P. 1
Zoznam firiem

Zoznam firiem

|Views: 47,218|Likes:
Published by HNky

More info:

Published by: HNky on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2015

pdf

text

original

Zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie

(upozornenie: uvedený zoznam neslúži na overovanie IČ DPH)
Dátum
zverejnenia
osoby v
zozname
IČ DPH Meno FO
Priezvisko
FO
Obchodné meno/názov právnickej osoby
Trvalý pobyt/miesto
podnikania fyzickej osoby
alebo sídlo právnickej
osoby
Ulica a číslo
Kalendárny rok, v
ktorom nastali
dôvody na zrušenie
registrácie DPH
04.02.201 !"202242#$#% &'()*+P,'-. s.r.o. &ren/0n 1e2ion3rs4a #41$ 2012
04.02.201 !"2022#%101 !,5*. s. r. o. 'ov6 +es7o nad 839om "arpa7s43 #% 2012
04.02.201 !"2022#:2;$# D,<&(==< s.r.o. 'ov6 +es7o nad 839om +alinovs469o : 2012
04.02.201 !"20201:1$ DH )*'&,)&. s. r. o. 'ov6 +es7o nad 839om "o/ovs43 ; 2012
04.02.201 !"20200200 ,&=1,. s. r. o. 'ov6 +es7o nad 839om Pod>avorins43 1#14 2012
04.02.201 !"2022#$1;1% =+=1 !7av?@ s. r. o. Prievidza '3?r. A. "alin/ia4a ; 2012
04.02.201 !"20204%00;# "<IB&CD. s4l3rs4e výro?n6 družs7vo 8alas43 5el3 v
4on4urze
8alas43 5el3 :% 2012
04.02.201 !"2022:%#%02 5=&*' P1E! s. r. o. Handlov3 +orovno 1 2012
04.02.201 !"2022;:0%#$ '*8, )*+P*'='&!. spol. s r. o. Prievidza Bpor7ov3 2 2012
04.02.201 !"2021$;40: D15 1e2no Plus. s.r.o. 'i7rians4e Pravno B4ols43 #; 2012
04.02.201 !"20200%%#; +=&,1 "*8*. s.r.o. v 4on4urze Prievidza Priem@seln3 $ 2012
04.02.201 !"202214$01$ !9eep F9eese s.r.o. Prievidza )i2lians4a Fes7a 1: 2012
04.02.201 !"20200%%12; +G!*"*+5I'C& P<I=8IDH,. a.s. v 4on4urze Prievidza )i2lians4a 2012
04.02.201 !"2020#%1;# +*5I+=I s. r. o. +@>ava '3m. +. <. B7eJ3ni4a 2$ 2012
04.02.201 !"2022%$22:: P5& )onsul7in2. s. r. o. "os7oln6 "os7oln6 1;: 2012
04.02.201 !"2022020;1 5lis7er &eF9nolo2@ s.r.o. Par7iz3ns4e Ken. D. !vo?odu 4 2012
04.02.201 !"2021:#%0%: &ranspor7s HooF4er. s.r.o. Par7iz3ns4e 'i7rians4a % 2012
04.02.201 !"2022$:%$12 5,E(!&,8 !lova4ia s. r. o. Par7iz3ns4e 8eL43 o4ružn3 11;# 2012
04.02.201 !"20220%;;1% Ke7I' ?uildin2 M es7a7e. s.r.o. 'ov6 +es7o nad 839om "o/ovs43 ; 2012
04.02.201 !"202240104 'N!= Inves7in2 s.r.o. 'ov6 +es7o nad 839om "o/ovs43 ; 2012
04.02.201 !"202222$$ 8! 5au s.r.o. 'ov6 +es7o nad 839om PieOPans43 1 2012
04.02.201 !"202140:411 <=,1 B7údio ".Q.,. 5ra7islava. s.r.o. Du?niFa nad 839om '3mes7ie +a7iFe slovens4e> 1 2012
04.02.201 !"20201%#202 <=,1I&-. a.s. v 4on4urze Du?niFa nad 839om )en7rum I. 141 2012
04.02.201 !"2021%#1:0 +P Rood s.r.o. Považs43 5@s7riFa B7eJ3ni4ova 2% 2012
04.02.201 !"2021%0#$ !ervis +e7al. s. r. o. Považs43 5@s7riFa )en7rum 4 2012
04.02.201 !"20224$1#1 !1*8=IP*<& !". s. r. o. Považs43 5@s7riFa +. <. B7eJ3ni4a 2% 2012
04.02.201 !"202010$:0# P='!"- s.r.o. PúF9ov '3mes7ie slo?od@ 2012
04.02.201 !"20204:%: Pozemn6 s7av?@ Považs43 5@s7riFa. a.s. v 4on4urze PúF9ov !vS7oplu4ova 101% 2012
04.02.201 !"202240%::2 =D=1!. s. r. o. Považs43 5@s7riFa '3mes7ie ,. Hlin4u 2# 2012
04.02.201 !"2022102#;4 =!&I1*. s.r.o. Považs43 5@s7riFa !'P 2012
04.02.201 !"202120;$4 NI'= '=&. s. r. o. PúF9ov Dvor@ ;:1 2012
04.02.201 !"2020440#; ".+.*. s.r.o. Považs43 5@s7riFa )en7rum 1 2012
04.02.201 !"2022:02;1: KraJiF4 ProduF7ion. s. r. o. "rivo4l37 112 2012
04.02.201 !"202202 ),< M HIQI spol. s.r.o. &ren/0n "uzm3n@9o % 2012
04.02.201 !"202202#$1$ )rea7ive Pro?iz s.r.o. &ren/0n Ken. +.<.B7eJ3ni4a 11 2012
04.02.201 !"2022#1:114 QEK,! K<*EP. s. r. o. &ren/0n PalaF469o ; 2012
04.02.201 !"2021#::0# Furran7. spol. s r.o. &ren/0n "niežaPa Pri?inu 14 2012
04.02.201 !"20202##### 2>a s.r.o. 5o?o7 5o?o7s43 1e9o7a 1$ 2012
04.02.201 !"2021#410%2 5+Q.s.r.o. Považs43 5@s7riFa *rlov6 2%% 2012
04.02.201 !"20201;1%; ='=<K* )*'&<*1! H*5*<. spol. s r.o. &ren/0n &ov3rens43 1# 2012
04.02.201 !"20201%;0# 8IK*< H T 8. s.r.o. &ren/ians4a &epl3 Pr0les #; 2012
04.02.201 !"202011;%2 "*8*QI'C1 !". a.s. v li4vid3Fii Du?niFa nad 839om ,re3l H&! $24 2012
04.02.201 !"2022;0#:%1 I! N*<1D. s.r.o. 'ov3 Du?niFa Družs7evn3 10# 2012
04.02.201 !"20222%#;% +8 !lova4ia. s.r.o. Du?niFa nad 839om ,."mePa : 2012
04.02.201 !"2021%00;% P&I(!,N!. s.r.o. "oOeFa HlieF9ovs43 Fes7a %: 2012
04.02.201 !"2021$4$0: *P!-!("*8. s. r. o. Du?niFa nad 839om ,re3l HU! 40%% 2012
04.02.201 !"20222#;24 +H+ ( !=<8I! s.r.o. Du?niFa nad 839om )en7rum II 1 2012
04.02.201 !"20224#10%: '*' P1E! E1&<,. s.r.o. Ilava <užov3 111 2012
04.02.201 !"2022:2:00; +e7alur2V!ervis. s. r. o. Du?niFa nad 839om &ov3rens43 ;# 2012
04.02.201 !"2022;1%0; !&,85-(<="*'B&<E")I= s.r.o. 53novFe nad 5e?ravou " nemoFniFi 2012
04.02.201 !"202201%#$0 PI1E1, '+. s.r.o. 'ov6 +es7o nad 839om +. <. B7eJ3ni4a 1 2012
04.02.201 !"20201411:$ +.5.1.. spol. s r.o. 53novFe nad 5e?ravou &ren/ians4a 14$# 2012
04.02.201 !"2020$;1#;: +,<&I'* !lova4ia s.r.o. 53novFe nad 5e?ravou 8ýs7r4ov 1;$ 2012
04.02.201 !"20224$;##2 ", +I a par7ners s. r. o. 53novFe nad 5e?ravou B4ols43 22 2012
04.02.201 !"2022;%1%1# I)H&I,. s. r. o. 53novFe nad 5e?ravou A.Aesens469o 11 2012
04.02.201 !"2022%0421 ,(!oul&=). s.r.o. 53novFe nad 5e?ravou 8ýs7r4ov 1;$ 2012
04.02.201 !"20224#1;$ "aliop s. r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o 'o?elova ; 2012
04.02.201 !"2022:20;$1 ",+,I &rade s.r.o. Par7iz3ns4e +alinovs469o 2012
04.02.201 !"20201%1$# P' &<,D=. s.r.o. Par7iz3ns4e +al3 o4ružn3 1$ 2012
04.02.201 !"20222;10 P=D<*P !1*8,"I, s. r. o. *s7ra7iFe +al6 *s7ra7iFe ;; 2012
04.02.201 !"2022420$; *+(+*'&. spol. s r.o. Par7iz3ns4e +o@zesova 2; 2012
04.02.201 !"2021:%1:%4 A*H+,&. s.r.o. Par7iz3ns4e 'i7rians4a 42 2012
04.02.201 !"1044:2:004 +iF9al PoniO7 Wa?o4re4@ nad 'i7rou 8od3rens43 144 2012
04.02.201 !"202044;% !,+I<= spol. s r.o. &opoL/ian4@ 1ipov3 10: 2012
04.02.201 !"202041;%; PoLno9ospod3rs4e družs7vo +aXa +aXa +.<.B7eJ3ni4a % 2012
04.02.201 !"20222%%;21 1evmea7 &rade. s.r.o. 1eviFe I. "ras4u 2012
04.02.201 !"20224441#0 18(1*KI!&I). s.r.o. 1eviFe "p7. '3lep4u 1 2012
04.02.201 !"2022%;4#$ Pemo(<eal s. r. o. &lma/e 1ipov3 $ 2012
04.02.201 !"20202#40; !3rr. spol. s r.o. 1eviFe Hd. 'e>edl69o 0 2012
04.02.201 !"2021;$;1:0 =1+*'&!&,8. s.r.o. 1eviFe "u 5ra74e 1 2012
04.02.201 !"202012# 5&). s.r.o. 1eviFe "u 5ra74e 1 2012
04.02.201 !"2022#0$;01 5I* ='=<K- !lova4ia. s.r.o. 1eviFe "u 5ra74e 1 2012
04.02.201 !"1042;2:421 5oris +es3r 1eviFe Hd. 'e>edl69o 2% 2012
04.02.201 !"2022#;#2;1 +=D8= !&,8 s.r.o. 1eviFe &@rOova 4 2012
04.02.201 !"20224$240 +5+ &<,'! s.r.o. 1eviFe Ivana "ras4u 14 2012
04.02.201 !"20220;4#1% +8I ( <=,1. s.r.o. 1eviFe !v. +iF9ala 4 2012
04.02.201 !"2021%0#1% Hen7ro !lova4ia. s.r.o. 1eviFe '3m. Bol76sove> 14 2012
04.02.201 !"2022$;:4#; "=8*1,. s. r. o. Ba9@ !'P 44 2012
04.02.201 !"2022:$$#$2 !N +,',K=+='& s.r.o. Ba9@ Hlavn6 n3mes7ie % 2012
04.02.201 !"20210$%$0 1e43reX ,15,. s.r.o. Ba9@ 5. 5ar7Y4a % 2012
04.02.201 !"20221;;## ),'=* s.r.o. 5ielovFe %2 2012
04.02.201 !"2022:$; )in7eZ s.r.o. Ba9@ 2012
04.02.201 !"202222%:4 5K spol. s r.o. 'eded :; 2012
04.02.201 !"2022%#1 ,1&,A, s. r. o. BaLa Hlavn3 14 2012
04.02.201 !"20201#%424 D<I'. s.r.o. Dia4ovFe 2%# 2012
04.02.201 !"20222$;4$; A*<I'=I. s.r.o. BaLa P. P3zmaXa 4$ 2012
04.02.201 !"20201$2#1 A,'), !&,8 &<,D=. s.r.o. 8l/an@ Hlavn3 $: 2012
04.02.201 !"20220$0:4 5.8.H.. s.r.o. +o/eno4 )9alup@ 124 2012
04.02.201 !"2022%2$01# +,II !lova4ia. s.r.o. Dia4ovFe ;40 2012
04.02.201 !"202011; 1ove BaLa. s.r.o. BaLa Družs7evn3 1: 2012
04.02.201 !"20201##%; P=I=!* s.r.o. Dia4ovFe ;40 2012
04.02.201 !"2022$1#$;1 P*1&=<. s.r.o. BaLa 'arFisov3 24 2012
04.02.201 !"2022042;$ !&,8DE5. s.r.o. Dl93 nad 839om 14: 2012
04.02.201 !"202100:41 !1I8. s r.o. Wi93reF %42 2012
04.02.201 !"2021%24$4% !P=P*I s.r.o. 'eded :; 2012
04.02.201 !"20201$0$%; !,<EI I'&=<',&I*',1 &<,'!P*<&. s.r.o. "r3Lov3 nad 839om 41# 2012
04.02.201 !"20220%4$# !+,<& H*1DI'K. s.r.o. BaLa '3dražn3 14 2012
04.02.201 !"102012::;% +ari3n Hre?04 BaLa 'ovomes469o 4 2012
04.02.201 !"10$:4:% 8ladim0r 'e>edl04 BaLa "r3Lovs43 2 2012
04.02.201 !"102%0##$42 1adislav Poloma Dia4ovFe #0$ 2012
04.02.201 !"2022%;$4$ !loviplas7. s.r.o. +iloslavov 1esn3 ;;# 2012
04.02.201 !"2020%2$1 D[<, !P=D. s.r.o. Hemians4a *l/a Welezni/n3 1 2012
04.02.201 !"2022$;#%0 5es7Res7. s.r.o. "ol7a %1 2012
04.02.201 !"2022144#;2 Del7ron s.r.o. "ol7a %1 2012
04.02.201 !"20222;;#42 Dida7rade11. s.r.o. Duna>s43 !7reda +alodvorn0F4a Fes7a 1# 2012
04.02.201 !"2021$11%; =E<*=IP<=!! &<,'! s.r.o. 'ov6 H3m4@ AazdeF43 1 2012
04.02.201 !"2020::%; QauFon s.r.o. !7re4ov !7re4ov %$4 2012
04.02.201 !"2022;:%$ I<<*1 s.r.o. 'ov6 H3m4@ "omens469o 2012
04.02.201 !"2021$$$%:2 A*+,& s.r.o. 'ov6 H3m4@ 5ezru/ova 1# 2012
04.02.201 !"2022%1%%# "I'D=<5E'"=<. spol. s r.o. !emerovo #1: 2012
04.02.201 !"2021$:#;0 +,&IP. s.r.o. 'ov6 H3m4@ "om3rXans43 Fes7a 2012
04.02.201 !"2022:21;0 +=<),'&*< s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 2012
04.02.201 !"2022;02$ +=&,11N=<". s.r.o. 'ov6 H3m4@ Kú2s4a 1# 2012
04.02.201 !"2022$%$244 !&,8*DE<. s.r.o. 'i7ra I QraXa +o>7u 1: 2012
04.02.201 !"20221$$04% & M = s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5eF4ovs43 24 2012
04.02.201 !"2022404: &*1,. s. r. o. !7re4ov 2: 2012
04.02.201 !"2022:2:4# &*PI),1 &=,+. spol. s r.o. 'ov6 H3m4@ '3?režn3 10 2012
04.02.201 !"202201:0$% A.).*. I'8=!&. s.r.o. 'i7ra I +os7n3 12 2012
04.02.201 !"20201;22;; ,P<I!!. spolo/nosP s ru/en0m o?medzeným 'i7ra I Priem@seln3 2 2012
04.02.201 !"2022$0;:0 '*8,P=&.!". s.r.o. 'i7ra I "oll3rova 1 2012
04.02.201 !"20201;02#4 '*IDE=.s.r.o. 8eL46 H3lužie 8eL43 Er?3n4ova %1$ 2012
04.02.201 !"20204%04: 8=1),'= s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 14 2012
04.02.201 !"2022%0%## *I1 )*+P,'-. s. r. o. 'i7ra I +os7n3 %2 2012
04.02.201 !"2022$21021 ,")='&,. s. r. o. 'i7ra II 5ra7islavs43 4 2012
04.02.201 !"2022:$;$:; !*PP*!. s. r. o. 'i7ra I <@?3rs4a % 2012
04.02.201 !"2020222:%; H='!='. s.r.o. 'i7ra I 5iove7s43 2 2012
04.02.201 !"2022410214 ),<K* 1*KI!&I) s.r.o. 'i7ra I QraXa +o>7u 42 2012
04.02.201 !"2022;:::%# )oreF7. s.r.o. 'i7ra II Hvolens43 4 2012
04.02.201 !"20222$42: pro2ress mar4e7in2. s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe 8ino9radn0F4a 2012
04.02.201 !"2022$$%$ 5"(&<,'!. s.r.o. 'i7ra I '3?režie ml3deže 1 2012
04.02.201 !"20202:441 5-&=I !". s.r.o. 'i7ra I Qars43 2$ 2012
04.02.201 !"2022;4# !1*8I&, ),'I! s.r.o. HronovFe AY4ai9o ; 2012
04.02.201 !"2020%$%% ,<)!= s.r.o. B7úrovo '3nans43 Fes7a #0 2012
04.02.201 !"20220%#% ,+=1I' )*+P,'- s.r.o. B7úrovo '3m. !v. ImriF9a ;00 2012
04.02.201 !"202:$:$ ,+='D=I s.r.o. B7úrovo '3m. !v. ImriF9a ;00 2012
04.02.201 !"2022#:$2;1 K<,'D +5. s.r.o. B7úrovo B7eJ3ni4ova 2 2012
04.02.201 !"202041$ ,=<Fomp s.r.o. &opoL/an@ <adlins469o 1 2012
04.02.201 !"2020#$ 5ele4. s.r.o. &opoL/an@ &ov3rniF43 1$ 2012
04.02.201 !"2020#%;% ,denol s.r.o. &opoL/an@ &ov3rniF43 1$ 2012
04.02.201 !"20222#;#41 5<I)" QI=1D s.r.o. 'i7rians4a 5la7niFa 10: 2012
04.02.201 !"2020;;001 ,"ČI8*. s.r.o. "ovarFe 11 2012
04.02.201 !"2020;#420 )1I s. r. o. 1udaniFe +ý7na 'ov3 8es $ 2012
04.02.201 !"2021024; P,P*1.s.r.o. &opoL/an@ !edmi4r3s4ov3 #2 2012
04.02.201 !"202024014 &rialeZ s.r.o. &opoL/an@ D. Aur4ovi/a 2:0 2012
04.02.201 !"2022#4021 E!)5. s. r. o. 1udaniFe +ý7na 'ov3 8es $ 2012
04.02.201 !"20211;#$ Ni2more s. r. o. 1udaniFe +ý7na 'ov3 8es $ 2012
04.02.201 !"2020#:#;: &&D s. r. o. 1udaniFe +ý7na 'ov3 8es $ 2012
04.02.201 !"2021:2%02% P1. s.r.o. "om3rno &ržni/n6 n3mes7ie 4:10 2012
04.02.201 !"2022;4000 +aZa7rone s.r.o. "om3rno Hviezdna 1% 2012
04.02.201 !"2022%%412 DI8=< 200: s.r.o. "om3rno !ús7ružn0F4a 2012
04.02.201 !"2020400%;# + ars. spol.sr.o. "om3rno +aloduna>s46 n3?r. % 2012
04.02.201 !"2022:44:#: eamon 2roup s. r. o. "om3rno *d?or3rov 4# 2012
04.02.201 !"202000#$ =E &<,D= !1*8,"I, s.r.o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"202112 =E )='&=< s. r. o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"202244:$: =uro)onneF7ion s.r.o. "om3rno =\7v\sova ul. 12 2012
04.02.201 !"2022:224%2 =,!- ( K,!&<* s. r. o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"2022%2;4$ 8. 1. K. !lova4ia s.r.o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"20202:#422 8i7amina]ua 5evera2es s.r.o. "om3rno Hadovs43 Fes7a 4 2012
04.02.201 !"2022:$:042 8*1,'&),< s.r.o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"20224%$$;4 8I,&*<. s.r.o. "om3rno 2012
04.02.201 !"20200#:4; Eni7rans s.r.o. 537orove "osi9@ 'ovosads43 4; 2012
04.02.201 !"2022;$1:$ 8+ &<,D= s.r.o. "om3rno '3m. +. <. B7eJ3ni4a 1 2012
04.02.201 !"202121;0% 5=,&(!1*8,"I, s.r.o. "om3rno "omens469o 22 2012
04.02.201 !"20212%1;0 5=1I=Q. s.r.o. "om3rno Pria7eLs7va % 2012
04.02.201 !"2022;4$441 5 T " +ar4e7. s.r.o. "om3rno 2012
04.02.201 !"2022#1441: 5EI1DI'K !-!&=+ s.r.o. "om3rno Duna>s46 n3?režie 14 2012
04.02.201 !"2020;;%1# 51,+,<"* s.r.o. "om3rno !ús7ružniF43 2012
04.02.201 !"2022%04:% 5er"i K**D &rade s. r. o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"20221;4;0: 5,5!HI. s.r.o. "ravan@ nad Duna>om 'ov3 ;% 2012
04.02.201 !"2022400;%: !*Q&- I'&=<',&I*',1. s.r.o. "om3rno H39radn0F4a 10 2012
04.02.201 !"2022#44$4 !1*8,"I,P1,!& s.r.o. "om3rno Bpi73ls4a 2$0; 2012
04.02.201 !"20212%%; !*N,P*!&=< s. r. o. "om3rno !ús7ružn0F4a 1 2012
04.02.201 !"2021$:;020 !" ( *'-I !1*8,"I, s.r.o. "om3rno !ús7ružn0F4a 1#$ 2012
04.02.201 !"2021;%21 <5+ !lova4ia s.r.o. "om3rno =\7v\sova 1 2012
04.02.201 !"2022:$#:;4 <uven Inves7 s.r.o. "om3rno =\7v\sova 21 2012
04.02.201 !"2020#40; <(&roniF s. r. o. "om3rno !ús7ružn0F4a 2012
04.02.201 !"2022$$24 I<*'+=&,1 s.r.o. "om3rno =\7v\sova 1 2012
04.02.201 !"20222%022: I!*(?e7on s.r.o. "om3rno H39radn0F4a 1# 2012
04.02.201 !"202104;4 ID=,1 I'8=!& s.r.o. "om3rno 'ovoz3moF43 Fes7a 2 2012
04.02.201 !"2022:$2 Q=1(^P 200$ s.r.o. "om3rno )in7or0ns4@ rad 4 2012
04.02.201 !"20222$;%0 K*1D5=<K s.r.o. "om3rno +.<. B7eJ3ni4a 1 2012
04.02.201 !"20202%:0 Klo?al +o?ile. s.r.o. "om3rno 5is4upa "ir3l@a 21 2012
04.02.201 !"2021$#;2% Kold !lova4ia s. r. o. Iža Hlavn3 202 2012
04.02.201 !"2020:0$ HI+,(+=&,1 s.r.o. "om3rno &opoLov3 ul. 11 2012
04.02.201 !"2020422$ !&-1= 2010 s. r. o. "om3rno 5aO7ov3 2: 2012
04.02.201 !"2022:1;4%# !&=')H=1 P<*DE)&I*' s.r.o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"2022;4$%: ,8I,D*<. s.r.o. "om3rno !ús7ružn0F4a 1$ 2012
04.02.201 !"2022#24$ ,<K &<,D= s.r.o. "om3rno AY4ai9o 2% 2012
04.02.201 !"202144$;$ ,K<*5E11! s.r.o. "om3rno "omens469o 22 2012
04.02.201 !"20221:$4;; ,l?a Kas. s.r.o. "om3rno '3m. +.<. B7eJ3ni4a 1 2012
04.02.201 !"20214%$1: *&& ( I+P=I s.r.o. "om3rno Dl93 ;1 2012
04.02.201 !"20221$4:#% ,l)u +=&,1. spol. s r.o. "om3rno Wupn3 14 2012
