Zmluva o prenájme (nájomná zmluva) Vzor Zmluvy o prenájme bytu.

Prenajímateľ: meno, rodné číslo, bydlisko (ďalej len “prenajímateľ”)

Nájomca: meno, rodné číslo, bydlisko (ďalej len „nájomca“)

uzavreli dňa 1. októbra 2006 túto

zmluvu o nájme bytu
(§ 663 a nasl. a § 685 a nasl. OZ)

I. Prenajímateľ ako výlučný vlastník domu prenecháva nájomcovi do užívania byt 3+1 s príslušenstvom na 2. poschodí domu č.p. ........, v ulici ... v Obci, dvere číslo ...... ,s ústredným kúrením, pozostávajúci z troch izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a špajze. Byt je vybavený elektrickým bojlerom, plynovým šporákom a kuchynskou linkou. II. Nájom sa uzatvára od 1. októbra 2006 na dobu neurčitú. III. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné vo výške 72.000,– Sk (sedemdesiatdvatisíc korún slovenských), a to v splátkach po 6.000,– Sk splatných mesačne, a to vždy k 20. dňu mesiaca, predchádzajúcemu mesiacu za ktorý sa nájom platí. IV. Mesačné zálohy cien za plnenia spojené s užívaním bytu sú splatné spolu s nájomným. Ich výšku určí prenajímateľ pre každý kalendárny rok, najneskôr s vyúčtovaním vykurovacej sezóny. Skutočnú výšku cien a celkových záloh na jednotlivé plnenia zúčtuje prenajímateľ vždy za kalendárny rok.

V. Nájomca sa oboznámil so stavom prenajímaného bytu. Nájomca preberá byt bez akýchkoľvek vád, spôsobilý k okamžitému nasťahovaniu a bývaniu, čo podpisom tejto zmluvy potvrdzuje. Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. VI. Účastníci svojim podpisom vyjadrujú súhlas s opisom technického stavu bytu a zoznamom položiek tvoriacich vybavenie prenajímaného bytu, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy. Príloha č. 1 sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, každý účastník obdrží jedno vyhotovenie a potvrdí ho vlastnoručným podpisom. VII. Účinky tejto zmluvy nastanú okamžikom podpisu. Táto Zmluva je vyhotovená v .... vyhotoveniach. Strany zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 1. októbra 2006

....................... Prenajímateľ

........................ Nájomca

Zmluva o podnájme Právny vzor Zmluvy o podnájme bytu a Súhlasu prenajímateľa s podnájmom bytu.

Prenajímateľ: meno, rodné číslo, bydlisko (ďalej len „prenajímateľ“)

Podnájomca: meno, rodné číslo, bydlisko (ďalej len „nájomca“) uzavreli dňa 1. októbra 2006 túto

zmluvu o podnájme bytu
(uzavretá podľa §719 a násl. občianskeho zákonníka v platnom znení) I.Predmet zmluvy Predmetom tejto zmluvy je byt 3+1 s príslušenstvom v prízemí domu č. p. ........, v ulici...... v obci........., dvere číslo........., umiestnený na severnej strane domu. Príslušenstvo bytu tvorí: ......................................................................................... II. Práva a povinnosti zmluvných strán 1. Byt, ktorý je predmetom podľa tejto zmluvy prenajíma prenajímateľ podnájomcovi na dobu určitú od ............ do .................. Prenajímateľ odovzdá byt podnájomcovi v stave vhodnom k riadnemu užívaniu. Podnájomca sa so stavom prenajímaného bytu zoznámil a v tomto stave ho preberá. 2. Podnájomca sa zaväzuje platiť po dobu trvania podnájmu čiastku.......... Sk mesačne, na účet prenajímateľa č. ........... vedený……… (Bankou) v .............., a to vždy k 20. dni mesiaca, predchádzajúcemu mesiacu za ktorý sa podnájom platí. 3. Podnájomca sa zaväzuje užívať byt riadne a vykonávať všetky povinnosti spojené s užívaním bytu vrátane uskutočnenia drobných opráv, ktoré by inak boli povinnosťou prenajímateľa. 4. Pred uplynutím doby podnájmu je možné zmluvu s okamžitou účinnosťou vypovedať len v nasledujúcich prípadoch: a) Prenajímateľ môže podnájom okamžite vypovedať pokiaľ podnájomca neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, b) .................. V ostatných prípadoch je výpovedná lehota ......................

