P. 1
Opravy a Udrzba Bicyklov

Opravy a Udrzba Bicyklov

|Views: 1,032|Likes:

More info:

Published by: Lukáš Dombi Dombrovský on Jul 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

RICHARD BALLANTINE RICHARD GRANT

A

v

V8ETKO, POTREBUJEME VEDIEt, ABY SME SVOJ· ·BICYKEL UDRZALI V NAJLEPSOM TECHNICKOM STAVE

co

Obsah
A DORLING KINDERSLEY BOOK

Richard

Ballantine,

Richard Grant

OPRA VY A UDRZBA BICYKLOV
vydaneho

Z anglickehooriginalu Rich~rd's .Bicycle Repair Manu~t nakladatelstvorn Dorling Kindersley. Ltd., Londyn 1994 preloZila Milada Khmova
Zodpovedna redakrorka Hana Lerchova Odborna spolupraca lng. Jozef Fazik Slovenske vydanie prve. CESTY,

Vydala Agentura

nakladatelstvo a vydavateYstvo P. B. 11, posta 412, 143 00 Praha 4, aka svoju 138. publikaciu,
SadzbaIWL Tlac Neografia, a. s. Martin

t;~~
ISBN 80-7181-037-1 80-7181-036-3 (ces) Copyright © 1994 Dorling Kindersley Limited, London Textcopyright©1994 Richard Ballantine &_Richard Grant C'(Ipyright cesMho a slovenskeho vydania © 1995 Agentura CESTY

Uvod 6-7 Anat6mia bicykla 8-11 Vybervhodneho typu a vel'kosti bicykla 12--J5 Naradie na udrzbu a vybavenie dielne 16~19 Brzdy 20-27 Kolesa a pneumatiky 28-37 Prevody 38-57 Loziska 58-67 Bezna udrzba 68-85 Cistenie 70-71 Mazanie 72-73 Priprava na cestu 74-75 Kontrola pred dlhsou jazdou 76-77 Mesacna udrzba 78-79 Rocna udrzba 80-81 Nudzove opravy na ceste 82-85 Poskodenie ramu 86-87 Mozne poruchy a ich odstraiiovanie 88-89 Slovrucek 90-93 Register 94 -96

6. DVOD

DVOD

·7

Uvod
JAZDANABICYKLIjEZABAVA.

."

elm lepsf je technicky stav bicykla,

tyrn vaes! je pozitok z jazdy. Bicykel je mechanickym predlzerum nasho tela. Zvycajne citime, kedy bicykel potrebuje nasu pozornosf - brzdy maknu a vymena prevodov trva dlhsie, Ak pocujeme eudne zvuky mozno sa zadrela.volnobezka alebo refaz sa zachytava za vodftko prehadzovaca, Ak robfme udrzbu svojho bicykla pravidelne, tieto problemy sa nam vyskytnu iba zriedka. Robif udrfbu bicykla sa naucfme Iahko. Kto je mechanik-zaciatocnik, zacina s jednoduchymi ulohami, ako je kontrola nah ustenia pneumank, Iahke mazanie, nastavenie ovladajucichlaniek, brzdovych klatikov, sedadla, riadidiel a poloh ovladajucich paciek, Neskor prejdeme k zlozitejsnn uloham,

ako je udrzbaloztsk a prehadzovaca, Zdokonalime sa rychlo zriedkakedy bude Tobit'problemy. Pravda, taka praca, ako je oprava a vyrovnavanie ramu, si vyzaduje vacsie skusenosti a specialne vybavenie a najlepsie ju mozno urobif v specializovanej dielni (opravovni). Vacsinu udrzby bicykla si vsak mozeme urobif sami, U drziavanie nasho bicykla vo vybornom stave sa nam iste vyplatf a prispeje k este vacsej radosti zjazdy.
a poruchanam

RICHARD

BALLANTINE GRANT

RICHARD

8· ANATOMIA

BICYKLA

ANATOMIA

BICYKLA

·9

Anatomia bicykla
SPEOALIZACIAV pouzfvanf bicyklov viedla k rozsireniu typov bicyklov, V podstate su vsak vsetky bicykle rovnake.I ked' sa ich casti Ifsia dizajnom, hmotnostou, ucelnostcu.a sp6sobom pouzitia. BieykeI sa sklada z ramu, kolies, prehadzovacov, brzd, predstavca, riadidiel a sedadla. Ramy vzdy obsahuju meno vyrobcu, ostatne.diely Skrutko obycajne dodavaju r6zni vyrobcovia, s8dadfopre '. . . re ov lCyasanazyvaskfonu ,. nostoverue Presny " SUPIS di 1 bi k1 specifikacia. Ak sa sami oboznamime s na- Potentna zvoslovfm bieykla, ovela Iahsiesa potom skrulko sf(piko b udeme mocf riadit pokynmi na opravu.
Rukovdte rlod/die! Pdkazadneho Riadidld

txevcau
Hlavova zostova

KOMHiN'OVANY BICYKEL Zobrazeny CailOndaie SH600 je hybndnymodel, ktory v sebe spaja ruzku hmotnosf it rychlosf s},ortov€ho cestneho bicykla s huzevnatosfou, vytrvalostou a vsestrannostou horskeho bicykla. Kornbinovane biey kle sit flexibilne a poskytuju p6zitol"su dokonale, jeden c,iefl su vhodns na jazdu do prace, dmhy.deri.po blatistych cestach su najv hodnejsiebicykle pre vsestrannych cyklisfov.

Strmei'i lanka brzdy Spojovocie lanko ram/en Skrutkal.jchyten/a lanka Romeno cerusfovej brzdy Brzdovy klatik 0toeny copbrzdy

tiol'nobeZne koles6 Upevnovocia skrutko prehadzavaca

oeooeo«

Mbsl1kbiZdy no podpere sedad/a

l.adnY

prehedzo

Kryt

Prer:llljllO

11',1

Boena stene

prehadzovo6

Kotvlooo skrutko lankO Krytzodneho prehbdzqvaca Napfnacf kotU6

pre nosi6bofotiny
O(~kO pre drziak

Mdntd2ne vgenelky .

I)1~1'll1rkaanosica batoz!ny

Pr[ruba n6boja Refaz Lanka zadneho prehadzovac( Puzdro n6bpja .
I

spice Spica

typuPiesta

Ventll

Ciap6cka ventllu

Pri pretekarskych bicykloch meraju oct 40 em do 42 em. ako je naprfklad mosadz. vstavane do vidlice. sa daju vyrovnaf.zllyehzliatin. aby-sa dosiahla vacsia svetlosf na prekonavanie prekazok v terene.Kompozitne ramy sueste "1:dy priUs nove.stale viae pouiiva odpruzenie. tOY RA!vl: B1CYKLA SA-SKLADA z viacerych suvisiacich casti.'I\~ sveje hraruce-unavy. koIlecny navrh na vypracovanie a stavbu bieyk- HORNARURA Home rnry horskych bicykloy mavajuobvykle sklon ad rury hlavy k sedlovejrure. ako napriklad legovana ocel. k9m za~.I10'<y ram zostavatakmertaky dobry akonovy. Na vidlicu cesmych bicyklov posobia rnensie narazy am6iepreto byf pcdstatne Iahsia.avsak rovnako ako pri ramoch z hlij)![.arurok s pouii 11m nezele. Predstovec tiOdidiel --1 RU'RYRAMU TECHNIKA SpAJANIA Moderne zliatinv ocele sri vsestranne. Hornerury cestnych bicyklov byvaju vacsinQu vodorovne.podP<Jf/O) mahanie. ak bicykel utrpel nejaku hllVl1l'iu. Ramy cestnych bicyklov sa vyznacuju strmejsou geometriou. Hlinik nsma stenoV<.2-47.v ochrannej atmosfere strojovo. ale neostava dosf priesroru pre blatruky a BirQke plaste. To umoziru]« ich pohotovejsie ovladanie.cestneho bicykla pre rovnakeho jazdca.dpery refoze DizKA PODPIER SEDADLA Podpery sedadla 'horskych biey klov meraju 16. maju dlhsf razvor ako bicykle cestne. STREDOVA .('I1iasposobuje oslabenie az prtpadna poruchu maIwi.pqsridi( ich dlhodoIjjll rvanlivosf. . hlinfk. ktore sa musia zvarat). Hliruksa m6re tiez zvaraf v ochrannej atrnosfere alebo lepif.(akumulovane namahanie m6ze sposobitpnpadij 1. ktora ma nizsf bcd taverna ako kovy.ZOSTAVA VySka stredovej zostavy Tamil horskeho bicyklasa pohybuje medzi 11 ai 13. p~i~rokov. Horn6n1ra Rury ramu bicykJa sa vyrabaju v."Ilnie:neprekrocf neto hranice. kde sa plaste dorykaj-u zeme.1 prasknutie alebo zlomenie.aby sa hmotnost nakladu zadneho nosica rozlozila nad zadnou osou kales a a aby sa zabranilo poraneniu paty cyklistu.a stylu jazdy jednotlivych. aby mal jazdec vac~fkomfort a lepsie ovladanie riadenia. dfzkypodpier. a preto stavaju ramy z. . Turisticke bicykle maju podpery sedadla dlhe.Stredove zostavy cestnych bicyklov byvaju po!o-zeneniiSiei elm sa znizuj. Hoci moderne materialy a techno16gie pomahaju pri tvorbe novych ramov. Rainy sa vyrabaju z uslachtilych kovov. a bud' sa zvaraju. alebo sa spajajli. alebo nasledkomunavy Z opakova nSich mensfch namahani. mnohych rozlicnyth stupnoch akosti a hmotnosti a na svetovom trhu sa predavaju v zostavach podla specifikacie typu bicykla. nez abysa dahl. 41. Aj i'astopouZivany ocelovy alebo tita. Tilcnovy ram horskehoblcyk!a Merlin ----Pevnd zaklodilo pre cerusfove ooQV Po. preto kaidy uCinok zafa1. Prigeometrii (zahrnujli.cyklistov. aby ich bolo mozRVRA SEDADLA ne citlivejsie ovladat. Ocel' a titan majli. DIMie podpery prispievaju kstabilite. abyvydrzalamimoriadnu za(ai a serie narazov 'v nerovnorn terene.0 em.bicyklom rychlejsiu reakciu pri riadenf. Momentalne sa. tvrdou spajkou (postup spiijar:u.llL •. em). ale I dinrkovy ram Ilk Zivctnosfhlinikevehoramuje hi II~. cesty a.7cm) kratsia ad porovnatelneho ramu. alebo z kompozfcie strukturalnych vlakien.6 ~12. Kratky razvor a strmsia geometria umoznujecestnym . sklon a stopu) sa berie do uvahy pred pokladane pouzivanie a stabilita. Ich rozne vzajomne zlozenie vytvara velmi odlisne vlastnosti a uroveii vykonnosti bicykla. Naikvalitnejsie ramvsa '€ste stile zvaraju rucne. Aby bolo mozne znJZi{ vysku sedadla pre jed nod uchsiu jazdu v tazkom terene a pnjazde z prudstch svahov.10· ANATOMIA BrCYKLA RAM. je rura sedadIa:horskeho bicykla 03 az 5 palcov (7. aby vytvorili ramy dokonale prisposobene hmotnosri.pre silne na. Horske bicykle. RAzvOR BICYKLA GEOMETRIA RAMU bizdy Ramyhorskych bicyklov S-Ll uri"ene no na jazdu i mimo.az 18 a pol palca. Konstrukteri hliriIkovych ramov sft si vedoHII Wi to skutocnosti. akosu naprfklad karbonove vlakna alebo mnozstvo inych. tim sa spevriuje ram a vytvara vacsfpriestor rnsdzi ramom a cyklistom.eejuhly ramu. NEPRASKNE RAM? Kov sa lame bud' v dosledku narazu. titan.?{.eodpor vzduchu. s tmeliacirn alebo plastickym spojivom. Malik Razvor bicykla jena bicyklovom rame vzdialenosf medziosami kolies alebo miestami. Tvorcovia ramov caste kombinuju [ozne typy fur. tj.11 la vychadza z vlastnych skusenostf a instinkzostavovatefa ramu. Hroly Vidiice PREDNA VIDLICA Predna vidlica musf by( maxirnalnepevna.aby dosiahli va:csiu stabilitu.hladiska d lhodobej hezp. palcami (29-33.riostidcstatocnepevncstne prediI 'WnZOVil11e.stanov(m~ hranice unavy materialu a nezlomia sa. ktory je uko jeho pevnost. Ocelove ramy.

csfram. Prj urcovaru vel'kosti ramu sa odporuca. zablokujti sa lakte it chrbat sa privelrni flapne. poskytujuci vii. NASTAVENTE BICYKLA PREJAZDCA l're horsku turistiku. Aby so n6.llva( co mozno najmensi vhcdny rant. ~irnzvacSime HHu zaberu pri ~l. aby sme sa J1r'ytofue zranili. pri stupani predsunleme lrup do. oVfukmvny ~ Ally smodocielili najvyhodnej.n bicykli. ci marne v spravne] vzdialenosti riadidla. 1\ II.obypn pdhfooe dole predneho koleso zoelanali nobol rfod/dlO Pdiemoj0 byf v lokfoch mieme. H[JJdnik H/owd6trJe tOK.~!l~il< I sedadla vy. Z hladiska bezpecnosti [emensi ram Iahsie ovladatelny a v prlpade zoskoku nad hormiruru sa vvhneme nepnjemnemu zraneniu rozkroku. NAJDOLEZITEJSIA VLA5TNOSt so rnd noklon6f dopredli pod uhlomospoti 45°.l. Nastavte si najprv svoju spravnu polohu. Horske bicykle sa vyrabaju na razantnejazdy. i ked' sa yam spociatku mCizevidief nepohodlna: svaly vasho tela sa coskoro prisposo bia. jf' tate vzdialenosfprflis kratka.~lIlnllY.obytrJohll tlm/rnalmy zap6stle Jerovne: I'OLOHA Chrb6t uvornenv.KOSTi BICYKLA VYBER TYPU A VEtKOSTI BICYKLA· 13 Vyber typu a vel'kosti bicykla bicykla je ta.stlacfbrardcaa Zl11ii sa :u-robna ciill10sfkrvneho obehu.cesty rna byf vzdialenosf medzi jazdcovym rozkrokom a homoururouaspon 8~lOcm. 1\ j( jc dlha. Pre turistiku je vhodny vii. Pre bem~ jazdu alebo turistiku. .l.H). rrilis . ctvbat neollybome.5 em.Adu.l'kY. Ak ldeme po rovine.. Pritazae m6 byf nojSirtio ·cosf chodidlo priomo nod OSOU pedolu.'1m M. preto dbame na vhodrui vefkosfbicykla a spravnu polohu jazdca.tokie pri fOzontnom S/ieporirtrJoinb v:yuzlf silriejslesvofv stehlen od61nu 60S( cl1rbto. CykJistovo hmotnosfmo bvt sustreden..iaparLi. Odporucame vyskusaf viacero typov bicykla. mensiu hmomosf su pevlIl'j~iea Iepsie ovladatelne.nad tam o9az13 em. aby umozriovala jednoduche ovladanie bicykla a udrziavala rovnovahu. Dolezilyrni faktormi pri urcovanf velkosti bicyk!asuvySk-a sedadla (pozri str. Pre jazdu v terene-mimo. Mensie I'amy. preto je dolezite vytvorif taku polohu. aby bolo 5 ai 10 em mensfnez je velkost ramu cestneho bicykla prfslusneho jazdca.m rdhSle dYche/o. Tieto faktory sa zavisle od typu bicykla a fyzickych danosti jazdca. rna by!' . I VZDIALENOST MEDZI ROZKROKOM A HORNOU R{JROU Bicykel na obrazku je pre jazdca ve. pokfCe· ne. zisnmesi.12 ·V1BER TYPU A VEI'.o medZi ko/eS(].majti. dlZka horne] rury dlZ:ka vysunutia st{pika sedadla pri spravnej vyske sedadla a vzdialenosf medzi nasim rozkrokom ahornou rurou.4i" polohu pri jazde na pretekarIl~Or.aspoii 2. ze doka:i':urnezosadnaf hez toho.t. Nfll~RETEKARSKOM BICYKLI. .a pretekanie odporticame IlOII. Spnivnenastavenie must zaistit.cslu stabilitu prl zjazdoch v klesaru azat\icaJ. sposobi to ohnutie chrbta. drihne trup vpredu. pohodlie a riziko urazu mozu ovplyvnif uz male odchylky (od 6 mm) v polohovani.aby ste zistili. ktory vain najviac vyhovuje. aka bicykel vyhovuje jazdcovi. Vykonnost. Ak le sedadlo v spravl1l:j vyske.

Skrutku predsravca pevne pritiahneme. aby sa zarazka rrtohlaposuvaf rak.lifvali silu s!iapania.urobime toto rychlea jednoduche opatrenie: po prve . kymrrezis- %vnice • SEDADLA PREDOZADNA POLOHA Sadneme si na sedadlo s klukami pedalov vo vodorovnej polohe. al. Skrutko upevi'tovacie skrutky. rcili spravnu vysku nasho u sedadla.amok: IDLA Sfrka riadidiel horskeho bicykla sa pohybuje v rozmedzf od 21 do 24 pakov {53. avsak by mali umoznif olaterue pri pade bicykla. nos"i:\lvllerny sadlovY ..spicku sedadla prflis vysoko. riskujeme neprljemny tlak na nervy prechadzajuce-rozkrokom a jeho nedokrvenie.. ako sa nataca. aby sme hospodarne vjf!. ukazovakorn a prostrednfkom. Presvedcme sa 0 spravne] v zdial enosti medzi spickami nasich topanok a sponami pedalov. rime. . az sa spojnica prednej polohy nasho kolenneho klbu astredu 05i pedalu bude kryrs nitou olovnice. alebo he m6ieme dar 01 az 2 em dozadu.. pretozenam sanepodari uvolnif nohu z pedala bezposunutia uptnaeej dosticky.6 em poduroviiou sedadla M) 2.. Ak sa nedtimepohodlne"z. Predstavec namazsme a dame do spravne] vyilky (va.. Brzdove piky maju mat taku poIohu.ajsil:~Oll cas(ou nohv nad 080ll pedaIu. RlAD BRZDY PRETEKARSKYCH BICYKLOV Brzdova paka'pretakarskvch bicy klov Sa montuje rovineako tak.po druhe ak dfune.nasa PEoALE '& ~I noha. . 14· VYBER TYPU A VEEKOSTI IilC'YKLA VYBER TYPU A VEEKOSTI BiCYKLA ·15 Pbkrcene. V tejto polohepotom upevnfme sedadlo.ku sedadla. Teraz vysknsame-aedadlo.<t.em) a rna zodpovedat sfrke nasich ramien (sfrka pri cestnych riadidlach je 38 ai 44 em).Jy sa prilis nena. Sirsie riadidla uIahcujU riadenie pri niMej rychlosti (d61eiite pri jazde mime testy.:sina pre ds tavcov ma znacku . Najprv pouzijeme vodovahu (pozr! here).3. sedadlo je prili5 vysoko a m~li bysme ho znfzif ~ KONTROLA VYSKY 'SEDADLA NASTAVENIE PREDSTAVCA RIADIDIEL q=& Itl . abysme sedadlo nasravili do vodorovnejpolohy. Upevnovacie skrutky zarazok uvolrume. v rerene). Pfedstovec Nif olovnk. potrebuieme presneho regu- nosto- Iovafuhol zamku sedadla. zatial' co skrutky presne uastavitelriych zamkov (rfal"ej upraVol) sa nastavuju imbusovvm krucom(6 nun). U isi:e riadidla su vhodne na preteky aha jazdy v hustej testnej premavke. upravimezarazky podla prirodzeneho postavenia na pedale.. ze nase bokysa pri slrapanfkolisu z jednej stranyna drului.Opatrne vyberieme zarazku z drazky von a pritiahneme SKLON SEDADLA Akchcemezmenif aldan sedadla. abv sme ho uvolnili. Iazdime v roznychpolohach.ito. Ak dame..e r: . ak chcerne Jepine vyuzit' silu sliapania. Riadidla maju drzaf pevne.o 2. & }' Sliapeme vidyn. Oby6JJn)i z6rno~ so skrulkornl a moftcoml Pr.vnef PQ\ohy brzdovych pak horskych bicyklov [e d6lezit. :. alebo dozadu. Akpouzfvame zarazky s drazkou alebo ruiSfapne bezsponove pedale.". ~( Vyska predstavca ma pri pretekaxskom bicykli drzaf riadidla. v.. a potom ria predsfavec poklepeme kladivkom cez dreventi dosticku. noha ma byf mieme pokrcena (vravoJ.i1iZime mierne spi.ktorej cftime najlepsie pohodlie. Brzdl sa iba if: kouiec paky je 'Z rovnakej spodnacasrobluku riadidiel.Pri bezsponovych pedaloch poziadame priatela Q pritiahnutie skrutky.kom (vpmvo) sa nastavuju maticovymi khidmi.5 aZ 5 em pod sedad10m prl horskom bicykli.ak sedlme na sedad1e a nohe je bruskorn palca nadosou pedalu v dolnej polohe.5 ~ 7. akchceme zvysit frekvenciu sliapania. .sme mali pri riadenf rovne zll pfutie.61. Pouzijerrre olovnicu a pohybujeme sedadlom dopredu. Od tohtobodu m6zerrie'dafsedadlo o 1 em dopredu. . aby. Privelmi znfiemi ~pifkasedadla sposobuje narnahu chodidiel achrbta.mahali rukya prsdlaktie. udavajucu maximalnu hranicu bezpecneho vytiahnutia). BRZOY HORSKYCH BICYKLOV Pre ureenie spr'. Zoriodenie no urcenle spr6vnej vetkdsti romlJ a nostavenio $000010 Kolenoje mleine Aby SIDe.Skrutky scibycajnym zarn- . pr·i nastavovanfvysky predstavca povolfmeskrutku predstavca.

obstarame si stojan. DOMACA DIELNA je uzitocny kine s nastrckomi 8mm. a 15/16mm. Motlcove kruce (vprovol vprovo hore) su uzitocnvrn nerodim Obstar6me si ich vo velkosti C\mm. Bez neho nem6zeme kl'uku stlohnut.zial·stve alebo v predajni autosuciastok. Imbusove kruce su vermi potrebne. ktory drzfbicykel na podperach a umoznuje nastavif mechanizmus prevodov a: vybrat' zadrre koleso. ktorych prtklady uvadzame dale]: moznosf ctacania zadnym kolesom a klukami nam uYahcl pracu na prevodoch. Niektore nastroje rile 51l specialne eyklisticke. 15mm. Ak si chceme pracu maximalne ulahcit. 11 rnm.odpovedaf zovltorn no kruke.e . a preto ieh mozno kupit aj tr zele. Naradie a nahradne diely ulozime na stale miesto. Praca 5 lacnyrni nastrojmi nas neuspokojl (mozu byt' zhotovene z podradnych materialov a pri namahanf sa m6i. na ktorom sa bicykel upevnf tak. aby stile vzdy vedeli. Pre nastyp bicykla.II 0 I~ TROJNOZKA Kestrel trio je jednoduchy. Najdeme si na to pokojnu. vezrneme jednu sadu naradia pre vsetkych.buderne potrebovof speclolny ncsrrol. VyvoruJme sa lacnych druhov. Stojal1 zdvihne bicykel do potrebnej vysky tak.5 mm. nie priliS nakladny stojan. Tento nostrol je ddlezltY no no stavovanie o ucrzbu retoze. Ak mame zvlostnu retoz.pouztvame vhodne naradie. lOmm. Obstaroms si minlm61ne po ovoch z kazdej vel'kostl.9mm. cistiace prostriedky a mazadla.C. 16mma1Tmm. dobre osvetlenu. Ak jazdlme v skupine. aby sa nedotykal zeme.9mm tvoru pfsmefi9Y lonkovccu. I(fuce no ufahovanle kuzerov -dye blovne vel'kostl su 13/14 rnrn: .na nom davzpnamene praccvaf ~ Ve!'kY skrutkovaC mofno pouZil' oj aka pcku. . ktorym mozno nastavif rozne polohy (pozr: str.e sa. 13 PM1~ NQL ". ktory vlastrume. 12mm. NARADlE NA UDRZBU NARADlE NA UDRZBU ·17 Naradie na udrzbu NA EFEKTfvNu DImZBU a opravy bicykla je dolezita dobra organizacia prace.16.strihonii3 'Copikovy kfuc Ie I'ahky a pouZlvo sc. arnm. STOJAN NA DIELENSKY ST6L Vacsinavyrobcov dielenskych stolov vyraba aj stojany podobne typu Kestrel. Rovnako budeme potrebovaf aj montazny stojan. kde ich marne hladaf (050 bi tne imbusove kluce). Sfahov6k kfuky musl z. Investujme do kvalitneho naradia.cvklstlckenOstroje. prenosny a posluzi nam pripadne i na ulozenie bicykla. i. Na obrazkuje zakladn. Sesf velkostf (2 rnrn 2. SptcoyV krdC so poUZfvo no vvrnenu a ufahovanle splc.ck so potrebujeme dostof k sire" dovvrn costiom bez odmontovanio klukv.4' 0 6' no st61e nosenie. 14mm. 3 rnrn. 5 mm a 6 mm) pokrvla vocsinu noslch potrleb. 19). ktore sa moz~ uchytif do zveraka na pracovnom stole. 13mm. nebudeme ho potrebova ( vera a pracuje sa s rum avera lepsre. Nastrckovy killc KlieSte nO. a hlavne teplu miestnos! s pracovnym dielenskym alebo obycajnym stolom. Tiez sa vyplatf investovaf do praktickeho montazneho stojanana bicykel. potrebne suciastky a diely. Mnohe z tychto nastrojov su pomeme Iahke a mozeme ieh brat i ria dlhsie cesty. velkosf su L1Zitocne 0 tohke Nastavltefne kf(i(.e a najdolezitejsie naradie pre nasu domacu dielliu. Je Iahky.u deformovat) a riskujeme poskodenie bicykla. a rornrn.