04.02.201 !"20222;0;$ ,5E! s.r.o. "ravan@ nad Duna>om 'ov3 ;% 2012
04.02.201 !"2020:;40; &*P K<,D= s. r. o. "om3rno Po9rani/n3 1 2012
04.02.201 !"2022:4;$4# &<I'QI'I&-. s.r.o. "om3rno Kazdovs43 $ 2012
04.02.201 !"2022%0%24% &E+=&,1. s.r.o. "om3rno El. 5aO7ov3 2: 2012
04.02.201 !"2022:%$;% )lu? ;4. s.r.o. "om3rno *4ružn3 Fes7a 2%1 2012
04.02.201 !"2021;2;1 )ou7ure &rade s.r.o. "om3rno !ús7ružn0F4a 1#$ 2012
04.02.201 !"202244:%0 )='&<E+ 200$ s.r.o. "om3rno '3m. "ossú79a. ?udova 7ržniFe 11 2012
04.02.201 !"2022;2$%0% "=+ ( "* !lova4ia s.r.o. "om3rno Hradn3 2012
04.02.201 !"2022;1;044 "1 8I' s.r.o. "om3rno Družs7evn3 : 2012
04.02.201 !"2022%1:401 "C1D- &<,D= s.r.o. "l0žs43 'em3 !7ar3 ul. 2 2012
04.02.201 !"20201;:;0 I'&=< &<,'! !P=DI&. spol. s r.o. Hur?anovo !vS7ope7ers43 ; 2012
04.02.201 !"202222#1:4 1+ <=,1I&- s.r.o. "om3rno Kú7s4@ rad ; 2012
04.02.201 !"202202 H"5 )onsul7 s.r.o. "om3rno 'ovoz3moF43 Fes7a :#2 2012
04.02.201 !"2022:#;#4% H5+ &rade s.r.o. "om3rno Aazern3 14 2012
04.02.201 !"2022::0%1 H< ( 5<IDK=. spol. s r.o. "om3rno &iF93 ul. 14 2012
04.02.201 !"20221220#$ 1,8<,. s.r.o. "ravan@ nad Duna>om 'ov3 ;% 2012
04.02.201 !"2022$112; &re?or !lova4ia. s.r.o. 'i7ra I !adov3 11 2012
04.02.201 !"2022%14:1; &<,D= K1*5,1 !1*8,"I,. s.r.o. 'i7ra II 5ra7islavs43 11 2012
04.02.201 !"20201;04;1 &oraZ s.r.o. 'i7ra II 5ra7islavs43 4 2012
04.02.201 !"2021$41;;$ &="&<,D=. s.r.o. 'i7ra I +os7n3 4# 2012
04.02.201 !"20224#0:; !+,<& I& !*1E&I*'!. s.r.o. 'i7ra I Piaris7iF43 2 2012
04.02.201 !"2022#210#2 !,'D<, P1E!. s.r.o. 'i7ra II ČerniFov3 14 2012
04.02.201 !"2020%00$ !1I+,I s. r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o *d?or3rs4a ;2 2012
04.02.201 !"202040;112 "*8*!P*1 'I&<,. spol. s r.o. 'i7ra II )a?a>s43 % 2012
04.02.201 !"2022#:;24% 14 press. spol. s r. o. 'i7ra II B7úrova uliFa %1 2012
04.02.201 !"20202:;; +=<1I'. spol. s r.o. 'i7ra I Qars43 42 2012
04.02.201 !"2022%1:44 +I'I'K )*+P,'-. s. r. o. 'i7ra I +os7n3 %2 2012
04.02.201 !"2022%$14$# +H 7eF9. s.r.o. B7i73re "u K3?or4e 1 2012
04.02.201 !"20222;14 =<I+=! spol. s r.o. )a?a> ( Č3por 110: 2012
04.02.201 !"2021:01%$ =!),1,D= s.r.o. 'i7ra I B7eJ3ni4ova 7rieda 41 2012
04.02.201 !"2020; Kar7rend. s.r.o. 'i7ra I B0pov3 1 2012
04.02.201 !"2022#2%44 -*E< +=DI, ,K=')- s. r. o. 'i7ra II B7úrova 140 2012
04.02.201 !"2021:2:% P" Fonsul7in2 s.r.o. 'i7ra I Pri?inovo n3mes7ie 2012
04.02.201 !"2022:240; I+P=<I,1 &=,+ s.r.o. 'i7ra I 1eviF43 ;4 2012
04.02.201 !"202001% Danison s. r. o. 'i7ra I !l3d4ovi/ova % 2012
04.02.201 !"2021$#1$; P,E1E! !". spol. s r.o. 'i7ra II Aa4u?a HaO4a 1 2012
04.02.201 !"2020$#%: P,'D,+ s.r.o. 'i7ra I +os7n3 1 2012
04.02.201 !"2022410:1 P58 In7erna7ional spol. s r.o. 'i7ra I +os7n3 1 2012
04.02.201 !"2022#####: 1_ ,irone 2 s. r. o. 'i7ra I 'ovoz3moF43 1 2012
04.02.201 !"2021:224% PI8'I), 8eL46 H3lužie s.r.o. 8eL46 H3lužie 124; 2012
04.02.201 !"2022$0040 <I *"', !". s.r.o. 'i7ra II B7úrova 142 2012
04.02.201 !"2022#%#%%% <.<.!&,8 s.r.o. 'i7ra I B7eJ3ni4ova %: 2012
04.02.201 !"20221;;124 PA ( +arFo. s.r.o. 'i7rians4e Hrn/iarovFe ,237ova 1% 2012
04.02.201 !"1020:;:: 5o9umil Kre2or 'i7ra I 8i9orla7s43 2 2012
04.02.201 !"2020;4#2% , ( +iroZ s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2021;1:0 ,(,D<I,. s. r. o. 5ans43 5@s7riFa I Horn3 1# 2012
04.02.201 !"20200#:0#1 ,2roF9ov P*D,',. s.r.o. `v 4on4urze` Hvolen "u?3ni9o 212 2012
04.02.201 !"2020244:1 ,1=I 2000. spol. s r.o. 1u/eneF AY4ai9o 1# 2012
04.02.201 !"20221%%24 ,lJa )on7rol s.r.o. "ol3re 1 2012
04.02.201 !"20220:4$ ,11=K<I,.!". s.r.o. 5rezno !e4urisova ;:4 2012
04.02.201 !"202220::;$ ,1*+. s.r.o.`v 4on4urze` 5ans43 5@s7riFa II !l3d4ovi/ova $4 2012
04.02.201 !"2022#:0:4 ,+,<E!, s.r.o. 8eL4ý "r70O 'emoFni/n3 14 2012
04.02.201 !"2022;02% ,nnina Eni7ed s.r.o. "ol3re 1 2012
04.02.201 !"20222$%# ,nziZ Plus s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2020124040 ,P*11*. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 2012
04.02.201 !"20202:2%4: ,! &<,D=I s. r. o. <apovFe QiLa4ovs43 12 2012
04.02.201 !"202041$22 ,&,<I! s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II "alin/ia4ova 2012
04.02.201 !"2022140; ,&<= s.r.o. E7e43/ E7e43/ ::; 2012
04.02.201 !"20222%0:: ,E&,'*8, s.r.o. Hvolen Aa?loXov3 14; 2012
04.02.201 !"2021$;44 ,E&*"*+P1=& !1*8,"I,. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 1# 2012
04.02.201 !"2022$%2::# ,I=< s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 10 2012
04.02.201 !"20210;0% ,II! !1*8,"I, s.r.o. H39orFe !eleOPan@ : 2012
04.02.201 !"2022:;442% ,W*P +*'& s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II <a4@7ovs43 Fes7a # 2012
04.02.201 !"20201$;$4% 5M& =E<* ( +=DI& s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I Aavorn0F4a ; 2012
04.02.201 !"2022:110;4 5.&. !P=DI&I*' s.r.o. 8eL4ý "r70O B4ul767@9o $% 2012
04.02.201 !"202042%;# 5,1I*<. spol. s r.o. Hvolen El. 2ener3la !vo?odu 1 2012
04.02.201 !"2022$;$$$4 5,'P1,!& s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 1# 2012
04.02.201 !"2021:2$% 5,<I &<E)".s.r.o. Hvolen El. 2ener3la !vo?odu 1 2012
04.02.201 !"2021442## 5IK &<,D= s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"20221%%02 5issmar4 !4 s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2022210014 5lue&ruF4s s.r.o. 1u/eneF "3rm3na 24 2012
04.02.201 !"2022#%$4: 5*'Q,I. s.r.o. <imavs43 !o?o7a <ožXavs43 1$ 2012
04.02.201 !"20201%4$1 5*8I'=I.=!P= a.s. 1u/eneF +. <3zusa 14 2012
04.02.201 !"2022%#$$# 5ruzzi ProduF7ion s.r.o. Hali/ !7ani/n3 % 2012
04.02.201 !"2021$##:;$ 5uKa s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I Par7iz3ns4a Fes7a 2012
04.02.201 !"20201:;4:# 5E<D, 8@s7av s.r.o. Hali/ ;;% 2012
04.02.201 !"20224022;0 ),<&=1 + s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3m. !'P 1# 2012
04.02.201 !"20222$420: )a7erin2 2roup. s.r.o. 5rezno !e4urisova ;:4 2012
04.02.201 !"2022$#02$1 )<=!!=& s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 2012
04.02.201 !"2022$#4$44 )ura7o. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I '3m. slo?od@ 2 2012
04.02.201 !"202240$;#; DI1&*'. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 14 2012
04.02.201 !"2022:%:;;0 DisFover@ media s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 14 2012
04.02.201 !"2022%$%#2 =Fo Pe7rol s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I "@nFeLov3 %% 2012
04.02.201 !"2022#0#1# =1="&<*=IP<=!. s.r.o. QiLa4ovo "ve7n3 : 2012
04.02.201 !"20200:2%1 =<"*!&,8. s.r.o. 1u/eneF <ú?anis4o I $ 2012
04.02.201 !"202222;;24 e(!1*8,"I,. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 20 2012
04.02.201 !"20201%;410 =uro ( 7ri4. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 2012
04.02.201 !"2021;4#1:# =E<* D<EW!&8* !1*8='!"^ I'8=!&a)I= 5ans43 5@s7riFa I '3mes7ie !lo?od@ ; 2012
04.02.201 !"2022000#;1 =E<*Q,"&*<-. s.r.o. <adzovFe 4$4 2012
04.02.201 !"2022:2%411 =E<*PI"^ s.r.o. QiLa4ovo Hlavn3 2 2012
04.02.201 !"202110210 =I*' P1E! s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2022:#$#0% Q.E. +,I !lova4ia s.r.o. Hvolen '3m. !'P 11 2012
04.02.201 !"2022:;$ Q=P*!. s.r.o. 8alas43 Bvermova % 2012
04.02.201 !"20220#;#2: Q1*<I'II s4. s. r. o. 5ans43 5@s7riFa II "remni/4a 4% 2012
04.02.201 !"20220#:%4 Q1-=<!. s.r.o. 5ans43 B7iavniFa &a?a4ov3 1 2012
04.02.201 !"20222#$#4; Q+ M +. spol. s r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 1# 2012
04.02.201 !"2021#0$: Q**D P1E! P,)" s.r.o. 8eL4ý "r70O 'emoFni/n3 14 2012
04.02.201 !"20224#00$ Krampus. s.r.o. 537orov3 :2 2012
04.02.201 !"20200:;# K<,'E! ( &<,'!P*<&. s. r. o. Hvolen Aesens469o 2 2012
04.02.201 !"2022241;$; Kranus ( 7ravel. s.r.o. Hvolen Pri?inova 2%# 2012
04.02.201 !"2020%#:#$ H,D*! s. r. o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 14 2012
04.02.201 !"2022%;4#24 I1 Inves7. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 1%% 2012
04.02.201 !"2022420004 I')*1, K,<,'!=) s.r.o. 1u/eneF Parný +l@n 1;:0 2012
04.02.201 !"202010;;1 I'&=< 5*+,. s.r.o. 8eL4ý "r70O B7eJ3ni4ova 4 2012
04.02.201 !"2020#114 I'&=<Q**D !P=D s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2022#2%#40 A.+.5.H. s.r.o. 8eL4ý "r70O !'P 2012
04.02.201 !"2021#1%01 A" I'8=!& ),< s.r.o. Hvolen 5uzuluF43 2012
04.02.201 !"20224$;$;$ A8 ( Inves7 plus. s. r. o. 'ov3 5aXa )in7or0ns4a 1 2012
04.02.201 !"2021$14##4 A8 ( Inves7. s. r. o. 'ov3 5aXa )in7or0ns4a 1 2012
04.02.201 !"2022;42;$$ "a/0n. s. r. o. 8eL4ý "r70O 'emoFni/n3 %;% 2012
04.02.201 !"2022%;14;# "a! servis s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I Horn3 21 2012
04.02.201 !"20202#42 "=- ,<& P<*DE)&I*' s.r.o. 1u/eneF Parný ml@n 1;:0 2012
04.02.201 !"20220%:1$0 "*. a.s. E7e43/ ::; 2012
04.02.201 !"20222:0; "*5,<. s.r.o. Horn3 WdaXa Horn3 WdaXa 1:4 2012
04.02.201 !"20222;12% "! ( !&,8. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I +a7e>a 5ela 2012
04.02.201 !"2022###%;# "E5I"*. s.r.o. Hvolen 2012
04.02.201 !"20224%%424 1,E<, !P=D. s.r.o. 8r?ov4a 1%2 2012
04.02.201 !"20200:1%4 1*,DI'K &<,D= s.r.o. 1u/eneF Air3s4ova Fes7a 12 2012
04.02.201 !"20214$1; 1E)ID<=,+ )*+P,'- s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 2012
04.02.201 !"2022%;;##$ +M& )*<P*<,)- s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 1# 2012
04.02.201 !"2022:0%#00 +a>4i. s.r.o. 1u/eneF 8a>ans469o %; 2012
04.02.201 !"202201$%4% +,1,I. spol. s r.o. 5ans43 5@s7riFa I <udlovs43 Fes7a :; 2012
04.02.201 !"2022%1#2# +=DI),1 P<*A=)& &<,DI'K. s.r.o. 1u/eneF AY4ai9o 1# 2012
04.02.201 !"202$2#%$ +I, ( +I, s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2022;;201; +*D=!&- P1E!. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I Horn3 1# 2012
04.02.201 !"2022#: +P8+. s. r. o. 5ad0n 1aur0ns4a $0 2012
04.02.201 !"20204%;24: +E!&,8. s.r.o Hvolen Aa?loXov3 1;4 2012
04.02.201 !"2021$##210 ' a ' s.r.o. &ornaLa B4ols43 10 2012
04.02.201 !"202214;:; ',Q* )as7in2 +old &eF9nolo2ies s.r.o. `v 4on4urze` WarnoviFa Par7iz3ns4a :1 2012
04.02.201 !"2022$2:02: ',&!,5, s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Pod93> ; 2012
04.02.201 !"202041#$% ',8=&, s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Doln3 ; 2012
04.02.201 !"2022;:41; ',8<,&I1 !". s.r.o. 1u/eneF Air3s4ova 12 2012
04.02.201 !"2022;%%% ')*+ s.r.o. !lovens46 barmo7@ 44 2012
04.02.201 !"2022$%20;0 'I11*+. s. r. o. 5ans43 5@s7riFa I )emen73rens43 1# 2012
04.02.201 !"2022;$42%% '1 7rans s.r.o. 8eL4ý "r70O 'emoFni/n3 14 2012
04.02.201 !"1020#0$0:4 8iliam 'oFiar Hvolen Ken. !vo?odu 1 2012
04.02.201 !"20204%0$2 '*<=", P1E!. s.r.o. 1u/eneF +asar@4ova : 2012
04.02.201 !"20220%2#02 '*8*!I18=< s.r.o. 1u/eneF <ú?anis4o Ic $ 2012
04.02.201 !"10200;410 =ri4 */ovan 1u/eneF <ú?anis4o Ic $ 2012
04.02.201 !"20221#$# *s7Rer4e s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 14 2012
04.02.201 !"20221:;21 P,P,(!. s.r.o. Kemers4ý Aa?loneF 1# 2012
04.02.201 !"2022#0;420 P,<&'=< &<,'! s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2022:%0$1# PD 5, 11 s. r. o. 5ans43 5@s7riFa I "@nFeLov3 %% 2012
04.02.201 !"2022%;% PD<. s.r.o. 1u/eneF '3mes7ie ,r76zs4@F9 prameXov 1 2012
04.02.201 !"20222%$0;0 P=&=< ,1,' )*')=P& s.r.o. `v li4vid3Fii` 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 1# 2012
04.02.201 !"20200$0$1$ PH,<+&<,D= 55!. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I "api7uls43 : 2012
04.02.201 !"2020$11# P<* P,<&'=< s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I &a7rans43 2; 2012
04.02.201 !"2021:$14$ P<*'&* ),<. spol. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II !lne/n3 : 2012
04.02.201 !"2022122$2% P<B,'=) s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Hvolens43 Fes7a 2 2012
04.02.201 !"202241:#0% <c+ &eam s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II 1azovn3 20 2012
04.02.201 !"2022%0%; <DP !". s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II '3mes7ie !'P 2012
04.02.201 !"2020$11#$ <=D H*'= s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I &a7rans43 2; 2012
04.02.201 !"2022:22#04 <=+I"* s.r.o. 1u/eneF +ieru # 2012
04.02.201 !"20220$#;1# <='!I&. s.r.o. 8eL4ý "r70O ,. H. B4ul767@9o ; 2012
04.02.201 !"2021:1:$% <=d*1E< s. r. o. 1u/eneF +l@ns43 ; 2012
04.02.201 !"2022#;:;% <=!="& s.r.o. Horn3 WdaXa 1## 2012
04.02.201 !"2022$2%1 <I(A* &<,'!. s.r.o. Ha>n3/4a 11$ 2012
04.02.201 !"20220%1$%; <o?u12 s.r.o. E7e43/ E7e43/ ::; 2012
04.02.201 !"20204%004 ! & P )*+=I. s.r.o. 8eL4ý "r70O B4ul767@9o 2# 2012
04.02.201 !"202204:%2 !,'&,Q,<+. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I Par7iz3ns4a 1# 2012
04.02.201 !"20222;10 !=D- !" s. r. o. Pol73r 4: 2012
04.02.201 !"20224%:$20 !" ( ,E&*!&<=D s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Pod93> ;1 2012
04.02.201 !"1020#1$%4 A3n !laOPan Horn6 H3mre ;: 2012
04.02.201 !"20220#$; !+, &radin2. s.r.o. +odrý "ameX Aarmo/n3 % 2012
04.02.201 !"20222$%2 !PI<,1&=I s.r.o. 8eL4ý "r70O ,. H. B4ul767@9o ; 2012
04.02.201 !"2021$222%# !&*'= !1*8,"I,. s.r.o. 8eL4ý "r70O PoLn3 : 2012
04.02.201 !"2022#2$#1 &,!+= s. r. o. 8eL4ý "r70O B4ul767@9o 1002 2012
04.02.201 !"202144$41 8 I , ' I + s.r.o. 802LaOs43 Hu7a ( "alin4a 10: 2012
04.02.201 !"2021$$40 8aradi !". s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I '3m. !lo?od@ 2 2012
04.02.201 !"2020#:4# 8,<,DI. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II 1azovn3 ;: 2012
04.02.201 !"2022:#;$4 8=1E<, s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I '3m. !lo?od@ 2 2012
04.02.201 !"202241;#$2 8=P,. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I Horn3 21 2012
04.02.201 !"202240%$: 8=<5,1 s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II Bvermova 2$ 2012
04.02.201 !"2022#:01#; 8I", M )*+P,'-. s.r.o. "rupina Poloma 104 2012
04.02.201 !"2022;1%112 8i4in2a s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II !7rie?orn6 n3mes7ie 2 2012
04.02.201 !"20220;;0 8I1H=+ s.r.o. "osi9@ nad IpLom 42 2012
04.02.201 !"102;#44;# +iroslav 8ozaJ BuLa 4 2012
04.02.201 !"1044;411% B7eJan 8rPo !lia/ 5ožen@ 'emFove> 1 2012
04.02.201 !"2022$$0:$ Nood =Z7erior !@s7ems. s.r.o. 5ans43 5@s7riFa II 1azovn3 %0 2012
04.02.201 !"2022$;#4%4 H,E5,! s. r. o. 5ans43 5@s7riFa I )emen73rens43 1# 2012
04.02.201 !"202202#%2 Hvolens46 novin@. spol. s r.o. `v li4vid3Fii` Hvolen El. A. "oz3/e4a 11 2012
04.02.201 !"1020%101% A3n Čelovs4ý Du?iOa 1#% 2012
04.02.201 !"102240#011 A3n ČalJa Walo?0n 2 2012
04.02.201 !"102%:;114 B7eJan +l@n3r 1evo/a 2012
04.02.201 !"10411:#:1 +ilan )9ovaneF Pe/ovs43 'ov3 8es 'a r@?n04oF9 2 2012
04.02.201 !"10%#0## ,nna )i?ri4ov3 HanuOovFe nad &opLou Pod Bi?enou 4 2012