5. Po skončení doby podnájmu odovzdá podnájomca prenajímateľovi byt v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. III. Záverečné ustanovenia 1. Účinky tejto zmluvy nastanú okamžikom podpisu. 2. Táto Zmluva je vyhotovená v ......vyhotoveniach, každý účastník obdrží .... vyhotovenia. 3. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si text zmluvy dôkladne prečítali, s obsahom súhlasia a že táto zmluva bola uzavretá podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pod ňu pripojujú svoje podpisy.

Príloha : súhlas majiteľa domu s podnájmom

V........dňa.........

........................ prenajímateľ

....................... podnájomca

Súhlas majiteľa domu s podnájmom
podľa § 719 občianskeho zákonníka v platnom znení

Ako vlastník domu a prenajímateľ bytu 3+1 s príslušenstvom v prízemí domu č. p. ........, v ulici…... v Obci, dvere číslo ......, umiestený na severnej strane domu, ktorého riadnym nájomcom je pán ........, rodné číslo : ......., trvalé bydlisko :......

súhlasím s prenechaním tohto bytu do podnájmu pánovi......., rodné číslo : ......., trvalé bydlisko: ....... na základe zmluvy o podnájme bytu zo dňa 1. októbra 2006.

V..........dňa ............. ............................. podpis

SKLADY OSTATNÉ

Vzory zmlúv
Zmluva o budúcej zmluve Kúpna zmluva k nehnuteľnosti Splnomocnenie Darovacia zmluva Zmluva o prenájme Predkupné právo (ponuka) Kvitancia

Zmluva o prenájme (nájomná zmluva) vzor nájomnej zmluvy alebo inak zmluvy o prenájme bol aktualizovaný dňa 1.6.2009. Obsah nájomnej zmluvy slúži na informatívne účely, pre bližšiu špecifikáciu odporúčame, aby ste si nechali vypracovať nájomnú zmluvu poverenou osobou alebo nás kontaktovali. Pokiaľ máte konkrétnu otázku, uveďte ju do online komentára a my sa Vám ju posnažíme zodpovedať.

Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka prenajímateľ: Milena Nováková, rod. Hrabovská r. č.: 485126/195 trvale bytom: Hronská 16 821 07 Bratislava (ďalej aj ako „prenajímateľ“) a nájomca: Peter Krátky r. č.: 751026/6817 trvale bytom: Miletičova 69 821 09 Bratislava (ďalej aj ako „nájomca“) sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za týchto podmienok: Článok I