Kl'uc no polstne motlee a hlovovU zostovu UNIVERZALNE NARADIE Zobrazene specialne cyklisticke kombinovanenastroje S11 Iahke a pevne. krut no dr6zky loflsko.. ° stolny zverak -hoci nie je. Naradie pouifvameopatrne. nostrol no retoz.NARADIE NA UORZBU NARAOIE NA UDRZBU ·19 PROFESIONALNE NARADIE Zobrazene naradie je specificke. skriZo- . Koncovko no pripojenle Nastrckovy kJDc k ventl/u duss Kluc no stredove misky • fa Kfuc no hlovavu zostovu a pedale Sfahov6k vofnobezky (hore) must presne zoopovedof n6smu ozubenemu kolesu. SPECIALNE MONTAzNE STOJANY Samostatne. Verka purnoo so vzouchcvvrn valcom vaesim aka pri rucnej pumps. ktoreurnozi'Luju pracovat' na bicykli takmer zo vsetkych uhlov.naradia.zostavitefne stojany (pozri 9imizok) su idealne na uchytenie bicykla tak. Vzduchcvy vo~c-- ~ ~~J. stohovok kink. aby sme nepretiahli. Do svorky m6Zeme upnut ktorUkofvek Z rur ramu bicykla.skrutky a nestrhli zavit. pretofe bolo vyrobene na ulahcenie ieh prace. 4mm.. Toto ~pecialne naradia a pomocky pouzfvaju profesionalni rnechanici bicyklov pre vsetky Cinnosti. Rukov6f pumpy Ohvbn6 vzduehov6 /)OdiCO' ---j. Niekrore stojany maju oloene svorky. skrutkovocorn o sodou nostrclek vel1<ostiod 8do14mm vymL plochvrnl skrufko. Kroc no polstne matice ·Jednoucelove naredle (zobrazene hore) je pevne odolne. ie na nom mozeme pracovat zo vsetkych.o s imbusovvmi kfUcmi v rozmeroeh3 mrn. ak jazdime casto a radi sa pra:. vccrnl . Ie uiltaCriy aj aka upinaef prostrledok pre diely blcyklo.idelne venujeme udrzbe a opra vam nielen svojho bicykla.stran. Su idealnymi nastrojmi do zakladnej cestovnej supravy. kvalitne a z pevnych materialov. Svoj bicykel si nfm neposkOdfme.sfajan Park PC5-1 Kruc no hlavovu zostavu 0 polstne matlee Luxusny sfahov6k klUk so vstovonou rukovofou. kruc no hlovov(i zostovu o kfUce no stredove misky. Zverck sa upina no qielensky olebo masfvny dreveny st61. [e urcene na velke namahanie a opakovanepouzitie. Ziaf. PracbvnV. r6zne driiaky a prfslusne vy 'beratelne vymenna URiverzalny krue Cool Tool obschule imbusove kfuce. nastrcky umoznuju vykonavat vacsinu potrebnych prac. Inak by ho mohol poskodif.5mma6mm. nqfukule pneumdtiky rychto oefektfvne.specialnym eyklistici<Ym n6rddfm. I lS. toto naradie je dosfdrahe (okrem stahovaka vofncibeiky) a investfcia do neho sa vyplaca iba vredy. ku ktorym moze d6jsf pocas jazd Y: nostrokoveho kfuea je soda vlocu'eeloVV ncstro] s imbusovvm kfucom.

Ci su rafiky spravne vycen :.0 ane (llozri stt. nariahnute. Brzdove paky unuestnime tak. Vymenime vsetky stare a poskodene diely.z1vat. 0mst~:ve. Vyskytuju sa tiez velmi ilcinne cefusfove brzdy ovladane hydraulicky. ci nie su poskodene. zatial' CO zapastie zostava. aby na nich mohli prsty stale zostaf. Najbeznejsie 5U lankom ovladane celustove brzdy s postrannym alebo centralnym tahom. Zaroveii brzdime 0 moment skor zadnou a potom prednou brzdou. Lankovod qrzdoveho Idnko __ Btzdo ve'!onko Brzdove tanko Voloova koncovko lanka ramend osky brzdy / .eaciine. vzdy urobime nasledujucu zakla<fi1:u K0urroru: Najsk6r saptet . Po uprave brzd vyskilsame prudko zabrzdit. Q¢~stime dx6tenou kefou. ak su poskrabane a zneCisten). vratane bubnovych a diskovych. im BRZDOVE pAKY Brzdove paky horskych bicyklov sa vyrabaju v dvojprstovorn alebo stvorJirstovom prevederu a su vvbavene orvorom na uchytenie valcovej koncovky-lanka a nastavovacou skrutkou d1zk'Y chodu paky. pritom prenesieme svoju telesnu hmotnost' na pedale a zdvihneme sa zo sedadla dozadu. aby smerovali z riadidiel dolu. 0 . BRZDY BRZDY . aby sa kolesa nedostali do smyku a aby sme nepreleteli cez riadidla. ktore p6sobia v naboji kolesa. Skontrolujeme opotrebovanie brzdovych klafikQYa.:n Brzdy ExrSTUJE VEEK:EMNOZsTVO r6znych brzdovych systemov.odstrcinime vsetky kamienky. 3~-30) a v .f ako budeme bt21dy pOu. Velmi ilcelne su brzdy typu "cantilever" (krosove) alebo tiez ramienkove. Predtym.20. Prezrieme lanka a lankovod.

ako bolo lanko zatiahnute a jeho zvysok odstrihnuty. ktoi'a do neho vnika. Skrutku stale ruzime 10 rnm klucorn (keby sa skrutka otocila.2s)_ PRIPOJENIE SPOJOVACIEHO LANKA . stiahnute v strrneni brzdy. Brzdove klatiky zaistime V tlaku na rat-a natialmeme lanka pretiahnute kotviacou skrutkou. Pretiahneme Iankovodftkami na rame. To urobtme pred pripojemro spojovacieho lanka ramien. aby Ianko brzdy bolo. Lahko sa potom prefiahne strmenom a trubickou. Upevi'iovocio .ba je v zasade podobna. KONCOVKYLANKA RAMENNYCH BRZD R6zne prevedenia ramennych bfzd sa od 'seba li~ia iba v malickostiach.stao stlacifkonce kliesti. ktore byvaju rozne.obycajne cvikacie klieste. 2.kvalitne'klieste na lanka .pokia]' nebolo pretiahnute lankovodom brzdoveho STRIHANIE LANKA 3 UPRAVA LANKOVODU Naiskcr nozorn rozrezeme vonkaj~fPVC pov lak tak.ENA LANKA. pouzijeme najsilnejsie lanka. Pre brzdy. Nikdy lanko neprerezavame tak.do konca brzdoveho ramena. Po tom. aby sa zabranilojehc rozpleteruu.ale ich ildrz. BRZDY ----------------------------------------------.zalorrrif a nasledne prasknuf) a utiahneme zasadne maficu upevncvacej skrutky na strrneni. Potom koniec Ianka.Ianko bv sa mohlo. ktore su pre nas system vhodne. Koncovku spojovacieho lanka zasunieme do sedla brzdoveho ramena. liZ dolu k srrmenu brzdy. Dchytnykoniec spojovacieho lanka sa zasunie. apotom ho upravtmetak.uje charakter brzdenia (pozri str.tti vyhodu. NoV)! typ Shimano (na obrdzku) nevyzaduje. zovreme kliesfami na konci lanka capicku.ze autornaticky nastavujeceluste do spravneho uhla. podfa ty.U v strrneni a prevlecieme kotviacou skrutkou ria opacnorn. Prstiahneme lanko malym otvororn v upevnovacej skrutke strmeiia. Nadbyto~nelanko nestrihame.22. Fotomtuto maticu skrutky zatiahneme.ramene. aby sme obnazili kovovy kryt. (f~ '- KOnC~VkQ O-Ionkb Lorita volcov6 koncovf(o a_-------Lankovod -s-: e brzdoveho lanka lonko KOneovka Ionk-ovodu brzdovena)dnka PRIPOJE~IE ~ANKA NA BRZDOVUPAKU ValCOV(l-kOI1COvku vlozfrne 'do. potom pretiahneme Ianko.a zapevmme ho v nom (5 natiahnutim lanka. . Lankove systerny u brzd a prehadzovacov sa lfsia odbicykla kbicyklu. Silne Janka su pevnejsie a menei nachy lne k predlzeniuamaju Iepsiu ucinnosf. VHODNE NARADIE Pouzrvajte.skrutka strmefio 1 2 skrutko txzov 1111- PRIPOJENIE STRMENA BRZDY Skontrolujeme. DALSIE SYSTEM:\' . Vo vel'kej cash sveta sa pre zadnu brzdu pouzfva prava brzdovapaka (vo Vel'kej Britanii sa bezne lava brzdova pakapouziva pre zadnu brzdu).------~----------- VYM.by lanko roztriestili. ci su konce lankovodu na svojich miestach. Zistfrne. predovsetkym u horskych a kombinovanych bicyklov. abyianko mohlo volne preklzavat. brzdovej pakya koncovku Iankovodu brzdoveho lanka presne vlozime do nastavovacej skrutky. cazvyNje ucinnosf brzdy. Tento system ma.drazkou v tvare pfsrnena.lanka s hladkym chodom.pretiahneme korviacou skrutkou.pu bicykla. aby vznikol cisty rez . ze pri pravidelnej kontrole a vymene sa poskodenie laniek vyskytne iba ojedinele.l Vymena lanka PRE OTLIvEOVLADANIE BICYKLA 511zakladnym ANAT6:M1A Sp6jqvocle lonko rom!8n MONTAi NOVEHO LANKA U RAMENNYCH BRZD predpokladom dobre narnazane. ako v uvedenom kroku B]. Vy~a strmeiia menruhol medzispoiovacim Iankom rarnien a brzdovyrni ramenami: tento uhol Oyptyvii. Nove lanka treba natiahnut a brzdy eSteraznastavi-t' (pozrisiT 25)_ lanka a upevnovacou skrutkou (po odstrihnuti sa koniec lanka moze rozstrapkat'a prevlecenie je potom vefmi faZke).

motu sklznut a poskodit spice. Tyrn by mala byf zaistena ich optimarna poloha. aby zodpovedali tvaru rafu kolesa. Pri vymene brzdovych rarnien neu tahujeme skrutky pnlis. az po tvrde synteticke s vysokym trenim. Nastavovanie brzdovych klatikov maze byf pomerne pracne a je treba pocitaf s tazkostami a nepresnostami.. rameno posobenfm pruziny mohlo vracaf VYMENA RAMIEN Akonahle spojovacie lanka prestane v brzde spravnefungovaf a znizuje sa tah na brzdove ramen . rna byf medzera asi tak 1 mm medzi. Niektora dlhe cefuSJe sklatikmisii zhotovene do obhika. vyhladime ho drotenou kefou R6f __ -b:c. nastavujemea osetrujeme.~_. Ked' sa celny okraj dotkne rafu.. odmontujeme imbusovym klucom skrutky. Chybne brzdy mozu viesf k vefmi neprijemnym nasledkom. obzvlasf ak jazdfme casto za vlhkeho pocasia a v blate. V pnpade potreby nastavenie skrutkou zopakujeme . Obe i'el'uste natoefme k rafiku kolesa do spravnej polohy.. aby sa brzdove cefuste s klatikmi trochu pootociIi pri uvederu do cinnosti. aby sme ramena rnohli vymenit.24· BRZDY BRZDOVE i<LATIKY . preto ich pravidelne _ kontrolujerne. Nastavenie vyskusarne stlacetum brzdovej paky. Pre jazdu v blate a v zime pouzfvarne Volbou . D6LEZITOSt SPRA VNEHO NASTA VENIA NASTAVENIE ANATOMIA Mont6tny tinkl6f1ka CEEUSTI S KLATIKMI PRI RAMENNYCH BRZDAcH 5 KLATIKMI Obidvernatky povolrne kl'ucom tak. To platt pre akekolvek brzdy. Briody Shimano sa daju Iahko vycentrovat' malou nastavovacou skrutkou na pravej strane jedneho brzdoveho ramena. Ak je navarok odrety. viicsou plochou styku. Musi:me to robif opatrne: ak priemer oskyzmen~ime! bude rameno brzdy volne. ktore musfrne udrziavat namazane a ciste. Skrutku nastavfme 2 mm imbusovym klucom.25 Brzdove klatiky a dobre udrzovanych brzdiacich ploch klatikov sa nemoze podcenovat. ako ukazuje obrazok.aby bolo mozne brzdy I'Ukami stlacif. atym sa znfzi ucjjU1'osfb~zdenia. aby sa a smirgfovym papierom.. Ak su priJiS ruzko na rafe. ak 511 prilis vysoko. TAH PRUZINY OWOn! na brzdovom ramene mo:teme menif fah pruziny na ramene.:J STYKOV CEL'USTf A PLOCHA BRZDOvYCH Pri uvedenf do cinnosti sa rnusia brzdove ceYuste s klatikmi pritisnnf presne na rat kolesa. Naopak Shimano kompenzuje to. ale je zhotovena z velmi tvrdej gumy.eluste Shimann a ScottjMatlm~!se_l' s klarikmi sil vysoko vykonne vo vlhku. Preto sa vyplaca byf co najviac pozorny. Vhodnym imbusovym klucom pridrzime celuste pri dotahovanf matiek. 2 OBSLUHA BRZD Ramena brzd sa otacajU na navarenych oskach. CEtuSTi 1 SPRAvNE NASTAVENIE Par brzdovYch kldtikov Aztec Klatlk Scoff/Mathauser •superbrake" VYSOKQ tlCINNE BRZDOVE KlATIKY Predvedene brzdove i.rafom a zadnyrn okrajorn brzdoveho klatika. ceruse s klatikom Scott/Mathlluser rna pornerne malu stykovti plochu. [e mozne kupif cehi paletu brzdovych klatikov od tradicnych gumovych..e je z maksejgumy. Nezabudnime vzdy vymenif eely par brzdovych klatikov naraz. Pomocou nastavovacich rysiek na montaznom tine klatika nastavime obe rovnako.. . VYCENfROVANIE BnZO Tall ramienkovych bfzd musi by!' rozlozeny na obe brzdove ramena rovnomerne. Stlacenfm paky brzdy vyskusame a prfpadne este jerrmej~ie nastavime. motu predrief plast' pneumatiky _ NATUCENIE BRZDOvYCH CEEUSTI SKLATIKMI Mala'vola v ramennom mechanizme pripuMa. i. vacSi!ah.

Rychloupmaciu kladku cel'ustf uzavrieme. ktory zviera cerust s klatikom vod rafu kolesa. aby bola celust v kJuci pevne uchopena. NASTAVENIE ZBlEHA VOSTI PODLOZKOU Podlozka Zbiehavosf klatikov pri brzdach s bofuym ~ahom nie je mozne nastavif normalne. Polohu skrutky zaisttme imbusovym kfucom a dotiahneme malice.ym tahom map} jednu upevnovaciu skrutku. Brzdy pravidelne rozoberame. Potom malica-¥ malice dotialmeme naspat. Skontrolujeme cinnost brzdy a ak je to potrebne.RZDOVEJ CEIUSTE A KLATIKA Vsetky brzdy s bocrl. To vyzaduje. vymerume ho (pozri sir. Aby sme skrutku mohli usadif povotfme poistne matice. Podlozku upevrume tak.montazi skrutiek v brzdovych celustiach. Povolime poistntr maticu ki"liCom. nastavenie 20pakujeme. Pokiaf je stale velka vofa medzi klatikmi a rafom. pricom rum mierne otacame. Je tu nebezpecie poskodenia. a potom ruekdlkokratstlacima paku brzdy. skrutky zatiahneme (v smere hodinovych ruciciek]. Povolfme zovrete brzdove celuste. Pre centrovanie bfzd s jednym otocnyrnbodom treba najprv povolif rnaticu skrutky otocneho bodu a podrzaf brzdov€ celuste v rovnakej vzdialenosti od rafu. Ci sa ceruste neotacaju pri spatnom dotahovaru poistnych matico Pokialano. aby bolo zovretie brzd vycentrovane. Povolime kotviacu skrutku. celuste stlaCfme oproti rafu kolesa a podrzims ich.26. 1 VYMENA LANKA BRZO Ak brzdy (akopri types jednym alebo dvoma bodmiotacania) maju vefkiJ v6fu alebo sa nevracaju. 44).me vsak pount' prehnu- LANKA Nove Janko namaZeme a prevlecieme ho ockom brzdavej paley a lankovodom.Poistna IVI ti smeru otacania. nariahnsmeviae lanko a kotviacu skrutku po tom apM unahnsms. brzdovu paku stlacime a lanka vyberieme. aby sa zabranilo jeho rozpletaniu. M6~e. Nie su vhodne pre znacne nalozene turisticke bicykle a bicykle pre beznu dennii potrebu. povolfmematice a celuste nastavime mierne sikmo pro. Pre brzdy Shimmw s dvoma otocnymi bodmi sa brzda vycentruje nastavovacou skrutkou podtazobrazenia. Tie byvaju vybavene brzdami s centralnym tahom alebo ramennvmi brzdami. BRZDY BRZDY CESTNYCHBICYKLOV ·27 Brzdy cestnych bicyklov v Iahkych cestnych bicykloch sa obvykle pouzrvaju cefusfove brzdy s postrannym fahom lanka s jednym alebo dvoma bodmi otacania. Dbame. 2 J~MNE DOTAHOVANIE NASTAVENlE B. preto t€11tO sposob praktizujeme s atom. aby sa zmenil uhol. Ak je lankovod poskodelly alebo roztrhany. a potom ich opatme povolfme. PrehnutaO podloiko te alebo miskove podlozky pri. Tieto brzdy spaiaju vyhody nizkej hmotnosti . AKO BRZDOVE SYSTEMY NASTAVENIE CE~USTt ANATOMIA Obe brzdove cefuste 5 klatikmi sa maju rafu dotknnf sucasne. 2 MONTAl NOVEHO 0 OBVYKLY SPOSOB NASTAVENIA ZBIERA VOSTI Obvykle najefektfvnejsi pomocou francuzskeho kfuca jednym opatrnym pohybom. Kotviacu skrutku lanka povoltme. Ofoen? cop l CENTROV ANlE BRZD VVMENA LANKA V POSTRANNOM TABU Regulacnu skrutku lanka zaskrutkujeme (v smere hodinovych ruciciek). zbiehavosti je ruen€ zahnutie cerust! brzdy spesob nastavenia . treba nastavit skrutky v otocnom cape. apotom maticu skrutky zatiahnut. aby sa lank 0 na tiahlo. Skontrolujeme. s dobrou ucinnostou a efektivne sluzia na Iahkych pretekarskych bicykloch. l'istime a premazavame. Lanko prevleciems cez kotviacu skrutku a pevne zatiahneme.

te~ bicyklovych pl~Mov. obvykle z nerezovej ocele. Chybne ko~eso me . Rozne usporiadanie vypletov.£<."'FIotitlomu vytvorenim duteho prierezu rafu: (princip skrinoveho nosi1ika). tiahne alebo tlacf I'M kolesa dovruitra stredu kolesa. Spica "- '".I'everulfe 51 pred kupou plasra. dbame. co je prave zaklad pevnosti kolesa.Nikdy nepoQcenujme dolezitosf udrzoy kolies.zebyf pncinou nehody s tragickymi nasledkami.e yefkehbdefektu alebo po~koaenia yehti1u rnohli na @este'\. celkovo tvori odolrui konstrukciu. N apnutie spfc.28· .i~rtwn-typom ventilu.OLESA A RNELJMAT!~Y KOLESA A PNEUMATIKY ·29 Kolesa if 'pneumatiky jednotlive casti maju minimalnu hmotnosf a velkost. obzvIasfpne horsk@.U du~u. aby sme kupili dU6Uso spr.v prfpaq.17menif. To's!R6sobujejedtil:tkvacsiu odolnosf a tiez nizsiu lunob:~oSf.napnklad vyplety s knzenfm cez dva. Freto sRonttG)lujernekolesa i pneumatiky pred kazdou jaZ~(j). aby sme)u . Hoci jeho hASTE A DUSE Matico spice " V sucasnosti [ena trhu dostat?C:n:Yn).'<. Aby sme dosiahli optiFm~ ucinnosfa trvanlivosf p. Na vylet berieme so sebou vZdr jednu rezel''>lI1l. C:i jeho VerkOS:1 ?odpoveda velkoeti nasich rafov. tri alebo cez styri drdty sa pouzrvaju.u ~ BrCYKEL r ZLQZrrY n SYSTEM. Konstrukcia rafov je odolns. . . Ked'KU)Ujeme nove alebo nahradne du~e. bicykle. aby zvysili odolnosf kolesa yocNeformacii pri narazoch.