04.02.201 !"2020011411 ,!P* Drienov. s.r.o. "endiFe 14# 2012
04.02.201 !"2020011#:# Priem@seln3 výro?Xa 4rm0v. s.r.o. "endiFe 14# 2012
04.02.201 !"202001411% ,18, +". spol. s r.o. PreOov I " !urdo4u 4 2012
04.02.201 !"2020014:2 I'8=!&+='& )*'!E1&I'K )*'K<=!! ( I.).).. s.r.o. 5a7izovFe *slo?o7i7eLov 2; 2012
04.02.201 !"202001##$1 1,D=I. s.r.o. !vi7 B7úrova 220 2012
04.02.201 !"2020022%:; 5*<, !". s.r.o. PreOov II 5arde>ovs43 2; 2012
04.02.201 !"202002;0% !&,8*!=<8I!. s.r.o. "oF9anovFe 2;: 2012
04.02.201 !"202002#12$ 8,!I!. s.r.o. v li4vid3Fii PreOov II Bv3?s4a 10: 2012
04.02.201 !"2020040%04 =II+ &<,'! s.r.o. Pe/ovs43 'ov3 8es Du7ins43 4 2012
04.02.201 !"2020042;0: "redo !lova4ia s.r.o. Poprad &a7rans46 n3mes7ie 4;:2 2012
04.02.201 !"20200#0: D-+* s.r.o. PreOov I +asar@4ova 1# 2012
04.02.201 !"202012%#;$ &,I,N**D s.r.o. )9meLov 12% 2012
04.02.201 !"20201:#$2 ),<DI',1 K1,!! +=)H,'I)!. s.r.o. PreOov I AilemniF469o 2012
04.02.201 !"20201#14$; '*<=D. spol. s r.o. PreOov I 5udova7eLs43 : 2012
04.02.201 !"202022% =<P, spol. s r.o. v li4vid3Fii PreOov II Ne?erova 2 2012
04.02.201 !"202041:2 <es4ap s.r.o. 5arde>ov +iO4ovs469o 2012
04.02.201 !"2020$::0$ Ho7el =urYpa a. s. PreOov I AilemniF469o 2012
04.02.201 !"2020;0221 &=!"* s.r.o. !piOs4ý B7vr7o4 '3mes7ie !lo?od@ 1% 2012
04.02.201 !"2020;20;$0 PenziYn ee =1D*<CD*. spolo/nosP s ru/en0m
o?medzeným PreOov
PreOov I '3?režn3 $ 2012
04.02.201 !"2020;21;$1 <,5=11 spol. s r.o. PreOov I +ir4a 'eOpora 2$ 2012
04.02.201 !"2020;240;; ,K<* ( B,<IB s.r.o. PreOov II 2012
04.02.201 !"2021;:22 +,II+, !lova4ia. s.r.o. PreOov II !uF9oXova $ 2012
04.02.201 !"2021#42##% D*!! 1" s.r.o. 1emeOan@ 212 2012
04.02.201 !"2021%0:12: N1+. s.r.o. Poprad Poprads46 n3?režie 1% 2012
04.02.201 !"2021%4$2;% Poprad <eali7@ Inves7. a.s. Poprad Hviezdoslavova ;$ 2012
04.02.201 !"2021%:%21: !,'=! s. r. o. PreOov I AilemniF469o 2012
04.02.201 !"2021:021#% PQ ( &rans s.r.o. !vi7 B7úrova 220 2012
04.02.201 !"2021:220 +I<*I !1*8,"I, s.r.o. PreOov I QraXa "r3La 4 2012
04.02.201 !"2021:%41# "olo !7av. s.r.o. 8@so46 &a7r@ 'ový !mo4oveF 2; 2012
04.02.201 !"2021$12#; ",<P*1 !". s.r.o. PreOov I "u !urdo4u 2; 2012
04.02.201 !"202201%;$1 8I+,I s.r.o. Humenn6 1a?oreF43 1$02 2012
04.02.201 !"20220%:00 <*H<C5",. s.r.o. PreOov I Bpi73ls4a ; 2012
04.02.201 !"202210;#$0 ,<D, !&,8. s.r.o. PreOov II 5arde>ovs43 2; 2012
04.02.201 !"202211:%2; I+"*&=I !". s.r.o. Du?o7iFe H3>nov3 1 2012
04.02.201 !"2022142#1% !=K=<* s.r.o. 5arde>ov !lovens43 1 2012
04.02.201 !"20221442#% N**D.P.1. s.r.o. PreOov I "onO7an70nova 2012
04.02.201 !"20221:;121 +,< +I" plus. s.r.o. Hanis4a &es3rs4a 2 2012
04.02.201 !"20221$$1%$ ,lJa!@s7em s.r.o. !vi7 B7úrova 220 2012
04.02.201 !"202220%44 +P+ Fons7ruF7ion. s.r.o. 1evo/a Poprads43 Fes7a 2% 2012
04.02.201 !"202220#0# ,,+ People. s.r.o. PreOov II <eimanova $ 2012
04.02.201 !"20222:10%4 "I+)H,!"I D=8=1*P+='&. s.r.o. B7fla $:# 2012
04.02.201 !"20222:$24 D,+,I ( !" s.r.o. 5arde>ov <9od@9o uliFa 14 2012
04.02.201 !"2022#120$ *5=<&E! s. r. o. 5arde>ov +iO4ovs469o 2012
04.02.201 !"2022#:#%: =uro7emps. s.r.o. PreOov II 1evo/s43 1 2012
04.02.201 !"2022:4:# H,D!!*'. s.r.o. 5arde>ov 'a 9rad?3F9 ; 2012
04.02.201 !"2022:;:0; ,rdan PreOov s.r.o. PreOov I Aa?loXov3 % 2012
04.02.201 !"202240;#%1 )9ampion!lova4ia. spol. s r.o. PreOov II "oOiF43 20 2012
04.02.201 !"202242#4%2 <=A, &<,D=. s.r.o. 5arde>ov <9od@9o 14 2012
04.02.201 !"202244%$00 =uro2eneral Fompan@ s.r.o. !7ar3 Du?ovXa Qar?iars4a 4% 2012
04.02.201 !"20224##;;# !)*1=I. s.r.o. PreOov II !vS7oplu4ova : 2012
04.02.201 !"20224##:%; <.!.+. )*'!E1&I'K s.r.o. PreOov II !7ro>n0F4a 11 2012
04.02.201 !"2022;1140 "a?el 5au s. r. o. PreOov I +asar@4ova 22 2012
04.02.201 !"2022;1;0:: =1P,1 ( !". s.r.o. !7ro/0n 122 2012
04.02.201 !"2022;;;$$% 1I1&*' s. r. o. PreOov I 5udova7eLs43 4 2012
04.02.201 !"2022;%:1% A*8I<. s.r.o. P7i/ie :# 2012
04.02.201 !"2022;:;202 )ons7ruF7or. s. r. o. 8eF9eF 1omniF43 1 2012
04.02.201 !"2022##1:1 QE' )I&-. s. r. o. PreOov I AilemniF469o 1 2012
04.02.201 !"2022#$#0#0 ,,, D*+- s.r.o. PreOov II PlzeXs43 2 2012
04.02.201 !"2022%#; K<==' Q*<=!&. s.r.o. Poprad Par7iz3ns4a :: 2012
04.02.201 !"2022%;2;;# D,++I. s. r. o. PreOov I +o>m0rova # 2012
04.02.201 !"2022%%1:%2 +*&*( <,)I'K s.r.o. Pe/ovs43 'ov3 8es Du7ins43 4 2012
04.02.201 !"2022%%$$02 DI! !lova4ia s.r.o. !vidn04 "omens469o 10 2012
04.02.201 !"2022:14%0 +,II+E! P<*!P=<I&- s. r. o. PreOov II !e4/ovs43 :; 2012
04.02.201 !"2022$0::11 P*'* s. r. o. "endiFe 22: 2012
04.02.201 !"2022$1%$ Dora?ord. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2022$2:4; ,<"+,. s.r.o. Wilina II A3na +ilFa 42; 2012
04.02.201 !"2022$;:410 )=+&=I. s. r. o. PreOov II BaJ3ri4ova 0 2012
04.02.201 !"2022$#;1%; +,KI !&,8 s. r. o. !edliFe 2: 2012
04.02.201 !"2022$:12%$ *'-I K<*EP a.s. PreOov II !uF9oXova $ 2012
04.02.201 !"20200:1# !,"*! s. r. o. 5arde>ov B7eJ3ni4ova %: 2012
04.02.201 !"2020%$2 +,P=I P1E! v.o.s. 8@so46 &a7r@ &a7rans43 1omniFa 2#2 2012
04.02.201 !"2020:4:%% "E1,'. s.r.o. 1ip7ovs43 &epli/4a "o?@liar4@ 1# 2012
04.02.201 !"2020:$4:# *1I8=<I s.r.o. 8ranov nad &opLou 1ú/na 1; 2012
04.02.201 !"2021#$4; )rimod s.r.o. 5arde>ov Priem@seln3 1 2012
04.02.201 !"2021%4:;% Darall s.r.o. +edzila?orFe Popradov3 2#0 2012
04.02.201 !"2021#:4 )riss Kroup !" s. r. o. 5arde>ov B7eJ3ni4ova %: 2012
04.02.201 !"1020;42$1$ 8iera <izmanov3 Wilina II KaO7anov3 % 2012
04.02.201 !"02101%: "aFper +are4 'oRa4 "ra4oR <zezniFza : 2012
04.02.201 !"10214%;2 Pe7er "aras Horn3 B7u?Xa 2$0 2012
04.02.201 !"2022;$2%% ,<+(!&,8. spol. s r.o. ČadFa !lovens4ýF9 do?rovoLn04ov 14$ 2012
04.02.201 !"2022#$00#; 5.!.".&.. s. r. o. ČadFa )9alup4ova 1;# 2012
04.02.201 !"2021$;40 P(+,II+. spol. s r.o. Čierne 00 2012
04.02.201 !"20224:;$$ < , + I ( & < , ' !. s. r. o. ČadFa A3na "oll3ra 12 2012
04.02.201 !"202212::%: ! M H Immo?ilien?e7eili2un2s s.r.o. "r3sno nad "@suFou 2$2 2012
04.02.201 !"202204%1%0 I+P=I !&==1 s.r.o. ČadFa '3mes7ie !lo?od@ # 2012
04.02.201 !"2022%:1$1 *5 ( !&,8. s. r. o. ČadFa )9alup4ova 11 2012
04.02.201 !"202%4;1: QE=1 plus. s. r. o. 5@7/a '3mes7ie !lovens4e> repu?li4@ ; 2012
04.02.201 !"2021$%#0## 1=H,', spol. s r.o. +ar7in "oll3rova % 2012
04.02.201 !"20202$;0% Kroup "5) s. r. o. +ar7in ,."mePa 2: 2012
04.02.201 !"20222;%2$2 BP*<& <*H!E&=). s.r.o. &uran@ Družs7evn3 21 2012
04.02.201 !"202140;%4$ H*!PI&,1 !=<8I)=. s.r.o. +ar7in "oll3rova %$ 2012
04.02.201 !"20221::$0 H! *I1. s.r.o. +ar7in +.<.B7eJ3ni4a 2; 2012
04.02.201 !"2021:$%%; H-P*)<,&E!. s.r.o. +ar7in +. Pol34a 1 2012
04.02.201 !"20220#1%#% 4&. s.r.o. +ar7in "oll3rova :; 2012
04.02.201 !"2021#$2:2% "in7ers7av Jin serviFes s.r.o. +ar7in Prie9rad4a 20 2012
04.02.201 !"202012%;4$ 81,D,<, s.r.o. Pri?@lina 2;$ 2012
04.02.201 !"202200$1%# Wilina )ommerFial !erviFes. s.r.o. Par7iz3ns4a Dup/a +ala70n@ 100 2012
04.02.201 !"2022#%$%$1 +,8=' P<*. s. r. o. 8ažeF '3mes7ie !lo?od@ 4$4 2012
04.02.201 !"2021:#1$1$ 1, Fapi7al. s.r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O DemSnov3 1$ 2012
04.02.201 !"20220#21$# 1EP,&=)H. s.r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O Kar?iars4a #$; 2012
04.02.201 !"202042$;21 <,A,I. s.r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O +.+. Hodžu 2 2012
04.02.201 !"2020;1$# !&,8D*H. s.r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O Ha O7adiYnom 1$ 2012
04.02.201 !"202221;0: !ED,<&<,D=. spol. s r.o. H3važn3 Poru?a ;#; 2012
04.02.201 !"20222$14# D,! <=,1I&-. s.r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O Priem@seln3 204 2012
04.02.201 !"2021%%:41 5ra4oni. s.r.o. 8ažeF Hlavn3 40 2012
04.02.201 !"2022$1;:1 5E!I'=!! !1*8,"I, s.r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O Wiars4a #: 2012
04.02.201 !"2021$04%$% D,! ( I'&=<',&I*',1 !". s.r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O Priem@seln3 204 2012
04.02.201 !"20201$#0#: K=++,(& spol. s r.o. 1ip7ovs4ý +i4ul3O Priem@seln3 204 2012
04.02.201 !"20222%;$1; =vo7eF9. s.r.o. v li4vid3Fii 1ip7ovs4ý +i4ul3O 1.m3>a 412 2012
04.02.201 !"2021%:04:# +" I'K!&,8. s.r.o. Dolný "u?0n +>r. ,rF9ipova ; 2012
04.02.201 !"202204#:#2 ,+ ( &<,'!. s.r.o. Dl93 nad *ravou %0 2012
04.02.201 !"2022$1;#20 !I", !". s.r.o. Wilina I "ra2u>evs43 $: 2012
04.02.201 !"2021$1;2% !an7aQe )aliJornia. s.r.o. Wilina I Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"20221%:10 !I15=<K !1*8,"I,. s. r. o. Wilina I Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"20201210:1 !1*8<="<=,. a.s. Wilina I Hodžova : 2012
04.02.201 !"2022;2$%4 !imFor. spol. s r.o. Wilina I 5ra7islavs43 1 2012
04.02.201 !"2021#$02:# !lovFas9 s.r.o. Wilina I 8eL43 *4ružn3 4 2012
04.02.201 !"20210;2# K,A* !". s.r.o. Wilina I "ra2u>evs43 $: 2012
04.02.201 !"2022;244$ K<==' H*E!= ( +Q s.r.o. Wilina II <užov3 uliFa 1#% 2012
04.02.201 !"2021$;040 K<==' &=)H ( !1*8,"I,. s. r. o. Wilina I H3vods43 Fes7a : 2012
04.02.201 !"2022%2%;% K.=.&. !1*8,"I, Kreen =ner2@ &radin2. s.r.o. Wilina I 8eL43 *4ružn3 4 2012
04.02.201 !"20204%0$: H*-, !". spol. s.r.o. Wilina Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"2022#40:4 H=+(Pa!. s. r. o. Wilina I 8eL43 *4ružn3 4 2012
04.02.201 !"2022;0%24 5K !lova4ia. s. r. o. Wilina I Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"202014;# 56?el s.r.o.. or2aniza/n3 zlož4a Wilina I 8@so4oO4ol34ov :0: 2012
04.02.201 !"20221114;4 <e4resmi(!". s. r. o. Wilina I A3noO04ova 1 2012
04.02.201 !"202044%;$4 <*"=<. s.r.o. Wilina I A.+ilFa 1 2012
04.02.201 !"202044#2;2 <,D*+, WI1I', s. r. o. Wilina I +. <3zusa ; 2012
04.02.201 !"20220;02$ P<=+I,'&. s.r.o. Wilina I 5ra7islavs43 ul. 1 2012
04.02.201 !"2022:$2%;1 P<*DIK-. a.s. Wilina II 5@7/iF43 :$ 2012
04.02.201 !"2020444%12 Považs46 F9emiF46 z3vod@. a.s. Wilina I +.<. B7eJ3ni4a %1 2012
04.02.201 !"20212:%4 &IP=A,+, s. r. o. Wilina II Dl93 :: 2012
04.02.201 !"2022#1:4 && Kroup !lova4ia. s.r.o. Wilina I '3rodn3 1% 2012
04.02.201 !"2021::;#02 &*+I N**D s.r.o. Wilina I Bpor7ov3 ; 2012
04.02.201 !"2021$%0$;1 &I""I spol. s.r.o. Wilina I A. +ilFa 42; 2012
04.02.201 !"2022:22#4: P="* !" s.r.o. K?eLan@ ;2 2012
04.02.201 !"2021;4;#2 P=&<**I1 s. r. o. Wilina I 8@so4oO4ol34ov # 2012
04.02.201 !"2022:#0:0% *5,!&,8 s. r. o. Wilina I A3noO04ova 20 2012
04.02.201 !"2022$40#% =urovalue. s.r.o. Wilina I 8eL43 *4ružn3 4 2012
04.02.201 !"2022:;%0:$ =E<*),<K* !1*8,"I, s.r.o. Wilina I Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"2020%4%#: )*<I'=, s.r.o. Wilina II Du?ov3 2% 2012
04.02.201 !"2020;:;2 )unnin29am. s.r.o. <a>eF '3dražn3 #2 2012
04.02.201 !"20200$%;;2 !7avomon7. spol. s r.o. Wilina I 5@7/ians4a ;# 2012
04.02.201 !"2021$:41$ !7eJi !7@le s.r.o. Wilina I Dolný 8al ## 2012
04.02.201 !"20220%#%0; ,E&*+,<"*. s. r. o. Wilina I 5ra7islavs43 1 2012
04.02.201 !"2022;;:4%2 !&,8&=)H. a.s.(or2aniza/n3 zlož4a Wilina I PoO7ov3 1 2012
04.02.201 !"2021%%21 !&,8+,&=" s.r.o. Wilina II " Fin7or0nu $% 2012
04.02.201 !"2022:$:2: +,A1=! s.r.o. Wilina I Qram?ors43 ;: 2012
04.02.201 !"2020421$; +=DI8I&. s.r.o. Wilina I Qram?ors43 2;2 2012
04.02.201 !"2022%201 +,8= I'8=!&. s.r.o. Wilina I Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"2020;:4$$ +2+ !" s.r.o. Wilina II 1iF9ardova 1; 2012
04.02.201 !"20212%$% N,'<=+, s. r. o. Wilina II Dl93 $; 2012
04.02.201 !"2020%024% +P Fomp. s.r.o. Wilina II )es7a 4 PaLove> ?úde 2% 2012
04.02.201 !"2020101;2 ='=KE. s.r.o. Wilina I <osins43 Fes7a 1; 2012
04.02.201 !"2022;;#$: =I&<, 5,E&=' s. r. o. Wilina II Hlins43 2% 2012
04.02.201 !"2021$#%2; ="*(P<*DE)&*! s.r.o. Wilina I 8eL43 *4ružn3 4 2012
04.02.201 !"2022#;##14 1,NI=< P,-+='& !=<8I)=! s.r.o. Wilina I '3m. D. B7úra 2 2012
04.02.201 !"2021$#111% I1!&,8. s.r.o. Wilina I !asin4ova 2# 2012
04.02.201 !"20222%12% I'&=1I,' I'8=!&. s. r. o. Wilina II !uvorovova # 2012
04.02.201 !"20222::%;2 IH*1!&,8 ( !". s.r.o. Wilina II ,n7ona 5ernol34a 2#: 2012
04.02.201 !"2020:2%%# AD. s.r.o. 8iOXov6 :0; 2012
04.02.201 !"2022%0:#44 A*+,! plus s.r.o. Wilina I 8eL43 *4ružn3 4 2012
04.02.201 !"2022:11010 , ( 5 =1="&<I" s.r.o. Wilina I '3m. D. B7úra 21 2012
04.02.201 !"2021:2$14 ,) M )*+P,'-. s.r.o. Wilina II Wi7n3 ; 2012
04.02.201 !"2021;:;$$; ,lJa Plus. s.r.o. Wilina I Hvolens43 1# 2012
04.02.201 !"2022::1;% D<=8*' s.r.o. Wilina I Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"2021#02;2: DH !7av. s.r.o. Wilina II "amenn3 uliFa 11 2012
04.02.201 !"20200$%;0 E'I,1 &<,D=. s.r.o. Wilina I Doln6 <udin@ 2012
04.02.201 !"20204:1#% QI',1I!. a. s. Wilina I Horný 8al 1% 2012
04.02.201 !"202044;#2; Q*<&= s.r.o. Wilina I '3rodn3 4 2012
04.02.201 !"2021::;#;% "" ( <o@al. s.r.o. Wilina II "amenn3 11 2012
04.02.201 !"2022:#$:2% +,<* ( <5". s. r. o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"2020;0;24 Por7imeZ s. r. o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"202114401 Press7radin2 s. r. o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"2022%;4%4; 5=&*' !&,851=!". s. r. o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"20224#;1% &radeZis s. r. o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"20222$:4# "one47i4a s. r. o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"20211::#0$ KI<*'I', s.r.o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"2022$:$4: =uro =Zpor7 s. r. o. <užom?ero4 &eZ7iln3 2 2012
04.02.201 !"2022;44;%$ !&,8I+. s. r. o. <užom?ero4 '3m. ,ndre>a Hlin4u 10 2012
04.02.201 !"202012$$ !1EW5- "@suF4ý 1ies4oveF s.r.o. "@suF4ý 1ies4oveF 2012
04.02.201 !"2020421;2 <=a+*!. spol. s r.o. "@suF46 'ov6 +es7o '3?režn3 1212 2012
04.02.201 !"2022:40#$ <I)H&=<&. s.r.o. "@suF46 'ov6 +es7o Horn3 !4o7Xa 2%1% 2012
04.02.201 !"2022:$2:0 Q<,)H* !P. s.r.o. "@suF46 'ov6 +es7o A. "r3La :1 2012
04.02.201 !"202012%1$ A,'&=. s.r.o. "@suF46 'ov6 +es7o "u4u/0nova 2;:% 2012
04.02.201 !"20221%#;: Po"g" s.r.o. B7eJanov nad *ravou <@?3rs4a 4: 2012
04.02.201 !"2022#:;$2$ &=H1=I spol. s r.o. &vrdoO0n &ro>i/n6 n3mes7ie 1:: 2012
04.02.201 !"20221;1$01 1EH". s.r.o. &rs7en3 5ernol34ova 20 2012
04.02.201 !"10%10;#: +iroslav Čiern@ +ar7in "oFeLova : 2012
04.02.201 !"10%4%$::%$ +iroslav "@7as 8rú74@ <adlins469o 1 2012
04.02.201 !"10204$%%1 +ari3n 10O4a &uran@ +o@zesova 2012
04.02.201 !"2021;;2:: ,Q! 9oldin2 s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2022;0;2 ,2omol s.r.o. +alaF4@ 1.m3>a 0 2012
04.02.201 !"2022:2#;:# ,+=I !1*8,"I, s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 10 2012
04.02.201 !"2021$40: ,nzola s. r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o !lia/s4a 10 2012
04.02.201 !"2022$;#$14 ,par7 Inves7men7 s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "remniF43 1: 2012
