyššia ako teplota

rosného bodu.

Čo to je kritická povrchová teplota na vznik plesní?

Je to povrchová teplota, keď pri definovanej teplote

vnútorného vzduchu θai a relatívnej vlhkosti vnútorného

vzduchu φi nadobúda relatívna vlhkosť v tesnej blízkosti

povrchu hodnotu 80 % . Je to teplota, pri ktorej pom er

čiastočného tlaku vodnej pary a čiastočného tlaku

nasýtenej vodnej pary na povrchu je vyšší alebo rovnajúci

sa 0,8. Táto teplota sa označuje θsi,80 ( °C ). Opäť strohá

definícia, ktorú skúsim vysvetliť. Jednoducho povedané, na

interiérovom povrchu stien, ani na ostení, ku kondenzácii

dochádzať nem ôže. Výkladom z norm ovej definície

vyplýva, že keď sa kombinácia vnútornej vlhkosti a teploty

už len blíži ( 80% ) k podmienkam rosného bodu, pliesne

ožívajú. Blízke okolie okna je často vážnejší problém, ako

okno samotné, to zdôrazňujem opakovane. Ostenie okna,

to je okolie okna kde osadzujeme okno, nemôže vytvárať

tepelný most. Návrhové vlastnosti detailu osadenia musia

zabezpečiť také povrchové teploty, ktoré sú vyššie ako

kritická povrchová teplota na vznik plesní.

Raz čítam o prechode tepla raz o prestupe tepla,
vedeli by ste mi to vysvetliť?

Odpor konštrukcie pri prechode tepla je celkový tepelný

odpor, ktorý zabraňuje výmene tepla medzi prostrediami

oddeleným i od seba stavebnou konštrukciou s tepelným

odporom R; je súčtom odporu pri prestupe tepla na

vnútornej strane konštrukcie Rsi, tepelného odporu

konštrukcie R a odporu pri prestupe tepla na vonkajšej

strane konštrukcie Rse. Predstavte si hodnotenie stavebnej

konštrukcie m edzi prostredím interiéru a prostredím

exteriéru, ale s podmienkami nie hneď v tesnej blízkosti

pred a za konštrukciou, ale s podmienkami o niečo ďalej.

Čiže napríklad vplyvom rohu m iestnosti, nábytku, rohu

budovy, vplyvom výčnelku, skrátka vplyvom toho, čo mení

bežne pom ery prestupu tepla z plochy do prostredia.

R 0 má fyzikálny rozmer (m2

.K / W). Čiže hodnotiť prechod

je o niečo náročnejšie, lebo je to včítane hodnotenia

prestupu. Pri oknách je to o to zložitejšie, že hovorím e

práve o prechode.

Ako by sa mali okná označovať? Kúpila som byt už s
vymenenými oknami a práve s oknami som
nespokojná. Vôbec neviem či mám okná dobré a
neviem ani na koho sa mám obrátiť.

Pri značení a hodnotení okien sa vychádza z vlastností

celku a z vlastností kom ponentov. Okno m usí byť

označené. Sú tu požiadavky zákonné ( Zákon o stavebných

výrobkoch, vyhláška, STN EN 14351-1 Okná a dvere, STN

EN 1279-5 Sklo v stavebníctve, .... ) a požiadavky

dobrovoľne preukázané ( napríklad etický štandard člena

združenia SLOVENERGOokno ) V tejto súvislosti by som

pripomenul, že o okná sa treba informovať možno obzvlášť

podrobnejšie. Existuje značenie na oknách, ale existuje aj

ich sprievodná dokumentácia. To by ste mala mať, ak nie

pýtajte si to. Niektoré domácnosti si vedú revíznu knihu

bytu, či dom u. Revízna kniha je evidenciou, prípadne

históriou všetkých stavebných zásahov. Tu si vo vlastnom

záujme majiteľ archivuje chronológiu, mená firiem, mená

zodpovedných osôb, kontakty, licencie a predm et

stavebnej úpravy. Často sa stáva, že predm et diela je

zabudovaný (napríklad detail osadenia okna, kabeláž pod

omietkou, realizácia zateplenia, či parozábrana podkrovia

pod sadrokartónom a pod.), preto si robte do revíznej

knihy foto-dokumentáciu.