Predmet nájmu Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania 2–izbový byt číslo 8, ktorý sa nachádza na 3. nadzemnom podlaží v bytovom dome, súp. č. 5123, na ul. Baltská 17 v Bratislave. Bytový dom je postavený na pozemku, parc. č.: 11875, druh pozemku – zastavané plochy. Predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1187, pre obec k. ú. Podunajské Biskupice, obec Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice, vedenom na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správa katastra Bratislava II. Článok II Účel nájmu 1) Prenajímateľ prenecháva byt nájomcovi výlučne za účelom bývania. 2) Nájomca sa zaväzuje, že bude prenajatý byt využívať v súlade s dohodnutým účelom bývania. Porušenie tohto ustanovenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo prenajímateľa odstúpiť od zmluvy. Článok III Práva a povinnosti prenajímateľa 1) Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať byt nájomcovi do užívania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie. O odovzdaní a prevzatí bytu a o zariadení bytu spíšu zmluvné strany písomný protokol, ktorý bude pripojený k tejto zmluve ako jej príloha č. 1. 2) Prenajímateľ sa zaväzuje, že umožní nájomcovi nerušené užívanie bytu po celú dobu účinnosti tejto zmluvy. 3) Prenajímateľ je oprávnený vstúpiť do bytu za účelom vykonania kontroly, či ho nájomca užíva dohodnutým spôsobom, výlučne však za prítomnosti nájomcu po predchádzajúcom dohovore. Prenajímateľ je oprávnený v prípade hroziacej škody vstúpiť do bytu, ktorý je predmetom nájmu za účelom vykonania opatrení potrebných na jej zamedzenie alebo zmenšenia jej následkov. Pre tento prípad bude mať k dispozícii jednu sadu kľúčov od uvedeného bytu, ktoré budú v obálke zapečatenej nájomcom. 4) Prenajímateľ je povinný v byte vykonať všetky opravy, ktoré nie je podľa tejto zmluvy povinný vykonať nájomca. Článok IV Práva a povinnosti nájomcu 1) Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na predmete nájmu. V prípade zavineného porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú škodu. 2) Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná v byte žiadne stavebné zmeny. 3) V prípade skončenia doby nájmu je nájomca povinný vrátiť byt v stave, v akom bol prevzatý, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie bytu a zariadenia v byte podľa protokolu spísaného pri preberaní bytu. 4) Zmeny v byte, ktoré nájomca vykonal so súhlasom prenajímateľa, nie je povinný po skončení doby nájmu uviesť do pôvodného stavu. Nájomca nemá nárok na náhradu nákladov spojených s takýmito zmenami. 5) Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe bez predošlého písomného súhlasu prenajímateľa. 6) Nájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok v byte a v bytovom dome a správať sa v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného susedského spolunažívania. 7) Nájomca sa zaväzuje vykonávať na svoje náklady drobné opravy v byte a na jeho zariadení súvisiace s ich užívaním a s bežnou údržbou. Drobnými opravami sa pre účely tejto zmluvy považujú opravy, ktorých náklady v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 1.000,– Sk. Nájomca nemá voči prenajímateľovi nárok na náhradu takto vynaložených nákladov. 8) Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi nutnosť vykonania opráv,

ktoré má uskutočniť prenajímateľ. Prenajímateľ sa zaväzuje do 15 dní začať s uskutočňovaním potrebnej opravy. Ak tieto opravy napriek oznámeniu nájomcu prenajímateľ neobstará v primeranej lehote, je oprávnený vykonať ich nájomca. Prenajímateľ je povinný nájomcovi uhradiť takto vynaložené náklady. Článok V Doba nájmu Zmluvné strany sa dohodli, že nájom bytu sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu jedného roka. Článok VI Odovzdanie bytu 1) Prenajímateľ sa zaväzuje, že byt odovzdá do užívania nájomcovi najneskôr do 5 dní od podpisu tejto zmluvy. 2) Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní bytu spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom uvedú najmä: a) stav, v akom sa byt nachádza v čase jeho odovzdania, b) zariadenie bytu a stav v akom sa nachádza, c) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá so zmluvných strán. 3) Prenajímateľ sa zaväzuje najneskôr v deň odovzdania bytu odovzdať nájomcovi jednu sadu kľúčov od bytu a od pivničnej kobky. Článok VII Nájomné 1) Nájomné za užívanie bytu je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 500,–€ mesačne. 2) V nájomnom nie sú zahrnuté poplatky za odber studenej a teplej vody a poplatky za spotrebu elektrickej energie. Tieto poplatky hradí nájomca na základe odpočtu stavu jednotlivých meračov. 3) Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca bude hradiť nájomné bezhotovostne, prevodom na účet prenajímateľa, č. účtu: 12345678/1234. Nájomné je splatné mesačne vopred, najneskôr k 15. dňu príslušného mesiaca. 4) Nájomné za prvý mesiac nájmu uhradil nájomca v hotovosti do rúk prenajímateľa pri podpise tejto zmluvy, čo prenajímateľ potvrdzuje svojím podpisom. Článok VIII Skončenie nájmu 1) Nájomný pomer zaniká uplynutím doby na ktorý bol dohodnutý. 2) Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu možno nájomný vzťah ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán pre podstatné porušenie zmluvy. 3) Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä ak: a) nájomca je v omeškaní s dvoma alebo viacerými splátkami nájomného alebo v omeškaní s úhradou platieb za služby spojené s užívaním bytu, b) nájomca užíva byt spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu, c) nájomca hrubým spôsobom poruší domový poriadok, d) nájomca dá byt do podnájmu, bez súhlasu prenajímateľa. 4) Nájomca je oprávnený od zmluvy odstúpiť najmä, ak predmet nájmu prestane byť spôsobilý na užívanie podľa dohodnutého účelu nájmu. Článok IX Záverečné ustanovenia 1) Zmena tejto zmluvy je možná len formou písomných dodatkov k nej. Dodatky sa podľa poradia číslujú a označia dátumom. 2) Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa. 5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. V Bratislave dňa ................... prenajímateľ: ____________________ nájomca: _______________________ Posledná úprava Utorok, 14 Júl 2009 23:16