04.02.201 !"2022%0### ,<)*' Inves7. s. r. o. !7upava +alaF43 4 2012
04.02.201 !"20201%%;$$ ,E!&I' !" s. r. o. 5ra7islava 4 ( Dú?rav4a !ara7ovs43 2 2012
04.02.201 !"2022:4;40% ,E&*=E. s.r.o. 5ra7islava 4 ( "arlova 8es !e4uls43 ; 2012
04.02.201 !"2021$:4: 5.*.!. Pro>e47a. s.r.o. 5ra7islava 4 ( Dú?rav4a ,237ov3 ; 2012
04.02.201 !"2022122:$ 5.*.!. <eali7@. s.r.o. 5ra7islava 4 ( Dú?rav4a ,237ov3 ; 2012
04.02.201 !"2022##0$1 5,11- K<*EP s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 5e7liars4a 12 2012
04.02.201 !"2022#%0$:0 5as7ila. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 10 2012
04.02.201 !"20224;;2 5=D*<, s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Hnievs4a # 2012
04.02.201 !"2022$0:4;$ 5=<K,+*& s.r.o. !7upava +alaF43 4 2012
04.02.201 !"2022#14#%1 5Q ( *"'*s7udio s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 5uda70ns4a 1# 2012
04.02.201 !"2022;2## 5io?io <es7auran7. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a =ins7einova % 2012
04.02.201 !"2022;;00; 5o+i_s !lova4ia s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"20202:% Č=<+* s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Bva?ins469o 1 2012
04.02.201 !"2021#:#0$ Da+a< P<*QI+,& spol. s. r. o. 5ra7islava ( <a/a PúF9ovs43 14 2012
04.02.201 !"2021$01$4: D*+=1 AE'I*<. spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Kessa@ova $ 2012
04.02.201 !"2022%:124 D<-+. s. r. o. 5ra7islava 4 ( "arlova 8es Donnerova %1% 2012
04.02.201 !"2022%$#01 DE!P* s.r.o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o !7ar3 8a>nors43 1% 2012
04.02.201 !"2021$$;: =le47ro(es9op s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a gdern0F4a 14 2012
04.02.201 !"2022%0:;%: =1=+ !=<8I)= s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Qedinova 22 2012
04.02.201 !"2020%:;; =11I,!. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Qedinova 1: 2012
04.02.201 !"20224:%#10 =+5,I !lovens4o spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a gdern0F4a $ 2012
04.02.201 !"2022%#$1 =+*1 I'8=!&+='&. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2022%%;%44 =uro9o7ovosP s. r. o. 5ra7islava 4 ( "arlova 8es +a>ern04ova 1 2012
04.02.201 !"202012:20 =uro4nives. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2022011002 =ven7 HE s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Čern@Oevs469o 2 2012
04.02.201 !"20224%:% Q,!& +=DI, !=<8I)=!. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a KerFenova 11;# 2012
04.02.201 !"20224$#:$4 Qlovers s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a PlanF4ova 2 2012
04.02.201 !"20200:20# Q*1I, &<,D=. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2021%;0;11 Qorpla@. spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"20201#: Q*<!=& s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a PlanF4ova 2 2012
04.02.201 !"20221%40:: K.DI1I!!='MH*'=' !1*8,"I,. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a $2 2012
04.02.201 !"20220;1%2 K,18,'I&. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2022$$%%; K,<<I!*' &<,DI'K s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a #; 2012
04.02.201 !"20204#:$ K,!P*+ s. r. o. 5ra7islava 4 ( Dú?rav4a &r9ov3 ;4 2012
04.02.201 !"202204:$1 K,!&<*(5,1,. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a :: 2012
04.02.201 !"202021#440 K,!&<*Q1=I. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Haduna>s43 Fes7a 1; 2012
04.02.201 !"20224%::$: K5 )*+P,'- s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2021:;20;2 K=<D, !". s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Bus7e4ova 4$ 2012
04.02.201 !"2022444:% K<,E!. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2021%02; H,1DI+,'D s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2022%0%2#$ HIKHN,- #2 s. r. o. +alaF4@ 2012
04.02.201 !"202222%00$ H*+= I+P*<& s. r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o <a/ians4a %1 2012
04.02.201 !"20202#;:;2 I.8.,.. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 20 2012
04.02.201 !"2022;:2#2: I'Q=<* s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 5la2oevova 20 2012
04.02.201 !"20201::42 I'&=<,1. spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"202011%:#$ I'8=!&I". s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2020;#244 A*1,I s. r. o. 5ra7islava ( 8a>nor@ <@?ni/n3 40 2012
04.02.201 !"2021$04::; "*8*<,+. s.r.o. PlaveF4ý B7vr7o4 :00 2012
04.02.201 !"2022$;42%4 "<=5 !&,8 s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 24$0 2012
04.02.201 !"20222##$: "<*+, !lova4ia. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "apiFova 1; 2012
04.02.201 !"1:20004142 !7anislav 1apin !7udien4a ##0 2012
04.02.201 !"2022$%4140 1eOenie s@s76m. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2022142210 1=I&=' s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2022241%2 1i?ra &rans. s.r.o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o Pri s7are> praF93rni 14 2012
04.02.201 !"2022%%%## +aresad. spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"20224#%24$ +ario4urier s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a :0 2012
04.02.201 !"202021;1:# +,(<(*+. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a +ama7e@ova 1: 2012
04.02.201 !"20224#%2%1 +ars7av !". s. r. o. !7upava +ari3ns4a ul. 4% 2012
04.02.201 !"2022#0:$#2 +arzeva. s.r.o. +alaF4@ !4u7eF469o 1# 2012
04.02.201 !"2022440:% +5 edilizio. s.r.o. 5ra7islava ( 8a>nor@ <oLn0F4a 1:% 2012
04.02.201 !"2021;:2;; +2 ( Ja47orin2. s.r.o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o Ha77alova 12 2012
04.02.201 !"20222#:4$0 +IA, &<,'!. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Bva?ins469o 1 2012
04.02.201 !"20221$4#:0 +I&!P=D s.r.o. 8eL4ý 5iel "os7oln3 1% 2012
04.02.201 !"2022::14;4 +*<&- +ovin2 s. r. o. cv 4on4urzec Pezino4 Ben4viF43 2#1; 2012
04.02.201 !"20222;%00# +*! spr3va. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2022$02442 +8 +,<"=&I'K. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 10 2012
04.02.201 !"2021$2#1 ',<=&, s.r.o. 8eL46 1ev3re '3dražn3 $2 2012
04.02.201 !"2022#1$%% 'ispor s.r.o. +alaF4@ 1. m3>a 0 2012
04.02.201 !"202021%:$ '*=11. a.s. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Qurde4ova 11 2012
04.02.201 !"2021$4$$41 'o7ape s.r.o. 5ra7islava ; ( AarovFe Palmov3 14 2012
04.02.201 !"2022#1$ *)=11* s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 5e7liars4a 12 2012
04.02.201 !"10:0%2;::: H?i2nieR Pan4ieRiFz !eneF Aarn3 2 2012
04.02.201 !"2020120## P,&<I*& !1*8,"I, s.r.o. 5ra7islava ( <a/a A. Ha2aru 4 2012
04.02.201 !"202021%;0% P="*!! !". s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Hnievs4a 1 2012
04.02.201 !"2022$:00 P=+5<*"= s. r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o !lia/s4a 10 2012
04.02.201 !"2022240#$ P1 &<,DI'K. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Hol0/s4a 2# 2012
04.02.201 !"2020;0001 P1,-,! M 5,11,! družs7vo 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a +3nesovo n3mes7ie 4 2012
04.02.201 !"20224:%$;1 P*!!, K<*EP s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Bva?ins469o 1% 2012
04.02.201 !"20201$$4# PPH Plas7. s.r.o. +alaF4@ A."os74u 14 2012
04.02.201 !"2022$;101: P<,(!&,8. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "remniF43 2# 2012
04.02.201 !"2022:;04;# Press In7erna7ional s. r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o Aun3F4a # 2012
04.02.201 !"2021%%2 ProQame. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2021%;0%#4 Pro2ress&rend. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2022$10%$ P<*+=8, Plus. a.s. 5ra7islava ; ( <usovFe ,n7iF43 $ 2012
04.02.201 !"2022%;2; P<*+*H*E!= s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 1užn3 12 2012
04.02.201 !"2021%#2#22 PE1,! !1*8,"I,. spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 10 2012
04.02.201 !"2022214$; d!) !lova4ia s.r.o. +alaF4@ Pezins43 ;102 2012
04.02.201 !"2020#$$;0 dEI'QII s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 5e7liars4a 12 2012
04.02.201 !"20242#40 <=5=1,!&=< s. r. o. 5ra7islava 4 ( Dú?rav4a !ara7ovs43 2 2012
04.02.201 !"202241;: <edFonneF7ion s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"20224;:2;1 <=+*!&. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Hol0/s4a % 2012
04.02.201 !"2022:%#10: <ivello s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 802LaOs43 1; 2012
04.02.201 !"20244$1% <*5=)*' s. r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o !lia/s4a 10 2012
04.02.201 !"202244;:2 <*KI&H!&,8. s.r.o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o !7ar3 8a>nors43 1% 2012
04.02.201 !"2021:$:2%4 <omero s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a PlanF4ova 2 2012
04.02.201 !"20201#02: <ou7e )ar2o. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"202212;#; !a4ro oJJiFe. s.r.o. +iloslavov 1esn3 ;;# 2012
04.02.201 !"20222#$4 !ansara a.s. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 20 2012
04.02.201 !"2022%$:%4; !an7ra s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a PlanF4ova 2 2012
04.02.201 !"2022#$%1#0 !app9ire )onsul7in2 s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 10 2012
04.02.201 !"2022;1$:4 !ars7av. s.r.o. +alaF4@ Pezins43 % 2012
04.02.201 !"202224$40 se?ra Fonsul7in2 s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2020210;22 !=8*H. spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "o/3n4ova 1 2012
04.02.201 !"10201414$# Helena !F9leiJerov3 5ra7islava ( 'ov6 +es7o 5a>4als43 $ 2012
04.02.201 !"20222%$%# !i5or s.r.o. +alaF4@ H39or3F4a #0 2012
04.02.201 !"2021##%%14 !i(+i par7ners s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 5o9rova 1 2012
04.02.201 !"2022##1;:# !I'*<=,. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"20202104:$ !I<IE! !1*8,"I,. a.s. 5ra7islava ; ( AarovFe Aan73rov3 2; 2012
04.02.201 !"2022## !" Qirs7 )ompan@ s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 10 2012
04.02.201 !"2022%::$% !"1 10 s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Ko2oLova 1: 2012
04.02.201 !"20220;1$ !*Q",& s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Aasovs43 1 2012
04.02.201 !"202204$#;# !pr3vFovs4ý reali7ný Jond. a.s. 5ra7islava 4 ( Dú?rav4a ,237ov3 % 2012
04.02.201 !"20214:$$# !&,8=5'^ !&<*A= ( <". s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 24$0 2012
04.02.201 !"2020::4#: !&,8*! spol. s r.o. Ho9or !7ani/n3 12 2012
04.02.201 !"2022:;$$0; !&-1= !+ s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a '3m. 9rani/iarov 10 2012
04.02.201 !"20211$##;0 !E1, s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a &upolevova 1; 2012
04.02.201 !"20224;$$4 &,5!,& s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Nol4rova 4 2012
04.02.201 !"2022$144$ &,K !lova4ia. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 20 2012
04.02.201 !"2022;11%; &)* !1*8,"I, s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "u7l04ova 1% 2012
04.02.201 !"20224$$2 &=<,5,E s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a #; 2012
04.02.201 !"2022%$44 &=<K* )='&<E+ s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 5e7liars4a 12 2012
04.02.201 !"20224#22 &=<+*&=)H s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 % 2012
04.02.201 !"20224$$21 &=<*1 s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "u7l04ova 1% 2012
04.02.201 !"2022%;;042 &<,D=E!. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Ko2oLova 1: 2012
04.02.201 !"20201:%%0 &<I+,& ( !" s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a 8@Oe9rads43 12 2012
04.02.201 !"2021%%#;;$ &8 ; s.r.o. 5ra7islava ( <a/a Pri Ba>?3F9 1 2012
04.02.201 !"2022:0$:## up7all !" s .r. o. 5ra7islava ( 'ov6 +es7o Ha77alova 12 2012
04.02.201 !"20220%21:4 8ade4an. s.r.o. +alaF4@ !4u7eF469o 1# 2012
04.02.201 !"2021:##$# 8I='', K,&= . a.s. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 10 2012
04.02.201 !"2022$:102# Ner79er &rade. s. r. o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a Hol0/s4a # 2012
04.02.201 !"2021$;01#1 N**D)*'&<,)& s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 24$0 2012
04.02.201 !"2020##0$ HI+,< s.r.o. 5ra7islava 4 ( "arlova 8es "arloves43 # 2012
04.02.201 !"202040;;0 H*5*<&*E< spol. s r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"020001# Hdenh4 &reJil 5ra7islava 2 ( <užinov +oldavs43 1 2012
04.02.201 !"10201%4%:2 Ka?riela "arelov3 5ra7islava 2 ( <užinov !vidn0F4a 10 2012
04.02.201 !"202004#0; !1*8<=!& spol.s r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Hviezdoslavovo n3mes7ie 1%% 2012
04.02.201 !"20220:#;2: ,dver7a2e Pruden7ial Inves7men7 s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"2022#2%%#1 ,",D=+. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2021$;:4# 5IQ<*!& I'8=!&+='& K<*EP. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o <@?n6 n3m. 1 2012
04.02.201 !"20220;4$; H*+= <eali7@. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o !ve7l3 1 2012
04.02.201 !"20221%4:; H,&(!&,8 !1*8,"I,. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2020%110; ,polo QinanFe Kroup. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o +iF4ieRiFzova 2 2012
04.02.201 !"2022%#:1# ,rese s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"2021:;:2%: ,<&H=!. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Hviezdoslavovo n3mes7ie 14 2012
04.02.201 !"20202#$$ A*!I", s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o H3moF43 0 2012
04.02.201 !"2022#;%# HI<,",N, s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"20202:$%44 AIP= !". s. r. o. v li4vid3Fii 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o +os7ov3 2 2012
04.02.201 !"2021:1:00% A,DE! s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2020%4$:: Aeans )lu? !lova4ia s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Qial4ov6 údolie ; 2012
04.02.201 !"2022%$22%% ="* ,!H )*'&<*1. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Dulovo n3mes7ie : 2012
04.02.201 !"2022::4%2 =dEIP+='& Fompan@. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užinovs43 1 2012
04.02.201 !"2020141#$ =+P*<IE+ !". s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"2020%%:04 =E o?F9odno ( inves7i/n3 s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5anF04ove> 1 2012
04.02.201 !"2022$2:#$$ =(&EQ. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov &rnavs43 Fes7a :2 2012
04.02.201 !"2020;04;%4 =uro7ransJer. spol. s r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov &ren/ians4a ; 2012
04.02.201 !"2022:#1;;; =<I*'I I'DE!&<- s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov !e?er0ni9o 1 2012