Je dobré, aby odborník na okná bol už pri návrhu
budovy v štádiu projektovania?

Určite áno. Už pri prvej škice sa rozhoduje nielen o tom,

či sa Vám bude dom páčiť, ale rozhoduje sa aj o tom, či

bude dom aj dobrý. Nem ci to nazývajú integrované

plánovanie. Nie je hanbou pre architekta konzultovať veci

s profesistam i už v procese návrhu. Skôr naopak. Je to

výhoda. Do tepelnotechnického posudzovania nám

zásadným spôsobom vstupuje napríklad faktor tvaru

budovy. Čiže, ak napríklad uletíme s členitosťou budovy,

nedobehnem e to ani s tým i najšpičkovejším i oknam i

a budova ako celok sa môže dostať v hodnotení tepelných

strát ako nevyhovujúca.

Čo je to celoobvodová celistvosť okna?

Vo vzťahu k budove hodnotím e celoobjektovú celistvosť

a vo vzťahu k oknu hodnotím e okrem okna aj celistvosť

celoobvodovú. Toto si treba uvedomiť a nezabúdať na to.

Okno a jeho celoobvodovú celistvosť hodnotíme na všetky

požadované vlastnosti. Návrhové vlastnosti vychádzajú

z projektu, z normy, zo spracovateľských a m ontážnych

postupov, ale aj z požiadaviek objednávateľa.

Celoobvodová celistvosť je v zásade o hodnotení tepelnej

izolácie pripojovacej škári s okolím a o hodnotení škárovej

prievzdušnosti pripojovacej škáry. Okno a jeho ukotvenie

je samostatne posudzované aj z hľadiska statiky, aj to má

súvis s celoobvodovou celistvosťou okna. Okno je súčasť

obvodového plášťa budovy a musí spĺňať aj požiadavky na

fasádu budovy ako takú. Vlastnosti celku sa hodnotia podľa

jeho najslabším m iest. Tie m iesta sú často práve okná

s pripojovacími špárami.

Sklo je pohľadovo dominantná časť okna. Dá sa
vyčítať zo skla, aké má vlastnosti?

Značenie a identifikáciu skiel je v zmysle STN EN 1279-5

Sklo v stavebníctve, Izolačné sklá, Časť 5 hodnotenie

zhody. Označovanie je najčastejšie na dištančnom rámiku.

Izolačné sklo by malo by byť s jednoznačným označením,

kde je uvedený výrobca, jeho www, číslo zákazky, číslo

pozície a dátum . Cez www by potom m al byť otvorený

prístup pre všetkých zákazníkov ku konkrétnej sprievodnej

dokumentácii daného izolačného skla.

Kúpili sme si byt v novostavbe a postupom času sme
si všimli orosené okná, v miestnosti býval ťažký
vzduch a začali sa vyskytovať po vnútorných rámoch
okien aj plesne. Otázka znie: Čo robiť v takejto
situácii ?

Odpoveď závisí od viacerých fyzikálnych javov a od

správania sa ľudí. Pozorne si prečítajte celý článok, niečo

sa dočítate i tam. Skúsim odpovedať ale aj takto: „Pýtajte

26

025_026_027_Ab-team Radca:Sestava 1 27.8.2009 12:25 Stránka 2

si od stavbyvedúceho všetky doklady od okien.“ Mám na

mysli vyhlásenie o zhode, prípadne certifikát, špecifikáciu

vlastností okna a jeho kom ponentov a pýtajte si aj

osadzovacie detaily. Slušná firm a vie dodať kom pletnú

výkresovú dokumentáciu stavebného diela, detaily okna,

ale skúste si pýtať aj fotodokumentáciou montáže okien.

Doporučujem si pýtať aj jednoznačnú identifikáciu firmy,

čo uviedla výrobky na trh. Čiže zm luvu o dielo,

objednávku, dodací list, fakturáciu, prípadne i prospektový

materiál a referencie z iných stavieb. To všetko je cenným

podkladom ku konzultácii s odborníkom na okná.

