Účetnictví - předkontace

111,343/321 501,343/321 111/211 111,343/379 111/622 501/622 315/111 112/621 112/648 112/111 559/191 582/112 112/688 502,343/321 501/112 119/111 111/389 112/315 501/112 314/221 221/324 131,343/321 504,343/321 548/211 131,343/379 504/132 582/132 504/132 559/196 311/604,343 131/389 315/131 211/604,343 513,343/132 124,343/321 124/614 124/614 614/124 614/124 582/124 518,343/321 518,343/211 501,343/211 543/211 568/221 562/221 511,343/321 551/082 512,343/211 531/345 532/345 552/451 563/321 524/336 311/602,343 321/663 211/661 378/665 311/642,343 311/641,343 221/648 521/331 došlá faktura za materiál, způsobem A, plátce DPH došlá faktura za materiál, způsob B, plátce DPH úhrada pojistného při pořízení materiálu způsobem A - v hotovosti vyúčtování celnice při dovozu materiálu , způsob A, plátce DPH doprava pořizovaného materiálu ve vlastní režii- způsobem A doprava pořizovaného materiálu ve vlastní režii, způsobem B reklamační nárok při zjištění nesouladu u dodávaného materiálu, způsob A příjemka na materiál vyrobený ve vlastní režii, způsob A příjemka na použitelný materiál z likvidovaného dlouhod. hmot. majetku příjemka na materiál předaný na sklad, způsob A dočasně snížená hodnota materiálu zjištěná při inventarizaci manko u materiálu na skladě , způsob A přebytek materiálu na skladě při inventarizaci došlá faktura za spotřebovanou el.energii, plátce DPH výdejka na spotřebovaný materiál ze skladu, způsob A materiál do úč. uzávěrky nedošel, faktura již došla-způsob A nevyfakturovaná dodávka materiálu při úč. uzávěrce, způsobem A reklamační nárok vyrovnán náhradní dodávkou materiálu, způsob A úbytek skladovaného materiálu do přípustné normy, způsob A poskytnutá provozní záloha dodavatelům na budoucí dodávku z b. účtu přijatá provozní záloha od budoucích odběratelů na b. účet došlá faktura za nakoupené zboží, způsob A, plátce DPH došlá faktura za nakoupené zboží , způsob B, plátce DPH úhrada v hotovosti za reklamu vyúčtování celnice při dodávce zboží z dovozu, plátce DPH úbytek zboží z důvodu prodeje, způsob A úbytek zboží z důvodu krádeže, způsob A při inventarizaci zjištěn úbytek zboží do výše přípustné normy, způsob A tvorba opravné položky ke zboží při inventarizaci vystavená faktura odběratelům za prodané zboží, plátce DPH nevyfakturovaná dodávka zboží od dodavatelů ke dni úč. uzávěrky reklamační nárok při zjištění horší kvality dodaného zboží, způsob A tržba v hotovosti za prodané zboží, plátce DPH použití zboží na reprezentaci, povinnost k odvodu DPH z obvyklé ceny došlá faktura za nakoupená zvířata, plátce DPH příchovek (narození mláděte do chovu) hmotnostní přírůstek mladých zvířat úbytek mladých zvířat z důvodu prodeje úbytek mladých zvířat nezaviněným uhynutím (do výše normy) úbytek mladých zvířat z důvodu krádeže došlá faktura za telekomunikační služby, plátce DPH úhrada v hotovosti za veterinární služby, plátce DPH úhrada v hotovosti za kancelářské potřeby-do spotřeby, plátce DPH poskytnutí peněžního daru v hotovosti poplatky bance za vedení účtu – z bankovního účtu placené úroky z úvěru z bankovního účtu došlá faktura za opravu stroje, plátce DPH měsíční účetní odpis samostatných movitých věcí proplacení cestovného z pokladny, plátce DPH předpis silniční daně předpis daně z nemovitostí tvorba zákonné rezervy na opravy DHM kursová ztráta při úhradě faktury zahraničním dodavatelům předpis zákonného zdravot. a soc. pojištění hrazeného zaměstnavatelem vystavená faktura za provedené služby odběratelům, plátce DPH kursový zisk při úhradě zahraničním dodavatelům přijatá tržba z prodeje cenných papírů v hotovosti nárok na dividendy z dlouhodobého finančního majetku vystavená faktura za prodaný materiál, plátce DPH vystavená faktura za prodaný dlouhodobý hmotný majetek přijatá provozní dotace na bankovní účet přiznané hrubé mzdy zaměstnancům – předpis