04.02.201 !"2022$1;400 ,5I&E<,. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Prie4op@ 20 2012
04.02.201 !"2021$0:12 '15 QaF7or. a.s. v li4vid3Fii 5ra7islava 2 ( <užinov &om3Oi4ova 0 2012
04.02.201 !"2020240%1% ,1I+=I !1*8,"I,. s.r.o. `v li4vid3Fii` 5ra7islava 2 ( <užinov 5a>4als43 %11 2012
04.02.201 !"202021204 ,E&*P,<" s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5a>4als43 2$ 2012
04.02.201 !"2020%2#0% Dom3Fe po7re?@ 5ra7islava. O737n@ podni4 v li4vid3Fii 5ra7islava 2 ( <užinov &om3Oi4ova 14 2012
04.02.201 !"202#$2; Dru7a s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užov3 dolina # 2012
04.02.201 !"2022$0#1: &=",H s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "oOiF43 ;# 2012
04.02.201 !"2022;1;;$ Polaris +e7al s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov P3ri/4ova 1: 2012
04.02.201 !"2021%21$ PI,)='H, s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5anF04ove> 1 2012
04.02.201 !"2021:%;#2 ),<),!!*'= s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5anF04ove> 1 2012
04.02.201 !"2020%:14 )I+,<<*' s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5anF04ove> 1 2012
04.02.201 !"202001::: 5I*P*1. spol. s r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Pl@n3rens43 2 2012
04.02.201 !"2022$%;$ 5=1, +,<= s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov &ren/ians4a 0 2012
04.02.201 !"20220#0:$: 5H7el s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "upeF469o ; 2012
04.02.201 !"2020%%4 5*,<D &<,D= s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"20224$0:$$ 5=!&K<,I' s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5anF04ove> 1 2012
04.02.201 !"2022%:1#40 5odio s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov DrieXov3 4 2012
04.02.201 !"2022224%# ",+P,', s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užov3 dolina # 2012
04.02.201 !"2020::;$ "*8*B<*& 5ra7islava. O737n@ podni4 5ra7islava 2 ( <užinov Aara?in4ov3 4 2012
04.02.201 !"2020124$2 Č=D*".!P<.)=!&.",')=1. 5ra7islava 2 ( <užinov +ile7i/ova 1 2012
04.02.201 !"2022;0$# "<(&<,DI'K s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"2021%1#12; "I<5- s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Dr.8ladim0ra )lemen7isa 10 2012
04.02.201 !"20224:001 =Zpres <eali7@ 5ra7islava. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "oOiF43 % 2012
04.02.201 !"2020;0#4 K=!&=<'. spol. s r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"202020142 K,11=*. spol. s r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"2021%:2%: Kroup proper7@ s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užov3 dolina # 2012
04.02.201 !"2022;10$41 2rand media s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <evúF4a % 2012
04.02.201 !"2020;0:# K(!P*&. spol. s r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"202010%#$ K.D.,.. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov &ren/ians4a 0 2012
04.02.201 !"20221%$; K.=.,.. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Pl37en0F4a 24 2012
04.02.201 !"2021$$00:0 P<*+*'& P1E!. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Aan3/4ov3 4 2012
04.02.201 !"2021%1:%# Pro5iz spol. s r. o. Kalan7a Hlavn3 $ 2012
04.02.201 !"202244$2$% P<*QI& ( Indus7r@ +ar7in. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2022;$#:1: " M H ener2o s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o !asin4ova # 2012
04.02.201 !"20222202 " 4. družs7vo 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1; 2012
04.02.201 !"2022;02#4 1.5.Karan7. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5elopo7oF469o 4 2012
04.02.201 !"2022024::4 !peed?oZ ,u7omo?ilserviFe s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o )u4rov3 14 2012
04.02.201 !"2022010#$ 1,',<=& s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"20224%:##% *M+ &<,'!. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o +iF9als43 $ 2012
04.02.201 !"20210414:4 'emosoJ7 s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2021;141# NI')H.1.. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o B7eJ3ni4ova 4% 2012
04.02.201 !"20204$%0 +araFon s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Duna>s43 2$ 2012
04.02.201 !"2021$:44# 8,',K-. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"20214;; 8='E! s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2021:%:%0 8alleForsa s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"2022$2414; 'I&<,+ ( +1. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o B7eJ3ni4ova 1$ 2012
04.02.201 !"2020:::#; &=<+*)*'!&<E)& s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o +eden3 ; 2012
04.02.201 !"20214::%; +u7lulu2u Pa@las. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2022$4$2;: !I+P1- !". s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 2; 2012
04.02.201 !"20220%4;: !iam )en7er. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 8ansove> 2 2012
04.02.201 !"20202;14; !E<P,)" ( 81. a.s. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1azare7s43 : 2012
04.02.201 !"2021#%0 duarna s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"202011%%1 !I'I<,. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"2021:0#%;4 1+I s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2022%:;24: 1"N &aunus. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"2022:;100 +indse7 Inves7 M +ar4e7in2 s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Dro73rs4a Fes7a 1; 2012
04.02.201 !"2022#$;2 &eF92roup !". a. s. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o H3moF43 2012
04.02.201 !"20224020: +iraiFle. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"2022#;$1 +oravia Inves7 s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"2022:;42 +or?ello s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"2021:$$#:2 &erra2on =nvironmen7al &eF9nolo2ies. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 8@so43 2# 2012
04.02.201 !"20220;:2; !,P,<I. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2022$10#2# !amolen. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"20224$2:02 PI'"* s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Pans43 1% 2012
04.02.201 !"2022%0;4$: ParJum 1ine s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"20212%% <.*.K.K.=.<.. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o )u4rov3 14 2012
04.02.201 !"2022121$%0 <=&<*!&,8 s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2021$440;# <I'*< s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Kor469o $ 2012
04.02.201 !"2022$$ <=''=1 s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2022$#;:$0 InO7i7ú7 >adrove> F96mie. spol. s r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o B7eJanovi/ova 1: 2012
04.02.201 !"20200$;%;$ I!,K s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2022$:%42 )as7ello !lova4ia s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 ; 2012
04.02.201 !"2022$#1#22 ),<DE!& s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"20202#4114 ),<=+,. spol. s r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"2022;;:: 5or2iallo s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"2022$#0%1 ?oomer 2roup s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5rnians4a 2012
04.02.201 !"2022%%;:2 5=1,5I. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"202:#;: 5=""=< s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"2021:11$ 53lin7 Qood s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5elopo7oF469o 2 2012
04.02.201 !"2022104 5e s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o QraXa "r3La 2012
04.02.201 !"2022$0041 53lin7 =urope s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5elopo7oF469o 2 2012
04.02.201 !"2022;40421 5a7le7. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2021$#4$ 5, )up !lova4ia s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a #1 2012
04.02.201 !"2022:%4::% Kuaran7ee. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o H3moF43 0 2012
04.02.201 !"2020:22$$ KroupluZ. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o BaJ3ri4ovo n3m. % 2012
04.02.201 !"20222%%4 H@per?orea !lovens4o. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o B7eJ3ni4ova 2012
04.02.201 !"2022:;;2$# Krandal. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2022;1#$2; KEDD* '.H. !" s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o PreOernova 4 2012
04.02.201 !"20222#42 K*<!. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"2020;::#: K*++I!. spol. s r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o +@>avs43 : 2012
04.02.201 !"2022:#$%: Kro&e4. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 2% 2012
04.02.201 !"2020#4; Impo2roup s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"20220$2$41 I5<E s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2022$#2:2 InKa7e !lova4ia s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o PoO7ov3 2012
04.02.201 !"2020;020 I+*1, s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"202140:0 Developer =P <eal. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *d?or3rs4e n3m. 2012
04.02.201 !"20221:;$;% D=D*!&,8. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Kor469o 2012
04.02.201 !"202200;; ,5,H, s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2022:4##1 K,!&<I+=I. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"202200$#0; Q,)&*< !". s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"2022%4##2% Q=<<*5,E.s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Do?Oins469o 20 2012
04.02.201 !"2021$;%04% Qarma4on s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o AaseXova 12 2012
04.02.201 !"2022112:0 QinanFial ,dvisor@ Par7ners s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o &imravina 1 2012
04.02.201 !"2021;$:1#1 Q=<*1=!. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"2022%0424 QaF7or !lovens4o s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"2022%1:4# =I*+ 8illa. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Pans43 14 2012
04.02.201 !"20220$:2#; =uropean <eal =s7a7e Holdin2s s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 8@so43 2# 2012
04.02.201 !"2022%%0:$ =Zpor7 &im?er Kroup. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"2022$441 =8I&, ( <. H. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o H3moF43 4 2012
04.02.201 !"20202;;:0 =E<* P<I'& K<*EP s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o B7eJanovi/ova 1: 2012
04.02.201 !"202004$;% Q*I(! s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ovins469o $ 2012
04.02.201 !"20202;11#% Q*1&<,'!. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Kor469o 2012
04.02.201 !"2022;204# ='*<. a. s. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o H3moF43 0 2012
04.02.201 !"202244%%; ener2o7eZ. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o !ve7l3 1 2012
04.02.201 !"20212%1$ 5E!!I'=!! !&,<. s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5ožen@ 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"20202:21#; =D,K !lova4ia. spol. s r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o !ú?ežn3 2012
04.02.201 !"20224$;0 ="<,+ )*'!E1&I'K s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2021:$4#00 =5P Q,)&*<I'K. spol. s r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o '3m. slo?od@ 11 2012
04.02.201 !"20202$:$40 =5*'-. spol. s r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o +iF4ieviFzova 2 2012
04.02.201 !"2022:01:0 ="*&=)H !1*8,"I, s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o H3moF43 4 2012
04.02.201 !"2020%002% =2on !" s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"20202$02$4 D*+, ( I in7erier spol. s r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o ,nens43 2012
04.02.201 !"202222#41 ,ssoro s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Panens43 24 2012
04.02.201 !"2021::;;14 ,E&*(="* s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o H3moF43 0 2012
04.02.201 !"2021:4%%2$ ,!P=+,D=', s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"2021%24%:2 ,venis. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 5. 'hmFove> : 2012
04.02.201 !"2022$%$:: ,+,<=&, s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Kor469o 2012
04.02.201 !"2022$%1%20 ,11, 5=11, s. r. o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2022%%24 ,15=<& !". s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"20202$%2;% ,n7ares plus s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o Aan/ova 1; 2012
04.02.201 !"2022:$;#$ Hi&eF9 )omponen7s s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Prievozs43 : 2012
04.02.201 !"2022#:# <EK,I s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Prievozs43 : 2012
04.02.201 !"20220;;2 !I+P, D+ s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užov3 dolina # 2012
04.02.201 !"2021:42;04 !I+*' Fen7rum. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užov3 dolina # 2012
04.02.201 !"2022$0#%10 -*<". s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov DrieXov3 4 2012
04.02.201 !"2022#:0 <*KEI*' s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Prievozs43 : 2012
04.02.201 !"202040%4 <*',5IE! s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Prievozs43 : 2012
04.02.201 !"202240222: <,',"* s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov H39radn0F4a %2 2012
04.02.201 !"2022##;:;4 !&,<I&*' s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užov3 dolina # 2012
04.02.201 !"2022%##$%% !&*K,! s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov &rnavs43 Fes7a :2 2012
04.02.201 !"20222:;#2: !&,+PQ 1o2is7iFs s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov 'a 8ýsln0 1 2012
04.02.201 !"2022;1;;#1 5auer Proper7@ Kroup. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov &rnavs43 Fes7a ;0 2012
04.02.201 !"2021$$#$ !.&.=. Par4e779andel und 8erle2ear?ei7en s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"2020:4$;% !7ra77era. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Prievozs43 1: 2012
04.02.201 !"2021%4$%# ,I<),<K* *P=<,&I*'! ( ,)*. a.s. 5ra7islava 2 ( <užinov 2012
04.02.201 !"2022$:$%1# ,44i. s. r. o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe H3vodn3 2012
04.02.201 !"20202%%### ,<N='. spol. s r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov 8rú7oF43 4# 2012
04.02.201 !"2022%124$ ,vdo )u?ro. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Kalvani9o 2 2012
04.02.201 !"20222#%$#2 5,<'I)H )onsul7in2 s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov &eF9niF43 % 2012