Chceme si vymeniť okná, bývame v rodinnom dome
a mali by sme záujem o plastové okná. Ako sa
zorientovať na trhu, keď je veľké množstvo
predajcov a každý samozrejme tvrdí, že jeho okná
sú tie správne? Ako postupovať ?

V inzerátoch sa všetci chvália. Vy postupujte podľa

vlastného rozum u. Napríklad si pripravte pár, skôr

technických otázok a to isté sa spýtajte na viacerých

miestach. Kupujte od výrobcu, nie od priekupníka. Kupujte

slovenské výrobky, možno z nemeckých komponentov, ale

na slovensku vyrábané okná. Kupujte od firmy

s organizačnou štruktúrou, kde vedia aký dôležitý je

projekt diela (návrh), kupujte od firmy, kde m ajú aj

riadený servis. Skloňujte návrh-výroba-montáž-servis.

Menili sme okná na rodinnom dome a rozhodli sme
sa pre drevené okná. Po čase sme si všimli na dvoch
oknách zhoršenú manipuláciu. Ťažko sa otvárali -
napr. pri snahe otvoriť okno dokorán sa otvorilo aj
ako keby s vetračkou a držalo kvázi na jednom
pánte a zase pri zatvorení sa nedalo dobre "dovrieť"
ako keby bolo vyosené. Čo je to za problém a ako ho
riešiť?

Zhoršená m anipulácia m ôže byť na okne z rôznych

materiálov, nemal by to byť vážny problém. Ak Vám pri

otvorení zostane okno držať kvázi na jednom pánte,

pritlačte celú pántovú stranu a pootočte kľučkou. Kovanie

by sa malo dostať do štandartnej polohy. Pre istotu volajte

výrobcu okna. Moderné kovania majú poistky voči chybnej

manipulácii a celú škálu vylepšení.

Veľa sa hovorí o okenných profiloch. Aké profily
existujú a ich výber zodpovedá za kvalitu
a životnosť okna?

Najprv sa rozhodnite pre filozofiu - drevo, plast, hliník.

Profily sú v dnešnej dobe predm etom sam ostatného

vývoja. Ak napríklad si výrobca drevených okien na kolene

vyrába drevené profily a nepodrobuje ich skúške rohového

spoja, vyrobené okno nem ôže byť úplne v poriadku.

Plastových a hliníkových profilov máte celú škálu. Rozdiel

je v konštrukčných možnostiach vyrobených okien - dvier

- fasád. V plaste m ám e dobré skúsenosti s profilm i

GEALAN. Zachytil som ale i zlé realizácie z tohto profilu,

napríklad na dvoch blízkych školách je nezvládnutý

konštrukčný návrh „tzv firiem“ a okná sú zlé. Škoda, mrzí

m a to. V hliníku sa nám opláca dlhoročná spolupráca

s nem eckým profilovým systém om WICONA. To už,

ale môžu byť aj tie najodvážnejšie celopresklené stavby

a i protipožiarne konštrukcie. Farba a imitácia dreva je na

Vašom výbere.

V rámci životnosti a tepelnoizolačných vlastností,
ktoré okná sú výhodnejšie - plastové alebo drevené ?

Drevené i plastové okná sa posudzujú na rovnako dlhú

návrhovú životnosť. V prípade, že je okno viac namáhané

povrchovou vlhkosťou či hnaným dažďom, viac trpí okno

drevené. Tiež detail zasklenia je konštrukčne horší

pri drevených oknách. Prítlak zasklievacej lišty

i vym eniteľnosť je vo vzťahu k izolačném u dvojsklu,

trojsklu výrazná výhoda plastových okien. Čo sa týka

dreveného tzv. eurohranola 68, to už nedoporučujem, lebo

na takomto okne sú nízke interiérové povrchové teploty.