1

331/211 331/336 331/342 336/331 331/335 331/379 335/211 211/688 366/336 366/221 253/211 561/251 221/662 375/241 211/375 253/211 211/253 022/491 321,562/322 211/312 322/221 312/311,662 313/312 221,562/232 232/313 321/312 213/321 042/321 042,343/379 042/622 042,343/321 221/042 042/624 021/042 052/221 321/052 582/082,,082/022 551/082,,082/022 022/082 321/315 379/221 342/221 112/501 221/261 543/124,343 124B/124A 311/601,343 211/601,343 042,343/321 042/622 042/211 026/042 042(026)/624 541/086,,086/026 582/086,,086/026 378/688 388/688 026/353 123/613 613/123 613/123 613/123 582/123 311/601,343 211/601,343 543/123,343

výplata mezd zaměstnancům v hotovosti srážka zdravotního a soc. pojištění ze mzdy zaměstnanců srážka zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti z mezd zaměstnanců nárok zaměstnanců na nemocenské dávky srážka pohledávky k zaměstnancům z jejich mzdy srážka spoření(pojištění…) ze mzdy zaměstnanců výplata zálohy na cestovné zaměstnancům v hotovosti přebytek hotovosti zjištěný při inventarizaci srážka soc. a zdravot. pojištění ze mzdy společníků a družstevníků výplata mezd družstevníkům z bankovního účtu nákup krátkodobých dlužných cenných papírů za hotové úbytek krátkodobých cenných papírů prodejem úroky z vkladu na bankovním účtu připsané na b. účet emise krátkodobých dluhopisů prodej emitovaných krátkodobých dluhopisů věřitelům u emitenta odkoupení krátkodobých dluhopisů z pohledu kupujícího za hotové předložení krátkodobých dluhopisů k proplacení v hotovosti vklad auta do podnikání u individuálního podnikatele vystavení směnky dodavatelům místo zaplacení dluhu + úroky předložení směnky k inkasu k proplacení ve lhůtě splatnosti v hotovosti proplacení směnky k úhradě z bankovního účtu přijatá směnka od odběratele místo úhrady pohledávky + úroky předložení směnky bance k eskontu poskytnutí eskontního úvěru bankou po srážce diskontu na b. účet přijatá zpráva banky (avízo) o proplacení eskontované směnky dlužníkem převedení směnky k inkasu na dodavatele místo placení závazku došlá faktura za nakoupené stravenky (ceniny) došlá faktura za stroj od zahraničního dodavatele vyúčtování celnice při dovozu dlouhodobého hmot. majetku, plátce DPH doprava nakoupeného stroje ve vlastní režii došlá faktura za montáž stroje, plátce DPH přijatá dotace na pořízení dlouhodobých majetku na b. účet pořízení dlouhodobého hmot. majetku ve vlastní režii zařazení budovy do užívání po kolaudaci poskytnutí zálohy na dlouhodobý hmotný majetek z bank. účtu vyúčtování zálohy na hmotný dlouhodobý majetek poskytnuté dodav. zničení hmot. dlouhodobého majetku živelní událostí ZC,PC vyřazení dlouhodobého majetku z důvodu fyzické likvidace ZC,PC bezúplatné převzetí hmotného dlouhodobých majetku po ukončení leasingu dodavatel zaslal dobropis na reklamovanou částku úhrada celnímu orgánu z bankovního účtu odvod daně z příjmů ze závislé činnosti z bankovního účtu převod konečného stavu materiálu zjištěného inventurou –způsob B připsaný úvěr na bankovní účet- výpis z běžného bankovního účtu úbytek zvířat darováním, povinnost odvést DPH z obvyklé ceny převedení zvířat mladých do jiné kategorie vystavená faktura za prodaná zvířata pro odběratele, plátce DPH tržba v hotovosti za prodaná zvířata ve výkrmu, plátce DPH pořízení chovných zvířat na fakturu, plátce DPH doprava nakoupených zvířat základního stáda ve vlastní režii zaplacené pojištění zvířat základního stáda při jejich pořízení v hotovosti zařazení zvířat základního stáda do užívání pořízení zvířat základního stáda z vlastního chovu aktivací vyřazení zvířete základního stáda z důvodu prodeje, ZC,PC vyřazení zvířete základního stáda z důvodu škody nebo manka ZC,PC nárok na náhradu škody od pojišťovny při pojistné události odhadnutá výše náhrady škody od pojišťovny při účetní uzávěrce splacení upsaných podílů vkladem zvířete základního stáda z pohledu A.S. příjemka na dokončené výrobky předané do skladu úbytek výrobků do normy přirozených úbytků výdejka na spotřebované vlastní výrobky výdejka na prodané výrobky trvalé snížení hodnoty u skladovaných výrobků vystavená faktura pro odběratele za prodané výrobky, plátce DPH tržba v hotovosti za prodané vlastní výrobky, plátce DPH úbytek výrobků z důvodu darování, povinnost odvést DPH z ceny obvyklé