04.02.201 !"2021$;4%04 5<=!& N**D s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Iv3ns4a Fes7a 22 2012
04.02.201 !"2021;:;11 ).1. I'8=<!I[' s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe El. svornos7i 12%1 2012
04.02.201 !"2020#;# )ar_s in =urope s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Par4ov3 4; 2012
04.02.201 !"2022:$41:1 )Q )*'!E1&I'K. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov <užom?ers43 # 2012
04.02.201 !"2021:10$ )*<P5,- s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Par4ov3 4; 2012
04.02.201 !"20222;0#4: Dalea 7rade. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov +ar7ins43 2012
04.02.201 !"2022#;40#2 ="* P<I+, ( !&,8. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov +l@ns46 lu9@ 12 2012
04.02.201 !"20221%:;# IA !&*<= s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe 8ino9radn0F4a 2012
04.02.201 !"20220421:% A5).s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Pes7ova7eLs43 4 2012
04.02.201 !"20224$4::1 1A Par7ners. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Kalvani9o 2 2012
04.02.201 !"2022#0%$0# 1*,D=<! )ompan@ s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe 8ra4uns43 2$ 2012
04.02.201 !"2020104:4 1E"- &<,'!. s. r. o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe H3vodn3 2012
04.02.201 !"2021:$0%#1 +,'II s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov 'ov6 H39rad@ 4 2012
04.02.201 !"20222:%#0 +=DI,! promo7ion s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe E/i7eLs43 1$ 2012
04.02.201 !"2022%022$% +erana s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5eF4ovs43 14 2012
04.02.201 !"202222:1: '=!!, K<*EP !lovens4o. s.r.o. 5ra7islava 2 ( 8ra4uXa PoLno9ospod3rs4a ;1 2012
04.02.201 !"2022:0;202 '*"!&,8 s. r. o. 5ra7islava 2 ( 8ra4uXa !7av?3rs4a 4 2012
04.02.201 !"2022#;00# *"H H*1DI'K !lovens4o a. s. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe 8l/ie 9rdlo 1 2012
04.02.201 !"202024;#01 P<I*<I&- !1*8,"I,. s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "ra>n3 :# 2012
04.02.201 !"20221$#$ <.,.+.I. !" 2011 s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Par4ov3 4; 2012
04.02.201 !"20211;::# <.,.+.I. !" s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov Par4ov3 4; 2012
04.02.201 !"2020;;22 <,8I !-!&=+ s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe !7aroml@ns43 2$ 2012
04.02.201 !"2021%:4#%% !Fo77 *lson. spol. s r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe 8ra4uns43 10;%% 2012
04.02.201 !"2020:2# !" *QQI)= 5, s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Par4ov3 4; 2012
04.02.201 !"2021:2#1% !I =uro. s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe "ra>ins43 0 2012
04.02.201 !"202024%$$$ &,K,<&. s.r.o. 5ra7islava 2 ( 8ra4uXa *rF9ideov3 2012
04.02.201 !"2022$024%; &D media plus. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov HraF9ov3 14 2012
04.02.201 !"2022#02%$1 &=D<, ( !". spol. s r. o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe 5al7s43 1; 2012
04.02.201 !"2022#$1%;$ &I=&H &rans. s.r.o. 5ra7islava 2 ( P. 5is4upiFe 8ino9radn0F4a 2012
04.02.201 !"2022#4##% Enion Drin4 M Qood. s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov Pes7ova7eLs43 10 2012
04.02.201 !"2022#0%42 NI1D )*'!E1&I'K s. r. o. 5ra7islava 2 ( <užinov 5eF4ovs43 14 2012
04.02.201 !"2021$04$ !,<K s.r.o. +edzev "ov3/s4a # 2012
04.02.201 !"104$:021%1 Pe7er "uL?a2a "oOiFe ( m./. "r3sna +ins43 $ 2012
04.02.201 !"20200014# D<=8*=IP*<&. DP s.r.o. +oldava nad 5odvou Hviezdoslavova ; 2012
04.02.201 !"202000;#2 -P!I1*' s.r.o. +oldava nad 5odvou <ožXavs43 ;$ 2012
04.02.201 !"20202%2:04 D-',+I" !lova4ia s.r.o. <ožXava BaJ3ri4ov3 : 2012
04.02.201 !"2022%#4$$ "lem!an P1E! s.r.o. <ožXava Ču/mians4a Dl93 2012
04.02.201 !"20224#$0# ,'D<I!=. s.r.o. Kemers43 Hfr4a Kemers43 Hfr4a 2# 2012
04.02.201 !"20242024 ,rzano s. r. o. <ožXava ,4ademi4a HronFa 2012
04.02.201 !"2021:::%% 5*<I&!=8 s. r. o. B707ni4 24% 2012
04.02.201 !"2021%%0$$ 5E11D*H=<.!". spol. s r.o. <ožXava ,4ademi4a HronFa 2012
04.02.201 !"20222;;: &am?ora s.r.o. <ožXava '3mes7ie ?an04ov 2 2012
04.02.201 !"2020%%102 &I'*!. s.r.o. Do?Oin3 !'P #2 2012
04.02.201 !"2022;#;4$0 P<* ( <=8I&,1 s.r.o. <ožXava Ču/mians4a dl93 2$ 2012
04.02.201 !"2021:1%;#% P!(HroneF s.r.o. <ožXava '3mes7ie ?an04ov 1 2012
04.02.201 !"20220%%2:: < ( )*'&,)& s.r.o. <ožXava B707niF43 1%1; 2012
04.02.201 !"20200##%: <+ ),< s.r.o. <ožXava BaJ3ri4ova $1 2012
04.02.201 !"20224$:24 !I* spol. s r.o. <ožXava AoviF43 Fes7a 20:1 2012
04.02.201 !"2:20011%## D=8=1*P+='& )*++=<)=. s.r.o. !piOs43 'ov3 8es 1ipov3 1 2012
04.02.201 !"2022%01$#% DE5* !". s.r.o. !piOs43 'ov3 8es A. Qa?ini9o 10: 2012
04.02.201 !"10%04#1:0 =s7era BereOov3 5ara 2 2012
04.02.201 !"20214%12# Qerro door s.r.o. "r3Lovs4ý )9lmeF "azinFz@9o ;4% 2012
04.02.201 !"202241$%0% "E1& s. r. o. 8eL4ý HoreO 1$; 2012
04.02.201 !"2022$402%1 Pe2as M 1.A.. s.r.o. !omo7or ,237ov3 %; 2012
04.02.201 !"2022$;#:4: &<,'! ( N*<D s.r.o. "r3Lovs4ý )9lmeF Hlavn3 224 2012
04.02.201 !"202242;:01 &<=&I1= s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I '3m. slo?od@ 2 2012
04.02.201 !"2022#$#2# 8elmona s.r.o. "r3Lovs4ý )9lmeF +ierov3 24#1 2012
04.02.201 !"2020441 5.=.+. &<,D= s.r.o. 5ara 10# 2012
04.02.201 !"20221%%;; H" speed. s.r.o. "r3Lovs4ý )9lmeF Hlavn3 ;# 2012
04.02.201 !"2022#144$; I'&=<(<*11='(&<,'!. s.r.o. !omo7or ČasP 86/ %; 2012
04.02.201 !"20220#2$ ,7ipan.s.r.o. 5ans43 5@s7riFa I '3m. slo?od@ 2 2012
04.02.201 !"2022:%:2$ +,II 1I'=,. s.r.o. !e>4ov 11 2012
04.02.201 !"20204::140 P,+,'. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda 12; 2012
04.02.201 !"20212$$ Pasiano s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"2021$2%%#; P,E"* K<*EP. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 104 2012
04.02.201 !"2020%%$#0% P=K, ( "oOiFe. spolo/nosP s ru/en0m o?medzeným "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o 2012
04.02.201 !"2020:%0 P=)H s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 1iF9ardova 4 2012
04.02.201 !"2022212:;2 P=&<*1 !&,&I*' s.r.o. "oOiFe ( m./. 'ad >azerom Dons43 10 2012
04.02.201 !"2022::;;;% !&,'D,<D I'Q*&=)H s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 4 2012
04.02.201 !"202001:%04 !7ave?n3 spolo/nosP &,&<- Poprad. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Bol76sove> 2# 2012
04.02.201 !"2022420:% !&,8I'8=!& !lova4ia. s.r.o. 5o/iar 5o/iar ;:# 2012
04.02.201 !"2022$4:114 !7eelimpeZ. s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 104 2012
04.02.201 !"2022%4$$%1 !&*'=! !" s.r.o. "oOiFe ( m./. Dar2ov. 9rdinov &rieda arm.2en. 1.!vo?odu 4 2012
04.02.201 !"2020;012;2 !7rom?oli. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +Ssiars4a ;0 2012
04.02.201 !"202;0#4: !8 1*KI!&I)! s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 <3zusova #1 2012
04.02.201 !"20200%;2:: 8,1=<&-. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Pri?inova : 2012
04.02.201 !"20204%$;0 8=1=')=. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 ,le>ov3 2 2012
04.02.201 !"2021:4222$ 8+!. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda 2012
04.02.201 !"2022%144:; 8i!&,85, ( P<*QI. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"2022$%:$2; +edia HE' s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 ;: 2012
04.02.201 !"2021%;:%$4 +=D<,. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 4 2012
04.02.201 !"202022%; +elise. s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 104 2012
04.02.201 !"2022%:#$# +eriana !". s.r.o. +il9osP 102 2012
04.02.201 !"20200#4# +=!< spol. s r.o. 5enia4ovFe 2% 2012
04.02.201 !"20200$:4 +<,+*< DIH,A' s.r.o. "oOiFe ( m./. !0dlis4o "8P +os4ovs43 7rieda 2012
04.02.201 !"2022$02%%2 1a5,1 s. r. o. "oOiFe ( m./. !ever 8od3rens43 # 2012
04.02.201 !"20222;2%#0 1I!8=<. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 #: 2012
04.02.201 !"20221;4%0# <*H<=&<,'! s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +o@zesova ;0 2012
04.02.201 !"202211:142 <*",!!&,8. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o &@rOovo n3?režie 10 2012
04.02.201 !"2022#$$#0 <omanera. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 ## 2012
04.02.201 !"2022;$4$$2 <o<@ 1o2is7iF. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"20220#;0;# <E5I5*I s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Himn3 1: 2012
04.02.201 !"2022%%1:1% <EDI+P=I. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +Ssiars4a ;0 2012
04.02.201 !"20220:041 <E!I &<,D= s.r.o.cpred7ým Q1*< "*'&,"& s.r.o.c 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o *?F9odn3 $ 2012
04.02.201 !"2021%:0:1# ),5I'=& s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hvon3rs4a $ 2012
04.02.201 !"20200;2$# ),+PI. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 #: 2012
04.02.201 !"2021;#%#$1 ),!!*8I, <=,1. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 "riv3 2 2012
04.02.201 !"202104#11 ),&,'I, s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +Ssiars4a ;0 2012
04.02.201 !"20201211# )"%:. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 +l@n3rs4a 1# 2012
04.02.201 !"2022#:00:: )1=+='&. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 4 2012
04.02.201 !"20202440: & M &om s. r. o. "oOiFe ( m./. !ever KerlaF9ovs43 2% 2012
04.02.201 !"20204$10 &*P &='. spolo/nosP s ru/en0m o?medzeným "oOiFe "oOiFe ( m./. 'ad >azerom &eZ7iln3 1 2012
04.02.201 !"202221004% &*<=! 1. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Aesenn3 22 2012
04.02.201 !"2022;;2:$ &orrazza s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"20224:220 &<,D=', s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 4 2012
04.02.201 !"20204$:% &<,'! EAA*55CK-I s. r. o. "oOiFe "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda ## 2012
04.02.201 !"202211%20 &<,!) s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Kor469o : 2012
04.02.201 !"2022#2% &<I'I&- +=DI, spol. s r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"2022:4%;0: &(&<,'!"*1 "oOiFe s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda ## 2012
04.02.201 !"202004%0:4 P*DIE+ P1E!. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Pa>orova $ 2012
04.02.201 !"2022141$# P*1-D*+ s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +asar@4ova 14 2012
04.02.201 !"20222#:;:$ P*'(&*'- s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aan73rov3 0 2012
04.02.201 !"2022$:14:: P*<&=1 s. r. o. "oOiFe ( m./. Au9 ,le>ov3 ; 2012
04.02.201 !"2022$#$#0: Po7ravinospol. s.r.o. 5idovFe 1%% 2012
04.02.201 !"20204114$2 P*&<E5'^ +*'&CW=. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. 'ad >azerom &epl3rens43 1 2012
04.02.201 !"2022;42::; P<H spol. s r. o. "oOiFe ( m./. Au9 +oldavs43 : 2012
04.02.201 !"20212;4#% P<* ),< "oOiFe s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa 1udv04ov dvor :01 2012
04.02.201 !"20221;44; P<*),<! s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"20221;$#4 Pro=<K*. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o <ampov3 ; 2012
04.02.201 !"2022#;;$%# Pro4omeus s. r. o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 10 2012
04.02.201 !"2022:0121 D ( &*I s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad &rieda !'P 40# 2012
04.02.201 !"2021:$:# D.). Inves7. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 :4 2012
04.02.201 !"2021%##20 D,+I! !1*8,"I,. s.r.o. !eXa ;; 2012
04.02.201 !"2020%$;4 D,<"=<. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Aazm0nov3 ; 2012
04.02.201 !"202214%%2 D,! ( P<* K<*EP s.r.o. "oOiFe ( m./. 5arFa ,le>ov3 ; 2012
04.02.201 !"20204:%1#1 D5 a2en7úra s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 20 2012
04.02.201 !"2022;;## D=! Kroup s. r. o. "oOiFe ( m./. !ever 8od3rens43 # 2012
04.02.201 !"2021;$1110 DI<1=N,'K=< s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +o@zesova ;0 2012
04.02.201 !"202011#42: D"5(s7av. s.r.o. "oOiFe ( m./. PoLov "ovaLs43 1; 2012
04.02.201 !"20214$22% !II* =QQ="&. s. r. o. "oOiFe ( m./. H3pad E9erova 1 2012
04.02.201 !"20222042#1 s4 "*BI)= s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"2021%;210# !1 !ervis s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever HronFova 14 2012
04.02.201 !"2020$$210 !1*8," ( I+P=<I,1 ( P M P s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 4 2012
04.02.201 !"20221%## !lova4 =n7erprise s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad "ežmars43 1# 2012
04.02.201 !"20220:1#$ !1*8,"I, +,<"=& +*'I&*< s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad E9erova 12 2012
04.02.201 !"2022220024 !lova4ia Proper7@ Developmen7 s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o "mePova 2# 2012
04.02.201 !"20200:#14 !1*8='!"C I'8=!&IČ'C *5)H*D'C !P*1*Č'*!U s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever 8od3rens43 # 2012
04.02.201 !"2022;:%;12 !(<="*', s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 2 2012
04.02.201 !"20221%; !(!=<I=! s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o "ov3/s4a 4$ 2012
04.02.201 !"2022:%;1#2 !(!7eel !lova4ia s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad 'eOporova 2# 2012
04.02.201 !"20212141$ !(!&<*'K s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 #: 2012
04.02.201 !"2022$4$24% ,1",' s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 "riv3 2; 2012
04.02.201 !"202214$22: HE ),< s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 ## 2012
04.02.201 !"20222$$4; 1*'K<IDK= s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o "ov3/s4a 4$ 2012
04.02.201 !"20200020 1*-D s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever '3rodn3 7rieda %4 2012
04.02.201 !"2022#1#%%2 &,+IHE s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 2 2012
04.02.201 !"2022%:#1#1 &,+I*'. s. r. o. "oOiFe ( m./. Au9 ,le>ov3 ; 2012
04.02.201 !"2021%4:$4$ &,'I& s.r.o. "oOiFe ( m./. 'ad >azerom Kala47iF43 2# 2012
04.02.201 !"20224102;: &,&<,1=!. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 4 2012
04.02.201 !"2020022:% &='D=< !1*8,"I,. s.r.o. "oOiFe ( m./. Dar2ov. 9rdinov *vru/s43 ; 2012
04.02.201 !"20221441$0 &9ermiFo. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 &ur2enevova 12 2012
04.02.201 !"2022222;#; &9esis developmen7 s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 104 2012
04.02.201 !"2022422: &I+=! !dE,<= s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 B7úrova 2# 2012
04.02.201 !"2020#:## &i7an 7rade s.r.o. !ad@ nad &or@sou Hdo?a 2$ 2012
04.02.201 !"202000441 ` H = D , ' ` s.r.o. &re?iOov "oOiFe ( m./. 'ad >azerom Aazern3 1 2012