droru. kde su Mums aerodynamicky chranene nohami cyklistu a ramovymi rurami.Rracuju. Hlavu drctu spravne usadime v prirube. KO{Tlpakme ka/esa I .30. nehrdzavejuce alebo nerezove. Vyberieme rafovu vlozku. FIne diskove kolesa sa pouzivaju iba vzadu. netlacfme . H/mdca spice ______ 2 ~RISKRUTKOVANIE SPICE NOVE' por. znrzila ich hmotnost.zosilnenev koncoeh a nezosilnene. 4 CENTROV VYMENA POSKODENE} ALEBO ZLOMENEJSPICE VLOZENIE NOVEJ SPICE Najprv demontujeme plaM i dusu z kolesa. odskrutkujeme. takze je tocivy moment pri zrychlovaru alebo spomalovaru lepsie prenasany.). Kompakme kolesa s vyrezmi v disku maju aerodynamicky tvar a tieto kolesa sa pOuZi\raju tak vpredu ako i vzadu. 32-33. Pre znfzerue tohto odporu bQ~6vynaidene diskove koleso. Na dr6t priliS \~ . galvanizovane. Najprv zisttme ako je koleso rozcenrrovane ace je nutne urobir na jeho opravu. v rovnakom vypiete). BEZSPICOvE KOLESA Kblesa sa vyrabaju so spicami. s vynalozenim len mierneho tlaku. pretoze pri vyMej rychlqsti vyzadujii menej energie. pochromovane alebo poniklovane. aby sa v ohybe a hlave spice usadila. ale zostalcely.Skrutkovacompriskrutkuieme maticu spice ku koncu. Marien spice i priliehajuci zavitspice namazeme mazivom. ANIE dn5tu presahuje dovnurra rafu. Spice su zhotovene z pevnej ocele. a V tangencialnom vyplete sa droty spfc vzajomne krizuju (pozri obr. .po. ako jeopisane na sir. Ak je dr6t spice poskodeny. Zosilnene su v koncoch hrubsie aka . spice viria vzduch. ktore rna. Hoci su tie to kolesa l'a1:sie. ako su dr6ty spice vzajornne jed en k druhernu plekrfzene v sulade S ich rangencialnym usporiadanfrn. A vsakked'ss koIeso toci. .mal by sa daf ohnut Iahko. Maticou utiahneme drot na priblizne rovnake napnutie ako ostatne dr6ty v kolese. Pokial'koniec zarovnarne ho pilnfkom. dr6tu ale podla druhej spice (dr6ty \ striedavo .1<1~usenej spicenarusi centrovaniekolesa. koniec spice pretiah- carni v radialnom vyplere. Spica sa must vlozit k rafu kolesa z opacne] strany. Zavitovy 3 NA?TAVENlE DROTU TAHU . I. kladie minimalny odpor vzduchu. aby sa prirubu naboja. Vycentrovanie vykonarne postupne tak. HRUSKA SPiCE Dr6ty spice sa vyrabaju v dvoch vyhotoveniach: .ieme koncorn sozavitom cez 1 KOLESA VJmerta poskodej alebo 1.si.a chot prev lecieme na jeho pozfciu. KOLESA A PNEUMATlKY SPICE A CENTROVANIE KOLESA ·31 Spice a centrovanie kolesa KOLESA BICYKLOVMAJV OBVYKLE v 32 alebo 36 S:pie spi- ANATOMIA Matico Spice l6vit HlodkY kolibrovany drat v radialnom alebo castejsie v tangencialnom usporiadanf. maticu ilpice a vyberieme dr6t z pdruby naboja. kde dr6ty smeruju priamo od naboia k rafu: taketo koleso je vsak Iahsie . Menej caste je prevedenieso . nizsf aerodvnamicky od- 'Vsimneme. tim je koleso Iahsie a pruznejsie. pretoze spice sa montuju striedavo hlavou zvonku a znutra prfruby naboja. bicykle s nimi su rychlejsie. Novu spicu -prevlei'. pokialje pouzlta. ako koIesa so spicami.cirn vznika aerodynamicky odpor. pricom sa riadime nie lahnutie podla susednej spice v pnrube.uprostred. Ak je drat zlomeny vyberieme obidve casti drotu.. Vpredu byp6sobili ako plachta a znacne by stazovali ovladaniebicykla. Diskqve kO/esc.kaZdy druh)' . nerne otvorom v nile a POt0l11 k nej prilozfme maticu spice.__.

centrovaciu stolieu. centrevania. i. kde je znacka. Ked' odstranime. aby sme v urovni oci mali vrcholyplasfe.. aby boli v~etky droty rovnomernenapnute.e budeme kriedu drzafnad hornou castou rafu a otacat-ntm. zatial' CD sa koleso otaca.ako ostatne dt6ty rill tej iste] waneNASTA VENIE STOPY SPRA VNEJ . hare by mohli dusu prepichnut. 86). ovenme. ktors'vedu k opaenei strane prfruby. 1- Ziska! rovnake napnutie spfc jepri prednom kolese YahSieaka pri zadnom kolese. dr6ty pritialmeme v skupine po s:tyroch. OZNACENlE r<OLESA Miesta najva~~ich vychyIiek (miesto.rafu vioiimenov(l vlozku. Rovnake napnutie drntu vyskUsame brnkantm v strede kazdej spice a po6'i:vame jej zvuk. D61eZi. a pritiahneme tie. 1':1 riadidla 5U kolmo na plochu ramu. Bicykel obratime a postavime. Presvedctme sa. Priruba na strane vclnobezky rue je na okraji naboja. Na zadnom kolese su dr6tyna strane volnobezky viae n. Ci sli kolesa v zakryte (pozri tieZ'st·r.£1 bicykli. '.. vyhladame a odpflime vsetky vycnievajuce dr6tyapic. Rafyzadneho kolesa su tiez centrovane na stred. . V pokfaku zajednymz kolies tak. aby sme skontrclovali vysledok svojej prace. pokial' mozno. povolujerne a utahu- NAPNUTIE spic eoe ~'). Na kontrolu.az sa dorkne miest najvacsieho vybocenia. ktore vedu k prftube na tej strane.32. Ak je niektory drot napnuty viae. opa( skontrolujeme hadzanie a esteupravtme napnutie drotov na miestach.je potrebne skontrolovat.ne..ho na sedadlo a riadidla.kolies je viae umenim ako vedou a zaciarocnfk by nemal ocakavat.rieme.na vy~ku.Ochrannu vlozku vrriitra rafu vybe. Dosiahnerne tak lepsie vysledky nez pri centrovani nahrubo priamo 11._ Vertikalne oo.ktorti drztme opretu 0 kostru stolice. ________ Centrovocf 1 CfJntrovocio stoliccr Ukozovodlo boeneho vychYl!anie(osmlcko) ---1. prejdeme k dalsej znacke.hned' pri prvom pokuse podarl. kde je koleso v naivacsej miere rozcentrovane) si oznacime kriedou alebo fixkon. v nizsfdl rniestach dr6ty povollme. vYCh"?jenio(vojes) 2 HORlZONTALNE CENTROVANIE Inotko !friedou ukozuje bocne vvchYle. Iednoducho to znarnena zakryt kolies za seba podla dotycnice prelotenej vrcholmi plastov. Kdesu vygie nuesta.lehylky si oznacime tak.Nejdlhsia znacka kriedou udava miesto. . pretoze Tab vsetkych drotov je rovnaky. povcltme ho takabybo! mi. apnute ako na opacnej stra.s nastavovanfm zacar: Je dolezite. osmicku a vajce). Zatocfme kolesom. :l>:ea mu to s . avsak na stred su~tu &frky naboja spolu s volriobezkou.ktore nie su vsulade S ostatnymi. pretoze dr6ty sptc po Ob0Ch stranach predneho kolesa zvieraju rovnaky uhol s osou naboja.najvacsiu odchylku. Aby smedocielili revnaky fah na raJ. 3 VERTIKALNE CENTROVANIE 4 Po skoncenib_ocne JEMNE DOCENTRovANIE jeme matice spie na protifahlych stranach rafu 0 rovnaku vzdialenosf . kde je to potrebne. Postup opakujeme ai do vyrovnania. ktore maitu posudif horizontalnu i vertikainu polohu (tzv."'~Il_ ~ i.nie .a presne centrovartie Kobes pouzrvame. Kaidy drot. preto znovu nastavimevsetky z oblasti oZllaM1t) kriedou.33 KONTROLA KOLIES KONTROLA VYCENTROV ANIA KOLIES CENTROV ANIE KOLESA CENTROVACIA STOLICA Centrovanie . ci rue je ohnu ty alebo prasknuty. takZe na kazde] strane koiesamaju droty iny u1101a V"ytvAraju nepr-avidalny diskovy tvar. Centrovacie stolice majunastavitelne ukazovadla.tOLESA A PNEUMATlKY SP ICE A CENTf{()V ANIE KOLESA .. Pracuieme precfzne a rnatice spie utahujeme rovnomerne na 'oboch stranach.t:yrn krokom pri kentrole kolies nasho bicykla je kontrola stopy. IJkozbvadlo vertlkdlneho .Pomalypriblizujeme kriedu k rafu. Potom do. aby bola nasapraca presna. kde je'potrebne.dotyk ina zvuk rovnaky . Povolfme droty. Spice predneho kolesa musia zniet vsetky rovnako.

. avsak nie v blare. moze byE pricinou vycnievajuci koniec drotu spice... aby SIne vypustili vsetokvzduch. urnoznuje pohodlnu jazdu s minimalnym valivym odporom a nizkou hlucnostou plaiita .. Ak vkladame novti dusu.. "neprepichnutefne" duse su plnene syntetickvm kvapalnym trnelom a hod sa zdaja byf tazke a nie prflis vhodne pre jazdu. . vytiahneme ventil tak. Pre nahustenie duse s ventilom Schraeder moierne pouzif . Pokracujeme v pretahovaru cez okraj rafu po celom obvode. ~ I j..~'{ . aby sa neposkodil zavit na drieku ventilu. odstranime vse-tky cudzie telesa z pIMt'a. Oriek ventilu prestrefme otvorom v rafe. . -.~ P-.c. '_ • t--. ktory je zhodny s raforn nasho bicykla.. Ventl' __ --1El PoIstn6 matice tJ 5 Ciapoeka KONTROLA PLAstA Prstami prehmatame vnutormi a vonkajsiu plasta.. pokiaf jednu celu stranu plaMa nestiahneme. Ci je (:ista. pretiahneme rukou jednu jeho stranu. ~.:. 37. prezrieme ju.~ ~._ "-.- -:. 2 zaobstarame zasobu rezervnych duBi... VYBRATIE DUSE Cez ONOI' rafu opatme. Taktiez si l UVOtNENIE VENTILU Vyskrutkujme Ciapoeku a poistnu maticu ventilu.. Potoni..~~\/i!l:JI. zatial' co vodiace pasy v stredeplasfa zabezpecujti potrabnu prifna vost pri akceleracii.. ~i. Hladky phisf vyborne prilne na asfalt a beton. .'..-~. Pred tym aka zalozune )lOVU. . 'I~' f. ~ -. Hruba vzorka je konstruovana pre lillie podmienky v terene. 3 4 Zodn~ pl6M s hrub9m dezenom I· Ventll Presto VENTILY VentilSchfOeder Pred nahusremm duse s ventilorn Presta uvofnirne hlavicku po volerum zavitu. sucha a Ci maspravnu velkost.~...- ''C: ~ \. - - HladkY p!6Sf .__~ j ~ -.. .II"?- . Vyberieme dusu.._ I. m6Zu byfuzitocne pre biey kle dennej potreby. pouzijeme montaznu paku.-. Priventile SdJraedel' zatlacime venti! dovmitra obratenou ciapoekou alebo nejakou malou pom6ckou. [e vhodnv pr€ pevne povrchy v terene. vyberieme si ten. ~~~ ~ - . Pla$t sa takto od okraja rafu Iahko odde1i. -. \ VlacuceloyY pl6sf Nimbus ~\ 2 J.-_ -. Viacricelovy plaM Nimbus je Iahky s vsestrannou pouzitelnostou. za ktorych bicykel najcastejsie pouzrvame. Ak je dusa prepichnuta zo strany rafu.~:~. Ak ju potrebujeme opravif postupujeme podra str.' . ~ . Plaste horskych bicyklov sa najcastejsie meraju v palcoch.~. opatrne...automobilovli pumpu. Ak je priliS tuhy. . Najbeznejsia velkosf plastov horskych bicyklov je priemer 26 palcov prisfrke dezenu 1 a. cez okraj rafu..~..~:. '. aby sa pata pMMa uvolnila od rafu..\ • ec... W ': ~~..:-. alebo opravemi dusu.- - ~--~--rt.z2.~ t? .. Tlacime silne k sebe tak.34 ·IWLESA A PNEUMATIKY PL. STIAHNUTIE PLAstA Ked' je phis! uvolneny. DUSE Okrem zobrazenej obycajnej butylovej duse n-iozeme dostaf dalsie typy dust Tzv.--... '... zakryjeme ho uspon niekolkymi vrstvami vlozky ram... UVO'ENENIE PLAsi' A Boky plasra stlacime k sebe postupne po celom obvode ram...A. ~asr .oddelene. ale i metricky.~ '~l £.. Vhodne rozostavane vystupky sa Iahkozbavuju blata a kamienkov..~. ~ :i__~ ~. Bez ohladu na ich malu hmotnosf su vefmi pruzne a prekvapivo odolns \lOCi prepichnunu. AI<ho nemozeme odpflit.7 palca. aby sme neposkodili dusu. Venrilu Presta uvol'nime ciapoeku a zatlacirneju._ • R6zNE VZORKY DEZENU Tri predvedene typy dezenov plastov horskych biefklov sa najcasrejsie pOuiivajii pre rozne terenne-podmienky. ci su obe paty plast'a po oboch stranach od rafu.STE A DUSE ·35 Plaste a duse PLASTE A DUSE VYMENA DU5E ZA DVE MINUTY ANATOM1A Vzorka dezenu vyberame podla podmienok. Larexove duse $11velmi Iahke a rozsirene na pretekarske pouzitie.\~ !.~~. \ .: . Nepreklzuje aniza vlhkeho pocasia.. 1>'. overime.. . ". ~. ~ ~\. Ak vyberame plaste v obchode."..

GALUSKY Profesionalni cyklisti pouzivajil. PRETIAHNUTIE 8 2 kajsiu stranu plasfa a odstranime pncinu defektu (pozri krok 5 l1a. Pocas tejto doby nesmie pnstnatreta plocha do styku s necistotou. galusky. . ~(ICOm k zaplaty Lepldlo nagumu 6 medzi phiS( araf a zistfme. a!?y sme vytlacili vzduch aj prebytocne Jepidlo. Nakoniec silno stlacfme pIaM a zatiahnerne tak. zmackaniu alebo zacviknutiu prizakladant plaMa.. smirgfovy papier. a dezen je navulkanizovany (za tepla)strojom aby sme sa nedotkli obnazenejlepiacej plochy.PRELEPENIE DlERKY Zo zaplaty sriahneme foliu a dame pozor. ze to ide vel'mi (azko. _. Medzitym odlozime dU5U nab ok. Patu plasra pretiah- ci je val" (napr.tvareoOtacame nou. ktore maju minimalnu hmotnosr a vysoky tlak v pneumatike. pokial' nebude maf matny lesk.rieme medzi prstami. Skontrolujerne. ktora je nanesena na dusu. ci sa d LIsa niekde nepricvikla medzi plM! a raf a potom ju uplne nahustime.Mr. mo.36· KOLESA A. Aby sme na dust nash prepichnute miesto. Najkritickejsie lasti ventilu. Musfrne vsak daf pozor. opravuduSe PRiPRAV A DUSE Ked' sa nam podarilo zistif miesto defektu. P6topl6sfo . skontrolujeme vnutorrui i von- PLASTA CEZ RAF Prstami pretlaeame boky piail(a.la preklzovaf Pokrok v beznych prevedeniach pneumatfk sposobil. DUBU potom este raz dokladne OCistfme . Lepidlo nechamezaschnrit podla navodu alebo do do by. Nakoniec vloznne dusu do rafu a nasadfme piasl' (pozri. oorovu duse sa ziadna necistota nedostala. Driek ventilu zatlaCfme od plasra aZ po potstrui maticu. II Dusu spolu so zaplarou prehnerne a zov.cez raf. z6platana. PNEUMATTKY PLAsTE A DUSE ·37 VYMENA DUSE (pokracovanie] VLOZENIE DUSE Novu alebo opravenudusu ciastocne nahustfme.ze nam rovnako pOSlUZl! ajdrsnarovna plocha kamena alebobetonu. na podozrivom mieste dusu naslirume. a5). aby nam nikde nevyakocil. Dbame.na dusu. miestojevob- ako plccha. NA ESENIE LEPJDLA Najprv si ocistfrne ruky. aby sme nestrhli ajzaplatu. sir. Zdrsnena plocha musf byf'vac~ia 1 aby dusa neboia nikde pncviknuta medzi patu plasfa a raf. prevenme. ab)'. Smirglovym papierom obrusime trochakriedy a tymtopraskom posypemezvysne lepidlo okolo zaplaty. 4 ZAVERECNA KONTROLA Zaplatu nechame niekclko miruit zaschnuf.. 7 NASADENIE Dusu opatrne rUSTA vsunieme neme cez okra] rafu dovnutra. ponorfrne nahustenu tiUBU do vody a prj otacaru z6platana a stlacanf duse zistfme. kde cftime unikanie vzduchu. 3 . benzfn). aby srne ho. Ak nemame po ruke . i"i je'ventil zasunuty v rafe rovno. ze dnes sa klasicke galusky na pretekarskych bicykloch pouzivaju menej ako predtym. prflis vyschnuta by sa moh. Zaplatu potom silno pritlaorne na vrsn. dusu utrieme a okolie dierky odmastfme benzinom a zdrsrume smirglovym papierom. aby sme odstranili celofanovn toliu z povrchu. dobre usadenie pJaMa v zliabku rafu. odmasfopapier a kried~. Dusa je vlepena v plasti a pneumatika je potom prilepena-na raf. smirglovy ~P~s: Obdfinlkovo '11ejoprave je dokonala prfprava a udrziavanie eistory pn praC\. Zdrsnenie pomeze lepsiemu uchyteniu lepidla na gume. Ked' ani tak dierku neOkruhla najdenle.zaplaty. nahustlme [u a prilozfrne do blfz~05ti . 36). Cyklisti nechavaju galusky vysychat na spravnu konzistenciu. pnlis vIhka by mohla Jepit' na seba kamienky a prepichnur sa. QPRAVADUSE Na opravudilSepotrebujeme a tubu lepidla. Ak si pri montazi kolesa zaspirume Inky! ocistlme si ic~. U drzujeme staly tlak na boky plasl'a. Po tom sa s nou lepsie pracuje a lahsle sa zabrani jej pretoi"eniu..u lepidla. Plasfstlacama z oboeh stran tak. Ked' necitime ani nepocuieme. Potom dusu uplne vypustime. aby sme zistili miesto. Dusu vlozime do ph'iMa a driek veruilu prestrcime cez otvor v rafe. odkiaf unikaju vzduchove bublinky. Skontrolujeme.. Potomciastoene naskru tkujeme poistnn maticu aleba kruzok na tela ventilu. Plasf galusky je vyrobenyz bavlny alebo hodvabu alebo rucne. cela rovnomerne rozlozena po obvode rafu. DuSU uplne nahustime a skontrolujeme prilnutie zaplaty. aj ked'citfme. zeby vzduch unikal.a pritlacame od stredu k okrajom.calypretiahli cez rat. a potom nanesieme na zdrsnenu plochu duse vrstvicku lepidla.

'. ozubeI\ift. a tfm{ :1Ie -tlaN postranne na retaz.tory zahrna predne i zadne pr€ ody. prevodntk. ktore vzajomne p6sobia na prenasanie sily cyklistu pri sliapanf na bicykli pomocou sustavy ozubenych kolies a refaze. aby mala optirilaIn)ii ilCitmosf pri preradovani. ich KJ!u:ky' sa neprestarui otacat.:ivi). Niek cov maju dvojitu packu pre tlaceg.rli:(az neustals napfnana. Vcdnko sapohybuje prieene voci prevodmkom. pricom. pretopwi'buje pravidelne cistenie.chanizinus-menenia G.otom najpouzfvanejsf vonkajsi.ehlostny mbde19turmey Archer. Vacsina bicyklov rna dries viae prevodov.l1:'O'pa. k. predstavei alebo na riadidlach (palcove paeky 511 iba na riadidlach).' .DNY PREHA:DZ@~A!C / Prehadzovac sa sklada z kOV0V&0 voditka. KWKY A RETAZ Priecny pohyb ramek s klietkou je vymedzenynastavovaofmi skrutkami. I je ako puzdro nasunuta na Ivnutornu cas!'.J:'H "! zvolene zadne volnobezne dove ozubene koleso. Lonkovod Kotvioeo skrutko lanka PRI. Cim je vilesi prevodnfk. ktore majri iba jeden p :eyed a jeden pevny pastorok bez volnobehu na zadnom kolese. Na refazi.38 • PRE'VODY Prevody Nxzov PREYOD znamena stihrn mechanickych castt bicykla. Ovladacie pa~ky prehadzovacov m6zu by! namonrovane na dolnej alebo hornej rure ramu. prehadzuje [u nil zv'ol~y~'revodnik. ked' jazdec prestane sliapat.y'kQ le zahrnajti paku prehadzovaca. na ktore sti cez pera nasunure ozubene kolieska zadneho prevodu. a vonkajssj.. VychyriJvacigeapy vodltka udrzuju str ¥ voditka v subezne] poloh~rovinqu prevodnfka. Tento system tvorf bezne vybav'enie hqrskych a cestny& b cyklov._Prevodnfkov Refaz mustrnat .~lilbenych koliesok. plynule do spra nu sirku. skrutka lonka '1- Kotvtoca / ladny' prehadzovac Refaz ZAD~f'_REHADZOV~C Refaz 'II1. dzovacorn.lf.a tak musjtazdec stale pohybovat pedalmi. cez vodttkapostranne na retaz a l-'l~:"V'''-Yt.prehorske bicykle je najbeznejSia cllika 170 mm a pre cestne bicykle 17511un. 1 . aKO aj spravnu dlzku. ktore umoznujti velky rozsah prevodovych pomeroy. ~ 0' . Lanka vedu od pacok k . Ten rna dva d'iuky~"'Vnti.edle ozubenyeh prevodovych od koliesokeez vodiaci na. v otocnom call!'!aie pod stalym posoberum PrnZiny. j$. Na rozdiel. aby bbla. tyIn je vacsi.€ha~zovacfm mechanizmom (okrem drahovych pretekarskych '?). onkajsia castvolnobezkv ma drazky a vystupky. vedie rclaim). a ked' su uvedene docmnosti.1 ~ l.od ozubenych koliesok volnobezky.sa vefmi rychlo usadzuju necistoty.leo:m PACKYPRBHADZOVACOV hanie ukazovakom.@v-o®:ve s~!3bf>my bY. Rameno s klietkou espee kladkv.tornyprevod na zadnom naboji (najznamejsfm je trojry. aby zapadala ~ volnobeznych koliesok. Kruky byvajti dlhe 165 mm at 180 nun. PREVODNIKY . takmer vsetky dnes vyrabane bicykle sri vybavene p-. Er.cyklova specialnych bicyklov na casovku. pbuZivany pri cestnych bicyklocli: la'.t leso.prevodovy stupen.!6ene kOliesk6 .k telu prehadzovaca prich)"tene nt0nt<'ifu6u skrutkou ada z dvoch hlavnych casH: upevnuje na nabo] kolesa. pokym bicy kel rtezast.pfnaci)ottu:. nastavene ozu1lene prevodp\'e ozovoca Te/opreho- Zadne oZI.