Iná, výrazne lepšia situácia je na konštrukcii okna

s dreveným hranolom 88m m hlbokým , prípadne

s viackomorových 4-5-6 komorových plastových profilov,

hlbokých minimálne 74mm. Nastupuje doba trojskiel, ale

sú prípady, že postačuje i dvojsklo. Pozor, výroba

izolačných skiel musí byť z modernej, dozorovanej fabriky,

kľudne odporúčam Nitrasklo.

Ako riešiť problém podfukovania a zatekania
plastového okna?

Podfukovanie okien je zlá montáž, zlá montáž je zlé okno.

Stáva sa to často, nakoľko je hlavne medzi montážnymi

skupinam i veľká anonym ita a neodbornosť. Vypýtajte

si od Vášho dodávateľa okna výkres napojenia okna

a ostenia a skontrolujte si skutočnú realizáciu. Ak sa

chcete vyhnúť sekaniu, pýtajte si fotodokumentáciu.

Podfukovanie a zatekanie treba riešiť už počas prípravy

stavby, počas výroby a počas montáže. V prípade nutnej

dem ontáže a opätovnej m ontáže je to opäť o určení

zodpovednosti.

Čo znamenajú komorové systémy?

V plastových profiloch m usí byť aj výstuha. 4-5-6

kom orové plastové profily sú hlboké m inim álne 74m m .

Hovoriť napríklad o 5-komorových profiloch a hlbokých iba

62mm je dnes už málo. Debaty na tému komory by mali

nahradzovať oveľa dôležitejšie témy ako napríklad detaily

osadenia a statika okna.

Biele plastové okná, nám zožltli. Aký je to problém
a ako ho riešiť ?

Zožltnúť by nem ali. Treba sa otočiť na výrobcu, sú síce

technológie nápravy, ale treba poznať konkrétny prípad.

Má význam výmena okien v starom obytnom dome
" v paneláku" bez zateplenia fasády ?

Má. Predpokladám však následný krok a to zateplenie. Na

začiatku by m al byť zodpovedný projektant, ktorý

podrobne prepočíta a nakreslí obnovu objektu. Musia sa

určiť aj tepelné mosty a povrchové teploty na vnútorných

povrchoch. Napríklad nové okno bez zatepleného ostenia

je často výrazným tepelným m ostom a toho sa treba

vyvarovať

Aké argumenty presvedčia ľudí o potrebe výmeny
okien ?

Menšia potreba tepla, krajšie bývanie, zvýšené úžitkové

a estetické vlastnosti výplňových konštrukcií.

Argum entom by nem ala byť nízka cena, pozor na lacné

výrobky, pozor na tepelné m osty a pozor na rýchlu

m ontáž. Vým ena okien m á vplyv na spotrebu tepla na

vykurovanie. Potreba energie na vykurovanie, je však

energia, ktorú treba dodať, vykurovacej sústave, aby bolo

možné splniť potrebu tepla na vykurovanie, preto netreba

zabúdať ani na vplyv technických zariadení budov.

V reálnej prevádzke je preto term ín spotreba energie

stanovený m eraním , tu očakávam e kom erčné úspory.

Ak postupujeme podľa uceleného projektového riešenia -

určite doporučujem , vym ieňam e nielen okná,

ale odstraňujeme aj tepelné mosty, zatepľujeme a riešime

kompletne i vplyv vykurovania.

27

025_026_027_Ab-team Radca:Sestava 1 27.8.2009 12:25 Stránka 3

Revitalizácia bytových domov

V súvislosti s pojmom energetická hospodárnosť, sme
v minulosti boli predovšetkým zvyknutí zaujímať sa o spotrebu
energie pri autách, domácich spotrebičoch, no zabúdali sme na
naše domovy. Potešujúcim zistením v súčasnosti je ale
skutočnosť, že aj klasické panelové domy v čoraz väčšom
rozsahu menia svoj vzhľad vo všetkých mestách Slovenska,
pričom estetická príťažlivosť sa spája s funkčnou požiadavkou
a tou je – úspora energie.

Úspora energií, zatepľovanie budov a komplexná revitalizácia bytových

domov je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Neustále sa zvyšujúce ceny

energií vyvolávajú potrebu navrhovať produkty a materiály zlepšujúce

tepelno izolačné vlastnosti stavieb.