04.02.201 !"2022:%%0% !*Q& !-!&=+. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 2 2012
04.02.201 !"20202:%:1$ !P15. s.r.o "oOiFe ( m./. !ever 8od3rens43 #4# 2012
04.02.201 !"2022$:#00$ !pr3vFovs43 5! s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +o@zesova # 2012
04.02.201 !"20224:0:;# !<! s.r.o. (+e7aleZpres s.r.o.) 1udaniFe +ý7na 'ov3 8es $ 2012
04.02.201 !"2020;0#24# ` ,K<*8,!&, spol. s r.o.` !e/ovFe !e/ovFe B7úrova ;0 2012
04.02.201 !"2022#:$4#0 ,DIP P1E! s.r.o. &re?iOov )u4rovars43 24 2012
04.02.201 !"2022%#42$ ,'51* s.r.o. &re?iOov &ržn3 # 2012
04.02.201 !"2020;0%#4 5,1I+, spol. s r.o. &re?iOov !4ladn3 1 2012
04.02.201 !"2022%1#11 )I&- )='&<E+. s.r.o. !livn04 21 2012
04.02.201 !"2022#0%%0: !aK. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 ## 2012
04.02.201 !"2022;4::$1 !,1I+,! s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 2 2012
04.02.201 !"2020$$2:42 !,1+,(,"&E,1 s.r.o "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 ;: 2012
04.02.201 !"202000%#$ !,+ID s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 <as7islavova $# 2012
04.02.201 !"20220:#42$ !,+&I) P1E! s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +asar@4ova 2 2012
04.02.201 !"2021#1#; !,'I&=I. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Aazm0nov3 ; 2012
04.02.201 !"2020221:: selJ made men. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda $ 2012
04.02.201 !"2022%;%:0 !=8=' !erviFe s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad &rieda !'P :: 2012
04.02.201 !"2022%%4#$$ !H,<" E, s.r.o "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 ;: 2012
04.02.201 !"2021%$#%:: +,H=. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Bol76sova 2# 2012
04.02.201 !"2022;:#:%4 +an2e7@. s.r.o. 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"20204:## +,<&,!. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. Ua9anovFe +a2nezi73rs4a 11 2012
04.02.201 !"2021#0#;; +,<8,'. s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever Č3rs4e9o 10 2012
04.02.201 !"2021%;4$;; +,II+, &<,D= !=<8I)=!. s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever KerlaF9ovs43 2 2012
04.02.201 !"2022;;#%4; +G!*P s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"202002#: +Ssovýro?a "oOiFe. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 NerJerova 1 2012
04.02.201 !"202004::;; +D'. spol. s r.o. "oOiFe "oOiFe ( m./. 'ad >azerom &eZ7iln3 # 2012
04.02.201 !"2021$#$1;: +N+ "*BI)= s.r.o. "oOiFe ( m./. Be?as7ovFe Be?as7ovs43 4 2012
04.02.201 !"202;$#4# +-1=! P,<"I'!*' s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad "@suF43 20 2012
04.02.201 !"20210$:00 +-&*!. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o "p7. '3lep4u 1 2012
04.02.201 !"20200;04%2 + M + !ervis "oOiFe. s.r.o. "oOiFe ( m./. Dar2ov. 9rdinov "rosnians4a 11 2012
04.02.201 !"20221%%%:4 +. !. ,11=!!. &<,D=. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"2021:01:;$ +Ia5, s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Pri?inova : 2012
04.02.201 !"2020#$$$ +I"*D, s. r. o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 ## 2012
04.02.201 !"2021###;04 +i'o *I1 !" s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"2022$$441 +ir?es. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 ## 2012
04.02.201 !"2022$%20%2 +is4olF Inves7 s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 ;: 2012
04.02.201 !"2022#1:4% ++) !1*8,"I, s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 2 2012
04.02.201 !"2021$$;11: +*D ( !lova4ia. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 4 2012
04.02.201 !"2021:::4% <,5,", Promo7ion s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 ,le>ov3 ; 2012
04.02.201 !"2022;;;22 <,K,1. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 +l@n3rs4a 1: 2012
04.02.201 !"202142:#$ <,&I'K +,<"=&I'K K<*EP. s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"2022:;4%%$ <5<H. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda ## 2012
04.02.201 !"2021#$:;1 <=11,D. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 #; 2012
04.02.201 !"2021:24#:4 <='*8&<,'! s.r.o. "eF9neF 12 2012
04.02.201 !"20222::0$2 <=!&, !P s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"2022%04%0# K<,D=I 7rade s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 ,le>ov3 ; 2012
04.02.201 !"2022;:1242 K<=+,I. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"20201;$% H=1,D s. r. o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda ## 2012
04.02.201 !"2022;;#%;# HI11= !" s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 *s7ravs43 1 2012
04.02.201 !"2022$:;$:% Holdin2 P" s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +o@zesova # 2012
04.02.201 !"2022%%1 Ho7el )en7rum Dom 7eF9ni4@ H!8&! s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda 2 2012
04.02.201 !"20200;%;:$ Qedús s.r.o. "oOiFe ( m./. 'ad >azerom ,murs43 $ 2012
04.02.201 !"2021#12#2 Q1,+=. s.r.o. "oOiFe ( m./. Ua9anovFe Ua9anovs43 2 2012
04.02.201 !"20222%42$ Q*<&E', eZpor7 ( impor7. s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 10 2012
04.02.201 !"2022;$;%40 QoZFom s.r.o. "oOiFe ( m./. !0dl. Ua9anovFe Č0ns4a 22 2012
04.02.201 !"2022;0:0$2 I'& ( =I& D=)*< s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Inžiniers4a 1 2012
04.02.201 !"202210#10 In7er(QaF7orin2 !lova4ia s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever 5an4ov % 2012
04.02.201 !"2021$;4:0 I'8=!& +,<"=&. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"202240:;#4 I!&<*!*Q& s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 104 2012
04.02.201 !"2021$$;21% I&,1- ( H*E!=.!". s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"20222$01%1 , ( I &<,'! s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +o@zesova # 2012
04.02.201 !"2022#%$$01 ,( )I&- <=,1 =!&,&=. s. r. o. "oOiFe ( m./. Au9 +l@n3rs4a 1# 2012
04.02.201 !"2022;#41 ,5D* s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad &rieda !'P #1 2012
04.02.201 !"2022$%12#$ ,5*1 s.r.o. Hanis4a 11: 2012
04.02.201 !"20204:2%1% ,"&I,. spol. s r. o. "oOiFe "oOiFe ( m./. Au9 +udroXova # 2012
04.02.201 !"20200#141% H3mre. a.s. "oOiFe ( m./. !ever ČermeLs43 Fes7a 2012
04.02.201 !"2022##40%2 H,!EP s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 "riv3 1: 2012
04.02.201 !"20204$#:0 "=<& !1*8,"I,. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o '3mes7ie oslo?odi7eLov 20 2012
04.02.201 !"2022;1:%4 "IP. s.r.o. Ke/a 2%; 2012
04.02.201 !"20224##4#: 2amma 7rans s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Pri?inova %:: 2012
04.02.201 !"2022021;$; K=+=< !*<&. s.r.o. "oOiFe ( m./. !0dl. Ua9anovFe 5u4ureO7s43 1 2012
04.02.201 !"2022$42;2# KA<. s. r. o. "oOiFe ( m./. Dar2ov. 9rdinov +aurerova 1; 2012
04.02.201 !"2022#%41;$ K+D inves7 s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Paul0n@9o %: 2012
04.02.201 !"2022##40$ Q,&,P. s.r.o. "oOiFe ( m./. Dar2ov. 9rdinov Q3?r@9o 1# 2012
04.02.201 !"2022::%$11 Q,8=' s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o B7eJ3ni4ova # 2012
04.02.201 !"2022#12#4 A=1,! s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 : 2012
04.02.201 !"2022#414:$ A=!='!"i s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o B707ov3 1 2012
04.02.201 !"2021::%241 A< M D<. s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever Er?3n4ova 1 2012
04.02.201 !"2022#$$##: ,'K=11 s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad "@suF43 1# 2012
04.02.201 !"2022$0:#%$ ,<& )*'!E1& M &<,D= s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 2: 2012
04.02.201 !"20220:$0:0 ,!"A, s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o "ov3/s4a 4$ 2012
04.02.201 !"2022$10; =M+ &<,'H. spol.s r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"20204:0$24 =)*'*+I)*. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 ;02 2012
04.02.201 !"202;;1;: == &rade !lova4ia s. r. o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 # 2012
04.02.201 !"2022%;11;$ ="*!(5EI1D s.r.o. "oOiFe ( m./. "r3sna Pieso/n3 $ 2012
04.02.201 !"202222;; ="*I s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +l@ns43 1% 2012
04.02.201 !"2022#4;2% ='8I!=<8I! s.r.o. "oOiFe ( m./. Ua9anovFe Dopravn3 2 2012
04.02.201 !"2021;1240 Raland s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 ;: 2012
04.02.201 !"20221;%12# N,11,5I, "*BI)=. s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever 8od3rens43 # 2012
04.02.201 !"20200;21%% N=51I'=. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Hlavn3 104 2012
04.02.201 !"202222 NI11='. s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o Aesenn3 22 2012
04.02.201 !"2020;0$2:2 NindoR5au. spol. s r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Poprads43 1; 2012
04.02.201 !"2022%:0;$; N*&=)H )*. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Pražs43 2012
04.02.201 !"2022%0;;# N! ( ProduF7ion. s.r.o. "oOiFe ( m./. Ua9anovFe Dopravn3 2 2012
04.02.201 !"2022$%2%2 NE<+=I s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"202100$2# I*NI*' s. r. o. 8alali4@ Hlavn3 %: 2012
04.02.201 !"20224:2:0 -++ s.r.o. "oOiFe ( m./. Dar2ov. 9rdinov Pod Qur/ou % 2012
04.02.201 !"2024#%%#; HI,' s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o "arpa7s43 1: 2012
04.02.201 !"20204$0:1 )*+ o?F9odn3 spolo/nosP s r.o. "oOiFe ( m./. Au9 "riv3 2 2012
04.02.201 !"20204$;;:% )*++*D*<= ,))*E'&I'K s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aan73rov3 0 2012
04.02.201 !"2020042::2 )*+!,& s.r.o. !ad@ nad &or@sou 1:# 2012
04.02.201 !"2022:#4: )<=,&I8= !==D s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever 8od3rens43 #4# 2012
04.02.201 !"2021;120$% )<=DI&=D s.r.o. ČaXa Welezni/n3 ;0$ 2012
04.02.201 !"2022#4421 D*)! &<,D= s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 &ur2enevova 20 2012
04.02.201 !"2021$2$2# D*(+,(A,. s.r.o. "oOiFe ( m./. !0dlis4o "8P !7ierova % 2012
04.02.201 !"2020;24$4# D*P<,!&,8 "oOiFe s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o PoO7ov3 14 2012
04.02.201 !"2020;2#:4$ DrevmaZ. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"2021%#;$4 D<=8*!!. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +o@zesova # 2012
04.02.201 !"20200:$ ).H.!. 200: "Q& s.r.o. +iF9alovFe *slo?odi7eLov %# 2012
04.02.201 !"2021$;1#$0 )1,<E!(P<=!! s.r.o. +iF9alovFe '3m.*slo?odi7eLov %% 2012
04.02.201 !"20224:%%1 )<! Q*<=!& s.r.o. +iF9alovFe Priem@seln3 2 2012
04.02.201 !"2021:;4:; Du(5al &rans s.r.o. PavlovFe nad E9om Ua9@Xs43 :;4 2012
04.02.201 !"202000:1; )H=+P1,!& s.r.o. +iF9alovFe !7ani/n3 1 2012
04.02.201 !"2022#:$10: I'&,K1I* spol. s r.o. +iF9alovFe 1enin2rads43 1# 2012
04.02.201 !"2022;0$01# I&,1- H*E!=. s. r. o. +iF9alovFe +os4ovs43 1: 2012
04.02.201 !"2020;2:004 +,PI=< P<*DE)&I*'. s.r.o. v li4vid3Fii +iF9alovFe B7eJ3ni4ova : 2012
04.02.201 !"202220$;4 !(!PI'. s.r.o. +iF9alovFe +asar@4ova ;1 2012
04.02.201 !"202220;$00 "<IP&*' s.r.o. +iF9alovFe B7eJana "u4uru 1102 2012
04.02.201 !"20222:24%1 =<5= !&,8=5'I'- s.r.o. +iF9alovFe 2012
04.02.201 !"20200;04$4 P<*(5I* s.r.o. +iF9alovFe Par7iz3ns4a : 2012
04.02.201 !"2022;1;$02 P<*K<=!!I8=. s.r.o. +iF9alovFe AedLov3 21 2012
04.02.201 !"2022:;2$0$ E'IP1,!&I" s.r.o. +iF9alovFe B7eJ3ni4ova 4 2012
04.02.201 !"2022$%;$;; 5I1=& s. r. o. +iF9alovFe Humens43 Fes7a ;$# 2012
04.02.201 !"2022;#04: 5li7z s.r.o. +iF9alovFe 8i9orla7s43 4 2012
04.02.201 !"2022$210 8,B D*+. s.r.o. +iF9alovFe +asar@4ova ; 2012
04.02.201 !"202244;2#0 QK 1o2is7iF. s.r.o. H3vad4a 21 2012
04.02.201 !"2021$4#4$ '*8,8I, +iF9alovFe s.r.o. +iF9alovFe ,.Hre9ov/04a 10 2012
04.02.201 !"2022:;4%0 H-+,I )*+P,'- s. r. o. +iF9alovFe +asar@4ova #0 2012
04.02.201 !"2022%:4$2$ *'5EI s.r.o. "oOiFe ( m./. BaFa E/Xovs43 10 2012
04.02.201 !"2020$4;#:; E.).+.. s.r.o. "oOiFe ( m./. Ua9anovFe Dopravn3 2 2012
04.02.201 !"20224;%$$: E,K. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +o@zesova ;: 2012
04.02.201 !"2020$0124 E1&<, P1,!&+=I s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina 0 2012
04.02.201 !"20224:;$2% E'I*' H*E!=. s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o '3m. *slo?odi7eLov 20 2012
04.02.201 !"20220;:4%: ,"*+. s.r.o. +iF9alovFe Bpi73ls4a 10 2012
04.02.201 !"202212%2%2 ,&&P !lova4ia s. r. o. +iF9alovFe Pe43rens43 1 2012
04.02.201 !"2021$1:$ ,E&* +*&*<! +I. s.r.o. +iF9alovFe Holl69o #0 2012
04.02.201 !"2021:%1;;; "*8*P<*DE"& s.r.o. +iF9alovFe +iF9alovFe !7av?3rov 1 2012
04.02.201 !"20221::102 A.". =E<* I+P=I s.r.o. +iF9alovFe AaroslaRs4a $ 2012
04.02.201 !"2022$2$2%1 A*+I +*'& s.r.o. +iF9alovFe Priem@seln3 14 2012
04.02.201 !"2021$4:$0% AEP=& s.r.o. +iF9alovFe '3mes7ie oslo?odi7eLov $ 2012
04.02.201 !"20220;0$2 +='*<,. s.r.o. +iF9alovFe B7eJ3ni4ova 12 2012
04.02.201 !"202221#:;# *&*A=+ &<,D= s.r.o. 5ra7islava 2 ( <užinov "linFov3 % 2012
04.02.201 !"2021$#1%00 ,E+. spolo/nosP s ru/en0m o?medzeným 5idovFe 1#% 2012
04.02.201 !"2022%2;;$; 5M! <eali7@ s.r.o. &rs7en6 pri Horn3de El. A<D ;1 2012
04.02.201 !"20204$2 5.,.!.". 1o2is7iFs. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 PalaF469o 2% 2012
04.02.201 !"202210;4%0 5,"=<- s.r.o. ČaXa Aarn3 24 2012
04.02.201 !"2020022%$# 5aP. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad "ežmars43 2 2012
04.02.201 !"2021%#;##$ 5,E(!&,8 s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aarmo/n3 2 2012
04.02.201 !"2022:24441 5==<=I. s.r.o. "oOiFe ( m./. H3pad Hrons43 : 2012
04.02.201 !"202200$$ 5=1+*P,' s. r. o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o "ov3/s4a 4$ 2012
04.02.201 !"2022%220; 5=1* s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aan73rov3 0 2012
04.02.201 !"2021;$;% 5ender s.r.o. "oOiFe ( m./. 8@On6 *p37s4e *pa7ovs43 Fes7a 1; 2012
04.02.201 !"2022$:0;; 5er2er M <esF9 s.r.o. 5udim0r :% 2012
04.02.201 !"20214%$; 5esF s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda #4 2012
04.02.201 !"4020102$ *"H H*1DI'K a.s.( or2aniza/n3 zlož4a &re?iOov )u4rovars43 22 2012
04.02.201 !"2022%%#%2 8aran &rans s.r.o. !lovens46 'ov6 +es7o Hlavn3 1#0 2012
04.02.201 !"2020004;2 1=.d.=1 s.r.o. "uzmiFe 40 2012
04.02.201 !"202001244 +I1N**D. s.r.o. 'ižný Wipov )9lmeF43 4 2012
04.02.201 !"20201#%1:2 +*DE! &<,D=. s.r.o. v li4vid3Fii !e/ovFe El. !'P :$$ 2012
04.02.201 !"2022$;$##4 <*+I ( &rade !lova4ia s.r.o. !e/ovFe *4ružn3 2012
04.02.201 !"2020;0%44 &,!&,8. s.r.o.. &re?iOov !lovens46 'ov6 +es7o Hlavn3 $% 2012
04.02.201 !"2022;#004 Del7a !mo4e. s.r.o.c!molen.s.r.oc 5ra7islava 1 ( !7ar6 +es7o 1ermon7ovova $ 2012
04.02.201 !"2022;:441 D,1," s.r.o. "apuOians4e "La/an@ 141 2012
04.02.201 !"202212#$% "=<8I s.r.o. Dra9Xov Dra9Xov %1 2012