Pokial'je pritom vidiet [eden zub prevod:nika na celt 1 vysku. M6zu maf taktiez dlhsiu packu. radsej ju vymennne. ze nova refaz je vhodna pre miS rozsah prevodov. Pri vymene retaze vymenfme i prevodnfky a kolieska: nova retaz sa od poskodeneho ozubenia znehodnocuje. a tak vzdy jeden z nich vozime vo svojej zakladnej vybave (pozri str. 71-72). sa casto rychlo opotrebovavaju.refaze zvacsuju otvory v dostickach clankov. refaz sa predlzi a prestane presne zapadar do zubov prevodrtikov a koliesok volnobezky a zacne pri pouzitt vacsej sily preskakovat' po ozubenych kolieskacha prevodrukoch.akonahle uz ziskame urcitu sknsenost: nacvicfme si tonajprv so starou retazou.I . MIERA OPOTREBENIA Opotrebenie retazs skontrolujeme tak. N ecistota a opotrebovanie sposobuje. Na opravu potrebujerne nitovac alebo vytlacac nitov. Clfmkyrecaze sa zle spAjafu. I VWZENIE RETAZE dlzky pcrnoccu. 2 VYTLACENIE NITU .38 mm POUZITIE NITOV ACA Rozpojovanie a spajanie refaze je Iahke.specialueho nastroja. retaz je opotrebovana. Starsie retaze na ozubene kolesa bez prehadzovaca sa rozpojovali v spoiovacom danku. Dalej otocny tin vycentrujeme presne oproti nitu refaze o pornaly otacarne packou nitovaca. aby bolo moine lepsie vyuzit vynalozenu silu (tialej pozri krok 3 na sir. ktora zamedzi uplnemu vytlaceniu nitu mimo clankay. TYPy RETAZf Pre rozne typy bicyklov a rozne pouzitia boli vyvi- Rafoz Sh/mono HyperGllde PRASKNUTIE Akje na sta~iu RETAZE nute r6zne druhy refazi. v kroromkolvek rnieste ich Reraz vlozfme do nitovaca presne medzi opierky refaze. aleje zdrziavany vonkajsou spojovacou platnickou. I'i je vnutorna spojovacia platnickaclanku opreta otelo nastroja. obzvlasf ph horskych bicykloch. Nit sa potom nachadza.41 Refaze UCINNOST CrSTE] do bre narnazanej retaze. Necharnesi poradi+od odborruka. retaz vyvinuty prt1j~ velky tlak. ze niry. ze ju na velkom prevodniku nadvihneme. ak sa nit uplne vytiahne. m6Ze sa star. Nakladnejsie typy maju nastavltelrru skrutku.40· PREVODY RET Azll . Retaze. pri pouzivanf standardneho nitovaca otacarne packou pomaly. pretoze kvalita vzajomne posobiacich suciastok maze byf rozna. aby sme nit prflis nevytlacili. Pracujeme pozorne. Uistfme sa.mlmo vnutomej spojovacej plochy. aby sme nit uplne vytlacili. Ak retaz vyzaduje castu opravu. Packou nitovaca musfrne ot061' sest az sesfapolknH. Potom sa presvedrfme. maze by! az 98 % (pozri 5 ir. Nova retaz by na opotreoovanych kolieskach a pre- vodnfkoch zle fungovala.38rrim Ziata refaz Sedls 2. zahaf co modernejsic tyl'Y sa mozu rozpojit. Standardne nitovace (pozri obr) maiu neobmedzeny chad vytlacovacej skrutky. Retaz vymenime sucasne s prevodrukmi a ozubenymi kolieskami. 42). ze niektory clanak praskne. Piit alebo §esfj:>revodove bicykle budd mat sirsiu refaz ako sedem alebo osemprevodove. 16-17). ANATOMIA Rafoz MONT Ai A DEMONT At 'RET AZE 0 Puzdro WlI~_ spojovocia plotn/eke Oplerka refaze Vmrlorno _"------ Vonkojslo spojovocio plotn/eke Stondardny nltovoc rafaze Stondordn6 refoz Sedis 2-.

najmensom ozubenom koliesku boIIkoniceprehadzovaca vo vertikalnej lfnii. Skonrrolujeme. Tento typ retaze sa speja spoiovacfrn clankom (spojkou). j ked' je.42. akonahls sa na~hadza na iirovru vll. Pri spiijanf rna uzavrety Pruilnova koniec pruzinove] spony smerovaf v srnere jazdy. povolime.aby sa nit zasunul dale] . a roztvoril clanok. Povytiahnuty nit leif oproti vytiacaciemi. PREVODY RET AZE ·43 MONT At A DEMONT Ai RETAZE [pokracovanta) ROZPOjENIE CLANKOV Retaz ohnerne a susedne clanky rozpo. Ci retaz ostava napnuta. Nity 8U vymenitelne. aby sme nit dokonale zatlacili. Packou ufahujeme silnejsie. PRESNE UMIESTNENTE NITU Nit prestanerne zatlacat.rae· siu driku nez je potrebna pre nH prevod. 4 (JPRAVA DtZKY RET AZE Df:~kanovo kupenej retaze rna obvykle . gpecialny rritovac.. 3 VYMENA NITOV Pri spajaru urniestnime reraz do nitovaca ako pri rozpajanf (pozrikrok 1sir: 41).uzinovej spaN na spojovace] platnicke a vytiahnutim hlavneho'telieska platnicky. ale este stale vycnieva . z protiYahlej vonkaisej platniCky. linu. Tym by sme mali zfskaf potrebnu pohybbvost medzi vnntor. takze vyrlacovany tin je oproti koncu nitu. ale je potrebny . upravime otvory clankov oproti sebe a znovu zatlacfms na nit.nebol dostatocna vytlaceny.jime. utiahneme packbu. Pri pouzitiimlis velkej sily by sme mohli retaz alebo nit zdeforrnovaf. Ked' crtime velk]' odpor.na najmensom prevodruku a ozubenorn koliesku. znovu musfrne pouzit' nitovac. Mieme. REtAZ NA BICYKLE BEZ 7 5 PREHADZOVACA 0 ROZMERE·lj8 PALCA. packou otacame pomaly.mala by stacH asi 1/3 otaCky. Nitrefaze HyperGlide . vonkajsou spojovacou platnickou a puzdrom. Rozobera sa jednoducho. Spicaty koniec noveho nitu roztlacfme nitovacorn a. Dlzku refaze spravne nastavfme tak. ktory viae vycrueva. SPECIALNE REtAZE A. aby nit ostaI zachytenyvo vonkajsej spojovacej platniCke. NARADIA -- PRIPOJENIE NITU Retaz HyperGlide nie je mozr!.aby pri najviicsom prevodruku a. Hlavne teliesko 6 Nltovoc reralOV HyperGiide Refaz HyperGlide Bicykle vybavene supravou Shimano mavaju obvykle refaz typu HyperGlide. Pracujeme opatme. Ak nit.utornej spojovacej pIahncky Cla:nku. Otoctme ju vzdy asi 0 1/3 otacky tak. spono UVGtNENTE CLANKU Retaz vlozfrne do nitovaeej strbiny (priestor medzi dvojicou opierok).zvysok odstipneme kliesfami.nou spojovacou platniCkou.e rozpajar dvakrat na tom istom mieste. stiahnutfm pr.

46-51).a stare lanka vytiahneme. To umo:l:il.--Lanko VYMrnNALANffiKPREHADZOVACOV 1 DEMONTAZ LANKA Povohme maticu kotviacejskrutky lanka prehailzovaca. Lanka objednavama bud' podla vyrobcu svojhobicykla. --Valcova koncovka Lankovod 1&packa sa nemust rozoberaf . . Je potrebne pouziva(vidy lanka zodpovedajticej velkosti a typu. Paku namontujeme na r6vodnemiesto (niektore prehadzovace sil tak<a. Nove lanka namastfme a navlecieme. PREVO])):" LANKA·45 Lanka LANKA PREVODQv existuju v r6znych dlzkach. Rapid Fire Plus prehadzuje retaz na vacsie koliesko alebo prevodnfk zatlacerum packypalcom smerom dopredu ana mensiepritiahnutim dvojitej packy ukazovakom spat.bane prehadzovace.Pri type Rapid Fire ov lada palec. ie stupen skoku paky musi byf presne preneseny na prehadzovac. upravtme ho nastavovacou skrutkou. ANAT6MIA .r-Iankovodu VEDENIE LANKA Na niektorych bicy kloch su uchytky vedenia lanka. obzvlast pre skokovy sp6sob ovladania. Skontrolujeme. Lankovod prestrihneme sikrno. co ham umoznf mierne zahnutie medzi vederum. Pokialje lanko este volne. nie je spravne prerad'ovanie mozne . koliesko a lanko prestrctme kotviacou skrutkou prehadzovaca. Ak su po skrateni lankovodu kence rozstrapkane.Raprd Fire Plus su najnovsie vyni.. aby sme neskor umoznili doladenie.44. PRIPOJENIE LANKA Refaz nasadtme na najmensf prevodnik. Lanko napneme a skrutku utiahneme. I I: Poskodene lankovody -a rozpletene larlkti co najsk6r vymentms. VYMENALANKA'PRI PREHADZOVACOCH TYPU RAPID FIRE Vymerta lanka pri prehadzovacoch lypu Rapid Fire je pomerne jednoducha. mozeme ho vytiahnuf NAJNOV5IE PREHADZOV ACE I:. ci je lankovod presne usadeny v nastavovacej skrutke avo vodttkach: ~] Koncovka ~.iba vyberierne nastavovaciu skrutku a nove lanko prevlecierne cez lankovod). Nie je ho preto treba vytiahmit' a narusif indexovanie ukazovatela nastaveneho kolieska. ako radenie vyMich stupnov tak i ra-denie nizsfch stupnov ptevodu. roznych sirkiich a r6znych typoch koncoviek. alebo su nerovne. LANKOVODY (BOVDENy) Mieme zdhnlJfle lanka ShimanoRapid Fire a jeho nastapca. zv laSt' medzi riadidlarni a ramom.uje mazanie lanka tak. vzhladom na to. Uvofnime ovladaciu packu na upevnova- ccj objfmke. 2 . N astavime spravne prevody (pozri str. vhodne pre dany typ prehadzovaca. Lanka prehadzovacovrnusia by! dobrej kvality. zarovname ich pilnfkorn. Pre pnpad poruchy marne stale' v rezerve jednu sadu laniek. To umoznr raMi pohyb lanka vo vnutri lankovodu. Pri vymene lanka prehadzovaca nesrnieme zabudmif povolif nastavovaciu skrutku.alebo vezmeme so sebou bicykel alebostare lanka. aby sa Iahko posuvalo v Iankovode.obid ve pMky.. Ak lanko alebo lankovod pruzia alebo sa zmrstuju. Akonahle Ianko odpojime od prehadzovaca.

Niekedy musime uvolnif vodiaci kotUc. zistime. Namazeme otocne ('"apyprehadzovaca. Vsimneme si. I ked mnohe systemy stale zachovavajti tentoprincip. potom vycistfme a namazerne vodiaci. Otieame klukami . Hornu nastavovaeiu skrutku povolime.ZbvATEEOM .Bieykel je napracovnom stojana l alebo upevnenv.Potom opat otacame kYukami a refaz prehodfmena najmel'lSl prevodruk a najVac~ie koliesko. ci sa vodiaci kotcic nedotkolziadneho ozubeneho. Teraz budevcdiaci i napf. ze sa posravfma za bicykel a pohladom . brani jeho rozobratiu) a odclelime JeJ casti.47' Prehad~ovac s ukazovateYom nastavt prehadzovac pr:esne:zvolene koliesko tak.. ale nedotyka sa ho. Nastavenie v prfpade potreby opakujeme. 3 NASTAVENIE OTOCNEHO CAPU MONTAZ PREHADZOVACA.oz.fUie ku kolesu. ze sa vodtaci kotuct'o.. Povodne prehadzovacssa ovladali jednoduchymi trecirni napfnanvmi pack ami. 0BMEDZENIE BOCNEHOPOHYBUNA N AJV ACSOMKOLIESKU P5. nastavovaciu skrutku povoltme. a kedje na bicykli i reraz. nyrn kolieskom (pri pohlade 1180 bicykel priamo zozadu). Potom ju v smere hedinovych ruciciekzaskl"utkuJeme spat rak. abysa retaz prehodila na najvacsie. .il.uben" 'koliesko a najmeniii prevodnik Dolnu Aby prehadzovac dobre pracoval. NoslovOvoCia s!<ruli:o lanko NASTA VENIE VACSIEHO POHYBU PREHADZOV A~ CAS UKAzOVATEEOM OBMEDZENIE BOCNERO POHYBU NA NAJMENSOM KOLIESi<U .a skrutku otocneho capu nastavirrie tak. Vyrovnanie zavesu vyzadu]e specialne naradie a velku odbomost. clOSkmtkd nopinookJ NaslovoVQciOskrutko nojni&ielw prevodli Retaz prehodfme na najvacsf prevodruk 'a najmensie koliesko.skrurku utiahnsme tak.ljmensi~ mu koliesku. Mali by slue si ho nechaf urobif v specialnej opravovni bicyklov. aby retaz bezala hladko.Z PREHADZOVACA Aby sme mohli namontovatprehadzovac bez roz • pojenia retaze. vymontujeme na pmaci i vodiaci kofat. zeza •• lozlme refaz za napinacf kotuc a zaskr utk UJ erne. Prehadzovac sa m6ze poskcdif pri naraze alebopade z bicykla. odpojfme lanko od kotviace] skrutky. je prenich sucasne moine zvolif krokove ovladanio.a napfnacf kotuc vhcdnym mazacnn tukom (str. pokial'necttirna ziadny odpor. zloztme napinaciu klietku tak.cku prehadzovata zatlacfme tak. sleduieme.kolieska. . aby bcli vcdiaci i napfnacf kotue s Iiajvai'Min ozubenym kolieskom v jedne] linii.so zadnym kolesorn.72-73).naci kotuc bl. MONTA. ho skrutku. Krajne polohy musia by! obmedzenet aby sazabranilo'spadnutiu refaze z krajnych ozubenych koliesok. fu bude vodiaci i napinaci kotuc prehadzovaca v j'edneJ lfnii s najmensfm ozube. ale musia byf presne 11astavene.akc je umiestnena pruzina prehadzovaca. ktore cyklista nastavoval rucne. musia byt'ltroty ~adnej vidlice v jedne] ~()vine so zavesom prehadzovaca a mUS13 byt rovnobeznes osou bicykla.najviac pribhzi k n. FRI 2MENE PREVOD?vYCHSTUPNOV ANAT6MIA «xreno NditavoWj. skrutkuprehadzovaca. Pri prehadzovant skontrolujeme.. Nastavovaciu. vyskrutkujeme spojovaciu klietku voditka (ktora .ci je vodftko retaze rovnobezne . 0 kolko sa skrutka 6toCi.. U vai"slny prehadzovacov sa i:noZe napnutie pruziny nastavovat premiestnenfrn jei konca do ineho Z otvorov v tele prehadzDvac. PREVODY PREH ADZOV AC S UKA.je' . Ked' oddelfmeramena vodfrka. Modeme prehadzovacs sa Iahko ovladaju. Aby srne mohli rozobrafvoditko. Packu prehadzovaca zatiahnams tal<. I· 2 DEMONTAz PREHADZOV ACA Vyskrutkujeme upevriovaciu . aby sa reraz prehodila na najmerisie koliesko anajvaesf prevodruk. [ednoduchukontrolu urobfme tak.pckial' necftirna ziadny od- por. 46.

ale po skonceru urobfme dye otackv spiit. Dobre nastaveny krokovy sposob ovladania by mal zaistif tiche zrneny prevodov.48· PREVODY PREHA DZOV A C S UKAZ6v ATEEOM ·49 NASTAVENIE PREVODOV PRI KROKOVOM OVLADANf Bicykel upevnfme na montazny stojan alebo na in1i zariadenie tak. V prfpade potreby urobnne jemne doladenie tak. To je d61ezite. ked' sa krokovy system rozladi. aby zadne koleso nestalo na zerni. a taktiez pre jemne doladcvanie pol6h prehadzovaca pocasjazdy. zatiaf co s11casne presystemy su p'iicsa indexovane. Najnovsie plne indexovane. abyprestalo jej zachytavanie. ota~ani klukami a. 2 NAPNUTIE LANKA PALCOVE Starsie nemali vodove novane pACKY PREHADZOV ACOV systemy prevodov s palcovymi. a potom zacneme rucne tocit' klukami (najprvsa prehadzovac nebude hybat). Potom otocime skrutkou spiit avsakiba tolko. at kym sarefaz nezacne prehadeovat na tretie keliesko. aby indexovane polohy nit ukazovateli paky presne zodpovedalinastavenym ozubenym kolieskam. vyhotovenia nam poruikaju este hladsiu zmenu prevodov a viii'sie pohodlie.packami indexovane kroky. aby sa urnoznilo hesko~'~ie dodatocne jemne doladenie. (proti smeru hodinovych ruciciek). abyprepinal medzi krokovym a plYllulym ovladanim. aby sme dosiahli spolahlive prehadzovanie 3 ZAVERECNA Pokracujemev KONTROLA otacani nastavovacou skrutkou pri na v!letky ozubene kolieska. Lanko prehadzovaca zacneme napfnat' otacarum nastavovacej skrutky lanka na prehadzovac. Packou prehadzovaca preradfrne . ale nemozu dosiahnut spolahlivosf svojichpredchodccv. Nostavovacio skrutko lanka . ei111 je zaisrena presna a spolahliva zmena prevodov.Z kym sa retaz nepresurue na druhe ozubene koliesko (a bude zodpovedaf polohe zvoleneho kolieska). Kombisystemy s11zlatou strednou cestou. Pokracuiems v olacani nastavovacou skrutkou. Takto preskusame prehadzovanie medzi vsetkymi kolieskanu. S refazou na prostrednom prevodmku preradtme na najmensie zadne koIiesko.dolu. Lanko prehadzovaca povohme uplnym povolenim nasta vovacej skrutky lanka na ovladacej paeke (v smere hodinovych ruciciek). To iste opakujeme s nastavovacou skrutkou na prehadzovaci. VERSUS Preplnoe lmeny z krokovel?o no plynulY spOsob prehodzovonio STARE NOVE Toto starsie dvojfunkcne vyhotovenie palcovej packy umoznuje eyklistovi. Cielom je. 1 PlUPRAVA BICYKLA.

Ak jen:as bicykel vybaveny prevodmi Biopace. rna byr refaz na najmensom ozubenom koliesku. rna ii. bez r toho aby sa jej dotykala.Pri systeme Shiman» STI dame l'et'az na prostredny prevodnfk a vefke ozubene koliesko a pomocou nastavovacej sknitky napacke prehadzovaca nasravime vnutorne ramene voditka tesne kretazt. Lankoje potom u pevnene skrutkou k sedlovej trtibke nad stredom (pozri obrJ Tak je zaehovana normalna cimlOS( lanka. . Ulohou oboch prehadzovacov je vzajomne spolupracovat. Db-: vodftko Provddnlkv DALSIE SYSTEMY PREHADZOVACA Okrem najbeinej§ich mechanizmov dzovaca: ovla- 1. Dalsie jemnedoladenie je nutne urobitpred jazdou.llY preha• Prehadzovac s. Po spravriom nastavenf prehadzovaca kluka tesne nUnaf vonkarsierameno voditka. Ze sa lanko nezanasa bahnom. pokial je retaz na velkom prevodruku.PREHADZOVACOM A KtUKAMI .aby sa lankovod ptipevnil k vodftku. koliesku. . Nastavovanie prehadzovacov je tiez zakladnou ulohou.i. Refaz darnena maly prevodnik a velke ozubene koliesko. a prinuti ramienko prehadzovaca. nastavujeme ich. Ak je prerad. treba znovu nastavifprehadzova.. PokiaI nastavujeme predny prehaPREHADZOVAC P~EHAD~UJE REtAZ NASTAVENIE KRAJNYCH po.lankorrie je voIne a v prfpade potreby utiahneme nastavovaciu skrutku lanka.ym k ramienku prehadzovaca. Refaz dame na vel'kyprevodm1c a male ozubene koliesko. d.m medii vnutornym rameIi.---- Vonkajifie rameno voo/tko Skrutko romien vodftko POLOHA PREDNEHO PREHADZOVACA VZDlALENOST MEDZI . KONTROLA VYSKY POLQHY VODiTJ:(A NAD PREVODNiKMI danvch lankami prevlecenymi stredovou rurkou jestvuju aj d'alsie sysl-eI.Z~ie·kefazi. mal by by! vzadu na najvacsom ozubenom 2 VYMEDZENIE POiIYBU VPRAVO romeno voditko ~.l-ii.. VyskMame. Dosko jimku upevnfmea znovu skonrrolujeme rovnobeznost voditka s prevodnikni.ovacej objnnky uvoInfme.zostane stat) abysa pohlo. kedkluka smeruje dolu rovnobezne.i.c. Vnutorne ivonksisierameno vodftka. co byvahlavnou nevyhodou !aniekvedenych pod stredom spodnou rnrou. skrutkynastavfme vnutorne rameno vodftka co.lJ trojiteho prevodu dolnou nastavovacou skrutkou nastavfrne svetlostl-2ni. • Prehadzovacso spodnym tahom prtsposobeny nanastavenie s hornyrn rahom: lanko sa prevlecie lankovym vodttkom pripevnen. ktoru uskutocnfme vtedy. ZEl Iankovod . dzovac s retazou na najmensom prevodruku. Ak st'i rovnobezne.L6H PREDNEHO PREHADZOVACA ANAT6MIA Upinocia objimko 1 VYMEDZENIE POHYSU VEAVO . 1 me najprv skrutku upevnovacej objimky. . vlastne klze po lanku (ktore.vodftka vvsunieme do vzdialenosti 1-3 mm pred prevodnfk.naivacsom prevodnfku.OI11 vodlrka aretazou. .s rU\"QU se~ dadlatak. Skrutku upev. U dvojiteho prevodu umiestni- 'mevruitorrie rarnenovodttka conajbl. i ked'bol nastaveny zadny prehadzovac. uvolnnne montaznu skrutku prehadzovaca a vonkajsie rameno.hcmym fahorn: ramienko prehadzovaca. Ked'je prehadzovac na. lebo mechanizrnusje pod stalym tahom ad lanka prehadzovaca. definltrvne pririahne- a potom po:wrnevyrbvname umiestneniemechanlzmu. Pokial [e reraz na velkorn prevodruku. abysa jej nedotykala . ked' sm~ na stojane urobili zakladne nastavenie. VyhodbU tohto svstemu je to. Ze ~jviicSf prevodrukje najblizsie k plocham voditka prehadzovaca.50. Mensia svetlost je vhodna pre uzsie dvojite prevodnfky a viicsia svetlosf pre viae prevodrukov. najblizsiek retazi tak. PREVQDY PREONY PREHA DZOV AC ·51 Predny prehadzovac medzi prevodrukrni.cim sa ~lln:ozni.musf by( rovnobezne s prevodnfkmi. lanko [e vedene pozdlzhorne] nuy a dolu vedlarury sedadla.sa natahuje mora. takze sa prevod meni tym. Pomocou horne] nastavovacej .'ovanie medzi prevodnfkmi nepresne alebo hlucne. aby bol prevod efektrvny. aby sine zabranili zosmyknutiu .

pou. Aby sme ich vyskusali. vymene kYuk pozri str. ze zlozfme rePREVODNIKY ~ONTRQLUJEME PRA VIDELNE.r~" DimancnCi vlozka koch rovnakou silou. posunierne za prevodnlkya otacame nimi. Pnpadne vyrovnaniemozeme urobit' pomocou dlheho. aby retaz hladko zapadla a zvlastne vodiace zuby na bokoch pomaha!u.troch prevodrukoch 1 2 KO. tal. ato tak.v zachytenf'refaze. ako. PREVODY HDRSKYCH BICYKLOV Zavedenie horskych bicyklova ich pouzfvarue v r6zne exponovanvch podmienkach terenu nutne viedlo kpotrebe viae dimenzo- vanych prevodovych pomerov. To..t! I '0 nou f mm. Pri novych klukach kontrolujemedotiahnutie po kazdych 40 krn pri prvych 300 km.D~Y~.zostavy prevodrukov 010re) svelkym rozdielorrrpriernerov.Jtdro Skripave zvuky p. al e Die priM nasilne. Odlomene zuby sii vidief zboku. PROBLEMY SO ZMENOU .vsak vyzaduje dlhsie retaze a prehadzovacie vodttka. jetreba skrutky kl'ukopar pritiahnuf. :0 I \ I'RmAHNUTIE PREVODN1KOV _ ANATOMIA o taz. . nesmieme ich pretocit.nastavtme ich do vndorovnej polohy a potom oba pedale s(lcasne rukami zatlacime k zemi.NTROL. Protiprosnj? kryt k(ukovej skriJlky l.zlepsit zmenu prevodov: Prevody Shimllno HvperDrive (vravo) majn mnoz- Nll!fzub stvo kratsich niMich zubovna dvoch vnutornych prevodrukoch. Ak sii skrutky pi1!is volne. 62'-63. Pokiaf sme ich niekolkokrat dotiahli a skrutky "sedia". To ovplyvnile konstrukciu prevodnikov a sposobilo tiez niektore problemy pri zmene prevodu._P_R_E_V~O~. MODIFIKOV ANEl PREVEDENill Niektorl vy}obcovia vyvinuli sposoby. dotiahneme-ieh. Prevodnik Pravidelne. Ci sti prevodruky v rovine. Najlepsie je vsak tuto operaciu nechat'urobif v odbornej dielni. lahky. moh10 sposobif ze pro. Aksu skrutky z duralovej zliatiny.ri jazde su znamkou. Pobar sa jedna alebo obidve klukypohnu. . vyhnute zvrchu.PREVODU Z6ititove . 0 KONTROLAI(tUK Horske bicykle pouZivaf(1 . To by naopak.. peddio pi. Oto'cfme o 180 11 potomria pedale tlactme ZI10VU.iijeme najprv k utiahnutiu ocelove skrufky it potom ich nahradime povodnyrru duralovymi.ako u cestnych bicyklov.pridvoch alebc. iba dotiahnuf kaz- Skrutka prevodnika durovnomemou silou.A S. Utiahnutie musf byt pevne. DOTIAHNlJfIE?KRUTIEl< PREVODNIKOV Prejdeme po kruhu a utiahneme k<izduskrutku na prevodru- vac~i- . Skontrolujeme tiez. To umoznuji_!.kontrolujeme zatialmutie prevodrukovych skrutiek: rOllZljeme spravmi veikosf imbusoveho kfuca .stranovsho kluca. UTiAHNUTI E KI:UK Prava kruka Zlozfme protipraSny kryt a utiahneme klukove skrutky.wuje SirU rozsah prevodovych porneroy._'. co umo. Pravidelnekontrolujeme dotialmutie klukovych skrutiek (pozri niHie).KRlJfIEK PREVODNIKOV o @ jv-. zaisnme ich za vitov)iJit trnelom. ~(' ~ __ PREVODNiKY A KLUICY ·53 Prevodniky a kl'uky 6 rue su poskodene ich zuby. aby sme skrutkam nestrhli zavit.~52~. zesu uvolnene klukv.ces zmenyprevodu bude v kazdomsmere pomalsf a nie .