2

121/611 611/121 122/612 612/122 367/123 231/261 261/221 211/261 261/211 261/221 336/221 221/343 341/221 221/365 365,562/221 431/364 596/364 354/596 364/342 431/411.2 321/314 381/221 518/383 353/411.2 221/353 062/367 367/112 411.2/411.1 411.2/431 431/428 431/421 421/431 353/411,412 022/413 213/211 518/213 042/211

zvýšení stavu nedokončené výroby snížení stavu nedokončené výroby zvýšení stavu polotovarů snížení stavu polotovarů splacení upsaných podílů vkladem vlastních výrobků z pohledu akcionáře splátka úvěru z bankovního účtu- výpis z úvěrového účtu splátka úvěru z bankovního účtu – výpis z běžného účtu převod peněz z bankovního účtu do pokladny – PPD převod peněz z pokladny na bankovní účet – VPD převod peněz z bankovního účtu do pokladny – výpis z bank. účtu platba sociálního pojištění z bankovního účtu – výpis vratka nadměrného odpočtu DPH od finančního úřadu na účet zaplacena záloha na daň z příjmů za podnik z b. účtu společnost přijala krátkodobou půjčku od společníka na bankovní účet vrácení půjčky společníkovi + vyplacení úroků z bankovního účtu valná hromada schválila příděl části zisku na podíly společníkům převod zisku společníkům V.O.S. při účetní uzávěrce – předpis převod části ztráty společníkům V.O.S. k úhradě – předpis srážka daně z příjmů z podílů na zisku společníkům S.R.O. zvýšení základního kapitálu z vytvořeného zisku ve schvalovacím řízení vyúčtování předem poskytnuté provozní zálohy dodavatelům částka nájemného placená v běžném roce, která se vztahuje k příštím období vyúčtování nájemného na běžný rok, které budeme hradit v dalším období zvýšení základního kapitálu upsáním dalších akcií z pohledu A.S. splacení upsaných podílů peněžní formou u A.S. na bankovní účet upsání majetkových podílů v A.S. z pohledu akcionáře (30% podíl na ZK) splacení upsaných podílů nepeněžní formou – materiálem – z pohledu akcionáře zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku snížení základního kapitálu z důvodu dlouhodobé ztrátovosti podnikurozhodnutí převod nerozděleného zisku do příštích období dle rozhodnutí valné hromady příděl zisku ve schvalovacím řízení do zákonného rezervního fondu úhrada ztráty ze zákonného rezervního fondu upsání akcií s emisním ážiem z pohledu A.S. samostatná movitá věc získaná darem nákup cenin za hotové spotřeba poštovních známek zaplacen poplatek za stavební povolení ke stavbě budovy v hotovosti

3