04.02.201 !"2022%4;;0; &<E)"I'K s.r.o. 8o>an@ :# 2012
04.02.201 !"2021%$1;# 8,<A,!!- s.r.o. 8o>an@ 1$$ 2012
04.02.201 !"20224#;00; 5I*+,& s.r.o. ČaXa K@Xovs43 1; 2012
04.02.201 !"20204;40#2 5+ !4 s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda $ 2012
04.02.201 !"20221%4$4# 5<,'D !erviFe. s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever '3rodn3 7rieda $ 2012
04.02.201 !"2021:#11%1 5uda?iznis s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o <ampov3 2012
04.02.201 !"202004#0: "<,I'K(=1P<*+. s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 "upeF469o # 2012
04.02.201 !"2020040#2% ',D s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aan73rov3 0 2012
04.02.201 !"2022:%4%0 d=!&* H8 s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o 5a/04ova 2 2012
04.02.201 !"2022144; Be?o 7rans. s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever 8od3rens43 #4# 2012
04.02.201 !"2022:;#%% =.P. H*1DI'K. s.r.o. &opoL/ian4@ 1ipov3 10: 2012
04.02.201 !"2022:;024 =P<*' )*'!E1& s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o ,lž?e7ina ;; 2012
04.02.201 !"2021$:$$4: =< ( &<,'!. s.r.o. "oOiFe ( m./. 'ad >azerom &eZ7iln3 ; 2012
04.02.201 !"2020;$$$ =uro ( I+P=I s. r. o. "oOiFe ( m./. Au9 Aarmo/n3 2 2012
04.02.201 !"202210###$ =uro 5ol7 s.r.o. "oOiFe ( m./. !ever ČermeLs43 Fes7a 2012
04.02.201 !"2021$$:%; =E<*),!H s.r.o. "oOiFe ( m./. 5arFa ,?ovs43 $ 2012
04.02.201 !"20224010:4 =urolo2is7i4a s.r.o. "oOiFe ( m./. Au9 Aužn3 7rieda %4 2012
04.02.201 !"2021#::;$2 =E<*<=,1 !1*8,"I, s.r.o. "oOiFe ( m./. !7ar6 +es7o +ur2aOova 2012
04.02.201 !"10202%:2% =rnes7 &a43Fs Kalan7a H. "od3l@a 42 2012
04.02.201 !"10:141: ,dri3n Wi2o Kalan7a B7vrP !'P 20 2012
04.02.201 !"10%0:;4%:; =ri4 !zala@ Čierna 8oda 01 2012
04.02.201 !"2022%;:;2$ I' !&==1 s. r. o. !erej &rnavs43 $20 2012
04.02.201 !"2020$44#; )1IQ spol. s r.o. !erej '3mes7ie slo?od@ 11$# 2012
04.02.201 !"2022%;1;% =IP<*Q. s.r.o. Pa7a 'i7rians4a 24: 2012
04.02.201 !"2021$4%% K*1D QI'. s. r. o. !erej '3m.slo?od@ 11$# 2012
04.02.201 !"202204$ '=+. s.r.o. Kalan7a Hlavn3 $ 2012
04.02.201 !"2022$#2#;# '=+=1. s.r.o. Kalan7a Hlavn3 $ 2012
04.02.201 !"2022%#$$# 'P ),PI&,1 s.r.o. Kalan7a BaJ3ri4ova 4# 2012
04.02.201 !"2022#:%:2 Q='*I s.r.o. Kalan7a BaJ3ri4ova 20 2012
04.02.201 !"2021:#2%;; Qoo7?all Plane7 s.r.o. Kalan7a )in7or0ns4a $% 2012
04.02.201 !"2022$4#2; '=A. s. r. o. Kalan7a Hlavn3 $ 2012
04.02.201 !"2020%0::0 NolFo77 M Par7ners Inves7men7 )ompan@ s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a "op/ians4a 1# 2012
04.02.201 !"2022%;1#%# P*P&<, s.r.o. Kalan7a Priem@seln3 : 2012
04.02.201 !"20202##424 =,!&+*'&. spol. s r.o. Kalan7a 8a>ans469o % 2012
04.02.201 !"2021%;#1:% =IP<=! !1*8,"I,. s.r.o. Kalan7a Priem@seln3 : 2012
04.02.201 !"20201#01; =uro 1o2is7iFs s.r.o. Kalan7a BaJ3ri4ov3 4# 2012
04.02.201 !"2022104;$ !EK=I. s.r.o. v li4vid3Fii Kalan7a +ierov6 n3mes7ie 2 2012
04.02.201 !"20201%2#1# +*'!&, H1*H*8=). s.r.o. Horn6 !ali?@ %; 2012
04.02.201 !"2021:::1:% &,1!&,8 s.r.o Kalan7a BaJ3ri4ova 42 2012
04.02.201 !"2022$100$: !ol3rne s@s76m@ !lova4ia s.r.o. Kalan7a H."od3l@a $ 2012
04.02.201 !"202214:% +*<8,I s.r.o. &rs7iFe %24 2012
04.02.201 !"2022%#1004 !d +*'&. s. r. o. Kalan7a 5ra7islavs43 Fes7a 2# 2012
04.02.201 !"2021::%2 +H 51*". s.r.o. &om3Oi4ovo 424 2012
04.02.201 !"2022212:: !lova4 =n7erprise ,2enF@. s.r.o. &om3Oi4ovo 42# 2012
04.02.201 !"2022#14%1; <*+=<. s.r.o. Kalan7a Priem@seln3 :1 2012
04.02.201 !"20221%$1$2 <. I. Q. spol. s r.o. Kalan7a =s7er9az@ovFov 2 2012
04.02.201 !"20224$:4# D,+I&<,'!. s.r.o. K3X Pod9umens43 1;2 2012
04.02.201 !"20202#410 <o?in Qrei297. s. r. o. K3X Hlavn3 ; 2012
04.02.201 !"2022#4012 D! s7av. s. r. o. "a>al 10; 2012
04.02.201 !"20202#:%2 Dee7on I. spol. s r.o. Kalan7a B7vrP !'P 4; 2012
04.02.201 !"2020402% +A 1a?els eu s. r. o. Kalan7a Hol73na "od3l@a %#% 2012
04.02.201 !"2021$#1#2 +arJina &ransi7. s.r.o. Kalan7a +a7úO4ovs43 Fes7a ::4 2012
04.02.201 !"20202#$% D=KE!&* s.r.o. Doln6 !ali?@ ;02 2012
04.02.201 !"2020210%42 <='! P1E!. spol. s r.o. Kalan7a +ierov3 % 2012
04.02.201 !"20222;4:$4 +"+ ( &rans plus. s.r.o. !l3d4ovi/ovo Pioniers4a ;;1 2012
04.02.201 !"20224;:;:1 DI"&,(s7av s.r.o. !l3d4ovi/ovo )u4rovars43 22; 2012
04.02.201 !"10%4:2204 Qran7iOe4 Č0zi4 8eL46 gLan@ !adov3 1# 2012
04.02.201 !"2022:1%;# )api7al Holdin2 !lova4ia s.r.o. Horn6 !ali?@ ;# 2012
04.02.201 !"2020%4%$# ,'P<*(!lova4ia. spol. s r.o. Kalan7a "r3sna 2 2012
04.02.201 !"20201$0$: ,E&*,K<=KC&-. spol. s r.o. Kalan7a B7vrP !'P 11 2012
04.02.201 !"20212$40; 5.+. ),<!. s.r.o. Kalan7a H. "od3l@a %#% 2012
04.02.201 !"202142%$2; 5,1&*+=. spol. s r. o. &om3Oi4ovo 42# 2012
04.02.201 !"20222#;1;% ).*.". s.r.o. Kalan7a BaJ3ri4ova 4# 2012
04.02.201 !"2022$#1%%# ,DH !-'=<K- !" s.r.o. Kalan7a 2$. au2us7a $ 2012
04.02.201 !"20224:42% ,1D*'. s.r.o. Kalan7a Horn6 !ali?@ 104% 2012
04.02.201 !"202214;202 5=&*'-& !1*8,"I, s.r.o. Kalan7a *47Y?rov3 ;2 2012
04.02.201 !"2022:421: A,M+, lo2is7iF. spol. s r.o. !eniFa Priem@seln3 2%: 2012
04.02.201 !"2022;%% ,.BČ. s. r. o. !eniFa Priem@seln3 1#0 2012
04.02.201 !"2022$411 =IP=DI&I*' I'8=!&+='&! s.r.o. !eniFa <o?o7n0F4a %$ 2012
04.02.201 !"2022$22$%$ DI Inves7 s.r.o. !4aliFa !'P 1# 2012
04.02.201 !"2022;::#0 D<.+ 79ree. spol. s r.o. K?el@ 'aJ73rs4a 100 2012
04.02.201 !"20224:4# D=8=1*P!&,8 s.r.o. K?el@ Qars46 12$2 2012
04.02.201 !"2020$2212 Ken7ler !lovens4o. s.r.o. !4aliFa Po7o/n3 ;2 2012
04.02.201 !"20202;2#0: H=<+=! I'8=!& s.r.o. !4aliFa Po7o/n3 ;2 2012
04.02.201 !"2022:2$12 P. 5. =E<*!1*8,"I, s.r.o. !4aliFa Kor469o 1 2012
04.02.201 !"20201:;4%; !,Q="*. spol. s r.o. Hol0/ "37ovs43 % 2012
04.02.201 !"20201:#44 8,1&=)H &*<! !lovens4o. s.r.o. Hol0/ Bpor7ov3 ; 2012
04.02.201 !"2022;4#0 mi"ari s.r.o. BaO70n ( !7r3že Pri 5i7ún4u #10 2012
04.02.201 !"20220$4$# +ira7an s. r. o. BaO70n ( !7r3že Pri ?i7ún4u #10 2012
04.02.201 !"20201042$ I5Q,+. s.r.o. "oplo7ovFe 21 2012
04.02.201 !"20224:0#4% &&(=E<*&<,'! s.r.o. 5oler3z mies7na /asP "l/ovan@ 2# 2012
04.02.201 !"2022$121## &ranspor7e. s.r.o. 5u4ov3 22 2012
04.02.201 !"2022%114%1 &I(=!!= s. r. o. &rnava Kolianova % 2012
04.02.201 !"202021;;# ',+&,. s.r.o. &rnava "oll3rova 4 2012
04.02.201 !"20202%%1% 8e2ia a.s. +alženiFe 204 2012
04.02.201 !"2022%0$%% P5 ( Inves7 s.r.o. &rnava +i4ov0ni9o 11 2012
04.02.201 !"2022%#;2%2 +,+*H. s.r.o. &rnava "alin/ia4ova 1 2012
04.02.201 !"2021%;:1#% +=1=B. s.r.o. 5u4ov3 22 2012
04.02.201 !"20201#%0$4 +K,. spol. s r.o. !uF93 nad Parnou #21 2012
04.02.201 !"20221#%%: +*5,I K<*EP s. r. o. &rnava !4ladov3 2 2012
04.02.201 !"2021%%222 <esiu77a s.r.o. &rnava Hlavn3 22 2012
04.02.201 !"2020:%$%4 PoLno9ospod3rs4e družs7vo 5u/an@ 5u/an@ 4$# 2012
04.02.201 !"2021::1%0 <="*!&,8 ( I.+.P.. s.r.o. Aaslovs46 5o9uniFe Aaslovs46 5o9uniFe 11: 2012
04.02.201 !"2022%411#0 QE11D<=!! s.r.o. &rnava +i4ov0ni9o 11 2012
04.02.201 !"2022%%:;1 Q=D*I s.r.o. &rnava &rs70ns4a $ 2012
04.02.201 !"2022:;%4$ ,5) Forpora7ion. s.r.o. &rnava 8a>ans469o 22 2012
04.02.201 !"20201#4:0# ,lpo. spol. s r.o. &rnava 5ul9ars43 ul. 44 2012
04.02.201 !"202021%0;# ,l?er7 l7d s.r.o. &rnava Halen3rs4a 2012
04.02.201 !"2022$01#4 ,1+,H Kroup. s.r.o. &rnava )o?ur2ova :4 2012
04.02.201 !"2022$1:1%2 ,I+(+,,& s.r.o. &rnava )9ova7eLs43 1 2012
04.02.201 !"2022:;:44 ,K<I !1*8,"I,. s.r.o. 5u4ov3 4% 2012
04.02.201 !"2020:0:40; ,5)(H inves7. s. r. o. `v li4vid3Fii` &rnava &ro>i/n6 n3mes7ie $ 2012
04.02.201 !"2022224;# ,5 )osme7iFs. s.r.o. &rnava &amaO4ovi/ov3 ul. 1% 2012
04.02.201 !"202014#4:0 ),<K* ),<I'&HI, !1*8='!"*. s.r.o. &rnava 'i7rians4a ; 2012
04.02.201 !"2020$$$#$ "=P*&<,'! s.r.o. &rnava &rs70ns4a $ 2012
04.02.201 !"2021%#$20 5<=''=. s.r.o. &rnava &amaO4ovi/ova 1% 2012
04.02.201 !"2022;22;$0 551 &ranspor7 !lova4ia s.r.o. v li4vid3Fii &rnava Pr0lo9@ 4:1 2012
04.02.201 !"2021$0;204 5=(+,(&<,'!. s.r.o. Bamor0n Kazdovs4ý rad ;4 2012
04.02.201 !"2021%%::; 5runi. s.r.o. &rnava &opoLov3 ; 2012
04.02.201 !"2022:;;0$: 5rindza s. r. o. !emerovo 00 2012
04.02.201 !"20201#2111 5,1!-<. s.r.o. BelpiFe 42 2012
04.02.201 !"20222%%:$ D,&*. s.r.o. &rnava &rs70ns4a $ 2012
04.02.201 !"2020%0$ D=1&, )*<P*<,&I*' s.r.o. &rnava &rs70ns4a $ 2012
04.02.201 !"20201#;:% P<=+, &<,D=. s.r.o. &rnava +i4ov0ni9o 11 2012
04.02.201 !"2022240440 D5 JleZ. s.r.o. &rnava 8a>ans469o 22 2012
04.02.201 !"202101;%; DeJa2o Eni7ed s.r.o. &rnava B7eJ3ni4ova 4% 2012
04.02.201 !"2022;40$:2 P<*K<=!&,8 s.r.o. &rnava B7eJ3ni4ova 2 2012
04.02.201 !"2022%12# *PI &<,D= s.r.o. &rnava )o?ur2ova :4 2012
04.02.201 !"2022$2#;$ Dus7avin2 s.r.o. 8eL46 Pole 122 2012
04.02.201 !"20210$;#1 DP P1E!. s.r.o. &rnava &rs70ns4a $ 2012
04.02.201 !"2021022;0 H5 D=+*'&. s.r.o. "rižovan@ nad Dudv39om $ 2012
04.02.201 !"202212;10 =E<* ,E&* P<*QI. s.r.o. &rnava Qran7iO43ns4a 14 2012
04.02.201 !"2022%#2%:# =E<*"*<=I s.r.o. &rnava <užindols43 1$ 2012
04.02.201 !"20224%21 D,<= indus7rie. s.r.o. PieOPan@ Po7o/n3 $ 2012
04.02.201 !"2020;440% !&,8IP*1. s.r.o. PieOPan@ Q3ndl@9o 1 2012
04.02.201 !"20201#:4# *"!. s.r.o. PieOPan@ Par7iz3ns4a %2 2012
04.02.201 !"20221:010; K,!&<* 5.D.&.. s.r.o. !o4olovFe PieOPans43 %: 2012
04.02.201 !"20224402$$ Pe(<@ Fompan@ s.r.o. *s7rov 01 2012
04.02.201 !"202412424 <=QEP,! s. r. o. PieOPan@ "u4u/0nova 1 2012
04.02.201 !"2020:1;;; &ea )en7er. s.r.o. PieOPan@ <e4rea/n3 uliFa 4 2012
04.02.201 !"202240$422 D! ( "*!&,8 P1E! s.r.o. &opoLn04@ *rlov3 14 2012
04.02.201 !"2022%%;1$ &I", ,K<* s.r.o. 8eL4ý +eder *r2ov3nov3 2 2012
04.02.201 !"202241:$ &=<="*. s. r. o. 8eL4ý +eder '3mes7ie 56lu 5ar7Y4a 21; 2012
04.02.201 !"2022:42#; !H =E&<,D= s.r.o. 8eL4ý +eder PoLovn0F4a 44 2012
04.02.201 !"202241#$ 1o2ana s. r. o. 8eL4ý +eder '3mes7ie 56lu 5ar7Y4a 21; 2012
04.02.201 !"202221;1# Kress=n s.r.o. 8eL4ý +eder PoLovn0F4a 44 2012
04.02.201 !"2022:;14; 5*=1. s.r.o. 8eL4ý +eder El.+l3deže 1# 2012
04.02.201 !"202204$0 *1I! P1E! s.r.o. Bamor0n Hlavn3 2; 2012
04.02.201 !"20201$#$1; *" 21. s.r.o. Bamor0n H39radn0F4a 2 2012
04.02.201 !"2022$::0## '*5E<,! s.r.o. Bamor0n 8e7ern3 % 2012
04.02.201 !"20220$;$ A,',I. s.r.o. Bamor0n Čilis7ov. gz4a uliFa 1 2012
04.02.201 !"20201$$##; D,I!-1,'D !1*8,"I,. s.r.o. Bamor0n +es7s4ý ma>er 2 2012
04.02.201 !"2021$#$12 D=&=)& &<,D= s.r.o. Bamor0n Hlavn3 :; 2012
04.02.201 !"202214$1$ D*<+,'& s.r.o. Bamor0n Hlavn3 1; 2012
04.02.201 !"2020$;:2 PD(&<,D=. s.r.o. Bamor0n 5ra7islavs43 #: 2012
04.02.201 !"2020:%0 KI!1,I'= s.r.o. Bamor0n Hl?o43 Fes7a % 2012
04.02.201 !"20221%;#4 <oad Qeeder !erviFe !". spol. s r.o. Bamor0n Priem@seln3 1% 2012
04.02.201 !"2022:4%4#4 Ki4(,u7o !lova4ia. s.r.o. Bamor0n Hlavn3 4; 2012
04.02.201 !"2022$1%#%% 8inas s.r.o. Bamor0n 5ra7islavs43 % 2012
04.02.201 !"20210:2;2 dE,'!&,< s. r. o. Bamor0n !7ar3 Fes7a 2 2012
04.02.201 !"20221%%:: )=-*. s.r.o. Bamor0n 5ra7islavs43 100 2012
04.02.201 !"2021$:$4% )almo s.r.o. Bamor0n Hlavn3 2; 2012
04.02.201 !"2022%4444$ 1*P, 0: s.r.o. 8@dran@ 2#4 2012
04.02.201 !"20201$%44 P*'&= ( D! s.r.o. 8eL46 Dvorn04@ Bpor7ov3 40 2012
04.02.201 !"2022$114% Pollens ?en s.r.o. Duna>s43 !7reda ,lž?e70ns4e n3m. 11$4 2012
04.02.201 !"20214;$;2: 8A !&,8. s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 2# 2012
04.02.201 !"2022;24$11 8='&*' s.r.o. Duna>s43 !7reda "orzo 56lu 5ar7Y4a 2012
04.02.201 !"2022%4:%$ 5ama 1o2is7i4 s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 2# 2012
04.02.201 !"2021:0%42 ",EH,+=& s.r.o. Duna>s43 !7reda +alodvorn0F4a 1# 2012
04.02.201 !"202221#$ "I!! ( Q**D. s.r.o. Duna>s43 !7reda 'ov3 *sada 2; 2012
04.02.201 !"2021%2#1# "Xažn3. s.r.o. Duna>s43 !7reda '3m. Pria7eLs7va 2# 2012
04.02.201 !"2020#%2% "*A,1 spol. s r.o. 5od04@ 1;% 2012
04.02.201 !"2021:%11; "E' !1*8,"I, s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 #%% 2012
04.02.201 !"20224%%;4 =+&=I !". spol. s. r. o. Duna>s43 !7reda ,lž?e70ns4e n3mes7ie 1 2012
04.02.201 !"202210%4 &*+ ( !P=D. s.r.o. Duna>s43 !7reda ,lž?e70ns4e n3m. 120 2012
04.02.201 !"2022%#;12$ ='=<K*(),P !1*8,"I, s. r. o. Duna>s43 !7reda Bpor7ov3 ;1 2012
04.02.201 !"20202:%; AE=< &<,D= s.r.o. Duna>s43 !7reda "r0žna 2 2012
04.02.201 !"2022:%#:4 &<I+='& D! s.r.o. &r9ov3 Hrads43 Hl?o43 uliFa 1 2012
04.02.201 !"2021:414 &I+(Q, s.r.o. Duna>s43 !7reda AilemniF469o 1: 2012
04.02.201 !"20201$::$; +,<IK*. s.r.o. Duna>s43 !7reda 8eL4o?la9ovs43 Fes7a 1; 2012
04.02.201 !"2020$%:0:0 +,!,. s.r.o. "ú7ni4@ &\?\r67e 4 2012
04.02.201 !"20201$$22; +,&* &rans Plus. s.r.o. Duna>s43 !7reda <užový 93> 1: 2012
04.02.201 !"20224$41: +F<iF9 !lova4ia. s.r.o. Duna>s43 !7reda "orzo 56lu 5ar7Y4a 14 2012
04.02.201 !"2021:;$%# m4 . s.r.o. Duna>s43 !7reda <užový 93> 2# 2012
04.02.201 !"202241;$12 ,D E'I8=<!,1 spol. s r.o. Duna>s43 !7reda "orzo 56lu 5ar7Y4a 2012
04.02.201 !"202%140 ,'I& !lova4ia s.r.o. &r9ov3 Hrads43 'ez3?ud4ov3 uliFa 2 2012
04.02.201 !"202%0:; ,'I&. s.r.o. &r9ov3 Hrads43 'ez3?ud4ov3 uliFa 2 2012
04.02.201 !"2021$;$0:2 ,u7opain7. s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 2# 2012
04.02.201 !"2022:%000 ,H=K s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 2# 2012
04.02.201 !"2022#%1;;2 !N==&I'K In7erna7ional. s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 2# 2012
04.02.201 !"2022$::::0 Norld Nide =Zpor7 !olu7ion s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 2# 2012
04.02.201 !"2020#:##$ !&,'1=-(1MHs. s.r.o. Duna>s43 !7reda "úpeLn3 2012
04.02.201 !"2021:1$4 Q,<",! KP s.r.o. Duna>s43 !7reda Hlavn3 2# 2012
04.02.201 !"2022#0;;0 !("*+=&,1 s.r.o. Aa9odn3 H39radn3 uliFa ## 2012
04.02.201 !"2021$0;:1 1,!P*1 s.r.o. 8iniFa )es7a !lo?od@ % 2012
04.02.201 !"2020;2# +iZ Desi2n. s. r. o. &re?eLovFe $ 2012
04.02.201 !"202111;: P='&I &<,D= s.r.o. 8eL4ý "r70O 5an0F4a 1# 2012
04.02.201 !"2022#1%14 D,H*5=< s.r.o. "om3rno &ržni/n6 n3mes7ie 4:10 2012
04.02.201 !"2021;201: =<K* "I&. s.r.o. "om3rno Duna>s46 n3?režie 40 2012
04.02.201 !"20220014%# Q=<+=&,1. s.r.o. Aasov3 %1: 2012
04.02.201 !"20220240;$ In7erline !" s.r.o. "om3rno +al3 Iža 4 2012
04.02.201 !"2020#1:; In7ers@s s.r.o. "om3rno Kú7s4@ rad ; 2012
04.02.201 !"2021;1020 A,'("*8 s. r. o. "om3rno Po9rani/n3 ; 2012
04.02.201 !"20212$2: +*'& &<,D= s.r.o. "om3rno Duna>s46 n3?režie 2 2012
04.02.201 !"2022%$2;41 P1E! ,E&* s.r.o. "om3rno 5aO7ov3 2: 2012
04.02.201 !"2022$2%::; !,18* s.r.o. 'ov6 H3m4@ "om3rXans43 Fes7a 11 2012
04.02.201 !"2021%;04:$ !F9olz <eF@Flin2 s.r.o. "om3rno 'ovoz3moF43 Fes7a 2 2012
04.02.201 !"2022;##1 &*H,<. s. r. o. "om3rno '3mes7ie "ossu79a 141 2012
04.02.201 !"202204421 ,'I!&,8. s.r.o. 5ra7islava ; ( Pe7ržal4a +l@narovi/ova 22 2012

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->