71-72). Pri SKRUTKY A DRAZKY Existuju dva zakladne typy volnobeziek: zavitova volnobezka . potrebujeme conajskor urobif opravu volnobezky alebo jej vymenu. gulockovych 1021sk. Prevodnfk s 28 zubmi a koliesko s 28 zubmi otocfkoleso jedenkrat .naboj kornpletne i s ozubenyrru kolieskami . aby 5l!ahov~k ~vne drzal. Pri opotreberu okamZite vymenime prfslusne ozubene koliesko alebo vsetky. prevodovy pamer [e teda 4:1. . sf AHOV A. VelkY prevodoyV pemer S prevodrukom s 52 zubmi a s kolieskom s 13 zubrni sa paras jedneho orocenia kfukou koleso oroci styrikrat.a kazetova volnobezka . zatial' ~oprevod 28/28 zubov je fahkya umoznuje zdolavanie kopeov i ked' pomalou I rychlostou.pripevnfsa na nabo] i S ozubenymi kolieskami nasununm do drazok vonkajilej casti a upevnf so. AkonahIe sa'jeden zub zlomf. bicykloch je prevodovy pomer ill" ceny pomernymi velkosfami prevodnfkov klukovej sustavy a OZUbenych koliesok zadnehokolesa. zcdpoveda- ANAT6MIA Polslny kru!!:ok volhobeiky Zostova volnobe2nych ooubenych kollesok juci nasmu typu.KA VOENOBEZKY Odskrutkujeme koncove matice kolesa.prevodovy pomer je teda 1:1: Prevod 52/13 zubov je faZky a umoznuje rychlu jazdu.priskrutkuje so. p6sobf nit ostatne eilte va~sie namahanis. Pri oprave stale pocuvame chad vofnobezky: ked' sa pravidelne cvrcanie zmeni alebo nie je pravldelne. pokial' sa volnobezka neuvolru.cameproti smeru hodinovych rudCiek. Pri spatnom nasadzovanmamazerne z~\Jity naboja. osku nasadrme sfahovak voYnobe:tky a naskrutkujeme naspaf koncovu maticu kolesa alebo tesne zatiahneme rychloupinac.zveraka ot<!. Hodnota zmeny prevodu sa naPrevod [e prostriedkom. stahovaka volnobezku s nabojom. Zuby koliesok so. PREVODY VOEN08EZKY A OZUBENE KOLESA ·55 Volriobezky a ozubene kolesa vzajomne na sebe nasunute.I PREVODOVE MoJy prevodoyY pamer Grallcky rozloiena vo(~ nobezko S ozubenYmI koileskaml zyva DI§tanone POMERY ktory meru otaCavy'moment na kolese. prevodovym pomerom.poistnym kruzkom. ZLOMENE ZUBY KOLIESOK Ozubenia koliesok je velrni namahane.54.STROJE Rozdiely vovyhotovenf volnobezky predurcujuilpecificke nastroje pre pnslusny typo Aby sme mohli volnobefku bez poskodenia stiahnut.no. aby sa zapadky neprilepili a nezasekli. pruzm a capfkov. UCHITENIE 1 Na Sfahovakupneme do. [e dolezite udrziavaf vsetko ciste a premazane (pozri str. VOLNOBEZKUTVORIADVE HLAVNECASTI. VVMENA VOENOBEZKY NA. Na vonkajsiu stranu sa upevnuju ozubelie kolieska. Vnutorrui cast naskrutkujeme alebo nasunieme na naboj kolesa. Vo vruitri voYnobezky je zlozit)' labyrint malych zapadok. moiu v d6s1edku tejto namahy i zlomit. Vytiahneme koncovu maticu. obzvlasf pri sliapanf do strmeho svahu. 2 a UVOENENIE VOtNOBEZKY . potrebujeme zverak a stahovak.

vai'siu vykonnost a: Minje velku udrzbu. Alternativy k tradicnemu retazovemu prenosu predstavuiu taktiez pasovy alebo torzny pohon. ako napr.. Rsmenove prevody. SLIAPAClE POHONY Sliapaci:epohony sa wfmi spopularizovali linearny a rue kruhovy. Ovl6docio retiozko {prfpojujesaklonku) 'Ozubene. Potom niekolkokrat potocime klukami v-obochsmeroch. Pokial rue. Riadiace cidl<i su ulozene v naboji. vod sa meru packou prerad'ovaca na aka tento cestny bicykel. PreVa:C~illa r. ako pri sliapanf na pedale bezneho bicykla. ktory nepotrebuje mazanie. PREVODY A L TERN A TivNE SYSTEMY PREVODOV ·57 Alternativne systemy prevodov systemu s preradovacom je vnutorny mechanizmus V zadnom naboji. par az sedem rychlosti. POPULARNOUALTERNATfvou prevodoveho NASTAVENIE PREVODOVKY V ZADNOM NABOJI KONTROLA LANKA Ak nastane akykolvek problern s tymto systemom. venia lanka. 1 2 MAZANIE skontrolujeme. boli pouz. Ci nie je "Ytiaruwte alebo poskodene a podla potreby vykoname opravu alebo vymenu. System je prakticky uzavretva Ul11ozi'tuje. Niektore mechanizmv majii vo vnutn naboja zabudovanu bubnovu brzdu. tri. pretozehnacf pohyb je . Systemy to mechanizmus nevyzadus vruitornymi preradovacmi poskytujli.izitkovyChbicyklov. ktora prechadza dutou temy rnechantcky vysoko narocne. . Pomocou lanka sa pochanizmus menenia prevodov suva ovladacia tycka s unasav zadnom naboji. rna Itadime pouzivany vnutorny meriadidlach. na iiii!lq~1 t. okrern obnost.ii Otvor dutej oskV 7~ :r" TROJSTUPNOvY PREVODOVY MECHANIZMUS V ZADNOM NABOTI Vyhodou vmitorneho preradovaca v zadnom naboji je mensi pocet poskoditelnyoh dielov umiestnenych na bicykli. Tenduchs ovladanie i udrzbu. tichsieho a Cistej~jeho prevodu. su velrni spolahlive a maiujednooskou zadnehc naboja. ale vyzaduju viicsiu casneho namazania anastaskussnosr pd demontazi a montazi. Hoci su tie to syscom. Tunke (hare). Ci sa ovladacia tyaa a prvy clanok retiazky pri druhom prevodovom stupni presne kryju. aby bola retaz krytovana. ko/Jesko netradicnych vozidlach pohahanych Iudskou SitOH (pozri Slwnfcek). najprv skontrolujeme lanka a jeho vedenie. ktory rna rozsah CESTNY BICYKEL dve. REMENOVE PREVODY Poziadav ka Iahsieho.presunie elektricky ovladany mechanizmus zadne koliesko na d'alSi stupeit a zmeni tak prevodovy pamer. akonahrada reJaz.56.ite " niaktorych typoch skladacich bicvklov. Prezrieme. Po urcitej dobe kvapneme do mazacich i:'apov a na ovladaciu retiazku niekolko kvapiek stredne husteho oleja. pouzi[erne nastavovac. ktory automaticky menf prevodovy pomer podla zmeny tlaku na pedaloch a rychlosti otacania. viedol k mnohym pokusom s prevodom klinovymi rerneruni.i. ANAT6MIA Bubnov6 txzdo Prtrubo Osko so zoVltm! Prevodovy meChonizmus' Pri dosiahnuti urcite] rychlosti . 3 NASTAVENIE otvors osky VO vstupnom Prevodovy mechon!zmus vnlitr! zOdneho nobOja POHtADY DO BUDUCNOSTI Vyvqj v technologii prenosu sfl I I prevodmi zahrnuje poCftacom riadeny system.

teWch (zar. Rychloupfnocio p6cko BICYKLOV bicyklov sa do istej miery lisi. I Osko pedala so zov/tom Teloped6/O ~ H~A:'"vOW4ZOSTAVA Nastovovocla mlsko o o Telo vofnobehu Venceky Io&ko sgurOckomi Venceky IoiIsko sgurOckomi Prfrubo S oivormfpre.. -~E~~~ :r11a"y0~a zostava bicyklovje skori~truovana tak. Dobre usa{den~·aflamaZaJ'le ' ziska sUHtesvoj :tttin~mal:ry:0dFtJl' a volu naotlij.m]!onenty veYnu dolezite .: hlovovej zostavv a. ~'< '\ ..iteYne..· Osko predneho n6bojo ~'" Sfraaoll6 osko ~ .. robko~ pr~s\eho stroja:stva.... V!Arn8rlliternyrnizapuzdrenymi ...ak~ m6zu ~y(tak Lozsxx v PODSTATE P6S0BIA AKO OPORA medzi dvoma mechanickymi dielmi (miska a kuzel' loziska . Iel:\vyhodou je. lebo ich vyroha je ' jednMti¢'Mia.v€ lozlska.~~HI"'suciastky sil.<nx.. MttTProgresivnikonatrukteii pouzivaju valcekove loZiska (miesto guf6ckovych).tJ::e6vej SPQj~) a loziska naboja predneho a zadneho kolesa Polstny. ''<dlm. Z.. :Z.uzdrenych) lozfsk.~~i:UF11o.stale rovnake.: :$.I I I I -§8 • L9~ISKA LOZJ5KA ·59 Loziska male ko. aby odolala velkemu rnnozstvu narazov. '. kfuzok "'V· I. "'.···. dIU.We mfixlmaInu UClllnQ~fl'ncyk1a. V sucasnej dobe sa uz pouzfvaju typy u~av.·. Fazitok z jazdy na malo alebo zle udrziavanom bicyk1i sa vl9ra. ktore Btl nenarocne na udrzbu.k6nus). ktore sa jeden na druhom otacaju.Zil7L8 ~epsi.!~ az neuver."" (r /"yr ~~....e sa zatatenie rozklada na Vii.ziV0p1e d€)l~tit pTe energeticky -qspen1\Y a ryeahly chod bicykla. Lozi~ka su vyrobene z nerezovej ocele a su dokonalym vy- ~Jorn6casf lozlsko ---_r. Nadalej sa vsak u vacsiny spice hlavo:vY:chzostav pouZivaju konvencne guro&p. ak hlavne ioziska (v hlavovej zostave z do fanl:l~~ener~n~ opravu. moine si zaktipif 5 nastavitelnyrni v"".

ekfucom horne] misky..J. Uvolnene Ioziska musfme limed' opravif. ze je uvolnena hlavova zostava I" I I&::... Poismu maticu uvolrumeotacanfm kr(ica proti smeru otacania hodinovych ruCiCiek (poistne matice s vruhkami alebo tie. - 'J - Najprv skontrolujeme. aIebo upevnovacia skrutka brzdy.. Potom miskupootccfme spat asi 0 1/8a:1:1/4 ot<ICky.'--__. v ktorot'n je predstovec __ __. Skontroluierne. ti nie 56 tlakom guf6Ciek poskodene. :. ked' sa hlavova zostava r Hlavova zostava je pri jazde vystavena namahaniu. K oprave budeme potrebovaf vhodny kYtic.. je mozne uvolnit malym sekacikom). maze sa rychlo a nenavratne poskodit. Misky loziska a kuzele loziske musia by( hladkea bez vytlacen)'ch jamiek. zostarui v hornej casti hlavy a muslme ich teda vybrat. Kuzele loziska polozfme na rovmi plochu. Iahko vymazeme vnutome home nastavitelne misky (poui obI'. Porom pomaly vytiahneme vidlicu z hlavovej rurky Ak S'U gu1'6cky spodneho loziska volne.otacanie prednej vidlice V hlavovej rure. aby SI11e zabranili prflisnemu utiahnutiu hlavovej zostavy a jej zadreniu. zverfme trite pracu radsej odborrukom. potom Iozisko potrebuje nastavenie alebo premazanie. Aby sme zistili pnpadne ehyby.. pre niektore horske bicykle kIuc 36 mm. aby sme ich zbavili tuku a necistot. i. RoeNA umUIIA uvolru. aby sme Iahsie zistili. Misku v tejto polohe potom zaistfrne tal. ze . Pri nastavovanf nedotahujeme vzdy az do konca. ked' to ide prills tuho. vyberieme ich a spocframe..VideIne kontroly. Mozeme taktiez vyskusat v6Yu hlavovej zostavy (vpravo dole). Ak hlavova zostava potrebuje vymenu. ci marne spravny kfttc.. Potom pridame d'aISi tuk. musfrne byt opatrni. ze su loziskii priliil utiahnute alebo rue SD. aby pokryI vsetky guf6C'ky.. • Vymontujeme nastavitelrui hornu misku. loziska SUv dobrom stave. aby sme ich zavity nestrh1i.sk. musfme ju teda rninimalne raz za rok TOzobraf vyCistif.stky naspat tak.. Hlayov6 nuo mavsebe krkvidlice. Dbame na to.l10zutiez deformovaf plochy lozf. ktore su uzposkodene.. znamena.koleso a jednyrn prstom otacame riadidlami. Akonahle sa ozve skripot alebo sa vidlica v niektotej polohe zachytava. Nadmerne mnozstvo tuku absorbuje prach a vytvara s nfm bnrsnu pastu.. Pokial zostarui ulozene vo venceku. aby sa ziadna gu1'6Cka nestrailia.. poistmi maticu i podlozku. Nakoniec lozisko nastavfme ako pri kroku 2 (hare). • Vencek (guf6£:ky) vlozfrne na spravne miesto a zatlacime ho do tuku. Tie sa rnusia pohybovaf veYmi Iahko.::l. • Opatrne vloznrte vidlicu a ostatne SilCia. bi nie su ohnute a poknirene. Pritom nezabudneme gufoCky spodtat'.... 1 UVOtNENIE POISTN'EJ MATICE 2 NASTAVENIE HORNET MISKY Vencekloiisko sgur6ckami Horny pevny kuler Tesnenie OBLAst VEEKEHO ZAtAZENIA Hlavova rura musf vydrza - Dolny pevny kuler mnozstvo narazov prenasanych pcmerne malo" plochou. . NASTAVENIE HLAVOVEJ ZOSTAVY ANATOMIA ttL ~.to.li1 Hlavova zostava HLAvovAzOSTAVA UMOZNuJE. narazom a p6sobeniu nedstoty. I .Pevne stlacime prednu orzdu it potom zatlacfme koleso vpred a vzapati tahame spat.../' '~~~~' 0 - ' - SUbor homeho !oiiska Polstnd matico PoistnOpodlot. Ak zacftime cvakuntie. Dotykoveplochy loZisk musia by( ad guTdCiekrovnomerne zafarbene. I SKOSI<A VOLE .V tejto polohe ju po driin. Ak $U guf6Cky lozlsk volne. pretoze hlavova zostava je silno namahana a pokial by bola uvolnena.e liZ prstami nepojde d'alej utiahnuf. premazaf a opiifzloZif • Vymontujeme predstavec riadidiel (pozr! str. Povolime skrutku predstavca riadidiel a lahko nimi otacame. aby tuku nebolo privela. !tore) i spodny pevny kuzel'tuhou vodovzdornou vazelfnou.. • Po vycisteni suciastok si srarostlivo umyjeme ruky.60· LOZISKA HLAvovA ZOSTAVA .. zodvihneme predne.- .. Nie je roc neobvykle. Vidlicu priviazeme k nimu spagatom alebo ju vtejto polohejednou rukou podrzime. _-'_. znamena to. Ked' zistfme. Hormi misku Iahko otacame v srnere hodinovych rudciek tak.15). a preto je potrebne robit pra. vybeneme cely vencek. ie poistnou maticou budeme opatrne stredne velkou silou ota("ar klucorn poistnej rnatice v smerehodinovych ruciciek. Teraz jednoducho rukou uvofnime hornu misku.. Nevhodne kl'uce m6zu poskodif poistnu maticu a. • Vsetky suciastky vycishme v rozpustadle a utrieme pevne kuzely. dostatocne prernazane.. Ak 8U komponenty hlavovej zostavy z duralovej zliatiny. pre vacsinu bicyklov je to kIUc 32 mm.ko Nostavitemdhom6 tntu«: TeSflehie -.

Pozname dva zakladne typystredovych zostav: nastavitelne (kde sa miska a kuzele skrutkuju do naboja) a zapuzdrene (kde oska a loziska tvoria kompletmi jednotlai umiestnerni vo vnutri naboja). 0 ZAPUZDRENY STRED TYPU FAG Na obrazku je typicky priklad zapuzdreneho stredu typu . namazaf utiahnuta pevna miska na strane prevodnikov: aby srne sa tam dostali. Kluka je z duralovej zliatiny a pri velkomusilf by sa mohol strhnuf zavit.ov6 nastovovaclo mlsko Veneel< 10Zlska sgurockaml 4 KONTROLA LOZISKA Stredov6 aska a spar. Refaz zloztme z prevodruka a poloznne ju na stredovu spojku..Pri montaii skrutiek kluk sa Zapuzdrena stredova zostava je relatfvne draha. Cvakave zvuky znamenaju. Vyberieme ju tak. Pokial sa nam nedar! kluku stiahnuf pomaly zvysujeme tah stahovaka.v A ZOST AV A . ci je dostatocne LOZISKA 1 I' . vyskru tknjeme ich vhodnym krucom.FAG. Presvedcfme sa. rnustme darnontovaf klukyo Zlozime protiprasny kryt. ~ivo vnutri neostala ziadna podlozka. Niektore puzdra sunastavitelne. VYTAHOVAK PUZDlER ZAPUZDRENA STREDOV A ZOSTAVA presvedcime. ktory je uzavrety a nieje ho moznenastavovaf Povrch puzdra. Zatiahneme kfucom na poisrne malice. kde nie je retaz. priblizne [eden rok pri narocnejsorn pouzfvanf. sn Ioziska prflis uriahnute alebo potrebuju znova V6fii loziska vyskusarne tak. o o 2 vyskrutkujame 1:. Stredova zostava s nastavitefnymi loziskami rna obycajne pevmi rnisku (bez poistneho kruzku) na pravej strane a nastavitelrui rnisku s otvormi a poistny kruzok na Iavej strane. Pozor na zavity.62· LOZISKA STREDO. zeloziska su uvolnene. ktora sa sfahuje velmi obl'azne vvberieme pomoeou kladiva a priebojnika. "1 sa otaca v loziskach ~} C ANATOMIA ~.I Gur6ckove loilsko padne pootocenie pri. otacame nastavovacou rniskou a rukou _iusilno utiahneme. Ak rna skrutku S vnutorrrym sesthranom alebo zarezmi. ~isir.deho nylonoveho plastu. Puzdro sfahovaka (ktoo re je naskrutkovane zvnutra) zaskrutkuieme pevne do zavitu kfuky. Miska rna favy zavit a ufahuje sa proti srneru hodinovych ruciciek. ktore rna vo vnutri suciastky loziska je z tvr. . Na oracoej strane.) Vyobrazeny sesthranny vytahovacmastroj Shima no je UIceny ~pecialne na vytahovanie loziskovych puzdier Shimano zo stredovych osiek. Prav6pevn6 mlska UVOf. Kluku.i volu.NENIE KEUKY SKRUI'KY krytu a vvberieme Po vybratf protiprasneho upevnovacie skrurky kl'Uk pomocou krliea alebo sfahovaka kluky.' PoIstn6 mOtlca STIAHNUTIE KtUKY STAHOVAKOM Vnutornou skrutkou v srahovaku kluku otacame proti smeru hodinovych ruciciek tak dlho.ze na nu budeme klepaf cez drevenu podlozku. pritiahneme viae skrutku. potreonu pre prf- 1 'r'It'f:"_--- Kuierove z60b/enle 5 NASTAVENIE Skontrolu_ieme. ze klukami silno zakyvame tam ROZOBRA TIE STREDOVEJ ZOSTA VY VYBRATIE PROTI· PRASNEHO KRYTU Aby sme mohli nastavit alebo vybraf stredove lozisktt a vycist(f ich. Opatrne uiahujeme vnutorrur 3 skrutku v smere hodinovych ruciciek. Akonahle kluka zacne povofovaf. Potom to6me klukami. Potom juntoctme asi 0 1/ 8 otacky spaf. Skontrolu_ieme. je potrebne cistit aspen raz rocne. ine nie. Pri beznom pcuzfvanf vydrzf asi tak dva roky. pokym ned time vilCAI dpor.63 Stredova zostava OSKA STREDOVEJ ZOSTAVY vo vnutri stredovej rury. Osku stredovej zostavy a 102. Pokial rna hladky povrch. Ci maju 10Zisk.dobre zatiahnute. ale nepotrebuje udrzbu a je jednorazova. (Klukove skrutky potrebuju Castej§iu kontrolu.i8ka. Ked' sa stredove zlozenie zadrhava alebo ide t'azko.utahovanf poistnej matiCe. odmontujeme kluku i s hviezdicou. m6zeme ho vylupnur.

55). Dvomi kl. musime najprv zlozif. Predny n6OO) Ro-zperko LoZiskovepuzdro I Loziskovepuzdro PtIrubb S otvolTni pre spiCe Zadnoosko . tzv. kuzela [konusu). porem dotiahneme poistrui maticu. Ak je to potrebne.I KONTROLA OTAcANIA Vyberieme koleso z vidlice. ak su Ioziska v poriadku. Zapuzdrene alsbo kazetove 10ziska 811 "beiiidrtbovou" odpovedou v otazke loztsk nabojov.Ak je topotrebne. KONTROLA VOLE Osko Zadne koleso je vo vidlici a matice na oske 'su pritiahnuts (dofahovanie matic alebo rychJoupinacov zlahka dorahuje i loziska). nastavovaracistit.65 Naboje nastavitelne na kuzefovezaoblenie osky (k6nusy).LOZ1SKA NA:BOJE . Loziska sa maju pravidelns kontrolovat. aby mali co najmensi odpor. ~i su kuzelea poistne malice na pravej strane dotiahnute. dokazuje to. ze lotishi 3t1 prilis utiahnu Ii a kuzela (konusy) porrebuju nastavenis. gul'6Ckoveho loziska a mazadla. umoznuju rozoberanie. Obzvlasf casto by sme mali Ioziska cistit' a premazavat po jazde v mokrvch a blatistych podmienkach.a ak je treba.64. Pri vyberanf spocitame loziskove gurtfcky_ Vsetky suciastky vycistnne. DEMONTAi NABO]A Povolime poistne matice.naskrutkovanu Podlozko volnobezku alebo kazetove SI1imlll1Q HyperGlide (pozri sir. nerovnomernos( ku. Potom vytiahnemepuzdro.(u'rni na kuzele vyskrutkujeme maticu a kuzef ria favej strane (nevysypte guI6i'ky z loziska!: Kuter pritiahnerne tesne k 10ZlS- 3 me akekolvek trenie alebo otacania. sn loziska uvolnene (rnajd velku volu). Ai. a vratime asi 0 1/8 otacky naspaf. odmastime a vysuslme. Ak cfti- o O' OSETRENIE A NASTAVENIE NABOJOV ANAT6MIA POistna matico 1 DEMONTAi VOt 0BEZNEHO KOLIESKA Ak chceme.nastavif kuzele 10zfsk vzadnorn naboji.. aj vyrnenit. chytfme ho do natiahnutvch ruk a zatocfme rum. je potrebne cele puzdroloziska vymerut. Su to nenastavitelnejednotkv zlozene z puzdra. Aby sme mohli v-y-brat rozperku na oske. Koncove matice no oske prffioiJnute v tuotcct: zbdniCiI vidlice ZAPUZDRENE LOZISK4. Tieto loziska su nesporne odolnejsie a mali by vydrzat asi dva roky. Ak pri zakyvanf pocujems cvakanie. LOZISKA BEZNVrn NABOJOV SU . vyskrutkujeme nastavovaciu skrurku. potorn dame nove rozperky a pritiahneme nastavovaciu skrutku. PO dotiahnutf kolesa na vidlici rychloupfnacom alebo rnaticou urobfme opa( kontrolu. Moderne zapuzdrene Ioziska by sa mali taktiez kontrolovaf. nastavovanie opakujemc. tak samozrejme i mazaf. zdamontujeme kuzele a vyberieme osku. Mali by sme to rob it' i vtedy. NASTA VENIE KUZELOV Pri bicykloch s volnymi nabojmi sa presveddme. Misky naplrume vazelinou Nastavovacikuier 2 Loziskove gurocky a guI6cky de nich zatlacnne. "vyldanie" a kuzele (k6nusy) potrebnju nastavij. pritiahnutie alebo povolenie. vyberierne pbdlczky. Pri zakladaru novych puzdier pouzijeme zavitovy tmel. Ked'sa objavt vOra alebo suloZiska vybehane.