Firm a Kalypso poskytuje v rám ci regenerácie bytových dom ov

energetické efektívne produkty - okná, schodiskové presklenia

a vchodové dvere.

Výmena okien

S istotou vieme povedať, že výmenou starých drevených okien za nové,

kvalitné, m ôžem e znížiť únik tepla až o 50% . Vďaka použitým

tesneniam sa odstráni prefukovanie cez okenné špáry a nepríjemný hluk

z ulice sa výmenou okien zníži až na 60% . Dôležitým prvkom pri nových

oknách je aj kvalitné bezpečnostné kovanie, ktoré pozostáva

z celoobvodového kovania novej generácie, viacpolohového vetrania,

dvíhača krídla, poistky proti chybnej m anipulácii a bezpečnostnej

ergonomickej kľučky.

Pri výbere nových okien nás určite prekvapí množstvo predajcov, ktorí

ponúkajú z ich pohľadu najkvalitnejšie produkty. Param etre týchto

produktov sú podložené výsledkami rôznych skúšok, kde sa prezentujú

hodnoty profilov a zasklenia, ktoré nie sú vždy založené na

hodnoverných prepočtoch. Jednoduchým spôsobom , ako predísť

uvedenému stavu je jednotný spôsob označovania okien energetickými

štítkami, prostredníctvom ktorých sú okná zatriedené do energetických

tried.

Je to podobný spôsob označovania, ako poznáme pri bielej technike,

pri ktorom energetický štítok na okná umožňuje namiesto nepresných

inform ácii spotrebiteľovi presne stanoviť hodnotu energetickej

efektívnosti okien . Väčšina okien firmy Kalypso je zaradená do

energetickej triedy A a B, to znam ená, že v plnej m iere vyhovujú

požiadavkám energetickej úspornosti.

Výmena vchodových dverí

Ďalším dôležitým prvkom pri regenerácií bytového domu, je výmena

vchodových dverí. Firma Kalypso prichádza s komplexným riešením,

pri ktorom odporúča použiť hliníkový profil s prerušeným tepelným

m ostom z dôvodu vyššej stability a životnosti a aj z dôvodu širokej

variability farebného prevedenia. S dodávkou vchodových dverí vieme

zabezpečiť elektrom agnetický alebo elektrom echanický zám ok.

Pri elektromagnetickom zámku sú dvere vybavené 2 elekromagnetmi,

ktoré sú ovládané prístupovým systémom. Pri elektromechanickom ide

o klasické riešenie pom ocou jazýčkového zám ku. Ďalším m ožným

vybavením vchodoviek sú aj zabudovateľné schránky spolu

so zvončekmi a prídavným komunikačným zariadením, prípadne boxom

na propagačné materiály.

Komplexná obnova

Kalypso okrem investovania do vývoja špičko-

vých produktov a doplnkov nezabúda ani na

kvalitnú montáž, bez ktorej by to nemalo žia-

den zmysel. Riadime sa tým, že správna mon-

táž je až 80% úspechu.

Montážou okien však naša starostlivosť o zá-

kazníka nekončí – sme pripravení riešiť prípad-

né problémy v rámci záručného servisu a rea-

govať na požiadavky zákazníkov po uplynutí zá-

ručnej doby. Vieme zabezpečiť servis 365 dní v

roku, teda aj počas sviatkov sú naši vyškolení

servisní pracovníci pre Vás vždy k dispozícii.

Takáto komplexná obnova bytového domu je síce nákladná z hľadiska

prvotných investícií, no určte niekoľko násobne investične návratná z hľa-

diska energetickej hospodárnosti, bezpečnosti ale aj samotného prí-

jemného pocitu z estetického prevedenia.

Pečnianska ulica 1/A, 851 01 Bratislava (Petržalka), tel.: + 421 2 16 123, + 421 2 634 539 34-35, fax: + 421 2 634 539 37
e-mail: ponuka@matporiadneokno.sk, www.matporiadneokno.sk

28

oknáaenergia

028_kalypso_radca:Sestava 1 28.8.2009 11:55 Stránka 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->