ZMLUVA O NÁJME BYTU
(§ 663 a nasl. a – § 718 OZ)

Prenajímateľ:

Michal Feňo r. č. 750119/9519 č. OP Kečkovce 1 091 11 Vyšný Orlík

(ďalej len “prenajímateľ”)

Nájomca:

Jana Feňová r. č. 795410/9526 č. OP EA 773810 Kečkovce 86 091 11 Vyšný Orlík

(ďalej len „nájomca“)

uzavreli dňa 31. júla 2009 túto

zmluvu o nájme bytu
I. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania bytové priestory súpisné číslo 86 postavené na parcele č. KN 13/1 – v katastrálnom území obce Kečkovce. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a sociálneho zariadenia. Celková plocha obytných priestorov je 67,25 m2. V dvoch obytných miestnostiach sa nachádza lynoleum, v jednej miestosti je keramická dlažba. Nájomnca sa so stavom prenajímaných priestorov 31.07.2009 ich bez závad preberá do svojho užívania. II. oboznámil a dňom

Nájomný pomer vzniká dňom 1. augusta 2009 a uzatvára sa na dobu neurčitú. III. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi ročné nájomné vo výške 300 Eur (tristo eur), a to v splátkach po 25 Eur splatných mesačne, a to vždy k 20. dňu mesiaca k rukám prenajímateľa. IV. Nájomca sa zaväzuje vykonávať v prenajatom byte drobné úpravy súvisiace s jeho užívaním a uhrádzať náklady na jeho údržbu. Nájomca berie na vedomie právo prenajímateľa na odstúpenie od nájomnej zmluvy, ak napriek jeho písomnej výstrahe bude prenajatý byt užívať, resp. trpieť jeho užívanie takým spôsobom, že prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí značná škoda (§ 679 ods. Veta prvá OZ). V. Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi byt v stave, v akom ho prevzal, alebo uvedie byt do pôvodného stavu, s prihliadnutím k obvyklému opotrebeniu. Nájomca nemá právo na náhradný nájom bytu. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo strán, odstupujúca strana je povinná oboznámiť druhú stranu o odstúpení zmluvy 2 mesiace dopredu. Neplatenie finančnej čiastky za užívanie bytu nájomného a inkasa v pravidelných mesačných termínoch je dôvodom k okamžitému zrušeniu zmluvy o nájme bytu. VI. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre nájomcu a jeden pre prenajímateľa. Zmluvné strany prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Kečkovciach, dňa 31. júla 2009

....................... Prenajímateľ

................................................. Nájomca