Skontrolujeme remienky. uchopime jednou rukou pedala druhou kluku.si koniec nasadime naspaf protiprachovykryr. Kvalitne.akiJ Shin'!tlIlO.I KONTROLA PEDALOV Aby sme mohiiskontrolovaf pedalove Ioziska. prirodzene.topanka rna vyhl. Tah tohto rnechanizmu je mozne nastavit nastavovacou skrutkou umrestnenou na pedals vzadu alebo zospodu.Do misiek naiprv dame vazelinu a guJ'6cky do nej me. ine nie. "Ak pedal cvaka. aby saguf6cky usadiii. PEDALE Z LJDRZBA PEDALOV ANAT6MIA PfotiprachovY kryt sn VYEA VENELOZISKOM 1 DEMONT KRYTU A'1 PROTIPRAC.HOVEHO matici. Matku dotiahneme nastaveriie.y zavit no oskeped61a N Mfapny alebo bezklipsnovy pedal tvort spolu so zodpovedajucou uchytkou (dostickou) jedfC. Qskcso zdvifom Podloi'ko *' Nostoviterny kuZ. Vera Iudi si s tym nerobi starosti. Loziska motu vydrzatdva a viae rokov bez osetreniaale potom je treba specialnynastroj.e v tychto top. Ked' cyklista naSliapnedosticku na tretry do pedala.i potom ho pootocfme a. Potom potiahneme pedal dozadu a dopredu. DEMONTAZ PEDALOV Oba pedale vyrnontujeme z: kluk plochym kfueOln. OBOJSTRANNE PEDA. Pedale na pravej strane rnajn pravyzavit NAstAPNE PEDALE Ielo pedolo Gur6Cky loilsim ta.y vyklopml'c von it spocftame ich.bene uchytky (d~ticky). vydrzia dlhsie. takze cyklista moe i. Na- spat a.inkach Mechooizmus upihojUcidOstickv OSko.LE Obojstranne pedale (poMi obI'.skonrrolujeme 01/8 otMky. zapuzdrene IDzisko. ZatoCfJneped1!om. skontrolujeme. lebo nemaiu zavito[emozne ich oparme vylupnuf tenkym skrufkovacom.. '1-- Pevnv kulsr KO"MPONENTY Osky naslapnych pedatov majD.vreteno Puzdro ~k() ped% a vyskrutkuju sa proti smeru hodinovych r:uCiciek.LE ·67 PedaIe volnych guYOCiek alebo kompaktnym loziskom. Zodpovedajuca.. . Utiahueme kuzef 10Ziska it 2 Guf6Cky loilsko vtlactme naspat. namazeme zavit na oske.SPD su urcene ~pecial(le-pre j azd u v terene. chodif. jepravdepo- Z6vitnaoSi<s. Vyberieme osku a gurocky zo srrany Uuky vykloplme aspocftame. Duralove protiprathov~kry'lymaju zavit. W ~:.a klipsne. ntechanizmus [u autrrmaticky zaklapne. znamena to. prete. Nlektoxeprotiprachovekryty z plastickych hlnot n. Pri niektorych pedaloch je moille pouzif imbusovy Hue nasadeny naosku pedala prikruke: Nezabudajme. ~ IT .ich vyskrutkujeme hancuzskym kYUcom alebo. Pedale s nastavitelnyrni loziskami sa maju eistit a rnazat minimalneraz za pol roka. Akonahle zacrui ichstare pedale skripaf alebo trier. Vse:tky sliCiastky ocistfme.kuzel' prstarni z celej sily dotiahne- . Niektore zapuzdrene loziska mozeme nastavovaf. Potom nasunieme podlozku a naskrutkujeme poistnu rnaticu.klipsne.er ROZOBRATIE PEDALA Pedal na strane IdllkypodrLime krucom a vyskrutkujerne poistnu maticu a nastaviterny ku:ier lo. Proliprdcllovy kry1 I'rotiprachovy krvtrna ehranit pred vodou a pra- chom. ze pedal na lavej strane m<i ray)' zavit a vyskrutkuje sa vsmere hodinovych fuCi~iek. AI<:to [de tuho alebo sazadrhava. radsej ieh vymenia cele nez.. Ze sLfioZisk. vp'ravo).a naskrutkujeme pedal spa~do kl'uky. 6 nie su prasknute. Ak sa ci"tceme dostaf k poistnej g () Poistno matico musfrne tento kryt vybraf. tesu lozisk~ vorne: Potorn zatocfrne pedalom. aby ich opravovali. Pedal nasunieme spiif na oskua. znamena to. v druhom su zatlacene do tela pedala. Ak pocuieme alebo cltime cvaknutie. Akpouzivame . 6 sa neklzu.speeialnyrn nastrojom.iiska.'l1. V prvom prfpade su pridrziavane nastavitefnvm kuzelom.66.funkrny celok. LOZISKA PEDA.alebo behaf vclne dobne uvolnena rnatica na oske alebo Ioziskove puzdro. Zivotnostpedalov zavisi na ich kvalite adobe pouzfvania.. prflisutiahnute. Gul'6&.e je treba vyskrutkova{.

pokial'bicykeludrzuje v cistom stave.69 Bezna udrzba su STROJE. a pozname skutocny Rome cisliace vybovenle Prfstro)no rnczorte ozO. ales:tsjO:o takti~:Z.. tyrn skor si budeme vediet dat rady a pomocf si pri rieseru skutocnych problemov. ktorvch najlepsia funkcia je zaistena pri dokonalorn nastaveni a udrzbe. A tak&1:Y bicykel je vyhcdny i 2 ekonomickeho hladiska. ale n~.p.5i~sI4:t1:r.c~m". ktore dosiahn tI i k zle pristupnym sllCia:stkllill.f €0t deI. aby sme pochopili ako funguje.i~~ budebiqykel dlhiie ale. 1 mechanickv stay. ale ~ pl'Qtl hmlZ.sobnik prdfesionalneho vyhotovenio rrn:echanikoh~je 'tTe~ithf uspokojt1jtice. speciaJiz6Vantlt1fiem:u.od.GJ1'l "I'11\"z<tnin.MilJ. B.ifzy ~l maZernevzdy k :vyc:rsf~:li. ROvnicaje celkom jednoducha: eim viae budeme bievklu rozumiet..! ~:Zuje treru€. elm viac casu stravime s bicyklom.adu alebo lJ."nrunbude sluzif a nas.:aI~i!. V onkaj1(ie cistcnie je velrni dolezite. Latku pouzrvame na zotretie maziva a osuserue bicykla.ul1:litne sa ta:klieZ MvS:!:fv.BEZNA UDR:ltlA .kief H dlhyrni nasadarni.F0 . dml. . To maze pri svojom bicykli dosiahnut kazdy cyklista.ky pred ua~etiIDiin a (. Nahromadeny prach p6sobr ako bnisna pasta a' zva:cS:uje. V zasade je bezna udrzba preventivnym opatrenim.2\:.sbic.i. tyro le"psie I ~.opOb:ebovame jednotlivych casH bicykla.0m.y ~ a'le~Q.OC Stat saschCl.r:avjrl'elti.l1~ pro£esionab~\1l!'. Lepsie je predisf problemom tym.ttoGhu casu.piilda. ZvlMJ dobre suvyradene kefky na zuby. namazany a pravidelne kontrolovanv.ii.ni su.SRe. N~n19jme'Preh11laNe aU1b[cie.pnY"m B'ICYKLOV Delll/rAeI MEoitl:\N:II< MAil:ANIE Pri p. ze si bieykel podrobnc preskusame BIcYKLE CISTENIE Na Gistenie bicyk:l<t:pouZivame sadu.h.Qasl.f qj.

musfme vsak dat v niektorvch pnpadoch pozor na lak. specialny cistiaci pripravok na retaz. Zacfname umyvarum ramu a polom prejderne na zlozitejsie casti bieyk!a. Retaz navlecieme medzi kefy vo vanicke a pomaly oracame klukami. p retoze ti na to eitli ve.Aby sme odstranili vsetku mastrni. ak poutijeme rozpus(~dlo amazadlo odtoho isteho vyrobcu. Ul\-1YVANIE VODY Pln)DOM v DET AILNE CISTENIE Nesmieme zabudnuf starostlivo ocistir rafy a pneumatiky (vravo).70· BEZNA UDRZBA CISTENIE ·71 Cistenie STAROSTLIVost OBICYKELBa nas stane ovela prfjemnejsou a rapre dostnejsou pracou. Pckial'je nas bicykel silno. Ovela jednoduchsie potom budeme schopnf riesit' mechanicke problemy. je dobre kupif napr. akoju umyjeme normalnou kefou. ktore by mohli zn. m6zeme ju vysusif 'v rure na pecenie. pokrytybahnom. je dobre potit. SPECIALNE VYBAVENIE NA CISTENIE BICYKLA Aby sme mohli vycrsti:i vsetky zlozite casti nasho bicykla. Pokial' nas bicykel nepotrebuje uplne umyvanie utrieme ho vlhkym kusom Iatky. To znamena. aby sme predisli korozii. Spina. Najlepsie je vypracovat si vlastny metodickv postup k celkovemu umyvaniu.iii( ui'umoslbrzdenia. obzvlast bahno a prach. Po umyti pomocou droterre] kefy odstranime vsetkozbytocns mazadlo. .necisro+u. ze ju rozpojime a ponornne do rozpustadla. ze sa k suciastkam svojho bicykla lahsie dostaneme a lepsie sa nam s rum bude pracovaf. obsahuje jemne Ciastacky.ir najprv vodu s odmastovactm prostriedkom. Preto pravidelne Cistenie bicykla po jazde napomaha tomu. KEFA NA VOtNOBEZKU Vycistenie volnobezky nie je rahke. aby sme sa dostall do dutfn okolo prsvodoveim mechanizmu (hore) ana 'vile!ky ostatne miesta.th =otaoo). Kefu pouzfvame tiet nato. starostlivo ho umyjeme vysok6tlakovou striekacou hadicou. blata a lravy medzi ozubenymi kolieskami pouzijeme ilpecialny tuhy plastikovy hrebei't (hare). Aby sme sa dostali k zmesi necistot z mazacieho tuku. s UMYVANIE SAPONATOM . ktore su vysoko agresivne. Najlepst vvslsdok dosiahneme. co je vacs. aby boli suciastkv v dobrom stave a dlhsie vydrzali.odstranili vsetky necistoty. aby sme odstranili nahromadene mazadlo pred tyro. Po umyti bicykel vzdy osusfrne a namazeme. aby sme. Tlak vcdy z hadice odnesie vserku spinu. Vodu nestriekame priamo do loztsk. aby sme si ruky vzdy udrzali ciste. spongiu a kefu. Vsetky casti potom oplachneme vodou. ak sme bicykel najprv dokladne vycistili. Samozrejrne m6teme vycistif spinavu retaz i tak. kde sa hromadi necistota. Kuchynsk6 keto sdlh0n \ / n6sadcom V ANICKA UCinnym NA RET AZE sp6sobolli na vycistenie r~t'a'zeje pouzitie vanicky s kefkou (Park QW11'1 Ba.inou pripad horskeho bicykla. Predtym ako budeme retaz rnazat.

Finish Line.improvizacia . LOZISKA Lozlska (hlavove. tAl-IKE MAZADLA Na namazanie refaze. Vsetko nadbytocn4mazadlo zotriems z vonkajsfch ploch cIiinkov tak. Guf6i'ky lozisk vzdy zatlacfrne do mazadla. pouifvame Iahke alebo stredne tuhe mazadla. Vzdy. preroze to sposobuje koroziu a zniienie vykonnosti. Superspray a Pedros Synlube). nikdy. [e d61ezite zmuedzif vnikaniu necist6t do puzdra. zotrieme prebytocny tuk a starostlivo utrieme svoj bicykel. v stredovej zostave a nabojoch) mazeme potom.72. Pre tuto pracu je najlepsiepouzif specialnemazacie pristroje (vpravo). MAZANTE SEDADLA SedadIo vyberieme (vfavo)a mazadlo vofne nanesieme rra vnutornu cast' rury predtyrn. Pokial' nas bicykel nema lankove vedel/ie so strbinou. Mazadlo vzdy pouzfvame setrne a presne iba tam. Najrychiejslm a najkvalitneisfrn sposoborn aplikacie Iahkeho rnazadla je forma aerosoloveho postreku. Striekacku naplnfme mazadlom. mazeme vnutro lankovodu. ktore vytlacame piestom. namazeme ich a namontujeme naspat. ktora umozru. mazanv olejom. aby lanko v klzalo do lankovodu. vvcistili v rozpustadle a'odstranili vsetky stopy stareho mazadla.zbavif ucinnosti. Pri mazani refaze narnaieme za chodu aj koiieska volnobezky. Yerke mnozstvo mazadla alebo vazelfnv prikryje necistotu a zvysuje opotrebovanie suciastok. STREDNE TU}IE MAZADLA Stredne tube mazadla potlzivame ria puzdra (pozri Slolln(cek). Bicykel. kolfky otccnych capov vprehadzovaci (vravo). ktore byvaju obycajne zhotovene z bronzu. kdejepotrebne. . T11topracu robfrne aspon raz za wk. ktore zvysuju jej ueinnosr. ako stlpik sedadla zasurueme do sedadlovej rury. volnobeznych koliesok. pouzfvamenadobkn so spongrou a vsetko nadbytocne mazivo zotrierne.plastikova injekcna striekacka. MAZACI PRlSTROJ DIY Lacnou a takisto ucinnou altemanvou pre specialne mazanie je tate . ale coskoro zacne absorbovaf necistory a naviac sa Iahko zmyje vodou. aby boli suche.ich nemiesarne. Aby srne nekvapkali mazivo priamodo ~uciastky. MAZANfE LANKA Ohern laniek potiahnutych teflonovou vrstvou. Pri striekani refaze (vpmvo). _ sedadla je obvykle z hlinfku a sedadlova rura spravidla Z ocele). uvofnime 1a1""I1(0 a lankovody z uchytiek. Treba vsak postupne prehadzovar retaz na kazde koliesko. co sme vsetky sudastky rozmontovali. Mazanie sedadla je dolezite. vyzaduje stale cistenie a opatovne mazanie. Ovela lepsou volbou su specialne cyklisticke mazadla sosyntetickymi zlozkami. Vazelfna sa vyraba bud' na zaklademineralnvrh olejov alebo syntetickych mazadiel zmiesanych s tuzidlom a dalsfmi komponentmi. vodiace kolieska a vsetky dCliaky napmactch prvkov. Rovnako postupujeme pri predstavci riadidiel skor nez ho dame opaf do hlavovej fury. 1e1-'0 tu sa sty-kajd dva roznorode materialy (stlpik. su to napr. Nech pouzfvame akekolvek mazadla. zavitov pri nastavovanikomponentov. ktore v znacnej miere zvysuju trvanlivosf a odolnosf proti vode (ako napr. ked mazanie skoncnne. pretoze nekompatibilne zlozky ich mdzu. BEZNA UDRZBA MAZANIE ·73 Mazanie TRADICNE MAZADLO (mineralny olej) posobf dobre pri prvom pouzitt. otacame klukami dozadu a sprej namierime na pohybujiicu sa ret'az.

.-. ale budeme za ne vefrni v(faCnf. je moine pT~ he to uceIy vvbavif." A TAZKO". i ked'sa pnlis nevzdalujeme od civilizacie.).ibatolko. Presvedcfme sa.L. ohern. ale viicsinu bicyklov. pevne an~prep:ust'aju vodu: presvedcfme sa. . Pre cvkloturistiku je mozne kupif si specialny bicykel. je vyborne pri pretekoch a pri nepriaznivom pocasf. Ci marne oblecenie zodpovedajllce dlzke cesty a predpokladanemu pocasiu. J. K~ikafras. CE5TOVNE PRIStuSENSTVO • RaSa na pitie: voztme. ZOOny blatnik a noslc vokov Bombicka s CO2 a tryskou Zodn6taska .74· BEZNA UDRZBA PRfpRAVA NA CESTU . pri dlhsfch cestach v horuca ve musfme dar pazar na dehydrataciu organizmu. OO~ 00 R6my spolovocr materl61 CESTOVNA VYBAVA Cestovnti vybavu vozime vtdy so sebou.vhodn~ pre cykloturistiku. . Pre turistickn [azdu rrumo cesty i po cestach horse] kvality 5U neprekonateln:ehorsks bicykle. Geometna ramu je starostlivo vypocttana tak. Ak ideme na Zlnkoxidov6 dlhsiu cestu je dobre dalsie specialnoplosf Obv6zy ne vybavenie. VSETKO POTREBNE SO SEBOU . Pumpo 0000 CYKLOTURISTIKA. BOMBICKA Supravono opravuduSa . Odporucame niekolko vrstiev oblecenia Zafv6racle spendflky a prilbu na hlavu. ked' pojdeme dlhsie ako jeden den v neutfchajucom dazdi. Na vsetky eventuality budeme pripraveru. BombiCky nie s). Poranenie sa musf vzdy okarnzite osetrit. .75 Priprava na cestu AJ KED SME REUTfVNE PRIPRAVENI a neg bicykel je v najlepsom stave.e"61'Y ~~~troJ votove tomp6ny Antisepticky Moly (froncUzsky) kfuc CE5TOVN A LEKARNICKA Lekamicku vozIme vzdy so sebou. aby sa vmestila do taSticky alebo do plecniaka. krem Mont62ne poky no pl6Ste 5 COl Tf ktori prepadli " vyssej" cyklistike.komlortmi jazdu.a napltle Turlsticky bicykel pre jozdu fzv .__ K'ioliln6 pri/boje potrebn6 pre okUko(vekjozdu Standordne tafiky zovesene nOlodnom nosici Predny notlc }9 umlestneny iok: oby vaky moll fazlsko v osi a koleso bolo/epsie ov/6dotefne ~ ~. v 0.. mozu nastaf problemy. Ci molnosic dostatocrui vzdialenosf od kolesa. • Blatnfky: mozu sa zdaf nernoderne. TZV.• no faZko" Izolqcna p6ska Predny blatnik a nosle taSlek ~J. m6tu na miesto pumpy pouzit bombicku s CO2. aby umoznila prepravu (azkych batohov vpredu i vzadu na velke vzdialenosti . niektorych cestnych.. kolko nase tela vyzaduje. zesa daju Iahko skladaf z nosica . Zobrazeny F. ked' si vezmeme zakladnu mechanicku vybavu a lekarnicku pre poskytnutie prvej pomoci.. ktoryje zosta--:eny pre . maf Predn6 taSka premoceny chrbat i zadok je velrni neprijemne.. T. Suprava naradia rna by{ vzdy mala a lahka. • Nosice tasiek: pri vybere sledujeme.. • Kvalitne tasky: investujme do nakupu vakov ktore su kvalitne. W ~wans(W turisticky bicykel je moderny horsky bicvkel. Plnenie prebieha ryehlo (asi 2 sekundy).

SrfCE . pevne utia1U1u~e. • SEDLOVKA A SEDADtO reVlle dotiahneme zamok sedadlai sedlovu skrutku. bezel a pa- • RAn 'Skorrtrolujeme.kont:rolujeme. ale skru tka Janko neposkodzovala. ze sa pokusime pohybaf sedadlom. "by zostali pri jazde na mieste.76. hod v skutocnosti je stale votna: skontrolujeme ju. ci sa pohybuju ztahka a nepreklzavaju v miestach uchytenia. . Tato casto vvzera ako unahnuta. Ocer~ve ~k~utky ~otiaIUleme'pevne. pokial objavfme problem. Ak je to potrebne. ci su vsetky lankovody neporusene. Pri zadnom kolese maju bye spice bliiSie u prehadzovaca a menej utiahnute nez na strane protilahlej. .KtUl<OVE .jazdnevlastnosti najlepsie. Ak je nas bicykel v poriadku. Kotviace skrutky dotiahneme do tej mieI)'. kde je prfcina problemu.ZADNYPREHADZOVAC Pevne utiahneme u peviiovaciu skrutku prehadzovaca.SKRUTKAPREDSTAVCA Skrutka musi by( dostatocne utiahnuta. Ak sa paka zda byf volna (prflis tuha). Potorn ich vyskrutkujeme. pevne utiahneme. ocelovom rae me znakom strukturalneho narusenia. Viae nez 3 nun bocneho alebo vertikalneho pohybu znaci velku nerovnost. ~isa.SKRUTKY BRZDOvYCHKtAnKOV Upsvnovacie skrutky pevnezatiahnem:. Podla potreby ho nastavtme. BEZNA UDRZBA I<ONTROLA FREDOLHSQU JAZDOU .PREDNY PR'EHADZOV AC Aby sme skonrrolovali funkclu a umiestncnie pacok pre- • RETAZ A PREVODY btacame ktukami dozadu a sledujeme.tlaku 34. abv sme skontrolovali sulad zvoleneho prevcidu a nastavenia packy. Potom skontrolujeme. skontrolujeme miesto. ktofe pevne dotiahnerne. '--=::::::::::"--':. lanka nie su poskrucanc alebo rozstrapkane. Ci dreSty spfc nie ohnute alebo prasknute a presvedcfrne sao ich rovnomernej napnutosti. mali by sme pocut rovnomerny zvuk S rychlym cvakanim.. Ci s:Uniektore zu by poskodene. ako improvizovaf na ceste. celu ret":" namazeme. ale aby s~ l. -LANKA. Po ziskanf skusenosti spozname sk6r. SKRUTKY Vyskusame. Vyskusame Ianko a preradujerne prevody tak. c) 511 rMy ciste a bez stop po narazoch. " Vysk-(j~ame s akoupresnostou dosadaju klatiky na rafik. PRED KAWOU JAZDOU • LOZ1SKA. tak. "ysku~ame' tak. 1'1rue 56 boky plas(a prerezane alebo rue Set v nich zadrete kamienkv alebo sklo. . 5Ll Vyskll~am.rychlo olacat kiukami pri vsetkych prevodoch. podrziine predne koleso a kolenami zakrutime riadidlami Tak isto dotiahneme skrutky u pevno- TLAK V PNEUMATIKAcH Pneumatikynalmstilne na spravny tlak. aby drzala prija. . i'i na nich nie su stopy po narazoch a odreniny. nastavime skrutku chodu paky. Zuby koliesok nesmia by!' zlornene aleboohnute.e by( na. I'rehliadneme loziska nabojov kolies a dotiahneme koncove rnatice na oskach alebo r)'chloupinacie pakyo Skontrolujeme hlavove loziska a v pripade potreby ich dotiahneme.BRZDOVE PAKY A lCH UPEVNENIE Upinacie skrutky objfrnok.PNEUM<\TIKY Skontrolujeme tlak v dusiach i ojazdenosf dezenu plasra. rovnako ako loziskav pedaloch. aku volu. Pochopitelne Dude to dlhsie trvat. Vyskusame vidlice. V pripade potreby ho nastavfme a zaisttme nastavovactmi skrutkami. :-.na spojoch hlimkovych alebo kompozirnych ramoch m6ie by( sposobeny porusenfrn lepidla. .tme.Tlak live deny na boku pneumatiky [e iba orisntacnym udajom: pneumatika nahustena na dvoinasoboktohto tlaku drzi stale na rafe. bu deme skoro hotovi. merume pri otai'anikfUk prevody a doladime nastavovaciu skrutku lanka prehadzovaca.zde. V tesnej blfzkosti rafu pridrzfrne nejaky predrnet a zatoom€ kolesom. Ak nie 56 pneumatiky dostatocne nahustene. VlDLlCE Skontrolujeme vyrovnanie ramu E vsetkych jeho rur. maju vyssi od pOl' a zaroven sazvysuje aj nebezpccie poranenia.'ohli pri naraz:. aby lanko dobra drzalo. L -' . mit stredove lozisko alebo Ci nema hlh(1 valivosf. dame opaf duralove a S citom dotiahnerne. . • VOtNOBEZKA Ked' nie je volnobezka v zabere.objtmok-pak cok prehadzovacov. . kedy so.5kl'a az 69 kPa vysk(lS. kde sa spodna rarnova rura spaja 5 ceh10lL Popraskana farba roM. Odfnrbenv kruzok. Optimalny tlak sa vpneumatikach meni podla hmotnosti a podmienok: pri.ei su rovne. Musia byf dostatocne zanahnute. Skontrolujerne opotrebcvanie prevodnfkov. Duralove skrutky najprv nahradtme ocelovymi.RAMA vacich. Ci niektory Ciantik refaze nie jestuhnuty.77 Kontrola pred dlhsou ·azdou na dlhsiu vzdialenosf je vefmi dolezita podrobna a systernaticka kontrola celeho bicykla. Je vsak lepsie vyriesit ho ihnecf. Pevne utiahnerne upsviiovacie skrutky ria pravodrukcch. Aby sme ju vyskusali.ze budeme. Skontrolujame.e. ale aby sa pohla pri pade. hadzovaea.

ne<'.. HLAVovA 2:0STAVA BRZDY • Skontrolujeme opotrebenie brzdovych klankov.. pretoze potom sa nam budu ostatne prace Iahsie robif . ped. • Skontrolujernea vycisume. • Namazeme skrutky brzdovych capo\' a podla potreby kh dotiahnerne. Ci su vsetky skru tky a rna lice utiahnure obzvJa~t' tam. VilEOBECNE RETAZ • Skontroiujeme.l." . • Skon trol ujeme. • Skontrolujeme upevn0vacie skrutky brzdovychcelustr. utiabneme ich V ktuke.SkGntroiujeme.nastavenie.presne sa clotykajd kMtiky s rMom a ti sti spravne natocene. .. '. . .A UDRZBA ME SACN A :OD RZ BA • 79 Mesacna udrzba lv1EsACNA UbR2:BA l'ozOSTA VA Z jednod PREVQDOV"iSYSTlTh-f uchych kontrol opotre bovania. ~ .)e votne. podta potreby ichpritiphneme alebo povolime. .eme v)7pfnaciu silu niisJ'apn)'c hpedalov. . s6 lanka na pnute a Ci plioit Iadaru pr(slusnych prvkov nepreklza"aju (brzdy a'preYody).isln\ s n'adst:Witernymimiskami '1\ kuz"fmi (k6nusmiJ. Prezrierne. • Prevodruk y vy6stime.laniek. PREBllDZOVACE oporrebovani e.78· BEZN. Ak miime lM.poskodena. -ce Cy~ ~.. z Iahkeho mazaniaa nastavovania. • Ak s1. Vsetky potre lonerna rice.Skontrolujeme sulad mdexov ukazovatela na odadatej packe 'iL ozubencllo\<olieska a podla polwby nastavime napllulie lanka' nastavovacou skrutkou alebo.itene: Podla po lreby ich vymerume. t • Duse.a I'LAsTE A DUSE PIID. • Skontroluj "me. rychlouplna& na oskach lllilioja-pritiah!"leme. . ci nie suposkodene lankovody. • Skonll'<llUj.nok nie je stuhnuty. .e a vysldiSanlev~etky lanka.. • Namazemevolnobezkua ozubene kolieskaa skontrolujeme ich • Skontrolujeme. I'i nie suposkodene kLipsne a praskuute remienky.isoty"z dezenu odstrarume. podla potre by povolfme alebo u tiahneme.• Skontrolujeme.kotvtacou skrutkou lanka.. bicykla mozu preriahnu tim .wvacaa vlletky ~to~ne-capy" puzdra namazeme. Zacneme tym. nastrojorn a s dio[fi. . • Podla polreby. NAso]s • Skontrelujeme.dezena. • SkontrCiiujeme.tuhosf.Skontroiujeme. najprv jm)(istime_ 1 I' • Prezrierne. • VY¢. • Skontrolujeme. LANlcA 00 • Vyskusame. akbola znecisrena. - '" .LE • Skontroiujemespravny tlak v pneurnarikach.prezrieme [eho opotrebenie. • Skqntl"(lIujeme-gebmetriu ramu asrav jeho rurok. Viae ako 3 rnm boenealehovertikillne vychylkyvyiad"j([ certtrovanie • Vyi'islirrie riify.p . -p: nie st1 na kolieskach volnobezky oporrebovane aleqo. ktore boli casto optavovane alebosu riedke. Skrutky dotahujeme sa vhodnym ... Vsetko vybavenie na cistenie a mazanie marne vzdy po ruke. skontrolujeme... . 6 tela pedalov nie su prasknute. kde-sme nepouzili zavitovy tmel. " .nanesieme voskalebo mazadla. duralovesucasti po!ikoair. STREDOVA ZOSTAVA KOLEsA: . 1'. • Skontrolujeme upevDovacle skrutkyklatikov. i'i nie su poskodenepcmarazoch aleboei rue soupretlacene. ~i zostava hlavy nerna prili!frt6 vorualebo ruliost.akuzeYmi (k6nusy). • HhlVOVUzostavu namazeme.akosilutiaimuMkJuky na oske stredovej zostavy. d su rafy-rovne a-spice roVnomemenapnute.~.istlnievodftka prehad.eme. ako. • Vyi'istlrn. • Skontwiuj. ze bicykel d6kladne ocistime. .zlomenezuby.Podla potreby ich vymerume. . .Skontrolujerne loziska pedalov a podfa potreby nastavfrne. ti lofbkii predneho a zadrullio ruiboja nemij6 p. brzd a kotviacich skrutiek. i'i retaz nieje nadmerne opotrebena alebo . i..Sko!ltrDiujeme. • V~etk)' kanuenky '<1.a skontrolujeme. • Kon~ov''_'''[lalice. ti srirovne a nemaj u_ opo trebene'alebo zl 0 mene zllby._Namazeme zodpovedaiticirn mazadlom. .i niektory jej ci>l.. Odstranime z mel"! kaZdy zadrety karnienok.. vymenfme.. ti mesu rozstrapkane alebo pokro. tinje su prasknure Podla porreby ich vymenime. . podIa potreby ich pritiahneme alebo povolfme. • Skontrohijeme priecny pohyb predneho a zadneho preba:dwitaca "podra'pbtreby ichl1astavime.rlliS ve)'k(ivolu ale be ruhosf Akmame lo~i_sldi nadstavitelnymi s miskami. • Vktkispic" yYskMame. ci zostava stredu nerna pnlis verki:i volu alebo.

(Iankcvody nero· fiahnute teA on om narnazeme).sp'i~ maji\ rovnomerne pnu Lie. Niektore suciastky.ko1ieska-" refaz. Rozoberieme vsetky suciastky.lOoShipe.1<01 ieska. Ci saklatiky dOlfkaju rafikov a i'i $\. Potom retaz vystlslme a namazerne v. potom vsetko namazeme a starostli vo skompletizujerrie. • bemontujeme sedadlo.Predne a zadne brzdy rozmoruujeme it "yciSthxV'. y a prevodruky. . HRZDY • Namap. Podla • Utiahneme koncove nabojov kolies.Skontrolujeme. aby sa lanka neposkodzovali a jemne nastavlme lanka pomocou SrrtEDOllAZ05TA VA • S tredovuzos tavu row berieme. VyCi5 time. • Skonh'olujeme spravny tlak v pneumatikach.JOVY SYSnlM • Skontrol ujeme ozubene . Vymerume. ako stredova zostavaa Ioziska nabojov.(S8..ne a navleciemeich do Iankovod t..as. i oporrebovane zapuzdrene loziska (ak maju.stredoee] oske. rozpletene alebo pokriirene Janka.DI.ktore.¢ Iankovody.r a skontrolujeme. . ktore bolrcasto cpravovane alebo siiriedke.d overfrne Jeh~'nasta v. vymerume. nastavfme priecnjl"pohyb.ZObel ieme hornu a d"lntfila. spravne l. Viae ako3 nun !:>ocru. • Brzdy zlo~fme nasp".volnobezk .dezenu odstranima.hodnyli1 mazadlom.AYOVA ZOS'TA. jeden mesiac oprava pedalov. f0 ~as ri.edneho . {li-rrie sil ROKA opotrebovane. vycistime ich.opotrebovany vod iaci a narmad ko tu~ik. ako s)i utlahnute kluky.atocene: HI. Porum vyskusarne chod. • Skontrolujeme. Pnpadne pouzijeme vanickus kefkami. vsetk y potreby vymenime a namazeme guratkovEHo!iisJd.emebtzdo"e~apy. Utiahnerne kotviace skrutky Ianiek lak.nutne. klipsne alebopretrhnute REtAZ . '.Ci droty splc nie 8U ohnute potreby tch vymemme. kaZdy.a. presne • RO.alebo. alebo prasknute. JEDENKRAT DO PREVOI.tzn. Vymentrne. prtpadrteejopotrebovane zapuzdrene loziska... ~' • Sl<.na. .d~. Vymenlme .i centrovanie. • Zmontujemevsetky st'iel. I' LANKA • Nahradtms poSko. vytlstlme vsetky ichcas'\i.Qntn.su nadmemeopotrebovane alebo poskodene vymenfrne.Retaz..ilujeme. NABOr~ KOU!JS • Rozlofirne loZiskii. .p. aIBP" vertikalne vychylky vyzadujo.podfa. zdemontcjemeju a namazeme.pnlis vefkti-v6I'u).'emit~e_. • Lanka p.hlavovej zostavy a vse tky casri vyi'is time . d~lgie su:l'iastl<y (Okr.Vacsina tychto ukonov sa vsak mozeurobits pornocou jednoducheho naradia. ci nie su rurky ohnute _ alebo inaksie vrozpustudle. skentrolujernespravnestfunkcie a podfapotreby nastavime. prlpadne remlenky. VSefky cash vyC:istitne anamazerne.tky. KOLEsA / • Vycisnme rilfy. podla Vymenime nastavovacjch sknttiek. PLASTE A D"USE • Vs"tl<y kamienky a n""isl6ty z.' ".stfpik sedadla a skrutku predstavca. pro blemov. zlozfme azbavtme ju lWGSlot a mazadla • Skontrolujeme gecmetriu po~kodene: ramu. • Retaz rozpojime.potreby vymenfme a namazeme. • PIMte. nanrazeme.ntrova t.funguje: bez o:Jei. Ak zadrha va: PREHADWVACE • .pi:esnu polohu jlfelmdzov'lcov riav~etkyQh prevodech. krora j" nadmeme opoll'"bovana. Skontrolujeme. i'i votno bezka.sklljetr)e rtlm a. nechame kolesa odbome vycentrovat.me.VA . maticealebo rychleupinace na vsetkychoskach ' • Sko"trOluj~.natiahnuta. vcifnobelliove. ti retaz nema stuhnute clanky. ktore je dostaf iba v specializovanych predajniach.enie .80 • B EZN A (LORZ SA ROCNA ODRZBA ·81 Rocna udrzba by sme mali nas bicykel uplne rozobrat." pedalove lo2iskll.Rozoberieme I II tel~ avodltka prednaho j' zadneho prehadzovaca. • Zlozimes(rCiastl<y podla navodu. dalsfmesiac prehadzovacov atd. vyzaduju specialne naradie. Rocnu udrzbu je dobre napriklad rozdelif do jednotlivych mesiacov . Ak je ich pctrebne'vymenitrpotom vyinerume naraz v~etky prevodruky. alebo venceky Ioziska. • Ak je to. vymerurne.s( loziska .Janka. • Navo. vymerume poskodene alebo opotrebovane.a namazeme gu:fUky. vycistfme vsetky casti..Rozoberierne • Vymerume ich vymemme a namazeme. poskodene 3. !i:l'"ty je narazeny alebo hie je a zadneho naboja. • Podlapotreby vyrnenlme brzdova klMiky. d'alMmesiac btzd.enll'Mu kOliesj: .Ci ~u rqvne·nify a. PWJi:E • Vymenfme praskn u fe tela pedalov . -rd J"!<iS1apnych ruechanizmus \rSEOBEtNE ped<iloih vy'asHme a namazeme upina. vymennne moine h 0 liyc..

BEiNA UDRZBA NUDZOVE OPRA VY N A CESTE . aka si pomocf pri nepredvidanej udalosti je nekonecny. Zoznam dobrych napadov. :._SNE ZAPLATY Moderne rlMt'" maju tenke sjeny. tenkymi prnZriymi prutikrrii.Aby k tomu nedoslo.Aha vam zni~l pedal. ale vadinou zistime. ako. ale pomoze nam to aspoft trochu. . Vyzaduje iba trochu predstavivo. namotaroe okolo ssdadlakoselu. • LOZISKA HLAVY I'd jazde. do pneurfiatiky. To lE TEN . ale oska \7y drzi't mOZ:eliie ho nastavi i Ked'stratlme spojku retaze. je to situacia velrni neprjjemna.si. navlecieme kus vhodnej rtirky nazvysny pallyr a pripevnfrne paskriu. • PNEUMA TlKY Ak sme si zabudli supravu na lepenie alebo zaplata nedrzi. ktore rname po ruke ..PRETRHUTA REtAZ •. .KU okolo lankovodu tak. abydrzal v uchyteni. Potomvloznnespaf dusu a nah usnme] u.myslfme a pomerne jednoduche.. ktoreho sakatdy cyklista obava. vyl:ierlumc i sedadloa ideme v stoji. narnotame eliisticku alebo izolac1111paS..alebo sveter a priviazerne knskorn !lmCii:ky.NAImADA DUSE KaZcly cyklista by mal matpumpu.\ ~l'dadLa nii' nezostalo alebo nl"I~ moine ho opravir. prestrtfme drotom alebo kusom dreva.i kuskom pevnej SHUrY_ • PORUI'REHADZOVACA Pri poskodeni rnA prehadzovaca dame re taz na prostredne koliesko a pTehadzovac zviazeme snurkou tak. pornocou ktorejupevrume su'.Rovnako mo>:eme pouzif pasku na stiahnutie. v Ak je pcskodene-uchytenie a vedenie Janka vovladacej packea lankcvcd vyskakuje. aby napfnaci kat-lie ria vvstretom ramene napmal refaz . odstranime lanka ill cely mechanizmus arucne . 11~ m zo sedadla zos tanu iba ~. . Sme naceste a zrazu sa bez akehokolvek varovania pokazt dolezita suciastka. Asi po pol hcdine budems musief opravu opakovat. alebo tie ~asti lanka. mozeme ide nahradit. . V n~jhor§om prfpadeplasr vypchame travou. • BRZDOV A pACKA Ked' sanarrrzlomi brzdova paCk a..riesenie mdze by! blizsie. 1 .. • PRETRHNUTE SPOJOV AClE LANKO BRZDY Ked"sa nam rozpl elie alebo pretr hne spojovacieIankobrzdy. I I • ]'REDNY PREHADZOV At Ked' sa rozlomi.ink!ivetiticku alebo dr6t a previazerne paskou alebo pruzkom oska zlonu.v d'alSej"jazde... m6ieme menst defekropravit nasledovne: dusu opatrne vyberieme z: ploiSia. Skusime by! trochu vynaliezavf . Cez vii(~iu dieru v plasti sa mM:e vytlacifna povrch i nafukana dusa. rreba diem podloztf nejak}'mtenkym materialom: kuskorn kartonu.VY Aky ~a1'Unerii~ . • DO~A.l'llASRNUTE SEDADLO III.. ze ju nername prave vtedy ked' ju naiviac potrebujeme.alebo i. .casfhlavovej zostavy.om otame ich lntleou a previazeme.• 8J Nudzove opravy na ceste MOMENT.sti: vacsina zavad sa da opravif improvizaciou s vecami. Ak nam ~. starou dusou aleboi obalomod zuvacky..a poskodene mies to omotame knskomizolacnej pasky. bahnitymterenom alebo vodnym tokom chrarume 10iisM tyro. Ak sa otvorom d. • ZAPLATANY 'PEDAL . lfstfrn. ktorenie sn kryte v lankovode.82.I '" l -~ • POSKODENIE SEDADLA Ak narn na ceste dosluzila vypchavka sedadla. na viazeme kus dreva na klinec. Ak sme na horskom bicykli d'aleko od civilizacie. nasadime retaz na prostredny prevodnfk.iaslku. Dusupotom vlozfme spar.---. latky.. te navlecieme knsok duse cez hornu a dohur.starymi novinami.

inej suciastky. k opore nosira alebo zastrcene do sta hovactch pasok. Drevena UpBVhovacia skrulka kluky musl by! zhotovena 0 trochu viii:ilia. Pouiijeme na to kusok tvrdeho dreva. Z dreva !}l6teme vyre. Drot zasunierne do prazdneho otvoru a potom clankyretaze provizorne spojif kuskom ho. ze konce naviazeme na nejaky predmet. 6alej potom pokracujerne pomaly a opatrveJ'mi pomaly.. ze lanka priviazeme na Kosik 'frase na rame alebo na iny vhodny predmet.dlhsiu casc pouzfvame ako nasadu kfL\~~. QrM VA LANIEK Roztrhnutc lanka rn6ieme ruidzovo spojif tak.84 • BEZNA UDRZBA NUOZDVE OF'HAVYNA CESTE . Takll nahrada skrutky drif lepsie. zlozfrne pneumatiku a spice nastaviskrutkovacom. ak chceme zatahovat.7-<1f nahrad II za skrutky'alebo iue sMiilstky. lebo imic by mohol drdt uviaznuf v priestore medzi kolieskarni. tak. Napr.came v srnere hodinovych 1"ln>iiCiek. mozsme skusif iny postup. Ak lanka nemozerne priv lazar.zavadu napravtme tak. Hlsok pevnej han dry alebo podrazky.odstrihnerne tak.85 IMPROVIZACNY KEOC Aby sme nudzovo nahradili kf0<::. Kratsiu cast dosticky oprieme 0 maticu a druhu .kusoksnurky alebodrotu kplochej do§bcke. ktore rna od . Koleso oprieme.v okolf najdeme. Pasky mozeme vozi t na r6znych castiarh bicykla .o strom.nam spadne reraza srratime nit. 5u vefmi pevne a uzitocne. Drevena skrutka ma samozrejme nizsiu pevnost. blvor ncrupevnenlekmko DR6T AKO NIT RETAZE Ked. Sruirku ovinierne okolomatice alebo. preroze Sa pretrhlo prlliil bhzko ov ladace] paky. me tie: . Ze ho vyrovnarneaspon tak. zekoleso vyberieme a uchoplrne do ruk tak. a obrarene. Ak nell1~me Cfm centrovat. ale mala by ntis do_viezfai domov. OSMl(~KA Po kohzii alebo naraze m6ie bid:l cyklista skoncifs deformovanym kolesom. ktore.obycajne Ii rvare Z€mia- koveho lupienka.Ictorou chceme pootoci(. Centrovacim krucom utiahnerne volne spice. susednych l:l(ljva~M odstup.ota. na tyCkll. staruplechovleu. aby vnutorny zavit stredovejosky mohol v drew vyre~af zavit ria zaskrutkovanie. zeponed. alebo sa strati upevnovacia shu tka. ak chceme povolovat. aby presielmedzi vidlicou abrzdami. prtpevnene k sedadlu. Turo. 1<tory je pmzny a moze drzaf nastavenu polohu. slip alebo inu pevnu oporu. (Pouzitefnyje drot z ramienka vesiaka na ~aty_) Retazpresunieme na koliesko. Spodok pridrztmena zemi nohou.aby sa koleso co najviac vyrovnalo.~-cm Konce drotu potom zahnenrepozdlz refaze dozadu voci pohybu retaze a pritiahneme ich paskou..napr.ai:ne presah na kazdej strane asi 2. ked'praskne objfmka. bez ktorehb by S\I Ziad_riycyklista nemal vybrat na cestu do terenu. napr. Na raf zatladme talc silno. mozerne drotu. PLASTICKE sf AHOV ACIE PASKY Vzdyje dobre so sebou vozif niekolko obzvlasf ku pevneniu niektorych cash k r<imu v prfpade. aby najviac zahnutecasti rafu boli hore a dole. DREVRNA SKRUTKA P(miijeme vreckovynoz. . priviazeme. stlpika sedadla.

Ocelove ramy maze odborruk bezne. [e zlomenie ramu . Nemusime si nutne vsimnuf kazde poskodenie nateru. ktore umoziiuje [azda na horskom bicy kli.vyrnenit. ze prehadzovadnarazil do zeme. ale vyplaca saiba vtedy. Skontrolujeme. Ocelove rury sa KONTROLA RAMU Ob{azmi ovladatelnosr brcykla byva c:asto sposobena ohnutun ramu.by sme rnali nechat ihned opravif. potencialne poskodzuju ram. . 46). obzvlas! IIkrokovych svsternov. ktore sa deformovali. Hlinik vyzadujena jeho zvaranie odbormka. je nepochybnymznamerum. kym ich skontroluje odbornik.je vsak velrni zriedkava. ale seriove bicykle maju povolenu odchylku do 3 nun. Pri zobrazenom rame relanvne pevne vidlice odolali. Strhnute zavity v stredovej rure sa tiez m6zu znova vyrezat v odbornej dielni. Najfahsie sa opravuju ocelove ramy. ohnute vidlice alebo prasknute zvary rurok. Mensie U"\ozujednotlivo vymiei\at. BEZNA UDRZHA POSKODENIE RAMU • 87 Poskodenie faIDU K PoSKODENIU RAMU BrCYKLAmoze dojst' bud' v dosledku narazu alebo jednoducho z unavy materialu opotrebovanim alebo kombinaciou oboeh. ak ram je inak celkom v poriadku. Niektore zdanlivo mensie poskodenia mozu vie sf neskor k daleko zavaznejsej poruche. ak SIl na praskliny na povrchu mozu na tvrdo zvarat. Niektore hlinfkove ramy maju vymenne zsvesy r~r. ze sa bicykel neda dobre riadit.NARAZ Vazny celny naraz nemusi vobec ohnuf prednu vidlicu. aby sa nerozsirovali d'alej. a preta je dolezite pravidelne kontrolovat. Vsetkym poskodeniam ramu venujeme teda pozornost. Aby sme skontrolovali vyrovnanie ramu. Poruchy ramu. Mnohe poskodenia vznikaju z opakovaneho namahania. Pravitkom zrneriame vzdialenost na oboch stranach od sedadlovej rury Idealne by bolo. takie bicykel to1'ko netrpi. upevrume dlhu strunu na hroty zadnej vidlicea vpredu jedenkrar otoctme okolo Tilly hlavy a potom ju natiahneme k druhemu hrotu zadnej vidlice. Presknsame. Rozdiel had 3 nun medzi oboma stranami nazna- rame spojky . vezmeme doodbornej cyklistickej dielne. ktore vyvadza koleso zo stopy. OHNu-rY ZAVES PREHADZOV ACA Tato porucha moZe by( sposobena tym. aspen dovtedy. Ci je struna napnuta.po:zri str. aby tietovzdialenostiboli rovnake. aby sme ho nechali . pretoze sa rilly daju vybrat a. Bicykel vyrovnat. To mote vawe narusifzmsnu prevodov. Avsak opakovana jazda bez vacsiny vyrobcov nechcu takto vzniknute poruchy ~. ze ram nie je v poriadku. Skusenf jazdti tlmia narazy rukarni a nohami.NAROCNOM TERENE Skoky a <falsie akrobaticke kusky. 6 rue su INE POSKODENIA JAZDA V.86.vratit spar do povodnehc tvaru. Kazda takato oprava vsakvyzaduje specializovane dielenske vybavenie. ktora by mohla sposobit vazne poranenie. alebo spojky ramu. StreOOVQ SpojkO CELNY.alebo sa zachytil 0 vyplet kolesa (v dosledku zleho nastavenia prlecneho pohybu . ale naraz sa preniesol na hornu a dolnu rtiru. svoju dan na rame a zaruky tychto skusenosti si vezme cujevylmutie ramu. ci nedoslo k poskodeniu. Tento drub poskodenia nie je neopraviteIny. pretoze opakovane ohrievanie povodne tepeIne spracovanej strulsrury sp6sobuje narusenie skladby kovu. ~oby mohlo byfnebezpefue. ale to. Lepene hlirukove ramy sa tiez Iahko upravuju na rozdiel od zvaranych. sa [edina porucha. PRASKLINA RAMU Praskliny ramu maju rendenciu vyskytovaf sa naima okolo ramovych spojov a bj'lvaju dosledkom staroby ramu alebo nerovnomerneho ohrevu pri jeho vyrobe.

Oska loziska pedalov uvolnena .?~i(. rozhybaf alebo vymenit' • Vymenif:Preyt>dhik.1 ria tQi'errie brzdovych. Nepresne nastavenie indexovaneho manenia prevodov "nechodi" ..6-49 • Nemazaranastavlt • 44--45 alebo vymenit lanka • 'Nastavif indexovanie s prtslus. a aka shim komurukovat.inne nev rncajti.1oh!'iku . Nauctme sa. nevhodny pre dany raf nutrnebol skorarelovany • Opo trebovarw d ezen .klankov • Pritiahnuf upevitovacie Relazkfze • Retaz je 01'0 tre bovana • Stuhnu ty clanok retaze • Zuby.nastavenie brzd • Brzdove pAky Sa priocn.I<ov . Zu by prevodufka sir ohnure alebo zlomene • PO!'u~er".34-35 prehadzovaca • Lanka prehadzovacov zadrhivajL' (su vyfahan".raf . prevodruka alebo volriobeznych.edaia· .beine kolieska) .• 48'-49 n1m ozubenym kolieskom • 50-51/ • Naruadi' spraynym typom v olnobe:z1:.'NAMIO<YM predlzenjm nasho tela. Qo.24-25 ·66-67 .34~35 .y pohyb.mm:a.Vyci.e 13fzdalebo nas ti..34-35 .poslednom prepieh• D u. ~y brzd SU opotre• Brzd 0 ve lankasa bovane • Vyllisti't'.Pr. Nastevif loztska v.25 • Nekomparibilna retaz (prevodruk.40--43 ciiuwk . • Zapadka (pozri Slovrucek] zakli. ktore vytvaraju typicky celok.(nasta vil).riadenia PRIZNAK Ob(llzne riadenie PRAVDEPODOBNA RIBSENIE STRANi\.a namazaf kotuce • UJlirhri. namazat alebo vymenif lanka . tym viaeejsi budeme uvedomovaf technicky stav nasho bicykla. MOZNE rORUCI-IY A lCH ODSTRANOVANIE ·89 Moine poruchy a ich odstrariovanie JE D'i.kcliesok '.prehadzovaca . nadmerne opotrebov an" . volnobeznekolieska "arelaz • Poradte sa v odbome] predajni 'ale bo dielni .62-63/ 66-67 .sla • Vymenlf 1'1£( • Vymenir' d'u~u Nedokonale prevodov zaradovanie cas.L. • NasbviHoii$kii pedalov refaze • Nasta:vicvoditl\a Brzdv nepracuju 6i.Predn~ vidlice je ohnuta • Zhi stopa kol esa • Nasta vit. pokial' je vsetko v poriadku. Vsetky bicykle pri jazde rozpravaju stalou melodiou sumu.dlicu~bi<wkel ne:cha i odborne vywvria_.52' oska stredovej zostevy.:i S a lebo v lhke _ Brzdoveklatikysu Ie opo tre OOvane .f-p'revodnik nepohybuj ti Brzdypri pouzitf plskaj''( a vfzgaj(J • Brroove klali ky (!ill) sti ne.a pritiahnu ( hlavovu zostavu • V.a volne .tMe prehadzovaca su Iipina ve (zadr Mvajti) • Na$tavi(lDiisk<l.:pst~-W)J • Nasiavif streciovii zostavu • Nastavif osku loziska pedalov • N"mazata rpihy.erua brzdovych zosravu klatikov • Uvofnena kluka • Oli.' Vyrfj.~aje s fa ra alebo chy bna . brzdove paky • Brzdove klatiky (rlif) su mastne.hrzdove • Nanfiarne rafu alebo jeho rozcentrovanie • Uvclnenie upevnovacej skrutky brzd • Loziska stredovej zostavy priM utialmut'.Uvolnene brzdove ramena skrutky Caste prepichnutia • Prflis nizky rlak -v pneumatikach • Dr6t spicepresaheje do rafu • PIaU po.Jl8' BE:?: NA OD~ZBi\.ufspiijovacie shutky . eim viae jazdtme.M pedalov pI)lis utiahnute • Reta z poskodzuje prehadzovace • lCo.br3dove klMil<y a.' PIM. PRiONA • Hlavovazosrava je uvolriena alebo sruhnuta .'e(aze prj brzdem • Vy:rojr[i~ni.>ti(brzciove klatiky alebo (M • Vymenit'brzdove klariky • Orra".StUhi1Ury • v}.ve" zvukv pri sliaparu • 'Oska stredovej zostavy uvolnena .rmta Drltnutie pri sliapanf na pedale .• Nastavif brzdy • N itsta vi. vorl1o. cvakania a sycania. su rozstrapkane alebo inak poskodene • KI at..53.) . .clhltroval'Kolesa • N asl.51 .. VyCisll. .Vymerllt osku .Upravi(tlak pneum"tlk • Qdpilifpresahuj1:ku • Odstranif ostry predmet z piJ.bafrefaz ·64-65 io 32-33 • 6Q--61 RIBSENIE STRANA . vymenir VOI'J. 2':ianok si • Vvmeni!refaz namazat.52-53 ·66-67 _ 40-43 • Utiahnut hlavovu • Vyoentrovaniekolesa aI ebo od bOI:i1a oprava • Dotiahnutieskrutky • Vy6Sti t .IieM • Z1. Musime pocu va it hladaf a skumat neobvykle zvuky a musfme hladat prfCinu ich vzniku.tAkprob~em pi'efrva va.-Vi f hi ii"ov6 .46.\iahnufkfU'1$6v" skrutky ... • Pedla-moznosti vyrovnaf • Nastavif alebo vymenif . Skont'ffilova{ nastavenie sto py a nedra t vyrovnat nim ·6()"':61 Koleso mavolu • Uvotnene loziska 'Y nabojoch .55 .nabojoch • ~ozcentrovane_ ko!es~· • Hlavova zostavasazadrhava "Cvaka.55 41-43 ifymeni.e nastavene 4.Nespra vne na ~oc_enie brzdovych kMti. akoho vyladit. vlhk~ alebo nec.st4 -zvclnobeznych koliesck alebo z prevodnikov Refaz vyskakujc • Prevodnik je uVOrrieny • Krivy prevodnfk • Narusene nastavenie priee' ne ho pohy bu prehadzovaca •.tveniic n.kIatWy '. ..11af zubv alebo ·52-53 .Vymerijt. BICYKEL PRIZNAK Klepa nie-a chv enie PRAVDEPODOBNA P RICIN A • Porucha v nastaveru bl'~i\ • Uvolriena predna vidlica..<l.40-43 -40-43 . Tento supis l:JYnarn mal pomocf pri hladaruprfciny poruchy nasho bicykla.io<.alebe f.

ktory preraduje stu pne zosta vy unas a~ ov vnutri na boja zadneho kolesa.. PrJ utahovanf sa pouzivaju centrovaciekluce (cenjrakluce). ktorou prechadza lanko. ktorym. Predny prehadzovat prevbdov'(obvykle Mechanizmus menenia ovladany lankorru. ako spajane kovy. u horskych 'bicyklov byva sklonena dozadu. Kovovyalebo tvrdo-plastovv nosruk s gumovou alebo plastovou trecou plcchcu.ruciciek alebo proti I Indexovany system Lankom ovladany krokovysposcb zmeny prevodov. Napina dr6! vo vztahu 1< rafu kolesa. Prevod System mechanickeho prenosu energie od operatora (cykliMu) na krutiaci moment na Cel'tls(pva brzda Sklada sa z dvoch oto61y. mosadz. v ktorom prevod stihlasi s indexom vyznacenym na Nastavovacia skrutka Dutaskrutka vtvare valca. HPV . Koncovka lankovndu Suciastka z kovu. bubnova) Zariadenie. pedale KYuk0vY prevod opisuju kruhy.tjne vodorovna.ktory Kombinovany bicykel Nazov pouZity pre bicykel.Human PowerVehicle Vozidlo s Iudskyrn pohonom. ktore rnaju nlZsf raviaci bod. na ktore sa upevnuju osky kolies bicykla. Brzdovy klatik Brzda v aaboji (tzv. prehadzovaci alebo preradovaci. zosilnene a kolesa sviacucelovymiplastrai. • •••• •• . Velkost predstavca urcuje predozadnu Krufiaci moment Sila alebo energia. U prerekarskych bicyklov byva ·obyc. Nastavovacie skrutky su F Rychlost sliaparua merana poctorn otacok za rninutu. ocelovych rur s pouzitnn nezeleznych zliatin. Praktickysa tentonazov 'pouzfva iba preakekclvek ine vozidlo s Iudskyrn pohonom. v ktorych sa otacakrk prednejvidlice. okrem bicykla.ch ramien sjednym otocnym «apo).obtekanie .Uchytna dosticka Prehadzovae pozri Zadny prehadzovsc alebo Predny prehadzovac.OVNICEK SLOVNICEK ·91 Slovrucek A Aerodynamicky odpor Odpor vzduchu proti pohybu nejakeho telesajekombinaciou a) tlakovehoodporu . na nich supacky bfzd aprehadzovacov. . . H Hlavova nita Rura. Preradovac Mechanizmus menenia prevudov (obvykle ovladany lankom). Hlavova zostava je urniestnena medzi KI'uka Paka spajajuca pedal. aby cyklistovi poskyrla viacej priestoru.cdpor zo z6ny podtlaku za relesom: b) trecieho odporu .Pre to K Kaliber'Hrubka alebo priemer. hnacom.11. striebro.aby prenasal hnaciu.lozisko Nipl dr6tu Podlhovasra rna ticka. Kazetove L()ziSko pozri Zapuzdrene.rlo ktorej sa skrutkuju konce drotov (spicov). . ako napr.sa brzdove klatiky prit!<icajti. prevodnik o Odpor pozri Aerodynamtcky od por a stredovu osku.rafe.cez paky ovladane nohami. Aby system pracoval spolahlivo. Optimalna Frekvencia sliapania ukazovateli ovladacej pacley.9O. Technicky vzate je i bkykelHPV. packach menicov prevcdov. v ktorej sa otaca krk prednej vi dl ice (predna vidlica) v Ioziskach hlavovej zostavy. ktora rna na konri lankovodu zamedzif jeho vzduchu po povrchu teresa. here brzdfkoleso v naboji. ofai'af v srnere hodinovych.Cefust Cel'us( pozn. ai 85 oITii'okj min .ktora sposobuie otacanie.SL. cel'usfove brzdy obvyk Ie S centralnym tahom. Pohyb.ichdruhuje 95az 130 otacok/min. vidlicev rame hlavy. N k jemnernu nastavovaniu laniek. prehadzuje retaz medzi prevodnfkmi (stredove ozubene kolesa).noh je nelinearny. cestneho a turistickeho bicykla: rayne riadidla.Hroty vidlice Zavesyna predne] a zadnej vidlici. niekedy: toCivy moment. Prevodovy pomer Zmena velkosti sily alebo pracev hnace] casti syst€mu k velkosti sily 00 .hodnota je 55 pretehrske disciphny podla. Zatiahnunm na brzdove lanko vyvolava kliesrovity zvieraci pohyb. na rarkolesa. . Uhol hlavovej rurv ovplyvi'l1. System zostrojeny rak. ktory spaja vlastnosti horskeho.ramu.silu.kolese vytvarajiicipohyb cyklista.ktora spolu s brzdnym povrchom rafu kolesa p6sobia prizastavovant bicvkla Bubnova brzda pozri Brzd a v naboji Horna rura Rota spaiajuca hlavu so sedlovou rurou. ltd rozdiel od hornym a spodnym koncom hlavovej r(ny: Obsahujeloziska. J e UJ~eM ich smeru.bicykel. rozstrapkavaniu pri styku s lankovym vodftkom privarenym na rame.l.je riaditelnost bicykla. zostavy: nastavenie prehadzovaca. Predstavee Spaja riadidla polohu s krkorn prednej riadidiel. p Fajkovame Proces spajania dvochkusov B eelustfbrzdy na. Kufor pozri Uchylna dostrcka . moZe sa . vyzadujepresne umiestnene na brzdovvch packach. • ~ J .

Spojovacie lanko spaia ohe ramienka a (all lanka je sustredeny do strmeiia. kosfka na flasu s VOdOLI. Neziaducemu vplyvu oxidaeieje zamedzene inertnym plynom. Spojky ramu (mufny) Tvarovane objimky. S razvororn suvist stopa (vzdialenost medzi bodorn doty ku prednej pneumatiky so zemou a bcdom. rurky do vzajornnej polohy. charakrerizovaneho pri otacavol11. Uchyti~ do sticka . ale najrna zosilnuju spojenie tym. . Razvor Vzd ialenosf medzi osami kolies bicykla alebo miestami. Puzdro Uzavreta objimka alebo rurka. vyi'nell<y Pevne montazne body na rame bicykla pre pnpcvnenie dalsfch sLtcastf. v Vodttko lanka Navarene alebo priskrutkovane ocko alebo zliabok k ramu bicykla. Prfruba Kruhova obruba. kde predlzena oska hla vovej rurky pretne rovinu zerne a ohybvidlice (vzdialeuost. 54 em). vychadzajuca SITedova rurka Cas~ramu bicykla.92· SLOVNICEK SLOVNjCEK • 93 alebo prace v hnanej casti systemu. Remenovy prenos Pas rernena vyuzivajuci trenie. aby mohli byf zavarene alebo zlepene. na ktorornje ukotvenc lanka brzdy. Zvaranie v ochrannej atmosfere Typ zvaracieho procesu.cas! systernu prevodu. 'ktore vedie lanka v miestach. podrazke topanky. Spojovacie Ianko Kratkc lanko. Priecny pohyb Nazov oznacujuci rozsah kolrno na rovinu bicykla. ie.6 az 111. J e to mala do§ticka z kOVL1 alebo plastu. ktore uchytenych k ramu. takze obe ramienka sucasne sa otacaju v capoch sa z dvoch s Spodna rdra Rura spajajLlca hlavovu rum v uzle stredovej rtirky so sedlovou rurou a retazovou podperou (cast' zadnej vidlice).hrotov vidlice od osi hlavovej niry). v oboclr ramienkach brzdys centralnym tahom. z Zadny prehadzovac Mechanizmus menerua prevodov (vacsinoll ovladany lankom).plaste dotykaju zeme. ktore sa meraju 'if milimetroch aj pri horskych bicykloch. na ktorej su namontovane kl'uky). Kratsia stopa znamena menej citlive ovladanie.7 em (38 ai 44").ena stredova zostava (nastavitelne ~l rcdove loziska alebo zapuzdrene loZiska " oska. ktora je pripsvnena 11a.znacka " . kde je IIlo. pohybu ale lepsiu stabilitu a drzanie srneru jazdy (stopy bicykla) Rychl oupmacia packa Pouzfva sa namiesto koncovej matice kolesa alebosedadla tak. kde prechadzaju pozdlz rur a zabranuju volnemu pohybu lankovodu pri zatiahnutf lanka. ukotvene. v ktorej sa nachadzajedna alebo. Pri zatiahnuti lanka brzdy sa tato sila rovnomerne r0210zi prithicaj(1 brzdove klatiky na I'Mkolesa. 1"imocouspojovacieho 1'. krore presne spajaju. Vynimky z toho tvoria klukv. ked)' sa kovove rury zohreju az na bod tavenia a potom sa spajaju dohromady. ale menej ucinny a drahsi nez refazovy prenos. Pri bicykli: 1 ohicka prevodnfka so 48 zubami sposobr 4 atacky kolieska s 12 zubami (prevodovy pomer je 4:1). M6Zu sa pouzir v stredovej zostave. V6Ya. Refazovy subor . do. hare vytvaraju ram bicykla.r. u Uchyty. ie sa horske bicykla meraju v palcovej sustave (palec .2. ze upinane. Zostava rarnovych ruruk. ktory je stale usmerfiovany na zvarovany spoj.napr. Spojky posobia dekorattvne.ktorych sa vkladaju hlavicky 5pic.Strbcr vsetkych rurok. ramienkovych brzd. ktory prehadzuje refaz medzi ozubenymi kolieskami votnobezky na zadnom kolese.nosicov tasiek na vidliciach. Priecny pohyb prehazovaca sa vymedzuje nastavovacfrni skrutkami. Spolocnv nazov pre kluky a ozubene kolieska ria strede i vzadu. Cim val'S] je ohyb. Kazetysu jednorazove a nepotrebuju ziadnu udrzbu. R Ramienkova brzda Sklada oddelenych rarnien. UrOZORNENIE Cy klisticke kon vencie urcuju.. I 111 icnka. pumpy a pod. nadbytocna v6YaNazov pouzivany pre vvjadrenie uvolneniav loziskovych zostavach. riabojoch kolies a pedaloch.:zvaCSujlt plochu spoja a prispievaju k rozlozeniu sil v rame.casti bicykla. cestne 'a turisticke vsustave metrickej. tym krarsia je stopa. kde sa. Lanko prechadza strmenorn.navanie stopy Vzajomne vyrovnavanie predneho a zadneho kolesa bicyklu do zakrytu. z oboch stran naboja kolesa S otvonni.viac suN~tok obycajne vo vztahu k osiarn otacarua. Cisty. Pri beznych bicykloch byva v rozsahu 96. niekedy i so zarezmi pre zvysenie trerua (klinovy remen) na prenos krutiaceho mornentu. Zapuzdrene loztsko [kazetove lczisko} Uzavreta jednotka obsahujuca uzavrete gnr6&ovealebo valcekove loziska.pohybe cvakavyrni zvukmi.cel'us((kufor) Vystupok preuchytenie cyl<listickej topanky do naslapnehopedala.koleso alebo sedadlosadvojitym pohybom Iahko a rychlo montuju a demontuju. radiacich pacok na spodnej TW'e. lanka na obe brzdove vyrov.

91 kontrola S? kontrola pred [azdou 7'7 prachovka 62 skrutky 62. 66-67 stredova zostava 58.18 . 26. 28 cistenie 69 Nimbus (viacucetovy pl<iilt)34 nudzove opravy 82-83 tlak 77 udrzba 78. 31. 77 utiahnutie 52 vzdialenosfSI kombinovane bicykle 8-9.92 nastavenie 25-27. improvizovane 84 kfuky:38-39.naboj 56. n:astavenie stopy 32.83 iidrzba 78. 51.11 sposoby umyvania 71}-71 F tlasa na pitie 75 frekvencia 99 koncovka lankovodu 91 kontrola 74-77 sedenia 12-13 predjazdou 76-77 terenu87 1'ljmova87 H(flhovacia 62-63 IhJrzba 79.80 galusky36 hladke34 konrrola pred [azdou 76.34-37. 64-65. 63 nastavovacia 62 loziska 58. 66-67 miSfapne pedale 67 nudzove opravy 82 obojstranne pedale 67 prachovka67 stiahnutie 66 udrzba 67.40-43 kontrola pred jazdou 77 mazan. 21 77... 27. 65. 80 .89 . 53. 32-33 deformovany 85 loziska nabojov 59.87 bema iidrzba 68-89 mesacna 78-79 roena80-81 brzdy20~27 brzdova pileka 15.ie72 n81 . lanka 20. 73 mozne poruchy 88...94 • REGISTER REGISTER·95 Register A aerodynamicky odpor 30. 41-43 p pasrorky pozri volnobezky pedalelf demontaz S? kontrola66 loziska 58. 83 nastavenie 60-61 rocna 6ddba 61 udrzba 79. 44 kontrola pred jazdou 77 mazanie72 nudzove opravy 82-83 ohnuty zaves prehazovaca 87 predny prehadzovac 39.92 kazetova 62.. 92 c cestovne prfslusenstvo cy kloturistika 75 75 M mazanie 69. 87. 84 lankovody 44 kontrola pred jazdou 76 mazanie73 prevody 44-45.8.83 kontrola pred jazdou 77 mazanie73 naboje kolies 59. 91.75. zadny.26.3 . 62-'63. 44. 52.. 30-33.77. 72-73 maznickv 69.90 aerodynamickv wadI.93 ruidzove opravy 85 rafiky 28. 63 caplkovy k!ile 17.81 horske bicykle 10-13. mufna 10.75 kontrola pred jazdou 76 konstrukcia a materialy 10~l1. 83 mechanizmus zadneho naboja 56-57 pa.90-91 ramenove 21.90 B H hlavova rora 60 poskodenie 88 hlavova zostava 91 loziska 59. 81 vymena66 plaste 29.40.64-65 pedale 58.1bo Jt! po~ri ko Iesa nriradie 16-19 ccstovQe74 ~pecialneJ8 univerzalne 19 I iastavenie spravnej stopy "~2. 51. 76 spice 28. 21. 77. 48-49.prehadzovac 38.91 l1dtzb~ 81 79. 93 nrlr.91 ramienkove 23 spojovacie lanko 83. 45.77. 81 zuhy52 priecny pohyb 93 prilby 74. 93 centrovanie 31. pretekarske bicykle 13. vzorky dezenu 34 prasklina ramu 87 predna vidlica 11 geometria 11}-11.22-23. 48-49.32. 86 poskodenie 86-87 prasknutie 87 rurkyll.92 problemy s vymenou prevodov horskych bicyklov 53 Shimano S11 system 51 trojrychlostny Starmey Archer 39. 93 udrzba 25.91 zaves87 predstavec 15. 75 92 R rafiky pozri kolesa ramy 10-11 razvor sl razvor kolesa 11.92 kontrola 47.90 . 25. 83..93 . 77 K kefa na volnobezku 71 kliestena strihanie lankovodu 17 krucna poistne matice hlavovej zostavy 60 kruce17.50-53.92 prevodove pomeq 55. 80 v6fa89 refaze 39.78.22-23..61. 15.83 brzdove klatiky 24-25.80 ventilky 34 . 80 vedenie lanka 44. 81 N II L lanka brzdy 20.. 78. udrzba 79.86. 91 horske bicykle 53 koritrola pred jazdou 77 prevodnik Biopace 50 prevodove pomery 55 Shimano HyperDrive 53 skrutky53 .86. 90 lekarnicka 74 Ioziska 58-67 hlavcvazostava 59~61. 34-37 dezen34 duse 29. 23.63 v6fa64.cky prehadzovaca 44. 79. 15 prevodruky 38-39.92 zapuzdrena (kazetova) 63.trcl<ovykYuc 17 nlple drat 92-93 nosice 75 I urdzove opravy 82-85 rutovac 17. 50-51. 46-47. alternatrvne systemy prenosu 56-87 automatizovane 57 indexovane systemy 89 lanka 44-45. 91 prevody38.SlO anatomia bicykla 8. 76 udrzba 78. 92 mazanie73 prehadzovac 38.

63 stojany 16.14 kontrola pred jazdou 77 nudzove opravy 82~83 sedlovka sliapade'pahany 56. 92 vjber typu a velkos+i bicykla 12-15 vyrnenne nastrckove kril~e 19 s sedJa13. typy40 udrzba 78. 19~33 stolny zverak 18 meranie opotrebenia 40 montaz a demontaz 41-43 nudzov€ opravy 82. 91 . 54-55 dernontaz 55.55 kf(lk17. 84 prasknutieAO pripojenie trna 43 Shimano HyperOrive 40. 43 . 57.horna 10. 77 predstavca 77 prevodruka 53 sfahovak 18. 93 sedlova 10 spodna 91 u uruverzalny kfUC19 . 65 kontrola pred jazdou 77 mazanie72 pastorky 54 vozidla pohariane ludskou silou 57. univerzalny krill" Cool 19 v vanicka na refaze 71 volnobezky 38. 18.96 • REGISTER REGISTER (pokracovanie) kcntrola pred jazdou 77 mazanie73 skrutka predstavca 77 skrutkv brzdovych klatikov 77 improvizovans 85 klukove 62. 93 ~pice pozri kolesa T Twike57 .15 nirky hlavova 60..80 uprava dfzky 43 riadidla 13. 13.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->